Back to: BEIJER.rystb (various sources)
Date: 2022-11-14
Dutch = English
hoogtemeter = height gauge
hoogtemeters = altimeters
hoogtemeterstation = altimeter station
hoogtemeting = elevation measurement
hoogtemperatuur circuit = high temperature circuit
hoogtenbewiekend = wing-beating the skies
Hoogtenivellering = Height levelling
hoogte-over-azimuth = altitude-over-azimuth
hoogtepeilen = level point
hoogtepeilen = level points
hoogtepunt = acme
Hoogtepunt = Peak
Hoogtepunt = Highlight
hoogtepunt = top
Hoogtepunt = Apogee
hoogtepunt {het} = highlight
hoogtepunten = highlights
hoogtereddingsteam = height rescue team
hoogteregelbaarheid = height adjustability
Hoogteregeling = Height adjustment
hoogterichting = vertical direction
hoogterichting = height direction
hoogte-richting = vertical direction (Onroerend Goed Lexicon)
hoogte-richting = vertical height (GWIT)
hoogte-richting = vertical direction
hoogte-richting = height direction
hoogterichtingen = height directions
hoogtescheidingslijn = varied building height line
hoogtesprongen = wall recedes
hoogtetraining = high-altitude training
hoogtevanhetinstrumentenpaneel = level of the instrument panel
hoogteverschil = variation in height
hoogteverschil = difference of height
hoogteverschil = differential head
hoogteverschil = height difference
hoogteverschil = difference in height
hoogteverschillen = height differences
hoogteverstelling = height adjustment
hoogteverval = height drop
hoogtevrees = acrophobia
"hoogtevrees (informal), acrofobie (formal)" = acrophobia (fear of heights)
hoogtewerk = work at height
hoogtewerken = work at height
hoogtewerker = access platform
hoogtewerker = aerial work platform
Hoogtezon = Sun lamp
"hoogtijdagen, bloeitijd" = "heyday (a period of success, popularity or power)"
hooguit = at most
Hooguit = Upmost
Hooguit = Most
hooguit een paar keer per jaar = at most a few times a year
hoogvacuüm = high vacuum
hoogvacuümbuis = high-vacuum tube
hoogvast = high-strength
hoogveen = "(high) moorland, peat moor"
hoogveen = grondsoort: high moor peat
hoogveen = of: peat formations above the water table
Hoogverraad = High treason
Hoogvlakte = Plateau
Hoogvliet = Hoogvliet
Hoogvolt halogeenlamp = HV halogen lamp
Hoogvolt halogeenlamp = High voltage halogen lamp
Hoogvolt halogeenreflectorlamp = High voltage halogen reflector lamp
hoogvolume full color inkjet printer = high-volume full-colour inkjet printer
hoogvolume full color inkjet printers = high-volume full-colour inkjet printers
hoogvolume inkjet technologie = high-volume inkjet technology
hoogvolume klantcommunicatie = high-volume customer communications
hoogvolume persoonlijke klantcommunicatie = "high-volume, personal customer communications"
hoogvolume transactionele klantcommunicatie = high volume transactional customer communications
hoogwaardig = high-quality
hoogwaardig = high-grade
Hoogwaardig = High-performance
hoogwaardig advies = expert advice
hoogwaardig beeld = high quality displays
Hoogwaardig beeld = High quality image
Hoogwaardig betalingsverkeer = interbank large-value payments
Hoogwaardig betalingsverkeer = interbank large-value transfers
Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken = Interbank large-value transfers
hoogwaardig cloud storageplatform = high-quality cloud storage platform
hoogwaardig gegalvaniseerd staal = high quality galvanised steel
hoogwaardig lagervet = high-grade bearing grease
hoogwaardig snelstaal = HSS
hoogwaardige = high-quality
hoogwaardige back-uparchitectuur = high-performance backup architecture
hoogwaardige back-upsoftware = high performance backup software
hoogwaardige bezoeken = VIP visits
Hoogwaardige connectiviteit = High-quality connectivity
hoogwaardige dienstverlening = high-quality services
hoogwaardige digitale connectiviteit = high-quality digital connectivity
hoogwaardige en duurzame biobrandstof = "high quality, sustainable biofuel"
hoogwaardige kennis = high-quality knowledge
hoogwaardige kwaliteit bouwmaterialen = high quality building materials
hoogwaardige landbouwgrond = high quality agricultural land
hoogwaardige materialen = high quality materials
hoogwaardige natuurproduct = high-quality natural product
hoogwaardige tissue = high quality tissue paper
hoogwaardige vloersystemen = high quality flooring systems
hoogwaardiger = higher quality
hoogwaardigere producten = higher quality products
hoogwaardigheidsbekleder = dignitary
"hoogwaardigheidsbekleder, hoogwaardigheidsbekleedster" = dignitary (Important or influential person)
hoogwaardigheidsbekleders = dignitaries
hoogwaardigheidsbekleedster = dignitary
hoogwater = high tide water
hoogwater = cotidal line
hoogwater = high water
hoogwater = flood water
hoogwater = storm water
Hoogwaterafsluiters = Flood-control valves
hoogwaterafvoerregeling = flood control
hoogwaterafvoerverbetering = flood routing
hoogwaterarvoer = flood-water discharge
hoogwaterbeheersing = flood ccntrol
hoogwaterberekening = flood computation
hoogwaterberging = storm-water storage
hoogwaterberging = flood-water storage
hoogwaterberm = flood berm
Hoogwaterbestrijding = Flood control
hoogwaterbestrijding = flood control
hoogwatergolf = flood wave
hoogwaterkering = flood defence
hoogwaterlijn = floodmark
hoogwatermerk = flood mark
hoogwaterontlasting = flood-water discharge
hoogwatervoorspelling = flood routing
hoogweergave = top response
hoogweergever = tweeter
hoogwerker = access platform
hoogwerker = aerial platform
hoogwerker = cherry picker
hoogwerker = MEWP
hoogwerker = mobile elevating work platform
Hoogwerker = Aerial platform
hoogwerker = work platform
hoogwerker = boom lift
hoogwerker = elevated work platform
Hoogwerkers = Platforms ladders
hoogwit = bright white
hooi = hay
hooi {het} = hay
hooiberg = haystack
Hooikoorts = Hay fever
hooiland = meadow
hooimaand = July
Hooimachines = Haymaking machinery
hooimijt = haystack
hooimijt = grain mites (Pyemotes tritici)
hooimijt = straw itch mite
hooiopper = heap
hooivork = pitchfork
hooiwagen = harvestman
Hooke’s Law = Hooke’s Law
"hooligan {f}, vechtersbaas, onruststoker" = hooligan (person that causes trouble or violence)
hoon = contumely
Hoon = Disdain
Hoon = Contempt
hoongeleide (op beitels en frezen) = honing guide
hoonsteen = honing stone
hoop = hope
Hoop = Heap
hoop = promise
hoop = accumulation
hoop = lots
hoop = mess
hoop = pile
HOOP (Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan) = Higher Education and Research Plan
hoop {de} = hope
hoop {de} [stapel] = batch
HOOP-cyclus = higher education and research planning cycle
"hoopgevend, veelbelovend" = "promising {adj} (showing promise, and likely to develop in a desirable fa"
Hoopvol = Hopeful
"hoopvol (feeling hope), hoopgevend (promising)" = hopeful {adj}
hoor en wederhoor = to ensure that both sides are heard
hoorapparaat = auditory apparatus
hoorapparaat = auditory prosthesis
hoorapparaat = hearing aid
hoorapparaat = hearing apparatus
hoorapparaat = otophone
Hoorapparaat-compatibel = Hearing aid compatible
hoorapparaten = hearing aids
hoorbaar = audible
hoorbaar spectrum = audible spectrum
hoorbaarheid = audibility
hoorbare frequentie = low frequency
hoorbatterij = hearing aid battery
hoorbril = hearing glasses
hoorcollege = lecture [DS: Lecture]
hoorcollege = lecture [DS] lecture
hoorcollege = (theoretical) lecture
hoorcollege = lecture
hoorcollegereeks = course of lectures
hoorde = hear
hoorde = learn
hoorders = audience
hoorn = French horn
Hoorn = Horn
hoorn = handset
hoorn = earphone
Hoorn = Hoorn
Hoorn (anatomie) = Horn (anatomy)
Hoorn (muziekinstrument) = Horn (instrument)
hoorn {de} = horn
Hoorn des overvloeds = Cornucopia
Hoorn des overvloeds = Horn of plenty
Hoorn van Afrika = Horn of Africa
Hoornaar = Hornet
hoornantenne = horn antenna
hoornig = horny
Hoornluidspreker = Horn loudspeaker
hoorntje = horn
Hoornvlies = Cornea
hoornvliesepitheel = corneal endothelium
hoorspelen = radio plays
hoorstuk = ear piece
hoort bij = belongs to
hoort bij eis = belongs to requirement
hoort erbij = is part and parcel of this
hoort het = Is it acceptable?
Hoort u dit alarm = If you hear this alarm
"Hoort u dit alarm, verlaat dan de werkplek" = "If you hear this alarm, leave your workplace"
hoortoestel = hearing aid
hoortoestel = hearing aids
Hoortoestel = Handset
hoorzitting = public hearing
hoorzitting = hearing procedure
hoorzitting = hearing
hop = hops
Hop = Hop
hop = gee-up
Hop (vogel) = Hoopoe
"Hope-diamant, de Hope, de Grote blauwe diamant" = "the Hope, the Great Blue Diamond"
hopelijk = hopefully
hopeloos = despondent
Hopeloos = Grim
Hopeloos = Desponded
Hopeloos = Desperate
Hopeloos = Forlorn
Hopeloos = Hopeless
Hopeloos = Despairing
hopeloos = abysmal
"hopeloos, uitzichtloos, kansloos" = hopeless {adj}
hopeloze onderneming = wild-goose chase
hopen = to hope
Hopen = Look forward
hopen = hope
hopen deze op = they accumulate
hopen op = to hope for
hopextracten = hop extracts
Hopfield-netwerk = Hopfield network
Hopliet = Hoplite
hopman = captain
Hop-Off = Hop-off
Hop-On = Hop-on
hopper = hopper
hopperzuiger = hopper dredger
hor = mosquito screen
Horatio Nelson = Horatio Nelson
Horatius = Horace
horde = hurdle
horde = band
hordelopen = hurdles
Horden = Hurdles
hordeolum = hordeolum
hordeolum = hordeolum sty
Hordeolum externum = Sty
horeca = restaurants and cafés
horeca = (hotel and) catering (industry)
Horeca- en kleinhandel-ligplaats = Hospitality and retail services moorage
horeca-activiteiten = hotel and/or catering activities
horecabedrijf = catering industry
horecabedrijven = "hotel, restaurant and café industry"
horecagelegenheden = hotel and catering establishments
horecagelegenheden = "hotels, restaurants and/or cafés"
horecagelegenheden = hospitality trade
horecagelegenheid = "hotel, restaurant and/or café"
horecagelegenheid = catering establishment
horecagelegenheid = hotel and catering establishment
horecagelegenheid = hospitality trade
Horeca-infrastructuur = Hospitality infrastructure
horecalocaties = hotel and catering establishments
horeca-omzet = hotel and catering turnover
horecaondernemer = restaurant owner
horecaondernemer = "operator of a hotel, restaurant and/or café"
horecaopbrengsten = catering income
horecasector = catering trade
horecasector = hospitality industry
horecasector = hospitality sector
horecasector = hotel and catering establishments
horecasector = "hotels, restaurants and cafés"
horecasector = the hospitality industry
horecasector = the hotel and catering industry
horeca-uitgaven = catering expenses
horecavoorziening = catering facility
horecavoorzieningen = catering facilities
horecazaken = (hotel and) catering establishments
horecazaken = catering establishments
horen = hear
horen = belong
horen = to hear
horen = learn
Horen = Hearing
"horen bij, bij iemand zijn" = "belong (be the guardian, spouse or partner of)"
"horen bij, thuishoren bij" = belong (be part of a group)
horen van stemmen = phoneme
horen wij graag van u = we’d love to hear from you
"horen, behoren, thuishoren" = belong (be accepted in a group)
Horendol = Irate
Horendol = Unreal
Horendol = Potty
Horendol = Furious
Horendol = Infuriate
Horendol = Nuts
Horendol = Rage
Horendol = Freak
Horendol = Nutcase
Horendol = Zany
Horendol = Nutter
horenslang = cerastes
Horig = Unresisting
Horig = Submissive
Horig = Submitted
horige = serf
Horige = Bondsman
Horige = Bondman
"horige, laat, lijfeigene, serf {m} {f}" = serf (semifree peasant)
Horigen = Fief
Horigheid = Servitude
Horigheid = Serfdom
Horigheid = Resignedness
Horigheid = Bid
Horigheid = Right of way
Horigheid = Abidance
Horigheid = Submission
HORIZ.ZOEKEN = HLOOKUP
horizon = horizon
horizon {de} = horizon
Horizon 2020 programma = Horizon 2020 programme
horizonbepaling = sunset clause
horizonoversmelting (Gadamar) = fusion of horizons
horizontaal = horizontal
horizontaal = level
Horizontaal binnenkomend = Horizontally incoming
horizontaal cilinderdiagram = horizontal cylinder chart
Horizontaal en verticaal = Horizontal and vertical
horizontaal formaat = horizontal format
Horizontaal gecentreerd = Horizontally centred
horizontaal geïntegreerd bedrijf = horizontally integrated undertaking
Horizontaal gelabelde hiërarchie = Horizontal Labeled Hierarchy
horizontaal gelegen = horizontal
horizontaal gelegen zijn = are horizontal
horizontaal getransporteerd = transported horizontally
horizontaal gezekerde lading = horizontally secured load
horizontaal hergebruik = horizontal reuse
Horizontaal kartel = Horizontal cartel
horizontaal kegeldiagram = horizontal cone chart
horizontaal of verticaal = horizontal or vertical
horizontaal ondersteuningsvlak = horizontal support surface
horizontaal ondersteuningsvlak voor ondersteuning van een dwarsbalk = horizontal support surface for supporting a cross-beam
horizontaal optellen = cross-foot
horizontaal piramidediagram = horizontal pyramid chart
horizontaal schuivend railsysteem = horizontal sliding rail system
horizontaal segment = horizontal segment
horizontaal te centreren = horizontally align
horizontaal verplaatsbaar = horizontally displaceable
horizontaal verschuiven = horizontally shifting
horizontaal verstelbaar front = sliding front
horizontaal verstelbereik van de stoel = Horizontal seat-adjustment range
horizontaal vlak = horizontal plane
Horizontaal/verticaal = Horizontal/vertical
horizontaalamplitude = horizontal amplitude
horizontaaldomein = horizontal domain
horizontaalfase = horizontal phase
horizontaalparabool = horizontal phase
horizontaalstellen = align
horizontaalstellen = level
horizontale = level
horizontale = horizontal
horizontale (liggende) = horizontal (lying)
horizontale (liggende) motor = horizontal engine
horizontale aangelegenheden = horizontal issues
horizontale afbuiging = horizontal deflection
horizontale afbuigplaten = horizontal deflection plates
horizontale afbuigspoel = horizontal deflection coil
horizontale afbuigspoel = line deflection coil
horizontale afbuigspoelen = horizontal deflection coils
horizontale afstand = horizontal distance
horizontale amplitude = horizontal amplitude
horizontale as = horizontal axis
horizontale babydrager = babysling
horizontale balk = horizontal bar
horizontale balken = horizontal beams
horizontale beboording = horizontal boarding
horizontale beeldverschuiving = line slip
horizontale belasting = horizontal loads
horizontale beweging = horizontal movement
horizontale beweging naar invoer positie = horizontal movement to infeed position
horizontale boorstandaard = horizontal stand
horizontale buizen = horizontal pipes
horizontale centreringsregelaar = horizontal centring control
Horizontale combinatie = Horizontal combination
horizontale component = horizontal component
Horizontale concurrentie = Horizontal concurrention
Horizontale concurrentieverhoudingen = Horizontal competetion relations
horizontale definitie = horizontal definition
horizontale deflectie = horizontal deflection
Horizontale diagonaal = Horizontal diagonal
horizontale doekzonwering = horizontal sunscreens
horizontale druk = thrust
horizontale dynamische convergentie = horizontal dynamic convergence
horizontale en verticale belasting = horizontal and vertical load
horizontale fijninstelling = horizontal fine motion screw
horizontale flens = horizontal flange
horizontale framedelen = horizontal frame members
Horizontale frequentie = Horizontal frequency
horizontale fusie/concentratie = horizontal merger
horizontale fusie/concentratie = lateral integration
horizontale geleider = horizontal wire
horizontale gentransferentie = horizontal gene transfer: the exchange of genetic material between unrel
Horizontale herverdeling = Horizontal redistributation
Horizontale hiërarchie = Horizontal Hierarchy
horizontale instabiliteit = horizontal instability
horizontale instabiliteit = line instability
horizontale integratie = horizontal integration
horizontale kijkrichting = horizontal viewing direction
horizontale krachten = horizontal forces
horizontale lasnaad = horizontal seam
horizontale leafsprings = horizontal leaf springs
horizontale liggers = horizontal beams
horizontale lijn = Horizontal Line
Horizontale lijst met afbeeldingen = Horizontal Picture List
Horizontale lijst met opsommingstekens = Horizontal Bullet List
horizontale liniaal = horizontal ruler
horizontale load tape = horizontal load tape
horizontale luchtstroom = horizontal air flow
Horizontale luifels = Horizontal structural sun protection
horizontale micro-instructie = horizontal microinstruction
Horizontale mobiliteit = Horizontal mobility
Horizontale navigatiebalk = Horizontal navigation bar
horizontale of verticale = horizontal or vertical
horizontale offset = horizontal offset
horizontale ondersteuningsvlak = horizontal support surface
horizontale oplossing = horizontal solution
horizontale organisatie = horizontal organization
horizontale organisatiestructuur = flat organisational structure
horizontale overeenkomst = horizontal agreement
horizontale pariteit = longitudinal parity
horizontale pivot-as = horizontal pivot axis
horizontale polarisatie = horizontal polarization
horizontale polarisatie = polarization
horizontale positie = horizontal position
Horizontale prijsbinding = Horizontal price fixing
horizontale rail = horizontal rail
Horizontale regeling = horizontal adjustment
horizontale segment = horizontal segment
horizontale stabiliteit = horizontal stability
horizontale stabiliteit = line stability
horizontale stabiliteitsregelaar = line synchronization control
horizontale stroming = horizontal flow
horizontale synchronisatie = horizontal synchronization
horizontale synchronisatie = line synchronization
horizontale tijdbasis = time base
horizontale totaalcontrole = horizontal sum check
horizontale transmissie = horizontal disease transmission: transmission of infectious disease or p
horizontale transportband = horizontal belt conveyor
horizontale trek = horizontal draft
horizontale vaart = horizontal flight
horizontale verlichtingssterkte = horizontal lighting intensity
horizontale verliescompensatie = group relief
horizontale verliesverrekening = group relief
horizontale verplaatsing = horizontal displacement
horizontale verschuiving = horizontal offset
Horizontale versnelling = Horizontal acceleration
Horizontale versnellingen = Horizontal accelerations
horizontale versterker = horizontal amplifier
horizontale versterking = horizontal amplification
horizontale versterking = horizontal gain
horizontale voeg = horizontal joint
horizontale vorm (scontro-vorm) van jaarrekening = horizontal lay-out of annual accounts
horizontale vorm (scontro-vorm) van jaarrekening = slump (= laagconjunctuur)
horizontale zicht = horizontal visibility
"horizontale, liggende" = "horizontal, lying"
horizontale/verticale integratie = horizontal/vertical integration
horizontalisering = horizontalisation
Horizontalisering = Horizontalirization
horizontalisering van de organisatie = organisational horizontalisation
horizonvervuiling = skyline destruction
Hork = Yahoo
Hork = Yokel
Hork = Oafish
Hork = Loutish
Hork = Cad
Hork = Boor
Hork = Bumpkin
Horloge = Anticlockwise
Horloge = Clockwise
horloge = watch
horloge = wristwatch
horloge(makers)schroevendraaier = watchmaker's screwdriver
horlogebanden = watch straps
horlogebandje = watchstrap
horlogebandje = watchband
Horlogebandje = Watch-strap
horlogebandje = wristlet
Horlogebandjes = Watch straps
horlogeglas = watch-glass
horlogeketting = watch chain
horlogekettingen = watch chains
horlogemaker = watchmaker's
horlogemaker = watchmaker
horlogerie = clock and watch-making
Horloges = Watches
horloges en horlogebanden = watches and straps for watches
horloges en juwelierswaren = watches and jewellery
"horloges, klokken, juwelierswaren en imitatiejuwelierswaren" = "watches, clocks, jewellery and imitation jewellery"
"horloges, uurwerken en tijdmeetinstrumenten" = "watches, horological and chronometric instruments"
Horlogezakje = Waistcoat pocket
hormonaal = hormonal
Hormonaal = Hormonal
hormonaal evenwicht = hormonal balance
hormonen uit de bijnierschors = adrenal cortical hormones
hormonenleer = endocrinology
hormoon = hormone
hormoonactieve tumor = hormono-active tumor
hormoon-afhankelijk neoplasma = hormone-dependent neoplasm
hormoonantagonisten = hormone antagonists
hormoonontregelende stof = endocrine disrupter
hormoonpilletje = hormone pill
hormoonproducerend = hormone-producing
hormoonreceptor = hormone receptor
hormoon-sensibilisatie = hormone sensitization
Hormoonspiraal = IUS (Intra Uterine System)
hormoonstelsel = endocrine system
hormoontherapie = endocrine therapy
Hormoonvrij = Hormone free
Horn = Horn
horologe = horologist
horoloog = horologist
Horoscoop = Stars
horoscoop = horoscope
horren = (insect) screen
Horror = Horror
Horror = Awfulness
Horror = Atrocity
Horror = Abhorrence
Horror = Phi
Horror = Abhor
hors d'oeuvre = entrée
Horst aan de Maas = Horst aan de Maas
Horsystemen voor gehandicapten = Insect screens for the handicapped
horten = shake
hortend = intermittent
Hortensia = Hydrangea
Horticultuur = Horticulture
hortolanus = curator (of the botanic gardens)
Hortus botanicus = Botanical garden
hortus botanicus = botanic gardens
Horus = Horus
Horvitz-Thompson schatter = Horvitz-Thompson estimator
horzel = warble fly
horzel = hornet
Horzijgeleider X: zijgeleider omgekeerde kastmontage = "Mesh side channel, side channel for reversed box mounting"
hose = hose
hose connector straight = straight hose connector
hose connectors = hose connectors
Hose Coupling = Hose Coupling
hose pillar = hose pillar
Hosmer-Lemeshow statistiek = Hosmer-Lemeshow statistic
Hosni Moebarak = Hosni Mubarak
Hosokawa Micron B.V. = Hosokawa Micron BV
Hosokawa Micron B.V. = HMBV
Hosokawa Micron B.V. = Hosokawa Micron B.V.
Hospes = Owner
hospes = landlord
Hospes = Proprietary
Hospes = Lessor
Hospes = Proprietor
Hospes = Lodger
hospita = landlady
hospitaal = hospital
Hospitaal = Hospital
hospitaal {het} = hospital
"hospitaal, het ziekenhuis, de kliniek" = "hospital, clinic"
Hospitaalbedden = Beds for medical use
Hospitalisatie = Hospitalization
hospitalisatie = hospitalisation
hospitalisatie verzekering = hospitalisation insurance
hospitalisatieverzekering = hospitalisation insurance
hospitalisatieverzekering = healthcare insurance
hospitalisatieverzekering = group hospitalization insurance
hospitalisatieverzkering = hospitalisation allowance
Hospitality = Hospitality
hospitality = hospitality
Hospitality and Catering Services (afd. Facilitaire Dienst) = Hospitality and Catering Services
hospitality manager = hospitality manager
hospitality-app = hospitality app
Hospitalityprogramma = Hospitality Programme
hospitalocentrisme = hospital-based medicine
Host = Guest
Host = Host
Host 2023 = Host 2023
Host Credentials Authorization Protocol = Host Credentials Authorization Protocol
host/satelliet-systeem = host/satellite system
hostadapter = host adapter
Hostage = Hostage
Hostagent voor Extern bureaublad-virtualisatie = Remote Desktop Virtualization Host Agent
hostaliet = hostalite = grey type of PVC
hostalietbuis = Hostalite tubing
Hostalit Z = Hostalit Z
hostcomputer = host computer
hostcontroller = host controller
hosted authenticatie dienst = hosted authentication service
Hosted BlackBerry-service = Hosted BlackBerry service
hostel {het} = hostel
hoster = hoster
hostess = stewardess
Hostesses = Hostesses
hostessoproep bij keuken = courier call near kitchen
hostessoproep via keukenverbruikers schakelaar = courier call over kitchen users switch
hostessoproepschakelaar = courier call switch
hostessoproepschakelaar passagiers = passenger courier call push
host-header = host header
Hostie = Wafer
Hostie = Host
hostiekistje = fuel tank
hostile vehicle mitigation = hostile vehicle mitigation
"hostiliteit,vijandigheid,vijandschap" = hostility (state of being hostile)
Hosting = Accommodation
Hosting = Content hosting
hosting = hosting
hosting bedrijf = hosting company
hosting oplossing = hosting solution
"hosting, training en add-ons" = "hosting, training and add-ons"
hosting/productie = hosting/production
hosting/productieomgeving = hosting / production environment
hosting/productie-omgeving = hosting/production environment
hosting-bestelformulier = hosting order form
hostingdiensten = hosting services
hostingomgeving = hosting environment
hosting-omgeving = hosting environment)
hostingpartij = hosting party
hosting-partij = hosting party
hosting-partijen = hosting parties
hostingproces = hosting process
hostnaam = host name
hostomgeving = hosting environment
hostprioriteit = host priority
hostserviceprovider = hosting service provider
host-taal = host language
hostweergave van de add-in = host view of the add-in
Hot = Hot
hot = giddyup
hot docking = hot docking
hot inflation = hot air inflation
hot inflation = hot inflation
hot melt glue = hot-melt adhesive
hot spot = moist eczema
hot standby = hot standby
hot swapping = hot-swapping
hot switch = hot switch
hot-deck-methode = hot deck method
hotel = hotel
hotel {het} = hotel
hotel basis inrichting = "basic FF&E (furniture, fixtures, and equipment) of the hotel"
Hotel de Keyser = Hotel de Keyser
hotel- en moteldiensten = hotel and motel services
hotel en verblijfkosten = hotels and accommodation
"hotel is vol, Het" = "The hotel is full, The hotel is all booked-up"
Hotel TV = Hotel TV
hotel- verblijfskosten = hotel accommodation expenses
hotel zonder vergunning = unlicensed hotel
Hotel**** SnowWorld Landgraaf = Hotel**** SnowWorld Landgraaf
hotelaanbiedingen = hotel offers
hotelbeheer = hotel management
hotelboot = floating hotel
Hoteldiensten = Hotel services
Hotelfunctie = Hotel mode
hotelindustrie = hotel industry
Hotelkaart = Hotel card
Hotelkaart-systeem = Hotel card system
hotelkamer = hotel room
"hotelkamer boeken, een" = "to make hotel reservations, to book a room"
Hotelkamers = Hotel rooms
Hotelkosten = Hotel expenses
hotellerie = hotel industry
hotelovernachting = an overnight stay
"hotelovernachting, overnachting, nacht" = night (night spent at a hotel)
hotelreserveringen = hotel reservations
hotels = hotels
Hotels en restaurants = Hotels and restaurants
hotels in vakantieoorden = resort-hotels
hotelschakelaar = two-way switch
Hotelschakelaar = Master switch
Hotelschool = Hotel School
hotelsector = hotel industry
hotelspecialisten = hotel specialists
Hoteluitrusting = Hotel equipment
hotfix = hotfix
hotfixpakket = hotfix package
hotline-systeem = hotline system
hotlist = hotlist
Hotmail = Hotmail
hotmelt = hot melt
hotmelt-extrusie = hot melt extrusion
hotmeltlijmlaag = hotmelt adhesive layer
Hotpants = Shorts
hotse - knotse = chaotic/unstructured
hotspot = hotspot
hotspot = hot spot
hot-swappen = hot-swap
hotswapping = hot swapping
hou alle documenten netjes bij elkaar = keep all documents in one place
hou d'r erg veel van. = I like it very much
Hou het kort [vooral NN] = Cut it short! [coll.]
Hou op! = Stop it!
Hou rekening = Keep in mind
Hou rekening dat = Keep in mind that
Hou rekening met eventuele getuigen = take into account any witnesses
Hou/Hield je van = Do you or did you like
Houba De Strooperlaan = Houba De Strooperlaan
Houd afstand = Keep your distance
houd je aan de instructie = follow the instructions
Houd me op de hoogte over = Keep me informed about
Houd ook rekening met = Please beware of
houd op en doe van afstand = cease and desist (stop and not resume an action)
Houd op regelmatige basis beoordelingsgesprekken = Hold regular staff assessment interviews
houd regelmatige herbeoordelingsbesprekingen = hold regular reassessment interviews
Houd uit de buurt van = Keep away from
Houd voet bij stuk = Stand your ground
houdanode = holding anode
Houdbaar = Long-life
houdbaar = tenable
houdbaar gebak en cakes = preserved pastry goods and cakes
houdbaar gebak en cakes = Rusks and biscuits
houdbaar tot = good until ... [food]
houdbaarheden = tenability
houdbaarheid = pot life
houdbaarheid = longevity
houdbaarheid = sustainability
houdbaarheid = shelf life
houdbaarheid = working life
houdbaarheid = durability
houdbaarheid na opening = shelf life after opening
houdbaarheid van de schuldpositie = debt sustainability
houdbaarheidsdata = expiration dates
houdbaarheidsdatum = expiration date
houdbaarheidsonderzoek = shelf life testing
houdbaarheidsonderzoeken = perishability assessments
houdbaarheidstermijn = best-before date (BBD)
houdbaarheidstest = shelf life testing
houdbare = tenable
houdbare producten = long-life products
houdcircuit = holding circuit
Houddeel = Support piece
houdelektrode = hold electrode
houden = cause
houden = conduct
houden = run
houden = love
Houden = Hang onto
Houden = Doubt
houden = to keep
houden = contain
Houden = Hold
Houden = Get a grip
houden = keep
houden = to hold
houden aan afspraken = honouring commitments
houden aan en handelen overeenkomstig = adhere to and act in accordance with
houden de overige bepalingen onverkort hun gelding = the remaining provisions shall remain fully in force
houden elkaar in evenwicht = balance each other out
houden elkaar scherp = keep each other alert
houden elkaar scherp = keep each other on our toes
houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die = do not constitute an offer to sell or supply that product or service
"houden geen aandelen, obligaties, winstbewijzen, warrants of andere effec" = "do not to hold any shares, bonds, profit-sharing certificates, warrants o"
houden geen rekening met de eventuele stille reserve = disregard any hidden reserve
houden geen rekening met grenzen = don’t respect borders
Houden van = Dote
houden van = love
houden van = to love
Houden van = Like
Houden van = Fancy
houden van dieren = keeping animals
houden van dieren voor gebruiks- of winstdoeleinden = keeping animals for use or profit
"houden van, beminnen, liefhebben, graag zien" = love (have a strong affection for)
"houden van, graag hebben, lusten, graag lusten, leuk vinden" = like (enjoy)
"houden van, smakelijk vinden" = "relish, to"
houden voor = holds on behalf of
Houden voor = Deem
Houden voor = Believe
houden voor = account
houden wij ons het recht voor = We reserve the right
houden zich bezig met = are engaged in
"houden, in de hand houden, onder handen nemen,behandelen" = handle (to use or hold with the hand)
houdende diverse arbeidsbepalingen = Act of 3 June 2007 laying down miscellaneous provisions
houdende diverse bepalingen = laying down miscellaneous provisions
houdende een kader voor = providing a framework for
houdende intrekking van = repealing
houdende intrekking van de richtlijnen = repealing Directives
houdende kwijting voor = recording the full settlement of
houdende maatregelen betreffende = on measures concerning
houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken = regulating the recognition of works contractors
houdende vaststelling van regels ter uitvoering van = laying down rules implementing
houdende wijziging van de = amending the
houder = holder (of a trademark)
houder = vessel
houder = work-holding fixture
houder = chucking device
houder = chucking fixture
houder = clamping device
houder = clamping fixture
houder = cradle
houder = holder
houder = retainer
houder = case
houder = container
houder = grip
houder = cartridge
Houder = Carrier
Houder = Bearer
Houder = Holder
houder = bearer
houder = trestle
houder (bok) van de machinedrager = main carrier frame
houder doekondersteuningsrol = Clamp Fabric supporting roller
houder- en matrijsdelen = holder and mould parts
houder klembout = rotor lock bolt support
houder om de matrijs te ondersteunen = holder for supporting the mould
houder remvoering = pad holder
houder van Certificaten = Depositary receipt holder
houder van de aandrijfbatterij = Propulsion battery tray
houder van de bekisting = formwork retainer
houder van de drukstang = compression bar support
houder van de sleepringunit = slip ring unit support
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN = MARKETING AUTHORISATION HOLDER
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant = Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
houder van een exclusieve licentie = holder of an exclusive licence
houder van een visvergunning = holder of a fishing licence
houder van het product = owner of the product
houder van het voertuig = holder of the vehicle
houder volgens de huidige uitvoeringsvorm = holder according to the present embodiment
houder voor de laddersport = rung bracket
houder voor een beugel = casing for an underwire
houder voor een beugel volgens een uitvoeringsvorm van de huidige uitvind = casing for an underwire according to an embodiment of the present inventi
houder voor tl-buis = bracket for fluorescent tubes
houder voor vet = grease retainer
houder zonder statiegeld = non-returnable container
houderklem = mounting clamp
houderlichaam = container body
houderlichamen = container bodies
houderpen = package lead
houders = containers
houders en dozen van papier en/of karton = containers and cartons made of paper and/or of paper
houders onder druk = pressurised containers
houders van Certificaten = Holders of Depositary Receipt
houders van certificaten = holders of depositary receipts
houders van deposito’s op korte termijn = holders of short-term deposits
houders van persoonsgegevens = data controllers
houders voor bloemen en planten = holders for flowers and plants
houders voor contactlenzen = containers for contact lenses
houders voor geurmiddelen voor kamers = room scenter holders
houders voor notitieboekjes = notebook holders
Houders voor scheitrechters = Stands for separating funnels
houders voor tandenborstels = toothbrush holders
houders voor theelichtjes = holders for tealights
houders voor verpakkingen = packaging containers
"houders voor verpakkingen, niet van metaal" = packaging containers not of metal
"houders, met name reisnecessaires (lederwaren)" = "containers, namely travelling sets (leatherware)"
houders/opladers = holders/chargers
houders·van certificaten van aandelen = holders of depositary receipts for shares
Houdfunctie = Latching
houdgebied = retaining zone
Houdhoek = Support bracket
houding = bearing
houding = behaviour
houding = comportment
houding = conduct
houding = demeanor
houding = deportment
Houding = Demeanor
Houding = Demeanour
houding = attitude
houding = behavior
houding = posture
houding = posture (the position in which someone holds their body when standing or 
houding {de} = position
houding {de} = attitude
Houding Eigen merken koper = Buyer’s attitude towards Own-brand products
Houding tegenover patiënt = Bedside manners
houding van de docent = teacher’s attitude
houding van de docent ten opzichte van de leerling = teacher’s attitude towards the learner
Houding/gedrag = Attitude/behaviour
houdingen = postures
houdkracht = holding force
houdoe = goodbye
houdrem = holding brake
houdring = grab ring
houdsbaarheidonderzoeken = perishability assessments
houdster- en moedermaatschappijen = holding and parent companies
houdstermaatschappij = holding company
houdstermaatschappij = Holding company
houdstroom = hold current
Houdt bij voorstellen rekening met acceptatie binnen de organisatie = Takes in account that proposals will require acceptance within the organi
Houdt dit technisch wel de baan = Is the system technically up to scratch
houdt een registratie bij = keeps a record
houdt geen rekening met energieprijzen = does not take energy prices into account
houdt in = means
houdt in dat je het recht hebt om = means that you are entitled to
houdt in ieder geval in = shall in any case include
houdt ook een oordeel in = also involves a judgement
houdt op geen enkele wijze = in no way constitutes
houdt rekening met = accommodates
houdt rekening met = takes account of
houdt rekening met = takes into account
houdt rekening met pauzes = take breaks into account
houdt relevante ontwikkelingen bij = keeps track of relevant developments
houdt u de volgende volgorde aan = observe the following order
houdt u er wel rekening mee = take into account however
houdt u minimaal 3 seconden ■ ingedrukt of drukt u kort op ▼ EN ▲ = "press and hold ■ for at least 3 seconds, or briefly press ▲ and ▼"
houdt u rechts aan = keep right
houdt werknemer zich voor het overblijvende aantal uren beschikbaar voor = the Employee shall keep themselves available for the remaining number of 
houdt zich aan = adheres to
houdt zich aan = to adhere to
houdt zich bezig met = is concerned about X / interested in X
houdt zich bezig met = is engaged in
houdt zich bezig met = is interested in
houdt zich bezig met = whose remit is
houdt zich bezig met fraude = engages in fraud
houdt zich vooral bezig = is mainly concerned
houdt zoveel mogelijk rekening = taking as full account as possible
houdtijd = holding time
houdtoestand = hold mode
houdweg = "holding circuit, holding path"
houri = houri
House = House
House (televisieserie) = House (TV series)
House Interface = House Interface
House of Design = House of Design
Householders tridiagonalisatie = Householder tridiagonalisation
Householders tridiagonalisatie = Householder tridiagonalization
Housekeeping algemeen = General housekeeping
House-keeping algemeen = general housekeeping
Housewarming = House-warming
housing = housing
Housing injector = Housing injector
Housing Tip = Housing Tip
Houston = Houston
hout = timber
hout = wood
Hout = Wooden
hout = lumber
hout = forest
hout = woodwind
hout / bos = woods / forest
hout {het} = wood
hout als brandstof = fuel wood
hout- en plaatmateriaalhandel = Timber and panel wholesalers
hout- en plaatmateriaalzagerij = Timber and panel cutting plant
hout en/of houtvezelmateriaal = wood and/or wood fibre material
hout houtspaan = wood wood chip
hout of spaanderplaat of MDF = wood or particle board or MDF
hout(vezel)structuur = wood structure
"hout, spaanderplaat, MDF, multiplex, OSB" = "wood, particle board, MDF, plywood, OSB"
"hout, vezelplaat, kunststof, MDF, composietmateriaal, multiplex en OSB" = "wood, fibreboard, plastic, MDF, composite material, plywood and OSB"
houtaantastend zeedier = marine borer
Houtaantastende kevers = Wood boring beetles
houtachtig = ligneous
houtachtig = woody
houtachtige = ligneous
houtachtige = woody
houtafmeting = wood size
Houtafval = Wood waste
houtafval = wood residue
houtbe- en -verwerkende industrie = Timber processing industry
houtbedekking = wood lining
houtbedekking / houtbekleding = wood lagging
houtbeheer = wood management
Houtbeitel = Butt chisels
houtbeitel = wood chisel
houtbeits = wood mordant
houtbeits = wood stain
houtbeitsen = wood stains
houtbekleding = wood covering
houtbescherming = wood preservation
houtbewerking = wood working
houtbewerking = woodworking
houtbewerkingsindustrie = wood working industry
houtbewerkingsmachine = woodworking machine
Houtbewerkingsuitrusting = Woodworking equipment
Houtblazer = Wood
Houtblazer = Woodwind instrument
houtblok = block
Houtblok = Log
Houtblok = Chump
Houtblok = Chunk of wood
houtblok = woodblock
houtblokjesvloer = woodblock paving
houtboer = lumber supplier
houtboor = wood bit
houtboor = wood drill
houtboren = wood drills
houtbouw = timber construction
Houtcellulose = Chemical wood pulp
houtcellulose = lignocellulose
houtcellulose voor oplossingen = "chemical wood pulp, dissolving grades"
houtcement = wood cement
houtconserveermiddel = wood preservative / wood preserving agent
houtconservering = wood preservation (treatment)
houtconserveringsbedrijf = Wood preservation industry
houtconserveringsmiddelen = preservatives against the deterioration of wood
houtconserveringsmiddelenfabriek = Wood preservatives plant
houtconstructie = wooden construction
houtconstructie = wooden structure
houtconstructie = wood construction
houtcontaminatie = wood contamination
houtdelen = wood parts
Houtdok = Houtdok
houtdraad = wooden screw thread
houtdraadbout = coach screw
Houtdraadbout = Hexagon head wood screw
houtdraadsnijmachine = wood screw cutting machine
houtdraaibank = lathe
houtdraaibank = wood turning lathe
houtdraaibank = wood lathe
houtdraaiwerk = wood turnings
houtduif = pigeon
houtduif {de} = wood pigeon
Houten = Houten
Houten = Wooden
houten ... / van hout = wooden ...
houten balk = wooden beam
houten balken = timber sections
houten balken = wooden beams
houten balkje = wooden beam
houten balkjes = wooden beams
houten balklaag = joisted floor
houten bekleding = wood covering
houten betimmering = wooden partition
houten binnendeur = wooden interior door
houten blokje / ingemetseld stuk hout = nog
houten buitenbekleding = weatherboard
houten buitenbekleding = weatherboarding
houten buitenschrijnwerk = wooden outdoor joinery
houten buitenwand = timber wall
houten dak = wooden roof
houten draagbalken = wooden joists
houten emballage-industrie = Wooden packaging industry
Houten hamer = Wooden hammer
houten hamer = beater
Houten handvat = Wooden handle
houten kader = wooden frame
Houten kapgebinten = Timber roof trusses
houten lat = wooden lath
houten lat = wooden slat
houten latten = wooden slats
houten lepel = wooden spoon
houten ligger = timber beam
houten nagel = peg
houten nagel = wooden dowel
houten nagel = wooden peg
Houten palen = Wooden posts
houten pallet = wooden pallet
houten paneel = wood panel
houten plaat = wooden panel
houten plafond = waggon ceiling
houten plank = wooden board
houten planken = wooden boards
houten planken = wooden planks
houten platen = wooden boards
houten platten = wooden boards
houten rasterwerk = wooden lattice
houten spant = wooden truss
houten surfplank = wooden surfboard
houten tongewelf = barrel vaulted waggon ceiling
houten verpakkingsmateriaal = wood packaging material
houten vloer = wood flooring
houten vloer = timber flooring
houten vloer / plankenvloer = wooden floor
houten zoldertrap = wooden steps and balustrade
houtenladder = wood ladder
houtenpanelen- en scheidingswandenfabriek = Wooden partitions industry
houterig = rigid
houterig = clumsy
houterige = woody
houterige fractie = woody fraction
houtfrees = wood cutter
houtfrees = moulding cutter
Houtgas = Gas generator
houtgasfabriek = Wood gas plants
Houtgestookt = Wood-fired
Houtgravure = Woodcut
houthakker = woodcutter
houthakker = woodman
houthakker = woodsman
houthakker = lumberjack
Houthakker = Lumberman
houthars = wood resin
houthoudend = woodcontaining
houthoudend = woody
houtig = ligneous
houtig = woody
houtige plant = woody plant
houtimpregnatie = wood impregnation
houtindustrie = wood industry
houtindustrie = timber industry
houtkanten = hedgerows
houtkantenplan = Hedgerow Plan
houtkern = wood core
houtkever = furniture beetle
houtkit = wood filler
houtkleur (na het beitsen) = wood stain
houtkop = bolt head
houtkrullen = wood shavings
Houtlaminaat = Laminated wood
houtlaminaat = wood laminate
houtlaminaten = wood laminates
houtlas / houtverbinding = wood joint
houtlas / houtverbinding = wooden joint
houtlijm = woodworker's glue
houtlijm = wood glue
houtlijm = woodworking adhesive
houtlijm = joiner's glue
houtluis = wood louse
houtmarkt = lumber market
houtmeel = wood flour
houtmeel / fijn zaagsel = wood flour
houtmeel / fijn zaagsel = wood dust
"houtmeel-, houtwol- en houtvezelfabrieken" = "Wood fibre, meal and wool industry"
houtmeubelfabriek = Wooden furniture industry
houtmijt = wood pile
houtmijt = woodpile
houtmonster = wood sample
houtnerf = wood grain
houtnerf = grain
houtnerfpatroon = woodgrain pattern
houtolie = wood oil
houtopslag = stack of boards (planks)
houtopstand = high forest
houtopstand in tropisch woud = tropical forest resources
houtprint = wood print
houtproducent = timber producer
houtproduct = wood product
houtproductie = wood production
houtproductieketen = timber producing chain
houtprofiel = wood moulding
Houtpulp = Wood pulp
houtpulp = wood pulp
houtrasp = wood rasp
houtrasp = rasp
"houtrasp, schaafrasp" = rasp
Houtschroef = Wood screw
houtschroeven = wood screws
houtschuurtje = woodshed
houtsingel = "windbreak, shelter belt"
houtskelet = wooden frame
houtskelet = timber-frame
houtskeletbouw = timber-framed
houtskeletconstructie = wooden frame construction
houtskool = coal
Houtskool = Wood charcoal
Houtskool = Charcoal
houtskool = charcoal
Houtskoolstiften = Drawing charcoal
houtskooltekening. = charcoal drawing
houtslagboor = double-twist auger bit
houtslijp = ground wood pulp
houtsnede = woodblock
houtsnede = wood block
Houtsnede = Wood-engraving
Houtsnede = Xylograph
Houtsnede = Xylography
houtsnede = woodcut
Houtsnijden = Hew
Houtsnijden = Chisel
Houtsnijden = Chop
Houtsnijden = Carve
Houtsnijden = Chop off
Houtsnijden = Sharpen
Houtsnijden = Trim down
Houtsnijden = Cut out
Houtsnijden = Whittle
Houtsnijden = Hack
Houtsnijden = Clip
houtsnijder = carver
houtsnijwerk = wood carving
houtsnijwerk / traceerwerk = tabernacle-work
houtsnip = woodcock
Houtsnip = Eurasian Woodcock
houtsnipperinstallatie = wood chip plant
houtsnippers = wood chips
houtsoort = type of wood
houtsoort = wood species
houtsoort(en) = wood species
houtsoorten = types of timber
houtsoorten = wood types
houtsoorten = kinds of wood
houtsoorten = woods
houtspaan / houtspaander = wood chip
houtspaander = shaving
houtspaanders voor het aansteken van vuur = wood spills for lighting
houtspanen = wood chips
houtstapel = stacked shutter boards (lining boards)
houtsteen = woodstone
houtteer = wood tar
houtteerdestilleerderij = Wood tar distilling plant
houttin = wood tin
Houttuinpomp = Houttuin pump
houtverbinder = wood joint
houtverbinding = wood joint
houtverbinding = carpenters' joint
houtverbinding = timber joint
houtverwerkendeindustrie = woodworking industry
houtverwerking = wood conversion
houtverwerking = wood processing
Houtverwerkingsapparatuur = Wood working equipment
Houtvestersdiensten = Timber harvesting services
houtvezel = wood fibre
houtvezel = woodfibre
houtvezelbeton = woodfibre concrete
houtvezelbord = woodfibre building board
houtvezelmateriaal = wood fibre material
houtvezelplaat = wood fibreboard
houtvijl = wood file
Houtvlambladroller = Brown oak tortrix
houtvlot = log float
houtvochtgehalte = wood moisture content
houtvrij = woodfree
houtvrij = cellulose-free
houtwal = hedgerow
houtwallen = hedgerows
houtwaren = woodware
houtwaren = wooden wares
houtwarenfabrieken n.e.g. = "Wooden products industry, other"
houtwarenindustrie = Wooden products industry
houtweefsel = woody tissue
houtwerk = woodwork
houtwesp = woodwasp
Houtwinning = Logging services
houtwol = woodwool
houtwol = wood-wool
houtwol {de} = wood wool
houtwol {de} = excelsior
houtwolcement = woodwool cement
houtwolcementplaat = woodwool cement slab
houtwolkoord = woodwool cord
houtwolplaatfabriek = Wood wool panel industry
houtwolplaten = woodwool board
houtwolvezel = woodwool fibre
houtworm = woodworm
houtworm = wood fretter
houtwormkever = woodworm beetle
houtzaag = wood saw
houtzaagsel = sawdust
houtzager = sawyer
houtzagerij = sawmill
houtzwam = wood fungus
houvast = certainty
houvast = framework
houvast = grip
houvast = hold
houvast = lead
houvast = something to hold on to
houvast = stability
houvast = starting point
Houvast = Dose
Houvast = Hardening
Houvast = Plug
Houvast = Setting
Houvast = Taking
Houvast = Engagement
houvast = handhold
houvast = foundation
Houvast = Intake
houvast = footing
Houvast = Seizure
Houvast = Socket
Houw = Swoop
Houw = Hit
Houw = Shag
Houw = Clout
Houw = Stroke
houw = blow
Houweel = Pickaxe
houweel = pick-axe
houwelen = pickaxes
Houwelen = Mattocks
"Houwelen, pikhouwelen, hakken, harken en strandharken" = "Mattocks, picks, hoes, rakes and beach rakes"
Houwen = Slug
Houwen = Clout
Houwen = Hit
Houwen = Mint
Houwen = Run across
houwen = beat
Houwitser = Howitzer
houwitsers = howitzers
HOV zekering = high breaking capacity fuse
Hovedstaden = Hovedstaden
Hovenier = Gardener
hovenier = gardner
hoveniersbaan = gardening job
hoveniersbedrijf = landscaping company
hovercraft = hovercraft
hovercraft {de} = hovercraft
"hovercraft, luchtkussenvoertuig" = hovercraft (a vehicle supported on a cushion of air)
How did a person come by his/her death? = How did a person come by his/her death?
Howard Carter = Howard Carter (archaeologist)
Howden Netherlands BV = HNL
Howden Netherlands BV = Howden Netherlands B.V.
Howitzer Crew Trainers = HCT
Howitzer Crew Trainers = Howitzer Crew Trainers
Howitzer Crew Trainers = Howitzer Crew Trainers (HCT)
hozen = draw
HP Open View/Unix = HP open View/Unix
HP Open View/Windows = HP open View/Windows
hPa = hPa
HPFS = HPFS
HPLC = HPLC
HPLC met UV- en fluorescentiedetectie = HPLC with UV and fluorescence detection
HPLC met UV- en fluorescentiedetectie na ASE extractie = HPLC with UV and fluorescence detection after ASE extraction
HPLC-UV = HPLC-UV
HPO = Head Process Operator
HPʼs = IEP
HPʼs = IEPs
HPʼs = individual education plan
HPʼs = individual education plans
HPV = HPV
HPV = Human Papilloma Virus
HPV gerelateerde = HPV-related
HR = HR (Human Resources)
HR = Judgement of the Dutch Supreme Court
HR = Supreme Court
HR = HR
HR = P&O
HR (95% btia) = HR (95% CIa)
HR Administratie = HR administration
HR Administrative Office = HR Administrative Office
HR Assistant = HR Assistant
HR Commitee = HR Committee
HR Committee = HR Committee
HR Deputy Manager = HR Deputy Manager
HR Director = HR Director
HR en salarissysteem P&S = HR Personnel and Payroll software
HR International = HR International
HR IT Systems = HR IT Systems
HR Japan = HR Japan
HR Manager = HR Manager
HR of juridische specialisten = HR or legal experts
HR processen = HR processes
HR verantwoordelijke = HR manager
HR++ beglazing = HR++ glazing
HRA = HRA
Hradec Králové = Hradec Králové
HR-administratie = HR administration
HR-adviseur = HR advisor
HR-Business Partners = HR-Business Partners
HRC = HRC
HR-condensatieketel = high efficiency condensing boiler
HR-condensatieketels = high efficiency condensing boilers
HR-cyclus = HR cycle
HRD = HRD
HRD adviseur = HRD adviser
HR-department = HR Department
HR-deskundigen = HR experts
HR-directeur = HR Director
HREF = HREF
HRET = high reach extendable turret (HRET)
HRET = HRET
HRET monitor = HRET monitor
HRIS = HRIS
HR-kolom = HR chain
HRM = HRM
HRM & Ondersteuning = HRM & Facility Management
HRM beleid = HRM policy
HRM gesprekscyclus = HRM appraisal cycle
HR-manager = HR manager
HRM-beleid = HR policy
HRN = HRN
hrs = hrs
HRT Nr. = Chamber of Commerce No.
HR-verantwoordelijke = HR manager
HR-verantwoordelijke = HR representative
HR-WKK-elektriciteit = electricity from high efficiency cogeneration
HS- = high voltage
HS- = LV
HS1 = HS1
HS2 = HS2
HS3 = HS3
HSA = hill-start assist
HSA = HSA
HSB-units van verschillende typen = HSB units of different types
HSDPA = HSDPA
HSE = HSE
HSE = "Health, Safety and Environment (HSE)"
HSE = Health and Safety Executive
HSE = "Health, Safety & Environment"
HSE Advisor = HSE Adviser
HSE aspecten = HSE aspects
HSE basisvoorzieningen = basic HSE services
HSE beleid = HSE policy
HSE persoon = HSE officer
HSE&S = HSE&S
HSE&S performance = HSE&S performance
"HSE, kwaliteit, planning, rendement en kosten" = "HSE, quality, planning, yield and costs"
HSE-beleid = HSE policy
HSE-budget = HSE budget
HSE-E = HSE-E
HSE-informatie = HSE information
HSE-jaarverslag = annual HSE report
HSEN = Harmonised System Explanatory Notes (HSEN)
HSE-organisatie = HSE organisation
HSE-rapportages = HSE reports
HSE-systeem = HSE system
HSE-waarschuwing = HSE warning
HSGG (hoge spanning groot gas) = "high-voltage, big gas"
HSL = HSL
HSL = HST
HSM = hardware security module
HSM = Hardware Security Module
HSM = HSM
HSS = Hemisphere-Specific Stimulation (HSS)
HSS spiraalboren = HSS twist drills
HST = HST
HST = hybrid steel tower
HST-DE = HST-DE
H-stof = substance H
HS-verbindingen = HV connections
HT = precast concrete tower
Ht. = "Ht, Hematocrit"
HTC-OSC = HTC-OSC
HTL = High Transistor Logic
HTL = HTL
HTML = HTML
HTML Bridge = HTML Bridge
HTML/CSS voor toepassingen in Metro-stijl = HTML/CSS for Metro style apps
html5 = HTML5
HTML-bestand = HTML file
HTML-besturingselement = HTML server control
HTML-code = HTML tag
HTML-codefragment = HTML code fragment
HTML-extensie = HTML extension
html-injecties = HTML injections
HTML-melding = HTML notification
html-uitvoer = HTML output
HTS = institute of technology
HTS = "higher technical college, polytechnic (GWIT)"
hts = Technical College
HTS-E = HTS-E (Dutch institute of technology
HTSM = High-Tech Systems and Materials
HTSM = High-Tech Systems and Materials (HTSM)
HTST = HTST
HTST pasteurisatie = HTST pasteurization
HTT = HTT
http = http
http://hulpmiddelen.farmatec.nl = http://hulpmiddelen.farmatec.nl
http://www.eldon.com/nl-NL/ = http://www.eldon.com/nl-NL/
http://www.ige-xao.com/nl/ = http://www.ige-xao.com/nl
http://www.symantec.com/docs/TECH59978 = http://www.symantec.com/docs/TECH59978
HTTP-handler = HTTP handler
HTTP-header = HTTP header
http-headers = HTTP headers
Http-methoden = HTTP methods
HTTP-module = HTTP module
httponly = HttpOnly
http-protocol = HTTP protocol
http-request = HTTP request
http-requestmethode = HTTP request method
http-requestmethoden = HTTP request methods
HTTPS = HTTPS
https://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_measurement_unit = 2016-06-13T14:13:47
https://en.wikipedia.org/wiki/Inertial_measurement_unit = 2016-06-13T13:56:18
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonwoven_fabric = 2016-04-29T23:25:58
https://en.wikipedia.org/wiki/Position_fixing = 2016-06-10T14:36:17
https://en.wikipedia.org/wiki/Radian_per_second = 2016-06-12T14:24:38
HTTP-server = HTTP server
https-verbinding = HTTPS connection
https-verkeer = HTTPS traffic
HTTP-woord = HTTP verb
hu = giddyup
HU = HU
hub = hub
hub {de} = hub [transport]
hub met één transactievertaler = single TT hub
hub-en-spaaknetwerkontwerp = hub-and-spoke network design
Huber schatter = Huber estimator
Huber schatter = Huberised estimator
Huber schatter = Huberized estimator
Huber schatter = sandwich estimator
hubmagnet = hub magnet
hubmodus = hubbed mode
hubris = hubris
hubs = hubs
hubs trapsgewijs koppelen = cascading hubs
hubtransportserverfunctie = Hub Transport server role
Hudson (rivier) = Hudson River
Hudsonbaai = Hudson Bay
Hudson-Kreitman-Aguade test = HKA test
Hudson-Kreitman-Aguade test = Hudson-Kreitman-Aguade test
Hudson's Rm = Hudson's Rm
Hudsonstraat = Hudson Strait
Huffman-codering = Huffman coding
hufter = yokel
Hugenoten = Huguenot
Huggler endoprothese = Huggler endoprosthesis
Hugo Capet = Hugh Capet
Hugo de Groot = Hugo Grotius
Huichelaar = Canting
Huichelaar = Humbug
Huichelaar = Hypocritical
Huichelaar = Wolf in sheep's clothing
Huichelaar = Bunkum
huichelaar = hypocrite: a person who professes beliefs & opinions that he does not hol
Huichelaar = Hypocrite
Huichelachtig = Bunkum
Huichelachtig = Humbug
Huichelachtig = Canting
Huichelachtig = Hypocrite
Huichelachtig = Hypocritical
Huichelachtig = Wolf in sheep's clothing
Huichelarij = Hypocrisy
huichelen = dissemble
Huichelen = Hold back
Huichelen = Simulate
huid = pelt
huid = skin
Huid = Hide
Huid = Bomb
huid = fur
huid {de} = skin
huid {de} [dierenhuid] = hide
huid crème = skin cream
huid en haar = skin and hair
Huid- en onderhuidsaandoeningen = Skin and subcutaneous tissue disorders
huidaandoening aan de voet = dermatosis of the foot
huidabsorptie = dermic absorption
huidabsorptieonderzoek = dermal absorption study
huidafsterving = skin necrosis
huidbeschermingsplan = skin protection plan
huidcauterisatie = dermal corrosion: the production of irreversible tissue damage in the ski
Huidcorrosie = Skin corrosion
Huidcorrosie/-irritatie = Skin corrosion/irritation
huidcrèmes = skin creams
huidcrèmes en -lotions = skin creams and lotions
huidcyste = sebaceous cyst
huidemfyseem = subcutaneous emphysema
huiden- en vellengroothandel = Skin wholesalers
huiden op- en overslag = Hide storage and transhipment
"Huiden van vogels, en veren" = Bird skins and feathers
huidenbewerkingsinrichting = Hide processing plants
huidendrogerij = Hide drying plant
huidenlijm = hide glue
huidenzouterij = Hide salting plant
huidfibroma = dermatofibroma
huidflora = dermal flora
huidgroeifactor = EGF
huidgroeifactor = epidermal growth factor: a molecule with neuroprotective properties
huidhonger = the need for physical contact (generally
huidig = present
Huidig = Fluent
Huidig = Everyday
Huidig = Abreast
Huidig = Flow
Huidig = Chemistry
huidig = current
Huidig = Aware
Huidig = Acquaint sb with sth
Huidig = Inst.
Huidig = Politically aware
Huidig = Run
Huidig = Stream
huidig = to this day
Huidig = Draughty
huidig = actual
Huidig aantal inwoners = Current population
huidig algoritme = present algorithm
huidig gebied = current region
huidig karwei = current job
Huidig reglement = The present regulations
huidig werknemer van de Vennootschap = current employee of Company
"huidig, huidige, actueel" = current {adj} (existing or occurring at the moment)
huidige = current
huidige = presently
huidige = present
huidige = existing
huidige = ongoing
huidige activiteiten = current activities
huidige algoritme = present algorithm
huidige beleid = current policy
huidige Belgische regelgeving = current Belgian regulations
huidige beroep = current occupation
Huidige betrokkenheid = Current involvement
huidige coördinatieregelingen = current coordinated control schemes
huidige dag = current day
huidige datum/tijd = current date/time
huidige document = current document
huidige doelstellingen = current objectives
huidige en toekomstige = existing at the time or in the future
huidige en toekomstige applicaties = current and future applications
huidige en toekomstige verwachtingen = current and future expectations
huidige functionaliteit = current functionality
huidige gebruikers = current users
huidige gegevens = current data
huidige gesprek = current conversation
huidige herstructureringen = The current restructuring
huidige hoeveelheid = actual quantity
huidige identiteit = active identity
huidige index = current index
huidige installatie = current installation
Huidige investeringen = Current investments
huidige inzetbaarheid van medewerkers = current staff availability
huidige jaar = current year
huidige jaar+ = current year+
huidige kosten = current cost
Huidige lange termijn schuld = Current long-term debt
huidige leden = current members
huidige maand = current month
huidige maand+ = current month+
huidige map = current directory
huidige marge = earned value
huidige marktwaarde = current market value
huidige meeting = current meeting
huidige of een vroegere partner = current or former partner
huidige omvang en samenstelling = current extent and composition
huidige ontwikkelingen = current trends
huidige periode = current period
huidige portefeuille = current portfolio
huidige positie = current position
huidige positie bekomen via = current position obtained via
huidige prestaties = current performance
huidige prijspeil = current prices
huidige printer = current printer
huidige processen = current processes
huidige product bevalt over t algemeen goed = I am generally satisfied with the current product
huidige projecten map = current project folder
huidige radiotherapietechnieken = current radiotherapy techniques
huidige record = current record
huidige regelingen = current arrangements
huidige resources = current resources
huidige resourceset = resource current set
huidige richtlijnen = current guidelines
huidige scope = current scope
huidige situatie = current situation
Huidige situatie & definitie opdracht = Current situation & task definition
huidige situaties en problemen = current situations and problems
huidige stand van de techniek = current technological developments
huidige stand van zaken = current state of affairs
huidige statusgegevens = current status data
huidige student = current student
huidige succes = current success
huidige tijd = current time
huidige toestand = current state
huidige uitvinding = present invention
huidige vacatures doorzoeken = search current openings
huidige versie = current version
huidige waarde beleggingen = current value of investments
huidige waarde of toekomstig waarde = current value or future value
huidige week = current week
huidige wetenschappelijke inzichten = current scientific knowledge
huidige wettelijke kader = current legal framework
huidige woningvoorraad = current housing stock
huidigevoorraad = currentStock
huidirritatie = skin irritation
Huidkanker = Skin cancer
huidlap = skin flap
huidlotions = skin lotions
huidmondjes = stomata
huidnecrose = skin necrosis
huidonderzoeking = dermatological examination
huidreinigingsmiddelen = skin cleansers
huidschilfers = skin scales
huidskelet = exoskeleton
huidskleur = skin colour
huidtemperatuur = skin temperature
huidtonics = skin toners
huidtransplantaties = skin grafts
Huiduitslag = Outburst
Huiduitslag = Chromospheric eruptions
Huiduitslag = Eruption
"huiduitslag, huidontsteking, huidziekte, dermatitis" = dermatitis
"huiduitslag, huidontsteking, huidziekte, dermatitis" = skin problems
Huidvast = the skin is set
huidverbranding = skin burns
huidverzorging = skin care
huidverzorgingsproduct = skin care product
huidverzorgingsproducten = skin-care products
Huidverzorgingsproducten = Skin care product
huidverzorgingsproducten = skin care products
huidverzorgingssalons = skin-care salons
huidwrijving = skin friction
huidziekte = skin disease
huidziekte = skin disease
"huidziekte, de dermatose" = dermatosis
"huidziekte, de dermatose" = cutaneous disease
"huidziekte, de dermatose" = skin disease
"huidziekten, de dermatologie" = dermatology: the field of medicine specializing in the treatment of skin 
huif = tent
huif = hood (UK)
huifvervoer = covered lorry transport
huifzeil = tarpaulin
huifzeilen = tarpaulins
huig = uvula
huik = cowl
huilbaby = crybaby
Huilen = Scream
huilen = to cry
Huilen = Howl
huilen = bark
Huilen = Yowl
Huilen = Screech
Huilen = Squall
Huilen = Yell
huilen = cry
Huilen = Yell out
Huilen = Mourn
Huilen = Weep
huilen niet mee met 'concurrentiestrijd' = we don't cry 'competition'
"huilen, wenen, schreien" = "weep (To cry, shed tears)"
huiler = orphaned seal pup
huilers = orphaned seal pups
huis = body
Huis = Home
huis = housing
huis = house
huis- = domesticated
huis (b.v. van boor) = housing
huis (van bijl) = hatchet eye
"huis (van elektrisch gereedschap, kraan)" = body
huis {het} = house
huis dat handelspapier aan- en verkoopt = commercial paper house
huis- en beveiligingsregels = company & safety rules
huis- en gedragsregels = House Rules and Code of Conduct
Huis Kernhem = Kernhem Manor
huis met bijbehorende grond = premises
huis met houtskelet = frame house
huis op orde hebben = have one's house in order
Huis van Afgevaardigden = House of representatives
Huis van Afgevaardigden = House of Representatives {prop} (lower house of parliament)
Huis van Afgevaardigden (Verenigde Staten) = United States House of Representatives
"huis van correctie, correctie" = house of correction
huis van de muze = shrine of the muses
huis van plezier = brothel
"huis, huizen {p}, thuis, tehuis" = place (informal: house or home)
"huis, woning" = house
huis/huis = door-to-door
Huis/huis container transport = Door-to-door container transport
huis-aan-huis verkoop = door-to-door selling
Huisaanluitversterker = In-house distribution amplifier
huisadres = home address
huisadres = postal address
huisapotheek {de} = medicine chest
huisarrest = house arrest
huisarts = family doctor
huisarts = general practitioner
huisarts = GP
huisarts = "family doctor, general practitioner"
huisarts = "family doctor, general practitioner"
huisarts = family physician
Huisarts = Family physician (US)
Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde = General Practice and Nursing Home Medicine
Huisartsbezoek = "GP consultation, family doctor consultation"
huisartsen = general practitioners
huisartsenpost = after hours clinic
huisartsenpraktijk = medical practice
huisautomaat met volwaardig koppelverkeer = common-control switching arrangement: CCSA
huisautomatiseringscontroller = home automation controller
huisbaas = landlord
Huisbaas = Owner
Huisbaas = Proprietary
Huisbaas = Lessor
Huisbaas = Proprietor
huisbank = company bank
huisbankier = company bank
huisbankier = principal bank
Huisbankierschap = (being the company's) principal bank[er]
huisbewaarder = janitor
huisbewaarder = caretaker
huisbezoek = house call
huisbezoeken = (doctor's) house calls
huisbezoeken bij de zieke = (doctor's) house calls
huisbezoeken bij de zieke = home visits: visits to a patient's home by medical personnel for the purp
huisboktor = Hylotrupes bajulus
huisbrandolie = domestic fuel oil
huisbrandstof = domestic fuel
Huiscavia = Guinea-pig
Huiscavia = Guinea pig
huiscomputer = home computer
Huisdeurtelefoon = Intercom
huisdier = domestic animal
huisdier = domesticated animal
huisdier = pet
huisdier {het} = pet
Huisdieren = Pets
huisdokter = GP
huiseigenaar = house-owner
huiseigenaar = home-owner
huiseigenaar = home-owner (! eigenaar van huurhuizen: landlord / landlady)
huiseigenaren = homeowners
huiselijk = homey
Huiselijk = Attendant
Huiselijk = Domestic
Huiselijk = Servant
Huiselijk = Maid
huiselijk = homelike
huiselijk (geweld) = domestic (violence)
huiselijk gevoel = homely feeling
huiselijk geweld = domestic violence
huiselijk geweld = partner abuse
huiselijk geweld = family violence
huiselijk geweld = spousal abuse
huiselijk geweld = wife abuse
huiselijk geweld en kindermishandeling = ‘Domestic violence and child abuse’ (‘Huiselijk geweld en kindermis
Huiselijke kinderopvang = Domestic day care
huiselijke kring = domestic sphere
huiselijke kring = zie besloten kring
huiselijke sfeer = homely atmosphere
huiselijker = homely
huiselijkheid = domesticity
huiselijkheid {de} = domesticity
huisgemaakte = homemade
huisgenoten = housemates
huisgezin = family
huishoud- en wonigtextielfabriek = Domestic textiles industry
huishoudafval = domestic waste
huishoudboek = account book
huishoudchemicaliën = household chemical
huishoud-elektronica = domestic electronics
Huishoudelijk = Domestic
huishoudelijk = household
huishoudelijk afval = domestic waste
huishoudelijk afval = household waste
huishoudelijk afval = urban waste
huishoudelijk afvalwater = domestic waste water
huishoudelijk apparaat = domestic appliance
huishoudelijk apparaat = household electrical appliance
huishoudelijk artikel = household article
huishoudelijk gebruik = household use
huishoudelijk lawaai = domestic noise
huishoudelijk reglement = Internal Rules and Regulations
Huishoudelijk Reglement van de EOR = EWC policies and procedures
huishoudelijk restafval = domestic residual waste
huishoudelijk werk = housework
huishoudelijke = domestic
huishoudelijke afwasmachine = household dishwasher
Huishoudelijke apparaten = Domestic appliance
Huishoudelijke apparaten = Domestic appliances
huishoudelijke apparatenfabriek (electrische) = Electrical domestic appliance industry
huishoudelijke apparatenfabriek (niet-electrische) = Non-electrical domestic appliance industry
huishoudelijke artikelen = household goods
Huishoudelijke artikelen = Domestic article
"huishoudelijke artikelen en glas, met name gerei en vaatwerk voor de huis" = "household goods and glass, specifically household or kitchen utensils and"
huishoudelijke bewerking = housekeeping operation
huishoudelijke diensten = housekeeping services
Huishoudelijke diensten = Domestic services
huishoudelijke droogtrommel = household tumble drier
huishoudelijke elektrische installatie = domestic electrical installation
huishoudelijke en industriële = domestic and industrial
huishoudelijke gen = housekeeping gene
huishoudelijke geneesmiddelen = household remedies
"huishoudelijke helpster, hulp in de huishouding" = domestic aid
"huishoudelijke helpster, hulp in de huishouding" = home help
Huishoudelijke hulp = domestic help
huishoudelijke inbouwdroogtrommel = built-in household tumble drier
huishoudelijke mededelingen = internal announcements
huishoudelijke metaalwarenfabriek = Domestic metal products industry
huishoudelijke omgeving = domestic environments
huishoudelijke ondersteuning = home support
huishoudelijke producten = household products
huishoudelijke producten = household chemicals
huishoudelijke producten = household cleansing agents
huishoudelijke reglement = (internal) rules of procedure
huishoudelijke stoffen = domestic substances
huishoudelijke taken = household chores
huishoudelijke uitgave = administrative expenditure
huishoudelijke uitgaven = household expenditure
huishoudelijke uitgaven EG = EC administrative expenditure
huishoudelijke vergadering = plenary meeting
huishoudelijke vergadering = private meeting
huishoudelijke vervuiling = domestic pollution
huishoudelijke wasmachine = household washing machine
huishoudelijke werkzaamheden = household work
Huishoudelijke Zaken (afd. Facilitair Management & Vastgoed) = Domestic Services
Huishouden = Househeld
Huishouden = Focus
huishouden = household
huishouden = to keep house
huishouden = keep house
huishouden van tweeverdieners = dual care household
huishoudens = households
huishoudens en niet-financiële vennootschappen = households and non-financial corporations
huishoudens in Nederland = Dutch households
huishoudens in Nederland = households in the Netherlands
Huishoudens met kinderen = Households with children
huishoudens zonder kinderen = households without children
huishoudensgrootte = household size
huishoudgrootte = household size
huishoudhulp = servant
huishouding = household
huishouding = housekeeping
huishouding = house keeping
huishouding = family
huishouding (-en) = household
huishouding {de} = housekeeping
Huishoudingsdiensten = Housekeeping services
huishoudkoelkast = household refrigerator
huishoudkunde = housekeeping economy
huishoudleden = household members
huishoudlepels = household spoons
huishoudlinnen = household linen
huishoudlinnengoed = household linen
huishoudloon = wages for housework
Huishoudmeubilair = Domestic furniture
huishoudschoonmaakmiddel = domestic cleansing agent
Huishoudsdompelaar = Household immersion heater
huishoudster = housekeeper
huishoudstoestel = appliance
huishoudtextiel = household textiles
huishoudtextiel = household linen
huishoudtextiel = knitted and crocheted goods
huishoudtrap = A-frame ladder
huishoudtrap = stepladder
huishoudtrapje = platform ladder
huis-huis = door-to-door
Huisje = Small house
huisje = barn
huisjesslak = snail
huiskamer = living room
huiskamerontvanger = residential receiver
huiskamerrecorder = domestic recorder
huiskat = cat
"huiskat, kat, poes, kater" = cat (domestic species)
huisknecht = manservant
huisleverancier = principal supplier
huisleverancier = dedicated supplier
huisleverancier = main supplier
huisleverancier = preferred supplier
huisleverancier = Preferred Supplier
huisman = househusband
Huisman Elektrotechniek = Huisman Elektrotechniek
huismeester = caretaker
huismeester = estate caretaker
huismeester = doorkeeper
huismeester (als achter de balie) = receptionist
huismeester (gebouwenbeheerder) = concierge
Huismeesterdiensten = Caretaker services
huismerken = house brand
huismerken = own brand [retailer]
huismerken = own-brand [travel insurance]
huismerken = own-brand goods
huismerken = own-brand label
huismerken = private brand
huismerken = private label
huismerken = private-label brand
huismerken = proprietary brand
huismerken = shop brand
Huismoeder = Bride
Huismoeder = Fiancée
Huismoeder = Steady girlfriend
Huismuis = Mouse
Huismuis = House Mouse
Huismus = House Sparrow
huisnr = house number
huisnummer = number
huisnummer = house number
huisonderwijs = home education
huisonderwijzer = tutor
huisonderwijzeres = governess
huispersoneel = domestic servants
huispersoneel = domestic workers
huisraad = furniture
huisregels = company rules
huisregels = house rules
huisregels = company regulations
Huisregels HvA = AUAS House Rules
huisreglement = company rules
huisreglement = house rules
huisreglement = interal rules and regulations of the company
huisreglement = internal rules
huisreglement = internal rules and regulations
huisrenovatiematerialen = house renovation materials
huisschilder = painter
Huisschilderplan opstellen = House painting planning
huisstijl = Corporate Identity
Huisstijl = house style
huisstijl = branding
huisstijl MVGM = MVGM house style
"huisstijl, bedrijfsstijl" = corporate identity
Huisstijlbeheer = House style management
huisstijldrager = corporate identity carrier
huisstijldragers = corporate identity media
huisstijlen = corporate identities
huisstijlrichtlijnen = house style guidelines
huisstijltoepassing = corporate applications
huisstijltoepassingen = corporate applications
huisstijltoepassingen = corporate application
"huisstof, dierharen, levensmiddelen en chemicaliën" = "household dust, animal hair, food and chemicals"
huisstofmijt = (sometimes referred to by allergists as HDM)
huisstofmijt = Dermatophagoides pteronyssinus
huisstofmijt = dust mites
huisstofmijt = HDM
huisstofmijt = house dust mite
huisstofmijt = house dust mites
huistaak = homework
Huistelefoon = House telephone
huisvader = family man
huisvaderschap = landlord
Huisventilatieset = House ventilation set
huisvest = houses
huisvesten = to accommodate
huisvestigingsoplossingen = housing solutions
huisvestigingsvraagstuk = housing issue
huisvesting = "housing (students), accommodation (buildings, departments etc)"
huisvesting = accommodation
huisvesting = housing
huisvesting = premises
huisvesting = "housing (students) / accommodation (buildings, departments etc.)"
huisvesting = lodging accomodation
Huisvesting = business premises
Huisvesting & Services = "Accommodation & Services (Huisvesting & Services, H&S)"
huisvesting bijzondere doelgroepen = housing for special target groups
huisvesting en bediening van gasten = accommodation and catering for guests
huisvesting regelen = to arrange for accommodation
huisvesting van bijzondere doelgroepen = housing for special target groups
huisvesting van gasten = accommodation for guests
huisvestings- en verwarmingstoelagen = housing and heating allowances
Huisvestings- Ontwikkeling = Accommodation Development
huisvestings(gerelateerde = accommodation or accommodation-related
"huisvestings-, financieel en personeelsbeleid" = "accommodation, financial and human resources policy"
huisvestingsadviseur = housing consultant
Huisvestingsadviseur = Housing Consultant
huisvestingsbekostiging = accommodation funding
huisvestingsconcept = accommodation concept
Huisvestingsdiensten = Housing services
huisvestingsfinanciering = housing finance
huisvestingskosten = accommodation costs
huisvestingskosten = (privé) housing costs
huisvestingslasten = accommodation costs
huisvestingsmogelijkheden = housing options
huisvestingsnormen = accommodation standards
huisvestingsnormering = accommodation standards
huisvestingsnormering kantoren = office accommodation standards
huisvestingsomstandigheden = accommodation
Huisvestings-Ontwikkeling = Accommodation Development
huisvestingsplan = accommodation plan
huisvestingsplan = housing plan
huisvestingsplan = long-term accommodation plan
Huisvestingsplan 2017 = Accommodation Plan 2017 (Huisvestingsplan 2017)
huisvestingsplannen = accommodation plans
huisvestingsplannen = housing plans
huisvestingsplannen = long-term accommodation plans
huisvestingsprogramma = accommodation programme
huisvestingsprogramma = housing programme
huisvestingssituatie = accommodation
huisvestingssysteem = housing system
huisvestingsteam = housing team
huisvestingsvergoeding = housing allowance
huisvestingsvergunning = housing permit
Huisvestingsvisie = Accommodation Vision
Huisvliegen = Houseflies
huisvrouw = houswife
huisvrouw = housewife
Huisvrouw = Homemaker
huisvrouw {de} = housewife
huisvuil = domestic refuse
Huisvuil = Household waste
huisvuil = domestic waste
huisvuil = household waste
Huisvuil = Garbage
huisvuil en andere routes = domestic waste and other routes
huisvuilstortplaats = domestic waste landfill
huisvuilverkleiner / afvalverwerker = waste disposal unit
Huiswaarts = Homeward
huiswaarts = home
huiswerk = homework
huiswerk = homeworking
huiswerk {het} = homework
huiswerk maken = doing homework
huiswerkklas = supervised study
Huiswerkopdracht = Homework assignment
huiswerkopdracht = homework assignments
huiswerkopdrachten = homework assignments
huiswerkopdrachten = homework assignment
huiszoeking = search
Huiszoeking = Arrest warrant
huiveren = quiver
Huiveren = Shudder
huiverig = shivery
huiverig = hesitant
huivering = wince
huivering = quiver
huiveringwekkend = gaunt
Huizen = Huizen
Huizen = Live
Huizen = Remain
Huizen = Dwell
huizen {mv} = houses
huizen in de vrije sector = free sector housing
huizenaanbod = housing supply
huizenbouw = domestic construction
huizenrijen = rows of houses
Huizinga-instituut - Interuniversitaire Onderzoekschool voor Cultuurgesch = Huizinga Institute - Research Institute and Graduate School of Cultural H
hulde = tribute
Hulde = Token
Hulde = Homage
hulde = honor
huldebetoon = homage
huldeblijk = homage
huldigen = honor
Huldigen = Tend his homage
hulk = bark
Hullceltest = Hull-cell test
hullen = envelop
Hullen = Wrap
hulp = aid
hulp = assistance
hulp = servant
hulp = help
hulp- = auxilary
"hulp , hulpje, , huishoudhulp , bediende , knecht{m} , meid" = servant
hulp {de} = aid
hulp aan commerciële en industriële ondernemingen bij de zakenvoering = assistance to commercial or industrial firms in the conduct of their busi
hulp aan de gebruiker = help desk
hulp aan getroffenen = aid to disaster victims
hulp aan het buitenland = foreign aid
hulp aan minderbegunstigden = aid to disadvantaged groups
"hulp as, secundaire as" = lay shaft
hulp bij de bedrijfsvoering = business management assistance
Hulp bij eten en drinken = Assistance with eating and drinking
Hulp bij het aankleden en verzorgen = Assistance with dressing and grooming
Hulp bij het baden en persoonlijke hygiëne = Assistance with bathing and personal hygiene
hulp bij illegale immigratie = Facilitating illegal immigration
hulp bij illegale immigratie = action to facilitate illegal immigration
Hulp bij invullen van belastingformulieren = Tax-return preparation services
Hulp bij rouwverwerking = Help with bereavement
hulp bij zaken = business assistance
hulp bij zelfdoding = assisted suicide
hulp- en uitvoeringsmodaliteiten = aid and implementing procedures
Hulp- en verpakkingsmateriaal = Auxilary and packing materials
hulp in het huishouden = home help
hulp in natura = aid in kind
Hulp kan worden ingeroepen = Help can be called in
Hulp nodig = Need help?
hulp- of productiemiddel = resource
Hulp op afstand vragen… = Ask for Remote Assistance...
hulp te verlenen = provide assistance
hulp vragen = ask for help
hulp(verlening) bij rampen = disaster relief
"hulp, ondersteuning, advies" = support (answers and resolution of problems)
hulpaandrijving = auxiliary drives
hulpaandrijvingen = auxiliary drives
hulpaandrijvingen = auxiliary drive
hulpaccu = booster battery
hulpaccu = slave battery
hulpactie = relief action / assistance / aid operation / operation to assist
hulpactie = emergency/disaster appeal
hulpactie = relief action/measures
hulpafdeling = auxiliary department
hulpanode = auxiliary anode
hulpapparaat = auxiliary apparatus
hulpapparatuur = auxiliary equipment
hulparbeider = relief worker
hulpas = secondary shaft
hulpas = auxiliary spindle
hulp-as = auxiliary shaft
hulp-as behuizing = auxiliary shaft housing
hulpbatterij = auxiliary battery
hulpbeeldscherm = auxiliary display
hulpbeheersingsvoorziening = auxiliary control device
hulpbehoevend = in need of help
hulpbehoevend = "invalid [sickly, disabled]"
hulpbehoevenden = vulnerable people [see notes]
hulpbehoevenden = people in need of help
hulpbehoevenden = those in need of assistance
hulpbehoevenden in de geestelijke gezondheidszorg = those in need in mental health care
hulpbeleid = aid policy
hulpbetoon = assistance
hulpbewerking = auxiliary operation
hulpbibliothecaris = library assistant
hulpblazer = auxiliary nozzle
hulpbron = resource
Hulpbron = Resources
Hulpbron = Ressource
Hulpbron = Allowance
hulpbron die nog niet is aangeboord = untapped resource
hulpbronconstructies = resource constructs
hulpbronmodel = resource model
hulpbronnen = resources
hulpbrug = temporary bridge
hulpcilinder = slave cylinder
hulpcompressor unit = auxiliary compressor unit
hulpconstructie = auxiliary structure
hulpcontact = auxiliary switch
Hulpcontactblok = Auxiliary contact block
hulpcontacten = auxiliary contacts
Hulpcontacten te monteren = "Auxiliary contacts, extendable"
"Hulpcontacten, aantal maakcontacten" = Number of auxiliary normally open contacts
"Hulpcontacten, aantal verbreekcontacten" = Number of auxiliary normally closed contacts
"Hulpcontacten, aantal wisselcontacten" = "Auxiliary contacts, number of make-and-break contacts"
hulpdatabase voor programmacompatibiliteit = auxiliary AppCompat database
hulpdienst = emergency service
hulpdiensten = emergency service
hulpdiensten = emergency services
Hulpdiensten voor pc's = Support services of personal computers
Hulpdienstvoertuigen = Emergency vehicles
hulpdraaggolf = subcarrier
hulpdraaggolf van het chrominantiesignaal = chrominance subcarrier
hulpdraaggolf/salvosleutelgenerator = subcarrier/burst keying generator
hulpdraaggolffrequentie = subcarrier frequency
hulpdraaggolfgenerator = reference oscillator
hulpdraaggolfoscillator = reference oscillator
hulpdraaggolfoscillator = subcarrier oscillator
hulpdupliceerinrichting = auxiliary duplication feature
hulpeloos = helpless
hulpeloos = perplexed
hulpeloos voelen = to feel helpless
hulpeloosheid = helplessness
hulpeloze persoon = casualty
hulpenergie = backup power supply
hulpfonds = mutual-aid fund
hulpfunctie = help function
hulpfunctie in Windows-stijl = Windows-style help system
hulpfunctionarissen = support staff
hulpgat = tooling hole
hulpgegevens = auxiliary data
hulpgeheugen = auxiliary store
hulpgenerator = auxiliary generator
hulpgereedschap = auxiliary tool
hulphijsblok = auxiliary snatch block
hulphond = assistence dog
hulpinformatie = ancillary information
hulpinformatie = background information
hulpkanaal = auxiliary channel
hulp-klasse = auxiliary class
hulp-klasse = helper class
hulpklem = auxiliary clamp
hulpklemmen = auxiliary clamps
hulpklep = auxiliary valve
hulpkraan = auxiliary crane
hulpkraanhaak = auxiliary crane hook
hulpkracht = auxiliary worker
hulpleverancier = auxiliary supplier
hulpleveranciers = auxiliary suppliers
hulplijn = guide
hulplijn = lined guide
hulplijn = auxiliary line
hulplijnpunt = guide point
hulploon = assistance fee(s)
hulploon = remuneration for assistance provided
hulploon = salvage remuneration
hulploon = assistance money
hulp-luchtklep = auxiliary air valve
hulpmaat = auxiliary dimension
hulpmaatlijn = extension line
hulpmateriaal = ancillary equipment
hulpmateriaal = ancillary material
hulpmaterialen = auxiliary materials
hulpmaterialen en reserveonderdelen = aid
hulpmaterialen en reserveonderdelen = supplies and spareparts
hulp-methoden = helper methods
hulpmiddel = resource
hulpmiddel = aid
hulpmiddel = tool
hulpmiddel Aantekeningen selecteren = Select Annotations tool
hulpmiddel Aanwijzer = Pointer tool
hulpmiddel Markeerstift = Highlighter tool
hulpmiddel Pakket maken = Package Creation Tool
hulpmiddel Stempel = Stamp tool
hulpmiddel Tekst = Draw Text tool
hulpmiddel voor begeleidende diagnostiek = companion diagnostic
hulpmiddel voor databaseonderhoud = database maintenance tool
hulpmiddel voor de evaluatie van de prestaties = device for performance evaluation
hulpmiddel voor decentrale tests = device for near-patient testing
hulpmiddel voor eenmalig gebruik = single-use device
hulpmiddel voor het maken van notities = note-taking tool
hulpmiddel voor zelftesten = device for self-testing
hulpmiddel Vrije stijl = Draw Freehand tool
"hulpmiddel, hulpprogramma" = utility (computing: software program with specific task)
hulpmiddelen = aid
hulpmiddelen = appliance
hulpmiddelen = arrangement
hulpmiddelen = attachment
hulpmiddelen = device
hulpmiddelen = expedient
hulpmiddelen = implement
hulpmiddelen = make-shift
hulpmiddelen = resource
hulpmiddelen = shift
hulpmiddelen = tool
hulpmiddelen = auxiliary materials
hulpmiddelen = tools
Hulpmiddelen = Resource
Hulpmiddelen = Resources
Hulpmiddelen = Average
hulpmiddelen = apparatus
hulpmiddelen bij de pomp = pump accessories
hulpmiddelen om gegevens te verwerken = data processing applications
Hulpmiddelen schoonmaak = Cleaning tools
"Hulpmiddelen voor botbreuken, pinnen en platen" = "Fracture appliances, pins and plates"
Hulpmiddelen voor gehandicapten = Devices for the disabled
Hulpmiddelen voor ouderen = Devices for the elderly
hulpmodaliteiten = aid procedures
hulpmonteur = semi-skilled mechanic
hulpmotor = auxiliary engine
hulponderdeel = tool part
hulposcillator = subcarrier oscillator
hulposcillatorsignaal = subcarrier oscillator signal
hulppakket {het} = aid package
hulppaneel = auxiliary board
hulppersonen = auxiliary personnel
hulppersonen = auxiliary persons
hulppersonen = servants or agents
hulppersoon = auxiliary person
hulppersoon = servant or agent
hulppersoon = servants or agents
hulppersoon = auxiliary person (6:76 BW en 6:171 BW)
hulpplatform = auxiliary platform
hulpprediker = curate
hulpprodukt = auxiliary agent
hulpprofielen (helpprofielen) = auxiliary profiles
Hulpprogramma = Wizard
hulpprogramma = aid programme
hulpprogramma = utility
hulpprogramma = utility program
hulpprogramma = tool
Hulpprogramma Continentie = Continence Aides Assistance Scheme
hulpprogramma Terugzetten van migratieback-up = Backup Recovery Migration tool
Hulpprogramma voor aanpassen van handschriftherkenning = Handwriting recognition personalization tool
Hulpprogramma voor het zoeken naar extern-bureaubladservers = Query Remote Desktop Server Utility
hulpprogramma voor regressieanalyse = Regression analysis tool
hulpprogramma voor schermrevisie = screen review utility
Hulpprogramma voor stuurprogrammaconversie = Driver Project Conversion Tool
Hulpprogramma voor systeemvoorbereiding = System Preparation Tool
Hulpprogramma Windows System Assessment = Windows System Assessment Tool
hulpprogramma’s = utility programmes
hulpprogramma's voor presentators = presenter tools
Hulprelais = Contactor relay
Hulprelais = sub-relay
Hulprelais = auxiliary relay
hulprelais = auxiliary contactor
hulprelais = auxiliary relay
Hulprelias = Auxiliary relay
Hulprelias = Sub-relay
Hulpschakelaar = Auxiliary switch
Hulpschakelaar/signaalcontact modulair = Auxiliary contact unit for distribution board
hulpschermen = help screens
hulpsignaal = steering signal
hulpspanning = auxiliary voltage
Hulpspanning (AC) van/tot = Auxiliary voltage (AC) from/to
Hulpspanning (DC) van/tot = Auxiliary voltage (DC) from/to
hulpsproeier = compensating jet
hulpstation = auxiliary station
hulpsteun = support bracket
hulpstof = additive
hulpstof = adjunct
hulpstof = excipient
hulpstof / toeslagmateriaal = additive
hulpstof dextrose = excipient dextrose
Hulpstoffen = Additive materials
Hulpstoffen = Auxiliary materials
Hulpstoffen = Supplies
Hulpstoffen = Consumables
hulpstoffen = excipients
hulpstoffen = auxiliary materials
hulpstoffen voor betonmortel = admixtures for concrete mortar
hulpstoffen voor betonmortel en additieven voor cement = admixtures for concrete mortar and concrete additives
"hulpstoffen voor betonmortel en additieven voor cement, chemische product" = "admixtures for concrete mortar and concrete additives, chemical product s"
"Hulpstoffen, verbruiksgoederen" = Consumables
"Hulpstoffen, verbruiksgoederen - aanschaffingswaarde" = Consumables - cost
"Hulpstoffen, verbruiksgoederen - waardeverminderingen" = Consumables - amounts written down (-)
hulpstroomketen = auxiliary power circuit
hulpstroomketens = auxiliary power circuits
hulpstroomkring = auxiliary circuit
Hulpstuk = accessory
hulpstuk = fitting
hulpstuk = attachment
hulpstuk (riolering) = fitting
Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang = Screw connection for corrugated plastic hose
Hulpstuk voor installatiestrip = Accessories installation rail current/data cable
Hulpstuk voor kabelbeschermslang = Coupler for protective hose
Hulpstuk voor kunststof kabelbeschermslang = Screw connection for protective plastic hose
Hulpstuk voor lasbouten = Attachment/accessory for fish bolt
Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang = Screw connection for protective metallic hose
Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang (in inches) = Screw connection for protective metallic hose (in inches)
hulpstukjes = accessories
hulpstukjes = accessories
hulpstukken = accessories
hulpstukken = appendages
hulpstukken = attachments
hulpstukken = fittings
hulpstukken = adapter
hulpstukken = adaptor
hulpstukken = accessory
hulpstukken = fitting (plumbing)
Hulpstukken voor = Fitting for
Hulpstukken voor bouwwerken = Building fittings
hulpstuklijst = phantom bill-of-material
hulpstuurhuis = steering relay
hulpsysteem = auxiliary system
hulpsysteem = back-up system
hulptoestel = backup unit
Hulptoestellen voor ketels = Auxiliary plant for use with boilers
hulptool = auxiliary tool
Hulptools = auxiliary tools
hulpvaardig = accommodating
hulpvaardig = helpful
hulpvaardigheid = helpfulness
hulpvak = auxiliary subject
hulpvariabele = concomitant variable
hulpvariabele = covariate
hulpvelener (ontruiming) = fire marshall
hulpvelener (ontruiming) = evacuation coordinator
hulpverlenende dienst = emergency service
hulpverlenende dienst(en) = emergency service(s)
hulpverlener = care provider
hulpverlener = care workers
hulpverlener = emergency worker
hulpverlener [1] = emergency assistance provider
hulpverlener [1] = emergency service provider
hulpverlener [2] = aid worker
hulpverlener [2] = care provider
hulpverlener [2] = care worker
hulpverlener [2] = counsellor
hulpverlener [2] = relief worker
hulpverlener [2] = social worker
hulpverleners = emergency service providers
hulpverleners = emergency workers
hulpverleners = care professionals
hulpverleners = social workers
hulpverleners = emergency staff and health professionals
hulpverleners van BHV = emergency services providers of the Emergency Response Team
hulpverleners van de professionele hulpdienst = emergency workers of the professional emergency service
hulpverlening = support services
hulpverlening = support system
hulpverlening aan bejaarden = services for the elderly
hulpverlening taak = emergency response task
Hulpverlening van ernstige aard = Emergency response in situations of a more serious nature
hulpverlening voor zowel binnen- als buitenland = both domestic and international assistance
hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsapparaten en -instrumenten 9 = life-saving and teaching apparatus and instruments
hulpverleningsdiensten = emergency services
hulpverleningsgereedschappen = emergency tools
hulpverleningsinstanties = support agencies
hulpverleningsinstanties = legal assistance body
hulpverleningsinstanties = aid agency
hulpverleningsinstanties = help agency
hulpverleningsinstanties = support agency
hulpverleningsinstanties = welfare body
Hulpverleningsorganisaties = emergency services
hulpverleningsorganisme = assistance body
hulpverleningstraject = rehabilitation programme
hulpverzoek = auxiliary request
hulpvoeding = auxiliary power
hulpvraag = "guiding question, prompting question, exploratory prompt, additional ques"
hulpvraag = guiding question
hulpvraag = request for help
hulpvraag = guiding question
hulpvraag = request for assistance
hulpvraag = request for help
hulpvraag = treatment demand
hulpvraag = treatment demand
hulpvraag = additional question
hulpvraag = exploratory prompt
hulpvraag = guiding question
hulpvraag = open question
hulpvraag = prompting question
hulpvraag = request for assistance
hulpvragen = additional question
hulpvragen = exploratory prompt
hulpvragen = guiding question
hulpvragen = open question
hulpvragen = prompting question
hulpvragen = ask for help
hulpvragen = demand for care
hulpvragen = help requests
hulpvragen = request for aid
hulpvragen = request for assistance
hulpvragen = request for help
hulpvragen = special needs
hulpvragen = treatment demand
hulpvragen = guiding questions
hulpvragen = "guiding questions, prompting questions, exploratory prompts, additional q"
hulpvragen = requests for assistance
hulpvragen = additional questions
hulpvragen = exploratory prompts
hulpvragen = open questions
hulpvragen = prompting questions
hulpwachter = assistant guard
hulpwatervang = secondary water intake
hulpwerklieden = auxiliary staff
hulpwerktuigen = auxiliary equipment
hulpwerktuigen = auxiliary machinery
hulpwerkwoord = auxiliary verb
Hulpwerkwoord = Auxiliary
hulpwetenschap = auxiliary discipline
hulpwikkeling = auxiliary winding
hulpzager = sawyer helper
huls = jacket
huls = sleeve
huls = core
huls = spindle
Huls = Barrel
huls (kolomboormachine) = quill
huls/ mof / voering / mouw = sleeve
hulsanker = sleeve anchor
hulsdiameter = core diameter
Hülse = Sleeve
hulsel = cover
Hulslengte = Case length
Hulst = Hulst
Hulst = Gallberry
Hulst = Holly
hulst {de} = holly [Ilex]
hulsvormige = sleeve-shaped
hulzen = cores
hulzen (huls) = caps (cap)
Humaan = Humane
humaan = humanitarian
Humaan = Human
"humaan immunodeficiëntie-virus, HIV" = HIV
"humaan immunodeficiëntie-virus, HIV" = human immunodeficiency virus
humaan immuundeficiëntievirus type 2 = HIV-2
humaan immuundeficiëntievirus type 2 = human immunodeficiency virus type 2
Humaan Papilloma Virus = Human Papilloma Virus
humaan T-lymfotroop virus = HTLV
humaan T-lymfotroop virus = human T-cell lymphotropic virus
Human capital = Human capital
Human Capital Agenda = Human Capital Agenda
Human Capital Agenda ICT = Human Capital Agenda for ICT
Human Development Index = Human Development Index
human factor studies = human factor studies
Human Genome Project = Human Genome Project
Human Interactive Proof-vraag = HIP challenge
Human Machine Interface = Human Machine Interface
HUMAN MOBILITY GROUP = HUMAN MOBILITY GROUP
Human Mobility Group 2014 = Human Mobility Group 2014
human oversight = human oversight
Human Recourses = Human Resources
Human Resource = Human Resources
Human Resource Management = HRM policy
human resource management op wereldniveau = global human resources management
human resources = human resources
Human Resources Center = Human Resources Center
Human Resources Development = Human Resources Development
human resources management = HRM
human resources management (HRM) = human resources management (HRM)
human resources manager = human resources manager
Human Resources Officer = Human Resources Officer
Human Rights Handboek = Human Rights Handbook
Human Technology (bacheloropleiding) = Human Technology
Human-centric gebruikersinterface = Human-centric user interface
humane = humane
humane behandeling = humane treatment
humane en/of dierlijke consumptie = human and/or animal consumption
humane melk oligosacharide = human milk oligosaccharide
humane melk oligosachariden (HMO) = HMOs
humane melk oligosachariden (HMO) = human milk glycans
humane melk oligosachariden (HMO) = human milk oligosaccharides
humane melk oligosachariden (HMO) = human milk oligosaccharides (HMOs)
humane methode van doden = humane method of killing
humane ontwikkeling = human development
humane samenleving = humane society
Humaninterface = Human interface
humaniseerd = humanized
humaniseerde lymfvaccin = humanized lymph vaccine
humaniseerde melk = modified milk
humanisering van de arbeid = humanization of work
humanisering van de arbeid = humanisation of work
humanisering van de verlossing = humanizing childbirth
humanisering van de verlossing = humanizing delivery of babies
humanisering van de wereld = humanisation of the world
humanisering van melk = humanization of milk
Humanisme = Humanism
humanist = (noun) humanist
humanist = humanist
humanistische psychologie = humanist psychology
humanistische psychologie = humanistic psychology
humanistische therapie = humanistic therapy
humanitaire hulp = humanitarian aid
humanitaire hulpverlening = humanitarian aid
humanitaire hulpverlening = humanitarian assistance
humanities = humanities
Humanoïde = Humanoid
humanresourcesbeleid = human resources policy
humble heroes award = Humble Heroes Award
humbug = sly joke
Humeralis = Humeral
humeroscapulair = humeroscapular
humerus valgus = humerus valgus
humeur = humour
Humeur = Temper
humeur = mood
"humeur, stemming, gemoedstoestand" = mood (mental state)
humeurig = irascible
hummen = making sounds of agreement
hummen = uh-huh-ing
Hummus = Hummus
humor = humour
Humor = Humor
Humor = Humorously
humor vitreus = "vitreous humor: the transparent, colorless gel that fills the inner port"
humor vitreus = vitreous body
"humor, het gelach, pret maken, vrolijkheid, de plezier, de hilariteit, he" = "humor, merriment"
"humor, het gelach, pret maken, vrolijkheid, de plezier, de hilariteit, he" = laughter
"humor, het gelach, pret maken, vrolijkheid, de plezier, de hilariteit, he" = mirth
Humoraal = Humoral
humoristisch = humourous
Humoristisch = Humorous
humorloos = unplayful
Humour = Humour
Humphrey Bogart = Humphrey Bogart
humus = humus
Humusachtige verbindingen = Humus-like compounds
humushoudende grond = organic soils
humuslaag = humus layer
Humuszuren = Humic acids
humuszuur = humic acid
humuszuur = mould acid
Humuszuur = Humic acid
Hun = To them
hun = they
Hun = Its
hun = it’s
hun = their
hun = them
hun activiteiten = their operations
hun betrokkenheid en hun adviezen = their commitment and their advice
hun economische en financiële draagkracht en/of hun technische bekwaamhe = their economic and financial standing and/or their technical competence
hun eigen verwachtingen = their own expectations
hun ervaring op hun fysieke gezondheid = their experience of their physical health
hun gedachten onder woorden te brengen = express their thoughts
hun intrede doen = will be introduced
hun naburige rechten in het buitenland te incasseren = collect their related rights abroad
hun onderlinge afstand = the distance between them
hun ondersteuning te staken = cease their support
hun personeel op te dragen = to instruct their staff
hun respectievelijke rechten en verplichtingen = respective rights and obligations
hun respectievelijke verbintenissen onder deze Overeenkomst aan te gaan e = enter into and perform their respective obligations and commitments under
hun samenspel was zeer zuiver = their ensemble was very good
hun verbindingszijvlak dat niet overeenkomt met dat van de balkvormige se = their connecting side face that does not correspond to that of the beam-s
hun verbindingszijvlak dat niet overeenkomt met dat van de balkvormige se = their connecting side face that does not correspond to that of the beam-s
hun wettige vertegenwoordigers = their legal representatives
hun winstverwachtingen opgeschroefd = raised their profit forecasts
Hunan = Hunan
Hunebed = Dolmen
Hunedoara = Hunedoara
hunkeren = ache
hunkering = longing
Hunsel = Hunsel
hunt effecten = hunting effects
Huntertong = atrophic glossitis
Huntertong = Hunter's glossitis
hunt-groep = hunt group
hunting = hunting
hup = away we go
Huperzia serrata = Huperzia serrata
huperzine serrate = huperzine serrate
Huppelen = Jump up and down
Huppelen = Jump around
huppelen = skip
huppelen = hop
huppelpas = skipping
huren = to rent
huren = rent
Huren = Leasing
Huren = Hire
huren = (comm. onr. goed) to lease
huren = (roerende goederen) to hire
huren = (schip
huren = (woning) to rent
huren = vliegtuig) to charter
huren = employ
HUREN? = LOOKING TO RENT A
hurken = to squat
hurken = cower
Hurler-syndroom = dysostosis multiplex
Hurler-syndroom = dysostotic idiocy
Hurler-syndroom = gargoylism
Hurler-syndroom = Hunter-Hurler syndrome
Hurler-syndroom = Hurler's disease
Hurler-syndroom = Hurler's polydystrophy
Hurler-syndroom = Hurler's syndrome
Hurler-syndroom = lipochondrodystrophy
Hurler-syndroom = mucopolysaccharidosis II
Hurler-syndroom = Pfaundler-Hurler syndrome
Hurler-syndroom = Sheldon-Ellis syndrome
Hurler-syndroom = Thompson's syndrome
Huronmeer = Lake Huron
Hurst coëfficiënt = Hurst coefficient
Hürthle-cel = Hürthle's cell
Hürthle-celtumor = Hürthle cell adenoma
Hürthle-celtumor = Huerthle cell adenoma
Hürthle-celtumor = Hürthle cell tumor
HUSTOPECE = HUSTOPECE
hut = cottage
hut = cabin
Hut = Hut
Hut [berg] = Refuge
Hutkoffers = Trunks
"hutkoffers, zakken en tassen, en rugzakken" = "trunks, bags and rucksacks"
Hut-Kühn-oscillator = tuned plate-tuned grid oscillator: TPTG oscillator
hutspot = potpourri
"huttenkaas, hüttenkäse, cottage cheese" = cottage cheese (a cheese curd product)
Hutu = Hutu
Huur = Leasing
Huur = Hire
Huur = Lease
Huur = Rent
Huur = Renting
Huur = Rental
huur {de} = rent
Huur en huurlasten op gebouwen = Rent and rental obligations on buildings
Huur en lease10% = Rent and lease10%
huur en verhuur = rental and leasing
huur en verhuur = granting and taking leases on business premises
huur en verhuur = granting and taking leases on property
huur- en verhuur = leasing and letting
huur en verhuur van bedrijfsruimte = leasing and letting of business sites
huur en verhuur van zaken = "hire, lease or rental of goods"
huur hoogwerker = work platform hire
huur tank = rental tank
huur van bedrijfsruimte = lease of business space
huur van een kamer = rent
huur van een studentenflat = hall fees
huur/pacht van onroerend goed = property lease
huur/pacht van onroerend goed = term of tenancy
huur/pacht/bezit voor aantal jaren = tenancy for years
huur-/pachtovereenkomst waarbij alle kosten voor rekening van de huurder/ = gross lease
huur/verhuur met financiering door een derde = leveraged lease [Am.]
huur/verhuur met open eind = open-end lease
huur/verhuur met optie tot koop = lease-option agreement
huur/verhuur op basis van een percentage van de omzet = percentage lease
huurachterstand = back rent
huurbeding = letting clause
huurbeding = restraint on letting clause
huurbeding = restrictions on letting
Huurbeding = Letting clause
huurbeleid = rent(s) policy
huurbeleid = rent policy
huurbescherming = rent protection / control
Huurbetaling = Payment of rent
huurbetaling = rent payment
huurbevestiging = rent confirmation
huurbewijs = certificate of hire
huurcommissie = rent tribunal
huurcommissie = rent assessment committee
huurcommissiezaken = rent assessment committee matters
huurcontract = tenancy agreement
Huurcontract = Operating lease
huurcontract = lease
huurcontract {het} = rental contract
huurcontract van een winkel = business lease
huurcontracten = tenancy agreements
huurdatum = hire date
huurder = (auto) renter
huurder = "(formeel, juridisch) lessee"
huurder = (roerende zaken) borrower
huurder = "(schip, vliegtuig) to charter"
huurder = (van bijv. vergaderruimte) hirer
huurder = (vnl. comm. onr. goed) lessee
huurder = (vnl. woningen) tenant
huurder = hirer
huurder = Lessee
Huurder = Occupier
Huurder = Lodger
Huurder = Lessee
huurder = tenant
Huurder = Renter
huurder = Tenant
huurder {de} = tenant
Huurder c.q. verhuurder = Lessee or Lessor
huurder en verhuurder = Lessee and Lessor
Huurder en Verhuurder = Lessee and Lessor
Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen = Lessee and the Lessor have agreed
Huurder heeft verhuurder verzocht = Lessee asked Lessor
Huurder is ermee bekend dat verhuurder = Lessee acknowledges that Lessor
Huurder is niet aansprakelijk voor = Lessee shall not be liable for
Huurder is verplicht = Lessee is obliged
Huurder moet Verhuurder raadplegen = Lessee must consult Lessor
huurder van verhuurder = Lessee leases from Lessor
huurder verkrijgt medegebruik van = the lessee will have joint use of
Huurder vrijwaart verhuurder = Lessee shall indemnify Lessor
Huurder zal zorgdragen voor duurzaam gebruik van het gehuurde = Lessee will ensure the Leased Space will be used in a sustainable manner
"huurder zelf, zijn personeel, van degenen voor wie hij aansprakelijk is e" = "Lessee itself, its staff, those it is responsible for, and those it has a"
huurder zonder contract = tenant at will
huurder(s) = Lessee(s)
huurders = tenants
huurdersaanpassingen = tenant’s adjustments
huurdersaansprakelijkheid = tenant's liability
huurdersbelang = tenant improvement (s)
huurdersbelang = lessee’s improvements
huurdersbelang = tenant improvements
huurdersbelang = tenant’s fixtures and fittings
huurdersbelang = tenant’s improvements
huurdersbelangenverzekering = tenants insurance policy
huurdersorganisatie = tenants’ organisation
huurdersorganisaties = tenants’ organisations
huurderspecifiek = specific to Lessee
Huurdersvoorziening = Tenant’s improvements (see URL!)
Huurdersvoorziening = To be supplied by Lessee.
huurderving = loss of rent
huurfinanciering = lease financing
huurformule = rental plan
huurgenot = quiet enjoyment under a lease
huurgenot = quiet enjoyment under a tenancy agreement
huurhuis = house to let
huurincasso’s = rent collection
huuringangsdatum = Lease Commencement Date
huurjaar = rental year
huurkoop = rent-to-own (oz.)
Huurkoop = Hire-purchase
huurkoop = hire purchase
huurkoop = hire purchase (HP)
huurkoop = lease-purchase contract (US)
huurkoop = rent-to-own (onroerende zaken)
huurkoop = hire purchase
huurkoop financieringsmaatschappij = sales finance company
huurkoopfinanciering = hire purchase financing
huurkosten = rental cost
Huurkosten zorginstelling = Accommodation Charge
huurlasten = rent charges
huurlening = rental loan
huurlijn = leased line
huurling = mercenary
huurman = hired man
huurmateriaal = rental equipment
Huurmoordenaar = Hired killer
Huurmoordenaar = Hatchet man
huurmoordenaar = hitman
"huurmoordenaar, huurdoder" = hitman (a contract killer
"huurmoordenaar, huurdoder" = usually paid by mafia)
huurnota = rent invoice
huurnota's = rent invoices
huuropbrengsten = rental income
huuroptie = lease option
huuroptie = option to lease
huur-optie = lease option
Huur-optie = option to lease
huuropzegging = notice of termination of the Lease
huuropzegging = notice of termination
huurovereenkomst = [see list]
huurovereenkomst = rental agreement
huurovereenkomst = lease
huurovereenkomst = tenancy agreement
huurovereenkomst = "(m.b.t. roerende zaken) rental agreement, hire agreement, lease"
huurovereenkomst = "(van bijv. vergaderruimte) rental agreement, hire agreement"
huurovereenkomst = (vnl. comm. onr. goed) lease
huurovereenkomst = "(vnl. woningen) tenancy agreement, tenancy contract, rental agreement"
huurovereenkomst = Lease Agreement
huurovereenkomst = hire agreement
huurovereenkomst bedrijfsruimte = Lease for office space
HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van ar = LEASE AGREEMENT FOR OFFICE SPACE and other business premises within the m
huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art = lease for office space
huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art = lease for office space and other business premises within the meaning of 
huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art = lease for office space and other business premises within the meaning of 
HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van art = LEASE AGREEMENT FOR OFFICE SPACE and other business premises within the 
HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE = TENANCY AGREEMENT FOR NON-SELF-CONTAINED RESIDENTIAL ACCOMMODATION (‘HU
HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE = TENANCY AGREEMENT FOR NON-SELF-CONTAINED RESIDENTIAL ACCOMMODATION (‘HU
HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE = Tenancy agreement for non-self-contained residential accommodation
Huurovereenkomst Parkeerplaatsen = Parking Space Lease Agreement
Huurovereenkomst Parkeerplaatsen B&M = B&M Parking Space Lease Agreement
Huurovereenkomst Parkeerplaatsen Nordcap = Nordcap Parking Space Lease Agreement
huurovereenkomst voor een jaarkluisje = annual locker rental
Huurovereenkomst winkelruimte = Model Lease Agreement for Retail Space
huurovereenkomsten = rental agreements
huurovereenkomsten = tenancy agreements
huurovereenkomsten = tenancy contracts
huurovereenkomsten = lease/tenancy agreements
huurpenningen = rent
huurperiode = rental period
huurperiode = lease period
huurperiodes = lease periods
huurprijs = cost of hire
Huurprijs = rental price
huurprijs = lease price
huurprijs = rent
huurprijsaanpassing = rent adjustment
"huurprijsaanpassing, aanpassing van de huurprijs, huurprijswijziging" = rent adjustment
Huurprijsindexering = rent indexation
huurprijsstijging = rent increase
huurprijsvermindering = rent reduction
huurprijswijziging = rent adjustment
Huurprijswijziging = Rent adjustment
huurrecht = tenancy law
huurrechtzaken = tenancy law cases
Huurrijtuig = Hackney cab
huurrijtuig = cab
huurruimte = rental area
huurschade = damage to property through letting
huurschade = money owed upon lease termination for rent due and property damage
huursector = rented sector
Huursoldaat = Mercenary
Huursoldaat = Myrimidon
huursubsidie = [individual] housing subsidy
huursubsidie = housing benefit
huursubsidie = rent allowance
huursubsidie = rent rebate
huursubsidie = rent subsidy
Huursubsidie = Rent rebate
huursubsidiemogelijkheden = possible housing subsidies
huurt = "(comm. onr. goed) to lease  , to rent"
huurt = (roerende goederen) to hire
huurt = "(schip, vliegtuig) to charter"
huurt = (woning) to rent
huurtank = rental tank
huurtermijn = [see notes]
huurtermijn = lease term
huurtoeslag = housing benefit
huurtoeslagen = housing allowance
huurtoeslagen = housing benefit
huurtoeslagen = rent supplement
huurtoeslagen = rent surcharge
huurverderving = loss of rent
huurvergoeding = rent allowance
huurvergoeding = rental fee
huurvergoeding = rent payment
huurverhoging = rent increase
huurverhogingdatum = rent increase date
huurverlaging = rent reduction
huurvermindering = rent reduction
huurverplichting = rent
huurverplichting = rental commitment
huurverplichting = rental obligation
huurvoorraad = rental stock
huurvrije periode = rent-free period
huurwaardeforfait = imputed income from home ownership
huurwaardeforfait = notional rental value for owner-occupiers [tax]
huurwaardeforfait = taxable value for owner-occupiers
huurwoning = letting
huurwoning = rented house
huurwoning = rented house / flat
"huurwoningen, sociale (-)" = rented social housing
huwbaar = nubile
huwelijk = marriage
huwelijk = wedding
Huwelijk = Matrimony
huwelijk of geregistreerd partners = marriage or registered partnership
huwelijk of partnerregistratie = marriage or registered partnership
huwelijksaangifte = notification of (intended) marriage
huwelijksaanzoek = offer
Huwelijksaanzoek = Proposal of marriage
Huwelijksaanzoek = Offer of marriage
huwelijksaf(aan)-kondigingen = marriage banns
huwelijksafkondigingen = pubication of the banns
huwelijksakte = marriage certificate
huwelijkscijfer = marriage rate
huwelijksdatum = date of wedding
huwelijkse bijlagen = marriage appendices
huwelijkse staat = marital status
huwelijkse staat = marriage
Huwelijkse voorwaarden = Marriage contract
huwelijksfeest = wedding
huwelijksfeest = wedding anniversary
huwelijksgemeenschap dan wel een gemeenschap van goederen = matrimonial community or community of property
huwelijksgift = dowry
huwelijksinzegening = wedding celebration
huwelijksjubileum = wedding anniversary
huwelijksmakelaar = match-maker
Huwelijkspolitiek = Arranged marriage
huwelijksrecht = matrimonial law
huwelijksreis = honeymoon
huwelijksverjaardag = wedding anniversary
huwelijksvermogensgemeenschap = matrimonial property
Huwelijksweken = Honeymoon
Huwen = Espouse
Huwen = Follow
Huwen = Altar
Huwen = Take up
huwen = become the wife of
huwen buiten gemeenschap van goederen = to marry on equal terms
huwen buiten gemeenschap van goederen = to marry under a marriage settlement
huwen in gemeenschap van goederen = to marry in community of goods (property)
huzarenstukje = spectacular feat
huzarenstukje = quite a feat
HV (hechtingen verwijderen) = suture removal
HV grid = HV grating
HV interface = HV interface
HV part = HV part
HV PART ASSY RF = HV PART ASSY RF
HV Part assy RM = HV Part assy RM
HV parts = HV Parts
HvA = Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS/HvA)
HvA = AUAS
HvA = Hogeschool van Amsterdam (HvA)
HvA = HvA
HvA Academie = AUAS Academy
HvA Certificeringscommissie Docentkwalificaties = AUAS Certification Committee for Lecturer Qualifications
HvA studiegids = AUAS Course Catalogue
hva.nl/opleidingen = http://www.amsterdamuas.com/education/programmes/programmes.html
HvA-abonnement = AUAS parking pass
HvA-abonnementen = AUAS parking passes
HvA-breed = AUAS-wide
HVAC = high voltage alternating current
HVAC = HVAC
HVAC = "heating, ventilation and air conditioning"
HVAC en Sanitair = HVAC and Plumbing
HVAC-aansturing = HVAC-control
HvA-campus = AUAS campus
HvA-campussen = AUAS campuses
HVAC-installatie = HVAC installation
HVAC-installaties = HVAC installations
HvA-gebouw = AUAS building
HvA-kaart = AUAS card
HvA-kaart = AUAS card (HvA-kaart)
HvA-kaart = HvA-kaart
HvA-locatie = AUAS location
HvA-locaties = AUAS locations
HvA-medewerker = AUAS employee
HvA-medewerkers = AUAS employees
HvA-parkeerbeleid = AUAS parking policy
HvA-printtegoed = AUAS print credit balance
HV-bout = preload bolt
H-verstevigingsbalk = H bracing
HvJEU = CJEU
HvJEU = Court of Justice of the European Union (CJEU)
HvJEU = ECJ
HvJEU = European Court of Justice (ECJ)
HVK = (Post graduate education in safety engineering)
HVK = HVK
HVK-monitor = Hand–Foot–Clothes Radiation Monitor
Hvw = Housing Allocation Act (Huisvestingswet: Hvw)
HW = PV
HW = Nuisance Act
HW = HW
HW platform = HW platform
HW&SW = HW/SW
HWA = Rainwater pipe
HW-interface PS2 = HW-interface PS2
HW-interface USB = HW-interface USB
"HW-interface videosignaal, analoog" = "HW-interface video signal, analogue"
"HW-interface videosignaal, digitaal" = HW-interface digital video signal
hx = hx
HxBxD = HxWxD
HxBxD = H×W×D
hxbzk = hex socket-head bolt
hxs = hxs
hxslowcap = hxslowcap
Hyakinthos = Hyacinth
hyalien = (adjective) hyaloid
hyalien = crystal clear
hyalien = hyalin
hyalien = hyaline
hyalien = "(noun) hyalin: a clear, homogeneous, formless material found in the matr"
hyalien kraakbeen = hyaline cartilage
hyalinosis = hyalinosis
hyalinosis = hyalosis
hyalinosis = a common degenerative process in which fatty calcium globules collect wit
hyalinosis = a form of vitreous degeneration in which calcium soaps aggregate in the v
hyalinosis = asteroid hyalinosis
hyalinosis = asteroid hyalosis: Benson's disease
hyalinosis = hyalinization
hyalitis = hyalitis
hyalitis = hyaloiditis
hyaloenchondroma = hyalo- enchondroma
hyaloïdeoretinale degeneratie = Goldmann-Favre syndrome
hyaloïdeoretinale degeneratie = hyalin degeneration
hyaloïdeoretinale degeneratie = hyaloideo-retinal degeneration
hyaloïdeoretinale degeneratie = vitreoretinal degeneration
hyaloplasma = hyaloplasm
hyaloplasma = hyaloplasma
hyaluronidase = Hyalase®
hyaluronidase = hyaluronidase
hyaluronzuur = hyaluronic acid: a natural high-viscosity mucopolysaccharide composed of 
hybride = hybrid
hybride = hybrid hybride
hybride = (adjective) hybrid
hybride (auto/ wagen etc.) = hybrid (car that runs on both fuel and electricity)
Hybride (biologie) = Hybrid
hybride auto = hybrid car
hybride besturingsoverbrenging = Hybrid steering transmission
hybride communicatienetwerk = hybrid communication network
hybride computer = hybrid computer
Hybride configuraties = Hybrid arrangements
Hybride configuraties voor eindblokken = Hybrid end-block arrangements
hybride elektrisch voertuig = hybrid electric vehicle
hybride elektrische aandrijflijn = Hybrid electric power train
Hybride hypotheek = Hybrid mortgage
hybride junctie = hybrid junction
hybride kapitaalinstrumenten = quasi-equity investment instruments
hybride koppeling = hybrid coupling
hybride latex = hybrid latex
hybride machines = hybrid machines
hybride motor = hybrid engine
hybride netwerk = hybrid network
hybride netwerkomgeving = hybrid network environments
Hybride opstelling = Hybrid setup
hybride opstelling = hybrid arrangement
hybride opstelling = hybrid setup
Hybride opstelling met verwarmingsketel = Hybrid setup with central heating boiler
hybride overnamekarakteristiek = hybrid transfer characteristic
hybride plasmide vector = hybrid vector
hybride plasmide vector = chimeric plasmid
hybride plasmide vector = chimeric vector
hybride plasmide vector = hybrid plasmid
hybride slaapstand = hybrid sleep
hybride spoel = hybrid coil
hybride stalen toren = hybrid steel tower
hybride strategie = hybrid strategy
hybride toren = precast concrete tower
hybride vaste schijf = hybrid hard disk
HYBRIDE VERWARMINGSBRON = HYBRID HEATING SOURCE
hybride verwarmingsketel = hybrid boiler
hybride verwarmingssysteem = hybrid heating system
hybride warmtebron = hybrid heat source
hybride warmtebron op basis van = hybrid heat source based on
"hybride, gecombineerd" = hybrid hybride
hybridecel = hybrid cell
hybrides = hybrids
hybridevorming bij elektronen = hybridization of electrons
hybridisatie = "hybridization: in molecular biology, joining two complementary strands of"
hybridisatie = nucleic acid hybridization
hybridisatieprobe = DNA probe
hybridisch = hybrid
hybridisch actief circuit = hybrid active circuit
hybridisch embryo met erfelijke informatie uit verscheidene bronnen = hybrid embryo with various genomes
hybridisch microcircuit = hybrid microcircuit
"hybridisch, hybride-, gehybridiseerd, gekruisd" = hybrid {adj} (consisting of diverse components)
hybridische elektromagnetische golf = hybrid electromagnetic wave
hybridische geïntegreerde schakeling = hybrid integrated circuit: HIC
hybridische schakeling = hybrid circuit
hybridische simulator = mixed-mode simulator
hybridisering = cross-breeding
hybridisering = hybridization
hybridoma-weefselcultuur = hybridoma tissue culture
"hybridoom, het hybridoma" = hybridoma: a hybrid cell resulting from the fusion of a specific antibody
HYCP = HYCP
hydantoin = (NH-CO)2
hydantoinen = hydantoins
"hydatid, de blaaswormkyste" = hydatid
"hydatidose, de hydatidosis" = hydatidosis (a parasitic disease)
hydatidosis = echinococcosis
hydatidosis = hydatidosis: infection caused by tapeworms of the genus echinococcus
hydatidosis = the larval stage is called hydatid or hydatid cyst
hydatidosis van de lever = hepatic echinococcosis
hydatidosis van de lever = alveolar hydatid
hydatidosis van de lever = echinococcosis of the liver
hydatidothorax = hydatid thorax
hydatidotorsie = hydatid torsion
hydr. = hydr.
hydr. = Hydr.
hydr. = hydraulic
Hydr.Cylinder = Hydr.Cylinder
Hydra = Hydra
Hydraat = Hydrate
hydraat {het} = hydrate
hydradatie = adding water
hydradatie = hydration
hydradatie = wetting
Hydradatie = Hydration
hydralazine = hydralazine
hydralazine-syndroom = hydralazine syndrome
hydramnion = hydramnion: an excessive amount of amniotic fluid
hydramnion = hydramnios
hydramnion = polyhydramnios
Hydranten = Hydrants
hydrarthrosis: ophoping van vloeistof in een gewrichtsholte = hydrarthrosis
hydrarthrosis: ophoping van vloeistof in een gewrichtsholte = water on the knee
hydrastis canadensis = goldenseal
hydrastis canadensis = golden seal
hydratatie = hydration
hydratie- = hydrating
hydratiestatus = hydration status
hydraukiek = hydraulic
hydraul. compon. = hydraulic components
Hydraulic = Hydraulic
Hydraulic Cylinder = Hydraulic Cylinder
hydraulica = fluid mechanics
Hydraulica = Hydraulics
hydraulicus = hydraulician
hydrauliek = hydraulics
Hydrauliek = Hydraulic
hydrauliek pomp = hydraulic pump
hydrauliek systeem = hydraulic system
hydrauliek unit = hydraulics unit
hydraulika = hydraulics
hydraulisch = hydraulic
hydraulisch aandrijfsysteem = hydraulic drive
hydraulisch aandrijfsysteem = hydraulic actuator
hydraulisch aangedreven = hydraulically driven
hydraulisch aggregaat = hydraulic power unit
hydraulisch aggregaat = hydraulic unit
hydraulisch beschikbaar elektrisch vermogen van een waterkrachtinstallati = hydraulically available capacity of a hydroelectric installation
hydraulisch circuit = hydraulic circuit
Hydraulisch doorstroomverwarmingselement = Hydraulic instantaneous water heater
Hydraulisch flenzenspreider = Hydraulic flange spreader
hydraulisch gereedschap = hydraulic tools
hydraulisch gereedschap = hydraulic tool
hydraulisch glad = hydraulic smooth
hydraulisch laagtem- peratuur circuit = "hydraulic, low temperature circuit"
hydraulisch laagtemperatuur circuit = hydraulic low temperature circuit
hydraulisch of pneumatisch = hydraulic or pneumatic
hydraulisch remsysteem met energieopslag = Hydraulic braking system with stored energy
hydraulisch remsysteem met energieopslag = Hydraulic braking equipment with stored energy
hydraulisch ruw = hydraulic rough
hydraulisch schakelmechanisme = hydraulic gear-change system
hydraulisch schema = hydraulic diagram
hydraulisch systeem = hydraulic system
hydraulisch ventiel = hydraulic valve
Hydraulische = Hydraulic
Hydraulische aandrijfeenheid = Hydraulic drive unit
Hydraulische aansluitdelen = Hydraulic connecting part
Hydraulische accu = Hydraulic accumulator
Hydraulische accu’s = Hydraulic accumulators
hydraulische aggregaat = hydraulic power unit
HYDRAULISCHE AGGREGATEN = HYDRAULIC POWER UNITS
Hydraulische bediening = Hydraulic operation
hydraulische besturing = liquid-pressure control
Hydraulische cilinder = Actuator
Hydraulische cilinder = Srew jack
hydraulische cilinder = elevating cylinder
hydraulische cilinder = hydraulic cylinder
hydraulische cilinders = hydraulic cylinders
Hydraulische componenten = hydraulic components
hydraulische darmen = hydraulic tubes
hydraulische dentrale = hydraulic power unit
hydraulische en elektrische schakelingen en systemen = hydraulic and electrical circuits and systems
hydraulische en pneumatische aandrijving = fluid power drive
hydraulische energie = hydraulic power
hydraulische energie = hydraulic energy
hydraulische gelijkvormigheid = hydraulic similarity
Hydraulische generatoren = Hydraulic power packs
Hydraulische Guillotineschaar = Hydraulic Guillotine shears
hydraulische hamer = hydraulic hammer
hydraulische hefarm = hydraulic lifting arm
Hydraulische hefplatforms = Hydraulic-platforms hoists
hydraulische heimachines = hydraulic pile drivers
Hydraulische installaties = Hydraulic installations
hydraulische installaties-fabriek = Hydraulic systems industry
Hydraulische kipwagens = Dumper trucks
Hydraulische klepaandrijvingen = Hydraulic valve actuators
hydraulische klepstoter = hydraulic tappet
hydraulische koelventilatormotor = cooling fan hydraulic motor
hydraulische koppeling = hydraulic clutch
hydraulische kortsluiting = hydraulic bypass
hydraulische kracht = hydraulic force
Hydraulische krachtmachines = Hydraulic power engines
hydraulische krik = hydraulic jack
Hydraulische krikken = Hydraulic jacks
hydraulische leiding = hydraulic pipe
hydraulische leiding = hydraulic line
hydraulische leidingen = hydraulic pipes
Hydraulische lichtmastaggregraat = Hydraulic lighting mast aggregate
hydraulische machine = hydraulic machinery
hydraulische machine = hydraulic machine
Hydraulische moerensplijters = Hydraulic nut splitter
hydraulische momentsleutel = hydraulic torque wrench
hydraulische motor Aquaclime-unit = Aquaclime-unit hydraulic motor
Hydraulische motoren = Hydraulic power motors
hydraulische motoren = hydraulic engines and motors
Hydraulische of pneumatische cilinders = Hydraulic or pneumatic cylinders
Hydraulische of pneumatische krachtwerktuigen en motoren = Hydraulic or pneumatic power engines and motors
hydraulische olie = hydraulic oil
hydraulische oliën = hydraulic oils
Hydraulische opstelling = Hydraulic setup
hydraulische pers = hydrostatic press
hydraulische pers = hyrlraulic press
hydraulische pers = hydraulic press
Hydraulische persen = Hydraulic presses
Hydraulische perskop = Hydraulic compression head
Hydraulische perskop met aggregaat = Hydraulic compression head with aggregate
hydraulische persunit = hydraulic press unit.
hydraulische platformen = hydraulic platforms
hydraulische pomp = hydraulic pump
Hydraulische ponscilinder met handpomp = Hydraulic punch cylinder with hand pump
Hydraulische ponscilinder met voetpomp = Hydraulic punch cylinder with foot pump
Hydraulische principeschema = Hydraulic schematic diagram
hydraulische rem = hydraulic brake
hydraulische remmen = hydraulic brakes
hydraulische schaar = hydraulic cutters
hydraulische schakelbediening = hydraulic gear shift
hydraulische schema's = hydraulic diagrams
Hydraulische slang = Hydraulic hose
hydraulische slang = hydraulic hose
Hydraulische snijkop = Hydraulic cutter head
Hydraulische snijkop met elektrische pomp = Hydraulic cutter head with electrical pump
Hydraulische snijkop met voetpomp = Hydraulic cutter head with foot pump
Hydraulische steenknipper = Hydraulic stone cutter
hydraulische stempel = hydraulic jack
Hydraulische stoepsteentang = Hydraulic curbstone tong
hydraulische straal = hydraulic radius
hydraulische straal = hydraulic mean depth
hydraulische systemen = hydraulic systems
hydraulische telescopische kranen = hydraulic telescopic booms
Hydraulische uitrusting = Hydraulic equipment
Hydraulische universele kop = Hydraulic universal head
hydraulische veiligheid = hydraulic safety device
hydraulische vijzel = hydraulic jack
hydraulische vloeistof = hydraulic fluid
hydraulische vloeistoffen = hydraulic fluids
Hydraulische voetpomp = Hydraulic foot pump
hydraulische vormgeving = hydraulic performance
Hydrazine = Hydrazine
hydrazine = hydrazine: an extremely irritant and corrosive hygroscopic liquid used as
hydrazone = hydrazone
Hydriden = Hydrides
"Hydro(geo)logie, Kwartairgeologie en Laaglandgenese" = "Hydrology, Hydrogeology, Quaternary Geology and Lowland Genesis"
hydroa = hydroa vacciniforme
hydroa = "hydroa: vesicular, bullous eruption that occurs in summertime during chil"
hydro-akoestisch = hydroacoustic
hydro-alcoholisch = hydroalcoholic
hydroappendix = hydro-appendix
hydrobehandeld = hydrotreated
hydrobehandeling = hydrotreating
Hydrobenzofuraan (totaal) = Hydrobenzofuran (total)
hydrobiologie = hydrobiology
hydrobromide = hydrobromide: a compound of hydrobromic acid with a base
hydrocefaal = hydrocephalic
hydrocefaal = hydrocephaloid
Hydrocefalus = Water on the brain
hydrocele = "hydrocele: an accumulation of serous fluid in a cavity, as in the scrotum"
hydrocele vaginalis = symptomatic hydrocele
hydrocele vaginalis = vaginal hydrocele
hydrocentrale = hydro-electric power station
hydrocephalus = hydrocephalus
hydrocephalus = water on the brain
hydrocephalus acutus = severe hydrocephalus
"hydrocephalus chronicus, hydrocephalus infantilis, hydrocephalus congenit" = chronic hydrocephalus
hydrocephalus communicans = communicating hydrocephalus
hydrocephalus communicans = internal hydrocephalus
hydrocephalus communicans = obstructive hydrocephalus
hydrocephalus concomitans = concomitant hydrocephalus
hydrocephalus internus = cystic brain
hydrocephalus internus = hydranencephaly
Hydrochinon = Hydroquinone
"hydrochloride, chloorhydraat" = hydrochloride
hydrochlorothiazide = hydrochlorothiazide: a diuretic
hydrocodon = C18H21NO3
hydrocortison = hydrocortisone
hydrocortison = C21H30O5
hydrocortisonaceponaat = hydrocortisone aceponate
hydrocortisonbutepraat = hydrocortisone buteprate
hydrocortisonbutyraat = hydrocortisone butyrate
hydrocultuur = hydroculture
Hydrocyclonen = Hydrocyclone machinery
hydrocycloon = hydrocyclone
hydrodynamica = hydrodynamics
Hydrodynamica = Fluid dynamics
hydrodynamisch = hydrodynamic
Hydrodynamische smering = HL Hydrodyn. Lubr.
hydro-elektrisch = hydroelectric
Hydro-elektrisch aangedreven = Hydro-electric power
hydro-elektrische centrale = hydro-electric power station
hydro-elektrische energie = hydroelectric power
hydro-elektrische inrichting = hydroelectric development
hydro-elektrolytisch evenwicht = equilibrium of the water-electrolyte metabolism
hydro-elektrolytisch evenwicht = water- electrolyte balance
Hydrofiel = Hydrophilic
hydrofiel = hydrophilous
hydrofiel = hydrophilic (water-soluble)
hydrofiel = hydrophilic
hydrofiel deel = hydrophilic moiety
hydrofiel polymeer = hydrophilic polymer
hydrofiele behandeling = hydrophilic treatment
Hydrofiele cellulosepolymeren = Hydrophilic cellulose polymers
hydrofiele deklaag = hydrophilic coating
hydrofiele en hydrofobe moleculen = hydrophilic and hydrophobic molecules
hydrofiele matrixsystemen = hydrophilic matrix systems
hydrofiele niet-ionische fabricagetechniek = hydrophilic non-ionic manufacturing technique
hydrofiet = hydrophyte
hydrofiliciteit = hydrophilicity
hydrofiliciteiten = hydrophilicities
hydrofilie = hydrophilicities
hydroflumethiazide = hydroflumethiazide: a thiazide diuretic similar to hydrochlorothiazide
hydrofluorocarbon = hydrofluorocarbon
hydrofobe = hydrophobic
hydrofobe additieven = hydrophobic additives
hydrofobe deel = hydrophobic moiety
hydrofoob = hydrophobic
Hydrofoob = Hydrophobic
hydrofoob = hydrophobic (water insoluble)
hydrofoob gedeelte = hydrophobic moiety
hydrofoor = hydrophore (A tank used to provide water pressure.)
hydrofoor = pressure water installation (GWIT)
hydrofoor = pressure water plant (GWIT)
hydrofoor = fire hydrant booster
hydrofoorinstallatie = fire hydrant booster installation
hydrofoorpomp = hydrophore pump
hydrofyleren = hydrophilicisation
hydrofyt = moisture-loving-plant
hydrogeenazide = HN3 hydrazoic acid
hydrogeenazide = hydrogen azide
hydrogel = hydrogel
hydrogenase = hydrogenase
hydrogenering = hydrogenation
hydrogeologie = hydrogeology
hydrografie = hydrography
hydrografisch bekken = hydrographic basin
hydrografisch netwerk = hydrographic network
Hydrografisch onderzoek = Hydrographic surveying services
Hydrografische diensten = Hydrographic services
hydroliseren = to hydrolyze
Hydrologie = Hydrology
hydrologische ramp = hydrologic disaster
hydrologische stroming = hydrologic flow
hydroloog = hydrographer
hydrolyse = adding water to split a compound
hydrolyse = hydrolysis
Hydrolyse = Hydrolysis(niet:Hydrolyse)
hydrolyseerbare = hydrolysable
hydrolyseerbare tannine = hydrolysable tannin
hydrolyseerbare tannine of bron daarvan = hydrolysable tannin or source thereof
hydrolyseerbare tannine of bron van hydrolyseerbare tannine = hydrolysable tannin or source of hydrolysable tannin
hydrolyseerbare tannine of een bron van hydrolyseerbare tannine = hydrolysable tannin or a source of hydrolysable tannin
hydrolyseerbare tanninen = hydrolysable tannins
hydrolyseerbare tannine-oligomeren = hydrolysable tannin oligomers
hydrolyseerbare tannines = hydrolysable tannins
Hydrolyseerbare tannines = Hydrolysable tannins
hydrolyseert = hydrolyses
hydrolyseren = hydrolysis
hydrolyseren = hydrolyze
Hydrolytisch = Hydrolytic
hydromechanica = hydromechanics
hydrometeorologie = hydrometeorology
hydrometer = hydrometer
Hydrometereologische diensten = Hydrometeorology services
Hydrometers = Hydrometers
hydrometrie = hydrometry
hydrometrie = hydrometry: measuring the flow of water
hydromorfologie = hydromorphology
hydromorfologisch = hydromorphological
hydromorfon = Dilaudid
hydromotoren = hydraulic motors
hydroncus = hydroncus
hydronephrosis = nephrohydrosis
hydroneutraal = hydroneutral
Hydroneutrale = Hydroneutral
"hydroparesis, de hydroparese" = hydroparesis
hydroperoxide = hydroperoxide
hydrophallus = hydrophallus
hydrophthalmus = buphthalmia
hydrophthalmus = hydrophthalmia
hydrophthalmus = hydrophthalmos
hydropneumatische niveaugeregelde ophanging = hydropneumatic self-leveling suspension
hydropneumatische wielophanging = hydro pneumatic suspension
hydrops = edema
hydrops = hydrops: distension of a hollow organ with fluid
hydrops cystidis felleae = hydrops vesicae felleae
hydrops hypostrophus = intermittent  hydrops
hydrops universalis foetalis = fetal hydrops
hydrops universalis foetalis = Schriddes' disease
hydrops vesicae felleae = hydrops vesicae felleae
hydrorrhoea gravidarum = hydrorrhoea gravidarum: a discharge of watery fluid from the vagina durin
"hydrosalpinx, het hydrops tubae, het sactosalpinx serosa" = hydrosalpinx
hydrosfeer = hydrosphere
Hydrosfeer = Hydrosphera
"hydrosfeer (zoetwater, zeewater)" = "hydrosphere (freshwater, marine water, waters)"
hydrostatica = hydrostatics
Hydrostatica = Hydrostatic
hydrostatisch = hydrostatic
hydrostatisch aangedreven = hydrostatically driven
hydrostatische = hydrostatic
hydrostatische druk = hydrostatlc pressure
hydrostatische paradox = hydrostatic paradox
hydrosylaat = hydrosylate
hydrotechniek = hydrotechnics
hydrotherapie = hydrotherapy
hydrotherapie = hydrokinesitherapy
"hydrothermal, hydrothermisch" = hydrothermal: pertaining to hot water
hydrothermische energie = hydrothermal energy
hydrothorax = pleurisy
Hydrothorax = Hydrothorax
hydrotis = hydrotis
hydrotreating = hydrotreating
hydrotropie = hydrotropy
hydrotropisch = causing hydrotropy
hydrotropisch = hydrotropic
hydrotubatie = hydrotubation: injecting liquid medication through the cervix into the ut
Hydro-verstrengeld = Hydroentangled
Hydro-verstrengeld non-woven = Hydroentangled nonwoven
hydro-verstrengeld weefsel = hydroentangled fabric
Hydro-verstrengelen = Hydroentangling
Hydro-verstrengeling = Hydroentangling
hydro-verstrengelingsproces = hydroentanglement process
Hydroxiden als anorganische basische chemicaliën = Hydroxides as basic inorganic chemicals
Hydroxiden voor verf en pigmenten = Hydroxides for dyes and pigments
hydroxidopamine = hydroxydopamine
hydroxiproline = hydroxyproline
hydroxisteroiddehydrogenase = HSD
hydroxisteroiddehydrogenase = hydroxysteroid dehydrogenase: an enzyme of the oxidoreductase class
hydroxitryptofan = 5-HTP
hydroxitryptofan = 5-hydroxytryptophan: a precursor of serotonin
hydroxitryptofan = hydroxytryptophan
hydroxocobalamine = hydroxocobalamin: a B12 vitamin
hydroxy- en carboxy-functioneel = hydroxy and carboxy functional
hydroxy- en carboxy-functionele = hydroxy and carboxy-functional
hydroxy- en carboxy-functionele monomeren = hydroxy and carboxy-functional monomers
hydroxy- en/of carboxyl-functioneel = hydroxy and/or carboxyl-functional
hydroxy- of carboxy-functioneel = hydroxy or carboxy-functional
hydroxy- of carboxy-functionele = hydroxy or carboxy-functional
hydroxy- of carboxy-functionele polymeren = hydroxy or carboxy functional polymers
hydroxyalkyl = hydroxyalkyl
hydroxyamfetamine = P- hydroxyamphetamine: an amphetamine metabolite with sympathomimetic ef
hydroxybensozuur = hydroxybenzoic acid: a crystalline derivative of benzoic acid
hydroxybutylzuur = oxybutyric acid
hydroxy-chinolinen = quinolinols
hydroxychloroquine = hydroxychloroquine
hydroxycholesterol = hydroxycholesterol
hydroxycorticosteroiden = hydroxycorticosteroids
hydroxydionnatriumsuccinaat = hydroxydione sodium succinate
hydroxyeicosatetraenoicshe zuren = hydroxyeicosatetraenoic acids
hydroxyestronen = hydroxyestrones: metabolites of estrone & other estrogens
hydroxyethyl = hydroxyethyl
Hydroxyethylacrylaat = Hydroxyethylacrylate
hydroxyethylcellulose = HEC: hydroxyethyl cellulose
hydroxyethylcellulose = hydroxyethyl cellulose
hydroxyethylmethacrylaat = HEMA
hydroxyethylmethacrylaat = hydroxyethyl methacrylate
hydroxyethylrutoside = hydroxyethylrutoside: a peripheral circulation stimulant
hydroxyethylsalicylaat = hydroxyethyl salicylate
hydroxyfunctioneel = hydroxy-functional
hydroxyfunctioneel latex = hydroxy-functional latex
hydroxyfunctioneel polymeer = hydroxy-functional polymer
hydroxyfunctionele = hydroxy-functional
hydroxyfunctionele latex = hydroxy-functional latex
hydroxyfunctionele polydieenpolymeren = hydroxy-functional polydiene polymers
Hydroxyfunctionele polymeren = Hydroxy-functional polymers
hydroxy-indolacetaat-urinezuur = hydroxyindoleacetic acid
hydroxykaneelzuur = coumaric acid
hydroxyl = HO
hydroxyl bevattende = hydroxyl-containing
hydroxyl bevattende polycaprolactonen = hydroxyl-containing polycaprolactones
hydroxyl ethyl acrylaat = hydroxyl ethyl acrylate
hydroxylamine = hydroxylamine
hydroxylaminehydrochloride = hydroxylamine hydrochloride
hydroxylaminehydrochloride = NH2OH · HCl
hydroxylapatit = durapatite: a mineral component of bones & teeth
hydroxylapatit = hydroxyapatite
hydroxylatie = hydroxylation
Hydroxylethyl = Hydroxylethyl
hydroxyl-functioneel = hydroxyl- functional
hydroxyl-functioneel = hydroxyl-functional
hydroxyl-functioneel polyorganosiloxaan = hydroxyl- functional polyorganosiloxane
hydroxyl-functioneel polyorganosiloxaan = hydroxyl-functional polyorga- nosiloxane
hydroxyl-functionele latex = hydroxyl-functional latex
hydroxylgetal = hydroxyl value
Hydroxylgroep = Hydroxide
hydroxylgroep = hydroxyl group
hydroxylgroepen = hydroxyl groups
hydroxylionen = hydroxyl ions
hydroxylradicaal = free hydroxyl radical
hydroxylradicaal = hidroxyl radical
hydroxylysine = "2,6-diamino-5-hydroxy-hexanoic acid"
hydroxymethylbilane-synthase = hydroxymethylbilane synthase
hydroxymethylbilane-synthase = porphobilinogen ammonia-lyase
hydroxymethylbilane-synthase = porphobilinogen deaminase
hydroxymethylbilane-synthase = uroporphyrinogen i synthase
hydroxymethylcytosine = HMC
hydroxymethylglutaryl-CoA = HMG-CoA
hydroxymethylglutaryl-CoA = hydroxymethylglutaryl-CoA
Hydroxymethylpentanon = Hydroxymethylpentanone
hydroxypregnenolon = hydroxypregnenolone
hydroxyprogesteron = hydroxyprogesterone
hydroxypropiofenone = hydroxypropiophenone
hydroxypropylcellulose = hydroxypropyl cellulose
hydroxypropyldizetmeelfosfaat = hydroxypropyl-di-starchphosphate
hydroxypropyldizetmeelglycerol = hydroxypropyl-di-starchglycerol
hydroxypropylmethylcellulose = hydroxypropylmethyl cellulose
hydroxypropylmethylcellulose = hydroxypropyl methylcellulose
hydroxypropylmethylcelluloseftalaat = hydroxypropyl methylcellulose phthalate
hydroxypropylzetmeel = hydroxypropylstarch
hydroxysteroiden = hydroxysteroids: steroids in which one or more hydroxy groups have been s
hydroxytestosteronen = hydroxytestosterones
hydroxytryptofol = hydroxytryptophol
hydroxytryptophol = hydroxytryptophol
hydroxytryptophol = 5-hydroxy-indole-3-ethanol
hydroxytyramine = hydroxytyramine
hydroxyureum = Droxia®
hydroxyzuur = hydroxy acid
hydroxyzuur = oxyacid
hyena = hyaena
hyena = hyena
Hyena's = Hyena
Hygiëne = Hygiene
hygiëne- en veiligheidseisen = hygiene and safety requirements
hygiëne en voedselveiligheid = hygiene and food safety
hygiëne papier binnenmaat = hygiene paper ID (inside dimension)
hygiëne voorschriften = hygiene regulations
"hygiëne, veiligheid, verzuim en gedrag" = "hygiene, safety, absenteeism and behaviour"
Hygiene+ filter / Antibacterieel filter = Microban feature
hygiëneaudit = hygiene audit
hygiënebak = sanitary bin
hygiënebakken = sanitary bins
Hygiënecode Horeca = Hygiene Code for the Hotel & Catering Sector (Hygiënecode voor de Horeca
Hygiënediensten = Hygiene services
hygiëne-divisie = Hygiene Division
hygiëne-eisen = hygiene requirements
Hygienefilter = Hygienic filter
hygiënehoes = hygiene cover
hygiëneinspecties = hygiene inspections
hygiëneonderwijs = health education
hygiëneopleiding = hygiene training
hygiënepapier = hygienic paper
hygiënepraktijken = hygiene practice
hygiëneregels = hygiene rules
Hygiënereglement = 'Hygiënereglement' (Hygiene Regulations)
hygiëneronde = hygiene rounds
hygiënesas = hygienic anteroom
hygiënevoorschriften = hygiene regulations
hygienisatie-unit = hygienisation unit
hygiënisch = hygienic
hygiënisch afgedekte vuilstortplaats = sanitary landfill
Hygiënisch Bouwconcept = Hygienic Building Concept (Hygiënisch Bouwconcept)
Hygiënisch Bouwen = Hygienic Construction
Hygiënisch ontworpen = Hygienic design
hygiënisch papier = hygienic paper
hygiënische = hygienic
hygiënische artikelen voor vrouwen = hygienic articles for women
hygiënische artikelen voor vrouwen = items for female personal hygiene
"hygiënische artikelen voor vrouwen, te weten maandverband, inlegkruisjes" = "hygienic articles for women, namely sanitary towels, panty liners, tampon"
hygiënische bouwconcepten = Hygienic Building Concepts
Hygiënische ontwerpprincipes voor de Food industrie = Hygiene design principles for the food industry (‘Hygiene design princi
hygiënische papierwaren = hygienic paper products
hygiënische preparaten = sanitary preparations
hygiënische preparaten voor geneeskundige doeleinden en voor de intieme = sanitary preparations for medicine and personal hygiene
hygiënische producten = sanitary products
hygiënische producten = preparations for health care
hygiënische producten en substanties = sanitary preparations and substances
hygiënische toepassingen = hygienic applications
hygiënist = hygienist
hygiënogram = hygienogram
hygrische beweging = hygric movement
hygroma = cystic hygroma
hygroma = cystic lymphangioma: a cystic growth originating from lymphatic tissue
hygroma = hydroma
hygroma = hygroma
hygromatosis rheumatica = hygromatosis rheumatica
hygrometer = hygrometer
Hygrometer voor sauna = Hygrometer for sauna
Hygrometers = Hygrometers
hygrometrie = hygrometry
Hygroscopisch = Hygroscopic
hygroscopisch = hygroscopic: absorbing moisture (from the air)
hygroscopisch = hygroscopic
hygrostaat = humidistat
hygrostaat = humidity sensor
hygrostaat = hygrostat
Hygrostaat voor kast/lessenaar = Hygrostat for enclosure
hygrothermische = hygrothermal
hygroweerstand = hygristor
hylomorfisme = hylomorphic composite
Hylotrupes bajulus = house longhorn beetle
Hylotrupes bajulus = Hylotrupes bajulus
Hylotrupes bajulus = old-house borer
hymen fimbriatus = fimbriate hymen
hymen lobatus = lobate hymen
"hymenal atresia, de imperforate hymen, de hymenatresie" = hymenal atresia
"hymenal atresia, de imperforate hymen, de hymenatresie" = imperforate hymen: a hymen that is completely closed so that menstrual bl
Hymenoptera = Hymenoptera
hymne = hymn
Hymne = Queen
hymne = anthem
Hymne = King
hyoscyamine = C17H23NO3 hyoscyamine: an anticholinergic alkaloid used to treat excess 
Hyper nier = Hyper kidney
hyperaciditeit van de maag = gastric hyperacidity
hyperaciditeit van de maag = hyperchlorhydria
hyperacousie = extreme auditory acuity
hyperacousie = hyperacusia
hyperacousie = hyperacusis
hyperacousie = loudness recruitment
hyperactiviteit = hyperactivity
hyperadrenalisme = hyperadrenalism
hyperadrenalisme = hyperadrenocorticalism: a glandular disorder caused by excessive ACTH
hyperaemia activa = active hyperemia
hyperaemia activa = arterial hyperemia
hyperaemia nervosa = neurogenic hyperemia
hyperaemia venosa = venous hyperemia
hyperaemia venosa = passive hyperemia
Hyperaldosteronisme = Hyperaldosteronism
hyperaldosteronisme = Conn's disease
hyperaldosteronisme = Conn's syndrome
hyperaldosteronisme = hyperaldosteronism
hyperaldosteronisme = primary aldosteronism
"hyperaldosteronisme, aldosteronisme" = hyperaldosteronism (condition in which too much aldosterone is produced)
hyperalgesie = excessive sensitivity to pain
hyperalgesie = hyperalgesia
hyperalgesie = hyperalgia
Hyperalgesie = Hyperalgesia
hyperamino-acidemie = hyperamino-acidemia
hyperamylasemie = hyperamylasemia: abnormally high levels of amylases in the serum
hyperautomatisering = hyperautomation
Hyperbaar = Hyperbaric
hyperbare = hyperbaric
hyperbare oxygenatie = HOT hyperbaric medicine
hyperbare oxygenatie = hyperbaric oxygenation
hyperbare zuurstof = hyperbaric oxygen
Hyperbare zuurstof therapie = Hyperbaric oxygen therapy
hyperbare zuurstoftherapie = hyperbaric oxygen therapy
Hyperbarische kamers = Hyperbaric chambers
hyperbètalipoproteinemie: de familiale hypercholesterolemie = hyperlipoproteinemia
hyperbètalipoproteinemie: de familiale hypercholesterolemie = familial hypercholesterolemia
hyperbètalipoproteinemie: de familiale hypercholesterolemie = hyperbetalipoproteinemia: elevated concentration of beta-lipoproteins in 
hyperbilirubinaemia = hyperbilirubinemia: excessive amounts of bilirubin in the blood
hyperbolen = hyperbole
hyperbolisch = hyperbolic
hyperbolische versie van de Yule-verdeling = Yule's hyperbolic distribution
Hyperbool = Hyperbole
hyperbool = hyperbole: extravagant exaggeration
Hyperbool = Hyperbola
hypercalcaemiesyndroom = hypercalcemia syndrome
hypercalcemie = hypercalcaemia
hypercalcemie = hypercalcemia
hypercapnie = excess of carbon dioxide in the blood
hypercapnie = having too much CO₂ in the blood
hypercapnie = hypercapnia
hypercapnie = hypercarbia
Hypercapnie = Hypercapnia
hypercapnisch = hypercapnic
hypercapnische coma = hypercapnic coma
hypercaptatie = hypercaptation
Hypercard = Hypercard
hypercatabolisch = hypercatabolic
hypercatabolisme = hypercatabolism
hypercementosis = (dental term) hypercementosis: excessive formation of cementum at the ro
hyperchloremische acidose = hyperchloremic acidosis
hypercholesterolemie = hypercholesterolemia
hyperchylie = hyperchylia: excessive secretion of gastric juice
hypercreatinemie = hypercreatinemia
hypercreatinemie = hypercreatininemia
hypercritisch = hypercritical
hyperemesis = excessive vomiting
hyperemesis = hyperemesis
hyperemesis gravidarum = morning sickness
hyperemesis gravidarum = emesis gravidarum
hyperemesis gravidarum = episodic vomiting
hyperemesis gravidarum = hyperemesis gravidarum
hyperemie = excess of blood in a body part
hyperemie = hyperemia
Hyperemie = Hyperaemia
hypereosinophilie = idiopathic hypereosinophilic syndrome
hyperesthesie = hyperesthesia
hyperesthesie = hypersensitivity
hyperesthesie = increased sensitivity to stimulation
Hyperesthesie = Hyperaesthesia
hyperexponentiële verdeling = hyperexponential distribution
hyperfiltratie = hyperfiltration
hyperflexie = hyperflexion: flexion of a limb beyond its normal limit
hyperflexie = superflexion
hyperflexie van de knie = hyperflexion of the knee
hyperfunctie = hyperfunction
hypergenitalisme: een overmatige ontwikkeling van de geslachtsdelen = hypergenitalism
hypergenitalisme: een overmatige ontwikkeling van de geslachtsdelen = hypergonadism
HYPERGEO.VERD = HYPGEOMDIST
hypergeometrische verdeling = hypergeometric distribution
hypergeometrische verdeling = hypergeometric distribution (probability distribution)
hyperglobulia = polycythemia
"hyperglycemische, hyperosmolaire, niet-ketotische coma" = hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma
hyperglycinemie = hyperglycinemia
hyperglykemie = having an excessive amount of glucose circulating in the blood plasma
hyperglykemie = high blood sugar levels
hyperglykemie = hyperglycemia
Hyperglykemie = Hyperglycaemia
hyperglykemisch = hyperglycemic
hypergraviteit = high gravity
hypergraviteit = hypergravity
hypergraviteit = increased gravity
hyperhidrose van het gelaat = "facial hyperhidrosis, sweaty face"
hyperhidrosis = excessive sweating disorder
hyperhidrosis = hyperhidrosis
hyperhidrosis = profuse perspiration
hyperimmunoglobuline = hyperimmunoglobulin
hyperimmunoglobulinemie = hyperimmunoglobulinemia
hyperimmunoglobulinemie = hypergammaglobulinemia
hyperimmunoglobulinemie E-syndroom = hyper-IgE syndrome
hyperimmunoglobulinemie E-syndroom = Buckley's syndrome
hyperimmunoglobulinemie E-syndroom = hyperimmunoglobulinemia E syndrome
hyperimmunoglobulinemie E-syndroom = Job's syndrome
hyperimmuunserum = antiserum
hyperimmuunziekte = hyperimmune disease
Hyperinflatie = Hyperinflation
hyperinflatoire economie = hyperinflationary economy
hyperinflatoire economie = net profit
hyperinsulinaemia = hyperinsulinism
hyperinsulinaemia = hyperinsulinemia
hyperinsulinemische euglycemische clamp = glucose clamp technique
Hyperion (maan) = Hyperion (moon)
Hyperion (mythologie) = Hyperion (mythology)
"hyperkaliëmie, te hoge kaliumspiegel in het bloed" = hyperkalemia
"hyperkaliëmie, te hoge kaliumspiegel in het bloed" = excessive potassium in the blood
hyperkaliurie: het abnormaal hoog kaliumgehalte van de urine = hyperkaliuresis
hyperkaliurie: het abnormaal hoog kaliumgehalte van de urine = hyperkaliuria
hyperkanaal = hyperchannel
Hyperkeratose = Hyperkeratosis
hyperkeratose = keratin skin
hyperkeratosis diffusa foetalis = ichthyosis congenita: ichthyosis congenita neonatorum: a generalized icht
hyperkeratotisch = hyperkeratotic
hyperkinesie = hyperactivity
hyperkinesie = hyperkinesia
hyperkinesie = hyperkinesis
hyperkinesie = manic reactions
hyperkinesie = uncontrolled reactions
Hyperkinesie = Hyperkinesia
hyperkinetisch = hyperkinetic
hyperkolom = hypercolumn
hyperkubus = hypercube
hyperlink = hyperlink
Hyperlink = Hypertext link
hyperlinkadres = hyperlink address
hyperlinkbasis = hyperlink base
hyperlinks = hyperlinks
hyperlinkveld = hyperlink field
hyperlipidemie = hyperlipidemia: an excess of lipids in the blood
hyperlipidemie = lipacidemia
hyperlipidemie = hyperlipidemia
hyperlipidemie = hyperlipoidemia: having an elevated triglyceride concentration in the blo
hyperlipidemie = hyperlipoproteinemia
Hyperlipidemie = Hyperlipidaemia
hyperlipidemisch = lipidemic
hyperlipoproteïnemie type V = hyperlipoproteinemia type V: a severe familial adult-onset hypertriglycer
hyperlipoproteïnemie type V = mixed hyperlipemia
hypermagnesemie = hypermagnesemia: having excess magnesium in the blood serum
hypermarkt = shopping centre
Hypermarkt = Hypermarket
hypermedia = hypermedia
hypermetrie = hypermetria: a cerebellar dysfunction in which voluntary muscular movemen
hypermetroop = hyperopic
hypermnesie = hypermnesia
hypermobiliteit (in een gewricht) = hypermobility: an exaggerated range of movement of which a joint is capab
hypermobiliteit (in een gewricht) = looseness in a joint
hypermodern = state-of-the-art
hypermodern distributiecentrum = state-of-the-art distribution centre
hypermotiliteit = hypermotility
hypermotiliteit = hyperperistalsis: excessive motility of the gastrointestinal tract
hypernatraemie = hypernatremia: an abnormally high concentration of sodium in the blood
hypernatremische dehydratatie = hypernatremic syndrome
hypernatremische dehydratatie = salt edema
hypernormale dispersie = hypernormal dispersion
hypernormality = hypernormality
hyperoniem = broader term
hyperorthocytosis = hyperorthocytosis
hyperosmolair = hyperosmolar
hyperosmolariteit = hyperosmolarity: having a bodily fluid with an abnormally high osmolarity
hyperostose = abnormal bone thickening: exostosis or hypertrophy of bone tissue
hyperostose = bone hypertrophy
hyperostose = hyperostosis
Hyperostose = Hyperostosis
hyperoxalemie = hyperoxalemia
hyperoxalurie = oxaluria
hyperparathyroidisme = hyperparathyroidism: an excess of parathyroid hormone in the body resulti
hyperpathie = hyperpathia: excessive reaction to mildly painful stimuli
hyperpathie veroorzaakt door koude = cold-induced hyperpathia
hyperpathie veroorzaakt door koude = hypercryalgia
hyperphagia = hyperphagia: eating too much
hyperpigmentatie = hyperpigmentation
hyperpituïtarisme = hyperpituitarism: overactivity of the anterior lobe of the pituitary glan
hyperplasia endometrii = endometrial hyperplasia
hyperplasie = an abnormal or unusual increase in the number of normal cells in tissue
hyperplasie = hyperplasia
Hyperplasie = Hyperplasia
hyperplasie van de tandvlees = gingival hyperplasia
hyperplastisch = hyperplastic: pertaining to hyperplasia
hyper-Poisson-verdeling = hyper-Poisson distribution
hyperprolactinemie = hyperprolactinemia: increased levels of prolactin in the blood
hyperpyretisch = hyperpyretic: relating to hyperpyrexia
Hyperpyrexie = Hyperpyrexia
"hyperpyrexie, de hyperpyrexia" = extreme fever
"hyperpyrexie, de hyperpyrexia" = hyperpyrexia
hyperreflexie = hyperreflexia
hypersecretie = excessive secretion
hypersecretie = hypersecretion
hypersegmentatie = hypersegmentation
Hypersensitiviteit = Hypersensitivity
hypersensitiviteit = hypersensitivity
hypersensitiviteit = over-sensitivity
hypersensitiviteit van de tanden = dentin hypersensitivity
hypersensitiviteit van de tanden = dentinal esthesia
hypersensitiviteitsreactie = a hypersensitivity reaction
hypersexualiteit = hypersexuality
hypersferische normale verdeling = hyper-spherical normal distribution
hypersignal = hypersignal
hypersplenisme = hypersplenism: splenomegaly with a reduction in the number of circulating
hyperstatisch = hyperstatic
hypersteatosis = hypersteatosis
hypersthenurie = hypersthenuria: excretion of urine of unusually high concentration of sol
hyperstimulatie = hyperstimulation
hyperstimulatie = over-stimulation
Hyperstimulatie = Hyperstimulation
Hypertalk = Hyper-talk
hypertekst = hypertext
hypertekstverwijzing = hypertext reference
hypertelorisme = hypertelorism: abnormal increase in the interorbital distance due to over
hypertelorisme van Greig = Greig hypertelorism
hypertelorisme van Greig = Greig's syndrome: an abnormal increase in the interorbital distance
hypertensie = hyperextension: extension of a limb beyond its normal limit
hypertensie = superextension
hypertensie = high blood pressure
hypertensie = hypertension
Hypertensie = Hypertension
hypertensie wegens de witte jassen = white coat hypertension
"hypertensie-encefalopathie, de hypertensive encephalopathie" = hypertensive encephalopathy
hypertext = hypertext
Hypertext Markup Language = Hypertext Markup Language
HyperText Markup Language = HTML
Hypertext Transfer Protocol = Hypertext Transfer Protocol
Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer = Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer
hypertext transfer protocol resource application programming interface = hypertext transfer protocol resource application programming interface
hyperthermie = high body temperature
hyperthermie = hyperpyrexia
hyperthermie = hyperthermia
hyper-threading = hyperthreading
Hyper-Threading Technology = Hyper-Threading Technology
hyperthymisch syndroom = hyperthymic syndrome
Hyperthyreoïdie = Hyperthyroidism
hyperthyreosis vanwege loodvergiftiging = lead-induced hyperthyroidism
hyperthyreosis vanwege loodvergiftiging = lead-induced Basedow's disease
Hyperthyroïde = Hyperthyroidism
hyperthyroïdie = Hyperthyroidism
"hyperthyroïdisme, de overmatige werking van de schildklier, de ziekte va" = Basedow's disease
"hyperthyroïdisme, de overmatige werking van de schildklier, de ziekte va" = hyperthyroidism
"hyperthyroïdisme, de overmatige werking van de schildklier, de ziekte va" = hyperthyrosis
"hyperthyroïdisme, de overmatige werking van de schildklier, de ziekte va" = over-active thyroid
hyperthyroxinemie = hyperthyroxinemia: having an excess of thyroxine in the blood
Hypertoniciteit = Hypertonic
Hypertonie = Hypertonia
"hypertonie, de spierstijfheid, de verhoogde spanning" = hypertonia
"hypertonie, de spierstijfheid, de verhoogde spanning" = hypertony
"hypertonie, de spierstijfheid, de verhoogde spanning" = stiffness
hypertonisch = hypertensive
hypertonische blaas = hypertonic bladder
hypertonische dehydratie = concentration hypernatriemia
hypertonische dehydratie = hypertonic dehydration
hypertrichose = "excess hair, hirsutism"
hypertrichose = hypertrichosis
Hypertrichose = Hypertrichosis
hypertriglyceridemie = hypertriglyceridemia: having an excess of triglycerides in the blood
hypertrofie = hypertrophy
hypertrofie = increase in the size of an organ due to an increase in size of its consti
hypertrofie van de kuiten = gnome calf
hypertrofie van de kuiten = hypertrophic calf
hypertrofisch = hypertrophic
hypertrofische cardiomyopathie = HCM
hypertrofische cardiomyopathie = hypertrophic cardiomyopathy
hypertyrosinemie = hypertyrosinemia: a syndrome consisting of elevated blood concentrations 
hyperuricemie: de verhoging van het urinezuurgehalte in het bloed = hyperuricemia: having excess uric acid in the blood
hyperurikemie = gout
Hyperurikemie = Hyperuricaemia
"hyperurikemie, die al bijna jicht wordt" = latent gout
hyperventilatie = hyperventilation
hyperviskositeit = hyperviscosity
hyperviskositeit-syndroom = hyperviscosity syndrome
hypervisor = hypervisor
Hypervitaminose = Hypervitaminosis
Hypervolemie = Hypervolaemia
hypervolemie: de overvulling van het vaatstelsel en de extracellulaire ru = hypervolemia
hypervolemie: de overvulling van het vaatstelsel en de extracellulaire ru = abnormal increase in blood volume
hypesthesie = hypesthesia
hypesthesie = hypoesthesia: being much less sensitive than normal to stimulation from l
HYPGEOM.VERD = HYPGEOM.DIST
hyphaema = hyphema: bleeding in the anterior chamber of the eye
hyphen (in de algemene holte) = hypha
hypnopedie = sleep learning
Hypnos = Hypnos
hypnose = hypnosis
hypnose voor pijnverdoving = anesthetic hypnosis
hypnosis = hypnosis
hypnotherapie = hypnotherapy
hypnotica = hypnotics: drugs used to induce sleep or to reduce psychological exciteme
hypnotica = sedatives
hypnotisch = hypnotic
hypnotiseren = hypnotize
hypnotiseur = hypnotist
hypnotisme = donatism
hypnotisme = hypnotism
hypnotisme = inducing hypnosis
hypoaciditeit: de te lage zuurgraad = having a lower than normal degree of acidity
hypoaciditeit: de te lage zuurgraad = hypoacidity
hypoacousis = hypoacusis
hypoacousis = slight deafness
Hypoacousis = Hypoacusis
hypoactief = hypoactive
hypobaar = hypobaric: having low atmospheric pressure
hypocapnie = having a lower than normal level of carbon dioxide in the blood
hypocapnie = hypocapnia: a deficiency of carbon dioxide in arterial blood
hypocaustum = hypocaust
hypocaustum (bouwkunde) = hypocaust
hypochloraemia = hypochloremia: an abnormal decrease of chlorides in the blood
hypochloremische alkalose = hypochloremic alkalosis
hypochloriet = hypochlorite
Hypochlorieten en chloraten = Hypochlorites and chlorates
"hypochlorieten, chloraten en perchloraten" = Metallic halogenates
hypochlorig zuur = HClO
hypochlorig zuur = hypochlorite: an oxydizing or reducing agent
hypochlorig zuur = hypochlorous acid
hypocholesterolemie = hypocholesterinemia
hypocholesterolemie = hypocholesterolemia: an abnormal deficiency of cholesterol in the blood
hypochonder = hypochondriac
hypochonder {de} = hypochondriac
"hypochondriacus, de hypochondrische patiënt" = (noun) hypochondriac: a patient with imaginary symptoms and ailments
hypochondriasis = "being a hypochondriac, hypochondria: morbid concern about one's health es"
hypochondriasis = hypochondria
hypochondriasis = hypochondriasis
Hypochondrie = Hypochondriasis
hypochondrisch = (adjective) hypochondriac
hypochondrisch = hypochondriacal
hypochondrisch = suffering from hypochondria
hypochondrium = hypochondrium
hypochrome = hypochrome
hypochrome anemie = clorosis
hypocotyl = hypocotyl
hypocriet = hypocritical
"hypocriet, schijnheilig" = hypocritical {adj} (characterized by hypocrisy or being a hypocrite)
hypocrisie = hypocrisy
"hypodens, radiolucent" = hypodense
Hypodermaal = Hypodermic
hypodermatosis = hypodermatosis
hypodermite = hypodermitis
hypodermoclyse = hypodermoclysis: the direct injection of fluid into subcutaneous tissues
hypodiploide = hypodiploid
hypodiploïde = hypodiploid
hypodontia = hypodontia: having fewer than the normal complement of teeth
hypoesthesie = hypoesthesia
hypoestrogenisme = hypoestrogenism
hypofarynxcarcinoom = hypopharyngeal carcinoma
Hypofarynxkanker = Hypopharyngeal cancer
hypofibrinemie = hypofibrinogenemia: having a lower than normal level of fibrinogen in the
hypofosforigzuur = hypophosphorous acid
hypofysair = hypophyseal
Hypofysair = Hypophysael
hypofysaire coma = hypopituitary coma
hypofysaire hormonen = pituitary hormones
hypofyscarcinom = pituitary neoplasm
hypofyse = pituitary gland
hypofyse-achterkwab-hormonen = hypothalamic hormones
hypofyse-achterkwab-hormonen = hypothalamus hormones
hypogastricus = hypogastric
hypogastrium = hypogastrium: the lower part of the abdomen
hypogeusie = gustatory hypesthesia: diminished ability to taste
hypoglottis = hypoglottis
hypoglycemia = hypoglycaemia
hypoglycemia = hypoglycemia (US)
hypoglykemie = hypoglycaemia
hypoglykemie = hypoglycemia
hypoglykemiërend geneesmiddel = hypoglycemic agent
hypoglykemiërend geneesmiddel = hypoglycemic drug
hypoglykemiërende werking = hypoglycemia-inducing effect
hypoglykemische reactie = hypoglycemic reaction
hypogonadisme = hypogonadism
hypogonadisme = sterility
hypogonadotropisch vrowelijk eunuchismus = hypogonadotropic feminine eunuchism
hypohydrosis = an abnormal lack of perspiration
hypohydrosis = diminished perspiration
hypohydrosis = hyphidrosis
hypohydrosis = hypohidrosis
hypoïd tandwiel / overbrenging = hypoid gear
hypo-insulinisme = hypoinsulinemia
hypokalemie-syndroom = hypopotassemia syndrome
Hypokali?mie = Hypokalaemia
hypokaliëmie = hypopotassemia
Hypokali�mie = Hypokalaemia
hypokinesia = hypokinesia
hypokinesia = hypokinesis
hypokinesia = hypomotility
hypokorisme = hypocorism
hypolipemie = hypolipemia: an abnormally low concentration of fats in the blood
hypolipemiërend = hypolipid(a)emic
hypoliquorrhoe = hypoliquorrhea
hypomanie = hypomania
hypomanie = persistent slight hyperactivity
hypomelanose = hypomelanosis
Hypomeldingen's = Hypo notifications
hypomnesis = hypomnesia
hypomnesis = hypomnesis
hypomnesis = impaired memory
hypomnesis = memory deficit
hypomyxia = hypomyxia: a condition in which the secretion of mucus is diminished
hyponatremie = abnormally low level of sodium in the blood
hyponatremie = hyponatremia: a deficiency of sodium in the blood
hyponatremie = salt depletion
hyponiem = hyponym
hypopharynx = hypopharynx: the laryngeal part of the pharynx
hypophosphataemia = hypophosphatemia
hypophosphataemia = refeeding syndrome
hypophysaire gonadotrophinen = pituitary gonadotrophins: hormones secreted by the adenohypophysis that 
hypophysectomie = hypophysectomy
hypophyse-insufficiëntie = hypophyseal insufficiency
hypophyse-insufficiëntie = hypopituitarism
hypophysiotroop = hypophyseotropic
hypophysiotrope = hypophyseotropic
hypophysiotrope = hypophysiotropic: that acts on the pituitary gland
hypophysis cerebri = cerebral hypophysis
hypophysis cerebri = hypophysis cerebri
hypophysis cerebri = the pituitary gland
hypopituïtaire coma = hypopituitary coma
hypopituïtaire crise = hypopituitary crisis
hypopituitarisme = Simmonds disease
hypopituitarisme = "hypopituitarism arising from a severe circulatory collapse postpartum, wi"
hypopituitarisme = hypopituitarism: diminished secretion of pituitary hormones
hypopituitarisme = Sheehan syndrome
hypoplasia cutis congenita = focal dermal hypoplasia syndrome
hypoplasia cutis congenita = Goltz-Gorlin syndrome
hypoplasie = hypoplasia
hypoplasie = tissue or organ underdevelopment
Hypoplasie = Hypoplasia
hypoplastisch hart = "hypoplastic heart: an abnormally small heart, as in Addison's disease"
hypoplastische desdifferentiatie = hypoplastic dedifferentiation
hypoplastische habitus = hypoplastic habitus
hypoploïde = hypoploid: having a chromosome number slightly less than an exact multipl
hypoploïdie = hypoploidy: having fewer than the normal number of chromosomes
hypopnee = hypopnea
hypoprothrombinemie = hypoprothrombinemia: deficiency of prothrombin in the blood usually due t
hyporeflexie = hyporeflexia: decreased reflex response
hyposalivatie = asialia
hyposalivatie = hypoptyalism
hyposalivatie = hyposalivation
hyposalivatie = reduced salivation
hyposalivatie = xerostomia
hypospadias = hypospadia: a developmental anomaly in the male in which the urethra open
hypostase = hypostasis
hypostatisch = hypostatic
hypostatische gen = hypostatic gene
hyposthenuria = "hyposthenuria: secretion of urine of low specific gravity, due to inabili"
hypostosis = hypostosis: deficient development of bone
hypostosis = hypostotic osteodystrophy
hypostyl = hypostyle
hypostyl (door zuilen geschraagd) = hypostyle
hyposystolie = hyposystole: a weak or incomplete cardiac systole
Hypotensie = Hypotension
hypotensief = hypotensive
Hypotenusa = Hypotenuse
"hypotenusa {f}, schuine zijde {f}" = hypotenuse (The side of a right triangle opposite the right angle)
Hypothalamisch = Hypothalamic
hypothalamisch infantilisme = hypothalamic infantilism
hypothalamisch syndroom = hypothalamic syndrome
hypothalamisch syndroom = hypothalamus syndrome
Hypothalamus = Hypothalamus
hypothalamus = hypothalamus: the region of the diencephalon forming the floor of the thi
hypothecair beslag leggen = mortgage credit
hypothecair beslag leggen = to foreclose
hypothecair krediet bullet = interest-only mortgage loan
hypothecair schuldenaar = mortgager
hypothecair verbonden ten behoeve van = mortgaged in behalf of
hypothecair-belang-verzekering = insurance of mortgaged property
hypothecaire financiering = entry in the register of mortgages
hypothecaire financiering = mortgage finance
hypothecaire geldlening = loan on the security of a mortgage
hypothecaire geldlening = loan secured by mortgage
hypothecaire geldlening = loan with mortgage cover
hypothecaire geldlening = mortgage loan
Hypothecaire inschrijving = Registration of mortgage
hypothecaire inschrijving = real estate loan
hypothecaire inschrijving = registration of mortgage
hypothecaire lastgeving = mandate to grant a mortgage
Hypothecaire lening = Mortgage
hypothecaire lening die is vrijgegeven na financiële reorganisatie = adjustment mortgage
hypothecaire lening die is vrijgegeven na financiële reorganisatie = amortised mortgage loan
hypothecaire lening die voldoet aan de normale vereisten = conforming mortgage loan
hypothecaire lening met aflossing = repayment mortgage
hypothecaire lening met gedifferentieerd rente- en aflossingsschema = split-schedule loan
hypothecaire lening met gemengde verzekering = endowment mortgage
hypothecaire lening met gemengde verzekering = graduated payment mortgage
hypothecaire lening met gemengde verzekering = graduated repayment mortgage
hypothecaire lening met gestaffelde aflossing = graduated redemption mortgage
hypothecaire lening met variabele (oplopende) aflossingen = growing equity mortgage
hypothecaire lening op ander onderpand dan woonhuis = non-residential mortgage loan
hypothecaire lening voor vast bedrag = closed-end mortgage
hypothecaire lening voor woning plus apparatuur = package mortgage
hypothecaire lening voor zakelijke doeleinden = commercial mortgage
hypothecaire lening waarvan de hoofdsom is geïndexeerd = bond with mortgage cover
hypothecaire lening waarvan de hoofdsom is geïndexeerd = price-level-adjusted mortgage
hypothecaire lening waarvan de voorwaarden periodiek worden heronderhande = mortgage bond
hypothecaire lening waarvan de voorwaarden periodiek worden heronderhande = real estate bond
hypothecaire lening waarvan de voorwaarden periodiek worden heronderhande = renegotiable-rate mortgage
hypothecaire schuldeiser = a remark)
hypothecaire schuldeiser = a speech
hypothecaire schuldeiser = mortgagee
hypothecaire schuldenaar = mortgagor
Hypotheek = Mortgage
hypotheek {de} = mortgage
hypotheek gedubbeld door landbouwvoorrecht = mortgage doubled by a farming lien
hypotheek met gestaffelde aflossing = mortgage protection assurance
hypotheek met gestaffelde aflossing = mortgage with graduated redemption
hypotheek met gestaffelde aflossing = mortgage with life assurance/insurance
hypotheek met levensverzekering = mortgage life insurance
hypotheek met levensverzekering = mortgage with straight line redemption
hypotheek met lineaire aflossing = mortgage with linear redemption
hypotheek met periodieke rentebetaling en aflossing ineens op de vervalda = flexible payment mortgage [Am.]
hypotheek met periodieke rentebetaling en aflossing ineens op de vervalda = straight mortgage
hypotheek met uitgestelde aflossing = mortgage with deferred redemption
hypotheek met variabele rente = floating mortgage
hypotheek zonder vaste aflossingsdatum = open-end(ed) mortgage
hypotheekaanvraag = mortgage application
hypotheekakte = mortgage deed
hypotheekbank = building society
Hypotheekbank = Building society
hypotheekbank = mortgage bank
hypotheekbank / bouwfonds = building and loan association
hypotheekbank / bouwfonds = building society
hypotheekbewaarder = recorder of mortgages
hypotheekdiensten = mortgage services
hypotheekgarantie = mortgage guarantee
Hypotheekgever = Mortgagor
hypotheeklasten = mortgage burden
hypotheeklasten = mortgage costs
hypotheeklasten = mortgage loan service costs
hypotheeklasten = mortgage payments
hypotheekmaatschappijen = mortgage companies
Hypotheekregister = Land and mortgage register
hypotheek-risicoverzekering = letter of hypothecation
hypotheek-risicoverzekering = mortgage pledge
hypotheek-risicoverzekering = mortgage protection plan
hypotheekverplichtingen = mortgage obligations
hypotheken = mortgaging
"hypothekeren, lijfrente afsluiten, verpanden" = mortgage (to borrow against a property)
hypothenaire prominentie = hypothenar (ulnar side of the palm)
hypothenar = hypothenar
hypothermie = hypothermia: subnormal temperature of the body
Hypothermie = Hypothermia
hypothese = assumption
hypothese = hypothesis
hypothese = theory
Hypothese = Assumption
Hypothese = Hypothesis
hypothese = alternative
hypothese {de} = hypothesis
hypothese betreffende parameters van een verdeling = parameter hypothesis
hypothese betreffende parameters van een verdeling = parametric hypothesis
hypothese toetsing = hypothesis testing
hypothese toetsing = testing of hypothesis
hypothese van de efficiënt werkende markt = efficient market hypothesis
hypothese van Student = Student's hypothesis
"hypothese, veronderstelling" = hypothesis (assumption taken to be true)
hypothetisch = moot
hypothetisch = hypothetical
"hypothetisch, irrelevant" = moot {adj} (Having no practical importance)
hypothetische transactie = hypothetical transaction
hypothetische veronderstellingen = hypothetical assumptions
hypothetische vragen = hypothetical questions
hypothrepsie = "hypothrepsia, malnutrition"
hypothyreoïdie: een vertraagde werking van de schildklier = euthyroid hypometabolism
Hypothyro?die = Hypothyroidism
Hypothyro�die = Hypothyroidism
hypothyroïdie = hypothyroidism
hypothyroïdie = underactive thyroid
hypotonia oculi = intra-ocular hypotonia
hypotonia oculi = intra-ocular hypotension
Hypotoniciteit = Hypotonic
hypotonie = diminished tone of the skeletal muscles
hypotonie = hypotonia
hypotonie = muscle wastage
hypotonisch = hypotonic: lacking normal tone or tension
hypotonische oplossing = hypotonic solution: a solution having a lower osmotic pressure
hypotonische oplossingen = hypertonic solutions
hypotrachelium = gorgerin
hypotrachelium = hypotrachelium
hypotrachelium (Griekse tempel) = gorgerin
hypotrofie = abiotrophy
hypotrofie = declining in size
hypotrofie = hypotrophy
hypotrofie = subnormal growth
Hypotrofie = Hypotrophy
Hypourikemie = Hypouricaemia
hypourikemie = hypouricemia
hypoventilatie = hypoventilation: a reduction in the amount of air entering the pulmonary 
Hypoventilatie = Hypoventilation
"hypoventilatie, hoesten en pijn op de borst" = "hypoventilation, coughing and chest pain"
hypovitaminose = hypovitaminosis
hypovitaminose = vitamin deficiency
Hypovitaminose = Hypovitaminosis
hypovolemie = hypovolemia
hypovolemie = hypovolhemic hypotension
hypovolemie = low blood volume
hypovolemie = oligohemia
Hypovolemie = Hypovolaemia
hypovolemische bloeddruk = hypovolemic hypotonia
hypovolemische bloeddruk = hypovolemic hypotension
hypovolemische shock = hypovolemic shock
hypoxanthine = hypoxanthine: a purine & intermediate reaction in the metabolism of adeno
hypoxanthine-guanine-fosforibosyl-transferase = HGPRTase
hypoxanthine-guanine-fosforibosyl-transferase = HPRT
hypoxanthine-guanine-fosforibosyl-transferase = hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase
hypoxanthine-guanine-fosforibosyl-transferase = hypoxanthine phosphoribosyltransferase
hypoxanthine-oxidase = hypoxanthine oxidase: xanthine oxidase: an iron-molybdenum flavoprotein t
hypoxantine-guanine = hypoxanthine-guanine
hypoxemie = blood oxygen deficiency
hypoxemie = hypoxemia
hypoxemie = hypoxia
Hypoxemie = Hypoxaemia
hypoxie = hypoxemia
hypoxie = hypoxia
hypoxie = tissue oxygen deficiency
Hypoxie = Hypoxia
hysterectomie = hysterectomy: surgical removal of the uterus
Hysterectomie = Hysterectomy
hysterese = "hysteresis: a lagging or retardation of the effect, when the forces actin"
Hysterese = Magnetic lag
hysterese = hysteresis
hysteresis = hysteresis
hysteresisarbeid = hysteresis work
hysteresiscoëfficiënt = hysteresis coefficient
hysteresisconstante = hysteresis constant
hysteresisfout = hysteresis error
hysteresiskromme = hysteresis curve
hysteresislus = hysteresis loop
hysteresismeter = hysteresis meter
hysteresisverlies = hysteresis loss
hysteresisverliezen = hysteresis losses
hysterie = hysteria
hysterisch = hysterical
hysterische aanval = pseudoseizure
hysterische dyspepsie = hysterical dyspepsia
hysterische reactie = hysterical reaction
hysteroïde = hysteroid
hysteromyoma = hysteromyoma
hysteropathie = hysteropathy: any disease of the uterus
hysterosalpingectomie = hysterosalpingectomy
hystero-salpingografie = tubal dye study
hysteroscoop = hysteroscope
hysteroscopie = hysteroscopic surgery
hysteroscopie = hysteroscopy
hysteroscopie = operative hysteroscopy
hysteroscopie = uterine endoscopy
hysteroscopisch = hysteroscopic
hysterosystole = hysterosystole
hysterotrachelectomie: de amputatie van de cervix uteri = hysterotrachelectomy
Hz = Hz
HZ = HZ
H-zin = H statement
H-zin = Hazard statement
H-zin = hazard statement
H-zin 334 = Hazard statement 334
HZIV = Auxiliary Fund for Sickness and Invalidity Insurance
I (letter) = I
I H C = I H C
I love it = I love it
I Pagliacci = Straw mattress
I Pagliacci = Draining board
I Pagliacci = Bedroll
I&M = Ministry of Infrastructure and the Environment
I&W = Ministry of Infrastructure and Water Management (Ministerie van Infrastru
i.a.a. = in afschrift aan = cc.
I.A.A.E (Internationaal Agentschap voor Atoomenergie) = I.A.E.A. (International Atomic Energy Agency)
i.c. = i.e.
i.c. = in this case
i.c.m. = in combinatie met --> combined with
i.c.m. = in combination with
I.C.-technologie en elektronica = IC Technology and Electronics
i.e = i.e.
i.e. = i.e.
i.e. = p.e.
I.E. = "De Industriële Eigendom (patent gazette of the NL patent, trademark, and"
i.f.v. = in function of
i.f.v. = as a function of / based on / dependent on
i.f.v. = for the purpose of
i.h.b. = in particular
i.h.b. = in particular
i.h.b. in gotisch maaswerk) = foil
i.h.b.(in het bijzonder) = especially
i.h.b.(in het bijzonder) = particularly
i.h.w. = in het werk / in situ
i.i.g = in any case
i.m. = intramusculair
I.M. Pei = I. M. Pei
I.M.F. (Internationaal Monetair Fonds) = I.M.F. (International Monetary Fund)
i.o. = for
i.o. = pp
i.o. = in opleiding = in training
i.o.m. = in consultation with
i.o.m. = in accordance with
i.p. = in principe = in principle
i.p.v. = instead of
i.p.v. bv. = "instead of, for example,"
i.r.t. = in relation to
i.s.m = in collaboration with
i.s.m. = in conjunction with
i.s.m. = in cooperation with
i.s.m. = in collaboration with
i.s.m. = in conjunction with
I.T. Works = I.T. Works
I.v.m = in connection with
i.v.m. = associated with
i.v.m. = relating to
i.v.m. = in connection with
i.v.m. = re:
i.v.m. = concerning
i.v.m. = with respect to
i.v.m. = because of
i.v.m. = associated with
i.v.m. = because of
i.v.m. = concerning
i.v.m. = in connection with
i.v.m. = relating to
i.v.m. = with respect to
i.v.m. [ in verband met] = in connection with
i.v.m. [ in verband met] = in conjunction with
i.v.m. gebrek aan ruimte = due to lack of space
i.v.m. korte tijd = because of lack of time
I/O = I/O
I/O kaarten = I/O cards
I/O port = I/O port
I/O ports = I/O ports
I/O-aanvraagpakket = I/O request packet
I/O-Board = I/O board
I/O-indeling = I/O classification
I/O-lijst = I/O list
I/O-module bussysteem = I/O device for bus system
I/O-poort = I/O port
I/O-poort = input/output port
I< = La
i3 BI Service Center = i3 BI Service Centre
Ia?i = Iasi
IaaS = IaaS
IAASB = The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
IAB-Conferentie = IAB Conference
IAB-leden = IAB members
IA-computer = IA-PC
IACP = International Association of Cities & Ports (AIVP-IACP)
IAD = Internal Audit Department
IAL = Impact Absorption Layer
Ialomita = Ialomita
IAM = Independent Aftermarket (IAM)
Ian Fleming = Ian Fleming
IAP = IAP
Iapetus (maan) = Iapetus (moon)
Iapetus (mythologie) = Iapetus (mythology)
IAS = IAS
I-as = I-axis
IAS-server = IAS Server
IATA = IATA
IATE = 2016-06-02T15:13:06
IATF = International Automotive Task Force (IATF)
iatrochemie = iatrochemistry
Iatrogeen = Iatrogenic
iatrogeen = drug-induced
iatrogene neurose = iatrogenic neurosis
iatrogene ziekte = iatrogenic disease: a disease produced as a result of medical or surgical
iatrogenie = iatrogeny
IB = IB
ibafloxacine = ibafloxacin
I-balk = I-beam
IBAN = IBAN
IBAN bewonersadviseur = IBAN community adviser
IBAN/BIC = IBAN/BIC
IBAN-acceptgiro's = IBAN giro collection form (IBAN Acceptgiro)
I-band = I-band
IBAN-nummer = IBAN number
IBAN-rekeningnummer = IBAN bank account No.
IBC = IBC tote
IBC = intermediate bulk container (IBC)
IBC = or pallet tank
IBC = "Isolate, manage, monitor"
IBC bouwstoffen = non-moulded materials
IBC's = IBCs
IBD-virus = infectious bursal disease virus
IBE = IBE
"Iberië, Iberisch Schiereiland" = Iberia {prop} (region south of the Pyrenees)
Iberisch = Iberian
Iberisch Schiereiland = Iberian Peninsula
IBET = IPMT
IBG = Humanities Office
Ibis = Ibis
ibis {de} = ibis
ibissen {mv} = ibises
Ibissen en lepelaars = Ibis
IBK = "School of Business Management (Instituut Bedrijfskunde, IBK)"
I-bloedgroep = I-blood group
IBM = sporadic inclusion body myopathy
IBM 3270 = IBM 3270
IBM AS400 = IBM AS400
IBM NetView = IBM NetView
IBM-bekabeling = IBM cabling system
IBM-Datasteker = IBM data plug
IBM-DC = IBM-DC
IBM-LAN-connector = IBM-LAN-Connector
ibogaine = C20H26N20
IBP = IORP (‘institution for occupational retirement provision’)
IBS = IBS
ibuprofen = ibuprofen
IC = IC
IC = semiconductor
IC = integrated circuit
IC = International Communication
IC Front Desk = ZT
iCalendar = iCalendar
iCal-indeling = iCal format
ICAO = ICAO
ICAO = International Civil Aviation Organization (ICAO)
ICAO Annex 13 = ICAO Annex 13
ICAO Annex 18 = ICAO Annex 18
ICAR = Institute for Cardiovascular Research
ICB = ICB
ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) = UCIT
IC-chips = integrated-circuit chips
ICCO = Interchurch Organisation for Development Cooperation (Netherlands-based N
ICCO Interchurch Organisation for Development Cooperation = ICCO Interchurch Organisation for Development Cooperation
Icd = LCD
Icd-scherm = LCD screen
ICE = In Case of Emergency
ICE Agreement Reference = ICE Agreement Reference
"Ice maker, waterdispenser, schraapijs (SxS)" = "Water, ice, crushed feature"
Iceman = Iceberg
ICEN = Institute for Clinical and Experimental Neurosciences
IC-fabrikant = integrated circuit manufacturer
IC-fabrikanten = integrated circuit manufacturers
ICG = Netherlands Centre for Geo-ecological Research
ICH = ICH
ichneumon = mongoose
ichor = ichor: a fluid product of inflammation
ichthyose = ichthyosis
ichthyose = scaly skin
ichthyose = xeroderma
ichthyose van X-chromosoom = X-linked ichthyosis
ichthyosiform desquamatie = ichthyosiform desquamation
ichthyosiform desquamatie = scaly skin
ichthyosis bullosa = ichthyosis bullosa
Ichtyologie = Ichthyology
ichtyotoxine = ichthyotoxin
ICL = ICL
ICL-lijst = EU sales list
icm = in combination with
ICMP = ICMP
ICO-bestand = ICO file
I-component = I component
Icon Source Root = Icon Source Root
iconen = icons
iconische = iconic
Iconoclasme = Iconoclasm
iconoscoop = iconoscope
icoon = icon
Icoon (religieuze kunst) = Icon
ICP = Intra Cranial Pressure
ICP = ICP
ICP-AES = inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)
ICP-AES = inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
ICP-AES na bomdestructie = ICP-AES after bomb digestion
ICP-MS = ICP-MS
ICP-MS = inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ICP-MS = inductively coupled plasma mass spectrometry
ICR = Indirect Cost Recovery (various organizations)
ICR = Interest Coverage Ratio (accounting)
ICR = Issuer Credit Rating
ICRA = ICRA
ICS = ICS
IC-station = IC station
ICT = Initial Configuration Tasks
ICT = IT
ICT = ICT
ICT = Information and Communication Technology
ICT = ICT
ICT = ICT
ICT & business innovation = IT and business innovation
ICT als sleuteltechnologie = IT as key technology
ICT and Purchasing Department = ICT and Purchasing Department (Directie Informatisering en Inkoop: DI&I)
ICT apparatuur = IT equipment
ICT Beheer = IT Management
ICT beveiliging = IT security
ICT dienstverlener = IT service provider
ICT en vertalen = ICT and Translation Studies
ICT for work: Digital skills in the workplace = ICT for work: Digital skills in the workplace
ICT gerelateerde bedrijfsprocessen = ICT-related business processes
ICT helpdesk = IT help desk
ICT in bedrijf (afstudeervariant) = IT at work
ICT in bedrijf (afstudeervariant) = IT at Work
ICT in het onderwijs (ICTO) = ICT in teaching (ICTO)
ICT landschap = IT landscape
ICT Office voorwaarden Module Algemeen = General Module of the ICT~Office Terms and Conditions
ICT onderzoeksprojecten = IT research projects
ICT Services = ICT Services
ICT Services = IT Services
ICT toepassing = IT application
ICT voorzieningen = IT facilities
ICT’ers = IT staff
ICT’ers = IT experts
ICT-afhankelijk = IT-dependent
ICT-architectuur = IT architecture
ICT-basisvaardigheden = IT skills
"ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid" = "basic IT skills, information skills and media literacy"
ICT-beheerdomeinen = IT management domains
ICT-beheerprocessen = IT management processes
ICT-beveiligingsincidenten = IT security incidents
ICT-beveiligingsrichtlijnen = IT Security Guidelines
ICT-beveiligingsrichtlijnen voor mobiele apps = IT Security Guidelines for mobile apps
ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security = IT Security Guidelines for Transport Layer Security (TLS
ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) = IT Security Guidelines for Transport Layer Security (TLS)
ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties = IT Security Guidelines for Web Applications
ICT-cluster = ICT Cluster
ICT-contactpersoon = IT contact person
ICT-coördinator = IT coordinator
ICT-deskundigen = IT specialists
ICTdiensten = IT services
ICT-diensten = IT services
ICT-diensten en producten = ICT services and products
ICT-diensten en producten = services and products
ICT-dienstverleners = IT service providers
ICT-dreiging = IT threat
ICT-dreigingen = IT threats
ICT-dreigingen en -veiligheidsincidenten = IT threats and security incidents
IC-techniek = IC technique
icterisch = icteric
icterisch = jaundiced
icterisch = marked by jaundice
ictero-haemoglobinuria = icterohemoglobinuria
ictero-hepatitis = icteric hepatitis
icterophthisis = icterophthisis
icterus = icterus
icterusindex = "icterus index, bilirubin index"
IC-tester = IC tester
ICT-faciliteiten = IT facilities
ICT-functionarissen = IT officers
ICT-gemeenschap = IT community
ICT-informatie = ICT data
ICT-infrastructuur = IT infrastructure
ICT-Infrastructuur en werkplekken = ICT infrastructure and workstations
ict-kennis en –vaardigheid = IT knowledge and skills
ICT-lectoren = ICT professors (‘lectors’)
ICT-middelen = IT resources
ICT-Office = General Module of the ICT~Office Terms and Conditions
ICT-ondersteuning = IT support
ICT-ontwikkelaars = IT developers
ICT-ontwikkelaars = IT developer
ICT-product/systeem = IT product/system
ICT-producten = IT products
ICT-producten en diensten = ICT products and services
ICT-producten en -diensten = IT products and services
ICT-Professionals = IT professionals
ICT-projectportfolio = Project Portfolio 2017 (ICT-projectportfolio 2017)
ICT-projectportfolio 2017 = IT Project Portfolio 2017 (ICT-projectportfolio 2017)
ICT-revolutie = ICT revolution
ICTroom = ICTroom
ICTroom Company BV = ICTroom Company B.V.
ICT-sector = IT sector
ICT-services = IT services
ICT-systeem = IT system
ICT-systemen = IT systems
ICT-systemen en -componenten = IT systems and components
ICT-terminologie = IT terminology
ICT-tools = IT tools
ICTU = ICTU
ICT-uitrusting = ICT equipment
ICT-veiligheidsbewustzijn = IT security awareness
ICT-voorzieningen = IT equipment
ICT-zaken = IT matters
id = id
id = identifier
ID gebruiker = user ID
ID nummer = ID number
ID’s = ID cards
IDA 1 = IDA 1
IDA2 = IDA 2
IDA3 = IDA 3
IDA4 = IDA 4
Idaho = Idaho
IDB = The Inter-American Development Bank (IDB)
ID-bewijs = proof of identity
ID-bewijsnummer = ID document number
ID-blok = ID block
IDC/HTX-bestanden = IDC/HTX files
ID-code = ID Code
IDE = IDE
ideaal = ideal
ideaal = ideally
ideaal {het} = ideal
ideaal component = ideal component
ideaal gas = ideal gas
ideaal gewicht = ideal weight
ideaal indexcijfer van Fisher = ideal index number
ideaal voor = ideal for
ideaal voor binnengebruik = ideal for indoor use
ideaal voor dit soort toepassingen = ideal for such applications
"ideaal, perfect, volmaakt" = ideal {adj} (being perfect)
"ideaal, perfectie, streefdoel" = "ideal (a perfect standard of beauty, intellect etc.)"
ideaalsteden = ideal cities
ideaaltypisch = theoretical
ideaaltypisch te onderscheiden = theoretically-distinguishable
ideaalverzekering = endowment life insurance
iDEAL = iDEAL
ideale = ideal
ideale condensator = ideal capacitor
ideale gaswet = Ideal Gas Law
ideale gelegenheid = ideal opportunity
ideale inductor = ideal inductor
ideale kromme = ideal curve
ideale vloeistof = ideal fluid
Ideale zelf = Ideal self
IDEA-league = IDEA League
ideale-gaswetvergelijking = "gas equation: a thermodynamic equation relating the absolute temperature,"
idealiseren = to idealize
idealisme = idealism
Idealist = Starry-eyed
Idealist = Idealist
idealistisch = ideal
"idealistisch, onrealistisch, fantastisch, utopisch,onverwezenlijkbaar" = visionary {adj} (idealistic or utopian)
idealiter = ideally
ideatie = capacity for forming ideas
ideatie = ideation
ideation = ideation
idee = idea (RE 2.8.07)
IDEE = IDEE
idee = idea
idee = "idea, form (Plato)"
Idee = Clue
Idee = Notion
Idee = Thought
idee {het} = idea
Idee bespreken = Discuss your idea
idée fixe = idée fixe
idee trekker = idea coordinator
"idee, ingeving, gedachte" = idea (image formed in the mind)
ideëel = idealistically
ideeen = ideas
ideeën = ideas
ideeën {mv} = ideas
ideeën en aanbevelingen = ideas and recommendations
ideeën met positief advies = recommended ideas
ideeën opdoen = equip yourself with ideas
"Ideeën, € mln" = "Ideas, €m"
Ideeënbus = Suggestion box
ideeënleer (Plato) = Theory of Forms
ideeënuitwisseling = idea exchange
ideële = idealistic
ideële = non-commercial
ideële factoren = ideological
Ideële reclame = Charity advertising
ideële reclame = noncommercial advertising
ideevorming = concept design
IDEF1X = IDEF1X
idem = aquaduct
idem = Bauhaus
idem = workmate
idem = mausoleum
idem = kilowatt
idem = equally
Idem = Idem
idem = ditto
idem = idem
idem = join the club
idem = same here
idem = ditto: do.
idem (b.v. in Romeins huis) = vestibule
idem (bouwkunde) = acroterion
idem (bouwkunde) = triforium
idem (bouwkunde) = arcade
idem (bouwkunde) = tablinum
idem (bouwkunde) = gutta
idem (bouwkunde) = crepidoma
idem (bouwkunde) = impost
idem (bouwkunde) = euthynteria
"idem (bouwkunde, Romeins)" = impluvium
idem (decoratieve tussenrib in ribgewelf) = lierne
idem (dekplaat op kapiteel van zuil) = abacus
idem (eetkamer in Romeins huis) = triclinium
idem (fontein op binnenplaats van moskee) = midha
idem (gebedsnis in moskee) = mihrab
idem (gebouw met tien zuilen) = decastyle
idem (Griekse tempel) = hypotrachelium
idem (in Griekse tempel) = opisthodomos
idem (in Griekse tempel) = pronaos
idem (in moskee) = minbar
idem (in Romeins huis) = cubiculum
idem (niet sousterrain) = souterrain
idem (op Griekse tempel) = antefix
idem (oudheid) = compluvium
idem (ovaal schild met lijst van lofwerk) = cartouche
idem (rococo-ornament) = rocaille
idem (soort hard pleister) = scagliola
idem (soort traditionele woning) = isba
idem (soort zuilengang) = systyle
idem (van moskee) = minaret
idem (vesting) = terreplein
idem (vesting) = glacis
idem (vesting) = tenaille
idem (zwelling van de schacht van een Dorische zuil) = entasis
idem / binnenwelfvlak (bouwkunde) = intrados
idem / buitenwelfvlak = extrados
idem / hielojief / omgekeerd ojief (bouwkunde) = cyma reversa
idem / karbeel(steen) / kraagsteen = console
idem / klokojief / recht ojief / Dorisch ojief (bouwkunde) = cyma recta
idem / laat-gotisch = flamboyant
idem / mezenkooi (bouwkunde) = machicoulis
idem / tussenvlak (van Dorisch fries) = metope
idem / voorhal / portaal (kerk) = narthex
idem / wrong = echinus
Idem opmerking als bovenstaande. = Same comment as above.
idem voor = the same applies to
idempotentiecontrole = idempotency check
Identiek = Identical
Identiek = Same
identiek = equal
identiek = identical
identiek programma = identical program
identiek punt = identical point
identiek te zijn uitgevoerd = designed identically
identiek voor alle gebruikers = identical for all users
identiek voor alle gebruikers van het portal = identical for all users of the portal
"identiek, identieke, eeneiig" = "identical {adj} (of twins, such that they share the same genetic code)"
identieke = identical
identieke = equal
identieke afwerkingsprofielen = identical finishing profiles
identieke categorisaties = identical categorisations
identieke categorisaties = identical categorizations
identieke fouten = identical errors
Identieke hoofdletters/kleine letters = Match case
identieke inlichting = identical search
identieke machine-eenheden = identical machine units
identieke patroon = identical pattern
identieke punten = identical points
identieke punten en afmetingen = identical points and dimensions
identieke punten in een beeld = identical points on an image
identieke punten op een beeld = identical points on an image
identieke uitwendige geometrie = identical external geometry
identificatie = (psychology) identification
identificatie = identifying with or modeling oneself after another person
identificatie = identification: ID
identificatie = designation
identificatie = identification
identificatie Active Directory = Active Directory credentials
identificatie en de verificatieverplichtingen = identification and verification obligations
identificatie en naspeurbaarheid van produkten = product identification and traceability
identificatie- en registratieregeling voor runderen = system for the identification and registration of bovine animals
identificatie- en verificatieverplichtingen = identification and verification obligations
identificatie en versienummers = identification and version numbers
identificatie van aangeroepen station = called subscriber ID string
Identificatie van de gevaren = Hazards identification
identificatie van de root cause = identification of the root cause
IDENTIFICATIE VAN DE STOF = IDENTITY OF THE SUBSTANCE
Identificatie van mogelijke oorzaak = Identification of the possible cause
Identificatie van root cause = Identification of the root cause
identificatie van slachtoffers van mensenhandel = identification of victims of human trafficking
identificatie van verzendend station = transmitting station ID string
identificatie van vriend-of-vijand = identification friend-or-foe: IFF
identificatie voor draagbare media = portable media identifier
identificatieaanhangsel = tag
identificatie-aanhangsel = clause
identificatie-aanhangsel = tag
Identificatiebadges = Identification badges
identificatiebewijs = identification/ID card
identificatiecode = identification code
identificatiecode = identifying code
identificatiedocument = identification document
identificatiedocumenten = identification documents
identificatieformulier = identification form
identificatiegedeelte = identification section
identificatiegegevens = identification data
identificatiegegevens = identification markings
identificatiegegevens = characteristics
identificatie-impuls = identification pulse
identificatie-informatie = identification information
identificatiemerk voor kunstgebitten = denture identification marking
identificatiemiddel = means of identification
identificatienummer = identification number
identificatienummer = registration number
identificatienummer van het voertuig = vehicle identification
identificatieplaatje = identification plate
Identificatieplicht = Identification requirement
identificatieplicht = duty to provide proof of identity
identificatieschakeling = identification circuit
identificatieschema van Huffman-Clowes = Huffman-Clowes scene labelling scheme
identificatieschema van Huffman-Clowes = Huffman-Clowes line drawing analysis
identificatiesignaal = identification signal
identificatiesignaal van de opgeroepen lijn = called-line identification signal
identificatiestrook = identification strip
identificatiesymbool = identifier
identificatiesymbool van een externe eenheid = external unit identifier
identificatiesysteem = identification system
identificatie-testen = identification tests
identificatieversterker = identification pulse amplifier
identificatievolgorde = identification order
identificatievorm = form of identification
identificatiewaarde = identification value
Identification Label = Identification Label
Identification labels = Identification labels
identificator = identifier
identificatoren = identifiers
identificators = identifiers
Identificeer de intermenselijke gedrags- en ondersteuningsvaardigheden = Identify the interpersonal behavioural and support skills
identificeerbaar = identifiable
identificeerbaarheid = identifiability
identificeerbare = identifiable
identificeerbare persoonsgegevens = personally identifiable information
identificeert = identifies
identificeert niet = does not identify
identificeren = identifiable
identificeren = recognizable
identificeren = identify
Identificeren = Distinguish
Identificeren = Single out
identificeren = to identify
identificeren en omschrijven van = identifying and describing
identificeren en verifiëren = identify and verify
Identificeren van = Identifying
identificerend = identifying
identificerend element = descriptor
identificerende = identifying
identificerende bankgegevens = identifying banking data
identificerende gegevens = identifying data
identificerende informatie = identifying information
identified or identifiable natural person = geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
Identified Staff = Identified Staff
identiteit = identity
Identiteit = ID
identiteit = likeness
Identiteit en Religie = Identity and Religion
identiteit gebruiker = user identity
Identiteit van = Identity of
identiteit van de aanbieder = supplier’s identity
identiteit van Jordan = Jordan's identity
"identiteit, identiteiten {p}" = identity (knowledge of who one is)
identiteiten = identities
identiteitsarchief = identity store
Identiteitsarmbanden = Identity bracelet
Identiteitsbeginsel = Identity principle
identiteitsbeheer = identity management
Identiteitsbeheer voor UNIX = Identity Management for UNIX
identiteitsbepaling = challenge
identiteitsbepaling en beantwoording = challenge and reply
identiteitsbescherming = identity protection
identiteitsbewijs = identity document
identiteitsbewijs = ID card
identiteitsbewijs = identity card
identiteitsbewijs = means of identification
identiteitsbewijs = papers
identiteitsbewijs = proof of identity
identiteitsbewijs van de gevolmachtigde = proof of identity of the authorised representative
identiteitsbewijs voor minderjarige = identity document for a child
identiteitsbewijs voor minderjarige = identity document for a minor child
identiteitscrisis = identity crisis
identiteitsdiefstal = identity theft
identiteitsdocument = identity document
identiteitsdocumenten = ID cards
identiteitsdocumenten = identity cards
identiteitsdocumenten = identity documents
identiteitsgegevens = identity data
identiteitskaart = ID card
Identiteitskaart = Identity card
Identiteitskaarten = ID cards
identiteitslabel = identity tag
identiteitslevenscyclus = identity life cycle
identiteitsnotitie = strategy document on identity
identiteitsorgaan = identity unit
Identiteitsstoornis = Identity Disorder
identity = identity
Identity & Access Management = Identity & Access Management
Identity and access management = Identity and Access Management
Identity and integrity = Identity and integrity
identity en access management platform = identity and access management platform
identity en access management platformen = identity and access management platforms
ideografie = picture writing
ideografisch = ideographic
ideokinetisch = ideokinetic
Ideologie = Ideology
ideologisch = ideological
ideomotore apraxie = ideomotor dyspraxia
ideomotore apraxie = ideokinetic apraxia
ideomotore apraxie = ideomotor apraxia
ideotoop = idiotope: a determinant region of an antigen that is characteristic of on
ideotoop = idiotype
ideotoop = idiotypic determinant
i-DEPOT = i-DEPOT
i-Depot envelop = i-Depot envelope
i-DEPOT-certificaat = i-DEPOT certificate
i-DEPOTS = i-DEPOTS
I-detector = I detector
idiogenetiek = idiogenetics
idiolalie = idiolalia
idiomatisch = colloquial
idiomatische uitdrukking = idiom
idiomatische uitdrukking = idiomatic expression
idiomatische uitdrukking = lexical cluster
idioom = idiom
idioom {het} = idiom
idioot = moron
Idioot = Bumpkin
idioot = eejit
idioot = simpleton
idioot = idiotic
idioot {de} = idiot
Idiopathisch = Idiopathic
idiopathisch = idiopathic: a term applied to a disease to indicate that it is of unknown
idiopathische dilatatie = idiopathic dilatation
idiopathische gonarthritis = idiopathic gonarthritis
idiopathische gonarthritis = idiopathic gonitis
idiopathische hemoglobinurie = idiopathic hemoglobinuria
idiopathische hypoproteïnemie = idiopathic hypoproteinemia
idiopathische voorbijgaande hypercalcaemie = transitory idiopathic hypercalcemia
idiopathische voorbijgaande hypercalcaemie = transitory idiopathic hypercalcaemia
idiopatische hyperglykemie van de pasgeborene = idiopathic hyperglycemia of the newborn babies
idioplasma = germ plasm
idioplasma = idioplasm the protoplasm of the germ cells that contains chromosomes & ge
idiosyncrasie = idiosyncrasy
idiosyncrasie = peculiarity
idiosyncrasie = spontaneous allergy
"idiosyncrasie, overgevoeligheid" = idiosyncrasy (individual reaction to a generally innocuous substance)
idiotie = idiocy
idiotisme = idiocy
idiotype-specifieke suppressie = idiotype-specific suppression
idioventriculair ritme = ventricular rhythm
ID-kaart = ID card
IDL = IDL
IDN-rendementberekeningsprogramma = IDN ROI Calculator
Ido = Ido
Ido (kunsttaal) = Ido
Idool = Idolatry
idool = idol
idoxuridine: een antiviraal = idoxuridine: an analog of deoxyuridine that inhibits viral DNA synthesis
ID-plaat = ID plate
IDS = industrial data space
iduronaat-sulfatase = sulfoiduronate sulfatase
idylle = idyll
idyllisch = idyllic
idzv = pursuant to
ie = i.e.
ie = him
IE = IE
'ie = he
IE = internationale eenheid = IU = international unit
IEA = IEA
IEAK = IEAK
IEC = IEC
IEC = International Electrotechnical Commission
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-conform = In accordance with IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
IEC 27000 = IEC 27000
IEC 60445 = IEC 60445
IEC 60446 = IEC 60446
IEC 60603-7-7 = IEC 60603-7-7
IEC 61076-3-104 = IEC 61076-3-104
IEC 61076-3-106 variant 4 = IEC 61076-3-106 variant 4
IEC 61076-3-106 variant 6 = IEC 61076-3-106 variant 6
IEC 61082 = IEC 61082
IEC TC44/WG7 = IEC TC44/WG7
IEC60601 = IEC60601
IEC-aanduiding = IEC indication
IEcacheview = IEcacheview
IEC-norm = IEC standard
IEC-stroomsterkte = IEC-amperage
IEC-voedingskabel = C13/C14 power cord
ieder = at
ieder = of each
ieder = every
ieder = by
Ieder = Each
ieder = any
ieder = anybody
ieder = anyone
ieder = each
ieder = each one
ieder = everybody
ieder = everyone
ieder = a
ieder aandeel geeft recht op éen stem = each share shall confer the right to one vote
ieder afzonderlijk = each individually
ieder ander = all other persons
ieder ander = everyone else
ieder ander schade veroorzakend feit = any other damaging act
ieder beroep op verrekening is uitgesloten = any reliance on set-off is excluded
ieder bestaande uit = each consisting of
ieder bestaande uit bron en detector = each consisting of source and detector
ieder der gedaagden bij verschijning in de procedure = each of the defendants upon their appearance in the proceedings
ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst buiten rechte te ontbi = either party will be entitled to terminate this agreement without the int
Ieder der partijen kan deze arbeidsovereenkomst tussentijds schriftelijk = Either party may terminate this contract before the term in writing
ieder gebruik = each use
ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleve = "everyone has the right to respect for his private and family life, except"
ieder individueel mailpack = each individual mail pack
ieder jaar = every year
ieder jaar = yearly
ieder jaar van de abonnementsperiode = each year of the subscription period
Ieder mailpack is uniek = Each mail pack is unique
ieder mogelijk antwoord = each possible answer
Ieder order vermeld in ieder geval: = All orders must include at least:
Ieder verzoek tot wijziging van de = Every request to change the
ieder voor zich = every man for himself
ieder voor zich = each individually
Ieder werkuur = Every hour of work performed by
iedere = any
iedere = anybody
iedere = anyone
iedere = each
iedere = each one
iedere = every
iedere = everybody
iedere = everyone
Iedere = Each
iedere aanspraak van derden = all third-party claims
iedere aanspraak van derden = all claims by third parties
iedere aansprakelijkheid = any liability
iedere bevinding = every finding
Iedere brief was geschreven = Each letter was written
"iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een sc" = each holder of depositary receipts for shares is authorized to attend and
iedere dag in gebreke blijven = each day of default
Iedere deur is voorzien van een = Each door is equipped with a
Iedere diamanthandelaar = Every diamond trader
iedere draagarm = each support arm
iedere draagarm van de draagstructuur = each support arm of the support structure
iedere gedeponeerde laag = each deposited layer
iedere gehele of gedeeltelijke weigering dient met redenen omkleed te zij = reasons must be given for any complete or partial rejection
iedere geregistreerde diamanthandelaar = every registered diamond dealer
Iedere interventie of dienstprestatie die niet volledig aan de overeengek = Any service rendered or work performed that does not fully meet the agree
iedere mate van blootstelling = any level of exposure
iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot v = every natural or legal person is entitled to the quiet enjoyment of its p
iedere overeenkomst tussen = any agreement between
iedere overeenkomstige = each corresponding
Iedere partij kan slechts na schriftelijke toestemming van de andere part = Parties may only transfer rights and obligations to third parties
iedere sputtertarget = each sputtering target
iedere tijdsperiode = every time period
iedere twee opeenvolgende beelden = every two consecutive images
iedere uithoek = every corner of the globe.
iedere verdere beslissing zal worden aangehouden = any further decision will be stayed
Iedere vertrekkende stroomkring = Each output circuit
Iedere vierentwintig uur = every twenty-four hours
Iedere vierentwintig uur wordt er een veiligheidskopie gestart = A backup is started every twenty-four hours
iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid = all forms of forced and compulsory labour
Iedere week = Every week
Iedereen = Anyone
iedereen = all the
Iedereen = Every one
iedereen = everybody
iedereen = all
iedereen = anybody
iedereen = anyone
iedereen = everyone
Iedereen = Everyone
iedereen (openbaar) = Everyone (public)
iedereen aan het woord te laten = letting everyone speak
Iedereen begrijpt dat = Everyone understands that
iedereen binnen boord te krijgen én te houden = get (and keep) everyone on board
iedereen binnen boord te krijgen én te houden = get and keep everyone on board
Iedereen gelijk behandelen = Treat everyone equally
iedereen had een eigen inbreng = everybody had a role to play
Iedereen is welkom op onze school = Everyone is welcome at our school
Iedereen kan profiteren = Everyone can benefit
Iedereen kan zich voorstellen = It goes without saying
iedereen mag zijn wie hij of zij is = everyone is allowed to be who they are
iedereen met de neuzen in dezelfde richting krijgen = getting everyone on the same page
iedereen moet voor zichzelf zorgen = everyone must fend for himself
ieder-met-ieder-vergelijking = Round Robin design
ieders = everyone's
ieders godsdienst en levensovertuiging = everyone’s religion or personal beliefs
ieders verplichtingen = each Party’s obligations
IEE 802.11 = IEE 802.11
IEE 802.11 a = IEE 802.11 a
IEE 802.11 B = IEE 802.11 B
IEE 802.11 g = IEE 802.11 g
IEE 802.11 h = IEE 802.11 h
IEEE = IEEE
IEEE 1394 = IEEE 1394
IEEE 1394-connector = IEEE 1394 connector
IEEE 1394-poort = IEEE 1394 port
IEEE 1667 = IEEE 1667
IEEE 1667-compatibele silo = IEEE 1667 compatible silo
IEEE 802.1X-beveiligingsstandaard = IEEE 802.1X security standard
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies = IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies
IEEE Standard Protocol for Authentication in Host Attachments of Transien = IEEE Standard Protocol for Authentication in Host Attachments of Transien
-ief = -ive
Iel = Ticklish
iel = dainty
IEM = (van Dienst Nationale Recherche Informatie) Human Trafficking Information
iem. advies geven = to give advice to sb.
iem. at = sb. ate
iem. beliegen = to lie to sb.
iem. blinddoeken = to blindfold sb.
iem. de laan uit sturen [fig.] = to fire sb. [to dismiss sb.]
iem. deed = sb. did
iem. dwingen = to force sb.
iem. dwingen = to coerce sb. [force sb.]
iem. een genoegen doen = to do sb. a favour [Br.]
iem. feliciteren = to congratulate sb.
iem. herinneren = to remind sb.
iem. in verlegenheid brengen = to embarrass sb.
iem. knijpen = to pinch sb.
iem. maakte = sb. made
iem. mag = sb. may [is permitted]
iem. moet = sb. shall
iem. oppikken = to pick sb. up
iem. pijn doen = to hurt sb.
iem. poseert = sb. poses
iem. schreef = sb. wrote
iem. ter verantwoording roepen (voor iets) = to call sb. to account (for sth.)
iem. treedt op = sb. acts
iem. treedt op = sb. appears
iem. treedt op = sb. performs
iem. uitlachen = to laugh at sb.
iem. uitmaken voor = to call sb. a/an
iem. van zijn stuk brengen = to unsettle sb.
iem. voor iets berispen = to scold sb. for sth.
iem. voorzag = sb. foresaw
iem. wakker maken = to wake sb. up
iem. waste = sb. washed
iem. wekken = to wake sb.
iem. wekken = to wake sb. up
iem. zag = sb. saw
iem. zou = sb. might
iem. zou = sb. would
iem./iets gaat = sb./sth. goes
iem./iets gedenken = to commemorate sb./sth.
iem./iets ging = sb./sth. went
iem./iets heeft = sb./sth. has
iem./iets is = sb./sth. is
iem./iets kwam = sb./sth. came
iem./iets stond = sb./sth. stood
iem./iets was = sb./sth. was
Iemand = Some one
Iemand = Anybody
iemand = anybody
iemand = anyone
iemand = man
iemand = person
iemand = somebody
iemand = someone
iemand = woman
Iemand = Any
Iemand = Anyone
iemand = someone <so.> [subject]
iemand = a
Iemand = Someone's
"iemand / iets geen recht doen, iemand / iets niet tot zijn recht laten ko" = be unfair to someone / something
"iemand / iets geen recht doen, iemand / iets niet tot zijn recht laten ko" = do no justice to someone / something
iemand aan banden leggen = curtailed
iemand aan banden leggen = muzzled
iemand aan banden leggen = obstructed
iemand aan banden leggen = restrain / curb someone
iemand aan banden leggen = restricted
iemand aan banden leggen = under severe restraint
iemand aan zijn belofte houden = to hold a person to his promise
iemand aanraken = touching someone
iemand aanspreken op zijn verantwoordelijkheidsgevoel = to appeal to a person’s sense of responsibility
iemand anders = another
iemand anders dan jezelf = someone other than yourself
Iemand bellen… = Call Someone...
iemand bij verstek veroordelen = to give judgement against a person by default
iemand blanco volmacht geven = to give a person carte blanche
iemand blanco volmacht geven = to sell ahead
iemand de hand boven het hoofd houden = protect a person
iemand de hand boven het hoofd houden = shield a person
iemand de levering opdragen = to place an order with a person
iemand de moeite sparen = to save a person the trouble
iemand de oren van het hoofd kletsen (to chat the ears off someone’s he = bend somebody's ear (talk too long)
iemand debiteren voor = to debit a person for
iemand die een diagnose geeft = diagnostician
"iemand die een diagnose
geeft" = diagnostician
Iemand die geen pensioen ontvangt = Non pensioner
iemand die tijdelijk = temporary worker
iemand die toegangskaarten meestal duur doorverkoopt = scalper (one who sells tickets unofficially)
iemand een bal afvangen = "catch / snatch the ball from under someone's hands / nose, steal the ball"
iemand een dagvaarding sturen = serve a summons / writ on someone
iemand een deurwaardersexploit betekenen = depreciation of the coinage
iemand een deurwaardersexploit betekenen = to serve a writ upon a person
iemand een exploit betekenen = operator
iemand een exploit betekenen = to serve a writ upon a person
iemand een exploit betekenen = workable
iemand een offerte doen = to quote a person for an article
iemand een officiële waarschuwing geven = to issue an official caution
iemand een onderhoud toestaan = to grant an person an interview
iemand een pluim op de hoed steken = pat someone on the back
iemand een toelage verlenen = to grant a person an allowance
iemand geen aanleiding geven = (not) provoke someone
iemand geen aanleiding geven = give someone (no) cause
iemand het contract opzeggen = cancellable
iemand het contract opzeggen = to give a person notice under the terms of contract
iemand houvast bieden = give someone something to hold on to
iemand iets ambtelijk gelasten = command someone officially to do something
iemand in een inrichting plaatsen / opnemen = "admit someone to / put someone in an institution, institutionalize someon"
iemand in een open inrichting plaatsen = admit someone to an open institution
iemand in het geding betrekken = to implicate someone
iemand in het geding roepen = to implicate someone
iemand in het geding roepen = to bring a person into intimate and incriminating connection
iemand in het publiek = someone in the audience
iemand in zijn functie handhaven = to continue a person in office
iemand in zijn waarde laten = accept someone as they are
iemand in zijn waarde laten = accept someone as he/she is
iemand in zijn/haar nek hijgen = breathe down someone's neck (to follow or supervise too closely)
iemand insolvent verklaren = to declare a person insolvent
iemand links laten liggen = give somebody the cold shoulder (to snub)
iemand met groene vingers = green thumb (person)
iemand om advies vragen = to ask a person’s advice
iemand om advies vragen = to consult a person
iemand onbekwaam verklaren om over zijn vermogen te beschikken = to declare a person incapable of disposing of his property
iemand onder curatele stellen = to place a person under guardianship
iemand onder curatele stellen = to appoint a guardian over a person
iemand onder curatele stellen = to be in ward
iemand onder tafel drinken = drink someone under the table (drink more alcohol than)
iemand op iets aanspreken = call someone to account
Iemand op Windows Live = Someone on Windows Live
iemand op z'n kop slaan = brain (to strike on the head)
iemand op z'n plaats zetten = take someone down a peg or two
iemand op z'n plaats zetten = put someone in his / her proper place
iemand op z'n plaats zetten = put someone in his place
iemand op z'n plaats zetten = tell someone where he / she gets / can get off
Iemand opslag geven = To raise a person's wages
iemand plukken = to rob/steal someone blind
iemand te kakken zetten = slew ( To make a public mockery of someone through insult or wit.)
iemand telefonisch spreken = to speak to someone on the phone / to speak to someone over the phone
iemand terechtwijzen = reprimanding someone
iemand tot betaling machtigen = to authorize someone to pay
iemand tot betaling sommeren = to demand payment from a person
iemand uit de hogere stand = someone of the upperclass
Iemand uitnodigen = Invite Someone
iemand van zijn functie ontheffen = dispensation
iemand van zijn functie ontheffen = stronger: to discharge a person
iemand van zijn functie ontheffen = to discharge from
iemand van zijn functie ontheffen = to release from
iemand van zijn functie ontheffen = to relieve a person of his function(s)/office
iemand voor het gerecht brengen = to take a person to court
"iemand wederrechtelijk dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden" = "to compel another person to act, to refrain from acting or to submit to a"
iemand wegwijs maken in iets = familiarise someone with something
iemand wegwijs maken in iets = show someone the ropes
iemand werk opdragen = give someone a task
iemand werkzaamheden opdragen = assign someone a task
iemand WW toekennen = to award someone unemployment pay
iemand zijn congé geven = to dismiss a person
iemand zijn congé geven = to get the sack
iemand zijn deelneming betuigen = majority interest [Am.]
iemand zijn deelneming betuigen = to express one’s sympathy with a person
iemand zijn/haar hart breken = break someone's heart (to cause a person to feel grief or sadness)
iemand@example.com = someone@example.com
iemand@microsoft.com = someone@example.com
iemands = someone's
iemands = somebody's
iemands = one's
iemands belangen behartigen = attend to a person’s interests
iemands belangen behartigen = defend a person’s interests
iemands belangen behartigen = look after a person’s interests
iemands belangen behartigen = promote a person’s interests
iemands belangen behartigen = represent a person’s interests
iemands belangen behartigen = take care of a person’s interests
iemands faillissement aanvragen = to file a bankruptcy petition against a person
iemands goederen onder bewind stellen = to appoint an administrator over a person’s property
iemands leefwereld = someone’s world
iemands motivatie te achterhalen = figure out what’s driving them
iemands reputatie beschadigen = injurious {adj} (causing harm to one's reputation)
iemands taken waarnemen = to take care of a person’s duties
iemker = apiarist
IenM = Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM)
IenM = Ministry of Infrastructure and the Environment (‘IenM’)
iep = elm
iep {de} = elm
iepenhout = elmwood
iepenhout = elm
Ieper = Ypres
Ier = Irish
Ier = Irishman
ieranier = iranian
Ierland = Ireland
Ierland = Republic of Ireland
Ierland (eiland) = Ireland
Ierland (land) = Republic of Ireland
Ierland {het} = Ireland
Iers = Irish
Iers {het} = Irish
Iers persoon = Irish people
Ierse = Iriswoman
Ierse = Irishwoman
Ierse Zee = Irish Sea
Iers-Gaelisch = Irish
Iers-Gaelisch = Irishman
Iers-Gaelisch = Irish Gaelic
IESBA = IESBA
IETF = IETF
iets = dependency
iets = anything
iets = a bit
iets = a little
iets = a little/bit
iets = a shade
iets = quite a bit
iets = slightly
iets = something
iets = somewhat
iets actueel maken = to instance
iets actueels = topic
Iets anders dan een pallet = Something other than a pallet
iets benadrukken = to stress sth.
iets bevat = sth. contains
iets bewust doen = do something consciously / deliberately / knowingly
iets boven = slightly above
iets dat niet voorkwam = which was not the case
iets dat tot nu toe niet mogelijk was = something that was hitherto not possible
iets die je wil bereiken = specific outcome
iets diepzinnigs = something profound
iets eindigt = sth. ceases
iets gebeurt = sth. happens
iets het hoofd bieden = withstand something
iets hogere bedrijfslasten = slightly higher operating expenses
iets hoog in het vaandel hebben staan = "to set great store by sth., consider sth. important"
iets in de overwegingen meenemen = to include in the considerations
iets in onderling overleg afspreken = o decide something by agreement
iets in samenhang zien met = see something in connection with
iets in voorraad houden = stocking
iets kleiner dan = slightly smaller than
iets lager = slightly lower
iets lager ouderdomspensioen = slightly lower retirement pension
iets meeslepen = to drag sth. along
iets met de zorg van een goed huisvader beheren = administer something in a tenant-like way / with the care of a prudent / 
iets met de zorg van een goed huisvader beheren = administer something in a tenant-like way / with the care of a pruden
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen = not get something right
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen = not get something done
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen = not manage (to do) something
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen = not be able to do something
iets onder de knie krijgen = get the hang of something
iets onder de knie krijgen = get the knack of something
iets onder de knie krijgen = master something
iets onder het tapijt vegen = sweep something under the rug (to conceal a problem expediently)
iets op iemand afreageren = work something off on someone
iets op tegen hebben = to mind
iets sneller = slightly faster
iets te dulden of niet te doen = tolerate or not to do anything
iets te dulden of niet te doen = tolerate or to refrain from certain acts
iets ter discussie stellen = brought up for discussion
iets uit de doeken doen [fig.] = to explain sth.
iets uitspoken [NN] [een streek uithalen] = to be up to sth.
iets uitsteken [BN] [een streek uithalen] = to be up to sth.
iets van ons allen = something that is common to us all
iets van zijn gading zien = to see something one fancies
iets verzet = slightly shifted
iets vond plaats = sth. took place
iets voor u = "het zal je aanstaan that would suit you (down to the ground), that would "
iets voor u = "that's (just) like you, that's you all over, you would [van jou te verwac"
Iets waarschijnlijker = slightly more probable
iets wat gedaan moet worden = a thing that needs to be done
iets willen = wanting something
iets willen bereiken = to aim at sth.
ietsje = bit of
ietsje = bit
ietsje {het} = dash
Ietwat = A little
ietwat = a bit
ietwat = somewhat
ietwat = slightly
ietwat uitgeschoten baard = unshaved
ietwat uitgeschoten baard = five o'clock shadow
ietwat uitgeschoten baard = unshaven
"ietwat, een beetje, enigszins" = somewhat {adv} (limited extent)
IEV = International Electrotechnical Vocabulary (IEV)
-ieve = -ive
IEVU = Institute of Ethics
If = Yew
IF = Integrated Technical Documentation
If— = Yew
I-factor = I factor
IFAH = IFAH
iFAT = Integrated Factory Acceptance Test (IFAT)
IFD = IFD
IFLA = IFLA
IF-opdracht = IF-statement
ifosfamide = ifosfamide: an immunosuppressive agent
i-frame-oplossingen = iFrame solutions
IFRS = International Financial Reporting Standards
IFRS = International Financial Reporting Standards
IFRS = IFRS
IFRS = International Financial Reporting Standards (IFRS)
IFRS jaarrekening = IFRS annual accounts
IFS = IFS
IFS = International Food Standard
IFS Higher Level = IFS Higher Level
if-the-else = if-the-else
IF-THEN bewerking = IF-THEN operation
if-then-else beslisboom = if-then-else decision tree
IF-THEN-ELSE bewerking = IF-THEN-ELSE operation
IF-THEN-WHILE bewerking = IF-THEN-WHILE operation
IFTTT = If This Then That
IF-uitdrukking = IF-expression
IFV = Netherlands Institute for Safety (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
IFV = NIFV
-ig = -ly
-ig = -ish
IgA glomerulonefritis = IgA glomerulonephritis
IgA-deficiëntie = IgG deficiency
IgA-deficiëntie = immunoglobulin G deficiency
IgA-nefropathie = Berger's disease
IgA-nefropathie = IgA glomerulonephritis
IgA-nefropathie = mesangial IgA nephropathy
IGBT = IGBT
IGBT-borden = IGBT boards
IGBT-driver = IGBT driver
IGBT-module = IGBT module
IgE-receptoren = IgE receptors
IGJ = Inspectorate for Health and Youth Care (Inspectie Gezondheidszorg en Jeug
Iglo = Igloo
iglo {de} = igloo
IGMP = IGMP
Ignatius van Loyola = Ignatius of Loyola
ignitron = ignitron
ignorant = ignorant
ignorantie = ignorance
Igor Stravinsky = Igor Stravinsky
Igus lager = Igus bearing
IGZ = "Netherlands Healthcare Inspectorate (Inspectie voor de Gezondheidszorg, I"
iha = generally
iha = in general
IHF = Institute of High Fidelity
IHF-gevoeligheid = IHF-sensitivity
II = II
II C = II C
Iichtdetectie = light detection
Iifttechniek = lift technology
III = III
"iii) het aantal polen of aansluitpunten (variërend van 1 tot 4), dat wil" = (ii) breaking capacity (maximum current which can be withstood without da
"iii) het aantal polen of aansluitpunten (variërend van 1 tot 4), dat wil" = "(iii) the number of poles (i.e. the number of conductors, from 1 to 4, wh"
"iii) het aantal polen of aansluitpunten (variërend van 1 tot 4), dat wil" = and (iv) their typical tripping curve (reflecting tripping time as a func
"iii) het aantal polen of aansluitpunten (variërend van 1 tot 4), dat wil" = Circuit breakers are characterised essentially by (i) their nominal ratin
IIoT = Industrial Internet of Things (IIoT)
IIRC = International Integrated Reporting Council
IIRC = IIRC
IIS = IIS
IIS 7-beheer = IIS 7 Manager
IIS-beheerderobjecten = IIS Admin Objects
IIS-beheermodule = IIS Manager module
iis-beveiligingsinstellingen = iis security settings
IIS-exemplaar = IIS instance
ijdel = conceited
ijdel = idle
ijdel = abortive
ijdel = vain
ijdele hoop = wishful thinking
ijdelheid = frivolity
Ijdelheid = Hubris
Ijdelheid = Pride
Ijdelheid = False pride
Ijdelheid = Vanity
Ijdelheid = Conceit
ijdelheids-vertekening = vanity effect
ijecteur = ejector
ijf = yew-tree
Ijf = Yew
ijkcondensator = calibration capacitor
ijkdiafragma = calibration diaphragm
ijken = to calibrate
ijken = calibrate (to)
ijken = calibrate
ijken van het meetsysteem = calibrating the measuring system
ijker = inspector of weights and measurers
ijkgrafiek = calibration curve
ijking = calibration
ijking = standards control
ijking = verification
"ijking, nulpuntinstelling, nulinstelling" = "zero-point adjustment, zero adjustment"
ijkinstrument = calibrator
ijkkop = standard head
ijkkromme = calibration curve
ijkkromme = rating curve
ijklicht = calibration light
ijklijn = calibration curve
ijkpunt = benchmark
ijkpunt = reference point
ijkpunt = standard criterion
ijksignaal = calibration signal
ijkspoeltje = standard coil
ijkvoorschrift = calibration instructions
IJkweegschalen = Checkweigher scales
ijl = thin
ijl = haste
ijl = rarefied
ijlbode = courier
ijlen = be delirious
ijlgang = fast traverse
IJmuiden = IJmuiden
ijs = ice
ijs- = icy
ijs {het} = ice
"ijs, aromatische preparaten voor voedingsmiddelen" = "ice, aromatic substances for food use"
"ijs, ijscreem, ijsje, waterijs, waterijsje" = ice cream
ijsachtig = ice-like
ijsafvoer = ice discharge
ijsafvoer = ice removal
ijsafvoer = ice control
ijsafzetting = icing
ijsalarmniveau = ice alarm level
ijsazijn = glacial acetic acid
ijsazijnzuur = glacial acetic acid
IJsbaan = Ice rink
IJsbaan = Skating ring
IJsbaan = Rink
Ijsbaan = Skating rink
ijsbaan {de} = ice rink
ijsbakje = ice-cube storage bin
IJsbeer = Polar bear
ijsbeer {de} = polar bear
ijsberg = iceburg
ijsberg = ice berg
ijsberg = iceberg
ijsberg {de} = iceberg
ijsbergsla {de} = iceberg lettuce
ijsbestrijding = de-icing
IJsbestrijdingsdiensten = Ice-clearing services
IJsbestrijdingsmiddelen = De-icing agents
ijsbezetting = quantity of ice
IJsblokje = Ice cube
ijsblokje {het} = ice cube
ijsblokjes = ice cubes
ijsblokjesbakje = ice-cube storage bin
ijsblokjeskast = ice-cube freezer
ijsblokjesvak = ice-cube freezer
ijsbrekende pijlerpunt = ice apron
IJsbreker = Ice-breaker
ijsbreker = icebreaker
ijsbreker = ice apron
ijsbreker = ice breaker
ijsbreker (van brug) = cutwater
ijsbreker (van brug) = cutwater (of bridge)
ijsbreker {de} = icebreaker
IJsbrekerdiensten = Ice-breaking services
Ijsco = Ice
IJscrashfunctie = Ice crush function
ijsdam = ice barrier
ijsdek = ice cover
ijsdetectie = IDS
ijsdetectie volgens het curveprincipe = power curve ice detection method
ijsdetectie voor het windpark = wind farm ice detection system
ijsdetector = ice detector
ijsdranken = iced beverages
Ijsel = Glaze
Ijsel = Glazed frost
Ijsel = Sheet ice
Ijsel = Black ice
Ijsel = Sleet
Ijselen = Sheet ice
Ijselen = Glaze
Ijselen = Black ice
Ijselen = Sleet
Ijselen = Glazed frost
Ijselijk = Frightful
Ijselijk = Abominable
Ijselijk = Abhorrent
Ijselijk = Horrid
Ijselijk = Fearful
Ijselijk = Gruesome
Ijselijk = Repulsive
Ijselijk = Awful
Ijselijk = Repelling
Ijselijk = Repellent
Ijselijk = Ugly
Ijselijk = Horrible
ijsemmers = ice buckets
Ijser = Iron
Ijser = Cast iron
ijsformatie = ice formation
Ijsgang = Breaking up
Ijsgang = Collapse
Ijsgang = Break-up
Ijsgang = Rout
Ijsgang = Ice flow
ijsgang = discharge of ice
ijsgeleidend = ice conducting
IJshockey = Ice hockey
ijshockey {het} = (ice) hockey
ijshockeyer {de} = ice hockey player [esp. Br.]
ijshockeyer {de} = hockey player [Am.] [Can.]
ijshoed = ice bucket
Ijsje = Ice
ijsje = ice cream
ijsje {het} = ice cream
IJskap = Icecap
IJskap = Ice sheet
IJskap = Ice cap
Ijskast = Cooler
Ijskast = Fridge
ijskast = refrigerator
ijskast {de} = refrigerator
IJskelder = Icebox
IJskisten = Ice chests
IJsklontjesmachine = Ice maker
ijskompres = ice pack
ijskoud = ice-cold
ijskoud = icy
Ijskoud = Frosty
ijskoud biertje = ice-cold beer
ijslade = cube ice tray
IJsland = Iceland
IJsland = Icelandic
IJsland = Iceland
IJsland {het} = Iceland
IJslander = Icelander
IJslander = Icelandic
IJslander {de} = Icelander
IJslanders {mv} = Icelanders
IJslands = Icelandic
IJslands {het} = Icelandic
IJslandse = Icelander
IJslandse {de} = Icelander [female]
ijslolly {de} = ice lolly [Br.]
ijslolly {de} = ice pop [Am.]
ijslolly {de} = ice block [Aus.] [NZ]
IJsmachine = Ice cream maker
Ijsmuts = Balaclava
ijspegel {de} = icicle
Ijspegels = Icicle Radish
ijspret {de} = winter fun
ijspriemen = ice picks
IJsregen = Fine hail
ijsschaatsen = ice skates
ijsschots = ice block
IJsselstein = IJsselstein
ijssensor = ice sensor
ijsthee = iced tea
IJstijd = Glaciation
ijstijd = ice age
ijstijd {de} = Ice Age
ijsveld = ice field
IJsverwijderings- of ijsbestrijdingsinformatie = De-icing or anti-icing information
Ijsvogel = Kingfisher
ijsvogel = halcyon
ijsvorming = ice formation
ijsvorming = icing
ijsvrij = iceless
ijsvrij = ice-free
ijsvrij {het} [NN] = [time off from school to make winter fun]
ijswerking = glaciation
Ijver = Fervour
Ijver = Fervor
Ijver = Ardour
Ijver = Ardor
Ijver = Zeal
ijver = industry
ijver {de} = zeal
ijver {de} = diligence
ijveren voor = work hard for
Ijverig = Dedicated
ijverig = diligent
ijverzucht = envy
ijverzuchtig = envious
IJZ = Inspectorate for Youth Care (Inspectie Jeugdzorg: IJZ)
IJzel = Sleet
IJzel = Fine hail
IJzel = Glaze
IJzel = Black ice
IJzel = Sheet ice
IJzel = Glazed frost
ijzel = black ice / glazed ice
ijzer = iron
IJzer (element) = Iron
IJzer (II) = Iron (II)
IJzer (na filtratie) = Iron (after filtration)
IJzer [Fe] = Iron [Fe]
ijzer {het} = iron <Fe>
ijzer elektrocoagulatie cel = iron electrocoagulation cell
ijzer elektrode = iron electrode
ijzer- en staalindustrie = steel sector
ijzer- en staalindustrie = iron and steel industry
ijzer- en staalverwerking (primair) = Iron and steel processing (primary)
ijzer kationen = iron cations
ijzer of aluminium coagulatie cel = iron or aluminum coagulation cell
ijzer of aluminium elektrocoagulatie cel = iron or aluminum electrocoagulation cell
ijzer of aluminium elektrode = iron or aluminum electrode
ijzer of aluminium elektrolytische cel = iron or aluminum electrolytic cell
ijzer of aluminium elektrolytische cel of elektrocoagulatie cel = iron or aluminum electrolytic cell or electrocoagulation cell
ijzer(III)oxide = ferric oxide
"IJzer, lood, zink, tin en koper" = "Iron, lead, zinc, tin and copper"
"ijzerachtig, ijzerhoudend" = irony {adj} (of or pertaining to iron)
ijzerarm = poor in iron
ijzerbeslag = iron fittings
ijzerchlori = iron chloride
ijzerchloride = iron chloride
ijzercircuit = iron circuit
ijzerconstructie = iron construction
ijzer-dextraan complex = iron- dextran complex
ijzerdraad = iron wire
ijzerdraad = wire
IJzerdraad verzinkt = "Iron wire, galvanized"
ijzerdraadgrafiek = wire frame graphics
ijzerdraadmodel = wire frame model
ijzerdraadweerstand = iron wire resistance
ijzeren = iron
ijzeren beslag = iron fitting
IJzeren boortorens = Iron roughnecks
IJzeren Gordijn = Safety curtain
IJzeren gordijn = Iron curtain
ijzeren kern = iron core
ijzeren long = "electrophrenic respirator, iron lung, cuirass respirator, Drinker respira"
ijzeren magneet = iron magnet
IJzeren of stalen bevestigingsmiddelen met schroefdraad = Iron or steel threaded articles
ijzeren voorraad = safety stock
ijzeren voorraad = Base stock
ijzeren voorraad-methode/systeem = base stock method
ijzererts = iron ore
IJzerertsen = Iron ores
ijzerertsmijn = iron ore mine
ijzerextractie = iron extraction
ijzerextractiewerkwijzen en -systemen = iron extraction methods and systems
ijzerfosfaat = iron phosphate
ijzerfosfaatlaag = iron phosphate coating
ijzergieterij = iron foundry
ijzergieterij(sector) = ironwork industry
ijzerglycine-sulfaat = ferrous glycine sulphate
ijzerhamerslag = hammer scale
ijzerhandel = ironmongery
ijzerhoudend = ferriferous
ijzerhoudend grondwaterslib = ferrous groundwater sludge
ijzerhoudende = ferrous
ijzerhoudende materiaal = ferrous material
ijzerhydroxide = iron hydroxide
ijzerindustrie = iron industry
IJzerkerntrafo = Iron core transformer
ijzerlactaat = ferric lactate
ijzerlegering = alloy iron
ijzeroxi = iron oxide
ijzeroxide = iron oxide
ijzeroxide = ferric oxide
IJzeroxide (Ferro) = Ferric oxide (ferro)
ijzeroxiden en ijzerhydroxiden = iron oxides and iron hydroxides
ijzeroxiderood = red iron oxide
ijzerpletterij = Iron stamping works
ijzerpoeder = iron dust
ijzerpoederkern = iron-powder core
ijzerproductie = iron production
ijzerproductiesysteem = iron production system
ijzerproductiewerkwijze = iron production method
IJzerpyriet = Iron pyrites
ijzerreductieproces = iron reduction process
ijzerschroot = iron scrap
ijzerslagerij = Iron beating workshop
Ijzerslakken = Slag
Ijzerslakken = Bottom ash
ijzersmid = smith
Ijzersmid = Blacksmith
ijzerspaat = siderite
ijzersteen = ironstone
IJzersulfaat = Iron sulphate
ijzertekort {het} = iron deficiency
ijzertekort {het} = hypoferremia
IJzertijd = Iron Age
ijzerverbinding = ferric compound
ijzerverbinding = ferric oxide
ijzerverbinding = ferrous compound
ijzerverbinding = ferro-alloy
ijzerverlies = iron loss
ijzerverliezen = iron losses
IJzerverzadiging = Iron saturation
ijzervijlsel = iron filings
ijzervrij = free of iron
Ijzerwaren = Hardware shop
Ijzerwaren = Ironmonger's
Ijzerwaren = Ironmongery
ijzerwaren = items of metal hardware
ijzerwaren = hardware
ijzerwaren = ironmonger's (shop)
ijzerwinkel / ijzerhandel = hardware store
ijzerzaag = hacksaw
ijzerzaag = metal saw
ijzerzaag / beugelzaag = hacksaw
ijzerzaagblad = hacksaw blade
ijzerzeep = iron soap
IJzerzouten en ijzeroxiden = Iron pyrites and iron oxides
ijzig = icy
Ijzig = Ice-cold
Ijzig = Frosty
Ijzig = Freezing
Ijzig = Glacial
ijzingwekkend = eerie
IJZONDERE BELONINGEN = SPECIAL REMUNERATION
Ik = Me
Ik = I
ik = I
ik = self
ik begrijp dat ik niet moet deelnemen aan deze studie = i understand that i am under no obligation to take part in this study
"ik begrijp het niet, ik snap het niet" = I don't understand {phrase} (I don't understand)
Ik begrijp het niet. = I don't understand.
Ik bel je nog wel = "I'll give you a ring, I'll give you a call"
Ik bel u straks terug = I'll call you back later
ik ben = I'm
ik ben = I am
Ik ben akkoord. = I agree.
Ik ben al onderweg! = I'm on my way!
ik ben allergisch voor noten = I'm allergic to nuts {phrase} (I'm allergic to nuts)
Ik ben allergisch voor penicilline. Ik ben penicilline-allergisch = I'm allergic to penicillin
"ik ben beroofd, ik ben bestolen" = I've been robbed {phrase} (I've been robbed)
"ik ben bi, ik ben biseksueel" = I'm bisexual {phrase} (I'm bisexual)
Ik ben diabeticusk ih heb zuikerziekte = I'm diabetic.
Ik ben echter van mening = "I believe, however,"
"ik ben Engelsman, ik ben Engelse" = I am English {phrase} (I am English)
Ik ben fier op mijn team = I’m proud of my team
ik ben goed op de hoogte van = I am well informed about
Ik ben heel tevreden met = I’m very satisfied with the
"ik ben hetero, ik ben heteroseksueel" = I'm straight {phrase} (I'm straight)
"ik ben homo, ik ben homoseksueel" = I'm gay {phrase} (I'm gay)
Ik ben me er zeer van bewust = I am well aware
"ik ben moe, ik heb slaap" = I'm tired {phrase} (I am tired (in need of rest or sleep))
ik ben niet godsdienstig = I'm not religious {phrase} (I'm not religious)
ik ben niet zo thuis in = I’m not very familiar with
"ik ben verdwaald, ik ben de weg kwijt" = I'm lost {phrase} (I'm lost)
Ik ben verliefd op je = I'm in love with you
"ik ben verliefd op je, ik ben verliefd op jou for emphasis" = I'm in love with you {phrase} (declaration of romantic feeling)
Ik ben verliefd op jou = I'm in love with you
Ik benadruk = I would like to stress
ik beveel nooit iemand iets aan. = I never recommend anything to anyone.
ik bevestig u hierbij dat uw opdracht om de zaak in behandeling te nemen = I hereby confirm that I have accepted your case
Ik blijf graag op de hoogte van het opleidingsaanbod = I would like to stay informed about the courses on offer
"ik denk het niet, ik denk van niet" = I don't think so {phrase} (I think that what has just been said is untrue
Ik denk het niet. = I don't think so.
Ik denk van niet. = I don't think so.
ik denk van wel /?k d??k van w?l/ = I think so {phrase} (I think so)
Ik doe het niet voor de sport. = I’m not competing with anyone.
ik eet geen varkensvlees = I don't eat pork {phrase} (I don't eat pork)
Ik en de ander = ‘Ik en de ander’ (‘Me and the Other’)
Ik erken zijn motivatie = I acknowledge his motivation
ik ga akkoord met = I agree to
Ik ga akkoord met een jaarlijkse incassering van = I agree to an annual payment of
Ik ga akkoord met een maandelijkse incassering van = I agree to a monthly payment of
Ik ga akkoord met een maandelijkse incassering van = I agree to a monthly collection of
Ik ga er vanuit met bovenstaande een passend voorstel te hebben gedaan. G = I trust that I have made a suitable offer and look forward to receiving y
ik gebruik geen condooms = I don't use condoms {phrase} (I don't use condoms)
ik geef toestemming = ‘Ik geef toestemming’ (‘I consent’)
Ik geloofde het niet = I didn’t believe it
Ik grijp dan ook consequent in = I therefore always intervene
"ik haat je [informal], ik haat u [formal], ik haat jullie {p}" = I hate you {phrase} (expression of intense dislike)
Ik had recent een meter besteld = I recently ordered a meter
Ik heb altijd al interesse gehad in = I’ve always been interested in
Ik heb altijd voor mezelf gezorgd. = I’ve always taken care of myself.
Ik heb bijvoorbeeld regelmatig problemen met de = "For example, I regularly have problems with the"
"ik heb diabetes, ik heb suikerziekte" = I have diabetes {phrase} (I have diabetes)
ik heb een advocaat nodig = I need a lawyer {phrase} (I need a lawyer)
Ik heb een arts nodig. = I need a doctor
ik heb een condoom nodig = I need a condom {phrase} (I need a condom)
ik heb een dokter nodig = I need a doctor {phrase} (request for a doctor)
ik heb een gruwelijke hekel aan koken = I loathe cooking
ik heb een gruwelijke hekel aan koken = I detest cooking
"ik heb een kaart nodig, ik heb een plattegrond nodig" = I need a map {phrase} (I need a map)
IK HEB EEN KLACHT = I HAVE A COMPLAINT
ik heb een kompas nodig = I need a compass {phrase} (I need a compass)
ik heb een postzegel nodig = I need a postage stamp {phrase} (I need a postage stamp)
ik heb een woordenboek nodig = I need a dictionary {phrase} (I need a dictionary)
Ik heb een zonnestroom installatie = I have a photovoltaic power system
Ik heb eindverantwoordelijkheid = I’m ultimately responsible
Ik heb eindverantwoordelijkheid over = I’m ultimately responsible for
Ik heb er een twee weken gebruikt via ziekenhuis = I used one for two weeks via the hospital
ik heb gebruikt en waarom = I used and why
ik heb geen ervaring met = I have no experience with
ik heb geen ervaring net ander pompen = I have no experience with other pumps
Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. = I have nothing to compare it with.
ik heb internettoegang nodig = I need Internet access {phrase} (I need Internet access)
Ik heb jarenlang een andere pomp gehad = For years I had another pump
Ik heb me bedacht = I changed my mind
ik heb mijn rugzak verloren = I lost my backpack {phrase} (I lost my backpack)
ik heb mijn sleutels verloren = I lost my keys {phrase} (I lost my keys)
ik heb niet de mogelijkheid = I do not have any way
Ik heb niet genoeg informatie = I do not have enough information
Ik heb niet helemaal verstaan wat u net zei = I didn't quite catch what you just said
ik heb nog nooit contact opgenomen = I’ve never contacted them.
ik heb nooit een dergelijke verzekering afgesloten = I have never taken out such an insurance policy
Ik heb u graag (Flemish) = I love you {phrase} (platonic expression of inclination or liking)
ik heb verschillende aanbieders met elkaar vergeleken = I compared different providers
ik heb wat meer informatie van u nodig = I require some more information from you
ik heet = my name is
Ik heet ... = My name is ...
Ik hoef niets te bewijzen.’ = I have nothing to prove.’
ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht = I trust that the above provides you with sufficient information
ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht = I trust that you will find this information to your satisfaction
Ik hou van je = I love you
"Ik hou van je, Ik hou van jou (both romantic and platonic)" = I love you {phrase} (affirmation of affection or deep caring)
Ik hou van jou = I love you
Ik houd van het leven = I love life
"Ik houd van je / Ik hou van je, Ik houd van jou / Ik hou van jou(emphasiz" = I love you {phrase} (affirmation of romantic feeling)
Ik kan de pomp niet vergelijken = I cannot compare the pump.
ik kan er geen bedenken = I can't think of any
Ik kan er niets tegen. Ik kan er niets aan doen. Ik kon er net mee ophoud = I can't help it. I couldn't help myself.
Ik kan het me niet voorstellen = I just can't imagine
ik kan maar 3 regels tegelijk bekijken = I can only see three lines at a time
Ik kom uit ... = I come from ...
Ik kom uit Oostenrijk. = I am from Austria.
Ik kreeg dit niet vergoed = This wasn’t reimbursed
Ik kreeg snel iemand aan de lijn = I was able to talk to someone quickly
"ik kwam, ik zag, ik overwon" = "I came, I saw, I conquered {phrase} (used to indicate a total swift victo"
Ik maak me zorgen over mijn privacy = I am concerned about my privacy
ik mis een aantal dingen = it is lacking a few things
"ik mis je [informal, singular], ik mis jullie [informal, plural], ik mis " = I miss you {phrase} (I miss you)
Ik mocht gebruik maken van de CGM gedurende mijn zwangerschap = I was allowed to use the CGM during my pregnancy
Ik moet er even uit = I need to get out for a while
Ik moet plassen. = I need to go to the toilet.
ik nastreef = I am aiming for
ik ontving snel mijn geld = I received my money quickly
ik ook = me too
"ik ook (I also want to participate), ik ben het er mee eens (I agree), ik" = me too {interj} (I agree)
Ik plaag je alleen. Ik hou je alleen maar een beetje voor de gek! = I'm just teasing you!
Ik reken op = I’m counting on
ik stond er alleen voor = I was on my own
ik u reeds nu voor alsdan in gebreke stel = I hereby declare you to be in default in that event
Ik verbind u door = I'll put you through
ik verbind u door = I'll connect you
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. = We trust that this letter has provided you with sufficient information.
Ik vertrouw erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd = I trust this information is sufficient
ik verwacht dat er verschillen zijn = I expect there to be differences
Ik verzoek u om in alle verdere correspondentie betreffende dit product h = Please quote the corresponding reference in all subsequent correspondence
Ik vind de smaak niet lekker = I don’t like the taste
Ik vind het geen voordeel = I don’t think it is an advantage
ik voel me koud = I'm cold
ik voel me koud = I'm feeling cold
Ik voel me niet goed. = I don't feel well.
Ik volg hier altijd de volgende stappen = "In doing so, I always follow the following steps"
Ik vrees dat we over moeten gaan naar het volgende agendapunt = I'm afraid we have to move on to the next item on the agenda
ik weet dat jij alles in je mars hebt = I know that you have what it takes
ik weet het niet = I don't know
Ik weet het niet = I don’t know
"ik weet het niet, ik weenie (in modern spoken language)" = I don't know {phrase} ('I don’t know')
Ik weet niks te bedenken = I can't think of anything
Ik wens u een = I wish you a
ik werd goed op de hoogte gehouden over = I was kept well-informed about
ik werd in het telefoongesprek vriendelijk te woord gestaan = The person I spoke to on the phone was friendly
ik wil ervoor pleiten dat = I would suggest that
Ik wil graag één factuur ontvangen = I would like to receive a single invoice
"ik wil je kussen, ik wil je zoenen" = I'd like to kiss you {phrase} (I'd like to kiss you)
Ik wil liever niet antwoorden. = I’d rather not answer
ik wil mijn gegevens inzien = I want to access my data
Ik wilde er absoluut zeker van zijn = I wanted to make absolutely sure
Ik word gevleid! = I am really flattered!
Ik zal u de heer A. geven = "I'll put you through to Mr A., I'll put Mr A. on the line"
Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet = I have trust in the future
Ik zie het wel zitten + context = I see my/our/the way clear
ik zie u graag = I love you
Ik zie uit naar je reactie = I look forward to your response
"Ik zie, ik zie wat jij niet ziet." = I spy with my little eye
ik zit vanmiddag aan de telefoon = I am answering phone calls this afternoon
Ik zou hem heel graag weer willen gebruiken = I would love to use it again
ik zou het op prijs stellen om meer informatie over = I would like to receive more information about
IK01 = IK01
IK02 = IK02
IK03 = IK03
IK04 = IK04
IK05 = IK05
IK06 = IK06
IK07 = IK07
IK08 = IK08
IK09 = IK09
IK10 = IK10
IKA keuzesimulator = IKA options simulator
IKA panel = "Integraal Kankercentrum Amsterdam, ('Integrated Cancer Centre Amsterdam')"
I-kanaal = I channel
ik-ander differentiatie = Self-Other differentiation process
ik-ander differentiatie en empathie = Self-Other differentiation and empathic process
ik-beleven = self-experienc
IK-bewustzijn = Self-awareness
IKE = IKE
I-kern = I-core
IKFB = Institute for Fundamental and Clinical Human Movement Sciences
Ikoon = Icon
IKP = identiteit-kwaliteit-profilering
ikv = in the context of
ikv = as part of
IKV 2/in het kader van = Given...
ik-vorm = first person
IKZ = TQC
ikzelf = myself
"ikzelf, mijzelf, mezelf" = myself (that being which is oneself)
ik-zin = sense-of-I
IL = IL
Île-de-France = Ile-de-France
Ileitis = Ileitis
ileitis follicularis = follicular ileitis
ileocaecale resectie = ileocecal resection
ileocaecostomie = ileocecostomy
ileocecale klep = ileocolic valve
ileocecale volvulus = ileocecal volvulus: twisted intestine
ileocystoplastiek = ileocystoplasty
ileostomie = diverting ileostomy
ileostomie: het door de buikwand heen naar buiten leggen van een eindstan = ileostomy: the surgical creation of an opening through which the ileum di
ileum = ileum
Ileus = Ileus
ileus dynamicus = dynamic ileus
ileus dynamicus = spastic ileus
ileus paralyticus = paralytic ileus
"ileus spasticus, het ileus hyperdynamicus" = dynamic ileus
"ileus spasticus, het ileus hyperdynamicus" = spastic ileus
ileus van de maag = gastric ileus
ILG = ILG
Ilga-Europe = ILGA-Europe
iliacaal = iliac
iliacale fossae = iliac fossae
iliacale vaten = iliac vessels
Ilias = Iliad
illegaal = illegal activity
illegaal = unlawful
illegaal = illegal
illegaal gokaanbod = illegal gambling services
illegaal kansspel = illegal gambling
illegaal kansspelaanbod = illegal gambling services
illegaal online aanbod = illegal online services
illegaal uitvoeren = export illegally
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land = illegally staying third-country national
illegaal werk = illicit work
"illegaal, beledigend of ongepast" = "illegal, offensive or inappropriate"
"illegaal, onvergund en niet-gereguleerd" = "illegal, unlicensed and unregulated"
IllegalArgumentException = IllegalArgumentException
illegale = illegale
Illegale = Illegal
illegale abortus = illegal abortion
illegale activiteiten = illegal activities
illegale arbeider = illegal worker
illegale bebouwing = unauthorised building
illegale code = illegal code
illegale constructie = illegal building
illegale content = illegal content
illegale handel in verdovende middelen = unlawful drug trafficking
illegale immigratie = illegal immigration
Illegale inhoud = illegal content
illegale kansspel = illegal game of chance
illegale kansspelaanbieders online = illegal online gambling service providers
illegale migratie = illegal migration
illegale online content = illegal online content
illegale online kansspelen = illegal online gambling
illegale reclame = illegal advertising
illegale stortplaats = unauthorised dumping
illegale tewerkstelling = illegal employment
illegale transactie = illegal transaction
illegale wapenhandel = illegal arms trade
illegale werknemer = clandestine worker
illegale witwasgedragingen = illegal money-laundering activities
illegaliteit = illegality
illiet = illite
Illinois = Illinois
Illinois (staat) = Illinois
illocutionair = illocutionary
Illuminatie = Arousing
Illuminatie = Awaken
Illuminatie = Awakening
illuminatieleer = the idea of illumination
Illumineren = Shine on
Illumineren = Throw light on
Illumineren = Light up
Illumineren = Enlighten
Illumineren = Light
Illumineren = Shed light on
Illusie = Delusion
Illusie = Illusion
illusie van zichtbaarheid = illusion of visibility
"illusie, zinsbegoocheling" = illusion (anything that seems to be something that it is not)
illusies = delusions
illusies wekken bij = delude
Illusoir = Airy
illusoir = misleading
Illusoir = Delusive
Illusoir = Illusory
illustere = illustrious
illustratie = picture
illustratie = illustration
illustratie = clip art
illustratie = pictogram
Illustratie toevoegen = Add picture
illustratief voorbeeld = illustrative example
illustratieinkt = illustrating ink
Illustraties = Illustrations
Illustraties beoordelen = Assessing illustrations
illustraties en beschrijvingen = illustrations and descriptions
illustratieve informatie = illustrative information
illustratieve uitvoeringsvorm = exemplary embodiment
illustratieve uitvoeringsvorm = illustrative embodiment
illustratieve uitvoeringsvormen = illustrative embodiments
Illustratieve voorbeeld = Illustrative example
Illustratieve voorbeelden = Illustrative examples
Illustratieve Vormgeving (specialisatie) = Illustration
illustratieverzameling = clip collection
illustrator = illustrator
illustreert = illustrates
illustreert een = illustrates a
illustreert een deel van = illustrates a part of
illustreert een deel van een uitvoeringsvorm = illustrates a part of an embodiment
illustreert een uitvoeringsvorm = illustrates an embodiment
illustreert een voorbeeld van een uitvoeringsvorm = illustrates an example of an embodiment
illustreert een werkwijze = illustrates a method
illustreert schetsmatig = schematically illustrates
illustreert schetsmatig een werkwijze = schematically illustrates a method
illustreren = to illustrate
illustreren = illustrate
Illustreren = Famous
illustreren de specifieke elementen = illustrate the specific elements
illustreren dwarse doorsneden = illustrate cross sections
illustreren op schematische wijze = illustrate schematically
illustreren verschillende uitvoeringsvormen = illustrate different embodiments
illustreren zijdelingse aanzichten en dwarse doorsneden = illustrate side views and cross sections
Illyrië = Illyria
Ilmenmeer = Lake Ilmen
ILO = ILO
iloprost = iloprost: an eicosanoid derived from the cyclooxygenase pathway of arachi
iLoyalty = iLoyalty
ILS = Intelligent Lens System
ILS-server = ILS server
ILST-inventarisatie = ILST inventory
ILST-opleiding = ILST programme
ILST-opleidingen = ILST programmes
ILT = ILT
IM = Information Management (IM)
IM = IM
IM = intermodulation
IM = Innovation Management
im- = dis-
IM@C = IM Advisory Commission
image = image
Image building = Image building
image formats = beeldformaten
Image in Context = zie Beeld in Context
image processor = beeldprocessor
Image-Based Setup = image-based setup
image-guidance = image guidance
imagesetter = imagesetter
ImageX = ImageX
imaginair = imaginary
imaginair component = imaginary component
imaginair deel = imaginary part
imaginair getal = imaginary number
imaginaire = imaginary
imaginaire deel = imaginary part: the imaginary part of a complex number
Imaging Science & Technology (afd. TNW) = Imaging Science & Technology
Imaging Supplies = Imaging Supplies
Imago = Image
imago = corporate image
imago = image promotion
imago = markey profile
imago = prestige
imago = reputation
imago schade = damage to one's image
imago van de onderneming = corporate image
imago van de onderneming = picture
imago verlies = reputational damage
Imago-meetmethode = Image measurement method
imagoschade = damage to our image
imagoschade voor ons bedrijf = damage to our company’s image
IMAK = IMAK
Imam = Imam
IMAP = IMAP
IMAP4 = IMAP4
IMB = Intergrated Media Board
imbeciel = imbecile
IMCB-X2 = IMCB-X2
IMCO-code = IMCO code
IMCO-conferentie = IMCO Conference
IME = IME
imec = imec
Imei = IMEI
IMEI-nummer = IMEI number
IMF (Internationaal Monetair Fonds) = IMF (International Monetary Fund)
IMHO = IMHO
Imhotep = Imhotep
imidaprilhydrochloride = imidapril
imidazole = glyoxaline: a histamine inhibitor
imidazole = imidazole
iminoglycinurie = hyperprolinemia
iminoglycinurie = iminoglycinuria
imino-zuren = secondary amino acids
imipenem = C12H17N3O4S·H2O imipenem: a semisynthetic beta-lactam derived from an a
imipramine = C19H24N2  imipramine
imipramine = imipramine
imipramine-oxyde = imipramine oxide
Imiprothrin = Imiprothrin
imitatie = impersonation
imitatie = sham
Imitatie = Pinchbeck
Imitatie = Imitative
Imitatie = Imitation
imitatie {de} = imitation
imitatie... = sham
imitatiebatterij = dummy battery
imitatiebijouterie = costume jewellery
Imitatiecoëfficient = Imitation coefficient
Imitatie-effect = Imitation effect
imitatief gedrag = imitative behavior
imitatiefineer = imitation veneer
imitatiehoutnerf = simulated wood grain
imitatiejuwelierswaren = imitation jewellery
Imitatieleder = Imitation leather
imitatietoken = impersonation token
imitatieverzendproef = transport test
Imitator = Impersonator
Imitator = Mimic
Imitator = Imitator
imiteren = imitate
imiteren = to imitate
Imiteren = Copy
"imiteren, naäpen, nadoen" = mock (to mimic)
imker = beekeeper
Imker = Bee-keeping
Imker = Bee-keeper
imker = apiarist
Imker = Beekeeping
Imker = Bee-master
immanent = immanent
Immanuel Kant = Immanuel Kant
immateri?le vaste activa = intangible [fixed] assets
immaterieel = immaterial
Immaterieel = Intangible
immaterieel vast activum = intangible fixed asset
immateriële (duurzame) activa = intangible assets
immateriële (onlichamelijke) goederen = intangible assets
Immateriele activa = Intangible assets
immateriële activa = intangible assets
immateriële en materiële schade = tangible or intangible loss or damage
immateriële gevolgschade = consequential intangible loss or damage ❤
immateriële gevolgschade = consequential financial loss or damage
immateriële goederen = intangible goods
immateriële kosten = intangible cost
immateriële schade = intangible loss or damage ❤
immateriële schade = [pure] financial loss
immateriële schade = capital loss
immateriële schade = economic loss
immateriële schade = loss of profit
immateriële schade = lost profit
immateriële schade = pecuniary loss
immateriele vaste activa = intangible assets
immateriele vaste activa = intangibles
immateriéle vaste activa = intangible [fixed] assets
Immateriële vaste activa = Intangible fixed assets
immateriële vaste activa = intangible [fixed] assets
immateriële zaken = intangibles
immateriële zaken (intangibles) = intangibles
immatriculatie = registration
immaturiteit = immaturity
Immaturiteit = Immaturity
immaturiteit van het kwaliteitsmanagementsysteem = immaturity of the quality management system
immediate dismissal = ontslag op staande voet
immediate-early eiwitten = immediate-early proteins: proteins that are coded by immediate-early gene
immediate-early genen = IEG: immediate-early genes
immediately payable fine = dadelijk opeisbare boete
immens = abysmal
Immer = Always
Immer = Ever
Immers = Because
immers = "After all,"
Immers = After all
immers = certainly
immers = now
immers = indeed
"Immers, zoals hierboven beschreven" = "After all, as described above"
Immersie-homogenisatoren = Immersion homogenisers
immersielens = immersion lens
immigrant = immigrant
immigranten = immigrants
immigrantenarbeider = immigrant worker
immigratie = immigration
Immigratie- en Naturalisatiedienst = Immigration and Naturalization Service
immigratieverbindingsfunctionaris = immigration liaison officer
immigration officer = immigration officer
immigreren = immigrate
"Immingham, London Thamesport & Teesport" = "Immingham, London Thamesport & Teesport"
immissie = immission
immissiebeheersing = immission control
immissiebeheersingswet = immission control law
immissieconcentraties = immission concentrations
immissiegrens = immission limit
immissielast = immission load
immissies = immission
immissies van verontreinigende stoffen = pollutant immission
immissieschade = immission damage
immitantie = immitance
immobiliën = real estate
Immobiliën = Property
Immobilisatie = Immobilization
immoreel = abandoned
Immoreel = Immoral
Immoreel = Moral wrong
immorele praktijken = immoral practices
Immovator = Immovator
immunadherentie-reactie = immune adherence hemagglutination assay
immunadherentie-reactie = immune adherence reaction: a method for detecting very small quantities o
immuncompetent = immunocompetent: able to recognize & act against invading antigens
immune antilichaam = immune antibody: an antibody induced by immunization or by transfusion in
immunihistochimie = immunohistochemistry: histochemical localization of immunoreactive substa
immunisatie = immunization
immuniseren = to immunise [Br.]
immuniseren = to immunize
immunitair responsgen = Ir gene
immuniteit = immunity
"immuniteit, onschendbaarheid" = immunity (exemption from legal prosecution)
"immuniteit, vrijstelling" = immunity (exemption from specified duties)
immuniteiten = immunities
immuniteiten en voorrechten = immunities and privileges
immuniteitsonderzoek = immunoassay
Immuniteitstest = Immunity test
immuniteitsysteem = immune system
immuno-affiniteitschromatografie = immunoaffinity chromatography
immuno-affiniteitschromatografie = immunoaffinity purification
immuno-assay = immunoassay
Immunoassay-analysatoren = Immunoassay analysers
immunoblastische lymfadenopathie = immunoblastic lymphadenopathy
immunoblastische lymfadenopathie = angioimmunoblastic lymphadenopathy: a systemic disorder resembling lympho
immunoblot = immunoblots
immunoblot = immunoblotting: an immunologic method used for detecting or quantifying i
immunochemie = chemoimmunology
immunochemisch = (adjective) immunochemical: relating to immunochemistry
immunochemische bepaling van antigenen = immunochemical determination of identity
immunochemische bepaling van antigenen = immunochemical identification of antigens
immunochemische detectie = immunochemical detection
immunochemische detectie = immunochemical diagnosis
immunochemische detectie = immunochemical test
immunocompetentie = immunologic competence
immunocyt = "immune cell, immunocompetent cell"
immunocyt = immunocyte
immunocyten = immunocytes
immunodiagnostiek = immunodiagnostics
immunodiffusie = immunodiffusion
immuno-enzymologie = immunoenzyme techniques
immunofluorescentie test = fluorescent antibody test
immunofluorescentie test = immunofluorescence antibody test
immunofluorescentietoets = fluorescence anisotropy
immunofluorescentietoets = fluorescence polarization
immunofluorescentietoets = "fluorescence immunoassay, FIA"
immunogeen = immunogenic
immunogenetica = immunogenetics: the genetic basis of the immune response
immunogeniciteit = antigenicity
immunogeniciteit = immunogenicity
immunoglobulin class switching = immunoglobulin class switching
Immunoglobuline = Antibody
immunoglobuline = immune gamma globulin
immunoglobuline A = IgA
immunoglobuline D = immunoglobulin D: the class of immunoglobulin which is found on the surfa
immunoglobuline E = gamma-E globulin
immunoglobuline G = human gamma globulin
immunoglobuline klassen = immunoglobulin classes
immunoglobuline klassen = immunoglobulin isotypes
immunoglobuline M = IgM
immunoglobuline-allotypen = allotypic antibodies
immunoglobuline-allotypen = immunoglobulin allotypes
immunoglobuline-allotypen = kappa allotypes
immunoglobuline-idiotypen = immunoglobulin idiotypes
Immunoglobulinen = Immunoglobulins
immunoglobuline-somatische hypermutatie = Ig somatic hypermutation
immunoglobuline-somatische hypermutatie = immunoglobulin somatic hypermutation
immunohaematologie = immunohematology
immunohaemolysine = immunohemolysin
immunohistologische scheikunde = immunocytochemistry: technique for staining cells or tissues using antibo
immunolabeling = immunolabeling
immunologie = immunology
immunologisch = immunity study-related
immunologisch = immunological
Immunologisch = Immunological
immunologisch geheugen = immunological memory: the ability of the immune system to recall a previo
immunologisch geneesmiddel = immunological medicinal product
immunologisch verzwakt = immunocompromised
immunologische capping = immunologic capping
immunologische desensibilisatie = allergy desensitization
immunologische desensibilisatie = immunologic desensitization: the administration of small quantities of a
immunologische dosis-respons relatie = immunologic dose-response relationship
immunologische reactie van de huid = immunologically mediated cutaneous reaction
immunologische reactie van de huid = immunologically mediated cutaneous response
immunologische tolerantie = immune tolerance
immunologische tolerantie = immunological tolerance
immunologische tolerantie = immunotolerance: an immunological response characterized by the developme
immunologische versterking = immunoenhancement
immunologische versterking = immunological enhancement
immunologische ziekte = immunological disease
immunologische ziekten = immunologic diseases: disorders caused by abnormal or absent immunologic 
immunomagnetische celscheiding = immunomagnetic purging
immunomagnetische separatie = Dynabeads®
immunomagnetische separatie = immunomagnetic bead technique: a cell-separation technique
immunomagnetische separatie = immunomagnetic purging
immunomagnetische separatie = immunomagnetic separation
immunomodulatie: het beïnvloeden van het immunologisch systeem = immunomodulation
immunomodulatoren = immune modulators
immunomodulerend effect = immunomodulatory effect
immunomodulerend effect = immune modulation
immunomodulerend effect = immune regulatory effect
immunomodulerend effect = immunoregulatory activity
immunoparasitologie = immunoparasitology
immunopathogenische mechanismes = immunopathogenic mechanisms
immunopathologie = immunopathology
immunoproliferatieve aandoening van de dunne darm = alpha-chain disease
immunoproliferatieve aandoening van de dunne darm = immunoproliferative small intestinal disease
immunoproliferatieve aandoening van de dunne darm = IPSID
immunoproliferatieve aandoeningen = immunoproliferative disorders
immunostimulanten = immunostimulants
immunostimulanten = immunoactivators
immunostimulanten = immunologic adjuvants
immunostimulanten = immunomodulators
immunostimulanten = immunopotentiators
immuno-stimulerend = immunostimulant
Immunosuppresiemiddelen = Immunosuppressive agents
immunosuppressief = (adjective) immunosuppressant
"immunosuppressief medicament, medicamenteus immunosuppressief middel, imm" = chemical immunosuppressive
immunosuppressieve therapie = immunosuppressive therapy
immunosuppressivum = (noun) immunosuppressant
Immunosuppressivum = Immunosuppressant
immunosuppressivum = immunodepressor
immunosuppressivum = immunosuppressant
immunosuppressivum = immunosuppressant drugs
immunosuppressivum = immunosuppressive agent
immunosuppressivum = immunosuppressive drugs
immunosuppressivum = a drug to stop immune response
immunosuppressivum = immuno-suppressant drug
immunotoxine = antitoxin
immunotoxine = immunotoxin
immunotoxines = antibody-toxin hybrids
immunotoxines = chimeric toxins
immunotoxines = cytotoxin-antibody conjugates
immunotoxines = immunotoxins
immunotoxines = targeted toxins
immunotoxines = toxin carriers
immunotoxines = toxin conjugates
immunotoxines = toxin-antibody conjugates
immunotoxines = toxin-antibody hybrids
immunsuppressie = immunosuppression
immutability = immutability
immuun = (adjective) immune
immuun = immune
immuunadsorbenten = immunosorbents
immuunafwijking = immune deviation
immuuncomplex = antigen-antibody complex
immuuncomplex = immune complex
immuundeficiëntie = immune deficiency
immuundominante epitopen = immunodominant epitopes
immuundominante epitopen = immunodominant antigenic determinants
immuundominante epitopen = immunodominant antigens
immuundysfunctie = immune dysfunction
immuundysfunctie = subclinical immune dysfunction
immuunelektroforese = immunoelectrophoresis
immuunrespons = immune reaction
immuunrespons = immune response
immuunrespons = immunologic reactivity
immuunscintigrafie = immunoscintigraphy
Immuunsera en immunoglobulinen = Immune sera and immunoglobulins
immuunsysteem = immune system
immuunsysteem {het} = immune system
immuunsysteem onderdrukkend = (adjective) immunosuppressant
immuuntolerantie = immunotolerance
IMO-code voor onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee = IMO Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents
IMO-richtsnoeren betreffende de billijke behandeling van zeelieden = IMO guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a maritime 
IMP = IMP
IMP = Investigational Medicinal Product
IMP = investigational medicinal products
impact = impact
impact {de} = impact
Impact Absorption Layer = Impact Absorption Layer
impact op = impact on
Impact op de gebruikers = Impact on users
impact op en afhankelijkheid van = impact and dependence on
impact op het milieu = environmental impact
impact op marge = impact on margin
impact van grote risico’s te mitigeren = mitigate the impact of major risks
Impact van het wijzigingsverzoek = Impact of the change reuest
impactabsorberend = impact absorbing
impactabsorberend paal = impact absorbing post
Impactabsorberend paal voor aanrijbeveiliging = Impact absorbing post for collision protection
impactabsorberend paal voor aanrijdbeveiliging = impact absorbing post for collision protection
impactabsorberende paal = impact absorbing post
Impactabsorberende paal volgens één der voorgaande conclusies = Impact absorbing post according to any of the previous claims
impactabsorberende palen = impact absorbing posts
impactanalyse = impact analysis
Impactbepaling = Impact assessment
impactbronnen = impact source
Impactclassificatie is aanzienlijk = Impact classification: considerable
Impactclassificatie is gemiddeld = Impact classification: average
Impactclassificatie is matig = Impact classification: moderate
impactcriteria = impact criteria
impactelement = impact member
impactelementen = impact members
impactenergie = impact energy
impacter = impacter
impact-filler = impact-filler
impactgebied = impact area
impactie van een tand = dental impaction
impactie-fractuur = impaction fracture
impactmodel = impact model
impactmodificator = impact modifier
impactmodificator [Engels: impact modifier] = impact modifier
impactonderzoek = impact study
impactpaal = impact post
Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade = Impact Study of the Directive on Liability for Environmental Damage (Impa
impactvolle = effective
Impasse = Deadlock
Impasse = Dead end
IMPATT = Impact Avalanche Transit Time
IMPATT-diode = IMPATT diode
impedantie = electric resistance
impedantie = apparent resistance
impedantie = impedance
Impedantie aansluiting 1 = Impedance connection 1
Impedantie aansluiting 2 = Impedance connection 2
impedantieaanpassing = impedance matching
impedantieaanpassingsstuk = attenuator pad
impedantieaanpassingsstuk = impedance matching network
impedantiearm = impedance arm
impedantiebrug = impedance bridge
impedantiefout = component error
impedantiemeter = impedance measuring set
impedantieomvormer = impedance converter
impedantiepolen = poles of impedance
impedantietransformator = impedance transformer
impedantieval = impedance drop
impedantie-vergrotend circuit = bootstrap circuit
impedantieverhouding = impedance ratio
imperatieve beveiligingscontrole = imperative security check
imperatieve constructie = imperative construct
imperative followed by ze = break a leg (to perform well)
Imperator Caesar Augustus = Augustus
imperfecte inductie = imperfect induction
imperfecties = imperfections
imperforatus = imperforate
imperiaal / dak drager = roof rack
imperiaal belasting = roof rack load
Imperialisme = Imperialism
imperialist = imperialist
Imperium = Sway
Imperium = Empire
imperium {het} = empire
impermeabiliteit = impermeability
impetigineus eczeem = impetiginous eczema
impetigo = impetigo: a contagious pyoderma caused by group A streptococci or Staphyl
Impetigo = Impetigo
impetigo follicularis = folliculitis superficialis staphylogenes
impetigo follicularis = impetigo follicularis
impetigo labialis = impetiginous cheilitis
impetigo variolosa = impetigo varicellosa
impetus = thrust
impker = bee-keeper
implantaat voor glaucoomvochtafvoering = glaucoma drainage implants
implantatie = nidation
Implantatie = Implantation
implantatie van een hartklepprothese = implantation of  heart valve prosthesis
implantatiemetastase = implantation metastasis
implanteerbare maagstimulator = IGSTM
implanteerbare maagstimulator = implantable gastric stimulator
implanteerbare maagstimulator = implantable gastric stimulation
implanteerbare neurostimulatie = "dorsal column stimulation: electrical stimulation, either percutaneously "
implanteerbare neurostimulatie = implantable neurostimulation
implanteerbare sensor = implantable sensor
implanteerbare slangenpomp = implantable infusion pump
implanteerbare slangenpomp = implantable drug delivery pump
implanteerbare slangenpomp = implantable perfusion pump
implanteerbare slangenpomp = peristaltic pump
implanteerbare slangenpomp = smart pump
implantering van het embryo = blastocyst implantation
implantering van het embryo = decidual cell reaction
implantering van het embryo = embryo implantation
implantering van het embryo = implantation of the embryo
implantering van het embryo = nidation
implantering van het embryo = ovum implantation
implantframe = dental-implant framework
implantologie = implantology
Implementatie = Implementation
implementatie = execution
implementatie = implementation
implementatie en installatie = implementation and installation
implementatie en integratie = implementation and integration
implementatie isdn-inbelback-up = isdn dial backup implementation
implementatie onafhankelijk constructiemodel = implementation-independent construction model
implementatie op een lean of agile manier = Lean and Agile implementation
implementatie op een lean of agile manier = implementing the system in a Lean and Agile manner
implementatie partner = implementation partner
implementatie practices = implementation practices
implementatie team = implementation team
implementatie van BCS-oplossing = BCS solution deployment
implementatie van een gezondheidsplan = implementation of a health plan
implementatie van een gezondheidsplan = implementing a health plan
implementatie van een werkwijze volgens uitvoeringsvormen van de onderhav = implementation of a method according to embodiments of the present invent
implementatie van een werkwijze volgens uitvoeringsvormen van de onderhav = implementation of a method according to embodiments of the present invent
implementatie van externe lijst = external list deployment
Implementatie van financieel- en boekhoudsysteem = Finance and Accounting System Implementation
Implementatie van HR-informatiesysteem = Human Resources Information System Implementation
implementatie van naam() = implementation of name()
implementatie van projectmanagement = implementation project management
implementatie van projectmanager = implementation project manager
"implementatie, test en in productie name" = "implementation, testing and commissioning"
implementatiebarrières = implementation barriers
Implementatieberaad = Implementation Consultation Committee (Implementatieberaad
Implementatieberaad = Implementation Consultation Committee
implementatiebeschrijvingsmodel = implementation description model
implementatiedatum = date of implementation
implementatie-eis = implementation requirement
implementatiefase = implementation phase
implementatiehandleiding = Implementation Manual
Implementatiehandleiding voor Microsoft CRM = Microsoft CRM Implementation Guide
Implementatiehandleiding voor Microsoft Dynamics CRM = Microsoft Dynamics CRM Implementation Guide
implementatiekalender = implementation calendar
implementatieklasse = implementation class
implementatieovererving = implementation inheritance
implementatiepartner = implementation partner
implementatieperiode = implementation period
implementatieplan = implementation plan
implementatieplannen = implementation plans
implementatieprogramma’s = implementation programmes
Implementatieraad = Implementation Consultation Group
implementaties = implementations
implementaties = deployments
implementatiescenario met filialen = branch office deployment scenario
Implementatieschema = Implementation schedule
implementatietaal = implementation language
implementatietijd = implementation time
implementatietraject = implementation route
implementatietraject = implementation process
implementatietraject in 2 fasen = dual-phase implementation
implementatievorm = implementation form
Implementatiewet richtlijn collectief beheer = Implementation Act for the European Collective Management Directive
Implementatiewet richtlijn collectief beheer = Collective Management Directive (Implementation) Act
Implementeer = Implement
implementeerde = implemented
implementeert = implements
implementeert en beheert = implements and manages
implementeren = implementation
implementeren = to implement
implementeren = implement
implementeren en herzien = implement and review
implementeren en op te volgen = implementing and monitoring
implementeren van de technische beveiligingsmaatregelen = implementation of the technical security measures
implementeren van disciplinaire procedures = implementing disciplinary procedures
implementeren van een structurele oplossing = implementing a structural solution
implementeren van maatregelen = implement measures
Implementeren van Security richtlijnen = Implementing security guidelines
"implementeren, toepassen (in de praktijk), uitwerken" = implement (bring about)
implementerende klassen = implementing classes
implementerende parameter = implementing parameter
implementerenimplementeren van updates en upgrades = deploying updates and upgrades
implementering = implementation
implementmodule = implementation module
implements CharSequence = implements CharSequence
implicatie = conditional relation
implicatie = deduction
implicatie = implication
Implicatie = Implication
implicatie = inclusion
implicatie {de} = implication
implications = implications
impliceert = involves
impliceert = implies
impliceert geenszins = in no way implies
impliceren = to imply
Impliceren = Involve
Impliceren = Mean
impliceren = imply
impliciet = implicit
impliciet = implicitly
Impliciet consumentengedragsmodel = Implicit consumer behaviour model
impliciet coördinatiefeit = implicit coordination fact
impliciet decimaalteken = assumed decimal point
impliciet differentiëermechanisme = autobalance
impliciet getypeerde lokale variabele = implicitly typed local variable
impliciet snijpunt = implicit intersection
impliciet super() aan kunnen roepen = can implicitly call super()
impliciete = implicit
impliciete adressering = implied addressing
impliciete DO-opdracht = implied DO
impliciete en expliciete = implicit and explicit
impliciete en onuitgesproken = implicit and unspoken
impliciete en onuitgesproken gevoelens = implicit and unspoken feelings
impliciete functie = implicit function
impliciete profilering = implicit profiling
impliciete volatiliteit = implied volatility
implicit strata = implicit strata
imploderen = to implode
Implosie = Implosion
Impluvium = Precipitation area
Impluvium = Rain area
Impluvium = Rainfall area
Impluvium = Intake area
"impluvium (bouwkunde, Romeins)" = impluvium
imponeergedrag = show of power / intimidating behaviour
imponeren = impress
Imponeren = Overawe
imponerend = imposing
imponerend = impressive
Import = Imports (IM)
import = import of sound carriers
Import = Import
import en export = import and export
import en export declaraties = import and export declarations
import en export formaliteiten = import and export formalities
import en export naar landen buiten de EU = import and export to countries outside the EU
import en export van diamant = import and export of diamonds
import en export van diamant = diamond imports and exports
import en export van diamanten = import and export of diamonds
import- en exportagentschappen = import-export agencies
import- of exportbeperkingen = import or export restrictions
import van buiten de EU = importing from outside the EU
import.export@favv-afsca.be = import.export@favv-afsca.be
Importagent = Import agent
Importance factor = Importance factor
importbestand = import file
Importbestandsparsering = Import File Parse
Importeer een mediabestand = Importing media files
Importeer het Excel-bestand = Import the Excel file
importeert = imports
importeert de orderfiles = imports the order files
Importeren = Import
importeren = to import
importeren en exporteren = import and export
Importeren van bestanden = Import files
Importeren van mediabestanden = Import media files
"importeren, selecteren, instellen, delen en onderhouden" = "importing, selecting, setting, sharing and maintaining"
importeur = importer
importeur van tabaks- en aanverwante producten = importer of tobacco and related products
importeur/distributeur = importer/distributor
importeurs = importers
importgegevens = import data
Importhandelingen = Import activities
Importheffing = Import levy
importheffing = import levy
importheffing = levy on imports
importheffingen = import duties
importindeling = import format
importinstellingen = import settings
importkrediet = import credit
importkwota = import quota
Importlek = Import leak
importmediagroep = import media pool
importprijs = import price
Importquote = Import quote
importregelingen = import regulations
Importspecificatie = Import specification
Importsubstitutiemodel = Import substitution
Importtarief = Import tariff
imposant = impressive
impost = impost
impost = "impost, duty"
impotent = impotent
impotentia symptomatica = symptomatic impotence
impotentie = erectile dysfunction
impotentie = inability to get an erection
impotentie = male impotence
impotentie = impotence
Impotentie = Inability
Impotentie = Helplessness
Impotentie = Erectile dysfunction
impregeneren = impregnate
impregnatie = fertilization
impregnatie = impregnation
impregnatie = making pregnant
Impregnatie = Impregnation
impregneerhars = impregnating resin
impregneerlak = impregnating lacquer
impregneermiddel = impregnating agent
impregneren = impregnate
impregneren = impregnation
impregneren = to impregnate
Impregneren van hout = Timber-impregnation services
impregneren van houten oppervlakken = impregnation of wooden surfaces
Impregneren van textiel = Textile-impregnation services
impressie = impression
"impressie, uitbeelding, verbeelding" = impression (impersonation)
impressies = impressions
impressionabiliteit = impressionability
impressionisme = impressionism
impressionist = impressionist
impressionistisch = impressionistic
impressum = Legal notice
impromptu = impromptu
impromptu vergadering = impromptu meeting
improvisatie = improvisation
Improvisatie = Ad-lib
Improvisatie = Ad lib
improviseren = ad-lib
improviserend vermogen = improvisational ability
IMP'S = IMPs
Impu = Impu-nail
impulmoment (r x mv) = "momentum, angular"
impulmoment (r x mv) = momentum
impuls = pulse
Impuls = Impulse
impuls = access
impuls = momentum
impuls (mv) = linear momentum
impuls (mv) = momentum
impuls (mv) = "momentum, linear"
Impuls (natuurkunde) = Momentum
impuls {de} = impulse
Impuls dagklok = Impulse day clock
Impuls weekklok = Impulse week clock
Impulsaankoop = Impulse purchase
impulsamplitude = pulse amplitude
impulsbreedte = pulse width
impulse response function = impulse response function
impulsflank = pulse edge
impulsfrequentie = impulse frequency
impulsgeluid = impulsive noise
impulsgenerator = pulse generator
Impulsgestuurde aanspreekvertraging = Impulse controlled operating delay
impulsgever = impulse sender
Impulsgeverteller met vieraderige kabel = Four-conductor pulse generator meter
Impulsgoederen = Impulse goods
impulsieve handeling = impulsive act
impulsieve handeling = impulsive action
impulsieve handeling = impulsive behavior
Impuls-inzetstuk = Impulse insert
impulsiviteit = "impulsiveness: acting suddenly on impulse, without reflection"
impulsiviteit = impulsiveness
Impulsklok = Impulse clock
impulslading = sudden load
impulsmenging = pulse mixing
Impulsmoment = Angular momentum
impulsmoment (r x mv) = "momentum, moment of"
impulsmoment (r x mv) = angular momentum
impulsmoment (r x mv) = momentum
Impulsprogramma = Impulse program
impulsproject = stimulus project
impulsremschijf = pulse brake disc
impulsrespons = impulse response
impulsruis = impulse noise
impulsschijf = pulse disc
impulsspanning = pulse voltage
impulsstoring = impulse noise
impulsteller = pulse counter
Impulsteller paneelbouw = Impulse meter for installation
impulstheorie = momentum theory
impulstransformator = pulse transformer
impulsturbine = impulse turbine
impulsvergelijking = momentum equation
impulsverhouding = impulse ratio
Impulsvormer = Pulse former
impulsvormer = pulse shaper
imputatie = imputation
imputatie van een bestand = record imputation
IMRT = IMRT
IMRT = Intensity Modulated Radiation Therapy
IMS = Integrated Media Server
IM-serviceprovider = IM service provider
imt = intrusionsmeldeanlagen = intrusion alarm systems
IMU = IMU
IM-vervorming = IM distortion
IM-verzwakking = spurious response rejection
IMVO = International Corporate Social Responsibility (ICSR)
IMVO = ICSR
IMVO-convenant = Agreement on international responsible business conduct regarding human r
IN = IN
In = Into
in = alternatively
in = actuate
in = in
in de juiste stand gemonteerd wordt ten opzichte van de = is mounted in the correct position in relation to the
in % = expressed as a percentage
IN & OUT = IN & OUT
in (het) bezit van uw schrijven = in receipt of your letter
in / of naar aanleiding van = in or following
in ‘gevaarlijke’ situaties = in hazardous situations
in 1 lijn liggen = are in a straight line
in 12 gelijke delen betaald = paid out in 12 equal parts
in 15 minuten = in 15 minutes
in 2007 buiten het quotum gevangen hoeveelheid = amount overfished in the year 2007
in 2014 = in 2014
in 2015 = in 2015
in 3 voud = in triplicate
In 68 van de landen waar de NLse overheid met een postennetwerk is verteg = In 68 of the countries where the Government with NLse posts network is re
in aanbouw = under construction
in aanduiding URGENT = Indication
In aanhoudend uitdagende marktomstandigheden = Under continued challenging market conditions
in aanleg = under construction
in aanloop naar = in the run-up to
in aanmerking = eligible
in aanmerking had moeten komen = should have been eligible
in aanmerking komen = be considered
In aanmerking komen = Take into consideration
in aanmerking komen (voor subsidie) = eligible
in aanmerking komen voor = to qualify for
in aanmerking komen voor = to be eligible for
in aanmerking komen voor = to quality for
in aanmerking komen voor = to be entitled to
in aanmerking komen voor een octrooi = patentable
in aanmerking komen voor subsidie = to be eligible for subsidy
in aanmerking komend durfkapitaalfonds = qualifying venture capital fund
in aanmerking komend Mode S-ondervragingssysteem = eligible Mode S interrogator
in aanmerking komend voor lidmaatschap = eligible for membership
in aanmerking komende afnemer = eligible customer
in aanmerking komende beleggingen = qualifying investments
in aanmerking komende derden = eligible third parties
in aanmerking komende informatie = relevant information
in aanmerking komende kosten = eligible cost
In aanmerking komende kwetsbare bevolkingsgroepen = Eligible vulnerable populations
in aanmerking komende landen = eligible countries
in aanmerking komende licentie = qualifying license
in aanmerking komende ondervragingscode = eligible interrogator code
in aanmerking komende partij = beneficiary
in aanmerking komende passiva = eligible liabilities
in aanmerking komende portefeuillemaatschappij = qualifying portfolio undertaking
In aanmerking komende producten = Eligible products
in aanmerking komende tegenpartij = eligible counterparty
in aanmerking komt voor een lease auto = is eligible for a lease car
in aanmerking nemend dat = whereas
in aanmerking nemende = whereas
in aanmerking nemende dat = whereas
In aanmerking nemende dat = Whereas
"In aanmerking nemende dat, Overwegende dat" = Whereas
in aanmerking voor een leaseauto = eligible for a lease car
in aanraking komt = comes into contact
in aanraking komt met de huid = comes into contact with the skin
in aantocht zijn = advance
in aanvraag = under application
in aanvragen voorkomt = present in requests
In aanvulling daarop = In addition
In aanvulling op = In addition to
In aanvulling op = Supplementary to
In aanvulling op c.q. in afwijking van = In addition to or by way of derogation from
In aanvulling op c.q. in afwijking van de voorgaande artikelen uit deze h = "In addition to or, as the case may be, in deviation from the previous cla"
In aanvulling op het bepaalde in = In addition to the provisions of
in aanwezigheid van = in the presence of
in aanwezigheid van een werknemersvertegenwoordiger = in the presence of an employee representative
in aanwezigheid van gevaar = in the event of a hazardous situation
in abstracta = in the abstract
in acht genomen = observed
in acht is genomen = has been observed
in acht nemen = observe
in acht nemen = comply with
"in acht nemen, overwegen, bedenken" = consider (think about seriously)
in acht te nemen = observe
in acht te nemen vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht = required duty of confidentiality and secrecy
in achtergrond = in the background
in acute situaties = in critical situations
in ademnood = are left gasping for breath
in ademnood komen = are left gasping for breath
in administratie houden = to hold in trust
in advies of uitvoering = in the form of advice or implementation
in afhankelijkheid van het gewas op elkaar afstemmen = crop-dependent coordination
in aflossingsseries uitgegeven obligatie = index bond
in aflossingsseries uitgegeven obligatie = serial bond
in afmeting gereduceerd = reduced in size
in afschrift aan = cc.
in afstemming met = in tune with
in afstemming met = in consultation with
In aftakdoos = In junction box
In aftakkast = In branch box
in afwachting = pending
in afwachting = in anticipation
in afwachting van = pending
in afwachting van verblijfsvergunning = in anticipation of a residence permit
in afwezigheid van = in the absence of
In afwezigheid van zulke overeenstemming = In the absence of such agreement
in afwijkende situaties = in case of deviations
In afwijking van = By way of derogation from
in afwijking van = contrary to
in afwijking van = notwithstanding
in afwijking van de geldende wettelijke bepalingen = notwithstanding the legal provisions in force
in afwijking van de geldende wettelijke bepalingen = notwithstanding the statutory provisions in force
in afwijking van het bepaalde in = by way of derogation from
in afwijking van het bepaalde in = contrary to the provisions of
in afwijking van het bepaalde in = notwithstanding
in afwijking van het gestelde in = notwithstanding the provisions of
in afwijking van het hierboven vermelde = by way of derogation from what is set out above
in afwijking van het hierboven vermelde = contrary to what is set out above
in afwijking van het hierboven vermelde = notwithstanding the above provision
in afwijking van het hierboven vermelde = notwithstanding what is set out above
in afwijking van het in het vorige artikel bepaalde = contrary to the provisions of the previous claus
in afwijking van het voorgaande = by way of derogation from the foregoing (provisions)
In afwijking van het voorgaande = By way of derogation from the foregoing provisions
In afwijking van het voorgaande lid van dit artikel = Notwithstanding the previous subclause of this article
In afwijking van het vorenstaande = Notwithstanding the foregoing
In afwijking van lid = By way of derogation from subclause
in afwijking van vorenstaande = contrary to the above
in afwijking van waar dat normaal moet gebeuren = at a place/location other than the normal/usual place
in al deze reproducties = in all such reproductions
in al zijn facetten = in all his aspects
in alfabetische volgorde = in alphabetical order
in algemene zin = in general terms
in alle aangesloten ruimtes = in all connected rooms
In alle andere gevallen = In all other cases
in alle bescheidenheid = with all modesty
in alle betekenissen van het woord = in every sense of the word
in alle commerciële handelingen en handelingen betreffende onroerende go = in all commercial and immovable property transactions
in alle gevallen dat een interpretatiegeschil rijst over de vertaling van = whenever a dispute about interpretation of the translation of this deed a
in alle gevallen van het aanbieden van kansspelen online zonder vergunnin = in all cases where online games of chance are provided without a licence
in alle gevallen waarin = in all cases in which
in alle gevallen waarin = in every case in which
in alle gevallen waarin deze overeenkomst eindigt = however this agreement ends
"in alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorziet, beslist de" = all matters not provided for by these articles or the law will be decided
"in alle gevallen waarin niet door de statuten of de wet is voorzien, besl" = "all cases not provided for by the articles of association or the law, wil"
in alle openheid = with complete transparency
in alle openheid = transparently
in alle openheid = openly
In alle overige situaties = In all other situations
in alle redelijkheid met een verrekening omgaat = engage reasonably in a financial settlement
in alle redelijkheid zal aantonen = demonstrate in all reasonableness
in alle richtingen = in all directions
in alle sectoren = in all sectors
in alle van materieel belang zijnde aspecten = in all material respects
in alle verdere correspondentie = in all subsequent correspondence
in alle vrijheid = (Of my own) free will /freely
in alle weersomstandigheden = in any weather
in alle zaken met een spoedeisend karakter = in all urgent cases
in allerijl = fast
In allerijl = Speedily
In allerijl = Swiftly
In allerijl = Quickly
in allerlei kleuren = in a variety of colours
In alternatieve uitvoeringsvormen = In alternative embodiments
In an advantageous alternative embodiment = In een aantrekkelijke alternatieve uitvoeringsvorm
"In andere gevallen zijn welgekende werkwijzen, structuren en technieken n" = "In other instances, well-known methods, structures and techniques have no"
"In andere gevallen zijn welgekende werkwijzen, structuren en technieken n" = "In other instances, well-known methods, structures and techniques have no"
in andere landen = in other countries
In andere specifieke uitvoeringsvormen = In other specific embodiments
In andere uitvoeringsvorm = In another embodiment
in andere uitvoeringsvormen = in other embodiments
In antwoord hierop berichten wij u als volgt = "In response, we would like to inform you as follows"
in antwoord op en in overeenstemming met = in response to and in accordance with
in antwoord op uw schrijven dd 3 mei 2004 = Thank you for your letter of 3 May 2004. We are pleased/sorry to …
in appartementsrechten is gesplitst = divided into apartment rights
in appèl gaan = appeal
in automaat = in automatic mode
in automatisch bedrijf = in automatic mode
in automatische modus = in automatic mode
in avondkleding = white-tie
In azijn geconserveerde groenten = Vegetables preserved in vinegar
in bad doen = bathe
in baisse positie = (In) a falling stockmarket / bear market / short position
in balans = push-pull
In balen = In sacks
in ballingschap gaan = to go into exile
in barokstijl = baroque
in batterijen worden opgeslagen = stored in batteries
in bed stoppen = put to bed
in bedekte termen = clandestinely
in bedrijf = busy
in bedrijf = in operation
"in bedrijf name, opstart en fijnregeling" = "commissioning, start-up and fine-tuning"
in bedrijf stellen = commission
in bedrijf stellen = commissioning
in bedrijf stellen = putting into operation
in bedrijf worden gesteld = commissioned
in bedrijf wordt gesteld = is put into service
in bedrijf wordt gesteld = is put into operation
in bedrijf zijnde installatie = operating system
in bedrijf zijnde installatie = Operating system
"in bedrijf, tijdens werking" = in operation
in bedrijfname = commissioning
In bedrijfstelling = commissioning
in beeld = Overview of
in beeld = on screen
in beeld brengen = show
in beeld brengen = create visual materials
in beeld brengen = bring into view
in beeld brengen = chart
in beeld brengen = identify
in beeld brengen = shed light on
in beeld gebracht = put on the screen
in beeld te brengen = chart
in beeld te brengen = identify
in beeld te brengen = shed light on
in beeld te brengen = showing
in beeld te brengen = show
in beeld te brengen = bring into view
in beginsel = theoretically
In beginsel = In principle
in begrijpbare en correcte taal = in understandable and correct language
In behandeling = Pending
in behandeling genomen = accepted
in behandeling genomen = pending
In behandeling genomen hoeveelheid = Quantity treated
in behandeling nemen = discuss
in behandeling nemen = handle
in behandeling nemen = deal with
in behandeling nemen = accept for processing
in behandeling nemen = attend to
in behandeling nemen = bring up for discussion
in behandeling nemen = consider
in behandeling nemen = take up
in behandeling te nemen = handling
in behandeling zijn = pending
in behandeling zijnde = pending
in beheer van derden = managed by third parties
in beheer zijn van = are held in trust by
in beheername = control
in behoorlijke staat = in good condition
In behuizing = In housing
In beide gevallen = In both cases
in beide richtingen = in both directions
in beide uitvoeringsvormen = in both embodiments
in beide zijwanden = in both side walls
In bekende systemen = In known systems
in beknopte (verkorte) vorm = in summarized form
in belangrijke mate = significantly
in belastende omgevingen = in harmful environments
in België of het buitenland = in Belgium or abroad
"in België, Nederland en Frankrijk" = "in Belgium, the Netherlands and France"
"in België, Nederland en Luxemburg" = "in Belgium, the Netherlands and Luxembourg"
in beoordeling zijnde stoffen = Flavouring substances under evaluation
in bepaalde gebieden = in certain areas
in bepaalde gevallen = in certain cases
In bepaalde gevallen kan de signaalverwerkingseenheid onderdeel zijn van = "In certain cases, the signal processing unit can be part of the sensor"
In bepaalde gevallen kan de signaalverwerkingseenheid onderdeel zijn van = "In certain cases, the signal processing unit can be part of the sensor"
In bepaalde gevallen kan het gebeuren = In some cases it may happen
in bepaalde mate = to a certain extent
in bepaalde mate te kunnen aanpassen = "adapt them, to a degree"
in bepaalde tijdsblokken = in certain time blocks
in bepaalde toepassingen = in certain applications
In bepaalde uitvoeringen = In particular embodiments
In bepaalde uitvoeringsvormen = in particular embodiments
In bepaalde uitvoeringsvormen = In particular embodiments
In bepaalde uitvoeringsvormen = In specific embodiments
In bepaalde uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding = In particular embodiments of the present invention
In bepaalde voordelige uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = In particular advantageous embodiments of the present invention
in beperkte mate = to a limited extent
in beperkte mate bestand tegen = not very resistant to
in beroep gaan = appeal
"in beroep gaan, in hoger beroep gaan" = appeal (To apply for the removal of a cause from an inferior to a superi
in beschouwing wordt genomen = is taken into consideration
in beslag nemen = absorb
In beslag nemen = Confiscate
In beslag nemen = Impound
in besprekingen met = in discussions with
in bestaande systemen = in existing systems
in bestelling = on order
in beton storten = embed in concrete
in bewaring gehouden effecten = custody securities
in bewaring geven = deposit
in bewaring geven = deposit [the document(s)] / submit [the document(s)] to the custody of
in bewaring geven bij een bank = to deposit with a bank for safe custody
in bewaring geven bij een bank = to take custody of
in bewaring te nemen = to receive for safekeeping
in beweging = in motion
in beweging brengen = actuate
in beweging zijnde werktuigdelen = moving mechanical parts
In bewerking = Pending
in bewilligen = agree to
in bewilligen = consent to
in bewilligen = grant
In bijlage I opgenomen Partij = Party included in Annex I
In bijlage vindt u = Please find attached
in bijzijn van = in the presence of
in binnen- als buitenland = both at home and abroad
in binnen- en buitenland = at home and abroad
in binnen- of buitenland = at home or abroad
in binnen-of buitenland = at home or abroad
in Birmingham = in Birmingham
In blikjes = Canned/tinned
in bloei = abloom
in blokken = in cable blocks
In blokken = In blocks
in blokken van minimaal = in blocks of at least
in blokletters = in capital letters
in bovenaanzicht = in top view
in bovengenoemde zaak = with respect to the aforesaid case
in brand = on fire
in brede zin = in a broad sense
in brede zin = in broad terms
In breed perspectief = In the larger scheme of things
In breedte verstelbare = Width-adjustable
In breedte verstelbare matrijs = Width-adjustable mould
in broedlades voorgebroed = pre-incubated in setter trays
in buffer opslaan = buffer
In buisvoetbehuizing = In tube base housing
in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen = in a foreign currency at the exchange rate of the day that has been agree
In bulk = In bulk
in bulk kunnen worden aangevoerd = can be supplied in bulk
in burgerlijke of handelszaken = in civil or commercial matters
in casco staat = in shell form
in casu = in this case
In casu = In this case
In casu gaat het om = The present case concerns
In charge of = In charge of
in chronologische volgorde = chronologically
in cijfers = in figures
in CLASSPATH worden gezet = put in your CLASSPATH
in C-mode werken = operate in C-mode
in code vastgelegd = hard-coded
in collectie = in collection
in combinatie en afzonderlijk = jointly and individually
in combinatie en afzonderlijk = jointly and separately
in combinatie met = combined with
in combinatie met = in combination with
In combinatie met = In combination with
in combinatie met actuele kennis = combined with up-to-date knowledge
in combinatie met back-up dienstverlening = combined with backup services
in combinatie met bepaalde = in combination with certain
In combinatie met de communicatiekit = In combination with the communication kit
in combinatie met de nieuwe = in combination with the new
in combinatie met de schuifdeur = in combination with the sliding door
in combinatie met een eenvoudige afdichtingsring = in combination with a simple sealing ring
in combinatie met een hierna beschreven uitvoeringsvorm = in combination with an embodiment described below
in combinatie met een lage total cost of ownership = in combination with a low total cost of ownership
in combinatie met een sensor = in combination with a sensor
In combinatie met een voorheen beschreven uitvoeringsvorm = In combination with a previously described embodiment
In combinatie met een voorheen beschreven uitvoeringsvorm waarbij = In combination with a previously described embodiment wherein
in combinatie met ofwel conclusie = in combination with either claim
in combinatie met slimme software = in combination with intelligent software
in combinatie met techniek = combined with technology
in commissie = on commission
in communicatieve verbinding met = in communicative connection with
in compliance with = ter uitvoering van
in computer ingebouwde controles = hardware controls
in computers geïmplementeerde uitvinding = computer-implemented invention
in concept horen = provisional interview
in concrete termen = in concrete terms
in concreto = in concrete terms
in conflict te treden = to come into conflict with
in connectie met = in communication with
IN CONSERVATOIR BESLAG GENOMEN = IMPOSED A PREJUDGMENT ATTACHMENT ON
in conservatoir beslag nemen = to seize before judgement
in conservatoir beslag nemen = to attach before judgement
in constante euro's = in constant euro
in constante franken = in constant francs
in contact met = in contact with
in contact te komen met = get in touch with
in contact te komen met = network
in contacten met = in contacts with
in contacten met concurrenten = in contacts with competitors
in contanten = cash
in contanten = in cash
in contanten of in aandelen = in cash or in shares
In continu overleg met = In constant consultation with
in control = in control
in correcte bouwstaat = in good condition
in crisistijden = in times of crisis
in dat boek zijn de personen levensecht beschreven = in that novel the characters are true to life
in dat gebied waar de chirurgische ingreep dient plaats te grijpen = in the area where the surgical procedure is to take place
In dat geval = In this case
in dat geval = in such a case
In dat geval = In that case
In dat geval is de cilinder voorzien van een aansluiting voor de afname v = "In that case, the cylinder is provided with a connection for the take off"
In dat kader = In that context
in dat kader te nemen maatregelen = measures to be taken in that context
In dat laatste geval = In the latter case
In dat opzicht betreft de uitvinding in een tweede aspect = "In that regard, in a second aspect, the invention relates to"
in datzelfde jaar = in that same year
in de = in the
in de bedrijfsomgeving = on the premises
in de bedrijfsomgeving van = in the business environment of
in de 140-jarige geschiedenis = In the 140-year history of
in de 2e helft van = in the second half of
in de 78ste week = in the 78th week
in de aanbesteding gevraagde = requested in the call for tenders
in de aangegeven richting = in the direction indicated
in de aangesloten ruimte = in the connected space
in de aanhef = at the beginning
In de aanpak voorgesteld in deze uitvinding = In the method proposed in this invention
in de aard of de uitvoering = in the nature or the implementation
In de aardwetenschappen = In earth sciences
in de afgelopen periode = recently
in de afvalsector = in the waste sector
in de agenda aangekondigde = announced in the agenda
in de analyse meegenomen = included in the analysis
in de andere zin = in the other sense
in de app = in the app
in de avond of de nacht = in the evening or at night
In de back-up meegenomen hoeveelheid data = Volume of data included in the backup
in de basis = at the basic level
In de basis = In essence
in de bedrijfstak van opdrachtgever = in the client’s sector
in de beginfase al = from the very beginning
in de beginfase van de uitwijk = in the initial phase of the disaster recovery
in de behandeling van de verschillende onderdelen = in the treatment of the different parts
in de Benelux = in the Benelux
"in de Benelux, Duitsland en Polen" = "in the Benelux, Germany and Poland"
In de beoordeling betrokken documenten: = Documents relevant to the review:
In de berekening = In the calculation
in de berekening bepaald = determined in the calculation
in de beschouwing betrokken = included in the investigations
in de beschreven uitvinding = in the described invention
In de beschreven uitvoeringsvorm volgens Figuur = In the embodiment described according to Figure
in de beschrijving = in the description
"In de beschrijving die hier wordt gegeven, worden talrijke specifieke det" = "In the description provided herein, numerous specific details are set for"
"In de beschrijving die hier wordt gegeven, worden talrijke specifieke det" = "In the description provided herein, numerous specific details are set for"
in de beschrijving en in de conclusies = in the description and the claims
in de beschrijving in meer detail beschreven = described in the description in more detail
in de beschrijving van voorbeeldmatige uitvoeringsvormen van de uitvindin = in the description of exemplary embodiments of the invention
in de beschrijving van voorbeeldmatige uitvoeringsvormen van de uitvindin = in the description of illustrative embodiments of the invention
in de beschrijving van voorbeeldmatige uitvoeringsvormen van de uitvindin = in the description of exemplary embodiments of the invention
in de beschrijving van voorbeelduitvoeringsvormen van de uitvinding = in the description of illustrative embodiments of the invention
in de beschutting van = in the shelter of
in de beschutting van bomen = in the shelter of trees
in de betreffende school = in the relevant school
in de betreffende sector = in the relevant sector
in de beursnotering opnemen = to list
In de bijgaande stukken = In the attached documents
in de bijhorende figuren = in the accompanying figures
In de biologie = In biology
in de bloemetjes zetten = be put in the spotlight
in de bloemetjes zetten = pay a particular tribute to
in de bloemetjes zetten = to praise someone or something
in de bodem = in the bottom
"in de boeien slaan, handboeien omdoen, boeien" = handcuff
in de boeken van enige CLIENT = in the books of any CLIENT
in de bouw = in the construction industry
in de bouw en de chemie = in the construction and chemical industry
in de brede business context = in a broad business context
in de brede zin = in the broad sense
in de breedste zin van de betekenis = in the broadest sense of the concept
in de breedste zin van het woord = in the broadest possible sense
in de breedste zin van het woord = in the broadest sense of the word
in de breedte = across the board
in de breedte = across the width
in de breedte = in the width
in de breedterichting = in the width direction
in de breedterichting = in the transverse direction
In de broeierij zelf dienen de eieren verder ook nog in de kartonnen houd = "In the hatchery itself, the eggs also still need to be transferred into t"
in de buitenluchtklep = in the outdoor air valve
In de buitenluchtklep zit een temperatuursensor = The outdoor air valve is fitted with a temperature sensor
in de bus = aboard
in de buurt = nearby
in de buurt komen van = abut on to
in de buurt van = near
in de buurt van = close to
In de buurt van de katheder is ook een vloerpot aanwezig met elektra-aans = underfloor socket
in de buurt van of in aanraking met = near or in contact with
in de centrale eenheid = in the central unit
in de cloud = in the cloud
in de collectiviteit bij Menzis = in Menzis’s group scheme
In de conclusies = In the claims
in de configuratie van = in the configuration of
in de container = in the container
in de context van = in the context of
In de context van de huidige uitvinding = In the context of the present invention
In de context van de onderhavige uitvinding = In the context of the present invention
in de context van de onderhavige uitvinding = in the context of the present invention
In de daaropvolgende stap = In the subsequent step
in de daartoe voorziene sectie = in the section provided for this purpose
in de daarvoor bestemde = in the appropriate
in de daarvoor bestemde ruimtes = in the areas designated for this purpose
in de daarvoor bestemde verpakking = in the appropriate packaging
in de daarvoor geschikte omstandigheden = under appropriate circumstances
In de dag = in the window frame
in de dagelijkse praktijk = in daily practice
in de darmen = in the intestines
in de datief (no actual adjective) = dative {adj} (grammar: noting the case of noun which expresses indirect o
in de derde fase = in the third stage
in de derde richting en de vierde richting = in the third direction and the fourth direction
in de digitale samenleving = in our current digital society
in de digitale samenleving = In our digital society
in de digitale tijd = in the digital age
in de dikterichting = in the thickness direction
in de dikterichting van het substraat = in the thickness direction of the substrate
in de doorvoerrichting = in the feed-through direction
in de draadgaten = in the threaded holes
in de draagstructuur = in the support structure
in de drie gewesten = in all three regions
in de Duitse taal = in German
in de dwarsrichting = in the cross direction
in de dwarsrichting van = at right angles to
In de echt verbinden = Get married
In de echt verbinden = To be married
In de echt verbinden = Get tied up
in de echt verbinden = marry
in de echt verbinden (huwelijk) = yoke (unite or connect)
in de eerste = in the first
in de eerste drie jaren = during the first three years
in de eerste fase en in de derde fase = in the first stage and in the third stage
in de eerste fase en in de tweede fase = in the first stage and in the second stage
in de eerste graad = first-degree relative
in de eerste groep = in the first group
In de eerste helft van = In the first half of
in de eerste helft van het jaar = in the first half of the year
in de eerste plaats = above all
in de eerste plaats om = First and foremost
in de eerste positie = at the first position
in de eerste twee maanden = in the first two months
In de eerste uren na de = In the first few hours after the
in de eerste vijf jaar = during the first five years
in de eerste werkingsmodus = in the first operating mode
"in de eerste, holle ruimte" = in the first hollow space
in de eigen afdeling = in one’s own department
in de eigen discipline = in one’s own discipline
in de eigen discipline = in one’s own field
in de Endura = in the E+ndura®
in de Engelse taal = in English
in de etalage zetten = put up for sale
in de EU = in the EU
in de fabriek = in the factory
in de fabriek = ex works
In de fabriek aangebracht = Attached ex factory
in de fabriek gemonteerde = factory-assembled
in de farmaceutische industrie = in the pharmaceutical industry
in de feitelijke beschikkingsmacht van = has taken actual possession of
In de figuren kunnen de afmetingen van sommige onderdelen overdreven en n = "In the drawings, the size of some of the elements may be exaggerated and "
In de figuren kunnen de afmetingen van sommige onderdelen overdreven en n = "In the drawings, the size of some of the elements may be exaggerated and "
In de figuren kunnen de afmetingen van sommige onderdelen overdreven en n = "In the drawings, the size of some of the elements may be exaggerated and "
In de figuren kunnen de afmetingen van sommige onderdelen overdreven en n = "In the drawings, the size of some of the elements may be exaggerated and "
in de flens = in the flange
in de fluidumverbinding tussen = in the fluid communication between
in de fondsen = in the funds
in de fotocel = in the photocell
in de functie van = in the role of
in de functie van = in the position of
in de functie van = the employee will enter the employment of XXX as XXX
in de functie van = will be employed as
in de functie van = such a
In de functie vande werknemer treedt bij ABC in dienst in de functie van = the employee will enter the employment of ABC as consultant
in de gaten = in the holes
in de gaten houden = keep an eye on
in de gaten houden = monitored
in de gaten houden = watched
In de ge?llustreerde uitvoeringsvorm = In the illustrated embodiment
in de gebruikersinterface van de app = in the user interface of the app
in de gebruiksaanwijzing = in the manual
in de gebruiksaanwijzing = in the operating instructions
In de gedragswetenschappen = In behavioural sciences
In de geéllustreerde uitvoeringsvorm = In the illustrated embodiment
In de geesten van de = In the minds of the
in de gegeven omstandigheden = In the current economic climate
in de gegeven omstandigheden = in the given circumstance
in de gehele productieketen = throughout the entire production chain
In de geïllustreerde uitvoeringsvorm = In the illustrated embodiment
in de gelegenheid gesteld = given the opportunity
in de gelegenheid stellen = allow
in de gelegenheid stellen = enable
in de gelegenheid stellen = offer the opportunity
in de gelegenheid stellen = provide with the opportunity
In de ge�llustreerde uitvoeringsvorm = In the illustrated embodiment
in de Gemeenschap in dienst gestelde kortbereikradarapparatuur voor motor = automotive short-range radar equipment put into service in the Community
in de Gemeenschap verricht gedeelte van een passagiersvervoer = section of a passenger transport operation effected within the Community
in de gesloten en de open positie = in the closed and the open position
in de gespannen vorm = in the stressed shape
in de gespannen vorm = to the stressed shape
in de getoonde configuratie = in the shown configuration
In de getoonde uitvoeringsvorm = In the embodiment shown
in de getoonde volgorde = in the order shown
In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet = All matters not provided for by this Agreement
In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet = In cases not provided for by this Agreement
in de gewenste positie = in the desired position
In de gezondheidswetenschappen = In health sciences
in de gezondheidszorg = in the healthcare sector
in de gleufvormige sectie 80 gehouden = held in the slot-shaped section 80
In de grensinspectiepost = At the border inspection post
in de grensregio’s van Europa = in Europe’s border regions
"in de groei blijven steken, klein gebleven" = stunted
in de grondgevormde niet-grondverdringende = poured in situ or pile driven
in de hand gehouden = handheld
in de hand hebben = to have control over
in de handel brengen = to release for commercial purposes: to commercialize
in de handel brengt = to commercialise
in de handel brengt = to launch
in de handel brengt = to make available through commercial channels
in de handel brengt = to market
in de handel brengt = to place on the market
in de handel brengt = to put into circulation
in de handel brengt = to put on the market
in de handel verkrijgbaar = commercially available
in de hele = in the whole
in de hele = all over the
in de hele geschiedenis = through the whole of history
in de hele wereld = across the globe
in de hier genoemde functie = in the aforementioned position
In de hier voorziene beschrijving = In the description provided herein
In de hier voorziene beschrijving worden talrijke specifieke details naar = "In the description provided herein, numerous specific details are set for"
In de hier voorziene beschrijving worden talrijke specifieke details naar = "In the description provided herein, numerous specific details are set for"
in de hierboven aangegeven verhoudingen = in the ratios indicated above
In de hierboven beschreven uitvoeringsvormen = In the embodiments described above
in de hierboven weergegeven uitvoeringsvorm = in the embodiment presented above
in de hierna volgende voorbeelden = in the following examples
in de hieronder vermelde gevallen = in the cases set out below
in de hiervoor bestemde systemen = in the designated systems
in de hoedangheid van = such a
in de hoedanigheid = in his/her capacity as
in de hoedanigheid van = such a
in de hoedanigheid van = as a
in de hoedanigheid van = in the capacity of
in de hoedanigheid van = what a
in de hoedanigheid van Werknemer = acting as an employee
in de hoek = in the corner
In de hoger beschreven uitvoeringsvormen = In the above-described embodiments
in de holte van de kraag van de vatkop van het vat = in the cavity of the collar of the keg head of the keg
in de holte van het lichaam = in the cavity of the body
in de hoogste instantie = as a last resource
in de hoogste instantie = in the last instance
in de hoogte = full-height
in de hoogte = vertically
in de hoogte richting = in the height direction
In de hoogte verstelbaar tot 870 mm ( incl. deur meubel) = Height adjustable to 870 mm (incl.door furniture)
in de hoogterichting = in an upward direction
in de hoogterichting = vertically
in de hoogte-richting = in the height direction
in de hoogte-richting = vertically
in de hoop = in the hope
in de horizontale positie = in the horizontal position
in de houd geplaatste oproep = held call
in de houder plaatsen = cradle
in de huidige beschrijving en conclusies = in the present description and claims
in de huidige stand van de techniek = in the current prior art
In de huidige uitvinding = In the current invention
in de in Nederland geldende valuta = in the currency applicable in the Netherlands
in de industriële sector = in the industrial sector
In de inrichting volgens de uitvinding = In the device according to the invention
in de invoerrichting = in the insertion direction
In de ISA = In ISA conditions
in de Jaarbeurs in Utrecht = at the Jaarbeurs in Utrecht
in de Japanse wetgeving vastgestelde overgangsmaatregelen = transitional measures provided in the Japanese legislation
in de jaren = over the years
In de jaren ’50 = In the 50s
in de jaren 50 van de vorige eeuw = in the 1950s
in de juiste context = in the correct context
in de juiste gaten = in the correct holes
in de juiste positie = in the correct position
in de juiste richting = in the right direction
in de juiste verhouding = in the proper proportions
in de kamer = inside the chamber
In de kern = At its heart
in de keuken = a look behind the scenes
in de keuken kijken = take a look behind the scenes
In de kiem smoren = nip in the bud
in de kijker = in the spotlight
in de klas = in the classroom
in de knop gebroken = nipped in the bud
In de komende tijd = In the near future
in de komende vijf jaar = in the next five years
in de kont neuken = bugger
in de laatste fase = in the final phase
in de laatste fase = in the last phase
in de labs binnen het labcentrum = in the labs in the lab centre
in de landbouw = in the agriculture sector
in de landbouwtelling geregistreerd = recorded in the agricultural census
in de landen van fabricage = in the countries of manufacture
in de langsrichting = in the longitudinal direction
in de langsrichting uitstrekkende = longitudinally extending
in de langsrichting van de = in the longitudinal direction of the
in de langsrichting verplaatsbaar = longitudinally movable
in de laterale richting = in the lateral direction
in de lay-out van de afbeeldingen in de videofeed = in the layout of the images in the video feed
in de leeftijd van = aged
in de leeftijdsgroep = in the age group
in de leerlingen enquête = in the student survey
in de lengte = lengthwise
in de lengterichting = lengthwise
in de lengterichting = in the longitudinal direction
in de lengterichting = longitudinally
In de lengterichting = Alongside
in de lengterichting = along the longitudinal direction
in de lengterichting en de breedterichting = in the longitudinal direction and the transverse direction
in de lengterichting uitstrekkende = extending in the longitudinal direction
in de lengterichting van de houder = in the longitudinal direction of the holder
in de lengterichting van het deurprofiel = in the longitudinal direction of the door profile
In de lessen = in the classroom
in de lift zitten = are/is gaining in popularity
in de lijn der verwachting = as expected
in de lijn van = the same approach as
in de lijst opgenomen ziekten = listed diseases
in de literatuur = in the literature
In de literatuur spreekt men = The literature speaks of
in de literatuur zijn gerapporteerd = reported in the literature
in de locatie = in the location
in de lokalen van de leverancier = on the premises of the supplier
in de longitudinale richting = in the longitudinal direction
in de longitudinale richting van de langwerpige brugdelen = in the longitudinal direction of the elongated bridge sections
in de longitudinale richting van de zijprofielen = in the longitudinal direction of the side profiles
in de loonadministratie = in the payroll administration
in de loonadministratie = our payroll records include
in de loop der jaren = over the years
in de loop der tijd = as time goes on
in de loop der tijd = in the course of time
in de loop der tijd = over a number of years/weeks/days
in de loop der tijd = over time
in de loop der tijd = with time
in de loop van = during
In de loop van de jaren tachtig = During the eighties
in de loop van de tussentijd = in the interim
in de loop van deze maand gereedkomen = will be completed in the course of this month
in de loop van het contract = during the term of the contract
in de loop van het eerste kwartaal = during the first quarter
in de loop van het jaar = in the course of the year
in de loop van het project = during the course of the project
in de loop van het project wijzigen = change during the course of the project
in de lucht = in the air
in de lucht en op oppervlakken = in the air and on surfaces
in de lucht in de stal = in the air in the barn
in de lucht in de uitkomstkast = in the air in the hatcher
in de luwte = in a sheltered area
in de luwte achter bomen = in the shelter of trees
in de maand december = in the month of December
in de machinerichting = in the machine direction
In de mail dienen de volgende gegevens te worden vermeld = The following details should be listed in the email
in de maling nemen = to make fun of
in de manueel bedrijf = in manual mode
in de markt = in the market
in de markt gezet = put on the market
in de markt liggen = a marketable crop
in de markt liggen = be in great demand
in de markt liggen = be sal(e)able / marketable
in de markt liggen = find a ready sale
in de markt liggen = in the light of the consumers’ image of XXX
in de markt liggen = perception of the product in the market
in de markt liggen = sell well
in de markt liggen = varieties for which there is a demand on the market
in de markt liggen = XXX is a sought after product
in de markt ligt = XXX is a sought after product
in de markt ligt = in the light of the consumers’ image of XXX
in de markt ligt = be in great demand
in de markt ligt = a marketable crop
in de markt ligt = find a ready sale
in de markt ligt = perception of the product in the market
in de markt ligt = be sal(e)able / marketable
in de markt ligt = sell well
in de markt ligt = varieties for which there is a demand on the market
in de mate van het mogelijke = wherever possible
in de meest compacte ruimtes = in even the most confined of spaces
in de meest extreme omstandigheden = in the most extreme conditions
In de meest geprefereerde = In the most preferred
In de meest geprefereerde uitvoeringsvorm = In the most preferred embodiment
in de meest ruime zin des woords = in the broadest sense of the word
in de meest ruime zin van het woord = in the broadest sense
in de meest uitgebreide zin = in the widest/broadest sense
In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In the most preferred embodiment
In de meeste gevallen = In most cases
in de meeste uitvoeringsvormen neerkomend op = which in most embodiments amounts to
in de melkveehouderij dan wel de akkerbouw = in dairies or arable farming
In de mode = Modern
in de mode = fashionable
in de morgen = a.m.
in de mottenballen leggen = mothball (to store something no longer used)
in de na te noemen gevallen = in the cases specified below
in de naast hogere samenstelling = in the next higer-level (superordinate) assembly
In de nabije toekomst = In the near future
in de nabije toekomst = within the foreseeable future
in de nabije toekomst = within the not too distant future
in de nabijheid = nearby
in de nabijheid van = in the vicinity of
in de nabijheid van de = in proximity to the
in de nabijheid van de bouwlocatie = in the vicinity of the construction site
in de nakoming van haar verplichtingen tekortschiet = fails to perform its obligations
in de nakoming van zijn verplichtingen = in the fulfilment of its obligations
In de natuurkunde = In physics
In de natuurwetenschappen = In natural sciences
in de Nederlandse taal = in the Dutch language
in de Nederlandse taal gebeuren = take place in Dutch
in de Nederlandse taal opgemaakt = drafted in Dutch
in de notulen opnemen = enter in the minutes
in de octrooiaanvraag beschreven uitvinding = invention described in the patent application
in de officiële notering opgenomen = listed
in de officiële notering opgenomen = quotation per unit
in de officiële notering opnemen = officially quoted (on the stock exchange)
in de officiële notering opnemen = to admit to the official list
In de ogen van = in the eyes of
in de omgang met = in their dealings with
in de omgeving = in the area
in de omgeving uitgestraald = radiated into the air
in de omgeving van = near
In de onderhavige uitvinding = In the present invention
In de onderhavige werkwijze = In the present method
in de onderstaande tabel = in the table below
in de onderste helft van het vastgelegde beeld = in the lower half of the captured image
in de ontwerpfase = in the design phase
in de oorspronkelijke aard en omvang in stand blijven = to retain its original nature and size
in de oorspronkelijke staat = in its original condition
in de Oost-Europese landen = in the countries of Eastern Europe
in de opbouw van dit onderzoek = in the structure of this study
in de open lucht = in the open air
in de openbaarheid brengen = disclosing
in de opening gestoken = inserted into the opening
in de opening wordt gestoken = is inserted into the
in de operationele nettowinst = in the net operating profit
in de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen worden vermel = the notices convening a meeting must include the matters to be discussed
in de optiek van = in the view of
in de orde van = to the order of
in de orde van = approximately
in de orde van = in the order of
in de orde van grootte = in the order of magnitude
in de orde van grootte = between
in de orde van grootte = in the region of
in de orde van grootte = to the tune of
in de orde van zo’n = in the range of about
in de organisatie aanwezige kennis = knowledge already present in the organisation
in de organisatie van Klant = in Customer’s organisation
in de originele staat en verpakking = in its original state and packaging
in de originele verpakking = in their original packaging
in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging = in the agreement or the order confirmation
In de Overeenkomst opgenomen definities = Definitions contained in the Agreement
in de overeenkomst voorziene = provided for in the contract
In de Overeenkomst wordt gespecificeerd = The following are specified in the Agreement
In de Overeenkomst zullen de reis- en verblijfskosten nader worden gespec = Travel and accommodation expenses will be specified in detail in the Agre
In de panelen worden de volgende fabricaten gebruikt = The following products are used in the panels
in de paragraaf hiervoor = in the previous section
in de passiva der vennootschap = in the liabilities of the partnership
in de pauzes = in the breaks
in de periferie = on the periphery
In de periode = During the period
in de periode = in the period
in de periode van één jaar voorafgaand aan = in the period of one year preceding
in de periode van uw zwangerschaps- en bevallingsverlof = during your pregnancy and/or childbirth leave
in de pers = in the press
in de persoon van = and will be handled by
in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtigen = assume all rights and obligations in substitution
in de plaats stellen van = replace
in de plaats stellen van = substitute
in de plaats van = instead of
in de plaats van = as a replacement for
in de plaats van = as a substitute for
in de plaats van = as an alternative for
in de plaats van = in exchange for
in de plaats van = in lieu of
in de plaats van = in place of
in de plaats van = rather than
in de pluimveestal opgehangen = suspended in the poultry house
in de polymeercompositie aanwezig kunnen zijn = may also be present in the polymer composition
in de potgrondindustrie = in the potting soil industry
In de praktijk = In practice
in de praktijk = in practice
in de praktijk = in the industry
In de praktijk = Practically
in de praktijk brengen = exert
In de praktijk gebeurt het regelmatig = "In practice, it frequently happens"
in de praktijk haalbare capaciteit = practical attainable capacity
in de praktijk is benut = has been used in practice
in de praktijk kunnen worden toegepast = can be applied in practice
in de praktijk slechts op beperkte schaal toegepast worden = are only applied on a limited scale in practice
In de praktijk wordt dit vaak ge?mplementeerd = "In practice, this is often implemented"
In de praktijk wordt dit vaak geémplementeerd = "In practice, this is often implemented"
In de praktijk wordt dit vaak geïmplementeerd = "In practice, this is often implemented"
In de praktijk wordt dit vaak ge�mplementeerd = "In practice, this is often implemented"
In de precontractuele fase = in the pre-contractual phase
in de prijs verdisconteren = to make allowance for in the price
in de primaire richting = in the primary direction
in de principeschema = in the schematic diagram
in de procedure omschreven = described in the procedure
In de propedeuse = during the first-year phase of your programme
In de propedeuse heeft de student = "During the first-year phase of the programme, the student"
in de publieke cloud = in the public cloud
in de PV cellen opgewekte gelijkstroom = direct current generated by the photovoltaic modules
in de raaklijn tussen = in the tangent between
In de rail = In the rail
in de rechten treden van = to acquire the rights of
in de rechten treden van = to be subrogated to the rights of
in de rechten treden van = to succeed to the rights of
in de rechten treedt = will acquire the rights of
in de rede = within reason
in de regel = as a general rule
in de regel moet worden gezocht in = must generally be sought in
in de regelkring opgenomen mens = man-in-the-loop
in de regio = regionally
in de regio = in the region
in de respectievelijke industriën waarin zij opereren = in the respective industries in which they operate
in de richting = in the direction
in de richting van = in the direction of
in de richting van de groef = in the direction of the groove
in de richting van de lengteas = in the direction of the longitudinal axis
in de richting van de tweede opening = in the direction of the second opening
in de richting van het vrije uiteinde = in the direction of the free end
in de richting volgens de lengteas = in the longitudinal axis direction
in de rij = in rows
in de rij gaan staan = fall in
in de rij komen = fall in
in de rij staan = wait in a line
in de rijrichting = in the direction of travel
in de risicosfeer van = within the area of responsibility of
in de risicosfeer van = within the control of
in de risicosfeer van = within the responsibility of
in de risicosfeer van de Afnemer = within the sphere of responsibility of Customer
In de rivierbeddingen wordt de diamant geoogst door het sorteren en wasse = "In the riverbeds, the diamonds are harvested by sorting and washing the d"
in de rol van = such a
in de rol van onderaannemer = in the role of subcontractor
In de roomboter gebakken en afgeblust met citroensap = Fried in butter and glazed with lemon juice
in de ruimste zin = in the broadest sense
in de ruimste zin des woords = in the broadest sense
in de ruimste zin van het woord = in the broadest sense
in de ruimste zin van het woord = in the broadest sense of the word
in de ruimste zin van het woord genomen = in the broadest sense of the word
in de ruimte = in space
in de ruimte gestationeerd radarnet = airborne early warning net
in de ruimte gestationeerde radar = airborne early warning
in de rusttoestand verkeren = to be at rest
in de rusttoestand verkeren = to be in a position of rest
in de sam. = in the Assy.
in de samenleving als geheel = in society as a whole
in de samenwerking = in your dealings with others
in de schedelholte = encephalic: pertaining to the encephalon or brain.
In de scheikunde = In chemistry
in de schooltijd doorleefde verhalen = stories experienced in the school
in de schoot van = under the auspices of
in de schriftelijke overeenkomst = in the written agreement
in de schuld staan = owe
in de sector of sectoren waarvoor de inhouding geldt = In the sector or sectors concerned by the retention
in de sector waarin de Vennootschap actief is = in the industry in which Company operates
in de sfeer van de opdrachtgever = under the control of the client
In de situatie dat = If
in de situatie van = in the condition of
in de smiezen krijgen = descry
In de sociale wetenschappen = In social sciences
In de sokkel = In socket
in de spieshouderelement van de spieshoude = in the skewer holder element of the skewer holder
in de spits van de technologische ontwikkeling = in the forefront of technological development
in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt = as is
in de stal = in the stable
in de stand (van het geding verwezen naar ...) = (referred the case) at that (particular) stage of the proceedings
In de stand der techniek = In the prior art
In de stand van de techniek = in the prior art
In de standaardmodule is het niet mogelijk = "In the standard module, it is not possible"
In de steek laten = Abort
In de steek laten = Waive
In de steek laten = Abandon
In de steek laten = Retire
"in de steek laten, verlaten, achterlaten" = jilt (to jilt)
in de tabel genoemde bladzijdenummers = page numbers listed in the table
in de techniek bekende methoden = known methods in the art
in de tegengestelde richting draaien = rotate in the opposite direction
In de tekeningen = In the drawings
In de tekeningen kunnen voor illustratieve doeleinden de afmetingen van s = "In the drawings, the size of some of the elements may be exaggerated and "
In de tekeningen kunnen voor illustratieve doeleinden de afmetingen van s = "In the drawings, the size of some of the elements may be exaggerated and "
In de tekeningen kunnen voor illustratieve doeleinden de afmetingen van s = "In the drawings, the size of some of the elements may be exaggerated and "
in de third party app ingebouwde = built into the third party app
in de tijd gefaseerd bestelmomenttechniek = time-phased order point: TPOP
in de tijd gefaseerde decompositie = time-phased decomposition
in de tijd homogeen proces = temporally homogeneous process
In de toegepaste wetenschappen = In applied sciences
In de toekomst = in the future
in de toekomst geplande systemen = planned systems
in de top van de ballon = in the top of the balloon
in de transportrichting in snelheid gesynchroniseerd = synchronized in speed in the conveying direction
in de transportrichting in snelheid gesynchroniseerd zijn = are synchronized in speed in the conveying direction
in de transportrichting met een gelijke snelheid bewegen = move at the same speed in the conveying direction
in de trein = aboard
in de tussenliggende dagen = during the intervening days
in de tussenliggende periode = in the intervening period
in de tussenseizoenen = in between seasons
in de tussentijd = in the meantime
in de tweede fase = in the second stage
In de tweede helft van = in the second half of
in de tweede helft van het jaar = in the second half of the year
in de tweede positie = in the second position
in de tweede richting = in the second direction
in de tweede specifieke uitvoeringsvorm = in the second particular embodiment
in de tweede sputterzone = in the second sputtering zone
in de uitgelopen VO/DO fase = during the overrun preliminary / final design phase
in de uitgeschoven toestand = when extended
in de uitoefening van zijn bedrijf = in the course of his business
in de uitoefening van zijn bedrijf = while running his business
in de uitsparing van de kraag = in the recess of the collar
in de uitsparing van het paneel = in the recess of the panel
in de uitvoering van = in compliance with
in de uitvoering van de opdracht = during the performance of the contract
in de uitvoering van haar overeenkomst = in the performance of its agreement
In de uitvoeringsvorm = In the embodiment
In de uitvoeringsvorm ge?llustreerd in FIG. = In the embodiment illustrated in FIG.
In de uitvoeringsvorm geéllustreerd in FIG. = In the embodiment illustrated in FIG.
In de uitvoeringsvorm geïllustreerd in FIG. = In the embodiment illustrated in FIG.
In de uitvoeringsvorm ge�llustreerd in FIG. = In the embodiment illustrated in FIG.
In de uitvoeringsvorm getoond in = In the embodiment shown in
in de uitvoeringsvorm van onderhavige figuur = in the embodiment of the present figure
In de uitvoeringsvorm van voorbeeld = In the embodiment of Example
in de uitwerking = in essence
in de uitwerking = when broken down
in de vacu?mkamer = in the vacuum chamber
in de vacuémkamer = in the vacuum chamber
in de vacu�mkamer = in the vacuum chamber
in de vacuümkamer = in the vacuum chamber
in de van toepassing zijnde bevestiging = in the applicable confirmation
in de vennootschap opnemen = to admit as a partner
in de vennootschap opnemen = to take into the partnership
in de vennootschap/maatschap opnemen = to take into partnership
in de verdere scheiding = in the further separation
in de verkeersregelaars = in the traffic-signal controllers
"in de verleden tijd, in het preteritum" = preterite {adj} (showing an action at a determined moment in the past)
in de veronderstelling dat = in the supposition that
In de veronderstelling dat = On the assumption that
In de verschillende figuren verwijzen dezelfde referentienummers naar dez = "In the different drawings, the same reference signs refer to the same or "
In de verschillende figuren verwijzen dezelfde referentienummers naar dez = "In the different drawings, the same reference signs refer to the same or "
in de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst = in the Data Processing Agreement and the Agreement
in de verzekeringsvoorwaarden vermeld = stated in the policy conditions
in de visserij werkzame personen = person engaged in the fisheries sector
in de vlakke toestand = in the flat state
in de vlucht genomen bal = volley (shot in which the ball is played before it hits the ground)
in de voedselketen en bij huishoudens = in the food chain and in households
In de voet van de brander bevindt zich een reduceerventiel/verdamper (reg = "The base of the burner contains a pressure regulator, in which the liquid"
in de volgende concentraties = in the following concentrations
in de volgende conclusies = in the following claims
in de volgende gevallen = in the following cases
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op = The following chapters discuss
In de volgende paragraaf wordt een opsomming gegeven = The following section provides a summary
in de volgende paragrafen = in the following section
in de volgende sectoren = in the following sectors
In de volgende tabellen wordt weergegeven = The following tables show
in de volle breedte = across the board
in de volledig ingeschoven positie op Figuur = in the fully retracted position in Figure
In de volledige opstelling = in the complete setup
In de voorafgaande hoofdstukken = In the previous chapters
in de voorafgaande maand = during the previous month
in de voorafgaande maand alcohol gedronken = drank alcohol in the previous month
In de voorbereiding van dit onderzoek = While preparing this study
in de voorbereidingsfase = in the preparatory phase
in de voorgaande 12 maanden = in the preceding 12 months
In de voorgaande hoofdstukken = In the previous chapters
in de voorgaande leden = in the preceding paragraphs
in de voorgaande leden van dit artikel = in the preceding subclauses of this article
in de voorgestelde werkwijze = in the proposed method
in de voorhoede = at the forefront
in de voorhoede van de sector = at the forefront of the industry
In de voorliggende analyse = In the present analysis
in de voormiddag van 9.00u tot 12.00 u = from 9am to 12pm
In de voortgangsrapportage wordt gerapporteerd op basis van = The progress reports contain
in de voorwaardenvergelijking = in the comparison of policy conditions
In de vorige paragraaf = In the previous section
in de vorige zin = in the previous sentence
in de vorm van = in the form of
in de vorm van een afdruk = in the form of a print
in de vorm van een coöperatieve vennootschap = in the form of a cooperative company
in de vorm van een nieuwsbrief = in the form of a newsletter
in de vorm van een pilot = in the form of a pilot
in de vorm van smart glasses met een beeldscherm = in the form of smartglasses with a display
In de vragen die nu volgen gaat het over = The following questions deal with
in de vroegte = early in the morning
in de waan verkeren = fancy
in de wacht slepen = abstract
in de wachtrij plaatsen = spooling
in de wandelgangen = in the corridors
In de war brengen = Jumble up
In de war brengen = Embroil
In de war brengen = Muddle up
in de war brengen = dishevel
"in de war schoppen, verstoren" = discombobulate (to befuddle)
in de week zetten = soak
in de weergegeven uitvoeringsvorm = In the illustrated embodiment
in de weergegeven uitvoeringsvorm = in the illustrated embodiment
in de weg staan = to foul
in de wereld te zetten = carry out
In de wereld van eindverpakkingssystemen = in the world of end-of-line packaging systems
in de wereld zetten = carry out
in de werkwijze beschreven in dit Europees octrooi = in the method described in this European patent
In de Wet Arbeid en Zorg is bepaald dat = The Work and Care Act (Wet arbeid en zorg) states that
in de wind slaan = brush aside
in de wind slaan = disregard
in de wind slaan = ignored
in de wind slaan = not heed
in de wind slaan = turn a deaf ear to a warning/a piece of advice
in de winst/ het verlies delen = to share (participate) in the profit/the loss
in de winter = in the winter
In de wiskunde = In mathematics
in de wiskundige en/of geometrische zin = in the mathematical and/or geometric sense
in de woning = in the home
in de woon- en/of schoolomgeving = close to homes and schools
In de woorden van = In the words of
in de zaak tussen = in the case between
in de zaak van = in the matter between
in de Ziektewet belanden = to become entitled to sickness benefit
in de ziektewet lopen = to be on sick pay
in de zijwand = in the side wall
in de zin dat = meaning that
in de zin van = in the context of
In de zin van = Within the meaning of
in de zin van = as defined in
in de zin van artikel = within the meaning of Article
in de zin van de Opiumwet = as defined in the Opium Act
in de zin van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid = in the sense of the Belgian Law of 10 April 1990 regulating private and i
in de zin van het geregistreerd partnerschap = within the meaning of a registered partnership
in de zin van het vorige lid = within the meaning of the preceding subclause
in de zin van het vorige lid van dit artikel = within the meaning of the preceding subclause of this article
in de zin van onderhavige algemene voorwaarden = as defined in these general terms and conditions
in de zoektocht naar = in the search for
In de zomer = in the summer
in de zomer van = in the summer of
in de zomermaanden = in the summer months
in de zomermaanden van boekjaar = in the summer months of the financial year
in de zon laten drogen = dry in the sun
in de zorg = in the healthcare sector
in de zorg = in a healthcare setting
in de zorg = in healthcare
in de zorg en welzijn = in the care and welfare sector
in de zout/estervorm = in the salt/ester form
in de zuurvorm = in the acid form
in delen = in parts
In delen met been (vlees) = In joints
In delen zonder been (vlees) = In cuts
in depot gezet = deposited
in der minne = by agreement
in dergelijke omstandigheden = in such circumstances
in dergelijke situaties wordt gebruikt = used in such situations
In dergelijke uitvoeringsvormen = In such embodiments
in desbetreffende opening = in the corresponding opening
in detail = in detail
in detail analyseren = drill through
in detail uitwerken = discussed in detail
in detail uitwerken = elaborated in detail
In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder = "In this Section and the provisions based on it, the following words have "
in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen = provisions contained in these General Terms and Conditions
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder = "In these terms and conditions, the following terms and expressions have t"
In deze alternatieve uitvoeringsvorm = In this alternative embodiment
in deze brief staat dat u = this letter says that you...
in deze categorie = in this category
In deze configuratie = in this configuration
in deze context specifiek beperkt tot = in this context specifically limited to
in deze digitale tijd = in this digital age
In deze evolutie is X actief meegegroeid = "Being actively involved in this process, X has become an experienced heal"
in deze fase van het project = at this stage of the project
In deze functie is zij verantwoordelijk voor het opzetten en verder ontwi = "In this position, she is responsible for the creation and development of"
In deze functie is zij verantwoordelijk voor het opzetten en verder ontwi = "In this position, she is responsible for the creation and development"
in deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan = in these cases the compensation will not exceed 1 million euros per occur
in deze groep = in this group
in deze handleiding = in this manual
in deze industrie = in this industry
in deze informatieplicht tekort schiet = fails to comply with this duty of disclosure
In deze mail dienen de onderstaande gegevens vermeld te worden = This email must contain the following information
in deze moeilijke tijden = in these troubled times
in deze overeenkomst de voorwaarden wensen vast te leggen = wish to lay down the terms in this agreement
in deze overeenkomst gemaakte afspraken = commitments contained in this agreement
in deze Overeenkomst impliciet of expliciet wordt afgeweken = unless this Agreement implicitly or explicitly provides otherwise
in deze overeenkomst vermelde = referred to in this agreement
In deze paragraaf = in this section
In deze paragraaf bespreken = This section discusses
In deze paragraaf bespreken we = This section discusses
In deze paragraaf wordt beschreven = This section describes how
In deze periode = During this period
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door = duly represented in this matter by
in deze richting = in this direction
In deze richtlijn wordt onder = SML
in deze rubriek = in this publication
in deze ruimte = in this space
In deze sessie van een halve dag = In this half-day session
In deze specifieke uitvoeringsvorm = In this specific embodiment
in deze stand = on this setting
In deze stukken hebben wij wederom aansluiting gezocht bij de beste prakt = In these documents we have again sought to take examples from best practi
In deze tekening staan = This drawing lists
In deze tekening staan alle maatregelen genoemd voor een veilig gebruik v = This drawing lists all measures for the safe operation of the installatio
in deze tekst hebben de hierna genoemde begrippen de volgende betekenis = in this text the terms set out below have the following meanings
In deze uitvoeringsvorm = In this embodiment
in deze uitvoeringsvorm = in this embodiment
in deze uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding = in this embodiment of the present invention
in deze vertegenwoordigd door = represented in this matter by
in deze vertegenwoordigt door = represented in this matter by
In deze voorkeursuitvoering = In this preferred embodiment
In deze voorwaarden is een beperking opgenomen van onze aansprakelijkheid = These conditions include a limitation of our liability
In deze voorwaarden wordt verstaan onder = "In these terms and conditions, the following definitions shall apply"
In deze voorwaarden wordt verstaan onder = The following definitions apply to the terms used in these Terms and Cond
"in deze," = in this matter
in dezelfde beweging = at the same time
in dezelfde eerste richting = in the same first direction
in dezelfde eerste richting gedraaid wordt = is turned in the same first direction
in dezelfde omstandigheden = in identical circumstances
in dezelfde omstandigheden = in similar circumstances
in dezelfde omstandigheden = in the same circumstances
in dezelfde omstandigheden = in the same conditions
in dezelfde periode zijn uitgevoerd = were carried out in the same period
in dezelfde richting = in the same direction
in dialoog te blijven = remaining in dialogue
in dialoog te blijven met elkaar = remaining in dialogue with each other
in die mate dat = to the extent that
in die situatie = should this occur
in die stand behouden blijven = kept in that state
In die tijd = During that time
In die twintig jaar = In those twenty years
in die zin = in that sense
in die zin = to that effect
in die zin dat = in the sense that
in die zin dat ze niet algemeen gekend of beschikbaar zijn voor het publi = in the sense that they are not generally known or available to the public
in diens lengterichting = in its longitudinal direction
in diens naam = in their name
in dienst = in operation
In dienst = Employed by the organization
in dienst (vast of tijdelijk) = employed on a temporary or permanent basis
in dienst bij (rechtsvoorgangsters van) = has been employed by XXX and/or its legal predecessors
in dienst genomen = commisioned
in dienst genomen te worden door een concurrent = being hired by a competitor
in dienst nemen = employ
in dienst nemen = hire
in dienst nemen = to engage
in dienst ten vroegste vanaf = employed from XXX at the earliest
in dienst treden = to enter into service
in dienst treden bij = to enter the employ of
in dienst treden bij = to enter the employment of
in dienst treden bij = to enter the service of
in dienst treden bij = to join
in dienst treden bij = to take up employment with
in dienst treedt = gain employment
in dienst van = employed by
in dienst van de opdrachtgever = in the client’s service
in dienst van vóór = in service before
in dienst zijn = to be employed
in diepere zin = in a deeper sense
in dier voege = in that manner
in dier voege = in that way
in dier voege = in this fashion
in dier voege = in this manner
in dier voege dat = in such a way that
in diezelfde periode = in the same period
in diezelfde periode = during the same period
in digitale vorm = in digital form
in digitale vorm afgenomen = administered in digital form
in directe opdracht = on the direct instructions of
in directe opdracht van de klant = on the direct instructions of the customer
in discrete vorm = in discrete form
in diskrediet gebracht = discredited
in dit artikel bedoelde = referred to in this article
in dit artikel opgenomen bepalingen = provisions of this Article
In dit artikel zullen we uitleggen = In this article we will explain
In dit bestek worden de eisen gegeven = These specifications set out the requirements
in dit document = in this document
In dit document is vastgelegd = This document details
In dit document leest u meer over = In this document you can read more about
in dit document niet opgenomen = not discussed in this document
In dit experiment = In this experiment
in dit geding = in these proceedings
in dit geding gevorderde voorzieningen = relief requested in these proceedings
in dit geval = in this case
In dit geval dienen wel de nodige maatregelen getroffen te worden = "In this case, however, the necessary measures must be taken"
in dit geval eindigt de overeenkomst van rechtswege = in such an event the contract ends by operation of law
in dit geval eindigt de overeenkomst van rechtswege = the agreement ends by operation of law
in dit geval eindigt de overeenkomst van rechtswege = the agreement ends ipso jure
in dit geval eindigt de overeenkomst van rechtswege = the contract ends ipso jure
in dit hoofdstuk = This chapter will discuss
In dit hoofdstuk = This chapter covers
In dit hoofdstuk = This chapter discusses
In dit hoofdstuk beschrijf ik = "In this chapter, I describe"
In dit hoofdstuk leer je = This chapter will show you how to
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht = This chapter provides an overview
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de bediening schermen = This chapter provides a description of the control screens
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de software van de Pa = This chapter provides a description of the software of the palletising in
In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven ov = This chapter provides information on
In dit hoofdstuk wordt informatie gegeven over = This chapter provides information about
in dit kader = Against this background
in dit kader = in this context
in dit kader past = fits into this framework
In dit laatste geval = In this latter case
in dit menu = In this menu
in dit menu = in this screen
in dit onderzoek = In this study
In dit onderzoek wordt gewerkt aan = One of the focuses of this research is on
in dit rapport besproken = discussed in this report
in dit reglement = in these Company Rules
In dit specifieke voorbeeld = In this specific example
in dit verslag opgenomen = included in this report
in dit voorbeeld = in this example
in dit voorbeeld gebruiken we = "in this example, we’re using"
In dit voorbeeld komen we uit op = "In this example, we arrive at"
in diverse branches = in various industries
in diverse branches over de hele wereld = in various industries around the world
in diverse formaten = in various sizes
In diverse landen = In various countries
in dozen geleverd wordt = is supplied in boxes
in drie exemplaren = in triplicate
in drie richtingen = in three directions
in drie verschillende landen = in three different countries
in drieploegendienst = in three shifts
in drievoud = in triplicate
in drievoud getekend = signed in triplicate
in drievoud opgemaakt en ondertekend = Drawn up and signed in triplicate
In droge toestand ontplofbaar = Explosive when dry
In droge toestand ontplofbaar. = Explosive when dry.
in drukletters schrijven = print (write clearly)
in dubbel exemplaar opgesteld = drawn up in duplicate
in dubbele helderheid = highlighted (in bold)
In dubio staan = Shilly-shally
In dubio staan = Hang back
in dubio staan = doubt
In dubio staan = Falter
In dubio staan = Vacillate
In dubio staan = Waver
In dubio staan = Shot
In dubio staan = Dither
in duizenden franken (kBEF) = in thousands of francs (kBEF)
in duplo = in duplicate
in dwarsdoorsnede = in cross-sectional view
in dwarsrichting = in transverse direction
in een gebied van bepaalde omvang = in an area of a certain size
in een 3 op 3 patroon = in a 3 by 3 pattern
in een aaneengesloten periode van 36 maanden = for an uninterrupted period of 36 months
in een aangepaste vorm = in an amended form
in een aangrijpzone daarvan = in an engaging zone thereof
in een aangroeiwerende coatingsysteem = in a fouling release coating system
in een aantal eierschalen = in a number of eggshells
in een aantal gevallen = in a number of cases
in een aanvullende overeenkomst worden bekrachtigd = ratified in an additional agreement
in een abstracte subklasse = in an abstract subclass
In een achtste aspect = In an eighth aspect
In een achtste aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In an eighth aspect, the present invention relates to"
in een afgebakend deel van een terrein = in a demarcated part of a terrain
in een afvoergas van een hoogoven = in an exhaust gas of a blast furnace
in een algemeen gebruikelijk format = in a generally accepted format
In een alternatieve uitvoeringsvorm = In an alternative embodiment
In een alternatieve uitvoeringsvorm omvat de uitvinding = "In an alternative embodiment, the invention comprises"
In een alternatieve uitvoeringsvorm omvat de werkwijze = "In an alternative embodiment, the method comprises"
In een alternatieve voorkeursuitvoering = In an alternative preferred embodiment
"In een alternatieve, of aanvullende, uitvoeringsvorm" = "In an alternative, or additional, embodiment"
In een ander aspect = In another aspect
In een ander aspect heeft de uitvinding betrekking op = "In another aspect, the invention relates to"
In een ander voorbeeld = In another example
in een andere context = in a different context
in een andere functie = in a different position
in een andere functie bij de eigen werkgever = in a different position at the employee’s own employer
in een andere functiegroep is geplaatst = assigned to a different job grade
In een andere geprefereerde uitvoeringsvorm = In another preferred embodiment
In een andere geprefereerde uitvoeringsvorm voorziet de onderhavige uitvi = "In another preferred embodiment, the present invention provides a method"
In een andere geprefereerde uitvoeringsvorm voorziet de onderhavige uitvi = "In another preferred embodiment, the present invention provides a method"
In een andere hierin beschreven uitvoeringsvorm = In another embodiment described herein
in een andere kom = In another bowl
In een andere meer voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In another more preferred embodiment
in een andere richting = in a different direction
in een andere richting en optioneel sneller bewegen = move in a different direction and optionally faster
In een andere specifieke uitvoeringsvorm = In another particular embodiment
in een andere tolkenpost = in another interpreter desk
In een andere uitvoering = In another embodiment
In een andere uitvoeringsvorm = In another embodiment
in een andere uitvoeringsvorm = In another embodiment
In een andere uitvoeringsvorm betreft de onderhavige uitvinding = "In another embodiment, the present invention relates to"
In een andere uitvoeringsvorm van de werkwijze = In another embodiment of the method
In een andere uitvoeringsvorm van onderhavige uitvinding zoals geillustre = In another embodiment of the present invention as illustrated in
In een andere uitvoeringsvorm van onderhavige uitvinding zoals geillustre = In another embodiment of the present invention as illustrated in
In een andere uitvoeringsvorm volgens onderhavige uitvinding = In another embodiment according to the present invention
In een andere uitvoeringsvorm worden de inrichting en de werkwijze toegep = "In another embodiment, the device and the method are used for the product"
"In een andere uitvoeringsvorm, niet getoond," = "In another embodiment, not shown,"
"In een andere uitvoeringsvorm, voorziet de onderhavige uitvinding" = "In another embodiment, the present invention provides"
In een andere voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In another preferred embodiment
in een andere voorkeursdragende uitvoeringsvorm = in another preferred embodiment
In een andere voorkeursuitvoeringsvorm = In another preferred embodiment
In een andere voorkeursvorm = In another preferred embodiment
in een andere voorkeurvorm = in another preferred embodiment
"In een andere, niet getoonde uitvoeringsvorm" = "In another embodiment, not shown"
in een apart compartiment = in a separate compartment
in een apart document = in a separate document
in een apart document beschreven = described in a separate document
in een aparte directory = in a separate directory
in een aparte gebruikersdatabank wordt beheerd = managed in a separate user database
in een aparte meetpost verzameld = collected in a separate measuring station
in een aparte paragraaf = in a separate section
In één aspect = In one aspect
In een aspect betreft de huidige uitvinding = "In an aspect, the present invention relates to"
In één aspect betreft de onderhavige uitvinding = "In one aspect, the present invention relates to"
in een auto stappen = get in
in een band = bound together
in een bankschroef = in a bench vice
in een batch-proces = in a batch process
in een beker met een gekend volume water = in a beaker with a known volume of water
in een beladen stand = in a loaded position
In één bepaald voorbeeld = In one particular example
in een bepaalde fase = at a specific phase
in een bepaalde hoek gelegen tussen = at a specific angle between
in een bepaalde sector = in a particular sector
In één bepaalde uitvoeringsvorm = In one particular embodiment
in een bepaalde volgorde = in a certain sequence
in een bepaalde zone = in a particular area
in een beperkt aantal gevallen = in a limited number of cases
in een bereik van = in a range of
in een bestaand fonds = in an existing fund
in één beweging = in a single movement
In een bijeenkomst = In a conference
in een bijna verticale richting = in a nearly vertical direction
In een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm = In a particularly advantageous embodiment
In een bijzonder voorkeurdragende uitvoeringsvorm = "In a particularly preferred embodiment,"
In een bijzonder voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat de inrichting = "In a particularly preferred embodiment, the device comprises"
In een bijzondere variant = In a particular variant
in een boomstructuur opgeslagen = stored in a tree structure
in een bredere context = in a broader context
in een bredere context geplaatst = placed in a broader context
in een breed spectrum van = in a broad spectrum of
in een buisvorm = in a tubular shape
in een bus-topologie ingezet = used in a bus topology
in een categorie indelen = classify as belonging to a category
in een categorie onderbrengen = to place in a category
in een centrale eenheid = in a central unit
in een centrale eenheid van genoemd digitaal conferentiesysteem = in a central unit of said digital conferencing system
in een char type opgeslagen = stored in a char type
in een christelijk perspectief = in a Christian perspective
in een commissie opnemen = to admit to a committee
in een commissie opnemen = to include
in een complexere situatie met meerdere stakeholders = in a more complex situation with multiple stakeholders
in een computer geïmplementeerde werkwijze = computer implemented method
in een configuratie = in a configuration
in een configuratie voor het afwerken van = in a configuration for the finishing of
in een configureerbaar sputtersysteem = in a configurable sputtering system
in een continu proces = in a continuous process
in een conventionele maat = in a standard size
In een daarop volgende stap = In a subsequent step
in een daarvoor geschikte tank = into a suitable tank
in een database = in a database
in één der conclusies = in any of claims
in één der conclusies = in any of the claims
In een derde aspect = In a third aspect
In een derde aspect betreft de huidige uitvinding = "In a third aspect, the present invention relates to"
In een derde aspect betreft de huidige uitvinding een gebruik volgens con = "In a third aspect, the present invention relates to a use according to cl"
In een derde aspect betreft de huidige uitvinding een gebruik volgens con = "In a third aspect, the present invention relates to a use according to cl"
In een derde aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze = "In a third aspect, the present invention relates to a method"
In een derde aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze volgens c = "In a third aspect, the present invention relates to a method according to"
In een derde aspect betreft de uitvinding = "In a third aspect, the invention relates to"
In een derde aspect betreft de uitvinding een gebruik van = "In a third aspect, the invention relates to a use of"
In een derde aspect betreft de uitvinding een gebruik van een inrichting = "In a third aspect, the invention relates to a use of a device according t"
In een derde aspect betreft de uitvinding een gebruik van een inrichting = "In a third aspect, the invention relates to a use of a device according t"
In een derde aspect betreft de uitvinding een gebruik van een inrichting = "In a third aspect, the invention relates to a use of a device according t"
In een derde aspect betreft de uitvinding een gebruik van een werkwijze v = "In a third aspect, the invention relates to a use of a method according t"
In een derde aspect betreft de uitvinding een gebruik van een werkwijze v = "In a third aspect, the invention relates to a use of a method according t"
In een derde aspect betreft de uitvinding een gebruik van een werkwijze v = "In a third aspect, the invention relates to a use of a method according t"
In een derde aspect betreft de uitvinding het gebruik = "In a third aspect, the invention relates to the use"
In een derde aspect betreft de uitvinding het gebruik van de methode volg = "In a third aspect, the invention relates to the use of the method accordi"
In een derde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a third aspect, the present invention relates to"
In een derde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een wer = "In a third aspect, the present invention relates to a method for producin"
In een derde aspect heeft de uitvinding betrekking op een gebruik van een = "In a third aspect, the invention relates to a use of an assembly"
In een derde aspect heeft de uitvinding betrekking op een gebruik van een = "In a third aspect, the invention relates to a use of an assembly"
In een derde aspect heeft de uitvinding eveneens betrekking op = "In a third aspect, the invention also relates to"
In een derde aspect heeft de uitvinding eveneens betrekking op een gebrui = "In a third aspect, the invention also relates to a use of a device"
In een derde aspect heeft de uitvinding eveneens betrekking op een gebrui = "In a third aspect, the invention also relates to a use of a device"
in een derde fase = in a third stage
in een derde richting = in a third direction
In een derde stap = In a third step
"in een diervoeder, voederingrediënt of drinkwater" = "in an animal feed, feed ingredient or drinking water"
in een digitaal conferentiesysteem = in a digital conferencing system
in één dimensie = in one dimension
in een discontinu patroon = in a discontinuous pattern
in een dosering tussen = at a dosage of between
in een dwarsrichting = in a transverse direction
in een dwarsrichting van = in a transverse direction with respect to
In een eerste aspect = In a first aspect
In een eerste aspect betreft de huidige uitvinding = "In a first aspect, the present invention relates to"
In een eerste aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze = "In a first aspect, the present invention relates to a method"
In een eerste aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze voor de = "In a first aspect, the present invention relates to a method for the indu"
In een eerste aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze voor de = "In a first aspect, the present invention relates to a method for the indu"
In een eerste aspect betreft de onderhavige uitvinding = "In a first aspect, the present invention relates to"
In een eerste aspect betreft de onderhavige uitvinding een werkwijze = "In a first aspect, the present invention relates to a method"
In een eerste aspect betreft de onderhavige uitvinding een werkwijze voor = "In a first aspect, the present invention relates to a method for"
In een eerste aspect betreft de uitvinding = "In a first aspect, the invention relates to"
In een eerste aspect betreft de uitvinding een inrichting = "In a first aspect, the invention relates to a device"
In een eerste aspect betreft de uitvinding een samenstel = "In a first aspect, the invention relates to an assembly"
In een eerste aspect betreft de uitvinding een werkwijze = "In a first aspect, the invention relates to a method"
In een eerste aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor = "In a first aspect, the invention relates to a method for"
In een eerste aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaar = "In a first aspect, the invention relates to a method for manufacturing"
In een eerste aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor vervaardigi = "In a first aspect, the invention relates to a method for manufacturing"
In een eerste aspect heeft de onderhavige beschrijving betrekking op = "In a first aspect, the present disclosure relates to"
In een eerste aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a first aspect, the present invention relates to"
In een eerste aspect heeft de uitvinding betrekking op = "In a first aspect, the invention relates to"
In een eerste aspect van de onderhavige uitvinding = In a first aspect of the present invention
In een eerste aspect verschaft de onderhavige uitvinding = "In a first aspect, the present invention provides"
In een eerste aspect verschaft/heeft de uitvinding betrekking op = "In a first aspect, the invention provides/relates to"
In een eerste aspect verschaft/heeft de uitvinding betrekking op een werk = "In a first aspect, the invention provides/relates to a method"
In een eerste aspect voorziet de huidige uitvinding = "In a first aspect, the present invention provides"
In een eerste aspect voorziet de onderhavige uitvinding = "In a first aspect, the present invention provides"
In een eerste aspect voorziet de onderhavige uitvinding dus in = "In a first aspect, the present invention therefore relates to"
In een eerste aspect voorziet de onderhavige uitvinding dus in een werkwi = "In a first aspect, the present invention therefore relates to a method"
In een eerste aspect voorziet de onderhavige uitvinding dus in een werkwi = "In a first aspect, the present invention therefore relates to a method"
In een eerste aspect voorziet de onderhavige uitvinding in een = "In a first aspect, the present invention provides a"
In een eerste aspect voorziet de uitvinding = "In a first aspect, the invention provides"
In een eerste aspect voorziet de uitvinding in een = "In a first aspect, the invention provides a"
In een eerste beweging = In a first movement
in een eerste draairichting ten opzichte van = in a first direction of rotation relative to
in een eerste fase = in a first stage
In een eerste optionele stap = In a first optional step
in een eerste richting = in a first direction
in een eerste richting dwars op = in a first direction transverse to
in een eerste richting dwars op de lengterichting = in a first direction transverse to the longitudinal direction
in een eerste richting evenwijdig met de kettinggarens = in a first direction parallel to the warp yarns
in een eerste richting gedraaid wordt = is turned in a first direction
in een eerste stap = in a first step
In een eerste toepassing = In a first application
in een functie geplaatst = given a job
in een gebouw moet worden geplaatst = must be placed inside a building
in een gedistribueerde omgeving = in a distributed environment
in een geheugenelement = in a memory element
In een geprefereerde uitvoeringsvorm = in a preferred embodiment
In een geprefereerde uitvoeringsvorm = In a preferred embodiment
In een geprefereerde uitvoeringsvorm van de methode = In a preferred embodiment of the method
In een geprefereerde uitvoeringsvorm van de methode omvat deze verder : = "In a preferred embodiment of the method, it further comprises:"
In een geprefereerde uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding = In a preferred embodiment of the present invention
In een geprefereerde uitvoeringsvorm van onderhavige uitvinding = In a preferred embodiment of the present invention
In een geprefereerde uitvoeringsvorm voorziet de onderhavige uitvinding = "In a preferred embodiment, the present invention provides"
in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld = If WTT is successful in a law suit
in een gesloten positie = in a closed position
in een gesloten positie = in a closed state
in een gesloten systeem = in a closed system
in een gesloten systeem volgens huidige uitvinding = in a closed system according to the present invention
in een gesloten toestand = in a closed state
in een gesprek of onderhandeling = in a conversation or negotiation
in een geventileerde ruimte is geplaatst = is placed inside a ventilated room
in een gewenste positie = in a desired position
in een gewichtsverhouding van = in a ratio by weight
in een gewichtsverhouding van ten hoogste = in a ratio by weight of at most
in een goed onderhouden staat = in a good state of repair
in een goede gezondheid = all right {adj} (in good health)
"in een goede, verzorgde staat" = "in a good, well-kept condition"
in een gripzak = in a zipper bag
in een grote verscheidenheid = in a wide variety
in een hand = under one roof
in een handboek zijn vastgelegd = recorded in a manual
in één handeling = in one operation
in een handomdraai = in a jiffy
in een handomdraai = in no time at all
in één handomdraai = in an instant
in een hiertoe voorziene opslagplaats = in a store provided for this purpose
in een hinderlaag liggen = ambush
in een hoek = in a corner
in een hoek (van bijv. 40 graden) = at an angle
in een hoek θ = at an angle θ
in een hoeveelheid die effectief is voor het bestrijden van één of meer = in an amount effective for controlling one or more types of vegetation
in een hoeveelheid van = in an amount of
in een hoeveelheid van maximaal = in an amount of at most
in een hoeveelheid van ten minste = in an amount of at least
in een hogere gevarenklasse plaatsen = permanent
in een hogere gevarenklasse plaatsen = to rate up
in een hogere loongroep worden ingedeeld = to be classified in a higher pay grade
in een hogere salarisgroep worden ingedeeld = to be classified in a higher salary grade
in een hogere salarisgroep worden ingedeeld = classified in a higher salary grade
in een hoofd van een patiënt = in a head of a patient
in een horizontaal vlak = in a horizontal plane
in een horizontale vaart = during a horizontal flight
in een hulpbehoevende toestand = in a state of need
In een illustratief voorbeeld = In one illustrative example
in een in hoofdzaak horizontale positie = in a substantially horizontal position
in een in hoofdzaak verticale oriëntatie = in a substantially vertical orientation
in een industriële omgeving = in an industrial environment
in een ingerolde toestand = in a rolled up state
in een ingerolde toestand = in a rolled in state
in een ingeschoven positie = in a retracted state
in een ingeschoven positie = in a retracted position
in een inrichting zitten = be in an institution
in een Insolventieprocedure = in Insolvency proceedings
In een internationale context = In an international context
in een internationale context = in an international context.
in een kalenderjaar = in a calendar year
in een keer = in one go
in één keer = in one go
in één keer = once only
in één keer = all at once
in één keer = in a single payment
in een kelkvorm = cup-shaped
in een kom = in a bowl
in een kort tijdsbestek = in a short (space / period of) time
in een kort tijdsbestek = in a short (space/period of) time
in een kort verleden = not long ago
in een korte tijd = in a short period of time
In een laatste aspect = In a final aspect
In een laatste aspect betreft de uitvinding = "In a final aspect, the invention relates to"
In een laatste aspect betreft de uitvinding een samenstel volgens conclus = "In a final aspect, the invention relates to an assembly according to clai"
In een laatste aspect betreft de uitvinding een werkwijze = "In a final aspect, the invention relates to a method"
In een laatste aspect betreft de uitvinding een werkwijze volgens conclus = "In a final aspect, the invention relates to a method according to claim"
In een laatste aspect betreft de uitvinding een werkwijze volgens conclus = "In a final aspect, the invention relates to a method according to claim"
In een laatste aspect betreft de uitvinding een werkwijze zoals hierboven = "In a final aspect, the invention relates to a method as described above"
In een laatste aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a final aspect, the present invention relates to"
In een laatste aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een w = "In a final aspect, the present invention relates to a method of"
In een laatste stap van de computer-geïmplementeerde werkwijze = In a final step of the computer-implemented method
in een langsrichting = in a longitudinal direction
in een langsrichting = longitudinally
in een lengterichting = in a longitudinal direction
in een lengterichting uitstrekkende = longitudinally extending
"in een lengterichting, breedterichting en een hoogterichting" = "in a longitudinal direction, a transverse direction and a height directio"
in een leunende positie = in a leaning position
in een lidstaat geproduceerde ruwe aardolie = crude oil produced in a Member State
in een lidstaat geproduceerde ruwe aardolie = Crude oil produced in the Member State
in een liggende positie = in a lying position
in een lijn = line up
in één lijn = flush
in één lijn liggen met = to be aligned with
in een lijn met = in line with
in een lijst zetten = frame
in een Living Lab omgeving = in a Living Lab environment
in een logische volgorde = in a logical order
in een logistiek bedrijf = in a logistics company
in een lokaal = in a room
in één maal uitbetaald = paid in one lump sum
in een machineleesbaar formaat = in a machine readable format
in een machineleesbaar formaat = in machine readable format
in een mal gegoten = molded in a mold
in een matrix-vorm = in a matrix form
in een meanderende structuur = in a meandering structure
In een meer geprefereerde uitvoeringsvorm = In a more preferred embodiment
In een meer geprefereerde uitvoeringsvorm van de werkwijze = In a more preferred embodiment of the method
In een meer geprefereerde uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens conclu = In a more preferred embodiment of the method of claim
In een meer voorkeur dragende uitvoeringsvorm = In a more preferred embodiment
In een meer voorkeur dragende uitvoeringsvorm van de werkwijze = In a more preferred embodiment of the method
In een meer voorkeur dragende uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens co = In a more preferred embodiment of the method according to claim
In een meer voorkeur dragende uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens co = In a more preferred embodiment of the method according to claim
In een meer voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In a further preferred embodiment
In een meer voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In a more preferred embodiment
In een meer voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat de inrichting = "In a further preferred embodiment, the device comprises"
in een moderne organisatie = in a modern organisation
In een mogelijke uitvoeringsvorm = In a possible embodiment
In een mogelijke voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In a possible preferred embodiment
"In een mogelijke, alternatieve uitvoeringsvorm" = "In a possible, alternative embodiment,"
in een multi-stakeholder context = in a multi-stakeholder context
in een muur = in a wall
in een nagenoeg horizontale richting = in a substantially horizontal direction
in een nagenoeg verticale richting = in a substantially vertical direction
in een neergelaten positie = in a lowered position
in een niet-getoonde uitvoeringsvorm = in a non-shown embodiment
in een nieuw jasje = redesigned
in een nieuw jasje gestoken = revamped
In een nog alternatieve uitvoeringsvorm = In another alternative embodiment
In een nog meer geprefereerde uitvoeringsvorm = In an even further preferred embodiment
In een nog verdere uitvoeringsvorm = In a still further embodiment
"In een nog verdere, voorkeurdragende uitvoeringsvorm" = In a still further preferred embodiment
in een noodgeval = in case of an emergency
in een noodsituatie = in an emergency
in een normale situatie = Under normal circumstances
in een notendop = in a nutshell
in één of meer = in one or more
in één of meerdere uitvoeringsvormen = in one or more embodiments
in één of twee richtingen = in one or two directions
in een omgeving met zorg voor elkaar = in an environment where people care for each other
in een ondergeschikte relatie zal staan ten aanzien van de Vennootschap = stand in a subordinate relationship to Company
in een onveilige opslag = that has been unsafely stored
in één oogopslag = at a glance
in één oogopslag zichtbaar = visible at a glance
in een open positie = in an open position
in een open positie = in an open state
in een open toestand = in an open state
in een opgaande beweging = in an upward movement
in een opgevouwen toestand = in a folded state
In een optionele vierde stap = In an optional fourth step
in een optionele vijfde stap = in an optional fifth step
in een paar gebruikt worden = be used in a pair
in een parkachtige omgeving = in a park-like setting
In een passend aantal willekeurig bepaalde gevallen = In an appropriate number of randomly determined cases
in een periode van 6 maanden = in a period of 6 months
in een planetair systeem = in a planetary system
in een pluimveestal laten uitkomen = on-farm hatching
in een pluimveestal laten uitkomen van voorgebroede eieren = on-farm hatching of 18 day-incubated eggs
in een pluimveestal laten uitkomen van voorgebroede eieren = hatching of 18 day-incubated eggs in a broiler house (‘on-farm hatching
in een pluimveestal op een vloer daarvan = in a poultry house on a floor thereof
in een proces-verbaal opnemen = include a report
in een proces-verbaal opnemen = include in an official report
in een product ingebouwde circulatiepomp = circulator integrated in a product
in een projectgroep = in a project group
in een razendsnel tempo = at a rapid pace
in een recordtijd = in record time
in een reële situatie = in a real situation
in een regulier overleg = in regular consultations
in een relevant vakgebied = in a relevant subject area
in een richting = in a direction
in een richting dwars op = in a direction transverse to
in een richting dwars op de lengteas = in a direction transverse to the longitudinal axis
in een richting dwars op de transportrichting = in a direction transverse to the conveying direction
in een richting dwars op een lengterichting = in a direction transverse to a longitudinal direction
in een richting dwars op het vlak = in a direction transverse to the plane
in een richting evenwijdig met = in a direction parallel to
in een richting evenwijdige met = in a direction parallel to
in een richting evenwijdige met de inslaggarens = in a direction parallel to the weft yarns
in een richting gericht naar = in a direction directed toward
in een richting loodrecht op = in a direction perpendicular to
in een richting loodrecht op de lengterichting = in a direction perpendicular to the longitudinal direction
in een richting volgens de lengteas = in a direction along the longitudinal axis
in een richting volgens de lengteas van het lichaam = in a direction along the longitudinal axis of the body
in een richting weg van = in a direction away from
in een rij = in rows
in een rij = in a row
in een rij opgesteld = arranged in a row
in een risicoanalyse = In a risk analysis
in één ruk = at a strech
in een samenspel tussen = in an interplay between
in een schaal met keukenpapier = in a bowl with kitchen paper
in een schuine stand = slanted
in een separate huurovereenkomst = in a separate lease
in een situatie terechtkomt = is put in a situation
In een SLA vind je meestal = SLAs usually include
in een slechte staat van onderhoud = in a poor state of repair
in een smartphone = in a smartphone
in een smartphone applicatie = in a smartphone application
In een specifiek voorbeeld = In a specific example
In een specifieke uitvoeringsvorm = In a particular embodiment
In een specifieke uitvoeringsvorm omvat de werkwijze = "In a particular embodiment, the method comprises"
In een specifieke uitvoeringvorm = In a specific embodiment
In een specifieke variant = In a particular variant
In een specifieke voorkeursvorm betreft de uitvinding = A specific preferred form of the invention relates to
in een stabiele en betrouwbare omgeving functioneren = operate in a stable and reliable environment
in één standaardkleur beschikbaar = available in one standard colour
in één stap = in one step
in een stapel op elkaar gestapeld worden = are stacked on top of each other
in een steeds complexer wordende wereld = in an increasingly complex world
in een stemming brengen = tune
In een stemming brengen = Accord
In een stemming brengen = Grant
in een storingsvrije omgeving = in an interference-free environment
in een straal van = in a radius of
in een stroomversnelling = is gaining momentum
in één stuk = in one piece
in een te behandelen oplossing = in a solution to be cleaned
in een te behandelen oplossing = in a solution to be treated
in een te korte tijd span = in too short a time span
in een technisch goede staat = good technical condition
in een technisch perfecte toestand = in perfect technical condition
in een tegengestelde richting = in an opposite direction
in een tegenovergestelde = in an opposite
in een tijdsbestek van = all in the space of six months
in een tijdsbestek van = For over a century
in een tijdsbestek van = in a time frame of
in een tijdsbestek van = in a twelve-month period
in een tijdsbestek van = over a period of
in een toestand geraakt = ends up in a situation
In een tussengroenmatrix = In an inter-green matrix
In een tweede aspect = In a second aspect
In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding = "In a second aspect, the present invention relates to"
In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding een inrichting = "In a second aspect, the present invention relates to a device"
In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze = "In a second aspect, the present invention relates to a method"
In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze volgens = "In a second aspect, the present invention relates to a method according t"
In een tweede aspect betreft de huidige uitvinding een werkwijze volgens = "In a second aspect, the present invention relates to a method according t"
In een tweede aspect betreft de onderhavige uitvinding = "In a second aspect, the present invention relates to"
In een tweede aspect betreft de uitvinding = "In a second aspect, the invention relates to"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een gebruik van een werkwijze = "In a second aspect, the invention relates to a use of a method"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een gebruik van een werkwijze = "In a second aspect, the invention relates to a use of a method according "
In een tweede aspect betreft de uitvinding een inrichting = "In a second aspect, the invention relates to a device"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een inrichting volgens conclus = "In a second aspect, the invention relates to a device according to claim"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze = "In a second aspect, the invention relates to a method"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaar = "In a second aspect, the invention relates to a method for producing"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaar = "In a second aspect, the invention relates to a method for manufacturing"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor vervaardigi = "In a second aspect, the invention relates to a method of manufacturing"
In een tweede aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor vervaardigi = "In a second aspect, the invention relates to a method of manufacturing"
In een tweede aspect heeft de onderhavige beschrijving betrekking op = "In a second aspect, the present disclosure relates to"
In een tweede aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a second aspect, the present invention relates to"
In een tweede aspect heeft de uitvinding betrekking op = "In a second aspect, the invention relates to"
In een tweede aspect heeft de uitvinding betrekking op het gebruik van ee = "In a second aspect, the invention relates to the use of a"
In een tweede aspect verschaft de huidige uitvinding = "In a second aspect, the present invention provides"
In een tweede aspect verschaft de onderhavige uitvinding = "In a second aspect, the present invention provides"
In een tweede aspect voorziet de onderhavige uitvinding = "In a second aspect, the present invention provides"
In een tweede aspect voorziet de uitvinding = "In a second aspect, the invention provides"
"In een tweede aspect, betreft de onderhavige uitvinding een werkwijze" = "In a second aspect, the present invention relates to a process"
"In een tweede aspect, betreft de onderhavige uitvinding eveneens" = "In a second aspect, the present invention also relates to"
in een tweede draairichting = in a second direction of rotation
In een tweede en derde aspect = In a second and third aspect
In een tweede en derde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking = "In a second and third aspect, the present invention relates to"
In een tweede en derde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking = "In a second and third aspect, the present invention relates to a use"
in een tweede fase = in a second stage
in een tweede gespannen vorm aangrijpend op het vrije eind aangebracht te = to be arranged in a second stressed shape in engagement with the free end
in een tweede richting = in a second direction
In een tweede richting dwars op genoemde eerste richting = In a second direction transverse to said first direction
"in een tweede richting, tegengesteld aan de eerste richting" = "in a second direction, opposite to the first direction"
In een tweede stap = In a second step
in een tweede tegenovergestelde richting = in a second opposite direction
in een twee-dimensionele = in a two-dimensional
in een twee-dimensionele configuratie = in a two-dimensional configuration
In een typisch voorbeeld = In a typical example
in een uitgerolde toestand = in an unrolled state
in een uitgerolde toestand = in a rolled-out state
in een uitgeschoven positie = in an extended position
In een uitvoering = In an embodiment
in een uitvoeringsvorm = In an embodiment
In een uitvoeringsvorm = in one embodiment
in een uitvoeringsvorm = in an embodiment
In een uitvoeringsvorm = In an embodiment
In een uitvoeringsvorm = In one embodiment
in een uitvoeringsvorm = in one embodiment
In één uitvoeringsvorm = In one embodiment
in één uitvoeringsvorm = in one embodiment
In een uitvoeringsvorm heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In an embodiment, the present invention relates"
In een uitvoeringsvorm heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een = "In an embodiment, the present invention relates to a method"
In een uitvoeringsvorm heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een = "In an embodiment, the present invention relates to a method"
In een uitvoeringsvorm is de minimale hoeveelheid = "In an embodiment, the minimal amount"
In een uitvoeringsvorm omvat de herbicidesamenstelling als component = "In an embodiment, the herbicide composition includes as component"
In een uitvoeringsvorm omvat de herbicidesamenstelling als component (A) = "In an embodiment, the herbicide composition comprises as component (A)"
In een uitvoeringsvorm omvat de wand verder = "In an embodiment, the wall further comprises"
In een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder de stappen van = "In an embodiment, the method further comprises the following steps"
In een uitvoeringsvorm omvat het eerste en het tweede bouwelement verder = "In an embodiment, the first and the second building component further com"
In een uitvoeringsvorm omvat het eerste en het tweede bouwelement verder = "In an embodiment, the first and the second building component further com"
In een uitvoeringsvorm van = In an embodiment of
In een uitvoeringsvorm van = In one embodiment of
in een uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding = in an embodiment of the present invention
In een uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding betreft de huidige uitvi = "In an embodiment of the present invention, the present invention relates "
In een uitvoeringsvorm van de inrichting = In an embodiment of the device
In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding = In an embodiment of the present invention
In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding omvat het systeem ve = "In an embodiment of the present invention, the system further comprises"
In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding wordt een draagstruc = In an embodiment of the present invention a support structure is obtained
In een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding wordt een draagstruc = In an embodiment of the present invention a support structure is obtained
In een uitvoeringsvorm van de uitvinding = In an embodiment of the invention
In een uitvoeringsvorm van de uitvinding omvat het overbrengmechanisme te = "In an embodiment of the invention, the transfer mechanism comprises at le"
In een uitvoeringsvorm van de werkwijze = In an embodiment of the method
In een uitvoeringsvorm van het = In one embodiment of the
In een uitvoeringsvorm van het etiket zoals hierin beschreven = In an embodiment of the label as disclosed herein
In een uitvoeringsvorm volgens onderhavige uitvinding = In an embodiment according to the present invention
in een uitvoeringsvorm volgens onderhavige uitvinding = in an embodiment according to the present invention
In een uitvoeringsvorm voorziet de onderhavige uitvinding = "In an embodiment, the present invention provides"
In een uitvoeringsvorm worden de inrichting en de werkwijze toegepast voo = "In one embodiment, the device and the method are used for the production "
in één van de = in one of the
in één van de gevallen zoals hieronder vernoemd = in one of the cases mentioned below
in één van de zijwanden = in one of the side walls
In een variant = In a variant
in een vaste oriëntatie = in a fixed orientation
in een vaste positie = in a fixed position
In een vedere uitvoeringsvorm = "In a further embodiment,"
in een veelvoud aan porties = in a multitude of portions
in een veilige omgeving = in a safe environment
in een verbinding met = in a connection with
In een verder aspect = In a further aspect
In een verder aspect betreft de uitvinding nog = "In a further aspect, the invention further relates to"
In een verder aspect betreft huidige aanvraag = "In a further aspect, the current application relates to"
In een verder aspect heeft de uitvinding nog betrekking op = "In a further aspect, the invention further relates to"
In een verder aspect heeft de uitvinding ook betrekking op = "In a further aspect, the invention also relates to"
In een verder aspect heeft de uitvinding ook betrekking op een systeem = "In a further aspect, the invention also relates to a system"
In een verder aspect heeft de uitvinding ook betrekking op een systeem om = "In a further aspect, the invention also relates to a system comprising"
In een verder aspect omvat de onderhavige uitvinding ook = "In a further aspect, the present invention also comprises"
In een verder te verkiezen uitvoeringsvorm = In a further preferred embodiment
In een verder te verkiezen uitvoeringsvorm volgens conclusie = In a further preferred embodiment according to claim
In een verder verbeterde uitvoeringsvorm = In a further improved embodiment
In een verder voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In a further preferred embodiment
In een verder voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat de inrichting = "In a further preferred embodiment, the device comprises"
In een verdere of alternatieve uitvoeringsvorm = In a further or alternative embodiment
In een verdere of andere uitvoeringsvorm = In a further or another embodiment
In een verdere of andere uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder = "In a further or another embodiment, the method further comprises"
In een verdere of andere uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder de sta = "In a further or another embodiment, the method further comprises the step"
In een verdere of andere voorkeursuitvoeringsvorm = In a further or another preferred embodiment
In een verdere uitvoeringsvorm = In a further embodiment
In een verdere uitvoeringsvorm = "In a further embodiment,"
in een verdere uitvoeringsvorm = in a further embodiment
In een verdere uitvoeringsvorm omvat het reinigingssysteem verder = "In a further embodiment, the cleaning system further comprises"
In een verdere uitvoeringsvorm omvat het voeder verder = "In a further embodiment, the feed further comprises"
in een verdere uitvoeringvorm = in a further form of embodiment
in een verdere voorkeurdragende uitvoeringsvorm = in a further preferred embodiment
In een verdere voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In a further preferred embodiment
In een verdere voorkeursuitvoering = In a further preferred embodiment
In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm = In a further preferred embodiment
In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding = In a further preferred embodiment of the present invention
In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van het systeem volgens de uitvin = In a further preferred embodiment of the system according to the inventio
In een verdere voorkeursvorm = In a further preferred form
In een verdere voorkeursvorm omvat de inrichting = "In a further preferred form, the device comprises"
"In een verdere, voorkeurdragende uitvoeringsvorm" = In a further preferred embodiment
"In een verdere, voorkeurdragende uitvoeringsvorm" = "In a further, preferred embodiment"
"In een verdere, voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat de inrichting" = "In a further preferred embodiment, the device comprises"
"In een verdere, voorkeurdragende uitvoeringsvorm omvat de uitvinding" = "In a further preferred embodiment, the invention comprises"
In een vergadering = In a meeting
In een vergelijkbare kwestie = In a similar case
in een verhouding tussen = in a ratio between
in een verschoven dienst = during non-standard working hours
in een verslag = in a report
in een verticaal vlak = in a vertical plane
in een verticale positie = in a vertical position
In een vierde aspect = In a fourth aspect
In een vierde aspect betreft de huidige uitvinding = "In a fourth aspect, the present invention relates to"
In een vierde aspect betreft de huidige uitvinding een methode voor = "In a fourth aspect, the present invention relates to a method for"
In een vierde aspect betreft de huidige uitvinding een methode voor het m = "In a fourth aspect, the present invention relates to a method for mountin"
In een vierde aspect betreft de uitvinding = "In a fourth aspect, the invention relates to"
In een vierde aspect betreft de uitvinding een gebruik = "In a fourth aspect, the invention relates to a use"
In een vierde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a fourth aspect, the present invention relates to"
In een vierde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een we = "In a fourth aspect, the present invention relates to a method"
in een vierkant of rechthoekig roosterpatroon = in a square or rectangular grid pattern
In een vijfde aspect = In a fifth aspect
In een vijfde aspect betreft de huidige uitvinding een methode voor het m = "In a fifth aspect, the present invention relates to a method for mounting"
In een vijfde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a fifth aspect, the present invention relates to"
In een vijfde aspect omvat de onderhavige uitvinding = "In a fifth aspect, the present invention comprises"
In een vijfde aspect voorziet de onderhavige uitvinding in een inrichting = "In a fifth aspect, the present invention provides a device comprising"
In een vijfde aspect voorziet de onderhavige uitvinding in een inrichting = "In a fifth aspect, the present invention provides a device comprising"
In een visie krijgt de missie concreet handen en voeten = The vision brings the mission to life
in een vlak loodrecht op = in a plane perpendicular to
in een vlak parallel aan = in a plane parallel to
in een vloeiende beweging = in one smooth motion
in één vloeiende beweging = in one smooth movement
"in een voedingsproduct, een diervoeder, een voedingsingrediënt of drinkw" = "in a food product, an animal feed, feed ingredient or drinking water"
"in een voedingsproduct, een diervoeder, een voedingsingrediënt of drinkw" = "in a food product, an animal feed, feed ingredient or drinking water"
In een volgend aspect = In a following aspect
In een volgend aspect = In a further aspect
In een volgend aspect betreft de uitvinding = "In a following aspect, the invention relates to"
In een volgend aspect betreft de uitvinding = "In a further aspect, the invention relates to"
In een volgend aspect betreft de uitvinding = In a further aspect the invention relates to
In een volgend aspect betreft de uitvinding = In a following aspect the invention relates to
In een volgend aspect betreft de uitvinding een gebruik = "In a further aspect, the invention relates to a use"
In een volgend aspect betreft de uitvinding een werkwijze = "In a following aspect, the invention relates to a method"
in een volgende = in a subsequent
In een volgende stap = In a subsequent step
In een volgende versie van dit document = In a future version of this document
in een volledig opgevouwen toestand = in a completely folded state
in een vooraf bepaalde oriëntatie = in a predetermined orientation
in een vooraf bepaalde positie = in a predetermined position
in één voorbeeld = in one example
in een voorbeeld ter illustratie van = in an example to illustrate
in een voorbeeldmatige uitvoeringsvorm = in an exemplary embodiment
in een voorbeeldmatige uitvoeringsvorm = in an illustrative embodiment
In een voordelige uitvoeringsvorm = In an advantageous embodiment
In een voordelige uitvoeringsvorm is het ook mogelijk = "In an advantageous embodiment, it is also possible"
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm = In a preferred embodiment
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de inrichting voorzien van een = "In a preferred embodiment, the device is provided with"
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is het apparaat geconfigureerd om = "In a preferred embodiment, the device is configured not to perform a subs"
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de uitvinding = In a preferred embodiment of the invention
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de uitvinding is de werkwijze = "In a preferred embodiment of the invention, the method is configured"
In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm volgens de huidige uitvinding = In a preferred embodiment of the present invention
In een voorkeursdragende uitvoering = in a preferred embodiment
In een voorkeursdragende uitvoering = in a preferred embodiment
In een voorkeursdragende uitvoering = In a preferred embodiment
In een voorkeursdragende uitvoering = In a preferred embodiment
In een voorkeursdragende uitvoering = In a preferred embodiment
In een voorkeursuitvoering = In a preferred embodiment
In een voorkeursuitvoering is het apparaat geconfigureerd voor = "In a preferred embodiment, the apparatus is configured to"
In een voorkeursuitvoering omvat de beschermingsfolie = "In a preferred embodiment, the protective film comprises"
In een voorkeursuitvoering omvat de gelaagde inrichting = "In a preferred embodiment, the layered structure comprises"
In een voorkeursuitvoering omvat de werkwijze de extra stap van = In a preferred embodiment the method comprises the additional step of
In een voorkeursuitvoering omvat het apparaat = "In a preferred embodiment, the apparatus comprises"
In een voorkeursuitvoering van het hoekelement = In a preferred embodiment of the corner element
in een voorkeursuitvoeringsvorm = in a preferred embodiment
in een voorkeursuitvoeringsvorm = In a preferred embodiment
In een voorkeursuitvoeringsvorm = In a preferred embodiment
In een voorkeursuitvoeringsvorm = In preferred embodiment
In een voorkeursuitvoeringsvorm heeft de onderhavige uitvinding betrekkin = "In a preferred embodiment, the present invention relates to"
In een voorkeursuitvoeringsvorm is de verhouding tussen rozemarijnextract = "In a preferred embodiment, the ratio of rosemary extract to pyrethrins, p"
In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de impactabsorberend paal = In a preferred embodiment the impact absorbing post comprises
In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de inrichting = "In a preferred embodiment, the device comprises"
In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de inrichting verder = "In a preferred embodiment, the device further comprises"
In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de werkwijze de bijkomende stap van = In a preferred embodiment the method comprises the additional step of
In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder = "In a preferred embodiment, the method further comprises"
In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat het vloeibare vluchtige materiaal = "In a preferred embodiment, the liquid volatile material comprises"
In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat het vloeibare vluchtige materiaal p = "In a preferred embodiment, the liquid volatile material comprises pyrethr"
In een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding = In a preferred embodiment of the present invention
In een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding = In a preferred embodiment of the invention
In een voorkeursuitvoeringsvorm van een werkwijze volgens de uitvinding = In a preferred embodiment of the method according to the invention
In een voorkeursuitvoeringsvorm van het systeem = In a preferred embodiment of the system
In een voorkeursuitvoeringsvorm van het systeem volgens de uitvinding = In a preferred embodiment of the system according to the invention
In een voorkeursuitvoeringsvorm wordt er gebruik gemaakt van = "In a preferred embodiment, use is made of"
In een voorkeursuitvoeringvorm = In a preferred embodiment
In een voorkeursvorm = in a preferred embodiment
In een voorkeursvorm = In a preferred embodiment
in een voorkeursvorm = In a preferred embodiment
In een voorkeursvorm = In a preferred form
In een voorkeursvorm omvat de inrichting = "In a preferred form, the device comprises"
in een vroeg stadium = in an early stage
in een vroeger stadium = at an earlier stage
in een wachtrij geplaatst zijn = queuing
in een wachtrij plaatsen = to queue
in een wachtrij plaatsen = to enqueue
in een warme omgeving = in a warm environment
in een werkwijze = in a method
in een werkwijze volgens uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = in a method according to embodiments of the present invention
in een wijk = in a neighbourhood
in een windschering = when passing through wind shear
in een wrap = in a wrap
in een zeer korte uitvoeringstijd = very quickly
in een zeer laat stadium = at a very late stage
In een zesde aspect = In a sixth aspect
In een zesde aspect betreft de huidige uitvinding = "In a sixth aspect, the present invention involves"
In een zesde aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a sixth aspect, the present invention relates to"
In een zesde aspect verschaft de onderhavige uitvinding = In a sixth aspect the present invention provides
In een zevende aspect = In a seventh aspect
In een zevende aspect heeft de onderhavige uitvinding betrekking op = "In a seventh aspect, the present invention relates to"
in een ziekenhuis = in a hospital
in een zigzag patroon = in a zigzag pattern
in een zijwaartse richting = in a lateral direction
in een zijwand = in a side wall
in een zo vroeg mogelijk stadium = as early as possible
in een zo vroeg mogelijk stadium = at as early a stage as possible
in een zo vroeg mogelijk stadium = at the earliest possible stage
in een zorgomgeving = in a care setting
in eender welke van conclusies = in any of claims
in eender welke verpakking gekend uit de stand der techniek = in any packaging known in the art
in eender welke vorm = in any form
in eender welke vorm met gelijk welke afmetingen = in any form of any size
in eender welke zin = in any sense
in eenzelfde = in a same
in eenzelfde tijdseenheid = in the same unit of time
in eenzelfde vlak ligt als = is located in the same plane as
in eerdere uitvoeringsvormen = in previous embodiments
in eerste aanleg = in the first instance
in eerste aanleg worden beslecht = settled at first instance
in eerste instantie = primarily
in eerste instantie = at first
in eerste instantie = at first sight (bij aanvankelijke beschouwing)
in eerste instantie = in the first place
in eerste instantie = first of all
in eerste instantie = in the first instance
in eerste instantie = basically
in eerste instantie = the primary
in eerste instantie = initially
in eerste instantie = in/at the beginning
in eerste instantie = to begin with
in eerste instantie = (court of) first instance
in eerste instantie = at first sight
in eerste instantie = to begin with / first of all
in eerste instantie = at the outset
in eerste instantie = in the early stages
in eerste instantie = originally
in eerste instantie = specifically (special meaning!)
in eerste pand = first right of pledge
in eerste termijn = (in the) first reading debate
in eigen beheer = by the company itself
in eigen beheer = self-administered
in eigen beheer = in house
in eigen beheer = managed by the company itself
in eigen beheer = under own management
in eigen beheer = in-house
in eigen beheer ontwikkeld = developed in-house
in eigen beheer ontwikkelde = an × developed in-house by
in eigen beheer ontwikkelde = in-house developed ×
in eigen beheer ontwikkelde = in-house developed
in eigen beheer uitgevoerde saneringswerkzaamheden = remediation work carried out under own management
in eigen functie = in the employee’s own position
in eigen huis = in-house
in eigen naam en voor eigen rekening = in its own name and at its own risk
"in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening" = "in its own name and at its own risk, and in the name of and at the risk o"
in eigen naam maar voor rekening van = acts in its own name but on behalf of
in eigen praktijk = in private practice
in eigen tempo op een zelf gekozen tijdstip = at your own pace and time
in eigendom leveren = transfer to XXX the ownership of property YYY
in eigendom toebehoort aan = is the property of
in eigendom verkregen = acquired
in eindverpakkingssystemen = in end-of-line packaging systems
in elk aspect = in every aspect
in elk aspect = in every respect
in elk gebouw = in every building
in elk geval = anyway
in elk geval = in any case
in elk geval = in any event
In elk laagtemperatuur = in each low-temperature circuit
in elk van de = in each of the
in elkaar draaiende tandwielen = interlocking gears
in elkaar duiken = cower
in elkaar gaan ingrijpen = be interconected
in elkaar geschoven = concertinaed
in elkaar geschoven = closed up
in elkaar geschoven = interlocked
in elkaar geschoven = telescoped
in elkaar geschoven panelen = "panels, pushed into each other"
in elkaar gestoken = plugged into each other
in elkaar grijpen = engaging
in elkaar grijpen = mesh with
in elkaar grijpen zodanig dat = engaging such that
in elkaar grijpend = interlocking
in elkaar overgaan = to merge into one another
in elkaar overlopen = overlap
In elkaar overlopende pijlen = Converging Arrows
in elkaar passen = fit together
in elkaar passend = interlocking
in elkaar passende = interlocking
in elkaar te zetten = assemble
in elkaar worden genest = nested
in elkaar worden gezet = assembled
in elkaar zetten = assemble
in elkaars nabijheid = in close proximity
in elkaars verlengde liggen = "lie in line with each other, are arranged in line with each other"
in elkaars verlengde staan = to be in line
In elke = in every
in elke fase van het bouwproces = at every stage of the construction process
In elke gemeente = In each municipality
in elke oplas moer van weld assy air distribut lopen = into each weld nut of assy air distribut
In elke productie-unit = in each production unit
in elke stand = in any position
in- en / of uitrolbaar = can be rolled in and/or out
in- en / of uitrollen = rolling up and/or unrolling
in- en / of uitrollen = rolling in and/or out
in- en / of uitrollen = rolled in and/or out
in- en / of uitrolt = rolls up and/or out
in- en / of uitrolt = rolls in and/or rolls out
in en buiten = in and outside
In en buiten de school = inside and outside the school
in en buiten rechte = judicially and extrajudicially
in en buiten rechte = both in legal proceedings and extrajudicial matters
in- en doorstroom = intake and transfer
in- en extern = internal and external
in- en externe communicatie = internal and external communication
in- en externe communicatielijnen = internal and external communication lines
in- en externe criminaliteit = internal and external crime
in- en externe klanten = internal and external customers
in- en externe medewerkers = internal and external employees
In- en externe wet en regelgeving = Internal and external laws and regulations
in en op = in and on
in en uit = in and out
in- en uit = on and off
in en uit het pad van = in and out of the path of
in- en uit te voeren = feed products in and out
In- en uitfaden = "Fade, In and Out"
in- en uitgang = entrance and exit
In- en uitgang = Input and output
in- en uitgangen = entrances and exits
in- en uitgeklapt = folded and unfolded
in- en uitgeklokt = clocked in and out
in- en uitgerold = rolled up and out
in- en uitgevoerd = fed in and out
in- en uitgezwenkte topgevels = scrolled gables
in- en uitklaringskosten = inward/outward clearance costs
in- en uitklokken = clocking in and out
In- en uitlaatleiding / In -en uitlaatleiding = pressure and discharge line
in- en uitlading = loading and unloading
in- en uitloggen = logging in and out
in- en uitpakken = pack and unpack
in- en uitreisregisters = exit and entry records
in- en uitrolbaar = rolled in and out
in- en uitrollen = rolling up and/or unrolling
in- en uitrollen = rolling in and rolling out
in- en uitrollen = rolling in and out
in- en uitrollen van het luifeldoek = rolling up and/or unrolling of the awning
"in- en uitschakelen, aan- en uit-/afzetten" = cycle (to turn power off and back on)
in- en uitschuiven = retracting and extending
in- en uitschuiven van de telescopisch uitschuifbare brug = retracting and extending the telescopically extendable bridge
in- en uitstappen = boarding and alighting
in- en uitstapverlichting = vehicle entry and exit lighting
in- en uitstroming van gassen en vloeistoffen = in and outflow of gases and liquids
In- en uitstroom = Inflow and outflow
in –en uitvoer = infeed and outfeed
in –en uitvoer cyclus = infeed and outfeed cycle
In –en uitvoer mogelijkheden = infeed and outfeed options
in- en uitvoer mogelijkheden = infeed and outfeed options
in –en uitvoer rollenbanen = infeed and outfeed roller conveyors
in- en uitvoerbelemmeringen = import and export barriers
in- en uitvoerbesturing = input/output control
in- en uitvoerbesturingssysteem = input/output control system: IOCS
in- en uitvoerconfiguraties = infeed and outfeed configurations
in- en uitvoerhoogtes = infeed and outfeed heights
in- en uitvoeropdracht = input/output statement
in- en uitvoeropening = infeed and outfeed opening
in- en uitvoerpunten = input and output points
in- en uitvoerrichtingen = infeed and outfeed directions
In- en uitvoer-richtingen = Infeed and outfeed directions
in- en uitvoersituatie = infeed and outfeed options
in- en uitvoerzijde = infeed and outfeed side
in- en uitwendig reinigen = internal and external cleaning
in- en uitwendig reinigen van de auto = internal and external cleaning of the car
in- en uitwendige druk = internal and external pressure
in en van = in and of
in en voor = in and in front of
in- en/of omstelling = set-up
in- en/of uitgeschoven = retracted and/or extended
in- en/of uitschuiven = retracting and/or extending
in- en/of uitvoerbanen = infeed and outfeed conveyors
in- en/of uitvoerbanen = infeed and/or outfeed conveyors
in enge zin = in the strict sense
in Engeland vervaardigd = "British made, made in England"
In English = In English
in enig kalenderjaar = in any calendar year
in enige vorm of op enige wijze = in any form or by any means
in enige vorm of wijze = in any way or form
in enkele minuten = in a few minutes
in- enuitvoerpunten = entry and dispatch points
in erfpacht worden uitgegeven = be allocated under a ground lease
in ernstige gevallen van wangedrag of ontoereikende prestaties = in serious cases of misconduct or inadequate performance
in ernstige mate in gebreke blijft haar verplichtingen uit deze overeenko = fails seriously to meet its obligations under this agreement
in ernstige mate tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen = to fail seriously in the performance of one’s obligations
in essentie = essentially
in essentie = substantially
in essentie driehoekig = substantially triangular
in essentie driehoekig grondvlak = essentially triangular base
in essentie evenwijdig aan = essentially parallel to
in essentie evenwijdig aan de hoogterichting = substantially parallel to the height direction
in essentie evenwijdig aan de invoerrichting en de hoogterichting = substantially parallel to the insertion direction and the height directio
in essentie evenwijdig aan de toplaag = essentially parallel to the top layer
in essentie langs een centrale as = essentially along a central axis
in essentie loodrecht op = substantially perpendicularly to
in essentie loodrecht op = essentially perpendicular to
in essentie loodrecht op de doorvoerrichting = essentially perpendicular to the feed-through direction
in essentie orthogonaal op de doorvoerrichting en de inklemrichting = essentially orthogonal to the feed-through direction and the clamping dir
in essentie orthogonaal op de doorvoerrichting en de inklemrichting = essentially orthogonal to the feed-through direction and the clamping dir
in essentie overeenkomt met = corresponds essentially to
in essentie parallel aan = essentially parallel to
in essentie parallel aan de hoogterichting = substantially parallel to the height direction
in essentie parallel aan de hoogterichting en zich uitstrekkend in de hoo = substantially parallel to the height direction and extending in the heigh
in essentie parallel aan de inklemrichting = essentially parallel to the clamping direction
in essentie parallel aan de invoerrichting en de hoogterichting = substantially parallel to the insertion direction and the height directio
in essentie parallelle = essentially parallel
in essentie rechthoekig = substantially rectangular
in essentie rechthoekige driehoek = substantially right-angled triangle
in essentie rechthoekvormige = essentially rectangular
in essentie U-vormig omgeven = substantially enveloped in a U shape
in essentie U-vormig omgeven is door = is substantially enveloped in a U shape by
in essentie vlak = substantially flat
in essentie vlak steunsegment = substantially flat support segment
in essentie volgens de hoogterichting van het verbindingslichaam = substantially in the height direction of the connecting member
in essentie volgens hun hoogterichting = substantially in their height direction
in etalages = in shop windows
In Europa = In Europe
in Europees verband = at European level
In Europees verband = In a European context
in euro's = in euros
in evenredigheid = in proportion
in evenwicht = balanced
in evenwicht brengen van de belasting = load balancing
in evenwicht gehouden lijn = line of balance
in explosie-aanzicht = in exploded view
in explosieveilige behuizing = explosion-proof enclosure
in explosieveilige behuizing = in explosion-proof enclosure
in fasen = in phases
in fasen zullen plaatsvinden = will take place in stages
in feite = basically
in feite = in fact
in fine = at the end
in fine = in fine
In flessen = Bottled
in flu?dumverbinding met = in fluid communication
in flu�dumverbinding met = in fluid communication
in fluédumverbinding met = in fluid communication
in fluïdisatie gebracht = are fluidised
in fluïdisatie kunnen worden gebracht = can be fluidised
in fluïdisatie te brengen = fluidise
in fluïdumverbinding = in fluid communication
in fluïdumverbinding brengen met = fluidically connect
in fluïdumverbinding is met = is fluidly connected to
in fluïdumverbinding met = in fluid communication
in fluïdumverbinding staat met = is in fluid communication with
in formularium opgenomen = included in formulary
in functie van = according to (the principle of)
in functie van = as a factor of
in functie van = as a function of
in functie van = as a result of
in functie van = based on
in functie van = depending on
in functie van = for
in functie van = in
in functie van = in compliance with
in functie van = in function of
in functie van = in proportion to
in functie van = in relation to
in functie van = in respect of
in functie van = in terms of
in functie van = it serves
in functie van = on the basis of
in functie van = serving
in functie van = specifically for
in functie van = tailor made to your
in functie van = to provide
in functie van = with the purpose of
in functie van = within the context of
in functie van = within the framework of
in functie van = based on [see list]
in functie van = "as a function of, in relation to"
in functie van = "based on, as a function of, depending on, as a result of (preferable in t"
in functie van = according to
in functie van = based on the
in functie van de = based on the
in functie van de = depending on
in functie van de binnenluchtkwaliteit = based on indoor air quality
in functie van de buitentemperatuur = based on the outside temperature
in functie van de gemeten waarde van de sensoren = based on the values measured by the sensors
in functie van de noden van de diensten = according to the needs of the services
In functie van de stabiliteit = to provide stability
in functie van de te produceren meerlagige coatings = based on the multilayer coatings to be produced
in functie van de tijd = as a factor of time
in functie van de vooropgestelde = based on the predefined
in functie van de wisselende samenstelling = depending on the changing composition
in functie van het bekomen = in order to obtain
in functie van het ingestelde = based on the set
in functie van hun noden = depending on their needs
in functie van tijd = plotted against time
in functie van uw inkomen = in proportion to your income
in functie van uw noden = according to your needs
in functie zijnde = in office
in functie zijnde zaakvoerders = Managers in office
in gaan = take effect
in gang gezet = initiated
in gang gezette = initiated
in ganzenpas = single file
in gasvorm = in gaseous form
in gebied = in vicinity of
in gebied invoermodule = in infeed module area
in gebieden waar grote hoeveelheden warmte benodigd zijn = in areas where large amounts of heat are required
in gebreke = fails to
in gebreke blijft aan zijn verplichtingen = fails to fulfil its obligations
in gebreke blijft in de uitvoering van het bij deze overeenkomst vastgest = fails in the performance of the provisions of this Agreement
in gebreke blijven = remaining in default
in gebreke blijven zijn medewerking te verlenen = to fail to cooperate
in gebreke gesteld = declared in default
in gebreke is gebleven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkom = has remained in default in respect of performance of the agreement
in gebreke of in verzuim = is in breach or in default
in gebreke stellen = give notice of default/declare to be in default
in gebreke te zijn geacht = shall be deemed in default
in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning = served with a written notice to that effect
in gebreke zijn = default
in gebreke zijn met betaling = to default in paying
in gebreke zijn met betaling = to default on payment
in gebreke zijn van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde v = failure of transporters engaged in the performance of the agreement to fu
in gebreke zijn van bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde v = failure of transporters engaged in the performance of the agreement to ha
in gebreke zijn van toeleveranciers = failure of suppliers to fulfil their obligations
in gebreke zijn van toeleveranciers = failure of suppliers to have fulfilled their obligations
in gebreke zijnde partij = defaulting party
in gebreke zijnde vennoot = defaulting shareholder
in gebruik = in service
in gebruik = in use
in gebruik = during use
in gebruik blijft = remains in use
in gebruik genomen = implemented
in gebruik genomen = put into operation
in gebruik kan nemen = put into use
in gebruik kan worden genomen = can be put into operation
in gebruik name van de werkplekken = commissioning of the workplaces
in gebruik nemen = implement
in gebruik nemen = implemented
in gebruik nemen = take (up) occupation (of)
in gebruik nemen = put into use
in gebruik nemen = start using
in gebruik te geven = allow to use
in gebruik te geven = make available to
in gebruik te geven aan andere partijen = allow other parties to use it
in gebruik was genomen = put into use
in gebruik wordt genomen = put into service
in geding zijnde camera = camera in question
in gedroogde vorm = in dried form
in geen geval = by no means
In geen geval = Under no circumstances
in geen geval = in no case
In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid = In no event shall the total liability
In geen geval en onder geen enkel beding = In no event and under no circumstances
In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan = In no event shall the liability exceed
In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer be = In no event shall the total compensation for direct damage or loss exceed
In geen geval. = Out of the question!
in geen velden of wegen = nowhere
in geëncrypteerde vorm = in encrypted form
in gekoppelde spertoestand = in the coupled locked state
in gekoppelde toestand = in the coupled state
in gekoppelde toestand met het vat = in the coupled state with the keg
in gekoppelde toestand van de vatcap met het vat = when the keg cap is coupled to the keg
in gelijke welke richting = in any direction
in gemeenschappelijk overleg = by a joint agreement
in gemeenschappelijk overleg = by mutual agreement
in gemeenschappelijk overleg = formulated by mutual agreement
in gemeenschappelijk overleg = in mutual consultation
in genoemde fractie = in said fraction
In geografische zin = Geographically
in gepast formaat gesneden = cut to appropriate size
in geprotoneerde vorm = in protonated form
in geringe mate = a small amount of
In gesloten positie = In the closed position
In gesloten stand = in the closed position
in gesloten toestand = in the closed position
in gesmolten toestand = in a molten state
in gesprek = in a call
in gesprek = busy
IN GESPREK MET = INTERVIEW WITH
in gesprek te komen met = speaking with
in gesprek zijn = dialogue
in gespreksvorm = in conversational form
in gespreksvorm = in dialogue form
in gespreksvorm = in discussion
in gespreksvorm = in discussion / conversational / dialogue form
in gevaar brengen = endanger
in gevaar komen = are endangered
in gevaar kunnen brengen = may endanger
in gevaar stellen = endanger
in gevaarlijk gebied = in hazardous area
In geval de overmacht langer dan 60 werkdagen duurt = If the force majeure lasts longer than 60 working days
In geval de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat = In the event the company is composed of several partners
In geval er een zonnestroom installatie aanwezig is = In case a photovoltaic power system is present
in geval hem omstandigheden ter kennis zijn gekomen = if circumstances have come to its attention
in geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden schriftelijk zijn over = in the event that special conditions have been agreed in writing on certa
In geval Opdrachtnemer op grond van overmacht niet aan haar verplichtinge = If Contractor is unable to meet its obligations as a result of force maje
in geval van = on the occasion of
in geval van = in case of
in geval van = in the event of
In geval van aanhoudende problemen = In case of persistent problems
in geval van actie 'onbevoegde beïnvloeding' = in the event an act of ‘unauthorised manipulation’
in geval van afwijkende resultaten = in case of deviating results
In geval van afwijkingen = In case of deviations
In geval van akkoord = In case of agreement
In geval van arbeidsongeschiktheid van Werknemer = If Employee is unable to work
In geval van beëindiging = In the event of termination
In geval van beëindiging van onderhavige overeenkomst = In case of termination of this agreement
In geval van belaste huur = On the occasion of taxed rent
in geval van betwisting = in case of a dispute
In geval van brand ... gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de fabr = "In case of fire, use ... (indicate in the space the precise type of fire-"
In geval van brand ... gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de fabr = "In case of fire, use ... (indicate in the space the precise type of fire-"
In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fab = "In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-"
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden = In case of fire and/or explosion do not breathe fumes
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. = In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.
In geval van calamiteiten = In case of emergencies
in geval van defecten = in case of malfunctions
in geval van diefstal of verlies = in case of theft or loss
in geval van een actie 'onbevoegde beïnvloeding' = in case of an act of ‘unauthorised manipulation’
In geval van een calamiteit = In the event of an emergency situation
In geval van een defect = In the case of a defect
in geval van een dergelijke procedure = In the event of such proceedings
In geval van een prijsverhoging = In the event of a price increase
in geval van een stroomstoring = in the event of a power failure
in geval van een uitwijksituatie = in the event of a disaster recovery situation
in geval van een verstoring = in the event of a disruption
in geval van en als gevolg van = "in the event, and as a result of"
In geval van enige strijdigheid/afwijking tussen de Nederlandse tekst en = If there are any conflicts or differences between the original Dutch text
In geval van goedkeuring = In case of approval
in geval van incidenten = in the event of incidents
In geval van incidenten of calamiteiten = In the event of incidents or emergencies
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of = "If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or "
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of = "If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or "
in geval van kleine hoeveelheden = in case of small quantities
in geval van koudemiddellekkage = in the event of a refrigerant leakage
in geval van mechanische impact = in case of mechanical impact
"In geval van niet tijdige en/of onvolledige levering, verkeert Leverancie" = "The case of late and/or incomplete delivery, Supplier will be in default "
In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen = In the event of nullity or voidability of one or more provisions
in geval van nood = in case of emergency
in geval van nood = in the event of an emergency
"In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een art" = "In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediatel"
"In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een art" = "in case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediatel"
IN GEVAL VAN ONGEWONE TRILLINGEN = IN CASE OF UNUSUAL VIBRATIONS
in geval van ontbinding door = in the event of termination by
in geval van ontbinding door Klant = in the event of termination by Customer
in geval van onverwacht gedrag = in case of unexpected behavior
in geval van overlijden = in the event of death
in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid = in the event of death and incapacity for work
In geval van overmacht = In case of force majeure
in geval van overmacht = in the event of force majeure
in geval van overmacht aan de zijde van = in the event of circumstances beyond control of
in geval van schade na een aanrijding = in case of damage after a collision
In geval van strijdigheid = In case of conflict
In geval van strijdigheid geldt de volgende rangorde = "In case of conflict, the following order of precedence will prevail"
in geval van strijdigheid tussen de inhoud van de Engelse versie en de Ne = in the event of conflict between the contents of the English version and 
in geval van strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk tussen partijen sch = in the case of conflict between any separate written agreement between th
in geval van stroomuitschakeling of netstoring = if the power is interrupted or there is a mains supply failure
In geval van verplaatsing van de zetel van de Onderneming = In the event of a transfer of the Company’s registered office
In geval van wanbetaling = In the event of non-payment
In geval van wanprestatie van = In the event of non-performance that can be attributed to
In geval van werkonbekwaamheid = In case of incapacity for work
In geval van wijzigingen met betrekking tot = In case of changes regarding
In geval van zichtbare gebreken worden vastgesteld = If visible defects are found
in gevolgde de huurovereenkomst = under the Lease
in gevulde toestand = in an air-filled state
in gezamenlijk overleg = by joint consultation
in gezamenlijk overleg = in mutual consultation
in gezamenlijk overleg = in consultation
in gezamenlijk overleg bepaald = determined by joint consultation
in gezamenlijke opdracht van = commissioned jointly by
In gloed staan = Scorch
In gloed staan = Glow with heat
In gloed staan = Smart
In gloed staan = To be on fire
In gloed staan = Glow
In gloed staan = Blaze
In gloed staan = Sear
In gloed staan = Burn
In goed gesloten verpakking bewaren = Keep container tightly closed
In goed gesloten verpakking bewaren. = Keep container tightly closed.
In goed onderling overleg te bepalen = To be determined in close consultation
in goed overleg = by agreement
in goed overleg = in consultation
in goed overleg met = in close consultation with
in goed overleg tussen = in close consultation between
in goed rechtstreeks overleg = consult with one another directly
In goed rentmeesterschap = in good stewardship
in goede aansluiting op de = in line with the
in goede afstemming met = in close coordination with
in goede banen geleid = properly managed
in goede banen te leiden = properly guide
in goede justitie te bepalen = in the proper administration of justice
in goede staat = in good condition
in goede staat = in good order and condition
in goede staat = in good working order
in goede staat te hebben ontvangen = to have received the goods in good condition
in goede staat te zijn ontvangen = received in good order
in goede staat van onderhoud = in a good state of repair
in goede staat van onderhoud = well-maintained
in goede staat van onderhoud en gebruik = Properly maintained and used
in goede staat verkeren = position
in goede staat verkeren = to be in good condition
in goede staat verkerend = in good condition
"in goede staat, zonder gebreken en vrij van schade" = "in good condition, without defects and free of damage"
in goeden doen zijn = be in easy circumstances
in graad van beroep = on appeal
in groep geschakeld = are connected in a group
in groepsverband = in a group
in groepsverband = in groups
in groepsverband opereren = to operate as a group
in grote aantallen = in large numbers
in grote hoeveelheden fabriceren = mass produce
in grote lijnen = broadly
in grote lijnen = in broad strokes
in grote lijnen aansluiten op = largely correspond with
in grote lijnen gewaarborgd = largely ensured
in grote lijnen logisch = broadly logical
in grote lijnen schetsen = outline
in grote lijnen schetsen = sketch
in grote mate = to a large degree
in grote mate = largely
in grotere hoeveelheden = in larger amounts
in haar branche geldende normen = industry standards
in haar eigen bedrijfsvoering = in its own business
in haar geheel en dadelijk opeisbaar = shall be immediately due and payable in full
in haar totaliteit = in its entirety
in handbediening = in manual mode
in handbediening zakken = down in manual mode
in handbedrijf = in manual mode
in handen = at its disposal
in handen van een professionele partner = in the hands of a professional
in handfunctie = in manual mode
in handmatig bedrijf = in manual mode
in handmatig of in automatisch bedrijf = in manual or automatic mode
in heel België = throughout Belgium
in heel Europa en ver daarbuiten = across Europe and beyond
in hele dagen = in whole days
in hele vorm met standaardgewicht = whole cheeses
In hemelsnaam! = For heaven's sake!
in het = in the
In het 1e halfjaar = in the first six months of the year
in het 4de kwartaal = in the fourth quarter
in het accreditatiestelsel worden bestaande opleidingen periodiek geaccre = existing study programmes are periodically accredited under the new syste
in het algemeen = generally
in het algemeen = in general
in het algemeen = as a rule / in general / generally speaking
in het algemeen in mindere mate = generally to a lesser extent
"in het algemeen, grotendeels" = on the whole {adv} (for the most part)
"In het algemeen, hoe tevreden bent u over" = "In general, how satisfied are you with"
in het andere geval = alternatively
in het andere geval = else
In het andere geval = Otherwise
in het antwoord van de studenten moeten = the answer of the students should include the following
in het Arabisch = in Arabic
in het bedrijf werkzaam vermogen = capital employed
in het begin = at first
in het bekostigd hoger onderwijs ingeschreven buitenlandse studenten = foreign students enrolled in publicly funded higher education
in het belang van = [act] in the interests of
in het belang van = [in order] to protect the interests of
in het belang van = for the sake of
in het belang van = in the interest of
in het belang van een juiste personeels- en salarisadministratie = in the interests of proper personnel and salary administration
in het belang van het kind = best interest of the child
in het belang van orde en veiligheid = in the interests of order and safety
in het beleidskader = in the policy framework
in het bereik = in the range
in het bereik van = in the range of
"in het bereik van 5,0 tot 15,0 cm" = in the range of 5.0 to 15.0 cm
In het bergland was het al winter = In the mountains it was already winter
In het beton = In concrete
in het bewerkstelligen = in achieving
in het bezit is van = is in possession of
in het bezit komt = comes into possession
in het bezit stellen van = to put into the possession of
in het bezit zijn van = must hold
in het bezit zijn van het F Gassen diploma = F-Gas certified
in het bijzijn van = in the presence of
in het bijzonder = above all
in het bijzonder = chiefly
in het bijzonder = especially
in het bijzonder = mainly
in het bijzonder = particularly
in het bijzonder = principally
in het bijzonder = specially
in het bijzonder = specifically
in het bijzonder = in particular
In het bijzonder = Privately
In het bijzonder = Among other things
In het bijzonder = Especially
in het bijzonder = especially <esp.>
In het bijzonder = In private
In het bijzonder = Notably
In het bijzonder betreft de uitvinding = "In particular, the invention relates to"
In het bijzonder betreft de uitvinding een werkwijze = "In particular, the invention relates to a method"
In het bijzonder betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardige = "In particular, the invention relates to a method for manufacturing"
in het bijzonder bij kleine kabeldiameters = especially with small cable diameters
in het bijzonder bij radioactief afval = in particular in the case of radioactive waste
in het bijzonder die uit hoofde van erfdienstbaarheden = in particular those arising from easements
In het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op = "In particular, the invention relates to"
In het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze = "In particular, the invention relates to a method"
In het bijzonder heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze en een i = "In particular, the invention relates to a method and a device"
in het bijzonder het vrije eind van het aangrijpbare deelelement = in particular the free end of the engageable sub-element
in het bijzonder in combinatie met een voorheen beschreven uitvoeringsvor = especially in combination with a previously described embodiment
in het bijzonder in combinatie met een voorheen beschreven uitvoeringsvor = in particular in combination with a previously described embodiment
in het bijzonder in combinatie met een voorheen beschreven uitvoeringsvor = especially in combination with a previously described embodiment
In het bijzonder is huidige methode geschikt voor = "In particular, the present method is suitable for"
in het bijzonder maar niet beperkt tot = in particular but not limited to
in het bijzonder met hun handen = particularly with their hands
in het bijzonder op vlak van = in particular in the field of
in het bijzonder ten minste = in particular at least
in het bijzonder voordelig = particularly advantageous
in het bijzonder waarbij het apparaat geconfigureerd is om bepaalde routi = particularly wherein the device is configured to recognize certain routin
In het bijzonder wordt hierbij toegelicht = "In particular, it is to be noted"
"In het bijzonder, beschrijft de huidige uitvinding" = "In particular, the present invention describes"
"in het bijzonder, maar niet uitsluitend" = in particular but not exclusively
in het binnen- en/of buitenland = at home or abroad
in het binnenland geboren = native-born
in het boilervat = in the boiler tank
in het bovenstaande = in the above / afore(-mentioned)
in het bovenstaande = in what has been stated above
in het bovenstaande = hereinbefore
in het bovenste gedeelte = in the upper portion
in het buiteland = abroad
in het buitengebied = in outlying areas
in het buitengebied = in rural areas
in het buitenland = abroad
In het buitenland = Outside
In het buitenland = Overseas
in het buitenland geboren = foreign-born
in het buitenland gedetacheerd/gevestigd = expatriate
"in het buitenland, naar het buitenland" = abroad {adv} (in foreign countries)
in het centrum van = in the center of
in het centrum van de arm = in the center of the arm
in het commerciële werkveld = in a commercial setting
in het connection part = in the connection part
in het curriculum = in the curriculum
in het daarvoor bestemde deel = in the designated area
In het dagelijks leven kunnen we niet zonder muziek = Music is an essential part of our day-to-day lives
in het dagelijks spraakgebruik = in everyday speech
In het dak = In-roof
in het debet geboekte schuldvordering = the debit entry of the debt/claim
in het desbetreffende kalenderjaar = in the respective calendar year
in het digitale archief = in the digital archive
in het digitale contact met de overheid = when contacting the government digitally
in het digitale domein = in the digital domain
in het digitale tijdperk = in the digital age
in het domein waarin de student zijn/haar bachelor heeft behaald = in the domain in which the student obtained their bachelor’s degree
in het donker = in the dark
in het donker zichtbaar = visible in the dark
in het draadgat = in the threaded hole
in het echt = in reality
In het eerste geval = In the former
In het eerste geval = In the first case
in het eerste jaar van de opleiding = in the first year of your degree programme
In het eerste jaar van inschrijving moeten studenten een minimum aantal s = Students have to obtain a minimum number of credits in their first year o
In het eerste kwartaal van = In the first quarter of
in het eerste semester van = in the first half of
in het elektronisch gedeelte = in the electronic part
in het ene = in a particular
in het Engels = in English
in het Engels beschikbaar = available in English
in het filter part = in the filter part
in het flight manual = in the flight manual
In het flight manual van de ballon staat de procedure die door de fabrika = The flight manual of the balloon details the procedure prescribed by the 
in het flight manual vermeld = listed in the flight manual
in het gareel = keep XXX in check
in het gat van van de = in the hole of the
in het gebied = in the area
in het gebied geproduceerd wordt = produced in the area
in het gebied komt van = enters the vicinity of
in het gebied waar werkgever is gevestigd = in the area where Employer has its registered office
in het gebouw of in de buurt = in the building or in the neighbourhood
in het geding = come into play
in het geding = at issue
in het geding = be involved
in het geding = come into play
in het geding brengen = To submit evidence to the court ...
in het geding zijn = be at issue
in het geding zijn = come into play
in het geding zijn = to be at risk
in het geding zijn = to be in danger
in het gedrang brengen = compromise
in het geheel niet toegestaan = absolutely no X is permitted
in het geheel niet toegestaan = is not allowed at all
in het geheugen = in memory
In het geïntegreerde boilervat zitten = The integrated boiler tank contains
in het gelijk stellen = decide in someone's favour
in het gevaarlijk gebied komt = enters the hazardous area
in het gevaarlijke gebied komt = enters the hazardous area
in het geval = in case
In het geval dat = In case
In het geval dat = If
in het geval dat = in the event that
"in het geval dat de deelnemer in kwestie respectievelijk uitstekend, goed" = "in case the participant in question scores excellent, good, moderate or w"
In het geval dat de realisatie daadwerkelijk onder de 90% komt = If performance actually falls below 90%
"In het geval dat de werkzaamheden niet zijn gespecificeerd, wordt alleen " = "In case the operations have not been specified, only the following are me"
in het geval dat u jeuk of huidirritatie hebt = in case you experience itching or skin irritation
in het geval de Werknemer minder dan 5 jaar in dienst is van de Ondernemi = if Employee has been in the service of the company for less than 5 years
In het geval een gewaarborgd inkomen is verschuldigd gedurende deze perio = If a guaranteed income is due during this period
In het geval van = In the event of
In het geval van = In the case of
In het geval van de huidige uitvinding = In the case of the present invention
In het geval van Dedicated of Supported hosting = With Dedicated or Supported hosting
in het geval van een lekkage = in the event of a leak
in het geval van ernstige nalatigheid of grove schuld aan de zijde van = in the case of serious fault or gross negligence on the part of
In het geval van geschillen = In the event of a dispute
In het geval van inbreuk op artikel = In the event of breach of Article
In het geval van onregelmatigheden = In case of irregularities
in het geval van ontbinding = in the event that the company is wound up
in het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door d = "in the event that the company is wound up, its liquidation will be effect"
in het geval van opzegging door één der partijen = in the event of termination by either party
In het geval van straling = In case of radiation
in het geval van zwaarwegende opsporingsbelangen = if compelling interests of the investigation are at stake
in het gewone spraakgebruik = in common parlance
in het gezelschap van mannen = in the company of men
in het gezelschap van vrouwen = in the company of women
in het groot = general
In het groot = Wholesale
in het grootboek boeken = to post to ledger
in het gunstigste geval = at best
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078313. = with its registered office and principal place of business in
in het hele = all over the
in het hele gebied = throughout the area
in het hinge block = in the hinge block
in het hoofd van = in the mind of
in het hoofd van één medewerker = in the head of one employee
in het hoofdscherm = in the main screen
in het horizontale vlak = in the horizontal plane
in het huidige voorbeeld = in the present example
in het huwelijk treden = marry
in het jaar des Heren = Anno Domini
in het kader daarvan = in the context thereof
in het kader van = as part of
in het kader van = 'in the course of
in het kader van = within the framework of
in het kader van = against the backdrop of
in het kader van = for the purposes of
in het kader van = in connection with
in het kader van = in the context of
in het kader van = in the course of
in het kader van = under
in het kader van = within the context of
in het kader van = within the course of
in het kader van = within the scope of
in het kader van = (with)in the context of
in het kader van = (with)in the course of
In het kader van de continuïteit van de bedrijfsvoering = In the context of business continuity
in het kader van de geleverde diensten = in the context of the services provided
in het kader van de overeenkomst = for the purposes of this Contract
in het kader van de overeenkomst = under the Contract
in het kader van de Overeenkomst = in the context of the Agreement
in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde = received or generated under the agreement
in het kader van de overeenkomst(en) = in the context of the agreement(s)
in het kader van de realisatie van onze kwaliteitsambities = in the context of the realisation of our quality ambitions
In het kader van de samenwerking = As part of the cooperation
in het kader van de strategische samenwerking = in the context of the strategic partnership
in het kader van de uitoefening van zijn beroep = in the framework of the exercise of his profession
in het kader van de uitoefening van zijn functie = in connection with the performance of their duties
in het kader van de uitvoering van de Opdracht = in the context of the performance of the Contract
in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of Verwerkersovereenko = is necessary in the context of the performance of the Agreement or Data P
in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of Verwerkersovereenko = in the context of the performance of the Agreement or Data Processing Agr
in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst = in the context of the performance of an Agreement
In het kader van de wet- en regelgeving = in accordance with relevant legal and regulatory requirements
in het kader van deze algemene voorwaarden = Within the framework of these General Terms and Conditions
in het kader van deze Enrollment = in the context of this Enrolment
In het kader van deze leaseregeling = In the context of this company car scheme
in het kader van deze Overeenkomst = in the context of this Agreement
In het kader van deze test = In the context of this test
in het kader van een arbeidsovereenkomst = under an employment contract
in het kader van een inschrijving vastgestelde restitutie = rate of refund determined by invitation to tender
in het kader van een normale bedrijfsvoering = in the course of normal operations
in het kader van een overeenkomst = in the context of an agreement
in het kader van een strafrechtelijk onderzoek = in the context of a criminal investigation
in het kader van financiële transacties = in the context of financial transactions
In het kader van haar groeistrategie = As part of its growth strategy
In het kader van het bedrijfsbelang = In the interest of the company
In het kader van het Closed Loop Process = In the framework of Closed-Loop Processing
in het kader van het onderhavige doel van de uitvinding = in the context of the present object of the invention
In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst = In the context of performing the Agreement
in het kader van klinische studies = in the context of clinical trials
In het kader van letsel en schade preventie = To prevent injury or damage
in het kader van of in verband met = in the context of or in connection with
in het kader van onderhavige oveenkomst = in the context of this Agreement
In het kader van onderhavige overeenkomst = For the purposes of this Agreement
In het kader van onze opdracht als accountant = As part of our auditor's duties
In het kader van onze opdracht als accountant = As part of our XXX's duties
in het kader van preventie van secundaire tumoren = in the context of prevention of secondary tumours
in het kader van tracking & tracing = in the context of tracking & tracing
in het kader van uitvoering van de overeenkomst = in the context of the performance of the agreement
in het kader van uitvoering van de overeenkomst = in the context of the performance of the Contract
in het Kanaal van Bristol = in the Bristol Channel
in het kapitaal van de betrokken vennootschap = in the capital of the company concerned
in het kielzog = in the wake of
in het kielzog van = in the wake of
in het klein = detailed
In het kort = Abbreviated as
in het kruispuntprogramma = in the intersection program
in het laagtemperatuur circuit = in the low temperature circuit
In het laatste geval = In the latter case
in het laatste kwartaal van = in the last quarter of
in het lage bereik = in the low range
"in het land der blinden, is eenoog koning" = "in the land of the blind, the one-eyed man is king{proverb} (In the land "
In het land van domicilie of gebruikelijke verblijfplaats = In the country of domicile or habitual residence
in het land van herkomst = in the country of origin
in het leerproces = in the learning process
in het leven op de apenrots = in the corporate jungle
in het leven riep = established
in het leven riep = initiated
in het leven riep = instituted
in het leven riep = set up
in het leven roepen = to set up (an organization)
in het leven roepen = to create (a foundation)
in het licht van = given
in het licht van = in light of
in het licht van = in the light of
in het licht van = in view of
in het licht van = against the backdrop of
In het licht van bovenstaande = In light of the above
in het licht van de aan mij voorgelegde stand der techniek = in the light of the prior art submitted to me
in het licht van de onderhavige uitvinding = in the context of the present invention
in het licht van de onderzoeksvraag = in the light of the research question
in het lopende oogstjaar = during the current crop year
in het maatschappelijk en economisch verkeer = in social and economic life
in het maatschappelijk verkeer = in social and economic life
in het maatschappelijk verkeer = in society
in het maatschappelijke verkeer = in social and economic life
in het maatschappelijke verkeer = in society
in het Management Dashboard = in the Management Dashboard
in het Management Dashboard opgenomen = included in the Management Dashboard
in het mengsel gebruikt = is used in the mixture
in het mengsel gebruikt in een percentage tussen = is used in the mixture in a percentage between
in het midden = at the centre
in het midden = in the centre
in het midden = in the middle
in het midden brengen = to put forward
In het midden kan dan ook blijven = No decision needs to be taken on whether
in het midden laten = to leave aside
in het midden van = among
in het midden van de = in the centre of the
in het midden van de conveyor = in the middle of the conveyor
in het midden van de sensor van de camera = in the center of the sensor of the camera
In het midden van de twintigste eeuw = In the middle of the twentieth century
in het midden van het kanaal = in the centre of the channel
in het midden van het substraat = in the centre of the substrate
in het midden van invoerbaan = in middle of infeed conveyor
in het minst niet = definitely not
In het model weergegeven in = In the model shown in
in het najaar van = in the autumn of
In het navolgende = Below
in het Nederlands = in Dutch
in het net schrijven = finalize
in het niet doen verzinken = dwarf (to make appear much smaller)
In het nieuws = News
In het nieuws = Current events
IN HET NOORDZEEKANAAL = IN THE NORTH SEA CANAL
in het onderhoud voorzien = to provide
in het onderhoudsdraaiboek = in the maintenance plan
in het onderwijs = in education
In het onderzoek wordt onder andere samengewerkt met = The research will include collaboration with
in het ongewisse = uncertain
in het ongunstigste geval = at the worst
in het oog krijgen = descry
in het oog vallend = striking
in het openbaar = openly
in het openbaar uitgesproken = pronounced in open court
in het opzoeken van = towards
in het opzoeken van mensen = towards people
in het perfecte plaatje = In an ideal situation
in het programma = in the program
in het programmakeuzemenu = in the program selection menu
In het project = In the project
in het publieke en private domein = in the public and private domain
in het raam van = in the context of
in het realiseren van haar doelstellingen = in achieving its goals
in het reservoir = in the reservoir
In het rond = Thereabout
In het rond = Thereabouts
In het rond = Roundabout
in het rustig genot van het gehuurde laten = to leave in the quiet enjoyment of the premises
in het safe entry point handmatig ingevoerde ruimbagage = hold luggage manually entered into the safe entry point
in het secundaire datacenter = in the secondary data centre
In het selectieveld = in the selection field
in het slechtste geval = in the worst-case scenario
in het slot vallen = lock
in het slot valt = locked
"in het spotlicht, in het centrum van de aandacht" = in the limelight {adj} (focus of attention)
in het sputtersysteem = in the sputtering system
in het station = in the station
in het systeem = in the system
in het systeem terechtkomt = ends up entering the system
In het systeem volgens de uitvinding = In the system according to the invention
in het teken van = in the sign of
in het teken van = is all about
in het teken van = is dedicated to
in het teken van = marks
in het teken van = will focus primarily on
In het tijd-wegdiagram = The time path diagram
In het tweede aspect heeft de uitvinding betrekking op = "In the second aspect, the invention relates to"
In het tweede geval = In the second case
in het uiteindelijke ontwerp = in the final design
in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld = determined by Union or Member State law
in het veld = in the field
in het venster Opslaan als = in the ‘Save as’ window
in het venster 'Opslaan als' = In the ‘Save as’ window
in het ventilatiesysteem = in the ventilation system
in het verhaal = [leave out]
in het verkeer geldende opvattingen = generally accepted practice
in het verkeer geldende opvattingen = generally accepted standards
in het verkeer gewonde of omgekomen hertachtigen = road-injured or killed cervids
in het verkeerscirculatieplan = in the traffic flow plan
In het verleden = In the past
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst = Past performance is no guarantee of future results.
In het verlengde = Accordingly
In het verlengde = Following on from
In het verlengde = In line with
In het verlengde = In the wake of
in het verlengde = in the extension
in het verlengde van = in line with
in het verlengde van = in the extension of
in het verlengde van = in the longitudinal direction of
in het verlengde van = in the extension
In het verlengde van hierboven = Following on from the above
in het verlengde van iets = in the extension
in het verlengde van iets liggen = follow naturally from
in het verlengde van iets liggen = follow on from
in het verlengde van iets liggen = to be an extension of
in het verlengde van iets liggen = to be complementary to
in het verlengde van iets liggen = to go hand-in-hand with
in het verlengde van kabeldoorvoeren = in line with cable entries
in het vermogen der vennootschap = in the capital of the partnership
in het verslagjaar = During the year under review
in het verticale vlak = in the vertical plane
In het vervolg = Henceforth
in het vervolg van het jaarverslag = in the remainder of the annual report
in het verwarmingsmenu = in the heating menu
in het vierde kwartaal van = in the fourth quarter of
in het vlak loodrecht op = in the plane perpendicular to
in het vlak parallel aan de hoofdas en de assen van de montagegaten = in the plane parallel to the main axis and the axes of the mounting holes
in het vlak van = in the plane of
in het vlees = in person
In het volgende overzicht = The following overview
In het volgende overzicht is weergegeven = The following overview shows
In het volgende overzicht is weergegeven hoeveel = The following overview shows how many
in het voorafgaande kalenderjaar = the previous calendar year
In het voorbeeld hiernaast = The example to the right
In het voorbeeld hieronder = In the example below
In het voorbeeld van = In the example of
in het voorgaande kalenderjaar = in the previous calendar year
in het voorkomende geval = as appropriate
in het vooruitzicht = in prospect
in het vooruitzicht gesteld = offered to provide
in het vrije verkeer brengen = clearance for home use
in het vrije verkeer brengen = to release
in het vrije verkeer brengen = to take out of bond
in het vrije verkeer brengen = release for free circulation
In het water vallen = Fall through
in het water vallen = abort
in het weekend = on weekends
in het weekend (elk weekend) = in the weekends
in het werk gemaakte paal = cast-in-place piles
in het werk gestort = cast in situ
in het werk gestort beton = concrete cast in situ
in het wild groeiende plant = wild plant
in het wild levende planten en dieren = wildlife
in het wild levende planten en dieren = 野生生物
in het zadel te helpen = establish its authority
in het zelfde vlak = in the same plane
in het zicht = in sight
in het zicht = in sight of
in het zicht = in the face of
in het zicht = in the line of sight
in het zicht = in view
in het zicht = visible
in het zicht = within the sight of
in het zonnetje gezet = are being celebrated
in het zonnetje zetten = pay tribute to
in het zonnetje zetten = put someone in the spotlight
in het zout leggen = pickle
in hetzelfde tijdsverloop = during / in the same period / interval (of time)
in hetzelfde vlak = in the same plane
"in hetzij een binnenhoek, hetzij een buitenhoek" = in either an internal corner or an external corner
in hoedanigheid van een beveiligingsonderneming = in the capacity of a security systems firm
in hoek verstelbare duwhandvatten = angle adjustable push handles
in hoeverre = in how far
in hoeverre = to what extent
in hoeverre = the extent to which
In hoeverre bent u het eens met = To what extent do you agree with
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen = To what extent do you agree with the following statements?
In hoeverre bent u het eens of oneens = To what extent do you agree or disagree
in hoeverre de gewenste functionaliteit = to what extent the desired functionality
In hoeverre zijn = To what extent are
In hoeverre zijn Nederlandse organisaties al compliant = To what extent are Dutch companies already compliant?
In hoeverre zou u het volgende op prijs stellen? = To what extent would you appreciate the following?
in hoge concentraties en bij verhoogde druk = in high concentrations and at high pressure
in hoge mate = extremely
in hoge mate geautomatiseerde = highly automated
in hoge mate geschikt zijn om hergebruikt te worden = are highly suitable for reuse
in hoger beroep gaan = appeal
in hoger beroep gaan tegen = to appeal against
in hokjes denken = parochialism
in homozygote toestand = in a homozygous state
in hoofde van = by (other options in differing contexts: in respect of/with regard to)
in hoofde van = on the part of
in hoofde van = by (other options in differing contexts: in respect of / with regard to)
in hoofde van de werkgever = "as far as the employer is concerned, with respect to the employer"
in hoofde van de werkgever = "as far as the employer is concerned, with respect to the employer, on the"
in hoofdletters = uppercase
in hoofdletters schrijven = capitalize
In hoofdorde = Principally
In hoofdstuk 2 wordt beschreven = Chapter 2 describes
in hoofdstuk 3 van de landelijke handhavingstrategie opgenomen = included in Chapter 3 of the National Enforcement Strategy
in hoofdtrekken weergeven = to outline
in hoofdzaak = substantially
in hoofdzaak = substantial
in hoofdzaak = essentially
in hoofdzaak bestemd voor = is mainly used for
in hoofdzaak buisvormig = substantially tubular
in hoofdzaak driehoekige vorm = substantially triangular shape
in hoofdzaak een omwentelingslichaam = substantially a body of revolution
In hoofdzaak een omwentelingslichaam = Substantially a body of revolution
in hoofdzaak evenwijdig = substantially parallel to
in hoofdzaak evenwijdig = substantially parallel
in hoofdzaak evenwijdig met de lengterichting = substantially parallel to the longitudinal direction
in hoofdzaak gelijk = substantially the same
in hoofdzaak horizontaal = substantially horizontally
in hoofdzaak horizontale = substantially horizontal
in hoofdzaak horizontale = substantial horizontal
in hoofdzaak horizontale as = substantially horizontal axis
in hoofdzaak horizontale oriëntatie = substantial horizontal orientation
in hoofdzaak lineair pad = substantially linear path
in hoofdzaak loodrecht op = substantially perpendicular to
in hoofdzaak loodrecht op de lengterichting = substantially perpendicular to the longitudinal direction
in hoofdzaak of in bijkomende orde = primarily or secondarily
in hoofdzaak plaatvormig = substantially plate-shaped
in hoofdzaak rechthoekig = substantially rectangular
in hoofdzaak spiegelsymmetrisch = substantially mirror-symmetrically
in hoofdzaak spiegelsymmetrisch ten opzichte van de middellijn van de sur = are oriented substantially mirror-symmetrically with respect to the cente
in hoofdzaak symmetrische positie = substantially symmetrical position
in hoofdzaak U-vormig = substantially U-shaped
in hoofdzaak U-vormig profiel = substantially U-shaped profile
in hoofdzaak verticaal = substantially vertically
in hoofdzaak verticaal omhoog = substantially vertically upwards
in hoofdzaak vlakliggend = substantially flat
in hoofdzaak vloeibaar isolatiemateriaal = substantially liquid insulating material
in hoogte en diepte verstelbaar = height and depth adjustable
in hoogte of breedte aangepaste Haworth bureaustoelen = Haworth office chairs in custom heights or widths
in hoogte verstelbare = height-adjustable
In hoogte verstelbare producten = Height-adjustable product
in hoogterichting = in an upward direction
in horizontale richting = across
in horizontale richting = in the horizontal direction
in huidige uitvoeringsvorm = in the present embodiment
in huis = in-house
in huis = on-premises
in huis halen = buy
in huishoudelijke omgeving = in domestic environments
in hun dagelijkse werk = in their daily work
in hun dichte stand = in their closed position
in hun documentatie = in their documentation
in hun integraliteit = in their entirety
in hun toekomstige beroepspraktijk = in their future profession
in hun verdere leven = in their further lives
in hun zoektocht naar rendement = in their quest for profits
in huur aannemen = lease
in huur aannemen = take on the lease
in huur te hebben aangenomen = to have taken on the lease of
in huur van de = leased from the
in huurkoop geven = to sell on hire purchase
in huurkoop geven = to supply on hire purchase
in huurkoop hebben = to hold under a hire-purchase agreement
in hypotheek stellen = mortgage
In ieder geval = "In any case,"
in ieder geval = anyhow
in ieder geval = at least
in ieder geval = in any case
in ieder geval = in any event
in ieder geval = in any event
in ieder geval <iig> = anyhow
in ieder geval <iig> = at any rate
in ieder geval <iig> = in any case
in ieder geval jaarlijks = at least annually
in ieder geval vóór 9.00 uur = at least before 9am
"in ieder opzicht, in alle opzichten" = foreman
"in ieder opzicht, in alle opzichten" = in every respect
in iedere twee opeenvolgende beelden = in every two consecutive images
in iemands achting dalen = to drop
in iemands achting dalen = to fall in a person’s estimation
in iemands huid kruipen = put oneself in someone else’s position / shoes / place
in iets anders overgaan = change/turn/convert/transform into something different
in ijltempo = at top speed
in ik-vorm = in the first person
in internationaal verband = at the international level
in internet gespecialiseerd = internetworking
in januari = in January
In je dagelijkse werkomgeving = In your daily work environment
in je theoretisch kader = in your theoretical framework
In jouw rol als = In your role as an
In juni jl = Last June
in kaart brengen = mapping out
In kaart brengen van bodemvervuiling = Soil pollution mapping
in kaart brengen van risico's = risk mapping
in kaart gebracht = are identified
in kaart gebracht = analysed
in kaart gebracht = chart
in kaart gebracht = defined
in kaart gebracht = documented
in kaart gebracht = examined
in kaart gebracht = identified
in kaart gebracht = mapped
in kaart gebracht = record
in kaart te brengen = define
in kaart worden gebracht = analysed
in kaart worden gebracht = are identified
in kaart worden gebracht = charted
in kaart worden gebracht = defined
in kaart worden gebracht = documented
in kaart worden gebracht = examined
in kaart worden gebracht = identified
in kaart worden gebracht = mapped
in kaart worden gebracht = mapped out
in kaart worden gebracht = plotted
in kaart worden gebracht = recorded
in kaart worden gebracht = set out
in kaart worden gebracht = treated
in kader van = against the background of
in kader van = as part of
in kader van = as required by
in kader van = covered by
in kader van = for the purpose[s] of
in kader van = given...
in kader van = in accordance with
in kader van = in connection with
in kader van = in response to
in kader van = in the context of
in kader van = in the course of
in kader van = under
in kader van = under the terms of
in kader van = with a view to
in kader van = within the framework of
in kader van = within the scope of
"in kantoor, theater en boardrooms" = "in offices, theatres and boardrooms"
In kartonnen dozen = In cartons
in kennis stellen = acquaint
in kennis stellen = inform
in kennis te stellen = notify
in keperverband maken = herringbone
"in kleine letters, kleingeschreven" = lowercase {adj} (in lower case)
in kniehouding = in the kneeling position
In koelen bloede = In cold blood
In koelen bloede = Cold-bloodedly
In koelen bloede = Coolly
in kokend water doen = scald
in kort geding dagvaarden = to summon to appear in preliminary injunction proceedings
in kort geding dagvaarden = to summon to appear in preliminary relief proceedings
in kort geding doen dagvaarden = summoned (the defendants) to appear in preliminary relief proceedings
in kort geding uitspraak doen = to decide in preliminary relief proceedings
in korte tijd = in a short time
in kracht doen toenemen = to intensify
in kracht van gewijsde gaan = to become final and conclusive
in kracht van gewijsde gaan = to acquire the authority of a final decision
in kracht van gewijsde gaan = to become definitive
in kracht van gewijsde gaan = to become final and not open to appeal
in kracht van gewijsde gegane = order that has become final and binding
in kracht van gewijsde gegane = final and binding decision
in kracht van gewijsde gegane = 'final and binding judgment
in kracht van gewijsde gegane = final and binding judgment
in kracht van gewijsde gegane = final judgment
in krimpfolie verpakken = shrink wrap (to)
in kunnen roepen = invoke
in kwestie = said
in kwestie = concerned
"in kwestie, desbetreffend, desbetreffende" = said {adj} (mentioned earlier)
"in kwestie, desbetreffend, desbetreffende" = said {determiner} (mentioned earlier)
in laagjes verdelen = slicing
in laatste instantie beslissen = resort
in laatste instantie beslissen = to pronounce final judg(e)ment
in laatstgenoemd geval = in the latter case
in lachen uitbarsten = to burst out laughing
in lagen aanbrengen = layer
in lagen aanbrengen (b.v. van verf) = lay
in langsrichting = longitudinal
in langsrichting = in longitudinal direction
in langsrichting = longitudinally
in langsrichting = in the longitudinal direction
in leven houden = support
in licentie te nemen = take out a licence for
in licentie van = under license from
in licentie vervaardigen = make under licence
in licentie vervaardigen = manufacture under licence
in lichterlaaie = ablaze
in liggende positie = in a horizontal position
in lijn = in line
In lijn daarmee = In line with this
in lijn ligt met = lines up with
in lijn met = aligned (with)
in lijn met = in alignment
in lijn met = in line (with)
in lijn met = in line with
"in lijn met behoeften, verwachtingen, budget en doelen van de klant" = "in line with the needs, expectations, budget and goals of the customer"
in lijn met de eisen = in line with the requirements
in lijn met het communautaire recht brengen = bring ... into line with community law
in lijn met het communautaire recht brengen = in overeenstemming met .... brengen
in lijn stellen = line up
In limine litis = Immediately before the commencement of a legal case.
In limine litis = At the threshold of litigation
In limine litis = At the start of the procedure
in line discussie = inline discussion
in line film = inline movie
in loco = in loco
in logbestanden worden vastgelegd = recorded in log files
in logistieke systemen = in logistics systems
in lokale stijl (van bouwwerk) = vernacular
in loondienst = in salaried employment
in loonopdracht = commission order
in lopende euro's = in current euro
in lopende franken = in current francs
in lucht levend = aerobic
in manuele bediening = in manual mode
in meer detail = in more detail
in meer detail uitgewerkt = elaborated in more detail
in meer detail worden beschreven = described in more detail
in meer fasen gebouwd voertuig = multi-stage built vehicle
in meer of mindere mate = to a greater or lesser extent
in meerdere of mindere mate = to a greater or less extent
In Memoriam = In Memoriam
in met Fomblin = with Fomblin
in met menu Invoegen = in the Insert menu
in mijn ogen = I see that as
in mijn ogen = in my opinion
in mijn ogen = in my view
IN MILJARD = IN BILLIONS
IN MILJOENEN = IN MILLIONS
in miljoenen euro's = in millions of Euros
in miljoenen franken (MBEF) = in millions of francs (MBEF)
'in min' = on the liabilities side
in mindere mate = to a lesser extent
in mindere of meerdere mate = to a greater or lesser degree
in mindering brengen = reduce
in mindering brengen op = to deduct from
in mindering doen strekken van = to offset against
in mindering gebracht = deducted
In mindering strekken = reduce/deduct/offset
in mindering strekken = deduct
in mindering strekken = offset
in mindering strekken = reduce
in mindering van de hoofdstom = in reduction of the principal (sum)
in mindering worden gebracht = deducted
in minimumstand = in minimum position
in minstens drie stappen = in at least three steps
in minstens één stap = in at least one step
in minstens twee beelden = in at least two images
in minstens twee stappen = in at least two steps
"in moreel opzicht verantwoorde omgang met gegevens, informatie en kennis" = due moral diligence
in morsetekens seinen = send in Morse code
in multidisciplinair verband = in a multidisciplinary context
in muur of plafond = in wall or ceiling
In ��n aspect = In one aspect
In ��n aspect betreft de onderhavige uitvinding = "In one aspect, the present invention relates to"
in n bedrag aflosbaar krediet op vervaldag = single-lumpsum credit
In ��n bepaald voorbeeld = In one particular example
In ��n bepaalde uitvoeringsvorm = In one particular embodiment
in ��n handeling = in one operation
in ��n of meerdere uitvoeringsvormen = in one or more embodiments
in ��n stuk = in one piece
in ��n uitvoeringsvorm = in one embodiment
in ��n van de = in one of the
in ��n van de zijwanden = in one of the side walls
in ��n voorbeeld = in one example
in na te melden aandeelhoudersregister worden de aandelen met arabische c = the shareholders’ register referred to below must indicate the shares b
in naam = namely
in naam en voor rekening van = in the name and on behalf of
IN NAAM VAN = IN THE NAME OF
in naam van de vennootschap = on behalf of the Company
in naam van en voor rekening van derden = in the name of and at the risk of third parties
in naam van SMA = in the name of SMA
In nader overleg = In further consultation
in nader overleg = during further consultations
in nader overleg = pending further consultations
in nader overleg = subject to further consultations
in nagenoeg horizontale richting = in substantially horizontal direction
IN NATURA = IN KIND
in natura aflosbare obligatie = administration
in natura aflosbare obligatie = commodity bond
in natura aflosbare obligatie = direction
in natura of in geld = in money or in kind
in nauwe samenspraak met = in close consultation with
in nauwe samenspraak met de opdrachtgever = in close consultation with the contracting authority
in nauwe samenwerking = cooperated closely
in nauwe samenwerking met = in close cooperation with
in nauwe samenwerking met = in close collaboration with
in nauwe samenwerking met opdrachtgever = in close cooperation with the client
In navolging tot eerdere leveranties van geavanceerde staal-en gietstalen = Following successful steel and cast steel fabrications for the ship locks
In navolging van = Following
In navolging van = in accordance with
In navolging van = following on from
In navolging van = In line with
in Nederland = in the Netherlands
in Nederland en overige landen = in the Netherlands and other countries
in Nederland en Vlaanderen = in the Netherlands and Flanders
in Nederland gelegen = situated in the Netherlands
in Nederland gevestigde = Netherlands-based
in Nederland gevestigde bank of schadeverzekeraar = bank or non-life insurer established in the Netherlands
in Nederland wettige betaalmiddelen = means of payment which are legal tender in the Netherlands
in Nederland woonachtige natuurlijke personen = natural persons living in the Netherlands
"in Nederland, België en Duitsland" = "in the Netherlands, Belgium and Germany"
in Nederlands en in Frans = in Dutch and French
in neergelaten positie = in lowered position
In neerwaartse richting = in the downward direction
in niet onbelangrijke mate = to a not insignificant extent
In niet-beperkende uitvoeringsvormen = In non-limiting embodiments
in niet-bewerkbare vorm = in non-editable form
in niveaus opdelen = leveling
in NL gevestigde = based in the Netherlands
in no time at all = in een handomdraai
In nog andere uitvoeringsvormen = In yet other embodiments
In nog andere uitvoeringsvormen = In still other embodiments
In nog een alternatieve uitvoeringsvorm = In another alternative embodiment
In nog een ander aspect = In yet another aspect
In nog een ander aspect omvat de onderhavige uitvinding eveneens = "In yet another aspect, the present invention also comprises"
In nog een ander type = In yet another type
In nog een andere uitvoeringsvorm = In yet another embodiment
In nog een andere uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding = In yet another embodiment of the present invention
"In nog een andere uitvoeringsvorm, heeft de onderhavige uitvinding betrek" = "In yet another embodiment, the present invention relates to"
"In nog een andere uitvoeringsvorm, heeft de onderhavige uitvinding betrek" = "In yet another embodiment, the present invention relates to a composition"
"In nog een andere uitvoeringsvorm, heeft de onderhavige uitvinding betrek" = "In yet another embodiment, the present invention relates to"
"In nog een andere uitvoeringsvorm, heeft de onderhavige uitvinding betrek" = "In yet another embodiment, the present invention relates to a composition"
In nog een verdere voorkeursuitvoeringsvorm = In a yet further preferred embodiment
In nog een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van het systeem = In a yet further preferred embodiment of the system
In nog een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van het systeem volgens de ui = In a yet further preferred embodiment of the system according to the inve
in nominaalstand = in rated position
in nominale stand = in rated mode
in nood = in an emergency
"in nood leert men zijn vrienden kennen (when in need, one gets to know wh" = a friend in need is a friend indeed {proverb} (someone who helps is a rea
in noodgevallen = in emergencies
in noodstop = in emergency stop mode
in noodstop gaan = go into emergency stop mode
in normaal acquisitief opzicht = during a normal procurement process
In normale omstandigheden = in normal circumstances
in normale omstandigheden = under normal circumstances
In normale omstandigheden zal dit niet van toepassing zijn. = This will not apply in normal circumstances.
in nummervolgorde brengen = to sequence
in- of aanbesteding = in-house contract award or call for tenders
in of bij de app = in or around the app
in of buiten rechte = in or out of court
In- of externe publicaties = Internal or external publications
in of na = in or subsequent of
in of op = in or on
in of op een oppervlak = in or on a surface
in of op het oppervlak = in or on the surface
in of rondom = in or around
in –of uit = in or out
in of uit kunnen schrijven = subscribe to or unsubscribe from
in of uit kunnen schrijven = opt in or opt out
in of uit kunnen schrijven voor bepaalde vormen van gerichte reclame = opt in or opt out from certain forms of targeted advertising
in -of uitklokken = clock in or out
in- of verkoopvoorwaarden = purchasing or sales conditions
in ogenschouw nemen = taken into consideration
in ogenschouw te nemen = have a look at / view something [bezichtigen]
in ogenschouw te nemen = inspect something [inspecteren]
in ogenschouw te nemen = take stock of / review something [overwegen]
In olie = In oil
in om het even welke ruimte = in any type of room
in omgekeerde richtingen georiënteerd zijn = are oriented in reverse directions
in omgekeerde volgorde opgestelde telefoongids = inverted directory
in omloop = about
in omloop te brengen = circulate
in omloop zijn = be about
in omloop zijnd = about
in onbalans = out of balance
in onbruik geraakt = disused
in onbruik geraakt = obsolete
in onbruik raken = fall into abeyance
in onderaanneming gebruikmaken van de diensten van derden = to make use of the services of third parties on a subcontracting basis
in onderaanneming geven = subcontract
in onderaanneming te gunnen = to subcontract
in onderhandeling te treden = enter into negotiations
in onderhandeling treden = to bargain
in onderhandeling treden = to enter into negotiations
in onderling akkoord = by mutual agreement
in onderling overleg = by mutual agreement
in onderling overleg = in concert
in onderling overleg = in mutual consultation
in onderling overleg = by agreement
in onderling overleg = by common accord
in onderling overleg = by common agreement
in onderling overleg = by consultation
in onderling overleg = by mutual consent
in onderling overleg = in joint consultation
in onderling overleg = among themselves
in onderling overleg = by consent
in onderling overleg = in consultation
in onderling overleg = in two-way consultation
in onderling overleg met = in consultation with
in onderling overleg tussen = in joint consultation between
in onderling overleg vastgesteld = determined by mutual agreement
in onderling verband = interrelated
in onderling verband en afzonderlijk afstemmen = interrelated and individual control
"in onderling verband gewasafhankelijke, regeling" = "interrelated, crop-dependent control"
in onderling verschillende afhankelijke conclusies = in dissimilar dependent claims
in onderlinge samenwerking = in cooperation between
in onderpand te verstrekken = to furnish security
in onderpand te verstrekken = to furnish collateral
in onderpand te verstrekken = to give security
in onderpand te verstrekken = to give collateral
In onderstaand schema staat weergegeven = The diagram below illustrates
in onderstaande documenten = in the documents below
In onderstaande paragraaf = in the following section
In onderstaande paragraaf wordt dit uitgebreid behandeld. = This is treated in detail in the following section.
In onderstaande tabel = the following table
in onderstaande tabel = in the table below
in onderstaande tabel vermelde = specified in the table below
in onderstaande volgorde = in the following order
in oneindigheid = ad infinitum
"in oneindigheid, voor altijd" = ad infinitum {adv} (endlessly)
in ons belang = in our interest
in ontspannen toestand = in relaxed state
in ontvangst neemt = take delivery
in ontvangst nemen = receive
in ontvangst nemen = take delivery of
in ontvangst nemen = take possession of
in ontvangst nemen = take receipt of
in ontvangst nemen = to receive
in ontvangst nemen = to take delivery of
in ontvangst nemen = to take possession of
in ontvangst nemen = to take receipt of
in ontvangst nemen en beoordelen = receipt and assessment
in ontvangst te nemen = take delivery
in ontwikkeling = being developed
in ontwikkeling = under development
in ontwikkeling = in development
in ontwikkeling zijnd land = emerging country
in ontwikkeling zijnde markt = emerging market
in onvangst te nemen = take receipt of the goods
in onverdeeldheid = as an undivided interest
in onvoldoende mate meegegroeid en ontwikkeld = not grown and developed at the same pace
In onze aanbieding is opgenomen = Our offer includes
In onze analyse is niet gecorrigeerd voor = Our analysis is not corrected for
in onze omgang met elkaar = in our dealings with each other
in onze prijzen inbegrepen = included in our prices
in onze pzijn voor rekening van = shall be borne by
in onze werkplaats = in our workshop
in Oostende = in Ostend
in op te nemen = to hold
in opbouw = under construction
in opdracht- en met toestemming van = by order of and with the permission of
in opdracht en voor rekening van = at the request and on behalf of
in opdracht van = on the instructions of
in opdracht van = on the orders of
in opdracht van = under the orders of
in opdracht van = on the instructions of
In opdracht van = At the request of
in opdracht van = commissioned by
In opdracht van = By order of
in opdracht van = by order of
in opdracht van = commissioned by
in opdracht van = on the instructions of
in opdracht van = on the orders of
in opdracht van = in commission of
in opdracht van de Opdrachtgever = ordered by the Client
in opdracht van de overheid = on behalf of the government
in opdracht van Verhuurder geschieden = will be done on Lessor’s behalf
in opdracht van werkgever = on the instructions of the Employer
in opdracht vervaardigd = manufactured to order
in open lucht = outdoors
in openbare ruimtes = in public places
in openbare ruimtes = in public areas
in opengevouwen toestand = in unfolded state
In opengevouwen toestand van de opvouwbare container = In an unfolded state of the foldable container
in operationele verbinding = operatively connected
in operationele verbinding met = operatively connected with
in opgeborgen toestand = in the stored condition
in opgevouwen toestand = in folded state
In oplossing = In solution
in opmars zijn = be growing / coming on / on the up and up
in opmars zijn = on the increase
in opspraak komen/geraken = to get talked about
in opstaande positie = in an upright position
In opstand komen = Go up
in opstand komen = rebel
in optima forma = perfect
In opwaartse richting = In the upward direction
in opzet = "intended, intent"
in opzet en bestaan = in design and implementation
in orde = "complete, favourable"
In orde = Good
in orde = OK
in orde = in order
in orde = agreed
in orde = operational
in orde maken = arrange
in orde van grootte = in order of magnitude
in orde zijn = to be in order
in order gemaakt = bring in order
in order gemaakt = complete
in order gemaakt = get in order
in order gemaakt = remedy
in organisatiebrede zin = across the organisation
in organisatiebrede zin = in an organisation-wide sense
in originele staat wordt ingeleverd = returned in its original condition
in overeenkomsten met niet-consumenten = in contracts with non-consumers
in overeenstemming = in compliance
in overeenstemming brengen = bring into agreement
in overeenstemming brengen = bring into line with one another
in overeenstemming brengen = fit
in overeenstemming brengen = make or show to be compatible
in overeenstemming brengen = reconcile
in overeenstemming brengen = to align with
in overeenstemming brengen = to bring into conformity with
in overeenstemming brengen = to reconcile
in overeenstemming is met = complies with
in overeenstemming met = compliance
in overeenstemming met = in accordance with
in overeenstemming met ... handelende personen = persons acting in concert
in overeenstemming met de aanbevelingen en specificaties = in accordance with the recommendations and specifications
in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden = in accordance with the General Terms and Conditions
in overeenstemming met de in de bedrijfstak geldende standaarden = in accordance with industry standards
in overeenstemming met de onderhavige uitvinding = in accordance with the present invention
in overeenstemming met de voorschriften van = in accordance with the requirements of
in overeenstemming met de wet = in accordance with the law
in overeenstemming met de wet = in compliance with the law
in overeenstemming met de wettelijke en andere voorschriften = in accordance with legal and other requirements
in overeenstemming met deze overeenkomst = in accordance with this Agreement
in overeenstemming met één van de voorgaande conclusies = according to any of the previous claims
in overeenstemming met haar bepalingen = in accordance with its terms
in overeenstemming met het in deze overeenkomst en haar bijlagen bepaalde = in accordance with the provisions of this Agreement and its Appendices
in overeenstemming met het onderhoudsschema van de fabrikant = in accordance with the service schedule of the manufacturer
in overeenstemming met hun rechten onder = in accordance with their rights under
in overeenstemming met nationale richtlijnen = in accordance with national guidelines
in overeenstemming met uitvoeringsvormen = according to embodiments
in overeenstemming met uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding = according to embodiments of the present invention invention
in overeenstemming met uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = according to embodiments of the present invention
in overeenstemming met uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = in accordance with embodiments of the present invention
in overeenstemming met uw mate van arbeidsongeschiktheid = in accordance with your degree of incapacity
in overeenstemming te brengen = reconcile
in overeenstemming worden gebracht met = are brought into line with
in overeenstemming zijn = conform
in overeenstemming zijn = fit
in overeenstemming zijn = fit in
in overeenstemming zijn = to be in agreement with
in overeenstemming zijn = to be in conformity with
in overeenstemming zijn = to agree
in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden = be in accordance with generally accepted norms and values
in overleg = In consultation
in overleg = by arrangement
in overleg = by mutual agreement
in overleg en op aanwijzing van = in consultation with and on the instructions of
in overleg en samenwerking met = in consultation with
in overleg gaan met = consult with
in overleg kortgesloten = discussed in consultation between the parties
in overleg met = by agreement among
in overleg met = by agreement between
in overleg met = in concert with
in overleg met = in consultation with
in overleg met de dienstleider = in consultation with the supervisor
in overleg met de klant = in consultation with the customer
in overleg met de leasemaatschappij = in consultation with the leasing company
in overleg met de medewerker = in consultation with the employee
in overleg met de medewerkers = in consultation
in overleg met de medewerkers = in consultation with the employees
in overleg met de onderhoudspartner = in consultation with the maintenance partner
in overleg met de opdrachtgever = in consultation with the client
in overleg met de werkgever = in consultation with the employer
in overleg met de werknemer = in consultation with Employee
in overleg met en volgens het advies van = in consultation with and according to the advice of
in overleg met het lokaal management = in consultation with local management
in overleg met Klant vastgesteld = established in consultation with Customer
in overleg met Verwerker = in consultation with Data Processor
in overleg met zijn/haar direct leidinggevende = in consultation with their immediate supervisor
In overleg tussen = In consultation between
in overtreding = in violation
in overvloed = abundantly
in overvloed aanwezig zijn = abound
In overweging nemende dat = Whereas
in pacht hebben = farm
In pakjes = In packets
in pand geven = pledge or pawn
in pand te geven = pledge or pawn
in pand te geven = give in pledge
in pand te geven = pledge
In partijen = In lots
In patronen = In cartridges
in peiling = gauging of
in percentages = in percentages
in perfecte staat van dienst = in perfect condition
in persoon = in person
in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde = in person or by means of a written proxy
in perspectief aanzicht = in perspective view
in perspectief aanzicht vanuit het punt = in perspective view from the point
in perspectief bovenaanzicht = in perspective top view
in perspectiefaanzicht = in perspective view
in petto heeft = has in store for you
In pixels omzetten = Pixelate
in plaats daarvan = instead
In plaats daarvan kunt u opgeven dat de sitedatabase handmatig is herstel = "Alternatively, you can specify that the site database was manually recove"
In plaats van = instead of
in plaats van = as a replacement for
in plaats van = as a substitute for
in plaats van = as an alternative for
in plaats van = in exchange for
in plaats van = in lieu of
in plaats van = in place of
in plaats van = rather than
in plaats van = instead of
in plaats van = instead of
in plaats van = instead
in plaats van = instead of
in plaats van de boete = in lieu of the penalty
in plaats van er zelf zaken worden voorgesteld. = instead of making his own proposals
in plaats van samenhechten door verhitting = instead of bonding by heating
in plaats van: ipv = instead of
in plafond geïntegreerde = integrated in ceiling
In plakjes = In slices
in plakken snijden = wafer slicing
In planken/platen = In boards
in plano = in folded form
in plano vorm geleverd = delivered in folded form
in ploegendienst werken = to work in shifts
in ploegendienst werken = to work shifts
in portrait = in portrait orientation
in pos = in pos
In positie brengen van lichtschip = Lightship positioning services
in praktijk brengen = implementing
in principe = In principle
in principe = essentially
In principe heb ik geen bezwaar. = "In principle, I have no objections."
In principe te verwaarlozen = Basically negligible
In principe verlenen wij geen restitutie op = "In principle, we do not refund"
in privé = acting in his private capacity
in privé = in a private capacity
in privé = in one's private capacity
in privé = privately
in procenten = in percentages
in productie brengen = put into production
in productieomgeving = in a production environment
in progress = in progress
in publieke handen = government-owned (owned by a governmental or quasi-governmental entity)
in quarantaine plaatsen/ zetten = quarantine (to retain in obligatory isolation or separation as a sanitar
in rap tempo = rapidly
In rechte [stellen de betrokken personeelsleden dat zij op grond van de w = in court / in legal proceedings
in rechte handelend = legally acting
in rechte handelend namens = legally acting on behalf of
in rechte kosten verhalen = to recover the costs through the courts
in rechte optreden tegen = to be a party to legal proceedings against
in rechte optreden tegen = to bring legal proceedings against
in rechte optreden tegen = to institute a legal action against
in rechte optreden tegen = to take legal action against
in rechte te laten toetsen = tested in court
in rechte te vertegenwoordigen = to appear for a person in court
in rechte worden vervolgd of aangesproken = to be prosecuted or otherwise held liable in law
in rechte wordt vernietigd = annulled in court
in rechtopstaande positie = in an upright position
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel = directly or indirectly related to its company objects
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp = that are directly or indirectly related to its object
in redelijke mate = to a reasonable degree
in redelijke mate onderbouwd = reasonably well substantiated
in redelijkheid = reasonably
in redelijkheid kunnen worden toegerekend aan die tekortkoming = can also reasonably be attributed to that shortcoming
in redelijkheid niet kan worden verlangd (Beëindiging met onmiddelijke i = cannot be reasonably expected ('in the event one of the parties cannot be
in redelijkheid niet kan worden verlangd (Beëindiging met onmiddelijke i = cannot be reasonably expected (in the event one of the parties cannot be 
in redelijkheid uitgaan van = to make the reasonable assumption that
in reële tijd = in real time
in regel = "up to date, in order"
in regie bouwen = build on a cost-plus basis
in regie of forfait = on a cost-plus or fixed price basis
in regie of op contractbasis = on a fee or contract basis
in rekening brengen = charge
In rekening brengen = To bill
in rekening brengen = to charge
"in rekening brengen, factureren, rekenen" = bill (to charge or enter in a bill)
in rekening gebracht conform = charged in accordance with
in rekening gebracht conform overeengekomen SLA = charged in accordance with the agreed SLA
in rekening gebracht en betaald = charged and paid
in rekening te brengen = charge
in rekening te brengen = collect
in rekening worden gebracht = charged
in rekening worden gebracht = are taken into account
in relatie met = in relation to
in relatie met de begroting = in relation to the budget
in relatie met de doelstellingen = in relation to the objectives
in relatie tot = in relation to
in relatie tot de = in relation to the
in relatie tot de onderzoeksvraag = in relation to the research question
in relatie tot de onderzoeksvragen = in relation to the research questions
in relatie tot het type = in relation to the type
in reparatie = under repair
in respectievelijk een volledig ingeschoven positie en een volledig uitge = "in a fully retracted position and a fully extended position, respectively"
in resultaat nemen = included in the results
In riemen = In reams
in rij positie = in the driving position
in rijen = in rows
in rood vierkant = in the red square
in rooster van = in schedule of
in roulatie gebracht = put into circulation
in rovv. = ratio decidenci
in ruil voor = because of
in ruil voor een paar blauwe plekken en builen = in exchange for a few bumps and bruises
in ruil voor gunsten of voordelen = in exchange for favours or benefits
in ruime mate beschikbaar = widely available
in ruimtes geplaatst = installed in areas
in ruimtes geplaatst worden = installed in areas
in ruimtes waar de volgende zaken aanwezig zijn of zich kunnen voordoen = in areas where the following are present or may occur
in rust = at rest
in ruste = retired
in rustiek werk uitvoeren = rusticate
in RVS leverbaar = available in stainless steel
In RVS verkrijgbaar = Available in stainless steel
in RVS-uitvoering = in stainless steel
In sachets = In sachets
in samenhang = "coherently, conjunctively"
in samenhang = coherently
in samenhang = in conjunction with
in samenhang beschouwd met = considered in conjunction with
in samenhang beschouwd met = considered together with
in samenhang bezien met = considered as a whole
in samenhang bezien met = considered together
in samenhang bezien met = viewed in conjunction with
in samenhang bezien met = viewed together with
in samenhang gebruikt = combined
in samenhang gebruikt = used in conjunction
in samenhang met = in conjunction with
in samenhang met = in conjunction with
in samenhang met = in relation to
in samenhang met = together with
"in samenhang met de bijgaande tekeningen, die bij wijze van voorbeeld de " = "taken in conjunction with the accompanying drawings, which illustrate by "
in samenspraak met = in consultation with
in samenspraak met = in conjunction with
in samenspraak met de aandeelhouders = in consultation with the shareholders
in samenspraak met de directie = in consultation with the board
in samenspraak met de general manager = in consultation with the General Manager
in samenspraak met de inschrijver = in consultation with the tenderer
in samenwerking met = in collaboration with
in samenwerking met = in conjunction with
in samenwerking met = in cooperation with
in samenwerking met = together with
in samenwerking met de = in cooperation with the
in samenwerking met de volgende partners = in collaboration with the following partners
in samenwerking met onze stakeholders = in cooperation with our stakeholders
"In samenwerking met regionale, gecertificeerde system partners" = "In collaboration with regional, certified system partners"
in sandbox geplaatste toepassing = sandboxed application
in schijn = apparently
In schijn = Ostensibly
In schijn = Outwardly
in schriftelijke of andere gemakkelijk toegankelijke vorm = either in
in schriftelijke of andere gemakkelijk toegankelijke vorm = 'either in
In scope = in scope
in se = in itself
in secundair datacentrum = in the secondary data centre
in serie = in series
in serie en/of parallel = in series and/or in parallel
in serie geschakeld = connected in series
in serie met elkaar verbonden = connected with each other in series
in serie schakelen = connect in series
in serie vervaardigd onderdeel = serial part
In servicecontracten met de leveranciers van de verschillende machines = In service contracts with the suppliers of the various machines
In Situ = In Situ
in situ hybridisatie = in situ hybridization
In situaties waarin meerdere Highrunners naast elkaar worden geplaatst = In situations where multiple Highrunner are placed next to each other
in slaap = asleep
in slaap doen vallen = put to sleep
In slaap vallen = Fall asleep
in slaap vallen = to fall asleep
"in slaap vallen, inslapen" = fall asleep (to pass into sleep)
in slachtofferrol kruipen = play the victim
in slechts enkele minuten = in a matter of minutes
in SLIM behuizing = in SLIM enclosure
in slow motion = in slow motion
in snel tempo vergrijst = ageing rapidly
in snelheid afnemen = decrease in speed
in software = in software
in solidum aansprakelijk = jointly and severally liable
In sommige bepaalde uitvoeringsvormen = In some particular embodiments
In sommige gevallen = In some cases
In sommige in het document geopenbaarde uitvoeringsvormen = In some embodiments disclosed in the document
in sommige omstandigheden = in some circumstances
In sommige uitvoeringen = In some embodiments
In sommige uitvoeringsvormen = in some embodiments
In sommige uitvoeringsvormen omvat de zachte gummy verder = "In some embodiments, the soft gummy further includes"
In sommige uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding = In some embodiments of the present invention
In sommige uitvoeringsvormen van de uitvinding = in some embodiments of the invention
In sommige uitvoeringsvormen van de uitvinding = In some embodiments of the invention
In sommige uitvoeringsvormen van de uitvinding omvat het eerste element = "in some embodiments of the invention, the first element comprises"
in sommige voorbeelden = in some examples
In sommige voorbeelden = In some examples
in spe = future
in speciale gevallen = in special cases
in specie = in coin
in specie = in kind
in specie = in specie
in speciën = in coin
In specifieke gevallen = In specific cases
in spoedeisende gevallen = in case of urgency
in spreek- en schrijftaal = in spoken and written language
"in staat (om), de mogelijkheid hebben (om te)" = able {adj} (permitted to)
in staat en bekwaam = competent and capable
in staat en ingericht = able and adapted to
in staat en ingericht zijn om = able and adapted to
in staat gesteld = enabled
in staat kan worden gesteld om = still be enabled to
in staat logische verbanden te leggen = able to make logical connections
in staat om zich te verplaatsen = ambulatory
in staat op strategisch niveau mee te denken met klanten en hen zo nodig = able to provide the customers with strategic ideas and advice where neces
in staat stellen = enable
in staat te stellen = allow
in staat te stellen = enable
in staat van faillissement = in a state of liquidation
in staat van faillissement = in liquidation
in staat van faillissement is verklaard = has been declared insolvent
in staat van faillissement of vereffening = in liquidation or being wound up
in staat van faillissement raken = goes bankrupt
in staat van faillissement verkeert = is in a state of liquidation or bankrupt
in staat van faillissement verklaard = was declared insolvent
in staat van faillissement wordt verklaard = is declared bankrupt
in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraag = is declared in a state of liquidation or files a petition for liquidation
in staat van faillissement zou zijn verklaard = is put into liquidation or declared bankrupt
in staat van wijzen zijn = to be ready for judgment
in staat zijn = be able
in staat zijn om dingen te doen = being able to do things
in stal en opslag = in the stable and during storage
in stand houden en onderhouden = preserved and maintained
in stand te houden = preserve
in stand wordt gehouden = is maintained
in standaardsituaties = in standard situations
in stand-by mode zetten = put them in standby mode
In stangen/staven = In rods
In stapel naar boven schuiven = "Scroll, Up Stacked"
in stappen van = in increments of
in stede van = instead of
in stedelijk gebied = In urban areas
in stedelijke gebieden = in urban areas
in stemming te brengen = vote on the matter
in sterke mate = to a large extent
in sterke samenhang met het werkveld = in close connection with the professional sphere
in stippellijn aangegeven is = is shown in dashed lines
in stippellijn weergegeven = shown in a dotted line
in stock = in stock
in storing = is malfunctioning
in strenge zin gedomineerde schatter = strictly dominated estimator
in strijd handelen met = act in violation of
in strijd handelen met de Verwerkersovereenkomst = act in violation of the Data Processing Agreement
in strijd handelen met de wegcode = to breach the traffic regulations
in strijd is met hogere regelgeving = contravenes higher legislation
in strijd met = contravenes
in strijd met = alien to
in strijd met de mededingingsregels = contrary to the competition rules
in strijd met de Overeenkomst = in breach of the Agreement
in strijd met deze bepalingen = in breach of these provisions
in strijd met enige verplichting = in breach of any obligation
in strijd met het bedrijfsbelang = contrary to the interests of the business
in strijd met het gelijkheidsbeginsel = contrary to the principle of equality
in strijd zijn met = conflict with
in strijd zou zijn met de wet = would be contrary to the law
In stroken = In strips
In stucwerk = In plaster
in surseance van betaling = granted a moratorium on payments
in surseance van betaling wordt verklaard = granted a moratorium on payments
in surseance van betaling wordt verklaard = a moratorium on payments
in synergie met = in synergy with
in systeem gedefinieerd type financiële dimensie = system-defined financial dimension type
in tabelvorm = tabular form
in tabelvorm weergegeven = represented in tabular form
in tableaus opgedeelde matrix = sparse tableau formulation
in tal van toepassingen gebruikt wordt = used in a variety of applications
In tasjes = In pouches
in te bellen op of verbinding te maken met = dial in to or or connect with
in te bouwen = introducing
In te dienen = to be submitted
in te dienen = submit
In te dienen documenten = Documents to be submitted
in te gaan op zijn verzoek = comply with her/his/its request
in te geven = entering
in te halen = make up for
in te houden op = deduct them from
in te houden op het salaris = to be deducted from the salary
in te kaderen = contextualize
in te kapselen = encapsulate
in te klappen = collapse
in te klemmen = clamp
in te leven in de materie = immerse themselves in the material
in te lezen = read in
in te nemen = occupy
in te passen = integrated
in te regelen = regain the ready state
in te regelen = regain the ready state
in te regelen = trim
in te regelen = tool (up)
in te regelen = synchronise
in te regelen = synchronise
in te richten = set up
in te schakelen = engages
in te schrijven op deze opdracht = tendering for this contract
in te slaan = stock up on
in te spelen en bij te sturen = respond to and adjust
in te spelen op veranderingen = respond to change
in te stellen = pre-settable
in te stellen = set
in te stellen = set
in te stellen = set
in te stellen en te handhaven = establish and maintain
In te stellen parameter = Adjustable parameter
in te stellen tussen = pre-settable between
in te stellen van = can be set from
In te stellen via = Can be set using
In te stellen waarden = Programmable values
in te trekken = withdraw
in te voeren = introduce
in te voeren balk = beam to be introduced
in te voeren en te wijzigen = entering and modifying
in te vorderen danwel na te vorderen = (to be) levied directly or retrospectively
in te vullen door = to be filled in by
In te vullen door = to be completed by
in te vullen door bol.com = to be completed by bol.com
in te vullen door Opdrachtnemer = to be completed by Contractor
in te vullen door Teleperformance = to be completed by Teleperformance
in te vullen door Verwerker = To be completed by Processor
in te zetten = assign
in te zetten = implement
in te zetten op versterking = work to strengthen
"in te zien, te veranderen, of te verwijderen" = "view, amend or delete"
in te zoomen op een regelgebied = zooming in on a control area
in te zoomen tot op gezichtsherkenning = zoom in to detect faces
in tegengestelde richting draaien = rotate in the opposite direction
in tegengestelde richting zwenkt = pivots in the opposite direction
in tegengestelde richtingen georiënteerd = oriented in opposite directions
in tegengestelde zin draaien = rotate in opposite directions
in tegenspraak zijn met = contradict
in tegenstelling tot = in contrast with
in tegenstelling tot = unlike
in tegenstelling tot = as opposed to
in tegenstelling tot = contrary to
in tegenstelling tot = in contradistinction to
in tegenstelling tot = unlike other
in tegenstelling tot = unlike with
In tegenstelling tot = In contrast to
In tegenstelling tot andere continu productliften = Unlike other continuous product elevators
in tegenstelling tot de overige = in contrast to the other
In tegenstelling tot eerdere berichten = Contrary to earlier reports
in tegenstelling tot het begrip = in contrast to the term
in tegenstelling tot klassieke = Unlike traditional
"In tegenstelling tot propaan, blijven deze gassen bij de heersende temper" = "In contrast with propane, these gases remain gaseous in the cylinder at t"
"In tegenstelling tot propaan, blijven deze gassen bij en druk in de tank " = "In contrast with propane, these gases remain gaseous in the cylinder at t"
in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt = contrary to popular belief
in tegenstrijd met = in contradiction with
in tegenstroom met = in counter-flow to
in tegenstroom met de neerwaartse stroom = in counter-flow to the down flow
in tegenwoordigheid van = in the presence of
in tekstregel = In line with text
in ten minste één of meer van de genoemde groepen = in at least one or more of said groups
In ten minste sommige uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = In at least some embodiments according to the present invention
in ten minste twee paar = in at least two pairs of
in ten minste twee paar tegenover elkaar gelegen = in at least two pairs of opposite
in termen van = in terms of
in termen van de = in the language of the
in termen van verbeterde = in terms of improved
in theorie = in the abstract
in thermisch verzinkte uitvoering = hot dip galvanised
in tijdelijke dienst zijn = to be temporarily employed
in tijdelijke vereniging met = in a temporary partnership with
in titels aan toonder of omgekeerd = "into bearer instruments, or vice versa"
in toenemende mate = increasingly
in toepassing brengen = apply
in toepassing van = pursuant to
in toepassing van de geldende wettelijke bepalingen = in accordance with the applicable statutory provisions
in toepassingen = in applications
In tomatensaus = In tomato sauce
in toom houden = bridle
in toorn ontsteken = get angry
in totaal = altogether
In totaal beschikt de groep over = In total the group has
in totaal in de handel gebrachte hoeveelheden = total quantities marketed
in totaal in de handel gebrachte hoeveelheden = total quantities released to the market
in totaal uitgevoerde hoeveelheden = total quantities exported
in totaal uitgevoerde hoeveelheden = total export quantities
in totaliteit = overall
in tranen uitbarsten = to burst into tears
in transportbakken geplaatst = placed in transport containers
in trek = in demand
in trek zijn = be a hit
in twee delen worden betaald = be paid in two parts
in twee exemplaren = in two copies
in twee originele exemplaren = in two original copies
in twee richtingen = bidirectional
in twee richtingen wordt gesynchroniseerd = bi-directionally synchronised
in twee verschillende vormen = in two different forms
in tweede tijd = subsequently
in tweedehands goederen handelen = deal in secondhand goods
in tweeën = in twain
in tweevoud = in duplicate
in tweevoud getekend = signed in duplicate
in tweevoud ondertekend = signed in duplicate
in tweevoud opgemaakt en ondertekend = drawn up and signed in duplicate
in twijfelgevallen = in case of doubt
in uiteenlopende sectoren = in a wide range of sectors
in uitgerolde toestand = in the rolled out state
in uitgestrekte vorm = in extended form
in uitvoering = in progress
"in uitvoering genomen, in uitvoering zijn genomen" = undertaken
in uitvoering van = as described in
in uitvoering van de Overeenkomst = in performing the agreement
in uitvoering van de Overeenkomst = under the Agreement
in uitvoering van de overeenkomst(en) = in the performance of the agreement(s)
in uitvoering zijn genomen = undertaken
In uitvoeringsvormen = In embodiments
In uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding = In embodiments of the present invention
In uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = In embodiments of the present invention
In uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = In embodiments according to the present invention
in uitvoeringsvormen van een fiets volgens de onderhavige uitvinding = in embodiments of a bicycle according to the present invention
In uitvoeringsvormen volgens de onderhavige uitvinding = In embodiments according to the present invention
In uitvoeringsvormen volgens de onderhavige uitvinding = In embodiments of the present invention
in uitzonderlijke gevallen = in exceptional cases
In uitzonderlijke situaties = In exceptional circumstances
in uren = in hours
In Use - Asset = In Use - Asset
in uurwijzerszin = clockwise
in uw belang = in your interest
in uw dagelijkse werkomgeving = in your daily work environment
In uw e-mail = In your email
In uw geval vinden wij het voldoende aannemelijk dat u geen gebruik heeft = "In your case, we believe that you indeed did not use your"
in uw magazijn = in your warehouse
in uw offerte aangeboden = offered in your tender
in vaste dienst zijn = to be permanently employed
in vaste of vloeibare vorm = in solid or liquid form
in veel gevallen = in many cases
in veel gevallen = often
In veel gevallen is dat echter niet zo. = "However, this may not always be the case."
In veel lichtere vorm = In a much lighter form
In veel opzichten zijn ammoniak warmtepompen gelijk aan = "In many ways, ammonia heat pumps are similar to"
in veel situaties = in many situations
in veelvoud = in multiple quantities
in veelvoud = in quantities
in velden waar landbouwgewassen worden verbouwd = in fields where agricultural crops are grown
in veldinhoud filter = in field content filter
in vele maten en gewichten = in many shapes and sizes
in vele opzichten = in many ways
in vele situaties = in many situations
In vellen = In sheets
in verband = interrelate
in verband daarmee = associated therewith
in verband gebracht = linked
in verband gebracht met = linked with
in verband hiermee = consequently
in verband hiermee = for this reason
in verband hiermee = in connection with that
in verband hiermee = in connection with this
in verband hiermee = in relation to that
in verband hiermee = in this connection
in verband hiermee = in this context
in verband hiermee = in this regard
in verband kunnen worden gebracht met = to be associated with
in verband met = concerning
in verband met = in connection with
in verband met = with respect to
in verband met = with respect to
In verband met = further to
in verband met = with regard to
in verband met = relating to
in verband met = toward
In verband met acquisitietrajecten = In connection with acquisition projects
in verband met afvoeren = associated with the disposal of
in verband met de beursnotering = related to the listing
In verband met de functie die de medewerker bij = In connection with the function that the employee will fulfil at
In verband met de functie die de medewerker bij Océ gaat vervullen = In connection with the function that the employee will fulfil at Océ
in verband met de geboorte van een kind = in connection with the birth of a child
in verband met de omgekeerde overname = in connection with the reverse takeover
in verband met de Overeenkomst = in connection with the Agreement
in verband met deze Overeenkomst = in connection with this Agreement
in verband met en tijdens = relating to and during
in verband met groot onderhoud = in connection with major repairs
in verband met groot onderhoud aan de machine of installatie = in connection with major repairs to the machine or installation
in verband met het ontwikkelen van een professionele beroepshouding = with a view to developing a professional attitude
in verband met of als gevolg van = relating to or as a result of
in verband met ontbrekende zaken aan de auto = in connection with missing items associated with the car
in verband met uw vertrek of werk in het buitenland = connection with your departure or work abroad
in verband met vakantie = associated with holidays
in verband met wijzigingen van Europese regelgeving = associated with changes in European legislation
in verband met: ivm = in connection with
in verband metselen = bond (ww)
in verbinding met = connected to
in verbinding met = in connection to
in verbinding met een (personal) computer = connected to a personal computer
in verbinding met verscheidene delegeereenheden = connected with several delegate units
in verbinding staan met = to be in touch with
in verbinding stellen met = to put in touch with
In verdere of andere uitvoeringsvormen van de werkwijze = In further or other embodiments of the method
In verdere of andere uitvoeringsvormen van de werkwijze volgens de uitvin = In further or other embodiments of the method according to the invention
In verdere uitvoeringsvorm = In a further embodiment
in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken = making comparable choices in comparable situations
in vergelijkbare zaken maken van vergelijkbare keuzes = making comparable choices in comparable situations
in vergelijking met = compared to
in vergelijking met = compared to with
In vergelijking met conventionele palletiseermachines = Compared to conventional palletisers
in vergelijking met de = in comparison to the
in vergelijking met de stand van de techniek = compared to the prior art
in vergelijking met een situatie waarin de elastische vervorming zich voo = compared to a situation where the elastic deformation is mainly concentra
in verhouding = in proportion
in verhouding tot = in relation to
in verhuurde staat = leased
in verhuurde staat = let
in verhuurde staat = when let
in verkeerde handen = falls into the wrong hands
in verkeerde handen valt = fall into the wrong hands
in verkorte vorm = in abbreviated form
in verlegenheid = in distress
in verlegenheid brengen = abash
In verlegenheid brengen = Embarrass
in verlegenheid brengen = embarrass
in verlegenheid gebracht = embarrassed {adj} (Having a feeling of shameful discomfort)
in verreweg de meeste gevallen = the vast majority of cases
In verrukking brengen = Enrapture
In verrukking brengen = Delight
In verrukking brengen = Enchant
in verschillende branches = in various industries
in verschillende configuraties = in different configurations
in verschillende formaten = in various formats
in verschillende functies = in various jobs
in verschillende functies = in various positions
in verschillende kleuren beschikbaar = available in different colours
in verschillende landen = in different countries
in verschillende ontwikkelingsstadia = at various stages of development
in verschillende programmeertalen = in different programming languages
in verschillende projecten = in different projects
in verschillende richtingen = in different directions
in verschillende richtingen en volgens verschillende bewegingen = in different directions and according to different movements
in verschillende sectoren = in different sectors
in verschillende varianten = in different versions
in verschillende vormen = in different forms
in verschillende vormen leverbaar = available in various forms
in versleutelde vorm = in encrypted form
in verstek gezaagd = mitred
in verstek zagen = mitre something
in versterkte behuizing = in reinforced enclosure
in verticale positie = in the vertical position
in verticale richting = vertically
in verticale richting = in the vertical direction
in vertikale richting = in the vertical direction
in verval raken = be on the decline
"in vervoering brengen, vervoeren" = delight to ecstasy)
"in vervoering brengen, vervoeren" = ravish (transport with joy or delight
in vervolg op artikel 12 = following on from Article 12
in vervulling gaan = come true
in verwachting = pregnant
in verwachting raken = conceive
in verzekerde bewaring nemen = arrest
in verzekeringsrecht gespecialiseerde = specialised in insurance law
in verzoeking brengen = entice
in verzuim = in default
in verzuim en een boete verschuldigd = shall be in default and owe a penalty
in verzuim verkeert = is in default
in verzuim zijn door het enkele feit der overtreding of het enkele verloo = to be in default by the mere fact of the breach or the mere lapse of time
in vieren = Fourfold
in vieren te delen stam = quarter baulk (balk)
In Vitro = In Vitro
in vitro diagnostiekapparaat = in vitro diagnostic medical device
in vitro proef = in vitro assay
In vitro verteerb. voor pa = In vitro digestable for pa
In Vivo = In Vivo
in vivo proef = in vivo assay
in vlammen uitbarsten = burst into flames
In vloeibare toestand = In liquid state
in vloeibare vorm = in liquid form
in voege = in force
In vogelvlucht = At a glance
in voldoende mate = to a sufficient degree
in volgende gevallen = in the following cases
in volgorde = in that order
in volgorde = successively
in volgorde van = in order of
in volgorde van belangrijkheid = in order of importance
in volgorde van aankomst = "first in, first out: FIFO"
in volgorde van ontstaan = in order of appearance
in volgorde van ouderdom = in order of age
in volle eigendom = fully owned
in volle gang = in full swing
in volle gemoedsrust = with full peace of mind
in volle onafhankelijkheid = in complete independence
in volle zee = on the open sea
in volledig uitgeschoven configuratie = when fully extended
in volledige staat = in its entirety
in vooraanzicht = in front view
in voorafgaand onderling overleg = in prior consultation
In voordelige uitvoeringsvormen = In advantageous embodiments
in voorgenoemde = above
in voorheen beschreven uitvoeringsvormen = in previously described embodiments
in voorheen beschreven uitvoeringsvormen over = in previously described embodiments about
In voorkeursuitvoeringsvormen = In preferred embodiments
In voorkeursuitvoeringsvormen van de huidige uitvinding = In preferred embodiments of the present invention
In voorkeursuitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding = In preferred embodiments of the present invention
in voorkomend geval = where appropriate
in voorkomend geval = where applicable
in voorkomend geval = as required
in voorkomend geval = if any
in voorkomend geval = in appropriate cases
in voorkomend geval = in certain cases
in voorkomend geval = in relevant cases
in voorkomend geval = where there are grounds for doing so
in voorkomende geval = if applicable
in voorkomende geval = where applicable
in voorkomende geval = where appropriate
In voorkomende gevallen = As required
in voorkomende gevallen = as and when necessary
in voorkomende gevallen = as appropriate
in voorkomende gevallen = as required
in voorkomende gevallen = as the occasion arises
in voorkomende gevallen = if any
in voorkomende gevallen = if applicable
in voorkomende gevallen = if appropriate
in voorkomende gevallen = if existing
in voorkomende gevallen = in appropriate cases
in voorkomende gevallen = in certain cases
in voorkomende gevallen = in relevant cases
in voorkomende gevallen = in some cases
in voorkomende gevallen = in the right circumstances
in voorkomende gevallen = should the need arise
in voorkomende gevallen = when appropriate
in voorkomende gevallen = when the occasion arises
in voorkomende gevallen = whenever appropriate
in voorkomende gevallen = where applicable
in voorkomende gevallen = where relevant
in voorkomende gevallen = where there are grounds for doing so
in voorkomende gevallen = as and when / where necessary
in voorkomende gevallen = if need be
in voorkomende gevallen = if the need arises
in voorkomende gevallen = if/when/where applicable
in voorkomende gevallen = in a specific case
in voorkomende gevallen = in any particular case
in voorkomende gevallen = in certain/appropriate cases
in voorkomende gevallen = on a future occasion
in voorkomende gevallen = should the need/occassion arise
in voorkomende gevallen = when/as the occasion arises
in voorkomende gevallen = where/as appropriate
in voorkomende gevallen ambtshalve verleend = "where appropriate, granted by the competent authorities"
In voorkomende situaties = As and when necessary
in voorkomende situaties = [see list]
In voorkomende situaties = In certain cases
in vooroordelen vastgeroest zijn = be rooted in prejudices
in voorraad = on hand
in voorraad = on-hand
in voorraad = stocked
in voorraad nemen/hebben/houden = to stock
in vorige lid van dit artikel = in the previous paragraph of this Article
in vraag stellen = query
in vraag stellen = question
in vraag te kunnen stellen = challenge
in vrije zuur vorm = in free acid form
in vrije zuurvorm = in free acid form
in vrijeschool optiek = in Waldorf perspective
in vrijeschool optiek = in Steiner school perspective
in vrijveld testen = free field testing
in vruchtgebruik geven = to give in usufruct
In wachtrij = Hold
in wachtrij zetten = queue up
In wachtstand = on hold
in warme toestand = while still warm
in wat hij wil bereiken = about what he wants to achieve
In wat volgt = In what follows
"In wat volgt, wordt de uitvinding beschreven a.d.h.v. niet-limiterende vo" = "In what follows, the invention is described by way of non-limiting exampl"
"In wat volgt, wordt de uitvinding in detail beschreven" = "In the following, the invention is described in detail"
"In wat volgt, wordt de uitvinding in detail beschreven, worden voorkeursu" = "In the following, the invention is described in detail, preferred embodim"
In water = In water
in water dispergeerbaar granulaat = water dispersible granule formulation
in water oplosbaar = water-soluble
in water oplosbaar poeder = water soluble powder
in water oplosbare = water-soluble
in water oplosbare alcohol = water-soluble alcohol
in water oplosbare harsen = water-soluble resins
In weerwil van = Notwithstanding
in weerwil van = despite
in welbepaalde domeinen = in specific domains
in welbepaalde omstandigheden = in specific circumstances
in welk aantal en in welke staat = in what quantity and state
in welk geval deze overeenkomst op deze betreffende toestellen niet meer = in which case this Agreement will no longer apply to these devices
in welk land ter wereld dan ook = in any country in the world
in welke bakje of op welke plank = in which box or on which shelf
In welke branche u ook opereert = Whatever industry you operate in
in welke fase van het productie proces = at what stage of the production process
in welke gevallen = in which cases
In welke hoedanigheid dan ook = Whatever capacity
In welke mate bent u betrokken bij het = To what extent are you involved in the
in welke mate u arbeidsongeschikt bent = to what extent you are unable to work
in welke mate u tevreden bent = how satisfied you are
in welke mate u tevreden bent over = how satisfied you are with
In welke mate zou u de volgende aspecten in overweging nemen = To what extent would you take the following aspects into consideration
in welke situaties en onder welke condities = in which situations and under which conditions
in welke vorm dan ook = in whichever form
in welke vorm dan ook = in whatever form
in welke vorm dan ook = in any form whatsoever
in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook = in whatever form or on whatever data carrier
in welke vorm of uiting dan ook = in any form or manifestation
in welke vorm of verbinding dan ook = in any form or compound
in welke vorm ook en in welke zin ook = in whatever form and in whatever manner
in werkelijkheid = in reality
in werking = in operation
in werking blijven = remain in force
in werking gesteld = activated
in werking is = is in operation
in werking of niet = operating or not
in werking treedt = enter into force
in werkstand = when in the working position
in werktijd = during working hours
In werkzame toestand = When operating
in werkzame toestand = when operating
in wezen = substantially
in wezen = essentially
in wildheid en blindheid om zich heen slaan = thrash about wildly and blindly
in willekeurige volgorde = in no particular order
in willekeurige volgorde = in random order
ìn willekeurige volgorde weergeven = shuffle
IN WINTERSE SFEREN = IN AN ALPINE ATMOSPHERE
in wisselwerking (staan) = be correlated (with)
in wisselwerking met = together with
in wisselwerking staan = be correlated (with)
in woord en beeld = in words and images
in wording = becoming
in X en Y richting = in X and Y direction
in x is geen lijn te trekken = there\'s no such thing as routine in
In zakken = In bags
in zee met = all aboard with
in zee storten van afvalstoffen = dumping of waste
in zeer beperkte mate = to a very limited extent
in zeer goede staat verkerend = Very good condition
in zeer grote mate = to a very large degree
in zeer sterke mate = to a very large extent
in zeker mate = to a certain extent
in zekere zin als voorhoede van een .... (phrase) = "In a sense, the media are paving the way for a critical"
In zeldzame gevallen = In rare cases
in zelforganiserende teams = in self-organising teams
in zes van de afgelopen zeven weken = in six of the past seven weeks
in zes verschillende = in six different
in zich opnemen = assimilate
in zicht = within sight
in zicht installatie = in sight / visible (wiring)
in zichtlijn = in line of sight
in zichzelf = in itself
in ziekenhuizen en laboratoria = in hospitals and laboratories
in zijaanzicht = in side view
in zijdepapier gewikkeld = wrapped in tissue paper
In zijn eentje = All by oneself
in zijn eentje = one at a time
in zijn eigen onderhoud voorzien = sustenance
in zijn eigen onderhoud voorzien = to provide for oneself
in zijn geheel = in its entirety
In zijn gesloten positie = In its closed position
in zijn hoedanigheid als [hoedanigheid] = in its capacity as [capacity]
in zijn hoedanigheid van = in his capacity as
in zijn hoedanigheid van [hoedanigheid] = in its capacity as [CAPACITY]
in zijn hoedanigheid van bestuurder = in his capacity as director
in zijn hoedanigheid van curator = in his capacity as receiver
in zijn integraliteit = in its entirety
in zijn klassieke en verouderde vorm = in its traditional and outdated form
"In zijn ongeslepen vorm is diamant een nogal vage kristalvorm, zonder ech" = "In its unpolished form, a diamond is a rather vague crystal form, without"
in zijn oordeelsvorming kan de rechter zich laten inspireren door de alge = when passing judgment the court may draw on general principles of law
in zijn opdracht = as requested by
in zijn opdracht = by order of
in zijn opdracht = commissioned by
in zijn opdracht = on behalf of
in zijn opdracht = on the instructions of
in zijn opdracht = on the orders of
in zijn opdracht door derden = on its behalf by third parties
"in zijn opdracht, en voor zijn rekening en risico" = "on its behalf, and at its expense and risk"
in zijn open positie = in its open position
in zijn originele staat = in its original state
in zijn totaliteit = as a whole
in zijn totaliteit = in its entirety
in zijn uitgeschoven stand = in its extended position
in zijn waarde = accept someone as they are
in zijn wekelijkse nieuwsbrief = in his weekly newsletter
in zijn werk gaan = function
in zijn/haar argumentatie = in their argumentation
in zijn/haar functie van = in his/her capacity as
In zo?n uitvoeringsvorm = In such an embodiment
In zo’n uitvoeringsvorm = In such an embodiment
in zo’n vorm = in such a form
In zoén uitvoeringsvorm = In such an embodiment
In zo'n geval = In that case
In zo�n uitvoeringsvorm = In such an embodiment
In zo'n uitvoeringsvorm = In such an embodiment
in zout- en/of estervorm = in salt and/or ester form
in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn = in as many copies as there are parties involved
in zoveel exemplaren als partijen = in as many copies as parties
in zoverre = to the extent that
in zoverre dat = to the extent that
in zoverre dat deze ook afhankelijk is van conclusie = to the extent that it is also dependent on claim
in zoverre dat en in de mate dat = if and to the extent that
in zoverre de Manager hierbij partij is = in so far as Manager is party thereto
in zowel de mondelinge als schriftelijke communicatie = in both oral and written communication
in zowel de X als Y richting = in both X and Y directions
in Z-richting = in Z direction
in zuurvorm = in acid form
in zwak zuur scheidbaar cyanide = weak acid dissociable cyanide
In zwang = In fashion
In zwang = Trendy
In zwang = Hot
In zwang = Fashionable
In zwang = Fashionably
in zwijm vallen = to swoon
in zwijm vallen = to faint
in zwijm vallen = faint
in​b​o​u​w​voo​r​s​c​h​r​i​f​t = encasing instructions
"in-, door- en uitstroomgegevens" = "data on the number of incoming students, transfers/progression, and numbe"
"in, met name" = located mainly in
"in, of nabij" = "in, or near"
"in, op of aan het gehuurde" = "in, on, or at the Leased Space"
"in, op, aan of onder" = "in, on, at or under"
"in, op, aan of onder het gehuurde" = "in, on, at or under the Leased Space"
"in-,uitstapverlichting ingeschakeld door deur en nachtverlichting" = "entrance-, exit light switched on by door and night lighting"
In.Blocked = In.Blocked
In.Pulse = In.Pulse
in/afstelschroef = set screw
In-/opbouw = Built-in / wall-mounted
IN/OUT-dop = IN/OUT socket
in/uit een gebouw trekken = to move into/out of a building
In-/uitgaande kabelboom kWh-meter = Cable tree
in/uitgangen = entrances/exits
in-/uitgangen plc = PLC inputs/outputs
in/uitgebouwd = built in / taken out
In-/Uitschakelaar = On/Off switch
in/uittreedkosten = unit buying and selling costs
in/uitvoer = input/output
in/uitvoerbesturingssysteem = input/output control system
in-/uitvoermodules = input/output modules
in-/uitvoermodules = infeed/outfeed modules
in-/uitzoomen = zoom
inachtnemen van = observance of
Inactief = Inactive
inactief = idle
inactief = dormant
Inactief bestand = Closed file
Inactief geld = Inactive money
inactief venster = inactive window
Inactieve kas = Inactive cash
inactieve slaapstand = idle sleep
Inactieven = Inactives
Inactieven/Actieven-ratio = I/A ratio
inactivatie = inactivation
inactivatie v. h. X-chromosoom = inactivating the X chromosome
inactivatie v. h. X-chromosoom = inactivation of the X chromosome
inactivatie van pathogenen = inactivation of pathogens
inactiveert = inactivate
inactiverend = inactivating
inactiverend polymorfisme = inactivating polymorphism
inactivering = inactivation
Inactiviteit = Inactivity
inactiviteit van de gebruiker = user inactivity
inactiviteitsatrofie = inactivity atrophy
inadembare deeltjes = respirable size particulates
inademen = inhalation
Inademen = Aspirate
inademen = inhale
"inademen, snuiven" = "to inhale, breathe in"
inademing = aspiration
inademing = breathing in
inademing = inhalation
inademing {de} = inhalation
inademing van dampen = inhalation of vapours
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden = Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray
"inademing, (het) inademen" = inspiration (act of breathing in)
"inademing, (het) inademen" = inspiration (physiology: drawing of air)
inademingslucht = inhaled air
Inadequaat = Inadequate
inadequaat = inappropriate
in-air'-pakket = in-air packet
"inanitie-aceton, de hongerketon" = inanition acetone from fasting
inankering = anchoring [a beam in another's wall]
inauguratie = inauguration
inaugureel = inaugural
Inaugurele rede = Nomination
Inaugurele rede = Appointment
inaugurele rede = inaugural lecture
Inaugurele rede = Inaugural speech
Inaugurele rede = Vote of confidence
Inaugurele rede = Selection
Inaugurele rede = Investiture
inaugurele rede = inaugural address
inaugurele rede als hoogleraar = inaugural lecture as Professor
inaugureren = inaugurate
inbaarheid van vorderingen = collectability of receivables
inbaarheid van vorderingen = receivables
inbakeren = bandage
inbalking = tailing
inbalking = support [from neighbouring construction]
in-band-toegang = in-band access
inbedden = embed
inbedden = embody
inbedden = incorporate
inbedden = embed (to)
inbedden = to embed
inbedden = enshrine
inbedding = embedment
inbedding = embedding
inbedding in de bestaande beheerstructuur = integration in the existing management structure
inbedding in de organisatie = anchoring in the organisation
inbedding in de organisatie = positioning in the organisation
inbeddingsgarantie = institutional guarantee
inbedrijfname = "commissioning/start-up (van installatie, machine ook:)"
inbedrijfname = putting into operation
inbedrijfname = putting into service
inbedrijfname = putting into use
inbedrijfname van het systeem wordt in 2013 verwacht = the system is expected to be in service in 2013
inbedrijfsstellingstechnicus = commissioning technician
inbedrijfstellen = commissioning
inbedrijfstellen = commissioning
Inbedrijf-stellen = Commissioning
Inbedrijfsteller = Commissioners
Inbedrijfstellers = Commissioners
Inbedrijfstellers = Commissioner
inbedrijfstelling = commissioning
inbedrijfstelling = start-up
inbedrijfstelling en validatie = commissioning and validation
Inbedrijfstelling in = Commissioning in
Inbedrijfstellingsfunctie = Put into operation function
Inbedrijfstellingsfunctie geïntegreerd = Put into operation function integrated
inbedrijfstellingsrapport = commissioning report
inbedrijfstellingstechnici = commissioning technicians
inbedrijfstellingstechnici = commissioning technician
Inbeelding = Chimera
inbeelding = imagination
inbegrepen = all in
inbegrepen = including
inbegrepen = included
inbegrepen = everything included
inbegrepen in de prijs = included in the price
inbegrepen: de zijne inbegrepen = Including its own (general terms and conditions i.e.)
inbel- = dial-up
Inbelnetwerk = Dial-Up Networking
inbelverbinding = dial-up connection
inbeslagname = seizure
inbeslagname van de auto plaatsvindt = the vehicle is seized
inbeslagneming = seizure
inbesteding = in-house contract award
inbesteding = in-house procurement
inbesteding = internal procurement operations
inbetonneren = concrete
inbewaringneming = Official detention
Inbewaringstellingsdiensten = Custody services
"inbewerkte-invoerthread (RIT, raw input thread)" = raw input thread (RIT)
Inbinden = Link
inbinden = binding
Inbinden = Connect
inbinden = concede/back down
inbinden = bind
Inbinden = Join together
Inbinden = Join
inbinden (draden) = bind (threads)
Inbinden en afwerken van boeken = Bookbinding and finishing services
Inbinden van boeken = Bookbinding services
inbindmateriaal = binding material
inblaas = inflow
Inblaasbaar = Blowable
inblaaslucht = injection air
inblaassysteem = injection system
inblaasunit = injection unit
inblaasunits = injection units
inblazen = to blow into
inblazing = infusion
Inblikken = Bottle
inblikken = can
inboedel = household effects
inboedel = furniture
inboedel- en opstalverzekering = homeowners insurance
inboedel- en opstalverzekering = household insurance
inboedel verzekering = ± fire and theft insurance
inboedelverzekering = contents insurance
inboedelverzekering = home contents insurance
inboedelverzekering = house contents insurance
inboedelverzekering = household contents insurance
inboedelverzekering voor de inboedel in het nieuwe woonland = home contents insurance for household goods and personal effects in the n
inboeken = booking
inboeken van goederen = booking goods
inboeten = sacrifice
Inboeten = Replace
inboeten aan = sacrifice on
Inboezemen = Inhale
Inboezemen = Breathe-in
inboezemen = inspire
Inboorling = Aborigine
inboorling = aboriginal
"inboorling, inboorlinge" = Aboriginal (original inhabitant of any land)
inboorlingen- = aboriginal
inbound = inbound
Inbound Customer Service = Inbound Customer Service
inbound dock = inbound dock
inbound processen = inbound processes
Inbound reporting = Inbound reporting
inbouten = set the rotor lock
inbouthulp = rotor lock guide plate
inbouw = flush mounting
inbouw = flush-mounting
inbouw = incorporation
inbouw = recessed e​l​e​m​e​n​ts
Inbouw = Built-in
inbouw = recessed installation
Inbouw (metselwerk) = Flush mounted (brickwork)
inbouw (schakelaar) = Built-in (switch)
Inbouw (stucwerk) = Flush mounted (plaster)
Inbouw (stucwerk) = Suitable for installation under plaster
inbouw- / ingebouwd / aangebracht in = built-in
Inbouw dubbele vloer = Raised floor installation
inbouw- en franchisemethode = AOW inbuilt method and franchise method (This deduction is termed the fra
inbouw- en franchisemethode = AOW inbuilt method and 'franchise' method (This deduction is termed the '
inbouw flexibel kanaalwerk = recessed flexible ductwork
Inbouw holle vloer = Hollow floor installation
Inbouw in geïsoleerd plafond F met dak = Build in insulated ceiling F with roof
Inbouw in geïsoleerd plafond 'F met dak' = Build in insulated ceiling 'F with roof'
Inbouw in hoekonderkast = Build in corner cupboard
Inbouw in metaal = Build in metal
Inbouw kookplaat = Hob
inbouw- of franchisebedrag = AOW-based built-in component or state pension offset
inbouw of opbouw = recessed or surface mounted
Inbouw onder spoelbak = Build in under sink
inbouw van Huurder = fitting-out by Lessee
Inbouw van provisie = Building in of commission
Inbouw wandgoot = Wall duct installation
"inbouw, testen en afbouw" = "fitting-out work, testing and disassembly"
inbouw... = flush-mounted
Inbouwapparaat = Built-in device
Inbouwapparaat met afdekraam = Built-in device with framework
inbouwapparatuur = built-in appliances
Inbouwarmaturen = built-in fittings
inbouwarmatuur = built-in fitting
inbouwarmatuur = recessed luminaire
inbouwarmatuur met geïntegreerde aanwezigheidsdetector = recessed luminaire with integrated occupancy detector
inbouwarmatuur volgens een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding = recessed luminaire according to an embodiment of the present invention
"inbouwarmatuur, geschikt voor het uitvoeren van een werkwijze volgens een" = "recessed luminaire, suited for execution of a method according to an embo"
inbouwartikelen = incorporatives
Inbouwbaar = Suitable for built-in
Inbouwbehuizing = Installation housing
Inbouwbreedte = Build in width
Inbouwbus = Installation bus
Inbouwdiameter = Build in diameter
Inbouwdiepte = Build in depth
inbouwdiepte = build-in depth
inbouwdiepte = built-in depth
inbouwdiepte = installation depth
Inbouwdiepte in cassette = Build in depth in cassette
inbouwdoos = flush-mounted box
inbouwdoos = recessed mounting box
inbouwdoos = Installation box
Inbouwdoos = flush-mounted box
inbouwdoos (elektra) = electrical box
Inbouwdoos installatiebuis = One gang box
Inbouwdoos verlichtingsarmatuur = Recessed installation box luminaire
inbouwdozen = built-in boxes
inbouwdrukschakelaar = flush push button
inbouwen = build round
inbouwen = to build in
Inbouwen = Encircle
inbouwen = incorporate
inbouwen = building in
inbouwen = built-in area/room/office
inbouwen = fitting-out work
inbouwen = fixtures and fittings
inbouwen = integrated area/room/office
inbouwen (in iets anders bouwen) = build in
"Inbouwen boven een oven, lade of" = fixed panel
inbouwen van barrières = erecting barriers
inbouwfilter = built-in filter
Inbouwfitting = Built-in lamp holder
inbouwgrammofoon = record player deck
Inbouwhoogte = Build in height
inbouwhoogte = overall height
inbouwhoogte en slag van uw kantpers = tool mounting clearance and stroke height of your press brake
inbouwhuishoudelijke wasmachine = built-in household washing machine
inbouwkast = fitted wardrobe
Inbouwkast voor belinstallatie = Recessed mounted box for doorbell
inbouwkasten = fitted wardrobes
inbouwkeuken = built-in kitchen
Inbouwkeukens = Fitted kitchens
Inbouwkit voor kolomkast in optie: {x} = Fitting kit for column cabinet in option: {x}
Inbouwkookplaat = Installation hob
inbouwkoppelfilter = built-in signal splitter
inbouwkoppelfilter (antenne) = built-in signal splitter
inbouwkozijn = infill timber frame
inbouwlamp = recessed lamp
inbouwlampen = recessed lamps
Inbouwlengte = Build in length
Inbouwlengte (stekmaat) = Build in length (pitch measure)
Inbouwmaat = Build in size
inbouwmaat = overall dimension
Inbouwmaat breedte = Build in size width
Inbouwmaat diepte = Build in size depth
Inbouwmaat hoogte = Build in size height
Inbouwmodule = Installation module
inbouwmogelijkheden = there options to build the system in
Inbouwmogelijkheid voor overspanningsbeveiliging = Build in possibility for over voltage protection
inbouwmontage = flush mounting
Inbouwmontageset = Installation mounting set
Inbouwopening voor installatiemateriaal = Build in opening for electric fittings
Inbouwopening voor vloerzuil = Build in opening for floor column
inbouwpakket = mounting kit
inbouwpakket = fit-out package
inbouwpakket = package of fixtures and fittings
inbouwpakket = fittings
inbouwpakket = installation kit
inbouwpakket = built-in assembly kit
inbouwpakket = DIY / do-it-yourself built-in furniture (kit)
inbouwpassing = shaft and housing fit
Inbouwplaat drukknop/signaallamp = Flush mounting panel for control circuit devices
inbouwplan = building-in plan
Inbouwpositie apparaatbeker = Built-in position device cup
Inbouwraam = Installation frame
inbouwrand = mounting flange
Inbouwrijenschakelaar = Installation multicircuit switch
Inbouwschacht = Sub floor shaft
inbouwschakelaar = built-in switch
Inbouwschakelaar en -drukcontakt = Miniature push button switch
Inbouwschakelaar modulair = Main switch for distribution board
Inbouwschema zie pagina = Installation diagram see page
Inbouwset = Installation set
inbouwspeler = built-in player
inbouwspotjes = recessed downlights
inbouwspots = recessed downlights
Inbouwtoebehoren = Installation accessories
Inbouw-toebehoren (stucwerk) = Accessories for flush mount (plaster)
Inbouwunit aanraakbeveiliging = Distributor assembly with protection against contact
Inbouwunit leeg = Panel for distribution board
Inbouwunit met aardlekautomaten = Distributor assembly with combination RCCB/MCB
Inbouwunit met geschakelde krachtgroep = Distributor assembly with toggled power current unit
Inbouwunit met installatieautomaten = Distributor assembly miniature circuit breaker (MCB)
Inbouwunit met mespatroonhouders = Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
Inbouwunit met mespatroonlastscheiders = Distributor assembly NH bus-mounting on-load isolator
Inbouwunit met railsystemen = Distributor assembly busbars
Inbouwunit met schakelaars = Distributor assembly switch
Inbouwunit met schroefpatroonhouders = Distributor assembly Diazed fuse systems
Inbouwunit met veilighedenlastscheiders = Distributor assembly with security switch disconnector
Inbouwunit met verdeelklemmen = Distributor assembly terminal clamp
Inbouwunit met vermogensschakelaar = Distributor assembly with power circuit-breaker
Inbouwunit voor componentenopbouw = Distributor assembly for device surface mounting
Inbouwverklaring voor machines = Declaration of Incorporation for Machinery
inbouwverlichting = recessed lighting
inbouwvoet = plinth
inbouwvoorschrift = encasing instructions
Inbouwwanddikte = Built-in wall thickness
Inbouwweegschaal = Installation scale
Inbouwwijze = Installation type
"Inbouwwijze, directe montage" = "Installation type, direct mounting"
"Inbouwwijze, frontinbouw" = "Installation type, front mounting"
"Inbouwwijze, overige" = "Installation type, other"
"Inbouwwijze, rackmontage" = "Installation type, rack mounting"
"Inbouwwijze, railmontage" = "Installation type, rail mounting"
inbox = inbox
inbraak = break-in
inbraak = hacking
inbraak = burglary
INBRAAK = BREAK-IN AND CASSETTE THEFT
inbraak - uitbraakdetectie = break in/out detection system
inbraak {de} = burglary
Inbraak- en brandalarminstallaties = Burglar and fire alarms
inbraakalarm = burglar alarm
inbraakalarmering = burglar alarms
Inbraakalarmsystemen = Burglar-alarm systems
inbraakalarmtoestellen = burglar alarms
inbraakbeveiliging = burglar alarm
inbraakbeveiliging = burglary protection
inbraakbeveiliging bagageruimtekleppen = anti-theft protection luggage compartment flaps
inbraakdetectie = intrusion detection
inbraakprocedure = break-in procedure
inbraakvertraagde bouwkundige ruimte = burglar-retardant compartment
inbraakvertraagde bouwkundige ruimte = burglar-retardant space
inbraakvertragende = burglar-retardant
inbraakvertragende = antiburglary
inbraakvertragende = security
inbraakvertragende beglazing = security glazing
inbraakwerend = burglar-proof
Inbraakwerend mini rolluik = Burglar-resistant mini roller shutter
Inbraakwerend transparant rolluik = Burglar-resistant transparent roller shutter
"inbraakwerend, mini rolluik" = "burglar-resistant, mini roller shutter"
"inbraakwerend, transparant rolluik" = "burglar-resistant, transparent roller shutter"
Inbraakwerende = burglar-proof
Inbraakwerende kozijnen = Burglar-proof frames
inbraken = robberies
inbranden = brand
inbranden = to burn in
inbranding = depth of burning in
inbranding = welding
inbrandtemperatuur = peak firing temperature
Inbreiding = infill development
Inbreken = Break into
Inbreken = Burgle
Inbreken = Burglarize
Inbreker = Burglar
inbreng = contribution
inbreng = dower
inbreng = input
inbreng = introduce
inbreng anders dan geld = contribution in kind
inbreng anders dan geld = contribution other than in cash/money
inbreng anders dan geld = non-cash contribution
inbreng anders dan geld = non-monetary contribution
inbreng in geld = cash contribution
inbreng in natura = non-monetary contributions
Inbreng minderheidshouder = Capital put in by minority interest shareholder
Inbreng van de aandeelhouders = Contributions by the shareholder
inbreng van vennoten bij wijze van geldschieting = contribution by limited partners
inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater = input of pollutants into groundwater
"Inbreng, vermogen en gerechtigdheid" = "Capital contribution, capital and entitlement"
inbrengbalans = balance sheet specifying assets brought in
inbrengbalans = ‘balance sheet specifying assets brought in’ (inbrengbalans)
inbrengen = contribute labour
inbrengen = to bring capital into a business
inbrengen = to contribute capital to a business
inbrengen = to put capital into a business
inbrengen = to snap in
inbrengen = introduce
inbrengen = insert
inbrengen = interpose
inbrengen = introduce in(to)
inbrengen = put in(to)
inbrengen van de tand van de schuimplaat in de groef aan de kopse zijde v = insertion of the tongue of the foam panel into the groove on the end side
inbrengen van een spies = introducing a skewer
inbrengende vennootschap = transferring company
inbrenger = contributor
inbrengers = contributors (van kapitaal in zaak of zaak in vennootschap)
inbrengers = contributors
inbrengmeerwaarden = "(intangible) assets contributed other than in cash, or non-cash asset sur"
inbrengmodel = insertion model
inbrengpatroon = insertion pattern
inbrengt = introducing
Inbrengwaarde = Contribution Value
inbreuk = infringement
Inbreuk = Breach
inbreuk = infringement
inbreuk maakt op of schending oplevert van intellectuele eigendomsrechten = infringes or violates intellectual property rights of third parties
inbreuk of beweerde inbreuk = breach or alleged breach
inbreuk of dreigende inbreuk = infringement or threatened infringement
inbreuk op = infringement of
inbreuk op auteursrechten = breach of security
inbreuk op auteursrechten = copyright infringement
inbreuk op CA = CA compromise
Inbreuk op de beveiliging = Security Violation
inbreuk op de beveiliging = a breach of security
inbreuk op de beveiliging = security breach
Inbreuk op de garantie (Koper stelt verkoper zo spoedig mogelijk na ontde = Defaulted on the guarantee (that the seller has ...)
inbreuk op de integriteit van data = data integrity infringement
Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten = Infringement of intellectual property rights
inbreuk op de overeenkomst = breach of the agreement
inbreuk op de privacy = privacy compromise
inbreuk op deze bepaling = infringement of this provision
inbreuk op geheimhoudingsplicht = breach of confidence
inbreuk op geheimhoudingsplicht = defendant
inbreuk op het auteursrecht = copyright infringement
inbreuk op het auteursrecht = infringement of copyright
inbreuk op muziek- en overige rechten = infringement of performing rights and other rights
Inbreuk op wettelijke bepalingen = Breach of statutory provisions
inbreuken = infringements
inbreuken in verband met Persoonsgegevens = Personal Data Breach
inbreuken in verband met Persoonsgegevens = Personal Data Breaches
inbreuken omtrent informatiebeveiliging = breaches of information security
inbreuken op beveiliging = breaches of security
inbreuken op beveiligingsmaatregelen = breaches of security measures
inbreuken op intellectuele eigendomsrechten = infringement of intellectual property rights
inbreukmakende handeling = (act of) infringement
inbreukmakende merk = infringing mark
inbreukmakende verveelvoudiging = infringing reproduction
inbreukmakers = infringers
inbreukprocedure = infringement proceedings
inbreukzaak = infringement case
inburgering = acquired distinctiveness
inburgering = integration
"inburgering, integratie" = integration (process of fitting into a community)
inbus (m.b.t. schroefkop) = socket head
inbusbout = Allen screw
inbusbout = recessed head screw
inbusbout = socket screw
inbusbout = socket-head screw
inbusbout = hex bolt
inbusbout = socket head screw
inbusdop = allen socket
inbusdop = Allen socket
inbusgereedschap = canning-in tool
inbusschroef = recessed head screw
inbusschroef = socket screw
inbusschroef = socket-head screw
inbusschroef = Allen screw
Inbusschroevendraaier = Hexagonal screwdriver
inbussen = canning in
Inbussleutel = Socket head wrench
inbussleutel = hex key (wrench)
inbussleutel = hexagon key
inbussleutel = hollow-head screw wrench
Inbussleutel = Hexagonal key
inbussleutel = socket-head screw wrench
inbussleutel = Allen key
inbussleutel = hex driver
Inbussleutelset = Hexagonal key set
inbusstift (m.b.t. schroevendraaier) = square-headed tip
incalculeren = allow for
incalculeren = take into account
Incantatie = Incantation
Incantatie = Medicine
incapabel = incapable
incarceratie = incarceration
incarceratie = "strangulated (hernia, placenta)"
incarceratio herniae = hernial impaction
incarceratus = ingrown
Incarnatie = Embodiment
Incarnatie = Incarnation
in-cash bijdrage = cash contribution
incassant machtigen een bedrag van de rekening af te schrijven = authorise the originator to debit one’s account
incassanten en debiteuren = collectors and debit payers
"incasseerbaar, incasseerbare" = fluid {adj} (convertible into cash)
incasseerden wij meer dan = we have collected more than
incasseerders = creditors
incasseerders = bearer of giro collection orders
incasseerders = collector
incasseerders = debt collector
incasseerders = originator
incasseren = collect
incasseren = receive
incasseren = cash
incasseren = cash in
incasseren = collection
Incasseren = Encash
Incasseren = Receipt of cash
Incasseren = Cash
Incasseren = Take the rap
incasseren van zakelijke Debiteuren = collecting payments from business Debtors
incasserende bank = collecting bank
incasso = debt collection
Incasso = collection
incasso = collection
incasso = recovery
incasso (het geïncasseerde bedrag) = fees collected
incasso 100% = 100% collection
incasso met terugwerkende kracht = retroactive collection
incasso onmiddelijke ingang (ja/nee) = immediate collection
incasso traject = collection process
incasso van huurgelden = rent collection
incasso van schuldvorderingen = collection department
incasso van schuldvorderingen = debt collection
incassobureau = collection agency
incassojaar = collection year
incassokosten = collection costs
incassomachtiging = [sign an] automatic funds transfer
incassomachtiging = authorisation for collection
incassomachtiging = authorisation for direct debiting [of premiums]
incassomachtiging = automatic debt collection
incassomachtiging = direct debit authority
incassomachtiging = direct debit collection
incassomachtiging = direct debit mandate
incasso-opdracht = collection order
incasso-opdracht = debiting instruction
incasso-opdracht = direct debit instruction
incasso-opdracht = direct debit order
Incasso-opdracht / -batch = SEPA Direct Debit order and/or batch
incasso-opdrachten = collection orders
incasso-opdrachten = debiting instructions
incasso-opdrachten = direct debit instructions
incasso-opdrachten = direct debit orders
incassopapier = "bills, etc. for collection"
incassoprocedure = collection procedure
Incassoprovisie = Collection fee
incassoprovisie = collection expenses fee
incasso-rubriek = revenu source
incassotarief = collection rates
incassovolmacht = direct debit authorisation
incentive = incentive
Incentives = Incentives
Incest = Incest
inceste = incest: sexual intercourse between persons too closely related to marry
Inch = Inch
inch = ″
incheckbalie = check-in desk
inchecken = check in
Incheon = Incheon
incidence rate = incidence rate
incident = incident
incident = event
incident {het} = incident
Incident en Probleem-afhandeling = Incident and problem handling
Incident en Problem Management = Incident and Problem Management
Incident informatie = Incident information
incident locatie = incident location
Incident Management = Incident Management
Incident Management = S+E
Incident management process = Incident Management process
Incident manager = Incident Manager
Incident meldingen = Incident reporting
incident of calamiteit = incident or emergency
incident protocol = incidentenprotocol
incident rapportage = incident report
"incident, calamiteit of crisis" = "incident, emergency or crisis"
"incident, voorval, episode, gebeuren, gebeurtenis" = incident (minor event incidental to others)
"incident, voorval, episode, gebeuren, gebeurtenis" = incident (event or occurrence)
incident/calamiteit = incident/emergency
incident/calamiteitafhandeling = incident / emergency handling
incident/probleem = incident/problem
incidentaloom = incidental tumor
incidentbeheer = Incident Management
incidentbeheersbaarheid = incident manageability level
incidenteel = occasional
incidenteel = [see list]
Incidenteel = Incidental
Incidenteel = Accidental
incidenteel contact = incidental contact
incidenteel eiseres = cross-appellant
Incidenteel leren = Incidental learning
incidenteel onderzoek = ad hoc investigation
incidenteel toegang = occasional access
incidenteel werk = casual employment
incidentele = one-off
incidentele aanwezigheid van zware metalen = incidental presence of heavy metals
Incidentele baten = Occasional profits
incidentele baten en lasten = extraordinary profits/losses
incidentele baten en lasten = non-recurring costs
incidentele bevindingen = incidental findings
incidentele bewegingen = accountable fluctuations
incidentele blootstelling = incidental exposure
incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid = motion for the court to decline jurisdiction and transfer the case
incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring = impleader
incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring = motion to implead
incidentele fout = incidental defect
Incidentele loonstijging = Occasional wage increase
incidentele meevallers = non-recurring windfalls
incidentele memorie van grieven = statement in the cross-appeal
Incidentele mutatie = Non-recurring / occasional changes / movements / transactions
Incidentele toegang = Occasional access
incidentele verzekering = one-off policy
incidentele verzekeringen = one-off policies
incidentele volmacht = one-off proxy
incidentele werkloosheid = casual unemployment
incidentele werkloosheid = to bear the cost
incidentele werkloosheid = to defray the expenses
incidenten = incidents
Incidenten (incidentmanagement) = Incidents (incident management)
"incidenten- c.q., calamiteiten- c.q. crisisteam" = "Incident, Emergency or Crisis Team"
incidenten en calamiteiten = incidents and emergencies
incidenten en problemen = incidents and problems
incidenten met extreme hitte = incidents involving extreme heat
Incidenten met prioriteit 1 = Priority 1 Incidents
incidenten of calamiteiten = incidents or emergencies
incidenten organisatie = incident organisation
"incidenten, problems en changes" = "incidents, problems and changes"
incidenten/calamiteiten = incidents/emergencies
incidenten/calamiteiten/crises = incidents/emergencies/crises
incidenten-/calamiteiten-/crisisteam = Incident / Emergency / Crisis Team
Incidentenanalyse = incident analysis
incidentenbeheer = incident management
incidentendatabase = incident database
incidentenmanagement = incident management
incidentenregister = Incident Register
Incidententeam = Incident Team
incidentenverslag = incident report
incidentie = frequency
incidentie = incidence
incidentie = incidence of disease
incidentie = number of cases
incidentiecijfer = incidence
incidentiecijfer = incidence rate
incidentiecijfers = incidence rates
incidentiehoek = incidence angle
incidentie-matrix van een proefopzet = incidence matrix of design
incidentiestijging = incidence increase
Incidentmanagement = Incident Management
incidentmanagement = incident management
incidentmanagementproces = incident management process
incidentmeldingen = incident reports
incidentrapport = report
incidentrecord = incident record
incidentregistratie = incident record
incidentregistraties = incident records
incidentsignalering = incident signal
incipiens = florid
incipiens = inchoate
incipiens = "incipient, beginning, in the early stages"
incipiens = undeveloped
in-circuit component testen = in-circuit component testing
in-circuit tester = in-circuit tester
incisie = cut
incisie = incision
Incisie = Incision
incisie van Klapp = Klapp incision
incisie zone = incision area
Incisief = Incisive
incisief = incisal
incisieplaats = incision site
incisievenster = incision window
incisie-venster = incision window
incisionele hernia = incisional hernia
incisura fibularis tibiae = fibular notch
incl = including
incl. = incl.
incl. = including
incl. BTW = incl. VAT
incl. eventueel verschuldigde BTW = including any VAT due
incl. Nederlandse klanten = Dutch customers included
incl. portokosten = Postage paid
inclinatie = inclination
inclinatie van de zit = seat inclination
"inclinatie, helling, glooiing, glooiingshoek" = inclination (slant or slope)
inclinometer = clinometer
includances tests = includances tests
include files = include files
Incluis = Including
inclusie = conditional implication operation
inclusief = including
Inclusief = Inclusive
inclusief noodaccu = including emergency battery
inclusief aan- en afvoerbaan = including infeed and outfeed conveyors
inclusief aan- en afvoerbaan en veilige afscherming = including infeed and outfeed conveyors and safety fencing
inclusief adres gegevens = including address information
inclusief alle bijlagen = including all Appendices
inclusief bemensing = including personnel
inclusief bestanden en mappen = including files and folders
inclusief besturing en noodstroomaccu = including control
inclusief BTW = including VAT
inclusief BTW = VAT included
inclusief BTW = inclusive of VAT
inclusief conclusies en aanbevelingen = including conclusions and recommendations
Inclusief connectoren = With buses/couplings
inclusief consignatie = including stand-by duty
inclusief cookies = including cookies
inclusief de daarbij behorende bijlagen = including the associated appendices
inclusief de daarvan deel uitmakende stukken = including the documents forming part thereof
inclusief de dikte van = including the thickness of
inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting = including any VAT due
inclusief de flexibiliteit = including the flexibility
inclusief de inhoud ervan = including its contents
inclusief de kosten eraan verbonden = including any related costs
inclusief de toekomstige wijzigingen = including any future amendments
inclusief eventuele boeten en rente = including any fines and interest
inclusief eventuele gevolgschade = including any consequential loss
inclusief eventuele verlenging(en) = including any extensions
inclusief facturatie daarvan = including the invoicing thereof
inclusief folie = including foil
inclusief freestyle materiaal = including freestyle equipment
inclusief gelet op = also in view of
inclusief gelet op = partly in view of
inclusief het digistaat = including the digestate
inclusief het toedienen aan de patiënt die daaraan behoefte heeft = including comprising administering to the subject in need thereof
inclusief hun bevestigingsmiddelen = including their fastenings
Inclusief inhanging = With hang-in
inclusief kwaliteitscriteria = including quality criteria
inclusief lesgeven = inclusive teaching
inclusief maar niet beperkt tot = including but not limited to
inclusief maar niet beperkt tot een of meer van = including but not limited to of one or more of
inclusief maar niet gelimiteerd onder hetgeen beschreven is onder = "including, but not limited to, what is described under"
inclusief maar niet gelimiteerd tot = "including, but not limited to"
inclusief materialen en werkuren = including materials and working hours
inclusief niet-financiële verklaring = including non-financial statement
inclusief OF = inclusive OR
inclusief onderwijs = inclusive education
inclusief plaatsing = including installation
inclusief publicatielijst = including list of publications
inclusief safety factor = including safety factor
"inclusief sauzen, vetten en zuivel" = "including sauces, fats and dairy"
inclusief Storage Tier(s) = including storage tier(s)
inclusief support services = including support services
inclusief trainingen en documentatie = including training and documentation
inclusief uitstaande commitments = including outstanding commitments
inclusief vakantietoeslag = including holiday allowance
inclusief voorbereiding = including preparation
inclusief voorgestelde maatregelen = including proposed measures
inclusief wandel- en fietsroutes = including walking and cycling routes
inclusief wijzigingen en intrekkingen = including any modifications and revocations
"inclusief, maar niet beperkt tot" = "including, but not limited to"
inclusieve = inclusive
inclusieve bewegingslessen = inclusive movement classes
inclusieve of open termen = inclusive or open terms
inclusieve sociale ontwikkeling = inclusive social development
inclusion body conjunctivitis = inclusion blennorrhea
inclusion body conjunctivitis = inclusion conjunctivitis: a long-lasting form of conjunctivitis caused by
inclusion body myositis = sporadic inclusion body myopathy
inclusion body myositis = inclusion body myositis: an inflammatory muscle disease characterized by 
Inclusiveness = Inclusiveness
inclusiviteit = inclusiveness
"inclusiviteit, veiligheid en privacybescherming" = "inclusiveness, safety and security and privacy protection"
incoherent = noncoherent
incoherent = incoherent
incoherent denken = "incoherent thinking, confusion, incoherent ideation"
incoherent licht = incoherent light
incoherente bundel = incoherent bundle
Incoloy 800 = Incoloy 800
incoming data = binnenkomende gegevens
in-company training = training period
incompatibel = incompatible
incompatibele = incompatible
incompatibiliteit = being incompatible
incompatibiliteit = incompatibility
incompatibiliteit van geneesmiddelen = chemical incompatibility
incompatibiliteit van geneesmiddelen = drug antagonism
incompatibiliteit van geneesmiddelen = drug incompatibility
incompetent = incapable
incompleet = incomplete
incomplete lichamen = incomplete bodies
incomplete multiresponse design = incomplete multi-response design
incomplete pallet = incomplete pallet
incongruentie = incongruence
inconsequent = inconsistent
inconsistent = inconsistent
inconsistente meetwaarde = inconsistent reading
inconsistente meetwaarden = inconsistent readings
inconsistente schatter = inconsistent estimator
inconsistentie = disconformity
inconsistentie = discordance
inconsistentie = inconsistency
"inconsistentie, tegenstrijdigheid" = inconsistency (state of being inconsistent)
inconsistenties = inconsistencies
incontinentia pigmenti = incontinentia pigmenti
incontinentia pigmenti = Bloch-Sulzberger's syndrome: a type of genodermatosis
incontinentie = incontinence
Incontinentie = Incontinence
incontinentielakens = incontinence sheets
incontinentieproduct = incontinence product
Incontinentieset = Incontinence kit
incorporatie = inclusion
incorporatie = incorporation
incorporé = locked-in pile carpet
incorporeren = incorporate
Incorrect = Corrupt
incorrect bit = incorrect bit
incorrect blok = incorrect block
incorrecte = incorrect
Incoterm = Incoterm
Incoterm = Incoterms
incoterms = incoterms
Incoterms 2010 = Incoterms 2010
incourant = obsolete
incourante voorraad = dead stock
incourantheid van voorraden = importance
incourantheid van voorraden = inventory obsolescence
incourantheid van voorraden = issue
Increase/Decrease clause or adjustment clause = accres/decres
increased flexibility = toenemende flexibilisering
increasing hazard rate = increasing hazard rate
increment = increment
Incrementaalgever = Incremental encoder
Incremental-data-acquisitie = Incremental data acquisition
incrementeel = incrementally
Incrementeel importeren vanaf de server = Server Side Incremental
incrementeel testen = incremental testing
incrementele = incremental
incrementele backup = incremental backup
incrementele back-up = incremental backup
Incrementele back-up = Incremental backup
Incrementele cashflow = Incremental cash flow
incrementele compiler = incremental compiler
incrementele dataveranderingsdatabank = incremental data change database
incrementele encoder = incremental rotary encoder
incrementele fasemodulatie = incremental phase modulation: IPM
incrementele integrator = decision integrator
incrementele integrator = incremental integrator
incrementele integrator = saturating integrator
incrementele integrator = servo integrator
incrementele ontwikkeling = incremental development
incrementele planning = incremental planning
incrementele programmering = incremental programming
incrementele publicatie naar het web = incremental publish to the Web
incrementele rekenautomaat = incremental computer
Incrementele verandering = Incremental change
incrementele verkenning = incremental crawl
incrementele voorstelling = incremental representation
incrementele-positiesensor = incremental position sensor
incrustatie = incrustation
incubatie = incubation
incubatie periode = incubation period
incubatieperiode = incubation period
incubatieperiode van één week = one-week incubation period
incubatietijd = contagious stage
incubatietijd = incubation period
Incubator = Incubation
incubus = incubus
incunabel = incunabula
incunabel = incunable
incurably ill = ongeneeslijk ziek
incycloforie = plus cyclophoria
IND = Immigration and Naturalisation Service (Immigratie- en Naturalisatiediens
indaalden = incorporate / integrate
Indaan = Indane
indachtig = assuming
indachtig = bear sth in mind
indachtig = bearing in mind that
indachtig = considering
indachtig = given
indachtig = having in mind
indachtig = heedful (of)
indachtig = mindful (of)
indachtig = recalling
indachtig = with × in mind
indak-systeem = in-roof system
indak-systeem = roof-integrated solar panels
indammen = contain
indampen = to reduce by evaporation
indampen = evaporate
indampresidu = residue after evaporation
indampschaal = evaporating dish
indampverliezen = evaporation losses
indapamide: een diureticum = indapamide
indapamide: een diureticum = metindamide: a sulfamyl diuretic
Indeen = Indene
indekken tegen koers-/prijsverschillen = to hedge
indekken tegen koers-/prijsverschillen = to protect oneself against
indekking = hedging
indelen = layout (ww)
indelen = lay out
indelen = partition
indelen = partition off
indelen = to classify
indelen = classify
indelen = group
Indelen = Classify
indelen = to arrange
indelen (in een genre) = classify
indelen van functies = classification of jobs
indelen van functies = job classification
indelen van functies = job hierarchy
indeling = category
indeling = categorization
indeling = category
indeling = arrangement
indeling = division
Indeling = Layout
indeling = category
indeling = classification
indeling = (bkh.) layout
indeling = grouping
indeling = layout
indeling = category
indeling (f) = pattern
indeling (model) van balans = format for balance sheet
indeling {de} = allocation
Indeling in beveiligingszones = Breakdown into security zones
indeling in categorieën = categorization
indeling in kiesdistricten = division into constituencies
indeling in klassen = categories
indeling in klassen = Categories
indeling in klassen = classifications
Indeling programmaschijf 1 = Program shift divide 1
Indeling programmaschijf 2 = Program shift divide 2
Indeling van = Classification of
indeling van bepaalde goederen = the classification of certain goods
Indeling van de stof of het mengsel = Classification of the substance or mixture
indeling van de werktijd = arrangement of working time
indeling van rekeningen = classification of accounts
indeling van rekeningen = debit
Indeling volgens = Classification according to
indeling/ onderverdeling = breakdown
indelings- of rangordeprobleem = classification or ranking problem
indelingselement = partitioning element
indelingselement = layout element
indelingselementen = layout elements
indelingskaart = lay-out map
indelingsplan = filing plans
indelingsplan = internal arrangement plan
indelingsplan = layout plan
indelingsplannen = filing plans
indelingsplannen = filing plan
indelingsregel = interpretative rule
indelingsregels = interpretative rules
indelingsstijl = layout style
indelingstabel = layout table
indelingstekening = layout drawing
Indelingsweergave = Arrangement view
Indemniteitsbeginsel = Indemnity principle
"Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen" = "Indeno-(1,2,3-c,d)pyrene"
Indentificatie = Identification
indent-verkopen = indent sales
Independence = Independence
Independence procedures = Independence procedures
Independence restricties = Independence restrictions
Independent Power Producer = Independent Power Producer
Independent Software Vendor = independent software vendor
Independent Thinking & Action = Independent Thinking & Action
indeplaatsgestelde = substitute / deputy (+various alternatives)
Inderdaad = Really
inderdaad = indeed
inderdaad = absolutely
"inderdaad, daadwerkelijk" = actually)
"inderdaad, daadwerkelijk" = in fact
"inderdaad, daadwerkelijk" = indeed {adv} (modal: truly
inderhaast = hastily
indertijd = at that time
indertijd = at the time
Indertijd = Formerly
indertijd = originally
Indertijd = Previously
Indertijd = Before
indertijd = ahead
indeuken = indent (to)
indeuken = to dent
indeuking = indentation
indeuking = dent
indeukingen = indentations
indeukingsfractuur = crush fracture or compression fracture
index = directory
index = exponent
index = index
index {de} = index
Index Arbitrage-strategie = Index Arbitrage Strategy
index met modules = component index
index of abnormality = index of abnormality
index of attraction = index of attraction
index of homophily = index of homophily
index of response = index of response
index of reversion = index of reversion
index parameter = index parameter
Index stootblauw = Internal bruising
Index van de APF requirements = Index of GPF requirements
index van Divisia = Divisia's index
index van Divisia-Roy = Divisia-Roy index
index van gelijkenis van Sokal-Michener = matching coefficient
index van Lowe = Lowe index
index van Pareto = Pareto index
index voor de kosten van levensonderhoud = cost of living index
index voor de ontwikkeling = index of evolution
index voor economisch sentiment = indicator of economic sentiment
indexaanpassing van de lonen = indexation of wages
indexatie = indexing
Indexatie leasebudgetten = Indexation lease budgets
INDEXATIE PRIJS = PRICE INDEXATION
INDEXATIE PRIJS = INDEXED PRICING
indexaties = indexations
indexbuffer = index buffer
indexcijfer = index number
indexcijfer = index
indexcijfer met betrekking tot kosten van levensonderhoud = cost-of-living index
indexcijfer met gekruiste weging = crossed weight index number
indexcijfer met gekruiste weging = cross-weight index number
indexcijfer met klassespecifieke seizoensgewichten = class-confined seasonal weights index
indexcijfer met vaste jaarlijkse gewichten = strict annual weights index
indexcijfer van de bezettingsgraad = index of volume
indexcijfer van de consumptieprijzen = consumer price index
indexcijfer van de groothandelsprijzen = wholesale price index
indexcijfer van de kosten van levensonderhoud = cost of living index
indexcijfer van de vraag = demand index
indexcijfer van de vraag = price level restatement [Am.]
indexcijfer van Gittins = Gittins index
indexcijfer van Konyus = indifference-level index number
indexcijfer van Konyus = Konyus index number
indexcijfer van Konyus = preference-field index number
indexcijfer van Laspeyres = Laspeyres' index
indexcijfer van Laspeyres-Konyus = Laspeyres-Konyus index
indexcijfer van Paasche = Paasche's index
indexcijfer van Paasche-Konyus = Paasche-Konyus index
indexcijfer van Palgrave = Palgrave's index
indexcijfer van Shannon-Wiener = Shannon-Wiener index
indexcijfer vastgestelde bedrag = index-linked amount
Indexcijfer voor consumentenprijzen = consumer price index
indexcijfer voor een elementair aggregaat = elementary aggregate index
indexcijfer voor prijscompensatie = price compensation index
indexcijferreeks met vaste basis = fixed base index
Indexcijfers = Index number
indexdoorgifte = index propagation
indexeerfunctie = indexer
indexeerstap = indexing step
indexeert = indexes
indexen = indices
indexeren = index
indexeren = to index
indexeren van teksten = document indexing
indexering = indexing
Indexering = Indexation
indexering van de salarissen aan inflatie = indexing of salaries to inflation
indexfunctie = index role
indexingang = index entry
indexkaarten = index cards
indexkaarten en verdelers = index cards and dividers
indexkolom = index column
indexlijst = indexList
indexnaam = index name
Indexopties = Index options
indexrecord = index record
indexregister = index register
indexrout = index error
index-sequentiële organisatie = indexed sequential organisation
indexserver = index server
indexserverconfiguratie = index server configuration
indexverhoging = index increase
indexvermelding = index entry
indexvezel = marker thread
Indi Energie = Indi Energie
indi- vidueel = individual
India = India
India {het} = India
Indiaan = Indian
Indiaan (sterrenbeeld) = Indus (constellation)
Indiaans = Indian
Indiaans brood = poppadams
Indiaas = Indian
Indiana = Indiana
Indianapolis = Indianapolis
Indiase = Indian
indican = uroxanthin
indicateurkraan = indicator cock
indicatie = indication
indicatie = sign
Indicatie = Indication
indicatie = indication
indicatie = is indicated
indicatie = approximate only
indicatie = indication
Indicatie = estimate
indicatie = indicator
indicatie = indication
Indicatie actuele temperatuur = Indication actual temperature
Indicatie- en signaleringslamp = Indication- and signalling lamp
Indicatie Filter verwisselen = "Indication, filter change"
indicatie formulier reparatie kosten = Repair Cost Estimate Form
indicatie formulier reparatiekosten = Repair Cost Estimate Form
Indicatie koffie bijvullen = Add coffee indicator
Indicatie remblokslijtage = Brake pad wear indicator
Indicatie stofzak vol = "Indication, full"
indicatie van de belastbare tijd = duration indication
Indicatie verschilstroom = "Indication, difference current"
Indicatie warmte-inhoud = Heat content indication
Indicatie water bijvullen = Add water indicator
Indicatie/aanduiding = Indication
Indicatie-adviseur Ouderenzorg = Aged Care Assessment Officer
indicatieafwijking = indication error
indicatiebesluit = decision of the social services team
"indicatiebesluit, indiceren, indicatiestelling," = home care assessment
Indicatie-element = Indication-element
indicatie-element = indicating element
indicatief = (the result should be taken) as a guide
indicatief = for guidance
indicatief = for information purposes
indicatief = illustrative
indicatief = indicated
indicatief = indicative
indicatief = intended as a guide
indicatief = parent these figures are) intended as a guide only
indicatief = representative
Indicatief = Indicative
Indicatief onderzoek = Indicative investigation
indicatieformulier = estimate form
indicatiegebied = range of indications
Indicatiehulpmiddel = Imprinting aid
Indicatiekader = Imprintable sheet
indicatielampje = pilot lamp
indicatielampje = indicator light
indicatielampjes = indicator lights
Indicatiemateriaal schakelmateriaal = Labelling material for domestic switching devices
indicatiemeter = indicator
Indicatieorgaan = care assessment agency
indicatiepijl = indicator arrow
indicatieplaat = indication plate
Indicatieplaat drukknop/signaallamp = Legend plate for control circuit devices
indicatieprotocol = indication protocol
Indicatieprotocol Protonentherapie Hoofdhalstumoren = Indicatieprotocol Protonentherapie Hoofdhalstumoren’ (Indication Protoc
indicatieprotocollen = indication protocols
indicaties = indications
indicaties protonentherapie = proton therapy indications
indicaties voor protonen betreft = proton indications
indicatieschakelaar = indicator switch
indicatiesteller = "needs assessor, health & social care assessor"
indicatiestrip = indicator strip
Indicatieteam ouderenzorg (ACAT) = Aged Care Assessment Team (ACAT)
indicatieve = indicative
indicatieve nettekening = indicatory grid drawings
indicatieve nettekeningen = indicatory grid drawings
indicatieve nettekeningen = indicatory grid drawing
indicatieve planning = indicative timetable
indicatieve toepassingen = typical applications
indicatieveld = display field
Indicatieveld voor tussenring = Imprintable label snap-in in intermediate ring
Indicatiewijze = Indication type
"indication of status (door een meetinstrument, aanwijzer)" = statusaanduiding
indicator = indicator
Indicator bijvullen zout = Salt refill indicator
indicator Facebook-versie = Facebook version indicator
indicator van milieuverontreiniging = pollution indicator
indicator variabele = indicator variable
indicator voor alternatieve route = alternative-routing indicator
indicator voor de geluidsbelasting bij nacht Lnight (of LNIGHT) = "night-time noise indicator, Lnight (or LNIGHT)"
Indicator voor draaiveldrichting = Phase sequence indicator
indicator voor faecale verontreiniging = indicator of fecal contamination
indicatorbeugel = indicator bracket
indicatorbuis = indicator valve
indicatoren = indicators
indicatorfunctie = indicator function
indicators = indicators
indicatorsoorten van kwetsbare mariene ecosystemen = vulnerable marine ecosystem indicator species
indiceerde = indicated
indiceren = indexing
indiceren = to indicate
indiceren = indicate
indicering = indexing
indices = indices
Indie = Indie
Indië = India
Indië = the Dutch East Indies (Hist.)
Indien = Indeed
Indien = Yes
Indien = Te
Indien = Si
Indien = If
Indien = B
Indien = Ti
Indien = Surely
Indien = So much
indien = provided that
Indien = Whether
indien = if
Indien  het  probleem  zich  opnieuw  stelt = If the problem reoccurs
indien aan de nodige kwaliteitseisen wordt voldaan = should it meet necessary quality requirements
indien aan de wederpartij surseance van betaling is verleend = if the other party has been granted a suspension of payments
"indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijk ger" = "if shares are jointly owned, the joint owners may only be represented in "
indien aangesloten = if connected
indien aanwezig = if available
indien aanwezig = if present
indien aanwezig = when present
indien ABC jegens DEF in verzuim is met de voldoening van enige vordering = if ABC is in default to DEF of any debt by way of security for which the 
indien ABC wordt aangesproken tot betaling van vervangende schadevergoedi = if ABC is sued for damages
indien afgeweken wordt van de standaard regeling = should an employee deviate from the standard arrangement
indien afgeweken wordt van de standaard regeling = when deviating from the standard arrangement
indien afwijkend = if other
indien afzonderlijk geregeld = if separately controlled
indien al gebruikt = if already used
Indien alles in orde bevonden is = If everything is found to be in order
Indien andere personen gebruik maken van de auto = If others make use of the car
Indien andere risico's - welke = "If other risks, which?"
Indien bedrijfseigendommen ontbreken = If any Company property is missing
Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is ontstaan en/of derden zi = an incident results in physical injury and/or third parties are involved
Indien bij inlevering van de leaseauto = If upon return of the lease car
Indien bij inlevering van de leaseauto schade wordt geconstateerd = If upon return of the lease car damage is discovered
Indien bijvoorbeeld = "For example, if"
Indien buiten de schuld van = If through no fault of
"Indien capaciteit in de Simac datacentra niet langer nodig is, dan kan de" = Any capacity in a Simac data centre that is no longer needed can be retur
Indien capaciteit niet langer nodig is = If capacity is no longer needed
Indien controle niet elektronisch kan plaatsvinden = If verification cannot be carried out electronically
indien cookie reeds geplaatst was bij aanvang van het experiment = if a cookie had already been placed at the start of the experiment
Indien correctie op fout nodig = If the fault needs to be corrected
indien daar sprake van is = if this is the case
indien daartoe aanleiding bestaat = if there is reason to do so
indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat = "if the legal obligation exists,"
Indien dat het geval is = If that is the case
Indien dat niet het geval is = If that is not the case
Indien dat niet mogelijk is = If this is not possible
Indien de = If the
Indien de andere Partij = If the other Party
indien de andere partij wordt geliquideerd = if the other party is liquidated
indien de arbeidsorganisatie die vereist = should this be required by the labour organisation
indien de arbeidsovereenkomst door de Vennootschap wordt beëindigd = if the employment agreement is terminated by the Company
indien de arbeidsovereenkomst door de Vennootschap wordt beëindigd om dr = if the employment agreement is terminated by the Company for just cause
Indien de Bank hierom verzoekt = If the Bank so requests
indien de Bediende de bepalingen ervan niet naleeft = if the Employee does not comply with its provisions
Indien de brandwerende roldeur een kleine afmeting heeft = If the dimensions of the fire-resistant roller door are small
indien de desbetreffende partij = if the party in question
"indien de distributeur er om welke reden dan ook, in enig contractsjaar n" = "if the Distributor, for whatever reason, fails to achieve the intended tu"
"indien de distributeur er om welke reden dan ook, niet in slaagt de vastg" = "if the Distributor, for whatever reason, fails to achieve the set sales v"
"indien de distributeur er om welke reden dan ook, niet in slaagt de vastg" = "if the Distributor, for whatever reason, fails to achieve the fixed sales"
Indien de feitelijke bevalling = If the actual delivery
Indien de feitelijke bevalling eerder plaatsvindt = If the actual delivery takes place earlier
indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen = if the defendant fails to appoint a lawyer
indien de gedetecteerde translatie onder de voorafbepaalde translatiedrem = if the detected translation is below the predetermined translational thre
indien de gedetecteerde translatie onder de voorafbepaalde translatiedrem = if the detected translation is below the predetermined translational thre
indien de gegevens worden verwerkt = if the data is processed
Indien de gemeten temperatuur = If the measured temperature
"indien de index boven de 5% uitkomt, zal het meerdere boven de 5% slechts" = "if the index increases by more than 5%, only 50% of this excess will be i"
Indien de klant die een deellevering ontvangen heeft geen nalevering wens = Should a Customer who has received a part delivery no longer wish to rece
Indien de koper elektronisch kan betalen = If the Buyer is able to pay electronically
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht = Should the Buyer exercise their right of withdrawal
Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard = If the Buyer has accepted the offer electronically
Indien de medewerker binnen de afgesproken periode verhuist = If the employee moves within the agreed period
Indien de medewerker krachtens strafrechtelijk vonnis de rijbevoegdheid i = If the employee is disqualified from driving as a result of a criminal co
indien de omstandigheden dit vereisen = if circumstances so require
indien de opdracht wordt verstrekt = if the assignment is given
indien de opdracht wordt verstrekt na = if the assignment is given after
indien de opdracht wordt verstrekt na het verstrijken van de geldigheidst = if the assignment is given after the expiration of the validity period of
indien de opdrachtgever van oordeel is dat de bedrijfsomstandigheden dit = if the client believes working conditions require as such
Indien de opzegging wordt gegeven door de Werknemer = If the notice is given by Employee
Indien de Overeenkomst betrekking heeft op = If the Agreement relates to
Indien de Overeenkomst eindigt = If the Agreement ends
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt = If the contract is concluded electronically
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten = If the distance contract is concluded electronically
indien de passagier wist of behoorde te weten dat de vervoerder de zaken = if the passenger knew or ought to have known that the carrier would not h
Indien de patiënt niet in staat is zelfstandig te ademen = If the patient cannot breathe independently
indien de persoon volhardt in zijn weigering = if the person persists in their refusal
indien de pinnen van de pinnentrommel niet loodrecht op het manteloppervl = if the spikes of the spiked drum are not perpendicular to the jacket surf
indien de polis geen dekking biedt = if the policy does not provide cover
Indien de Programmatuur door Klant worden geaccepteerd = If the Software is accepted by Customer
Indien de realisatie van het totaal aantal interacties op dag niveau = If the total number of interactions per day
Indien de realisatie van het totaal aantal interacties op weekniveau = If the total number of interactions per week
Indien de resultaten buiten specificaties zijn = If the results fall outside the specifications
Indien de resultaten van de confirmatietest buiten specificaties zijn = If the results of the confirmation test lie outside the specifications
indien de risico’s van het werk dit noodzakelijk maken = if the risks entailed by the work necessitate this
Indien de situatie daartoe aanleiding geeft = If the situation so requires
indien de situatie dit vereist = should the situation require as such
Indien de situatie ernstiger is = If the situation is more serious
indien de situatie zulks toelaat = if the situation so permits
Indien de software faalt = If the software fails
indien de statuten hierin voorzien = if the Articles of Association so provide
indien de storing niet verdwijnt = If the problem persists
Indien de stroomuitval langer dan een dag duurt = If the power failure lasts longer than a day
Indien de stroomuitval langer dan een uur duurt = If the power failure lasts longer than an hour
"indien de student de typologie op een hoger niveau toekent kan 1,5 punt v" = "if the student indicates a higher level typology, 1.5 points can be given"
indien de taakuitvoering blijvend tekortschiet = if it continues to fail to perform its duties properly
indien de temperatuur hoger is dan = if the temperature exceeds
Indien de terbeschikkingstelling aan opdrachtgever eindigt = If the period of secondment to client should end
indien de tijd het toelaat = if time permits
Indien de tijdslimieten worden overschreden = If the time limits are exceeded
Indien de veilige afwikkeling van de verkeersregeling niet gegarandeerd k = If safe traffic control cannot be guaranteed
"indien de vennoot die zijn aandelen wil overdragen, het verlangt" = if the partner who wishes to transfer their shares requests it
Indien de verkoper zich heeft verplicht tot het leveren van = If the Seller has undertaken to deliver
Indien de verkoper zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van = If the Seller has undertaken to deliver a series of products or services
Indien de verpakking van de zaak niet door of vanwege de vervoerder ter b = If the packaging of the item has not been made available by or on behalf 
Indien de vertraging is te wijten aan een handelen of nalaten van Klant = If the delay is caused by any act or omission of Customer
Indien de vertraging te wijten is aan = If the delay is due to
indien de vertrouwelijkheid niet is vastgesteld = if confidentiality has not been established
indien de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten is de make = "if the insurance contract was concluded through a second intermediary, th"
Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan onderv = If the work has been or threatens to be delayed
indien de vordering wordt toegewezen = if the claim is allowed
indien de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen tekortschiet = if the other party fails to perform its obligations
Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vree = Should the Other party not fulfil its obligations or should there be reas
indien de werknemer niet direct telefonisch bereikbaar is dient hij/zij i = if the Employee is not directly reachable by telephone they must in any c
indien de wettelijke verplichting bestaat = "if the legal obligation exists,"
indien defect vervangen = Replace if defective
Indien derden = If third parties wish
indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd = "if such instructions are followed, however,"
indien deuren aanwezig zijn = if doors are present
indien deze aanwezig is = if present
Indien deze als ernstig worden ervaren worden = If these are perceived as serious
indien deze bekend is = if known
indien deze gegevens in de verkeersregelaar beschikbaar zijn = if this data is available in the traffic-signal controller
indien deze goedkeuring niet voorafgaand is verkregen = if this approval has not been obtained in advance
Indien deze goedkeuring niet wordt verleend = If such approval is not granted
indien deze het gevolg zijn van reguliere slijtage = if they are the result of normal wear and tear
Indien deze kennisgeving niet of niet tijdig is gedaan = If such notification is not or is not done in time
indien deze korter is dan een jaar = if it is less than one year
Indien deze limiet wordt overschreden = If this limit is exceeded
indien deze minder dan één jaar heeft geduurd = if it has lasted less than one year
indien deze niet veilig worden gebruikt = if they are not used safely
indien deze niet voorradig is = if one is not available
indien deze overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend wordt verk = "if this agreement is declared partially invalid or non-binding, the parti"
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen = if agreed in writing
indien deze tijd wordt overschreden = if this time is exceeded
indien deze van derden afkomstig zijn = if they originate from third parties
Indien deze voorwaarde voldaan is = If this condition is met
Indien deze waarden nog niet gekend zijn = If these values are not yet known
indien die nog mocht bestaan = if it is still in place
indien dit aan de orde is = if applicable
indien dit aangewezen is = if appropriate
Indien dit bezwaarlijk is = If this is inconvenient
indien dit door omstandigheden wordt vereist = if required by circumstances
Indien dit door Yellax wordt vereist = Where this is required by Yellax
indien dit gefixeerd is in de motor zelf = if this is fixed in the motor itself
indien dit in de bedrijfstak van opdrachtgever gebruikelijk is = if that is common practice in the client’s sector
indien dit is overeengekomen = if agreed
indien dit meermaals zou gebeuren = should this occur more than once
Indien dit niet conform afspraak wordt nageleefd = If this is not complied with in accordance with the agreements
Indien dit niet mogelijk is = If this is not possible
Indien dit nodig wordt geacht = If deemed necessary
indien dit nodig zou zijn = should this be necessary
indien dit nog niet heeft plaatsgevonden = if this has not yet taken place
indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van uw vraag of verzoek = if this is necessary for handling your question or request
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is = If this is not reasonably possible
indien dit te wijten is aan = if this is due to
indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeen gekomen = if expressly agreed in advance
indien dit voor de uitvoering van hun functie noodzakelijk is = if this is necessary for the performance of their duties
indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is = if this is legally required or permitted
Indien door omstandigheden de kilometerteller van de auto is uitgevallen = if the car’s odometer stops working due to circumstances
"indien een aandeelhouder, hierna in dit artikel genoemd 'verzoeker', éé" = "if a shareholder, hereinafter in this article referred to as 'the applica"
Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt = If the Other party does not accept an offer
indien een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt = if an application for a guardianship order has been filed
Indien een aparte display wordt gebruikt = If a separate display is used
indien een bepaling nietig wordt verklaard wordt aansluiting gezocht bij = "in the event that a provision is declared null and void, use will be made"
"indien een bepaling van deze akte ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is" = "should any provision of this deed be or become invalid, void or unenforce"
indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten = "if, as a result of force majeure, either party is unable to perform or is"
indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is ove = if installation by the Supplier has been agreed in writing
Indien een foutmelding optreedt = If a fault is reported
indien een herstelling niet mogelijk is = if repair is not possible
Indien een landbouwer voor een datum die bij ministeriële regeling wordt = If a farmer reports and submits proof before a date determined by ministe
Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst = If one or more provisions of the Agreement
Indien een opdracht van = If an assignment of
Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan = If an agreement to provide a service is entered into
Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op u = If an agreement to provide a service is entered into with the view of hav
indien een partij bestaat uit twee personen of meer = if a party is made up of two or more parties
Indien een partij signaleert dat de wederpartij zich niet voldoende inzet = If a party becomes aware that the other party is not putting in its best 
Indien een plaatsing boven elkaar mogelijk is = If it is possible to place them above each other
indien een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlij = if a statutory debt restructuring scheme for natural persons is declared 
Indien een schade is aangebracht door een onbekende derde = Should a claim be brought by an unknown third party
Indien een storing optreedt = If a fault occurs
Indien een van de partijen = If one of the parties
indien een verbinding voorhanden is = if a connection is present
indien een verontreiniging heeft plaatsgevonden = if contamination has occurred
Indien een vrijblijvende offerte van Verkoper door Koper is geaccepteerd = If Buyer has accepted an offer subject to contract of Seller
indien een werkwijze volgens uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvind = if a method according to embodiments of the present invention would be im
indien een werkwijze volgens uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvind = if a method according to embodiments of the present invention would be im
indien een Wi-Fi-netwerk binnen bereik is = if a Wi-Fi network is within range
Indien en op het moment dat Werknemer volledig is hersteld = If and when Employee is fully recovered
"Indien en op het moment dat Werknemer volledig is hersteld, eindigen de v" = "If and when Employee is fully recovered, the obligations contained in thi"
indien en voor de periode = if and for the period
indien en voor de periode dat = if and for the period that
indien en voor zover = if and insofar as
indien en voor zover bepalingen uit deze overeenkomst niet rechtsgeldig z = in so far as any provisions of this agreement are not legally valid or ca
indien en voor zover bepalingen uit deze overeenkomst niet rechtsgeldig z = in so far as any provisions of this agreement are not legally valid or ca
indien en voor zover dit mogelijk is = if and in so far as this is possible
indien en voor zover het in de Koopovereenkomst uitdrukkelijk van toepass = if and insofar as it has been explicitly declared applicable in the Purch
indien en voor zover mogelijk = if and in so far as possible
indien en voorzover = if and in so far as
indien en voorzover = if and insofar as
indien en voorzover de omvang van de schade = if and in so far as the extent of the damage or loss
indien en voorzover de omvang van de schade het bedrag aan boete te boven = if and in so far as the extent of the damage or loss exceeds the amount o
Indien en zodra = If and as soon as
indien en zodra = if and when
indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht of anderszins is geblek = if and when the company deems this possible or it has otherwise become ap
indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of ongeldig wordt verk = "if any stipulation in this agreement is declared void or invalid, such de"
indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernieti = if any provision of these general conditions is null and void or is voide
"indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig mocht zijn, zullen d" = "if any provision in this agreement is void, the other provisions will rem"
indien er één van de twee warmtewisselaars defect zou zijn = if one of the two heat exchangers were to fail
indien er geen akkoord kan worden gevonden = if no agreement can be reached
indien er geen akkoord kan worden gevonden tussen Partijen = if no agreement can be reached between the Parties
indien er geen blokkades kunnen worden vast gesteld = if no blockages can be determined
indien er geen positieve credit check plaatsvindt = if the credit check fails
Indien er geen verbinding kan gemaakt worden = If no connection can be made
Indien er kosten gemoeid zijn = If costs are involved
indien er mankementen zijn geconstateerd in het geen wat geleverd is = if any defects are found in what has been delivered
Indien er materialen worden toegeleverd door opdrachtgever = If materials are supplied by the client
Indien er meerdere vennoten zijn = If there are several partners
Indien er meerdere zaakvoerders zijn = If there are several managers
indien er overuren gepresteerd worden = if overtime is worked
Indien er slechts een vennoot is = If there is only one member
Indien er slechts één vennoot is = If there is only one member
indien er sprake is van = if a situation of X exists
indien er sprake is van een = if there is a
indien er sprake is van één of meer van de navolgende omstandigheden = if one or more of the following conditions is satisfied
indien er sprake is van opzet of grove schuld = in the event of wilful misconduct or gross negligence
indien er sprake is van overmacht = if a situation of force majeure exists
Indien er storingen optreden = If faults occur
Indien er volledige lagen op de machine verwijderd worden = If entire layers are removed from the machine
Indien er wel aangifte wordt gedaan = If a police report is made
Indien factuur voorhanden = If bill is available
indien gebruikt voor het beoogde doel = if used for the intended purpose
indien gedoofd als het aan moet zijn = if the lights are off when they should be on
"indien geen andere omstandigheid, die mede tot het ongeval leidde, voor r" = if the carrier cannot be held accountable for any other circumstance whic
indien geen bestuurders aanwezig zijn = if no directors are present
indien geen blokkades vast gesteld = if no obstructions are detected
Indien geen gebruik gemaakt wordt van de kookklep = If no cooking valve is being used
Indien geen overcomplete auto op voorraad is = If no surplus vehicle is in stock
indien geen voorverwarmer = if no pre-heater
Indien geen vrachtbrief is uitgegeven = If no consignment note has been issued
indien geïnstalleerd in de uitsparing = when installed in the recess
indien gekozen wordt voor niet exclusieve afname = if exclusive purchase is elected
indien gekozen wordt voor niet-exclusieve afname = if non-exclusive purchase is chosen
Indien gemeten coatinggewicht buiten specificaties = If measured coating weight falls outside specifications
Indien gewenst = If required
Indien gewenst = If desired
Indien gewenst = if desired
Indien gewenst en betaald door = If desired and paid for by
Indien gewenst en betaald door de klant = If desired and paid for by the client
indien gewenst kan de volgende tekst worden gevoegd = "if desired, the following text may be added"
indien handbediende versnellingsbak = if manual gearbox
indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt = if necessary in the interests of the business
indien het belang daarvan niet opweegt tegen = if its importance does not outweigh
indien het bouwland betreft = if it concerns arable land
indien het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd = if the bankruptcy or liquidation of the other party is applied for
indien het grasland betreft = if it concerns grassland
indien het hoofdsysteem faalt = in case the main system fails
indien het privé-reizen betreft = in the case of private travel
Indien het probleem niet tijdig kan worden opgelost = If the problem cannot be solved in time
Indien het probleem zich voordoet = If the problem occurs
indien het product niet voorradig is = if the product is not in stock
indien het product voorradig is = if the product is in stock
Indien het toestel gekanteld werd = If the unit has been tilted
Indien het verkeerde artikel geleverd werd = If the wrong item was delivered
Indien het verlenginterval al beëindigd is vóór het verstrijken van de = If the extension interval has already ended before the expiry of the mini
Indien het voorkomen van blootstelling of het terugbrengen van blootstell = If it is technically not feasible to prevent exposure or to reduce the ex
indien het water sterk kalkhoudend is = if the water is highly calcareous
Indien het zegel verbroken = If the seal is broken
Indien hier een waarde wordt ingevuld = If a value is entered here
Indien hierover twijfels bestaan = If doubts exist about this
indien hiervan gebruik gemaakt wordt = if used
indien hiervoor van de andere partij vooraf schriftelijk toestemming is v = after obtaining the prior written permission of the other party
indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht = if prevented from doing so due to force majeure
indien hij de werkgever van de medewerker zou zijn geweest = if it had been the employer of the employee
indien hij/zij nog niet klaar is na = if they are not ready after
indien huurder het gehuurde metterwoon verlaat = if the tenant ceases to occupy the rented house as his home
"indien huurder uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon bestaat, za" = "if the lessee consists of more than one natural or legal person, each nat"
Indien iets niet duidelijk is = If anything is unclear
indien ik een net heb zonder nulgeleider = if I have a grid without a neutral conductor
indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of verte = if all persons entitled to vote are present or represented at the general
Indien in de Overeenkomst geen bepaalde looptijd is overeengekomen = If no specific duration has been agreed in the Agreement
Indien is overeengekomen = If it has been agreed
Indien is overeengekomen dat = If it is agreed that
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden = If it has been agreed that the services will be provided in stages
Indien ja = If yes
Indien je een storing hebt aan je carkit = If you have a problem with your car kit
Indien je het bedrijf verlaat = If you leave the company
Indien je nog vragen hebt = Should you have any questions
"Indien je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met" = "Should you have any questions, please contact"
indien je partner meer dan vijf jaar jonger is = if your partner is more than five years younger than you are
Indien Klant niet of niet tijdig voldoet aan een verplichting = If Customer fails to fulfil an obligation or does so late
Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt = If Buyer fails to fulfil its obligations
Indien medewerker kiest voor een auto boven het normleasebedrag = If the employee chooses a car that exceeds the standard lease price
Indien meerdere componenten = If multiple components
indien meerdere defecten = if multiple faults
indien men de bruginrichting tijdelijk niet nodig heeft = if the loading ramp is temporarily not needed
indien minder dan = if less than
Indien minder dan één week gewerkt = If less than one week’s work carried out
indien mogelijk = if possible
"indien mogelijk, en anders zo snel mogelijk daarna" = "if possible, otherwise as soon as possible afterwards"
indien naar het oordeel van = "if, in the opinion of"
indien niet het geval is zal Prorunner stoppen met draaien = otherwise Prorunner will stop turning
indien niet in gebruik = when not in use
Indien niet moet bij een geschikt bodemtype (d.w.z. niet bij teveel klei = compact
Indien niet moet bij een geschikt bodemtype (d.w.z. niet bij teveel klei = compacted
Indien niet moet bij een geschikt bodemtype (d.w.z. niet bij teveel klei = "If not, given a suitable soil type (i.e., not if the soil contains too mu"
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen = Unless expressly agreed otherwise in writing
"Indien niet, dan kan een zoekopdracht misschien helpen." = "If this doesn’t solve the problem, try using the search facility."
indien nodig = where necessary
indien nodig = when necessary
indien nodig = if necessary
indien nodig = where appropriate
Indien nodig andere specifieke toelichtingen toevoegen = "If necessary, add other specific explanatory notes"
indien nodig corrigeren = correct if necessary
indien nodig herleid tot een bedrag per jaar = annualised if necessary
indien nodig verwijderen = remove if necessary
indien nodig worden er passende maatregelen getroffen = appropriate measures are taken if necessary
Indien noodzakelijk = If necessary
indien OK = If OK
indien onbestelbaar terug te zenden aan = if undelivered please return to
indien onvoldoende afgevoerd = if not properly disposed of
indien op dat moment geen overcomplete auto voorradig is = if no surplus vehicle is available at that time
indien parkeerverlichting = if parking light
indien per fax verstuurd = if sent by fax
indien polis afgesloten = if policy taken out
Indien privé-gebruik is toegestaan = If private use is permitted
indien probleem blijft = if problem persists
indien redelijkerwijze mogelijk = if reasonably possible
Indien sprake is van Detachering van medewerkers van Yellax aan Klant = if staff of Yellax is posted to Customer
Indien sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel = If any child protection measures have been taken
Indien tijdens het onderzoek een root cause is vastgesteld = If a root cause is established during the investigation
indien toepasselijk = where applicable
indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen = If the parties have agreed in writing
indien typegoedkeuring EEG = if type approval EEC
indien typegoedkeuring EEG mobiliteit = if type approval EEC mobility
indien u arbeidsongeschikt wordt = If you become unable to work
Indien u de waarden van de palletlift veranderd = If you change the values of the pallet lift
Indien u deze boodschap niet goed kunt bekijken = If you cannot view this message properly
Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen = If you do not or no longer wish to receive these
indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld = if your complaint is partly or entirely upheld
"Indien u het formulier niet ondertekend retourneert, kunnen wij uw reserv" = We cannot guarantee your reservation unless you return the signed form.
Indien u het niet eens bent met het bestaan van de schuld = If you contest the existence of the debt
Indien u het niet eens bent met het bestaan van de schuld of de hoogte er = If you contest the existence of the debt or the amount
Indien u iets verdachts opmerkt aan het toestel = If you notice anything suspicious about the machine
Indien u interesse heeft voor een bepaalde = if you are interested in a specific
Indien u interesse heeft voor een bepaalde technologie = if you are interested in a specific technology
Indien u niet in staat bent zelfstandig te ademen = If you cannot breathe independently
Indien u niet weet welke taal u moet gebruiken = If you do not know which language you should use
"Indien u patiënt bent met onvoldoende of gestoorde ademhaling, welke afh" = "If you are a patient with insufficient or disturbed breathing, who depend"
Indien u vaststelt dat = If you notice that
Indien u voornemens bent = If you intend
Indien u werkzaam bent in een (semi-)ambulante functie = If your job requires you to travel
"indien u zich met de inhoud kunt verenigen, verzoeken wij u bijgaande kop" = please confirm your agreement to the contents by signing the signature pa
indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkom = if they cannot reasonably be expected to comply with the agreement
indien van tevoren overeengekomen = if agreed in advance
indien van toepassing = where applicable
Indien van toepassing = If applicable
indien van toepassing = where appropriate
indien van toepassing = if applicable
indien van toepassing = when applicable
indien verkoper in gebreke blijft = if the Seller remains in default
indien verreist = if required
indien vertrouwelijke informatie op het mobiele apparaat wordt opgeslagen = if confidential information is stored on the mobile device
indien Verwerker hiertoe wettelijk verplicht is = if Data Processor is legally obliged to do so
indien voldaan wordt aan alle criteria = if all criteria are met
indien we uitgaan van planontwikkeling in 2015 is een start van de bouw m = planontwikkelingif we assume that development planning will start in 2015
indien Werkgever deze re-integratie initieert = should Employer initiate such rehabilitation
Indien Werknemer geen toestemming geeft medische gegevens aan Werkgever t = If Employee does not consent to provide medical information to Employer
Indien Werknemer het bepaalde in dit artikel overtreedt = If Employee violates the provisions of this article
Indien Werknemer wegens arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden voor Wer = If Employee is unable to perform work for Employer due to incapacity
Indien Werknemer wegens arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden voor Wer = "If Employee is unable to perform work for Employer due to incapacity, Emp"
Indien Werknemer wegens arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden voor Wer = "If Employee is unable to perform work for Employer due to incapacity, Emp"
indien wettelijk vereist = if required by law
indien Yellax diensten verleent = if Yellax provides services
"indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep b" = when a member of the supervisory board is recommended or proposed for app
indien zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoen = if one or more of the following conditions occur
Indien zich wijzigingen voordoen = If changes occur
indien zij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang v = "if the importance to Employer of doing so is so great as to outweigh, by "
indien zij daartoe termen aanwezig acht = if it finds that there are sufficient grounds to do so
indien zij daartoe verhinderd is = if prevented from doing so due
indien zij dit wenselijk acht = if they see fit
indien zij geen Nederlands onderdaan zijn = if they are not Dutch nationals
indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen = if they are agreed in writing between the parties
indien zij zich hiertoe bij machte voelt = if it feels it has the power to do so
indien zo uitdrukkelijk beslist = if so expressly decided
indien zowel het bedrijfsbelang van Werkgever als dat van opdrachtgever d = if it is not contrary to the interests of Employer and client
indien zulks noodzakelijk is in verband met = if necessary in connection with
"Indien, als gevolg van een verkeersovertreding c.q. misdrijf, door de med" = If the vehicle is seized as a result of a traffic violation or offence by
"indien, voor zover en vanaf het moment dat" = "if, in so far as, and from the time that"
indienen = "to file or submit (a filing), to submit (an appeal)"
indienen = act
Indienen = submit
indienen = lodge
Indienen = Introduce
indienen (aanvraag) = to file
indienen (bezwaarschrift) = to lodge
indienen (v. aanvraag)/klacht = submit (an application) /file (a complaint)
indiener = applicant
indiener = the person filing the notice of objection
indiener = complainant (indiener van de klacht)
indiener = petitioner/appellant
indiener = plaintiff (Complainant is the more 'modern' term (at least in Eng & Wales
indiener zienswijze = Formal comments submitted by
indiening = initiating
indiening = submission
indiening offerte = tender submission
indiening van spam = spam submission
indieningsdatum = filing date
indieningsdatum van Europese octrooiaanvraag = filing date of European patent application
indieningsrapport = submission report
indieningsvereisten = submission requirements
indienst-/uitdiensttreding = commencement and termination of employment
indienstdatum = date of entering employment
indienstelling = commissioning
indienstname = recruitment
indienstneming = employment
indienstneming = engagement
indienststeling = commissioning
indienststelling = commissioning
indienststelling = entry into service
indienststellingsdossier = commissioning dossier
indiensttreding = entrance into office
indiensttreding = commencement of employment
indiensttreding = entry into the employ of
indiensttreding = taking up one's duties
indiensttreding = employment
INDIENSTTREDING = COMMENCEMENT OF THE EMPLOYMENT
indiensttredingdatum = date of employment
indiensttredingen = commencements of employment
indieping = recess
Indiër = Indian
"Indiër, Indische" = Asian (person from or descended from people from the Indian sub-continent
indifferente balans = indifferent balance
indifferente elektrode = indifferent electrode
indifferente elektrode = reference electrode: a remote electrode used in unipolar electrocardiogra
indifferente elektrode = silent electrode
Indifferente goederen = Indifferent goods
Indifferentiecurve = Indifference curve
indifferentiegebied (van een toets) = indifference region
indifferentiegebied (van een toets) = indifference zone
indifferentiegebied (van een toets) = region of indifference
indifferentiegebied (van een toets) = zone of indifference
indifferentiepunt = point of control
indifferentiepunt = point of indifference
indigeen = local
indigeen = aboriginal
indigeen = indigenous
indigestie = dyspepsia
indigo = indigo
indigo carmine = C16H10O8S2N2
"indigo, indigoblauw, indigoblauwe" = indigo {adj} (colour)
indigofabriek = Indigo plant
indigotine = indigotine
indijken = enclose by dikes
indikken = to thicken
Indikken monster = Sample concentration
indinavir: een protease-remmer = indinavir: an HIV protease inhibitor
indiogeen = native
Indira Gandhi = Indira Gandhi
Indirect = Indirect
indirect aangedreven = indirectly driven
indirect adres = indirect address
Indirect armatuur = Indirect lamp
indirect artikel = non-direct item
indirect begunstigden = indirect beneficiaries
indirect belang = indirect interest
indirect een relatie hebben met = are indirectly related to
indirect financieel belang = indirect financial interest
indirect materiaal = indirect material
indirect verhit = indirectly heated
indirecte = indirect
indirecte aandeelhouder = indirect shareholder
indirecte aansprakelijkheid = indirect liability
indirecte aarde = indirect ground
indirecte adressering = indirect addressing
indirecte aftasting = indirect scanning
indirecte bedrijfsschade = consequential damages
indirecte belasting = indirect tax
Indirecte belastingen = Indirect duty
indirecte besturing = indirect control
indirecte beveiliging = indirect protection
indirecte compensatie = indirect compensation
indirecte cq. gevolgschade = indirect or consequential loss or damage
Indirecte distributie = Indirect distribution
indirecte druk = indirect printing
indirecte emissiereductie of beperking = indirect emission reduction or limitation
Indirecte export = Indirect export
indirecte fabricagekosten = factory overhead costs
indirecte fabricagekosten = plant
indirecte fabricagekosten = works
indirecte fabricagekosten = factory overhead expenses
Indirecte fabricagekosten = Factory burden expenses
Indirecte fabricagekosten = Factory overhead expenses
Indirecte fabricagekosten = Works overhead expenses
Indirecte fabricagekosten = Factory overhead
Indirecte fabricagekosten = Factory overhead costs
indirecte geldstandaard = indirect monetary standard
indirecte golf = indirect wave
indirecte identificatie = indirect identification
indirecte immunofluorescentie test = indirect immunofluorescence antibody test
indirecte immunofluorescentie test = double layer technique
indirecte immunofluorescentie test = indirect fluorescent antibody technique
indirecte inductor = indirect discharger
indirecte inkomsten = indirect revenues
indirecte kleinste kwadratenschatting = indirect least squares
indirecte klokbesturing = indirect clock control
indirecte koppeling = indirect coupling
indirecte kosten = indirect cost
Indirecte kosten = Indirect costs
indirecte kosten = overhead
Indirecte kredietcontrole = Indirect credit control
indirecte lozing in grondwater = indirect discharges to groundwater
Indirecte marktbewerkingsstrategie = Indirect market approach strategy
indirecte materiaalkosten = indirect market value
indirecte materiaalkosten = indirect material (costs)
indirecte materiaalkosten = present value
indirecte medeverzekering = indirect co-insurance
Indirecte medewerkers = Indirect staff
indirecte methode = indirect reconciliation method
indirecte of directe schade = direct or indirect damage or oss
Indirecte ontwikkelingshulp = Indirect developmental help
Indirecte opbrengst onroerende goederen en aandelen = Indirect return real-estate and shares
indirecte opbrengstwaarde = recoverable amount
indirecte opdracht = indirect instruction
indirecte parameters = indirect parameters
Indirecte prijsverandering = Indirect price change
indirecte productiekosten = production overhead(s)
indirecte samenwerkingsactiviteiten = indirect cooperative activities
indirecte schade = consequential loss or damage
indirecte schade = indirect loss (JurLex)
indirecte schade = indirect loss or damage (MJWB)
"indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, geleden verlies, verli" = "indirect loss or damage, including consequential loss or damage, incurred"
indirecte standaardisatie = indirect standardisation
indirecte standaardisatie = indirect standardization
Indirecte tewerkstelling = Indirect employment
indirecte vertaling = indirect translation
indirecte vertalingen = indirect translations
indirecte vertegenwoordiging = cross exchange [Am.]
indirecte vertegenwoordiging = indirect representation
indirecte verwarming (onrechtstreekse verwarming) = indirect heating
indirecte verwijzing = indirect referencing
indirecte verwijzing = oblique reference
indirecte werkwijze = indirect mode
indirecte werkzaamheden = indirect activities
"indirecte, incidentele of gevolgschade" = "indirect, incidental or consequential damages"
indirecten = indirect labour
indirecten = indirect staff
indirect-ioniserende straling = indirectly ionizing radiation
indirectly = indirectly
indirectsjabloon = indirect photostencil
Indisch = Indian
Indisch riet = bamboo
Indische Oceaan = Indian Ocean
Indische papegaai = macaw
Indische rubberboom = Rubber
Indische tapir = Malayan Tapir
Indische vijgenboom = banyan
indiscreet = indiscreet
indiscreet = meddlesome
indiscretie = meddlesomeness
indium = indium
Indium [In] = Indium [In]
indiumschijf = indium disc
Individu = Individual
individu {het} = individual
individu gerichte pakket preventiezorg = individual oriented preventive care package
individu in een team = individual member of a team
"individu, groep of organisatie besturen" = "individual, group or organisation"
"individu, team of functie" = "individual, team or job"
Individual = Individual
individualisatiesysteem = individualisation system
individualiseerbaar = individualisable
individualiseerbare = individualisable
individualiseren = personalise
Individualisering = Individualisation
individualisering = Individualisation
individualisering van salarissen = individualisation of salaries
individualiseringsmaatregelen = individualisation measures
individualiseringsprocedure = individualisation procedure
individualiseringsvereiste = individualisation requirement
individualisme = individualism
"individualist {c}, nonconformist" = maverick (one who does not abide by rules)
individualiteit = individuality
individualiteit = identity
individueel = individual
individueel = separate
individueel aangemeten = made-to-measure
individueel aangepast jaarprogramma (IAJ) = individually tailored [one] year programme
individueel aanvraag = individual request
individueel bijgestuurd = adjusted individually
individueel contract/titelcontract/los contract = individual/specific title agreement
individueel controlerecht = individual right of inspection
individueel en groepsgedrag = individual and group behaviour
individueel handelen = individual action
individueel herstel van de olijfgaarden = schemes for the individual re-establishment of olive groves
individueel keuzepakket arbeidsvoorwaarden (IKA) = Individual Terms and Conditions of Employment Options (IKA)
individueel onderwijs = individualised teaching
individueel ontwikkelingsplan (iop) = individual development plan (IDP)
individueel oproepsignaal = individual call sign
individueel perspectief = individual perspective
individueel rooster = flexitime
individueel rooster = personal schedule
Individueel Studie Plan = Individual Study Plan
Individueel studieprogramma (ISP) = Individual Study Programme
individueel te controleren = individually control
individueel traject = personal action plan
individueel verantwoordelijk = individually responsible
individueel vervoer = private means of transport
individueel voortgezet onderwijs (IVO) = individual secondary education
individueel werkblad = individual worksheet
individueel worden = process of individuation
individueel worden = individuation process
individueel worden = the road to individuation
individuele = individual
Individuele Aanschafwaarde = Individual Purchase Value
individuele activiteiten = individual activities
individuele afdruklepel = individual impression tray
individuele afvalwaterverwerking = individual wastewater treatment
individuele applicaties = individual applications
individuele arbeidsovereenkomst = individual employment contract
individuele arbeidsovereenkomsten = individual employment contracts
Individuele arbeidsvoorwaarden = Individual conditions of employment
individuele behoefte = individual requirements
individuele belevingen = individual experiences
Individuele beoordeling = Individual assessment
individuele beschikking EGKS = ECSC individual Decision
individuele bijdrage = individual contribution
individuele centrale verwarming = individual central-heating system
individuele claim = individual claim
individuele collega's = individual staff members
individuele consument = individual consumer
individuele diagnose = individual diagnosis
individuele dienstverlening = personalised services
Individuele doelstellingen = Individual goals
individuele doelstellingen = individual objectives
individuele en collectieve beschermingsmiddelen = Personal and Collective Protective Equipment
individuele en collectieve voorzorgsmaatregelen = individual and collective precautionary measures
individuele erkenning = individual recognition
individuele ervaringen = individual experiences
individuele extractieleidingen = individual extraction pipes
individuele feedback = individual feedback
individuele financiële tegemoetkoming = individual financial compensation
individuele gassen = individual gases
individuele gelijkblijvende premie methode = individual level premium method
individuele geval = individual case
individuele gevallen = individual cases
Individuele goederen = Individual goods
individuele goedkeuring = individual approval
individuele handtekening = individual signature
individuele inbreng = individual contribution
Individuele Inbrengwaarde = Individual Contribution Value
Individuele indicaties = Individual indications
individuele inrichting = individual device
individuele kenmerken = personal characteristics
individuele klantbehoeftes = individual customer needs
individuele leden = individual members
individuele leerkracht = individual teacher
individuele leerrekening = individual learning account
individuele lijkschouwer = individual carrying out the examination
individuele luchtstromen = individual airflows
individuele magneten = individual magnets
individuele magneten of een reeks van magneten = individual magnets or a series of magnets
individuele minor = individual minor
individuele mogelijkheden = individual capacities
individuele montage = individual assembly
individuele niveau = personal level
individuele ongevallenverzekering = personal accident insurance
Individuele opleidingen = Individual training
individuele overeenkomst = individual agreement
individuele overeenkomst. = separate agreement
Individuele pensioenen = Individual pension services
individuele pensioentoezegging = individual pension commitment
individuele pensioentoezegging = personal pension plan
individuele pensioentoezegging = individual pension agreement
individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen = individual pension agreement for the self-employed
individuele planken = individual boards
individuele potentiële indicaties = individual potential indications
individuele prestaties = individual performance
individuele principes = individual principles
individuele producten = individual products
individuele producten of diensten = individual products or services
individuele productie-run = individual production run
individuele projecten = individual projects
individuele referentiehoeveelheid = individual reference quantity
individuele rekening = individual account
individuele risico = individual risk
individuele scholingsruimte = space for individual training
individuele schriftelijke toetsen = individual written tests
individuele tegemoetkoming = individual compensation
individuele tegemoetkoming = individual reparations
individuele tegemoetkomingen = individual compensation
individuele tegemoetkomingen = Individual Compensation
individuele tegemoetkomingen = individual reparations
individuele trajectbegeleiding (uit: Wet Poortwachter) = individual case management
individuele uitkering = individual payment
individuele uitkeringen = individual payments
individuele uitvoervergunning = individual export authorisation
individuele vangstmogelijkheden = individual fishing opportunities
individuele verzekering = personal insurance
individuele verzekeringsdekking = individual enrolment
individuele voortzetting = continuation on an individual basis
individuele voorzorgsmaatregelen = individual precautionary measures
Individuele vraag = Individual demand
Individuele vraagfunctie = Individual demand function
individuele zorg = individual care
individuele zorg = individual health care services
individuele zorg = individualized nursing care
individuele zorg = individualized treatment
individuele zorg = personalized care
individuelegoedkeuringscertificaat = individual approval certificate
individuen = individuals
Indochina = Indochina
Indochina = Indo-China
Indo-China = Indo-China
indoctrinatie = indoctrination
indoctrineren = to indoctrinate
indoen = enter
Indo-europeaan = Indo-European
Indo-europees = Indo-European
Indo-Europese talen = Indo-European languages
indofenol = indophenol
Indogermaans = Indo-European
Indo-Iraanse talen = Indo-Iranian languages
indol = C8H7N
Indol = Indol
indol-3-azijnzuur = indole-3-acetic acid
indol-3-azijnzuur = indoleacetic acid: a plant hormone
indol-3-glycerolfosfaatsyntase = indole-3-glycerol-phosphate synthase: an enzyme in the tryptophan biosynt
indolent = indolent
indolentie = "indolence, absence of pain, painlessness"
indolisch = indolic: having an indole structure
indolizinen = indolizines
indomethacine = Indocin®
Indompelen = Temper
Indompelen = Soak
Indompelen = Harden
indompelen = immerse
Indonesië = Indonesia
Indonesië {het} = Indonesia
Indonesiër = Indonesian
"Indonesiër, Indonesische" = Indonesian (person)
Indonesisch = Indonesian
"Indonesisch, bahasa (slang of Indo people)" = Indonesian {prop} (language)
"Indonesisch, Indonesische" = Indonesian {adj} (referring to Indonesia)
Indonesische = Indonesian
Indonesische = Indonesian woman
indoor = indoor
indoor skibaan = indoor ski run
indoor skibpistes = indoor ski runs
indoor skibpistes = indoor ski slopes
indoor skiresort = indoor ski resort
indoor toepassingen = indoor applications
indoorhelling = indoor slope
INDOORled-schermen = INDOORled displays
indoorpiste = indoor
indoorplattegrond = indoor map
Indopen = Soak
Indopen = Temper
indopen = dip
indopen = to immerse
Indopen = Harden
indoprofen = indoprofen: an analgesic and anti-inflammatory drug
indoramin = indoramin: a hypotensive agent
Indra = Indra
indraaien = to turn in
indraaien = screw in
indraaien = turn in
indraaien tot staagsgewijs = turning inward at short stay
indraaiprocédé = drive-in procedure
Indre = Indre
indrijfgereedschap = drive-in tool
indrijving = drive-in
indringdiepte = indentation depth
indringdiepte = depth of penetration
indringdiepte = penetration depth
indringdiepte van de klantenorder = depth of penetration of the customer order
indringdiepte van het ontwerp = depth of penetration of the design
indringdieptemeter = penetration meter
Indringen van bouwvuil = Penetration of construction dirt
"Indringen van bouwvuil, het inspuiten van andere dan daarvoor geëigende " = "Penetration of construction dirt, injection of inappropriate products, us"
indringende gesprekken = probing conversations
Indringer = Trespasser
Indringer = Intruder
Indringer = Poacher
Indringer = Odd one out
Indringer = Interloper
indringer {de} = intruder
"indringer, indringster, indringers {p}, indringsters {p}" = an assailant
"indringer, indringster, indringers {p}, indringsters {p}" = an encroacher
"indringer, indringster, indringers {p}, indringsters {p}" = an intruder)
"indringer, indringster, indringers {p}, indringsters {p}" = invader (one who invades
indringer-bestendig = intruder-resistant
indringerdetectiemiddelen = intruder detection equipment
indringerdetectiesystemen = intrusion detection systems
indringers = invaders
indringers = intruders
indringhardheid = penetration hardness
indringhardheid = indentation hardness
indringing = infiltration
indringing = ingress
indringing = penetration
indringing van gevaarlijke gassen en dampen = ingress of dangerous gases and vapours
indringing van gevaarlijke gassen en dampen te minimaliseren = minimise ingress of dangerous gases and vapours
indringing van zout water = salt water intrusion
indringmeter = penetration meter
indringproef = penetration test
indringsnelheid = penetration rate
indringweerstand = penetration resistance
indrogen = to dry up
indrogen = drying in
Indruk = Impression
indruk {de} = impression
indruk en uitdrukgereedschap = press-in and extraction tools
indruk gewekt = impression produced
indruk maken op = impress
Indruk maken op = Overawe
Indruk van sluier ter hoogte van rechter sinus maxillaris = Impression of a veil at the level of the right maxillary sinus
indrukbaar = pressable
indrukbaar = crushable
indrukfrequentie voor advertenties = ad impression ratio
indrukgereedschap = press-in tool
Indrukken = Lean
Indrukken = Support
indrukken = to push in
Indrukken = Press
Indrukken = Prop up
indrukken = imprint
indrukken = to depress
Indrukken = Countenance
indrukking = pushing-in
indrukkracht = insertion force
indrukmal = impression jig
indrukstroom = impression stream
indrukterugspoelknop = push-button rewind
Indrukwekkend = Imposing
indrukwekkend = great-looking
indrukwekkend = impressive
"indrukwekkend, imposant" = having power to impress)
"indrukwekkend, imposant" = "impressive {adj} (Making, or tending to make, an impression"
"indrukwekkend, verpletterend" = smashing {adj} (wonderful)
indrukwekkende performance = impressive performance
indu = industrial
induceert = induces
induceren = to induce
inductantie = inductance
inductantie-capacitantie = inductance-capacitance
inductantie-capacitantie-resistentie = inductance-capacitance-resistance
inductie = inducing
inductie = induction
Inductie = Induction
inductie = inductance
inductie (f) = induction
Inductie (filosofie) = Inductive reasoning
inductie high bay-verlichting = high bay induction lighting
inductie kookplaat = induction hob
inductie van resistentie tegen X = induction of resistance to X
inductie-apparaat (n) = induction unit
inductieconstante = induction constant
inductief = inductive
inductief circuit = inductive circuit
inductief element = inductive element
inductief gedrag = inductive behaviour
inductief gekoppeld plasma = inductively coupled plasma
inductief gekoppeld plasma-atomaire emissie spectometrie = inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)
inductief gekoppeld plasma-atomaire emissie spectometrie = inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
inductief gekoppeld plasma-atomaire emissie spectometrie (ICP-AES) = inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)
inductief gekoppeld plasma-atomaire emissie spectometrie (ICP-AES) = inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
inductief gekoppeld plasma-massa massapectrometrie = inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
inductief gekoppeld plasma-massa massapectrometrie = inductively coupled plasma mass spectrometry
inductief gekoppeld plasma-massapectrometrie = inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
inductief gekoppeld plasma-massapectrometrie = inductively coupled plasma mass spectrometry
inductief gekoppeld plasma-massapectrometrie (ICP-MS) = inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
inductief gekoppeld plasma-massapectrometrie (ICP-MS) = inductively coupled plasma mass spectrometry
inductief gekoppelde massaspectrometer = inductively coupled mass spectrometer
"Inductief gekoppelde ontlading [Engels: Inductively Coupled Discharge, IC" = nductively Coupled Discharge
"Inductief gekoppelde ontlading [Engels: Inductively Coupled Discharge, IC" = ICD
inductief leren = inductive learning
inductief redeneren = induction reasoning
inductie-gebaseerde motor = induction-based motor
inductiekookplaat = induction hotplate
inductiekookplaat = induction hob
Inductielamp = Induction lamp
inductielassen = induction welding
inductielussen = induction loops
inductiemotor = induction motor
inductiemotoren = induction motors
inductieoven = induction furnace
inductiespanning = induction voltage
inductiespanning = induced voltage
inductiespoel = induction coil
inductiestroom = inducing current
inductiestroom = induction current
inductieve = inductive
Inductieve afstandssensor = Inductive distance sensor
inductieve afstemming = inductive tuning
inductieve analyse = inductive analysis
inductieve belasting = inductive load
inductieve beweringsmethode = inductive assertion method
inductieve component = inductive component
inductieve condensator = inductive capacitor
inductieve en capacitieve inkoppeling = inductive and capacitive coupling
inductieve faseverschuiving = inductieve phase shift
inductieve generalisatie = inductive generalization
inductieve koppeling = inductive coupling
inductieve logica = inductive logic
Inductieve lus = Induction loop
Inductieve lussen = Induction loops
Inductieve lussen voor niet-selectieve detectie = Induction loops for non-selective detection
inductieve magneet = inductive magnet
inductieve omvormer = inductive transducer
inductieve potentiometer = inductive potentiometer
inductieve potentiometer = ipot
inductieve reactantie = inductive reactance
inductieve spanning = inductive voltage
inductieve spanningen = inductive voltages
Inductieve statistiek = Inductive statistics
inductieveld = induction filed
inductieverhitting = induction heating
inductieverlichting = induction lighting
inductievrij = non-inductive
inductievrije condensator = noninductive capacitor
inductievrije weerstand = noninductive resistor
inductiviteit = inductivity
Inductiviteitsmeting = Inductance measurement
inductor = catcher
inductor = field winding
Inductoren = Inductors
inductoren van parallel-series = parallel-series inductors
inductorrooster = catcher grid
inductothermie = inductothermy
Induratie = Induration
induratio granulata = granular induration
induratio granulata = cirrhosis
induratio rubra = red induration
Indus = Indus
Indus (rivier) = Indus River
indusium = indusium
industri#le gassenfabriek = Industrial gasses industry
industri?le gebouwen = industrial buildings
industri?le klant = industrial costumer
industri?le verf = industrial paintwork
Industrial = Industrial
Industrial Design = Industrial Design
Industrial Design (afdeling van faculteit Industrieel Ontwerpen) = Industrial Design (ID)
Industrial Engineer = Industrial Engineer
Industrial Processing-beurs = Industrial Processing trade show
Industrialisatie = Industrialization
industrialisatie = industrialisation
Industrialisator = Industrialiser
industrialiseren = to industrialize
industrie = trade and industry
industrie = industry
industrie- = industrial
industrie {de} = industry
industrie brede = industry-wide
industrie en logistiek = manufacturing and logistics sectors
industrie en maritieme sector = industrial and maritime sector
industrie motor = industrial engine
Industrie Plan van Aanpak = Industry Action Plan
Industrie standaard = Industry standard
industrie van luxeartikelen = luxury products industry
"industrie, ambacht, technologie, uitrusting" = equipments
"industrie, ambacht, technologie, uitrusting" = "industry, crafts"
"industrie, ambacht, technologie, uitrusting" = technology
"industrie-, ICT- en gezondheidszorgsector" = "industrial, IT and health care sectors"
"Industrie, Infrastructuur en omgeving, Gebouwen en Energie" = "Industry, Infrastructure and Environment, Buildings and Energy"
industrieafval = industrial waste
industrie-afval = trade waste
industrieafvalwater = industrial waste.water
industriebank = finance house
industriebekken = industrial basin
industriebekken van Luik = Liège industrial basin
industriebeleid = industrial policy
industriebond = industrial association
industriecomplexen = industrial plants
industriedeur = industrial door
industriediamant = industrial diamond
Industriediamanten = Industrial diamonds
Industrieel = Industrial
industrieel afval = industrial waste
industrieel afvalwater = industrial effluent
industrieel afvalwater = industrial waste water
industrieel afvalwater = wastewater from trade
industrieel afvoergas = industrial waste gas
industrieel basisonderzoek = basic industrial research
industrieel bedrijfsgebouw = industrial building
industrieel beleid = industrial policy
Industrieel bouwen = Industrial construction
industrieel complex = industrial complex
Industrieel eigendom = Industrial property
industrieel eigendomsrecht = industrial property right
industrieel erfgoed = tangible industrial heritage
industrieel erfgoed = industrial heritage
industrieel gebied = industrial zoning
industrieel gebouw = industrial building
industrieel ingenieur = industrial engineer
industrieel ingenieur bouwkunde = industrial construction engineer
industrieel kapitaal = industrial capital
industrieel krediet = industrial credit
industrieel lawaai = industrial noise
industrieel materiaal = industrial material
industrieel of commercieel = industrial or commercial
industrieel of intellectueel = industrial or intellectual
industrieel of wetenschappelijk gebruik = industrial or scientific applications
industrieel onderzoek = industry-sponsored clinical trial
"Industrieel Ontwerpen (de faculteit, afk. IO)" = Industrial Design Engineering (IDE)
industrieel plan = master schedule: MS
industrieel product = industrial product
industrieel project = industrial project
industrieel risico = industrial hazard
industrieel slib = industrial sludge
industrieel temperatuurbereik = industrial temperature range
industrieel verbruik = intermediate consumption
Industrieel vervaardigde = Industrially manufactured
Industrieel vervaardigde bouwcomponenten = Industrially manufactured building components
industrieel voer = manufactured feedingstuffs
industrieel wetenschappelijk vestigingsterrein = industrials
industrieel wetenschappelijk vestigingsterrein = science park
"industrieel, industrie-, nijverheids-" = industrial {adj} (of or relating to industry)
industrieën = industries
Industriefonds = Industrial fund
industriefondsen/-waarden = industrial district
industriefondsen/-waarden = industrial shares
industriefunctie = industrial function
industriegebied = industrial site
industriegebied = industrial region
industriegebied = industrial area
Industriegebied = Industrial zone
Industriegebied = Industrial belt
industriegebied = industrial site
industriegebied {het} = industrial area
industriegebieden = industrial areas
industriegebouwen = industrial buildings
industrie-gerelateerde research = industry-related research
industriegewas = industrial plant
industriegewas = industrial plant (organism)
industriegroep = product subdivision
industriehaven = industrial port
industrieland = industrialised country
industriële = industrial
industriële activiteit = industrial activity
industriële activiteit = manufacturing activity
industriële apparaten = industrial equipment
industriële archeologie = industrial archaeology
industriële ATEX stofzuigers = ATEX industrial vacuum cleaners
industriële automatisering = industrial automation
industriële automatiseringsoplossing = industrial automation solution
industriële automatiseringsoplossingen = industrial automation solutions
industriële batterij of accu = industrial battery or accumulator
industriële besturingen = "industrial control systems, process control systems"
industriële betrekkingen = industrial relations
Industriële boorkoppen = Industrial drill bits
industriële chemicaliën = industrial chemicals
industriële chemie = industrial chemistry
industriële chemische stoffen = industrial chemicals
industriële computer = industrial computer
industriële concentratie = industrial concentration
industriële deur = industrial door
industriële diamant = industrial diamond
Industriële dienstverlening = Business-to-business services
Industriële diepvriezers = Industrial freezers
industriële economie = industrial economy
industriële economie = industrial economics
industriële eigendom = industrial property
industriële eigendomsrechten = industrial property rights
industriële elektrische machine = industrial electric machinery
industriële elektronica en automatisering = industrial electronics and automation
Industriële en commerciële koeling = Industrial and commercial cooling
industriële en institutionele detergentia = Industrial and institutional detergent
Industriële- en intellectuele eigendomsrechten = Industrial and intellectual property rights
industriële en logistieke omgevingen = industrial and logistics environments
industriële- en/of intellectuele eigendomsrechten = industrial and/or intellectual property rights
industriële engineering = industrial engineering
industriële fabricage = industrial manufacturing
industriële flexibele verbindingen = industrial flexible connectors
Industriële gassen = Industrial gases
industriéle gebouwen = industrial buildings
industriële gebouwen = industrial buildings
industriële gebruiksomstandigheden = industrial conditions
industriële gegevensverwerking = industrial data processing
industriële geneeskunde = industrial medicine
industriële gewassen = industrial crop
industriële gewassen = industrial crops
Industriële goederen = Industrial goods
industriële haven = industrial port
industriële herstructurering = industrial restructuring
industriële infrastructuur = industrial infrastructure
Industriële inspectiediensten = Industrial inspection services
industriële installatie = industrial installation
industriële installatie = (industrial) plant
industriële installatie = industrial plant
industriële integratie = industrial integration
industriële Internet of Things = Industrial Internet of Things (IIoT)
industriële interpenetratie = inter-industrial relations
industriële investering = industrial investment
Industriële keukenuitrusting = Industrial kitchen equipment
industriéle klant = industrial costumer
Industriële kleding = Industrial clothing
Industriële koelcomponenten = Industrial refrigeration components
industriële koelsysteem = industrial cooling system
industriële koelsystemen = industrial cooling systems
industriële koeltechnische componenten = industrial refrigeration components
industriële koelvraagstukken = industrial refrigeration issues
Industriële lasers = Industrial lasers
industriële leidingen = industrial pipelines
Industriële levering = Industrial supply
industriële locatie = industrial site
industriële machinebouw = industrial mechanical engineering
industriële medewerker = manual workers
industriële meet- en regelapparatuur = industrial monitoring and control instruments
industriële milieuzorg = industrial environmental policy
Industriële monocarbonvetzuren = Industrial monocarboxylic fatty acids
industriële oliën = industrial oils
industriële oliën en vetten = industrial oils and greases
"industriële oliën en vetten, smeermiddelen" = "industrial oils and greases, lubricants"
industriële omgeving = industrial environment
industriële omgeving (in het algemeen) = industrial environment (in general)
industriële omschakeling = industrial conversion
industriële ondereneming = industrial company
industriële onderneming = industrial enterprise
Industriele ontwerpbureaus = Industrial design company
industriële ontwikkeling = industrial development
"industriële ontwikkeling, infrastructuur en woning- en utiliteitsbouw" = "industrial development, infrastructure and residential and non-residentia"
industriële ovens = kilns
industriële partners = industrial partners
industriële paternoster = industrial paternoster
Industriële PC = Industrial PC
industriële performance chemicals = industrial performance chemicals
industriële planning = industrial planning
industriële procesbesturing/-regeling = industrial process control
industriële procesregeling = industrial process control
industriële processen = industrial process
industriële processen = industrial processes
Industriële Processen en Produkten = Industrial Processes and Products
Industriële producten = Industrial products
industriële productie = industrial production
Industriële productiesite = Industrial production site
industriële productiestatistieken = industrial production statistics
industriële rampen = industrial disasters
Industriele rasterwerken = Industrial lattice work
industriële rationalisering = industrial rationalization
industriële rationalisering = industrial rationalisation
industriële reorganisatie = industrial reorganisation
industriële research = industrial research
Industriële revolutie = Industrial Revolution
industriële robot = industrial robot
Industriële robots = Industrial robots
industriële rook = industrial fume
industriële samenleving = industrial society
industriële samenwerking = industrial cooperation
Industriele schuifpoorten = Industrial sliding doors
Industriele schuifpoorten = Industrial sliding gates
industriële sector = industrial sector
industriële sorteersystemen = industrial sorting systems
industriële spionage = industrial espionage
industriële spionage = industrial spying
industriële standaarden = industrial standards
Industriële stofzuigers = industrial vacuum cleaners
industriële stortplaats = industrial dumping
industriële structuur = industrial structures
industriële structuur = industrial structure
industriële toepasbaarheid = industrial applicability
industriële toepassing = industrial application
industriële toepassingen = industrial applications
industriële uiterlijk = industrial appearance
industriële uitrusting = industrial equipment
industriële uitrusting en constructie machines = industrial equipment and construction machinery
industriële uitstraling = industrial look
Industriële vaatwasmachines = Non-domestic dishwashing machines
industriële veiligheid = industrial safety
industriële verbouw = agro-industrial cropping
industriéle verf = industrial paintwork
industriële verhoudingen = industrial relations
Industriele verlichting = Industrial lighting
industriële verontreiniging = industrial pollution
industriële verpakking = industrial packaging
industriële vervaardiging = industrial manufacturing
industriële vervuiling = industrial pollution
Industriële vetalcoholen = Industrial fatty alcohols
industriële vetalcoholen = "Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated, ni"
industriële vetalcoholen = industrial fatty alcohols
industriële vetten = industrial greases
industriële visvangst = industrial fishing
industriële vormgeving = industrial design
industriële vormgeving = design
Industriële vraag = Industrial demand
Industriële warmtepompen = Industrial heat pumps
industriële wasserijen = industrial laundries
industriële werkomgeving = industrial working environment
Industriële wetenschappen = Industrial sciences
Industriële Wetenschappen en Automatisatie = Industrial Engineering & Automation
industriële wetgeving = industrial legislation
industriële woestenij = industrial wasteland
"industriële, intellectuele en andere eigendomsrechten" = "industrial, intellectual and other property rights"
industrieluidspreker = industrial loudspeaker
"industriemolen (papier, verf, etc)" = "Industrial mill (paper, paint, etc.)"
industrie-organisatie = industry organisation
industriepark van toeleveranciers = suppliers’ park
Industriepolitiek = Industrial policy
industrieproduct = industrial product
industriesector = branch of industry
industriesector = industrial sector
industriesector = industry
industriesector = manufacturing
industriesector = manufacturing sector
industriesector = sector of industry
industriesectoronderzoek = industrial sector studies
industriestatistiek = industrial statistics
industrietak = branch of industry
industrieterrein = industrial plot
industrieterrein = industrial estate
industrieterrein {het} = industrial area
industrieterreinen = industrial estates
industrie-uitstoot = industrial emission
industrievestiging = location of industry
industrievoortbrengselen = factory hand
industrievoortbrengselen = industrial products
industriewater = industrial water
industriewaterprojecten = industrial water projects
industriezone = economic zoning
industri�le gebouwen = industrial buildings
INDUSTRY = INDUSTRY
industry bible = industry bible
Industry Device = Industry Device
induwcycli = insertion cycles
induwen = push in
induwen = insert
induwen = press in
ineen = together
ineengrijpen = to engage
ineenkrimpen = cower
Ineenkrimpen = Writhe
Ineenkronkelen = Make smaller
ineenkronkelen = cower
ineenpassen = fit together
ineens = see list
Ineens = Abruptly
ineens = all at once
Ineens = All of a sudden
Ineens = Suddenly
ineens en per direct opeisbaar = immediately due and payable as a lump sum
ineens of in delen = in one lump sum or in parts
ineenschrompelen = shrink
ineenstorten = collapse
"ineenstorting, instorten" = collapse (act of collapsing)
"ineenstorting, inzakking, zenuwinstorting, instorting" = breakdown (a lapse of mental stability)
ineenvoegen = to merge
ineenzetten = put together
ineffectief = ineffective
ineffectieve tijd = ineffective time
inefficient = inefficient
inefficiënte statistische eenheid = inefficient statistic
inefficiënte verdubbeling = inefficient duplication
Inefficiëntie = Inefficiency
Inefficiëntie bij testen = Inefficient testing
inegaal = irregularly
Inelasticiteit = Inelasticity
Inelastisch aanbod = Inelastic supply
Inelastische vraag = Inelastic demand
in-en omsteltijd = set-up time and change-over time
in-en uitrit = entrance and exit
in–en uitstanden = in and out positions
in-en uitvoer van diamant = diamond import and export
in-en uitvoer van een systeem = in-/outflows of a system
inenten = inoculate
inenten = to vaccinate
Inenten = Vaccinate
Inenting = Vaccination
inenting met schimmelstammen = inoculation with fungal strains
Inentingen = vaccinations
inentingsbewijs = vaccination certificate
inentingsboekje = vaccination booklet
inentingsperiode voor vertrek = pre-departure vaccination period
inert = inert
inert afval = inert waste
inert bestanddeel = inert ingredient
inert gas = inert gas
inert makend = inertisation
inertanza acustica = acoustic mass
inerte atmosfeer = inert atmosphere
inerte gas = inert gas
inerte stof = inert chemical
inerti = inertial
inerti?le metingen = inertial measurements
inerti?le waarden = inertial values
Inertia Emulation = Inertia Emulation
inertia-emulatie = Inertia Emulation
inertie = inertia
inertie = inactiveness
inertiedata = inertial data
inertiële = inertial
inertiele meeteenheid = inertial measurement unit (IMU)
inertiéle metingen = inertial measurements
inertiële metingen = inertial measurements
inertiéle waarden = inertial values
inertiële waarden = inertial values
inertie-meeteenheid = inertial measurement unit
inertie-meeteenheid = inertial measurement unit (IMU)
inerti�le metingen = inertial measurements
inerti�le waarden = inertial values
inertisatie = inertisation
inertiseren = inertising
inertiseren systeem = inertising system
inertiseringsinrichting = inertisation device
inet-acceptatie = non-acceptance
infaam = abject
"Infaden, van wit" = "Fade In, From White"
"Infaden, van zwart" = "Fade In, From Black"
Infant industries = Infant industries
Infanterie = Infantry
infanterie [with definite article: de i.] = infantry (the part of an army consisting of infantry soldiers)
Infanteriegevechtsvoertuigen = Infantry fighting vehicles
"infanterist, voetsoldaat" = infantryman (soldier who fights on foot)
Infantiel = Infantile
infantiel = childish
infantiel almachtsgevoel = infantile omnipotence
infantiel spasme = salaam spasms
"infantiel, kinderlijk, kinderachtig" = immature)
"infantiel, kinderlijk, kinderachtig" = infantile {adj} (childish
infantiele arteriosclerose = infantile calcifying arteriopathy
infantiele dementie = infantile dementia
infantiele handelwijze = infantile behavior
infantiele paralyse = Heine-Medin disease
infantiele paralyse = acute anterior poliomyelitis
infantilisme = infantile dwarfism
infantilisme = infantilism
infantilisme = physical childishness
infarct = infarct
infarct = myocardial infarction
Infarct = Infarction
infarct-ikterus = infarct icterus
in-fase = in phase
in-fase referentiesignaal = inphase reference signal
in-fasespanning = in-phase voltage
in-fasestroom = in-phase current
Infaust = Infaust
infecteren = to infect
infecteren = to communicate a disease
infecteren = to contaminate with a microorganism
Infecteren = Infected
Infecteren = Taint
Infecteren = Infect
Infectie = Infection
infectie = contagion
infectie door Gram-negatieve bacterie = Gram-negative bacterial infection
infectie door Gram-positieve bacterie = Gram-positive bacterial infection
infectie met parasitaire zuigwormen = schistosomiasis
infectiehaard = source of infection
infectiepreventie = infection prevention
infectie-resistent = infection-resistant
infecties = infection
infectieus = communicable
infectieus = contagious
infectieus = infectious
infectieus = infective
infectieus exantheem = infectious exanthema
infectieuze aamborstigheid = infective asthma
infectieuze acanthoom = infectious acanthoma
infectieuze gastritis = infective gastritis
infectieuze hematopoiëtische necrose = IHN
infectieuze hematopoiëtische necrose = infectious hematopoietic necrosis
infectieuze hepatitis = icterus catarrhalis
infectieuze laryngotracheïtis = infectious laryngotracheitis
infectieuze nucleïnezuren = infectious nucleinic acids
infectieuze rhinotracheïtis bij rundvee = infectious bovine rhinotracheitis
infectieuze rhinotracheïtis bij rundvee = infectious rhinotracheitis
Infectiewerende middelen en antiseptica voor gynecologisch gebruik = Gynaecological anti-infectives and antiseptics
infectieziekte = infectious disease
infectieziekte = infective disease
infectieziektenbestrijding = "infection control: a program of disease surveillance, generally within he"
infectieziektenbestrijding in de tandartsenij = dental infection control
infectieziektenbestrijdingspersoneel = infection control officers
infectieziektenbestrijdingspersoneel = infection control personnel
infectiviteit = infectiousness
infectiviteit = infectivity
infectueus = infectious
infectueuze stoffen = infectious substances
Infeed = Infeed
Infeed level = Infeed level
Infeed. Automatic.Speed = Infeed.Automatic.Speed
Infeed.Automatic.Acceleration = Infeed.Automatic.Acceleration
Infeed.Distance = Infeed.Distance
Infeed.Length = Infeed.Length
Infeed.Speed = Infeed.Speed
Infeed.Transport.Deceleration = Infeed.Transport.Deceleration
inferentie = inference
inferentielaag = inference layer
inferentiële statistiek = inferential statistics
inferentiemachine = inference engine
inferentiemechanisme = inference mechanism
inferentieprocessen = inference processes
inferentieregels = inference rules
inferentiesysteem gekenmerkt door onzekerheden = uncertainty inference system: UIS
inferentietechnieken = inference techniques
infereren = to infer
inferieur = inferior
Inferieure goederen = Inferior goods
infertiel = barren
infestatie = infestation
infestatie door vliegen = infestation by flies
infibulatie = infibulation: stitching the labia majora together in girls (or the foresk
infilm ring = coating ring
infiltraat = (noun) infiltrate
infiltratie = infiltration
Infiltratie = Infiltration
infiltratie (f) = infiltration
infiltratie-anesthesie = infiltration anesthesia
infiltratiebekken = infiltration basin
infiltratiezone = infiltration zone
infiltreren = to infiltrate
infinitesimaal = infinitesimal: immeasurably small
infinitesimal jackknife = infinitesimal jackknife
infinitief = infinitive
"infinitief, onbepaalde wijs" = infinitive (uninflected verb form)
infirmerie = infirmary
infix = infix
infix-notatie = infix notation
Inflammatie = Inflammation
inflammatoire = inflammatory
inflammatoire darmaandoeningen = inflammatory intestinal disorders
inflammatoire darmziekte = IBD
inflammatoire darmziekte = inflammatory bowel disease
inflammatoire darmziekten (IBD) = inflammatory bowel disease
inflammatoire reactie = inflammatory response
inflammatoire scoliose = inflammatory scoliosis
inflammeren = to inflame
inflated distributions = inflated distributions
inflatia = inflation
Inflatie = Inflation
Inflatie = Inflation (p )
inflatie {de} = inflation
inflatie van beleggingsobjecten = asset inflation
inflatie van beleggingsobjecten = monetary inflation
inflatie van het geldwezen = currency inflation
inflatiecijfer = inflation figure
Inflatiecorrectie = Inflation correction
inflatiegerelateerde obligaties = inflation linked bonds
inflatiepercentage = inflation rate
Inflatierisico = Inflation risk
Inflatieverwachtingen = Inflation expectations
inflatievolgend = inflation-linked
Inflationaire slagzijde = Inflation bias
inflatoir = inflationary
inflatoire druk/krachten = inflationary pressures
inflatoire druk/krachten = to be detrimental
inflatoire druk/krachten = to prejudice (rights)
Inflatoire effecten = Inflationary effects
Inflatoire financiering = Inflationary financing
inflatoire financiering = inflationary financing
inflatoire financiering = to harm
inflatoire financiering = to injure
inflexibele beperking = inflexible constraint
inflexibiliteit in ontwerpprocessen = inflexibility in design processes
Inflight Review & Coaching = Inflight Review & Coaching
infliximab = Remicade
influence curve = influence curve
influence functie = influence function
influencers = influencers
influent = influent
influent en effluent = influent and effluent
influent toevoer = influent supply
Influentials = Influentials
Influentials Programme = Influentials Programme
influenza = flu
influenza = influenza
influisteren = prompt
influiten = to whistle
Info = information block
info = info
info = about
info dgg = info for DGG (Directorate-General for Freight)
Info over = About
info part = info part
infoavond = Info evening
Infobalk = Info Bar
infobladen = info sheets
infobladen = newsletters
infoborden = information boards
infocode = infocode
infodesk = information desk
Infodisplay = Info display
infoformulier = information form
infographics = infographics
infokanalen = information channels
infolabels = information labels
infologische handelingen = infological acts
infologische of datalogische = infological or datalogical
infologische organisatie = infological organization
infologische productiehandeling = infological production act
infologische transactie = infological transaction
infologische/datalogische organisatie = infological/datalogical organization
infomailing = infomail
Infomatiebronnen = Information sources
infonamiddag = afternoon info session
infopagina = info page
InfoPath Forms Services = InfoPath Forms Services
InfoPath-webformulier voor mobiele apparaten = Web-enabled InfoPath form for mobile devices
"informal: [standard] jullie, je, [Flemish] u" = you {pron} (object pronoun: the group being addressed)
informant (R&O term) = informant
informant {de} = informant
Informanten = Informants
informateur = person charged with forming a new government
informatica = informatics (information technology)
informatica = computer science (niet: informatics)
Informatica = Data-processing
Informatica = Information technology
Informatica = Information processing
informatica = computer systems
Informatica = Data processing
informatica = informatics
Informatica = Computerized
INFORMATICA = INFORMATICA
informatica = computer science
Informatica = Computing
Informatica (bacheloropleiding) = Information Technology
"informatica, computerwetenschap, computerwetenschappen f, pl" = computer science (study of computers and their architecture)
Informaticadiensten = Computer-related services
informaticamaterieel = computer equipment
informaticarecht = data-processing law
informaticarecht = data processing law
informaticasysteem = IT system
informaticasysteem = computer system
informaticasystemen = computer systems
informaticus = computer scientist
informatie = info
Informatie = Information
informatie = information
informatie (toelichting) bij de jaarrekening = disclosures
Informatie- / collectiespecialist = Information & Collections Specialist
informatie {de} = information
informatie aangaande de (drank)traktatie = beverage gift or gift data
informatie afkomstig van het ex-situ sensorsysteem = information provided by the ex situ sensor system
informatie afkomstig van het in-situ sensorsysteem = information provided by the in situ sensor system
Informatie Beheer Groep = Information Management Group
Informatie Beheer Groep (IBG) = Information Management Group (IBG)
informatie bekomen van de klanten = information obtained from customers
informatie bestemd voor de moedermaatschappij [Blauwboek] = information to be sent to the parent company [Blue Book]
informatie betreffende het beheer van rechten = rights-management information
Informatie beveiliging en Data Management = Information Security and Data Management
informatie bezorgen aan uw klanten = deliver information to your customers
informatie c.q. afspraken = information or agreements
informatie criterium = information criterion
informatie criterium van Bayes = Bayes information criterion
informatie criterium van Bayes = BIC
informatie die binnen dit mandaat van de wetgeving valt = information that falls within the mandate of this legislation
informatie die door de gebruiker = information entered by the user
informatie die door een overheidsinstantie wordt beheerd = Information held by a public authority
informatie die in de loop van het onderzoek werd verkregen = Information obtained by investigative process
informatie die u zelf aan ons verstrekt = information that you provide to us yourself
informatie die ze aan de verkeersregelaar leveren = information they provide to the traffic-signal controller
Informatie Eenheid Mensenhandel = (van Dienst Nationale Recherche Informatie) Human Trafficking Information
Informatie- en Bibliotheekwetenschap = Information & Library Sciences
Informatie en Communicatie Technologie = ICT
Informatie en Communicatie Technologie = Information and Communication Technology
Informatie en Communicatie Technologie (domein ICT) = Information & Communication Technology (ICT)
informatie- en communicatie-industrie = information and communications industry
Informatie- en Communicatietechnologie = Information & Communication Technologies
Informatie- en Communicatietechnologie = Information technology
Informatie- en communicatietechnologie = Information and Communication Technology
informatie- en communicatievoorzieningen = information and communication facilities
informatie en correspondentie = information and correspondence
informatie- en datavisualisatie = information and data visualisation
informatie en documentatie = information and documentation
informatie en documentatie = information storage and retrieval (EUROVOC)
informatie en documentatie = information work
informatie en documentatie = information storage and retrieval
informatie en documenten = information and documents
informatie en gegevens = information and data
informatie en inhoud = information and content
informatie- en kennisuitdagingen = information and knowledge challenges
informatie en materialen = information and materials
informatie- en motiveringsverplichting = obligation to provide information and reasons
informatie en producten = and products
informatie- en raadplegingprocedure = information/consultation process
Informatie- en reclameproducten = Information and promotion products
informatie en verkeersgegevens = information and traffic data
informatie en/of materialen = information and/or materials
informatie geletterdheid = information literacy
informatie gerelateerd aan = information related to
informatie hantering = information management
informatie hier opgenomen = information included here
Informatie hierover tref je aan in de = You will find information about this in
informatie in de app = information in the app
informatie in de computer opzoeken = look up information on the computer
informatie instrument = information tool
informatie inwinnen = be advised
informatie inzake diversiteit = information on diversity
informatie inzake diversiteit = diversity information
Informatie is centraal beschikbaar = Information is centrally available
Informatie is te verkrijgen bij = Information can be obtained from
informatie lokaal op te slaan = store information locally
informatie loopt achter = information is lagging behind
informatie makkelijker verwerken = process information more easily
Informatie management en software engineering = Information Management and Software Engineering
Informatie Management O&S (IMOS) (afd. O&S) = Student Information Systems
informatie met betrekking tot = information regarding
informatie met betrekking tot = information relating to
Informatie met betrekking tot de moedervennootschap = Information about the parent company
Informatie met betrekking tot het vervoer = Transport information
informatie met betrekking tot het weer = weather information
informatie met geografische componenten = geo-referenced information
informatie naar ouders = information to parents
informatie- of inspiratiebron = source of information or inspiration
Informatie- of toestandsweergave = Information or status display
informatie om de gezondheid = health information
informatie om de gezondheid = medical information
Informatie Ondersteuning (afd P&O) = Information Support Services
informatie op het etiket = information on the label
informatie op het gebied van financiën en van de aandelenmarkt = financial and stock market information
informatie op het gebied van onderwijs = education information services
informatie op het gebied van recreatie = recreation information
informatie op maat van = Information tailored to
informatie over = information about
informatie over bestaande service na aankoop en garanties = information on guarantees and available after-sales service
Informatie over culturele achtergrond = Cultural background information
Informatie over de audit = Information on the audit
informatie over de bescherming van kritieke infrastructuur = Critical Infrastructure Protection Information
Informatie over de brontekst = Information about the source text
informatie over de calamiteit = information on the emergency
Informatie over deze functies tref je aan in = "For information about these features, see"
informatie over drugs = drug education
informatie over drugs = drug intelligence
informatie over drugs = information over drugs and drug use
informatie over eigenaar = owner information
Informatie over het gedeelde adres = Shared Address Information
Informatie over het onderhoud van onze producten = Information about the maintenance of our products
informatie over het veld = information about the field
informatie over inschrijving = enrolment information
informatie over land van herkomst = country of origin information
Informatie over registerbeleid = registry policy info
informatie over reglementen = information about regulations
informatie over toegangsrechten van gebruikers = user access privilege information
informatie over verwachte verkeersintensiteit = traffic prediction information
informatie over verzekeringen = insurance information
informatie over wetgeving = legislative information
Informatie overdracht = Data transfer
informatie per bedrijfsonderdeel = segmented information
Informatie Personeelsverzekeringen = Information on Employee Insurance Schemes
informatie presenteren op een gepaste manier = ability to present information in a suitable way
informatie systeem = information system
informatie systemen = information systems
informatie te delen en te koppelen = sharing and linking information
Informatie Technologie = Information Technology
"Informatie Technologie, Bibliotheek en Educatie (ITBE)" = "Information Technology, Library and Education (ITBE)"
informatie ter beschikking gesteld door = information provided by
Informatie uit de eerste hand = First-hand knowledge
informatie uit de sector = industry information
informatie uit enkele bronnen = information from a number of sources
informatie uit het bedrijf = company information
Informatie uitwisselingssysteem = Information exchange system
informatie van detectoren = information from the detectors
informatie verschaffen (over) = to provide information (on)
informatie verzamelen (over) = "to collect information (on), to gather information (on)"
informatie verzameling = information gathering
informatie voor de opdrachtgever = information for the client
informatie voor de proefpersonen = information for the trial subjects
INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS = INFORMATION FOR THE USER
informatie voor het gebruik = information for use
Informatie wordt ook beschikbaar gesteld = Information is also made available
informatie zat te verspreid = information was scattered across the organisation
informatie zoals hierboven omschreven aan = information as described above
informatie(systeem) = information system or information
informatie(systemen) = information and information systems
"informatie, kennis en ervaring" = "information, knowledge and experience"
"informatie, opvoeding, kultuur, milieubewustzijn" = "information, education, culture, environmental awareness"
"Informatie, Systemen en Algoritmiek" = "Information, Systems and Algorithms"
Informatie-/collectiespecialist = Information/collection specialist
informatie/data = data
informatieaanvraag = query
informatieaanvraag = customer query
Informatieanalist/Projectleider = Information Analyst / Project Manager
informatieanalyse = information analysis
informatie-analyse = information analysis
informatie-analyse = data analysis
informatiearchitectuur = information architecture
Informatie-architectuur = Information architecture
informatiebalie = information desk
informatiebalies = information desks
informatiebalk = Information bar
informatiebank = data bank
informatiebeeld = information view
informatiebeheer = information management
informatiebeheerbeleid = management policy
informatiebeheerblok = information control block
informatiebehoefte = information needs
informatiebehoefte = information requirements
informatiebehoeften = information requirements
informatiebeleid = information policy
Informatieberaad Zorg = healthcare consultation group Informatieberaad Zorg
informatiebestand = information file
informatiebestanden = library information systems
Informatiebeveiliging = protecting information
Informatiebeveiliging = information security
informatiebeveiliging = information security
informatiebeveiliging = information safety
informatiebeveiliging = information security
Informatiebeveiliging fysieke beveiliging = Physical information security
informatiebeveiliging tijdens het vervoer = information security during transport
informatiebeveiligings- en privacy-beleid = information security and privacy policy
informatiebeveiligingsbeheer = information security management (ISM)
informatiebeveiligingsbeheersysteem = information security management system (ISMS)
informatiebeveiligingsbeleid = information security policy
informatiebeveiligingsbeleid = data security policy
informatiebeveiligingsbewustzijn = information security awareness
informatiebeveiligings-bewustzijn = information security awareness
Informatiebeveiligingscontinuïteit = Information security continuity
informatiebeveiligingsdoelstellingen = information security objectives
informatiebeveiligingseisen = information security requirements
informatiebeveiligingsincident = information security incident
informatiebeveiligingsincidenten = information security incidents
informatiebeveiligingsmaatregelen = information security measures
informatiebeveiligingsmanagementsysteem = information security management system
informatiebeveiligingsplan = information security plan
informatiebeveiligings-risico's = information security risks
Informatiebijeenkomst = Information meeting
informatieblad = fact sheet
informatieblad = fact sheet
informatiebord = information board
Informatieborden = Information panels
informatieborden = bulletin boards
informatiebron = information source
informatiebron = source of information
Informatiebronnen = Information sources
informatiebureau = information centre
informatiebureau = inquiry-office
informatiebus = information bus
informatiecentrum = information centre
informatie-centrum = information centre
Informatiecentrum Verzorgers = Carer Resource Centre
Informatiecentrum voor Studie en Loopbaan = Course and Career Information Centre
informatieclassificatie = information classification
Informatiecoördinatie (proces) = Information coordination (process)
informatiecriterium van Akaike = AIC
informatiecriterium van Akaike = Akaike's information criterion
Informatiedichtheid = Information density
informatiedienst = information service
informatiediensten = information services
informatiediensten met betrekking tot het weer = weather information services
informatiediensten met betrekking tot telecommunicatie = information services relating to telecommunications
informatiedienstverlening = on line data service
Informatiedienstverlening en –management = Information Services & Management (bacheloropleiding)
Informatiedienstverlening en -management (bacheloropleiding) = Information Services and Management (previously Media and Information Man
Informatiedienstverlening en –management (bacheloropleiding) = Information Services & Management [voorheen Media & Information Managemen
informatiedisplay = information display
informatiedistributiecentrum = information clearing-house
informatiedomein = information domain
informatiedoorstroming = information flow
informatiedragend kanaal = information bearer channel
informatiedrager = the user of the information / the financial statements
informatiedrager = information carriers / information storage device
informatiedrager = information medium
informatiedrager = data carrier
informatiedragers = information carriers
informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers = data carriers and/or data on data carriers
"informatiedragers, elektronische bestanden of software" = "information carriers, electronic files or software"
informatie-element = data element
informatie-elementen = information elements
informatie-entiteit = information entity
informatief = informative
informatief programmeren = exploratory programming
informatiefaciliteit = information facility
informatiefiche = information sheet
informatiefolder = information brochure
informatieformulier = fact sheet
informatieformulier = information sheet
informatieformulieren = fact sheets
informatieformulieren = information sheets
Informatiefuncties = Information functions
informatiegebruiker = information user
informatiegestuurd = information-driven
informatiegetal van Kullback-Leibler = Kullback-Leibler information
informatiegids = guide
informatiegids = information directory (CELEX)
informatiegids = information guide
informatiegids = information handbook (IATE)
informatiegidsen en procedures = guides and procedures
Informatiehuishouding = Information Processes/Information Management
informatie-industrie = information industry
informatieinfrastructuur = information infrastructure
informatie-infrastructuur = information infrastructure
informatie-invoer = information input
informatie-invoergedeelte = information input section
informatiekaart = information sheet
informatiekanaal = information channel
informatieketen = information chain
informatieklasse = information class
informatiekloof = information gap
informatiekunde = information science
Informatiekunde = Information Management
Informatiekunde = Information Sciences
informatielekkage = information leakage
Informatie-lifecyclemanagement (proces) = Information lifecycle management (process)
informatielijn = information line
Informatielijn Ouderen- en thuiszorg = Aged and Community Care Information Line
informatieloos teken = null character
informatiemaatschappij = information society
Informatiemail = Information email
Informatiemanagement = Information Strategy & Systems Management
informatiemanagement = (business) information management
informatiemanagement = (functional/technical) application management
informatiemanagement = operational management
informatiemanagement = physical management
informatiemanagement = functional management
Informatiemanager = Information Manager
informatiemanager = corporate information systems officer
informatiemanager = information manager
informatiemarkt = information technology industry
informatiematrix = information matrix
informatiemodel = information model
informatiemomenten = information sessions
informatiemonopolie = monopoly of information
informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen = farm accountancy data network
informatienetwerk = information network
Informatie-omgeving = Information environment
"Informatie-ondersteuning (onderdeel HRM, faculty office)" = Information Support Services
informatieontvanger = information addressee
informatie-ontwikkelingsfaciliteit = information engineering facility: IEF
informatieopslag = information storage
informatieopslag en -naslag = information storage and retrieval
informatieoverdracht = information transfer
informatieoverdracht = data transfer
informatie-overdracht = information transfer
informatieoverdrachtsfase = information transfer phase
informatieoverdrachtstransactie = information transfer transaction
Informatie-overschot = Information overload
informatiepagina = information page
informatiepagina = lobby page
informatiepaneel = information panel
informatiepatroon = data cartridge
Informatieplaat = Information plate
informatieplan = information plan
informatieplicht = obligation to provide information
informatieplicht = duty to inform
Informatieplicht = disclosure obligation
Informatieplicht = duty of disclosure
Informatieplicht = duty to disclose information
Informatieplicht = information obligation
Informatieplicht = obligation to notify
Informatieplicht = obligation to provide information
Informatie-portfoliomanagement (proces) = Information portfolio management (process)
informatiepunt = information point
informatiesamenleving = information society
informatieschema = information schema
informatiescherm = information screen
informatieschermen = information screens
informatieset = information kit
informatiesnelheid = information speed
Informatiespecialist = Information Specialist
informatiespecialist (Rechtsgeleerdheid) (gebruik niet: documentalist) = information specialist (for law)
Informatiespecialist / communicatieadviseur = Information Specialist / Communications Advisor
informatiespoor = code track
informatiestand = information point
informatiestrategie = information strategy
informatiestromen = information flows
informatiestromen en -bronnen = information flows and sources
informatiestromen in uw bedrijf = information flows in your business
informatiestroom = information flow
informatiestroomschema = flowchart
informatiesysteem = information system
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer = management information system
informatiesysteem voor de bedrijfsleiding = management information system: MIS
informatiesysteem-beheerder = information system(s) manager
informatiesysteemontwikkeling = information system development
informatiesysteemontwikkelingsproject = information system development project
informatiesystemen = information systems
Informatiesystemen = information systems
informatiesystemen en databases = information systems and databases
Informatiesystemen en servers = Information systems and servers
informatietafel = information desk
Informatietechniek = Information technology
informatietechnologie = information technology: IT
informatietechnologie = information technology
informatietechnologie = information technology (IT)
Informatietechnologie en Bedrijfskunde = Information Technology and Management Studies
Informatietechnologie en Gezondheidszorg = Information Technology and Health Care
InformatieTechnologie en Management = Information Technology and Management
informatietechnologieapparatuur = information technology equipment
informatietechnologieën = information technology
informatietechnologiesector = information technology industry
informatieteken = character
informatieterminal = information terminal
Informatietheorie = Information theory
informatietotem = totem display
informatie-uitvraagplatform = information inquiry platform
informatieuitwisseling = information exchange
informatie-uitwisseling = information exchange
informatieuitwisselingsproces = information exchange process
informatievaardigheden = information skills
informatieve aankondiging = informational announcement
informatieve bespreking = exploratory discussion
informatieve censurering = informative censoring
Informatieve Illustratie = Infographics
informatieve kennisgeving = information notification for follow-up
informatieve kennisgeving ter attendering = information notification for attention
Informatieveiligheid = information security
informatieveiligheidsbeleid = information security policy
informatieverberging = information hiding
informatievergadering = information session
informatievergadering = briefing meeting
informatievergadering = information meeting
informatievergaring = information gathering
informatie-verhaal = information/story
informatieverplichting = obligation to examine
informatieverplichting = obligation to investigate
informatieverplichtingen = disclosure requirements
informatieverschaffing = information provision
informatieverspreiding = dissemination of information
informatieverspreiding = information dissemination
informatieverstrekking = information
informatieverstrekking/-voorziening = information supply
informatieverwerkend = data processing
informatieverwerkend systeem = computer system
informatieverwerkend systeem = data processing system
"informatieverwerkende inrichtingen en apparaten, computers, personal comp" = "information-processing installations and apparatus, computers, personal c"
informatieverwerking = information processing
informatieverwerking = data processing
informatieverwerking = information processing (activities)
informatieverwerking = information assimilation
informatieverwerking op afstand = teleprocessing
informatieverwerkingscentrum = information processing centre
informatieverwerkingssystemen = information processing systems
Informatieverwerkingsuitrusting = Information-processing equipment
Informatieverzameling = Collection of information
informatieverzoek = inquiry
informatieve-verhalende = informative/narrative
informatieve-verhalende benadering = informative/narrative approach
informatievoorziening = information management
informatievoorziening = Information Management
informatievoorziening = information provision
informatievoorziening = information (provision)
informatievoorziening = information services
informatievoorziening = provision of information
Informatievoorziening = Information Systems Management
informatievoorziening = information supply
informatievoorziening = IT systems
informatievoorziening = information provisioning
informatievoorziening = Information technology
Informatievoorziening door het bestuur = the provision of management information or the provision of information b
informatievoorziening en dienstverlening = information and service provided
informatievoorzieningen = information facilities
informatievoorzieningsorganisatie = I-organization
informatiewetenschap = information science
informatiezoekgedrag = information seeking behavior
informatiezuil = (portable) (information) kiosk
informatika = computer sciences
information = information
Information Access Service = Information Access Service
information bias = information bias
Information en Collaboration Management = Information and Collaboration Management
Information en Collaboration Management divisie = Information and Collaboration Management division
Information Management (IM) = Information Management (IM)
Information Notice = Summary of Additional Information and Changes
information push = information push
Information Rights Management = Information Rights Management
Information Rights Management-services = Information Rights Management Services
information risk management = information risk management
Information security = Information security
information security = cybersecurity
information security = information security
information security = logical security
information security awareness = informatie beveiligingsbewustwording
Information Security Incident = Information Security Incident
Information Sharing and Analysis Centres = Information Sharing and Analysis Centres
Information System = Information System
Information Systems = Information Systems
Information Systems Research Framework = Information Systems Research Framework
Informationele invloed = Informational influence
Informationele motivatie = Informational motivation
informatisch = informatic
Informatisering en Automatisering = Computer Systems and Automation
informative prior = informative prior
informativiteit = informativity
informatrice = information supplier
informed consent procedure = informed consent procedure
informeel = colloquial
informeel = informal
informeel = informa
informeel eigen vermogen = notional free capital
informeel leren = informal learning
informeel ontmoeten en overleg = informal meetings and consultations
informeel overleg = informal negotiation
Informeer bij je accountmanager = Contact your account manager
informeer hoe verder te handelen = ask how to proceed
informeer u dan bij = please check with
Informeer u in de vakhandel = Ask your dealer
informeert = informs
informeert en adviseert = informs and advises
informeert opdrachtgever direct opdrachtnemer = Client shall immediately inform Contractor
informeert regelmatig = regularly informs
informele = informal
informele beïnvloeding = informal influencing
informele bijeenkomst = informal meeting
informele contact = informal contact
Informele economie = Informal economy
informele en formele overleggen = informal and formal consultations
informele en professionele verzorgers = informal and professional carers
informele fiets- en wandelpaden = informal cycling and walking paths
Informele groep = Informal group
informele interventie = informal intervention
Informele kapitaalinbreng = Informal capital contribution
informele kennisdeling = informal knowledge sharing
informele leerprocessen = informal learning processes
Informele organisatie = Informal organisation
informele sleutelfiguren = informal key actors
informele test(en) = informal testing
Informele vereniging = Informal association
Informeren = Enquire
informeren = to inform
informeren = to inquire
informeren = to enquire [esp. Br.]
informeren = to ask
Informeren = Inform
informeren = acquaint
Informeren = Informing
informeren en enthousiasmeren = inform and enthuse
informeren wij u verder = we will inform you further
"informeren, inlichten, voorlichten" = inform (to communicate knowledge to (an)other(s))
"informeren, voorlichten" = inform (to impart information or knowledge (intransitive))
informeren/informatieverschaffing = informing/information
Informix = Informix
infoscherm = information screen
Infoschild aankoppelbaar = Info label connectable
infosessies = info sessions
Infosessies = Information sessions
infosets = infosets
Infosys Limited = Infosys Limited
infovakje = info box
infra = infrastructure
Infra- of suprastructuur = Infrastructure or superstructure
Infrageluid = Infrasonic vibration
infrageluid = infrasound
infraheffing = infrainfrastructure levy
Infraheffing 7% = infrastructure levy 7%
Inframanagement Suite = Infra Management Suite (IMS)
Inframanagement Suite = Inframanagement Suite
infraorbitalis = infraorbit
infrapatellair = subpatellar
infrapatellaire bursitis = infrapatellar bursitis
Infrared Data Association = Infrared Data Association
infrarode = infrared
infrarode band = infrared band
infrarode diode = infrared diode
Infrarode lampen = Infrared lamps
infrarodestraling = infrared energy
infrarood = infrared
Infra-rood = infrared
infrarood (IR) sensor = infrared (IR) sensor
infrarood camera = infrared camera
Infrarood coating = Infrared coating/-technique
infra-rood detector = infrared detector
infra-rood detectoren = infrared detectors
infrarood doorlatend materiaal = infrared permeable material
infrarood droging = infra-red drying
infrarood lamp = infrared lamp
Infrarood meting = Infrared measurement
infrarood netwerkverbinding = infrared network connection
Infrarood ontvanger = Infrared receiver
Infrarood ontvangstdeel = Infrared receiver
infrarood oog tbv audiosysteem = infra-red eye for audio system
infrarood oog tbv DVD speler = infra-red eye for DVD player
infrarood oog tbv navigatiesysteem = infra-red eye for navigation system
infrarood oog tbv satelliet = infra-red eye for satellite
infrarood oog tbv TV-tuner = infra-red eye for TV-tuner
Infrarood schakelaar = Infrared switch
infrarood spectrum = infrared spectrum
Infrarood temperatuurmeter = Infrared temperature gauge
infrarood thermometer = infrared thermometer
infrarood verwarming = infra ? red heating
infrarood verwarming = infra-red heating
infrarood verwarming = infra � red heating
Infrarood/microgolf (dual) = Infrared/microwave (Dual)
infraroodapparaat = infrared device
infraroodbeeldopname = infrared imaging
infraroodbeeldopname = infrared image recording
infraroodbestandsoverdracht = infrared file transfer
infrarooddroger = infra-red dryer
Infrarood-gebied = infrared spectrum
infraroodgrill = infrared grill
infraroodlamp = infrared lamp
infraroodlampen = infrared lamps
Infraroodlicht = Infrared light
Infrarood-naderingsschakelaar = Infrared proximity switch
infraroodpoort = infrared port
infraroodsensor = infrared sensor
infraroodspectrum = infrared spectrum
infraroodspectrum = infrared frequencies
infraroodstralen = infra-red rays
infraroodstraler = infrared radiator
infraroodstraler = infrared heater
infraroodstraler = heat lamp
infraroodstraler = infrared emitter
infraroodstraler = infrared lamp
infraroodstralers = infrared radiators
infraroodstraling = infrared radiation
infraroodstraling = infra-red radiation
Infraroodveiligheidsrelais = Light curtain monitoring relay
infraroodverbinding = infrared connection
Infraroodwarmte = Infrared heat
infrasone trilling = infrasound
infrasoon = infrasonic: of requencies below those of audible sound
infrasoon = infrasonic
Infrastructure Management Suite = Infra Management Suite (IMS)
infrastructure management. = infrastructure management
Infrastructure-as-a-Service = Infrastructure-as-a-Service
infrastructureel = infrastructural
infrastructurele = infrastructural
infrastructurele begrenzing = infrastructural boundary
infrastructurele begrenzing = infrastructural boundaries
infrastructurele begrenzingen = infrastructural boundaries
infrastructurele clouds = infrastructural clouds
infrastructurele maatregel = infrastructural measure
infrastructurele maatregelen = infrastructural measures
infrastructurele programmatuur = infrastructural software
infrastructurele vermogensobjecten = critic
infrastructurele vermogensobjecten = infrastructure assets
infrastructurele vermogensobjecten = reviewer
infrastructurele voorzieningen = infrastructural facilities
infrastructurele voorzieningen = infrastructure
infrastructurele voorzieningen = infrastructure facilities
infrastructurele wijzigingen = infrastructural changes
infrastructuren = infrastructures
infrastructuren te penetreren = penetrate infrastructures
Infrastructuur = Infrastructure
infrastructuur = infrastructure
infrastructuur architectuur document = infrastructure architecture document
Infrastructuur beheer = infrastructure management
infrastructuur- en architectuurplan = infrastructure and architecture plan
infrastructuur en markeringen = infrastructure and markings
Infrastructuur en Milieu = Infrastructure and the Environment
Infrastructuur en omgeving = Infrastructure and Environment
infrastructuur en onderzoek = infrastructure and research
Infrastructuur en platform in de cloud = Cloud-based infrastructure and platforms
Infrastructuur en Waterstaat = Minister for the Environment
infrastructuur of gebouwen = infrastructure or buildings
infrastructuur recreatieschap = infrastructure recreation board
infrastructuur RWS = infrastructure RWS
infrastructuur van een remote drop off point = remote drop-off point infrastructure
infrastructuur van remote drop off point = remote drop-off point infrastructure
infrastructuur voor ruimtelijke informatie = infrastructure for spatial information
Infrastructuur/verkeer = Infrastructure/traffic
infrastructuuraanbieder = infrastructure provider
infrastructuuraanpassingen = changes to the infrastructure
infrastructuur-API's voor Windows Runtime = Infrastructure APIs for the Windows Runtime
infrastructuurarchitectuur = infrastructure architecture
infrastructuurbeheerder = infrastructure manager
infrastructuurcapaciteit = infrastructure capacity
infrastructuurcomponent = infrastructure component
infrastructuurcomponenten = infrastructure components
infrastructuurdienst = infrastructure service
infrastructuurdomein = infrastructure domain
Infrastructuurfonds = Infrastructure Fund (Infrastructuurfonds
infrastructuurgeld = infrastructure money
infrastructuurkosten = infrastructure costs
infrastructuuromgeving = infrastructure environment
infrastructuuronderdelen = infrastructure components
infrastructuurproject = infrastructure projects
infrastructuurprojecten = infrastructure projects
infrastructuurprojecten = infrastructure project
infrastructuuruitdagingen = infrastructure challenges
infrastructuurverbinding = infrastructure connectivity
infratechniek = infrastructure technology
infra-umbilicaal = infra-umbilical
infunderen = ínfuse
infundibulum hypothalami = hypothalamic infundibulum
infundibulum hypothalami = infundibular hypothalamus
infundibulum hypothalami = neurohypophysis
infundibulum hypothalami = posterior pituitary gland
infundibulum van het hart = infundibulum of the heart
infuseren = to infuse
infusie = herb tea
infusie = infusion
infusie = steeping
infusie = transfusion not of blood
infusie = drip-feeding
infusie = intravenous administration of a liquid
infusie = intravenous drip
Infusie = Infusion
Infusieartikelen = Infusion supplies
infusiepomp = infusion pump
infusieset = infusion set
infusietherapie = infusion therapy
infusorienaarde = diatomaceous earth
infusorienaarde = fossil meal
infusorienaarde = infusorial earth
infusorienaarde = kieselguhr
infusorienaarde = mountain meal
infusorienaarde = rottenstone
Infuus = Perfusion
infuus = infusion
Infuus = Infuse
infuus aanbreng apparaat = drip applicator
infuus aanbrengapparaat = drip insertion device
Infuus- en insulinepompjes = Infusion and insulin pumps
infuusnaald = cannula
Infuusoplossingen = Infusion solutions
Infuuspompen = Infusion pumps
Infuusstatieven = Transfusion pods
"-ing [Germanic], -tie [Romanic]" = -tion {suffix} (producing a noun meaning the action or effect of a verb)
ING Bank = ING Bank
Ing Nick de With = Nick de With BSc
ING Ondernemingsrekening Plus = ING Corporate Plus account
ING rentepunten = ING rentepunten
Ing. = [leave out]
ing. = B.Eng.
ing. = "BSc in Engineering, BEng (also abbreviated as BE)"
ing. = BEng (BSc in Engineering / Bachelor of Engineering)(also abbreviated as B
Ing. Bert Stap = Bert Stap BSc
ingaan = comes into effect on
ingaan = is effective as of
ingaan = shall become effective from
ingaan = takes effect from
ingaan = enter
Ingaan = Go into
Ingaan = Get into
ingaan = go in
ingaand verkeer = inbound traffic
ingaande = commencing
ingaande 1 mei = as from 1 May
ingaande 3 mei 2004 = as from 3 May 2004
ingaande as = input shaft
ingaande commando = incoming command
Ingaande commando’s = Incoming commands
ingaande op = commencing on
ingaande pijl = input arrow
ingaat of zou ingegaan zijn = takes effect or would have taken effect
ingaat op = deals with
ingaat op = discusses
ingaat op = examines
ingaat op = goes into
ingaat op = takes a look at
in-game voorwerpen = in-game items
in-game voorwerpen = in-game objects
ingang = handle
Ingang = Input
ingang = entrance
ingang = portal
ingang = input
ingang = entry
ingang {de} = entrance
Ingang en duur = Commencement and Duration
Ingang en duur overeenkomst = Commencement and Duration of the Contract
ingang geldigheid = entry into force
ingang op het toestel = unit input
ingang platenwarmtewisselaar = plate heat exchanger inlet
ingang rem bediend UPEC = UPEC brake operated input
ingang van de gondel = nacelle entrance
ingang van de scheider = disconnector input
Ingang van de uitkering = Commencement of the allowance
ingang van het boilervat = boiler tank inlet
ingang van het gebouw = entrance of the building
ingang van het mondstuk = nozzle entrance
ingang vinden = to find acceptance
Ingang voor nevenunit = Substation input
Ingang voor tijdprogramma = Input for time program
Ingang voor volgelement (nevenpost) = Input for substation
"Ingang, halfgeleider, wisselcontact" = "Input, semiconductor, make-and-break contact"
"Ingang, met contact, maakcontact" = "Input, with normally open contact"
"Ingang, met contact, verbreekcontact" = "Input, with normally closed contact"
"Ingang, met contact, wisselcontact" = "Input, with contact, make-and-break contact"
"Ingang, spanning" = "Input, voltage"
"Ingang, stroom" = "Input, current"
"Ingang, thermo-element" = "Input, thermocouple"
"Ingang, weerstand" = "Input, resistor"
"Ingang, weerstandsthermometer" = "Input, resistance thermometer"
ingangcontroles = incoming goods inspections
ingangen = entrances
Ingangen = Inputs
Ingangen = Infeed points
ingangen = access points
ingangen van de app = app’s inputs
Ingangen/Uitgangen PLC = PLC inputs/outputs
ingangpagina = entry page
ingangs- en uitgangstarieven = entry and exit tariffs
Ingangs-/alarmcontacten = Input-/alarm contacts
ingangsadmittantie = input admittance
ingangsadres = entry
ingangsas = input shaft
ingangsbelasting = input load
ingangscapacitantie = input capacitance
ingangscapaciteit = input capacitance
ingangscondensator = input capacitor
ingangsconstante = entry constant
ingangscontrole = receiving inspection
ingangscontrole = receiving inspection
ingangscontrole = "incoming goods inspection, acceptance test(s)/testing"
ingangscontrole = incoming goods inspection
ingangscontrole = acceptance test
ingangscontrole = acceptance test(s)/testing
ingangs-controle = Incoming Goods Inspection
ingangscontroleur = Incoming Goods Inspector
ingangsdata = commencement dates
ingangsdata = dates of commencement
ingangsdata = effective dates
ingangsdata = start dates
ingangsdatum = lease commencement date
ingangsdatum = effective date
ingangsdatum = start date
ingangsdatum = start date
ingangsdatum = date of commencement
ingangsdatum = inception date
Ingangsdatum = Effective date
ingangsdatum = commencement date
ingangsdatum = commencement date
ingangsdatum inschrijving = enrolment effective date
Ingangsdatum ouderschapsverlof = Starting date parental leave
ingangsdatum van de dienstverlening = service start date
ingangsdatum van de Enrollment = Enrolment’s effective date
ingangsdatum van de overeenkomst = commencement date of the agreement
ingangsdatum van de wijziging = effective date of the change
ingangsdatum van die intrekking = effective date of said revocation
ingangsdatum van het deelnemerschap aan pensioenregeling = commencement date of membership of a pension scheme
ingangsdatum van het deelnemerschap aan pensioenregeling = date of admission to a pension scheme
ingangsdatum verzekering = commencement date of insurance
Ingangsdatum zwangerschapsverlof = Maternity leave starting date
ingangsdiensten = entry services
ingangsdikte = entrance thickness
Ingangsdruk = Input pressure
ingangsdruk [van het toestel] = inlet (intake) pressure
ingangsdruk van het toestel = intake pressure
ingangseisen = entry requirements [Osiris]
Ingangseisen = Admission requirements
ingangsfilter = input filter
ingangsgedeelte = entry section
ingangsgeleiding = input conductance
ingangsgevoeligheid = input sensitivity
ingangsignaal linker geluid = input signal left sound
ingangsignaal massa geluid = input signal earth sound
ingangsignaal rechter geluid = input signal right sound
ingangsimpedantie = input impedance
ingangsimpedantie bij nominale belasting = loaded impedance
ingangsinstelstroom = input bias current
ingangskarakteristiek = input characteristic
ingangskeuring = Incoming Goods Inspection
ingangskeuring en -beproeving = receiving inspection and testing
ingangskeuzeschakelaar = input selector switch
ingangsklem = input terminal
ingangskring = input circuit
ingangslijn = input line
ingangsnaam = entry name
ingangsopening = entrance opening
ingangsplatform = entrance platform
ingangspunt = entry point
ingangsresonator = input resonator
Ingangssignaal = Input signal
ingangssignaal = input signal
Ingangssignaal configureerbaar = "Input signal, configurable"
ingangssignaal interface = input signal interface
ingangsspanning = input voltage
Ingangsspanning stroomvoorziening = Input voltage power supply
ingangsspanning van de omvormer = input voltage of the inverter
ingangsspoel = input coil
ingangsstroom = input current
Ingangsstroom (bij toestand 1) = Input current (at state 1')
Ingangsstroom (bij toestand 1) = Input current (at state 1)
ingangssymbool = entry symbol
ingangstank = input tank
ingangsterminals = input terminals
ingangstransducer = input transducer
ingangstransformator = input transformer
ingangstrechter = entry funnel
ingangsvariabele = entry variable
ingangsvermogen = input power
Ingangsvermogen aanvullende verwarming = Nominal input additional heating system
Ingangsvermogen verwarmingspomp = Nominal input heat pump
ingangsvoorraadpunt = inbound stockpoint
ingangsvoorwaarden = entry requirements
ingangsvoorwaarden = entry conditions
ingangsvoorwaarden = entrance requirements
ingangswaarde = entry value
ingangswaarde = input variable
ingangsweerstand = input resistance
INGAVE = INPUT
ingeademde lucht = respiratory air
ingebaald = stuffed/mounted
ingebakken = built into
ingebed = embedded
ingebed computersysteem = embedded computer system
ingebed in de = embedded in the
ingebed in legacy-gebonden systemen = embedded in legacy bound systems
ingebed Java = embedded Java
ingebed proces = imbedded process
ingebed SQL = embedded SQL
ingebed systeem = embedded system
ingebedde programmatuur = embedded software
ingebedde software = embedded software
ingebeeld = chimerical
ingebeld = dial
ingebeld = dial in(to)
ingebeld = dialling
ingebeld = dial-up
ingeblazen = blown in
ingeblikt in blikjes = canned in cans
ingeblikt programma = confectioned program
Ingeblikte asperges = Canned asparagus
Ingeblikte champignons = Canned mushrooms
Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis = Canned or tinned fish and other prepared or preserved fish
Ingeblikte erwten = Canned peas
Ingeblikte gedopte bonen = Canned shelled beans
Ingeblikte groenten = Canned vegetables
Ingeblikte hele bonen = Canned whole beans
ingeblikte muziek = canned music
Ingeblikte olijven = Canned olives
Ingeblikte pastaproducten = Canned pasta
Ingeblikte tomaten = Canned tomatoes
Ingeblikte tonijn = Canned tuna
Ingeblikte zalm = Canned salmon
Ingeblikte zuurkool = Canned sauerkraut
ingebonden = bound
ingeboren = congenital
ingeboren = connate
Ingeboren = Native
ingebouwd = inbuilt
ingebouwd = built-in
ingebouwd beproevingssysteem (BIT) = built-in-test (BIT)
ingebouwd financieel derivaat = embedded derivative
Ingebouwd laadcircuit = Built-in charging circuit
ingebouwd menu = built-in menu
ingebouwd opmaakprofiel = built-in style
ingebouwde = builtin
ingebouwde = built-in
ingebouwde = built in
ingebouwde aansluiting (mbt pijpen / buizen) = built-in fitting
ingebouwde administrator = built-in Administrator
ingebouwde administratoraccount = built-in Administrator account
Ingebouwde batterij = Built-in battery
ingebouwde CO2 sensor = built-in CO₂ sensor
ingebouwde controle = automatic check
ingebouwde functie = built-in function
ingebouwde groep = built-in group
ingebouwde intelligentie = built-in intelligence
ingebouwde kast / inbouwkast / vaste kast = built-in cupboard
Ingebouwde kriksystemen = Built-in jacking systems
Ingebouwde lamp = Built-in light
ingebouwde liften = built in lifts
ingebouwde muurventilator / inbouwventilator = built-in wall ventilator
ingebouwde palletlift = built-in pallet lift
ingebouwde programmatuur/software = embedded software
ingebouwde programmatuur/software = to confine
ingebouwde programmatuur/software = to restrict
ingebouwde programmatuur/software = to retrench
ingebouwde scherm = built-in screen
ingebouwde schermen = built-in screens
Ingebouwde trafo = Built-in transformer
Ingebouwde verlichting (wijnbewaarkast) = Integral lighting (wine-storage cabinet)
Ingebouwde voeler = Built-in sensor
ingebouwde vrieshal = integral refrigerated warehouse
ingebouwde werkbalk = built-in toolbar
ingebouwde zelf-test = built-in self-test: BIST
Ingebouwde zoemer = Built-in summer
ingebracht = (bijdragen) to contribute
ingebracht = (in nalatenschap) to contribute
ingebracht = (kapitaal in bedrijf) to bring capital into
ingebracht = (naar binnen brengen) to insert
ingebracht = (op veiling) to put up for auction
ingebracht = to bring into
ingebracht = to contribute capital to a business
ingebracht = to put capital into
ingebracht = put in(to)
ingebracht = inserted
ingebracht = interposed
ingebracht = introduced
ingebracht = introduced in
ingebracht = introduced into
ingebracht = submitted
ingebracht = transferred (assets/shares)
ingebracht en vastgehouden = inserted and held
ingebracht in de opening van een station = inserted into the aperture of a station
ingebracht in de tweede openingen = inserted into the second apertures
ingebrachte = contributed
ingebrekestelling = notice of default
ingebrekestelling = serving notice
Ingebrekestellingen alsmede ontbindingshandelingen = Notices of default and termination activities
in-gebrekezijn = in default/breach/negligent
in-gebrekezijn = to be in breach
in-gebrekezijn = to be negligent
in-gebrekezijn = to have failed to fulfil one’s obligations
in-gebrekstelling = formal notice
in-gebrekstelling = letter of formal notice
in-gebrekstelling = notice
in-gebrekstelling = notice of default
ingebruikname = commissioning
ingebruikname = commission
ingebruikname = Commissioning
ingebruikname = commencement of operation(s)
ingebruikname = putting into service/use
ingebruikname = start-up (informal)
ingebruikname = putting into operation
ingebruikname = implementation
ingebruiknameverplichting = ‘frequency usage requirement’ (‘ingebruiknameverplichting’)
ingebruiknameverplichting = frequency usage requirement
ingebruiknameverplichtingen = frequency usage requirements
ingebruikneming = commissioning
ingebruikneming = "commissioning (installatie, machine)"
ingebruikneming = completion (property)
ingebruikneming = inauguration (property)
ingebruikneming = introduction (products)
ingebruikneming = occupation (property)
ingebruikneming = "putting into operation (installatie, machine)"
ingebruikneming = "putting into operational service (installatie, machine)"
ingebruikneming = "putting into use/operation (installatie, machine)"
ingebruikneming = availability
ingebruikneming = taking possession of
ingebruikneming = commissioning
ingebruikneming = becoming operational
ingebruikstelling = put into service
ingebruikstellingsdatum = place in service date
ingeburgderd = established
ingeburgerd = become common practice
ingeburgerd = naturalized
ingecalculeerd = allow for
ingecalculeerd = cost in
ingecalculeerd = factor in
ingecalculeerd = make allowance for
ingecalculeerd = price in
ingecalculeerd = take into account
ingecheckt = checked in
ingedaald = dawne
ingedaald = sunk in
ingedampt = reduced by evaporation
ingedeeld = classify
ingedeeld = laid out
ingedeeld = classified
ingedeeld = divided
ingedeeld in = classified as
ingedeeld in risicoklasse = classified in Risk Class
ingedeeld naar = classified according to
ingedeeld onder = classified under
ingedeukt = dented
ingedeukt lidteken = sunken scar
ingedeukt lidteken = depressed scar
ingediend = to file a complaint
ingediend = to lodge a complaint
ingediend = to submit a complaint
ingediend = submitted
ingediend door of aangevangen tegen = filed by or against
ingediend vliegplan (FPL) = filed flight plan (FPL)
ingediende bezwaar = objection submitted
ingediende offertes = tenders submitted
ingediende wijzigingsverzoeken = submitted Change Requests
ingedijkt land = inning
ingedikt = concentrated
ingedraaid = turned-in
ingedrukt = depressed
ingedrukt = pressed down
ingedrukt = pressed
ingedrukte = are depressed
ingedrukte machinestop = depressed machine stop button
ingedrukte ril = crease
ingeduffeld = warmly covered
Ingeefsessie = Input session
Ingeefsessies = Input sessions
ingegaan op het verzoek = the request ... complied with
ingegaan op het verzoek = comply with a request
ingegeven = dictated
ingegeven = entered
ingegeven = prompted
ingegeven door = dictated by
ingegeven door = prompted by
ingegoten = poured-in
ingegoten = cast
Ingegoten montagevoet = Cast mounting base
ingegraven = buried
ingegraven in een helling = dug into a hillside
ingehaald = Overtaken
Ingehouden = Withheld
ingehouden loonheffing = wage tax and national insurance contributions withheld
ingehouden op het salaris = deducted from the salary
ingehouden op het salaris van = deducted from the salary of
Ingehouden tot toereikende corrigerende maatregelen zijn voltooid = Withheld until adequate corrective action has been taken
Ingehouden voorheffingen = Taxes withheld
Ingehouden winst = Retained earnings
ingehouden winst = retained profit
Ingehouden winst over het jaar = Retained profit over the year
"ingehouden winst, met bepaalde bestemming" = appropriated retained earnings
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = adjudg(e)ment
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = adjudication
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = holding of own shares
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = reacquired stock [Am.]
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = repurchased stock
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = treasury shares
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = treasury stock [Am.]
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = unappropiated retained earnings
"ingehouden winst, waaraan nog geen bestemming is gegeven" = unappropriated retained earnings
ingehouden winsten = retained earnings
ingehuurd personeel = temporary staff
ingehuurd personeel = hired staff
ingehuurde krachten = hired hands
ingekapseld = enclosed
Ingekapseld = Encapsulated
ingekast = encased
ingeklapt = folded in
ingeklapt en / of uitgeklapt = folded in and/or folded out
ingeklapte stand = folded position
ingeklemd = fixed
ingeklemd = wedged in
ingeklemd = sandwiched
ingeklemd tussen = sandwiched between
ingeklemde boog = rigid arch
ingeklemde ligger = fixed girder
ingeklemde-opgelegde balk = fixed-simple beam
ingeklemde-opgelegde balk = propped cantilever beam
ingekocht = purchased
Ingekocht aandeel = Repurchased share
ingekocht item = bought item
ingekochte = purchased
ingekochte (eigen) aandelen = reacquired shares
ingekochte eigen aandelen = acquired shares
ingekochte eigen aandelen = holding of own shares
ingekochte eigen aandelen = reacquired shares
ingekochte eigen aandelen = reacquired stock [Am.]
ingekochte eigen aandelen = repurchased shares
ingekochte eigen aandelen = treasury shares
Ingekochte eigen aandelen = Reacquired shares
Ingekochte eigen aandelen = Acquired own shares
Ingekochte eigen aandelen = Repurchased own shares
ingekochte hoeveelheid = purchased quantity
ingekofferd = encased
ingekohierde = entered in the assessment register without the usual ...
ingekomen stukken = communications received
ingekort = shortened
ingekort = abbreviated
ingekort (recht) = abridged
"ingekorte versie, uitreksel, korte inhoud." = abridgment (shortened form)
"ingekorte versie, uitreksel, korte inhoud." = abridgement (shortened version.)
ingeladen = loaded
ingelaten = recessed
ingeleend = borrowed
ingeleend personeel = hired personnel
ingeleende medewerker = temporary staff
ingelegd = embedded
ingelegd (in het zuur/de pekel) = pickled
ingeleverd = sacrificed
ingeleverd = delivered
ingeleverd = handed in
ingeleverde documenten = submitted documents
ingelezen = read
ingelezen in het computergestuurd programma = read into the computer-controlled program
ingelezen in het computergestuurd programma van de inrichting = read into the computer-controlled program of the device
ingelicht = informed
Ingelijst = Box
Ingelijst = Framed
ingelogd = logged on
ingelogd sinds = logged on since
Ingelogde = Logged in
Ingelogde gebruikers = Logged in users
"ingelogde, afgemelde en gedeactiveerde" = "logged in, logged off and deactivated"
ingelopen = entered
ingelopen = worn in
ingelopen worden = wear in
ingemengd = mixed in
ingemengd in = mixed into
ingenaaid = paperbacked
ingenaaid = sewed
ingenaaid boek = leaflet
ingenieur = civil engineer
ingenieur = MSc (engineer)
ingenieur = engineer
ingenieur (ing) = BSc (Engineering)
ingenieur (ir) = MSc (Engineering)
ingenieur {de} = engineer
"ingenieur {f}, probleemoplosser" = engineer (A person who finds a technical solution to a problem)
ingenieurs = engineers
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies = Engineering activities and related technical consultancy
ingenieursbureau = engineering firms
ingenieursbureau = engineering firm
Ingenieursbureau Oesterbaai = Oesterbaai Engineers
ingenieursbureaus = engineering firms
ingenieursbureaus = engineering firm
ingenieurschap = engineering
ingenieursdiensten = engineering services
ingenieursdiensten = engineering
ingenieursgeologie = engineering geology
ingenieurswetenschap = engineering
Ingenieurswetenschappen = Engineering
ingenieurswetenschappen {mv} [BN] = engineering
Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie = Chemical Engineering
Ingenieurswetenschappen: Elektriciteit en Elektronica = Electrical & Electronic Engineering
Ingenieurswetenschappen: Geologie en Geomatica = Geological & Geomatics Engineering
Ingenieurswetenschappen: Mechanica en Transport = Mechanical Engineering & Transports
ingenieus = ingenious
Ingenomen = Pleased
Ingenomen = Contently
Ingenomen = Contented
Ingenomen = Glad
Ingenomen = Satisfied
ingenomen dosis = dose taken
ingenomen inkooppositie(s) = a position taken/held
ingenomen zijn met = to be pleased with
ingenomen zijn met = to welcome
ingenomen zijn tegen = to be unfavourably disposed towards
ingenotsneming = "occupation, occupying/transfer of the deed"
ingenottreding = upon taking possession (of the property)
ingeölied met = oiled with
ingepakt = stowed
ingepakt = wrapped
ingepakte = stowed
ingepast = incorporated
ingeperkte ruimte = contained space
ingeperst = pressed-in
ingeperst merk = impressed mark
ingepland = scheduled
ingepland en uitgevoerd = planned and implemented
ingeplant = located
ingeregeld = adjusted
ingerekend = included in the calculations
ingericht = set up
ingericht = designed
ingericht = arranged
ingericht en voorbereid = set up and prepared
ingericht is voor = is adapted for
ingericht is voor het uitvoeren van een = is adapted to perform an
ingericht met = equipped with
ingericht om = adapted to
ingericht om = designed to
ingericht om te = adapted for
ingericht om te = configured for
ingericht om te = provided for
ingericht om te = adapted for
ingericht om te = configured for
ingericht om te = provided for
ingericht op = equipped to
ingericht voor = adapted for
ingericht voor = configured for
ingericht voor = provided for
ingericht voor = adapted for
ingericht voor = configured for
ingericht voor = provided for
ingericht voor het produceren van = adapted for producing
ingericht voor het produceren van een configureerbare coating stack = adapted for producing a configurable coating stack
ingerichte = designed
ingerichte = organised
ingerichte = set up
Ingerichte infrastructuur = Infrastructure set up
ingerichte kantoorruimte = furnished office space
ingeroepen = invoked
ingeroepen oorzaak = cause invoked
ingerold = rolled in
ingerolde = rolled-in
ingeroosterd = scheduled
ingeroosterde = scheduled
ingeroosterde beschikbaarheid = scheduled availability
ingeroosterde bezetting = scheduled staffing
ingeruild = redeemed
ingescand = (zie hieronder)
ingescande = scanned
ingescande handtekening = scanned signature
ingeschaard = keeping the animals on agistment contracts
ingeschakeld = called in
ingeschakeld = switched on
ingeschakeld = powered on
ingeschakeld = switched-on
ingeschakeld door Verwerker voor Verwerken van Persoonsgegevens = engaged by Data Processor for Processing Personal Data
ingeschakeld en getest = switched on and tested
ingeschakelde = activated
ingeschatte hoeveelheid = estimated amount
ingeschoven = retracted
ingeschoven = slid in
ingeschoven configuratie = retracted configuration
ingeschoven positie = retracted state
ingeschoven positie = retracted position
ingeschoven stand = retracted position
ingeschoven telescopisch uitschuifbare brug = retracted telescopically extendable bridge
ingeschreven = bid (US)
ingeschreven = submit a tender
ingeschreven = tender
ingeschreven = bid (US)
ingeschreven = submit a tender
ingeschreven = tender
ingeschreven = bid (US)
ingeschreven = submit a tender
ingeschreven = submitting a tender
ingeschreven = tender
ingeschreven = tender for
ingeschreven = registered
ingeschreven = inscribed
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer = registered with the Chamber of Commerce under file number
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer = registered with the Chamber of Commerce under number
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen = registered with the Belgian Crossroads Bank for Enterprises
ingeschreven diameter = inscribed diameter
ingeschreven in het bedrijfslogboek = recorded in the log
ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel = listed in the Business Register of the Chamber of Commerce
ingeschreven in het handelsregister onder nummer = registered in the Dutch Commercial Register under number
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel = listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce in
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel = listed in the Business Register of the Chamber of Commerce
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dos = listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under file n
ingeschreven in het rechtspersonenregister = registered in the Register of Legal Entities
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen = registered in the Antwerp Register of Legal Entities
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen onder het nummer = registered in the Antwerp Register of Legal Entities under number
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer = registered in the Register of Legal Entities under number
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen = registered in the Register of Legal Entities in Antwerp
ingeschreven maat = dimension
ingeschreven medewerkers = registered employees
ingeschreven staan = be enrolled/registered
ingeschreven staan bij De Key = to be registered with De Key
ingeschreven studenten = enrolled students
ingeschrevene = registered student
ingeslagen = stamped
ingeslagen = pressed
ingeslagen hoeveelheden = quantities entering
ingeslagen lucht = mixed-in air
ingeslepen stop = ground stopper
ingesleten = deeply engrained
ingesloten = accompanying
ingesloten = enclosed
ingesloten = surrounded
ingesloten afbeelding = embedded picture
ingesloten bronbestanden = embedded resource
ingesloten grafiek = embedded chart
ingesloten hoek = included angle
ingesloten luchtbel = entrapped air-bubble
ingesloten object = embedded object
ingesloten opdracht = embedded command
ingesloten opmaakmodel = embedded style sheet
Ingesloten set = Enclosing set
Ingesloten vindt u = Please find attached
ingesloten vloeistof of gas = enclosed liquid or gas
ingesloten zenden wij u = we enclose herewith
"ingesloten, omhuld, omvat" = included
ingesneden = laciniate
ingesneden = cut-in
ingesnoerd = laterally contracted
ingesnoerd = constricted
ingesnoerde bedrading = laced wiring
ingespannen = clamped
ingespannen werken = to work strenuously
ingespeeld = anticipated
ingespoeld = Transported by downward groundwater flow
ingesproken = read phrases into the app
ingesproken bericht = voice message
ingesteld = set
ingesteld = institute
ingesteld = establish
ingesteld = begin
ingesteld = adjust
ingesteld = adjusted
ingesteld = aligned
ingesteld = focus
ingesteld = established
ingesteld = set up
ingesteld op terugbellen = preset-to callback
ingesteld worden = adjusted
ingesteld worden op = set to
ingestelde = prescribed
Ingestelde  waarde = Set value
ingestelde CO2 niveau = set CO₂ sensor level
ingestelde parameters = set parameters
ingestelde snelheid (V ing) = Set speed (V set)
Ingestelde waarde = Set value
ingestelde waarde = preset value
Ingestie = Ingestion
ingestoken = inserted
ingestoken = oriented
ingestort = cast
ingestorte vloerkanalen = inset floor channels
ingestuurd = submitted
ingetekend = drawn in
ingetekend = shown
ingetekend = sketched in
ingetogen = modest
Ingetogen = Prudish
Ingetogen = Humble
Ingetogen = Unpretentious
Ingetogen = Unassuming
Ingetogen = Retiring
Ingetogen = Demure
Ingetogen = Thimbleful
ingetogen uitstraling = understated look
ingetogenheid = chaste behaviour
ingetreden = commenced
Ingetrokken = revoked
ingetrokken = repealed
Ingetrokken = Withdrawn
Ingetrokken aandeel = Cancelled share
ingetrokken certificaat = revoked certificate
ingetrokken of anderszins is vervallen = revoked or otherwise lapsed
ingetrokken verlofaanvraag = revoked leave application
ingeval = if
ingeval = in case of
Ingeval = On the happening of
Ingeval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door opzegging van de med = If the employee terminates the employment contract by giving notice
Ingeval dit niet-concurrentiebeding van toepassing is = In case this non-competition clause applies
Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak = In the event that the court rules in a final and binding judgement
Ingeval van = In the event of
Ingeval van beëindiging van deze Overeenkomst = In the event of termination of this Agreement
ingeval van de toepasselijkverklaring van de schuldsaneringsregeling = if he is allowed to participate in a debt management scheme
ingeval van defecte detectoren = in the event of faulty detectors
ingeval van een calamiteit = in the event of an emergency situation
Ingeval van een dienstverband in deeltijd = In the event of part-time employment
Ingeval van inconsistente meetwaarden = in the event of inconsistent readings
ingeval van niet- of laattijdige betaling = in case of non-payment or late payment
Ingeval van ontbinding conform het bepaalde = In case of termination in accordance with the provisions of
Ingeval van opschorting = In the event of suspension of performance
Ingeval van stilzwijgen van de Opdrachtgever = If the Client remains silent
Ingeval van vragen daaromtrent = should you have any questions about this
ingeval van wanbetaling door de Opdrachtgever = in case of default of payment by the Client
ingevallen = concave
Ingevallen = Hollow
ingevaren = sailed in
ingeven = enter
ingevet = lubricated greased
Ingeving = Inspired idea
ingeving = inspiration
ingeving = idea
ingeving {de} = inspiration
ingevlochten = stacked
ingevoegd = inserted
ingevoegde audioclip = embedded audio clip
ingevoegde videoclip = embedded video clip
ingevoerd = fed in
ingevoerd = introduce
ingevoerd = import
ingevoerd in = entered into
ingevoerd in de machine = fed into the machine
ingevoerd kan worden = can be entered
ingevoerd of uitgevoerd = fed in and out
ingevoerd veld = entered field
ingevoerde = entered
ingevoerde = inputted
ingevoerde product = product being fed in
ingevoerde zoekstring = inputted search string
ingevolge = according as
ingevolge = in accordance with
ingevolge = pursuant to
ingevolge = under
Ingevolge = According to
ingevolge de bepalingen van = under the provisions of
ingevolge de wet = pursuant to law
ingevolge enige termijnoverschrijding door de gemeente = pursuant to any failure by the municipality to comply with a time limit
Ingevolge het bepaalde in = Pursuant to the provisions of
ingevolge uw bestelling = in fulfilment of your order
ingevouwen breedte = collapsed width
ingevouwen hoogte = collapsed height
Ingevroren = Frozen
Ingevroren aardappelen = Frozen potatoes
Ingevroren groenten = Frozen vegetables
ingevroren levensmiddelen = frozen food
Ingevroren schaaldieren = Frozen crustaceans
Ingevroren vis = Frozen fish
"Ingevroren vis, visfilets en ander visvlees" = "Frozen fish, fish fillets and other fish meat"
Ingevroren visproducten = Frozen fish products
ingevuld = filled in
ingevuld = given form
ingevuld = fleshed out
ingevuld = completed
Ingevuld door = Completed by
ingevuld en getekend = completed and signed
ingevuld en ondertekend = completed and signed
ingevuld en ondertekend exemplaar = completed and signed copy
ingevuld en rechtsgeldig ondertekend = completed and duly signed
ingevulde = filled in
ingevulde en ondertekende = completed and signed
ingevulde en ondertekende formulieren = completed and signed forms
ingevulde en rechtsgeldig ondertekende = completed and duly signed
ingevulde enquêtes = completed surveys
Ingevulde formulieren = Completed forms
ingevulde forumlieren = completed forms
ingevulde vragen = completed questions
ingevulde vragenlijsten = completed questionnaires
"ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst" = "the text filled in, added or amended"
"ingevulde, toegevoegde of afwijkende tekst" = "completed, added or deviating text"
ingewalst = rolled-in
ingewand = inside
ingewande = bowel
Ingewanden = Bowels
ingewanden = guts
Ingewanden = Gut
ingewanden = intestines
ingewanden = intestine
ingewanden = tripes
"ingewanden {p}, slachtafval" = pluck (offal from the trunk of an animal)
ingewerkt = trained
ingewerkte = integrated
ingeweven hechting = interwoven stitching
ingewijd zijn = to be in the know
ingewijde {de} = initiate
ingewikkeld = (adjective) elaborate
ingewikkeld = complex
ingewikkeld = complicated
ingewikkeld = intricate
ingewikkeld = elaborate
Ingewikkeld = Messy
ingewikkeld maken = complicate
"ingewikkeld, gecompliceerd" = complicated {adj} (difficult or convoluted)
"ingewikkeld, gecompliceerd" = intricate {adj} (having a great deal of fine detail or complexity)
ingewikkelde = complicated
ingewikkelde configuraties = complicated configurations
ingewikkelde constructie = complicated structure
ingewikkeldheid = complexity
"ingewikkeldheid, complexiteit" = complexity (The state of being complex
"ingewikkeldheid, complexiteit" = entanglement)
"ingewikkeldheid, complexiteit" = intricacy
ingewilligd = execute
ingewisseld = redeemed
ingewonnen = obtained
ingezaagd = serrated
Ingezameld = Collected
ingezameld = collected
ingezameld door Facebook = collected by Facebook
ingezeild = covered
ingezeilde steiger = covered scaffold
ingezet = put into action/service
ingezet = call forth
ingezet = brought into action
ingezet = deployed
ingezet = mobilise
ingezet = put in (the coach put in both substitutes)
ingezet = mobilised
ingezet = mobilise
ingezet = pledged
ingezet als verticaal sorteersysteem = used as a vertical sorting system
ingezet en ontwikkeld = deployed and developed
ingezet kan worden als verticaal sorteersysteem = be used as a vertical sorting system
ingezet moeten worden = must be used
ingezet op groei = focused on growth
ingezet stuk = patch
ingezetene = foreign national
ingezetene = resident
Ingezetene = Resident
ingezetene = inhabitant
Ingezetene = Dweller
Ingezetene = Occupant
ingezetene van de Gemeenschap = Community national
ingezetenen = residents
ingezetenen = citizen
ingezetenenomslag = [water board/authority] occupier's assessment/charge
ingezette energiedragers = chemical feedstock
ingezette energiedragers = feedstock
ingezette energiedragers = organic raw materials
ingezette verandering = initiated change
ingezette veranderingen = initiated changes
ingezien = viewed
ingezien en akkoord bevonden = seen and approved
ingezoomd = closely examined
ingieten = cast in
ingieten = pour in(to)
ingieten = Casting
ingieten = to pour in
ingieten = embed (to)
ingieten = pour in
ingieten = pouring in (e.g. pouring casting resin into a junction box)
ingietmal = mould
ingietmassa = encapsulated compound
ingietmatrijs = mould
ingietplaats = foundry
ingietsnelheid = casting speed
ingietwerkplaats = foundry workshop
inging = entered into effect
inging op = entered into effect on
inglijblokje rits = Entry piece of the internal guide
Ingmar Bergman = Ingmar Bergman
Ingoesj = Ingush
Ingoesjië = Ingushia
Ingots = Ingots
ingraven = bury
ingraven = dig in
ingraveren = engraving
ingrediënt = component
ingrediënt = ingredient
"ingrediënt, bestanddeel" = ingredient (substance present in a mixture)
ingrediënten = aspects
ingrediënten = attributes
ingrediënten = bits
ingrediënten = component parts
ingrediënten = components
ingrediënten = constituents
ingrediënten = contents/makings (ingredients)
ingrediënten = elements
ingrediënten = features
ingrediënten = ingredients
ingrediënten = integral parts
ingrediënten = integrants
ingrediënten = items
ingrediënten = parts
ingrediënten = pieces
ingrediënten = portions
ingrediënten = sections
ingrediënten = strands
ingrediënten = units
ingrediënten {mv} = ingredients
ingrediënten of diensten = ingredients or services
ingrediënten voor maaltijden = constituents for meals
ingrediënten-fabriek = ingredients factory
ingrediëntenlijst = ingredients list
ingrediëntenstukjes = ingredient pieces
ingreep = intervention
Ingreep = Operation
ingreep = interrupt
ingreepbeveiliging = safety guard
ingrepen = interventions
ingrepen = procedures
Ingress = Ingress
ingress reference point = ingress reference point
Ingrid Bergman = Ingrid Bergman
ingrijpen = to mesh
Ingrijpen = Intervene
ingrijpen = step in
ingrijpen bij problemen = intervening with problems
ingrijpend = radical
ingrijpend gewijzigd = changed significantly
ingrijpende = drastic
ingrijpende = drastically
ingrijpende = far-reaching
ingrijpende = major
ingrijpende = radical
ingrijpende = radically
ingrijpende = significant
ingrijpende = significantly
ingrijpende = wholesale
ingrijpende maatregelen = drastic measures
ingrijpende verbouwing van een vaartuig = major craft conversion
ingrijpende wijziging = game-changer
ingrijpende wijziging van een motor = major engine modification
Ingrijpende wijzigingen = Major changes
ingrijpt = engages
ingroeibaan = ?stepping stone? job
ingroeibaan = �stepping stone� job
ingroeifunctie = a stepping-stone position
Inguinaal = Inguinal
inguinaal = groin-related
"inguinodynie, pijn in de liesstreek" = inguinodynia
"inguinodynie, pijn in de liesstreek" = pain in the groin
inhaakadvertentie = topical advertisement
inhaalbeweging = recovering lost ground
inhaalbuis = klystron
inhaalbuisversterker = klystron amplifier
inhaalexamen = exam retake
inhaalinvesteringen = catch-up investments
inhaalmanoeuvre = catching-up process
inhaalmoment = catch-up session
inhaalopdracht = make-up assignment
inhaalplanning = backlog reduction plan
inhaalrustdag = compensation day
inhaalrustdagen = compensation day (JurLex)
inhaalrustdagen = compensatory rest day
inhaalrustdagen = lieu days (IATE: Paid time off which may be taken by an employee to compe
inhaalrustdagen = time off in lieu (IATE)
inhaalslag = effort to clear the backlog [of work]
inhaalslag = catch-up
inhaalslag = catching up
inhaalslag = catching-up exercise
inhaalslag = catching-up process
inhaalslag = catch-up movement
inhaalslag = improvements
inhaaltoevoeging = past-service contribution
inhalant = inhalant: a medication to be taken by inhalation
inhalant = something that is inhaled
Inhalatie = Inhalation
inhalatie- = inhalational
inhalatie-allergie = inhalation allergy
inhalatiefabisme = airborne favism
inhalatienarcose = inhalation anesthesia
inhalatietoestel = infusion unit
inhalatietoestel = atomizer
inhalatietoestel = inhalator
inhalatietoestel = "inhaler, spray dispenser, moist vapor nebulizer"
inhalatietoestel = puff
Inhaleerbare = Inhalable
Inhaleerbare stof = Inhalable substance
inhaleertoestellen = inhalers
inhaleertoestelletje = carry-over inhaler
Inhalen = Recapture
Inhalen = Make up for
Inhalen = Earn back
Inhalen = Catch up
Inhalen = Capture
Inhalen = Win back
Inhalen = Grapple
inhalen = overtake
inhalen = overtaking (US = passing)
inhalen = accomplish
Inhalen = Pass
"inhalen (studieonderdelen, vakken)" = catch up / make up
inhalen / over nemen = overtake
Inhalig = Mean
inhalig = avaricious
inhaligheid = avarice
Inham = Inlet
Inham = Golf
inham = bay
Inham = Creek
inham = cove
Inham = Gulf
Inham = Persian Gulf
inhameren = hammer in
Inhangen = Hang in
Inhangen en vastschroeven = Hang in and screw tight
Inhanguitvoering = To hang in
inharsgereedschap = mould-in tool
inharsmoer = moulded-in nut
inhechtenisneming = apprehension
Inheems = Servant
inheems = endemic
inheems = native
Inheems = Domestic
inheems = aboriginal
inheems = local
inheems = indigenous
inheems bos = indigenous forest
"inheems, inlands" = indigenous
"inheems, inlands, autochtoon" = indigenous {adj}
inheemse kennis = indigenous knowledge
"inheemse soort, inboorling" = endemic (individual or species that is endemic)
inheemse taal = indigenous language
inheemse technologie = indigenous technology
Inheemse vaste brandstof = indigenous solid fuel
inheien = drive
inherent = inherent
inherent component = inherent component
inherent veilige ontwerpmaatregel = inherently safe design measure
inherent vermogen = incident power
inherente golf = incident wave
in-het-oor apparaat = in-the-ear hearing aid
inhiberend neuron = inhibitory neuron
inhiberende werking = inhibitory effect
inhibine = inhibin
inhibitie = inhibition
inhibitie = stopping
inhibitie = suppression
Inhibitie = Inhibition
inhibitionszonetest = inhibiting areola test
Inhibitor = Inhibitor
inhibitor van vrije radicalen = free-radical inhibitor
inhibitor van vrije radikalen = free radical inhibitor
"inhibitor, de remmer" = inhibitor
inhibitorisch = inhibitory
inhibitorisch effect = inhibitory effect
Inholland = Inholland
inhomogene vezel = inhomogeneous fiber
inhomogeniteit = discontinuity
inhomogeniteit = inhomogencity
inhoud = index
inhoud = substance
inhoud = essence
inhoud = volume
Inhoud = Table of Contents
Inhoud = Contents
inhoud = content
inhoud (m) = volume
inhoud / inhoudsopgave = content
inhoud / volume = cubic capacity
inhoud {de} = content
inhoud bestand bekijken = Viewing file content
Inhoud boiler = Tank volume
Inhoud container = Container volume
inhoud en vorm te geven = give form and content
inhoud en vorm van het beroepsproduct = content and form of the professional product
inhoud en vorm zal krijgen = will be given form and content
inhoud en vormgeving = content and design
Inhoud gaarruimte = Volume cavity
inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening = content or scope of the agreed services
Inhoud opvangzak = Bag volume
Inhoud patroon = Cartridge capacity
inhoud van address = content of address
inhoud van adres = content of address
inhoud van boek / woordenlijst = indexing
inhoud van boek/woordenlijst = indexing
Inhoud van de presentatie = Content of the presentation
Inhoud van de verpakking = Package contents
inhoud van het adres = content of the address
inhoud van het programma = programme content
inhoud van het reservoir = Capacity of the tank
inhoud van het spijsverteringskanaal = digestive tract contents
inhoud van het spijsverteringskanaal = stomach contents
Inhoud verpakking = Package contents
Inhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven door de fabrikant) = Keep wet with ... (appropriate material to be specified by the manufactur
Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant). = Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufactur
Inhoud volmacht = Content/scope of the power of attorney
Inhoud voor volwassenen = Mature content
"inhoud, de volledigheid en de juistheid" = "content, completeness and accuracy"
"inhoud, gegevens of informatie" = "content, data or information"
"inhoud, inhoudstafel, inhoudsopgave" = table of contents (organized list summarizing book of document)
inhoud-adresseerbaar geheugen = content-addressable memory: CAM
inhoudelijk = as regards the contents of
inhoudelijk = contents
inhoudelijk = evt. weglaten in vertaling
inhoudelijk = in terms of content
inhoudelijk = substantive
inhoudelijk = the contents of
inhoudelijk = the substance
inhoudelijk = substantive
inhoudelijk = essential
inhoudelijk = with respect to content
inhoudelijk = as regards content
inhoudelijk = evt. weglaten in vertaling
inhoudelijk = "substantive, the substance, as regards the contents of, in terms of conte"
inhoudelijk = the follow-up of the project both from a content/substantive and operatio
inhoudelijk aansluiten = dovetail as regards their content
inhoudelijk beheer bedrijfsgegevens = corporate data content management
inhoudelijk deskundige = content expert
inhoudelijk en in strekking = both in content and scope
inhoudelijk en procesmatig = supervision and training
Inhoudelijk functies = essential functionality
inhoudelijk getoetst = substantive examination
inhoudelijk identieke USB sticks = USB sticks with identical content
inhoudelijk juist = correct in terms of content
inhoudelijk onderzoe = substantive research
inhoudelijk samenhangend = coherent in its contents
inhoudelijk te onderbouwen = to substantiate
inhoudelijk verantwoordelijk = responsible for the content of
inhoudelijke = as regards the contents of
inhoudelijke = concrete
inhoudelijke = contents
inhoudelijke = evt. weglaten in vertaling
inhoudelijke = in terms of content
inhoudelijke = relevant
inhoudelijke = substantive
inhoudelijke = the contents of
inhoudelijke = the substance
inhoudelijke = an X on the substance of
inhoudelijke = as regards contents
inhoudelijke = content
inhoudelijke = detailed
inhoudelijke = essential
inhoudelijke = in its contents
inhoudelijke = in substance
inhoudelijke = informed
inhoudelijke = intrinsic
inhoudelijke = intrinsic worth
inhoudelijke = on its merits
inhoudelijke = professional
inhoudelijke = specifics
inhoudelijke = subject-matter
inhoudelijke = that relate to the content
inhoudelijke = the concepts behind
inhoudelijke = content-related
inhoudelijke (technische) beoordeling = technical assessment
inhoudelijke aanvulling = substantive addition
inhoudelijke afbakening = scope
inhoudelijke afbakening van de reikwijdte = scope
inhoudelijke agenda = specific agenda
inhoudelijke beleidsafwegingen = policy-specific considerations
Inhoudelijke beoordeling = Content assessment
inhoudelijke criteria = content criteria
inhoudelijke discussie = in-depth debate
inhoudelijke discussie = informed debate
inhoudelijke discussie = substantive discussion
inhoudelijke eisen = demands of substance
inhoudelijke en vormelijke eisen = content and form requirements
inhoudelijke feedback = concrete feedback
inhoudelijke houvast = concrete guidance
inhoudelijke informatie = content
inhoudelijke kwaliteitseisen = content quality requirements
inhoudelijke meerwaarde = intrinsic value
inhoudelijke onderzoekslijnen = specific research focus areas
inhoudelijke onjuistheid = inaccuracy
inhoudelijke onjuistheid = content-related inaccuracy
inhoudelijke onjuistheid van de factuur = inaccuracy of the invoice
inhoudelijke opbrengst = substantive yield
inhoudelijke oriëntatie = approach
inhoudelijke overleg = concrete discussions
inhoudelijke reactie = concrete response
inhoudelijke reden = concrete reason
inhoudelijke samenhangen = significant relationships [in respect of this expertise]
inhoudelijke scope = substantive scope
inhoudelijke thema = concrete theme
inhoudelijke thema’s = relevant themes
inhoudelijke thema’s = concrete themes
inhoudelijke thema’s en vraagstukken = relevant themes and issues
inhoudelijke themas = project themes
inhoudelijke themas = concrete themes
inhoudelijke themas = themes with respect to content
inhoudelijke toets = content check
inhoudelijke validiteit = content validity
inhoudelijke voorbereiding = substantive preparations
inhoudelijke vragen = content-related questions
inhoudelijke vragen = questions as to the content of this
inhoudelijke vragen over deze overheidsopdracht = questions as to the content of this public contract
inhoudelijke zwaartepunten = research priority areas
inhoudelijk-wetenschappelijk = "substantive scientific, scientific with regard to content"
inhoudelijk-wetenschappelijk = scientific with regard to content
inhoudelijk-wetenschappelijk = substantive scientific
Inhouden = Include
Inhouden = Comprise
Inhouden = Hold in check
inhouden = contain
inhouden = to contain
Inhouden = Staunch
inhouden = count down
inhouden van het opbeetplaat = retention of dental prosthesis
inhouden van het opbeetplaat = bonding of dental prosthesis
inhouden van het opbeetplaat = denture retention
inhouden van vorderingen = withholding receivables
inhoudende dat = meaning that
inhoudende dat = which states that
inhouding = withholding
inhouding = withdrawal
inhouding = holdback
inhouding [op de factuur] = retention [on invoice]
inhouding aan de bron = Pay As You Earn system
inhouding op het salaris = deduction from the salary
inhouding op salaris = deduction from salary
inhouding op salaris = salary deductions
inhouding op uitgaven = expense deduction
inhouding van gedeelte van schuld = recoupment
inhouding via de bedrijfsvoorheffing = income tax deducted at source
inhouding ziekenfondspremie [na vaststelling van de verplichting daartoe] = deduction of national health insurance contributions [after establishing 
inhoudingen = deductions
Inhoudingen(en = Deductions(s
inhoudingsbelasting = withholding tax
inhoudingspercentage = withholding percentage
inhoudingsplicht = income tax holdback requirement
inhoudingsplicht voor loonheffing en premies werknemersverzekeringen = obligation to deduct statutory payroll tax and social security contributi
inhoudingsplichtige = person liable to deduct and transfer payroll tax
inhoudingsplichtige = withholder
inhoudingsplichtige = withholding agent
inhoudingsplichtige = individual obligated to income tax holdback
inhoudingsplichtigenverklaring = withholding declaration
Inhoudsbeheer voor ondernemingen = Enterprise Content Management
inhoudsbesturing = content scoping
inhoudsbesturingselement = content control
inhoudsbibliotheek = content library
inhoudsbron = content source
inhoudsconversie = content conversion
inhoudsdatabase = content database
inhoudseigenaar = content owner
inhoudsimplementatie = content deployment
inhoudsindex = content index
inhoudsindexering = content indexing
inhoudsklasse = content class
inhoudskop = content header
inhoudskoppeling = content coupling
"inhoudsloosheid, stupiditeit, leegheid, zinloosheid" = inanity (property of being inane)
inhoudsmaat = measure of capacity
inhoudsmodel = content master
inhoudsniveau = content level
inhoudsopgave = index
inhoudsopgave = Table of Contents
Inhoudsopgave = Contents
inhoudsopgave = Table of Contents
inhoudsopgave = TOC
INHOUDSOPGAVE = Table of Contents
Inhoudsopgave = Summary
inhoudsopgave = table of contents
Inhoudsopgave (Table of contents = Table of Contents
inhoudsopgave bij het informatiepakket = index to the information package
"inhoudsopgave, samenvatting, voorwoord, inleiding" = "table of contents, summary, preface, introduction"
inhoudspagina = content page
inhoudsprovider = content provider
inhoudsregister = index
inhoudsrestrictie = content rating
inhoudssjabloon = content template
INHOUDSTAFEL = Table of Contents
INHOUDSTAFEL = TABLE OF CONTENTS
inhoudstype = content type
Inhoudsvaliditeit = Content validity
inhoudzone = content zone
inhouse = in-house
in-house = in-house
inhouse callcenter = in-house call centre
in-house engineeren en produceren = in-house engineering and production
in-house lawyer = bedrijfsjurist
in-house productie = in-house production
in-huis = in-house
inhuldigen = invest
inhuldiging {de} = inauguration
inhuren = recruitment
inhuren = hiring
inhuur = hiring
inhuur bij evenementen = hiring for events
Inhuur extra = Hiring extra
Inhuur Interim Professionals = Hiring Interim Professionals
Inhuur of aanschaf = Hire or purchase
inhuur van externen = external recruitment
inhuurfirma = temporary employment agency
inhuurfirma's = [temporary] staffing agency
inhuurfirma's = commercial job centre
inhuurfirma's = employment agency
inhuurfirma's = staff agency
inhuurfirma's = temporary agency
inhuurfirma's = temporary employment agency
inhuurfirma's = temps agency
inhuurkrachten = [bring in] staff on loan
inhuurkrachten = [use of] loan employees
inhuurkrachten = borrowed workers
inhuurkrachten = capacity brought in
inhuurkrachten = contract staff
inhuurkrachten = external staff [members]
inhuurkrachten = hired-in workers
inhuurkrachten = insourced staff
inhuurkrachten = loan personnel
inhuurkrachten = loan staff
inhuurkrachten = outside employees
inhuurkrachten = personnel hired from outside
inhuurkrachten = personnel on loan
inhuurkrachten = short-term staff
inhuurkrachten = staff on short-term contracts
inhuurkrachten = temporary staff
inhuurkrachten = workers hired in
inhuurkrachten = external workers
inhuurkrachten = temporary workers
inhuurpersoneel = temporary staff
INI-bestand = .ini file
iniet beklede steiger = uncovered scaffold
init = init
initi = initial
initi?le afdichting = initial seal
Initi?le Dosis = Loading Dose
initi?le ruimtelijke positie = initial spatial position
initi?le waarde = initial value
initi?ren = initialise
initiaal = initial
initiaal = initial letter
Initiaal = Drop cap
Initiaal = Head letter
Initial Configuration Tasks = Initial Configuration Tasks
Initial Configuration Tasks = ICT
Initial Version = Initial Version
initiale kosten = initial cost
initialen = initials
initialisatie = initialisation
initialisatie = initialization
Initialisatie actief = Initialisation is active
initialisatie commando = initialisation command
initialisatie expressie = initialisation expression
initialisatie overzicht = initialisation overview
initialisatie procedure = initialisation procedure
initialisatiebestand = initialization file
initialisatie-deel = initialisation part
initialisatiestap = initialisation step
initialiseren = starting
initialiseren = initialize
initialiseren = to initialize
initializers worden gedraaid = initialisers are run
initiatie = introduction
initiatiebesluit = initiation decision
initiatief = initiative
Initiatief = Initiative
initiatief nemen = take initiative
initiatief nemen = taking initiative
Initiatief Sanering = Initiative for the remediation taken by
initiatief tot een wet = legislative initiative
initiatieffase = initial phase
initiatieffase = initiatory phase
initiatiefneemster = initiator
Initiatiefnemende = Enterprising
initiatiefnemer = initiator
initiatiefnemer = instigator
Initiatiefnemer Windpark = Wind Park Initiator
Initiatiefnemer Zonnepark = Solar Park Initiator
initiatiefnemerrol = initiator role
initiatiefnemers = those who submitted the bill
initiatiefnemers = initiators
Initiatiefnemers Windpark = Wind Park Initiators
Initiatiefnemers Windpark en de Initiatiefnemers Zonnepark = Wind Park Initiators and the Solar Park Initiators
Initiatiefnemers Zonnepark = Solar Park Initiators
initiatiefnota = initiative policy document
initiatiefrecht = right to submit proposals
initiatiefrijk = enterprising
initiatiefrijke = enterprising
"initiatiefrijke, zelfstandige en prestatiegerichte professionals" = "enterprising, independent and performance-oriented professionals"
initiatiepuls = enable pulse
initiatieven = initiatives
initiatieven in het kader van = initiatives in the context of
initiatieven te ondernemen = Undertake initiatives
initiatieven te ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen = Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility
Initiatieven van onderaf = Bottom-up initiatives
initiatieven vanuit de wijk = neighbourhood initiatives
Initiative overload = Initiative overload
initiator = initiator
Initiatoren = Initiators
initieel = initially
Initieel = Initials
initieel ingediende offerte = tender initially submitted
initieel laadprogramma = initial program loader
initieel onderwijs = initial education
initieel onderwijs = initial education / first degree
initieel ontwerp = initial design
initieel ontwerp van de = initial design of the
"initieel, aanvankelijk, begin-, vroeg" = "initial {adj} (Chronologically first, early"
"initieel, aanvankelijk, begin-, vroeg" = of or pertaining to the beginning)
"initieel, eerste, begin-, voorste" = "initial {adj} (Spatially first, placed at the beginning, in the first pos"
Initieel/Huidig = Initial/Current
initiële = initial
Initiële aankoop = Initial purchase
Initiële aanmaak beschrijving = Initial preparation of description
initiéle afdichting = initial seal
initiële afdichting = initial seal
initiële afvoer = initial drain
initiële behandelingsplan = initial treatment scheme
initiële beroepsopleiding = initial vocational training
initiële bestelling = initial order
initiële briefwisseling = initial correspondence
initiële commitment = initial commitment
initiële commitment fees = initial commitment fees
initiële doelstellingen = initial objectives
initiële garantie = initial guarantee
initiële garantieperiode = initial guarantee period
initiële gasstroomtoevoer = initial gas stream supply
initiële gasvormige invoerstroom = initial gaseous input stream
initiële grafische uitwisselingsspecificatie = initial graphics exchange specification: IGES
initiële implementatie = initial deployment
initiële inspectie = initial inspection
initiële investering = initial investment
initiële invoergas = initial input gas
initiële invoerstroom = initial input stream
initiële klimsnelheid = initial rate of climb
Initiële kosten voor de verwerving van onroerende goederen of de opricht = Other expenditure preliminary to the construction of a building
"initiële kwalificatie, kalibratie of herkwalificatie" = "initial qualification, calibration or requalification"
initiële lerarenopleiding = initial teacher education
Initiële loonstijging = Initial wage increase
Initiële Looptijd = Initial Term
initiële looptijd = initial term
initiële markt = initial market
initiële operationele capaciteit = initial operating capability
initiële opleiding = initial degree programme
initiële opleiding = initial training
initiële opleiding = initial (degree) programme
initiële order = initial order
Initiële Periode = Initial period
initiële positie = initial position
initiéle ruimtelijke positie = initial spatial position
initiële ruimtelijke positie = initial spatial position
initiële status = reset mode
initiële toestand = initial condition
initiële trekkracht = immediate adhesive power
Initiële versie = Initial version
Initiële vraag = Initial demand
initiéle waarde = initial value
initiële waarde = initial value
initiéren = initialise
initiëren = to initialize
initiëren = initiating
initiëren = initialise
initiëren van vervolgacties = initiating follow-up actions
"initiëren, faciliteren, organiseren en implementeren" = "initiating, facilitating, organising and implementing"
"initiëren, organiseren, faciliteren en implementeren" = "initiating, organising, facilitating and implementing"
"initiëren, organiseren, faciliteren en implementeren" = "initiate, organise, facilitate and implement"
initiëring = initiation
initi�le afdichting = initial seal
Initi�le Dosis = Loading Dose
initi�le ruimtelijke positie = initial spatial position
initi�le waarde = initial value
initi�ren = initialise
INJ HOME POS = INJ HOME POS
injecteerbaar = injectable
injecteerbaar volume = injectable volume
Injecteerbare oplossingen = Injectable solutions
injecteermethode = injection method
injecteren = grout
injecteren = inject
injecteren = to inject
injecteren = grouting
Injecteren van mortel = Grouting work
injecteur = injector
injectie = grouting
Injectie = Injection
injectie van (secundaire) lucht = air injection
injectie van de ankerring = anchor ring injection
injectie van krimpscheuren = crack injection
injectiecapaciteit = injection capacity
injectiecilinder = injection cylinder
injectie-efficiency = injection efficiency
injectiekap = grouting cap
injectieklep = injection valve
injectiemachine = grouting machine
injectiemengsel = grout mix
injectiemiddel = grouting agent
injectiemortel = injection grout
Injectienaalden voor balseming = Embalming injector needles
injectieplek = injection site
injectieplunjer = injection ram
injectiepoort = (gas) injection port
injectieprocedure = injection procedure
injectieslang = injection hose
Injectiespuit = Syringe
"injectiespuit {c}, spuit {c}" = syringe (syringe)
injectiespuiten = syringes
injectiespuiten voor onderhuidse injecties = hypodermic syringes
injectiespuitje = hypodermic needle
injectiespuitje = hypodermic syringe
injectiespuitje = injection syringe with needle
injectieteller = injection counter
injectietoestel voor cementmortel = grouting apparatus
Injection Con. = Injection Conn.
injector = injector
Injector Assy = Injector Assy
Injector Carriage = Injector Carriage
Injector Connection Block = Injector Connection Block
injector housing = injector housing
Injector Left = Injector Left
Injector Motor = Injector Motor
Injector Right = Injector Right
Injector screwdriver = Injector screwdriver
Injectorblock = Injector block
injectorleiding = injector line
injektieampul = injection ampoule
injektieampul = injection bottle
injektieampul = punctable container
injury rate = Injury Frequency Rate (IFR)
injury severity score = injury severity score: a measure of the severity of illness within a diag
Ink Art = Ink Art
Ink Crossword = Ink Crossword
Ink Desktop = Ink Desktop
inkaarten = to map
inkalven = cave in
inkalving = caving
inkappen (Flemish) = pour in / out (liquids)
inkapselen = encapsulate
inkapselen = to encapsulate
Inkapselen = Encapsulation
inkapseling = encapsulation
inkapseling = entrapment
inkapselt = encapsulating
inkassen = groove in
inkassing = groove
inkasten = to encase
inkasting = encasement
inkastmal = encasing jig
inkeer = repentance
Inkeer = Penitence
inkeer {de} = repentance
inkeerregeling = voluntary disclosure scheme
inkepen = to notch
inkepen (..ing) = notch
inkeping = indent
inkeping = indentation
inkeping = notch
inkeping = notch
inkeping = recess
inkeping voor inspectie = inspection notch
inkepingen = notches
inkepingen = indentations
inkepingen = scores (langwerpig)
inkepingen = grooves (diep)
inkerving = pre-scored grooves
In-kerving = Notching
inkijk = peep-in
Inkijk exemplaar = display copy
inkijken = consult
inkijkfunctie = viewing option
inkjet-druk = inkjet printing
inkjetplot = inkjet plot
Inkjetprinter = Inkjet printer
Inkjetprinter = Inkjet
inkjetprinters = ink jet printers
Inkjetprinters = Inkjet printers
inklapbaar = collapsible
Inklapbaar = Hinged
inklapbaar platform = folding platform
inklapbaar TV chassis = hinged chassis
inklapbaar zijn = can be folded in
inklapbare = retractable
inklapbare container = foldable container
inklapbare container met een legplank = foldable container with a shelf
inklapbare hardtop = retractable hardtop
inklapbare werkbank = collapsible workbench
inklapbare werkbank = collapsible bench
inklapmechanisme = folding mechanism
inklappen = to fold in
inklappen = to collapse
inklappen = to fold up [fold in]
inklaring = clearance
inklaring = clearing (inwards)
inklaring = custome clearance
inklaring = customs inward clearance
inklaring = entering
inklaring = entry
inklaring = inward clearance
inklaring van goederen = clearance of goods
inklaring/uitklaring door de douane = customs clearance
inklaring/uitklaring door de douane = inward clearing bill
inklaring/uitklaring door de douane = jerque note
inklaringsprocedures = clearance procedures
inklaringsprocedures = inward clearance procedures
inkleden = formulate
Inkleden = Enrol
inklemapparaat = clamping apparatus
Inklembaar (snap) = Snap in
Inklembeveiliging = device that prevents passengers from becoming trapped during operation of
inklemelementen = clamping elements
inklemmechanisme = clamping mechanism
inklemmen = wedging in
inklemmen = fixing
inklemmen = clamping
inklemming = fixed end
inklemming = clamping
inklemming = to be clamped
inklemmingsmoment = fixed moment
inklemmingssysteem = clamping system
inklemrichting = clamping direction
inkleuren = colouring
inkleuren = coloring
inkleuring = elaboration (uitwerking)
inkleuring = elaboration
inkleuring = interpretation
Inklikbaar = Clickable
Inklikbaar = Snapable
inklikken = to snap in
inklikken = click-in
inklikken = snapping-in
inklinken = settle
inklinking = settlement
inklinking = soil settling
inklinking = "settlement (! subsidence = slinking, inkrimping, verzakking)"
inklokken = clocking in
inkloktijd = clock-in time
inkofferen = to encase
inkohiering = registration
inkoken = boil
inkom = entrance area
inkomen = to become narrow(er)
Inkomen = Income (Y)
inkomen = earnings
Inkomen = Annuity
inkomen = perquisite
Inkomen = Income
inkomen {het} = income
inkomen {het} = revenue
inkomen beneden modaal = below-average income
inkomen en (andere) uitkeringen = income and (other) benefits
Inkomen en (andere) uitkeringen = Income and (other) benefits
inkomen in uitgebreide zin = comprehensive income
inkomen na uittreding of pensionering = retirement income
inkomen op pensioendatum = income at retirement age
inkomen per bedrijfsonderdeel = segment revenue
Inkomen per inwoner = Income per inhabitant
inkomen uit een nalatenschap = estate revenue
inkomen uit natuurlijke hulpbronnen = resource income
inkomen uit werk en woning = income from employment and homeownership
inkomen van de achterblijvende partner = income of the surviving partner
inkomen van de huurder = tenant’s income
inkomen van de landbouwer = farmers' income
"Inkomen vóór rente, belastingen, afschrijvingen, en amortisatie" = "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization"
Inkomend = Incoming
inkomend bezoek = incoming visit
inkomend facturenregister = incoming invoice register
inkomend signaal = incoming signal
inkomend telefoongesprek = incoming call
inkomend verkeer = inbound traffic
inkomend voorraadpunt = inbound stockpoint
inkomende = incoming
Inkomende bezoeken = Visits to the Netherlands by foreign delegations
inkomende en uitgaande documenten-verkeer = incoming and outgoing document traffic
Inkomende en uitgaande handelsmissies = Incoming and outgoing trade missions
Inkomende en Uitgaande Missies = Incoming and outgoing missions
Inkomende en uitgaande richting = Inbound and outbound direction
inkomende en uitgaande waardeoverdrachten = incoming and outgoing value transfers
inkomende goederen = goods receipt
Inkomende kasstroom uit operationele activiteiten = Incoming cash flow from operational activities
Inkomende missie = incoming mission
Inkomende missies = Incoming missions
Inkomende post = Incoming mail
inkomende stroom = incoming current
inkomende verbinding = incoming lead
inkomende voeding = incoming power supply
inkomende waardeovernames = incoming accrued benefits
inkomende waardeovernames = incoming transfer payment (JurLex)
inkomende waardeovernames = incoming value transfers (of pension rights)
inkomende waardeovernames = transfers in
inkomens = income
inkomens- en opleidingsniveau = income and education level
Inkomens- en prijsbeleid = Income and pricing policy
Inkomens- en prijspolitiek = Income and pricing politics
Inkomensafhankelijk = Variation with income
inkomensafhankelijke bijdrage = income-related contribution
inkomensafhankelijke ondersteuning = means-tested support
inkomensafhankelijke uitkering = salary-related benefit
inkomensbeleid = incomes policy
Inkomensbenadering = Income approach
Inkomensdervingverzekeringen = Loss of income insurance
Inkomenseffect = Income effect
Inkomenselasticiteit = Income elasticity
Inkomenselasticiteit van de vraag = Income elasticity of the demand
inkomensgarantie = guaranteed income
inkomensgevolgen = impact on your income
inkomensgrens = earnings threshold
Inkomensgrens voor aansluiting bij de verplichte verzekering = Membership ceiling
inkomensgrens voor belastingvrijstelling of belastingverlaging = limit of income for tax relief or tax reduction
Inkomenskloof = Income gap
inkomensniveau = income level
inkomensniveau = level of income
inkomensniveau = wage level
Inkomensomloopsnelheid = Velocity of income turnover
Inkomensoverdrachten = Income transfer of the government
Inkomensprijs = Income price
Inkomensrekening = Appropriation account
inkomensschaal = income bracket
Inkomenssubsidie = Income subsidy
Inkomenstoets = Means test
inkomensverdeling = income distribution
inkomensverdeling = distribution of income
Inkomensverdeling = Distribution of incomes
inkomensverlies = loss of income
Inkomensverschillen = Differences of incomes
Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten = Income Provision for Fully and Long-term Disabled Persons Regulation
inkomgeld or instapgeld = partnership fee
inkomhal = entrance hall
inkomhallen = entrance halls
inkomsten = earnings
inkomsten = income
inkomsten = receipts
Inkomsten = Yield
inkomsten = gross
Inkomsten = Revenue
Inkomsten = Income
inkomsten = revenues
inkomsten en uitgaven = income and expenditure
inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen = to balance income and expenditure
Inkomsten- en uitgavenstatistieken = revenue and expenditure statistics
Inkomsten na het overlijden van = Income after the death of
inkomsten per werknemer = income per employee
inkomsten uit afval(herwerking) = waste income
inkomsten uit beleggingen = income from invisible exports
inkomsten uit beleggingen = investment income
Inkomsten uit de verkoop van niet-vlottende activa = Proceeds from the sale of non-current assets
Inkomsten uit deposito's en effecten = Investment income
inkomsten uit eigen vermogen = income from assets
inkomsten uit investeringen = investment income
Inkomsten uit oefening van aandelenopties = Proceeds from the exercise of stock options
inkomsten uit onzichtbare uitvoer = invisible earnings
inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking = income from current employment
inkomsten uit vermogen = income not from employment
inkomsten uit vermogen = unearned income
inkomsten uit vermogen = income from capital
inkomsten uit vermogen = income from capital assets
inkomsten uit vermogen = income from property
inkomsten uit vermogen = revenue from capital
inkomsten uit vermogen = revenue from capital assets
inkomsten uit vreemd vermogen = income from loan capital
inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen = income from freely available assets
inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten = ECB’s income on euro banknotes in circulation
inkomsten van de ECB uit PEM-waardepapieren = ECB’s income arising from SMP securities
Inkomsten van de EU = Income of the EU
inkomsten vóór belasting = income before tax
inkomsten waartegenover geen waardeoverdracht staat = non-exchange revenue
inkomstenbelasting = tax on income
inkomstenbelasting = income tax
Inkomstenbelasting op winst = Inkomstenbelasting op winst
inkomstenbelasting voor particulieren = personal income tax
inkomstenbronnen = sources of income
inkomstenoverzicht = statement of income
Inkomstensafhankelijk (tarief) = Means tested (fees)
inkomstenstroom = revenue stream
inkomsten-verantwoording = revenue recognition
inkomsten-verantwoording op basis van verkopen = sales basis of revenue recognition
Inkomstenvrijlating = exempt earnings (amount)
inkomzone = entrance area
inkoop = Purchasing
inkoop = Purchasing Department
inkoop = acquisition
Inkoop = Procurement
Inkoop = Supply
inkoop = purchase
Inkoop aandelen = Purchase of shares
Inkoop eigen aandelen = Acquisition of own shares
Inkoop eigen aandelen = Purchase own shares
Inkoop eigen aandelen = Share repurchase
inkoop eigen aandelen in = repurchase of own shares in
inkoop en commerciële activiteiten = purchasing and commercial activities
inkoop- en kostprijzen = purchase and cost prices
inkoop en/of verkoop = purchasing and/or sales
Inkoop extern = External procurement
Inkoop gewone aandelen = Buy-in regular shares
inkoop goederen = purchasing of goods
inkoop reserveringsmodule = purchase reservation module
Inkoop Uitvoering Centrum = Purchasing Management Implementation Centre (IUC BV)
Inkoop van eigen aandelen = Repurchase of own shares
Inkoop van eigen aandelen = Share buyback
inkoop van eigen aandelen = buy back its own shares
inkoop van eigen aandelen = buy in [10% of] its equity
inkoop van eigen aandelen = buyback of own shares
inkoop van eigen aandelen = cancellation of shares [unit trust]
inkoop van eigen aandelen = liquidation of shares [investment fund]
inkoop van eigen aandelen = own shares repurchased
inkoop van eigen aandelen = purchase by a company of shares in its capital
inkoop van eigen aandelen = purchase of own shares
inkoop van eigen aandelen = redemption of shares [investment fund]
inkoop van eigen aandelen = repurchase of company shares
inkoop van eigen aandelen = repurchase of own shares
inkoop van eigen aandelen = repurchase of shares issued
inkoop van eigen aandelen = share buyback
inkoop van eigen aandelen = share buy-back
inkoop van eigen aandelen = share repurchase operation/transaction
inkoop van eigen aandelen = stock repurchase (US)
inkoop van eigen aandelen = treasury shares
inkoop van eigen aandelen ter beurze = open market repurchase
inkoop van schuldpapier = repurchase of debt
"Inkoop, bereiding en bediening" = "Purchasing, preparing and serving"
"inkoop, verkoop en dienstverlening" = "purchasing, sales and service"
"Inkoop, Verkoop en Levering (IVL) (faculteit EWI)" = "Purchasing, Sales and Supplies"
Inkoopaandeel = Buying share
inkoopaanvraag = purchase request
inkoopactiviteiten = procurement activities
Inkoopadviseur = procurement advisor
inkoopafdeling = purchasing department
inkoopafdeling = procurement
inkoopartikel = purchase item
inkoopartikel = buy article
inkoopbehoefte = procurement requirements
inkoopbehoefte = purchasing needs
inkoopbeleid = buying policy
Inkoopbeleid = Procurement policy
inkoopbeslissing = buy decision
inkoopbon = purchase requisition
inkoopbudget = purchasing budget
inkoopcapaciteit = purchasing capacity
inkoopcentrale = (van overheid) central procurement body
inkoopcentrale = (van overheid) central procurement agency
inkoopcentrale = buying group
inkoopcentrales = buying groups
inkoopcijfer = purchase figure
inkoopcijfers = purchase figures
inkoopcombinatie = buyers’ association
inkoopcombinaties = buyers’ associations
inkoopcontactpersonen = purchasing contacts
inkoopcontactpersoon = purchasing contact person
inkoopcontracten = purchase contracts
Inkoopcontrole = Purchasing control
inkoopcoöperatie = buyers’ cooperative
Inkoopcriteria = Purchasing criteria
inkoopdeskundige = procurement expert
Inkoopdienst = Purchasing Department
inkoopdiensten = buying services
inkoopdiensten = purchasing services
Inkoopdossier = Procurement file
inkoopeenheid = purchase unit
inkoopeenheidsprijs = purchase unit price
inkoopfacturen = purchase invoices
inkoopfactuur = purchase invoice
Inkoopfunctie = Buying function
inkoopidentificatienummer = requisition number
inkoopkantoor = purchasing office
inkoopkorting = purchase discount
Inkoopkosten = Purchase costs
inkoopkosten = purchasing costs
Inkoopkosten en overige bedrijfslasten = Purchasing Costs and other operating expenses
inkoopkracht = purchasing power
inkooplimiet = purchase ceiling
Inkoopmanagement = Purchasing Management
Inkoopmanagement = Purchasing
Inkoopmanagement (lectoraat) = Purchasing Management
Inkoopmanagement (lectoraat) = Purchasing Management (professorship)
Inkoopmarkt = Buying market
Inkoopmedewerker = Purchasing assistant
Inkoopnummer = Purchase number
inkoopofferte = purchase quotation
inkoopopdracht = purchase requisition
inkoopopdracht = purchase order
inkooporder = purchase order
inkooporderbeleid = purchase order policy
inkooporderkorting = purchase order discount
inkooporganisatie = buyers’ association
inkooporganisatie = purchasing organisation
inkoopovereenkomst = purchase agreement
inkoopovereenkomstbeleid = purchase agreement policy
inkoopovereenkomsten = purchase agreements
Inkoopplein = Inkoopplein
inkooppositie = buying power
inkooppositie = purchasing arrangement
inkoopprijs = buying price (or purchase price)
inkoopprijs = purchase price
Inkoopprijs = Buying price
inkoopprijs van de materialen = purchase price of the materials
inkoopprijzen = purchase prices
inkoopprocedure = procurement procedure
inkoopprocedure = purchasing procedure
inkoopproces = procurement process
inkoopproces = purchasing process
inkoopprocessen = purchasing processes
inkoopproduct = purchased product
inkoopregels = procurement rules
inkoopschakelinstallatie = purchasing switchgear
inkoopspiegels = analytical purchase mirror
inkoopsprijs = purchase price
inkoopstation = purchasing station
inkoopsystemen = purchasing systems
inkoopteam = purchasing team
inkooptransacties = purchasing transactions
Inkoopuitvoeringscentrum = Purchasing Centre (Inkoopuitvoeringscentrum: IUC)
inkoopverplichtingen = purchasing commitments
inkoopvoorwaarden = purchasing conditions
Inkoopwaarde = Cost of sales
Inkoopwaarde handelsgoederen = Trade goods at cost
inkoopwaarde omzet = cost of sales
Inkoopwaarde v/d omzet = Cost of sales
inkoopwaarde v/d omzet = cost of sales
Inkopen = Purchases
inkopen = to purchase
inkopen = procurement
inkopen = buy
Inkopen beneden = Purchases below
inkopen en maken op order = purchase and make to order
inkopen op partijbasis = batch buying
Inkopen van = Purchases of
inkopen zonder voorraadvorming = stockless purchasing
Inkoper = Purchaser
inkoper = buyer
inkoper = procurement officer
inkoper = purchasing officer
inkoper-id = buyer ID
inkopiëren = copy in
Inkopmix = Buying mix
inkoppeling = coupling
Inkorten = Get shorter
inkorten = to shorten
Inkorten = Abbreviate
Inkorten = Abridge
inkorting = abbreviation
inkrimpen = cut down on staff
inkrimpen = abbreviate
inkrimpen = to undersize
Inkrimpende markt operatie = Contractionary open market operation
inkrimping = shrinkage
inkrimping = abatement
inkrimping van de economie = contraction of the economy
inkrimping van de economie = cutting down of staff
inkrimping van personeel = reduction
inkrimping van personeel = to cut down expenses
inkrimpt = shrinkage
inkt = Ink
inkt {de} = ink
Inkt en handschrift-services = Ink and Handwriting Services
Inktcassettes = Ink cartridges
Inktcassettes voor drukmachines = Ink sources for printing machinery
inktdosering = ink weight
"inkten en inktvullingen en -patronen voor schrijf-, teken- en merkinstrum" = "inks and ink refills and cartridges for writing, drawing and marking inst"
inktfilm = ink film
inkthoeveelheid = ink quantity
Inktjet = Inkjet
Inktjet en laser = Inkjet and laser
inktkamer = ink room
inktkoker = well
Inktkussen = Blotting paper
Inktkussen = Blotter
inktkussens voor stempels = ink-pads for stamps
inktlaagdikte = ink deposit
inktlinten = inking ribbons
Inktlinten = Ink ribbons
"inktlinten voor typemachines, inktlinten voor computerprinters, inktlinte" = "inking ribbons for typing machines, inking ribbons for computer printers,"
inktmenging = mixing of inks
inktmolen = paint mill
inktpatronen = ink cartridges
Inktpatroon = Cartridge
Inktpatroon = Inkjet cartridge
"inktpatroon {f}, patroon {f}" = cartridge (vessel which contains the ink for a computer printer)
inktpot = well
Inktproducten = Ink products
inktspuitplotter = inkjet plotter
Inkttafel = Inkwell
Inkttafel = Inkpot
inktverbruik = ink consumption
inktverwijdering = de-inking
inktvis = squid
inktvis = sepia
Inktvis = Octopus
Inktvis = Cuttlefish
Inktvis = Polyp
inktvis {de} = squid
Inktvissen = Cephalopod
inkuilen = bury
inkuilingsinstallatie = landfill facility
inkuiping = containment (system)
inkwartieren = billet
inkwartiering = accommodation
inlaagdijk = intersecting dike
inlaat = induction
inlaat = inlet
inlaat = inlead
inlaat (m) = inlet
inlaat periode / tijd = intake period
inlaat spruitstuk ruimte = plenum chamber
inlaatcombinatie = inlet combination (safety valve)
Inlaatcombinatie = Pressure safety group boiler
inlaatcombinatie = inlet combination
inlaatdeel radiateur / koelwatertank = header tank
inlaatdeelradiateur/koelwatertank = header tank
inlaatduiker = intake culvert
inlaatkast = inlet chamber
inlaatklep = inlet valve
inlaatklep = intake valve
inlaatklephuis = inlet valve cage
inlaatkleppen = inlet valves
Inlaatlucht = Inlet air
inlaatluchtkoeling = charge air cooling
inlaatluchttemperatuursensor = intake air temperature sensor
inlaatopening = suction opening
inlaatopening = intake
inlaatpijp = inlet pipe
inlaatpoort = inlet port
inlaatpunt en insteekpunt = Entry or attack point
inlaatslag = induction stroke
inlaatsluis = intake
inlaatsluis = intake sluice
inlaatsluis = inlet sluice
inlaatspruitstuk = inlet manifold
inlaattoren = intake tower
inlaatwerk = intake structure
inlaatwerk = head regulator
Inladen = Load
Inladen = Pack
Inladen = Entrust
inladen = burden
inladen [1] = embarge
inladen [1] = take on goods/freight
Inladingsorder = first stocking order
inlage = nest
inlander = aboriginal
Inlander = Aborigine
Inlands = Domestic
Inlands = Servant
inlands = aboriginal
inlandschekramer = peddler
inlandskramer = hawker
inlas = insert
inlassen = mortise (ww)
inlaten = let in
inlaten = take in
inlaten / in een muur bevestigen (van zuil) = engage
Inlay = Inlay
inlay’s = inlays
inle- zing = reading
Inleenkracht = Borrowed worker
Inleenkrachten = Temporary staff
inleenovereenkomst = temporary employment agreement
inleertijd = learning time
inleest = reads
inleg = stake (Wet op de kansspelen)
inleg = "supplement, insert"
inlegapparaat = equipment for taking-in pick ends
inlegapparaat = feeder
Inlegbaar = Inserting
inleggen = deposit
Inleggen = Keep
inleggen = to insert
inleggen = feed
inlegger = garniture sheet
inlegger = liner
"inlegger, papierbaan, liner" = liner
Inleggercyclus = Paper feeder cycle
inleggerij = pickling plant
inleggingen en terugbetalingen = deposits and withdrawals
inleggingen en terugbetalingen = to talk about
inleggingen en terugbetalingen = to talk over
inlegkruisjes = panty liners
inlegplaat = locating plate
inlegraam = "carrier inside, reducing carrier"
Inlegraster = Insert raster
inlegspie = slot and feather
inlegspie = shaft key
inlegstuk = insert
inlegvel = leaflet
Inlegvel/-plaat = Insert sheet/plate
inlegvorm = RI
Inlegwerk = Inlay
inlegzolen = insoles
inlegzolen voor schoeisel = insoles for footwear
inlegzool = insole
inleiden = to introduce
Inleiden = Put in
Inleiden = Input
Inleiden = Usher in
Inleiden = Introduce
Inleiden = Work in
Inleiden = Enter
Inleiden = Induct
Inleiden = Insert
inleiden van de bevalling = inducing labor
inleiden van de bevalling = induction of labor: inducing childbirth by administering oxytocin or by p
Inleidend = Preliminary
inleidende besprekingen = preliminary negotiations
inleidende procedure = preliminary proceedings
Inleidende vragen = Preliminary questions
Inleiding = Report
Inleiding = Exposed
Inleiding = Talk
Inleiding = Initiation
Inleiding = Lecture
inleiding = prolegomenon
Inleiding = Preface
Inleiding = Prologue
Inleiding = Foreword
Inleiding = Introduction
Inleiding = Preliminaries
Inleiding = On show
Inleiding = Input
Inleiding = Prolog
inleiding = preamble
Inleiding = On display
inleiding {de} = introduction
Inleiding bestuurlijke informatievoorziening = Introduction to Management Information Systems
inleiding elektrische schema's = introduction electrical diagrams
inleiding hoofdstuk = introductory chapter
Inleiding op = Introduction to
"inleiding, middendeel en slot" = "introduction, middle section and conclusion"
Inlek = Leak-in
Inlekwaarde = In-leakage value
Inlelijk = Gruesome
Inlelijk = Horrible
Inlelijk = Abhorrent
Inlelijk = Abominable
inlenen = the temporary hiring of staff
inlenende organisatie = hiring organisation
inlener = hiring organisation
inleners = hiring organisations
inlenersaansprakelijkheid = recipients’ liability (‘inlenersaansprakelijkheid’)
inlenersaansprakelijkheid = recipients’ liability (JurLex)
inlenersbeloning = hirer’s remuneration
Inlenersbeloning = User company remuneration
Inlening = Recipient
inleren = self-learning
inleren = training
inleren = program
inleunwoningen = sheltered accommodation
inleven = immerse
inleven = project himself into
inleven in = immerse
inleven in het project = have a feel for the project
inleverdatum = hand-in date
inleverdatum = submission date
inleveren = hand in
Inleveren = Returning
inleveren = to hand in
inleveren = hand in to
inleveren bij = hand in to
inleveren opdracht = hand in assignment
inlevering = return
Inlevering = Consignment
Inlevering = Delivery
Inlevering van de auto bij vervanging = Returning the vehicle in the event of a replacement
Inlevering van de bedrijfswagen = Returning the Company Car
inlevingsvermogen = empathy
inlevingsvermogen in de klantorganisatie = ability to see things through the client's eyes
inlezen = import
inlezen = reading in
inlezen = to read
inlezen en verwerken = reading in and processing
inlichten = acquaint
inlichten = to inform
inlichten = to clarify
Inlichten = Report
"inlichten, keep someone apprised = iemand op de hoogte houden" = apprise (to notify)
Inlichting = Information
Inlichting = Piece of information
Inlichting = Reference
Inlichting = Clue
inlichting = account
Inlichting = Pointer
inlichting {de} = intelligence
inlichtingen = (directory) enquiries
INLICHTINGEN = INFORMATION
inlichtingen {mv} = information
inlichtingen- en veiligheidsdiensten = intelligence and security services
inlichtingen op het gebied van amusement = entertainment information
inlichtingen op het gebied van onderwijs = education information
inlichtingen op het gebied van telecommunicatie = information about telecommunications
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: = Information about authorised persons and opening procedure
inlichtingen over materiaalbehandeling = material treatment information
inlichtingen ronde = information round
inlichtingen verstrekken = to supply/to furnish information
inlichtingen vragen = be advised
"Inlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR" = "Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance"
inlichtingenfase = information phase
inlichtingen-fase = information phase
inlichtingenformulier van de fabrikant ter controle van de componenten be = manufacturer’s guide to checking the components and parameters relevant
inlichtingenstation = inquiry terminal
inlichtingsplicht = obligation to inform
inliggende = internal
inlijn = in line
inlijsten = to frame
Inlijsten = Frame
inlijven = incorporate
inlijven = annex
inlijving = annexation
inline = inline
inline film = inline movie
inline gesprek = inline discussion
in-line machine = in-line machine
inline sterilisatie = in-line sterilization
Inline valve = Inline valve
inline-afbeelding = inline image
inline-code = inline code
inlineobject = inline object
inline-procedures = inline procedures
in-lineskates = in-line roller skates
inline-versnijder = inline cutter
inlinewaarschuwing = inline alert
inlining = inlining
inlog = login
inlogaccount = login account
inlogcode = login code
inlogcode en wachtwoord = login code and password
inloggegevens = login data
Inloggegevens = Login details
inloggen = log on
inloggen = log in
inloggen = "to log in [a computer, website, etc.]"
inloggen = to log in
inloggen is mislukt = Login failed
inloggen met = logging in with
Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord = Logging in with username & password
Inloggen op = Logging into
inloggevens = login details
inlogmethode = login method
Inlognaam = Login name
inlognaam en wachtwoord = login name and password
inlogpagina = log in page
inlogpogingen = login attempts
inlogprocedures = login procedures
inlogproces = login process
inlogscherm = login screen
inlogscherm van de app = login screen of the app
inlogscherm voor geautoriseerde medewerkers = Login screen for authorised staff
inlogt op de aanwezige hosts = logs on to any hosts present
inloop = walk-in
inloop = open house
inloop = walk-ins
inloop = running in
inloop- of invalbeveiliging = walk-in or fall-in safety systems
inloopbeveiliging = access guarding system
inloopbeveiliging = access guarding systems
inloopbeveiliging = walk-in protection
inloopbeveiligingen = machine guard
inloopbeveiligingen = machine guards
inloopbeveiligingen = access guarding system
inloopbeveiligingen = access guarding systems
inloopbeveiligingen = walk-in protection
inloopcentrum = walk-in centre
inloopdouche = walk-in shower
inloopgroef = lead-in groove
inloopkast = walk-in closet
Inloopkoelcellen voor lijkenhuis = Morgue walk in refrigerators
inloopperiode = wearing-in period
inloopspreekuur = walk-in (office) hours
inloopspreekuur = consultation hours
Inloopstuk (aanslagstuk onderlat) = guiding piece
inlooptafel = pre-wash table
inlooptijd = running-in time
inloopvang = entrance catch
inloopverlies = inlet loss
inloopzone = entrance zone
inlopen = enter
inlopen = put into
inlopen = run in
inlopen = lap
inlopen = slide onto
inlopen = walk into
inlopen = slide onto
inlopen = running-in
inlopen = break in
inlopen (prijzen) = pick up (prices)
inlopen (van een motor) = to run in an engine
inlopen op = slide onto
inlopen op de formeerbaan = slide onto the pattern-formation conveyor
inlopen op de keerbufferbaan = slide onto the turning buffer conveyor
inlopen producten = product infeeding
inlopen van een voorschot = recoupement of an advance payment
inlopen van motor = running in
inlossen = to redeem [promise]
inlossing = accomplishment
inloten (ingeloot worden) = draw(ing) a university place
inlotingsprocedure = lottery
Inmaak = Preserves
Inmaakmachine = Preserving appliance
inmaken = preserve
Inmaken = Keep
"inmaken, (brine only) pekelen" = "pickle (to preserve food in a salt, sugar or vinegar solution)"
inmarket = in-market
Inmenging = Interference
inmenging = mixing in (with)
inmenging = adding (to)
inmenging = mixing in
inmeting = cadastral survey
inmetselen = brick in
inmetselen (door metselen invoegen) = build in
inmetseling = bricking in
inmetselkozijn = bricked-in frame
inmiddels = all the time
inmiddels = by now/then
inmiddels = for some time now
inmiddels = in the meantime
inmiddels = meanwhile
Inmiddels = Meantime
inmiddels gealarmeerde = already alerted
inmiddels gedeactiveerde = now deactivated
"Inmiddels verblijven wij," = "In the meantime, we remain,"
inname = "commissioning (installatie, machine)"
inname = completion (property)
inname = inauguration (property)
inname = introduction (products)
inname = occupation (property)
inname = "putting into operation (installatie, machine)"
inname = "putting into operational service (installatie, machine)"
inname = "putting into use/operation (installatie, machine)"
inname = commissioning
Inname = Dose
Inname = Engagement
Inname = Socket
inname = grasp
Inname = Grip
Inname = Setting
Inname = Plug
inname = "putting into use (installatie, machine)"
Inname = Taking
Inname = Intake
Inname = Hardening
Inname = Seizure
innamecapaciteit = intake capacity
innamecategorieën = intake categories
innamen = occupied
innamerange = intake range
innameranges = intake ranges
innames van openbaar domein = use of public space
innames van openbaar domein in het kader van de uitvoering van de Opdrach = use of public space in the course of the performance of the Contract
innamesysteem = collection system
innemen = occupy
innemen = ingest
innemen = ingestion
innemen = swallow
innemen = swallowing
innemen = take
innemen = to occupy
Innemen = Collect
innemen = engulf
innemend = winning
innemend = sympathetic
Innemend = Charming
Innemend = Ducky
Innemend = Fetching
Innemend = Beguiling
Inneming = Dose
Inneming = Intake
Inneming = Setting
Inneming = Engagement
Inneming = Socket
Inneming = Grip
Inneming = Taking
Inneming = Hardening
Inneming = Seizure
Inneming = Plug
innen = take in
Innen = Receipt of cash
Innen = Cash
Innen = Take the rap
innen = to collect
Innen = Encash
innen = collect
innen van vorderingen = debt collection
innen van vorderingen = collection of receivables
Inner Circle = Inner Circle
Inner Circle Award = Inner Circle Award
inner join = inner join
inner storytelling = inner storytelling
innerlijk = innerly
innerlijk = inner self
innerlijk = inner
innerlijk = (one's) inner (self)
innerlijk = (one's) nature
innerlijk = inner life
innerlijk = inner world
innerlijk vernieuwd = Algemene menskunde innerlijk vernieuwd (this is a Dutch translation of th
innerlijke beelden = internal images
innerlijke beleving = inner experience
innerlijke biografie = internal biography
innerlijke ervaring = inner experience
innerlijke houding = inner attitude
innerlijke leerprocess = internal learning process
innerlijke motivatie = inner motivation
innerlijke onrust = inner turmoil
innerlijke processen = inner processes
innerlijke waarnemer = inner observer
Innerlijke zelfscholing = Internal self-education
innervatie = innervation
innervatie = nerve distribution
Innervatie = Innervation
innervatiefrequentie = innervation frequency: the number of regular recurrent stimuli per second
innig = close
inning = collection
inning = recovery
inning der belastingen = tax collection
inning van overgedragen Schuldvorderingen = collection of transferred Claims
Innolabs = Innolabs
innovatie = novelty
innovatie = innovation
innovatie / nieuwigheid / verandering / vernieuwing = innovation
innovatie + initiatieven = innovation + initiatives
innovatie- adviesbureau = innovation consultancy
innovatie- adviesbureaus = innovation consultancies
innovatie en transformatieprocessen = innovation and transformation processes
innovatie- en transformatieprocessen = innovation and transformation processes
innovatie en vooruitgang = innovation and progress
innovatie in onderwijs = innovation in education
innovatie manager = innovation manager
innovatie managers en innovatie directeuren = innovation managers and directors
innovatie professional = innovation professional
innovatie professionals = innovation professionals
innovatie programma = innovative programme
innovatie rol = innovation role
innovatie rollen = innovation roles
Innovatie views = Innovation perspectives
Innovatie Werk Plaats = Living Lab
Innovatie Werk Plaatsen = Living Labs
"Innovatie, kwaliteit en toegevoegde waarde" = "innovation, quality and added value"
"innovatie, mededinging en markstructuren" = "innovation, competition and market structures"
innovatie-adviesbureau = innovation consultancy
innovatieafdeling = innovation department
innovatiebeleid = innovation policy
Innovatiebox = Innovation Box
innovatiecapaciteit = innovative capacity
innovatiecentrum = innovation centre
Innovatiecoëfficient = Innovation coefficient
innovatiecompetities = innovation competitions
innovatie-concept = innovation concept
innovatie-concepten = innovation concepts
innovatiedrang = drive for innovation
innovatiedrang = innovative drive
innovatiedrang = innovative qualities
innovatiedrang = spirit of innovation
innovatie-ecosysteem = innovation ecosystem
innovatief = innovative
innovatief = forward-looking
Innovatief denken en doen = Innovative in thought and action
innovatief en praktijkgericht onderzoek = innovative and applied research
innovatief en vernieuwend = innovative and inventive
innovatief onderwijs = innovative education
innovatief ontwerp = innovative design
innovatief vermogen = innovative capacity
Innovatiefonds MKB+ = Innovation Fund for SMEs (‘Innovatiefonds MKB+’)
innovatiegebied = innovation area
innovatiegebieden = areas of innovation
innovatiegelden = innovation funds
innovatiehub = innovation hub
innovatie-hub = innovation hub
innovatiehubs = innovation hubs
innovatiekern = innovation hub
innovatiekern = innovation centre
innovatieklimaat = innovation climate
innovatiekracht = innovative power
innovatiekracht = innovative strength
Innovatiekrediet = Innovation Credit
innovatielab = innovation lab
innovatielabs = innovation labs
innovatiemethodiek = innovation methodology
innovatiemodel = innovation model
innovatiemodellen = innovation models
innovatiemotor = innovation driver
innovatiemotor van de regio = innovation accelerator of the region
innovatie-netwerken = innovation networks
innovatieniveau = innovation level
innovatieniveaus = innovation levels
innovatie-omgeving = innovation environment
Innovatiepartner = Innovation partner
innovatiepartner = innovation partner
innovatiepartnerschap = innovation partnership
innovatiepartnerschappen = innovation partnerships
Innovatieplatform = Innovation Platform
innovatie-platform = innovation platform
innovatieproces = innovation process
innovatieprocessen = innovation processes
innovatieprogramma = innovation programme
innovatieprogramma’s = innovation programmes
innovatieproject = innovation project
innovatieprojecten = innovation projects
innovatieraad = Innovation Council
innovatieregeling = innovation scheme
innovatierichting = innovation direction
innovaties = innovations
innovatiesamenwerking = innovation through cooperation
Innovatiesteunpunt = Innovation support desk
innovatiestimulering = stimulating innovation
innovatietrajecten = innovation projects
innovatieve = innovative
innovatieve aanbieder van speciale diensten = innovative provider of specialized services
innovatieve aandrijfconstructie = innovative drive system
innovatieve aandrijfconstructies = innovative drive systems
innovatieve arbeid = innovative work
innovatieve behandelingen = innovative treatments
innovatieve bordesconstructie = innovative elevated walkway construction
innovatieve clusters = innovative clusters
innovatieve concepten = innovative concepts
"innovatieve concepten, gepatenteerde technologieën en voortdurende door" = "Innovative concepts, patented technologies and continuous development"
"innovatieve concepten, gepatenteerde technologieën en voortdurende door" = "Innovative concepts, patented technologies and continuous development"
innovatieve dienstverlening = innovative services.
innovatieve digitale ontwikkelingen = innovative digital developments
innovatieve en veilige online diensten en toepassingen = innovative and secure online services and applications
innovatieve energiesystemen = innovative energy systems
innovatieve material handling componenten = innovative material handling components
innovatieve onderneming = innovative enterprise
innovatieve oplossingen = special solutions
innovatieve oplossingen = innovative solutions
innovatieve oplossingen voor energievoorziening = innovative solutions for energy supply
Innovatieve palletiseermachine = Innovative palletiser
Innovatieve palletiseermachines = Innovative palletisers
innovatieve producten = innovative products
innovatieve productietechnieken = innovative production techniques
innovatieve productlift = innovative product lift
innovatieve productliften = innovative product lifts
"innovatieve productliften, palletliften en palletiseermachines" = "innovative product lifts, pallet lifts and palletisers"
innovatieve professionals = innovation professionals
innovatieve professionals = innovative professionals
innovatieve projecten = innovative projects
innovatieve rekhoesmachine = innovative stretch wrapper
innovatieve studenten = innovative students
innovatieve systemen = innovative systems
innovatieve toepassingen = innovative applications
innovatieve totaalconcept = innovative total concept
innovatieve totaalconcepten = innovative total concepts
innovatieve totaaloplossingen = innovative total solutions
Innovatieve verpakkingssystemen = Innovative packaging systems
Innovatieve verpakkingssystemen met lage aanschaf- en onderhoudskosten = Innovative packaging systems with low purchase and maintenance costs
"innovatieve, gepatenteerde machines" = "innovative, patented machines"
"innovatieve, gepatenteerde techniek" = "innovative, patented technology"
innovatievere = more innovative
innovatievermogen = innovative capacity
innovatieversneller = innovation accelerator
Innovatievriendelijke = Innovation-friendly
innovatiewerkplaats = living lab
innovatiewerkplaats = innovation workshop
innovatiewerkplaats Health Space Design = The Health Space Design (HSD) living lab
innovatiewerkplaatsen = innovation workshops
Innovation and entrepreneurship = Innovation and Entrepreneurship
innovation designer = innovation designer
innovation management = innovation management
Innovation Management = Innovation Management
Innovation Management and Strategy = Innovation Management and Strategy
innovation process model = innovation process model
Innovative Smart Grid Technologies Europe = Innovative Smart Grid Technologies Europe
Innovativiteit = Innovation
innovativiteitsniveau = innovativeness
Innovaton Lab = Innovation Lab
innoveren = innovating
innoverend denken en doen = innovative thought and action
innoverend vermogen = innovative capacity
innoverende ontwikkeling = innovative development
innoverende ontwikkeling = to appropriate to
innoverende ontwikkeling = to set aside for
innoverende technologie = innovative technology
Innsbruck = Innsbruck
inoculum = "inoculum: a virus, toxin or immune serum that's introduced into the body "
inode = inode
inoliën met = to oil with
inontvangstneming = reception
inoperabel = not curable by surgery
Inoperabel = Inoperable
inosine monofosfaat = inosine monophosphate
inosinezuur = inosinic acid
inositol = C6H12O6 inositol: an isomer of glucose
inositol = muscle sugar
inositol = Inositol
"inositol 1,4,5-triphosfaat IP3" = "inositol 1,4,5-triphosphate"
"inositol 1,4,5-triphosfaat IP3" = "1,4,5-insp3 myo-inositol 1,4,5-trisphosphate"
inositolnicotinaat = inositol nicotinate
Inotroop = Inotropic
inotropisch = inotropic
inox = stainless steel
inox = Stainless Steel
Inox dubbele knopcilinder = Metal double knob cylinder
Inox halve knopcilinder = Metal single knob cylinder
inoxverbindingen = stainless steel connections
inpak = packaging department
inpak- en verhuisdag = packing and moving day
inpak- en verpakkingsmaterialen = wrapping and packaging materials
inpak- en verpakkingsmaterialen voor zover begrepen in deze klasse = wrapping and packaging materials included in this class
inpakhandelingen = packaging proceedings
inpakken = wrap
inpakken = pack
Inpakken = Pack up
Inpakken = Bale
inpakken = to pack
Inpakken = Compression
inpakken = to wrap
Inpakken = Parcel up
inpakken = wrap up
inpakken = packing
inpakken = to charm
inpakken van goederen = wrapping of goods
inpakker = packer
inpakkers = packers
inpaklepel = packaging ladle
inpakmachine = packaging machine
inpakmachine = packing machine
inpak-machine = packing machine
Inpakmachines = Wrapping machines
inpakmachines = packing machines
inpakmethoden = packing methods
inpakpapier = wrapping paper
inpakpositie = retracted position
inpakpositie = stowing position
inpakster = female packer
inpaktafel = packing table
inpalmen = to charm
inpandgeving = pledging
inpandgeving = pledge
inpandgeving handelszaak = pledge on business assets
inpandgeving van andere schuldvorderingen = pledging of other claims
inpandgeving van de schuldvorderingen van vennoten = pledging of claims of partners
inpandgeving van goederen = pledging of goods
inpandige = indoor
inpandige breedbandcommunicatie = indoor broadband communication
inpandige connectiviteit = indoor connectivity
inpandige dekking = indoor coverage
inpandige netwerken = indoor networks
inpandneming = accepting a pledge / accepting collateral as a pledge
inpassen = project
inpassen = blend in with
inpassen = embed in
inpassen = incorporate into
inpassen = integrate into
inpassen = to fit in
inpassing = integration
inpassing van het project = integration of the project
inpassingsplan = integration plan
inpassingsvoorziening = integration facility
inpassingsvoorzieningen = Integration facility
inperken = restrict
inperker van vrije radikalen = antioxidant
inperker van vrije radikalen = free radical scavenger
inperkingscategorie = containment category
Inperkingsnivo = Containment level
inpersen = "to,press in"
Inpersmoer = Rivet nut
inpersmoer = press-in nut
inpikfunctie = snap function
inplaatsstelling = installation
inplannen = schedule
inplannen = plan for
inplanting = implantation
inplanting = implanting of a fertilized ovum: the organic process whereby a fertilized
inplanting = establishment
inplanting = located
inplanting = location
inplanting = site
inplanting = site layout
inplanting = siting
inplanting door landmeter = site layout by surveyor
inplantingplan = topographical map
inplantingsplan = siting plan
inplantingstekeningen = site plan (showing location of infrastructure)
inplantingstekeningen = location plan
inplantingstekeningen = situational drawing
inplugbare automaat = plug-in circuit breaker
inplugbare beveiligingsmodule = plug-in security module
"Inplug-modules, analoge I/O" = "Pluggable modules, analogue I/O"
"Inplug-modules, centrale modules" = "Pluggable modules, central modules"
"Inplug-modules, communicatiemodules" = "Pluggable modules, communication modules"
"Inplug-modules, digitale I/O" = "Pluggable modules, digital I/O"
"Inplug-modules, functie- en technologie-module" = "Pluggable modules, function and technology modules"
"Inplug-modules, overige" = "Pluggable modules, others"
inpolderen = polder
inpoldering = polder
inpoldering = poldering
inpoldering = land reclamation (! Voornamelijk met betrekking tot Nederland: impolderin
inprenting = indentation
inprentingen = indentations
inprentingsfunctie = imprinting function
inprijzen = allows for / makes provision for
InPrivate-filtering = InPrivate Filtering
in-process = in-process
inproduct = dot product
inproduct = dot product
in-productie-gaan = being put into operation
inproductiename = commissioning
inproductiename = commencement of production
inproductiename = implementation
input = input
input {de} = input
input and output variable = input and output variable
input eisen = input requirements
Input en output functionaliteit = Input and output functionality
input- en output- georiënteerde = input- and output-oriented
input- en outputlegitimatie = input and output legitimisation
input- en outputlegitimiteit = input and output legitimacy
input indicator = input indicator
Input Method Editor = input method editor
input module = input module
input pinnen = input pins
input register = input register
input signaal = input signal
input van gegevens = data input
input variables = input variables
input/output = input/output
input/output-proces = input/output process
input-data = input data
inputdocumenten = input documents
inputgegevens = input data
inputgegevens van macrodetectie = input data from macro-detection
inputgeoriënteerde legitimatie = input-oriented legitimacy
inputge-richte = input-oriented
inputgerichte en outputgerichte = input-oriented and output-oriented
inputkanaal = input channel
Input-legitimiteit = input legitimacy
Input-legitimiteit = Input legitimacy
Input-outputanalyse = Input-output analysis
input-output-analyse = input-output analysis
Inputs = Inputs
inputs = inputs
input-throughput-output = input-throughput-output
in-putvariabele = input variable
Inquisitie = Inquisition
Inquisition = Inquisition
INREGELAFSLUITER = PRESSURE EQUALISING VALVE
inregelafsluiters = balancing valves
inregelafsluiters = control valve
inregelafsluiters = regulating valve
inregeldruk = calibrated pressure
inregelen = initial adjustment
inregelen = fade
inregelen = configure / adjust
inregelen = to line up
Inregelen = setting up
inregelen = fade
inregelen = trim
inregelen = tool (up)
inregelen = synchronise
inregelen = synchronise
Inregelen voor gebruik = "(to) commission, initial adjustment or setting process/procedure"
inregeling = adjustment
inregeling = calibration
inregelklep = balancing valve
inregelprocedure = calibration procedure
inregelsysteem = calibrating system
inregelt = adjust
inregelt = balancing / balance
inregelt = calibrate
inregelt = commissioning
inregelt = configure
inregelt = equalise
inregelt = fade
inregelt = line-up
inregelt = regain the ready state
inregelt = set
inregelt = settle
inregelt = synchronise
inregelt = tool (up)
inregelt = trim
inregeltijd = attack time
inregelvoorziening = control device
inregistratie = registration
Inreis-Uitreisadministratie = Exit-Entry Administration
inrekenen = arrest
INREV = INREV
INREV Core Funds Index = INREV Core Funds Index
Inricht = FF&E
inrichten = setting up
inrichten = provision
inrichten = designing
inrichten = to furnish
Inrichten = Report
inrichten = provisioning
inrichten = erect
inrichten = design
inrichten = organise
inrichten = design and implement (organization)
inrichten = to layout
inrichten = to equip
inrichten [3] = landscape
inrichten [3] = lay out
inrichten en aansturen = setting up and managing
inrichten en beschikbaar stellen van apps = designing apps and making them available
inrichten om dit risico te verminderen = put in place to reduce this risk
Inrichten van de bouwplaats = Site-development work
Inrichten van de serviceorganisatie = Setting up the service centre
inrichtende macht = organising body
inrichtende macht = school authority
inrichtende organisatie = organising body
inrichter = organiser (the party setting up the pension scheme)
inrichter = (employee of) an interior design and fit-out company
inrichter = designer
inrichter = interior designer
inrichter = employee of an interior design and fit-out company
inrichting = fit out
inrichting = landscape
inrichting = lay out
inrichting = organise
Inrichting = Fixtures and fittings
inrichting = facilities
inrichting = apparatus
inrichting = arrangement
inrichting = device
inrichting = layout
inrichting = interior
inrichting = design
inrichting = (gebouw) layout
inrichting = (instelling) institution
inrichting = (m.b.t. verpleging) nursing home
inrichting = (mechanisme) mechanism
inrichting = (psychiatrische patiënten) mental institution
inrichting = (van bijv. kantoor) furnishings and fittings
inrichting = (van bijv. lijst) arrangement
inrichting = (van bijv. rapport) layout
inrichting = "(van jaarrekening) presentation  , format"
inrichting = (van opleiding) structure
inrichting = "(van organisatie) structure  , organization  , set-up"
inrichting = "(van terrein) layout  , landscaping"
inrichting = "(Waterwet, Wet milieubeheer enz.) establishment"
inrichting = organisation
inrichting = set-up
inrichting = structure
inrichting = institution
Inrichting = Arrangement
inrichting = furnishing
inrichting = furnishings and fittings
inrichting = construction
inrichting = "design, layout"
inrichting = installation
inrichting = system
inrichting = facility
inrichting = plant
Inrichting = Apparatus
inrichting = furnishings and fittings (van bijv. kantoor)
inrichting (aankleding) = "design, lay out"
inrichting (aankleding) = "design, layout"
inrichting (en stoffering) / aankleding (van huis) = decoration
inrichting (installatie) naar groepen = group lay-out
inrichting (van het onderwijs) = educational structure
inrichting (van het onderwijs) = education structure
inrichting (van onderwijs/opleiding) = organisation (of education/educational programme)
Inrichting buitenruimte = Design exterior space
inrichting die niet op continue basis slacht- of wildverwerkingsactivitei = establishment carrying out discontinuous slaughter or game handling activ
inrichting en inventaris = "furnishings, fittings and equipment"
inrichting en samenstel = device and assembly
inrichting en vrachtvoertuig = system and carrier vehicle
inrichting en werkwijze = device and method
inrichting en werkwijze voor het verpakken van koffie = device and method of packing coffee
Inrichting SSO met ADFS = ‘Setting up SSO with ADFS’ (‘Inrichting SSO met ADFS’)
inrichting tegen stilvallen motor = anti-stall
inrichting tegen stilvallen motor = anti stall
inrichting van onderwijs/opleiding = organisation of education/the degree programme
inrichting van productie = production site
Inrichting volgens conclusie = Device according to claim
Inrichting volgens conclusie = The device according to claim
Inrichting volgens conclusie = The apparatus of claim
inrichting volgens de aanhef = device according to the preamble
inrichting volgens de huidige uitvinding = device according to the present invention
inrichting volgens de huidige uitvoeringsvorm = device according to the present embodiment
inrichting volgens de uitvinding = device according to the invention
Inrichting volgens één der conclusies = The device according to any of claims
Inrichting volgens één der voorgaande conclusies = Device according to any of the preceding claims
Inrichting volgens één der voorgaande conclusies = The device according to any of the preceding claims
inrichting volgens een uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding = device according to an embodiment of the present invention
inrichting voor aan- of afvoer van goederen = device for the supply or removal of goods
inrichting voor de industriële productie van = device for the industrial production of
inrichting voor de industriële productie van gefermenteerde vloeistof = device for the industrial production of fermented liquid
inrichting voor de productie van = device for the production of
inrichting voor het aan- of afvoeren van goederen = device for the supply or removal of goods
inrichting voor het monteren van muurplaten = device for mounting wall plates
inrichting voor het samenstellen van een reeks satés = device for composing a series of satays
Inrichting voor het samenstellen van een reeks satés = Device for composing a series of satays
inrichting voor het samenstellen van satés = device for composing satays
inrichting voor het sorteren van folies uit gemengd kunststof verpakkings = device for sorting film from mixed plastic packaging waste
inrichting voor het sorteren van gemengd kunststof verpakkingsafval = device for sorting mixed plastic packaging waste
inrichting voor het uitoefenen van statische krachten = Static force application device (SFAD)
inrichting voor het verpakken van koffie = device for packing coffee
inrichting voor het vervaardigen van een chocolade confiserieproduct = device for manufacturing a chocolate confectionery product
Inrichting voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater = Device for removing contaminants from wastewater
inrichting voor indirect zicht = Devices for indirect vision
inrichting voor sorteren van gemengd kunststof verpakkingsafval = device for sorting mixed plastic packaging waste
inrichting voor stelselmatige daders = institution/facility for habitual offenders
inrichting voor UV-reparatie bladnok = UV leading edge repair device
inrichting zoals beschreven in conclusie = device as described in claim
"inrichting, voorziening, faciliteit" = "facility (an installation, contrivance)"
inrichting/samenstel = device/assembly
inrichting/samenstelling = device/composition
inrichting: ~ behorende tot de stand der techniek = prior art device
inrichtingen = devices
inrichtingen die zuiver bestaan uit componenten A en B = devices consisting only of components A and B
inrichtingen en werkwijzen = devices and methods
inrichtingen of samenstellen = devices or assemblies
inrichtingen volgens de onderhavige uitvinding = devices according to the present invention
inrichtingsarts = medical officer
inrichtingsbijdrage = contribution towards the fit-out costs
inrichtingscomponenten = fitting-out components
inrichtingsconcept = design concept
inrichtingsconclusie = structure claim
inrichtingseisen = format requirements
inrichtingseisen = presentation requirements
inrichtingseisen = layout requirements
inrichtingshoofd = head of the institution
inrichtingsidentificatie = device identification
inrichtingsidentificatiecode = device identification code
inrichtingskeuze = design choice
inrichtingskeuzen = design choices
Inrichtingskostenvergoeding = Furnishing Expenses Allowance
inrichtingsnota = (ledger) format memorandum / report / document
inrichtingsplan = land use plan / site (layout) plan
inrichtingsplan = site plan
inrichtingsplan = "(m.b.t. gebied) development plan  , development scheme"
inrichtingsplan = "(m.b.t. gebouw) layout plan  , furnishing plan"
inrichtingsplan = (m.b.t. huurder) fit-out plan
inrichtingsplan = devices plan
inrichtingsplan (gebouw) = devices plan (building)
inrichtingsplan (inrichting) = devices plan (equipment)
inrichtingsplan (locatie) = devices plan (site)
inrichtingsplan [1] = development plan
inrichtingsplan [1] = development scheme
inrichtingsplan [2] = furnishing plan
inrichtingsplan [2] = layout plan
inrichtingsplan [3] = fit-out plan
inrichtingsplan voor de buitenruimte = open-space development plan
Inrichtingsrichtlijnen = Design guidelines
inrichtingsvergoeding = installation allowance
inrichtingsvoorstel = design proposal
inrichtingswerkzaamheden = (scheepv.) outfitting work
inrichtingswerkzaamheden = alteration work (IATE)
inrichtingswerkzaamheden = furnishing work (JurLex)
inrichttijd = set-up time
inrijden = wear down
inrijden = driving in
inrijhoek = impact angle
inrijkaart = entry ticket
inrijprocedure = running-in procedure
inroepen = appeal to
inroepen = enlist
inroepen = invoke
inroepen = ask
inroepen = invoking
inroepen = claim
inroepen = rely on
Inroepen = Call
inroept = claims
inroept = relies on
inrollen (zie flashing) = flash (ww)
inrolrichting = roll-up direction
inroosteren = to schedule
inroosteren = schedule
inroosteren (vakken) = schedule courses
inroostering = scheduling
inroostering = scheduling entry
inroostering(en = scheduled time(s
inroosteringen = scheduled times
Inroosteringen = scheduled work
Inruil = Trade-in
inruil (als compromis) = trade-off
Inruil ADV dagen voor salaristoeslag = Trading in ADV days for salary allowance
inruilbaar = exchangeable
inruilen = interchange
inruilen = to trade in
inruilkorting = trade-in allowance
inruilprijs = trade-in price
inruilwaarde = trade-in value
Inrush = Inrush
Inrush Current Limiter Volume = Inrush Current Limiter Volume
inscannen = scanning
Inschakel-/ uitschakelwisrelais = On/off-switch wiping relay
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap = Engaging automatic electric tool
Inschakelautomatiek persluchtgereedschap = Engaging automatic compressed air tool
Inschakeldrempel stroom = Engaging threshold current
Inschakeldrempel vermogen = Engaging threshold power
inschakelduur = duty cycle
inschakelen = allow
inschakelen = enable
inschakelen = turn on
inschakelen = Activate
Inschakelen = Switch on
inschakelen = to switch on
inschakelen = switching on
inschakelen = throw
inschakelen = engage
inschakelen = engage
inschakelen = switch on
inschakelen bas luidsprekers = switch on bass speakers
inschakelen motor stationair = switch on engine idle
inschakelen van derden = engaging third parties
inschakelen video en monitoren = switch on video and monitors
inschakelen waterpomp en waterkleppen = switch on water pump and water valves
Inschakelhelderheid = Engaging brightness
inschakeling = mobilizing
inschakeling = reconnection
inschakeling (v. een deskundige) = hiring (of an expert)
Inschakeling biometrisch = Engaging biometrical
Inschakeling derden = Third party engagement
Inschakeling elektronisch = Engaging electronically
Inschakeling geestelijk = Engaging mental
Inschakeling mechanisch = Engaging mechanical
inschakeling van de airconditioning = air-conitioning unit engagement
inschakeling van derden = engagement of third parties
inschakeling voorverwarmer = pre-heater engagement
inschakeling waterpomp vloer-circuit = switch-on floor-circuit pump
inschakelingsparcours = pathways to integration
Inschakelspoel = Switching-on coil
inschakelstroom = switch-on current
inschakelstroom = inrush current
inschakelstroomstoot = current inrush
inschakelt = engages
inschakeltijd = turn-on time
inschakeltijd = response time
inschakeltoerental = switch-on speed
inschakelvast = inrush-proof
inschakelverklikkerlicht = Closed-circuit tell-tale
inschakelverklikkerlicht = Circuit-closed tell-tale
inschakelverklikkerlichtvoordeparkeerrem = Parking brake circuit-closed tell-tale
Inschakelvertraging = Switching-on delay
inschakelwindsnelheid = start-up wind speed
Inschakelwisrelais = On-switch wiping relay
inschalen = assign to a pay scale
inschalen = grade
inschalen = place in a pay scale
inschalen (iemand) = place/pay (someone) on a salary scale
inschaling = assignment to a pay scale 
inschaling = grading
inschaling (in een opleiding) = screening
inschaling (in een salarisschaal) = salary classification
inschaling (personeelszaken) = salary classification
inschaling (van salaris) (R&O term) = job classification
inschaling afhankelijk van de functiezwaarte = pay scale in accordance with the level of the position
inschalings systematiek = salary grading system
inschalingsadviseur = Screening Advisor
inschalingscommissie = screening committee
Inschalingstrede = Step in bonus scale
inschatten = assess
inschatten = estimate
inschatten = estimate
inschatten = to assess
inschatten = assess
inschatting = assessment
Inschatting = Estimation
inschatting = appraisal
inschatting van (natuurlijke) hulpbronnen = resource appraisal
inschatting van de invloed op het milieu = environmental impact assessment
inschatting van de invloed op het milieu = EIA
inschatting van een verontreinigende stof = pollutant assessment
inschatting van het risico = risk assessment
inschatting van natuurlijke hulpbronnen = resource appraisal
inschattingen = judgements
inschattingen = estimates
in-schema-eigenschap = in-schema property
Inschenken = Pour down
Inschenken = Pour
Inschenken = Pour out
inschenken = pour in
Inschenken = Pay
Inschenken = Deposit
Inschenken = Tip
Inschenken = Shed
Inschenken = Dump
Inschepen = Enplane
inschepen = to embark
Inschepen = Hoist in
Inschepen = Take on board
Inschepen = Get on
Inschepen = Embark
Inschepen = Load on board
Inscheping = Boarding
Inscheping = Shipment
Inscheping = Embarkation
inschepings- / ontschepingsplaats = embarkation / disembarkation point
inschepings-/ontschepingsplaats = embarkation/disembarkation point
inscheppen = to spoon in / into
inschiet = set-up waste
inschietbesparing = savings on (supplementary) paper insertion
inschieten = to shoot in
inschietmal = shooting jig
inschik/overrijlijst inschikken en overrijden = "close up, stand closer, transfer, transport to, transportlist"
inschikkelijk = accommodating
inschikkelijk = obliging
Inschikkelijk = Maneuverable
Inschikkelijk = Amendable
Inschikkelijk = Amenable
inschikkelijk = manageable
Inschikkelijk = Tractable
Inschikkelijk = Manoeuvrable
Inschikkelijk = Accommodating
inschikkelijkheid = accommodation
inschreven is bij de burgerlijke stand = "registered in the register of births, deaths, marriages and registered pa"
inschrijfboekje = enrolment booklet
inschrijfduur = duration of registration
inschrijfformulier = registration form
inschrijfformulier = registration form / enrolment form
inschrijfformulier = enrolment form
inschrijfformulier (voor de universiteit) = enrolment form
inschrijfformulier (voor een cursus) = registration form
inschrijfformulier (voor studenten) = registration/enrolment form
inschrijfformulier (voor studenten) = application form
inschrijfformulier [1] = enrolment form
inschrijfformulier [2] = registration form
inschrijfformulier [3] = application form
inschrijfformulier [4] = tender form
inschrijfformulier [5] = application form
inschrijfformulier [5] = subscription form
inschrijfgeld = enrolment/registration fee
inschrijfgeld = registration fee
inschrijfgeld = enrolment fee
inschrijfgeld = affiliation charge
inschrijfjaar = year of enrolment
inschrijfkosten = registration fees
inschrijfnummer = registration number
inschrijforder/-opdracht = subscription order
inschrijforder/-opdracht = to book
inschrijforder/-opdracht = to register
inschrijfperiode = enrolment period
Inschrijfprijzen zijn geldig van = Tender prices are valid from
inschrijfprocesSEN = bid procedure (US)
inschrijfprocesSEN = tender procedure
inschrijfstaat = tender document
inschrijft = tenders
inschrijft voor gerichte advertenties = opts in to targeted ads
inschrijfverzoek = enrolment request
inschrijfvoorwaarden = enrolment conditions
inschrijfvorm (part-time/full-time/sandwich) = attendance mode
inschrijven = enrol / register
inschrijven = bid (US)
inschrijven = submit a tender
inschrijven = tender
inschrijven = bid (US)
inschrijven = submit a tender
inschrijven = tender
Inschrijven = Register
Inschrijven = Join
inschrijven = to register
Inschrijven = Inscribe
inschrijven = to dimension
inschrijven = tender for
inschrijven = submitting a tender
inschrijven = enter
inschrijven (aan de universiteit) = enrol in a programme at university
inschrijven (voor een cursus) = "register, sign up for a class/module"
inschrijven aan = to enrol / register
Inschrijven in het handelsregister = To register a company
inschrijven met terugwerkende kracht = register retroactively
inschrijven of verwerven = subscribe for or acquire
inschrijven op opdrachten = to submit tenders for contracts
inschrijven op opdrachten = to tender for contracts
inschrijven voor = to register for
Inschrijven voor onze nieuwsbrief = Subscribe to our newsletter
"inschrijven, zich (aan de universiteit)" = "to enrol (Br) / to enroll (Am), to register"
inschrijver = contributor
inschrijver = subscriber
inschrijver = tender
Inschrijver = Bidder (US)
Inschrijver = tenderer
inschrijver van vreemde nationaliteit = foreign tenderer
inschrijver vermeldt bij de inschrijving = tenderer shall state in the tender
inschrijvers = tenderers
inschrijving = enlistment
inschrijving = entry
inschrijving = enrolment
inschrijving = tender
inschrijving = subscription
Inschrijving = Registration
Inschrijving = Tender
inschrijving = bid (US)
inschrijving = dimensioning
inschrijving = enrollment
inschrijving = enrolment / registration
inschrijving (als student) = enrolment
Inschrijving (in a particular context) = Mortgage registration (in this context)
inschrijving (voor een cursus) = registration
inschrijving (voor een opleiding) = "enrolment, registration"
Inschrijving bij aanbesteding = Competitive bidding
inschrijving door een combinatie = tendering by a group of economic operators
inschrijving en offerte = application and tender
inschrijving in Grootboek der nationale schuld = inscribed (Government) stock
inschrijving in het grootboek der staatsschuld = entry in the national debt register
inschrijving in het hypotheekregister = entry in the register of mortgages
Inschrijving in samenwerking met andere ondernemingen = Tenders involving collaborations with other organisations
inschrijving javascript = enrolment java script
Inschrijving Kamer van Koophandel = "registered with Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce, companies' reg"
inschrijving met open en vrije concurrentie = competitive tender
Inschrijving ontbinding rechtspersoon = Form to register the dissolution of a legal entity (‘Formulier 17a Insc
Inschrijving op basis van EMVI = Submission of a tender based on MEAT
inschrijving op de kiezerslijst = registration of voters
inschrijving op een aanbesteding = tender application
inschrijving op een aanbesteding = tendering
Inschrijving op naam (nominatieve inschrijving) = Registration by name
inschrijving opheffen = unenlist
inschrijving te doen = bid (US)
inschrijving te doen = submit a tender
inschrijving te doen = tender
Inschrijving van de Aanbieder = Tenderer’s Tender
inschrijving van een vliegtuig = registration of an aeroplane
inschrijving van handelsnamen = application money
inschrijving van handelsnamen = registration of business names
inschrijving van lidmaatschap = membership enrolment
Inschrijving voor tentamens kan vanaf volgende week. = Registration for exams opens next week.
inschrijving zorgverzekering = health insurance cover
inschrijvingen = entries
inschrijvingen = tenders
Inschrijvingen = tenders
inschrijvingen = enrolment numbers
Inschrijvings = Enrolments
Inschrijvings- en Gunningsfase = Tendering and Award Stage
inschrijvingsbedrag = tender price
inschrijvingsbedrag = (eff.) subscription amount
Inschrijvingsbeleid = Enrolment Policy
inschrijvingsbewijs = registration certificate
inschrijvingsbewijs = enrolment notice/notice of enrolment/proof of registration
inschrijvingsbewijs = certificate of registration
Inschrijvingsbiljet = Tender Form
inschrijvingsbiljet/-formulier = application form
inschrijvingsbiljet/-formulier = tender bond
Inschrijvingsbrief = Tender Letter
inschrijvingsdossier = enrolment file
inschrijvingsduur = registration period
inschrijvingsduur = registration/enrolment period
inschrijvingsduur = period of enrolment
inschrijvingsformulier = enrolment form
inschrijvingsformulier = enrolment/registration form
inschrijvingsformulieren = bid form (US)
inschrijvingsformulieren = tender form
inschrijvingsgarantie = bid bond
inschrijvingsgarantie = tender bond
inschrijvingsgarantie = tender bond (see also: performance bond)
inschrijvingsgeld = registration fees
inschrijvingskaart = registration card
inschrijvingskosten = entry charge
inschrijvingsleidraad (railway/engineering) = tender guideline /instructions
inschrijvingslijsten = registration lists
inschrijvingsnummer = registration number
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel = Chamber of Commerce registration number
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: = Registration number Chamber of Commerce:
inschrijvingsnummer Kvk = Chamber of Commerce registration number
inschrijvingsobject = enlistment object
inschrijvingsprijs = subscription price
inschrijvingsprijs = subscription price (shares)
inschrijvingsprijs/-som = stock right [Am.]
inschrijvingsprijs/-som = tender price
inschrijvingsprocedure (voor de universiteit) = enrolment procedure
inschrijvingsprocedure (voor een cursus) = registration procedure
inschrijvingsregeling = enrolment regulations
inschrijvingsregeling = enrolment regulation
inschrijvingsspecificatie = tender specification
inschrijvingstermijn = enrolment period
inschrijvingstermijn = period for submitting tenders
inschrijvingstijdlimiet = enrolment time limit
inschrijvingstransactie = enrollment transaction
inschrijvingsvoorwaarde = condition of enrolment
inschrijvingsvoorwaarden = terms of subscription
inschroefdiepte = depth of engagement
inschroefkoppeling = Male Threaded Coupling
Inschroeflengte = Screw-in length
Inschuif (binnenliggend) = Slide-in bracket
inschuifbaar = retractable
inschuifbaar = telescopic
inschuifbaar deel = retractable part
inschuifoscilloscoop = plug-in oscilloscope
inschuifterminal = push-in terminal
inschuifvergrendeling = stop plate
inschuiven = to slide into
inschuiven = insert
inscriptie = inscription
inscriptieblok = mould insert for marking
Inscriptie-Pahlavi = Inscriptional Pahlavi
Inscriptie-Parthisch = Inscriptional Parthian
inscriptiepen = inscription pad
insect = insect
insect = bug
insect {het} = insect
Insecta = Insecta
insectbestrijdend = insect control
insecten = bugs/insects
insecten = insects
insecten = insect
insecten analyse = insect analysis
insectenbestrijdende snelheid = insect controlling rate
insectenbestrijding = pest control
insectenbestrijding = fight against insects
insectenbestrijdingsmateriaal = insect control material
insectenbestrijdingsmiddel = insect control
insectenbestrijdingsproducten = insect control products
insectenbestrijdingssnelheid = insect controlling rate
insectenbeten = insect bites
insecteneitjes = insect eggs
insecteneter = insectivore
insecteneter {de} = insectivore
insecteneters = insectivore
Insecteneters = Insectivora
insectenhotel = bug hotel
Insectenverdelger = Insect exterminator
insectenvrije = insect free
Insectenwerend = Insectproof
insectenwerende middelen = insect repellents
insecticide = insecticide
insecticide {het} = insecticide
insecticide formules = insecticidal formulas
insecticide-activiteit = insecticide activity
insecticideformuleringen = insecticide formulations
insecticiden = insecticides
insectivoor = insectivore
insectivoor {de} = insectivore
"insectivoor, insecteneter" = insectivore (insect eating animal)
Insectscreen (ISR) muggengaas = Insectscreen (ISR) mesh
insectwerend = insect-proof
Insekt = Insect
insekt = bug
insekticide = insecticide
insekticide-resistentie = insecticide resistance
Insert = Insert
Insertie = Insertion
insertie-mutagenese = insertional mutagenesis
insertie-mutagenese = insertion mutagenesis
insertieplaats van de navelstreng = cord insertion
insertie-sequentie = insertion sequence
inserts = inserts
Insert-snede = Insert-cut
Inserttoets = Insert key
Insert-toets = INSERT key
in-service lerarenopleiding = in-service teacher training
inservice training = in-service training
in-serviceopleiding = in-service training
insgelijks = equally
Insha'Allah = inshallah
Insider = Insider
insider trading = insider trading
insider trading regelingen = insider trading regulations
insidieus = insidious
"Insigna, Toyota Avensis, Mercedes-Benz C klasse enz.)" = Opel Insigna
Insigne = Insignia
Insigne = Badge
insigneren = make it operational
Insignes = Insignia
insignes = badges
insignes van edele metalen = badges of precious metal
insignificant = insignificant
in-silico = in silico
in-silico studies = in silico studies
insinuaties = innuendo
Insinueren = Allude
Insinueren = Hint
Insinueren = Insinuate
InSites Consulting = InSites Consulting
in-situ = in-situ
in-situ detecteren = in-situ detection
in-situ meetgegevens = in-situ measurement data
in-situ meetsystemen = in-situ measurement systems
in-situ metingen = in situ measurements
in-situ sensor = in situ sensor
in-situ sensorsysteem = in situ sensor system
in-situ sensorsysteem in een station = in situ sensor system in a station
in-situ sensorsysteem in een station van een sputtersysteem = in situ sensor system in a station of a sputtering system
in-situ sensorsystemen = in situ sensor systems
in-situ sensorsystemen = in-situ sensor systems
inslaan = pressed
inslaan = to strike
inslaan = catch
inslaande brand = non-spreading fire
inslag = weft
Inslag = Impact
inslag = deposit
inslag = entry
inslag = leanings
inslag = bias
inslag = woof
inslag douane entrepot = Bonded warehouse (goods received in)
"inslag, opslag en uitslag van goederen" = "entry, storage and removal of goods"
"inslag, opslag, orderpick en uitslag" = "entry, storage, order picking and removal"
"inslag, uitslag" = "input/booking in, output/booking out"
inslagafwijking = weft deviation
inslaganker = hammer anchor - also known as strike anchor
Inslaganker = Hammer set anchor
inslaganker = wedge anchor
inslagbinding = weft faced weave
inslagbreisel = weft knit cloth
inslagbreisel = weft knit fabric
inslagbreisel = weft knitting
inslagbreuk = weft break
inslagbreukweerstand = weft break strength
inslagdichtheid = weft spacing
Inslagdoorn ankerhuls = Tamp tool for anchor shell
inslagdraad = weft thread
inslagdraadbreuk = weft break
inslagdraden = weft threads
inslageffect = weft effect
inslagen = wefts
inslagfluweel = weft velvet
inslagfout = weft defect
inslaggaren = weft yarn
inslaggaren = weft yarns
inslaggarens = weft yarns
inslaggarens per cm = weft yarns per cm
Inslaghulpstuk voor aardestaaf = Driving-in tool for earth rods
inslaginbreng = weft insertion
inslaginbrengsysteem = weft insertion system
inslaginsertie = weft insertion
inslagkeper = weft twill
inslagkruisspoel = weft cross-wound bobbin
inslagmal = tapping jig
inslagmoer = hammer bush
inslagovergave = weft hand over
inslagrib = weft rib
inslagrichter = weft thread straightener
inslagrichting = direction of the weft
inslagrips = weft rep
inslagscheurweerstand = weft tear strength
Inslagspijker = Impact nail
inslagspoel = pirn
Inslaguitvoering = Drive in type
inslagvlotter = weft float
inslagvlotters = weft floats
inslagwachter = weft stop motion
inslagzin = direction of the weft
inslagzin = weft direction
inslapen = to fall asleep
inslapen = pass away
inslepen = to drag in
inslijpen (van klep) = grinding-in(valve)
inslijt = wears down
inslijten = wearing down
inslikallergeen = ingestant allergen: an allergen taken into the body by ingestion
inslikallergeen = ingested allergen
Inslikken = Swallow
inslikken = engulf
inslikken = ingestion
Inslikken = Swallow down
Inslikken = Gobble up
Inslikken = Gulp
inslingerproblemen = teething problems
insluipweggetjes = hidden entry (path)ways
insluitblok = bounding box
insluitcode = embedding code
insluiten = put away
insluiten = embed
Insluiten = Shut up
Insluiten = Attach
insluiten/afschermen = containment/shielding
insluiting = inclusion
insluiting in een matrix = encapsulation in a matrix
insluiting in een matrix = matrix entrapment
insluitingen = pockets
Insluitings- en reiniging = containment and cleaning
insluitsel = inclusion
insluitsels = inclusion bodies
insluitsels = intranuclear inclusion bodies
insluitsels = intranuclear inclusions
insluitsels (onzuiverheden binnen in de steen) = inclusions (impurities inside the stone)
insmeerapparaat = applicator
insmeerapparaat = smearing device
insmeerborstel (behangen) = paste brush
insmeren = to smear
insnede = notch
Insnij/IDC = Insulation displacement connection
insnijden = to cut in
insnijding = incision
insnijding = notch
insnijstempel = lancing tool
Insnijtechniek/IDC = Insulation displacement technology
insnoeren = to constrict
insnoering = contraction
insnoering = constriction
insnoering = necking
insnoeringen = constrictions
insolvent = insolvent
insolvent wordt of wordt verklaard = becomes or is declared insolvent
insolventie = insolvency
insolventie of ontbinding = insolvency or dissolution
Insolventierisico = Insolvency Risk
Insolventierisicodekking = Insolvency Risk Coverage
Insomnia = Insomnia
Insomnia = Sleeplessness
Insourcing = insourcing
inspaninrichting = clamping device
inspanklem = clamp
inspanlengte = test length
inspannen = harness
inspannen = exert
inspannen = to clamp
inspannend = hard
inspanning = tension
Inspanning = Stress
Inspanning = Beef
Inspanning = Romp
Inspanning = Exertion
inspanning = clamping
Inspanning = Effort
inspanning {de} = exertion
inspanning {de} = effort
"inspanning(en), moeite, streven" = assiduous or persistent activity)
"inspanning(en), moeite, streven" = endeavour (enterprise
"inspanning, de beweging, de lichaamsbeweging" = "physical exertion, movement"
"inspanning, de beweging, de lichaamsbeweging" = physical stress
"inspanning, ijveren, poging" = endeavour (sincere attempt)
inspanningen = efforts
inspanningen op duurzaamheidsgebied = sustainability efforts
inspanningen op het gebied van innovatie = innovation efforts
"inspanningen rond ontwerp, ontwikkeling en testen" = "design, development and testing efforts"
inspanningen verrichten = perform work
Inspanningsfysiologie en Biofysica = Exercise Physiology and Biophysics
inspanningsproef = endurance test
inspanningsverbintenis = Best Effort Commitment
inspanningsverbintenis = obligation to perform to the best of one's ability / employ one's best ef
inspanningsverplichting = best-efforts obligation
inspanningsverplichting = obligation to use one’s best efforts
inspanningsverplichting = obligation to perform to the best of one’s ability
inspanningsverplichting = obligation of means
inspanningsverplichting = obligation to perform to the best of their ability
inspanningsverplichting = objective
inspanningsverplichting = obligation to use best endeavours
inspanningsverplichting = required input
inspanningsverplichtingen = best-efforts obligations
inspanpen = spigot
insparing = cut-away
Inspecteer = Inspect
inspecteren = to inspect
inspecteren = inspect
Inspecteren = Examine
Inspecteren = Survey
inspecteur = tax inspector
inspecteur = quantity surveyor
inspecteur = lieutenant
inspecteur = inspector
inspecteur = chief inspector
inspecteur der belastingen = inspector of taxes
inspecteur van de Commissie = Commission inspector
inspecteur van een verzekeringsmaatschappij = examination
inspecteur van een verzekeringsmaatschappij = inspector of an insurance company
inspecteur van politie = police inspector
inspecteur(s = inspector(s
inspecteur-generaal (van het onderwijs) = inspector general/senior chief inspector (of education)
inspecteurs-generaal = Inspector Generals
inspectie = audit
Inspectie = Inspectorate
Inspectie = Inspection
inspectie = inspection / inspectorate
inspectie = on-site inspection
inspectie (de inspecteurs) = inspectorate
Inspectie der Directe Belastingen = "Inspectorate of Taxes on Income, Profits and Net Wealth"
Inspectie en Klachten = Inspection and Complaints
Inspectie en onderhoud = Inspection and maintenance
inspectie- en onderhoud = inspection and maintenance
Inspectie en onderhoud kan ook uitgevoerd worden met ingeschakelde machin = Inspection and maintenance can also be carried out with the machine switc
inspectie- en onderhoudsvriendelijk = inspection and maintenance friendly
inspectie en wijzigingen aan Programmatuur = inspection of and modification to Software
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd = Inspectorate for Health and Youth Care (Inspectie Gezondheidszorg en Jeug
inspectie houden = inspect
Inspectie Leefomgeving en Transport = Human Environment and Transport Inspectorate
Inspectie Leefomgeving en Transport = Human Environment and Transport Inspectorate (Inspectie Leefomgeving en T
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) = Human Environment and Transport Inspectorate (ILT)
Inspectie Leefomgeving Transport = Human Environment and Transport Inspectorate (Inspectie Leefomgeving en T
inspectie met veranderlijke steekproefomvang = variable lot size plan
inspectie met vervanging van defecten = rectifying inspection
Inspectie noodzakelijk = Inspection needed
inspectie of audit = inspection or audit
inspectie op basis van normconformiteit = non-compliance inspection
inspectie op grond van kwantitatieve variabelen = variables inspection
inspectie overeenkomsten = inspection agreements
inspectie programma = inspection programme
Inspectie SZW = Inspectorate SZW
Inspectie uitgevoerd door = Inspection carried out by
Inspectie uitgevoerd volgens = Inspection carried out in accordance with
inspectie van de binnenkant van het rotorblad = interior rotor blade inspection
inspectie van de boeken = inspection of records
inspectie van de Commissie = Commission inspection
inspectie van de gezondheidszorg = "Netherlands Healthcare Inspectorate (Inspectie voor de Gezondheidszorg, I"
inspectie van fabrieken en machines = inspection of plant and machinery
inspectie van gebouwen = building inspection
inspectie van geneesmiddelen = drug surveillance
inspectie van het hoger onderwijs = higher education inspectorate
inspectie van het onderwijs (lichaam) = education inspectorate
inspectie van machines = inspection of machinery
Inspectie van pijpleidingen = Pipeline-inspection services
inspectie van Toezicht Welzijn op het Werk = Inspectorate for Monitoring the Well-Being of Workers in the Performance 
Inspectie van ventilatiesysteem = Inspection of ventilation system
Inspectie van voedings- en geneesmiddelen = "Food & Drug Administration (FDA), an agency of the U.S. government"
Inspectie Veiligheid en Justitie = Inspectorate of Security and Justice (Inspectie Veiligheid en Justitie: I
Inspectie Verkeer en Waterstaat = Transport and Water Management Inspectorate (IVW)
Inspectie voor de Gezondheidszorg = Healthcare Inspectorate
Inspectie voor de Gezondheidszorg = "Healthcare Inspectorate (Inspectie voorde Gezondheidszorg, IGZ)"
Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid = Inspectorate SZW
Inspectie voorde Gezondheidszorg = "Healthcare Inspectorate (Inspectie voorde Gezondheidszorg, IGZ)"
Inspectie waterkwaliteit = Water quality inspection
Inspectie Werk en Inkomen = Work and Income Inspectorate
Inspectie/ servicebeurt = inspection/overhaul
Inspectie/ servicebeurt machine = Machine inspection/overhaul
inspectie-activiteiten = inspection activities
inspectie-artikel = inspection item
inspectiebeurt = inspection
inspectiebeurten = inspections
inspectiebezoek = inspection visit
inspectiebureau = inspection bureau
inspectiecassette = inspection cartridge
inspectiecertificaat = inspection certificate
inspectiecertificatie plichtig = subject to inspection certification
inspectiechecklists = inspection checklists
inspectiedatum = inspection date
inspectiedeksel = clean out cover
inspectiedeksel = inspection door
Inspectiedienst van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid = Inspection service of the Directorate-General FPS Public Health
Inspectiediensten van boorputtesten = Well site inspection or testing services
inspectiediensten van de overheid = government inspection services
Inspectiediensten voor maritieme veiligheid = Maritime safety inspection services
Inspectiediensten voor start/landingsbanen = Runway-inspection services
inspectiedocumenten = inspection documents
inspectie-enafwerkingslijn = inspection line
inspectiegat = inspection hole
Inspectielamp = Inspection luminaire
inspectieluik = inspection hatch
inspectieluiken = inspection hatches
inspectiemethode = inspection method
inspectiemoment = inspection moment
inspectiemomenten = inspection times
inspectiemomenten = inspection moments
inspectieopdracht = inspection assignment
inspectiepaneel = inspection panel
inspectiepanelen = inspection panel
inspectiepanelen = inspection panels
inspectieplan = Inspection Plan
Inspectieplan = Survey Plan
inspectiepost = inspection post
inspectieposten = inspection posts
inspectieprocedure = inspection procedure
inspectieproces = inspection process
inspectieprojecten = inspection project
inspectieprojecten = inspection projects
inspectiepunt = inspection point
inspectiepunt = inspection item
inspectiepunten = inspection points
inspectiepunten = inspection items
inspectierapport = inspection report
inspectierapporten = inspection reports
inspecties = Inspectorates
inspecties en audits = inspections and audits
inspecties en controles = inspections and surveys
inspecties op afstand = remote inspection
"inspecties, interne security-audits en oefeningen" = "Inspections, internal security audits and exercises"
Inspectieschema brandbeveiliging = Inspection Framework on Fire Safety (Inspectieschema Brandbeveiliging)
Inspectiespiegel = Inspection mirror
inspectiespiegel = inspection mirror
inspectietafel = inspection table
inspectieteam = inspection team
inspectietijd = inspection time
inspectietoegang = inspection opening
Inspectie-uren = Inspection hours
Inspectie-uren = Inspection time
inspectieverf = inspection paint
Inspectiewerkzaamheden = Inspection activities
inspectiezijde = inspection side
inspection générale d'audit = police audit service (Inspection Générale d'Audit)
Inspectorate for Youth Care (Inspectie Jeugdzorg: IJZ) = Inspectie Jeugdzorg
Inspelen en anticiperen op = Respond to and anticipate
inspelen op = responding to
inspelen op = respond to
inspelen op de behoeften van = responding to the needs of
inspelen op de behoeften van de klant = responding to the needs of the customer
inspelen op de wensen en behoeften van = to cater for the wishes and needs of
inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen = to respond to developments in society
inspelen op uitdagingen = engage with challenges
inspelen op uitdagingen = respond to challenges
inspelen op veranderingen = respond to changes
inspiciënt = [see notes]
inspicientenlessenaar = Stage manager’s desk
inspicienten-lessenaar = stage manager’s desk
inspiciënten-lessenaar = stage manager’s desk
inspicienten-lessenaar met een stagemanagement-systeem = stage manager’s desk with a stage management system
Inspiratie = Inspiration
inspiratie geven = providing inspiration
inspiratie krijgen = receiving inspiration
"inspiratie, inzicht en intuïtie" = "inspiration, insight and intuition"
inspiratiebron = source of inspiration
inspiratie-sessies = inspiration sessions
inspiratoire dyspnee = inspiratory dyspnea
inspiratoire thoraxintrekking = inspiratory retraction
inspirator = inspirer
inspireerde = inspired
inspireert = inspires
Inspire-metagegevenselement = INSPIRE metadata element
Inspireren = Breathe-in
Inspireren = Inspire
Inspireren = Inhale
inspirerend = inspirational
inspirerend voorbeeld = inspiring example
inspirerende = inspiring
inspirerende werkplek = inspiring workplace
insplitsen = to merge
inspraak = participation / have a say in
inspraak = public participation
inspraak = voice
Inspraak = Having a say
inspraak = active participation
inspraak = participation
inspraak = community participation
inspraak = public consultation
inspraak en overleg = participation and consultation
Inspraakmogelijkheden = opportunities for input
inspraakorgaan = consultative body
inspraakprocedure = codecision procedure
inspraakprocedure = (public) enquiry procedure
inspraakreacties = public consultation responses
inspreken = recording
insprekers = interested parties making public comments
inspringen = to recess
inspringen = indent
Inspringen = Fetch in
Inspringen = Get back
Inspringen = Sink in
Inspringen = Go indoors
Inspringen = Get home
Inspringen = Go back
inspringende delen = recessed parts
inspringende herkomstvastlegging = indented tracking
inspringende regel = paragraph
inspringende stuklijst = indented bill-of-material
inspringing = indentation
inspringing = indent
inspringing verkleinen = outdent
inspuitbaar = injectable
inspuitbare glucocorticoïde = injectable glucocorticoid
inspuiten = to inject
Inspuiten = To inject
Inspuiten = Squirt
Inspuiten = Inject
inspuiten van andere dan daarvoor geëigende producten = injection of inappropriate products
inspuiting = injection
Inspuiting = Jab
inspuitinrichting = injection equipment
inspuitleiding = injection pipe
Inspuitslangen voor balseming = Embalming injecting tubes
inspuittijdstipregelaar = injection variable timing device
inspuitvertraging = injection delay
instaan = guarantee
instabiel = unstable
instabiel = instable
Instabiliteit = Instability
instabiliteit van het heupgewricht = flail joint of the hip
instabiliteit van het heupgewricht = unstable hip joint
Instagram = Instagram
instagram = Instagram
installateur = fitter
installateur = installer
installateur = Installer
installateur-niveau = installer level
installateurs = electrician
installateurs = electrical technician
installateurs = water and heating technician
Installateurs = Installers
installateursniveau = installer’s level
installateurspaswoord = installer’s password
installatie = system
installatie = fittings (sanitair e.d.)
installatie = machinery
Installatie = Facility
Installatie = Fitting out
Installatie = Plant
Installatie = Settling in
Installatie = Installation
installatie = unit
installatie = equipment
installatie = installment
installatie = setup
installatie = installation
installatie = plant
installatie- = setup
installatie (f) = plant
installatie (f) = installation
installatie / montage voorschrift = installation / assembly instructions
installatie die goedgekeurd vereist = installation requiring approval
Installatie draaiboek = Installation runbook
Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekk = Erection and related works of roof frames and coverings
installatie en configuratie = installation and configuration
Installatie- en configuratiemodus = Install and Configure Mode
installatie- en controlefase = installation and checkout phase
Installatie en Implementatie van Programmatuur = Installation and Implementation of Software
installatie en montage = installation and assembly
Installatie en onderhoud = installation and maintenance
installatie en onderhoud van software = computer software installation and maintenance
installatie- en veiligheidsvoorschriften = installation and safety regulations
Installatie- en werkverantwoordelijke = Person responsible for the system (installatieverantwoordelijke) and pers
installatie en/of montage = installation and/or assembly
installatie- en/of service werkzaamheden = installation and/or servicing
installatie handleidingen = installation manuals
Installatie identificatienummer = Installation ID number
Installatie in aarde = Installation in underground
Installatie ingeschakeld = Installation switched on
Installatie instellingen = installation settings
installatie met multiverwerking = multiple system
installatie met multiverwerking = multiprocessor
installatie- of apparatenbouw = construction of installations
installatie of onderhoud = installation or maintenance
installatie of systeem = installation or system
installatie ongedaan maken = deinstall
installatie ongedaan maken = uninstall
installatie op de achtergrond = silent installation
installatie op de achtergrond = silent setup
Installatie op hout = Installation on wood
installatie op locatie = on-site installation
Installatie overzicht = Machine overview
Installatie tijd = Installation time
Installatie van afvalverbrandingsinstallaties = Installation services of waste incinerators
Installatie van audio-uitrusting = Installation services of sound equipment
Installatie van benzinemotoren = Installation services of petrol engines
Installatie van beveiligingsuitrusting = Installation of safety equipment
Installatie van bliksembeveiliging = Lightning-protection works
Installatie van bosbouwmachines = Installation services of forestry machinery
Installatie van bouwliften en hangsteigers = Installation services of suspended access equipment
Installatie van bouwmachines = Installation services of construction machinery
Installatie van branders = Installation services of burners
Installatie van chirurgische uitrusting = Installation services of surgical equipment
Installatie van communicatie-uitrusting = Installation services of communications equipment
Installatie van compressoren = Installation services of compressors
Installatie van computers = Installation services of computers
Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting = Installation services of computers and information-processing equipment
Installatie van computers en kantooruitrusting = Installation services of computers and office equipment
Installatie van controle-uitrusting = Installation services of checking equipment
Installatie van delfmachines = Installation services of quarrying machinery
Installatie van dieselmotoren = Installation services of diesel engines
Installatie van diverse machines voor algemeen gebruik = Installation services of miscellaneous general-purpose machinery
Installatie van drankverwerkende machines = Installation services of beverage-processing machinery
Installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting = Installation services of electricity distribution and control equipment
Installatie van elektriciteitsdistributie-uitrusting = Installation services of electricity distribution equipment
Installatie van elektriciteitsregeluitrusting = Installation services of electricity control equipment
Installatie van elektrische en mechanische uitrusting = Installation services of electrical and mechanical equipment
Installatie van elektrische uitrusting = Installation services of electrical equipment
Installatie van elektromotoren = Installation services of electric motors
"Installatie van elektromotoren, generatoren en transformatoren" = "Installation services of electric motors, generators and transformers"
Installatie van gasturbines = Installation services of gas turbines
Installatie van generatoren = Installation services of generators
Installatie van gereedschapswerktuigen = Installation services of machine tools
Installatie van hardware = Hardware installation services
"Installatie van hef- en transportuitrusting, met uitzondering van liften " = "Installation services of lifting and handling equipment, except lifts and"
Installatie van hefuitrusting = Installation services of lifting equipment
installatie van het afwerkingsprofiel = installation of the finishing profile
installatie van het gehuurde = installation of the rented goods
Installatie van hijskranen = Installation services of cranes
Installatie van informatieverwerkende uitrusting = Installation services of information-processing equipment
Installatie van kantooruitrusting = Installation services of office equipment
Installatie van kartonproductiemachines = Installation services of paperboard-production machinery
Installatie van kledingproductiemachines = Installation services of clothing-production machinery
Installatie van laboratoriumuitrusting = Installation services of laboratory equipment
Installatie van land- en bosbouwmachines = Installation services of agricultural and forestry machinery
Installatie van landbouwmachines = Installation services of agricultural machinery
Installatie van lederproductiemachines = Installation services of leather-production machinery
Installatie van lijntelefonie-uitrusting = Installation services of line telephony equipment
Installatie van lijntelegrafie-uitrusting = Installation services of line telegraphy equipment
installatie van machines = machinery installation
Installatie van machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van = Installation services of liquid filtering or purifying machinery and appa
Installatie van machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van = Installation services of machinery and apparatus for filtering or purifyi
Installatie van machines en uitrusting = Installation services of machinery and equipment
Installatie van machines en uitrusting voor algemeen gebruik = Installation services of general-purpose machinery and equipment
Installatie van machines en uitrusting voor bijzondere doeleinden = Installation services of special-purpose machinery and equipment
Installatie van mechanische uitrusting = Installation services of mechanical equipment
Installatie van medische en chirurgische uitrusting = Installation services of medical and surgical equipment
Installatie van medische uitrusting = Installation services of medical equipment
"Installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting" = "Installation services of equipment for measuring, checking, testing and n"
Installatie van meetuitrusting = Installation services of measuring equipment
Installatie van metaalbewerkingsmachines = Installation services of metallurgy machinery
Installatie van metalen containers = Installation services of metal containers
"Installatie van mijnbouw-, delf-, bouw- en metaalbewerkingsmachines" = "Installation services of mining, quarrying, construction and metallurgy m"
Installatie van mijnbouwmachines = Installation services of mining machinery
Installatie van motoren = Installation services of engines
Installatie van navigatie-uitrusting = Installation services of navigating equipment
Installatie van ovens = Installation services of furnaces
Installatie van papier- en kartonproductiemachines = Installation services of paper- and paperboard-production machinery
Installatie van papierproductiemachines = Installation services of paper-production machinery
Installatie van radio- en televisiezenders = Installation services of radio and television transmitters
"Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting" = "Installation services of radio, television, sound and video equipment"
Installatie van radiotelefonieapparatuur = Installation services of radiotelephony apparatus
Installatie van radiouitrusting = Installation services of radio equipment
Installatie van radiozenders = Installation services of radio transmitters
Installatie van reservoirs = Installation services of reservoirs
Installatie van scheepsmotoren = Installation services of marine engines
installatie van software = installation of computer software
Installatie van software van groepsbeleid = Group Policy Software Installation
Installatie van speciale transportsystemen = Installation services of special conveying systems
Installatie van stoomgeneratoren = Installation services of steam generators
"Installatie van stoomgeneratoren, turbines, compressoren en branders" = "Installation services of steam generators, turbines, compressors and burn"
Installatie van tabaksverwerkende machines = Installation services of tobacco-processing machinery
Installatie van tanks = Installation services of tanks
Installatie van televisie-uitrusting = Installation services of television equipment
Installatie van televisiezenders = Installation services of television transmitters
Installatie van testuitrusting = Installation services of testing equipment
"Installatie van textiel-, kleding- en lederproductiemachines" = "Installation services of textile-, clothing- and leather-production machi"
Installatie van textielproductiemachines = Installation services of textile-production machinery
Installatie van tijdmetingsuitrusting = Installation services of time-measuring equipment
Installatie van transformatoren = Installation services of transformers
Installatie van transportuitrusting = Installation services of handling equipment
Installatie van treinmotoren = Installation services of railway engines
Installatie van turbines = Installation services of turbines
Installatie van video-uitrusting = Installation services of video equipment
Installatie van vliegtuigmotoren = Installation services of aircraft engines
"Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines" = "Installation services of food-, beverage- and tobacco-processing machiner"
Installatie van voedingsverwerkende machines = Installation services of food-processing machinery
Installatie van voertuigmotoren = Installation services of vehicle engines
Installatie van wapensystemen = Installation services of weapon systems
"Installatie van wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmach" = "Installation services of laundry washing, dry-cleaning and drying machine"
Installatie volledig gedoofd = All lights off
Installatie voor centrale verwarming = Central heating system
installatie voor het regelen van de luchtvochtigheid = air humidity control system
installatie voor metaalindustrie = iron and steel-working machinery
installatie voorschriften = installation instructions
Installatie wachtwoord = Installation password
installatie zonder interactie = hands-free installation
installatie zonder interactie = hands-free setup
installatie zonder toezicht = unattended installation
installatie zonder toezicht = unattended setup
installatie(s = installation(s
"installatie, foutoplossing en onderhoud" = "installation, troubleshooting and maintenance"
"Installatie, montage en aansluiting" = "Installation, assembly and connection"
"installatie, onderhoud en reparatie van computer- en communicatienetwerke" = "installation, maintenance and repair of computer and communications netwo"
"installatie, onderhoud en reparatie van machines" = "machinery installation, maintenance and repair"
"installatie, onderhoud en reparatie van software" = "installation, maintenance and repair of computer software"
Installatie-/aardlekautomaat = Miniature- / earth leakage circuit breaker
installatie/onderhouds dienst = installation / maintenance department
installatieautomaat = circuit breaker
Installatieautomaat = Miniature circuit breaker (MCB)
Installatieautomaat = Circuit-breaker
installatieautomaat = thermal-magnetic circuit breaker
installatie-automaat = automatic circuit breaker
installatie-automaat = MCB module
installatie-automaat = miniature circuit-breaker
installatie-automaat = moulded-case circuit-breaker
installatiebedrijf = fitters
installatiebedrijf = installation company
installatiebedrijven = installation company
installatiebedrijven = fitters
installatiebedrijven = installers
installatiebedrijven = system contractor
installatiebedrijven = technicians
installatiebedrijven = systems contractor
installatiebedrijven = systems engineering company
installatiebedrijven = installation contractors
installatiebeheerder = deployment administrator
installatiebeheerder = installation manager
installatiebestand = installation file
Installatiebouwset elektrische centrale verwarming = Installation set electro central heating
installatiebuis = installation tube
installatiebuizen = installation tube
installatiebuizen = installation tubes
installatiebureau = engineering contractor
installatiebureau = engineering contractors
installatiebureaus = engineering contractors
installatiebureaus = system contractor
installatiebureaus = system fitters
installatiebureaus = electrical contractor
installatiebureaus = electrical engineering contractors
installatiebureaus = electrical engineering firm
installatiecertificaat = installation certificate
installatiedatum = installation date
installatiedelen = installation parts
installatiedetails = installation details
Installatiediensten (uitgezonderd software) = Installation services (except software)
Installatiediensten voor apparatuur voor elektrotherapie = Installation services of electrotherapy equipment
Installatiediensten voor apparatuur voor fysiotherapie = Installation services of physical therapy equipment
Installatiediensten voor apparatuur voor mechanotherapie = Installation services of mechanotherapy equipment
Installatiediensten voor apparatuur voor radiotherapie = Installation services of radiotherapy equipment
Installatiediensten voor automatische incheckapparatuur op luchthaven = Installation services of automatic airport check-in devices
Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen = Installation services of guidance and control systems
Installatiediensten voor beeldapparatuur = Installation services of imaging equipment
Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur = Installation services of fire protection equipment
Installatiediensten voor fitnessapparatuur = Installation services of fitness equipment
Installatiediensten voor geologische apparatuur = Installation services of geological equipment
Installatiediensten voor meteorologische apparatuur = Installation services of meteorological equipment
Installatiediensten voor parkeermeterapparatuur = Installation services of parking meter equipment
Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek = Installation services of railway real-time departures and arrival display
Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek = Installation services of airport real-time departures and arrival display
Installatiediensten voor tandheelkundige en daarbijbehorende apparatuur = Installation services of dental and subspecialty equipment
Installatiediensten voor tijdopnameapparatuur = Installation services of time recorder equipment
Installatiediensten voor tijdregistratieapparatuur = Installation services of time register equipment
Installatiediensten voor vlaggenmasten = Installation services of flagpoles
Installatiedraad = Single core wire
installatiefase = installation phase
installatiegegevens = plant data
installatiegegevens = system data
Installatiegids = Installation guide
Installatiegrootte = Installation size
installatiehandboeken = installation manuals
installatiehandleiding = installation guide
installatiehandleiding = installation manual
installatiehandleidingen = installation guides
installatiehoogte = installation height
Installatiehulpschakelaar modulair = Installation contactor for distribution board
installatie-instellingen = installation settings
installatie-item = installation item
InstallatieJournaal = InstallatieJournaal
Installatiekabel = Installation cable
Installatiekabel voor onder stucwerk = Installation cable for under plaster
Installatiekabel voor onder stucwerk = In-wall installation cable
Installatiekanaal = Installation duct
Installatiekast = Small distribution board equipped
Installatiekast leeg = Empty cabinet
Installatiekast met DIN-rail leeg = Small distribution board
Installatiekit = Installation kit
installatiekopieopslag = image store
installatiekosten = installation costs
Installatieleidingen = installation piping
installatiemap = installation folder
installatiemap = Installation directory
installatie-menu = installer menu
installatiemethode = installation method
installatiemethodes = installation methods
installatiemogelijkheden = installation options
Installatiemonteur = installation technician
installatieonderdeel = installation component
installatieonderdelenstuklijst = field installation items bill-of-material
installatieondersteuning = installation support
installatieoverzicht = installation overview
installatieoverzicht = installation plan
installatieoverzicht = plant overview
installatiepakket = deployment package
installatiepositie = installation position
installatieproblematiek = installation issues
installatieprogramma = setup program
installatieprogramma = software bundler
Installatieprogramma = Setup
installatieprogramma = dropper
installatieprogramma van Office = Office Installer
installatieprogramma voor Trojaanse paarden = Trojan dropper
installatiepunt = install point
installatiepunten = installation points
installatiereferenties = installation references
Installatierelais modulair = Installation relay for distribution board
installatieruimte = boiler room
installatieruimte = machine room
installatieruimte = mechanical room
installatieruimte = plant room
installatieruimte = utility room
installaties = industrial plant
installaties = installations
Installaties - aanschaffingswaarde = Plant - cost
Installaties - afschrijvingen = Plant - depreciation (-)
Installaties - meerwaarden = Plant - surpluses
Installaties (leerstoel BK) = Installations (Chair)
installaties die onder druk staan = pressurised systems
installaties die relatief kleine productieseries draaien = plants with relatively small production runs
INSTALLATIES ELEKTROTECHNISCH = ELECTRICAL INSTALLATIONS
installaties en configuraties = installations and configurations
installaties en diensten = installations and services
installaties en machines = plant and machinery
installaties en voorzieningen = plants and facilities
installaties in de breedste zin van het woord = systems in the broadest sense of the word
installaties op het dak = rooftop systems
Installaties voor koelruimten = Cold-storage installations
INSTALLATIES WERKTUIGBOUWKUNDIG = MECHANICAL INSTALLATIONS
"installaties, machines en uitrusting" = "plant, machinery and equipment"
"Installaties, machines en uitrusting" = "Plant, machinery, and equipment"
"Installaties, machines, uitrusting" = "Plant, machinery and equipment"
"Installaties, machines, uitrusting - aanschaffingswaarde" = "Plant, machinery and equipment - cost"
"Installaties, machines, uitrusting - afschrijvingen" = "Plant, machinery and equipment - depreciation"
"Installaties, machines, uitrusting - meerwaarden" = "Plant, machinery and equipment - surpluses"
Installatieschakelaar = Switch
installatieschema = installation diagram
installatieschema = installation plan
installatieschema (locatie) = installation plan (site)
installatiesector = "Installation Sector, Setup Sector"
Installatiesite Dashboard Designer = Dashboard Designer Installation Site
Installatiestrip = Installation rail current/data cable
installatieteam = installation team
installatietechnici = installation technicians
Installatietechnicus = Installation Engineer
Installatietechniek = installation technology
installatietechniek = building systems engineering
Installatietechniek = Installation technique
installatietechniek = building services engineering
installatietechniek = building engineering
installatietechniek = electrical and mechanical services
installatietechniek = technical building services
installatietechniek = equipment technology (GWIT)
installatie-techniek = installation technique
Installatietechniek/WTB = Installation/Mechanical Engineer
installatietechnisch = with regard to the systems installed in it
installatietechnische brandveiligheidsaspecten = building systems related fire safety aspects
Installatietechnische melder voor bewakingstechniek = Technical detector for intrusion detection system
installatietekening = installation drawing
installatietijd = set-up time
installatietijd = installation time
installatietijd tot een minimum beperkt blijft = installation time is kept to a minimum
installatie-uitbreidingstijd = installation time
Installatie-unit wandgoot/aansluitzuil = Extension module for installation column
installatieverantwoordelijke = person responsible for the system (installatieverantwoordelijke)
installatieverantwoordelijke = plant manager
installatieverantwoordelijkheid = responsibility for installing
Installatieverbindingsdoos = One gang junction box
installatievoorschrift = installation instructions
installatievoorschriften = installation regulations
installatievoorschriften = installation instructions
installatie­voorschriften = installation instructions
installatiewerk = installation work
Installatiewerktuigen voor putmond = Wellhead running tools
installatiewerkzaamheden = installation activities
installatiewerkzaamheden = installation services
installatiewerkzaamheden = installation work
Installatiewerkzaamheden in de bouw = Building installation work
Installatiewerkzaamheden voor incheckbalies op luchthaven = Installation works of airport check-in counters
Installatiewerkzaamheden voor passagiersgangways = Installation works of passenger boarding bridges
Installatiewerkzaamheden voor steriele ruimten = Installation works of cleanrooms
Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation = Switching station installation work
Installatiewerkzaamheden voor voetpaden = Installation works of walkways
installatiewerzaamheden = installation work
Installatiewijze = Mounting method installation unit
Installation = Machine
INSTALLATION – CONNECT REMOTES = INSTALLATION – CONNECT REMOTES
INSTALLATION – Connect System = INSTALLATION – Connect System
INSTALLATION – System C-Mode = INSTALLATION – System C-Mode
Installation Engineering = Installation Engineering
Installation Equipment = Installation Equipment
Installation Items = Installation Items
Installation PCT = Installation PCT
Installeer = install
installeerbaarheid = Installability
installeerbare ISAM = installable ISAM
installeert iets gemakkelijker = is a little easier to install
installeertijd = installation time
Installer = fitter
Installer = installer
Installer = Installer
Installer = technician
Installer menu (Installation) = Installer menu (Installation)
installeren = installation
installeren = set up
installeren = install
Installeren = Lay on
installeren = to install
Installeren = Put up
installeren en implementeren = install and deploy
Installeren van airconditioning = Air-conditioning installation work
Installeren van alarmsystemen en antennes = Alarm system and antenna installation work
Installeren van antennes = Antenna installation work
installeren van beschikbare en noodzakelijke = installing available and necessary
Installeren van bliksemafleiders = Lightning-conductor installation work
Installeren van boilers = Boiler installation work
Installeren van brandalarmsystemen = Fire-alarm system installation work
Installeren van brandblusapparaten = Fire-extinguishers installation work
Installeren van brandblusinstallaties = Firefighting equipment installation work
Installeren van brandpreventie-installaties = Fire-prevention installation works
Installeren van buitenverlichting = Installation of outdoor illumination equipment
Installeren van centrale verwarming = Central-heating installation work
Installeren van CO2-blusapparatuur = CO2 fire-extinguishing equipment installation work
Installeren van CO2-blusapparatuur = CO₂ fire-extinguishing equipment installation work
Installeren van gasfittings = Gas-fitting installation work
Installeren van gasmeters = Gas meter installation work
Installeren van gasregeluitrusting = Gas regulation equipment installation work
Installeren van gedeeltelijke airconditioning = Partial air-conditioning installation work
Installeren van havenbebakening = Installation of port signalling equipment
Installeren van havenverlichtingsuitrusting = Installation of port lighting equipment
Installeren van inbraakalarmsystemen = Burglar-alarm system installation work
Installeren van jaloezieën = Installation work of blinds
Installeren van kleedkamers = Installation of changing rooms
Installeren van koel- en vriesuitrusting = Installation work of refrigeration equipment
Installeren van koeluitrusting = Installation work of cooling equipment
Installeren van liften = Lift installation work
Installeren van liften en roltrappen = Lift and escalator installation work
Installeren van loopbanden = Travelator installation work
Installeren van luchthavenbebakening = Installation of airport signalling equipment
Installeren van luiken = Installation of shutters
Installeren van metalen constructies = Installation of metal structures
Installeren van personeelsruimten = Installation of staff rooms
Installeren van radioantennes = Radio aerial installation work
Installeren van rolluiken = Installation work of roller blinds
Installeren van roltrappen = Escalator installation work
Installeren van sanitair = Sanitary fixture installation work
Installeren van schakelborden = Installation of switchboards
Installeren van signalisatie-uitrusting = Installation of signalling equipment
Installeren van sprinklersystemen = Sprinkler systems installation work
Installeren van straatverlichtingsuitrusting = Installation of road lighting equipment
Installeren van telecommunicatie-uitrusting = Installation of telecommunications equipment
Installeren van telefooncentrales = Installation of telephone exchanges
Installeren van telefoonlijnen = Installation of telephone lines
Installeren van televisieantennes = Television aerial installation work
Installeren van ventilatie en airconditioning = Ventilation and air-conditioning installation work
Installeren van ventilatie-installaties voor buitenopstelling = Outdoor ventilation installation work
Installeren van ventilatiesystemen = Ventilation installation work
Installeren van verkeersbewakingsuitrusting = Installation of traffic monitoring equipment
Installeren van verkeerslichten = Installation of traffic lights
Installeren van verlichte verkeersborden = Installation of illuminated road signs
Installeren van verlichting en signaleringssystemen = Installation work of illumination and signalling systems
"Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning" = "Heating, ventilation and air-conditioning installation work"
Installeren van wegbebakening = Installation of traffic guidance equipment
Installeren van zonweringen = Installation work of awnings
"installeren, aansluiten, in bedrijf stellen" = "install, connect, commission"
"installeren, aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud uitvoeren" = "install, connect, commission and maintain"
"installeren, aansluiten, opzetten" = install (set something up for use)
"installeren, financieren en onderhouden" = "install, finance and maintain"
"installeren, implementeren, doorgronden, onderhouden, wijzigen, uitbreide" = "installing, implementing, understanding, maintaining, modifying, expandin"
"installeren, inrichten, parametriseren, tunen" = "install, set up, configure, tune"
"installeren, opleveren, testen en de ingebruikstellin" = "installation, delivery, testing and commissioning"
installermenu = installer menu
instampen = tamping
instance = shin
instance = fluff
instance initializatie blok = instance initialisation block
instance initialization block = Instance initialisation block
instance variable = instantievariabele
instance variable = instantievariable
instandhouden = maintenance
instandhouden van bedrijfswerkzaamheid = to maintain operating capability
Instandhouden van bedrijfswerkzaamheid = Maintaining operating capability
instandhouding = property maintenance
instandhouding = maintenance
instandhouding = maintenance (mil.)
instandhouding = conservation
instandhouding = maintaining
instandhouding in situ / op het landbouwbedrijf = in situ / on farm conservation
instandhoudingkosten = costs of maintenance
instandhoudingkosten = maintenance expenses
instandhoudings- en beheersmaatregelen = conservation and management measures
instandhoudings- en handhavingsmaatregelen van de NAFO = Conservation and Enforcement Measures of NAFO
instandhoudingsactiviteiten = maintenance activities
instandhoudingsdoelstellingen = (Habitatrichtlijn) conservation objectives
instandhoudingskosten van een onderneming = enterprise-sustaining costs
instandhoudingsproces = property maintenance process
instandhoudingsreferentiepunten = conservation reference points
Instandhoudingstermijn = planned life - period for which the building is intended to remain in use
instandhoudingverklaring = maintenance declaration
Instant = Instant
Instant Answers = Instant Answers
Instant dag back-up maken van gekozen configuratie item = Make an instant daily backup of selected configuration item
Instant Viewer = Instant Viewer
instantaan = instantaneously
Instantaardappelpuree = Instant mashed potatoes
instantiatie = instantiation
instantiatieproces = instantiation process
instantiatievariabele = instance variable
instantie = authoritative source
instantie (en constanten) = instance (and constants)
instantie van een klasse = instance of a class
instantie voor havenbeveiliging = focal point for port security
Instantie voor maritieme beveiliging = focal point for maritime security
instantie-methoden aanroepen = call instance methods
instantiëren = to instance
instantiëren = instantiate
instantiering = instantiation
instanties = authorities
instanties = instances
instantievariabel = instance variable
instantievariabelen = instance variables
in-stantievariabelen = instance variables
instantproduct = instant product
instant-roomijsmixen = instant ice cream mixes
instantthee = instant tea
Instap- en uitstapregeling = entry and exit scheme
"instap-, trede-, en bestuurdersruimteverlichting via constante voeding ge" = "entrance light, step light and driver's compartment lighting via constant"
instapcursus = induction course
instapdrempel = barrier to entry
instapeisen = entrance requirements
instapkaart = boarding pass
instapkaart {de} = boarding pass
instapmodel = entry-level model
instappen = to get in
instappen = get in
instappen = enter
instappen = "to get on (buses, trains, planes)"
Instappen = Get on
Instapprijs = Starting price
instapprocedure = boarding procedure
instapprogramma = induction programme
instaprechten = entry fees
instapruimte = entry space
Instapslurven en -trappen voor vliegtuigen = Passenger boarding bridges and stairs for aircraft
Instapslurven voor vliegtuig = Passenger boarding bridges for aircraft
instaptoets = entry test
Instaptrappen voor vliegtuigen = Passenger boarding stairs for aircraft
instapverlichting (alleen bij: stuur rechts) = entrance light (only with: right side steering wheel)
instapverlichting ingeschakeld door nachtverlichting = entrance light switched on by night lighting
instapverlichting ingeschakeld door stadslicht = entrance light switched on by clearance light
insteek = (line of) approach
insteek = angle
Insteek = Stick in
insteek = approach
insteek = line of approach
insteek = point of view
insteek = contribution
insteek (see context below) = approach/action plan
Insteek is om = The idea is to
Insteek sloten = Expansion slots
insteekbaar = pluggable
insteekbaar programma(deel) = plug-in
insteekbare kop = plug-in head
insteekbare spoel = plug-in coil
insteekbeitel = recessing tool
Insteekcontact industriele connector = Contact for heavy duty connectors
insteekgereedschap = inserting tool
Insteekgereedschap = Installation tool
insteekhaven = long-term dock
insteekkoppeling = spigot and socket coupling
insteekkoppeling = insert socket
insteekkoppeling = push-in fitting
insteeklengte = insert length
Insteekmast = Plug-in mast
insteekmodule = plug-in module
Insteekmoer = Speed nut
Insteekmontage = Plug-in socket
insteekrand = insert edge
Insteekrelais = Socket relays
Insteekrichting = Angle of plug
insteekslot = mortise lock
Insteektechniek = Plug in
insteektelefoon = insert earphone
insteekthermometer = inserted thermometer
insteekvoetje = receptacle
Insteekwandcontactdoosbeveiliging = Stick-in socket outlet protection
insteken = enter
Insteken = String
insteken = to insert
Insteken = Shrug on
Insteken = Pile
Insteken = Slip on
instel- en houdprimitief = set-up and hold primitive
instel(wens)waarde = desired setpoint value
instelapparaat = focusing device
instelas = rod actuator
Instelb. = Adj.
Instelb. = Adj. (=Adjustable)
Instelbaar = Adjustable setting
Instelbaar = Adjustable
instelbaar = definable
instelbaar = adjustable
instelbaar of configureerbaar = adjustable or configurable
instelbaar remmechanisme = adjustable brake mechanism
instelbare = adjustable
instelbare (gas-)vering = levelling unit (suspension)
instelbare afscherming = adjustable guard
instelbare airconditioning = adjustable air conditioning system
instelbare begrenzer = adjustable limiter
instelbare geleidingsplaat = adjustable guide plate
instelbare grenssnelheid Vadj = Adjustable limit speed Vadj
Instelbare hoeveelheid koffie = Adjustable coffee level
Instelbare koffiemolen = Adjustable grinder
Instelbare lens = Adjustable lens
instelbare maximumwaarde = adjustable maximum value
instelbare minimumwaarde = adjustable minimum value
instelbare ondersteuningen = adjustable supports
instelbare snelheidsbegrenzingsfunctie = Adjustable speed limitation function ASLF
Instelbare toon = Tone adjustable
instelbare vering = levelling unit (suspension)
instelbereik = setting range
instelbereik = adjustment range
Instelbereik comfort = Adjustment range comfort
Instelbereik helderheidswaarde = Adjustment brightness value
Instelbereik verlaging = Adjustment reduction
Instelbereik vorstbewaking = Adjustment frost protection
instelbeugel = adjusting bracket
instelbout = adjusting spindle
instelbus = adjusting bush
instelgat = adjusting hole
instelglas = focusing glass
instelglas dik = thick glass
instelglas dun = thin glass
instelglas vlak = plain glass
instelimpuls = set pulse
instelkaliber = adjusting gauge
instelknop = adjustment knob
instelkoppel = controlling torque
instelkosten = setup costs
instellat = adjusting bar
instellatten = adjusting bars
instellatten = adjusting laths
instellen = to file (an opposition (i.e. objection))
instellen = adjusting
instellen = program
instellen = set
instellen = introduce
instellen = establish
instellen = form
instellen = institute
instellen = set up
Instellen = introduce
instellen = set (afstellen)
instellen = define
Instellen = Setup
instellen = to set
instellen = establish
instellen = form
instellen = institute
instellen = introduce
instellen = set up
Instellen = establish
Instellen = form
Instellen = institute
Instellen = introduce
Instellen = set up
instellen = set (adjust)
Instellen = establish
Instellen = form
instellen = adjust
instellen = adjust
Instellen = set up
Instellen = Institute
instellen = setting
instellen (v.e. leerstoel) = establish
instellen als Main of Slave = set as Main or Slave
Instellen debiet = Set flow rate
instellen en bevestigen van één of meerdere instellingen = setting and confirming one or more settings
instellen op = to set to
Instellen regelmodule = Setting the control valve
Instellen regelwaarde = Set control value
Instellen regelwaarden = Setting control values
Instellen stooklijn = Setting the heating curve
Instellen stooklijn = Set heating curve
Instellen van datum en tijd = Setting the date and time
instellen van kleursleutel = color keying
instelling = adjustment
instelling = adjusting
instelling = setting
instelling = settings
instelling = attitude
Instelling = Tuning
Instelling = Setup
Instelling = Institution
Instelling = establishment
instelling = institution
instelling in afwikkeling = institution under resolution
instelling met bijzonder statuut = special-status institution
Instelling temperatuur koffie mogelijk = Coffee temperature setting possible
instelling van algemeen nut = public benefit purpose entity
instelling van een bewind over het vermogen = to place assets under administration
instelling van een derde land = third country institution
instelling van openbaar nut = institution of public utility
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening = Institution for Occupational Retirement Provision
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening = IORP
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) = institution for occupational retirement provision (IORP)
instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding = vocational education and training institutions
instelling voor beroepsopleiding = training institution
instelling voor collectieve belegging = collective investment undertaking
instelling voor collectieve belegging = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)
instelling voor collectieve belegging in andere instellingen voor collect = umbrella collective investment undertaking
instelling voor collectieve belegging in vastgoed = property collective investment undertaking
instelling voor de afdrukregel = print line selector
instelling voor elektronisch geld = electronic money institution
instelling voor hoger onderwijs = Institution of Higher Education
instelling voor hoger onderwijs = higher education institution
instelling voor hoger onderwijs en onderzoek = higher education and research institution
instelling voor middelbaar en hoger onderwijs = Secondary and higher education establishment
instelling voor milieubeheer = environmental administration institution
instelling voor pre-primair onderwijs = pre-primary education-oriented institution
instelling voor verfijnen = fine tuning setting
instelling voor volwassenenonderwijs = adult education institution
instelling voor willekeurig wachtwoord = random password setting
instelling waaraan in eigen land een vergunning is verleend = Domestically authorised institution
Instelling waterhardheid = Hard water setting
"instelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties" = "settings, maintenance or repair activities"
Instellingen = Settings
instellingen = bodies
instellingen = establishments
instellingen = institutes
instellingen = institutions
instellingen = organisations
instellingen = mentalities
instellingen = adjustments
instellingen = attitudes
instellingen = settings
instellingen (v.h. hoger onderwijs) = higher education institutions
instellingen algemeen = general settings
instellingen doen = adjust settings
Instellingen Economy = Economy settings
INSTELLINGEN GEBRUIKER = USER SETTINGS
instellingen in het hoger onderwijs = higher education institutions
Instellingen regelmodules = Control valve settings
Instellingen snelheid = speed settings
Instellingen snelheid laagopsluiters opsluiten = Speed settings relating to layer closing-up devices
Instellingen snelheid uitvoer formeertafel = Pattern-formation table outfeed speed settings
instellingen te resetten = resetting settings
Instellingen van beeldscherm = Display Properties
Instellingen van de stooklijn = Heating curve settings
instellingen van een meerkeuzevraag = multiple-choice item settings
instellingen van het begeleidende apparaat = companion device settings
Instellingen van markeerstift = Highlighter Settings
instellingen van openbaar belang = Public interest entities
instellingen van sociale zekerheid = social security institutions
instellingen van uw browser = browser settings
instellingen van vóór de opt-outprocedure = settings from before the opt-out procedure
instellingen voor afbeeldingen = image settings
instellingen voor anti-legionella = anti-Legionella settings
instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen = institutions for occupational retirement provision
Instellingen voor Business Units = Business Unit Settings
instellingen voor collectieve belegging die niet van het closed-end type = collective investment undertakings other than the closed-end type
instellingen voor collectieve belegging die niet van het closed-end-type = collective investment undertaking other than the close-end type
instellingen voor collectieve belegging die niet van het closed-end-type = collective investment undertaking other than the closed-end type
instellingen voor de logging = logging settings
instellingen voor E-mail = Email settings
instellingen waaronder het beeldscherm opereert = all settings under which the display operates
instellingen wijzigen = change settings
instellingen wizard = setup wizard
instellingen zoals = settings as
Instellingenbeheer = Settings Manager
instellingenfuncties = setting functions
instellingenmenu = settings menu
instellingenparameter = settings modifier
instellings e-mail adres = institutional email address
instellingsaccount = institutional account
instellingsaccountant = institution’s auditor
instellingsadmin = institutional admin
instellingsadministrator = institution administrator
instellingsadministrators = institutional administrators
instellingsbekostiging = institutional funding
Instellingsbeleid = Institutional Policy Office
Instellingsbeleid (domein IB) = Corporate Policy Support (CPS)
instellingsbesluit = implementation resolution / decision
instellingsbestuur = institute administration
instellingsbestuur (HG) = Executive Board
instellingscollegegeld = institutional tuition fees
instellingscontactpersoon = contact person for the institution
instellingsexamens = institutional exams
instellingsgrens = Instituation limit
instellingslogin = institutional login
instellingsmedewerker = institution employee
instellingsplan = institution's plan
instellingsplan = strategic plan
instellingsspecifiek = institute-specific
instellingsspecifieke anticyclische kapitaalbuffer = Institution specific countercyclical capital buffer
instellingssubsidie = institutional grant
instellingssubsidie = institutional subsidy
instellingstarief = institutional rate
instellingstarief collegegeld = institute-specific tuition fees
Instellingstoets = Institutional Quality Assurance Audit
instellip = adjusting lug
instelloupe = focusing magnifier
instelmal = adjusting jig
instelmechanisme = adjustment mechanism
instelmiddelen = adjusting means
instelmiddelen voor het instellen van = adjusting means for adjusting
instelmogelijkheden = adjustment facility
Instelmogelijkheid = Setting possibility
instelmogelijkheid = adjustment possibility
instelmogelijkheid = adjustment facility
instelmogelijkheid = adjustability
instelmogelijkheid = adjustment option
instelmogelijkheid = adjustment options
instelmogelijkheid = configuration options
instelmogelijkheid = options
instelmogelijkheid = setting possibility
instelnauwkeurigheid = setting accuracy
instelnormalen = calibration standards
instelorgaan = adjusting element
instelpen = adjusting pin
instelplaat = makeready sheet
instelpotentiometer = trimming potentiometer
instelpunt = point of operation
instelring = adjusting ring
instelschema = set-up diagram
Instelschermen = Setting screens
instelschroef = adjusting screw
Instelschuif = Adjustment slider
instelslede = focusing stage
instelspanning = setting voltage
instelspindel = adjustment spindle
instelstrip = adjusting strip
instelstroom = bias
instelt = introduce
instelt = adjust
instelt = focus (lenzen)
instelt = regulate (klok)
instelt = "tune (radio, motor)"
instelt = establish
instelt = form
instelt = institute
instelt = set up
insteltijd = setting time
insteltijd = setup time
Insteltijd van/tot = Setting time from/to
insteltijden = setup times
instelvlak = adjusting band
instelvlak = focal plane
instelvoorschrift = adjustment instructions
instelwaarde = setting value
instelwaarde = temperature
instelwaarde = actuating variable
Instelwaarde cos-phi = "Setting value, Cos-Phi"
Instelwaarde relatieve vochtigheid = Setting value relative humidity
instelwig = split-image rangefinder
instemmen = assent
Instemmen = Adopt
Instemmen = Countenance
Instemmen = Approve
instemmen = to agree
Instemmen = Assent to
Instemmen interimrapport SE = Interim remediation evaluation report approved
Instemmen met SP = Remediation plan approved
instemmen met) = to agree with
instemmen met) = to concur
instemmen met) = to subscribe to (a person’s view)
Instemmen PvA Monitoring = Monitoring plan approved
Instemmen uitgevoerde sanering = Completed remediation approved
Instemmen zorgplan = Management plan approved
instemming = assent
Instemming = Acceptance
instemming = visit a student house to be interviewed as a prospective housemate
instemming = blessing
Instemming = Consent
instemming = agreement
instemming en acceptatie = approval and acceptance
instemming- en adviesbevoegdheid = authority to give or withhold approval and participate in an advisory cap
instemming- en adviesbevoegdheid = "authority to give or withhold approval, and advisory authority"
instemming- en adviesbevoegdheid = has the power of assent and to deliver opinions
instemmingsaanvraag = application for consent
instemmingsaanvraag = request for approval
instemmingsbesluit = resolution of approval
instemmings-besluit = resolution of approval
instemmings-besluiten = resolutions of approval
instemmings-bevoegdheid = authority to give or withhold approval
instemmings-bevoegdheid = power of assent
instemmingsprompt = consent prompt
instemmingsrecht = right of approval
instemmingsrecht = right to consent
instijgwaarde = entry level value
instillatie = instillation
instillatie = trickling
instillatie van een geneesmiddel = drug instillation
instillatie van een geneesmiddel = infusion of a drug
instinct = instinct
instinct voor zelfbehoud = instinct of self preservation
instinctief = instinctive
instinctief = instinctual
"instinctief, instinctmatig" = "instinctive {adj} (driven by impulse, spontaneous and without thinking)"
"instinctief, instinctmatig" = instinctive {adj} (related to or prompted by instinct)
Institute of Chartered Accountants in England and Wales = ICAEW
Institute of Chartered Accountants in England and Wales = Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Electrical and Electronic Engineers = Institute of Electrical and Electronic Engineers
instituten = institutes
Instituten voor opleiding en onderzoek (Verenigde Naties) = UN research and training institutes
Institutie = Instituations
instituties van overleg en onderhandeling = consultation and negotiation institutions
institutionalisering = institutionalisation
institutioneel akkoord = institutional agreement
institutioneel evenwicht EG = EC Institutional balance
institutioneel lidmaatschap = institutional membership
institutioneel monopolie = institutional monopoly
institutioneel niveau = institutional level
institutionele = institutional
institutionele aanpassing = institutional adaptation
institutionele aanpassingen = institutional adaptations
institutionele activiteit = institutional activity
Institutionele arbitrage = Institutional arbitration
institutionele autonomie = institutional autonomy
institutionele belegger = institutional investor
Institutionele beleggers = Institutional investors
institutionele beleggers = institutional investors
Institutionele benadering = Institutional approach
institutionele bevoegdheid = competence of the institution
institutionele bevoegdheid EG = powers of the EC Institutions
institutionele capaciteit = institutional capacity
institutionele contacten = contacts between research institutes
Institutionele economie = Institutional economy
institutionele eenheid die de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bu = ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate
Institutionele factoren = Institutional factors
institutionele hervorming = institutional reform
institutionele kaders = institutional frameworks
institutionele klant = institutional customers
institutionele klanten = institutional customers
institutionele klanten = institutional customer
Institutionele leden = Institutional members
institutionele ondersteuning = institutional support
institutionele opzet = institutional activity
institutionele partijen = institutional investors
institutionele samenwerking = institutional cooperation
institutionele setting = institutional setting
institutionele slagvaardigheid = institutional decisiveness
institutionele structuur = institutional structure
institutionele verandering = institutional change
institutionele verdichting = institutional densification
Instituto Politecnico do Porto = Instituto Politecnico do Porto
Instituut = Institute
Instituut der Bedrijfsrevisoren = Institute of Auditors
Instituut Fysieke Veiligheid = "Netherlands Institute for Safet (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid,"
Instituut van de Accountant & Belastingconsulenten (IAB) = Institute of Accountants and Tax Consultants (‘Instituut van de Account
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten = Institute of Accountants and Tax Consultants
Instituut van de Bedrijfsrevisoren = Instituut van de Bedrijfsrevisoren (Belgian Institute of Registered Audit
Instituut van de Bedrijfsrevisoren = Instituut der Bedrijfsrevisoren (Belgian Institute of External Auditors)
Instituut van de Verenigde Naties voor Onderzoek over Ontwapeningsvraagst = UN Institute for Disarmament Research
Instituut van de Verenigde Naties voor opleiding en onderzoek = UN Institute for Training and Research
Instituut van Elektrische en Elektronische Ingenieurs = Institute of Electrical and Electronic Engineers: IEEE
Instituut van Interne Auditoren = Institute of Internal Auditors (IIA Belgium)
Instituut voor Bedrijfskunde = School of Business Management
Instituut voor Bedrijfskunde = School of Business Management Instituut voor Communicatie & Media (tot 1.
instituut voor Bedrijfskunde = "School of Business Management (Instituut Bedrijfskunde, IBK)"
Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen = Institute for Management Science Training
Instituut voor Bedrijfsrevisoren = Belgian Institute of Company Auditors (Instituut der Bedrijfsrevisoren: I
Instituut voor Bedrijfsrevisoren = Institute of Company Auditors
Instituut voor Bedrijfsrevisoren = Institute of Company Auditors (IBR)
Instituut voor Beeld en Geluid = Netherlands Institute for Sound and Vision
Instituut voor Cardiovasculair Onderzoek = Institute for Cardiovascular Research
"Instituut voor Cognitieve, Fysiologische en Neuropsychologie" = "Institute for the Study of Cognitive Psychology, Physiological Psychology"
Instituut voor Communicatie & Media (tot 1.9.2013) = School of Communication & Media
"Instituut voor Communicatie, Media & IT" = "School of Communication, Media and IT"
"Instituut voor Communicatie, Media & IT" = "School of Communication, Media & IT"
"Instituut voor Communicatie, Media & IT (vanaf" = "School of Communication, Media & IT 1.9.2013)"
"Instituut voor Communicatie, Media & IT (vanaf 1.9.2013)" = "School of Communication, Media & IT"
instituut voor cybersecurity-onderzoek = institute for cyber security research
Instituut voor de Accountants en de Belastingconsulenten = Institute of Accountants and Tax Consultants
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen = Institute for the Equality of Women and Men (IGVM-IEFH)
Instituut voor de Latijns-Amerikaanse integratie = Institute for Latin American Integration
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) = National Accounts Institute (NAI)
"Instituut voor Endocrinologie, Voortplanting en Metabolisme" = "Research Institute for Endocrinology, Reproduction and Metabolism"
Instituut voor Engineering = Institute of Engineering
Instituut voor Ethiek = Institute of Ethics
Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek = Institute for Research in Extramural Medicine
Instituut voor Facility Management = School of Facility Management
Instituut voor Financieel Economisch = School of Financial and Economic Management Management
Instituut voor Financieel Economisch Management = School of Financial and Economic Management
Instituut voor Immunologie en Ontstekingsprocessen = Institute for Immunology and Inflammatory Diseases
Instituut voor Informatica en Recht = Computer Law Institute
Instituut voor Informatie- en = School of Computer Science
Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie (tot 1.9.2013) = School of Computer Science
Instituut voor Jeugd en Welzijn = Institute for Youth and Welfare
instituut voor landbouwhervormingen en Ðontwikkeling = agrarian reform and development institute
instituut voor lerarenopleiding = teacher education institution
Instituut voor Life Science & Technology = Institute for Life Science & Technology
Instituut voor Life Science & Technology = Institute for Life Science & Technology Instituut voor Marketing Manageme
Instituut voor Life Science & Technology = Institute for Life Science and Technology
Instituut voor Marketing Management = School of Marketing Management
instituut voor milieu- en agritechniek = institute for the environment and agriculture
Instituut voor Milieuvraagstukken = Institute for Environmental Studies
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) = Transportation Research Institute (IMOB)
Instituut voor Moleculair Biologische Wetenschappen = Institute of Molecular Biological Sciences
Instituut voor Ontwerp Onderwijs (IvOO) = Institute for Design Education
Instituut voor Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie = Institute for the Study of Education and Developmental Psychology
Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek = Institute for Programming Research and Algorithmics
Instituut voor Rechtenstudies = School of Law
Instituut voor Sociale en Arbeids- en Organisatiepsychologie = "Institute for the Study of Social, Work and Organizational Psychology"
Instituut voor Sportstudies = School of Sport Studies
Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie = European Union Institute for Security Studies
instituutoverstijgend = cross-institutional
Instituutsgegevens = Institution details
instituutsmedezeggenschapsraad = "Institution Representation Council (Instituutsmedezeggenschapsraad, IMR)"
instituutsmedezeggenschapsraad = school participation council (JurLex)
instoppen = insert
Instore = in-store
Instore Media product- en dienstenpakket = Instore Media product and service package
Instore tv = in-store TV
instortdelen = cast-in elements
Instorten = Casting
instorten = collapse
instorten = flop
"instorten, inzakken, neerploffen, neerzijgen, neervallen" = "flop (to fall heavily, because lacking energy)"
instortframe = cast-in frame
instoter = inserter
instraling = external radiation
instraling op de locatie = On-site irradiation
Instralingsmeter = Irradiance measuring device
instralingsmeting = irradiance measurement
instromen = enter a degree programme
instroming = inflow
Instron machine = Instron machine
instroom = inflow
instroom = influx
instroom = input
instroom = enrolment
instroom = entry
instroom = incoming students
instroom = intake
instroom (van eerstejaars studenten) = intake of first-year students
instroom (van studenten) = "intake, enrollment"
instroom (van studenten) = intake / enrollment
instroom (van studenten) = intake (aantal ingestroomde studenten) / enter a programme (activiteit va
instroom (van werknemers) = "new hires, new staff"
instroom- en doorgroeimechanismen = inflow and development mechanisms
instroom en doorstroom = recruitment and mobility
Instroom en toelating = Student intake and admission
instroom studenten = intake of students
instroom van eerstejaarsstudenten = first-year student intake
instroom van nieuwe studenten = student admissions
"instroom, doorstroom, uitstroom" = "(staff) recruitment, transfers and departures (or exits)"
instroom/doorstroom/uitstroom = (staff) recruitment/transfers/departures (or exits)
instroombeleid = intake policy
instroombeleid = enrolment policy
instroomcijfers = intake figures
instroomgegevens = intake data
instroomgroep = intake group
instroomkans = risk of being occupationally disabled
instroommechanismen = inflow mechanisms
instroommoment = intake time
instroompoort = enrolment port
instroomsnelheid = inflow velocity
Instroomstuk = Lateral pipe tee
Instroomstukken = Lateral pipe tees
instroomstukken = lateral pipe tees
instroom-training = induction training
Instructeur = Display
instructeur = instructor
Instructeur = Visual display unit
Instructeur = Supervisor
Instructeur = Monitor
Instructeur = VDU‚ visual display unit
Instructeur = Examining magistrate
instructeur = Instructor
instructeur {de} = instructor
instructeur Eerste Hulp = First Aid instructor
instructeurs = instructors
instructie = action statement
instructie = statement
instructie = instruction
instructie = instructions
instructie = training
instructie = directions
Instructie = Instruction
instructie = banksman
instructie = short training
instructie = briefing
instructie- en gebruikershandboeken = instruction and user manuals
instructie en shows = instruction and shows
instructie met drie adressen = three-address instruction
instructie met drie adressen en een extra adres = three-plus-one address instruction
instructie met twee adressen = two-address system
instructie met twee adressen en een extra adres = two-plus-one address instruction
instructie met vier adressen = four-address instruction
instructie met vier adressen en een extra adres = four-plus-one address instruction
instructie naar personeel toe = instructions for personnel
instructie van de fabrikant of toeleverancier = instructions of the manufacturer or supplier
instructie voor de berekening van afkoopsommen = Instructions regarding the calculation of lump sum payments (‘Instructi
Instructie voor de deelnemer = Instructions for the participant
Instructie voor de vaststelling en aanpassing van de schaduwgrondwaarde = Instructions regarding the establishment and adjustment of initial rateab
instructie zonder adressen = zero-address instruction
"instructie-, opvoedings- en onderwijstoestellen en -" = "instructional, educational and teaching apparatus and instruments"
instructieblad kandidaat = applicant instruction sheet
instructieboek = instruction manual
instructieboek = Instruction Book
instructieboekje = instruction booklet
instructieboekje = instruction manual
instructiecode = instruction code
instructiecyclus = instruction cycle
instructiediensten = instruction services
instructiedocument = instruction document
instructief = instructive
"instructief, leerrijk, leerzaam" = "instructive {adj} (Conveying knowledge, information or instruction)"
instructiefilm = training film
instructiefilmpje = instruction video
instructiefilmpjes = instructional videos
Instructiegever = Instructor
instructiehandboeken = training manuals
instructiehandboeken = instruction manuals
"instructiehandboeken, brochures, folders en drukwerken met betrekking tot" = "instructional manuals, brochures, leaflets and printed matter relating to"
Instructiehandleidingen = Instruction manuals
instructie-indeling = instruction format
Instructiekaart = Instruction card
instructiekaarten = Instruction cards
instructielijst = instruction list
instructiemateriaal = instructional materials
instructiemiddelen = instructional apparatus
instructiemiddelen en onderwijsmateriaal = instructional and teaching apparatus
instructiemiddelen en onderwijsmateriaal = instructional and teaching material
instructiepaneel = teach pendant
instructierecht = right to issue instructions
instructierecht van de klant = customer’s right to issue instructions
instructies = instructions
instructies en opleidingen = instruction and training
Instructies en procedures = Instructions and procedures
instructies en procedures opvolgen = following instructions and procedures
instructies en protocollen = instructions and protocols
instructies en/of adviezen = instructions and/or advice
Instructies indiening = Submission Guidelines
instructies met betrekking tot = instructions on
instructies met betrekking tot veiligheid en hygiëne = instructions regarding safety and hygiene
instructies of aanbevelingen = instructions or recommendations
Instructies om niet te reanimeren = Do not resuscitate orders
instructies op het scherm = on-screen instructions
instructies opstellen = preparing instructions
instructies van de fabrikant en de leasemaatschappij = instructions of the manufacturer and the leasing company
instructies van de leasemaatschappij = instructions of the leasing company
instructies van de verwarmingsketel = instructions of the boiler
Instructies voor = Instructions for
instructies voor aanbesteders = instructions to tenderers
instructies voor bedrijfsmiddelen = equipment instructions
instructies voor de Incassant = instructions for the Creditor
Instructies voor de installatie en montage van = Instructions for installation and assembly of
Instructies voor de kandidaat = Instructions for the candidate
Instructies voor de testbegeleider = Instructions for the test supervisor
instructies voor het wijzigen = instructions for changing
Instructies voor verwijdering = Disposal considerations
instructies/aanwijzigingen = instructions and/or directions
Instructies/opleiding aan medewerkers = Instructions / staff training
instructies/richtlijnen = instructions/guidelines
instructieset = instruction set
instructiestap = instruction cycle
instructietaal = language of instruction
Instructietechnologie = Instructional Technology
instructievideo = instructional video
instructievideo = how-to video
instructievideo's = instructional videos
instruction manuals = instructieboeken
instructions for use = instructions for use (IFUs)
instrueert = instructs
Instrueren = Instruct
Instrueren = Exercise
instrueren = to instruct
Instrueren = Teach
Instrueren = Instructing
Instrueren = Educate
Instrueren = Investigate
instrument = instrument
instrument = instrument
instrument = tool
instrument = instrument
instrument (n) = device
instrument {het} = instrument
Instrument Landing System (ILS) = Instrument Landing System (ILS)
Instrument Services IDEE = IDEE Instrument Services
instrument van afsplitsing van activa = asset separation tool
instrument van de bruginstelling = bridge institution tool
instrument van de inbreng van de particuliere sector = bail-in tool
instrument van verkoop van de onderneming = sale of business tool
instrument voor de gynaecologie = gynecological instrument
Instrument voor tandvulling = Dental filling instrument
"instrument, meetinstrument, meter" = instrument (measuring device)
"instrument, muziekinstrument" = instrument (music device)
Instrumentaal = Instrumental
Instrumentale pop = Instrumental pop
Instrumentale rock = Instrumental rock
Instrumentalis = Instrumental
instrumentarium = set of tools
instrumentarium = tool kit
Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend ge = Dental and subspecialty instruments and devices
Instrumentarium en benodigdheden voor diagnostiek en radiodiagnostiek = Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie = Radiotherapy devices and supplies
Instrumentarium voor anesthesie = Anaesthesia devices
Instrumentarium voor anesthesie en reanimatie = Instruments for anaesthesia and resuscitation
Instrumentarium voor elektrocardiografie = Electrocardiography devices
Instrumentarium voor elektrotherapie = Electrotherapy devices
Instrumentarium voor gammatherapie = Gamma therapy devices
Instrumentarium voor gastherapie en beademing = Gas-therapy and respiratory devices
Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek = Cardiovascular devices
Instrumentarium voor immunoanalyse = Immuno-analysis devices
Instrumentarium voor kaakchirurgie = Dental surgical instrument
Instrumentarium voor OK = Operating-theatre devices
Instrumentarium voor radiodiagnostiek = Radiodiagnostic devices
Instrumentarium voor reanimatie = Instruments for resuscitation
Instrumentarium voor röntgentherapie = X-ray therapy devices
Instrumentarium voor spectroscopie = Spectroscopy devices
"Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging" = "Sterilisation, disinfection and hygiene devices"
Instrumentarium voor stomatologie = Stomatology devices
Instrumentarium voor tomografie = Tomography devices
Instrumentarium voor urologisch onderzoek = "Urology, exploration devices"
instrumentatie = instrumentation
instrumentatiegereedschap = instrumenter
Instrumentatietechnologie = Instrumentation Technology
Instrumentdoelstelling = Instrument objective
instrumentele aanpak = instrumental approach
Instrumentele conditionering = Instrumental conditioning
instrumentele conflicten = instrumental conflicts
instrumentele doelmatigheid = instrumental effectiveness
Instrumentele doelmatigheid = Instrumental effectiveness
instrumentele doelmatigheid en doeltreffendheid = instrumental effectiveness and efficiency
"instrumentele doelmatigheid, institutionele slagvaardigheid, constitution" = "instrumental effectiveness, institutional decisiveness, constitutional le"
instrumentele implementatie = instrumental implementation
instrumentele variabele = instrumental variable
Instrumentele waarde = Instrumental value
instrumenten = tools
Instrumenten = Instruments
"Instrumenten en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie e" = "Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and a"
Instrumenten en apparatuur voor regeling en besturing = Regulating and controlling instruments and apparatus
Instrumenten en benodigdheden voor pathologie/sectie = Pathology dissection instruments and supplies
Instrumenten- en besturingsuitrusting = Instrumentation and control equipment
instrumenten om de ruwheid van oppervlakken te meten = surface roughness measuring instruments
instrumenten panel / dashboard = instrument panel
Instrumenten van economische politiek = Instruments of economical politics
Instrumenten voor anesthesie = Instruments for anaesthesia
Instrumenten voor angiografie = Angiography devices
Instrumenten voor angioplastie = Angioplasty devices
Instrumenten voor de hydrografie = Hydrographic instruments
Instrumenten voor de landmeetkunde = Surveying instruments
Instrumenten voor de meteorologie = Meteorological instruments
Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen = Instruments for checking physical characteristics
"Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en " = "Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases"
Instrumenten voor het meten van elektrische hoeveelheden = Instruments for measuring electrical quantities
Instrumenten voor het meten van hoeveelheden = Instruments for measuring quantities
Instrumenten voor het meten van oppervlaktespanning = Surface tension measuring instruments
Instrumenten voor het meten van vochtigheid en vochtgehalte = Humidity and moisture measuring instruments
Instrumenten voor mammografie = Mammography devices
Instrumenten voor metingen = Measuring instruments
Instrumenten voor navigatie en meteorologie = Navigational and meteorological instruments
Instrumenten voor radiografie = Radiography devices
instrumenten voor visuele weergave = visual-display instruments
Instrumenten voor voertuigen = Instruments for vehicles
Instrumentenbord = Management chart
Instrumentenbord = Periodical chart
Instrumentenbord = Dash
Instrumentenbord = Instrument panel
Instrumentenbord = Dashboard
Instrumentenbord = Synthesis
Instrumentenbord = Performance chart
Instrumentenbord = Report
instrumentenbord = dash-board
Instrumentenborden = Instrument panels
instrumentendatabase = instrument database
instrumentenmakerij = Instrument makers
instrumentenpaneel = instrument panel
instrumentenpaneel = dashboard
Instrumentenstandaards of muziekstandaards = Musical instrument stands or sheet holders
instrumententheorie = Policy instrument theory
instrumentenvervaardiging = instrument manufacture
instrumenteren = draw up
instrumenteren = drawn up
instrumenteren = instrument
instrumenteren = to instrument
instrumenteren = drawing up
instrumenteren = executing
instrumenteren van het HSE-beleid = drawing up the HSE policy
instrumenterende notaris = civil-law notary drawing up the instrument
instrumentering = instrumentation
instrument-identificatiecode = unit identification code
instrumentknop = instrument knob
instrumentlandingssysteem (ILS) = instrument landing system (ILS)
instrumentmaker = precision mechanic
Instrumentrollen voor postmortale chirurgische instrumenten of toebehoren = Instrument rolls for post-mortem surgical instruments or accessories
Instrumentvariabele = Instrument variable
instrumentvliegvoorschriften = instrument flight rules
instrumentvliegvoorschriften (IFR) = instrument flight rules (IFR)
instrumentweersomstandigheden = instrument meteorological conditions (IMC)
instuderen = study
insturen = to send in
insturen (formulier) = send in (a form)
Insuffici?ntie = Incompetence
Insuffici?ntie = Insufficiency
insufficiency of disclosure = insufficiency of disclosure
insufficient or disturbed breathing = onvoldoende of gestoorde ademhaling
insufficiëntie = incompetence
insufficiëntie = lacking capability
Insuffici�ntie = Insufficiency
Insuffici�ntie = Incompetence
Insulationmonitoring = """Insulationmonitoring"" software"
insuline = insulin
insulinegebrek = insulin demand
insuline-oedeem = insulin-induced edema
insulinepompje = insulin pump
insulinepompjes = insulin pumps
insulinerepen = pen injector
insuline-resistente diabetes = insulin-resistant diabetes
insulinevoorziening = insulin delivery
insulinoom = an insulin-secreting tumor of the islets of Langerhans
insulinoom = insulinoma
insulinoom = insuloma
insulinoom = islet adenoma
insulitis: de ontsteking van de eilandjes van Langerhans = "insulitis: inflammation of the islands of Langerhans, with lymphocytic in"
Insult = Insult
Int = Int
"int lengte, int breedte" = "int length, int width"
Intact = Intact
intacte molecuul = intact molecule
intaglio-druk = intaglio printing
intake = initial consultation
Intake = initial processing
Intake = initial medical examination
Intake = (m.b.t. vreemdelingen) intake interview
Intake = intake
intake = admission
intake = initial assessment
intake assessment = intake assessment
Intake houden = Initial processing
Intake Scan Engine = Intake Scan Engine
intake toets = intake test
intakeformulier = initial consultation form
intake-formulier = registration form
intakegesprek = initial consultation
intakegesprek = admission interview
intakegesprek = initial interview
intakegesprekken = initial consultations
intakegesprekken = initial interview
intakegesprekken = intake interview
intakegesprekken = registration interview
intake-onderdelen = admission components
intakking = (inlet) connection
Intangible assets = Intangible assets
intangibles = intangibles
intarsia = intarsia
inteelt = consanguinity
inteelt = human inbreeding
inteeltlijn = inbred strain
inteeltlijnen van dieren = inbred strains of animals
integendeel = au contraire
Integendeel = On the contrary
integendeel = on the contrary
integendeel = otherwise
INTEGER = INT
Integer = Integer
Integer = Entire
Integer = All over the world
Integer = Whole
integer handelen = acting with integrity
integer type = integer type
integers = integers
integraal = comprehensive
integraal = "integral, complete"
Integraal = Integral
integraal beloningspakket = total compensation
integraal controle-onderzoek = screening inspection
integraal geconsolideerde ondernemingen = fully consolidated companies
integraal gevormd = integrally formed
integraal groenafval = multi-fraction green waste (‘integraal groenafval’)
integraal groenafval = multi-fraction landscape refuse (‘integraal groenafval’)
"Integraal Jeugdbeleid, opvoeding, onderwijs en opvang" = Integral Youth Policy
"Integraal Jeugdbeleid, opvoeding, onderwijs en opvang - de vensterschool " = Integral Youth Policy (professorship)
"Integraal Jeugdbeleid, opvoeding, onderwijs en opvang (lectoraat)" = Integral Youth Policy
integraal kwaliteitsproces = total quality process
integraal management = cross-domain/all-inclusive management
integraal meegeteld = fully taken into account
integraal meting = average metering
integraal natuurreservaat = integral natural reserve
integraal omsluit = integrally encloses
integraal onderdeel = be included by reference as if set out fully herein
integraal onderdeel = form an integral part of
integraal onderdeel van = integral part of
integraal ongegrond = totally unfounded
integraal personeelsbeheer = human resources management
integraal plan = integrated plan
integraal plan van aanpak = comprehensive plan of action
integraal plan voor business-continuïteit = integrated business continuity plan
integraal proces = integrated process
integraal projectmanagement = comprehensive project management
integraal registratiesysteem = integrated registration system
integraal rood = all red
integraal rood = all-red interval
integraal rood = all-red period
integraal van toepassing = fully applicable
integraal verantwoordelijk = fully responsible
integraal werken = integrated working processes
integraalrekening = integral calculus
Integraalrekening = Integral
integraalvergelijking van Lindley = Lindley's integral equation
Integral = Full-scale
Integral = Unabridged
Integral = Integral
Integral = All over
integrale = broad
integrale = full
integrale = full-scope
integrale = integrated
integrale = overall
integrale = vital
integrale = integral
Integrale = Integrale
integrale = comprehensive
integrale = complete
integrale aanpak = integrated approach
integrale aflossing = full repayment
integrale benadering = integrated approach
integrale benadering = all-round approach
integrale benadering = comprehensive approach
integrale benadering = integral approach
Integrale Beroepsopdracht = [DS] Integrated Professional Assignment or
Integrale Beroepsopdracht = [DS] Integrated Professional Assignment or Profession-oriented Assignment
integrale beroepsopdracht = [DS: Integrated Professional Assignment or Profession-oriented Assignment
"Integrale Brandverzekering, alle risico's" = "comprehensive fire insurance, all risks"
integrale consolidatie = full consolidation
integrale dienstverlener = Integrated Service Provider (ISP
integrale dienstverlening = provider of a comprehensive service package
integrale dienstverlening = supplying an integral full-service package
integrale dienstverlening = XXX offers an integrated service package
integrale engineering = integrated engineering
integrale FAT = Integrated Factory Acceptance Test
integrale gebiedsontwikkeling = integrated area development
integrale implementatie onafhankelijke model = "integral, implementation-independent model"
integrale inspectie = total inspection
integrale kosten = overall costs
integrale kosten = total costs
integrale kostenberekening = absorption cost
integrale kostenberekening = absorption costing
integrale kostenbeschouwing = absorption costing
integrale kostenbeschouwing = integral costing
Integrale kostencalculatie = Integral calculation of costs
Integrale kostprijs = Integral cost price
integrale kostprijsberekening = absorption costing
integrale kostprijsberekening = full costing
integrale kwaliteit = total quality
integrale kwaliteit (ik) = total quality (TQ)
integrale kwaliteitscontrole integrale kwaliteitszorg = total quality control (TQC) total quality management (TQM)
integrale kwaliteitszorg = Total Quality Management (TQM)
integrale kwaliteitszorg = TQM
integrale kwaliteitszorg = total control of quality
integrale kwaliteitszorg = total quality control
integrale kwaliteitszorg = total quality management: TQM
integrale kwaliteitszorg = total quality management
Integrale Kwaliteitszorg = Total Quality Care
integrale kwaliteitszorg = total quality management (TQM)
integrale logistiek = integral logistics
integrale managementverantwoordelijkheid = overall management responsibility
Integrale methode van domeinanalyse = Integral methods of domain analysis
integrale mobiliteitsoplossing = comprehensive mobility solution
integrale model = integral model
integrale ontwerpteam = comprehensive design team
integrale periode-toerekening = full accrual basis (of accounting)
integrale plan van aanpak = comprehensive plan of action
integrale planning = integral planning
integrale productgroep = business unit: BU
integrale telling = exhaustive sampling
integrale verantwoordelijkheid = overall responsibility
integrale vergoeding = total fee
integrale vervanging apparatuur = complete replacement of equipment
integrale visie = comprehensive view
integrale voorlezing = read out in full
integrale vraagstukken = organisation-wide problems
integraliteit = integration
integraliteit = entirety
integrand = integrand
Integrated Development Environment = IDE
Integrated Development Environment = integrated development environment
Integrated Development Environment = Integrated Development Environment
Integrated Device Electronics = integrated device electronics
Integrated Device Electronics = integrated drive electronics
Integrated Device Electronics = intelligent drive electronics
integrated management system = integrated management system
integrated moving average process = IMA process
integrated moving average process = integrated moving average process
integrated reporting = integrated reporting
Integrated Resource Planning = Integrated Resource Planning
Integrated Services Digital Network = Integrated Services Digital Network
Integrated Technical Documentation = Integrated Technical Documentation
integratie = integration
integratie- en asielbeleid = integration and asylum policy
integratie- en hardwarekosten = integration and hardware costs
integratie ike-verificatie = ike authentication integration
integratie in eindverpakkingssystemen = integration into end-of-line packaging systems
integratie met externe technologieën = integration with external technologies
integratie met externe toepassingen = integration with external applications
Integratie met Line-Of-Business = Integration with Line of business
integratie na fusie/samensmelting = post-merger integration
integratie op middelgrote schaal = medium-scale integration
integratie op zeer grote schaal = very large scale integration
Integratie SD-kaart = Integrated SD card
integratie van computersystemen en computernetwerken = integration of computer systems and computer networks
integratie van een toepassing = application integration
integratie van eindverpakkingssystemen = integration of end-of-line packaging systems
integratie van gehandicapten = integration of the disabled
integratie van migranten = integration of migrants
integratie van real-time data = integration of real-time data
integratie werkzaamheden = integration process
"integratie, integraalrekening" = integration (in analysis)
"Integratie, Samenwerking, Verantwoordelijkheid en Respect" = "Inclusion, Cooperation, Accountability and Respect"
integratiebedrijf = reintegration enterprise
integratiebeleid = integration policy
integratieblokken = integral or integrated units
Integratiebrief = Integration letter
integratiegesprek = integration interview
integratiegraad = degree of integration
integratieknelpunt = integration bottleneck
integratiekosten = integration costs
integratiemodule = integration module
integratiemogelijkheden = integration possibilities
integratieniveaus = levels of integration
integratieonderdeel = integration component
integratieoplossingen = integration solutions
integratiepakketten voor elektronische verzending van boodschappen = electronic mail integration kits
Integratieplan = Integration plan
integratieproces = integration proces
integratieprocessen = integration processes
integratieprofiel = integration profile
integratieprotocol = integration protocol
integratieservices = integration services
Integratiestrategie = Integration strategy
integratietesten = integration testing
integratieve = integrative
Integratieve kindertherapie = Integrative child therapy
Integratieve manuele therapie = Integrative manual therapy
integratieverplichtingen = rehabilitation obligations
Integrator = Integrator
integratoren = system integrators
integreerbaar = integrable
Integreerbaar = Half-integrated
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem = Integrable in the engineering software o.t autom.system
Integreerbaar/inbouwbaar = Half-integrated/built-in
integreerbaarheid = integrability
integreerbaarheid in stochastische zin = stochastic integrability
integreert = integrates
integreert het product = integrates the product
integreren = integrate
integreren = to integrate
integrerend = integral
integrerend deel = integrating part
integrerende architectuur = integrating architecture
integrerende motor = integrating motor
integrerende opdracht = integral assignment/integral design project
integrerende sfeer = integrating sphere
Integriteit = Integrity
integriteit = integrity
integriteit / betrouwbaarheid van het bedrijf = integrity / reliability of the company
integriteit en vertrouwelijkheid = integrity and confidentiality (security)(GDPR)
integriteit en volledigheid = integrity and completeness
integriteit van data = data integrity
integriteit van de bittelling = bit-count integrity
integriteit van de inhoud = Integrity of the content
integriteit van de telling van tekens = character count integrity
integriteit van gegevens = data integrity
integriteitgevoelige functies = integrity sensitive positions
Integriteits- en gedragscode = Code of Conduct and Integrity
integriteitsbeleid = integrity policy
integriteitsbeperking = integrity constraint
integriteitsbewustzijn = awareness of integrity issues
integriteitsbewustzijn = integrity awareness
Integriteitscode = Code of Integrity
integriteitscode = integrity code
integriteitscode = code of integrity
Integriteitscode vereniging Ons Middelbaar Onderwijs = Integrity Code of the Ons Middelbaar Onderwijs association
integriteitscommissie = Academic Integrity Committee
integriteitscontrole = integrity checking
Integriteitscontroles = Integrity checks
integriteitsdescriptor voor logische volumes = Logical Volume Integrity Descriptor
integriteitsindicator = health tracking indicator
integriteitsniveau = integrity level
integriteitsregel = integrity rule
integriteitsrisico = integrity risks
integriteits-SID = integrity SID
integriteitsstatus = health status
Integrity = Integrity
Integrity and Reliability Screening = Screening Integriteit en Betrouwbaarheid
integrity risks = integriteitsrisico’s
intekenaar = subscriber
Intekenen = Subscribe
intekenen = to draw in
Intekenen = Sign up
intekenen = sketching in
intekenen = reserve
intekenen op = subscribe
intekenen voor = "sign up for, register for"
intekenen voor = to sign up for
intekenen voor (een examen) = to sign up for (an exam)
intekening = subscription
Intel Pentium 3 = Intel Pentium 3
Intel Pentium 4 = Intel Pentium 4
Intellect = Intellectual
Intellect = Intellect
Intellect = Mental
Intellect = Highbrow
Intellect = Lowbrow
Intellectual Property Rights During Employment = Intellectueel eigendomsrecht in Dienstverband
Intellectueel = Mental
intellectueel = intellectual
Intellectueel = Lowbrow
Intellectueel = Highbrow
intellectueel eigendom = intellectual property
intellectueel eigendom = IP
Intellectueel Eigendomsbeleid = Intellectual Property Policies
intellectueel eigendomsrecht = Intellectual Property (kennisgroep Belastingdienst)
intellectueel eigendomsrecht = intellectual property law
intellectueel eigendomsrecht = intellectual property right
intellectueel eigendomsrecht = (kennisgroep Belastingdienst) Intellectual Property
intellectueel eigendomsrechten = intellectual property rights
intellectueel eigendomsrechten = Intellectual Property Rights
intellectueel kapitaal = intellectual capital
intellectueel werk = intellectual work
intellectueel-rechtelijke = intellectual property
intellectueel-rechtelijke = intellectual rights
intellectuele = intellectual
INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN = absolute intellectual property rights
INTELLECTUELE EIGENDOM = INTELLECTUAL PROPERTY
intellectuele eigendom (IE) = intellectual property (IP)
Intellectuele eigendom en auteursrechten = Intellectual property and copyright
intellectuele eigendom van de opdrachtgever = intellectual property of the contracting authority
"intellectuele eigendom, overnamebeding, toepasselijk recht en bevoegde re" = "intellectual property, the acquisition clause, applicable law and compete"
"intellectuele eigendom, toepasselijk recht en de forumkeuze" = "intellectual property, applicable law and choice of forum"
intellectuele eigendomrechten = intellectual property rights
intellectuele eigendomsrecht en merken = intellectual property law and trademarks
intellectuele eigendomsrechten = intellectual property rights
intellectuele eigendomsrechten = Intellectual Property Rights
intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten = intellectual property rights and related rights
intellectuele eigendomsrechten in Dienstverband = Intellectual Property Rights During Employment
intellectuele eigendomsrechten op de = intellectual property rights in or to
intellectuele eigendomsrechten op informatie = intellectual property rights in information
intellectuele eigendomsrechten op informatie en materialen = intellectual property rights in information and materials
intellectuele eigendomsrechten van = intellectual property rights of
intellectuele functioneren = intellectual functioning
intellectuele functioneren = intellectual function
intellectuele gebruiksrechten blijven berusten bij = intellectual property rights will remain vested in
Intellectuele of industriële eigendomsrechten = Intellectual or industrial property rights
intellectuele ontwikkeling = intellectual development
intellectuele vermogens = intellectual abilities
intellectuele-eigendomsrechten = intellectual property rights
intellectuele-eigendomsrechten = Intellectual Property Rights
intellegentieonderzoek = intelligence test
intelligent = intelligent
Intelligent = Clever
Intelligent = Sagacious
intelligent batterijbeheer = intelligent battery management
Intelligent bedieningselement = Intelligent control element
intelligent energiebeheer = intelligent energy management
intelligent energiebeheer = intelligent power management
Intelligent Energy Europe = Intelligent Energy Europe
intelligent front-end = intelligent front end
intelligent netwerk = intelligent network
Intelligent Search en Matching = Intelligent Search and Matching
intelligent signaal = intelligent signal
Intelligent systeem voor de neutralisatie van bankbiljetten = Intelligent banknote neutralisation system (IBNS)
Intelligent Transport Systems = Intelligent Transport Systems
intelligent vervoerssysteem = intelligent transport system
intelligent vervoerssyteem = intelligent transport system
intelligent werkstation = intelligent workstation
intelligente = intelligent
intelligente agent = intelligent agent
Intelligente berichtenfilter = Intelligent Message Filter
intelligente besturingssysteem = intelligent control system
intelligente chatsessies = intelligent chat
intelligente data-architectuur = intelligent data architecture
intelligente database = intelligent database
intelligente energiebesparingseenheid = intelligent power saver: IPS
intelligente energiesystemen = intelligent energy systems
intelligente feedbackloop = intelligent feedback loop
intelligente interface = intelligent interface
intelligente materialen en voorwerpen = intelligent materials and articles
intelligente media-adapter = intelligent media adapter: IMA
intelligente opties = intelligent features
Intelligente regelingen = Intelligent control
Intelligente regelingen = Intelligent control methods
intelligente regelingen = intelligent control systems
intelligente robot = intelligent robot
Intelligente routering = Intelligent Routing
intelligente simulatie = intelligent simulation
intelligente streaming = intelligent streaming
intelligente systeembeheerder = intelligent system manager
intelligente systeembeheerders = intelligent system managers
intelligente terminal = intelligent terminal
"Intelligente vervoerssystemen (Intelligent Transport Systems, ITS)" = Intelligent Transport Systems (ITS)
intelligente-onderzoek = intelligence assessment
intelligentie = wits
Intelligentie = Intelligence
intelligentie en communicatie = intelligence and communication
intelligentie en gezondheid = intelligence and health
Intelligentiemeting = Intelligence quotient
Intelligentieonderzoek = intelligence assessment
intelligentieproces = intelligence process
intelligentieprofiel = intelligence profile
intelligentiequota = intelligence quotient (IQ)
intelligentiequotiënt = I.Q.
intelligentietest = intelligence test
intelligentieverschillen = intelligence differences
Intelligentsia = Intellectuals
intelligoloog = intelligist
IntelliSense = IntelliSense
intendant = director or manager
intendant = agent
Intendante = Matron
Intended use = Doeleinden gebruik
Intens = Intense
Intens = Acid
Intens = Intensive
intens = acute
intensief = acute
intensief en op een efficiente manier = effectively and efficiently
intensief graslandperceel = fields under intensive grassland
intensief samenwerken = work together intensively
intensieve = intensive
intensieve begeleiding = intensive coaching
intensieve betrokkenheid = intensive involvement
intensieve fokkerij = intensive livestock farming
intensieve landbouw = intensive farming
intensieve tijdige nieuwsberichtgeving = "comprehensive, timely news"
intensieve veehouderij = intensive animal husbandry
intensieve veehouderij = factory farming
intensieve zoekprocedure = depth-first search
Intensieve zorg = Reanimate
Intensieve zorg = Resuscitation
Intensieve zorg = Intensive care
Intensieve zorghandleiding = Advance care directives
intensiever = more intensive
intensievere gebruikers = more intensive users
intensievere samenwerking = more intensive cooperation
intensievezorgverpleegkundige = ICU nurse
intensiteit = intensity
intensiteit = (traffic) volume
intensiteit = saturation
intensiteit van de turbulentie = turbulence intensity
intensiteit van vermogensbeslag = capital intensity
intensiteit van vermogensbeslag = experience (in general)
intensiteit van vermogensbeslag = factual finding(s)
"intensiteit, dichtheid" = intensity
intensiteitsmodulatie = intensity modulation
intensiteitssysteem = variable density track
intensiteit-wisselende modulatie = analog-intensity modulation
Intensive care afdeling = Intensive care unit
intensive care afdelingen = intensive care units
intensive care unit = ICU
intensive care unit = intensive care unit
intensiveren = to intensify
intensiveren = intensify
Intensiveren = stepping up
intensivering = intensivation
intensiveringsmiddelen = intensification measures
intent = Intent
Intentie = intention
intentie {de} = purpose
intentie overeenkomst = Letter of Intent
"intentie, bedoeling, opzet" = purpose (intention)
intentieafspraken = agreements of intent
intentie-overeenkomst = declaration of intent
intentie-overeenkomst samenwerking = Letter of Intent on cooperation between
Intentietremor = Intention Tremor
intentieverklaring = purchase guarantee declaration
intentie-verklaring = Declaration of intent
intentie-verklaring = Letter of Intent (document)
Intentieverklaring arbeidsomstandigheden = Statement of Intent Regarding Working Conditions
Intentieverklaring Arbo en Veiligheid = Declaration of intent relating to Occupational Health & Safety (‘Intent
Intentioneel leren = Intentional learning
intents = Intents
inter alia = among others
inter- en intra-veld = inter and intra-field
Inter Partner Assistance = Inter Partner Assistance
inter)nationaa = national or international
interacademiaal = interuniversity
interacteren met andere = interact with other
interacteren met andere interfaces = interact with other interfaces
Interactie = Interaction
interactie en reflectie = interaction and reflection
interactie met de klant via telefonie = telephony customer interaction
interactie met een computertoestel = interaction with a computer device
interactie met smartphone = interaction with smartphone
interactie te hebben met = interact with
interactie tussen geneesmiddelen en voeding = drug-to-food interaction
interactie tussen geneesmiddelen en voeding = interaction of medicines with food
interactie van de gebruiker = user interaction
interactie-component = component of interaction
interactief = interactive
interactief bureaublad = interactive desktop
interactief dialoogvenster = interactive dialog box
interactief grafisch ontwerper = interactive graphic designer
interactief grafisch systeem = interactive graphics system: IGS
interactief leervermogen = ability to learn interactively
interactief loyaliteitsplatform = interactive loyalty platform
interactief net = interactive network
interactief proces = interactive process
interactief scherm = interactive display
interactief spraakresponsiesysteem = interactive voice response system: IVRS
interactief systeem = interactive system
interactief werkstation = interactive workstation
Interactiegegevens = Interaction data
interactiemiddel = interaction means
interactiemogelijkheden = interaction possibilities
interactie-orde = order of interaction
interactieoverspraak = interaction crosstalk
Interactieproces = Interaction process
interacties = interactions
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie = Interaction with other medicinal products and other forms of interaction
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie = Interactions with other medications and other forms of interaction
interacties op dagniveau = daily interactions
interacties op weekniveau = interactions per week
interacties van interfaces = interactions of interfaces
interactietaal = interaction language
interactieterminal = interaction terminal
interactieterminal met invoermiddelen = interaction terminal with input means
interactieve = interactive
interactieve applicatiegenerator spraakrespons = interactive voice response application generator
interactieve bar = interactive bar
interactieve compactdiscs en cd-roms = interactive compact discs and CD-ROMs
interactieve computergrafiek = interactive computer graphics: ICG
interactieve computersystemen = interactive computer systems
interactieve dilemmatraining = interactive training dilemma
interactieve elektronische apparaten voor zover begrepen in deze klasse = interactive electronic apparatus included in this class
interactieve e-mail = interactive e-mail
interactieve gebruiker = interactive user
interactieve gegevenstaal = interactive data language: IDL
interactieve gegevenstransactie = interactive data transaction
Interactieve Help = Guided Help
interactieve installatie = interactive installation
interactieve installaties = interactive installations
interactieve Java-definitietaal = interface definition language of Java: IDLJava
interactieve kiosken = interactive kiosks
interactieve knop = Interactive Button
interactieve logon = interactive logon
Interactieve marketing = Interactive marketing
interactieve oplossingen = interactive solutions
Interactieve projectievloer = Interactive floor projection system
interactieve schermen = interactive displays
Interactieve schoolborden = Interactive whiteboards
Interactieve sessie met = Interactive session with
interactieve simulator = interactive simulator
interactieve taal = interactive language
interactieve televisie = interactive TV
interactieve videografie = interactive videotex
Interactieve weergave = Active View
interactieve whiteboards = interactive whiteboards
InterAction = InterAction
interactive voice response = interactive voice response (IVR)
interactiviteit = interactivity
interageert = interacts
interageren = interact
interageren met = interact with
Interageren met interne gebruikers en advies vragen over de types product = Interact with internal users and seek advice on the types of products and
"interageren, elkaar beïnvloeden" = interact (act upon each other)
interagerend = interacting
interagerend geheel = interacting whole
interagerende = interacting
interagerende microdiensten = interacting microservices
Inter-American Development Bank = The Inter-American Development Bank
Inter-Amerikaans Hof voor de mensenrechten = Inter-American Court of Human Rights
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank = Inter-American Development Bank
interbancaire geldmarkt = interbank money market
interbancaire vergoedingen voor transacties met bank- en kredietkaarten = interbank fees for [handling consumer] card transactions
Interbase = Interbase
interbasisstroom = interbase current
interbasisweerstand = interbase resistance
interbedrijfsgeneeskundige dienst = intercompany medical service
interbestuurlijk = inter-administratively
Inter-Betoncentrale = Interbeton concrete factory
Interbibliothecair leenverkeer = Inter-Library Loan (ILL)
interbibliothecair leenverkeer = inter-library loan
interblokspatie = inter-block gap
interbrancheorganisatie = inter-trade organisaation
Interbus = Interbus
intercalaire interesten = interim interest
intercarrier = intercarrier
intercept = intercept
interceptie = interception
interceptie van een verouderd adres = changed-address interception
Interchange agreement = Interchange agreement
intercircuit betalingsverkeer = intercircuit payments
intercollegiaal = inter-collegial/peer-based
intercom = intercom
Intercom = House telephone
Intercom = Alternating intercom
intercom chauffeursslaapplaats = driver's sleeping compartment intercom
Intercom-installatie duplex = Intercom system duplex
Intercom-installatie full-duplex = Intercom system full-duplex
intercommunale = inter-municipal association
intercommunale = intermunicipal company
intercommunale = inter-municipal cooperative society
intercommunale met gebruiksinbreng (gebruiksintercommunale) = intermunicipal company with contribution of use (user intermunicipal comp
intercommunale vereniging = intermunicipal association
intercommunale vereniging = joint authority
intercommunales = inter-municipalities
intercommunicatie-apparatuur = intercommunication apparatus
intercompany = intercompany
intercompany diensten = intercompany services
intercompany dienstverleners = intercompany service providers
intercompany-afstemming = intercompany reconciliation
intercompany-betalingsjournaal = intercompany payment journal
intercompany-dimensie = intercompany dimension
intercompany-handel = intercompany trade
intercompany-hoofdplan = intercompany master plan
intercompany-hoofdplanning = intercompany master scheduling
intercompany-inkooporder = intercompany purchase order
intercompany-inkooporderfactuur = intercompany purchase order invoice
intercompany-klant = intercompany customer
intercompany-klantfactuur = intercompany customer invoice
intercompany-leverancier = intercompany vendor
intercompany-leveranciersfactuur = intercompany vendor invoice
intercompany-rekening = intercompany account
intercompany-schrapping = intercompany elimination
intercompany-transactie = intercompany transaction
intercompany-verkoopfactuur = intercompany sales invoice
intercompany-verkooporder = intercompany sales order
intercomsysteem = intercom system
Intercomsysteem voor specifieke toepassingen = Intercom system for specific applications
Intercomuitrusting = Intercom equipment
interconnect = interconnect
interconnect bypass = interconnect bypass
interconnect bypass-fraude = interconnect bypass fraud
interconnectie = interconnection
interconnectie = interconnect
interconnectie van netwerken = interconnection of networks
interconnectie van systemen = systems interconnection
Interconnectiediensten = Interconnection services
interconnectiepad = interconnection path
intercontinentaal vervoer = intercontinental transport
Intercontinentale ballistische raket = Intercontinental ballistic missile
intercontinentale markt = intercontinental market
intercontinentale raket = intercontinental missile
intercoolers = intercoolers
intercorrelatie van een stelsel variabelen = intercorrelation
Intercostaal = Intercostal
interculturalisatie = interculturalization
interculturaliteit = interculturalism
intercultureel onderwijs = intercultural education
interculturele = intercultural
interculturele communicatie = intercultural communication
interculturele communicatie en ideologie = intercultural communication and ideology
interculturele ervaring = intercultural experience
interculturele ervaringen = intercultural experiences
interculturele ideologie = Intercultural ideology
interculturele ontmoeting = intercultural encounter
interculturele relaties = intercultural relations
Interculturele Stad = intercultural City
interculturele vaardigheden = cross-cultural capabilities
interculturele verschillen = intercultural differences
intercurrente infectie = intercurrent infection
intercurrente infectie = intercurrent fever
interdeciel bereik = interdecile range
interdepartementaal = interministerial
interdepartementaal = interdepartmentally
interdepartementale = interdepartmental
interdepartementale afstemming = interdepartmental coordination
interdepartementale beleidsgroep = interdepartmental policy group
interdepartementale- en interregionale crisisstructuur = interdepartmental and interregional crisis structure
Interdepartementale Werkgroep = Interdepartmental Working Group
Interdepartementale Werkgroep Nationale Veiligheid = Interdepartmental Working Group on National Safety and Security (Interdep
Interdepartementale Werkgroep Nationale Veiligheid = Interdepartmental Working Group on National Safety and Security (Interdep
Interdict = Forbidden
interdisciplinair = interdisciplinary
interdisciplinair en toegepast onderzoek = interdisciplinary and applied research
interdisciplinair onderzoek = interdisciplinary research
interdisciplinair ontwerper = interdisciplinary designer
interdisciplinair teamwerk = interdisciplinary teamwork
interdisciplinaire = interdisciplinary
interdisciplinaire benadering = interdisciplinary approach
interdisciplinaire positie = interdisciplinary position
interdisciplinaire samenwerking = interdisciplinary collaboration
interdisciplinaire studies = interdisciplinary studies
interdisciplinaire tolerantie = interdisciplinary tolerance
interdisciplinariteit = interdisciplinarity
inter-divisionele verrekenprijs = inter-divisional transfer price
interdomeinbarrière = cross-domain barrier
interdraaggolf = intercarrier
interdraaggolfdetectie = intercarrier detection
interessant = interesting
Interessant = Quaint
interessant doenerij = self-importance
"interessant, belangwekkend" = interesting {adj} (arousing or holding the attention of)
interessante locatie = point of interest
interessante ontmoetingen = interesting encounters
interesse = interest
interesse = involvement
interesse {de} = interest
interesse hebben in een rondleiding = are interested in a tour
Interesse? = Interested?
interessegebied = area of ​​interest
interesseprofiel = profile
interesseren = interest
Interesseren = Interested
Interesseren = Engage
Interesseren = Give a financial interest
interesses en kwaliteiten = interests and qualities
interesses en vermogens = interests and abilities
interest = interest
interest {de} = interest
Interest coverage ratio = Interest coverage ratio
interest van vervallen posten = interest on past due accounts
interest voor betalingsachterstand = interest for late payment
interestberekening volgens de staffelmethode = calculation of interest according to the steps method
interested parties = interested parties
interesten = interest
Interestpercentage = Interest rate (i)
Interface = interface
Interface = Interface
interface = interface
interface = interface
interface = interface
Interface + elektr. potentiometer = Interface and electronic potentiometer
Interface 1-10 V = Interface 1-10 V
Interface Block = Interface Block
Interface bussysteem = Interface for bus system
interface checks = interface checks
Interface connection box = Interface connection box
Interface Definition Language = interface definition language
Interface EIB Powernet = EIB-Powernet interface
Interface EIB/LON = EIB/LON Powernet interface
interface- en coördinatiecontract = interface and coordination contract
Interface Ethernet = Ethernet interface
Interface extern = Interface external
Interface glasvezelkabel = Fibre optic interface
interface hinge block fixed RF = interface hinge block fixed RF
Interface IR = IR-interface
Interface LAN-systemen = LAN-systems interface
interface lijkt op abstracte klasse = an interface resembles an abstract class
Interface met apparatuur voor selectieve detectie = Interface with equipment for selective detection
interface module = interface module
Interface op afstand = Remote interface
Interface Plate = Interface Plate
Interface softwaredata = Software data interface
Interface telecommunicatie = Telecommunications interface
interface van het MES = MES interface
interface van ingesloten controller = embedded controller interface
Interface verlichtingssysteem = Light system interface/Dali
interface voor bellen-op-verzoek = demand-dial interface
Interface voor provider van beveiligingsondersteuning = Security Support Provider Interface
Interface voor veiligheidscommunicatie = Interface for safety communication
interface y-equaliser = interface y-equaliser
interfacebeheer = interface control
interfacebeheerssysteem van Common LISP = Common LISP interface management: CLIM
interface-eis = interface requirement
Interface-eisen = Interface requirements
interfacekaart = interface card
interfacekaart van het tweede netwerk = secondary network interface card
interfacekaarten = interface cards
interfacemicrodienst = interface microservice
interfacen = to interface
interfaceprocessor = interface processor
interfaces = interfaces
interfaces die interacteren = interfaces that interact
interfaces en randapparatuur voor computers = interfaces and peripheral devices for computers
interfaces en toegangsrechten = interfaces and access rights
interfaces of besturingssoftware = interfaces or control software
interfaces voor computers = interfaces for computers
interfaces​ = interfaces​
interfacespecificatie = interface specification
interfacetekening = interfaces drawing
interfacetest = interface test
Interfacetester = Interface testing device
interfacetype = interface type
interfacewijzigingen = interface changes
interfacing = interfacing
Interfacultair Bureau Geesteswetenschappen = Humanities Office
interfacultair instituut = interfaculty institute
interfacultair onderwijs = service teaching
Interfacultair Onderzoekinstituut Milieu-natuurwetenschappen = Amsterdam Centre for Environmental Science
Interfacultair Onderzoekinstituut Neurowetenschappen = Research Institute for Neurosciences
"Interfacultair Onderzoekinstituut Vaste Stof-, Laser-, Bio- en Chemische " = Institute for Condensed Matter Physics and Spectroscopy
Interfacultair Reactor Instituut = Reactor Institute Delft
interfacultaire = inter-faculty
interfacultaire samenwerking = inter-faculty co-operation/linkage
interfaculteit = central faculty
interferentie = interference
Interferentie (natuurkunde) = Interference
interferentie in hetzelfde kanaal = cochannel interference
interferentie met tegemoetkomend verkeer = interference with oncoming traffic
Interferentie microscopie van Nomarski = Nomarski's interference microscopy
interferentieaftasting = interference scanning
interferentiecontrole = interference checking
interferentiedemping = interference attenuator
interferentiefluit(je) = heterodyne whistle
interferentielimiet = interference limit
interferentiepatroon = pattern of interference
interferentiesignaal = interference signal
interferentiestreep = interference line
Interferentietheorie = Interference theory
interferentieverschijnsel = interference phenomenon
interferentie-zeefschakeling = interference eliminator
interfererende speelruimte = interference float
Interferometer = Interferometry
interferometrie = interferometry
interfonie = intercom
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland = Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland = Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
intergemeentelijk samenwerkingsverband = intermunicipal cooperation
intergemeentelijk samenwerkingsverband = intermunicipal partnership
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee = Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe = Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe
intergenerationale = intergenerational
intergenerationale rechtvaardigheid = Intergenerational justice
intergouvernementeel = intergovernmental
Intergouvernementeel = Intergouvernemental
intergouvernementeel juridisch instrument = intergovernmental legal instrument
Intergouvernementele comités van de Raad van Europa = Council of Europe intergovernmental committees
intergouvernementele conferentie EG = EC Intergovernmental Conference
intergouvernementele conventie EG = EC Intergovernmental Convention
intergouvernementele organisatie = intergovernmental organisation
Intergouvernementele organisaties = Intergovernmental organisations
intergouvernementele overeenkomsten = intergovernmental agreements
intergouvernementele samenwerking EU = EU intergovernmental cooperation
Intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering = Intergovernmental Panel on Climate Change
intergraduated values = intergraduated values
Intergratie = integration
intergroep vaste wisselkoers = group standard rate of exchange
intergroep vaste wisselkoers = intercompany holdings
intergroep-deelnemingen = intercompany dividends
intergroep-deelnemingen = intra-group holdings
intergroep-leveringen en -dienstverleningen = intra-group transactions
intergroep-verrekenprijs = intercompany receivables and payables
intergroep-verrekenprijs = intra-group transfer price
intergroep-vorderingen en -schulden = intercompany balances
intergroep-vorderingen en -schulden = intra-group dividends
intergroep-winst/verlies = intercompany charges
intergroep-winst/verlies = intra-group profit/loss
intergroep-winstuitkeringen = intercompany profit/loss
intergroep-winstuitkeringen = intra-group distributions
interieur = interior
interieur bekleiding = interior upholstery
interieur op maat = custom interior
Interieur/Binnen = Interior
Interieurarchitect = Interior architect
Interieurarchitectuur = Interior Architecture
Interieurarchitectuur (……) = Interior Architecture
interieurbewakingscamera = interior surveillance camera
interieurbewakingscamera in combinatie met Blaupunkt navigatiesysteem = interior surveillance camera in combination with Blaupunkt navigation sys
interieurbewakingscamera schakelaar = interior surveillance camera switch
interieurbewakingscamera VDO = interior surveillance camera VDO
interieurbewakingscamera VDO in combinatie met VDO navigatiesysteem = interior surveillance camera VDO in combination with VDO navigation syste
interieurbewakingssysteem = interior surveillance system
interieurbouw = interior construction
interieurbouw = interior design
interieurbouw = interior finishing
interieurbouw = interior works
interieurdesign = interior design
interieurgevoel = indoor feeling
interieurimpressie = interior impression
Interieurkwaliteit: bovengemiddeld = Interior quality: above average
Interieurkwaliteit: gemiddeld = Interior quality: average
interieurluidsprekers voor/achter regelbaar = interior speakers front/rear adjustable
interieurmop = indoor mop
interieurontwerp = interior design
interieurstaat = level of finishing interior
interieurtekening = interior drawing
interieurtemperatuursensor = interior temperature sensor
interieurverlichting = interior lighting
interieurverlichting ingeschakeld door D+ = interior lighting switched on by D+
interieurverlichting ingeschakeld door deur = interior lighting switches on by door
interieurverlichting ingeschakeld door deur en stadslicht = interior lighting switches on by door and clearance lights
interieurverlichting ingeschakeld via 220V = interior lighting switches on via 220V
interieurverlichting links achter = interior lighting left rear
interieurverlichting links voor = interior lighting left front
interieurverlichting rechts achter = interior lighting right rear
interieurverlichting rechts voor = interior lighting right front
interieurverlichting v + a gescheiden = interior lighting front and rear seperated
interieurvormgeving = interior design
Interieurvormgeving = Interior Design
Interieurvormgeving (………) = Interior Design
interim = temporary work
interim = temporary employee
interim (ad interim) = "pro tem, temporary, acting, ad interim"
interim GCHS-V = interim GCHS-V
interim GCMS-V = interim GCMS-V
interim GCMS-V ontwerp = interim GCMS-V draft
interim manager = interim manager
interim opdracht = interim assignment
interim opdracht vervuld = carried out an interim assignment
interim prothese = interim prosthesis
Interim report = Interim Report
interim-arbeid = temporary agency work
interimaris = temp
interimdividend = interim dividend
Interim-dividend = Interim dividend
INTERIMDIVIDENDEN = INTERIM DIVIDENDS
interim-evaluatie = interim evaluation
interimkantoor = temporary employment agency
Interim-management = Interim management
Interim-management afdeling = Interim management department
interimmanager = interim manager
interim-overeenkomst EG = EC interim agreement
interimregeling ziektekosten = employer's health insurance contribution
interim-verkoopmanager = interim sales manager
interim-werk = temporary agency work
Interimwerkers = Temps
Interindividueel = Interindividual
Interinstitutioneel Akkoord = interinstitutional agreement
interinstitutionele betrekking = interinstitutional relations
interinstitutionele betrekkingen EG = EC interinstitutional relations
interinstitutionele samenwerking EG = EC interinstitutional cooperation
interkristallijne corrosie = intercrystalline corrosion
inter-kwartiel afwijking = interquartile range
inter-kwartiel afwijking = interquartile deviation
interkwartielafstand = interquartile range
interkwartielafstand = IQR
interlace = interlace
interlace ongedaan maken = deinterlace
interlineair = interlinear
Interlingua = Interlingua
Interlingue = Western
Interlinie = Space between the lines
Interlinie = Blank line
interlinie = leading
Interlinie = Spacing
Interlinie = Line spacing
interliniëren = to interlace
interliniëring = interlaced scanning
interliniëringsflikkering = line-interlace flicker
interlock = interlock
interlock = interlock fabric
interlocks = interlocks
interlokaal = long distance
interlokaal gesprek = trunk call (Br) / long distance call (Am)
interlokaal gesprek = long distance call
interlokaal nummer = area code
interlokaal telefoonnet = area code telephone network
Interlokale telefoondiensten = Long distance telephone services
Intermediair = Middleman
intermediair = intermediair
Intermediair = Intermediary
intermediair = agent
intermediaire activiteiten = intermediary activities
intermediaire betalingsdienstaanbieder = intermediary payment service provider
intermediaire filament-eiwitten = fibroblast intermediate filament proteins
intermediaire filament-eiwitten = intermediate filament proteins
Intermediaire instelling = Intermediary institution
intermediaire server = intermediary server
intermediaire snelheid = intermediate speed
intermediaire technologie = intermediate technology
intermediairs = brokers
intermediairs = intermediaries
intermediate = intermediate
intermediate spacing distance = tussenliggende spatiëringsafstand
intermenselijke = interpersonal
intermenselijke betrekkingen = human relations
intermenselijke communicatie = interpersonal communication
intermenselijke communicatievermogens = interpersonal communicative abilities
intermenselijke contact = interpersonal contact
intermenselijke dialoog = interpersonal dialogue
intermenselijke relaties = interpersonal relations
intermenselijke relaties = interpersonal relationships
intermezzo = interlude
intermitterend = intermittent
intermitterend signaal = intermittent signal
intermitterende (be)werking = intermittent operation
intermitterende conditie = intermittent condition
intermitterende filtratie = intermitting filtration
intermitterende fout = intermittent fault
intermitterende hernia = intermittent hernia
intermitterende hyperbilirubinemia = intermittent  hyperbilirubinemia
intermitterende productie = batch production
intermitterende productie = intermittent production
intermitterende werking van het wissysteem = intermittent operation of the wiper system
intermodaal = intermodal
intermodaliteit = intermodality
intermodulatie = intermodulation: IM
intermodulatieanalysator = IM analyzer
intermodulatieanalysator = intermodulation analyzer
intermodulatieproduct = intermodulation product
intermodulatieruis = intermodulation noise
intermodulatieruisverlies = intermodulation noise loss
intermodulatievervorming = intermodulation distortion: IMD
intermoleculair = intermolecular
intern = "in-house, internal, resident"
intern = in-house / internal / resident / institutional
intern = in-house
intern = internal
intern = internally
intern = inner
intern = "inside, internal"
Intern = Internally
intern (analytisch) exploitatieverslag = internal memory
intern (analytisch) exploitatieverslag = operating report
intern aanwezig = internally present
Intern accountant = Internal auditor
Intern accountant = Internal accountant
Intern alarmnummer = Internal emergency number
intern bedrijf = internal company
intern beeld = internal view
intern beheersingssysteem = internal audit system
intern beschikken = to have in house
intern communicatiebeleid = internal communication policy
intern controlemechanisme = internal control mechanism
intern disconteringspercentage = internal rate of return
intern document = internal document
intern en extern = internally and externally
intern evenwicht = internal equilibrium
intern gebruik door Klant = internal use by Customer
intern gegevensmodel = internal schema
intern gehanteerde = internally applied
Intern geheugen = Internal memory
intern gemonteerd = internally mounted
intern geprogrammeerde rekenautomaat = stored program computer
intern gericht = introvert
intern gestelde normen = internal standards
intern getroffen beveiligingsmaatregelen = internal security measures taken
intern in elkaar sluiten van koop- en verkooporders = in-house matching
intern IP-adres = internal IP address
intern kwaliteitsbewakingsprogramma = internal quality control programme
intern netwerk voor datacommunicatie = local area network
intern netwerknummer = internal network number
intern of extern orgaan = internal or external body
intern opleidingsprogramma = internal training programme
intern opmaakmodel = internal style sheet
intern programma = stored program
intern project = internal project
intern reglement = rules of procedure
intern religieus recht = internal law of religions
intern schema = internal schema
intern slot = internal lock
intern systeem van kwaliteitsbeoordeling = internal quality assessment system
intern tapestation = internal tape drive
Intern Transportmaterieel = Internal transport material
Intern verbonden etages = Internally connected stages
intern vervoer = internal transport
intern voorzien van = internally provided with
"intern, co-assistent {f}" = intern (medical trainee working in a hospital)
internaat = Public Psychiatric Hospital
internal and external projects = in- en externe projecten
Internal Audit Department = IAD
Internal Audit Department = Internal Audit Department
Internal Auditor = Internal Auditor
Internal Communications = Internal Communications
Internal rate of return = Internal rate of return
internal rules and regulations = huishoudelijke reglementen
Internal Sales Department = verkoop binnendienst
internal social networking = internal social networking
Internaliseren = Internalize
internaliserende problemen = internalising problems
Internationaal = International aspects
internationaal = international
Internationaal = Global
internationaal aanvaarde = internationally accepted
Internationaal Arbeidsbureau = International Labour Office
internationaal arbeidsrecht = international labour law
internationaal arbeidsverdrag = international labour convention
Internationaal Atoomenergie Agentschap = International Atomic Energy Agency
internationaal baccalaureaat = International Baccalaureate
internationaal bankrekeningnummer = International Bank Account Number
internationaal belangrijk ecosysteem = internationally important ecosystem
internationaal bellen = international assist
internationaal beschikbaar = available internationally
internationaal besluit tot het in omloop brengen van voorraden = effective international decision to release stocks
Internationaal Bureau = International Bureau
Internationaal Centrum voor beslechting van investeringsgeschillen = International Centre for Settlement of Investment Disputes
Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen = International Narcotics Control Board
internationaal concern = international group of companies
internationaal concernverband = international group context
internationaal conflict = international conflict
internationaal congestiesignaal = international congestion signal
internationaal controle- en inspectieprogramma = international control and inspection programme
internationaal coördinatiecentrum = ICC
internationaal coördinatiecentrum = international coordination centre
Internationaal Drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties = UN International Drug Control Programme
internationaal economisch recht = international economic law
Internationaal Eenhedenstelsel = International System of Units
Internationaal en Europees Milieurecht = International and European Environmental Law
Internationaal en Europees Recht = International and European Law
Internationaal Energie Agentschap = International Energy Agency
Internationaal Energieagentschap = International Energy Agency
internationaal erkend certificaat van naleving = internationally recognised certificate of compliance
internationaal erkend terrorisme = internationally recognised terrorism
internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift = internationally renowned journal
internationaal erkende = internationally recognised
internationaal erkende experts = internationally recognised experts
internationaal erkende normen = internationally recognised standards
internationaal erkende standaard = internationally recognised standard
internationaal erkende standaarden = internationally recognised standards
internationaal evenwicht = international balance
internationaal fiscaal recht = international tax law
Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling = International Fund for Agricultural Development
Internationaal Fonetisch Alfabet = International Phonetic Alphabet {abbr} (standardized symbols for speech)
internationaal gediplomeerde = internationally qualified
internationaal gehanteerde normen = internationally used standards
internationaal georiënteerde = internationally oriented
internationaal georiënteerde hogeronderwijsinstelling = internationally oriented higher education institution
internationaal georiënteerde hogeronderwijsinstellingen = internationally oriented higher education institutions
Internationaal Gerechtshof = International Court of Justice
internationaal gerenommeerd = internationally renowned
internationaal gerenommeerde = internationally renowned
internationaal gerenommeerde fabrikanten = internationally renowned manufacturers
internationaal geschil = international dispute
internationaal gesprek = international call
internationaal gestandaardiseerde code = internationally standardised code
Internationaal Gezondheidsregling = international health regulation
internationaal goederenvervoer = international freight service
Internationaal Handelscentrum = International Trade Centre
internationaal handelsrecht = international trade law
internationaal handvest = international charter
internationaal hoger onderwijs = international higher education
internationaal humanitair recht = international human rights law
Internationaal instituut voor onderwijsplanning = International Institute for Educational Planning
internationaal instrument = international instrument
internationaal keurmerk = international quality mark
internationaal krediet = international credit
Internationaal luchtvervoer = International air transportation
internationaal luchtvervoer = International air transport
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen = International Corporate Social Responsibility
Internationaal management = International management
Internationaal marktonderzoek = International market research
internationaal milieurecht = international environmental law
Internationaal Monetair Fonds = IMF
Internationaal Monetair Fonds = International Monetary Fund
Internationaal Monetair Fonds (IMF) = International Monetary Fund (IMF)
internationaal monetair stelsel = international monetary system
Internationaal Muntfonds = International Monetary Fund
internationaal netwerk = international network
internationaal niveau = international level
internationaal octrooipublicatienummer = International Patent Publication No.
Internationaal ondernemen = Doing business internationally
internationaal ondernemen = international business
internationaal onderwijs = international education
Internationaal Onderwijsbureau = International Bureau of Education
Internationaal Onderzoeks- en Opleidingsinstituut voor de vooruitgang van = UN International Research and Training Institute for the Advancement of W
internationaal opererende = internationally operating
internationaal opererende specialist = internationally operating specialist
internationaal oproepsignaal = international call sign
Internationaal personenvervoer = International passenger transport
internationaal privaatrecht = private international law
internationaal probleem = international issue
internationaal programma voor het behoud van dolfijnen = International Dolphin Conservation Programme
internationaal publiekrecht = public international law
internationaal recht = international law
internationaal recht en cultuur = international law and culture
Internationaal Recht en Rechtsvergelijking = International Law and Comparative Law
internationaal recht-intern recht = international law - national law
internationaal register = International Register
internationaal rivierbekken = international river basin
internationaal samenwerken = international cooperation
internationaal samenwerkingsverband = collaborative international project
Internationaal Stelsel van Eenheden = International System of Units
internationaal stelsel van eenheden = international si-system of units
Internationaal Strafhof = International Criminal Court
internationaal strafrecht = international criminal law
Internationaal Straftribunaal = International Criminal Tribunal
internationaal tarief = international tariff
Internationaal transport = International transport
internationaal uitgevaardigde = internationally proclaimed
internationaal uitgevaardigde mensenrechten = internationally proclaimed human rights
Internationaal Verbond van sociale zekerheid = International Social Security Association
Internationaal Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het bui = International Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudic
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscr = International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discri
"Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (" = "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)"
internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee = international convention for the safety of life at sea
internationaal vervoer = international transport
internationaal vervoer over de weg = international road transport
internationaal VN-pact = UN international covenant
internationaal vrijwilliger = international voluntary worker
Internationaal wegtransport = International road transport
internationaal wetenschappelijk congres = international scientific conference
internationaal wetenschapsbeleid = International science policy
Internationaal zeescheepvaartverkeer = international shipping
internationaalgoederenvervoer = International freight transport
International = Global
International = International
International Accounting Standards (IAS) = International Accounting Standards (IAS)
International Accreditation Forum = International Accreditation Forum (IAF)
international advisory committee = International Advisory Committee
International and European Business Law = International and European Business Law
International Association of Airport Executives = International Association of Airport Executives
International Auditing and Assurance Standards Board = The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
International Auditing and Assurance Standards Board = International Auditing and Assurance Standards Board
International Automotive Task Force = International Automotive Task Force
International Business = International Business
International Business (lectoraat) = International Business (professorship)
International Business and Languages = International Business and Languages (bacheloropleiding)
International Business and Languages (bacheloropleiding) = International Business and Languages
International Business and Management = International Business and Management Studies (bacheloropleiding)
International Business and Management Studies (bacheloropleiding) = International Business and Management Studies
International Business School = International Business School International Communication (Engelstalige
International Business School = International Business School
International Card Services = ICS
International Card Services = International Card Services
International Civil Aviation Organization = International Civil Aviation Organization
International Civil Engineering Management = European Civil Engineering Management
International Civil Engineering Management (….) = European Civil Engineering Management intentieverklaring
International Civil Engineering Management (….) = European Civil Engineering Management
International Communication & Media = International Communication & Media (lectoraat)
International Communication & Media (lectoraat) = International Communication & Media (professorship)
International Communication (Engelstalige variant van de bacheloropleidin = International Communication
International Communication (masteropleiding) = International Communication.
international cooperation measures = maatregelen ter zake internationale samenwerking
International Council of Nurses = International Council of Nurses
International Day of commemoration in memory of the victims of the Holoca = International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holoca
International Design Management = International Design Management
International Development Association = International Development Association
International Diamond Council (IDC) = International Diamond Council (IDC)
International Diamond Manufacturers Association (IDMA) = International Diamond Manufacturers Association (IDMA)
International distribution partner Manager = International Distribution Partner Manager
International Economics and Finance = International Economics and Finance
International Electrotechnical Commission = International Electrotechnical Commission
International Electrotechnical Vocabulary = International Electrotechnical Vocabulary (IEV)
International Executive MBA = International Executive MBA
International Facility Management (Engelstalige = International Facility Management
International Facility Management (Engelstalige variant van de bachelorop = International Facility Management
International Federation of Accountants = IFAC
International Federation of Accountants = International Federation of Accountants
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 8): To = International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 8): Sc
International Financial Reporting Standards = International Financial Reporting Standards
International Financial Reporting Standards = IFRS
International Food Standard = International Food Standard
International form of medical certificate of cause of death = International form of medical certificate of cause of death
international frame relay network transit delay matrix = international frame relay network transit delay matrix
International Graduate and Research School = International Graduate and Research School
International Labor Organization (ILO) = International Labour Organization (ILO)
International Laboratory Accreditation Cooperation = International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC )
International Laboratory Accreditation Cooperation of het International A = International Laboratory Accreditation Cooperation or the International A
International Labour Organization (ILO) = International Labour Organization (ILO)
International Office = International Office
International Office (Afd P&O) = International Office (HRM dept)
International Organization for Standardization = International Organization for Standardization
International Organization of Standardization = International Organization for Standardization
International Physiotherapy Programme = International Physiotherapy Programme (Engelstalige variant van de bachel
International Physiotherapy Programme (Engelstalige variant van de bachel = International Physiotherapy Programme
International Polar Foundation = International Polar Foundation
International Power Generation (internationaal = International Power Generation and Distribution programma)
International Power Generation (internationaal programma) = International Power Generation and Distribution
international private ip = international private ip
International Product Design Engineering = International Product Design Engineering (internationaal programma)
International Product Design Engineering (internationaal programma) = International Product Design Engineering
International Real Estate = International property
International Rules for Grading Polished Diamonds = International Rules for Grading Polished Diamonds
International Safety Management Code (ISM-code) = International Safety Management (ISM) Code
International Salesmanager = International Sales Manager
International Standard on Auditing 720 The Auditor’s Responsibilities R = International Standard on Auditing 720 – The Auditor’s Responsibiliti
International Standard Recording Code = International Standard Recording Code
International Student Barometer = International Student Barometer
International Sustainability Transitions (IST) Conference = International Sustainability Transitions Conference
International Technology Management = International Technology Management (specialisatie van Technische Bedrijf
International Technology Management (specialisatie van Technische Bedrijf = International Technology Management
International Tender = International Tender
internationale = international
Internationale = Workers International
internationale aanvraag = international application
Internationale aanwezigheid = International presence
Internationale ACH-transactie = international ACH transaction
internationale adoptie = international adoption
internationale afspraken = international agreements
internationale afzetmarkt = international market
internationale ambities = international ambitions
internationale ambtenaar = international civil servant
Internationale Arbeidsconferentie = International Labour Conference
Internationale Arbeidsorganisatie = International Labour Organization (ILO)
Internationale Arbeidsorganisatie = International Labour Organisation
Internationale Arbeidsorganisatie = International Labour Organization
Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties = United Nations International Labour Organisation
internationale arbeidsverdeling = international division of labour
internationale arbitrage = international arbitration
internationale arbitrage in handelsgeschillen = international commercial arbitration
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling = International Bank for Reconstruction and Development
internationale bedrijfsvoering = international business operations
internationale bedrijven = international companies
internationale beleggers = international investors
internationale bescherming = international protection
Internationale betaalmiddelen = International means of payment
internationale betaling = international payment
internationale betalingen = international payments
internationale betrekking = international relations
Internationale Betrekkingen = International Relations
Internationale Betriebswirtschaft (Duitstalige = Internationale Betriebswirtschaft variant van bacheloropleiding Internati
Internationale Betriebswirtschaft (Duitstalige variant van bacheloropleid = Internationale Betriebswirtschaft
internationale bijeenkomst = international meeting
Internationale bilaterale diensten en internationale privé-geleaste lijn = International bilateral services and international private leased lines
internationale binnenvaart = international inland waterways transport
internationale blog = international blog
internationale bronnen = international sources
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie = International Civil Aviation Organisation
internationale campus = international campus
internationale carrier = international carrier
internationale centrale = international telecommunication network center: ITNC
Internationale chauffeursdiensten = International driver service
internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee = international maritime dangerous goods code
internationale concurrentie = international competitiveness
internationale concurrentie = international competition
internationale concurrentiepositie = competitive position at the international level
internationale concurrentiepositie = international competitive position
internationale conferentie = international conference
internationale controlestandaarden = international auditing standards
internationale conventie = international convention
internationale coulomb = international coulomb
Internationale dag voor de uitroeiing van armoede = International Day for the Eradication of Poverty
internationale datumgrens = International Date Line {prop} (line on the Earth's surface)
Internationale datumgrens = International Date Line
Internationale datumgrens = Date-line
internationale datumgrens {de} = International Date Line <IDL>
internationale deelneming = international participating interest
internationale deelneming = international participation
internationale deelnemingen = international participating interests
internationale dimensie = international dimension
internationale discours = international discourse
internationale distributie strategie = international distribution strategy
internationale domeinnaam = IDN
internationale domeinnaam = internationalised domain name
Internationale Douaneraad = Customs Cooperation Council
Internationale Douaneraad = IDR
internationale EASA regelgeving = international EASA regulations
internationale economie = world economy
internationale eisen = international requirements.
Internationale Elektrotechnische Commissie = International Electrotechnical Commission: IEC
internationale evaluatie = international evaluation
internationale farad = international farad
internationale farmaceutische industrie = international pharmaceutical industry
internationale fase = international phase
Internationale Federatie van Vakverenigingen = International Trade Union Confederation
Internationale Federatie voor documentatie = International Federation for Documentation
internationale FileMaker-community = international FileMaker community
Internationale Financiële Corporatie = International Finance Corporation
internationale financiën = international finance
Internationale Financiering en Ondernemen = International Financing and Enterprise (IFO) department of the Dutch Mini
Internationale Financieringsmaatschappij = International Finance Corporation
internationale frame relay = international frame relay
internationale fusie = international merger
Internationale gerechten = International dish
Internationale handel = International trade
internationale handelaarsplaat = international dealer plates
internationale harmonisatie = international harmonisation
internationale henry = international henry
internationale hogesnelheidsdienst = international high-speed service
internationale hulp = international aid
internationale hulp = international assistance
Internationale incasso's = International collection
Internationale incasso's = International debt collection
internationale instrumenten = international instruments
internationale investering = international investment
internationale investeringspositie = international investment position
internationale joule = international joule
Internationale Kamer van Koophandel = International Chamber of Commerce
Internationale Kamer van Koophandel = overseas money order
Internationale Kamer van Koophandel = to ensure
Internationale Kamer van Koophandel = to manage
internationale koepelorganisatie = international umbrella organisation
internationale koepelorganisatie van collectieve beheersorganisaties voor = international umbrella organisation of collective management organisation
Internationale Labour Organisation = ILO
Internationale Labour Organisation = International Labour Organization
internationale leeromgeving = international learning environment
internationale lening = international loan
internationale liquiditeit = international liquidity
Internationale Maritieme Organisatie = International Maritime Organisation
Internationale marketing = International marketing
internationale markt = international market
Internationale marktonderzoeken = International market research
Internationale marktsegmentatie = International market segementation
Internationale MBA vliegt managers de wereld rond = Global experience ...
internationale mededingingsregeling = international cartel
internationale milieuverhoudingen = international environmental relations
internationale MKB-ondernemer = international SME businessman or woman
internationale morsecode = international morse code
internationale netwerk = international network
internationale netwerk van partners = international network of partners
internationale noodfrequentie = international emergency frequency
internationale norm = international standard
internationale norm voor banden = International Tyre Standard
internationale normalisatie-instelling = international standardisation body
internationale normen = international standards
internationale normen en aanbevolen werkwijzen = international standards and recommended practices
internationale notatie = international format
internationale nucleaire gebeurtenissenschaal (= INES) = international nuclear event scale (= INES)
internationale nucleaire gebeurtenissenschaal (=?INES) = international nuclear event scale (=?INES)
internationale nucleaire gebeurtenissenschaal (=�INES) = international nuclear event scale (=�INES)
internationale octrooiaanvraag = international patent application
internationale ohm = international ohm
Internationale Olijfolieraad = International Olive Council
internationale onderhandeling = international negotiations
internationale ondernemer = international business community
internationale ondernemer = international business executive
internationale ondernemers = international business executives
internationale ondernemers = international businesses
Internationale onderzoeken = International studies
internationale onderzoekschool = international research school
internationale ontwerp-norm = Draft International Standard (DIS)
internationale ontwikkelingen = international developments
Internationale Ontwikkelingsassociatie = International Development Association
Internationale organisatie = International organization
internationale organisatie = international organisation
internationale organisatie van Europees belang = international European interest organisation
Internationale Organisatie voor Atoomenergie = International Atomic Energy Agency
Internationale Organisatie voor Migratie = International Organization for Migration
Internationale Organisatie voor Migratie = International Organisation for Migration
internationale organisatie voor normalisatie = international organisation for standardisation
Internationale Organisatie voor Standaardisatie = International Organization for Standardization (ISO)
Internationale Organisatie voor Standaardisatie = International Standards Organization
Internationale organisatie voor standaardisatie = International organisation for Standardization
internationale organisatie voor wettelijke metrologie = international metrology organisation
internationale organisaties = international organisations
internationale oriëntatie = international outlook
internationale overeenkomst = international agreement
internationale overheidsdienst = international civil service
internationale paardensport = international equestrian sport
internationale passagiersvervoersdienst = international passenger service
Internationale pechhulp = International aid
internationale politiek = international affairs
internationale politiek = international politics
internationale positie = position in the international academic community
internationale posities = international positions
internationale postwissel = international money order
internationale postwissel = to accomplish
internationale postwissel = to effectuate
Internationale Projecten = International Projects
internationale raadgevende commissie inzake telegrafie en telefonie = international telegraph and telephone consultative committee
internationale rechtsbevoegdheid = international jurisdiction
internationale rechtspraak = international court
Internationale regelgeving = International regulations
internationale registratie = international registration
internationale reistijd = international travel time
internationale relaties = international relations
internationale relaties = international contacts
internationale relaties = international relations (niet gebruiken: relationships)
internationale relaties = international clients
Internationale reserve = International reserve
internationale richtlijn = international guideline
internationale richtlijnen = international guidelines
internationale rol van de EU = the EU's international role
internationale Sales team = international Sales team
INTERNATIONALE SAMENWERKING = INTERNATIONAL COOPERATION
internationale samenwerking = international co-operation
internationale sanctie = international sanctions
"Internationale Scheldecommissie, een intergouvernementele instelling voor" = "International Scheldt Commission, an intergovernmental body for sustainab"
internationale school = international school
internationale sectorale organisatie = international sectoral organisation
internationale setting = international setting
internationale signaleringscode = international signal code
Internationale Sociale Voorwaarden = International Social Conditions
internationale specialist in industriële automatisering = international specialist in industrial automation
internationale standaard = international standard
internationale standaarden = international standards
internationale standaarden voor jaarrekeningen = international accounting standards
internationale standaardisatie = international standardisation
Internationale Standaardisatie Organisatie = International Organization for Standardization: ISO
internationale standaardmethode = international standard method
internationale standaards = international standards
internationale statistiek = international statistics
Internationale student = International student
internationale studies = international studies
internationale technische specificatie op het gebied van telecommunicatie = international technical specification in telecommunications
Internationale Telecommunicatie Unie = International Telecommunication Union
Internationale Telecommunicatie Unie = International Telecommunications Union: ITU
internationale toegangscode = international access code
internationale toppositie = international leadership
internationale transactie = international transaction
Internationale transferprijs = International transfer price
internationale trend = international trend
internationale uitstraling = international appeal and image
internationale uitwisseling = international mobility [DS] International Mobility
internationale uitwisseling = international mobility
internationale uitwisseling = international exchange [DS: International Mobility]
internationale valuta = international currency
internationale veiligheid = international security
internationale veiligheid = international safety
internationale veiligheidsnormen = international safety standards
internationale verantwoordelijkheid = international responsibility
internationale verbinding = international connection
Internationale verbondenheid = International solidarity
internationale verdeling = international distribution
internationale verdeling van werk = international division of labour
internationale verdragen = international treaties
internationale verdragen = international agreements
internationale verdragen = international conventions
internationale verdragen = international covenants
internationale verdragen = International Conventions
"internationale verdragen, conventies en overeenkomste" = "international treaties, conventions and agreements"
Internationale Vereniging Steden en Havens = International Association of Cities & Ports (AIVP-IACP)
internationale vergelijking = international transaction
Internationale verhuizingen = International removals
internationale verlichtingscommissie = cie
internationale vestiging = international office
internationale vestigingen = international offices
internationale visuele signaleringscode = international visual signal code
internationale vlucht = international flight
internationale voedsel- en drankenindustrie = international food and beverage industry
internationale volt = international volt
internationale voorschriften = international rules
internationale voorschriften voor het transport van gevaarlijke stoffen = international regulations for transporting dangerous materials
internationale vraag = international demand
internationale vrijeschoolbeweging = international Steiner school movement
internationale vrijkaart = international free ticket
internationale wateren = international waters
Internationale wateren = High sea
Internationale wateren = Open sea
internationale waterweg = international waterway
internationale waterweg = international watercourse
internationale watt = international watt
Internationale Werknemersorganisatie = International Labour organisation
internationale werkomgeving = international work environment
internationale werkveld = international field of activity
internationale zaken = international affairs
internationale zakenpartner = international business partner
Internationale zeevaart = international shipping
internationale-beschermingsstatus = international protection status
internationalisatie = internationalization
internationalisering = internationalisation [DS] Internationalisation
internationalisering = internationalisation [DS: Internationalisation]
internationalisering = internationalisation
internationaliseringsaanpak = internationalisation approach
internationaliseringsagenda = internationalisation agenda
internationaliseringsbeleid = internationalisation policy
internationaliseringsstrategie = internationalisation strategy
Internationaliseringstrategie = Internationalisation strategy
internaut = web surfer
interne = internal
interne (klanten)servicegraad = internal customer service level: ICSL
interne aanpassingen = internal adjustments
interne aanrekening van externe kosten = internalisation of external costs
interne aanrekening van milieukosten = internalisation of environmental costs
interne absorptie = internal absorption
interne accountant = internal auditor
interne accountant/controleur = internal auditing
interne accountant/controleur = internal auditor
interne accountantscontrole = internal audit
interne accountantscontrole = internal control
interne activiteit = internal activity
interne administratieve controle = internal accounting control
interne administratieve controle = internal control
"interne applicaties, uw webtoepassingen, uw mobiele applicaties" = "internal, web and mobile applications"
Interne arbeidsverdeling = Internal division of labour
interne audit = internal audit
Interne Audit Dienst (AID) = Internal Audit Services
Interne audit uitvoeren = Conduct internal audit
interne auditor = internal auditor
interne audits = internal audits
interne audits zijn uitgevoerd = internal audits have been carried
Interne basislast = Internal base load
interne bedrijfscommunicatie = Intra-corporate communications
interne bedrijfsnetwerk = internal corporate network
interne bedrijfsopleidingen = in-house corporate training
interne bedrijfsprocessen en –cultuur = internal business processes and culture
interne bedrijfsstatistiek = operating statistics
interne begeleiding = internal support coordinator
interne begeleiding = special needs coordinator
interne begeleiding = support coordinator
interne begeleiding = internal supervision
interne beheerscontrole = internal administrative control
interne beheersingsmaatregelen = internal control measures
interne beheersingsmaatregelen = internal controls
interne berichtendistributiecentrum = internal message distribution center
Interne besparingen = Internal economies
interne bliksembeveiliging = internal lightning protection system
interne borging = internal monitoring
Interne brandprestaties = Internal fire performance
interne buscommunicatie = internal bus communication
interne clock = internal clock
interne cofinanciering = internal co-funding
Interne communicatie = Internal communication
"interne communicatie, spontaan samenwerken en kennis en informatiedelen" = "internal communication, spontaneous collaboration and knowledge and infor"
interne communicatiefaciliteit = internal communication facility
Interne communicatiestroom = Internal communication
interne communicatiestructuur = internal communication structure
Interne concurrentie = Internal competition
Interne Controle = Internal Control Office
interne controle = internal control
interne controle-afdeling = internal checking department
interne controle-afdeling = central proof [Am.]
interne controle-afdeling = internal audit department
interne controle-afdeling = proof department [Am.]
interne controlemaatregelen met preventief doel = preventive controls
interne controlemaatregelen met repressief doel = detective controls
interne controlemechanismen = internal control mechanisms
interne controle-omgeving = control environment
interne controle-questionnaire = internal control questionnaire
interne controle-risico = control risk
interne convertibiliteit = internal convertibility
interne convertibiliteit = self-financing
interne cursus = internal course
interne deskundigen = internal experts
interne dienst = internal services
interne dienst = internal department
Interne Dienst Preventie en Bescherming = (Belgian) Internal Service for Prevention and Protection at Work
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk = Internal Department for Prevention and Protection at Work
interne dienstverlening = in-house services
interne dienstverlening = internal service provision
interne documentatie = internal documentation
interne documentatie van de klant = customer’s internal documentation
interne documenten = internal documents
interne doorlooptijd = internal lead time
interne druk = internal pressure
Interne eindschakelaar = Internal end switch
interne en externe = internal and external
interne en externe audits = internal and external audits
interne en externe communicatie = internal and external communication
interne en externe gebruikers = internal and external users
interne en externe ideeën = internal and external ideas
Interne en externe inspecties = Internal and external inspections
interne- en externe kalibraties = internal and external calibrations
interne en externe processen = internal and external processes
interne en externe regelgeving = internal and external regulations
interne en externe stakeholders = internal and external stakeholders
interne en externe structuur = internal and external structure
Interne envelopdruk = Internal envelope pressure
interne ervaringen = internal experiences
interne evaluatie = internal evaluation
interne events = internal events
Interne financiering = Internal financing
interne flap = internal flap
interne fluxtransmissie = internal transmittance
interne fout = internal error
Interne fout in hardware. = Internal error in hardware.
Interne fout in software. = Internal error in software.
interne fractuurfixatie = internal fracture fixation
interne fractuurfixatie = "fracture osteosynthesis: using internal devices (plates, nails, rods) to "
interne geheugen = internal memory
interne geometrie = internal geometry
interne geometrieën = internal geometries
interne geraamte = internal skeleton
interne goedkeuringen = internal approvals
interne golf = internal wave
interne grijper = internal gripper
interne herstructurering = internal restructuring
Interne hulpstukken voor gebouwen = Building internal fittings
interne hyperlink = Internal hyperlink
interne impedantie = internal impedance
interne insteltijd = internal set-up time
Interne ISDN aansluitingen = Internal ISDN connections
interne kader = internal framework
interne kaders = internal frameworks
Interne kantoorbodediensten = Internal office mail and messenger services
interne klant = internal customer
interne kleinste kwadratenmethode volgens Hartley = internal least squares
Interne kosten = Internal costs
interne kosten op basis van loonkosten tegen een uurtarief = internal costs based on labour costs at an hourly rate
Interne kostenefficiëntie = Internal cost efficiency
interne kwaliteitscontrole = internal quality control
interne kwaliteitsdoelstelling = internal quality objective
interne kwaliteitsdoelstellingen = internal quality objectives
interne landmeter = internal surveyor
interne levering = internal supply
interne link = internal link
interne links = internal links
interne logistiek = internal logistics
interne logistieke proces = internal logistics process
interne logistieke processen = internal logistics processes
interne luchtdruk = internal air pressure
interne management- en regiekosten = internal management and control costs
Interne marketing = Internal marketing
Interne markt = Internal market
interne markt = single market
interne mededeling = internal memorandum
interne medewerker = internal employee
interne meetwaarde = internal metric
interne modem = internal modem
interne naam = internal name
interne netwerk = internal network
interne norm = internal standard
interne of externe = internal or external
interne of externe klanten = internal or external customers
Interne omzet = Intercompany sales
interne ontvangst = internal receipt
interne oorzaken = internal causes
interne opleidingen = in-service training courses
interne opslag = internal storage
interne opslag van de app = internal storage of the app
interne order = internal order
interne organisatie = internal organisation
interne overdrachtsprijs = inner reserve (banks)
interne overdrachtsprijs = transfer price
interne overplaatsing = reassignment
interne overplaatsing naar een andere functie = internal transfer to another job
interne partners = internal partners
Interne Personeels Beraad = Internal Personnel Consultations
interne persoonlijke wachtrij = internal private queue
interne pomp = internal pump
interne post = internal mail
Interne Preventiedienst = Internal Prevention Services
interne preventiedienst = Internal Department for Prevention and Protection at Work (Interne Dienst
interne preventiedienst = Internal Prevention Department
interne print = internal circuit board
interne print = internal PCB
interne print of bedieningspaneel = internal circuit board or control panel
interne procedure = internal procedure
Interne procedures en prioriteitsstellingen = Internal procedures and priorities
interne procedures van debiteurenopvolging = internal debtor follow-up procedures
Interne procedures voor = Internal procedures for
interne procedurewijzigingen = changes to internal procedures
Interne procesen = Internal processes
interne processen = internal processes
interne projectmanagement = internal project management
interne publicatie = internal publication
interne recirculatie = internal re-circulation
interne recirculatie = internal recirculation
Interne reflectorlaag = Internal reflector
interne regeling = internal regulation
interne regie = internal management
interne regressie volgens Hartley = internal regression
interne relatie = internal relationship
interne rentabiliteit = internal rate of return (IRR)
interne repro = internal repro department
interne resources = internal resources
interne risicobeheersings- en controlesystemen = internal risk management and control systems
interne rotatie = internal rotation
interne router = internal router
interne ruimte = internal space
interne ruis = internal noise
interne schriftelijke toestemming = internal written consent
interne security-audits = internal security audits
interne server = internal server
interne serviceprovider = internal service provider
interne sollicitant = internal/in-house applicant
interne spiraal van het boilervat = internal evaporator coil of the boiler tank
interne stakeholders = internal stakeholders
interne standaards = internal standards
interne stijl = internal style
Interne stroomvoorziening = Internal power supply
interne technische dienst = internal technical department
interne tekst = internal text
interne telefoon = office telephone number
Interne telefooncentrales = Telephone switchboards
interne tijdklok = internal timer
Interne URL voor interne publicatie = Internal URL for internal publication
interne vacature = internal/in-house job vacancy
interne vacature = internal/in-house vacancy
interne vacaturebank = internal vacancies database
interne validiteit = internal validity
interne ventilator = internal fan
interne verbinding = internal connection
interne verdeling van de aansprakelijkheid = internal apportionment of liability
interne verhuizing = internal move
interne verificatiedocumentatie = internal verification documentation
interne verliezen = internal losses
interne verpakking = works packaging
Interne verrekenprijzen = transfer prices
interne verslaggeving = management accounting
interne versterking = internal amplification
interne verwerking = on-line processing
Interne verzelfstandiging = Internal spin-off
interne vluchtige geheugen = internal volatile memory
interne volume = internal volume
interne volume van de mal = internal volume of the mold
"interne voorschriften, instructies" = "internal rules, instructions"
"interne voorschriften, instructies, e.d." = "internal rules, instructions, etc."
interne vraag = internal demand
Interne waarde van de euro = Internal value of the euro
interne waarde van het geld = internal value of money (purchasing power)
interne website = internal Web site
interne weerstand = internal resistance
interne weerstand = internal impedance
interne werking = internal operation
Interne wijziging = Internal change
interne wrijving = internal friction
Interne Zaken = Internal Affairs
interne zelfovergang = internal self-transition
interne zorgplichtrapportages = internal reports concerning duty of care
interne/externe convertibiliteit = internal/external convertibility
Interne-consistentie parameter = Self-consistency parameter
internen en externen = internal and external parties
Internet = Website
Internet = Internet
internet = Internet
Internet = Net
internet = Internet
Internet / op Internet = the Internet / on the Internet
Internet aanbieder = Internet provider
Internet browser = Browser
Internet browser = Web browser
internet browsing access = internet browsing access
internet code of conduct = internetgedragsregels
internet communicatiediensten = internet communication services
Internet Connection Firewall = Internet Connection Firewall
Internet Content Rating Association = Internet Content Rating Association
Internet Control Message Protocol = Internet Control Message Protocol
Internet Database Connector = Internet Database Connector
Internet disclosure = Internet disclosure
Internet en datadiensten = Internet and data services
Internet Engineering Task Force = IETF
Internet Engineering Task Force = Internet Engineering Task Force
Internet Explorer Administration Kit = Internet Explorer Administration Kit
Internet Facing Deployment = Internet-facing deployment
Internet Group Management Protocol = Internet Group Management Protocol
Internet Information Services = Internet Information Services
Internet Key Exchange = Internet Key Exchange
Internet Locator Service-server = Internet Locator Service server
Internet Message Access Protocol = Internet Message Access Protocol
Internet Message Access Protocol 4 = Internet Message Access Protocol 4
Internet of Everything = Internet of Everything
Internet of Food & Farm = Internet of Food & Farm
Internet opties = Internet Options
Internet Protocol = Internet Protocol
Internet Protocol versie 4 = Internet Protocol version 4
Internet Protocol versie 6 = Internet Protocol version 6
internet protocol versie vier = Internet Protocol Version 4
internet protocol versie zes = Internet Protocol Version 6
Internet Protocol version 6 = Internet Protocol version 6
Internet Protocol-multicasting = Internet Protocol multicasting
Internet SCSI = Internet SCSI
Internet Server Application Programming Interface = Internet Server Application Programming Interface
Internet Service Provider = Internet Service Provider
Internet Service Provider = ISP
Internet Service Providers = Internet service provider
Internet Storage Name Service = Internet Storage Name Service
Internet troll = Flame war
Internet troll = Flamewar
Internet troll = Troll
internet verbonden product = internet-connected products
internet verbonden producten = internet-connected products
"internet, telefonie en omroep" = "internet, telephony and broadcasting"
"internet, telefonie en televisie" = "internet, telephony and television"
internetaansluiting = internet connection
Internetabonnement = Internet subscription
internetaccount = Internet account
internetadres = Internet address
Internetadres = URL
Internetadres(sen) = Internet address(es)
internetadressenlijst = Internet Directory
internetagent = Internet Agent
internetbackbone = internet backbone
internetbackbones = internet backbones
Internetbankieren = online banking
internetbedrijf = internet company
internetbedrijven = internet companies
Internetbron = Internet source
internetbronnen = internet sources
internetbrowser = internet browser
Internetcafé = Cybercafé
internet-collocatieservices = internet colocation services
Internet-communicatieverzorger = Internet provider
internetconnectiviteit = internet connectivity
internet-connectiviteit = internet connectivity
internetconsultatie = internet consultation
Internet-der-dingen = Internet of Things (IoT
Internet-der-dingen (Eng. Internet of Things (IoT)) toestel = Internet of Things (IoT) device
internetdienst = internet service
Internetdiensten = Internet services
internetdomeinnaam = Internet domain name
Internet-domeinnamen = Internet domain names
interneteconomie = internet economy
internet-e-mailadres = internet e-mail address
internet-etiquette = internet etiquette
internet-etiquette = netiquette
internetexchanges = internet exchanges
internetforum = Internet forum
INTERNETGEBRUIK = USE OF THE INTERNET
internetgebruik = Internet usage
Internetgebruik = Internet use
internetgebruiker = internet user
internetgebruikers = internet users
internetgedrag = internet behaviour
internetinfrastructuur = internet infrastructure
internet-inhoudsaanbieder = Internet content provider
Internetjournalistiek = Journalism
internetknooppunten = internet exchange points
internetlink = internet link
Internetmedewerker = internet technician
Internetnetwerk = Internet network
internet-only = internet-only
Internet-ontwikkelingsdiensten = Internet development services
Internetorganisatie voor Toegewezen namen en nummers = ICANN
Internetorganisatie voor Toegewezen namen en nummers = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Internetpanel onderzoeken = Internet panel research
INTERNETPLATFORMS = INTERNET PLATFORMS
internetportaalsite CPNP = CPNP portal
Internetprotocol = Internet protocol: IP
Internetprotocol = Internet Protocol
Internetprotocol voor communicatieberichten = Internet communication message protocol: ICMP
Internetprotocol/transmissiebesturingsprotocol = Internet protocol/transmission control protocol: IP/TCP
Internetprovider = Internet provider
internetprovider = ISP
Internetprovider = internet service provider
Internetprovider = IAP
Internetprovider = Internet access provider
Internetproviders (ISP) = Internet service providers ISP
Internet-restricties = Content Advisor
internetservice = Internet service
Internetservicebeheer = Internet service manager
internetserviceprovider = internet service provider (ISP)
internetserviceprovider = internet service provider
internetserviceproviders = internet service providers
internetsite = Internet site
internetsite = website
internetsite van Qimarox = Qimarox website
internetspel = Internet game
Internet-stack = internet stack
Internet-stacks = internet stacks
internetstandaarden = internet standards
internetsynchronisatie = Internet synchronization
internetten = interneting
internetten = to use the Internet
internettoegang = Internet access
internettoegang = internet access
internet-toegangsactiviteiten = dial-up internet access operations
internettoegangsprovider = Internet access provider
internetveiligheid en sociale media = internet safety and social media
Internetverbinding = Internet connection
Internetverbinding aanwezig = Internet connection available
Internetverbinding delen = Internet Connection Sharing
Internetvergoeding = internet connection compensation
internetverkeer = internet traffic
internetvideo’s = internet videos
internetwerk = internetwork
internetwerkbeheersysteem = internetwork management system: IMS
Internetwork Packet Exchange = Internetwork Packet Exchange
Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange = Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange
Internetzoekoptie = internet search service
internodium = internode
Interoffice = interoffice
interop = interop
interop-assembly = interop assembly
interoperabel = interoperable
interoperabiliteit = interoperability
interoperabiliteit van systemen voor elektronische medische dossiers = interoperability of electronic health record systems
interoperabiliteitsonderdeel = interoperability constituents
interoperabiliteitsregeling = interoperability arrangement
interorganisatorische kostenbeheersing = evidence
interorganisatorische kostenbeheersing = interorganizational cost management
interpack = Interpack
Interpack 2011 = Interpack 2011
interparlementaire betrekking = interparliamentary relations
interparlementaire delegatie = interparliamentary delegation
interparlementaire samenwerking = inter-parliamentary cooperation
interparlementaire unie = Interparliamentary Union
Interpay = Interpay
interpelleren = questioned
Interpersoonlijk = Interpersonal
Interpersoonlijk Respect = Interpersonal Respect
interpersoonlijke = interpersonal
interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie = interpersonal and intrapersonal intelligence
interpersoonlijke intelligentie = interpersonal intelligence
interpersoonlijke relaties = interpersonal relationships
"interplanetaire ruimte, ruimte" = interplanetary space
"interplanetaire ruimte, ruimte" = space
"interplanetaire ruimte, ruimte" = space (interplanetary)
Interpol = Interpol
interpolatie = interpolation
interpolatiecomputer = director
interpolatiekromme = interpolation curve
interpolatie-oppervlak = interpolation surface
interpolatieparameters = interpolation parameters
interpolatie-technieken = interpolation techniques
interpolatie-technieken of extrapolatie-technieken = interpolation techniques or extrapolation techniques
interpolator = interpolator
interpoleren = to interpolate
Interpretatie = Version
Interpretatie = Acting
interpretatie = interpretation
interpretatie gevoelig = open to different interpretations
interpretatie van het recht = interpretation of the law
"interpretatie, draagwijdte of toepassing" = "interpretation, scope or application"
Interpretatief deel = Interpretative part
interpretatief programma = interpretive program
interpretatief programma = interpreter
interpretatief speurprogramma = interpretive trace program
interpretatief speurprogramma = interpretive tracer
interpretatiegevoelig = open to different interpretations
interpretatiemethode = interpretation method
interpretatieproblemen = problems of interpretation
interpretatieruimte = room for interpretation
interpretaties = interpretations
interpretatieve code = interpretive code
interpretatieve opvatting = interpretative view
Interpretatieve Rapport = Interpretative Report
interpretatieverschillen = differences in interpretation
interpretatieverschillen = differences of interpretation
interpretator = interpretive program
Interpreter = Interpreter
Interpreter = Performer
Interpreter = Interpreter (computing)
interpreteren = to interpret
interpreteren = interpret
Interpreteren = Act
interpreteren en toe te passen = interpret and apply
inter-proces = inter-process
interprofessioneel akkoord = "JurLex, BE: interprofessional agreement"
interprofessionele = multi-sector
Interprofessionele akkoorden (IPA) = Interprofessional agreements (IPA)
interprofessionele organisaties = multi-sector organisations
interpunctering = dot interlacing
interpunctie = interpunction
Interpunctie = Punctuation
interpuntflikkering = interdot flicker
interrecordspatie = record gap
Interreg = Interreg
Interreg IVA programma = INTERREG IVA programme
Interreg IVA-programma = INTERREG IVA Programme
Interreg Secretariaat = INTERREG Secretariat
Interregionaal Crimineel en Gerechtelijk Onderzoeksinstituut van de Veren = UN Interregional Crime and Justice Research Institute
Interregionaal Rechercheteam Noord- en Oost Nederland = Interregional Crime Squad for the Northern and Eastern Netherlands
interregionale = interregional
Interreg-project = Interreg project
Interrogatie = Cross-examination
Interrogatie = Questioning
Interrogatie = Interrogation
Interrogatie = Examination
interrogation studios = interview rooms
interroll = interroll
Interrumperen = Cut in
Interrumperen = Disconnect
Interrumperen = Interrupt
interrupt = interrupt
interrupt = interrupt signal
interruptaanvraag = interrupt request
Interruptie = Interrupt
interruptie = interruption
interruptie {de} = interruption
interruptiesysteem = interruption system
interruptserviceroutine = interrupt service routine
intersatellietverbindingen = intersatellite links
interscolaire competitie = inter-institutional competition
interscolaire relaties = inter-school relations
intersectie = intersection
intersecting = intersecting gill box
intersectoraal = intersectoral
intersectorale = intersectoral
intersectorale afhankelijkheden = intersectoral dependencies
intersite-topologiegenerator = intersite topology generator
interspeeder = interspeeder
interstedelijke = intercity
interstedelijke hogesnelheidstreinen = high-speed intercity trains
interstedelijke migratie = interurban migration
Interstellair medium = Interstellar medium
Interstitieel = Interstitial
interstitieel exsudaat = interstitial exudate
intersubjectief = intersubjective
intersubjectief oordeel = intersubjective judgement
intersubjectiviteit = intersubjectivity
Intertemporeel evenwicht = Intertemporal equilibrium
interterritoriale samenwerking = Inter-territorial cooperation
interterritoriale samenwerking = Inter-territorial co-operation
Intertraffic Innovation Award = Intertraffic Innovation Award
Intertrafic Innovation Award = Intertrafic Innovation Award
Intertrigo = Intertrigo
interuniversitair = inter-university
Interuniversitair Centrum voor Geo-oecologisch onderzoek (ICG) = Netherlands Centre for Geo-ecological Research
interuniversitair samenwerkingsinstituut = inter-university cooperative institute
Interuniversitaire Onderzoekschool Fundamentele en Klinische Bewegingswet = Institute for Fundamental and Clinical Human Movement Sciences
Interuniversitaire Onderzoekschool Tandheelkunde = Netherlands Institute for Dental Sciences
Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie = Interuniversity Graduate School for Psychometrics and Sociometrics
interuniversitaire samenwerking = inter-university cooperation
INTERVAL = FREQUENCY
interval = interval
Interval = Gap
Interval (muziek) = Interval (music)
interval censoring = interval censoring
interval schatting = interval estimation
interval tussen signaalstoten = guard time
interval voor nieuwe poging = retry interval
Intervaldata = Interval data
interval-forecast = interval forecast
intervalfrequentie = window interval
Intervalmeetniveau = Internal level of measurement
intervalschakeling = interval circuit
intervariant = intervariant
intervenieert daar waar noodzakelijk = intervening where necessary
interveniëren = intervening
Interveniëren = Step in
interveniëren = intervene
interveniëren naar aanleiding van tijdens het toezicht gedane bevindinge = intervene
interventie = break-in
interventie = carrying out work
interventie = consolidation of proceedings
interventie = course of action
interventie = intervention
interventie = joinder of parties
interventie = pegging
interventie = remedial action
interventie = services provided
interventie = services rendered
interventie = support buying
interventie = work carried out
interventie = work provided
interventie = action
interventie = change
interventie = maintenance measure
interventie = remedial action
interventie (in this context) = services rendered
Interventie door de leverancier = Remedial action by the supplier
interventie of dienstprestatie = service rendered or work performed
interventie of verder onderzoek = remedial action or further investigation
interventie uit te voeren = take remedial actions
interventieaankoop = intervention buying
interventieaanvraag = request for assistance
interventie-analyse = intervention analysis
interventiebeleid = intervention policy
interventiebeschrijving = intervention description
interventiebeschrijvingen = intervention descriptions
interventiedatum = date of the action
interventieduur = repair time
interventiefonds = intervention fund
interventiegegevens = intervention data
interventiegegevens = audit details
Interventiegrenzen = Intervention limits
interventiekoers = financing level
Interventiekoersen = Intervention rate
Interventielijnen = Intervention guidelines
interventie-matrix = Intervention Matrix
interventiemechanisme = intervention mechanism
interventiemiddelen = services
Interventieonderzoek = Intervention research
interventieonderzoek = Intervention studies
interventieploeg = crisis intervention team
interventieploeg = incident response team
interventieprijs = intervention price
interventies = measures
interventies = remedial measures
interventies = interventions
interventies van licht naar zwaar = minor to major interventions
interventietermijn = time period for remedial action
Interventietermijnen = Service response periods
interventietermijnen voor het correctieve onderhoud = time limits for corrective maintenance
interventietoepassingsprijs = activating price
interventievoorraad = intervention stock
interventiewaarde = intervention value
interventionele klinische prestatiestudie = interventional clinical performance study
Intervertebraal = Intervertebral
INTERVICT = INTERVICT
interview = interview
interview en/of enquêtevraag = interview and/or survey question
interview vindt plaats tussen = interview takes place between
interviewdata = interview data
interviewee = interviewee
Interviewen = Interviewer
interviewen = to interview
interviewen = interview
interviewer = interviewer
"interviewer, interviewster" = interviewer (one who interviews)
interviewgegevens = interview data
interviews = interviews
interviews en praktijksimulaties = interviews and simulations of practice
interviews of een enquête = interviews or a survey
interviews/enquêtes/observaties = interviews/questionnaires/observations
interviewsessie = interview session
interviewtranscript = interview transcript
interviewverslag = interview report
interviewvragen = interview questions
intervisie = "peer review, peer feedback"
intervisie = peer review (collegiale intervisie)
intervisie = peer supervision
intervisie = peer review
intervisie = peer assessment
intervisie = peer feedback
intervisie = peer-to-peer learning
intervisiebijeenkomsten = peer review meetings
intervisietraining = peer coaching
intervisietraining = peer group coaching
intervisietraining = peer group session
intervisietraining = peer learning
intervisietraining = peer-to-peer learning
intervisietraining = peer-to-peer learning exchange
intervisietraject = peer performance track
interworking = interworking
interzuilair samenwerkingsverband = interdenominational consortium of schools
Intestinaal = Intestinal
intestinale microbioom = intestinal microbiome
Intiem = Inward
intiem = intimately
Intiem = Close
Intiem = Intimate
Intifada = Intifada
intimidatie = harassment
intimidatie {de} = intimidation
intimideren = browbeat
intimideren = to intimidate
"intimiderend, overweldigend, indrukwekkend" = "daunting {adj} (overwhelming, intimidatingly impressive)"
intimiteit = intimacy
Intimiteit en seksualiteit = Intimacy and sexuality
intocht = entrance
intoetsen = keying-on
intoetsgebied = key entry area
intoets-overgangen = keying transients
intoetspuls = key pulse
Intolerance = Intolerance
Intolerantie = Intolerance
intolerantie voor fructose = fructose intolerance
intolerantie voor glucose = glucose intolerance
intomen = bridle
intonatie = tone
Intonatie = Intonation
Intoxicatie = Intoxication
INTR = INTR