Source: https://www.railalert.nl/afkortingen-railalert

ACP Acceptatieprotocol
AG Alleengaande
AHS Arbeidshygiënische strategie
Arbo Arbeidsomstandigheden
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
ASI Algemene seinindustrie
ATB Automatische Trein Beïnvloeding
AV Algemene voorschriften
BB Buiten bedrijf
BBD Begeleider buiten dienst gesteld spoor
BD Buiten dienst (buitendienststelling)
BD (OBI) Bedieningsdeskundige
BD-OBI Bedieningsdeskundige OBI
BR Brancherichtlijn
BT Beheerste toelating
BT-A Beheerste toelating op afstand
BT-L Beheerste toelating lokaal
BVL Bovenleiding (in combinatie met balken of masten)
BVS Bedieningsvoorschrift seinwezeninstallatie
bzb-metro beperkt zelfstandig betreder
Calco Calamiteitencoördinator
CBG Centraal bediend gebied
CI Certificerende Instelling
C&P Communicatie en procedures
CROW Nationaal Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek)
CVB Controleur veilige berijdbaarheid
CVL Controle veilige loop
cvl Centrale verkeersleiding (metro/tram)
DVP Digitaal veiligheidspaspoort
ERA European Union Agency for Railway (Spoorwegbureau van de Europese Unie)
ERTMS European Rail Traffic Management System
ETCS European Train Control System
EV Energievoorziening
FA Fysieke afscherming
FIS Functioneel integraal systeemontwerp
FPvE Functioneel programma van eisen
Ger Gereedschap
GMCN   Gereedschapmachinist
GRW Grenswachter
GW Gegarandeerde waarschuwing
GRW/A Grenswachter/afbakening
GVB Openbaar vervoerbedrijf voor de regio Amsterdam (gemeentelijk vervoerbedrijf)
GVS Gebruiksvoorschrift
H&G Houding & gedrag
HHT Handheld terminal
HSL Hogesnelheidslijn (HSL-Zuid)
HTM Openbaar vervoersbedrijf voor de regio Den Haag (Haagse Tramweg Maatschappij)
ib Infrabeheerder
IB Ingenieursbureau
IB-KKT Ingenieursbureau kritische kerntaken treinbeveiliging
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
ISO International Organisation for Standarization
ISV Installatievoorschrift
ISZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voormalige Arbeidsinspectie)
IV Installatieverantwoordelijke
KMG Klein mechanisch gereedschap
KMS Kwaliteitsmanagementsysteem
KROL Kraan op lorries
L&B Locatie en bouwplaats
LL Lijmlas
LLV Leider lokale veiligheid
llv-metro Leider lokale veiligheid metro
LMB Last moment beveiliging (bij Krollen)
LMRA Last minute risicoanalyse
LOPC Landelijke overleg proces contractanten
LSR Life Saving Rules
LWB   (VVW-Trein) Leider werkplekbeveiliging
lwb-metro leider werkplekbeveiliging metro
lwb-tram leider werkplekbeveiliging tram
McnBD Machinist buitendienststelling
MDV Mechanische dwarsligger vernieuwing
MIP Meet- en instelprotocol
MIV Meet- en instelvoorschriften (seinwezen, telecom en energievoorziening)
MO Medisch onderzoek
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NCBG Niet centraal bediend gebied
NEN Nederlands Normalisatie-Instituut
NVW Normenkader Veilig Werken
OA-blad Tekening met opstelling apparatuur in technische ruimten
OBE Overzicht baan en emplacement
OBE-blad Overzichtstekening baan en emplacement
OBI Operationeel Besturingscentrum Infra
OBK-blad Overzichtstekening beveiligingskabels
OCCR Operationeel Controle Centrum Rail
OG Opdrachtgever
ON Opdrachtnemer
OR-blad Overzichtstekening retourverbindingen
OS-blad Overzichtstekening seinbeeldopvolgingen
OTV Ontwerp tijdelijke voorzieningen
OvD Officier van dienst
OVS Ontwerpvoorschrift
OVW Overweg
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
PCA Procescontractaannemer
PL Ploegleider
PLC Programmable logic controller
PO Psychologisch onderzoek
PRC Procedure
PVE Programma van eisen
PVR (pvr) Profiel van vrije ruimte
PVS Permanente vastlegging spoorgeometrie
PW Persoonlijke waarneming
PW-GRW Persoonlijke waarneming grenswachter
PW-GRW/A Persoonlijke waarneming grenswachter in combinatie met afbakening
PW-VHM                         Persoonlijke waarneming veiligheidsman
RET Openbaar vervoerbedrijf voor de regio Rotterdam (vroeger: Rotterdamse Electrische Tram)
RCI Range Capacity Indicator
RCL Range Capacity Limitator (=LMB)
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie
RIC Railinfracatalogus (ProRail)
RLN Richtlijn
RM Rode meetgebied
ROZ Rijden op zicht
RU Regiotram Utrecht
RVO Rapport van onregelmatigheid
RVTO Railverkeerstechnisch ontwerp
S-blad Tekening met stroomkringschema's
SL Spanningloos
SMB Stopplaatsmarkeerbord
SMC Schakel- en meldcentrum = tegenwoordig OBI
SPC Specificatie (van een product)
SPS Spoorstaaf
SR Seinreglement
SvA Staat van aanwijzing(en)
SW Safety Walk
Tawa Tijdelijke automatische waarschuwingsapparatuur
TEV Taak Eigen Veiligheid
TCVT Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
TIV Test- en instelvoorschriften seinwezen, telecom en energievoorziening
TPR-kast Testhulpmiddel om treinbezetting te simuleren
TL Technisch leider
TRDL Treindienstleider
TSB Tijdelijke snelheidsbeperking
TSI Technische specificatie voor interoperabiliteit
TTI Tunnel technische installatie
TVB Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
UIC Union Internationale des Chemin de Fer International (Internationale spoorwegunie)
UV Uitvoerder
VBVBE Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie (besloten ruimte), arborisico
VCA Veiligheid checklist aannemers
V&G Veiligheid & gezondheid
VGC-O Veiligheid- en gezondheidcoördinator ontwerpfase
VGC-U Veiligheid- en gezondheidcoördinator uitvoeringsfase
VGM Veiligheid, gezondheid en milieu
VHM Veiligheidsman
vhp-metro Veiligheidspersoon metro
vhp-tram Veiligheidspersoon tram
VKTT Veiligheidskritische technische taken (ProRail)
VL Verkeersleiding
VOP Voldoende onderricht persoon
VP Vakbekwaam persoon
VPI Vital processor interlocking (elektronisch spoorwegbeveiligingssysteem)
VTB Voertuigbedienaar
VTOB-blad Overzichtstekening baan en emplacement behorende bij railverkeerstechnisch ontwerp
VTI Voertuiginstructie
VTOM Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan
VTOS Veiligheid en Toegang Op het Spoor
VVF Verantwoordelijk Veiligheidsfunctionaris
VVW Voorschrift Veilig Werken
WBI (wbi) Werkplekbeveiligingsinstructie
WB-O Werkplekbeveiliging ontwerpende taken
WB-U Werkplekbeveiliging uitvoerende taken
WB-V Werkplekbeveiliging voorbereidende taken
WECO Werkcontract
WIBR Waarschuwingsinstallatie op bruggen
wibu Waarschuwingsinstallatie belemmerd zicht
WIDO Waarschuwingsinstallatie dienstoverpaden
WILO Waarschuwingsinstallatie landelijke overwegen
WIT Waarschuwingsinstallatie in tunnels
WiU Werk in uitvoering (uitgave van het CROW)
WK Werkkamer
WLV Werkzoneleider veiligheid
WOT Werkplekonttrekkingstekening
WUBO Waarschuwingsinstallatie bij uitzichtbelemmerende objecten.
WV Werkverantwoordelijke
ZKL Zelfsignalerende kortsluitlans