Source (no longer online): http://www.tribologie.nl/abc/default.htm

English Dutch 02
0.2% proof stress (Rp0.2) 0.2% rekgrens
abnormal wear abnormale slijtage
abrade (to) schuren
abrader schuurmachine
abrasion resistance schuurvastheid
abrasion-resistant schuurvast
abrasive slijpmiddel, schuurmiddel
abrasive action slijpwerking, schuurwerking, schurende werking
abrasive cloth schuurlinnen, schuurkatoen
abrasive disc schuurschijf
abrasive edge slijpkant
abrasive oil slijpolie
abrasive paper schuurpapier
abrasive particles schurende deeltjes
abrasive powder slijppoeder, schuurpoeder
abrasive wear abrasieve slijtage
abrasive wheel slijpsteen, slijpschijf
abscissa X-as, abscis
absolute function absolute functie
absolute power absoluut vermogen, absolute kracht
absolute system of units absoluut eenheden systeem
absolute value absolute waarde
absorb (to) verwerken, opvangen, opnemen, absorberen
absorbent liquid absorptievloeistof
absorption of moisture vochtopneming, vochtopname
abuse (to) mishandelen
AC motor wisselstroommotor
AC voltage wisselspanning
accelerate (to) versnellen, optrekken, accelereren
accelerated life test versnelde levensduurtest
acceleration versnelling
acceptance boundary goedkeurgrens
acceptance criteria acceptatiecriteria
access denial geweigerde toegang
access keys toegangscode
accessibility toegankelijkheid
accessible toegankelijk
accessory los, hulpstuk, accessoire
accidental toevallig
accuracy nauwkeurigheid
acetylene gas acetyleengas
achieved reliability bereikte betrouwbaarheid
acid bath zuurbad
acid content zuurgehalte
acid resistance zuurbestendigheid
acid-free zuurvrij
acme screwthread trapeziumdraad
action and reaction aktie en reaktie
action program werkprogramma
actual transfer ratio werkelijke overdrachtssnelheid
actuate (to) bedienen, activeren
actuating lever bedieningshefboom
actuating system aandrijvingssysteem
actuation bediening, aandrijving
actuator actuator, aandrijver
acute angle scherpe hoek
acute-angled scherphoekig
adapt (to) ombouwen, bewerken, aanpassen
adaptable verstelbaar
adaptation bewerking, aanpassing
adapter bush aanpasbus
adapter kit aanpassingshulpstuk
added value toegevoegde waarde
addendum tandkophoogte
addendum circle kopcirkel
addendum modification profielverschuiving
addendum modification coefficient profielverschuivingsfactor
additive toevoegingsmiddel, additief
additive agent toevoegingsmiddel
add-on security extra veiligheid
adhere (to) kleven, hechten
adherence hechting
adherent hechtend
adhesion hechting, adhesie
adhesive agent hechtmiddel
adhesive plakmiddel, lijm, kleefstof, kleefmiddel, hechtmiddel, hechtend
adhesive applicator lijmopbrengmachine
adhesive bonding lijmen
adhesive joint lijmverbinding
adhesive label plaketiket
adhesive tape plakband, kleefband
adhesive wear adhesieve slijtage, vreten
adhesivity kleefkracht, hechtvermogen
adjacent aanliggend, aangrenzend
adjust (to) verstellen, stellen, regelen, instellen, bijstellen, bijregelen, afstellen, afregelen
adjustability aanpassingsvermogen
adjustable verstelbaar, regelbaar, instelbaar
adjusting bush instelbus
adjusting plate verstelplaat
adjusting range regelbereik
adjusting screw stelschroef, regelschroef, instelschroef
adjustment instelling, afstelling, afregeling
adjustment error afstellingsfout
adjustment facility instelmogelijkheid
admissibility toelaatbaarheid
admission toelating, toegang
admit (to) toestaan, toelaten, doorlaten
adopt (to) toepassen
advance information voorinformatie
advance mechanism vervroegingsmechanisme
advanced geavanceerd
advantageous voordelig
advice advies
adviser adviseur
aerated belucht
aerial amplifier antenneversterker
aerodynamic aërodynamisch
aerodynamically shaped aërodynamisch gevormd
aerometer vochtmeter, vochtigheidsmeter
aerostatic bearing gaslager, uitwendig van druk voorzien luchtlager
AF coating Anti Frictie deklaag
Aftermarket additives extra additieven voor een standaard olie
aftertreatment nabehandeling
aged verouderd
ageing veroudering, oudering
aid hulpmiddel
air bearing luchtlager
air cleaner luchtfilter
air cooling luchtkoeling
air cushion luchtlaag, luchtkussen
air cylinder luchtcilinder
air entry luchtintreding
air escape luchtuitlaat
air filter luchtfilter
air flow luchtstroom
air gap luchtspleet
air hammer luchthamer
air hose luchtslang
air humidifier luchtbevochtiger
air humidity luchtvochtigheid
air injection luchtinspuiting
air intake luchtinlaat
air jet luchtstraal
air leak luchtlek
air outlet luchtuitlaat, luchtopening
air pipe luchtleiding
air pocket, air chamber luchtkamer
air pollution luchtverontreiniging
air pressure luchtdruk
air pump luchtpomp
air release ontluchtingskraan, tap
air stream luchtstroom
air suction luchtaanzuiging
air supply luchttoevoer, luchtaanvoer
air suspension luchtvering
air valve luchtklep
air vent luchtopening
air-bubble luchtbel
air-cooled luchtgekoeld
airport luchtpoort
air-pressure gauge luchtdrukmeter
air-tight luchtdicht
alarm switch alarmschakelaar
alcohol alcohol
alcohol glycol, ethylene
algorithm rekenschema, algoritme
align (to) uitlijnen, richten, instellen, bijstellen, afregelen
aligned ingesteld
aligning and calibrating instructions afregel- en ijkvoorschriften
alignment pin uitrichtpen
allowability toelaatbaarheid
allowable stress toelaatbare spanning
alloy legering
alloy iron ijzerlegering
all-round rondom
all-roundness veelzijdigheid
alpha alfa
alteration verandering
alternate afwisselend
alternating current: AC wisselstroom
altimeter hoogtemeter
aluminium aluminium
aluminium foil aluminiumfolie
aluminium oxide aluminiumoxyde
aluminium soap grease aluminiumzeepvet
aluminize (to) aluminiseren
aluminized gealuminiseerd
aluminous aluminiumhoudend
aluminum aluminium
ambient omgeving
Amontons-Coulomb law Amontons-Coulomb wrijvingswet
Amorphous polymers Amorfe polymeren
amperage stroomsterkte, amperage
ampere ampère
amplification factor versterkingsfactor
amplifier versterker
analog analoog
analogy analogie
analysis analyse
analytical model analytisch model
analyze (to) analyseren
anchor anker
anchor (to) verankeren
anchor bolt ankerbout
anchoring verankering
angel cutter hoekfrees
angel of reflection terugkaatsingshoek
angle hoek, hoekijzer
angle bender kantenbank, hoekenbuigmachine
angle folder zetbank
angle of bevel afschuiningshoek
angle of chamfer afschuiningshoek
angle of deflection afbuighoek
angle of friction wrijvingshoek
angle of inclination hellingshoek
angle of recovery terugveringshoek
angle of rotation draaiingshoek, hoekverdraaiing
angle of springback terugveringshoek
angle of tilt kantelhoek
angle of twist(ing) torsiehoek
angle of wrap omspanningsboog
angle section hoekprofiel
angle setting hoekinstelling
angle-shaped hoekvormig
angular hoekvormig
angular acceleration hoekversnelling
angular accuracy hoeknauwkeurigheid
angular contact hoekcontact
angular contact bearing hoekcontactlager
angular displacement hoek verdraaiing
angular impulse stootmoment
angular momentum impulsmoment (r x mv)
angular retardation hoekvertraging
angular rotation hoekverdraaiing
angular velocity hoeksnelheid
anisotropic anisotropisch, anisotroop
anisotropical anisotroop
anneal (to) uitgloeien, temperen, gloeien
anneal with protective gas (to) gloeien met beschermgas
annealing ontharding
annealing spanningsarm gloeien
Annular contact ball bearing hoekcontactkogellager
annular orifice anulus, ringvormige voorweerstand
anodic etching anodisch etsen
anodic grinding anodisch polijsten
anodic polishing anodisch polijsten
anodized anodisch geoxydeerd
anodizing anodiseren
anodizing eloxeren, anodisch oxyderen, aloxeren
anticlastic curvature anti-clastische kromming
anti-corrosive roestwerend, corrosiewerend
anti-foam schuimwerend
anti-foaming schuimwerend
antifoaming agent antischuimmiddel
antifreeze agent antivriesmiddel
antifriction antifrictie
anti-jamming deblokkering
anti-lock braking system: ABS antiremblokkeringssysteem
anti-lock-system antiremblokkeringssysteem
anti-oxidant additives oxidatiebestendigheid additieven
anti-rust roestwerend
anti-wear additives slijtvastheid verhogende additieven
anvil block aanbeeldblok
apex angle tophoek
apparatus werktuig, toestel, apparaat
apparent power schijnbaar vermogen
apparent resistance impedantie
application area toepassingsgebied, applicatiegebied
application factor bedrijfsfactor
application temperature gebruikstemperatuur
applicator insmeerapparaat, aanbrenggereedschap
applied pressure uitgeoefende druk
applied research toegepaste research
approved sample goedgekeurd monster
approximation benadering
aquaplaning aquaplaning
area oppervlak
area moment of inertia oppervlakte traagheidsmoment
area of application toepassingsgebied
arithmetic expression rekenkundige uitdrukking
artificial life kunstmatig leven
artificiallight kunstlicht
asperities ruwheidstoppen
assembled samengesteld
assembly assemblage
assembly (to) monteren
assembly clearance passingmaat
assembly fault montagefout
assembly tool montagegereedschap
assembly wire montagedraad
asymmetric asymmetrisch
asymmetrical asymmetrisch
asynchronous asynchroon
asynchronous motor
at full load bij vollast
at random steekproefsgewijs
at right angels to loodrecht op, haaks op
atmospheric conditions atmosferische omstandigheden
atmospheric overpressure ato, atmosfeeroverdruk
atom atoom
atomizing verstuiving
attachment points bevestigingspunten
attainability bereikbaarheid
attainable haalbaar, bereikbaar
attitude angle uitwijkingshoek
auxiliary tool
average normal stress gemiddelde normaalspanning
axial rigidity rekstijfheid
axial strain langsrek
axis as
axle grease cardanvet
Babbitt witmetaal, lood tin antimoon glijlaag voor hydrodynamische lagers
back-flow terugvloeiing, terugstroming
background achtergrond
backlash dode gang
back-up reserve, backup
balance weegschaal, uitbalancering, evenwicht, balans
balanced condition evenwichtstoestand
ball bearing kogellager
ball cage kogelkooi
ball guide kogelgeleiding
ball joint kogelscharnier
ball mill kogelmolen
ball on disc kogel op schijf
ball valve kogelklep
ball-and-socket joint kogelgewricht
ball-bearing block kogellagerblok
ball-bearing grease kogellagervet
band brake bandrem
bar staaf
bar iron staafijzer
barette file baretvijl
barrel (to) trommelen
barrel agitation trommelbeweging
barrel finish (to) trommelpolijsten, trommelen
barrel polish (to) trommelpolijsten
base material basismateriaal, grondstof
basic rating life L10 levensduur van kogellagers
batch size seriegrootte, chargegrootte
bath lubrication dompelsmering
be out of alignment scheefstaan
be out of operation (to) buiten bedrijf zijn
be out of order (to) niet in orde
be out of service (to) buiten bedrijf zijn
be pivoted (to) scharnieren
be released (to) vrijkomen, uitkomen
be secured (to) vastzitten
be seized (to) vastzitten, klemzitten, klemlopen
be set free (to) vrijkomen
bead, weave bead, run lasrups
beam balk, ligger
beam stralenbundel, straal, bundel, balk
bear the
bear (to) uitstaan, uithouden, dragen
bear against (to) rusten op
bearer overdrachtsmedium, houder, drager
bearing needle
bearing oplegging, lager, lagering, gelagerd
bearing area draagvlak
bearing block lagerstoel, lagerblok, kussenblok
bearing bolt lagerpen
bearing bracket lagerstoel, lagerbeugel
bearing bush lagerbus, felsnaaf, felsbus
bearing capacity draagvermogen
bearing chamber lagerkamer
bearing clearance lagerspeling
bearing face steunvlak, draagvlak
bearing friction lagerwrijving
bearing grease lagervet
bearing half lagerhelft
bearing halfliner lagerschaal
bearing house lagerhuis
bearing housing lagerhuis
bearing journal lagertap, lagerhals
bearing lining lagervoering, lagerbekleding
bearing load lagerbelasting
bearing number dimensieloos draaggetal
bearing play lagerspeling
bearing ring lagerring
bearing sealing lagerafdichting
bearing shell lagerschaal
bearing surface loopvlak, draagvlak
bellows balg
belt snaar, riem, lopende band, band
belt conveyor bandtransporteur
belt drive riemoverbrenging
belt drive snaaraandrijving, riemaandrijving
belt guide snaargeleiding
belt joint riemlas
belt speed bandsnelheid
belt tension snaarspanning, riemspanning, bandspanning
belt tensioner riemspanner, bandspanner
belt transmission snaaroverbrenging, riemoverbrenging
bench werktafel, werkbank, tafel
bench drilling machine tafelboormachine
bench fitter bankwerker
benchman bankwerker
benchmarking vergelijkend onderzoeken
bendability buigbaarheid
bending buiging
bending couple buigend koppel
bending moment buigend moment
bending moment diagram buigende momenten lijn
bending stress buigspanning
bending-through doorbuiging
Bernoulli distribution
beryllium beryllium
bevel afschuining
bevel (to) schuin afsnijden, afschuinen, afkanten
bevel gear kegeltandwiel, conisch tandwiel
bevel gear with helical teeth conisch spiraaltandwiel
beyond repair onherstelbaar
beyond this limit voorbij deze grens
biaxial stress biaxiale spanningstoestand
bifurcation point aftakkingspunt
biodegradable biologisch afbreekbaar
biological biologisch
biolubricant biologisch afbreekbaar smeermiddel
BL Boundary Lubr. grenssmering
blank holder plooihouder, plaataandrukker
blast furnace hoogoven
bleeding bloeden van olie uit een vet
block file blokvijl
blocked gesperd, geblokkeerd
blocking stremming, blokkering, blokken
blocking action blokkering
blunt stomp
bodies lichamen
body centrode poolkromme
body force lichaamskracht
bold vet
bolt hole boutgat
bore kerndiameter, doorlaat, boring, boorgat, binnendiameter
bottom tool
boundary condition randvoorwaarde
boundary lubrication grenssmering
brake rem
brake (to) remmen, afremmen
brake block remblok
brake disc remschijf
brake drum remtrommel
brake fluid remvloeistof
brake lining remvoering
brake shoe remschoen
braking action remmende werking
braking distance remweg
braking force remkracht
braking torque remkoppel
braking work remarbeid
brand merk, merknaam, handelsmerk, fabrikaat
brass messing
brazed hardgesoldeerd
brazing hardsolderen
break verbreking, rust, pauze, onderbreking
break in inlopen
breakage breuk
breakdown bedrijfsstoring
break-even point evenwichtspunt
breaking strength breukvastheid, breeksterkte
bright annealed blank gegloeid
Brinelling Brinellen
brittle bros, broos
brittle, brittleness bros, brosheid
brittleness brosheid
broach trekfrees
bronze brons
brush finish (to)
brushing borstelen
buckle (to) knikken
buckling knik
buckling equation knikvergelijking
buckling load knikbelasting
buffer (to) bufferen
built-up beam uit onderdelen samengestelde balk
bulk material bulkmateriaal
burn spots brandplekken
burnishing glanspolijsten
burr braam
burr free braamvrij
burr removal ontbraming
butt welded stomp gelast
cable kabel
cadmium cadmium
cage kooi
calcium-soap grease calciumzeepvet
calibrate (to) kalibreren, ijken
caliper gauge vlakkaliber, schuifmaat
call-off schedule afroepplan
calve seal klepafdichting
cam nok
cam contour nokprofiel
cam curve nokkromme
cam degree nokgraad
cam diagram nokkendiagram
cam disc nokkenschijf
cam flank nokflank
cam profile nokprofiel
cam shaft nokkenas
cam shape nokvorm
cam-controlled nokbediend
cam-driven nokbediend
cam-follower nokvolger, nokrol
cantilever beam éénzijdig ingeklemde balk
cap nut dopmoer
capacitor condensator
capacity plan capaciteitsplan
capillary action capillaire werking
capillary restrictor capillaire voorweerstand
capstan aandrijfrol
capstan lathe revolverdraaibank
car mechanic automonteur
carbon kool, koolstof
carbon brush koolborstel
carbon fibre koolstofvezel
carbonitriding carbonitreren
carbonization cementering
carbonize (to) verkolen, opkolen, cementeren
carburation inzetharding
carburization cementering
carburize (to) opkolen, inzetharden, cementeren, carboniseren
carburized steel inzetstaal
carburizing carbureren, carboneren
cardan shaft cardanas
cardan suspension cardanophanging
case casus
case crushing breuk van oppervlaktegeharde laag
case depth inzetdiepte
case hardening kist carboneren, inzetharding, cementering
case hardening oppervlakteharden
case study case study
case-harden (to) inzetharden, cementeren
case-hardened steel inzetstaal
cast (to) uitgieten, gieten
cast bearing bronze lagergietbrons
cast brass gietmessing
cast iron gietijzer
cast steel gietstaal
casting bay gieterij
casting structure gietstructuur
casting temperature uitgiettemperatuur
castor oil castorolie
cause oorzaak
cavitation cavitatie
cavitation erosion cavitatie erosie
Celsius scale schaal van Celsius
cemented steel inzetstaal
center midden, middelpunt, hart
Center (instanteous) of zero velocity Pool van de beweging
center (to) centreren
center of curvature kromtemiddelpunt
center of flexure dwarskrachtmiddelpunt
center of gravity aangrijpingspunt zwaartekracht
center of mass massamiddelpunt
centimeter centimeter
centre drill centerboor
centre point hartpunt, centerpunt
centre punch centerpons
centre to centre hart op hart
centrifugal clutch centrifugaalkoppeling
centrifugal force centrifugale kracht
centring centrering
centring error centreerfout
centring mandrel centreerdoorn
centripetal middelpuntzoekend
centrode, body poolkromme
centrode, space poolbaan
centroid zwaartepunt
centroid of composite figure zwaartepunt van een samengestelde doorsnede
ceramic keramiek
ceramic coating keramische bedekking
ceramic material keramisch materiaal
chain ketting
chain casing kettingkast
chain tensioner kettingspanner
chain transmission kettingoverbrenging
chain wheel kettingwiel
chamber kamer
chamfer afschuining, aansnijding
chamfer (to) schuin afsnijden, afsnuiten, afschuinen, afkanten
chamfered afgeschuind
change in design constructiewijziging
channel section balk of profiel
channelling zijdelingswegdrukken van smeervet in kogellager
check controle
chees head schroef met ronde kop
chemical etching chemisch etsen
chemical polishing chemisch polijsten
chill (to) afschrikken
chip spaan
chip (to) beitelen
chip breaker spaanbreker
chisel beitel
chisel (to) beitelen
choke (to) smoren
chrome bath chroombad
chrome deposit (to) verchromen
chrome plating verchromen
chrome vanadium steel chroomvanadiumstaal
chromium chroom
chromium steel chroomstaal
chuck spankop, opspanning, klauwplaat
chuck key sleutel voor boorkop
chute vultrechter, uitlooptrechter, stortgoot, glijgoot, afvoertrechter
circlip klemring, borgveer
circular rond, cirkelvormig
circular contact puntcontact
circular cross section cirkelvormige dwarsdoorsnede
circular frequency, natural eigenfreq [rad/s]
circular or line contact punt of lijncontact
circular path cirkelvormige baan
circular power saw cirkelzaag
circular saw rondzaag
circulate (to) verpompen, rondpompen
circulating air stromende lucht
circulating cooling omloopkoeling
circulating lubrication omloopsmering
circulation omloop
circumference omtrek, cirkelomtrek
circumferential force omtrekkracht
circumferential stress omtrekspanning
circumferential velocity omtreksnelheid
circumstance omstandigheid
circumstantial uitvoerig
cladding bekleding, bekleding
clamp klembeugel, kikker, kikkerklem, klem
clamp connection klemverbinding
clamp plate kikkerplaat
clamped joint klemverbinding
clamping opspanning, inspanning
clamping device inspaninrichting
clamping key klemspie
clamping screw klembout
class interval klassegrootte, klassebreedte
class of accuracy nauwkeurigheidsklasse
class of fit passingstelsel, passingsoort
class of tolerance tolerantieklasse
classical friction laws klassieke wrijvingswetten
classify (to) rangschikken, indelen, classificeren
claw clutch klauwkoppeling
claw coupling klauwkoppeling
claw hammer klauwhamer
cleaner reinigingsmiddel, ontvettingsmiddel, ontvettingsinstallatie
cleaning zuivering, schoonmaak, reiniging, ontvetting
cleaning agent schoonmaakmiddel, reinigingsmiddel, poetsmiddel
cleaning bath ontvettingsbad
cleaning cloth poetslap, poetsdoek
cleaning paste poetspasta
cleanliness netheid
cleanness zuiverheid, netheid
clear out (to) ruimen
clear up (to) opruimen
clearance positieve speling, luchtweg, speling
clearance angle vrijloophoek
clearance fit ruime passing, losse passing, beweeglijke passing
clockwise rechtsom
clog (to) verstoppen, aankoeken
clogging aankoeking
close fit fijne passing
close grain structure fijnkorrelige structuur
closed system gesloten systeem
close-fitting nauwsluitend
closing speed sluitsnelheid
cloth stof, lap, doek
cloth wheel lappenschijf
clotty klonterig
cloud point troebelingspunt
clutch koppeling
clutch (to) koppelen
clutch action koppelingswerking
clutch coupling klauwkoppeling
clutch disc kopplaat, koppelingschijf
clutch plate kopplaat, koppelingplaat
coagulate (to) verstijven, stremmen, samenklonteren, klonteren
coagulation stremming
coal steenkool, kool
coarse ruw, grof
coarse grain structure grofkorrelige structuur
coarse-adjust (to) grof instellen
coarse-fine tuning groffijnregeling
coat of paint verflaag, verfbedekking
coat with tin (to) vertinnen
coated bekleed
coating deklaag, bedekking
coating, galvanic deklaag, galvanisch
coefficient of friction wrijvingscoëfficient
coefficient of thermal expansion thermische uitzettingscoefficient
cohesion cohesie
coil (to) opwinden, opwikkelen, opspoelen, oprollen
coil of the spring winding van een veer, veerwinding
cold junction koude las
cold rolling koudwalsen
cold-junction compensation koudelascompensatie
collapse knik
collapsing load knikbelasting
collar stelring, kraag
collinear forces krachten met dezelfde werklijn
colour fast kleurecht
colour fastness kleurechtheid
column kolom, staaf
combustion chamber verbrandingskamer
combustion gasses verbrandingsgassen
commutation commutatie
commutator stroomwisselaar, stroomomkeerder, commutator, collector
commutator lamination collectorlamel
compact disk compact-disk
company bedrijf
compatibility verenigbaarheid
compatibility verenigbaarheid, compatibiliteit
compatibility testing testen van de compatibiliteit
compatible verenigbaar, compatibel
competitive position concurrentiepositie
competitive product analysis concurrentieonderzoek
competitor mededinger, concurrent
compliance flexibiliteit
component component
component assembly onderdelensamenstelling, componentenassemblage
component failure rate uitvalkans van componenten
component of a force component van een kracht
compose (to) samenstellen
composite samengesteld, composiet
composite area samengesteld opp.
composite beam composiet balk
composite part gemeenschappelijk onderdeel
composites composieten
composition samenstelling
compound verbinding, smeltmassa, samengesteld, mengsel
compound (to) verbinden, compounderen
compressed air perslucht
compressibility samendrukbaarheid
compressible samendrukbaar
compression druk
compression verdichting, veerdruk, samendrukking, indrukking, compressie
compression resistant drukvast
compression strength drukvastheid, druksterkte
compression test drukproef
compressive stress drukspanning
compressor compressor
computation calculatie, berekening
computational fluid dynamics numerieke stromingsleer
compute (to) uitrekenen, rekenen, calculeren, berekenen
concave holrond, hol, concaaf
concavity holheid
concentrated contact geconcentreerd contact
concentrated force geconcentreerde kracht (puntkracht)
concentrated load puntlast
concentric concentrisch
concentricity concentriciteit
concept phase conceptfase
concrete beton
concrete beam betonbalk
concurrent engineering simultane productie
concurrent forces krachten waarvan de werklijnen door één punt
concurrent/parallel processing parallelle uitvoering
condensate condens, condenswater, condensaat
condensation verdichting, condenswater, condensvorming, condensatie
condensed water condenswater
condition voorwaarde, toestand, staat, omstandigheid, conditie
condition (to) op peil brengen, conditioneren
condition monitoring volgen, conditie bewaking
conductive coating geleidende (dek)laag
conductive layer geleidende laag
conductivity soortelijke geleiding, geleidingsvermogen, geleidbaarheid
confidence zekerheid, betrouwbaarheid
confidence interval betrouwbaarheidsinterval
conformity gelijkvormigheid, conformiteit
conical taps, kegelvormig, conisch
conical clamping ring conische spanring
conical gear kegeltandwiel
conicity coniciteit
connect in parallel (to) parallel schakelen, parallel aansluiten
connected in series seriegeschakeld
connecting rod zuigerstang, verbindingsstaaf, drijfstang
consistency vervormbaarheid van vet
constraint redundant statisch overbodige beperking
constraints beperkingen, randvoorwaarden
constructed samengesteld
consult (to) ruggespraak houden, raadplegen
consultant adviseur
consultation overleg
consulting engineer technisch adviseur, raadgevend technicus
consumer test gebruikerstest
contact adhesive contactlijm
contact area aansluitvlak, aanrakingsoppervlak
contact face contactvlak
contact ratio contact verhouding
contact surface aanrakingsoppervlakte
contaminant vuil
contaminate (to) vuilmaken, vervuilen, verontreinigen
contaminated vuil
continuous production continuproductie, continue productie
continuous production firm continubedrijf
contour profiel, omtrek, contour
contour (to) profileren
contour cutter profielfrees
contour turning profieldraaien
contraction samentrekking, krimp, insnoering
control beheersing, controle, sturing
control engineering regeltechniek
conversion factor omrekeningsfactor
convex bolrond
cool (to) koelen, afkoelen
coolant koelvloeistof, koelmiddel
cooling agent koelmiddel
cooling air koellucht
cooling area koeloppervlak
coordinate coordinaat
coplanar forces krachten die in één vlak liggen
copper roodkoper, koper
copper (to) verkoperen
copper plating verkoperen
core kern
core of the thread boutkern
corner radius hoekradius
corrosion corrosie
corrosion proof corrosievast, corrosiebestendig
corrosion protection corrosiebescherming
corrosion resistance corrosievastheid
corrosion wear corrosive slijtage
corrosion-resistant corrosievast, corrosiebestendig
corrosive atmosphere corrosieve atmosfeer
corrosive substances bijtende stoffen
cottor bolt, foundation bolt ankerbout
Couette flow laminaire stroming
Coulomb's friction law Coulombse wrijvingswet
counter surface tegenloopvlak
counterbore verzinkboor
counterbore (to) verzinkboren
counterboring tool verzinkboor
counterclockwise tegen de wijzers van de klok in, linksom
countersunk head verzonken kop
couple koppel
couple resultant resultante van koppels
coupling element koppelelement
coupling, rigid coupling vaste koppeling, aansluiting
crack spleet, scheur, barst
crack (to) springen, scheuren, kraken, barsten
crack formation scheurvorming
crack-free scheurvrij
cracks scheurtjes, barstjes
crank angle krukhoek
crankcase carter
crankshaft krukas
creep kruip
creepage kruip
cristallinity kristallijn
critical load kritieke belasting
cropping tool afsnijstempel, afhakstempel, afhakgereedschap
cross beam dwarsbalk
cross coupling dwarsverbinding
cross feed dwarsvoeding, aanzet
cross head kruiskop
cross product vector product, uitwendig product
cross section dwarsdoorsnede
cross support dwarssupport
cross-hatching arcering
Cross-section dwarsdoorsnede, doorsnee
cross-sectional area doorsnede-oppervlakte
crosswise direction breedterichting
crowned wheel wiel met bolrond oppervlak
crude oil aardolie, ruwe olie
curing verharding, harding
curing catalyst hardingskatalysator
curling die rolbuigstempel
current passage stroomdoorgang
current shunt stroomshunt
curvature kromming
curvature kromming, kromheid, kromheid
curvature, center of kromtemiddelpunt
curvature, radius of kromtestraal
customer test klantenkeuring
custom-made software maatwerkprogrammatuur
cut (to) zagen, verlagen, stansen, snijden, knippen
cut off (to) verbreken, afsnijden, afsluiten, afknippen, afknijpen, afhakken
cut out (to) uitponsen, uitknippen, uitfrezen
cut surface snijvlak
cut-down polishing grofpolijsten
cutter mes, frees, beitel
cutter head freeskop, freesdoorn
cutter holder mesplaat, beitelhouder
cutting verspanen
cutting nipper kniptang
cutting oil snijolie
cutting stylus snijbeitel
cutting tool steekbeitel, snijstempel, snijgereedschap, snijbeitel
cylinder cilinder
cylinder barrel cilinder voering
cylinder head cilinderkop
cylinder lining cilindervoering
cylinder lock cilinderslot
cylindrical cilindrisch
cylindrical bearing cilinderlager
cylindrical grinder rondslijpmachine, rondslijpbank
cylindrical grinding rondslijpen
cylindrical grinding machine rondslijpmachine, rondslijpbank
damage schade, beschadiging
damage analysis schade analyse
damp (to) dynamisch dempen
damped oscillation gedempte trilling
damped reaction gedempt reageren, gedempte reactie, demping
damped response gedempt reageren, demping
damper demper
damping demping
damping coefficient dempingscoëfficiënt
damp-proof vochtwerend, vochtdicht, vochtbestendig, vochtafstotend
dark spot donkere vlek
dashed line streeplijn
data acquisition gegevensverzameling
data analysis informatie-analyse, gegevensanalyse
data base data databasegegevens
data base file databasebestand
data collection and analysis gegevens verzamelen en analyseren
data stream gegevensstroom
date of shipment verzenddatum
datum gegeven
datum axis referentieas
datum hole referentiegat
datum line uitgangslijn, referentielijn
datum plane uitgangsvlak, referentievlak
datum point uitgangspunt, referentiepunt
datum size uitgangsmaat
dead centre dode punt
de-aerate (to) ontluchten
de-aeration ontluchting
deburr (to) ontbramen, bramen, afbramen
deburring ontbraming
decarbonize (to) ontkolen, ontkolen
decelerate (to) vertragen
deceleration time remtijd
declutch (to) ontkoppelen
declutching ontkoppeling
decoil (to) afwikkelen, afrollen
decorative chromium plating sierverchromen
decouple (to) ontkoppelen
decoupling ontkoppeling
decoupling point ontkoppelpunt
decoupling torque ontkoppelingskoppel
dedendum tandvoethoogte
dedendum circle voetcirkel
dedicated toepassingsspecifiek
deep drawing dieptrekken
deep-hole drill langgatboor
deflash (to) ontbramen, bramen, afbranden
deflashing ontbraming
deflect (to) doorbuigen
deflection doorbuiging, zakking
deflection curve doorbuigingslijn, elastische lijn
deformability vervormbaarheid
deformable bodies vervormbare lichamen
deformation deformatie
deformation vormverandering, vervorming
degrease (to) ontvetten
degreased ontvet
degreaser ontvettingsmiddel, ontvettingsinstallatie
degreasing ontvetting
degreasing agent ontvettingsmiddel
degreasing bath ontvettingsbad
degree of overlap overlappingsgraad
degree of statical indeterminacy graad van statisch onbepaaldheid
degrees of freedom graden van vrijheid
delamination schilferen
density dichtheid
density dichtheid, soortelijk gewicht
depleted uitgeput
deposit (to) neerslaan, afzetten
deposit by evaporation (to) vacuümopdampen, opdampen
deposit distribution neerslagverdeling
deposited by evaporation opgedampt
deposited metal neergeslagen metaal
deposition neerslag, depositie
deposition by evaporation vacuümdepositie
depth of internal thread schroefdraaddiepte (van moer)
depth of penetration indringdiepte
depth of thread draaddiepte
descaling walshuid verwijderen
design ontwerp
design change constructiewijziging
design drawing ontwerptekening, constructietekening
design engineering constructiewerkzaamheden
design requirement ontwerpeis
design review ontwerpbeoordeling
design specification ontwerpspecificatie
design verification ontwerpverificatie, ontwerpcontrole
designer tekenaar, ontwikkelaar, ontwerper, constructeur
destructive testing destructief testen
detachable uitneembaar, losneembaar, afneembaar
detached losgemaakt, losgedraaid
detail drawing stuktekening, detailtekening
detergent reinigingsmiddel, afwasmiddel
deteriorate (to) verweren, vervallen, verslechteren
deterioration verwering, verval, verslechtering, achteruitgang
detrimental schadelijk
deviation uitwijking, maatafwijking, fout, deviatie, afwijking
device toestel, hulpmiddel, apparaat
dew point dauwpunt
dewet (to) ontvochtigen
diamond like carbon coating (DLC) diamantachtige deklaag
diamond stylus diamantnaald
die matrijs
die casting spuitgieten, persgietstuk, persgieten
die channel spuitkanaal
die cut (to) stansen
die cutter stansmachine
die hole trekgat, ponsgat
die-casting machine spuitgietpers, spuitgietmachine, persgietmachine
die-cutting stansproduct
differential equation differentiaal vergelijking
dilatation volume rek
dimensional accuracy maatnauwkeurigheid
dimensional sketch maatschets
dimensioning maatvoering, dimensioneren, maatinschrijving
dimensionless quantity dimensieloze grootheid
dimple putje
dipping wax dompelwas
direct (simple) shear directe afschuiving
direct drive directe aandrijving
direction cosines richtings cosinussen
direction of grinding slijprichting
direction of rolling walsrichting
directly proportional recht evenredig
disc brakes schijfremmen
disc clutch lamellenkoppeling
discharge opening uitlaatopening
dispersants verspreiden: in oplossing houden van deeltjes
displacement method verplaatsingen-methode
distance bold afstandsbout
distance tube afstandsbus
distributed forces verdeelde krachten
distributed load verdeelde belasting
dot product inwendig product
double symmetric dubbel symmetrisch
double thread dubbelganginge schroefdraad
double V-butt joint X-naad
double-acting dubbelwerkend
down time tijd gedurende welke een proces uit bedrijf is, storing, storingstijd
downstroke neergaande slag
drain hole afvoergat
drain plug dop, aftapplug
drawing tekening
drawing die trekstempel, treksteen, trekmatrijs
drill boor, boormachine
drill (to) boren
drill head boorkop
drilled hole boorgat
drilling jig boormal
drilling machine boormachine
drip feed oil cup druppeloliepot
drip lubrication druppelsmering
drip out (to) uitlekken, uitdruppelen
dripping point druppelpunt
drive aandrijving, aandrijfwerk, aandrijfmechanisme, aandrijfeenheid
drive (to) voortstuwen, aansturen, aandrijven
drive belt drijfriem, aandrijfsnaar, aandrijfriem
drive pulley aandrijfriemschijf
drive shaft aandrijfas
drive spindle aandrijfas
drive torque aandrijfmoment, aandrijfkoppel
driven wheel aangedreven wiel
driving part trekkend part
driving wheel drijfwiel
dropping point druppelpunt
drum brakes trommelremmen
dry lubricants droge smeermiddelen
dry running properties noodloopeigenschappen
ductile (low carbon steel) taai (laag koolstofstaal)
ductility taaiheid
dull chromium plating matverschromen
durability duurzaamheid
durability gebruiksduur
durable duurzaam
durable means of production duurzame productiemiddelen
dust bush stofbus
dust filter stoffilter
dynamic contact phenomena dynamische contactverschijnselen
dynamic load rating dynamisch draaggetal
dynamic motion dynamische beweging
dynamic seal dynamische afdichting
dynamic viscosity dynamische viscositiet
dynamo dynamo
eccentric press excenterpers
eccentricity slinger, slingering, excentriciteit
edge rand, kant, hoek, flank
edge acuity randscherpte
edges chamfered kanten afgeschuind
effective length effectieve lengte
EHL Elastohydrodynamische smering
ejector uitwerper, uitstoter, uitdrukker, uitdrukgereedschap, uitdrukapparaat, stoter
elastic verend, veerkrachtig, soepel, rekbaar, elastisch
elastic behavior elastisch gedrag
elastic limit, yield point strekgrens, elasticiteitsgrens
elastic recovery vormherstel, elastische terugvering
elastic strain energy elastische vormv. arbeid
elasticity vering, veerkracht, souplesse, soepelheid, elasticiteit
elastisch gebied elastic region
elastomer rubber, elastomeer
electric arc vonkboog, vonkenboog
electric arc welding booglassen
electric motor elektromotor
electric welding elektrisch lassen
electrical engineering elektrotechniek
electrodeposit galvanische neerslag, galvanische laag, elektrodeneerslag
electrodeposit (to) galvaniseren
electrodeposition galvanische neerslag, galvanische laag, elektrodepositie
electrogalvanize (to) verzinken
electrogalvanizing verzinken
electroless electroless, autokatalytisch
electroless gold plating stroomloos vergulden, chemisch vergulden
electroless nickel plating stroomloos vernikkelen, electroless vernikkelen, chemisch vernikkelen
electroless plating stroomloos proces
electrolyte elektrolyt
electrolytic degreasing elektrolytisch ontvetten
electrolytic deplating elektrolytisch verwijderen van de metaallaag
electrolytic grinding elektrolytisch slijpen
electrolytic pickling elektrolytisch beitsen
electromagnet elektromagneet
electromagnetic elektromagnetisch
electromagnetic coupling elektromagnetische koppeling
electroplating process galvanisch proces
elevated temperatures hoge temperaturen
elevator lift
elliptic orbit elliptische baan
elongate (to) verlengen, uitrekken, strekken
elongated ovaal, langgerekt
elongated hole slobgat
elongation verlenging
elongation verlenging, uitrekking, rek
elongation at rupture rek bij breuk
embed (to) ingieten, inbedden
embedding inbedding
embodyment design materialiseren
embrittlement verbrossing, brosheid
emulsifiability emulgeerbaarheid
emulsifiable emulgeerbaar
emulsifiable cleaner emulsie-ontvettingsvloeistof
emulsifier emulgeermiddel, emulgator
emulsifier oplosmiddel, emulgator
emulsify (to) emulgeren
emulsifying agent emulgeermiddel, emulgator
emulsion emulsie, emulgering
enamel emaille lakverf
enamel (to) glazuren, emailleren
enamel coating emaillebedekking
end mill vingerfrees, kopfrees
end stop eindaanslag
endurance limit vermoeiingsgrens
engine motor, machine
engine rpm motortoerental
engineer werktuigkundige, ontwikkelaar
engineer (to) ontwikkelen, construeren
engineer fitter machinebankwerker
engineering techniek, ontwikkeling, ingenieurschap, engineering, constructie
engineering ceramics technisch keramiek
engineering data technische informatie
engineering plastics technische kunststoffen
environmental pollution milieuverontreiniging
epoxy casting resin epoxygiethars
epoxy glassfibre-reinforced material epoxyglasvezelmateriaal
epoxy resin epoxyhars
equal leg angle section gelijkzijdig hoekprofiel
equation of compatibility vergelijking van de samenhang
equation of equilibrium evenwichtsvergelijking
equilibrate (to) uitbalanceren
equilibration uitbalancering
equilibrium evenwicht
equivalent resistance vervangingsweerstand
erosion wear erosie slijtage
error in design constructiefout
error in mounting montagefout
error probability foutkans
etch uitbijten, etsen, afbeitsen, etsbad
etching acid etszuur
evaporate (to) wegdampen, vervluchtigen, vervliegen, verdampen
evaporation verdamping
exchangeability uitwisselbaarheid
exchangeable verwisselbaar, uitwisselbaar
excitation frequency aanstootfrequentie
exhaust valve uitlaatklep
expanded polystyrene polystyreenschuim
expansion vergroting, uitzetting, expansie
expansion nut expansiemoer
experimental model experimenteel model
external force uitwendige kracht
externally pressurized bearings uitwendig van druk voorziene lagers
extruder spuitmachine
extruder press extrusiepers
extruding punch spuitpen, doortrekpons
extruding tool doortrekstempel
extrusion extrusie
eye cable tag oogkabelschoen, kabelschoen oogtype
fabrication order fabricage-opdracht
face (to) vlakken
face cutter kopfrees
face mill vlakfrees, kopfrees
facing cutter vlakfrees
factor, factorize, factorization ontbinding in factoren
factory productie-eenheid, fabriek
fading vormen van een smeltfilm
failing load breekkracht
failing strength breeksterkte
fail-safe storingsveilig, storingsbestendig
failure bezwijken, falen
failure analysis faalanalyse
failure analysis foutenanalyse
failure mode faalwijze
failure rate storingsfrequentie
fan motor ventilatormotor
Faraday cage kooi van Faraday
fast-curing snelhardend
fasten (to) vastmaken, bevestigen
fastener bevestigingsonderdeel
fastening screw bevestigingsschroef
fatigue vermoeiing
fatigue (to) vermoeien
fatigue fracture vermoeidheidsbreuk
Fatigue life vermoeiingslevensduur
fatigue limit vermoeiingsgrens, vermoeidheidsgrens
fatigue limiting range of stress vermoeiingsgrens, vermoeidheidsgrens
fatigue load vermoeiingsbelasting
fatigue phenomenom vermoeiingsverschijnsel
fatigue resistance weerstand tegen vermoeiing
fatigue resistance to bending vermoeidheidsweerstand tegen buigen
fatigue strength vermoeiingssterkte
fatigue stress vermoeiingsspanning
fatty vet, vettig
fatty acid vetzuur
felt disc viltschijf
felt ring viltring
felt seal viltafdichting
ferrochrome chroomijzer
ferrochromium chroomijzer
fiber vezel, glasvezel, fiber
fiber glass glasvezel
fibre vezel
fibre direction vezelrichting
file (to) vijlen
file away (to) afvijlen
file off (to) afvijlen
filing vijlen
fillet joint hoeklas
filter filter
final polishing napolijsten
fine-grained fijnkorrelig
finish aflaklaag, afwerking
finish grinding fijnslijpen
finish ground nageslepen
finish pattern slijppatroon
finished opgewerkt, nabewerkt
finish-grind (to) naslijpen
finishing oppervlaktebehandeling, nabewerking
finish-turn (to) nadraaien
finite element method: FEM eindige-elementenmethode
firmer chisel steekbeitel
first moment of area eerste oppervlakte moment, statisch moment
fissure scheurtjes, barstjes, spleet
fit passing
fit tolerance passingtolerantie
fixed vector gebonden vector
fixed-fixed beam aan beide einden ingeklemde balk
fixed-simple beam ingeklemde-opgelegde balk
fixing thread bevestigingsdraad
flaking afschilferen, schilferen
flame cutter snijbrander
flame hardening vlamharden
flange mounting flensmontage
flank flank
flash point vlampunt, ontvlammingspunt
flash temperature flitstemperatuur
flat chisel vlakbeitel, platte beitel
flat file vlakvijl, plat bestand, blokvijl
flexibility method krachtenmethode
flexible shaft flexibele as
flexural formula buigformule
flexural rigidity buigstijfheid
fluid vocht, vloeistof, vloeibaar
fluid level vloeistofniveau
fluidity vloeibaarheid
flux flux vloeimiddel, soldeervloeimiddel
flywheel vliegwiel
foam schuim
foot mounting voetmontage
force kracht
force method krachtenmethode
force on oppersen
forcecouple system kracht-koppel systeem
forced cooling drukkoeling
forced lubrication druksmering
forced vibration gedwongen trilling
forge (to) smeden
forging press smeedpers
forming die buigstempel, buigmatrijs
forming tool buigstempel
fracture breuk
fracture (to) opbreken, breken
fragile zwak, teer, breekbaar
free body diagram vrij lichaams diagram
free vector vrije vector
freeqheel clutch vrijloopkoppeling
frequency, critical resonantiefrequentie
frequency, natural eigenfrequentie
friction wrijving
friction wrijving, frictie
friction clutch wrijvingskoppeling, frictiekoppeling
friction drive wrijvingsaandrijving
frictional heat wrijvingswarmte
frictional resistance wrijvingsweerstand
frictionless wrijvingsloos
fuel brandstof
fuel consumption brandstofverbruik
fuel economy brandstof verbuik, brandstof besparing
full annealing zachtgloeien
full film volle film, HL
furnace oven
furnace lining ovenbekleding
furnace slack hoogovenslak
fusing temperature smelttemperatuur
galling ernstig vreten, adhesie
gap tussenruimte, spleet, gaping
gap length spleetlengte
gap width spleetbreedte
gas bubble gasbel
gas carburizing carbureren
gas leak gaslek
gasket pakking, dichtring, afdichting
gauge block eindmaat
gauging face meetvlak
gear tandwiel
gear box versnellingsbak, tandwielkast
gear drive tandwielaandrijving
gear train tandwielpakket
gear wheel tandwiel, tandrad
geared belt tandriem
gearing tandwieloverbrenging
gearing ratio overbrengingsverhouding
gearwheel hub tandwielnaaf
general purpose oils universele olien
geometrical meetkundig
gibheaded key kopspie
gland pakkingdrukker, drukstuk, drukrand
glass fibre glasvezel
glass temperature glastemperatuur
glue plakmiddel, lijm
glue (to) vastlijmen, plakken, lijmen
glued joint lijmverbinding
gluing instructions lijmvoorschrift
glulam beam uit gelijmde lagen opgebouwde balk
grade type, kwaliteit, klasse
grading klassering
grain of sand zandkorrel
grained korrelig
granular korrelig
granule korrel
graphite grafiet
graphite bearing bush grafietlagerbus
gravitational acceleration versnelling van de zwaartekracht
gravitational force zwaartekracht
gravity zwaartekracht, graviteit
gravity acceleration versnelling van de zwaartekracht
grease vet, smeer, smeervet
grease adjacency aangrenzend vet
grease gun vetspuit
grease nipple smeernippel
grease-dosaging device vetdoseerapparaat
greaseless vetvrij
greasy vet, vettig
grind off (to) wegslijpen
grind out (to) uitslijpen
grinder slijpmachine, slijper, slijpbank
grinding machine slijpmachine, slijpbank, schuurmachine
grinding wheel slijpsteen, slijpschijf, schuurschijf
groove angle groefhoek
grooved shaft vertande as
guide geleiding
guide rechtgeleider, geleiding, geleider
guide (to) sturen, leiden, geleiden
guide bush leibus, geleidebus
guideline handleiding
guiding geleiding
gyration, radius of traagheidsstraal
hacksaw ijzerzaag
hacksaw machine beugelzaagmachine
hammer hamer
hand and machine reamers hand en machine ruimers
hand brake handrem
hand drill handboormachine
hand drilling machine handboormachine
hard chromium plated technisch verchroomd
hard chromium plating hardverchromen
hard metal hardmetaal
hard wearing slijtvast
harden (to) verharden, uitharden, harden
hardenability hardbaarheid
hardenable hardbaar
hardening verhardingsmiddel, agent
hardening furnace hardingsoven
hardening shop harderij
hardening temperature hardingstemperatuur
hardening through doorharden
hardness hardheid
hardness test hardheidsproef
hard-wearing onverslijtbaar, slijtvast
harness tester hardheidsmeter
HB, H Brinell Hardheid
heat conductivity warmtegeleidingscoëfficiënt
heat diffucivity coefficient warmte vereffeningscoefficient
heat dissipation warmteafvoer, warmte afvoer
heat emission warmteafgifte
heat resistance warmtebestendigheid
heat sink koelplaat, afkoelklem
heat source warmtebron
heat treated thermisch behandeld
heat treatment warmtebehandeling
heat-conducting warmtegeleidend
heating equipment verwarmingsapparatuur
heating furnace verwarmingsoven
height jig hoogtemal
helical spiraalvormig, schuine vertanding, schroefvormig
helical gear tandwiel met schroeftanden, spiraaltandwiel, schroefwiel
helical spring schroefveer
helicoidal surface schroefvlak
helix spiraal, spiraallijn, schroef, schroefwinding, helix
helix angle tandhoek, hellingshoek
hexagon head zeskante kop, zeskantkop
high-grade hoogwaardig
high-grade steel edelstaal
hinge scharnier
hinge pin scharnierpen, scharnieras
HL Hydrodyn. Lubr. Hydrodynamische smering
holesaw gatenzaag
hollow circular cross section niet massieve cirkelvormige dwarsdoorsnede
homogeneous homogeen
honing honen
hoop stress omtrekspanning
HSS twist drills HSS spiraalboren
hybrid tussenvorm, mengvorm, hybride
hybrid bearing keramische kogels, stalen ringen
hybrid hybride hybride, gecombineerd
hydraulic actuator hydraulisch aandrijfsysteem
hydraulic coupling vloeistofkoppeling
hydraulic press hydraulische pers
hydrogen embrittlement waterstofbrosheid
hydrophilic hydrofiel
hydrophobic hydrofoob
hysteresis loss hysteresisverlies
ignition ontsteking
ignition coil bobine
ignition lock contactslot
immerse (to) onderdompelen, indopen, dompelen
immersion onderdompeling
immersion degreasing dompelontvetten
impact botsing
impact force stootkracht
impact load stootbelasting
impact proof slagvast
impact resistance stootvastheid, slagvastheid, schokvastheid
impact-resistant stootvast, slagvast, schokvast, schokbestendig
impulse impuls
impulse, angular stootmoment
impulse, linear stoot
impure onzuiver
impurities onzuiverheden
impurity verontreiniging, verontreinigingsmateriaal, onzuiverheid, doopstof
incipient scuffing tijdelijke adhesie
incision insnijding
inclination helling
inclined plane hellend vlak
inclined section scheve doorsnede
included angle ingesloten hoek
incombustible onbrandbaar
incompatible ongeschikte combinatie
incompatible with onverenigbaar met
incubation period incubatie periode
indent (to) vertanden, inspringen, indeuken
indentation putje, indeuking
indentation depth indringdiepte
indentation hardness indringhardheid
independent onafhankelijk
induction furnace inductieoven
induction heating inductieverhitting
induction welding inductielassen
industrial diamond industriële diamant
inelastic strain energy niet elastische vormv. arbeid
inert gas inert gas, edelgas
inertia traagheid, inertie
inertia force traagheidskracht
injection mould spuitmatrijs, spuitgietmatrijs
injection moulding spuitgietstuk, spuitgietproduct, spuitgieten
injection moulding with screw plastication spuitgieten met schroefplasticering
inner surface binnen oppervlak
inscribed angle omtrekshoek
instantaneous axis of rotation pool
instantaneous center of zero velocity pool
Instantaneous Center of Zero Velocity Pool van de beweging
intensity intensiteit, dichtheid
interacting surfaces samenwerkende oppervlakken
interconnected bodies samengestelde lichamen
interference fit vaste passing, perspassing, nauwe passing
intermediate gear tussentandwiel
intermediate shaft tussenas
internal combustion engine verbrandingsmotor
internal force inwendige kracht
internal grinder binnenslijpbank
internal stress inwendige spanning
internal work inwendige arbeid
involute teeth evolvente vertanding
iron ore ijzererts
iron oxide ijzeroxide
isotropic isotroop
jack vijzel, stekerbus, krik, contactbus
jack up (to) opdraaien
jacket omhulsel, mantel, huls
jacket cooling mantelkoeling
jacketed mantelgekoeld, dubbelwandig
jam (to) vastlopen, knellen, blokkeren
jamming blokkering
jamming storing, knellend, blokkering
jaw klauw
jaws bek
jerkily stootsgewijs
jerky schrikkerig, schokkerig, rukkerig
jig pootjesmal, opname, mal
jig-boring machine coördinatenboormachine
joint knoop, verbinding, las, gewricht
jointless naadloos
journal tap, taats, log, draagtap, astap, ashals
journal bearing ashalslager
junction verbindingspunt, samenvoeging, overgang, knooppunt, junctie
kerosene petroleum, kerosine
key cutter spiefrees
keyed connection spieverbinding
key-way, key slot spiegleuf, spiesleuf, spiebaan
kinematic friction tijdens beweging, dynamisch, kinematische wrijving
kinematics kinematica, bewegingsleer
knife mes, mesbeitel
knife edge meskant
knife-edge bearing meskantoplegging
knuckle thread ronde schroefdraad
knurl kartel
knurl (to) kartelen
knurled knob gekartelde knop
knurled nut kartelmoer
knurled ring kartelring
knurled screw kartelschroef
knurling karteling
knurling roller kartelrol
laminar flow laminaire stroming
lap welded met overlap gelast
lapping compound lepmiddel
lapping disc lepschijf
lapping liquid lepvloeistof
lapping paste leppasta
lateral contraction dwarscontractie
lateral strain dwarsrek
lathe houtdraaibank, draaibank
laws of friction wrijvingswetten
layer thickness laagdikte
lead accumulator loodaccu
lead reduction spoedverloop
lead screw schroefspil, leispil, leischroef, draadas
lead time looptijd, doorlooptijd
lead-acid battery loodzwavelzuuraccu
lead-tin alloy lood-tin legering
left-handed thread linkse draad
lever hefboom
lever (to) wrikken
life cycle levenscyclus
life expectancy levensduurverwachting
life test levensduurproef, duurproef
life time levensduur
lifetime performance prestatie gedurende de gebruikduur, levensduurprestatie
lifetime, life levensduur
lifting motion hefbeweging
lifting work hefarbeid
limit beperken
linear impulse stoot
linear momentum impuls (mv)
linearly varying load lineair variërende verdeelde belasting
link of a chain kettingschalm
liquid vocht, vloeistof, vloeibaar
liquid impingement erosion druppelslagerosie
live levensecht, levend
load belasting
load (to) belasten
load capability draagkracht
load carrying capability draagkracht
load cycles belasting wisselingen
load displacement diagram belasting verplaatsing diagram
lock zekering, slot, grendel
lock (to) opsluiten, borgen
lock nut contramoer, borgmoer
lock screw vastzetschroef
lock spring sluitveer
locking agent borgmiddel
longitudinal axis lengteas
long-term forecast lange-termijnprognose
LPV-value, pressure x velocity maximale PV-waarde, druk x snelheid
lubricant deterioration smeermiddel degradatie
lubricant life additives levensduurverlengende additieven
lubrication smering
lubrication and beyond smering en wat daarmee samenhangt
lubricity effectiviteit van smeren
machinability bewerkbaarheid
machinable verspaanbaar, bewerkbaar
machine machine
machine (to) verspanen, bewerken
machine breakdown machinestoring, machinedefect
machine guard machinebeveiliging
machine independent machine-onafhankelijk
machine parts machine-onderdelen
machine scheduling machineplanning
machinery machinepark
machining verspaning, verspanen, bewerking
machining cost bewerkingskosten
machining schedule bewerkingsplan
machining time bewerkingstijd
made fit pasgemaakt
made fit on assembly passend gemaakt bij montage
magnet magneet
magnetic magnetisch
magnetic shield magnetische afscherming
magnetizable magnetiseerbaar
magnetized gemagnetiseerd
magnetizing apparatus magnetiseerapparaat
magnifier vergrootglas, loupe, loep
main dimensions hoofdafmetingen
main spindle hoofdspil, hoofdas
main switch hoofdschakelaar
maintain (to) onderhouden, handhaven
maintainability onderhoudbaarheid
maintenance onderhoud, handhaving
maintenance cost onderhoudskosten
maintenance inspection onderhoudsbeurt
maintenance instructions onderhoudsvoorschrift
maintenance management onderhoudsbeheer
maintenance mechanic onderhoudsmonteur
maintenance program onderhoudsprogramma
maintenance service onderhoudsafdeling
maintenance, repair, and operating supplies onderhouds- reparatie en verbruiksartikelen
major diameter grootste middellijn
major parts hoofdonderdelen
make a miscalculation (to) verrekenen
make fit (to) passend maken, pasmaken
make fit into (to) pasmaken in
make or buy maken of kopen
make to order maken-op-order, maak-op-order
make to stock maken-voor-voorraad, maak-voor-voorraad
malleable smeedbaar, pletbaar
man years manjaren
mandrel platenspil, doorn
manometer manometer
manual manueel, manuaal, handmatig, handleiding, handboek
manual assembly handmontage
manual control handbesturing, handbediening
manufacturability maakbaarheid
manufacture vervaardiging, productie, fabricage, aanmaak
manufacture (to) vervaardigen, produceren, maken, fabriceren, aanmaken
manufacturer fabrikant
manufacturing fabricage
manufacturing capacity productiecapaciteit
manufacturing department fabricage-afdeling
manufacturing engineer werkvoorbereider
manufacturing engineering werkvoorbereiding, fabricagevoorbereiding
manufacturing error fabricagefout
manufacturing fault fabricagefout
manufacturing feasibility fabricagemogelijkheid
manufacturing instructions fabricagevoorschrift
manufacturing lead time productietijd, productiedoorlooptijd, fabricagetijd, fabricagedoorlooptijd
manufacturing method fabricagemethode
manufacturing throughput time fabricagedoorlooptijd
manufacturing tolerance fabricagetolerantie
market demand marktvraag
market share marktaandeel
marking tool kraspen, krasnaald
mass centre massazwaartepunt
mass inertia traagheid, massatraagheid
mass moment of inertia massatraagheidsmoment
mass production massaproductie, massafabricage
master slave meester-slaaf
master switch hoofdschakelaar
mastering friction wrijving beheersen
mate (to) samenwerken, aanliggen
material damage materiële schade
material data materiaalgegevens
material defect materiaalfout
material selection materiaalkeuze
material stresses materiaalspanningen
materials purchase materiaalinkoop
materials testing materiaalbeproeving
mating face raakvlak
mating surfaces samenwerkende oppervlakken
mean time between failures gemiddeld storingsvrij interval, gemiddelde tijd tussen storingen
mean time to repair gemiddelde reparatietijd
measure of safety veiligheidsmaatregel
measurement meting, maat
measurement error meetfout
measuring accuracy meetnauwkeurigheid
measuring arrangement meetopstelling
measuring error meetfout
measuring method meetmethode
mechanical assembly machinale montage
mechanical engineer werktuigkundige
mechanical engineering werktuigkunde, werktuigbouwkunde, machinebouw
mechanical model mechanisch model
median line lijn die het midden van de plaatdikte volgt
melt temperature smelt temperatuur
melting point smeltpunt
melting range smelttraject
melting temperature smelttemperatuur
membrane stress membraanspanning
metal metaal
metal cladding platteren
metal saw ijzerzaag
metallic metallisch
metallurgical metallurgisch
metallurgical compatibility metallisch onderling oplosbaar
metallurgy metallurgie, metaalkunde
meter meter, meetinstrument
metering device doseerapparaat
metering pump doseerpomp
methacrylic resin methacrylaathars
method of joints knooppuntsmethode
method of least squares kleinste-kwadraten methode
method of sections snedemethode
metric screw thread metrische schroefdraad
metric system metrisch systeem
micron micron
microscope microscoop
microscopic microscopisch
mild steel zacht staal, vloeistaal
milestone mijlpaal
mill (to) frezen
mill finishing walspolijsten
mill scale walshuid
mill skin giethuid
millimeter millimeter
milling cutter frees, freesbeitel
milling machine freesmachine, freesbank
milling tool freesbeitel
minor diameter kerndiameter
mirror bright spiegelglanzend, hoogglanzend
mirror finishing polijsten, napolijsten
mirror-finish (to) spiegelend polijsten
mitre box verstekbak
mitre cut (to) verstekzagen
mitring verstekzagen
mixture vermenging, mengsel
ML Mixed Lubr. gemengde smering,
mode model, wijze, werkwijze, modus, methode, manier
modular ratio modulaire verhouding
modulus moduul, modulus
modulus of elasticity elasticiteitsmodus
Mohr's circle cirkel van Mohr
moisture absorption vochtopneming, vochtopname
moment moment
moment of a couple moment van een koppel
moment of force moment
moment of inertia traagheidsmoment
momentarm momentenarm
momentum impuls (mv)
momentum, angular impulmoment (r x mv)
momentum, conservation of behoud van impuls
momentum, linear impuls (mv)
momentum, moment of impulsmoment (r x mv)
momentum, rate of change of d (mv) / dt
monitoring system signaleringssysteem
motor reducer motorreductor
motor rpm motortoerental
mould matrijs, mal, gietvorm, gietstuk
mould (to) vormpersen, vormgieten, vormen, profileren, persen, gieten, frezen
mould cavity matrijsholte
mould clamping force matrijssluitkracht
mould half matrijshelft
mould venting matrijsontluchting
moulded component gegoten component
moulding compound persmassa, gietmassa
mounting instructions montagevoorschrift
mounting pliers montagetang
mounting tool montagegereedschap
moving belt transporteur, transportband
multi-disc clutch meerschijvenkoppeling
multimeter universeelmeter
nail spijker, nagel
nail (to) spijkeren
nail head spijkerkop
natural frequency eigenfrequentie [Hz]
natural resin natuurhars
natural resonance eigenresonantie
natural resonant frequency natuurlijke resonantiefrequentie
necking insnoering
needle bearing naaldlager
needle-roller bearing naaldrollager
neutral axis neutrale as
neutral axis of the cross section neutrale as van de doorsnede
neutral surface of the beam neutrale vlak van de balk
neutralization number neutralisatiegetal
Newtonian liquid Newtonse vloeistof
Newton's laws wetten van Newton
nickel alloy nikkellegering
nickel deposition vernikkelen
nickel plating vernikkelen
nippers tang, kniptang
nipple nippel
no go limit afkeurgrens
no go value afkeurwaarde
noise analysis ruisanalyse
nominal surface schijnbaar oppervlak
nonuniform niet uniform
nonuniform bending niet zuivere buiging
normal force normaalkracht
normal pressure normaaldruk
normal running fit standaard lopende passing, normale lopende passing
normal strain normaalvervorming (-rek)
normal stress normaalspanning
normalize (to) normaalgloeien
normalized annealed normaal gegloeid
normalized symbols genormaliseerde symbolen
normalizing, close to annealing normaalgloeien, net niet spanningsarm
notch uitsparing, kerf, keep, inkeping
notch bar impact test kerfslagproef
notch effect kerfwerking
notch impact strength kerslagsterkte
number of starts aantal gangen
number of turns aantal windingen
numeric example rekenvoorbeeld
numerical analysis numerieke analyse
obtuse angle stompe hoek
oil (to) smeren
oil bath oliebad
oil change olieverversen
oil cup oliepot
oil drain plug olieaftapplug
oil filter oliefilter
oil for wire drawing trekolie, draadtrekolie
oil gauge glass oliepeilglas
oil groove oliegroef
oil nipple smeernippel
oil ring smeerring
oil seal olieafdichting
oil separator olieafscheider
oil supplements additieven, olie toevoegingen
oil-dosaging device oliedoseerapparaat
oiled with ingeölied met
oil-filler cap olievuldop
oil-hardening oliehardend
oil-mist lubrication olienevelsmering
oil-pressure gauge oliedrukmeter
oil-retaining ring oliekeerring
open end wrench steeksleutel
operating manual handleiding
operating time bewerkingstijd, werktijd, bedrijfsduur
operational reliability gebruikszekerheid, bedrijfszekerheid
operations sequence bewerkingsvolgorde
optimization optimalisatie
orbit omloopbaan, baan
orientation value richtwaarde
original equipment manufacturer OEM fabrikant van door anderen gemaakte apparatuur
out of adjustment ontregeld
out of alignment scheef, scheefheid, ontzet
out of balance onbalans
out of flat vlakheidsfout, onvlak
out of flatness onvlakheid
out of roundness onrondheid
outer surface buiten oppervlak
outside dimension uitwendige maat
overhang overhangend balkgedeelte
overload overbezetting, overbelasting
overturning moment uitwijkend moment
oxidation oxidatie
oxide zuurstofverbinding, oxide
oxy-acetylene welding autogeenlassen
oxygen zuurstof
oxygen cylinder zuurstoffles, zuurstofcilinder
oxygen hose zuurstofslang
oxygenous zuurstofhoudend
PA6 Polyamide PA6 Polyamide (Nylon)
pack carburizing kist carboneren, cementeren
packing machine pakmachine
parallel key, feather vlakke spie
paralles axis theorem verschuivingsregel (Steiner)
partial grooved bearing lager met gedeeltelijk gegroefd oppervlak
particle deeltje, puntmassa
particle erosion deeltjes erosie
particle size deeltjesgrootte
parting-off tool afsteekbeitel
parts list stuklijst
passivate (to) passiveren
passivation passivering
penetration depth indringdiepte
penetration hardness indringhardheid
per unit of length per lengte-eenheid
percusion, center of percussiepunt
perfectly aligned perfect uitgelijnd
performance prestatie
performance reliability bedrijfszekerheid
performance requirement prestatie-eis
performance specification prestatiespecificatie
periodic periodiek
periodical periodiek
peripheral speed omtreksnelheid
perlitic perlietisch
permeability permeabiliteit, doorlaatbaarheid, doordringbaarheid
permissible wear toelaatbare slijtage
petro-chemical petrochemisch
petroleum minerale olie, petroleum
petroleum jelly vaseline
petroleum oil petroleum
phosphor-bronze fosforbrons
pickle beits
pickle (to) etsen, beitsen, afbeitsen
pickling bath beitsbad
piercer priem
piercing machine ponsmachine
piercing punch ponsstempel
piercing tool stampgereedschap, snijstempel, ponsgereedschap, gatenstempel
pillar bolt, staybold kolombout
pillar drill machine kolomboormachine
pinch-wheel bearing drukrollager
pinion rondsel, pignon
pipe screwthread pijpdraad
pipe thread pijpdraad, gasdraad
piston zuiger
piston zuiger, plunjer
piston rod zuigerstang
pit putje, kuil
pitch steek, spoed, rastersteek, afstand
pitch angle spoedhoek
pitch circle steekcirkel
pitch diameter flankdiameter
pitting uitbrokkelen door vermoeiing
pitting vermoeiing, putcorrosie, putvorming
pivot (to) scharnieren
pivot bearing taatslager
pivot plate taatsplaat
pivoted joint penverbinding
pivoting point scharnierpunt
plain bearing glijlager
plan of working werkplan
plane area vlak oppervlak
plane of bending het vlak van buiging
plane strain vlakke vervormingstoestand
plane stress vlakke spanningstoestand
plane truss twee-dimensionaal (vlak) vakwerk
planer vlakband, schaafmachine, schaafbank
planer ram schaafbankarm
planetary gear planetair tandwiel, planeetoverbrenging, planeetaandrijving
planing machine vlakband, tafelschaafbank, schaafmachine, schaafbank
plastic plastisch, plastiek, plastic, kunststof
plastic elongation plastische rek
plasticity plastisch
plate girder ligger opgebouwd uit platen
plating galvanisch, bedekking
plating shop galvaniseerinrichting, galvaniseerafdeling
ploughing, plowing ploegen
plunger pump plunjerpomp
pneumatic actuator pneumatische aandrijver
pneumatic hammer luchthamer
pneumatics pneumatiek
pocket uitholling
point of operation werkpunt, instelpunt
pointer deflection naalduitslag
Poisson's ratio dwarscontractie coëfficiënt
polar moment of inertia polair traagheidsmoment
polish (to) polijsten, glad poetsen
polish to mirror-finish (to) spiegelend polijsten
polishing polijsten
polishing action polijstwerking
polishing brush polijstborstel
polishing compound polijstpasta
polishing lathe polijstbank
polishing machine polijstmachine
pollution control vervuilingsbeheersing, verontreinigingsbewaking
polyamide nylon, polyamide
polycarbonate polycarbonaat
polyethylene polyethyleen, polyetheen
polymer polymeer
polymers kunststoffen
polynomial function polynoom
polysulphide polysulfide
porosity porositeit, poreusheid
porous poreus
post-processing naverwerking, nabewerking
post-treatment nabehandeling
pot life houdbaarheid
potentiometer potmeter, potentiometer
powder poeder
powder metallurgy poedermetallurgie, metaalkeramiek
powder welding poederlassen
power vermogen
power control vermogensregeling
power jigsaw decoupeerzaag
power loss vermogensverlies
power screw transportschroef
power thread bewegingsdraad
precision engineering fijnmechanische techniek
precision parts precisieonderdelen
predictive maintenance voorspellend onderhoud
preliminary design voorontwerp, voorlopig ontwerp
premature failure voortijdige uitval
press pers
press fit, force fit zware perspassing, perspassing
pressed-in ingeperst
pressed-on opgeperst, aangedrukt
pressure druk
pressure cylinder drukcilinder
pressure flow, Poisseuille flow drukstroming
pressure line drukleiding
pressure regulator drukregelaar
pressure vessel drukvat
prestrain voorrek
prestress voorspanning
pretreat (to) voorbehandelen
pretreatment voorbehandeling
primary structure primaire constructie
principal axes of inertia centrale hoofdtraagheidsassen
principal axis hoofdas
principal centroidal axis centrale hoofdas
principal plane hoofdvlak
principal strain hoofdrek
principal stress hoofdspanning
printing bedrukking
prismatic prismatisch
private brand eigen merk
private label eigen merk
probability kans
probability of acceptance goedkeurkans
probability of failure waarschijnlijkheid, foutkans
probability of rejection afkeurkans
probing sondering, aftasting
processability verwerkbaarheid, bewerkbaarheid
processing cost verwerkingskosten, bewerkingskosten
produce (to) voortbrengen, vervaardigen, produceren
producer producent
product batch productserie, productseriegrootte
product development productontwikkeling
product liability productaansprakelijkheid
product life cycle levenscyclus van het product
product of inertia massatraagheidsproduct
production engineering productietechniek
production means productiemiddelen
production mechanization bedrijfsmechanisatie
production operation fabricagebewerking
production run productieserie
production stoppage productiestop
profession vak
professional vakkundig
professional equipment professionele apparatuur
professional skill vakbekwaamheid
profile profiel, contour
profitable voordeel hebben
progress control voortgangscontrole
progressive tool volgstempel
progressive wear continu doorgaande slijtage
projectile motion kogelbaan
propeller shaft bearing schroefaslager
proportional recht evenredig
proportional limit evenredigheidsgrens, proportionaliteitsgrens
propped cantilever beam ingeklemde-opgelegde balk
PTFE teflon, PTFE
pulley snaarwiel, snaarschijf, riemschijf, poelie, loopwiel, katrol
pump capacity pompvermogen
pump delivery pompopbrangst
pump housing pomphuis
pumpability verpompbaarheid
punch ponsnippel, nippel, felspen, doorslag
punch out (to) uitponsen
punch press stanspers
pure bending zuivere buiging
pure shear zuivere afschuiving
pure torsion zuivere torsie
push out (to) uitstoten
push-in fitting insteekkoppeling
quadrangle vierhoek
quadrangular vierhoekig
quadratic equation vierkantsvergelijking
quality assurance kwaliteitszorg, kwaliteitsborging
quality assurance approvals kwaliteitsborgingsgoedkeuringen
quench (to) koelen, afschrikken
quenching harden (warmtebehandeling)
quick-acting chuck snelspankop
quick-acting clamp snelspanklem
quick-change chuck snelwisselkop
quick-connect coupling snelkoppeling
rack and pinion tandwiel en heugel, heugel en tandwiel
rack press tandheugelpers
radial bearing radiaallager
radius of curvature kromtestraal
radius of gyration traagheidsstraal
railway track rail, spoorstaaf
rapid prototyping snel vervaardigen van prototypen
ratchet screwdriver ratelschroevedraaier
ratchet spanner ratelsleutel
ratchet wheel palwiel
ratchet wrench ratelsleutel
raw material grondstof
reaction reactie(kracht)
reactive power blindvermogen
real contact area werkelijk contactopp.
real-time control real-time besturing, gelijktijdige besturing
reamed bolt pasbout
reaming gatopruimen, ruimen
rear axle achteras
rear view achteraanzicht
receiving inspection ontvangstcontrole, ingangscontrole
recess uitsparing, uitholling, uitdieping, nis, kamer, inval, indieping
reciprocating motion heen en weergaande beweging
recondition (to) op peil brengen
recover (to) terugwinnen, terugveren
recovery terugwinning, terugvering, herstel
recovery time hersteltijd
rectangular cross section rechthoekige dwarsdoorsnede
rectilinear motion rechtlijnige beweging
reducer vertragingskast, reductiemiddel, reduceerventiel
reduction ratio vertragingsverhouding
refine (to) zuiveren, verfijnen, veredelen, raffineren
refined aluminum veredeld aluminium
refined steel edelstaal
refinement zuivering, verfijning
relaxation relaxatie, ontspanning
release (to) vrijmaken, ontspannen, loslaten, deblokkeren, afvallen
release advice vrijgeefadvies
release agent lossingsmiddel, losmiddel
released product vrijgegeven product
released structure vrij gemaakte constructie
reliability betrouwbaarheid
reliability zekerheid, betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid
reliability growth betrouwbaarheidstoename
reliability in operation bedrijfszekerheid
reliable zeker, solide, betrouwbaar
remove rust (to) ontroesten
remove sharp edges (to) breken, afkanten
remover afbijtmiddel
repair verstelling, reparatie
repair (to) verstellen, repareren, maken
repeatability herhaalbaarheid
repetitive loading herhaaldelijk, repeterende belasting
repetitive loading herhalende belasting
replaceability uitwisselbaarheid
replacement vervanging, vernieuwing, uitwisseling, reserveonderdeel
reproducibility reproduceerbaarheid
reproducible reproduceerbaar
research laboratory onderzoeklaboratorium
residual strain blijvende rek
resin hars
resin paste harspasta
resistance weerstand, resistentie, bestandheid
resistance to wear slijtvastheid
resistance welding weerstandslassen
resistor weerstand
resistor in place vervangingsweerstand
resistor-capacitor RC
resolution of vectors ontbinding van vectoren
resolve a vector into components ontbinden van een vector
resonance vibration resonantietrilling
resonant resonerend
restoring moment herstellend moment
retaining groove opsluitgroef
retaining nut opsluitmoer
retension (to) naspannen
retractable uittrekbaar, inschuifbaar
retractile cord spiraalsnoer
reverse engineering terugwerkend ontwikkelen, nabouwen, herontwikkelen
right hand rule rechterhand regel
right-handed thread rechtse draad
rigid body star onvervormbaar lichaam
rigidity verband, stugheid, stijfte, stijfheid, starheid
rim of gear wheel tandkrans, velg
river (to) klinken
rivet nagel, klinknagel
rivet (to) vastklinken, felsen
rivet together (to) samenklinken, aaneenklinken
riveted connection felsverbinding
riveted joint klinkverbinding, klinknaad, felsnaad
riveted seam felsnaad
riveter klinkmachine
robust stevig, robuust
robustness robuustheid
rocker tuimelaar
rocking motion schommelbeweging
roll wals, walsrol
roll into (to) inwalsen
roll pressure walsdruk
rolled section walsprofiel
roller wals, walsrol, rol
roller bearing wentellager
roller chain rollenketting
roller conveyor rollenbaan
roller diameter rolmiddellijn
rolling bearing wentellager
rolling circle rolcirkel
rolling contact rollend contact
rolling direction walsrichting
rolling machine wals
rolling mill wals, walserij, pletterij
rolling operation walsbewerking
rolling resistance rolweerstand
rolling scale walshuid
rolling skin walshuid
root wortel, tandvoet
root circle voetcirkel
root diameter kerndiameter
root mean square RMS som van de kleinste kwadraten
root-mean-square deviation gemiddelde kwadratische afwijking
rotary hammer klopboor
rotary hammer attachment klopboorhulpstuk
rotary joint roterend gewricht
rotary knob draaiknop
rotary motion roterende beweging, draaiende beweging
rotary potentiometer draaipotentiometer
rotatable through 90 degrees draaibaar over 90 graden
rotating machinery breakdowns uitval van roterende machines
rotofinish (to) trommelpolijsten
rough-drill (to) voorboren
roughen (to) voorruwen, ruwen, opruwen
rough-grind (to) voorslijpen
roughing tool ruwbeitel
rough-machine (to) voorbewerken
rough-machining voorbewerking
roughness ruwheid
roughness of surface oppervlakteruwheid
roughness symbol ruwheidsteken
round file ronde vijl
round off (to) afronden
roundness rondheid
roundness error rondheidfout
rub in (to) inwrijven
rubbing wrijving
ruby robijn
run duration werkduur, productieduur
run heavily (to) zwaar lopen
runner runner, aanspuitkanaal, aanspuitingskanaal, aanspuitboom
running fit lopende passing
running properties loopeigenschappen
running-in inlopen
run-out uitloop, slingering, slag
rupture strength breeksterkte
rust roest
rust (to) verroesten, roesten
rust film roestlaag
rust formation roestvorming
rust inhibitor roestwerend middel
rust removal roestverwijdering, ontroesting
rust stain roestvlek
rust-coloured roestkleurig
rusted roestig
rusting roestvorming
rust-inhibiting roestwerend
rust-preventing agent roestwerend middel
rust-preventing oil roestwerende olie
rustproof roestvrij, roestvast, niet-roestend
rust-resistant roestbestendig
rusty roestig
safety coefficient veiligheidscoëfficiënt
safety factor zekerheidscoëfficiënt, veiligheidsfactor
safety goggles werkbril, veiligheidsbril, beschermbril
safety-coupling veiligheidskoppeling
sample trekking, steekproef, staal, monster
sample (to) steekproef nemen, monster nemen, bemonsteren
sample average steekproefgemiddelde
sampling frequency bemonsterings frequentie
sand paper schuurpapier
sand smooth (to) gladschuren
sand-blast (to) zandstralen
sand-blasted gezandstraald
sanding belt schuurband
sanding disc schuurschijf
sandpaper schuurpapier
sapphire saffier
sapphire stylus saffiernaald
saw blade zaagblad
saw bow zaagbeugel
saw cut zaagsnede, zaaggleuf
saw frame and blade zaagbeugel met zaag
saw table zaagtafel
saw tooth zaagtand, zaagtandvormig
scalar component scalaire component
scalar product inwendig product
scale-like schubvormig
scaling factor schaalfactor
schedule schema
scheduled maintenance geregeld onderhoud, gepland onderhoud
scissor (to) knippen
scissors schaar
scoring vreten, krassen
scratch (to) krassen
scratch pin kraspen
scratch resistance krasvastheid
scratch resistant krasvast
scratch track krasspoor
screw (to) schroeven
screw efficiency schroefdraad rendement
screw head schroefkop
screw thread schroefdraad
screw thread, thread schroefdraad
screwdriver schroevendraaier
screwed joint schroefverbinding
screw-thread cutting schroefdraadsnijden
screw-thread drunkenness dolheid
screw-thread gauge schroefdraadkaliber
seal pakking, afdichtring, afdichting
seal (to) afdichten
sealant afdichtmiddel
sealing manchet, borging, afdichting
sealing agent borgmiddel
seamed joint felsnaad
seamless naadloos
second moment of area traagheidsmoment, tweede oppervlakte moment
section modulus weerstandsmoment
secure by soldering (to) vastsolderen
secured tightly klemmend
securing bevestiging
securing device vastzetinrichting
securing nut spanmoer
seizure vreten, lassen, klemming
seizure load vreetbelasting
seizure, cold welding vreten, koudlassen
self locking zelfremmend
self-acting zelfwerkend
self-adhesive tape zelfklevend plakband
self-centering zelfcentrerend
self-lubricating plastics zelfsmerende kunststoffen
semiconductor IC, halfgeleider
service interval service-interval
service level servicegraad
service life levensduur
service parts service-onderdelen, reparatieonderdelen
service temperatuur bedrijfstemperatuur
set screw stelschroef
shaft as
shaft as, spil
shaft schroefas, as
shaft basis system of fits eenheidsasstelsel
shaft misalignment asscheefstelling
shaker conveyor trilgoot, schudgoot
shaking motion schudbeweging
shallow pocket ondiepe uitsparing / kamer
shank of the bolt boutsteel
shear afschuiving
shear (to) nasnijden, knippen, afsnijden, afschuiven, afknippen
shear area afschuifoppervlak
shear center dwarskrachtmiddelpunt
shear distortion schuifvervorming
shear flow schuifstroom
shear force schuifkracht (dwarskracht)
shear force diagram dwarskrachtenlijn
shear modulus G Glijdingsmodulus G
shear modulus of elasticity glijdingsmodulus
shear strain (af)schuifhoek
shear strength afschuifsterkte
shear stress schuifspanning
shear stress schuifspanning, afschuifspanning
shearing force afschuifkracht
sheet material plaatmateriaal
sheet metal plaatmetaal
sheet metal cutting plaatknippen
sheet metal screw plaatschroef, plaatmetaalschroef
sheet metal worker plaatbankwerker
sheet metal working plaatbewerking
sheet steel staalplaat, plaatstaal
shell schaal
shock proof schokvrij
shouldered bolt borstbout
shrink (to) slinken, krimpen
shrink on (to) opkrimpen, omkrimpen
shrinkage krimp, inkrimping
shrink-fit krimppassing
side view zijaanzicht
sign convention tekenafspraak
sign convention of curvature tekenafspraak over de kromming van de balk
sign deformation convention tekenafspraak over de vervorming
silencers geluiddempers
simple (supported) beam opgelegde balk
single thread schroefdraad met enkele gang, enkelgangige
single-acting enkelwerkend
sintered-metal sintermetaal
sketch tekening, schets
sketch (to) schetsen
skid (to) slippen
slab mill mantelfrees
sleeve bearing glijlager
sleeve-bearing bush glijlagerbus
slide (to) schuiven, glijden
slide track glijbaan
slider sleepcontact, schuif, runner, loper
slide-wire resistor schuifweerstand
sliding contact glijcontact
sliding fit schuifpassing, glijdende passing
sliding surface schuifvlak, glijvlak
sliding vector langs een lijn verplaatsbare vector
slip clutch slipkoppeling, frictiekoppeling
slip-action clutch slipkoppeling
slope helling
slotted hole slobgat, sleufgat
sludge slijk, slib
sludge deposit slibafzetting
sludge formation slibvorming, drabvorming
smear veeg, streep
smooth file zoetvijl
smooth surfaces glad oppervlak
smoothness vlakheid, gladheid
soak (to) weken, inweken
soak clean ontvettingsbad
soap zeep
socket outlet wandcontactdoos, stopcontact, stekerdoos, muurcontactdoos, contactdoos
socket screw inbusschroef, inbusbout
socket spanner dopsleutel
socket wrench stiftsleutel, dopsleutel
socket-head screw inbusschroef, inbusbout
socket-head screw wrench inbussleutel
soft copper zacht koper
soft solder zachtsoldeer, weeksoldeer, tinsoldeer, soldeertin
softening verweking, tempering
soiled vuil, smerig
solderability soldeerbaarheid
soldered joint soldeerverbinding
soldering iron soldeerbout, bout
soldering tin soldeertin
solid lubricants vaste smeermiddelen
solvent oplosmiddel
solvent immersion degreasing oplosmiddeldompelontvetting
soot roet
space centrode poolbaan
space cone herpoolhode
space truss drie-dimensionaal (ruimtelijk) vakwerk
spacer opvulstuk, afstandsstuk, afstandsbus
spacing ring afstandsring
spalling schilferen
spark (to) vonken
spark erosion vonkverspaning, vonkerosie
spark machining vonkverspaning
spark-erosion machine vonkmachine, vonkerosiemachine
sparkplug bougie
special lubricants speciaal smeermiddelen
specific wear rate specifieke slijtagesnelheid
specimen preparation proefstuk voorbehandeling
spherical bearing bollager
spherical contact bolcontact
spindle spil, as
spiral groove spiraalgroef
spiral spring spiraalveer
splash lubrication spatsmering
spline shaft mills spiebaanfrezen
split pin splitpen
spoke spaak
spring veer
spring action veerwerking
spring balance veerweger, veerdrukmeter
spring blade, flat spring bladveer, veerblad
spring constant veerconstante
spring cup schotelveer
spring leaf veerblad
spring resilience veerkracht
spring ring veerring, springveer
spring steel verenstaal, verenbandstaal
spring tension veerspanning
springback terugvering
spur gear tandwiel met rechte tanden, recht tandwiel
square thread vierkante schroefdraad
squeak (to) piepen
squeeze (to) samendrukken, aandrukken
squeeze film bufferende film
squeeze motion naderingsbeweging
squeeze velocity naderingssnelheid
squeezing uitdrukking, samendrukking
stable, unstable stabiel, onstabiel
stagnation stilstand, stagnatie
stainless roestvrij, roestvast, niet-roestend
stamp (to) stempelen, stampen
stamping stempeling, stansproduct, stampproduct
stamping burr stampbraam
standard norm
standstill stilstand
static friction wrijving vanuit stilstand
static load statische belasting
static load rating statisch draaggetal
static sign convention tekenafspraak over de richting van de belasting
statical redundant statisch overbodig
statically determinate statisch bepaald
statically indeterminate statisch onbepaald
steel alloy staallegering
steel grade staalkwaliteit
steel grit blasting staalstralen
steel section staalprofiel
steel sheet staalplaat
steel strip staalstrip, staalband
steel structure staalconstructie
steel wire staaldraad
steel wool staalwol
steel worker staalbewerker
stick (to) vastplakken, vastkleven, plakken
stiffness stijfheid
strain rek
strain vervorming
strain energy vormveranderingsarbeid
strain energy density vormveranderingsarbeid per eenheid van
strain hardening versteviging
straingage rekstrookje
stress spanning (materiaal)
stress corrosion spanningscorrosie
stress element spanningsblokje
stress release ontspanning
stress resultant resultante v/d spanningen
stress strain diagram spanning-rek diagram
stresses spanningen
stress-relieve (to) spanningsvrij gloeien
stress-relieved spanningsvrij gegloeid
stress-relieved annealed spanningsvrij gegloeid
stress-strain curve spanning rek diagram
stretch rek
Stribeck curve wrijving als functie van de snelheid
stripping bath for nickel ontnikkelbad
stripping pliers striptang
structural steel constructie (zacht) staal
structure opbouw, constructief
stud, stud bolt tapeind
stuffing box pakkingbus
stylus tip naaldpunt
sub surface onder het oppervlak
substrate substraat, ondergrond
sulfur zwavel
sulphide sulfide
superposition superpositie
supporting surface steunvlak
surface oppervlak
surface area oppervlakte
surface condition oppervlaktehoedanigheid, oppervlaktegesteldheid
surface fatigue oppervlakte vermoeiing
surface finish oppervlakte-afwerking
surface grinder vlakslijpbank
surface grinding vlakslijpen
surface hardness oppervlaktehardheid
surface pressure vlaktedruk
surface roughness oppervlakteruwheid
surface sander vlakschuurmachine
surface sanding vlakschuren
swelling measurement zwellingsmeting
tachometer tachometer
tack welding hechtlassen
tangent plane raakvlak
tangent point raakpunt
tap bolt, cap screw tapbout
tap water stadswater, leidingwater
tap wrench wringijzer
tape tensioner bandspanner
tape transport mechanism bandtransportmechanisme
tapered part conisch gedeelte
tapered pin conische pen
tapered reamer conische ruimer
tape-tension control bandspanningsregelaar
tapped hole tapgat, schroefgat, draadgat
tappet stoter, klepstoter, nokvolger
tappet clearance klepstoterspeling
tapps and dies tappen en snijplaten
technical data technische gegevens
technical jargon vakjargon, vaktaal
technical journal vakblad
temper colour aanloopkleur
temperature gradient temperatuurgradiënt
tempering ontlaten
tempering furnace temperoven, ontlaatoven
tensile stress trekspanning
tensile stress area spanningsdoorsnede
tensile test treksterkteproef, trekproef
tensile test bar trekstaaf
tensile tester treksterktemeter, trekbank
tension spanning, spankracht
tension trek
tensioner spanner
tensioning idler spanrol
tensioning wheel spanwiel
test apparatus testapparaat, meetapparaat, beproevingsapparaat
test bar trekstaaf
test conditions beproevingsomstandigheden
thermal coefficient of expansion warmteuitzettingscoëfficiënt
thermal conductivity warmtegeleidingscoëfficiënt, warmtegeleidbaarheid, thermische geleiding
thermal conductor warmtegeleider
thermal expansion warmteuitzetting
thermal stress thermische spanning
thermoplastic thermoplast, thermoplastisch
thermoset thermoharder
thin-walled section dunwandige doorsnede
thread winding, schroefdraadgang, draadgang
thread cutting schroefdraadsnijden
thread engagement dragende schroefdraadlengte
thread flanc draadflank
thread tapping draadtappen
thread-cutting tool draadsnijder
threaded hole schroefgat, draadgat
threaded spindle draadspindel
thread-rolling draadrollen
three-body abrasive wear drielichamen abrasive slijtage
threshold drempel, drempelwaarde
through hardening doorharden
through piston rod doorgaande zuigerstang
thrust bearing axiaal lager, taatslager, druklager
thrust-bearing plate taatslagerplaat
thrust-bearing stud taatslagertap
thumb nut, fly nut vleugelmoer
tight fit klemmend
tightening torque vastdraaikoppel
tilt (to) schuin houden, schranken, kantelen
tilt control tiltregeling
tilting pad bearing kantelblokjeslager
tin plating vertinnen
to disengage the clutch koppeling uitschakelen
to engage the clutch koppeling inschakelen
tolerance field tolerantieveld, tolerantiegebied
tolerance limits tolerantiegrenzen
tool werktuig, hulpmiddel, gereedschap, beitel
tool box gereedschapskist
tool breakage beitelbreuk
tool slide beitelslede
tool steel stempelstaal, snijstaal, gereedschapsstaal, beitelstaal
tool tip beitelpunt
tooth angle tandhoek
tooth engagement tandingrijping
tooth flank tandflank
tooth generating cutter tandafwikkelfrees
tooth head tandkop
tooth height tandhoogte
tooth helix tandschroeflijn
tooth meshing tandingrijping
tooth outline tandomtrek
tooth pitch tandsteek
topography topografie, ruwheid
torque torsiemoment, torsiekracht, koppel, draaimoment, wringkoppel
torque wrench momentsleutel
torque/rpm curve koppel/toerentalkromme
torsion torsie
torsion angle torsiehoek
torsion bar torsiestaaf
torsion constant torsieconstante
torsion moment torsiemoment
torsion spring torsieveer
torsional flexibility torsieflexibiliteit
torsional rigidity torsiestijfheid
torsional spring torsie of wringveer
torsional stiffness torsiestijfheid
total acid number TAN zuurgetal
tough taai
toughness taaiheid
toxic vergiftig, toxisch, giftig
traction tractie, wrijvingskracht zonder slip
transfer film overdraagfilm
transformation equation transformatie formule
transformed section getransformeerde doorsnede
transient heat source bewegende warmtebron
transient solution complementaire oplossing
transition area overgangsgebied
transmission belt drijfriem
transmitting force kracht doorleiden
trapezium trapezium
Tribology Tribologie kennis van wrijving, slijtage…
troubleshooting foutopsporing, foutenopsporing
truss vakwerk (staaf)
tumble (to) tuimelen, trommelpolijsten, trommelen
tungsten carbide wolfram carbide
turing lathe kopieerdraaibank
turned parts gedraaide onderdelen
turning tool draaibeitel
turret lathe revolverdraaibank
twist(ing) wring (torsie) verdraaiing
twist(ing) couple torsiekoppel
twist(ing) moment torsiemoment
two-axis turning machine twee assige draaimachine
two-body abrasive wear tweelichamen abrasive slijtage
two-components lacquer twee-componenten lak
two-disk apparatus tweeschijven tester
two-side adhesive tape dubbelzijdig plakband
two-start thread schroefdraad met 2 gangen
ultimate uiterste
ultimate stress maximale spanning
Ultimate tensile strength maximum treksterkte op oorspr. doorsn.
ultimate tensile stress trekgrens
uniaxial strain state lijnrek-toestand
uniaxial stress state lijnspanning-toestand
uniform load constante verdeelde belasting
uniform thermal strain uniforme thermische rek
unit length lengte-eenheid, eenheidslengte
unit volume change volume rek
universal clamp universeelklem
universal joint kruiskoppeling, scharnierkoppeling, cardankoppeling
unplanned downtime ongeplande stilstand
vacuum deposition process opdampproces
valve train kleppen mechanisme
V-belt pulley V-riemschijf
V-butt joint V-naad
vector component vector component
vector equation vectorvergelijking
vector product uitwendig product
vegetable and animal oils plantaardige en dierlijke olien
VI, viscosity Index viscositeits index, Temperatuurafh.
vibrating motion trilbeweging
vibrator triller, trilleromvormer, trilapparaat
viscosity meter viscositeitsmeter
viscous shear viskeuze schuifspanning
vortex werveling
V-thread driehoekige schroefdraad
wall thickness wanddikte
washer sluitring
water soluble wateroplosbaar, oplosbaar in water
water-resistant waterbestendig, watervast
water-vapour transmission waterdampdoorlaatbaarheid
wear slijtage
wear (to) verslijten, slijten, afslijten
wear away (to) uitslijten, uitlopen
wear debris slijtage deeltjes
wear layer slijtlaag
wear mechanisme slijtage mechanisme
wear out (to) verslijten, uitslijten
wear rate slijtage snelheid
wear resistance slijtvastheid
wear test slijtproef
wearing surface loopvlak
wear-resistant slijtvast
weight gewicht
welded joint lasverbinding, lasnaad
wheel loading wielbelasting
whirl warrelen, werveling
wind up (to) opwinden, opwikkelen, opspoelen, opdraaien
winding machine wikkelmachine
wind-up mechanism opwikkelmechanisme
wipe (to) wissen, vegen
work arbeid
work (to) werken, verwerken, bewerken
work bench werkbank
work hardening versteviging door vervorming
workability verwerkbaarheid, bewerkbaarheid
work-hardening verstevigen, versterking
worm gear wormoverbrenging
worm gearbox wormwielkast, wormkast
worm shaft wormas
worm wheel wormwiel
worm-wheel drive wormwielaandrijving
wrap angle omwikkelde hoek, omslag hoek
wrap-around omwikkeling
wrench tordering, sleutel, schroefsleutel, moersleutel
wrench, screw, schroef
wrinkle rimpel, plooi
wrought iron smeedijzer
wrought metal kneedmetaal
yield (to) wijken, meegeven
yield point vloeipunt, vloeigrens
yield strength vloeisterkte
yield stress vloeispanning
yield stress in tension trekvloeispanning
yield value vloeigrens
yielding vloeien
Young's modulus, modulus of elasticity elasticiteitsmodulus
zinc plating verzinken