Dutch English
3' - kenmerk EEC '3' mark
aerosol verpakking aerosol dispenser
afkeurcriterium criterion for rejection
afvulbedrijf packer
afwijking in minus negative error
ambtelijke steekproef full reference test
bevoegde dienst competent department
binnen verpakking inner package
bruto gewicht gross weight
buiten verpakking outer container
constante hoeveelheid constant quantity
consument consumer
consumentenverpakking consumer package
controle door bevoegde dienst check by competent department
controle door verpakker check by packer
controle van de werkelijke inhoud van een voorverpakking control for the actual content of a prepackage
controle van voorverpakkingen door bevoegde diensten check of prepackages by authorities
controles van de produktie production checks
derde land third country
destructieve steekproef destructive testing
destruktieve controle destructive reference test
dichtheid bulk density
dichtheid density
diepgevroren quick frozen
diepvries frozen
directe verkoop direct sale
e' - teken EEC 'e' mark
een verpakking prepackage
eenheid unit of measurement
eenmalige verpakking non-returnable containers
eindverbruiker ultimate consumer
e-merk systeem system for e-marking
erkend bedrijfscontrolesysteem recognised procedure
etiket label
etiketteren labelling
exporteren binnen de EG exporting to another EC member state
fabrikant manufacturer
foutive voorverpakking faulty prepackage
gebruiker user
gebruiksvoorwerp article of daily use
geglazeerd produkt glazed product
geijkt meetmiddel legal measuring instrument
geijkt meetmiddel prescribed equipment
gemiddelde principe average system
gewicht weight
gewicht voor toevoeging van de opgiet filled weight
gewijgerde voorverpakking non-acceptable package
goedgekeurde partij acceptable batch
goedkeurcriterium criterion for acceptance
goedkeuring approval
gratis monster free sample
handel drijven trafficking
handels activiteit trade practise
hoeveelheid quantity
hoofdaanduiding principal display panel
identieke voorverpakkingen prepackages of equal conditions
identificatiekenmerk sign of manufacturer
identificatieteken marking
identificatieteken van de vervaardiger manufacturer's mark
identificatieteken van het vulbedrijf inscription of packer