Go to: Part 2

Dutch English Notes
aangegeven, niet aangegeven declared; undeclared
aannemerij, aannemingsvak building trade
aanspreken om vergoeding, geld to apply to for damages; to claim damages from; to sue for damages; to bring an action against
accountantsfirma, accountantskantoor firm of (chartered; certified; public; registered) accountants; audit firm; accounting firm
administratieve verantwoording van kosten van werving, opleiding en behoud van personeel human resources accounting
afdelingsdirecteur, directeur van bedrijfsonderdeel divisional manager; general managing director; chief executive officer [Am.]
afgeboekt tot ƒ 1, – written off (down) to ƒ 1; –
afroep, afroepen call
afschrijving naar omzet, verbruik depletion method; production unit method; sum-of-the units method (bijv. mijn)
afspraken, c.q. gebruiken m.b.t. administratieve verantwoording accounting conventions; to arrange; to settle
alinea in accountantsverklaring, aangevende doel en omvang scope paragraph
ambtenaarswereld, ambtenarij officialdom
amortisatiekas, amortisatiefonds sinking fund
banksaldo, banktegoed bank-balance; bank overdraft; bank credit(s)
bedanken, als lid — to resign one’s membership; suggestion box
behoorlijk opzeggen, een behoorlijke opzeggingstermijn in acht nemen to give due notice
beschadigde cheque mutilated cheque
besturings-, beheersings- en controle-activiteiten control activities
bijstorten, het remargining (bij onvoldoende marge)
boedelredder, boedelbezorger, boedelbewaarder executor; partition of an estate
boetebepaling, boeteclausule, boetebeding penalty clause
chantage plegen, chanteren to blackmail
compromitteren, zich — to compromise oneself
confrater, confrère colleague; tuition; lessons
contant dividend, dividend in contanten cash dividend
controle m.b.t. zuinigheid, efficiency en effectiviteit value for money auditing
declaratie van kosten, uitgaven statement of expenses; account; bill
derde, waaronder beslag wordt gelegd garnishee
diverse onkosten, uitgaven sundry expenses; miscellaneous income/receipts
een krediet verlenen, verstrekken to grant a credit
fabrieksinstallatie, fabrieksinventaris
gebouwen, machines en inventaris property (op balans)
gebruikersdocumentatie, -handleiding user documentation
geen accountantscontrole toegepast, ongecontroleerd unaudited
geldposten, niet-geldposten monetary
geografisch onderdeel, geografische sector geographic(al) segment
getrouw, duidelijk en stelselmatig weergeven to present fairly
goederenvoorraad waarvan de eigendomsrechten zijn overgedragen, tot zekerheid verbonden voorraden debentured stocks
groepsmaatschappij, -onderneming group company
herstellen, zich to recover (van markt)
huur, te to let (aangeboden)
in ieder opzicht, in alle opzichten in every respect; foreman
in moreel opzicht verantwoorde omgang met gegevens, informatie en kennis due moral diligence
incassering, incasso collection
incassoloon, -provisie collecting commission
ingehouden winst, met bepaalde bestemming appropriated retained earnings
ingehouden winst, met bepaalde bestemming appropriated retained earnings
ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven unappropriated retained earnings
ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven unappropiated retained earnings; adjudg(e)ment; adjudication; repurchased stock; treasury shares; reacquired stock [Am.]; treasury stock [Am.]; holding of own shares
jaarbasis, op annualised
Justitie, Hof van court of justice
Justitie, Ministerie van ministry of justice
Kamer, Eerste Upper Chamber; Lower House
Kamer, Tweede Lower Chamber; chamber of trade
kapitaal, aanvangs- initial capital
kapitaal, geschonken donated capital
kapitaal, gestort paid-in capital
kapitaal, maatschappelijk authorised capital
kapitaal, netto-vlottend net current assets
kapitaal, nog te plaatsen/uit te geven unissued capital
kapitaal, nog te storten uncalled capital; capital stock
kapitaal, nominaal authorised capital
kapitaal, statutair authorised capital
kapitaal, uitgegeven issued capital (geplaatst)
kapitaal, vast fixed assets (activa)
kapitaal, vlottend current assets (activa)
kapitaal, volgestort paid-up capital
kapitaal, volgestort contributed capital (incl. agio)
koste, ten van; gratis; free of charge
kosten, algemeen en administratief general and administrative expenses
kostprijsberekening, direct cost methode direct costing method; costing; cost formula (method)
kostprijsberekening, gemiddelde kosten methode average cost method
kostprijsberekening, indirecte kosten methode actual cost method
kostprijsberekening, integrale methode absorption costing method
kostprijsberekening, standaardmethode standard costing method; full costing method
laatst in, eerst uit last in first out (lifo) (lifo)
lasterlijk, libellous
lease, leasing lease; financing lease (huur, verhuur)
leen, te on loan
lenen aan, op onderpand to lend on security
lenen van, op onderpand to borrow on security; loan on security; collateral loan
loontrekkende, loontrekker wage earner; rate variance
makelaar, niet-lid van de vereniging outside broker (organisatie)
management-letter, brief met bevindingen en aanbevelingen, organisatiebrief management letter
merendeel, het the greater part
met de boeken (documenten, cijfers, etc.) knoeien to tamper with the books (documents
metterwoon vestigen, zich to take up one’s residence
natura, in in kind
nauwgezet doorlezen, doorzien to scrutinize; exact; correct
niet op objectieve, zakelijke grondslag non-arm’s length; detached
normale curve, kromme van Gauss normal curve
onder, er houden
ondergetekende, de the undersigned; group (of companies)
onroerend goed, machines en inventaris property; realty tax; property tax (op balans)
ontvangen, te goederen goods in transit; receivables; accrued income
oorzaak, directe — proximate cause (van verlies)
op objectieve, zakelijke wijze at arm’s length; bond (zonder beïnvloeding)
opdracht voor accountantscontrole, controle-opdracht audit engagement
opdrachtbevestiging, opdrachtbrief engagement letter
overeenstemming bereiken, tot overeenstemming komen to reach an agreement; transition
overheidsbureau (instelling, orgaan) met toezichthoudende functie oversight agency [Am.]
overstaan, ten van
pensioenregeling op basis van vaste toezeggingen, aanspraken defined benefit (pension) plan; career earnings plan; career average (pension) plan (salaris/diensttijd)
polis van levensverzekering, gekoppeld aan kosten van levensonderhoud index-linked policy
polis van levensverzekering, gekoppeld aan uitkomsten van beleggingsfonds unit-linked policy; joint life policy; contingent policy
staatvorm, in in tabular form; by the authorities
steekproefmethode, gegevensgerichte substantive testing; dollar unit sampling [Am.]
steekproefmethode, gericht op monetaire eenheden monetary unit sampling
steekproefmethode, mathematische statistical sampling; judgmental sampling; traditional sampling
steekproefmethode, nalevings-gerichte compliance testing (m.b.t. interne controle, etc)
steekproefmethode, niet-mathematische non-statistical sampling
steekproefmethode, systeemgerichte systems testing
steekproefmethode, willekeurige random sampling
steekproefsgewijs controleren,
strijd, in met
te betalen dividend, betaalbaar dividend dividend payable
te ontvangen dividend, inbaar dividend dividend receivable; constructive dividend
ten bedrage van, tot een bedrag van to the amount of
toe-eigenen, zich to appropriate
toevertrouwen, iemand iets to entrust a person with something; to entrust something to a person
transactie, niet beïnvloed door andere relaties tussen partijen arm’s length transaction; transaction on an arm’s length basis
triplo, in in triplicate
uitgeven (aan, voor) to expend (on); to lay out (on) (van grote bedragen)
verbinden, zich — aan to commit oneself; to pledge oneself; to bind oneself (verplichtingen aangaan)
verdisconteren, het discounting; negotiation (of a bill; of a cheque) (= verdiscontering)
verdragen, zich — met to be compatible with
verrekenen, zich to miscalculate; to make a mistake in calculation
verzekering met doorlopende, algemene dekking blanket insurance (pauschal-verzekering)
volle, beperkte handelingsbekwaamheid full
voorbaat, bij — in anticipation; in advance
voorcalculatorische (voorgecalculeerde) opslag voor indirecte, fabricagekosten predetermined factory overhead rate
voorwaarden, met alles inbegrepen all-inclusive terms; rider
voorzitter van Lagerhuis, van Huis van Afgevaardigden the Speaker
waardemeter, waardenorm standard of value; criterion (fig.)
waardering (omrekening, conversie) van posten in vreemde valuta conversion of foreign currency items; translation of foreign currency items
waarderingsgrondslagen, waarderingsmaatstaven, waarderingsmethode a. principles of valuation; valuation standards; valuation bases; accounting principles; accounting policies b. valuation method
wederopzeggens, tot until further notice; until recalled
wenden, zich — tot to turn to; to apply to; to address oneself to
wezen, in — in essence; in substance (naar de kern)
wijden, zich — aan to devote oneself to
zegel (post-, plak-, kwitantie-) stamp
zicht, op — at sight; on demand (van wissel)
zijn betrekking, de huur opzeggen to give notice; to resign as a member
zijn functie aanvaarden, in functie treden to enter upon (to assume) one’s duties; position evaluation
(accountants)verklaring
(beurs)arbitrage arbitrage; arbitrage in exchange; arbitration of exchange
(Centraal) Bureau voor de Statistiek Bureau of Statistics; statistical records; returns (official)
(wettelijk) opgericht zijn to be incorporated (under the Companies Act)
(wettelijk) voorgeschreven waarderingsgrondslagen statutory accounting principles
(wissel)arbitrage arbitrage of exchange; to recompute; to recast
(zijn) antecedenten to date back; to predate
‘non-opinion’ verklaring withheld opinion
‘Transfer pricing method’ idem
‘wordt vervolg’ to be continued
100%-deelneming wholely owned subsidiary; investment; participating interest
50%-deelneming fifty percent owned company; financial interest; investee company; investee; trade investment; financial participation
à conto on account; on joint account
à conto on account
a conto betalen to pay on account; to call down; to call over
à conto betaling payment on account
a la hausse speculeren to speculate for a rise
a pari at par
a4-beeldscherm full page display
aan accountantscontrole verwante opdrachten audit related services
aan de balie at (over) the counter
aan de circulatie onttrokken wissel retired bill
aan de gestelde eisen voldoen to come up to (to meet) the requirements
aan de gestelde norm voldoen to come up to standard; to fall short of the standard
aan de lopende band vervaardigd mass produced
aan de markt komen to come into the market; to be on the market (goods; articles)
aan de markt zijn to be in the market (persons)
aan de omloop onttrekken to withdraw from circulation
aan de ommezijde overleaf; before the expiry of
aan de orde komen to come up for discussion; to bring up for discussion; to raise
aan de orde stellen to put forward
aan de orde zijn to be under discussion; to declare out of order
aan een dienstbetrekking verbonden kosten employment related costs; O.H.M.S. letter
aan een expertise onderwerpen to subject (to submit) to a survey (schip)
aan een onderzoek onderwerpen to subject to an examination
aan een vereiste voldoen to satisfy/to meet a requirement
aan het toestel blijven; aan het telefoon blijven to hold the line; to hold on
aan iemands oordeel overlaten to leave to a person’s (own) judg(e)ment; to pronounce judg(e)ment (on)
aan toonder to bearer
aan zegel onderworpen liable to stamp duty
aanbesteden to put out to contract; to invite tenders for
aanbesteding (public) tender; (public) contract
aanbesteed werk contract work; work by contract
aanbetalen to pay down; to pay on account
aanbetaling down payment
aanbevelen to recommend
aanbevelenswaardig recommendable
aanbeveling recommendation
aanbevelingsbrief letter of recommendation
aanbieden to offer
aanbieden to offer; to tender; to proffer (van diensten)
aanbieden to submit (van rapport)
aanbieden to present (van cheque, wissel, verzoekschrift)
aanbieden to quote (offereren, prijs opgeven)
aanbieden to extend (van raad, beleefdheid)
aanbieding offer; tender; presentation
aanbieding quotation (prijsopgave)
aanbieding voor betaling presentment for payment; presentation for payment
aanblijven to remain (continue) in office; to stay on; to hang on (too long)
aanbod offer; supply
aanbod proffer (ter acceptatie)
aanbod proposal (voorstel, ook aan crediteuren in faillissement)
aanbod dat de vraag overtreft oversupply
aanbod tot schikking offer-in-compromise; compromise offer
aanbodeconomie supply side economics
aanbodoverschot excess supply
aan-boord connossement on board bill of lading
aanbouw in course of construction; under construction
aanbouwsysteem building system (computer)
aanbrengpremie overriding commission
aanbrengprovisie initial commission; acquisition commission; overriding commission
aandacht verlangen to require attention
aandeel share; stock [Am.]; equity security [Am.]
aandeel aan toonder bearer share; share to bearer; bearer stock [Am.]
aandeel in de winst share in profits; bonus
aandeel met blokkeringclausule tied share
aandeel met meervoudig stemrecht multiple vote share
aandeel met nominale waarde share with par value; share with nominal value
aandeel met stemrecht voting share
aandeel met uitgestelde of voorwaardelijke winstrechten deferred share; deferred ordinary share
aandeel op naam registered share; personal share; registered stock [Am.]
aandeel uitgegeven tegen storting in contanten share issued for cash
aandeel uitgegeven tegen storting in natura share issued for property
aandeel van nutsbedrijf utility stock [Am.]
aandeel vereist voor directie-/commissarisfunctie qualifying share; qualification share; director’s share
aandeel waarop in contanten gestort moet worden cash share
aandeel zonder nominale waarde no par (ordinary) share; no par (common) stock [Am.]; no par value share; no par value stock [Am.]
aandeel zonder nominale waarde no par value share; face value; notional amount
aandeel zonder stemrecht non-voting share; voteless share
aandeelbewijs share certificate; share warrant; stock certificate [Am.]; equity instrument; equity warrant
aandeelhouder shareholder; stockholder [Am.]; member of a company
aandeelhouder in naam nominee shareholder
aandeelhouder met beheersend belang controlling shareholder
aandeelhouder met een aanmerkelijk belang shareholder with a substantial interest
aandeelhouder met meerderheidsbelang majority shareholder
aandeelhouder met minderheidsbelang minority shareholder; outside shareholder
aandeelhouder op naam registered shareholder
aandeelhouders hebben recht van voorkeur bij inschrijving stockholders have a preferential subscription right
aandeelhouders nog te storten unpaid sharecapital; stock subscriptions receivable [Am.]
aandeelhouders nog te storten uncalled share capital
aandeelhoudersbasis shareholder-base
aandeelhoudersbetrekkingen shareholder relations; investor relations
aandeelhoudersregister share register; register of shareholders; shareholders’ ledger; share ledger; register of members; transfer register; stock register [Am.]; stockholders’ ledger [Am.]; transfer journal [Am.]
aandeelhoudersvergadering shareholders’ meeting
aandeelhouderswaarde shareholder value
aandelen in portefeuille unissued shares (niet uitgegeven aandelen)
aandelen opnemen to take up shares
aandelen waarvan intrekking kan worden gevraagd retractable shares; retractable stock [Am.]
aandelenbelang equity interest
aandelenbelegging equity investment
aandelenbeleggingsfonds equity fund; equity mutual fund; stock fund [Am.]; stock mutual fund [Am.]
aandelenbezit shareholding
aandelenbezit vereist voor directie-/commissarisfunctie qualifying shares; qualification shares; director’s shares
aandelenbonusplan stock compensation plan
aandelendeelneming share participation; equity participation; share holding; equity interest
aandelenemissie share issue; stock issue [Am.]; equity issue
aandelenemissie met voorkeursrecht rights issue; share issue with pre-emptive rights (claimemissie)
aandelenfusie stock merger; merger by means of shares; take-over by means of shares; share-for-share merger
aandelenfusie share-for-share merger; business combination
aandelenindex share index; equity index
aandelenindex optie share index option; equity index option
aandelenindex termijncontract share index future; equity index future; stock index future [Am.]
aandeleninschrijvingsrecht share right; stock right [Am.]
aandelenintrekking retirement of stock; stock cancellation
aandelenkapitaal sharecapital; capital stock [Am.]
aandelenkapitaal + vrije reserves shareholders’ equity (eigen vermogen)
aandelenkoers share price
aandelenkooprecht share-purchase warrant; stock-purchase warrant; warrant-for-share (warrant)
aandelenmarkt share market; equity market; stock market [Am.]
aandelennotering stock exchange quotation
aandelenoptie stock option; share option
aandelenoptieplan share option scheme; share option plan; share purchase plan; stock option plan [Am.]
aandelenoverdracht share transfer; stock transfer [Am.]
aandelenovername door directie management buy out (bij verzelfstandiging van onderneming)
aandelenpakket block of shares; parcel of shares
aandelenpakket met beheersende invloed control block of shares
aandelenplaatsing private placement of shares (onderhands)
aandelenplaatsing public placement of shares (openbaar ter beurze)
aandelenregister share register; stock register [Am.]
aandelenruil exchange of shares; share exchange; share swap (algemeen)
aandelenruil share-for-share offer (bij fusie of overname)
aandelenspaarplan investmentplan; unit-linked savings plan (beleggingspolis)
aandelenspaarregeling share savings plan; stock savings plan [Am.]
aandelensplitsing share split (up); stock split
aandelensplitsing stock split up; consolidation of shares
aandelentransactie share transaction; stock deal [Am.]
aandelenuitgifte share issue; stock issue [Am.]; equity issue
aandelenvermogen sharecapital
aandrijfeenheid drive (computer)
aangaan to enter into a transaction (van een transactie)
aangaande concerning; with respect to; with regard to; as for; as to
aangeboden door with the compliments of (op begeleidend kaartje)
aangegeven waarde declared value
aangelegenheid matter; concern; business; affair
aangenomen werk contract work; manufacturing contract; service contract
aangenomen werk contract work; fixed price contract
aangenomen werk contract work
aangetekende post registered mail; certified mail [Am.]
aangetoonde reserves proved reserves (van mineralen, gas, olie)
aangeven to declare
aangewezen persoon designee (voor bepaalde taak/functie)
aangifte registration (bij bevolkingsregister)
aangifte van goederen declaration; entry of goods (at the custom-house) (bij douane)
aangifte voor inkomstenbelasting income tax return; income statement
aangifteformulier application form; registration form
aangifteformulier voor belastingen tax form; tax return; tax statement
aangrenzend adjoining (vastgebouwd)
aangrenzend adjacent; abutting; contiguous (aanliggend)
aangroei accrual (toename)
aangroei accretion (doorlopend)
aangroeien to accrue; to compound [Am.]
aanhaling quotation; citation; reference
aanhalingsteken quotation mark; inverted comma
aanhangen to append (toevoegen als bijlage)
aanhangig maken to lodge (a complaint); to file (a matter); to refer a matter to court
aanhangsel enclosure; appendix; addendum (bijlage)
aanhechten to affix; to attach; to fasten
aanhef beginning (of a letter); opening (words)
aanhef introduction (inleiding)
aanhouden van een cliënt to retain a client (niet opzeggen)
aanhouding seizure; detainment (of goods); detention (of a criminal)
aanklacht accusation; charge; indictment; arraignment
aanklagen to accuse; to charge with; to summon for; to arraign
aanklager accuser; plaintiff; (public) prosecutor
aankomend student freshman
aankondigen to announce
aankondiging notification; notice (kennisgeving)
aankoop purchase; acquisition
aankoop als één geheel basket purchase; lumpsum purchase
aankoop op termijn purchase for forward delivery; for forward delivery
aankoop tegen gunstige (lage) prijs bargain purchase
aankoopboek purchase book; purchase journal (bkh.)
aankoopfactuur purchase invoice
aankoopkosten cost of purchase; acquisition cost (prijs)
aankoopkosten acquisition charges; costs of purchase; purchase cost(s) (bijkomende kosten)
aankooporder purchase order (opdracht)
aankoopprijs purchase price; acquisition price
aankopen to purchase; to buy; to acquire
aankopen en aanhouden to buy and hold (securities) (van effecten als belegging)
aankruisen to mark; to tick; to check
aanleg construction (of a railway); planning (of towns); laying out (of streets); laying-on (of gas; water); installation (of electric light; telephone)
aanleg aptitude (persoonlijke geschiktheid)
aanlegger constructor; builder; originator; instigator (of a plan)
aanlegkosten cost of construction
aanleveren to deliver for shipment
aanloopfase start-up phase
aanloopfinanciering front-end finance (van contract of project)
aanloophaven port of call
aanloophaven port of call
aanloophaven port of call
aanloopkapitaal seed capital; seed money (voor beginnende onderneming)
aanloopkosten initial expenses; setting-up costs; set-up costs; starting-up expenses; start-up costs; pre-production costs; pre-operating expenses [Am.]; pre-operational expenses; pre-opening costs
aanloopperiode starting-up period; pre-operating period [Am.]
aanlooptijd set-up time; lead time (nieuw product, nieuwe machine)
aanloopverlies start-up loss
aanmanen tot betaling to press for payment; to dun
aanmanen; aanmenen tot to exhort to; to urge to
aanmaningsbrief dunning letter
aanmelding announcement; notice; application
aanmelding enrolment; enrollment (als deelnemer)
aanmerkelijk considerable; substantial
aanmerkelijk belang substantial interest; material interest; material participation
aanmerkelijk belang substantial interest
aanmerkelijk belangwinst profit resulting from the sale of a substantial interest
aanmerkelijke invloed significant influence
aanmerking critical remark (kritisch)
aanmerking observation (opmerking)
aanmerking consideration (beschouwing)
aanneemsom agreed price; contract price; sum contracted for
aannemelijk acceptable; reasonable; plausible; credible
aannemen to admit (as member) (als lid)
aannemen to assume (onderstellen)
aannemen to adopt; to agree to; to carry (a motion) (van een motie)
aannemen to suppose (veronderstellen)
aannemen to engage; to take on (staff) (van personeel)
aannemen to take (money); to receive (orders) (van geld, van orders)
aannemen to adopt (a child; a hostile attitude; a name) (van een kind, vijandelijke houding, naam)
aannemen to undertake a commission; to contract for a work (van opdracht, werk)
aannemen to accept (an offer; invitation) (van aanbod, uitnodiging)
aannemer contractor; builder; building contractor
aannemings- en leveringsgarantie performance bond; performance guarantee
aannemingscontract building contract (algemeen)
aannemingscontract cost plus contract (regiecontract)
aannemingscontract fixed price contract (tegen vaste prijs)
aannemingsvoorwaarden contract terms
aanpakken to approach; to tackle a problem; a subject; to take the matter up (van een probleem)
aanpassen to adjust (bijstellen, corrigeren)
aanpassing adjustment (correctie)
aanpassing van cijfers na overname acquisition adjustment (van onderneming)
aanpassingseenheid adapter
aanpassingsmechanisme adjustment mechanism (in de economie van een land)
aanpassingsproces alignment process (op n lijn brengen)
aanpassingsreserve mismatching reserve (assurantie)
aanpassingsvermogen adaptability
Aanpassingswet Alignment Act
aanraakbeeldscherm touch-sensitive display unit; touch screen (computer)
aanraden to advise; to recommend; to suggest
aanrekenbare nalatigheid contributory negligence
aanrekenbare waarde contributory value
aanrekenbare waarde contributory value (als bijdragend onderdeel)
aanroep call (oproep)
aanschaffen to procure; to buy; to purchase
aanschaffingsbeleid procurement policy
aanschaffingscontract van de overheid government procurement contract
aanschaffingspraktijken procurement practices
aanschaffingsprijs purchase price; cost (price); price of acquisition; actual cost; historic cost; historical cost; initial cost; acquisition cost (-waarde)
aanschaffingsprijs zonder bijkomende kosten basic price; basic cost
aanschaffingswaarde purchase price; actual cost; historic cost; acquisition value
aanschaffingswaarde acquisition value
aanschrijven to notify; to summon; to circularise; to instruct
aanschrijving notification; summons; instruction(s); circular letter
aanschrijving/aanschrijven statement of practice (by the Inland Revenue) (van de belastingdienst)
aanslag attempt; attack; assault (overval)
aanslag initial hire fee (taxi) (taxi)
aanslag assessment (tax) (belasting)
aanslag touch (piano, schrijfmachine)
aanslagbiljet notice of assessment; tax notice; assessment notice
aansluiten to connect; to attach; to join; to link
aansluiten to reconcile (figures; accounts) (van cijfers, overzichten)
aansluiten to subscribe to (a person’s view); to concur; to agree with (zich aansluiten bij, instemmen met)
aansluiting junction; attachment; joining; linking-up; affiliation (to; with); association; correspondence; connection (of trains)
aansluiting van cijfers reconciliation of figures
aansluitingsoverzicht reconciliation statement (opstelling)
aanspanner van gerechtelijk proces litigator
aansporing incentive
aansporing incentive; stimulus (stimulans)
aanspraak entitlement (recht)
aanspraak to lay claim to; to claim; to pretend to (the throne) (maken op)
aanspraak to have a claim to; to have a title to; to be entitled to (hebben op)
aanspraak op invaliditeitsuitkering disability claim
aanspraak op pensioen vested right to a pension; pensionright; title to a pension; entitlement to pension
aansprakelijk responsible
aansprakelijk liable (geldelijk)
aansprakelijk answerable; accountable (verantwoording schuldig)
aansprakelijk (borg) staan voor de schulden to stand surety for the debts
aansprakelijk stellen to hold responsible; to hold liable
aansprakelijk tot een bedrag van liable to the extent of; fee
aansprakelijk vermogen liability capital
aansprakelijkheid liability; responsibility; accountability
aansprakelijkheid aanvaarden to assume responsibility/liability
aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad tort liability; tortuous liability
aansprakelijkheid met terugwerkende kracht retrospective liability; retroactive liability
aansprakelijkheid tegenover derden third party liability; third party risks
aansprakelijkheid uit de tweede hand vicarious liability
aansprakelijkheid uit hoofde van vertrouwensfunctie fiduciary liability
aansprakelijkheid voortvloeiend uit acceptatie van wissels acceptance liability
aansprakelijkheid wegens nalatigheid negligence liability; remiss in one’s duties
aansprakelijkheidsverzekering liability insurance
aanspreken to speak (talk) to; to address; to tackle
aanstaande next; forthcoming
aanstellen a. to appoint; to commission; b. to put on (affected) airs; to pose
aanstelling appointment; commission (as officer)
aanstelling van personeel staffing; appointment of staff
aanstellingsbrief letter of appointment (algemeen)
aanstellingsbrief letter of employment (dienstbetrekking)
aanstippen to tick off; to check off (pointeren)
aanstippen to mention by the way; to touch lightly (on a subject) (vermelden)
aanstreepdocument marked page (t.b.v. computers)
aanstreepdocument lezer mark reader
aantal number
aantallencontrole number control
aantasten to encroach upon; to infringe (van rechten)
aantasten to impair (van waarde, kwaliteit)
aantasting van de waarde van activa asset impairment
aantasting van kapitaal impairment of capital; capital impairment (eigen vermogen)
aantasting van waarde impairment to value (waardedaling)
aantekenboek notebook; memorandumbook
aantekenen to note down; to write down; to make (take) notes
aantekenen to register a letter; to have a letter registered; to send by registered post (van een brief)
aantekenen van protest op een wissel to note a bill; noting a bill
aantekening note; comment; annotation; endorsement; registration (of a letter or parcel)
aantekening houden van to keep a record of
aantekeningen maken to make (take) notes
aantijging imputation; allegation
aantoonbare schulden provable debts
aantrekken upswing (van koersen of economie)
aanvaardbaar acceptable
aanvaardbaarheid acceptability
aanvaarden to accept thanks (van dank)
aanvaarden to accept (aannemen)
aanvaarden to set out on a journey (van een reis)
aanvaarden to assume (the responsibility; command) (op zich nemen)
aanvaarden to accept (the consequences; conditions) (van gevolgen, voorwaarden)
aanvaarden to enter upon (one’s duties); to take (up) office; to take up one’s post (duties) (van functie, werkzaamheden)
aanvaarden to take possession of (one’s property; an inheritance) (van bezit, erfenis)
aanvaarding acceptance (het aannemen)
aanvaarding taking possession (of a house) (ingebruikneming)
aanvaarding assumption (het op zich nemen)
aanvaarding entering (upon one’s duties); accession (to office) (van functie, werkzaamheden)
aanvang beginning; commencement; start
aanvangsdatum commencing date; commencement date (algemeen)
aanvangsdatum date of inception (van aangaan overeenkomst)
aanvangskapitaal initial capital; opening capital
aanvangsleeftijd age at entry (levensverzekering)
aanvangsrisico initial sum at risk (verzekering)
aanvangssalaris commencing (starting) salary
aanverwant affiliated; related; allied; associated
aanvoeren to allege (beweren)
aanvraag inquiry; request; application; demand
aanvraag proposal (voor verzekering)
aanvraag call (voor telefoon)
aanvraag voor notering request for quotation
aanvraag voor prijsopgave request for quotation (of price)
aanvraagformulier application form; proposal form
aanvraagformulier application form
aanvraagprovisie application fee; application commission
aanvragen to apply for; to ask for
aanvragen to put in a telephone call (van telefoongesprek)
aanvrager applicant; caller (telephone)
aanvullen to supplement; to amplify; to replenish (stocks; provisions)
aanvullend supplementary; additional
aanvullend kapitaal/vermogen additional capital; incremental capital [Am.]
aanvullend pensioen supplementary pension
aanvullende bijlage supplementary schedule
aanvullende clausule rider (overeenkomst, verzekering)
aanvullende factuur supplementary invoice
aanvullende informatie supplementary information
aanvullende informatie supplementary information; additional informative disclosures; supplementary disclosures
aanvullende overzichten supplementary statements
aanvullende voorzieningen ancillary benefits (uitkeringen)
aanwas increment (toename)
aanwas accretion; increase; growth
aanwenden to use; to apply
aanwenden to bring to bear (influence) (van invloed)
aanwenden to make an attempt; to endeavour (van poging)
aanwenden to employ (means) (van middelen)
aanwenden to take (pains) (van zorg, moeite)
aanwervingsbonus enlistment bonus
aanwezig present
aanwezig on hand; available (voorhanden)
aanwezige voorraad stock on hand
aanwezigheid presence; attendance
aanwezigheid bij voorraadopname attendance at stocktaking; physical inventory attendance
aanwezigheidstijd attendance time; hours of attendance
aanwijsbaar apparent (duidelijk)
aanwijsbaar identifiable (onderscheidbaar)
aanwijzen to show; to indicate; to point out; to point to; to designate; to assign
aanwijzing indication; allocation; assignment; allotment
aanwijzing hint (vingerwijzing)
aanwijzing direction; instruction; order (instructie, voorschrift)
aanwijzing van begunstigde appointment of beneficiary
aanwinst gain; acquisition; welcome addition
aanzeggen to give notice of; to announce; to notify
aanzeggen to assign (van put-optie)
aanzegging notice; announcement; notification
aanzegpremie put price (baissepremie)
aanzien image (beeld)
aanzien regard; consideration; esteem; respect (achting)
aanzien look; appearance; aspect
aanzien prestige; standing (gewicht, gezag)
aanzienlijk notable; prominent; distinguished; of high rank (voornaam)
aanzienlijk considerable; substantial (aanmerkelijk)
aanzuiveren to pay; to clear off (a debt); to settle (an account); to pay off (arrears); to make good (to make up) a deficiency
aanzuivering payment; settlement; clearing off
aard- en nagelvaste goederen fixtures (onroerend door bestemming)
abandonneren to abandon
abandonnering abandonment
abnormale beëindiging abnormal termination
abonnee subscriber (to a paper); registered reader; season ticket holder (train)
abonneetoestel subscriber station (terminal)
abonnement subscription; subcription account
abonnement season ticket (trein, etc.)
abonnementspolis block policy (pauschalpolis)
abonneren to subscribe to a newspaper; to subscribe for a book; to subscribe to the telephone
absolute meerderheid absolute majority; clear majority
absolute zekerheid absolute assurance
absoluut cijfer/getal absolute figure
absoluut recht absolute right
absoluut voordeel absolute advantage
abuis oversight; slip (klein)
abuis mistake; error
academisch academic(al); university
academisch gevormd university trained; university educated; (university) graduate (e)
academisch ziekenhuis university hospital
academische graad university degree
academische graad in bedrijfswetenschappen business degree
academische opleiding university education (training)
academische vraag academic question
academische vrijheid academic freedom
accept acceptance
accept luidende in dollars dollar acceptance
acceptant acceptor
acceptanten obligo acceptor’s liability
acceptatie acceptance; underwriting (for insurance)
acceptatie onder protest acceptance supra protest (van wissel of cheque)
acceptatie van een schoorsteenwissel accommodation acceptance
acceptatie-afdeling underwriting department (verzekeringmaatschappij)
acceptatie-beleid underwriting policy (verzekeringmaatschappij)
acceptatie-brief letter of acceptance; acceptance letter (verzekeringmaatschappij)
acceptatielimiet acceptance line (van bank voor bepaalde cliënt)
acceptatieprocedure acceptance procedure
acceptatietest acceptance test
acceptatie-voorwaarden underwriting limits (verzekeringmaatschappij)
acceptbezorging presentation for acceptance; presentment for acceptance (door bank)
accept-bezorgingsprovisie collection commission
accepteren to accept
accepteren van een zichtwissel to sight a bill; sighting a bill
acceptgirokaart giro collection card; custom check [Am.]
acceptkrediet acceptance credit
acceptprovisie acceptance commission
acceptwissel acceptance bill
accessoire rechten accessory rights
accijns excise; excise duty; excise tax [Am.]
accijnsgarantie excise guarantee
accijnsplichtig excisable; subject to excise duty; liable to excise duty
accijnsvrij free of excise duty
acclamatie acclamation
accolade brace
accoord Akkoord
accorderen to come to terms; to agree
accountancy accountancy
accountant (chartered) accountant (E); certified public accountant [Am.] (algemeen)
accountant auditor (controleur)
accountant gespecialiseerd in insolventiewerk insolvency accountant
accountant-administratieconsulent accounting-consultant
accountants audit assignment; audit commission (controle)opdracht
accountants auditing activities; auditing duties; audit work (controle)werkzaamheden
accountantsassistent auditor’s assistant; audit assistant; audit clerk
accountantsberoep the accountancy profession; the profession of accountant
accountantscontrole audit; auditing; accounting audit
accountantscontrole audit
accountantscontrole toepassen to audit; to carry out an audit; to perform an audit
accountantscontrole uitoefenen op to audit
accountantscontrole van de bedrijfsadministratie operational audit (het bedrijfsgebeuren)
accountantscontrole van de financiële administratie financial audit
accountantscontrole-onderzoek audit examination
accountantscontrole-risico audit risk
accountantsdossier audit file; auditor’s working papers
accountantshonorarium auditor’s fee; auditor’s honorarium
accountantsmaatschap partnership of (chartered) accountants; audit partnership
accountantsonderzoek investigation (bijzonder doel)
accountantsoordeel auditor’s opinion (paragraph of auditor’s report)
accountantsorganisaties accounting bodies
accountantsrapport auditor’s (long form) report; audit report
accountantsverklaring auditor’s report; auditor’s (short form) report; auditor’s opinion; report of the auditor
accountantsverklaring met voorbehoud qualified audit report; qualified opinion
accountantsverslag audit report (= accountantsrapport)
accountantswezen accountancy
accrediteren to accredit; to credit
accreditering accreditation (officiële erkenning)
accreditief letter of credit; clean credit
accumulatie accumulation
accumuleren to accumulate
achtenswaardig respectable; honourable; worthy of esteem
achter raken to fall (drop) behind (with work)
achter raken to fall into arrears (with payments) (achterstallig worden)
achteraf subsequent
achteraf betalen to pay in arrears
achteraf constateren van feiten subsequent discovery of facts
achterafbeeld after image (computer)
achteraf-controle post-audit
achteraf-logband after-image log tape (computer)
achterblijver laggard (achteraankomer)
achter-borgtocht substitute suretyship; contract of guarantee; bail bond
achterdocht suspicion
achterdochtig suspicious
achtergesteld subordinated; junior
achtergesteld belang junior interest (van lagere rangorde)
achtergesteld leenkapitaal subordinated loan stock
achtergesteld leenvermogen subordinated loan stock
achtergestelde crediteur subordinated creditor
achtergestelde financiering subordinated financing
achtergestelde lening subordinated loan
achtergestelde obligatie subordinated capital bond
achtergestelde schuld subordinated debt
achtergestelde vordering/schuld subordinated debt
achtergestelde vorderingen subordinated claims
achtergrondprogramma background program (computer)
achterhouden to withhold (verzwijgen)
achterstallig back; outstanding (order, etc.)
achterstallig overdue; in arrears (vordering, interest)
achterstallig dividend arrears of dividends; overdue dividend
achterstallig dividend dividends in arrears
achterstallig zijn to be in arrears; to be behind (with payments)
achterstallige belastingaangifte delinquent tax return
achterstallige belastingen delinquent taxes; back taxes
achterstallige belastingplichtige delinquent taxpayer
achterstallige betaling overdue payment; payment in arrears
achterstallige cheque overdue cheque; past due cheque
achterstallige coupon outstanding coupon; coupon for dividend
achterstallige debiteur overdue account receivable; delinquent account receivable
achterstallige interest interest in arrears
achterstallige lening overdue loan; delinquent loan
achterstallige post overdue item
achterstallige rente interest in arrears; arrears of interest; default interest [Am.]
achterstallige wissel overdue bill of exchange; past due bill of exchange
achterstalligheid delinquency; arrears
achterstand arrears; backlog (of deliveries)
achterstand time-lag; lag time; lag (in tijd)
achterstand inhalen to make up arrears
achterstellen to subordinate
achterstelling subordination
achterstellingbepaling subordination provision
achteruitgaan to go back(wards); to move back; to recede; to retreat
achteruitgaan to sink (sterk dalen)
achteruitgaan to deteriorate; to degenerate (in kwaliteit)
achteruitgaan to decline; to be on the decline; to go downhill; to fall (off) (van omzet, handel)
achteruitgang going down; fall; decline; deterioration; recession
achtervoegsel suffix
achterwaartse compensatie carry back
achterwaartse compensatie carry back
acid ratio test acid ratio test
acquisiteur canvasser
acquisitie acquisition; take-over
acquisitiekosten acquisition costs (insurance); canvassing costs
acquisitieve verjaring acquisitive prescription; positive prescription; prescription of titles
acte Akte
actief active (werkzaam)
actief asset (activum)
actief bestand active file
actief dossier active file
actief in een zeer vroeg stadium proactive
actief programma active program (computer)
actief saldo active balance; favourable balance; positive balance (op betalingsbalans of handelsbalans)
actiefzijde van de balans assets side of the balance sheet
actieve belastinglatentie deferred tax debit; deferred tax asset
actieve belastinglatentie deferred tax debit
actieve financiering active financing
actieve financiering active financing
actieve fondsen active stocks
actieve handelsbalans favourable trade balance
actieve rekening active account
actieve schuld active debt
actieve terminal active station
actieve verbinding active line
Actio Pauliana fraudulent preference (benadeling van schuldeisers)
activa assets
activa beheer asset management
activa buiten gebruik idle property; assets not in use
activa die aan de vereisten voldoen qualifying assets
activa die door uitputting opraken depleting assets; wasting assets (bijv. een mijn)
activa die ter beschikking staan van het lichaam entity assets
activa en passiva assets and liabilities
activa per werknemer assets per employee
activa van derden assets held for clients
activa van noodlijdende onderneming(en) distressed assets
activa waarop beslag is gelegd distressed assets
activa waarover beheer/rentmeesterschap wordt gevoerd stewardship assets
activeerbaar capitalizable
activeerbare kosten capitalizable costs
activeren to activate (algemeen)
activeren to capitalise; to carry as an asset; to carry forward; to defer (op de balans)
activering van kosten capitalisation of costs/expenditure; deferral of costs
activering van rente capitalization of interest
activiteiten operations (van bedrijf)
activiteiten (van bedrijf) die gestaakt worden discontinuing operations
activiteiten staken to discontinue operations
activum asset
activum buiten de balans om off-balance sheet asset; non-ledger asset
actuarieel actuarial
actuarieel berekende contante waarde actuarial present value
actuarieel opgebouwde rechtenmethode accrued benefit valuation method
actuarieel tekort actuarial deficiency; actuarial loss; experience deficiency; experience loss
actuarieel verlies actuarial loss; actuarial deficiency; experience loss; experience deficiency
actuarieel verslag actuary’s report
actuariële anticipatiemethode projected benefit valuation method
actuariële basis actuarial basis
actuariële calculatiemethode actuarial cost method; funding method
actuariële en bedrijfstechnische nota actuarial and operating memorandum
actuariële reserve actuarial reserve
actuariële uitgangspunten/grondslagen actuarial assumptions
actuariële verklaring actuary’s certificate
actuariële verplichting actuarial liability
actuariële voorziening actuarial provision
actuariële waardering actuarial valuation
actuariële waarderingsmethode actuarial valuation method
actuariële winst actuarial gain; experience gain
actuaris actuary
actueel current; topical; of present interest; of current interest
actueel rendement current yield; true yield
actuele kosten current cost(s)
actuele kosten current costs
actuele kostprijs current cost; current acquisition cost
actuele kostprijs current cost; cost unit; cost objective
actuele prijs current price; current cost
actuele waarde current value
actuele waarde current value; current cost
actuele waarde toepassen in de administratie current value accounting
actuele wisselkoers current rate of exchange; exchange current
ad valorem ad valorem
additioneel additional
additioneel kapitaal/vermogen additional capital; incremental capital [Am.]
additionele gebruikskosten additional use costs
additionele reserve deficiency reserve (voor tekorten)
adjunct deputy; assistant
adjunct directeur deputy manager; assistant director
adjunct directeur deputy manager
administrateur accountant; bookkeeper; chief accountant; accounting manager; account manager [Am.]
administrateur administrator; manager (beheerder)
administrateur purser (op een schip)
administratie accounting system; accounting records; financial records
administratie accounts department; accounting department (afdeling)
administratie administration; management (beheer)
administratie t.b.v. bestuur management accounting (bestuurlijke administratie)
administratie van vervuilende stoffen pollution records
administratief administrative; clerical
administratief handboek accounting manual
administratief informatiesysteem administrative information system
administratief personeel accounting staff; accounting personnel; clerical staff
administratief recht administrative law
administratiekantoor trust (office); voting trust (effecten)
administratiekantoor van aandelen shares trust office
administratiekosten accounting costs; #NAME?; #NAME?; clerical expenses
administratiekosten administration charges (beheerskosten)
administratieve (boekhoudkundige) fout accounting error
administratieve automatisering electronic data processing
administratieve bescheiden accounting evidence (bewijsstukken)
administratieve bescheiden accounting records (vastleggingen)
administratieve bescheiden en vastleggingen met een beheerscontrole functie controlling records
administratieve bijstand accounting assistance
administratieve bijstand write-up work (boekhoudwerk)
administratieve c.q. beheersdoeleinden administrative purposes
administratieve controle accounting control
administratieve eenheid accounting entity; accounting unit
administratieve fout accounting error
administratieve fout clerical error; fault (vergissing)
administratieve gegevens business data
administratieve hulp accounting assistance (bijstand)
administratieve logistiek accounting logistics
administratieve organisatie accounting system; accounting organisation; administrative organisation; accounting system and related internal controls
administratieve praktijk accounting practice
administratieve techniek accounting technique; record keeping technique
administratieve toepassing business application
administratieve uitrusting office equipment
administratieve verantwoordig van omgekeerde overname reverse acquisition accounting; reverse purchase accounting
administratieve verantwoording accounting (verslaglegging)
administratieve verantwoording naar verantwoordelijkheidcentra activity accounting; responsibility accounting
administratieve verantwoording op basis van (vrije) marktwaarde fair market accounting
administratieve verantwoording op basis van actuele kosten current cost accounting
administratieve verantwoording op basis van actuele waarde current value accounting
administratieve verantwoording op basis van constante koopkracht price level accounting; general price level accounting; constant dollar accounting [Am.]; inflation accounting; current purchasing power accounting (CPPA)
administratieve verantwoording op basis van de periode toerekeningmethode accrual accounting
administratieve verantwoording op basis van historische kosten historical cost accounting
administratieve verantwoording op kasbasis cash accounting
administratieve verantwoording op transactie-basis accrual accounting
administratieve verantwoording op transitoarische basis accrual accounting
administratieve verantwoording per afzonderlijk fonds fund accounting
administratieve verantwoording per risicovolle onderneming venture accounting (activering van alle kosten tot eindafrekening)
administratieve verantwoording van de kosten van ontdekte olie- of gasreserves discovery value accounting
administratieve verantwoording van de kosten van succesrijke projecten/bronnen successful efforts accounting
administratieve verantwoording van financiële derivaten accounting for financial derivatives
administratieve verantwoording van latente belastingverplichtingen deferred tax accounting
administratieve verantwoording van overname acquisition accounting; purchase accounting (koopmethode)
administratieve verantwoording waarbij activa direct bij de aanschaf t.l.v. de winst- en verliesrekening worden gebracht renewal accounting; replacement accounting
administratieve verantwoording waarbij bewezen olie- of gasreserves worden gewaardeerd en verwerkt reserve recognition accounting
administratieve verantwoording waarbij de gevolgen van inflatie tot uitdrukking worden gebracht inflation accounting
administratieve verantwoording waarbij niet wordt afgeschreven op activa en deze bij buitengebruikstelling t.l.v. de winst- en verliesrekening worden gebracht retirement accounting
administratieve verantwoordingsgrondslagen accounting principles (general); accounting policies (specific)
administratieve verantwoordingsmethoden accounting methods; accounting procedures
administratieve verantwoordingsstandaarden accounting standards
administratieve vergissing clerical error
administratieve vergissing clerical error
administratieve verwerking van accounting for
administratieve verwerking van goodwill accounting for goodwill
administratieve verwerking van voorzieningen voor verliezen op leningen accounting for loan loss provisions/ reserves
administratieve verwerking van winsten/verliezen op vreemde valuta accounting for foreign currency gains/losses
administreren to account (for); to record; to enter into the accounts (books)
administreren to administer; to manage (beheren)
administreren to hold in trust (van effecten tegen uitgifte van certificaten)
adres address
adres petition (verzoekschrift)
adresberekening address computation (computer)
adresboek directory
adrescommissie address commission
adreskaart label; ticket (postpakket)
adreskaart business-card (naam en adres firma)
adresseermachine addressing-machine; addressograph
adressenbestand address file; file of addresses
adressenhandelaar list broker (verkoper van adressenbestanden)
adresverandering change of address
advertentie advertisement; announcement; notice
advertentiebureau advertising-agency; advertising-office
advertentiekosten advertising costs; cost of advertising; advertising expenses
advertentienummer box number (in krant)
advies advice; opinion; recommendation
advies inwinnen to take advice
advies uitbrengen to give an opinion (on); to report (on) (over)
adviesafdeling consultancy department
adviesbrief management letter (van accountant aan ondernemingsleiding)
adviesdiensten advisory services; consultancy services; consulting services
advieskosten consultancy charges (fees)
adviesopdracht consulting assignment
adviesprijs recommended (retail)price; suggested (retail)price
adviesvaardigheden consulting skills
advieswerk consulting work; advisory work
advieswerkzaamheden advisory activities; consulting activities; advisory work; advisory duties; advisory services; consultancy services
adviseren to advise; to recommend
adviserend advisory; consultative (voice body)
adviserend bestuurslid advisory director [Am.]
adviserende accountants consultant accountants
adviserende dienstverlening advisory services
advisering counselling (raadgeving)
advisering consulting; consultancy (het adviseren)
advisering m.b.t. de structuur van een organisatie in-depth consulting (structurele adviezen)
advisering m.b.t. milieu-aspecten environmental consultancy
advisering op het gebied van bedrijfstechnologie business technology consulting
adviseur adviser; consultant
adviseur counsellor (raadgever)
adviseurskosten advisers’ fees; consultants’ charges (fees); consultancy charges (fees); professional charges (fees) (honoraria)
advocaat solicitor; lawyer; counsel; barrister (at law); attorney [Am.]
advocaat voor strafzaken criminal lawyer; severe; strict
advocaten-brief lawyer’s letter (m.b.t. mogelijke verplichtingen uit procedures)
af fabriek ex works; ex factory
af kade ex quay; ex dock; ex wharf
af magazijn ex store; ex warehouse
af schip ex ship
af te lossen in termijnen repayable in instalments
af te schrijven activa depreciable assets; depreciating assets
af te schrijven bedrag/kostprijs depreciable amount/cost; to charge off (to treat as an expense or loss); to write down (capital)
afbakenen to delineate (van grenzen)
afbakenen to identify (onderscheiden)
afbakening delineation (begrenzing)
afbakening identification (onderscheid, begripsomschrijving)
afbeelden imaging (op scherm)
afbeelding display image (op scherm)
afbetalen to pay off; to clear (a debt)
afbetalen to pay on account (aanbetalen)
afbetalen to pay by instalments (in gedeelten)
afbetaling payment by instalments; payment on easy (deferred) terms
afbetalingskrediet instalment credit; instalment sales credit [Am.]
afbetalingsmethode instalment method (of accounting) (van boekhouding)
afbetalingsregeling instalment agreement (overeenkomst tot betaling in termijnen)
afbetalingsschuld instalment debt
afbetalingstermijnen instalment payments; amortisation payments
afbetalingszaken instalment trading
afboeken to write off; to charge off (afschrijven)
afboeken to write down (verlagen van boekwaarde)
afboeken van een verlies van de reserves to apply a loss against reserves
afboeking write off; charge off
afbouwrisicoverzekering completion bond; insurance against risk of non-completion
afbreken to discontinue (staken, beëindigen)
afbreuk doen aan to impair
afchecken to tick off; tick mark; vouch mark
afdalen tot detailgegevens to drill down to (oproepen door computer)
afdalende volgorde descending order
afdekken van een tekort to make up a deficit
afdekken van koers/prijsverschillen to hedge (d.m.v. termijntransacties)
afdekken van positie to close one’s position
afdeling department; division; section; branch; compartment
afdeling loon- en salarisadministratie payroll department
afdeling met lijnverantwoordelijkheid line service
afdeling middelenbeheer treasury department
afdeling personeelszaken staff department; personnel manager
afdelingschef department head; chief bookkeeper; accounting manager
afdelingschef head of department; departmental manager; department manager (hoofd)
afdelingskosten departmental (divisional) costs; #NAME?; #NAME?
afdelingsomzet departmental (divisional) turnover; #NAME?
afdelingsopbrengsten departmental (divisional) proceeds; #NAME?; #NAME?
afdelingsresultaten departmental (divisional) results
afdelingssouschef deputy head of department; assistant departmental manager
afdelingsvaste kosten departmental overhead
afdelingswinst departmental profit
afdingen to bargain; to beat down; to haggle
afdruk print (out); (hard) copy
afdrukbestand print file
afdrukken to print (out)
afdrukmachine/eenheid printer
afdrukopdracht print instruction
afdrukpositie print position
afdrukprogramma print program
afdwingbaar recht enforceable right
afdwingbare verplichting enforceable obligation
afdwingbare verplichting enforceable obligation
affaire affair; business; transaction; matter
affidavit affidavit (beëdigde verklaring)
affinancieren to pay up; to fund (levensverzekering, pensioenverzekering)
affinanciering paying up; funding
afgebroken activiteiten discontinued activities
afgelegd dossier closed file
afgeleide consumptie induced consumption
afgeleide huuropbrengst secondary rental (gedeeltelijk gebaseerd op exploitatiekosten verhuurder)
afgeleide investeringen induced investment
afgeleide vraag derived demand
afgescheiden (afgezonderde) rekening segregated account; separate property
afgescheiden (eigen) vermogen separate estate
afgeschreven written off; expensed [Am.] (boekhoudkundig)
afgeschreven dubieuze debiteur inactive bad debt account
afgeschreven oninbare vordering inactive bad debt account
afgeslankte onderneming lean enterprise
afgesloten rekening closed account
afgestempelde aandelen stamped shares; stamped stock [Am.]
afgestempelde aandelen stamped shares; stamped stock [Am.]
afgestempelde aandelen stamped shares; stamped stock [Am.]
afgestempelde obligatie stamped bond
afgestempelde obligatie stamped bond
afgeven to cede (afstaan)
afgeven to deposit (deponeren)
afgeven to issue (emitteren)
afgeven to deliver (afleveren)
afgeven to hand (over) (ter hand stellen)
afgeven to surrender (van documenten)
afgezien van apart from; to set apart; to set (put) aside (money)
afgifte delivery; surrender
afgifte van aandelen issue of shares
afgifte van een wissel/cheque issue of a bill/cheque
afgiftedatum date of issue (van document, etc.)
afgrenzing cut off
afgrenzingcontrole cut off tests (eind van boekjaar)
afgrenzingprocedures cut off procedures (eind van boekjaar)
afhankelijk dependent
afhankelijk recht accessory right
afhankelijk van contingent upon (gebeurtenis, feit)
afhankelijke dependant; dependent (iemand die van een ander afhankelijk is)
afhankelijke grootheid dependent variable
afhankelijke onderneming dependent undertaking; dependent company
afhankelijkheid dependence
afhankelijkheidsverhouding state of dependence; dependency [Am.]
afhankelijkheidsvrijstelling dependency exemption (from taxation) [Am.] (van belasting)
afkeuren to reject (as medically unfit) (medisch)
afkeuren to disapprove; to condemn (veroordelen)
afkeuren to reject (van goederen)
afkeuren to condemn (property) (van onroerend goed)
afkeurend oordeel disapproval (algemeen)
afkeurend oordeel adverse opinion (van accountant)
afkeurende verklaring adverse report; adverse opinion (van accountant)
afkeurende verklaring adverse report; adverse opinion (van accountant)
afkeuringaantal rejection number (bij steekproef op kwaliteit van fabrikaten)
afkondigen to proclaim; to publish; to announce
afkondigen to promulgate (van wet)
afkondiging proclamation; announcement; promulgation
afkoop surrender (verzekering)
afkoopsom lump sum payment; lump sum indemnity
afkoopwaarde
afkorten to abbreviate; to truncate (business communication)
afkorting abbreviation
afkorting in geschreven taal literacy abbreviation
aflaadcontract discharge contract (transportverzekering)
afleggen to make a vow (een gelofte)
afleggen to make a statement (een verklaring)
afleggen to make a confession (een bekentenis)
afleggen to deposit (van gegevens, documenten)
aflegmagazijn stacker (van ponskaarten, etc.)
afleiden uit to gather from; to infer from; to derive from; to deduce from
afleiding uit derivation from; deduction from
afleveren to hand over (afgeven)
afleveren to turn out (produceren)
afleveren to deliver (goederen, werk)
aflevering part; number; instalment (van boek)
aflevering issue (van tijdschrift)
aflevering delivery (goederen, werk)
afleveringskosten delivery costs
afleveringsmethode delivery method
afloop end; close; conclusion (einde)
afloop termination (be eindiging)
afloop expiration; expiry (van overeenkomst)
afloop issue; result; outcome (uitslag, resultaat)
afloopcontrole discharge check; expiration check (algemeen)
afloopcontrole payment verification (betalingen)
afloopcontrole receipt verification (ontvangsten)
afloopcontrole receipt verification (van te ontvangen posten)
afloopcontrole payment verification (van te betalen posten)
afloopdatum date of expiry; date of maturity
afloopkromme learning curve (routine kromme)
aflopen to expire; to mature; to terminate; to lapse; to run out (van termijn, contract)
aflopend decreasing (dalend)
aflopend documentair krediet decreasing documentary credit
aflopende (tijdelijke) lijfrente terminable annuity
aflopende overlijdensrisico-verzekering decreasing term assurance
aflosbaar redeemable; repayable
aflosbaar aandeel redeemable share; redeemable stock [Am.] (naar keuze van vennootschap)
aflosbaar aandeel retractable share; retractable stock [Am.] (naar keuze van aandeelhouder)
aflosbaar gestelde obligatie called bond; matured bond
aflosbaar gestelde obligatie matured bond
aflosbaar ineens fully redeemable (ineens aflosbaar)
aflosbare aandelen redeemable shares; redeemable stock [Am.] (optie: vennootschap)
aflosbare aandelen retractable shares; retractable stock [Am.] (optie: aandeelhouders)
aflosbare lening redeemable loan
aflosbare obligatie retractable bond (naar keuze van obligatiehouder)
aflosbare obligatie redeemable bond; callable bond; redeemable debenture (naar keuze van debiteur)
aflossen to clear off; to pay off; to discharge (a debt); to retire a debt (before or on the due date) (van schuld)
aflossen to redeem (a loan a mortgage) (van lening)
aflossing redemption; repayment; (of a loan; a mortgage); amortisation; discharge (of a debt); retirement of a debt (before or on the due date); extinguishment of a debt [Am.] (van lening, etc.)
aflossing op basis van annuïteiten redemption on annuity basis
aflossing op de hoofdsom principal payment
aflossing van obligaties redemption of bonds
aflossing/inkoop van eigen aandelen stock redemption [Am.] (door vennootschap)
aflossingsbewijs amortisation certificate; sinking fund
aflossingsfonds redemption fund
aflossingskoers redemption price; period of redemption; amortisation period
aflossingsperiode redemption period; redemption scheme; loan schedule; amortization plan
aflossingsplan plan of redemption (schema)
aflossingspremie redemption premium; redemption value
aflossingsprijs redemption price
aflossingsregeling repayment arrangement
aflossingsreserve sinking fund reserve; period of repayment
aflossingstermijn term of redemption
aflossingstermijn instalment (bedrag)
aflossingsvoorwaarden repayment terms
aflossingswaarde redemption value
afmelding sign off (computer)
afmijnen to sell by Dutch auction; to discharge; to muster out [Am.] (verkopen)
afmijnen to buy at a Dutch auction (kopen)
afmonsteren to pay off; offtake (of goods)
afname consumption; slowdown (in sales) (verbruik)
afname sale (van goederen)
afname decrease; to decline (vermindering)
afnemen to diminish; client; buyer; consumer (verminderen)
afnemer customer
afnemerskrediet buyer’s credit; Law of decreasing returns
afpersen to exact; extortion (of money) (van geld)
afpersing exaction (van geld)
afprijzen to mark (an article) down (een artikel)
afprijzing markdown; to discourage (a person from something); to advise very much against something; to advise strongly not to ... (prijsverlaging)
afraden to dissuade (iemand iets)
afrekenautomaat point-of-pay terminal; to square (bills; accounts); to settle up; to square up (in a restaurant); to pay (a bill) (betaalautomaat)
afrekenen to settle; account; statement (of account)
afrekening settlement; closing statement
afrekening inzake aankoop van onroerend goed completion statement
afrekening uit emissie subscription note (van inschrijving)
afroepkrediet stand-by credit
afroeporder blanket order; on call
afronden to round (off)
afronding rounding (off)
afrondingsfout rounding error
afrondingsregels rounding rules; to do away with
afschaffen to abolish; to part with; to cut out
afschaffen to give up; to rescind; to abrogate; redress; rescission (of a law) (afstand doen van)
afschaffen to repeal; abrogation; repeal (opheffen, intrekken, van wet)
afschaffing abolition; to separate
afscheiden to segregate (afzonderen)
afscheidscollege valedictory lecture; transcription
afscheidsrede valedictory address; duplicate; transcript
afschrift copy; bankstatement
afschrift van bankrekening statement of bankaccount; amortisable; amortizable; to put off (a person; a meeting)
afschrijfbaar depreciable; a meeting; an invitation)
afschrijven to cancel (an order; to depreciate; to amortize (annuleren)
afschrijven to write off (for depreciation); charge off (boekhoudkundig)
afschrijving cancellation; writing-off; amortization (of intangible assets) (annulering)
afschrijving depreciation (of tangible assets); bad debts write off (boekhoudkundig)
afschrijving (exploitatielast) m.b.t. verbruik/uitputting van natuurlijke hulpbron depletion expense; labor-hour method of depreciation [Am.]
afschrijving dubieuze debiteuren bad debt expenses (vorderingen)
afschrijving dubieuze vorderingen bad debt expenses; depletion allowance
afschrijving naar gemiddelde levensduur composite life depreciation method (van groep van activa)
afschrijving naar gewerkte uren working hours depreciation method; group depreciation
afschrijving op basis van vast jaarlijks bedrag plus samengestelde interest sinking fund method; production method; service-output method
afschrijving op basis van vast percentage van aanschaffingsprijs straight-line method
afschrijving op basis van vast percentage van boekwaarde declining balance method
afschrijving op basis van verbruikte werkeenheden unit-of-production method; diminishing balance method; reducing balance method
afschrijving op basis van verdubbeld vast percentage van boekwaarde double declining balance method [Am.]
afschrijving op basis van vervangingswaarde depreciation on replacement value basis
afschrijving van betaald agio amortization of premium
afschrijving volgens de methode van de som der jaareenheden depreciation based on the sum-of-the years’ digits method (jaarnummer-methode)
afschrijvingsbasis/grondslag depreciation base; depreciation allowance
afschrijvingsbedrag amount of depreciation
afschrijvingsfonds depreciation fund; depreciation expense; depreciation charges
afschrijvingskosten depreciation costs; depreciation expense
afschrijvingslast depreciation burden; write off methods; amortization methods
afschrijvingsmethode waarbij rekening wordt gehouden met fluctuerende vervangingswaarden compensating depreciation method; depreciation rate
afschrijvingsmethoden depreciation methods
afschrijvingsmethoden van betaald agio premium amortization methods
afschrijvingspercentage rate of depreciation; amortization period; recovery period [Am.]
afschrijvingsperiode depreciation period
afschrijvingspolitiek depreciation policy
afschrijvingsrekening depreciation account
afschrijvingsreserve depreciation reserve; amortization schedule
afschrijvingsschema depreciation schedule; write off period
afschrijvingstermijn depreciation period
afschrikking deterrence
afschrikking van fraude deterrence of fraud
afschrikkingclausule in terrorem clause; to balance (the books) (in testament of trustovereenkomst)
afsluitcyclus closing cycle; cut off date; completion date (of contract)
afsluitdatum closing date
afsluiten to terminate; to enter into (a contract); to effect (an insurance) (be eindigen)
afsluiten to conclude (a contract) (van contract, etc.)
afsluiten to close (accounts) (van rekeningen, etc.)
afsluitende (eind-)kolommenbalans closing trial balance; ruling (of an account); balancing (of the books)
afsluitende (finale) overeenkomst closing agreement; conclusion (of a contract)
afsluitende cijferbeoordeling closing analytical review (of figures)
afsluiting closing (of an account)
afsluiting van de boeken closing the books
afsluiting van het boekjaar year-end work; closing costs (werk)
afsluitkosten closing charges; etc.); acquisition commission; handling fee (for a loan) (v. transactie)
afsluitpost closing entry; brokerage; initial commission (for insurance (boeking)
afsluitprovisie commission
afsplitsing spin off; engagement; agreement (van activa of deel van bedrijf)
afspraak appointment
afspraak convention (overeenkomst, conventie)
afspreken to agree upon; descendent
afstammeling descendant
afstammeling in de rechte lijn lineal descendant; to abandon
afstand doen van to remise; remission (jur.)
afstand doen van to waive; to quitclaim (recht, vordering)
afstand van recht/vordering renunciation
Afstandbesturingsapparatuur remote control equipment
afstandinvoereenheid remote entry unit
afstandsapparatuur remote equipment
afstandsbediening remote control
afstandsbestand telefile
afstandsbesturing remote control
afstandsraadpleging remote enquiry
afstandsvracht distance freight; extension (of time; of payment)
afstanduitvoereenheid remote output unit
afstandverwerkingsnet teleprocessing network; postponement; respite
afstel delay (uitstel)
afstemmen to vote down (a plan); to reduce share-capital (van een plan)
afstemmen to vote out (a person) (van een persoon)
afstemming coins; to cancel (postage stamps) (van monetaire
afstemming van bankrekening reconciliation of bank account
afstemming van banksaldo bank reconciliation
afstempelen to stamp (documents)
afstempeling reduction (of share-capital); retirement (of fixed assets) [Am.] (van aandelenkapitaal)
afstoting disposal (of fixed assets) (van vaste activa)
afstoting van dochterondernemingen disposal of subsidiaries
aftapping wire tapping (van communicatielijnen)
aftasten to scan
aftaster scanner; to quit
aftastfrequentie sampling frequency; to retire; to step down
aftreden to resign; retirement
aftreding resignation
aftredingrooster schedule for retirement by rotation; to retire by rotation; relief (tax); allowance (for children)
aftrek deduction
aftrek (fiscaal) voor kosten kantoor aan huis home office deduction [Am.]
aftrek (fiscaal) voor premie levensverzekering life assurance premium relief
aftrekbare post deductible item; to subtract (arithmetic)
aftrekken to deduct; subtraction (arithmetic)
aftrekking deduction
aftrekpost deduction
afvaardiging deputation; waste; wastage
afval waste matter
afvaladministratie waste accountingsystem
afvalafvoer waste disposal
afvalbeheer waste management; skip; dumpster [Am.]
afvalijzer scrap iron (schroot)
afvallaadbak container for waste disposal
afvalmateriaal waste material
afvalmetaal scrap metal
afvalproduct waste product
afvalstoffen waste material
afvalstoffenbeleid policy with regard to waste material
afvalstortplaats waste site
afvalstroom waste stream
afvalverbranding waste incineration
afvalverbrandingsoven waste incinerator
afvalwater waste water
afvalzorg waste management
afvlakking smoothing
afvlakkingsfactor smoothing factor (middelingsfactor voor weergave in grafische voorstelling)
afvlakkingshulpmiddel smoothing device; to release personnel (middelingshulpmiddel voor weergave in grafische voorstelling)
afvloeien to be discharged (gradually); layoff [Am.] (van personeel)
afvloeiing uit werkkring redundancy
afvloeiing van kasmiddelen cash drain; exit plan
afvloeiingsregeling redundancy plan (van personeel)
afvloeiingsregeling unemployment benefits (financiële vergoeding bij ontslag)
afvoering van vaste activa disposals of fixed assets
afvraag query (door computer)
afvraagsysteem polling system (computer)
afvraagvolgorde polling sequence; to write down (computer)
afwaarderen to mark down; downward revaluation; revaluation decrease
afwaardering downward value adjustment; downward revaluation of assets
afwaardering van activa write-down of assets
afwachting expectation; looking forward to (your reply); pending (the final settlement)
afwentelen to roll off
afwerken to finish (voltooien)
afwerken to get through (a programme); a statement) (van programma)
afwerkingkosten costs of completion; to depart from (a rule; a pronouncement
afwerkingkosten costs of completion
afwijken van to deviate from; deflection; discrepancy; divergence; variation; aberration; departure from (a rule
afwijkend van dissimilar from; deviation; difference
afwijking variance
afwijkingsdrempel divergence limit
afwijzen to decline (van verzoek, aanbod)
afwijzen to reject; winding up (of a business) (van vordering, plan)
afwikkeling fulfilment (of a contract) (van contract)
afwikkeling liquidation (liquidatie)
afwikkeling settlement (of a transaction); to alternate (with); to vary; to diversify (van transactie)
afwikkelingsdatum settlement date; to take a person’s place; to interchange
afwisselen to relieve a person
afwisselende procedures alternate procedures; interchange
afwisseling alternation
afwisseling change; to dispatch; to consign (verandering)
afwisseling succession; variation; variety (opeenvolging)
afwisselingregel rule of alternation; to forward; to ship
afzenden to send (off); consignor; shipper; shipment
afzender sender; dispatch; forwarding
afzending sending
afzet sale
afzetcrisis sales crisis; outlet; sales outlet
afzetgebied market; distribution channel; to diddle (in small things)
afzetkanaal channel of distribution; to swindle; to victimize
afzetten to dismiss (uit ambt)
afzetten to cheat; to remove (oplichten)
afzetten to shave (popular language); cheat; diddler (in small things); to waive; to forgo; to renounce; to relinquish; to abandon (a claim; a right) (financieel villen)
afzetter swindler; to give up (a plan; an attempt); irrespective of; to say nothing of
afzien to abandon; setting aside; not to mention (opgeven)
afzonderen to separate; to segregate (patients); to seclude (from the world)
afzonderen to isolate (isoleren, afscheiden)
afzonderlijk herkenbare/identificeerbare activa identifiable assets; to identify
afzonderlijk vermelden to disclose
afzonderlijk vermelden to identify (in jaarrekening)
afzonderlijke eenheid separate entity
afzonderlijke eenheid separate entity; disclosure
afzonderlijke vermelding identification; order of business (in jaarrekening)
agenda diary (notitieboek)
agenda agenda (of a meeting); memo(randum)-book (van vergadering)
agendapunt item on the agenda (van vergadering)
agent agent
agent van het ministerie van financiën agency of the ministry of finance; branch-office (of a bank)
agentschap agency; free agent
agio premium; redemption premium
agio bij aflossing premium on redemption; share purchase premium
agio op aandelen share premium; bond amortization [Am.]
agio op geconsolideerde schuld premium on funded debt; bond premium; bond agio
agio op obligaties premium on bonds; premium on capital stock
agio op obligaties bond premium; convertible debenture
agiobonus share premium bonus; capital in excess of par value; capital surplus [Am.]
agiobonus share premium bonus
agioreserve share premium reserve
agiostockdividend stock dividend paid-out of share premium
akkoord arrangement (overeenkomst)
akkoord correct; deed of arrangement with creditors; scheme of arrangement with creditors (juist, in orde)
akkoord bevinden to find correct (in order); to be in agreement with (a policy); to agree with (a person)
akkoord gaan met to agree to (a proposal); in order; creditors’ arrangement
akkoord met crediteuren composition with creditors (vergelijk)
akkoordbevinding acknowledgement form (bericht)
akkoordloon contractual wages
akoestische koppeling acoustic coupler; contract by deed; contract under seal
akte deed; deed of renunciation; guaranty bond; contract of suretyship
akte van afstand van rechten quitclaim deed; surety bond; guarantee bond
akte van borgstelling/borgtocht bail bond
akte van borgstelling/borgtocht contract of suretyship; pledge
akte van cessie deed of assignment; formation deed; deed of association
akte van cessie deed of assignment; against pledging of receivables
akte van derogatie derogation deed; memorandum of association; articles of incorporation [Am.]
akte van oprichting articles of association; deed of transfer
akte van oprichting = oprichtingsakte memorandum of association (van N.V., B.V.)
akte van overdracht deed of conveyance
akte van overdracht deed of conveyance; transfer; cession
akte van overdracht van eigendomstitel deed absolute (als zekerheid voor schuldaflossing)
akte van overlijden death certificate; deed of annulment
akte van royement deed of release (of a mortgage)
akte van splitsing deed of severance (van onroerend goed)
akte van successie deed of inheritance
akte van toewijzing deed of allotment
akte van transport deed of conveyance
akte van vennootschap deed of partnership (firma akte)
akte van verkoop deed of sale
akte van vrijwaring letter of indemnity
akte van vrijwaring letter of indemnity
akte waarbij volkomen titel (vrij van schulden) wordt gegarandeerd general waranty deed; dispatch-case; dispatch-bag
aktetas brief-case
alarminstallatie alarm equipment
alfabetisch teken alphabetic character
alfabetische volgorde alphabetic(al) order
alfanumeriek alphanumeric
alfanumeriek teken alphanumeric character
alfanumerieke gegevens alphanumeric data; universal; broad
algehele arbeidsongeschiktheid total disablement
algehele invaliditeit total disablement
algemeen general
algemeen (controlerend) accountant general auditor
algemeen (gevolmachtigd) agent general agent; constable; paid-in surplus [Am.]; agio
algemeen (openbaar) belang public interest
algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en presentatie generally accepted accounting principles (GAAP)
algemeen aanvaarde standaarden voor de (accountants)controle generally accepted auditing standards (GAAS)
algemeen aanvaarde standaarden/grondslagen voor de controle generally accepted auditing standards (GAAS)
algemeen aanvaarde waarderings- en presentatieregels generally accepted accounting principles (GAAP)
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Civil Servants Pension Fund (A.B.P.)
algemeen directeur general manager
algemeen geldende uitgangspunten fundamental assumptions
algemeen geldende uitgangspunten bij de opstelling van de jaarrekening
algemeen gemiddelde general average; common average
algemeen grootboek general ledger
algemeen grootboek general ledger
algemeen legaat general legacy
algemeen pandrecht general lien
algemeen pandrecht general lien
algemeen voorrecht general privilege
algemeen voorrecht general privilege
algemene (gewone) toevertrouwde general deposits
algemene (latente) verpanding floating charge (van activa)
algemene aanwendbaarheid universality; entire bank
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet General Disablement Benefits Act; universal bank; full-service bank (AAW)
algemene bank general bank; general operating cost(s); general business expense(s)
algemene bedrijfskosten general operating expense(s); general administration expenses
algemene bedrijfsonkosten overhead charges
algemene beheerskosten general administration costs; general operating expense(s)
algemene beschouwingen general debate (politiek)
algemene exploitatiekosten general operating cost(s)
algemene exploitatiekosten general operating expense(s); general overhead(s)
algemene gebruikersprogrammatuur general user software
algemene kennis van het bedrijf overall knowledge of the business; to have knowledge of; to be acquainted with; to announce
Algemene Kinderbijslag Wet General Family Allowances Act; administrative expenses (AKW)
algemene kosten general expenses
algemene kosten general expense(s)
algemene leidraad general rule; handbook
Algemene Maatregel van Bestuur General Administrative Order
Algemene Maatregel van Bestuur General Administrative Order; precaution
algemene middeling general averaging
Algemene Nabestaanden Wet General Surviving Relations’ Benefits Act (ANW)
algemene onkosten general expenses
algemene ontwikkeling general education
Algemene Ouderdomswet State Old Age Pensions Act; Dutch Court of Audit (AOW)
Algemene Rekenkamer Government Audit Office
algemene reserve general reserve
algemene standaard general standard
algemene taal universal language; universal title (computer)
algemene titel general title
algemene vaste kosten general overhead; stockholders meeting [Am.]
algemene vergadering van aandeelhouders general meeting of shareholders
algemene verzekering general insurance
algemene voorwaarden van de banken bank conditions; general terms and conditions of banks
Algemene Weduwen- en Wezen Wet General Widows’ and Orphans’ Benefits Act (AWW)
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ)
algemene/specifieke informatie bij de jaarrekening general/specific disclosures
algoritme algorithm; maintenance payment
alimentatie alimony
alinea paragraph
alinea in accountantsverklaring met oordeel opinion paragraph
alinea in accountantsverklaring met voorbehoud reservation paragraph; (only; merely)
alle bankzaken bij n bank onderbrengen one-step banking
alle rechten voorbehouden all rights reserved; without prejudice
alleen alone (slechts)
alleen en in vereniging jointly and severally
alleen vertegenwoordiging sole agency
alleenstaande single person; sole representation (ongehuwde)
alleenvertegenwoordiger sole agent
alles inbegrepen inclusive
alles inbegrepen all-inclusive (allesomvattend)
allesomvattende grondslag all-inclusive concept (voor administratieve verantwoording)
allonge allonge
almanak almanac
als adviseur optreden to act in an advisory capacity; to act as consultant
als betaalmiddel geaccepteerd geld dat in circulatie is curculating medium
als drukwerk verzenden to send as printed matter
als eenheid aan te merken groep van bedrijven unitary business group
als getuige oproepen to call in evidence; to convene a meeting
als ijlgoed verzenden to send express; courier service
als last opnemen to expense; weight; load (in administratieve verantwoording)
als monster verzenden to send by sample post
als overlopende post opnemen to accrue (income); accrual; deferral
als plaatsvervanger optreden to stand in for
als tegenprestatie voor in return for
als vertrouwelijk beschouwen to treat confidentially
als vervolg op in continuation of
als zekerheid onder berusting hebben to hold as security
als zekerheid voor as security for
alsof transactie as if and when transaction (on the grey market) (in nog uit te geven effecten)
alsof tussen zelfstandige ondernemingen on an arms length basis; at arms length (objectief, zakelijk)
alternatief alternative
alternatieve belegging alternative investment (niet-conventionele beleggingsvorm)
alternatieve beslechting van geschillen alternative dispute resolution; opportunity cost(s)
alternatieve kosten alternative cost(s)
alternatieve procedures alternative procedures
altijddurende rente perpetual annuity; craft; handicraft
ambacht trade
ambachtsschool technical school; function; post. place
ambt office; retired
ambtelijk official; incumbent
ambteloos out of office; professional (duties; etc.)
ambtenaar official
ambtenarenkorps civil service
ambtsbekleder officeholder; incumbent
ambtsdrager officeholder
ambtseed oath of office
ambtsgeheim official secret
ambtshalve ex officio; tax assessment by standard
ambtshalve aanslag estimated assessment
ambtshalve aanslag estimated assessment
ambtsmisdrijf malfeasance; to impose upon; to mislead
ambtstermijn tenure of office; functionary
ambtszaken official (professional) affairs (business); civil servant; officer
amendement amendment; redemption
amenderen to amend
amortisatie amortization
amortisatiebewijs scrip certificate
amortisatiefonds sinking fund
amortisatielening redemption loan
amortisatielening redemption loan
amortisatiereserve sinking fund reserve; to redeem
amortiseren to amortize
analoge computer analog computer
analoge gegevensverwerking analog data processing
analogisch analogic(al)
analoog analogous (to) (met)
analoog systeem analog system; plural: analyses
analyse analysis
analyse door middel van verhoudingsgetallen ratio analysis
analyse naar looptijd/vervaltermijn analysis by maturity
analyse per aandeel analysis per share (beleggingsanalyse)
analyse van aandelen aan de hand van jaarrekeningen accounting analysis of shares
analyse van afwijkingen deviation analysis
analyse van jaarrekeningen door vergelijking met een basisjaar base-year analysis
analyse van saldi aging (naar ouderdom)
analyse van tijdreeksen time series analyses; variance analysis
analysecertificaat certificate of analysis
analyseprogramma analyzer
analyseren to analyze; analitically
analytisch analytic(al)
analytisch controleren analytical auditing
analytisch controle-risico analytical audit and review risk
analytisch onderzoek analytical review (beoordeling)
analytische beoordeling analytical review
analytische controle analytical audit
analytische controle-maatregelen analytical procedures
anciënniteit seniority
andere dan vlottende activa non-current assets
annex annex(e)
annexeren to annex
annonce advertisement
annonce announcement; note (aankondiging)
annotatie annotation
annuïteit annuity; annuity redemption
annuïteiten basis annuity basis
annuïteiten hypotheek annuity mortgage; direct reduction loan [Am.]
annuïteiten tafel annuity table; voidable
annuïteitenfonds annuity fund
annuïteitenlening annuity loan
annuïteitenmethode van afschrijving annuity method
annuïteitenmethode van afschrijving annuity depreciation method; cost method
annuïteitenmethode voor beoordeling van investeringskosten equivalent annual
annuïteitensysteem annuity system
annuleerbaar cancellable; to nullify; to rescind; to countermand
annuleerteken delete character; to withdraw; to annul
annuleren to cancel; annulment; rescission (of a contract)
annulering cancellation (opheffing)
annuteiten-aflossing annuity repayment
antecedent precedent; to fore-date (vroeger geval)
antedateren to antedate
anticipatie anticipation
anticipatiedoorsnee-premiemethode aggregate method
anticipatiedoorsnee-premiemethode op basis van opgebouwde rechten attained age normal method
anticipatiekrediet anticipation credit
anticipatiemethode van leeftijd bij indiensttreding entry age normal method; deferred assets
anticipatiemethode van leeftijd bij toetreding individual level premium method
anticipatiemethode/stelsel van actuariële waardering projected benefit valuation method; prepaid expenses; deferred charges
anticipatieposten accrual income (activa)
anticiperen to anticipate
anticiperend actief proactive (werkzaam)
anticyclische belastingpolitiek compensatory fiscal policy
anticyclische financiering compensatory finance
anti-overvalsconstructie anti-surprise attack construction (beschermingsconstructie)
anti-selectie adverse selection
anti-selectie adverse selection
anti-vermijdingsprincipe anti-avoidance principle (belastingen)
anti-verwateringsregeling/clausule anti-dilution regulation/clause
antwoordsignaal answer back (van computerstation)
antwoordtijd response time; follow-up letter (van computer, etc.)
AOW State Old Age Pensions Act (Algemene Ouderdomswet)
apart separate(ly)
apart zetten to set aside
apartement deel uitmakend van een coöperatieve vereniging cooperative apartment
apotheek pharmacy; pharmacist; dispensing chemist
apotheker pharmaceutical chemist
apparaat device
apparatuur hardware (computer)
apparatuurbeheer hardware management
apparatuurcompatibiliteit hardware compatibility
apparatuurgebruik equipment use
apparatuurkosten hardware cost
apparatuurstoring equipment failure
appèl appeal (beroep)
appellant appellant; source (eiser in hoger beroep)
appeltje voor de dorst nest egg; to convert (spaargeld)
applicatie application
applicatiebeheer application management
appreciatie appreciation; to value; to prize
appreciëren to appreciate
arbeid labour
arbeidende klasse working class
arbeidsanalist procedure analyst
arbeidsanalyse work analysis; employment service [Am.]
arbeidsbeurs labour exchange; labour exchange; job centre
arbeidsbureau labour office; labour dispute
arbeidsconflict labour conflict
arbeidscontract labour contract
arbeidsextensief work-extensive
arbeidsinkomen earned income; labour-intensive
arbeidsintensief work-intensive
arbeidskosten labour costs; workplace [Am.]
arbeidsloos inkomen unearned income
arbeidsmarkt labour market; mobility of labour; fluidity of labour
arbeidsmobiliteit labour mobility; unfit for service; incapacitated
arbeidsmobiliteit labour mobility
arbeidsongeschikt disabled; invalid
arbeidsongeschikte disabled person; disablement; incapacity
arbeidsongeschiktheid disability; disablement pension
arbeidsongeschiktheidspensioen disability pension; disablement insurance
arbeidsongeschiktheidsuitkering disability benefit; contract of employment; contract of service
arbeidsongeschiktheidsverzekering disability insurance; disablement benefit; incapacity benefit; service agreement
arbeidsovereenkomst employment contract
arbeidsproductiviteit labour productivity; employment law
arbeidsrecht labour law
arbeidsreserve labour pool
arbeidstherapie occupational therapy
arbeidstijd working hours
arbeidstijdverkorting reduction in working hours; field of activity
arbeidstoestanden labour conditions
arbeidsveld sphere of action
arbeidsverdeling division of labour
arbeidsverhoudingen labour relations (in bedrijven/bedrijfstak)
arbeidsverloop labour turnover; working power
arbeidsvermogen energy
arbeidsverrichtingen labour proceedings; terms of employment
arbeidsvoorwaarden conditions of employment; employment legislation
arbeidswetgeving labour legislation
arbeidswetgeving labour legislation; diligent; laborious
arbeidzaam industrious; diligence; laboriousness
arbeidzaamheid industry
arbiter arbitrator
arbitraal vonnis arbitral award
arbitrage arbitration; arbitrageur; arbitragist (scheidsgerecht)
arbitrage clausule arbitration clause
arbitrage commissie arbitration committee
arbitrageant arbitrager
arbitrage-overeenkomst treaty (agreement) of arbitration
arbitragerecht arbitral law
arbitrair arbitrary
arbitrale onschendbaarheid arbitral immunity
arbitrale uitspraak arbitral award
arbitreren to arbitrate (in a dispute)
archief files
archiefafdeling filing department
archiefbediende filing clerk
archiefbeheer archive management
archiefdoos box file; copy for our files
archiefkopie/-exemplaar filing copy
archiefsysteem filing system; to archive; reversible
archiveren to file; recallable; repealable
are are (119 (100 m2)
armoede poverty
armoedegrens poverty line
armoedeval poverty trap
arrangementsbrief arrangements letter (kredietaanbiedingsbrief)
arrest judg(e)ment (vonnis)
arrest seizure; decision; decree (beslag)
arrest arrest; attachment (aanhouding)
arrest wijzen to pronouce judg(e)ment
arrestant seizor; to take into custody (legger van beslag)
arresteren to arrest (aanhouden)
arresteren to confirm (the minutes) (notulen)
arrondissement district; district-court [Am.]; circuit court [Am.]
Arrondissementsrechtbank high court
artikel article
artikel item; commodity; line (computer)
artikel article (koopwaar)
artikel met de doelstelling (van de vennootschap) objectclausen revaluation
artikel-categorie/groep product line
artikelsgewijs behandelen to discuss article by article/clause by clause
a-select random
a-select random (willekeurig)
a-select getal random number
a-selecte keuze random selection
a-selecte steekproef random test; random sample
asociaal anti-social
asociaal gedrag social loafing; secondary distribution [Am.] (van werknemer in werkgroep)
assembleerprogramma assembler
assembleertaal assembler language; to recommence
assistent assistant; audit clerk; assistant auditor
assistent accountant audit assistant
assistent bewindvoerder/curator ancillary receiver; assistant bookkeeper; entering clerk [Am.]
assistent-boekhouder accounts clerk
assistentenopleiding assistants training; senior audit assistant
associatie association
associatief geheugen associative storage (computer)
associé partner
associëren to associate (with) (met)
assuradeur insurer; to reevaluate [Am.]; reevaluation [Am.]
assurantie insurance
assurantie dekken to cover by insurance; coverage; provision
assurantie eigen risico self-insurance
assurantieaanspraken en -schaden insurance claims and losses
assurantiebeding insurance clause; premium tax
assurantiebelasting insurance tax; insurance agent
assurantiebezorger insurance broker; underwriter’s certificate
assurantiecertificaat insurance certificate
assurantiefonds insurance fund
assurantiemaatschappij insurance company
assurantiemakelaar insurance broker
assurantiemarkt insurance market; insured
assurantienemer insurance taker
assurantiepenningen insurance money
assurantiepolis insurance policy
assurantieportefeuille insurance portfolio
assurantiepremie insurance premium
assurantieprovisie insurance commission
assurantieregister insurance register
assurantierekening insurance account
assurantiereserve insurance reserve
assurantieverklaring deelaration of insurance
assurantiezaken doen/afsluiten to write insurance business (door assuradeur)
a-synchroon asynchronous
atoomcentrale nuclear power plant
atoomrisico nuclear risk; to amend
attentie considerateness (meelevendheid)
attentie attention; thoughtfulness (aandacht, opmerkzaamheid)
attest certificate; certificate of existence
attestatie de vita life certificate; attestation function [Am.]
attestfunctie attest function (of auditor) (van accountant)
attributieve steekproefmethode attribute sampling; hiatus; void
audio-antwoordeenheid audio response unit
audiovisueel audio visual
audiovisuele informatie audio-visual information
autarkie autarky
auteursrechten copy right(s)
authentiek protest certified protest (van wissel)
authentieke akte authentic deed; mandate of protest [Am.]
auto van het bedrijf company car; activities (de vennootschap)
auto’s en onderdelen motorcars en accessories; head
autocorrectiecode error correcting code; original cost
autokosten-toelage motor car allowance; automobile insurance
automatisch tekenen automatic plotting; automatic bill payment
automatisch zetten computerized type-setting; automatic transfer; automatic debit transfer
automatische afschrijving direct debit; direct debit; automatic bill payment (van rekening)
automatische betaling/overboeking automatic transfer
automatische foutencorrectie automatic error correction
automatische gegevensvastlegging automatic transaction recording; automatic data processing
automatische gegevensverwerking electronic data processing
automatische schrijfmachine automatic typewriter
automatische tekenmachine
automatische verpanding automatic pledging
automatische voorsteekinrichting automatic frontfeed
automatische voortzettingsclausule non-forfeiture clause (in policy); specialist [Am.] (in polis)
automatisering automation
automatisering van de accountantscontrole audit automation
automatiseringsaccountant EDP-auditor
automatiseringsafdeling data processing division
automatiseringsbeleid automation policy
automatiseringsfasen automation phases
automatiseringsmanager data processing manager
automatiseringsonderzoek automation study
automatiseringsplan automation plan
automatiseringsproject automation project
automatiseringstechnologie computer technology; quantity discount; quantity allowance [Am.]
autonome eenheid logic unit; organic growth
autonome groei autonomous growth
autonoom autonomous
autonoom systeem stand-alone system
autoplaatwerkerij collision shop [Am.]; graduate level education (uitdeuk- en spuitinrichting)
autoregressief autoregressive
autorisatie authorization
autorisatiecontrole authorization check
autorisatieprocedure authorization procedure
autorisatieproces authorization process
autorisatiestructuur authorization structure
autorisatiesysteem authorization system; to empower
autoriseren to authorize
autoritair authoritarian
autoritair leiderschap one way management
autoriteiten authorities; regulatory bodies
autoriteiten regulatory authorities (regelende instanties)
autoverzekering motor insurance (algemeen)
autoverzekering motor car insurance (specifiek)
aval guarantee; guaranteed bill
avalist guarantor of a bill
averij damage (schade)
averij average; gross average loss (geldelijk)
averij grosse general average
averij particulier particular average
averij-agent average agent; general average loss; gross average
averijclausule average clause; honorarium
averijdeposito average deposit; remuneration; emolument (depot)
averij-expert surveyor; expert investigation; expertise
axioma axiom; to remunerate
B.T.W. value added tax; compensation (belasting toegevoegde waarde)
baal bale
baar bar; cash (staaf)
baar geld ready money
baar geld specie (specie)
baar goud ingot gold; per capita
baas master
baas in eigen huis zijn to be master in one’s own house
baat benefit; to profit
baat opleveren voor to benefit; in aid of
baccalaureaatsgraad baccalaureate degree
backservice past-service; past-service pension cost(s); past-service charges
backservice kosten past-service cost(s); past-service pension liabilities; accumulated benefit obligation [Am.]
backservice pensioenverplichtingen past-service pension commitments
back-up back-up (ondersteuning, hulp, reserve)
bagageverzekering baggage insurance
bagatelschade minor loss; horizontal concentration; horizontal business combination
baisse fall; to sell short; to bear
baissepositie short position
baissepositie in vreemde valuta(‘s) short of exchange; put option
baissepremie put
baissepremie-koers put price
baissetransactie/-speculatie bear operation; bear operator; short seller
baissier bear; protected bear
baissier met voldoende eigen effectendekking covered bear; statement of (financial) condition
balans balance sheet; financial statements [Am.] (rekening)
balans en winst- en verliesrekening accounts
balans in definitieve vorm balance sheet in its final form
balans in scontro vorm balance sheet in account form
balans in vorm van financieringsopstelling financial position form
balans met indeling activa en passiva classified balance sheet (naar vast en vlottend)
balans per balance sheet as at
balans zonder indeling activa en passiva unclassified balance sheet (naar vast en vlottend)
balansanalyse balance sheet analysis
balansbijlage appendix to the balance sheet; year-end audit
balansboek balance book; annex to the balance sheet; balance sheet exhibit
balanscijfers balance sheet figures; balance sheet date
balanscontrole balance sheet audit
balans-controle balance sheet audit; special audit [Am.]
balansdatum date of the balance sheet
balansgarantie balance sheet guarantee
balansgrootheden balance sheet elements (elementen)
balansopruiming stocktaking sale
balansopstelling balance sheet format; heading of the balance sheet
balanspost balance sheet item
balansprognose balance sheet forecast
balansrekening balance sheet account
balanstotaal balance sheet total
balansvergelijking balance sheet comparison
balansvergelijking balance sheet comparison
balansverkorting decrease in balance sheet total (afname van balanstotaal)
balansverlenging increase in balance sheet total; value as per balance sheet; book value (toename van balanstotaal)
balanswaarde balance sheet value
balanswaarde per aandeel book value per share
balie counter (loket)
balie bar (juridisch)
balie-employé counter clerk
balie-voorraad contanten counter cash
balinstortingen counter deposits
balkencode bar code
ballonbetaling balloon payment; lumber industry [Am.]
ballonconstructie balloon construction; present-day
ballotage voting by ballot; to take a ballot; to ballot
balloteren to vote by ballot; domestic industry; cottage industry
band/band-omzetter tape-to-tape converter
bandbreedte band width (van afwijkingen)
bandbreedte band width; trading range (van capaciteit van netwerk om informatie te dragen)
bandbreedte waarbinnen de wisselkoers van een valuta mag variëren currency band
bandbreedte waarbinnen gehandeld kan worden trading band
banderole fiscal band
bandlezer tape reader
bandrecorder tape recorder; standing rules; by-laws [Am.]
banenbank job bank; housing
bank bank (instelling)
bank die alle zaken vanuit n vestiging doet unit bank; pawn shop
bank liquiditeiten bank liquidities
bank liquiditeiten bank liquidities
bank machtiging bank mandate
bank van lening pawn office
bank van uitgifte issuing bank
Bank voor Internationalen Betalingen Bank for International Settlements
bankaandeel bank share; draft on a bank
bankaanwijzing cheque
bankabel bankable
bankabiliteit bankability; banker’s acceptance
bankaccept bank acceptance
bankaccountant bank auditor
bankbalie bank counter
bankbeambte bank official (employee); bank employee
bankbediende bank clerk; banking business; banking industry
bankbedrijf banking
bankbedrijf met bijkantorennetwerk branch banking; the board of management
bankbestuur the board of the bank; banker’s card
bankbetaalpas bank credit card
bankbevestiging bank confirmation
bankbijkantoor bank branch
bankbiljet banknote
bankbiljettenautomaat cash dispenser; active circulation; currency circulation
bankbiljettenomloop note circulation
bankbiljettenuitgifte issue of banknotes
bankboekje bank(pass)book
bankborderel deposit slip (van gedeponeerde waarden)
bankborgtocht bank surety; to act fraudulently against one’s creditors
bankbreuk plegen fraudulent trading (bij faillissement)
bankbrief bank bond
bankcall interbank call loan; bankers’ draft (interbancaire daggeldlening)
bankcheque bank(ers’) cheque; banker’s commission
bankcommissie bank commission; syndicate of bankers; banking group (provisie)
bankconsortium banking syndicate
bankcontrole bank audit
bankcrisis bank (banking) crisis
bank-debetstand bank overdraft
bankdeposito bank deposit
bankdiensten banking services
bankdiensten op het bedrijf in-plant banking [Am.]; bank discount (voor employees)
bankdirecteur bank manager; bank rate of discount; banker’s discount
bankdisconto bank rate
bankemployé bank official (employee)
bankenrisico bank risk
bankfaciliteiten banking facilities
bankfaillissement bank failure
bankfiliaal bank branch (office)
bankfunctionaris bank official (leidinggevend)
bankgarantie bank(er’s) guarantee (indemnity); banking secret
bankgeheim banking confidentiality
bankgeld bank money; bank giro
bankgiro bank transfer; bank giro centre; interbank clearing system
bankgiro-centrale bank clearing centre
bankgiro-formulier bankgiro transfer slip
bankgiro-incassosysteem bankgiro collection system
bankhypotheek banker’s mortgage
bankier banker
bankiershuis banking house
bankiersvereniging bankers’ association; to rent
bankincasso bank collection
bankincasso direct debit; bank examiner [Am.] (automatisch)
bankinspecteur bank supervisor (-toezichthouder)
bankjargon bankerspeak
bankkaart bank card (bankpas)
bankkapitaal bank capital (stock)
bankkassier bank cashier; vault; strong room
bankkluis safe; ledger fees
bankkosten bank charges
bankkrediet bank credit
bankkringen banking circles (quarters)
banklening bank loan
bankloketmachine bank-teller console
bankloketsysteem teller system
bankoverboeking bank transfer; bank paper
bankpapier banknotes
bankpas bank card; banker’s commission
bankprovisie bank commission
Bankraad Bank Council (advieslichaam)
bankreferentie bank reference
bankrekening bank(ing) account
bankrekeningopgave/-overzicht bank statement; interest on bank loans
bankrente bank interest; cash at bank; cash in bank (n)
bankschuld overdraft; return of the Bank of England
bankstaat bank return
bankstelsel banking system (systeem)
banktaal bankerspeak
banktegoed cash in bank; banking usance
bankusance bank(ing) practice
bankvergunning banking licence; bank operations
bankverkeer banking business; bank certificate
bankverklaring banker’s statement (i/z kapitaalstortingen bij oprichting van een N.V. of B.V.)
bankverklaring bank confirmation (bevestiging van saldi van aangehouden rekeningen)
bankverslag bank report
bankvestiging bank branch (bijkantoor)
bankwereld banking community (world)
bankwerker (bench) fitter; fitting shop
bankwerkerrij machine shop
Bankwet Bank Act; banking industry (m.b.t. De Nederlandse Bank)
bankwezen banking; bank money order
bankwissel bank draft
bankzaken banking (business)
bankzaken in detail retail banking
banque d’ affaires investment bank; to predicate (on) [Am.] (investeringsbank)
baseren to base (on); rent (of a house) (op)
bases bases (meervoud van basis)
basic basic (abbreviation of: beginners all-purpose symbolic instruction code)
basis basis
basis standaardkostprijs basic standard cost; standard costing; standard cost system
basis stukloon basic piece rate; separately (tarief)
basisconceptie basic conception
basisdocument source document
basisgegevens basic data
basisindustrie basic industry
basisinformatie basic information
basiskennis basic knowledge
basiskrediet basic credit
basisleenrentevoet base lending rate
basisloon basic wage(s)
basisloon basic wage-rate (grondslag)
basisonderzoek basic research
basisontwerp basic design
basisperiode base period
basispremie basic premium; conceptual principle
basisprijs base price; base interest rate
basisprincipe basic principle; basic price; basis price
basisrente basic interest
basissalaris basic salary; base rate
basistarief basic rate
basis-voorraadsysteem base stock system
basiswaarde net assets value (van participatie in beleggingsfonds)
bate benefit
baten assets (activa)
baten advantages; revenue recognition (voordelen)
baten to avail; to be of no use (werkwoord)
baten income (inkomsten)
baten en lasten profits (gains) and losses; incomings and outgoings
baten en lasten profits and losses; extraordinary expenses
baten en lasten receipts and expenditure (= ontvangsten en uitgaven)
baten en lasten van een bedrijfsonderdeel segment revenue and expense
baten en lasten vroegere jaren prior year items; revenue
batentoerekening income recognition; income recognition
batenverantwoording revenue recognition
batig saldo surplus
beantwoorden to answer (a letter; to fulfil (requirements); to answer (to a description); to acknowledge (an introduction)
beantwoorden to respond to (a toast) (van beleefdheden)
beantwoorden aan to answer; to return (a visit); to reciprocate
beboeten to fine; to discharge
bebouwde terreinen land and buildings (op balans)
bedanken to dismiss (ontslaan)
bedanken voor een betrekking to decline the offer of a post
bederf contamination (verontreiniging)
bederfelijk perishable (aan bederf onderhevig)
bederfelijke goederen perishable goods; the same; assistant
bediende man servant
bediende werking attended operation
bedieningsfouten operating errors
bedieningsopdrachten control commands
bedieningspaneel console
bedieningspaneel met toetsenbord key board console
bedieningstijd serving time
bedieningsvoorschrift operating instruction
beding condition
beding van decharge discharge clause
beding van decharge discharge clause
beding van eigenmachtige verkoop power of sale clause
beding van niet-zuivering non-clearance clause; to condition
bedingen to stipulate (bepalen)
bedingen to obtain (a better price); the stipulated price; the price obtained (verkrijgen)
bedoeling van de wet intent of the law
bedongen prijs the price agreed upon
bedrag amount
bedrag denomination (coupure)
bedrag charge (berekend)
bedrag bij wijze van voorbeeld notional amount
bedrag ineens lump sum; to come to; to be more than
bedragen to amount (to); to be in excess of; to surpass
bedrevenheid proficiency; courier (vaardigheid)
bedriegen to deceive; cheater; impostor; delusive; fallacious
bedrieger deceiver; fraudulent; misleading
bedrieglijk deceitful; fraudulent insolvency
bedrieglijke bankbreuk fraudulent bankruptcy; malpractices
bedrieglijke praktijken fraudulent (sharp) practices (dealings); fraudulence
bedrieglijkheid deceitfulness
bedrieglijkheid fallacy; ice box (dwaalbegrip)
bedrijf plant; business; undertaking (fabriek)
bedrijf industry (tak)
bedrijf concern; operating assets [Am.]; line of trade (onderneming)
bedrijf operations; works; factory; enterprise (activiteiten)
bedrijfsactiva business assets; operating activities; line of business
bedrijfsactiviteiten operations
bedrijfsactiviteiten in buitenland foreign based operations; management accountant; plant accountant
bedrijfsadministrateur cost accountant; business accounting; industrial accounting
bedrijfsadministratie cost accounting
bedrijfsadviesdiensten business advisory services
bedrijfsadviseur business adviser
bedrijfsarts company doctor
bedrijfsauto commercial (motor) car
bedrijfsbegroting operating budget; business administration
bedrijfsbeheer business management
bedrijfsbelasting trade tax; business investment
bedrijfsbelegging trade investment; operating policy
bedrijfsbeleid business policy
bedrijfsbeoordeling business assessment; business information
bedrijfsbesturing operations management
bedrijfsbureau works office; business capacity
bedrijfscapaciteit operating capacity
bedrijfscentrum business centre
bedrijfschef works manager
bedrijfscombinatie business combination
bedrijfscomputer business computer
bedrijfsconcentratie concentration (merger) of operations
bedrijfsconsulent business consultant; operating control
bedrijfscontrole operational control; operating cycle
bedrijfscyclus business cycle
bedrijfsdiagnose management audit; industrial economics
bedrijfsdoorlichting business screening; industrial economy; managerial economics
bedrijfseconomie business economics
bedrijfseconomische huur economic rent
bedrijfseconomische kosten economic costs
bedrijfseconomische winst economic profit; industrial economist
bedrijfseconoom business economist
bedrijfseenheid business entity; merger of businesses; merger by means of takeover of assets and liabilities
bedrijfsethiek business ethics; business combination; business merger
bedrijfsfusie merger of businesses
bedrijfsfusie merger
bedrijfsgedelegeerde shop-steward; industrial secret (van vakvereniging)
bedrijfsgeheim trade (manufacturing) secret; occupational medicine
bedrijfsgeneeskunde industrial medicine
bedrijfsgeneeskundige dienst company medical service
bedrijfsgezondheidsdienst company health service
bedrijfsherstel business recovery
bedrijfshuishouding enterprise; industrial economy; managerial economics
bedrijfshuishoudkunde business economics; industrial economist
bedrijfshuishoudkundige business economist; management information
bedrijfsinformatie business information
bedrijfsinformatiesysteem management information system; works engineer; trade receipts; business income
bedrijfsingenieur plant engineer; revenue; trade earnings
bedrijfsinkomsten operating income
bedrijfsinkrimping business contraction
bedrijfsinlichtingen business intelligence; equipment; factory organization
bedrijfsinrichting plant
bedrijfsinstallatie business investment
bedrijfsinstallatie plant; inauguration; investiture
bedrijfsinvestering trade investment; financial year; commercial year; trading capital; capital employed (in financial statement)
bedrijfsjaar business year; operating capital; business capital (boekjaar)
bedrijfskapitaal working capital
bedrijfskenmerken operational characteristics; in working order
bedrijfsklaar in working condition; running costs; business expenses
bedrijfskolom industrial column; operating costs; trading costs
bedrijfskosten working costs; business credit; working credit
bedrijfskrediet trade credit
bedrijfskunde business administration; plant manager; operations manager
bedrijfskundige informatie business informatics; working manager; operating manager
bedrijfsleider works manager; operations management; plant management
bedrijfsleiding works management
bedrijfsliquiditeit general liquidity (algemene liquiditeit)
bedrijfsmachine business machine; equipment
bedrijfsmaterieel plant; working capital; business capital; operating assets [Am.]; working assets [Am.]
bedrijfsmiddelen capital resources; equipment; fixed assets (geld)
bedrijfsmiddelen plant (materieel)
bedrijfsmiddelen buiten gebruik idle assets (tijdelijk)
bedrijfsmiddelen buiten gebruik dead assets; inactive assets (langdurig of permanent)
bedrijfsmodel business model
bedrijfsomvang size of a business
bedrijfsonderdeel segment
bedrijfsonderzoek operations research
bedrijfsongeval industrial accident; industrial casualty insurance; running expenses; working expenditure
bedrijfsongevallenverzekering industrial accident insurance; operating expenses; trading expenses
bedrijfsonkosten working expenses
bedrijfsopbrengst(en) operating income; staff training scheme
bedrijfsopleiding van personeel manpower training scheme
bedrijfsopvolging business succession; business organization (opvolging in een bedrijf)
bedrijfsorganisatie industrial organization; trading balance; operating profit
bedrijfsoverschot trading surplus; commercial property; multi-employer pension fund [Am.]
bedrijfspand business premises; industry pensionfund; industry-wide pensionfund
bedrijfspensioenfonds industrial pension fund; industry pensionscheme
bedrijfspensioenregeling industry pension plan
bedrijfsplanning business planning; trading policy
bedrijfspolitiek business policy
bedrijfsprocesanalyse business process analysis
bedrijfsprognose business forecasting
bedrijfsrecht business law
bedrijfsreglement works regulation; operating account
bedrijfsrekening trading account; business entertainment; results of operations
bedrijfsrepresentatie corporate entertainment; trading results; results from operations
bedrijfsresultaten operating results; operating account
bedrijfsresultatenrekening trading account
bedrijfsrisico business risk; loss on trading; loss on working
bedrijfsschade trading loss; consequential damage(s); use and occupancy insurance [Am.] (directe)
bedrijfsschade consequential loss; business-interruption insurance; loss of profits insurance (indirecte)
bedrijfsschadenverzekering consequential loss insurance
bedrijfsschap industrial board; business segment; industry segment
bedrijfssector activity segment; dullness; depression
bedrijfsslapte slackness
bedrijfsspaarregeling company savings scheme; management games
bedrijfsspelen business games; business intelligence
bedrijfsspionage industrial espionage
bedrijfsspionage industrial espionage
bedrijfsstatistiek operating statistics
bedrijfsstilstand stagnation; break-down
bedrijfsstoring interruption of work
bedrijfstak
bedrijfstakgemiddelde industry average
bedrijfstakrisico industry risk
bedrijfstaksgewijze onderdelen industry segments
bedrijfstaxatie business valuation
bedrijfstijd operating time
bedrijfsuitbreiding business expansion; operating results
bedrijfsuitkomsten trading results; working results; operational results; business results
bedrijfsuitkomsten trading results; operations
bedrijfsuitoefening carrying on of business; machinery and equipment
bedrijfsuitrusting equipment
bedrijfsveiligheid industrial safety
bedrijfsvereniging trade association
bedrijfsvereniging industrial insurance board (t.b.v. uitvoering sociale verzekering)
bedrijfsvergelijkende kwantitatieve analyse business measurement
bedrijfsvergelijking interfirm comparison
bedrijfsvergelijking interfirm comparison; operating loss
bedrijfsverlies trading loss; business interruption insurance
bedrijfsverzekering consequential loss insurance (= bedrijfsschadenverzekering)
bedrijfsvliegtuig company plane; business management
bedrijfsvoering conduct of business; operational directives
bedrijfsvoorschriften operational directions; working value; trade value; value to the business; economic value; service value [Am.]
bedrijfsvorm business form; value in continued use; value in use
bedrijfswaarde going concern value; business valuation
bedrijfswaarde going concern value; value in use; value in continued use; working value; value to the business; service value [Am.]
bedrijfswaardering business assessment
bedrijfswagen commercial vehicle; business science
bedrijfswetenschap science of industrial organization; trading profit; operating income
bedrijfswinst operating profit
bedrijfswinstmarge operating profit margin
bedrijfswoning company house; fool-proof; dependable
bedrijfszeker reliable; dependability; bustling
bedrijfszekerheid reliability; industrious; busy; closed down
bedrijsberichten business intelligence
bedrijven to perpetrate (begaan)
bedrijvengids business guide
bedrijver perpetrator (van onrechtmatige daad)
bedrijvig active; idle; shut down; to lay up (a ship)
bedrog deceit
bedrog plegen to commit a fraud
beëdigd sworn
beëdigd makelaar sworn broker
beëdigd taxateur sworn appraiser
beëdigd vertaler sworn translator; sworn declaration; declaration upon oath
beëdigde schriftelijke verklaring i/z al of niet gevestigd pandrecht lien affidavit (op bepaald goed)
beëdigde schriftelijke verklaring waarmede een vordering wordt ingesteld affidavit of claim; confirmation upon oath; administration of the oath
beëdigde verklaring sworn statement
beëdigde verklaring affidavit (schriftelijk)
beëdigen to swear (in); confirmed by oath
beëdiging swearing in
beëindigde activiteiten discontinued activities
beëindigde activiteiten discontinued activities/operations; discontinuation; discontinuance
beëindigen van activiteiten to discontinue activities/operations
beëindigen to clamp down (krachtig)
beëindiging termination
beëindiging clamp down; corporate identity (krachtig)
beeld image (ook figuurlijk)
beeld beheersysteem image management system
beeldapparatuur display equipment
beeldbuis display tube
beeldmerk logo
beeldopslag image storage
beeldpagina image page
beeldplaat video long-play disk
beeldregel display line
beeldscherm screen; video display unit
beeldschermapparaat visual display unit
beeldscherm-opvraagstation visual inquiry station
beeldschermsplitsing screen splitting
beeldschermtoetsenbord display console
beeldstation display unit
beeldtelefonie videophone
beeldtelegrafie video-telegraphy; imaging
beeldverwerking image processing
beeldverwerking- en opslagsysteem van documenten document imaging system; to present fairly [Am.]
begeleidend schrijven covering letter; immaterial
begiftigde donee; deadlock; stalemate
begin beginning
begin (tijdstip van aangaan) van overeenkomst inception of an agreement
beginbalans opening balance sheet; opening date; date of commencement
beginbalans opening balance sheet; preliminary balance sheet
begindatum commencing date; formative stage
beginfase initial phase
beginkapitaal initial capital
beginkoers opening price
beginlabel header; formative period
beginnende onderneming start-up; affiliated company [Am.]
beginperiode initial period; initial salary
beginsalaris starting salary
beginsaldo opening balance; opening inventory [Am.]; beginning inventory [Am.]
beginsel principle
beginsel dat ten grondslag ligt aan the underlying principle
beginsel dat ten grondslag ligt aan underlying principle
beginsel van getrouwe weergave principle of fair presentation
beginselen van behoorlijk bestuur principles of appropriate administration (door de overheid)
beginvoorraad opening stock; opening inventory [Am.]
beginvoorraad opening stock
begrafenisfonds burial society
begrafenisvereniging burial society; burial insurance
begrafenisverzekering funeral insurance
begrenzen to define; to restrict (afbakenen)
begrenzen to limit (beperken)
begrenzen to cap (naar boven)
begrip comprehension (bevatting)
begrip idea (denkbeeld)
begrip sense; intelligence (gevoel, besef)
begrip understanding (inzicht, verstand)
begrip definition; apprehension (bepaling, omschrijving)
begrip concept (theoretisch, fundamenteel)
begripsomschrijving identification (afbakening)
begrootbaar estimable [Am.]
begrootbaarheid estimability [Am.]; estimated balance sheet
begrote balans budgeted balance sheet; estimated financial statements; estimated annual accounts
begrote jaarrekening budgeted financial statements
begrote kosten/kostprijs estimated cost
begrote uitgaven estimated expense; estimated profit and loss account (geschat)
begrote winst- en verliesrekening budgeted profit and loss account; estimate
begroten to budget
begroting budget
begroting met overschot surplus budget
begrotingsadministratie appropriation accounting (van overheid)
begrotingsafwijking budget variance
begrotingsbeheersing budgetary control (controle)
begrotingsbeheersingssysteem budgetary control system
begrotingsbeleid budgetary policy
begrotingsboekhouding budgetary accounts
begrotingscalculator estimator
begrotingscommissie budget committee
begrotingsdebat debate on the budget
begrotingsinkomsten budgetary revenue; fiscal year; budgetary year
begrotingsjaar financial year
begrotingsmiddelen budgetary resources
begrotingsontvangsten budgetary revenue; budgetary surplus
begrotingsoverschot budget surplus
begrotingsperiode budget period
begrotingspost budget item; fiscal deficit [Am.]
begrotingsrekeningen budget accounts; budgetary deficit; borrowing requirement (van de Staat in U.K.)
begrotingstekort budget deficit
begrotingstoelichting budget information
begrotingsuitgaven budgetary expenditure
begrotingsvoorstel budget proposal
begrotingszaken budget affairs; deficit budget
begunstigde beneficiary; immediate beneficiary; present beneficiary
begunstigen to favour (bevoorrechten)
begunstigen to patronize (in bescherming nemen)
begunstiger patron
begunstiging favour
begunstiging van boezemvrienden cronyism
behandelen to treat; to discuss (medisch)
behandelen to deal with; attendance; handling (van klachten)
behandelen to treat; to attend (van onderwerp)
behandelen to consider; manipulation; hearing (of a case) (overwegen, bespreken)
behandeling treatment; handling costs; handling expenses
behandelingskosten handling charges (v. goederen)
behandelingskosten handling fee (provisie, honorarium)
beheer control (toezicht)
beheer management; supervision (bestuur)
beheer stewardship (rentmeesterschap)
beheer- en interne controlefunctie control function
beheer naar eigen vrije (particuliere) keuze private discretionary management; asset management
beheer van bedrijfsmiddelen plant administration
beheer voeren to be in control; controller; administrator
beheer/leiding van herstelproces remediation management
beheerder manager
beheerder trustee (vertrouwensman)
beheerder (chef) financiële zaken finance manager
beheerfondsen trust funds
beheerfunctie custodianship (onder instructies van de eigenaar)
beheermaatschappij management company
beheers- of administratieve doeleinden administrative purposes
beheersbaar controllable
beheersbaarheid controllability; managed costs; discretionary costs
beheersbare kosten controllable cost(s)
beheerscontrole management audit (beoordeling van beheer/bestuur)
beheerscontrole administrative audit; to have control over; to govern (door of namens het beheer)
beheersen to control; to command; to rule (beheren)
beheersen to dominate (overheersen)
beheersend belang controlling interest; controlling interest; command; rule; government
beheersende invloed controlling influence; state of control; domination
beheersing control
beheersing volgens het uitzonderingsprincipe control by exception
beheersing van (milieu)vervuiling pollution control
beheersing van de kosten van kwaliteitszorg quality cost management
beheersings- en controleprocedures ter ontdekking van fraude fraud detection controls
beheersingscontract control contract
beheersingssysteem control system; administrative costs; administrative expense
beheerskosten administration costs; management fee
beheersvergoeding administration fee (honorarium)
beheren to manage
beherend administrative; managing partner (bestuurs-)
beherend vennoot managing partner
beherend vennoot general partner (bij commanditaire vennootschap)
beherende functie administrative function
behoefteanalyse needs analysis
behoeftig destitute; inactive inventory [Am.] (heel arm)
behoeve on behalf of (ten – van)
behoorlijk due; reasonable
behoorlijk suitable (geschikt)
behoorlijk decent (fatsoenlijk)
behoorlijk fair (billijk, redelijk)
behoren tot to pertain to; collectible; recoverable (betrekking hebben op)
behoud retention (of customers) (van klanten)
behoud van personeel retention of staff
behouden van een klant to retain a client; staff retention
behoudens except for; seizure (uitgezonderd)
behoudens uw toestemming subject to your consent
beide partijen horen to hear both sides
beïnvloedbare kosten controllable costs
beïnvloeden to influence
beïnvloeding influencing
beïnvloeding van beslissing door reeds gemaakte kosten sunk cost effect
bejaardenaftrek age allowance; furniture (fiscaal)
bekendmaking announcement; notice
bekendmaking intimation (mededeling)
bekentenis confession; assets put in; property brought in
beklaagde accused
beknopt brief
beknopt prospectus summary prospectus; short report; summarized report
beknopt verslag concise report
beknopte jaarrekening summary annual accounts; certified annual financial statements
beknopte samenvatting summary; in abridged form
beknotten to truncate (inkorten van gegevens)
beknotting truncation (inkorting, ook: bewuste verminking van gegevens)
bekorten to shorten (inkorten)
bekorten to abridge; to curtail (van tekst)
bekostigen to pay the cost; including; included
bekrachtigen to certify; to certify (attesteren)
bekrachtigen to confirm; to attest (bevestigen)
bekrachtigen to ratify; affirmation; ratification (van overeenkomst)
bekrachtigen to authenticate; to validate; authentication; certification; attestation (van handtekening)
bekrachtiging confirmation; to economize
bekrimpen to retrench; economization; stint
bekrimping retrenchment
bekwaam able; capability; competence
bekwaamheid ability; technical competence
beladen to load; burdened with debts
beladingsgraad load factor; non-marketable
belang interest
belang afhankelijk van schenking donative interest; outside shareholders’ interests
belang van derden minority interests; pool; consortium (minderheidsbelang)
belangen veilig stellen to safeguard one’s interests
belangen verenigen to combine/to pool interests
belangengemeenschap combine
belangentegenstelling conflict of interests (tegengesteld belang)
belanghebbende interested party
belanghebbende stakeholder (staakhouder)
belangrijk important; substantial
belangrijk considerable (aanmerkelijk)
belangrijk notable (van prestatie)
belangrijk essential (onontbeerlijk, noodzakelijk)
belangrijke (essentiële) interne controles key internal controls
belangrijke (essentiële) overwegingen key considerations
belangrijke (grote) aandeelhouders major shareholders
belangrijke (grote) klanten major customers
belangrijke investeerder cornerstone investor (ondersteunende investeerder)
belangrijkheid importance
belastbaar taxable
belastbaar bedrag taxable amount
belastbaar inkomen taxable income
belastbaar inkomen taxable income; liability to pay tax
belastbaarheid taxability
belastbare nalatenschap taxable estate
belastbare omzet taxable output (V.A.T.) (B.T.W.)
belastbare schenking taxable gift
belastbare som taxable income minus allowances (inkomstenbelasting)
belastbare uitdeling taxable distribution; taxable value; rateable value
belastbare waarde assessed value
belastbare winst taxable profit; taxable income
belastbare winst taxable profit; to debit
belaste interest imputed interest (ingecalculeerd)
belasten to tax; assessable; liable to pay tax (belasting)
belasten to charge; to burden; to weight (debiteren)
belasten to load; lay-out (last opleggen)
belasten to overtax; classification; grouping (te zwaar, zowel fiscaal als letterlijk)
belasting taxation; burdening (fiscus)
belasting burden (last)
belasting charge (debitering)
belasting load; to levy tax(es); to impose tax(es) (mate van werktoevoer)
belasting (bij invoer) impost tax(es)
belasting biljet tax form; tax setoff (aangifte)
belasting heffen to raise tax(es)
belasting naar de winst tax on income
belasting ontgaan tax avoidance
belasting toegevoegde waarde value added tax (B.T.W.)
belasting toegevoegde waarde value added tax (B.T.W.)
belasting van het milieu environmental burden
belastingaangifte tax return; to send in a tax return
belastingaangifte indienen to file a tax return; tax notice (of assessment)
belastingaanslag tax assessment; revenue agent [Am.]
belastingaccountant/-controleur inland revenue auditor
belastingadministratie tax administration (fiscale autoriteiten)
belastingadvies tax advice
belastingadviespraktijk tax practice; tax consultant; tax rebate; tax relief
belastingadviseur tax adviser; abatement of taxation; tax allowance
belastingaftrek tax deduction
belastingaftrek voor kosten kantoor aan huis home office deduction [Am.]; official of the inland revenue; revenue agent [Am.]
belastingambtenaar tax official
belastingbaten tax saving (besparing)
belastingbeslag tax lien; tax sparing
belastingbesparing tax saving
belastingbetaler tax payer; tax return; tax statement
belastingcompensatie tax offset; tax adviser
belastingconsulent tax adviser
belastingconsulent tax consultant; revenue department
belastingcontrole tax audit; tax authorities; Internal Revenue [Am.]
belastingdienst The Inland Revenue
belastingdividend tax dividend; tax incidence; tax bite [Am.]
belastingdoeleinden tax purposes; tax burden; tax expense (of a year)
belastingdruk tax burden
belastingdruk burden of taxation
belastingegalisatierekening tax equalization account
belastingen (belastingheffing) waartegenover (waarneembare) voordelen staan benefit taxation
belastingfaciliteit tax credit; tax schedule
belastingformulier tax form; fiscal fraud; revenue fraud
belastingfraude tax fraud; tax basis
belastinggrondslag basis of taxation; tax levy; levying of taxes
belastingheffing taxation
belastingheffing bij de bron tax deduction at source; to levy a contributionon
belastingheffing bij de bron tax deduction at source
belastingheffing over vermogen capital taxation
belastinghervorming tax reform; revision of taxation
belastingherziening readjustment of taxation
belastinginhouding withholding of tax; year of assessment
belastingjaar fiscal year
belastingkantoor tax office; tax roll; assessment roll
belastingkohier assessment list; tax burden
belastinglast tax expense
belastinglatentie tax deferral
belastinglatentie tax deferral; deferred taxation; latent tax liability
belastinglatentie deferred tax debit (actieve)
belastinglatentie deferred tax credit (passieve)
belastinglatenties deferred tax balances; tax base [Am.] (in jaarrekening)
belastingobject object of taxation; tax dodger
belastingontduiker tax evader; tax dodging; fiscal evasion
belastingontduiking tax evasion; tax yield
belastingontvanger tax collector; tax revenue; tax proceeds
belastingopbrengst revenue from taxation
belastingparadijs tax haven (gebied met lage belastingen)
belastingplanning tax planning
belastingplanning m.b.t. nalatenschap estate planning; taxable; assessable
belastingplichtig liable to pay tax(es); tax payer; rate payer
belastingplichtige tax subject
belastingplichtigheid liability to taxation
belastingpolitiek fiscal policy
belastingquote tax ratio; tax legislation
belastingrecht tax law; reimbursement of tax
belastingrestitutie refund of tax; tax rate
belastingschaal scale of taxes
belastingschijf tax bracket; fiscal system
belastingschuilplaats tax shelter
belastingsopcenten tax surcharge
belastingstelsel taxation system
belastingtabel tax table; rate of taxation
belastingtarief tax rate
belastingtheorie tax theory; tax effect accounting
belastingtijdvak period of assessment; tax convention; double taxation convention; tax rebate
belastingtoerekening tax allocation
belastingtoerekening binnen een tijdsperiode intra-period tax allocation
belastingtoerekening in de tijd interperiod tax allocation
belastingverdrag tax treaty; tax credit; tax relief
belastingvermijding tax avoidance
belastingvermijding tax avoidance
belastingvermindering abatement of tax
belastingvermindering voor verzorgingskosten van afhankelijke dependent care credit
belastingverplichting tax liability
belastingverplichting tax liability
belastingvoet tax rate; tax benefit
belastingvoordeel tax advantage; rules established by the tax authorities
belastingvoorschriften tax rules; provision for taxes
belastingvoorziening taxation provision; exempt from taxation; tax-exempt
belastingvriendelijke belegging tax-sheltered investment; free of tax; dutyfree
belastingvrij taxfree
belastingvrij agio tax-exempt share preminum; share purchase premium
belastingvrije overboeking roll-over; taxfree allowance
belastingvrije overboeking roll-over
belastingvrije som tax allowance; fiscal law
belastingvrije winst tax-exempt profit
belastingwet tax law
belastingwetgeving tax legislation; fiscal matters
belastingwetgeving fiscal legislation; tax legislation (fiscale wetgeving)
belastingzaken tax matters
belastingzegel revenue stamp
beleende effecten pledged securities
belegbaar investible
belegd vermogen invested capital; earning assets [Am.]
belegde middelen invested assets; to call; to hold
beleggen to invest; capital invested (geld)
beleggen to convene (vergadering)
belegger investor
belegger die hefboomwerking toepast leveraged investor
beleggersfront investorsfront
beleggerssubstitutie investor substitution
belegging investment (geld)
belegging in aandelen equity investment; income property [Am.]; real estate investment
belegging in onroerend goed investment property
belegging met hefboomwerking leveraged investment; current investment
belegging op korte termijn short term investment
belegging op lange termijn long term investment; investment counsel [Am.]
beleggingsadviseur investment adviser; investment analyst
beleggingsanalist security analyst
beleggingsanalist die zich baseert op grafische voorstellingen chartist; securities analysis
beleggingsanalyse investment analysis
beleggingsbeheer investment management
beleggingsbeheerder investment manager
beleggingsbeleid investment policy; investment certificate
beleggingsbewijs investment bond
beleggingsclub investment club
beleggingsdepot investment trust; securities analyst
beleggingsdeskundige investment analyst
beleggingsdoeleinden investment purposes; investment trust; mutual fund [Am.]
beleggingsfonds investment fund
beleggingsfonds dat alleen in bepaalde soort effecten mag beleggen fixed trust
beleggingsfonds dat de aandelenindex zo nauw mogelijk volgt tracker fund
beleggingsfonds dat in aandelen belegt equity fund (aandelen-beleggingsfonds)
beleggingsfonds dat in aandelen van kleine ondernemingen belegt small cap fund; general management trust
beleggingsfonds dat vrij is in de soort effecten waarin wordt belegd flexible trust
beleggingsfonds gericht op risicovolle ondernemingen venture fund
beleggingsfonds gericht op vermogensgroei growth fund (op lange termijn)
beleggingsfonds gericht op vermogensvermeerdering capital appreciation fund (op korte termijn)
beleggingsfonds met evenwichtige belegging in aandelen en obligaties balanced fund; unit trust
beleggingsfonds met participaties unitised fund
beleggingsinstelling investment institution; mutual fund [Am.]
beleggingsmaatschappij investment company
beleggingsmaatschappij die twee of meer categorieën aandelen uitgeeft split level trust
beleggingsmaatschappij met vast kapitaal closed end investment company; open end investment company; mutual fund [Am.]
beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal investment company with variable capital
beleggingsmarkt investment market
beleggingsmiddel investment vehicle (instrument)
beleggingsmiddelen investment media (in het algemeen)
beleggingsonderneming investment enterprise; income property [Am.]
beleggingspand investment property
beleggingspapier investment paper; investment-linked policy
beleggingspolis unit-linked policy
beleggingspolitiek investment policy
beleggingsportefeuille investment portfolio
beleggingsportefeuille investment portfolio
beleggingsprestatie performance
beleggingsregister investment ledger; investment yield
beleggingsrendement return on investments
beleggingsrente interest on investments
beleggingsreserve investment reserve
beleggingsresultaat investment result
beleggingstrust investment trust
beleggingswaarde investment value
beleggingswaarde investment value; investment revenue; investment income
beleggingswinst profit on investments; investment transactions
beleggingszaken investment business; indices
beleid management
beleidondersteuning decision support
beleidsaangelegenheid/-kwestie policy matter
beleidsmedewerker senior staff member on policy matters
beleidsombuiging policy shift
beleidsondersteunend systeem decision support system
beleidsverandering change of policy
beleidsvoering policy making process
beleidsvormer decision maker
beleidsvormingsproces decision making process; cautious; prudent
beleidvol tactful; tactfully; skilfully
belemmeren to impede
belemmering impediment
belendend a butting (naast gelegen)
belenen to borrow money on; securities held in pledge
belening van effecten advance against securities; loan on security of policy
belening van polis policy loan
beleningsrente repo rate (of interest) (basistarief)
beleningswaarde van polis loan value of policy
beletsel impediment
beletten to impede
belonen to reward; reward; recompense
beloning remuneration
beloningspakket remuneration package
beloningsreis/-reizen incentive travel
beloningssysteem van personeel compensation plan
belopen to amount to; loss in weight (bedrag)
bemannen to man
bemanningsovereenkomst manning agreement
bemiddelaar intermediary
bemiddeld well-to-do
bemiddelen to mediate (bemiddelend optreden)
bemiddeling mediation; through the intermediary of; through the (kind) offices of
bemiddelingsovereenkomst mediation agreement
bemoeienis exertion
bemoeienis hebben met to be concerned with
benadelen to hurt
benaderd bedrag approximate amount (geschat bedrag)
benaderen to approximate (schatten)
benadering approximation (schatting)
benadering approach (opvatting, invalshoek)
benadering op basis van resultaten income approach
benadering van beneden naar boven/van onderaf bottom-up approach (in een organisatie)
benadering van boven naar beneden/van bovenaf top-down approach (in een organisatie)
benaming nomenclature (van posten in de jaarrekening)
beneden alle kritiek below criticism
beneden pari below par; at a premium
beneden peil below standard
beneficiaire aanvaarding beneficiairy acceptance (of an estate); informatory (van een nalatenschap)
benodigdheden supplies
benoemde appointee; nomination; designation (persoon)
benoemen to appoint
benoeming appointment
benutten to utilize; use
benutting utilization
benuttinggraad degree of capacity utilization
benuttinggraad computer efficiency; to make inquiries (van computer)
beoefenen to practise a profession; study; cultivation (een beroep)
beoefening practice
beoordelaar judge
beoordelaar evaluator (of staff); to form an opinion of (van personeel)
beoordelen to judge; to pronounce an opinion on
beoordelen to express an opinion on; to appraise; appraisal (oordeel uitspreken)
beoordelen to assess; opinion; appreciation (waarderen, taxeren)
beoordeling judg(e)ment
beoordeling (taxatie) van de situatie assessment of the situation
beoordeling als vakman professional judg(e)ment (bijv. door accountant)
beoordeling na afgifte post-issuance review; review of the (annual) financial statements [Am.] (van de accountantsverklaring)
beoordeling van de jaarrekening review of the annual accounts
beoordeling van de uitvoering van een opdracht performance review
beoordeling van interne organisatie review of internal control (controle)
beoordeling vr. afgifte pre-issuance review (van de accountantsverklaring)
beoordelings- en beproevingskosten appraisal costs; to come into force (van producten, etc.)
beoordelingsgroep assessment centre (van kandidaten voor bepaalde functie)
beoordelingssysteem appraisal system; to become effective; to become operative
bepaald fixed (vastgesteld)
bepaald positive (stellig, zeker)
bepaald well-defined; stated; appointed (omlijnd, begrensd)
bepaald distinct; specified; given (duidelijk, onmiskenbaar)
bepaaldelijk particularly; doorway; entry
bepalen to decide on (besluiten)
bepalen to stipulate; to determine (bedingen)
bepalen to fix (vaststellen)
bepalen to settle; decisive (overeenkomen)
bepalen to ascertain; to agree upon (door onderzoek, waarneming)
bepalend determinative [Am.]; condition; stipulation (beslissend)
bepaling clause (contract)
bepaling provision (wet)
bepaling regulation; enactment (voorschrift)
bepaling determination; calculation of cost (het bepalen)
bepaling (berekening) van de kostprijs measurement of cost; ascertainment of results
bepaling van het resultaat determination of results; prescription
beperken to limit; to reduce; to cut down
beperken to qualify; limitative; conditional clause (matigen, verzwakken)
beperken to curtail; to modify (besnoeien, verminderen)
beperkend restrictive; restrictive clause; qualification
beperkende bepaling restriction; restriction; constraint
beperking limitation; retrenchment; reduction
beperking curtailment (besnoeiing)
beperking qualification; restricted; narrow (verzwakking)
beperking van de periode waarin een gerechtelijk proces kan worden aangespannen limitation of actions; limitation on the scope
beperking van de reikwijdte restriction on the scope; restriction on the scope
beperking van het doel limitation on the scope (aard en omvang)
beperking van het eigendomsrecht restriction on the title to (an asset)
beperkt limited
beperkt doel limited scope (aard en omvang)
beperkt eigendom restricted ownership
beperkt genotrecht limited beneficial right
beperkt krediet restricted credit
beperkt negotiatie-krediet restricted negotiation credit
beperkt onderzoek limited review
beperkt onderzoek limited review (beoordeling)
beperkte aansprakelijkheid limited liability
beperkte aansprakelijkheid limited liability; limited assurance engagement
beperkte beoordeling limited review
beperkte cheque limited cheque (bepaald bedrag, bepaalde aanbiedingsdatum)
beperkte controle limited audit
beperkte controle limited audit (van accountant)
beperkte handlichting restricted emancipation
beperkte markt limited market
beperkte zekerheid limited assurance
beperkte zekerheid limited assurance
bepleiten to advocate; putting into operation
beraadslagen to deliberate on; to confer with; debate
beraadslagen met to consult with; consultation; discussion
beraadslaging deliberation
berechting trial; repurchased (own) shares; acquired shares
beredenering argument (argument)
beredenering reasoning (consequent, logisch)
bereidheid risico’s te lopen readiness to run risks
bereidstellingsprovisie commission for placing at disposal; redeemed share [Am.]
bereik range
bereikslimieten range limits; pursuant to; in accordance with
bereikte leeftijd methode attained age cost method; accrued benefit cost method (levensjarenbeginsel)
berekenbaar calculable
berekende (verwachte) sterfte expected mortality
berekende interest imputed interest (ingecalculeerde rente)
berekende kosten imputed cost
berekenen to calculate
berekenen to estimate (begroten)
berekenen to charge (in rekening brengen)
berekenen to charge (in rekening brengen)
berekenen to compound; computation (van samengestelde interest)
berekenen to impute (toerekenen, incalculeren)
berekening calculation
berekening estimate (begroting)
berekening compounding (van samengestelde interest)
berekeningsgrondslagen calculation bases; method of computation
berekeningsmethode method of calculation; complicated; complex
berger salvor; inhabitant (van schip)
berging salvage (schepen)
berging storage (opslag)
bergingskosten salvage expenses
bergingsmaatschappij salvage company
bergingswerk salvage operations
bericht announcement; notification (aankondiging)
bericht information; advice; intimation (inlichting)
bericht notice; message (kennisgeving)
bericht news (nieuws, tijding)
bericht communication (korte mededeling)
bericht van aflevering/bezorging advice of delivery
bericht van afzending/verzending advice of despatch; protest jacket
bericht van debitering debit advice; to dodge
bericht van niet-honorering notice of dishonour (of a bill of exchange) (v.e. wissel)
bericht van toewijzing letter of allotment; notice of allotment; allotment notice
bericht van toewijzing notice of allotment; to report; to announce; to give notice
bericht van uitloting notice of drawing (for redemption); to inform; to send word (voor aflossing)
berichten to advise; message switching centre
berichten doorvoertijd message throughput time
berichten verwerkingsprogramma message processing program; news item; to step in
berichtencentrale uitwisselingssysteem); intelligence service (in gegevens
berichtendienst news service
berichtenscherm message-display console
berispen to reprimand; rebuke; reproof
berisping reprimand; catch up depreciation adjustment [Am.]
beroep profession; calling
beroep vocation (roeping)
beroep appeal (juridisch)
beroep op de kapitaalmarkt appeal to the capital market
beroep van banken op de centrale bank recourse of banks to the central bank
beroeps professional
beroepsaansprakelijkheid professional liability; professional liability insurance
beroepsaansprakelijkheidsverzekering professional indemnity insurance; vocational skill
beroepsbekwaamheid professional skill
beroepsbeoefenaar professional practitioner
beroepsbevolking labour force; professional duty (werkende bevolking)
beroepsbezigheid professional occupation
beroepscategorie occupational category
beroepschrift notice of appeal
beroepsethiek professional ethics
beroepsgedrag professional conduct; professional confidentiality
beroepsgeheim professional secret
beroepshalve by virtue of one’s profession
beroepshandelaar proprietary trader (in a bank) (bij een bank)
beroepskeuze choice of profession
beroepsleger regular army
beroepsmatig gedrag/optreden professional bearing
beroepsmatige (deskundige) zorg/aandacht professional care
beroepsmatige scherpzinnigheid professional acumen
beroepsmobiliteit occupational mobility
beroepsmobiliteit occupational mobility
beroepsnormen professional standards
beroepsongeval occupational accident
beroepsontwikkeling professional development; vocational training
beroepsopleiding/-onderwijs professional education and training
beroepsorganisatie trade association; professional organization; professional corporation [Am.] (handel, etc.)
beroepsorganisatie professional body (vrije beroepen)
beroepspensioenfonds occupational pensionfund
beroepspensioenregeling occupational pensionscheme
beroepsprocedures appeal procedures (teneinde in hoger beroep te gaan)
beroepsregister professional register
beroepsrisico business risk (zakelijk)
beroepsrisico occupational hazard (fysiek)
beroepssterfte occupational mortality
beroepstest occupational test
beroepsverantwoordelijkheid professional responsibility
beroepsverantwoordelijkheid op grond van ereregelen ethical responsibility
beroepsvereisten professional requirements; professional activity
beroepswerkzaamheid occupational activity
beroepsziekte occupational disease
berooid destitute
beroven to rob; deprivation
beroving robbery; messenger insurance
berovingverzekering cash in transit insurance; to engage (again)
berusten to acquiesce in (in inbreuk op rechten)
berusting acquiscence in; first step (in inbreuk op rechten)
beschadigd damaged; to sustain damage
beschadigd (verminkt) geld mutilated currency
beschadigd worden to incur damage
beschadigde borg surety called upon; guarantee; guaranty
beschadigde borg surety called upon
beschadigen to damage (schaden, benadelen)
beschermde cheque protected cheque (tegen veranderingen)
beschermde invoer protected imports; loan origination fee (van goederen)
beschermend contract protective covenant
beschermend tarief protective tariff
beschermend vonnis protective order
beschermende rechten protective duties
beschermheer patron
beschermheerschap patronage; to put into words; to express
bescherming protection
bescherming van belegger investor protection; portfolio investment
bescherming van de polishouder policy holder protection (verzekerde)
beschermingsclausule in leningovereenkomst debt covenant; anti-surprise attack construction
beschermingsconstructie protective construction
beschermingsmaatregelen protection measures
beschermingssleutel protection key
beschermingsteken protection character; earnings; revenue
beschikbaar available; balance in hand; balance on hand
beschikbaar saldo available balance
beschikbaarheid availability
beschikbaarheidscontrole availability check
beschikbaarheidsnuttigheid availability utility
beschikbaarhoudingsprovisie commitment fee (van bank)
beschikbaarstellingsprovisie commitment fee (van bank)
beschikbare kredietruimte available credit; available cash
beschikbare middelen available funds
beschikbare winst profit available for distribution
beschikken to draw (on an account) (opnemen van een rekening)
beschikken to decide (beslissen, bepalen)
beschikken over to dispose of
beschikkende bepaling dispositive provision
beschikkende functies disposal functions; order; decision
beschikking decree
beschikking over (dekking van) verlies/tekort dispositon of deficit; warrant of attachment
beschikking van de rechtbank tot derden beslag attachment order
beschikkingsbevoegdheid power of disposing of property
beschikkingsonbekwaamheid/-onbevoegdheid incapacity of disposing of property; inward; inbound [Am.]
beschouwing consideration
beschouwing opinion; expos; dissertation (mening)
beschouwing discussion; view (bespreking)
beschouwing contemplation (bespiegeling)
beschouwing treatise (verhandeling)
beschrijvend descriptive
beschrijvende statistiek descriptive statistics; report form
beschrijvende vorm narrative form; specification; inventory (bijv. verslag)
beschrijving description; purchase; procurement
beschuldigen to accuse; charge; indictment; buyer
beschuldiging accusation; procurement officer; materials buyer
beslag attachment
beslag leggen onder derden to garnish; attached debtor; sequestrator
beslag leggen op to attach (juridisch)
beslag leggen op goederen onder derden to attach property by garnishment
beslag onder derden garnishment; to sequestrate; to impound
beslag onder zichzelf attachment under oneself; to levy an attachment; to distrain (eigen beslag)
beslagene distrainee; distrainer; attacher; distraint; sequestration
beslaglegger attaching creditor; seizure; distrainment
beslaglegging attachment; attached debtor; to lay an embargo on
besliskunde decision theory; operations research [Am.]
besliskunde operational research; to contract; reduction; retrenchment (met behulp van operationeel onderzoek)
beslissen to decide; to give an award
beslissen to arbitrate upon; definitive (scheidsrechterlijk)
beslissen to rule; conclusive; final (van overheidswege)
beslissend decisive
beslisser decision maker (in een organisatie)
beslissing decision
beslissing om zelf te maken of in te kopen make-or-buy decision
beslissingsbevoegdheid power of decision
beslissingscentrum decision centre
beslissingsleer decision theory (theorie)
beslissingsmacht power of decision
beslissingsmodellen decision evaluation models
beslissingsregel decision rule
beslissingstabel decision table
besloten private; private company; close company
besloten vennootschap private (limited liability) company; close company; close corporation [Am.]
besloten vennootschap private limited liability company; shipment
besluit decision (beslissing)
besluit decree (verordening)
besluit resolution (in vergadering)
besluit conclusion (gevolgtrekking)
besluit formeel aannemen to adopt/to pass a resolution (in vergadering)
besluiteloos indecisive; indetermination
besluiteloosheid indecision
besluiten to decide (besluit nemen)
besluitvorming decision making
besluitvormingsproces decision making process
besluitvormingssysteem decision making system
besnoeien to abridge (verkorten)
besnoeien to curtail (van uitgaven)
besnoeien op uitgaven to cut expenditure; cutting down; retrenchment
besnoeiing curtailment
besnoeiing van kosten/onkosten trimming of costs/expenses
besparen to save; economy
besparing saving
besparingen savings (spaargelden)
bespreken to discuss
bespreken to review; to reserve; talk; conference (boek)
bespreken to book; interview; conversation (reserveren)
bespreking discussion
bespreking review; preliminary (recensie)
bespreking negotiation (onderhandeling)
bespreking debate (beraadslaging)
bestaanbaarheidscontrole possibility check (computer)
bestaansminimum minimum of existence
bestaansmogelijkheden means of subsistence
bestaansniveau subsistence level
bestaansvoorwaarden conditions of existence; social security; introductory part
bestaanszekerheid secured means of livelihood; preface; opening
bestand list
bestand portfolio (portefeuille)
bestand van kaarthouders cardholder base
bestanddeel element
bestanddelen van de jaarrekening elements of financial statements; to advise
bestandgeoriënteerd systeem file-oriented system
bestandsadres file address; file dump
bestandsafdruk file list
bestandsanalyse file analysis
bestandsbeheer file management
bestandsbeheerder file manager
bestandsbeheerssysteem file management system
bestandsbescherming file security
bestandsbeschrijving file description
bestandsbeveiliging file protection
bestandsbewerking file operation
bestandsbibliotheek file library
bestandscatalogus file catalogue
bestandscontrole totaal file check total
bestandsconversie file conversion
bestandsdoorzoeking file search
bestandsgegevens file data
bestandsgeheugen file storage
bestandsgeneratienummer file-version number
bestandskopie duplicated file
bestandslabel file label
bestandsnaam file identification
bestandsonderhoud file maintenance
bestandsorganisatie file organization
bestandsreconstructie file reconstruction
bestandsreconstructieprocedures file-reconstruction procedures
bestandsreorganisatie file reorganization
bestandstoegangsbescherming file access protection
bestandstoegangsbesturing file access control
bestandstoegangsprocedure file access procedure
bestandsvernietiging file purging
bestandsverwerking file processing; to surrender (to)
besteden van tijd to expend time; meddling (verbruiken)
besteding expense; employment of means (uitgave)
bestedingen costs and expenses
bestedingsbeperking restriction on spendings
besteedbaar inkomen disposable income
bestelauto delivery van
bestelbiljet order form (formulier)
besteldrempel recorder point; reorder quantity
bestelformulier order form
bestelgrootte order quantity
bestelgrootte voor kwantumkorting discount order quantity; reordering level
bestelkopie copy order
bestellen to order; goods ordered; delivery
bestelling order
bestelling contant cash order
bestelniveau reorder level
bestelniveausysteem reorder-level system
bestelperiode reorder interval
bestelpolitiek reorder policy; to place an order; to place an order with
besteltijd lead time
bestemde middelen designated funds
bestemmen to set apart for (van geld, etc.)
bestemming destination; appropriation
bestemming allocation; appropriated reserve (van middelen, winst, etc.)
bestemmingsreserve reserve for special purposes
bestendig lasting
bestendig toegepast consistently applied
bestendige gedragslijn consistency concept (= consistentiebeginsel)
bestendige gedragslijn in verslaglegging consistency in accounting; accounting consistency
bestendigheid consistency
bestendigheid in verslaglegging consistency in accounting
bestendigheidprincipe consistency principle (grondslag)
bestenorder order at best
bestenprijs best price; to invoke; te secure
bestens best efforts offering; market order (beursterm)
bestrijden van (on)kosten to defray expenses
bestrijden van een tekort/verlies to defray a deficit
besturen to govern; to control (regeren)
besturen to manage (bedrijf)
besturen to drive; to conduct; to administer (auto)
besturing control
besturing volgens het uitzonderingsprincipe control by exception
besturing van de keten van toeleveringsbedrijven; besturing van de keten van toeleveranciers supply chain management
besturing van de kosten van kwaliteitszorg quality cost management
besturings- en beheerscontrole procedures controls
besturingsbeslissing control decision
besturingscentrum control centre
besturingscode control code
besturingscomputer control computer
besturingseenheid controller
besturingsfunctie control operation
besturingsgegevens control data
besturingsinformatie control information
besturingsingang control input
besturingsopdracht control instruction
besturingsorgaan control unit; control system
besturingssysteem operating system
besturingsterminal control terminal; control
bestuur government (regering)
bestuur management; rule (bedrijf)
bestuur governance; administration; direction (algemeen, beleidsbepalend)
bestuur dat een verliesgevend bedrijf weer winstgevend kan maken turnaround management
bestuur gericht op maximale waardecreatie value based management
bestuur op basis van overleg consultative management; work centre management
bestuur op basis van verantwoordelijkheidscentra management by responsibility centre
bestuur van boven af top down control
bestuur volgens gestelde doelen management by objectives
bestuur volgens het uitzonderingsprincipe management by exception; administrator; director
bestuurder manager
bestuurder belast met de uitvoerende leiding executive director; managerial accounting
bestuurlijk informatiesysteem management information system (M.I.S.)
bestuurlijke administratie management accounting (verslaglegging)
bestuurlijke controle management controls
bestuurlijke informatica administrative informatics
bestuurlijke informatiebehoeften management information requirements
bestuurlijke informatiekunde management information science; accounting information system; executive information system
bestuurlijke informatieverzorging management information accounting
bestuurlijke planning management planning; management committee
bestuurscollege executive committe
bestuurscontroles management checks
bestuurseconomie managerial economics; executive function
bestuursfunctie managerial function
bestuurskunde management science; member of the committee
bestuurslid member of the board
bestuursmodel gebaseerd op tegenstellingen tussen leiding en uitvoering van de arbeid adversarial model of management
bestuursniveau managerial level; management training; executive education
bestuursopleiding management education
bestuursorgaan administrative organ
bestuursorgaan governing authority; board of directors; executive board (overheid)
bestuursraad board of management
bestuursverantwoording/-verslaglegging management representation; committee meeting
bestuursvergadering board meeting
bestuurswetenschap management science
bestuurszetel seat on the board
betaalautomaat pay terminal
betaalbaar payable (to) (aan)
betaalbaar affordable (financieel draagbaar)
betaalbaar aan order payable to order
betaalbaar in de valuta van uitgifte payable in exchange (van waardepapier)
betaalbaar in termijnen payable in instalments; due on demand; payable at sight
betaalbaar op zicht payable on demand
betaalbaar stellen to make payable
betaalbare (redelijke) prijs affordable price; to examine; to survey
betaalcheque guaranteed cheque
betaald antwoord prepaid reply
betaald verlof compensated absence [Am.]; cheque guarantee card
betaald verlof compensated absence
betaald verlof compensated absence [Am.]
betaaldag payment date; transaction card [Am.]
betaalde goodwill purchased goodwill
betaalde informant paid informer
betaalde interest interest paid
betaaldiensten money transfer services; payment card; debit card (per bankgiro)
betaalkaart bank card
betaalkantoor paying agent
betaalmiddel instrument of payment
betaalmogelijkheden facilities of payment; bank creditcard; cheque card; transaction account [Am.]; checking account [Am.] (middelen)
betaalpas bank bank card; drawing account; chequeing account
betaalrekening transfer account
betaalrekening waarop debetstand (tot bepaald bedrag) is toegestaan overdraft checking account [Am.]
betaalstaat pay sheet (loonlijst)
betaalstaat pay schedule (bijv. crediteuren)
betaalwissel payment bill
betalende abonnee paying subscriber; paid subscriber [Am.]
betaler payer; authority (algemeen en van wissel of cheque)
betaling payment
betaling achteraf payment in arrear
betaling bij opdracht payment with order
betaling door een ander payment for honour (dan betrokkene van wissel)
betaling eisen to demand payment
betaling in baar geld specie payment (specie)
betaling in contanten payment in cash
betaling in natura payment in kind
betaling naar rato voortgang van werk progress payment
betaling onder protest payment supra protest; cash against documents (van wissel of cheque)
betaling op de hoofdsom principal payment
betaling per drie maanden payment at three months
betaling tegen documenten payment against documents
betaling verlangen to demand payment
betaling vooraf payment in advance
betaling zonder documenten clean payment
betalingsadvies payment advice note
betalingsbalans balance of payments; external surplus
betalingsbalansoverschot balance of payments surplus; external deficit
betalingsbalanstekort balance of payments deficit
betalingsbelofte promise to pay
betalingsbewijs payment voucher
betalingscircuit payments circuit; payment terms
betalingscircuit payments circuit
betalingscondities terms of payment
betalingscyclus payments cycle
betalingsgarantie payment bond
betalingsgedrag payment performance; settlement discount (van debiteur)
betalingskorting cash discount
betalingskrediet payment credit
betalingsmandaat pay warrant
betalingsmandaat pay warrant; power of attorney; proxy
betalingsmechanisme payments mechanism
betalingsmoeilijkheden financial difficulties
betalingsopdracht payment order; composite check [Am.]
betalingsopdrachtenlijst list of payment orders (voor bank)
betalingsovereenkomst payments agreement; liability to pay
betalingsplicht obligation to pay
betalingsprocedure payment procedure
betalingsprovisie payment commission
betalingsregeling payments agreement
betalingsregeling extension agreement (met uitstel)
betalingssysteem payment system (algemeen)
betalingssysteem disbursement system; date of payment (organisatie in een bedrijf)
betalingstermijn term of payment; flow of payments; funds transfer
betalingsverkeer financial traffic
betalingsverleden payment record; solvency
betalingsvermogen ability to pay; settlement terms
betalingsvoorwaarden terms of payment
betalingsvoorwaarden terms of payment
betalingswijze mode of payment; to open; to inauguratete
betekening legal notice (juridisch)
betekening van document service of a document
betekenis meaning
betoog argument
betrekken to involve (in) (bij)
betrekking hebben op to refer to; relating to
betrekking hebbend op pertinent to; with referance to; relating to
betrekkingen met beleggers investor relations
betrokkene drawee (van wissel of cheque)
betrokkenheid involvement
betrouwbaar reliable; solid
betrouwbaar sound; trustworthiness; dependability (solide, degelijk)
betrouwbaarheid reliability; solidity
betrouwbaarheid soundness (soliditeit, degelijkheid)
betwistbaar contentious
betwistbare kwestie contentious/controversial issue
betwiste vordering contested claim
betwisten to contest
betwisten to litigate; litigated claim; unliquidated claim (met proces)
beurs exchange
beurs purse (portemonnaie)
beurs index stock exchange index
beurs voor termijnzaken futures exchange; leading indicator; economic indicator
beursbarometer business barometer
beursbediende broker’s clerk; stock exchange tax
beursbelasting exchange tax; stock exchange report
beursbericht market report
beursbestuur committee of the stock exchange
beursdag stock exchange day
beursfonds stock exchange security
beursgemachtigde authorized stock exchange clerk
beursgenoteerde onderneming listed company (on the stock exchange)
beurskapitalisatie market capitalization; stock exchange quotation (beurswaarde van een vennootschap)
beurskoers price on the stock exchange
beursmakelaar stock-broker
beursnis stock exchange booth
beursnota cover note; listing on the stock exchange [Am.]; stock exchange quotation (sluitnota)
beursnotering quotation on the stock exchange
beursorder stock exchange order
beursoverval surprise takeover (van onderneming via beursaankopen)
beurspolis bourse policy
beursprijs quoted market price
beursreglement stock exchange regulations
beursspeculant stock exchange operator
beursvakantie bank holiday; quoted market value
beursvloer stock exchange floor; current rate; stock exchange value
beurswaarde market value
beurswaarde market capitalization (van een vennootschap)
beurszaken stock exchange transactions
beurszegel stock exchange turnover tax
beveiligen to protect (beschermen)
beveiligen to secure; safeguarding; security (veilig stellen)
beveiliging protection; asset security; safeguarding of assets
beveiliging van waarden asset protection; protection service company
beveiligingsdienst guard service company
beveiligingssysteem security system; heavy terminal
bevel tot huiszoeking search warrant
bevelschrift writ; to bear out; to endorse; to uphold (juridisch)
bevestigd krediet confirmed credit
bevestigen to confirm (figuurlijk)
bevestigen van ontvangst to acknowledge receipt
bevestigend confirmative; letter of representation; written representation (figuurlijk)
bevestigend antwoorden to reply in the affirmative
bevestigend bewijs corroborative evidence; affirmative; corroborative
bevestiging confirmation (figuurlijk)
bevestiging (mededeling) van de directie management representation; affirmation; corroboration
bevestiging bij de jaarrekening representation letter; endorsement (volledigheidsverklaring)
bevinding finding(s)
bevoegd entitled
bevoegd orgaan van de rechtspersoon competent administrative organ of the legal entity
bevoegde gebruiker authorized user; competence (competency); qualification
bevoegde toegang authorized access; power(s); empowerment
bevoegdheid authority
bevoegdheid krachtens trustakte power in trust
bevoegdheid om af te wijken variance power (van opdracht/richtlijn)
bevoegdheid tot overdracht of vervreemding power of alienation
bevoegdheid tot tekenen authority to sign; authority lines
bevoegdheidslijnen lines of authority; level of authority
bevoegdheidsniveau authority level
bevoegdheidsverlening van onderen af bottom-up empowerment (aan lagere regionen in een organisatie)
bevoordeelde beneficiary (begunstigde)
bevoordelen to favour
bevooroordeeld prejudiced
bevoorrechte vordering preferential claim; privileged claim
bevoorrechte vordering privileged claim
bevoorrechten to privilege; preferential claim
bevoorschottingspercentage advance percentage (dekkingspercentage)
bevriezen van een rekening to block an account (blokkeren)
bevroren activa frozen assets
bevroren fondsen frozen funds (geldmiddelen)
bewaarbedrijf depositary company; guardian; caretaker
bewaarbestand retention file; depositary; custodian
bewaarder keeper; registrar of mortgages
bewaarder der hypotheken recorder of mortgages
bewaarder van documenten escrow agent (m.b.t. openbare lening)
bewaarder van registers registrar
bewaardiensten custodial services; deposit
bewaarfunctie custodial function; safe custody; safe keeping
bewaargeving custody
bewaarloon custody charge(s); custodian; bailee; safe keeping
bewaarnemer depositary; deposit; safe custody
bewaarneming custody
bewaarplaats repository; preservation period (for books and records) (opslagplaats, magazijn)
bewaartermijn retention period
bewaken to guard; protection service company (beschermen)
bewaken to monitor; to watch; to protect (toezicht houden op, onder controle houden)
bewakingsonderneming guard service company; intercompany sales and purchases
bewaren to retain (documents) (van stukken)
bewarende functie keeping function; safe keeping
bewaring safe custody (van waardepapieren)
bewaring van administratieve bescheiden record retention
beweging- en tijdstudie motion and time studies; interim injunction; interlocutory decree [Am.]; to say
beweren to assert
beweren to maintain; contention; statement (sterker)
beweren to allege; allegation (aanvoeren)
bewering assertion
bewerking operation (het bewerken)
bewerking job (hoeveelheid werk voor computer: karwei)
bewerkingkosten cost(s) of conversion
bewerkingsdiagram operations flowchart; conversion cost(s)
bewerkingskosten costs of conversion; exceptional non-recurring costs
bewerkingswijze mode of operation
bewerkstelligen to effect
bewezen diensten services rendered
bewijs proof
bewijs testimony (getuigenis)
bewijs certificate (certificaat, verklaring)
bewijs (certificaat) van herkomst certificate of origin
bewijs m.b.t. aanspraak proof of claim (op verzekeringsuitkering)
bewijs van bekwaamheid certificate of proficiency
bewijs van deelneming in het eigen vermogen equity instrument
bewijs van eigenaarschap proprietorship certificate
bewijs van eigenaarschap proprietorship certificate; deed of title
bewijs van eigendom title deed; letters of conservatorship [Am.]
bewijs van gerechtelijke aanstelling als curator letters of guardianship
bewijs van goed gedrag certificate of good conduct
bewijs van herkomst certificate of origin
bewijs van het tegendeel proof to the contrary; to have a conflicting interest
bewijs van inleg paying-in slip; extra leaf; inserted leaflet
bewijs van lidmaatschap certificate of membership
bewijs van Nederlanderschap certificate of Netherlands nationality
bewijs van onvermogen certificate of poverty
bewijs van overdracht transfer certificate
bewijs van overlijden death certificate; provable
bewijsbaar demonstrable; to carry evidence
bewijskracht hebben to constitute evidence; onus of proof
bewijslast burden of proof; evidential matter
bewijsmateriaal evidence; proof; title deed; document in support
bewijsmiddel evidence; documentary evidence; exhibit
bewijsstuk voucher
bewijsstuk van remise/overboeking transfer voucher
bewijsvoering argumentation; to substantiate; to verify
bewijswaarde evidential value; to show; to demonstrate
bewijzen to prove
bewijzen van diensten to render services
bewilligen to consent to; to concede (in)
bewilligen in to grant; acquiescence (eis, verzoek)
bewilliging consent
bewind government; trustee; receiver (in bankruptcy)
bewindvoerder administrator
bewindvoering administration
bewoner occupant
bewoner-eigenaar owner-occupier
bewoning occupancy
bewustwording awareness
bezet engaged
bezetting occupation; capacity usage ratio; activity ratio [Am.] (militair)
bezetting filling; ratio of operating activity; processing ratio (computer); utilization ratio; volume ratio; occupancy rate (of real estate); capacity factor (ambt)
bezettingsgraad capacity ratio
bezettingsplanning occupation planning; capacity usage variance; capacity variance
bezettingsverschillen volume variance; crowded
bezien van het standpunt dat from the point of view that; to hold the view that; to take the position that
bezigheid occupation; work; business
bezigheid employment; Intergroep (werk, taak)
bezit possession
bezit ownership (eigendomsrecht)
bezit estate (landgoed, boedel)
bezit holding(s); tenancy (effecten, etc.)
bezit constructive possession (berustend op duidelijk wettig bewijs)
bezit property; assets (bezitting, eigendom)
bezit dat geen inkomen oplevert non-investment property
bezit geldt als volkomen titel possession is title; to own; to have
bezit uit nalatenschap voor onbepaalde tijd estate at will; to hold
bezit/eigendom dat wordt gedoogd na verloop van de titel tenancy at sufferance
bezitloos pandrecht non-possessory lien
bezitloos vermogen non-possessory estate; future estate
bezitten to possess; property owning
bezittend propertied; propertied class
bezittende klasse property owning class
bezitter possessor; proprietor
bezitter owner (eigenaar)
bezitter holder; possession; estate (van effecten, etc.)
bezitter van eigendomstitel title holder
bezitting property
bezittingen effects (roerende)
bezittingen en verplichtingen assets and liabilities
bezoldigen to pay; pay; remuneration; to cancel; to rescind
bezoldiging salary; to retract; to revoke
bezuinigen to economize; retrenchment; curtailment
bezuiniging economy
bezuiniging(en) door voortbrenging/productie op grote schaal economics of scale; plotter
bezuinigingscommissie retrenchment committee; schemer; machinator
bezwaar objection
bezwaar drawback (nadeel)
bezwaar obstacle (hindernis)
bezwaar difficulty (moeilijkheid)
bezwaar demurral; encumbered with mortgage; mortgaged; declaration of complaint (tegenwerping)
bezwaard encumbered; petition; appeal (eigendom)
bezwaarschrift notice of objection
bezwaarschrift tegen aanslag indienen to appeal against one’s assessment
bezwaren to encumber (met schulden)
bezwaren (moeilijkheden) opleveren to present difficulties; to be unsuccessful
bezwaren aanvoeren tegen to raise objections against; to mortgage; to hypothecate [Am.]
bezwaren met hypotheek to encumber with mortgage
bezwarend damaging (van feiten)
bezwarend aggravating (van omstandigheden)
bezwarend onerous; incriminating (van bepalingen, voorwaarden)
bezwarende voorwaarden onerous terms
bezwaring encumbrance (schuldenlast)
bibliothecaris librarian
bibliotheek library
bibliotheekbeheerprogramma library maintenance program; unfit for service
bieden to offer
bieden en laten bid and asked (effectenhandel)
bieder bidder
bieding bid; buying price
biedingen worden ingewacht tenders are invited; bid price (securities); price offered
biedkoers buying rate (foreign exchange); price offered
biedprijs bid price
bij acclamatie gekozen elected by acclamation
bij de massa verkopen to sell by the lump; manufactured on a mass-production scale
bij elkaar tellen to add up
bij gebreke van in the absence of
bij het nagaan van onze boeken on going through our books; to verify
bij hoofdelijke stemming by poll
bij informatie on inquiry
bij inschrijving aanbieden to put up for tender; to invite subscriptions; to invite applications
bij meerderheid van stemmen by a majority of votes
bij nadere beschouwing on closer inspection; earnings; revenue
bij ontstentenis van in the absence of; failure
bij staken van stemmen beslist het lot when the votes are equally divided
bij staking van stemmen in the event of an equality of votes
bij testament legateren to dispose of by will
bij vergelijking van on comparing
bij verstek by default
bij volmacht by proxy
bij voorraad uitvoerbaar immediately enforceable; to take effect at once (van vonnis)
bij vooruitbetaling te voldoen payable in advance; to be prepaid
bij wanbetaling in case of non-payment; in default of payment
bij zijn leven in his lifetime; to survive
bijbetalen to pay in addition; surcharge
bijbetaling additional payment
bijbetrekking side line (bijbaan)
bijblijven to remain up to date
bijboek subsidiary (auxiliary) book; to write up; to post up
bijboeken to enter
bijboeking van kapitaal writing up of capital
bijdrage contribution; segment margin
bijdrage treatise (verhandeling)
bijdrage aan brutowinst contribution margin (door bedrijfsonderdeel)
bijdrage aan liefdadigheidsinstelling charitable contribution
bijdrage in contanten cash contribution
bijdrage in contanten cash contribution; essay
bijdragen to contribute; national insurance contributions
bijdragen in natura non-monetary grants (subsidies, premies)
bijdragen met betrekking tot activa grants related to assets (subsidies, premies)
bijdragen sociale verzekering social security contributions
bijdrage-plichtig contributory
bijdrager contributor
bijdrageregeling contributory scheme
bijeenbrengen van kapitaal to raise capital
bijeenkomen to meet; conference; assembly
bijeenkomst meeting; to convene; to convoke
bijeenroepen to call
bijgaand enclosed
bijgebouw outbuilding; to fill out [Am.]
bijkantoor branch office; to sink home
bijkomende bedrijfsactiviteiten ancillary operations; additional charges; ancillary costs
bijkomende kosten extra charges; (employee) perquisite
bijkomende kosten additional charges
bijkomende vergoeding fringe benefit; employee perquisite (verbonden aan een functie)
bijkomende vergoeding fringe benefit; incidental; secondary (verbonden aan een functie)
bijkomstig accidental
bijkomstige gegevens auxiliary data
bijlage annex(e)
bijleggen to lose on; to reconcile; to arrange (van geld)
bijleggen to settle (van geschil)
bijlegging settlement; to accede to; to comply with (van geschil)
bijna geld near money; cash equivalents
bijna kasmiddelen near cash items
bijpassen to pay in addition; resident
bijproduct by-product; examination; perusal
bijschrijven to add (bijvoegen)
bijschrijven to write up; to send in; to hand in (van boeken)
bijschrijven to insert; to post up; to enter (tussenvoegen)
bijschrijven op iemands rekening to credit to a person’s account
bijslag extra payment; children’s allowance
bijsluiten to enclose; to start at
bijstaan en aanzetten tot to aid and abet; understanding
bijstand assistance; income support
bijstand financial assistance; supplementary allowance; family income supplement (financieel)
bijstand supplementary benefit; supplementary benefit act (sociale uitkering)
bijstandswet financial assistance act
bijstorten to make an additional payment
bijstorten to remargin (bij onvoldoende marge)
bijstorting additional payment; margin notice
bijstortingsverplichting margin call (bij onvoldoende marge)
bijtellen to add; inclusion
bijtelling addition
bijverdienste side earnings/income; to attach (n)
bijvoegen to add; inclusion
bijvoeging addition; to update
bijwerken to write up (van boeken, administratie)
bijwonen to be present; unessential; side issue
bijzaak matter of secondary (minor) importance
bijzonder particularly; strange; singular (bijwoord)
bijzonder outstanding (saillant)
bijzonder (speciaal); exclusive interest (bijv. nw.)
bijzonder exceptional; extraordinarily; exceedingly; greatly (buitengewoon)
bijzonder peculiar (eigenaardig)
bijzonder excessive; exceptionally; uncommonly (buitensporig)
bijzonder specific; exceptional items (van doel, eigenschappen)
bijzonder preeminent (uitblinkend, bij uitstek)
bijzonder belang separate interest; of special importance
bijzonder gekruiste cheque special crossed cheque
bijzonder gekruiste cheque special crossed cheque
bijzonder geval exceptional case; knock-out price (popular language); dirt cheap price (popular language)
bijzonder lage prijs nominal price; special risk
bijzonder risico special hazard
bijzonder voorrecht special privilege
bijzonder/speciaal voorrecht special privilege
bijzondere (specifieke) kosten specific costs
bijzondere aanbieding special offer; extraordinary income and expenditure; extraneous items
bijzondere baten non-operating income (niet uit exploitatie)
bijzondere baten en lasten extraordinary profits and losses; non-recurring income
bijzondere bepalingen covenants (in een overeenkomst)
bijzondere bevoegdheid special power
bijzondere bijdrage special contribution; to make a contribution to (aan pensioenfonds)
bijzondere correspondent special correspondent (van krant)
bijzondere curator special guardian; inexact (door rechtbank aangesteld voor bepaald doel)
bijzondere dotatie special contribution (aan pensioenfonds)
bijzondere financiering special financing
bijzondere kruising special crossing
bijzondere kruising special crossing (cheque or bill of exchange) (cheque of wissel)
bijzondere kwaliteiten pre-eminent qualities (in het bijzonder)
bijzondere lasten non-operating expenses (niet behorend tot de bedrijfslasten)
bijzondere motie special resolution (besluit in aandeelhoudersvergadering)
bijzondere opdracht special engagement; unusual items
bijzondere posten special items
bijzondere prestatie outstanding achievement
bijzondere rechtbank special court
bijzondere schadevergoeding special damages
bijzondere trekkingsrechten special drawing rights (SDR)
bijzondere trekkingsrechten special drawing rights (S.D.R.)
bijzondere vergadering van aandeelhouders special meeting of shareholders
bijzondere volmacht special power of attorney
bijzondere voogd guardian ad litem (voor vertegenwoordiging in gerechtelijke procedure)
bijzondere voogd special guardian (door rechtbank aangesteld voor bepaald doel)
bijzonderheden particulars (volledige informatie)
bijzonderheid particular detail
bijzonderheid feature (kenmerk)
bijzonderheid speciality (specialiteit)
bijzonderheid peculiarity; characteristic (eigenaardigheid)
bilateraal bilateral
bilateraal akkoord bilateral agreement
bilaterale handel bilateral trade; bilateral contract
bilaterale overeenkomst bilateral agreement; journal
biljoen billion; anniversary
billijk fair
billijk reasonable (redelijk)
billijk just; moderate (rechtvaardig)
billijk kopen to buy at a moderate (reasonable) price; equitable
billijke (rechtvaardige) regeling equitable settlement
billijken to approve of; in justice; in equity; justness; equity
billijkerwijze in fairness; reasonableness; justice
billijkheid fairness
billijkheidsoverwegingen equitable considerations; right
bimetallisme bimetallism
binair binary
binair cijfer binary digit
binair systeem binary system; juridical
binden to bind; obligatory; conclusive (figuurlijk)
bindend binding; binding award
bindend advies binding opinion
bindend karakter binding nature; binding contract
bindend verklaren giving the force of law
bindende arbitrage binding arbitration
bindende handtekening binding signature
bindende overeenkomst binding agreement; binding award
bindende uitspraak binding verdict
bindende verplichting binding obligation
bindende verplichting binding obligation
binnen een groep intra-group
binnen een staat intra-state
binnen het kader vallen to come/to fall within the scope
binnen n jaar vervallend gedeelte van schulden current maturities (op lange termijn)
binnendienst indoor staff; jurist
binnenlands inland
binnenlands betaalmiddel/geld domestic currency
binnenlands incasso domestic collection; domestic market
binnenlands product domestic product; internal national debt
binnenlands tarief inland rate
binnenlands telegram inland telegram
binnenlands verbruik home consumption; domestic sales
binnenlandse aangelegenheden internal affairs
binnenlandse accept domestic acceptance
binnenlandse cheque domestic cheque
binnenlandse deelneming investment in a domestic company; particpating interest in a foreign based company/operation
binnenlandse dochtermaatschappij domestic subsidiary
binnenlandse factuur inland invoice
binnenlandse geldhoeveelheid domestic money supply; internal trade; home trade
binnenlandse handel domestic trade
binnenlandse markt home market; domestic sales
binnenlandse omzet home sales; domestic corporation [Am.]
binnenlandse onderneming domestic company (vennootschap)
binnenlandse staatsschuld internal debt
binnenlandse staatsschuld internal debt
binnenlandse verbindingen domestic communications; domestic consumption
binnenlandse verkopen home sales; domestic demand
binnenlandse vraag home demand; home bill
binnenlandse wissel inland bill of exchange
binnensmokkelen to smuggle into
bio-industrie factory farming
bio-medische gezondheidsproducten life-science products
bio-medische wetenschappen life sciences
bit bit (gegevenseenheid computer, 0 of 1 in binair systeem)
blad leaf (of tree and of paper)
blad page (zijde)
bladdrukker page printer
bladerprogramma browser; land registry office; property register (voor computernetwerk)
blanco blank
blanco connossement blank bill of lading; general endorsement
blanco endossement blank endorsement; general endorsement
blanco formulier blank form
blanco incasso clean collection; open credit; unsecured credit
blanco lening unsecured loan
blanco-aandeel bearer (unregistered) share
blanco-accept blank acceptance
blanco-cheque blank cheque
blanco-cheque blank cheque; cheque to bearer
blanco-endossement blank endorsement
blanco-formulier blank form; clean credit
blanco-krediet blank credit
blanco-kredietbrief blank letter of credit; straight loan
blanco-ondertekening blank signature; transfer in blank
blanco-overdracht blank transfer
blanco-regel blank line; blank vote
blanco-stem abstention
blanco-volmacht blank power of attorney
blijken to appear to be
blijven staken to continue on strike; there is a tie
blijvend lasting
blijvende arbeidsongeschiktheid permanent disablement
blijvende invaliditeit permanent disablement; invalid
blijvende invaliditeit permanent disability; standing) charges; expenses
blijvende kosten fixed (overhead
bliksem-stakingsactie lightning strike; house
blinde kopie blind copy
blocnote note pad; applicant; prospect
bloedverwanten blood relations; blood relationship; kindred
bloedverwantschap consanguinity; opportunity
bloementeelt floriculture
blok box (in schema)
blok block (groep van tekens, etc.)
blokdiagram block diagram
blokkeren to block
blokkerende minderheid blocking minority
blokorder block order (purchase) (aankoop)
blokschema block diagram
blokstempel block stamp
blootstaan aan to be exposed to (onderworpen zijn aan)
blootstellen to expose
blootstelling aan aansprakelijkheid liability exposure
blootstelling aan risico exposure to risk
blote eigenaar bare owner; financing
blote eigenaar bare owner
blote eigendom bare property; bare ownership
blote eigendom bare property
bod offer
bod met betaling in contanten cash offer
bode messenger; by special messenger
bodem pensioen basic pension; floor price
bodembeslag attachment of goods and chattels found on the premises
bodemerij bottomry
bodemerijbrief bottomry bond
bodemerijlening bottomry loan
bodemloze put sinkhole (figurative) (figuurlijk)
bodemprijs price-floor
bodemsanering decontamination of the soil; ground pollution
bodemverontreiniging ground contamination
bodemvervuiling idem als ‘bodemverontreiniging’
boedel estate; cession
boedelafstand assignment
boedelbeschrijving inventory
boedelkosten executory costs
boedelkrediet credit granted to an insolvent estate; (estate) administrator
boedelscheiding division
boedelschuld debt of the estate
boedelvolmacht power of attorney to dispose of an estate
boeken to book; books and records
boeken en bescheiden accounting records
boekenbon book token (geschenkbon)
boekencontrole audit (of the books); inspection (of the books); audit (of the books)
boekenonderzoek examination
boekhandel book trade; funds in hand; cash in hand (in ruime zin: de bedrijfskolom)
boekhoudafdeling bookkeeping department; accountant
boekhouden bookkeeping; accounts department; accounting department
boekhouder bookkeeper; accounting
boekhouding bookkeeping
boekhoudkundig bookkeeping; accounting equation; balance sheet equation
boekhoudkundig evenwicht bookkeeping equation
boekhoudkundig winstbegrip accounting concept of profit
boekhoudkundige accountant; ledger clerk
boekhoudkundige fout accounting error; administratieve (boekhoudkundige) fout; accounting error; administratieve (boekhoudkundige) fout; accounting error
boekhoudkundige kracht accounts clerk; accounting machine
boekhoudmachine bookkeeping machine; female bookkeeper
boekhoudster lady bookkeeper
boekhoudsysteem accounting system
boekhoudtheorie accounting theory; accounting (work)
boekhoudwerk bookkeeping (work); intercompany accounting
boeking entry; entry date
boeking op tussenrekening suspense entry
boekingsdatum posting date
boekingsdocumentatie accounting evidence
boekingsmethodiek accounting practice
boekingspost book entry
boekingsstation booking terminal; source document (computer); ticket [Am.]
boekingsstuk voucher; bookkeeping technique
boekingstechniek accounting technique
boekjaar financial year
boekschuld book debt; book loss (van schuldenaar)
boekverlies loss (on a sale)
boekvoorraad book inventory; stated value
boekvoorraad book inventory [Am.]; book stock
boekvordering book debt; carrying value; carrying amount (van schuldeiser)
boekwaarde book value
boekwaarde book value
boekwaarde vr afschrijving gross carrying value; diminishing balance method
boekwaarde-methode declining balance method (van afschrijving)
boekwaarde-methode met versnelde afschrijving double declining balance method [Am.]
boekwinkel online bookstore; gain (on a sale) (gekoppeld aan centrale computer)
boekwinst book profit
boete penalty
boete bij schuldaflossing debt redemption premium; early withdrawal penalty; early repayment penalty
boete bij vervroegde opname interest penalty; early redemption penalty; prepayment fee
boete bij vervroegde schuldaflossing prepayment penalty
boete-aanslag assessment of penalty; penalty bond
boeteheffing levying (raising) of a fine
boete-rente penalty interest; interest on past due accounts
boete-rente op achterstallige posten interest on arrears
boete-tarief penalty rate; to tumble (down); to drop
bon chit; book of chits
bonboekje coupon book
bonus bonus
bonus bij aanvaarding nieuwe baan signing bonus; year end bonus (premie bij ondertekening arbeidsovereenkomst)
bonus over omzet loyalty discount
bonusaandeel bonus share; scrip issue
boomstructuur tree structure (keten-adressering)
boorinstallatie drilling rig (voor gas of olie)
bordereau paying-in slip
borderel statement
borderel van hypotheek extract of mortgage deed; sponsor
borg surety; surety bond; guarantee bond; guaranty bond (persoon)
borg security; security company (onderpand)
borg staan voor to stand (to be) surety (bail) for; to give security; to give a guarantee
borg stellen to guaranty; customs deferment bond
borgmaatschappij guarantor company
borgsom caution money; guarantee; guaranty
borgstelling voor douanerechten customhouse bond; surety bonding fund
borgstellingfonds security fund
borgstellingverzekering suretyship insurance; conduct money; caution; suretyship; bail
borgtocht security; bailor
borgtochtgever surety; penal bond [Am.]
bottom-up benadering bottom-up approach (opbouw van onderen af)
boulevard blad tabloid (populaire krant)
bouw building; construction contract (het bouwen)
bouwcontract building contract
bouwfonds building fund
bouwgrond building land
bouwhypotheek building mortgage; year of building
bouwjaar year of construction
bouwkapitaal building capital
bouwkas building society
bouwkas-hypotheek building society mortgage loan; cost(s) of construction
bouwkosten building costs
bouwkundige beroepen constructional occupations
bouwlening construction loan; construction company
bouwmaatschappij building company
bouwmaterialen building materials; construction industry
bouwnijverheid building industry; builder; contractor
bouwondernemer building contractor; company in the construction industry
bouwonderneming building company
bouwopzichter building inspector
bouwplaats site; construction interest
bouwrente interest during construction (period)
bouwrijp maken site preparation (voor bouwen)
bouwspaarkas building society
bouwsteen building block (bij tekstverwerking)
bouwsubsidie building grant; building plot
bouwterrein building site
bouwvak building trade; tumbledown
bouwvallig dilapidated
bouwvereniging building society
bouwvergunning building licence
bouwverordening building regulations; constructional work
bouwwerkzaamheden building operations; child allowance; child deduction
boven de partijen staan to be above parties; lot
boven de streep above the line; to cross out; to cancel (fig.)
boven pari above par; par rate
boven zijn stand leven to live beyond one’s means; during his life
boven/ondergrenzen high/low limits
bovengrens upper boundary (hoogste grenswaarde)
braakliggend land fallow land; smudge; blotch
branche line of business
branchegemiddelde industry average
branchegroep line of business
brancheregeling branch arrangement; to make complaint
brand assurantiepremie fire insurance premium
brand- en inbraakvrij fire-and-burglar proof
brandassurantie fire insurance
branddetectiesysteem fire detection system; vault
brandende kwestie hot issue
brandkast safe
brandkast onder dubbel slot dual key safe; fire hazard
brandrisico fire risk; fire damage; loss by fire (financial)
brandschade damage by fire
brandschaderekening fire account; incendiarism
brandstichting arson
brandverzekering fire insurance
brandverzekeringsmaatschappij fire insurance company
brandverzekeringspolis fire insurance policy
brandverzekeringspremie fire insurance premium
brandvrije kluis fire-proof safe; patronage
breedvoerig ample; to report fully
breedvoerig rapporteren to report in detail
breuk breakage
breuk fraction; common fraction (gebroken getal)
breukpercentage percentage of breakage(s)
breukschade loss by breakage
breukvrij free from breakage; client
brevet akte original instrument (originele notariële akte voor partijen)
brief management letter; letter for underwriters (met bevindingen en aanbevelingen van controlerend accountant aan directie)
brief ter bevestiging letter of confirmation
brief van accountant bij ongecontroleerde jaarstukken/overzichten comfort letter; header [Am.] (in een prospectus gepubliceerd)
brief van verpanding letter of hypothecation; letter of lien (verpandingsakte)
briefhoofd letter head
briefpost letter post; pamphlet; booklet
brochure brochure
broederschap fraternity
broeikaseffect greenhouse effect
bron source
bron van inkomsten source of income; withholding tax
bronbelasting tax collected at the source (bronheffing)
broncode source code
brondocument source document
brongegevens source data; deduction at source
bronheffing levy at source
bronnenbestand source file
bronprogramma source program (van computer)
bronprogrammabibliotheek source program library
bronprogrammalijst source listing
bruikbaarheid usefulness (nut)
bruteren to gross up (omrekenen van netto tot bruto)
bruto gross
bruto nationaal product gross national product (GNP)
bruto vaste activa gross fixed assets
bruto voor netto gross (weight) for net
bruto winst gross profit; gross margin; gross income
bruto winstmarge gross profit margin
bruto winstmarge contribution margin; segment margin; contribution (bijdrage van bedrijfsonderdeel)
brutobedrijfsresultaat gross operating profit and loss; gross earnings
brutobesparingen gross savings (spaargelden)
bruto-inkomen gross income
bruto-investeringen gross investments
brutokasstroom uit bedrijfsuitoefening working capital from operations; gross spread (on securities issue)
brutoloon gross wage(s); gross domestic product (GDP)
brutomarge gross margin
brutomarge gross margin
brutomethode method of gross presentation; gross return; gross turnover (van presentatie)
bruto-omzet gross sales; gross revenue
bruto-opbrengst gross proceeds
brutopremie gross premium
brutoreserve gross reserve; gross return
brutoverkopen gross sales
brutoverlies gross loss
brutovermogen/nalatenschap gross estate; gross margin; contribution [Am.]
brutowinst gross profit; mark-up for profit
brutowinst mark-up (marge, opslag)
brutowinstanalyse gross profit analysis
brutowinstcontrole gross profit test; retail method; retail inventory method
brutowinstmethode gross profit method; gross margin percentage
brutowinstpercentage gross profit percentage
brutowinstverhouding gross profit ratio; estimate (percentage)
budget budget
budgetafwijking budget variance
budgetbeheersing budgetary control
budgetbeheersingssysteem budgetary control system
budgetcontrole budgetary control
budgetfinanciering budget financing
budgetoverschrijding budget overrun
budgetperiode budget period
budgetrekening budget account; planning programming and budgeting system (P.P.B.S.); program budgeting
budgetsysteem budgetary control system
budgettair budgetary
budgettaire middelen budgetary resources
budgetteren to budget
budgettering budgeting
buffer-eenheid buffer unit; buffer storage
bufferen buffering (of data) (van gegevens)
buffer-geheugen buffer memory
buffer-vermogen buffer capital; safety stock; buffer-inventory [Am.]
buffervoorraad buffer stock
buiten (alle) verhouding out of (all) proportion
buiten bedrijf out of service (operation); to shut down; to close down
buiten bedrijf stellen to place (put) out of service; trade and industry; industrial circles (life)
buiten bezwaar van de schatkist at one’s own expense
buiten de balans om off-balance sheet; field force; field staff
buiten de orde verklaren to rule out of order; order of the day
buiten gebruik out of use
buiten gebruik stellen to put out of use
buiten het kader vallen to be beyond the scope
buiten kwestie stellen to rule out; the point at issue
buiten seizoen off-season; field service; outside service
buiten vervolging stellen to discharge
buiten werking inoperative
buiten werking treden to become inoperative
buiten werking zijn to be inoperative
buiten zijn competentie vallen to be beyond one’s competence; competency
buitendienst field organization; outdoor staff
buitendienstpersoneel field staff; outstanding; uncommon
buitengebruikstelling retirement; occupancy
buitengebruikstelling retirement; exceptional; remarkable (van machines, etc.)
buitengewone baten en lasten extraordinary profits and losses; unusual items; exceptional items
buitengewone kosten extraordinary expenses; expenses of acquisition (lasten)
buitengewone lasten extraordinary charges; financial charges
buitengewone posten extraordinary items; special meeting
buitengewone vergadering extraordinary meeting
buitengewone vergadering extraordinary meeting
buitengewoon extraordinary; extraneous income and expenses; unusual credits and charges
buitengewoon hoge prijs exceedingly (extremely) high price
buitengewoon onderhoud extraordinary repairs; foreign countries; overseas (U.K)
buitenland foreign country; alien
buitenlander foreign national; from abroad; overseas (U.K.) (persoon van buitenlandse nationaliteit)
buitenlands foreign
buitenlands fabrikaat foreign made
buitenlands incasso non-domestic collection
buitenlands ingezetene resident alien; overseas income (U.K.)
buitenlands inkomen earnings from abroad
buitenlands kapitaal foreign capital
buitenlands nieuws foreign news
buitenlandse aandeelhouder foreign shareholder
buitenlandse bedrijfseenheid foreign entity
buitenlandse bedrijfsuitoefening foreign operation
buitenlandse deelneming investment in a foreign based company/operation
buitenlandse deelneming participating interest in a foreign based operation
buitenlandse dochtermaatschappij foreign subsidiary; overseas trade
buitenlandse dochtermaatschappij foreign (based) subsidiary; subsidiary
buitenlandse handel foreign trade
buitenlandse staatsschuld external debt; long-term public debt
buitenlandse staatsschuld external public debt
buitenlandse tegoeden van banken foreign deposits
buitenlandse waarden foreign securities; foreign earnings
buitenlandse winst foreign profit; external bill [Am.]
buitenlandse wissel foreign bill
buitenlandse zaken foreign affairs; Minister of Foreign Affairs
buitensporig inordinate (onevenredig)
buitenstaander outsider
buitentarief external tariff (EEG)
buitenwerk field work; office/desk); (police) station (werk buiten de eigen organisatie, bij derden, veldwerk)
bulkverwerking bulk information-processing; bureau; (in hotel: reception (van gegevens)
bureau office; clerical staff
bureau personeel office staff
bureau terminal top desk terminal
bureau test desk check; registry office
bureau van de burgerlijke stand register office; desk computer
Bureau voor de industriële eigendom Government patent office
bureaucomputer office computer
bureaucraat bureaucrat
bureaucratisch bureaucratic
bureaukosten office expenses
bureaulade desk drawer
bureaulamp desk lamp
burgemeester mayor
burgemeester en wethouders mayor and aldermen
burgemeestersambt mayoralty
burgerlijk recht civil law
burgerlijk wetboek civil code; gift voucher
Burgerlijk Wetboek civil code
burgerlijke maatschap civil partnership
burgerlijke organisatie civic organization
burgerlijke staat civil status
byte byte; gift coupon; gift certificate (computerterm)
cadeaubon gift token
cadeauzegel trading stamp; exercise book
cahier note book; cash-girl
caissière cashier; catastrophe
calamiteit calamity
calamiteitenreserve catastrophe loss reserve
calculatie calculation
calculatiebeschikking costing order
calculatieformulier cost sheet; calculator
calculator costing clerk
calculatorisch notional (fictief)
calculatorische huurkosten implicit rent; implicit interest
calculatorische interest/-rente notional interest
calculatorische kosten supplementary costs
calculeren to calculate (uitrekenen)
calculeren to impute (toerekenen)
call-fixe fixed term and rate call loan; to sponge (call-geldlening met vaste termijn en rente)
callgeld call money
call-geldlening call loan
call-geldmarkt call money market
calloptie call option
campagne campaign
candidaat Kandidaat; by return of mail
canon ground rent; equity conversion mortgage (erfpachtcanon)
capaciteit capacity; capability; accomplishments
capaciteit ability (bekwaamheid)
capaciteitskosten capacity costs
capaciteitsverschillen capacity variance; practical attainable capacity (bezettingsverschillen)
carbon carbonpaper (papier)
carbonloos papier non-carbon-required paper
carenz waiting period (dagen/tijd)
cargadoor shipbroker; cargolist
cargadoorsfirma firm of shipbrokers
cargalijst manifest
carrière career; to corrupt; to sweeten; to pay off [Am.]
carrière maken to make a career; to buy over; to suborn
cartogram cartogram; alternate route; diversion
cartot card file (h)eek
casco hull (of a ship); insurance of hull
cascoverzekering hull insurance; expiry
cash flow cash flow (kasstroom)
cassa Kassa; to translate (into)
cassatie cassation
cassatie aantekenen to give notice of appeal
cassatiemiddel cassation plea
cassatorische clausule cancelling clause
casseren to quash; to allocate (pro rata) (juridisch vernietigen)
cassette cassette
cassettemagneetband cassette tape
cassettemagneetschijf cassette disk
catalogus catalogue; catalogue price
catalogusprijs list price; on back of this
categorie category
categorisch categorical
categorische (categorale) kostenindeling cost analysis by category
categorische (categorale) winst- en verliesrekening categorical profit and loss account; natural classification; object classification
causaal causal
causaal verband causal relationship; about; deposit
cautie guarantee; to pay a deposit
cautie stellen to give a guarantee; conduct money
cautiesom caution money; regarding; with regard to
cedent assigner; to assign; to transfer
cederen to cede
ceel warehouse receipt
ceel van entrepot bond warrant
cententeller bean counter (popular language); to consist of
centiare centiare; to transform (1/100 are = 1m2)
centiliter centilitre
centimeter centimetre; to refashion; to rearrange
centraalstelling centricity [Am.] (het centraal stellen)
centraalstelling van de klant customer centricity [Am.]; to convert (into)
centrale bank central bank
centrale besturing central control; common control [Am.]
centrale leiding unified control; central processing unit
centrale overheid central government; local authorities
centrale verwerkingseenheid main frame; volume of business (met intern geheugen van de computer)
centralisatie centralization; sales; sales or other operating revenues
certificaat certificate
certificaat credential [Am.] (diploma, geloofsbrief)
certificaat voting-trust certificate (uitgegeven door beheersend administratiekantoor)
certificaat aan toonder bearer certificate; depositary receipt for a share; dividend certificate; stock trust certificate [Am.]; depository receipt of share
certificaat van aandeel share certificate
certificaat van beschadiging certificate of damage
certificaat van controlerend accountant auditor’s certificate; certificate of title (issued by a title company)
certificaat van eigendom certificate of ownership
certificaat van luchtwaardigheid certificate of airworthiness; paying
certificaat van oorsprong certificate of origin
certificaat van oorsprong certificate of origin
certificaat van openbaar accountant certificate of independent (public) accountant
certificaat van uitvoer export certificate; scrip
certificaat van zeewaardigheid certificate of seaworthiness
certificaathouder depository receipt holder; trust certificate for share; stock certificate [Am.]
certificeren to certify
cessie assignment
cessionaris assignee; outstanding
CF-stuk CF-certificate (effect)
chantage blackmail
chanteur blackmailer; unamortized bond discount (chantagepleger)
chapiter chapter
charitatief charitable; charity
charitatieve instelling charitable institution
chartaal geld notes and coins; unredeemable; undated
charteren to charter
charter-overeenkomst charter party (huur/verhuur van schip)
checken to check; check mark
checkteken tick; inevitable; boss; manager
chef chief; account manager [Am.]
chef boekhouder chief accountant
chef computercentrum computer centre manager
chef de bureau office manager; buying manager; chief buyer
chef inkoper purchase manager
chef kok (head) chef
chef programmering programming manager
chef systeemanalyse system analyses manager
chef systeemontwerp system design manager; accounting manager; account manager [Am.]
chef van de administratie chief accountant
chef verwerking operations manager
cheque cheque
cheque aan toonder bearer cheque
cheque recht cheque law
cheque verkeer cheque traffic
cheque waarvan de betaling is opgehouden stopped cheque
cheque-advies cheque advice
chequeboek cheque book
chequekoers cheque rate; checkless society [Am.]
cheque-loze maatschappij chequeless society
cheque-obligo cheque liability
chequeregister cheque register; cheque account
chequerekening drawing account; cheque transactions
cheques aan een bank ter incasso geven to pay in cheques to a bank; collectible; encashable
cheques innen to present cheques for payment; collectible; encashable
chertepartij charter party
Chinese muur Chinese wall; indubitable
chipkaart chip card
chronologische volgorde chronologic order; unowned; abandoned
cijfer figure
cijfer bij wijze van voorbeeld notional figure; analytical procedure(s)
cijferanalyse comprehensive analytical review (of figures)
cijferbeoordeling analytical review (of figures)
cijfercode numeric code
cijfercontrolecode number check code
cijferlijst list of marks
cijferteken numeral
cijfertelegram cipher (code) message; chanteren to blackmail
cijfertoetsenbord decimal keyn
cijfervoorstelling digit representation
cijfervreter number cruncher
circa approximately; indecent
circuit circuit
circulatie circulation; note-issuing bank; bank of circulation
circulatiebank bank of issue
cirkeldiagram pie chart
civiel civil
civiel recht civil law
civiele zaak civil proceeding; unchecked
civielrechtelijke aansprakelijkheid civil liability
civielrechtelijke boete civil penalty; civil action; civil suit
civieltechnisch werk civil works; unhindered; unhampered
claim claim; rights certificate
claimbewijs stock purchase warrant; rights offering
claimemissie rights issue
claimemissie met garantie van syndicaatlid stand-by offering (voor overname van onverkochte stukken)
claimperiode recovery period (van borgstelling)
claimperiode rights period (van voorkeursrecht)
claimrecht stock (purchase) right; rights proportion
claimverhouding rights ratio; cum new
claimwaarde rights value; cum rights; with rights
clandestien clandestine; not possessed of means
classificatie classification; taxonomy (indeling)
classificatie presentation (weergave, presentatie)
classificatie van schepen classification of ships; unappointable; proviso
clausule clause; cancellation clause
clausule met ontbindende voorwaarde resolutive clause
clearing clearing
clearingbank clearing bank
clearingovereenkomst clearing agreement
cliënt client; clients stock accounting
cliënt opzeggen/afstoten to give notice to a client; unlimited
cliëntenadministratie clients securities accounting (van effecten)
cliëntenbehoud client retention; to divest a client [Am.]
co-assurantie co-insurance
cobol cobol (abbreviation of: common business oriented language)
code code
codeboek code book
codecijfer code cipher
codeerafdeling/-centrale coding department
codeerfout coding error
codeermachine encoding machine
codeerorgaan encoder
codefout code error
codelijst code list
coderen to encode
codering codification
codestelsel code scheme
codeur coding clerk
codewoord code word; rash
codicil codicil; sound
codificatie codification
coëfficiënt coëfficiënt
cognossement bill of lading (= connossement)
coherent coherent
coherentie coherence
collationeren to collate
collecterende functie collection function
collecterende handel collection trade
collectief collective
collectief arbeidscontract collective labour (wage) agreement (contract)
collectieve belegging collective investment
collectieve besparingen collective savings; security; defense)
collectieve goederen collective goods (for instance: education
collectieve levensverzekering group life insurance; estimated useful life (under economic aspects)
collectieve levensverzekering group life-insurance
collectieve onderhandelingen collective bargaining; super annuation scheme (m.b.t. arbeidsovereenkomst)
collectieve pensioenregeling group pension scheme
collectieve pensioenregeling group pension plan
collectieve pensioenverzekering group pension insurance; joint power of attorney
collectieve pensioenverzekering group pension insurance
collectieve procuratie joint power of procuration; group insurance contract
collectieve verzekering group-insurance
collectieve verzekeringsovereenkomst collective insurance contract
collectieve voorzieningen social benefits
collectieve ziektekostenregeling group health benefit plan
collectieve ziekteverzekering group health insurance
collectivisme collectivism; unqualified (staatssocialisme)
collega colleague
college college
college lopen to attend lectures
college van advies advisory board
college van Burgemeester & Wethouders Mayor and aldermen
college van commissarissen board of (supervisory) directors; board of trustees
college van toezicht supervisory board; unbiased; impartial
collegiaal colleague-like
collegiaal bestuur collegiate management
collegiaal overleg plegen to consult a colleague; raw
combinatie combination
combinatie van bedrijven combination of businesses
combinatie van producten product mix; to syndicate
combinatie-order combined order; to amalgamate; to pool (optiehandel)
combineren to combine
coming backservice future past-service
comité committee; vacant; empty
commanditair limited; capital contributed by limited partner
commanditair kapitaal limited partner’s capital contribution
commanditair vermogen limited partner’s capital
commanditaire vennoot limited partner
commanditaire vennootschap limited partnership
commanditaire vennootschap limited partnership; capital contributed by limited partner
commanditaire vennootschap op aandelen partnership limited by shares
commanditaire vennootschap op aandelen limited partnership with a share capital
commanditaris limited partner; unpaid (commanditaire vennoot)
commando command (opdracht aan machine)
commentaar comment; unjust
commercieel commercial; proprietary balance sheet (of a firm/partnership)
commerciële balans company balance sheet
commerciële beroepen commercial occupations
commerciële factuur commercial invoice; prorietary accounts (of a firm/partnership)
commerciële jaarrekening company accounts
commerciële koers commercial rate of exchange
commerciële last commercial expense(s) (kosten)
commerciële waarde commercial value; commercial profit
commerciële winst accounting profit; accounting income
commerciële winst accounting income
commies clerk
commissaris supervisory director
commissaris voor de notering officer of quotations; supervisory director’s emolument (effectenbeurs)
commissarisbeloning supervisory director’s fee
commissarisplaats seat on the board of supervisory directors (zetel)
commissarissenbelasting supervisory directors’ tax; delegate member of the board of supervisory directors
commissaristantième director’s fee
commissie committee; advisory committee (college)
commissie commission; override (provisie)
commissie commission (opdracht, last)
Commissie (Vereniging) voor de Effectenhandel Stock Exchange Committee
commissie van advies advisory committee (board)
commissie van advies advisory body
commissie van deskundigen expert committee
commissie van onderzoek committee of inquiry
commissie van ontvangst reception committee; board of supervision; board of trustees
commissie van toezicht supervisory board
commissie van voorbereiding preparatory committee
commissie voor belangrijkste risicokapitalist carry; goods sold on commission (in een bedrijf)
commissiegoederen goods on consignment; agency business; commission trade
commissiehandel commission business
commissiehandelaar commission merchant; agency house; factoring company
commissiehuis commission house
commissiekosten commission expenses
commissieloon factorage
commissieopbrengst commission revenue
commissiereiziger traveller on a commission basis
commissierekening commission account
commissieverkoop commission sale
commissievoorwaarden commission terms; agency business
commissiezaak commission business
commissionair commission agent
commissionair in effecten stockbroker
commissionairsbemiddeling tegen gereduceerd tarief discount broking
commissionairsdwang compulsory intermediary of stockbroker
commissionairsfirma firm of stockbrokers (in effecten)
committent principal; to put out; to subcontract
communautaire financiering common market financing; share fraction
communicatie communication
communicatie public relations (goede contacten met relaties en het maatschappelijk verkeer in het algemeen)
communicatie-apparatuur communication equipment
communicatie-besturingseenheid communication control unit; communication system
communicatie-besturingsprogramma communication control program
communicatiekanaal communication channel
communicatiekloof communication gap
communicatiekosten communication costs
communicatielijn communication line
communicatienet communication network
communicatie-netwerk dat bepaald gebied bestrijkt area network
communicatieprotocol communication protocol
communicatiesatelliet communications satellite
communicatieve vaardigheden communicative skills
commutatie commutation
compagnon partner
compagnonschap partnership; buy-out insurance; business life insurance [Am.]
compagnonsverzekering partnership assurance; sub-department; sub-division
comparant party
compareren to appear
comparitie appearance (in court)
compatibel compatible
compatibel naar boven upwards compatible (van computer)
compatibele computers compatible computers
compatibele programmatuur compatible software
compatibiliteit compatibility
compensatie compensation
compensatie-aankoop counter purchase
compensatie-handel counter trade; carry-over rights
compensatierechten set off rights; barter transaction; counter transaction; to counter-balance; to make up for; to make good
compensatietransactie compensation transaction; to set off; to offset
compenseren to compensate; compensating
compenserend compensatory
compenserende betaling compensating payment; per contra item
compenserende boekingspost offsetting entry; offsetting error; counter error
compenserende fout compensating error; to levy compensatory duties
compenserende rechten heffen to levy countervailing duties
compenserende saldi compensating balances
competent competent; to be outside one’s province
competentie competence
compilatie compilation
compilator compiler
compileren to compile
complement complement
complementair complementary; joint supply
complementair aanbod complementary supply
complementaire producten complementary products; joint demand
complementaire vraag complementary demand
complementeren to complement; to break off; to suspend
completeren to complete
completering completion
complex getal complex number
component component
componentenanalyse componential analysis; section; subdivision
comprimeren to compress
compromis compromise
compromis van averij grosse average bond; to settle the matter out of court
comptabel bestand accounting file
comptabele analyse financial analysis; accountability (van aandelen)
comptabiliteit accountancy
comptabiliteitsafdeling accounts department; doom
computer computer
computer bewerkingscontroles computer operating controls
computer gestuurd ontwerpsysteem computer aided design (system): CAD
computer met bijbehorende apparatuur hardware
computer met meervoudige toegang multi-access computer
computer ondersteund onderwijs computer assisted instruction
computer ondersteunde controletechnieken computer assisted audit techniques
computer voor alle doeleinden all-purpose computer
computeraccountant EDP-auditor
computeradministratie computer administration
computerafdeling data processing division
computerapparatuur hardware upgrades (verbeterde)
computerbestand computer file
computercentrum data processing centre
computerconfiguratie hardware configuration
computercriminologie computer criminology
computergebruik computer use
computergeheugen automatic storage
computergestuurd computer controlled
computergestuurd fabricagesysteem computer aided manufacturing (system): CAM
computergestuurde tekenmachine computer controlled plotter
computergestuurde tekstverwerking computer controlled text processing
computerisatie computerization
computerkanaal computer channel
computerkraker hacker
computerkunde computer science
computerleverancier computer supplier
computerlijst computer list
computerlogboek computer log
computernet computer network
computerondersteund computer assisted
computerpost electronic mail; audit package
computerprogramma’s t.b.v. accountantscontrole audit software
computerprogrammatuur voor belastingzaken tax software
computerservicebureau computer service centre
computersnelheid computer speed; computing system
computersysteem computer system
computertaal computer language
computerterminal computer terminal
computeruitdraai computer print-out
computeruitvoer op microfilm computer output microfilm
computerverwerking computer processing
computerwetenschap computer science
computerwinkel computer shop; undercapitalized; underfunded
concentratie concentration; merger
concentratie van ondernemingen business combination
concentratiegraad concentration ratio; subservient (to) (mate van concentratie)
concept draft; draft annual accounts
concept jaarrekening draft financial statements
concept ter beoordeling/discussie exposure draft
conceptbalans draft balance sheet
conceptiefase conceptualization stage
conceptueel raamwerk conceptual framework
conceptueel schema conceptual data model; conceptual basis
conceptuele grondslag conceptual foundation
concern concern; conglomerate
concern met diversificatie diversified group; horizontal trust
concern met horizontale structuur horizontal group; vertical trust
concern met verticale structuur vertical group; primary auditor
concernaccountant group auditor; concern mortgage
concernboekhouden concern accounting
concernhypotheek group mortgage; group (annual) financial statements
concernjaarrekening group (annual) accounts
concernjaarverslag group annual report
concernonderneming group company; group results; consolidated results of operations [Am.] (groepsmaatschappij)
concernresultaat results of the group
concernvennootschap group company (groepsmaatschappij)
concernverhouding group relationship; intra-group financial traffic
concernverkeer intra-group receipts and payments; charter; franchise [Am.] (financieel)
concessie concession
concessie tot ontginning working concession (van mijn)
concessie voor oliewinning oil concession; licensee
concessiegebied concession area; concessionary; concession holder
concessiehouder concessionnaire; to licence; to charter (= concessionaris)
conciërge caretaker (huisbewaarder)
conciliatie conciliation; unofficial (formele vorm van bemiddeling in conflict)
conclusie conclusion
conclusie van antwoord statement of defence
conclusie van dupliek rejoinder
conclusie van eis statement of claim; counter-plea
conclusie van repliek reply; subject to
concrete situatie concrete situation; upkeep; repairs
concurrent competitor; to be competitory [Am.]
concurrent zijn to rank pari passu; general creditor; unsecured creditor
concurrente crediteur ordinary creditor; rivalry
concurrente crediteur ordinary creditor; unsecured creditor; general creditor
concurrentie competition; competitor analysis; non-competition provision
concurrentie het hoofd bieden to meet competition
concurrentie tussen gelijksoortige producten intraproduct competition
concurrentie tussen ongelijksoortige producten interproduct competition; to be in competition (with)
concurrentieanalyse competition analysis; non-compete clause [Am.]; covenant not to compete
concurrentiebeding competition clause
concurrentie-informatie competitive intelligence
concurrentiekosten competitive edge (uit hoofde van concurrentiekracht
concurrentienadeel competitive disadvantage; competitive edge
concurrentienadeel) competitive costs
concurrentieprofiel competitive profile; competitiveness; capability to compete
concurrentievermogen competitive power
concurrentievervalsing distortion of competition; competitive edge
concurrentievoordeel competitive advantage; competitive edge
concurrentievoorsprong competitive advantage
concurreren to compete (with) (met)
concurrerend competitive
concurrerend bod rival bid
concurrerende inschrijving competitive tender
concurrerende kostprijzen competitive costs
concurrerende prijs competitive price; competing demand; rival demand
concurrerende vraag competitive demand
conditie condition; provision (toestand)
conditie condition; to condition; to make it a condition (voorwaarde)
conditie-onderzoek management audit; terms (and conditions); stipulation (v. onderneming)
condities voor zeilende goederen floating terms
conditioneren to stipulate
conduitestaat staff report
confectie ready-made; shelter; house
confederatie confederation; to house; to offer shelter
conferentie conference; conferee [Am.]
conferentie deelnemer attendant of a conference; to confer (together); to hold a conference
confereren to consult (together)
confidentie confidence
confidentieel confidential
configuratie configuration
configuratieschema configuration plan; to attempt
confirmeren to confirm
confiscatie confiscation; to seize
confisqueren to confiscate
conflict conflict
conflictbemiddelaar mediator
conflictbemiddeling mediation
conflicthantering conflict-handling; collateral
conflictoplossing conflict resolution; guarantee; pledge
congé dismissed; to sack a person
conglomeraat conglomerate; distinction; differentiation
congres congress; to subscribe to
congruentie van doeleinden goal congruence; unofficial(ly)
conjunctureel cyclical
conjuncturele ontwikkelingen cyclical developments; trade fluctuations
conjuncturele schommelingen industrial fluctuations (in de bedrijvigheid)
conjuncturele werkloosheid cyclical unemployment
conjunctuur (general) economic situation (algemeen)
conjunctuur trade cycle; economic cycle; trade cycle (specifiek)
conjunctuurcyclus business cycle
conjunctuurgevoelig cyclical
conjunctuurgevoeligheid cyclicality
conjunctuurgolven cycle waves; cyclical research
conjunctuuronderzoek economic research
conjunctuurschommelingen cyclical fluctuations; downward movement; slump
connectiviteit connectivity; maintenance; support (verbindingsmogelijkheden)
connossement bill of lading; shipped bill of lading
connossement aan order bill of lading to order
connossement op naam bill of lading to a named person
connossement van lijnvaartrederij berth bill of lading
consensus-rente consensus interest rate; to sustain; to hold up
consent consent
consent tot invoer import (export) licence (uitvoer)
consequent consistent
consequent toegepast consistently applied
consequentie consistency; subscriber (= het consequent zijn)
conservatoir beslag attachment (seizure) before judg(e)ment
conservatoir beslag leggen to attach (seize) before judg(e)ment
conservatoir maatregelen measures of conservation; to anticipate
considerans preamble
consignatie consignment
consignatie consignment out (gegeven)
consignatie consignment in; consignation; sequestration (ontvangen)
consignatie deposit in court; consignment ledger (gerechtelijke bewaargeving)
consignatieboek consignment outward book
consignatiefactuur consignment invoice
consignatiegever consignor; consigned goods
consignatiegoederen goods on consignment
consignatienemer consignee
consignatierekening consignment account
consignatieverkoop consignment sale
consignatiezending consignment
consistent consistent
consistent toegepast consistently applied; consistency
consistentie consistence; to sublease
console console
consolebediening console control
consoledrukker console printer
consolemelding operator message
console-operateur console operator
consoletoetsenbord console keyboard
consolidatie consolidation
consolidatie van aandelen consolidation of shares (omgekeerde splitsing)
consolidatie van een schuld consolidation of a debt
consolidatiecorrecties consolidation adjustments
consolidatiedoeleinden consolidation purposes; funding loan
consolidatielening consolidation loan
consolidatiemethoden consolidation methods
consolidatiepatroon consolidation pattern (technische analyse van effecten)
consolidatieprogramma consolidation programme
consolidatiequestionnaire consolidation questionnaire; consolidation schedule; consolidation working paper
consolidatiestaat consolidation statement; consolidation difference
consolidatieverschil difference on consolidation
consolidatievoorschriften consolidation directives
consolideren to consolidate
consoliderend financieel overzicht consolidating financial statement; consolidation principles; consolidation policy (jaarrekening)
consortiale deelnemingen syndicate participations; participation loan
consortiale lening syndicated loan
consortium syndicate
consortium bank consortium bank; consortium agreement
consortium overeenkomst syndicate agreement
constante gegevens constant words; constant dollar [Am.]
constante koopkracht constant purchasing power
constante kosten fixed costs
constante kosten constant cost(s)
constateren to find; to observe; to perceive (bevinden)
constateren to diagnose; deficiency in weight; shortage (van ziekte)
constateren to establish; underweight (van feiten)
constateren to note; to ascertain (bemerken, zien)
constructie construction; construction policy
constructie all-risk verzekering construction all-risk insurance; builder’s insurance; builder’s policy
constructieverzekering construction bond
constructiewerker construction worker/labourer; tuition; lessons
consulaat consulate; consulage
consulaatkosten consular fees; customs invoice
consulaire factuur consulair invoice
consulaire factuur consular invoice
consulaire verklaring consular certificate
consulent adviser; tax consultant
consult consultation
consultatiebureau health centre; to call in
consument consumer; consumers’ cooperative; retail cooperative
consumentencoöperatie consumer’s cooperative
consumentenenquête consumer survey
consumentengoederen consumer goods
consumentenkrediet consumer credit
consumentenlening consumer loan
consumentenmarkt consumer market
consumentenonderzoek consumer research
consumentenprijs consumer price
consumentenprijsindexcijfer consumer price index
consumentenschuld consumer debt
consumenten-zelfzorg consumer healthcare
consumentisme consumerism
consumptief krediet consumer credit
consumptiegoederen consumer non-durables
consumptieve belegging/investering consumer investment (bijv. eigen huis)
consumptieve huurkoop consumer hire purchase; consumption loan
consumptieve lening consumer loan
consumptieve uitgaven consumer spending
consumptieve vraag consumer demand; useless
contact onderhouden (met) to liaise (with); inappropriate; inexpedient
contactcommissie joint consultation committee; ineffectual; inefficient
contactuele vaardigheden interpersonal skills; unfeasible
container connossement container bill of lading
contant cash
contant betalen to pay cash
contant dividend cash dividend; spot cash; ready money
contant geld ready cash
contant maken discounting; spot deal (subst.)
contant zonder korting net cash
contante affaire cash deal(ing)
contante betaling cash payment
contante inkoop cash purchase; share repurchase; repurchase of shares
contante inkoop cash purchase
contante koers spot rate (vreemde valuta)
contante koop/verkoop cash transaction; to conclude a sale
contante ruiltransactie cash swap
contante uitgaven out-of-pocket expenses; present value; commuted value; present discounted value
contante verkoop cash sale; cash surrender value; discounted value
contante waarde present value; cash value
contante waarde cash value
contante waarde basis discounted basis; present value method
contante waarde methode discounted value method
contante waarde van levensverzekeringspolis policy account value [Am.]
contante waarde van verwachte/toekomstige kasstroom discounted cash flow; cash at hand
contante zaken ready money transactions; ready cash; ready money
contanten cash
contanten in het groot bulk cash (voorraad)
contantkoers spot rate
contantkorting cash discount
contantkorting cash discount
contantprijs cash price; net present value method (bij contante betaling)
contingent quota; to institute a quota on; to ration
contingenteren to place quota restrictions on; quota restriction
contingentering quota system; quota system
contingenteringsregeling quota scheme; unclear
continu continuous(ly)
continu fabriek continuous factory
continu krediet continuous credit
continu variabele continuous variable
continu verwerking continuous processing; continuous operation; continuous service
continuatie continuation
continuatiedatum renewal date
continuatiepremie renewal premium
continuatieprovisie renewal commission; to disagree; to be at variance
continubedrijf continuous industry
continuïteit continuity
continuïteitsbeginsel continuity principle; continuity concept; going concern concept
continuïteitsgedachte going concern assumption; continuity principle (veronderstelling)
continuïteitsgrondslag going concern principle; unfair
continuproces continuous process
conto account
conto à meta for joint account
conto à meta gaan met to take half interest with; discreditable
contra contra
contra-analyse check analysis
contrabande contraband
contract contract; party to a (the) contract (agreement)
contract vrijheid freedom to contract
contractant contracting party; indentured labour(er)
contractarbeid contract labour(er); termination of contract (er)
contractbeëindiging contract termination
contractbreuk breach of contract
contractbreuk plegen to commit breach of contract
contractduur term of agreement; to contract for
contracteren to contract (with); parties to a (the) contract (agreement) (met)
contracterende partijen contracting parties; note of sale
contractnota contract note; contract policy
contractpolis floating (open) policy
contractprijs contract price
contractrente contractual interest rate
contractueel contractual; to be under contract
contractueel verbonden zijn to be bound by contract
contractuele besparingen contractual saving (in het algemeen)
contractuele rente contractual interest rate
contractuele verplichtingen obligations (rights) under the contract (rechten)
contractverlenging continuation of contract
contract-vervoerder contract carrier
contra-enquête counter examination
contra-garantie counter guarantee
contraire belegger contrarian
contramerk counter mark
contra-monster counter sample
contra-order counter order
contra-productief counter-productive
contra-rechten countervailing duties
contrasigneren to countersign (medeondertekenen)
contribuant contributor
contributie subscription
contributie heffen to raise a contribution; assessment on
controle check
controle (inspectie) ter plaatse inspection on site; to inspect; to supervise
controle (onderzoek) ter plaatse field audit; to verify; to examine
controle aan het eind van het jaar year-end audit
controle door de computer auditing through the computer; evidence check
controle m.b.t. naleving van voorschriften compliance procedure(s)
controle met bewijsstukken voucher audit
controle pakket audit package
controle rond de computer auditing around the computer
controle uitoefenen op to check
controle van computersysteem E.D.P.audit; flow check
controle van de financiële administratie financial audit; audit of the annual financial statements
controle van de jaarrekening audit of the annual accounts
controle van het bedrijfsgebeuren operational audit
controle van prognoses forecast auditing
controle van stroomschema flow audit
controle-aanpak audit approach
controle-aanpak op risico-basis risk based approach (in auditing)
controle-afdeling audit department
controle-afdeling auditing department
controle-afdeling proof department (verificatie)
controle-analyse check analysis
controle-assistent audit assistant
controlebediende checking clerk (klerk)
controlebevindingen audit conclusions
controlebewijsstukken audit evidence
controlebit check bit
controleblad proof sheet
controlecertificaat audit certificate
controlecijfer/-getal check digit
controlecommissie board of control
controlecommissie audit committee; check figure; check number (m.b.t. accountantscontrole)
controledossier audit file; audit working papers
controledossier lopend jaar current audit file
controleerbaar auditable; verifiability (door accountant)
controleerbaarheid auditability
controleerbare vastlegging audit trail
controlefunctie audit function
controlegebrek auditing deficiency; auditing principles (tekortkoming in de controle)
controlegrondslagen auditing standards
controlehandboek/-handleiding auditmanual; audit test
controlehandeling audit procedure
controlekosten m.b.t. naleving van voorschriften compliance costs; audit senior-in-charge
controleleider audit manager; audit procedures
controlemaatregelen auditing procedures; audit summary memorandum
controlememorandum audit memorandum (samenvatting)
controlemiddelen means of auditing
controlemonster check sample
controle-omgeving audit environment
controle-omgeving control environment (m.b.t. interne controle, inclusief besturings- en beheersingsprocedures)
controle-omvang audit scope; examination
controle-onderzoek audit; electronic data processing (E.D.P.) audit
controle-onderzoek van computersysteem computer audit; audit engagement
controle-opdracht audit assignment
controle-overwegingen audit considerations
controlepakket audit package
controleperiode audit period
controlepersoneel audit staff
controleplan (overall) audit plan
controleplanning audit planning; regulation of industry (door accountant)
controleploeg audit team; auditing procedure
controleprocedure audit procedure
controleproeven check tests; checking program (computer)
controleprogramma audit program
controleprogrammatuur audit soft ware
controlepunt- en herstartprocedures checkpoint and restart procedures
controleregister check register (computer); adjustment account; total account
controleregister control register; control account; controlling account (totaal-controle)
controlerekening check account; overall risk
controleren to examine
controleren to audit; vouching (door accountant)
controleren to control (beheren, beheersen)
controleren met bewijsstukken to vouch
controlerend supervisory (toezichthoudend)
controlerend accountant auditor
controlerend accountant van informatie-technologie-systeem IT auditor
controlerend arts supervising medical officer; voting control
controlerend belang controlling interest
controlerende maatschappij controlling company; unfailing
controlerisico audit risk; management trail
controlespoor audit trail
controlespoor audit trail; rails; track
controlestaat verification list
controlestandaard auditing standard
controlesteekproef audit sample
controlestrategie audit strategy
controlestrook van telmachine tally-roll
controletechniek audit technique; vouchmark; checkmark
controleteken tick mark; check totals; control totals (haakje)
controletellingen/-totalen security counts
controletheorie audit theory; check sum
controletotaal check total; audit operations
controle-uitvoering audit field work; audit operations
controleur inspector; comptroller
controleur controller; ticket inspector (beheerder)
controleur ticket collector; central bank auditor (van kaartjes)
controleur in opdracht van de centrale bank national bank examiner
controleverrichtingen audit proceedings
controleverrichtingen audit proceedings
controlevoorschriften audit instructions
controlevoorzieningen checking features (in computer)
controlevragenlijst check list
controlezekerheid audit assurance; computer audit
controle-zekerheid audit assurance
controller controller; uncustomary (manager financiële administratie)
convenant covenant
convenanttarieven covenant tariffs; unasked; uncalled-for (levensverzekering)
convenanttarieven covenant tariffs (levensverzekering)
conventie convention (afspraak)
conventioneel conventional
conversatie conversation
conversationeel computergebruik conversational computer use
conversie conversion
conversie van kaart naar magneetband conversion from card to tape
conversie-agio conversion premium
conversiecontrole conversion audit
conversie-disagio conversion discount
conversie-equivalent conversion equivalent
conversiefactor conversion factor; conversion price
conversiekoers conversion rate
conversiekosten conversion charge(s)
conversielening conversion loan
conversielening conversion loan
conversieperiode conversion period; conversion premium
conversiepremie conversion margin
conversieprogramma conversion program
conversierecht conversion option (optie)
conversieverhouding conversion ratio
conversievoorwaarden terms of conversion
conversiewaarde conversion value
converteerbaar (in) convertible (into); convertible stock [Am.]
converteerbaar aandeel convertible share
converteerbaar aandelenkapitaal convertible sharecapital; convertible stock
converteerbaarheid convertibility; convertible securities
converteerbare effecten convertible stock; convertible debenture
converteerbare obligatie convertible bond
converteerbare obligatie convertible bond
converteerbare valuta convertible currency
converter converter
converteren to convert into (in)
convertibiliteit convertibility
coöperatie cooperation
coöperatief cooperative
coöperatief opleidingsprogramma cooperative education program (bedrijf en universiteit/hoge school)
coöperatieve bank bank on a cooperative basis
coöperatieve boerenleenbank agricultural bank on a cooperative basis
coöperatieve groothandelsvereniging wholesale cooperative
coöperatieve kredietvereniging credit cooperative; consumers’ cooperative; retail cooperative
coöperatieve verbruiksvereniging consumer’s cooperative; cooperative association; cooperative
coöperatieve vereniging cooperative society
coöperatieve winkel cooperative store
coöptatie cooptation; null and void; void
coördinatensysteem/-stelsel coordinates system; difference
coördinatie coordination
coördineren to coordinate
copie kopie
corporatie corporate body
correctie correction
correctie aan einde van jaar year-end adjustment; financing adjustment
correctie i.v.m. financiering van activa met vreemd vermogen gearing adjustment (hefboomwerking)
correctie van drukproef proof reading
correctie van fout correction of error
correctie vorige jaren/boekingsperioden prior period adjustments
correctiefactor adjustment factor
correctiemethoden adjusting methods; correcting entries; reclassification entries [Am.]
correctieposten adjusting entries
correlatie correlation
correlatieanalyse correlation analysis
correlatie-analyse correlation analysis; coëfficiënt of correlation
correlatie-coëfficient correlation coëfficiënt
correlatietabel correlation table
correleren to correlate; unrealized revenue
correspondent correspondent
correspondent correspondent bank (bank)
correspondent-accountant correspondent auditor
correspondentie correspondence
correspondentie-adres accommodation address
correspondentieafdeling correspondence department; unwarranted; unjustifiable
corrigerende werking corrective action
coulance uitkering ex-gratia payment; excluding; not including; fair (van verzekering)
coulant accommodating
coulante voorwaarden reasonable terms
coupon remnant; coupon for reply (van stof)
coupon interest coupon; piece; cutting (rentebewijs)
coupon gift coupon (voor geschenk)
coupon coupon; overdue coupon (van obligatie)
coupon coupon (dividendbewijs)(dividend)
coupon afrekening coupon settlement; coupon withholding tax
coupon nota coupon settlement note
coupon opbrengst coupon proceeds
coupon rendement coupon yield
coupon voor antwoord reply coupon
couponafdeling coupon department
couponbelasting coupon tax
couponblad coupon sheet; interest-only strip
couponboek coupon book; coupon due date
coupondatum coupon date
couponopruiming remnant sale
couponrente coupon rate (of interest)
couponvervaldag coupon date
couponvervaldag coupon date
couponverzekering coupon insurance
coupure denomination; uncalled; merchantable (van waardepapier)
courant current
courant (news)paper; news item (nieuwsblad)
courant currency; casualty (muntsoort)
courantbericht newspaper report
courante belegging current investment; marketable securities
courante fondsen current securities
courante maat stock (current) size
courantenverkoper news vendor
courantreclame press advertising; about; somewhere near
courtage brokerage
courtage bij effectentransacties commission on security transactions
courtage van veiling auctioneer’s commission; impassive
covenant covenant
creatie creation (of shares) (van aandelen)
creatief boekhouden creative accounting
creatieve financiering creative financing
crediet krediet; illegitimate
credit credit
credit op de balans on the creditside of the balance sheet; credit note
crediteren to credit
creditering credit entry
crediteur creditor
crediteur wiens vordering door de rechter is toegewezen judgment creditor; unsecured creditor; general creditor
crediteuren accounts payable; accounts payable ledger (boekhoudkundig)
crediteurenbescherming creditor protection; purchases ledger; creditors ledger
crediteurenboek bought ledger
crediteurencommissie committee (board) of creditors
crediteurenlanden creditor countries; list of accounts payable
crediteurenlijst list of creditors
crediteurenrekening creditor account; creditors’ meeting
crediteurenvergadering meeting of creditors
creditfactuur credit invoice; refund slip
creditnota credit note; credit entry
creditpost credit item
creditrente credit interest
creditrice creditor
creditsaldo credit balance
creditzijde credit side
crimineel geld dirty money
crisis crisis; beyond recall
criterium criterion
critiek uncollectable; non-recoverable [op) Kritiek [op)
critisch Kritisch
critiseren Kritiseren; not filled in (up)
cross-assembler cross-assembler; irredeemable currency
cryptografische gegevensbeveiliging cryptographic data protection
cum claim rights on; ex rights
cum claim cum rights; with coupon
cum coupon cum coupon; costs; oncost
cum dividend cum dividend; cum drawing
cum lotingkans cum benefit of drawing
cum lotingskans cum benefit of drawing
cum/ex dividend cum/ex dividend
cumulatief cumulative
cumulatief dividend cumulative dividend; cumulative preferred stock
cumulatief preferent aandeel cumulative preference share
cumulatief preferent aandelenkapitaal cumulative preferred sharecapital; cumulative stock
cumulatief preferent dividend cumulative preferantial dividend; share dividend; scrip dividend
cumulatief preferent winstdelend aandeel cumulative preference profit-sharing share
cumulatierisico accumulation risk
cumulatieve afschrijvingen accumulated depreciation
cumulatieve correctie cumulative adjustment; cumulative translation adjustment
cumulatieve koersverschillenvoorziening cumulative exchange adjustment; unreadable
curandus person under guardianship (onder curatele gestelde)
curatele guardianship; to put a person in ward; to place a person under legal control
curator guardian; receiver; assignee in bankruptcy
curator curator (van museum)
curator official receiver; custodian (in faillissement)
curator trustee; receiver in bankruptcy; trustee in bankruptcy (bewindvoerder)
curatorium governing body; not open to bribery; unbribable
curatorschap receivership (onderbewindstelling, in faillissement)
current ratio current ratio; incontestable; indisputable (verhouding vlottende activa/passiva)
curriculum vitae curriculum vitae
cursief in italics; to italicize
cursief drukken toprint in italics
cursist follower of a course of study; not demandable
cursor cursor (verplaatsend teken op beeldscherm)
cursortoets cursor key
cursus course of study; to follow a course; to take a course
cursusmateriaal course material; insincere
curve curve
curve behind the curve (for instance central bankers running behind the interest curve) (achter de)
cybernetica cybernetics
cyclisch cyclic
cyclisch aandeel cyclical share
cyclisch groeiaandeel cyclical growth share
cyclische cyclical count; cyclical mailing (controle)telling
cyclische beweging cyclical movement; cyclical posting
cyclische boeking cycle posting (bijwerking van de administratie)
cyclische verzending cycle mailing; unintended; not on purpose (van verkoopaanbiedingen en reclamemateriaal)
cyclus cycle
cyclus golven cycle waves; unassignable
cyclustijd cycle time; untransferable; not negotiable; move
daad action
daad van koophandel business transaction
daadwerkelijk actual
daagspositie day-to-day cash position (kaspositie van bank)
dadelijk beschikbaar krediet immediate credit
dadelijk ingaande lijfrente immediate annuity; with effect from 1 May; taking effect from 1 May
dadelijk opvorderbaar repayable on call; demand deposit
dadelijk opvorderbaar geld call money; payable on call
dadelijk opvorderbare deposito deposit on call; loan on call; demand loan
dadelijk opvorderbare lening call loan; demandable
dadelijk opvraagbaar tegoed demand deposit
dadelijk opvraagbare tegoeden van derden na aftrek van eigen dadelijk opvraagbare tegoeden net demand deposits; wrong; tort (jur.) (bij andere banken)
dadelijk te aanvaarden
daden van koophandel verrichten to transact business
dading transaction
dagafschrift (daily) statement of bank account (van bankrekening)
dagbalans daily statement of condition; book of first entry; book of prime entry (bank)
dagboek diary; book of original entry; journal
dagboek day book (boekhoudkundig)
dagboekrekening subsidiary account; every day
dagelijks daily
dagelijks beheer daily management; executive board
dagelijks bestuur executive committee
dagelijks bijwerken daily updating; withdrawable at sight
dagelijks opvraagbaar demandable at sight; day loan; daily loan
dagelijks opvraagbare lening day-to-day loan
dagelijkse methode daily posting (boekhouding)
dagelijkse methode van renteberekening day-to-day method of calculation of interest
dagelijkse saldering daily balancing; day-to-day money
daggeld daily allowance; daily wage earner (toelage)
daggeld call money; per diem allowance (beurs)
daggelder day labourer; loan on call; demand loan (dagloner)
daggeldlening day-to-day loan
daggeldlening call loan
daggeldmarkt call money market
daggeldrente call rate
daghandel daylight trade (vorm van arbitrage)
daghandelaar daytrader
dagkaart day ticket; current price; going rate
dagkoers current rate
daglimiet day limit; daily pay
dagloon daily wage(s)
dagorde order of the day
dagorder day order (n dag geldige opdracht)
dagploeg day shift
dagploeg day shift
dagprestatie daily output
dagprijs current price
dagproductie daily production; market price
dagregister daily register (van hypothecaire inschrijvingen)
dagretour day return (ticket)
dag-swap overnight swap (daags)
dagtaak day’s work
dagtarief per diem rate
dagtekenen to date
dagtekening date; to cite; to serve a writ upon; writ of summons
dagvaarden to summon; citation; writ
dagvaarding summons; subpoena
dagvaarding om te getuigen witness summons; present value; current market value
dagwaarde current value
dagwissel bill payable on a fixed date
dakfonds fund-of-funds
dakmaatschap umbrella partnership; unremunerative; to fall; to give way; to drop; to decrease (overkoepelende maatschap)
dalen to decline
dalende conjunctuur decline
dalende markt bearish market
dalende risicoverzekering decreasing term assurance; downtrend; drop; falling-off; reduction
dalende tendens downward trend
dalende trend downward trend; decline; fall
daling decrease
daling in conjunctuurcyclus downswing/downturn in trade cycle; drop in price
daling in prijs fall
daling in waarde decline in value
daling in waarde impairment to value (aantasting)
dank thanks
dankdagafschrift bank statement (of account)
data dates (datums)
data data (gegevens, feiten)
databank data bank
database data base
database-beheerder data base administrator
database-beveiliging data base security
database-systeem data base system
database-toegangscode data base access code
datacentrum data centre
datacommunicatie data communication
datacommunicatie-programma data communication program
datacommunicatie-systeem data communication system
datadictionaire data dictionary (documentatie van een database)
datamanagement data management (gegevensbeheer)
datanet data net
datatransmissie data transmission
datatransmissie-besturing data transmission control
datatransmissie-controle data transmission check
datatransmissie-net data transmission network
datatransmissie-systeem data transmission system
dateren to date
datowissel bill after date
datum einde boekjaar year-end closing date
datum van aangaan inception date (van overeenkomst)
datum van accountantsverklaring audit report date; payment date of a dividend
datum van dividendbetaling date of payment of a dividend
datum van in werking treden van de wet date of enactment; date of posting
datum van ingang effective date
datum van ter post bezorging posting date; date of issue
datum van uitgifte date of issuance; effective date for stock split [Am.]
datum voor aandelensplitsing effective date for share split
datumstempel date-stamp
DBM-systeem data base management system; incohesive
de accountancywereld the accountancy profession; the accountancy world
de afzonderlijke activa en passiva the components of assets and liabilities
de baas spelen to domineer
de balans opmaken to draw up (make out) the balance sheet
de begroting in evenwicht brengen to balance the budget
de begroting sluit the budget balances
de bevoegde instanties the competent authorities
de bevoegde rechter the competent court
de boekhouding the accounts; double-entry system
de brief is zoekgeraakt the letter has got mislaid; the letter has gone astray
de cheque werd niet uitbetaald the cheque was not met
de competente rechter the competent court
de concurrentie de baas worden to overcome the competition
de economische toestand the economic situation; economic conditions
de eed afleggen to take the oath
de eis is niet ontvankelijk the action does not lie
de emittenten the issuing bank; the issuing house
de Erven Van Nelle Van Nelle heirs
de etalage gereedmaken to dress the window
de expertise van de accountant the auditor’s expertise; assessment; inspection
de fabriek stopzetten to close down the factory
de financiële wereld the financial world
de financiële wereld the financial world
de gecontracteerde hoeveelheid the quantity contracted for
de gecontracteerde prijs the contract price
de gemeenschappelijke markt the common market
de goedkeuring vereisen van to be subject to the approval of
de grondslag leggen to lay the foundation; accounting postulates
de grote vaart ocean-going trade; overseas trade
de heersende mening the general opinion
de inschrijving openstellen to invite tenders
de kleine vaart home trade; coastal navigation
de koers van de dag the current rate; rate of issue
de koers van uitgifte price of issue
de kopers houden zich terug buyers are holding off
de kost verdienen to earn a living
de kosten (samen) delen to halve the expenses
de kosten verbonden aan the expenses attaching to/incidental to
de leer van het gewekte vertrouwen the theory of inspired confidence
de leiding hebben to be in control
de leiding nemen to take the lead
de leiding op zich nemen to take charge
de leiding op zich nemen to undertake the management (van bedrijf)
de levering toegewezen krijgen to secure a contract
de lopende zaken the current affairs; regular work
de maatschappij zetelt te ... the company has its registered office(s) at ...; the company has its seat at ...
de maatstaf (ter beoordeling) is the criterion to go by is
de markt onderzoeken to sound the market; to test
de materiaalpositie the material-supply position; materials management
de nadruk leggen op to place emphasis on
De Nederlandse Bank The Netherlands Bank
de notulen houden to keep the minutes; to confirm the minutes
de notulen vaststellen/goedkeuren to adopt the minutes
de notulen zonder voorlezing goedkeuren to take the minutes as read
de openbare mening public opinion
de opkomst was groot there was a large attendance
de orde van de dag the business of the day
de overtuiging zijn toegedaan to believe; to be convinced that
de praktijk neerleggen to retire from practice; to ignore
de prijzen variëren van... tot... prices range from... to...
de rechten verbonden aan the rights attaching to
de rekening sluit the account balances
de stakers the people on strike; suspension; discontinuance
de stemmen staken the votes are equally divided; to go on strike; to come out on strike
de tijd korten to while away the time
de toestand de baas worden to cope with the situation
de toestand meester zijn to have the situation well in hand
de toets doorstaan to stand the test
de totale financiële positie the aggregate financial position
de totale som the aggregate sum
de verantwoordelijkheid afwentelen op to shift the responsibility on
de verbinding was slecht the connection was bad
de vereiste meerderheid the requisite majority
de vergadering tot het einde bijwonen to stay the meeting out
de verkeerde zuinigheid betrachten to be penny-wise and pound-foolish
de verlangde inlichtingen the information desired; the information required
de verschenen rente the interest due
de verstrekte informatie the information supplied; enquiry
de vervolging staken to stay the proceedings
de verwachting overtreffen to exceed expectations
de verzekerde the insured; the assured (verzekeringsnemer)
de voorafgaande jaren the preceding years
de voordelen overtreffen de nadelen the advantages outweigh the disadvantages
de voorgaande bepalingen the foregoing provisions
de voorraad is uitgeput the stock is run out
de voorraad is zeer gering the stock is very low
de voorraad opnemen to take stock (inventariseren)
de voorrang hebben boven to have priority over; to rank above; to take precedence of/over
de vorige bladzijden the preceding pages
de vorige spreker the last speaker
de vrije beroepen the business professions
de wet toepassen to administer the law
de winst wordt eerst verdeeld en daarna uitgekeerd first the profit is appropriated and thereupon distributed
de zaak afdoen door een compromis to settle the matter upon a compromise
de zaak in kwestie the matter referred to; issue; variance
de zaak is in onderzoek the matter is being investigated
de zaak nagaan to look into the matter; to check up; to examine
de zaak niet meer vertrouwen to become suspicious
de zaak tot het einde doorzetten to see the matter through; to push the matter through
de zak geven to sack (ontslaan)
de zak krijgen to get the sack; to be sacked (ontslagen worden)
debat debate; to discuss
debatteren to debate (on)
debet debit; debit interest products
debet renteproducten debit products
debet-kolom debit column
debetnota debit note
debetnummer debit account number; debit entry (rekeningnummer van opdrachtgever)
debetpost debet item
debetrente debit interest
debetsaldo debit balance; debit position; overcheck [Am.]
debetzijde debit side
debiet sale; to find a ready market; to sell readily
debiteren to debit
debiteren voor een bedrag to debit with an amount; charge; debit entry
debitering debit; debit memo; charge notice [Am.]
debiteur debtor; accounts collectable
debiteuren accounts receivable (boekhoudkundig)
debiteurenbeheer credit management; customers’ ledger; accountants receivable ledger
debiteurenbeheerder credit manager; sales ledger; debtors’ ledger
debiteurenboek sold ledger
debiteuren-controlerekening sales ledger control account
debiteurenkrediet debtor credit; debtor nations
debiteurenlanden debtor countries
debiteurenrekening debtor account
debiteurenrisico debtor risk
debiteurensubstitutie debtor substitution
debitrice debtor; trade debtors; commercial debtors
deblokkeren to unblock (van rekening)
decennium decade
decentrale verwerking decentralized data processing (van gegevens)
decentralisatie decentralization
decentraliseren to decentralize; release
decharge discharge; to grant (a) discharge; to release
dechargeren to discharge (= decharge verlenen)
decimaal decimal
decimaal cijfer decimal digit
decimaal geldstelsel decimal currency
decimaal getalteken decimal numeral
decimaal muntstelsel decimal coinage
decimaal stelsel decimal system
decimaal talstelsel decimal notation
decimaal telwerk decimal adder
decimale classificatie decimal classification
declarant declarant
declaratie declaration (aangifte, verklaring)
declaratie van dividend declaration of dividend; expense account; voucher
declaratie voor honorarium fee-note
declaratiedatum declaration date (van dividend)
declaratietarief billing rate
declareerbare uren chargeable hours
declareren to declare; to put in a statement of expenses (douane)
declareren to declare a dividend (dividend)
declareren to charge expenses (onkosten)
decoderen to decode
deconcentreren to demerge; enactment; ordinance [Am.] (van ondernemingen)
decreet decree; to infer
deduceren to deduce; inference; quota
deductie deduction; portion; share
deel part; participating interest in a domestic company
deel volume; to be interested in (boek)
deel hebben aan to be a party to; to have a share in; to have an interest in
deel hebben in to participate in
deel uitmaken van to form part of; to extend to
deelachtig maken to impart to; to share
deelachtig worden to participate in
deelbaar getal composite number
deelbaarheid divisibility; participant
deelconcern sub-group; associate; sharer (subgroep)
deelgenoot partner; to have an interest in (deelhebber)
deelgenoot zijn in to have a share in; co-partnership
deelgenootschap partnership
deelgerechtigd entitled to a share
deelgerechtigdheid title to a share
deellevering partial delivery
deelmarkt market segment; to be party to; to take a share in; to take part in
deelname participation; to be interested in; to take an interest in (= deelneming)
deelnemen to participate; investing company; party (to)
deelnemende onderneming/vennootschap investor; partner; sharer
deelnemer participant
deelnemer aan een wedstrijd entrant for a competition; member of a pension scheme
deelnemer aan enquête respondent; contestant; competitor (beantwoorden van vragen)
deelnemer in pensioenregeling participant in a pension scheme
deelnemer op afstand remote attendee (aan vergadering)
deelnemer op afstand remote attendee (aan vergadering)
deelnemer-ondernemer venturer (in gezamenlijk gevoerde onderneming)
deelnemersjaren years of participation; participants’ representation committee (pensioenfonds)
deelnemersraad members’ representation committee; entry (for) (van pensioenfonds)
deelneming participation
deelneming holding (financieel)
deelneming in aandelenkapitaal equity participation
deelneming in groepsmaatschappij intra-group holding (= deelneming in geconsolideerde onderneming)
deelneming in vermogen en resultaat equity stake; participation exemption; participation privilege (van firma of maatschap)
deelnemingsvergoeding participation fee; subsidiary’s exemption; dividends received deduction [Am.] (voor syndicaatlid in emissie)
deelnemingsvrijstelling substantial holding exemption; to offer a person one’s condolence(s)
deelorder part order
deelsysteem subsysteem
deeltal dividend
deelteken division sign
deeltijd part-time; job sharing
deeltijd arbeid part-time work
deeltijd werker part-time worker
deelwaarnemingen t.b.v. accountantscontrole audit sampling
deelzending/-verscheping partial shipment; deficiency; flaw
defect defect
defect aan de machine breakdown of the engine
defensief aandeel defensive share
defensieve belegging defensive investment; loss
deficit deficit
definiëren to define; conclusive; decisive
definitie definition; definite; final
definitief definitive
definitief aandeel definitive share
definitief afgedaan finally settled
definitief maken to finalize
definitief prospectus final prospectus; post-closing trial balance
definitieve proefbalans adjusted trial balance
definitieve surseance van betaling final suspension of payment; temporay moratorium; to petition for a Letter of Licence
definitieve toezegging/verbintenis final commitment
deflatie deflation
deflatiefactor deflator; to retire (from office) (correctie van inflatie)
defungeren to resign (office); solid; first rate
degelijk sound
degelijk beheer sound management; solidity; sterling qualities (beleid)
degelijkheid soundness; demotion
degene die in gebreke blijft defaulter
degene op wiens goed beslag is gelegd distrainee; to confiscate; to impound
degradatie degradation; to demote; retrogressive; regressive
degraderen to degrade; declining; reducing
degressief degressive
degressief aanbod regressive supply; retrogressive depreciation
degressieve afschrijving reducing depreciation; retrogressive method of depreciation
degressieve afschrijvingsmethode declining balance method of depreciation
degressieve belasting regressive tax
degressieve kosten regressive costs
dekken to cover; security
dekking cover (figuurlijk)
dekking hedge (tegen prijsrisico)
dekking geven tegen to cover against; to have security
dekking hebben to be covered; not sufficient funds
dekking ontoereikend insufficient funds
dekking van verlies op leningen/debiteuren loan loss coverage; to protect against
dekkingsaankoop covering purchase
dekkingsakte covering deed
dekkingsbewijs cover note (voorlopig bewijs van dekking)
dekkingsfunctie hedging function (tegen koers/prijsverschillen)
dekkingsinstrument hedging instrument; cover ratio; coverage ratio (tegen koers-/prijsrisico)
dekkingspercentage percentage of cover
dekkingsstelsel funding system (van pensioenregeling)
dekkingstransactie covering transaction
dekkingsverschil per kostenplaats cost centre variance
dekkingsvoorschriften voor bankbiljetten cover requirements for bank notes; coverage value
dekkingswaarde value as collateral (als onderpand)
deklading deck cargo
delcredere del credere; to undertake the del credere
delcredere staan to stand del credere
delcredereprovisie del credere commission; b. empowerment
delegatie a. delegation
delegatie van bevoegdheid aan werknemers employee empowerment; b. to empower
delegeren a. to delegate; to share
delen to divide
delen door to divide by; to share (in)
delen in to participate in
deler divisor; highest common factor; highest common denominator; to extinguish [Am.]; to defease [Am.] (rekenkundig)
delgen to redeem; payment; redemption (van lening)
delgen to discharge; to amortize; amortization; extinguishment [Am.]; defeasance [Am.] (van schuld)
delging discharge
delgingsmethode amortization method
delgingsplan plan of redemption; delinquency; delict
delict offence
demonetiseren to demonetize (ontnemen van de geldfunctie)
demontage dismantling; to take down
demonteren to dismantle; conceivable; thinkable
denkbaar imaginable
departement department
departementaal departmental; civil servant
departementsambtenaar departmental officer
departementschef head of a department; to pay in
deponeren to deposit; to have registered (van geld)
deponeren to lodge; publicly filing (van documenten)
deponeren ter openbaarmaking to file publicly; to file (with a person; at an office)
deponering depositing (van geld)
deponering registration (van documenten)
deponering ter openbaarmaking filing publicly
deponering van de jaarrekening filing of the annual accounts
deponeringskosten filing fee (van documenten)
deponeringsvoorschriften filing requirements (m.b.t. publicatie van stukken)
deport backwardation
deposant depositor; money on deposit
deposito deposit
deposito- en consignatiekas deposit and consignment office
deposito op vaste termijn fixed deposit; bank of deposit
deposito plaatsen to place on deposit; term deposit; time deposit
deposito’s verkregen door bemiddeling van tussenpersonen brokered deposits
depositobank deposit bank; depository bond [Am.]
depositobedrijf deposit-taking business; deposit warrant; certificate of deposit (Cd) (van bank)
depositobewijs/-certificaat deposit receipt
deposito-garantiefonds deposit protection fund; deposit guarantee scheme
deposito-garantieregeling deposit protection scheme
depositogever depositor
depositokapitaal capital on deposit
depositonemer depositary
depositorekening deposit account; interest on deposits
depositorente deposit rate
depositoverklaring letter of deposit
deposito-vermenigvuldigingsfactor deposit creation multiplier (berekening kredietschepping)
depot depot
depot van averij grosse general average deposit; depository bank [Am.]
depot-bank depositary bank
depot-bericht advice of stock deposit; depository bond [Am.] (van deponering van effecten)
depotcertificaat/-verklaring certificate of deposit
depot-cliënt stock deposit client; manager of a branch establishment (van effecten)
depotfractiebewijs deposit fraction certificate; agent; stockist
depothouder depotholder
depot-nummer stock deposit account number (van effecten)
depot-overzicht statement of securities deposited (van effecten)
depot-rekening gerelateerd aan hypothecaire lening deposit account linked to mortage loan; letter of deposit
depot-verklaring memorandum of deposit
depreciatie depreciation
depreciëren to depreciate
depressie depression
deprimeren to depress; flat market
derde third party
derde-bewaarder outside custodian
derdenbeslag attachment by garnishment
derden-hypotheek third party mortage
derden-verzet objection as a third party
derden-zekerheid third party cover; insurance against third party risks
derde-pandgever third party pledger
derde-pandhouder third party holder of a security; garnishment
dereglementering deregulation
deregulering deregulation; derivative (financial) instrument
derivaat derivative (van effect afgeleid waardepapier)
derven to forego; loss; privation (afstand doen van)
derving lack; foregoing of interest
derving van rente loss of interest; disinvestment [Am.]
desinvesteren to disinvest; disposal; divestment
desinvestering desinvestiture
desinvesteringbijtelling capital disposal charge; competent (fiscaal)
deskundig expert
deskundig advies expert advice
deskundige expert; expertise; expert knowledge competence
deskundigheid expertness
deskundigheid m.b.t. een bepaalde bedrijfstak industry expertise
desorganisatie disorganization
detacheren to second
detachering secondment; staffing service
detacheringsfirma/-onderneming staffing firm; particular
detail retail (verkoop)
detail detail (bijzonderheid, onderdeel)
detail bankdiensten retail banking services
detail bankzaken retail banking
detailcontrole detailed audit; shopkeeper
detailcontrole detailed audit
detailhandel retail trade; retail dealer; retail trader
detailhandelaar retailer (detaillist)
detailhandelsverkooppunt retail outlet
detailkaart detail record; retail store [Am.]
detailleren to detail; valid; substantial
detailzaak retail business; to specify; to breakdown [Am.]
deugdelijk reliable; validity
deugdelijke grondslag sound basis; soundness; solidity
deugdelijkheid reliability; process server
deurwaarder bailiff; summons
deurwaardersexploit writ of execution; writ of sequestration
deurwaardersexploit van beslaglegging writ of distrainment
devaluatie devaluation; to devaluate; to depreciate
devalueren to devalue
deviatie deviation
deviatie-analyse deviation analysis; foreign currency
deviezen foreign exchange
deviezenafdeling foreign exchange department; foreign exchange bank
deviezenbank exchange bank
deviezenbeleid/politiek foreign exchange policy
deviezenbepalingen foreign exchange regulations
deviezenbeperkingen foreign exchange restrictions
deviezencertificaat foreign exchange certificate
deviezencontrole foreign exchange control
deviezenhandel foreign exchange business (transactions)
deviezenhandelaar foreign exchange dealer
deviezenmakelaar foreign exchange dealer
deviezenmarkt foreign exchange market
deviezenmoeilijkheden currency difficulties
deviezennood currency shortage
deviezenpositie foreign exchange position
deviezenrecht foreign exchange legislation; exchange control regulations
deviezenreglementering foreign exchange regulations
deviezenreserve foreign exchange reserve
deviezensmokkel currency smuggling
deviezentoewijzing currency allowance; exchange permission
deviezenvergunning exchange permit; currency regulations; exchange control regulations
deviezenverordening foreign exchange regulations; scheme (voorschriften)
deze belastingen drukken zwaar op hen these taxes weigh heavy upon them
diagonale integratie diagonal integration; graphic representation; graph
diagram diagram
dialoog dialogue
dialoogverwerking conversational operation mode
dicht bezet packed; fully occupied
dictafoon dictaphone; larceny
dictionaire dictionary; robbery; pilferage
die waagt die wint fortune favours the bold
diefstal theft; theft insurance
diefstalverzekering insurance against pilferage
dienend leiderschap servant-leadership
dienst service
dienst der lening service of the loan; proposal for the rendering of (professional) services (rente en aflossing)
dienstaanbieding offer of services
dienstaanbieding application for employment (sollicitatie)
dienstaanbiedingen situations wanted (advertentierubriek)
dienstaangelegenheid official matter
dienstaanvaarding entrance upon one’s duties; conducive to; instrumental to
dienstbaar aan subservient to
dienstbericht service message
dienstbetoon rendering of services; employment
dienstbetrekking service
dienstbrief official letter
dienstcontract contract of service
dienstdoend on duty
diensten t.b.v. in het buitenland wonenden expatriate services
dienstenbalans balance of services; profound; thorough
dienstencapaciteit service potential
dienstjaren years of service; credited service; years of credited service
dienstjaren indexatiesysteem pensionable service indexation system
dienstjaren voor pensioenberekening pensionable service
dienstopzegging notice
dienstreis business trip; branch; department
diensttak service
diensttelegram service telegram; period of service; tenure
diensttijd term of service; readiness to oblige
dienstvaardigheid obligingness
dienstverbintenis contract of service; service concern; service corporation
dienstverlenend bedrijf service company
dienstverlenend centrum service centre
dienstverlenende afdeling service department
dienstverlenende beroepen service occupations
dienstverlener service provider
dienstverlening rendering of services
dienstverlening (rendering of) professional services; see also: due diligence assistance (door beroepsbeoefenaar)
dienstverlening aan consumenten consumer services
dienstverlening m.b.t. specifieke transactie(s) transaction services
dienstverlening t.b.v. gerechtelijke procesvoering litigation services
dienstverleningscontract/-overeenkomst contract of services; service industry
dienstverleningssector service sector
dienstverrichtingen performance of services
dienstvoorwaarden conditions of service; future service
diepgaand deep; exhaustive inquiry; searching examination
diepgaand onderzoek thorough investigation
diepgang draught (van schip)
diepgang in geladen toestand laden draught
dieplader low-loader
differentiaal- en integraalrekening infinitesimal calculus
differentiaalrekening differential calculus
differentiaalvergelijking differential equation
differentiatie differentiation
differentieel differential; multiple exchange rate system
differentieel koersstelsel differential exchange rate system
differentieel loon differential wage
differentieel principe differential principle
differentiële analyse differential analysis
differentiële koers multiple rate
differentiële kosten differential cost(s)
differentiële kosten differential costs
differentiële kostencalculatie partial cost system
differentiële kostencalculatie partial cost system
differentiële prijsstelling multiple pricing
differentiële prijzen differential prices; differential tariff
differentiële rechten differential duties
digit digit
digitaal digital
digitaal certificaat digital certificate
digitaal communicatiesysteem digital communication system
digitale besturing digital control
digitale computer digital computer
digitale gegevens digital data
digitale geluidsband digital audio tape
digitale handtekening digital signature (elektronische autorisatie)
digitale snelweg digital highway
digitale vorm digital form
dingen naar to compete for (in concurrentie)
dingen naar to solicit (hengelen naar, verzoeken om)
diploma maatschappij credential society; immediate; prompt (samenleving)
direct direct
direct adres direct address (van computergeheugen)
direct adresseerbaar geheugen direct address storage
direct ingaande lijfrente immediate annuity
direct kopen to buy direct
direct krediet direct credit
direct materiaal direct material
direct opeisbaar payable on demand; demandable; exigible
direct opeisbaar payable on demand (bijv. lening)
direct opeisbaar deposito/tegoed demand deposit
direct opneembaar withdrawable on demand (van geld, tegoed)
direct opneembare kredietfaciliteit demand line of credit
direct opvraagbaar schuldpapier demand note
direct opvraagbaar tegoed demand deposit
direct opvraagbaar tegoed demand deposit; indication
direct opzegbaar withdrawable/terminable on demand
direct opzegbaar terminable on demand; available assets (van contract)
direct realiseerbare activa quick assets; available assets
direct realiseerbare activa quick assets
direct rendement direct yield
direct toegankelijk bestand direct access file
direct toegankelijk geheugen direct access storage
direct toegankelijke bestandsorganisatie direct accessible file organization
direct toerekenbaar directly attributable
direct toezicht door de leiding supervisory control(s) (bijv. in kleine onderneming)
directe (vermijdbare) kosten avoidable cost(s)
directe aansluiting on-line connection
directe arbeid direct labour
directe belastingen direct taxes
directe besturing direct control; single-tier consolidation [Am.]
directe consolidatie one-stage consolidation
directe contante (on)kostenpost out-of-pocket expense
directe contante uitgave out-of-pocket expense
directe controle/verificatie direct verification; asset card [Am.] (d.m.v. saldo biljetten)
directe debiteringskaart (direct) debit card
directe garantie direct guarantee
directe gegevenstoevoer direct data entry; information; data
directe gegevensverwerking transactional data processing
directe geheugeninvoer direct memory access
directe invoer direct input; prime cost
directe kosten direct cost(s); direct costing
directe kosten direct costs; working expenses
directe kosten-methode method of direct costing; prompt delivery
directe levering immediate delivery; direct market value
directe marginale kosten direct incremental costs; net realisable value; current value [Am.]
directe opbrengstwaarde realisable value
directe opbrengstwaarde realisable value; random access; real-time access
directe opbrengstwaarde directly realizable value
directe toegang direct access
directe toegang random access (in willekeurige volgorde, tot computergeheugen)
directe uitvoer direct output
directe vaste kosten direct overhead
directe verbinding direct communication
directe verhandeling direct dealing; direct selling (van effecten)
directe verkoop direct sale; escapable cost(s)
directe verscheping direct shipment
directe vertegenwoordiging direct representation
directe verwerking transactional data processing
directe vraag direct demand
directe-invoer terminal direct entry terminal
directe-toegang programmering random access programming
directeur van grotere instelling director
directeur belast met de uitvoerende leiding executive director; finance manager
directeur financiële zaken finance director; human resource manager
directeur personeelszaken staff manager
Directeur van de Bank van Engeland Governor of the Bank of England; director
directeur van grotere instelling managing director (lid van Raad van Bestuur)
directeur-aandeelhouder shareholder manager; owner-director
directeur-eigenaar owner-manager
directeur-generaal director-general
directeur-generaal der posterijen postmaster general
directeur-grootaandeelhouder major shareholder manager
directeurstaak managerial duties
directie management
directie directorate; managers’ shares; directors’ shares (bij de overheid)
directie-aandelen management shares
directiebrief management letter (van accountant naar aanleiding van controle van de jaarrekening)
directie-overname management buy out; director’s pension (van aandelen, bij verzelfstandiging van bedrijf)
directiepensioen manager’s pension; directors’ report
directievergadering board meeting; management report; report of the board of management
directieverslag manager’s report
directoraat division (afdeling, divisie)
directoraat-generaal directorate general; debt discount [Am.]
disagio discount; redemption discount
disagio bij aflossing discount on redemption; stock discount [Am.]
disagio doen to be at a discount; at a discount
disagio op aandelen share discount
disagio op aandelen van conglomeraat conglomerate discount
disagio op obligaties bond discount; unified bond; indexed bond; stabilized bond
disagio op obligaties bond discount; to be below par
disciplinair disciplinary
disciplinaire maatregelen treffen tegen to take disciplinary action against
discipline discipline
discontabel discountable
disconteerbaar discountable (discontabel)
disconteerbaarheid discountability; present value factor
disconteren to discount; bankable
disconteringsfactor discount factor (rentevoet)
disconteringsrente discount rate; discontinuous
discontinu intermittent(ly)
discontinu proces discontinuous process
discontinu variabele discrete variable
discontinuïteit discontinuity; discontinuation (algemeen)
discontinuïteit discontinuance; rate of discount (opheffing, beëindiging)
disconto discount
disconto in mindering van kaskrediet cash credit discount; sales finance company; bank of discount
disconto-afdeling discount department; discounting house; commercial credit company
discontobank discount bank
discontofaciliteit discount facility
discontokrediet discount credit
discontokrediet-faciliteit line of discount
discontomakelaar discount broker
discontomarkt discount market
discontopolitiek discount policy
discontotabel discount table; bill rate
discontotarief discount rate; bill rate; discount rate
discontovoet rate of discount; discounting business
discontozaken discount business
discretie discretion; modesty; secrecy
discretionair discretionary; discretionary capital management (op basis van vrijheid van handelen)
discretionair vermogensbeheer discretionary asset management; discriminatory tax
discriminerende belastingheffing discriminating taxation; debate (on)
discussie (over) discussion
discussiestuk discussion memorandum (praatstuk)
disfunctioneel gedrag dysfunctional behaviour
disintermediatie disintermediation
disk disk (magneetschijf)
diskette diskette; disrepute; bad reputation (flexibele, kleine magneetschijf)
diskrediet discredit
dispacheur average adjuster
dispariteit disparity; exemption
dispensatie dispensation; to grant exemption
dispensatie verlenen to grant dispensation
display display (visuele weergave)
disponeren to collect an amount; at one’s disposal (over een bedrag)
disponibel available
dispositie disposal (beschikking)
dispositie withdrawal (of money) (opname van geld)
dispositie ruimte unused credit line (van krediet)
dissertatie doctoral dissertation (voor promotie tot dr.)
distribuant distributor
distribueren to distribute; to rediffuse
distribueren to ration (rantsoeneren)
distribueren to relay (radio, televisie)
distribuerende handel distributive trade; retail dealer; retailer
distributeur distributor
distributie distribution; rediffusion
distributie rationing; sales organization (rantsoenering)
distributie relay (radio, televisie)
distributie-apparaat distributing organization
distributiecentra distributing centres; chain of distribution
distributieketen distribution chain; distributive costs
distributiekosten distribution costs (verkoopkosten, etc.)
distributienet distribution network
distributieve post distributive mail
districtsdirecteur district manager
divergentie drempels divergence limits; sundry; miscellaneous (afwijkingsdrempels van valuta)
divers various; miscellaneous income and expenses
diverse baten en lasten miscellaneous income less charges; statement of income and expenditure
diverse baten en lasten miscellaneous income less charges
diverse debiteuren/crediteuren sundry debtors/creditors
diverse goederen sundry goods
diverse ontvangsten sundry income; miscellaneous
diverse opbrengsten miscellaneous revenue; present value
diverse voorzieningen sundry provisions
diversen sundries
diversen-dossier sundries file
diversenmap sundries file
diversenrekening sundries account
diversificatie diversification
diversificeren to diversify; diversified company
diversiteit diversity
diversiteitfactor diversity factor
dividend dividend; arrears of dividends
dividend in aandelen stock dividend; property dividend [Am.]
dividend in natura dividend in kind
dividend per aandeel dividend per share
dividend van groepsmaatschappij intercompany dividend
dividend/winst verhouding payout
dividend-achterstand arrears of dividends
dividendarbitrage dividend arbitrage; dividend basis
dividendbasis dividend base; income tax on dividends
dividendbelasting dividend tax; limitation (restriction) of dividends
dividendbeperking dividend limitation; distribution of a dividend
dividendbetaling payment of a dividend; dividend warrant
dividendbewijs dividend coupon
dividendblad dividend sheet; dividend check [Am.]
dividendcheque dividend cheque
dividend-declaratie declaration of a dividend
dividend-dekking dividend coverage
dividend-dekkingsfactor dividend coverage ratio
dividend-egalisatiereserve dividend equalization reserve
dividendgerechtigd entitled to dividend
dividend-inkomen dividend income; dividend note
dividendnota dividend slip
dividend-opbrengst dividend yield (rendement)
dividendpassering passing of dividend
dividendpolitiek dividend policy
dividendrekening dividend account
dividendrendement dividend yield
dividendreserve dividend reserve
dividendschaal dividend scale; dividend control
dividendstop dividend stop; payment of a dividend
dividenduitkering distribution of a dividend
dividendvrijstelling dividend exemption; payout ratio
divisie division
divisiedirecteur divisional director
divisiestructuur divisional structure; subsidiary
dochtermaatschappij subsidiary company
dochteronderneming subsidiary enterprise
document document
document beheersysteem document management system
document m.b.t. zekerheidsstelling security instrument
documentair accreditief documentary credit; documentary letter of credit
documentair krediet documentary credit
documentair krediet documentary credit; revolving credit line; revolving account (op onderpand van documenten)
documentaire incasso documentary collection
documentaire informatie documentary information
documentaire kredietbrief documentary letter of credit
documentaire wissel documentary draft
documentaire wissel documentary bill (draft)
documentalist documentation officer
documentatie documentation
documentatiesysteem documentation system
documentbehandeling document handling
documenten tegen acceptatie documents against acceptance; documents against presentation
documenten tegen betaling documents against payment
documentlezer document reader
documentvernietiger document destructor
dode hand dead hand; object; purpose
doel aim; objective of an engagement (oogmerk)
doel van een opdracht engagement objective; purposive
doelbewust purposeful
doelclausule purpose clause; practical; efficient (in leningsovereenkomst)
doelgerichte informatie targeted information; appropriate; fit for the purpose
doelmatig suitable; expediency; efficiency
doelmatigheid effectiveness
doelmatigheid practicality (praktische toepasbaarheid)
doelmatigheidscontrole comprehensive audit; object and purpose (algemeen)
doelmatigheidscontrole efficiency audit; operational audit; value-for-money audit (specifiek)
doelprogramma object program; aim; aims and objects (van computer)
doelstelling objective; efficacious
doelstellingen van de audit objectives; effectual; efficient; adequacy (accountants)controle
doeltreffend effective; efficiency; efficacy
doeltreffendheid effectiveness
doeltreffendheid van de audit effectiveness (accountants)controle
doelverklaring purpose statement; funding capital (in leningsovereenkomst)
doelvermogen terminal funding capital (pensioenvoorziening)
doelvermogen op een sluitdatum discontinuance target method; super annuation fund; retirement fund
doen mislukken to wreck
doen mislukken to frustrate (verijdelen)
doen toekomen to send; his due
dokmaatschappij dock company
dollarisatie dollarisation; registered office (of a company); residence (of a person) (invoering U.S.$ als nationale munteenheid)
domicilie domicile
domicilie kiezen to elect domicile
domicilie nemen to take up one’s domicile
donateur donor
donatie donation
dood bestand dead file
dood dossier dead file
dood dossier dead file; dead capital; dead money
dood kapitaal idle capital
doodvracht dead freight
door bemiddeling van through the medium of
door connossement through bill of lading
door de bomen het bos niet kunnen zien you cannot see the wood for the trees
door de feiten gestaafd borne out by the facts
door de omstandigheden geboden called for by circumstances
door de wet voorgeschreven accountant statutory auditor
door directeur-eigenaar geleide onderneming owner-managed business; board of management; board of directors
door goud gedekt backed by gold
door het bestuur genomen actie administrative action
door het bestuur te nemen actie administrative action
door het lot laten beslissen to determine by lot
door zijn bemoeienis through his good offices; currency inflation; monetary inflation
doorbelasten aan to charge on to; to apportion to; to assign to
doorberekende (gedekte) vaste kosten absorbed burden; absorbed cost(s)
doorberekende kosten applied cost(s); underapplied burden (gedekte kosten)
doorberekenen aan to apply to; applied burden; applied overhead
doorberekeningsclausule escalation clause; to run over; to glance (cursorily) at (van prijswijzigingen)
doorbladeren to look through (over)
door-connossement through bill of lading; to pass to the account of
door-connossement voor container combined transport bill of lading; to pass on to; to recover from
doordringen to pervade (door de gehele materie/organisatie heen)
doordringend pervasive (door de gehele materie/organisatie heen)
dooreenleverbaar interchangeable
dooreenleverbaarheid interchangeability
dooreenleverbare obligatie interchangeable bond
doorgeschoven (pensioen)bijdrage roll-over contribution
doorhalen to strike out; to cross out; to rub out; to delete; to erase; to obliterate
doorhaling erasure; deletion; crossing out; obliteration
doorlenen to on-lend (doorplaatsen van lening)
doorlichtingsonderzoek diagnostic review
doorlooptijd turnaround time; processing lead time (van computerverwerking)
doorlopend continuous; on an ongoing basis
doorlopend krediet continuous credit; standing credit; revolving credit; revolving credit line; revolving account
doorlopend krediet revolving credit (tot bepaald maximum)
doorlopend nummer consecutive number; running number
doorlopend nummeren consecutive numbering
doorlopende (roulerend-partiële) voorraadopnamen cyclical stocktaking; continuous stocktaking; continuous inventory [Am.]; perpetual inventory [Am.]
doorlopende activiteiten continuing activities/operations
doorlopende administratie perpetual records
doorlopende afgifte continuous issue; issue on tap (van effecten)
doorlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering continuous disability insurance
doorlopende begroting continuous budget
doorlopende berekening van samengestelde interest continuous compounding
doorlopende controle continuous audit; recurring audit
doorlopende kosten recurrent costs; recurring costs; standing expenses
doorlopende kosten renewal expenses (van prolongatie)
doorlopende lasten recurring charges
doorlopende notering continuous quotation
doorlopende onveranderlijke betaling constant payment
doorlopende opdracht continuous assignment; standing order
doorlopende opdracht recurring engagement; partner in charge of assignment
doorlopende order good till cancelled order (effectenbeurs)
doorlopende order standing order; blanket order (van bestellingen, etc.)
doorlopende polis open policy; floating policy; contract policy
doorlopende provisie revewal commission (van prolongatie)
doorlopende rekening continuing account
doorlopende toevoer continuous feed
doorlopende volmacht durable power of attorney
doorlopende volmacht durable power of attorney
doorlopende voorraadadministratie perpetual stock accounts; perpetual stock ledger; perpetual inventory ledger [Am.]; perpetual inventory records [Am.]
doornummeren to number consecutively; consecutive numbering
doorschrijfboek manifold book
doorschrijfboekhouding/doorschrijfsysteem carbon copy bookkeeping system; copy writing accounting; duplicate recording system; one-write bookkeeping system [Am.]; single-posting system
doorschrijfpapier manifold paper
doorschrijfset multipart form set; one-write set [Am.]
doorschuiven to roll-over; to carry forward (van lasten, etc.)
doorschuiving (van activa/beleggingen) via een tussenschakel conduit roll-over
doorslag
doorslaggevend predominant (overheersend)
doorslagpapier carbon copy paper
doorslagvel backing sheet (sheet)
doorsnee average
doorsnee premie aggregate normal premium; level premium
doorsneebedrag average amount
doorsneekoers average rate
doorsneemonster bulk sample
doorsnee-premiemethode aggregate method; attained age normal method
doorsneeprijs average price
doorverbinden to connect through; to put through
doorverkoop resale
doorvoer transit
doorvoeraangifte transit entry
doorvoercapaciteit through-put
doorvoerconnossement through bill of lading
doorvoeren to convey in transit (van goederen)
doorvoergoederen transit goods
doorvoerhandel transit trade; transit business
doorvoerhaven transit port
doorvoerlading transit cargo
doorvoerrechten transit duties
doorvoervergunning transit permit
doorvoerverkeer transit traffic
doorvracht through freight; through rate of freight
doorzenden to forward
doorzicht transparency (doorzichtigheid)
doorzoeken to search
dossier file; dossier; working papers
dossier dat in gebruik is active file
dossier dat is afgelegd dead file
dossierkast filing cabinet
dossiernotitie memorandum for the files
dotatie
dotatie endowment (schenking van belang)
dotatie aan het reservefonds allocation to the reserve fund; addition to the reserve fund; transfer to the reserve fund
doteren to endow (begiftigen)
douane customs
douane-aangifte customs entry; bill of entry
douane-aangifte voor invoergoederen in veemopslag warehousing entry
douane-agent customs agent; clearing agent; clearance agent
douane-autoriteiten customs authorities
douanebeambte customs officer; custom house officer
douanebewijs voor teveel betaalde invoerrechten over-entry certificate
douane-entrepot bonded warehouse; customs warehouse
douanefactuur customs invoice
douanegarantie customs guarantee
douane-inspecteur surveyor of customs
douanekantoor custom house
douanerechten customs duty
douane-specificatie customs specification
douane-unie customs union
douanevergunning customs permit
douaneverklaring customs declaration
douanewaarde customs value
draadloze mobiele informatieterminal wireless information device
draadloze telefoon cellular phone
draagbaar portable
draagbaar instrument/hulpmiddel portable device
draagbare computer portable computer
draagbare telefoon portable phone; cellular phone
draagwijdte en consequenties implications (of an audit) (van een accountantscontrole-onderzoek)
drempel threshold
drempelprijs threshold price
drempelwaarde threshold
drie-generatiesysteem three-generation system
drie-jaarlijks triennial (om de drie jaar)
driemaandelijks quarterly
drijvende komma floating point
dringende en gewichtige redenen urgent and strong (weighty) reasons
drogreden fallacy (dwaalbegrip)
droogstempel embossed stamp
droogtest desk check (bureautest van programma)
druk pressure; stress; strain (drukking)
druk bezet very busy; actual capacity usage
druk uitoefenen op to press; to exert pressure on
druk verkeer heavy traffic
drukfout printing error; misprint
drukken op to weigh heavy upon; to press hard on (knellen)
drukkend heavy; burdensome; onerous
drukkende bepalingen onerous stipulations; onerous conditions
drukker printer (afdrukeenheid)
drukker/tekenmachine printer/plotter
drukkerij printing house; printing office; printing works (large)
drukpers printing press
drukproef printer’s proof
druksnelheid printer speed
drukwerk printed matter
duale controle dual check
duale ponskaart dual purpose card
dualisme dualism
dualistisch dualistic
dubbel double; dual
dubbel boekhouden double-entry bookkeeping
dubbel boekhouden double-entry bookkeeping
dubbel inkomen dual income; double income
dubbel processorsysteem dual processor system
dubbel spel spelen to double-cross
dubbel spel-speler double-crosser
dubbelcontrole duplication check
dubbele belasting double taxation; tax duplication
dubbele besturing dual control
dubbele dienstverlening door één telefoonnummer duet service (vaste aansluiting plus mobiele telefoon)
dubbele financiering double financing
dubbele identiteit dual identity
dubbele nationaliteit dual nationality
dubbele prijsstelling double pricing
dubbele spatie double spacing
dubbele toegang dual access
dubbele uitkering bij overlijden door ongeval double accident benefit
dubbelhartigheid double dealing; duplicity
dubbelponsing double punch
dubbelsysteem duplexed system
dubieus doubtful; dubious
dubieuze debiteur doubtful debtor; doubtful account receivable
dubieuze posten doubtful accounts; bad debts; doubtful debts
dubieuze praktijken questionable practices
dubieuze vorderingen doubtful debts; doubtful accounts receivable
duiden op to point to; to indicate
duitendief money-grubber
duitendieverij money-grubbing
dump dump (afdrukken van inhoud van een computergeheugen)
dumpcontrole dump check
dumpen to dump (onder de prijs verkopen)
dunne markt thin market
duo-poli duopoly
duopsonie duopsony
duplicaat duplicate; replica (of work of art)
duplicator duplicating machine; duplicator
dupliceren to duplicate
duplicerende ponsmachine duplicating card punch
durfkapitaal venture capital
Dutch English Dutch definition
duur duration; period; term (periode)
duur expensive (kostbaar)
duur geld dear money
duur van premiebetaling premium paying period
duur-geld-politiek dear-money policy
duurtetoeslag dearness allowance
duurzaam lasting; durable; permanent; on a continuing basis
duurzaam gescheiden permanently separated
duurzaam van aard of a durable nature
duurzaamheid durability
duurzame activa durable assets; fixed assets
duurzame activa fixed assets; durable assets; long-lived assets; permanent assets; capital assets
duurzame bedrijfsmiddelen fixed assets; property plant and equipment; long-lived assets
duurzame consumentengoederen durable consumer goods; consumer durables; hard goods
duurzame financiering permanent financing
duurzame goederen durable goods
dwaalbegrip fallacy (drogreden)
dwangakkoord coercive settlement; statutory composition
dwangarbeid forced labour
dwangbevel writ; warrant (of execution); distress warrant
dwangmiddel means of coercion
dwangsom penal sum
dwarstellen to crossfoot
dwarstelling crossfooting
dwingen to compel; to force; to constrain; to coerce
dwingend recht imperative law
dwingende bepalingen strictly binding statutory provisions
dynamisch dynamic
dynamisch geheugen dynamic storage
dynamisch stroomschema dynamic flowchart
écart swap difference
échelonnement spreading of due dates (spreiding van vervaldagen)
echocontrole echo check
echtelijk marital
echtelijk bezit marital asset(s)
echtelijk eigendom marital property
echtelijke woning marital home; matrimonial home
echtgeno(o)t(e) spouse
echtgenoten-beslag marital seizure (maritaal beslag)
echtscheiding divorce
echtscheiding aanvragen to start divorce proceedings
echtscheidingsvonnis divorce decree
econometrie econometrics
econometrist econometrist; econometrician
economie economics
economie economy (zuinigheid)
economie political economy; economics (staathuishoudkunde)
economisch economic
economisch beginsel/principe economic principle
economisch eigenaar beneficial owner; economic owner
economisch eigendom economic ownership; beneficial ownership
economisch goed economic good
economisch grondbeginselen economic fundamentals
economisch model economic model
economisch model economic model
economisch nut economic benefit; economic use
economisch onderzoek economic research; to be under examination
economisch saldo economic balance
economisch stabilisatieprogramma economic stabilization program
economisch te werk gaan to proceed economically
economisch voordeel economic benefit
economisch winstbegrip economic concept of profit
economische (inhoudelijke) realiteit economic substance
economische afschrijving obsolescence (waardevermindering)
economische afschrijving/slijtage/veroudering obsolescence; economic wear and tear (waardevermindering)
economische bestelhoeveelheid economic order quantity
economische capaciteit practical capacity
economische eenheid economic unit; economic unity; economic entity
economische eenheid economic unity; economic unit; economic entity
Economische en Monetaire Unie Economic and Monetary Union (EMU)
economische goederenvoorraad economic stock of goods
economische hogeschool university of economics; university education
economische index economic indicator; leading indicator; business barometer; business index
economische indices economic indicators
economische inzinking economic downturn
economische levensduur economic working life; a vital necessity
economische levensduur economic life; economic working life; estimated useful life under economic aspects; product-market life (gebruiksduur)
economische levensvatbaarheid economic viability
economische noodtoestand economic crisis; depressed
economische omgeving economic environment
economische opleving economic revival
economische ordergrootte economic order quantity
economische prognose/prognose-technieken economic forecasting
Economische Raad Economic Council
economische realiteitsbeginsel substance over form principle
economische slijtage obsolescence; economic wear and tear
economische slijtage economic wear and tear
economische spionage economic espionage
economische valuta-positie economic exposure
economische veroudering economic ageing; obsolescence
economische voorraad economic stock
economische waardeketen economic value chain
Economische Zaken (Ministerie van) (Ministry of) Economic Affairs
economist economist
econoom economist
edele metalen precious metals
editie edition; issue (of a newspaper)
educatieve programmatuur courseware
educatieve uitgaven educational publishing (publicaties)
eed oath
eedaflegging taking the oath
eedafneming administration of the oath
eedbreuk breach of oath; perjury
eedbreuk plegen to commit perjury
EEG EEC (European Economic Community) (Europese Economische Gemeenschap)
een (gerechtelijke) vervolging instellen tegen to bring an action against; to take (legal) proceedings against
een aanbesteding uitschrijven to invite tenders for
een aanbod weigeren to decline an offer
een bedrag doteren aan het reservefonds to place a sum to reserve; to allocate (to appropriate) a sum to the reserve fund; to transfer a sum to the reserve fund; to put a sum to a reserve
een beginsel naleven to live up to a principle; to carry out; to perform
een begroting indienen to submit an estimate; to send in a report
een bemiddeld man a man of considerable means
een bepaling in een contract opnemen to insert a clause in a contract; to admit as a partner
een beroep uitoefenen to practise a profession; to carry on a calling
een bestelling effectueren to execute an order
een bestelling noteren to book an order
een bijdrage leveren aan to contribute to
een bod doen to make a bid
een boete heffen to charge a fine; levy(ing); taxation
een cheque betalen to meet a cheque
een cheque weigeren to dishonor a cheque
een compromis aangaan to make (effect) a compromise
een concessie verlenen to grant a concession
een contract laten aflopen to terminate a contract
een controle instellen to examine
een controle verrichten to carry out an audit; to perform an audit
een cursus volgen tot attend a course
een dading aangaan to effect a transaction
een daling ondergaan to suffer a decline
een definitieve beslissing a decision which is final and conclusive
een document vervalsen to forge a document
een eerste levensbehoefte an essential of life; to effect a life assurance; to insure one’s life
een eis/beroep verwerpen to dismiss a claim/an appeal
een enquête houden to hold an inquiry; to set up an inquiry
een exploit betekenen aan to serve a writ upon
een faillissementsaanvraag indienen to present (file) a bankruptcy petition; to fold (popular language)
een flink bedrag a substantial amount
een formulier invullen to fill up a form
een fractie hoger fractionally higher; fractional certificate
een functie bekleden to hold (to fill) an office; function analysis; position analysis
een functie met goede perspectieven a job with good prospects; to declare categorically
een gedragslijn volgen to adopt (to pursue) a course; rules of conduct and professional practice
een gelegenheid uitbuiten to make the most of an opportunity
een gerechtelijk onderzoek instellen to hold a judicial inquiry; to bring an action before the court
een geschil door dading beslechten to transact a dispute; unfair
een groot bedrijf a large-scale business
een groot debiet hebben to command a ready sale
een grote staat voeren to live in great style
een handtekening vervalsen to forge a signature
een hoger bod doen to outbid
een hypotheek executeren to foreclose a mortgage
een ideaal verwezenlijken to realize an ideal
een inkomen trekken to draw an income
een integrerend bestanddeel uitmaken van to form an integral part of
een juist beeld geven to give a true and fair view; to visualize (van de financiële positie, door de jaarrekening)
een kat in de zak kopen to buy a pig in a poke
een kat in de zak kopen to buy a pig in a poke; business year; accounting year
een klacht indienen to lodge a complaint
een koers volgen to adopt a course
een koop (af)sluiten to effect a sale; sound commercial practice
een korting toestaan to allow a reduction
een krediet openen to open a credit; to extend a credit
een landbouwbedrijf an agricultural enterprise; region
een landsbelang a matter of national importance
een lastig (moeilijk) geval a difficult case; hard
een lastig geval an awkward case
een lening onderbrengen to place a loan
een lening sluiten to contract a loan; to extend a loan
een lening verstrekken to grant a loan
een levensverzekering afsluiten to take out a life policy
een maatregel doorvoeren to carry through a measure; to enforce a measure
een maatschappij (vennootschap) oprichten to form a company; to set up a business
een maatstaf aanleggen to apply a standard (to)
één markt single market
een moratorium afkondigen to proclaim (announce) a moratorium
een motie aannemen to carry (to adopt; to propose a motion; to table a motion
een motie indienen to move a resolution
een motie steunen to second a motion; not to carry a motion
een motie verwerpen to defeat a motion
een nader onderzoek instellen naar to make further inquiries into; closer examination; closer investigation
een nieuwe voorraad a fresh supply
een offerte maken/doen to make an offer
een onderhoud gunnen to grant an interview
een onderkomen zoeken to seek shelter; confederacy
een onderzoek verrichten to carry out an examination/investigation
een oordeel uitspreken to express an opinion; to give an opinion; to pronounce an opinion
een oordeel vellen to pass judg(e)ment (on) (over)
een opmerking maken to make a remark
een opmerking maken to make a suggestion (idee opperen)
een optie uitoefenen to exercise an option; to take up an option
een optie verlenen op to give an option on
een order gunnen to place an order
een overeenkomst aangaan to enter into an agreement
een overeenkomst eenzijdig annuleren to cancel an agreement unilaterally
een overtreding begaan to transgress
een overwegend belang in een onderneming hebben to have a controlling interest in a company; paramount
een pensioen toekennen to grant a pension
een plan ontwerpen to draw up a plan (letterlijk)
een plan ontwerpen to devise a plan (figuurlijk)
een pleidooi houden to address the court; to argue a case (juridisch)
een pleidooi houden voor to plead in favour of; to submit arguments
een poging aanwenden to make an attempt
een polis afkopen to surrender a policy
een polis afsluiten to make out a policy
een positie bekleden to hold a position
een prijs offreren to quote a price
een prijs opbrengen to realize a price
een proefbalans trekken to extract a trial balance
een recht niet uitoefenen to relinquish/to abandon a right
een recht uitoefenen to exercise a right
een rechtsvordering instellen tegen to bring an action against; to bring a claim against
een rekening laten oplopen to run up an account; accrued dividend
een rekening opheffen to close an account; to wind up a company
een schip voor een reis uitrusten to fit out a ship for a voyage
een sommatie betekenen to serve a summons upon
een spoedig antwoord an early reply; by express mail
een spoedig antwoord verwachten to look forward to an early reply
een steekhoudend argument a valid argument; illicit commission; secret commission
een stemming houden to take a vote/ballot; to take a vote on
een streep halen door to strike out; to discontinue
een streep zetten onder to put an end to (figuurlijk)
een studieverzekering afsluiten to take out an education policy
een taak aanwijzen to assign a task; commission; task identification
een te grote voorraad hebben to be overstocked
een tegengesteld belang hebben to have an opposite interest; counter charge
een tegenwicht vormen tegen to counterbalance; to be at variance
een testament opmaken to make a will
een testament verifiëren to prove a will
een toespraak houden to deliver an address; to make a speech
een toezegging doen om to give an undertaking to; to pledge oneself to; to commit oneself to
een transactie effectueren to effect a transaction
een transactie sluiten/tot stand brengen to conclude a transaction; to effect a transaction; to transact a deal; to close a deal
een uitgekiend systeem a sophisticated system
een vacature vullen to fill a vacancy
een vak leren to learn a trade
een vak uitoefenen to carry on a trade; to practise a profession
een valse aangifte doen to make a false declaration
een vennootschap in het handelsregister doen inschrijven to register a company; to submit a tender
een vennootschap ontbinden to dissolve a partnership
een vennootschap opheffen to dissolve a partnership; to withdraw the attachment
een verbinding tot stand brengen to make contact
een verbinding tot stand brengen to make contact
een verbintenis aangaan to enter into an agreement/a contract/an engagement; to conclude an agreement
een verbintenis aangaan om to undertake to; to contract to
een verdrag sluiten to conclude a treaty; to enter into a treaty
een vergadering beleggen to convene/to call/to convoke a meeting
een vergadering houden to hold a meeting
een vergadering oproepen to call a meeting; to be deposed
een vergrijp plegen to commit an offence
een vergrijp tegen de wet an offence against the law; a breach of law
een vergunning aanvragen to apply for a licence
een vergunning verlenen to grant a licence
een verklaring afgeven to issue a statement/a report
een verkoop tot stand brengen to conclude/to effect a sale
een verlies lijden to sustain a loss; to incur a loss; to suffer a loss
een verlies nemen to cut a loss (verliessituatie beëindigen)
een verlies nemen/realiseren to take a loss; to sell at a loss; to realize a loss
een verslag/rapport indienen to submit a report; to lodge with; to present to
een verzekering onderbrengen bij to effect an insurance with
een verzoekschrift indienen bij to present/to file a petition to
een verzoekschrift richten tot to address a petition to
een voorbehoud maken to make a reservation
een voorbehoud maken in een accountantsverklaring to qualify an audit report
een voordracht doen to submit names
een voorraad houden to carry/to keep a stock
een voorrecht toekennen to grant a privilege
een voorstel aannemen to accept a proposal; to agree to a proposal; to pass a resolution; to adopt a motion; to pass a bill
een voorstel doen to move a motion; to move a resolution (in vergadering)
een voorziening treffen voor to provision for; to make a provision for; to provision against
een voorziening treffen voor belastingen to accrue taxes
een vordering handhaven to uphold a claim
een vordering instellen to lodge a claim against
een vordering motiveren to substantiate one’s claim
een waarde vertegenwoordigen van to have a value of
een wezenlijk bestanddeel vormen/uitmaken van to be an essential/integral part of
een wissel trekken to draw a bill
een zaak (winkel) beginnen to open a shop
een zaak aan arbitrage onderwerpen to submit a matter to arbitration
een zaak afsluiten/tot stand brengen to conclude a transaction; to effect a transaction; to transact a deal
een zaak beginnen to start a business; to set up a business
een zaak oprichten to establish a business; to launch; to float
een zaak voor het gerecht brengen to institute an action; legal
eendaagskoers overnight rate (valuta-koers)
eenduidig unambiguous
eenduidigheid unambiguousness
eenheid unit; uniformity; unity; entity
eenheid van elektriciteit electrical unit
eenheid van kostprijsberekening costing unit
eenheid van opvatting consensus (mening)
eenheid waarover afschrijving wordt berekend depreciation unit
eenheidsprijs unit price
eenheidstarief uniform tariff
eenhoofdig one-head; one-man (van bestuur, etc.)
eenmalig carbon non-reusable carbon paper
éénmalig inkomen one-time income
eenmalige gebruiksgoederen disposable goods; disposables; single-use goods
eenmalige posten non-recurring items
eenmalige premie single premium (koopsom)
éénmalige winst non-recurring profit; one-time income [Am.]
eenmanseigendom sole proprietorship; single proprietorship
eenmanszaak one-man business; one-man company; proprietorship [Am.]; sole proprietorship [Am.]; sole trader
één-opdracht kaart one-instruction code
één-op-één structuur one-to-one structure
één-op-N structuur one-to-N structure
eenparig unanimous; uniform (eenstemmig)
eenparig aannemen to pass unanimously
eensgevend geld lump sum
eensgezind unanimous; harmonious
éénsgezinswoning single family dwelling
eensluidend identical; uniform
eensluidend afschrift true copy; exact copy
eenstemmigheid unanimity; agreement; consensus of opinion
één-traps-systeem one tier system (ongetrapt systeem)
eenvoudig (gewoon) gemiddelde simple average
eenvoudig handelskrediet straight credit
eenvoudige winst- en verliesrekening single-step income statement (niet-getrapte)
eenvoudige (niet-getrapte) winst- en verliesrekening single-step income statement
eenvoudige (niet-getrapte) winst- en verliesrekening single-step income statement
eenvoudige bankbreuk simple bankruptcy; simple insolvency
eenvoudige breuk simple fraction; common fraction
eenvoudige breuk simple fraction
eenvoudige overeenkomst open contract; simple contract
eenvoudige schriftelijke open contract; simple contract
eenzijdig one-sided; biased; partial; unilateral (adj.)
eenzijdig unilaterally (adv.)
eenzijdig decreet unilateral decree
eenzijdig herroepbaar voidable
eenzijdig herroepbaar contract voidable contract
eenzijdig vastgestelde prijs administered price (geen concurrentie)
eenzijdige akte deed poll
eenzijdige akte unilateral deed; deed-poll (verbintenis)
eenzijdige beheersing unilateral control
eenzijdige markt one sided market; inactive market; weak market
eenzijdige vermindering van belasting unilateral tax relief
eerlijke concurrentie fair competition
eerst begunstigde immediate beneficiary; primary beneficiary
eerst begunstigde primary beneficiary
eerst geboorterecht primogeniture
eerst in-eerst uit first in first out
eerste aantekening initial recording; prime entry; original entry
eerste assistent accountant audit senior (assistant); junior audit assistant
eerste en enige uitdeling first and final distribution; first and final dividend (faillissement)
eerste hypotheek first mortgage
eerste hypotheek first mortgage
eerste koers first quotation
eerste kosten first cost(s); initial expenses; acquisition costs (insurance)
eerste lasten primary spending
eerste machinist chief engineer (schip)
eerste ondertekenaar prime maker (van verhandelbaar waardepapier)
eerste pandrecht first lien; vendor’s lien
eerste pandrecht first lien; silent lien on claims and debtors
eerste premie first premium
eerste uitgaven primary spending
eerste verantwoording initial recognition (in de jaarrekening)
eerste vereiste prerequisite
eerste vereiste precondition (onmisbare voorwaarde)
eerstegraads studie undergraduate education
eerstehands aandelenmarkt primary equity market
eerstehands vermogensmarkt primary capital market
eerstejaarsstudent freshman
eersteklas handelspapier first-class paper (wissels e.d.)
eersteklas waardepapieren blue chips; blue chip stock [Am.] (effecten)
eerstelijnszorg primary care
EESV EEIG (European Economic Interest Grouping) (Europees Economisch Samenwerkingsverband)
eeuwigdurende obligatie perpetual debenture; irredeemable debenture (onaflosbare obligatie)
eeuwigdurende rente perpetual annuity
effect effect (uitwerking)
effect security (waardepapier)
effecten securities; stock; stocks and shares
effecten (gevolgen) van prijsveranderingen effects of changing prices
effecten aan toonder bearer securities
effecten betaalbaar in meer dan n valuta multiple currency securities (naar keuze van de houder)
effecten die door hypothecaire zekerheid zijn gedekt mortgage-backed securities
effecten op korte termijn aan- en verkopen trading (of securities)
effecten op naam registered securities; personal stock
effecten waarin voor eigen rekening wordt gehandeld dealing securities; dealing stock [Am.]; trading securities (door een bank)
effectenadministratie stock accounting system; securities accounting system
effectenafdeling stock department; securities department
effectenarbitrage securities arbitrage; stock arbitrage
effectenbalans balance of securities
effectenbank merchant bank; investment bank [Am.]
effectenbankier merchant banker; investment banker [Am.]
effectenbeheer control of securities
effectenbeleggingsrekening securities investment account
effectenbescherming protection of security holders
effectenbeurs stock exchange; stock market; security exchange [Am.]
effectenbeurs stock exchange; unquoted
effectenbewaarbedrijf securities depositary company; securities depository [Am.]
effectenbewaarbedrijf securities depositary company
effectenbewaring safe custody of securities
effectenbezit stock holding
effectenbezitter stock holder
effectenclearing clearing of securities; securities clearing
effectendepot stock deposit; securities depot
effectenexecutie sale of securities under execution
effectenfirma securities house
effectengirorekening securities giro account
effectengrootboek securities ledger
effectenhandel stock exchange business; stock broking; securities dealing
effectenhandel met voorkennis insider trading; insider dealing
effectenhandel met voorkennis insider trading; insider dealing
effectenhandelaar stock jobber
effectenkantoor stock brokers office
effectenkoers stock exchange quotation; price of stock
effectenkrediet brokers’ loan; stock exchange loan (aan commissionair of handelaar)
effectenkrediet advance against securities; securities credit (van bank aan client)
effecten-kredietinstelling securities house; securities credit institution; investment company [Am.]
effectenmakelaar stock broker; investment broker [Am.]
effectenmakelaar op niet-officiële markt kerb broker [Am.]
effectenmarkt stock market
effectennota brokers contract note; securities contract note
effectennotering stock exchange quotation; security listing [Am.]
effectenonderpand securities pledged as collateral
effectenopgave statement of securities
effectenorders stock exchange orders
effectenportefeuille investment portfolio; security holding
effectenprovisie brokerage; security commission
effectenrekening stock account; securities account
effectenruil exchange of securities
effectentransacties stock exchange transactions; dealings on the stock exchange
effectenveiling public sale of securities
effectenverkeer trade of securities
effectenvoorraad security holdings
effectenvoorschot advance against securities
effectenzegel stamp
effectief effective; real
effectief belastingpercentage effective tax rate
effectief rendement effective return; real return; effective yield
effectief rendement bij gemiddelde looptijd yield to average life
effectief rendement bij volledige looptijd yield to maternity; yield to redemption
effectieve kosten actual cost; operating expense(s); working costs (werkelijke)
effectieve rentevoet effective rate of interest
effectieve vraag effective demand
effectieve waarde effective value
effectisering securitisation (verhandelbaar maken door uitgifte van waardepapier)
effectisering van schuld(en) securitisation of debt
effectiviteit effectiveness
effectiviteit van de (accountants)controle audit effectiveness
effectueren to effect; to effectuate; to execute
efficiency efficiency
efficiency (in de uitvoering) van de audit efficiency
efficiency- en prijsverschillen lonen labour variance
efficiency- en prijsverschillen materialen material(s) variance
efficiency premie efficiency bonus
efficiencyverschillen efficiency variance; quantity variance
efficiencyverschillen lonen labour efficiency variance; labour usage variance
efficiencyverschillen materialen material(s) usage variance
efficiënt efficient
efficiënt werkende markthypothese efficient market hypothesis
egalisatie equalization; smoothing
egalisatie van erfenissen estate equalization
egalisatiefonds equalization fund
egalisatierekening equalization account
egalisatiereserve equalization accrual; equalization reserve; fluctuation reserve; active reserve (insurance)
egalisatievoorziening equalization accrual
eigen own
eigen aandelen van de vennootschap own shares of the company; treasury stock [Am.]
eigen beheer own administration; self-administration
eigen beheer voerend self-administered
eigen behoud (herverzekering)
eigen bijdrage own contribution (bijv. pensioenregeling)
eigen etiket private label (huismerk)
eigen gegevensbank proprietary database
eigen gegevensbestand proprietary database (niet algemeen toegankelijk)
eigen merk private label (huismerk)
eigen merk private label; private brand; own brand; house brand (huismerk)
eigen middelen own resources
eigen opslag self-warehousing (het zelf opslaan)
eigen product proprietary product eigen (gepatenteerd) product
eigen rekening (assurantiepremie)
eigen risico own risk
eigen risico franchise; deductible (franchise)
eigen risico clausule first risk clause; premier risque clause; deductible clause [Am.]; deductible coverage [Am.] (in verzekeringsovereenkomst)
eigen technologie proprietary technology eigen (specifieke) technologie
eigen valuta local currency (algemeen)
eigen valuta reporting currency (van de verslaggevende huishouding)
eigen vermogen net worth; net assets; equity; proprietors’ capital (of a firm); shareholders’ equity (of a company); shareholders’ interests; proprietors’ equity [Am.] (= zuiver vermogen)
eigen vermogen shareholders’ equity; equity capital; (net) equity; capital and reserves; net worth; net assets; stockholders’ equity [Am.] (van vennootschap)
eigen vermogen proprietor’s capital; owners’ equity (van eenmanszaak of firma)
eigen vermogen private equity (van niet beursgenoteerde onderneming)
eigen vermogen op basis van de boekwaarde net book value (volgens de balans)
eigen vermogen per aandeel shareholder’s equity per share
eigen vervoersbedrijf private carrier (van grotere onderneming)
eigen voorraad owned stock
eigen voorraad owned stock
eigenaar owner; proprietor; optioner [Am.]
eigenaarschap proprietorship; ownership
eigenaarschapprincipe proprietorship concept
eigenaars-lusten en lasten risks and rewards of ownership
eigenaarswaarde owner value (waarde voor de eigenaar)
eigendom property; ownership; belongings; effects
eigendom van de staat state owned
eigendom van een huwelijksgemeenschap marital property
eigendomsbewijs title deed; document of title; paper title; proof of title
eigendomsbewijs m.b.t. overheidsgrond land patent [Am.]; land warrant [Am.]
eigendomsoverdracht transfer of property; conveyance (jur.)
eigendomspapier paper title
eigendomsrecht title to ownership; proprietary rights
eigendomstheorie proprietary theory
eigendomstitel property title; title to property
eigendomsvoorbehoud reservation of title; retention of title [Am.]; ownership retention [Am.]
eigenlijk spaargeld genuine savings
eigenmachtig arbitrary; high-handed; on one’s own authority
eigenmachtig optreden to take matters into one’s own hands
eigenschappen characteristics; properties
eind final (definitief)
eind end; close; termination; conclusion; finish (beëindiging, afsluiting, einde)
eind van het boekjaar end of the financial year; close of the financial year
eindadres end address
eindafrekening final settlement
eindbalans final balance sheet; closing balance sheet
eindbalans closing balance sheet; (parent) company balance sheet
eindbedrag future amount; future sum (waarde)
eindbedrag final amount (cijfer)
eindbeslissing final decision
eindbestemming ultimate destination
einddatum maturity date (vervaldatum)
einddoel ultimate object
einde van het jaardividend year-end dividend
einde-bandlabel ending tape label
einde-bandmarkering end-of-tape marker
einde-bandprocedures end-of-tape procedures
einde-bestandlabel end-of-file label
einde-bestandteken end-of-file mark
einde-jaars-correctie year end adjustment
eindexamen final examination
eindfactuur final invoice
eindfinanciering terminal funding
eindgebruiker end user
eindgebruikersmarkt end-users market
eindhaven terminal port
eindleeftijd age at maturity; age at expiry (verzekering)
eindloon final pay
eindloonregeling final pay plan; final pay scheme
eindloonsysteem final average earnings plan; final-pay formula; final salary pension scheme (pensioenregeling)
eindovereenkomst definitive agreement
eindprijs closing price (bijv. op balansdatum)
eindproduct finished product; end-product
eindrapport final report; closing report
eindregeling final settlement
eindresultaat final result; ultimate outcome
eindsalarisregeling final pay plan; final salary scheme
eindsaldo total balance
eindstadium final stage
eindstation terminal station; terminal (of computer system)
eindstationgebruiker terminal user (computer)
eindstemming final vote
eindtotaal grandtotal
eindverdrag definitive treaty
eindvonnis final judg(e)ment; final sentence
eindvoorraad closing stock; closing inventory [Am.]
eindvoorraad closing stock; closing inventory [Am.]; ending inventory [Am.]
eindwaarde ultimate value; future value; future sum; maturity value; final value (in controlesysteem)
eindwaarde-methode terminal funding method
eis claim; demand; requirement
eis en verweer claim and defence
eis tot schadevergoeding claim for damages
eis van duidelijkheid principle of fair presentation
eisen to demand; to claim; to require
eiser claimant; plaintiff (in a court case)
eiser prosecutor (in strafzaken)
eiser appellant (in hoger beroep)
elasticiteit elasticity
elasticiteit coëfficiënt coefficient of elasticity
elasticiteit van de vraag elasticityof demand
elasticiteit van het aanbod elasticity of supply
elektriciteit electricity
elektrische centrale power station
elektrische energie electric power; electric energy
elektrische schrijfmachine electric typewriter
elektrische stroom electric current; electric power
elektronica electronics
elektronisch electronic
elektronisch bankieren electronic banking
elektronisch betaalsysteem electronic funds transfer system (EFTS)
elektronisch betalingsverkeer electronic funds transfer; electronic flow of payments
elektronisch geld electronic money
elektronisch girosysteem electronic transfer system
elektronisch handelsverkeer electronic commerce (E-commerce) (via computernetwerken)
elektronisch plaats reserveringssysteem electronic seat-reservation system
elektronisch verrekeningssysteem electronic settlement system
elektronische administratie electronic accounting system
elektronische archivering electronic filing
elektronische bekrachtiging/legalisatie electronic authentication
elektronische betaalpas electronic cheque guarantee card
elektronische boekhoudmachine electronic accounting machine
elektronische documentatiemachine electronic editor
elektronische gegevens-/informatieverwerking electronic dataprocessing; automatic dataprocessing
elektronische indiening van belastingaangifte electronic tax filing
elektronische krant electronic newspaper
elektronische portemonnee electronic purse
elektronische post electronic mail
elektronische postbus electronic postbox
elektronische schrijfmachine electronic typewriter
elektronische snelweg electronic highway
elektrostatica electrostatics
elektrotechniek electrotechnics
element component; element (onderdeel)
element van de kostprijs component of cost
elementair elementary
elementair gegeven elementary item
elementaire bewerking elementary operation
elementen van de jaarrekening elements of financial statements
eliminatie elimination
eliminatie van interne aan- en verkopen elimination of intra-group (intercompany) sales and purchases
eliminatie van interne vorderingen en schulden elimination of intra-group (intercompany) balances; intercompany eliminations
eliminatie van interne winstuitkeringen elimination of intra-group distributions
eliminatie van onderlinge deelnemingen elimination of intra-group (intercompany) holdings
eliminatieboeking eliminating entry (eliminatiepost)
elimineren to eliminate; to cut out
elkaar tegenspreken to be contradictory; contradictory to
emballage packing; packing material(s); wrappers; wrapping(s); containers
emballage gratis packing free
emballage-afdeling packing department
emballagekosten packing charges; packing costs
emballeren to pack
embargo embargo
emigratie van kapitaal emigration of capital
emissie issue; new issue
emissie door middel van inschrijving issue by tender
emissie met voorkeursrecht rights issue; issue with preferential subscription rights; rights offering
emissie van aandelen issue of shares; share issue; stock issue [Am.]
emissie van aandelen issue of shares
emissie van aandelen of obligaties van lagere rangorde junior issue
emissie van in series aflosbare obligaties serial bond issue
emissie van obligaties issue of bonds; bond issue
emissie-afdeling issuing department
emissie-consortium (syndicaat) voor het op de markt brengen van effecten distributing syndicate
emissiehuis issuing house; issue house
emissiekalender issue calendar
emissiekoers price of issue; rate of issue; issue price
emissiekosten issuing expenses; expenses of issue; issuing costs; issue costs; issue expenses; issuance expenses
emissiemakelaar issue broker
emissiemarkt issue market; new issue market
emissieovereenkomst underwriting contract
emissieprospectus offering circular; offering prospectus; issue prospectus
emissiesyndicaat underwriting syndicate; issue syndicate
emissiesyndicaat underwriting syndicate; managing underwriter; lead manager
emissievoorwaarden terms of issue; issue terms
emittent issuer
emitteren to issue
emitterende bank/instelling house of issue
emolumenten emoluments; perquisites
empirisch empirical
emplooi employment
emplooi vinden to find employment
emplooi zoeken to seek (look for) employment
employé employee; staff member; member of the staff
employés en werklieden staff and workers
en gros wholesale
en gros en retail wholesale and retail
en/of-rekening and/or account (joint account) (gezamenlijke rekening)
encryptie encryption
endogeen endogenous
endossant endorser
endosseerbaar endorsable
endosseerbaar document transferable document; negotiable document
endossement/endossering endorsement
endosseren to endorse
energie energy; power; light heat and power
energie industrie power industry
energiebedrijf power supply station; power plant
energiebesparend energy saving
energiekosten cost(s) of energy; energy costs; power costs
energiekrediet energy credit
energieleverancier energy provider; power provider
energiesubsidie energy grant
energietoeslag energy premium (premie)
energieverbruik energy consumption; power consumption
en-gros-prijs wholesale price
en-gros-verkopen to sell wholesale
en-gros-zaak wholesale business
enig eigenaar sole proprietor; sole owner
enig eigenaarschap sole proprietorship; sole ownership
enkel boekhouden single-entry bookkeeping
enkel boekhouden single-entry bookkeeping
enkele verklaring short form report; opinion; certificate (van accountant)
enkelvoud single copy
enkelvoudig singular; single
enkelvoudig (ongetrapt) systeem one tier system
enkelvoudig accountantscontrole-onderzoek single audit
enkelvoudig bewijs van aandeel certificate for a single share
enkelvoudig risico common risk; simple risk; common hazard
enkelvoudig systeem simplex system
enkelvoudige aselecte steekproef single random sample
enkelvoudige balans single balance sheet
enkelvoudige interest simple interest
enkelvoudige markt single market
enkelvoudige prognoses single value forecasts
enkelvoudige rente/interest simple interest; ordinary interest
enquête inquiry; official inquiry
enquêtecommissie committee of inquiry; board of inquiry
enquêterecht right of inquiry
entameren to take up; to take in hand; to initiate
entiteit entity
entree entrance (ingang)
entree entrance; entry (binnenkomst)
entree admission; entrance (toelating)
entreegeld admission fee
entreeprijs admission fee
entrepot entrept; warehouse (algemeen)
entrepot bonded warehouse; bond (douane)
enveloppeermachine mailing machine
equatiecurve breakeven chart (van kosten en opbrengsten)
equatiepunt breakeven point (van kosten en opbrengsten)
equivalentiecoëfficiënt equivalence coefficient (equivalentiecijfer)
equivalentiemethode net asset(s) method
er geen stem in hebben to have no voice in the matter
er in slagen te to succeed in
er wordt uitdrukkelijk overeengekomen it is expressly agreed and understood
eredoctoraat honorary degree
eregast honorary guest
erelidmaatschap honorary membership
ereregelen code of ethics
ereschuld debt of honour
erevoorzitterschap honorary presidency
erfbouwrecht building lease (recht van opstal)
erfdienstbaarheid land servitude; easement
erfenis inheritance; heritage; legacy
erfenis in de vorm van geld pecuniary legacy
erfenisrechten estate duty; death duties; inheritance tax [Am.] (= successierechten)
erfgenaam heir (m.); heiress (f.); inheritor (m.); inheritress (f.)
erfgenaam in de rechte lijn direct heir
erfgoed estate; heritage asset
erflater testator (m.); testatrix (f.); legator
erfopvolging succession
erfpacht
erfpachtcanon rent charge; ground rent
erfpachtcontract long-lease contract
erfrecht law of succession; hereditary law
erfrente annuity certain (onvoorwaardelijk)
erfrente annuity paid under a comprehensive family policy (ideaalrente van levensverzekering)
erfstelling testamentary disposition
ergonometrie ergonometrics
ergonomie ergonomics; human-factor engineering
erkend acknowledged; recognized
erkend accredited (officieel)
erkend openbaar accountant licensed public accountant (in USA, geen CPA)
erkende bank recognized bank
erkennen to acknowledge
erkennen to admit (toegeven)
erkennen to recognize (van hoedanigheid)
erkenning acknowledgement; recognition; admission
erkenning accreditation (officieel)
erop naslaan to look up; book of reference (van woordenboek, etc.)
ervaren experienced; trained; skilled; seasoned
ervaren deskundige seasoned expert
ervaring in de dagelijkse praktijk hands-on experience
ervaring opdoen to gain experience
ervaringsaanpassing experience adjustment
ervaringskloof experience gap
ervaringstarief experience rate
erven to inherit (from); to come into (money; property)
essaai
essentieel essential
essentiële posten key items (typerend)
etalage shop window
etalage-artikel exhibit
etalagekast show case
etalages kijken window shopping
etaleren to display; to exhibit; to dress the window
etaleur window dresser
ethiek ethics
etiket label; tag; ticket
etiketteermachine labelling machine
eurocheque eurocheque
eurogulden note euroguilder note
euro-obligatiemarkt eurobond market
Europees Economisch Samenwerkingsverband European Economic Interest Grouping (EEIG) (EESV)
Europees Monetair Stelsel European Monetary System (EMS) (EMS)
Europese Economische Ruimte European Economic Area (EEA) (EER)
Europese Investeringsbank European Investment Bank
Europese Unie European Union
Eurostat Bureau of statistics of the E.U. (bureau voor de statistiek van de E.U.)
eurovaluta eurocurrency
eurovaluta-note eurocurrency note
evaluatie evaluation; appraisal
evaluatie van behaald resultaat/behaalde prestatie performance appraisal
evaluatiemethode evaluation system
evaluatietechniek evaluation technique
evalueren to assess; to evaluate; to appraise
even getal even number
even of oneven odd or even
even/oneven bit parity bit
evenredig proportional; proportionate; pro rata; corresponding; ratable
evenredig aan proportionate to; proportional to
evenredig aan commensurate with (in overeenstemming met)
evenredig aandeel proportional share
evenredig zegelrecht ad valorem stampduty
evenredige bijdrage pro rata contribution
evenredige uitdeling ratable distribution; pro rata distribution
evenredige vertegenwoordiging proportional representation
evenredigheid proportion
eventueel any; possible; contingent
eventuele afnemers potential (prospective) customers
eventuele verplichtingen contingent liabilities
evenwicht balance; equilibrium; poise; equipoise
evenwichtige economie balanced economy
evenwichtige economie balanced economy (economische situatie)
evenwichtige groei balanced growth
evenwichtsrentevoet equilibrium interest rate (voor stabiel prijsniveau)
ex claim; ex rights; rights off; ex claim; ex new
ex alle rechten ex all
ex claim rights off
ex coupon ex coupon
ex dividend ex dividend; dividend off [Am.]
ex rente ex interest
exactheid exactness; exactitude
excassokosten paying over expenses
excedent surplus; surplus contract; excess contract (overschot)
excedent(en)contract surplus treaty; surplus reinsurance (assurantie)
excedent(en)herverzekering excess reinsurance; excess insurance
excedent(en)verzekering surplus insurance
excerpt abstract
exclusief exclusive (apart, uitsluitend)
exclusief exclusive of; exclusive of all rights (ongerekend, met uitsluiting van)
exclusief (zonder) uitlotingsrecht ex drawing
exclusief alle rechten ex all
exclusieve rechten exclusive rights
exclusiviteitbeginsel principle of exclusiveness
ex-datum ex-date
executeren to sell under execution
executeur executor; executor of an estate
executeur van een boedel/nalatenschap estate executor
executeurschap executorship
executeur-testamentair executor of a will
executie execution (of a verdict) (van vonnis)
executie foreclosure (of a mortgage) (van hypotheek)
executie van zakelijke zekerheid wegens niet-betaling van schuld(en) debt foreclosure
executieverklaring order of execution
executiewaarde value under foreclosure
executoir executory
executoir contract executory contract
executoriaal beslag seizure under foreclosure
executoriaal beslag leggen bij iemand to levy execution against a person; to seize under foreclosure
executoriaal beslag leggen op to levy execution upon
executoriaal verkochte activa foreclosed assets
executoriale titel title to execution; compulsory sale; foreclosure sale
executoriale verkoop sale under execution; summarized execution; shortcut foreclosure [Am.]
executrice executrix; specimen; sample
exemplaar copy
exequatur order of execution; surrender penalty
exit korting surrender charge (bij afkoop van verzekering)
exogeen exogenous
exoneratie exoneration
exoneratiebeding exoneration clause; to ship
expansief expansive; to send off; to despatch
expediëren to forward; shipping agent
expediteur forwarding agent
expediteur carrier (vervoerder)
expediteurcognossement forwarding agent’s bill of lading; groupage bill of lading
expeditie forwarding; shipping department (verzending)
expeditie authentic copy; despatch; shipment (authentiek afschrift van vonnis of arrest)
expeditie-afdeling forwarding department; shipping business (agency)
expeditiebedrijf forwarding business (agency)
expeditiebedrijf carrier’s business; (goods) delivery book (= vervoersbedrijf)
expeditieboek forwarding book; shipping office
expeditiekantoor forwarding office; shipping clerk; dispatcher
expeditieklerk forwarding clerk
expeditiekosten forwarding charges; shipping business (agency); carrier’s business
expeditie-onderneming forwarding business (agency)
expeditie-opdrachten shipping orders
experiment experiment
expert expert; knowledge-based system
expert systeem expert system
expertise survey
expertise van schaden assessment of damage claims; surveyor’s fee; survey fee
expertisekosten surveyor’s expenses; surveyor’s report
expertiserapport surveyor’s certificate
expiratie expiry; expiry date; maturity date
expiratiedatum due date
expliciet explicit
exploit writ
exploitabel paying; owner; licensee (= exploiteerbaar)
exploitant proprietor; operation(s); exploitation
exploitatie working
exploitatieactiviteiten operating activities
exploitatiebudget operating budget; operating figures
exploitatiecijfers working figures
exploitatiecyclus operating cycle
exploitatiehuur operating lease; operating income
exploitatiehuur/verhuur operating lease; direct financing lease; capital lease
exploitatie-inkomsten operating revenue; financial year; operating expenses; costs of operation(s)
exploitatiejaar working year; operating costs; working expenses
exploitatiekosten working costs; operating company
exploitatiekosten operating costs; production costs
exploitatiemaatschappij working company; operating revenue
exploitatieopbrengst operating income
exploitatieovereenkomst working agreement
exploitatierechten exploitation rights; statement of operating income and expense; trading account; results of/from operations
exploitatierekening operating statement; working results; trading results
exploitatieresultaten operating results
exploitatie-resultatenrekening operating statement
exploitatietekort operating deficit; working results; trading results
exploitatie-uitkomsten operating results
exploitatieverhoudingsgetallen operating ratios
exploitatie-verhoudingsgetallen operating ratios
exploitatieverhuur operating lease; working loss
exploitatieverlies operating loss; working profit
exploitatiewinst operating profit; segment margin
exploitatiewinst per bedrijfsonderdeel segment operating profit; to operate; to run (a business)
exploiteren to work
exploratie exploration
exploratief onderzoek exploratory research
exploratiekosten exploration costs
exploratierechten exploration rights; exploration operations
exploratiewerkzaamheden exploration activities
exponentieel exponential
exponentieel voortschrijdend gemiddelde exponential moving average
exponentiële middeling exponential smoothing; shipping (van een tijdreeks)
exponentiële verdeling exponential distribution; export; exportation
export exports (in general)
export financieringsmaatschappij export finance company; export house
export incasso export collection
exportafdeling export department; export commission agent
exportagent export agent
exportbedrijf export business
exportchef export manager
exporteur exporter
exportfactor export factor (factor in land van exporteur)
exportfactuur export invoice; export financing
exportfinanciering financing of exports
exportfirma export firm
exporthandelaar export merchant; export firm
exporthuis export house
exportindustrie export industry
exportkrediet export credit; foreign credit insurance
exportkredietverzekering export credit insurance
exportomzet export sales; foreign sales corporation [Am.]
exportonderneming export company; indent
exportorder export order
exportoverschot export surplus; export bounty; export allowance
exportpremie export bonus
exportquote export ratio
exportslagerij meat packer(s)
exportvraag export demand
expres express
expresbestelling express delivery
expresbrief express letter; by express post; by special messenger
extensieve landbouw extensive agriculture
extern external
extern accountant external auditor; independent advisor
extern accountant external auditor (controleur)
extern adviseur external advisor
extern bewijsstuk external voucher
extern gebruik external use; auxiliary storage
extern geheugen external storage
extern geheugen external store
extern programma externally stored program
extern programmageheugen external program storage; external auditing
externe (accountants)controle external audit
externe besturing external control
externe betrekking external relations
externe bewijsstukken external evidence (algemeen)
externe controle external audit
externe controle m.b.t. veiligheidsaspecten external security audit
externe financiering external financing
externe financiering external financing
externe opdrachten external instructions
externe transactie external transaction
externe vergelijking external comparison
externe vergelijking external comparison
externe verplichtingen/schulden external liabilities; financial reporting; external reporting
externe verslaglegging financial accounting
externe waarde external value (of a currency); negative prescription; prescription of claims (van een valuta)
extinctieve verjaring extinctive prescription; special; additional
extra extra
extra aanbieding special offer
extra afschrijving extraordinary depreciation; surtax
extra afschrijving(en) additional depreciation
extra belasting surcharge; super dividend; bonus dividend
extra dividend extra dividend
extra dividend extra dividend; constructive dividend; deemed dividend [Am.]
extra hypotheek extra mortgage (peak mortgage); additional charges (tophypotheek)
extra kosten extra charges
extra premie additional premium; overriding commission
extra provisie special commission
extra rabat extra rebate; excess reserve
extra reserve extraordinary reserve; not based on books
extracomptabel not integrated in accounting system; statistical entry [Am.]
extracomptabele boeking/post memorandum entry
extracomptabele rekening memorandum account
extractief bedrijf extractive industry
extra-editie special edition
extrapolatie extrapolation
extrapoleren to extrapolate
extrinsieke waarde extrinsic value; production
exucutoirverklaring order of execution
fabricage manufacture
fabricage-afdeling manufacturing department
fabricagecapaciteit production capacity
fabricagecyclus-tijd manufacturing cycle time
fabricage-doorlooptijd manufacturing cycle time; indirect material
fabricagehulpmaterialen factory supplies; production costs; processing costs
fabricagekosten manufacturing costs
fabricagekosten manufacturing costs
fabricagekostprijs
fabricagekostprijs total cost of products
fabricagelonen manufacturing labour; production method
fabricagemethode manufacturing method; work order
fabricage-opdracht manufacturing order; manufacturing statement; production statement
fabricagerekening manufacturing account
fabricagerisico manufacturing risk; to turn out
fabricagevergunning manufacturing licence; to make; to produce
fabriceren to manufacture; factory overhead
fabriek factory
fabrieks (on)kosten factory expense(s)
fabrieksadministrateur plant accountant
fabrieksadministratie factory accounts
fabrieksagent manufacturer’s agent
fabrieksarbeid factory work
fabrieksarbeider factory hand; overseer
fabrieksbaas foreman; factory accounts
fabrieksboekhouding factory accounting
fabriekscapaciteit plant capacity; works manager; production manager
fabriekschef factory manager
fabriekseigenaar factory owner
fabriekservaring manufacturing experience
fabrieksgebouw factory building; manufacturing secret
fabrieksgeheim trade secret
fabrieksgrootboek factory ledger; plant layout
fabrieksinrichting factory organization
fabriekslonen manufacturing labour; manufacturing expense(s)
fabrieksnijverheid manufacturing industry; manufacturing order
fabrieksorder work order
fabrieksorganisatie factory organization
fabrieksprijs manufacturer’s price; industrial town
fabrieksstad manufacturing town; industrial district
fabrieksstreek manufacturing area; factory yard
fabrieksterrein factory site; product
fabrikaat manufacture; factory owner; mill owner
fabrikant manufacturer; facility house; facilitative company
facilitair bedrijf facility company
facilitaire dienstverlener facilitator
faciliteit facility
faciliteiten- en systeembeheer facilities management
facilities management facilities management
facsimile facsimile
facsimile-overdracht facsimile transmission
facsimileren to facsimilate; agent
facsimilesysteem facsimile system
facsimiletoestel facsimile machine
factoor factor
factoormaatschappij factoring company
factor factor
factoring factoring; to bill (overdragen van te incasseren vorderingen)
factureerafdeling invoicing department
factureerbaar billable; billing machine
factureermachine invoicing machine
facturenregister invoice register
factureren to invoice
facturering met gedetailleerde omschrijving descriptive billing
facturering naar rato van voortgang van opdracht progress billing
facturist invoice clerk; bill
factuur invoice
factuur voor verscheidene leveranties multiple invoice
factuurbedrag invoice amount
factuurboek invoice book
factuurprijs invoice price
factuurwaarde invoice value; interoffice billing
facultatief optional
facultatief studie-onderwerp elective [Am.]
facultatieve functie facultative function
facultatieve herverzekering facultative reinsurance
faculteit faculty; to fail
failleren to go bankrupt; to institute bankruptcy proceedings
failliet bankrupt; to go bust (popular language); to go to the wall (popular language)
failliet gaan to go bankrupt
failliet verklaren to adjudicate bankrupt; bankrupt’s estate
failliete boedel bankrupt estate
failliete firma bankrupt firm
faillietverklaring adjudication (order) of bankruptcy; insolvency; failure
faillissement bankruptcy; to file for bankruptcy
faillissement aanvragen to petition for bankruptcy
faillissement aanvragende crediteur petitioning creditor; petition in bankruptcy; filing for bankruptcy
faillissementsaanvraag bankruptcy petition
faillissementsadministratie/-boekhouding bankruptcy accounting; bankruptcy attorney [Am.]
faillissementsadvocaat bankruptcy lawyer
faillissementskosten costs of bankruptcy proceedings
faillissementsprocedure bankruptcy proceedings; bankruptcy court
faillissementsrechtbank court of bankruptcy
faillissementsrechter registrar in bankruptcy; insolvency act
faillissementswet bankruptcy act
faillissementswetgeving bankruptcy law
falsificatie falsification; family partnership
familiebedrijf family firm (firma)
familiehotel private hotel
familie-onderneming family concern
familiepension private boardinghouse
familierecht family law; family company; close corporation [Am.]
familievennootschap private company
familiezaak family business; pharmaceutical
farmaceutische onderneming pharmaceutical company; stage
fascimile-handtekening facsimile signature
fase phase (stadium)
fase stage; project) (van ziekte)
fase stage of development (trap van ontwikkeling)
fase van diepe geheimhouding stealth phase (of a plan
fax apparaat fax machine
federatie federation
federatie van vakverenigingen federation of trade unions
federatief federative
federatieve samenwerking federative cooperation
feedback feedback; matter of fact; practical (terugkoppeling)
feit fact; real; virtual
feitelijk actual
feitelijk factual (weergave van feiten)
feitelijk bezit actual possession
feitelijk verlies actual loss
feitelijke beëindiging constructive termination (feitelijk ontslag)
feitelijke beheersing effective control (of a company) (van een vennootschap)
feitelijke bezetting practical capacity; staff; personnel (-sgraad)
feitelijke informatie factual information
feitelijke toestand actual position
feitelijke verplichting constructive obligation; events occurring after the balance sheet date; post balance sheet items (op grond van vaste gewoonte)
feiten na balansdatum subsequent events after the balance sheet date; events occurring after the date of the report
feiten na rapportdatum subsequent events after the report date
fenomeen phenomenon
feodaal systeem feudal system
fiasco fiasco; approval
fiat fiat; to fiat; to approve
fiatteren to authorise; approval
fiattering authorisation; authorisation procedures
fiatteringsprocedures approval procedures
Fibonacci reeks Fibonacci progression; imaginary; constructive (technische analyse)
fiche index card; fictional; fictive
fictief fictitious
fictief notional (bij wijze van voorbeeld)
fictief bedrag notional amount; constructive dividend deemed dividend [Am.] (nominaal)
fictief dividend notional dividend
fictief dividend notional dividend
fictief eigendom constructive ownership (fiscaal)
fictief inkomen notional income; fictive return; fictitious yield
fictief rendement fictive yield
fictieve activa fictional assets; fictitious assets [Am.]
fictieve dienstjaren notional years of service
fictieve hoofdsom notional amount (nominale)
fictieve uitdeling constructive distribution
fideï-commis entail; uncovered; unsecured
fiduciair fiduciary
fiduciair geld fiduciary currency
fiduciaire eigendom fiduciary title
fiduciaire eigendom fiduciary title; fiduciary assignment (of an asset); fiduciary conveyance of title
fiduciaire eigendomsoverdracht fiduciary transfer of property rights; fiduciary money; credit currency [Am.]
fifo fifo (first in first out) (eerst in, eerst uit)
fijngoud standard gold
file file; branch office (bestand)
filiaal branch
filiaal boekhouden branch accounting; multiple shop(s); chain store(s); absolute
filiaal-winkelbedrijf multiple store(s); complete; total
finaal final; final discharge
finale (algehele) kwijting full discharge; discharge
finale kwijting full discharge
finale liquiditeit ultimate liquidity (uiteindelijke liquiditeit)
finale uitverkoop winding-up sale
financieel financial; financial circles
financieel analyst financial analyst; financial control
financieel beheer financial management
financieel beheer treasury; financial controller; treasurer (afdeling)
financieel beheerder financial manager
financieel belang financial interest
financieel budget financial budget
financieel derivaat financial derivative; chief financial officer (cfo) [Am.]
financieel directeur financial director (van grotere instelling)
financieel directeur financial manager (van kleinere instelling)
financieel economist/econoom financial economist
financieel kwartaaloverzicht quarterly accounts
financieel onderzoek financial investigation
financieel onderzoek financial research (speurwerk)
financieel oogpunt financial point of view
financieel overzicht financial statement
financieel overzicht financial statement (staat)
financieel overzicht financial summary (samenvatting)
financieel overzicht financial review (beschouwing)
financieel termijncontract financial future contract
financieel verkeer financial traffic
financieel verslag financial report
financieel voordeel pecuniary benefit; financial strength
financieel weerstandsvermogen financial resilience; financial affairs
financieel weerstandsvermogen financial strength; financial resilience (kracht)
financieel-administratief vakman accounting professional; investigative accounting
financieel-administratieve recherche forensic accounting
financiële aangelegenheden money matters; financial accounts
financiële administratie financial accounting
financiële advisering financial counselling (raadgeving)
financiële afsluitcyclus financial closing cycle
financiële analfabeet financial illiterate
financiële analyse financial analysis
financiële analyse van aandelen financial analysis of shares
financiële baten financial revenue
financiële beroering financial turmoil; financial accounting
financiële bijdrage financial contribution
financiële bijstand financial assistance; in parlement: Committee of Ways and Means
financiële boekhouding financial accounts
financiële commissie financial committee
financiële controle financial audit
financiële directeur finance director
financiële druk financial pressure; financial stress
financiële druk financial pressure
financiële economie financial economics
financiële gegevens financial data; financial leverage
financiële hefboomwerking financial gearing
financiële hulp financial assistance
financiële informatie financial information
financiële informatie kunnen lezen en begrijpen financial literacy
financiële informatiesystemen financial information systems; financial disclosure (in annual accounts)
financiële innovaties financial innovations
financiële instelling financial institution
financiële koers financial rate of exchange
financiële kringen financial circles; financial charges
financiële lasten financial expenses
financiële lasten financial expenses; financing lease
financiële lease finance lease
financiële lease finance lease (financieringshuur/verhuur)
financiële lease waarbij de leasenemer alle kosten draagt full payout lease
financiële maatregelen financial measures
financiële markten financial markets (geld- en kapitaalmarkt)
financiële ondersteuning sponsorship (‘sponsorschap’ van club, organisatie, evenement, etc.)
financiële ondersteuning door onderneming corporate sponsorship
financiële onrust financial turmoil
financiële ontwikkeling financial development
financiële pers financial press
financiële positie financial position
financiële positie financial position
financiële programmatuur financial software
financiële projectie financial projection
financiële redacteur financial editor
financiële rekenkunde financial arithmetic; refinancing; recapitalization
financiële reorganisatie financial reorganization
financiële rubriek financial column
financiële structuur financial structure
financiële structuur financial structure
financiële toestand financial condition; financial operations
financiële transacties financial transactions
financiële tussenpersonen financial intermediaries
financiële vaste activa financial fixed assets
financiële vaste activa financial fixed assets
financiële veerkracht financial resilience
financiële veerkracht financial resilience
financiële verantwoordelijkheid financial responsibility
financiële verantwoording financial accounting
financiële verhoudingsgetallen financial ratios; financial obligations
financiële verhoudingsgetallen financial ratios
financiële verplichtingen liabilities
financiële verslaglegging financial reporting
financiële wiskunde financial mathematics
financiële zorgen financial worries
financiën finances (geldmiddelen)
financiën finance; funder (geldwezen)
financier financier
financier van startend bedrijf met risicokapitaal angel (popular language); to fund
financieren to finance; capitalization (of a company); funding
financiering financing
financiering buiten de balans om off-balance sheet-financing; proprietorial financing (of a small or private company)
financiering met eigen vermogen equity financing; instalment sale financing
financiering van afbetalingscontract time sale financing
financiering van beginnende onderneming(en) nursery finance
financiering van landen-kredieten sovereign risk funding
financiering van lease-contracten lease financing
financieringsarrangement financing arrangement
financieringsbaten finance income; finance company
financieringsbedrijf finance business; cash forecast(ing)
financieringsbegroting/-prognose financial forecast
financieringsbron source of finance; gearing adjustment
financieringscorrectie financing adjustment (i.v.m. financiering met vreemd vermogen)
financieringsdoeleinden funding objectives; financing lease; capital lease [Am.]
financieringshuur/verhuur finance lease
financieringshuur/verhuur finance lease (lease)
financieringsinstelling financial institution; finance charges
financieringskosten financing costs; financing company; finance house
financieringsmaatschappij finance company
financieringsmarkt finance market
financieringsmethodiek financing method
financieringsmiddelen financial resources
financieringsmogelijkheden financial resources
financieringsoverschot budgetary surplus (van de overheid)
financieringsoverwegingen financial considerations
financieringspapier financial paper
financieringsplan financing plan
financieringspolis credit insurance policy (kredietverzekering)
financieringsregeling financing arrangement
financieringsresultaten financing results
financieringsstelsel funding system (life insurance) (levensverzekering)
financieringsstructuur financing structure; deficit of financing
financieringsstructuur financing structure
financieringstekort finance deficit; public sector borrowing requirement (in U.K.)
financieringstekort budgetary deficit; bonding agent [Am.]; (for building projects) (van de overheid)
financieringstussenpersoon finance agent
financieringsvormen forms of finance
fingeren to fake; fake invoice
firma firm
firma (naam) business name
firma van twijfelachtige reputatie firm of doubtful repute; dicey business
firmacontract partnership agreement; proprietorship capital
firmakapitaal partnership capital; partnership certificate
firmant partner
firmaverklaring business name declaration; partnership firm capital
firmavermogen partnership capital
fiscaal fiscal
fiscaal aftrekbaar tijdelijk verschil tax deductible temporary difference
fiscaal begunstigd tax advantaged
fiscaal beheer tax management
fiscaal beleid fiscal policy
fiscaal domicilie fiscal domicile; taxation economist
fiscaal econoom tax economist
fiscaal effect tax effect
fiscaal eigen vermogen tax equity (van vennootschap)
fiscaal jaar fiscal year
fiscaal jurist tax lawyer
fiscaal neutraal revenue neutral (geen invloed op belastinginkomsten)
fiscaal nummer tax registration number; tax law
fiscaal recht fiscal law; taxable result
fiscaal resultaat fiscal result
fiscaal toegestane afschrijving depreciation allowance
fiscaal toelaatbare reserves fiscal reserves
fiscaal verlies tax loss
fiscaal vermogen fiscal capital
fiscaal verrekenbaar tegoed tax credit
fiscaal verrekenbaar tegoed in de toekomst tax credit carry-forward; tax free
fiscaal vrijgesteld tax exempted; taxable profit concept
fiscaal winstbegrip fiscal profit concept
fiscale aanslag tax assessment
fiscale advocaat tax lawyer; depreciation allowable for tax purposes; depreciation allowance; tax deduction; abatement of taxation
fiscale afschrijving fiscal depreciation; tax allowance; tax rebate
fiscale aftrek tax relief
fiscale aftrek voor kantoor aan huis home office deduction [Am.]
fiscale balans balane sheet drawn up for tax purposes
fiscale beleggingsinstelling simple trust [Am.]
fiscale beleggingsinstelling simple trust [Am.]; investment trust; unit trust (company)
fiscale boete tax penalty; tax set-off
fiscale compensatie tax offset
fiscale consequenties tax ramifications (waarmede rekening moet worden gehouden)
fiscale economie tax economics; fiscal unity; fiscal entity
fiscale eenheid fiscal unity; tax group; tax entity; fiscal entity
fiscale eenheid tax group
fiscale glijclausule fiscale sliding clause
fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst fiscal information and investigation service (FIOD)
fiscale investeringsaftrek investment tax credit; tax-basis financial statements [Am.]
fiscale jaarrekening financial statements drawn up for tax purposes
fiscale kostprijs tax cost; fiscal charge
fiscale last tax expense (bedrag van de belasting)
fiscale lasten fiscal charges
fiscale normen fiscal standards
fiscale oudedagsreserve fiscal retirement reserve
fiscale stakingsvrijstelling business retirement relief
fiscale transparantheid flow-through method; rollover provision (methode)
fiscale vervangingsreserve tax rollover reserve (account)
fiscale vervangingsreserve tax rollover reserve account; inventory tax allowance [Am.]
fiscale voorraadaftrek stock relief; tax law
fiscale wetgeving fiscal law; taxable income
fiscale winst taxable profit
fiscale winst taxable profit; profit for tax purposes; taxable income [Am.]
fiscale winst- en verliesrekening profit and loss account drawn up for tax purposes
fiscale woonplaats residence for tax purposes
fiscale zetel fiscal domicile; inland revenue (Eng.); internal revenue service [Am.]
fiscale zetel fiscal domicile (domicilie)
fiscus tax authorities (algemeen)
fiscus tax inspector (specifiek)
flat notering flat quotation; to list on the stock exchange
flatgebouw block of flats; listless market; flat market
flatgebouw block of flats
flatteren windowdressing; inactive market; weak market (van balans, financiële positie)
flauwe markt dull market
flauwe markt dull market
flauwe valuta weak currency
flexibel flexible; flexible retirement
flexibele pensionering flexible pensioning; floppy disk
flexibele schijf diskette (diskette)
flexibele uittreding flexible retirement
flexibele wisselkoersen flexible rates of exchange; substantial; considerable
flexibiliteit flexibility; pushing; active
flink energetic
flink betalen to pay handsomely; to make substantial progress
flink vooruitgaan to make headway
flinke koersstijging op een verder dalende beurs bear market rally; fair demand
flinke vraag good demand; floppy disk
floppy disk diskette (flexibele schijf)
fluctuatie fluctuation
fluctueren to fluctuate
fluctuerende koersen fluctuating rates; pamphlet
folder brochure
folio folio
folioformaat folio size
foliopapier foolscap; security; investment
foliovel folio; funds; stock
fonds fund; to send cover
fonds publisher’s list (van uitgever)
fonds endowment fund; general fund; operating fund (verkregen uit schenkingen, legaten, etc.)
fonds bezorgen to provide funds; books published by; publications
fonds van de gewone rekening current fund
fonds van vrij besteedbare middelen discretionary fund
fonds voor gemene rekening mutual fund
fonds voor onvoorziene uitgaven contingency fund
fonds waaruit leningen worden verstrekt aan privé-personen loan fund
fonds waarvan het kapitaal in stand moet worden gehouden non-expendable fund
fonds waarvan het kapitaal kan worden aangewend expendable fund
fondsarts panel doctor (ziekenfonds)
fondsen funds held for clients (van derden)
fondsen zonder vaste bestemming unappropriated funds
fondsenadministratie stocks and securities accounting system
fondsenbalans stock administration account
fondsenmarkt stock market
fondsenstaat statement of securities
fondsenwerving fund raising
fondspatiënt panel patient; funds provider
fondsverschaffer resource provider; no effects
forensen to commute (v.)
forensen per telecommunicatiesysteem to telecommute (teleforensen)
forensisch accountant forensic accountant
forensische accountancy forensic accounting
forfait at a fixed price
forfait without recourse (op wissel)
forfaitaire aftrekpost/vermindering standard deduction; à forfait finance
forfaiteren forfaiting (vorm van exportfinanciering)
forfaitering format (= forfaiteren)
formaat size
formaatzegel stamped paper; matter of form; formal procedure
formaliteit formality; nominal
formeel formal; adjective law
formeel recht formal law; compliance audit
formele controle compliance procedure(s); passing of title (maatregelen)
formele eigendomsoverdracht closing of title (van onroerend goed)
formele liquide middelen formal liquid means
formele liquiditeiten formal liquidities
formele liquiditeiten formal liquidities
formele vereniging formal association
formule formula
formuleren to formulate
formulier form
formulier-beheer form control
formulierenloop routing (of reports and correspondence)
formulierenloopschema forms flow diagram
formulier-inrichting/ontwerp form design
fortran fortran (abbreviation of: formula translating language); wealth; riches (computertaal)
fortuin fortune; forum
forum panel
forumdiscussie panel discussion
fotografische opslag photographic store
fotokopie photocopy
fotokopiëren to photocopy; to provide
fourneren to furnish; error
fout mistake
fout defect (gebrek)
foutcode error code
fouten controleprocedure error control procedure
foutenbehandeling error handling
foutencontroleroutine error checking routine
foutendetectie error detetion
foutenfrequentie error rate
foutenkans error chance
foutenniveau error level
foutenpreventiesysteem error prevention system; risk of error
foutenrisico error risk
foutentolerant fault-tolerant; error correction
foutenverbetering correction of errors
foutenverhouding error ratio
foutenverslag error report; fractional part/amount
fractie fraction; unit-of-account
fractie unit (eenheid)
fractiebewijs fractional share
fractie-verzekering unit-of-account insurance (vorm van levensverzekering)
fractie-waarde unit of account value; floor [Am.]
fragmentarische benadering piecemeal approach; warranty; deductible
franchise franchise (assurantie)
franchisegeld franchise fee
franchisenemer franchisee (systeemlicentienemer)
franchiseverlener franchisor; carriage paid; franco (systeemlicentie-verlener)
franchising franchising; free of charge; no charge (systeemlicentie)
franco free
franco bestemming free destination
franco kopen to buy on delivered terms; commission-free items
franco posten free-of-commission items
franco prijzen delivered prices; landed cost
franco provisie free of commission; carriage paid prices
franco wal landed price
frankeerkosten postage (of a letter or a parcel); postage meter; stamping machine
frankeermachine franking machine
frankeerzegel postage stamp; to stamp
frankeren to prepay
frankering prepayment; post-paid; stamped
fraude fraud
fraude controle fraud audit; to be guilty of fraud; to defraud
fraude plegen to commit fraud; committer
fraude plegen to commit fraud; fraud bond (frauderen)
fraudeafschrikking fraud deterrent (afschrikkend middel)
fraudebeoordeling fraud assessment; fraud auditing; to perpetrate a fraud (onderzoek naar mogelijkheid van fraude)
fraudeur fraud
fraudeverzekering fraud insurance; fidelity bond (algemeen)
fraudeverzekering fidelity insurance (personeel)
frauduleus fraudulent
frauduleuze onderneming/vennootschap bogus company
freesbank milling machine (freesmachine)
frequent frequent
frequentie frequency
frequentiecurve frequency curve
frequentiediagram frequency chart
frequentietabel frequency table
frequentieverdeling frequency distribution
frontale invoer front input; duties; job
front-end computer front-end processor; office; duty
functie function; job study; position description
functieanalyse job analysis
functiebenaming job title; job specification; position description
functiebeschrijving job description
functieclassificatie job classification
functiedeling job sharing
functiefactoren job factors
functiegeheugen function memory
functiegroepen job grades
functiemobiliteit job mobility
functieprogramma service routine; separation of duties; separation of functions
functiescheiding segregation of duties
functieschema functional diagram
functietitel job title
functietoets function key
functieverbetering job improvement; work assignment
functieverdeling job assignment (toewijzing)
functieverrijking job enrichment (verbreding)
functiewaardering job evaluation; functionary
functionaris official
functionaris met sleutelpositie key employee (in de organisatie)
functionaris van hoge rang senior executive
functioneel functional
functioneel ontwerp functional design
functionele analyse functional analysis
functionele eenheid functional unit
functionele eisen functional requirements
functionele inrichting functional layout (opzet, installatie)
functionele kosten functional cost(s)
functionele kostenindeling cost analysis by function
functionele structuur functional structure
functionele verantwoordelijkheid functional responsibility; basic
fundamenteel fundamental; pure research
fundamenteel onderzoek basic research
fundamentele analyse fundamental analysis (of shares) (van aandelen)
fundamentele analyse van aandelen fundamental analysis of shares
fundamentele grondslagen voor administratieve verantwoording accounting concepts; concept
fundamentele kwestie conceptual issue
fundamentele trend analyse basic trend analysis; to fund; to consolidate
funderen to found
funderen to fund (door kapitaal dekken)
fundstatement statement of source and application of funds; to act in the capacity of (= staat van herkomst en besteding der middelen)
fungeren to act as; acting
fungerend deputy
fungiabele goederen fungible goods
fungiabele opties fungible options; to amalgamate; to fuse; (business) combination
fungibel fungible; interchangeable goods
fuseren to merge; amalgamation; fusion (fusioneren)
fusie merger; merger of shares; stock merger
fusie agio merger share premium; paid-in surplus [Am.]; contributed surplus [Am.]
fusie door aandelenruil share-for-share merger
fusie-agio merger share premium
fusiecode merger code
fusiedrang urge to merge (aandrang om te fuseren)
fusiegedragsregels merger code
fusiekosten merger costs
fusiepartners merger partners; plan of combination
fusieplan merger plan; merger of shares; stock merger
futuroloog futurist
fysiek physical
fysiek adres physical address
fysiek bestand physical file
fysiek record physical record
fysieke levensduur physical life
fysieke structuur physical structure; physical inventory; physical count
fysieke voorraadopname physical stocktaking; fancy goods
gaan staken to strike (work); to discontinue business
galanterieën fancy articles (luxe artikelen)
gang run; marketable; saleable (arbeidsgang van apparaat, computer)
gangbaar current
gangbaar betaalmiddel current money; marketability
gangbaarheid currency; valid currency
gangbare munt current coin; unsaleable
gappen to pilfer; to warrant; to vouch for (stelen in het klein)
garanderen to guarantee
garanderen to underwrite (van emissie)
garanderen to endorse (medeondertekenen)
garant guarantor; warranty; security
garantie guarantee; to give security
garantie stellen to give a guarantee
garantiebedrag guaranteed amount; warranty provision
garantiebepaling warranty clause
garantieclausule warranty clause
garantiecommissie underwriting commission (bij emissie)
garantiecontract guarantee contract
garantiecontract underwriting agreement (bij emissie)
garantiedeposito guarantee deposit; compensation fund; protection fund; surplus fund [Am.]
garantiefonds security fund; deposit guarantee fund; guaranty fund [Am.]
garantiefonds voor tegoeden bij banken deposit protection fund
garantiegever guarantor; guarantee equity
garantiekapitaal guarantee capital
garantiekosten warranty costs
garantiekrediet guarantee credit; guaranteed wages
garantieloon guaranteed pay
garantieprijs guaranteed price
garantieprovisie guarantee commission
garantieregeling guarantee scheme; deposit guarantee scheme
garantieregeling voor tegoeden bij banken deposit protection scheme
garantiereserve warranty reserve
garantierisico guarantee risk
garantiesom margin (in de termijnhandel)
garantiesyndicaat underwriting syndicate (bij emissie)
garantietermijn hold back (ingehouden laatste termijnbetaling)
garantieverklaring letter of guarantee
garantieverklaring/verzekering m.b.t. uitvoering van (langlopend) contract performance bond; guarantee equity
garantievermogen guarantee capital; warranty obligations
garantieverplichtingen warranties
garantieverzekering guarantee insurance
garantievoorziening warranty provision
garantiewerk warranty work
garderobe cloakroom (vestiaire)
gastheercomputer host computer
gastheertaal host language
gat in de markt opening in the market
geaccepteerde wissel acceptance
geaccepteerde wissel welke als onderpand wordt gehouden collateral acceptance; credit agent; account agent
geaccepteerde wissel zonder voorwaarden clean acceptance
geaccrediteerd agent accredited agent (van verzekeringmaatschappij)
geaccumuleerd accumulated
geaccumuleerd verlies
geaccumuleerd verlies (accumulated) loss carried/brought
geaccumuleerde (ingehouden) winst (accumulated) retained profit/earnings
geaccumuleerde (ingehouden) winst (accumulated) retained profit/earnings
geaccumuleerde fout accumulated error
geaccumuleerde rente accrued interest; carried as an asset; carried forward; capitalized expense
geactiveerd capitalized; deferred charges; deferred costs
geactiveerde kosten capitalised costs/expenditure; deferred costs
geactiveerde kosten capitalized expenditure
geadresseerde adressee; attached debtor; judgment debtor
geantedateerde cheque ante-dated cheque; certificate check [Am.]
geanticipeerde winst anticipated profit
gearresteerde distrainee (beslagene)
geassocieerd associated; affiliated company
geassocieerde vennootschap associated company; computer-based; automated
geautomatiseerd computerized; automated credit distribution; automated disbursement system
geautomatiseerd betalingssysteem automated payment system
geautomatiseerd betalingsverkeer computerized financial traffic
geautomatiseerd productiebeheer automated production management
geautomatiseerd woordenboek computerized dictionary
geautomatiseerde omgeving computer environment
geautoriseerd authorized; occurrence; happening; event occurring after balance sheet date; post-statement event [Am.]
gebeurtenis event; post balance sheet event; event subsequent to the balance sheet date
gebeurtenis na balansdatum subsequent event (after balance sheet date)
gebied area; to call for
gebieden to order; peremptory; essential
gebiedend imperative
geblokkeerd blocked
geblokkeerde cheque blocked cheque
geblokkeerde deviezen blocked currencies
geblokkeerde fondsen blocked funds
geblokkeerde middelen blocked funds; liquid resources; liquid funds
geblokkeerde rekening blocked account
geblokkeerde rekening blocked account
geblokkeerde tegoeden blocked deposits; blocked exchange
geblokkeerde valuta blocked currency (muntsoort)
geblokkeerde valuta blocked currency; constrained transfer of funds (muntsoort)
gebonden betalingsverkeer constrained financial traffic (onderworpen aan toezicht/beperkingen)
gebonden lening restricted loan
geboortebewijs birth certificate
geboortebewijs birthcertificate; birth rate
geboortecijfer natality; premises
gebouw building
gebouwen buildings and structures; plant and equipment (op balans)
gebouwencomplex block of buildings; flaw; infirmity [Am.]
gebouwenrekening premises account; defect; imperfection
gebrek lack (gemis)
gebrek want (nooddruft)
gebrek fault; failing (fout, feil)
gebrek aan accuratesse lack of accuracy
gebrek aan arbeidskrachten shortage of labour
gebrek aan belangstelling lack of interest
gebrek aan zeggenschap lack of control; indigence; destitution (m.b.t. besturing van een onderneming)
gebrek hebben aan to be in want of; faulty; deficient
gebrek in administratieve verantwoording/verslaglegging accounting deficiency; to be in default
gebrekkig defective; infirmity (physical)
gebrekkige kennis van een onderwerp imperfect knowledge of a subject; deficiency; imperfection
gebrekkigheid defectiveness
gebroken bedrag broken amount; application
gebroken boekjaar financial year not coinciding with calendar year
gebroken getal fractional number; employment; utilization
gebruik usage (usance)
gebruik custom; usance; custom (gewoonte)
gebruik consumption; instructions for use (verbruik)
gebruik use; practice; habit; trade custom (genot)
gebruik occupation; policy (bewoning)
gebruik use (toepassing)
gebruik van (steunen op) de interne controle reliance on internal control
gebruik van (steunen op) het werk van een andere accountant reliance on the work of an other accountant/auditor
gebruik van de verklaring van een andere accountant using the report of an other accountant/auditor
gebruikelijk customary
gebruiker user
gebruiker occupant (bewoner)
gebruiker consumer (verbruiker)
gebruiker van jaarrekening user of financial statements; user
gebruikersbestand user file
gebruikersbibliotheek user library; user’s club
gebruikersclub user’s group; application control
gebruikerscontrole user control; user manual
gebruikersfuncties user functions
gebruikersgerichte talen user-oriented languages
gebruikersidentificatie user identification
gebruikersprogramma user program
gebruikersterminal user terminal; congenial
gebruikersvriendelijk user friendly; congeniality
gebruikersvriendelijkheid user friendliness
gebruiksaanwijzing directions for use
gebruiksartikel article of use
gebruiksbelasting use tax; service life
gebruiksduur useful life
gebruiksduur depreciable life (periode waarover wordt afgeschreven)
gebruiksgoederen consumer goods
gebruiksklaar ready for use; value in use
gebruikswaarde utilisation value
gebudgetteerde kostprijs budgeted cost
gecalculeerde interest imputed interest
gecalculeerde kosten imputed costs
gecertificeerd certified
gecertificeerd connossement certified bill of lading; certified annual financial statements
gecertificeerde jaarrekening certified annual accounts
gecertificeerde jaarrekening certified annual accounts
geclausuleerd claused; dual purpose audit procedure
gecombineerde balans combined balance sheet
gecombineerde controlehandeling dual purpose (audit) test; combined annual financial statements [Am.]
gecombineerde jaarrekening combined annual accounts
gecombineerde jaarrekening combined annual accounts; consolited annual financial statements
gecombineerde jaarrekening combined financial statement(s); unoccupied (house; building)
gecombineerde jaarrekening combining financial statements; combined annual financial statements (met samenstellende delen)
gecommitteerde delegate; compressed
gecomprimeerd condensed
gecomprimeerde balans condensed balance sheet
gecomprimeerde jaarrekening condensed annual financial statements
geconfirmeerd bankkrediet confirmed bank credit
geconfirmeerd bankkrediet confirmed bank credit; action; attempt
geconfirmeerde kredietbrief confirmed letter of credit
geconsolideerd consolidated
geconsolideerd jaarverslag consolidated annual report; consolidated funds statement
geconsolideerd overzicht van de geldstroom consolidated funds flow statement; consolidated statement of assets and liabilities
geconsolideerd(e) jaarrekening/overzicht van een deelconcern sub-consolidation; consolidated annual financial statements
geconsolideerde balans consolidated balance sheet
geconsolideerde balans consolidated balance sheet
geconsolideerde ingehouden winst consolidated retained earnings
geconsolideerde jaarrekening consolidated annual accounts
geconsolideerde jaarrekening concolidated annual accounts; audited annual financial statements
geconsolideerde lening consolidated loan; unified bond
geconsolideerde lening consolidated loan
geconsolideerde obligatie consolidated bond; index bond; index-linked bond
geconsolideerde obligatie consolidated bond
geconsolideerde omzet/verkopen consolidated sales figure; funded debt
geconsolideerde schuld consolidated debt; consolidated statement of changes in financial position
geconsolideerde staat van herkomst en besteding der middelen consolidated statement of source and application of funds; consolidated statement of income
geconsolideerde staatsschuld funded public debt; under state management
geconsolideerde winst- en verliesrekening consolidated profit and loss account
gecontroleerd controlled (beheerst)
gecontroleerd audited (accountantscontrole)
gecontroleerde balans audited balance sheet
gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening certified annual financial statements [Am.]; audited annual financial statements [Am.]
gecontroleerde jaarrekening audited annual accounts; published annual financial statements
gecontroleerde jaarrekening audited annual accounts; audited statement of income [Am.]
gecontroleerde onderneming controlled company
gecontroleerde winst- en verliesrekening audited profit and loss account
gecorrigeerd bedrag totale activa adjusted total assets
gecorrigeerd eigen vermogen adjusted capital funds (van bank: t.b.v. kapitaaldekkingspercentage van risicovolle activa)
gecorrigeerde (aangepaste) basis adjusted basis; on the principle that
gecorrigeerde historische kostprijs adjusted historical cost (op basis prijsindex)
gecorrigeerde winst per aandeel adjusted earnings per share
gecumuleerd accumulated
gecumuleerde (ingehouden) winst retained earnings
gecumuleerde (opgelopen) rente accrued interest; loss brought forward
gecumuleerde afschrijving accumulated depreciation
gecumuleerde afschrijving(en) accumulated depreciation; retained profit
gecumuleerde verliezen loss carried forward
gedaagde defendant
gedaagde in een proces defendant in a lawsuit
gedaagde in hoger beroep respondent
gedaan en bieden done and bid
gedaan en laten done and asked
gedaan te ... done at ... (onder een akte)
gedateerd dated
gedechargeerd worden voor het gevoerde beheer to be discharged from all liability in respect of management
gedeeld belang split interest (dat met een ander wordt gedeeld)
gedeelde waarden shared values; partial (gemeenschappelijke waarden van cultuur, opvattingen, sfeer, etc.)
gedeelte van accountantsverklaring met oordeel opinion paragraph
gedeelte van boekjaar broken period
gedeeltelijk partly (deels)
gedeeltelijk endossement partial endorsement
gedeeltelijk endossement partial endorsement; partially paid-up sharecapital
gedeeltelijk volgestort aandelenkapitaal partly paid-up sharecapital
gedeeltelijk zekergestelde crediteur partially secured creditor
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid partial disablement
gedeeltelijke betaling partial payment
gedeeltelijke levering partial delivery; residual benefit
gedeeltelijke uitkering partial benefit
gedeeltelijke verscheping/verzending partial shipment
gedekt secured (door zakelijke zekerheid)
gedekt door hypotheek secured by a mortgage
gedekt door obligaties bonded
gedekt houden to hold covered (assurantie)
gedekte arbitrage covered arbitrage
gedekte kosten absorbed costs/expenses
gedekte optie covered option
gedekte positie covered position
gedekte rentemarge covered margin
gedekte schuldeiser secured creditor; absorbed overhead (expenses)
gedekte vaste lasten absorbed burden
gedelegeerd commissaris delegate supervisory director
gedelegeerd commissaris delegate member of board of supervisory directors
gedelegeerde delegate; delegate member of supervisory board; delegate supervisory director
gedeponeerd handelsmerk registered trade mark; trade matter; business proposition
gedeponeerd handelsmerk registered trade mark
gedeponeerde financiële stukken/gegevens financial filings
gedeprecieerd depreciated
gedeprecieerde valuta depreciated currency
gedeprimeerde markt depressed market
gederfde rente interest foregone; specified
gedetacheerde secondee
gedetailleerd detailed; breakdown; legal proceedings; litigation
gedetailleerd overzicht detailed statement; action; case
gedetailleerde opgave specification; sound; solid
gedifferentieerde belastingheffing classified taxation
geding lawsuit
gediplomeerd qualified
gediplomeerd zijn to hold a certificate
gedistribueerd computersysteem distributed computer system
gediversificeerde onderneming diversified enterprise
gediversificeerde onderneming diversified company
gediversifieerd diversified
gediversifieerd concern diversified group
gedocumenteerd documented
gedocumenteerde kredietbrief documentary letter of credit; well-authenticated
gedomicilieerd domiciled
gedomicilieerd zijn te to be domiciled at; supporter (of a club)
gedomicilieerde wissel domiciled bill
gedoteerd kapitaal endowment capital; behaviour
gedrag conduct
gedrags- en beroepsregels rules of professional conduct; course (of action); line of action
gedragslijn policy
gedragsregel rule of conduct
gedragswetenschappen behavioural sciences; involuntary
gedrukt formulier printed form
gedrukt formulier printed form
gedrukte schakeling printed circuit; forced; compulsory
gedwongen enforced
gedwongen lening forced loan; compulsory liquidation; compulsory winding-up; involuntary termination
gedwongen lening forced loan
gedwongen liquidatie compulsory liquidation; voluntary winding-up
gedwongen liquidatie enforced liquidation; forced lay-off; compulsory redundancy
gedwongen ontslag compulsory dismissal; compulsory saving
gedwongen sparen forced saving; forced sale; judicial sale
gedwongen verkoop forced sale
gedwongen verkoop compulsory sale
gedwongen verlaging/afboeking van hoofdsom haircut (popular language)
gedwongen-verkoopwaarde forced-sale value; liquidation value
geëigend appropriate (toepasselijk, juist)
geëigende correctie appropriate adjustment; indorsee [Am.]
geëmitteerd kapitaal issued capital
geen bewijskracht hebben to be inconclusive
geen dekking no funds; to defray expenses (op cheque of wissel)
geen fonds no funds; listed securities (dekking)
geen krediet meer hebben to be out of credit
geen overwicht hebben op to have no authority over
geen verplichting aangegaan unobligated [Am.]; no commitment entered into
geëndosseerde endorsee
geëndosseerde endorsee; human resources
geestelijk kapitaal human capital; bankrupt person
gefailleerde bankrupt; serial loan
gefaseerde lening instalment loan; fictive (gespreide aflossing in series)
gefingeerd fictitious
gefingeerde factuur faked invoice; partnership; partnership firm
gefingeerde rekening pro forma account (invoice) (factuur)
gefingeerde transactie sham transaction
gefingeerde verkoop wash(ed) sale; wealthy (van effecten)
gefortuneerd rich; prospective (possible) buyer; prospect
gefrankeerd prepaid
gefundeerde schuld funded (consolidated) debt; statement of changes in financial position [Am.]
gegadigde party interested
gegarandeerd dividend guaranteed dividend
gegarandeerd kapitaal guaranteed stock; certified cheque; certificate check [Am.]
gegarandeerde certified cheque (bank)cheque
gegarandeerde bankcheque certified cheque; to render assistance
gegarandeerde betaalcheque guaranteed payment order
gegarandeerde cheque guanteed cheque; secured loan
gegarandeerde lening guaranteed loan
gegarandeerde obligatie guaranteed bond
gegarandeerde verplichting/schuld guaranteed liability
gegenereerd programma generated code
gegenereerde code generated code
gegenereerde fout generated error
gegeven datum (zelfst. nw.)
gegeven voorschotten advances receivable (te ontvangen)
gegevens particulars
gegevens met fouten/gebreken flawed data
gegevens per bedrijfsonderdeel/sector segment data
gegevensadres data address; data base
gegevensbank data bank
gegevensbankbeheer data bank management
gegevensbederf data corruption
gegevensbeheer data management
gegevensbeheerssysteem data management system
gegevensbescherming data protection
gegevensbeschrijving data description; data base; data bank
gegevensbestand data file
gegevensbestanddeel data item
gegevensbetrouwbaarheid data reliability; data security
gegevensbeveiliging data protection
gegevenscodeerorgaan data encoder
gegevenscommunicatiesysteem data communication system
gegevenscontrole data control
gegevensconversie data conversion
gegevensdistributie data distribution
gegevensgerichte benadering substantive approach
gegevensgerichte benadering substantive approach
gegevensgerichte controle substantive audit
gegevensgerichte controle substantive audit
gegevensgerichte controle-maatregelen substantive audit procedures
gegevensgerichte steekproef substantive test
gegevensgerichte werkzaamheden substantive procedures
gegevensinbreng data entry
gegevensintegriteit data integrity
gegevensinvoerprocessor data entry processor
gegevenskenmerk attribute
gegevensmanipulatie data manipulation
gegevensnormalisatie data normalization
gegevensonafhankelijkheid data independence
gegevensopslag data storage
gegevensopslagbeheer data store management
gegevensorganisatie file organization
gegevensoverdracht data transmission
gegevensstroomschema data flowchart
gegevenstoevoer/-invoer data entry
gegevenstransport data transportation
gegevensverificatie data verification
gegevensversluiering cryptographic data protection
gegevensvervalsing data corruption
gegevensverwerkend systeem data processing system
gegevensverwerkende machine data processor
gegevensverwerking data processing
gegevensverwerking op afstand teleprocessing (televerwerking)
gegevensverwerkingsapparatuur data processing system (information processing system); data gathering (informatieverwerkingsapparatuur)
gegevensverzameling data collection
gegevensverzameling file (bestand)
gegomd gummed
gegomd etiket gummed label
gegomde envelop gummed envelope
geheel afgeboekt completely written off
geheim secret; private ledger
geheim private and confidential; confidential accounts (vertrouwelijk)
geheim grootboek confidential ledger
geheim telegram code telegram
geheimboekhouding confidential accounting
geheime code secret code; hidden reserve
geheime reserve secret reserve; confidentiality; privacy
geheimhouding secrecy; to preserve secrecy
geheimhouding betrachten to observe secrecy
geheimhouding opleggen to impose secrecy
geheimhouding verzekerd strictest (absolute) privacy guaranteed
geheimhoudingsovereenkomst confidentiality agreement; duty to observe confidentiality
geheimhoudingsplicht duty to secrecy; accountant-client privilege; confidentiality right
geheimhoudingsrecht (verschoningsrecht) van advocaat en accountant attorney-client privilege; store (computer); storage (computer)
geheugen memory; external storage
geheugen waaruit alleen gelezen kan worden read only memory (ROM)
geheugenadres storage address
geheugenbeheer storage management
geheugenbeveiliging storage protection
geheugencapaciteit storage capacity
geheugeneenheid storage unit; memory card
geheugenkaart storage board
geheugenkopie dump; location
geheugenplaats address (van computer)
geheugenruimte storage space
geheugensleutel storage key; internal storage
geïndexeerd index linked; stabilized bond
geïndexeerd indexed
geïndexeerd pensioen indexed pension; indexed bond; index-linked bond
geïndexeerde lening indexed loan
geïndexeerde obligatie index bond
geïndexeerde obligatie bond tied to an index
geïndiceerde sequentiële bestandsorganisatie indexed sequential file organization
geïndividualiseerde effecten individualized securities
geïnduceerde investeringen induced investments
geïnsinueerde party summoned (gerechtelijk betekende)
geïntegreerd integrated
geïntegreerd informatiesysteem integrated information system
geïntegreerd management-informatiesysteem integrated management information system
geïntegreerd toetsingssysteem integrated test facility (van computer)
geïntegreerde besturing integrated control
geïntegreerde buitenlandse bedrijfsuitoefening integrated foreign operation
geïntegreerde gegevensverwerking integrated data processing
geïntegreerde schakeling integrated circuit
geïnvesteerd kapitaal invested capital; takeout investment [Am.]
geïnvesteerd vermogen capital invested; invested capital; capital charge [Am.]
gekapitaliseerd capitalized; capitalized expenditure
gekapitaliseerde interest capitalized interest
gekapitaliseerde kosten capitalized expense
gekapitaliseerde kosten capitalized expense
gekapitaliseerde waarde capitalized value
gekapitaliseerde waarde capitalized value
gekochte goodwill purchased goodwill; consolidated goodwill
gekoppeld on line; proportionate to; linked to (van computer, etc.)
gekoppeld aan tied to
gekoppeld aan de waarde van aandelen equity linked
gekoppeld systeem on line system
gekoppelde apparatuur on line equipment
gekoppelde computerservice on line computer service
gekoppelde database-service on line data base service
gekoppelde gegevensoverdracht on line data transmission
gekoppelde invoer on line input
gekoppelde verwerking on line processing (computer)
gekozen verbinding dial line
gekruiste cheque crossed cheque
gekwalificeerd qualified
gekwalificeerde meerderheid qualified majority
gekwalificeerde meerderheid qualified majority
gekweekte interest accrued interest
gekweekte interest/rente accrued interest
geladen diepgang laden draught (van schip)
geladen gewicht laden weight; means; cash (v. voertuig)
geladen programma loaded program; capital; funds
geld money
geld bijeenbrengen to raise money
geld in kas cash in hand
geld opbrengen to bring in money; to return
geld ophoesten to cough up money; extortion of money (over de brug komen met geld)
geld storten bij een bank to pay money into a bank
geld(en) onderweg cash in transit; funder
geld(en) van derden monies of third parties; to raise funds
geldafpersing blackmail; cash dispenser; cashomat [Am.]
geldautomaat automated teller machine; amount of money
geldbedrag sum of money
geldbelegging investment; economy
geldbesparing saving; funds flow; funds movements
geldbeweging money stream; penalty (geldstroom)
geldboete fine
geldcrisis monetary crisis
gelddisponent treasurer; unit of currency; money of account (bij een bank)
geldeenheid monetary unit
geldeenheidsteekproefmethode monetary unit sampling
geldelijk pecuniary (financieel)
geldelijk voordeel pecuniary benefit
geldelijke verplichtingen pecuniary liabilities
gelden to be valid (van kracht zijn)
geldgever financier
geldhandelaar money dealer
geldhoeveelheid money-supply
geldig valid; to render valid
geldig verklaren to validate
geldigheid validity
geldigheidscontrole validity check
geldigheidsduur term of validity
geldigverklaring validation; legalized
geldillusie money illusion
geldinkomen money income
geldkapitaal money capital; primary liquidities; coffer
geldkassen liquid resources; cash box; money box
geldkist strong box
geldklopper racketeer; money rate
geldkoers rate of exchange
geldkolom cash-column; money pinch
geldkrapte tightness of money; consumer credit
geldkrediet money credit
geldkringloop circulation of money; cash-drawer
geldlade till
geldlening o/g loan capital
geldmakelaar money-broker
geldmakerij money making
geldmarkt money-market
geldmarktbeleid money market policy; liquid asset fund [Am.]
geldmarktfonds money-market fund
geldmarktinstrumenten money market instruments
geldmarktinterventie money market intervention
geldmarktoverschot money market surplus
geldmarktpapier money-market paper
geldmarktpartijen money market participants
geldmarktrente money market interest rate (voet)
geldmarktruimte money market ease
geldmarkt-swap moneymarket swap
geldmarkttekort money market shortage
geldmarkttermijncontract money market future; means; funds
geldmiddelen resources
geldmiddelen cash (op balans)
geldmiddelen in de kluis cash in vault
geldnemer borrower
geldomloop money (currency) circulation
geldonttrekking withdrawal of money; inflation; decline in the value of money
geldontwaarding monetary depreciation; money transmission
geldovermaking money transfer
geldpolitiek financial policy; non-monetary items
geldquote money supply ratio; monetary reform
geldsanering currency reform; scarcity of money; tightness of money
geldschaarste dearth of money
geldscheppende bank money creating bank
geldschepping money-creation
geldschepping door monetisatie creation of money through monetization
geldschieter (geldgever)
geldschraper money-grubber
geldschraperij money-grubbing
geldsluier money veil; coin
geldsoort currency
geldstelsel monetary system
geldstelsel-hervorming monetary reform; flow of funds
geldstroom money stream; value in money (geldbeweging)
geldstroom cash-flow (kasstroom)
geldswaarde money value
geldswaardig papier papers of value; money-versus-money credit
geld-tegen-geld krediet back-to-back credit
geldtheorie monetary theory
geldtransport-polis cash-in-transit policy
geldverkeer monetary exchange
geldvernietiging destruction of money; funder
geldverschaffer financier
geldvolume money-supply
geldvoorraad money supply
geldwinkel money shop; exchanger (financieringskantoor)
geldwisselaar money-changer
geldwolf money-grubber
geldzending remittance
gelegaliseerd authenticated
gelegaliseerde handtekening authenticated signature; managed
gelegaliseerde handtekening authenticated signature; authentication
geleid planned
geleid geldstelsel managed currency; controlled economy [Am.]; command economy
geleide economie planned economy
geleide mededinging managed competition
geleide mededinging managed competition; managed money
geleide valuta managed currency; managed float
geleide wisselkoers managed floating rate
geleidebiljet transit bill (transport van goederen)
gelicentieerd licensed; licence holder; allied
gelicentieerd persoon licensee; associated; related; associated company; affiliate company; connected corporation [Am.] (licentiehouder)
gelieerd affiliated; related enterprise (company); allied company; identical; similar; uniform
gelieerde maatschappij affiliated company; corporation [Am.]
gelieerde onderneming associated enterprise
gelieerde onderneming affiliated enterprise (company); like; alike (vennootschap)
gelijk equal
gelijk loon/salaris equal pay; to be on a par with; to be level with (voor mannen en vrouwen)
gelijk staan met to be equal to
gelijkblijvend pensioen level pension
gelijkblijvende afschrijving straight line depreciation
gelijkblijvende premie regular premium; creditors)
gelijkgerechtigd met on a par with; to rank on an equal footing; to rank pari passu (shares
gelijkgerechtigd zijn to rank equally
gelijkgerechtigdheid equality of rights; equality
gelijkheid equation
gelijkheidsbeginsel equality principle; uniform
gelijkluidend identical
gelijkluidende boeking corresponding entry
gelijkluidendheid van de administratie uniformity of the accounts; uniform; smooth
gelijkmaking equalization; equable; even
gelijkmatig equal
gelijkmatig inkomen smooth income; smooth income [Am.]
gelijkmatige verdeling van kosten/lasten equal spread of cost(s); equability; evenness
gelijkmatige winst smooth profit; equalisation of expenses; uniformity
gelijkmatigheid equality
gelijksoortig similar
gelijksoortigheid similarity; to place on an equal footing
gelijkstellen to put on a par
gelijkteken sign of equality
gelijktijdig simultaneous
gelijktijdige controle simultancous audit
gelijktijdige controle simultaneous audit
gelijktijdige verwerkingsbesturing concurrent operating control; of equal value
gelijkwaardig equivalent (to) (aan)
gelimiteerde order limited order
geloofwaardig credible; reliability; veracity
geloofwaardigheid credibility
geloofwaardigheidskloof credibility gap
gelukstelegram greetings telegram; proxy; authorized person
gemaakte (veroorzaakte) kosten incurred costs
gemachtigd tot tekenen authorized to sign; authority
gemachtigde attorney
gemaksgoederen convenience goods
gemaksvoedsel convenience food; haggling
gemarchandeer bargaining
gematigd moderate; public; general
gemeen ordinary; highest common factor; highest common denominator (gewoon)
gemeen common; joint (algemeen)
gemeen common; common; usual (gemeenschappelijk)
gemeenschap community
gemeenschap van belangen community of interests; community of goods
gemeenschap van goederen community of property; joint; mutual
gemeenschappelijk common
gemeenschappelijk beheer common control
gemeenschappelijk bestand shared file
gemeenschappelijk bestuur joint management; common property; estate in common
gemeenschappelijk bezit joint ownership
gemeenschappelijk buitentarief common external tariff
gemeenschappelijk douanetarief/invoerrecht common customs tariff; common ownership; ownership in common
gemeenschappelijk eigendom joint ownership
gemeenschappelijk gegevensgebruik data sharing
gemeenschappelijk geheugen shared storage
gemeenschappelijk kapitaal joint capital
gemeenschappelijk optreden joint action
gemeenschappelijk trustfonds common trust fund (van bank)
gemeenschappelijke aansprakelijkheid joint liability
gemeenschappelijke beheersing common control; joint tenants
gemeenschappelijke beheersing common control
gemeenschappelijke eigenaren joint owners
gemeenschappelijke en hoofdelijke aansprakelijkheid joint and several liability
gemeenschappelijke houder/eigenaar joint holder
gemeenschappelijke houdstermaatschappij/moedermaatschappij common parent (company)
gemeenschappelijke hypotheek joint mortgage; joint cost(s)
gemeenschappelijke kosten joint costs
gemeenschappelijke kosten common cost(s)
gemeenschappelijke machinetaal common machine language
gemeenschappelijke markt common market; common name
gemeenschappelijke naam joint name
gemeenschappelijke noemer common denominator
gemeenschappelijke onderneming joint venture
gemeenschappelijke polis joint policy
gemeenschappelijke prijsstellingspolitiek common pricing policy
gemeenschappelijke producten joint products
gemeenschappelijke rekening joint account; joint obligors
gemeenschappelijke schuldenaren joint debtors
gemeenschappelijke vraag joint demand
gemeenschapsbedrijf public utility company
gemeenschapsdienst public utility service; community property
gemeenschapseigendom communal property; communal goods
gemeenschapsgoederen collective goods; to marry under the separate estate arrangement
gemeente municipality; municipal undertaking; municipal works
gemeentebedrijf municipal corporation (gemeentelijk bedrijf)
gemeentebelastingen local rates and taxes; corporation; municipal authorities
gemeentebestuur municipality
gemeentedienst municipal service
gemeentegarantie municipal guarantee; municipal hall
gemeentehuis town hall
gemeentekas municipal treasury; corporation loan
gemeentelening municipal loan
gemeentelijk municipal
gemeentelijke belasting municipal tax; corporation stock; local government stock
gemeentelijke lening municipal loan
gemeentelijke obligaties municipal bonds; municipal treasurer
gemeenteontvanger city treasurer; city council; corporation
gemeenteraad town council
gemeentesecretaris town clerk
gemeentespaarbank municipal savings-bank
gemeentewet municipal corporations Act; corporation house
gemeentewoning council house
gemengd muntstelsel mixed currency
gemengde economie mixed economy
gemengde onderneming mixed enterprise
gemengde onderneming mixed enterprise (kapitaal van overheid en particulieren)
gemengde organisatie composite organization
gemengde polis mixed policy (zee-assurantie)
gemengde rekening mixed account
gemengde verzekering endowment insurance (levensverzekering)
gemengde verzekering met winstdeling with-profits endowment policy
gemengde verzekeringmaatschappij composite insurance company; median [Am.] (schade en leven)
gemeubileerd verhuren to let furnished
gemeubileerde kamers furnished apartments
gemiddeld dagelijks positief saldo van overboekingen onderweg average daily float
gemiddeld depositobedrag deposit line (van cliënt bij bank)
gemiddeld loonsysteem career-average pay formula (van pensioenregeling)
gemiddeld saldo average balance
gemiddeld tarief average rate; mean deviation
gemiddelde average
gemiddelde afwijking average deviation
gemiddelde bewerkingstijd average operation time
gemiddelde capaciteit average capacity; practical capacity
gemiddelde koers average rate (van valuta)
gemiddelde kosten average costs
gemiddelde kostprijs average cost; average cost pricing
gemiddelde kostprijs average cost
gemiddelde kostprijsmethode average cost method; average duration of life
gemiddelde levensduur average life span
gemiddelde levensverwachting average life expectancy
gemiddelde looptijd average life (of a bond) (van een obligatie)
gemiddelde opbrengst average yield
gemiddelde storingstijd mean time to failure; average due date
gemiddelde vervaldag mean due date
gemiddelde voorraden average stocks
gemiddelde waarde average value; weighted mean
geneesheer-directeur medical superintendent
geneigdheid propensity (neiging)
geneigdheid tot consumeren propensity to consume (consumptieneiging)
geneigdheid tot investeren propensity to invest
geneigdheid tot sparen propensity to save (spaarneiging)
genentechniek genetic engineering (genetica)
generatie generation
generator generator
genereren van kasmiddelen to generate cash
generiek gegevensopslagsysteem generic data storage
generiek product generic product
generieke schuld generic debt; association
genootschap society
genootschap tot maatschappelijk hulpbetoon fraternal benefit society; quoted
genoteerd listed; quoted securities
genoteerde fondsen quoted securities/investments; unquoted securities; securities traded over the counter [Am.]
genoteerde fondsen listed securities
genotrecht beneficial right
geoctrooieerd patented
geoctrooieerde patentee
geografisch geographic(al)
geografische diversificatie geographic diversification
geografische spreiding geographic spread
georganiseerde arbeid organized labour (in vakbonden)
gepacht eigendom leasehold property; tenant; leaseholder
gepasseerd dividend passed dividend
gepasseerd dividend passed dividend
gepasseerd ten overstaan van executed before
gepast appropriate (geëigend)
gepensioneerd retired; retirement
gepensioneerd personeel retired staff; subscribed share capital; subscribed capital stock [Am.]
gepensioneerde pensioner; retired employees
geplaatst aandelenkapitaal subscribed sharecapital; subscribed capital stock [Am.]
geplaatst aandelenkapitaal issued share capital
geplaatste aandelen issued shares
geplande verwerking scheduled operation
geprogrammeerde beslissing logic decision
geprogrammeerde instructie programmed instruction
geprogrammeerde opdracht programmed instruction
geprotesteerde wissel protested bill; subtle; refined
gepubliceerde jaarrekening published annual accounts
geraffineerd crafty (figuurlijk)
geraffineerde fraude crafty fraud
geraffineerde oplichter cunning swindler
gerealiseerd realized
gerealiseerd verlies realized loss
gerealiseerde winst realized profit; realized gains; profit on realization
gerealiseerde winst/verlies realized profit/loss; law court; tribunal
gerecht court (of justice)
gerechtelijk judicial; judicial settlement
gerechtelijk akkoord composition (after adjudication)
gerechtelijk beslag judgment lien (op onroerend goed)
gerechtelijk ingestelde trust trust under decree (bij vonnis)
gerechtelijk ingrijpen to take legal steps
gerechtelijk procesvoerder litigator
gerechtelijke accountancy forensic accounting
gerechtelijke accountant forensic accountant
gerechtelijke accountantscontrole m.b.t. (mogelijke) fraudezaken
gerechtelijke actie tot terugverkrijging bezit van onroerend goed ejectment
gerechtelijke beslissing m.b.t. rechten van partijen in een juridische kwestie declaratory judgment
gerechtelijke borgtocht bail; joint surety
gerechtelijke executie van een schuldvordering strict foreclosure; to take legal steps
gerechtelijke maatregelen nemen to take legal proceedings
gerechtelijke machtiging tot pandbeslag door verhuurder/verpachter landlord’s warrant
gerechtelijke procesvoering inzake schadevergoeding damages litigation; composition
gerechtelijke schikking judicial settlement; sale under execution
gerechtelijke verkoop compulsory sale; legal proceedings; litigation [Am.]
gerechtelijke vervolging legal action
gerechtelijke vordering legal claim
gerechtigd entitled
gerechtigd om te tekenen authorized to sign; authority
gerechtigdheid qualification; in the Netherlands: court of appeal
gerechtshof court of justice; law costs
gerechtshof court of appeal
gerechtskosten legal costs/expenses; justified
gerechtvaardigd justifiable; ready to hand; finished
gerede aftrek vinden to find a ready sale
gerede betaling cash payment
gerede markt ready market
gerede twijfel manifest doubt
gerede verkopen ready sales; finished product
gereed ready
gereed geld top credit [Am.]
gereed krediet ready credit
gereed product finished good; finished goods inventory [Am.]
gereed product in voorraad finished stock; party that is the first to take action; instrument
gereedschap tool
gereedschap- en stempelmakerij tool and die shop
gereedschapsdraaibank precision lathe; tool chest
gereedschapskist tool box; tool kit
gereedschapstas tool bag
gereedschapswerktuig machine tool
geregistreerde registrant; renowned (ingeschrevene)
gerenommeerd famous; firm of established repute; thoroughly trained
gerenommeerde firma firm of high-standing; experienced; practised
geroutineerd skilled
gerubriceerd adresboek classified directory
gerubriceerde advertentie classified advertisement
geruis noise (prijs- en volumefluctuaties)
geruisloze overgang tax free reorganisation (van bedrijf) m.b.t. belastingheffing
geruisloze overgang taxfree rollover; transitory provision; transitional provision (zonder belastingheffing)
geruisloze overgang taxfree rollover (zonder belastingheffing)
geschat estimated
geschatte economische levensduur estimated useful life; life expectancy
geschatte levensduur estimated working life; appropriate
geschatte waarde estimated value; fit; proper
gescheiden facturering en boeking dual billing and posting; billing clerk; biller [Am.]
geschikt suitable
geschikte kandidaat eligible/suitable candidate; fitness; appropriateness
geschiktheid suitability; difference; controversy; point at issue
geschil dispute; moot point; matter at issue
geschillencommissie arbitration committee; practised; schooled
geschilpunt issue
geschonden cheque defaced cheque; overcheck [Am.]; rubber check [Am.] (onleesbaar of met doorhalingen)
geschoold trained
geschoolde arbeid skilled labour(er) (er)
geschreven geld scriptural money (cheque, postwissel, etc.)
geschreven optie written option
geschreven premies premiums written (verzekering)
gesloten bewaargeving safe deposit; open deposit of securities
gesloten circuit closed circuit
gesloten hoek closed corner (op effectenbeurs)
gesloten markt closed market
gespecificeerd detailed; unitemized
gespecificeerde aftrekposten itemized deductions; to meet with a ready sale; to be in great demand
gesplitst aandeel split share
gespreide gegevensverwerking distributed processing; continual; constant
gestadig steady
gestadig vorderen to make steady progress; graduated repayment; graduated payment [Am.]
gestaffelde aflossing graduated redemption
gestaffelde lening loan with graduated redemption; paid up
gestort paid in; paid in surplus [Am.]; contributed surplus [Am.]; contributed capital [Am.]
gestort in bulk (v. lading)
gestort aandelenkapitaal paid-up sharecapital; stockholders’ contributions [Am.]
gestort agio paid-in surplus
gestort agio paid-in share premium; composition
gestort agio paid in share premium; capital paid in; paid up capital
gestort kapitaal paid in capital
gestort kapitaal paid-in capital; unpaid capital
gestorte lading bulk cargo
gestratificeerde steekproevencontrole stratified sampling
gestructureerd programmeren structured programming; university trained
gestudeerd university
gestudeerd man university man
getal number
getalgegevens numerical data (gegevens in getallen)
getalssterkte numerical strength
getalteken numeral
getaxeerde polis valued policy
getaxeerde polis valued policy; non-profit policy
getaxeerde polis valued policy
getaxeerde waarde appraised value
getaxeerde waarde assessed value (voor belastingdoeleinden)
getijdenhaven tidal harbour
getrapt bestuur two-tier board (commissarissen en directie)
getrapt bestuur two-tier board; to be on the committee (commissarissen en directie)
getrapte transactie stepped transaction
getrapte winst- en verliesrekening multi-step income statement
getrapte winst- en verliesrekening multi-step income statement
getrapte winst- en verliesrekening multi-step income statement
getrouw true and fair
getrouw beeld true and fair view; clearly and consistently
getrouwe kopie fair copy; fair representation
getrouwe voorstelling faithful representation; fair representation; fair reflection
getrouwe weergave faithful representation; testifier
getuige witness
getuige decharge witness for the defence
getuige zijn van to be a witness to (bij)
getuige-deskundige expert witness
getuigen dat to testify that; to testify against
getuigen tegen to give evidence aginst; attest
getuigenbewijs testimony; witness
getuigenis evidence
getuigenisverklaring attestation clause (in akte)
getuigenverhoor examination/hearing of the witnesses; testimony
getuigenverklaring evidence; attestation; certificate
getuigschrift testimonial; peril; hazard
gevaar danger; to jeopardize; to imperil
gevaarlijk afval hazardous waste
gevaarlijk beroep hazardous occupation; independent profession [Am.]
gevaarlijke stof hazardous substance
gevaarlijke uitstoot/afgifte hazardous emission (van afvalstoffen)
gevarengeld danger money
gevarenklasse class of risk (assurantie)
gevel taxatie coarse valuation; domiciled; vested (ruwe taxatie van onroerend goed)
geverifieerde vordering proved debt; debt proved in bankruptcy
gevestigd established
gevestigd belang vested interest
gevestigd belang vested interest
gevestigd belang in bepaald bezit vested estate
gevestigd recht vested right
gevestigde rechten vested rights; permanent debt
gevestigde schuld funded debt
gevestigde zaak (old-)established business
gevoelige bedrijfsinformatie sensitive corporate information
gevoeligheid sensitivity
gevoeligheidsanalyse sensitivity analysis
gevoeligheidsanalyse sensitivity analysis
gevolg ramification; consequential damage; indirect damage (consequentie waarmede rekening moet worden gehouden)
gevolgschade consequential loss; inference
gevolgtrekking conclusion
gevolgtrekking implication (stilzwijgend)
gevolmachtigd authorized; authorised agent
gevolmachtigd agent authorized agent; authorized agent; plenipotentiary
gevolmachtigd verzekeringsagent underwriting agent; attorney; representative
gevolmachtigde proxy
gevraagd in demand; venturesome
gewaagd risky (riskant, risicovol)
gewaagd hazardous; risky business b. hazardous undertaking (onzeker, gevaarlijk)
gewaagde onderneming a. venturesome enterprise; exemplified copy
gewaarmerkt afschrift certified copy; legalized copy (official)
gewaarmerkt afschrift certified copy
gewaarmerkte cheque certified cheque; exemplified copy
gewaarmerkte factuur certified invoice
gewaarmerkte kopie certified copy
gewaarwording awareness
geweigerde cheque returned cheque
geweigerde cheque returned cheque; not sufficient funds (NSF) cheque; cheque without funds
gewetensgeld conscience money; weighty
gewichtig important
gewichtige belangen weighty interests
gewichtige reden strong reason
gewichtsverlies van munten abrasion; freight by weight (door slijtage)
gewichtsvracht a. deadweight cargo b. freight per ton
gewijzigd report revised report
gewijzigde omstandigheden altered circumstances
gewijzigde uitgave revised edition
gewogen gemiddelde weighted average
gewogen gemiddelde weighted average
gewogen gemiddelde kostprijs weighted average cost
gewogen indexcijfer weighted index; simple
gewogen indexcijfer weighted index
gewogen som weighted sum; customary; common
gewone annuïteit ordinary annuity
gewone breuk vulgar fraction; unsecured creditor; general creditor
gewone crediteur ordinary creditor
gewone crediteur ordinary creditor
gewone jaarrente ordinary annuity
gewone lijfrente ordinary annuity
gewone rekening open account
gewone schuld ordinary debt
gewone schuld general debt (van overheid of overheidslichaam)
gewone uitgaven ordinary expenditure; junior share; equity share; ordinary share
gewone werkende vennoot ordinary partner; common share; common stock [Am.]
gewoon ordinary
gewoon aandeel ordinary share; common share; junior share; equity share; common stock [Am.]
gewoon aandeel ordinary share; equity capital; common equity [Am.]
gewoon aandelenkapitaal ordinary share capital; common dividend
gewoon aandelenkapitaal ordinary sharecapital; equity capital; common stock [Am.]
gewoon dividend ordinary dividend
gewoon dividend ordinary dividend
gewoon gemiddelde common average
gewoon risico common hazard (assurantie)
gewoonlijk woonachtig ordinarily resident
gewoonlijk woonachtig ordinarily resident; principal residence
gewoonlijke verblijfplaats habitual residence; usage; practice
gewoonte custom
gewoonterecht common law; power
gezag authority; qualified to judge
gezaghebbend authoritative; authoritative quarters
gezaghebbende kringen leading circles
gezaghebbende uitspraak/mededeling authoritative statement
gezagspositie position of authority
gezamelijk dienstverlenend centrum shared service center [Am.]
gezamenlijk joint
gezamenlijk bedrag total amount
gezamenlijk belang joint interest
gezamenlijk eigendom collective ownership
gezamenlijk en afzonderlijk collectively and individually
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk jointly and severally liable
gezamenlijk fonds pooled fund
gezamenlijk gevoerde onderneming joint venture; to take united action
gezamenlijk optreden to act in concert
gezamenlijk overleg joint consultation (werkgever
gezamenlijke aansprakelijkheid joint liability
gezamenlijke belastingaangifte joint tax return
gezamenlijke commissie joint committee (college)
gezamenlijke controle joint audit (-opdracht)
gezamenlijke en hoofdelijke rekening joint and several account; survivorship account [Am.]
gezamenlijke hypotheek joint mortgage
gezamenlijke kosten joint cost(s)
gezamenlijke onderneming joint undertaking
gezamenlijke rekening joint account
gezamenlijke rekening collective account; joint obligors (collectieve rekening)
gezamenlijke schuldenaren joint debtors; sealed
gezegeld stamped
gezegeld contract contract under seal
gezegeld papier stamped paper; angle
gezegeld vel papier sheet of stamped paper
gezegelde enveloppe sealed envelope; viewpoint; aspect
gezichtspunt point of view
gezien en akkoord seen and approved
gezinsbescherming family protection
gezinskrediet family credit (continuous credit) (doorlopend krediet)
gezinstoelage family allowance
gezinsverlof family leave (verzorging van kinderen)
gezinsverzorgingspolis family income benefit policy
gezond verstand common sense
gezonde concurrentie healthy competition; healthiness; soundness
gezondheid health
gezondheidsattest health certificate (certificaat)
gezondheidscentrum health centre (consultatie-bureau)
gezondheidsdienst medical service; health office
gezondheidsdienst public health service (openbaar)
gezondheidseconomie health economy
gezondheidsoord health resort
gezondheidsredenen health reasons; bill of health
gezondheidsverklaring health certificate; restoration
gezondheidszorg health care; reconstruction; rationalization
gezondmaking reorganization; gratuity (sanering)
gifpil constructie poison pill construction; gift; donation (bescherming tegen vennootschappelijke overval)
gift present (gave)
gift gedurende het leven lifetime gift
gift onder levenden gift inter vivos
giftig afval toxic waste; gild
gilde guild; giro based securities transfer; giro based securities traffic
giraal effectenverkeer securities giro
giraal geld deposits on transfer accounts; cashless funds transfer
giraal geldverkeer money-transfer
girale effecten giro based securities
gireren to pay by giro transfer; transfer; clearing
giro giro
giro-automaat giro terminal; giro transfer card
giro-betaalkaart giro payment card; clearing service
girodienst giro service; transfer form; giro transfer form
giroformulier giro form
giro-opdracht giro order; postal transfer; current account [Am.]
giro-overschrijving giro transfer; transfer account; clearing account
girorekening giro account
girosaldi deposits on a transfer account
giro-spaarrekening non-cashable savings account
giro-toedelingssysteem transfer allocation system; giro transactions
giroverkeer clearing transactions
glad square (positie)
glijclausule sliding clause
glijdende loonschaal sliding wage scale
glijdende schaal sliding scale; crawling peg; global
glijdende spilkoers sliding parity; approximate; in round figures (in wisselkoersstelsel)
glijdende spilkoers sliding parity (in wisselkoersstelsel)
globaal rough
globaal global; at a rough calculation (mondiaal, wereldwijd)
globaal berekend calculating roughly; in the aggregate; broadly/roughly speaking
globaal genomen roughly; global estimate
globale cijferbeoordeling preliminary analytical review (of figures)
globale raming rough estimate
goed gedocumenteerd well-documented
goed gesorteerd zijn to be well assorted
goed ingevoerd zijn to be well established
goed koopmansgebruik sound business practice
goed koopmansgebruik good commercial practice
goed onderhouden to keep in good repair (van gebouwen, etc.)
goed van vertrouwen trusting; trustful
goede aftrek vinden to sell well
goede trouw good faith
goede zorgen good care
goederen goods; possessions
goederen property (bezit)
goederen commodities (waren)
goederen estate; sailing goods (landgoed)
goederen assets (boekhoudkundig)
goederen en diensten goods and services; work in progress; work in process
goederen in bewerking goods in process
goederen in commissie hebben to have (to hold) goods on consignment; to sell on a commission basis
goederen in consignatie goods on consignment
goederen in entrepot bonded goods
goederen offreren to offer goods
goederen offreren to quote for goods (prijsopgave doen)
goederen onderweg goods in transit
goederen op zicht goods on approval
goederen ter wederverkoop resale merchandise; merchandise
goederen weigeren to refuse to accept goods; to refuse to take delivery of goods
goederenafdeling goods department
goederenbalans visible account (of balance of trade) (onderdeel van handelsbalans)
goederenbeurs commodities exchange
goederenbeweging goods traffic (algemeen)
goederenbeweging (incoming and outgoing) goods movements (boekhoudkundig)
goederendepot goods depot
goederenemplacement goods yard; commodity trading; merchandise trade
goederenhandel commodity trade
goederenhandelaar commodity dealer
goederenkrediet goods credit; merchandise broker
goederenmakelaar commodity broker
goederenmarkt commodity market; goods received note
goederenontvangstbon goods inwards note
goederenoptie commodity option
goederenprijzen commodity prices; goods account
goederenrekening merchandise account
goederenstandaard commodity standard; flow of goods (tegenover gouden standaard)
goederenstroom goods stream
goederentermijnhandel commodity futures trade
goederentransportverzekering goods in transit insurance; goods transport
goederenverkeer/-vervoer goods traffic; goods in stock; goods on hand
goederenvoorraad stock on hand
goederenvuistpand possessory lien
goedkeuren to approve; to pass
goedkeuren van voorstel to adopt; to accede to (vaststellen)
goedkeuren van voorwaarden to agree
goedkeurende (instemmende) beoordeling concurring review
goedkeurende (instemmende) tweede vennoot concurring partner
goedkeurende verklaring unqualified report; consent; assent (van accountant)
goedkeurende verklaring unqualified report; clean report; unqualified opinion; clean certificate (van accountant)
goedkeurende verklaring m.b.t. specifiek onderdeel of specifieke posten piecemeal opinion; qualified opinion; clean report; clean certificate; statement of approval; positive opinion
goedkeurende verklaring met voorbehoud qualified report; unqualified opinion; approving report (of auditors); adoption; ratification; agreement
goedkeuring approval
goedkeuring door verordenende/regelende instantie regulatory approval
goedkoop geld cheap money
goedkoop-geld-politiek cheap money policy; flag of necessity
goedkope vlag flag of convenience (scheepvaart)
goedschrift handwritten affirmation; value as a going concern
going concern-waarde going concern value
golventheorie wave principle (golfpatronen in de aandelenmarkt)
goniometrie goniometry
goodwill goodwill
goodwill bij consolidatie goodwill on consolidation; derivative goodwill
goodwill bij verwerving purchase discrepancy (zowel positief als negatief)
goodwill bij verwerving/overname goodwill arising on acquisition
goud gold
goud- en deviezenreserves gold and foreign exchange reserves
goud in baren gold bullion; influx of gold
goudaanvoer gold-influx; outflow of gold
goudafvloeiing efflux of gold; premium on gold
goudagio gold-premium
goudarbitrage arbitrage in bullion
goudbloklanden gold-block countries
goudclausule gold-clause; gold-cover
goudclausule gold clause
gouddekking gold-backing; golden
gouden gold
gouden handdruk golden handshake
gouden munt gold coin
gouden parachute golden parachute
gouden standaard gold standard; blue chips
goudgehalte gold content; blue chip securities; blue chip stock
goudgerande effecten/waarden gilt-edged securities
goudgerande obligatie gilt-edged bond; junk bond; mortgage debenture
goudhandel gold trade
goud-optie gold option
goudpariteit gold parity
goudprijs die door de rijksmunt wordt betaald mint price of gold
goudpunt gold point
goudpunt van invoer import gold point
goudreserve gold reserve
goudtermijnmarkt gold futures market
goudtranche gold tranche; gold stock
goudvoorraad stock of gold
goudwisselstandaard gold-exchange standard
graad van zekerheid level of assurance
graad van zekerheid degree of assurance; diagram; graphics
grafiek graph
grafiekpapier graphpaper
grafisch graphic(al)
grafisch symbool graphic symbol
grafisch teken graphic character
grafische industrie graphic industry; graphical chart; graphic
grafische informatie graphical information; diagram; graphical representation
grafische voorstelling graph; gratuity; extra pay
gratificatie bonus; free of charge; gratuitous
gratificatieregeling bonus plan; gratis; cost-free
gratis free; no charge for packing
gratis aandeel bonus share
gratis monster free sample
gratis per post postfree
grein grain; border; boundary (in diamanthandel)
grens frontier
grensarbeider frontier worker
grenskantoor frontier custom house
grenskosten marginal costs; final utility; marginal significance (bedrijfseconomisch)
grensnut marginal utility
grensoverschrijdend beleggingsfonds cross-border investment fund
grensoverschrijdend verkeer cross-border traffic
grensoverschrijdende emissie cross-border offering
grensoverschrijdende fusies en overnames cross-border mergers and acquisitions
grensprijs reserve price (limiet)
grensproduct marginal product
grensproductiviteit marginal productivity
grensrechten customs duty (douanerechten)
grensverkeer frontier traffic
grenswaarde marginal value
grief grievance
griffie registrar (of the court); registrar (van de rechtbank)
griffier clerk (of the House) (van de Tweede Kamer)
griffier clerk (of the court) (van de rechtbank)
griffier clerk (of Parliament) (van de Eerste Kamer)
grijs circuit grey circuit
groei growth
groei increase (toeneming)
groei aandelen growth shares
groei die in stand kan worden gehouden sustainable growth
groei door acquisitie/overname growth by acquisition
groei industrie growth industry
groei percentage growth rate
groei van dividend per aandeel dividend per share growth
groei van eigen vermogen net worth growth; growth stocks [Am.]
groei(en) in functie of het bedrijf verlaten up-or-out
groeicurve growth curve; development capital
groeifinanciering growth capital
groeigebied growth area; income-based growth mortgage
groeihypotheek growth mortgage
groeikasbiljet savings certificate
groeilijfrente increasing annuity
groei-onderneming growth company; growth ratio
groeipercentage van kredietverlening credit expansion rate
groeipercentage van personeelsbestand accession rate
groeistrategie growth strategy
groep group; product line
groep van nauw verbonden producten/artikelen line of products
groepage groupage
groepage connossement groupage bill of lading
groepage tarief groupage rate; to classify
groepagedienst joint cargo service
groepagezending group cargo
groeperen to group; classification
groepering grouping
groepering naar (bedrijfs)activiteiten grouping by type of business; classification of balance sheet items
groepering naar artikelcategorie grouping by product line
groepering van balansposten balance sheet lay-out; fundamental
groepsbeloningssysteem group incentive scheme; stacked batch processing
groepsgewijze verwerking batch processing
groepsindexcijfer group index figure; group financial statements
groepsjaarrekening group annual accounts
groepsjaarverslag group annual report; company in the group
groepsnummer batch number
groepsresultaat group results
groepstotaal batch total
groepsverzekering group insurance (collectieve verzekering)
grond ground (letterlijk)
grond basic (figuurlijk)
grond en gebouwen land and buildings; land owned [Am.]
grond- en hulpstoffen materials
grond in vrije (volle) eigendom freehold land; property tax
grond met de opstallen land with the buildings erected on it
grondbedrag basic figure; fundamental principle; underlying principle
grondbedrijf municipal land enterprise; land-tax; real estate tax (gemeentelijk)
grondbeginsel basic principle; basic idea
grondbegrip fundamental idea
grondbelasting ground-tax
grondbewerkingsmachine excavator; estate; realty
grondbezit landed property; land tenure (eigendom)
grondbezit landownership; landed proprietor (het bezitten)
grondbezitter landowner
grondkamer land-control board
grondlasten ground-tax(es)
grondoppervlakte ground-area; ground-lease
grondpacht ground lease; principle
grondpacht ground-rent (rente)
grondpersoneel ground staff
grondregel fundamental rule; basis; principle
grondslag foundation
grondslag van administratieve verantwoording basis of accounting
grondslag van belasting basis of assessment
grondslagen (standaarden) voor controle-onderzoeken examination standards; auditing standards
grondslagen van de verslaglegging accounting principles (general); accounting policies (specific); reporting standards
grondslagen voor accountantscontrole auditing principles; accounting policies
grondslagen voor administratieve verantwoording en verslaglegging accounting principles; valuation standards; valuation bases
grondslagen voor de consolidatie principles of consolidation
grondslagen voor waardering principles of valuation
grondstof(fen) raw material(s)
grondstoffen toevoeren aan een machine to feed materials into a machine
grondstoffenprijzen prices of raw materials; raw materials consumed
grondstoffenverbruik consumption of raw materials; raw material supply
grondstoffenvoorziening supply of raw materials
grondtal radix
grondwet constitution
grondwettelijk constitutional
grondwettigheid constitutionality; to lie at the root
groot dimension (omvang, dimensie)
groot aandeelhouder major shareholder
groot onderhoud major repairs
groot-aandeelhouder major shareholder
grootbedrijf large-scale enterprise
grootboek
Grootboek der Nationale Schuld Register of the National Debt
grootboekadministrateur ledger clerk
grootboekcontrolekaart ledger proof card; inscribed public debt
grootboekinschrijving inscribed government stock
grootboekkaart ledger card
grootboekrekening ledger account
groothandel wholesale trade; wholesale dealer; wholesale merchant
groothandelaar wholesaler
groothandelscoperatie wholesale cooperative; index number for wholesale prices; wholesale price index
groothandelsindex wholesale index number; trade price
groothandelsprijs wholesale price
grootindustrie large-scale industry; magnitude
grootste gemene deler greatest common divisor; lowest common denominator
grootste gemene deler greatest common divisor; to pay off; to clear
grootte size (maat)
grootte denomination (van coupure)
grootte extent (omvang, mate)
grootte van een bedrijf size of a business
grootvader-vader-zoon systeem three-generation system; bulk consumer
grootverbruiker large consumer; engrossment
grosse first authentic copy of a deed; wholesale dealer
grossier wholesaler
grossierderij wholesale business
grossierderij wholesale trade (algemeen)
grote diefstal grand larceny
grote waarde toekennen aan to attach great/much value to
grote zorg vereisen to demand great care
groupage joint cargo
groupage-connossement joint consignment bill of lading
grove nalatigheid gross negligence
guicheprovisie commission for guichet service
guichet emissie guichet issue
guidebank price reporting desk; quotation in guilders; to allot; to allocate (op beursvloer)
guldensnotering guilder quotation; to grant; to award
gunnen to allow (toewijzen)
gunning allotment (bij emissie)
gunning award (bij aanbesteding)
gunningkoers price of allotment
gunstig favourable
gunstige handelsbalans favourable balance of trade; bracket
haakje parenthesis
haakje tick mark; in brackets; parenthetical(ly) (controleteken)
haalbaar feasible (uitvoerbaar, mogelijk)
haalbaarheid feasibility
haalbaarheidsonderzoek feasibility study; rush work
haastwerk urgent work; semi
half half
half open eind beleggingsmaatschappij/fonds semi open-end investment fund; twice weekly
halfautomatisch semi-automatic; half-finished article
halffabrikaat semi-manufactured/finished article/product; intermediate goods; intermediary products [Am.]
halffabrikaten semi-manufactures
halfgeleiderfabrikanten semi-conductor manufacturers
halfgeleiders semi-conductors; semi-annual(ly); biannual(ly)
halfjaarlijks half-yearly
halfjaarlijkse coupon semi-annual coupon
halflange (middellange) termijn medium-term; twice monthly
halfmaandelijks fortnightly
halfwekelijks twice a week
hand hand
handarbeider(s) manual labourer(s)
handbediening manual operation; text book
handboek manual; commerce; market
handdoorschrijfsysteem manual carbon copy bookkeeping system; manual one-write system [Am.]
handel trade
handel drijven in to deal in; to trade with
handel drijven met to carry on trade/business with
handel en nijverheid trade and industry; free market; trade over the counter
handel en verkeer trade and commerce
handel in niet-genoteerde fondsen unofficial market
handel in zeilende goederen floating trade
handel met gebruikmaking van geld pecuniary exchange
handel op afstand remote commerce
handel op basis van gelijke (wederkerige) rechten fair trade; merchandiser
handel voor gemene rekening joint venture; trader; dealer
handel(sverkeer) tussen verschillende landen intercountry trade
handelaar merchant
handelaarsgilde merchant guild; commercial; mercantile
handeldrijvend trading; to carry on business
handelen to act (te werk gaan)
handelen to trade; to proceed (handel drijven)
handelen voor eigen rekening proprietary trading (door bank)
handelend optreden to take action; act
handeling action
handelingen proceedings; capable to act (van vergadering)
handelingsbekwaam capable to contract; legal capacity to contract (-bevoegd)
handelingsbekwaamheid capacity to contract (bevoegdheid)
handelingsonbekwaamheid legal incapacity to contract; commercial enterprise; commercial company
handelmaatschappij trading company; to introduce; to launch
handels- commercial
handelsaangelegenheid commercial matter
handelsaccept trade acceptance; trading activities
handelsactiviteiten dealer activities (voor eigen rekening van een bank)
handelsadresboek trade directory
handelsadviseur commercial adviser
handelsagent commercial agent
handelsakkoord trade agreement
handelsartikel commodity
handelsassociatie trading association; trade commissioner
handelsattaché commercial attaché; trade balance
handelsbalans balance of trade; mercantile bank
handelsbank commercial bank; trading concern
handelsbarrière trade barrier; business; business concern
handelsbedrijf trade
handelsbeginselen commercial principles; trade barriers
handelsbelemmeringen trade restrictions; commercial report
handelsbeperkingen restraints of trade
handelsbericht trade report; business connections
handelsbetrekkingen trade relations
handelsbeweging trade movement; commercial centre
handelscentrum trade centre
handelscheque commercial cheque
handelscijfers trade figures; commercial debtor; in accounts: (trade) account receivable
handelsconventie trade convention
handelscorrespondent commercial correspondent; trade account payable
handelscorrespondentie commercial correspondence; commercial creditor; in accounts: account payable
handelscrediteur trade creditor; economic crisis
handelscrediteuren trade accounts payable; preferential creditors (boekhoudkundig)
handelscrisis commercial crisis
handelsdebiteur trade debtor
handelsdebiteuren trade accounts receivable (boekhoudkundig)
handelsdelegatie trade delegation
handelsdocument commercial document
handelsdoeleinden business purposes; commercial experience
handelservaring business experience; commercial invoice
handelsfactuur trade invoice; trading firm; trading partnership
handelsfirma business firm
handelsgebied field (domain) of trade (commerce); commercial practice; commercial usage
handelsgebruik trade custom
handelsgeheim trade secret; goods for resale; trade goods
handelsgeschil trade dispute; commodities; merchandise
handelsgoederen goods
handelshaven shipping port
handelshogeschool university of economics; mercantile house
handelshuis trading company; commercial intelligence
handelsinformatie status report (m.b.t. bepaald bedrijf)
handelsinformatie/-inlichtingen business information (algemeen)
handelsinstelling commercial institution
handelskamer chamber of commerce
handelskanaal channel of trade
handelskantoor business office
handelskapitaal trading capital; business methods
handelskennis commercial knowledge; commercial discount; functional discount
handelskorting trade discount; commercial credit; mercantile credit
handelskorting trade discount; volume discount
handelskrediet trade credit
handelskringen business circles; business question
handelskwestie commercial affair
handelslening commercial loan
handelsleven business life; commercial enterprise
handelslichaam trading concern
handelsloopbaan business career; merchant; trader
handelsman business man; gross profit; trading margin
handelsmarge trade profit margin
handelsmerk trade mark
handelsmerkenbureau trade mark office
handelsmerkenwet trade mark law
handelsmethoden business methods
handelsmogendheid commercial power
handelsmonopolie trade monopoly
handelsmonster trade sample; business name
handelsnaam trade name
handelsnaamwet trade names act
handelsnaijver commercial rivalry; trading station
handelsnederzetting trading post; sales; commercial company; trading company; commercial concern
handelsobligo’s trading commitments; memorandum items
handelsomzet turnover; trading concern; trading enterprise
handelsonderneming commercial enterprise; commercial instruction
handelsonderwijs commercial education
handelsoogpunt commercial point of view; price war (between firms)
handelsoorlog trade war (between countries)
handelsoperaties business operations; business training
handelsopleiding commercial training; trading organization
handelsorganisatie trade organization; trade convention
handelsovereenkomst trade agreement
handelsoverzicht trade review; trade paper; business paper [Am.]
handelspapier commercial paper
handelspapier zonder zekerheidsstelling straight paper (wissels, promesses e.d.)
handelspolitiek commercial policy
handelsportefeuille dealing portfolio (van effecten)
handelsprijs trade price; mercantile law; business law
handelsprobleem business problem
handelsproduct commercial product
handelsrecht commercial law
handelsrechten trade rights
handelsreclame advertising
handelsreferentie trade reference; register of commerce; commercial register
handelsregister trade register
handelsreis business trip; trade representative
handelsreiziger commercial traveller
handelsrekenen commercial arithmetic
handelsrekening commercial account
handelsrelaties business connections
handelsrisico commercial risk
handelsroute trade route
handelsroutine business routine
handelsscheepvaart commercial shipping; business school
handelsschool commercial school; trade liability; trade payable
handelsschuld trade debt
handelsschulden (in balans)
handelsstand business community
handelsstandpunt commercial point of view
handelsstatistiek trade return
handelsstelsel commercial system
handelsstijl business style
handelstaal business language; dealing desk(s); dealing room
handelstafel trading room (van een bank)
handelstechniek business technique; business term
handelsterm commercial term; field of commerce
handelsterrein field of trade; commercial situation
handelstoestand business conditions
handelstraktaat commercial treaty
handelstransactie business transaction
handelstransactie open trade [Am.]; business term (nog niet definitief gesloten)
handelsuitdrukking commercial term; commercial practice; commercial usage
handelsusance trade custom; trading vessel
handelsvaartuig merchant ship
handelsvaluta trading currency
handelsvennootschap trading company
handelsverbod trade embargo
handelsverdrag commercial treaty; trading company
handelsvereniging trading association; commercial intercourse; commercial traffic
handelsverkeer trading
handelsverplichtingen trading commitments
handelsverrichting business transaction
handelsvertegenwoordiger commercial agent
handelsvertegenwoordiging commercial agency
handelsvlag merchant flag
handelsvliegtuig commercial plane; merchant fleet
handelsvloot mercantile marine
handelsvolk mercantile nation; merchandise inventory [Am.]
handelsvolume volume of trade; trading stock; stock of goods for resale
handelsvoorraad stock in trade; commercial prospects
handelsvooruitzichten trade prospects; trade receivable; trade account receivable
handelsvoorwaarden terms of sale
handelsvordering trade debtor
handelsvraag trade demand
handelsvrijheid freedom of trade; merchandise
handelswaar commodity; trade value; commercial value
handelswaarde actual market value
handelsweg trade route; world of commerce
handelswereld business community
handelswet commercial law
handelswetboek commercial code
handelswetenschap commercial science
handelswetgeving commercial legislation; trading profit; mercantile bill
handelswijk business quarter; business (concern)
handelswinst profit on trading; commercial bill; commercial draft
handelswissel trade bill
handelswoordenboek commercial dictionary
handelszaak trading concern
handelszaak business (transaction) (-aangelegenheid)
handelwijze
handenarbeid handicraft; binder [Am.]; handsel
handgeld earnest money
handgereedschap hand tool; to uphold
handhaven to maintain
handhaven op to maintain at
handinvoer manual input
handkracht hand power; handbook
handleiding manual; emancipation
handlichting declaration of age
handlichting verlenen to declare/to pronounce of age
handmatige administratie/boekhouding manual accounting/bookkeeping
handmatige besturing/controle manual control
handopsteken show of hands
handpalmcomputer palmtop computer; business; trading
handpolis cover note; to offer assistance (sluitnota)
handreiking bieden to render assistance
handschrift handwriting
handschriftlezer handwriting reader
handtekening signature
handtekeningenbestand signature file
handtekeningencontrole signature check
handtekeningenkaart signature card (specimen)
handtekening-reproducerende machine digitizing machine (handtekening-controle bij banken)
handtekeningsbevoegdheid authority to sign
handtekeningstempel signature stamp
handwerk trade (handi)craft; manual work (ambacht)
handwerk handwork; craftsman (tegenover machinaal)
handwerksman artisan
handwerktuig hand tool
handwoordenboek pocket dictionary
hangende pending (nog onbeslist)
hangende kwesties pending affairs
hangende schaden pending losses (verzekering)
hantering handling
hard copy hard copy (afdruk)
harde lening hard loan (onder harde voorwaarden)
harde programmatuur hard software
harde valuta hard currency; stubborn
hardheidsclausule hardshipclause (for mitigation of tax); dogged; persistent (voor belastingvermindering)
hardnekkig obstinate
hardnekkig beweren to insist
hardnekkig ontkennen to deny persistently; to refuse doggedly
hardnekkig weigeren to refuse persistently
hardware hardware (computer) (computer)
harmonisatie harmonisation
harmoniseren to harmonise
hash total hash total; boom; to buy a bull (Nederlands: Huts-totaal)
hausse rise; to bull; to go long
hausseconjunctuur boom period
haussemarkt bull market; long position; bull position
haussepositie bull account; call; call price
haussepremie call option; bull speculation; speculation for a rise
haussespeculatie bull operation; bullish tone
haussestemming/-tendens bullish tendency
haussetransactie bull transaction; bull operator; speculator for a rise
haussier bull
haussier die tevergeefs op een prijsstijging heeft gespeculeerd stale bull
haute finance high finance
have en goed goods and chattels; port
haven harbour
haven connossement port bill of lading
haven van herkomst port of origin
haven van herkomst port of registry (van een schip)
haven van invoer port of entry
havenautoriteiten harbour authorities
havenbestuur harbour board
havencognossement port bill of lading; harbour area; docks; keelage
havengebied dock area; harbour dues; port charges
havengelden dock dues (kosten)
haveninrichtingen harbour facilities
havenmeester harbour master
havenoutillage harbour equipment; seaport town
havenplaats port
havenreglement port regulations; dock movement
havenverkeer dock traffic; port of registry
hechten to attach; to append (vastmaken)
hechten to attach (toevoegen)
hectare hectare (100 are = 10.000m2)
hectoliter hectolitre (100 l.)
hectometer hectometre (100 m.)
hedge hedge; prevailing (afdekken van prijsrisico d.m.v. termijntransactie)
heersend prevalent (van ziekte)
heersend ruling (van prijzen)
heersend dominant (overheersend)
heersend obtaining; the prevailing opinion (van toestanden)
heersend gebruik established custom
heersende vraag existing demand; gearing factor
hefboomeffect leverage effect [Am.]; [Am.]; gearing principle
hefboomfactor leverage factor [Am.]; gearing effect
hefboomprincipe leverage principle; gearing
hefboom-techniek leveraging [Am.]; gearing (toepassing van hefboomprincipe)
hefboomwerking leverage
hefboomwerking als gevolg van groter aandeel vreemd vermogen capital leverage
hefboomwerking m.b.t. exploitatieresultaat operating leverage
hefboomwerking toepassen to leverage [Am.]; financial leverage; financial gearing
heffen to levy (van belastingen, rechten)
heffing imposition; property levy (van belastingen, rechten)
heffing ineens capital levy; property levy
heffing op onroerend goed levy on real estate
heffingsgrondslag rateable value; to fence (voor gemeentelijke belasting)
helen to receive (stolen goods); fence
heler receiver (of stolen goods)
hengelen naar to solicit (verzoeken om, dingen naar)
heraanpassen to readjust (opnieuw aanpassen)
heraanpassing readjustment
herbeleggen to reinvest
herbelegging reinvestment
herbeleggingsverhouding reinvestment rate
herbelenen to raise loans on collaterals held
herbenoembaar eligible for reappointment
herbenoemen to reappoint
herbenoeming reappointment
herbeoordelen to re-appraise
herbeoordeling re-appraisal; to recompute
herberekenen to recalculate
herberekening van resultaten recomputation of results
herbevrachten to recharter
herbevrachting recharter
herbouwkosten cost of reproduction; reconstruction value
herbouwwaarde reproduction value
hercontrole reaudit
hercontrole-opdracht reaudit engagement
hercontroleren to reaudit
herdisconteren to re-discount
herdisconteringsfaciliteit rediscounting facility
herdisconto rediscount
herenakkoord gentlemen’s agreement; to refund
herfinancieren to refinance
herfinanciering van obligatielening bond refunding; refunding of debts
herfinanciering van vorderingen refinancing of debts; redemption bond
herfinancieringsobligatie refunding bond
herfinancieringsrente repo rate (of interest); to reclassify (basistarief)
hergroeperen to regroup; reclassification
hergroepering regroupment
hergroepering van balansposten reclassification of balance sheet items
herhaald verzoek second request (rappl)
herhalingscontrole repetitive check
herhalingscursus refresher course; apart; distinctive
herindelen to reclassify
herindeling reclassification
herinrichtingskosten van fabriek plant rearrangement costs; chemist’s shop
herinvesteren te reinvest; apparatus
herkapitalisatie recapitalization
herkapitalisatie agio recapitalization surplus
herkapitalisatie-bonus capitalization bonus
herkapitaliseren to recapitalize; equipment
herkiesbaar eligible for re-election
herkomst origin
herkomst en besteding der middelen source and application of funds; funds statement; funds flow statement; flow-of-financing-resources statement [Am.]
herkomst en gebruik der middelen source(s) and use(s) of funds; statement of changes in financial position; statement of source and use of funds
herleiden to reduce
herleidingskoers conversion rate; table of exchange
herleidingstabel conversion table
heropstelling restatement (van een verslag of overzicht)
heroverdracht reconveyance (aan een vroegere eigenaar)
heroverdragen to reconvey
herplaatsing re-issue of shares; employment legislation (van aandelen)
herplaatsingsmarkt secondary market; arbiter; referee (sport) (effecten)
herrekenen to recalculate; recomputation; recast
herrekening recalculation; records; archives
herroepbaar revocable (herroepelijk)
herroepbaar krediet revocable credit
herroepbare kredietbrief revocable letter of credit; to retract; to annul; to withdraw; to rescind; to countermand
herroepbare trust revocable trust; to recall; to reverse
herroepelijk accreditief revocable credit
herroepen to revoke
herschikken to readjust
herschikking readjustment
herschikking van de kapitaalstructuur capital readjustment
herschrijven to rewrite
herstart restart
herstartprocedure restart routine; custody; detention
herstel correction; rehabilitation (correctie)
herstel revival; rehabilitation (opleving)
herstel reconstruction (wederopbouw)
herstel reinstatement (in rechten, bevoegdheden)
herstel recovery; rectification; remedy (in economische toestand van prijzen)
herstelbank bank for reconstruction
herstelbare fout correctable error
herstelbetalingen reparation payments (internationaal)
herstelboeking correcting entry
hersteldiensten recovery services (bijv. na een ramp)
herstelkosten cost of repairs
herstellen to remediate; to rally; to pick up (verbeteren, corrigeren)
herstellingswerk remedial work; precinct (-zaamheden)
herstelplan remediation plan (plan tot verbetering)
herstelproces remediation process
herstelverplichting remediation liability; remediation work (aansprakelijkheid voor herstelkosten)
herstructureren to restructure
herstructurering restructuring
herstructureringsdiensten restructuring services; section; clause
hertaxatie reappraisal; to revalue
hertaxeren to re-appraise
heruitgifte reissue
hervatten to resume; to return to work
herverdeling van inkomen redistribution of income
herverwerken to recycle; partnership (van grondstoffen)
herverwerking recycling; to reassure (life-insurance)
herverzekeraar reinsurer; reassurance (life)
herverzekerde pensioenregeling insured pension plan
herverzekeren to reinsure; reassurer (life assurance)
herverzekering reinsurance
herverzekeringscontract/-overeenkomst reinsurance treaty
herverzekeringsmaatschappij reinsurance company
herverzekeringsmarkt reinsurance market; underwriter
herwaarderen to revalue; reappraisal; reassessment
herwaardering revaluation; revaluation surplus; cumulative revaluation surplus
herwaarderingsreserve revaluation reserve
herwaarderingssurplus revaluation surplus; assurance
herwinbare energie renewable energy
herzien to overhaul (grondig)
herzien to review (van vonnis)
herzien to correct (corrigeren)
herzien to reconsider (van standpunt)
herzien to revise (van wet e.d.)
herziene opstelling van rekeningen restatement of accounts
herziene toerekening re-allocation (van kosten, opbrengsten)
herziene uitgave revised edition
herziening revision; reassessment
herziening van waardering reappraisal; consideration
het aanhouden van een cliënt retention of a client
het aankopen en verkopen van effecten op korte termijn trading (of securities)
het aannemen/geven van steekpenningen bribery
het achterstallige the arrears
het afsluiten closing; arrangement
het afvloeien van goud the drain of gold
het bedrijf staken to cease operations; to be on strike
het bedrijf stopzetten to cease operations
het bedrijfsleven business life; working; operating
het begrip maatschappelijk verkeer the social and economic life concept; authorized (share) capital; registered capital
het beroep is niet ontvankelijk the appeal does not lie
het beroep werd niet-ontvankelijk verklaard the appeal was dismissed
het beroep werd ontvankelijk verklaard the appeal was allowed
het beslag opheffen to raise the attachment
het betrekken bij een opdracht involvement in an assignment
het bezwaren encumbrance; ministerial assent (= bezwaring)
het bijeenbrengen van kapitaal raising of capital
het blootstaan aan kritiek exposure to criticism
het daaraan verbonden salaris the salary attached thereto
het debat sluiten to close the debate
het defect geraken the breakdown
het dekt de kosten niet it does not pay; to cover expenses; to make good
het dingen naar solicitation (hengelen naar)
het doorlenen on-lending (het doorplaatsen van leningen)
het dumpen dumping
het eerste bod doen to start the bidding
het faillissement beëindigen to terminate the bankruptcy proceedings; to take bankruptcy proceedings against a person; to institute bankruptcy proceedings against a person
het goedkeuren van de jaarrekening the approval of the annual accounts; adverse opinion
het hem toekomende what he is entitled to
het hengelen naar solicitation
het hoofd bieden aan to meet the situation; manager
het in zijn credit staande bedrag the amount to his credit
het inrichten van het jaarverslag en de jaarrekening to organize the annual report and annual accounts
het intoetsen keying
het is niet op geld waardeerbaar it cannot be valued in terms of money
het is slap in zaken business is slack
het kapitaal van de vennootschap uitbreiden to increase the capital of the company
het kelderen van de prijzen the slump of prices; ticket; slip
het kiezen dialling
het lichten van een hypotheek substitution of first for second mortgage
het lopende werk routine work
het merendeel van de verbruikers the majority of consumers
het meubelvak the furniture trade
het monsteren sampling
het natrekken tracing
het niet-toestaan disallowance (het niet in aanmerking nemen)
het ondervragen inquiry (van een bestand)
het ontpotten dishoarding; to unload; to land
het ontsparen dissaving; check of origin
het op jaarbasis brengen annualisation
het opgaan in absorption (het absorberen/overnemen)
het overeenkomstige tijdvak the corresponding period
het overeenstemmen (in evenwicht zijn) van vervaltermijnen van activa en passiva matched book; accordance; concurrence
het overnemen absorption (het opgaan in)
het plan is in studie the plan is under consideration
het recht van initiatief hebben to have the initiative; promoter
het recht van natrekking right of accession
het recht zijn loop laten to let justice take its course; tendency; movement
het risico afwentelen op to impose the risk on; to complete; to give the finishing touch(es)
het segmenteren segmenting
het standpunt innemen dat to adopt the standpoint that
het steunen (stabiliseren) van de valutamarkt pegging the exchanges
het steunen op reliance upon; benevolent fund (gebruik maken van)
het stilzwijgen verbreken to break silence
het terugverdienen van een investering the payback of an investment
het teveel berekende overcharge; computable
het transponeren transposition (omzetting)
het transportbedrijf the transport industry (algemeen)
het u toekomende bedrag the amount due to you
het uiterste minimum the very minimum; a bare minimum
het uitgeversbedrijf the publishing trade
het uitsluitend recht the exclusive/sole right
het vaststellen van de jaarrekening the adoption of the annual accounts
het verbonden goed the mortgaged property
het verborgen houden concealment
het vereiste aantal a quorum was present (voor een geldige stemming)
het verlijden the execution
het verschil delen to split the difference; to endorse a person’s view
het verslag telt 100 bladzijden the report runs to 100 pages; to think too little of
het verstrijken expiry; expiration
het verzoeken om solicitation (het hengelen naar)
het volste vertrouwen genieten to enjoy the fullest confidence
het vorige jaar last year
het vrije verkeer open communication; free trade
het werk hervatten to resume work
het werk staken to strike work; to stop
heterogeen heterogeneous; testimonial
hexadecimaal cijfer hexadecimal digit
hexadecimaal getal hexadecimal number; break; loophole
hiaat gap
hiaat (in beloning) tussen mannen en vrouwen gender gap
hiaat tussen vervaltermijnen van activa en passiva en het daaruit voortvloeiend risico maturity gap exposure
hiërarchie hierarchy
hiërarchische database hierarchical database
hiërarchische lagen elimineren/schrappen to delayer
hiërarchische structuur hierarchical structure; economic self-sufficiency
hiermede verklaren wij this is to certify; we hereby certify
hieruit blijkt dat from this it appears that
hifo hifo (highest in first out) (voorraadwaarderingsmethode)
hij is definitief aangesteld his appointment has been confirmed
hinderen to hinder
hinderwet public nuisance act
histogram histogram
historisch overzicht historical summary
historische koers historical rate
historische koersgevoeligheid historic volatility; rise in exchange
historische kostprijs historical cost
historische kostprijs historical cost (aanschafprijs)
historische wisselkoers historical rate of exchange
hoek corner (on the stock exchange) (op de effectenbeurs)
hoekman (stock) jobber; computerising (effecten)
hoeveelheidskorting volume discount
hoeveelheidskorting quantity discount; deduction
hoeveelheidsrabat quantity rebate; usage variance
hoeveelheidsverschil quantity variance
hof Court
Hoge Raad Supreme Court; self-sustaining
hoger beroep appeal
hoger bieden dan to outbid; inventory listings [Am.]
hoger kader senior management
hoger onderwijs university education (universitair)
hogere handelsschool commercial college (HEAO)
hogere programmeertaal high-level language
hogeschool university
hogeschoolopleiding university training
holdingmaatschappij holding company; parent company (= houdstermaatschappij)
holdingvennootschap holding company; high-handed
hollende inflatie galloping inflation
homogeen homogeneous
homogeen computernet homogeneous computer network
homogeen product homogeneous product; aval
homogeniteit homogeneity
homologatie court approval (of a composition) (van een akkoord)
honorarium fee
honorarium deling fee sharing (van overeengekomen totaal-honorarium)
honorarium in overeenstemming met aard en omvang (moeilijkheidsgraad) van de opdracht commensurate fee; incentive fee
honorarium op basis van prestatie performance fee
honorarium van taxateur appraisal fee
honorarium voor accountantscontrole audit fee
honorariumverschuiving fee shifting
honoreren to pay; to meet; to take up
honoreren to honour (van wissel)
honorering remuneration (vergoeding)
honorering op basis van aandelen stock-based remuneration [Am.] (in de onderneming waarin men werkzaam is)
honorering op basis van prestatie incentive compensation; remuneration assessor
honoreringsexpert compensation assessor
honoreringspakket compensation package
honoreringsschaal compensation scale
hoofd jetty; head cashier (haven)
hoofd letterhead; principal; leader (brief)
hoofd head (kop, spits)
hoofd chief; pier (chef, leider)
hoofd head line; caption (krantenartikel)
hoofd heading; general contractor (rubriek, groep, opschrift)
hoofd kassier chief cashier
hoofd personeelszaken staff manager; employee stock option [Am.]
hoofdaannemer main contractor
hoofdadministrateur chief accountant; general accounting department
hoofdadministratie central accounting department
hoofdagent general agent
hoofdapparatuur main equipment
hoofdartikel leading article (in krant)
hoofdartikel leading line; chief industry (in zaak)
hoofdartikel main clause; leader; editorial (in contract)
hoofdbedrijf main business; main principle
hoofdbeginsel chief principle; comprehensive budget
hoofdbegroting master budget (budget)
hoofdbepaling main provision
hoofdberoep principal occupation
hoofdbestand master file
hoofdbestanddeel chief element
hoofdbesturingsprogramma master-control program
hoofdbesturingssysteem operating system (van computer)
hoofdbestuur general management; executive committee (onderneming)
hoofdbestuur general committee (vereniging, organisatie)
hoofdblokschema master program flow chart; chief accountant
hoofdboekhouder chief bookkeeper; central accounting department
hoofdboekhouding general accounting department; head correspondent
hoofdcorrespondent chief correspondent
hoofddiagram main diagram; chief executive officer [Am.]
hoofddirecteur general manager; central management
hoofddirectie general management; main object; key objective
hoofddoel primary object; major group
hoofdelijk per head (per hoofd)
hoofdelijk individually (individueel)
hoofdelijk aansprakelijk severally liable; head tax
hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk jointly and severally liable
hoofdelijk laten stemmen to take a poll
hoofdelijk omslaan to allocate pro rata
hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring declaration of joint and several liability; poll tax; capitation tax
hoofdelijke belasting per capita tax
hoofdelijke bijdrage in kosten capitation fee
hoofdelijke omslag proportionate assessment; polling
hoofdelijke stemming poll
hoofdelijke subsidie capitation grant; foreman; working overseer
hoofdelijkheidsverklaring declaration of joint and several liability; mistress; boss
hoofdgroep main group
hoofdhuur/-verhuur head-lease
hoofdindustrie principal industry
hoofdindustriegroep product division; superintendent (binnen concern)
hoofdinspecteur chief inspector; head quarters
hoofdkantoor head office; chief supplier; main supplier
hoofdleverancier key supplier (kernleverancier)
hoofdoperateur chief operator
hoofdopzichter chief superintendent
hoofdpostkantoor general post office
hoofdprogramma main program
hoofdredacteur chief editor
hoofdrekenen mental arithmetic; principal account
hoofdrekening main account; main switch
hoofdschakelaar master switch
hoofdschema main diagram
hoofdschuld principal debt (geld)
hoofdschuldeiser principal creditor
hoofdschuldenaar principal debtor; chief culprit
hoofdschuldige chief offender; principal (amount)
hoofdsom capital sum; capital sum at risk; capital risk
hoofdsom van een lening principal sum of a loan
hoofdsomrisico principal sum at risk; loan principal
hoofdspreker keynote speaker (van conferentie)
hoofdstation master station; chief duties (van gegevens)
hoofdtaak main task
hoofdtelwoord cardinal number; outline
hoofdtrek main feature
hoofduitvoerder chief foreman
hoofdverbintenis principal obligation
hoofdverblijf principal residence
hoofdverdienste chief (source of) income
hoofdverdienste chief merit; prime requisite (figuurlijk)
hoofdvereiste prerequisite; general representative
hoofdvertegenwoordiger chief representative
hoofdverzekeraar leading insurance company; head quarters; head office
hoofdzetel principal seat
hoogconjunctuur boom; profit; gain
hoogconjunctuur boom period; depression; slump
hoogleraar professor; professorate
hoogleraarsambt professorship; bachelor’s degree
hoogoven blast furnace
hoogovenbedrijf blast furnaces
hoogrentende obligatie van niet-eerste-klas debiteur high yield bond; real estate bond; bond with mortgage cover
hoogspanning high tension
hoogspanningsinstallatie high-tension plant; prior-service cost(s) [Am.]
hoogst onrechtvaardig iniquitous; unfairness; stronger: iniquity
hoogverraad high treason; luggage insurance
hoogwaardige mode high fashion (haute couture)
hoogwaardige technologie high technology; horizontal amalgamation
horizontale concentratie
horizontale analyse horizontal analysis
horizontale eigendom horizontal ownership
horizontale fusie/concentratie horizontal merger; lateral integration
horizontale integratie horizontal integration
horizontale totaalcontrole horizontal sum check
horizontale trend sideway trend
horizontale verliescompensatie group relief (in een groep)
horizontale verliescompensatie group relief (binnen een groep/fiscale eenheid)
horizontale vorm (scontro-vorm) van jaarrekening horizontal lay-out of annual accounts; slump (= laagconjunctuur)
horizontale/verticale integratie horizontal/vertical integration
hospita landlady; statement of assets and liabilities; statement of (financial) position
hotel hotel
hotel garni apartment hotel; hotel business
hotel zonder vergunning unlicensed hotel (drank)
hotelbedrijf hotel industry
hoteldirectie hotel management
hotelgelegenheid hotel accommodation
hotelhouder hotel keeper
hotelmaatschappij hotel company
hotelrekening hotel bill
hotelwezen hotel industry
houder bearer (toonder)
houder possessor (bezitter)
houder keeper (garage, café)
houder holder; owner; proprietor (ook van effecten, wissels e.d.)
houder te goeder trouw holder in due course (van wissel)
houder van koopoptie holder of option to purchase
houder voor waarde holder for value; holder of call option; optioneel [Am.] (van wissel)
houderschap holdership
houdster holder; parent company (zie ook: houder)
houdstermaatschappij holding company
houtbedrijf timber industry
houtbewerking wood working; wood processing industry
houtbewerkingsindustrie wood working industry
houtconstructie timber construction
houthakken to log [Am.]; woodman; woodcutter (vellen en vervoeren van bomen)
houthakker logger [Am.] (veller en vervoerder van bomen)
houthandel timber trade
houthandelaar timber merchant
houtpapier wood pulp paper
houtvesterij forrestry
huidig present
huidig rendement current yield; price ruling at present
huidige prijs current price; present value
huidige waarde current value
huis dat handelspapier aan- en verkoopt commercial paper house
huisarbeid home industry
huisbankier company bank (van een onderneming)
huiscomputer home computer
huisfonds in-house managed fund (beleggingsfonds van een bank)
huisherenverklaring landlord’s declaration
huishoudelijk reglement; domestic business
huishoudelijke vergadering private meeting (besloten)
huishoudelijke zaken routine business (op vergadering)
huishouden van tweeverdieners dual care household
huishoudgeld housekeeping money; home economics
huishoudkunde domestic science; domestic industry; cottage industry; dealer’s brand
huisindustrie home industry; private label; own brand
huismerk house brand
huisterminal home terminal; intra-group bill
huisvesting accommodation
huisvesting housing conditions; occupancy expense [Am.] (woningtoestanden)
huisvestingsbureau housing bureau; housing costs; occupancy costs [Am.]
huisvestingskosten housing expenses
huisvestingstoelage housing benefit
huisvestingsvergoeding housing allowance; domiciliary visit/search
huiswissel intra-concern bill
huiszoeking search; banking-institution
hulp verlenen; write-up work
hulp verstrekken to render assistance
hulpapparatuur auxiliary equipment; branch establishment
hulpbedrijf auxiliary works
hulpbestand auxiliary file; subsidiary book; auxiliary book
hulpboek book of original entry
hulpbron resource
hulpbron die nog niet is aangeboord untapped resource
hulpdienst helpdesk; service cost centre (ondersteuningsafdeling)
hulpjournaal subsidiary journal
hulpkostenplaats indirect cost centre; supplies
hulpmaterialen auxiliary materials
hulpmaterialen en reserveonderdelen supplies and spareparts; aid
hulpmiddel appliance
hulpmiddel enabler [Am.] (om bepaald doel te bereiken)
hulpmotor auxiliary engine; auxiliary account
hulppersoneel emergency staff; sub-account; subsidiary account
hulprekening sectional account; auxiliary materials; supplies
hulpstoffen consumables
hulpverlening assistance
hulpwerktuigen auxiliary machinery
huren to hire
huren to lease (pachten)
huts(pot)-totaal to found (on); to ground (on) hash total
huur hire
huur rental (revenue) (opbrengst)
huur/pacht van onroerend goed property lease; term of tenancy
huur/pacht/bezit voor aantal jaren tenancy for years
huur-/pachtovereenkomst waarbij alle kosten voor rekening van de huurder/pachter zijn gross lease
huur/verhuur lease
huur/verhuur met financiering door een derde leveraged lease [Am.]
huur/verhuur met open eind open-end lease
huur/verhuur met optie tot koop lease-option agreement
huur/verhuur op basis van een percentage van de omzet percentage lease
huurbaar rentable
huurbeding restraint-on-letting clause (in hypotheekakte)
huurbescherming rent control; terms of tenancy; hire contract; contract of tenancy
huurcondities terms of lease; rent agreement; tenancy agreement
huurcontract lease
huurder hirer
huurder tenant (van pand, land, productiemiddel)
huurder occupant; lessee (bewoner, gebruiker)
huurder zonder contract tenant at will
huurderving loss of rent; rented house
huurhuis hired house; lease with purchase option [Am.]
huurkoop hire purchase; agreement/contract; lease-purchase contract [Am.]
huurkoop financieringsmaatschappij sales finance company
huurkoopcontract hire purchase
huurkoopfinanciering hire-purchase financing; self financing; Treasury Department [Am.]
huurkoopfinanciering hire purchase financing
huurkoopmaatschappij hire purchase company; lease-purchase agreement [Am.]
huurkoopovereenkomst hire purchase agreement
huurkoopsysteem hire purchase system
huurkooptermijnen hire purchase instalments; rental expense
huurlasten rental charges; hireling
huurlijnnet hire line network
huurling mercenary
huurmachine rent-machine
huuropbrengst rental; tenancy agreement; contract of tenancy
huurovereenkomst lease
huurperiode lease term
huurprijsbeheersing rent control; rent restriction
huurstop rent freeze
huursubsidie rent allowance; lease payments
huurtermijnen rental payments (huurbedragen)
huurverlaging rent reduction (vermindering)
huurverplichtingen rental commitments; terms of tenancy
huurvoorwaarden terms of lease
huurvrije periode rent holiday; rental value
huurwaarde rentable value
huurwaarde rateable value (voor belastingen)
huurwet rent act
huwelijk matrimony (se staat)
huwelijksakte marriage certificate
huwelijksrecht marital law; base; footing
huwelijksvoorwaarden marriage settlement; profit; gain
huwen buiten gemeenschap van goederen to marry under a marriage settlement; to marry on equal terms
huwen in gemeenschap van goederen to marry in community of goods (property)
hydro-elektrisch hydro-electric; to be of use; to benefit
hyperinflatie hyper inflation
hyperinflatie hyperinflation; highly inflationary economy
hyperinflatoire economie hyperinflationary economy; net profit (van een land)
hypermarkt hypermarket; credit balance; net proceeds (zeer grote supermarkt)
hypothecair mortgage
hypothecair beslag leggen to foreclose; mortgage credit
hypothecair krediet mortgage loan
hypothecair onderpand mortgage lien
hypothecair uittreksel extract from the register of mortgages
hypothecair verbonden ten behoeve van mortgaged in behalf of
hypothecair-belang-verzekering insurance of mortgaged property
hypothecaire akte mortgage deed
hypothecaire financiering mortgage finance; entry in the register of mortgages
hypothecaire inschrijving registration of mortgage; real estate loan
hypothecaire lening mortgage loan
hypothecaire lening mortgage loan payable
hypothecaire lening mortgage loan receivable
hypothecaire lening mortgage loan
hypothecaire lening die is vrijgegeven na financiële reorganisatie adjustment mortgage; amortised mortgage loan
hypothecaire lening die voldoet aan de normale vereisten conforming mortgage loan
hypothecaire lening met aflossing repayment mortgage
hypothecaire lening met gedifferentieerd rente- en aflossingsschema split-schedule loan
hypothecaire lening met gemengde verzekering endowment mortgage; graduated repayment mortgage; graduated payment mortgage
hypothecaire lening met gestaffelde aflossing graduated redemption mortgage
hypothecaire lening met variabele (oplopende) aflossingen growing equity mortgage
hypothecaire lening op ander onderpand dan woonhuis non-residential mortgage loan
hypothecaire lening voor vast bedrag closed-end mortgage
hypothecaire lening voor woning plus apparatuur package mortgage
hypothecaire lening voor zakelijke doeleinden commercial mortgage
hypothecaire lening waarvan de hoofdsom is geïndexeerd price-level-adjusted mortgage; bond with mortgage cover
hypothecaire lening waarvan de voorwaarden periodiek worden heronderhandeld renegotiable-rate mortgage; mortgage bond; real estate bond
hypothecaire obligatie mortgage debenture
hypothecaire obligatie mortgage bond
hypothecaire schuld mortgage debt
hypothecaire schuldeiser mortgagee; a speech; a remark)
hypothecaire schuldenaar mortgagor
hypotheek mortgage loan payable
hypotheek mortgage loan receivable
hypotheek mortgage
hypotheek met gestaffelde aflossing mortgage with graduated redemption; mortgage with life assurance/insurance; mortgage protection assurance
hypotheek met levensverzekering mortgage life insurance; mortgage with straight line redemption
hypotheek met lineaire aflossing mortgage with linear redemption
hypotheek met periodieke rentebetaling en aflossing ineens op de vervaldag straight mortgage; flexible payment mortgage [Am.]
hypotheek met uitgestelde aflossing mortgage with deferred redemption
hypotheek met variabele rente floating mortgage
hypotheek model mortgage pattern
hypotheek op woonhuis residential mortgage
hypotheek portefeuille mortgage portfolio
hypotheek zonder vaste aflossingsdatum open-end(ed) mortgage (en/of mogelijkheid tot bijlenen tot maximum)
hypotheekaflossing mortgage repayment
hypotheekakte mortgage deed; mortgage company; mortgage finance bank
hypotheekbank mortgage bank
hypotheekbeding mortgage clause
hypotheekbedrag mortgage sum
hypotheekbedrijf mortgage business
hypotheekbelofte mortgage pledge; recorder of mortgages
hypotheekbewaarder registrar of mortgages
hypotheekbewijs mortgage certificate
hypotheekgever mortgagor
hypotheekhouder/-nemer mortgagee; mortgage registry office; office of the registrar of mortgages
hypotheekkantoor office of the recorder of mortgages
hypotheekkosten mortgage costs; mortgage loan service costs
hypotheeklasten mortgage burden; land charges register
hypotheekregister register of mortgages
hypotheekrente mortgage interest; mortgage guaranty insurance; mortgage protection assurance; mortgage clause (in insurance policy)
hypotheek-risicoverzekering mortgage protection plan; letter of hypothecation; mortgage pledge
hypotheekverklaring mortgage assurance
hypotheekvestiging creation of a mortgage
hypotheekvoorwaarden mortgage conditions
hypothekeren to mortgage
hypothese hypothesis
hypothese van de efficiënt werkende markt efficient market hypothesis
hypothetisch hypothetic(al)
hypothetische veronderstellingen hypothetical assumptions
ideaalverzekering comprehensive family policy; to resign as a member (ideaalpolis van levensverzekering)
ideeënbus idea box
ideeënbus-methoden suggestion schemes
idem ditto; employee; clerk
identiek identical
identificatie identification
identificatie-aanhangsel tag; clause
identificatiecode key
identificeren to identify; stipulation; proviso
identiteit identity
identiteitskaart identity card; sum; figure
iemand bij verstek veroordelen to give judgement against a person by default
iemand blanco volmacht geven to give a person carte blanche; to sell ahead
iemand de baas worden to get the better of a person
iemand de baas zijn to outmatch a person; cyclical boom; good; relief
iemand de levering opdragen to place an order with a person
iemand de maat nemen to take a person’s measure (voor kostuum)
iemand de moeite sparen to save a person the trouble
iemand debiteren voor to debit a person for
iemand een deurwaardersexploit betekenen to serve a writ upon a person; depreciation of the coinage
iemand een exploit betekenen to serve a writ upon a person; workable; operator
iemand een offerte doen to quote a person for an article
iemand een onderhoud toestaan to grant an person an interview
iemand een toelage verlenen to grant a person an allowance
iemand exploiteren to exploit a person
iemand het contract opzeggen to give a person notice under the terms of contract; cancellable
iemand in zijn functie handhaven to continue a person in office
iemand met voorkennis insider
iemand om advies vragen to ask a person’s advice; to consult a person
iemand onder curatele stellen to appoint a guardian over a person; to be in ward
iemand onrecht aandoen to wrong a person
iemand opslag geven to raise a person’s salary
iemand opvolgen to succeed a person
iemand terughouden van to withhold a person from; reticent
iemand tot betaling sommeren to demand payment from a person
iemand van zijn functie ontheffen to relieve a person of his function(s)/office; stronger: to discharge a person; to release from; to discharge from; dispensation
iemand voor het gerecht brengen to take a person to court
iemand zijn congé geven to dismiss a person; to get the sack
iemand zijn deelneming betuigen to express one’s sympathy with a person; majority interest [Am.]
iemands faillissement aanvragen to file a bankruptcy petition against a person
ijkpunt benchmark; skill
ijlbode express messenger
ijldienst express service; to swindle; to impose upon; to rook
ijlgoederen express goods; to cheat; to defraud; fraud; swindler; rook
ijskast refrigerator
ijver diligence; industrious
ijverig diligent
ijzer iron
ijzeren voorraad base stock; base stock system
ijzeren voorraad-methode/systeem base stock method
ijzererts iron ore
ijzerfabriek iron works
ijzergieterij iron foundry (works); iron mongery; hardware trade
ijzerhandel iron trade; dealer in hardware
ijzerhandelaar iron monger
ijzerindustrie iron industry; fraud; swindle
ijzermijn iron mine; deception; imposture
illiquide illiquid
illiquiditeit illiquidity; to administer the oath
imaginair getal imaginary number
imago van de onderneming corporate image; picture
immaterieel intangible; intangibles (ontastbaar)
immaterieel not material (van gering belang)
immateriële (duurzame) activa intangible assets
immateriële (onlichamelijke) goederen intangible assets
immateriële activa intangible assets
immateriële vaste activa intangible fixed assets
immateriële waarde intangible value
impasse impasse; opening; inception
implementatie implementation
implementatiefase implementation phase
impliciet implicit
impliciete rentevoet implicit rate of interest
import import (algemeen)
import imports (goederen)
import importation (het invoeren)
import krediet import credit
importagent import commission agent
importbedrijf/-zaak import business
importeren to import
importeur importer; to delimit; to delimitate
importfactor import factor
importfinanciering import financing
importincasso import collection
importquote import ratio
improductief unproductive
improductief loon unproductive wages
improductiviteit unproductiveness; notion; conception
impuls-aankoop impuls purchase; to estimate
in (het) bezit van uw schrijven in receipt of your letter
in aanbouw under construction; payee (of a cheque)
in aanmerking komen to be considered
in aanmerking komen voor to be eligible for; to quality for
in aanmerking nemen to take into consideration; to take into account; to allow for; to make allowance for; to reckon with
in aanmerking nemen to recognise; to take account of; to accrue (verwerken)
in aantal overtreffen to outnumber
in aantal overtreffen to outnumber; to excel; to be superior to
in acht nemen to take into consideration; giving appropiate consideration to (in aanmerking nemen)
in acht nemen to observe (nakomen, opvolgen)
in administratie houden to hold in trust (van effecten tegen uitgifte van certificaten)
in aflossingsseries uitgegeven obligatie serial bond; index bond
in afwachting van awaiting; to roll back; to roll down
in appèl gaan to appeal
in bedrijf in operation
in bedrijf houden to keep in operation
in bedrijf stellen to put into operation (service)
in bedrijfskringen in business circles; to work at full capacity
in beknopte (verkorte) vorm in summarized form
in beroep gaan tegen to appeal against
in beslag nemen to seize; under attachment
in bewaring gehouden effecten custody securities
in bewaring geven bij een bank to deposit with a bank for safe custody; to take custody of
in bewaring nemen to take into safe custody
in bezit hebben to own
in bezit houden to retain
in bezit nemen to take possession of
in blanco verkopen to sell in blank; dockside
in commissie verkopen to sell on commission
in commissie verzenden to send on consignment; inter alia
in computer ingebouwde controles hardware controls
in concurrentie treden to enter into competition
in consignatie on consignment; to sub-classify
in consult roepen to take into consultation; to investigate; to examine into
in dank ontvangen received with thanks
in de beursnotering opnemen to list (effecten)
in de etalage in the window
in de gehele wereld all over the world; throughout the world
in de handel brengen to place on the market; to be placed on the market
in de handel komen to come on the market
in de handel zijn to be in business (van personen)
in de handel zijn to be on the market (van goederen)
in de hoogste instantie in the last instance; as a last resource
in de ijskast zetten to put into cold storage; business; trade
in de kantlijn in the margin
in de knel geraken to get into a fix; to be in a quandary
in de knel zitten to be in a fix
in de knoei geraken to get into a mess
in de leer zijn bij to serve one’s apprenticeship with; doctrine
in de maak zijn to be in hand; charge for making; cost of manufacture (in bewerking)
in de meerderheid zijn to be in the majority
in de meest uitgebreide zin in the widest/broadest sense
in de neergaande lijn in line of descent
in de notulen opnemen to enter in the minutes
in de officiële notering opgenomen listed; quotation per unit
in de officiële notering opnemen to admit to the official list; officially quoted (on the stock exchange)
in de opgaande lijn in ascending line
in de plaats stellen to substitute
in de praktijk haalbare capaciteit practical attainable capacity
in de prijs verdisconteren to make allowance for in the price
in de rechte lijn in direct line
in de vaart afloat; running (van schip)
in de vennootschap/maatschap opnemen to take into partnership
in de veronderstelling dat in the supposition that
in de vraag voorzien to meet the demand
in de winst/ het verlies delen to share (participate) in the profit/the loss
in de zijlijn in collateral line
in debat treden met to enter into argument with; to undo
in deposito nemen to receive in deposit
in depot geven bij to deposit with (at)
in der minne schikken to settle amicably
in dienst nemen/treden to sign on
in disconto geven to negotiate; to take up
in disconto nemen to discount; official discount
in diskrediet brengen to discredit; to fall into disrepute
in diskrediet geraken to fall into discredit; average stater; average taker
in duplo in duplicate
in duplo opmaken to draw up in duplicate
in een categorie onderbrengen to place in a category
in een commissie opnemen to admit to a committee; to include
in een hogere gevarenklasse plaatsen to rate up; permanent
in een leemte voorzien to fill a gap
in en buiten rechten at law and otherwise; patronage; preferential treatment
in- en uitklaren to clear
in- en uitvoerrechten customs duties
in entrepot kopen to buy (to sell) in bond; to buy (sell) on bonded terms (verkopen)
in entrepot opslaan to store in bond
in evenwicht brengen to balance; to bring into equilibrium
in exploitatie in operation; to begin working; to open up
in exploitatie brengen to put into operation; to begin working
in exploitatie komen to come into operation
in extenso in extenso; to deal with; to handle
in factoren ontbinden to resolve/to break up into factors
in gebreke blijven to fail
in gebreke stellen to notify of default; faulty
in gebruik komen to come into use; to put into operation
in gebruik nemen to take (put) into use (stellen)
in gecomprimeerde vorm in compressed form
in gevaar brengen to endanger
in gevaar zijn to be in jeopardy (figuurlijk)
in goede orde in good order; correct; all right
in goede staat verkeren to be in good condition; position
in goede toestand in good condition
in groten getale in large/great numbers
in het bedrijf werkzaam vermogen capital employed (kapitaal)
in het bestuur zitten to be on the board; to be a member of the board
in het bestuur zitten to be on the board; board of directors; executive board
in het buitenland abroad
in het buitenland gedetacheerd/gevestigd expatriate
in het credit van to the credit of
in het geding zijn to be at issue; summary procedure
in het grootboek boeken to post to ledger
in het kort in brief
in het ongunstigste geval at the worst
in het vervolg in future; henceforth; from now on
in het vrije verkeer brengen to release; to take out of bond (douane)
in hoger beroep gaan tegen to appeal against
in hoofdtrekken weergeven to outline
in iemands achting dalen to fall in a person’s estimation; to drop
in klad in draft
in kracht doen toenemen to intensify
in kracht toenemen to gather strength
in laatste instantie in the last resort (als laatste middel)
in laatste instantie beslissen to pronounce final judg(e)ment; resort
in licentie gebouwd built under licence; to license
in liquidatie in liquidation; to wind up
in liquidatie gaan to go into liquidation
in loondienst zijn to be in a person’s service; remuneration
in magazijn hebben to stock
in magazijn nemen to stock
in massa vervaardigd mass-produced
in meerdere of mindere mate to a greater or less extent
in mindering brengen op to deduct from
in mindering doen strekken van to offset against
in mindering van de hoofdstom in reduction of the principal (sum)
in n bedrag aflosbaar krediet op vervaldag single-lumpsum credit
in natura in kind; control
in natura aflosbare obligatie commodity bond; direction; administration
in natura betalen to pay in kind
in omloop brengen to put into circulation; out of circulation
in omvang toenemen to increase in volume
in onbewerkte staat in the raw (rough; not to be proved
in onderhandeling treden to enter into negotiations; to bargain
in onderpand geven to pledge; to hold as a security
in onderpand hebben to hold in pledge
in onderpand nemen to take in pledge; credit on security
in onderzoek zijn to be under investigation
in ontwikkeling zijnd land emerging country
in ontwikkeling zijnde markt emerging market
in operationele staat in working condition; operations research [Am.]
in opkomst rising
in opspraak brengen to compromise
in opspraak komen/geraken to get talked about
in orde in order
in overeenstemming met in accordance with; to conform; to be in agreement; to be in accordance
in overeenstemming met commensurate with; to concur; to correspond (=evenredig aan)
in overeenstemming zijn to agree (= overeenstemmen)
in overleg met in consultation with
in overleg treden met to consult; mutual agreement procedure
in overweging geven to suggest; to take into consideration
in overweging nemen to consider; extra work; overtime work
in pand geven to pledge
in pand geving pledging; to hold as a security
in pand hebben to hold in pledge
in pand nemen to take in pledge
in pleno vergaderen to meet in plenary session; to administer (an estate); to control
in prijs dalen to fall; to decline in value
in ronde cijfers in round figures
in ruime mate to a large extent; to a certain degree
in staat van faillissement bankrupt; forgery
in stemming brengen to put to the vote; poll (in vergadering)
in strijd handelen met to act contrary to; to violate
in strijd handelen met to contravene (overtreden)
in studie nemen to study
in studie nemen to consider (van plan)
in tegenspraak met in contradiction with; as opposed to; as distinct from
in tegenstelling met in contrast with; counterparty
in tegenwoordigheid van in the presence of
in toenemende mate to an increasing extent; increasingly
in totaal in total; in aggregate
in transito in transit
in twijfelgevallen in case of doubt
in Uw debet to your debit
in veiling brengen to put up for auction; to offer for sale by auction
in veiling komen to come up for sale by auction
in verbinding staan met to be in touch with
in verbinding staan met to be in touch with
in verbinding stellen met to put in touch with
in verbinding stellen met to put in touch with
in vereniging met in conjunction with
in vergelijking met in comparison with; as compared with; as against
in verhalende vorm in narrative form
in verkorte vorm in summarized form; in abridged form (van stukken)
in vol bedrijf zijn to be in full operation
in voorraad nemen/hebben/houden to stock
in waarde dalen to depreciate
in werking operative
in werking stellen to put into operation
in werking treden to come into operation; to become operative; to take effect
in werking zijn to be operative
in zekere mate to some extent
in zijn eigen onderhoud voorzien to provide for oneself; sustenance
in/uit een gebouw trekken to move into/out of a building
in/uitvoer input/output (van gegevens)
in/uitvoer controle input/output controls (s)
in/uitvoeranalyse input/output analysis
in/uitvoerapparatuur input/output equipment
in/uitvoerbesturing input/output control
in/uitvoerbesturingssysteem input/output control system
in/uitvoeropdracht input/output instruction
in/uitvoersnelheid input/output rate
inachtneming observance; subject to; taking into consideration
inactieve voorraad inactive stock
inauguratie inauguration; proper
inaugureel inaugural
inaugurele rede inaugural address; encashable
inbaar collectable; recoverability; encashability
inbaar collectable; encashability
inbaarheid collectability
inbaarheid collectability
inbaarheid van vorderingen collectability of receivables; receivables
inbaarheid van vorderingen collectability of receivables; receivables
inbare vorderingen claims due
inbare vorderingen claims due; (customer)
inbegrepen included; all in; no extras (met inbegrip van)
inbeslagneming absorption; occupying (van aandacht)
inbeslagneming attachment (van goederen)
inbeslagneming taking up; to affect (van tijd, plaats)
inbezitneming taking possession
inboedel household effects; household effects; home contents insurance
inboedelgoederen household goods; insurance on house contents; contents insurance
inboedelverzekering insurance of household effects; publication
inbraakverzekering burglary insurance
inbraakvrij burglar-proof; admission; acknowledgement; capital put in
inbreng transfer to; non-cash contribution (het inbrengen)
inbreng assets brought in; sale to (the new company) (in onderneming)
inbreng in natura contribution in kind
inbreng-aandelen vendor’s shares
inbrenger vendor of assets; assets taken over (in vennootschap)
inbrengposten assets brought in; issue of shares against transfer of assets; issue of stock for non-cash consideration [Am.]; infraction of
inbreuk maken op to infringe
inbreuk op violation of; to violate; to encroach upon
inbreuk op auteursrechten copyright infringement; breach of security
inbreuk op geheimhoudingsplicht breach of confidence; defendant
inbreuk op octrooi patent infringement
incalculeren to impute; summary (toerekenen)
incalculeren to charge; short; concise (in rekening brengen)
incassant collector (begunstigde van geautomatiseerd incassosysteem)
incasseerbaar collectable
incasseerder to encash
incasseren to cash (verzilveren)
incasseren to collect (from); to bank cheques (bij, van)
incasseren to realise; to encash; to collect (a cheque) (van vorderingen)
incasserend lichaam collecting entity
incasserende bank collecting bank
incassering cashing; debt recovery (verzilvering)
incasso van schuldvorderingen debt collection; collection department
incassoafdeling collecting department
incassoanalist collection analyst
incassobedrijf collecting business; debt-collection agency
incassobureau collecting agency; collection fee; collection commission
incassocommissie collecting fee (provisie)
incassocyclus collection cycle
incassoendossement endorsement for collection
incasso-endossement endorsement for collection only
incasso-instructie collection letter; collection charges
incassokosten collecting charges; collection commission; collecting fee
incassomachtiging authorization for collection; collection instructions
incasso-opdracht collection order; float ledger
incasso-subgrootboek collection ledger
incasso-systeem collection system; bill for payment
incassotarief collecting rates; bill sent for collection; collection draft
incassowissel bill drawn for collection
incassozaken collection business
incidenteel incidental
incidenteel bewijs circumstantial evidence
incidentele baten en lasten extraordinary profits/losses; non-recurring costs
incidentele kosten incidental expenses
incidentele posten non-recurring items
incidentele werkloosheid casual unemployment; to bear the cost; to defray the expenses
inclusief inclusive (of); duty-free
inclusief rechten duty paid
inclusief verpakking packing included
incompatibel incompatible; to reduce; to cut down; cut
inconsequent inconsistent
inconsequentie inconsistency; proficient; skilful
inconsequentie discrepancy; capable; competent; skill; skilfulness; proficiency; competency [Am.] (afwijking)
incorporatie incorporation
incorporatieleer incorporation principle
incorporeren to incorporate; to burden
incourant not current; slow moving article; obsolete article; incidentally traded stock
incourant artikel unmarketable article; unquoted securities; securities traded over the counter [Am.]
incourante fondsen unlisted securities; unlisted securities
incourante fondsen unlisted securities; obsolescence
incourantheid unmarketability
incourantheid van voorraden inventory obsolescence; issue; importance
indekken to cover
indekken tegen koers-/prijsverschillen to hedge; to protect oneself against (d.m.v. termijntransacties)
indelen to classify; to impose tax(es); to levy tax (duty); subject to tax; dutiable; excisable (classificeren)
indeling division
indeling (model) van balans format for balance sheet
indeling in categorieën categorization
indeling in rubrieken grouping under headings; lay-out of balance sheet
indeling van rekeningen classification of accounts; debit
index index; index-linked
index table of contents (inhoudsopgave)
index voor de kosten van levensonderhoud cost of living index
indexatie indexation
indexbestand directory file; index figure; ratio; capacity usage ratio
indexcijfer index number; volume index; volume ratio
indexcijfer van de bezettingsgraad index of volume
indexcijfer van de groothandelsprijzen wholesale price index
indexcijfer van de kosten van levensonderhoud cost of living index
indexcijfer van de vraag demand index; price level restatement [Am.]
indexeren to index; index linked bond; indexed bond
indexobligatie bond tied to an index
indexobligatie index bond
index-polis index linked policy
index-sequentiële organisatie indexed sequential organisation (van computerbestand)
indicatie indication; indication price
indicatief indicative (of) (duidend op)
indicatiekoers indicated price
indicator indicator
indices indicators
indien onbestelbaar terug te zenden aan if undelivered please return to
indien van toepassing when applicable
indienen to send in (inzenden)
indienen to present; presentation; introduction (van wetsontwerp)
indienen to submit (van reclame, vordering)
indienen to render; to introduce (van rekening, nota, staat e.d.)
indienen to produce; to move; to introduce (overleggen van stukken)
indienen to propose; to lodge; to put forward (van motie, amendement)
indienen bij to file with; to bring in (van aanvraag, klacht, verzoek)
indiening sending in
indienstneming engagement
indienststelling putting into service
indienststelling placing on service (van schepen)
indiensttreding entrance upon one’s duties; adjacent
indifferentie-analyse indifference analysis
indifferentie-curve indifference curve
indifferentie-punt indifference point; to pledge
indifferentie-tabel indifference schedule; to raise money on; to pawn
indirect indirect
indirect adres indirect address
indirect bewijs circumstantial evidence
indirect krediet indirect credit
indirecte aansprakelijkheid indirect liability
indirecte arbeid indirect labour
indirecte beheerkosten administrative overhead(s); indirect taxation; outlay taxes
indirecte belastingen indirect taxes
indirecte besturing indirect control; works overhead expenses
indirecte fabricagekosten factory overhead costs; works; plant
indirecte fabricagekosten factory overhead expenses
indirecte geldstandaard indirect monetary standard
indirecte honorering indirect compensation; indirect expenses
indirecte kosten indirect costs; recoverable value
indirecte kosten indirect costs
indirecte materiaalkosten indirect material (costs); present value; indirect market value
indirecte oorzaak remote cause; causative (van verlies)
indirecte opbrengstwaarde recoverable amount
indirecte opbrengstwaarde recoverable amount
indirecte pariteit indirect parity
indirecte productiekosten production overhead(s)
indirecte vertegenwoordiging indirect representation; cross exchange [Am.]
indirecte wisselkoers cross rate
individuele gelijkblijvende premie methode individual level premium method
individuele vraag individual demand; to remunerate; to recompense
indringer intruder; encroachment
indringing intrusion (op andermans terrein)
indroging shrinkage
indrogingvergoeding allowance for shrinkage; to staff
industrialiseren to industrialize
industrialisering industrialization; mediator; agent (industrialisatie)
industrie (manufacturing) industry
industrieaandeel industrial share
industriebank industrial bank; manufacturing centre
industriecentrum industrial centre; industrials
industrieel industrial (bijv. nw.)
industrieel industrialist (zelfst. nw.)
industrieel eigendom industrial property
industrieel wetenschappelijk vestigingsterrein science park; industrials (nabij universiteit)
industriefondsen/-waarden industrial shares; industrial district
industriegebied industrial area; industry segment; product division
industriegroep industry group
industriehaven industrial port; manufacturing country
industrieland industrial country; industrial concern
industriële aandelen industrial shares
industriële automatisering industrial automation
industriële gegevensverwerking industrial data processing
industriële lening industrial loan; manufacturing concern
industriële onderneming industrial enterprise
industriële procesbesturing/-regeling industrial process control
industriële revolutie industrial revolution
industriële robot industrial robot; industrial spying [Am.]
industriële spionage industrial espionage
industriële uitrusting industrial equipment
industriële vormgeving industrial design; trade marks [Am.]
industrieonderneming industrial enterprise; industrial park [Am.];
industriepark industrial estate
industriepark van toeleveranciers suppliers’ park
industrieschool technical school; manufacturing town; factory site
industriestad industrial town; industrial park [Am.]; industrial site
industrieterrein industrial estate; manufactures
industrievoortbrengselen industrial products; factory hand
industriewerker industrial worker
inefficiënt inefficient; intermediation
inefficiëntie inefficiency; medium; intervention
inferieur inferior; concern
inferioriteit inferiority; trouble; pains
inflatie inflation; runaway inflation
inflatie bestendig inflation resistant; adjustment for inflation
inflatie van beleggingsobjecten asset inflation; monetary inflation
inflatie van het geldwezen currency inflation
inflatiecorrectie inflation adjustment
inflatiefactor inflation factor
inflatieperiode inflationary period
inflatiespiraal inflationary spiral; rate of inflation
inflatietempo inflation rate
inflatievast inflation resistant
inflatiewinst profit arising from inflation; cost-push inflation
inflatoir tekort inflationary gap
inflatoire druk/krachten inflationary pressures; to prejudice (rights); to be detrimental
inflatoire financiering inflationary financing; to harm; to injure (door overheid)
informant informer
informatica computer science
informaticaspecialist informatics specialist
informatie information (verstrekte)
informatie inquiry; segment information (gevraagde, navraag)
informatie (toelichting) bij de jaarrekening disclosures
informatie drager data carrier
informatie opslaan to store information
informatie per bedrijfsonderdeel segmented information
informatie verzwijgen to withhold information (achterhouden)
informatieadvisering information consultancy
informatieadviseur information consultant
informatieanalist information analyst
informatieanalyse information analysis
informatiebeheer information management
informatiebehoefte information requirements
informatiebeleid data-processing policy
informatiecyclus information cycle
informatie-explosie information explosion
informatief informative
informatiekunde information science
informatienetwerk information network; to warehouse information
informatieopslag en -naslag information storage and retrieval
informatieschema information matrix
informatiespoor data track; standards of disclosure
informatiestandaarden disclosure standards (m.b.t. gepubliceerde jaarrekeningen)
informatiestroom information flow
informatiesysteem information system
informatiesysteem-beheerder information system(s) manager
informatietechnologie information technology
informatietheorie information theory
informatieve aanvraag tentative inquiry
informatieve bespreking exploratory discussion
informatie-vereisten disclosure requirements (m.b.t. jaarrekeningen)
informatieverkrijging debriefing (van uitvoerder m.b.t. opdracht)
informatieverstrekking/-voorziening information supply
informatieverwerking information processing; computer centre
informatieverwerking op afstand teleprocessing
informatieverwerkingscentrum information processing centre
informatieverzorging information service
informatisering informatization; to nominate; to designate
informeel eigen vermogen notional free capital
informeel kapitaal notional free capital
informele claimemissie notional rights issue; to make use of (van aandelen)
informele pariteit informal parity
informele vereniging informal association
informeren to inquire; to advise (vragen)
informeren to inform (mededelen)
informeren to ascertain (nagaan, te weten komen)
infrastructurele vermogensobjecten infrastructure assets; critic; reviewer (bijv. wegen, bruggen)
infrastructuur infrastructure
ingaan to commence; to entertain (aanvangen)
ingaan to take effect (van kracht worden)
ingaan to be payable (van rente e.d.)
ingaan op to comply with; to accept; to entertain (verzoek)
ingaan op to agree to; to accrue (voorstel)
ingaan op to accept; to take into consideration (aanbod)
ingaan op to consider; to accede to (overwegingen)
ingaande 1 mei as from 1 May
ingaande balans opening balance sheet
ingaande rechten import duties (inkomende) rechten
ingaande stroom inflow; freight in; freight inward (van goederen)
ingaande vracht(en) inward freights; specifically; notably
ingang entrance
ingang input; to find acceptance; vesting date (of a new law) (invoer in apparaat)
ingang way in (als opschrift)
ingang vinden to find favour; effective date; date of commencement
ingangsdatum commencing date; to appoint
ingebed derivaat embedded derivative (besloten in een contract dat zelf geen derivaat is)
ingebouwd financieel derivaat embedded derivative
ingebouwde controle built-in check
ingebouwde programmatuur/software embedded software; to confine; to restrict; to retrench (geïntegreerd in apparatuur)
ingebrekestelling notice of default; to plead (in favour of); to favour
ingebruikneming putting into use
ingegaan pensioen pension in payment; definite; absolute
ingehouden belasting tax withheld; undistributed earnings; undistributed income [Am.]
ingehouden inkomsten retained income; retained earnings; earned surplus [Am.]
ingehouden waarborgsom retention money; guarantee withholdings [Am.]
ingehouden winst undistributed profit; retained profit; retained earnings
ingehouden winst retained profit
ingekochte (eigen) aandelen reacquired shares
ingekochte eigen aandelen reacquired shares; reacquired stock [Am.]; acquired shares; repurchased shares; treasury shares; holding of own shares
ingekochte eigen aandelen acquired own shares
ingekomen berichten reports to hand; to rule; to decree
ingeschreven deelnemer enrollee; risk appetite
ingeschreven ontwerp registered design; draft agreement
ingesloten enclosed; enclosed we are sending you
ingesloten zenden wij u we enclose herewith
ingetrokken aandeel cancelled share; revocation; recission; retraction
ingetrokken aandeel cancelled share
ingetrokken aandeel cancelled share
ingetrokken cheque cancelled cheque; cancellation; recall
ingetrokken wissel discharged bill (na betaling)
ingevolge in pursuance of
ingevolge uw bestelling in fulfilment of your order
ingevolge uw opdracht in accordance with your instruction; to compute
ingewikkeld intricate; intricacy
ingewikkeldheid complexity
ingezetene resident
ingreep operator interruption; news item; tidings (door computeroperateur)
ingrijpen to interfere
ingrijpende maatregelen drastic measures
inhaalafschrijving backlog depreciation
inhaalbetaling catch up payment
inhaaleffect compensatory effect
inhaalfinanciering past-service funding
inhaalkoopsom past-service single premium
inhaalpremie past-service premium; to catch up; to draw level
inhalen to overtake; occupation; trade
inherent inherent
inherent gebrek inherent defect
inherent risico inherent risk
inhoud tonnage; content; volume (tonnage)
inhoud purport (strekking)
inhoud capacity (van ruimte, capaciteit)
inhoud contents (van kist, vat, boek)
inhoud content; tenor (essentiële inhoud, gehalte)
inhouden to contain (bevatten)
inhouden to purport; to restrain (strekking hebben)
inhouden to embody (omvatten, belichamen)
inhouden to recoup; restraint; retention (van gedeelte van verschuldigde som)
inhouden to retain (terughouden, achterhouden)
inhouden to check; to withhold (tegenhouden, bedwingen)
inhouden to imply (medebrengen, impliceren)
inhouden to convey; deduction; withholding (uitdrukken, te kennen geven)
inhouden to deduct (korten, in mindering brengen)
inhouding checking
inhouding aan de bron deduction at source
inhouding van gedeelte van schuld recoupment
inhoudingbelasting withholding tax
inhoudsafwijking volume variance
inhoudsmaat cubic measure
inhoudsopgave table of contents
inhoudsregister index; abstract
inhuren to hire (again)
inhuring renewal of the lease
initiatief initiative
initiatiefnemer initiator
initieel initial; initial expenses
initiële kosten initial costs
initiëringprovisie origination fee
inklaren to clear (inwards)
inklaring/uitklaring door de douane customs clearance; inward clearing bill; jerque note
inklaringsbewijs certificate of inward clearance
inklaringshaven port of entry; clearance dues
inklaringskosten clearance charges
inkleden to word
inkomen income
inkomen to come in (van berichten, bestellingen)
inkomen in natura income in kind
inkomen in uitgebreide zin comprehensive income
inkomen na uittreding of pensionering retirement income
inkomen per bedrijfsonderdeel segment revenue
inkomen uit arbeid earned income
inkomen uit een nalatenschap estate revenue
inkomen uit natuurlijke hulpbronnen resource income
inkomen uit vermogen income from capital
inkomen vóór belasting pretax income
inkomend incoming
inkomend facturenregister incoming invoice register
inkomend gesprek incoming call; money (to be) received
inkomende gelden payments coming in
inkomende post inward mail
inkomende rechten import duties
inkomenscategorie income bracket
inkomensegalisatie income smoothing
inkomensgroeihypotheek income-based growth mortgage
inkomensklasse income bracket
inkomensmiddeling income averaging; budgetary surplus
inkomensoverschot income surplus (van overheid)
inkomensoverzicht income statement (inkomstenopstelling)
inkomenssnelheid income velocity
inkomensverschuiving income shifting; other revenue
inkomsten income; income and expense
inkomsten en uitgaven receipts (revenue) and expenditure; income in kind
inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen to balance income and expenditure
inkomsten in natura benefits in kind
inkomsten opleverend revenue producing; investment revenue
inkomsten uit beleggingen investment income; income from invisible exports
inkomsten uit onzichtbare uitvoer invisible earnings
inkomsten waartegenover geen waardeoverdracht staat non-exchange revenue (bijv. belastinginkomsten)
inkomstenaftrek income deduction
inkomstenbelasting income tax
inkomstenderving loss of income
inkomstenobligatie income bond
inkomstenpost item of income; income account
inkomstenrekening revenue account
inkomstenrendement earnings yield; income recognition
inkomsten-toerekening revenue recognition; income recognition
inkomsten-verantwoording revenue recognition
inkomsten-verantwoording op basis van verkopen sales basis of revenue recognition
inkomstobligatie income bond
inkoop buying; buyback of shares; share buyback
inkoop van eigen aandelen repurchase of shares; buyback of shares; share buyback
inkoop van eigen aandelen purchase of own shares
inkoop van schuldpapier repurchase of debt (vervroegde aflossing)
inkoopadministratie purchase records; buying department
inkoopafdeling purchasing department; purchasing agent; bought journal
inkoopagent buying agent; purchase journal; bought daybook
inkoopboek purchase(s) daybook
inkoopboek purchase book; purchase journal (bkh.)
inkoopbudget purchase budget
inkoopbureau/-kantoor buying agency
inkoopdirecteur purchasing manager; incoming invoice; invoice inwards
inkoopfactuur purchase invoice
inkoopfraude purchasing fraud; purchasing function; procurement function
inkoopfunctie buying function
inkoopkorting purchase allowance; purchasing expenses; procurement costs
inkoopkosten buying expenses
inkooplimiet buying limit
inkoopmarkt procurement market
inkooporder buying order
inkooporganisatie purchasing organization
inkooppolitiek buying policy; buying practices
inkooppraktijken procurement practices; buying price
inkoopprijs purchase price; actual cost
inkoopprijs purchase cost; purchase allowance (inclusief bijkomende kosten)
inkooprabat purchase rebate
inkooprekening purchase(s) account; returns outwards book (rekening inkopen)
inkoopretourenboek purchase(s) returns boek
inkoopvereniging purchasers’ association; to purchase; to buy in
inkopen to buy
inkopen inputs; to redeem (met verrekenbare B.T.W.)
inkopen doen to make purchases
inkoper purchasing officer; embargo
inkorting truncation; decision science (beknotting van gegevens)
inkrimpen to shrink; contraction; curtailment
inkrimping shrinking (shrinkage); curtailment of operations
inkrimping van bedrijf restriction; economic contraction
inkrimping van de economie contraction of the economy; cutting down of staff
inkrimping van personeel reduction; to cut down expenses
inktpotlood copying pencil; exclusive; close; closely held corporation [Am.]; closed corporation [Am.]; nonpublic entity [Am.]
inlading loading
inladingsbewijs shipping note; shipping charges
inladingskosten loading charges; resolution; determination
inlas insertion
inlassen to insert
inlasteken caret
inleesverslag error print-out; to determine; to resolve (lijst van fouten bij gegevensinvoer)
inleg deposit; deposit slip (in bank)
inlegblad loose leaf
inlegboekje bank (pass) book; to cut down; to retrench
inlegger depositor; to economize
inleggingen en terugbetalingen deposits and withdrawals; to talk over; to talk about
inleidend introductory
inleidende besprekingen preliminary negotiations
inleidende opmerkingen opening remarks
inleider introducer; living wage (algemeen)
inleider speaker (spreker)
inleider initiator; minimum of subsistence; subsistence wage (van debat)
inleiding introduction; base; summary; specification
inleiding address; file; data file (rede)
inleveren to deliver (to) (bij)
inleveren to send in; sending in; surrender (van stukken)
inleveren to submit to; to hand in (indienen, voorleggen)
inleveren to lodge with/at; to present to (deponeren van stukken)
inlevering handing in; on handing in
inlichten to inform; particulars
inlichtingen information
inlichtingen verstrekken to supply/to furnish information
inmenging interference
innemen to borrow (aantrekken van geld)
innen to collect (from); to cash cheques (van)
innen to recover; cashing; recovery (langs gerechtelijke weg)
inning collection
inningkosten collecting charges
innovatie innovation
innoverend innovative
innoverend vermogen innovativeness; to designate
innoverende ontwikkeling innovative development; to set aside for; to appropriate to
input input; constant; durable (invoer van gegevens)
inrichten to arrange
inrichten to equip (uitrusten)
inrichten to organize; fixtures and fittings (van administratie, fabriek)
inrichten to adapt; to furnish (toepassen, geschikt maken)
inrichten to design (ontwerpen, opzetten)
inrichting arrangement; fitting up (regeling)
inrichting furnishing (meubilering)
inrichting plant lay-out (installatie)
inrichting equipment (toe-, uitrusting)
inrichting institution; disposition; organization (organisatie, instelling)
inrichting (installatie) naar groepen group lay-out
inroepen to call in (van hulp, medewerking)
inruilen to trade in; trade-in price
inruilprijs trading-in price
inruilvergoeding trading-in allowance
inruilwaarde trade-in value
inschakelen to switch on (van apparaat)
inschakelen to involve (in work) (van personen bij werk)
inschatten to assess; to put on board; to embark
inschepen to ship
inscheping embarkation; to go on board
inschrijfdatum date of registration; to record (in register)
inschrijfdatum offering day; date of inscription (van lening)
inschrijfdatum date of tendering; subscription date (aanbesteding)
inschrijforder/-opdracht subscription order; to register; to book
inschrijven to tender (aanbesteding)
inschrijven to inscribe (intekenen)
inschrijven to enroll (als lid, cursist)
inschrijven to register; to put down one’s name; to register one’s name (van bagage, schip)
inschrijven to enter (boeken, aantekenen)
inschrijven to subscribe (to); to enroll (as student) (op emissie, lening)
inschrijver subscriber (to) (op)
inschrijver tenderer (for) (op)
inschrijver applicant (for) (op)
inschrijver subscriber (to); to put out to contract (op)
inschrijving application (for) (op)
inschrijving subscription (to) (op)
inschrijving tender (for) (op)
inschrijving subscription (intekening)
inschrijving enrolment; registration; booking (als lid, cursist)
inschrijving entry; inscription in the registers of national debt (boeking, aantekening)
inschrijving in Grootboek der nationale schuld inscribed (Government) stock
inschrijving in het hypotheekregister entry in the register of mortgages
inschrijving met open en vrije concurrentie competitive tender
inschrijving van handelsnamen registration of business names; application money (in handelsregister)
inschrijvingsbedrag subscription
inschrijvingsbericht confirmation of subscription; letter of application
inschrijvingsbiljet/-formulier application form; tender bond
inschrijvingsborgtocht bid bond
inschrijvingsdatum offering day; date of inscription (van lening)
inschrijvingsdatum date of registration; tender bond (in register)
inschrijvingsdatum date of tendering; subscription date (aanbesteding)
inschrijvingsgarantie bid bond; rate of issue; subscription price
inschrijvingskoers price of issue; application list
inschrijvingslijst subscription list
inschrijvingspremie enlistment bonus; tender
inschrijvingsprijs/-som tender price; stock right [Am.]
inschrijvingsrecht subscription right
inschrijvingsrecht share right (op aandelen)
inschrijvingsvoorwaarden terms of subscription (van lening)
insluiten to enclose; point-of-pay terminal (bijsluiten)
insolvabel insolvent (= insolvent)
insolvabele boedel insolvent estate
insolvabiliteit insolvency (= insolventie)
insolvente boedel insolvent estate
insolventie opdrachten insolvency work
insolventie werk insolvency work
insolventie-accountant insolvency accountant
insolventverklaring declaration of insolvency
inspecteren to inspect; overseer; superintendent
inspecteur inspector
inspecteur der belastingen inspector of taxes
inspecteur van een verzekeringsmaatschappij inspector of an insurance company; examination
inspectie inspection
inspectie area (gebied)
inspectie checking (van kas)
inspectie survey (van schip)
inspectie supervision (controle, toezicht)
inspectie ter plaatse inspection on site (controle ter plaatse)
inspectie-apparaat field force; guaranteed payment order (bijv. van verzekeringmaatschappij)
instaan voor to vouch for (juistheid, iemands eerlijkheid)
instaan voor to guarantee (kwaliteit, echtheid)
instabiliteit instability
installatie installation; installation
installatie installation (in ambt)
installatie fittings and fixtures (van winkel)
installatiedatum installation date
installatiekosten installation costs; to inaugurate
installeren to install (in ambt)
installeren to furnish; pay roll (meubileren)
installeren to install; to fit up (inrichten, aanbrengen)
instandhouden van bedrijfswerkzaamheid to maintain operating capability (continuïteit)
instandhoudingprincipe maintenance concept
instandhoudingskosten van een onderneming enterprise-sustaining costs
instantie body (ambtelijke)
instantie instance; settlement (juridisch)
instelbaar adjustable; to institute; to set up (van instrument)
instellen to establish; to make an examination (van dienst)
instellen to adjust; settlor; trustor (van instrument)
instellen to institute; creator (van gewoonte)
instellen to set up (van commissie, etc.)
instellen to establish; to constitute; to install (stichten, oprichten)
insteller grantor; institution; setting up (van een trust)
instelling establishment
insteltijd set-up time (van machine)
instemmen met to agree with (personen)
instemmen met to approve of; to be in agreement with; to share (goedkeuren)
instemmen met to agree to (plan, voorstel)
instemmen met to concur with (opvatting, zienswijze)
instemming agreement
institutionalisme institutionalism; argumentation; plea
institutioneel institutional
institutioneel monopolie institutional monopoly
institutionele beleggers institutional investors
instorting meltdown [Am.]; to pertain to; to relate to (van apparatuur, installaties)
instructie instruction; as directed
integraal integral
integraal bankieren multiple banking
integraal beloningspakket total compensation
integraal beloningspakket total compensation
integraal personeelsbeheer human resources management
integraalrekening integral calculus
integraalvergelijking integral equation
integrale aanpak integral approach
integrale betaling payment in full; full costing
integrale consolidatie full consolidation; cost absorption; full absorption costing
integrale kostenberekening absorption costing; absorption cost
integrale kostprijs full cost; full-cost pricing
integrale kostprijsberekening full costing
integrale kwaliteitszorg total quality management
integrale periode-toerekening full accrual basis (of accounting) (van opbrengsten en kosten)
integratie integration
integratie na fusie/samensmelting post-merger integration
integratieproces integration process
integreerbaarheid integratability
integreren to integrate
integrerend integral; trustworthy; dependable
integriteit integrity; controversial
integriteitsonderzoek integrity audit (m.b.t. personele en financiële betrouwbaarheid)
intekenaar subscriber
intekenbiljet subscription form
intekenen op/voor to subscribe to/for
intekening op subscription to
intellectueel eigendom intellectual property
intellectueel bezit intellectual assets (activa, waarden)
intellectueel kapitaal intellectual capital; to safeguard
intelligente terminal intelligent terminal
intelligentie intelligence
intensieve landbouw intensive agriculture; to affirm; to corroborate
intensiteit van vermogensbeslag capital intensity; factual finding(s); experience (in general)
intentie-verklaring letter of intent; authorized; empowered (schriftelijk)
interactie interaction
interactief interactive; to discriminate in favour of; to benefit
interbancair interbank
interbancair deposito interbank deposit
interbancaire geldmarkt interbank money market
interbancaire lening interbank loan; biassed; prepossessed
interbank deposito interbank deposit; to favour; to discriminate in favour of
interblokspatie interrecord gap (computertaal)
intercircuit betalingsverkeer intercircuit payments
intercompany intergroep en onderling; to freeze an account
interest interest; arrears of interest
interest certificaat interest warrant; interest on arrears
interest van vervallen posten interest on past due accounts
interestberekening volgens de staffelmethode calculation of interest according to the steps method
interestmarge spread (of interest) (voor banken)
interestpariteit interest rate parity
interestperioden interest periods; rate of interest
interestvoet interest rate
interface interface (koppeling tussen systemen)
intergroep aan- en verkopen intra-group sales and purchases
intergroep vaste wisselkoers group standard rate of exchange; intercompany holdings
intergroep-deelnemingen intra-group holdings; intercompany dividends
intergroep-dividenden intra-group dividends; intercompany elimination
intergroep-eliminatie intra-group elimination; intercompany transactions
intergroep-leveringen en -dienstverleningen intra-group transactions (transacties)
intergroep-resultaat intercompany result; intercompany balances
intergroep-saldi intra-group balances; intercompany (transfer) price
intergroep-verrekenprijs intra-group transfer price; intercompany receivables and payables
intergroep-vorderingen en -schulden intercompany balances; intra-group dividends
intergroep-winst/verlies intra-group profit/loss; intercompany charges
intergroep-winstuitkeringen intra-group distributions; intercompany profit/loss
interim interim
interim dividend interim dividend
interim-betaling part payment
interim-controle interim audit
interim-dividend interim dividend
interlocutoir vonnis interlocutory judgment; to contend; to state
intern internal (= binnen groep = intergroep, intergroep)
intern (analytisch) exploitatieverslag operating report; internal memory
intern accountant internal auditor (controleur)
intern disconteringspercentage internal rate of return
intern gegenereerde goodwill internally generated goodwill; discount (opgebouwde/ontwikkelde)
intern geheugen internal store; indexed
intern geheugen main storage
intern in elkaar sluiten van koop- en verkooporders in-house matching (buiten de beurs om)
intern memorandum internal memo; intranet
intern netwerk voor datacommunicatie local area network
intern ondernemer intrapreneur (binnen een concern)
intern ondernemerschap intrapreneurship
intern programma internal stored program
Internationaal Monetair Fonds International Monetary Fund
Internationale Kamer van Koophandel International Chamber of Commerce; overseas money order; to manage; to ensure
internationale postwissel international money order; to accomplish; to effectuate
interne accountant/controleur internal auditor; internal auditing
interne accountantscontrole internal audit; internal control
interne administratieve controle internal accounting control
interne administratieve controle internal accounting control; internal control (systeem)
interne bedrijfsstatistiek operating statistics
interne beheerscontrole internal administrative control
interne bewijsstukken internal evidence
interne controle internal control; internal checking (systeem)
interne controle internal check (verificatie)
interne controle internal audit (accountant, controleur)
interne controle-afdeling internal checking department (verificatie)
interne controle-afdeling internal audit department; proof department [Am.]; central proof [Am.] (accountantscontrole)
interne controlebrief internal control letter
interne controlemaatregelen met preventief doel preventive controls
interne controlemaatregelen met repressief doel detective controls
interne controle-omgeving control environment (inclusief besturings- en beheersingsprocedures)
interne controle-questionnaire internal control questionnaire (vragenlijst)
interne controle-risico control risk
interne convertibiliteit internal convertibility; self-financing
interne facturering interoffice invoicing; billing method
interne financiering internal financing; the Exchequer; Finance Department [Am.]
interne financiering internal financing
interne fixatie internal account number individualization (van bankrekeningnummer)
interne markt single market (E.G.)
interne notitie internal memo
interne opdracht internal instruction
interne organisatie internal organization
interne overdrachtsprijs transfer price; inner reserve (banks)
interne reserve internal reserve
interne transactie internal transaction
interne vergelijking internal comparison
interne verrekenprijs transfer price
interne verslaglegging internal reporting
interne waarde van het geld internal value of money (purchasing power) (koopkracht)
interne/externe convertibiliteit internal/external convertibility
interorganisatorische kostenbeheersing interorganizational cost management; evidence
interpellatie interpellation; to agree to; to acquiesce in
interpolatie interpolation; management
interpoleren to interpolate; administation; rule; liquidator
interpretatie interpretation
interpretatiefout interpretation error; occupier
interrupt interrupt; interrupt (computer)
interruptie interruption (onderbreking)
interventie intervention
interventiekoers intervention rate
interventieprijs intervention price
interventiepunt intervention point
interventieschulden intervention debts
interventievaluta intervention currency
interventionist interventionist
intestaat intestate; taken (up); occupied (zonder testament)
intoetsen to key
intracomptabel integrated; integrated cost accounts; tied-in cost system
intracomptabele kostprijsadministratie integrated cost accounting; to salary; to remunerate; stipend
intra-groep intergroep
intragroep-doorberekeningen intra-group charges
intrekken to withdraw
intrekking withdrawal; cancellation of shares; cancellation of stock [Am.]
intrekking van aandelen retirement of shares; to curtail; to reduce
intrekking van wissel discharge of a bill; to retrench; to cut down (na betaling)
intrigant intriguer
intrinsiek intrinsic; equity value [Am.]
intrinsieke waarde net asset value; equity value [Am.]
intrinsieke waarde net asset(s) value (financieel)
intrinsieke waarde intrinsic value (hoedanigheden)
intrinsieke waarde per aandeel net asset(s) value per share
intrinsieke waarde van geld intrinsic value of money (stoffelijke waarde)
intrinsieke waarde-methode net asset(s) method (van verantwoording van deelnemingen)
introductie introduction
introductie door emissie introduction by means of public issue
introductie door verhandeling introduction by trading
introductie ter beurze introduction on the stock exchange
introductie-bericht notice of introduction
introductie-brief letter of introduction
introductiekoers price of issue (beurs)
introductieprijs introduction price
invalide disabled (bijv. nw.)
invalide disabled person; disability; invalidity (zelfst. nw.)
invaliditeit disablement; invalidity pension; disability income
invaliditeitspensioen disability pension
invaliditeitsreserve disability reserve (assurantie)
invaliditeitstafel morbidity table; disablement benefit; invalidity benefit (assurantie)
invaliditeitsuitkering disability benefit; disability insurance; invalidity insurance
invaliditeitsverzekering disablement insurance
invaliditeitsvoorziening disability plan
invaliditeitswet disabilities act
inventaris inventory; inventory [Am.] (lijst)
inventaris stock (goederen)
inventaris plant (van fabriek)
inventaris fixtures and fittings (van winkel, etc.)
inventaris en inrichting furniture and fixtures; stock on hand; stock in trade
inventarisatie stock-taking
inventarisatie in natura (fysieke inventarisatie) bijwonen to attend a physical stock-taking; to take an inventory; to inventorize [Am.]
inventariseren to take stock
inventarisopruiming stock-taking sale (uitverkoop)
inventiviteit inventiveness
inverse rentestructuur inverse interest rate structure
investeerbaar investible; takeout investor [Am.]
investeerder investor
investeerder in een gezamenlijke onderneming investor in a joint venture (die aan het beheer deelneemt)
investeren to invest; capital invested; capital charge [Am.]
investering investment
investering in een buitenlandse eenheid investment in a foreign entity
investering in niet-geconsolideerde deelnemingen investment in non-consolidated participations
investeringen buitenland foreign investments; additions to fixed assets; capital outlay; capital cost allowance
investeringen in vaste activa capital expenditure in fixed assets; investment tax credit; investment incentive
investering-geneigdheid propensity to invest; investment goods
investeringsaftrek investment allowance
investeringsbank investment bank
investeringsgoederen capital goods (kapitaalgoederen)
investeringskrediet investment credit
investeringsmaatschappij investment company
investeringspolitiek investment policy
investeringspremie investment premium
investeringspremieregeling investment premium scheme; investment ratio
investeringsquote investment rate
investeringsregelingen investment schemes; capital grant
investeringssubsidie investment grant
investeringsverplichtingen capital commitments (verplichtingen m.b.t. genomen investeringsbeslissingen)
investeringsverzekering investment insurance
invloed impact; significant influence; impact (uitwerking, effect)
invloed hebben op to influence; to bring influence to bear upon
invloed uitoefenen op to exert influence on
invloed van betekenis material effect (aanmerkelijk)
invloedssfeer control (beheersing)
invoer import; arrivals (algemeen)
invoer imports (goederen)
invoer input; im- and exportduties (in computer)
invoer importation (het invoeren)
invoer op afstand remote entry
invoer/uitvoeranalyse input/output analysis
invoer/uitvoervergunning import/export licence
invoerapparatuur input device (computer)
invoerbeeldscherm input screen
invoerbelasting import duty
invoerbepalingen import regulations
invoerbeperking import restriction
invoerconsent import licence
invoercontingent import quota
invoercontrole input check (van gegevens)
invoercontroleprogramma input-check routine
invoereenheid input unit (van gegevens)
invoeren to launch (lanceren)
invoeren to put into operation (van wet)
invoeren to import; to be well-known (importeren)
invoeren to input (van gegevens)
invoeren to supply (aan-, toevoeren)
invoeren to implement (in toepassing brengen, in werking zetten)
invoeren to introduce (van methode, van nieuw artikel)
invoergegevens input data
invoerhandel import trade
invoerhaven port of importation; import levy
invoerheffing levy on imports
invoering implementation; effective date (het in werking zetten)
invoeringsdatum introduction date; attached
invoeringsschema implementation planning; annexed; herewith
invoerkrediet import credit
invoermedium input medium (van gegevens)
invoeroverschot import surplus
invoerproces input process (van gegevens)
invoerprogramma input program (van gegevens)
invoerrecht import duty
invoersaldo balance of imports over exports
invoerstatistiek import statistics
invoerterminal input terminal (van gegevens)
invoertoeslag import surcharge
invoerverbod import prohibition; import permit
invoervergunning import licence
invoerwaarde import value; input unit
invoerwerkeenheid input workstation (invoerwerkstation)
invorderbaar collectable
invorderbaarheid recoverability (van schuld)
invorderbaarheid van vorderingen collectability of receivables
invorderen to collect (from) (van)
invorderen to recover (from); recoverable; exigible (van schuld)
invordering collection
invordering recovery; cost of collection (van schuld)
invullen to fill up; to insert (van formulier, van ruimte)
invullen to complete (van formulier en ondertekenen)
invullen to fill in (van bedrag, naam, datum)
inwerken to sink in; to make oneself familiar with (figuurlijk)
inwerkingstelling putting into operation; taking effect; enclosure
inwerkingtreding coming into force; exhibit; schedule
inwijden to inaugurate (openen, inhuldigen)
inwijden in to initiate; initiation
inwijding inauguration; to lose by; to make up
inwilligen to concede; to comply with (van eis)
inwilligen to grant; granting (van verzoek)
inwilliging van compliance with; quasi-money; near cash
inwisselbaar exchangeable; convertibility
inwisselbaarheid exchangeability
inwisselen to change; convertible
inwisselen to cash; to pay an additional sum; to make up (verzilveren)
inwoner resident; derivative; residual (van huis)
inwoner inhabitant (van stad of land)
inzage inspection; to examine; to peruse
inzage nemen van to inspect
inzake concerning; in respect of; on account of
inzenden to send
inzenden to contribute; to send in (in tijdschriften)
inzenden to submit (van monsters)
inzenden to exhibit (op tentoonstelling)
inzenden to render (van rekening e.d.)
inzender sender; contributor
inzender entrant; allowance; bonus (wedstrijd)
inzender correspondent (in tijdschriften)
inzender exhibitor (op tentoonstelling)
inzetbaar employable; to append (als werknemer/functionaris)
inzetbaarheid employability; to attach; to annex (als werknemer/functionaris)
inzetten to put up at (op veiling)
inzetter first bidder (op veiling)
inzicht insight; opinion; judg(e)ment
inzicht view (mening, oordeel)
inzicht (oordeel) van de vakman professional judgment; aid; help
inzicht verkrijgen in to gain insight into
inzicht verschaffen in to give some idea of
inzien to inspect; to appreciate; to understand
inzien to glance over (inkijken)
inzien to realize; to have a look at (begrijpen, beseffen)
inzinken to collapse (van prijzen, koersen)
inzinking collapse
inzittendenverzekering passenger insurance; to include
IPL Initial program loader; incidental earnings/income; spare time earnings (initiëringroutine)
irrationeel getal irrational number; to annex; to append
is-gelijk teken equals sign; to post up; to bring up to date
item item; to attend; to witness (artikel, post)
iteratief proces iterative process; minor point; detail
jaarabonnement annual subscribtion; summary annual financial statements
jaarbalans annual balance sheet; on an annual basis
jaarbehoefte annual requirements
jaarbericht annual report; trade fair; sample fair
jaarbeurs industries fair; annual ontract
jaarcijfers annual returns
jaarcontract contract for a year; yearly audit
jaarcontrole annual audit
jaarcoupon yearly coupon
jaarfactor year factor
jaargang volume; annual allowance
jaargeld annuity
jaargemiddelde yearly average; yearly
jaarlijks annual
jaarlijks per annum (per jaar)
jaarlijks (betaald) verlof annual leave
jaarlijkse accountantscontrole annual audit
jaarlijkse afschrijving annual depreciation
jaarlijkse algemene vergadering annual general meeting
jaarlijkse controle annual audit
jaarlijkse opruiming annual sale; disposal
jaarmarkt fair
jaaromzet annual turnover; annual return
jaaropbrengst annual yield
jaaroverzicht annual review
jaarpremie annual premium
jaarrede annual address; (annual) financial statements [Am.]
jaarrekening annual accounts; general purpose financial statements; general purpose annual accounts
jaarrekening voor alle doeleinden all-purpose financial statements
jaarrekening voor bijzonder doel special purpose financial statements; analysis of financial statements
jaarrekening-analyse analysis of annual accounts
jaarrekening-analyse door vergelijking met basisjaar base-year analysis; auditor of financial statements [Am.]
jaarrekeningcontroleur financial auditor of annual accounts; accouunting principles
jaarrekeninggrondslagen accounting policies
jaarrekeningstandaarden acconting standards
jaarrekeninguitgangspunten accounting assumptions
jaarrente annuity
jaarstukken annual report and accounts; yearly period
jaartermijn annual period
jaartotaal yearly total
jaarverbruik annual consumption
jaarvergadering annual general meeting (algemene)
jaarverslag annual report
jaarverslag aan aandeelhouders annual report tot shareholders
jaarverslag over een deelconcern sub-group annual report
jaarverslaggeving annual reporting
jaarwedde stipend
jaarwinst annual profit; unaudited annual financial statements
job job (karwei, order)
jongste assistent-accountant junior audit assistent
jongste bediende office junior
journaal diary; special journal (dagboek)
journaal news reel (bioscoop)
journaal journal; log book (tijdschrift)
journaal ship’s log; ledger journal [Am.] (van schip)
journaal journal (boekhoudkundig)
journaal-grootboek combined journal and ledger; journal item
journaalpost journal entry; to ener in the journal
journaliseren to journalize
jubileum jubilee
juist correct; to present fairly [Am.]
juist just; proper (billijk)
juist appropriate; accurate; precise (geschikt, passend)
juist exact (nauwkeurig, precies)
juist TRUE (werkelijk, zuiver)
juist beeld geven to give a true and fair view
juistheid correctness
juist-op-tijd fabricage just-in-time manufacturing; precision; propriety; trueness
juist-op-tijd personeelsvoorziening just-in-time staffing; exactitude; accuracy
junior assistant-accountant junior audit assistant
junior vennoot junior partner
juridisch legal; legal counsel
juridisch adviseur legal adviser; solicitor; advising counsel; legal counsel
juridisch adviseur legal adviser; (legal) title (raadsman)
juridisch eigendom legal ownership
juridisch risico legal risk
juridische afdeling legal department
juridische bedrijfsanalyse legal audit
juridische commissie judicial committee
juridische documentatie legal documentation; statutory amalgamation
juridische eenheid legal entity
juridische eigendom legal title; legal ownership
juridische faculteit faculty of law; legal merger; statutory merger
juridische fusie juridical merger
juridische fusie juridical merger
juridische grenzen legal boundaries
juridische informatica juridical informatics
juridische kosten legal charges; legislative environment
juridische omgeving legal environment; legal expresssion
juridische uitdrukking law term
juridische zaken legal affairs; to commit; to pledge; final
jurisdictie jurisdiction; case law
jurisprudentie jurisprudence; internal staff
jurist lawyer; internal; domestic
jury jury; member of the jury
jurylid juror
justitie police (politie)
justitie administration of justice (rechtspleging)
justitie judicature (rechterlijke macht)
justitieel judicial
kaart chart (zee-)
kaart file card (boekhoudkundig)
kaart card (naam-, speel-)
kaart map (land-, plattegrond)
kaart ticket (plaats-, toegangs-)
kaartenbak card file
kaartenbestand card file; card-index cabinet
kaartenkast filing cabinet
kaartgeprogrammeerde calculator card-programmed calculator
kaarthouder cardholder
kaart-naar-band card-to-tape
kaart-naar-kaart card-to-card
kaartregister card index; card file
kaartsysteem card-index system
kabeltelevisie cable television
kabinet cabinet
kabinetsbesluit ministerial decision
kabinetscrisis cabinet crisis
kabinetsraad cabinet council; cadastre
kadaster land register
kadastraal geregistreerd bewijs van eigendom registered title
kadastraal geregistreerd land registered land
kadastraal recht cadastral fee; land registry certificate; land certificate
kadastraal uittreksel extract of cadastral registration
kadastrale aanduiding cadastral code
kadastrale boekhouding land registry; cadastral entry
kadastrale inschrijving cadastral registration
kadastrale opmeting cadastral survey
kadastrale recherche cadastral search
kade quay
kade met opslagloodsen wharf; wharfage
kadegeld wharf dues; wharfage; apparant)
kadehuur wharf dues; to turn out; to be evident (obvious
kader framework
kaderfunctie management position; standing
kaderpersoneel executive staff; permanent; perpetual
kalenderjaar calendar year
kalendermaand calendar month
kamer chamber; Upper House (afdeling van een wetgevend lichaam)
Kamer van Koophandel chamber of commerce
kamerdebat parliamentary debate
kamergeleerdheid book learning
kamerontbinding dissolution of the first/second chamber
kameroverzicht parliamentary report
kamerverslag report of the parliamentary debates
kamerzitting session of parliament
kanaal channel (communicatie)
kandidaat candidate
kandidaat in de economische wetenschappen bachelor of economics; kinsfolk; kindred
kans chance (gelegenheid)
kans probability (waarschijnlijkheid)
kansbepaling probability analysis
kansrekening calculus of probabilities; tax on games of chance
kansspelbelasting lottery tax
kanssteekproef chance sample
kantlijn margin (kantruimte)
kanton canton
Kantongerecht county court; judge in county court
Kantonrechter county judge; to freeze
kantoor office
kantoor aan huis home office [Am.]
kantoor informatiesysteem office information system
kantoor van de ontvanger der belastingen tax collector’s office; collector of taxes
kantoor(on)kosten office expenses; clerical methods and procedures
kantoorassociatie nominal partnership
kantoorautomatisering office automation
kantoorbediende clerk; office appliances
kantoorbehoeften/-benodigdheden office supplies; book of account
kantoorboek account book
kantoorboekhandel stationer’s shop
kantoorboekhandelaar stationer
kantoorchef office manager
kantoordrukwerk (en kantoorbenodigdheden) stationery (and office supplies)
kantoorervaring office experience
kantoorgebouw office building
kantoorgebouwencomplex office block
kantoorhuur office rent
kantoorinrichting office organization (organisatie)
kantoorinrichting/-uitrusting office equipment; office equipment
kantoorinventaris office furniture; office apartments
kantoorlokalen business premises; office appliance
kantoormachine office machine; clerical methods and procedures
kantoormethoden en -procedures office methods and procedures
kantoormeubilair office furniture
kantoornummer branch identification number (van bankvestiging)
kantoororganisatie office organization
kantoorpand office building; clerical staff
kantoorpersoneel office staff; office accommodation
kantoorruimte office space
kantoorsluitingstijd close of business
kantoortijd/-uren office hours (algemeen)
kantoortijd/-uren business hours (voor publiek)
kantoorwerk clerical work (eenvoudig)
kanttekening marginal note (aantekening in de marge)
kapitaal capital; opening capital
kapitaal partnership capital (in firma)
kapitaal proprietor’s capital (in eenmanszaak)
kapitaal toevloeiing influx of capital; capital increase
kapitaal van een nalatenschap estate capital
kapitaal verschaffen to furnish capital
kapitaal waarop is ingeschreven subscribed capital; capital gain
kapitaalaanwas capital increment; writing off on capital
kapitaalafschrijving/afboeking writing down of capital; flight of capital
kapitaalafvloeiing efflux of capital
kapitaalarm lacking capital; capital account (of balance of payments)
kapitaalbalans balance of capital movements
kapitaalbehoefte capital requirements; tax on capital; wealth tax (n)
kapitaalbelasting capital tax (vermogensbelasting)
kapitaalbelasting capital transfer tax; investment of capital (bij schenking of overdracht uit nalatenschap)
kapitaalbelegging capital investment
kapitaalbescherming capital protection
kapitaalbeschermingsrecht capital protection legislation
kapitaalbeschermingswetgeving capital protection legislation
kapitaalbeweging movement of capital
kapitaalbezit capital holding
kapitaalbezitter capitalist
kapitaalbijboeking/-bijschrijving writing up of capital
kapitaalbonus capital bonus
kapitaalbudget capital budget
kapitaalcessie capital assignment; participating interest
kapitaalcoëfficiënt capital coefficient; shareholding; financial interest
kapitaaldeelname/deelneming share; capital funding
kapitaaldekking funding; funding system; capital funding system (bijv. pensioenen)
kapitaaldekkingsstelsel funding method
kapitaaldekkingsverhouding funding ratio
kapitaaldienst capital service; capital formation
kapitaalformatie asset formation; shortage of capital; capital assets; permanent assets; real assets (voor de start van een onderneming)
kapitaalgebrek lack of capital; capital equipment; fixed assets
kapitaalgoederen capital goods
kapitaalhefboomwerking capital leverage; levy on capital
kapitaalheffing capital levy; capital contribution [Am.]
kapitaalinbreng capital subscription
kapitaalinstandhoudingsprincipe capital maintenance concept; payor [Am.]; .
kapitaalinstandhoudingsprincipe capital maintenance concept
kapitaalinstandhoudingsprincipe op basis van financieringsmiddelen financial capital maintenance concept
kapitaalinstandhoudingsprincipe op basis van nominaal gestort kapitaal/vermogen nominal financial capital maintenance concept; productive capacity capital maintenance concept; concept of maintenance of operating capability
kapitaalinstandhoudingsprincipe op basis van productiecapaciteit operating capability capital maintenance concept
kapitaalinstandhoudingsprincipe op basis van productiemiddelen physical capital maintenance concept
kapitaalintensief capital intensive
kapitaalintensiteit capital intensity
kapitaalinvesteringsproject capital project; capital import; inflow of capital
kapitaalinvoer import of capital
kapitaalkosten m.b.t. aanschaf van vaste activa hard costs; financial resources
kapitaalkracht financial strength; substantial
kapitaalkrachtig financially strong; capital shortage
kapitaalkrapte shortage of capital
kapitaallasten capital charges; financial market
kapitaalmarkt capital market
kapitaalmarktbelegging capital market investment
kapitaalmarktinstelling capital market institution
kapitaalmarktrente capital market rate of interest
kapitaalmarkt-swap capital market swap
kapitaalmiddelen capital resources
kapitaalnood capital famine
kapitaalobligatie subordinated capital bond (achtergesteld)
kapitaal-obligatie subordinated capital bond
kapitaalopbrengst return on capital
kapitaalopbrengsten balans investment income balance (onderdeel van betalingsbalans)
kapitaalophoping accumulation of capital
kapitaaloverdrachtsbelasting capital transfer tax (C.T.T.) (bij schenking of overdracht uit nalatenschap)
kapitaalpolis endowment policy (levensverzekering)
kapitaalpolis capital redemption policy (uitkering op vast tijdstip)
kapitaalpolis gekoppeld aan aandelenbelegging equity-linked policy
kapitaalpositie capital position; capital reduction
kapitaalreductie reduction of capital
kapitaalrekening capital account
kapitaalrendement return on capital
kapitaalrente interest/return on capital
kapitaalreorganisatie reconstruction of capital; restricted retained earnings [Am.]
kapitaalreserve capital reserve; abundance of capital
kapitaalruimte ease of capital; shortage of capital; capital shortage
kapitaalschaarste scarcity of capital
kapitaalsom capital sum
kapitaalspits excess capital requirement (spitsbehoefte aan vermogen)
kapitaalstroom flow of capital
kapitaalstructuur capital structure; capital surplus
kapitaalsurplus surplus of capital
kapitaalsverklaring declaration in respect of capital; capital distribution
kapitaalterugbetaling repayment of capital
kapitaaltoename capital increase
kapitaaluitbreiding increase of capital; capital outlay
kapitaaluitgaven capital expenditure; capital issue
kapitaal-uitgaven capital expenditure
kapitaaluitgifte issue of capital; capital distribution
kapitaaluitkering capital payment; cash benefit
kapitaaluitkering death benefit; capital export; outflow of capital (van verzekering bij overlijden)
kapitaaluitkering payment of a capital sum (bij levensverzekering)
kapitaaluitkering payment of pure endowment capital; sum payable at death (van verzekering bij in leven zijn)
kapitaaluitvoer export of capital; corporation [Am.]
kapitaalvennootschap company with share capital; capital increase
kapitaalverhoging/-vergroting increase of capital
kapitaalverkeer capital transactions
kapitaalverlies capital loss
kapitaalvermeerdering capital increment; capital cut
kapitaalvermindering capital reduction
kapitaalverspilling waste of capital
kapitaalverwatering stock watering; ordinary life assurance
kapitaalverzekering endowment insurance (levensverzekering)
kapitaalverzekering capital redemption insurance (uitkering op vast tijdstip)
kapitaalverzekering met lijfrenteclausule endowment insurance with annuity clause; capital flight; capital evasion [Am.]
kapitaalvlucht flight of capital
kapitaalvlucht flight of capital; raising of capital
kapitaalvoorziening provision of capital; capital accumulation; creation of capital
kapitaalvorming capital formation
kapitaalvraag demand for capital
kapitaalwaarde capital value
kapitaalwaarden fixed assets; capital profit
kapitaalwijziging change in capital; bare ownership
kapitaalwinst capital gain(s)
kapitaalwinstbelasting capital gains tax
kapitalisatie capitalization
kapitalisatie van winsten capitalization of earnings (berekening van rentabiliteitsvoorwaarde)
kapitalisatie-emissie capitalization issue (omzetting van reserves in aandelenkapitaal)
kapitalisatie-rentevoet capitalization rate
kapitaliseerbaar capitalizable; capitalized expenditure
kapitaliseren to capitalize
kapitaliseren to finance; bid (van kapitaal voorzien)
kapitalist capitalist; runner; porter
kapiteins kopie captain’s copy (van connossement)
kapiteins premie primage
kapiteins verklaring captain’s entry (voor douane-invoer)
karaat carat
karakteristiek characteristic
karakteristieke eigenschap characteristic
karakteristiekenherkenning property detection; property; personal property
karige beloning pittance (schijntje)
kartel cartel; recorded at
kartot(h)eek card file; to enter; to post
karwei job (also for computer) (hoeveelheid werk)
karweibeheer job management
karweibesturingsinformatie job control information
karweibesturingsopdracht job control statement
karweibesturingstaal job control language
karwei-invoer job input
karwei-invoer op afstand remote job entry
karwei-opdracht job statement
karwei-planningsprogramma job scheduler
karwei-prioriteit job priority
karwei-verrekeningsfunctie job accounting
karwei-verwerking job processing
karwei-verwerking op afstand remote job processing
karwei-voorbereiding job control
kas cash; amortisation fund (geld)
kas cash box (geldkist, trommel)
kas cash office (loket, afdeling)
kas houden to keep the cash; paying department
kas opmaken to count the cash (werkw.)
kas opmaken cash count; to verify the cash (zelfst. nw.)
kas verifiëren to check the cash
kasaantekening cash entry
kasaccreditief clean credit
kas-accreditief clean credit
kasadministratie cash records
kasafdeling cash department
kasafslag cash register imprint; receipts basis (of accounting) (afdruk)
kasbasis cash basis (van verantwoording)
kasbegroting/budget cash budget
kasbeheer cash management; cash keeper; cashier
kasbeheerder cash manager
kasbehoeften cash requirements
kasbeleid short-term money policy
kasbescheiden vouchers
kasbetaling cash payment; petty cash book
kasboek cashbook
kasboek met drie kolommen three-column cash-book
kasbon/-bewijsstuk cash voucher; guaranteed cheque
kascheque counter cheque
kascliënt client who uses bank as cashier for securities and related activities
kascommissie audit committee; proving cash [Am.]
kascontrole checking of the cash
kascontrole cash audit (door accountant)
kasdispositiekaart cash card; cash dispenser (voor kasgeldautomaat)
kasgeld limiet short-term borrowing limit
kasgeldautomaat automated tellermachine (ATM)
kasgelden cash in hand
kasgeldlening cash loan
kasjournaal cash journal
kaskolom cash column
kaskrediet documentary cash credit (documentair)
kasmiddelen cash (of a bank); liquid means (van een bank)
kasmiddelen cash assets (van een onderneming)
kasmiddelen in de kluis cash in vault
kasmiddelen uit bedrijfsuitoefening operating cash
kasmotief cash motive
kasontvangst cash receipt
kasopname checking of the cash (controle)
kasopname cash withdrawal (dispositie)
kasopname cash count (controle-telling)
kasoverschot cash surplus; cash position [Am.]
kaspositie liquidity position; cash item
kaspost cash entry
kasregister cash register
kasrekening cash account
kasreserve cash reserve
kasreserve-politiek cash reserve policy; balance of cash on hand; cash in hand
kassa cash
kassa spot (contante handel in valuta’s)
kassaldo cash balance; cash report
kassasysteem point-of-sale system
kassaterminal point-of-sale terminal
kassier cashier
kassier banker (bankier)
kassier teller (van bank, ook)
kassier die leningen-transacties behandelt loan teller; cash at bankers
kassiers cash at bank(s) (op balans)
kassiersbedrijf banking business
kassiersfirma banking firm
kassiershuis banking house
kassierspapier bank drafts
kassiersprovisie bank commission
kassiersrekening banking account
kassierszaken banking business; posting; entering
kasstaat cash statement; receipts basis (of accounting); cash method (of accounting)
kasstelsel cash basis (van verantwoording)
kasstorting cash deposit
kasstortingsprovisie cash deposit fee; flow of funds
kasstroom cash flow
kasstroom uit de bedrijfsuitoefening operating cash flow
kasstroom vóór financiering free cash flow
kasstroomfinanciering cash flow financing; statement of cash flows (financiering uit de kasstroom)
kasstroomoverzicht cash flow statement; cash driver
kasstroomstuwer/veroorzaker cash flow driver
kasstuk cash deficiency; cash shortage
kastekort cash deficit
kastransactie cash transaction; cash disbursement; cash outlay
kasuitgave cash payment
kasverkoop cash sale
kasverschil cash difference
kasvoorraad cash in hand; liquidity credit [Am.]
kasvoorschot cash advance
kasvoorschotprovisie cash advance commission
kat in de zak blind bargain; accounting period; fiscal year (taxes); financial period; commercial year
katheder lectern
kavel lot; fine
kelderen to slump; plunging of prices; voucher (beursterm)
kencijfer characteristic number
kengetal characteristic number
kengetal ratio; feature (verhoudingscijfer)
kenmerk characteristic
kenmerktype property class attribute; gratuity
kennis knowledge (of) (van)
kennis know how (technische)
kennis (kunde) om een bedrijf te doen groeien grow how [Am.]
kennis dragen van to be aware of; to notify; to advise
kennis geven to give notice (of) (van)
kennis hebben van to be knowledgeable about
kennis hebbend van savvy (gewiekst, handig)
kennisbank knowledge bank
kennisbeheer knowledge management
kennisbeurs knowledge exchange
kennisdeling knowledge sharing
kenniseconomie knowledge economy; intimation; information
kennisgeving notice
kennisgeving notification (officieel)
kennisgeving advice (niet formeel)
kennisgeving van navordering notice of deficiency (belastingen)
kennismanagement knowledge management; inspection; examination
kennisneming taking cognizance; expert system
kennissysteem knowledge based system
kennisuitwisseling exchange of knowledge
kenniswerkers knowledge workers; for your kind attention
kern indices key indicators (m.b.t. essentiële gegevens/ontwikkelingen)
kernactiviteiten core business; core competency [Am.] (van een onderneming)
kern-bekwaamheid core competence; nuclear power plant
kerncentrale nuclear powerstation; key ratios
kerncijfers key figures
kerndiensten core services
kernenergie risico nuclear risk
kernengeheugen core storage (van computer)
kernfactor met hefboomwerking key lever (in een organisatie)
kernfysica nuclear physics; key ratios
kerngegeven indicator
kerngetallen key figures
kernlid key member (van organisatie)
kernonderzoek nuclear research
kernprincipe core principle
kernprobleem core problem
kernprogramma nucleus
kernreactor nuclear reactor
kernuren core hours
kernwaarden core values
keten van breinen brain chain (geschakelde breinen)
keten van opvolgende eigendomsoverdrachten chain of title; chain of added value; value chain
keten van toegevoegde waarde economic value chain
keten van toegevoegde waarde value chain; loyal
keten van toeleveranciers supply chain
keten van toeleveranciers/toeleveringsbedrijven supply chain
keten van toeleveringsbedrijven supply chain
keten-efficiency van toeleveranciers supply chain efficiency
keten-logistiek chain logistics
kettingdrukker chain printer
kettingformulier continuous form
kettingreactie chain reaction; list; bordereau
keurmerk hall-mark; bailor; guarantor
keuze choice
keuze assortment (assortiment)
keuze alternative (alternatief)
keuzecontrole selection check
keuzedividend optional dividend
keuzedividend optional dividend
keuzemogelijkheid option
keuzerecht option
keuze-stock optional stock; elective
keuzevak optional subject
kiesapparatuur dial device
kieslijn dial line
kieslijnaanpassing dial-up adapter
kiesschijf dial
kiesstation dial-up terminal
kiesverbinding dial line
kiezen to dial
kilometervergoeding mileage allowance
kinderaftrek tax relief for children; children’s allowance; child benefit (belasting)
kinderbijslag family allowance
kinderbijslag/-toeslag family allowance
kinderopvang faciliteiten child care facilities
kinderverzorging child care; upper limit
klacht complaint
klacht claim (reclame, vordering)
klachtencommissie complaints committee
klachtenprocedure complaints procedure
klad stain (vlek)
klad rough draft (ruwe schets)
kladbestand scratch file (computer)
kladblok scribbling block; memobook [Am.]
kladboek/memoriaal waste book
kladpapier scribbling paper; scribbling book; tradeline; industry
kladschrift rough-copy book; branch; trade
klagen to complain; complainer
klager complainant
klager plaintiff (juridisch)
klandizie custom; at length
klandizie verliezen to lose custom/trade; detailed; circumstancial
klankbord sounding board
klankbordfunctie function of sounding board
klant customer
klant die door een ander is verwezen referral customer
klantenbasis customer base (kerngroep van afnemers)
klantenbeheer customer management
klantenbehoud customer retention
klantenbestand customer base
klantendienst service engineering (technische)
klantenkaart customer loyalty card; customers
klantenkring clientele
klantenservice customer service
klantenwerver canvasser; fractional number (acquisiteur)
klantgericht customer-focused
klantgerichte administratieve organisatie customer based accounting system
klaplopen to cadge; sponger; free rider [Am.]
klaploper cadger
klasse class
klasse bracket (categorie)
klasse-interval class interval
klassenstrijd class struggle
klassiek stuk classical certificate; clothes; dress (k-stuk)
klassiek stuk classical certificate (k-stuk, effect)
kleding clothing
kledingfabriek clothing factory; garment industry; apparel industry
kledingindustrie clothing industry; outfitter’s shop
kledingmagazijn clothes shop; apparel fabrics
kledingstof clothing material(s) (fen)
kledingstuk garment
kledingtoelage clothing allowance (kleedgeld)
kleefetiket tab-label; small tools
klein bedrijfssysteem small business system
klein gereedschap loose tools
kleinbedrijf small scale business; tier-subsidiary [Am.]
kleindochteronderneming sub-subsidiary
kleine bedrijfscomputer small business computer; fractional currency/money [Am.]
kleine beroepsbeoefenaar small practitioner
kleine diefstal petty larceny
kleine diefstal petty larceny (kruimeldiefstal)
kleine grondbezitters smallholders; site
kleine kans remote chance (niet te verwachten)
kleine kas petty cash
kleine kas petty cash
kleine koersdaling dip (in shareprices) (technische correctie op de effectenbeurs)
kleine onderneming small business; concern; enterprise
kleine onkosten petty expenses
kleine onkosten petty expenses
kleingeld change
kleinhandel retail trade; retail dealer
kleinhandelaar retailer; retail goods
kleinhandelsartikelen retail articles
kleinhandelsindex retail-trade index (number)
kleinhandelsprijs retail price
kleinhandelszaak retail business
kleinindustrie small-scale industry
kleinschaligheidsaftrek small business deduction
kleinschaligheidstoeslag small-scale premium
kleinsindustrieel small industrialist
kleinste gemene veelvoud least common multiple
kleinste gemene veelvoud least common multiple; intercourse; connection
kleinsverkoop retail sale
kleinverkooporganisatie retail sales organization
kleurenmonitor colour monitor
kleurenplotter colour plotter
klimaatbeheersingssysteem airconditioning system
klimaatregeling airconditioning climate control
klim-hypotheek mortgage with climbing redemption (met gestaffelde aflossing)
klinkende munt real money; time card
klokkaart clock card
klokkenluider whistleblower (aangever van wantoestand)
kloon clone; safe deposit
kluis strong room
kluis onder dubbel slot dual key safe
kluisloket safe-deposit box; skilful (at/in); proficient (in/at) (safeloket)
kluisloketovereenkomst safe-deposit agreement; able; capable
knap clever (at); skilful translator (in)(bekwaam)
knap vertaler capable translator
knap werk smart work
knel pinch (ook figuurlijk)
knelpuntfactor key factor
knipstaat list of detached coupons; to muddle; to dabble (van coupons)
knoeien to make a mess; to cheat; to fiddle (morsen)
knoeien to bungle (prutsen)
knoeien to swindle; muddler; dabbler (zwendelen)
knoeien met to palter with (de hand lichten met)
knoeien met to garble; cheque/check [Am.]; tampering (verminken, verdraaien)
knoeien met cheques to tamper with cheques/checks [Am.]
knoeier bungler; manipulator; adulterator
knoeier garbler; cheat; fiddler (bewuste verdraaier, verminker)
knoeier swindler; bungling work; mess (zwendelaar, oplichter)
knoeierij bungling; falsification; corrupt practices
knoeierij swindle; to cook the books (zwendelarij)
knoeierij malversation(s); manipulation; adulteration (geldelijk, ook)
knooppunt node
knooppunt voor uitwisseling van informatie datahub; horse-trading
koehandel horse-dealing; refrigeration
koeling cooling; refrigerating plant
koelinstallatie cold-storage plant
koelpakhuis cold-storage warehouse
koelruimte refrigerating chamber
koelschip refrigerated vessel
koelwagen refrigerator car/van; courier
koerier messenger; quotation; rate
koers price (effecten)
koers course; to follow a course (gang, loop)
koers rate of exchange (geld, wisselkoers)
koers per balansdatum closing rate (as per balance sheet date)
koers van uitgifte price of issue; issue price
koers vreemd bankpapier foreign bank note rate; decline of prices
koers/cash flow-verhouding price/cash flow ratio; drop; decline in prices