I originally found this at: http://www.win.tue.nl/~wsinaa/onderwijs/2DB90/woordenlijst.pdf (now offline)

Dutch English
(monotoon) dalende functie nonincreasing function
(monotoon) stijgende functie nondecreasing function
absoluut (globaal) maximum (min.) absolute maximum (min.)
absuluut convergent absolute convergent
afbeelding map
afgeleide derivative
afleiden deduce
afleiden derive
aftrekken subtract
alternerende reeks alternating series
beginwaardeprobleem initial value problem
begrensd bounded
benaderen approximate
bepaalde integraal definite integral
bepalen determine
bereik range
binomiaaloëfficiënt binomial coefficient
bol sphere
brandpunt focus
breuk fraction
buigpunt inflection point
cijfer digit
cijfer numeral
convergentiestraal radius of convergence
convergeren converge
dalende rij decreasing sequence
deelverzameling subset
delen divide
deling met rest long division
derde graads cubic
differentiaalvergelijking differential equation
differentiëren differentiate
divergeren diverge
domein domain
doorsnede intersection
drietal triple
een-eenduidig (injectief) one-to-one
eenheid unit
eenheidsvector unit vector
eenterm monomial
eigenschap property
eindig finite
ellips ellipse
even even
evenredig proportional
evenwijdig parallel
excentriciteit eccentricity
extreme waarde extreme value
faculteit factorial
fout error
geheel getal integer
gemiddeld average
getallenrechte number line
graad degree
gradient gradient
grafiek; graaf graph
grootheid quantity
haak bracket
hoek angle
hoekpunt vertex
hol naar beneden concave down
hol naar boven concave up
hoogtekaart contour plot
hoogtelijn; niveaulijn level curve
hyperbool hyperbola
imaginair imaginary
impliciet implicit
inproduct; inwendig product dot product
integraal integral
integreerbaar integrable
invullen insert
iteratief iterative
kegel cone
kegelsnede conic section
kettinglijn catenary
kettingregel chain rule
kritiek (stationair) punt critical point
kromme curve
kromming curvature
kwadraat afsplitsen completing the square
lijnintegraal line integral
locaal (relatief) maximum (minimum) local maximum (minimum)
logaritme logarithm
loodrecht perpendicular
maat measure
machtreeks power series
machtsverheffen raise to a power
meetkunde geometry
meetkundige reeks geometric series
met reële waarden real-valued
naderen tot approach
naderen tot tend to
nauwkeurigheid accuracy
noemer denominator
nul; nulpunt zero
numeriek numerical
omgekeerde converse
omgekeerde reciprocal
omgeving neighbourhood
omtrek perimeter
onafhankelijk independent
onbepaald indefinite
onbepaald indeterminate
oneigenlijke integraal improper integral
oneindig infinity
oneven odd
ongedefinieerd undefined
ongelijk unequal
ongelijk aan nul nonzero
ongelijkheid inequality
ontbinding in factoren factorization
ontkenning negation
ontwikkelen expand
op één rechte lijn colinear
oplossen solve
oplossing solution
oppervlak surface
oppervlakte area
oppervlakte-integraal surface integral
optellen add
origineel preimage
parabool parabola
polynoom; veelterm polynomial
priem prime
primitieve functie primitive
primitieve; onbepaalde integraal antiderivative
punt in het inwendige interior point
puntsgewijs pointwise
raaklijn tangent
raakvlak tangent plane
radiaal radian
randpunt van het domein endpoint of the domain
rationaal rational
rechthoekig rectangular
recursief gedefinieerde rij recursively defined sequence
reeks series
reeks met positieve termen positive series
rekenkundig arithmetic
richtingsafgeleide directional derivative
richtingscoëfficiëent; helling slope
richtlijn directrix
rij sequence
ronde haak parenthesis
ruimtekromme space curve
samengestelde functies composite functions
scalair scalar
schatten estimate
scheiding van variabelen separation of variables
schuin slant
singulier punt singular point
spiegeling reflection
stapgrootte step size
stationaire oplossing equilibrium solution
stijgende rij increasing sequence
strikt monotoon dalende functie decreasing function
strikt monotoon stijgende functie increasing function
stuksgewijs piecewise
tegenvoorbeeld counterexample
teken sign
teller numerator
toekennen assign
translatie; verschuiving translation
trapezium trapezoid
uitdrukking expression
uitzetten; tekenen plot
variabele variable
vast punt; dekpunt fixed point
veelvoud multiple
verdwijnen; gelijk aan nul worden vanish
vereenvoudigen simplify
vereniging; verbinden join
vergelijking equation
verhouding ratio
vermenigvuldiging multiplication
verzameling set
vierdegraadsvergelijking quartic
vierkant; kwadraat square
vierkantsvergelijking quadratic equation
vijfdegraadsvergelijking quintic
vlak plane
voldoen aan satisfy
volume-integraal space integral
voorwaarde condition
voorwaardelijk convergent conditional convergent
waarde value
wegstrepen; wegvallen cancel
willekeurig arbitrary
wortel radical
wortel root
zadelpunt saddle point
zwaartepunt centroid