Waterdictionary.info_700px.jpg

Dutch English
(Berg) kam Rocky ridge (arête)
(Drijver-) vlotter- peilschaal Tide gauge - float operated
(Dubbele) amplitude van een getijcomponent Amplitude, height of a component wave
(Enkel)daags getij Diurnal tide
(Enkel)daagse getijgolf Diurnal Wave
(koolzure) kalk, calciumcarbonaat chalk, calciumcarbonate
(toegestane) vaardiepte (permissible) draught of water
(water)doorlatendheid pemeability
(Windwijzer) windvaan Vane, weathercock
(Wolken) basic Base
Dispersie, schifting van golven - Het verschijnsel of de toestand van dispersie ) Ontleding - He Dispersion - ) Act of dispersing, or state of being dispersed) The separation of a complex surfa
A bok- hoofdbok- zuigbuisbok A frame
a) Eb b) Afgaand tij Ebb
a) Haven, havenbekken, dok Dock
Aan de grond Aground
aan de grond lopen- stranden run aground, to- strand, to
Aan het afnemen zijn To decrease
Aan wal Ashore
aanaarden van een kunstwerk refilling against a structure or work
aanaarding filling (against a work)
aanbesteden call for tenders
aanbestedingsprijs tender price
aanbieding- offerte- inschrijving bid- tender
Aanbrengen van een ruitennet Cross ruling, squaring, choquering
aandrijven drive, to
aandrijving drive
Aanduiding van verschillende wateren Names of various water courses
Aangedreven seiche, haling Sustained seiche
Aangedreven, gedwongen golfbeweging Undamped, continuous wave
Aangroeien van de golfhoogte in afnemende diepte Increase in wave height in shallow water
Aangroeiing (van een strand) Accretion beach**
aangroeiwerende verf antifouling paint
aangronding- landaanwas accretion
aanhechtingsvermogen adhesiveness
aanlanden van een oever accretion along a bank
aanlandige wind wind towards the bank
Aanlandige wind, zeewind Onshore wind
aanleg van een kanaal laying out a canal
aanlegdiepte construction depth
aanleggen moor, to
aanleggen schip aan schip) come alongside
Aanleghoofd Mole, Pier or Finger Quay (Pier)
aanlegplaats lay-by- berthing
aanloophaven port of call
Aanloopkaarten Approach charts
Aanlooplicht Heading or range light
aanlopen van een pomp priming
aannemen (werk) contract (for work)
aannemer contractor
aanpassingshoek angle of shearing resistance
aanplanting planting
aanschietende zee swelling sea, heaving sea
aanslaglijsten rubbing faces (jamb of recess)
aanslibbing siltation
Aanslibbing (van een vaarwater) Silting (of a channel)
aansluitstuk connecting piece
aanstampen tamping
aantasten van een oever erosion of a bank
aantasting attack
Aantrekkende kracht door de maan Attraction of the moon
aanvaring collision
Aanvoer van vaste stoffen Deposit of solids
aanvullen van een werkput back filling or refilling
Aanwakkerende wind Freshening wind
Aanwas Accretion
aanzanding sanding-up
Aanzicht elevation
Aanzicht van de deur en de heftorens Elevation of the gate and its superstructure
Aard of hoedanigheid van de wind Nature or quality of wind
Aard van de deining Kind of swell
Aard van de golven Kind of waves
aardbevingsgolf (tsunami) seismic wave (tsunami) NOT: tidal wave
Aardbevingsgolf, tsunami Seismic wave
aarde- grond earth- soil
Aardpool, geografische pool Terrestrial pole
abiotisch milieu abiotic environment
Absolute vochtigkeid Absolute humidity
Abyssisch abyssal
accountant auditor
accukamer battery room
achteraanslagstuk thrust or stop block
achterankerlier guiche (m) de ancla (f) e popa
achter-damwand enclosing sheet piling
achterdraad aft wire
achterfrontplaat back plate
achtergrond niveau ambient level- background level
achterhar heel post
achterhar van de sluisdeur heel post
Achterkant Fresh gales blowing (from the SWto the North in the northern hemisphere), after the body of a dep
Achterkant van een depressie Train
achterlier stern winch
Achterlopend getij Lagging
achteroverhellen schip trim
achterpiek after peak
achterpiekschot after peak bulkhead
achterpiektank after peak tank
achterruim after hold
achterschip- achtersteven stern
Achterste licht Rear light
achterstuk van sleepkop after part of suction head (US after drag body)
achteruitgaande afshuiving retrogressive slide
achteruittrekken van den oever setting back of the bank (works)
achtervulling- backfill backfill
achterzijdraad aft side wire
achterzijkanker aft side anchor
achterzijlier aft sidewinch
Achtste Okta
Acoustische lodingsmachine Acoustical sounder, echo sounder
actief glijvlak active surface of sliding
actieve breuk active failure
actieve gronddruk- steundruk active soil pressure- active earth pressure
adhesie adhesion
Adiabatisch Adiabatic
Adiabatisch temperatuurverval Adiabatic lapse rate
Adiabatische afkoeling Adiabatic cooling
administratie administration
adsorptie adsorption
Advectie Advection
Aerodynamica, aerodynamisch, gestroomlijnd Aerodynamit
Aërologische waarneming Atmospheric observation
Aërologische waarneming, ballonoplating Sounding
afbraakprodukten detritis
afbranden to cut, to burn (cutting by oxy-hydrogen)
afbreekbaarheid degradability
afbreekbare verontreiniging degradable pollutant
afdammen van een zeearm closing of an arm of the sea
Afdamming, (stuw) dam Dam or weir (across a river)
afdekking capping
Afdichting Sealing
afdichtingsring sealing ring
Afgaand tij Ebbed, gone down, fallen
Afgaand tij, vallend water Fall of tide
Afgaand, of vallend, of dalend tij, of water Falling tide
Afgaand, vallend, dalend tij, water Falling tide
Afgebakende lijn Demarcation line
afgeladen schip ship fully loaded
Afgeleid getij Derived tide
afgeschuind voorschip terzijde van de beun bevelled fingers
aflaatwerk spillway
Aflandige wind Upstream wind (on the north coast of France «vent d'amont» is used for the east wind)
Aflandige wind, landwind Offshore wind
aflooptank drainage tank
afmeertoestellen mooring gear- mooring equipment
afmeting dimension
Afmeting van de golf Wave dimension
Afmetingen der kaarten Chart dimensions or sizes
Afmetingen van een scheepvaartweg Dimensions of a navigable waterway
Afmetingen van een schip Dimensions of a ship
afmetingen van een sluis dimensions of a sluice
Afname Decrease, decline
afneembare wand demountable wall
Afnemend getij Decrease (see also Increase)
afnemende oever eroding (washing) bank
Afnemende, afflauwende wind Weakening breeze
afreken eenheden payment units
afronding pierhead
afscherming sheeting
afschermkap protection hood
afschrijving (materieel) depreciation
afschuifwig failure wedge- shearing wedge
afschuinen chamfer
afschuiven van een talud earth slip
afslaan (van de motor) stall, to
afslaan (van de pomp) pump break down
afslijting- slijtage abrasion
afsluitdam barrage, dam
afsluitdam- stuwdam- dam- dalafsluiting barrage- levee- retaining dam- dam- mole
afsluitdrempel van de deurenruimte guard wall (back sill)
afsluiten van een rivierarm closing or barrage of a river arm
afsluiter stop valve, or gate valve
afsluiters valves or plungers
afsluiterschuif valve gate
afsnijden van een bocht cutting out of a bend, of a curve
afsnijding of doorsteek cut-off
afstand (hoh) spacing
Afstand tot het zenith Zenith distance
afstandring spacing ring
afstandsbediening remote control
Afstandsbepaling, plaatsbepaling Setting (of instruments etc) by reference marks
afstelring adjusting ring
afstempelen stamp, to
Afstroming Overflow current
aftapkraan drainage valve
afval uit steengroeve quarry refuse- riprap
afval van de steengroeve quarry waste
afvarend schip barge (boat) going downstream
afvlakken van een bocht easing of a bend
afvoer van de specie material discharge
afvoer van een rivier river discharge
afvoer van vaste stoffen solid discharge
afvoerbuis discharge pipe
afvoerbuis- perspijp- persbuis- persleiding delivery pipe- discharge pipe
afvoerkanaal, afvoerriool discharge culvert
Afvoerkromme Discharge cureve, hydrograph curve of discharges
afvoerleiding voor het gebruikte water hydraulic waste pipe or hydraulic return pipe
afvoermeting discharge measurement
afvoerpijp drain pipe
afwaaiing sea level decrease by wind
afwaaiing van het water Lowering of the water by the effect of wind
afwateringskanaal drainage canal
afwateringskanaal of afleiding bywash, by-pass
afwerken to complete
afzagen der palen cutting off of piles
Afzetting Deposit
Afzettingen (van doorde stromen aangevoerdevaste stoffen) Alluvia
Agger Double Tide
agitatiebaggeren agitation dredging
aglomeraat agglomerate
Agonische lijn Agonic line
al of vaart canal, channel
alarmbel alarm bell
Algemeen General terms
Algemeen heersende winden General winds
Algemeenheden en benamingen met betrekking tot kaarten Generalities and nomenclature relating to charts
Algemene begrippen General terms
algemene beschrijving van de zeegolven General description of sea waves
Algemene circulatie General circulation
Algemene stroming General current
Algemene stromingen General currents
Algemene termen General terms
Algemene topografische eigenaardigheden General topo graphic details
algemene voorschriften general conditions
Algemene werktuigen General gear
algen, zeewier algae, sea weed
Alleenstaand rotsblok Isolated crag
Alleenstaande rots Isolated rock
Alluviaal zand Alluvial sand
alluviale afzettingen alluvial deposits
alluviale grond alluvial soil
Altocumulus Altocumulus
Altostratus Altostratus
amfibisch baggerwerktuig amphibious dredgers
Amfidromisch (stelsel), draaitij Aniphidromic (system)
Amfidromische punten Amphidromie points (where there is no rangr of tide) Dead points (where there is no current)
AMOB installatie ALMO (Automatic Light Mixture Overboard) installation
amperemeter amperemeter
Anabatische wind Anabatic wind
andesiet andesite
Aneroïde barometer Aneroid barometer
Aneroïde-barometer Aneroid barometer
anker ancla (f)
anker lichten weigh anchor, to- heave anchor, to
anker van dynamo rotor anchor
anker vlet anchor boat
ankerbalk waling tie
Ankerblok Deadman, dolphin, Mooring post
ankerblok- dodemans bed anchor block- dead man
ankerboei anchor buoy
ankerboom anchor boom
ankerdavit anchor davit
ankeren- anker laten vallen anchor, to- drop anchor, to
ankergiek- ankerboom anchor boom
ankerjuk anchor frame
ankerkabel- ankertros- ankerdraad anchor cable- anchor wire
ankerketting anchor chain
ankerkluis hawser pipe
ankerlicht anchor light
ankerlier anchor winch
ankerliermotor anchor winch engine
ankerpaal anchor pole
ankerpaal, achter- stern spud anchor
ankerpaalbeun- spudwagenbeun spud anchor well
ankerpaalgeleiding spud anchor guide
ankerpaalvoetplaat anchor foot
ankerplaat anchor plate
ankerplaats anchorage- mooring
Ankers Anchors
ankersluiting anchor shackle
ankerstaaf mooring rod
ankerstok anchor stock
ankerwand anchor sheeting
Anomaliën (van het ge tij) Anomalies (of the tide)
Antarktische, subtropische convergentie Antartic or subtropical convergence
Antipassaat Antitrade
Apogeum Apogee
apparaat- toestel apparatus- device
appendages mountings- fittings
aquaduct aqueduct
Arcering Hatching
Arcering voor steden Hatching of towns
Archimedische vijzel Archimedean screw
Archipel Archipelago
arm jib, boom
armstuk arm
armstuk a cardan gimble
as (van de vaargeul) channel axis- centerline- leading line
As (van een geul) Axis (of a channel)
as- draagas axle
as van de sluisdeur in geopende stand axis of the open gate
as van de sluisdeur in gesloten stand axis of the closed gate
asafdichting shaft seal
asbest asbestos
asbestkoord asbestos cord
asbestpakking asbestos packing
asdeksel shaft cover
asfalt asphalt
asfaltbekledingen recubrimiento (m) de asfalto (m)
asfaltbeton asphalt concrete
askoppelingsflens shaft coupling flange
assurantie- verzekering insurance
Astronomisch getij Astronomical tide
Astronomisch verschijnsel Astronomical phenomenon
Astronomische cyclus Astronomic cycle
asvoering shaft bearing
atmosferische neerslag atmospheric precipitation
atmospherische neerslag atmospheric precipitation
Atol(len ) atoll
Atterbergse proeven Atterberg limit tests
Auger Dredger Auger Dredger
Autan Autan
autogeen lassen oxygen welding
Automatisch weerstation Automatic weather station
automatische bresklep automatic vacuum relief valve
avegaar auger
averij damage
averij- schade damage
axiaalkogellager axial ball bearing
Azimuth Azimuth
baai bay
Baai, drempel vóór een riviermond River mouth bar
Baaiijs Bay ice
Baak Ranging rod, levelling staff
Baan Orbit
Baancirkel, orbitaalcirkel Circle of oscillation
Baar, drempel (aardrijkskundig) Bar (geographic)
Baarbreker Spur
badding- batting- bulk batten
Bagger locaties Dredging areas
baggeraannemer dredging contractor
baggerbaas dredge master
baggerbestek programa (m) de dragado (m)
baggerbeugel hand-dredge
baggerdiepteaanwijzer dredging depth indicator
baggeren dredge, to
baggeren in lagen stepped cuts
baggeren van een kanaal dredging a canal
baggergrens dredging limit
baggerindustrie dredging industry
baggerlepel dipper dredger bucket
Baggermachine, Dreg Dredger, Dredge, Drag
baggermaterieel dredging equipment- dredging gear
baggermengsel mixture
baggeronderneming dredging company
baggerpomp dredge pump
Baggerproces Dredging process
baggerproject- baggerwerk dredging project- dredging scheme
baggerput dredging site
baggerspecie dredged material
baggerstort disposal site
baggervloot dredging fleet
Baggerwerk Dredgings
Baggerwerk in het belang van de scheepvaart Dredgings for navigation purposes
Baggerwerk in het belang van het doorstromingsprofiel Routine dredgings
Baggerwerk in ophoging alignment
baggerwerktuig dredger
bak barge
bak met bodemklep bottom-door barge
bakboord port- larboard
bakboordzwaai swinging to port
baken beacon
bakkenlaadinrichting barge loading system
bakkenlader barge loading suction dredger
bakkenzuiger pumping plant
bakschipper bargeman
bakverhaaldraad barge shifting wire
balans, evenaar guide frame
balansketting balance chain
balkframe beam frame
balkijzer- balkstaal girder iron- girder steel
ballast ballast
ballaststamper tamping bar
bandijk main dike
banjo-koppeling banjo coupling
bank bank
Bank of rug van de kust Offshore bar
banken of platen verplaatsen zich banks shift
bankhamer bench hammer
bankschroef jaw vice
Barge Loading Dredgers Barge Loading Dredgers
Barge Unloading Dredgers Barge Unloading Dredgers
Barograaf Barograph, recording barometer
barometer barometer
Barometercorrectie Barometric correction
Barometers Barometer
Barometertendens Nature of the trend
basalt basalt
Basis Base line or ground line
basiscontributie basic fee
Bassin Basin
bassin- havenbekken basin- harbour basins
Bassin, bekken Geographic basin
bastaardvijl bastard file
bathometrische kaart bathymetric chart
Bathymetrie, diepteligging, diepzeemeting Bathymetry or bathometry
Bathymetrisch, diepzee (dieptelijn) Bathymetric (curve)
bebakening marking
Bebakening ( van'n vliegveld of landingsgebied voor watervliegtuigen) Ground beaconage (of airfield or mooring zone)
Bebakening, betonning (van een geul) Marking ( of a channel)
Bed (van een water) Bed (of a body of water)
bedding van een rivier- rivierbodem river bed
bedieningshut- bedieningskabine control cabin- operator's house
bedieningspaneel control panel- control consol
bedrijfsklaar in running order
bedwingen van een wel pluggin up (sealing) a spring
beginraai starting line
Beginvoorwaarden Initial conditions (of a development of the height of the tide)
begrenzing van de bres of snee cut limit
Begroeide bank Grassy ridge
behandeling met staalborstel wire brushing
Bekken met gefiltreerd water Filtered water basin
bekleden waterdicht puddling- ramming
bekleding met behakte steen ashlar facing
bekleding van bloksteen coursed ashlar facing
bekleding van natuursteen facing of natural stone
bekleedingvan natuurlijke steen facing of natural stone
beladen load, to- charge, to
belading load
beladings- en diepgangs-meter load and draught indicator
belasting in trappen step by step loading
beloop van de steenglooiïng slope of pitching
bemalen van een wel draining a spring
bemalen van een werkput of bouwput drainage of an excavation
bemalen- waterafvoeren drain, to
Bemaling van werkputten (of bouwputten) Drainage of excavations
bemalingsinstallatie dewatering plant
bemanning crew
bemanningsverblijf crew's quarters
Benaderde plaats Approximate position
Beneden, stroomafwaarts Lower part, lower reach, downstream
Beneden-doorgang Lower passage,crossing
benedenloops- benedenstrooms- stroomafwaarts downstream
benedenpand lower pond (pool), reach
benedentoeleidingskanaal layby basin (lower pond or lower approach)
Bepaling van het draaipunt van een sluisdeur Determination of the centre of rotation of a gate
beperken van de normaalbreedte limitation of the normal width
beperken van de scheepvaart limitation of navigation
beperken van den diepgang limitation of the draught (draft)
beplanking planking or sheeting
beplanking- beplating sheeting
beplanking van de sluisdeur planking or sheating
beplating plating
Berekende plaats Calculated point
bergen van grond dumped on the deposit ground, tipped on the spoil ground, to store in stock pile
berging (van het getij) Tide storage
Berichten van plotselinge veranderingen Warning of sudden variations
Berm, banket Step
beschermende deklagen coating, proofing, rendering
bescherming (van de materialen) preservation (of materials)
bescherming van de grondconstructie protection of earth works
beschermplaat protection plate
beschikbaarheid availability
beschoeiing vstalen damplanken- damwand quay wall of steel sheet piling
bespanting framing
Bestaan twijfelachtig Existence doubtful
bestaande grondslag existing ground
bestek specificaties tender specifications
beteugelingsdam regulating barrage or weir, regulating dam
beton achter de bekledng concrete composing the body of the wall
betonvloer van de spaarkom concrete floor to economising basin
Betrekkingstabellen Tidal difference tables (of the tide between neighbouring ports)
betrouwbaarheid confidence level
betrouwbaarheidsinterval confidence interval
beun met ladderdraaipunt well with ladder trunnions
beunwand- hopperwand hopper wall
Beurtelings af- en toenemen van de wind Pulsation or throbbing of the wind
bevaarbaar navigable
bevaarbaar maken van een ravier to make a river navigable
Bevestiging van de kesp aan de kop van de paal Connection of cap to head of pile
Bevestiging van de trekstangen bij een houten sluisdeur Attachment or top connection of the diagonal strap of a wooden lock gate
beweegbare brug opening bridge
Beweeglijk vaarwater Shifting channel
Beweging van het tijdmechanisme Clockwork
bewegingswerktuig van de deur gate operating capstan
Bewegingswerktuig van de tapse wielschuif Working gear or operating mechanism of the vertical trapezoidal sluice
bezaaien to sow
bezettingsgraad utilization degree
Bij doodtij opvaren To navigate upstreamat neap tide
Bij elk getij opvaren To navigate upstreamat all tides
Bij het weer opkomenvan het getij On the rise (of flood)
Bijna geen zicht Thick weather
Bijschriften buiten de randverdeling Special symbols
Bijzonderheden van het onderzeese relief Underwater details
Bijzonderheden van het oppervlak Details of the surface
bikhamer chipping hammer- scaling hammer
Binnendringen van de getijgolf Introduction, entering (of the tidal wave)
binnendringen van zout salt intrusion
binnenhaven dock, locked basin, inner harbour
binnenhaven- achterhaven inner harbour- locked basin
binnenpasser- voetjespasser inside callipers
binnenscheepvaart inland navigation
Binnenste (eerste) brandingsrug Inner bar
binnentreden van het vloedwater entering of flood tide
binnenvaartschip inland waterway vessel
biologische afbrekbaarheid biodegradability
biomassa biomass
biota biota
blad- schoep blade- vane
bladkoper copper sheet
blijvende plastischevervorming plastic strain- irreversible deformation
Blizzard Blizzard
blokschaaf smoothing plane
Blootgesteld vaarwater Exposed channel
Bochtafsnijding Cutoff (of the loop of a river)
Bochtig beloop, tracé Sinusoidal outline, course
Bochtig vaarwater Shaped channel or twisfing channel
bodemhapper grab sampler
bodemklepgrendeldraad dipper door latch cable
bodemreactie op de werkspud reaction force on tip of spud pole
bodemschuifkracht entrainment force
bodemtransport bedload transport
boeganker bow anchor
boegankerdraad forward anchor wire
boegbak head cable-pontoon- anchor barge
boegdraad head cable- head line- bow wire
boegschroef- boegstraalbuis bow thruster
boezemkanaal of watergang junction canal
bolafsluiter spherical valve
bolhamer ball hammer
bollantaarn round lantern
bonkelaaras (lieren) driving wheel shaft (winches)
booglamp arc lamp
boordvoorziening of taludbekleeding revetment of the banks, bank revetment
booreiland drilling platform
boorgat borehole- boring
boorgereedschap boring equipment- drilling tools
boormachine drill
booromslag drill brace
boorponton- boorbak boring barge- drilling pontoon
boorstaat- boorrapport boring log- core record
boorstang- verlengbuis boring rod- drill rod
boortafel boring platform
bootshaak- pikhaak boat hook
Bora Bora
boren van een gat drilling of a borehole or well, driving a well point
Boren, hakken Drilling, chopping
borghaak safety hook
borgkabels preventor ropes
boringen voor verkrijgen van ongeroerde monsters undisturbed sample borings
Bosje (van waterplanten) Tussock
bout om het roer vast te zetten locking bolt of rudder
bouwmaterialen construction materials
Boven, stroomopwaarts Upper part, upper reach,upstream
Bovenaanzicht en doorsnede rivier Overview and cross-section of a river
Bovenaanzicht van een houten slagdrempel Plan of a timber foundation
Bovenafvoer River discharge
bovenarm- bovenpijp upper drag arm
bovenbelasting surcharge
Bovendoorgang Upper passage, crossing
bovengrondse ontgraving open excavation
bovenkant rots rock surface
bovenpand upper pond (pool), reach
boventoeleidingskanaal layby basin (upper pond or upper approach)
boventuimelaar upper tumbler
bovenwaterbeloop slope above the water
bovenwatertalud slope above the water
brak water brackish water
brakwater brackish water
brandbestendig- vuurvast- onbrandbaar fireproof- non-flammable
brander burner
branding surf breaker
Brandingsgebied Surf or Breaker zone
brandstof fuel
brandstof regulateur fuel regulator
brandstofpomp fuel-injection pump
brandstoftank fuel tank
breccie, vulkanische breccia (volcanic)
breedte (geograf, astronomisch) latitude
Breedte (wijdte) van het bed Width of the bed '
breedte op den waterspiegel width at water level
breedte van de vaargeul width of the channel
breedte van een schip beam
breedte van schip breadth of ship
Breedte, wijdte (van een geul) Width (of a channel)
breken van de golven breaking of the waves
breker- branding breaker- surf
breshoogte- hoogte van de snede height of face- height of cut
breuk belasting breaking load
broedplaatsen spawning grounds
broekdraad- optuigdraad erecting wire
bronbemaling drainage by filter wells , — by well points
bronbemaling met kleine eenheden drainage by separate filter wells — well points —
brug, waarmede het kanaal over een rivier wordt gevoerd canal aqueduct (bridge) over a river
bruto tonnage gross tonnage
Buiging van de lodingslijn Curvature of the sounding line
buigstraal bending radius
buigtang bending pliers
buikdenningsplank ceiling board
Buis van Pitot Pitot tube
Buiten gebruik gestelde vaargeul Blocked channel
buitenbeloop- talud sea slope- outer slope- talus
buitenboordkraan sea cock
buitengaats offshore
Buitengaats, in volle zee Open sea, at sea
buitenhaven open basin, outer harbour
buitenhaven- voorhaven outer harbour
buitenmantel fixed bell
Buitenmond (van een rivier) Entrance (to a river)
Buitenmond van een geul Entrance to a channel
Buitenmond van een rivier Entrance to a river
Buitenste brandingsrug Deep bar (outer bar at low tide)
bulkcarrier bulk carrier
bunkerhaven bunker port
caisson caisson
caisson met opzetstukken coffer-dam caisson
caisson van gewapend beton reinforced-concrete caisson
caisson van pneumatische fundering- duikerklok compressed air caisson
caisson vor pneumatische fundering caisson sunk by compressed air
calcium-aluminaat calcium sulfo-aluminate
calciumsulfaat, gips magnesium sulphate
Californische sleepkop California draghead (US: California drag)
Canyon Canyon
cardanbok- middenbok intermediate gantry
cardanhijsdraad intermediate hoist wire
cardanische verbinding universal joint
cardanlier intermediate gantry winch
cardonisch scharnier gimbals
carter sump
casco- romp hull- hulk
casco-onderdelen hull accessories
cavitatie cavitation
Cavitatie, holtevorming Cavitation
Cay Cay, key
centraal bemalen bronbemaling drainage by filter wells — well points — with central control
centrale smering central greasing
centrale verwarmingsketel central-heating boiler
centrifugaalpomp centrifugal pump
Centrum van hoge druk Center, centre of high pressure
Centrum van lage druk Center, centre of low pressure
chef- baas boss
chemisch afval chemical wastes
chemische samenstelling chemical composition
Cirkelbaan Circular orbit
Cirrostratus Cirrostratus
Colloïdale stoffen Colloidal material
combinatie baggerwerk combined earth work- combination of cut and fill
Combinatiegetij Compound tide
Compensatiestroom Compensating current
concentratiemeter densitymeter
Condensatie, verdichting Condensation
conglomeraat conglomerate
Conjunctie, samenstand Conjunction
consolidatie consolidation
constant snelheidsgebied constant speed range
constant vermogengebied constant power range
constante waterstand constant water level
constructie staalongelegeerd staal mild steel
containerschip container ship
Continent, vaste land, werelddeel Continent, mainland
Continentaal randgebied Continental fringe
Continentale helling Continental slope
Continentale lucht Continental air
continentale plat continental shelf
Continentale plat, shelf Continental shelf
Continentale sokkel Continental border
Continuïteit der dwarsprofielen Continuity of sections
continutransport continuous transport
Contracten Contracts
contragewicht counter weight
contramoer lock nut
controlecabine voor machinekamer (~ voor motorkamer) engine room control cabin
Convergeren ( samenvloeien ) To converge
Corioliskracht Coriolis force
cutteras- snijkopas cutter shaft
cutterautomaat automatic cutter controller
cutterblad- snijmes cutter blade- cutter edge
cutterladder- snijkopladder cutter ladder
cutterladdergeraamte cutter ladder frame
dagdienst day service
Dagelijks wisselende winden Diurnal winds
Dagelijkse gang van de luchtdruk Atmospherlc tide
Dagelijkse ongelijkheid Diurnal inequality of ti des
Dagmerk Day mark
dagploeg day shift
Dagwind Solar breeze
Dal Ravine
dal van een golf trough of a wave or swell
Dalbodem, Thalweg Thalweg
Dalen, vallen To descend
Dalende stroming Descending current
Dalende tak Descending branch or section
Dalende wind Descending wind
daling van het water falling tide
dalweg thalweg (line of deepest soundings along the course of a river)
dam evenwijdig aan de kust sea-embankment- sea-wall- breakwater
dam met taluds breakwater with sloping faces
dam of hoofd loodrecht op een andere transverse jetty
damketting stud-link chain
damlichaam mass of dam mole
Dammen, stuwen Weirs, dams
Dampdruk Vapour pressure, vapor
Dampkring Atmosphere
Dampkring, atmosfeer Atmosphere
damplank sheet pile
damplanken- schoeiingen sheet piles
dampost rabbetted corner pile
damwand sheet pile cuf off wall or cut off trench
damwand, houten timbersheet piles
Danboei Dan buoy
Dauwpunt Dew point
davit davit
de aanvullingsgrond stroomt weg the embanked ground is carried away by the current
de afmaling van de bron bedraagtm the filter tube — well point --- lowers the level bym
de bemaling van een bron doet den grondwaterstand dalen the action of a filter well — well point — lowers the level of the water-table
De beweging van het water Movement of the water
de bochten gaan geleidelijk in elkander over the passage from one curve (bend) to another is made continuously
de damplanken zijn koud tegen elkander aangebracht the sheet piling is driven with plain joints
de deur schrankt of hangt door the gate tilts forward
De golven worden steiler, maar breken op deze brandingsrug niet bij hoogwater Waves peak up but do not break on this bar at high tide
De golven worden weer vlakker Waves flatten again
de grond houdt het water vast the soil retains water
de grond laat het water gemakkelfjk los the soil allows water to pass through easily, or the soil is porous
de grond wordt gezogen en in bakken gestort the spoil is pumped up and discharged to barges
de hoeveelheid opgepompt water bedraagt the quantity of water pumped is
de kleilaag breekt door the bed of clay is penetrated
de klink bedraagtm the subsidence ism
de kribben liggen tegenover elkander the groynes (groins, dikes) are facing each other
de meter is aan een draad opgehangen the current meter is suspended by a cord
de meter is verschuifbaar langs een stang the current meter can slide along staff
De natuurlijke omgeving The natural environment
De oevers naderen elkaar Coming together of thebanks
de onderlinge afstand der kribben bedraagtm the groynes (groins, dikes) arem apart
de scheepvaart steunen keep the navigation open
de stad X ligt stroomopwaarts (stroomafwaarts) van de stad Y the town of X is situated upstream of (or downstream of), above (or below) the town of Y
De vaarwaters uitdiepen To drag the passes, graze the channel bottoms
de verwijding in de bocht heeft geleidelijk plaats the increase of width at a curve is gradual
de voeding geschiedt op natuurlijke wijze the feed is natural
de wel voert zand aan the spring carries sand
de wel wordt afgesloten the spring has dried up
De zeilen zijn toegezet om de van stuurboord invallende wind op te vangen To sail on a starboard tack
declinante (afwijzende) krib groyne (groin, dike) pointing downstream
Declinatie (van een ster) Declination (of a star)
deining met wervels (met rotatie) rotational wave
deining op diep water, diepwater golven ocean swell (deep water waves)
deining- zeegang swell
deiningcompensatie swell compensation
deiningscompensator swell compensator
dekbalk deck beam
dekbeplanking floor decking
dekkraan deck crane
dekzerk van natuursteen ashlar stone coping
Delen van een schip Parts of a ship
delta delta
Demarkatielijn Line of demarcation
demobilisatie demobilisation
demontabel baggerwerktuig portable dredger
demontabele snijkopzuiger demountable cutter suction dredger
Derdedaags getij Wave whose period is one third of a day
detailprofilering detailed profiling- detailed grading
Deurbeweging door middel van kettingen Working or operation of gates by chains
deurkas caisson chamber, gate recess
Diafragma Diaphragm
Diagram Diagram
Diagram, grafiek Graphic or graphical
diatomeeën diatoms
dicht- compact compact- dense
dichte pakking dense packing
Dichtheid van beloding Density (frequency) of soundings
dichtheid van vaste bestanddelen unit weight of solid constituents
dichtheid van zeewater density of seawater
dichtheid verzadigd met water saturated unit weight
dichtingsbalk timber sheating
Dichtingsbalk van een stalen puntdeur Staunching strip of bottom water seal for the leaf of a metal gate
diepgang draft- draught
diepgang van een schip draught (draft) of a boat
diepgang van het geladen schip loaded draught
diepgang van het lege schip light draught
Diepliggende verstrooiende laag Deep scattering interphase
Diepte (van een geul) Depth (of a pass or channel)
Diepte tot waar gebaggerd wordt Dredged channel Bottom
Diepte van de stroom Thickness of the current (stream, flow)
diepte van de vaargeul depth of the navigable channel
Diepte van het bed beneden het nulvlak Depth of the bed
diepwater haven deep-draft port
diepwatergolf deep wate wave
diesel olie- gasolie diesel- gasoil
diesel-electrische pompaandrijving diesel-electric pump drive
diffractie diffraction
dijk- bekading- indijking dike- embankment- dyke
dijksbeloop of talud slope (talus) of an embankment or dyke (dike)
dikte der laag thickness of stratum
dikte van het ijs ice thickness
dilatantie dilatancy
Discontinuïteitsvlak Surface of discontinuity
dode mans-bedden- meerboei deadman
doen springen van het ijs (het ijs doen springen) breaking up of the ice by explosives (to blow up the ice)
doft (roeibank) thwart
Dokhaven Closed dock
dommekracht jack
dood (stil) water slack water
Doodlopende arm (minder goede of geen uitgang hebbende geul) False channel (channel less suitable for navigation or without any outlet)
Door de vloed in quasizwevende toestand aangevoerde vaste stoffen Suspended matter entrained by the waves,originating from downstream
Door het land ingesloten Landlocked
door uitschuren verwijderen van een ondiepte improvement of a shoal by cleaning up (dredging)
Doorbaggeren Recutting
doorbreken van een dijk failing or breaking of a dyke (dike, embankment)
doordringbaar- doorlatend permeable
doorgaande bout through bolt
Doorgaande stroom (niet kenterende) Running in one direction(oneway current)
doorgaande vaargeul continuous channel
doorlaatbaarheid permeability
doorlatende grond pervious soil
doorlopende laag continuous layer
doorslag- drevel punch- piercer
doorsnede- diameter diameter
Doorsnede over de kolk van een schutsluis Cross section of the chamber of a lock
Doorsnede over een vast droogdok Cross section of a dry dock
Doorsnede over het bovenhoofd van de sluis Cross section of he upper gate of the lock
Doorsnede over het machinegebouw Cross section of the engine house
Doorsnede van een schutkolk met belopen Cross section of a lock chamber with sloping sides
Doorsnede van een sluis met massieve gebogen schutkolkwanden Cross section of a lock with side walls with a curved face
Doorsnede van een sluis met verdigde vloer Cross section of a clock with a consolidated floor
Doorsnijding, doorsteek, doorbraak Cuttoff, cut
Doorvaart Passage, Basin entrance
Doorvaart, geul
Doorvaart, straat Pass or passage
doorvaarthoogte clearance- height
doorvaarthoogte van een brug head room under a bridge, vertical clearance
doorvaartwijdte van een brug width of the navigable passage of a bridge, horizontal clearance
dorpel met vertandingen indented sill
draadeinde thread end
draadfitting fitting
draadgaas wire mesh
draadklem wire clamp
draadkous (ankerdraad) wire rope
draadkraan dragline dredger
Draadloze telegrafie Wireless (telegraphy)
draadpaal- draadgeleider- leidrol fair-lead
draadponton cable-pontoon
draadprop threaded plug
draadstang spindle
draadtang pliers
draadtrommel wire reel- wire drum
draagbaar portable
draagbaar spoor portable railway (track)
draagbalk supporting beam
draagconstructie supporting frame
draagkracht bearing capacity
draaibare geleidebus saddle and roller
draaibare grijperbagger slewing grab dredger- slewing clamshell dredger
draaibocht pivoting bend
Draaiende stromen Gyratory currents
draaigland swivel elbow- revolving joint
Draaiïng van de wind Rotation of the wind
Draaikolk Whirlpool
Draaikolk (voor de scheepvaart gevaarlijke neer) Whirlpool
draaikrans slew ring
draainis hollow quion
draaipunt centre of rotation
draaistroom rotary current
draaistuk- draaigland turning gland
Draden Cables
Dragen (gericht zijn) To carry
drager bearer
draineerleiding drainage culvet
drainering dewatering drain
drasland wetlands
Drassig land, Moerland Swamp, bog
dreg- drijfanker drag anchor
dreganker single fluke anchor
Drempel, baar Bar
Drempelwaarde, Drempel Limiting value
driedimonsionale spanningstoestand three-dimensional state of stress
drietand riek three-pronged fork
drijfbalk floating boom, floating fender
drijfstang, schuifstang connecting rod
Drijfvak section (longitudal)used for gauging velocity
drijfvermogen of opwaartse druk buoyancy
drijfwerk met rondsel- bonkelaar driving wheel with pinion (US pinion of cogwheel)
Drijfzand Quicksand
drijfzand- welzand quicksand
Drijvend pakijs Ice Floe
drijvend tussenstation floating booster station
Drijvend wrak Drifting wreck, Derelict vessel
drijvende aanslag supporting beam or girder for needle dam or escape bar
Drijvende back-hoe Backhoe dredger
drijvende caisson floating caisson
drijvende grijperkraan floating grab dredger- floating clamshell dredger
drijvende hooflepel- back-hoe backhoe dredger
drijvende kraan- pontonkraan floating crane
Droog strand Backbeach, Backshore
droogmaken (-houden) van een werkput of bouwput drying-out (dewatering, unwatering) an excavation
droogmaken van een bouwput drying out an excavation- dewatering an excavation
Droogvallen Uncovers or exposes (thebed, the sea uncovers)
Droogvallende haven Dry harbour (Stranding harbour)
Droogvallende rotsen Rocks which are covered and uncovered by the tide
Droogvalling, strand Strand or beach
Drukdaling Fall in pressure
drukdoos- dynamometer pressure cell- load cell dynamometer
drukpaal bearing pile
Druksituatie op de weerkaart Isobaric condition
drukspanning compressive stress
Druksystemen, -patronen - depressies of hogedrukgebieden Isobars, high or low pressures
drukweerstand pressure resistance
Dubbel hoogwater High water stand
Dubbel laagwater, agger Double low waters
Dubbele keersluis (naar buiten kerend) Double safety gates or guard gates
dubbele plank twin sheet piles
dubbelwandige baggerpomp double walled dredgepump
ducdalf dolphin
dukdalf dolphin
Dukdalf of meerpaal Dolphin**
Dustpan Dredgers Dustpan Dredgers
duwpers, drijfstang connecting rod
dwarsdamwand transverse sheet piling
Dwarsdoorsnede A-B Cross section A-B
Dwarsdoorsnede C-D Cross section C-D
Dwarsdoorsnede van een sluis met spaarkommen Cross section of a lock with basin for economising or saving locking water
Dwarse wind Cross wind, Leading wind
dwarshelling transverse slipway
dwarskracht lateral force
dwarsligger sleeper, cross-tie
dwarsprofiel cross section
dwarsprofiel- doorsnede- dwarsdoorsnede cross section- profile
dwarsspie cross key
Dwarsstromen Cross currents
dwarsstroom transverse current
Dwarsverhang Cross fall (of the water)
Dwarsverval Slope
Dwarszee Beam sea
Dynamisch, dynamica Dynamic
Dynamische theorie (van Laplace) Dynamic theory (Laplace)
Eb - Afgaand tij Ebb tide
Eb (stroom), Afgaand tij Falling tide or ebb
Ebgeul, ebschaar
Ebkentering (Kentering na eb) Slack water on the ebb
Ebkentering (na de eb) Low-water slack
Ebschaar Blind ebb channel
Ebschaar, ebgeul Ebb channel
ecologische schade ecological damage
een beloop schuift af a slope slips, slides
een bron reikt tot de kleilaag a filter tube — well point --- reaches the bed of clay
een damwand reikt met de onder - (boven-) zijde totm onder den waterspiegel the bottom (top) of a sheet-pile curtain (cut-off wall, or bulkhead) ism below water level
een dieptelijn nadert de kust contour of soundings (or depth contour) approaches the shore
een drempel verplaatst zich a bar shifts
een fabriek ligt aan een rivier (kanaal) a works (or a factory) is situated on the bank of a river (of a canal)
een gat (of een bres) wordt gedicht a breach is closed
een kade wordt opgeworpen a dyke (dike, embankment) is raised
een kunstwerk (de bodem) is waterdicht a work (the bottom) is watertight
een naderend schip an approaching barge (boat or vessel)
een oude rivierarm wordt aangevuld an old arm of the river has silted up (filled up)
een put geeft een grote hoeveelheid water a well, an excavation makes much water
een rivier (kanaal) verbindt twee steden a river (a canal) connects two towns
een riviervak drijft dicht met ijs a reach of the river is frozen over (or blocked) by ice
een schip haalt een ander schip in a barge overhauls another barge (boat or vessel)
een schip komt een ander schip tegen a barge meets another barge (boat or vessel)
een schip ligt op schutting te wachten a barge (boat or vessel) waits to lock through
een schip ligt voor anker a barge (boat or vessel) is at anchor
een schip ligt voor den wal a barge (boat or vessel) is alongside
een schip vaart achteruit a barge (boat or vessel) is moving (or going) astern
een schip wordt gejaagd a barge is horsedrawn
een schip wordt met een anker geremd the way of a barge is checked by letting go (casting) the anchor
een zeearm beteugelen to reduce the tidal capacity of an arm of the sea
Een zeearm binnenvaren To navigate an estuaryupstream
eendemossel- aangroeiing (schip) barnacles- fouling
Eenheden en maten Units and measures
Eerste meridiaan Prime meridian
eetruimte- eetzaal mess room
effectieve korrelspanning effective stress
egaliseer machine- ploeg bed leveller- plough
Eigenaardigheden aan land boven water Outstanding details ashore or on land
Eigenaardigheden zonder aangegeven hoogteligging Details without specific level
eigenschappen der stromingen characteristics of currents
Eigenschappen en gesteldheid van de golven Characteristics and constitution of waves
Eigenschappen van destromingen Characteristics of currents
Eigenschappen van het water Properties of water
eiland island
Eilandje Islot
Eilandje (Antilliaanse term) Small island (term used in the Antilles)
eindhaven terminal port
eindmarkering end marks
eindstandschakelaar limit switch
elasticiteit elasticity
Electrische bewegingswerk van een sluisdeur Electric working or operation of a lock gate
Electrische Machines Electrical engines
elektrisch lassen electric welding
elektrische aandrijving electric propulsion
elektronische plaatsbepaling electronic positioning
elevatorbak spoil barge
Elliptische baan Elliptical orbit
emmer- baggeremmer bucket- dredging bucket- dredge dipper (US)
Emmerbaggermolen Bucket dredger
emmerdraad bucket wire
emmerketting aandrijving bucket chain drive
emmerkraan bucket crane
emmerladder bucket ladder
emmerladderbok- hoofdbok ladder gantry- main gantry
emmerladderophanging bucket ladder suspension
emmerschalm bucket link
Energie van de golf Wave energy
Energie van het getij Energy of the tide
Enkele keersluis (naar binnen kerend) Single entrance or single gate (ebb tide gate)
Equator, evenaar Equator
Equatoriale lucht Equatorial air
Equatoriale stiltengordel Doldrums
Equatoriale stroom Equatorial current
ertsbagger -werktuig ore dredger- placer dredger- alluvial dredger
eutroficatie eutrophication
evenaar yoke- balancer
Evenwichtsniveau, evenwichtspeil Equilibrium level
excavateur excavator (dredge type)
expansiebocht expansion bend
expansiebout expansion bolt
expansieklep expansion valve
expansiestuk expansion piece
expansieverbinding expansion joint
Familie (van depressies) Family (of depressions) (or of cyclones)
Fase Phase
Fase, maansfase Phase
fasen van uitvoering operation phases
Faseverschil (der getijen) Faseverschil Difference in phase (of tides)
Fictief hemellichaam Imaginary star or celestial body
fijn zand fine sand
filtergaas filter gauze, filter mesh
finale uitmeting post-dredge survey
Flauw en stil Light air
Flauw hellende oever Gently sloping shore
flauwe bocht easy curve
Flauwe helling Gentle slope
Flauwe koelte Light breeze
flensaansluiting flange connection
flexibele slang flexible hose
Foraminiferen Foraminfera
Formaat (van een kaart) Format, or size (of a chart)
Frazil ice Frazil ice
freesmachine milling machine
Frontvlak Frontale (surface)
fundatie- fundering foundation
fundering op caissons foundation on caissons
fundering op staal spread foundation
fundering van de steenglooiing bed of the pitching
fundering van een pomp pump foundation
funderingsheipaal- paal pile
Gaan toenemen Increase
gaffel fork
gallische ketting gall's chain
Gallsche ketting sprocket or pin-chain
galvaniseren galvanize, to
galvaniseren of verzinken galvanising
gang heading- gallery
gang- huidgang strake
garen yarn
gascompressor gas compressor
gasturbine gasturbine
Gasturbines Gas turbines
gat in een dijk (of bres in een dijk), dijkbreuk breach in a dyke (dike, embankment)
gaten boren drill holes, to
geadsorbeerd water adsorbed water
gebaggerd grond dredged soil
Gebied buiten de havenmond Harbour (Harbor) approach
Gebied van afgaand water Falling tide
Gebied van onstabiliteit Zone of instability
Gebied van opkomend water Rising tide
Gebruik van kaarten en peilingen - navigatie (zeevaart) Use of maps and soundings - navigation
Gedeelte van de overzeese oever, waar brandingsruggen voorkomen Shoreface or Inshore
geen wacht hebben off duty
gefreesde tap milled tap
gegalvaniseerd, verzinkt galvanised or zicked
gegolfd ijzergolfplaat corrugated iron
gehard staal hardened steel
gehydrateerd monocalcium-silicaat hydrated monocalcium silicate
gehydrateerd tetracalcium-aluminaat tetra-calcium aluminate
geïnstalleerd vermogen installed capacity
gekarteld cuttermes serrated cutter edge
gekatte ankers double anchors
gelaagde afzetting stratified deposit
gelaagde grond layered soil
Gelaagdheid van het water Hydrological stratification
Geleidekabel Leader cable
geleidelijke verwijding (vernauwing) van een rivier progressive widening (narrowing, contracting) of a river
gelijk maken trimming (US facing)
gelijk maken (grond)- waterpassen level, to
Gelijk met de waterspiegel Awash
gelijklastig even keel, on
gelijkmatige grond uniform soil
gelijkmatige waterbeweging uniform flow of water
gelijkstroomdynamo direct current (DC) generator
Gelijktijdig, synchroon, in fase Synchronous
gemaal pumping station or drainage station
Gemakkelijk vaarwater Easy channel
gemeten standaardafwijking standard deviation
gemiddeld debiet (van een rivier) average flow (of river)
Gemiddeld dwarsprofielvan een zeearm Average cross section ofan estuary
Gemiddeld havengetal Basic time (of the tide)
Gemiddeld hoogwater Mean high water
Gemiddeld laagste laagwater GLLW Mean lowest low water MLLW
Gemiddeld laagwater Mean low water
Gemiddeld springhoogwater Mean high water spring tides (MH WS)
gemiddelde belasting average load
gemiddelde diepgang mean draught
gemiddelde helling van het beloop mean inclination (slope) of the bank
gemiddelde hoog water mean high level
Gemiddelde hoogte van de eveningsspringtij en boven gemiddeld zeeniveau Unit of height
gemiddelde jaarstand annual mean water level
gemiddelde jaarwaterstand annual mean water level
gemiddelde laag water mean low level
Gemiddelde plaatselijketijd Local mean time (LT)
gemiddelde rivierstand mean level
gemiddelde straal mean hydraulic depth
gemiddelde vervoerafstand average haul
Gemiddelde waterstand, middenstand (tovhet nulvlak) Mean water level, in relation to the datumdatumplane
gemiddelde winterstand mean winter level
Gemiddelde zeestand Mean sea level
gemiddelde zomerstand mean summer level
generator- dynamo generator- dynamo
generator set generator set
Geodetische coördinaten Geodetic survey point
Geografisch bekken Geographic basin
Geografische coordinaten Geographic coordinates
Geografische coördinaten Geographical coordinates
geografische mijl geographical mile
geplaveide sluisvloer (in den droge aangebracht) stone block floor (laid in the dry)
Gerafelde randen Ragged edges
gerefracteerde deining, bijgedraaide deining refracted swell
gerimpelde (kabbelende) of gladde zee gently rippled or smooth sea
gesmeed staal wrought steel
getand snijmes toothed cutter edge
Getij aan de kust Coastal tide
Getij in rivierenen lagunes Rivers and lagoon tides
Getij met lange periode Long period wave
Getij opwekkend hemellichaam Generating celestial body
Getijcapaciteit Tidal capacity
Getijcapaciteit  : volume, opwaarts van een dwarsprofiel S eener tijrivier begrensd door de meetkundi Tidal capacity
Getijcentrale Tidal powerstation
Getijconstanten Tidal constants
GetijgrensGrens van het getijgebied van de rivier Highest point to which tides reach
getijhaven dry harbour
Getijkromme (op een bepaalde plaats) Local curve (of tide)
Getijkromme te southampton (gb) Tidecurve at southampton (gb)
Getijstroomkaarten Chart of tidal currents
Getijtafels Annual tide tables
Getijverwekkende kracht Tide raising force
Geul (kleine modderachtige) Slough
geul (tussen zandbanken) channel passage
geul (verdiept gedeelte haven) berth
Geul tussen het strand en een bank Swash channel
Geul, pas, vaarwater Channel
Gevaarlijk gebied Dangerous sector
Gevaarlijke klip Dangerous rock
Gevaarlijke sector Dangerous serai
Gevaarlijn Danger line
Gevoeligheid van een toestel Sensibility of an instrument (apparatus)
gewalste plaat rolled plate
gewapend beton armoured concrete- reinforced concrete
gewapend betonnen damwand reinforced-concrete sheetpiles
gewapende vloer- vloer van gewapend beton reinforced floor- floor of reinforced concrete
gewelfde toegang tot de cylinderschuif arched connection for serving cylindrical sluice or valve
gietasfaltslab cast asphalt slab
gietstaalgegoten staal cast steel
glad (effen) smooth- plain
gladde zee, kabbelende zee smooth sea, gently rippled sea
gland gland
glandafsluiter gland valve
glandpomp gland pump
glijdlager slide bearing
glijdvlak (grond) plane of slip
Globale voorspelling Prediction or summary forecast
glooiing- talud slope- talus
Golf die bijna breekt -Vervorming van de golf tot een scherpe kam, gevolgd door een voortplanting me Wave of limited form -Deformation of the wave by the formation of a sharp crest followed by a propag
golf van opzij, dwarsgolf cross wave or beam sea
golf, oscillatie (als natuurkundig begrip) wave, oscillation
Golfbeweging in een niet ideale vloeistof Hydraulic wave
golfbreker- havenhoofd breakwater- jetty- pier- mole
Golfdal Wave trough, wave hollow
Golfdal, holte van de golf Wave depression
Golffront, voorkant van een golf Wave front
golfkam wave crest
Golfkam, top van de golf Wave crest
golfklimaat wave climate
golfkracht wave force
golfoverslag wave overtopping
golfpatroon wave pattern
golfslag wave action
golfstraal- golforthogonaal wave ray- wave orthogonal
Golftypen (natuurkundig) Wave
golfvang (talud) wave trap floor
golfvervlakking wave levelling
golfweerstand wave resistance
Graad Degree
graafmaschine excavator
graafwerk excavation
graafwiel dredging wheel
Graafwielzuiger Wheel dredger
Graat Ridge
Graat (rotsachtig) Aretes, rocky ridges
Gradenboog Recorder, protractor
Gradientwind Gradient wind
Gradiëntwind Gradient wind
grafiet graphite
graniet granite
Gras Weed, plant
grasmat grass mat
grasmatten grassing
grauwacke
graven to excavate
graven van een kanaal excavating a canal
Grens van het ijs Ice boundary
Grens van het vloedgebied van de rivier Limit of maritime section of the river'
grenslaag boundary layer
grenspaal boundary marker
Grensverschuiving, transgressie Inversion
grensvlak interface
grensvlak- begrenzingvlak plane of separation- boundary separation
griddraad jib hoisting cable (US boom hoist cable)
grijperbagger grab dredger- clamshell dredger
Grijperbagger met spuds Grab dredger with spud poles
grijperkraan grab crane
Grind, grindzand Gravel
Grind-, zand- en modderstrand Beach of pebble, sand and mud
grindlaag- grindformatie stratum of gravel
grindzand gravelly sand
groep van bronnen battery of filter wells — well points —
grof zand coarse sand
grond fracties soil fractions
grond uit een bak zuigen to pump the material from a barge
grond, door verwering ter plaatse gevormde residual soil- regolith
grondbergplaats, stortplaats deposit ground or tip, stock pile
gronddraagvermogen bearing capacity of soil
grondlichaam- aarden baan soil embankment
grondmechanica soil mechanics
grondspanning total pressure
grondtransport over een afstand vankm transport (transportation) of excavated material for a distance ofkm
grondwater subsoil water- ground water
grond-water mengsel slurry
grondwerk in den natte under water excavation- underwater earthworks
grootspant- hoofdspant midship frame (cross section)
grote diepgang deep draught
gyrokompas gyro-compass
H Bagger en reclamatie werken Dredging and Reclamation Works
H Bagger Processes Dredging Processes(Equipment,Excavation)
H Controle mechanismen Control Processes
H Implementatie processen Implementation Processes
H Transport processen Transport Processes
haak- lasthaak hook
haalbuis suction pipe
haalkom, meerring mooring ring
haalpen holdfast for boathooks
haalpijp barge suction pipe
haalring- haalkom mooring ring- mooring bolt
Hagel Hail
Hagelsteen Hailstone
hakenstrop hook sling
hakkelbout rag bolt
Halfdaags getij Semi
Halfdaags getij met dagelijkse ongelijkheid Semidiurnal tide with diurnal inequality
halftij half tide
Halftij - Gemiddelde van hoogwater en laagwater Half-tide
Halftijbekken Half tide basin
halftijhaven half-tide basin
Haling Backlash
Halingen Surf beats
Halo Halo
halsbeugel collar strap
halsprop top pivot or gudgeon pin
hamerkop pane of a hammer
hamerspie hammer pin
hand lood hand lead
Handbediening van een schuif Hand operation of small sluices or valves
handelsbrons commercial bronze
handelshaven commercial port
Handgereedschappen Handtools
handpomp hand pump
handsondeerapparaat penetrometer (hand)
handspaak hand lever
hanepoot tripod
hanepoot- driepoot tripod
Hard Hard (adjective)
Harde bodem (grond) Hard bottom
harde klei hard clay
Harde wind Moderate gale
hardheidsgraad degree of hardness
Harmattan Harmattan (The Doctor)
Harmonische analyse der getijden Harmonic analysis of the tide
Harmonische componenten Harmonic components
Harmonische constanten Harmonic constants
hartlijn- as centerline
haspel reel
Haspel bij een stroommeter of een hengel Reel or winch drum
haven port- harbour
haven met evenwijdige hoofden harbour entrace with parallel jetties
Haven of havenbekken Basin or dock
haven waar ingeklaard kan worden customs port
haven, natuurlijke natural harbour
Havendam met openingen Open
Havendam, golfbreker Embankment, levee, dike
Havendam, havenhoofd, hoofd Jetty, pier or breakwater
havengeld harbour dues- port dues
havengenerator auxilliary generator
Havengetal Lunar time (of the tide)
Havengetal (bij syzygie) The Establishment or the ulgar Establishment of a port
Havengetal* Lunitidal interval
Havengetal, hoogwater - havengetal (bij sygyzie) The average high water lunitidal interval at syzygy
havenhoofd gebouwd als kistdam filled jetty
havenhoofd- havendam- aanlegsteiger jetty- pier- quay
havenhoofd in open constructie open work jetty
havenhoofd massief solid jetty
havenhoofd met verticale wanden breakwater (mole) with vertical faces
Havenhoofd, havendam Lee breakwater
haveningang- doorvaart opening- passage
havenloods harbour pilot
havenloods (gebouw) shed
havenmeester harbour master
Havenmond, haveningang Harbour Entrance
havenuitbreiding extent of a port
havenuitrusting port equipment
Heen- en weergaande (alternerende) stromen Alternating currents
Heen- en weergaandestroom Alternating current
hefponton- hefplatform jack-up rig
heiblok (varken) monkey, steam hammer
heimachine pile-driver
heipaal pile to be driven
hekanker stern anchor, after anchor
hekanker- achteranker stern anchor
hekgolven (primaire golf) stern waves (primary waves)
hekspant sternframe
helling van de ladder- ladderhoek angle of ladder
helling van het beloop inclination or slope of the bank
herhaalbaarheid repeatability
het aangrenzende terrein wordt dras, komt onder water, droogt uit the ground adjoining the river is saturated with water, is inundated by water, is drained of water
het anker doen slepen to allow the anchor to drag
het anker laten vallen to let go (cast) anchor, to drop anchor, to anchor
het anker lichten to weigh anchor
het binnenbeloop schuift af the inside slope slips (slides)
het buitenbeloop kalft af the outside slope is eroded
het diephouden van een rivier door de werking van eb en vloed the maintenance of the depths in a river by tidal action (flow and ebb)
het geschikt maken van een rivier voor grooten afvoer the regulation of a river for high discharge capacity
het ijs zet zich vast the ice packs
het kanaal wordt door beken gevoed the canal is fed by streams, brooks
het kanaal wordt door grondwater gevoed the canal is fed by underground water
het opgepompte water is gashoudend the drainage water is gaseous, contains gas
Het rijzen en dalen van de zeespiegel bijvdoor golven Heave : The vertical rise or fall of the waves or sea
het scheluw trekken van de deur warping the gate
het schip vaart een haven (sluis) binnen the barge (boat or vessel) enters a port (a lock)
het stilliggen van een schip lie idle, to
het te baggeren materiaal material to be dredged
het terrein ontwatert geleidelijk the ground dries out gradually
het uitzetten van een werk the lay-out of a work on the ground
het vaarwater splitst zich in twee takken the navigable waterway divides
het vaarwater wordt ijsvrij gemaakt the channel is free from ice
het van boven komende water upland water or river water
het water aflaten to lower the water
het water dringt in den grond the water penetrates the soil
Het water in zijn samenhang met de omgeving, bijvde rivier met het bed of het grondwater met de bo Streams and watercourses
het water opzetten to raise the water
het water stroomt binnen the water soaks into the ground
het water stroomt over een dijk the water discharges over a dyke (dike, embankment)
het water welt op the water rushes out
het water wordt ontgast the water has given off is gas
het water zoekt zich een uitweg the water seeks an outlet
het werk is opaangevangen the work was begun on the
het werk wordt zodanig uitgevoerd, dat de scheepvaart geen hinder ondervindt the work is done so that it does not obstruct navigation
het wrak ligt hinderlijk voor de scheepvaart the wreck obstructs navigation
het zand bezinkt the sand is deposited
het zand wordt door den stroom medegevoerd the sand is carried by the current
het zand zet zich neder the sand is deposited
heugelstang rack
Heuvelachtig Rugged shore
Hevigheid van de wind Violence of the wind
hexagonaal ondertuimelaar- zeskantige ondertuimelaar hexagonal bottom tumbler
hijs-, sluit- en vangdraad hoist and hold wire
hijsblok- mastblok derrick block
hijsdraad- ophangdraad hoist cable
hijsdraad- sluidraad- vangdraad hoist and hold wire
hijsdraad van de spudpaal spud lifting cable
hijsdraad van de spudpaal- spuddraad spud lifting cable
hinder voor de scheepvaart hindrance to shipping
hoek van afschuiving- glijhoek angle of rupture- angle of shear
hoek van het natuurlijke talud angle of repose
hoekijzer- hoekstaal angle iron
hoeveelheid afvloeiend bovenwater volume of the water discharging on the ebb-tide, or volume of the ebb
hoeveelheid binnenkomend water volume of water entering on the flood-tide or volume of the flood
Hogedrukgebied, anticycloon Anticyclone
Hoger laagwater Higher low water
Hogere hoogwaterstand Higher high water
Hollandse sleepkop Dutch draghead
hoofd hijsdraad main hoist cable
hoofd van het werk contractor's agent
hoofdaandrijving maindrive
hoofdas main shaft
hoofdbok, ladderbok A frame- ladder gantry (US central frame)
hoofdbureau head office- main office
hoofdmachine main engine
hoofdmachinist chief engineer
Hoofdvaarwater Main ship channel, fairway
hoog (laag) water doodtij high (low) water of neap tides
hoog (laag) water springtij high (low) water of spring tides
hoog water high water
Hoog water doodtij (HWD) High water neap tide(HWNT)
hoogspanning high tension
hoogst bekende waterstand highest recorded level
hoogste waterstand high water level
Hoogte boven nulvlak Height above datum (plane)
hoogte van den waterspiegel water level, water line
Hoogte van een drempel The depth of a bar orshoal
hoogte van een schip boven den waterspiegel overall height of a barge above waterlevel
hoogte van een verkenmerk ten opzichte van een vlak the height (elevation) of a benchmark referred to a datum
Hoogte van hoogwater aan de mond Height of high water at the mouth
Hoogte van laagwater aan de mond Height of low water at the mouth
Hoogte-as Axis of heights
Hoogteverschil (van een ster) Intercept
hoogwater high tide
Hoogwater (HW) High Water (HW)
Hoogwater (stand) (HW) Slack at high water (HW)
Hoogwater springtij, springhoogwater (HWS) High water spring tide (HWST)
Hoogwater(-stand) Slack of high water or High water stand
Hoogwater, volzee High water
Hoogwaterlijn High water mark
hoogwatermerk tide mark
Hoogwaterstand aan de mond Height of high tide at mouth
hoosvat bailer
hopper zelfvarende bak- zelfvarende hoppers self-propelled hopper barge
hopperbeplating hopper plating
horizontaal vervoer horizontal transport
Horizontale cylinderschuif Sliding cylindrical valve
Horizontale doorsnede Horizontal section
Horizontale doorsnede over de schacht van een hoge cilinderschuif Horizontal section of the shaft of a high cylindrical valve
Horizontale doorsnede over het bovenhoofd van een sluis Horizontal section across the upper gates of a lock
Horizontale schuif Horizontal sluice or valve
Horizontale stroom Horizontal current
Horizontale versnelling (door de aantrekkingskracht) Horizontal acceleration (of attraction)
Horizontale wind Horizontal wind
houdkracht holding strength
hout aantastende dieren marine borers
houten damwand curtain or row of timber, sheet piling
houten dichtingsbalk timber straunching strip or water seal
houten hamer mallet
houten sluisvloer op palen floor of timber on piles
houtrot, rotten van het hout rotting of wood
hulpladder auxiliary ladder- monkey ladder
hulpmachine- hulpmotor auxiliary engine
Hulpmaterieel Auxiliary equipment
hut van de baggerbaas dredge master's cabin
Hydrauliek Hydraulic engines
hydraulisch hydraulic
hydraulisch baggerwerktuig hydraulic dredging system
Hydraulisch baggerwerktuigen Hydraulic dredgers
Hydraulische bewegingsinrichting met sectoren Hydraulic working or operation by means of a sector
hydraulische bindmiddelen hydraulic binders
hydraulische cilinder hydraulic cylinder- hydraulic ram
hydraulische cylinder hydraulic cylinder
Hydraulische deurbeweging Working or operation of gates by hydraulic pressure
hydraulische erosie hydraulic erosion
hydraulische rem hydraulic brake
Hydraulische straal Mean radius
Hydrodynamisch verschijnsel Hydro - dynamic pheno-menon
Hydrografie Hydrography
Hydrografisch baken Hydrographic beacon
Hydrografische boei Hydrographic buoy
Hydrografische cirkel Hydrographic circle
Hydrografische opneming Hydrographic survey
IJking, calibrering Calibration
ijsafvoer clearing of ice
IJsafzetting Icing
ijsbaan track on the ice
IJsbarrière Ice barnier
ijsdam ice-barrage, ice-dam, ice-jam
ijsgang breaking up (of ice)
ijskant ice edge
IJsnaalden Ice needles
IJsrand Ice border
ijsveld- pakijs ice field- pack ice
ijzerzaag hack saw
ijzerzaagblad hacksaw blade
in etages heien drive by stages
In graden verdeelde cirkelrand met kijker Recorder, protractor, with alidade
In volle zee, buitengaats Open sea
in weefsel accumulerende verontreiniging bioaccumulative pollutant
inclinante (opwijzende) krib groyne (groin, dike) pointing upstream
indelingsplan location plan
industriehaven industrial port
ingraving trenching
ingraving - ophoging cut and fill
Inham Nip (The cut made by waves in a shoreline of emergence)**
inhoudsbepaling volume measurement
inkalven van een beloop erosion of a slope (or bank)
inlaatkast sea chest
inlaatklep inlet valve
inlaatsluis irrigation sluice
inlaatweerstand intake resistance
inloopen van een beloop slip (or slide) of a slope (or bank)
inspectiegat- kijkglas inspection hole
inspectieschacht inspection shaft
inspectieschacht met ladder inspection shaft with ladder
Instablel, veranderlijk vaarwater Unstable channel
installatie plant- installation
instandhouding van de vaargeul maintenance of the navigable channel
Instrumentatie Instrumentation
Instrumenten en werkwijzen voor het tot stand brengen van kaarten en voor het uitvoeren van p Instruments and operations for drawing maps and for carrying out soundings
Integrerende peilschaal Tide gauge - integrating
Internationale IJswacht International ice patrol
Interval Interval
Invaart van een geul, voorgaats liggend At the entrance of a channel
Invaart, ingang (van een vaarwater) Entrance (of a channel)
Invaart, Pas, overgang Entrance
Inval van (bepaalde) lucht Invasion or inrush of air
inwateren water, to
inwendige verbranding internal combustion
Inwerking van zeewater op beton en metselwerk Action of seawater on masonry
Inwerking van zeewater op hout Action of seawater on wood
Inwerking van zeewater op materialen Action of seawater on substances
Inwerking van zeewater op materialen, conservering Action of seawater on substances in general, conservation
Inwerking van zeewater op staal, corrosie Action of seawater on metals, corrosion
Inzetkaart, cartouche Insert
Inzinking (van schip bij het varen) Squat
Isallobaren Isallobara
Isallobarische kern, daalof stijgkern Isallobaric nucleus
Isallothermen Isallotherms
Isobaren Isobars
Isobarenkaart Chart of isobars
Isobarische gradient Isobaric gradient
Isobarische voorstelling Isobaric representation
Isobathen Isobaths
isohalinen isohalines
isolatie insulation
isolatieband insulating tape
Isotachen Co
Isotachen, lijnen van gelijke stroomsnelheid Cofluctual lines
jaagpad tow path
jaarcontributie annual fee
Jaarlijks Annual
Jaarlijkse overstroming Annual flooding
jacobsladder jacob's ladder
jacobspakking metal packing
Jakobsladder elevator
Jalouzieschuif Sluice or valve with shutters
kaai- kade quay
kaak jaw
Kaap Cape
kaapstander capstan
Kaartenkamer Chart Room
Kaartindex Coordinate scale
Kaartnet Map Grid
Kabel Cable
kabel- draad cable- hawser
kabel van het contragewicht wire rope to counterweight
kabel voor het openen van de klep wire rope for opening the sluice or valve sluice
kabelaringschijf- kettingschijf messenger wheel- gipsy wheel- sprocket wheel
kabelbaan cableway- rope way
kabelkoker gate chain gallery
Kabellengte Cable ('s-length)
kachelrooster stove grate
kade aan open water tidal quay
Kade, kaai Quay or wharf (for vessels)
kademuur quay wall
kademuur met gestapelde blokken block quay wall
kademuur met schuin gestapelde blokken quay wall of sliced blockwork
kademuur of kaaimuur quay wall
Kaden, kaaien Quays
kaliumchloride potassium chloride
kalk lime
kalkachtig- kalkhoudend calcareous- limey
kalkgehalte carbonate content
Kalksteen Calcareous
kalme strooming quiet flow
kalme zee, vlakke zee calm sea
Kam, top, spits (van berg) Summit, top, peak, ridge (of mountain)
kampanje aftercastle- quarter-deck
kamwiel spur gear wheel
kanaal canal
kanaal in ingraving canal in cutting, canal in a cut
kanaal in ophooging canal on embankment
kanaal van zeeschepen ship canal
kanaaldijk canal bank
kanaalhaven basin (inland) port
kanaalpand reach of canal
kanaalpeil canal water level, water line
kanaaltunnel canal tunnel
kanaalvak section of canal
Kanalen Canals
kanaliseeren to canalise, to canalize
kanaliseren canalize, to
kantbeitel cant chisel
kantelbak barge tip
kantellepel hinging bucket
kanvas-vulling canvas filling
Kap Cloud cap
kapitein captain
Kappagetal ( tijdhoek )van een partieel getij State of a componentwave
karakter van het getij Various kinds of tide
Karakteristieke grootheden van het getij Characteristics of the tyde
Katabatische wind, valwind Katabatic wind
Kathodische bescherming (anode, cathode) cathodic protection (anode, cathode)
Keermuur, Taludbekleding (zeeoever) Bulkhead, seawall
kegelvormig tandwiel spur gear wheel
Kei, rolsteen (van middelmatige afmetingen) Boulder
kelderwind- domme kracht rack and pinion jack
Kenbaar, opvallend Conspicuous, remarkable, noteworthy
Kenbare voorwerpen Landmarks
kenmerken van grond soil characteristics
Kenmerkende eigenschappen en manifestaties van de wind Characteristics and manifestations of winds
kentering (na ebstroom) Slack water on the ebb
kentering (na vloedstroom) Slack water on the flood
kentering van eb en vloed slack water at high tide and at low tide
kentering van ebstroom en vloedstroom slack water on the flood and on the ebb
Kentering, keren van het getij Change of tide (Turn of the tide)
kern (Condensatie kern) Nucleus (of condensation)
ketelappendages boiler fittings
ketelfundatie boiler foundation
kettingbak chain locker
kettinghaak chain hook
kettingklamp chain chock
kettingladder chain ladder
kettingratas chain roller shaft
kettingschijfas chain-pulley axle
keukenzout, natriumchloride salt, sodium chloride
Khamsin Khamsin
kielhaven careening basin
kielstapeling- dokblok- stapelblok keel block
kiepwagen dump truck
kiezelaarde- diatomeeënaarde kieselguhr- diatomaceous earth
kimgang bilge strake
kipkar of kipwagentje tip-wagon, dump-car (Decauville type)
kippenkooi- kokerzaathout- zaathout keelson- box girder
kistdam coffer-dam with double sheeting
kistdam- kofferdam coffer-dam- fixed dam
kistdam, hulpwaterkering safety cofferdam
klapschijf- zwaaikatrol- tuimelschijf swing sheave
klauw claw
klauwhamer claw hammer
kleefkracht holding power
kleiaanvulling clay filling
kleihoudend materiaal clay material
kleihoudend zand clayey sand
kleihoudende laag clay layer
kleilaag bed of clay
kleilaag onder de beton bed of clay under the concrete
Klep, draaibaar om een horizontale as Sluice or valve on a horizontal axis
kleppendraad wire for hopper doors
klepstang- stang voor het kleptrekwerk door hoisting bars
Kleuraanduiding der lichten Lighthouse symbols
Klimaat Climate
klinknagel rivet
Klip van onbekende diepte Shoals, the water depth above which is onknown
kloosterhouten of zandstroken cross beams
kluisgat- rollenkluis hawsehole
knaldemper- geluiddemper silencer
knieplaat knee plate
kniptang wire cutting pliers
Koerskaarten, trekkaarten Road maps
kogellager ball bearing
kogelverbinding- kogelscharnier ball joint
kogelvormig valgewicht ball ram- ball pounder
koker voor electrische leidingen en waterleidingbuizen subway or gallery for electric mains or hydraulic pipes
kompas compass
Kompasfout, deviatie Compas deviation
Kompaskoers Compass course
Kompasstreek Rhumb
kop van een havenhoofd round head- pier head
kop van een krib head of a groyne
Kop van golfbreker of havenhoofd Breakwater head or Round head
Kop van het havenhoofd Pier head or jetty head or roundhead
koppelbalk lintel- tie beam
koraal coral
koraal sleepkop drag head for dredging coral (US coral drag)
Koraalbank Coral reef
Koraalrif Coral shoal or reef
Koralen (ster Madrepore (a form of coral)
korrelgroep- korrelfractie grain-size fraction- fraction
korrelgrootte- korrelafmeting grain size- coarseness
korrelgrootteverdeling- gradering der korrels grain size distribution- granulometry
Korrelhagel Small hall
korrelmassa granular material
korrosieroestvorming van ijzer corrosion
korte golfslag short wave
korte tussenpijlers van de woelkamer short intermediate pillars or piers
kortkammige golf shortcrested wave
kortkammige zee short, shoppy sea
kraag collar
kraagblok collar thrust bearing
kraagmoer collar nut
kraagring collar ring
kraagstukken fascine collars
kraan cock
kraan arm crane jib
kraan- hijskraan derrick crane
kraan op hoofdbok crane on main gantry
kraan- torenkraan tower crane
kraandrijver crane operator
kraaneiland crane platform
kraanhuis crane cabin
kraanschijf crane pulley
kraanspil slewing column
krabben (van een anker) drag, to
krabbend anker dragging anchor
krabber scraper
Kracht van de stroom Force of the current
krachtbeperking safety limitor
Krachtige stroom Strong current
krammat mattress pegged to the ground
krammatten straw mattresses
Kranen Cranes
Krans, corona Corona
Krappe wind Close hauled, Scant wind
Krater Crater
kribvak area included between two groynes or spurs (groins or dikes)
krijtrots- kalksteen limestone- chalk
krimpeigenschappen shrinkage properties
kristal textuur crystalline texture
kritiek glijvlak critical slip surface
krompasser outside callipers
kronkelend riviervak sinuous (winding) section of the river
Kronkelend vaarwater Tortuous channel
Kruien, verplaatsen van vaste stoffen Bed load
Kruin (van een drempel) Ridge (of a bar)
kruin van een dijk top of a dike
kruipen bij afschuiving creep at shearing
kruisdeining, wafeldeining cross swell or intersecting swell
Kruising (in een vaarwater) Intersection or crossing (in a channel)
kruiwagen wheelbarrow
krukas crankshaft
krukaslager- krukasblok crankshaft bearing
krukkast crankcase
kunstmatig eiland artificial island
Kunstmatig vaarwater of door baggerwerk verbeterd vaarwater Artificial channel or channel improved by dredging
kunstmatige haven artificial harbour
kunstmatige vaarweg artificial navigable waterway
kurkezak cork fender
kussenblok- kraagblok plumber block
Kustbranding Coastal Breakers
kusthaven coasting port
Kustkaarten Coastal charts
kustvaart coastal navigation
kustwateren coastal waters
kwadrant quadrant
Kwadratuur, loodrechte stand Quadrature
Kwadratuur, loodrechte stand (dwarsfase) Quadrature
Kwartdaags getij Quarterdiurnal tide
kwartsiet cuarcita (f)
kwartszand quartz sand
kwast brush
kwelwater- lekwater seepage- percolating water- percolation water
Kwikbarometer Mercury barometer
laadboom derrick
laadboomgeien derrick guys
laadgoot loading shute fishtail
laadplaats place of embarkation
laadruim- beun- hopper hopper (hold)- hopper well
laadruim- scheepsruim cargo hold- hold
laadruiminhoud hopper capacity
laadschop loading shovel
laadsnelheidsmeter- produktiemeter loading rate meter
laadspanning electric charge
laadvermogen dead weight tonnage
laadvermogen- draagvermogen loading capacity
laag layer
laag stortsteen rubble bed
laag water low water
laagspanning low tension
laagst bekende waterstand lowest recorded water level
Laagste laagwater (LLW) Lowest low water (LLW)
Laagste peil Lower figure or lower reading or lower level
laagwater low tide
Laagwater - havengetal (bij sygyzie) The average low water lunitidal interval at syzygy
Laagwater (LW) Low water (LW)
Laagwater (stand) (LW) Slack at low water (LW)
Laagwater doodtij (LWD) Low water of Neap Tides (LWNT)
Laagwater springtij (LWS) Low water of Spring Tides (LWST)
Laagwater(-stand) Slack of low water or Low water stand
Laagwaterlijn Low water mark
Laagwaterstand aan de mond Height of low tide at mouth
laboratorium op werk site laboratory
laboratoriumonderzoek laboratory research
ladder ladder
ladder draaipunt ladder trunnion
ladderas ladder pivot
ladderaslager ladder pivots
ladderbeun ladder well
ladderbeunbeplating ladder well plating
ladder-bok sheerlegs supporting foot of ladder
ladderboom ladder stringer
ladderdraad- ladderhijsdraad ladder cable- ladder hoist wire
ladderhijsblok return block
ladderlagering ladder trunnion bearing
ladderlier- ladderhijslier ladder hoist winch
ladderpomp- onderwaterpomp ladder pump
laddertakels ladder lifting gear
laden (van schepen) loading
ladingmeter load indicator
Lage (be) wolk(ing) Low cloud
Lage cylinderschuif Shallow cylindrical valve
Lage kust Flat shore, low coast
Lage steile rand in het strandzand Scarp
Lage waterstand (bij lage afvoer) At low water
lager bearing
Lager laagwater Lower low water
lager van de horizontale draaiingsas bearing of the horizontal axis of rotation
lager van het onderdraaipunt van de hoofdladder lower tumbler bearing
lagerbout bearing bolt
Lagere hoogwaterstand Lower high water
lagerhuis bearing casing- bearing housing
lagermetaal- witmetaal- babbith white metal
Lagers Bearings
lagerwal leeward bank
Lagune Lagoon
Lagune, Strandmeer Lagoon
Laminaire wind Stream
landaanwinning land reclamation
Landengte Ripstroom Neck
Landengte, isthmus Isthmus
landgrind coarse gravel
landhoofden abutments
landingsplaats unloading (discharge) wharf
Landingsplaats, werf Landing stage, wharf
landingssteiger landing stage
landkaart geographical map
landleiding ground pipeline
Landpunt Foreland, cape, spit, tongue (of land)
Landtong Tongue or neck of land
Landtong in de mond van een baai Baymouth bar
Landvast ijs Land ice
Landwind Land breeze
landwinning reclamation
landzijde landside
lange golf long wave
lange golfslag long wave wash
Lange golfverschijnselen, etc Long wave phenomena, etc
lange zee long sea (sea with long waves)
langs een draad peilen to sound along a cable
langs het kanaal wordt water afgevoerd water is drained by the canal
Langsdoorsnede Longitudinal section
Langsdoorsnede en plattegrond van een verlengd vast droogdok Longitudional section and plan of an extended dry dock
Langsdoorsnede over het bovenhoofd van een schutsluis Longitudinal section of the upper entrance of a lock
langshelling slipway
langskracht longitudinal force
langsscheeps longitudinal
langsscheepsprofiel longitudinal section
Langsstroom Longitudinal current
Langtongen Spits
lasproef welding test
lassen weld, to
Lassen, smeden, solderen Welding, forging
lateraalkanaal lateral canal (channel)
lateraalkanaal of nevenkanaal (zijdelingsch kanaal) lateral canal (channel)
latere verbreeding further (ultimate) enlargement
Lava Lava
Leeftijd van de golven wave age
Leeftijd van het getij Lag (of the tide) or age of the tide
Leeftijd van het getijd Age or period of the tide
leegzuigkanaal discharge duct
leidam embarkment
leidrails guide rails
lekbak sump
Lengte (van een geul) Length (of a channel)
lengte van een bocht length or development of a curve
lengte van een schip over-all length of a barge (boat or vessel)
Lengte-as Distance axis
Lengteprofiel van de waterspiegel Instantaneous profile of the tide
Lengteprofiel van de waterspiegel op een bepaald ogenblik Instantaneous profile
Lengteprofiel van de waterstand op het tijdstip van HW aan de mond Instantaneous profile at the time of high water at the mouth
Lengteprofiel van de waterstand op het tijdstip van LW aan de mond Instantaneous profile at the time of low water at the mouth
Lengteprofiel van een waterloop met halfdaags getij Longitudinal profile of a river or estuary having semi-diurnal tides
lenswater- bilge water bilge water
lepelbagger bereik dipper dredger radius
lepelsteel-inhaaldraad retracting cable
lichaam van stortsteen rubble mound
lichten van een wrak refloating a wreck
lier van de stuurdraad tagline drum
Lier, windas Winch or winding drum
lierfundatie winch foundation
ligdagen lay days
ligging van de sluis situation of the lock
ligplaats mooring space (tying up berth)
Lijnen van gelijktijdig hoogwater Co
Lijwal Lee shore
Locale (plaatselijke) stromen Local currents
Locale rukwind Eddy wind
Locale stroom Local current
Locale wind Local wind
Locale winden Local winds
Locale wolk Local cloud
Lodingslag Line of sounding
Loefwal Windward coast, weather shore
looddraad lead wire
loop van een rivier course of a river
loop van een rivier (kanaal) course of a river (of a canal)
loopkat crane trolley
loopkraan- portalkraan travelling crane- portal crane
loopkrans- draaitafel- draaikrans turntable- whirley track
looplamp inspection lamp
loopplank gangway or walkway
loopplank- gangboord gangway
looprails guide rails or gate track
loopzand running sand
los draadeind loose stud
los- en laadplaats unloading and loading wharf
losklep van de emmer bucket door
losplaats unloading (discharge) warf
Losse, hoekige en verweerde stenen langs een strand Rubble (Loose, angular and water
Lucas lodingsmachine Lucas sounding machine
Lucht met schapewolkjes Fleecy sky
Luchtbaan Trajectory
luchtdruk- atmosferische druk air pressure- atmospheric pressure
Luchtdruk, atmosferische druk Atmospheric pressure
Luchtdrukgradiënt Barometric gradient
Luchtdrukpatroon Pressure pattern
Luchtdruk-situatie Barometric condition
Luchtfotografie Aerial photography
luchthamer pneumatic hammer
luchtinlaatklep air inlet valve
Luchtlaag Layer of air
luchtledig- vacuüm vacuum
luiwagen scrubbing brush
Lunatie Lunation
maaier van waterplanten weed cutter
maaiveld ground level
maaiveld of begane grond natural ground level
Maandeclinatiegetij Tropic tide (when the moon passes the tropics)
Maansdag Lunar day, Tidal day
Maansgetij Lunar wave
Maat voor de toeneming(van de breedten of vande dwarsprofielen) Modulus of growth, expansion (of widths or sections)
maatgevende vaardiepte Controlling depth
machine machine
Machine voor getijvoorspelling Tide predicting machine
Machine voor voorspellen van getijden Tide predicting machine
machinegebouwen machinery houses
machinekamer- motorkamer engine room
Machineonderdelen Parts of machinery
Machineproces Engine process
Machines (overige) Engines (additional)
Machines / Motoren Engines / Drives
Machines Algemeen Engines general
machinewerkplaats machine shop
machinist engine driver
magere klei soft clay
magere klei- zachte klei soft clay
magmatische gesteente igneous rocks
magneetschakelaar magnetic switch
magnesium mangnesium
magnesiumchloride magnesium chloride
magnesiumhoudend water magnesia bearing water
magnesiumsulfaat magnesium sulphate
magnesumbromide brom-magnesium
Magnetisch Magnetic
Magnetische kaarten Magnetic charts
Magnetische koers Magnetic course
Magnetische polen Magnetic poles
Magnetische storm Magnetic storm
maken van een werk construction of a work
maken van een werkput making an excavation
maken van taluds sloping
mangat manhole
Mangrove Mangrove
manillatros manilla rope
manoeuvreerbaarheid manoeuvrability
manometer druk manometric pressure
manometer- drukmeter air gauge- pressure gauge
manometrische opvoerhoogte- stijghoogte head- hydraulic head
marien sediment marine sediment
Marin Marin
marinepakking marine packing
Maritieme lucht, zeelucht Sea air
massa traagheid inertia
Massa transport Mass transport
massieve schutkolkwand mass side wall
mast- koningspaal mast- pillar
mastiek mastic
mastvoet mast foot- pillar bearing
Materiaal Materials
Materiaal algemeen Materials general
Materiaaltransport (in een rivier of stroom) Red load, Transport, Transportation of bed load (in a stream or river)
materieel equipment
Materieel, algemeen Equipment, general
matglas milk glass
Matige koelte Moderate breeze
Matige wind Moderate wind
Maximum van de eb Ebb strength**
Maximum van de stroom Maximum current or flow
Meander Meander
meanderen meander, to
Mechanisch baggerwerktuigen Mechanical dredgers
mechanisch ontgraven mechanical excavation
meerdraad mooring wire
Meergelegenheid, aanlegplaats Mooring
meerjarige contracten
Meerpaal Bollard
meerpaal- bolder mooring bollard- mooring post- mooringbitts- bollard
Meerpaal of dukdalf Dolphin**
Meeslepen (van vaste stoffen langs de bodem) To carry, transport
Meetkundige plaats der hoogwaterstanden Locus of high water
Meetkundige plaats der laagwaterstanden Locus of low water
Meetkundige plaats der waterstanden op de tijdstippen van de ebkentering Locus of tidal heights at slack water on the ebb
Meetkundige plaats der waterstanden op de tijdstippen van de vloedkentering Locus of tidal heights at slack water on the flood
Meetkundige plaats van de hoogwaterstanden Locus of high tide
Meetkundige plaats van de laagwaterstanden Locus of low tide
Meetkundige plaats van hoogwater Locus of high water
Meetkundige plaats van laagwater Locus of low water
Meetkundige plaats voor hoogwater doodtij Locus of high water of neap tides
Meetkundige plaats voor hoogwater springtij of springhoogwater Locus of high water of spring tides
Meetkundige plaats voor laagwater doodtij Locus of low water of neap tides
Meetkundige plaats voor laagwater springtij of springlaagwater Locus of low water of spring tides
Meetkundige plaatsen der laagwaterstanden (bij springtij, bij doodtij) Loci of low water (spring tides, neap tides)
Meetkundige plaatsen van hoogwater en laagwater en van de stroomkenteringen in een waterloop Loci of high tide and of low tide and of the slacks of currents in a river or estuary having
Meetkundige plaatsender hoogwaterstanden(bij springtij, bij doodtij) Loci of high water (spring tides, neap tides)
Meetkundige plaatsender waterstanden bij dekenteringen Loci of heigths on slacks of flood and of ebb currents
Meetlijn, geleidelijn, lijnrichting, tracé Alignment
meetnauwkeurigheid accuracy of measurement
megaribbel megaripple
membraan membrane
memplaat met draaigland- glijdstuk trunnion slide
menging van zout en zoet water mixture of salt and fresh water
mengselconcentratie mixture concentration
mengselconcentratiemeter mixture concentration gauge
meniepakking red lead sealing
Mercator projectie Mercator projection
Mercator-projectie Mercator projection
Meridiaans doorgang (van een ster) Meridian passage (of a star)
mesband lip plate
Met de deining samenhangende stroom Wave current
met koper beslaan sheathing with copper or zinc
met palen bevestigd rijspakwerk fascine work fixed by means of stakes
met spijkers beslaan studding
Met zand bedekt Covered with sand
metaalzaag metal saw
Metalen Metals
metamorfe gesteente metamorphic rocks
meten in het middel van vervoer measuring in the means of transport
meten in profiel van de ontgraving measuring in the cut area
Meten van de stroomsnelheid Measurement of current velocity
Meteorologisch station Meteorological station
Meteorologische kaart Meteorological chart
Meteorologische waarneming Meteorological observation
methaan methane
Methode van de bestre ken hoek Subtended angle method
microben activiteit microbiological action
middelbare rivierstand mean level
Middelpunt van de cirkelbaan, van de orbitaalcirkel Centre centre of oscillation
Middendeel (van een wolkensysteem) Body (of a depression of cloud system)
Middendeel van een depressie Body of a depression
Middendeel van een onweersstoring Body or middle part of a depression in a storm system
middengangsschijf central sheave
middenloop (van een rivier) middle course
middenpijler van de woelkamer central pier of the stilling basin
Middenstand Mean level
Middenstand (van het getij) Mean tide level
Middenstandspeilschaal Medimerimeter
middenstandsvlak- gemiddelde zeespiegel niveau mean sea level
middenstuk van sleepkop intermediate part (of draghead)
milieu baggeren remedial dredging
milieuschade environmental damage
Millibaar Millibar (a pressure equal to a force of one dyne, per square centimeter)
Minder gevaarlijke helft Navigable semi
minerale samenstelling mineral composition
mineralogisch onderzoek minerological investigation
minimale bagger diepte minimum dredging depth
Minimum van de stroom Minimum current or flow
Minuut (van een hoek) Minute (of an angle)
Mistral Mistral
Modderbank Mud-bank
Modderige zandbank Bank of muddy sand
Modderstrand Beach of mud
Moeilijk vaarwater Difficult channel
moeras swamp- bog- marsh
Moeras, vloedbos Marsh
moerplaat nut plate
Momentane snelheid Momentary velocity
monstersteekapparaat sampling tool
morsborden aan de ladder splash plate
motoraandrijving motor drive
naad- aansluiting joint
naadloze pijp seamless tube
Naar de binnenhaven To inner harbour
Naar één zijde kerende schutsluis Lock (single)
naar één zijde kerende sluis met nooddeur Single lock (with safety gates)
Naar twee zijden kerende keersluis Single entrance (with gates for ebb and flood)
naar twee zijden kerende schutsluis Lock with double opposed gates
naard-afsluiting needle dam
nachtploeg night shift
nadeligeffect adverse effect
Nadir, voetpunt Nadir
Nagolving Small waves
Najaars dag-en-nachtevening Autumnal equinox
nastort van de bres slides of the bank
Nat dwarsprofiel Wetted section
Nat grondverzet
nat stort wet dumping
Nat strand Beach face
Nat strand - Gedeelte van het strand tussen de hoog- en laagwaterlijnen Fore shore or Beach face
nat strand- vooreover foreshore
natievlag ensign
natte dichtheid wet density
natte doorsnede wetted cross section
natte doorsnede of nat dwarsprofiel wetted cross section, area of waterway
natte omtrek wetted perimeter
Natte strand Foreshore beach
Natte strand, gebied tussen lucht en water Tidal area, foreshore
Nattebol Wet bulb thermometer
natuurlijk beloop natural slope
Natuurlijk vaarwater Natural channel
natuurlijke vaarweg natural navigable waterway
Natuurlijke vaste drempel Inerodible natural bar
natuurlijke zetting natural settlement (US natural settling)
natuursteenbekleding van het beloop van de kolk pitched slope of the chamber
Nautical almanac Nautical almanac
Nauw, straat Narrows
Nauwe haveninvaart Gut, narrow, sound
Nauwe ingang Inlet ( Small creek along the Mediterranean Sea Reach)
navigatielicht navigation light
Neemt af, loopt achter(het getij) Lags (the tide)
Neerslag Precipitation, rainfall
neerstroming (naar beneden) downward current
Nehrung, barrière Barrier beach
Nehrung, nes, landtong Spit
Nehrung, Zandrug Beach ridge
neuringdraad buoy wire
neuringdraad- ankerdraad anchor cable- anchor wire
Neus in het harogram Barometric kick
Nevel van de horizont, stuifregen Haze
Nevelachtigheid Cloudiness, haziness, patch of mist
Niet droog vallend koraalrif Submerged coral shoal or reef
Niet droogvallend wrak Permanently submerged wreek
Nietdroogvallende bank Underwater bank, shoal
Nieuwe maan New moon
nijptang pinchers
Nimbostratus Nimbostratus
niveau level
niveaumeter level gauge
nokkenas camshaft
nominale waarde nominal value
Non-Ferro metalen Non-ferro metals
noodsignaal emergency signal- distress signal
nooduitlaat (hulpgat) emergency opening
noodvlag flag of distress
Noordgaande stroom (nhNoorden gericht) Northerly current
normaal hoog water normal high water
normaal laag water normal low water
normaalspoor standard gauge
Normalisatie van het bed Regulating of the river bed, by giving it regular crosssections and depths
normaliseeren to regulate
Nulpunt van de kaart Datum (of charts)
Nulpunt van een peilschaal Datum of a gauge
Nulpunt van een registrerende peilschaal Datum of a tidal gauge
Nulvlak Tidal datum plane
Nulvlak, vergelijkingsvlak Chart datum, Hydro-graphic datum
nuttige breedte van de sluis working width of the lock
Observatie, waarneming Observation
Observatieplaats Point of observation
obsidiaan obsidian
Oceaan Ocean
Oceaanbekken Oceanic basin
Oceaanbodem Floor of the ocean
Oceaangetij Oceanic tide
Oceaantrog Oceanic trench or valley
Oceanisch Oceanic
Oceanografie Oceanography
Octant Octant
Oesterpark Oyster bed
Oever van een rivier Bank of a river
oeverval- oeverafschuiving bank slip
oeververplaatsen bank drift
oeverwal natural levee
olie afval oil wastes
oliebak oil pan
oliebrander oil burner
oliehaven oil-fuel bunkering port
olielantaarn oil lantern
oliespuit- smeerkan- oliekan oil can- oil feeder
olietank oil tank
olietanker oil tanker
omkaden (van een) damming (of a)
omkaden van een wel damming off a spring
omkeerbaar reversible
omkeerbare schroef- verstelbare schroef reversible pitch propeller- variable pitch propellers
Omkeren van de stroom, kenteren Reversal of current
Omkeren, kenteren van de stroom Reversal of current (flow)
omloopkanaal by-pass channel
Onbekend als meteorologische term Thalweg
onbevaarbaar unnavigable
onderaannemer subcontractor
onderaannemingscontract subcontract
Onderdeelen en bouwmaterialen Constituent parts and materials of construction
Onderdeelen van een scheepvaartweg Constituent parts of a navigable waterway
Onderdelen van havens en vaarwegen Port, marine and river structures
ondergedompeld volumegewicht- schijnbaar gewicht immersed unit weight- apparent weight
Ondergeschikt getij, secundair getij Secondary wave
Ondergeschikte arm, secundaire arm Secondary arm
onderhandse aanbesteding private tender
Onderhoudsbaggerwerk Maintenance dredgings
onderlosser- bak dump barge (US: fixed bottom scow)
ondershandse aanbesteding invitated tender- tender on invitation
ondersteunpunt van vertikale steunbalk voor schotbalken foot block (for vertical beams of cofferdam)
onderstoppen van spoor track-packing, packing up, track tamping
ondertuimelaar lower tumbler
Onderwater electrische seinen Submarine electrical signals
Onderwater meter Immersion gauge, depth gauge
onderwaterbeloop under water slope
onderwaterdam submerged breakwater- submerged jetty- submerged pier- submerged mole
onderwateroog underwater eye
Onderzee's plateau Oceanographic plateau
Onderzeese canyon Submarine canyon
Onderzeese helling van eiland Insular slope
Onderzeese kabel Underwater cable
Onderzeese oever buiten het gebied van de brandingsruggen Offshore
onderzoek op hardheid hardness test
onderzoeksvaartuig exploration vessel
ondiep strandmeer- lagune lagoon
Ondiep water Shallow water**
Ongevaarlijk gebied Navigable sector
onklaar foul- out of order
onnauwkeurigheid inaccuracy
onsamenhangende grond noncohesive soil
Onstabiliteit Instability
ontgassing degassing
ontgraven digging
ontgraven in den droge to excavate in the dry
ontgraven in den natte to excavate under water
ontgraving excavation
ontlasting- belasting vermindering decompression- unloading
ontlastklep- overdrukventiel relief valve
ontleding (aantasting) van mortels decomposition (of mortars)
ontmantelen- demonteren dismantle, to
Ontschepingsplaats Point of disembarkation
ontvangtrechter feeder hopper
ontwatering dewatering
ontwateringsgreppel drainage ditch or gutter («grip»)
Ontwerp toegangsgeul Channel design
ontwerptaludlijn designed slopeline
Ontwikkeling van het weer Development of the weather
onvolledige verbranding poor combustion
onwerkbaar weer time during which one cannot work (bad weather)
Oog van de cycloon Eye of the storm
oogplaat eye plate
Oorsprong van het ruitennet Origin of grid
Oorsprong van het ruitennet (op een kaart) Origin of the grid (on a chart)
Oorzaken van het getij Causes of the tide
Oostgaande stroom (nhOosten gericht) Easterly current (running eastward)
op de wal spuiten rainbowing
Op ieder tijdstip deplaats waar het laagwater is Head, or limit of the tidal flood
op riemslag peilen to take soundings roughly
op-, afrit of -ril ramp (approach road)
opavouwbare heugelstang jointed rack
opblaasbare afsluiting inflatable seal
opblazen met springstof blasting with explosives
opbonken van spoor jacking up the railway (lifting)
opdrachtgever client
opdrijving- opwaartse waterdruk upward pressure or uplift
open bemaling drainage in the open
openbaar terrein public area
openbaar vaarwater public waterways
openbare aanbesteding public tender- open tender
opgaande muur van het benedenhoofd lower round head (guiding wall)
opgehoogd terrein- grondaanvulling fill- earthfill
opgelast metaal build-up metal
opgespoten land reclamed area
ophangketting lifting chain
ophangpunt van de ladder suspension point of ladder
opheffen van de korrelspanning breaking-down the grain tension
ophoging (van de oever) raising the embankment
ophoogmateriaal reclamation material
Opklaring Break, rift, clearing
Opkomend tij, rijzend water Rise of tide
Opkomend, of wassend, of rijzend tij, of water Rising tide
Opkomend, wassend, rijzend tij, water Rising tide
Oplandige wind, zeewind Dowstream wind (on the north coast of France «vent d'aval» is used for the west wind)
oplegdok- opleghaven laying-up basin
oppersen van den ondergrond sinking of the subsoil
oppervlak- oppervlakte surface
Oppervlakte Surface
Oppervlakte verhang ( van een riviergeul) Surface slope, surface gradient (of a river channel)
oppervlaktedrijver Surface float
oppervlaktegolf surface wave
oppervlaktelagen surface layers
oppervlaktestroom surface current
oppervlaktestroom- bovenstroom surface current
opperwal windward bank
Oppositie, tegenovergestelde stand Opposition
Oppositie, tegenovergestelde stand (tegenfase) Opposition
oprit- afrit ramp
opruimen van een werk demolition of a work
opruimen van een wrak raising a wreck
opruimen van het ijs removal of the ice
opsluitplaat locking plate
Opspattend water van de golf Wave spray
opspuiten van een terrein raising of an area by filling
Opstand Elevation
opstuwing (van water) surge
opvarend schip barge (boat) going upstream
Opvulling (van een lagedrukgebied ) Filling up
opwaaiing raising of the level by the wind
opwaaiing van het water raising of the water by the effect of wind
opwaartse druk upward pressure
Orbitaalsnelheid (der waterdeeltjes) Orbital velocity (of the water particles)
organische stoffen organic matter
Orientering van het net Orientation of the margins or borders
orkaan hurricane
Oud, voormalig Ancient, former
overbeladen overloaded
overbrengas transmission axle
overdekte kade covered quay
overdruk onder de kleilaag uplift pressure under the clay bed (artesian pressure)
overeenkomstige waterstanden equivalent gauge readings or water levels
overgangsboog transition curve
Overgangsdiepten Transitional water (shallow water)
Overheersen, domineren (van een getij) Preponderance (of a wave)
Overig materieel Other equipment
overlaat spillway
overlaat voor drijfijs ice shute
Overlap Overlap
overloop van laadruim hopper overflow
overslag transhipment
overspanning span
Oververzadigd Supersaturated
oververzadiging oversaturation- supersaturation
overvloei- overlaat overflow chute
overwinteringshaven winter protection harbour
paal pile
paalfundering pile foundation
paalmuts cap
paalrij line of piles- row of piles
Paalwerk, steiger Pier or jetty on piles or columns
paalworm shipworm
paardekracht (pk) horse power (HP)
Paardenbreedten Horse Latitudes
Pakijs Pack ice
pakking packing
pakkingbus packing gland
pakkingflens gasket- packing flange
pakkingring packing ring
pal pawl
palen piles
palengroepen bent
palwiel ratchet wheel
Pampéro (Spaans) Pampero (Spanish)
Pand (van een kanaal) Reach
Pannekoek-ijs Pancake ice
panschop pan shovel
Parhelische ring Parhelic cirele
Pas Col
pasbout fitted bolt
Passaten Trade winds
Passer Compass
passieve gronddruk passive soil pressure
passtuk stuffing box
patentschalm feathering link
patrijspoort port light- port hole
Peil van (gemiddeld) hoogwater doodtij Height of mean high water of neap tide
Peil van (gemiddeld) hoogwater springtij Height of mean high water of spring tide
Peil van (gemiddeld) laagwater doodtij Height of mean low water of neap tide
Peil van (gemiddeld) laagwater springtij Height of mean low water of spring tide
peil van het grondwater level of the water table
Peil van stil water Still water level
peil van stil water, ongestoorde waterstand still water level
peildraad sounding wire
Peiling (bepaling van de ligging door zichten) Taking a bearing from a ship by sighting
Peilingen met constante hoek Constant angle soundings
peilloodplaat(je) sounding plate (small)
peilschaal gauge, scale, water level gauge
Peilschaal (getij) Tide gauge
Peilschaal met drukdoos Tide gauge - pressure operated
Peilverschil, verval Difference in level
pensluiting- pen en gat pin shackle
Periode van afnemendgetij Period of decreasing tide
Periode van eb (stroom) Period of ebb current
Periode van toenemendgetij Period of increasing tide
Periode van vloed (stroom) Period of flood current
Periodiciteit van de golf Wave period (Frequency )
periodieke golf, regelmatige golf periodic wave, rgular wave
permafrost permafrost
Permanente stroom Permanent current(s)
persafstand discharge distance
perskade surrounding embankment- enclosure dike
persklep- persafsluiter delivery valve
perszak delivery hose
perszakhoedje cap for delivery hose
perszuiger- bakkenzuiger reclamation dredger
piëzometer- stijgbuis - standpijp piezometer- piezometric tube- stand pipe
pijp met losse flens- Franseflens pipe with loose flange
pijp met vaste flens pipe with fixed flange
pijpeblazer tube blower
pijpeplaat tube plate
Pijplijn transport Pipeline transport
pitcorrosie, door de vorming van kleine holten pitting, corrosion by the formation of small cavities
plaatijzer plate iron
Plaats van afvaart Point of departure (starting point)
plaats van de kanaaldijken site of the canal banks
plaats van een peilschaal site of a gauge, or gauging station
Plaats waar de vloedkentering samenvalt met het tijstip van HW Point in river at which slack water on the flood coincides with high water
Plaats waar in een rivier de vloedkentering op het tijdstip van hoogwater valt Point of the river where the highwater slack occurs at the time of high water at that point
Plaats, twijfelachtig Position doubtful
Plaatsbapaling dmvradio acoustiek Radio - acoustic sound ranging
plaatsbepaling positioning
plaatsbepalingsapparaat positioning equipment
Plaatselijke, gemiddelde halfdaagse tijkromme in een waterloop Mean local curve of tide of a river or estuary having semi-diurnal tides
plaatsen van een pomp erection (installation) of a pump
Plaatspasser Station pointer
plaatstaal steel sheet
Plain Suction Dredgers Plain Suction Dredgers
Planimetrie, vlakke meetkunde Planimetry
plankier decking, deck
plankton plankton
plannen schedule, to- plan, to
Plannet Grid of drawings or plans
plas pond
plastische vervorming plastic flow
Plat lood Flat-shaped lead
Plateau Plateau
platen flats (sand, mud)
Platen, wadden slikken, schorren Tidal flats, tidal marshes**
platijzer iron plate
Plattegrond Plan
plattegrond- kaart map
plechtanker sheet anchor
plimsoll-merk- uitwateringsmerk plimsoll mark- plimsoll line
ploeganker plough anchor
Plotselinge overgang (van de dwarsprofielen) Discontinuity (in the sections)
Pneumatische machines Pneumatic equipment
Pneumatische machines h Pneumatic equipment h
Pneumatische peilschaal Tide gauge (air-bubbleoperated)
poetskatoen cotton waste
Poincarégolf Poincaré's wave
Polair front Polar front
Polaire lucht Polar air
Polaire stroom Polar current(s)
polyurethaan polyurethane
pompaggregaat motor driven pump unit, direct connected motor driven pump
pompcapaciteit- pompdebiet pump capacity
pompstang pump rod
pompstation pumping station
pool omkeerbare motor pole change motor
Poolafstand, afstand tot de pool Polar distance
poriëngetal void ratio
poriënwater interstitial water- pore water
poriëwater pore moisture- pore water
portaal portal frame
portaal kraan gantry crane
Positie, plaats Position, location
Potentiaal Potential (of the generating force of the tide)
Potentiaal (van de getijverwekkende kracht) Potential (of the tide generating force)
potentiaalstroming potential flow
Potentiële temperatuur Potential temperature
precisie- nauwkeurigheid precision
prestatie output
prismaproef onder alzijdige aanvangsdruk triaxial shear test
proefbelasting trial loading- test load
proefpaal test or trial pile
prop van de halsbeugel top pivot (trunnion) or gudgeon pin
proviandhaven victualling yard
provisiekamer- proviand-ruim food store- pantry
punt- landhoofd- kop cape- headland
punt van samenkomst van twee vaarwegen confluence of two watercourses
punt van samenvloeiing confluence
Punt van uitgang (van een golfbeweging of een afgeleid getij) Starting point (of an oscillation or a derived tide)
Punt, landtong Point, tip, head
Punt, spits, naald Pinnacle
puntdeur in gesloten toestand leaf of gate in closed position
Punten waar geen getijstromen zijn Dead points (where there is no current)
puntstuk of puntbalk pointing stop, gate stop
put- schacht pit- shaft (US)
puzzolaan pozzolana
quarantaine quarantine
quarantaine haven quarantine port
Quarantaine-Ankerplaats Quarantine anchorage
raai tranverse sight line
raaklijn tangent
Raaklijn, raakvlak Tangent
Radar Radar
Radarscherm Radar Screen
Radiobaken Non - directional radio beacon
Radiobaken met gerichte Directional radio beacon
Radiogoniometer Direction finder
Radiosonde Radio sonde
Radiostoringen Interference
rail rail
rails (spoorstaven) rails
raming estimate
Rand (van een sextant) Limb (of a sextant)
randafshuiving perimeter shear
Randen der kaarten Borders or margins of charts
Randen der tekeningen, plannen Borders or margins of drawings, plans
Randgebied Margin
Randgebied (van een depressie) Margin (of a depression)
randvoorwaarde boundary condition
raspvijl- rasp rasp file
ratel ratchet
ratelboor ratchet drill
rattestaart rat file
reactiekrachten reaction forces
Recht beloop, tracé Rectilineal outline, course
recht vak straight reach
rechte deining, ideale enkelvoudige golven cylindrical wave
Rechte lodingslagen Sounding leads in line
Rechthoekige coordinaten Rectangular coordinates
rechtstreekse deining, invallende deining direct swell
rechtvak straight reach
Rede of buitenhaven Outer harbour
rede ten behoeve van marine- oorlogshaven naval harbour- naval port
Reductie van getijhoog ten Reducing tide levels to an agreed datum
referentieniveau Ordinance Datum
reflectie, terugkaatsing van golven reflection of waves
refractie refraction
refractie- straalbreking wave refraction
regel van de sluisdeur transom
regelaar regulator
regelaar, uitbalancering regulator
regelafsluiter flow regulator
regelbare overvloei van de hopper adjustable hopper overflow
Regeldeur met luchtkist en waterballasruimten Balanced gate (with air and water chambers) with seperate transoms
regelkraan regulating tap
Regelmatig halfdaags getij Regular semidiurnal tide
regelweerstand regulating resistance
Regenneerslag Precipitation
regiecontract contract on cost base
Regime van de wind Regime of the wind
registratiegeld registration fee
registreerapparaat data logger
registreerende peilschaal recording gauge
Registrerende peilschaal Tide gauge - self-recording
regulateurriem regulating belt
regulateurstang regulating rod
Relais Transmitter
relatieve dichtheid relative density
Relatieve vochtigheid Relative humidity
Relatieve wind Relative wind
remband brake band
remstang brake rod
reproduceerbaarheid reproducibility
reserve-anker spare anchor
reservoir- tank tank
Reservoir, vergaarbak Reservoir
Resonantie Resonance
Resonantiebekken Resonant basins
Retourstroom (van de golf) Return current
Retourstroom langs de bodem Deep return current
rheologische eigenschappen rheological properties
Ria Ria
Richting (van de kust) Direction (of the shore or coast)
Richting (zin) van het getij Set of tide
Richting (zin) waarinhet getij zich voortplant Direction of propagationof the tide
Richting van de getijstroom Set or direction of the tide
Richting van de stroom Current direction, set (of current)**
Richting van de wind Orientation (or direction) of wind
richtingsverandering van den stroom change of direction of the current
riemaandrijving belt drive
riemkast belt case
riemspanner belt stretcher
Riffenbarrière Reef barrier
rijspakwerk facines
Rijzing van de waterspiegel Rise or raise in the water level
ringvaart belt canal
rioolwater sewage
riptand ripping tooth
Risico analyse Risk analysis
rivierarm branches or arms of a river
rivierarm of riviertak branch of the stream or river
rivierhaven river port
Riviermond, estuarium, zeearm Estuary
Riviermonding, estuarium Firth
rivierpand reach of river
rivierpand, kanaalpand reach of river, of canal
riviervak section of river
riviervak, kanaalvak section or reach of river or of canal
Rivierverbetering en verandering in het rivierbed Improvement of rivers and modification of the bed
rivierwater river water
Roaring forties Roaring Forties
roerganger- stuurman helmsman- steersman
roestgevaar danger of rusting
roestvrij staal stainless steel
Roldeur of schuifdeur in de deurkas Rolling gate in gate recess
Rollende breker - Golf met overhangende golfkam bij het oplopen tegen het strand vóór het brekenAl Roller or Comber - Overhanging crest of wave, travelling up a shallow beach before breakingIf ther
rolpaal guide roller
Rolsteenbank Pebble shoal or bank
rondsel voor vijfkantbonkelaar pinion for top tumbler
rondselas pinion shaft
roosterwerk van wiepen grillage of facine poles
Rotatie (rondgaan) vande stromen Current rotation
Rots aan de kust Rock on the shore
Rots nabij de waterspiegel Rock awash
rotsachtig rocky
rotsachtige kust rocky coast
Rotsbank Reef
rotsboorinstallatie rock driller
rotsbreker- rammelaar rock breaker- ram (US pounder)
rotsconglomeraten rock conglomerates
Rotsig, rotsachtig Rocky
rotsmassa sound rock
Rotsplateau rocky shelf or plateau
Route (van scheepvaart) Route (of navigation), shipping lane
Routekaart Route map (chart)
rubberkabel rubber cable
rubberlager rubber bearing
rubberpakking rubber packing
rubberringafsluiter rubber ring gate valve
rubberslang rubber hose
Rug (van hoge druk) Ridge of high pressure
salaris salary
saliniteit (in %), zoutgehalte (in kg/m) salinity
samendrukbare bodem compressible ground
samendrukking- compressie compression
samendrukking van de bodem soil compression- ground compression
samengeperste lucht- perslucht compressed air
Samengestelde middelpuntvliedende kracht Compound centrifugal force
samenhangende grond cohesive soil
samenpersen van den ondergrond consolidation of the subsoil (by weight)
Samenvloeien van stromen Junction of a current
Samenvloeiïng Confluent
Samenvoegen To add (to become added)
Samoen Simoon
sanering remediation
Sargasso, zeewier Sargasso
Saros (periode) Saros
schaaf plane
schaal scale
Schaal der opnemingen Scale of surveys
Schaal der plannen en kaarten Scale of drawings and maps
schaaldieren crustacea
schaalverdeling scale division
schaarbeweging link motion
schaardijk waterway dike
schacht shaft or valve well
schacht van de cylinderschuif shaft or valve well
schacht voor hoge cylinderschuif shaft for cylindrical sluice or valve (drum type)
schakel chain shackle
schakelaar switch
schakelbord switch board
schakelkast switch box
schakelketting chain (short-link chain)
Schalen Scales
schalmen batten the hatches, to
schalmketting link chain
schamppaal fender pile
scharnier knuckle joint
scharnier (punt) hinge (point)
scharnierbout joint pin
Scheepsbeplating hull plating
Scheepsmaten Ship sizes
scheepspapieren ship's papers
Scheepsvoorzieningen, algemeen Schip elements
Scheepswaarneming Ship observation
scheepvaart navigation
Scheepvaarttermen Navigational terms
scheidingsdam dividing dyke (dike)
scheidingsdam- splitsingsdam separation dam- separation mole
Schelpkalksteen
Schema voorstellend de schommelende, hinderende stock in een waterloop met halfdaags getij Diagram of the residual water in a river or estuary having semi-diurnal tides
Schematisch kustprofiel Shore profile illustrating terminology
Schematisch voorstelling van golven in het brandingsgebied Schematic diagram of waves in the breaker zone
Schematische doorsnede door een depressie (volgens bepaalde veronderstellingen) Diagrammatic section of a depression (according to some hypotheses)
schermwand cutt-off wall
Schetskaart Sketch
schiemansgaren- lording spun
Schiereiland Peninsula
schiereiland- Landtong peninsula
Schiereiland, Peninsula Large peninsula
schiften van het spoor track slewing, shifting the track
Schijnbaar polair front Polar pseudo front
schijnbare dichtheid apparent density
Schijnbare horizon Apparent horizon
Schijnbare wind Apparent wind
schip, vaartuig boat
Schisteuse, splijtbare, rots Schistose (rocks)
schoen met taatskom shoe for the pivot
Schoonmaken, conserveren Cleaning, conservation
schoorbalk beam support
schoorpaal strut pile
schoorpaal, drukpaal raker or thrust pile or batter pile
schoorsteenstagen funnel stays
schop of spade shovel (spade)
schot- plank board- plank
schotbalk stop-log
schotbalksponning stop-log grooves or recesses
schotbalksponningen grooves for stop planks of cofferdam or stop log recess
schraapstaal scraper
schraapveer scraper ring
schrale beton of magere beton lean concrete
schrankschoor diagnonal strut
schrapen scraping
schrijvende ladingmeter self-registering load indicator
schroefaandrijving propdrive
schroefanker mooring screw
schroefas propeller shaft
schroefasafdichting stern tube sealing
schroefaskoker stern tube
schroefblad propeller blade
schroefwater propeller splash
schroot- afval scrap iron
Schuif in een stalen sluisdeur Sliding sluice (or vertical lift valve) in a leaf of a metal gate
schuifafsluiter flow valve
schuiflichaam moving cylinder
schuifmaat slide calliper gauge
schuifspanning shear stress
schuifvlak plane of shear
schuifzitting: gegoten stalen ring valve seating: cast steel ring
schutkolkvloer van ongewapend beton mass concrete floor of lock chamber
Schutsluis met afzonderlijke hoofden Basin lock
Scoria, slakken Slag
scraper scraper
Secundair front Derived front
Secundaire ( afgeleide ) golf Derived wave
Secundaire depressie, randdepressie Secondary depression
secundaire golven secondary waves
sediment transport sediment transport
sedimentair gesteente sedimentary rocks- bedded rock
sedimentatie- afzetting sedimentation
sedimentatie analyse sedimentation analysis
Seiche, haling Seiche
seinbal signal ball
seinlamp signal lamp
seinmast signal post- semaphore
Seinpost, semafoor Tide signals
seinvlag code flag
Seinwezen (in een vaarwater) Marking of a channel
Seismische golf, aardbevingsgolf, tsunami Seismic wave
Seizoenwinden, winden met jaarlijkse gang Seasonal winds
semafoor semaphore
Semaphoor, kustseinpaal Semaphore
Semaphore Semaphore
sextant sextant
Signalen en seinen Signals
significante getij significant tide
significante golfhoogte significant wave height
Slaan en schroeven Screwing, hammering
slagbalk pricipal beam (tie beam)
slagdrempel pointing sill or miter sill
slagdrempelblokken quoins of pointing sill
slagsleutel heavy spanner
Slak water Slack, still water (state of the tide at slack water)
slaperdijk safety dike
Slechtweerwolken, flarden Scuds or fractrostratus
sleepkabel- tros towing hawser
sleepkophiel- zool van de sleepkop heel of the drag
sleepkophijsdraad draghead wire rope- drag hoist wire
sleepkoplierautomaat automatic drag head winch controller
Sleepkracht Traction upon the bottom or bed
sleepvaart towage
sleepzuiger met dwarsscheepse boom- boom sleepzuiger side boom dredger- boom dredger
slibafvoer silt content
slibhoudend zand silty sand
slibvang mudbox
slijtage wear
slijtplaat wearing plate
slijtplaat (aszijde) shaft side wearing plate
slijtvlak wearing surface
Slikkige zandbank Muddy sandbank
slingerplaat plate washer
sloeplaat- fundatieplaat bed plate
Sluis met groot verval Lock with high lift
sluis- uitwateringssluis sluice- lock
sluisafsluiting sluice valve
sluisas axis or centre line of the lock
sluisdeur in de deurkas gate in the recess
sluisdeur in gesloten stand lock gate in closed position
Sluiskanaal Locked canal
sluisplateau coping level of locks
sluitdraad closing cable
sluit-hijsdraad holding wire
sluitplaat closing plate
sluitschalm- eindschalm end link
smalspoor narrow gauge railway
smeervetafscheider grease separator
snede van een baggermolen depth of cut
Snelheid van de wind Wind speed or velocity
Snelle stroom (plaatselijke term) Race
sneltakel high speed tackle
snij- en ontgravingskrachten cutting and digging forces
snijgereedschap cutting tools
snijkop- tandwielkast cutter drive- gear box
snijkoparm cutter arm
snijkoplagerspoelpomp cutter-bearing flushing pump
snijkopnaaf- cutternaaf cutter hub
Snijpunt van de laagwaterlijnen Point of intersection of the LWloci
Snijpunt van de meetkundige plaatsen voor laagwater Point of intersection of the loci of low water
snijrand cutting edge
snijrand van de emmer cutting edge of bucket
Sondeballon, Loodsballon Sounding or sampling baloon or Pilot baloon
sondeerapparaat Dutch penetrometer
sondeergrafiek- conusweerstandsgrafiek penetration diagram- penetration-resistance curve
spaarbekken water sacing chambers
spaarkom basin for saving locking water
spade- schop- schep spade shovel
spanbus tension bush
spanning tension
spanplaat stretching plate
spanstift stretching pin
spant frame
spantwijdte frame spacing
Sparboei Spar buoy
Speciale winden Special winds
specifieke weerstand resistivity- specific resistance
spiegat cotter hole
spiegelplaat- hekplaat stern plate
spieplank taper sheet pile
spil, draaiingsas of tolas axis of rotation
spiraalboor spiral drill
spit- strandhaak spit
splijtbak split barge- split hull hopper barge
Splitsing (van geulen) Bifurcation (forking) of channels
spoorbaan railway
spoorwegaansluiting connecting railway
sprantstuk junction piece
sprantstuk- spruitstuk- broekstuk Y-piece
spreng of sprang brook, brooklet
sprong van de slagdrempel rise of pointing or miter sill
spud- spudpaal- ankerpaal- stappal- werkpaal- hulppaal spud- spud pole- work spud
spud- spudpaal- ankerpaal- stapper spud- spud pole
spudhijsdraad spud lifting cable-
spudpaal- hulppaal auxiliary spud: trailing spud- walking spud
spudpalenbok spud lifting frame- spud gantry
spudwagen- paalwagen spud carriage
spudwagencilinder spud carriage ram
spudwagenwielen spud carriage wheels
spuikoker- draineerbuis weep-hole
spuitlans debiet water jet discharge
spuitpalen jet poles
spuitpijp- spuitlans water-jet lance
squat- vertrimming- inzinking squat
staal steel
staal met kopertoeslag copper bearing steel
staalborstel rust brush
staaldraad- staalkabel steel wire
staalwol steel wool
Staande golf Stationary wave
staande golf- stationaire golf standing wave
staande golf, klapgolf clapotis wave, standing wave
staanders an de buitenmantel legs of the fixed bell
Stabiel drukveld Stable field
stabiliteit stability
stabiliteit van zijtalud side slope stability
stabiliteitsberekening stability calculation
stadsgracht drain or small canal in a town (La Rochelle, Bruges)
stakellicht signal flare
staken- perkoenen- jalons stakes- pickets
stalen aanslagkozijn steel frame of jabs of the sluice or valve frame
stalen caisson steel caisson
stalen damwand steelsheet piles
Stalen klepdeur Metal hinged falling gate
stalen puntdeur leaf of metal or steel gate
Stalen puntdeur (schoen met taatskom) Metal gate (pivot and shoe of a leaf)
stalentros steel wire rope
stampen pitch
stampen (van een schip) pitching
standaanwijzer position indicator
standaardiseren standardise, to
stang rod
stap grootte, pallengte cutting step
Station Station
stationair baggerwerktuig- stationaire zuiger stationary dredger
statisch evenwicht static equilibrium
statische opvoerhoogte static head
Statische theorie (van Newton) Static theory (Newton)
statische zeef static screen
steel bewegingsdraad- versteldraad dipper arm wire
Steenbakkerij Brick-field
steenstorting van grote steen large rubble
steenstorting van kleine steen small rubble
steenstorting van middelmatige steen hand rubble
steenstorting van uiteenlopende grootte random rubble
Steiger, aanlegsteiger Wharf or landing stage
Steiger, paalwerk, pier op palen Piled jetty or pier
Steile rand van een plateau Steep edge of a plateau
stel tandwielen set gear train
Stelsel (van resonantiebekkens) Systems (of basins of resonance) Subdivision of an ocean into basins of resonance that may occasiona
sterk samenhangende grond highly compacted soil
Sterredag Sidereal day
steundruk- steunspanning cell pressure
steunpaal supporting post
steunpaal voor de verankering pile supporting anchorage
steunpunt van de stempel bracket
stift (van een kraan) needle
Stijgen, wassen To rise
Stijgende tak Rising branch or section
stijging van het water rise of the water, flood
Stijldeur met waterballastruimten en luchtkist Balanced gate (with air and water chambers) with multiple vertical frames
Stil, luw, dood water, doodtij Still water, dead water
stilstand tijd down time
stokloos anker- klipanker stockless anchor
Stoommachines Steam engines
stootnok- roeraanslag rudder stop
stootwil- wrijfhout- schutplank fender
stopcontact socket
Storend hemellichaam Perturbating or disturbing celestial body
Storende krachten Disturbing forces
Stormachtige wind Fresh gale
stormlamp hurricane lamp
Stormwaarschuwing Storm warning
stortafsluiter terminal discharge valve
stortbak chute well
storten van baggerspecie discharge of dredged material
storten van grond tipping, dumping, or discharging excavated material
stortplaats dumping ground
stortwaterafvoer hydraulic discharge
straal jet
straal van een bocht radius of a curve
straalbrekers baffles
straalbuis nozzle
straalpijp jet pipe
straalpomp jet pump
Straat, doorvaart Gut
Straat, nauwe doorvaart Strait
Straat, sont Strait - sound**
Straling Radiation
strand beach
Strand- en kustformaties Bar and beach forms
Strandhoofd Spur dike, spur, groin
strandhoofd (zee)- krib (rivier) groin- groyne- spur
Strandhoofd, krib Spur dike, spur groyne, grom
strandmuur seawall
Strandmuur, duinvoetbescherming Seawall
strandprofiel beach profile
strandsuppletie beach nourishment
strandverdediging beach protection
stratificatie stratification
Stratocumulus Stratocumulus
Stratoform, gelaagd Stratiform
Stratosfeer Stratosphere
Stratus Stratus
strekdam longitudinal dike
strijkbare bok hinged gantry
Stromen, afvloeien To flow
stroomaanval attack by the current
Stroombranding Current clapotis
stroomdraad water flow line
Stroomkaarten Current charts
stroomovergang place where the current passes from one bank to the other
Stroomroos - Stroomkromme (-diagram) Tidal-current diagram
Stroomroos (van het getij) Tidal-current rose
Stroomroos, stroomkromme (stroomdiagram) Tidalcurrent diagram
strukturele karakteristieken structural characteristics
Stuifwater, spatwater Spray, spume
stuurboordzwaai swing to starboard
stuurdraad tagline
stuurmachine steering motor
stuurman mate
stuurstang steering rod
stuurwiel- stuurrad steering wheel, helm wheel
stuwas thrust shaft
stuwdruk van de schroeven thrust of the propellers
stuwlager thrust bearing
Stuwwind (wind, die opwaaiïng van het water aan de kust geeft) Flow wind (wind which makes the water level rise at the shore)
sulfaten sulphates
Superpositie van golven Superposition of oscillations
Survey, Plaatsbepaling Survey, positioning
Synoptische kaart Synoptic chart
systematische afwijking systematic error
taaiheid ductility- toughness
taats pivot or pintle
taats en taatsplaat pivot ans socket
taats voor lummelbout jib rest
taatsbocht swivel bend
taatsbochtstuk swivel joint
taatsbus pivot bush
Taatsen en platen Pivots and plates
taatspen- stift- pen pivot- pin
taatsplaat socket
taatsschijf pivot disc
taatssteen pivot stone
tabel van waterstanden tide table
Tacheometer Tacheometer
Tachymeterbaak Levelling staff
Tafelijsberg Tabular iceberg
takel chain block
takelblok- katrol pulley block
taludbekleding pitching or facing of a bank
taludbekleding van klinkers brick paving
taludlijn slopeline
tand- snijkoptand pick point- ripper
tandradoverbrenging gearing
tandwiel gear wheel
tandwiel- kamwiel cam gear- cam wheel
tandwiel, rondsel toothed wheel, pinion
tangentpunt tangent point
tap tap (screw)
tapbout tap bolt
tapeind stud
tap-pen gudgeon
taps- conisch tapered
tapse pen taper pin
taxateur (verzekering)- expert surveyor
Te lijwaart, onder de wind Leeward
te water laten launch, to
teelaarde- organische grond organic soil
Teen van de getijgolf Head of the flood wave
teen van een dijk toe of a dike
teen van het talud foot of the slope
teendammen- stortkade- trendam bunds
teerkwast tar mop
tegengewicht, contragewicht counter-weight
Tegenwind, wind pal tegen Head wind (Nose endercross wind)
Telegraaf Telegraph
Telegraafkabelbord Beacon marking landing point of submarine telegraphic cable
temperatuur temperature
Temperatuurgradiënt Thermal gradient
terreinspanning consolidation pressure
Territoriale wateren Territorial waters
teruggekaatste deining, gereflecteerde golven reflected swell
teruggekaatste golf, gereflecteerde golf reflected wave
teruggekaatste golfbeweging back wash
terugkaatsing reflection
Terugkaatsingen (tegende oevers) Reflections (of waves)from river banks
terugslagklep non-return valve
Terugstromende, oude polaire lucht Return polar air
Terugtrekken, uit elkaar gaan To draw back
terugvloeikraan return tap
terugvoer van stortwater return water flow
tetracalcium-aluminaat-ferraat tetra-calcium alumino-ferrite
tewaterlating launching
Thalweg Thalweg, Talweg
Thermometer met natte bol Wet bulb thermometer
Tijd-as Axis of time
Tijdbal Time ball
Tijdsverloop tussen het tijdstip van de plaatselijke maansdoorgang en het tijdstip van maximale ebst Ebb interval
Tijdsverloop van het hoogwater, resplaagwater, tot de eerstvolgende kentering Lag ( of the current)
tijhaven- openhaven tidal basin
tijverval tidal fall
toegangsgeul canal (m) de acceso (m)
Toegangskanaal Entrance channel
toegangssluis entrance lock
Toegelaten diepgang Allowable draught (ofa vessel)
toegelaten snelheid permissible speed
toegestane overdiepte
toelaatbare belasting allowable load
toelaatbare concentratie allowable concentration
toelaatbare funderingsdruk allowable soil pressure
toelaatbare grenzen tolerable limits
toeleidingskanaal access channel- approach channel
toeleidingskanaal naar de cylinderschuif entrance or intake to the cylindrical valve chamber
Toename van de stroom Increase of the current
Toenemende, aanwakkerende wind Freshening breeze
toerental revolution speed
Toestand van de zee Sea state
Toevallig verschijnsel Casual phenomenon
toevallige afwijking random deviation
toevallige fout random error
Toevallige niveauverandering Accidental variation (in level)
Toevallige stroming Accidental current
toevoerleiding voor het water onder druk hydraulic supply pipes or high pressure pipes
toevoerventilator air ventilator
toewijzing (van een werk)- gunning award (of the contract)
tolerantie tolerance
tonlager spherical roller bearing
tonnagegeld tonnage due
tonnenmaat tonnage
tontaatslager spherical roller thrust bearing
Top van een getijgolf Crest of tidal wave
top van een golf crest of a wave or swell
top van een golf- golfkam wave crest- wave top
Topafstand, zenithafstand Zenith distance
topdraad- tophijsdraad luffing wire
Topografie Topography
topstand maximum level
toptakel upper hoist
toptrommel- topdraadlier- tophijslier luffing drum
Tot het oppervlak beperkte stroom Superficial current(s)
totaalgewicht total weight
touwladder rope- ladder
tracé trace
Traject Path
Trajectorie Path, trajectory
Tramontane Tramontana
transformator transformer
transitohaven (overslag) port of transit
Translatie, voortgang, verschuiving Translation
translatiegolf wave of translation
transmissie- overbrenging transmission
Transmissies Transmissions
transportafstand haul
transportband conveyor belt
transporteur conveyor
Transportwijze Transport mode
trap steps
tras trass
Traslatiegolven Translatory waves
treatisch niveau- stijghoogte phreatic surface
trekdraad digging wire
trekken van een damplank extracting a sheet pile
trekkracht tensile force
trekpaal anchor pile or tie pile
trekstang working shaft or stem
trekstang en drukstang suspension link
trekstang- trekanker tie rod- anchoring rod
trekstangen diagonal straps
trekzaag crosscut saw
Triangulatie Triangulation
Triangulatiepunt Triangulation point
triaxiaal drukproef triaxial compression
triaxial proef- prismaproef- eelproef triaxial compression test- cylinder test
tricalciumsilicaat tricalcium silicate
Trigonometrisch station Trigonometrie station
Trim (van een schip) Trim of a vessel
trochoidale deining (Gerstner golf) trochoidal wave (Gerstner wave)
Tropopause Tropopause
trostrekkracht pull on the mooring ropes
tui-anker anchor guy- guy rope
tuigage rigging
tuimelaaraandrijving tumbler drive
tuiwartel guy swivel
turbine-aangereeden turbine driving
Turbulente factor Turbulence factor
Turbulente laag Turbulent layer
turbulentieweerstand vortex resistance
tussen schalm- tussenschakel intermediate link
tussenas intermediate shaft
Tussenliggende bank Middle ground
Tussenzone, warme sector Connecting zone
Tweede brandingsrug Outer bar (inner bar at low tide)
tweede machinist second engineer
twee-fasestroming two-phase flow
tweewegkraan two-way cock
Typen van brekende en brandende golven Types of breakers
uit het kanaal kwelt water weg the canal loses water by percolation
uitbouwen van een riviermond in zee prolongation of a river mouth seawards
uitdiepen van de vaargeul deepening of the channel
Uitdrukkingen verband houdende met het varen en de vaartuigen Expressions relating to navigation and to vessels
uiterwaard of schorre un-embanked alluvial land
uiterwaard- schorre wetland- floodplain
uitgaven expenses
Uitgebalanceerde regel- en stijldeur Balanced gate with multiple transoms and multiple vertical frames
uithouder (kraanarm) outrigger
uitklaring clearance
uitkomsten van het grondonderzoek results of the investigation of the soil
uitlaat exhaust pipe
uitlaat van de dieselmotor diesel engine exhaust
Uitlaat van een lagune door een duingordel (in the Landes district of France)
uitlaatklep outlet valve
uitlaatpot- uitlaatdemper exhaust chamber- exhaust box
uitlevering van de grond soil bulking
uitleveringsfactor bulking factor
Uitloper (van bergketen) Spur
Uitmonding (van een vaargeul) Outlet, opening (of a channel)
Uitmonding van (ingang van, toegang tot) een lagune Outlet (of the lagoon)
uitmonding van een kanaal in een rivier the outlet of a canal into a river
uitmonding van het korte, verticale riool outlet of the short vertical culvert
uitneembaar aanslagraam removable sluice or valve frame
Uitrusting van een scheepvaartweg Equipment of a navigable waterway
uitrustingshaven fitting-out wharf
Uitsterven, dempen vaneen golf Abatement of the wave
Uitstervingsinterval Period of damping out
Uitvoering waterbouwkundige werken Hydraulic Engineering Construction Materials
Uitwaaieren Radiation (of cotidal lines)
uitwateringssluis drainage sluice or valve
Uitwerken en benutten van het getij Effects and utilisation of the tide
Uitwerking van de wind Wind effect
Uitzonderlijk hoog springhoogwater High water exceptional spring tide
universeel baggerwerktuig all purpose dredge
Uurhoek (van een ster) Hour angle (of a celestial body)
vaam (vadem) fathom
vaarafstand sailing distance
vaardiepte draught of water
vaargeul channel
vaargeul- vaarwater fairway- channel
vaarlijn navigation line
vaarsnelheid van een schip speed of a boat or barge
vaartuig met eigen beweegkracht motor vessel
Vaarwater met scherpe hoek Channel with a bend
Vaarwaters - geulen Passages - channels
vaarweg navigable waterway
vaarweg- scheepvaartweg navigable waterway
Vaarweg, vaargeul Fairway**
vacuumketel vacuum tank (chamber)
vacuumleiding vacuum pipe
vacuümleiding vacuum pipe
vacuummeter vacuum gauge
Vadem Fathom
valbeitel chisel ram
vallend water falling water
valmuur, stortmuur, vertikale eindmuur forebay
valse echo's false echoes
valsnelheid fall velocity
vane test vane test
varen navigate or steer
varen- navigeren navigate, to- steer, to
Variatie (magnetische) Magnetic declination
Variatie in breedte Variation in width
Variatie in diepte Variation in depth
Variatie in doorsnede Variation in cross-section
variatiecoëfficiënt coefficient of variation
varken- heimuts monkey
vaste bodem solid ground- solid bottom
vaste inventaris fixed inventory
vaste schroef fixed-blade propeller
vaste stoffen, zwevende bezinksels solid materials, sediments in suspension
vaste stortgoot fixed chute
vastheid solidity
vastlopen (van een zuiger) piston jam
Veertiendaagse, halfmaandelijkse ongelijkheid Semi-monthly inequalities
Veertiendaagse, halfmaandelijkse ongelijkheld Phase inequality
veiligheidsfactor- veiligheidscoëfficient safety factor- safety coefficient
veldrapport survey report
veldspaatrijke zandsteen arkose
ventilator- aanjager fan- ventilator
Verandering (luchtdruk Variation (barometrie)
Verandering in waterstand Variation of level
Veranderlijk weer Changeable weather
Veranderlijke wind Unsteady or gusty breeze
verankering anchor strap or anchorage
verankering van de damwand anchorage of the sheet piling cut of
Verankering van de halsbeugel Anchorage of the collar strap
Verankering van de halsbeurgel van een stalen puntdeur Top anchorage of the leaf of a metal gate
verankeringsbalk tie beam
verankeringswand anchor sheeting
verbeteren van den horizontalen vorm improvement of the alignment
Verbetering voor inclinatie Correction of dip (magnetic)
verbinding met pen en gat tenon and mortise joint
Verbinding van de zwalp en de houten vloer met de kesp Assembly of the flitched beam and the floor with the cap
verbinding van gewapend rubber reinforced rubber joint
verbindingskanaal connecting canal
verbindingskanaal tussen spaarkom en riool connection culvert between economising basin and the longitudinal culvert
Verboden ankerplaats Prohibited anchorage
verbrandingskamer cumbustion chamber
Verbreding van het bed Broadening of the bed
verbreken van de samenhang van de grond disintegration of the soil
verdamping evaporation
verdedigen van de oever protection of the bank
verdedigen van den oever protection of the bank
verdeelkast distribution box
verdeelpand sectioned pond
Verdeling in graden Graduation
verdichten van den ondergrond increase of the density of the subsoil
verdieping (verondieping) van den bodem lowering (raising) of the bed
verdiepte vloer van de deurenruimte depressed floor of gate chamber
verdubbelingsplaat doubling plate
Vereniging, samenloop (van vaarwaters) Junction (of channels)
Verflauwen der bochten Flatness of the curvatures
Vergaan, gestrand, aan wal Aground, ashore**
Vergelijkingspeil, nulvlak Mean sea level (datum, datum plane)
Vergelijkingsvlak Reference level or datum (datum plane)
vergrooten van de normaalbreedte increase of the normal width
verhaalbolders bollards for shifting
verhaaldraad- zwaaidraad- zijdraad swing wire- swing cable
verhaalklamp warping chock
verhaalkop warping drum
verhaallier warping winch- swing winch
verhaalsnelheid velocidad (f) de tiro (m)
verhang water flow slope
Verhang van de waterspiegel van een rivier Surface gradient of the water in a river
Verhang, helling van het oppervlak Surface slope
Verhanglijn Line of inclination or hydraulic axis
Verhangstroming Discharge due to the fall or slope
Verhangstroom Flow due to the fall or slope
Verheffing (van de waterspiegel) Elevation (of a level)
Verheffing boven de normale waterstanden (windstuwing) Superelevation
Verheffing boven de normale waterstanden (windstuwing, opwaaiing) Superelevation
verhooging van den waterspiegel raising of the water level
verhouding tussen het ingedompelde grootspant van een schip en het natte dwarsprofiel ratio between the immersed cross section of a vessel and the wetted section (of the canal)
Verhouding van gemiddelde factoren Ratio of mean actions
Verkenmerk, niveaumerk Reference mark
verklikkerlamp indicator lamp
verlagen van de grondwaterstand lowering of the water table
Verlagen van de waterstand Lowering of level
verlagen van den grondwaterstand lowering of the water table
verlagen van den waterstand bij grooten afvoer lowering of the level of the water by high discharge
verlaging van de waterspiegel water level reduction- water level decrease
verlaging van den waterspiegel lowering of the water level
verleggen van een rivierbed clearing the river bed
Verlenging (van de deeltjes) Elongation (of molecules)
verlies door verdamping evaporation loss
vermogen van de bemaling output of the pumping of the drainage system
vermogen van een sluis discharge of a sluice
vernauwing van een rivier narrowing of a river
Vernauwing van het bed Narrowing of the bed
verplaatsbare bekisting removable cofferdam
verplaatsen shift, to
Verplaatsing (van een watermassa) Displacement (of a mass of water)
Verschil in waterstand Váriation in level
Verschillende kenmerken van het getij Various times of the tide
verschillende sluis gerelateerde termen various lock related terms
Verschillende typen van sluizen Various types of locks
Verse polaire lucht Direct polar air
versnellingsbak- tandwielkast gear box
versnijding van de achterwand van de schutkolkmuur set offs or steps at back of wall
verspanen chip, to
verstelbare schroef controllable pitch- propeller
verstelbare sleutel adjustable spanner
versterken van de getijbeweging increase of tidal action
Verstoring van de stroom Disturbance of the current or flow
verticaal vervoer vertical transport
Verticale doorsnede Vertical section
Verticale doorsnede van een hoge cylindeschuif Vertical section of a high cylindrical valve
Verticale versnelling (door de aantrekkingskracht) Vertical acceleration (of attraction)
verticale vlak vertical plane
Verticale wind Vertical wind
vertragingtandwielkast- vertragingsoverbrenging reduction gear box
verval rise (lift)
vervormbare grondsoorten ductile soils
vervorming- deformatie deformation- strain
vervorming, elastische elastic deformation
verwarde zee confused sea
verwarmings- en kabelsleuf subway or conduit for heating and electric mains
verwijderen van boomstronken stump removal
verwijderen van een pomp removal of a pump
Verwijderen van slib (uit een vaarwater) Desilting (of a channel)
verzadigde grond saturated soil
Verzadiging Saturation
Verzadigingsdampdruk Saturation vapour pressure, vapor
Verzadigingsverhouding Saturation mixing ratio
verzamelkast collecting chamber
verzamelsloot drainage channel, trench
verzanden silting-up
verzanding sanding up
Verzekering en financiering Insurance and finance
verzetten (dwarsverplaatsing) sway, to
verzilting door zout water- zoute kwel salination
vestinggracht moat
vetpakking grease packing
vezelmateriaal fibrous material
vierkantijzer square iron
viertakt four stroke
vijfkantige boventuimelaar- vijfkantbonkelaar pentagonal top tumbler
Vijlen, zagen, knippen Abrasion, sawing, cutting
viltpapier soft paper
visbeklas V-groove- weld
Visplaats Fisheries, fishing grounds
vissershaven fishing harbour
visstand fish stock
vizierspleetautomaat automatic visor controller
Vlag Flag, colours
vlaggelijn halyard
vlak terrein flat area
vlakgang bottom strake
vlakke bodem flat bed
Vlakke luchtdrukverdeling Atmospheric marsh
vlakke sluisvloer flat lock floor
vlampijp boiler tube
vlampijpketel water tube boiler
vleugel van een waaierdeur leaf of fan shaped gate
Vlieger (submarine sentry) Telltale
Vlinderklep, draaibaar om horizontale as Butterfly valve (with horizontal axis)
Vloedduur, duur van de rijzing Duration of the flood
Vloedgebied van de rivier (gebied waar nog vloed optreedt) Maritime section of the river section of the river on which there is a flood current and a ebb curre
Vloedgebied van de rivier gebied waar nog vloed optreedt Maritime section of a stream
Vloedgeul, vloedschaar
Vloedkentering (kentering na vloed) Slack water on the flood
Vloedkentering (na de vloed) High-water slack
Vloedkom (die bij laag water niet leegloopt) Tidal Pool
Vloedmerk (rand van de golfoploop) Limit of uprush
Vloedschaar Blind flood channel
Vloedschaar, vloedgeul Flood channel
vloeibare modder fluid mud
vloeien (van een anker) flukes
vloeistaal ingot steel
vloeistofkompas fluid compass
vloer (kade) platform- raft
vloer van de deurenruimte floor of the gate chamber
Vlotterpeilschaal Tide gauge - plunger operated
vlucht van een kraan crane outreach
vlucht van een werktuig radius of action of a machine
vluchthaven (schuilhaven) harbour of refuge, sheltered basin
vochtig- damp damp
Vochtigheidsbepaling Hygrometry
Vochtigheidstoestand Hygrometric state
voedingsspanning power- voltage
voeringbussen- schalmbus link bush- bucket bush
Voet van de golf Foot of the wave
Voetstuk van een eiland Insular shelf
Volgorde van het getij Sequence of tide (is the order in which the four tides of a day occur)
volle kracht full speed
Volle maan Full moon
voltamperemeter combined volt and ampere meter
Volumen door een dwarsprofiel naar binnen gestroomd vanaf de ebkentering Amount of tidal waveentering
Volzee hoogwater (HW) High water (H W)
Voorbeeld van een getijkromme Diagram of tidecurve in a river or estuary having semi-diurnal tides
Voorbeeld van een zeehaven aan de kust Typical plan of a port on the coast
Voorgebergte of landtong A promontory
Voorgebergte, kaap Promontory (headland, cape)
voorgespannen beton pre-stressed concrete
voorhamer- moker sledge hammer
voorhar mitre post
voorhar van de sluisdeur mitre post
voorhaven outer basin (or harbour)
Voorjaars dag-en-nachtevening Vernal equinox
Voorkant Head
Voorkant (van een depressie) Head (of a depression)
Voorkant, achterkant Preceeding zone, following zone
voorman foreman
Vooroever, onderzeese oever (van de waterlijn tot het diepe water) Approach
voorraadketel reservoir
voorschriften, welke in het belang van de scheepvaart worden gegeven regulations made in the interests of navigation
voorselectie (van aannemers) pre-qualification of tenderers
voorstuk van sleepkop fore part of suction head (US fore drag body)
Voortgaande verhogingvan de bedding Progressive (raising) ofthe bed
voortplanting van de vloedgolf translation of the tidal wave
Voortplanting van het getij Tidal propagation
Voortplantingssnelheid Celerity or rapidity (Speed of propagation)
voortplantingssnelheid van een golf velocity of translation of a wave or undulation
Voortplantingszin van de ebkentering Direction of propagation of slack water on the ebb
Voortplantingszin van de vloedkentering Direction of propagation of slack water on the flood
Voortplantingszin vhgetij Direction of propagation of the tide
voortschrijdende afschuiving progressive sliding
vooruitbrengen van den oever setting forward of the bank (works)
voorverdichting- samendrukking precompression- preconsolidation
voorverwarmer preheater
voorvlak (front) facing- face
voorzijanker forward side anchor
voorzijdraad forward side wire
vorkschalm fork line
Vorm van een getijlijn (getijkromme) Shape of a tide curve
V-riem- V-snaar V-belt
Vrije of niet aangedreven seiche (haling) Free or damped seiche(as usually occurs inlakes)
vrijhaven free port
vrijvarende snelheid in beladen toestand loaded speed
Vuile ankergrond Foul anchorage, foul bottom
vulkanische gesteente vulcanic rock
Vullen en legen van een riviersluis door korte riolen onder de hoofsluisvloer Filling of a canal (or river) lock by short culverts below the sill
Vullen en legen van een schutsluis met behulp van spaarkommen Filling and emptying of a canal lock with economising basin
Vullen en legen van een sluis door riolen in de schutkolkvloer Filling and emptying of a lock by culverts arranged in the floor
Vullen en legen van een zeesluis door korte omloopriolen Filling and emptying system of a sea lock by means of short culverts
Vulling van een sluis door het optrekken van de hefdeur Filling of a lock by raising the vertical lift gate
vuurgang- oven furnace- oven
Waaien To blow (when speaking of wind)
waaier- schoepenrad pump impeller
waaieras impeller shaft
waaierasmoer impeller shaft nut
Waaierdeur Fan shaped gate or sector gate
waaierneus impeller nose
waaierslijtring impeller wearing ring
waarde value
Waargenomen punt Observed point
Waarschijnlijke stroom Probable current(s)
Waarschuwing voor harde wind Gale warning
Waarschuwing voor tropische cycloon Hurricane or typhoon warning
Waarschuwingen Warnings
Waarschuwingsbaken Warning
Waarschuwingsteken Vigia
wachtplaats waiting berth
Wadklei Clay
wafeldeining intersecting waves,sugerloaf sea, piyramidal sea
waker watchman
wal (aan wal) ashore
wal(pers)leiding shore pipeline
walpersaansluiting pump ashore connection
walpersen pump ashore, to
walshuid mill-scale
Walsschuif Rotating valve
walverbindingspijp shore delivery pipe
wand bestaande uit damposten en hout curtain of piles and sheet piling
wandelspud- wandelpaal trailing spud- walking spud
wandplaat frente
want rigging- shroud
wantschroef rigging screw
wapening reinforcement
Ware koers True course
Ware wind True wind
Warluzel lodingsmachine Warluzel sounding machine
Warme lucht Warm air
Warme sector Warm sector
Warme stroming Warm current
Warme wind Warm wind
Warmtefront Warm front
wartel swivel
Was Flood, flood discharge
Was, hoog water (van een rivier) Flood (of a river)
wassend water flood water
Water Water
water behandeling water treatment
water ecosyteem aquatic ecosytem
water milieu aquatic environment
water sijpelt door den dijk the water oozes (seeps) through the dyke (dike)
Waterafloop Runoff
Waterafvoer (debiet ) van een rivier Fluid discharge or naturai discharge (of the river)
waterballast water ballast
waterballastruimte water chamber, water compartment
waterberging storage of water
waterbesparing water saving
waterbeweging of stroming van het water achter de deuren leakage of water round the gates
waterbeweging of stroming van het water onder de deuren leakage of water round the gates
waterbeweging op een benedenrivier movement of the water in an estuary (tidal compartment of a river)
waterbodems aquatic sediments
waterdichtheid watertightness
Waterdiepte Water depth
waterdruk (direction of) water pressure
waterdruk- hydrostatische druk water pressure- hydrostatic pressure
watergang- boezemkanaal junction canal
watergangen waterways
watergehalte- vochtgehalte water content- moisture content
waterinjectie werktuig jet injection dredger
waterketel- stoomketel kettle
waterkolom (wk) water gauge (wg)
waterleiding water conduit
waterleiding (hoofdsloot) principal ditch
waterlens aquiclude- water lens
waterlijn water line
Waterlucht Water sky
watermerk water mark
Watermonster Water sample
wateroverspanning excess pore water pressure
waterpas spirit level
waterpassen to level
waterpassen- nivelleren levelling- measuring
waterpassing levelling
waterpijp- waterleiding water pipe- water conduit
waterpomp water pump
waterscheiding water-shed, divide
waterspanning- druk van het poriënwater hydrostatic pressure
waterspiegel water surface
waterspiegel verhoging water level increase- water level raise
Waterstand aan de mond op het tijdstip van de ebkentering Heigh of tide at mouth at the time of slack water on the ebb
Waterstand aan de mond op het tijdstip van de vloedkentering Height of tide at mouth at the time of slack water on the flood
waterstand aan de peilschaal level on the gauge
Waterstand bij doodtij (ten opzichte van het nulvlak)* Water level at neap tide (above datum, datum plane)
Waterstand bij springtij (ten opzichte van het nulvlak)* Water level at spring tide (above datum) datum plane
waterstand in het benedenpand water level downstream
waterstand in het bovenpand waterlevel of upper pond
waterstand van het benedenband waterlevel of lower pond
waterstand van het bovenpand water level upstream
Waterstanden, afvoer en afvoermetingen water levels, discharge and measurement of discharges
waterstandentabel- getijtafel tide table
Waterval Waterfall
watervat water cask
waterverbruik discharge of water
waterverdeeling (bij een splitsingspunt) division of the discharge (at a point where stream divides, or branches)
waterverdeling discharge distribution
waterverplaatsing displacement of water
watervoerende laag aquifer
Wazige randen Blurred edges
webspant web frame
Week, zacht Soft, gentle
Weerkaart Weather analysis
Weerrapport Weather report or bulletin
Weerssituatie Meteorological condition
weerstand resistance
weerstandscomponent resistance component
weerstandsmeter ohm meter
Weersverwachting, Weersvoorspelling Weather forecast
Wegblazen Deflation
welwater spring water
werkas working line
werkbank work bench
werkbare dag day when work is possible
werkdag working day
Werkelijk hemellichaam Real or actual star or celestial body
werkelijke waarde true value
werkhaven service operation harbour
Werking der storende krachten Action of disturbing forces
Werking van de wind Wind action
Werking van stromen Action of currents
werkkamer working chamber
werkplaats workshop
werkschema scheme of operations
wervelvrije (rotatievrije) deining irrotational wave
Westgaande stroom (nhWesten gericht) Westerly current
Wet van Buys Ballot Buys Ballot's law
wielaandrijving wheel drive
wierkast- zuigkorf suction strainer
Wijdte, Amplitude van het getij Tidal range
Wijzerpeilschaal Tide mark or benchmark for tides
Wind achterlijk van dwars Wind abaft the beam or quartering round, Leading wind
Wind en stroom tegenelkaar Weather tide
Wind van  meter per seconde Wind of  metres per second
Wind van noord  west Wind North ° West
Wind van voren Head wind
Windbaan, strijklengte Fetch
Windkracht Wind force
Windmeter, anemometer Anemometer
Windrichting, windzijde, loefzijde (richting waaruit de wind waait) Direction of wind
Windroos (kompasroos) Wind rose
Windstoot, rukwind, stormachtige wind Gust of wind, squall
windventilator revolving cowl
windwerk, lier, kaapstaander winch, capstan
Windzak Wind cone, wind sock
winplaats- wingebied borrow pit
winternormaallijn limit of the normal major bed (winter)
wisselende belastingen alternating loads
wisselplaats lay-by- passing place
wisselstroomdynamo alternator- AC generator
woelkamer filling chamber
Wolkenlaag Cloud layer
Wolkenplafond Ceiling
worteleinde van een krib root of a groyne
wrak wreck
Wrak bedekt (door meer dan  mwater) Covered wreck, not dangerous to navigation (more than  mbelow the water surface)
Wrak met laagwater zichtbaar Uncovered wreck
wrang plate- floor
wrijfpaal fender pile
Wrijving (langs de bodem en de oevers) Friction against (the bottom and river banks)
Wrijving (van waterbeweging over de zeebodem) Friction (of a wave against the bottom)
wrijvingsweerstand- wrijving friction
Zachte bodem Soft bottom
Zadelgebied (en) Cols
Zadelpunt Barometrie col or saddle region between two anti
Zakken van de laagwaterlijn (tengevolge van reguleringswerken) Subsidence of a locus(of low water after improvements are made)
zaklantaarn flashlight- torch
zand sand
Zand- en modderstrand Beach of sand and mud
Zand meevoerende wind Sandy wind
zandafvoer sand content ( in a discharge)
zandbank sand bank
zandbeweging movement of sand
Zandbodem Sand bottom
zanderig grind sandy gravel
zandig strand sand beach
zandige bodem sandy soil
zandige kust sandy beach
zandinsluiting sand inclusion
zandkist sand box
zandlens sand lens
Zandnevel Sand haze
zandpomp sand pump
Zandribbelingen Ripple marks
zandstralen sandblasting
Zandstrand Sand beach
Zandstrand met rotsen Beach of sand strewn with rock
zandtransport sand transport
zandverlies- uitspoelverlies sand loss
zandverstuivingen sand drifts
zandwinning borrowing of sand
zandwinplaats sand pit
zee, zeegang sea (egthere is a sea running, the sea is rough)
zeearm estuary
Zeebarometer Marine barometer
zeefinstallatie screening plant
Zeegras, zostera Eelgrass**
zeehaven seaport
zeekaart nautical map
Zeekaarten Charts, Marine charts
Zeekaarten peilingen Marine charts soundings
zeekanaal maritime canal
zeeman- matroos mariner
Zeemansgids Sailing directions
zeescheepvaart maritime navigation
zeesleepvaart ocean towage
Zeestand Sea level - Elevation or altitude (with respect to sea level)
Zeestand, zeeniveau Sea level
zeewaardig seaworthy
Zeewater Sea water
zelfvarend baggerwerktuig self-propelled dredger (US motor driven dredge)
zelfvarende hopperzuiger seagoing hopper suction dredger (US hydraulic hopper dredge)
zettingseigenschappen settling properties
Zich (elkaar) opheffen To annul (to become annulled)
Zichtbare horizon Perceptible horizon
zijaanzicht side elevation
zijanker swing anchor
zijdelingsche aftapping lateral intake
zijdelingse begrenzing van de bres side limit of the cut
zijdraad side wire
zijkanaal branch canal
Zijkant Lateral zone
zijtalud side slope
zinken plaat zinc plate
zinkstuk- grondstuk- zinkstuk van rijshout- rijsmat fascine mattress
zinkstuk of rijsmat fascine mattress
zoet water fresh water
zoetwater fresh water
zomerkade of zomerdijk summer dyke (dike)
zomernormaallijn limit of the normal bed at low water (summer) (etiage)
Zon-maansgetij Luni-solar wave
Zons-, maans- Luni-solar
Zoom van riffen, rif Fringing reef**
zout water salt water
zoutgehalte salinity
Zoutpan Salt marsh
zoutwater salt water
Zoutwatermoeras Salt pans
Zuidgaande stroom (nhZuiden gericht) Southerly current
zuigbochthijsdraad- memhijsdraad trunnion hoisting wire
zuigbuishijsdraad suction hoist wire
zuigbuisladder suction pipe ladder
zuigerslag piston stroke
zuigerstang piston rod
Zuiging, haling Draw of water or outrush of water
zuigketel van de hevel priming reservoir of the syphon
zuigkopstandaanwijzer drag position indicator
zuigkracht suction force
zuigpijphijsdraad suction pipe hoist wire
zuigzak suction hose suction sleeve (US)
zuigzijde slijtplaat suction side wearing plate
Zuivering van het water Clarification of the water
zuurgraad acidity
zuurstofarm anaerobe
zuurstofarm omstandigheden anaerobic conditions
zuurstofgehalte oxygen content
zuurstofslang oxygen hose
zwaaicirkel turning circle
Zwaaien Swinging operation
zwaaikom- zwaaiplaats turning basin
zwaaiplaats, zwaaikom turning basin
zwaanhalsdrijver swan-neck floater
zwaanshals goose neck- swan-neck
zwaartegolf gravity wave
zwaartepunt center of gravity
Zwakke wind Slight wind
zwalp flitched beam
zwanenhals goose neck- swan neck
zware metalen heavy metals
zware stortsteen heavy rubble stones
zware zee severe sea
zwarte grond arable land
zwevend materiaal suspended load