Source: https://kde.nl/content/woordenlijst (retrieved 2020-12-30)

Approx. 1,030 NL-EN entries

Dutch English
afkorten abbreviate
Paniek"; gebruik ervan afhankelijk van context: bijv. "panic button" = "noodknop panic
(=disc): schijf disk
(=disk quota) hoeveelheid beschikbare schijfruimte quota
(=integer): geheel getal int
(=log in): aanmelden (oud: inloggen) login
(=log out): afmelden (oud: uitloggen) logout
(=look up): opzoeken lookup
(=symbolic link): symbolische koppeling symlink
(=synchronize): synchroniseren sync
(=table of contents): inhoudsopgave toc
(af-) wisselen alternate
(als struct) vereniging union
(bijv. v.e. site) kopiëren mirroring
(bijv. v.e. site) mirror, kopie, alternatieve bron; in RAID-terminologie: reservekopie mirror
(bijv. van verbinding:) ... kwam niet tot stand binnen de tijdslimiet timed out
(datatype) real[zn], werkelijk[bn] real
(grammaticale) regel, (=ruler) lijn rule
(letter)teken character
(lexicografisch) eenheid, woord token
(lexicografisch, ihb flex) inleesfunctie; scanner scanner
(op)vullen fill
(programmeertechnisch) constructor constructor
(taal-)gebied, taaldefinitie locale
(tegenhanger van spam): onterecht als ongewenste reclame geclassificeerde e-mail ham
(v.e. bestandssysteem) afkoppelen, (oud: losmaken) unmount
(variabele-)naam identifier
(wacht-)rij queue
... with permission permission
a.u.b. (meestal weglaten) please
aanbevelen, suggereren suggest
aanbieden, voorzien in provide
aanduiding specifier
aangepast custom
aangeven, opgeven specify
aanhalingsteken (''' of '"'), citaat quote
aanhalingsteken openen ('`') backquote
aanhouden retain
aanhouden sustain
aankondigen, berichten [ww] notify
aankoppelen; mount point: aankoppelpunt (oud: aanhechten, hechtpunt) mount
aankoppelpunt mount point
aanmaaktijd ctime
aanmaken create
aanmelden log in
aanpassen adjust
aanroepen invoke
aanvullen/voltooien (evt. invullen (van formulier</ref>[ww], volledig[bn] complete
aanzetten, gebruiken enable
accentuering syntax highlighting
accepteren; accept only <x>: slechts <x> toestaan accept
accolade ('{' of '}') brace
account account
achter(af)komend trailing
achteraan toevoegen append
achtervoegsel postfix
achtervoegsel suffix
actie, bewerking action
adapter, uitbreidingskaart adaptor
adres[zn], aanspreken[ww] address
advertentie, banner banner
afbeelding image
afbreken abort
afdalen descend
afdeling, departement department
afdrukken print
afgeschermd, beveiligd protected
afhankelijkheid dependency
afkappen (zie cut) truncate
afkeuren deprecate
aflopend descending
afmelden log out
afnemen decrease
afnemen; bedanken (voor een uitnodiging) decline
afsluiten quit
afsluiten (alle bet.) terminate
afvangen catch
afvangen[ww] trap
afwezig, niet voorkomend absent
aktie operation
algemeen general
algemeen generic
algemeen public
alias alias
alinea paragraph
alleen-lezen (mag losser vertaald worden) readonly
alternatieve toets alternative key
annuleren/afbreken cancel
antwoord, reactie response
apenstaartje at sign (@)
apenstaartje ('@') at sign
apparaat device
apparaatbestand special file
apparatuur hardware
archief archive
archief filing cabinet
argument v.e. optie/programma, parameter v.e. functie argument
assertion failed: bewering onjuist assertion
assistent wizard
auteursrecht(zn); copyright (c) xxx: copyright copyright
authenticatie authentication
authenticeren authenticate
automatisch detecteren auto-detect
automatisch, op de achtergrond, batch(bestand) batch
automatische aanvulling autocompletion
automatische versleuteling auto crypto
autorisatie (zonder 'h'!) authorisation
autorisatie (zonder 'h'!) authorization
autoriseren authorize
backend backend
backslash backslash
backspace backspace
balk; bar (zie foo); verticale streep ('|') bar
band tape
beantwoorden[ww], antwoord[zn] reply
bederven foul up
bederven[ww], met fouten[bn] corrupt
beëindigen exit
beeldverhouding aspect ratio
beelscherm monitor / screen
begin- initial
begin- starting
beginwaarde (v. willekeurige getallenreeks) seed
behandelen[ww] handle
behandelen[ww], proces[zn]; processing xxx: bezig met xxx process
behouden preserve
beïnvloeden affect
beleid policy
beloven[ww], belofte[zn] promise
bepaalde (a specific application: een bepaalde toepassing) specific
bepaling qualifier
beperken restrict
bereik range
beschadigd corrupted
beschikbaar available
beschikbaarheid availability
bestaan exist
bestaan uit consist of
bestand; file descriptor: bestandsindicator file
bestandseinde eof
bestandsnaam file name
bestandssysteem filesystem
bestandssysteem aanmaken(ww, bij schijven), opmaken(ww, bij tekst), opmaak(znw, v.e. boodschap), formaat(znw, v.e. bestand) format
bestemming destination
besturingssysteem disk operating system
besturingssysteem operating system
besturingsteken control character
beveiliging armor
bewegend animated
bewerken edit
bibliotheek library
bijeenkomst meeting
bijgewerkt, up-to-date up-to-date
bijnaam, alias nick
bijschrift caption
bijvoegen attach
bijvoegsel attachment
bijvoorbeeld e.g.
bijwerken, vernieuwen to upgrade, to refresh
bijwerken[ww] update
binair binary
bit; beetje bit
bladeren browse
bladeren to browse
blijvend persistent
blok aanhaling blockquote
blokapparaatbestand block special file
bootloader, opstartprogramma bootloader
bovenliggende map parent directory
breedte width
breekpunt breakpoint
bron(-code) source
brugje, jumper jumper
bufferen[ww], een stuk geheugen, buffer[zn] buffer
bug, (programmeer)fout bug
bureaublad desktop
byte byte
byteapparaatbestand char special file
cache (of zie buffer) cache
cannot stat <bestand>: kan de status van <bestand> niet opvragen stat
caps lock, hoofdlettertoets capitals lock
cartridge, inktpatroon cartridge
cdrom-drive / cd-brander, cd-rewriter cd-rom / cd-rewriter
cel, vakje cell
certificaat certificate
certificaten certificates
chatten chat
cijfer digit
cijfertoets number key
circulair circular
cliënt client
coderen encode
commando, evt. opdracht command
commandoregel command line
commandoregel, terminal, bedieningspaneel console
commentaar comment
compatibel, passend compatible
compiler compiler
compileren, bouwen build
compressie compression
computer computer
computernaam, hostnaam hostname
configureren/instellen configure
connection reset by peer: verbinding verbroken door invloed van buitenaf peer
context context
controle, besturing control
controleren verify
controlesom checksum
controltoets control key
converteren convert
core dump: geheugendump core
cursief italic
cursor cursor
cyclisch cyclic
cyrillisch cyrillic
dakje ('^') caret
database database
de (uitvoer-)tijd meten[ww], gebruikersinstellingen[zn] profile
debug information: afluistermeldingen debug
debugger debugger
dec (=december), decimaal dec
decimaal decimal
declaratie declaration
declareren declare
decoderen decode
deel; multi volume: meerdelig volume
deelreeks substring
defect, fout (erger dan error); segmentation fault: segmentoverschrijding fault
definiëren define
definitie definition
degraderen, downgraden downgrade
delen share
delen (rekenkundige operatie), verdelen divide
desktop publishing dtp, desktop publishing
detecteren, ontdekken detect
dienst, voorziening service
dipswitch dip sw (dual in-line package)
disassembleren, ontleden disassemble
diskette diskette
diskette floppy
diversen miscellaneous
dochter, onderliggend child
docken, verankeren ?!! dock
document document
doden kill
doel target
doeladres link location
domein domain
doorgaan continue
doorlopen, afbreken (van regels) wrap
doorlopen, terugkomen wrap around
doorsluizen[ww], pijp[zn] pipe
doorspitten grovel
doorspoelen flush
downloaden download
downloadknop download key
drempel(-waarde) threshold
driveletter, stationsletter drive letter
druk op press
dubbele punt (':') colon
dubbelzinnig ambiguous
dumpen[ww] dump
dupliceren[ww], duplicaat[zn], dubbel[bn] duplicate
dynamisch dynamic
e-commerce, e-handel e-commerce
editor, bewerker; uitgever editor
een nieuw proces beginnen fork
eenvoudig (niet: simpel) simply
eigen, landseigen native
eigenaar owner
eigenschap property
eigenschappen properties
elegant fancy
ellipsis, weglating ellipsis
e-mail email
e-mail email, e-mail, E-mail
e-mailadres (aan elkaar) email address
e-mailbericht (aan elkaar) email message
emoticon, smiley emoticon
emoticon, smiley smiley
emuleren emulate
end-toets end key
Engels english
entertoets enter key
escape sequence/character: stuurcode; escape key: Esc toets escape
escapetoets escape key
evalueren, berekenen evaluate
evenement, gebeurtenis event
exporteren export
extensie(bestand), uitbreiding extension
extraheren, uitpakken extract
fataal fatal
felgroen lime
fifo fifo
fileserver, bestandsserver file server
filter filter
focus focus
foo / bla foo
forceren force
foto photo
fout error
foutmelding error message
frame, kader, raam (zie window) frame
frommelen[ww], hekje ('#') [zn]; hash table: frommeltabel hash
frontend frontend
functie (alle bet.) function
functie (programmeertechnisch) procedure
functie, mogelijkheid feature
functietoets function key
gaan naar seek to
galerij gallery
garantie warranty
gebied realm
gebied region
gebruik van kleur colorization
gebruik; `usage: xxx' : `aanroep: xxx' usage
gebruikelijk canonical
gebruiker user
gebruikersnaam username
gebruikersnummer uid
gebruikersvriendelijk (let op: niet: gebruiksvriendelijk) user friendly
gedeeld shared
gedrag behavior
geen none
gegevens data
geheel getal integer
geheugen memory
geheugen vol/geen geheugen meer beschikbaar (afh. v. Engelse toonzetting) memory {exhausted,full,...}
geldig valid
gelijk; equals: is gelijk aan; equal sign: is-gelijk teken ('=') equal
gelijksoortig similar
geluidskaart sound card
gemachtigd; "not authorized" = "niet gemachtigd" authorized
genereren generate
geneste includes levels of includes
geschiedenis, commando-logbestand (bash) history
geschikt maken voor een bepaalde architectuur[ww], poort[zn] port
geschiktheid fitness
gestopt defunct
getal, nummer(indien sequentieel) number
geval; upper/lower case: hoofd-/kleine letter; `ignore case': hoofd-/kleine letters negeren case
gezaghebbend authoritative
Gouden Gids yellow pages
graad, stand rank
grafische kaart videoboard
grafische overgang image morphing
grafische voorstelling, grafische modus graphics
grammatica grammar
groep group
groepnummer gid
grondtal; basis base
groot, belangrijk(ste) major
grootte, afmeting size
haakje ('(' of ')') parenthesis
handleiding, inleiding; hulptekst tutorial
harde koppeling hard link
harde schijf, harddisk hard disk
helderheid brightness
hellend slanted
helpen[ww], hulp[zn] help
her-, opnieuw - re-
herbeschrijfbare cdrom rewritable cd-rom
herfrommelen rehash
herhalen repeat
herkennen, unrecognized: onbekend recognize
hernoemen rename
herroepen revoke
hervatten resume
hexadecimaal hex
homepage, thuispagina, webstek (vlaams) homepage
home-toets home key
hoofdapparaatnummer major device number
hoofdlettergevoelig case sensitive
hoofdmap, systeembeheerder root
host, computer, server host
hostnaam opzoeken resolve hostname
huidig current
hulpbron resource
hulpmiddelen tools
hypertekst hypertext
identiek identical
impliciet implicit
importeren import
in behandeling, bezig pending
inactief, inactiviteits- idle
inbedden embed
inch, duim inch
incompleet incomplete
indentificatie credential
index index
index subscript
indicator descriptor
info (programma), informatie info
ingebed, opgenomen swallowed
ingebouwd built-in
inhoud, documenten content
inhoud, inhoudsopgave contents
inhoudsopgave table of contents
inkjetprinter inkjet printer
inode inode
inpakken, comprimeren compress
inschrijven, aanmelden subscribe
inspringen indent
installeren install
instantie, realisatie instance
instelbaar adjustable
instellen, opzetten setup
instelling setting
instelling(en) configuration
interface interface
intern internal
internet internet
internetprovider internet provider
interpreteren interpret
invoegtoets insert key
invoeren enter
invoeren[ww], invoer[zn] input
ioctl ioctl
item item
item (evt. ingang) entry
iteratie, herhaling iteration
jokerteken wildcard
kaart, plattegrond[zn]; zoeken bij, omzetten naar[ww] map
kantlijn margin
kernel kernel
ketting, opeenvolging; samenvoegen[ww] chain
keuzelijst drop-down menu
keuzerondje radio button
keuzevakje checkbox
klasse class
klembord clipboard
kleur color
klokfrequentie, kloksnelheid clock frequency
knippen, afkappen (zie truncate) cut
knop button
kolom column
komma comma
kop header
kopiëren replicate
kopiëren to copy
kopiëren[ww], kopie[zn] copy
krediet credit
kritiek critical
kwaadwillende indringer; klassieke betekenis: bevlogen, creatief programmeur, probleemoplosser hacker
kwetsbaar, zwak weak
laadtijd loadtime
laag liggend streepje ('_') underscore
label[zn]; v. opschrift voorzien[ww] label
laden[ww], belasting[zn]; load average; gemiddelde (systeem-)belasting load
lambda (lisp) lambda
landschap, liggend (bij afdrukken) landscape
laten zien[ww], scherm[zn] display
led, lichtgevende diode led, light-emitting diode
leeg, null character: nulteken null
leegmaken, wissen clear
leesbaar human readable
lege/open plaats slot
lengte length
let op, merk op note
let op, waarschuwing(preventief); warning-: waarschuwings- warning
letter- of tekenreeks (-rij) string
letter, teken; brief letter
letterlijk verbatim
lettertoets, tekentoets letter key
lettertype font
lezen read
licentie license
lichtgevend vermogen, lichtsterkte luminosity
lid member
liggend streepje ('-') dash
lijn (grafisch), regel (tekst); line width: lijndikte (grafisch), regellengte (tekst) line
lijst array
linken(ww, deel v.h. compileerproces), koppelen(ww, bestand), koppeling[zn] link
lisp lisp
locatie (geen lokatie) location
lokaal local
lokalisatie localisation
losgemaakt detached
losmaken[ww], ontsluiten[ww] unlock
lus loop
machine, computer machine
macro macro
mail spool: map met e-mail; print spool: map met printopdrachten spool
map directory
map folder
markeren[ww], markering[zn]; marker; markering mark
matrixprinter, naaldprinter matrix printer
maximaliseren maximize
medewerkers contributors
media media
meegeven aan[ww] pass
melding message
menu menu
merk(teken), tag, element (in HTML) tag
merkwaardig, vreemd weird
met nultekens vullen[ww], nul[zn] zero
meta meta
methode (alle bet.) method
microchip microchip
miniatuurvoorbeeld, voorbeeld thumbnail
minimaliseren iconify
minimaliseren minimize
mislukken fail
modem modem
modus mode
modus modus
moeder; parent directory: bovenliggende map parent
moederbord motherboard
mooi afdrukken pretty-print
muis mouse
muismat mouse pad
muiswiel mouse wheel
multi- multi
naam name
naamloos untitled
nabewerking post processing
nameserver nameserver
nationaal, landelijk national
negatief negative
negeren ignore
nesten nest
netwerk network
niet herkende, onbekend unrecognized
niet overeenkomend; onovertroffen unmatched
niet samenhangend inconsistent
niveau level
node node
notatie notation
numeriek numeric
nummeren, opnoemen enumerate
object object
objectstapel obstack
obscuur, verborgen, onduidelijk obscure
oct (=october), octaal oct
omgeving environment
omkeren[ww], swap[zn]; swap file/disk: wisselbestand/-schijf swap
omleiden[ww], omleiding[zn] redirect
omranding border
omschrijving description
onbekend unknown
onderbreken[ww], interrupt[zn] interrupt
onderdrukken suppress
onderhoud maintenance
onderhouder (vaak kan: auteur) maintainer
onderloop underflow
onderregel footer
onderscheiden distinguish
onderscheiden distinguished
ondersteuning support
ondertekend signed
ondertekenen sign
ondertekening signature
ondervangen intercept
ongebalanceerd unbalanced
ongedaan maken undo
ongedaan maken, omkeren reverse
ongeldig illegal
ongeldig invalid
ongeldig, verkeerd formaat malformed
ongewenste reclame, ongewenste e-mail spam
ontbrekend missing
ontkennen, ontzeggen; access denied: geen toegang deny
ontkenning, tegengestelde negation
ontkoppelen, losmaken unlink
ontleden; parse error: ontleedfout; soms is de term "verwerken" begrijpelijker parse
ontsleutelen decrypt
ontsleuteling decryption
ontvangen receive
ontvanger recipient
ontvangstbevestiging return receipt
ontwikkeling development
onverwacht unexpected
onwaar (logisch), verkeerd false
onzichtbaar invisible
oogsten reap
op grootte size-based
opbouwen construct
opcode, instructie-code opcode
opdracht job
opeenvolgend consecutive
opeenvolgend sequential
openen[ww], open[bv] open
operand operand
operator (rekenkundig etc.) operator
opgegeven specified
opgemaakte tekst rich text
ophangen hangup
ophangen[ww]; hang up
ophogen[ww], ophoging[zn] increment
opleveren yield
oplichten, markeren, accentueren highlight
oplossen (bijv. v. conflict), opzoeken resolve
opmaak, layout layout
opmaken, pagineren, geschikt maken voor afdrukken paginate
opmerking notice
opmerkingen bij deze uitgave release notes
opnemen, insluiten[ww] include
opnieuw instellen reset
opnieuw tot leven gebracht revived
opruimen purge
opruimen unclutter
opslaan save
opslaan to save
opstarten boot
opstarten to boot
opstellen compose
optellen, toevoegen (=add to) add
optie option
optioneel optional
opvullen pad
opvulling padding
opwaarderen[ww], nieuwere versie upgrade
opzeggen, afmelden unsubscribe
opzoeken, halen uit retrieve
over ... about
overbodig superfluous
overdraagbaar portable
overdracht transfer
overeenkomen correspond
overeenkomende, bijbehorende corresponding
overloop overrun
overschrijden; exceeded: `xxx [level] exceeded': `te veel xxx'; quota exceeded: te veel schijfruimte in gebruik exceed
overschrijding, ook afhankelijk van context; "stack overflow" = "overloop van de/een stack" overflow
overschrijven clobber
overschrijven overwrite
overschrijven, vervangen override
overslaan skip
packman packman
pad path
pager; semafoon pager
pagina page
pagina-einde (stuurteken) form feed
pakket package
parallel parallel
parameter parameter
pariteit parity
parser, ontleder parser
partitioneren[ww], partitie[zn] partition
passend appropriate
patroon pattern
patstelling deadlock
periode epoch
persoonlijk, privaat private
persoonlijke map home directory
pictogram icon
pijltoetsen cursor keys
pixel, beeldpunt pixel
plaats (in bestand, geheugen) offset
plaatshouder placeholder
plakken paste
plus, plusteken ('+') plus
portefeuille wallet
portmapper portmapper
positie position
positief positive
positief (van integer); niet ondertekend (van e-mail) unsigned
posten (v.e. bericht); na- post
postscript; naschrift postscript
postvak mailbox
postvak in inbox
postvak uit outbox
predikaat, eigenschap predicate
prestatie(s); performance penalty: aanslag op de prestaties performance
printer printer
proberen[ww], poging[zn] attempt
procesnummer pid
processor cpu, central
processor (=CPU) processor
programma program
programmatuur software
protocol protocol
prullenbak recycle bin
prullenbak trashcan
publiceren publish
punt dot
punt ('.'), periode period
puntkomma (';') semicolon
raamwerk, skelet skeleton
radix, grondtal radix
RAM-geheugen random access memory
rapporteren/melden report
recursie recursion
recursief recursively
reeks sequence
regeleinde newline
regels afbreken word wrap
registreren[ww], register(-variabele) [zn] register
regulier regular
reguliere expressie regexp
reguliere expressie regular expression
rekenblad spreadsheet
repareren fix
reservediskette backup diskette
reservekopieën bewaren[ww], reservekopie, back-up[zn] backup
reserveren allocate
resultaat, antwoord result
return, enter carriage return
rij row
roken smoke
rommel, onzin garbage
ruw raw
samengevoegd unified
samenvoegen concatenate
samenvoegen join
samenvoegen merge
samenvoegen unify
scannen; zoeken scan
schaars sparse
scheiden, afbreken[ww]; scheiding[zn] break
scheiden[ww], afzonderlijk[bn] separate
scheidingsteken delimiter
scheidingsteken separator
schending violation
scherm screen
schermafbeelding screenshot
schermafdruk snapshot
schermafdruk(knop) print screen
schermbeveiliging screensaver
schijfnaam disk label
schijfnaam volume label
schijfstation disk drive
schreef; sans serif: zonder schreef serif
schrijfbeveiliging write-protection
schrijven write
schrijven[ww] echo
schrijven[ww], uitvoer[zn] output
schuifbalk scrollbar
schuintrekken skew
schuiven[ww], schuif-[bn] scroll
score; partituur (v. muziek) score
script script
sectie section
seek on <stroom>: <stroom> positioneren seek
selecteren, markeren select
server server
sessie session
set, verzameling[zn]; instellen[ww] set
shell shell
shift(toets), opschuiven shift
shifttoets shift key
signaal signal
sjabloon[ww], model-[bn] template
slash slash
sleutel, toets key
snede slice
snelheid, ratio rate
sneltoets key binding
sneltoets shortcut
socket socket
sorteren collate
sorteren; sort key: sorteersleutel sort
spatie(toets, teken), ruimte (ergens tussen), witruimte space
spatie[zn], leeg[bn] blank
spatiebalk space bar
speciale tekens (soms ook diakritische tekens) special characters
specificatie specification
spellingcontrole spelling checker
spoor[zn], volgen[ww] track
squeeze blanks: meerdere spaties vervangen door één squeeze
staand (van papier bij afdrukken), portret portrait
standaard default
standaard foutuitvoer stderr
standaard in- en uitvoer stdio
standaard invoer stdin
standaard uitvoer stdout
stapel stack
stapeling stacking
startpagina, beginpagina home / start page
station drive
statisch, blijvend static
status status
stijgend, oplopend ascending
stijlblad style sheet
stoppen aborting
stoppen stop
stoppen[ww] halt
strippen strip
stroom stream
structuur struct
structuur, record, opname[zn]; opnemen[ww] record
stuurcommando, opdracht directive
stuurprogramma driver
subapparaatnummer minor device number
succes success
superblok superblock
superscript superscript
symbolische koppeling symbolic link
symbool, teken symbol
syntaxis, schrijfwijze syntax
syntaxisfout syntax error
systeem system
systeembeheerder super user
systeemfunctie, systeemaanroep system call
systeemschijf system disk
taal language
tab; tab width: tablengte tab
tabel table
tabtoets, tabulatortoets tab key
tabtoets, tabulatortoets tabulator key
tar-archief tarball
tegen schrijven beveiligd write protected
tegenstrijdig zijn met[ww], conflict[zn] conflict
tekengrootte (archaïsch: korpsgrootte) font size
tekenset character set
tekensetcodering character encoding
tekst text
tekstballon, hulpballon tooltip
teksteditor text editor
tellen[ww], aantal[zn] count
term, tijdsbestek term
terminal terminal
terminal tty
terug naar, terugzetten revert
terugkeren[ww], Return- of Enter-toets of -teken [zn] return
terugspoelen rewind
thema, stijl theme
thread (in programmeren); discussie (serie e-mailberichten over bep. onderwerp) thread
thuis, persoonlijk home
tijd timestamp
tijdelijk temporary
tijdelijk transient
tijdslimiet, verlooptijd timeout
tijdzone timezone
tilde tilde ('~')
tint, nuance, nuancering hue
titel title
toegang[zn], benaderen[ww]; access denied: geen toegang; access time: toegangstijd access
toegangsrechten permissions
toegangstijd atime
toegangstoets access key
toekennen assign
toekenning assignment
toenemen increase
toepassen apply
toepassing application
toestaan (causaal), mogelijk maken (consecutief) allow
toetsenbord keyboard
toetsenbordindeling keymap
toewijzen aan[ww], attribuut[zn] attribute
tonen show
tonen[ww], lijst[zn] list
traditioneel, gebruikelijk traditional
transmissie transmission
transparant, doorschijnend transparent
trefwoord keyword
troep, onzin junk
tussenvoegen[ww], (=insert key) Insert toets [zn] insert
typen[meerv. van type] types
typen[ww], type, soort[zn] type
uit elkaar lopen, omleiden divert
uitbreiden, (haakjes e.d.) wegwerken expand
uitdrukking expression
uitgave[zn]; uitgeven, vrijgeven[ww] release
uitlijnen align
uitlijnen (van tekst), rechtvaardigen justify
uitpakken, decomprimeren (oud) uncompress
uitsluiten exclude
uitstellen defer
uitstellen suspend
uitvoerbaar, uitvoerbaar bestand, uitvoerbaar programma executable
uitvoeren execute
uitvoeren perform
uitvoeren[ww], doorloop[zn] run
uitwerpen eject
uitwisselen exchange
uitzenden; broadcast address: verzendadres broadcast
uitzetten, niet gebruiken disable
uitzondering exception
unair unary
uploaden upload
vak, systeemvak tray
variabele[zn], wisselend[bn] variable
vastleggen capture
vector vector
veel informatie geven verbose
veelgestelde vragen(-lijst) faq
veld, kolom field
venster window
ver, tele-, op afstand, op een/de andere computer remote
veranderen alter
veranderen modify
verbinden connect
verbinding connection
verboden, beperkt restricted
verborgen hidden
verborgen bestand hidden file
verbroken (van verbinding), uitgeschakeld down
vereisen require
vergelijken[ww], overeenkomst[zn] match
vergrendelen[ww], afsluiten[ww], slot[zn] lock
verhaal story
verkeerd, onbekend, onjuist bad
verkenner explorer
verkoopbaarheid merchantability
verkrijgen obtain
verlopen expire
verminderen[ww], vermindering[zn] decrement
vernieuwen refresh
verouderd obsolete
verouderd stale
verplaatsen move
verplicht mandatory
verschillen differ
verschuiven, verplaatsen displace
versie version
versleutelen encrypt
versleuteling encryption
verspringen warp
vertalen, samenstellen (meerdere elementen naar een geheel), compileren (van broncode) compile
vertraging delay
vertrouwen trust
vervangen replace
vervanging substitution
verwachten expect
verwante onderwerpen, zie ook what's related
verwerker handler
verwerpen discard
verwerpen reject
verwijderen remove
verwijzing, cross-~: verwijzing, de~: verwijzing, back-~: terugverwijzing reference
verwijzing[zn], koppelen[ww] anchor
verzadiging saturation
verzameling digest
verzoek[zn], verzoeken, opvragen, aanvragen[ww] query
via e-mail versturen[ww], e-mail[zn] mail
vierkante haak ('[' of ']') bracket
virtueel virtual
vlag, optie flag
vlakbedscanner flatbedscanner
vluchtig volatile
voetnoot footnote
voldoend aan compliant
volgen follow
volgen trace
volgende next
volgende, volgende scherm page down
volgorde, (soms richting) order
volledig scherm fullscreen
voltooid completed
voltooid finished
voltooien finish
voltooiïng completion
voor(af)gaan precede
voor(af)gaand leading
voorafgaande previous
voorbarig premature
voorbeeld example
voorbeeld, monster sample
voorbeeldweergave preview
voorkeur preference
voorkeuren, (persoonlijke) instellingen preferences
vóórkomen incidence
vóórkomen occur
voorouder ancestor
voorrang precedence
voorrang priority
voortbrengen spawn
voortgang progress
voorvoegen prepend
voorvoegsel prefix
voorwaarde condition
vorige, vorig scherm page up
vragen om[ww], aanvraag[zn] request
vragen[ww], prompt[zn] prompt
vreemd foreign
vrijgeven, uitgeven, beschikbaar stellen ship
vrijgeven[ww], vrij[bn] free
waarde value
wachtwoord password
wazig, vaag, onduidelijk fuzzy
webportaal web portal
website, webstek, webpagina, internetpagina web site
wederzijds mutually
wederzijds uitgesloten mutually exclusive
weergave opbouwen, weergeven render
weergeven, tonen (tonen heeft de voorkeur) view
weglaten omit
weigeren refuse
wereldwijde web world wide web
werkbalk toolbar
werkelijk actual
werkruimte workspace
widget, onderdeel, element (v.e. grafische interface) widget
wijzer pointer
willekeurig arbitrary
willekeurig random
willekeurige volgorde shuffle
windowmanager window manager
wissen delete
wissen erase
wistoets, delete-toets delete key
witruimte whitespace
woord(alle bet.) word
xx not implemented: xx is niet ingeprogrammeerd; implementation: uitvoering implement
xxx komt niet overeen unmatched xxx
zenden, verzenden(bij e-mail e.d.) send
zoeken find
zoeken search
zoekmachine search engine
zoekpad search path
zweven[ww], (datatype) float[zn], drijvende komma float