Go to: Part 1

Dutch English Notes
lastgeving instruction(s)
lastgeving agency agreement; to be directed to; to be commissioned to (overeenkomst)
lasthebber mandatary; (total of) costs and expenses
lastig delicate (netelig)
lastig difficult (moeilijk)
lastig inconvenient; to worry (ongelegen)
lastig troublesome (last veroorzakend)
lastig cumbersome; awkward (omslachtig, ongemakkelijk)
lastig vallen to trouble
lastige kwestie difficult question; embarrassing position (vraag)
lastige positie awkward position
lastigheidswaarde nuisance value
laten to sell; dormant; in abeyance (verkopen van effecten/valuta)
latent latent
latent contingent (voorwaardelijk)
latente belastingverplichting (voorwaardelijke) verplichting deferred tax liability
latente belastingverplichtingen deferred taxes; not liable to taxation (in jaarrekening)
latentie deferral
latentiemethode deferral method (of tax allocation) (van belastingtoerekening)
later later
later subsequent (volgend)
later dateren to postdate; undated
latere (volgende) betaling subsequent payment; leasing
latere gebeurtenis subsequent event
latere gebeurtenis subsequent event (bijv. na balansdatum)
latere houder subsequent holder
ledenlijst register of members
ledental membership
ledenvergadering general members’ meeting; depleted; flat
ledig empty
ledig gewicht empty weight
ledig gewicht light weight (schip)
ledige vennootschap empty company
ledige vennootschap te koop company registration for sale
leeftijdsafhankelijke premie graduated premium based on age
leeg gewicht dead weight (van schip)
leeggewicht tonnage lightweight tonnage
leegloop idle resources; down time [Am.] (economisch)
leeglooptijd idle time
leegstandspercentage vacancy rate; void; hiatus (van onroerend goed)
leemte gap; to fill up a deficiency
leen-emballage returnable containers
leen-emballage returnable containers
leenfaciliteit loan facility; borrowed capital
leenkapitaal loan capital (leenvermogen)
leenplafond lending ceiling
leenrente lending rate; finance by borrowing (voet)
leenschulden borrowings (leenvermogen)
leenvermogen borrowing power; to grant the loan of (leencapaciteit)
leer theory (theorie)
leer lesson (lering)
leer van de accountantscontrole theory of auditing
leer van de administratieve organisatie theory of accounting and administrative organization
leer van de economische schade economic loss doctrine (door contractbreuk of nalatigheid)
leer van de financiering theory of financing
leer van de kostprijs theory of costing; theory of rational expectations
leer van het gewekte vertrouwen theory of inspired confidence
leerboek text book
leercontract articles of apprenticeship
leerling pupil
leerling apprentice (gezel)
leerling student employee; master; tutor (volontair)
leerling disciple; trainee (volgeling)
leermeester teacher
leerplan curriculum
leerstoel chair
lees-/schrijfcontrole read/write check
lees-/schrijfkop read-write head
leesapparaat reader
leesbaar legible
leesbaarheid legibility
leesfout read error
leeskop reading head
leespen hand-held reader
leesportefeuille reading case
leessnelheid reading velocity
leesvenster readout window; lawful
legaal legal
legaat legacy
legaat bequest (i/z roerend goed)
legaat dat uit bepaald fonds moet worden betaald demonstrative legacy
legaat in de vorm van geld pecuniary legacy
legalisatie legalization; to authenticate
legaliseren to legalize; bequest
legalistisch legalistic
legalistische benadering legalistic approach
legataris legatee
legateren to legate
legateren to bequeath (i/z roerend goed)
legatie legation; shell company; corporate shell [Am.] (gezantschap)
lege vennootschap dormant company; shell company; corporate shell [Am.]
lege vennootschap dormant company
legger register (register)
legitiem legitimate
legitieme portie legitimate portion
legitimatie legitimation; identity card; proof of identity
legitimatiebewijs identification paper
legitimeren to legitimate; to furnish proof of identity
legitimiteit legitimacy
leiden to lead; to be in charge; to have control
leiden to preside; to manage; to run (van vergadering)
leiden to be in charge of (met toezicht belast)
leiden to control (beheren, besturen)
leiden to govern (regeren, beheersen)
leiden to conduct; to be in the chair; to direct (van onderhandelingen)
leiden to conduct (van zaak, bedrijf)
leidend leading; underlying) principle
leidend beginsel guiding (ruling
leidend investeerder lead-investor; executives
leidend personeel executive staff
leidende en na-ijlende indices leading and lagging indicators; conduct; policy
leidende kringen leading circles; leading position
leidende positie dominant position
leidende toezichthoudende en regelende instantie lead regulator
leidende valuta leading currency
leidende vennoot lead partner; client lead partner (verantwoordelijk voor integrale dienstverlening aan grote cliënt)
leidende vennoot lead partner (eindverantwoordelijk voor de dienstverlening aan een client)
leidende verzekeraar lead-insurer; conductor; guide
leider leader
leider manager (van bedrijf)
leider director (van instelling)
leider head (chef, hoofd)
leider leader; managing underwriter (van staking, beweging)
leider conductor (van onderzoek, orkest)
leider executive (leidend persoon in onderneming)
leider van consortium/syndicaat syndicate manager
leider van syndicaat syndicate manager
leider van verkoopafdeling sales manager
leiderschap leadership
leiding conduct (het leiden)
leiding leadership; direction; directorate (aanvoering)
leiding guidance (richtsnoer)
leiding management (van bedrijf)
leiding management; to lead; to manage (bestuurders, etc.)
leiding geven aan to give guidance to
leiding met behulp van de uitzonderingsregel management by exception
leiding met behulp van gestelde doelen management by objectives
leidinggevend financieel functionaris financial officer
leidinggevend functionaris officer
leidinggevend functionaris van een onderneming officer of a company; key management
leidinggevend functionaris van trustmaatschappij of trustafdeling van bank trust officer
leidinggevend personeel in sleutelposities key managerial personnel; direction; guidance
leidraad manual (handboek)
leidraad guide to (voor, tot)
leidraad van vaardigheden skills directory
lek leak (in informatiesysteem)
lekkage leakage
lelijk in de knoei zitten to be in a fine (pretty) mess; figures; etc.)
lemma head word; to loan [Am.] (hoofdwoord)
lenen to borrow from (van iemand)
lenen to lend to (aan iemand)
lener lender (geldgever)
lener borrower (geldnemer)
lening loan; to negotiate a loan; to close a loan
lening loan issue; parallel loan (uitgifte)
lening aan debiteur met gevestigde goede reputatie seasoned loan
lening aan een openbaar lichaam public authority loan
lening die kan worden kwijtgescholden forgivable loan
lening die niet kan worden kwijtgescholden non-forgivable loan
lening die niet volwaardig kan worden geacht impaired loan
lening die op de vervaldag in zijn geheel wordt afgelost bullet loan; time loan
lening met gespreide aflossing instalment loan; syndicated loan (in series)
lening met twee of meer geldverstrekkers participation loan
lening met variabele interest floating loan; equity kicker (popular language)
lening met winst-gerelateerd rendement profit related return loan; borrowing(s)
lening o/g loan contracted
lening o/g loan contracted
lening o/g op lange termijn long-term borrowing; short-term credit
lening onder hypothecair verband loan secured by a mortgage; a question); to reply to (a letter; to serve the purpose; to come up to (expectations); to correspond to (sample)
lening op korte termijn short-term loan; acknowledged debt
lening op lange termijn long-term loan
lening op schuldbekentenis private loan; long-term credit (onderhands)
lening op vaste termijn tegen vaste rente fixed rate loan; loan on collateral security; collateralized loan
lening tegen onderpand secured loan
lening tegen onderpand secured loan (met zekerheidsstelling)
lening tegen onderpand van goederen op terrein van debiteur field warehousing loan [Am.]
lening u/g loan receivable
lening voor bepaalde tijd term loan; serial loan
lening voor de financiering van een aantal projecten blanket loan
lening waartegenover een andere lening als zekerheid staat back to back loan; non-performer; soured loan (aan de leningverstrekker)
lening waarvan rente- en aflossingsverplichtingen niet worden nagekomen non-performing loan; straight loan
lening zonder onderpand unsecured loan; to give deposit
lening zonder zekerheidsstelling unsecured loan (blanco lening)
leningen aan niet-eerste-klas debiteuren subprime lending
leningenmarkt loan market
leningenportefeuille portfolio of loans
lening-ruil loan swap
leningsakte deed of loan
leningscontract loan agreement (overeenkomst)
leningsrekening loan account
leningsrente loan interest; loan operation
leningstransactie loan transaction; conditions of a (the) loan
leningsvoorwaarden terms of a (the) loan
lesgeld tuition fee
letter toets letter key; font [Am.]
lettertype fount (en bijbehoren)
letterwieldrukker daisy wheel printer
letterwoord acronym
leven life
leven en laten leven to live and let live
levend bestand active file
levende have live-stock (vee)
levendig lively
levendige discussie animated discussion; brisk demand; active bidding (auction)
levendige kooplust keen demand; brisk demand
levendige vraag keen demand; prime necessities; necessities of life
levenfonds life fund; mortgage life insurance; mortgage protection insurance (van verzekeringmaatschappij)
levenhypotheek mortgage with life assurance/insurance (hypotheek met levensverzekering)
levensbehoeften necessaries of life (eerste)
levenscyclus life cycle
levenscyclus van een product product life cycle; lifetime
levensduur duration (span) of life; depreciable life
levensduur useful life; notional past service principle (van bedrijfsmiddelen)
levensjaren beginsel attained age principle; life expectancy; life contingency [Am.]
levenskans expectation of life; matter of life and death (vermoedelijke levensduur)
levenskwestie vital question; lifelong
levenslang for life; curtesy
levenslang recht van echtgenoot op eigendom van overleden echtgenote right of curtesy; dower
levenslang recht van echtgenote op eigendom van overleden echtgenoot right of dower; life usufruct
levenslang vruchtgebruik life beneficial interest; tenant for life
levenslange gebruiker/huurder life tenant
levenslange lijfrente life annuity; whole life assurance
levenslange lijfrente life(time) annuity; annuity in payment
levenslange verzekering bij overlijden whole life policy
levenslange vruchtgebruiker life beneficiary; career
levensloop course of one’s life; food provisions
levensmiddelen foodstuffs; grocery shop
levensmiddelenbedrijf grocer’s shop (winkel)
levensmiddelenhandel grocery trade
levensomstandigheden living conditions; livelihood
levensonderhoud subsistence; level of living [Am.]
levenspeil standard of living (levensstandaard)
levenspositie position for life
levensstijl life-style
levensvatbaar viable; practicable
levensvatbaar feasible (uitvoerbaar)
levensvatbaarheid viability
levensvatbaarheid feasibility (uitvoerbaarheid)
levensvatbaarheidsanalyse viability analysis
levensvatbaarheidsstudie viability study; expectation of life (onderzoek)
levensverwachting life expectancy; life assurance company
levensverwachting life expectancy
levensverzekeraar life assurer; life insurance
levensverzekering life assurance
levensverzekering i.v.m. krediet credit life insurance; life office
levensverzekering met winstdeling participating life assurance (insurance); life insurance company; life company
levensverzekeringsmaatschappij life assurance company
levensverzekeringsovereenkomst met vaste termijn term assurance
levensverzekeringspolis life (assurance) policy
levensverzekeringspremie life (assurance) premium
levensvoorwaarde vital condition
levenswerk life work; technical working life; estimated useful life (under technical aspects)
leverancier supplier
leverancier tradesman (neringdoende)
leverancier contracter (bij inschrijving)
leverancier aan huis tradesman; vendor file [Am.] (winkelier)
leveranciersbestand suppliers file
leverancierscode suppliers code; vendor contract [Am.] (reglement voor leveranciers)
leverancierscontract suppliers contract
leverancierscursus suppliers course; vendor credit
leverancierskrediet suppliers credit; delivery
leverantie supply; to furnish
leveren to supply
leveren to call (beursterm)
leveren to procure (verschaffen)
leveren to deliver (afleveren)
leveren to turn out; to furnish with (produceren)
levering supply
levering transfer; furnishing; supply (overdracht)
levering delivery (aflevering)
levering procurement (verschaffing)
leveringsbriefje delivery note
leveringscondities terms of delivery; delivery contract
leveringscontract contract of delivery
leveringsdag day of delivery
leveringsdatum date of delivery
leveringsnota delivery note; commitment to deliver
leveringsplicht obligation to deliver
leveringsprijs delivery price; time of delivery
leveringsprogramma delivery schedule; price contracted for
leveringstermijn term of delivery; lead time
leveringstijd time of delivery
leveringsverplichtingen sales commitments
leveringsvoorwaarden terms of delivery
levertijd delivery time
lexicon lexicon
lezen character recognition (het lezen door computer)
lezen van magnetisch schrift magnetic character recognition
lezen van optisch schrift optical character recognition
lezing perusal; interpretation; reading (nauwkeurig)
lezing reading (het lezen)
lezing lecture (voordracht)
lezing character recognition (door computer)
lezing reading (behandeling van wetsontwerp)
lezing version; paper (opvatting, uitlegging)
liberalisatie liberalization
liberalisatie van de handel trade liberalization
liberaliseren to liberalize; franchise [Am.]
licentie licence
licentie verlenen to grant a licence
licentie-adviseur licensing consultant; royalty
licentiegeld licence fee
licentiegever licensor (verlener)
licentiehouder licensee; royalties (nemer)
licentiekosten licence fees (rechten)
licentie-ruil cross licensing
licentieverlening grant of a licence
lichaam body (ook: figuurlijk)
lichamelijke tangible assets (materiële activa)
licht gevoelig photosensitive
lichte industrie light industry
lichten van een hypotheek to substitute a first mortgage for a second one
lichter lighter (schip)
lichterhuur/lichtervracht lighterage
lichtpen light pen
lid lid (deksel)
lid member; subsection (persoon)
lid term (wiskundig)
lid limb (van lichaam)
lid paragraph (van wetsartikel)
lid van het middenkader junior executive
lidmaatschap membership
lidmaatschapskaart membership card; subscriptions; membership dues [Am.] (bewijs van lidmaatschap)
lidmaatschapskosten membership fees (contributies)
lid-oprichter founding member
liefdadigheid charity; charitable society; charitable corporation [Am.]
liefdadigheidsgenootschap charitable trust; gifts to charities
liefdadigheidsgiften charitable giving
liefdadigheidsinstelling charitable institution
liefdadigheidsstichting charitable trust; charity
liefdadigheidsuitgaven charity expense; first out)
lifo lifo (last in (laatst in, eerst uit)
ligdag lay day; port charges; moorage (schip)
liggeld harbour dues
ligplaats berth (schip)
ligplaats bieden aan vele schepen to be able to accommodate; to berth
ligplaats hebben to be berthed; to berth
ligplaats innemen to take up a berth
lijdelijk passive
lijdelijk verzet passive resistance
lijfgoederen personal effects
lijfrente temporary annuity
lijfrente met oplopende uitkering increasing annuity
lijfrente met restitutie-clausule cash refund annuity; survivorship annuity; joint annuity (van overschot bij overlijden)
lijfrente op twee of meer levens joint and survivor annuity
lijfrenteclausule annuity contract
lijfrenteclausule (life) annuity clause
lijfrente-overeenkomst annuity agreement
lijfrente-overeenkomst tussen particuliere personen private annuity
lijfrente-plan annuity plan
lijfrente-regeling annuity plan
lijfrentetermijn annuity instalment
lijfrentetrekker annuity life insurance (-genieter)
lijfrenteverzekering annuity insurance
lijfrente-voorziening annuity reserve
lijn track (spoorweg)
lijn line (streep)
lijn policy (gedragslijn)
lijn line (scheepvaart, luchtvaart)
lijn- en staforganisatie line and staff organization; wire hookup [Am.]
lijn van gezag/bevoegdheid line of authority
lijnbedrijf liner shipping (trade) (scheepvaart)
lijnbedrijf liner company (scheepvaartonderneming)
lijnbeheer line management (telecommunicatie)
lijnbelasting line load
lijnbesturing line control
lijnbetrouwbaarheid circuit reliability
lijnbevoegdheid line authority; horizontal audit [Am.]
lijnboot liner; judgement sampling; depth test(ing)
lijncontrole test checking (steekproefsgewijs)
lijndienst airline (luchtvaart)
lijndienst liner service (scheepvaart)
lijnfunctie line function; on-line executive [Am.]
lijnfunctionaris line officer
lijninrichting/-opstelling line layout
lijnorganisatie line organization
lijnverbinding line connection (draadverbinding)
lijnvliegtuig airliner; statement; schedule
lijst list
lijst list (register)
lijst edge; register (rand)
lijst frame; enumeration (omlijsting)
lijst list; border (opsomming)
lijst record (staat, overzicht)
lijst van trefwoorden glossary; composite check [Am.] (verklarend)
lijst van uit te voeren betalingen list of payment orders (door bank t.b.v. opdrachtgever)
lijst van wettelijk toegestane beleggingen legal list [Am.] (voor bepaalde instellingen)
lijstbestandsstructuur list file structure
lijsten to list (op lijst zetten)
lijstprogramma report program
lijstverwerking list processing
limiet limit
limiet ceiling (plafond)
limiet deadline (uiterste datum)
limietbewaking limit control
limietcontrole range check
limietoverschrijding limit excess; fall-back price
limietprijs reserve price (minimumprijs)
limietstructuur limit structure
limitatief limitative
limiteren to limit; to maximize
limiteren to cap; limit order (naar boven)
lineair linear
lineair aflossingsschema straight amortization plan
lineair systeem linear system
lineair zoeken linear search
lineaire aflossing linear redemption; straight reduction plan; straight term plan
lineaire afschrijving straight line depreciation
lineaire afschrijving straight line depreciation
lineaire functie linear function
lineaire methode straight line method
lineaire programmering linear programming
lineaire vergelijking linear equation
lint ribbon (ook van schrijfmachine)
lintcassette ribbon cassette
liquidadeur liquidator
liquidatie liquidation
liquidatie settlement; liquidation (beursterm)
liquidatie winding-up (van onderneming)
liquidatie-akkoord winding-up agreement
liquidatie-balans liquidation balance sheet
liquidatiedag settling day; clearing house (beursterm)
liquidatiekas clearing bank; settling price
liquidatiekoers settling rate; costs of winding-up
liquidatiekosten liquidation costs; realization price; liquidation price
liquidatieprijs break up price; realization account; settlement account (securities)
liquidatierekening liquidation account
liquidatierekening statement of realization and liquidation (overzicht, bijv. bij faillissement)
liquidatie-saldo balance left after liquidation; liquidation dividend
liquidatie-uitkering liquidation payment; clearance sale; value on liquidation; settlement value; liquidating value [Am.]
liquidatie-uitverkoop winding-up sale; break up value; realization value
liquidatiewaarde liquidation value; break up value
liquidatiewaarde liquidation value
liquidatiewerkzaamheden winding-up proceedings; enforced liquidation; compulsory winding-up
liquide liquid
liquide beleggingen liquid investments; liquidities [Am.]; liquid assets [Am.]; liquid funds [Am.]; available assets; current funds [Am.]
liquide maken to convert into cash; liquid resources; liquid means
liquide markt liquid market
liquide middelen cash
liquide middelen available funds; finances; cash (beschikbare)
liquide reserves liquid reserves; cash position
liquideerbaarheid van voorraden liquidity of stocks
liquideerbare activa liquifiable assets
liquideren to liquidate
liquiditeit liquidity
liquiditeit van de 1ste orde acid ratio test liquidity
liquiditeit van de 2de orde quick ratio liquidity
liquiditeit van de 3de orde current ratio liquidity; liquidities [Am.]
liquiditeit van de banken bank liquidity
liquiditeiten liquid means
liquiditeitenbeheer liquidity management
liquiditeitenbeslag liquidity requirement; cash flow forecast; cash budget [Am.]
liquiditeitsbegroting cash forecast
liquiditeitsbuffer liquidity buffer
liquiditeitscoëfficiënt liquidity ratio
liquiditeitscreatie liquidity creation; working capital ratio [Am.]
liquiditeitsgraad liquidity ratio
liquiditeitsoverzicht cash statement
liquiditeitspercentage liquidity percentage
liquiditeitspositie liquidity position; working capital ratio [Am.]
liquiditeitsratio liquidity ratio; deposit reserve (for banks) (verhouding)
liquiditeitsreserve liquidity reserve
liquiditeitsrichtlijn liquidity directive
liquiditeitsrisico liquidity risk
liquiditeitssaldo liquidity surplus
liquiditeitssurplus liquidity surplus
liquiditeitstoetsing liquidity test
liquiditeitsverlies loss of liquidity
liquiditeitsvernietiging liquidity destruction
liquiditeitsvoorkeur liquidity preference
liquiditeitswaarde liquidity value
literatuuronderzoek literature (re)search
literatuuroverzicht bibliography (algemeen)
literatuuroverzicht citation index (van aanhalingen)
locaal lokaal; on spot; loco
loco spot
loco Amsterdam loco Amsterdam; ex factory
loco fabriek ex works
loco markt spot market
loco positie spot position; cash price; loco price
loco station free station; spot transaction
loco-aankoop spot purchase; deputy burgomaster
loco-burgemeester acting burgomaster; cash business
loco-handel spot business; cash market
loco-prijs spot price
loco-prijs af magazijn warehouse price; spot sale
loco-verkoop sale for immediate delivery
loco-wissel local draft; spot transactions
loco-zaken spot business
logaritme logarithm
logband log tape
logbestand log file
logboek log book; log book (algemeen)
logboek computer log (van computer)
logboek ship’s log (van schip)
logboek van de invoer input log (computer)
logboek van de uitvoer output log (computer)
logfunctie logging function
logica logic
logica van de nuance fuzzy logic
logisch logical
logisch bestand logic file
logische bewerking logic operation
logische functie logic function
logische gegevensstructuur logic data structure
logische keuze logic choice
logische opdracht logic instruction
logische symbolen logic symbols
logistiek logistics
logistiek ketenbeheer logistic chain management
logistieke prestatie logistic performance
logo logo (beeldmerk, naammerk)
lokaal netwerk local-area network
lokaal systeem in-house system
lokale heffingen en belastingen rates and taxes
lokale industrie local industry
lokale valuta local currency
lokale valuta functional currency (waarin de bedrijfseenheid opereert)
lokaliseren to locate; call bird (colloquial language)
lokartikel loss leader (met verlies verkocht)
loket booking office (kaarten)
loket counter; ticket office (balie)
loket box office; teller (of bank); booking clerk (of railway) (van schouwburg)
loketbeambte counter clerk
lokethuur safe-deposit rent
loketkluis safe-deposit
loketmachine/terminal teller console; teller (of bank)
lokettist booking clerk (of railway); pawn shop
lokmiddel tot verhuur rent inducement (van onroerend goed)
lommerd pawn office; to repay; to be profitable (bank van lening)
lonen to pay (werkwoord)
lonen wages; remunerative; profitable; wharfinger’s receipt (meervoud van loon)
lonend paying; goods receipt; dock receipt
loodsbaasreçu goods received note (walbaasreu)
loodsgeld pilotage; pay; wages
loon wage; to be employed
loon charges; payroll clerk; payroll manager (kosten)
loon reward (beloning)
loon fee (honorarium)
loonadministrateur wages clerk; pay-roll records; pay-roll accounting
loonadministratie wage records
loonaftrek deduction from wages
loonarbeid outwork (uitbesteed werk)
loonarbeider wage worker
loonbedrag in geld nominal wages
loonbedrijf jobbing industry; wage withholding tax; employment income tax
loonbeheersing wage control; pay-roll tax; pay-as-you-earn income tax
loonbelasting wage(s) tax
loonbeslag attachment of wages; wage cheque
looncheque payroll cheque
loonclausule fair wages clause
loonconfectie special order work; wage conflict; labour dispute
loonconflict wage dispute
loonderving loss of wages; demand for higher wages; pay claim
looneis wage demand; wage conflict; labour dispute
loongeschil wage dispute
loonindex wage index; wage deduction
loonindex wages index
looninhouding pay-roll deduction; costs of labour; labour costs; pay-roll records
loonkosten wage costs; wages sheet; wages/salaries records
loonlijst pay-roll; wage-ceiling
loonmaximum maximum level of wages
loonminimum minimum level of wages; wage level
loonniveau level of wages
loononderhandelingen wage negotiations
loonopdrijving forcing up of wages
loonovereenkomst wage(s) agreement; level of wages
loonpeil wage level
loonplafond wage-ceiling
loonpolitiek wage(s) policy
loon-prijsspiraal wage-price spiral
loonrekening wages account; round of wage increases
loonronde general wages increase; scale of wages
loonschaal wages scale
loonsom total amount of wages
loonspaarregeling payroll savings plan; pay-roll
loonstaat wages sheet
loonstaking wage strike
loonstelsel wage system; pay stop
loonstop wage stop; wage slip
loonstrijd wage war; rise in wages
loonstrookje pay slip; wage pattern
loonstructuur wage structure
loonsverhoging increase in wages; wage cut
loonsverlaging reduction in wages
loontabel wage table; rate of pay
loontarief wage rate; bonus
loontoeslag extra pay
loontoeslag voor tijdsbesparing time-saving bonus; employed
loontrekkend wage earning
loonverschillen wage rate variance (prijsverschillen op lonen)
loonvraagstuk wage problem; commission work
loonwerk custom work (van bedrijf)
loonwet wages act; pay packet; wage packet (also: fig.)
loonzakje pay envelope; run
loop course
loop currency (omloop)
loop course; career path (van zaken)
loop trend (beweging, richting)
loop van de treinen train service
loopbaan career
loopbaanontwikkeling career development
loopbaanwinkel careercenter [Am.] (adviesbureau voor loopbaan, etc.)
loopbrief route card; life (of a bond or option); period to maturity; maturity period
loopklanten passing trade; duration; currency (of a contract)
looptijd term; loan term; life of a loan
looptijd van een lening term of a loan
looptijd van een promesse/wissel time of the note [Am.]
looptijd van een wissel currency of a bill
looptijdrisico divergent maturity risk
looptijdtransformatie transformation of maturity
lopend running; flow production (ook van contract, orders, polis, rente)
lopend pending; conveyor belt; flow line (hangend, onafgedaan)
lopend bedrijf going concern
lopend bedrijfsresultaat current operating performance; financial year under review
lopend boekjaar current financial year
lopend commentaar running commentary; current file
lopend dossier active file
lopend dossier active file
lopende (exploitatie-)uitgaven revenue expenditure
lopende band assembly line; on-going activities
lopende bedrijfsactiviteiten current operations
lopende diensttijd current service
lopende inkomsten current income
lopende lijfrente current annuity
lopende onderneming going concern
lopende rekening current account
lopende rekening van de betalingsbalans current account of the balance of payments
lopende rente accrued interest (nog te betalen of te ontvangen)
lopende risico’s contingent liabilities; current expenditure
lopende uitgaven current expenses; current commitments; current liabilities
lopende verplichtingen running commitments
lopende verzekering running insurance; due to account
loro-rekening loro account
los loose
los single (enkel)
los in bulk; casual work (gestort)
los separate (separaat)
los loose (onverpakt)
los unconnected (niet verbonden)
los karwei odd job
los nummer single copy; unpacked (van tijdschrift)
los personeel casual staff
losbaar redeemable (= aflosbaar)
losbladig loose leaf
losbladig loose leaf (boek, etc.)
losbladig grootboek loose-leaf ledger
losbladig grootboek loose-leaf ledger
losbladig systeem loose leaf system
losbladig systeem loose-leaf system
losbladige boekhouding loose-leaf accounting
losbladige uitgaven loose-leaf publications; discharging days (publicaties)
losdagen days for unloading
losgekoppelde informatie disaggregated information (uit een geconsolideerd geheel)
losgeld ransom (losprijs)
losgelegenheid landing facilities; discharging facilities
losinrichting unloading equipment
loskoppelen to disaggregate (uit een geconsolideerd geheel)
loskosten landing charges (lossingkosten)
loslippig loose-tongued
losse arbeid casual labour (los werk)
losse arbeider casual labourer (los werkman)
losse beginselen loose principles
losse beweringen loose allegations
losse klanten casual customers
losse lading bulk cargo; stray remarks
losse opmerkingen casual remarks
lossing redemption (aflossing)
lossingadvies advice of redemption (bericht van aflossing)
lossingnota redemption note; share
lostijd discharging time; discharging berth
loswal landing wharf
lot lottery ticket (van loterij)
lot lot; lots shall be drawn (deel, aandeel)
loten to draw lots (trekken)
lotenlening lottery loan
loterij lottery
loterijbelasting lottery tax
loterijwet lotteries act
loting drawing (uitloting)
lotinggroep drawing group; cum drawing
loven en bieden to bargain (marchanderen)
lozen to ditch (staff); aeronautics (van personeel)
luchtvaart aviation
luchtvaartindustrie aerospace industry
luchtvaartmaatschappij airline company; aviation school
luchtvaartschool flying school
luchtvaarttentoonstelling aeronautical exhibition
luchtvaartverkeer air traffic
luchtvaartverzekering aviation insurance
luchtverversing ventilation
luchtvervuiling air pollution
luchtverzorging air conditioning
luchtvracht air freight; airway bill
luchtvrachtbrief air consignment note
luchtwaardig airworthy
lucratief lucrative; sluggish
lunchbon luncheon voucher; flat; inactive
lusteloos dull (van zaken)
lusteloos dull; stagnant (van markt)
lusteloos worden to stagnate; dullness; inactivity (van zaken)
lusteloosheid listlessness; risks and rewards
lusten en lasten risks and benefits
maak to be in the making (fig.) (in de
maakloon cost of making
maalderij milling business
maalindustrie milling industry
maalloon miller’s fee
maalteken multiplication sign; follow up letter (×-teken)
maanbrief reminder; stronger: dunning letter; debt-collection letter
maanbrief request for payment (tot betaling)
maand month
maandabonnement monthly subscription
maandbericht monthly report; monthly magazine; monthly review
maandblad monthly
maandelijkse balans en winst- en verliesrekening monthly accounts
maandloon monthly wages
maandopstelling monthly account
maandoverzicht monthly review
maandpatronen monthly patterns (van bankbiljettencirculatie)
maandrapport monthly report; monthly terms
maandrekening monthly account
maandsalaris monthly salary; monthly return
maandstaat monthly statement
maandverslag monthly report
maanprocedure dunning procedure
maas in fiscale wetgeving loophole in tax law; size
maat measure (afmeting)
maat measure (om te meten)
maat gauge (standaard)
maat partner; measuring unit (lid van maatschap)
maateenheid unit of measure
maatgevend decisive (of); tailor-made program (voor)
maatprogramma custom-made program; made to measurement
maatregel measure
maatregel provision; to take action; to deal with the matter (voorzorgs-)
maatregelen nemen to take steps
maatregelen nemen to take measures; to arrange for; to provide for (uitgebreide)
maatregelen ter voorkoming preventative measures
maatregelen treffen tegen to provide against
maatregelen treffen voor to make arrangements for; to make arrangements against
maatregelen/voorstellen tot verbetering measures/suggestions for improvement; remedial measures/suggestions
maatschap partnership (burgerlijke)
maatschap met beperkte aansprakelijkheid limited liability partnership [Am.]
maatschap van beroepsbeoefenaren professional partnership
maatschappelijk social; authorized capital stock [Am.]; legal capital [Am.] (algemeen)
maatschappelijk kapitaal statutory (share) capital (van onderneming)
maatschappelijk nut social benefit; social and economic life; social and economic climate
maatschappelijk verkeer society at large
maatschappelijk welzijn social welfare
maatschappelijke achteruitgang social decline
maatschappelijke kosten social costs
maatschappelijke positie social position; social accountability
maatschappelijke verantwoordingsplicht public accountability
maatschappelijke verbijzondering social specialization; registered office
maatschappelijke zetel (van onderneming)
maatschappij company
maatschappij society; related company (de gemeenschap)
maatschappij-polis company’s policy; house flag
maatschappijvlag company flag; yardstick; criterion (schip)
maatschapsacte deed of partnership
maatschapsadministratie partnership accounts; partnership contract
maatschapscontract deed of partnership; partnership financial statements [Am.]
maatschapsjaarrekening partnership annual accounts
maatschapskapitaal partnership capital
maatschapsovereenkomst partnership agreement; partnership rules and regulations
maatschapsregelingen partnership articles; partnership certificate [Am.]
maatschapsverklaring partnership declaration
maatstaf standard gauge (figuurlijk)
maatstaf voor belastingheffing basis of assessment
maatton measurement ton (registerton)
maatvracht measurement freight; clothes; etc.)
maatwerk made to order (goods
maatwerk tailor-made (op maat gemaakt)
maatwerkproduct customized product; automatic
machinaal mechanical
machinaal gedreven engine driven
machinaal gereedschap machine tools
machinaal leesbaar schrift machine readable script
machinaal leesbare cheques machine readable cheques
machinaal vervaardigd machine-made
machinaal verwerkbare vorm machine processible form
machinale boekhouding machine accounting
machine machine time record (tijd)bon
machine machine (overigens)
machine engine (met eigen beweegkracht)
machinebankwerker engine fitter
machinebediende operator; engine building (computer, etc.)
machinebouw engineering; mechanical engineer
machinebouwer constructional engineer; engine breakdown
machinebreuk machinery breakdown; engineering insurance
machinebreukverzekering insurance against machinery breakdown; mechanical engineer
machineconstructeur constructional engineer; engine trouble
machinedefect engine breakdown
machinedrijver machinist; machine manufacturing works
machinefabriek engineering works; machine manufacturer
machinefabrikant engineering firm
machine-industrie engineering industry
machine-installatie plant
machinekamer engine room; engine attendants
machinekamerpersoneel engine room staff
machineloods engine house
machine-opdracht machine instruction
machinepark machine park; machinery; plant
machines machines; machine writing
machineschrift type written
machinetaal machine language; engineering draughtsman (computer)
machinetekenaar mechanical draughtsman
machinetijd machine time (standard) (norm)
machinetijd computer time (van computer)
machine-uur-kosten machine-hour cost(s)
machine-uur-tarief machine-hour rate
machinewerk machine work; engineering shop; machine shop
machinewerkplaats machine workshop; engineer [Am.]
machinist engineer (schip)
machinist engine driver (spoorwegen)
machinist engine man (in machinekamer)
machinistendiploma engineer’s certificate
machinistenschool engineering school; authority
macht power
macht influence (invloed)
macht power; helpless (wiskunde)
macht grasp; to empower (bereik)
macht force (kracht, sterkte)
macht geven to authorize
macht hebben over to have power over
macht hebben over to control (beheersen)
machteloos powerless
machteloos staan tegenover to be powerless against; mighty
machtig powerful
machtigen to authorize
machtiging authorization
machtiging power of attorney; standing order (volmacht)
machtiging licence (vergunning)
machtiging sanction (goedkeuring)
machtiging aan bank/giro tot periodieke betaling banker’s order
machtiging tot tekenen authority to sign
machtiging verkrijgen to be authorized
machtiging verlenen to authorize; proxy
machtsmisbruik abuse of power
machtspositie position of power
machtsverheffen to raise to a higher power (wiskunde)
macro-economie macro-economics; stock room
macro-economisch macro-economical; store; storehouse
magazijn warehouse (algemeen)
magazijn magazine; store accounts; store records (deel van machine)
magazijn repository; to have in stock (bewaarplaats, opslagplaats)
magazijn afgiftebon material issue note; stores clerk
magazijnadministratie store accounting; supplies department; stock room
magazijnafdeling stores department
magazijnbediende warehouse clerk
magazijnbenodigdheden store supplies; store book
magazijnboek stock book; store accounts
magazijnboekhouding store accounting; warehouse goods
magazijngoederen stores
magazijnhuur warehouse rent; bin card; inventory (record)card [Am.]
magazijnkaart stock card (stellingkaart)
magazijnknecht warehouse man; warehouse costs
magazijnkosten warehouse charges
magazijnmeester store-keeper
magazijnpand warehouse premises; stock account
magazijnrekening stores account; stores capacity
magazijnruimte warehouse accommodation; stock
magazijnvoorraad stores
magistraat magistrate
magnaat magnate
magneetband magnetic tape
magneetbandbeheer tape management
magneetbandbeheerder tape librarian
magneetbandbestand tape file
magneetbandbeveiliging tape protection
magneetbandbeveiligingsring file protection ring
magneetbandbibliotheek tape library
magneetband-eenheid tape unit
magneetbandlezer tape reader
magneetbandvastlegging tape recording
magneetbandvergelijking tape matching
magneetbellengeheugen bubble storage
magneetkaart magnetic card
magneetschijf (magnetic) disk
magneetschijf-besturingssysteem disk operating system (DOS)
magneetschijvenpakket disk pack
magneetschrift magnetic characters
magneetstrip-rekeningkaart magnetic stripe card
magnetisch leesbaar document magnetic readable document
magnetische informatiedrager magnetic data card
magnetische tekenherkenning magnetic character recognition
mailingbrief mailing letter (standaardbrief)
mainframe mainframe; to stag (the market); stag operating ((middel)grote computer, centrale verwerkingseenheid)
majoreren to majorate; agent
makelaar broker
makelaar aan goederenbeurs commodities broker
makelaar in assurantie insurance broker
makelaar in effecten stock broker
makelaar in luchttranspost en luchtvaartverzekering aviation broker; real estate broker
makelaar in onroerend goed (real) estate agent; chartering agent
makelaar in scheepsbevrachting chartering broker; brokerage; broking
makelaar/handelaar in ongemunt goud en zilver bullion broker; realtor [Am.]; property agent
makelaardij broker’s business
makelaardij tegen gereduceerd tarief discount broking
makelaarsboek broker’s book; contract note (journaal)
makelaarsbriefje broker’s note
makelaarscertificaat broker’s certificate; broker’s fee
makelaarscourtage brokerage; firm of brokers
makelaarsfirma brokerage firm; broker’s fee; broker’s charges
makelaarskosten brokerage; broker’s fee; broker’s charges
makelaarsloon brokerage
maken to make; to build
maken to repair (repareren)
maken to manufacture (fabriceren)
maken to make (van vertaling)
maken to construct (bouwen, samenstellen)
maken to make up; to mend (opmaken van documenten)
making bequest; model (testamentaire bevoordeling, legaat)
mal mould (model)
mala fide mala fide
malus penalty for bad loss experience; fraud; corruption (boete, hogere verzekeringspremie)
malversatie malversation
malversatie malpractice (juridisch)
malversatie embezzlement (verduistering)
management management
management by exception management by exception
management by objectives management by objectives
managementbeslissingssysteem management decision system
management-informatiesysteem management information system
managementrisico management risk
managers in sleutelposities key management; short delivery; deficiency
managers in sleutelposities key management
manco shortage; underweight
manco in gewicht shortweight; undermeasure
manco in maat/lengte short measure
mancoreserve shortage reserve; commission
mandaat mandate
mandaat authorization (volmacht)
mandaatgever mandator
mandaathouder mandatary; to request payment (mandataris)
manen to demand payment; collection reminder (sterker)
manen to send a reminder; to press for payment; to dun (in herinnering brengen)
manifest manifest (scheeps-)
maning request for payment (tot betaling)
manipulatie manipulation
manipuleren to manipulate
mankracht manpower
mankracht human resources; body (of a security); principal security (in ruime zin)
mantel certificate (van effect)
mantel welke afzonderlijk wordt verhandeld principal-only strip; dry goods [Am.] (van obligatie)
mantel-constructie body construction; draper’s goods; yard goods
manufacturen piece goods; spread (between rates)
marge margin
margekosten carrying charges (kosten van aanhouden dekkingsmarges)
marges margins (grenzen voor prijs-/koersfluctuaties)
margeverplichting margin requirement; safety margin
marginaal marginal
marginaal belastingtarief marginal tax rate; marginal revenue
marginaal inkomen marginal income
marginale activiteit marginal activity; differential analysis (nauwelijks kostendekkend)
marginale analyse marginal analysis; incremental cost(s) [Am.]
marginale kosten marginal cost(s)
marginale kosten marginal cost(s); extra cost; out of pocket cost [Am.]
marginale kostprijs marginal cost; marginal cost pricing
marginale kostprijsberekening marginal costing; marginal revenue
marginale opbrengst marginal return
marginale productiviteit marginal productivity
marginale rentevoet incremental borrowing rate
markeren to mark
markering mark
mark-scanning mark-scanning
mark-sensing mark-sensing; outlet; to market
markt market (place) (plaats, plein)
markt market; to bring on the market; to place on the market (afzet, afzetgebied)
markt in opkomst emerging market
markt met onvolkomen concurrentie imperfect market; non-trending market
markt met stabiele prijzen trading market (horizontale prijsbeweging)
markt voor (accountants)controlediensten audit market; share of the market
marktaandeel market share
marktaandeel per bedrijfstak market share by industry
marktanalyse market analysis
marktanalyse market analysis
marktbeeld aspect of the market
marktbericht market report; tendency of the market
marktbeweging movement of the market; marketer [Am.]
marktbewerker marketeer
marktbewerking marketing
marktbewerking met behulp van merkreclame brand marketing
marktbewerking op afstand telemarketing (telemarketing)
marktbewerkingsbeleid/-politiek marketing policy
marktbewerkingskosten marketing costs
marktbewerkingsovereenkomst marketing agreement
marktdisconto market rate of discount
marktevenwicht market equilibrium
marktfragmentatie market fragmentation
marktgebied sales territory
marktgelden market dues
marktgericht market oriented; ready-money crop
marktgewas cash crop
marktkapitalisatie market capitalization
marktkennis market savvy
marktkoopman market vendor
marktmaker market maker (effectenbeurs/optiebeurs)
marktnis market niche; quoted market price
marktnotering market quotation
marktonderzoek market research
marktoverzicht market review
marktpenetratie market penetration
marktplaats market place
marktplaats market town (stad)
marktplein market square
marktpositie market position; current price
marktprijs market price
marktrente market rate of interest
marktschommelingen fluctuations of the market
marktsegmentatie market segmentation
marktsegmentatie market segmentation
markttoestand state of the market
marktverdeling division of the market; survey of the market
marktverkenning market survey; movement of the market
marktverloop trend of the market
marktverordening market regulations
marktvormen market forms
marktvraag market demand; wares; economic value
marktwaar market goods; commercial value; fair value
marktwaarde market value
marktwaarde fair market value (vrije)
marktwaarde van het uitstaande aandelenkapitaal market capitalization
massa mass; to sell in bulk
massa population; wholesale commodity (statistisch)
massa multitude (menigte, veelheid)
massa communicatiemiddelen mass media; mass production; quantity production
massa-artikel mass produced article
massabestelling bulk order
massafabricage mass manufacture
massageheugen mass storage device
massagoederen bulk goods
massalading bulk cargo
massamarkt mass-market
massaontslag wholesale dismissal; quantity production
massaproductie mass production
massa-risicoverzekering mass risk insurance (niet specifiek groot risico)
massaverbruik bulk consumption; bulk sales
massaverkoop mass selling; bulk transport
massavervoer transport in bulk; extent; measure
mate degree; to a great extent
maten partners (leden van maatschap)
maten en gewichten weights and measures
materiaal material(s)
materiaalbeheer materials handling; raw material requisition form
materiaalbon material issue note (afgiftebon, verbruiksbon)
materiaalfout fault in the material; cost of material(s)
materiaalkosten material costs
materiaalonderzoek testing of materials
materiaalschaarste shortage of material
materiaalspecificatie bill of materials
materiaalverbruik material consumption
materiaalverplaatsing material(s) movement
materiaalvoorziening supply of materials
materialiteit materiality (materiële belangrijkheid)
materialiteitsbeginsel materiality principle
materie matter; subject matter
materie subject; machinery and equipment (onderwerp)
materieel equipment (bedrijfs-)
materieel material (van belang)
materieel belangrijk substantive
materieel bezit tangible property; physical assets
materieel recht substantive law; substance
materiële (lichamelijke) goederen tangible assets; immoveables
materiële activa tangible assets
materiële belangrijkheid materiality (relatief)
materiële betekenis belangrijker dan formele substance over form; immaterial
materiële controle substantive audit procedures (maatregelen)
materiële duurzame activa tangible fixed assets
materiële liquiditeiten material liquidities; plant and equipment (on balance-sheet)
materiële liquiditeiten material liquidities
materiële vaste activa tangible fixed assets; property
mathematische programmering linear programming
mathematische statistiek mathematical statistics
mathematische steekproefmethode statistical sampling method; modest
matig moderate
matig bezocht moderately attended
matige prijs reasonable price
matige raming moderate estimate; to reduce
matigen to moderate; to temper
matigen to mitigate; modesty (verzachten)
matigheid moderation; mitigation
matiging moderation
matrix matrix
matrixdrukker matrix printer
maximalisatie van winst profit maximization; ceiling; upper limit
maximaliseren to maximize
maximum maximum
maximum honorarium fee cap
maximum voorraad maximum stock
maximumprijs ceiling price
mazen in belastingwetgeving loopholes in tax law
mechanica mechanics
mechanisatie mechanization; mechanized
mechanisch mechanical; machine accounting
mechanisch doorschrijfsysteem mechanical carbon copy bookkeeping system; mechanical one-write system [Am.]
mechanische administratie mechanized accounting
mechaniseren to mechanize
mechanisering mechanization
mechanisme mechanism
mede verzekerde additional insured
medeaandeelhouder co-shareholder
medeaansprakelijk jointly liable
medebegunstigde alternative payee
medebeheerder co-trustee; co-manager; co-director (vertrouwenspersoon)
medebestuurder joint manager; co-trustee
medebewindvoerder co-administrator; co-surety
medeborg joint surety; joint managing director
mede-borg co-surety
medecommissaris co-director; joint manager; co-director; joint tenant
mededeling information
mededeling report; notice (melding)
mededeling note (korte)
mededeling disclosure (blootlegging)
mededeling statement (verklaring)
mededeling announcement (officieel)
mededeling aan de lezer notice to reader; representation
mededeling inzake een vast voornemen statement of intent
mededeling m.b.t. stand van zaken statement of position; comfort letter
mededeling van accountant ter gelegenheid van een emissie letter for underwriters; representation by management
mededingen to compete (for); competitor (naar)
mededinger rival
mededinging competition
mededingingsrecht competition law
mededirecteur co-manager; joint proprietor; co-owner
mede-eigenaar joint owner; co-ownership; joint tenancy
mede-eigendom joint ownership; parcener
mede-erfgenaam joint heir
mede-erfgenaamschap parcenary
medefinanciering co-financing
medegebruik joint use; joint participant
medegerechtigde co-participant
medehuurder joint tenant
medeondergetekende co-undersigned; co-maker (of promissory note)
medeondertekenaar co-signatory; to endorse
medeondertekenen to countersign
medeovertreder joint tortfeasor
medepachter joint tenant
medeplichtig zijn to be a party to
medeplichtig zijn to aid and abet (bijstaan en aanzetten tot)
medeplichtige accomplice
mederechtverkrijgende co-assignee; fellow creditor (medeverkrijger)
medeschuldeiser joint creditor; fellow debtor
medeschuldenaar joint debtor
medevennoot co-partner
medevertrouwenspersoon co-trustee; co-assurer
medeverzekeraar co-insurer
medeverzekeringsclausule coinsurance clause; co-worker
medewerker cooperator
medewerker contributor (aan tijdschrift)
medewerker correspondent (correspondent)
medewerker manager (gediplomeerd op accountantskantoor)
medewerker member of the staff (lid van het personeel)
medezeggenschap right of say; employees’ representation in management
medezeggenschap employees’ participation; communication; advice (in bedrijf)
medezeggenschap van aandeelhouders shareholders’ say in a company; midpoint [Am.]
mediaan median; medium differential
mediaan (middelpunt) van een midpoint differential [Am.]
medisch adviseur medical adviser
medisch onderzoek medical examination (van persoon)
mediumconversie media conversion
medium-neutrale opslag van informatie medium-neutral storage of information
meegekocht agio acquired surplus; agreement; settlement
meegekocht surplus acquired surplus
meeneembaar portable (overdraagbaar)
meeneembaarheid portability (overdraagbaarheid)
meer bedragen dan to exceed
meer dan voltekend oversubscribed
meer den één thuismarkt multidomestic (enterprise) (van een onderneming)
meer/minderwerk variations in work (arising under construction contracts) (bij aannemingscontracten)
meerderheid majority; by majority vote
meerderheidsaandeelhouder majority shareholder
meerderheidsaandeelhouder majority shareholder; majority interest; majority stake
meerderheidsbelang controlling interest; majority participating interest; majority holding
meerderheidsdeelneming majority shareholding; minority interest [Am.]
meerderheidsdeelneming majority shareholding
meerderheids-dochteronderneming majority-owned subsidiary; majority
meerderheidsgroep majority group
meerderheidsrapport majority report
meerderjarig of age
meerderjarig verklaren to declare of age
meerderjarige major; majority
meerderjarigheid full age
meerderjarigverklaring declaration of age; person of age
meerdimensionale tabel multi-dimensional table
meergebruikerssysteem multi-user system
meerjaren-begroting multi-year budget; extra expenses
meerkosten additional expenses (meerdere kosten)
meeropbrengst(en) surplus proceeds
meervolumebestand multivolume file
meervoudig multiple
meervoudig beeldscherm multiple screen
meervoudig koersstelsel multiple exchange rate system
meervoudig lint multistrike ribbon
meervoudig papier manifolding paper
meervoudig stemrecht multiple vote
meervoudige belasting multiple taxation
meervoudige computerinstallatie multisystem
meervoudige formulieren multiple forms
meervoudige ingang multiple entry
meervoudige prognoses multiple value forecasts
meervoudige verwerking multiprocessing
meerwaarde excess value
meerwaarde appreciation (opwaardering)
meerwaarde surplus value (overwaarde)
meerwaarde increase in value; capital gain (waardestijging)
meerwaarde profit on realisation (gerealiseerde winst)
meerwaarde bij verkrijging excess of nett assets acquired over cost
meerwaarde voor de consument consumer’s surplus
meerwaarde voor de koper buyer’s surplus
meerwaardetheorie surplus value theory
meest gerede partij first mover; implement; utensil
meest gerede partij first mover
meestbegunstigd most favoured
meestbegunstiging most-favoured-nation treatment
meestbegunstigingsclausule clause for most favoured treatment
meestbegunstigingsclausule most-favoured-nation clause
meestbegunstigingsclausule most favoured nation clause; in full; at full length (in internationale verdragen)
meester master
meester principal; comprehensive budget (van makelaar)
meester in de rechten master of laws
meesterbudget master budget (hoofdbegroting)
meestercomputer master computer
meesterstitel degree of master of laws
meet- en regelsysteem control system
meet- en regeltechniek automatic control engineering
meetbrief certificate of measurement
meetkundig geometric(al); geometrical average
meetkundig gemiddelde geometric mean
meetkundig gemiddelde geometric mean
meetkundige reeks geometrical progression
meineed perjury
meineed plegen to commit perjury
melden to mention; to place on record
melden to report (in krant, etc.)
melden to record; to announce (boekstaven, optekenen)
melder warning device
memorandum memorandum; general journal
memoriaal day book; journal entry (boekhoudkundig)
memoriaalpost day book entry; memorandum in reply
memorie van antwoord memorandum of reply
memorie van eis statement of claim
memorie van grieven notice of appeal
memorie van successie statement of succession; explanatory statement
memorie van toelichting explanatory memorandum; memorandum item
memoriepost memorandum entry; of) (pro memorie)
mengfonds asset allocation fund; as to); view (on (gespreid beleggingsfonds)
mening opinion (on (over, omtrent)
mening m.t.b. de redelijkheid fairness opinion; statement of opinion (van fusie- of overnameprijs, aandelenwaardering)
mening voorbehouden to reserve opinion
meningsuiting expression of opinion
meningsuiting pronouncement (gezaghebbend)
meningsuiting m.b.t. de verslaglegging accounting interpretations
meningsuitingen m.b.t. controle audit interpretations; disagreement
meningsuitingen m.b.t. controle audit interpretations
meningsverschil difference of opinion
menselijk kapitaal human capital (geestelijk)
mens-machine systeem man-machine system
mentor-programma mentoring program; mercantile system; mercantilism (begeleidingsprogramma)
mercantilisme mercantile doctrine
merk mark
merk trade mark (handelsmerk)
merk brand; house brand; own brand (sigaretten, etc.)
merk hall mark; private brand (op goud en zilver)
merkacceptatie brand acceptance; brand; proprietary brand
merkartikel branded article
merken to label (etiketteren)
merken to hall-mark (van goud en zilver)
merken to brand (van een merknaam voorzien, zowel een vennootschap/onderneming als een product)
merken to mark (van een merk voorzien)
merkenbureau trade mark office
merkenlijst list of marks; trade mark law
merkenrecht merchandise marks law; trade mark law
merkenwet merchandise marks act; noteworthy
merknaam brand name
merkrechten trade mark rights
merkteken mark
merktekenlezer mark reader
merktekenponser mark-sense puncher
merkwaardig curious (vreemd)
merkwaardig remarkable (opmerkelijk)
met aangehechte coupon with coupon attached; inexperienced
met beleid with tact; to hand in
met betrekking tot referring to; direction; order
met bijbetaling van rente with accrued interest
met de bepaling dat on the understanding that
met de nodige beroepsmatige (deskundige) aandacht with due professional care
met de nodige beroepsmatige zorgvuldigheid with due professional care
met de opdracht belaste vennoot engagement partner
met disagio below par
met een opzeggingstermijn van n maand subject to one month’s notice
met een servituut bezwaren to subject to an easement
met een streek van de pen with one stroke of the pen; part of the country; locality
met eenparige stemmen unanimously
met elkander in overeenstemming brengen to reconcile with each other; to come to an understanding; to come to terms
met garantie guaranteed; to warrant; to stand surety for
met gebreken defective; flawless; scarcity
met gegomde rand with gummed edge; hidden
met gezag spreken to speak authoritatively
met grote meerderheid by a large majority
met het toezicht belast zijn to be in charge of; to be charged with
met inachtneming van with due observance of (voorschriften, bepalingen, omstandigheden)
met mate in moderation
met n maand opzegging at one month’s notice
met nadruk verklaren to declare emphatically; express
met optie tot kopen with option to buy; option to purchase
met schuld(en) beladen laden with debts
met terugwerkende kracht tot 1 januari to be retrospective from January 1; to make retroactive from
met toestemming van de algemene vergadering with the sanction of the general meeting
met uitschakeling van eliminating; excluding
met uw toestemming with your (kind) permission
met verschuldigde eerbied with due respect
met verschuldigde eerbied yours respectfully (onder brief)
met wederzijds goedvinden by mutual consent
met winst verkopen to sell at a profit
met winst werken to be making a profit
met ziekteverlof zijn to be on sick leave
met zijn beginselen verenigen to reconcile with one’s principles
met/zonder voorkeursrecht op nieuwe aandelen cum/ex claim (bij emissie)
meta joint account
meta affaire joint transaction
meta krediet consortium credit
meta rekening joint account
metaal metal
metaal dekking gold backing (van bankbiljetten, meestal goud)
metaalafval scrap metal
metaalbedrijf metal industry
metaalbewerker metal worker; metal working
metaalbewerking metal work
metaaldraad metallurgical works; metal money; hard money
metaalfabrieken metal works; metallic currency; coin [Am.]
metaalgeld specie
metaalgieterij metal foundry
metaalhandelaar metal trader; metallurgical industry
metaalindustrie metal industry
metaallegering alloy; hardware
metaalwaren metal ware
metaalwerker metal worker
metaalzaag hacksaw
metallurgie metallurgy; plan
methode method
methode van afschrijving op basis van groepen van activa composite-life method
methode van afschrijving waarbij rekening wordt gehouden met fluctuerende vervangingswaarden compensating depreciation method
methode van belangenvereniging (samenvoeging van belangen) of fusie pooling of interests method
methode van beoordeling appraisal method; current rate method [Am.] (evaluatie)
methode van de koers per balansdatum closing rate method (vreemde valuta)
methode van de nieuw gevormde onderneming new entity method; write off method (bij fusie)
methode van de nieuwgevormde onderneming new entity method
methode van directe direct charge off method (volledige) afboeking/afschrijving
methode van evaluatie op basis van de netto-rentabiliteit accounting rate of return method (van een investering)
methode van facturering invoicing method; facultative; elective [Am.]
methode van herleiding in de valuta van de moedermaatschappij parent currency approach; acquisition method (voor resultatenberekening/verslaglegging)
methode van koers op balansdatum current rate method
methode van koop/overname purchase method; merger method
methode van koop/overname purchase method (bij fusie)
methode van leeftijd bij toetreding individual level premium method; merger method (pensioenregeling)
methode van omrekening van vreemde valuta translation of foreign currency method
methode van samenvoeging van belangen pooling of interests method (fusiemethode)
methode van samenvoeging van belangen pooling of interests method (bij fusie)
methode van specifieke afschrijving/voorziening specific charge-off method; liability method (van/voor dubieuze debiteuren)
methode van toerekening van winst/verlies aan de periode van gereedkomen completed contract method (bij aangenomen werken)
methode van toerekening van winst/verlies naar rato van werkvoortgang percentage of completion method (bij aangenomen werken)
methode van verschuldigde belasting taxes payable method; tax effect accounting method (zonder toerekening in de tijd)
methode van verwerking in de jaarrekening van de te betalen belasting taxes payable method; inventory costing method [Am.]
methode van voorraadwaardering method of stock valuation
methode van voorraadwaardering op basis van de gewogen gemiddelde voorraadprijs weighted-average inventory method [Am.]
methode van voorraadwaardering tegen voortschrijdend gemiddelde inkoopprijs moving average method (of stock valuation); net present value method
methode van waardeberekening op basis van de contante waarde van verwachte kasstroom discounted cash flow method
methode van waardeberekening op basis van de contante waarde van verwachte netto-kasstroom discounted cash flow method
methode van winstneming naar rato van mate van voltooiing percentage of completion method (van een opdracht)
methode van winstneming naar rato van mate van voltooiing van een opdracht percentage of completion method
methode van winstneming op basis van voltooide opdrachten completed contract method; accrual method; deferral method
methode van winstneming op basis van voltooide opdrachten completed contract method
methode waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen activa/passiva gewaardeerd op actuele basis en op historische kostprijs temporal method
methode waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen monetaire en niet-monetaire activa/passiva monetary/non-monetary method
methode waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vlottende en niet-vlottende activa/passiva current/non-current method; translation (into)
methode waarbij rekening wordt gehouden met latente belastingverplichtingen net-of-tax method
methode waarbij rekening wordt gehouden met latente belastingverplichtingen net-of-tax method
methoden en procedures methods and procedures
methoden van kostprijsberekening cost formulae
methoden van kostprijsberekening cost formulae
methode-onderzoek method study
methodiek(en) methodology
methodisch methodic(al)
methodologie methodology
metist party in a joint account
metriek stelsel metric system; in fact; indeed
metterdaad actually; in course of time
mettertijd in due course
metterwoon gevestigd zijn to reside; to settle; to take up one’s domicile
meubelfabriek furniture factory
meubelfabrikant furniture maker
meubelhandelaar furniture dealer
meubelmagazijn furniture store; joiner
meubelmaker cabinet maker
meubelmakerij cabinet-making business
meubelopslagplaats furniture repository
meubelstoffen upholstery fabrics
meubelstuk piece of furniture
meubeltransport furniture removing; removal contractors
meubeltransportmaatschappij company of furniture removers
meubeltransportwagen furniture shop
meubelwinkel furniture store
meubilair en inrichting furniture and fixtures
meubilering furnishing
micro verwerkingseenheid micro processor; medium; intermediate (processor)
micro-afdruk microcopy
microcomputer microcomputer
microcopie microcopy
micro-economisch micro economic
micro-electronica micro electronics
microfiche microfiche
microfilm micro film
microgolf microwave
microgolf netwerk microwave network
microtheek microtheque; chip
middelbaar middle
middelbaar onderwijs secondary education
middelbaar personeel intermediate staff
middelen means; blocked currency; liquid assets [Am.]
middelen means (geldmiddelen)
middelen ways and means (ter bestrijding van uitgaven)
middelen beramen to devise ways and means; funds; resources
middelen bestemd voor belegging of investering investible funds; source of income
middelen onderworpen aan beperkende bepalingen restricted assets
middelen van bestaan means of livelihood
middelen van vervoer means of conveyance; treasury (department)
middelen zonder vaste bestemming unappropriated funds
middelenbeheer cash management (kasbeheer)
middelenbeheer funds management (fondsenbeheer)
middelen-onderzoek meanstest (naar inkomen en vermogen)
middelenverloop cash forecast; funds provider (prognose)
middelenverschaffer resource provider
middelenvoorziening money supply
middelevenredig(e) mean proportional
middelgroot bedrijf medium-sized business; midcap (stock exchange term)
middelgrote onderneming medium-sized company
middeling averaging
middeling naar beneden averaging down
middeling naar boven averaging up
middeling van inkomen income averaging
middelingbedrag averaging amount
middelingsmethoden averaging methods
middellang krediet medium-term credit
middellang(e) termijn medium-term; intermediate-term credit [Am.]
middellange en langlopende schulden medium and long-term liabilities; mean-term planning
middellange termijn-planning medium-term planning; mediate
middellijk indirect(ly)
middellijk bezit mediate possession
middellijke vertegenwoordiging indirect representation
middelloon pensioenregeling career average (pension) plan; mean
middelmaat average
middelmaat medium size; medium (tussenmaat)
middelmatig mediocre
middelmatig average; mediocre (gemiddeld)
middelmatig middling (van kwaliteit)
middelmatig indifferent (niet al te best)
middelmatig tot goed medium to good
middelmatigheid mediocrity
middelmatigheid mediocrity
midden- en kleinbedrijf small and medium-sized enterprise; middle management
middenkader intermediate staff; middle market price
middenkoers mean price (effectenbeurs)
middenkoers vreemde valuta middle rate of exchange
middenprik mid-rate (middenkoers vreemde valuta)
middenstand middle class; shopkeepers
middenstand trades people; tradesman (winkeliersstand)
middenstander shopkeeper (winkelier)
middenstandsdiploma retail trading certificate
middenvorm van financiering mezzanine finance/financing (tussen eigen vermogen en vreemd vermogen)
middenwaarde mean value
mijnaandeel mining share
mijnbedrijf mining industry
mijnbedrijf mining operations (werkzaamheden)
mijnbouw mining; mining area
mijnbouwdistrict mining district (gebied)
mijnbouwinstallaties mining equipment
mijnbouwkunde mining
mijnbouwkundig ingenieur mining engineer
mijnbouwkundige mining expert
mijnbouwmaatschappij mining company
mijnbouwproducten mining products
mijnbouwwerktuigen mining machinery
mijnconcessie mining concession
mijneigenaar mine owner
mijneigenaar colliery owner (van kolenmijn)
mijnindustrie mining industry; pit
mijnschacht mine shaft
mijnwaarden mining shares
mijnwerker miner; mining law
mijnwet mining act
mijnwetgeving mining legislation; mining industry; mining operations
milieu accountant environmental auditor
milieu economie environmental economy
milieu-aansprakelijkheid environmental liability
milieu-beheersysteem environmental management system
milieubeleidsplan environmental policy plan
milieubewust environmentally conscious
milieu-controle-onderzoek environmental audit
milieudeskundige environmental expert
milieufraude environmental fraud; environmental tax; pollution tax
milieuheffing/-belasting environment tax
milieu-herstelkosten environmental remediation costs
milieuhygiëne environmental hygiene
milieukosten environmental costs
milieu-onderzoek environmantal examination
milieu-opruimingsverplichting environmental cleanup liability
milieurecht environmental law
milieurisico environmental risk
milieurisico environmental exposure (het lopen van)
milieutechniek environmental engineering
milieutoeslag environmental premium
milieuverbetering environmental improvement
milieuverklaring pollution statement
milieuverontreiniging environmental pollution
milieuverslag environmental performance report
milieuverslaglegging environmental reporting
milieuvervuiling idem als ‘milieuverontreiniging’
milieuwetgeving environmental legislation
milieuzorgsysteem environmental control system
miljard milliard
milligram milligramme
milliliter millilitre
millimeter millimetre
minderheid minority; outside shareholder (in getal)
minderheidsaandeelhouder minority shareholder; outside shareholder
minderheidsaandeelhouder minority shareholder; minority stake; outside shareholders’ interests
minderheidsbelang minority interest; minority participating interest
minderheidsdeelneming minority shareholding
minderheidsdeelneming minority shareholding; minority
minderheidsgroep minority group
minderheidsrapport minority report
minderheidsrechten minority rights
mindering to pay on account (in - betalen)
minderjarig under age; person under age
minderjarige minor
minderjarige kinderen minor children; non-age; infancy
minderjarigheid minority
minderjarigheidsverklaring declaration of infancy by parent/guardian; short value (ouderverklaring)
minderwaarde less value
minderwaarde decreased value (afgenomen waarde)
minderwaarde bij verkrijging excess of cost over nett assets acquired
minderwaardig inferior; low-grade
minderwaardig poor (van grondstoffen)
mineraal mineral
miniaturisering miniaturization
minimaal minimal
minimaal gewenste rente- of discontovoet hurdle rate
minimalisatie minimization
minimaliseren to minimize
minimumcondities minimum conditions
minimum-dispositiebedrag minimum disposal; wages-floor
minimumloon minimum wage(s)
minimumprijs minimum price
minimumprijs reserve price (limietprijs)
minimumprijs price-floor; fall-back price (bodemprijs)
minimumrendement minimum yield; minimum stock; safety stock (tot vervroegde aflossing van obligatie)
minimumvoorraad base stock
minimumwaarde minimum value
minimumwaarderingsregel minimum valuation rule (Duits: Niederst-Wertprinzip)
Minister van buitenlandse zaken Foreign Secretary; Ministry of Foreign Affairs; State Department [Am.]
ministerie van Binnenlandse Zaken Ministry (Department) of Home Affairs (of the Interior); Foreign Office; State Department [Am.]
Ministerie van buitenlandse zaken Foreign Office
Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs; Defense Ministry
Ministerie van Defensie Ministry of Defense
Ministerie van Economische Zaken Ministry (Department) of Economic Affairs; the Exchequer; the Treasury Department [Am.]
Ministerie van Financiën Ministry of Finance
Ministerie van Financiën Ministry of Finance
Ministerie van Justitie Ministry of Justice
Ministerie van Landbouw Ministry (Department) of Agriculture
Ministerie van Onderwijs Ministry (Department) of Education
Ministerie van Sociale Zaken ministry of social affairs
Ministerie van Sociale Zaken Ministry of Social Affairs
Ministerie van Verkeer Ministry of Transport
Ministerie van Volksgezondheid Ministry of Public Health; ministerial assent
ministeriële goedkeuring ministerial approval; settlement by agreement
ministeriële verklaring van geen bezwaar ministerial approval
minnelijke schikking amicable settlement; to settle by mutual agreement; to settle out of court
minste ten
minteken minus sign; record
minuut minute (document)
minuut original instrument; misuse (origineel)
misbruik abuse
misbruik maken van to abuse; misuse of power
misbruik van macht abuse of power; breach of confidence
misbruik van vertrouwen breach of trust
misdaad crime
misdadig criminal
misdadiger criminal; misdemeanour
misdrijf offence
misleiden to deceive; deceptive; deceitful
misleidend misleading
misleidende informatie misleading information
misleidende informatie misleading information; deceiver
misleider impostor; deceit; deception
misleiding imposture
misleiding misrepresentation; to miscarry; to turn out a failure (onjuist voorstel)
mislukken to fail; to ruin
mislukken to fall through; miscarriage; collapse (van plan)
mislukken to fail; to collapse; breakdown (van oogst)
mislukken to fail to succeed (niet slagen)
mislukken to misfire; to be (prove) unsuccessful (geen effect hebben)
mislukken to break down; to miscarry (van onderhandeling)
mislukking failure
misrekening disappointment; to be out in one’s reckoning (calculations) (figuurlijk ook)
misrekening miscalculation (letterlijk en figuurlijk)
missie-verklaring mission statement; misconception; misapprehension (van onderneming)
misvatting misunderstanding
misvatting misconstruction; misconception; misapprehension; with the proviso that (verkeerde uitleg)
misverstand misunderstanding; on the understanding that; subject to (the proviso that)
mits provided (that)
mits onverkocht if unsold; unmarketable; unmerchantable
mnemonisch mnemonic
mnemonische code mnemonic code
mobiele industriële robot mobile industrial robot; cellular phone
mobiele telefoon mobile phone
mobiliteit mobility
modaal modal; millinery
modeartikelen fashion goods
modeblad fashion magazine; fashion shop; millinery
modehuis fashion house
model model
model mould (mal, matrijs)
model specimen (van polis, contract)
model-controleprogramma model audit programme
modeshow fashion show; pattern
modificatie modification
modulair modular
modulair systeem modular system
module module
modulo modulo
modulo-N-controle modulo-N-check; modus
modus mode
moeder-dochter verhouding parent-subsidiary relationship
moederkrediet master credit; holding company
moedermaatschappij parent company; group policy
moederpolis master policy
moedwillige verdraaiing van de feiten wilful misrepresentation of the facts
molestrisico war risk; oral
mondeling verbal
mondeling examen oral examination; parol contract
mondelinge overeenkomst verbal agreement; worldwide
mondiaal global (wereldomvattend, wereldwijd)
mondiale publieke goederen/diensten global public goods/services (for instance: IMF; World Bank; W.T.O.)
monetair monetary
monetair activum monetary asset
monetair bedrijfsvermogen monetary working capital
monetair beheer treasury management (van onderneming)
monetair fonds monetary fund
monetaire autoriteit monetary authority
monetaire beheersing monetary control
monetaire economie monetary economy
monetaire eenheid monetary unit
monetaire financiering monetary financing
monetaire goederen monetary goods; monetary tools
monetaire instrumenten monetary instruments
monetaire kasreserve monetary cash reserve
monetaire kredietbeheersing monetary credit control
monetaire overeenkomst monetary convention
monetaire politiek monetary policy
monetaire post monetary item
monetaire theorie monetary theory
monetaire winst/verlies monetary gain/loss (winst/verlies ontstaan door koopkrachtverschillen)
monetair-niet monetair methode monetary-nonmonetary method (voor omrekening vreemde valuta)
monetarisme monetarism
monetisatie monetization (monetisering)
monitor monitor
monografie monograph
monometallisme monometallism
monopolie monopoly
monopoliepositie monopolistic position
monopolieprijs monopoly price
monopoliewinst monopoly profit
monopoliseren to monopolize
monopolistische concurrentie monopolistic competition
monopsonie monopsony
monster sample
monster trade sample (van koopwaar)
monster zonder waarde sample of no (commercial) value; range of samples
monstercollectie sample collection
monsteren to sample; sample room
monsterkamer show room; erection; assembly
monstertrekker sampler; installation; assembling
montage fitting up; assembly line
montageband assembly belt
montagebouw pre-fabrication
montagelijn assembly line
montageprogramma linkage editor; assembling room (computer)
montagewerkplaats fitting shop
montagewoning pre-fabricated house; to fit up
monteren to fit; to set up; to put up
monteren to erect (bouwen, opstellen)
monteren to assemble (in elkaar zetten)
monteren to install; fitter; assembler (van elektrische leiding)
monteur mechanic
moraliteit morality; business ethics
moraliteit moral standing (van persoon, firma)
moraliteit in zaken business morality
moratoire rente moratory interest
moratorium moratorium
moratoriumverklaring letter of respite (bericht van uitstel van betaling)
moreel morale (gemoedstoestand)
moreel risico moral hazard (verzekering)
moreel van de werknemer employee morale
moreel voornemen letter of moral intent (in schriftelijke verklaring)
morele aansprakelijkheid moral liability
morele verplichting moral obligation
morele verplichting moral obligation; resolution
motie motion; pass) a resolution (motion)
motie van afkeuring vote of censure
motie van goedkeuring vote of approval
motie van orde point of order
motie van vertrouwen vote/motion of confidence
motie van wantrouwen vote/motion of no confidence; ground; consideration
motief motive
motief plea (argument, voorwendsel)
motivatie motivation (beweegreden)
motivatie-onderzoek motivation research; motives) for
motiveren to state one’s grounds (reasons; to justify
motiveren to warrant; reasons given; substantiation (wettigen)
motivering motivation; motor car
motorrijtuig motor vehicle; motor vehicle tax
motorrijtuigenbelasting motor car tax; motor vehicle insurance
motorrijtuigenverzekering motor insurance
motortransport motor transport
muis mouse (of a computer screen) (van computerbeeldscherm)
muisarm repetitive strain injury (RSI) (populaire benaming)
multidisciplinair multidisciplinary
multidisciplinaire praktijk multidisciplinary practice
multifunctie-kantoormachine multifunction office-machine
multimedia multimedia
multinationale bedrijfsvoering multinational operations
multinationale jaarrekening multinational group accounts
multinationale onderneming multinational company
multiprogrammering multi programming
multitoegankelijke toegangspoort tot Internet multi-access Internetportal
multivaluta clausule multicurrency clause
multivaluta clausule m.b.t. verlenging leningsovereenkomst multicurrency roll-over facility
multivaluta lening multicurrency loan
multi-variabele analyse multivariate analysis
multiverwerking multi processing
munt coin
munt (Royal) Mint (Rijksmunt)
munteenheid monetary unit
munteenheid waarin de bedrijfseenheid opereert functional currency
munten specie; seign(i)orage (metaal geld)
muntloon mintage; nominal exchange rate
muntpariteit mint par of exchange
muntsoort currency (valuta)
muntsoort legacy currency (bestaande, oude)
muntsoort/valuta van een derde land third party currency; currency system; system of coinage (ander land dan van contracterende partijen)
muntstelsel monetary system (wezen)
muntvervalsing debasing of coins; currency value
muntwaarde nominal value
muntwet currency act; turnover
mutatie transaction (transactie)
mutatie change (van personeel)
mutatie mutation (invoeging, verwijdering van gegevens)
mutatie in een rekening movement in an account
mutatiebestand transaction file (groep van mutatiegegevens)
mutatiedocument transaction document
mutatiegegevens transaction data
mutatiegraad file activity ratio
mutatiekaart transaction card
mutatie-nota account movement advice
mutatie-opgave statement of movements; statement of movements
mutatie-overzicht input-output statement
mutatieprogramma modification program
mutatie-provisie commission for movements
mutatierecord transaction record
muteren to move; after market hours (van goederen, rekeningen)
muteren to mutate (invoegen, verwijderen van gegevens)
n de overname post-acquisition; reverse purchase; reverse acquisition
n opneming post-acquisition (in concern)
na beurs; after-hours exchange
na afsluiting van de boeken post-closure of the books/accounts (administratieve verslaglegging)
na aftrek van alle kosten all costs/expenses deducted
na aftrek van belasting(en) net of tax(es)
ná balansdatum post balance sheet (date)
na de controle post audit
na integratie post-acquisition
nà integratie post acquisition (overname)
na ommekomst van after the expiration of; on back of this
na opzegging upon notice; discontinuance
naadloze integratie seamless integration
naam-adres-woonplaats bestand customer identification file; door plate (NAW-bestand van cliënten)
naambord name plate; business card; calling card [Am.]; .
naamkaartje visiting card; public (limited) company; corporation [Am.]
naamlijst list of names (algemeen)
naamlijst nomenclature (artikelnamen)
naamloze vennootschap public limited (liability) company; corporation [Am.]
naamloze vennootschap public limited (liability) company; register
naar anciënniteit by seniority
naar beste weten to the best of our knowledge and belief
naar boven afronden (ingebouwde functie)
naar eigen inzicht handelen to use one’s own discretion; support
naar het ziekenhuis overbrengen to remove to hospital
naar keuze optional
naar keuze van at the option of
naar maat made to order (van kleding)
naar nieuwe rekening overbrengen to carry forward to new account
naar verhouding proportionally; proportionately; pro rata
naar verhouding van in proportion to; proportionate(ly) to
naast zich neerleggen to put on one side; at an office); to lodge
naaste bloedverwant(en) next of kin; to take over; to nationalize
naasten to expropriate; to seize; seizure
naasten to confiscate; compulsory purchase; confiscation; survivor (verbeurdverklaren)
naasting compulsory acquisition; relation; surviving relative/relation
nabestaande relative
nabestaandenpensioen survivors pension; to send a repeat order
nabestellen to repeat an order
nabestellen to order an additional quantity; additional order (bijbestellen)
nabestelling repeat order; to pay subsequently
nabetalen to pay afterwards
nabetaling subsequent payment
nabeurs handel after-hours dealings
nabewerking finishing operations (van gegevens, etc.)
nacalculatie costing
nacht arbeid night work; lock box [Am.]
nachtdienst night duty; night depository [Am.]
nachtkluis night safe
nachtploeg night shift
nachtploeg night shift
nachtveiligheidsdienst night watch service; handicap
na-dato wissel bill after date
na-debitering after debiting; term sight bill; draft
nadeel disadvantage
nadeel injury; detrimental; injurious (schade)
nadeel drawback; harm; adverse (keerzijde)
nadeel loss (geldelijk)
nadelig prejudicial; unfavourable
nadelig disadvantageous (onvoordelig)
nadelig onerous (van bepalingen, voorwaarden)
nadelig adverse (van factoren, van wisselkoers, etc.)
nadelig saldo adverse balance
nadelig saldo loss balance (verlies)
nadelig saldo van handelsbalans trade deficit
nadelig verschil unfavourable difference; unfavourable trade balance
nadelig verschil op doorberekende vaste kosten underabsorbed burden; overapplied burden
nadelige handelsbalans unfavourable balance of trade
nadelige invloed adverse influence
nader further (uitvoeriger)
nader onderzoek further inquiry
nader toelichten to give further information
nader toelichten to present further disclosures (bij jaarrekening)
nader uiteenzetten to explain more fully
nadere (herziene) aanslag reassessment
nadere bijzonderheden further particulars; stress; accent
nadruk emphasis; to emphasize (klem)
nadruk reprint; copyright (van boek, etc.)
nadruk verboden all rights reserved
nadrukkelijk emphatic
nadrukkelijk onder de aandacht gebrachte materie emphasis of matter
nadrukkelijk verzoeken to request emphatically
na-financiering post financing; period bill; usance bill
nagaan to trace (nasporen)
nagaan to watch (waarnemen)
nagaan to look into (onderzoek)
nagaan to verify (verifiëren)
nagaan to consider (overwegen)
nagaan to peruse; to go into; to inquire into (nauwkeurig nalezen)
nagaan to follow up (van nabij volgen)
nagaan to audit; to go over; to run over (door accountant)
nagaan to imagine (zich voorstellen)
nagaan to ascertain (zich vergewissen, vaststellen)
nagaan to look up (opzoeken, naslaan)
nagaan to keep an eye on; to find out (in het oog houden, toezien op)
nagaan to go through; to look after (doorlopen, doorzien)
nagaan to check; to examine (controleren van rekeningen)
nagekomen bericht stop-press item
nagekomen berichten stop-press news
nagekomen posten deferred items (van het vorige jaar)
nagekomen winst/verlies deferred profit/loss; to keep (van het vorige jaar)
nagelaten betrekkingen survivors
nagelaten werken posthumous works
nageslacht posterity (in het algemeen)
naijl effect lagging effect
naijlen to lag
naijlende indicator lagging indicator
nakomeling descendant
nakomelingschap posterity; descendants (algemeen)
nakomelingschap off-spring; to come later (specifiek)
nakomen to follow
nakomen to fulfil (van belofte)
nakomen to obey; to perform; to carry out (van bevelen)
nakomen to perform; to comply with; to conform to (van plicht)
nakomen to comply with (van bepalingen)
nakomen to fulfil; performance; compliance (with) (van voorwaarden)
nakomen to fulfil; to fulfil (van overeenkomst)
nakomen to observe; to comply with; to observe; observance (van voorschriften)
nakomer successor; late arrival
nakomer late comer; to leave behind (wie later komt)
nakoming fulfilment
nalaten to stop (ophouden met)
nalaten to leave; surviving relations (achterlaten)
nalaten to neglect (van plicht)
nalaten to omit (verzuimen, achterwege laten)
nalatenschap estate (of a deceased person)
nalatenschap legacy (legaat)
nalatenschap inheritance (erfenis)
nalatenschap zonder eigendomsbeperkingen fee simple estate
nalatenschapskapitaal/-vermogen estate capital
nalatenschapsplan estate plan
nalatenschapsplanning estate planning; to refrain from
nalatenschapsrekening estate account; to fail; to neglect
nalatig negligent
nalatig in de vervulling van zijn plichten negligent of one’s duties
nalatig zijn iets te doen to fail to do something; slow payer
nalatige betaler bad payer; remissness; tardiness
nalatigheid negligence
nalatigheid in het nakomen van een belofte failure to keep a promise
nalatigheid te betalen failure to pay
nalatigheidsclausule negligence clause
naleven to fulfil (van overeenkomst)
naleven to comply with (van bepalingen, voorschriften)
naleveren to deliver subsequently; subsequent supply; repeat; fake
nalevering subsequent delivery; counterfeit; forgery
naleving compliance
nalevingsgericht onderzoek compliance examination; regularity audit (of compliance with legal and statutory provisions)
nalevingsgerichte controle compliance audit
nalevingsgerichte controle compliance audit
nalevingsgerichte controlemaatregelen compliance procedures
nalevingsgerichte steekproef compliance test
nalevingsprogramma compliance program; to deliver afterwards
namaak imitation; to forge (a document; a signature); to fake
namaakgoederen counterfeited goods; to copy; to counterfeit (money)
namaken to imitate
namens in the name
namens by order of (in opdracht van)
narekenen to recalculate (herrekenen)
narekenen to check (controleren)
naschrift postscript
naslaan erop to refer to; to consult
naslagwerk work of reference; to search (into)
naspeuren to trace; to track; to investigate
nasporen to trace; inquiry (into)
nasporing investigation (into) (naar)
nasporing research (wetenschappelijk)
natellen to prove footings (controle van totalen)
nationaal besparingsoverschot national savings surplus
nationaal besparingstekort national savings deficit
nationaal betalingscircuit national payments circuit
nationaal inkomen national income
nationaal kapitaal national capital
nationaal liquiditeitsoverschot national liquidity surplus
nationaal product national product; national capital
nationaal vermogen national wealth; public wealth
nationaal vermogen national wealth
nationale bestedingen national expenditure
nationale boekhouding national accounting
nationale gezondheidszorg national health service
Nationale Investerings Bank National Investment Bank
nationale liquiditeitsquote national liquidity ratio
nationale middelen national product; national debt
nationale schuld public debt
nationalisatie nationalization
nationaliteitsrechten national rights
natrekken to trace; trace operation
natrekking accession; non-monetary (juridisch)
natuurkunde physics
natuurkundig physical
natuurkundige physicist
natuurlijk boekjaar natural business year
natuurlijk boekjaar natural business year
natuurlijk kind natural child
natuurlijk monopolie natural monopoly; natural person; physical person
natuurlijk persoon person natural; attrition [Am.]
natuurlijk persoon person natural; personalty
natuurlijk verloop natural wastage
natuurlijke hulpbronnen natural resources
natuurlijke rentevoet natural interest rate (evenwicht in vraag en aanbod van middelen)
natuurlijke taal natural language
natuurlijke taal-programmering natural-language coding; nude contract; pactum nudum
natuurlijke verbintenis bare contract; scrupulous
nauwgezet conscientious; precise
nauwkeurig accurate
nauwkeurig lezen to scrutinize
nauwkeurig toezicht strict control; precision
nauwkeurig toezicht houden to exercise close supervision
nauwkeurigheid accuracy
nauwkeurigheidsgraad degree of accuracy
navorderen to claim additionally; to assess retrospectively
navorderen to assess additionally; tax reassessment (belastingen)
navordering additional tax assessment (belastingen)
navorderingsaanslag reassessment notice
navraag inquiry
navraag demand; to inspect; to check (vraag naar artikel)
navraag doen to make inquiries; to verify (navragen)
na-zicht wissel bill after sight
nazien to examine (nagaan)
nazien to correct; to examine (corrigeren)
nazien to peruse; to revise (aandachtig lezen)
nazien to audit; to consult (door accountant)
nazien to look up; to go over (naslaan, opzoeken)
nazien to overhaul (van machine, auto)
ne(d)erleggen to lay down
Nederlanderschap Netherlands nationality
Nederlands Burgerlijk Wetboek Netherlands Civil Code
Nederlands Instituut van Registeraccountants Netherlands Institute of Registeraccountants
Nederlandse Antillen Netherlands Antilles
Nederlandse Bankiersvereniging Netherlands Bankers’ Association
neerleggen to stop work; to record; to place on record (van werk)
neerleggen to file (with a person; to strike (work) (van documenten)
neerleggen to embody; to resign oneself to (vastleggen in geschrift)
negatief negative; negative capital; negative shareholders’ equity
negatief beantwoorden to answer in the negative; shareholders’ deficiency; capital deficiency
negatief eigen vermogen shareholders’ equity deficit; shareholders’ deficiency (van vennootschap)
negatief eigen vermogen shareholders’ equity deficit (van vennootschap)
negatief saldo aan kasmiddelen en posten onderweg negative float; working capital deficiency
negatief werkkapitaal negative working capital
negatieve bevestiging negative confirmation
negatieve bevestiging negative confirmation; negative verification
negatieve bevestiging/verklaring comfort letter (van accountant bij emissie-prospectus)
negatieve controle negative check
negatieve dekking negative coverage (debt service exceeds earnings); discount (bijv. van hypothecaire lening)
negatieve goodwill negative goodwill
negatieve goodwill negative goodwill
negatieve goodwill bij consolidatie surplus from consolidation; negative mortgage pledge
negatieve hypotheekverklaring negative mortgage assurance
negatieve rente negative interest
negatieve risico-omschrijving negative risk description
negatieve verklaring negative assurance (negatief geformuleerd)
negeeropdracht ignore instruction
negenproef modulo-nine-check
negotiatie-krediet negotiation credit
negotiëren to negotiate
nemer payee (van wissel/cheque)
nerveuze markt nervous market
netnummer area code; nett (telefoon)
netto net
netto aangewend vermogen net capital employed
netto actief net assets (value)
netto actief net assets; exposed net asset(s) position (activa)
netto actief net asset(s) position (positie) waarover valutarisico wordt gelopen
netto buitenlands actief net foreign assets
netto contante waarde methode net present value method
netto lang bedrijf net long term operations (of a bank); wage packet (in general) (van een bank)
netto loon net wage(s); exposed net liability position
netto passief net liability position (positie) waarover valutarisico wordt gelopen
netto realiseerbare waarde net realisable value
netto realiseerbare waarde net realizable value; net yield
netto vaste activa net fixed assets
netto vlottende activa net current assets
netto winst net profit; net income
netto winst voor aandeelhouders net profit for shareholders
netto winstmarge net profit margin
nettobasis net basis
nettobedrag net amount
nettoboekwaarde net bookvalue
nettocontant net cash
nettogewicht net weight
nettohandel in effecten net trade in securities
nettohuuropbrengst net rental
netto-inkomen net income
netto-inkopen net purchases
nettokasstroom uit bedrijfsuitoefening net cash flow from operations
nettomethode method of net presentation (van presentatie)
nettomethode van belastingtoerekening in de tijd net-of-tax method
netto-omzet net sales
netto-ontvangsten net receipts
netto-opbrengen/verdienen to net
netto-opbrengst net proceeds
netto-opbrengstwaarde net realizable value
nettopremie net premium; net level premium reserve
nettopremiereserve net premium reserve
nettoprijs net price
nettoproductie net output (waarde)
nettorendement net return
nettosalaris net salary
nettoverantwoorden to net (salderen)
nettoverkoopprijs net selling price
nettoverkopen net sales
nettoverlies/-winst net loss/profit; net worth; capital net worth
nettovermogenswaarde net asset(s) value; net tangible worth; total net worth [Am.]
nettovermogenswaarde onder aftrek van immateriële activa net tangible assets
nettovermogenswaarde-methode net asset(s) method; clear value
netto-vlottend kapitaal net current assets
nettowaarde net value
nettowaarde van een nalatenschap net estate
nettowerkkapitaal net working capital; net income; net earnings
nettowinst net profit
nettowinst per aandeel net earnings per share; net profit margin; net profit ratio
nettowinstmarge net margin of profit; net profit ratio; net profit margin
nettowinstpercentage net margin of profit; grid
netwerk network
netwerk tussen banken voor valuta-ruilovereenkomsten swap network
netwerkanalyse network analysis
netwerkanalyse network analysis
netwerk-database network data base
netwerken networking (netwerk opbouwen en onderhouden)
netwerkfunctie network function
netwerkplanning network planning
netwerksysteem network system
neuronen-netwerk neural network (van computermodellen)
neutraliteit neutrality
nevenartikel side line
nevenbeding accessory stipulation; subsidiary business; auxiliary plant
nevenbedrijf branch establishment
nevenbetrekking side line
nevenproduct joint product
nevenprogramma secondary program
nevenrecht accesory right; branch; irrecoverable
neven-vestiging branch establishment; noncollectable; not collectable
niet inbaar/incasseerbaar uncollectable
niet (nader) gespecificeerd unspecified; analysis
niet aan de gestelde norm voldoen to be below standard
niet aan de orde zijn to be out of order
niet aan het productieproces dienstbare vaste activa fixed assets not employed in the production process
niet aansprakelijk to take no responsibility; to disclaim responsibility
niet aftrekbare uitgaven/kosten non-allowable charges; disallowed deductions [Am.] (fiscaal)
niet baten to be of no avail; runaway inflation
niet beantwoorden aan to fall short of
niet belastbaar non taxable (onbelastbaar)
niet bijdrage-plichtig non-contributory; to affect
niet converteerbaar non-convertible
niet franco carriage forward; carriage (of a package)
niet gangbaar unmarketable
niet gedateerd bearing no date; to backdate
niet gerealiseerde winst unrealized profit; unrealized gains
niet gestort aandelenkapitaal uncalled sharecapital
niet in aanmerking komend non-eligible
niet in aanmerking nemen to disallow (niet toestaan)
niet in de handel not supplied to the trade
niet in geld uitgedrukte tegenprestatie non-monetary consideration
niet in geld uitgedrukte verplichting non-monetary liability
niet invullen to leave blank (op formulier)
niet levensvatbaar unviable
niet meer gangbaar out of date; to purloin
niet meer in omloop withdrawn from circulation
niet meer van kracht zijn to be inoperative; to become operative
niet meer verkrijgbaar out of print (van boek)
niet meer verkrijgbaar out of stock; sold out; no longer to be had (van artikel)
niet onbemiddeld well off; rating
niet opzegbaar non-cancellable; not negotiable
niet overdraagbaar non transferable
niet overdraagbaar non transferable
niet strijdig compatible (verenigbaar)
niet ter beurze genoteerd unlisted; listed
niet ter beurze genoteerde effecten unlisted securities
niet ter zake dienend irrelevant
niet toestaan to disallow (niet in aanmerking nemen)
niet transfereerbaar non transferable (overdraagbaar)
niet uitgegeven aandelenkapitaal unissued sharecapital; unissued capital stock [Am.] (= niet-geplaatst aandelenkapitaal)
niet uitgekeerde winst undistributed profit; retained profit; retained earnings
niet uitgeoefende aanspraak unasserted claim
niet van materieel belang voor non-material to
niet van toepassing not applicable
niet verbonden derden unrelated third parties
niet verhaalbaar irrecoverable
niet verkoopbaar zijn to have no market; to be unsaleable
niet vermeld undisclosed (niet toegelicht in jaarrekening)
niet verplicht not compulsory; not mandatory
niet verplicht optional (facultatief)
niet verrekenbaar non-refundable
niet verschijnen to fail to appear; to fail to attend
niet vervallen schuld debt not yet due
niet vervroegd aflosbare obligatie non-callable bond
niet verzekerd uninsured
niet volgestort not fully paid; partly paid
niet volgestort aandeel partly paid-up share; partly paid stock [Am.]
niet volgestort aandeel partly paid-up share; partly paid stock [Am.]
niet voltekend undersubscribed
niet-aangesloten handelaar outside dealer
niet-aangeslotene outsider (niet lid)
niet-aankomst risico non-arrival risk
niet-aftrekbaar non-deductible; uncontrollable cost(s)
niet-beheersbare kosten non-controllable cost(s); inactive money
niet-belegde/genvesteerde geldmiddelen idle money
niet-betaalde goodwill non-purchased goodwill
niet-beursgenoteerde onderneming unlisted company
niet-bindende meningsuiting non-binding opinion
niet-concurrerende inschrijving non-competitive tender
niet-dooreenleverbaarheid non-interchangeability
niet-eerste-klas kredietwaardigheid subprime credit rating
niet-franco posten non-commission-free items; non-consolidated
niet-geautomatiseerd betalingsverkeer non-computerized financial traffic
niet-geconfirmeerd bankkrediet unconfirmed bank credit; undertaking; operation
niet-geconsolideerd unconsolidated (niet in consolidatie betrokken)
niet-gecontroleerde jaarrekening unaudited annual accounts; translated annual financial statements
niet-gegarandeerde lening unsecured loan; surety; guaranty [Am.]
niet-geïndividualiseerde effecten non-individualized securities
niet-gekoppeld off line
niet-gekoppelde verwerking off-line processing; unlisted securities; unlimited securities
niet-genoteerde effecten unquoted securities
niet-genoteerde fondsen unquoted securities/investments
niet-genoteerde fondsen unquoted securities
niet-geprogrammeerd non-programmed; non-compliance (with)
niet-gerealiseerd verlies unrealized loss
niet-gestort kapitaal uncalled capital
niet-goedkeurende verklaring disapproving report
nietig zijn to be null and void; to invalidate
nietig maken to render null and void; to nullify; to annul
nietig verklaren to declare null and void
nietig verklaren to declare null and void; defeasance
nietigheid nullity
nietigheid van een contract nullity of a contract; wire-stitcher
nietigverklaring nullification annulment; invalidity
niet-inachtneming non-observance (of)
niet-ingestelde vordering unasserted claim
niet-ingezetene non-resident; irredeemable currency; irredeemable money
niet-inwisselbare geldsoort inconvertible currency
niet-inwoner non-resident
niet-kwantificeerbare schade unliquidated damages
niet-lineaire functie non-linear function
nietmachine stapler
niet-mathematische steekproefmethode non-statistical sampling method
niet-monetair activum non-monetary asset
niet-monetaire post non-monetary item; non-compliance with
niet-nakoming non-fulfilment of (naleving) van
niet-natuurlijk persoon artifical person; kerb market [Am.]
niet-officieel toegelaten fonds unofficially listed stock; after-hours exchange; kerb exchange [Am.]
niet-officiële effectenbeurs over-the-counter market; off-board market (nabeurs)
niet-officiële markt outside market
niet-onbetekenende invloed material effect; not-for-profit organization
niet-ondernemende instelling non-profit organization; non transferable
niet-overdraagbaar non assignable
niet-rentedragend non-interest bearing; non-returnable containers
niet-retourneerbare emballage non-returnable packing
niet-royeerbaar certificaat non-convertible depositary receipt; not reclaimable; not refundable
niets opleveren to yield nothing; to give delivery of
niet-sluitende begroting unbalanced budget
niet-sluitende begroting unbalanced budget; to conclude; to negotiate
niet-strijdig compatible; inconsistent with (verenigbaar)
nietszeggend meaningless
nietszeggend non-committal (tot niets verbindend)
niet-terugkerend non-recurring
niet-terugvorderbaar irrecoverable; unissued capital stock [Am.]
niet-uitgegeven aandelen unissued shares; unissued stock [Am.]
niet-uitgegeven aandelen unissued share capital
niet-uitgekeerd deel unremitted portion
niet-uitgekeerde winst accumulated profits; retained profits; retained earnings [Am.]
niet-uitgeoefende aanspraak unasserted claim; non negotiable; non-marketable
niet-vennootschappelijke aandeelhouder non-corporate shareholder; non-merchantible
niet-vereffende schade unliquidated damages
niet-verhandelbaar not negotiable
niet-verkiesbaar non-eligible (niet in aanmerking komend)
niet-vermelding non-disclosure (in jaarstukken)
niet-verplichte vakken optional subjects (naar keuze)
niet-vervreemdbaar inalienable
niet-vervroegd aflosbare obligatie noncallable bond
niet-verwaterde winst per aandeel undiluted earnings per share; non-fully paid share; not fully paid-up stock [Am.]; partly paid-up sharecapital
niet-volgestort aandeel share not fully paid-up; capital stock not fully paid-up [Am.]; partially paid-up sharecapital
niet-volgestort aandelenkapitaal share capital not fully paid-up; without profit(s) policy
niet-winstdelende polis non-participating policy
niet-winstdelende polis non-participating policy
nieuw kapitaal fresh money
nieuw voor oud deduction in respect of new for old; new construction(s) (aftrek)
nieuwbouw new building(s) (gereed)
nieuwbouw new building(s) under construction (in aanbouw)
nieuwbouwplannen new-construction projects
nieuwbouwwerkzaamheden new-construction work; newcomer
nieuwe aandelen new issue shares
nieuweling new hand; innovation
nieuwigheid novelty
nieuwwaarde-verzekering first out)
nifo nifo (next in; nought (volgende in, eerst uit)
nihil nil
nijpende armoede grinding poverty
nijverheid industry; diligence
nijverheid industry (arbeidzaamheid)
nijverheidsonderwijs technical education
nijverheidsproduct industrial product
nijverheidstentoonstelling industrial exhibition; standard
niveau level; level of service
niveau van dienstverlening service level
niveauverschil difference of level
nivelleren to level
nivelleren to grade (techn.)
nivelleren to level down (naar beneden)
nivelleren to level up (naar boven)
nivellering van inkomens levelling of incomes; no claim(s) discount
no-claim no claim(s) bonus (korting)
noemer denominator (van breuk)
nog niet verdiend inkomen unearned income; unearned revenue
nogmaals verdagen to readjourn (van vergadering)
nomenclatuur nomenclature
nominaal nominal; share of no par value
nominaal bedrag face amount
nominaal bijkantoor shell branch (zonder eigen personeel)
nominaal eigenaar nominal owner
nominaal kapitaal nominal capital
nominaal rendement nominal yield
nominale hoofdsom notional principal; money rate of interest
nominale rentevoet nominal interest rate; nominal value (of shares); legal value (of shares); denomination value (of banknotes)
nominale vergoeding nominal consideration; liabilities); par value (zeer laag)
nominale waarde nominal value; face value [Am.]
nominale waarde face value (of assets
nominalistisch nominalistic
nominalistisch stelsel nominalistic system
nominaliteitsbeginsel nominal value principle
nominatie nomination
nominatief nominative
nominatieven lijst list of names; to have been submitted for nomination
non-acceptatie non-acceptance
non-betaling non-payment
non-discriminatie non-discrimination
non-profit-organisatie non-profit organization (organisatie zonder winstoogmerk)
non-valeur worthless security (fonds)
non-valeur bad debt; referee in case of need; reference in case of need (vordering)
noodadres address in case of need (ook m.b.t. betaling van een wissel)
noodlijdend defaulting (van fondsen)
noodlijdend distressed (van streek, land)
noodlijdend distressed; out of the dividend list; in default (van bedrijven)
noodlijdende obligatie bond in default
noodmaatregel emergency measure; standby procedure
noodprocedure emergency procedure; emergency regulation (with reference to a bank)
noodregeling emergency arrangement
noodschakelaar emergency switch
noodtoestand state of emergency
noodverkoop forced sale
noodverordening emergency decree
noodvoorschriften emergency regulations
noodwet emergency act
noodwinkel temporary shop
noodzakelijk imperative; to oblige; to force (gebiedend)
noodzaken to compel
noot note (voetnoot)
noot bij jaarrekening note to financial statements; norm; rule
norm standard; to be up to standard
norm criterion (ter beoordeling)
normaal normal
normaal formaat normalized format
normaal rendement normal return
normaal willekeurig getal normal random number; normal volume
normale bedrijfsuitoefening normal operation(s); industry
normale capaciteit normal capacity
normale capaciteit normal capacity; bell-shaped curve; Gauss curve
normale kostprijs normal cost
normale prijs normal price; Gauss distribution
normale spreiding/verdeling normal distribution
normale voorraad-methode normal stock method
normale werktijd regular hours; normalization; regulation
normalisatie standardization (= normalisering)
normalisatie-organisaties standardization organizations; to normalize
normaliseren to standardize
normaliseren to regulate; as a rule; ordinarily (van rivier)
normaliter normally
normatief normative (van wetenschap)
normatieve kostprijs afgeleid van de verkoopprijs op de markt target cost
normatieve kostprijsbepaling vanuit de verkoopprijs op de markt target costing; cost accounting system
normcontrole rule check
normtijd norm time; standard; regular
nostro-disponent nostro treasurer; due-from-account; ‘our’ account
nostro-rekening nostro account; memorandum; statement
nota note
nota invoice (rekening)
nota slip (assurantie)
nota bene nota bene (N.B.) (NB.)
nota nemen van to take note of; account; bill
nota van onkosten note of charges
nota van toewijzing letter of allotment
nota van uitoefening notice of exercise; mark well (optie)
notariaat notary’s office (kantoor)
notariaat office of notary (ambt)
notarieel notarial; notarial instrument
notariële akte notarial deed; notary’s fee
notariële kosten notarial charges
notariële verklaring inzake protest notarial protest certificate; power of attorney executed by a notary public; notarial power of attorney (van een wissel)
notariële volmacht power of attorney drawn up by a notary public; notary
notaris notary public
notarisambt office of notary
notariskantoor notary’s office; notary’s fee
notariskosten notarial charges
notarisverklaring notarial certificate (concerning mortgage deed) (m.b.t. hypotheekakte)
note note (Eurocurrency note); to note down; to make a note (Eurovaluta note)
noteren to quote (prijzen)
noteren to note (aantekenen)
noteren to jot down (even noteren)
noteren to list (in prijslijst ook)
noteren per stuk to quote per unit; listed securities (in eensgevend geld)
notering rate (van geld)
notering quotation (van effecten)
notering gedaan en bieden done and bid price
notering gedaan en laten done and asked price
notering in eensgevend geld quotation of securities in money (van effecten)
notering in guldens quotation in guilders
notering in procenten quotation in percentages; stock exchange list
noteringsaanvraag application for quotation (effectenbeurs)
notitieboek-computer notebook computer
notulen minutes (of proceedings)
notulenboek minute book; to keep the minutes
notuleren to take the minutes; to take down; to minute (in het algemeen)
notuleren to enter in the minutes (opnemen in de notulen)
notulist minute clerk
novatie novation (schuldvernieuwing)
nucleaire energie-industrie nuclear energy industry
nucleaire wetenschap nuclear science; nought
nul zero
nul nonentity; cipher proof (onbetekenend persoon)
nul-controle zero proof
nul-kosten zero cost
nul-kostprijs zero cost
nullenonderdrukking zero compression
nullijn zero line
nul-procent obligatie zero coupon bond
nulsaldo zero balance
nul-schade zero claim
nultarief zero rate
nulwaarde zero value
numeriek numerical; number system
numeriek system numerical system
numeriek teken numeric character
numerieke analyse numeric analysis
numerieke archivering numerical filing
numerieke besturing numerical control
numeroteur numbering machine
nummer administratie van effecten securities number administration
nummerbinding van effecten individualization of securities; number check
nummercontrole numerical check
nummeren to number
nummergenerator number generator
nummering numbering; list of numbers
nummerlijst numerical list
nummerrekening numbered account; numerical order; numerical sequence
nummertrekking drawing for redemption; consecutive order; sequential order; profit; advantage (voor aflossing)
nummervolgorde consecutively numbered; utility; benefit
nut use; output
nuttig effect actual power (vermogen)
nuttig resultaat useful result; pay load
nuttige belasting useful load (draagvermogen)
nuttige ruimte useful space
nuttige werktijd operable time; public utility company; public utility enterprise
o.g.v under usual reserve; funds borrowed (onder gewoon voorbehoud)
o/g borrowings; loan payable (opgenomen geld)
object object
object financiering objective financing
objectief objective
objectieve novatie objective novation
objectieve novatie objective novation
objectieve waarde objective value; objectiveness
objectiviteit objectivity
objectiviteitsgrondslag/-principe objectivity principle; on an arm’s length basis
obligatie debenture; called bond
obligatie a pari uitgegeven bond issued at par; bearer debenture
obligatie aan toonder bearer bond
obligatie die in plaats van rente in de eerste jaren extra obligaties in natura uitkeert pay-in-kind bond
obligatie gedekt door eerste hypotheek first mortgage bond
obligatie in vreemde valuta currency bond
obligatie met nul procent rente zero coupon bond
obligatie met oplopende rentevoet excalator bond
obligatie met recht op betaling in eigen dan wel vreemde valuta optional payment bond
obligatie met uitgestelde rente deferred bond
obligatie met variabele rente floating rate bond; prior lien bond; secured bond (aangepast aan algemene rentevoet)
obligatie met zakelijke zekerheid collateral-trust bond; registered debenture
obligatie op naam registered bond
obligatie uitgegeven door buitenlandse debiteur op Londense markt bulldog bond
obligatie waarop rentebetaling en aflossing regelmatig plaatsvinden active bond
obligatie waarop rentebetaling is gestaakt passive bond; strip
obligatie waarvan mantel en couponblad afzonderlijk worden verhandeld strip bond
obligatie welke met (groot) disagio wordt uitgegeven (deep) discount bond
obligatie zonder opgelopen rente clean bond
obligatie zonder zakelijke zekerheid unsecured bond
obligatie-aflossingsfonds bond sinking fund; bond mutual fund
obligatie-beleggingsfonds bond fund
obligatiebewijs bond certificate
obligatiecrediteur bond creditor
obligatiedebiteur bond debtor
obligatie-emissie bond issue; bond flotation costs
obligatie-emissiekosten bond issue expense
obligatie-emissieovereenkomst bond indenture; debenture holder (voorwaarden, etc.)
obligatiehouder bond holder
obligatie-index bond index; debenture capital
obligatiekapitaal debenture stock
obligatieklasse bond rating; bond loan
obligatielening debenture loan
obligatielening debenture loan; bond market
obligatiemarkt debenture market
obligatie-optie bond option; debenture register
obligatieregister bond register; debenture interest; debenture stock
obligatierente bond interest; bonded debt; loan stock
obligatieschuld bond liability; debenture issue
obligatie-uitgifte bond issue
obligatiewaarde bond value (van converteerbare obligatie)
obligatoir obligatory
obligatoire herverzekering treaty reinsurance; uncalled capital account
obligo liability (verplichting)
obligo calls unpaid; commitment; obligation (van aandeelhouders nog te storten)
obligo posten evidence accounts
obligo van de trekker van een wissel direct obligation
occasion bargain (for sale) (tweedehandsverkoop)
octrooi letters patent; to take out patent rights (brief)
octrooi patent (op uitvinding)
octrooi aangevraagd patent pending
octrooi aanvragen to apply for a patent
octrooi nemen to take out a patent; to grant letters patent
octrooi verlenen to grant a patent
octrooiaanvraag patent application
octrooibescherming protection by patent
octrooibezorger patent agent
octrooibureau patent agency
octrooieren to patent
octrooigemachtigde patent agent
octrooihouder patentee (nemer)
octrooikosten patent charges; Government Patent Office
Octrooiraad Patent Board
octrooirecht patent law
octrooirecht patent rights; grant of letters patent (recht op uitvinding)
octrooiverlening grant of patent
octrooiwet patents and designs act
octrooizaken patent matters; proposal
offers costs; quotation; tender (kosten)
offerte offer; to submit a quotation; to submit a tender
offerte-aanvraag offer demand
officieel official
officieel (gepubliceerd) tarief rack rate
officieel aangesteld handelaar dealer; restricted legal capacity
officieel disconto bank rate of discount
officieel disconto bank rate (of discount)
officieel genoteerde fondsen officially quoted securities; price
officiële beurstijd official market hours
officiële notering official quotation
officiële notering official rate; listing (van geld)
officiële notering official list (lijst)
officiële notering official fixing (vaststelling)
officiële notering official quotation (van effecten)
officiële pariteit official parity
officiële prijscourant official list (effectenbeurs)
officiële uitnodiging formal invitation
officiële wisselkoers official exchange rate; counsel for the prosecution
officier van Justitie public prosecutor
officieus semi-official; unofficial
officieus informal (niet vormelijk)
offreren to offer
offsetdruk offset printing
olieboortoren oil-derrick
oliemolen oil mill
oligarchie oligarchy
oligarchische clausule oligarchical clause; seller’s monopoly
oligopolie oligopoly
oligopolistisch oligopolistic
oligopsonie oligopsony; drive; working season
omdraaiingsfout change error
omgaand by return of post (per omgaande)
omgekeerd evenredig inversely proportional; reverse acquisition; inverted takeover
omgekeerd evenredig zijn aan to be inversely proportional to; to be in inverse ratio to
omgekeerde annuïteitenhypotheek reverse annuity mortgage; reversal of charges
omgekeerde betaling reverse charging (bij telecommunicatie door opgeroepene)
omgekeerde converteerbare obligatie reverse convertible bond
omgekeerde fusie/overname reverse takeover
omgekeerde hypotheek reverse mortgage
omgekeerde krediet-pyramide inverse credit pyramid
omgekeerde mentor reverse mentor; reverse purchase; reverse acquisition (jongere die oudere collega begeleidt)
omgekeerde overname reverse takeover
omgekeerde overname reverse takeover
omgekeerde rentestructuur inverse interest rate structure; consolidation of shares
omgekeerde splitsing reverse split up (vermindering aantal aandelen door vergroting van coupures)
omgekeerde splitsing reverse split up; to break down into (vermindering aantal aandelen)
omgekeerde valutakoers inverse exchange rate
omgekeerde veiling reverse auction (inkoopveiling)
omgekeerde vermenigvuldiging inverse multiplication; (working) power; output (met een breuk in plaats van deling)
omgerekende jaarrekening translated annual accounts; company annual financial statements
omgeving environment
omgeving van automatische gegevensverwerking E.D.P.environment
omhoogschieten to skyrocket; deferment period; time which has to elapse before the insurance company is bound to pay any sum to the insured (van kosten en prijzen)
omissie omission
omkeren to reverse; reversion
omkering reversal
omkering van bewijslast reversed onus of proof; career path
omkoopbaar bribable
omkoopbaarheid corruptibility; corruption; suborn
omkopen to bribe; corruptible
omkoperij bribery (omkoping)
omkoping tot meineed suborn of perjury
omleiding alternate routing
omloop circulation (circulatie van geld)
omloopsnelheid turnover rate
omloopsnelheid van de voorraad velocity of stock turnover
omloopsnelheid van debiteuren debtor/sales ratio; income velocity of money [Am.] (debiteurenomslag)
omloopsnelheid van geld velocity of circulation; inventory turnover ratio [Am.]
omloopsnelheid van goederen turnover rate of goods; transaction velocity of money; velocity of money
omloopsnelheid van werkkapitaal working capital turnover
omlooptijd van activa asset turnover
omlooptijd van crediteuren average term of credit received; receivables turnover period [Am.]; average collection period of receivables; inventory turnover period [Am.]; days inventories held [Am.]
omlooptijd van debiteuren average term of credit allowed; average term of goods in stock; average term of inventory [Am.]
omlooptijd van voorraden turnover time of goods in stock
omlopen to circulate (circuleren)
ommekeerpatroon reversal pattern; body (of a boat) (koerspatroon)
ommekomst expiration; on back of this
ommestaand overleaf
ommezijde back; see overleaf
omnibus-rekeninghouders omnibus accountholders
omrekenen to convert (into) (in)
omrekening conversion (into); conversion of foreign currency amounts (in)
omrekening van bedragen in vreemde valuta translation of foreign currency amounts; translation of foreign currency financial statements
omrekening van in vreemde valuta luidende jaarrekeningen translating financial statements in foreign currency
omrekeningscorrectie translation adjustment (aanpassing op grond van gewijzigde koersen van vreemde valuta)
omrekeningsfactor conversion factor; conversion rate; conversion price
omrekeningskoers rate of conversion; appeal
omrekeningstabel conversion table; reversal of judg(e)ment; quashing
omruilaanbod exchange offer
omruilen to exchange
omschrijven to designate (aanduiden)
omschrijven to outline (schetsen)
omschrijven to describe (beschrijven)
omschrijven to define (definiëren)
omschrijven to specify (nader aangeven)
omschrijven to circumscribe; definition; specification (van rechten en plichten)
omschrijving description; narration
omschrijving definition (van post in jaarrekening)
omschrijving narrative (van boekingspost in de administratie)
omschrijvingkolom description column
omslaan to turn over (van blad)
omslaan to apportion (toerekenen)
omslaan to assess (van belastingen)
omslag wrapper; reversion (omhulsel)
omslag cover; allocation (van boek)
omslag apportionment (van kosten)
omslag assessment (van belastingen)
omslag reversal (omkering/ommekeer)
omslagmethode pay-as-you-go method
omslagpunt inflection point; assessment method; assessment system
omslagstelsel pay-as-you-go method
omspannende verbandscontrole comprehensive coherence test; list
omstaand overleaf
omstandig detailed
omstandigheid circumstance
omstandigheid condition (toestand, verhouding)
omstandigheid contingency (toevallige, onvoorziene)
omsteltijd set up time; causative (van machine)
omstreeks approximately; security; bond
omtrent about; assignor; transferor (circa)
omtrent concerning; approximately; ceding party (aangaande)
omvang circumference (omtrek)
omvang dimension (afmeting)
omvang extent (grootte)
omvang volume (volume)
omvang extensiveness (uitgebreidheid)
omvang size (van boek, maat)
omvang scope; bulk (van werk, onderzoek)
omvang magnitude (grootheid, omvangrijkheid)
omvang van een bedrijf size of a business; considerable
omvangkorting volume discount
omvangrijk extensive; bulky; wharfinger’s warrant; warehouse certificate
omvangrijk voluminous; warehouse warrant; dock warrant (volumineus)
omvatten to span; to comprise; to embrace (omspannen)
omvatten to include; to encompass (figuurlijk)
omvatten to cover (zich uitstrekken over)
omvormen to remodel
omwegproductie indirect production
omwerken to remodel
omwerken to reword (van contract)
omwerken to rewrite; to word differently (van artikel, boek)
omwerken to adapt; to revise (bewerken voor bepaald doel)
omwisselen to exchange (for/into); conversion (into) (tegen, in)
omwisseling exchange (for/into); national bank (tegen, in)
omzet turnover
omzet op basis van aantal verhandelde aandelen turnover by number of shares traded
omzet op basis van waarde van verhandelde aandelen turnover by value of shares traded
omzet per bedrijfsonderdeel segment revenue
omzet per werknemer turnover/sales per employee; sales tax [Am.]; transactions tax [Am.]
omzetbelasting turnover tax
omzetbelasting value added tax (belasting toegevoegde waarde, B.T.W.)
omzetbelasting bij invoer turnover tax on importation; patronage dividend; patronage return; patronage refund
omzetbelasting in de kleinhandel retail sales tax; sales bonus; quantity allowance [Am.]
omzetbonus turnover bonus
omzetcijfer per aandeel turnover figure per share
omzetcijfers sales figures
omzetgrootte sales volume; turnover index
omzetindexcijfer sales index
omzetindexcijfers sales index; incentive discount
omzetkorting turnover discount
omzetpolis turnover policy; sales bonus (kredietverzekering)
omzetpremie turnover premium
omzetprognose turnover forecast; turnover commission; activity charge
omzetprovisie commission on turnover; rate of inventory turnover [Am.]
omzetprovisie bank commission activity charge; velocity of stock turnover; inventory turnover ratio [Am.] (bank)
omzetsnelheid rate of turnover; sales records; sales statistics
omzetstatistiek sales returns
omzetten to sell (verkopen)
omzetten to transpose (van cijfers)
omzetten to reincorporate (in een andere rechtspersoon)
omzetten to convert (into) (van zaak in vennootschap)
omzetten to convert (into); to incorporate (van lening, van polis)
omzetting van cijfers transposition of figures
omzetting van polis conversion of a policy; conversion option
omzettingsclausule conversion clause
omzettingsfout transposition error; unimpeachable; unchallengeable (van cijfers)
omzetverhoudingen turnover ratios; turnover prospects (verhoudingsgetallen)
omzetverhoudingen turnover ratios (verhoudingsgetallen)
omzetverwachting expected turnover
onaantastbaar unassailable
onaantastbaar final; transfer; cession (van besluit)
onaanvaardbare opdracht unacceptable engagement
onachtzaam inadvertent; negligence; carelessness
onachtzaamheid inadvertence; transferee
onafgedaan unfinished (van werk)
onafgedaan unsettled (van zaken)
onafgedaan pending; unsettled; outstanding (nog hangend)
onafgedaan unpaid; outstanding (van schuld)
onafgehaald dividend unclaimed dividend
onafgehaald dividend unclaimed dividend
onafgehaald loon unclaimed wages
onafgeschreven disagio unamortized debt discount; unamortized cost(s); undepreciated cost (van lening, obligaties)
onafgeschreven kosten/kostprijs unrecovered cost(s); subject
onafgewerkt unfinished
onafgewerkt outstanding (van orders, etc.)
onafhankelijk independent; independent auditor
onafhankelijk accountant independent accountant; independently of
onafhankelijk van irrespective of
onafhankelijke commissaris external (supervisory) director; supervisory board (extern aangetrokken)
onafhankelijke grootheid independent variable
onafhankelijke stichting independent trust
onafhankelijke variabele independent variable; independency
onafhankelijkheid independence (of); at arm’s length (van)
onaflosbaar irredeemable
onaflosbaar perpetual; annuity bond (van schuld, obligatie, lening)
onaflosbare lening perpetual loan; perpetual bond; undated security
onaflosbare obligatie irredeemable bond; irredeemable stock; irredeemable government loan
onaflosbare overheidslening undated stock
onaflosbare overheidsobligatie irredeemable stock (s)
onaflosbare waarden/overheidsobligaties irredeemables
onafscheidelijk integral (onverbrekelijk, n geheel vormend)
onafscheidelijk onderdeel integral part; to verify
onafwendbaar unavoidable; employer; principal
onbebouwd stuk grond vacant lot; check [Am.]
onbedreven inexpert (ondeskundig)
onbedrieglijk unmistakable
onbegrijpelijk unintelligible; unaccountable (onduidelijk)
onbegrijpelijk inconceivable (ondenkbaar)
onbegrijpelijk obscure (duister, vaag)
onbegrijpelijk mysterious (raadselachtig)
onbegrijpelijk inexplicable (onverklaarbaar)
onbegrijpelijk (voor) incomprehensible (to)
onbeheerd ownerless; digit
onbeheersbare kosten non-controllable cost(s); about; circa
onbehoorlijk improper
onbekwaam incapable
onbekwaamheid incompetence
onbelast unburdened
onbelast empty; tax-free; non-taxable (technisch)
onbelast untaxed; unmortgaged (belastingvrij)
onbelast unencumbered; without load (onbezwaard, van eigendom)
onbelastbaar not liable to taxation
onbelastbaarheid non-taxability
onbelaste winst tax-exempt profit
onbelegd uninvested
onbelemmerd unimpeded; right(s)
onbeloond unrewarded
onbeloond blijven to go unrewarded
onbemiddeld without means; well-to-do
onbenoembaar ineligible; provision; stipulation
onbenut idle; idle plant (stilliggend)
onbenutte capaciteit idle capacity; to run at full capacity (machines)
onbenutte productiecapaciteit idle production capacity
onbepaalbaar indeterminable; customer
onbepaald indefinite; to trust absolutely; to place implicit reliance on
onbepaald uncertain (onzeker)
onbepaald indeterminate (onbestemd, vaag)
onbepaald (onbeperkt) vertrouwen stellen in to trust implicitly; undefined; vague
onbepaalde (niet exact bepaalbare) levensduur indeterminate useful life; for an indefinite item
onbepaalde (onbegrensde) levenduur indefinite useful life
onbeperkt unlimited
onbeperkte aansprakelijkheid unlimited liability; unrestricted power
onbeperkte bevoegdheid/macht unfettered power
onberaamd unplanned
onberaden ill-advised; to imprint (with magnetic ink)
onberekenbaar incalculable
onberekenbaar erratic (van personen)
onberekenbaarheid incalculability
onberekenbare factoren uncertain factors
onberekend voor zijn taak unequal to one’s task
onbeschadigd undamaged
onbeschadigd aankomen to arrive in good condition; coding
onbesproken irreproachable; ratio (van gedrag)
onbesproken undiscussed; unblemished (van onderwerp)
onbestelbaar undeliverable
onbestendigheid inconsistency
onbestendigheid instability (onvastheid)
onbetaalbaar priceless; to call back (zeer waardevol)
onbetaald dividend unpaid dividend
onbetaald verlof leave without pay
onbetwistbaar indisputable
onbevestigd unconfirmed
onbevestigd krediet unconfirmed credit
onbevoegd incompetent (onbekwaam)
onbevoegd unauthorized (niet gemachtigd)
onbevoegd unqualified (niet gerechtigd)
onbevoegd verklaren to disqualify
onbevoegde die zich toegang verschaft intruder
onbevoegde gebruiker unauthorized user
onbevoegde toegang unauthorized access; associate; confrre
onbevoegdheid incompetence
onbevoegdverklaring disqualification; board
onbevooroordeeld unbiased
onbevooroordeeld unprejudiced; on terms of good fellowship; fraternal
onbewerkt unmanufactured; unmanufactured) state (van materialen, grondstoffen)
onbewijsbaar unprovable
onbewoond uninhabited
onbezet unoccupied
onbezoldigd unsalaried
onbezoldigd werk honorary work
onbezwaard unencumbered
onbezwaard unmortgaged; commentary (met hypotheek)
onbezwaard bezit/eigendom unencumbered property; freehold property
onbezwaard grondbezit freehold land
onbillijk inequitable; unfairness; unreasonableness
onbillijkheid inequity
oncontroleerbaar unverifiable
oncontroleerbare geruchten wild rumours; official
onconverteerbaar inconvertible; irredeemable currency
onconverteerbare valuta inconvertible currency; member of the supervisory board; advisory director [Am.]
ondeelbaar indivisible; undivisibility
ondeelbaarheid indivisibility
ondeelbare bewerking indivisible operation; order
onder aftrek van alle kosten under deduction of all charges
onder andere among other things; factor; commission broker (o.a.)
onder beding dat on condition that
onder bewindstelling receivership (bij surseance of faillissement)
onder bezwarende titel for a consideration
onder controle houden to keep under control
onder curatele staan to be under guardianship
onder dankzegging aanvaarden to accept (to decline) with thanks; owing to (van de hand wijzen)
onder de maat substandard (niet conform de normen)
onder de maat substandard; step; proceeding (kwalitatief onvoldoende)
onder de omstaand vermelde voorwaarden subject to the conditions stated overleaf; circumstantial
onder de streep below the line
onder dezelfde noemer brengen to reduce to the same denominator
onder ede on oath; upon oath
onder ede staan to stand on oath
onder ede verklaren to declare upon oath
onder embargo leggen to lay an embargo on
onder embargo liggen to be under an embargo
onder gewoon voorbehoud under usual reserve
onder gewoon voorbehoud under usual reserve; to be engaged on; to be at work on (o.g.v.)
onder handen hebben to have in hand; work in process [Am.]
onder handen werk work in progress; collect on delivery
onder het voorbehoud subject to (an uncertainty); except for (a positively identified error) (in accountantsverklaring)
onder het voorbehoud van akkoordbevinding subject to verification (na verificatie)
onder hoge druk under high pressure
onder hoogspanning under high tension; to save up
onder leiding van under the direction (guidance) of
onder leiding van under the management of; guidance to (bedrijf)
onder Lloyds toezicht gebouwd built under Lloyd’s inspection
onder n beding on one condition
onder persoonlijke titel in a private capacity
onder rembours cash on delivery
onder staatsbeheer state managed
onder tucht staan to be under discipline
onder uitdrukkelijke voorwaarde dat on the express understanding that; on the express condition that
onder verband liggen to lie in pledge; to be pledged
onder verdachte omstandigheden under suspicious circumstances
onder verdenking staan to be under suspicion; to be suspected
onder verwijzing naar with reference to; referring to
onder voogdij staan to be under guardianship
onder voogdij stellen to place under guardianship
onder voorbehoud van alle rechten without prejudice (zonder obligo)
onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden to accept with the benefit of inventory; conference; stabilisation agreement (shipping)
onder zegel under seal
onder-/bovengrenzen low/high limits; janitor [Am.]
onderaanbesteden to sublet
onderaandeel sub-share
onderaanneemcontract subcontract
onderaannemer subcontractor
onderaanneming subcontracting
onderafdeling subsection; appearer; declarant
onderbaas foreman
onderbetalen to underpay
onderbetaling underpayment; set off; carry-over
onderbezetting subnormal capacity usage; under-utilization costs (van fabriek)
onderbezetting understaffing; unused capacity; idle capacity (gebrek aan personeel)
onderbezettingskosten idle capacity costs (losses); transfer charges (verliezen)
onderbezettingskosten/verliezen idle-capacity cost(s)
onderbezettingstijd idle time; under-utilization costs
onderbezettingsverliezen underapplied manufacturing expenses (v. fabriek)
onderbieden to underbid
onderbouw substructure
onderbreekbaar interruptable; to cease
onderbreken to interrupt
onderbreken to discontinue (niet voortzetten)
onderbrengen to accommodate
onderbroken intermittent (afwisselend)
onderbroken programma interrupted program; to make up
onderconsumptie-theorie under consumption-theory
onderdeel fraction; constituent part of the annual financial statements (fractie)
onderdeel detail; fractional part (detail)
onderdeel part; department (van machine)
onderdeel component (part) (bestanddeel)
onderdeel branch (van wetenschap)
onderdeel part (van een geheel)
onderdeel section (afdeling, paragraaf)
onderdeel van de jaarrekening constituent part of the annual accounts; accessory; component (part)
onderdekken van kosten to underabsorb costs/overhead
onderdekking van een positie lack of cover; unabsorbed burden; underapplied burden
onderdekking van kosten underabsorption of costs; underabsorbed overhead; unabsorbed overhead; underapplied overhead
onderdekte vaste lasten/vaste kosten underabsorbed burden
onderdirecteur deputy general manager
onderdrukken to clamp down on (krachtig doen beëindigen)
onderdrukking clamp down (krachtige beëindiging)
onderdrukte inflatie suppressed inflation; demand-pull inflation
ondergang setting; ruination; destruction (van de zon)
ondergang down fall (instorting)
ondergang ruin (figuurlijk)
ondergekapitaliseerd thinly capitalized
ondergekapitaliseerde pensioenregeling underfunded pensionplan
ondergeschikt (aan) subordinate (to)
ondergeschikt personeel subordinate staff
ondergeschikt punt minor point
ondergeschikte subordinate; rough (first) draft
ondergeschiktmaking subordination
ondergetekende verklaart hiermee I; the undersigned; do hereby declare/certify
ondergewicht short weight; licence; grant
ondergrens bottom boundary (laagste grenswaarde)
onderhandelaar negotiator
onderhandelbaar negotiable
onderhandelen to negotiate
onderhandeling negotiation; to conduct negotiations
onderhandelingen voeren to carry on negotiations
onderhandelingsbevoegdheid bargaining power
onderhands private; deed of arrangement
onderhands underhand; open contract; simple contract (slinks, clandestien)
onderhands akkoord private agreement; collusive
onderhands akkoord private arrangement (in faillissement)
onderhands contract private contract
onderhandse aanbieding private offering; private deed; private instrument
onderhandse akte private contract; private placement [Am.]; private placing
onderhandse emissie private issue
onderhandse emissie private issue
onderhandse inschrijving private tender
onderhandse kapitaalmarkt private capital market; private-placement loan
onderhandse lening privately placed loan
onderhandse lening private loan; private placing
onderhandse plaatsing private placement [Am.]; private placement [Am.]; private placing
onderhandse uitgifte private issue; sale by private agreement
onderhandse verkoop private sale; inference; findings
onderhevig aan liable to; keeping in repair
onderhoud maintenance (levensonderhoud)
onderhoud maintenance (instandhouding)
onderhouden to maintain (van weg)
onderhouden to entertain; to have a discussion with (bezighouden)
onderhouden to keep up; to keep up (van kennis)
onderhouden to maintain (van relatie)
onderhouden to provide for (van gezin)
onderhouden to converse with; to keep; to maintain (gesprek voeren)
onderhouden to keep in repair (in stand houden)
onderhouds- en reparatiekosten repair and maintenance expenses
onderhoudsapparatuur servicing equipment
onderhoudsbijdrage contribution towards the maintenance
onderhoudscontract maintenance contract
onderhoudsdienst maintenance service; maintenance guarantee
onderhoudsgarantie maintenance bond
onderhoudsgemak serviceability; maintenance expenses/costs
onderhoudskosten cost of maintenance
onderhoudsmaterialen maintenance materials
onderhoudsplichtig obliged to pay the cost of maintenance
onderhoudsplichtig obliged to support (a relative) (levensonderhoud)
onderhoudspremie maintenance premium
onderhoudsprogramma maintenance program
onderhoudsrekening repairs and maintenance account; reserve for repairs (boekhoudkundig)
onderhoudsreserve maintenance reserve; maintenance technician
onderhoudstechnicus maintenance engineer
onderhoudstermijn last instalment due on the building price
onderhoudstijd maintenance time; repair work
onderhoudstoelage allowance for maintenance
onderhoudstoestand state of repair
onderhoudswerk maintenance work; rival; opponent
onderhuren to subrent; sub-lease; under-lease
onderhuur/-verhuur/-verpachting sub-lessee
onderhuurder subtenant; record of conduct
onderkapitalisatie undercapitalization
onderkapitaliseren to undercapitalize; ready-to-wear (clothing); off-the-peg
onderkomen accommodation; to take shelter
onderkomen verschaffen/verlenen to accommodate
onderliggend underlying
onderliggende positie underlying position; underlying trend
onderliggende trend primary trend; notional amount (of derivative) (lange termijn)
onderliggende waarde underlying value
onderliggende zekerheid underlying security
onderliggende zekerheid underlying security
onderling mutual
onderling intercompany (tussen vennootschappen)
onderling afhankelijk interdependent; interdependency
onderling beleggingsfonds mutual investment fund
onderling concurrerende projecten mutually exclusive projects; intra-group dividend
onderling dividend intercompany dividend
onderling fonds friendly society; intra-group
onderling verband interrelationship
onderling verdeeld zijn to be divided among themselves
onderling verkeer intercommunication
onderlinge afhankelijkheid
onderlinge beleggingstrust mutual investment fund; relation; connection
onderlinge betrekking/verhouding interrelation
onderlinge bezitsverhoudingen interlocking ownership
onderlinge brand- en ongevallen-verzekeringmaatschappij mutual property and casualty insurance company; intra-group holdings
onderlinge deelneming intercompany holdings; intra-group charge (tussen gelieerde vennootschappen)
onderlinge doorberekening intercompany charge
onderlinge eliminatie intercompany elimination
onderlinge financiële markt tussen niet-bancaire ondernemingen intercompany market; mutual investment fund
onderlinge levensverzekeringmaatschappij mutual life insurance company; intra-group sale
onderlinge levering intercompany sale; mutual association
onderlinge maatschappij mutual society
onderlinge overeenkomst mutual agreement
onderlinge overlegprocedure mutual consultation procedure; counselling; deliberation
onderlinge spaarbank mutual savingsbank; intra-group transaction
onderlinge transactie intercompany transaction; mutual corporation [Am.] (tussen gelieerde vennootschappen)
onderlinge vennootschap mutual company
onderlinge verbinding interconnection (van apparaten)
onderlinge verbindingsmogelijkheid interconnectivity (van apparaten)
onderlinge verbondenheid inter-relationship
onderlinge verhouding inter-relationship
onderlinge verwerkbaarheid interoperability; reciprocal insurance; participating insurance [Am.]
onderlinge verzekering mutual insurance
onderlinge verzekering op omslagbasis assessment insurance
onderlinge verzekeringmaatschappij op omslagbasis assessment enterprise
onderlinge waarborgmaatschappij mutual guarantee company
ondernemen to undertake
ondernemen to contract for (aannemen)
ondernemen to undertake (op zich nemen)
ondernemen to take in hand; pushing (ter hand nemen)
ondernemen to initiate; to take upon oneself (beginnen, op touw zetten)
ondernemend enterprising
ondernemer operator (mijnbouw)
ondernemer contractor; owner; proprietor; enterpriser (bouw-)
ondernemer employer (werkgever)
ondernemer undertaker (van taak, etc.)
ondernemer entrepreneur (industrieel, etc.)
ondernemer head of a concern; producer; merchant (hoofd van een zaak)
ondernemer venturer; exploiter (deelnemer in gezamenlijk gevoerde onderneming)
ondernemer intrapreneur (binnen groot concern)
ondernemer belast met wettelijk voorgeschreven taak statutory undertaker
ondernemerschap entrepreneurship
ondernemerschap binnen groot concern intrapreneurship
ondernemersinkomen entrepreneur’s income; earnings of management; wages of management
ondernemersloon entrepreneur’s remuneration
ondernemersorganisatie employers’ organization
ondernemersrisico entrepreneurial risk(s); employers’ federation; employer’s surplus
ondernemersverbond employers’ association; producers’ profit; producer’s surplus
ondernemerswinst entrepreneur’s profit
onderneming enterprise; starting enterprise
onderneming company (bedrijf)
onderneming estate; speculation; operation (plantage)
onderneming enterprise; associate (speculatie)
onderneming venture (gewaagde, speculatieve)
onderneming die als tussenpersoon werkt brokered company [Am.]
onderneming die op overname aast predator (van andere onderneming)
onderneming die voor eigen rekening handelt non-brokered company [Am.]
onderneming in ontwikkelingsstadium development stage enterprise; diversified group
onderneming met diversificatie diversified company (gediversifieerde onderneming)
onderneming met meer dan één thuismarkt multidomestic enterprise; corporate enterprise
onderneming met rechtspersoonlijkheid incorporated enterprise
onderneming met winstoogmerk profit driven undertaking; plantation
onderneming waarin wordt deelgenomen associated company
onderneming zonder rechtspersoonlijkheid unincorporated enterprise
onderneming zonder winststreven non-profit organization; corporate accountant
ondernemingsadministrateur company accountant
ondernemingsanalyse company analysis
ondernemingsanalyse company analysis; trade tax
ondernemingsbelasting enterprise tax
ondernemingscultuur corporate culture; business objective
ondernemingsdoelstelling corporate objective; entrepreneurial spirit
ondernemingsgeest enterprising spirit; business recovery
ondernemingsherstel corporate recovery
Ondernemingskamer Enterprise Chamber (of the Court of Justice) (van het Gerechtshof)
ondernemingspensioenfonds company pension fund; business plan; shop committee; employee board; workers’ council
ondernemingsplan corporate plan; employees’ council; business council
ondernemingsraad works council
ondernemingsrecht company law
ondernemingsrepresentatie corporate entertainment
ondernemingssparen corporate saving
ondernemingstrots corporate pride
ondernemingsvakbond company union
ondernemingsvorm business form; corporate profit
ondernemingswinst company profit
onderontwikkeld underdeveloped; underdeveloped region
onderontwikkeld gebied underdeveloped area; emerging country
onderontwikkeld land under-developed country
onderpand security; to give as security
onderpand geven to give a security
onderpandsovereenkomst escrow agreement; collateral value (tot zekerheid van derden)
onderpandswaarde hypothecary value
onderricht instruction; to teach; to school
onderrichten to instruct; cong
onderschatten to underestimate; undervaluation; underestimate
onderschatting underestimation
onderscheid difference; to differentiate; to draw a distinction
onderscheid maken to distinguish
onderscheid maken ten gunste van to discriminate in favour of
onderscheiden to identify (afbakenen)
onderscheiden in to break down into; discriminator [Am.] (specificeren)
onderscheidende aanduiding/titel designation
onderscheidende factor differentiator; differentiation; discrimination (veroorzaker van onderscheid)
onderscheiding distinction
onderscheiding distinction (eervolle)
onderscheiding award (bekroning)
onderscheiding identification (afbakening)
onderschrijven to endorse (figuurlijk)
ondershands private; by underhand methods
ondershands underhand (clandestien)
ondershands lenen to borrow privately
ondershands plaatsen to place privately
ondershands te koop for sale privately; business outlook; trend of the market
onderstaand mentioned below
onderstand assistance; unemployment relief
onderstand unemployment benefit (aan werkloze)
onderstandskas strike fund (bij staking)
onderstandsovereenkomst financial support agreement
onderstellen to assume; supposition; presumption
onderstelling assumption
ondersterfte light mortality (statistisch/levensverzekering)
ondersteunen to support
ondersteunen to second (van motie)
ondersteunen to underpin (bevestigen, bekrachtigen)
ondersteunend administratief stuk supporting record
ondersteunend personeel support staff
ondersteunend schrijven comfort letter; relief
ondersteuner seconder; assistance; aid (van motie)
ondersteuning support
ondersteuning bij gerechtelijke procesvoering litigation support
ondersteuning bij integratie na fusie post deal integration (assistance) services
ondersteuningsafdeling helpdesk (hulpdienst)
ondersteuningsfonds relief fund
ondersteuningsfondsbij staking) strike fund; benevolent fund
ondersteuningsovereenkomst (financial) support agreement; permit; licence
onderstrepen to underline
onderstreping underlining; logical
ondertekenaar signer
ondertekenaar signatory (to); to put one’s signature to (van verdrag)
ondertekenaar dezes the writer
ondertekenaar dezes the undersigned (in officiële stukken)
ondertekenen to sign
ondertekenende functionaris signing officer
ondertekening signature
ondertekening signing (het ondertekenen)
ondervangen to meet (van bezwaren)
onderverdelen to subdivide; subclassification
onderverdeling subdivision
onderverhuren to sublet; sandwich lease
onderverhuur sublease
onder-verpachting sub-lease; sandwich lease
onderverzekeren to under-insure
onderverzekering under-insurance
onderverzekeringsregel average clause
ondervraagprogramma inquiry program
ondervraagtaal inquiry language
ondervragen to interrogate
ondervragen to inquire (van een bestand)
onderwaarderen to undervalue; pool
onderwaarderen to understate; consortium; combine (bij presentatie)
onderweging underweighting (relatief minder gewicht toekennen)
onderwerp subject
onderwerp theme (van gesprek)
onderwerp object (van onderzoek)
onderwerp subject matter; topic (materie, stof)
onderwerpen to subject; to subject to an investigation (onder gezag brengen)
onderwerpen aan to subject to; subject to taxation (onderzoek, behandeling)
onderwicht short weight
onderwijs instruction
onderwijs education (en opvoeding)
onderwijs schooling (schoolonderwijs, ook)
onderwijscomputer instruction computer
onderwijsinstelling educational institution; consular office
onderworpen aan belasting liable to taxation
onderworpen aan de goedkeuring van subject to the approval of
onderworpen aan verpanding subject to pledge or lien
onderworpenheid tax exposure (het onderworpen zijn) aan belastingen
onderzetting mortgage; counsel; consultant (hypotheek)
onderzoek prospecting (mijnbouw)
onderzoek search (navorsing)
onderzoek test (beproeving)
onderzoek inspection (door douane)
onderzoek testing (van materialen)
onderzoek examination; professional inspection; peer review [Am.] (naar kwaliteit)
onderzoek inquiry (naar, omtrent)
onderzoek survey (door deskundige)
onderzoek examination (geneeskundig, van boeken)
onderzoek scrutiny; research (nauwkeurig, kritisch)
onderzoek probe (diepgaand, peiling, sondering)
onderzoek en beoordeling van het informatiesysteem information audit; purchase investigation
onderzoek en ontwikkeling research and development
onderzoek- en ontwikkelingskosten research and development cost(s)
onderzoek i.v.m. overname acquisition review (van bedrijf)
onderzoek m.b.t. de winstgevendheid profitability study
onderzoek m.b.t. naleving van regels en voorschriften compliance examination
onderzoek m.b.t. voorzichtigheidbeleid prudential examination (bij bank)
onderzoek met een bijzonder doel investigation; exploration
onderzoek naar de naleving van ethische normen ethical audit
onderzoek naar kwalitatieve organisatie van accountantspraktijk practice inspection
onderzoek naar zwakke plekken in de interne organisatie en -controle weakness investigation
onderzoek van de juridische titel title search; research expense(s) (van onroerend goed)
onderzoeken to make researches into; inspector (nasporen)
onderzoeken to prospect (mijnbouw)
onderzoeken to inquire into; to explore the market (van zaak)
onderzoeken to analyze (chemisch)
onderzoeken to examine; to explore (douane)
onderzoeken to test (deugdelijkheid)
onderzoeken to probe; to search into (peilen, sonderen)
onderzoeken to survey; to inspect (door deskundige)
onderzoeken to verify (controleren, verifiëren)
onderzoeken to examine; investigator; research worker (van goederen, boeken)
onderzoeker examiner
onderzoekkosten research cost(s)
onderzoeks- en ontwikkelingskosten research and development costs
onderzoeksprocedures investigative procedures
ondeskundig inexpert; single use goods
ondeugdelijk worthless
ondeugdelijk faulty; unreliable; unsubstantial (gebrekkig)
ondeugdelijk unsound (van argument)
ondeugdelijk sleazy; fallacious (prutserig)
ondeugdelijk inferior (van kwaliteit)
ondeugdelijk unsound (onbetrouwbaar)
ondoelmatig unsuitable
ondoeltreffend ineffective
ondoenlijk impracticable
ondubbelzinnig unequivocal; contingent; proportion
onduidelijk indistinct
oneconomisch uneconomic
oneens het oneens zijn
oneerlijk dishonest
oneerlijke concurrentie unfair competition
oneervol dishonourable
oneervol ontslaan to dismiss/discharge ignominiously
oneervol ontslag ignominious dismissal/discharge; against; versus (jur.)
oneigenlijk spaargeld liquid savings
oneigenlijke zekerheid intangible security; agreement
onenigheid disagreement; by contract; according to contract
onereus contract onerous contract
onervaren inexperienced
onervarenheid inexperience
oneven odd
oneven getal odd number; out of (all) proportion; inordinate; control; inspection; supervision
onevenredig disproportionate; examination; verification
onfatsoenlijk indecent; rude; to check
onfatsoenlijk ill-mannered; to inspect; to verify (ongemanierd)
onfeilbaar infallible
onfeilbaar fool-proof; auditor (van inrichting, stelsel)
onfeilbaarheid infallibility; checker; examiner
ongeacht irrespective of
ongeacht apart from (afgezien van)
ongebruikelijk unusual
ongebruikelijke post unusual item
ongebruikt idle; idle plant (onbenut, stilliggend)
ongebruikte productiecapaciteit idle production capacity
ongecontroleerd unaudited
ongecontroleerd uncontrolled
ongecontroleerd unaudited (door accountant)
ongecontroleerd unverified (van gegevens)
ongedaan maken reversal (het afwikkelen, het terugdraaien)
ongedekt uncovered; uncovered; unsecured
ongedekt open (van krediet)
ongedekt unsecured; rubber check [Am.] (van vordering, schuld)
ongedekt papiergeld uncovered money; not sufficient funds (NSF) cheque; overcheck [Am.]
ongedekte cheque insufficient funds cheque
ongedekte cheque insufficient funds cheque
ongedekte lening unsecured loan
ongedekte obligatie unsecured bond (geen zakelijke zekerheid)
ongedekte optie naked option
ongedekte pensioenregeling unfunded pension plan
ongedekte positie open position
ongedekte rekening unsecured account (geen zakelijke zekerheid)
ongedekte schuld unsecured debt
ongedekte wiskundige reserve unfunded actuarial liability
ongedekte wiskundige reserve unfunded actuarial liability
ongefrankeerd postage due (port te betalen)
ongegrond unfounded; to dismiss
ongegrond verklaren to reject; unjustified complaint
ongegronde klacht unfounded complaint; dismissal
ongegrondverklaring rejection
ongehuwd samenleven unmarried cohabitation; non-spouse cohabitant
ongehuwd samenwonende live-in partner
ongekoppeld off line (niet-gekoppeld)
ongeldig invalid; to render null and void; to vitiate (a contract)
ongeldig maken to invalidate; to nullify
ongeldig maken to cancel; to annul; to cancel (van bankbiljet, cheque, aandeel)
ongeldig verklaren to declare null and void
ongeldigheid nullity; nullification; invalidation
ongeldigverklaring annulment
ongelijkheid inequality
ongelijkheid inequation (wiskundig)
ongelijkheid diversity (verscheidenheid)
ongelijkmatige verdeling unequal distribution
ongelijksoortig dissimilar (niet gelijksoortig)
ongelijksoortigheid dissimilarity; body corporate; corporation
ongelimiteerde order unlimited order; straight
ongemunt goud of zilver bullion; level of assurance; graphic drawing; graphical chart
ongemunt goud of zilver bullion; adjustment
ongeplaatst unplaced (van order, contract)
ongeplaatst unissued; shares in portfolio [Am.] (van kapitaal, lening)
ongeplaatste aandelen unissued shares
ongerealiseerd inkomen unrealized income
ongerealiseerde winst unrealized profit
ongerechtvaardigd unjustified
ongerechtvaardigde gerechtelijke procesvoering unwarranted litigation
ongeregelde arbeid casual labour
ongerekend exclusive of; obliging; businesslike
ongeschikt dysfunctional [Am.] (niet goed functionerend)
ongeschikt inelligible (niet in aanmerking komend)
ongeschoold untrained
ongeschoolde arbeid unskilled labour(er) (er)
ongestort unpaid; marketable; salable (van kapitaal, etc.)
ongetaxeerde polis unvalued policy
ongeval accident
ongevallencijfer accident frequency rate; casualty policy (frequentiecijfer)
ongevallenpolis accident policy; casualty statistics
ongevallenstatistiek accident statistics; casualty insurance; accidental death and dismemberment insurance [Am.]
ongevallenverzekering accident insurance
ongevallenverzekering employers’ liability insurance; employees’ compensation act (t.b.v. personeel)
ongevallenverzekeringsmaatschappij casualty insurance company; employees’ compensation insurance
ongevallenwet employers’ liability act; journal
ongeveer approximately; brokerage charges
ongevoelig insensitive
ongevraagd unsolicited (van zaak)
ongevraagd unasked (van persoon)
ongevraagd undesired; uninvited (niet gewenst)
ongevraagd zijn diensten aanbieden to volunteer one’s services; cold call
ongevraagde aanbieding unsolicited call
ongevraagde post junk mail (reclamefolders, etc.)
ongewaarmerkt uncertified
ongewettigd unauthorized; unfounded
ongewettigd unjustified (ongegrond)
ongrondwettig unconstitutional
ongrondwettigheid unconstitutionality
ongunstig unfavourable; if the worst comes to the worst
ongunstig sinister (van uiterlijk)
ongunstig unpropitious (van gelegenheid)
ongunstig adverse (van omstandigheden, etc.)
ongunstig verleden bad record
ongunstige afwijking adverse deviation; unfavourable trade balance
ongunstige handelsbalans adverse trade balance
ongunstige inlichtingen derogatory information; debtee [Am.]
onhandelbaar (hardnekkig) probleem intractable problem; creditress
onherroepbaar irrevocable
onherroepbaar huur-/pachtcontract irrevocable lease
onherroepbaar krediet irrevocable credit; 6 square yards)
onherroepbare trust irrevocable trust
onherroepelijk irrevocable
onherroepelijk final (van vonnis)
onherroepelijk accreditief irrevocable credit
onherroepelijk accreditief/krediet irrevocable credit
onherroepelijk geconfirmeerd accreditief straight letter of credit
onherroepelijk verkregen rechten vested benefits
onherroepelijke kredietbrief irrevocable letter of credit; finality
onherroepelijkheid irrevocability
onherstelbaar leed irreparable harm
onherstelbare schade irreparable damage
oninbaar irrecoverable; bad debt
oninbare post uncollectable item
oninbare vorderingen bad debts; uncollectable accounts [Am.]
oningevuld blank
oningevuld formulier blank form
oningevuld laten to leave blank
oninwisselbare geldsoort inconvertible currency
onjuiste opgave misstatement
onjuiste vermelding misstatement
onjuiste voorstelling misrepresentation; impropriety; error; cum new
onjuiste weergave misrepresentation
onjuistheid inaccuracy; with rights; rights on
onkosten expenses; overheads; expense burden
onkosten expenditure (uitgaven)
onkosten costs; outlay; expenses (juridisch)
onkosten charges (in rekening gebracht)
onkosten staven met bewijsstukken to substantiate expenses
onkostenbegroting expense budget
onkostenbeheersing expense control
onkostendeclaratie statement of expenses
onkostennota note of charges; statement of charges; note of charges
onkostenrekening account of charges
onkostenrekening expense account (boekh.)
onkostenvergoeding expense allowance; dividend on [Am.]
onkreukbaar incorruptible
onkreukbaarheid incorruptibility
onkreukbare integriteit unbreachable integrity
onleesbaar illegible; to black out
onleesbaar unreadable (ongenietbaar)
onleesbaar maken to obliterate
onmaatschappelijk unsocial
onmerkbaar imperceptible; trusteeship
onmiddellijk ingaande lijfrente immediate annuity
onmiddellijk opvraagbaar tegoed sight deposit; curator; conservator [Am.]
onmiddellijke vertegenwoordiging direct representation
onnauwkeurig inaccurate
onnauwkeurig unpunctual (niet stipt)
onnauwkeurig careless; inexactitude (onzorgvuldig)
onnauwkeurigheid inaccuracy; board of control; board of governors
onofficiële voogd guardian de son tort (in feite optredend)
onomkoopbaar incorruptible
onomkoopbaarheid incorruptibility
onomstotelijk irrefutable; resumé [Am.]
onontwarbaar inextricable
onoordeelkundig injudicious
onopeisbaar not claimable
onopgevraagd unclaimed
onopgevraagd dividend unclaimed dividend
onopgevraagd kapitaal uncalled capital; course of instruction; tutorial
onoprecht disingeneous
onopvorderbaar/onopvraagbaar not claimable
onopzegbaar not withdrawable
onopzegbaar not to be foreclosed; cyclical; cycle [Am.] (van hypotheek)
onopzegbaar krediet irrevocable credit
onopzettelijk unintentional; inadvertent errors
onopzettelijke fouten unintentional mistakes
onoverdraagbaar not transferable; act; deed
onpartijdig impartial
onpartijdig unbiassed (onbevooroordeeld)
onpartijdigheid impartiality
onpersoonlijke nemers impersonal payees (van wissels of cheques)
onpersoonlijke rekeningen impersonal accounts
onrecht injustice; to do a person injustice
onrecht ondergaan to suffer wrong; illegal
onrechtmatig unlawful; wrongful discharge
onrechtmatig ontslag wrongful dismissal
onrechtmatige bestandstoegang illegal file access
onrechtmatige daad tort
onrechtmatige daad als gevolg van nalatigheid negligence in tort
onrechtmatige daad volgens de wet law tort
onrechtmatige onttrekking van middelen abstraction of funds (geld)
onrechtmatige toe-eigening misappropriation; illegality
onrechtmatigheid unlawfulness; compromise; settlement
onrechtvaardig unjust
onrechtvaardigheid injustice; bankstatement
onregelmatig irregular
onregelmatig uneven (ongelijk)
onregelmatigheid irregularity
onregelmatigheid unevenness (ongelijkheid)
onrendabel unprofitable; to recede; to descend
onroerend immovable; property; real estate
onroerend goed immovable property
onroerend goed belasting real estate tax; property investment trust
onroerend goed beleggingsdepot/beleggingstrust real estate investment trust
onroerend goed beleggingsfonds property investment fund
onroerend goed beleggingsfonds met participaties property unit trust
onroerend goed beleggingsmaatschappij property investment company
onroerend goed in erfpacht leasehold property
onroerend goed in onbeperkt eigendom estate in fee simple; plant and equipment
onroerend goed in volle eigendom freehold property onroerend goed in volle (vrije) eigendom
onroerend goed maatschappij property company; property developer
onroerend goed ontwikkelaar real estate developer; property development
onroerend goed ontwikkelingsmaatschappij property development company; immovable property
onroerend goed-ontwikkeling real estate development; real estate development company
onroerende goederen real property; personal property
onroerende goederen/zaken immovables
onroerende goederen/zaken land and buildings; real estate; (real) property (in financiële overzichten)
onroerende voorheffing real estate tax (Belgische belasting)
onroerendezaakbelasting property tax; acknowledgement
onrust op de markt disquiet on the market
onsamenhangend incoherent
onsamenhangendheid incoherence
onschatbaar invaluable (van onschatbare waarde)
onschendbaarheid immunity
onschendbaarheid van de arbiter arbitral immunity; year-end date
onschuldige echtgeno(o)t(e) innocent spouse [Am.] (niet aansprakelijk voor fiscale fraude)
onstoffelijk immaterial (niet-materieel)
onstoffelijke activa intangible assets
ontastbare activa intangible assets; discussion
ontastbare activa intangible assets (immateriële activa)
ontbinden to dissolve; to break up (opheffen)
ontbinden to untie; to dissolve a company (losmaken)
ontbinden to disintegrate (uiteenvallen)
ontbinden to wind up (van onderneming)
ontbinden to cancel; resolutive condition (van overeenkomst)
ontbinden to dissolve; to liquidate (van commissie, huwelijk)
ontbindende voorwaarde resolutory condition; defeasible effect; cancellation
ontbindende werking cancelling effect; winding-up; liquidation
ontbinding dissolution
ontbinding van huwelijk marital dissolution
ontcijferen to decipher; trade
ontdekken to discover
ontdekken to find (vinden)
ontdekken to trace (opsporen)
ontdekken to invent (uitvinden)
ontdekken to find out (erachter komen)
ontdekken to detect (van fout, fraude)
ontdekking detection (van fout, fraude)
ontdekking van fraude fraud detection
ontduiken to evade; elusion; defrauding (van wet)
ontduiken to get round; to elude (van bepalingen)
ontduiken to evade (van belasting, etc.)
ontduiking evasion
onteigenen to expropriate
onteigening expropriation; expropriation of property/estate
onteigening van bezit asset expropriation
onteigeningsprocedure expropriation proceedings
onteigeningswet expropriation act; countless
ontelbaar innumerable
onterven to disinherit; to open up
ontginnen to cultivate
ontginnen to reclaim; to develop; to exploit; working; exploitation (van land)
ontginnen to work; reclamation; clearing (van mijn)
ontginnen to clear (van bossen)
ontginning cultivation
ontheffen to exempt from (van betaling, etc.)
ontheffen van to relieve of; relief; discharge (verplichting, aansprakelijkheid)
ontheffing exemption
ontheffing abatement; to give relief of; tax remission [Am.] (korting, aftrek)
ontheffing van bezwaring loan relief; to withhold/to keep something from a person (van activum) door aflossing van een lening
ontheffing verlenen van to grant exemption of; tax abatement; tax reduction
onthouden iemand iets –; non-opinion; disclaimer of assurance
onthouding abstention; withholding of opinion; disclaimer of opinion (bij stemming)
onthouding van oordeel/verklaring denial of opinion (door accountant)
onthouding van verklaring denial of opinion; disclaimer of opinion (door accountant)
onthoudingstheorie abstinence theory (in de economie)
ontkennen to negate (tenietdoen)
ontkoppelen to disconnect; relief
ontlasting discharge; to dismantle
ontmantelen to divest; dismantling
ontmanteling divestiture
ontmanteling van een fabriek dismantling of a factory
ontmanteling van een onderneming divestiture of an enterprise/of a company; insufficient
ontoereikend inadequate
ontoereikendheid inadequacy
ontpotten to dishoard (van geld)
ontschepen to disembark; unloading; landing (van passagiers)
ontschepen to discharge; to land (van goederen)
ontscheping discharge (van lading)
ontscheping disembarkation; to discharge; to sack (van passagiers)
ontslaan to dismiss (uit betrekking)
ontslaan to ditch; to lay off (de bons geven)
ontslaan to release; to decommission (doen afvloeien)
ontslaan to remove from office (van functionaris, directeur)
ontslaan van rechtsvervolging to discharge; removal from office
ontslag dismissal
ontslag resignation (vrijwillig)
ontslag retirement; to discharge (uittreding)
ontslag redundancy (wegens gebrek aan werk)
ontslag shakeout in staff; to hand in one’s resignation; to resign from (van personeel op grote schaal)
ontslag lay off; to retire from office (afvloeiing van personeel)
ontslag aanvragen to tender one’s resignation (nemen)
ontslag aanvragen to give notice (van personeel)
ontslag krijgen to be dismissed
ontslag nemen als lid van het bestuur/de commissie to resign from the board/the committee
ontslag verlenen/geven to dismiss (= ontslaan)
ontslagaanvraag resignation; severance policy
ontslagbeleid dismissal policy
ontslagbetaling dismissal pay; notice of resignation
ontslagbrief letter of resignation; notice of dismissal (aanvraag)
ontslagbrief letter of dismissal (aanzegging)
ontslagen werknemer dismissed employee
ontslagrecht right of dismissal; compensation for loss of office or employment; employment termination compensation [Am.]
ontslagvergoeding dismissal pay; displaced worker [Am.]
ontsmetten to decontaminate (ontdoen van vervuiling)
ontsmetting decontamination (opruiming van vervuiling, sanering)
ontsnappingsclausule escape clause
ontspanning relaxation
ontspanning recreation (recreatie)
ontspanning relief (opluchting)
ontspanningsgelegenheid facilities for recreation
ontspanningslokaal recreation room
ontspanningsterrein recreation ground(s)
ontspanningsvereniging recreational association
ontsparen to dissave
ontstaanscontrole verification of origin
ontstentenis absence; failing (afwezigheid)
ontstentenis lack (niet bestaan)
onttrekken het
onttrekken aan een reserve to withdraw from a reserve
onttrekking aan een reserve withdrawal from a reserve
onttrekking aan een reserve release from a reserve (vrijval)
onttrekking aan een voorziening withdrawal from a provision
onttrekking aan een voorziening release from a provision; draw-down [Am.] (vrijval)
onttrekking van goederen aan een failliete boedel concealment of assets of a bankrupt’s estate; drawing(s)
onttrekking(en) withdrawal(s); to avoid
ontvangen to receive; to take receipt of; to accept (algemeen)
ontvangen to entertain (recipiëren)
ontvangen to take delivery of (van goederen)
ontvangen to receive (in ontvangst nemen)
ontvangen to draw; to take up (toucheren van salaris, etc.)
ontvangen interest interest received
ontvangen termijnen instalments received; advance payments from customers [Am.]
ontvangen voorschotten payments on account received
ontvangen voorschotten payments on account received; advance payments from customers [Am.]; advances payable (te betalen)
ontvangen-voor-verscheping connossement received bill of lading
ontvanger receiver (algemeen)
ontvanger recipient (van geld)
ontvanger consignee (van goederen)
ontvanger collecting officer (van overheidsgelden, in het algemeen)
ontvanger recipient (van brieven, etc.)
ontvanger der belastingen tax collector; addressee; receiver
ontvangst acceptance (aanneming)
ontvangst receipt (algemeen)
ontvangst reception (radio, televisie)
ontvangst reception (van personen)
ontvangst van dubieuze vorderingen recovery of bad debts
ontvangstafdeling receiving department (van goederen)
ontvangstbericht/-bevestiging acknowledgement of receipt
ontvangstbewijs receipt; received note; inwards note
ontvangstbon receiving slip
ontvangstdatum date of receipt; receipts and outgoings; receipts and disbursements
ontvangsten return(s) (omzet, opbrengst)
ontvangsten receipts (van geld, inkomsten)
ontvangsten takings (van kassa, theater)
ontvangsten die niet als inkomen kunnen worden verantwoord non-revenue receipts
ontvangsten en uitgaven receipts and expenditure
ontvangsten en uitgaven receipts and expenditure
ontvangsten op afgeschreven debiteuren bad debts recovered; income
ontvangsten per kas collections of cash; revenue; earnings
ontvangsten uit entreegelden takings
ontvangsterkenning acknowledgement of receipt
ontvangstkolom receipts column
ontvangstrapport receiving report
ontvangstzaal reception hall
ontvankelijk zijn to lie (juridisch)
ontvankelijkheid admissibility; allowance (juridisch)
ontvankelijksverklaring admission
ontvlechten te demerge (van ondernemingen)
ontvlechting demerger (of companies) (van ondernemingen)
ontvreemden to steal
ontvreemden to pilfer; pilferage; abstraction (op kleine schaal)
ontvreemding theft
ontvreemding larceny; plan; lay-out (juridisch, ook)
ontwaarding devaluation; scheme; design
ontwerp outline (schets)
ontwerp draft (concept)
ontwerp project (plan, schema)
ontwerp ter discussie exposure draft
ontwerp van wet bill of parliament
ontwerpakkoord draft arrangement
ontwerpcontract draft contract
ontwerpcontrole design verification
ontwerpen to design
ontwerpen to outline; to frame (schetsen)
ontwerpen to devise (van plan)
ontwerpen to draw up; to contrive (van document)
ontwerpen to draft (concipiëren)
ontwerpen to design (machine, etc.)
ontwerpkosten design expenses
ontwerpovereenkomst draft agreement
ontwerpreglement draft regulation; lay-out man
ontwerptekenaar designer; to project; to plan
ontwijfelbaar indubitable
ontwikkelaar developer; evolution; progress (van projecten)
ontwikkeling development; general knowledge
ontwikkeling die in stand kan worden gehouden sustainable development
ontwikkelingscontract development contract
ontwikkelingseconomie development economics
ontwikkelingsgebied development area; development assistance
ontwikkelingshulp development aid
ontwikkelingskosten development costs
ontwikkelingskrediet development credit
ontwikkelingsland developing country
ontwikkelingsmaatschappij development company
ontwikkelingspeil educational level
ontwikkelingsproject development project; development stage
ontwikkelingsstadium stage of development
ontwrichtend disruptive
ontwrichtende technologie disruptive technology
ontzetten uit zijn ambt to remove a person from office
onuitgekeerd unpaid (van geld)
onuitgekeerd undistributed; undistributed net income (van winst)
onuitgekeerde winst undistributed profit; undrawn
onuitgeloot not drawn
onuitgevoerd deel van een order back order; unfeasible; infeasible
onuitputtelijk inexhaustible
onuitputtelijkheid inexhaustibility
onuitsprekelijk inexpressible (niet uit te drukken)
onuitvoerbaar impracticable
onuitwisbaar indelible; unaltered
onveranderbaar unchangeable; immutability
onveranderbaarheid unchangeability
onveranderd unchanged; unchanging; constant
onveranderlijk invariable; immutable
onverbeterlijk incorrigible
onverbeterlijk persoon incorrigible (person)
onverbeterlijkheid incorrigibility
onverbrekelijk deel integral part; entire; whole
onverdeeld undivided; accumulated surplus
onverdeeld saldo undivided balance
onverdeelde boedel undivided estate; undivided profit; unappropriated net income [Am.]
onverdeelde winst undivided profit
onverdeelde winst unappropriated profit; undistributed net income
onverdeelde winst unappropriated retained profit (= ingehouden winst)
onverdeelde winst undistributed profit; unappropriated retained earnings [Am.] (= onuitgekeerde winst)
onverdeeldheid entireness; harmony
onverdeeldheid unanimity (eenstemmigheid)
onverdiend unearned (nog niet verdiend)
onverdiende interest unearned interest
onverdiende premie unearned premium; irreconcilable (with); inconsistent (with)
onverenigbaar (met) incompatible (with); inconsistency; irreconcilability
onverenigbaarheid incompatibility
onverenigbare belangen conflicting interests; incompatible occupations
onverenigbare functies incompatible functions
onvergeeflijk inexcusable; incomparable
onvergelijkbaar not comparable; untenantable
onverhuurbaar unlettable
onverkiesbaar inelligible
onverklaarbaar inexplicable (niet uit te leggen)
onverklaarbaar unaccountable; unaccountability (zonder bekende oorzaak)
onverklaarbaarheid inexplicability; unaccounted for
onverklaard unexplained; difference unaccounted for
onverklaard verschil unexplained difference
onverkocht unsold; subject to (prior) sale
onverkoopbaar unsalable
onverkoopbare voorraad dead stock; uncurtailed
onverkort unabridged
onverkorte uitgave unabridged edition
onvermijdbare kosten unavoidable costs
onvermijdelijk inevitable
onvermijdelijkheid inevitability; incapacity; disability
onvermogen impotence; insolvency
onvermogen om aan zijn verplichtingen te voldoen inability to meet one’s engagements
onvermogen om te betalen insolvency
onvermogend indigent; powerless (behoeftig)
onvermogend impecunious (onbemiddeld)
onvermogend impotent; without means (machteloos)
onvermogende poor person; not compulsory; gratuitous
onverplicht not obligatory
onverplicht optional (facultatief)
onverplichte uitkering ex gratia payment
onvertraagd real-time (gegevensverwerking)
onvertraagde invoer real-time input
onvertraagde uitvoer real-time output
onvertraagde verwerking real time-processing
onvertraagde zekerheid real-time assurance
onvervangbaar irreplaceable; indefeasible
onvervreemdbaar inalienable; indefeasible estate
onvervreemdbaar bezit entailed estate; indefeasible title
onvervreemdbaar recht inalienable right; indefeasibility
onvervreemdbaarheid inalienability; unforeseen
onverwacht unexpected
onverwachte kascontrole surprise inspection of the cash
onverzekerbaar uninsurable; non-insurable risk
onverzekerbaar risico uninsurable risk; uncovered
onverzekerd uninsured; inadequate
onvoldoend deficient (gebrekkig, tekortschietend)
onvoldoende insufficient; below standard; not up to standard
onvoldoende unsatisfactory; non-sufficient funds [Am.] (onbevredigend)
onvoldoende dekking not sufficient funds; incomplete; defective (voor cheque)
onvoldoende fonds aanwezig insufficient funds
onvolkomen imperfect
onvolkomen boekhouding incomplete accounting records; box office (in theatre)
onvolkomen concurrentie/mededinging imperfect competition
onvolkomen titel defective title; defect in title
onvolkomen titel defective title; absolute title; title absolute
onvolkomenheid in eigendomstitel title defect
onvolledig incomplete
onvolledig document inchoate document
onvolledig financieel instrument inchoate instrument
onvolledig waardepapier inchoate instrument
onvolledige administratie incomplete records
onvolledige wissel incomplete bill; disadvantageous
onvoordelig unprofitable; disadvantageousness; unreserved
onvoordeligheid unprofitableness; absolute; unqualified
onvoorwaardelijk unconditional
onvoorwaardelijk belang absolute interest; complete ownership
onvoorwaardelijk eigendom absolute ownership
onvoorwaardelijke acceptatie clean acceptance
onvoorwaardelijke pensioenrechten vested pensionrights; unconditional sale
onvoorwaardelijke verkoop firm sale
onvoorwaardelijke verplichting unconditional commitment; unexpected
onvoorzien unforeseen
onvoorzien contingencies (in jaarrekening)
onvoorziene financiële gebeurtenis financial contingency; contingency
onvoorziene gebeurtenis contingency; field
onvoorziene omstandigheden voorbehouden barring unforeseen circumstances
onvoorziene omstandigheid unforeseen circumstance
onvoorziene uitgave unforeseen expenditure
onvoorziene verplichting contingent liability; forced
onvrijwillig involuntary
onvrijwillig faillissement involuntary bankruptcy; involuntary dismissal; compulsory redundancy
onvrijwillig ontslag involuntary termination
onvrijwillig saldo in vreemde valuta overhang (tijdelijk oninwisselbaar)
onvrijwillig sparen involuntary saving
onvrijwillige verkoop involuntary sale
onvrijwillige vervreemding involuntary alienation
onvrijwillige werkloosheid involuntary unemployment; FALSE
onwaar(achtig) untrue; inveracity
onwaarachtigheid untruthfulness; nullity
onwaarde invalidity
onweegbare factor imponderable factor; indisputable
onweerlegbaar irrefutable; illegal
onwettig unlawful
onwettig illicit (verboden)
onwettig illegitimate (van kind)
onwettige handeling illegal act; illegality; illegitimacy
onwettigheid unlawfulness; questionable
onzakelijk unbusinesslike; doubtful; dubious
onzeker uncertain
onzeker unsteady; unsettled; hesitating (onvast)
onzeker unstable; shaky (onbestendig)
onzeker undecided (weifelend)
onzeker contingent; unsettled (mogelijk, gebeurlijk)
onzekere afloop dubious issue
onzekere gebeurtenis contingency; insecurity; doubt
onzekerheid uncertainty
onzichtbare handelsbalans invisible trade balance; invisible items of trade; invisibles
onzichtbare intrinsieke waarde embedded value; visible net assets value per share
onzichtbare invoer invisible imports; to assemble
onzichtbare invoer/uitvoer invisible imports/exports
onzichtbare uitvoer invisible exports
onzijdig neutral; impartial
onzijdig independent (onpartijdig)
onzijdigheid van de accountant impartiality of the accountant/auditor
onzuivere rente gross interest; perspective
oogpunt point of view; customer perspective
oogpunt van de klant customer’s point of view; financial perspective
oogst harvest
oogstmachine harvester
oogstraming harvest estimate
oogstvooruitzichten harvest outlook/prospect
oogtoezicht op activa physical control of assets; view; judg(e)ment
oordeel opinion; to leave to a person’s (own) discretion
oordeel judg(e)ment (uitspraak)
oordeel sentence (in strafzaken)
oordeel verdict (van jury, arts, etc.)
oordeel van openbare accountant opinion of independent/public accountant
oordeelkundig judicious; disclaimer of opinion
oordeelsonthouding denial of opinion
oordeelvelling judg(e)ment; to judge
oordelen to judge; to consider; to think
oordelen to deem (achten)
oorsprong origin
oorspronkelijke fout initial error
oorspronkelijke gegevens raw data
oorspronkelijke looptijd original life
oorzakelijk causal
oorzakelijk verband causality; to store away; to put in safe keeping
op aanvraag on application
op afbetaling kopen instalment buying; to buy on the instalment system (or: plan); to acquire on the instalment purchase plan
op afrekening betalen to pay on account; to call down; to call over
op afroep at call
op afroep leveren to deliver on call; to round ... upwards/downwards
op basis van on the basis of
op basis van contante waarde discounted basis
op basis van niet contant gemaakte waarde undiscounted basis
op basis van wederkerigheid on the basis of reciprocity
op ceel verkopen to sell on stored terms; quantity discount
op continue basis on a continuous basis
op de markt verschijnen to appear on the market
op de nominatie staan to be a nominee
op de nominatie zetten to submit for nomination
op economisch gebied in the economic field; to demand; to dictate
op een weigering stuiten to meet with a refusal; to encounter
op eigen gezag on one’s own authority; collective; total; aggregate
op eigen initiatief on one’s own initiative
op eigen naam in one’s own name
op eigen verantwoording at one’s own risk; on one’s own responsibility
op gemakkelijke condities on easy terms; derivative lease
op gezag van on the authority of; united; combined
op goed vertrouwen without misgiving; unsuspectingly
op honorarium basis fee-based; retaining fee
op iemands loon korten to deduct from a person’s wages
op jaarbasis brengen to annulise
op korte termijn at short notice
op korte termijn geleende gelden short-term funds
op krediet kopen to buy on credit
op krediet verkopen to sell on credit
op lange termijn on a long-term basis
op last van by order of
op levering verkopen to sell forward
op losse gronden berusten to be ill founded; payable
op naam registered
op nieuwe rekening boeken to carry forward
op onderpand van on the security of; confrre
op overeenkomstige wijze similarly
op passende wijze omschrijven to describe appropriately; to pass (a deed)
op peil brengen to bring up to standard
op stukloon werken to work on piece rates; job rate; piece rate
op termijn for future delivery
op termijn kopen/verkopen to buy/sell for future delivery
op toewijzing on allotment
op vertoon van on production of
op vertrouwensrelatie berustende plicht fiduciary duty
op volle capaciteit werken to work at full capacity; theoretical capacity
op voordracht van on the recommendation of
op voorstel van on the proposal of; at/on the suggestion of; on/at the recommendation of; on the motion of (in a meeting)
op zakelijke basis on a business footing; nuptial settlement
op zich laden to undertake; shipload (van verantwoordelijkheid)
op zicht on approval (van goederen)
op zicht trekken to draw at sight (van wissel)
op zicht verkopen to sell on sight (goederen)
op zicht zenden to send on approval (goederen)
op/onder verbeurte van on/under penalty of
opnameperiode drawdown period; observation of inventory [Am.] (van lening/krediet)
opbergen to put away
opbergen to file (van brieven, etc.)
opberging naar onderwerp subject filing
opberging naar plaats/gebied geographical filing
opberging op nummervolgorde numerical filing; career earnings (pension) plan; accrued benefit (pension) plan
opbergkast filing cabinet (van documenten, etc.)
opbergmap file; filing system
opbergmethode/-systeem filing method; filing capacity
opbergruimte storage space
opbouwpensioen career average pension
opbouwpensioenregeling career average (pension) plan
opbouwplan collective investment contract plan; to bring in; to produce (contractueel spaarplan voor collectieve belegging)
opbrengen to realize (bij verkoop)
opbrengen to yield; to fetch a price (opleveren)
opbrengst yield; net realizable value; direct market value (algemeen)
opbrengst proceeds (geldelijk)
opbrengst output (productie)
opbrengst return(s) (winst, rendement)
opbrengst produce; production (landbouw, veeteelt)
opbrengst in contanten cash proceeds; unambiguous
opbrengst-egalisatierekening income equalization account
opbrengsten revenue (inkomen)
opbrengsten en kosten tegenover elkaar stellen revenue and expense matching (in administratie)
opbrengsten-verantwoording revenue recognition (in jaarrekening)
opbrengsten-verantwoording op basis van verkopen sales basis of revenue recognition
opbrengstmotief proceeds motive; price realized
opbrengstprijs selling price; recoverable amount
opbrengstwaarde realizable value
opbrengstwaarde bij gedwongen verkoop forced sale value
opcenten additional percentage
opdeling van een onderneming split up of a company; instruction(s) (het uiteenvallen)
opdracht (last) order(s); continuing engagement
opdracht dedication (van boek)
opdracht assignment (taak)
opdracht order (bestelling)
opdracht terms of reference; audit assignment (taakomschrijving, bijv. van commissie)
opdracht (contract) op basis van kostprijs plus winstopslag cost-plus contract; engagement; task
opdracht (contract) op basis van vaste fixed price contract
opdracht tot beoordeling review engagement; payment authorisation (aan accountant)
opdracht tot betaling payment instruction
opdracht tot levering delivery order
opdracht tot overdracht/overschrijving transfer order
opdracht tot uitvoering van bepaalde werkzaamheden non-review engagement (aan accountant, zonder beoordeling)
opdracht tot verkoop instruction(s) to sell
opdracht voor administratieve bijstand accounting engagement
opdrachtbevestiging (opdrachtbrief) m.b.t. accountantscontrole audit engagement letter
opdrachten-besturingsorgaan instruction control unit
opdrachtenregister instruction register
opdrachtgever principal
opdrachtverwerkingscyclus instruction processing cycle
opdrachtwoord instruction word
opdragen to instruct; to drive up (last geven)
opdrijven to force up; consecutive (van prijzen)
opeenvolgend successive
opeenvolgend nummeren to number consecutively; consecutive numbers
opeenvolgende begunstigden successive beneficiaries
opeenvolgende nummers running numbers; to demand
opeisbaar claimable; payable; callable
opeisbaar due; short-term debt (van vordering, schuld)
opeisbare schuld account payable (on demand) (te betalen post)
opeisbare verplichting callable obligation
opeisen to claim
opeisen to lay claim to; safe custody; safe keeping (aanspraak maken op)
open bewaargeving/bewaarneming unsealed custody; safe custody; safe keeping
open bewaargeving van effecten open custody of securities
open bewaring unsealed custody; uncrossed cheque
open cheque open cheque
open circuit open circuit; incompetent
open deur politiek open door policy
open economie open economy
open enveloppe unsealed envelope; to go public
open gaan van een vennootschap initial public offering (of a private company); open corner (naar de beurs gaan)
open hoek open market (beurs)
open inflatie open inflation
open kapitalisatie open capitalization; blank credit
open krediet open credit
open kredietbrief open letter of credit
open markt open market
open markt krediet open market credit
open markt-politiek open market policy; floating policy
open negotiatie-krediet unrestricted negotiation credit
open polis open policy
open rekening open account (waarop leverancierskrediet wordt verleend)
open ruimte blank space (oningevuld)
open systeem open-ended system; public limited company (PLc)
open vennootschap public company
open vraag debatable question
openbaar public
openbaar aanbod public offer; independent accountant [Am.]; professional accountant [Am.] (bod)
openbaar accountant public accountant; independent (public) accountant; independent auditor
openbaar accountant public accountant
openbaar accountant belast met wettelijk voorgeschreven controle statutory auditor; public accountant’s profession
openbaar accountantsberoep public accounting
openbaar ambt public office; public utility; public corporation [Am.]
openbaar bedrijf/dienst/onderneming public service
openbaar belang public interest
openbaar bestand public file; to publish; to publicize
openbaar kapitaalmarkt public capital market
openbaar lichaam public body
openbaar maken to make public
openbaar maken van een vennootschap to go public (naar de beurs gaan)
openbaar ministerie department of public prosecutions; counsel for the prosecution (departement)
openbaar ministerie public prosecutor (officier van justitie)
openbaar netwerk public network
openbaar nutsbedrijf public utility
openbaar pandrecht disclosed lien (on claims and debtors) (op vorderingen op naam)
openbaar register public register
openbaar telefoonnet public telephone network
openbaar telexnet public telex netweork
openbaar vervoer public transport
openbare aanbieding public offering; public stock offering [Am.] (ter inschrijving)
openbare aandelenemissie public share offering
openbare aanklager public prosecutor
openbare beroepsuitoefening public practice; supply services
openbare diensten public utility services
openbare emissie public offering
openbare emissie public issue (uitgifte)
openbare financiën public finance
openbare financiën public finance
openbare instelling public institution
openbare lening public loan; demand loan
openbare mening public opinion
openbare praktijk public practice
openbare sector public sector; public auction
openbare verkoping public sale
open-eind clausule open-end clause (van hypothecaire lening)
open-eind hypothecaire lening open-end mortgage (bijlenen mogelijk tot maximum)
open-eindbeleggingsmaatschappij open end investment company
openen van een nieuwe markt to tap a new market (openleggen)
openen van een rekening opening of an account
openingsaankoop opening purchase; list of opening balances
openingsbalans opening balance sheet
openingsboeking opening entry
openingsdatum opening date
openingskoers opening price
openingsplechtigheid inauguration
openingspost opening entry; inaugural speech
openingsrede inaugural address
openingssaldo opening balance
openingsverkoop opening sale; opening inventory [Am.]
openingsvoorraad opening stock
openingszitting inaugural session; to be unpaid; to be outstanding
openstaan to be unsettled; unsettled; unpaid (van rekening, etc.)
openstaand outstanding; unfilled orders (van rekening, schuld, etc.)
openstaande orders open orders; open account
openstaande orders open orders; instruction
openstaande rekening account payable; open account (passief)
openstaande rekening account receivable; to fall vacant (actief)
openvallen to become vacant (van functie)
operateur operator
operateursfout operator error
operateursmelding operator message; operation
operatie transaction (ter beurze, etc.)
operationeel onderzoek operational research (besliskunde)
operationele analyse operational analysis
operationele beslissing operational decision; operations audit [Am.]
operationele controle operational audit; operating lease
operationele huur/verhuur operating lease
operationele huur/verhuur operational lease (lease)
operationele lease operating lease; list of members (huur/verhuur)
opfrissingscursus refresher course
opgaan in to absorb (absorberen, overnemen)
opgaande conjunctuur upward movement; stated below
opgaande lijn ascending line; growth; success
opgang rise; list (figuurlijk)
opgave paper (examen)
opgave task (taak)
opgave report (bericht)
opgave statement (lijst)
opgave exercise (oefening)
opgave return (belastingen)
opgave enumeration (opsomming)
opgave statement (mededeling)
opgave problem; statement of remuneration (vraagstuk)
opgave specification; advice; representation (gedetailleerde)
opgave return(s) (officiële statistieken)
opgave van loon/salaris en inhoudingen statement of earnings and deductions
opgave van prijzen quotation (officiële)
opgebouwde rechten-methode accrued benefit valuation method (van actuariële waardering)
opgebouwde vakantierechten accrued holiday rights; funds borrowed
opgegeven (in de steek gelaten) eigendom abandoned property; to relinquish
opgegeven prijs quoted price; to abandon; to drop
opgelopen afschrijving accrued depreciation; increasing charge depreciation [Am.]
opgelopen dividend accumulated dividend(s); preference-dividend; preferential dividend
opgelopen dividend accumulated dividend; interest accrued
opgelopen interest accrued interest
opgelopen rente accrued interest; to run up
opgenomen gelden borrowings (o/g)
opgerente waarde interest accrued value
opgeroepen worden to be summoned to appear (in court) (voor gerecht)
opgeslagen stored; to quote
opgeslagen programma stored program; to mention; to furnish
opgeven to give up; to raise (laten varen)
opgeven to state (vermelden)
opgevraagd deposito deposit called; repayable; callable
opgevraagd kapitaal called up capital; demandable; withdrawable
opheffen to withdraw; raising; abolition (intrekken)
opheffen to abolish; withdrawal; dissolution; winding-up (afschaffen)
opheffen to lift (oplichten)
opheffing lifting
opheffing van het faillissement discharge from bankruptcy
opheffing/vermindering van hefboomwerking de-leveraging [Am.]
opheffing/vermindering van hefboomwerking de-leveraging [Am.]; closing-down sale
opheffingsuitverkoop winding-up sale; to explain
ophelderen to clear up
ophelderen to clear up; hoarding (van misverstand)
ophoping accumulation
ophoping congestion (opstopping)
ophoping van geld bij de banken hoarding of money at the banks
opinie opinion (mening)
opinie-onderzoek opinion research (diepgaand)
opiniepeiling opinion poll
opjager by-bidder (van prijs bij veiling/verkoping)
opklimmende reeks ascending progression; ascent; growth
opkomende markt emerging market
opkomst rise
opkomst turnout; there was a large turnout (aantal aanwezigen/bezoekers)
opkomst van een bedrijf growth of a business; speculative buyer
opkoper buyer-up
opkoper second-hand dealer; printing; impression (van tweedehands goederen)
oplage edition; readership circulation; sale (van boek)
oplage circulation (van tijdschrift, krant)
oplagecontrole circulation audit
opleggen to lay up (van schip)
opleggen to impose (van belastingen, etc.)
oplegger carrier; education (van vrachtauto)
opleiding training
opleiding en training m.b.t. veiligheid op het werk job safety training
opleiding en training m.b.t. werkinstructie job instruction training
opleiding en training m.b.t. werkmethoden job methods training
opleiding en training m.b.t. werkrelaties job relations training
opleiding en training op het werk training on the job; training of personnel
opleiding van personeel staff training
opleidingscentrum training centre
opleidingseisen education requirements; training institutions
opleidingsinstituten educational institutions; training expenses; training expenditure
opleidingskosten training costs
opleidingsperiode training period
opleveren to yield
opleveren to deliver (van aangenomen werk, schip)
oplevering delivery; date of completion
opleveringsdatum date of delivery
opleveringsprogramma delivery schedule
opleveringstermijn term of delivery; to leave a loss
opleving revival
opleving recovery (herstel van markt)
opleving upswing (verbetering in toestand)
opleving van de handel revival of trade; to cheat; to defraud
oplichten to swindle; cheat; crook; sharp practices (afzetten)
oplichter swindler; swindling; fraud
oplichterij swindle (= oplichting)
oplichting confidence trick; to accrue (door misbruik van vertrouwen)
oplopen to sustain (van schade)
oplopen to overtake (van schip)
oplopen to accumulate (aangroeien)
oplopen to contract (van ziekte)
oplopen to incur; to incur (van boete, straf)
oplopen to mount up (van bedrag, kosten)
oplopende markt bull market
oplossen to resolve (van vergelijking)
oplossen to solve (van vraagstuk, moeilijkheid)
oplossing solution
oplossing resolution (van vergelijking)
opmaak editing (van krant, uitvoergegevens)
opmaak format of annual accounts (vorm en model van jaarrekening)
opmaakbeeldscherm edit display unit
opmaakbesturing format control
opmaken to squander (verkwisten)
opmaken to use up; to prepare; to understand (verbruiken)
opmaken to make out; to spend (van polis)
opmaken to make out; to draw up; to prepare (van cheque, nota)
opmaken to draw up; to gather; to infer (samenstellen van akte, verslag, rapport, jaarrekening)
opmaken to run through (van voorraad, geld)
opmaken to draw up (van begroting, jaarrekening)
opmaken uit to conclude; to prepare
opmaking van schade adjustment of insurance claim; to remark (schade-expertise)
opmerken to notice (bespeuren)
opmerken to suggest (denkbeeld opperen)
opmerken to observe; to put forward a suggestion (een opmerking maken)
opmerken to submit; to observe; to note (bescheidenlijk)
opmerken to comment (van commentaar voorzien)
opmerkenswaardig noteworthy; observation
opmerking remark
opmerking suggestion; observant (denkbeeld)
opmerking comment (commentaar)
opmerkzaam attentive
opmerkzaam maken op to draw/to call attention to; attentiveness
opmerkzaamheid attention
opmeten to measure
opmeten to survey (van land, schepen)
opmeting measurement
opmeting survey (van land, schepen)
opname withdrawal (onttrekking)
opname drawdown; withdrawal slip (van lening/krediet)
opname van geld withdrawal of money
opnameformulier withdrawal form (geld van bank)
opnamekosten withdrawal charges (geld van bank)
opnemen to examine (onderzoeken)
opnemen to enter; to survey (in register)
opnemen to inspect (inspecteren)
opnemen to record; absorption; insertion (vastleggen)
opnemen to check (controleren)
opnemen to insert (in contract)
opnemen to withdraw (van geld bij bank)
opnemen to take stock; inspection; examination (van voorraad = controleren)
opneming taking up
opnemingsvermogen absorbing capacity
opnieuw bevestigen to reaffirm (verzekeren)
opnieuw bezwaren met hypotheek to remortgage
opnieuw onderhandelen to renegotiate
opnieuw opstellen/concipiëren to redraft
opnieuw overwegen to reconsider
opnieuw regelen to readjust; to reconstitute (schikken, ordenen)
opnieuw samengesteld overzicht restatement
opnieuw samenstellen to restate
opnieuw toerekenen to re-allocate
opnieuw uitrusten to refit (van schip)
oppervlaktemaat square measure; objector
opponent opponent; to oppose
opponeren to raise objection(s)
oppotfonds accumulator fund; to stash (beleggingsfonds dat geen inkomen uitkeert, doch herbelegt)
oppotten to hoard; to accrue interest
oprenten to add interest
oprichten to found; to erect (stichten)
oprichten to establish; to found a company (vestigen)
oprichten to start; to set up (beginnen)
oprichten to set up (van standbeeld)
oprichter founder; deferred share; plural: founders’ shares
oprichtersaandeel/-bewijs founder’s share; flotation
oprichtersrechten founders’ rights; establishment; foundation
oprichting formation; articles of association; articles of incorporation
oprichting incorporation; deed of partnership; partnership deed (juridische handeling)
oprichtingsakte articles of partnership (van firma, maatschap)
oprichtingsdocument instrument of incorporation; flotation costs
oprichtingskapitaal original capital; incorporation expenses; start-up expenses [Am.]
oprichtingskosten formation expenses; initial expenses
oprichtingskosten preliminary expenses (initiële kosten)
oprichtingsvergadering constituent meeting; notice; summons
oproep call
oproep-arbeidskrachten casual labour; paging system
oproepen to summon; to depose
oproepen to page (omroepen)
oproepen to call over (van namen)
oproeping notice; notice (of meeting)
oproeping convocation; to clear (van vergadering)
oproepsysteem calling system
oproepteken prompt character; to call (computer)
opruimen to clear; to get rid of (uitverkopen)
opruimen to clear away; to clear off (wegruimen)
opruimen to dispose of; removal (zich ontdoen van)
opruiming sale; sale price (verkoop)
opruiming clearing away (wegruiming)
opruimingsprijs clearance price
opruimingsuitverkoop clearance sale; salvage work
opruimingswerk clearing work
opschorten to defer; to suspend (van beslissing)
opschorten to adjourn; prorogation (van vergadering)
opschorten to reserve (van oordeel, uitspraak)
opschorten to suspend; to delay; to postpone (van werk, contract, etc.)
opschortende voorwaarde contingent condition; postponement; adjournment
opschorting suspension
opschorting van aanspraken van crediteuren stay against creditors
opschorting van activiteiten op een rekening flagging an account
opschorting van handel suspension of trading; head; heading
opschrift title
opschrift headline; to place in store; to warehouse (van groot krantenartikel)
opslaan to open; to turn up (openslaan van boek)
opslaan to raise; warehousing (verhogen van prijs)
opslaan to store information (van informatie)
opslaan to look up; to increase (van pagina, passage)
opslaan to store; to warehouse information (van goederen in pakhuis)
opslag supplement; overhead rate; burden rate (toeslag)
opslag storage (in pakhuis)
opslag increment; loading (of insurance premium); loading charge(s); load charge [Am.]; load [Am.] (periodiek)
opslag mark-up (omslag, toeslag)
opslag rise (van salaris, loon, van prijs)
opslag (toeslag) voor overhead charge; increase; boost
opslag voor administratiekosten loading for administration costs (in verzekeringspremie)
opslag voor incassokosten loading for collection costs (in verzekeringspremie)
opslag voor winstaandeel bonus loading; warehousing business; warehouse certificate (in verzekeringspremie)
opslagbedrijf warehousing company; warehouse warrant; inventory certificate [Am.]
opslagbewijs warehouse receipt
opslagbewijs van entrept bond warrant
opslagcapaciteit storage capacity
opslaggeheugen memory storage
opslaggelegenheid storage facilities
opslaggewicht storage weight; storage charges; warehouse charges
opslagkosten storage costs; warehouse
opslagloods storage shed (magazijn)
opslagmethode cost-plus method (kostentoeslag)
opslagmogelijkheden storage facilities
opslagorgaan store unit; warehouse (van computer)
opslagplaats store
opslagplaats van gegevens data warehouse; lending margin
opslagrente extra interest surcharge; warehouse accommodation
opslagruimte storage accommodation
opslagtank storage tank
opslagterrein storage yard
opsommen to enumerate; to sum up
opsommen to set forth; summary; summing-up (uiteenzetten)
opsommen to summarize (in het kort)
opsomming enumeration
opsplitsen to demerge (companies) (van ondernemingen)
opsplitsing demerger (of companies); to find out (van ondernemingen)
opsporen to trace
opsporen to detect (ontdekken)
opsporen to locate; detection (of fraud); location (van plaats)
opsporen to prospect (van mineralen)
opsporen to trace (van fouten, oorzaak)
opsporing tracing (of a mistake); asset tracking
opsporing van activa tracking of assets; scandal (zowel fysiek als administratief)
opspraak talk; to cause to be talked about
opspraak verwekken to cause a scandal
opstaan substitution of first for second mortgage; premises (tijdelijk royeren en opschuiven van hypotheek)
opstal(len) building(s)
opstalverzekering building insurance; right of building
opstand standing timber; to draft; to prepare (van bos)
opstand fixtures and fittings; to compile (van winkel)
opstellen to install (van machine)
opstellen to erect; to arrange; to place (oprichten, bouwen)
opstellen todraw up; to put up (van rapport, etc.)
opstellen to compose (van geschrift, opstel)
opstellen to set up (plaatsen, inrichten)
opsteller preparer (van rapport, etc.)
opstelling (inrichting) van financiële overzichten lay-out of financial statements
optekenen to note down; to count up; to foot
optelfout casting error
optellen to add up; footing
optelling addition
optelmachine adding machine
optelsom addition sum
optelteken plus sign; to opt for
opteren voor to decide in favour of
optie option
optie in de termijngoederenhandel commodity option; purchase option; option to buy
optie tot koop call option; option to sell
optie tot verkoop put option
optie tot verkoop van het dubbele aantal put of more option
optie tot verlenging renewal option; option to double (van overeenkomst)
optie waarin gehandeld wordt traded option
optiebeurs options exchange
optiebewijs certificate of option; stock option [Am.]
optiebewijs op aandelen share purchase warrant
optiecontract option contract
optiehandel option trading
optiehouder option holder
optieklasse option class
optienotering option quotation
optieperiode option period; option price; option money; option money
optiepremie option premium; option premium; option price
optieprijs option price; right of (first) refusal
optierecht right of option (algemeen)
optierecht option right (optiehandel)
optieserie option series
optietermijn option term
optiewaarde option value; option business; financial futures
optiezaken option dealings
optimaal optimal; optimal yield
optimaal rendement optimal return
optimale bestelgrootte optimum order size
optimalisatie optimization
optimaliseren to optimize
optioneel optional
optioneel leveringscontract op termijn stand-by contract (van financieel instrument)
optisch optical
optisch leesbaar optically readable; optical character reading
optisch lezen optical character recognition (herkennen van schrift)
optisch opslagsysteem optical storage system (van gegevens)
optisch schrift optical type font
optisch vastleggen optical recording
optische documentenlezer optical document reader
optische lezer optical reader
optische schijf optical disk
optreden als adviseur to act in an advisory capacity; concerted action
optreden namens to act for and on behalf of; to verify
optreden voor/namens to act for (and on behalf of)
opvatting idea; version
opvatting reading; interpretation (lezing)
opvatting understanding (uitlegging)
opvatting conception; misinterpretation (van taak, plan)
opvoedingsrente educational annuity; to conform to; to comply with (studieverzekering)
opvolgen to supersede; successor auditor (permanent vervangen, verdringen)
opvolgen to observe (van regel, voorschrift)
opvolgend accountant subsequent auditor (van controle-opdracht)
opvolgend nummeren to number consecutively (= opeenvolgend nummeren)
opvolger successor
opvolging succession (in ambt, etc.)
opvolging in een bedrijf business succession
opvolgingsprobleem succession problem
opvorderbaar claimable
opvorderbaar withdrawable; to commandeer (bij bank)
opvorderen to claim
opvorderen to requisition; requisition (requireren)
opvordering demand
opvraagbaar claimable (= opvorderbaar)
opvraagbaar (aandelen)kapitaal callable capital
opvraagbare lening call loan
opvraagpremie call price; to call up (haussepremie)
opvragen to withdraw (van geld bij bank)
opvragen to exercise; to query (gebruik maken van optierecht)
opvragen to claim (van bagage, brieven)
opvragen to inquire; to draw out (van gegevens uit bestand)
opvragen to call in (door bank van hypotheeklening)
opvragen to apply for; applicant; withdrawer (van informatie, documenten)
opvragen to call on (door vennootschap van geplaatst kapitaal)
opvrager claimant; calling in
opvraging withdrawing (intrekking)
opvraging inquiry (van gegevens uit computergeheugen)
opvraging van geplaatst kapitaal call on issued capital; to mark up; to appreciate
opwaardeerbaarheid upgradeability; revaluation increase; upward value adjustment (mogelijkheid van kwalitietsverbetering/veredeling)
opwaarderen to revalue upward
opwaarderen to upgrade; appreciation; mark up (verbeteren van kwaliteit, veredelen)
opwaardering upward revaluation
opwerpen to raise (problems) (van bezwaren, moeilijkheden)
opwerpen to moot; to terminate (in discussie brengen)
opzegbaar terminable; callable; cancellable (van contract)
opzegbaar withdrawable (van lening, etc.)
opzeggen to cancel; to discontinue (annuleren)
opzeggen to withdraw; to recall (van deposito)
opzeggen to call in (van lening, etc.)
opzeggen to give notice of cancellation; until recalled (van verzekering)
opzeggen to cancel; to call in (van abonnement)
opzeggen to withdraw (van kapitaal)
opzeggen to give notice to terminate; to give proper notice (van overeenkomst)
opzegging dismissal (van personeel)
opzegging termination (van overeenkomst)
opzegging (notice of) cancellation (van verzekering)
opzegging cancellation; notice of withdrawal (van abonnement)
opzegging withdrawal; notice of dismissal (van gelden, lening, etc.)
opzeggingsclausule cancellation clause
opzeggingsdatum date of giving notice
opzeggingsrecht right of cancellation; notice period; period of notice
opzeggingstermijn term of notice; purpose; intention
opzet design (toeleg)
opzet inception; framework; structure (begin, ontstaan)
opzet plan; on purpose (plan, inrichting)
opzettelijk intentional; deliberate; wilful
opzettelijk premeditated; inspection (moedwillig)
opzettelijke schade malicious damage; superintendence; control
opzicht supervision; in all respects (toezicht)
opzicht respect; overseer; superintendent (betrekking)
opzichter supervisor
opzoektijd search time (van gegevens in geheugen)
orde order
orde discipline; range (tucht, discipline)
orde en recht law and order
orde van grootte order of magnitude
orde van grootte van verlies range of loss
ordelijk orderly
ordemaatregel measure of order; to regulate
ordenen to arrange; to classify; coordination
ordenen to arrange; regulation; classification (indelen, rangschikken)
ordening arrangement
order order (bestelling)
order order (last, opdracht)
order tot overdracht transfer order; job order cost records; job accounting
orderadministratie job order cost accounting
orderadministratie order administration (effecten)
orderbestand orders in execution; confirmation of order (effectenorders in uitvoering)
orderbevestiging order confirmation
orderbiljet promissory note (promesse)
orderbiljet/-formulier order form
orderboek order book
orderbriefje promissory note; job costing (promesse)
ordercalculatie job order costing
ordercheque order cheque; order bill of lading
orderconnossement bill of lading to order
order-employ order clerk; shop production
order-fabricage jobbing production; order quantity
ordergrootte size of order; job ticket; job cost sheet
orderkaart job card
orderkosten order costs; bills and cheques payable to order
orderontvangstsysteem order entry system; order instrument; order document
orderpapier order paper; order book
orderportefeuille orders on hand; shop production
order-productie jobbing production
order-productie bedrijf job shop
orders in bewerking orders in progress
orderwissel order bill of exchange
ordinaat ordinate (Y-as)
orgaan organ
orgaan magazine (tijdschrift)
organigram organization chart
organisatie body (lichaam)
organisatie (lichaam) die vergunningen verstrekt licensing body; not-for-profit organization; non-business organization [Am.]
organisatie en beheer van de informatieverzorging information management
organisatie zonder winstoogmerk/ winststreven non-profit organization; management consultation; management consultancy services
organisatie-advies management advice
organisatie-advieskosten management consultancy charges
organisatie-adviseur business consultant
organisatie-adviseur management consultant
organisatiebeheersing management control
organisatiebrief management letter (adviesbrief van accountant aan ondernemingsleiding)
organisatiekosten organization costs
organisatiekunde management science
organisatiekundige management effectiveness expert; operational audit; performance audit [Am.]
organisatie-onderzoek management audit
organisatie-onderzoeker management auditor; organization development; organizational development [Am.] (beoordelaar/controleur)
organisatie-ontwikkeling management development
organisatieplanning organization planning; organizational chart [Am.]; table of organization
organisatieschema organization chart
organisatiestrategie management strategy; structure of the organization; organizational structure
organisatiestructuur organization structure; organizing talent
organisatietalent organizing ability
organisatievermogen organizing capability
organisatievorm type of business (van vennootschap)
organisator organizer; organization unit
organisatorische eenheid organizational unit; functional
organisch organic
organische administratie functional accounting
organische kostenindeling cost analysis by function
organische wet organic act
organiseren to organize
organiserend vermogen organizing capability
origineel original; source document
origineel document original document
originele verpakking original packing
oude vordering stale claim (overjarig)
oudedaglijfrente retirement annuity; retirement pension
oudedagslijfrente retirement annuity; reversionary annuity
oudedagspensioen old age pension
oudedagsvoorzieningen old age benefits
oudedagverzekering old age insurance
ouderdom van saldi nagaan aging of balances; retirement pension
ouderdomspensioen old age pension
ouderenzorg elder care
ouderlijke macht parental authority
ouderschapsverlof parental leave
ouderverklaring declaration of infancy by parent/guardian; old fashioned; out of date
ouderwets outmoded
oudste vennoot senior partner; off-the-market contract
over de winst- en verliesrekening laten lopen to take to the profit and loss account
over het hoofd zien to overlook; owing to; in respect of
over- of onderdekking per kostenplaats cost centre variance; overabsorption of costs; overapplied overhead
over weerstandsvermogen beschikkend resilient
overaanbod oversupply; excess bagage
overbagage excess luggage
overbekend generally known
overbelading overloading
overbelasten to overtax (fiscaal)
overbelasten to overburden (figuurlijk)
overbelasten to overload; overload [Am.] (technisch)
overbelasting overburdening; overcheck [Am.]
overbeschikking overdraft
overbetalen to overpay
overbetaling overpayment
overbezetting overstaffing (met personeel)
overbezetting abnormal capacity usage; to outbargain (van productiemiddel)
overbieden to outbid; redundant
overbodig superfluous; to)
overboeken to remit (remitteren)
overboeken to transfer (from (van, naar)
overboeken (teveel boekingen accepteren), to overbook
overboeken naar nieuwe rekening to carry forward to new account
overboeking transfer
overboeking remittance (remise)
overboeking naar een derde third party transfer (opdracht aan bank/giro)
overboeking naar nieuwe rekening carry forward (into subsequent period) (in volgende periode)
overboekingsrekening cost control account
overboekingsrekening variance account (verschillenrekening)
overbrengen to transmit; accounts) (overseinen)
overbrengen to report; to convey; to carry over (in books (rapporteren)
overbrengen to transfer (verplaatsen)
overbrengen to transport (transporteren)
overbrengen to pass on (van mededelingen)
overbrengsnelheid transfer rate (van gegevens)
overbruggen to bridge; gap financing
overbruggingsfinanciering bridging advance; swing loan [Am.]; tide-over loan [Am.]
overbruggingskrediet bridging credit
overbruggingslening bridging loan; personal credit
overbruggingslening bridging loan; bridge credit
overbruggingsmaatregel bridging measure
overbruggingspensioen bridging pension
overbruggingstoelage bridging allowance; overcapacity; surplus capacity
overcapaciteit excess capacity; granting of credit in excess of the debtor’s solvency
overcreditering excess lending
overdekken van kosten to overabsorb costs/overhead
overdekking van kosten favourable variance of costs (charged forward to actual costs); overapplied burden; overabsorbed overhead
overdekte vaste kosten overabsorbed burden
over-de-toonbank contract over-the-counter contract; off-board market
over-de-toonbank markt over-the-counter market
over-de-toonbank transactie over the counter transaction
overdispositie excess drawing; assignable; portable
overdraagbaar transferable; non assignable
overdraagbaar negotiable (van wissel)
overdraagbaar endorsable (endosseerbaar)
overdraagbaar documentair krediet transferable documentary credit
overdraagbaar pensioen portable pension; negotiability
overdraagbaar pensioen portable pension (op andere werkgever of levensverzekeringmaatschappij)
overdraagbaarheid transferability
overdraagbaarheid portability (van pensioen, van computerprogramma)
overdraagbare schuld assignable debt
overdraagbare waardepapieren transferable securities
overdraaien to rerun (van bewerking/verwerking)
overdraaitijd rerun time
overdracht assignment (cessie)
overdracht transfer (algemeen)
overdracht conveyance (juridisch)
overdracht endorsement (endossering)
overdracht delegation (van bevoegdheid)
overdracht bij leven lifetime transfer (van schenker/vermaker)
overdracht in blanco assignment in blank
overdracht na overlijden transfer upon death (van vermaker)
overdracht om niet voluntary conveyance (bijv. schenking)
overdracht van aandelen transfer of shares
overdracht van aandelen bij vererving transmission of shares
overdracht van eigendom conveyance of title (stitel)
overdracht van levensverzekeringspolis assignment of life policy (tot zekerheid)
overdracht van middelen naar een volgende (budget)periode carry-over funds
overdracht van uitstaande lening loan transfer
overdracht van verlies loss carry-over
overdracht van vordering assignment of debt/account receivable
overdrachtsbelasting transfer tax; real estate transfer tax
overdrachtsbelasting op onroerend goed property transfer tax; externalities [Am.]
overdrachtsbetalingen transfer payments
overdrachtsdocument instrument of transfer
overdrachtsinkomsten transfer income; transfer charges
overdrachtskosten costs of transfer
overdrachtskosten costs of transfer
overdrachtsopdracht transfer instruction
overdrachtsprijs transfer price
overdrachtsprocedure transfer procedure
overdrachtswaarde transfer value; to assign; to convey
overdragen to transfer
overdragen op een vroegere eigenaar to reconvey
overdragende partij transferor; to arrange
overeenkomen to agree (up)on; to arrange
overeenkomen to stipulate (bedingen)
overeenkomen to be alike (gelijken)
overeenkomen to contract (contracteren)
overeenkomen to be equivalent; to correspond; to be in accord (gelijkwaardig zijn)
overeenkomen to agree (overeenstemmen)
overeenkomst agreement; similarity (contract)
overeenkomst treaty (verdrag)
overeenkomst stipulation; contract (beding)
overeenkomst arrangement (regeling)
overeenkomst resemblance (gelijkenis)
overeenkomst compromise; unenforceable contract; contract “binding in honour only” (vergelijk)
overeenkomst agreement (overeenstemming)
overeenkomst in de vorm van een brief letter agreement
overeenkomst m.b.t. niveau van dienstverlening service level agreement
overeenkomst op goed vertrouwen gentleman’s agreement; gentlemen’s agreement
overeenkomst tot deponeren van stukken of gelden bij trustee escrow
overeenkomst tot het betrachten van vertrouwelijkheid confidentiality agreement
overeenkomst tot het niet doen van mededelingen non disclosure contract
overeenkomst tot overname van een emissie underwriting agreement; instalment contract; land contract (van effecten)
overeenkomst tot verkoop van onroerend goed op afbetaling contract for deed; controlling agreement [Am.]
overeenkomst van beheer control contract; nuptial settlement
overeenkomst van huwelijksvoorwaarden marriage settlement; convention; covenant
overeenkomst zonder rechtskracht as per agreement; as agreed upon
overeenkomstig corresponding
overeenkomstig de feiten in accordance with the facts
overeenkomstig uw instructies in accordance with your instructions; to conform (to); to be in agreement (with); to be in accordance (with)
overeenkomstige (vergelijkende) cijfers corresponding figures; to concur (with); to correspond (with)
overeenstemmen (met) to agree (with)
overeenstemming agreement; in conformity with
overgang change
overgang crossing; transfer of title (overweg)
overgang transfer (overdracht, transport)
overgang van eigendom change of title (bijv. door erfopvolging)
overgangsbepaling temporary provision; transitional provision
overgangsmaatregel transitional measure
overgangsperiode transition(al) period
overgangsrecht right of transfer
overgangsrecht transfer tax (belasting)
overgangsrecht transitory law (wet)
overgangsregeling transitional arrangement; intermediate form
overgangsvorm transitional form; delivery
overgave handing over (afgifte)
overgave transfer (overdracht)
overgave surrender; overvalued (van documenten)
overgedragen vorderingen (op debiteuren) aan derden factored debts (receivables) (t.b.v. financiering)
overgenomen emissie underwritten issue
overgewaardeerd overstated; prevailing
overgewaardeerd overstated; to give consideration to (in balans, van activa)
overgewaardeerde munt/valuta overvalued currency; dominant; preponderant
overheersend predominant; government
overheid authorities
overheidsaccountant government auditor; public sector accounting; governmental accounting [Am.]
overheidsadministratie/-verslaglegging public service accounting
overheidsambt government office; publicly owned enterprise; public utility [Am.]
overheidsbedrijf public enterprise
overheidsbemoeiing government interference (inmenging)
overheidsbesluit government decree; government accounting [Am.] (verordening)
overheidsbezit public ownership; governmental accounting [Am.]; public sector accounting
overheidsbijdrage government grant
overheidsboekhouden governmental accounting; pay desk; cashier’s desk
overheidsboekhouding public service accounting
overheidscontroleopdracht public sector audit
overheidsdienst public service; government finance
overheidsfinanciën public finance
overheidsgelden public funds
overheidsgezag government authority; government agency
overheidsinstantie government body
overheidsinstantie met verordenende bevoegdheid government regulatory agency; public investment
overheidsinvestering(en) in kapitaalsgoederen government investment; public borrowing; treasury stock
overheidslening government security; public entity
overheidslichaam public body
overheidsmaatregel government measure; public bond [Am.]
overheidsobligatie government bond; public entity; government agency [Am.]
overheidsorgaan public body
overheids-ouderdomspensioen state retirement pension; government obligations [Am.]
overheidspapier government paper
overheidspensioenregeling public pension plan; civil servants
overheidspersoneel public servants
overheidssector public sector; state aid; state aid
overheidssteun government assistance; government grant; government aid
overheidssubsidie state subsidy
overheidstoezicht government supervision; local government
overig inkomen other income
overig inkomen other income; at one’s disposal
overige activa other assets; sundry income and expenses
overige baten en lasten other income and expenses
overige beleggingen other investments; other revenue
overige debiteuren other debtors; to unfreeze (op balans)
overige leningen other loans (van bank aan particulieren voor consumptieve doeleinden)
overige verplichtingen other liabilities
over-investeringstheorie over-investment theory
overkapitalisatie over-capitalization
overkapitaliseren to over-capitalize
overkoepelend blanket
overkoepelende organisatie umbrella organization; master policy
overkoepelende polis blanket policy
overladen to trans-ship; to overburden
overladen to overload
overladen programma overcrowded programme
overlading overload (het overladen zijn)
overladingshaven port of transshipment; decedent [Am.]
overledene deceased; jud(e)gment
overleg deliberation
overleg caution; consultative body (voorzichtigheid)
overleg negotiation; to confer with (onderhandeling)
overleg forethought (voorbedachtheid)
overleg consultation (beraadslaging)
overleg plegen met to consult with; foresight
overleggen to produce; to deliberate (indienen)
overleggen to consider (beraadslagen)
overleggen to deposit (deponeren)
overlegorgaan consultative council
overlegsituatie consultative situation
overlegvergadering consultative meeting; to submit; to hand in
overleven to outlive (langer leven dan)
overleven to survive (het levend eraf brengen)
overlevings (lijf)rente survivorship annuity; survivorship pension
overlevingseconomie survival economy; suvivor’s annuity; reversionary annuity
overlevingslijfrente survivorship annuity
overlevingspensioen survivor’s pension
overlevingsuitkering survivor’s benefit
overligdagen days on demurrage
overligdagen days on demurrage
overliggeld demurrage
overliggeld demurrage
overliggende goederen goods on demurrage; to decease; to pass away
overlijden to die
overlijden zonder testament to die intestate
overlijden zonder testament na te laten to die intestate
overlijdensaangifte notification of death
overlijdensakte death certificate
overlijdensbericht announcement of a person’s death
overlijdensdekking life cover
overlijdenskans death probability (statistisch)
overlijdensrisico death risk; term policy
overlijdensrisico-polis gedurende bepaalde periode straight term policy
overlijdensrisico-polis gedurende gehele leven whole life policy; term assurance
overlijdensrisico-verzekering gedurende bepaalde periode straight term assurance
overlijdensrisico-verzekering gedurende gehele leven whole life assurance; life assurance benefit; death allowance
overlijdensuitkering death benefit
overliquiditeit excess liquidity
overloop overflow (overschrijding)
overlopen to defect; to defer (costs; expenses) (naar concurrent, tegenpartij, vijand)
overlopende actiefposten prepayments and accrued income
overlopende activa prepayments and accrued income
overlopende passiefposten accruals and deferred income
overlopende passiva accruals and deferred income
overlopende post transitory item; force majeure
overmacht Act of God
overmaken to remit (van geld)
overmaken to remit by telegraphic transfer; to make over (telegrafisch)
overmaken to transfer; transfer; transmission (van bezit)
overmaking remittance; transfer of payments; transmission of payments
overmaking van betalingen remittance of payments; inordinate
overmatig excessive; acquisition; purchase (buitensporig)
overname takeover (= overneming)
overname en fusie acquisitions and mergers
overname van effectenemissies investment underwriting
overname/fusie door aandelenruil share-for-share offer
overnamebod takeover bid; date of acquisition
overnamedatum acquisition date
overnamekoers underwriting price; acquisition method of accounting (bij emissie)
overname-methode purchase method of accounting; purchase investigation (van administreren bij fusie)
overname-onderzoek acquisition audit (door accountant)
overnemen to absorb (opgaan in)
overnemen to take off a person’s hands (ervan ontlasten)
overnemen to take over (van zaak, praktijk)
overnemen to adopt (van denkbeeld, uitdrukking)
overnemende onderneming/partij acquirer (koper)
overnemingsbeding buy-sell agreement (in firma- of maatschapscontract)
overplaatsen to relegate (verbannen, degraderen)
overplaatsing relegation (verbanning, degradatie)
overproductie overproduction; excess interest
overrente surplus interest
overrente systeem surplus interest system
overrente van spaarder saver’s surplus; interest surplus sharing
overrente-deling surplus interest sharing; interest surplus rebate
overrente-korting surplus interest rebate
overschatten to overestimate; overestimate
overschatting overestimation; rest; residue; overage [Am.]
overschot balance (saldo)
overschot remainder; excess; excedent (restant)
overschot surplus; external surplus (het meerdere)
overschot op de betalingsbalans balance of payments surplus
overschot op de handelsbalans balance of trade surplus
overschrijden to exceed (van limiet)
overschrijden to exceed; to go beyond (van begroting)
overschrijding over-extension; overrun; excess (van kredietmogelijkheden, van uitbreidingsmogelijkheden)
overschrijding van een rekening overdraft of an account; over-commitment [Am.]
overschrijding van toegestane bedrag over-expenditure
overschrijven to copy (kopiëren)
overschrijven to transfer (overboeken)
overschrijven to rewrite (opnieuw schrijven)
overschrijven to overwrite (over oude gegevens)
overschrijvende instantie transfer agent
overschrijving transfer
overschrijving naar een derde third party transfer (opdracht aan bank/giro)
overschrijvingsformulier transfer form
overspringen to skip (overslaan)
overspringopdracht skip instruction
oversterfte heavy mortality (statistisch/levensverzekering)
overtekende obligatie-emissie oversubscribed bond issue
overtekenen to oversubscribe (van lening, emissie)
overtekening oversubscription; to contravene; to trespass
overtreden to transgress; to violate
overtreden to infringe (sterker)
overtreden to break; offender (van wet ook)
overtreder transgressor; violator
overtreder infringer; violation; misfeasance (van wet, etc.)
overtreder trespasser; contravention; infringement (verboden terrein)
overtreding transgression; to commit an offence
overtreding breach; to be in excess of (van wet, ook)
overtreding van beroepsregels professional misconduct (wangedrag)
overtreffen to surpass (beter zijn dan)
overtreffen to exceed (overschrijden)
overtrekken to overdraw (van rekening, lening)
overtrekking overdraft (debetstand van een rekening)
overtroeven in onderhandelingen to outbargain
overtrokken rekening overdrawn account
overtuigd zijn van to be convinced of
overtuigen to convince; to be satisfied that
overtuigen to persuade (overreden)
overtuigen to satisfy; persuasive (tevredenstellen)
overtuigend convincing
overtuigend bewijs persuasive evidence
overtuigend bewijs van schuld damning evidence
overtuiging conviction
overuren overtime
overuren maken to work overtime; additional pay for excess hours [Am.]
overurentoeslag additional pay for overtime (op loon/salaris)
overval surprise take-over (onverwachte aandelen-overname)
overvalcontrole surprise audit
overvalcontrole suprise audit; testing; sampling [Am.]
oververhitte economie overloaded economy
oververzekeren to overinsure; plethora
oververzekering over-insurance; profusion; plenty
overvloed abundance
overvloed exuberance; plentiful; profuse (overdaad)
overvloedig abundant
overvloedig exuberant; excess value (weelderig, rijk)
overwaarde surplus value; to overvalue
overwaarderen to overstate; overvalued (in balans, van activa)
overwegen to consider
overwegend preponderant
overweging consideration; to recommend; to advise
overweging overweighting (relatief meer gewicht toekennen)
overweldigende meerderheid overwhelming majority
overwerk overtime; overtime compensation
overwerkbetaling overtime payment
overwerken to work overtime
overwerktarief overtime rate
overwerkvergunning permit for overtime
overwicht prestige; excess profit; surplus profit (zedelijk)
overwicht excess weight; authority; moral authority; super-profit (letterlijk)
overwicht superiority (meerderheid)
overwinst surplus
overwinstbelasting excess profits tax; overall picture; overview [Am.]
overzenden to transmit; outline; general view (van gegevens)
overzicht survey; financial summary
overzicht statement (staat)
overzicht (opstelling) van de kasstroom cash flow statement
overzicht aan de boekhouding ontleend accounting statement
overzicht m.b.t. stand van zaken statement of affairs
overzicht van activa en passiva statement of assets and liabilities
overzicht van de bedrijfsmatige situatie business overview [Am.]
overzicht van de geldstroom cash-flow statement
overzicht van financiële positie statement of financial position
overzicht van ingehouden winst statement of retained earnings; cash statement; statement of receipts and disbursements
overzicht van ontvangsten en uitgaven statement of receipts and expenditure
pacht rent (geld)
pacht lease (contract, termijn)
pachtakte lease
pachtboer tenant-farmer; contract of tenancy (pachter van boerderij)
pachtcontract lease (contract); lease ground
pachten to rent
pachter lessee
pachtgrond leasehold land
pachtopbrengst rental; lease agreement [Am.]; contract of tenancy
pachtovereenkomst lease (contract)
pachtprijs/-som rent(al)
pachttermijn term of lease
pachtverplichting leasehold obligation
pachtvoorwaarden terms of lease
pachtwaarde rental value; to lease; to take on lease
pagina page
pagina pageview (internet) (opgevraagde)
pak package (collo)
pak parcel (pakje, pakket)
pak packet (van verpakte artikelen)
pakbon packing slip; store; depot
pakhuis warehouse
pakhuismeester warehouse keeper
pakhuisruimte warehouse accommodation; packet; package [Am.]
pakket parcel
pakket aandelen block of shares; debt block
pakket debiteuren/vorderingen block of debts
pakketpost parcel post
pakketprogramma packet program
pakkettenhandel block trading (in effecten)
pakkist packing case; packing expenses
paklijst packing list; building
pakloon packing charges
pand house; to give as a security; to pawn (huis)
pand pledge (onderpand)
pand premises; security; pawn (gebouw met aanhorigheden)
pandbeslag distress for rent
pandbrief mortgage bond
pandbriefhouder holder of mortgage bond
pand-endossement endorsement “value as security”
pand-endossement endorsement ‘value as security’; pawner; lienor
pandgever pledger; lienee
pandgever mortgagor; pawnee; mortgagee (hypotheek)
pandhouder/-nemer pledgee; letter of lien
pandora-constructie crown jewel construction; paper currency; folding money (popular language) (bescherming tegen vennootschappelijke overval)
pandovereenkomst contract of pledge; possessory lien
pandrecht right of lien
pandrecht law of liens (wet)
pandrecht op een activum lien against an asset
pandrecht van de berger salvor’s lien (van schip)
pandrecht van de commissionnair/factoor factor’s lien
pandrecht van de verkoper seller’s lien
papier aan toonder bearer paper
papieren ponsband paper tape; fiat standard
papieren standaard paper standard; meeting on paper
papieren vergadering paper meeting
papieren verlies paper loss (verlies op papier, nog niet gerealiseerd)
papieren winst paper profit (winst op papier, nog niet gerealiseerd)
papiergeld paper money
papiergeleidingmechanisme form-feeding device
papiertoevoer paper feed; paper to bearer
paraaf initials
paragraaf section
paraisseren to figure
parallel parallel
parallelbewerking parallel operation; outside market
parallelisatie parallelization
parallelkoers vreemde valuta parallel foreign exchange rate; parallel market; over-the-counter-market
parallelmarkt unlisted securities market (voor effecten)
parallelstandaard parallel standard
paralleltransmissie parallel transfer
parallelvastlegging parallel recording
parameter parameter
parameterkaart parameter card
paraplu krediet-arrangement global line of credit; summarized execution; shortcut foreclosure [Am.]
paraplufonds fund of funds
parate executie summary foreclosure; right of foreclosure
parate executie summary foreclosure
pari à at par; at a discount (tegen pari)
pari passu clausule pari passu clause
parikoers par of exchange; face value (vreemde valuta)
parikoers/pariwaarde par (value)
paringsprincipe matching principle (principe van verantwoording van gerelateerde kosten en opbrengsten in dezelfde periode)
paritair bestuur board with equal representation (of employers and employees)
pariteit parity
pariteit van het geld parity of money
pariteit van koersen exchange rate parity
pariteitentafel table of parities
pariteitsbit parity bit
pariteitscontrole parity check
pariteitswaarde par value; participator
participant participant
participatie participation; investment; (share) holding
participatie participating interest (deelneming)
participatie profit-sharing; certificate of participation (door werknemers in winst)
participatie (bewijs) in beleggingsfonds trust unit
participatiebewijs participation certificate
participatiebewijs in onroerend-goed-beleggingsfonds property bond
participatie-eenheid unit (in beleggingsfonds)
participatie-hypotheek participating mortgage; participation company; venture capital company [Am.] (tezamen met andere geldschieters)
participatiemaatschappij investment company; to take an interest in; to take a share in
participeren to participate (deelnemen)
particulier private; private property; private ownership
particulier bezit privately owned (adj.); private ownership
particulier deposito private deposit
particulier disconto private discount
particulier eigendom private property
particulier initiatief private enterprise; in a damaged state
particulier initiatief private enterprise
particulier krediet private credit
particulier ondernemerschap private enterprise (in het algemeen)
particulier persoon private individual
particulier trustfonds private trustfund
particulier vermogensbeheer private wealth management
particuliere bank private bank
particuliere belegger private investor
particuliere besparingen personal saving (in het algemeen)
particuliere cheque private cheque
particuliere instelling private institution
particuliere onderneming private enterprise
particuliere participatiemaatschappij private venture capital company
particuliere sector private sector
particuliere stichting private foundation; to establish; to form
particuliere trust private trust; private corporation [Am.]
particuliere vennootschap private company
particuliere ziektekostenverzekering private health insurance
partieel partial
partiële consolidatie partial consolidation
partiële consolidatie partial consolidation
partiële controle partial audit; quantity
partij parcel (goederen)
partij supply; party that is the first to take action (zending)
partij party; consignment; shipment (persoon)
partij batch (hoop)
partij lot (hoeveelheid)
partijbelang party interest; batch number
partijdig partial
partijnummer lot number; biased; prejudiced
pasmunt change
passage-employé booking clerk
passagekoers (officiële notering vreemde valuta), official rate of exchange as it is fixed daily
passagerekening automatic transfer account; suitable
passend appropriate; to describe suitably (op juiste wijze)
passend omschrijven to describe appropriately (in jaarrekening)
passende omschrijving appropriate description (in jaarrekening)
passeren to execute (a deed) (van een akte)
passief bedrijf borrowing operations (of a bank) (van een bank)
passief optimum liabilities optimum (of a bank) (van een bank)
passief post liability item
passief saldo debit balance
passiefzijde liability side; funding (van balans)
passieve belastinglatentie deferred tax credit; provision for deferred taxes
passieve financiering passive financing; unfavourable balance of trade; passive balance of trade
passieve financiering passive financing
passieve handelsbalans adverse balance of trade
passieve herverzekering outwards reinsurance
passiva liabilities
passiveren to enter as a liability
patent patent
patent letters patent (brief)
patent aanvragen to apply for a patent
patentaanvraag patent application
patenteerbaar patentable
patenteren to patent
patentgeneesmiddel patent medicine
patenthouder/-nemer patentee
patronaatsverklaring letter of awareness; principal (German: ‘patronatserklrung’)
patroon pattern (dessin)
patroon employer; design (werkgever)
patroon pattern (grafisch koers-/prijsbeeld)
patroonherkenning pattern recognition; pattern maker
patroontekenaar designer
pauliana fraudulent preference; block policy; package policy [Am.] (actio pauliana)
pauschalpolis blanket policy; block insurance; package insurance [Am.]
pauschalverzekering blanket insurance; standard
peil level; sub standard (figuurlijk)
peiler mainstay (figuurlijk: steunpilaar)
pendeldienst shuttle service
penetratie van een markt penetration of a market; pen-driver
pennenlikker pen-pusher
penningmeester treasurer; retirement benefit; retirement income
penningmeesterschap treasurership; retiring allowance; retiring pension
pensioen pension
Pensioen- en Spaarfondsenwet Act on Pension- and Savingsfunds
pensioen toekennen to grant a pension; pension claim; retirement benefit commitment (verplichting van werkgever)
pensioen trekken to draw a pension; pension entitlement; entitlement to pension
pensioenaanspraak pension right
pensioenaanvraag application for a pension
pensioenaftrek deduction for pension; pension gap; pension severance
pensioenbijdrage contribution towards pension; retirement date
pensioenbreuk loss of pension
pensioendatum pension date
pensioen-dienstjaren pensionable service
pensioenfinanciering pension funding
pensioenfinancieringsmethoden pension funding methods
pensioenfonds pension fund; eligible for a pension; entitled to a pension
pensioengerechtigd pensionable
pensioengerechtigde diensttijd pensionable service; retirement age; pensionable age
pensioengerechtigde leeftijd retiring age
pensioengerechtigdheid eligibility for a pension; pension (calculation) basis
pensioengrondslag basis of pension
pensioenjaar year of pensionable service; Pension Controlling Board
pensioenkamer Pension Chamber; retirement benefit costs
pensioenkas pension fund
pensioenkosten pension costs
pensioenkosten van het jaar service cost; pension costs; retirement benefit costs
pensioenlasten pension charges
pensioennormen pension standards
pensioenopbouw pension accrual (aangroei van pensioenvoorziening)
pensioenoverschot pension surplus
pensioenpercentage pension percentage (of salary) (van salaris)
pensioenplan pension plan; statutory pension
pensioenplicht mandatory pension
pensioenpolis pension policy; pension and retirement plan; retirement benefit plan
pensioenrecht pension right; pension plan; super annuation scheme
pensioenregeling pension scheme; qualified retirement plan
pensioenregeling die aan de vereisten voldoet qualified pension plan
pensioenregeling in eigen beheer self-administered pension plan/scheme
pensioenregeling in eigen beheer self-insured pension plan (voor eigen rekening en risico)
pensioenregeling met eindkapitaaldekking pension plan with terminal funding
pensioenregeling met gedeeltelijke kapitaaldekking partially funded (pension) plan
pensioenregeling met opnamemogelijkheid cash balance plan (van geldbedragen t.l.v. pensioenvoorziening)
pensioenregeling met volledige kapitaaldekking fully funded (pension) plan
pensioenregeling met wederzijdse premiebetaling door werkgever en werknemer contributory (pension) plan
pensioenregeling op basis van bijdragen defined contribution (pension) plan; benefit based (pension) plan; earnings related scheme; projected unit credit method; unit credit method [Am.]; step-rated method [Am.]; unit benefit pension plan [Am.] (beschikbare premies)
pensioenregeling op basis van eindloon/salaris final pay plan; flat rate scheme; uniform benefit pension plan
pensioenregeling op basis van gemiddeld salaris average salary scheme
pensioenregeling op basis van opgebouwde rechten accrued benefit (pension) plan; career average (pension) plan (salaris afhankelijk systeem)
pensioenregeling op basis van vast toegezegd pensioen flat benefit (pension) plan; cost based (pension) plan; money purchase (pension plan (fixe bedrag)
pensioenregeling verzekerd bij een verzekeringmaatschappij insured (pension) plan
pensioenregeling zonder kapitaaldekking unfunded (pension) plan
pensioenregeling zonder premiebijdrage door werknemer non-contributory (pension) plan
pensioenreserve pension reserve
pensioenschuld pension liability; retirement pension savings scheme
pensioenspaarregeling flexible cover plan
pensioenspaarrekening pension savings account
pensioenstichting pension trust
pensioentekort pension deficit; pension promise
pensioentoeslag additional pension; pension commitment; retirement benefit commitment (toelage)
pensioentoezegging pension obligation
pensioentrekker pensioner; pension benefit
pensioenuitkering pension allowance; retirement benefit obligation
pensioenvennootschap private pension company; pension liability; pension commitment (BV)
pensioenverplichting pension obligation
pensioenverplichting pension liability; pension obligation
pensioenverzekering pension insurance; superannuation provision
pensioenvoorziening pension provision
pensioneren to pension (off)
pensionering pensioning (off)
penvoerder bookrunner
per per
per as from (met ingang van)
per bode by carrier
per de laatste van elke maand per the end of each month
per expresse express mail
per honderd per centum
per hoofd/per persoon per capita
per kwartaal quarterly
per maand per month
per post/spoor by post/rail; per pro (p.p.)
per procuratie by procuration (p.p.)
per saldo on balance
per sneldienst zenden to send by express service
per telegraaf by wire
perceel lot; plot (kaveling)
perceel premises (huis en erf)
perceel parcel (land of grond)
percent per cent (procent)
percentage percentage
percentage van uitgekeerd dividend t.o.v. nettowinst dividend payout ratio
perifeer peripheral (periferisch)
perifeer besturingsorgaan peripheral control unit
perifere activiteiten peripheral activities
periferie-apparatuur peripheral equipment; accrual principle; matching principle (randapparatuur)
periode van vestiging/toekenning vesting period (van een belang/recht)
periode waarover samengestelde interest wordt berekend compounding period; frequency
periodekosten period cost(s); accrual basis; accrual method (periodieke kosten)
periodetoerekening accrual concept (van opbrengsten en kosten in de administratie)
periode-toerekeningsmethode liability method (van belastingen)
periodeverschuiving timing difference (van opbrengsten en kosten in de administratie)
periodiciteit periodicity
periodiciteitgedachte periodicity concept; terminal (grondslag)
periodiek periodical
periodiek intermittent; periodic maintenance (onderbroken)
periodiek periodical (tijdschrift)
periodiek recurrent; reorder-interval system (wederkerend)
periodiek afschrift periodic statement of account (van bankrekening)
periodiek bestelsysteem periodic reorderingsystem; terminal payments
periodiek dumpen periodic dumping
periodiek onderhoud scheduled maintenance
periodieke betalingen periodical payments
periodieke controle periodic audit
periodieke kosten period cost(s) (toerekening naar periode)
periodieke opdracht recurring transfer instruction (tot betaling)
periodieke overboeking recurring transfer
periodieke publicatie van informatie periodic disclosure (m.b.t. een onderneming)
periodieke verhoging increment; periodic inventory [Am.] (van salaris)
periodieke voorraadopname periodic stocktaking; terminal dividends
periodieke winstuitkeringen periodical dividends; lasting
permanent permanent
permanent bestand permanent file; carry-over file
permanent controledossier permanent audit file
permanent dossier permanent file
permanent vermogen permanent capital
permanent verschil permanent difference
permanente commissie standing committee; permanent education
permanente educatie continuous education; continuing guarantee [Am.]
permanente garantie continuing security
permanente inventaris perpetual inventory (system) (systeem)
permanente kern permanent capital requirement (van vermogensbehoefte)
permutatie permutation
perpetuele lening perpetual loan
pers press
persagentschap press agency; press release
persbericht press report
perscampagne press campaign
perschef public relations officer
perscommentaar press comment(s)
persconferentie press conference; personnel
personeel staff
personeelsaandelenoptie staff share option; employee stock option plan [Am.]
personeelsaandelenoptieplan staff share option plan
personeelsaangelegenheden staff matters; personnel files
personeelsadministratie staff records
personeelsadministratie human resources accounting; personnel department (in ruime zin)
personeelsafdeling staff department; personnel management; human resources management
personeelsbeheer staff management; manpower requirements
personeelsbehoeften staffing requirements
personeelsbehoud staff retention
personeelsbeleid personnel policy; work-force
personeelsbeoordeling personnel evaluation; strength of staff; manpower
personeelsbezetting force
personeelsbezetting/-sterkte number of employees; staff magazine; personnel officer
personeelsblad/-orgaan house magazine; staff manager; personnel manager
personeelschef human resource manager; personnel rating
personeelsclassificatie staff rating; employee benefit fund
personeelsfonds staff fund; staff officer
personeelsfunctionaris personnel officer; employee discount
personeelskorting staff discount; staff expenses; personnel expenses
personeelskosten staff costs
personeelsleiding staff management; member of the staff
personeelslid staff member; employee turnover; personnel turnover
personeelsmutaties staff turnover; staff bond
personeelsobligatie personnel bond; staff inspection; staff survey
personeelsonderzoek personnel audit (organisatie en bezetting)
personeelsopleiding staff training; personnel relocation costs
personeelsoverplaatsingskosten staff transfer costs; manpower planning
personeelsplanning personnel planning; work-force; headcount [Am.]
personeelssterkte number of staff; increase in personnel
personeelsuitbreiding increase of staff
personeelsvereniging staff association; employee turnover; personnel turnover
personeelsverloop staff turnover; headcount reduction [Am.]
personeelsvermindering reduction of number of staff
personeelsverplichtingen employee liabilities
personeelsvoorschot advance to staffmember
personeelsvoorziening staffing; staff welfare facilities (het voorzien van personeel)
personeelsvoorzieningen staff facilities; fringe benefits (faciliteiten)
personeelsvoorzieningen staff benefits; recruiter (uitkeringen, etc.)
personeelswerver staff recruiter
personeelswerving staff recruitment
personeelswerving op universiteit of hoge school campus recruitment; recruitment service (van onervaren pas afgestudeerden)
personeelswervingsbureau recruiting service
personeelswinkel employee store
personeelszaken staff matters; personal law
personenrecht law of persons; individual
persoon person; natural person; physical person
persoonlijk bezit personal property; personal record [Am.]
persoonlijk dossier personal file
persoonlijk krediet personal credit; credit report
persoonlijk nummer personal (identification) number; right in personam
persoonlijk recht personal right
persoonlijk vooroordeel personal bias; personal service corporation [Am.]
persoonlijk(e) spaargeld(en) personal savings
persoonlijke aftrekpost personal allowance (voor belasting)
persoonlijke besloten vennootschap personal service company (BV)
persoonlijke bezittingen personal effects; personal surety
persoonlijke borgstelling personal security; personal security
persoonlijke borgtocht personal surety
persoonlijke borgtocht personal suretyship; surety bond
persoonlijke computer personal computer
persoonlijke financiële planning personal financial planning; personal bond
persoonlijke garantie personal guarantee
persoonlijke houdstermaatschappij personal holding company; personal credit; installment loan [Am.]
persoonlijke lening personal loan
persoonlijke lening personal loan
persoonlijke ongevallenverzekering personal accident insurance
persoonlijke oudedagsvoorziening individual retirement account; individual account [Am.]
persoonlijke rekening personal account
persoonlijke telefonische oproep personal call
persoonlijke toelage personal allowance
persoonlijke verplichtingen personal expenses; personal liabilities (lasten)
persoonlijke verplichtingen personal debts; personal allowances (schulden)
persoonlijke vooringenomenheid personal bias
persoonlijke vrijstellingen personal exemptions (aftrekposten)
persoonlijke W.A.verzekering personal liability insurance
persoonlijke zekerheid personal security
persoonsbeschrijving personal description
persoonsbewijs identity card
persoonsgegevens personal data; personal number
persoonsnummer personal identifier; legal entity
perspectief perspective (figuurlijk)
pertinent verklaren to state categorically
pertinente verklaring categorical statement
pertinente weigering flat refusal; oil stock [Am.]
petroleum-aandeel oil share
petroleumbron oil well
petroleumveld oil field
petroleumwaarden oil stock
phase fase
piek peak
piekbelasting peak-load
piekperiode peak-period
piekuur peak-hour
pingelen to haggle; place of business (afdingen)
plaats van vestiging place of residence (woonplaats)
plaats van vestiging place of establishment (van bedrijf)
plaatselijk bestuur/plaatselijke directie local director
plaatselijk toegevoegde waarde local content
plaatselijke belasting local tax; local board
plaatselijke bestuurder/plaatselijke directeur
plaatselijke overheid local authorities
plaatsen van aandelen to place shares
plaatsing van een emissie placing of an issue; employment service [Am.]
plaatsingsbureau employment agency (van personeel)
plaatsingskosten flotation costs (van aandelen, lening, etc.)
plaatsingsmemorandum placement memorandum (van emissie)
plaatsingsprovisie placement fee
plaatsingsrisico placement risk
plaatsingsvermogen placing power; upper limit (van bank of makelaar m.b.t. emissie, etc)
plaatsreservering seat reservation; deputy
plaatsvervanger substitute; to deputize for
plafond ceiling (bovengrens)
plagiaat plagiarism
plagiaat plegen to plagiarize; plagiary
plagiaat pleger plagiarist; scheme; project (plagiator)
plan plan
plan design; resolve (oogmerk)
plan lay-out; intent (ontwerp)
plan intention; exit scheme (voornemen)
plan resolution; plan (vast plan, besluit)
plan (regeling) tot afstoten/beëindigen van activiteit exit plan
plan de campagne plan of action
plan van aanpak plan of approach
plan voor onvoorziene omstandigheden contingency plan; incidental expense
planeconomie planned economy
planmatig according to plan
planmatig onderhoud planned maintenance
planmatige economische veroudering planned obsolescence
planmatige productie planned production; method
planmatigheid system; regulation
planning planning
planning der industrie planning of industry
planning m.b.t. belastingen tax planning
planning m.b.t. nalatenschap estate planning
planning m.b.t. opvolging succession planning (in bedrijf of beroep)
planning m.b.t. productontwikkeling product planning
planning van de invoering implementation planning
planning van werkzaamheden planning of activities
planningadministratie planning records
plastic geld plastic money
platteland country
plattelandsbevolking rural population
plattelandsgemeente rural municipality
plattelandsstad country town
platter maken to flatten
platter maken van een organisatie to flatten an organization
plausibel plausible
pleegkind foster child
pleegouders foster parents; to perpetrate
plegen to commit (begaan)
pleger perpetrator; pleading; argument
pleger van valsheid in geschrifte forger
pleidooi plea
pleitbezorger advocate
pleitbezorger van de belegger/investeerder investor’s advocate
pleitbezorging advocacy
pleiten to plead (juridisch)
pleiten tegen to tell against; advocate (persoon of zaak)
pleiter pleader (algemeen)
pleiter counsel (juridisch)
pleitnota written summary of the argument
plenair plenary; plenum
plenaire vergadering/zitting plenary meeting/session; obligation
plicht duty
plicht voortvloeiend uit vertrouwensfunctie fiduciary duty
plichtsbesef sense of duty; dereliction of duty
plichtsverzuim neglect of duty; work party
ploeg gang of workmen (arbeiders)
ploeg shift; gang boss; charge hand (i.v.m. werktijd)
ploegbaas foreman
ploegenarbeid shift work; flexible
plooibaar pliable; flexibility
plooibaarheid pliability; add ...
plotseling dalen to slump; to collapse; to slump (kelderen)
plotselinge verlaging drop (in prijs, temperatuur)
plus plus; approximately
plusminus about
plusteken plus sign
poging attempt
poging endeavour; to tick (off); to put a tick against (streven)
poging effort (inspanning)
pointeren to check (off)
polis policy
polis met getaxeerde waarde valued policy
polis van levensverzekering life insurance policy
polis van levensverzekering op twee of meer levens survivorship policy
polis van verzekering insurance policy (verzekeringspolis)
polis van verzekering op basis van vervangingswaarde reinstatement policy
polis voor onbepaalde tijd open-ended policy
polisaanhangsel policy endorsement
polisbedrag amount of the policy; loan on security of a policy
polisbelening loan on a policy; provisions of a policy
polisbepalingen policy provisions
polishouder policy holder; underwriting expenses
poliskaart policy record; policy charge; policy surcharge
poliskosten policy costs
polispremie office premium (van verzekeringmaatschappij)
polisregister register of policies issued; policy wording
polistekst wording of a policy
polisverjaardag policy anniversary; policy conditions (datum van omkomst)
polisvoorwaarden terms of the policy
poliswaarde surrender value (of the policy)
politieagent policeman; share premium; capital in excess of par value
politiek policy (gedragslijn)
politiek politics; course (of action); procedure (staatkunde)
politiek risico political risk
polsen (iemand
polytechniek polytechnics
pons punch; punched tape
ponsband paper tape
ponsconcept punching document; to perforate
ponsen to punch
ponsgat punch(ed) hole
ponskaart punch(ed) card
ponskaartenpakket
ponskaartensysteem punch card system
ponsmachine punching machine; pooling arrangement
pool pool; universe (economische samenwerking)
populatie population (statistiek)
port postage (porto)
port te betalen postage due; postage expenses; postage free (ongefrankeerd)
portefeuille portfolio (ook van minister)
portefeuille theorie portfolio theory (m.b.t. beleggingen)
portefeuillebeheerder portfolio manager
portefeuille-strategie portfolio strategy; portfolio selection theory
portemonnaie purse; situation; status
portokosten postage costs; post-free; postage paid
portvrij post-paid
portvrijdom exemption from postage
positie position
positie-administratie van effecten position administration of securities
positiecheck position check
positiehouder position keeper (van vreemde valuta)
positielimiet position limit
positierisico position risk
positiestaat position list
positieve bevestiging positive confirmation
positieverbetering bettering/improvement of one’s position; precision
poststempel postmark
preferent aandeel preference share; preferred share; preferred stock [Am.]
preferent aandelenkapitaal preferred share capital
preferent dividend preferred dividend
preferent winstdelend aandelenkapitaal participating preferred sharecapital; participating preferred stock
preferente crediteuren preferred creditors
preferente vordering preferential claim; privileged claim
premie leeftijd bij indiensttreding entry age normal method
premielening premium loan
prijs in entrepot bonded price; in-bond price
prijs inclusief alles inclusive price; to affirm
prijs op levering forward price; for forward delivery
prijsindexcijfer price index
primair dividend primary dividend
primaire interestvoet prime rate of interest; compounded interest (van banken)
primaire optiemarkt primary option market; writer of an option
primaire/secundaire liquiditeit primary/secondary liquidity
principe van toerekening aan een periode accrual principle
principe van verantwoording van alle vermogenstoe- en afnamen via de winst- en verliesrekening all-inclusive income concept; comprehensive income concept
principe van verantwoording van alle wijzigingen in financiële middelen in H.B.M.-staat all-financial resources concept; statement of changes in financial position
principe van verantwoording van uitsluitend exploitatiebaten en -lasten via de winst- en verliesrekening current operating performance concept
principe van wederkerigheid principle of reciprocity
prioriteitsaandeel priority share
privé eigendom private property
productiebenodigdheden production supplies
productiekosten production costs
productieve activa active assets; operating assets
proefcontrole spot audit; test check; test checking (ter plaatse)
programma tot behoud van personeel retention program
programmagenerator program generator
progressieve afschrijving progressive depreciation
progressieve kosten progressive costs
promesse disconto promissory note discount rate
proportionele consolidatie pro rata consolidation
publieke (naamloze) vennootschap public limited company (PLC)
publieksorder public order (optiebeurs)
punt van orde point of order; well regulated
Raad van beheer board of directors; to meet in full session; to take charge of
Raad van bestuur board of management
Raad van commissarissen board of supervisory directors; board; commission
Raad van Tucht Disciplinary Committee
raadgevend actuaris consulting actuary
rapport (verslag) van afwijkingen variance report
rapport inzake kredietwaardigheid credit status report
rapport van bevindingen report on factual findings; statement of intent
recht evenredig zijn aan to be directly proportional to; to vary directly; to be in direct ratio to
recht van executie power of sale
recht van industrieel eigendom commercial rights; to intermediate
recht van opstal building rights
recht van uitwinning right of execution
recht van verhaal right of redress
recht van verjaring prescriptive right
recht van vervroegde aflossing prepayment privilege; prior redemption privilege [Am.]; right of anticipation [Am.]
recht van voorkeur preference; priority; first claim
recht van voorrang priority right
recht van vruchtgebruik usufructuary right
rechtmatige erfgenaam heir apparent
rechtskundig advies vragen to take legal advice; to take counsel’s advice (opinion)
rechtskundige bijstand legal assistance; to look into
rechtsmiddelen legal remedy; funds flow statement; funds statement
rechtspersoon body corporate; prospect
rechtstreeks aangegane verplichting direct liability
rechtstreeks toerekenbare kosten directly attributable costs
rechtstreekse assurantiezaken direct writing; self-insurance fund (met maatschappij)
rechtstreekse boeking in het grootboek direct posting
rechtstreekse doorschuiving direct roll-over (van activa/beleggingen)
rechtstreekse verkoop direct sale; direct selling
recta connossement bill of lading to a named person
recta-endossement restrictive endorsement
redelijke honorering fair compensation
redelijke zekerheid reasonable assurance
reeds vervallen overdue; past due (van verplichtingen)
reële liquide middelen real liquid means
regeling m.b.t. belastingheffing tax ruling (overeenkomst met fiscus)
regeling van voorzieningen in geval van ziekte health plan (in een onderneming)
registeraccountant register accountant (N)
regressieanalyse regression analysis
regresverplichting liability for recourse
rekening van bewaarneming custody account
rekening van bewaring custody account
rekeningen manipuleren to manipulate accounts
rekeningsysteem system of accounts
rekenkundig gemiddelde arithmetic mean
relatieve belangrijkheid relative importance
relatieve belangrijkheid materiality (relatieve betekenis)
relatieve belangrijkheid in het kader van de jaarrekening decision materiality (getrouw beeld)
relatieve belangrijkheid in het kader van de te verrichten controlehandelingen planning materiality; to assess
relatieve betekenis materiality; significant
rendementsanalyse profitability analysis
rendementsorder yield order
rendementsverhoudingen profitability ratios (verhoudingsgetallen)
rendementswaarde capitalized return value
rentabiliteitswaarde capitalized (earnings) value
rentedragende activa active assets; interest-bearing assets
renteloos deposito non-interest-bearing deposit; penal deposit
rente-swap interest rate swap
representatieve steekproef representative sample
reserve i.v.m. toepassing van actuele waarde current cost reserve
reserve voor koersverschillen reserve for loss on investments; at the rate of (effecten)
reserve voor koersverschillen reserve for differences on exchange (vreemd geld)
restantorder remainder order
resterend legaat residual legacy (na voldoening aan alle verplichtingen van een nalatenschap)
resterende looptijd remaining life
risico aansprakelijkheid strict liability
risico van aansprakelijkheid liability exposure
risico van niet-ontdekking detection risk; to charge (bij controle)
risico van wanbetaling risk of non-payment; default risk
risico van wanprestatie risk of non-performance; default risk
roerende goederen moveables; to concur
rollend materieel rolling stock
roulerende activa current assets
ruilorder exchange order
ruime markt ample market
saldo geldposten net monetary items; to convert into cash
samen overleggen to consult together
samengestelde inkomsten compound earnings (bestaande uit verschillende delen)
samengestelde interest compound interest
samengestelde onderneming conglomerate; to embark (up)on
samenvoeging (bundeling) van belangen pooling of interests
schade-expert (claims) assessor
scheepswerf ship yard; shipbuilding yard
scheepvaartconferentie shipping conference
schepen in de vaart hebben to have ships in service
scherp concurrerende prijzen cut prices; to service
scherp kritiseren to find fault
schip van de grote vaart ocean-going vessel
schoon connossement clean bill of lading
schriftelijk bewijs van borgstelling/borgtocht bail bond; selection
schriftelijk gevolmachtigde attorney-in-fact
schriftelijke stemming vote by ballot
schrijfbureau desk
schrijver van een optie optionwriter
schuldige nalatigheid laches; to observe (jur.)
secundaire financiering secondary financing; temporary financing (van lagere rangorde m.b.t. zekerheden)
secundaire optiemarkt secundary option market
securiteit security (zekerheid)
securiteit accuracy (nauwkeurigheid)
segment segment
seizoen season; seasonal variation
seizoenafwijking seasonal variance
seizoenarbeid seasonal work
seizoenartikel seasonal article; seasonal business
seizoenbedrijf seasonal trade
seizoenbeweging seasonal fluctuation
seizoencoëfficiënt seasonal coefficient; seasonal rush
seizoendrukte seasonal activity
seizoenhandel seasonal trade
seizoenkrediet seasonal credit; after-season clearance; end-of-season sale
seizoenopruiming end-of-season clearance
seizoenorder seasonal order
seizoenslapte seasonal slackness
seizoenspatronen seasonal patterns; end-of-season sale
seizoensuitverkoop end-of-season clearance
seizoenverschil seasonal variance (len)
seizoenwerkloosheid seasonal unemployment
seksuele intimidatie sexual harassment
sekwestratie sequestration; exclusive
select select
selectie selection
selectief speurprogramma selective trace program
selectiefunctie selection function; selection technique
selectiemethode selection method
selectiesymbool selection symbol
selectietafel select table
selectieve waarneming selective perception
selectiviteit selectivity
semafoon semaphone
semi-directe kosten semi-direct costs
semi-officiële instantie regulatory authority; mixed cost(s); semi-variable expense(s) (met verordenende bevoegdheid)
semi-variabele kosten semi-variable costs; stepped costs
semi-variabele kosten semi-variable cost(s)
senior vennoot senior partner
separatist separatist
sequentieel sequential
sequentieel bestand sequential file
sequentieel lezen sequential reading; sequence analysis
sequentiële analyse sequential analysis
sequentiële analyse sequential analysis
sequentiële computer sequential computer
sequentiële reeks sequential array; serial access
sequentiële toegang sequential access (computer)
sequentiële toegang sequential access (computer)
sequentiële verwerking sequential processing
sequentiële volgorde sequential order
sequestratie sequestration
SER Social and Economic Council (Sociaal Economische Raad)
SER-fusiegedragsregels Social and Economic Council merger code
serie series
seriebewerking serial operation
seriefabricage serial manufacture
seriegewijs serially; stacked batch processing
seriegewijze verwerking batch processing
serienummer serial number; serial production; batch production
serieproductie serial manufacture
serie-stukproductie job lot production
serietransmissie serial transmission; service center [Am.]
servicebureau service bureau
servicecontract service contract
servicefunctie service function
servicekosten service charge; easement; charge (on an estate)
servituut land servitude
sessie session
sessiebeheer session management
sessielaag session layer
set set
signaal signal (teken uit de markt)
significant significant
simulatie simulation
simulatierun simulation run
simulator simulator
simuleren to simulate
simultaan simultaneous
simultaan controleren to check simultaneously
simultane bewerking simultaneous operation
simultane tekstverwerking simultaneous text processing
simultaneteit simultaneity; redemption fund
sinking fund sinking fund (aflossingsfonds)
skipteken skip flag; to be successful
slachtoffer van verduistering embezzled (subst.)
slagen to succeed
slagen to pass (one’s examination) (voor examen)
slagingspercentage percentage of passing (voor examen)
slang-arrangement snake arrangement; slack; depressed (valuta’s)
slap dull (van handel, zaken)
slapend dormant; inactive account
slapende rekening dormant account
slapende toestand dormant state; non-operating company; inactive corporation [Am.]
slapende vennootschap dormant company; inactive inventory [Am.]
slapende voorraad dormant stock; inactive participant in a pension scheme
slaper inactive member of a pension scheme (slapende deelnemer in pensioenregeling)
slapte slackness in business (in zaken)
slavernij serfdom (in figuurlijke zin)
slecht beheer mismanagement (bestuur)
slecht beheren to mismanage; lapping (= het slepen) (besturen)
slecht bij kas out-of-money; savings fund
slecht onderhouden kept in bad repair; state (volt. tijd)
sleeploon towage
slepen to lap; cartage; haulage (fraude)
slepen to cart (per wagen)
slepen to tow; to haul (met sleepboot)
sleutel key (ook: identificatiecode)
sleuteldepot key escrow (bij vertrouwenspersoon/-instelling)
sleutelfactor key factor
sleutelfiguur key man
sleutelgeld key money
sleutelindustrie key industry
sleutelinformatie key information
sleutelkaart key card
sleutelpositie key position
sleutelvaluta key currency
sleutelwoord key word; polishing tools
slijpgereedschap grinding tools; whetstone
slijpsteen grindstone
slijtage wear and tear; obsolescence; economic aging
slijten to wear away
slijten to erode (geologisch)
slijten to waste; depreciating assets (slinken, verloren gaan)
slijtende activa depreciable assets
slijtende activa depreciable assets; depreciating assets
slijtende activa wasting assets (oprakend, door uitputting)
slijter licensed victualler (van dranken)
slijtvergunning retail licence; astute
slim shrewd
slim telefoonapparaat smart phone (gegevensinvoer en vocale invoer)
slimme betaalkaart smart card (chipkaart)
slimme betaalkaart smart card; pulling down (chip kaart)
slimme kaart smart card (betaalkaart)
sloop demolition; scrapping (van huis, gebouw)
sloop breaking-up (van schip, machines)
slopen to dismantle; to demolish (demonteren)
slopen to pull down (van huis, gebouw)
slopen to undermine; to scrap (van krachten)
slopen to break up; demolisher (van schip, machines)
sloper ship breaker; shipbreaking yard (van schepen)
sloper demolition contractor (van gebouwen)
sloperij breaking up yard; careless; negligent
slordig sloven(ly)
slordig untidy (onordelijk)
slordig slipshod (van methode)
slordig loose (van definitie)
slot conclusion; final account (einde)
slot lock; end; close (van deur, etc.)
slotafrekening final settlement; concluding paragraph
slotalinea final paragraph; closing balancesheet
slotbalans final balancesheet
slotbepaling final provision
slotdividend final dividend
slotdividend final dividend
slotkoers closing price (notering van effecten)
slotlimiet day-end limit
slotnotering closing quotation; concluding remark
slotopmerking closing remark
slotprijs closing price
slotrede closing speech
slotrekening final account
slotsom conclusion; final dividend
slotuitdeling/-uitkering final distribution
slotuitdelingslijst plan of final distribution; final meeting
slotvergadering closing meeting; final statement
slotverklaring closing statement; final word(s)
slotwoord concluding word(s); closing sentence
slotzin concluding sentence; final session
slotzitting closing session
sluip-overval surprise take-over
sluisprijs sluice-gate price; cover note; insurance binder [Am.] (E.G.)
sluitbriefje contract note; shutting; locking (= sluitnota)
sluiten to contract; to enter into; to make (van lening)
sluiten to close (van vergadering)
sluiten to conclude (van verbintenis, overeenkomst)
sluitend overzicht reconciling statement (aansluiting gevend)
sluitend zijn/maken to balance; libel (jur.) (van begroting)
sluitende begroting balanced budget; in progress
sluiting closing; shutting down
sluiting closing down (stopzetting)
sluitingsaankoop closing purchase transaction (in options trading) (in de optiehandel)
sluitingsbalans list of closing entries
sluitingsdag/-datum closing day/date
sluitingsplechtigheid closing ceremony
sluitingstermijn closing date
sluitingstijd/-uur closing time/hour
sluitingsverkoop closing sale transaction (in options trading); cover note; insurance binder [Am.] (in de optiehandel)
sluitnota contract note; year-end entry; adjusting entry
sluitpost balancing item; closing account (saldo)
sluitpost closing entry (afsluitende boeking)
sluitrekening adjustment account
smaad defamation; lampoon
smaadschrift libel; compassionate allowance
smartengeld smart-money; grease-payment
smeergeld bribe (money); to sweeten; to pay off [Am.]
smeergeld betalen to bribe
smeergeldpraktijken bribery; smelting works (het betalen van smeergeld)
smelterij smelter; dirty
smerig sleazy (het daglicht niet kunnen verdragen)
smerigheid sleaze (popular language) (voosheid)
smoking dinner jacket (kostuum)
smokkelen to smuggle
snel ingrijpen to take prompt action; to reprove; to censure
sneldienst express service
sneldrukker high speed printer
snelgoed fast goods; express train
snelle betaling prompt payment
sneltrein fast train
snelverkeer fast traffic
snijdgereedschap cutting tools
snijmachine cutting machine
snipperdag(en) casual leave (tussentijds verlof)
sociaal social
sociaal contract social contract; Socio-Economic Council
Sociaal Economische Raad Social and Economic Council (SER)
sociaal jaarverslag social annual report; welfare law
sociaal recht social law; welfare work
sociaal werk social work; welfare worker
sociaal werker social worker
Sociaal-economische Raad Social Economic Council
sociaal-maatschappelijk onderzoek social audit; social security taxes [Am.]; social costs social charges
sociaal-maatschappelijke verantwoording social accounting
sociale lasten social security charges; fixed charges; overheads
sociale lasten social security charges
sociale mobiliteit social mobility
sociale normen social standards
sociale politiek social policy
sociale politiek industrial relations policy; maternity benefit (in bedrijf)
sociale uitkering gedurende bevallingsperiode maternity allowance; communication [Am.]; people skills
sociale vaardigheid communicative ability
sociale verantwoordingsplicht social accountability
sociale verhoudingen industrial relations (in bedrijf)
sociale vernieuwing social innovation (innovatie)
sociale verslaglegging social accounting; social security insurance; national insurance
sociale verzekering social insurance
Sociale Verzekerings Bank Social Insurance Bank
sociale verzekeringsbijdragen social contributions; social security taxes [Am.] (premies)
sociale verzekeringsheffingen social security charges; welfare provisions
sociale verzekeringsuitkeringen social security benefits; social security contributions
sociale voorzieningen social security provisions
sociale voorzieningsregeling welfare plan; welfare legislation
sociale wetgeving social legislation
sociale zaken social affairs
sociale zekerheid social security
sociologie sociology
sociologisch sociological
socioloog sociologist
software software; sola bill (= programmatuur)
sola-wissel sole bill of exchange
solidair aansprakelijk jointly and severally liable
solidaire aansprakelijkheid joint and several liability
solidaire schuldenaar jointly and serverally liable debtor
solidariteit solidarity
solidariteitsstaking sympathetic strike
solide reputable; first-class security (fatsoenlijk)
solide reputable (goed bekend)
solide reliable (betrouwbaar)
solide solvent; respectability; trustworthiness; reputableness; solvency (kredietwaardig)
solide fonds sound security; well-built
solide gebouwd solidly constructed
solide onderpand good security; reliability; soundness
soliditeit solidity; candidate
sollicitant applicant
sollicitantenlijst list of applicants
sollicitatie application
sollicitatiebrief letter of application
sollicitatieformulier application form
solliciteren naar een betrekking to apply for a position
solvabel solvent; solvability; financial standing
solvabiliteit solvency
solvabiliteit van een onderneming corporate solvency; margin of solvency
solvabiliteitsmarge solvency margin
solvabiliteitspercentage solvency percentage
solvabiliteitsrichtlijnen solvency directives; margin of solvency
solvabiliteitssurplus solvency margin
solvabiliteitstoetsing solvency check-up
solvabiliteitsvereisten solvency requirements; solvency percentage
solvabiliteitsverhouding solvency ratio (cijfer)
solvent solvent
solventie solvency; total
som sum
sommeren to notify; to serve a writ upon
soortelijk gewicht specific gravity; to assort
sorteer-/samenvoegprogramma sort/merge program
sorteerbaar sortable
sorteerbare gegevensdragers sortable data carriers
sorteerder sequencer (machine)
sorteerder sorting clerk (van posterijen)
sorteergang sorting pass
sorteerkamer sorting room
sorteerkenmerk sorting key; sorter
sorteermachine sorting machine
sorteerprogramma sorting program
sorteersleutel sorting key
sorteervolgorde collating sequence
sorteren to sort; to have a large assortment
sorteren to size (naar grootte)
sorteren to grade; selection; range; heel (naar kwaliteit)
sortering assortment; stub; butt
souche counterfoil
sourcepakket source deck; deputy chief; sub-manager
souschef deputy chief
souschef deputy manager
spaar See: sparen; stress
spaar- en voorschotbank op coöperatieve grondslag cooperative bank
spaaractie savings campaign
spaarautomaat automatic savings amount; thrift bank [Am.]
spaarbank savings bank
spaarbankboekje savings bank passbook
spaarbankvrijstelling savings bank exemption; savings bond
spaarbewijs/-brief savings certificate
spaarbewijs/-brief met variabele rente variable rate certificate; savings certificate
spaarbiljet savings bill
spaardeposito savings deposit
spaardeposito met opzegtermijn savings deposit subject to notice
spaardeposito met vaste termijn fixed savings deposit
spaarder saver
spaarder depositor (inlegger)
spaardwang compulsory saving; thrift fund
spaarfonds savings fund
spaargeld(en) savings
spaar-girorekening savings transfer account; house-purchase policy
spaarhypotheek endowment mortgage
spaarkas savings institution
spaarkas savings bank
spaarlek savings leak
spaarloonregeling employee savings scheme
spaarmotief savings motive; compound interest bond
spaarobligatie savings bond
spaarpandbiljet mortgage savings bill
spaarpandbrief mortgage savings bond
spaarplan savings plan
spaarpot money box
spaarpotje nest-egg (appeltje voor de dorst)
spaarpremie savings element of premium (levensverzekering)
spaarquote savings ratio
spaarregeling savings scheme
spaarregeling personeel employee savings plan
spaarrekening savings account
spaarrekening met differentiële (getrapte) rentevergoeding split-rate account
spaarrekening met opzegtermijn savings account subject to notice
spaarrekening met vaste looptijd fixed term savings account
spaartegoed deposits in savings banks; sparing (algemeen)
spaarverschil savings difference; saving; thrifty
spaarzaam economical
spaarzaam parsimonious; economy (karig)
spaarzaamheid thrift
spaarzaamheid parsimony (karigheid)
spaarzegel savings stamp
spaarzin thrift
spanning tension
spanning spread; under high pressure (verschil tussen bied- en laatprijs)
sparen to save
sparen to hoard (up); spacing (oppotten)
sparen to spare (ontzien)
spatie space
spatieercode space code
spatiëring spacing
spatieteken blank character; space key; spacer
spatietoets space bar (van schrijfmachine)
speciaal teken special character
speciaal voorrecht special privilege
speciale belening special loan
specialisatie specialization
specialiseren to specialize
specialist specialist; specialty
specialiteit speciality; metal money; hard money
specie specie; analysis; detailed statement; intemized (geld)
specificatie specification; analysed; specified
specificatie breakdown (uitsplitsing)
specificatie naar looptijd/vervaltermijn analysis by maturity
specificatierekening detail account; to set out in detail; to itemize
specificatiestaat detailed statement; to specify; to break down into
specificeren to analyse
specificeren to enumerate (opsommen)
specifiek specific
specifiek gewicht specific gravity
specifiek invoerrecht specific duty
specifiek legaat specific legacy
specifiek legaat specific legacy (bepaald goed)
specifiek overeengekomen controle-maatregelen specific agreed upon audit procedures; facsimile
specifiek prijsindexcijfer specific price index
specifiek vermelden to specify (ook)
specifieke belasting specific tax
specifieke bezwaring specific charge (verbinding tot zakelijke zekerheid)
specifieke identificatie specific identification (t.b.v. waardering)
specifieke toerekening specific identification
specifieke toerekeningsmethode specific identification method (van kostprijzen aan goederen)
specimen specimen
specimen facsimile (van handtekening)
speculant speculator
speculatie speculation
speculatief speculative
speculatiekas speculation funds
speculatiemotief speculation motive
speculatieve aankopen speculative buying
speculatieve belegging speculative investment; speculative securities
speculatieve fondsen speculative stocks
speculatieve markt speculative market
speculatieve transactie speculative transaction
speculatieve vraag speculative demand
speculeren to speculate; to bear
speculeren la baisse to speculate for a fall; to bull
speculeren la hausse to speculate for a rise
speculeren op de beurs/markt to play the market(s)
speldengeld pin money
speurder sleuth (detective)
speurwerk research (onderzoek)
speurwerk en ontwikkeling research and development
spilkoers average price; exchange-rate peg (beurs)
spilkoers peg (in wisselkoersstelsel)
spilkoers central rate (tussen centrale banken)
spilkoers adjustable peg; crawling peg (in wisselkoersstelsel) die aangepast kan worden
spionage espionage; industrial spying [Am.]
spitsvondig astute; to divide (schrander)
splitsen to split (up)
splitsen to splice; division; subdivision (van touw)
splitsen (specificeren) naar to analyse; split (up)
splitsing splitting (up)
splitsing spin-off; haste; expedition (afsplitsing)
spoed speed
spoed urgent (op brief)
spoedbestelling express delivery
spoedcircuit short-cut circuit; quick; prompt
spoedig speedy
spoedig herstel speedy recovery
spoedige levering prompt delivery
spoedopdracht/-karwei rush job
spoedorder rush order; dispatch earning
spoedpremie dispatch money; to hurry up matters (in haven)
spoedshalve to expedite matters
spoedstuk urgent document
spoedtelegram urgent telegram
spoedvergadering emergency meeting
spoedwerk rush work
spoedzending express parcel (per post)
spool-verwerking spooling; trail; trace
spoor railway (spoorweg)
spoor track; railroad [Am.] (indruk, teken)
spooraansluiting rail connection
spoorabonnement railway season ticket; railway guide
spoorboekje railway time table
spoorkaartje railway ticket; railway charge
spoorvracht railway carriage
spoorvrachtbrief railway consignment note; railroad [Am.]
spoorweg railway
spoorwegaansluiting railway connection
spoorwegarbeider railway worker
spoorwegbeambte railway employee
spoorwegbouw railway construction
spoorwegconcessie railway concession; railway conductor
spoorwegconducteur railway guard
spoorwegexploitatie operation of a railway
spoorwegfond railway security
spoorwegkiosk railway bookstall
spoorwegmaatschappij railway company
spoorwegmaterieel rolling stock
spoorwegnet railway system
spoorwegonderhoud railway maintenance
spoorwegonderneming railway company
spoorwegstaking railway strike
spoorwegstatistiek railway statistics; railway tariff (for goods); railway fare(s) (for persons)
spoorwegtarief railway rate(s); rail carriage
spoorwegtransport railway transport
spoorwegverbinding railway connection
spoorwegverkeer railway traffic; rail carriage
spoorwegvervoer railway transport
spoorwegwaarden railway securities
spoorwegwerkplaats railway workshop
spoorwegwet Railway Act
sportvereniging sports club
spotprijs nominal price (zeer lage prijs)
spraakherkenning voice recognition; spreading; dispersion
spreiding spread
spreiding range (in artikelen, uitkomsten van getallen)
spreidingsdiagram scatter diagram
spreker speaker
spreker orator (redenaar)
spreker spokesman; multi-stage consolidation (woordvoerder voor anderen)
sprongsgewijs variabele kosten progressive fixed costs; accrued charges; accruals
sprongsgewijze consolidatie one step consolidation (without preparation of sub-consolidations); rod
staaf bar
staaf ingot (goud, zilver)
staaf stick (zeep, e.d.)
staafdiagram bar chart; gold in bars; ingots of gold
staafgoud bar gold
staakhouder stakeholder (belanghebbende)
staalaandelen steel shares
staalconstructie steel construction
staaldraad steel wire; steel industry
staalfabricage steel manufacturing
staalfabriek steel works
staalfabrikant steel manufacturer
staalgieterij steel foundry
staalindustrie steel industry
staalkaart pattern card; wire rope
staalkabel steel rope
staalkartel steel cartel
staalproduct steel product
staalprofiel steel section; statement; summary [Am.]
staat list (lijst)
staat rank; steady; stationary (rang)
staat state (rijk)
staat state; to live in state (toestand)
staat return (officiële opgave)
staat schedule (tabel, opgave)
staat exhibit (bij balans, contract)
staat van baten en lasten statement of profits and losses; for the good of (general); in aid of
staat van baten en lasten statement of revenue and expenditure; funds flow statement; funds statement; statement of changes in financial position; flow-of-financing-resources statement [Am.]
staat van dienst record of service; statement of cash flows; cash flow statement
staat van herkomst en besteding der middelen statement of source and application of funds
staat van herkomst en besteding der middelen statement of source and application of funds
staat van herkomst en besteding der middelen statement of source and application of funds
staat van insolventie state of insolvency; statement of receipts and disbursements; statement of revenue and expenditure (financiële toestand)
staat van ontvangsten en uitgaven cash statement
staat van rekening en verantwoording statement of charge and discharge (van executeur-testamentair)
staat van toegevoegde waarde value added statement
staathuishoudkunde political economy
staathuishoudkundige political economist
staatkunde politics
staatkundig political
staatkundig evenwicht balance of power
staatsaangelegenheid state affair
staatsalmanak state directory; government official
staatsambtenaar civil servant
staatsbank national bank; national bankruptcy
staatsbankroet state bankruptcy; public enterprise
staatsbedrijf state-owned enterprise
staatsbegroting national budget; state control
staatsbeheer administration of the state; state concern; national interest (van de staat)
staatsbeheer state management (door de staat)
staatsbelang national concern
staatsbeleid statesmanship; government interference
staatsbemoeiing state interference
staatsbestuur state government
staatsbetrekking government office
staatsblad official journal
staatsboekhouding national accounting
staatsbudget national budget; citizen
staatsburger subject
staatsburgerschap citizenship
staatscommissie government commission
staatscontrole government control; official gazette
staatscourant official journal; government service; civil service
staatsdienst public service; state certificate; public lands
staatsdiploma government certificate; state demesne; public domain
staatsdomein(en) public estate; state printing office; in England: H.M.’s Stationery Office
staatsdrukkerij government printing office; state property
staatseigendom public property; matriculation (for entrance to university)
staatsexamen state examination; national finance
staatsfinanciën public finance
staatsfondsen government securities
staatsfondsen public securities; state guarantee (inclusief provincie en gemeente)
staatsgarantie government guarantee
staatsgeheim state secret
staatsgelden public funds
staatshulp state aid; public revenue
staatsinkomsten national revenue; government interference
staatsinmenging state interference
staatsinmenging government interference
staatsinrichting form of government
staatsinstelling public institution
staatskapitalisme state capitalism
staatskas public funds
staatskrediet state credit (verleend door de staat)
staatskrediet national credit; public domain (vertrouwen in de staat)
staatslanderijen public lands; state loan
staatslening government loan
staatsmacht power of the state; fiscal monopoly
staatsmijn state mine; government debenture; government stock
staatsmonopolie state monopoly; government owned mine
staatsobligatie government bond
staatsonderneming state enterprise; public revenue
staatsontvangsten national revenue
staatspensioen government pension
staatsrecht constitutional law
staatsrechtelijk constitutional(ly); public debt
staatsschuld national debt
staatssecretaris undersecretary (parliamentary)
staatsspoorweg state railway
staatssteun state aid
staatsstuk state document; government grant
staatssubsidie state subsidy; government control
staatstoezicht state control; public expenditure
staatsuitgaven national expenditure
staatsuitkering state benefit
staatsverzekering state insurance
staatsvorm form of government
staatswetenschappen political science
staatszaak state affair
staats-ziekteverzekering national health insurance
stabiel stable
stabiele valuta stable currency
stabilisatie stabilization
stabilisatiefonds stabilization fund
stabiliseren to stabilize
stabiliserende biedkoers stabilizing bid (van de leider van een emissie)
stabiliteit stability; extent of completion [Am.]
stadium van uitvoering/voltooiing stage of completion
staf staff
staf- en lijnorganisatie staff and line organization; off-line executive [Am.]
staffel ladder; equated calculation of interest
staffelen progressive adding
staffellening loan with varying interest vate; ladder system; balance method
staffelmethode steps method; step-by-step form; ladder form
staffelvorm steps form; period of probation
staffunctionaris staff officer; officer
staflid staff member; progressive addition
stage training period
stageperiode training period; internship
stageperiode van faculteitslid faculty internship [Am.]; probationer (in het bedrijfsleven)
stagflatie stagflation; suspension
stagiaire trainee
stagnatie stagnation
stagnatie hold-up; to be held up (van verkeer)
stagnatie standstill (in bedrijf)
stagneren to stagnate
stagneren to be at a standstill; to suspend (van bedrijf, zaken)
staken to stop; to abandon operations
staken to discontinue; to suspend (van leveringen)
staken to cease (van vijandelijkheden)
staker striker; the strikers
staking stoppage; in the event of a tie
staking strike (van werk)
staking van betaling suspension of payments; tie
staking van stemmen equality of votes
stakingsactie strike action
stakingsbreker strikebreaker
stakingsgelden strikefunds
stakingskas strike fund
stakingskas strike fund
stakingspost picket (strike)
stakingsrecht right to strike
stakingsuitkering strike pay
stakingsverbod prohibition of strikes
stakingsvrijstelling business retirement relief (fiscale tegemoetkoming)
stakingswet strike act; wild cat strike
stallen to place temporarily (van effecten, schatkistpapier)
stallingsovereenkomst accommodation agreement (van effecten)
stambestand master file
stam-cessiecontract basic assignment contract; master data
stamgegevens standing data
stamkaart master card
stamkapitaal original capital
stamkrediet basic credit
stamrecht standing right
stamsalaris basic salary
stand by stand-by; current status
stand van zaken state of affairs
standaard standard
standaard kostprijsmethode standard cost method
standaard machine-tijd standard machine time
standaard materiaalverbruik standard material
standaard uren standard hours
standaard valutapakket standard currency basket
standaardafwijking standard deviation (-deviatie)
standaardbrief standard letter; generalized purpose audit program [Am.]
standaard-controleprogramma standard audit program
standaarden m.b.t. de rapportering reporting standards
standaarden m.b.t. onderzoekingen examination standards
standaarden voor de jaarrekening accounting standards
standaarden voor de jaarrekening-uitgevende organisaties accounting standard setting bodies
standaardformaat standard size; standardized form
standaardformulier standard form
standaardformulier standard form
standaardfout standard error (statistisch)
standaardgewicht standard weight
standaardiseren to standardize; normal feature
standaardkenmerk standard feature
standaardkoers standard rate of exchange
standaardkosten standard costs
standaardkostensysteem standard costing system
standaardkostprijs standard cost
standaardkostprijs-afwijkingen standard cost variances; basic wage; standard rate of wages
standaardloon standard wage
standaardloos geldsysteem standardless monetary system
standaardmodel standard type
standaardpakket standard package; basic rate
standaardpremie standard rate
standaardprijs standard price; base time
standaardproductie standard production
standaardproductie-grootte standard volume; package program
standaardprogramma standard program
standaardtijd standard time
standaardverklaring standard report; verification through control totals
standencontrole summation check; control register
standenregister register of check totals; station; post; view
standplaats place of work; point of view; viewpoint
standpunt standpoint (figuurlijk)
stapel batch; staple commodities; staples (groep)
stapelgoederen staple goods
stapelhandel staple trade
stapelloop launching (van schip)
stapelproduct staple product
stapeltotaal batch total
stapelverwerking batch processing; step by step
stapsgewijs stepped (stap voor stap)
stapsgewijze transactie stepped transaction
startadres starting address; seed money
startkapitaal seed capital
starttoets start key
statiegeld deposit
station op afstand remote station (communicatiesysteem)
stationschef station-master; deputy manager
stationschef station manager
statisch static
statisch geheugen static storage
statische controle static check; statist
statisticus statistician
statistiek statistics
statistiek met n variabele univariate statistics; acceptance sampling
statistische cijfers returns; uncontrollable cost(s)
statistische kwaliteitscontrole statistical quality control
statistische kwaliteitscontrole statistical quality control
statistische steekproefmethode statistical sampling
status status
status state (toestand)
statussymbool statussymbol
statutair statutory; authorized capital
statutair aandelenkapitaal authorised sharecapital; authorised stock
statutair dividend statutory dividend
statutair kapitaal statutory capital
statutaire bepalingen provisions of the articles of association; reserve provided by the articles
statutaire reserve statutory reserve
statutaire zetel registered office; articles of incorporation [Am.] company by-laws [Am.] (van vennootschap)
statuten regulations (van vereniging)
statuten (memorandum and) articles of association (van vennootschap)
statutenwijziging amendment/alteration of the articles association
statuut statute; to confirm; to substantitate
staven to bear out
staven to verify (na onderzoek)
staven to support; to establish (met bewijsstukken)
stavende bewijsstukken supporting evidence
stavende gegevens supporting data
staving confirmation; in support of
stedelijke eigendommen urban property; urban estate
stedelijke onroerende goederen urban property; well-founded
stedelijke vervuiling urban pollution; solid; valid
steekhoudend sound; kickback [Am.]; slush money; backhand payment (in popular language)
steekpenning bribe (money); corruption
steekpenningen aannemen to accept bribes; test check; surprise inspection
steekproef random test (figuurlijk)
steekproef sample taken at random; sampling aberration (willekeurig, bijv. uit goederen)
steekproef t.b.v. accountantscontrole audit sample; [test) sample
steekproefafwijking sampling deviation
steekproefeenheid unit of sampling
steekproefmethode sample selection method; substantive sampling
steekproefnemer sampler
steekproefomvang sample size
steekproefresultaat sampling result
steekproefrisico sampling risk
steekproefsgewijze controle naar de goede werking van de interne controle horizontal audit; test footing
steekproefsgewijze telling test count (natellen t.b.v. controle)
steekproeven met vaste tussenpoos fixed interval sampling; testing; sampling [Am.]
steekproeven t.b.v. accountantscontrole audit sampling; test check; test checking
steekproevencontrole test audit
steekproevencontrole test audit
steekproevencontrole op (fysieke) voorraden physical unit sampling; random sample
steekwagentje trolley; to rob
stelen to steal; to filch
stelen to pilfer (van kleine dingen)
stellage combination transaction (financieel)
stellen to quote a two-way price; author (afgeven van bied- en laatprijs)
steller writer
steller dezes the [present) writer (in brief)
steller van een kas-accreditief person for whose account a cash credit is opened; theorem
stelling thesis
stelling scaffold(ing) (stellage)
stelling position (bewering)
stelling proposition; bin card; bin docket [Am.] (wiskundig)
stelling nemen to take a (decided) stand upon a subject
stellingkaart stock card (magazijn-voorraadkaart)
stelregel principle
stelsel system
stelsel van administratieve verantwoording en verslaglegging accounting system; unmethodical
stelsel van proportionele dekking proportionate reserve system (van bankbiljetten)
stelselloos unsystematical; lack of method
stelselloosheid want of system; consistent
stelselmatig systematic; consistency
stelselmatigheid systematicalness
stem vote; ballot paper (bij stemming)
stem voice (ook figuurlijk)
stembiljet voting paper; polling committee
stembureau polling station
stemgerechtigd entitled to vote; voting equity shares; voting common stock [Am.]
stemgerechtigde gewone aandelen voting common shares; voting agreement
stemmen to vote
stemmen bij eenvoudige meerderheid to vote by majority rule
stemmen bij volmacht to vote by proxy
stemmen op afstand remote voting; to vote in favour for
stemmen voor to vote for
stemmenverhouding proportion of votes; vote
stemming ballot; tendency; mark (geheim)
stemming voting (het stemmen)
stemming (market)sentiment; rubber stamp; seal (van de markt)
stemming bij volmacht proxy vote
stemming naar handopsteking vote by show of hands; to hold one’s ground; to maintain one’s position
stemovereenkomst voting trust; right to vote; voting power
stempel stamp
stempel hall-mark (keur)
stempelen to stamp
stempelen to hall-mark; stenography (van keur voorzien)
stempelkussen stamp pad; to seal; to mark
stemrecht voting right
stemvolmacht proxy (for vote); to record one’s vote
steno shorthand; shorthand writer (grafie)
stenograaf stenographer
stenografisch opnemen to take down in shorthand; stenographic report
stenogram shorthand notes; stenotypist
stenotypist(e) shorthand typist
sterfhuis-constructie leveraged die-out (form of financial reorganization of an insolvent company) (financiële reorganisatie)
sterfte mortality
sterftecijfer death rate
sterftecurve mortality curve; mortality rate
sterftekans expectation of death
sterfterisico mortality risk; mortality statistics
sterftestatistiek mortality returns; life table; mortality chart
sterftetafel mortality table
sterfteverlies mortality loss(es); mortality experience
sterfteverloop actual mortality; mortality profit
sterftewinst mortality gain(s)
sterk beïnvloeden to impact [Am.]
sterk dalen to drop sharply (steeply); slump in sales
sterke beïnvloeding impact [Am.]
sterke beïnvloeding van de marktprijs market impact; on an arm’s length basis (beurskoers)
sterke daling van verkopen collapse of sales; realty; land and buildings
sterke gulden strong guilder
sterke invloed hebben op to impact
sterke munt/valuta strong currency
sterke verlaging van prijzen cut in prices
sterkmakingsverklaring letter to answer for a third party
sterling deviezen sterling exchange
sterling saldi sterling balances
sterlinggebied sterling area
sterlingobligatie sterling bond
steunen to peg (the market) (de markt)
steunen to uphold (handhaven, verdedigen)
steunen op to rely upon (gebruik maken van)
steunen op de interne controle to rely upon internal control
steunfonds relief fund
steungeld relief money; support level
steunlijn support line; support line (bij technische analyse)
steunniveau-lijn support level
steunorder supporting order (beursterm)
steunorganisatie relief organization
steunpilaar mainstay (figuurlijk: peiler, hoeksteen)
steunprijs support price; relief aid (voor landbouwproducten)
steunverlening support
steunvordering support claim; to establish
stichten to found
stichten to start (van fonds, vennootschap)
stichter founder
stichtersaandeel founder’s share; trust; institution (bewijs)
stichting foundation
stichting foundation (het stichten)
stichting of trust ter behartiging van personeelsvoorzieningen employee benefit trust; establishment
Stichting van de Arbeid Labour Foundation
stichtingenregister register of foundations; charter (of foundation)
stichtingsakte deed of foundation
stichtingskapitaal foundation capital
stichtingskapitaal endowment fund (van fonds)
stichtingskosten van een gebouw all-in cost of a building; dynamic pension
stijgend pensioen increasing pension; uptrend; appreciation; upward movement
stijgende tendens upward trend
stijgende trend upward trend; increase; advance; rise of wages
stijging rise; increase in wages; wage increase
stijging van de lonen increase of wages; silent; quiet; slack
stil still; dull; inactive
stil slack; inner reserve (van zaken)
stil quiet; dull; stagnant (van markt)
stil pandrecht undisclosed lien on claims and debtors (op vorderingen op naam)
stille curatele secret receivership; internal reserve; undisclosed reserve (onder bewindstelling)
stille reserve hidden reserve; dead season; secret partner
stille seizoen off season
stille seizoen off-season; sleeping partner; dormant partner (stille tijd)
stille vennoot silent partner; inactive corporation [Am.]
stille vennoot sleeping partner; dormant partner
stille vennootschap dormant company
stilstaand idle; down time (buiten gebruik)
stilstandtijd idle time (van machines, etc.)
stilzwijgende erfdienstbaarheid implied easement
stilzwijgende koersgevoeligheid implied volatility
stilzwijgende kosten implicit cost(s) (bijv. tijd en geld)
stilzwijgende overeenkomst tacit agreement
stilzwijgende voorwaarde implied condition; incentive
stimulans stimulus
stimuleren to stimulate
stimulerend aandelenoptieplan incentive stock option plan
stimuleringsbonus incentive bonus; incentive plan
stimuleringsregeling incentive scheme
stiptheidsactie work-to-rule (precies volgens de regels werken)
stipuleren to stipulate
stochastiek stochastics; capital bonus; scrip issue
stochastisch stochastic; scrip dividend; stock dividend [Am.]
stockdividend stock dividend; unpaid dividend
stockdividend share dividend
stop-loss order stop-loss order
stoptoets stop key; to bring to a standstill
stopzetten to stop; to shut down the factory
storing disturbance; breakdown; stagnation
storing interference (radio)
storing interruption of work (bedrijfs-)
storing interruption (onderbreking)
storing disorganization (ontwrichting)
storing failure (van electriciteit, etc.)
storingsbehandeling failure handling (van computerapparatuur, etc.)
storingsfrequentie failure rate (van computerapparatuur, etc.)
storingsregistratie failure logging (van computerapparatuur, etc.)
storingstijd down time (van computerapparatuur, etc.)
storingvrije stroomvoorziening no-break power supply
stormschade storm damage
stormschadeverzekering storm insurance; to cancel (an entry)
storneren to reverse; cancellation (of an entry); adjustment of an account (van post)
storno reversal (of an entry)
storno-recht right of reserval; to deposit; to pay
storten to pay in (van geld)
storten to contribute; deposit (bijdragen)
storten to pay over (afdragen)
storting payment (van geld)
storting call (op aandelen)
storting contribution (towards); voucher; certificate of payment (voor pensioen)
storting (van kapitaal) in contanten cash contribution; credit voucher
stortingsbewijs deposit receipt
stortingsdatum date of payment
stortingsplicht/-verplichting liability to pay-in capital (of shareholder); deposit slip (van aandeelhouder)
stortingsregister deposit ledger; street hawker; street vendor
stortingsreu paying-in slip
straatventer huckster; penalty
straf punishment
straf stringent; liable to punishment (streng)
straf deposito penalty deposit; branch establishment
straf disconto penal discount
strafbaar punishable; penal offence
strafbaar feit punishable offence; to make punishable; to make an offence
strafbaar stellen to penalize
strafbaar volgens de wet punishable by law; liability to punishment
strafbaarheid punishability
strafbepaling penalty clause; special deposit
strafdeposito penalty deposit
strafdisconto penal discount
straffen to penalize; criminal proceedings (financieel)
strafgeding criminal case
strafmaat measure of punishment
strafmaatregel punitive measure; additional postage
strafport surcharge
strafportzegel postage due stamp
strafprocedure criminal procedure; penal law
strafrecht criminal law; to institute criminal proceedings
strafrechtelijk vervolgen to prosecute criminally
strafrechtelijke aansprakelijkheid criminal liability
strafrechtelijke belastingzaken criminal tax matters
strafrechtelijke boete criminal penalty
strafrechtelijke vervolging criminal prosecution
strafrechtspraak administration of criminal justice
strafvordering criminal procedure
strafwetgeving penal legislation; criminal proceeding
strafzaak criminal case; penal code
stramien framework
strategie strategy
strategie m.b.t. afstoten/beëindigen van (zakelijke) activiteiten exit strategy
strategisch strategic(al)
strategisch samenwerkingsverband strategic alliance
strategische analyse strategic analysis
strategische bedrijfseenheid strategic business unit (S.B.U.) (binnen grote onderneming)
strategische kostenbeheersing strategic cost management
strategische kostprijscalculatie strategic costing
stratificatie stratification
stratificatiemethode stratification method
stratificeren to stratify
stratum stratum (groep/laag van gelijkwaardige eenheden)
streefdatum target date
streek stroke (met pen)
streek trick; region; area (list)
streek district (oord, gebied)
streekplan regional plan; to throw off one’s balance; line
streep stripe
streepjescode barcode; purport; tenor
strekking scope; rigid; strict (doel)
strekking tendency (figuurlijk)
strekking van de accountantsverklaring scope of the auditor’s report; close; stern
streng severe
streng doorvoeren to enforce rigorously; to keep strictly secret
streng geheim houden to keep strictly private
streng in zijn opvattingen rigid in one’s views
streng logisch strictly logical; strictly accurate
streng nauwkeurig exact
streng toezicht close supervision
streng verboden strictly prohibited; strict economy
strenge bezuiniging rigid economy
strenge maatregel stringent measure
strenge toepassing rigorous enforcement; to strive after; to aspire
streven naar to aim at
strijdig contrary (tegengesteld)
strijdig incompatible; precise; exact (onverenigbaar)
strijdig met contrary to
strijdig met incompatible with; rigorous (onverenigbaar met)
strijdig met detrimental to (nadelig voor belangen)
strikt strict
strikt genomen strictly speaking
strikt/streng vertrouwelijk strictly private and confidential
strikte geheimhouding strict secrecy; precision; straw man
striktheid strictness; dummy; man of straw
stroman figure head
strook slip (papier)
strook zone (kust, grens)
strook strip (land, stof, band)
strook counterfoil; flow (van postwissel, etc.)
stroom stream
stroom current (elektriciteit)
stroom van woorden flow of words
stroomafgifte current output
stroomafnemer consumer of current; down the river (consument)
stroomafwaarts downstream
stroombesparing saving of current
stroomdiagram flow chart; up-river
stroomopwaarts upstream; process flow chart
stroomopwekking generation of current; flow process chart; procedure flow chart
stroomschema flow chart
stroomschematechniek flow chart technique
stroomspanning voltage
stroomsterkte strength of current; power failure
stroomstoring failure of (electric) current
stroomuitval power failure
stroomverbruik consumption of current
stroomverkoop sale of current; power supply
stroomvoorziening electricity supply
stroppenpot loan-loss reserve (voorziening bij banken voor verliezen op debiteuren/leningen)
structureel structural
structurele kosten van bedrijfsuitoefening enabling costs
structurele werkloosheid structural unemployment
structureren to structure
structuur structure (figuurlijk)
structuurbeleid structural policy
structuurcontrole structure check
structuurschema structure flowchart
structuurtoezicht structural supervision
structuurvennootschap large public company
studeerkamer/-vertrek study
studeren to be at university (aan universiteit)
studie study
studie- en onderzoekingskosten research and development expenditure; bursary; burse
studiebeurs scholarship
studiebijeenkomst seminar
studieboek text book
studiegegevens academic record (studieprestaties van een persoon)
studiegenoot fellow-student
studiejaar academic year (universiteit)
studiekosten college expenses; education allowance; education benefit (universiteit)
studietoelage exhibition; educational policy
studieverzekering education insurance; to stem
studievriend college friend; to stop; to arrest
stuiten to check
stuiten to arrest; shocking; revolting (van vonnis)
stuiten op to meet with
stuitend offensive; certificate
stuk security (effect)
stuk grond piece of land (terrein)
stukgoederen general goods
stukkenrekening securities account
stukkenvordering securities claim
stukloon piecework payment; to work by the piece
stukloontarief piecework rate
stuknummer security number
stuksgewijze one by one
stuksgewijze (per stuk) verkopen to sell by the piece; job work; custom work
stukvervoer transport of general cargo; parcel rate (train)
stukvracht berth rate (ship); piece wages; job wage (tarief)
stukwerk piecework; jobbing workman
stukwerker pieceworker; steering committee; steering group
stuurgroep control group
stuurmansreu mate’s receipt
stuurorgaan controlling unit
stuwadoor stevedore; stevedoring firm
stuwadoorsfirma firm of stevedores; stowage charges
stuwadoorskosten stevedoring charges
stuwer (business) driver (van bedrijfsactiviteiten)
sub judice sub judice; detail account [Am.]
sub-agent sub-agent
sub-bestand sub-file
subcommissie sub-committee
sub-functie sub-function
subgroep sub-group; subsidiary ledger; book of secondary entry
sub-grootboek subsidiary ledger
sub-grootboek sub-ledger
sub-grootboek met persoonlijke rekeningen personal ledger; attached ledger (debiteuren/crediteuren)
sub-grootboek van rekeningen waarop beslag is gelegd attachment ledger
sub-hypotheek sub-mortgage; second charge
sub-hypotheek sub-mortgage
subjectief subjective
subjectieve informatie subjective information
subjectieve waarde subjective value
subjectiviteit subjectivity
sub-marginaal sub-marginal; subsidiary account; sectional account
subordinatie subordination
sub-rekening sub-account
subrogatie subrogation
subroutine sub-routine
subroutine subroutine
sub-schema sub-scheme
subsidiair alternatively (bijwoord)
subsidiair krediet subsidiary credit
subsidiariteit subsidiarity
subsidiariteitsbeginsel subsidiarity principle
subsidie subsidy
subsidie grant (toelage)
subsidie subvention (voor wetenschappelijke doeleinden)
subsidie voor buiten productie gestelde landbouwgrond set-aside payment
subsidieregeling subsidy scheme; to subvention; to make grants
subsidiëren to subsidize; making of a grant
subsidiëring subsidization
sub-standaard substandard (onder de maat)
substantialistisch substantialistic
substantialistisch stelsel substantialistic system
substantieel substantial
substitutie substitution
substitutie van crediteuren substitution of creditors
substitutie van debiteuren substitution of debtors; substitute
substituut deputy
substituut-griffier deputy registrar
substituut-officier deputy prosecutor
subsysteem sub-system; subsidiary total
subtotaal sub-total
successie succession
successie-aangifte inland revenue account
successie-akte deed of inheritance
successie-koers inheritance value
successie-memorie deed of inheritance; inheritance tax; estate tax; capital transfer tax
successie-planning estate planning; death duty; succession duty [Am.]
successierecht estate duty; law of descent (belasting)
successierecht law of succession (wetgeving)
Successiewet Inheritance Act
summier brief
summier behandelen to deal with briefly/summarily; bonus dividend
superdividend extra dividend
supergeleider superconductor
supergeleiding superconductivity; superfund tax [Am.]
superheffing super tax (van belasting)
supplement supplement (to); supplementary volume (op)
supplement supplement; to supplement (boek, tijdschrift)
suppleren to make an additional payment; to provide additional cover
suppleren to pay up more margin (beursterm)
suppletie supplementary payment
suppletiepremie additional premium
suppletoir supplementary
suppletoire begroting supplementary budget
suppositie supposition
supra protest supra protest; excess; overplus [Am.]
surplus surplus
surplus aan eigen vermogen boven vennootschappelijk aandelenkapitaal corporate surplus [Am.]
surplus obligatie surplus bond
surplus voorraad excess stock; excess inventory [Am.]
surpluspercentage surplus percentage; excess inventory; inventory overage [Am.]
surplusvoorraad surplus stock; suspension of payment
surseance van betaling moratorium; final moratorium
surseance van betaling aanvragen to institute insolvency proceedings; to supervise; to watch
surveilleren to keep surveillance
swap-overeenkomst swap agreement
swap-positie swap position
swap-risico swap risk
switch transactie switch transaction
symbolisch symbolic
symbolische staking token strike
symbool symbol (teken)
symmetrisch symmetric
sympathiestaking sympathetic strike
symposium symposium
synchronisatie synchronization
synchroniseren to synchronize; combine; pool
synchroon synchronous
syndicaat syndicate
syndicaat Consortium banking operation (consortium-transactie)
syndicaat voor activa waarop beslag is gelegd distressed asset pool; syndicate agreement
syndicaatovereenkomst underwriting agreement
syndicaatvorming syndication
syndicalisme syndicalism
syndroom van plotselinge rijkdom sudden wealth syndrome
synergisch synergic
synoniem synonymous (bijv. nw.)
synoniem synonym (zelfst. nw.)
synopsis synopsis
synthese synthesis
synthetisch synthetic(ally)
synthetische controle synthetical audit(ing); method
systeem system
systeem met mogelijkheden van schaalvergroting/-verkleining scalable system
systeem van kostprijsadministratie cost system
systeemanalist system(s) analyst
systeemanalyse system(s) analysis
systeembeheer system(s) control
systeembeheerder system(s) manager
systeembeschrijving system(s) narrative
systeembesturing system(s) control
systeembeveiliging system(s) protection
systeemcontrole system(s) check
systeemdefinitie system(s) definition
systeemdocumentatie system(s) documentation
systeemevaluatie performance evaluation
systeemgebruiker system(s) user; reliance approach
systeem-gegenereerd system-generated
systeemgerichte benadering systems approach; informatics
systeemgerichte benadering systems approach; system-based auditing
systeemgerichte controle systems audit; pre-year-end audit [Am.]
systeemgerichte controle systems audit
systeemhuis systems house
systeemingenieur systems engineer
systeemintegriteit system integrity
systeeminvoer system input
systeemlicentie franchising
systeemlicentiegeld franchise fee (franchisegeld)
systeemlicentienemer franchisee
systeemlicentieverlener franchisor
systeemonderhoud system maintenance
systeemontwerp system(s) design
systeemontwikkeling system(s) development
systeemplanning system(s) planning
systeemprogrammatuur system software
systeemprogrammeur system(s) programmer
systeemstroomschema system(s) flow chart
systeemtest system(s) test
systematiek systematics
systematische selectie systematic selection
systematiseren to systematize; job; duty
systemen en procedures systems and procedures
taak task
taak assignment; task demarcation; task delineation; terms of reference (opdracht, ook)
taakafbakening task assignment; task description; job specification
taakbeschrijving job description
taakclassificatie job classification
taakloon task wages; terms of reference
taakloonsysteem task system of pay; job specification; task description
taakomschrijving job description
taakstellend budget tasksetting budget
taakstellend doel stretch target
taakverdeling segregation of duties; work assignment
taakverdeling job assignment (toewijzing van werk)
taal language
taaltechnologie language engineering; chart
taalverwerkingsmachine language processor; schedule; list
tabel table; in tabular form
tabellarisch tabular
tabellarisch journaal columnar journal; trillion [Am.]
tabellarisch journaal columnar journal
tabellarisch overzicht tabular statement
tabellarisch rangschikken to tabulate; analysis books; analytical books
tabellarisch systeem columnar system; columnar books; columnar account books
tabellarische boeken tabular books; tabulating machine (boekhoudkundig)
tabelleermachine accounting machine
tabelleren to tabulate
tabelvorm tabular form
tabulatie tabulation
tabulator tabulator
tabulatorstop tabulator stop
tactiek tactics
tactisch tactical
tafelcomputer top desk computer
tafelmodel table model
tafelrekenmachine desk calculator
talon talon; stub [Am.] (van effect)
talon counterfoil; bonus; share in the profit (van cheque, etc.)
tantième tantieme
tantièmeregeling bonus plan; rate
tarief tariff; duty
tarief freight (rate) (vracht)
tarief tariff (douane)
tarief postage (post)
tarief rate (prijs)
tarief rate (spoorwegen)
tarief fare; rate of postage (personenvervoer)
tarief (prijs) met korting preferred rate
tarief (prijs) voor bedrijven corporate rate
tariefindeling tariff classification; tariff rate
tariefklasse tariff class
tariefloon standard wage
tariefovereenkomst tariff agreement
tariefpolitiek tariff policy
tariefregeling tariff arrangement
tariefrentevoet actuarial rate of interest; rating (levensverzekering)
tariefstelling pricing
tariefstelsel tariff system; rate structure
tariefstructuur tariff structure
tariefwetgeving tariff legislation; rating
tarievenboek tariff (book); rate war
tarievenoorlog tariff war
tarifering pricing; book of rates
tarra tare
tarragewicht tare (weight)
tastbaar tangible
tastbaar bezit tangible property
tastbaar voordeel tangible benefit
tastbare activa tangible assets; valuator [Am.] (materiële activa)
tastbare waarde tangible value; valuer; valuation consultant [Am.]
taxateur appraiser; valuation
taxatie appraisal
taxatie estimate; appraisal fee (raming van schade)
taxatiekosten valuation charges; valuation assignment
taxatieopdracht appraisal assignment
taxatieprijs valuation (price); appraisal report
taxatierapport valuation report; appraised value
taxatiewaarde valuation
taxeerbaar appraisable
taxeren to value (at) (op)
taxeren to estimate (at) (op)
te behandelen (achterstand in) orders backlog of orders
te betalen belastingen taxes to be paid
te betalen dividenden dividends to be paid; accrued liabilities; accrued expenses
te betalen kosten accrued expenses
te betalen posten/kosten accounts payable; bills payable
te betalen wissel bill payable; note payable [Am.]
te betalen wissels notes payable
te boek staan voor een waarde van..... having a bookvalue of; to make an entry; to record
te danken aan due to
te gelde maken to realize; popular language)
te goeder trouw handelen to act in good faith
te grote voorraad overstock
te hoge kostprijs berekenen to overcost; predetermined cost
te hoge/te lage verzekering over-insurance; under-insurance
te hoog taxeren to overvalue
te hoog verzekeren to over-insure
te innen cheques cheques not yet presented for payment
te innen coupons coupons receivable; notes receivable
te innen vorderingen accounts receivable; receivables
te innen wissel bill receivable; note receivable [Am.]
te innen wissels bills receivable
te koop aanbieden to offer for sale
te koop aangeboden worden to be on offer
te koop gevraagd wanted to purchase
te koop staan to be (up) for sale
te koop zetten to put up for sale
te laag taxeren to undervalue; technician
te laag verzekeren to under-insure
te leen geven to lend
te leen hebben to have on loan; to obtain the loan of
te leen ontvangen to obtain on loan
te leen vragen to ask for the loan of
te licht tellen to underrate; to think too much of
te ontvangen interest interest receivable
te ontvangen posten accounts receivable
te ontvangen wissels bills receivable
te oordelen naar judging from
te passiveren post item to be treated as a liability
te uwen laste to your debit; to debit to the account of
te uwer dispositie at your disposal; thesis (for a doctorate); treatise
te veel berekenen to overcharge
te verdelen winst profit available for distribution (beschikbaar voor uitkering)
te verwaarlozen negligible; not material
te zwaar belasten to overtax (belasting)
te zwaar tellen to overrate; tale quale
technicus engineer; technical science; technology
techniek engineering; skill
techniek technique (bedrevenheid)
technisch technical
technisch ontwerp technical design
technische achteruitgang physical deterioration
technische afschrijving physical depreciation (waardevermindering)
technische afschrijving physical depreciation (waardevermindering)
technische analyse technical analysis (van aandelen)
technische analyse van aandelen technical analysis of shares
technische gegevensverwerking technical data processing
technische hogeschool technical university
technische hogeschool technical university
technische hulpmiddelen technical appliances
technische informatica technical informatics; technical working life; estimated useful life (under technical aspects)
technische levensduur physical life
technische levensduur physical life
technische ontleding product teardown (van concurrerend product)
technische rente actuarial interest rate; technical reserve (assurantie)
technische reserve underwriting reserve; physical wear and tear (assurantie)
technische slijtage technical wear and tear; to wear out; to wear off
technische slijtage technical wear and tear
technische uitrusting technical equipment
technische uitrusting technical equipment
technische veroudering technological obsolescence; physical inventory [Am.]; technical stock
technische voorraad physical inventory [Am.]; physical stock; technical stock
technische voorraad physical stock
technisch-maximale capaciteit installed capacity
technologie technology
technologische levensduur technological life
tegemoetkoming remuneration (beloning)
tegemoetkoming contribution; facility (bijdrage)
tegemoetkoming concession; relief (concessie)
tegemoetkoming reduction; compensation; indemnification (reductie)
tegemoetkoming allowance; to await; to anticipate (vergoeding)
tegemoetkoming accommodation (coulantheid)
tegemoetzien to look forward to
tegen (met) elkaar verrekenen to set off against each other
tegen betaling van een gering bedrag at a small (nominal) charge; amounting to; to the extent of
tegen boekwaarde at book value; parcel
tegen brandschade verzekeren to insure against fire; customers; clientele
tegen cessie van vorderingen against assignment of debtors; negligent; careless
tegen de koers van at the price of
tegen de markt in gaan to buck the market; strong market
tegen de trend ingaan to buck the trend
tegen iemand optreden to take action against a person; conception
tegen inlevering van against surrender of; component (part)
tegen kostprijs at cost
tegen kwitantie against receipt
tegen misbruiken optreden to take measures against abuses; view; opinion
tegen taxatieprijs at a valuation; to appraise (at); to assess (at)
tegen vergoeding for a consideration
tegen vergoeding van rente against interest
tegenaanbieding counter offer
tegenaanklacht recrimination
tegenarbiter counter arbitrator
tegenargument counter argument; counter stipulation
tegenbeding condition
tegenbericht contrary advice; counter charge
tegenbeschuldiging recrimination
tegenbewijs proof to the contrary
tegenbezoek return call
tegenbod counterbid
tegenboeking contra entry; counter deed
tegenbrief counter bond
tegencontrole counter check; opposite; contrary
tegendeel reverse
tegendraadse belegger contrarian
tegeneis counter claim
tegenexpert counter expert; to repress; to suppress; to counter
tegengaan to check; to arrest; to oppose (figuurlijk)
tegengaan to check (van misbruiken)
tegengarantie counter guarantee; contrary; opposed
tegengesteld opposite
tegengestelde belangen adversarial [Am.] (met)
tegenhouden to arrest (stuiten)
tegenhouden to stop; to arrest; to restrain (ophouden)
tegenhouden to prevent (verhinderen)
tegenhouden to hold up; to avert (van verkeer)
tegenhouden to hold back (weerhouden)
tegenhouden to impede; to detain; to delay; to retard (belemmeren)
tegenhouden to check (van ontwikkeling)
tegenkandidaat rival candidate; to check; to stay
tegenkrediet counter credit (form of back-to-back credit)
tegenoffensief counter offensive
tegenofferte counter offer
tegenover opposite; to
tegenover towards (jegens)
tegenover as compared with; contrary; reverse (vergeleken met)
tegenover stellen to match; as against (relateren, koppelen)
tegenovergesteld opposite
tegenoverstellingsprincipe matching principle; adversary (relateringsprincipe)
tegenpartij opponent; in consideration of
tegenpartij other party (bij contract)
tegenplan counter scheme
tegenpleidooi counter-plea; valuable consideration
tegenpost counter entry; consideration; compensation
tegenprestatie return
tegenprestatie anders dan in geld non-monetary consideration
tegenprestatie bij koop/overname purchase consideration; offset account [Am.]
tegenrekening contra account; blow (stronger); disappointment (weaker)
tegenslag set-back; to offset another contract before settlement date
tegensluiten to conclude a financial future contract; opposite number (van financieel termijncontract)
tegenspeler counterpart; ill-luck; misfortune
tegenspoed adversity
tegenspraak contradiction
tegenspraak denial (dementi)
tegenspreken to contradict
tegenspreken to refute; opposition (ontzenuwen)
tegenspreken to deny (dementeren)
tegenstand resistance; to meet with resistance
tegenstand ontmoeten to meet with opposition; opponent
tegenstander adversary
tegenstelling contrast
tegenstrijdig contradictory; contrary (van berichten)
tegenstrijdig conflicting; at variance; discordant (van beweringen, verklaringen)
tegenstrijdig conflicting (van meningen, inzichten)
tegenstrijdige belangen conflicting interests; to fall short of one’s expectations
tegenvallen to be disappointing
tegenvallende resultaten disappointing results
tegenverklaring counter statement
tegenvoorstel counter proposal
tegenvordering counter claim (for) (wegens)
tegenvraag counter question
tegenwaarde equivalent
tegenwaarde in contant geld cash equivalent
tegenwaarde in geld money equivalent; to obstruct
tegenweer resistance; to oppose; to thwart
tegenwerken to work against; obstruction; counteraction
tegenwerking opposition
tegenwerpen to object; demurral
tegenwerping objection; to take exception to; to protest against
tegenwerpingen maken tegen to raise objections to; counterbalance
tegenwicht counterweight
tegenwoordig present; before
tegenwoordigheid presence
tegenwoordigheid attendance; deposit (op vergadering ook)
tegoed credit balance
tegoeden bij banken die verzekerd zijn door overheidsgarantie insured deposits; mark; stamp
teken sign; evidence; proof
teken symbol (symbool)
teken sign; drawing department (wenk)
teken punctuation mark; character (especially in computer terminology) (lees-)
teken reference mark (verwijzings-)
teken symptom (verschijnsel)
teken token (bewijs, blijk)
tekenafdeling drawing office
tekenbevoegdheid authority to sign
tekenbord drawing board
tekenen to draw (algemeen)
tekenen to mark (merken)
tekenen to subscribe (to); to earmark (in-)
tekenen to sign (onder-)
tekenen to design; to delineate (ontwerpen)
tekenen to sketch (schetsen, ook figuurlijk)
tekengeoriënteerde machine character computer
tekenherkenning character recognition
tekeningsbevoegde authorized signatory
tekeningsbevoegdheid authority to sign
tekenjaar underwriting year (verzekering)
tekenkamer drawing office
tekenkamer-automatisering drawing office automation
tekenmal/sjabloon template; plotting board (of a plotter); deficiency; loss
tekentafel drawing board; shortage; shortfall
tekort deficit
tekort garantie deficiency guarantee; cash shortage
tekort in kas cash deficit; to be in want of
tekort komen to be short of
tekort op de betalingsbalans balance of payments deficit; to be deficient in; to fall short in
tekort schieten in to be lacking in
tekort schieten in zijn plicht to fail in one’s duty
tekort tegenover het buitenland external deficit; fault; deficiency (op handelsbalans of betalingsbalans)
tekortkoming shortcoming; wording
tekst text
tekst context (verband)
tekstautomaat text automaton
tekstopmaak text editing
tekstopmaakprogramma editor
tekstschrijven copy-writing
tekstschrijver copy-writer
tekstverwerker word processor; word processing
tekstverwerking text processing
tel quel tel quel
telcontrole accounting check
telebord teleboard
telecommunicatie telecommunication(s)
telecommunicatienetwerk telecommunications network
telecommunicatiesysteem telecommunications system
telefonie telephony; the line was bad
telefonisch avondverkeer evening dealings by telephone (effectenhandel)
telefonisch vergaderen telephonic conferencing
telefonische datatransmissie telephonic data transmission
telefonische marktbewerking telemarketing; telephonist
telefonische overboeking telephone transfer; to communicate
telefonist telephone operator (e)
telefoonaansluiting telephone connection
telefoonaanvraag outgoing telephone call
telefoonabonnement telephone subscription; telephone service
telefoonbedrijf telephone company
telefoonbericht telephone message; telephone booth
telefooncel call box
telefooncentrale telephone exchange
telefoondichtheid teledensity
telefoondienst telephone service; conversation over the telephone; telephone call
telefoongesprek telephone conversation
telefoongids telephone directory
telefoonhuurlijn telephone leased circuit; telephone expenses
telefoonkosten telephone charges; phone utility [Am.]
telefoonmaatschappij telephone company
telefoonnet telephone network
telefoonoproep telephone call (incoming)
telefoontarief telephone rate
telefoontoestel telephone apparatus
telefoonverbinding telephone communication; telephone communication (algemeen)
telefoonverkeer telephone traffic; telephone system
telefoonwezen telephone service
teleforensen to telecommute (forensen per telecommunicatiesysteem)
telegiroverkeer telegiro payments
telegraaf telegraph; by cable
telegraafhuurlijn telegraph leased circuit
telegraafmaatschappij cable company
telegraafverkeer telegraphic communication; to telegraph; to send a cable
telegraferen to wire
telegrafie telegraphy
telegrafisch telegraphic; telegraphic reply
telegrafisch antwoord reply by wire
telegrafisch overmaken to remit by telegraphic transfer
telegrafische koers tape price
telegrafische remise telegraphic transfer (T.T.) (overboeking)
telegrafische transmissie telegraphic transmission; wire; cable
telegram telegram; cable address
telegramadres telegraphic address
telegrambevestiging confirmation of telegram
telegramcode telegraph code
telegramformulier telegraph form
telegramkosten telegram expenses; telegraphese
telegramstijl telegraphic style
telegramwisseling exchange of telegrams
telemarketing telemarketing (marktbewerking op afstand)
telematica telematics
telepost telemail
teleprocessing teleprocessing (verwerking op afstand)
teleprogrammering teleprogramming
telestation terminal
teletekst teletext
teletex teletex
televergaderen teleconferencing
televerwerking teleprocessing (verwerking op afstand)
telewinkelen teleshopping
telex telex; teleprinter; telewriter
telexapparaat telex apparatus
telexband ticker tape
telexbericht telex message
telexist telex operator; teletype network (e)
telexnet telex network
telexverbinding telex communication; telex communication
telexverkeer telex traffic; to reckon
telfout casting error; reckoner; teller
tellen to count
tellen to foot; to count up (optellen, [Am.])
teller counter
teller numerator; counting (van breuk)
telling count; total
telling addition; counting machine; calculating machine (optelling, totaal)
telmachine adding machine
telraam abacus; add list
telstrook summation slip
telwerk counting mechanism (mechanisme)
telwerk addition work; counter (het tellen)
telwoord numeral
tempo van verliestoename ‘verliestoename’
temporisatie temporization
temporiseren to temporize; recording
ten bate van for the good (the benefit) of
ten bate van to the benefit of
ten einde lopen to draw to a close
ten einde lopen to expire; to run out (van contract)
ten grondslag liggen aan to underlie
ten grondslag liggend aan underlying; land; site
ten laste brengen van to charge to the account of
ten laste van het lopende boekjaar to the debit of the current financial year
ten laste van winst- en verliesrekening brengen to charge to income; to charge to the profit and loss account
ten uitvoer brengen to carry into effect; to put into effect; to implement
ten verkoop aanbieden to offer for sale
ten vervolge op ons schrijven further to our letter
tenaamstelling registration; trend
tendens tendency
tender tender (inschrijving)
tender aflossing tender repayment
tender bod tender offer; to cancel
tender lening tender loan; to annul; to make null and void
tenietdoen to nullify; annulment; cancellation
tenietdoening nullification; at all events; at any rate
tenminste at least (althans)
tenminste at the least; test examination (op zijn minst)
tenminste that is to say; at least; not less than (dat wil zeggen)
tentamen preliminary examination; to show
tentoonstellen to exhibit; show; exposition [Am.]
tentoonstelling exhibition; properly
tenuitvoerbrenging/-legging execution; justly; with good reason
tenuitvoerlegging implementation (bijv. van wet)
tenzij anders bedongen unless stipulated otherwise
ter attentie van for the attention of
ter beurze genoteerd quoted on the stock exchange
ter beurze genoteerde aandelen listed shares; shares of listed companies; listed companies
ter beurze verhandelbare effecten marketable securities; listed securities
ter completering van to complete; to put up; to house
ter dekking van een lening as security for a loan; to defray expenses
ter dekking van kosten to cover expenses
ter finale kwijting van in full settlement of; pecuniary; monetary
ter finale kwijting van in full settlement of; to executete
ter gedeeltelijke vereffening van in part settlement of
ter goedkeuring voorleggen to submit for approval; easy money
ter incasso for collection; to condense
ter inning for collection
ter inzage open for inspection (leggen)
ter inzage on approval (op zicht)
ter inzage for your perusal (zenden, geven)
ter kennisneming for your information; to give timely warning
ter overname aangeboden offered for sale
ter plaatse on-site (ter plekke, op de werkplek/bouwplaats)
ter toelichting van in explanation of
ter verantwoording roepen to call to account
ter vereffening van in settlement of; in payment of
ter vergadering at the meeting
ter vergelijking opgenomen cijfers comparative figures
ter verrekening van in settlement of
ter visie leggen to deposit for inspection; to submit for inspection
ter zake dienend relevant; pertinent
ter zake komen to come to the point
ter zake van on account of; concerning; in respect of
terecht rightly (met recht)
terecht of ten onrechte rightly or wrongly; sitting (of the court)
terechtzitting session; delivery
terhandstelling handing over
term term
terme fixe verzekering term insurance; part payment
termijn term (tijdruimte)
termijn instalment (leverings-, betalings-)
termijn betalingskrediet instalment credit; future
termijn deposito time deposit; depository [Am.]; supply station
termijn van aanhouden holding period; forward transaction; time bargain (van bezitting)
termijnaffaire forward deal; progress payment
termijnbetaling payment by instalments
termijnbetalingsregeling extended payment plan; contract for forward delivery; future contract
termijncontract forward contract; fixed deposit; term deposit
termijndeposito time deposit
termijnen futures; forward purchase (beursterm)
termijnenmethode instalment method (of accounting); business in futures (van administratie)
termijnhandel forward business; outright rate (of a transaction) (affaires, zaken)
termijnkoers forward price; forward purchase (effecten)
termijnkoers forward rate; direction (vreemde valuta)
termijnkoers forward rate (in general) (vreemde valuta)
termijnkoop purchase for forward delivery; future delivery; contract market [Am.]
termijnlevering forward delivery; futures market; settlement market
termijnmarkt forward market; forward price
termijnnotering forward quotation
termijnobligatie term note
termijnobligatie term bond (aflossing ineens)
termijnpositie forward position
termijnprijs forward price
termijnprovisie commission for a forward transaction; price for forward delivery; futures price
termijnruil forward swap (transactie)
termijnspaarbrief savings certificate
termijnspaarrekening fixed savings account
termijntransactie forward transaction (zaak)
termijntransformatie transformation of terms; future sale
termijnverkoop forward sale
termijnverkorting shortening of duration (van looptijd van een portefeuille)
termijnverlenging extension of duration (van looptijd van een portefeuille)
termijnverlenging van hypothecaire lening extension of mortgage
termijnwissel bill payable on a date in the future; business in futures
termijnzaken forward business
termijnzaken doen to transact future operations
termijnzaken in vreemde valuta forward exchange business; time
terminal terminal (eindstation)
terminalaansluitpunt terminal access point
terminalopdracht terminal command
terminaloperateur terminal operator
terminalresponsietijd terminal response time
terminalwachttijd terminal waiting time
terminologie terminology
terminologie voor de verslaglegging accounting terminology
terrein ground
terrein site; department; sphere (bouw-)
terrein territory (gebied)
terrein yard; field; province (fabrieks-)
terrein ground; area (figuurlijk)
terrein plot (stuk grond)
terrein herstel site remediation
terrein van werkzaamheden sphere of activity; site
terreinen land (without buildings) (op balans, etc.)
territoriaal territorial
territoriaal gebied national territory
territoriale rechten territorial rights
territoriale wateren territorial waters
tertiaire nijverheid tertiary industry
tertiaire voortbrenging tertiary production; to repay; to reimburse
terugbetalen to refund; refund; reimbursement
terugbetaling repayment
terugbetaling withdrawal (van geld op bank)
terugbetaling van belasting repayment of tax
terugbetaling van kapitaal repayment of capital; reversal; reversing entry
terugboeken to reverse (an entry); reverse entry; contra entry (van post)
terugboeking cancellation (of an entry); recapture of depreciation
terugboeking van fiscale afschrijvingen recapture of allowances
terugbrengen van kapitaal to reduce capital; writing down
terugbrenging reduction
terugdekken to cover; business recession (afdekken van een positie)
teruggang in de conjunctuur recession
teruggave bij export export restitution
terughalen to repossess; to keep back (van afbetalingsgoederen)
terughouden to retain
terughoudend reserved; reservedness; reticence
terughoudendheid reserve
terugkerende posten recurring items
terugkerende uitgaven recurring expenses
terugkoop (inkoop) van eigen aandelen buy-back of stock [Am.]
terugkoopovereenkomst repurchase agreement
terugkoopverklaring repurchase agreement
terugkoopwaarde surrender value
terugkopen to repurchase; stock buy-back [Am.]
terugkoppeling feedback; to drop
terugkoppelingscyclus feedback cycle; to decline; to fall
teruglopen to recede (van prijzen, koersen)
terugnemen to cover (afdekken van een positie)
terugploegen van winst to plough back profits; reaction (in de eigen onderneming)
terugslag repercussion
terugspoelen to rewind
terugspoeltijd rewind time; to demote
terugstellen to degrade (in rang)
terugstellen to set back (van klok)
terugstellen to reset (in oorspronkelijke toestand)
terugstellen to backspace; backspacer (van ponsband, schrijfmachine)
terugsteltoets backspace key; to withdraw
terugtrekken to pull back; to revoke; to withdraw
terugtrekken to pull back; to revoke; to withdraw
terugtrekken to retract (van toezegging)
terugtrekken to retract (van toezegging)
terugtrekking withdrawal (intrekking)
terugtrekking withdrawal (intrekking)
terugverdienbaarheidsprincipe recoverability concept
terugverdien-methode payback method
terugverdien-methode discounted payback method; pay-off time (met inachtneming van rente over de investering)
terugverdien-periode payback period
terugverhuur leaseback; to recapture [Am.]
terugverkrijgen to recover; recapture [Am.]
terugverkrijging recovery; to reclaim; to recover
terugvorderbaar reclaimable
terugvorderbaar withdrawable (van gestort geld)
terugvorderbaar refundable (verrekenbaar)
terugvorderen to claim; repayable
terugvordering reclamation
terugvordering van belasting tax reclamation; retroactive effect; retroactivity
terugwenteling tax carryback of loss (van verlies) m.b.t. belasting
terugwerkende kracht retrospective effect
terugwerkende kracht hebben to have retroactive effect; retroactive law
terugwerkende kracht verlenen tot to make retrospective from
terugwerking retroaction
terugwinbaar retrievable; data retrieval
terugwinnen to retrieve
terugzoek systeem retrieval system (van informatie, gegevens)
terugzoeken van informatie information retrieval
terugzoektijd retrieval time (van informatie)
test test
testament will; to draw up a will
testamentaire beschikking testamentary disposition
testamentaire last testamentary encumbrance
testamentaire vererving testate succession
testamentenregister register of wills
testamentswijziging codicil (schriftelijk)
testateur testator
testatrice testatrix
testblad test sheet
testen to test
testgang test run
testgegevens test data
testimonium testimonial
testopdracht test instruction
testprocedure test procedure
testprogramma test program
testresultaat test result
testset test set
testtransacties test transactions; last will and testament (jur.); testament
tevredenheidsonderzoek attitude survey
tewerkstellen to assign (to); to detach (to) (bij)
tewerkstellen to draft; assignment (bij)
tewerkstellen to employ (with) (bij)
tewerkstelling employment
textielfabriek textile mill; fabrics
textielgoederen textile goods
textielhandel textile trade
textielmachine textile machine(ry) (s)
textielnijverheid textile industry; textile concern
textielonderneming textile company
theoretisch maximale capaciteit theoretical maximum capacity
theoretische economie pure economics
theoretische informatica theoretical informatics
theoretische waarde theoretical value
theoretische waarde van claim theoretical rights value
theoretische/maximale capaciteit ideal capacity
theorie van de afzonderlijke eenheid entity theory
thesaurie treasury
thesaurier treasurer
thesaurier/financieel beheerder treasurer/controller; comptroller general; controller general
thesaurier-generaal treasurer general
thuis bankieren home banking
thuis-bewaarder client keeping securities at home (van effecten)
thuiscomputer home computer
thuiscursus delivery course [Am.] (zelfstudiecursus)
thuishaven home port
thuismarkt home market
tiendelig stelsel decimal system; decimal notation
tiendelige breuk decimal fraction
tiendelige breuk decimal fraction; decimal notation
tienjaaroverzicht ten year summary
tientallig stelsel decimal system
tientoetsenbord decimal keyboard; future transaction
tijd (controle)klok time recording clock
tijd- en bewegingsstudie methods-time measurement
tijdaffaire forward transaction
tijdafhankelijk time dependent
tijdbasis time base; time budget
tijdbegroting time estimate
tijdbeheer time management
tijdbenutting time utilization
tijdbesparend time saving; time saver
tijdbesparend middel time saving device
tijdbevrachting time charter
tijdcharter time charter
tijdcontrole time recording
tijdeenheid time unit
tijdelijk temporary
tijdelijk belegde middelen temporary investment(s)
tijdelijk directeur acting manager
tijdelijk onbeheerd in abeyance; mark; cipher (van nalatenschap)
tijdelijk personeel contingent staff (voorwaardelijke aanstelling voor bepaalde opdracht)
tijdelijk stopzetten to suspend; inconvenience; intrusion
tijdelijk vermogen temporary capital; casual employee
tijdelijke (tussentijdse) directie interim management
tijdelijke arbeidskracht temporary employee
tijdelijke arbeidsongeschiktheid temporary disablement; secondary offering of shares
tijdelijke arbeidsovereenkomst temporary employment agreement; interim job
tijdelijke baan temporary job; tax break
tijdelijke belastingvrijdom tax holiday
tijdelijke belastingvrijdom tax holiday; postponement of taxation
tijdelijke fout transient error
tijdelijke invaliditeit temporary disablement; to bid; to make a bid
tijdelijke loopbaanonderbreking temporary career intermission
tijdelijke rente temporary annuity; temporary differences [Am.] (uitkering)
tijdelijke verschillen timing differences; term assurance (tussen commerciële en fiscale winst)
tijdelijke woonplaats temporary residence
tijdens het transport in transit; in the course of transit; during transport
tijdfactor time factor
tijdfout timing error
tijdgebonden time related; lack of time
tijdgebrek want of time
tijdgenoot contemporary; on a timely basis
tijdig timely; well in advance
tijdig kennis geven to forewarn
tijdig voor well before
tijdigheid timeliness
tijdigheid van verslaglegging timeliness of reporting; intelligence; tidings
tijding news
tijdinterval time interval; time ticket
tijdkaart time card; time recording clock
tijdklok time recorder
tijdlimiet time limit; time wages
tijdloon time rate(s)
tijdloonwerker time-rate worker
tijdopnemer time keeper
tijdperk period
tijdpolis time policy; premium bonus
tijdpremie time-saving bonus
tijdraming time estimate
tijdreeks time series
tijdreeks-analyse time series analysis
tijdregistratie time registration; protracted
tijdrovend time-devouring
tijdruimte space of time
tijdsbegroting time budget
tijdsbestek space of time
tijdscharing time-sharing
tijdscharingscentrum time-sharing centre
tijdscharingscomputer time-sharing computer
tijdscharingssysteem time-sharing system; time frame
tijdschema schedule; magazine; journal
tijdschrift periodical; time keeper
tijdschrijver time clerk; length of time
tijdsduur space of time; retention period [Am.]
tijdsduur van bewaring preservation period for books and records (van administratieve bescheiden)
tijdsein/tijdsignaal time signal
tijdsevenredige basis time proportion basis
tijdslot time lock (op kluisdeur)
tijdsoverschrijding time exceed
tijdsperioden-principe temporal principle
tijdstaat time sheet
tijdstempel time stamp; time; moment
tijdstip point of time
tijdstip van aangaan inception date (van een overeenkomst)
tijdstudie time study; time division
tijdsverdeling division of time
tijdsverlenging extension of time
tijdsverloop course of time
tijdsverloop voor aanvulling van voorraad replenishment time; time lag
tijdsverschil difference in time
tijdsverschil timing difference (in toerekening in de tijd)
tijdsvolgorde chronological order
tijdsvracht time freight
tijdswaarde time value (in options trading) (in de optiehandel)
tijdswaarde van geld time value of money
tijdvak period; era; age
tijdvak epoch; time records (in de geschiedenis)
tijdvak waarover het verslag loopt the period under review; accounting period; reporting period (verslagperiode)
tijdverantwoording time recording
tijdverdrijf pastime
tijdverkwisting waste of time
tijdverlies loss of time
tijdverslindend time devouring
tijdverspilling waste of time
tijdvervrachter time charterer
tijdvervrachting time charter(ing)
tijdvulling stop gap
tijdwinst gain of time
tijhaven tidal harbour
tipgever tipster
titel title (recht)
titel title; caption (stuk van de wet)
titel heading (van kolom, hoofdstuk)
titel title (van persoon, boek)
titel van bezit possessory title
titel van schuldvordering proof of debt (claim against the estate of a bankrupt)
titel welke superieur is aan andere paramount title
titelblad title page
titelonderzoek title investigation
titelpagina home page (op Internet)
titelplaat frontispiece; good title
titulair titular
toebehoren appurtenances; to be owned by; entry; entrance (zelfst. nw.)
toebehoren aan to belong to; admission; access
toe-eigening appropriation
toegang admittance; direct access
toegang hebben tot to have access to
toegang op afstand remote access
toegang verkrijgen tot to gain access to
toegang verlenen tot to grant access to
toegangsbeheer access management
toegangsbescherming access protection
toegangsbesturing access control
toegangsbevoegdheidsgraad access competency-level
toegangsbewaking entrance watch
toegangsbewakingsapparatuur entrance watchover equipment
toegangsbewijs ticket of admission
toegangscode access control code
toegangscontrole access control
toegangskaart admission card; gateway; portal
toegangspoort entrance gate
toegangspoort gateway (figuurlijk)
toegangspoort tot juridische databank legal portal
toegangsprijs admission (charge for)
toegangsprogramma access program; admission fee
toegangsrecht access right
toegangsrestricties access restrictions
toegangstijd access time
toegangswachtwoord pass word
toegankelijk accessible (ook figuurlijk)
toegankelijkheid accessibility
toegekende waarde assigned value; to award (aan een activum)
toegelaten eiser allowed claimant
toegepast applied practical
toegepast onderzoek applied research
toegepaste research applied research
toegepaste wiskunde applied mathematics
toegerekende financiering imputed financing; imputed income
toegerekende inkomsten/baten imputed earnings
toegerekende kosten allocated costs; to throw in
toegestaan krediet credit line
toegestane afwijking tolerance; allowance
toegestane afwijking allowance
toegestane fout tolerable error (statistisch)
toegeven to give in; to concede; to acknowledge (aan)
toegeven to admit (erkennen)
toegeven to give into the bargain; to give way; to yield (op de koop)
toegeven to accede (inwilligen)
toegevoegde clausule rider; value added; throughput value [Am.]
toegevoegde waarde added value; value added
toegevoegde waarde value added
toegevoegde waarde added value
toegevoegde waarde economie value-added economy
toegevoegde waarde economie value added economy
toegevoegde waarde in het economisch verkeer economic value added (EVA) (van een onderneming)
toegevoegde waarde overzicht value added statement; economic value chain; chain of added value
toegewezen aandeel allotted share
toegewijd devoted
toegezegde lening committed loan
toekennen to grant (algemeen)
toekennen to attribute (toeschrijven)
toekennen to adjudge; to ascribe (gerechtelijk)
toekennen to confer upon; to grant stock [Am.] (van titel, graad)
toekennen to award; to concede (van prijs, cijfers)
toekennen to grant (van recht, voorrecht)
toekennen van aandelen to grant shares; conferment
toekenning grant(ing) (zie ook: werkwoord)
toekenningsdatum grant date
toekenningsprijs grant price; to have a right to; to let have
toekomen to be entitled to; to forward; to hand (recht hebben op)
toekomen to accrue to; next; to come (aangroeien ten behoeve van)
toekomend future (toekomstig)
toekomst future; forward looking
toekomstgericht future oriented
toekomstgerichte financiële informatie prospective financial information
toekomstgerichte mededeling forward looking statement
toekomstig future; projected unit credit method
toekomstig (geprojecteerd) pensioenwaarderingsmethode projected benefit valuation method
toekomstig belang in onroerend goed inchoate interest; party-in-interest (nog niet gevestigd)
toekomstig rendement prospective yield
toekomstig vermogen future estate; non-possessory estate (nog geen bezit)
toekomstige (komende) diensttijd coming service coming service
toekomstige afschrijving future depreciation
toekomstige baten future economic benefits; future service
toekomstige diensttijd coming service (voor pensioen)
toekomstige klant prospective client
toekomstige waardedaling future depreciation
toekomstparagraaf section referring to the future
toekomstverwachting expectation for the future
toelaatbaar admissible; allowable
toelaatbaar permissible; permissibility (geoorloofd)
toelaatbaarheid admissibility
toelaatbare fout tolerable error (statistisch)
toelage allowance
toelage grant (bijdrage, ondersteuning)
toelage voor kosten van levensonderhoud cost of living allowance; to allow
toelaten to suffer; admittance (dulden)
toelaten to permit (toestaan)
toelaten to admit; to stand; to tolerate (binnenlaten, ook tot ambt)
toelating admission; tolerance
toelating toleration; leave (dulding)
toelating permission (vergunning)
toelatingsexamen entrance examination
toelatingsexamen matriculation (van universiteit)
toeleverancier supplier
toeleveringsbedrijf ancillary industry; supply industry; source industry
toelichten to explain; to elucidate; to make clear
toelichten to substantiate; to sustain (van motie)
toelichten to illustrate (door voorbeeld)
toelichtend explanatory; elucidatory; illustrative of...
toelichting explanation; elucidation; illustration; substantiation; commentary; comment(s)
toelichting explanatory note; disclosure (noot)
toelichting notes on the accounts; notes to the financial statements [Am.]; explanatory notes; explanatory statement; disclosure notes to the financial statements (bij jaarrekening)
toelichting in een voetnoot footnote disclosure
toenadering approach; closer relations
toenadering zoeken tot to make overtures to
toename increase
toename-analyse incremental analysis
toenemen to increase; to grow; to augment; to be on the increase
toenemen to expand; to develop (uitbreiden, ontplooien)
toenemen met to increase by
toenemend incremental (aangroeiend)
toenemende meeropbrengst(en) increasing returns
toenemende meeropbrengst; toenemende meeropbrengsten increasing returns
toeneming increase; growth; development; advance; expansion
toeneming in waarde appreciation; increment
toepasbaarheidsonderzoek feasibility study
toepasselijk appropriate; applicable; relevant; suitable
toepasselijkheid appropriateness; applicability; suitability; pertinence
toepassen to put into practice; to practise (in praktijk brengen)
toepassen to use; to practise (van methode e.d., ook)
toepassen; toepassen op to apply; to apply to
toepassing application; use
toepassing practice (beoefening, uitoefening)
toepassing met terugwerkende kracht retrospective application
toepassingsgerichte terminal job-oriented terminal
toepassingspakket application package
toepassingsprogramma application program
toepassingsprogrammatuur application software
toepassingsprogrammeur application programmer
toepassingssystemenbeheerder application systems administrator
toereikend sufficient; adequate
toereikendheid sufficiency; adequacy
toereikendheid van vermogen capital adequacy
toerekenbaar responsible; accountable
toerekenbaar imputable; culpable (van daad)
toerekenbaar attributable; allocable; allocatable (van kosten)
toerekenbaarheid allocability (van kosten)
toerekenbare nalatigheid contributory negligence
toerekenbare productiekosten attributable production costs
toerekenen aan to allocate to; to attribute to; to impute (van kosten, etc.)
toerekenen aan een boekjaar to impute to a financial year; to allocate to a financial year
toerekenen van baten to recognize revenue (in de tijd)
toerekening expense recognition; recognition of expense (van lasten in de tijd)
toerekening revenue recognition; recognition of income; identification (van baten in de tijd)
toerekening allocation; apportionment; attribution (van kosten, opbrengsten)
toerekening aan perioden interperiod allocation
toerekening van belastingen tax allocation; tax effect accounting
toerekening van belastingen aan perioden interperiod tax allocation
toerekening van een lening loan attribution
toerekeningsbeginsel accrual principle; matching principle
toerekeningsverschil in de tijd timing difference; temporary difference
toeschrijven aan to attribute to; to ascribe to
toeslag excess fare; extra fare; supplement (trein)
toeslag additional charge; extra charge; supplementary charge; surcharge; supplement (bij te betalen)
toeslag extra allowance; bonus; additional pay (op salaris, etc.)
toeslag (opslag) voor (algemene) vaste kosten overhead charge
toeslagpremie additional premium
toeslagrente interest surcharge
toespraak address; speech
toespreken to address; to speak to
toestaan to permit; to allow (toelaten)
toestaan to grant; to allow (inwilligen)
toestand state of affairs; situation; position; condition; status
toestand circumstances; conditions (omstandigheden)
toestand van economische teruggang recessionary conditions
toestel apparatus; appliance; instrument; device
toestel plane; machine (vliegtuig)
toestemmen to admit; to agree; to assent; to grant (toegeven)
toestemmen to consent (toestemming geven)
toestemmen in to consent to; to agree to; to concede to
toestemming consent; assent; permission; sanction
toestemming tot verpanding consent to pledge
toestemming verlenen to grant permission; to give permission
toestemmingsbrief letter of consent; consent letter (van accountant m.b.t. publicatie van verklaring)
toeters en bellen bells and whistles (populaire taal)
toetreden tot to become a member of (firma, ook)
toetreden tot to become a party to (verdrag, etc.)
toetreden tot to join (firma, bestuur, etc.)
toetreder entrant
toetreder tot het beroep entrant to the profession
toetreding entry; access
toetreding tot joining; entry into; accession to
toetredingsleeftijd entry age
toetredingsvoorwaarden conditions of entry; entry requirements
toets key
toets criterion (criterium)
toets test (figuurlijk)
toetsen to evaluate (evalueren)
toetsen aan to compare with; to test by comparison with
toetsenbord keyboard
toetsenbord-afdrukeenheid keyboard print unit
toetsenbord-beeldscherm keyboard display unit
toetsenbord-invoer keyboard entry
toetsgeval test case
toetsing in de praktijk field test(s)
toetsing m.b.t. (mogelijke) waardevermindering impairment test
toetsingsgetal test ratio (verhoudingscijfer)
toeval accident; chance; luck
toeval random (statistisch)
toevallig accidental; casual; incidental
toevallig contingent (mogelijk)
toevallig fortuitous (gunstig)
toevallige (onverwachte) winst windfall profit
toevallige baten en lasten incidental profits and losses; casual profits and losses
toevallige cijfers/getallen random numbers (willekeurig)
toevallige fout random error; incidental error
toevallige klant casual customer
toevallige waardetoeneming/ waardevermeerdering incidental increment; unearned increment
toevalligheid coincidence
toevalsselectie random selection
toevertrouwde (gedeponeerde) gelden deposited funds; entrusted funds
toevloed influx; flow
toevloeien to flow to; to flock to
toevloeien to accrue to (van baten)
toevlucht recourse; resource; resort
toevlucht refuge; shelter (onderkomen)
toevoegen (aan) to add; to join; to adjoin
toevoegen aan to append to (aanhechten)
toevoeging addition
toevoeging extension (uitbreiding)
toevoeging aan een reserve/voorziening addition to a reserve/provision; transfer to a reserve/provision; allocation to a reserve/provision
toevoegsel supplement; addition; addendum
toevoegsel appendix (aanhangsel)
toevoer supply
toevoer input; feed (van computer, etc.)
toevoeren to supply; to feed; to provide
toewijsbaar allocable; allocatable
toewijzen to assign; to allot; to allocate (to) (aan)
toewijzen to award (van schadevergoeding, etc.)
toewijzing allotment; allocation; assignment; award
toewijzing sub-grootboek allotment ledger
toewijzing van aandelen uit beursemissie allocation of shares
toewijzing van middelen allocation of resources
toewijzing van middelen welke nog besteed moeten worden unexpended appropriation (nog geen verplichting aangegaan)
toewijzingsgrootboek appropriation ledger (in begrotingsadministratie)
toewijzingsplan allocation plan
toezegging promise; undertaking; commitment
toezenden to send; to forward
toezenden to remit (van geld)
toezending forwarding
toezending remittance (van geld)
toezicht supervision; control; superintendence; inspection; care; oversight [Am.]
toezicht surveillance (bewaking)
toezicht houden op to supervise; to superintend; to control; to look after
toezicht houden op to monitor (toezien en eventueel bijsturen)
toezicht op het voorzichtigheidsbeleid prudential supervision; prudential control
toezichthoudend lichaam/orgaan supervisory body; supervisory authority; oversight body/organization [Am.]
toezichthoudende en bewakende functie monitoring function
toezichthouder supervisor
toezichthouder op het beheer van een trust protector of a trust
toezien op to monitor (en eventueel bijsturen)
toeziend voogd deputy guardian
toeziend voogd deputy guardian; co-guardian
tolerantie tolerance (statistiek)
tolk interpreter
tontine tontine
toonbankpapier across-the-counter paper (bijv. bankbrief, pandbrief)
toonbankuitgifte across-the-counter issue
toonder bearer (van cheque, brief, etc.)
toonderaandeel bearer share
toonderbewijs bearer certificate
toondercheque bearer cheque; open cheque; cheque made to cash
toondereffect bearer security
toonderobligatie bearer bond; transferable bond
toonderpapier bearer document; bearer paper; paper to bearer
toonderwissel bearer bill
toonkamer show room; sales room
top hypotheek peak mortgage; extra mortgage
top merk premium brand
top-down methodiek top-down method
topkader top management
tot de balie toegelaten worden to be called (admitted) to the bar
tot de nde macht to the nth power; to empower (wiskunde)
tot de overtuiging komen dat to come to the conclusion that; extra hours; excess hours [Am.]
tot een beslissing komen to arrive at a decision
tot een goed einde brengen to bring to a satisfactory conclusion
tot een minimum terugbrengen to reduce to a minimum
tot een vergelijk komen/een vergelijk treffen to come to an agreement; to come to terms; to reach a settlement
tot last zijn to be a burden
tot meineed verleiden door omkoping to suborn perjury; to state; to make mention of
tot onze wederzijdse tevredenheid to our mutual satisfaction
tot oordelen bevoegd competent/qualified to judge; from an authoritative source
tot oordelen bevoegd qualified to express an opinion; to use one’s own judgment
tot opzeggens toe until further notice
tot staking oproepen to call out on strike; summons
tot staving van in confirmation of; urban estate
tot uitdrukking brengen to give expression to; to express (algemeen)
tot uitdrukking brengen to reflect; to recognize (in stukken, boeken)
tot voorzichtigheid manen to urge caution
tot zakelijke zekerheid (onderpand) kunnende dienen securable [Am.]
tot zekerheid gedeponeerd aandeel escrowed share; share under escrow (bij vertrouwenspersoon/-instelling)
tot zekerheid gedeponeerde gelden escrow funds; cash in escrow (bij vertrouwenspersoon/-instelling)
tot zijn competentie behoren to fall within one’s competence; to undercut; to cut prices
tot zijn last hebben to have on one’s hands; to give instructions
totaal total; entire; complete; absolute; utter
totaal aggregate (gezamenlijk)
totaal gebruik van middelen total funds employed (in financieringsoverzicht)
totaal onmogelijk absolutely impossible
totaal van de activa total asset value; total worth
totaal van toevertrouwde middelen gross deposits (aan een bank)
totaal van verplichtingen total liabilities
totaalbedrag full amount
totaalbedrag total amount; aggregate amount
totaalbeeld van de verplichtingen van een debiteur central liability
totaalcontrole control totals; summation check
totaalcontrolerekening total account; adjustment account; check account; control account; controlling account
totaaldekking blanket coverage; comprehensive coverage; comprehensive cover (verzekering)
totaal-honorarium single group fee (voor wereldwijd gespreid concern)
totaalkaart summary card
totaalkosten total expenses; all-in cost
totaalomzet total turnover; aggregate turnover; aggregate sales
totaaloordeel overall opinion; overall conclusion
totaalpolis blanket policy (doorlopende totale dekking)
totaalrendement total return; total yield
totaalrendement total shareholder return (TSR) (voor aandeelhouders)
totaalresultaat overall result
totaalrisico dat wordt gelopen aggregate risk
totaalstructuur voor de honorering overall fee structure
totaalsysteem total system
totaaltelling total
totaaltijd total time
totaalverlies total loss
totaalvermogen total capital
totaalvraag aggregate demand; composite demand
totale lengte length overall; overall-length
totale onzin utter nonsense
totalisatie-overeenkomst totalization agreement
totalisator totalizer
totaliseren to totalize
totaliseren to aggregate (samenvoegen)
toucheren to receive (van geld)
toucheren to draw (van salaris)
traditioneel stuk traditional certificate (effect)
trait d’union hyphen (teken)
traite draft; bill
traiteboek bills payable book
traktaat treaty; pact
tranche part; tranche; instalment; section (of a loan)
transactie transaction; deal
transactie die geen waarderuil meebrengt non-exchange transaction
transactie luidende in vreemde valuta foreign currency transaction
transactie tussen verbonden partijen related party transaction; connected party transaction
transactiecyclus transaction cycle
transactiedatum transaction date; trade date [Am.]
transactiekas transaction funds
transactiemotief transaction motive
transactierisico transaction risk
transactiesnelheid velocity of money circulation (omloopsnelheid van het geld)
transactiestromen transaction streams
transactieverwerking transaction processing
transactionele valuatiepositie transaction exposure
transcriptie transcription
transfer agent transfer agent; stock transfer agent (bank die uitgifte en intrekking van aandelen/obligaties verzorgt)
transfereren to transfer (overmaken, overboeken)
transferkosten transfer costs; transfer charges
transferprovisie transfer fee; transfer commission
transferrisico transfer risk
transferstop transfer stop
transformatie transformation
transformatie van looptijd transformation of duration; transformation of maturity
transformatiefunctie transformation function
transformatierisico’s transformation risks
transformator transformer
transformeren to transform
transito transit
transito-aangifte transit entry
transitobelasting transit duty
transitogoederen transit goods; goods in transit
transitohandel transit trade; entrept trade
transitohaven transit port
transitoir transitory; transitionary
transitokosten transit charges
transitolading transit cargo
transitopaspoort transit permit
transitorecht transit duty
transitorische posten accrued liabilities; deferred income; accruals; deferred credit; deferred revenue; adjustment accounts; accrued charges/costs/expenses (passiva)
transitorische posten accrued income; prepaid expenses; deferred charges; adjustment accounts; deferred assets (activa)
transitovergunning transit licence
transitoverkeer transit traffic
translatie translation (vertaling, herleiding, omrekening)
translatie-risico translation risk
transmissie transmission
transmissiesysteem transmission system
transnationaal transnational; cross-border
transnationale financiering cross-border financing
transnationale fusies en overnames cross-border mergers and acquisitions
transnationale onderneming transnational corporation; multinational corporation
transnationalisatie transnationalization
transparantie transparency
transparantie van prijzen price transparency
transponeren to transpose (overbrengen, omzetten)
transport transport; transportation; conveyance
transport shipment (te water)
transport carriage (per spoor)
transport carried forward; brought forward (getransporteerd: in boeken en rekeningen)
transport to carry forward; to bring forward (te transporteren: in boeken en rekeningen)
transportband conveyor belt
transporteren to transport; to convey
transporteren to transfer (wettelijk, onroerend goed)
transporteren to carry forward; to bring forward; to carry over (in boeken en rekeningen)
transportinrichting transporter; conveyor
transportkosten transport charges; forwarding charges; transport costs; transportation expenses; transportation costs (vervoer)
transportkosten costs of conveynance (overdrachtskosten)
transportmateriaal transportation equipment
transportmiddel means of conveyance
transportonderneming transport company; public carrier; contract carrier
transportrisico transport risk
transportverzekering transport insurance; goods in transit insurance
transportvoorwaarden conditions of carriage/shipment
transportvoorwaarden conditions of carriage; transportation conditions [Am.]
transportvraagstuk transport problem
trap tier (rang)
trapsgewijze consolidatie multi-stage consolidation; multi-tier consolidation [Am.]
trapsgewijze opgebouwd concern multi-stage group
trede barrier (op koersladder van aandelen/opties)
trefkans/-percentage hit rate
trefwoord catch word
trefwoordenregister glossary
trekken to draw (a bill of exchange or a cheque) (van wissels of cheques)
trekker drawer (van wissel)
trekker recipient (van steun, rente, etc.)
trekker (op een rekening) drawer
trekking issue; drawing (van wissel)
trekking (van loterij), drawing
trekkingsplan plan of drawing
trekkingsrechten drawing rights
trekkingsrekening drawing account
trend trend
trendanalyse trend analysis
trilaterale handel trilateral trade; triangular trade
triljoen trillion; quintillion [Am.]
triplicaat triplicate
trommelpapier ‘dust-gathering’ securities (effecten)
tropenuitrusting tropical outfit
trouw faithful (van persoon)
trouw true; faithful; exact (van afschrift)
trouw loyal; devoted (toegewijd, gehecht)
trouw nakomen/uitvoeren to carry out loyally
trouwakte marriage certificate
trouwe dienst faithful service
trust trust
trust (afdeling) ten behoeve van particulieren personal trust
trust ingesteld bij akte van overdracht van bezittingen trust under deed
trust ingesteld bij testament testamentary trust; trust under will (na overlijden)
trust ingesteld ter bescherming van vermogen asset protection trust; emergency trust (van oorspronkelijke eigenaar)
trust met bepaling ter voorkoming van verkwisting spendthrift trust (door begunstigde(n))
trust met beschermende bepalingen t.a.v. beheerde activa shelter trust
trust onder levenden inter-vivos trust; living trust; revocable living trust; revocable trust; family trust; trust under agreement
trust onder rechtstreeks toezicht van de rechtbank court trust
trust ter financiële ondersteuning van begunstigden trust for support
trust waarvan inkomen of hoofdsom wordt uitgekeerd aan bepaalde categorie begunstigden spraying trust; sprinkling trust (naar keuze van de beheerder)
trust welke is samengevoegd met andere trust of nalatenschap spillover trust (na bepaalde gebeurtenis)
trust-activiteiten trust operations
trustakte trust deed; deed of trust; trust indenture
trust-diensten fiduciary services (vervullen van vertrouwensfuncties)
trustdocument trust instrument
trustee trustee (vertrouwenspersoon)
trustfonds trust fund
trustfunctie trust-function
trustinstelling trust institution
trustkantoor/-maatschappij trust company; corporate trustee; incorporated trustee
trustkosten trust charges (in rekening gebracht)
trustkosten trust costs (door trustmaatschappij gemaakt)
trustmaatschappij corporate fiduciary; corporate trustee (in de functie van vertrouwenspersoon)
trustmaatschappij die optreedt als bewaarbedrijf corporate depositary (van effecten)
trustmaatschappij die optreedt als tussenpersoon/lasthebber corporate agent
trustrekening fiduciary account
trustverband trust clause
tucht discipline
tuchtmaatregel disciplinary measure
tuchtrechtelijk disciplinary
tuchtrechtspraak disciplinary jurisdiction
tuinbouw horticulture; market gardening
turnkeyproject turn-key project
turnkey-systeem turn-key system
tussen haakjes in parentheses
tussenbestand temporary data (tijdelijk bestand)
tussencontrole intermediate control (op gegevens)
tussenfase intermediate stage
tussenfinanciering interim financing; temporary financing
tussenfinanciering interim financing
tussenhandel intermediate trade; distributive trade
tussenhandelaar distributor; distributing agent
tussenhaven port of call; intermediate port
tussen-houdstermaatschappij intermediate holding company (tussen-holding)
tussenkomst intermediary; intervention
tussenkomst interference (inmenging)
tussenkomst mediation; intermediation; go-between (bemiddeling)
tussenlanding intermediate landing
tussenlassen to insert (inlassen)
tussenpartij intermediate party
tussenperiode interim period; intervening period
tussenpersoon intermediary; intermediate party; middleman; agent
tussenpersoon commission merchant; broker; agent; jobber (beroeps)
tussenpersoon mediator; intermediary; go-between (bemiddelaar)
tussenproduct partly processed good; intermediate product; intermediary product [Am.] (halffabricaat)
tussenrekening suspense account; clearing account
tussenresultaat intermediate result
tussenschakel intermediary
tussen-swap forward forward
tussentijds interim
tussentijds dividend interim dividend
tussentijds overzicht interim statement
tussentijds rapport interim report
tussentijds verlof casual leave (snipperdagen)
tussentijdse afsluiting interim closing (van de administratie)
tussentijdse balans en winst- en verliesrekening interim accounts; interim financial statements
tussentijdse cijfers/gegevens interim figures
tussentijdse controle interim audit
tussentijdse controle interim audit (accountant)
tussentijdse directie interim management (voering)
tussentijdse liquiditeit interim liquidity (marketability of an investment) (liquiditeit van een belegging)
tussentijdse periode interim period
tussentijdse rapportering interim reporting
tussentijdse resultaten interim results
tussentijdse verslaglegging interim reporting; interim accounting (and reporting)
tussentijdse winstuitkering interim bonus; interim dividend
tussenvoegen to insert; to interpolate
tussenvoegsel insertion; interpolation
tussenvonnis interlocutory judgment; interim injunction; interlocutory decree [Am.]
tussenvoorstel intermediary proposal; half-way proposal
tussenvorm intermediate form
tweedagshandel two business days before settlement trading (vreemde valuta)
tweede begunstigde secondary beneficiary; to comply with
tweede hypotheek second mortgage; second charge
tweede hypotheek second mortgage
tweede of lagere assistent accountant audit junior (assistant)
tweede pandrecht second lien
tweedehands vermogensmarkt secondary capital market
tweedejaars student sophomore
tweejaarlijks biennial (om de twee jaar)
tweemaal per maand twice a month; parcel
tweetallig binary
tweetallig stelsel binary system
twee-traps two tier
tweeverdieners dual earners
tweevoud duplicate; double
tweevoudig twofold; double
tweezijdig bilateral
tweezijdig monopolie bilateral monopoly
twijfelachtig doubtful; dubious; questionable; dicey
twijfelgeval doubtful case
typefout typing error
typewerk typing work
typologie typology
u bij voorbaat dankend thanking you in anticipation/in advance
ua excluded liability (uitgesloten aansprakelijkheid)
ug funds lent (uitgeleende/uitgezette gelden)
uit de beursnotering nemen to delist (effecten)
uit de circulatie nemen to withdraw from circulation; unencumbered
uit de notering nemen to delist (van effecten)
uit de ouderlijke macht ontzetten to deprive of one’s parental rights
uit de vaart nemen to take out of the service
uit het ziekenhuis ontslaan to discharge from hospital; discharge; release
uit hoofde van on account of
uit hoofde van bewezen diensten in consideration of services rendered
uit solidariteit staken to strike in sympathy; sound; trustworthy
uitbestede werken (sub)contracted work
uitbesteden to put out to contract; to contract out; to (sub)contract (van werk)
uitbesteden (bij) to contract out (with); to board out (with); to farm out (with)
uitbestediing outsourcing (van gehele functie, diensten of producten)
uitbesteding contracting-out
uitbesteding van bedrijfsproces business process outsourcing
uitbesteed werk outwork (loonarbeid)
uitbetaalde cheque cancelled cheque
uitbetalen to pay; to pay out
uitbetalen to pay over (afdragen)
uitbetalen to cash (incasseren van cheque)
uitbetaling payment
uitbreidbaarheid extensibility
uitbreiden to extend; to enlarge; to expand; to develop (vergroten)
uitbreiden to increase; to enlarge (vermeerderen)
uitbreiding extension; expansion; enlargement; development; growth; improvement; increase; addition
uitbreiding van aandelenkapitaal increase of sharecapital; sale of shares
uitbreidingsinvestering expansion investment
uitbreidingskosten cost of extension; cost of expansion
uitbreidingsplan extension scheme; development scheme
uitbreidingsplan town-planning scheme (van stad)
uitbrengen van advies to give an opinion (on); to report (on) (over)
uitbrengen van stem to cast one’s vote
uitbrengen van verslag to report (on); to make out a report (on) (over)
uitbuiten to exploit; to take advantage of (iets)
uitbuiten to exploit (van persoon)
uitbuiten to exploit; to follow up (van voordeel, succes)
uitbuiter exploiter; sweater
uitbuiting exploitation; sweating
uitbuitingssysteem sweating system
uitdeelbaar distributable
uitdelen to distribute; to hand out; to serve out
uitdeling distribution
uitdeling in faillissement dividend in bankruptcy; distribution in bankruptcy
uitdeling in natura distribution in kind
uitdelingslijst plan of distribution; realization statement (faillissement)
uitdiensttreding resignation; retirement
Uitdraai print-out (gedrukte uitvoer van computer)
uitdrager second-hand dealer
uitdrukkelijk express; emphatic; explicit; positive; definite
uitdrukkelijk ingestelde trust express trust; expressed trust
uitdrukkelijk voorbehoud explicit qualification
uitdrukkelijke opdracht strict order
uitdrukkelijke voorwaarde express condition
uitdrukking expression
uiteenzetten to explain; to set forth; to state; to expound
uiteenzetting explanation; statement; exposition
uiteenzetting van grondslagen voor waardering en winstbepaling statement of accounting policy
uiterlijk not later than; at the latest (op zijn laatst)
uiterlijk at the utmost (op zijn hoogst)
uiterst utmost; utter; extreme (figuurlijk)
uiterste aanmeldingsdatum application deadline
uiterste datum deadline
uiterste datum deadline
uiterste grens utmost limit; extreme limit
uiterste prijs utmost price (hoogste)
uiterste prijs lowest price (laagste)
uiterste termijn latest date
uiterste termijn latest date
uiterste wilsbeschikking last will (and testament)
uitgaafmethode cash basis accounting; expense as incurred method (van administratieve verantwoording)
uitgaafprijs purchase price; historic(al) cost (aanschafprijs)
uitgaand outgoing; outward-bound (van schepen)
uitgaand outgoing; outward; outbound [Am.] (van brieven, etc.)
uitgaande gesprekken outgoing calls (telef.)
uitgaande herverzekering outwards reinsurance; passive reinsurance
uitgaande lading outward cargo
uitgaande post outward mail
uitgaande rechten export duties
uitgaande stroom outflow (van goederen, geld)
uitgaande vrachten outward freights; freight out; freight outward
uitgang exit; way out
uitgang output (van elektrisch circuit)
uitgangspunt point of departure (beginpunt)
uitgangspunt premise (veronderstelling)
uitgangspunt m.b.t. het afgezonderd vermogen van een vennootschap entity assumption; entity concept
uitgangspunt van de continuïteit going concern assumption
uitgangspunten accounting assumptions (voor administratieve verantwoording)
uitgangspunten basic assumptions; fundamental assumptions (grondslagen, veronderstellingen)
uitgangspunten voor administratieve verantwoording accounting assumptions; earth; soil
uitgave disbursement (verschot)
uitgave expenditure; expense; outlay; outgoings (van geld)
uitgave publication (van boek)
uitgave issue (van blad, ook)
uitgaven (publicaties) op het gebied van de gezondheidszorg healthcare publishing; healthcare publications
uitgaven die niet als kosten kunnen worden verantwoord non-expendable disbursements; non-expenditure disbursements
uitgaven inkrimpen to curtail; to curtail operations
uitgavenpost item of expenditure
uitgave-rechten publishing rights (van boek, etc.)
uitgebreid extensive; large; extended
uitgebreid detailed (van instructies)
uitgebreid comprehensive (veelomvattend)
uitgebreide controle comprehensive audit (incl. zuinigheids-, efficiency- en effectiviteitbeoordeling)
uitgebreide controle-opdracht comprehensive audit (inclusief zuinigheids- efficiency- en effectiviteitbeoordeling)
uitgebreide dekking extended coverage; to provide funds (cheque)
uitgebreide dekking comprehensive cover (verzekering)
uitgebreide keuze wide selection; large assortment (sortering)
uitgebreide opstalverzekering comprehensive building insurance
uitgebreide opstalverzekering comprehensive building insurance
uitgebreide polis comprehensive policy
uitgebreide volmacht wide powers
uitgegeven aandelen issued shares; issued stock [Am.]
uitgegeven aandelenkapitaal issued sharecapital; issued capital stock [Am.] (= geplaatst aandelenkapitaal)
uitgekeerde winst distributed profit
uitgekeerde winst distributed profit
uitgekeerde winst distributed profit
uitgekiend sophisticated (hoog ontwikkeld)
uitgeleende gelden funds lent (u/g)
uitgeloot drawn; matured
uitgelote obligatie drawn bond; matured bond
uitgelote obligatie drawn bond; matured bond
uitgeput rakende activa wasting assets; depleting assets
uitgesloten aansprakelijkheid excluded liability (ua)
uitgesteld deferred
uitgesteld beloningssysteem deferred compensation plan
uitgesteld dividend deferred dividend
uitgesteld inkomen deferred income (winst)
uitgesteld onderhoud deferred maintenance
uitgesteld pensioen deferred pension
uitgesteld rabatsysteem deferred rebates; aggregated rebates (system of)
uitgesteld verlies deferred loss (geactiveerd)
uitgestelde belastingverplichtingen deferred taxation
uitgestelde betaling deferred payment
uitgestelde last deferred charge; deferred expense
uitgestelde lijfrente deferred annuity
uitgestelde lijfrente deferred annuity
uitgestelde pensionering deferred retirement; late retirement
uitgestelde uittreding deferred retirement; late retirement
uitgestelde vergoeding deferred compensation
uitgestelde vergoedingsregeling deferred compensation plan
uitgestelde verplichting deferred liability
uitgestelde verwerking deferred processing
uitgestelde winst deferred profit (gepassiveerd)
uitgestelde winstdelingsregeling deferred profit sharing plan
uitgetreden vennoot retired partner
uitgeven to distribute (uitdelen)
uitgeven to spend (on) (aan) (van geld)
uitgeven to publish (van boeken, etc.)
uitgeven to overspend (meer dan verantwoord)
uitgeven to issue; to create (new shares) (van lening, aandelen, prospectus, etc.)
uitgevende instelling issuing institution (emissie)
uitgever issuer (emittent)
uitgever publisher (van boeken, etc.)
uitgeversmaatschappij publishing company
uitgewerkt voorbeeld worked example
uitgezette gelden funds lent (u/g)
uitgezonderd except for (behoudens)
uitgifte issue; flotation (van lening)
uitgifte issue; new issue; issuance (van aandelen, etc.)
uitgifte new issue; creation (van nieuwe aandelen)
uitgifte van aandelen tegenover inbreng in natura issue of shares otherwise than for cash; infringement of; encroachment upon
uitgifte van bonusaandelen bonus issue; scrip issue
uitgifte van bonusaandelen bonus issue
uitgifte-garantie issuing facility
uitgifte-kosten issuing expenses; issuance expenses; issue costs
uitgifte-methode issue method (berekening van kapitaalverwatering)
uitgiftepremie share premium (agio)
uitkeerbaar distributable
uitkeerbaar agio distributable share premium; distributable surplus [Am.]
uitkeerbare reserve distributable reserve
uitkeerbare winst distributable profit
uitkeren to pay; to remit
uitkeren to pay; to distribute (van dividend)
uitkeren to distribute (van winst)
uitkering payment
uitkering strike pay (bij staking)
uitkering alimony (alimentatie)
uitkering payment; distribution (van dividend)
uitkering distribution (van winst)
uitkering benefit (assurantie)
uitkering grant (uit fonds)
uitkering unemployment benefit; dole (aan werklozen)
uitkering dividend (winstaandeel en bij faillissement)
uitkering (voorziening) na uittreding/pensionering post-retirement benefit
uitkering bij afkoop surrender benefit (verzekering)
uitkering bij beëindiging dienstbetrekking idem als ‘uitkering bij ontslag’
uitkering bij bevalling maternity grant (kraamgeld)
uitkering bij leven survival benefit
uitkering bij ongeval accident benefit
uitkering bij ontslag severance pay; termination benefit; termination payment
uitkering bij overlijden death benefit; death allowance
uitkering in natura benefit in kind
uitkering in natura benefit in kind
uitkering ineens lumpsum benefit
uitkering op uniforme grondslag flat-rate benefit
uitkering van uitvaartverzekering/begrafenisverzekering funeral benefit
uitkeringspakket benefit package [Am.]
uitkeringspakket benefit package [Am.]
uitkeringspolitiek distribution policy
uitklaren to clear; to enter outwards
uitklaring clearance; entry outwards; outclearance
uitkomen to come out
uitkomen to make (both) ends meet (rondkomen)
uitkomen to prove correct; to be right (juist blijken)
uitkomst success; successful issue (succes)
uitkomst product (rekenkundig)
uitkomst result; outcome (resultaat, uitslag)
uitkomst-gericht outcome-based
uitkoop buying out; buy-out
uitkopen to buy out
uitleggen to interpret; to construe; to take (van woorden)
uitleggen to explain; to make clear; to elucidate (verklaren)
uitleggen to interpret; to read (van wetsartikel, clausule, etc.)
uitlenen to lend (out); to loan (out) [Am.]
uitlener lender; loaner
uitleveren to deliver (van goederen)
uitloten to be drawn (for redemption)
uitloting drawing
uitlotingsdatum drawing date
uitlotingsgroep drawing group
uitlotingslijst list of drawings
uitlotingsperiode drawing period
uitlotingsplan plan of drawings
uitlotingsverlies/winst loss/profit on drawn bonds; drawing loss/profit
uitmaken to amount to; to work out at (bedragen)
uitmaken to form; to constitute; to compose; to be (vormen)
uitmaken to put out; to extinguish (uitdoven)
uitmaken to decide; to determine (beslissen)
uitmaken to finish; to end (beëindigen)
uitmaken to make out (van documenten)
uitoefen(ings)periode exercise period
uitoefen(ings)prijs strike price; exercise price (van opties)
uitoefen(ings)punt strike point
uitoefenbaar exercisable (van recht, etc.)
uitoefenen to exercise; to wield (van gezag, macht)
uitoefenen to practise (in praktijk brengen)
uitoefenen to exercise; to execute; to carry out (bedrijven, verrichtingen)
uitoefening exercise; execution; practice
uitputbaar depletable
uitputbare activa depletable assets
uitputbare hulpbron depletable resource
uitputten to exhaust; to deplete; to drain
uitputten to deplete (van mijn, etc.)
uitputten to exhaust (van onderwerp, van geduld)
uitputting exhaustion; depletion (of mine etc.)
uitputtingsslag war of attrition (uitputtingsstrijd)
uitputtingsvoorziening provision for depletion; accumulated depletion
uitroepteken exclamation mark
uitrusten to equip; to fit out (voorzien)
uitrusting equipment; fittings
uitrusting outfit (voor reis, etc.)
uitrusting van gereedschap tool equipment
uitrustingskrediet equipment credit
uitrustingsvergoeding outfit allowance (toelage)
uitschakelen to switch off (letterlijk)
uitschakelen to eliminate; to rule out (figuurlijk)
uitschakeling elimination (figuurlijk)
uitschot refuse; offal (afval)
uitschot rejects; rejections (afgekeurde waar)
uitschrijven to write (out); to make out (van cheque, kwitantie)
uitschrijven to make out (van rekening, etc.)
uitschrijver writer; maker (van cheque, wissel, promesse)
uitslag result; outcome; issue (afloop)
uitslag decision (besluit)
uitslag votes cast; poll (van stemming)
uitslag release; clearance from bond (van goederen uit entrepot)
uitslagkosten cost of release (of goods)
uitsluiten to expel; to debar (als lid)
uitsluiten to eliminate (elimineren)
uitsluiten to lock out (werknemers)
uitsluiten to exclude (niet begrijpen)
uitsluiten to preclude (voorkomen van twijfel, verwarring)
uitsluitend exclusive; sole (bijv. nw.)
uitsluiting exclusion; debarment
uitsluiting lock-out (van werknemers)
uitsluitsel decision; decisive answer
uitsluitsel data; information (inlichtingen)
uitsluitsel explanation (verklaring)
uitsplitsing break down; analysis; differentiation
uitsplitsingsstaat/-vel spread sheet
uitspraak verdict; finding (van jury)
uitspraak pronunciation (van woord)
uitspraak decision; ruling (beslissing)
uitspraak judgment; finding; decision; verdict (juridisch)
uitspraak sentence (in strafzaak)
uitspraak summary judgment (in kort geding)
uitspraak award; finding (van scheidsrechter)
uitspraak statement; pronouncement (uiting, verklaring)
uitspraak doen to decide; to give a decision
uitspraak doen to pronounce judgment; to pass judgment (juridisch)
uitspraak doen to pass sentence; to pronounce sentence (in strafzaken)
uitspraak in kort geding judg(e)ment in summary proceeding; certified
uitspreken to pronounce (van woord)
uitspreken to express (van mening, etc.)
uitstaan to be put out (at interest); to be outstanding; to have money owing to one (van geld)
uitstaand aandelenkapitaal sharecapital outstanding
uitstaand bedrag outstanding amount; amount due
uitstaand kapitaal issued capital; outstanding capital (van vennootschap)
uitstaand saldo unpaid balance
uitstaande cheque outstanding cheque
uitstaande obligaties bonds receivable; opitional bond; optional payment bond (balans debet)
uitstaande obligaties bonds payable; retractable bond; redeemable bond (balans credit)
uitstaande rekening outstanding account
uitstaande schuld outstanding debt
uitstaande vordering outstanding claim; unliquidated claim
uitstallen to display; to expose (for sale); to exhibit
uitstalling
uitstel delay; postponement; extension (of time)
uitstel adjournment (verdaging)
uitstel deferment; deferral (verschuiving)
uitstel (verschuiving) van winstneming deferral of gain
uitstel van belastingheffing tax moratorium
uitstel van betaling extension of payment; postponement of payment; deferral of payment
uitstel van kapitaaldekking deferral of capital funding
uitstel vragen to apply for an extension of time; to ask for a respite
uitsteldagen days of grace; days of respite
uitstellen to postpone; to put off; to delay
uitstellen to adjourn (verdagen)
uitstellen to defer (verschuiven)
uitstelregeling extension agreement
uittreden to resign (office) (uit ambt)
uittreden to retire from business; to withdraw from business (uit zaken)
uittreden to resign one’s membership (uit vereniging)
uittreden to retire from a firm; to retire from a partnership; to withdraw from partnership (uit firma, vennootschap)
uittredend lid outgoing member
uittredend vennoot retiring partner
uittreding retirement; withdrawal; resignation
uittreding/pensionering wegens invaliditeit disability retirement
uittredingsleeftijd retirement age; retiring age
uittrekken to extract (excerperen)
uittreksel abstract; excerpt; extract (verkorte inhoud)
uittreksel uit het hypothekenregister extract from the register of mortgages
uittreksel uit rekening-courant statement of account; abstract of account
uittreksel van kadastrale inschrijving extract of cadastral registration
uitvaartverzekering funeral insurance
uitval scrap (wegens afkeuring)
uitvalmonster outturn sample
uitvaltijd drop-out time (bijv. door storing)
uitverkocht sold out (van theater)
uitverkocht sold out; out of stock (van artikel)
uitverkocht out of print (van boek, oplage)
uitverkochte zaal full house (huis)
uitverkoop clearance sale; sale
uitverkoopprijs clearance price; sale price
uitverkopen to sell off; to sell out; to clear
uitvinden to invent
uitvinden to find out (ontdekken, erachter komen)
uitvinder inventor
uitvinding invention
uitvoer export(s); exportation
uitvoer output (van computer)
uitvoerapparatuur output equipment (van computer)
uitvoerbaar exercisable (van recht)
uitvoerbaar practicable; feasible; workable (praktisch mogelijk)
uitvoerbaarheid practicability; feasibility; workability
uitvoerbaarheidsonderzoek feasibility study
uitvoerbelasting export tax; export duty
uitvoerbelemmering restraint of export(s)
uitvoerbeperking restriction of export(s)
uitvoerbestand output file
uitvoerconsent export licence; export permit
uitvoercontrole output check (van computer)
uitvoerder executor; performer
uitvoerder foreman (voorman)
uitvoerder exporter (van goederen)
uitvoerder executor (of a will) (van testament)
uitvoereenheid output device; output unit (van computer)
uitvoeren to carry out; to put into effect; to execute (van plan)
uitvoeren to fulfil; to perform; to carry out; to fill [Am.]; to discharge (van contract)
uitvoeren to carry out; to effect; to implement (van besluit)
uitvoeren to export (exporteren)
uitvoeren to execute (van vonnis)
uitvoeren to complete (geheel afwikkelen)
uitvoeren to perform (van taak, plicht)
uitvoeren to execute; to fulfil; to fill [Am.] (van bestelling)
uitvoeren to execute; to carry out; to fulfil (van bevel, opdracht)
uitvoeren to carry out (van werk, instructies)
uitvoerend comité executive committee
uitvoerend orgaan implementing body
uitvoerende macht executive
uitvoergoederen export goods; export articles
uitvoerhandel export trade
uitvoerhandelaar export merchant; export trader
uitvoerhaven port of exportation; shipping port
uitvoerig detailed; in detail; comprehensive
uitvoerig lengthy (van briefwisseling)
uitvoerig exhaustive (volledig, grondig)
uitvoerig circumstantial (omstandig, breedvoerig)
uitvoerig ample (van bespreking, behandeling)
uitvoerig verslag detailed report; exhaustive report
uitvoerige bijzonderheden full particulars
uitvoering execution; fulfilment; completion; performance
uitvoeringsbepalingen order or appointment terms
uitvoeringsbericht notice of execution (van order)
uitvoeringsconditie condition of execution
uitvoeringsgarantie/-verzekering performance bond; contract bond
uitvoeringskloof performance gap
uitvoeringsmaatstaf performance measure
uitvoeringsorgaan executive body
uitvoeringsprovisie performance fee
uitvoeringsrisico performance risk
uitvoeringsvoorwaarde condition of execution
uitvoerkrediet export credit
uitvoerland country of export; exporting country
uitvoerlevering export delivery
uitvoermarkt export market
uitvoeroverschot export surplus; balance of exports
uitvoerpremie export allowance; export bonus
uitvoerrechten export duties
uitvoerstation output terminal (van computer)
uitvoerverbod export prohibition; prohibition of export
uitvoervergunning export licence; export permit
uitvoerwaarde export value
uitwerken to work out; to develop (van denkbeeld)
uitwerken to elaborate (van gedragslijn)
uitwerken to work out (van plan, aantekeningen)
uitwerking working-out; elaboration; development
uitwerking effect; result (resultaat)
uitwerking effectiveness; efficiency (doeltreffendheid)
uitwerking hebben to produce effect; to be effective
uitwijk fallback; back-up
uitwijkmogelijkheid elders offsite back-up
uitwijkprocedure fallback procedure; back-up procedure
uitwinnen to levy execution (te gelde maken)
uitwisbaar erasable
uitwisbaarheid erasability
uitwisselbaar exchangeable; interchangeable
uitwisselbaarheid exchangeability; interchangeability
uitwisselen to exchange; to interchange
uitwisselen to interchange (van onderdelen)
uitwisseling exchange; interchange
uitwisseling van kredietinformatie credit interchange
uitwisselingsverkeer intra-system payments (tussen betalingssystemen)
uitwissen to erase; to delete; to wipe out
uitzendbureau employment agency; temporary work agency; temporary employment agency (van personeel)
uitzendkracht temporary worker; temp (popular abbreviation)
uitzendorganisatie idem als uitzendbureau
uitzetten to expand; to extend
uitzetten to turn a person out (of a room); to eject/evict a person (from the premises) (verwijderen)
uitzetten to expel from the country; to put out of the country (uit het land)
uitzetten van geld to put out money (at an interest); to lend out money; to invest money; to place money
uitzetting expansion; extension; inflation
uitzetting turning out; ejection; ejectment; eviction; expulsion (verwijdering)
uitzetting (van geld) op termijn time placement
uitzettingsbeding expulsion clause (uit firma)
uitzettingsbevel writ of ejection; ejectment order (uit woning)
uitzettingscoëfficiënt coefficient of expansion
uitzettingsdecreet expulsion order
uitzettingsvermogen expansive power
uitzondering exception
uitzonderingenrapportering exception reporting
uitzonderingsbepaling exceptive clause
uitzonderingsgeval exceptional case
uitzonderingsmaatregel exceptional measure
uitzonderingspositie exceptional position; unique position
uitzonderingsprincipe-systeem exception principle system
uitzonderingsregel rule of exception
uitzonderlijk exceptional
uitzonderlijk hoge rentevoet punitive interest rate
ultimo at the end of
unaniem unanimous
unanimiteit unanimity
uniform uniform
uniform boekhoudsysteem uniform accounting system
uniform rekeningschema/rekeningstelsel/ rekeningsysteem uniform code of accounts
uniform tarief flat rate
uniforme leiding unified control; common control [Am.] (van concern)
uniforme prijs flat price
uniforme regelen uniform rules
uniformiteit uniformity
universeel general purpose (algemeen toepasbaar)
universeel besturingssysteem general purpose operating system
universeel programma general program
universele computer general-purpose computer
universele decimale classificatie universal decimal classification (UDC)
universele verbindingsmogelijkheden universal connectivity
universitaire opleiding university education; to produce
universum universe (statistiek)
update to update (bijwerken)
urenadministratie time records; job administration [Am.]
urenlijst time record
usance custom; trade custom; usage; usance; practice
usantieel customary
uurkosten time charges
uurloon hourly wage(s); time rate(s)
uurtarief hour-tariff; hourly rate; rate per hour
uw antwoord tegemoetziend looking forward to your reply
v.o.f. partnership firm (vennootschap onder firma)
vaardig (in) skilled (in); skilful (at); proficient (in; at); clever (at)
vaardigheden van een speurder sleuthing skills (opsporingsvaardigheden)
vaardigheid skill; skilfulness; proficiency
vaardigheid competency [Am.] (bekwaamheid)
vaardigheid in het spreken fluency of speech
vaarplan list of sailings; (time) schedule
vaart canal; waterway (kanaal)
vaart navigation; shipping; trade (scheepvaart)
vaartuig vessel (schip)
vaartuig craft (algemeen)
vaarwater fairway; channel; waterway
vacant vacant
vacant maken to vacate
vacant worden to fall vacant; to become vacant
vacante plaats vacancy; vacant situation (betrekking)
vacature vacancy; vacant situation; opening
vacaturevervulling staffing (personeelsvoorziening)
vaderlijk erfgoed/erfdeel patrimony
vak line of business; branch; trade (branche)
vak craft (handwerk, ambacht)
vak profession (van vrije beroepsbeoefenaar)
vakantie holiday(s); vacation [Am.]
vakantieadres holiday address
vakantiecursus holiday course; summer school (at a university)
vakantiedagen/vrije dagen vacation accruals [Am.] (opgespaarde)
vakantiegeld holiday money; holiday pay; holiday bonus; vacation pay [Am.]; compensated absence [Am.]
vakantie-oord holiday resort
vakantietoeslag holiday allowance; holiday bonus; holiday premium pay [Am.]
vakarbeid skilled labour
vakarbeider skilled labourer; craftsman; artisan
vakbekwaamheid professional competence; technical competence
vakbekwaamheid professional competence
vakbeweging trade union movement; trade unionism; labor unions [Am.]
vakblad trade journal
vakbond trade union; labor union [Am.]
vakbond van werknemers in n bedrijfstak general union; industrial union
vakbondscontributie union dues
vakcentrale federation of trade unions
vakgeleerde specialist
vakgenoot colleague
vakgroep trade group
vakkennis professional knowledge; expert knowledge; professional skill
vakkringen professional circles
vakkundig expert; skilled; competent
vakkundige oordeelsvorming professional judgment
vakliteratuur professional press; professional literature
vakman expert; specialist
vakman skilled labourer; craftsman (handwerksman)
vakman professional man; professional (niet-handwerksman)
vakman op administratief gebied accounting professional
vakmanschap workmanship; craftsmanship
vakonderricht/-onderwijs vocational/technical education/instruction
vakopleiding vocational training; professional training; technical training
vakorganisatie trade association; professional association; trade union; industry trade association
vakpers professional press; technical press; trade press
vakschool vocational school; technical school; trade school
vakstudie professional study
vaktaal technical language
vaktechnisch technical
vaktechnisch werkzaam personeel professional staff
vaktechnische bekwaamheid technical competence; professional competence
vaktechnische eisen professional requirements; technical requirements
vaktechnische normen professional technical standards
vaktechnische ontwikkeling professional development
vaktechnische uitspraken technical pronouncements (gezaghebbende meningsuitingen)
vakterm technical term; technical phrase
vakterminologie technical terminology
vaktijdschrift technical periodical; professional periodical; trade periodical
vakuitdrukking technical term; technical expression
vakverbond/-vereniging trade union; labor union [Am.]
vakverbond/-vereniging trade association (van werkgevers)
vakverbond/-vereniging professional association (van intellectuelen)
vakverenigingsbank labor bank [Am.]
vakverenigingscongres trade union congress
vakwereld professional circles
vakwetenschap special branch of science
valideren to validate; to render valid
validiteit validity
validiteit van gegevens data validity
validiteitscontrole validity check
valkuil pitfall (valstrik)
vals FALSE; perfidious; treacherous
vals mean; low; base; vile (gemeen)
vals fictitious; FALSE; feigned (van naam)
vals imitation (nagemaakt)
vals vicious (boosaardig)
vals forged; FALSE; bad (van bankbiljet, etc.)
vals forged (van document, cheque, handtekening, boeking)
vals geld false money; counterfeit money; bad money
vals spel foul play
valse munt base coin; counterfeit coin
valse munter coiner; forger; counterfeiter
valse praktijken fraudulent practices
valse voorstelling false representation
valselijk falsely
valselijk beschuldigd falsely accused
valsheid falseness; perfidy; treachery
valsheid meanness; baseness; vileness (gemeenheid)
valsheid viciousness (boosaardigheid)
valsheid falsehood (leugen, bedrog)
valsheid falsity; falseness (onjuistheid, onwaarheid)
valsheid in geschrifte plegen to commit forgery
valuta value
valuta currency; currencies (munt)
valuta (geldkoers)
valuta- en middelenbeheer treasury management
valuta-arbitrage arbitration of exchange; foreign exchange arbitrage
valutabeleid foreign exchange policy
valutaclausule currency clause; exchange clause
valutacrisis currency crisis
valutadag/-datum due date; settlement date (stock exchange) (vervaldag)
valutadagen value days (voor renteberekening)
valutadatum value date (voor renteberekening)
valutadeflatie monetary deflation; currency deflation
valutadevaluatie currency devaluation
valuta-egalisatiefonds exchange equalization fund
valuta-egalisatiefonds exchange equalization fund
valuta-egalisatierekening exchange equalization account; provision for exchange equalization
valutahandel foreign exchange business; foreign exchange trading
valutahervorming currency reform
valuta-interventie currency intervention
valutakoers foreign exchange rate
valutakoersrisico exchange rate risk
valutakoersverschillen bij consolidatie translation gains or losses on consolidation
valutakorf/-mand currency basket
valutamakelaar currency broker; foreign exchange broker
valutamarkt foreign exchange market
valuta-optie currency option
valutapolitiek currency policy; foreign exchange policy
valutapositie currency exposure; foreign exchange position
valutapositie m.b.t. herleiding in de munteenheid van verslaglegging translation exposure
valuta-renteswap fixed/floating currency swap
valutarevaluatie currency revaluation
valutarisico currency risk; foreign exchange risk
valutarisicobeheer currency risk management
valutaruiltransactie foreign exchange swap; currency swap; currency exchange swap
valutaschommelingen currency fluctuations
valutaswap foreign exchange swap
valuta-swap foreign exchange swap
valutategoed foreign exchange balance
valutatermijnaffairecontract foreign exchange forward contract; forward exchange contract; future exchange contract; currency forward contract; currency future contract; terminal contract [Am.]
valutatermijnmarkt forward exchange market
valutatransacties currency transactions; foreign currency transactions; currency dealings; foreign exchange transactions; foreign exchange business
valutaverlies loss on exchange; exchange loss
valutaverschil currency difference; exchange difference
valutawinst profit on exchange; exchange gain
valutawisselrestrictie currency exchange control; foreign exchange control (reglementering)
valutazaken (= valutatransacties)
valuteren to apply a value date; to value date
valutering value dating
van ‘t honderd percent(age)
van belastingheffing vrijgestelde organisatie tax exempt organization
van betekenis material; of great significance; immaterial
van bevoegde zijde on good authority
van bijzonder belang of special interest; remarkable
van een volgnummer voorzien to number consecutively
van eigenaar veranderen to change hands
van etiketten voorzien to label
van grote betekenis of great importance; of little significance; insignificant (belang)
van het claimrecht gebruik maken to exercise one’s right to a new share
van kleinere instelling manager
van koers veranderen to change front
van koopmansstandpunt bezien from a business point of view
van korte levensduur short lived
van kracht worden to take effect (as from); to be operative; to be effectual
van kracht zijn to be in force; on the strength of
van lange levensduur long lived
van materieel belang voor material to (relatief)
van ondergeschikt belang
van onwaarde maken to render null and void
van onwaarde verklaren to declare null and void
van onwaarde zijn to be null and void
van overheidswege on the part of the government
van overwegend belang of paramount importance
van paraaf voorzien to initial (= paraferen)
van personeel voorzien to staff; personnel department
van staatswege on the part of the government
van streek brengen to unsettle; streak; stroke
van weinig betekenis of little importance; contention; discussion (belang)
vanwege on account of; owing to; because of
vanwege on behalf of (namens)
var provision for general contingencies; provision for general (banking) risks (voorziening algemene risico’s)
variabel variable
variabel budget variable budget; flexible budget
variabel wachtwoord variable password
variabele variable (subst.)
variabele aflossing variable repayment
variabele budgettering variable budgeting; performance budgeting
variabele gegevens variable data
variabele indeling variable format
variabele interest floating interest; variable interest
variabele kosten variable costs; variable expenses
variabele kosten variable costs
variabele kostencalculatie partial costsystem; variable costing
variabele kostencalculatie partial cost system
variabele lijfrente variable annuity
variabele lijfrente variable annuity
variabele premie variable premium
variabele rente floating leg (of interest rate swap) (van rentevoet ruiltransactie)
variabele spaarautomaat automatic saving in variable amounts
variabele tekst variable text
variabele werktijd flexible working hours; variable working hours; flextime [Am.]
variabele wisselkoers flexible exchange rate
variabiliteit variability
variantie variance
variantie analyse variance analysis
variatie-coëfficient coefficient of variation
variaverzekering miscellaneous insurance; general insurance
variëren to vary; to range
variëren to fluctuate (schommelen)
vast perpetual (altijddurend)
vast firm; steady (van markt)
vast certain (stellig, zeker)
vast solid (niet vloeibaar)
vast non-cancellable (niet opzegbaar)
vast strong (zeer vaste markt)
vast permanent (van aanstelling)
vast constant (aanhoudend, gestadig)
vast fixed (van bedrag, kapitaal, rente, salaris, etc.)
vast firm (van offerte, bod, opdracht, order)
vast permanent (van zetel, verblijf, plaats)
vast fast; fixed; firm; steady (bevestigd, onbeweeglijk)
vast regular (klant, werk, bezoeker)
vast besluit firm determination; firm decision
vast budget fixed budget
vast contract firm contract
vast honorarium flat fee (bedrag)
vast inkomen fixed income; permanent income
vast kapitaal fixed capital
vast model standard form
vast personeel regular staff
vast prijscontract fixed price contract
vast recht fixed duty (douane)
vast recht fixed charge; standing charge; flat rate (gas, water, etc.)
vast rendement fixed yield; fixed return
vast salaris fixed salary
vast schema fixed lay-out
vast spaardeposito fixed savings deposit
vast voornemen firm intention; firm resolution
vast voorschot fixed advance
vast voorschot fixed advance
vast voorschot-systeem imprest fund system (kas)
vast werk regular work
vastberaden resolute; firm; determined; resolved
vastberadenheid resoluteness; resolution; determination; firmness
vaste (definitieve) transactie firm deal
vaste activa fixed assets; long-term assets; long-lived assets; permanent assets
vaste activa fixed assets; long-term assets; permanent assets
vaste activa property; plant and equipment (materiële)(op balans)
vaste activa administratie plant register; fixed assets register
vaste activa beheer plant administration
vaste activa die tot zakelijke zekerheid kunnen worden verbonden securable fixed assets [Am.]
vaste activa economie fixed assets economy
vaste activa economie fixed assets economy
vaste afspraak standing agreement (doorlopend)
vaste afspraak firm agreement (definitief)
vaste begroting fixed budget
vaste bestelling standing order
vaste clausule standing clause
vaste commissie permanent committee; standing committee
vaste dienst permanent employment
vaste fabriekskosten factory overhead (expenses)
vaste gedragslijn standing policy
vaste gegevens permanent data
vaste gewoonte/gebruik established practice; firm policy
vaste goederen real estate; real property; realty; immovables
vaste handelwijze routine (in een organisatie)
vaste huur firm lease; non-cancellable lease
vaste hypotheek fixed mortgage
vaste indeling fixed format
vaste inrichting permanent establishment (vestiging)
vaste inrichting permanent establishment (vestiging)
vaste inrichting fixture (nagelvast in gebouw)
vaste instructies standing instructions
vaste jaarrente/lijfrente annuity certain
vaste kapitaalgoederen fixed capital assets
vaste kas-systeem imprest fund system
vaste klant regular customer; repeat customer [Am.]
vaste kosten fixed costs; overhead costs; standing charges; burden; overhead(s); constant costs; permanent costs
vaste kosten fixed costs
vaste lasten standing charges; fixed charges; overhead(s); burden
vaste lasten standing charges; deferred charges; backbiting; libel (jur.)
vaste lijn point-to-point line (verbinding)
vaste markt strong market; firm market
vaste markt firm market
vaste mening firm opinion; definite opinion
vaste munt/valuta stable currency
vaste offerte firm offer
vaste onkosten standing charges; fixed charges; overheads
vaste opdracht firm order (niet herroepbaar)
vaste opdracht standing instruction (doorlopende instructie)
vaste order standing order
vaste order firm order (niet herroepbaar)
vaste overeenkomst firm agreement (definitief)
vaste overeenkomst standing agreement (doorlopend)
vaste overheadkosten fixed overhead costs
vaste politiek firm policy
vaste premie fixed premium
vaste prijs firm price (doorlopend)
vaste prijs fixed price (definitief)
vaste productiekosten fixed production overhead/costs
vaste regel fixed rule; standing rule; hard and fast rule
vaste rente fixed interest; fixed rate of interest
vaste rente fixed leg (of interest rate swap) (van rentevoet ruiltransactie)
vaste routine fixed routine
vaste schuld fixed debt
vaste spaarautomaat automatic saving in fixed amounts
vaste termijn fixed term
vaste termijn lening tegen vaste rente fixed rate loan
vaste toegangslijn permanent access line
vaste verkoopprijs standard selling price; standard billing rate
vaste verkoopprijs-methode retail method; retail inventory method
vaste verkoopprijs-methode retail method
vaste verplichtingen fixed liabilities (lange termijn)
vaste verrekenkoers fixed rate of exchange (vreemde valuta)
vaste vestiging permanent establishment
vaste volgorde fixed sequence
vaste vraag regular demand; constant demand
vaste wagen fixed carriage
vaste wal shore
vaste werktijden fixed working hours
vaste wisselkoers fixed rate of exchange
vaste woonplaats permanent residence
vaste woonplaats permanent residence
vaste woordlengte fixed word-length
vaste/vrije/zwevende valutakoersen fixed/free/floating exchange rates
vaste-termijnpolis time policy
vaste-waarde-verzekering agreed-value insurance
vastgelegde middelen fixed assets; non current assets
vastgoed real estate; real property
vastgoedonderneming/-maatschappij real estate company; property company
vasthoudend tenacious
vastigheid certainty
vastleggen to record; to place/put on record; to log (boekstaven)
vastleggen to lock up; to tie up (van kapitaal)
vastleggen to lay down; to fix (van voorwaarden, beginselen, etc.)
vastleggen in een rapport/overeenkomst to embody/to lay down in a report/agreement
vastlegging records; notes (van notities, gegevens)
vastlegging in machinaal verwerkbare gegevensdragers data conversion
vastrentende effecten/waarden fixed interest securities/stocks
vastrentende waardepapieren fixed income securities; fixed interest securities; fixed interest-bearing securities
vaststellen to settle (van datum)
vaststellen to establish; to ascertain; to determine (van feiten)
vaststellen to stipulate; to lay down; to settle; to agree (van voorwaarden)
vaststellen to adopt (van jaarrekening)
vaststellen to determine (van waarde, gewicht)
vaststellen (op) to fix (at)
vaststelling fixing; fixation; stipulation; settlement; establishment; determination; ascertainment; adoption
vaststelling van de historische kostprijs ascertainment of historical cost
vaststelling van de jaarrekening adoption of the annual accounts
vaststelling van de prijzen price fixation
vaststelling van de winst/het verlies determination of the profit/the loss
vaststelling van dividend declaration of dividend (uitkering)
vastzetten to lock up; to tie up (van geld)
vatbaar voor hypotheek mortgageable (verhypothekeerbaar)
veel kritiek ontmoeten to meet with considerable criticism
veelvoud multiple
veelvoudig manifold; multifarious
veelvuldige functieverandering job-hopping (van de ene naar de andere baan)
veem public warehouse (pakhuis)
veem bonded warehouse (entrepot)
veem warehousing company; storage company (onderneming)
veembedrijf warehousing business
veemceel dock warrant
veempolis public warehouse policy
veerkracht resilience
veerkrachtig resilient
veilen to auction (in het openbaar verkopen)
veilig safe; secure
veilig stellen to safeguard
veilige belegging safe investment; sound investment
veilige haven safe harbor [Am.]; to fasten; to affix (in figuurlijke zin: schuilplaats, beschutting)
veiligheid safety; security
veiligheidsbestand backup copy (reservebestand)
veiligheidsdump safety dump
veiligheidsfunctionaris security officer; risk manager (computersystems)
veiligheidsgrens safety limit
veiligheidsmarge margin of safety
veiligheidsmarge margin of safety; profit margin
veiligheidsreserve deficiency reserve (voor tekorten)
veiligheidsvoorschriften security regulations; security rules
veiling auction; sale by auction; public sale
veiling bij afslag Dutch auction; Chinese auction
veilingcondities conditions of sale
veilinggeld lot money (per partij)
veilingmeester auctioneer (veilinghouder)
veld field (van computertekens)
veldwerk field work (buiten de eigen organisatie)
vennoot partner; member (of the partnership/firm)
vennoot belast met toezicht op vaktechnische discipline discipline partner
vennoot gespecialiseerd in belastingzaken tax partner
vennoot in naam nominal partner
vennoot met beperkte rechten en verplichtingen special partner
vennoot met vast salaris salaried partner (geen deelgenoot)
vennootschap company; joint stock company; corporation [Am.] (maatschappij)
vennootschap firm; partnership(firm); ordinary partnership; general partnership (onder firma)
vennootschap partnership (van personen: maatschap)
vennootschap behorende tot de categorie der grootste ondernemingen top-tier corporation
vennootschap behorende tot de categorie der kleine ondernemingen small-tier corporation
vennootschap die als dekmantel dient dummy company; dummy corporation [Am.]
vennootschap die deel uitmaakt van een groter geheel constituent company (groep)
vennootschap in oprichting company in formation
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid limited liability company
vennootschap met groot aantal aandeelhouders widely held company; widely held corporation [Am.] (gespreid bezit)
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid company with unlimited liability
vennootschap onder firma general partnership
vennootschap op aandelen company limited by shares (met beperkte aansprakelijkheid)
vennootschappelijk bestuur corporate governance
vennootschappelijk weerstandsvermogen corporate staying power [Am.]; corporate resilience
vennootschappelijke balans company balance sheet
vennootschappelijke cultuur corporate culture
vennootschappelijke jaarrekening company annual accounts; company financial statements; corporate financial statements [Am.]
vennootschappelijke jaarrekening company annual accounts; condensed annual financial statements; summary financial statements
vennootschappelijke jaarrekening van moedermaatschappij annual accounts of the parent company; financial statements of the parent company
vennootschapsakte deed of association; memorandum of association
vennootschapsbelasting company tax; corporation tax; corporate income tax [Am.]
vennootschapsdirecteur company director; company executive; corporate executive [Am.]
vennootschapskamer companies chamber; companies commission
vennootschapsrecht company law
vennootschapsregister register of companies
vennootschapsstatuten articles of association; articles of incorporation (oprichtingsakte)
vennootschapsverklaring partnership firm declaration
vennootschapsvorm company form
vennotenvergadering partners’ meeting
vensterenveloppe window envelope; panel envelope
venten to hawk; to peddle (met)
venter hawker; peddler; pedlar; pedler; street-trader
verandering change; alteration; modification; variation
veranderingsanalyse change analysis
veranderingsmanagement change management
veranderingsmanager change agent
veranderingsproces change process
verantwoordelijk responsible; accountable; answerable
verantwoordelijk stellen to hold responsible
verantwoordelijk stellen voor de kosten to hold liable for the expenses
verantwoordelijke vennoot engagement partner; partner in charge (voor opdracht)
verantwoordelijkheden afbakenen to delineate responsibilities
verantwoordelijkheid responsibility; accountability
verantwoordelijkheid liability (geldelijke aansprakelijkheid)
verantwoordelijkheid aanvaarden/op zich nemen to accept responsibility; to take responsibility; to assume responsibility
verantwoordelijkheid afwijzen to decline responsibility; to disclaim responsibility
verantwoordelijkheid toewijzen to assign responsibility
verantwoordelijkheidsbesef/-gevoel sense of responsibility
verantwoordelijkheidscentrum responsibility centre
verantwoordelijkheidsgebied responsibility area
verantwoorden to answer for; to account for
verantwoorden to justify (rechtvaardigen)
verantwoorden to recognize (in aanmerking nemen in jaarrekening)
verantwoording account (rekening)
verantwoording justification (rechtvaardiging)
verantwoording responsibility; accountability (verantwoordelijkheid)
verantwoording (opname) in de jaarrekening recognition in the financial statements
verantwoording afleggen/doen van to render (an) account of
verantwoording schuldig zijn aan to be accountable to; to be answerable to
verantwoording van maatschappelijke kosten/nut social accounting; society-at-large
verantwoording van opbrengsten revenue recognition (in jaarrekening)
verantwoordingsmethode m.b.t. onvoltooide/lopende transactie(s) transaction cut-off
verantwoordingsplicht accountability
verantwoordingsplichtig accountable
verantwoordingsplichtigheid accountability
verantwoordingsprocedure m.b.t. onvoltooide/lopende transactie(s) cut-off procedure
verantwoordingsstukken accounts; vouchers; accounting evidence
verband connection; correlation; coherence (samenhang)
verband relation; relationship; connection; linkage (between data); coherence (betrekking)
verband context (zinsverband)
verband lien; charge; security (verbintenis, onderpand)
verband leggen (zoeken) tussen to associate; to connect; to establish a connection between; to link up; to link to
verbandscontrole association test(s); association testing; relation check; relation testing; coherence test; correlation test
verbeteren to improve; to make better
verbeteren to correct; to rectify; to amend (van fouten)
verbeteren to improve; to raise (van salaris)
verbeteren to remedy; to mend (verhelpen, voorzien in)
verbetering improvement; change for the better; remedy; correction; rectification; amendment
verbetering van fouten correction of errors
verbetering van premie additional premium (assurantie)
verbetering van prijzen improvement in prices; looking up of prices
verbeteringen en waardevermeerderingen improvements and betterments (van activa)
verbeurd forfeited; confiscated
verbeurd verklarend confiscatory
verbeurdverklaren to confiscate; to seize; to forfeit
verbeurdverklaring confiscation; forfeiture; seizure
verbeuren to forfeit
verbeurte forfeiture
verbeurte van aandelen forfeiture of shares (wegens niet nakoming van volstortingsverplichting)
verbieden to forbid
verbieden to prohibit (meer officieel)
verbieden to suppress; to ban; to put a ban on (van publicatie)
verbijzonderbaar allocable; allocatable
verbijzonderbaarheid allocability
verbijzondering van kosten allocation of costs; cost allocation
verbijzonderingsmethode allocation method
verbinden to connect; to join; to couple; to combine
verbinden to put through (to); to connect (with) (telefonisch)
verbinden to pledge; to charge (tot zakelijke zekerheid)
verbinden to bind; to commit; to obligate (binden, verplichten)
verbinden aan to attach to; to fasten to; to affix to (vasthechten)
verbinden aan to be connected with; to be incident to (samenhangen met)
verbinden aan to involve (gepaard gaan met)
verbinden aan to attach to; to be attached to (van voorwaarden)
verbinden aan to be incidental to (bijkomen, eigen zijn aan)
verbindend binding; obligatory (van overeenkomst, handtekening)
verbindendverklaring declaration of binding force
verbinding connection
verbinding connection
verbinding relation; connection (relatie)
verbinding relation; connection (relatie)
verbinding union (innig)
verbinding union (innig)
verbinding combination (combinatie)
verbinding joint (voeg, las)
verbinding connection (van treinen)
verbinding connection (van treinen)
verbinding joint (voeg, las)
verbinding combination (combinatie)
verbinding communication (communicatie, verkeer)
verbinding communication (communicatie, verkeer)
verbinding tot zakelijke zekerheid legal charge
verbinding tot zakelijke zekerheid legal charge
verbindingsmogelijkheden connectivity (van datacommunicatienetwerk)
verbindingsmogelijkheden connectivity (van datacommunicatienetwerk)
verbindingsmogelijkheden op afstand remote connectivity
verbindingsmogelijkheden op afstand remote connectivity
verbindingspunt interface
verbindingspunt interface
verbintenis agreement; contract (overeenkomst)
verbintenis liability (geldelijk)
verbintenis covenant (juridisch, ook)
verbintenis engagement; commitment; undertaking; obligation (verplichting)
verbintenis (aansprakelijkheid) uit endossement endorser’s liability
verbintenis tot betaling van een som geld common money bond
verbintenissenrecht law of contract
verbintenis-verklaring letter of intent
verblijf residence
verblijf stay (tijdelijk)
verblijf houden to reside; to have one’s residence
verblijfkosten hotel expenses; board and lodging expenses
verblijfplaats abode; residence
verblijvingsbeding clause securing the assets to remain vested in the partnership firm (in firma-contract)
verblindende schittering glare
verblindende schittering van beeldscherm screen glare
verbod prohibition; ban
verbod prohibition; embargo (handels-, uitvoer-)
verbod op het verrichten van overwerk overtime ban
verbod tot handel ban to trading
verboden goederen prohibited/contraband goods
verboden handel illicit trade
verbodsbepaling prohibiting order; prohibiting clause (clausule)
verbonden verbinden
verbonden activa assets charged
verbonden groep van maatschappijen/ondernemingen affiliated group of companies/corporations [Am.]; associated group of companies
verbonden maatschappijen/ondernemingen associated companies; allied companies; affiliated companies [Am.]; corporate affiliates [Am.]
verbonden partijen related parties; connected parties
verborgen hidden; concealed; secret
verborgen gebrek hidden defect; latent defect
verborgen houden to conceal; to keep concealed
verborgen inflatie hidden inflation
verborgen schade hidden damage
verbouwen to rebuild; to alter (van pand)
verbouwen to grow; to cultivate (van gewas)
verbouwing rebuilding; alteration (of premises); reconstruction; conversion; refurbishment (including furnishing) (van pand)
verbouwing cultivation; growing; growth (van gewas)
verbrandbaar afval combustible waste
verbrandingsoven incinerator
verbreiden to promulgate; to propagate
verbreken to break
verbreken to sever; to cut off; to break off (van relaties)
verbreken to interrupt; to cut off (van verbinding)
verbreken to cancel (van overeenkomst, contract)
verbreken to break off (van onderhandelingen)
verbrekingssignaal disconnect signal
verbruik consumption
verbruik usage; wastage (slijtage)
verbruik per hoofd per capita consumption; ingot
verbruiken to consume
verbruiken to use up (geheel en al)
verbruiken to exhaust (van voorraad, ook)
verbruiken to exhaust; to use up (van reserves, krachten)
verbruiken to absorb (vereisen, opslorpen)
verbruiker consumer
verbruikersvereniging cooperative society
verbruiksartikelen consumer goods
verbruiksbelasting consumption tax; expenditure tax; use tax [Am.]
verbruikscapaciteit consumptive capacity
verbruikscentra centres of consumption; consuming centres
verbruikscijfers consumption figures
verbruiksgoederen consumer non-durables; single-use goods; consumables
verbruiksland country of consumption; consuming country
verbruiksmateriaal common hardware (van computer)
verbruiksstoffen consumable supplies; consumables
verbruikstoeneming increase in consumption
verbruiksvereniging cooperative society
verbruiksvermindering decrease in consumption
verbruiksvermogen consuming capacity
verbruiksvraag consumptive demand; consumer demand
verdacht questionable; dubious (bedenkelijk)
verdacht fishy (met een luchtje)
verdacht suspicious (in verdenking)
verdacht shady; phoney (het daglicht niet kunnen verdragen)
verdacht (bedacht) zijn op to be prepared for
verdacht geld/kapitaal hot money [Am.] (op onwettige of verdachte wijze verkregen)
verdacht maken to make suspected; to throw suspicion on
verdachte suspected person; suspect
verdachte praktijken shady practices; dubious practices
verdachtmaking insinuation; reflection upon a person’s honesty
verdagen to postpone; to defer
verdagen to adjourn (van vergadering)
verdaging postponement; adjournment
verdeelbaar divisible; distributable
verdeelbare winst divisible profit; divisible surplus
verdeelbare winst distributable profit (uitdeelbaar, uitkeerbaar)
verdeeldheid discord; dissension; division; disagreement
verdeeldheid van mening division of opinion
verdeelsleutel apportionment key (algemeen)
verdeelsleutel cost unit; activity unit [Am.] (kostentoerekening)
verdeelstaat spread sheet
verdelen to divide; to split up
verdelen to apportion (omslaan)
verdelen to spread; to diversify (van risico’s)
verdelen to classify (indelen, classificeren)
verdelen to distribute (profit); to share (out) (uitkeren, distribueren)
verdelen to appropriate; to allot; to allocate (toedelen, toewijzen, toerekenen)
verdelen in to divide into
verdeling division; splitting up
verdeling classification (indeling)
verdeling spreading; diversification (van risico’s)
verdeling distribution (of profit); sharing (out) (uitkering)
verdeling appropriation (of profit); allocation; allotment (toewijzing, toerekening)
verdeling in (bedrijfs)onderdelen segmentation
verdeling over beleggingscategorieën asset allocation
verdenking suspicion
verdenking koesteren to suspect; to be suspicious; to entertain suspicion
verdenking krijgen to become suspicious
verdenking wekken to rouse/to raise suspicion
verdiende inkomsten earnings
verdiende premies premiums earned (verzekering)
verdienen to earn; to make (van geld)
verdienen to earn; to deserve; to merit (van loon, salaris)
verdienste profit; gain (winst)
verdienste merit (prestatie)
verdienste wages; earnings; emolument (loon, inkomen)
verdienstelijk deserving; meritorious
verdienstelijk able (bekwaam)
verdisconteerbaar negotiable; discountable
verdisconteerde wissel discounted bill receivable; discounted note receivable [Am.]
verdisconteerde wissels en cheques discounted bills and cheques
verdisconteren to discount; to negotiate (a bill; a cheque)
verdraaien to garble (van verslag)
verdraaien to misrepresent; to distort; to pervert (van feiten)
verdraaien to stretch; to strain; to violate; to pervert (van de waarheid)
verdraaien to twist; to wrench; to strain (van woorden, strekking)
verdraaiing distortion; contortion; misrepresentation; twisting; perversion
verdrag treaty; pact; convention; agreement; covenant
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting double taxation convention; double tax treaty
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting double taxation convention; double tax treaty
verdragen to bear; to stand; to suffer; to tolerate
verdragsluitende partijen contracting parties
verduidelijken to explain; to elucidate; to make clear
verduidelijken to clarify (opheldering)
verduidelijken to illustrate (met een voorbeeld)
verduidelijking explanation; elucidation; clarification; illustration
verduisteren to embezzle; to misappropriate; to defalcate; to peculate (van geld, etc.)
verduistering embezzlement; defalcation; misappropriation; peculation (van geld, etc.)
veredelen to finish (be-, afwerken van goederen)
veredelen to refine; to process (van grondstoffen, metalen)
veredelen to improve (van planten, vruchten)
veredeling improvement; finishing; processing; refinement
veredelingsbedrijf finishing trade
veredelingsindustrie processing industry; finishing industry
vereenvoudigen to simplify
vereenvoudigen to reduce (to its lowest terms) (van breuk)
vereenvoudiging simplification
vereenvoudigingsprogramma complexity reduction program (stroomlijningsprogramma)
vereffenaar liquidator
vereffende schade liquidated damages
vereffenen to liquidate (liquideren)
vereffenen to settle; to make up; to adjust (van geschil)
vereffenen to settle; to square; to meet; to pay (van schuld, rekening)
vereffening settlement; adjustment; liquidation
vereffeningsmethode compensation method
vereisen to require; to demand; to call for; to necessitate
vereisen to absorb (verbruiken, in beslag nemen)
vereist required; necessary; essential; indispensable
vereist salarisniveau requisite salary level
vereiste informatie disclosure requirements (for financial statements) (m.b.t. jaarrekeningen)
vereiste van de bestendige gedragslijn consistency requirement
vereiste van wederkerigheid reciprocity requirement
vereisten m.b.t. administratieve verantwoording en publicatie accounting and disclosure requirements
vereisten m.b.t. financiële verslaglegging financial reporting requirements
vereisten voor beursnotering listing requirements
verenigbaar combinable; unitable
verenigbaar associable (in gedachten)
verenigbaar compatible (niet strijdig)
verenigbaar met compatible with; consistent with; associable with
verenigbaarheid compatibility; associability; consistency
verenigd united
verenigde vergadering joint meeting
verenigen to unite; to combine; to join; to connect
verenigen to amalgamate; to merge (van zaken)
vereniging society; association; union (genootschap)
vereniging union; combination; joining; merging; amalgamation; fusion; pooling; incorporation (het verenigen)
vereniging corporation (met rechtspersoonlijkheid)
vereniging effectenbescherming association for the protection of securityholders
vereniging tot maatschappelijk hulpbetoon fraternal benefit society
vereniging van eigenaren condominium; owners association; common interest real estate association [Am.]; common interest realty association [Am.] (van flats in gemeenschappelijk gebouw)
vereniging voor de effectenhandel stock exchange association
verenigingenregister register of associations
verenigingsgebouw association’s building; club house
verenigingsjaar financial year (boekjaar)
verenigingsjaar year of association; year of incorporation (jaar van samengaan)
verenigingsleven social life
verenigingslokaal meeting hall; club room
verenigingstijdstip date of association; date of amalgamation; date of incorporation
verenigingsverklaring declaration of association
verevening clearing
vergaderen to meet; to hold a meeting; to assemble
vergadering meeting; assembly; conference
vergadering in persoon face-to-face meeting
vergadering van aandeelhouders meeting of shareholders; shareholders’ meeting
vergaderkamer conference room; meeting room
vergaderplaats meeting place; place of meeting; venue
vergaderzaal assembly hall (groot)
vergelijk agreement; arrangement; settlement
vergelijk (akkoord) met crediteuren composition with creditors
vergelijkbaar (met) comparable (with; to)
vergelijkbaar gegeven/vergelijkbare grootheid comparable (subst.) [Am.]
vergelijkbaarheid comparability
vergelijkbaarheid van de verslaglegging reporting comparability
vergelijkbaarheidsbeginsel comparability principle
vergelijkbare cijfers comparable figures
vergelijkbare periode comparable period
vergelijken to compare
vergelijken to collate (van teksten, ook)
vergelijken to check (ter controle, collationeren)
vergelijkend comparative
vergelijkend examen competitive examination
vergelijkend overzicht comparative statement
vergelijkend overzicht comparative statement; rental
vergelijkende balans comparative balance sheet
vergelijkende cijfers/bedragen comparative figures; corresponding figures/amounts; comparatives
vergelijkende kostprijsanalyse competitive cost analysis; competitor cost analysis; extra-organizational cost analysis (met concurrerende producten)
vergelijkende proef comparative test
vergelijkende winst- en verliesrekening comparative profit and loss account; comparative profit and loss statement
vergelijkenderwijs by comparison; comparatively
vergelijking comparison; check; checking (up); collation
vergelijking equation (wiskundig)
vergelijkingscijfers comparative figures
vergelijkingscontrole comparing check
vergelijkingsfaciliteit compare facility
vergelijkingsmaatstaf benchmark
vergelijkingsmethode method of comparison
vergelijkingsopdracht compare instruction
vergelijkingsperiode comparable period (vergelijkbare periode)
vergelijkingsresultaat compare result
vergelijkinrichting comparing device
vergemakkelijken to facilitate; to make easier
vergissing mistake; error; oversight (small)
vergoeden to pay; to remunerate (for services rendered) (algemeen)
vergoeden to refund; to reimburse; to repay (terugbetalen)
vergoeden to reimburse; to make good (van kosten)
vergoeden to make good; to compensate; to recoup; to make up for (van schade, verlies)
vergoeding indemnification; compensation; reimbursement
vergoeding allowance (toelage)
vergoeding damages (schade-)
vergoeding consideration (kleine vergoeding)
vergoeding refund (terugbetaling)
vergoeding remuneration; fee; emolument; compensation (beloning, honorarium)
vergoeding (rendement) voor geldgever lender’s return
vergoeding bij ontslag of verlies van functie compensation for loss of office or employment
vergoeding van bedrijfsschade/gevolgschade consequential damages; indirect damages
vergoeding van lesgeld tuition reimbursement
vergoeding van verblijfkosten hotel allowance; allowance for board and lodging
vergoeding voor emissiesyndicaat underwriter’s spread
vergoeding voor het bijeenbrengen van koper en verkoper finder’s fee
vergoeding voor kosten van levensonderhoud living allowance
vergoedingsregeling compensatory scheme; compensation plan
vergrijp offence; misdemeanour
vergrijzingsreserve senescence reserve; greying reserve (levensverzekering)
vergrijzingsvoorziening senescence provision (levensverzekering)
vergroten to expand (uitbreiden)
vergroten to increase; to add to (van moeilijkheden)
vergroten to enlarge; to extend (van fabriek, zaak, etc.)
vergroten to increase (vermeerderen, van kapitaal, productie, etc.)
vergroting enlargement; extension; expansion; increase
vergunning concession (concessie)
vergunning permit; licence (schriftelijk)
vergunning permission; leave (toestemming)
vergunningenstelsel licensing system
vergunninghouder licensee
vergunningverlener licensor
verhaal redress; recourse; recovery (schade-)
verhaal hebben op to have recourse against
verhaal nemen op to fall back upon
verhaal van kosten recovery of costs
verhaal zoeken to seek redress from
verhaalbaar (op) recoverable (from)
verhaalbaarheidsprincipe recoverability concept
verhaalschaden recoveries
verhalen (op) to recover (from)
verhandelbaar marketable; negotiable
verhandelbaar negotiable; discountable (van wissel)
verhandelbaar document negotiable instrument; objective; target
verhandelbaar papier negotiable paper
verhandelbaar stuk negotiable instrument; negotiable document (papier)
verhandelbaarheid marketability; saleability; negotiability
verhandelbaarheidsrisico marketability risk
verhandelbare ceel negotiable warehouse receipt [Am.]; warehouse warrant
verhandelbare cheque negotiable cheque
verhandelbare effecten negotiable securities
verhandelbare waardepapieren marketable securities; negotiable instruments; negotiable paper; order instruments
verhandelen to sell; to dispose of; to market (verkopen)
verhandelen to negotiate (van wissel)
verhandelen to deal in (handelen in)
verhandeling transaction; negotiation (afdoening)
verhandeling treatise; essay; dissertation (opstel)
verhandeling lecture; paper (voordracht)
verhandeling discussion (bespreking)
verhandeling trading; dealing (het verhandelen)
verhandeling van alleen die obligaties waarop waarderingswinsten worden gemaakt gains trading (door institutionele beleggers)
verheimelijking concealment
verhinderen to impede
verhindering impediment
verhogen to increase; to raise; to enhance; to mark up (van prijs)
verhogen to increase; to raise (van salaris, loon)
verhogen to increase (van kapitaal, productie)
verhogen van niveau to upgrade (kwaliteit)
verhoging increase; rise; advance; mark up (van prijs)
verhoging increase; rise; raise; increment (periodical increase) (van salaris, loon)
verhoging increase (van kapitaal, productie)
verhoogd risico impaired risk (levensverzekering)
verhoren to hear; to examine; to interrogate (van getuige)
verhouden zich
verhouding relation; relationship (betrekking)
verhouding proportion; ratio (tussen getallen)
verhouding brutowinst/omzet gross profit ratio
verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen capital gearing
verhouding koers/winst price/earnings ratio; price earnings multiple (per aandeel)
verhouding lang vreemd vermogen/eigen vermogen debt-equity ratio; debt ratio
verhouding liquide middelen (incl. liquide beleggingen) + debiteuren/vlottende passiva acid test ratio; quick ratio; liquidity ratio
verhouding nettowinst (voor aftrek lange termijn-interest + belastingen)/lange termijn-interest interest coverage ratio
verhouding nettowinst/dividend dividend coverage ratio (dividenddekking)
verhouding omzet/gemiddeld geïnvesteerd vermogen capital turnover; investment turnover
verhouding schaden/premiën loss ratio (bij verzekeringsmaatschappij)
verhouding van aandelensplitsing share split ratio; stock split ratio [Am.]
verhouding van edele metalen in een muntstuk mint ratio
verhouding vlottende activa/vlottende passiva current ratio; working capital ratio
verhoudingen (verhoudingsgetallen) per werknemer ratios per employee
verhoudingscijfer van koers tot eigen vermogen per aandeel price/shareholders’equity per share
verhoudingscijfer van wanprestatie default ratio
verhoudingscijfer van winst tot productiegrootte/omzetgrootte profit-volume ratio
verhoudingscijfer/-getal ratio
verhoudingscijfers m.b.t. hefboomwerking leverage ratios; to impose; to raise
verhoudingscijfers t.b.v. kredietanalyse credit barometrics
verhoudingsgetal met voorspellende waarde predictive ratio
verhoudingsgewijze in proportion to; proportionate(ly) to
verhoudingspercentage van (hypothecaire) lening tot onderpandswaarde (van onroerend goed) loan-to-value ratio
verhuiskosten removal expenses; moving expenses/costs
verhuiskosten relocation expenses; relocation costs (verplaatsingskosten)
verhuismarkt relocational market (van onroerend goed)
verhuisvergoeding moving allowance
verhuizen to remove; to move (one’s office); to move out; to move to new premises; to relocate [Am.]
verhuizer remover; removal contractor
verhuizersfirma removal contractors; furniture removers
verhuizing removal; move
verhuren to charter; to freight (van schip)
verhuren to let; to rent out; to let (out) on lease; to lease [Am.] (van onroerend goed)
verhuren to let out on hire; to hire out; to rent out (van roerend goed)
verhuur letting (out); rental; leasing [Am.] (verhuring)
verhuurde of verpachte onroerende goederen leased real property; leased real estate; real property leased; real property rented
verhuurder lessor
verhuurder landlord; letter of real estate (van onroerend goed)
verhuurwaarde letting value
verhypothekeerbaar mortgageable
verhypothekeren to mortgage; to hypothecate
verificateur surveyor of customs; appraiser (douane)
verificateur verifier (algemeen)
verificateur auditor (van de administratie)
verificatie verification; substantiation; examination; audit (of accounts)
verificatie van stroomschema flow audit; flow check
verificatiecode error detecting code (foutensignalering)
verificatieprocedure check-out procedure
verificatieprogramma tracing program (speurprogramma)
verificatierisico verification risk
verificatiesymbolen check data
verificatievergadering first meeting of creditors
verifieerbaar verifiable
verifieerbaarheid verifiability
verifiëren to substantiate (bewijzen)
verifiëren to verify; to check; to examine (algemeen)
verifiëren to adjust (van kompas)
verifiëren to trace postings (van boekingen)
verifiëren to prove; to admit to probate; to probate [Am.] (van testament)
verifiëren to audit (van de administratie)
verjaard barred; statute-barred; barred by limitation; time-barred; outlawed [Am.] (van schuld, vordering, verbintenis)
verjaarde dividenden unclaimed dividends; dividends forfeited by limitation; prescribed dividends (niet opgeëist)
verjaren to become statute-barred; to become barred
verjaring limitation; forfeiture; nullification through disuse; prescription of claims; negative prescription; extinctive prescription (extinctievee)
verjaring prescription; (of titles); acquisitive prescription; positive prescription (acquisitievee)
verjaringstermijn term of limitation; term of prescription; period of limitation; limitation period
verjaringswet statute of limitations; statute of limitation of actions; limitation act
verkapt disguised; concealed; masked; camouflaged; constructive
verkapt dividend disguised dividend
verkapte winstuitdeling disguised profit distribution; hidden profit distribution; constructive dividend; disguised dividend
verkavelen to lot (out); to parcel out
verkaveling lotting (out); parcelling out
verkeer traffic
verkeer intercourse (omgang)
verkeer trade; commerce (handel)
verkeer transport (vervoer)
verkeer movement (van schepen, op beurs, ook)
verkeer dealings (relaties, transacties)
verkeerde (onjuiste) opgave misstatement
verkeerde (onjuiste) voorstelling misrepresentation
verkeerde boeking misentry
verkeerde opvatting misconstruction (uitlegging)
verkeerde voorstelling misrepresentation
verkeerspiek traffic peak
verkeersregeling traffic control
verkeerstelling traffic census
verkeersvergelijking quantity equation (geldtheorie)
verkiesbaar eligible (in aanmerking komend)
verkiesbaarheid eligibility
verkiesbaarheidsvereisten eligibility requirements
verklaarbaar explicable
verklaren to depose; to testify (als getuige)
verklaren to illustrate (met voorbeelden)
verklaren to account for; to explain (reden of oorzaak aangeven)
verklaren to interpret; to construe (uitleggen, interpreteren)
verklaren to explain; to elucidate (uitleggen, duidelijk maken)
verklaren to declare; to state; to report (mededelen, te kennen geven)
verklaren to certify (formeel, officieel)
verklaren to define (definiëren, omlijnen)
verklarend explicative; explanatory; elucidatory; illustrative; declarative
verklarende tekst explanatory text
verklaring explanation; elucidation; interpretation; definition; illustration; declaration; statement; certification
verklaring account (relaas)
verklaring evidence; deposition (getuigen-)
verklaring (uitspraak)
verklaring explanatory note (toelichting)
verklaring representation (vertoog, mededeling)
verklaring certificate (certificaat, attest)
verklaring exposition (exposé, uiteenzetting)
verklaring (van accountant) m.b.t. een onderdeel van de jaarrekening piecemeal opinion
verklaring met voorbehoud qualified report; qualified opinion; except-for opinion (van accountant)
verklaring van berusting consent decree
verklaring van eigendomsoverdracht bill of sale
verklaring van erfrecht statement of succession; deed of inheritance; grant of probate
verklaring van erfrecht statement of succession; grant of probate
verklaring van geen bezwaar certificate of no objection; declaration of no objection
verklaring van volledigheid letter of representation; written representation (as to completeness of annual accounts); completeness assertion (m.b.t. jaarrekening)
verklaring van volledigheid letter of representation; written representation (as to completeness of annual accounts) (bevestiging bij de jaarrekening)
verklaring van vrijgave van hypothecaire zekerheid certificate of release of mortgage
verklaringen (bevestigingen) door de directie management assurances
verklaringsprocedure declaration procedure (bij derden-beslag)
verkleinen van schaal to downsize; to scale down
verkleining van schaal downsizing
verkondigen to promulgate (verbreiden)
verkoop sale
verkoop marketing (op de markt brengen)
verkoop distribution (bij tussenhandel, ook)
verkoop disposal; realization (het van de hand doen)
verkoop bij inschrijving sale by tender; to rule
verkoop en terugverhuur sale and leaseback
verkoop la baisse short sale; bear sale
verkoop met directe levering spot sale
verkoop met korting discount sale (prijsreductie)
verkoop met recht van retour guaranteed sale; sale or return
verkoop met recht van wederinkoop sale with right of repurchase
verkoop onder rembours cash on delivery sale
verkoop op afbetaling credit sale; instalment sale; deferred payment sale; check trading [Am.]
verkoop op afbetaling instalment sale; deferred payment sale; term sale; check trading [Am.] (betaling in termijnen)
verkoop op krediet credit sale; sale on credit; sale on account
verkoop op krediet credit sale
verkoop op rekening credit sale; sale on account
verkoop volgens monster sale by sample
verkoop wegens hypothecaire schuld foreclosure
verkoop/vervreemding disposal (of property); disposition (of property) [Am.] (van bezit)
verkoopaanbieding offer to sell
verkoopadministratie sales records; sales order entry system [Am.]
verkoopafdeling sales department
verkoopagent/-agentschap selling agent/agency; sales agent/agency
verkoopakte deed of sale
verkoopanalyse sales analysis
verkoopanalyse sales analysis
verkoopautomaat vending machine
verkoopbaar saleable; marketable; merchantable
verkoopbedrag proceeds (opbrengst)
verkoopbedrag consideration for sale (tegenprestatie)
verkoopbelasting sales tax
verkoopbevestiging confirmation of sale
verkoopbevordering sales promotion
verkoopbevorderingskosten promotional expenses
verkoopbezoek sales call (van verkoper/vertegenwoordiger)
verkoopblokkering lockup (of shares) (van aandelen)
verkoopboek sales journal; sales book
verkoopbrief sales letter
verkoopbriefje sold note
verkoopbudget sales budget
verkoopcampagne sales campaign; sales drive
verkoopcentrum distributing centre; sales centre
verkoopchef sales manager
verkoopcijfers sales figures
verkoopcommissie selling commission; sales commission (provisie)
verkoopcondities terms of sale; conditions of sale
verkoopcontract contract of sale; sale contract; contract to sell
verkoopdag day of sale
verkoopdirecteur sales director
verkoopdirectie sales management
verkoopdistrict sales area
verkoopdrang pressure to sell
verkoopdrukwerk sales literature
verkoopfactuur sales invoice; outgoing invoice; bill of sale (nota)
verkoopgebied sales area
verkoophuis auction room (vendu)
verkoopinstelling/-inrichting selling organization
verkoopkanaal business outlet
verkoopkanaal van fabriek factory outlet (voor beschadigde en verouderde producten)
verkoopkantoor sales office; selling agency; sales agency
verkoopkorting sales discount
verkoopkosten selling expenses; marketing costs; selling and distribution costs
verkoopkunde salesmanship
verkoopleider sales manager
verkooplimiet selling limit; reserve price (at an auction)
verkooplokaal auction room (vendu)
verkoopmaatschappij sales company
verkoopmemorandum memorandum of sale
verkoopmemorandum bidbook (bij emissie, inschrijving)
verkoopmethode selling method; sales method
verkoopmonster selling sample
verkoopnota sales invoice; bill of sale (factuur)
verkoopomzet sales revenue
verkooponkosten selling expenses; marketing expenses
verkoopopbrengst sales return; sales proceeds
verkoopoptie put option; seller’s option; option to sell
verkooporders selling orders; sales orders
verkooporganisatie sales organization; selling organization
verkoopovereenkomst contract of sale; bill of sale (contract)
verkoopovereenkomst sales agreement (afspraak)
verkooppolitiek sales policy
verkoopprijs selling price; sale price
verkoopprognose sales forecast
verkoopprovisie selling commission
verkooppunt point-of-sale; business outlet; sales outlet; outlet
verkooprecht selling right; right of sale
verkooprekening sales invoice (factuur)
verkooprekening sales account (in administratie)
verkoopretouren sales returns; returns inward(s) (retour ontvangen goederen)
verkoopretourenboek returns inward(s) book
verkoopretourenrekening returns inward(s) account
verkoopstatistiek sales return; sales statistics
verkoopster sales woman; shop assistant; salesgirl; saleslady (in zaak)
verkoopstimulering sales promotion
verkoopsyndicaat selling syndicate; sales syndicate
verkoopsysteem sales system; selling system
verkoopverbod prohibition of sale
verkoopverplichting sales commitment
verkoopvoorwaarden terms of sale; conditions of sale; sales conditions
verkoopwaarde value at selling price; market value; sale(s) value; exit value [Am.]
verkopen to sell
verkopen sales (omzet)
verkopen to market (op de markt brengen)
verkopen to dispose of; to realize (van de hand doen)
verkopen to distribute (tussenhandel, detailhandel, ook)
verkopen (omzet) per afnemer/klant sales by customer
verkopen (omzet) per product sales by product
verkoper seller
verkoper salesman; traveller (reiziger)
verkoper salesman; shop assistant (in zaak)
verkoper vendor (juridisch)
verkoper op afstand remote seller
verkopersmarkt sellers’ market; seller’s market
verkoping sale; auction
verkoping door de belastingdienst tax sale (van verbeurd verklaarde goederen)
verkort connossement short form bill of lading; dirty bill of lading
verkort prospectus summary prospectus
verkorte (beknopte) balans abridged balance sheet; provisional balance sheet
verkorte balans summarized balance sheet; condensed balance sheet; summary balance sheet; abridged balance sheet
verkorte jaarrekening condensed annual accounts
verkorte jaarrekening summarized annual accounts; condensed financial statements; abridged accounts; abbreviated accounts; summary financial statements
verkorte uitgave abridged edition
verkorte verlies- en winstrekening summarized profit and loss account; summary profit and loss account
verkorte werktijd short hours; short time
verkorten to shorten
verkorten to curtail (van rechten)
verkorten to summarize (beknopt samenvatten)
verkorten to abridge; to condense (van boek, verslag)
verkorten to truncate (business communication) (afkorten, inkorten van bedrijfscommunicatieve gegevens)
verkorten to abbreviate (afkorten van woorden)
verkorten to curtail; to shorten (van hoofdstuk, lezing)
verkorting truncation (afkorting, inkorting van bedrijfscommunicatie)
verkregen (gevestigde) rechten vested interests
verkregen-rechten-methode accrued benefit valuation method (bij opstelling jaarrekening)
verkrijgbaar obtainable; procurable; to be had
verkrijgbaar for sale (te koop)
verkrijgbaar stellen to place on sale; to offer for sale
verkrijgbaarheid availability
verkrijgen to obtain; to secure; to procure; to get
verkrijgen to win (van vermaardheid)
verkrijgen to secure (van medewerking)
verkrijgen to acquire; to secure (van concessie, rechten)
verkrijgende verjaring acquisitive prescription; positive prescription; prescription of titles
verkrijger acquirer; acquisitor
verkrijger assignee; transferee (bij overdracht)
verkrijging obtaining; acquisition; procurement
verkrijgingkosten purchase cost; acquisition cost; cost
verkrijgingprijs purchase price; acquisition price; cost
verkrijgingprijsmethode cost method
verkrijgingwaarde purchase price; acquisition value; acquisition price; cost
verkrijgingwaarde voor het concern cost of acquisition to the group
verkwisten to waste; to squander
verkwistend profligate (roekeloos)
verkwisting waste; wastefulness; extravagance
verkwisting profligacy (roekeloze)
verlaagd tarief reduced rate
verlading shipment
verladingsdocumenten shipping documents
verladingsinstructies shipping instructions
verladingsinstructies shipping instructions
verlagen to lower; to debase; to degrade (vernederen)
verlagen to reduce; to lower; to abate; to cut down (= stronger) (van prijs, etc.)
verlagen to lower; to moderate (van eis, aanspraak)
verlaging lowering; reduction; abatement; degradation; debasement
verlangen to desire; to want; to wish
verlangen to demand (vorderen)
verlangen to require (vereisen)
verleden (verstreken) diensttijd past service
verleden diensttijd past service
verleden voor executed before (ten overstaan van)
verlegen shop-soiled; shop-worn (van goederen)
verlenen to give (van toestemming)
verlenen to allow (van faciliteiten)
verlenen to grant (van uitstel, concessie)
verlengen to continue; to renew (van contract)
verlengen to extend; to prolong (van termijn)
verlengen to extend (van krediet, werktijd, etc.)
verlenging lengthening; extension; continuation; renewal; prolongation
verlenging (uitstel) aanvragen to apply for an extension of time
verlenging (uitstel) toestaan to grant an extension of time
verlenging van de looptijd van een lening renewal of a loan
verlenging van pacht lease renewal; renewal of lease
verlet loss of time
verlichten to alleviate (verzachten)
verlies forfeiture (verbeurte)
verlies loss; deficit (financieel)
verlies loss; bereavement (door sterfgeval)
verlies door lekkage of verdamping ullage
verlies door onderbezetting unabsorbed overhead; volume variance (negative); unfavourable volume variance [Am.]
verlies door vervreemding capital loss (bij afstoten van activum)
verlies door waardevermindering impairment loss
verlies geven/laten to leave a loss
verlies op interne leveringen intercompany loss(es) (in een groep/concern)
verlies opleveren to result in a loss
verlies over het boekjaar loss for the financial year; loss for the period; net loss [Am.]
verlies/schade door contractbreuk breach of contract deprivation [Am.]
verlies/schade door inbreuk op rechten infringement deprivation [Am.]
verliesbrengend/-gevend leaving a loss; showing a loss; resulting in a loss
verliescijfer amount of loss
verliescompensatie utilisation of losses; offsetting of losses; setting off of losses; tax loss carry-forward; tax loss carry-back; fiscal compensation of losses (fiscaal)
verliesoverdracht loss carry-over
verliessaldo deficit; adverse balance; loss
verliestoename burn rate (popular language) (tempo waarin verlies wordt geleden)
verlies-verantwoording loss recognition (in een boekingsperiode)
verliezen to lose
verliezen to forfeit (verbeuren)
verliezen en winsten van vorige boekjaren prior years’ profits and losses; prior years’ items
verliezende partij losing party
verlijden to execute; to pass (a deed) (van akte)
verlijden ten overstaan van een notaris execute before a notary public
verlof leave; furlough (vakantie)
verlof licence (van café)
verlof leave; permission; leave of absence (permissie)
verlofaanvraag application for leave
verlofsalaris leave pay
verloop course; lapse; expiration (van tijd)
verloop tendency; movement(s); tone; trend (van markt)
verloop course; progress; process (loop, gang)
verloop falling off; decay (achteruitgang van zaak)
verloop issue; result (resultaat, afloop)
verloop van personeel turnover of staff; turnover of personnel
verlopen to elapse (van tijd)
verlopen to expire; to lapse (vervallen, aflopen)
verlopen to decay; to go downhill (achteruitgang van zaak)
verlopen to collapse; to fizzle out (van staking, etc.)
vermakelijkheidsbelasting entertainment tax
vermaken to legate; to give and legate (legateren)
vermaken to devise; to demise (van onroerend goed)
vermaken to bequeath (van roerend goed)
vermaking bequest (bij testament)
vermanen to admonish
vermaning admonition
vermeerderen to increase; to add to; to augment
vermeerdering increase; addition; augmentation; growth
vermelden to mention; to state; to make mention of
vermelden to report (berichten)
vermelden to record; to place on record (vastleggen)
vermelden to disclose (in toelichting bij jaarrekening)
vermelding mention; statement; disclosure (in jaarrekening)
vermelding van de in de jaarrekening toegepaste grondslagen disclosure of accounting principles; disclosure of accounting policies
vermelding van levensloop stating past record
vermenigvuldigen to multiply
vermenigvuldiger multiplier
vermenigvuldiger-effect multiplier effect
vermenigvuldigfactor multiplier factor
vermenigvuldiging multiplication
vermenigvuldiging met een breuk inverse multiplication
vermenigvuldiging van gegevens proliferation of data (grote en snelle toename)
vermenigvuldigtal multiplicand
vermijdbaar avoidable (vermijdelijk)
vermijdbare kosten avoidable cost; escapable cost
vermijden to avoid
vermijding avoidance
vermijding van dubbele belastingheffing avoidance of double taxation
verminderen to decrease; to diminish
verminderen to reduce; to abate; to lower (verlagen)
verminderen to reduce; to cut down (van salaris)
verminderen to downsize (van omvang)
verminderen to curtail (inkrimpen)
verminderen to diminish; to minimize (van risico, verlies)
verminderen to debase (van intrinsieke waarde)
verminderen van ondernemingsactiviteiten to wind down operations
vermindering decrease; reduction; abatement; curtailment; decline
vermindering downsizing (van omvang)
vermindering (van belasting) op billijkheidsgronden equitable relief
vermindering i.v.m. dubbele belasting double tax relief
vermindering van belasting tax relief
vermindering van zeggenschap dilution of control (beheersing)
verminking mutilation
verminking distortion (verdraaiing)
verminking van de kostprijs distortion of cost
verminkte cheque mutilated cheque
verminkte informatie mutilated information
vermoedelijke erfgenaam heir presumptive
vermoedelijke insolventie protracted default; due (voortgezette niet- betaling)
vermoeden suspicion (verdenking)
vermoeden presumption; supposition; surmise (zelfst. nw.)
vermoeidheid fatigue
vermoeidheidsproef fatigue test (technisch)
vermoeidheidstoeslag fatigue allowance
vermogen power (macht)
vermogen property; estate (bezit)
vermogen capital; financial position (kapitaal)
vermogen capacity; output; power (technisch)
vermogen fortune; wealth; riches (geldelijk)
vermogen ability; capacity; capability (geschiktheid, bekwaamheid)
vermogen (capaciteit) om kasmiddelen te genereren cash generating capacity
vermogen buiten de balans off-balance sheet capital
vermogend wealthy; rich; well-to-do (rijk)
vermogend influential (invloedrijk)
vermogende cliënt wealthy client; high networth client [Am.]
vermogensaangroei accretion of wealth; capital growth; accession of wealth
vermogensaanwas capital increment; capital gain; capital growth
vermogensaanwasbelasting capital increment tax; capital gains tax; increment value tax
vermogensaanwasdeling capital growth sharing
vermogensbeheer capital management; asset management [Am.]; estate management
vermogensbehoefte capital requirement(s) (n)
vermogensbelasting property tax; capital tax; wealth tax; net worth tax [Am.]; net wealth tax; tax on capital
vermogensbenadering capital approach
vermogensbestanddeel asset; part of property
vermogensbestanddeel van gehuwden marital asset (huwelijksgemeenschap)
vermogensmarkt capital market
vermogensmotief capital motive
vermogensmutatiemethode equity method
vermogensobject asset
vermogensobject waarmee een schuld wettig betaald kan worden legal asset
vermogensopbouw capital accumulation
vermogensoverdracht/-overheveling capital transfer
vermogenspositie financial position
vermogensrecht law of property
vermogensrechtelijke bezittingen property capital
vermogensrekening capital account
vermogensreserve equity reserve
vermogensstructuur capital structure; financial structure
vermogenstekort capital deficiency
vermogenstitel title of property; property title
vermogenstoename increase of capital; increase of wealth; capital appreciation; capital growth; accession of wealth
vermogenstoestand financial position
vermogensverlies capital loss
vermogensvermeerdering capital growth; capital appreciation; increase of capital; accession of wealth
vermogensvermindering decrease of capital; decrease of wealth
vermogensverschaffing provision of capital
vermogensversterkingskrediet capital increasing credit; capital reinforcement credit
vermogenswaarde equity value; capital value; asset(s) value
vermogenswinst capital gain; capital profit
vermogenswinstbelasting capital gains tax
vernietigbaar voidable (contract)
vernietigbaarheid possibility of being made null and void
vernietigen to destroy
vernietigen to reverse (van besluit)
vernietigen to quash; to overrule; to rescind; to overturn (van vonnis)
vernietigen to annul; to cancel; to make null and void; to void (annuleren)
vernietigen to annul (van faillissement)
vernietigend crushing (van antwoord)
vernietigend damning (van uitspraak)
vernietigend slashing; smashing (van kritiek, oordeel)
vernietigende verjaring extinctive prescription; negative prescription; prescription of claims
vernieuwen to renew; to restore; to renovate
vernieuwen to innovate (innoveren)
vernieuwen to novate (van schuld)
vernieuwen to revamp (reorganiseren, nieuw leven inblazen)
vernieuwend innovative (innoverend)
vernieuwend vermogen innovativeness
vernieuwing renewal; renovation; restoration
vernieuwing novation (van schuld)
vernieuwing innovation (innovatie)
vernieuwing van een wissel renewal of a bill of exchange
vernieuwingen renewals; improvements (boekh.)
vernieuwingsfonds renewal fund; replacement fund
vernieuwingskosten renewal costs; costs of renewal
vernieuwingsreserve renewal reserve; replacement reserve
vernieuwingsvoorziening renewal provision; replacement provision
veronderstellen to suppose; to presume
veronderstelling supposition; presumption
veronderstelling assumption (aanname)
verontreinigen to contaminate; to pollute
verontreiniging contamination; pollution
veroordeling condemnation
veroordeling conviction (juridisch)
verordenen to order; to ordain; to decree
verordenende bevoegdheden regulatory powers; statutory powers
verordenende functie regulatory function; statutory function
verordenende instanties regulatory authorities
verordenende overheidsinstantie government regulatory agency
verordening decree; regulation(s); rules; ordinance; by-law
verouderd obsolete; out of use (in onbruik)
verouderd out-of-date; outdated (van catalogus, etc.)
verouderde goederen in voorraad obsolete inventory
verouderde informatie obsolete information; out-of-date information
veroudering obsolescence (van installatie, economisch)
verouderingsreserve obsolescence reserve
verpachten to lease; to let (out) on lease
verpachter lessor; landlord
verpachting leasing; lease
verpakken to pack; to package [Am.]
verpakking packing; packaging [Am.]
verpakkingsafdeling packing department
verpakkingsapparatuur packing equipment; packaging equipment [Am.]
verpakkingsbedrijf packing station
verpakkingsindustrie packing industry; packaging industry [Am.]
verpakkingskosten packing charges; cost of packing
verpakkingsmateriaal packing material(s); packing supplies; packaging material(s)
verpakkingsmiddel package; container; wrapper
verpakkingswijze mode of packing
verpand activum pledged asset; hypothecated asset
verpande rekening pledged account; hypothecated account
verpanden to pawn (in pand geven)
verpanden to mortgage; to charge (van onroerende goederen)
verpanden to pledge; to hypothecate; to charge (van goederen, schepen)
verpanding pledging; pledge; hypothecation; mortgaging; pawning (het verpanden)
verpanding collateral (verpand goed)
verpanding van activa pledge of assets
verpanding van toekomstig inkomen mortgaging future income
verpanding zonder toestemming van de eigenaar involuntary lien; lien in invitum
verpandingen en bezwaringen liens and encumbrances
verpandingsvereisten pledging requirements
verpatsen to flog (van de hand doen)
verplaatsbaar (re)movable, portable, transportable, relocatable [Am.]
verplaatsbaar adres relocatable address
verplaatsen to move; to remove; to transfer; to relocate [Am.]
verplaatsing movement; move; removal; transfer
verplaatsing displacement (van water)
verplaatsingskosten travelling expenses (reiskosten)
verplaatsingskosten removal costs; relocation costs; relocation expenses (verhuiskosten)
verplaatsingsmarkt relocational market (van kantoren, etc.)
verplaatsingstijd move time (in productieproces)
verpleeginrichting nursing home
verplicht compulsory; obligatory; mandatory; statutory; imperative
verplicht binding (bindend)
verplicht stellen to make obligatory; to mandate
verplicht voor compulsory on; obligatory on; binding on
verplichte aansprakelijkheidsverzekering compulsory third party insurance
verplichte boeken statutory books of account; official books of account; books of account required by law (administratief)
verplichte controle statutory audit; compulsory audit; mandatory audit (door accountant)
verplichte deelname compulsory participation; mandatory participation
verplichte deponering compulsory filing
verplichte pensioenregeling compulsory pension scheme; mandatory pension scheme; statutory pension scheme
verplichte publicatie mandatory publication
verplichte reserve statutory reserve
verplichte sociale lasten compulsory social contributions
verplichte vakken obligatory subjects
verplichte ziekenfondsverzekering obligatory health insurance
verplichten to oblige (door een dienst)
verplichten to oblige; to obligate; to compel; to force (noodzaken, verbinden)
verplichten te; verplicht tot to be obliged to; to have to; to be bound to; to be committed to (= verplicht zijn/worden te (tot))
verplichting obligation
verplichting indebtedness (schuld)
verplichting liability (geldelijk)
verplichting obligation; commitment; engagement; undertaking (verbintenis)
verplichting in geld monetary liability
verplichting welke buiten de balans om gaat off balance sheet commitment
verplichting(en) uit hoofde van opgenomen gelden deposit liability (door banken)
verplichting(en) uit schade liability for damages
verplichting(en) wegens aval liability for endorsement
verplichtingen (betalingen) aan werknemers bij ontslag en afvloeiing severance and redundancy payments
verplichtingen aangaan to enter into commitments
verrekenbaar refundable (terugvorderbaar)
verrekenbare B.T.W. op inkopen input tax
verrekenbare belasting tax to be set off
verrekenbare buitenlandse belasting foreign tax credit
verrekenen to clear (van cheque)
verrekenen to settle; to liquidate; to clear (vereffenen)
verrekening settlement; liquidation; clearance; clearing; set-off
verrekening miscalculation; error in calculation (fout)
verrekening (van cheque) tegen nominale waarde par clearance
verrekeningscentrale clearing house
verrekeningscheque crossed cheque (gekruiste cheque)
verrekeningseenheid clearing unit (rekeneenheid)
verrekeningsstelsel imputation system (belasting)
verrekeningsverkeer clearing
verrekenkoers price/rate of settlement
verrekenpakket cash on delivery parcel
verrekenpost item for subsequent settlement
verrekenprijs transfer price
verreschrijver teleprinter
verrichten to do; to perform
verrichten to carry out (van taak)
verrichten to carry out; to effect; to execute (van herstellingen)
verrichten to accomplish (tot stand brengen, presteren)
verrichting performance; execution
verrichting action; operation; transaction (handeling)
verrichtingen proceedings (wat plaatsvindt)
verruilen to exchange (for); to barter (for) (voor)
verschaffen to procure; to furnish; to supply; to provide
verschaffing procurement; furnishing; supply; provision
verschaffing van aanvullende informatie presentation of supplementary information (bij jaarrekening)
verscheidene miscellaneous (gemengde)
verscheidene several; sundry (vele)
verscheidene various; different; diverse (verschillende)
verscheidenheid variety; diversity
verschepen to ship; to ship off
verscheper shipper; consignor
verscheping shipping; shipment
verschepingsadvies shipping advice; advice of shipment
verschepingsagent shipping agent
verschepingscontract contract of affreightment; charter
verschepingsdocumenten shipping documents
verschepingsgelegenheid shipping opportunity; shipping facilities
verschepingshaven port of shipment
verschepingsinstructies shipping instructions
verschepingskosten shipping charges
verschepingspapieren shipping documents
verschijndag due date
verschijnen to appear (algemeen)
verschijnen to fall due; to be due (vervallen)
verschijnen to appear; to be published; to come out (uitkomen van boek)
verschijnen to attend; to be present at (ter vergadering)
verschijnen to expire (verstrijken van termijn)
verschijning appearance
verschijning publication; appearance (van boek)
verschijning appearance; attendance (van persoon)
verschijning falling due (het vervallen)
verschijning expiration; expiry (verstrijking)
verschijnsel fact
verschijnsel phenomenon (buitengewoon)
verschil balance (saldo)
verschil difference (from; with) (met)
verschil discrepancy; deficiency (tekort)
verschil dissimilarity (ongelijkheid)
verschil divergence (uiteenloping)
verschil disparity (essentieel)
verschil distinction (onderscheid)
verschil variety; diversity (verscheidenheid)
verschil variance (tussen voorgecalculeerde en werkelijke kosten)
verschil discrepancy (geen overeenstemming)
verschil common difference (van rekenkundige reeks)
verschil algemene kosten overhead variance; burden variance [Am.]
verschil in boekjaar difference in financial year; divergence of accounting period
verschil in verantwoording in de tijd timing difference
verschil in waarderingsgrondslagen difference/divergence of accounting principles
verschil tussen standaardkosten en werkelijke kosten cost variances
verschillen analyse variance analysis; longevity [Am.]
verschillen directe lonen direct labour variance (efficiency- en tariefsverschillen)
verschillen opsporen to trace differences
verschillend different (from; to) (van)
verschillend several; various (verscheiden)
verschillend distinct (from) (onderscheiden van)
verschillende wisselkoersen voor verschillende goederen mixing rates
verschillenrekening adjustment account; variance account; difference account [Am.]
verschoning exemption (vrijstelling)
verschoningsrecht right to claim exemption (to give testimony); privilege; confidentiality privilege
verschoningsrecht van accountant accountant-client privilege (m.b.t. cliëntgegevens)
verschoningsrecht van advocaat attorney-client privilege; legal privilege (m.b.t. cliëntgegevens)
verschotten disbursements; out-of-pocket expenses
verschotten die in rekening worden gebracht disbursement charges
verschottennota note of disbursements
verschottenrekening disbursement account
verschuldigd due; indebted
verschuldigd due; owing; payable (van geld)
verschuldigde (te betalen) interest interest payable
verschuldigde belasting tax(es) payable; tax effect accounting (te betalen belasting)
verschuldigdheid indebtedness
versie version; reading (lezing)
versienummer version number
verslag report; account (on) (over, omtrent)
verslag (gesproken commentaar)(running) commentary (running) commentary
verslag doen van to give/to render an account of
verslag over het jaar report for the year
verslag uitbrengen to report (on); to make out a report (on) (over, omtrent)
verslag van beheerders trustees’ report
verslag van beheerders trustees’ report
verslag van de raad van bestuur van een concern group annual report (concernjaarverslag)
verslag van directie en commissarissen management discussion and analysis (MD&A) [Am.]
verslaggeven to report
verslaggevende onderneming reporting enterprise
verslaggever/-geefster reporter
verslaggeving reporting; report
verslagjaar year under review
verslagleggende accountants reporting accountants
verslagleggende bedrijfseenheid reporting entity
verslaglegging accounting (and reporting)
verslaglegging naar bedrijfsactiviteit/-sector segment reporting; reporting by segment; segmental reporting
verslaglegging op fiscale grondslag tax-basis reporting [Am.]
verslagleggingscyclus accounting cycle
verslagleggingsproces reporting process (algemeen)
verslagleggingsproces disclosure process (informatieverschaffing m.b.t. financiële gang van zaken)
verslagleggingssysteem reporting system
verslagleggingsvaluta reporting currecny; functional currency
verslagperiode accounting period; financial reporting period; reporting period
verslagperiode period under review (beschouwde periode)
verslechteren to deteriorate (achteruit gaan)
verslechtering deterioration (achteruitgang)
versleutelen to encode (coderen)
versleutelen to encrypt (in geheimcode)
versleuteling encryption (in geheimcode)
versluiering cryptographic data protection (cryptografische gegevensbeveiliging)
versnelde aflossing accelerated redemption; accelerated repayment
versnelde afschrijving accelerated depreciation
versnelde afschrijving accelerated depreciation
versnelling acceleration
versnelling gear (van auto, etc.)
verspilling wastage (van brandstof)
verspilling waste (van tijd, geld, etc.)
versplintering fragmentation
versplintering van de markt market fragmentation
verspreiding van informatie dissemination of information
verstandhouding understanding
verstandhouding relations (betrekking, verhouding)
verstek default; non-appearance; default of appearance (juridisch)
versterken to reinforce (van argument)
versterken to strengthen; to reinforce; to fortify (ook figuurlijk)
versterken to amplify (van radio, etc.)
versterken to intensify; to compound (van effect, werking)
versterker amplifier
versterkte aflossing accelerated redemption; accelerated repayment
verstoren to distort (verminken, verdraaien van gegevens)
verstreken diensttijd past service
verstrekken to furnish; to provide; to supply
verstrekken to serve out (uitdelen)
verstrekken to grant (van lening)
verstrekken to issue (van goederen uit magazijn, instructies)
verstrekking furnishing; supply; issue; granting; etc.
verstrekkingen in natura supplies in kind
verstrijken to expire; to be due
verstrijken to elapse; to pass (verlopen)
vertaalmachine translating machine
vertaalprogramma translator
vertaalsleutel translation key
vertaling translation
verteerbaar inkomen disposable income
vertegenwoordigen to represent
vertegenwoordigen in en buiten rechte to represent both at law and otherwise
vertegenwoordiger representative; agent
vertegenwoordiging representation; agency
verticaal opbergsysteem vertical filing system
verticale analyse vertical analysis
verticale concentratie vertical combination; vertical business combination (van bedrijven)
verticale controlesom vertical control total
verticale indeling vertical format
verticale integratie vertical integration
verticale prijsbinding retail price maintenance; resale price maintenance
verticale vorm vertical lay-out; vertical form; statement form; report form (van jaarrekening)
vertiteling securitisation (of debt) (van schulden)
vertolker interpreter (computer)
vertolkingsprogramma interpreter (program)
vertonen to show
vertonen to produce (overleggen)
vertonen to display (tentoonspreiden)
vertonen to release (voor het eerst)
vertonen to exhibit; to display; to show (tentoonstellen)
vertraagde afschrijving decelerated depreciation
vertraagde informatie delayed information
vertragen to delay; to retard; to detain
vertragen to decelerate (verminderen van tempo)
vertraging delay
vertraging van afschrijving deceleration of depreciation
vertragingsfactor lag; lag time; time lag
vertragingsrente interest charge for delay in payment; interest charge for late payment
vertrouwd reliable; trustworthy; dependable
vertrouwd geraken met to become familiar with
vertrouwelijk confidential; private
vertrouwelijke informatie classified information (in bestand)
vertrouwelijkheid confidentiality
vertrouwen confidence; trust; faith
vertrouwen dat to trust that
vertrouwen dat to expect (verwachten)
vertrouwen dat to be/feel confident that (overtuigd zijn)
vertrouwen op to rely on; to place reliance on (persoon of zaak)
vertrouwen stellen in to place confidence in; to place reliance on
vertrouwen van het maatschappelijk verkeer public confidence
vertrouwen wekken to inspire confidence
vertrouwend trusting; trustful; confiding
vertrouwensakkoord gentleman’s agreement; gentlemen’s agreement
vertrouwensbeginsel confidence principle
vertrouwensfunctie fiduciary function
vertrouwenskarakter fiduciary nature
vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer public fiduciary agent; confidential agent of society at large
vertrouwensman/-persoon confidential person; confidant; trusted person; fiduciary; trustee; confidential agent
vertrouwensmotie motion of confidence; vote of confidence
vertrouwenspersoon fiduciary; trustee
vertrouwenspersoon/-instelling in elektronisch verkeer trusted third party (TTP)
vertrouwenspositie position of trust (functie)
vertrouwenspositie fiduciary position (maatschappelijk)
vertrouwenszaak confidential matter
vervaardigen to manufacture; to make; to turn out; to produce
vervaardigen to construct (van machines, ook:)
verval extinction (tenietgaan van recht)
vervalboek bill book; bill diary (van wissels)
vervaldag/-datum due date; day/date of maturity; maturity
vervaldag/-datum expiry date; date of expiry; after date [Am.]; (on bill of exchange or note) (van recht)
vervaldag-agenda maturity index; tickler file [Am.]; maturity tickler [Am.]; duty card [Am.]; forward diary (vervalboek, vervaldagenboek)
vervalkalender maturity calendar
vervallen void; null and void (nietig)
vervallen to be no longer in force; to be repealed (van wet)
vervallen repealed; abrogated (van wet)
vervallen to fall due; to mature; to run off (van wissel)
vervallen to be cancelled (van krediet)
vervallen to become payable; to be payable (van coupon)
vervallen payable (van coupon)
vervallen to expire; to terminate; to run out (verstrijken)
vervallen to hold good no longer (van argument)
vervallen to be forfeited; to be lost (verbeurd worden)
vervallen to be cancelled; to be annulled; to become null and void (nietig worden)
vervallen to be dropped; to be omitted; to be eliminated (weggelaten worden)
vervallen to be barred (door verjaring)
vervallen dilapidated; in disrepair (van huis, pand)
vervallen to fall due; to become payable; to be payable (invorderbaar worden)
vervallen to decay; to go to ruin; to decline; to deteriorate (achteruitgaan)
vervallen to dilapidate; to become dilapidated; to fall into disrepair (van pand ook:)
vervallen lapsed (van recht, polis)
vervallen to be cancelled; to be dropped; to be abandoned (niet doorgaan)
vervallen expired (van overeenkomst, termijn)
vervallen due; matured (van verplichtingen, van wissel)
vervallen to be removed (van moeilijkheden, bezwaren)
vervallen to be discontinued; to cease to exist (niet voortgezet worden)
vervallen to become extinct (tenietgaan van rechten)
vervallen to cease to be applicable (van bepaling, regel)
vervallen to lapse (van recht, ongeldig worden)
vervallen to be on the down-grade; to decline (achteruitgaan van zaken)
vervallen to mature; to be redeemable; to fall due for payment (van lening, obligatie)
vervallen (verjaarde) dividenden prescribed dividends
vervallen aan de staat to fall to the state
vervallen in to incur; to be liable to (kosten, schadevergoeding)
vervallen in to fall into (fouten, moeilijkheden)
vervallen obligatie matured debenture; redeemable debenture
vervallen schuld redeemable debt; debt due
vervallen verklaren to declare void; to declare null and void; to cancel
vervallen verklaren van zijn ambt/lidmaatschap/rechten to deprive of one’s office/membership/rights
vervallen wissel bill due
vervallenverklaring forfeiture; deprivation; cancellation
vervalsen to counterfeit; to debase (currency) (van geld)
vervalsen to adulterate (van goederen)
vervalsen to falsify (boeken, etc.)
vervalsen to vitiate (the truth) (van de waarheid)
vervalsen to forge (handtekening, cheque)
vervalsen to distort (verkeerd voorstellen)
vervalser falsifier; forger; counterfeiter; adulterator
vervalsing falsification; forging; forgery; counterfeiting; adulteration
vervalsing distortion (verkeerde voorstelling)
vervalsing van concurrentie distortion of competition
vervalstaffel maturity ladder
vervangbaar replaceable
vervangbaar renewable; interchangeable; replaceable (van onderdelen)
vervangbaar fungible (fungibel van goederen)
vervangbaarheid replaceability; interchangeability; substitutability
vervangen to replace; to take the place of
vervangen to relieve (aflossen)
vervangen to replace temporarily; to deputize for a person (tijdelijk)
vervangen to displace; to oust (verdringen, ontslaan)
vervangen to supersede (opzij zetten, verdringen)
vervangende vraag alternate demand
vervanger deputy; substitute (plaatsvervanger)
vervanging replacement; substitution; supersession; displacement
vervangingsgraad file turn-over (in bestand)
vervangingsinvestering replacement investment
vervangingskosten replacement cost(s); future cost(s)
vervangingsmiddel substitute
vervangingsprijs replacement price
vervangingsreserve replacement reserve; current cost reserve
vervangingsvraag replacement demand
vervangingswaarde replacement value; replacement cost; future cost; entry value [Am.]
vervangingswaarde replacement value
vervangingswaardeleer theory of replacement value; theory of replacement cost
vervangingswaardeleer/-theorie theory of replacement value; theory of replacement cost
vervoer transport; transportation; conveyance; portage
vervoer shipment (te water)
vervoer traffic (verkeer)
vervoer carriage (per spoor)
vervoer over de weg road haulage; trucking [Am.]
vervoer over land en/of zee surface transport
vervoeradres waybill; road waybill
vervoercapaciteit carrying capacity
vervoercijfers transport figures
vervoercondities transport conditions
vervoercontract/-overeenkomst contract of carriage (road; railway); contract of affreightment (ship)
vervoerder carrier; transporter; conveyer; conveyor
vervoeren to transport; to carry; to ship; to move; to convey; to remove (to hospital)
vervoergelegenheid transport facilities
vervoerkosten transport costs; forwarding charges; cost of transport(ation); carriage (road; railway); freight (ship); portage
vervoermiddel means of conveyance
vervoersbedrijf carrying business (in het algemeen)
vervoersdocument transport document
vervoerstatistiek traffic returns
vervoertarief transport rate (rail); rate of freight (ship); fare (persons)
vervolg continuation; sequel; supplement
vervolg continued (als opschrift)
vervolg op bladzijde ... contiunued on page ...
vervolg op een boek sequel to a book
vervolgadres continuation address (in bestand)
vervolgbaar actionable; indictable (van overtreding)
vervolgbaar liable to an action; liable to be sued (van personen in civiele zaken)
vervolgbaar indictable; liable to prosecution/indictment (van personen in strafzaken)
vervolgbaarheid liability to an action
vervolgbrief follow-up letter
vervolgcursus continuation course
vervolgdeel supplement; supplementary volume
vervolgen to continue (voortzetten)
vervolgen to sue (juridisch)
vervolgen to pursue; to chase (achtervolgen)
vervolgen to persecute (lastig vallen)
vervolgen to pester (niet met rust laten)
vervolgen to proceed with; to go on with (van werk, verhaal)
vervolging prosecution; litigation [Am.] (gerechtelijk)
vervolgingskosten costs (also in respect of taxes); legal expenses
vervolgonderwijs continuation classes
vervrachten to freight (out)
vervrachter carrier (vervoerder)
vervrachter ship owner (scheepseigenaar)
vervreemdbaar alienable
vervreemdbaarheid alienability
vervreemden to alienate (to dispose of; to sell) (van goederen)
vervreemding alienation; disposal; disposition [Am.] (van goederen)
vervreemdingskosten disposal costs
vervreemdingsopbrengst(en) disposal proceeds
vervreemdingswaarde disposal value (van goederen, bedrijfsmiddelen)
vervroegd anticipatory (vooruitlopend)
vervroegd aflosbare obligatie callable bond; optional bond; optional payment bond; redeemable bond; retractable bond
vervroegd aflosbare obligatie callable bond; profit sharing bond; income bond [Am.]
vervroegd verlof earlier leave
vervroegde aflossing accelerated redemption; accelerated due date; early redemption; prior redemption [Am.]; early extinguishment of debt [Am.]
vervroegde afschrijving accelerated depreciation
vervroegde afschrijving accelerated depreciation (versnelde)
vervroegde afschrijving initial depreciation allowance (extra-afschrijving)
vervroegde betaling accelerated payment; early payment
vervroegde lening advanced loan
vervroegde pensionering early retirement
vervroegde uitkering accelerated death benefit (vóór overlijden)
vervroegde uittredingsregeling early retirement plan; early retirement program; early retirement scheme
vervroegde vereffening early settlement (van schuld)
vervroegde verkiezingen early elections
vervroegen to fix at an earlier date; to advance the date; to accelerate; to put forward
vervroeging acceleration; advancement; anticipation
vervroegingsfactor lead; lead time
vervuilen to pollute (van milieu)
vervuilende stof pollutant; polluting substance
vervuiler betaalt polluter pays
vervuiling pollution (van milieu)
vervullen to accomplish; to carry out (van taak)
vervullen to perform; to discharge (van functie)
vervullen to discharge; to fulfil; to carry out; to perform (van plicht)
vervullen to comply with; to fulfil (van formaliteiten, wens)
vervullen to fulfil; to meet (van voorwaarde, eis)
vervulling fulfilment; performance; discharge; accomplishment; realization
verwaarlozen to neglect
verwaarlozen to ignore (niet in aanmerking nemen van cijfers, etc.)
verwachte diensttijd service life expectancy
verwachte fout expected error (statistisch)
verwachte gebruiksduur expected useful life; usual
verwachte jaarrekening forward financial statement [Am.] (prognose)
verwachte levensduur expected life; expectation of life (of a person)
verwachte levensduur expected useful life; provider
verwachte restwaarde anticipated residual value; expected salvage value; expected scrap value; expected residual value
verwachte sterfte expected mortality
verwachten to expect
verwachten to anticipate (voorzien)
verwachten to look forward to (tegemoet zien)
verwachter ultimate beneficiary (fidei commis de residuo)
verwachting expectation
verwachting outlook; prospect; expectancy (uitzicht op)
verwachting anticipation (op redelijke grondslag berustend)
verwachtingskloof expectation(s) gap
verwachtingswaarde expectancy value
verwant allied; related; kindred
verwant allied; associated; kindred; affiliated (van bedrijven)
verwant allied; related (van producten)
verwante (verbonden) partij related party
verwante vraagstukken related problems
verwantschap relationship; connection
verwaterd aandelenkapitaal watered sharecapital
verwaterd kapitaal watered capital; diluted capital
verwaterde aandelen watered shares; fully diluted shares; diluted shares; watered stock [Am.]
verwaterde winst per aandeel diluted earnings per share
verwaterde winst per aandeel fully diluted earnings per share (na mogelijke verwateringen van het aandelenkapitaal)
verwatering van arbeid dilution of labour (geschoolde arbeid doen verrichten door ongeschoolden)
verwatering van kapitaal stock watering; watering of capital; dilution of capital; dilution of equity
verwateringseffect dilutive effect (op kapitaal)
verwateringsresultaten op aandelen dilution gains and losses on shares
verweer defence
verweermiddel means of defence
verwerken to handle; to get through (afdoen)
verwerken to process (van gegevens)
verwerken to process; to manufacture (van producten)
verwerken to work (up) (van materiaal)
verwerken to recognize; to accrue (in aanmerking nemen van cijfers)
verwerker processor (processor)
verwerking working up (van materiaal)
verwerking processing (van gegevens)
verwerking recognition; accrual (in aanmerking nemen van cijfers)
verwerking in volgorde van binnenkomst in-line processing
verwerking met directe toegang random-access processing
verwerking met meervoudige toegang multi-access computing
verwerking op afstand teleprocessing; remote processing
verwerking van afschrijving in de jaarrekening depreciation accounting; depreciated value
verwerking van afschrijving op duurzame productiemiddelen in de administratieve verantwoording depreciation accounting
verwerking van belasting in de jaarrekening tax accounting
verwerking van prijsfluctuaties in de administratieve verantwoording response to changing prices in accounting
verwerkingsbedrijf manufacturing/processing industry
verwerkingsbestand processing file
verwerkingscapaciteit output capacity; processing capacity
verwerkingscyclus processing cycle
verwerkingsdatum processing date
verwerkingseenheid processor
verwerkingsfout execution error; processing error
verwerkingskosten processing costs; cost(s) of conversion; handling charges; conversion cost(s)
verwerkingskosten processing costs
verwerkingsproces processing
verwerkingsprogramma processing program
verwerkingsresultaat processing result
verwerkingssysteem processing system
verwerkingstarief processing tariff
verwerkingstijd program execution time; processing lead time
verwerkingsvermogen processing capacity
verwerpen to reject; to refuse
verwerpen to reject; to defeat (bij stemming)
verwerpen to overrule (vernietigen)
verwerpen to reject; to turn down (van aanbod)
verwerpen to reject; to disallow (ongegrond verklaren)
verwerpen to renounce (an inheritance) (van een nalatenschap)
verwerping rejection; refusal; disallowance; turning down; defeat
verwerven to obtain; to acquire
verwerven to secure (a contract) (van een contract)
verwerver acquirer; acquisitor
verwerving acquisition; obtaining
verwerving van dochterondernemingen acquisition of subsidiaries
verwervingskosten acquisition cost (aankoop)
verwezenlijken to realize; to achieve; to effectuate
verwijsadres pointer
verwijtbaar culpable (jur.)
verwijtbare medewerking culpable cooperation
verwijzen naar to refer to
verwijzing reference
verwijzing cross-reference (in boeken, etc.)
verwijzing referral to (het verwijzen naar)
verwijzing reference; relegation (naar commissie, etc.)
verwijzing van dochter- naar moedermaatschappij upstream referral
verwijzing van moeder- naar dochtermaatschappij downstream referral
verwijzingsbron referral source (van potentiële cliënten)
verwijzingsnummer reference number
verwijzingsteken reference mark
verwijzingsvergoeding referral fee (honorarium)
verwisselbaar exchangeable; convertible (omwisselbaar)
verwisselbaarheid exchangeability; convertibility; interchangeability
verwisselbare delen interchangeable parts
verwisselen to exchange; to change
verwisselen to confuse (verwarren)
verwisselen to alternate (afwisselen)
verwisselen to interchange (onderling)
verwisselen to transpose (omzetten van cijfers, etc.)
verwisseling exchange; change; transposition; alternation
verwisselingskantoor conversion office (omwisseling van effecten)
verworven (gevestigde) rechten vested rights (privileges; interests)
verzachtende omstandigheden extenuating circumstances; mitigating circumstances
verzaken to renounce; to forsake
verzaken to neglect; to fail in (van plicht)
verzaken to betray (van beginselen)
verzaking renunciation; neglect; betrayal
verzamel connossement collective bill of lading; foul bill of lading; not clean bill of lading
verzamelbewijs global certificate (van effecten)
verzamelboeking composite entry; summary posting [Am.]
verzamelcentrum processor centre (informatie-verwerking)
verzamelconnossement collective bill of lading
verzamelde kosten methode aggregate cost method
verzameldepot collective depository [Am.]; collective deposit
verzamelen to amass; to accumulate (van rijkdom)
verzamelen to collect; to gather; to accumulate (van gegevens)
verzamelgirokaart collective giro card
verzamelkaart spread card (ponskaart)
verzamellijst summary list; collective list
verzamelloonstaat summary statement of wages and salaries
verzamelobject collectible; collector’s item
verzamelpolis group policy; master policy (groepspolis)
verzamelpost collective item; composite item
verzamelrekening summary account
verzamelstaat summary statement
verzamelstuk global certificate (van effecten)
verzegelde instructies sealed orders
verzegelen to seal (up)
verzegelen to place under seal (ambtelijk)
verzekeraar insurer; assurer; underwriter; carrier [Am.]; insurance carrier [Am.]
verzekerbaar insurable
verzekerbaar belang insurable interest
verzekerbaar risico insurable risk
verzekerbaarheid insurability
verzekerbare waarde insurable value
verzekerd assured; ensured; insured; sure; certain
verzekerd bedrag amount insured; amount underwritten (by underwriter); insurance carried
verzekerd belang insured interest
verzekerd kapitaal capital sum insured; insurance carried; face value (on life insurance policy)
verzekerd pensioenplan insured pensionplan
verzekerde afzet ensured sale
verzekerde banktegoeden insured deposits; guaranteed deposits (overheidsgarantie)
verzekerde waarde insured value
verzekeren to insure; to cover (assureren)
verzekeren to affirm (bevestigen)
verzekeren to assure (levensverzekering)
verzekeren to assure (de verzekering geven)
verzekeren to ensure (zekerheid scheppen, waarborgen)
verzekeren to warrant (instaan voor de waarheid)
verzekeren to underwrite (in het bijzonder: zeeassurantie)
verzekeren to secure (beveiligen, vastmaken)
verzekering assurance (betuiging)
verzekering insurance; cover; assurance; underwriting (assurantie)
verzekering afsluiten to effect insurance
verzekering bij leven pure endowment assurance
verzekering eigen risico insurance reserve; self-insurance reserve [Am.] (op balans: assurantie eigen risico)
verzekering met hypotheek mortgage guaranty insurance; mortgage protection plan
verzekering met tijdelijke premiebetaling assurance with limitation of premium payments to a definite number of years
verzekering op getaxeerde polis agreed-value insurance; valued policy insurance (met vaste waarde)
verzekering op open polis/vlottende polis open policy insurance; floating policy insurance; declaration insurance
verzekering op twee levens survivorship insurance; joint life insurance
verzekering op vaste termijn term insurance
verzekering tegen contractbreuk performance bond; contract bond (bij aangenomen werk)
verzekering tegen diefstal/oneerlijkheid van personeel fidelity bond; fidelity insurance
verzekering tegen niet-voltooiing van een project completion bond (bijv. film)
verzekering tegen oninbare vorderingen bad debts insurance
verzekering tegen schade door huurderving rental value insurance
verzekering tegen slecht weer weather insurance
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid insurance for third parties risks; third party insurance; indemnity insurance [Am.]
verzekering tegenover derden third party insurance; for third-party account
verzekering voor tandartskosten dental insurance
verzekeringgever/verzekeraar insurer
verzekeringmaatschappij insurance company; (life-)assurance company
verzekeringnemer insured; insurance taker (verzekerde)
verzekeringsaanvraag proposal for insurance
verzekeringsaanvraag proposal form (formulier)
verzekeringsadministratie insurance accounting
verzekeringsagent insurance agent
verzekeringsbedrijf insurance business; underwriting; insurance industry (wezen)
verzekeringscertificaat certificate of insurance
verzekeringsclaim insurance claim
verzekeringscontract contract of insurance; insurance policy
verzekeringsdekking insurance coverage
verzekeringsexpert surveyor; claims assessor; insurance surveyor
verzekeringsfonds insurance fund
verzekeringsinspecteur insurance inspector
verzekeringskamer insurance chamber; insurance controlling board; insurance board; insurance supervisory board
verzekeringskosten insurance costs; cost of insurance; insurance charges
verzekeringsmaatschappij insurance company; (life-)assurance company
verzekeringsmarkt insurance market
verzekeringsovereenkomst contract of insurance; insurance policy
verzekeringsplicht compulsory insurance
verzekeringspolis insurance policy
verzekeringspolis m.b.t. volkomenheid van eigendomstitel title guarantee policy [Am.]
verzekeringspolis ter dekking van successierechten death duties policy
verzekeringspolis ter dekking van wanpraktijk malpractice insurance policy (aansprakelijkheid)
verzekeringspool underwriting pool
verzekeringsportefeuille insurance portfolio
verzekeringspremie insurance premium
verzekeringsrecht law of insurance
verzekeringsregister insurance register
verzekeringsreserve insurance reserve (eigen risico)
verzekeringssom amount (to be) insured
verzekeringstarief insurance rate
verzekeringsuitkering insurance benefit; insurance payment
verzekeringsvak insurance line; insurance business
verzekeringswaarde insurance value
verzekeringswereld underwriting community; insurance world
verzekeringswezen insurance business; underwriting
verzekeringswiskunde actuarial mathematics; actuarial science
verzekeringswiskundig actuarial
verzekeringswiskundige actuary
verzekeringszaken insurance business
verzelfstandigen to hive off (activities in a separate company) (van activiteiten in een aparte vennootschap)
verzelfstandiging van een vennootschap hiving off of a company; spin-off of a company; buy-out (by new owners) (uit een groep)
verzendadvies forwarding advice; advice of despatch
verzenddatum date of despatch/dispatch
verzenden to ship (te water, ook)
verzenden to send out; to circularize (van circulaire)
verzenden to send; to forward; to despatch; to dispatch; to send off (van goederen)
verzenden van saldobiljetten to circularize statements of account
verzender consignor; shipper; sender
verzending despatch; dispatch; forwarding; shipment; sending
verzending sending out (of circulars); distribution (of goods) (verspreiding)
verzendinstructies forwarding instructions
verzendkosten forwarding charges; forwarding costs; cost of shipment
verzendlijst mailing list
verzet objection (voorziening in rechte)
verzet aantekenen tegen to raise objection against
verzilveren to cash; to realize; to collect; to encash (te gelde maken)
verzilvering cashing; realization; collection; encashment
verzoek request
verzoek petition (request)
verzoek application (aanvraag, aanmelding)
verzoek om bevestiging confirmation request (van saldo)
verzoek om stemvolmacht proxy solicitation
verzoek om vermindering/ontheffing claim for relief (belasting)
verzoeken to request
verzoeken om to solicit (hengelen naar)
verzoeker applicant
verzoeker petitioner (requestrant)
verzoekschrift petition
verzorgingsrente dependents benefit; family income benefit (voor nabestaanden)
verzorgingsstaat caretaker state
verzuim omission; oversight; neglect; dereliction
verzuim absenteeism (afwezigheid)
verzuim default (juridisch)
verzwijgen to conceal; to keep secret
verzwijgen to suppress (van feit, waarheid)
verzwijging suppression; concealment; non-disclosure
vestigen to vest (an interest) (van belang)
vestigen to form (a company) (van maatschappij)
vestigen to establish; to set up; to found (oprichten van bedrijf)
vestiging establishment
vestiging branch (filiaal)
vestiging formation; foundation (het vestigen, oprichten)
vestiging op n plaats colocation (gezamenlijk, van verschillende bedrijven)
vestigingsbesluit establishment of businesses order
vestigingsplaats seat (of a company); site (of a plant/factory)
vestigingsplaats situs (juridisch)
vestigingsplaats place of business; business location (van bedrijven)
vestigingsrecht right of establishment
vestigingsverbod prohibition to establish a business
vestigingsvergunning permission to establish a business (van bedrijf)
vestigingsvergunning permission to take up one’s residence (van persoon)
vestigingsvoorwaarden establishment conditions
vet baantje plum job
vetorecht right of veto
vice-voorzitter vice-chairman; deputy chairman; senior vice president [Am.]
vice-voorzitter van de raad van bestuur executive vice president [Am.] (belast met de algemene leiding)
vierkantscontrole square check
vierkantswortel square root
viewdata viewdata
vijandige overname hostile takeover
vijandige overname hostile takeover; to acquire; to buy
vijf in getal five in number
vinger(afdruk)lezer finger print scanner
virtueel virtual
virtueel kantoor virtual office
virtueel systeem virtual system
virtuele onderneming virtual corporation
virtuele organisatie virtual organization
virtuele winkel virtual store
visie vision
visitatie (customs) examination/inspection (douane)
visitekaartje visiting card; calling card [Am.]; business card
visserijbedrijf fishing industry; fisheries
visualiseren to visualize
visuele informatie visual information
visuele weergave visual display
vlaktaks flat tax (n tarief voor alle inkomensgroepen)
vleesconservenbedrijf meat packing industry
vleeshandel meat trade
vleeswaren meat products
vleeswarenfabriek meat factory; factory of meat products
vliegbedrijf aviation (luchtvaart)
vliegend materieel aircraft
vliegrisico aviation risk
vliegtuigbouw aircraft construction
vliegtuigbouwer/-constructeur aircraft designer; aircraft constructor
vliegtuigelektronica avionics
vliegtuigonderdelen aircraft parts
vliegtuigverzekering aviation insurance; aircraft insurance
vlijt diligence; industry
vlijtig diligent; industrious
vloeibare goederen wet goods
vlottend bedrijfskapitaal working capital; net-current assets; floating capital [Am.]; current capital [Am.] (werkkapitaal)
vlottend kapitaal current assets
vlottende (staats)schuld floating debt
vlottende activa current assets; floating assets [Am.]; fluid assets [Am.]
vlottende activa current assets
vlottende middelen current assets
vlottende passiva current liabilities; floating liabilities [Am.]
vlottende polis floating policy; open policy
vlottende polis floating policy
vlottende schulden current liabilities; floating liabilities [Am.]
vlottende staatsschuld floating public debt; condition
vlottend-vast current-non current (onderscheid)
vlucht flight
vlucht in dollar flight into the dollar
vluchthaven port of refuge
vluchtig volatile (van stoffen)
vluchtig superficial; casual (oppervlakkig)
vluchtig fleeting; transient (voorbijgaand)
vluchtig doorzien/lezen to scan
vluchtig onderzoek superficial investigation; perfunctory examination
vluchtige terugblik cursory review
vluchtigheid volitality
vluchtkapitaal hot money; refugee capital; flight capital; funk money
vlug en gemakkelijk verdiend geld quick buck (Am.; to be in force
vocale invoer voice input
vocale invoer van telefonisch bericht bij de centrale voice mail
vocale uitvoer voice output
voegen to combine (samenvoegen)
voeging van ondernemingen business combination
voeren to fly; to carry (van vlag)
voeren to bear (van titel)
voeren to pursue (van politiek)
voeren to carry on; to conduct (van onderhandelingen, gesprek)
voertaal working language
voetnoot foot note
volatiliteit volatility
volbrengen to fulfil; to accomplish; to achieve
voldaan payment received (betaling ontvangen)
voldoen to pay; to settle (betalen)
voldoen to qualify; to meet requirements (aan vereisten)
voldoen to meet (van wissel, schuld)
voldoen aan de dienst van een lening to service a loan
voldoende sufficient (genoeg)
voldoende satisfactory (bevredigend)
voldoende adequate (toereikend)
voldoening payment; settlement (betaling)
voldoening aan de dienst van een lening loan servicing (rente en aflossing op tijd)
volgbrief way-bill (geleidebrief)
volgbriefje delivery order
volgen van boekingen to trace postings (in de administratie)
volgend following; next; ensuing
volgend subsequent (later)
volgend successive; consecutive (opeenvolgend)
volgend future (toekomstig)
volgend following; undermentioned; as mentioned below (onderstaand)
volgens according to
volgens in accordance with; in conformity with (overeenkomstig)
volgens bestendige gedragslijn on a consistent basis; to regulate
volgens bijgaande kopie as per copy enclosed
volgens bijgaande kopie as per copy enclosed
volgens contract according to contract; discord
volgens de instructies as instructed
volgens de statuten statutory; covenant; to corroborate; to vouch; to prove; to authenticate
volgens instructie van under the instruction of
volgens onderstaande specificatie as specified below
volgens opdracht as instructed; according to your instructions
volgens overeenkomst according to agreement
volgens rooster aftreden to retire in rotation; abatement; rebate
volgens uw opdracht in accordance with your instructions; to charge
volgestort volstorten
volgestort kapitaal paid-up capital; . fully paid-up capital
volgestorte aandelen paid-up shares; fully paid shares; paid up stock [Am.]
volgestorte polis paid-up policy; with-profit policy
volgestorte polis paid-up policy
volgnummer running number; consecutive number; serial number
volgnummercontrole serial number check
volgorde order of succession; sequence
volgorde van nummers numerical order; sequence (nummervolgorde)
volgordefout sequence error
volgordelijk sequential (in volgorde)
volgroeide markt mature market
volkomen perfect; complete; absolute; full
volkomen concurrentie perfect competition; pure competition; atomistic competition
volkomen controle complete audit
volkomen controle complete audit (van accountant)
volkomen mededinging pure competition; perfect competition; atomistic competition
volkomen monopolie pure monopoly; perfect monopoly; absolute monopoly
volkomen te goeder trouw in complete good faith
volkomen titel perfect title; honorary (eigendomsrecht)
volkomen titel perfect title; absolute title; title absolute; good title (eigendomsrecht)
volkomen willekeurige selectie haphazard selection
volksbelang public interest
volksgezondheid national health; public health
volkshuishouding national economy; domestic economy
volkshuisvesting national housing
volkskapitalisme people’s capitalsm
volkskrediet people’s credit
volksstemming referendum; plebiscite
volkstelling census
volksuniversiteit university extension classes
volksvermogen national wealth
volksverzekering industrial life insurance; home service insurance
volle dochtermaatschappij wholly-owned subsidiary; instrument
volle eigenaar full owner
volle eigendom full ownership
volledig complete; full
volledig aansprakelijk fully liable
volledig onderzoek exhaustive inquiry/examination; thorough investigation
volledig vrije convertibiliteit full convertibility
volledig vrije inwisselbaarheid full convertibility; to collect
volledige aansprakelijkheid full liability
volledige aansprakelijkheid full liability
volledige betaling full payment; payment in full
volledige controle complete audit
volledige controle complete audit; comprehensive audit (volkomen accountantscontrole)
volledige kwijting full settlement; full discharge
volledige mededinging pure competition
volledige publicatie full disclosure (weergave in de jaarstukken)
volledige zeggenschap hebben over to have the control of; to have complete control of
volledigheid completeness
volledigheid integrity (ongeschondenheid)
volledigheidshalve for the sake of completeness; for completeness’ sake
volmacht power of attorney; mandate; full power(s)
volmacht letter of attorney (document)
volmacht (power of) procuration; proxy (procuratie)
volmacht proxy (om te stemmen)
volmacht tot beheer van een nalatenschap letters of administration
volmacht verlenen to authorize; to empower; to grant power of procuration (machtigen)
volmachtformulier proxy form
volontair student employee; trainee; apprentice
volslagen verlies dead loss
volstorten to pay up (in full)
volstorting payment in full; paying-up
volstortingsverplichting paying-up commitment
volstrekt absolute
volstrekt absolutely; positively; by all means (beslist)
volstrekt unconditional (zonder voorbehoud)
volstrekte meerderheid absolute majority; clear majority
volstrekte meerderheid absolute majority
volstrekte zekerheid absolute assurance
voltallig complete; full
voltallige vergadering plenary meeting; plenum
voltallige zitting plenary session
voltekend fully subscribed (van lening, kapitaal)
voltooiing completion
voltooiingsgarantie completion bond
voltrekken to execute; to carry out
volume volume
volume formaties volume patterns (technische analyse)
volume indices/indicatoren volume indicators (technische analyse)
volume patronen volume patterns (technische analyse)
vonnis judgment
vonnis verdict (van jury)
vonnis sentence (in strafzaken)
vonnis bij verstek judgment by default
vonnis tot annulering van een overeenkomst/contract decree of rescission
vonnis vellen/wijzen/uitspreken to pronounce judgment; to pass sentence; to give a verdict
voogd (over) guardian (to)
voogdij guardianship
voogdijkind ward; child in ward
Voogdijraad court of chancery
voogdijrekening guardian account; custodian account [Am.]; custodial account [Am.]
voogdijschap guardianship
vóór before; prior to; pre (in combination with another word)
voor (voorafgaand aan) de verkrijging (het verkrijgingstijdstip) preacquisition
voor akkoord paraferen to initial for approval; formal contract; instrument; licence; certificate
voor aval getekende wissel backed bill
voor aval tekenen to guarantee (a bill)
vóór belasting pretax (voor aftrek van belasting)
vóór belasting pretax (voor aftrek van belasting)
voor bewezen diensten for services rendered; questioning (Eng.)
vóór de overname pre-acquisition
voor dekking zorgdragen to provide coverage (insurance)
voor eensluidend afschrift certified true copy; given for true copy
vóor en tegen pro and con; (plural: pros and cons)
voor het gerecht in court; qualified; authorized
voor het gerecht moeten verschijnen to be summoned to appear in court; to be summoned into court
voor het vervolg for the future
voor iemand waarnemen to deputize for a person; to replace a person temporalily
vóór integratie pre-acquisition (opneming)
voor kennisgeving aannemen to take as read (van notulen)
voor kennisgeving aannemen to note (van mededeling)
voor koopkracht geïndexeerde geldeenheid/munt constant monetary unit
voor kopie conform certified true copy
voor latere levering for future delivery
voor onbepaalde tijd indefinitely
vóór opneming pre-acquisition (in concern)
voor rekening van een derde for the account of a third party
voor seizoensinvloeden gecorrigeerd seasonally adjusted
voor vergoeding in aanmerking komen reimbursable
voor zover wij kunnen nagaan as far as we can ascertain
vooraankondiging advance notice
vooraankopen forward purchases
vooraanstaand prominent; leading (van positie, onderneming)
vooraf aangekondigde controle pre-announced audit; improper
vooraf overeengekomen pre-arranged (geregeld)
voorafgaand preceding; foregoing; prior
voorafgaand introductory; preliminary (inleidend)
voorafgaand preparatory (voorbereidend)
voorafgaand previous (vroeger, vorig)
voorafgaand aan prior to
voorafgaand aan de overname preacquisition (aankoop)
voorafgaand controle-onderzoek preliminary audit; pre-audit [Am.]
voorafgaand onderzoek preliminary examination; pre-examination
voorafgaande kennisgeving previous notice
voorafgaande kosten preliminary expense(s)
voorafgaande periode prior period
voorbeeld precedent (precedent)
voorbeeld example; pattern (ter navolging)
voorbeeld specimen; instance; sample; example; illustration (illustratie, geval)
voorbeeld van rekeningen/administratieve verantwoording/boekhouding specimen accounts
voorbehoud reserve; reservation; restriction; proviso
voorbehoud saving clause (clausule)
voorbehoud reservation of opinion (van mening, van verklaring)
voorbehoud qualification; exception [Am.] (in accountantsverklaring)
voorbehoud van eigendomsrecht ownership reservation; retention of title [Am.]; ownership retention [Am.]
voorbehouden to reserve; to qualify
vóórbelasting value added tax on input (B.T.W. begrepen in inkopen)
voorbereiding preparation
voorbereidingskosten preliminary costs/expenses; initial costs/expenses; formation costs/expenses; preoperating costs
voorbereidingstijd lead time; set-up time; make ready time [Am.]
voorbericht advance notice
voorbewerken to pre-edit (van invoergegevens)
voorcalculatie predetermined cost; cost estimate; estimated cost
voorcalculatorische kosten predetermined cost(s) (voorgecalculeerde kosten)
voorcalculatorische kostprijs estimated cost; wage earner; provider [Am.]
voorcalculatorische kostprijs predetermined cost; normal cost (voorgecalculeerde kostprijs)
voorcalculatorische tijd predetermined time (voorgecalculeerde tijd)
vóór-debitering auto-debiting
voordeel advantage; benefit
voordeel profit; gain (geldelijk)
voordeel asset (bezit, waardevolle eigenschap)
voordeel trekken uit to derive advantage from; to derive profit from
voordeel voortvloeiend uit eigendomsverhoudingen proprietary advantage
voordelig profitable; advantageous; favourable
voordelig economical (in het gebruik)
voordelig lucrative (winstgevend, ook)
voordelig exploitatiesaldo surplus earnings (van instelling zonder winstoogmerk)
voordelig kasverschil favourable cash difference; cash overage [Am.]; cash over [Am.]
voordelig saldo favourable balance
voordelig verschil favourable difference
voordelig verschil op doorberekende vaste kosten overabsorbed burden; escalator clause [Am.]; to glance over
voordelig voorraadverschil favourable stock difference; inventory overage [Am.]
voordracht nomination; recommendation (van kandidaten)
voordracht lecture; speech (lezing, etc.)
voordragen to nominate; to recommend; to propose; to submit for nomination (voor post, verkiezing)
vóórfactureren to bill in advance
vóorfacturering advance billing
vóórfinancieren to prefinance
vóórfinanciering prefinancing
voorgaand preceding; last; former
voorgaande accountant preceding auditor; predecessor auditor
voorgaande jaarrekening preceding annual accounts
voorgaande periode prior period
voorganger predecessor
voorganger-accountant preceding auditor; predecessor auditor
vóór-gedrukt pre-printed
vóór-gedrukt formulier pre-printed form
voorgeponste kaart prepunched card
voorgesteld dividend proposed dividend
voorheffing advance levy; premature tax [Am.]
voorheffing tax deduction at source (heffing bij de bron)
voorheffing vennootschapsbelasting advance corporation tax
voorhuwelijkse overeenkomst prenuptial agreement
vooringenomenheid prejudice; bias
vóórinstellen to preset
voorkennis foreknowledge
voorkennis inside information; insider information (m.b.t. vertrouwelijke informatie)
voorkeur preference
voorkeursbehandeling preferential treatment
voorkeurslijst shortlist (bijv. van leveranciers)
voorkeursobligatie preference bond
voorkeursrecht pre-emptive right; application right
voorkeursrecht van overlevende echtgenoot/echtgenote om af te wijken van testament m.b.t. erfdeel right of election
voorkomend preventative; preventive
voorkoming prevention
voorkoming (vermijding) van dubbele belastingheffing avoidance of double taxation
voorkoming van fraude fraud prevention
voorkoopsrecht pre-emptive right; right of pre-emption
voorleggen to submit to (ter beoordeling)
voorleggen to refer to (ter beslissing)
voorleggen to lay before; to place before (van voorstel, feiten)
voorloopnullen leading zero’s
voorlopig provisional; preliminary
voorlopig temporary (tijdelijk)
voorlopig tentative (bij wijze van proef)
voorlopig bewijs van aandeel scrip certificate
voorlopig bewijs van obligatie interim bond
voorlopig certificaat scrip certificate (van aandeel)
voorlopig prospectus preliminary prospectus
voorlopig stuk scrip (recepis)
voorlopig verslag interim report (tussentijds)
voorlopige (vluchtige) beoordeling cursory review
voorlopige aangifte provisional return
voorlopige aanslag provisional assessment
voorlopige aanvraag tentative enquiry
voorlopige balans tentative balance sheet
voorlopige balans provisional balance sheet; tentative balance sheet
voorlopige balans draft balance sheet; preliminary balance sheet (concept)
voorlopige boeking suspense entry
voorlopige conclusie tentative conclusion
voorlopige factuur provisional invoice
voorlopige koopakte preliminary purchase deed (van onroerend goed)
voorlopige overeenkomst provisional agreement; preliminary agreement; binder [Am.]
voorlopige polis cover note; contract note; insurance binder [Am.] (sluitnota)
voorlopige proefbalans pre-closing trial balance (voor afsluiting rekeningen van verlies of winst)
voorlopige rekening suspense account (tussenrekening)
voorlopige sursance van betaling temporary suspension of payment; temporary moratorium
voorlopige surseance van betaling temporary suspension of payment; to apply for a moratorium; to file a petition for a moratorium
voorman foreman
vooronderstellen to presuppose
vooronderstelling premise (premisse)
vooronderzoek preliminary investigation; preliminary examination; pre-analysis
voorontwerp exposure draft (ter kennisneming)
vooroordeel prejudice; bias
vooropleiding general education (algemeen onderwijs)
vooropleiding preliminary training (specifiek onderricht)
vóór-overeenkomst preparatory agreement
vóór-overlijden to predecease
voorraad stock; inventory [Am.]; store(s); stock-in-trade
voorraad stockpile (opgeslagen hoop)
voorraad supply (ontvangst/zending)
voorraad bij derden goods/stock with third parties; inventory stored with outsiders [Am.]
voorraad gerede producten finished stock; finished goods inventory [Am.]
voorraad in (open) veem goods in public warehouse; inventory at public warehouse [Am.]
voorraad onderweg goods in transit; inventory in transit [Am.]
voorraad van derden stock held for third parties
voorraadadministratie stock accounting; stock accounts; inventory records [Am.]; inventory accounting [Am.]
voorraadaftrek stock relief; inventory tax allowance [Am.] (fiscaal)
voorraadafwijking stock variation; inventory variation [Am.] (verschil begin- en eindvoorraad)
voorraadbeheer stock management; inventory management
voorraadbeheer/-controle stock control; inventory control [Am.]
voorraadbestanddelen stock items; inventory items [Am.]
voorraadboek stock book; stores book
voorraadcontrole stock taking; stock verification; stock check (opname)
voorraadfinanciering stock financing; inventory financing [Am.]
voorraadhoudende wederverkoper stocking distributor
voorraadhouder stockist (winkel die bepaalde goederen voert)
voorraadkaart stock card; inventory card [Am.]; inventory record card [Am.]
voorraadkamer store room
voorraadkelder store cellar
voorraadkrediet stock credit; store credit [Am.]
voorraadlijst stock list
voorraadmagazijn store room
voorraadomloopsnelheid stock turnover; inventory turnover [Am.]; inventory float [Am.]
voorraadopname stock taking; physical count; inventory observation [Am.]; physical inventory [Am.]
voorraadopname stocktaking; physical inventory [Am.] (controle)
voorraadopname cyclical stocktaking; cyclical inventory counts [Am.] (partieel roulerend)
voorraadopname in natura physical stocktaking
voorraadpolitiek stockholding policy
voorraadschuur granary (graan)
voorraadstaat stock list
voorraadtank storagetank
voorraadverklaring stock certificate; inventory certificate [Am.] (van directie)
voorraadveroudering stock obsolescence; inventory obsolescence [Am.]
voorraadverschil stock difference; inventory difference [Am.]
voorraadvorming stock piling; stocking
voorraadwaardering stock valuation; inventory costing [Am.]; inventory valuation [Am.]; inventory pricing [Am.]
voorraadwaarderingsreserve stock reserve; inventory reserve [Am.]
voorraden en goederen in bewerking stocks and work in progress; inventories [Am.] (op balans)
voorraden opslaan to stockpile
voorrang precedence (over); priority (to; over) (boven)
voorrang hebbend/genietend overriding
voorrangsschuld priority debt
voorrecht privilege
voorrecht van boedelbeschrijving benefit of inventory
voorrecht van schuldsplitsing benefit of division
voorrecht van uitwinning benefit of excussion; beneficium excussionis
voorschieten to advance; to lend (van geld)
voorschot advance; payment in advance; prepayment; advance payment [Am.]
voorschot retaining fee; retainer fee (aan advocaat of andere vrije beroepsbeoefenaar)
voorschot (lening) tegen zekerheidsstelling loan on security; loan against security
voorschot (lening) zonder zekerheidsstelling unsecured advance; non-secured loan
voorschot in rekening-courant overdraft on current account; cash overdraft
voorschot op (vooruitbetaald) honorarium retainer
voorschot op effecten advance against securities
voorschot voor te maken onkosten expense advance
voorschotbank loan office; loan and trust company; personal finance company [Am.]
voorschotgever lender
voorschotkas loan fund
voorschotnemer borrower
voorschotrekening loan account
voorschotrente interest rate on advances
voorschotten aan personeel advances to staff; employee advances receivable
voorschotten en verschotten prepayments and disbursements
voorschrift instruction; direction; precept; prescription (of a doctor)
voorschrift provision (van wet)
voorschrift regulation; rule (van reglement)
voorschriften betreffende de opstelling van de jaarrekening presentation regulations
voorschrijven to give directions for; to stipulate; to lay down
voorschrijven to prescribe; to mandate (dwingend)
voorschrijven to decree; to ordain (verordenen)
voorschrijven to provide (in wet, contract)
voorschrijven to instruct; to direct (opdragen, last geven)
voorselectie preselection
voorsorteren to presort (data) (van gegevens)
voorspelbaarheid predictability
voorspellen to predict; to forecast
voorspelling prediction; forecast
voorspellingswaarde predictive value
voorspoedig prosperous; thriving; successful
voorspoedig flourishing; thriving (van onderneming, bedrijf)
voorstander proponent; advocate
voorstander supporter; upholder (verdediger)
voorsteekinrichting front feed
voorstel proposal; proposition
voorstel bill (wets-)
voorstel recommendation (aanbeveling)
voorstel resolution (van bestuur)
voorstel motion (van vergadering)
voorstel suggestion (denkbeeld, raad)
voorstel (aanbieding) voor controle-opdracht proposal for audit engagement
voorstel voor nieuwe opdracht proposal for new engagement; to order; to commission
voorstellen to propose; to suggest; to recommend; to move; to propound; to introduce; to represent
voorsteller proponent (voorstander)
voorsteller mover (in vergadering)
voorsteller proposer (in het algemeen)
voorstelling version (lezing)
voorstelling performance (uitvoering)
voorstelling introduction (ter kennismaking)
voorstelling idea; conception; notion; image (begrip, denkbeeld)
voorstelling representation (wijze van voorstellen)
voortbrengen to produce; to breed
voortbrengen to yield (van oogst)
voortbrengen to generate (van kracht)
voortbrenging production; breeding; generation
voortbrenging voor eigen behoeften direct production
voortbrengsel product; production; produce
voortbrengsel van de geest intellectual property (geestelijk/intellectueel eigendom)
vóórtelling pre-count
voortgang progress; advance
voortgang maken met to proceed with; to get on with; to progress with
voortgangscontrole progress control
voortgangscontroleur progress chaser
voortgangsdiagram progress chart
voortgangsverslag progress report
voortgezette beroepseducatie continuing professional education
voortgezette educatie na middelbaar onderwijs post-secondary education
voortgezette groei sustained growth
voortgezette niet-betaling protracted default
voortschrijdend gemiddelde moving average
voortschrijdend gemiddelde moving average; progressive average
voortschrijdend jaartotaal moving annual total
voortschrijdend overzicht progressive schedule
voortschrijdende begroting moving budget; rolling budget; evolving budget
voortschrijdende grondslag rolling basis
voortschrijdende omrekeningsreserve cumulative exchange adjustment; cumulative translation adjustment (vreemde valuta)
voortvarend expiditious (vaardig en vlug)
voortvarendheid drive (energiek)
voortvarendheid diligence (ijverig en diepgaand)
voortvarendheid (de nodige) due diligence (bijv. bij een financieel onderzoek)
voortzettingsbeding continuation clause
voortzettingspatroon continuation pattern (technische analyse)
voortzettingsregeling m.b.t. bedrijfs- of beroepsuitoefening business continuation plan
vooruit advance
vooruit bepalen to determine beforehand; to predetermine
vooruit ontvangen baten deferred income
vooruit te betalen payable in advance; prepayable
vooruitbestellen to order in advance; to order ahead
vooruitbestelling advance order
vooruitbetaalde belasting prepaid tax(es)
vooruitbetaalde kosten prepaid expenses; short-term prepayments
vooruitbetaalde kosten prepaid expenses
vooruitbetaalde lasten prepaid expenses; calumny; defamation
vooruitbetaalde vracht prepaid freight; advance freight
vooruitbetalen to prepay; to pay in advance
vooruitbetaling prepayment; payment in advance; advance payment
vooruitbetalingsborgtocht/-garantie prepayment bond; advance payment bond
vooruitdenken to think ahead
vooruitgaan to make progress; to improve (figuurlijk)
vooruitgang progress; advancement; improvement
vooruitgang in de loopbaan career advancement (promotie)
vooruitlopen op to anticipate
vooruitlopend spaarplan advance savingsplan
vooruitontvangen to receive in advance
vooruitontvangen interest/rente unearned interest
vooruitontvangen posten/baten deferred income; deferred revenue; unearned revenue [Am.] (op balans)
vooruitontvangen termijnen instalments received in advance
vooruitspoelen to wind forward
vooruitstrevend progressive
vooruitstrevendheid progressiveness
vooruitzicht prospect; outlook
vooruitzien to foresee; to look ahead
voorwaarde condition; stipulation; provision; proviso
voorwaarde prerequisite; precondition (eerste vereiste)
voorwaarde contingency (onbekende gebeurtenis, grootheid)
voorwaardelijk conditional; contingent
voorwaardelijk aansprakelijk contingently liable
voorwaardelijk activum contingent asset
voorwaardelijk activum contingent asset
voorwaardelijk endossement conditional endorsement
voorwaardelijk fusiecontract contingent merger contract
voorwaardelijk honorarium contingent fee (afhankelijk van resultaat)
voorwaardelijk verschoningsrecht qualified privilege
voorwaardelijke acceptatie qualified acceptance; conditional acceptance; special acceptance
voorwaardelijke activa contingent assets
voorwaardelijke baten en lasten contigencies; gain contingencies and loss contingencies; gains and losses arising from contingencies; contingent gains and losses
voorwaardelijke belastingverplichtingen tax contingencies
voorwaardelijke gebeurtenis/-omstandigheid contingency
voorwaardelijke huurtermijn contingent rental
voorwaardelijke lening forgivable loan
voorwaardelijke lijfrente contingent annuity
voorwaardelijke lijfrente contingent annuity
voorwaardelijke order conditional order
voorwaardelijke verbintenis conditional bond; double bond
voorwaardelijke vergoeding contingent consideration
voorwaardelijke verklaring conditional report/opinion; subject to report/opinion (van accountant)
voorwaardelijke verkoop conditional sale
voorwaardelijke veroordeling suspended sentence
voorwaardelijke verplichting contingent liability
voorwaardelijke verplichting contingent liability; conditional commitment
voorwaardelijke vordering conditional claim
voorwaardelijke vorderingen conditional claims
voorwaardelijke winst contingent profit
voorwaarden terms and conditions
voorwaarden van een opdracht terms of engagement
voorwaartse (verticale) integratie forward integration
voorwaartse compensatie carry forward; under-emloyment; under-utilization
voorwaartse compensatie carry forward (overdracht)
voorwaartse compensatie van fiscaal verlies tax loss carry forward
voorwaartse middeling forward averaging (van inkomen)
voorwetenschap foreknowledge
voorwetenschap inside information (m.b.t. vertrouwelijke informatie)
voorwoord preface; foreword
voorwoord introduction (inleiding)
voorzichtigheid caution; prudence; carefulness
voorzichtigheidsbeginsel prudence concept; prudence principle; concept of prudence; conservatism [Am.]
voorzichtigheidshalve by way of precaution; as a matter of caution; for prudence’ sake
voorzichtigheidsmaatregel precautionary measure
voorzien van to furnish with
voorzienbaar forseeable
voorzienbaar verlies forseeable loss
voorzienbare toekomst forseeable future
voorziening provision; allowance; accrual; reserve; non-equity reserve
voorziening assurantie eigen risico provision for self-insurance
voorziening voor algemene risico’s inner reserve; provision for general (banking) risks; provision for general contingencies; reserve for general (banking) risks (V.A.R. bij banken)
voorziening voor assurantie eigen risico provision for self-insurance; self-insurance fund
voorziening voor belastingen provision for taxes
voorziening voor dubieuze debiteuren provision for doubtful debts; provision for bad debts; allowance for doubtful accounts [Am.]; allowance for bad debts [Am.]
voorziening voor dubieuze vorderingen allowance for bad debts; doubtful account allowance; provision for bad debts
voorziening voor gelijkmatige verdeling van lasten provision for equalisation of expenses
voorziening voor gelijkmatige verdeling van lasten provision for equalisation of expenses; reliable; veracious
voorziening voor gerechtelijke proceskosten litigation reserve
voorziening voor herstructureringskosten restructuring provision
voorziening voor lagere waardering valuation allowance (waarderingscorrectie)
voorziening voor latente belastingverplichtingen provision for deferred taxation
voorziening voor latente belastingverplichtingen provision for deferred tax liabilities
voorziening voor lopende aanspraken en schaden provision for outstanding claims and losses; reserve for outstanding claims and losses
voorziening voor lopende verbintenissen provision for encumbrances; reserve for encumbrances
voorziening voor pensioenverplichtingen provision for pension commitments; provision for pension liabilities; accumulated benefit obligation [Am.]
voorziening voor pensioenverplichtingen provision for pension commitments; to retire on a pension
voorziening voor reorganisatiekosten provision for reorganization costs; restructuring provision
voorziening voor verliezen op verstrekte leningen/kredieten provision for loan losses; allowance for loan losses; reserve for loan losses
voorziening voor verschuldigde belasting provision for tax(es) payable
voorziening voor voorwaardelijke verplichtingen provision for contingent liabilities; provision for contingencies
voorziening voor waardevermindering provision for depreciation
voorzieningen op lange termijn long term provisions
voorzieningsfonds voor het personeel staff provident fund
voorzieningsmethode allowance method (van administratieve verantwoording en verslaglegging)
voorzitten to preside; to be in the chair
voorzittend persoon chairperson
voorzitter chairman; chair
voorzitter van de raad van bestuur chairman of the board of management; chief executive officer [Am.]
voorzitter van een vergadering zijn to preside at a meeting; to be in the chair; to chair a meeting
voorzitterschap presidency; chairmanship; chair
voorzittersstoel chair
voorzorg precaution
voorzorgsmaatregel precautionary measure
voorzorgsmotief contingency motive (voor onvoorziene tegenslagen)
vorderen to require; to call for; to necessitate (vereisen)
vorderen to make progress; to proceed; to progress; to advance (voortgang maken)
vorderen to demand; to claim; to require (vragen, eisen)
vordering claim; demand; receivable; debt (receivable); account receivable (schuld-)
vordering improvement; development (vooruitgang)
vordering progress; advance (voortgang)
vordering van hogere rangorde t.a.v. zakelijke zekerheden senior debt
vordering wegens achterstalligheid delinquency claim
vorderingen en schuldenmethode/-grondslag/-basis van verantwoording accrual basis of accounting
vorderingen nog te factureren unbilled receivables
vorderingen op korte termijn short term receivables
vorderingen op lange termijn long term receivables
vorderingen op personeel staff receivables
vorderingsrecht right of action
vorenbedoeld #NAME?; #NAME?; #NAME?; #NAME?; above; referred to above; aforesaid; afore-mentioned; foregoing
vorig former; preceding; previous; prior; last
vorig saldo previous balance
vorige jaren prior years; previous years
vorm voor de opstelling en indeling van de jaarrekening format for the presentation of financial statements
vorm van verslaglegging reporting format
vormen to form; to shape; to frame
vormen to form; to constitute; to make up (uitmaken)
vormen to shape; to model; to fashion; to mould (modelleren)
vormen to organize (organiseren)
vormen to start; to set up; to constitute (oprichten)
vormen to form (van mening)
vormen to compose (samenstellen)
vormen to create (doen ontstaan)
vormen to train; to educate (opleiden, opvoeden)
vorming formation; etc. (see above)
vorming (oprichting) van een vennootschap formation of a company
vorming van een voorziening formation of a provision
vostro rekening vostro account
vouchersysteem voucher accounting; slip system; open-item system [Am.] (van boekhouding)
vouwen to fold
vouwmachine folding machine
vraag question
vraag question; point (kwestie)
vraag request (verzoek)
vraag demand (tegenover aanbod)
vraag query (waarover opheldering wordt verlangd)
vraag en aanbod supply and demand
vraag en aanbod supply and demand
vraag inflatie demand-induced inflation
vraag/antwoord dialoog inquiry/answer dialog
vraagcurve demand curve
vraaggesprek interview
vraagindex demand index; index of demand
vraaginflatie demand inflation; demand-induced inflation; demand-pull inflation
vraagoverschot excess demand
vraagprijs price asked; asking price; demand price; asked price
vraagpunt point in question; moot point; issue
vraagteken question mark
vraagvergroting extension of demand
vracht freight (air; ship’s); carriage (on land) (prijs)
vracht goods (goederen)
vracht load; burden (last, lading)
vracht fare (van personen)
vracht cargo (scheepslading, vliegtuiglading)
vrachtaanbod supply of cargo; offer of cargo
vrachtafdeling freight department
vrachtagent freight agent
vrachtbrief consignment note; bill of lading (ship); waybill (road transport); forwarding note [Am.]
vrachtclaim freight claim
vrachtcontract contract of affreightment; freight contract
vrachtdienst cargo service
vrachtenmarkt freight market; chartering market
vrachtenoorlog freight war
vrachtgoed goods; cargo (ship; plane)
vrachtinkomsten freight earnings
vrachtkosten freight costs
vrachtlijst cargo list (customs); manifest; consignment sheet
vrachtnota freight note
vrachtovereenkomst contract of affreightment; freight contract
vrachtrekening freight account
vrachtrijder carrier; haulier (heavy transport)
vrachtsom amount of freight
vrachttarief rate of freight; freight rate; railway rate; carriage rate; fare (for persons)
vrachttoeslag additional freight
vrachtvaarder cargo ship/steamer
vrachtvaart shipping trade; carrying trade
vrachtverkeer cargo traffic; freight traffic [Am.]
vrachtvervoer carriage of goods; cargo traffic
vrachtverzekering cargo insurance
vracht-verzekeringssyndicaat (Lloyd’s) cargo syndicate
vrachtvliegtuig cargo plane
vrachtvoorschot advance freight; advance carriage
vrachtvoorwaarden terms of freight
vrachtvrij freight paid; carriage paid
vrachtzaken freight business
vragen to ask
vragen to require; to call for (vereisen)
vragen to demand (verlangen)
vragen to invite (uitnodigen)
vragen to advertise for (per advertentie)
vragen to charge (in rekening brengen)
vragen to inquire (navragen, informeren)
vragenformulier query form; questionnaire
vragenlijst questionnaire; query form/sheet
vragenlijst check list (controlelijst)
vragenlijst i/z volledige afwerking van controle-handelingen audit completion form (door accountant)
vreemd foreign (buitenlands)
vreemd strange (onbekend, etc.)
vreemd alien (tot een andere staat behorend, niet eigen)
vreemd geld foreign exchange; foreign currency
vreemd geld herleiden to convert foreign money
vreemd kapitaal/vermogen borrowed capital; debt capital; loan capital (geleend)
vreemd vermogen loan capital
vreemd vermogen op lange termijn long-term borrowing
vreemde valuta foreign exchange; foreign currency
vreemde valuta foreign currency; foreign exchange
vreemde valuta-omrekening foreign exchange translation; foreign exchange conversion; conversion of currencies
vreemde valuta-positie exchange position exposure
vreemde valuta-tarieven/-koersen foreign exchange rates
vreemde valuta-transacties foreign exchange transactions
vreemde valuta-verliezen foreign exchange losses
vreemde valutawinsten foreign exchange profits; foreign exchange gains
vreemdeling foreigner (buitenlander)
vreemdeling stranger (onbekende)
vreemdelingenbeslag foreign attachment
vreemdelingenverkeer tourist traffic
vrek miser
vriendjespolitiek favouritism
vrij free
vrij unencumbered (onbelast)
vrij free; free of charge (gratis)
vrij disengaged (onbezet)
vrij exempt (vrijgesteld)
vrij unoccupied; vacant (leegstaand)
vrij aan boord free on board (f.o.b.)
vrij beroep (liberal) profession
vrij beroep
vrij besteedbaar (zuiver) vermogen discretionary net worth
vrij besteedbaar (zuiver) vermogen discretionary net worth; to encash
vrij besteedbaar geld discretionary cash
vrij besteedbaar inkomen discretionary income
vrij besteedbare uitgaven discretionary expenses
vrij en onbezwaard free and unencumbered; free and clear
vrij entree admission free
vrij langszij free alongside ship (f.a.s.)
vrij op spoorwagen free on rail (f.o.r.)
vrij op vrachtauto free on truck
vrij saldo free balance
vrij te aanvaarden with vacant possession
vrij te aanvaarden vacant possession; immediate possession (bij aankoop van huis)
vrij van belasting free of tax; tax exempted; exempt from tax
vrij van huur vacant possession
vrij van kosten free of charge
vrij van port postage paid; post-free (portvrij)
vrij van rechten duty-free; duty-paid
vrij van successierechten free of death duties; concise; summary
vrij van verpandingen en beslagen free of all liens and charges
vrij van zegel exempt from stamp duty
vrij vervoerder free carrier
vrij zwevende wisselkoers clean float
vrijblijvend without any obligation; gratuitous
vrijblijvend bod bid without engagement; subject bid [Am.]
vrijblijvende offerte offer without engagement; subject offer [Am.]
vrijdom freedom; exemption
vrijdom van belastingen freedom of taxes; exemption from taxation; tax exemption
vrije (onvoorbereide) gedachtewisseling brainstorming (in een groepsbijeenkomst)
vrije (onvoorbereide) schriftelijke gedachtewisseling brainwriting (in een groepsbijeenkomst)
vrije beroepsbeoefenaar professional practitioner
vrije beschikbare middelen unrestricted cash balances
vrije bestedingen discretionary spending
vrije concurrentie free competition
vrije deviezenmarkt parallel market
vrije emissie free issue
vrije goudprijs spot gold price
vrije handel free market (specifiek)
vrije invoer free imports (general); free importation (specific)
vrije markt free market (algemeen)
vrije markt spot market (voor contante affaires)
vrije mededinging free competition
vrije munt/valuta free currency
vrije reserve free reserve
vrije tijd free time; spare time; off-time; leisure time
vrije toegang admission free
vrije uitlevering free of payment; free delivery
vrije voorraad free balance
vrije wisselkoers free rate of exchange
vrije-hand-rekening discretionary account; controlled account [Am.] (bij bank)
vrijetijdsbedrijf leisure industry (bedrijfstak)
vrijetijdskleding leasure wear
vrijgave release
vrijgave van hypothecaire zekerheid release of mortgage; discharge of mortgage; redemption of mortgage
vrijgave van onderpand release of lien; discharge of lien
vrijgekomen voorziening adjustment for overprovision in previous years; provision released; provision of prior years written back (in voorgaande jaren gevormd)
vrijgekomen voorzieningen adjustments for overprovisions in previous years; provisions released; provisions of prior years written back
vrijgesteld exempt
vrijgesteld bedrag exempted amount; exemption-allowance
vrijgestelde leveringen exempt supplies
vrijgeven to release (bijv. voor publicatie)
vrijhandel free trade (algemeen)
vrijhandelszone free trade zone
vrijhaven freeport
vrijheid van dienstverlening freedom of services
vrijheid van kapitaalverkeer freedom of capital movements
vrijheid van vestiging freedom of establishment
vrijheid van vestiging freedom of establishment
vrijkomen to become available (beschikbaar komen)
vrijkomen/vrijvallen to be released (van voorzieningen)
vrijstellen to exempt
vrijstelling (van) exemption (from)
vrijstellingsbewijs exemption certificate
vrijval reversal; write back (terugboeking)
vrijval van een voorziening release of a provision; reversal of a provision
vrijvallen to release; to reverse
vrijwaren to indemnify (against liability); to hold harmless (tegen aansprakelijkheid)
vrijwaring indemnity; protection; safeguarding
vrijwaringplicht liability to indemnify
vrijwaringsbeding hold-harmless clause; warranty clause (with real estate transfer); exculpatory clause (in rental agreement between landlord and tenant)
vrijwaringsbrief letter of indemnity
vrijwaringsbrief voor borg back bond
vrijwaringsclausule hold-harmless clause; warranty clause (with real estate transfer); exculpatory clause (in rental agreement between landlord and tenant)
vrijwaringsovereenkomst hold-harmless agreement; letter of indemnity
vrijwaringsprocedure third party action
vrijwaringsverplichting liability to indemnify
vrijwillig voluntary
vrijwillig ontslag voluntary resignation
vrijwillig ontslag voluntary redundancy (wegens gebrek aan werk)
vrijwillig sparen voluntary saving
vrijwillige afvloeiing voluntary redundancy (uit werkkring)
vrijwillige faillissementsaanvraag voluntary bankruptcy
vrijwillige liquidatie voluntary liquidation; voluntary winding-up
vrijwillige liquidatie voluntary liquidation
vrijwillige sociale lasten voluntary social contributions; social science
vrijwillige uitkering ex gratia payment
vrijwillige uittreding voluntary retirement
vrijwillige verkoping voluntary sale
vrijwillige werkloosheid voluntary unemployment
vroeger dateren to antedate (achteraf)
vroeger dateren to predate (vooraf)
vroegtijdig overlijden premature death
vrouwelijke studentenvereniging sorority
vrouwenvereniging sorority
vruchtgebruik/-genot usufruct; beneficial interest
vruchtgebruiker (life) beneficiary; income beneficiary; life tenant; usufructuary
vuil connossement unclean bill of lading
vuil connossement foul bill of lading; unclean bill of lading; dirty bill of lading
vuistpand possessory lien
VUT-regeling early retirement plan (vervroegde uittredingsregeling)
waar voor geld money’s worth; value for money
waarbij ingesloten enclosing; (loan) commitment fee; stand-by charges
waarborg guarantee; guaranty; security; warranty
waarborg safeguard (beveiliging, vrijwaring)
waarborgbewijs warrant
waarborgen to guarantee; to warrant; to vouch for
waarborgen to hall-mark (van keur voorzien)
waarborgen to safeguard; to secure (beveiligen, vrijwaren)
waarborgfonds guarantee fund
waarborgkapitaal guarantee capital
waarborgmaatschappij surety company; guarantee company; bonding company; surety bonding company
waarborgsom security; security deposit; guarantee deposit
waarborgsom margin (in de termijnhandel)
waarborgsom gestort bij een vertrouwenspersoon/-instelling deposit in escrow
waarde value; worth
waarde als onderpand collateral value; hypothecary value (onderpandswaarde)
waarde buiten gebruik value in place; retirement value
waarde in het economisch verkeer economic value; fair value; commercial value; market value
waarde ontvangen value received (op wissel)
waarde op basis van de huidige bestemming existing-use value
waarde op de vervaldag maturity value (eindwaarde)
waarde ter incasso value for collection
waarde ter schadeloosstelling compensatory value (schadeloosstellingswaarde)
waarde toekennen aan to assign a value to; adjudication; award (voor administratieve verantwoording)
waarde tot onderpand value as security
waarde tot welke is afgeschreven amortized value
waarde tot welke is afgeschreven a. amortized value; unamortized value b. residual value
waarde van een onderneming als geheel going concern value
waarde van een organisatie structural capital
waarde van geestelijk kapitaal human capital (menselijke capaciteiten)
waarde van gepacht eigendom/pachtgoed leasehold value
waarde van het klantenbestand customer capital
waarde voor de eigenaar owner value (eigenaarswaarde)
waardeaandelen value shares; value stocks [Am.]
waardeaanpassing/-correctie value adjustment
waardebepaler van bedrijven/ondernemingen business appraiser; business valuator; business valuation consultant
waardebepaling evaluation; valuation
waardebepaling op basis van rendement income approach to value
waardebepaling van bedrijven/ondernemingen business valuations
waardedaling decrease in value; loss in value; depreciation
waardedaling door vermindering/veroudering depreciation arising from obsolescence (economische veroudering)
waardedaling van buitenlands geld exchange depreciation
waardedaling/vermindering door technische slijtage depreciation arising from wear and tear
waardeerbaar valuable
waarde-hiaat value gap (beurswaarde lager dan intrinsieke waarde)
waarde-indexcijfer value index
waardeketen value chain
waardeleer theory of values
waardeloos worthless; valueless
waardeloos void (ongeldig)
waardeloos maken to cancel; to invalidate; to nullify
waardeloze vorderingen bad debts
waarden securities; stocks; shares; stocks and shares (fondsen)
waardeoordeel value judgment
waardeoverdracht value transfer (algemeen)
waardeoverdracht transfer of accrued benefit; transfer of accumulated benefit obligation [Am.] (pensioenverzekering)
waardepapier security; securities; negotiable instruments
waardepapier aan toonder bearer securities
waardepapier met kapitaalverwateringseffect dilutive capital instrument; dilutive security
waardepapier op naam registered security/securities
waarderecht ad valorum duty
waarderen to estimate (at) (schatten)
waarderen to appreciate (op prijs stellen)
waarderen to appraise (at) (door taxateur)
waarderen (op) to value (at); to evaluate (at); to assess (at)
waarderen in geld to value in terms of money
waarderende opmerkingen appreciative remarks
waardering esteem (achting)
waardering estimation (schatting)
waardering appreciation (op prijs stellen)
waardering valuation; appraisal; appraisement (bepaling van de waarde)
waardering en presentatie valuation and presentation
waardering op continuteitsbasis valuation as a going concern
waardering op vervangingswaarde replacement cost valuation; current cost valuation
waardering van schade (verlies) voor de eigenaar deprivation valuation; deprivation appraisal
waardering van voorraden valuation of goods in stock; valuation of inventory [Am.]
waardering voor successiememorie probate valuation
waarderings- en presentatiegrondslagen principles of valuation and presentation; accounting policies; accounting principles
waarderings- en presentatierichtlijnen accounting policy statements
waarderings- en presentatiestudies accounting research
waarderings- en presentatie-uitgangspunten accounting assumptions; accounting postulates
waarderings- en presentatiewijzigingen accounting principles changes
waarderingsbegrip valuation concept (waardebepalingsbegrip)
waarderingsdatum valuation date
waarderingsmethode op basis van actuele prijs current value method; mark-to-market method (of valuation)
waarderingspraktijk valuation practice
waarderingsrekening valuation account (waardecorrectierekening)
waarderingsreserve valuation reserve
waarderingstechniek evaluation technique (evaluatie-techniek)
waardestandaard standard of value
waardestijging/-vermeerdering increase in value; appreciation; increment
waardestuwer value driver; driver of value creation
waardetoeneming appreciation; increment
waardevast stable; steady (van valuta)
waardevast pensioen price index-linked pension
waardevastheid van het geld stability of value of money
waardevermeerdering accretion (aangroei)
waardevermeerdering upward value adjustment (opwaardering)
waardevermeerdering holding gain (door verloop van tijd)
waardevermeerdering van kapitaal capital appreciation
waardevermeerderingsbelasting increment value tax
waardevermindering reduction in value; depreciation; decrease in value; drop in value; diminution in value
waardevermindering downward value adjustment (afwaardering)
waardevermindering holding loss (door verloop van tijd)
waardevermindering van activa asset impairment
waardevermindering van geld depreciation of money
waardevermindering van geld debasement of coinage; currency debasement (door verlaging van de metaalwaarde)
waardeverschil value variance (afwijking)
waardevol valuable; of great value
waarheidstafel truth table
waarmerken to stamp; to certify; to legalize
waarmerken to hall-mark (van keur voorzien)
waarnemen to observe; to notice; to perceive (bemerken)
waarnemen to watch; to observe (gadeslaan)
waarnemen to avail oneself of; to make use of (gebruik maken van)
waarnemen to perform; to attend to (van plichten)
waarnemend deputy; acting; temporary
waarneming observation (gadeslaan)
waarneming deputizing (plaatsvervanging)
waarneming performance (van plichten)
waarneming van de voorraadopname/controle observation of the stocktaking; inventory observation [Am.]
waarnemingsgetallen observation numbers
waarop beslag is gelegd attached; open to attachment; distrainable
waarop beslag kan worden gelegd attachable
waarop geen beslag is gelegd unattached
waarop geen beslag kan worden gelegd unattachable
waarschijnlijkheid probability
waarschijnlijkheids (be)rekening probability calculation
waarschijnlijkheidscontrole probability check
waarschijnlijkheidscurve probability curve
waarschijnlijkheidsdichtheid probability density
waarschijnlijkheidsfactor probability rating; probability factor
waarschijnlijkheidsleer probability theory
waarschijnlijkheidsverdeling probability distribution
waarschuwingsmelding warning message
waaruit blijkt dat from which it appears that; scope; plan
wachtgeld unemployment pay; unemployment salary
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering unemployment insurance
wachtperiode waiting period; elimination period (for begin of benefit)
wachtrij queue
wachtrijprobleem queing problem
wachttijd waiting time; queue time; queuing time
wachtwoord password
wagen to dare (durven)
wagen to venture; to risk; to hazard (risico nemen)
wagen carriage (van schrijfmachine, afdrukeenheid)
wagen te ondernemen to venture (up)on
wagenterugloop carriage return
walbaas wharfinger
walbaasreu goods received note; goods receipt; dock receipt; wharfinger’s receipt
wanbeheer mismanagement; maladministration
wanbeheer bedrijven to maladminister; to mismanage
wanbeleid mismanagement
wanbestuur misgovernment
wanbetaler defaulter
wanbetaling non-payment; default; failure to pay
wandelkostuum lounge suit
wanorde disorder; confusion
wanordelijk disorderly
wanpraktijk malpractice
wanprestatie non-fulfilment; non-performance; default
wantoestand abuse
wantrouwen distrust; mistrust; suspicion
wantrouwend distrustful; suspicious
waren wares; goods; commodities; merchandise
warenhuis department store(s); departmental store(s)
warenhuis greenhouse (broeikas)
warenkennis knowledge of commodities
warenwet sale of food and drugs act
waterbelasting/heffing water rate
waterkracht waterpower
waterkrachtcentrale hydro-electric plant; hydro-electric power station
waterleidingmaatschappij water supply company
waterleidingnet water reticulation
waterschade water damage; damage caused by water
waterschap water authority
watertarief water rate
waterverbruik water consumption
waterverontreiniging/-vervuiling water pollution
waterverplaatsing displacement (van schip)
waterwerken harbour works; dock works
wazige logica fuzzy logic
Webtrust (certificerend) accountant Web Trust auditor
Webtrust zegel Web Trust seal
wedde salary; pay
weddenschapsovereenkomst wagering contract; gaming contract
weddenschapsschuld wagering debt; gaming debt
weder in-dienst-neming re-employment
weder inkopen to repurchase; to impeach
wederdienst service in return
wederinkoop-affaire repurchase transaction
wederkerig reciprocal
wederkerig aandelenbezit reciprocal shareholdings
wederkerig(e) recht(en) countervailing duty; retaliatory duty; matching duty (heffingen, belastingen)
wederkerigheid reciprocity
wederkerigheidsclausule reciprocity clause
wederkerigheidsvereiste reciprocity requirement
wederlegbaar refutable
wederleggen to refute
wederopbouw reconstruction
wederopleving revival (of trade) (van handel)
wederpartij other party
wederrechtelijk illegal; unlawful
wederrechtelijk in bezit nemen to disseize; to disseise
wederrechtelijke inbezitneming disseizing; disseising
wederrechtelijke toe-eigening misappropriation; intrusion (jur.)
wederrechtelijkheid illegality; unlawfulness
weder-tewerkstelling re-employment
weder-tewerkstelling re-employment; textile factory
wederverkoop resale
wederverkoop retail (detail)
wederverkoopovereenkomst resale agreement
wederverkoper retailer (detail)
wederverkoper re-seller; distributor (doorverkoper)
wederwoord answer; reply; response
wederzijds mutual(ly); reciprocal(ly)
wederzijdse belangen mutual interests; party concerned; party at interest
wederzijdse bijstand reciprocal support
wederzijdse participatie reciprocal shareholding; reciprocal ownership; cross holding; mutual ownership (deelneming)
wederzijdse rekeningen reciprocal accounts
wederzijdse saldi reciprocal balances
weduwen- en wezenpensioen widows’ and orphans’ pension
weduwenpensioen widow’s pension
weduwenuitkering widow’s allowance
weegbrug weigh bridge
weegschaal pair of scales; balance
weegtoestel weighing machine
weekstaat van De Nederlandse Bank summary balance sheet of The Netherlands Bank; weekly return
weeldebelasting luxury tax; sumptuary tax
weergave presentation (in financial statements); financial statement presentation (in jaarrekening)
weergave reflection; representation (in het algemeen)
weergeven to present (tonen)
weergeven to restore; to return (teruggeven)
weergeven to record (vermelden)
weergeven to voice (vertolken)
weergeven to represent; to show; to reflect (voorstellen, afbeelden)
weer-in-bezit-nemen to repossess (van afbetalingsgoederen)
weer-in-bezit-neming repossession (van afbetalingsgoederen)
weerlegbaar refutable; rebuttable
weerleggen to refute; to rebut
weerlegging rebuttal (van bewijs/getuigenis)
weerstand resistance; opposition
weerstand bieden to offer resistance; to put up resistance
weerstand ontmoeten to meet with resistance/opposition
weerstandslijn resistence line (technische analyse)
weerstandsvermogen power of resistance; power of endurance; resilience; staying power [Am.]
wegcijferen to eliminate; to set aside
wegcijferen to ignore (niet in aanmerking nemen)
wegen to weigh; to balance (fig.)
wegenaanleg road construction
wegenbelasting road tax
wegenbouw road building; road construction
wegenbouwer road builder; road constructor
wegenonderhoud road maintenance
wegenplan road plan; road scheme
wegens on account of; because of; owing to
wegens gebrek aan baten due to lack of assets
wegens vele bedankjes on account of many withdrawals; family income assurance (afzeggingen)
wegenwacht road patrol
weggooi-economie waste economy
weggooi-goederen disposable goods; disposables (éénmalige gebruiksgoederen)
weging weighting
wegingscoëfficient weighting coefficient
wegingsfactor weighting factor
weglaatbaar omissible
weglaten to leave out; to omit; to drop
weglaten to leave out; to omit; to drop
weglaten to ignore (niet in aanmerking nemen)
weglaten to ignore (niet in aanmerking nemen)
weglating omission; leaving out
weglating omission; leaving out
wegstoppen van fondsen to secrete funds (gelden)
wegstoppen van fondsen to secrete funds (gelden)
wegtransport road haulage
wegtransport road haulage
wegwerken to dispose of; to get rid of; to eliminate
wegwerken to dispose of; to get rid of; to eliminate
wegwerken to straighten out; to iron out (figuurlijk)
wegwerken to straighten out; to iron out (figuurlijk)
wegwerken to eliminate (boekhoudkundig)
wegwerken to eliminate (boekhoudkundig)
wegwerken to wipe out; to get quit of (van schuld, tekort)
wegwerken to wipe out; to get quit of (van schuld, tekort)
wegwerp-emballage disposable packing; disposable containers; non-returnable containers
weigerachtig unwilling
weigeren to refuse
weigeren to decline (afslaan)
weigeren to deny (ontzeggen)
weigeren to disallow (niet toestaan)
weigering refusal; denial