Original source: http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/toetsenopschool/termen_NederlandsEngels.pdf

Het overzicht van toets- en onderwijstermen is samengesteld met behulp van:

- Toetstechnische Begrippenlijst van Cito

- Notebook : Nederlandse en Vlaamse onderwijstermen in het Engels / Kees Broekhof met medewerking van Teresa Morris en Luc Stoops. – Utrecht : Sardes, 1999

Cito | www.toetsenopschool.nl

Dutch English
afleider distractor, distracter
afsluitend examen final examination; end-of-course examination
afsluitende toets final test; end-of-course test
alternatief alternative answer; alternative choice; option
assessor assessor
authentieke beoordeling performance assessment; authentic assessment
alternative assessment
basisvaardigheden basic skills
begripsvaliditeit construct validity
bekwaamheid competence; ability, skill
beoordelaar rater
beoordelaarsbetrouwbaarheid rater reliability
beoordelaarseffecten rater effects
beoordelen (algemeen) assess, rate, judge; (evalueren) evaluate; (cijfers geven) mark, give marks, assign marks, (AE) grade, (AE) give grades, (AE) assign grades
beoordeling (algemeen) assessment; (evaluatie) evaluation; (cijfer) mark, (AE) grade
beoordeling van onderwijsgevenden teacher appraisal; teacher evaluation; teacher assessment
beoordelingsschaal rating scale
betrouwbaarheid reliability
casustoets diagnostic problem solving test
centraal examen national examination, nationwide examination
centraal schriftelijk eindexamen national written examination
certificaat certificate
cesuur cut-off score, cut-off point
cijfers (beoordeling) marks, grades (AE)
cognitieve vaardigheden cognitive skills
communicatieve vaardigheden communicative skills; communicative competence
competentie competence, skill
computergestuurd adaptief toetsen;CAT computerized adaptive testing (CAT)
computergestuurd toetsen;CBT computer-based testing (CBT)
constructvaliditeit construct validity
correctiemodel scoring instructions, scoring system
criteriumgerichte toets criterion-referenced test
diagnostische toets diagnostic test
diploma certificate, diploma, qualification
domeingerichte toets domain-referenced test
doorstromen (binnen school) progress; (naar ander schooltype) transfer
eindcijfer final mark, (AE) grade
eindexamen final examination, school-leaving examination
eindterm strand, objective, attainment target, exit qualification, finishing level
eindtoets final test, end-of-course test
Eindtoets Basisonderwijs end of primary school test, primary / (AE) elementary school leavers attainment test
entreetoets entrance test, entry test
equivaleren equate, equating
evaluatie evaluation
examen exam, examination
examenbesluit examinations decree, examination statute
examenprogramma examination programme, examination syllabus, exam requirements
examenregeling; examenreglement examination rules, examination regulations
examinator examiner
examineren test, examine, administer an examination
formatieve evaluatie formative evaluation
formatieve toets formative test
foutenanalyse error analysis
gecijferdheid numeracy
gekwalificeerd qualified
genormeerde toets norm-referenced test
gesloten vraag closed question; objective test item
gespreksvaardigheid conversation skills
gestandaardiseerde toets standardized test
goed-foutvraag true-false item
herexamen resit
herkansing; herkansingstoets resit
indruksvaliditeit face validity
informatievaardigheden information skills
ingangsniveau entry level
inhaaltoets catch-up test
inhoudsvaliditeit content validity
instaptoets entry test
intelligentietoets intelligence test
interbeoordelingsovereenstemming inter-rater agreement
invuloefening cloze exercise; cloze test; completion exercise
invulvraag completion item
inzichtvraag comprehension question
item (toetsvraag) item
itemanalyse item analysis
itembank item bank
itemkalibratie item calibration
itemresponstheorie; IRT item response theory (IRT)
itemscore item score
kandidaat candidate
kennisvraag knowledge question
kerndoelen attainment targets
kijk- en luistertoets audiovisual test
kindvolgsysteem pupil / (AE) student monitoring system
klasobservatie classroom observation
kort-antwoordvraag short-answer question
kwalificatie qualification
kwalificatiestructuur qualification structure; qualification system
kwaliteitszorg quality assurance
landelijk examen national examination
lang-antwoordvraag essay question; essay-type question
leerdoelgericht toetsen criterion-referenced testing
leerdoelgerichte evaluatie criterion-referenced evaluation
leerdoelgerichte toets criterion-referenced test
leerling pupil (primary education), student (secondary education), (AE) student
leerlingprestaties pupil / (AE) student achievement levels, pupil / (AE) student performance
leerlingvolgsysteem pupil / (AE) student monitoring system
leerplan curriculum
leerplanevaluatie curriculum evaluation
leerprestaties achievement; performance; educational achievement; educational performance; educational attainment; achievement levels; performance levels
leerprestatietest achievement test
leerresultaten achievement; performance; educational achievement; educational performance; educational attainment; achievement levels; performance levels; learning outcomes; (gewenste leerresultaten) desirable learning outcomes
leerstofbeheersing subject matter mastery
leerstoornis learning disability
leesprestaties reading performance
leesvaardigheid reading proficiency; reading skills
luistertoets; luistervaardigheidstoets listening comprehension test
luistervaardigheid listening skills; listening proficiency
meerkeuzetoets multiple-choice test
meerkeuzevraag multiple-choice item
methodegebonden toets curriculum-embedded test; textbook-related test
mondeling examen oral examination
mondelinge overhoring; mondelinge toets oral test
motorische vaardigheden motor skills
multiplechoicevraag multiple-choice item
natoets post-test
normeren (bepalen van regels volgens welke toetsscores in cijfers worden omgezet) convert test scores to marks; (ijken) standardize, standardise, norm, calibrate
normering marking; (AE) grading; mark / (AE) grading system
normgerichte toets norm-referenced toets
normgroep reference group; norm group
normhandhaving maintaining standards
objectieve toets test
observatieschaal observation scale
oefenen Practise
oefening (opdracht) exercise; (het oefenen) practice
omzettingstabel conversion table
onderwijsdoelen educational objectives; teaching objectives
onderwijsmethode teaching method
onderwijsniveau; onderwijspeil (opleidingsniveau) level of education, education level; (prestatieniveau) level of achievement, achievement level
onderwijsprestaties zie leerprestaties
onderwijsprogramma curriculum
onderwijsresultaten educational outcomes; pupil / (AE) student performance
open vraag open-ended question
opgave (opdracht) task, assignment; (vraag) question, test question, item
overhoring test
p-waarde item difficulty index
parallelle toets parallel test; alternative test; equivalent test
pedagogische bekwaamheid competency to teach; teaching competence
peilingsonderzoek survey; assessment of educational progress
percentiel percentile
percentielscore percentile rank
periodieke peiling periodic survey
peutervolgsysteem pre-schooler monitoring system
portfolio portfolio
portfoliobeoordeling portfolio assessment
praktijkexamen practical examination
praktijkopdracht practical task; hands-on assignment
praktijktoets (applied) performance test
praktijktoetsing (authentieke toetsing) performance assessment
praktische vaardigheden practical skills
predictieve validiteit predictive validity
presteren achieve; perform
pretesten pretest
productieve vaardigheden productive skills
proefwerk test
proeve van bekwaamheid aptitude test; skill test
propedeutisch examen first-year examination; propaedeutic examination
psychologisch onderzoek psychological test
psychometrie psychometrics
psychometrische analyse zie toets- en itemanalyse
rapport (schoolrapport) school report; report card
Rasch-model Rasch model
receptieve vaardigheden receptive skills
rekenen Arithmetic
rekenvaardigheid numeracy; numerical skills; numeracy skills
remediëring remediation
repetitie (proefwerk) test
respons response
resultaten (van onderwijs) educational outcomes, pupil / (AE) student performance; (van onderzoek) research results, research findings; (van toets) test scores
samengestelde vraag complex question
schoolexamen; schoolonderzoek school-based examination; school exam, school examination
schoolkeuzetoets school interest and aptitude test
schoolkwaliteit school quality
schoolprestaties (van school) school performance; (van leerlingen) zie leerprestaties
schooluitval zie uitval
schoolvorderingentoets achievement test, attainment test
schriftelijk examen written examination
schriftelijke overhoring; schriftelijke toets written test
schriftelijke vaardigheid; schrijfvaardigheid writing skills; writing performance; writing proficiency
scoren score
scoringsvoorschrift scoring rules
selectie aan de poort selection at the point of intake; pre-entry selection
slaag-zakgrens zie cesuur
slaagcijfer succes rate; pass rate
slagen pass
sociale competentie social competence
spellingvaardigheid spelling skills
spreekvaardigheid speech skills; oral fluency
spreken en luisteren oracy
staatsexamen state examination
standaarddeviatie standard deviation
standaardscore standard score
steekproef sample
stelvaardigheid composition skills
studentenvolgsysteem student monitoring system
studievaardigheden study skills
summatieve toets summative test
taalachterstand language delay; language retardation
taalvaardigheid language skills; language proficiency
talenkennis language competence; language skills
technische leesvaardigheid decoding skills
tentamen interim examination; (afsluitend tentamen) end-of-course examination
test test
testangst test anxiety
toelatingsexamen entrance exam; entrance examination
toets test
toets- en itemanalyse test and item analysis
toetsafname test administration
toetsconstructie test construction
toetsen op maat tailored testing
toetsing testing; assessment; educational measurement
toetsmatrijs test matrix; test content specification; test blueprint
toetsontwikkeling test construction; test development
toetsprestaties test scores
toetsresultaat test result(s)
toetsscore test score
toetsservicesysteem item banking system
tussendoelen intermediate targets
tussentijds toetsen interim testing
uitval dropout; dropout rate(s); early school leaving rate(s); numbers of pupils / (AE) students leaving school without qualifications
vaardigheid ability; skill, competence
validiteit validity
volgsysteem monitoring system
voorspellende toets predictive test
voortgangsevaluatie progress evaluation; formative evaluation
voortoets pre-test; preliminary test
vorderingen progress, level of educational attainment (van leerling/student)
vraagsoort item type; question type
vraagvorm item format; response type
waar-onwaarvraag true-false item
woordenschatkennis vocabulary knowledge
wkwkwk3
zakken fail
zakpercentage failure rate
zelfcontroletoets self-check test
zelfevaluatie (van onderwijsinstelling) self-evaluation, internal evaluation, school-based review
zelfstudievaardigheden independent study skills
zij-instromer unqualified teacher (leerkracht, docent)