Note: This service uses the ESCO classification of the European Commission.

Source: https://esco.ec.europa.eu/en
preferredLabel (Dutch) preferredLabel (English) altLabels (Dutch) altLabels (English) description (Dutch) description (English)
Haskell Haskell Haskell De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Haskell. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Haskell.
incrementele ontwikkeling Incremental development oplopende ontwikkeling Incremental development Het incrementele ontwikkelingsmodel is een methode voor het ontwerpen van softwaresystemen en toepassingen. The incremental development model is a methodology to design software systems and applications.
KDevelop KDevelop KDevelop 4.6.0 | KDevelop 4.0.0 | KDevelop | KDevelop 5.0.0 Het computerprogramma KDevelop bestaat uit een reeks softwareontwikkelingsinstrumenten voor het schrijven van programma’s, zoals een compiler, debugger, code-editor, syntaxiskleuring, die zijn gebundeld in een uniforme gebruikersinterface. Het wordt ontwikkeld door de software-gemeenschap KDE. The computer program KDevelop is a suite of software development tools for writing programs, such as compiler, debugger, code editor, code highlights, packaged in a unified user interface. It is developed by the software community KDE.
Absorb (systemen voor beheer van leeromgevingen) Absorb (learning management systems) Absorb Het leersysteem Absorb is een e-learningplatform voor het creëren, beheren en aanbieden van e-learning-onderwijscursussen of opleidingsprogramma’s voor middelbare scholieren. The learning system Absorb is an e-learning platform for creating, administrating and delivering e-learning education courses or training programs for secondary school students.
bestaande gegevens migreren migrate existing data bestaande data migreren | data migreren | migreren van bestaande gegevens | migreren van bestaande data migrate existing data Methoden voor migratie en omzetting van bestaande gegevens toepassen om gegevens tussen formaten, opslagsystemen of computersystemen over te dragen of om te zetten. Apply migration and conversion methods for existing data, in order to transfer or convert data between formats, storage or computer systems.
fysieke structuur van databases definiëren define database physical structure fysieke structuur van databanken definiëren | fysieke opslagstructuur van databases vaststellen | fysieke configuratie van databasebestanden op media definiëren | indexeringsmogelijkheden van databases definiëren define database physical storage structure De fysieke configuratie van de gegevensbestanden van een bepaald medium specificeren. Dit omvat gedetailleerde specificaties van de indexeeropties, gegevenstypes en gegevenselementen die in de gegevenscatalogus zijn geplaatst. Specify the physical configuration of database files on a given media. This consists of in-detail specifications of indexing options, data types and data elements placed in the data dictionary.
Maltego Maltego Maltego Het platform Maltego is een forensische applicatie die gebruik maakt van datamining om een overzicht te geven van de omgeving van organisaties, die veiligheidsgebreken van het systeem test op mogelijk ongeautoriseerde toegang, en die de complexiteit van infrastructuurgebreken in beeld brengt. The platform Maltego is a forensic application that uses data mining to deliver on overview of organisations' environment, testing security weaknesses of the system for potentially unauthorised access and demonstrates the complexity of infrastructure failures.
radioapparatuur gebruiken operate radio equipment set up and maintain radio equipment | oversee the use of radio equipment | operate radio devices | set up and maintain radio devices | use radio equipment | use radio devices | utilise radio devices | operate radio equipment | oversee the use of radio devices | facilitate use of radio equipment | utilise radio equipment Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur. Set up and operate radio devices and accessories, such as broadcast consoles, amplifiers, and microphones. Understand the basics of radio operator language and, when necessary, provide instruction in handling radio equipment correctly.
Erlang Erlang Erlang De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Erlang. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Erlang.
ICT-gegevensclassificatie beheren manage ICT data classification classificatie van ICT-gegevens beheren | ICT-dataclassificatie beheren | ICT-componenten classificeren | richtlijnen voor ICT-classificatie opstellen | classificatiesystemen beheren manage ICT data classification Toezicht houden op het classificatiesysteem dat een organisatie gebruikt om haar gegevens te organiseren. Een eigenaar toewijzen aan elk data-concept of het grootste deel van de concepten en de waarde van elk item met gegevens bepalen. Oversee the classification system an organisation uses to organise its data. Assign an owner to each data concept or bulk of concepts and determine the value of each item of data.
informatiestructuur information structure ongestructureerde gegevens | gegevensstructuur | informatie structureren | gegevens structureren | structuur van informatie-indeling | gestructureerde gegevens information structure Het type infrastructuur dat het formaat van de gegevens bepaalt: semi-gestructureerd, ongestructureerd en gestructureerd. The type of infrastructure which defines the format of data: semi-structured, unstructured and structured.
tijdelijke ICT-netwerken voor liveoptredens beheren manage temporary ICT networks for live performance De opstelling van netwerken beheren voor de verdeling van besturingssignalen voor podiumkunsten en evenementen. Samenwerken met de verschillende gebruikers. De apparatuur, kabels, verbindingen en toestellen bepalen en opstellen. Apparatuur en netwerkprestaties configureren, testen en monitoren. Besturingssignalen zijn bijvoorbeeld DMX, RDM, MIDI, Timecode, tracking- en positioneringsgegevens, maar ook audio-, video- en positioneringssignalen.
Manage the set-up of networks for distribution of control signals for performing art and event applications. Coordinates with the different users. Defines and sets-up the equipment, cables, connections and devices. Configures, tests and monitors equipment and performance of the network. Control signals include for example DMX, RDM, MIDI, Timecode, tracking and positioning data, but also audio, video and positioning signals.
op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen keep up with digital transformation of industrial processes follow digital transformation of industry | follow digital transformation of industrial processes | keep pace with digital transformation of industrial processes | keep up with digital transformation of industrial processes | keep up with digital transformation of industry Actualiseren van digitale innovaties die van toepassing zijn op industriële processen. Deze veranderingen integreren in de processen van de onderneming die gericht zijn op concurrerende en winstgevende bedrijfsmodellen. Keep up to date with digital innovations applicable to industrial processes. Integrate these transformations in the company's processes aiming for competitive and profitable business models.
kantoorapparatuur aansluiten set up office equipment kantooruitrusting opstellen furnish office equipment | set up equipment for offices | supply office equipment | set up office equipment Het aansluiten van kantooruitrusting, zoals modems, scanners en printers, op het elektriciteitsnet en elektrische verbindingen om gevaarlijke potentiële verschillen te voorkomen. De goede werking van de installatie testen. Instellingen bewaken en het apparaat voor gebruik voorbereiden. Connect office equipment, such as modems, scanners and printers, to the electricity network and perform electrical bonding to avoid dangerous potential differences. Test the installation for proper functioning. Monitor settings and prepare the appliance for usage.
SAS taal SAS language SAS language De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeermodellen in SAS. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in SAS language.
interface die bij een specifieke applicatie hoort gebruiken use an application-specific interface interface die bij een specifiek programma hoort gebruiken use an application-specific interface | application-specific interface using | operate an application-specific interface | use an interface specific to the application | using an application-specific interface | operating an interface specific to the application | operating an application-specific interface | using an interface specific to the application | operate an interface specific to the application Het begrijpen en gebruiken van interfaces van een applicatie of gebruikszaak. Understand and use interfaces particular to an application or use case.
elektrische systemen ontwerpen design electrical systems design electrical systems | electrical system drawing | electrical systems designing | draw electrical systems | electrical systems drawing | electrical system designing | drawing electrical systems Opstellen van schetsen en ontwerpen van elektrische systemen, producten en onderdelen met behulp van software en apparatuur voor computerondersteund ontwerp (CAD). Schema’s van de panelen, elektrische schema’s, elektrische bedradingsschema’s en andere montagegegevens. Draft sketches and design electrical systems, products, and components using Computer Aided Design (CAD) software and equipment. Draw panel arrangement layouts, electrical schematics, electrical wiring diagrams, and other assembly details.
firewallregels definiëren define firewall rules firewallregels instellen | computerbeveiliging definiëren | regels voor firewallinstellingen definiëren | firewall instellen define firewall rules Regels vaststellen voor een reeks componenten die gericht zijn op het beperken van de toegang tussen groepen van netwerken of een bepaald netwerk en het internet. Specify rules to govern a set of components aiming to limit access between groups of networks or a particular network and the internet.
gegevensregistratiesystemen voor magazijnen gebruiken operate warehouse record systems voorraadbeheersystemen bijhouden log information with warehouse record system | use record systems in warehouses | operate record systems in warehouses | use warehouse record systems | utilise warehouse record systems | record product information using warehouse systems | utilise record systems in warehouses | operate warehouse record systems | record information using warehouse systems Gebruik van systemen voor het registreren van het product, de verpakking en het bestellen van informatie in specifieke formaten en soorten van registratie. Operate systems for recording product, packaging, and order information in specific formats and types of record.
CryEngine CryEngine CryEngine 3 | CryEngine | CryEngine 1 De game engine CryEngine is een software-raamwerk dat bestaat uit geïntegreerde ontwikkelomgevingen en gespecialiseerde ontwerpinstrumenten, die zijn ontworpen voor de snelle iteratie van door de gebruiker vervaardigde computergames. The game engine CryEngine which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
CAD voor zolen gebruiken use CAD for soles use CAD for sole and heels designing | use computer-aided design for soles | employ CAD for sole and heels designing | use CAD for sole designing | employ CAD for soles and heels | employ computer-aided design for soles | use CAD for soles | employ CAD for sole designing | employ computer-aided design for soles and heels | use CAD for soles and heels Digitaliseren en scannen van de duur. Werken met dossiers in verschillende CAD-systemen. 3D-modellen van de zolen produceren en 2D-computerondersteunde ontwerpen aanmaken. De sorteringsschaal classificeren en verkrijgen. Opstellen van technische specificaties voor de be- en verwerkende industrie. 2D en 3D computerondersteunde ontwerpen en technische tekeningen van schimmels maken voor gevulkaniseerde en ingespoten zolen. De bestanden van de virtuele modellen exporteren naar 3D-printers, CAM- of CNC-systemen. Digitise and scan the lasts. Work with files in various CAD systems. Produce 3D models of soles and create 2D computer aided designs. Grade and obtain the size series. Prepare technical specifications for manufacturing. Produce 2D and 3D computer aided engineering designs and technical drawings of moulds for vulcanised and injected soles. Export the files of the virtual models to 3D printers, CAM or CNC systems.
3d-omgevingen creëren create 3D environments 2d-omgevingen maken | 3d-omgevingen maken | 3d-beelden maken | omgevingen simuleren create 3D environments Ontwikkeling van een door de computer gegenereerde 3D-weergave van een omgeving als gesimuleerde omgeving, waarbij de gebruikers interageren. Develop a computer-generated 3D representation of a setting such as simulated environment, where the users interact.
onlinegegevensanalyses uitvoeren perform online data analysis onlinedata-analyses uitvoeren | analyses van onlinedata uitvoeren performing online data analysis | undertake online data analysis | perform an online data analysis | perform online data analysis | complete online data analysis | implement online data analysis Een analyse maken van online-ervaringen en onlinegegevens met het oog op het begrijpen van gebruikersgedrag, de triggers van online-aandacht, en andere factoren die de ontwikkeling van de website en de blootstelling kunnen optimaliseren. Analyse online experiences and online data for purposes of understanding user behaviour, triggers of online attention, and other factors that could optimise webpage development and exposure.
IT-beveiligingsnaleving beheren manage IT security compliances naleving van IT-beveiligingsnormen beheren | IT-beveiliging instellen | IT-beveiligingscompliantie beheren | beleid instellen voor IT-beveiliging manage IT security compliances Richtlijnen geven over de toepassing en naleving van relevante industrienormen, beste praktijken en wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging. Guide application and fulfilment of relevant industry standards, best practices and legal requirements for information security.
sleutelwoorden in digitale inhoud keywords in digital content keywords in digitale content | content doorzoeken | zoeksystemen begrijpen | sleutelwoorden beheren | onderzoek doen op basis van sleutelwoorden keywords in digital content De digitale instrumenten voor het uitvoeren van sleutelwoordenonderzoek. De opvraagsystemen stellen de inhoud van een document vast aan de hand van sleutelwoorden en metagegevens. The digital tools to conduct keyword research. The information retrieval systems identify the content of a document guided by keywords and metadata.
medische apparaten modelleren model medical devices simulating medical devices | medical device simulating | modelling medical devices | medical device modelling | medical devices modelling | model medical devices | simulate medical devices Medische apparaten vormgeven en simuleren met behulp van technische ontwerpsoftware. Model and simulate medical devices using technical design software.
ervaringsdiagram gebruiken use experience map ervaringen inventariseren | ervaringskaart gebruiken | ervaringen in kaart brengen en gebruiken use experience map Alle interacties en aanraakpunten moeten worden onderzocht met een product, merk of dienst. De belangrijkste variabelen zoals duur en frequentie van elk punt bepalen. Examine all the interactions and touchpoints people have with a product, brand or service. Determine key variables such as duration and frequency of every touchpoint.
ondertitelingssoftware captioning software software voor ondertitels | ondertitelsoftware caption software | captioning plugin | captioning program Software voor het maken van bijschriften en ondertitels in een bestand dat is samengevoegd met het feitelijke beeldmateriaal, zoals Telestream en MovieCaptioners. The various software to create captions and subtitles in a file that is merged with the actual footage, such as Telestream and MovieCaptioners.
gegevens normaliseren normalise data gegevens voorbereiden | data normaliseren | dataverwerking | gegevens terugbrengen tot de essentie | voorverwerking uitvoeren op gegevens normalize data | perform data pre-processing Het beperken van de gegevens tot hun accurate basisvorm (normale formulieren) om die resultaten te bereiken als minimalisering van de afhankelijkheid, eliminatie van redundantie, vergroting van de consistentie. Reduce data to their accurate core form (normal forms) in order to achieve such results as minimisation of dependency, elimination of redundancy, increase of consistency.
prototypen creëren van gebruikerservaringsoplossingen create prototype of user experience solutions feedback verzamelen voor gebruikerservaringsoplossingen | UX-oplossingen | prototypen maken van oplossingen voor gebruikerservaringen | prototypen maken om feedback over gebruikerservaringsoplossingen te verzamelen van belanghebbenden | gebruikerservaringen onderzoeken | oplossingen voor gebruikerservaring testen UX Ontwerpen en voorbereiden van proefmodellen, prototypes en stromen om gebruikerservaring (UX) te testen of feedback te verzamelen van gebruikers, klanten, partners of belanghebbenden. Design and prepare mock-ups, prototypes and flows in order to test User Experience (UX) solutions or to collect feedback from users, customers, partners or stakeholders.
systeemorganisatiebeleid toepassen apply system organisational policies systeemorganisatiebeleid beheren | systeembeleid toepassen | systemen organiseren | intern beleid toepassen dat is gericht op ontwikkeling en gebruik van technologische systemen om een vastgesteld doel voor de organisatie te bereiken | beleid toepassen dat is gericht op de systeemorganisatie apply system organizational policies Intern beleid uitvoeren op het gebied van de ontwikkeling, het interne en externe gebruik van technologische systemen, zoals softwaresystemen, netwerksystemen en telecommunicatiesystemen, teneinde een reeks doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot de efficiënte werking en groei van een organisatie te verwezenlijken. Implement internal policies related to the development, internal and external usage of technological systems, such as software systems, network systems and telecommunications systems, in order to achieve a set of goals and targets regarding the efficient operations and growth of an organisation.
ict-oplossingen voorstellen voor zakelijke problemen propose ICT solutions to business problems ict-voorstellen indienen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen | ict-oplossingen uitwerken | technische oplossingen voorstellen voor zakelijke problemen propose ICT solutions to business problems Suggesties doen voor het oplossen van bedrijfsproblemen, met behulp van ICT, zodat de bedrijfsprocessen worden verbeterd. Suggest how to solve business issues, using ICT means, so that business processes are improved.
kosten berekenen van herstellingswerken calculate costs of repair operations calculating costs of repair operations | calculate the costs of repair operations | count costs of repair operations | forecast costs of repair operations | tally costs of repair operations | calculate the cost of repair operations Materiaal en werkkosten voor reparaties berekenen; de gepaste computerprogramma’s begrijpen. Calculate material and labour costs of repair operations. Understand appropriate computer programmes.
media-integratiesystemen bedienen operate media integration systems Een media-integratiesysteem voor podiumkunsten en evenemententoepassingen bedienen tijdens het opzetten, configureren, repeteren en tijdens liveoptredens.
Operate a media integration system for performing art and event applications during setup, configuration, rehearsals and during live performances.
WizIQ WizIQ WizIQ Het computerprogramma WizIQ is een e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, en aanbieden van e-learningcursussen of -opleidingsprogramma's, en het rapporteren daarover. The computer program WizIQ is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
ICT-systeem beheren administer ICT system systemen beheren | netwerk en systemen beheren | netwerkbeheer | systeembeheer | ervoor zorgen dat een systeem aan de vereisten voldoet en blijft voldoen administer ICT system | administer network and system | administer system De behandeling van onderdelen van het ICT-systeem door het handhaven van de configuratie, het beheer van de gebruikers, het controleren van het gebruik van hulpbronnen, het uitvoeren van back-ups en het installeren van hardware of software om aan de gestelde eisen te voldoen. Handle components of ICT system by maintaining configuration, managing users, monitoring resource use, performing backups and installing hardware or software to comply with the set requirements.
onderzoeksgegevens beheren manage research data Wetenschappelijke gegevens produceren en analyseren die voortkomen uit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De gegevens opslaan en bijhouden in onderzoeksdatabanken. Het hergebruik van wetenschappelijke gegevens ondersteunen en vertrouwd zijn met de beginselen van open gegevensbeheer.
Produce and analyse scientific data originating from qualitative and quantitative research methods. Store and maintain the data in research databases. Support the re-use of scientific data and be familiar with open data management principles.
digitaal drukken digital printing digitaal printen electronic printing | digital printing De techniek waarmee een digitale afbeelding rechtstreeks kan worden afgedrukt op uiteenlopende materialen, meestal met een inkjet- of laserprinter. The technique that allows printing a digital-based image directly onto a variety of materials, mostly using inkjet or laser printer.
Cain and Abel (hulpprogramma voor penetratietesten) Cain and Abel (penetration testing tool) Cain and Abel Het softwareprogramma Cain and Abel is een instrument voor het herstellen van wachtwoorden, dat het Microsoft-besturingssysteem test op zwakke punten in de beveiliging en mogelijk ongeoorloofde toegang tot systeeminformatie. Het programma decodeert, ontsleutelt en achterhaalt wachtwoorden met behulp van middelen als brute-kracht- en cryptanalyse-aanvallen, netwerk-sniffing en protocolanalyse. The software tool Cain and Abel is a password recovery tool which tests the Microsoft Operating System for security weaknesses and potentially unauthorised access to system information. The tool decodes, decrypts and uncovers passwords by means such as brute-force and cryptanalysis attacks, network sniffing and protocols analysis.
levenscyclus van systeemontwikkeling systems development life-cycle levenscyclus van de ontwikkeling van systemen | systemen ontwikkelen | levenscyclus van toepassingsontwikkeling application development life-cycle De opeenvolging van stappen, zoals de planning, de bouw, het testen en de invoering, en de modellen voor de ontwikkeling en het levenscyclusbeheer van een systeem. The sequence of steps, such as planning, creating, testing and deploying and the models for the development and life-cycle management of a system.
transportsoftware met betrekking tot een ERP-systeem transportation software related to an ERP system transportation software related to an ERP programme | transportation software related to ERP operations | transportation software related to ERP administration | transportation software related to an ERP data | transportation software related to an ERP system | transportation software relating to an ERP system | transportation software related to ERP systems Software voor bedrijfsbeheer, die wordt gebruikt in de vervoers- en de distributiesector, waarmee gegevens worden verzameld, beheerd en geïnterpreteerd met betrekking tot de verzending, de betaling, de inventarisatie en de productie. Business management software to collect, manage and interpret data related to shipping, payment, inventory, manufacturing applied in transportation and distribution.
automatische procesbesturing toepassen operate automated process control operate automated process control | conduct automated process control | undertake automated process control | execute automated process control | operate an automated process control | perform automated process control Automatische besturing of automatiseringssysteem (PAS) gebruiken om een productieproces te controleren. Operate process control or automation system (PAS) used to control a production process automatically.
proces voor ICT-wijzigingsverzoeken beheren manage ICT change request process wijzigingsverzoeken beheren | ICT-wijzigingsverzoeken beoordelen | proces beheren voor ICT-wijzigingsverzoeken | beoordelingsproces ICT-wijzigingsverzoeken manage ICT change request process De reden voor een verzoek om ICT-wijziging specificeren, waarbij wordt aangegeven welke aanpassing van het systeem moet worden voltooid en moet worden uitgevoerd of de uitvoering ervan controleren. Specify the incentive for an ICT change request, stating which adjustment in the system needs to be accomplished and execute or supervise the execution of it.
interface description language gebruiken use interface description language CORBA gebruiken | SOAP gebruiken | WSDL gebruiken | IDL | interface definiton language gebruiken | interface beschrijvingstaal use interface description language Gebruik maken van de interfacetaal voor het beschrijven van de interface-verbinding tussen softwareonderdelen of -programma’s in een taalonafhankelijke manier. De talen die deze methode ondersteunen zijn o.a. CORBA en WSDL. Utilise specification language for describing interface connection among software components or programs in a programming-language-independent way. The languages which support this method are among others CORBA and WSDL.
migratie naar de cloud plannen plan migration to cloud cloud migration planning Bestaande workloads en processen selecteren voor mogelijke migratie naar de cloud en migratie-instrumenten kiezen. Een nieuwe cloudarchitectuur bepalen voor een bestaande oplossing, een strategie plannen voor de migratie van bestaande workloads naar de cloud.
Select existing workloads and processes for potential migration to the cloud and choose migration tools. Determine a new cloud architecture for an existing solution, plan a strategy for migrating existing workloads to the cloud.
radarnavigatie gebruiken use radar navigation navigate using radar navigation | use radar navigation equipment | ensure vessel safety through radar navigation | operate radar navigation equipment | navigate using radar navigation equipment | employ radar navigation | utilise radar navigation | use radar navigation Moderne radarapparatuur exploiteren om de veiligheid van de schepen te garanderen. Operate modern radar navigation equipment to ensure safe vessel operations.
routeplanning toepassen in slimme mobiliteitsdiensten implement route planning in smart mobility services use route planning software | recommend journeys Gespecialiseerde zoekmachines zoals routeplanners of reisplanners gebruiken om geoptimaliseerde reisroutes voor te stellen op basis van verschillende criteria, zoals vervoermiddel, vertrek- en aankomsttijd, plaats, duur van de reis.
Use specialised search engines such as route planners or journey planners to suggest optimised travel itineraries based of different criteria such as means of transport, departure and arrival time, location, duration of the journey.
flexibel projectbeheer Agile project management flexibel projectmanagement | agile-projectmanagement Agile project management De flexibele projectbeheeraanpak is een methode voor de planning, het beheer en het toezicht op ICT-hulpbronnen om te voldoen aan specifieke doelstellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer. The agile project management approach is a methodology for planning, managing and overseeing of ICT resources in order to meet specific goals and using project management ICT tools.
moderne elektrische seinsystemen modern power signalling systems moderne elektrische signaleringssystemen | moderne elektrische seinstelsels railroad power signalling systems | railway power signalling systems | power signalling systems used in rail infrastructure | modern power signaling systems | power signalling systems used in rail operations | modern power signalling systems used in rail operations | modern rail power signalling systems | modern railway power signalling systems | modern signalling systems used in railway infrastructure | power signalling systems used in modern railway infrastructure | rail power signalling systems Inzicht in traditionele en moderne seinsystemen; spoorwegseinsystemen beheren. Understand traditional and modern signalling systems; operate railway signalling systems.
hulpmiddelen voor systeemnetwerkbeheer network management system tools hulpmiddelen voor netwerkbeheer | hulpmiddelen voor systeemnetwerkmanagement | tools voor systeemnetwerkmanagement | systeemnetwerkbeheer | hardwaresysteembeheer | softwaresysteembeheer network management system tools De software- of hardwareprogramma's die de controle, de analyse en de supervisie van afzonderlijke netwerkcomponenten of -onderdelen binnen een groter netwerksysteem mogelijk maken. The software or hardware tools which enable monitoring, analysis and supervision of individual network components or network parts within a larger network system.
opmaaktaal gebruiken use markup languages opmaaktaal | markup-taal gebruiken | tekst opmaken | HTML gebruiken | XHTML gebruiken use mark-up languages | use HTML | use markup languages Computertalen gebruiken die syntactisch van de tekst te onderscheiden zijn, om aantekeningen op een document toe te voegen, lay-out en procestypes van documenten zoals HTML te specificeren. Utilise computer languages that are syntactically distinguishable from the text, to add annotations to a document, specify layout and process types of documents such as HTML.
geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen develop automated migration methods ontwikkeling van geautomatiseerde migratiemethoden | automatisch migreren | automatische migratiemethoden ontwikkelen | migratiemethoden ontwikkelen develop automated migration methods Geautomatiseerde overdracht van ICT-informatie tussen opslagtypes, formaten en systemen om menselijke hulpbronnen te besparen door de uitvoering van de taak manueel uit te voeren. Create automated transfer of ICT information between storage types, formats and systems to save human resources from performing the task manually.
moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken use modern electronic navigational aids operate modern electronic navigation equipment | utilise modern electronic navigation equipment | operate modern electronic navigational aids | operate modern electronic navigational equipment | use GPS and radar navigation systems | use modern electronic navigational aids | navigate using modern electronic equipment | utilise modern electronic navigation aids | perform navigation using modern electronic equipment | undertake navigation using modern electronic aids | use radar and GPS navigation systems Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen. Use modern navigational aids such as GPS and radar systems.
formules in processen omzetten translate formulae into processes productionising formulae | translating formulae into processes | productionise formulae | translate formulae into processes | formulae productionising De specifieke laboratoriumformules en bevindingen in productieprocessen door middel van computermodellen en -simulaties vertalen. Translate, by means of computer models and simulations, the specific laboratory formulae and findings into production processes.
gegevensbanken van donoren beheren manage donor database donorengegevensbanken beheren | databanken van donoren beheren manage donor database | handle donor database | manage database of donors | create and update donor database | create and update donor databases Het gegevensbestand met persoonsgegevens en de status van donoren creëren en voortdurend bijwerken. Create and constantly update the database containing personal details and status of donors.
Rage (systemen voor het maken van digitale games) RAGE (digital game creation systems) Rage Het softwarekader dat bestaat uit geïntegreerde ontwikkelomgevingen en gespecialiseerde ontwerpinstrumenten, ontworpen voor de snelle iteratie van door de gebruiker vervaardigde computergames. The software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
geïntegreerde domoticasystemen beoordelen assess integrated domotics systems choose domotic systems Het begrijpen van ontwerpen en specificaties van producenten van geïntegreerde domoticasystemen en een concept kiezen dat aan de specifieke behoeften binnen het project voldoet.
Understand designs and specifications provided by producers of domotics integrated systems and choose a concept that fulfils specific needs within the project.
Ruby (computerprogrammering) Ruby (computer programming) Ruby lang | Ruby prog Ruby lang | Ruby | Ruby prog De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in Ruby. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Ruby.
Common Lisp Common Lisp Common Lisp De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Common Lisp. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Common Lisp.
weerkundige gegevens verzamelen collect weather-related data compile weather-related data | gather weather-related data | assemble weather-related data | collect weather-related data Gegevens verzamelen van satellieten, radars, sensoren op afstand en weerstations om informatie te verkrijgen over weersomstandigheden en -verschijnselen. Gather data from satellites, radars, remote sensors, and weather stations in order to obtain information about weather conditions and phenomena.
inzetbaarheid van de vloot optimaliseren optimise fleet usability bruikbaarheid van de vloot optimaliseren optimize fleet usability | maximise usability of fleet | ensure fleet optimisation | optimise fleet utilisation | optimise utilisation of fleet | ensure fleet is used to maximum capacity | ensure fleet is used optimally | optimise usability of fleet | maximise fleet usability | ensure fleet is used as efficiently as possible Optimaliseren van het gebruik, de zichtbaarheid, de efficiëntie en de winstgevendheid van de vloot door middel van speciale software voor het beheer van schepen. Optimise fleet utilisation, visibility, efficiency and profitability through the use of special ship management software.
Apache Maven Apache Maven Apache Maven Apache Maven is een softwareprogramma dat tijdens de ontwikkeling en het onderhoud van software procedures uitvoert voor de identificatie, controle en status van de configuratie, en een software-audit. The tool Apache Maven is a software program to perform configuration identification, control, status accounting and audit of software during its development and maintenance.
gegevens verzamelen gather data data verzamelen collect data | assemble data | aggregate data | gathering data | convene data | gather data Extractie van uit verschillende bronnen exporteerbare gegevens. Extract exportable data from multiple sources.
onlinetraining leveren deliver online training onlineleermateriaal aanpassen | onlinetrainingsprogramma ontwikkelen | training verzorgen door middel van online technologieën | onlinetraining geven | virtueel lesgeven deliver online training Geven van opleiding door het gebruik van onlinetechnologieën, aanpassen van het leermateriaal, gebruiken van e-learningmethoden, ondersteunen van de stagiairs en online communiceren. Virtuele klaslokalen instrueren. Provide training by using online technologies, adapting the learning materials, using e-learning methods, supporting the trainees and communicating online. Instruct virtual classrooms.
ICT-netwerkroutering ICT network routing ICT-netwerkrouteringstechnieken | routering voor ICT-netwerken bepalen | gegevensverloop binnen ICT-netwerken optimaliseren ICT network routing De processen en technieken voor het kiezen van de beste routes binnen een ICT-netwerk waarlangs een pakket kan worden verzonden. The processes and techniques for choosing the best paths within an ICT network through which a packet can travel.
intern risicobeheerbeleid internal risk management policy beleid voor intern risicomanagement | risico's evalueren voor IT-beleid | beleid voor intern risicobeheer | intern risicomanagementbeleid risk management internal policy Het interne risicobeheerbeleid dat risico’s in een IT-omgeving in kaart brengt, beoordeelt en prioriteert. De methoden die worden gebruikt om de mogelijkheid en de impact van rampzalige gebeurtenissen die de verwezenlijking van zakelijke doelen nadelig beïnvloeden, tot een minimum te beperken, te bewaken en te beheersen. The internal risk management policies that identify, assess and prioritise risks in an IT environment. The methods used to minimise, monitor and control the possibility and the impact of disastrous events that affect the reaching of business goals.
ICT-kennis beoordelen assess ICT knowledge ICT-kennis testen | kennis van IT-experts evalueren | ICT-kennis vastleggen | kennis van ICT-experts vaststellen en verwerken | ICT-onderwijs geven capture ICT knowledge | assess ICT knowledge Evalueren van de impliciete beheersing van gekwalificeerde deskundigen in een ICT-systeem om het voor verdere analyse en gebruik expliciet te maken. Evaluate the implicit mastery of skilled experts in an ICT system to make it explicit for further analysis and usage.
concepten van vereisten vertalen naar inhoud translate requirement concepts into content concepten van vereisten vertalen naar content | vereisten voor inhoud vertalen | vereistenconcepten vertalen naar inhoud translate requirement concepts into content Digitale inhoud ontwikkelen op basis van bepaalde vereisten en richtlijnen. Develop digital content by following given requirements and guidelines.
Lisp Lisp Lisp De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Lisp. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Lisp.
databases onderhouden maintain database databanken onderhouden upkeep database | maintain database | repair database | preserve database | maintaining database | conserve database Een freelance database bijhouden die uw teams extra ondersteuning biedt en in staat is de onderhandelingskosten te berekenen. Maintain a freelance database that offers extra support to your teams and is able to calculate negotiating costs.
genres van videospellen digital game genres mechanica van videospellen | gamegenres | interactie met videospellen | genres van dgitale spelletjes | videospelgenres mechanics of digital games De indeling van videospellen op basis van hun interactie met de gamemedia, zoals simulatiespellen, strategiespellen, avonturenspellen en arcadespellen. The classification of video games based on their interaction with the game media, such as simulation games, strategy games, adventure games and arcade games.
autotechniek automotive engineering constructing automobiles | engineering of automotives | automotive technology | vehicle engineering | designing automobiles | engineering of automobiles | engineering of vehicles | motor vehicle engineering De discipline op het gebied van engineering die mechanische, elektrische, elektronische, software- en veiligheidstechniek combineren voor het ontwerpen van motorvoertuigen zoals vrachtwagens, bestelwagens en auto’s. The discipline of engineering that combines mechanical, electrical, electronic, software and safety engineering to design motor vehicles such as trucks, vans and automobiles.
ondersteunende technologie in het onderwijs assistive technology in education Digitale apparaten en uitrusting die leerlingen met leer-, communicatie- of mobiliteitsproblemen ondersteunen om toegang te krijgen tot leermiddelen en zich ten volle te ontwikkelen. Deze technologie omvat software voor bijvoorbeeld de omzetting van tekst in gesproken taal en optische tekenherkenning.
Digital devices and equipment that support learners with learning, communication or mobility challenges to access educational resources and achieve their full potential. It includes software such as text to speech and optical character recognition.
vermogenselektronica modelleren model power electronics simulate power electronics Vermogenselektronicasystemen, -producten en -componenten modelleren en simuleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen.
Model and simulate power electronics systems, products, and components using technical design software. Assess the viability of the product and examine the physical parameters to ensure a successful production process.
green computing green computing verantwoord IT-gebruik | duurzaam IT-beheer | duurzame servers | energiezuinige hardware | green IT | duurzaamheid | energie-efficiënte hardware green computing Het gebruik van ICT-systemen op een milieuvriendelijke en duurzame wijze, zoals de invoering van energiezuinige servers en centrale verwerkingseenheden (CPU’s), de vermindering van middelen en een correcte afvoer van elektronisch afval. The use of ICT systems in an environmentally responsible and sustainable manner, such as the implementation of energy-efficient servers and central processing units (CPUs), reduction of resources and correct disposal of e-waste.
controletechnologie voor gebouwinstallaties building systems monitoring technology bewakingstechnologie voor gebouwinstallaties building systems monitoring technology | building monitoring systems | building monitoring technology systems | building M&E systems | systems of building monitoring technology | lighting systems | HVAC systems | security systems Computergestuurde controlesystemen voor de bewaking van mechanische en elektrische apparatuur in een gebouw, zoals HVAC-systemen, beveiligings- en verlichtingssystemen. Computer-based control systems that monitor mechanical and electrical equipment in a building such as HVAC, security and lighting systems.
niet-bewerkt audiovisueel materiaal overzetten naar computer transfer uncut audiovisual material to computer transfer to computer uncut audiovisual material | transfer unclipped audiovisual material to computer | transfer audiovisual uncut material to computer | transfer unedited audiovisual material to computer Delen van audiovisueel materiaal overdragen naar een computer, synchroniseren en opslaan. Transfer uncut audiovisual materials to a computer, synchronise them and store them.
Informatica PowerCenter Informatica PowerCenter Informatica Power Center | PowerCenter Informatica Het computerprogramma Informatica PowerCenter is een instrument voor de integratie van door organisaties gecreëerde en bijgehouden informatie uit verschillende applicaties, in één coherente en transparante gegevensstructuur, die is ontwikkeld door het softwarebedrijf Informatica. The computer program Informatica PowerCenter is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company Informatica.
analyses van scheepsgegevens uitvoeren conduct analysis of ship data perform data analysis activities on vessel data | conduct data analysis activities on ship data | conduct analysis of vessel data | use ship data analysis in decision making | conduct analysis of ship data | evaluate ship data | perform analysis of ship data | analyse ship data | perform analysis of vessel data Informatie uit de managementsoftware van een vaartuig verzamelen en kruisverwijzingen gebruiken om de gegevens vanuit verschillende standpunten te analyseren en de besluitvorming te onderbouwen.
Collect information from a vessel's management software and cross reference it to analyse the data from different points of view and inform decision-making.
samenwerking tussen mens en robot human-robot collaboration Human-Robot Collaboration (HRC, samenwerking tussen mens en robot) is de studie van samenwerkingsprocessen waarin mensen en robots samenwerken om gedeelde doelen te bereiken. HRC is een interdisciplinair onderzoeksgebied dat klassieke robotica, de interactie tussen mens en computer, kunstmatige intelligentie, design, cognitieve wetenschappen en psychologie omvat. HRC houdt verband met het definiëren van de plannen en de regels voor communicatie om een ​​taak uit te voeren en een doel te bereiken in een gezamenlijke actie met een robot.
Human-Robot Collaboration is the study of collaborative processes in which human and robot agents work together to achieve shared goals. Human-Robot Collaboration (HRC) is an interdisciplinary research area comprising classical robotics, human-computer interaction, artificial intelligence, design, cognitive sciences and psychology. It is related to the definition of the plans and the rules for communication to perform a task and achieve a goal in a joint action with a robot.
systeemdenken systems thinking integrated thinking | systems thinking | integrate thinking | systems thought | integration of thinking De geïntegreerde aanpak om inzicht te krijgen in de wijze waarop verschillende onderdelen van een systeem zich onderling verhouden, met elkaar reageren en elkaar beïnvloeden in een compleet logistiek systeem. The integrated approach to understanding how various constituents of a system interrelate, interact and influence one another within a whole logistic system.
Apache Tomcat Apache Tomcat Apache Tomcat De open-source webserver Apache Tomcat biedt een Java-webserveromgeving die gebruik maakt van een ingebouwde container waarin HTTP-verzoeken worden geladen, waardoor de Java-webapplicaties kunnen draaien op lokale en serversystemen. The open-source web server Apache Tomcat provides a Java web server environment which uses a built in container where HTTP requests are loaded, allowing the Java web applications to run on local and server based systems.
negatieven bewerken edit negatives editing of negatives | retouch negatives | edit negatives | edit the negatives Gebruiken van verschillende softwareproducten en -technieken voor het verwerken van fotografische negatieven en het aanpassen van de beelden aan de gewenste specificaties. Use different software products and techniques to process photographic negatives and adapt the images to the desired specifications.
ontwerppatronen voor softwaregebruikersinterfaces software UI design patterns ontwerppatronen voor software | gebruikersinterfaces opzetten | gebruikersinterface testen | patronen voor het ontwerp van softwaregebruikersinterfaces software UI design patterns De herbruikbare oplossingen en geformaliseerde beste praktijken voor de vormgeving van algemene gebruikersinterfacetaken op het gebied van softwareontwikkeling en -ontwerp. The reusable solutions and formalised best practices to solve common user interface tasks in software development and design.
Sass Sass Syntactically Awesome Stylesheets De computertaal Sass is een stijlbladtaal die de presentatie van gestructureerde documenten beschrijft. Deze documenten moeten zich aan stijlbladen houden, een reeks stilistische regels zoals lettertype, kleur en lay-out. The computer language Sass is a style sheet language that conveys the presentation of structured documents. These documents have to adhere to style sheets, a set of stylistic rules such as font, color and layout.
cloudarchitectuur ontwerpen design cloud architecture create cloud architecture | engineer cloud architecture Een meerlagige oplossing voor een cloudarchitectuur ontwerpen die fouten tolereert en geschikt is voor de werklast en andere bedrijfsbehoeften. Flexibele en schaalbare computeroplossingen identificeren, performante en schaalbare opslagoplossingen selecteren, en performante databankoplossingen kiezen. Kosteneffectieve opslag-, computer- en databankdiensten in de cloud identificeren.
Design a multi-tier cloud architecture solution, which tolerates faults and is fit for the workload and other business needs. Identify elastic and scalable computing solutions, select high-performing and scalable storage solutions, and choose high-performing database solutions. Identify cost-effective storage, computing, and database services in the cloud.
een ict-beveiligingsplan opstellen establish an ICT security prevention plan een ict-beveiligingsplan uitvoeren | maatregelen opstellen om ict te beschermen tegen mogelijke bedreigingen | maatregelen opstellen om ict te beveiligen | ict beveiligen establish an ICT security prevention plan Een reeks maatregelen en verantwoordelijkheden vaststellen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Uitvoeren van beleidsmaatregelen ter voorkoming van inbreuken op de gegevens, opsporing van en reactie op niet-geautoriseerde toegang tot systemen en middelen, met inbegrip van moderne veiligheidstoepassingen en opleiding van de werknemers. Define a set of measures and responsibilities to ensure the confidentiality, integrity and availability of information. Implement policies to prevent data breaches, detect and respond to unathorised access to systems and resources, including up-to-date security applications and employee education.
wereldwijde distributiesystemen gebruiken use global distribution system GDS gebruiken | global distribution system gebruiken use global distribution system | use computer reservation system | use system for global distribution Een geautomatiseerd boekingssysteem of een wereldwijd distributiesysteem gebruiken voor het boeken of reserveren van transporten en accommodatie. Operate a computer reservations system or a global distribution system to book or reserve transportations and accommodations.
hardwareplatforms hardware platforms ict-componenten | hardware hardware platforms De kenmerken van de hardwareconfiguratie die nodig is voor de verwerking van het applicatiesoftwareproduct. The characteristics of the hardware configuration required to process the applications software product.
vermogenselektronica ontwerpen design power electronics develop power electronics Vermogenselektronicasystemen, -producten en -componenten ontwerpen en ontwikkelen op basis van specificaties. Geschikte hulpinrichtingen kiezen voor de beoogde toepassing.
Design and develop power electronics systems, products, and components according to specifications. Select suitable ancillary devices for the intended application.
forensische informatica computer forensics gegevens achterhalen | gegevens herstellen | gegevens beheren voor forensisch gebruik | forensisch computerbeheer | beheer van forensische gegevens computer forensics Het proces van het onderzoeken en herstellen van digitale gegevens uit bronnen ten behoeve van wettig bewijs en strafrechtelijk onderzoek. The process of examining and recovering digital data from sources for legal evidence and crime investigation.
strategie voor informatiebeveiliging information security strategy strategie voor het beveiligen van informatie op basis van wet- en regelgeving | strategie voor gegevensbeveiliging | gegevens beveiligen | informatie beveiligen | gegevensbeveiliging opzetten information security strategy Het door een onderneming vastgestelde plan waarin de doelstellingen van de informatiebeveiliging en de maatregelen om de risico’s te beperken worden vastgesteld, de controledoelstellingen worden gedefinieerd, en maatstaven en benchmarks worden vastgesteld met inachtneming van de wettelijke, interne en contractuele vereisten. The plan defined by a company which sets the information security objectives and measures to mitigate risks, define control objectives, establish metrics and benchmarks while complying with legal, internal and contractual requirements.
interactiemodel ontwerpen design interaction model develop interaction model | design skills for interaction model Een interactiemodel ontwerpen en ontwikkelen. Een gesprek met meerdere wendingen ontwerpen, ingebouwde intenties en slots gebruiken, omgaan met onverwachte gespreksverzoeken of antwoorden, multimodale vaardigheden ontwikkelen met een of meer service-interfaces (bijvoorbeeld audio, video en gadgets).
Design and develop an interaction model. Design a multi-turn conversation, use built-in intents and slots, handle unexpected conversational requests or responses, design multi-modal skills using one or more service interfaces (for example, audio, video, and gadgets).
verbeterde aeronautische informatiebeheersystemen testen test improved aeronautical information management systems conduct aeronautical information management systems improvement testing | conduct AIM improvement testing | perform testing on improved aeronautical information management systems | test AIM systems for improvement | test improved AIM systems | perform AIM improvement testing | test functions of improved aeronautical information management systems | test functions of improved AIM systems | test improved aeronautical information management systems | perform testing on AIM systems De functionaliteit van systemen testen voordat ze worden uitgebracht; potentiële effecten testen en het eindresultaat voorspellen. Test functionality of systems before releasing them; test potential impacts and predict final outcome.
inkt mengen mix ink blend ink | mix ink | mix inks | mixing ink | prepare ink Een computergestuurde dispenser bedienen die verschillende tinten inkt combineert om de gewenste kleur te verkrijgen. Tend a computer-guided dispenser that mixes different shades of ink to obtain the desired colour.
prijsdatabanken bijhouden maintain pricing database maintain pricing database | maintain a pricing database | preserve pricing database | manage pricing database | control pricing database | sustain pricing database | maintaining a pricing database Interne en externe databank bijhouden om ervoor te zorgen dat alle prijsgegevens permanent nauwkeurig en actueel zijn. Maintain internal and external database to ensure that all pricing data are permanently accurate and up-to-date.
software voor tekstherkenning optical character recognition software optical character recognition | software voor het omzetten van niet-bewerkbare tekst in bewerkbare tekst | gescande tekst herkennen | tekstherkenning | OCR-software MeOCR | (a9t9) FreeOCR | OCR | GOCR | Dynamsoft OCR SDK | CuneiForm | ExperVision TypeReader & RTK | SmartScore | Ocrad | Microsoft Office Document Imaging | Microsoft Office OneNote 2007 | OCRFeeder | ReadSoft | FreeOCR | optical character recognition software | Puma.NET | Asprise OCRSDK | AnyDoc Software | Scantron | SimpleOCR | Nicomsoft OCR SDK | OCRopus | LEADTOOLS | Tesseract De software die gedrukte en getypte beelden elektronisch omzet in machinegecodeerde tekst, zodat de documenten elektronisch kunnen worden opgeslagen, bewerkt en digitaal kunnen worden weergegeven. The software that electronically converts printed and typed images into machine-encoded text so that documents can be electronically stored, edited and digitally displayed.
deeltjesanimatie particle animation animatie van deeltjes | deeltjesweergave | animatie van partikels | animatie | partikelverwerking | partikelanimatie particle animation Het gebied van deeltjesanimatie, een animatietechniek waarbij grote aantallen grafische objecten worden gebruikt voor het simuleren van verschijnselen, zoals vlammen en explosies, en ‘diffuse verschijnselen’ die moeilijk te reproduceren zijn met behulp van conventionele weergavemethoden. The field of particle animation, an animation technique in which large numbers of graphic objects are used to simulate phenomena, such as flames and explosions and 'fuzzy phenomena' that are difficult to reproduce using conventional rendering methods.
Visual Basic Visual Studio .NET Visual Studio .NET De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma's in Visual Basic. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Visual Basic.
alarmsystemen alarm systems inbraakalarmen alarm system | home security alarm systems | alarms | alarm systems | office security alarm systems Beveiligingssystemen in gebouwen en op terreinen die beveiligingsbedrijven automatisch alarmeren of die akoestische of audiovisuele signalen produceren wanneer er sprake is van inbraak, diefstal of beschadiging van eigendommen. Security systems in buildings and on properties automatically alarming security companies or producing acoustic or audio-visual signals when break-in, theft or damage of property is detected.
business intelligence business intelligence zakelijke informatie | zakelijke kennis | bedrijfsinformatie | branchekennis | bedrijfsinformatie verwerken business intelligence De instrumenten die worden gebruikt om grote hoeveelheden ruwe gegevens om te zetten in relevante en nuttige bedrijfsinformatie. The tools used to transform large amounts of raw data into relevant and helpful business information.
digitale bibliotheken beheren manage digital libraries manage digital libraries | handle digital libraries | coordinate digital libraries | manage a digital library Digitale inhoud verzamelen, beheren en bewaren voor permanente toegang en gespecialiseerde zoek- en opvraagfuncties aanbieden aan specifieke gebruikersgemeenschappen. Collect, manage and preserve for permanent access digital content and offer to targeted user communities specialised search and retrieval functionality.
telecommunicatietechniek telecommunications engineering telecommunications technology | engineering of telecommunications | telecoms engineering | tele-communications engineering | telephone engineering Discipline die computerwetenschap combineert met elektrotechniek om telecommunicatiesystemen te verbeteren. Discipline that combines computer science with electrical engineering to improve telecommunications systems.
technische problemen oplossen solve technical problems solve technical problems Technische problemen in kaart brengen bij het gebruik van apparaten en bij het gebruik van digitale omgevingen, en deze problemen oplossen (van troubleshooting tot het oplossen van complexere problemen). Identify technical problems when operating devices and using digital environments, and solve them (from trouble-shooting to solving more complex problems).
Adobe Photoshop Adobe Photoshop Adobe Photoshop Elements | Adobe Photoshop CS6 | Adobe Photoshop CS4 | Adobe Photoshop CC | Adobe Photoshop CS3 | Adobe Photoshop Het computerprogramma Adobe Photoshop is een grafisch ICT-instrument dat de digitale bewerking en samenstelling van afbeeldingen mogelijk maakt om zowel 2D-raster- als 2D-vector-afbeeldingen te genereren. Het wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Adobe. The computer program Adobe Photoshop is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics. It is developed by the software company Adobe.
ICT-veiligheidsbeleid implementeren implement ICT safety policies ICT-veiligheidsbeleid toepassen applying on-line safety guidelines | apply on-line safety guidelines | computer network safety policies implementing | implement computer network safety policies | implement ICT safety policies | on-line safety guidelines applying | ICT safety policies implementing | implementing computer network safety policies Richtsnoeren toepassen met betrekking tot de beveiliging van de toegang tot en het gebruik van computers, netwerken, toepassingen en de computergegevens die worden beheerd. Apply guidelines related to securing access and use of computers, networks, applications and the computer data being managed.
IBM InfoSphere DataStage IBM InfoSphere DataStage IBM InfoSphere DataStage Workgroup Edition | InfoSphere DataStage MVS Edition | IBM InfoSphere DataStage Het computerprogramma IBM InfoSphere DataStage is een instrument voor de integratie van door organisaties gecreëerde en bijgehouden informatie uit verschillende applicaties in één consistente en transparante gegevensstructuur, die is ontwikkeld door het softwarebedrijf IBM. The computer program IBM InfoSphere DataStage is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company IBM.
elektronische betalingsterminals bedienen operate electronic payment terminals perform transactions using electronic payment terminals | operate electronic payment devices | operate electronic payment terminals | take payments using electronic payment devices | utilise electronic payment terminals | collect payments using electronic payment devices | use electronic payment terminals | conduct transactions using electronic payment terminals | utilise electronic payment devices | collect debit of credit card payments using electronic payment terminals Elektronische betalingsterminals bedienen voor het innen van betalingen van krediet- of debetkaarten van reizigers. Operate electronic payment terminals to collect credit or debit card payments from the travellers.
energiebesparingspotentieel van geautomatiseerde ploegensystemen energy saving potential of automated shift systems Potentieel om energie te besparen in geautomatiseerde ploegensystemen door middel van mechanismen zoals een verbeterde efficiëntie en een betere anticipatie op komende evenementen.
Potential to save energy in automated shift systems through mechanisms such as improved efficiency and better anticipation of upcoming events.
webanalyse web analytics web analytics | internetgebruik analyseren | gedrag van internetgebruikers analyseren | websites analyseren | factoren met betrekking tot websitegebruik verzamelen en verwerken web analytics De kenmerken, instrumenten en technieken voor het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van webgegevens om informatie over het gedrag van de gebruikers te verkrijgen en de prestaties van een website te verbeteren. The characteristics, tools and techniques for measurement, collection, analysis and reporting of web data to get information on the users' behaviour and to improve the performance of a website.
firmware ontwerpen design firmware create firmware | designing firmware | design firmware | firmware designing | creating firmware Passende firmware ontwerpen voor een specifiek elektronisch systeem. Design the appropriate firmware to a specific electronic system.
elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken use e-health and mobile health technologies promote e-health and mobile health | use mobile health applications | use e-health and mobile health technologies | use mobile and e-health | use electronic health applications and technologies Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren. Use mobile health technologies and e-health (online applications and services) in order to enhance the provided healthcare.
digitale technologie gebruiken voor actief burgerschap engage in citizenship through digital technologies burgerschap uitoefenen met digitale technologieën | als burger actief zijn via digitale technologie | digitale technologieën gebruiken voor actief burgerschap use e-services | able to use e-services | utilise e-services | make use of e-services | engage in citizenship through digital technologies | use online payment solutions | using e-services Participatie aan de samenleving door het gebruik van openbare en particuliere digitale diensten. Zoeken naar mogelijkheden voor zelfredzaamheid en voor participerend burgerschap via passende digitale technologieën. Participate in society through the use of public and private digital services. Seek opportunities for self-empowerment and for participatory citizenship through appropriate digital technologies.
computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken utilise computer-aided software engineering tools CAE-tools gebruiken | CASE-tools gebruiken | computergestuurde tools voor software-engineering gebruiken | computergestuurde tools voor softwareontwikkeling gebruiken utilize computer-aided software engineering tools Softwaretools (CASE) gebruiken om de ontwikkeling, levenscyclus, het ontwerp en de implementatie van hoogwaardige software en applicaties te ondersteunen die gemakkelijk kunnen worden onderhouden. Use software tools (CASE) to support the development lifecycle, design and implementation of software and applications of high-quality that can be easily maintained.
Edmodo Edmodo Edmodo Het onderwijsnetwerk Edmodo is een e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren en geven van e-learningopleidingen en het rapporteren daarover, en het brengt leraren, studenten en ouders met elkaar in contact. The education network Edmodo is an e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning training and connecting teachers, students and parents.
impactevaluatie van ICT-processen op bedrijfsvoering uitvoeren conduct impact evaluation of ICT processes on business impact van ICT op de bedrijfsvoering onderzoeken | ICT-bedrijfsprocessen onderzoeken | impact van ICT-processen op de bedrijfsvoering onderzoeken | onderzoeken welke impact ICT-processen hebben op de bedrijfsvoering conduct impact evaluation of ICT processes on business De tastbare gevolgen van de implementatie van nieuwe ICT-systemen en -functies op de huidige bedrijfsstructuur en organisatorische procedures evalueren. Evaluate the tangible consequences of the implementation of new ICT systems and functions on the current business structure and organisational procedures.
3D-beeldvormingstechnieken toepassen apply 3D imaging techniques 3D-beeldvorming | 3D-modellering | 3D-beeldvormingstechnologie | 3D-imagen | beeldvormingstechnologie apply 3D imaging techniques Een verscheidenheid aan technieken implementeren zoals digitaal beeldhouwen, curvemodellering en 3D-scanning om 3D-afbeeldingen te maken, bewerken, bewaren en gebruiken, zoals puntenwolken, 3D-vectorafbeeldingen en 3D-oppervlaktevormen. Implement a variety of techniques such as digital sculpting, curve modelling and 3D scanning to create, edit, preserve and use 3D images, such as point clouds, 3D vector graphic and 3D surface shapes.
alarmsystemen beheren manage alarm system alarmen beheren | inbraakdetectiesystemen beheren | alarmsystemen opzetten | inbraakbeveiligingssystemen beheren manage alarm system | intrusion detection system Instellen en onderhouden van alarmsystemen voor detectie van inbraken en ongeautoriseerde toegang tot een faciliteit. Set up and maintain system for detection of intrusions and unauthorised entries into a facility.
datalinkdiensten voor navigatiedoeleinden ontwikkelen develop data link services for navigation purposes implement satellite technologies and data link services for navigation purposes | develop data link services for air-ground communication operations | develop data link services for navigation purposes | implement data link services and satellite technologies for navigation purposes | apply satellite technologies for air-ground communication | apply data link services and satellite technologies for navigation purposes | create data link services for air-ground communication | develop data link services for air-ground communication | apply data link services for air-ground communication | develop data link services for navigation Datalinkdiensten en satelliettechnologieën voor lucht-grondcommunicatie ontwikkelen en implementeren. Develop and implement data link services and satellite technologies for air-ground communication operations.
software voor spreadsheets gebruiken use spreadsheets software Calligra Sheets | Myrtle | Quantrix Modeler | Sphygmic Software Spreadsheet | OxygenOffice Professional Calc | IBM Lotus Symphony Spreadsheets | Corel Calculate | OOo4Kids Calc | Lotus Improv | Zoho Sheet | Simple Spreadsheet | Household Budget Worksheet | use spreadsheets software | ThinkFree Office Calc | ResolverOne | DhtmlxSpreadsheet | Gnumeric | design spreadsheets | CellPro | Ability Office Spreadsheet | QT Calc Express | Dolphinity Planner | Microsoft Office Excel | PlanMaker | Accel Spreadsheet | Kingsoft Spreadsheet | wikiCalc | Sheetster | Google Sheets | Lotus 1-2-3 | LibreOffice Calc Softwaretools gebruiken om tabelgegevens te maken en te bewerken om wiskundige berekeningen uit te voeren, gegevens en informatie te organiseren, diagrammen op basis van gegevens te maken en op te halen. Use software tools to create and edit tabular data to carry out mathematical calculations, organise data and information, create diagrams based on data and to retrieve them.
Java (computerprogrammering) Java (computer programming) Javax Javax | Java De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma's in Java. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Java.
hardware van informatienetwerken onderhouden maintain information network hardware oversee information network hardware | maintain network hardware | maintaining information network hardware | maintain information network hardware | keep information network hardware in good condition De functionaliteit beoordelen en fouten detecteren in de infrastructuur van een informatienetwerk, routineonderhoudstaken uitvoeren om storingen te voorkomen en reparaties uitvoeren om systeemgebruikers een permanente beschikbaarheid te garanderen. Assess the functionality and identify faults in the infrastructure of an information network, perform routine maintenance tasks which prevent failure and repair tasks in order to ensure permanent availability to system users.
complex communicatiesysteem gebruiken use a complex communication system using a complex communication system | use complex communication systems | employ a complex communication system | utilize a complex communication system Complexe communicatiesystemen installeren en beheren. Install and operate complex communication systems.
creatief gebruikmaken van digitale technologieën creatively use digital technologies innovatief gebruikmaken van digitale technologieën creatively use digital technologies Gebruikmaken van tools en technologieën om kennis en innovatieve processen en producten te creëren. Individueel en collectief deelnemen aan cognitieve verwerking om conceptuele problemen en probleemsituaties in digitale omgevingen te begrijpen en op te lossen. Use digital tools and technologies to create knowledge and to innovate processes and products. Engage individually and collectively in cognitive processing to understand and resolve conceptual problems and problem situations in digital environments.
automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen operate automatic cutting systems for footwear and leather goods operate automatic cutting systems for leather goods | use automatic cutting systems for footwear and leather goods | operate automatic cutting systems for footwear and leather goods | operate automatic cutting systems for footwear | operate automatic cutting systems for footwear and leatherwear | use automatic cutting systems for footwear and leatherwear Werken met de software van de apparatuur. Digitaliseren en markeren van de lederzones met fouten om deze te vermijden. Voor elk patroon stofverdelings- en snijbeperkingen bepalen. Patronen ophalen, sorteren en uploaden, snijorders controleren en uitvoeren. De parameters van de machines en uitrusting aanpassen en eenvoudige onderhoudsprocedures uitvoeren. Work with the equipment's software. Digitise and mark the leather areas with faults in order to avoid them. Establish nesting and cutting restrictions for each pattern. Pick up, sort, upload patterns, check and complete cutting orders. Adjust the machines and equipment parameters and perform simple procedures for maintenance.
audiomateriaal opnemen record audio materials audio recording | record audio materials | audio material recording | capture audio materials Materiaal zoals boeken, kranten en educatief materiaal opnemen in audioformaat. Geschreven teksten verbeteren door audioaanvullingen toe te voegen of ze op andere wijze toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Record materials such as books, newspapers, and educational materials in audio format. Enhance written texts by adding audio complements or making them otherwise accessible to visually impaired people.
geanimeerde verhaallijnen creëren create animated narratives develop narratives using animation | create narratives using animation | create narrative using animation techniques | create narratives that are animated Geanimeerde verhalende sequenties en verhaallijnen ontwikkelen, met behulp van computersoftware en tekentechnieken uit de vrije hand. Develop animated narrative sequences and story lines, using computer software and hand drawing techniques.
gegevensverwerkingstechnieken gebruiken use data processing techniques dataverwerkingstechnieken gebruiken gather and analyse data | utilize data processing techniques | make use of data processing techniques | apply data processing technique | use data processing techniques Relevante gegevens en informatie verzamelen, gegevens naar behoren opslaan en actualiseren en afbeeldingen en gegevens voorstellen met behulp van grafieken en statistische diagrammen. Gather, process and analyse relevant data and information, properly store and update data and represent figures and data using charts and statistical diagrams.
MDX MDX MultiDimensional eXpressions De computertaal MDX is een zoektaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten. Hij wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft. The computer language MDX is a query language for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information. It is developed by the software company Microsoft.
informatiearchitectuur information architecture architectuur voor genereren opslaan en beheren van informatie | it-architectuur | it-structuur | architectuur voor genereren opslaan en beheren van gegevens | raamwerk voor ict-architectuur information architecture De methoden waarmee informatie wordt gegenereerd, gestructureerd, opgeslagen, onderhouden, gekoppeld, uitgewisseld en gebruikt. The methods through which information is generated, structured, stored, maintained, linked, exchanged and used.
creatieve softwarepakketten gebruiken use creative suite software operate creative suite software | employ creative suite software | apply creative suite software | using creative suite software | creative suite software use Een creatief softwarepakket zoals “Adobe” gebruiken als ondersteuning voor grafische vormgeving. Use a creative software suite such as Adobe to aid in graphic designing.
animatieprincipes principles of animation kinematica | principes voor animaties | 3D-animatieprincipes | 2D-animatieprincipes | principes voor 2D- en 3D-animatie principles of animation De principes van 2D- en 3D-animaties, zoals lichaamsbewegingen, bewegingsleer, overshoot, anticipatie, samenpersen en uitrekken. The principles of 2D and 3D animation, such as body motion, kinematics, overshoot, anticipation, squash and stretch.
beveiliging en naleving met betrekking tot de cloud cloud security and compliance cloud security | cloud safety and compliance | cloud safety Concepten voor beveiliging en naleving met betrekking tot de cloud, met inbegrip van een model voor gedeelde verantwoordelijkheid, mogelijkheden voor cloudtoegangsbeheer en bronnen voor beveiligingsondersteuning.
Cloud security and compliance concepts, including shared responsibility model, cloud access management capabilities, and resources for security support.
chromatografiesoftware gebruiken use chromatography software software voor chromatografie gebruiken using chromatography software | use chromatography software | chromatography software using | apply chromatography software | chromatography software applying Chromatografiesoftware gebruiken die de resultaten van de chromatografiedetector verzamelt en analyseert. Use the chromatography data system software which collects and analyses the chromatography detectors results.
Shiva (systemen voor het maken van digitale games) Shiva (digital game creation systems) Shiva Deze platformoverstijgende ‘game engine’ is een softwareframework dat bestaat uit geïntegreerde ontwikkelomgevingen en gespecialiseerde ontwerpinstrumenten, die zijn ontworpen voor de snelle iteratie van door de gebruiker vervaardigde computergames.
The cross-platform game engine which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
Systemen ontwerpen voor de bereiding van farmaceutische producten design pharmaceutical manufacturing systems productiesystemen ontwerpen voor de farmaceutische industrie pharmaceutical production systems design | pharmaceutical production systems designing | designing pharmaceutical manufacturing systems | design pharmaceutical manufacturing systems | pharmaceutical manufacturing systems design | designing pharmaceutical production systems Productiecontrolesystemen ontwerpen die alle processen omvatten, van farmaceutisch productieproces tot farmaceutische voorraden, met als doel de juiste input te verstrekken voor de ontwikkeling van softwarepakketten voor farmaceutische fabrieken. Design production control systems which involve all processes from pharmaceutical production process to pharmaceutical stocks with the purpose of providing the correct input for the development of pharmaceutica manufacturing plant software packages.
beveiligingssensor bedraden wire security sensors beveiligingssensor aansluiten wiring of security sensors | connecting burglar alarm wiring | security sensor wiring | wiring of security sensor control panel | wiring security sensors | security sensor control panel wiring | wiring security sensor control panel | wire security sensors | connect burglar alarm wiring Draden trekken van de correcte contactpunten in verschillende beveiligingssensoren naar het bedieningspaneel. Ervoor zorgen dat het bedradingsplan van het bedieningspaneel duidelijk en doeltreffend is. Draw wires from the correct contact points in a variety of security sensors to the control panel. Make sure the wiring plan of the control panel is clear and effective.
OWASP ZAP OWASP ZAP OWASP ZAP | OWASP Zed Het geïntegreerde testinstrument OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) is een instrument dat is gespecialiseerd in het testen van zwakke plekken in de beveiliging van webapplicaties, en dat reageert op een geautomatiseerde scanner en een REST API. The integrated testing tool OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) is a specialised tool which tests web applications security weaknesses, replying on an automated scanner and a REST API.
gegevens, informatie en digitale inhoud evalueren evaluate data, information and digital content gegevens, informatie en digitale inhoud beoordelen | gegevens, informatie en digitale content beoordelen evaluate data, information and digital content De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van gegevensbronnen, informatie en digitale inhoud analyseren, vergelijken en kritisch beoordelen. De gegevens, informatie en digitale inhoud analyseren, interpreteren en kritisch beoordelen. Analyse, compare and critically evaluate the credibility and reliability of sources of data, information and digital content. Analyse, interpret and critically evaluate the data, information and digital content.
oplossingsimplementatie solution deployment oplossingen beheren | implementeren van oplossingen | oplossingsuitvoering | problemen oplossen solution deployment De technologieën en normen die moeten worden gebruikt bij installatie, uitrol en onderhoud van softwarekenmerken. The technologies and standards to be used during the installation, deployment and maintenance of software characteristics.
Drupal Drupal Drupal In PHP geschreven opensource webgebaseerd softwaresysteem voor het bouwen, redigeren, publiceren en archiveren van blogs, artikelen, webpagina’s of persberichten, waarvoor grotere technische kennis van HTML, CSS en PHP vereist is. The open-source web-based software system written in PHP, used for creating, editing, publishing and archiving blogs, articles, web pages or press releases, which requires a higher level of technical understanding of HTML, CSS and PHP.
wijzigingen in ICT-systemen beheren manage changes in ICT system upgrades van ICT-systemen beheren | veranderingen in ICT-systeem beheren | veranderingen in ICT-systemen controleren | ICT-systeem bijwerken manage changes in ICT system Systeemwijzigingen en -upgrades plannen, uitvoeren en monitoren. Oudere systeemversies behouden. Indien nodig terugkeren naar een veilige oudere systeemversie. Plan, realise and monitor system changes and upgrades. Maintain earlier system versions. Revert, if necessary, to a safe older system version.
technische beveiligingssystemen beheren manage technical security systems manage technical security systems | be in charge of technical security systems | managing technical security systems | oversee technical security systems | manage technical security system De werking van technische beveiligingssystemen zoals camera’s, badgelezers of röntgenapparaten controleren. Verify the operation of technical security systems such as cameras, badge readers or X-ray machines.
problemen bij kansspelen oplossen met behulp van digitale middelen solve problems in gambling through digital means problemen bij weddenschappen oplossen aan de hand van digitale middelen work out gambling problems through digital means | solving problems in gambling through digital means | solve gambling problems through digital means | find a solution to problems in gambling through information technology ICT-middelen, -hulpmiddelen en -competentie gebruiken voor het oplossen van kansspel-, gok- en loterijproblemen, zoals problemen met de werking van spellen. Use ICT resources, tools and competence in order to solve gambling, betting and lottery problems such as game operation problems.
bedieningspanelen bedienen operate control panels controlepanelen bedienen operating control panels | operate control panel | run control panels | use control panels Bedieningspanelen gebruiken om mechanismen zoals automatische poorten of machines aan te sturen. Use control panels to steer mechanisms, like automatic gates or machines.
crowdfunding crowdfunding Het proces van geld inzamelen via internet om een ​​project of bedrijf te financieren, waarbij digitale strategieën worden gebruikt om kleine bedragen te verzamelen van een grote groep donateurs.
The process of collecting money via internet to fund a project or a business, using digital strategies to collect small amounts of money from a large group of contributors.
Angular Angular De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in Angular.
The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Angular.
gespecialiseerde computermodellen gebruiken voor weersvoorspellingen use specialised computer models for weather forecasting develop weather forecasts using computer models | develop long and short term weather forecasts using computer modelling software | anticipate weather conditions through use of computer models | use specialized computer models for weather forecasting | develop long and short term weather forecasts using computer models | utilise specialised computer models for weather forecasting | anticipate weather conditions through use of computer modelling software | use specialised computer models for weather forecasts | use specialised computer modelling software for weather forecasting | utilise specialised computer models for weather forecasts Weersvoorspellingen op korte en lange termijn doen met behulp van fysieke en wiskundige formules; gespecialiseerde computermodeltoepassingen begrijpen. Make short-term and long-term weather forecasts applying physical and mathematical formulae; understand specialised computer modelling applications.
geluidsapparatuur opstellen set up sound equipment geluidsapparatuur opzetten setting up sound equipment | set up sound gear | set up sound equipment | set up sound instruments | set up sound apparatus Apparatuur opstellen om geluid op te nemen. De akoestiek testen en aanpassingen maken. Set up equipment to record sound. Test acoustics and make adjustments.
op de hoogte blijven van de nieuwste oplossingen voor informatiesystemen keep up with the latest information systems solutions de nieuwste ontwikkelingen voor informatiesystemen volgen | op de hoogte blijven van de nieuwste informatiesystemen | oplossingen voor informatiesystemen ontwikkelen | ontwikkelen bijhouden op het gebied van informatiesystemen keep up with the latest information systems solutions De meest recente informatie verzamelen over bestaande oplossingen voor informatiesystemen waarin software en hardware evenals netwerkcomponenten zijn geïntegreerd. Gather the latest information on existing information systems solutions which integrate software and hardware, as well as network components.
consumentenelektronica installeren set up consumer electronics install electronics equipment | install consumer electronics | set up consumer electronics | set up electronics Elektronische apparaten, zoals tv’s, audio- en videoapparatuur en camera’s, verbinden met het elektriciteitsnet en een potentiaalvereffening uitvoeren om gevaarlijke potentiaalverschillen te vermijden. Testen of de installatie goed werkt. Connect electronic devices, such as TVs, audio and video equipment and cameras, to the electricity network and perform electrical bonding to avoid dangerous potential differences. Test the installation for proper functioning.
mobiele apparaten demonteren disassemble mobile devices mobiele apparaten recyclen | fouten in mobiele apparaten oplossen onderdelen vervangen of onderdelen recyclen | tablet in elkaar zetten | mobiele apparaten uit elkaar halen | mobiele apparaten in elkaar zetten reassemble mobile devices | assemble mobile phone | assemble mobile devices | assemble cell phone Mobiele apparaten uit elkaar halen om fouten te analyseren, vervangingen uit te voeren of onderdelen te recycleren. Deconstruct mobile devices in order to analyse faults, perform replacement or recycle parts.
computernetwerk ontwerpen design computer network computernetwerken ontwerpen | computernetwerk designen | computernetwerk ontwikkelen design computer network ICT-netwerken ontwikkelen en plannen, zoals een ‘wide area netwerk’ en een lokaal netwerk, die computers met behulp van kabel- of draadloze verbindingen met elkaar verbinden en ze in staat stellen gegevens uit te wisselen, en hun capaciteitsvereisten beoordelen. Develop and plan ICT networks, such as wide area network and local area network, that connect computers using cable or wireless connections and allow them to exchange data and assess their capacity requirements.
afsluitbare apparatuur repareren repair lockable devices afsluitbare toestellen repareren | afsluitbare toestellen herstellen fix padlocks | repairing lockable devices | repair lockable device | repair latches | repair devices which are lockable | repair lockable devices | fix latches | fix locks | repair locks | fix lockable devices Reparatie- en probleemoplossingsdiensten bieden voor automatische deuropeners, deurafsluiters en andere toegangscontrolesystemen, in overeenstemming met de specificaties. Provide repairing and troubleshooting services for automatic door openers, door closing devices and other access control systems, in compliance with specifications.
geïntegreerd systeem embedded systems softwarearchitectuur voor geïntegreerde systemen | ingebedde softwarearchitectuur | firmware | geïntegreerde systemen embedded systems Computersystemen en -componenten met een gespecialiseerde en autonome functie binnen een groter systeem of grotere machine, waaronder softwarearchitectuur met geïntegreerde systemen, geïntegreerde randapparatuur, ontwerpprincipes en ontwikkeltools. The computer systems and components with a specialised and autonomous function within a larger system or machine such as embedded systems software architectures, embedded peripherals, design principles and development tools.
Engrade Engrade Engrade Het computerprogramma Engrade is een e-learningplatform voor het ontwikkelen, beheren, organiseren, rapporteren en leveren van elektronische cursussen of opleidingsprogramma's (e-learning). The computer program Engrade is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
computerprogrammering computer programming programmeertalen | technieken en principes voor softwareontwikkeling | computerprogrammeercode | programmeren Seed7 | Visual Basic .NET | HyperTalk | Korn-shell | Emacs Lisp | KnockoutJS | computer programming | Squirrel-script | TACL | cT | Object Pascal | Visual Basic | Caml | AspectJ | PostScript | OCaml | Ceylon | Dylan | bash | OpenCV | Gosu | ColdFusion | MSVC++ | C shell | IDL | ALGOL | Subversion | Ada | occam | Io | REXX | Z shell | BizTalk | AppleScript | BCPL | X10 | GCC | ActionScript | INTERCAL | LabVIEW | Hack | Fantom | Tcl | STL | Fortran | PL/I | COMAL | Rebol | Euphoria | Lua | PowerShell | AngularJS | Curl | AWK | Turing Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms (e.g. object oriented programming, functional programming) and of programming languages.
uitzendapparatuur broadcast equipment zendapparatuur broadcast devices | broadcast instruments | broadcasting equipment | broadcast equipment | broadcast apparatus Het gebruik en de bediening van uitzendapparatuur, waaronder zendtafels, routers, microfoons, apparatuur met dubbele compressie en andere apparatuur. The use and operation of broadcast equipment such as broadcast consoles, routers, microphones, dual compressors, and other machinery.
automatisch uitlezen van meterstanden automatic meter reading automatic meter reading | smart meter reading | smart metering | automatically reading meters | automatically reading meter | meter reading automatically Mobiele, netwerk- en handapparatuur voor automatische uitlezing van gegevens over energie- en waterverbruik, om deze vervolgens ten behoeve van facturering of nadere analyse te verzenden naar de centrale databank. Mobile, network and handheld technologies used to automatically acquire data on energy and water consumption, and forward them to the central database for sending invoices or performing analysis.
waternavigatietoestellen gebruiken use water navigation devices perform activities using water navigation equipment | employ water navigation devices | use specialist equipment to perform water navigation | use water navigation devices | operate water navigation equipment | utilise water navigation devices | use specialist equipment to execute water navigation | utilise water navigation equipment | operate water navigation devices | navigate water through use of specialist equipment | use water navigation equipment | perform activities using water navigation devices | employ water navigation equipment Gebruik maken van waternavigatietoestellen, zoals kompas of sextant, of van navigatiehulpmiddelen, zoals vuurtorens of boeien, radar-, satelliet- en computersystemen, voor het varen op waterwegen. Werken met recente kaarten, aanwijzingen en publicaties om de exacte positie van een vaartuig te bepalen. Utilise water navigation devices, e.g. compass or sextant, or navigational aids such as lighthouses or buoys, radar, satellite, and computer systems, in order to navigate vessels on waterways. Work with recent charts/maps, notices, and publications in order to determine the precise position of a vessel.
presentatiesoftware gebruiken use presentation software use presentation program | utilise presentation software | apply presentation software | SnagIt | Kingsoft Office Presentation | use presentation software | CustomShow | VisualBee | Preseria | Adobe Ovation | Prezi | Emaze | use slide show software | Articulate Presenter | make use of presentation software | Corel Presentations | ClearSlide | Haiku Deck | Slideshark | able to use presentation software | LibreOffice Impress | SlideDog | Google Slides | using presentation software | SlideShare | Microsoft Office PowerPoint | MediaShout | Adobe Persuation | GoAnimate | KnowledgeVision | Kineticast | Slide Bureau | Evernote Presentations | Powtoon Softwaretools gebruiken om digitale presentaties te creëren waarin verschillende elementen worden gecombineerd, zoals grafieken, afbeeldingen, tekst en andere multimedia. Use software tools to create digital presentations which combine various elements, such as graphs, images, text and other multimedia.
digitale vaardigheidskloven herkennen identify digital competence gaps behoeften aan digitale vaardigheden herkennen identify digital competence gaps Begrijpen op welke vlakken de eigen digitale competentie verbeterd of geactualiseerd moet worden. In staat zijn anderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun digitale competentie. Zoeken naar mogelijkheden voor zelfontwikkeling en op de hoogte blijven van de digitale evolutie. Understand where one’s own digital competence needs to be improved or updated. Be able to support others with their digital competence development. Seek opportunities for self-development and keep up-to-date with the digital evolution.
Oracle Warehouse Builder Oracle Warehouse Builder Oracle Warehouse Builder Oracle Warehouse Builder is een computerprogramma dat door organisaties aangemaakte en beheerde informatie uit meerdere toepassingen integreert in één samenhangende en transparante gegevensstructuur. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Oracle. The computer program Oracle Warehouse Builder is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company Oracle.
interfacingtechnieken interfacing techniques technieken voor interfaces ontwikkelen | technieken met betrekking tot de interface tussen modellen en componenten | interfacing begrijpen interfacing techniques De technieken die verband houden met interfaces tussen modellen en onderdelen. The techniques that relate to interfaces between models and components.
muziek- en video-industrie music and video industry music and video industries | music and video company | music and video manufacture | music and video industry | the music and video industry | music and video business Spelers en producten die op de markt beschikbaar zijn in de video- en muziekindustrie. Players and products available on the market in the video and music industry.
softwarearchitectuurmodellen software architecture models architectuurmodellen | modellen en structuren voor het begrijpen of omschrijven van een softwaresysteem | softwarestructuurmodellen | softwarearchitectuur beschrijven software architecture models De structuren en modellen die nodig zijn om het softwaresysteem te begrijpen of te beschrijven, met inbegrip van software-elementen, de relaties daartussen en de eigenschappen van zowel elementen als relaties. The set of structures and models needed to understand or describe the software system, including the software elements, the relations between them and the properties of both elements and relations.
softwarekaders software frameworks software frameworks De omgevingen of instrumenten voor softwareontwikkeling die worden gebruikt om nieuwe software efficiënter te ontwikkelen met behulp van specifieke mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding van die ontwikkeling. The software development environments or tools used to improve the efficiency of new software development by providing specific features that support and guide the development.
gedecentraliseerde toepassingskaders decentralized application frameworks De verschillende softwarekaders, en de kenmerken en voor- en nadelen ervan, die de ontwikkeling van gedecentraliseerde toepassingen op blockchaininfrastructuur mogelijk maken. Voorbeelden zijn truffle, embark, epirus, openzeppelin enz.
The different software frameworks, and their characteristics, advantages and disadvantages, that allow the development of decentralized applications on blockchain infrastructure. Examples are truffle, embark, epirus, openzeppelin, etc.
software voor het oplossen van softwarefouten debug software debugging-software | computercode repareren op basis van foutanalyses | softwarefouten oplossen | onverwachte fouten in software oplossen debug software Computercode herstellen door de testresultaten te analyseren, de defecten te lokaliseren waardoor de software een onjuist of onverwacht resultaat geeft en deze fouten te verwijderen. Repair computer code by analysing testing results, locating the defects causing the software to output an incorrect or unexpected result and remove these faults.
diensten voor het beheer van luchtvaartinformatie beheren manage aeronautical information management services undertake quality assurance activities for aeronautical information management services | ensure quality of aeronautical information management services | assure AIM service quality | assure quality of aeronautical information management services | ensure aeronautical information management service quality | assure quality of AIM services | perform AIM service quality assurance | ensure AIM service quality | perform aeronautical information management service quality assurance activities | undertake quality assurance activities for AIM services | ensure quality of AIM services Complexe taken uitvoeren en database-, desktop- en GIS-gerelateerde activiteiten op middelhoog en hoog niveau uitvoeren om kwaliteitsvolle luchtvaartgegevenssets en -publicaties te ontwikkelen.
Undertake complex tasks and perform medium and high level database, desktop and GIS-related activities in order to develop quality aeronautical data sets and publications.
motion capture motion capture MoCap motion capturing | Mo-cap Het proces en de technieken waarbij bewegingen van menselijke acteurs worden vastgelegd om digitale personages te creëren en te laten bewegen die even natuurlijk ogen en bewegen als echte mensen. The process and techniques for capturing the movement of human actors in order to create and animate digital characters that look and move as humanly as possible.
parallelle programmering gebruiken use concurrent programming mulitprogrammeren | parallel programmeren | parallel computing | multiprogrammering gebruiken | evenwijdig programmeren gebruiken parallel computing | use parallel computing Gespecialiseerde ICT-tools gebruiken voor het ontwikkelen van programma’s die parallelle processen kunnen uitvoeren door programma's op te splitsen in parallelle processen en, wanneer deze processen berekend zijn, de resultaten samen te voegen. Utilise specialised ICT tools to create programs that can execute concurrent operations by splitting programs into parallel processes and, once computed, combining the outcomes together.
model based system engineering model based system engineering MBSE Model based systems engineering (MBSE) is een methodologie voor systeemtechniek die visuele modellering gebruikt als het primaire middel om informatie uit te wisselen. Het is gericht op het creëren en exploiteren van domeinmodellen als het primaire middel voor informatie-uitwisseling tussen technisch ingenieurs en technici, in plaats van op documenten gebaseerde informatie-uitwisseling. Hiermee wordt dan ook de communicatie van onnodige informatie geëlimineerd door te vertrouwen op abstracte modellen die alleen de relevante gegevens behouden.
Model-based systems engineering (MBSE) is a methodology for systems engineering that uses visual modelling as the primary means of communicating information. It is focused on creating and exploiting domain models as the primary means of information exchange between engineers and engineering technicians, rather than on document-based information exchange. Therefore, it eliminates the communication of unnecessary information by relying on abstract models that retain only the relevant data.
software voor verhuurbeheer gebruiken use rental management software handle rental management software | adopt rental management software | operate rental management software | use of rental management software | rental management software use | using rental management software | apply rental management software Software voor verhuurbeheer gebruiken om aspecten van de activiteit te monitoren, zoals de financiën, verhuuractiviteiten en facturen. Use rental management software to monitor aspects of the business such as finances, rentals, and bills.
datamining data mining kennis uit een database extraheren | methoden om kennis uit een gegevensset te extraheren | gegevens bruikbaar maken | gegevens extraheren uit grote hoeveelheden ongestructureerde data | gegevens analyseren data mining De methoden van kunstmatige intelligentie, machinaal leren, statistiek en databanken die worden gebruikt om inhoud uit een dataset te extraheren. The methods of artificial intelligence, machine learning, statistics and databases used to extract content from a dataset.
besturingssystemen van vliegtuigen aircraft flight control systems features of aircraft flight control systems | aircraft flight control system features | characteristics of aircraft flight control systems | systems used to control flight of aeroplanes | systems used to manoeuvre aircraft | aircraft flight control system characteristics | aircraft flight control systems | flight control systems of aircraft | systems used to control aircraft movement Beschikken over kennis van instellingen, eigenschappen en werking van de boordinstrumenten van een vliegtuig. Bedienen van de stuurvlakken, de instrumenten in de cockpit, de verbindingen en de besturingsorganen die nodig zijn om de vluchtrichting van een vliegtuig te regelen. Bedienen van de motorregelapparatuur om de snelheid van het vliegtuig te wijzigen. Know the setting, features and operation of aircraft flight control systems. Manage flight control surfaces, cockpit controls, connections, and operating mechanisms required to control the flight direction of an aircraft. Operate aircraft engine controls in order to change aircraft speed.
kleurprofielen instellen set colour profiles program colour profiles | decide colour profiles | setting colour profiles | determine colour profiles | set color profiles De kleurproductie bij digitale kleuren en inkjetprinters constant houden door kalibratieroutines uit te voeren en ervoor te zorgen dat de kleurenprofielen voor de printers nog steeds accuraat zijn. Maintain consistent colour output in digital colour and inkjet printers by running calibration routines and making sure that the colour profiles for the printers are still accurate.
LESS LESS LESS LESS is een op stijlbladen gebaseerde computertaal voor het weergeven van gestructureerde documenten. Deze documenten moeten worden opgemaakt volgens stijlbladen waarin onder meer lettertype, kleur en lay-out zijn vastgelegd. The computer language LESS is a style sheet language that conveys the presentation of structured documents. These documents have to adhere to style sheets, a set of stylistic rules such as font, color and layout.
CAM-software CAM software NC manufacturing software | numeric control manufacturing software | CAM software | computer aided manufacturing software Diverse instrumenten voor computerondersteunde fabricage (computer-aided manufacturing, CAM), waarmee machines en werktuigen worden bestuurd bij het opzetten, wijzigen, analyseren of optimaliseren van het fabricageproces van werkstukken. Different tools for computer-aided manufacturing (CAM) to control machinery and machine tools in the creation, modification, analysis, or optimisation as part of the manufacturing processes of workpieces.
een domoticasysteem in gebouwen ontwerpen design a domotic system in buildings design a domotic system in nzeb buildings Een compleet domoticasysteem ontwerpen voor gebouwen, rekening houdend met elk gekozen onderdeel. Afwegen welke componenten en systemen deel moeten uitmaken van de domotica en welke minder nuttig zijn om op te nemen met betrekking tot energiebesparing.
Design a complete domotic system for buildings, taking into account every chosen component. Make a weighting and balancing between which components and systems should be included in domotics and which are less useful to include, in relation to energy saving.
toezicht houden op het video- en filmmontageteam supervise video and motion picture editing team supervising video and motion picture editing team | supervise video and motion picture editing teams | supervise video and motion picture editing team | direct video and motion picture editing team | oversee video and motion picture editing team | manage video and motion picture editing team Toezicht houden op multimediakunstenaars en andere leden van het video- en filmmontageteam om ervoor te zorgen dat de bewerking op tijd gebeurt in overeenstemming met de creatieve visie van het productieteam. Supervise multimedia artists and other members of the video and motion picture editing team to make sure editing is done on time and according to the creative vision of the production team.
Adobe Illustrator Adobe Illustrator Adobe Illustrator | Adobe Illustrator CS4 | Adobe Illustrator CC | Adobe Illustrator CS3 | Adobe Illustrator CS6 Adobe Illustrator CC is een grafisch computerprogramma voor opmaak en vormgeving waarmee tweedimensionale raster- en vectorafbeeldingen kunnen worden vervaardigd. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Adobe. The computer program Adobe Illustrator CC is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics. It is developed by the software company Adobe.
een crowdfundingcampagne opzetten create a crowdfunding campaign Een digitale fondsenwervingsactiviteit opzetten voor een project, met behulp van crowdfundingplatforms. Dit omvat het aanmaken van een profiel op een crowdfundingplatform, het maken van boeiende video’s over het project, het pitchen van de doelstellingen van de campagne, het monitoren van het budget, contact houden met donateurs, sociale media gebruiken enz.
Setup a digital fundraising activity for a project, using crowdfunding platforms. This involves creating a profile on a crowdfunding platform, creating compelling videos about the project, pitching the objectives of the campaign, monitoring the budget, following-up with donors, using social media, etc.
software laten aansluiten bij systeemarchitecturen align software with system architectures software op één lijn brengen met systeemarchitecturen | software laten aansluiten | systeemarchitecturen laten aansluiten | software laten aansluiten op systeemarchitecturen align software with system architectures Systeemontwerp en technische specificaties laten aansluiten bij softwarearchitectuur om te zorgen voor de integratie en interoperabiliteit tussen onderdelen van het systeem. Put system design and technical specifications in line with software architecture in order to ensure the integration and interoperability between components of the system.
monitoringsystemen voor voedselverspilling food waste monitoring systems De kenmerken, voordelen en manieren van het gebruik van digitale hulpmiddelen voor het verzamelen, monitoren en evalueren van gegevens over voedselverspilling in een organisatie of horecagelegenheid.
The characteristics, benefits and ways of using digital tools to collect, monitor and evaluate data on food waste in an organisation or hospitality establishment.
Nessus Nessus Nessus | Nessus 6.0 | Nessus Vulnerability Scanner | Nessus 3 | Nessus 4.0.0 | Nessus 2 Nessus is een gespecialiseerd computerprogramma waarmee systemen op zwakke punten in hun beveiliging worden getest om mogelijke onbevoegde toegang tot systeeminformatie te voorkomen. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Tenable Network Security. The computer program Nessus is a specialised ICT tool which tests security weaknesses of the system for potentially unauthorised access to system information, developed by the software company Tenable Network Security.
forensische conservering uitvoeren op digitale apparaten perform forensic preservations of digital devices gegevens op digitale apparaten veiligstellen | gegevens van digitale apparaten en de apparaten zelf veiligstellen voor forensisch onderzoek | forensische gegevens van digitale apparaten halen | PTK Forensics gebruiken | ervoor zorgen dat digitale apparaten en gegevens geschikt zijn voor later gebruik perform forensic preservations of digital devices De integriteit van ICT-apparaten, zoals laptops, desktops en andere digitale media, waarborgen door ze fysiek te bewaren en software zoals PTK Forensics en EnCase te gebruiken om op een legale manier digitale informatie op te halen, op te slaan en te traceren zodat die informatie te gelegener tijd als bewijs kan worden gebruikt. Preserve integrity of ICT devices, such as laptops, desktops and other digital media, by storing them physically and using software such as PTK Forensics and EnCase to retrieve, store and trace digital information in a legal manner so that they can be used as evidence at an appropriate time.
spraakgestuurde orderpickingsystemen gebruiken operate voice picking systems voice-pickingsystemen gebruiken utilise voice-directed systems in warehouses | carry out warehouse operations using voice-directed systems | use voice-directed systems in warehouses | utilise warehouse voice picking systems | operate warehouse voice picking systems | operate voice picking systems | perform warehouse operations using voice-directed systems | use voice picking systems | execute voice-directed warehouse operations | use warehouse voice picking systems | operate voice pick systems | utilise voice picking systems | operate voice picking systems in warehouses | perform voice-directed warehouse operations Spraakgestuurde orderpickingsystemen met verschillende orderpickingmethodes bedienen; werken met mondelinge instructies en aanwijzingen via een hoofdtelefoon en een microfoon. Operate voice pick systems applying various picking methods; work using verbal instructions and prompts via headphones and a microphone.
infrastructuur voor bovengrondse mijnbouw ontwerpen design infrastructure for surface mines assist surface mine infrastructure design | designing infrastructure for surface mines | infrastructure design for surface mines | assist in infrastructure design for surface mines | assisting surface mine infrastructure design | surface mine infrastructure designing | infrastructure designing for surface mines | assisting in infrastructure designing for surface mines | design infrastructure for surface mines | assisting infrastructure designing for surface mines | designing of infrastructure for surface mines | surface mine infrastructure design Helpen bij het ontwerpen van mijninfrastructuur met behulp van gespecialiseerde computersoftware en databerekeningen. Assist with the design of mine infrastructure using specialised computer software and data calculations.
marketingplannen voor beurzen ontwikkelen prepare exhibition marketing plan preparing an exhibition marketing plan | plan exhibition marketing plan | develop exhibition marketing plan | prepare an exhibition marketing plan | provide exhibition marketing plan | prepare exhibition marketing plan | arrange exhibition marketing plan Een marketingplan voor een komende exhibitie ontwikkelen; posters, flyers en catalogi ontwerpen en verdelen; ideeën doorgeven aan fotografen, grafisch ontwerpers en drukkers; artikelen voorbereiden voor online en gedrukte media; website en social media up-to-date houden. Develop marketing plan for upcoming exhibition; design and distribute posters, flyers and catalogues; communicate ideas with photographers, graphic designers and printers; prepare articles for online and printed media; keep website and social media up-to-date.
snijtechnieken cutting technologies snijtechnologieën cutting technologies | cutting technology automation | hi tech cutting technology | cutting technology machinery | hi tech cutting | cutting machinery | cutting mechanisation | cutting automation De diverse snijtechnieken, waaronder software- of mechanisch gestuurde technieken, geleide lasersnijtechnieken, zagen, draaien enz. The variety of cutting technologies, such as software or mechanics, guiding cutting processes through lasering, sawing, milling etc.
databases beheren manage database databasetheorieën implementeren | databanken beheren | databasebeheer | databasetechnologieën ontwikkelen | databanktheorieën implementeren implement database theory Databaseontwerpschema's en -modellen toepassen, gegevensafhankelijkheden definiëren, querytalen en databasebeheersystemen (DBMS) gebruiken om databases te ontwikkelen en te beheren. Apply database design schemes and models, define data dependencies, use query languages and database management systems (DBMS) to develop and manage databases.
live online rapporteren report live online report live online | broadcast online | broadcast on streaming | report live | give a live account online ‘Live’ online rapporteren of ‘realtime’ bloggen bij belangrijke evenementen - een groeiend actiegebied, met name in nationale kranten. 'Live' online reporting or real-time blogging when covering important events-a growing area of work, especially on national newspapers.
systeembeveiliging beheren manage system security systeembeveiliging instellen | databeveiliging beheren | beheer van systeembeveiliging | systeem beveiligen | systeembeveiliging instellen en waarborgen manage system security De kritieke activa van een onderneming analyseren en zwakke punten en kwetsbaarheden in kaart brengen die kunnen leiden tot indringing of aanvallen. Beveiligingsdetectietechnieken toepassen. Inzicht hebben in cyberaanvaltechnieken en doeltreffende tegenmaatregelen implementeren. Analyse the critical assets of a company and identify weaknesses and vulnerabilities that lead to intrusion or attack. Apply security detection techniques. Understand cyber attack techniques and implement effective countermeasures.
mediasoftware gebruiken use media software Hoofdzakelijk visuele programmeringssoftware gebruiken, zoals software voor geluid, belichting, beeld, opname, bewegingscontrole, UV-mapping, toegevoegde realiteit, virtuele realiteit of 3D-projectie. Deze software kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij podiumkunsten en evenementen.
Use mainly visual programming software such as sound, lighting, image, capturing, motion control, UV mapping, augmented reality, virtual reality, or 3D projecting software. This software could be used for example in performing art and event applications.
spraakherkenning speech recognition recognition of speech | speech identification | recognizing speech De ontwikkeling in de automatisering waarbij de stem kan worden herkend door machines en gesproken teksten of opdrachten kunnen worden weergegeven. The development in the computing field where voice can be recognised by machines and present the results of the spoken fragment or command.
3D-printproces 3D printing process 3D-printen | in 3D afdrukken | afdrukproces | proces van in 3D afdrukken | proces van 3D-printen | printproces | 3D-afdrukproces 3D printing process Het proces voor het reproduceren van driedimensionale objecten door middel van 3D-printtechnologieën. The process of reproducing 3D objects by using 3D printing technologies.
software voor vertaalgeheugens ontwikkelen develop translation memory software develop translation memory software | development of translation memory software | write translation memory software | prepare translation memory software | create translation memory software | translation memory software development Vertaalgeheugensoftware ontwikkelen en verbeteren waarbij gelijkwaardige doelteksten in bestaande databases kunnen worden opgehaald wanneer van de ene taal naar de andere wordt vertaald. Develop and improve translation memory software for retrieving equivalent target texts in existing databases when translating from one language to another.
computer-telefonie-integratie gebruiken use computer telephony integration computer-telefonie-integratie uitvoeren | IP-telefonie | technologie gebruiken om interactie tussen computers en telefoons mogelijk te maken | computer telephony integration gebruiken | computer-telefonie-integratie | computer-telefoonintegratie use computer telephony integration | computer–telephone integration | CTI | perform computer telephony integration | computer telephony integration Technologie gebruiken waarmee interactie tussen telefoon en computer mogelijk is. Oproepdiensten rechtstreeks activeren binnen een desktopomgeving. Utilise technology that allows interaction between telephone and computer in order to enable call services directly within a desktop environment.
software met een open broncode ontwikkelen operate open source software Software met een open broncode gebruiken en ontwikkelen. Kennis hebben van de belangrijkste modellen voor software met een open broncode, licentieregelingen en de coderingspraktijken die gewoonlijk worden toegepast bij de productie van software met een open broncode.
Operate Open Source software, knowing the main Open Source models, licensing schemes, and the coding practices commonly adopted in the production of Open Source software.
samenwerken met behulp van digitale technologieën collaborate through digital technologies samenwerken via digitale platformen | samenwerken met digitale hulpmiddelen utilise online tools to collaborate | use online tools to collaborate | make use of online tools to collaborate | use VoIP conference calling | use online meeting tools | use concurrent file editing | apply online tools to collaborate | collaborate through digital technologies | using online tools to collaborate Digitale hulpmiddelen en technologieën gebruiken voor samenwerking en voor het gezamenlijk ontwikkeling en creëren van middelen en kennis. Use digital tools and technologies for collaborative processes, and for co-construction and co-creation of resources and knowledge.
elektronische sloten electronic locks electric locking devices | electronic locking devices | electronic locks | electric locks Sloten die door middel van elektrische stroom worden bediend. Deze sloten werken met elektromotoren, elektromagneten of gewone magneten. Vaak zijn elektronische sloten voorzien van een systeem voor toegangscontrole en vereisen zij authenticatie, bijvoorbeeld door middel van wachtwoorden, vingerafdrukken of chipkaarten. Locking devices that use electric current to operate. Electronic locks use motors, solenoids, or magnets to actuate the lock. Often, electronic locks have an access control system and require authentication, such as passwords, fingerprints or chip cards.
opnamesystemen voor liveoptredens gebruiken use capturing systems for live performance Apparatuur en software gebruiken om bewegingen en andere fysieke verschijnselen te volgen door beeldanalyse, encoders of sensoren om besturingssignalen te genereren voor toepassingen in de podiumkunsten en voor evenementen.
Use equipment and software to track movement and other physical phenomena by image analysis, encoders or sensors to generate control signals for performing art and event applications.
softwareontwerppatronen gebruiken use software design patterns standaarden voor het ontwerpen van software gebruiken | patronen voor het ontwerpen van software gebruiken | programmeerontwerppatronen gebruiken | programmeerpatronen opstellen utilise software design patterns | use software design patterns Herbruikbare oplossingen en geformaliseerde best practices gebruiken om veel voorkomende ICT-ontwikkelingstaken inzake softwareontwikkeling en -ontwerp op te lossen. Utilise reusable solutions, formalised best practices, to solve common ICT development tasks in software development and design.
kaartgegevens verzamelen collect mapping data collect mapping data | preserving mapping data | conserve mapping data | collection of mapping data | preservation of mapping data | mapping data preservation | collecting mapping data | collecting of mapping data | mapping data collection | preserve mapping data Kaartmateriaal en -gegevens verzamelen en bewaren. Collect and conserve mapping resources and mapping data.
gegevensanalyses uitvoeren perform data analysis data-analyses uitvoeren perform data analysis | performing data analysis | implement data analysis | undertake data analysis | complete data analysis | analyse data performance Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces. Collect data and statistics to test and evaluate in order to generate assertions and pattern predictions, with the aim of discovering useful information in a decision-making process.
Prolog (computerprogrammering) Prolog (computer programming) Prolog Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Prolog. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Prolog.
processen ontwerpen design process designproces | ontwerpvoortgang | ontwerpen | design | procesontwerp process design De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen. Identify the workflow and resource requirements for a particular process, using a variety of tools such as process simulation software, flowcharting and scale models.
logisch programmeren gebruiken use logic programming inductief logisch programmeren | in Datalog programmeren | werken met programma’s voor logisch programmeren | in Curry programmeren use logic programming Gespecialiseerde ICT-tools gebruiken om een computercode te maken bestaande uit een reeks zinnen in logische vorm, die regels en feiten over een bepaald probleemdomein uitdrukken. Programmeertalen gebruiken die deze methode ondersteunen, zoals Prolog, Answer Set Programming en Datalog. Utilise specialised ICT tools to create computer code composed of series of sentences in logical form, expressing rules and facts about some problem domain. Use programming languages which support this method such as Prolog, Answer Set Programming and Datalog.
vereisten vertalen naar visueel ontwerp translate requirements into visual design translate requirement concepts into visual design Een visueel ontwerp ontwikkelen vertrekkend vanuit bepaalde specificaties en eisen, op basis van de analyse van de scope en de doelgroep. Een visuele voorstelling van ideeën maken, zoals logo’s, websites, digitale games en lay-outs.
Develop visual design from given specifications and requirements, based on the analysis of the scope and target audience. Create a visual representation of ideas such as logos, website graphics, digital games and layouts.
gegevensprocessen vaststellen establish data processes dataprocessen vaststellen | processen voor gegevensbewerking vaststellen om informatie en kennis te creëren | gegevensprocessen implementeren | gegevensprocessen ontwikkelen implement data processes | develop data processes Gebruik maken van ICT-instrumenten om wiskundige, algoritmische of andere gegevensverwerkingsprocessen toepassen om informatie te genereren. Use ICT tools to apply mathematical, algorithmic or other data manipulation processes in order to create information.
beveiligingsrisico’s voor ICT-netwerken ICT network security risks gevaren voor de beveiliging van ICT-netwerken | risico’s voor hardwarebeveiliging | risico’s voor de beveliging van ICT-netwerken ICT network security risks Beveiligingsrisico's van bijvoorbeeld hard- en software, apparaten, interfaces en het beleid met betrekking tot computernetwerken en technieken voor risicobeoordelingen die kunnen worden toegepast om de ernst en de gevolgen van beveiligingsrisico's en noodplannen voor beveiligingsrisico te beoordelen. The security risk factors, such as hardware and software components, devices, interfaces and policies in ICT networks, risk assessment techniques that can be applied to assess the severity and the consequences of security threats and contingency plans for each security risk factor.
digitale bestanden maken create digital files create digital files | creating digital files | create digital file | make digital files Digitale bestanden in het computersysteem aanmaken nadat de kwaliteit van gedrukte of gescande documenten gecontroleerd werd op fouten. Create digital files in the computer system after quality checking printing or scanned documents for malfunctions.
totalisator bedienen operate tote board operating tote board | use tote board | operate tote boards | operate tote board Een totalisator bedienen, hetzij manueel hetzij door gebruik te maken van software zoals Autotote. Operate a tote board, either manually or using software such as Autotote.
computergeschiedenis computer history informatics history | computer history | computers history De geschiedenis van de ontwikkeling van computers tegen de achtergrond van een steeds digitaler wordende samenleving. The history of computer development framed in a digitising society.
Octopus Deploy Octopus Deploy Octopus Deploy Octopus Deploy is een computerprogramma dat wordt gebruikt om het gebruik van ASP.NET-applicaties lokaal of op een cloudserver te automatiseren. The tool Octopus Deploy is a software program used to automate ASP.NET applications deployment to local or on the cloud servers.
irrigatieregelsystemen onderhouden maintain irrigation controllers irrigation controller maintaining | controllers of irrigation equipment maintaining | maintain irrigation controllers | irrigation controllers maintaining | maintaining controllers of irrigation equipment | maintaining irrigation controllers Verschillende soorten informatiesystemen onderhouden en programmeren, zoals mechanische systemen, systemen op zonne-energie, digitale en computergestuurde systemen. Maintain and program different types of irrigation controllers including mechanical, solar battery, digital and computer controlled systems.
havencommunicatiesystemen gebruiken operate port communications systems utilise port communication systems | communicate using port communication systems | conduct communications processes using port systems | operate communications systems in ports | perform communications using port systems | operate dock communication systems | use port communications systems | operate harbour communications systems | operate port communications systems Telefoon- en radiosystemen en complexere communicatiesystemen bedienen die worden gebruikt in binnenhavens, bij de coördinatie van havenactiviteiten. Operate telephone and radio systems, and more complex communication systems used in inland waterway ports, in the coordination of port operations.
meteorologische middelen gebruiken om meteorologische omstandigheden te voorspellen use meteorological tools to forecast meteorological conditions meteorologische middelen gebruiken om weersomstandigheden te voorspellen anticipate weather conditions using meteorological equipment and tools | use meteorological equipment to anticipate meteorological conditions | develop forecasts of weather conditions using meteorological equipment | utilise meteorological tools to anticipate meteorological conditions | anticipate weather conditions using meteorological tools | anticipate weather conditions using meteorological equipment | utilise meteorological equipment to anticipate meteorological conditions | develop weather forecasts using meteorological equipment | anticipate weather conditions using meteorological tools and equipment | use meteorological tools to forecast meteorological conditions | utilise meteorological tools to forecast meteorological conditions | use meteorological tools to anticipate meteorological conditions Meteorologische gegevens en -instrumenten zoals weertelekopieertoestellen, weerdiagrammen en computerterminals, gebruiken om te anticiperen op weersomstandigheden. Use meteorological data and tools such as weather facsimile machines, weather charts and computer terminals, to anticipate weather conditions.
OpenEdge Advanced Business Language OpenEdge Advanced Business Language OpenEdge Advanced Business Language Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in OpenEdge Advanced Business Language. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in OpenEdge Advanced Business Language.
videotelemetrie uitvoeren conduct video telemetry perform a long EEG | conduct video telemetry | conduct videotelemetry | conduct a special type of electroencephalogram | carry out video telemetry Gedurende meerdere dagen hersengolven meten, in combinatie met videobeelden van een camera, om te helpen bepalen of epilepsiechirurgie mogelijk is. Record brainwaves for several days, combined with video images from a camera, in order to help decide if epilepsy surgery is feasible.
tweewegradiosystemen bedienen operate two-way radio systems tweewegradiosystemen beheren | bediening van tweewegradiosystemen | communicatiefrequenties beheren operate two-way radio systems Radio's gebruiken die geluidssignalen kunnen ontvangen en verzenden om te communiceren met vergelijkbare radio's op dezelfde frequentie, zoals mobiele telefoons en walkietalkies. Use radios that can receive and transmit sound signals in order to communicate with similar radios on the same frequency such as mobile phones and walkie talkies.
concepten voor digitale games creëren create concept of digital game ontwikkeling van digitale games sturen | concepten voor digitale games testen | digitale games maken | concepten schrijven voor games | zorgen voor een totaaloverzicht bij het ontwikkelen van digitale games create concept of digital game Elk aspect van de algemene gamevisie ontwikkelen en meedelen. Communiceren en samenwerken met technische medewerkers, het artistieke en ontwerpteam om de gamevisie te implementeren. Develop and communicate every aspect of overall game vision. Communicate and collaborate with technical crew, artistic and design teams to implement the game vision.
ondersteuning bieden bij de installatie van audiosystemen support audio system installation support technical audio system | support installation of audio system | offer back-up of audio system installation De installatiewerkzaamheden van het team ter plaatse ondersteunen. Problemen met audiosystemen oplossen en fouten opsporen. Support the on-site installation efforts of the team. Troubleshoot and debug audio systems.
ICT-systemen gebruiken use ICT systems complete complex tasks through utilisation of ICT systems | use ICT | use information and communication technologies | work using ICT systems | use information and communication technology systems | utilise ICT systems | complete complex tasks through use of ICT systems | use ICT systems | use computer systems | perform work tasks using ICT systems | utilise information and communication technologies ICT-systemen gebruiken voor uiteenlopende complexe taken om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften. Select and use ICT systems for a variety of complex tasks in order to meet a variety of needs.
hulpmiddelen voor kleinschalige mobiliteit micro mobility devices De verschillende soorten kleine en lichte voertuigen voor persoonlijk gebruik zoals deelfietsen, elektrische fietsen, elektrische scooters en elektrische skateboards.
The different types of small lightweight vehicles for personal use such as shared bicycles, e-bicycles, e-scooters, electric skateboards.
multimedia-uitrusting installeren set up multimedia equipment multimedia-uitrusting opzetten assemble multimedia equipment | set up multimedia equipment | multimedia equipment set up | arrange multimedia equipment | setting up of multimedia equipment | setting up multimedia equipment | erect multimedia equipment Multimedia- en aanverwante systemen en technologie installeren en instellen, overeenkomstig hun specificaties. Set up and test the multimedia and related systems and technology, according to their specifications.
inkoop van ICT-netwerkapparatuur procurement of ICT network equipment aanschaffen van apparatuur voor ICT-netwerken | verkopers van netwerkapparatuur | ICT-netwerkapparatuur selecteren en aanschaffen | aanbesteding voor ICT-apparatuur uitschrijven network equipment vendors | Alcatel-Lucent | Ciena | Avaya | procurement of ICT network equipment | Ericsson | NEC Het productaanbod van aanbieders van netwerkapparatuur en methoden voor selectie en aanschaf van de apparatuur. The products available from network equipment providers and methods for selecting and procuring the equipment.
machinevertaling machine translation machine translating | machine translation | automatic translation | CAT tranlsation De discipline in de automatisering die onderzoek doet naar het gebruik van software om tekst of spraak uit een taal in een andere taal te vertalen. The computing field that researches the use of software for translating text or speech from one language to another.
polygonale modellering gebruiken use polygonal modelling polygonaal modelleren gebruiken | polygonaal modelleren | veelhoekige modellering gebruiken | veelhoekig modelleren use polygonal modeling 3D-modellen weergeven door gebruik te maken van lijnsegmenten om hoekpunten met elkaar te verbinden en zo veelhoekige mazen op oppervlakken te creëren. Represent 3D models by using line segments to connect vertices in order to create polygonal mesh on surfaces.
onderzoek uitvoeren over grondsystemen carry out research on ground systems research ground systems and hardware | carry out ground systems research | carry out research on ground systems | execute ground system research studies | research ground systems | perform research on ground systems | conduct ground systems research | undertake research on ground systems | undertake ground systems research | research operations of ground systems | conduct research on ground systems Onderzoek uitvoeren over grondsystemen en hardware; onderzoek uitvoeren op het gebied van codering, netwerken en massaopslag. Conduct research on ground systems and hardware; research the fields of encryption, networking, and mass storage.
persoonlijke gegevens en privacy beschermen protect personal data and privacy safeguarding online privacy and identity | safeguard online privacy and identities | protect digital identity | protect digital privacy | keep online privacy and identity secure | safeguard online privacy and identity | review online privacy settings | take action to ensure online privacy | defend online privacy and identity | protect personal data and privacy | safeguard online identity and privacy Persoonlijke gegevens en privacy beschermen in digitale omgevingen. Begrijpen hoe persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken en te delen en hoe zichzelf en anderen te beschermen tegen schade. Begrijpen dat digitale diensten gebruikmaken van een ‘privacybeleid’ om mee te delen hoe persoonsgegevens worden gebruikt. Protect personal data and privacy in digital environments. Understand how to use and share personally identifiable information while being able to protect oneself and others from damages. Understand that digital services use a “Privacy policy” to inform how personal data is used.
elektronische bestanden verwerken output electronic files output electronic file | produce electronic files | output electronic files | issue electronic files | generate electronic files Door de klant geleverde elektronische bestanden op de prepress-bestandsserver laden en ze controleren op volledigheid en mogelijke problemen. Eventuele problemen meedelen aan klanten en het productiepersoneel. Load customer supplied electronic files onto the prepress file server, whilst checking them for completeness and potential problems. Communicate eventual problems with customers and production personnel.
iteratieve ontwikkeling Iterative development Iterative development Het iteratieve (repetitieve) ontwikkelingsmodel is een methodiek voor het ontwerpen van software en applicaties. The iterative development model is a methodology to design software systems and applications.
gegevens van controlekamers van de spoorwegen verwerken process data from railway control rooms utilise data from railway control rooms | analyse data from railway control rooms | process data from railway control rooms | conduct railway control room data processing activities | evaluate data from railway control rooms | perform railway control room data processing activities | use control room data to ensure effective railway operations | process control room data to ensure effective railway operations | use control room data to inform railway operations De gegevens interpreteren die worden gegenereerd in de controlekamers op treinstations. Verzamelde informatie gebruiken om fouten in mechanische apparatuur te identificeren, wijzigingen in te plannen en eventuele vertragingen en incidenten te identificeren; oplossingen bieden in geval van incidenten en de impact op de activiteiten verminderen.
Interpret data generated in control rooms in railway stations. Utilise gathered information to identify faults in mechanical equipment, schedule changes, and identify delays and incidents that may occur; provide solutions in the event of incidents and mitigate the impact on operations.
technieken voor visuele presentatie visual presentation techniques informatievisualisatie | visualisatie-interface | datavisualisatie | technieken voor het visueel presenteren van informatie visual presentation techniques | Infoviz | Infovis | information visualization | information visualisation De technieken voor visuele weergave en interactie, waaronder histogrammen, strooiingsdiagrammen, 3D-oppervlakdiagrammen, boomdiagrammen en diagrammen met parallelle coördinaten, die kunnen worden gebruikt om abstracte numerieke en niet-numerieke gegevens te presenteren om mensen meer inzicht in deze gegevens te bieden. The visual representation and interaction techniques, such as histograms, scatter plots, surface plots, tree maps and parallel coordinate plots, that can be used to present abstract numerical and non-numerical data, in order to reinforce the human understanding of this information.
pay-per-click pay-per-click PPC CPC | pay-per-click | disseminating general corporate information | disseminate information for corporation | cost-per-click | disseminate corporate information Online advertentiemodel waarbij een advertentie op een website staat en gebruikers naar een andere website leidt. De adverteerder wordt betaald voor elke keer dat de banner wordt aangeklikt. Internet advertising model where an advert is place in a website directing traffic to some other website. The publisher gets paid by every click on the banner.
ICT-hardwarespecificaties ICT hardware specifications ICT hardware specification | ICT hardware specifications | ICT hardware characteristics | an ICT hardware specification | ICT hardware stipulations | ICT hardware needs | specifications for ICT hardware Eigenschappen, gebruik en werking van diverse hardwareproducten, waaronder printers, beeldschermen en laptops. The characteristics, uses and operations of various hardware products such as printers, screens, and laptops.
vragen van bibliotheekgebruikers behandelen manage library users queries vragen van bibliotheekgebruikers beheren handle library users queries | manage library user queries | managing library users queries Opzoekingen doen in bibliotheekdatabases en standaardreferentiemateriaal, inclusief online bronnen, om gebruikers te helpen bij vragen. Search library databases and standard reference materials, including online sources, to help users should they have questions.
vermogenselektronica testen test power electronics analyse power electronics | evaluate power electronics | gather data on power electronics Vermogenselektronica testen met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren over systemen en componenten, zoals de tolerantie van analoge en digitale circuits, vermogensverliezen en de algehele efficiëntie terwijl de elektriciteit door de stroomcircuits loopt. De systeemprestaties controleren en evalueren en zo nodig actie ondernemen.
Test power electronics using appropriate equipment. Gather and analyse data on systems and components, such as analogue and digital circuit tolerance, power losses and overall efficiency as electricity works its way through circuits. Monitor and evaluate system performance and take action if needed.
draadloze signaalverdeling op meerdere frequenties beheren manage multi frequency wireless signal distribution De opstelling van draadloze apparatuur beheren voor de verdeling van draadloze besturingssignalen voor podiumkunsten en evenementen. Frequentieplannen ontwikkelen, apparatuur configureren, testen en monitoren en het frequentiespectrum meten. Nagaan of er geen interferentie is tussen de verschillende frequenties en kanalen en of de beveiliging van deze apparatuur aan de industrienormen voldoet.
Manage the set-up of wireless equipment for distribution of wireless control signals for performing art and event applications. Develop frequency plans, configure, test and monitor equipment and measures frequency spectrum. Ensure there is no interference between the different frequencies and channels and industry standard security for these devices.
drukken op grote machines printing on large scale machines printen op grote machines printing on large scale machinery | printing on large scale apparatus | printing on large scale machine | printing on large scale technology | printing on large scale system | printing on large scale machines Methoden, processen en beperkingen voor het drukken op machines die grote aantallen en formaten drukwerk produceren. Methods, processes, and restrictions related to printing on machines that produce large quantities and sizes of graphic print materials.
thermisch beheer gebruiken use thermal management thermal management using | provide thermal management | provide thermal management solutions | thermal management solutions providing | providing thermal management | thermal management use | thermal management providing | providing thermal management solutions | using thermal management Oplossingen voor thermische beheer bieden voor productontwerp, systeemontwikkeling en elektronische apparaten die worden gebruikt om systemen en toepassingen met hoog vermogen in veeleisende omgevingen te beschermen. Ze kunnen eventueel met klanten of andere ingenieurs samenwerken. Provide thermal management solutions for product design, system development and electronic devices used to protect high power systems and applications in demanding environments. These can be eventually collaborated with customers or other engineers.
documenten converteren van analoog naar digitaal digitise documents documenten scannen | documenten digitaliseren digitize documents Analoge documenten laden, door ze te converteren naar een digitaal formaat, met behulp van gespecialiseerde hardware en software. Load analog documents by converting them into a digital format, using specialised hardware and software.
online nieuwsinhoud creëren create online news content create on-line news content | make online news content | produce online news content | creating online news content | develop online news content | create online news content Nieuwsinhoud voor bijvoorbeeld websites, blogs en sociale media creëren en uploaden. Create and upload news content for e.g. websites, blogs and social media.
geografische informatiesystemen geographic information systems GIS GPS | geographic information systems | RS | rs | remote sensing | gps | GIS | global positioning systems | gis De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie. The tools involved in geographical mapping and positioning, such as GPS (global positioning systems), GIS (geographical information systems), and RS (remote sensing).
processen voor elektronische aankoop e-procurement elektronische aanbestedingen | e-aanbestedingen e-procurement | e purchasing | e tendering | e-procuring | e selling Werking en methoden voor het beheer van elektronische aankopen. The functioning and methods used to manage electronic purchases.
hulpmiddelen voor inhoudontwikkeling toepassen apply tools for content development tools voor contentontwikkeling toepassen | inhoudontwikkeling beheren | hulpmiddelen voor contentontwikkeling | content ontwikkelen apply tools for content development Gespecialiseerde hulpmiddelen voor inhoudontwikkeling gebruiken, zoals inhoud- en terminologiebeheersystemen, vertaalgeheugensystemen, taalcontrole en editors om inhoud te genereren, compileren en transformeren volgens specifieke normen. Use specialised content development tools such as content and terminology management systems, translation memory systems, language checker and editors to generate, compile and transform content according to specified standards.
technieken toepassen voor statistische analyses apply statistical analysis techniques technieken toepassen om statistische analyses uit te voeren | numerieke analyse toepassen op gegevens | statistische analyses uitvoeren | statistische analyses uitvoeren volgens vastgestelde technieken apply numerical analysis to data Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen. Use models (descriptive or inferential statistics) and techniques (data mining or machine learning) for statistical analysis and ICT tools to analyse data, uncover correlations and forecast trends.
cloudrefactoring uitvoeren do cloud refactoring refactoring De applicatie optimaliseren om optimaal gebruik te maken van clouddiensten en -functies, bestaande applicatiecode migreren om op een cloudinfrastructuur te draaien.
Optimize application to best use cloud services and features, migrate existing application code to run on cloud infrastructure.
mediaserver runnen run a media server run a media server | operate a media server | run a server for the media | running media servers Een mediaserver opzetten en beheren. Set up and run a media server.
machinaal leren machine learning ML De beginselen, methoden en algoritmen van machinaal leren, een deelgebied van kunstmatige intelligentie. Veelvoorkomende modellen voor machinaal leren, zoals modellen met en zonder toezicht, modellen met semi-toezicht en modellen voor versterkend leren.
The principles, methods and algorithms of machine learning, a subfield of artificial intelligence. Common machine learning models such as supervised or unsupervised models, semi- supervised models and reinforcement learning models.
CADD-software CADD software CADD softwares | CADD software | CADD software specifications and operations Bij computerondersteund ontwerpen en documenteren (computer-aided design and drafting, CADD) wordt computertechnologie gebruikt voor het ontwerp en de ontwerpdocumentatie. CAD-software vervangt het handmatig schrijven van documentatie door een geautomatiseerd proces. The computer-aided design and drafting (CADD) is the use of computer technology for design and design documentation. CAD software replaces manual drafting with an automated process.
Oracle Data Integrator Oracle Data Integrator ODI Oracle Data Integrator is een computerprogramma dat door organisaties aangemaakte en beheerde informatie uit meerdere toepassingen integreert in één samenhangende en transparante gegevensstructuur. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Oracle. The computer program Oracle Data Integrator is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company Oracle.
softwaredesign creëren create software design software ontwikkelen | toepassingsdesign maken | toepassingen ontwikkelen | softwaredesign ontwerpen create application design Een reeks vereisten omzetten in een duidelijk en georganiseerd softwareontwerp. Transpose a series of requirements into a clear and organised software design.
ICT-kwaliteitsbeleid ICT quality policy kwaliteitsbeleid | ICT-kwaliteit beheren | beleid voor handhaving van ICT-kwaliteit | kwaliteitsbeleid voor ICT | kwaliteit van ICT bewaken ICT quality policy Het kwaliteitsbeleid van de organisatie en zijn doelstellingen, het aanvaardbare kwaliteitsniveau en de technieken om dit te meten, de juridische aspecten ervan en de taken van specifieke kwaliteitsafdelingen. The quality policy of the organisation and its objectives, the acceptable level of quality and the techniques to measure it, its legal aspects and the duties of specific departments to ensure quality.
beginselen van gedeeldgrootboektechnologie principles of distributed ledger technology De theorieën, toegepaste beginselen, architecturen en systemen voor gedeeld grootboek, zoals decentralisatie, consensusmechanismen, slimme contracten, vertrouwen enz.
The distributed ledger theories, applied principles, architectures and systems, such as decentralization, consensus mechanisms, smart contracts, trust, etc.
SCORM-pakketten creëren create SCORM packages SCORM-pakketten maken | Sharable Content Object Reference Model-pakketten creëren | SCORM-pakketten genereren | pakketten voor e-learningplatforms maken create SCORM packages Ontwikkelen van educatieve pakketten voor platformen voor e-leren met behulp van de SCORM-standaard (Sharable Content Object Reference Model — SCORM). Develop educational packages for e-learning platforms using the Sharable Content Object Reference Model (SCORM) standard.
gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken use specialised design software use specialized design software | using specialised design software | work with specialised design software Ontwikkelen van nieuwe ontwerpen met gespecialiseerde software. Developing new designs mastering specialised software.
software gebruiken voor gegevensbewaring use software for data preservation digitaal bewijs veiligstellen | gegevensopslag garanderen | gegevens bewaren | digitale informatie bewaren met behulp van speciale toepassingen en software use software for data preservation Gespecialiseerde toepassingen en software gebruiken voor het verzamelen en bewaren van digitale informatie. Utilise specialised applications and software to collect and preserve digital information.
computergestuurde technische systemen gebruiken use computer-aided engineering systems operate computer-aided engineering systems | work with CAE systems | apply computer-aided engineering systems | use a CAE system | utilise computer-aided engineering systems | deal with CAE systems | use CAE systems | use a computer-aided engineering system | employ CAE systems Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen. Use computer-aided engineering software to conduct stress analyses on engineering designs.
hemellichamen observeren observe celestial objects hemellichamen bestuderen observe celestial objects | see astral bodies | observing celestial objects | view celestial bodies Het bestuderen van de relatieve posities en bewegingen van sterren en planeten, door het gebruiken en interpreteren van gegevens die worden geleverd door gespecialiseerde software en publicaties, zoals ephemeris. Study the relative positions and movements of stars and planets, by using and interpreting data provided by specialised software and publications such as ephemeris.
maritiem communicatiemateriaal gebruiken operate maritime communication equipment maritieme communicatie-uitrusting gebruiken operate maritime communication equipment | use maritime communication devices | utilise maritime communication devices | undertake maritime communications equipment activities | maintain and operate maritime communications apparatus | use maritime communication equipment | perform operations using maritime communications equipment | carry out operations using maritime communications equipment | operate maritime communication devices | utilise maritime communication equipment Bedienen en beheren van maritieme communicatietoestellen; periodieke inspecties van communicatieapparatuur uitvoeren. Operate and maintain maritime communication devices. Conduct periodic inspections of communication equipment.
digital compositing digital compositing digitale compositie digital compositing Het proces en de software voor het digitaal assembleren van meervoudige afbeeldingen om één uiteindelijk beeld te verkrijgen. The process and software for digitally assembling multiple images to make one, final image.
JavaScript JavaScript Mocha | Escript | JavaScript 1.7 | Live script | CSJS | JavaScript 1.6 | JavaScripts | Server-side JavaScript | Live Script Mocha | Escript | JavaScript 1.7 | Live script | CSJS | JavaScript 1.6 | JavaScripts | JavaScript | Server-side JavaScript | Java script | Live-script | Live Script | Live-Script | Javascript Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in JavaScript. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in JavaScript.
ondersteuningssystemen voor besluitvorming decision support systems hulpmiddelen voor besluitvorming | software ter ondersteuning van besluitvorming | ondersteuningssystemen voor besluitneming | besluitvormingsmatrix | beslissingsondersteunend systeem | decision support system decision-making tools | decision support software | decision support matrix Ict-systemen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming in ondernemingen of organisaties. The ICT systems that can be used to support business or organisational decision making.
DB2 DB2 DB2 database software | DB2 Connect | DB2 on Cloud | IBM DB2 database software | IBM DB2 | DB2 for Linux, UNIX and Windows | DB2 for z/OS | DB2 for i IBM DB2 is een computerprogramma voor het opzetten, bijhouden en beheren van databanken. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf IBM. The computer program IBM DB2 is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company IBM.
keuze van ICT-oplossing optimaliseren optimise choice of ICT solution ICT-oplossing optimaliseren | ICT-oplossing kiezen | keuze van ICT-oplossing optimaal instellen optimize choice of ICT solution Passende oplossingen op het gebied van ICT kiezen, rekening houdend met de potentiële risico’s, de voordelen en het algemene effect. Select the appropriate solutions in the field of ICT while taking into account potential risks, benefits and overall impact.
Microsoft Access Microsoft Access Microsoft Access | MS Access | Microsoft Office Access Access is een computerprogramma voor het opzetten, bijhouden en beheren van databanken. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Microsoft. The computer program Access is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company Microsoft.
documenten archiveren file documents documenten opslaan filing of documents | file documents | record documents Een bestandssysteem opmaken. Een documentcatalogus schrijven. Documenten enz., labelen Create a filing system. Write a document catalogue. Label documents etc.
webgebaseerde cursussen ontwerpen design web-based courses webgebaseerde cursussen beheren | onlinecursussen maken | cursussen ontwerpen voor gebruik via internet | onlinetrainingsmodules opzetten design web-based courses Webgebaseerde cursussen en instructiecursussen aanbieden aan de hand van dynamische en statische online-instrumenten om leerresultaten voor het publiek van de cursus mogelijk te maken. De hier gebruikte webtools kunnen betrekking hebben op het streamen van video- en audio-, live-internetuitzendingen, informatieportalen, chatrooms en mededelingenborden. Create web-based training and instruction courses using dynamic and static online tools to deliver learning outcomes to the audience of the course. Web tools used here can include streaming video and audio, live internet broadcasts, information portals, chatrooms and bulletin boards.
hardwarecomponenten samenstellen assemble hardware components computer hardware assembling | computer components assembling | install hardware | assembling computer components De noodzakelijke hardwarecomponenten samenstellen, zoals het moederbord, de centrale verwerkingseenheid (CPU), de harde schijf, het schijfstation, de voedingseenheid, het ram-geheugen, de PGB-kaart, de muis, het toetsenbord, de camera’s en andere onderdelen die nodig zijn voor de bouw van de computer. De onderdelen handmatig bevestigen met behulp van schroevendraaiers of montageapparatuur en de bedrading installeren.
Assemble the necessary hardware components, such as the motherboard, Central Processing Unit (CPU), hard drive, disk drive, power supply unit, RAM, PCI card, mouse, keyboard, cameras and other necessary components to build the computer device. Attach the components manually using screwdrivers or use assembly machines and install the wiring.
ICT-toegankelijkheidsstandaarden ICT accessibility standards standaarden voor ICT-toegankelijkheid | toegankelijkheidsstandaarden en richtlijnen | ICT-toegankelijkheid | ICT-richtlijnen assistive technology standards | ICT accessibility standards | digital accessibility standards Aanbevelingen voor het toegankelijker maken van ICT-inhoud en -toepassingen voor een breder scala van mensen, vooral met een handicap, waaronder blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met een cognitieve beperking. Tot deze standaarden behoren onder meer de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG). The recommendations for making ICT content and applications more accessible to a wider range of people, mostly with disabilities, such as blindness and low vision, deafness and hearing loss and cognitive limitations. It includes standards such as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
dimensionaliteitsreductie uitvoeren perform dimensionality reduction data feature extraction | t-SNE | t-distributed stochastic neighbor embedding | multidimensional scaling | data feature engineering | data feature selection Het aantal variabelen of kenmerken voor een dataset verminderen in algoritmen voor machinaal leren door middel van methoden zoals hoofdcomponentenanalyse, matrixfactorisatie, auto-encodermethoden en andere.
Reduce the number of variables or features for a dataset in machine learning algorithms through methods such as principal component analysis, matrix factorization, autoencoder methods, and others.
3D-structurering 3D texturing structurering | 3D-ontwerp | de structuur van een 3D-oppervlak bepalen | oppervlaktestructuur ontwerpen 3D texturing Het proces waarbij een type oppervlak op een 3D-afbeelding wordt aangebracht. The process of applying a type of surface to a 3D image.
testmethoden voor printplaten printed circuit boards testing methods ICT | automated optical inspection | methods for testing PCBs | methods for testing printed circuit boards | testing methods for printed circuit boards | joint test action group test | AOI | in-circuit test | printed circuit boards testing methods | PCBs testing methods | JTAG test Tot de methoden voor het testen van printplaten (printed circuit board, PCB) behoren de processen waarbij PCB-componenten of -systemen worden getest, bijvoorbeeld de "in-circuit"-test (ICT), de test van de Joint Test Action Group (JTAG) en de automatische optische inspectie (AOI). Printed circuit board (PCB) testing methods consist of those processes in which PCB components or systems are tested, such as the in-circuit test (ICT), joint test action group (JTAG) test, and automated optical inspection (AOI).
datawarehouse data warehouse gegevensopslagplaats data warehouse Het systeem voor gegevensopslag dat analyses en rapporten produceert over gegevens, waaronder een datamart. The data storage system that analyses and reports on data such as a data mart.
XQuery XQuery XQuery 1.0 | XQuery 3.0 XQuery is een computer-zoektaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de vereiste informatie bevatten. Deze taal is ontwikkeld door de internationale normalisatieorganisatie World Wide Web Consortium. The computer language XQuery is a query language for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information. It is developed by the international standards organisation World Wide Web Consortium.
plaatsing van ICT-hardware ontwerpen design ICT hardware placement omschrijven en plannen hoe hardwarecomponenten moeten worden geplaatst | ICT-hardware installeren | ICT-hardware plaatsen | plaatsing van ICT-componenten bepalen | ICT-plaatsing design ICT hardware placement De manier beschrijven en plannen waarop kabels en bijbehorende hardware in het gebouw zullen worden geplaatst. Describe and plan how cables and related hardware items will be placed throughout the building.
ICT-beveiligingsstandaarden ICT security standards naleving van ICT-beveiligingsstandaarden | ICT-beveiligingsregels | technieken en standaarden met betrekking tot ICT-beveiliging beheersen | beveiligingsstandaarden opstellen | naleving van beveiligingsstandaarden ICT security standards De normen voor computerbeveiliging, waaronder die van de ISO, en de technieken die nodig zijn om de naleving van die normen door een organisatie te waarborgen. The standards regarding ICT security such as ISO and the techniques required to ensure compliance of the organisation with them.
delen met behulp van digitale technologieën share through digital technologies delen met behulp van digitale technologie share through digital technologies Gegevens, informatie en digitale inhoud met anderen delen door middel van passende digitale technologieën. Als tussenpersoon optreden, op de hoogte zijn van de relatering en de toeschrijving van referenties. Share data, information and digital content with others through appropriate digital technologies. Act as an intermediary, know about referencing and attribution practices.
Perl Perl Perl Camel | Ponie | Perl golf PERL | Perl | PONIE | Perl Camel | Ponie | Perl golf Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Perl. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Perl.
onlinehelp bieden provide online help onlinehelp beheren | onlineondersteuning bieden | gebruikers online bijstaan via ICT-systemen | onlinehelpsysteem | online hulp bieden provide online help Verstrekken van ondersteunende informatie aan gebruikers via een ICT-systeem, om bijstand te verlenen of informatie te verstrekken over een breed scala van onderwerpen of voor een specifiek onderwerp of product. Provide support information to users delivered through an ICT system to give assistance or present information either on a broad range of subjects or for a specific topic or product.
prestaties van grondsystemen testen test ground system performance execute ground systems performance testing | test performance of ground systems | assess functionality of ground systems | carry out ground systems performance testing | assess performance of ground systems | develop tests for ground system performance | develop tests for performance of ground systems | test ground system performance | conduct ground system performance testing | test functionality of ground systems Teststrategieën ontwikkelen voor complexe software- en hardwareproducten; met inbegrip van probleemoplossing en systeemondersteuning; systeemprestaties berekenen. Develop test strategies for complex software and hardware products; include troubleshooting and system support; calculate system performance.
voorlichtingsmateriaal samenstellen create advocacy material voorlichtingsmateriaal creëren design advocacy material | establish advocacy material | produce advocacy material | develop advocacy material | create advocacy material | produce campaigning and enabling material | develop campaigning and enabling material | establish campaigning and enabling material Ontwerpen van dwingende inhoud zoals blogposts, berichtgeving of socialemediacampagnes om politieke, economische of sociale beslissingen te beïnvloeden. Design compelling content such as blog posts, messaging or social media campaigns in order to influence political, economic or social decisions.
controlesignalen verdelen distribute control signals controlesignalen distribueren allocate control signals | distribute control signals | assign control signals | distribute controlling signals De controlesignalen verdelen tussen lichtborden, dimmers en andere verlichtingsapparatuur. De controlesystemen kunnen hetzij DMX, hetzij op basis van een netwerk werken. Distribute control signals between light boards, dimmers and other lighting equipment. Control systems can be either DMX or network based.
realtime geolocatie-informatie verzamelen collect real-time geolocation information Instrumenten, technieken en procedures gebruiken om een doel op afstand te exploiteren en persistent te maken. Realtime, bruikbare geolocatie-informatie verschaffen met gebruikmaking van doelinfrastructuren.
Use tools, techniques, and procedures to remotely exploit and establish persistence on a target. Provide real-time, actionable geolocation information utilizing target infrastructures.
video-uitrusting gebruiken voor inspectie van pijpleidingen use pipeline video equipment video-uitrusting voor pijplijnen gebruiken pipeline video equipment utilisation | using pipeline video equipment | pipeline video equipment usage | handling of video cameras | handle video cameras | visually inspect sewerage systems inspect sewerage systems visually | visual inspection of sewerage systems | use pipeline video equipment | utilisation of pipeline video equipment Mobiele videocamera’s gebruiken die een visuele inspectie van rioleringssystemen en pijpleidingen uitvoeren. Deze camera wordt bevestigd aan de hand van een lange kabelgoot op een lier. De beelden analyseren om na te gaan of reparaties of onderhoud nodig zijn. Handle movable video cameras which visually inspect sewerage systems and pipelines. This camera is attached via a long cable entwined upon a winch. Analyse the footage to see if any repair or maintenance is needed.
training voor ict-systemen aanbieden provide ICT system training training opzetten en geven over ict-systemen | ict-training aanbieden | ict-systemen uitleggen | training m.b.t. ict-systemen ontwikkelen provide ICT system training Plannen en geven van opleiding aan het personeel op het gebied van systeem- en netwerkkwesties. Gebruik maken van opleidingsmateriaal, de leervooruitgang van stagiairs evalueren en rapporteren. Plan and conduct training of staff on system and network issues. Utilise training material, evaluate and report on the learning progress of trainees.
kwaliteit van uitzendingen volgen monitor quality of broadcasts kwaliteit van uitzendingen monitoren monitor quality of broadcasts | supervise quality of broadcasts | oversee quality of broadcasts | monitor quality of broadcast | manage quality of broadcasts De sterkte, duidelijkheid en betrouwbaarheid van inkomende en uitgaande signalen aanpassen om de apparatuur zo nodig aan te passen om de kwaliteit van de uitzending te handhaven. Monitor strength, clarity, and reliability of incoming and outgoing signals to adjust equipment as necessary to maintain the quality of the broadcast.
industriële software industrial software estimating software | continuing professional development in industrial tools and software | industrial application of software | industrial software | software for industry | design software | production software De selectie van software die ter ondersteuning wordt gebruikt bij calculatie, beheer en planning van industriële processen, onder meer ter verbetering van ontwerp, werkstroom en productie. The selection of software that aids in estimating, managing and scheduling industrial processes such as design, work flow and production improvement.
datamining uitvoeren perform data mining modelgegevens gebruiken | big data onderzoeken om informatie naar boven te halen en bruikbaar te maken | gegevens onderzoeken | gegevens analyseren mine data | use model data Grote datasets onderzoeken om patronen aan het licht te brengen aan de hand van statistieken, databasesystemen of kunstmatige intelligentie, en de informatie op een begrijpelijke manier presenteren. Explore large datasets to reveal patterns using statistics, database systems or artificial intelligence and present the information in a comprehensible way.
Pentaho Data Integration Pentaho Data Integration Pentaho Kettle | PDI Pentaho Data Integration is een computerprogramma dat door organisaties aangemaakte en beheerde informatie uit meerdere toepassingen integreert in één samenhangende en transparante gegevensstructuur. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Pentaho. The computer program Pentaho Data Integration is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company Pentaho.
opkomende technologieën emergent technologies recente trends | robotica | opkomende trends | moderne technologieën | technologische vernieuwing emergent technologies Recente trends, ontwikkelingen en innovaties in moderne technologieën, waaronder biotechnologie, kunstmatige intelligentie en robotica. The recent trends, developments and innovations in modern technologies such as biotechnology, artificial intelligence and robotics.
Smalltalk (computerprogrammering) Smalltalk (computer programming) Smalltalk Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Smalltalk. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Smalltalk.
technologische behoeften identificeren identify technological needs identify needs and technological responses Behoeften beoordelen en digitale instrumenten en mogelijke technologische oplossingen aanwijzen om in die behoeften te voorzien. Digitale omgevingen instellen en aanpassen aan persoonlijke behoeften (bv. toegankelijkheid).
Assess needs and identify digital tools and possible technological responses to address them. Adjust and customise digital environments to personal needs (e.g. accessibility).
PHP PHP Php2 | PHP5-FPM | Php 5.0 | Phtml | Php 4 | Php 5.3 | ElePHPant | PHP7 | Php6 | Php3 | Php 5.1 | Php 5.4 | Php1 | PHP-FPM | Php 5.2 | Php 6.0 Php2 | PHP5-FPM | Php 5.0 | Phtml | Php 4 | Php 5.3 | ElePHPant | PHP7 | php | Php6 | PHP | Php3 | Php 5.1 | Php 5.4 | Php1 | PHP-FPM | PHTML | Php 5.2 | Php 6.0 Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in PHP. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in PHP.
softwareafwijkingen software anomalies softwareanomalieën | afwijkingen in software | datgene wat afwijkt ten opzichte van normale softwareprestaties | softwarefouten software anomalies De afwijkingen van wat standaard is en uitzonderlijke gebeurtenissen in het functioneren van het softwaresysteem, de beschrijving van incidenten die de stroom en het proces van systeemuitvoering kunnen wijzigen. The deviations of what is standard and exceptional events during software system performance, identification of incidents that can alter the flow and the process of system execution.
gegevensbank database databasetypen | gestructureerde gegevensopslag | soorten databases types of databases De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases. The classification of databases, that includes their purpose, characteristics, terminology, models and use such as XML databases, document-oriented databases and full text databases.
technieken voor digitale marketing digital marketing techniques technieken voor online marketing | technieken voor websitemarketing | technieken voor online verkoop | online-marketingtechnieken | digitale-marketingtechnieken on-line marketing techniques | online marketing techniques | digital marketing techniques De op het web gebruikte marketingtechnieken om belanghebbenden, klanten en cliënten te bereiken en de binden. The marketing techniques used on the web to reach and engage with stakeholders, customers and clients.
OpenEdge Database OpenEdge Database OpenEdge RDBMS Advanced Enterprise Edition | Progress OpenEdge Relational Database Management System | OpenEdge RDBMS OpenEdge Database is een computerprogramma voor het opzetten, bijhouden en beheren van databanken. Het is ontwikkeld door Progress Software Corporation. The computer program OpenEdge Database is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company Progress Software Corporation.
reageren op incidenten in de cloud respond to incidents in cloud Problemen met de cloud oplossen en bepalen hoe de activiteiten kunnen worden hersteld. Noodherstelstrategieën ontwerpen en automatiseren en een uitrol beoordelen op zwakke punten.
Troubleshoot issues with the cloud and determine how to restore operations. Design and automate disaster recovery strategies and evaluate a deployment for points of failure.
videoapparatuur gebruiken operate video equipment video-uitrusting gebruiken conduct video equipment | perform video equipment | undertake use of video equipment | work video equipment | operate video equipment | video equipment operation Verschillende soorten videoapparatuur gebruiken. Use of various types of video equipment.
geografische informatiesystemen gebruiken use geographic information systems GIS-systemen gebruiken utilise geographic information systems | conduct GIS activities | undertake activities using geographic information systems | use geographical information systems | use geographic information systems | carry out work tasks using GIS | utilise GIS | operate geographic information systems | operate GIS | conduct geographic information system activities | perform work tasks using geographic information systems Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS). Work with computer data systems such as Geographic Information Systems (GIS).
databases gebruiken use databases databanken gebruiken make use of databases | able to use using databases | use data bases | utilise databases | use databases | apply databases | use Dbs | use database | use database management systems Softwaretools gebruiken voor het beheer en de organisatie van gegevens in een gestructureerde omgeving die bestaat uit attributen, tabellen en relaties om de opgeslagen gegevens te doorzoeken en te wijzigen. Use software tools for managing and organising data in a structured environment which consists of attributes, tables and relationships in order to query and modify the stored data.
speltestsoftware ontwikkelen create game testing software create software to test games | develop game testing software | create game testing software | create software for game testing Software ontwikkelen voor het testen en evalueren van online- en IRL-kansspelen, -weddenschappen en -loterijen.
Develop software to test and evaluate online and land-based gambling, betting and lottery games.
Xcode Xcode Xcode 6 | Xcode 5 | Xcode IDE | Xcode 4 | Xcode 7 Xcode is een pakket softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma's, waaronder een compiler, een debugger, een programmeereditor en code highlights die zijn samengebracht in één gebruikersinterface. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Apple. The computer program Xcode is a suite of software development tools for writing programs, such as compiler, debugger, code editor, code highlights, packaged in a unified user interface. It is developed by the software company Apple.
videospeltrends video-games trends tendensen in videospellen | videospelontwikkelingen | trends in videospellen video-games trend | video game leanings | video game movements | video game drifts | video-games trends | video game directions De meest recente ontwikkelingen op het gebied van videospellen. Latest developments in the video-games industry.
stuwageprogramma’s gebruiken operate stowage programmes use stowage programmes | use computerised stowage systems | conduct stowage activities with stowage programme | utilise stowage software | operate stowage programs | operate stowage software | perform actions using computerised stowage programmes | use stowage software | utilise computerised stowage systems | operate computerised stowage systems Opslagprogramma’s uitvoeren die worden gebruikt voor de controle van de stabiliteit van de schepen, de ladingsverrichtingen en de procedures voor de planning van de lading. De grafische interfaces, de gegevensopslag en de scenariovariabelen interpreteren. Operate stowage programmes used for controlling stability in vessels, loading operations, and cargo planning processes. Interpret graphical interfaces, stowage data and scenario variables.
mechatronische apparatuur installeren install mechatronic equipment mechatronic equipment installing | install mechatronic equipment | fitting mechatronic equipment | installing mechatronic equipment | mechatronic equipment fitting Apparatuur installeren die wordt gebruikt voor de automatisering van een specifieke machine of apparaat. Install equipment used for the automation of a specific machine or device.
forensische technologie gebruiken use technology for forensics utilize technology for forensics | use forensics technology | make use of technology for forensics | use technology for forensics Gespecialiseerde instrumenten voor forensisch onderzoek gebruiken. Operate specialised tools used for forensic investigations.
gebruikersinteractie met ICT-toepassingen beoordelen assess users' interaction with ICT applications gebruikersinterface van ICT-toepassingen beoordelen | gebruiksgemak ICT-toepassingen beoordelen | interactie met ICT-toepassingen vereenvoudigen | beoordelen hoe gebruikers omgaan met ICT-toepassingen assess users' interaction with ICT applications Evalueren hoe gebruikers werken met ICT-applicaties om hun gedrag te analyseren, conclusies te trekken (bijvoorbeeld over hun motieven, verwachtingen en doelstellingen) en de functionaliteiten van de applicaties te verbeteren. Evaluate how users interact with ICT applications in order to analyse their behaviour, draw conclusions (for instance about their motives, expectations and goals) and improve applications' functionalities.
ICT-gegevens integreren integrate ICT data ICT-data integreren | ICT-gegevensintegratie | gegevens combineren | gegevensintegratie | ICT-gegevensintegratie beheren | IT-gegevens integreren integrate ICT data Combineren van gegevens uit bronnen om een uniform beeld te geven van de reeks van deze gegevens. Combine data from sources to provide unified view of the set of these data.
technische problemen met media-integratiesystemen voorkomen prevent technical problems with media integration systems Het gebruik van media-integratieapparatuur en -software aanpassen om ongewenste veranderingen in het algemene beeld en ontwerp te voorkomen, en zo de algemene productiekwaliteit van podiumkunsten of evenementen te waarborgen. Met inbegrip van fysieke en digitale problemen zoals vertraging, interferentie of processorbelasting.
Adapt the use of media integration equipment and software to prevent undesired changes in the overall image and design, safeguarding the overall performing arts or event production quality. Including physical issues as well as digital ones like latency, interference or processor load.
een systeem voor computervisie ontwikkelen develop computer vision system develop OCR Verschillende computervisie-instrumenten en -methoden, zoals beeldverwerving, beeldverwerking, beeldsegmentatie en -classificatie, detectie enz. toepassen en combineren in één systeem om computers in staat te stellen informatie uit digitale beelden zoals foto’s of video te halen.
Apply and combine different computer vision tools and methods such as image acquisition, image processing, image segmentation and classification, detection, etc. in one system to allow computers to extract information from digital images such as photographs or video.
radiologisch informatiesysteem beheren manage radiology information system manage radiology information systems | manage and distribute radiological images and data | handle radiology information system | develop and maintain radiology information system | manage radiology-information system Ontwikkelen en beheren van een databank voor het opslaan, beheren en verspreiden van radiologische beelden en gegevens. Develop and maintain a database to store, manage and distribute radiological images and data.
3D-visualisatietechnieken voor optredens gebruiken use performance 3D visualisation techniques Een omgeving voor optredens visualiseren met behulp van 3D-toepassingen en previsualisatiesoftware. Een “proof of concept” opstellen voor het technisch ontwerp met behulp van 3D CGI, mock-ups of schaalmodellen.
Visualise a performance environment using 3D applications and pre-visualisation software. Create a proof of concept for the technical design using 3D CGI, mock-up or scale model.
grote hoeveelheden gegevens analyseren analyse big data omvangrijke data analyseren search big data | big data analysing | scrutinise big data | test big data | investigate big data | big data analysis | analyze big data Numerieke gegevens in grote hoeveelheden verzamelen en evalueren, met name met het oog op het vaststellen van patronen tussen de gegevens. Collect and evaluate numerical data in large quantities, especially for the purpose of identifying patterns between the data.
Assembly (computerprogrammering) Assembly (computer programming) Assembly Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Assembly. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Assembly.
beste praktijken voor reservekopieën van het systeem system backup best practice beste praktijken voor systeemback-ups | beste praktijken voor back-ups van het systeem system backup best practice De procedures ter voorbereiding van het herstel of het behoud van de voor een organisatie vitale technologische infrastructuur. The procedures related to preparing for recovery or continuation of technology infrastructure vital to an organisation.
ontwikkeling volgens spiraalmodel Spiral development spiral development Spiral development Het model van spiraalontwikkeling is een methodiek voor het ontwerpen van software en applicaties. The spiral development model is a methodology to design software systems and applications.
informatie van pijplijndatabank analyseren analyse pipeline database information analyze pipeline database information | assess pipeline database information | conduct analysis on pipeline database information | assess information in pipeline databases | evaluate pipeline database information | perform analysis on pipeline database information | evaluate information in pipeline databases | analyse information in pipeline databases | retrieve and analyse information from pipeline company database Opzoeken en analyseren van verschillende soorten informatie uit de databanken van de pijpleidingen. Een analyse maken van informatie zoals risico’s, KPI’s voor projectbeheer (kernprestatie-indicatoren), transporttijden voor goederen en back-upprocessen voor documenten. Retrieve and analyse different types of information extracted from the databases of pipelines companies. Analyse information such as risks, project management KPIs (key performance indicators), goods transportation times, and document back-up processes.
softwareonderdeelbibliotheken software components libraries softwarecomponentbibliotheken | softwareonderdelen | verzamelingen van softwareonderdelen | softwarebibliotheken software components libraries De softwarepakketten, modules, webdiensten en bronnen die betrekking hebben op een aantal aanverwante functies en de databanken waarin deze herbruikbare onderdelen kunnen worden gevonden. The software packages, modules, web services and resources that cover a set of related functions and the databases where these reusable components can be found.
computeronderdelen toevoegen add computer components append computer components | add a computer component | supplement computer components | add computer components | adding computer components | affix computer components | boost computer components Kleine aanpassingen uitvoeren op verschillende computers door onderdelen toe te voegen. Perform small adjustments to various computers by adding components.
Schoology Schoology Schoology Schoology is een e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van e-learningcursussen of opleidingsprogramma’s. The computer program Schoology is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
GIS-gegevens verzamelen compile GIS-data compiling GIS-data | compilation of GIS-data | compilation of data from maps and other sources | compiling of data from maps and other sources | GIS-data compilation | compile data from maps and other sources | compiling of GIS-data | compile GIS-data Verzamelen en organiseren van GIS-gegevens uit bronnen zoals databanken en kaarten. Gather and organise GIS-data from sources such as databases and maps.
ObjectStore ObjectStore ObjectStore | Ignite ObjectStore | ObjectStore Standard Edition Object Store is een computerprogramma voor het opzetten, bijhouden en beheren van databanken. Het is ontwikkeld door Object Design, Incorporated. The computer program ObjectStore is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company Object Design, Incorporated.
Chef (hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie) Chef (tools for software configuration management) Chef Chef is een computerprogramma dat infrastructuurconfiguraties identificeert, beheert en automatiseert om de uitrol van applicaties te vereenvoudigen. The tool Chef is a software program which performs infrastructure configuration identification, control and automation aiming to ease the applications deployment.
elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur electronic and telecommunication equipment electronic and telecommunication equipment | electronics and telecommunication equipment | electronic and telecommunication apparatus | electronic and telecommunication devices | electronics and telecommunications equipment | electronic and telecommunications equipment | electronic and telecommunication machinery Het aanbod aan elektronische en telecommunicatieapparatuur en -producten, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving. The offered electronic and telecommunication equipment and products, their functionalities, properties and legal and regulatory requirements.
software op maat maken voor besturingssystemen customise software for drive system adapt drive system software | software adapting for drive system | drive system software adapting | adapt software for drive system | drive system software customising | adapting software for drive system | customise drive system software | customising drive system software | customize software for drive system | software customising for drive system | adapting drive system software Software voor de specifieke machine of applicatie aanpassen. Adapt and customise software to the specific machine or application.
GIMP (grafische bewerkingssoftware) GIMP (graphics editor software) GIMP GIMP is een grafisch computerprogramma voor opmaak en vormgeving waarmee 2D raster- en 2D vectorafbeeldingen kunnen worden vervaardigd. Het is ontwikkeld door The GIMP Development Team. The computer program GIMP is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics. It is developed by The GIMP Development Team.
desktoppublishingtechnieken toepassen apply desktop publishing techniques DTP-technieken toepassen apply desktop publishing technique | apply desktop publishing procedures | apply desktop publishing practices | apply desktop publishing techniques Desktopcomputers en software gebruiken voor de opmaak van de paginaopmaak en de typografische tekstkwaliteit. Apply desktop publishing techniques to create page layouts and typographic quality text.
hardwarecomponenten hardware components range of hardware components | parts for hardware systems | components of hardware systems | hardware components | types of hardware components | components for hardware systems | typology of hardware components | components of hardware | hardware system components De belangrijkste onderdelen van een hardwaresysteem, waaronder lcd-schermen, camerasensoren, microprocessoren, geheugens, modems, batterijen en hun onderlinge verbindingen. The essential components that make up a hardware system, such as liquid-crystal displays (LCD), camera sensors, microprocessors, memories, modems, batteries and their interconnections.
ICT-coderingsconventies implementeren implement ICT coding conventions IT-coderingsconventies implementeren | gebruik van ICT-coderingsconventies stimuleren | ICT-coderingsconventies begrijpen | ICT-coderingsconventies uitvoeren implement IT coding conventions | promote ICT coding conventions Richtsnoeren toepassen voor ICT-programmeringstechnieken, zoals overeenkomsten, patronen van codeontwerpen en praktijken om een hogere zekerheid, betrouwbaarheid, betere leesbaarheid en behoud van het product te bereiken. Apply guidelines for ICT programming techniques, such as conventions, code design patterns and practices to achieve higher security, reliability, better readability and maintenance of the product.
geluidsapparatuur klaarzetten op het podium prepare sound equipment on stage fitting sound on stage | fit up sound on stage | connect sound system on stage | fit up and rig sound on stage Opstellen, aansluiten, verbinding leggen, testen en afstemmen van de audioapparatuur op het podium.
Set up, rig, connect, test and tune audio equipment on stage.
zoekmachines search engines zoeksystemen | zoekrobots search engines | web search engine | Google | search engine De methoden en technieken om zoekmachines te gebruiken en snel informatie te vinden. The methods and techniques to navigate search engines and find information quickly.
C# C# C# Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in C#. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in C#.
CNC-freesmachines bedienen tend CNC milling machine guard CNC milling machine | monitor CNC milling machine | watch over CNC milling machine cross slide | tend CNC milling machine | oversee CNC milling machine cross slide | guard CNC milling machine cross slide | oversee CNC milling machine | watch over CNC milling machine Een computergestuurde freesmachine bedienen (CNC) voor het frezen van metaal, hout, kunststof en andere materialen, toezicht houden op de machine en deze bedienen, overeenkomstig de voorschriften. Tend a computer numerical controlled (CNC) milling machine designed for cutting manufacturing processes on metal, wooden, plastic materials and others, monitor and operate it, according to regulations.
testprocedures voor microsystemen microsystem test procedures test procedures for microsystems | micro-system test procedures | testing protocols for microsystems | micro-system test protocols | test procedures for micro-systems | test protocols for microsystems | testing protocols for micro-systems | testing procedures for micro-systems | testing procedures for microsystems | microsystem test procedures De methoden voor het testen van kwaliteit, nauwkeurigheid en prestaties van microsystemen en micro-elektromechanische systemen (MEMS) en hun materialen en onderdelen vóór, tijdens en na de bouw van de systemen, waaronder parametrische toetsen en burn-in tests. The methods of testing the quality, accuracy, and performance of microsystems and microelectromechanical systems (MEMS) and their materials and components before, during, and after the building of the systems, such as parametric tests and burn-in tests.
gescande lichaamsgegevens analyseren analyse scanned data of the body analyse 3D scanner body data | analyze scanned data of the body | examine and use scanned data of the body | analyse scanned body data | analyse 3D scanner data of the body | examine scanned data of the body | use 3D scanned data for computer-aided visualisation | use 3D scanned data for computer-aided visualization | examine and use scanned body data Analyse van 3D-gescande gegevens voor de ontwikkeling van prototypen, avatars, voor de creatie van maattabellen, de verandering en manipulatie van het kledingpatroon, en voor het testen van de pasvorm. Analyse 3D scanned data for the development of prototypes, of avatars, for the creation of size charts, the garment pattern modification, alteration and manipulation, and for testing fit.
ict-gegevensarchitectuur beheren manage ICT data architecture ict-technieken inzetten om gegevensarchitectuur te beheren | it-gegevensarchitectuur beheren | bedrijfsgegevensinfrastructuur definiëren | ict-data-architectuur beheren define enterprise data architecture Toezicht houden op de regelgeving en gebruik maken van ICT-technieken om de architectuur van de informatiesystemen te bepalen en de gegevensverzameling, de opslag, de consolidatie, de regeling en het gebruik in een organisatie te controleren. Oversee regulations and use ICT techniques to define the information systems architecture and to control data gathering, storing, consolidation, arrangement and usage in an organisation.
gegevens, informatie en digitale inhoud beheren manage data, information and digital content gegevens, informatie en digitale content beheren manage data, information and digital content Gegevens, informatie en inhoud in digitale omgevingen organiseren, opslaan en ophalen. Organiseer en verwerk deze in een gestructureerde omgeving. Organise, store and retrieve data, information and content in digital environments. Organise and process them in a structured environment.
MySQL MySQL MySQL Embedded (OEM/ISV) | MySQL Classic Edition | MySQL Standard Edition | MySQL | MySQL Cluster CGE MySQL is een computerprogramma voor het opzetten, bijhouden en beheren van databanken. Het wordt momenteel ontwikkeld door softwarebedrijf Oracle. The computer program MySQL is a tool for creating, updating and managing databases, currently developed by the software company Oracle.
cloudnetwerken ontwerpen design cloud networks create cloud network Concepten voor cloudnetworking toepassen en connectiviteitsdiensten in de cloud implementeren. Op basis van de behoeften van de klant netwerkarchitecturen in de cloud definiëren, geoptimaliseerde ontwerpen voorstellen op basis van de evaluatie van een bestaande implementatie. Kostentoewijzingen evalueren en optimaliseren op basis van een netwerkontwerp en de bijbehorende cloudbronnen en gegevensstroom van de toepassing.
Apply cloud networking concepts and implement connectivity services of cloud. Given customer requirements, define network architectures on cloud, propose optimized designs based on the evaluation of an existing implementation. Evaluate and optimize cost allocations given a network design, its cloud resources, and application data flow.
gespecialiseerd materiaal gebruiken use specialised equipment specialised production equipment using | use electron microscope | use computer modelling | use digital imaging analysis | use specialised production equipment | use telemetry | using specialised production equipment | use specialized equipment | specialised equipment using Gebruik gespecialiseerde apparatuur zoals een elektronenmicroscoop, telemetrie, digitale beeldvormingsanalyse, global positioning systemen en computermodellering in studies en analyses van de productiemethoden. Use specialised equipment such as electron microscope, telemetry, digital imaging analysis, global positioning systems, and computer modelling in studies and analyses of production methodology.
TripleStore TripleStore TripleStore Een RDF-store of Triplestore is een database voor het opslaan en ophalen van Resource Description Framework-triples (data-entiteiten bestaande uit subject-predicaat-object) via semantische zoekopdrachten. The RDF store or TripleStore is a database used for storage and retrieval of Resource Description Framework triples (subject-predicate-object data entities) which can be accessed by semantic queries.
failoveroplossingen ontwerpen design failover solutions oplossingen beheren | overnameoplossingen designen | overnameoplossingen ontwerpen | oplossingen ontwerpen design failover solutions Er moet een back-up- of stand-bysysteem worden opgezet en beheerd dat automatisch in werking wordt gesteld en actief wordt als het hoofdsysteem of de applicatie faalt. Create and manage a system of backup or standby solution which is automatically triggered and becomes active in case the main system or application fails.
telecommunicatietrunking telecommunication trunking telecommunicatielijnen indelen | trunking-radio’s beheren | interne communicatie optimaliseren | LTR gebruiken | trunking van telecommunicatiekanalen telecommunication trunking De methode waarbij veel klanten toegang tot een netwerk hebben terwijl het aantal verbindingscomponenten beperkt wordt gehouden door het groeperen en delen van de schakelingen en frequenties van de verbinding. The method of providing network access to many clients while keeping smaller number of connection components by grouping and sharing connection circuits and frequencies.
vindbare, toegankelijke, interoperabele en herbruikbare gegevens beheren manage findable accessible interoperable and reusable data ensure corrected data storing | support data reuse in research | ensure data reusability Wetenschappelijke gegevens produceren, beschrijven, opslaan, bewaren en (her)gebruiken op basis van FAIR-beginselen (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable), waarbij gegevens zo open als mogelijk en zo gesloten als nodig worden gemaakt.
Produce, describe, store, preserve and (re) use scientific data based on FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) principles, making data as open as possible, and as closed as necessary.
firmwareverbeteringen doorvoeren upgrade firmware firmware upgraden | firmware bijwerken | nieuwe firmware installeren | firmware flashen upgrade firmware Het bijwerken van elementaire of geïntegreerde software die is opgenomen in apparaten, netwerkcomponenten en ingebedde systemen. Update basic or integrated software included in devices, network components and embedded systems.
geospatiale technologieën gebruiken handle geospatial technologies use GIS | use RS | handling geo-spatial technologies | use global positioning systems | geospatial technologies handling | geo-spatial technologies handling | use GPS | handle geospatial technologies | use geographical information systems | use remote sensing | handle geo-spatial technologies Kan gebruik maken van georuimtelijke technologieën waarbij GPS (mondiale plaatsbepalingssystemen), GIS (geografische informatiesystemen) en RS (teledetectie) in de dagelijkse werkzaamheden worden gebruik. Can use Geospatial Technologies which involve GPS (global positioning systems), GIS (geographical information systems), and RS (remote sensing) in the daily work.
firmware firmware built-in software | firmware program | read-only software | kinds of firmware | types of firmware | typology of firmware Firmware is software in een alleen-lezengeheugen (ROM) en een reeks instructies die permanent in een apparaat zijn geladen. Firmware wordt gewoonlijk gebruikt in elektronische systemen, waaronder computers, mobiele telefoons en digitale camera’s. Firmware is a software program with a read-only memory (ROM) and a set of instructions that is permanently inscribed on a hardware device. Firmware is commonly used in electronic systems such as computers, mobile phones, and digital cameras.
bibliografisch werk uitvoeren carry out bibliographic work make bibliographic work | oversee bibliographic work | carrying out bibliographic work | carry out bibliographic work | carry out bibliographic works | undertake bibliographic work Bibliografisch werk uitvoeren; gebruik een computer of gedrukt materiaal om de titels van boeken te identificeren en te lokaliseren, zoals gevraagd door de klant. Perform bibliographic work; use computer or printed materials to identify and locate book titles as requested by customer.
regelsystemen control systems regulatory systems | control devices | industrial control devices | control systems | system control | control system | industrial regulatory systems Apparaten of een groep apparaten die de prestaties en het gedrag van andere apparatuur en systemen besturen en beheren. Hieronder vallen ook de industriële besturingssystemen (industrial control systems, ICS) die worden gebruikt voor industriële productie en fabricage. Devices or a set of devices that command and manage the performance and behaviour of other equipment and systems. This includes Industrial control systems (ICS) which are used for industrial production and manufacturing.
niet-bewerkte beelden naar de computer overzetten put uncut recordings into computer ruw beeldmateriaal naar de computer overzetten put uncut recording into computer | digitalise uncut recordings | put uncut recordings into computer | input uncut recordings into computer Op de computer gesneden beelden en geluid in bestanden zetten. Put uncut footage and sound into files on the computer.
aanvalsvectoren attack vectors cybersecurity threats | ICT security threats Methode of pad dat door hackers wordt gebruikt om binnen te dringen in systemen of deze als doelwit te nemen om particuliere of openbare entiteiten informatie, gegevens of geld te ontfutselen.
Method or pathway deployed by hackers to penetrate or target systems with the end to extract information, data, or money from private or public entities.
Metasploit Metasploit Metasploit Metasploit is een instrument voor het waarnemen van indringers, waarmee systemen worden getest op zwakke plekken in hun beveiliging die onbevoegden mogelijk toegang geven tot systeeminformatie. Het instrument is gebaseerd op het "exploit"-concept, wat inhoudt dat op de aangevallen machine een stuk computercode wordt uitgevoerd om misbruik te maken van fouten en kwetsbaarheden op de doelmachine. The framework Metasploit is a penetration testing tool which tests security weaknesses of the system for potentially unauthorised access to system information. The tool is based on the concept of 'exploit' which implies executing code on the target machine this way taking advantage of the bugs and vulnerabilities of the target machine.
aanbevelingssystemen bouwen build recommender systems aanbevelingsplatform | recommender systems | aanbevelingssystemen samenstellen | aanbevelingsengine | recommender systems bouwen build recommendation systems | recommender platform | build recommender systems Aanbevelingensystemen bouwen op basis van grote datasets, waarbij programmeertalen of computerhulpmiddelen worden gebruikt om een subklasse te vormen van het informatiefiltersysteem waarmee de rating of de voorkeur wordt voorspeld die de gebruiker aan een item geeft. Construct recommendation systems based on large data sets using programming languages or computer tools to create a subclass of information filtering system that seeks to predict the rating or preference a user gives to an item.
internetbeheer internet governance IP-adresuitgifte | regelgeving die ontwikkeling van internet vormgeeft | internetdomeinbeheer | internetgovernance | internetgebruik bewaken internet governance De beginselen, voorschriften, normen en programma’s die vorm geven aan de ontwikkeling en het gebruik van het internet, waaronder het beheer van domeinnamen op internet, registers en registrators, overeenkomstig de voorschriften en aanbevelingen van ICANN/IANA, IP-adressen en namen, naamservers, DNS, TLD’s en aspecten van IDN’s en DNSSEC. The principles, regulations, norms and programs that shape the evolution and use of internet, such as internet domain names management, registries and registrars, according to ICANN/IANA regulations and recommendations, IP addresses and names, name servers, DNS, TLDs and aspects of IDNs and DNSSEC.
marketingtechnieken voor sociale media social media marketing techniques sociale-mediastrategie | klanten aantrekken via sociale media | schrijven voor sociale media | marketingmethoden en -strategieën voor sociale media om de aandacht op het bedrijf te vestigen | sociale-mediamarketingtechnieken social media marketing techniques De methoden en strategieën die worden gebruikt om meer aandacht en verkeer naar een website te genereren via socialemediakanalen. The marketing methods and strategies used to increase attention and website traffic through social media channels.
aan gegevensopschoning doen perform data cleansing gegevens opschonen undertake data cleansing | perform data cleansing | implement data cleansing | data cleansing performance | complete data cleansing | perform a data cleanse Het opsporen en corrigeren van corrupte bestanden van datasets, ervoor zorgen dat de gegevens volgens de richtsnoeren gestructureerd worden en blijven. Detect and correct corrupt records from data sets, ensure that the data become and remain structured according to guidelines.
CNC-metaalponsmachines bedienen tend CNC metal punch press CNC-ponspersen voor metaal bedienen oversee CNC metal punch press | guard CNC metal punch press | tend CNC metal punch press | guard computer controlled punch machine | oversee computer controlled punch machine | take care of computer controlled punch machine | take care of CNC metal punch press | watch over CNC metal punch press | tend computer numerical controlled metal punch presses Toezicht houden op en gebruik maken van een gecomputeriseerde numerieke besturing (CNC) van metaalponsmachines volgens de voorschriften. Monitor and operate a computer numerical controlled (CNC) metal punch press according to regulations.
R R R Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in R. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in R.
audiovisuele randapparatuur opstellen set up audiovisual peripheral equipment audiovisuele randapparatuur opzetten set up peripheral audio-visual equipment | prepare audio-visual peripheral equipment | set up audiovisual peripheral equipment | mount audio-visual peripheral equipment | setting up audio-visual peripheral equipment Stel audiovisuele perifere apparatuur op zoals statieven, kabels, microfoons, monitors en andere. Set up audiovisual peripheral equipment such as tripods, cables, microphones, monitors, and others.
marktvereisten voor ICT-documentatie identificeren identify market requirements for ICT documentation identify market requirements for documentation Voer onderzoek uit en analyseer de specifieke documentatievereisten van de markten (bijvoorbeeld taal, toepasselijke normen of wettelijke vereisten en culturele omstandigheden) en leid concrete specificaties hieruit af voor de ontwikkeling van ICT-documentatie.
Conduct research and analyse the specific documentation requirements of the markets (for instance language, applicable standards or legal requirements and cultural conditions) and derive concrete specifications for ICT documentation development.
elektromagnetische producten modelleren model electromagnetic products simulating electro-magnetic products | electromagnetic product modelling | electro-magnetic product modelling | model electromagnetic products | electro-magnetic products modelling | electromagnetic product simulating | modelling electro-magnetic products | simulate electromagnetic products | electro-magnetic products simulating | electromagnetic products simulating | electro-magnetic product simulating | simulating electromagnetic products | model electro-magnetic products | modelling electromagnetic products Modelleer en simuleer de ontworpen elektromagneten of producten met behulp van elektromagnetisme met gebruik van technische ontwerpsoftware. Beoordeel de levensvatbaarheid van het product en onderzoek de fysieke parameters om een succesvol productieproces te waarborgen. Model and simulate the designed electromagnets or products utilising electromagnetism using technical design software. Assess the viability of the product and examine the physical parameters to ensure a successful production process.
elektronische toerismeplatforms gebruiken use e-tourism platforms engage with customers on review websites Digitale platforms gebruiken om informatie en digitale inhoud over horecabedrijven of -diensten te promoten en te delen. Aan de organisatie gerichte beoordelingen analyseren en beheren om de klanttevredenheid te waarborgen.
Use digital platforms to promote and share information and digital content about a hospitality establishment or services. Analyse and manage reviews addressed to the organisation to ensure customer satisfaction.
hardware testen test hardware hardware testing | hardware systems checking | testing hardware | checking hardware | test hardware | test hardware systems | checking hardware systems | hardware checking | hardware systems testing | testing hardware systems Test computerhardwaresystemen en apparatuur met behulp van geschikte apparatuur en testmethoden, zoals de systeemtest (ST), de lopende betrouwbaarheidstest (ORT) en de "in-circuittest" (ICT). De prestaties van het systeem volgen en evalueren en indien nodig maatregelen nemen. Test computer hardware systems and components using appropriate equipment and testing methods, such as the system test (ST), the ongoing reliability test (ORT), and the in-circuit test (ICT). Monitor and evaluate system performance and take action if needed.
functionele neurobeeldvorming gebruiken use functional neuroimaging utilize functional neuroimaging | use neuroimaging technologies | use of functional neuroimaging | use functional neuroimaging | apply neuroimaging methods | apply functional neuroimaging | utilise functional neuroimaging Gebruik van neurobeeldvormingstechnologieën en -methoden voor het bestuderen van de hersenfuncties. Use neuroimaging technologies and methods to study the brain functions.
Groovy Groovy Groovy Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Groovy. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Groovy.
online communicatie beheren manage online communications online communicatie opvolgen manage online communications | manage communications which are online | supervise online communications | manage online communication | managing online communications | handle online communications | manage on-line communications De communicatie van een bedrijf, entiteit of persoon in online outlets overzien en controleren. Ervoor zorgen dat de online verstrekte informatie in overeenstemming is met de beoogde strategie en het imago. Oversee and supervise communications of a company, entity, or person in online outlets. Ensure that the information being communicated online is in line with the strategy and image aimed to be conveyed.
beheer van sociale media social media management management of social media | computer media management | social media management Planning, ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor het beheer van socialemediaplatforms, de publicaties, de instrumenten voor het beheer van sociale media en het imago van organisaties op deze media. The planning, development, and implementation of strategies aimed at managing social media platforms, the publications, the social media management tools, and the image of organisations in them.
elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens use electronic health records management system manage health records electronically | use electronic health records' management systems | use electronic health record management systems | manage health record system electronically | use electronic health-record-management-system | use electronic health records management systems | use electronic health records management system Specifieke software voor het beheer van medische dossiers, volgens passende praktijkcodes, kunnen gebruiken. Be able to use specific software for the management of health care records, following appropriate codes of practice.
virtueel model van een product maken create a product's virtual model create a product's virtual model | create products' virtual models | design product's virtual model | shape product's virtual model | make product's virtual representation | produce a virtual model of the product | develop product's virtual model | develop product's virtual representation | conceive product's virtual model Maak een wiskundig of driedimensionaal gecomputeriseerd grafisch model van het product door gebruik te maken van een CAE-systeem of een rekenmachine. Create a mathematical or three-dimensional computer graphic model of the product by using a CAE system or a calculator.
testprocedures voor hardware hardware testing methods ICT | computer hardware testing methods | ORT | system test | testing methods for hardware | in-circuit test | ST | hardware testing methods | ongoing reliability test De processen waarmee hardwarecomponenten of -systemen worden getest, waaronder de systeemtest (ST), de lopende betrouwbaarheidstest (ongoing reliability test, ORT) en de in-circuittest (ICT). Those processes in which hardware components or systems are tested, such as the system test (ST), the ongoing reliability test (ORT), and the in-circuit test (ICT).
ecologische gegevens analyseren analyse ecological data ecologische data analyseren interpret ecological and biological data | analyse data on ecology | analyze ecological data | examine ecological data Het analyseren en interpreteren van ecologische en biologische gegevens met behulp van gespecialiseerde softwareprogramma’s. Analyse and interpret ecological and biological data, using specialist software programs.
Vyper Vyper De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in Vyper.
The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Vyper.
software voor technisch tekenen gebruiken use technical drawing software design using specialist software | design creation using specialist software | usage of technical drawing software | designing using specialist software | designing with specialist software | technical drawing software usage | using of technical drawing software | using technical drawing software | create designs with specialist software | use of technical drawing software | use technical drawing software Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren. Create technical designs and technical drawings using specialised software.
netwerkconfiguraties en -prestaties analyseren analyse network configuration and performance Essentiële netwerkgegevens analyseren (bv. routerconfiguratiebestanden, routeringsprotocollen), netwerkverkeerscapaciteit en prestatiekenmerken van ICT-netwerken, zoals Wide Area Network en Local Area Network, die computers via bekabelde of draadloze verbindingen met elkaar verbinden en hen in staat stellen gegevens uit te wisselen.
Analyse essential network data (e.g., router configuration files, routing protocols), network traffic capacity and performance characteristics of ICT networks, such as wide area network and local area network, that connect computers using cable or wireless connections and allow them to exchange data.
personages voor digitale games creëren create digital game characters digitale games maken | gamepersonages ontwikkelen | gamepersonages maken en de rol in de game identificeren | games ontwikkelen create digital game characters | write digital game characters Het ontwikkelen van een typologie van personages voor digitale spellen en het bepalen van hun exacte rol in de gameplay en de vertelling. Develop a typology of characters for digital games and identify their exact role in the gameplay and the narrative.
software voor productieplanning gebruiken use production planning software use production planning software | using production planning software | utilize production planning software | use production planning softwares Gebruik van software die de planning en programmering in de verwerkende industrie vergemakkelijkt en de optimalisering van de toewijzing van middelen mogelijk maakt. Use software that facilitates planning and scheduling in the manufacturing industry and enables the optimisation of resource allocation.
algoritmen algorithms algorithm | formulae | algorithms | formulas De gesloten stapsgewijze bewerkingen waarin berekeningen, gegevensverwerking en automatische redeneringen worden uitgevoerd, gewoonlijk om problemen op te lossen. The self-contained step-by-step sets of operations that carry out calculations, data processing and automated reasoning, usually to solve problems.
LAMS LAMS LAMS LAMS is een e-learningplatform voor het ontwikkelen, beheren, organiseren, rapporteren en leveren van cursussen of opleidingsprogramma's die gebruikmaken van e-learning. Het is ontwikkeld door de LAMS Foundation. The computer program LAMS is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs. It is developed by the LAMS Foundation.
hulpmiddelen voor toegang tot informatie beheren manage information access aids manage information access aids | managing information access aids | oversee information access aids | maintain information access aids | manage info access aids | supervise information access aids Informatie over toegang tot informatie, zoals databanken, digitale bibliografieën, webpagina’s, softwareprogramma’s en online tutorials ontwikkelen en onderhouden. Develop and maintain information access aids such as databases, digital bibliographies, web pages, software programs and online tutorials.
online kansspelen online gambling online wedden gambling online | online betting | online gambling | online gamble Het inzetten van geld of virtuele valuta op weddenschappen of online kansspelen via websites of onlinesoftware. The activity of wagering money or virtual currencies on bets or online gambling games through websites or online software.
CADD-software gebruiken use CADD software apply CADD software | employ CADD software | use CADD software | utilise CADD software | use computer-aided design and drafting software | work with CAD software Computerondersteunde ontwerpen en softwareprogramma’s gebruiken om gedetailleerde tekeningen en blauwdrukken van tekeningen en modellen te maken. Use computer-aided design and drafting software to make detailed drawings and blueprints of designs.
proxyservers proxy servers tussenstation voor computerzoekopdrachten | beveiliging via proxyservers | Apache HTTP Server | proxyservers beheren | proxyservers instellen proxy servers De hulpprogramma's op aparte computers die als tussenstation fungeren bij verzoeken van gebruikers die hulpbronnen zoeken, bijvoorbeeld bestanden en webpagina's van andere servers, waaronder Burp, WebScarab, Charles of Fiddler. The proxy tools which act as an intermediary for requests from users searching for resources e.g. files and web pages from other servers such as Burp, WebScarab, Charles or Fiddler.
onderzoek voeren naar klinische software conduct clinical software research conduct clinical research studies | carry out clinical research | oversee necessary clinical research | conduct clinical research Toezicht houden op en het nodige onderzoek verrichten met het oog op het succesvol kopen, ontwerpen, ontwikkelen, testen, trainen en implementeren van software met betrekking tot klinische zorg en overeenkomstig de richtsnoeren voor de gezondheidszorg.
Oversee and undertake the necessary research to succesfully purchase, design, develop, test, train and implement software regarding clinical care and according to health plans guidelines.
Aircrack (hulpprogramma voor penetratietesten) Aircrack (penetration testing tool) Aircrack Aircrack is een computerprogramma dat toegangscodes voor 802.11 WEP en WPA-PSK kraakt door verschillende netwerkaanvallen uit te voeren, waaronder aanvallen van het type FMS, Kore-K en PTW. The computer program Aircrack is a cracking program which recovers 802.11 WEP and WPA-PSK keys by making several network attacks such as FMS, KoreK and PTW attacks.
Codenvy Codenvy Codenvy Codenvy is een platform dat wordt gebruikt om op aanvraag werkomgevingen in de cloud te creëren waar ontwikkelaars gezamenlijk programmeerprojecten kunnen uitvoeren en kunnen samenwerken voordat zij hun werk samenvoegen in de hoofdcontainer. The tool Codenvy is a platform used to create on-demand workspaces in the cloud where developers can collaborate on coding projects and work together before they merge their work to the main repository.
softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken use software tools for site modelling software gebruiken om websitemodellen te maken utilise software tools to model sites | create site simulations using software | create site simulations using computer software | use software tools for site modeling | perform site simulation activities using computer software | utilise software to model sites | use software for site modelling | perform site modelling activities using computer programmes | utilise software tools for site modelling | use software to model sites | develop site simulations using computer software Gebruik software en andere modelleringsinstrumenten om simulaties te maken en scenario’s te ontwikkelen voor mogelijke resultaten van activiteiten op de locatie. Gebruik van de verzamelde informatie uit simulaties en modellen voor analyse en besluitvorming. Use software and other modelling tools to create simulations of and develop scenarios for possible outcomes of site operations. Use the information gathered from simulations and models for analysis and decision making.
mobiele apparaten repareren repair mobile devices mobiele apparaten onderhouden | mobiele apparaten updaten | reparaties uitvoeren aan mobiele apparaten | onderdelen in mobiele apparaten vervangen repair cell phone devices Onderdelen en reparatiefouten van mobiele telefoons, tablets en andere kleine mobiele apparaten vervangen. Replace parts and repair faults of mobile phones, tablets and other small mobile devices.
kunstmatige neurale netwerken artificial neural networks Een netwerk van kunstmatige neuronen dat is samengesteld voor het oplossen van problemen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Deze computersystemen zijn geïnspireerd op de biologische neurale netwerken waaruit de hersenen zijn opgebouwd. Inzicht in het algemene model en de elementen ervan. Kennis van de gebruiksmogelijkheden ervan voor automatisering.
A network of artificial neurons composed for solving artificial intelligence problems. These computing systems are inspired by the biological neural networks that constitute brains. Understanding of its general model and its elements. Knowledge of its use possibilities for automation.
medische beeldvormingstechnologie medical imaging technology technologies of medical imaging | technology of medical imaging | medical scanning technology | MRI scanning | technology of body scanning | MRI scanning technology | medical imaging technology De technologieën die worden gebruikt voor het maken van visuele weergaven van het inwendige lichaam met het oog op een klinische analyse. Set of technologies used to creating visual representations of the body interior for the purposes of clinical analysis.
software voor contentmanagementsystemen gebruiken use content management system software CMS-software gebruiken handle content management system software | operate content management system software | using content management system software | use a content management system software | use content management system software | adopt content management system software | content management system software use Software gebruiken die publicatie, editing en het wijzigen van content evenals onderhoud vanuit een centrale interface mogelijk maakt. Use software that allows publishing, editing and modifying content as well as maintenance from a central interface.
ASP.NET ASP.NET ASP.NET 3.5 | Aspx | ASP.NET 2.0 ASP.net | ASPX | ASP.NET 3.5 | ASP.NET | ASP.NET 2.0 | Aspx Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in ASP.NET. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in ASP.NET.
sensoren voor digitale camera's digital camera sensors sensors in digital cameras | complementary metal oxide semiconductor sensor | typology of digital camera sensors | CMOS | CCD | types of digital camera sensor | digital camera sensors Soorten sensoren die in digitale camera’s worden gebruikt, waaronder ladinggekoppelde componenten (Charge Coupled Device, CCD) en sensoren op basis van halfgeleidertechniek met metaaloxide veldeffecttransistoren (Complimentary Metal Oxide Semiconductor, CMOS). Types of sensors used in digital cameras, such as charged coupled devices (CCD) and complementary metal oxide semiconductor sensors (CMOS).
maritiem communicatiemateriaal repareren repair maritime communication equipment maritiem communicatiemateriaal herstellen repair maritime communication apparatus | undertake maritime communication equipment repair activities | fix maritime communication equipment | repair maritime communication equipment | perform repair activities on maritime communication equipment | carry out repairs on maritime communication equipment | execute maritime equipment repairs | fix maritime communication devices | fix maritime communication apparatus | mend maritime communication equipment | perform repairs on maritime communication equipment Reparatie van maritieme communicatieapparatuur, zoals vereist met behulp van elektronische testapparatuur. Repair maritime communication devices as required by using electronic testing equipment.
kwantitatieve gegevens beheren manage quantitative data managing quantitative data | manage data quantitatively | manage quantitative data | organise data | present data | interpret data | handle numerical data | process data Kwantitatieve gegevens verzamelen, verwerken en presenteren. De juiste programma’s en methoden gebruiken voor het valideren, organiseren en interpreteren van gegevens.
Gather, process and present quantitative data. Use the appropriate programs and methods for validating, organising and interpreting data.
seismische apparatuur bedienen operate seismic equipment seismometer utilisation | operation of seismic equipment | operating of seismic equipment | using seismometers | seismic equipment operation | operate seismic equipment | utilisation of seismometers | operating seismic equipment Verplaats seismische apparatuur naar andere locaties; gebruik seisometers; observeer opname-apparatuur om storingen en onregelmatigheden te detecteren; verwerk en interpreteer de seismische gegevens zowel in 2D als in 3D. Move seismic equipment to different locations. Utilise seismometers. Observe recording equipment in order to detect anomalies and irregularities. Process and interpret seismic data both in 2D as in 3D.
online middelen om samen te werken gebruiken use online tools to collaborate Conference Calling | Oracle WebCenter | Confluence | use concurrent file editing | Infinite Conferencing | use VoIP conference calling | TeamViewer | Linoma Software | TeamTalk | MetaTeam | AccuConference | use online meeting tools | WebEx | Budget Conferencing | Asana | GoToMeeting | InterCall Gebruik van online-hulpmiddelen, zoals online-vergaderinstrumenten, VoIP-conferentiecalls, gelijktijdige bewerking van bestanden, om samen te creëren, inhoud te delen en samen te werken op externe locaties. Use online resources such as online meeting tools, VoIP conference calling, concurrent file editing, to co-create, share content and collaborate from remote locations.
controlesysteem voor documentatie opzetten set up documentation control system operate control system for documentation | set up documentation control system | operating documentation control system | setting up control system for documentation | setting up documentation control system | documentation control system operating | operate documentation control system | set up control system for documentation | documentation control system setting up Het opzetten en onderhouden van een systeem voor de controle van documentatie Set up and maintain documentation control system
Backbox (hulpprogramma voor penetratietesten) Backbox (penetration testing tool) Backbox BackBox is een Linux-distributie waarmee systemen op zwakke punten in hun beveiliging worden getest om mogelijke onbevoegde toegang tot systeeminformatie te voorkomen, door het verzamelen van gegevens, forensische, draadloze en VoIP-analyses, exploitatie en reverse engineering. The software BackBox is a Linux distribution which tests security weaknesses of the system for potentially unauthorised access to system information by information gathering, forensic, wireless and VoIP analysis, exploitation and reverse engineering.
ledenbestanden beheren manage membership database operate membership database | manage membership database | supervise association database | supervise membership database | oversee membership database | operate association database Informatie over het lidmaatschap toevoegen en actualiseren en informatie over statistieken over het lidmaatschap analyseren en rapporteren. Add and update membership information and analyze and report on statistical membership information.
tegenmaatregelen tegen cyberaanvallen cyber attack counter-measures cyber attack counter-measures De strategieën, technieken en instrumenten die kunnen worden gebruikt om kwaadwillige aanvallen op de informatiesystemen, infrastructuren of netwerken van organisaties te detecteren en af ​​te weren. Voorbeelden zijn het “veilig hash-algoritme” (SHA) en het “message digest-algoritme” (MD5) voor het beveiligen van netwerkcommunicatie, inbraakpreventiesystemen (IPS), “public key-infrastructuur” (PKI) voor codering en digitale handtekeningen in applicaties.
The strategies, techniques and tools that can be used to detect and avert malicious attacks against organisations' information systems, infrastructures or networks.
Examples are secure hash algorithm (SHA) and message digest algorithm (MD5) for securing network communications, intrusion prevention systems (IPS), public-key infrastructure (PKI) for encryption and digital signatures in applications.
media-integratiesystemen opzetten set up media integration systems Verschillende bedieningspanelen en aanverwante apparatuur voor licht, geluid, beeld en beweging opstellen, zoals volgsystemen, mediaservers en besturingssoftware en -hardware.
Set up different types of light, sound, image and movement control boards and related equipment like tracking systems, media servers and control software and hardware.
op afstand bediende uitrusting gebruiken use remote control equipment uitrusting gebruiken die vanop afstand bediend worden using remote control equipment | remote control equipment use | remote control operation of equipment | operating equipment by remote control | remote control operation equipment | operation of equipment by remote control | operating using remote control equipment | use remote control equipment | operate using remote control equipment | operate equipment by remote control Gebruik een afstandsbediening om de apparatuur te bedienen. Volg de apparatuur tijdens de bediening en gebruik sensoren of camera’s om uw handelingen te sturen. Use a remote control to operate equipment. Watch the equipment closely while operating, and use any sensors or cameras to guide your actions.
APL APL APL Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in APL. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in APL.
SQL SQL SEQUEL | Subquery SEQUEL | SQL | Subquery SQL is een computer-zoektaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de vereiste informatie bevatten. De taal is ontwikkeld door het American National Standards Institute en de Internationale Organisatie voor Normalisatie. The computer language SQL is a query language for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information. It is developed by the American National Standards Institute and the International Organization for Standardization.
technische tekeningen technical drawings specialised drawings | technical drawing | scientific drawings | technical drawings | a technical drawing Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen. Drawing software and the various symbols, perspectives, units of measurement, notation systems, visual styles and page layouts used in technical drawings.
apparatuur met sensoren onderhouden maintain sensor equipment repair sensor equipment | maintaining sensor equipment | repairing sensor equipment | maintain sensor equipment | sensor equipment repairing Storingen in sensorcomponenten, systemen en producten met sensoren diagnosticeren en opsporen en indien nodig deze onderdelen verwijderen, vervangen of repareren. Uitvoering van preventieve onderhoudstaken van de uitrusting, zoals het opslaan van de onderdelen in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten. Diagnose and detect malfunctions in sensor components, systems, and products using sensors and remove, replace, or repair these components when necessary. Execute preventative equipment maintenance tasks, such as storing the components in clean, dust-free, and non-humid spaces.
systeem voor rijdend wegen weigh in motion system vehicle over-load detector | weigh in motion system | weigh in motion systems | dynamic weighing system | vehicle weight-measurement systems | dynamic weighing systems Weegsystemen voor rijdende voertuigen, die over dat systeem rijdende voertuigen wegen en een waarschuwing versturen wanneer het voertuig overbelast of in onbalans is. Weigh in motion systems, which measure the weight of a vehicle passing over and may send out an alarm if the vehicle is overloaded or unbalanced.
audiosysteemprogramma's coördineren coordinate audio system programmes manage audio system programme requirements | coordinate audio system programs | coordinate efficiency of audio system programme | coordinate system programmes for audio De vereisten, de integratie en de installatie van programma’s voor de audiocontrole coördineren. Coordinate the requirements, integration, and installation of audio control system programs.
digitale inhoud combineren en verwerken integrate and re-elaborate digital content digitale content combineren en verwerken integrate and re-elaborate digital content Het wijzigen, verfijnen, verbeteren en integreren van informatie en inhoud in bestaande kennis om nieuwe, originele en relevante inhoud en kennis te creëren. Modify, refine, improve and integrate information and content into an existing body of knowledge to create new, original and relevant content and knowledge.
geluidsstanden programmeren program sound cues program and rehearse sound cues | program cues for sound | rehearse sound cues | program sound cues Programmeer geluidssignalen en oefen geluidstoestanden, vóór of tijdens de repetities. Program sound cues and rehearse sound states before or during rehearsals.
geologische databases ontwikkelen develop geological databases creation of geological databases | creating of geological databases | development of geological databases | creating geological databases | geological database creation | developing of geological databases | create geological databases | developing geological databases | develop geological databases Geologische databanken ontwikkelen om informatie te verkrijgen en te organiseren. Develop geological databases in order to acquire and organise information.
objectgeoriënteerd programmeren gebruiken use object-oriented programming use object-oriented programming Gespecialiseerde ICT-instrumenten gebruiken om een programmeermodel te creëren dat uitgaat van objecten, die gegevens kunnen bevatten in de vorm van velden en code in de vorm van procedures. Programmeertalen gebruiken die deze methode ondersteunen, zoals JAVA en C++.
Utilise specialised ICT tools for programming paradigm based on the concept of objects, which can contain data in the form of fields and code in the form of procedures. Use programming languages which support this method such as JAVA and C++.
materiaal voor inclusieve communicatie ontwikkelen develop inclusive communication material develop communication material accessible to people with disabilities | ensure accessibility of communication material Hulpmiddelen voor inclusieve communicatie ontwikkelen. Passende en toegankelijke digitale en gedrukte informatie en bewegwijzering verstrekken en het juiste taalgebruik hanteren om de vertegenwoordiging en inclusie van personen met een handicap te ondersteunen. Websites en onlinefaciliteiten toegankelijk maken, bv. door te zorgen voor compatibiliteit met schermlezers.
Develop inclusive communication resources. Provide appropriate accessible digital, print and signage information and apply the appropriate language to support the representation and inclusion of people with disabilities. Make websites and online facilities accessible, e.g., ensuring compatibility with screen readers.
objectgeoriënteerd modelleren object-oriented modelling softwaremodel maken | objectgeoriënteerd paradigma | objectgeoriënteerde softwareontwikkeling | modelleren op basis van objecten object-oriented modeling Het objectgeoriënteerde paradigma, gebaseerd op klassen, objecten, methoden en interfaces en de toepassing ervan bij ontwerp en analyse van software, programmeringsorganisatie en -technieken. The object-oriented paradigm, which is based on classes, objects, methods and interfaces and their application in software design and analysis, programming organisation and techniques.
geluid synchroniseren met mondbewegingen synchronise with mouth movements match with mouth movements | synchronise with movements of the mouth | coordinate with mouth movements | synchronise with mouth movement | synchronising with mouth movements Synchroniseer de geluidsopname met de mondbewegingen van de oorspronkelijke acteur. Synchronise sound recording with the mouth movements of the original actor.
WebCMS WebCMS WebCMS Het webgebaseerde softwaresysteem dat wordt gebruikt voor het aanmaken, redigeren, publiceren en archiveren van blogs, artikelen, webpagina’s of persberichten en meestal wordt beheerd door gebruikers met beperkte kennis van programmeren voor het web. The web-based software systems used for creating, editing, publishing and archiving blogs, articles, web pages or press releases which are mostly managed by users with limited web programming knowledge.
arbeidstaken verrichten met behulp van ICT-middelen use ICT resources to solve work related tasks choose ICT resources to solve related work tasks | use ICT resources to solve work tasks | choose ICT resources to manage work tasks | use ICT resources to solve task related to work ICT-middelen kiezen en gebruiken om arbeidstaken te verrichten.
Choose and use ICT resources in order to solve related tasks.
functies van softwareproducten demonstreren demonstrate functionality of software products functies van softwareproducten tonen display functionality of software products | demonstrate functionality of software products | show functionality of software products | determine functionality of software products | demonstrating functionality of software products | demonstrate functionality of a software product | demonstrate the functionality of software products Aan klanten de kenmerken en functies van softwareproducten demonstreren. Demonstrate to customers the features and functionalities of software products.
aanpassen aan nieuwe technologie die in wagens wordt gebruikt adapt to new technology used in cars aanpassen aan nieuwe technologie die in auto's wordt gebruikt adjust to technological developments in cars | adapt to the use of new car technology | adapt to new automobile technology | adapt to new technology used in automobiles | adapt to new technology in cars | be adaptable to new technology used in automobiles | adapt to the use of new technology in cars | adjust to developments in automobile technology | adapt to new technology used in cars | adjust to developments in car technology | adjust to technological developments in automobiles Aanpassen aan nieuwe technologie die in auto’s wordt gebruikt; begrijp het systeemgebruik en zorg voor probleemoplossing. Adapt to new technology integrated in cars; understand systems operation and provide troubleshooting.
onlinevrijwilligers beheren manage online volunteers Een team vrijwilligers beheren dat online werkt, hen rekruteren via onlinetools en onlinevergaderingen faciliteren om doelstellingen vast te stellen en hun activiteiten te evalueren.
Manage a team of volunteers that are working online, recruiting them via online tools and facilitating online meetings to establish goals and evaluate their activities.
video's bewerken perform video editing video's monteren perform video edit | perform video editing | perform editing of video | master video editing techniques Videomateriaal in de loop van het post-productieproces opnieuw organiseren en bewerken. De beelden bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid aan software, instrumenten en technieken zoals kleurcorrectie en - effecten, snelheidseffecten en geluidsversterking. Rearrange and edit video footage in the course of the post-production process. Edit the footage using a variety of sofware, tools, and techniques such as colour correction and effects, speed effects, and audio enhancing.
communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem communicate using the global maritime distress and safety system communiceren aan de hand van het GMDSS send alerts using the global maritime distress and safety system | communicating using the global maritime distress and safety system | communicate alerts using the global maritime distress and safety system | send alerts using the GMDSS | communicate using the global maritime distress and safety system | sending alerts using the global maritime distress and safety system | communicate using the GMDSS | sending alerts using the GMDSS | communicating alerts using the global maritime distress and safety system | communicate alerts using the GMDSS | communicating using the GMDSS Een waarschuwing sturen in geval van nood, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de verschillende radiosystemen van het GMDSS, zodat de signalering een zeer grote kans heeft ontvangen te worden door de reddingsautoriteiten aan land en/of andere vaartuigen in het gebied. Send an alert in case of distress, using any of the various GMDSS radio systems such that the alert has a very high probability of being received by either shore rescue authorities and/or other vessels in the area.
thermische analyse gebruiken use thermal analysis using thermal analysis tools | using thermal analysis software | use thermal analysis software | use thermal analysis tools | thermal analysis software using | using thermal analysis | thermal analysis using Gebruik van softwarehulpmiddelen zoals Icepak, Fluens en FloTHERM als middel om modellen voor thermische controle te ontwikkelen en te optimaliseren om het hoofd te bieden aan veel moeilijke problemen met betrekking tot thermische producten en eigenschappen van thermisch materiaal. Use software tools such as Icepak, Fluens and FloTHERM as a means to develop and optimize thermal control designs in order to cope with a wide range of difficult problems regarding thermal products and properties of thermal materials.
softwaretesten plannen plan software testing plan schrijven voor softwaretesten | planning maken voor softwaretesten | testen van software plannen plan software testing Het opstellen van en het toezicht houden op de testplannen. Besluiten nemen over de toewijzing van middelen, instrumenten en technieken. Criteria vaststellen voor het testen van de risico’s in geval van resterende defecten, de aanpassing van de begrotingen en de planning van de extra kosten. Create and supervise tests plans. Decide on allocation of resources, tools and techniques. Set testing criteria for balancing incurred risks in case of remaining defects, adapt budgets and plan additional costs.
geautomatiseerde administratie van spoorwegverkeer bijhouden maintain computerised records of railway traffic maintain computer records of railway traffic | keep digital records of railroad activities | maintain computerized records of railway traffic | maintain computer records of rail traffic | maintain computerised records of railroad traffic | keep digital records of railroad operations | maintain computer records of railroad traffic | maintain computerised records of rail traffic | keep digital records of railway operational | keep digital records of railway activities Het bijhouden van een digitaal register van spoorwegactiviteiten, zoals de coördinatie en de sturing van het spoorwegverkeer, de afgifte van vergunningen en machtigingen, en algemene verkeerscontrole. Keep digital records of railway activities, such as the coordination and direction of railway traffic, issuing of permits and authorisations, and general traffic monitoring.
virtual reality virtual reality Het proces van het simuleren van levensechte ervaringen in een volledig immersieve digitale omgeving, waarbij de gebruiker “lijfelijk” bij de inhoud wordt betrokken. De gebruiker communiceert met het virtual-realitysysteem via apparaten zoals speciaal ontworpen koptelefoons.
The process of simulating real-life experiences in a completely immersive digital environment. The user interacts with the virtual reality system via devices such as specifically designed headsets.
software voor toegangscontrole gebruiken use access control software software voor toegangscontrole beheren | toegangscontrolesoftware gebruiken | iLock gebruiken | software voor toegangscontrole instellen | software gebruiken om rollen te definiëren en gebruikersmachtigingen en toegangsrechten tot ICT-systemen gegevens en services te beheren | gebruikersrollen voor ICT-systeem definiëren use access control software | define database user permissions Gebruik van software om de taken te omschrijven en authenticatie van gebruikers, privileges en toegangsrechten tot ICT-systemen, gegevens en diensten te beheren. Utilise software to define the roles and manage user authentication, privileges and access rights to ICT systems, data and services.
SPARQL SPARQL SPARQL Protocol and RDF Query Language SPARQL is een computer-zoektaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de vereiste informatie bevatten. Deze taal is ontwikkeld door de internationale normalisatieorganisatie World Wide Web Consortium. The computer language SPARQL is a query language for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information. It is developed by the international standards organisation World Wide Web Consortium.
colourgrading toepassen apply colour grading use colour grading | applying colour grading | implement colour grading | apply color grading De kleur van geregistreerde bewegende beelden of video’s vergroten door de kleursamenstelling aan te passen, hetzij met de hand, in een fotografisch laboratorium, hetzij digitaal door gebruik te maken van beeldbewerkingssoftware. Enhance the colour of recorded motion pictures or videos by adjusting the colour composition either by hand, in a photographic laboratory or digitally by using image editing software.
websitegebruikers onderzoeken research website users research website traffic | research users of website | research website users and traffic | perform website user base research activities | identify needs of website users to increase traffic | conduct research into the needs of website users | analyse traffic and user base of website | analyse and identify needs of website users to increase traffic | analyse website users to increase traffic | research website users | research user base of website | research online user base Registreren en analyseren van het internetverkeer door enquêtes te verspreiden of gebruik te maken van e-commerce en analyse. De behoeften en voorkeuren van de doelgroepen vast stellen om marketingstrategieën toe te passen om het verkeer op de website te vergroten. Record and analyse website traffic by distributing surveys or using e-commerce and analytics. Identify the needs and preferences of target visitors in order to apply marketing strategies to increase website traffic.
productiestroom op afstand controleren control production flow remotely productiestroom op afstand beheersen operating production flow remotely | remotely operating production flow | remotely controlling production flow | operate production flow remotely | control production flow remotely Controle op afstand van de stroom van de productie vanaf de start tot de uitschakeling van de apparatuur en systemen met gebruikmaking van het bedieningspaneel. Control remotely the flow of production from the start-up operations to the shutdown of the equipments and systems, using the control panel.
programmeren in scripttaal use scripting programming scripten gebruiken | programmeren in scripttaal gebruiken | scripten programmeren | script-programmeren | programmeren use scripting programming Gespecialiseerde ICT-instrumenten gebruiken om een computercode te creëren die door de overeenkomstige run-time-omgevingen wordt geïnterpreteerd om de toepassingen te verlengen en gemeenschappelijke computeractiviteiten te automatiseren. Gebruik programmeertalen die deze methode ondersteunen, zoals Unix Shell scripts, JavaScript, Python en Ruby. Utilise specialised ICT tools to create computer code that is interpreted by the corresponding run-time environments in order to extend applications and automate common computer operations. Use programming languages which support this method such as Unix Shell scripts, JavaScript, Python and Ruby.
e-learning e-learning e-learningcontent ontwikkelen | online leren | e-learningsoftware ontwikkelen | leerstrategieën en didactische leermethoden waarbij met name gebruik wordt gemaakt van ICT-technologieën e-learning De strategieën en didactische leermethoden waarin voor de belangrijkste onderdelen ict-technologie wordt gebruikt. The strategies and didactical methods of learning in which the main elements include the use of ICT technologies.
digitale afbeeldingen creëren create digital images create digital image | come up with digital images | make digital images | develop digital images | creating digital images | design digital images Het creëren en verwerken van tweedimensionale en driedimensionale digitale beelden met betrekking tot geanimeerde voorwerpen of het illustreren van een proces aan de hand van computeranimatie- of modelleringsprogramma’s. Create and process two-dimensional and three-dimensional digital images depicting animated objects or illustrating a process, using computer animation or modelling programs.
digitale inhoud ontwikkelen develop digital content digitale content ontwikkelen develop digital content Digitale inhoud in verschillende formaten creëren en bewerken, met behulp van digitale middelen. Create and edit digital content in different formats, express oneself through digital means.
software voor collectiebeheer collection management software collection management software | collections management software | collection management and archive software | collection software management Vertrouwd zijn met gespecialiseerde software voor collectiebeheer die wordt gebruikt om de collectie van een museum te documenteren en te registreren. Be familiar with specialised collection management software used to document and keep record of the museum collection.
technieken voor blind typen gebruiken use free typing techniques using free typing techniques | employ free typing techniques | use free typing technique | use free typing techniques | utilize free typing techniques Weten hoe documenten, teksten en inhoud in het algemeen worden geschreven en gebruikt zonder naar het toetsenbord te kijken. Pas technieken toe om documenten op een dergelijke manier te schrijven. Know, use and write documents, texts and content in general without looking at the keyboard. Use techniques to write documents in such fashion.
ICT-foutopsporing ICT debugging tools ICT-hulpmiddelen voor het oplossen van problemen | tools voor probleemoplossing | ICT-tools voor het oplossen van problemen | tools voor foutopsporing | ICT-tools voor foutopsporing ICT debugging tools De ICT-instrumenten die worden gebruikt om programma's en softwarecode op fouten te testen, waaronder GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind en WinDbg. The ICT tools used to test and debug programs and software code, such as GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind and WinDbg.
Brightspace (systemen voor beheer van leeromgevingen) Brightspace (learning management systems) Brightspace Learning Environment | D2L Brightspace | Brightspace | Brightspace learning management system Brightspace is een e-learningplatform voor het ontwikkelen, beheren, organiseren, rapporteren en leveren van cursussen of opleidingsprogramma's die gebruikmaken van e-learning. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf D2L Corporation. The computer program Brightspace is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs. It is developed by the software company D2L Corporation.
Solidity Solidity De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in Solidity.
The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Solidity.
strategieën voor ict-capaciteitsplanning ICT capacity planning strategies ICT-groei in goede banen leiden | ICT-groei beheersen | ICT-groei plannen | planningsstrategieën voor ICT-capaciteit | methoden en technieken om de ICT-capaciteit te plannen ICT capacity planning strategies De methoden, technieken en ict-instrumenten die worden gebruikt voor het plannen van de maximale hoeveelheid werk die een organisatie in een bepaalde periode kan uitvoeren, uitgaande van het aantal machines, werknemers en ploegen en rekening houdend met beperkingen zoals kwaliteitsproblemen, vertragingen en materiaalbehandeling. The methods, techniques and ICT tools used for planning the maximum amount of work that an organisation is capable of completing in a given period, based on the number of machines, workers and shifts and taking into account constraints such as quality problems, delays and material handling.
hemellichamen definiëren define celestial bodies determine celestial bodies | defining celestial bodies | defining celestial body | identify celestial bodies | define celestial body | categorize celestial bodies Gegevens en afbeeldingen analyseren voor het berekenen van de omvang, de vorm, de helderheid en de beweging van hemellichamen. Analyse data and images to calculate the size, shape, brightness, and motion of celestial bodies.
digitale gegevens en systemen opslaan store digital data and systems digitale data en systemen opslaan back up data | cache digital data and systems | archive digital data and systems | restore data | use data and systems archiving procedures | use data and systems archiving tools | store systems and digital data | store digital data and system | storing digital data and systems | store digital data and systems Softwaretools gebruiken voor de archivering van gegevens door gegevens te kopiëren en een back-up ervan te maken, om de integriteit ervan te waarborgen en verlies van gegevens te voorkomen. Use software tools to archive data by copying and backing them up, in order to ensure their integrity and to prevent data loss.
een media-integratiesysteem ontwerpen design a media integration system develop a media integration system Een complex media-integratiesysteem ontwerpen, gebaseerd op een gegeven concept en vooraf vastgestelde eisen. Dit kan zowel een permanente als een tijdelijke installatie zijn.
Design a complex media integration system, based on a given concept and predefined requirements. This could be a permanent as well as a temporary installation.
cloudbronnen inzetten deploy cloud resource deployment and provisioning | cloud deployment Stappen identificeren en uitvoeren die nodig zijn om cloudbronnen te voorzien, zoals netwerken, servers, opslag, toepassingen, GPU’s en diensten. De algemene cloudinfrastructuur definiëren en uitrolproblemen verhelpen.
Identify and execute steps required to provision cloud resources, such as networks, servers, storage, applications, GPUs, and services. Define the cloud global infrastructure and remediate deployment issues.
opnamebron selecteren select recording source pick recording source | selecting recording source | select recording sources | choose recording source De bron waaruit programma’s worden geregistreerd, zoals satelliet of studio, selecteren. Select the source from which programs will be recorded such as satellite or studio.
soorten geïntegreerde schakelingen integrated circuit types IC types | types of IC | integrated circuit types | digital integrated circuits | analogue integrated circuits | typology of integrated circuit | mixed-signal integrated circuits | types of integrated circuit Soorten geïntegreerde schakelingen (integrated circuits, IC), waaronder geïntegreerde analoge schakelingen, geïntegreerde digitale schakelingen en geïntegreerde schakelingen met gemengde signalen. Types of integrated circuits (IC), such as analog integrated circuits, digital integrated circuits, and mixed-signal integrated circuits.
hardwarematerialen hardware materials grondstoffen voor hardware | eigenschappen toepassingen en milieueffecten van materialen voor de ontwikkeling van hardware | materialen voor hardware | hardwareonderdelen | hardware hardware materials Kenmerken, toepassingen en milieueffecten van materialen die worden gebruikt voor het ontwikkelen van hardware. The characteristics, applications and environmental effects of materials used to develop hardware.
Kali Linux Kali Linux Kali Linux Kali Linux is een instrument voor het waarnemen van indringers, waarmee systemen worden getest op zwakke plekken in hun beveiliging die onbevoegden mogelijk toegang geven tot systeeminformatie door het verzamelen van informatie, het analyseren van zwakke plekken en het onderscheppen van draadloze verbindingen en wachtwoorden. The Kali Linux tool is a penetration testing tool which tests security weaknesses of the systems for potentially unauthorised access to system information by information gathering, vulnerability analysis and wireless and passwords attacks.
ICT-verkoopmethodologieën ICT sales methodologies verkoopmethoden voor ICT-systemen | softwareverkoopmethoden | verkoopmethodologieën voor ICT-verkoop | ICT-verkoopmethoden | hardwareverkoopmethoden ICT sales methodologies De in de ICT-branche gehanteerde werkwijzen voor het promoten en verkopen van producten, diensten of toepassingen, waaronder SPIN Selling, Conceptual Selling en SNAP Selling. The practices used in the ICT sector to promote and sell products, services or applications such as SPIN Selling, Conceptual Selling and SNAP Selling.
draadloze apparaten testen test wireless devices wireless devices testing | analysing wireless devices | wireless devices analysing | testing wireless devices | wireless device analysing | analyse wireless devices | wireless device testing Draadloze apparatuur en digitale platforms analyseren en testen, die gebruikmaken van geïntegreerde schakelingen voor power management (PMIC), geïntegreerde schakelingen met radiofrequentie (RFIC) of draadloze chipsets. Analyse and test wireless devices and digital platforms that use power management integrated circuits (PMIC), radio frequency integrated circuits (RFIC) or wireless chipsets.
reiservaringen promoten met virtual reality promote virtual reality travelling experiences Technologie voor virtual reality gebruiken om klanten onder te dompelen in ervaringen zoals virtuele rondleidingen door een bestemming, attractie of hotel. Deze technologie promoten om klanten in staat te stellen attracties of hotelkamers virtueel te bezichtigen alvorens een aankoopbeslissing te nemen.
Use virtual reality technology to immerse customers into experiences such as virtual tours of a destination, attraction or hotel. Promote this technology to allow customers to sample attractions or hotel rooms virtually before making a purchasing decision.
dakbedekkingsdrones roofing drones roofingdrones types of r.o.a | roofing drone types | typology of r.o.a. | typology of roofing drones | types of remotely operated aircraft | drones for roofing | typology of remotely operated aircraft Soorten op afstand bediende luchtvaartuigen (remotely operated aircraft, ROA) die worden gebruikt om schade aan dakbedekkingen visueel te beoordelen, op foto of video vast te leggen en algemene informatie over afmetingen te verzamelen met het oog op dakdekwerkzaamheden en verdere bouwactiviteiten. Types of remotely operated aircraft (ROA) which are used for visually assessing roofing damage, image or video capturing and gathering general size information for roofing works and further construction.
stressbestendigheid van producten analyseren analyse stress resistance of products explore stress resistance of products, investigate stress resistance of products, assess stress resistance of products, evaluate stress resistance of products | analyze stress resistance of products | calculate stress resistance of products | study stress resistance of products | conduct analyses of stress resistance of products | observe stress resistance of products Het vermogen van producten om stress te verdragen opgelegd door temperatuur, belastingen, beweging, trillingen en andere factoren analyseren met behulp van mathematische formules en computersimulaties. Analyse the ability of products to endure stress imposed by temperature, loads, motion, vibration and other factors, by using mathematical formulas and computer simulations.
online vacatureplatforms online job platforms online jobplatforms online employment portals | online job sites | on-line job platforms | online job platform | online employment sites | online job portals Onlineplatforms waarop vacatures worden gepubliceerd. Online platforms which display job offers.
reiservaringen van klanten verbeteren met augmented reality improve customer traveling experiences with augmented reality Technologie voor augmented reality gebruiken om klanten een verbeterde ervaring te bieden tijdens hun reis, variërend van het digitaal, interactief en diepgaander verkennen van toeristische bestemmingen, lokale bezienswaardigheden en hotelkamers.
Use augmented reality technology to provide customers with enhanced experiences in their travelling journey, ranging from exploring digitally, interactively and in more depth tourist destinations, local sights and hotel rooms.
uitbestedingsmodel Outsourcing model outsourcingmodel Outsourcing model Het uitbestedingsmodel omvat principes en grondbeginselen van servicegericht modelleren voor bedrijfs- en softwaresystemen met behulp waarvan servicegerichte bedrijfssystemen ontworpen en gespecificeerd kunnen worden binnen een verscheidenheid aan architecturale stijlen, zoals bedrijfsarchitectuur. The outsourcing model consists of principles and fundamentals of service-oriented modelling for business and software systems that allow the design and specification of service-oriented business systems within a variety of architectural styles, such as enterprise architecture.
Puppet (hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie) Puppet (tools for software configuration management) Puppet Puppet is een softwareprogramma om configuratie-identificatie, controle, status accounting en audit te kunnen uitvoeren. The tool Puppet is a software program to perform configuration identification, control, status accounting and audit.
ICT-ticketsysteem gebruiken use ICT ticketing system ICT-meldingssysteem gebruiken | ICT-tickets verwerken | ICT-volgsysteem voor meldingen gebruiken | ICT-ticketingsysteem gebruiken use ICT ticketing system Een gespecialiseerd systeem gebruiken om de registratie, verwerking en oplossing van problemen in een organisatie te volgen door aan elk van deze kwesties een ticket toe te wijzen, inputs van de betrokken personen te registreren, wijzigingen te volgen en de status van het ticket weer te geven totdat dit is voltooid. Utilise a specialised system to track registration, processing and resolution of issues in an organisation by assigning each of these issues a ticket, registering inputs from involved persons, tracking changes and displaying the status of the ticket, until it is completed.
programmeerbare logische besturingseenheid programmable logic controller computer control system | technology of PLCs | logic controller that is programmable | programmable logic controller | PLC Programmeerbare logische besturingseenheden of PLC’s zijn computerbesturingssystemen die worden gebruikt voor het toezicht op en de controle van de input en output en voor de automatisering van elektromechanische processen. Programmable logic controllers or PLC's are computer control systems used for the monitoring and control of input and output as well as the automation of electromechanical processes.
ICT-hardware gebruiken use ICT hardware use ICT hardware De bekwaamheid om gebruik te maken van apparatuur zoals monitor, muis, toetsenbord, opslagapparatuur, printers, scanners, enz. om activiteiten uit te voeren zoals het aansluiten, opstarten, afsluiten, herstarten, opslaan van bestanden en andere activiteiten. Ability to use equipment such as monitor, mouse, keyboard, storage devices, printers, scanners etc to perform operations such as plugging in, starting up, shutting down, rebooting, saving files and other operations.
rampherstelplannen beheren manage disaster recovery plans disaster recovery plan beheren | plannen voor het herstellen van gegevens na een ramp voorbereiden testen en uitvoeren | gegevensherstel beheren | gegevens herstellen na een ramp | gegevensverlies beperken manage disaster recovery plans Indien nodig een actieplan voor het ophalen of compenseren van verloren informatiesystemen voorbereiden, testen en uitvoeren. Prepare, test and execute, when necessary, a plan of action to retrieve or compensate lost information system data.
controlesignalen voor shows plannen plot show control cues De verschillende standen in een bedieningspaneel of -systeem invoeren, controleren en uitproberen. Acties, niveaus, posities, overgangen enz. invoeren.
Enter, check and try out the different states in a show control board or system. Put in actions, levels, positions, changeovers, etc.
computerprogramma’s gebruiken om vaardigheden van patiënten te verbeteren use computer programs to improve patients' skills use computer programmes to improve patients' skills | use computer programs to improve patients' skills | utilise computer-based programmes to improve patients' abilities | use computer programme to improve patient's skills | utilize computer-based programs to improve patients' abilities Gebruik maken van gespecialiseerde computerprogramma’s om patiënten te helpen hun vaardigheden in het dagelijks leven te verbeteren, door te werken aan besluitvorming, abstract redeneren, geheugen, volgordebepaling, coördinatie, probleemoplossend vermogen en perceptuele vaardigheden. Use specialised computer programs to help patients improve skills they use in their daily lives, working on decision-making, abstract reasoning, memory, sequencing, coordination, problem-solving, and perceptual skills.
socialemediamarketing toepassen apply social media marketing administer social media marketing | social media marketing application | implement social media marketing | apply social media marketing | employ social media marketing | application of social media marketing | applying social media marketing Gebruik van website-verkeer van sociale media zoals Facebook en Twitter om de aandacht en deelname van bestaande en potentiële klanten te genereren via discussieforums, web logs, microblogging en sociale communities om een snel beeld van of inzicht in onderwerpen en meningen in het sociale web te verkrijgen en om inkomende opdrachten of aanvragen te behandelen. Employ website traffic of social media such as Facebook and Twitter to generate attention and participation of existing and potential customers through discussion forums, web logs, microblogging and social communities for gaining a quick overview or insight into topics and opinions in the social web and handle inbound leads or inquiries.
automatisering in gebouwen building automation building automation | types of BAS | types of building automation | BMS | types of building management system | kinds of building automation | sorts of building automation | types of building automation system | types of BMS | building management systems | typology of building automation Een type automatisch besturingssysteem waarbij via een gebouwbeheersysteem of gebouwautomatiseringssysteem (BAS) de besturing van de ventilatie, vochtigheid, verwarming, verlichting en andere systemen van een gebouw wordt geautomatiseerd op een centrale locatie en wordt gecontroleerd door elektronische systemen. Kan worden ingesteld om het energieverbruik te optimaliseren.
Type of automatic control system where through a Building Managements System or Building Automation System (BAS) the control of a building's ventilation, humidity, heating, lighting and other systems is being automated at centralized location and monitored through electronic systems. Can be set to optimize energy consumption.
slim contract smart contract Een softwareprogramma waarin de voorwaarden van een contract of transactie direct worden gecodeerd. Slimme contracten worden automatisch uitgevoerd wanneer aan de voorwaarden is voldaan, zodat er geen derde partij nodig is die toezicht houdt op het contract of de transactie of deze registreert.
A software program in which the terms of a contract or transaction are directly coded. Smart contracts are executed automatically upon fulfilment of the terms and therefore require no third party to oversee and register the contract or transaction.
hybride model hybrid model Hybrid model Het hybride model omvat principes en grondbeginselen van servicegericht modelleren voor bedrijfs- en softwaresystemen met behulp waarvan servicegerichte bedrijfssystemen ontworpen en gespecificeerd kunnen worden binnen een verscheidenheid aan architecturale stijlen, zoals bedrijfsarchitectuur. The hybrid model consists of principles and fundamentals of service-oriented modelling for business and software systems that allow the design and specification of service-oriented business systems within a variety of architectural styles, such as enterprise architecture.
bloedmonsters analyseren analyse blood samples bloedstalen analyseren analyze blood samples | interpret blood samples | analyze blood-samples | analyse blood-samples | analyze blood samples | screen blood samples Bloedmonsters analyseren met behulp van computerondersteunde en handmatige technieken, waarbij moet worden gekeken naar afwijkingen in de witte of rode bloedcellen en naar andere risicofactoren. Analyse blood samples using computer-aided and manual techniques, looking for white or red blood cell abnormalities and other risk factors.
op de hoogte blijven van sociale media stay up to date with social media keep track of social media | staying up to date with social media | follow social media | stay up to date with social media Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Keep up with the trends and people on social media such as Facebook, Twitter, and Instagram.
videotransmissies aanpassen adjust video transmissions video-uitzendingen bijstellen | video-uitzendingen aanpassen adjust video transmissions | adjust video transmission | adapt video transmissions | adjusting video transmissions | alter video transmissions De trouw, de helderheid en het contrast van de videotransmissies aanpassen door gebruik te maken van de controlepanelen van videoconsoles. Adjust the fidelity, brightness, and contrast of video transmissions by using video console control panels.
analyses gebruiken voor commerciële doeleinden use analytics for commercial purposes using analytics for commercial purposes | use analytics for commercial purpose | use commercial analytics | work with analytics for commercial purposes | utilize analytics for commercial purposes Het begrijpen, onttrekken en gebruikmaken van de in de gegevens gevonden patronen. Het gebruik van analyses voor het beschrijven van consistente gebeurtenissen in waargenomen monsters om deze toe te passen op commerciële plannen, strategieën en bedrijfszoektochten. Understand, extract and make use of patterns found in data. Use analytics to describe consistent happenings in observed samples in order to apply them to commercial plans, strategies, and corporate quests.
automatische controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen operate automated stage movement control system operate automated stage movement and flying systems | operate automated stage movement control system | operate automated stage flying systems | control automated stage movement system | control automated flying systems Een geautomatiseerd controlesysteem voor verplaatsingen op het podium en vliegsystemen bedienen. Het systeem voorbereiden en programmeren, met inbegrip van meerdere gesynchroniseerde bewegingen. Operate an automated controlling system for stage movement and flying systems. Prepare and program the system including multiple synchronised movements.
meteorologische databases beheren manage meteorological database meteorologische databanken beheren managing meteorological databases | managing meteorological database | oversee meteorological databases | manage meteorological database | manage meteorological databases | supervise meteorological databases | monitor meteorological databases Het ontwikkelen en bijhouden van meteorologische gegevensbanken. Na elke nieuwe opmerking informatie toevoegen. Develop and maintain meteorological databases. Add information after each new observation.
gegevensextractie information extraction gegevens extraheren | data-extractie | gegevens exporteren | gegevens analyseren | data exporteren information extraction De technieken en methoden die worden gebruikt om informatie uit ongestructureerde of semigestructureerde digitale documenten en bronnen te verkrijgen en te extraheren. The techniques and methods used for eliciting and extracting information from unstructured or semi-structured digital documents and sources.
reguliere uitdrukkingen gebruiken utilise regular expressions reguliere uitdrukkingen schrijven | patronen opstellen | regular expressions gebruiken | uitdrukkingen gebruiken | gegenereerde tekenreeksen gebruiken om een taal of patroon aan te duiden utilize regular expressions Combineren van tekens uit een specifiek alfabet waarbij gebruik wordt gemaakt van goed gedefinieerde regels voor het genereren van tekenreeksen die kunnen worden gebruikt om een taal of patroon te beschrijven. Combine characters from a specific alphabet using well defined rules to generate character strings that can be used to describe a language or a pattern.
webprogrammering web programming opmaak programmeren | PHP-programmering | web development | websites maken | webontwikkeling markup programming Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud. The programming paradigm that is based on combining markup (which adds context and structure to text) and other web programming code, such as AJAX, javascript and PHP, in order to carry out appropriate actions and visualise the content.
ICT-risicobeheer ten uitvoer brengen implement ICT risk management procedures ontwikkelen en uitvoeren om ICT-risico’s te identificeren beoordelen en weg te nemen volgens de risicostrategieën -procedures en -beleidsregels van het bedrijf | ICT-risicoanalyse uitvoeren | ICT-risicobeheer uitvoeren | ICT-risico’s beheren | ICT-risicobeheer toepassen implement ICT risk management Ontwikkelen en implementeren van procedures voor het identificeren, beoordelen, behandelen en beperken van ICT-risico’s, zoals hacks of gegevenslekken, overeenkomstig de risicostrategie, de procedures en het beleid van de onderneming. Het analyseren en beheren van beveiligingsrisico’s en -incidenten. Aanbevelingen doen voor maatregelen om de strategie voor digitale beveiliging te verbeteren. Develop and implement procedures for identifying, assessing, treating and mitigating ICT risks, such as hacks or data leaks, according to the company's risk strategy, procedures and policies. Analyse and manage security risks and incidents. Recommend measures to improve digital security strategy.
STAF STAF STAF STAF is een computerprogramma om de configuratie-identificatie, controle, boekhouding en audit uit te voeren. The tool STAF is a software program to perform configuration identification, control, status accounting and audit.
printplaten printed circuit boards electronic circuit boards | bare printed circuit board | PCBs | PCB | bare PCB | assembled printed circuit board | assembled PCB | circuit boards Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken. Printed circuit boards (PCB) are essential components to almost all electronic devices. They consist of thin wafers or substrates on which electronic components, such as microchips, are placed. The electronic components are electrically connected through conductive tracks and pads.
geautomatiseerde softwaretests ontwikkelen develop automated software tests geautomatiseerde softwaretests genereren | geautomatiseerde softwaretests uitvoeren | geautomatiseerde softwaretests ontwerpen | automatische softwaretests uitvoeren | automatisering van softwaretests ontwikkelen generate automated software tests | develop automated software tests | build automated software tests Sets voor het testen van de software op een geautomatiseerde manier ontwikkelen, met gebruikmaking van gespecialiseerde talen of instrumenten, die kunnen worden uitgevoerd met behulp van testinstrumenten om middelen te besparen, de efficiëntie en de doeltreffendheid van de uitvoering van de tests te verbeteren. Create software test sets in an automated manner, ​using specialised languages or tools, that can be performed by testing tools in order to save resources, gain efficiency and effectiveness in test execution.
audittechnieken audit techniques auditmethoden | controletecnieken | onderzoekstechniek | controlemethoden audit techniques Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software. The techniques and methods that support a systematic and independent examination of data, policies, operations and performances using computer-assisted audit tools and techniques (CAATs) such as spreadsheets, databases, statistical analysis and business intelligence software.
belichters bedienen operate imagesetter beeldzetters bedienen operate image setters | run image setter | handle image setter | control image setter | operating image setter | activate image setter | use image setter Gebruik maken van een letterzetmachines die de elektronische tekst en grafieken rechtstreeks doorgeven aan de film, drukplaten of fotopapier. De afbeelding wordt gegenereerd door een laser en rasterbeeldprocessor. Het gebruik ervan is voor het maken van proeven van documenten voor de drukplaten te maken. Use a typesetting device that transfers electronic text and graphics directly to film, printing plates or photo-sensitive paper. The image is generated by a laser and raster image processor. Their use is to proof documents before the making of printing plates.
ontwikkeling volgens watervalmethode Waterfall development ontwikkeling op basis van watervalmethode Waterfall development De watervalmethode is een methodologie voor het ontwerpen van softwaresystemen en applicaties. The waterfall development model is a methodology to design software systems and applications.
responsive design onderhouden maintain responsive design website bijwerken | ervoor zorgen dat gebruikers optimaal van de website gebruik kunnen maken | webervaring optimaliseren maintain responsive design Ervoor zorgen dat de website over de nieuwste technologie beschikt, compatibel met meerdere platformen is en mobiel vriendelijk is. Ensure that the website runs on the latest technology and is multi-platform compatible and mobile-friendly.
kantoorfaciliteitensystemen beheren manage office facility systems manage office facility system | manage office systems | administer office facility systems | oversee office facility systems | manage office facility systems Het beheer en de werking van de verschillende kantoorsystemen die nodig zijn voor de goede en dagelijkse werking van de kantoren, zoals interne communicatiesystemen, software van gemeenschappelijk gebruik binnen de onderneming en kantoornetwerken, behouden en onderhouden. Keep management and service ability of the various office systems needed for the smooth and daily operation of the office facilities such as internal communication systems, softwares of common use inside the company, and office networks.
3D-modellen creëren create 3D characters 3D-modellen gebruiken | 3D-modellen maken | 3D-modellen tekenen create 3D characters 3D-modellen ontwikkelen door eerder ontworpen tekens om te zetten en te digitaliseren met behulp van specifieke 3D-hulpmiddelen Develop 3D models by transforming and digitising previously designed characters using specialised 3D tools
systeemlogboeken bijhouden maintain system logs maintaining of system logs | equipment tests document | documenting of equipment tests | equipment test documentation | document equipment tests | maintenance of system logs | documentation of equipment tests | maintain system logs | documenting equipment tests | system logs maintenance Bijhouden van systeemlogs of handleidingen voor het testen en exploiteren van de apparatuur. Maintain system logs or manuals to document equipment testing and operation.
digitale hardware bedienen operate digital hardware apply ICT peripherals | carry out practical tasks with smart devices | use digital devices | use mouse | use hardware | use keyboard | use hardware components | work with computer hardware and peripherals | use ICT hardware | use ICT peripherals Apparatuur zoals een beeldscherm, muis, toetsenbord, opslagapparatuur, printers en scanners gebruiken om bewerkingen uit te voeren zoals aansluiten, opstarten, afsluiten, opnieuw opstarten, bestanden opslaan en andere bewerkingen.
Use equipment such as monitor, mouse, keyboard, storage devices, printers and scanners to perform operations such as plugging in, starting up, shutting down, rebooting, saving files and other operations.
verzamelde onderzoeksgegevens verwerken process collected survey data survey data processing | processing survey data | collected survey data processing | analyse survey data | analysing of survey data | process collected survey data | analysing survey data | survey data analysis | processing collected survey data | processing of collected survey data Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen. Analyse and interpret survey data acquired from a wide variety of sources e.g. satellite surveys, aerial photography and laser measurement systems.
Vagrant Vagrant Vagrant Vagrant is een computerprogramma om configuratie-identificatie, controle, boekhouding en audit te kunnen uitvoeren. The tool Vagrant is a software program to perform configuration identification, control, status accounting and audit.
uitzendapparatuur onderhouden maintain broadcast equipment zendapparatuur onderhouden safeguard broadcast equipment | conserve broadcast equipment | protect broadcast equipment | maintain broadcast equipment | maintain broadcasting equipment | fix broadcast equipment De apparatuur moet onderhouden, gecontroleerd en gerepareerd worden om de continuïteit van de activiteiten te garanderen. Maintain, check, and repair broadcast equipment to ensure continuity of operations.
ontwikkeling met clouddiensten develop with cloud services code with cloud services | develop cloud applications Code schrijven die interageert met clouddiensten door gebruik te maken van API’s, SDK’s en cloud CLI. Code schrijven voor serverloze applicaties, functionele eisen vertalen naar applicatieontwerp, applicatieontwerp implementeren in applicatiecode.
Write code that interacts with cloud services by using APIs, SDKs, and cloud CLI. Write code for serverless applications, translate functional requirements into application design, implement application design into application code.
Eclipse (software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen) Eclipse (integrated development environment software) Eclipse IDE Het computerprogramma Eclipse is een reeks instrumenten voor het ontwikkelen van software voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface. Ontwikkeld door de Eclipse Foundation. The computer program Eclipse is a suite of software development tools for writing programs, such as compiler, debugger, code editor, code highlights, packaged in a unified user interface. It is developed by the Eclipse Foundation.
podiumindelingen digitaal uittekenen draw up stage layouts digitally podiumlay-outs digitaal uittekenen design stage layouts digitally | draw up digital stage layouts | draw up stage layout digitally | draw up stage layouts digitally | drawing up stage layouts digitally Uittekenen en ontwerpen van de decors en indelingen met behulp van software zoals CAD. Draw and design stage settings and layouts using software like CAD.
databaseschema ontwerpen design database scheme databaseschema beheren | databaseschema implementeren | gegevensbankschema designen design database scheme Ontwerpen van een databaseschema door de regels van het Related Database Management System (RDBMS) te volgen om een logisch georganiseerde groep voorwerpen zoals tabellen, kolommen en processen op te zetten. Draft a database scheme by following the Relational Database Management System (RDBMS) rules in order to create a logically arranged group of objects such as tables, columns and processes.
consumentenelektronica consumer electronics home electronics | electronics for consumers | electronics | consumer electronics equipment Het functioneren van elektronische verbruiksgoederen zoals televisies, radio’s, camera’s en andere audio- en videoapparatuur. The functioning of electronic consumer goods such as TVs, radios, cameras and other audio and video equipment.
systemen voor beheer van leeromgevingen learning management systems platforms voor elektronisch onderwijs | e-learning-omgeving | elektronische leeromgeving onderhouden | elektronische leeromgeving beheren | LMS-platform beheren OpenOLAT | Uzity | Digication | TeamWox | TalentLMS | Blackboard Learning System | HotChalk | DoceboLMS | Intuo | SharePointLMS | Meridian Knowledge Solutions | SSLearn | LMS | eFront | CERTPOINT Systems Inc. | Ning | QuestionMark | TOPYX | SWAD | Expertus | Totara LMS | SuccessFactors | eCollege | Latitude Learning LLC | aTutor | WeBWorK | Informetica | GlobalScholar | Vitalect | SumTotal Systems | EduWave | JoomlaLMS | Chamilo | Sclipo | learning management systems | OLAT | ILIAS | ITWorx CLG (Connected Learning Gateway) | Desire2Learn Het e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van e-learningcursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-learning. The e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
geluidssysteem technisch ontwerpen technically design a sound system set up a sound system | technically design a sound system | design a technical sound system | create an audio system Het opzetten, testen en bedienen van een complex audiosysteem dat gebaseerd is op een gegeven geluidsconcept. Dit kan zowel een permanente als een tijdelijke installatie zijn. Set up, test and operate a complex audio system, based on a given sound concept. This could be a permanent as well as a temporary installation.
WordPress WordPress WordPress De open-source webgebaseerde software die wordt gebruikt voor het aanmaken, bewerken, publiceren en archiveren van blogs, artikelen, internetpagina’s of persmededelingen, die meestal worden beheerd door gebruikers met beperkte kennis wat betreft webprogrammering. The open-source web-based software systems used for creating, editing, publishing and archiving blogs, articles, web pages or press releases which are mostly managed by users with limited web programming knowledge.
sensoren testen test sensors check sensors | sensor checking | sensors testing | sensors checking | sensor testing | checking sensors | testing sensors Testen van sensoren met behulp van geschikte apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen. Test sensors using appropriate equipment. Gather and analyse data. Monitor and evaluate system performance and take action if needed.
nieuwe media bewaren conserve new media nieuwe media opslaan conserve new media | archive new media | maintain new media storage | preserve new media Digitaal bewaren en archiveren van elektronische bestanden met behulp van moderne technologie. Digitally preserve and archive electronic records using up-to-date technology.
audiovisuele uitrusting onderhouden maintain audiovisual equipment maintaining audiovisual equipment | maintain audiovisual equipment | maintain audio-video equipment | maintain audio and visual equipment Verrichten van routinetaken op het gebied van het onderhoud van audiovisueel materiaal en van kleine reparaties, zoals het vervangen van onderdelen en het kalibreren van de instrumenten, op uitrusting die voor het verwerken van geluid en beelden wordt gebruikt. Perform routine maintenance tasks on audiovisual equipment as well as minor repairs, such as replacing parts and calibrating the instruments, on equipment used in processing sound and images.
ICT-communicatieprotocollen ICT communications protocols communicatieprotocollen | communicatieprotocollen voor ICT | IT-communicatie ondersteunen | regels voor uitwisseling van informatie tussen apparaten via computernetwerken | ICT-communicatieprotocollen ontwikkelen IT communications protocols Het systeem van regels voor de uitwisseling van informatie tussen computers of andere apparaten via computernetwerken. The system of rules which allow the exchange of information between computers or other devices via computer networks.
3D-belichting 3D lighting licht met 3D-effect | 3D-verlichting | 3D-licht | 3D-omgeving | 3D-lamp 3D lighting De constructie of het digitale effect dat verlichting simuleert in een 3D-omgeving. The arrangement or digital effect which simulates lighting in a 3D environment.
prestatieparameters van het mondiaal satellietnavigatiesysteem global navigation satellite system performance parameters GNSS performance parameters for global navigation satellite system | GNSS performance parameters | performance criteria for GNSS | performance parameters for GNSS | specifications for performance of global navigation satellite system | global navigation satellite system | global navigation satellite system performance parameters | specifications for performance of GNSS Kennis van de prestatieparameters van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Global Navigation Satellite System) en de eisen waaraan een GNSS-systeem in specifieke omstandigheden moet voldoen. Know the Global Navigation Satellite System (GNSS) performance parameters, and the requirements that an GNSS system should possess in specific conditions.
locatie- en navigatieproblemen oplossen met een GPS solve location and navigation problems by using GPS tools solve location and navigation problems by using GPS tools | resolve location and navigation issues by using GPS tools | solve navigation problems by using GPS tools | solve location and navigation problems by using GPS tool | find solutions location and navigation problems by using GPS tools | solve location and navigation problem by using GPS tools | solving location and navigation problems by using GPS tools | use GPS tools | solve location and navigation problems by using GPS instruments Toepassingen en apparatuur gebruiken die de gebruikers een nauwkeurige beoordeling geven van hun locatie met behulp van systemen van satellieten, zoals navigatiesystemen. Use applications and devices which provide users with accurate assessment of their location using system of satellites, such as navigation systems.
CNC-slijpmachines bedienen tend CNC grinding machine tend CNC grinding machine | take care of Computer controlled grinder | guard CNC grinding machine | watch over CNC grinding machine | oversee Computer controlled grinder | tend computer numerical controlled grinding machines | watch over Computer controlled grinder | oversee CNC grinding machine | guard Computer controlled grinder Een computergestuurde slijpmachine voor numerieke besturing (CNC), ontworpen voor de vervaardigingsprocessen op metalen, houten, kunststof- en andere materialen gebruiken, controleren en bedienen, volgens de voorschriften. Tend a computer numerical controlled (CNC) grinding machine designed for manufacturing processes on metal, wooden, plastic materials and others, monitor and operate it, according to regulations.
SQL Server Integration Services SQL Server Integration Services Microsoft SQL Server Integration Services | Microsoft SSIS | SSIS Het computerprogramma SQL Server Integration Services is een instrument voor de integratie van informatie uit meerdere toepassingen, gecreëerd en onderhouden door organisaties, tot één consistente en transparante gegevensstructuur, ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft. The computer program SQL Server Integration Services is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company Microsoft.
Ansible Ansible Ansible Ansible is een computerprogramma om configuratie-identificatie, controle, boekhouding en audit te kunnen uitvoeren. The tool Ansible is a software program to perform configuration identification, control, status accounting and audit.
logistieke gegevensanalysemethoden gebruiken use methods of logistical data analysis interpret logistical data | analyse logistical data | interpret data on elements of logistics | use logistical data analysis methods | interpret logistical data through use of analytical methods | analyse data on logistical elements | utilise methods for analysing logistical data | utilise logistical data analysis methods | use methods of logistical data analysis | utilise methods of logistical data analysis | use methods for analysing logistical data De toeleveringsketen- en de vervoersgegevens lezen en interpreteren. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de bevindingen analyseren aan de hand van methoden als datamining, datamodellering en kosten-batenanalyse. Read and interpret supply chain and transportation data. Analyse the reliability and availability of findings by using methods such as data mining, data modelling and cost-benefit analysis.
ICT-systeemintegratie ICT system integration ICT-componenten integreren | ICT-systeem integreren | integratie van ICT-systemen system integration De beginselen van de integratie van ICT-componenten en -producten uit een aantal bronnen voor de totstandbrenging van een operationeel ICT-systeem, waarbij de interoperabiliteit en de interfaces tussen componenten en het systeem worden gewaarborgd. The principles of integrating ICT components and products from a number of sources to create an operational ICT system, techniques which ensure interoperability and interfaces between components and the system.
gedragspatronen op websites bestuderen study website behaviour patterns study a website behaviour pattern | study website behaviour findings | studying website behaviour patterns | study website behavior patterns | study website behaviour trends | the study of website behaviour patterns | study website behaviour results Onderzoek, analyse en optimalisering van bedrijfsresultaten en gebruikerservaring online door het gebruik van meetinstrumenten voor het volgen van websites. Research, analyse and optimise business results and user experience online through the use of tracking website metric tools.
uitzenden met internetprotocol broadcast using Internet Protocol transmit using Internet Protocol | disseminate using Internet Protocol | broadcast using IP | air using Internet Protocol | broadcast using Internet Protocol Uitzendingen via internet beheren door het internetprotocol naar behoren te gebruiken om ervoor te zorgen dat de uitzending toegankelijk is voor de gebruikers. Manage broadcasting over the internet by properly using the Internet Protocol in order to ensure the broadcast is accessible to users.
Cisco Cisco Cisco Systems | Cisco 7600 CISCO | Cisco | Cisco Systems | Cisco 7600 De producten van de aanbieder van de netwerkapparatuur Cisco en de methoden voor het selecteren en het aankopen van de apparatuur. The products available from the network equipment provider Cisco and methods for selecting and procuring the equipment.
sensoren sensors kinds of sensor | sensing apparatus | typology of sensors | transducers | sensors | types of sensor | sensing device Sensoren zijn omvormers die kenmerken in hun omgeving kunnen detecteren of kunnen waarnemen. Zij detecteren veranderingen in de apparatuur of omgeving en geven een soortgelijk optisch of elektrisch signaal af. Sensoren worden doorgaans ingedeeld in zes klassen: mechanische, elektronische, thermische, magnetische, elektrochemische en optische sensoren. Sensors are transducers that can detect or sense characteristics in their environment. They detect changes in the apparatus or environment and provide a corresponding optical or electrical signal. Sensors are commonly divided in six classes: mechanical, electronic, thermal, magnetic, electrochemical, and optical sensors.
apparatuur voor elektronische toegang tot een gebouw building's electronic access equipment uitrusting voor elektronische toegang tot een gebouw buildings' electronic access equipment | building's electronic access control system | building's equipment for electronic access De soorten, kenmerken en methoden voor het gebruik van de elektronische apparatuur voor de toegang tot voorzieningen zoals controlepanelen voor kaarten, kaartlezers of infraroodlezers. The types, characteristics and methods of use of electronic equipment used to access facilities such as card access control panels, card readers or infra-red readers.
Oracle WebLogic Oracle WebLogic Oracle WebLogic De applicatieserver Oracle WebLogic is een op Java EE gebaseerde applicatie, die fungeert als een middensegment dat de “back-end” -databanken koppelt aan de desbetreffende applicaties. The application server Oracle WebLogic is Java EE based application server which serves as a middle tier that links the back-end databases to the related applications.
Prince2-projectbeheer Prince2 project management Prince2-projectmanagement Prince2 project management | PRINCE2 Prince2-beheer is een methode voor de planning, het beheer en het overzicht van ICT-middelen om te voldoen aan specifieke doelstellingen en voor het gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer. The PRINCE2 management approach is a methodology for planning, managing and overseeing of ICT resources in order to meet specific goals and using project management ICT tools.
processen voor gegevenskwaliteit implementeren implement data quality processes data verifiëren | processen voor datakwaliteit implementeren | gegevens verifiëren | datakwaliteit verifiëren implement data quality processes Toepassen van kwaliteitsanalyse-, validerings- en verificatietechnieken op gegevens om de integriteit van de gegevens te controleren. Apply quality analysis, validation and verification techniques on data to check data quality integrity.
unified modeling language unified modelling language algemene modelleringstaal voor softwareontwikkeling | UML | algemene modelleringstaal gebruiken | unified modeling language gebruiken | modelleringstalen begrijpen uml De in de softwareontwikkeling gebruikte taal voor het modelleren ten behoeve van een standaard-visualisatie van systeemontwerpen. The general-purpose modelling language used in software development to offer a standard visualisation of system designs.
ICT-systemen uitrollen deploy ICT systems deploy system | manage ICT system deployment Computer- of ICT-systemen leveren en installeren, testen en gebruiksklaar maken.
Deliver and instalI computers or ICT systems, ensuring testing and preparation for use.
transmissietechnologie transmission technology typology of communication technology | field of transmission technology | types of communication technology | types of transmission technology | transmission technology | field of communication technology | typology of transmission technology Technologieën die de overdracht mogelijk maken van analoge of digitale informatiesignalen via point-to-point of point-to-multipoint door het gebruik van communicatiekanalen of transmissiemedia, zoals optische vezel, koperdraad of draadloze communicatiekanalen. De informatie of gegevens worden gewoonlijk doorgegeven als een elektromagnetisch signaal, zoals radiogolven of microgolven. Technologies that allow the transmission of analogue or digital information signals over a point-to-point or a point-to-multipoint through the use of communication channels or transmission media, such as optical fibre, copper wire, or wireless communication channels. The information or data are usually transmitted as an electromagnetic signal, such as radio waves or microwaves.
typen inhoud gebruiken utilise content types standaardidentifiers gebruiken om typen inhoud te bepalen | typen inhoud inventariseren | technieken gebruiken om typen inhoud te bepalen | typen inhoud analyseren | technieken gebruiken om te bepalen welke gegevenstypen een bestand bevat utilize content types Gebruik maken van MIME-types en subtypes als standaardidentificator voor het soort gegevens dat een bestand bevat, zoals het soort link, voorwerp, script en stijl en het type media. Use MIME types and subtypes as standard identifier to indicate the type of data that a file contains such as the type of link, object, script and style elements and the media type.
ICT-testsuite ontwikkelen develop ICT test suite softwaretest ontwerpen | testsuites ontwerpen voor ICT-gebruik | testsuite ontwikkelen | ICT-suite ontwikkelen develop ICT test suite Een reeks testcases creëren om het gedrag van de software tegen de specificaties te controleren. Deze testcases moeten vervolgens tijdens de volgende tests worden gebruikt. Create a series of test cases to check software behaviour versus specifications. These test cases are then to be used during subsequent testing.
beeldapparatuur installeren install image equipment beelduitrusting installeren install equipment for images | set up projection equipment | install imaging equipment | install image equipment Projectie- en beeldapparatuur installeren en verbinden. Install and connect projection and image equipment.
geluidsmengtafel bedienen operate an audio mixing console geluidsmengpaneel bedienen control an audio mixing system live | operate an audio mixing system live | control a sound mixing system live | control a sound mixing console | operate an audio mixing console | operate a sound mixing system live | operate a sound mixing console Gebruik maken van een audiosysteem tijdens repetities of tijdens live-uitvoeringen. Operate an audio mixing system during rehearsals or during live performances.
gerobotiseerde apparatuur onderhouden maintain robotic equipment repair robotic equipment | maintaining robotic equipment | repairing robotic equipment | robotic equipment maintaining | robotic equipment repairing Storingen in robotonderdelen en -systemen diagnosticeren en opsporen en indien nodig deze onderdelen verwijderen, vervangen of repareren. Uitvoeren van taken op het gebied van preventief onderhoud, zoals het opslaan van robotonderdelen in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten. Diagnose and detect malfunctions in robotic components and systems and remove, replace, or repair these components when necessary. Execute preventative equipment maintenance tasks, such as storing robotic components in clean, dust-free, and non-humid spaces.
relationeel-databasebeheersysteem bedienen operate relational database management system DBMS Informatie extraheren, opslaan en controleren met behulp van databankbeheersystemen op basis van het relationele databankmodel, dat gegevens rangschikt in tabellen en kolommen, zoals de Oracle-database, Microsoft SQL Server en MySQL.
Extract, store and verify information using database management systems based on the relational database model, which arranges data into tables of rows and columns, such as Oracle Database, Microsoft SQL Server and MySQL.
digitale marketingstrategieën plannen plan digital marketing sociale-mediastrategieën ontwikkelen | een campagne via sociale media opzetten | websites maken develop digital marketing strategies | plan marketing digitally | plan digital marketing Ontwikkeling van digitale marketingstrategieën voor zowel vrijetijds- als zakelijke doeleinden, het creëren van websites en het omgaan met mobiele technologie en sociale netwerken. Develop digital marketing strategies for both leisure and business purposes, create websites and deal with mobile technology and social networking.
communicatieapparatuur gebruiken use communication equipment communicatie-uitrusting gebruiken operate telecommunications equipment | use communication equipment | use equipment to communicate | use equipment for communication Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur. Set up, test and operate different types of communication equipment such as transmission equipment, digital network equipment, or telecommunications equipment.
2D-CAD voor schoenpatronen bedienen operate 2D CAD for footwear design footwear in 2D with computer-aided design software | use 2D computer-aided design for footwear pattern engineering | operate 2D computer-aided design for footwear pattern engineering | use 2D CAD for footwear engineering | operate 2D CAD software for footwear pattern engineering | operate 2D CAD for footwear pattern engineering Ontwerpspecificaties lezen en interpreteren voor het overdragen van 3D-virtuele modellen, computertekeningen en handgemaakte schetsen in de 2D-omgeving van de CAD-software. Gedigitaliseerde vormen afvlakken en ermee werken. Scanners en tablets gebruiken. Productie, aanpassing en wijziging van 2D-ontwerpen van alle patronen, met inbegrip van technische specificaties, voor verschillende soorten schoenenbouw met 2D CAD-systemen. Het leder beoordelen en er sjablonen op markeren. Technische informatiebladen opstellen.
Be able to read and interpret design specification to transfer 3D virtual models, computer made drawings and handmade sketches into the 2D environment of the CAD software. Flatten and work with digitised shells. Use scanners and tablets. Produce, adjust and modify 2D designs of all patterns, including technical specifications, for various footwear construction types with 2D CAD systems. Grade and make the nesting. Produce technical sheets.
ICT-problemen oplossen perform ICT troubleshooting performing ICT troubleshooting | implement ICT troubleshooting | complete ICT troubleshooting | perform ICT troubleshooting | ICT troubleshooting performance Problemen met servers, desktops, printers, netwerken en toegang op afstand vaststellen en acties uitvoeren die de problemen oplossen. Identify problems with servers, desktops, printers, networks, and remote access, and perform actions which solve the problems.
taakalgoritmisatie task algorithmisation taakinstructies opstellen | algoritmiseren | algoritmen voor takenreeksen opstellen | algoritmen maken task algorithmisation De technieken om de ongestructureerde beschrijvingen van een proces om te zetten in een stapsgewijze reeks acties van een eindig aantal stappen. The techniques to convert unstructured descriptions of a process into step-by-step sequence of actions of a finite number of steps.
microchips in dieren vinden locate microchip in animals scan animals to locate micro-chips | scan an animal to locate a microchip | use scanner to locate microchips in animals | scan an animal to locate a micro-chip | scan an animal for locating a microchip | apply correct scanning procedure to locate microchips in animals Het dier zorgvuldig scannen aan de hand van de juiste procedure voor het type scanner, om een eventueel ingebrachte microchip te lokaliseren. De gegevens controleren in de desbetreffende databank of andere documentatie wanneer een microchip wordt gedetecteerd. Het “back track”-systeem gebruiken om vast te stellen wie de chip heeft ingebracht, wanneer een chip niet in een databank is opgenomen.
Scan the animal carefully, using the correct procedure for the type of scanner, to locate the possible presence of a microchip. Check the data on the relevant database or other documentation where a microchip is detected. Use the back track system to identify who implanted the chip, where a chip is not listed in a database.
marketingcampagnes op sociale media plannen plan social media marketing campaigns organise digital campaigns Een marketingcampagne op sociale media plannen en uitvoeren.
Plan and implement a marketing campaign on social media.
technieken voor onlinereclamecampagnes online ads campaign techniques online advertisement | web campaign techniques Technieken om een ​​marketingcampagne op platforms met onlinereclame te plannen en uit te voeren.
Techniques to plan and implement a marketing campaign on online ads platforms.
ICT-werkstroom ontwikkelen develop ICT workflow reproduceerbare ict-activiteiten ontwikkelen binnen een organisatie om processen en diensten te verbeteren | ict opzetten | werkstromen ontwikkelen | werkstromen opzetten voor een ict-omgeving | ict-activiteiten ontwikkeling ter verbetering van processen develop ICT workflow Binnen een organisatie herhaalbare patronen van ICT-activiteiten ontwikkelen, die de systematische verwerking van producten, informatieprocessen en diensten in de hele productie bevorderen. Create repeatable patterns of ICT activity within an organisation which enhances the systematic transformations of products, informational processes and services through their production.
hulpmiddelen voor automatisering van ICT-tests tools for ICT test automation testautomatiseringstool | testautomatiseringshulpmiddel | hulpmiddelen voor automatisering van tests | ICT-testautomatiseringshulpmiddelen tools for ICT test automation | test automation tools | Selenium De gespecialiseerde software om tests uit te voeren of te controleren, en de voorspelde resultaten van de tests te vergelijken met de feitelijke resultaten van de tests zoals Seleen, QTP en LoadRunner The specialised software to execute or control tests and compare predicted testing outputs with actual testing results such as Selenium, QTP and LoadRunner
onlinecommunicatieplannen van merken ontwerpen design brand's online communication plan arrange brand's online communication plan | design brand's online communication plan | model brand's online communication plan | develop brand's online communication plan | design brand's online communication plans | design a brand's online communication plan | produce brand's online communication plan De inhoud en presentatie ontwerpen van het merk in een online interactief platform. Design of content and presentation of the brand in an online interactive platform.
controlesystemen bedienen operate control systems control systems operating | configure control systems | control systems configuring | control system configuring | configuring control systems | control system operating | operate control systems Elektrische, elektronische en controleapparatuur configureren en bedienen. De werkzaamheden met behulp van een besturingssysteem beheren, bewaken en besturen om grote risico’s te beheersen en te voorkomen.
Configure and operate electrical, electronic and control equipment. Maintain, monitor and control operations on a control system to ensure major risks are controlled and prevented.
querytalen gebruiken use query languages data retrieving using a structured query language | using database query language | using structured query language | query language using | retrieve data using a query language | use query languages | retrieving data using a query language | using query language | use information retrieval query language | use database query language | data retrieving using a query language | using information retrieval query language | use structured query language | retrieving data using a structured query language Informatie opvragen uit een databank of informatiesysteem met behulp van computertalen die zijn ontworpen voor het opvragen van gegevens. Retrieve information from a database or information system using computer languages designed for the retrieval of data.
AutoCAD-tekeningen maken create AutoCAD drawings creating AutoCAD drawings | make AutoCAD drawings | making of AutoCAD drawings | making AutoCAD drawings | AutoCAD drawings creation | AutoCAD drawing creation | create AutoCAD drawings | drawing with AutoCAD | AutoCAD drawing As-built-gemeentetekeningen maken met gebruik van AutoCAD. Create As-Built municipal drawings using AutoCAD.
CAD voor hakken gebruiken use CAD for heels employ computer-aided design for heels | utilize computer-aided design for heels | heel CAD designing | utilise computer-aided design for heels | utilise CAD for heels | use computer-aided design for heels | use CAD for heels | use 2D and 3d CAD for heels | employ CAD for heels Digitaliseren en scannen van de leest. Werken met bestanden in verschillende CAD-systemen. 3D-modellen van hielen produceren en 2D-computerondersteunde ontwerpen aanmaken. De matenreeks indelen en verkrijgen. Technische specificaties voor de fabricage opstellen. Het aanmaken van 2D- en 3D-computerondersteunde ontwerpen en technische tekeningen van mallen voor gevulkaniseerde en gespoten hielen. De bestanden van de virtuele modellen exporteren naar 3D-printers, CAM- of CNC-systemen. Digitise and scan the lasts. Work with files in various CAD systems. Produce 3D models of heels and create 2D computer aided designs. Grade and obtain the size series. Prepare technical specifications for manufacturing. Produce 2D and 3D computer aided engineering designs and technical drawings of moulds for vulcanised and injected heels. Export the files of the virtual models to 3D printers, CAM or CNC systems.
3D-displays lezen read 3D displays comprehend information provided by 3D displays | understand information provided by 3D displays | comprehend 3D display images | comprehend 3D displays | interpret information presented by 3D displays | interpret information provided by 3D displays | understand information presented by 3D displays | interpret 3D display images | read 3D displays | comprehend information presented by 3D displays | interpret 3D displays 3D-displays lezen en de informatie over posities, afstanden en andere parameters begrijpen. Read 3D-displays and understand the information they provide on positions, distances, and other parameters.
NoSQL NoSQL NoSQL De Not Only SQL niet-relationele database voor het aanmaken, actualiseren en beheren van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens die in de cloud zijn opgeslagen. The Not Only SQL non-relational database used for creating, updating and managing large amounts of unstructured data stored in the cloud.
een centrale projectopslag onderhouden maintain a central project repository Projectbestanden en -documenten opslaan in een centrale opslag die toegankelijk is voor de projectmanager en alle projectteams. Beschikbare onlinehulpmiddelen en speciale software gebruiken.
Store project files and documents in a central repository accessible to the project manager and to all the project teams. Use available online tools and dedicated software.
software voor magazijnbeheer identificeren identify software for warehouse management Relevante software en toepassingen identificeren die worden gebruikt voor magazijnbeheersystemen en nagaan welke kenmerken en toegevoegde waarde die moeten hebben voor magazijnbeheeractiviteiten.
Identify relevant software and applications used for warehouse management systems, their characteristics and value added to warehouse management operations.
computationele vloeistofdynamica computational fluid dynamics numerieke stromingsleer airflow analysis | analysis of airflow | behaviour of fluids | cfd | computational fluid dynamics | CFD De beginselen van computergestuurde vloeistofmechanica, die bepalend is voor het gedrag van vloeistoffen in beweging. The principles of computer-manipulated fluid mechanics, which determines the behaviour of fluids in motion.
ICT-helpplatformen ICT help platforms helpsystemen beheren | ICT-helpplatforms | helpplatformen beheren | ICT-helpsystemen | ICT-helpplatformen beheren ICT help platforms De platformen die ondersteuningssystemen aanbieden voor besturingssystemen. The platforms for delivering help systems for operating systems.
schakelborden ontwerpen design circuit boards plan circuit boards | design circuit boards | draft circuit boards | circuit board design | prepare circuit boards | develop circuit boards Schakelborden tekenen die in elektronische producten zoals mobiele telefoons en computers worden gebruikt, waarbij er voor wordt gezorgd dat geïntegreerde schakelingen en microchips in het ontwerp worden opgenomen. Draught circuit boards used in electronic product such as cell phones and computers, make sure to include integrated circuits and microchips in the design.
wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging ICT security legislation wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging | wetten waarmee beveiliging en misbruik van ICT-aspecten wordt geregeld | juridische aspecten van ICT | ICT-wetgeving ICT security legislation | network and information security legislation | legal aspects of computing | cyber-security regulation Het geheel van wettelijke voorschriften die informatietechnologie, ICT-netwerken en computersystemen beschermen en juridische gevolgen als gevolg van hun misbruik. Gereglementeerde maatregelen zijn onder meer firewalls, inbraakdetectie, antivirussoftware en versleuteling. The set of legislative rules that safeguards information technology, ICT networks and computer systems and legal consequences which result from their misuse. Regulated measures include firewalls, intrusion detection, anti-virus software and encryption.
documentatie bieden voor softwaretests provide software testing documentation documentatie voor softwaretests beheren | beschrijvingen van softwaretestprocedures aanleveren | softwaretests documenteren | documentatie aanleveren voor softwaretests provide software testing documentation De procedures voor het testen van de software voor het technische team beschrijven en de analyse van de testresultaten voor gebruikers en klanten beschrijven om hen te informeren over de staat en efficiëntie van de software. Describe software testing procedures to technical team and analysis of test outcomes to users and clients in order to inform them about state and efficiency of software.
internet gebruiken om de verkoop te doen toenemen use internet to increase sales internet gebruiken om de verkoop te doen stijgen use the internet to increase sales | use internet to increase sales | using the internet to increase sales | operate internet to increase sales | use of the internet to increase sales | adopt internet to increase sales | handle internet to increase sales Goederen en diensten promoten via het gebruik van internetsystemen zoals e-commerce, m-commerce en sociale media om de verkoop te verhogen. Promote goods and services through the use of internet systems such as e-commerce, m-commerce and social media in order to increase sales.
micro-elektronica testen test microelectronics testing microelectronics | analysing micro-electronics | testing micro-electronics | analyse micro-electronics | micro-electronics testing | analyse microelectronics | analysing microelectronics | microelectronics analysing | microelectronics testing | test microelectronics | test micro-electronics Micro-elektronica testen met behulp van de juiste apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren en indien nodig maatregelen nemen. Test microelectronics using appropriate equipment. Gather and analyse data. Monitor and evaluate system performance and take action if needed.
software-unittesten uitvoeren perform software unit testing testen uitvoeren op software-units | software-unittesten ontwikkelen perform software unit testing De afzonderlijke eenheden van de broncode testen om vast te stellen of zij al dan niet geschikt zijn voor gebruik door korte codefragmenten te creëren. Test single units of source code to determine whether or not they are suitable for use by creating short code fragments.
softwareprototype ontwikkelen develop software prototype software-mockup ontwikkelen | softwaresimulatie ontwikkelen | softwarewegwerpsimulatie ontwikkelen | softwareprototype maken | prototype maken van software develop software prototype | develop software throw-away simulation Een eerste onvolledige of voorlopige versie van een softwareapplicatie aanmaken om een aantal specifieke aspecten van het eindproduct te simuleren. Create a first incomplete or preliminary version of a piece of software application to simulate some specific aspects of the final product.
systemen voor slimme netwerken smart grids systems smart grids Slimme netwerken vormen een digitaal elektriciteitsnetwerk. Het systeem omvat de elektronische digitale besturing voor productie, distributie en gebruik van elektriciteit, informatiebeheer van de componenten en energiebesparing.
Smart grids are a digital electricity network. The system involves the electronic digital control of production, distribution and use of electricity, information management of the components and energy saving.
communicatiemiddelen gebruiken use communication devices communicatietoestellen gebruiken operate communication devices | conduct communications operations using communication devices | utilise communication devices | carry out activities using communication equipment | perform communication activities using communication devices | communicate using communication devices | communicate using communication equipment | use communication devices | operate communication equipment | utilise communication equipment Communicatieapparatuur gebruiken om met klanten, collega’s en anderen te communiceren. Operate communication devices in order to interact with customers, colleagues, and others.
ICT-gegevens verzamelen collect ICT data gegevens zoeken | gegevens verzamelen via zoek- en testmethoden | gegevens analyseren | data-analyse | ICT-data verzamelen collect ICT data Verzamelen van gegevens door zoek- en bemonsteringsmethoden te ontwerpen en toe te passen. Gather data by designing and applying search and sampling methods.
textielontwerpen wijzigen modify textile designs change textile sketches | modify textile designs | modify designs of textile | modify the textile design Schetsen en digitale textielontwerpen bewerken tot ze aan de eisen van de klant voldoen. Edit sketches and digital textile designs until they meet up with customers' requirements.
CAM-software gebruiken use CAM software apply machinery control programmes | use CAM software | utilise machinery control programmes | adopt machinery control programmes | handle CAM software | apply CAM software | handle machinery control programmes | utilise CAM software CAM-programma’s gebruiken voor de besturing van machines en werktuigmachines voor het ontwerpen, wijzigen, analyseren of optimaliseren van de productie van werkstukken. Use computer-aided manufacturing (CAM) programmes to control machinery and machine tools in the creation, modification, analysis, or optimisation as part of the manufacturing processes of workpieces.
componenten van robotsystemen robotic components electronics | controllers | robotic components | kinds of robotic components | sensors | hydraulics | circuit boards | encoders | typology of robotic components | servomotors | range of robotic components | pneumatics | microprocessors De onderdelen die in robotsystemen kunnen worden gevonden, zoals microprocessoren, elektronica, sensoren, schakelborden, codeerders, servomotoren, besturingseenheden, pneumatiek of hydraulica. The components that can be found in robotic systems, such as microprocessors, electronics, sensors, circuit boards, encoders, servomotors, controllers, pneumatics or hydraulics.
automatische machines controleren monitor automated machines oversee automatic machinery | supervise automated machines | oversee automated machines | watch over automatic machinery | audit automatic machinery | monitor automated machines | watch over automated machines | supervise automatic machinery De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen. Continuously check up on the automated machine's set-up and execution or make regular control rounds. If necessary, record and interpret data on the operating conditions of installations and equipment in order to identify abnormalities.
krabbels in virtuele schetsen omzetten convert scribbles into virtual sketches kladjes in virtuele schetsen omzetten scribble converting into virtual sketches | converting of scribbles into virtual sketches | convert scribbles into virtual sketches | translate scribbles into virtual sketches | adap scribbles into virtual sketches t | transfer scribbles into virtual sketches Software gebruiken om de ruwe tekeningen van een model om te zetten in een tweedimensionale geometrische schets die verder kan worden ontwikkeld om het uiteindelijke concept te verkrijgen. Use software to convert the roughly drawn representation of a design into a two-dimensional geometrical sketch that they can further develop to obtain the final concept.
ICT-systeem analyseren analyse ICT system analyze ICT system De werking en prestaties van informatiesystemen analyseren om de doelstellingen, architectuur en diensten ervan te definiëren en procedures en acties vast te stellen om aan de eisen van de eindgebruikers te voldoen.
Analyse the functioning and performance of information systems in order to define their goals, architecture and services and set procedures and operations to meet end users requirements.
computervisie computer vision openCV | OCR | cuda | keras | matlab | simpleCV De definitie en werking van computervisie. Hulpmiddelen voor computervisie waarmee computers informatie kunnen extraheren uit digitale afbeeldingen zoals foto’s of video’s. Toepassingsgebieden voor het oplossen van concrete problemen zoals beveiliging, autonoom rijden, robotproductie en -inspectie, classificatie van digitale beelden, verwerking en diagnose van medische beelden enz.
The definition and functioning of computer vision. Computer vision tools to allow computers to extract information from digital images such as photographs or video. Areas of application to solve real-world problems like security, autonomous driving, robotic manufacturing and inspection, digital image classification, medical image processing and diagnosis, and others.
GameSalad GameSalad GameSalad De drag-and-drop-softwareinterface die bestaat uit gespecialiseerde ontwerptools die worden gebruikt voor de snelle herhaling van door de gebruiker vervaardigde computerspellen door gebruikers met beperkte kennis van de programmering. The drag-and-drop software interface that consists of specialised design tools used for the rapid iteration of user-derived computer games by users with limited programming knowledge.
computerwetenschappen computer science informatics studies | informatics De wetenschappelijke en praktische studie die de grondslagen voor informatie en berekening behandelt, namelijk algoritmen, gegevensstructuren, programmering en gegevensarchitectuur. Het behandelt de uitvoerbaarheid, de structuur en de mechanisering van de methodische procedures die het verzamelen, verwerken en de toegang tot informatie beheren. The scientific and practical study that deals with the foundations of information and computation, namely algorithms, data structures, programming, and data architecture. It deals with the practicability, structure and mechanisation of the methodical procedures that manage the acquisition, processing, and access to information.
John The Ripper (hulpprogramma voor penetratietesten) John The Ripper (penetration testing tool) John The Ripper John the Ripper is een instrument voor het herstel van het wachtwoord dat zwakke plekken in de beveiliging van de systemen voor mogelijk onbevoegde toegang tot systeeminformatie test. Hoofdkenmerken zijn de sterkte-controlerende code en de hashcode van het wachtwoord. The tool John the Ripper is a password recovery tool which tests security weaknesses of the systems for potentially unauthorised access to system information. The key features of this tool are the strength-checking code and password hash code.
bedrijfstelefooncentrale bedienen operate private branch exchange PBX | bedrijfstelefooncentrale | telefooncentrale bedienen | PABX operate private branch exchange Een bedrijfscentrale (Private Branch Exchange, PBX) bedienen, een telecommunicatiesysteem binnen een organisatie die gesprekken tussen gebruikers op lokale lijnen doorschakelt. Tegelijkertijd biedt het systeem alle gebruikers de mogelijkheid om externe telefoonlijnen te delen. Handle Private Branch Exchange (PBX), a telecommunication system within an organisation that switches calls between users on local lines. At the same time the system allows all users to share external phone lines.
een magazijnbeheersysteem gebruiken use a warehouse management system supervise a warehouse management system | manage warehouse management systems | managing a warehouse management system | maintain a warehouse management system | oversee a warehouse management system Software gebruiken om materialen in een magazijn op te slaan en taken uit te voeren zoals verzending, ontvangst en picking.
Use software in order to store materials within a warehouse and perform operations such as shipping, receiving and picking.
typografische software gebruiken use typesetting software make use of typesetting software | employ typesetting software | using typesetting software | utilise typesetting software Gespecialiseerde computerprogramma’s gebruiken om de af te drukken getypte teksten en afbeeldingen te schikken. Use specialised computer programs to arrange the type of texts and images to be printed.
IT-systemen gebruiken voor commerciële doeleinden use IT systems for commercial purposes use IT systems for a commercial purpose | handle IT systems for commercial purposes | operate IT systems for commercial purposes | adopt IT systems for commercial purposes | apply IT systems for commercial purposes | use IT systems for commercial purposes | use an IT system for commercial purposes Gegevens verstrekken en meedelen en commerciële beslissingen nemen door waar nodig gebruik te maken van interne en externe IT-systemen. Convey and communicate data and make commercial decisions by using internal and external IT-systems where appropriate.
automatische optische inspectiemachine bedienen operate automated optical inspection machine automated optical inspection machine tending | tend automated optical inspection machine | operate automated optical inspection machine | automated optical inspection machine operating | tending automated optical inspection machine De kwaliteit van de geassembleerde printplaten (printed circuit boards, PCB) of van de aan het oppervlakte gemonteerde apparaten (surface-mount devices, SMD) controleren door een automatische optische inspectiemachine te gebruiken. Tijdens elke test worden tientallen beelden met een speciale camera gemaakt en vergeleken met de voorgaande geassembleerde platen. Inspect the quality of assembled printed circuit boards (PCB) or surface-mount devices (SMD) through operating the automated optical inspection machine. During each test, dozens of images are captured with a special camera and compared to previous assembled boards.
automatisch programmeren gebruiken use automatic programming programmeren | visueel programmeren gebruiken | automatisch programmeren | hulpprogramma's gebruiken om computercode te genereren op basis van specificaties | software schrijven use automatic programming Gespecialiseerde softwaretools gebruiken voor het genereren van een computercode uit specificaties, zoals diagrammen, gestructureerde informatie of andere manieren om de functionaliteit te beschrijven. Utilise specialised software tools to generate computer code from specifications, such as diagrams, structured informations or other means of describing functionality.
zendroutes ontwikkelen develop shipping itineraries create itineraries | plot shipping journey through use of specialist equipment and software | use specialised equipment and software to develop a shipping itinerary | utilise specialised software to develop a shipping itinerary | plot shipping voyage | develop travel plans | develop shipping itineraries | develop journey plans | develop voyage scenario Ontwikkelen van een scenario voor de totale route waarbij gebruik wordt gemaakt van apparatuur en gespecialiseerde software. Trajecten waarbij meerdere havens worden aangedaan uitzetten, waarbij het gebruik van de vrachtruimte en de capaciteit van het schip gedurende de hele traject wordt geoptimaliseerd. Develop a total journey scenario using equipment and specialised software. Plot multiple port voyages while optimising utilisation of cargo space and ship capacity throughout the entire voyage.
engine voor virtuele games ontwikkelen develop virtual game engine virtuele-game-engine ontwikkelen | een virtueel softwarekader ontwikkelen waarin gamehandelingen worden vastgelegd | game-engine ontwikkelen | engine voor games ontwikkelen | virtuele games ontwikkelen develop virtual game engine Een virtueel softwarekader creëren waarin de details van de uitvoering van gewone spelgerelateerde taken worden samengevat. Create a virtual software framework that abstracts the details of doing common game-related tasks.
voorspellend onderhoud predictive maintenance predictive maintenance techniques Het gebruik van gegevensanalyse en wiskundige berekeningen om de conditie van machines en productieprocessen te beheren en te bewaken.
The use of data analytics and mathematical calculation to manage and monitor the conditions of machines and production processes.
computersystemen aan boord gebruiken operate on-board computer systems utilise on-board vehicle computer systems | execute on-board vehicle computer operations | conduct operations using on-board computer systems | operate on-board vehicle computer systems | carry out on-board vehicle computer operations | use on-board computer systems | perform operations using on-board computer systems | use on-board vehicle computer systems | perform on-board vehicle computer operations | operate on-board computer systems Boordcomputersystemen gebruiken in zware vrachtwagens en voertuigen; communiceren met het computersysteem voor vlootbeheer. Operate on-board computer systems in heavy trucks and vehicles; communicate with yard management computer system.
digitale interface voor gok-, kans- en loterijspelen ontwerpen design the digital interface of gambling, betting and lottery games design the interface of gambling, betting and lottery games digitally | design gambling, betting and lottery games' digital interface | design the digital outlook of games | create the digital interface of betting games Het digitale uitzicht van gok-, kans- en loterijspelen creëren om deze aantrekkelijk te maken voor het publiek. Create the digital outlook of gambling, betting and lottery games to make them appealing to the audience.
op de hoogte blijven van computertrends keep up-to-date to computer trends keep an up-to-date to computer trend | keep up-to-date to computer trends | retain up-to-date to computer trends | keeping up-to-date to computer trends | store up-to-date to computer trends | save up-to-date to computer trends Op de hoogte blijven van de huidige ontwikkelingen en trends op het gebied van computerapparatuur, software en randapparatuur. Stay aware of the current developments and trends in computer hardware, software and peripherals.
ICT-audits uitvoeren execute ICT audits ICT-auditen | ICT-controles uitvoeren execute ICT audits Audits organiseren en uitvoeren met het oog op de evaluatie van ICT-systemen, de conformiteit van componenten van systemen, informatieverwerkingssystemen en informatiebeveiliging. Mogelijke kritieke problemen in kaart brengen en verzamelen en oplossingen aanbevelen op basis van de vereiste normen en oplossingen. Organise and execute audits in order to evaluate ICT systems, compliance of components of systems, information processing systems and information security. Identify and collect potential critical issues and recommend solutions based on required standards and solutions.
databanken in de cloud ontwerpen design database in the cloud develop cloud database design Ontwerpprincipes toepassen voor adaptieve, flexibele, geautomatiseerde, minimaal gekoppelde databanken die gebruikmaken van cloudinfrastructuur. Streven naar het wegnemen van elk zwak punt door gedistribueerd databankontwerp.
Apply design principles for an adaptive, elastic, automated, loosely coupled databases making use of cloud infrastructure. Aim to remove any single point of failure through distributed database design.
organische 3D-vormen animeren animate 3D organic forms animaties maken van organische 3D-vormen | 3D-animaties maken | organische 3D-animaties maken | 3D-vormen maken animate 3D organic forms | Animate 3D characters Digitale 3D-modellen voor organische vormen animeren, zoals emoties of gezichtsuitdrukkingen van personages in een digitale 3D-omgeving. Vitalise digital 3D models of organic items, such as emotions or face movements of characters and place them in a digital 3D environment.
aandacht besteden aan de kwaliteit van ICT-systemen attend to ICT systems quality garanderen dat de kwaliteit van ict-systemen voldoet aan vereisten | ict-systeemkwaliteit onderhouden | kwaliteit van ict-systemen bewaken | ict-systeemkwaliteit beoordelen attend to ICT systems quality Zorgen voor correcte verrichtingen die volledig beantwoorden aan de specifieke behoeften en resultaten wat betreft de ontwikkeling, integratie, beveiliging en het algemene beheer van ICT-systemen. Ensure correct operations which comply fully with specific needs and outcomes in terms of the development, integration, security and overall management of ICT systems.
beoordeling van risico’s en bedreigingen assessment of risks and threats methods for handling security-related information | principles of assessment of risks and threats | assessment of risks and threats | principles for handling security-related information | techniques for handling security-related information | methods for assessment of risks and threats De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie. The security documentation and any security-related communications and information.
grafisch ontwerp graphic design grafisch design visual design | graphic designs | graphic design De technieken om een visuele voorstelling van ideeën en boodschappen te creëren. The techniques to create a visual representation of ideas and messages.
leertechnologieën learning technologies leermethoden | technologieën om leermethoden te verbeteren | kanalen voor leermethoden | onderwijstechnologieën learning technologies De technologieën en kanalen, met inbegrip van digitale, om het leren te bevorderen. The technologies and channels, including digital, to enhance learning.
robots assembleren assemble robots robots in elkaar zetten assemble robotic machines | robotic machine assembling | robots assembling | robot assembling | robotic machines assembling | assemble robots | assembling robots Robotgestuurde machines, apparaten en onderdelen assembleren aan de hand van technische tekeningen. De noodzakelijke onderdelen van robotsystemen, zoals robotbesturingseenheden, transportbanden en instrumenten aan het einde van de arm programmeren en installeren. Assemble robotic machines, devices, and components according to engineering drawings. Program and install the necessary components of robotic systems, such as robot controllers, conveyors, and end-of-arm tools.
onlinekansspelen beheren manage online gambling coordinate gambling activities | manage online gambles | manage online gambling | monitor gambling website Online kansspelactiviteiten opzetten, coördineren en beheren. Toezicht houden op de acties op de online gokwebsite en ervoor zorgen dat de serviceprocedures voor de klant verlopen zoals gepland. Coördineren van het technisch personeel met het oog op de handhaving van de goksoftware en de werking plannen om de winst veilig te stellen. Set up, coordinate and manage online gambling activities. Monitor the action on the online gambling website and ensure customer service procedures run as planned. Coordinate the technical staff to maintain the gambling software and plan operations to secure profits.
cyberbeveiliging cyber security computerbeveiliging | beveiliging van ICT-netwerken | beveiliging van ICT-apparatuur | ICT-beveiliging | cloudbeveiliging cyber security Methoden ter bescherming van ICT-systemen, netwerken, computers, apparaten, diensten, digitale informatie en personen tegen illegaal of onrechtmatig gebruik. The methods that protect ICT systems, networks, computers, devices, services, digital information and people against illegal or unauthorised use.
communicatieprogramma's van vluchtgegevens beheren manage flight data communications programme supervise flight data communication programme | ensure effective exchange of digital flight data between pilots and air traffic control | oversee flight data communication programme | manage flight data communications program | manage exchange of digital flight data between pilots and air traffic control | supervise data communication programme | manage data communication programme | manage transmission of flight data in aviation operations | manage exchange of flight data in aviation operations | facilitate transmission of flight data through management of digital communication programmes De uitwisseling van digitale gegevens tussen luchtverkeersleiders en piloten beheren met het oog op efficiënte luchtvaartactiviteiten, zoals trajectgebaseerde routing en geoptimaliseerd daalprofielen. De diensten van het luchtveiligheidsbestuur, controle- en informatiediensten ondersteunen door gegevensverbindingen te bieden. Voorzien in automatische informatie, transmissie en routering op de grond. Manage the exchanges of digital data between air traffic controllers and pilots to enable efficient aviation operations, such as trajectory-based routing and optimised profile descents. Support the safety-of-flight command, control, and information services by providing data connectivity. Provide ground automated message generation, transmission, and routing.
e-tailoring e-tailoring online tailor services | online tailoring | remote tailoring Het bedrijfsmodel dat met behulp van software en technische toepassingen informatie van klanten verzamelt voor de productie van maatproducten. The business model using softwares and technical applications in order to gather the information of clients for the manufacturing of bespoke products.
tekstverwerkingssoftware gebruiken use word processing software make use of word processing software | IntelliTalk | use word processing | produce text files | WordGraph | TextEdit | GNU TeXmacs | IBM Lotus Word Pro | Polaris Office | type text | QuickOffice | Apple Pages | utilise word processing software | AbiWord | Kingsoft Office Writer | use word processing software | use word processor | apply word processing software | Textilus | Google Docs | Atlantis Word Processor | Microsoft Office Word | use document processing program | able to use using word processing software | Zoho Writer | LaTeX | ThinkFree Office | WordPad | Calligra Words | LibreOffice Writer | use text processing program Gebruik van computer softwareapplicaties voor het samenstellen, bewerken, formatteren en afdrukken van elk type geschreven materiaal. Use computer software applications for composition, editing, formatting, and printing of any sort of written material.
automatiseringscomponenten installeren install automation components fitting automation components | automation components installing | automation component installing | install automation components | automation components fitting | fit automation components | installing automation components De automatiseringscomponenten installeren volgens de specificaties van het circuit. Install the automation components according to the specifications of the circuit diagram.
IBM InfoSphere Information Server IBM InfoSphere Information Server IBM InfoSphere Information Server Het softwareprogramma IBM/InfoSphere Information Server is een platform voor de integratie van informatie uit meerdere toepassingen, gecreëerd en onderhouden door organisaties, tot één consistente en transparante gegevensstructuur, ontwikkeld door het softwarebedrijf IBM. The software program IBM InfoSphere Information Server is a platform for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company IBM.
ATM-systemen ATM systems geldautomaatsystemen automated teller machine systems | automatic teller machine systems | cash machines | minibanks | ABMs | ATM systems | holes in the wall | automated teller machines | cash points | automated banking machines De verschillende technologieën, software, hardware en activiteiten die worden gebruikt of te vinden zijn in geldautomaten. The different technologies, software, hardware and operations that are used or can be found in automated teller machines.
informatiediensten aan de hand van metingen evalueren evaluate information services using metrics informatiediensten aan de hand van metingen beoordelen evaluate information services using metrics | rate information services using metrics | evaluating information services using metrics | evaluate information service using metrics | gauge information services using metrics | using metrics to evaluate information services Gebruik van bibliometrie, webometrie en webmetriek voor de evaluatie van informatiediensten. Use bibliometrics, webometrics and web metrics to evaluate information services.
CAE-software CAE software computer-aided engineering software | CAE software | computer-aided engineering softwares De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics. The software to perform computer-aided engineering (CAE) analysis tasks such as Finite Element Analysis and Computional Fluid Dynamics.
vervoersproblemen simuleren simulate transport problems simulate transports problems | simulate transport problems Implementeren van vervoersgerelateerde gegevens in software en computermodellen voor het simuleren van vervoerskwesties zoals files om innovatieve oplossingen te vinden. Implement transport-related data in software and computer models to simulate transport issues such as traffic jams in order to find innovative solutions.
backup- en herstelprogramma's gebruiken use back-up and recovery tools using back-up tools | using recovery tools | using back-up and recovery software, use back-up software | use recovery software | back-up and recovery tools using, use back-up tools | use recovery tools | using back-up and recovery tools | use back-up and recovery software Hulpmiddelen gebruiken die gebruikers in staat stellen computersoftware, -configuraties en -gegevens te kopiëren en te archiveren en ze te recupereren in geval van verlies. Use tools which allow users to copy and archive computer software, configurations and data and recover them in case of loss.
servicegericht modelleren service-oriented modelling servicegerichte modellering | ICT-servicemodellen | SaaS | PaaS | servicegerichte modellen | IaaS ICT service models | Software as a service | saas | service-oriented modeling De beginselen en grondbeginselen van op dienstverlening gerichte modellen voor bedrijfs- en softwaresystemen die het ontwerp en de specificatie van op dienstverlening gerichte bedrijfssystemen binnen uiteenlopende architectuurstijlen mogelijk maken, zoals bedrijfsarchitectuur en applicatiearchitectuur. The principles and fundamentals of service-oriented modelling for business and software systems that allow the design and specification of service-oriented business systems within a variety of architectural styles, such as enterprise architecture and application architecture.
innoveren in ICT innovate in ICT ICT-trends onderzoeken | ICT-consolidatie | innoverend denken in ICT | ICT ontwikkelen | vernieuwend ICT-onderzoek | vernieuwend denken op ICT-gebied | vernieuwen in ICT innovate in ICT Nieuwe originele onderzoeks- en innovatie-ideeën op het gebied van informatie- en communicatietechnologie creëren en beschrijven, vergelijken met de opkomende technologieën en trends en de ontwikkeling van nieuwe ideeën plannen. Create and describe new original research and innovation ideas within the field of information and communication technologies, compare to the emerging technologies and trends and plan the development of new ideas.
computervirussen of malware van een computer verwijderen remove computer virus or malware from a computer clean virus-infected computer | computer virus or malware removing from a computer | clean malware-infected computer | remove malware from a computer | remove computer virus or malware from a computer | cleaning virus-infected computer | remove virus from a computer | removing malware from a computer | removing virus from a computer | cleaning malware-infected computer Acties uitvoeren om computervirussen of andere soorten malware uit een computer te verwijderen. Carry out actions to remove computer viruses or other types of malware from a computer.
machinaal leren gebruiken utilise machine learning processen inzetten voor zelflerende machines | technieken en algoritmen gebruiken om gegevens te laten extraheren en gebruiken door machines | kunstmatige intelligentie ontwikkelen | machine learning gebruiken utilize machine learning Technieken en algoritmen gebruiken die in staat zijn om kennis te nemen van gegevens, van informatie te leren en voorspellingen te doen, om deze te gebruiken voor de optimalisatie van een programma, toepassingen aan te passen, patronen te herkennen, te filteren, in zoekmachines en in computervisie. Use techniques and algorithms that are able to extract mastery out of data, learn from it and make predictions, to be used for program optimisation, application adaptation, pattern recognition, filtering, search engines and computer vision.
Microsoft Visual C++ Microsoft Visual C++ Microsoft Visual C++ | VC++ | Visual C++ | MSVC Het computerprogramma Visual C + + is een reeks softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft. The computer program Visual C++ is a suite of software development tools for writing programs, such as compiler, debugger, code editor, code highlights, packaged in a unified user interface. It is developed by the software company Microsoft.
zelfbedieningstechnologieën in het toerisme self-service technologies in tourism De toepassing van zelfbedieningstechnologieën in de toeristische sector: het uitvoeren van onlineboekingen, self check-ins voor hotels en luchtvaartmaatschappijen, waardoor klanten zelf reserveringen kunnen maken en voltooien met behulp van digitale hulpmiddelen.
The application of self-service technologies in the tourism industry: performing online bookings, self-check-ins for hotels and airlines, allowing clients to perform and complete reservations by themselves using digital tools.
toezicht houden op softwareontwikkeling oversee development of software ontwikkeling van software organiseren plannen en leiden van de eerste planfase tot de uiteindelijke producttest | ontwikkeling van software plannen | toezicht houden op softwaretesten | softwareontwikkeling plannen | softwareontwikkeling leiden oversee development of software Het opzetten, plannen en superviseren van de ontwikkeling van de toepassingen en de kaders voor de creatie van een softwareproduct vanaf de eerste fase van de planning tot de definitieve producttest. Organise, plan and supervise the development of the applications and frameworks in order to create a software product, from the earliest planning stages to the final product test.
media-integratiesystemen configureren configure media integration systems De relatie tussen inkomende en uitgaande signalen voor toepassingen op het gebied van podiumkunsten en evenementen definiëren en configureren. Met behulp van visuele programmeringssoftware, de gebruikte signaalprotocollen vertalen voor het patchen, samenvoegen of splitsen van gegevensstromen.
Define and configure the relation between incoming and outgoing signals for performing art and event applications. Using visual programming software, translating the used signal protocols, patching, merging or splitting data streams.
IBM Informix IBM Informix Informix Workgroup Edition | Informix Dynamic Server | IBM Informix | Informix Express Edition | Informix Enterprise Edition | Informix Extended Parallel Server | Informix Advanced Enterprise Edition Het computerprogramma IBM Informix is een instrument voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken, ontwikkeld door het softwarebedrijf IBM. The computer program IBM Informix is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company IBM.
databasediagrammen creëren create database diagrams gegevensbankdiagrammen maken | diagrammen maken op basis van gegevens in databases | databasemodellen maken | blauwdruk voor database maken | databases ontwerpen create database blueprint | create database diagrams Ontwikkelen van de database modellen en diagrammen die de structuur van een databank tot stand brengen door gebruik te maken van modelleringssoftware die bij verdere processen moet worden geïmplementeerd. Develop the database design models and diagrams which establish the structure of a database by using modelling software tools to be implemented in further processes.
besturingselementen van een scanner instellen set scanner controls set scanner controls | determine scanner controls | setting scanner controls | program scanner controls | set scanner control Een muis, toetsenbord of andere bedieningsorganen gebruiken om de scanner nauwkeurig in te stellen. Use a mouse, keyboard or other controls to set up the scanner precisely.
SketchBook Pro SketchBook Pro SketchBook | Autodesk SketchBook Pro Het computerprogramma SketchBook Pro is een grafisch ICT-instrument dat digitale bewerking en de samenstelling van grafieken mogelijk maakt om zowel 2D-raster- als 2D-vector-grafieken te genereren. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Autodesk. The computer program SketchBook Pro is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics. It is developed by the software company Autodesk.
textielontwerpen maken produce textile designs textielontwerpen produceren produce textile designs | produce designs for textiles | draw sketches for textile designs | create textile designs Tekeningen voor een textielontwerp maken met de hand of met een computer, door gebruik te maken van een gespecialiseerde software voor computer geassisteerd design (CAD-software). Draw sketches for textile design, by hand or on computer, using specialist Computer Aided Design (CAD) software.
ICT-apparaatstuurprogramma ontwikkelen develop ICT device driver software ontwikkelen om ICT-apparatuur mee aan te sturen | ICT-apparaatstuurprogramma up-to-date houden | versiebeheer van ICT-apparaatstuurprogramma’s | ICT-apparaatdriver ontwikkelen develop ICT device driver Een softwareprogramma opzetten waarmee de werking van een ICT-apparaat en de interactie ervan met andere toepassingen wordt gecontroleerd. Create a software program that controls the working of an ICT device and its interaction with other applications.
bijdragen aan de ontwikkeling van biometrische systemen contribute to development of biometric systems contribute to development of biometric systems | develop biometric system | developing biometric system | facilitate development of biometric systems | develop biometric systems | work on development of biometric systems | assist development of biometric systems Bijdragen aan de ontwikkeling of de optimalisering van technologische systemen die afhankelijk zijn van specifieke biologische gegevens die met algoritmen worden uitgevoerd om mensen te identificeren. Contribute to the development or optimisation of technological systems that rely on specific biological data run through algorithms in order to identify people.
softwaretestniveaus levels of software testing software testen | kennis van de verschillende testniveaus in softwareontwikkeling | testen in het softwareontwikkelingsproces | integratietestniveaus levels of software testing De niveaus van de tests in het softwareontwikkelingsproces, zoals testen van het apparaat, het testen van de integratie, het testen van de systemen en de acceptatietests. The levels of testing in the software development process, such as unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing.
gevolgen van ICT-veroudering beheren manage ICT legacy implication overdracht van oude naar nieuwe ICT-systemen beheren | gevolgen van ICT-veroudering managen | legacygevolgen analyseren analyse legacy implication Toezicht houden op het overdrachtsproces van een legaat (een verouderd systeem) naar een bestaand systeem door gegevens in kaart te brengen, te interfacen, te migreren, te documenteren en om te zetten. Oversee the transfer process from a legacy (an outdated system) to a current system by mapping, interfacing, migrating, documenting and transforming data.
elektronische communicatieapparatuur installeren install electronic communication equipment specificaties van elektronische communicatieapparatuur begrijpen | digitale en analoge elektronische communicatieapparatuur instellen en in gebruik nemen | digitale communicatieapparatuur installeren install electronic communication equipment Het opzetten en installeren van digitale en analoge elektronische communicatie. Meer inzicht krijgen in elektronische diagrammen en apparatuurspecificaties. Set up and deploy digital and analogue electronic communications. Understand electronic diagrams and equipment specifications.
gedetailleerde werktekeningen voorbereiden voor interieurinrichting prepare detailed working drawings for interior design draw up detailed working drawings for interior design | prepare detailed working drawings for interior design | create detailed working drawings for interior design | prepare detailed working drawing for interior design | prepare detailed drawings for interior design | generate detailed working drawings for interior design Voldoende gedetailleerde werktekeningen of digitale afbeeldingen maken met behulp van software om een realistische weergave van het interieurontwerp over te brengen. Prepare sufficiently detailed working drawings or digital images using software to convey a realistic preview of the interior design project.
TypeScript TypeScript TypeScript De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en compileren van programmeerparadigma’s in TypeScript. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in TypeScript.
signaalgenerator bedienen operate signal generator frequentiegenerator bedienen | met een generator signalen opwekken | microgolfgenerator bedienen | generator van RF-signalen bedienen | generator van digitale patronen bedienen function generator operating | pitch generator operating | tone generator operating | operate signal generator | arbitrary waveform generator operating | RF signal generator operating | frequency generator operating | digital pattern generator operating Elektrische apparaten of software toongeneratoren die digitale of analoge repeteer- of niet-repeterende elektronische signalen produceren bedienen met het oog op het ontwerpen, testen en herstellen van elektronische en akoestische apparatuur. Use electronic devices or software tone generators that produce digital or analog repeating or non-repeating electronic signals in order to design, test and repair electronic and acoustic equipment.
standaarden van het World Wide Web Consortium World Wide Web Consortium standards internetstandaarden | W3C-standaarden | www-richtlijnen | naleving van W3C-standaarden World Wide Web Consortium standards De normen, technische specificaties en richtlijnen die zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), dat het ontwerp en de ontwikkeling van webtoepassingen mogelijk maakt. The standards, technical specifications and guidelines developed by the international organisation World Wide Web Consortium (W3C) which allow the design and development of web applications.
Microsoft Visio Microsoft Visio Visio 2000 | Office Visio 2003 | Visio 2010 | Microsoft Office Visio | Visio 2002 | Visio 2016 | Visio 2013 | Microsoft Visio | Office Visio 2007 Het computerprogramma Microsoft Viso is een grafisch ICT-instrument dat de digitale bewerking en de samenstelling van grafieken mogelijk maakt om zowel 2D-raster- als 2D-vector-grafieken te genereren. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft. The computer program Microsoft Visio is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics. It is developed by the software company Microsoft.
hulpmiddelen assistive instruments voorzieningen | aanpassingen | mobiliteitshulpmiddelen assistive instrument | assistive devices | instrument of assistance | assistive instruments Het omgaan met mensen die geleidedieren nodig hebben en het werken met hulpmiddelen en -technologieën. The field of dealing with people in need of service animals and the working of assistive devices and technologies.
Oracle Application Development Framework Oracle Application Development Framework Oracle Application Development Framework De software-ontwikkelingsomgeving van het Java-framework met specifieke kenmerken en componenten (zoals verbeterde herbruikbaarheid, visuele en declaratieve programmering) die de ontwikkeling van toepassingen voor ondernemingen ondersteunt en begeleidt. The Java framework software development environment which provide specific features and components (such as enhanced reusability features, visual and declarative programming) that support and guide enterprise applications development.
JSSS JSSS JavaScript Style Sheets De computertaal JSSS is een stylesheet-taal die de presentatie van gestructureerde documenten weergeeft. Deze documenten moeten zich aan de stylesheets houden, een reeks stilistische regels zoals het lettertype, de kleur en de lay-out. The computer language JSSS is a style sheet language that conveys the presentation of structured documents. These documents have to adhere to style sheets, a set of stylistic rules such as font, color and layout.
3D-prototypes van kleding analyseren analyse clothing 3d prototypes adjust the 3d prototype Het prototype analyseren om het patroon van de kledingelementen op de 3D-avatar aan te passen.
Analyse the prototype in order to adjust the pattern of clothing elements on the 3D avatar.
vereisten voor gegevensinvoer onderhouden maintain data entry requirements vereisten voor dataverwerking onderhouden | technieken voor gegevensprogramma’s toepassen | vereisten voor gegevensverwerking opstellen | vereisten voor gegevensverwerking onderhouden | voorwaarden voor gegevensinvoer in stand houden maintain data entry requirements De voorwaarden voor het invoeren van gegevens handhaven. De procedures volgen en technieken voor het gebruik van gegevens toepassen. Uphold conditions for data entry. Follow procedures and apply data program techniques.
gebruikersvriendelijkheid verbeteren improve user-friendliness update user-friendliness | improve user-friendliness | revise user-friendliness | modify user-friendliness | ameliorate user-friendliness Onderzoeken en testen van nieuwe methoden om een product zoals een website of kaart gebruikersvriendelijk te maken en makkelijker te begrijpen. Research and test new methods to make a product such as a website or map easier to use and understand.
computergebaseerde controlesystemen van vervoersactiviteiten beheren manage computer-based transport operation control systems computergebaseerde controlesystemen van transportactiviteiten beheren ensure transfer of digital information between control centres and transport units | oversee computer transport operation control systems | oversee computer-based transport operation control systems | oversee performance of computer transport control system | manage performance of computer-based transport control systems | manage computer transportation operation control systems | manage computer-based transport operation control systems; | manage computer-based transportation operation control systems | manage transfer of digital information between control centres and transport unit | oversee computer-based transportation operation control systems | monitor performance of computer-based transport control systems Beheren van computergebaseerde controlesystemen ter garantie van gegevensoverdracht tussen bussen; realtime informatie controleren over de infrastructuur, verkeersomstandigheden, verkeerslichten; aankondigingen in bussen controleren en passagiers actuele informatie geven. Manage digital operation control systems to ensure data transfer between buses. Monitor real-time information about infrastructure, traffic conditions, traffic lights; control voice announcements in buses and provide passengers with real-time information.
CNC-boormachines bedienen tend CNC drilling machine guard Computer controlled boring machinery | take care of CNC drilling machine | tend CNC drilling machine | watch over Computer controlled boring machinery | oversee CNC drilling machine | oversee Computer controlled boring machinery | watch over CNC drilling machine | guard CNC drilling machine Gebruik maken van een computergestuurde boormachine (CNC), die ontworpen is om productieprocessen om te snijden op metaal, hout, kunststof en andere, deze controleren en volgens de voorschriften bedienen. Tend a computer numerical controlled (CNC) drilling machine designed for cutting manufacturing processes on metal, wooden, plastic materials and others, monitor and operate it, according to regulations.
gedistribueerde verwerkingsprocessen distributed computing distributed computing | proces waarbij meerdere computers aan dezelfde taak werken | computernetwerken | softwareproces waarbij computers over een netwerk samenwerken distributed computing het softwareproces waarin de computeronderdelen via een netwerk communiceren en berichten sturen over hun acties. The software process in which computer components interact over a network and send messages to communicate on their actions.
computertechniek computer engineering discipline of computer engineering | integration of hardware and software | field of computer engineering | engineering of computers | software design | science of computer engineering | computer hardware development | computer software development Technische discipline die computerwetenschap combineert met elektrotechniek om computerapparatuur en -software te ontwikkelen. Computertechniek houdt zich bezig met elektronica, softwareontwerp en de integratie van hardware en software. Engineering discipline that combines computer science with electrical engineering to develop computer hardware and software. Computer engineering occupies itself with electronics, software design, and the integration of hardware and software.
telecine gebruiken use a telecine use a telecine | employ a telecine | operate a telecine | utilise a telecine | use telecines Een kathodestraalbuis-systeem (Cathode-ray tube - CRT) of een telecine met ladinggekoppeld component (charge-coupled device - CCD) gebruiken, dat wit licht produceert voor kleurgradaties op film door deze aan dit licht bloot te stellen. Operate a Cathode-ray tube (CRT) system or a charge-coupled device telecine (CCD), which produce white light to colour grade images on film by exposing them to this light.
microprocessors microprocessors chips | microprocessors | micro-chips | computer microprocessors | computer micro-processors | microchips Computerprocessoren op een microschaal die de centrale verwerkingseenheid (CPU) op een enkele chip integreren. Computer processors on a microscale that integrate the computer central processing unit (CPU) on a single chip.
BlackArch BlackArch BlackArch De BlackArch Linux-distributie is een instrument dat zwakke plekken in de beveiliging van het systeem voor mogelijk ongeoorloofde toegang tot systeeminformatie test. The BlackArch Linux distribution is a penetration testing tool which tests security weaknesses of the system for potentially unauthorised access to system information.
e-learningplannen ontwikkelen develop e-learning plan e-learningstrategie opstellen | e-learning plannen | e-learningplanning opstellen | e-learningstrategie ontwikkelen | plannen ontwikkelen voor e-learning develop e-learning plan Een strategisch plan opstellen om de resultaten van de educatieve technologie binnen de organisatie en daarbuiten zo groot mogelijk te maken. Create a strategic plan to maximise the outputs of educational technology both within the organisation and externally.
apparatuur voor uitzendingen op afstand bedienen operate remote broadcast equipment apparatuur voor live-uitzendingen bedienen | afstandsbediening gebruiken voor uitzendapparatuur | live-apparatuur bedienen | apparatuur voor uitzendingen remote bedienen operate live shot equipment | operate live remote equipment Gebruiken van apparatuur die wordt gebruikt voor uitzendingen vanuit plaatsen die ver verwijderd zijn van het centrale station. De pick-up unit (RPU) is het meest gebruikte instrument voor deze communicatie. Handle equipment that is used for broadcasting from locations which are far from central station. The pickup unit (RPU) is the most common tool for this communication.
motion graphics motion graphics motion graphics De technieken en software voor het creëren van de illusie van beweging zoals keyframing, Adobe After Effects en Nuke. The techniques and software for creating the illusion of motion such as keyframing, Adobe After Effects, and Nuke.
softwarebibliotheken gebruiken use software libraries softwarebibliotheken beheren | software-libraries gebruiken | gebruikmaken van software-libraries | softwarebibliotheken schrijven | softwarebibliotheken benutten use software libraries Gebruik maken van verzamelingen van codes en softwarepakketten die frequent gebruikte routines vastleggen om de programmeurs te helpen hun werk te vereenvoudigen. Utilise collections of codes and software packages which capture frequently used routines to help programmers simplify their work.
infrastructuur voor e-learning-software e-learning software infrastructure e-learningomgeving beheren | infrastructuur voor e-learningtoepassingen | infrastructuur voor e-learningsoftware en -toepassingen | infrastructuur voor e-learningprogramma’s e-learning software infrastracture and applications De infrastructuureigenschappen en -specificaties die nodig zijn om de e-learningomgeving op te zetten waarmee het publiek leerervaringen kan opdoen. The infrastructure properties and specifications required to set up the e-learning environment which provides learning experiences to the audience.
Ajax Framework Ajax Framework Ajax Framework De software-ontwikkelingsomgeving van Ajax die specifieke kenmerken en componenten biedt ter ondersteuning en begeleiding van de ontwikkeling van webtoepassingen. The Ajax software development environments which provide specific features and components that support and guide web applications development.
precisielandbouw toepassen apply precision farming use precision farming methods | using precision farming methods | precision farming methods using | apply precision farming | applying precision farming Gebruik maken van moderne technologieën en apparatuur met geavanceerde plaatsbepalingssystemen, geo-mapping en/of geautomatiseerde stuursystemen voor landbouwactiviteiten. Using modern technologies and equipment with high precision positioning systems, geo-mapping and/or automated steering systems for agricultural activities.
medisch beeldvormingsmateriaal gebruiken operate medical imaging equipment medisch beeldvormingsmateriaal gebruiken operate equipment for medical imaging | apply medical imaging techniques using the respective equipment | operate medical-imaging equipment | create CT, MRI, X-ray, US, PET, and SPECT images | operate medical imaging equipment | handle medical imaging equipment | utilise medical imaging equipment Medische beelden van hoge kwaliteit maken met behulp van technologisch geavanceerde apparatuur voor medische beeldvorming zoals CT (computertomografie), MRI (magnetische-resonantiebeeldvorming), mobiele röntgenapparaten, ultrageluid (US), nucleaire geneeskunde met Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT). Produce high quality medical images using technologically advanced medical imaging equipment such as CT (computed tomography), MRI (magnetic resonance imaging), mobile X-ray machines, ultrasound (US), nuclear medicine with Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT).
gegevens van biomedische testen registreren record data from biomedical tests data van biomedische testen registreren analyse data from biomedical tests | analyze data from biomedical test | use IT to record and analyse data from biomedical tests | record data from a biomedical test | record data from biomedical test Informatietechnologie gebruiken voor het accuraat registreren en analyseren van gegevens van biomedische tests, het opstellen van verslagen over de gegevens en het uitwisselen van resultaten met de betrokken personen. Use information technology to accurately record and analyse data from biomedical tests, writing reports on the data and sharing results with the appropriate persons.
computerprogramma's gebruiken om stenografie uit te schrijven use shorthand computer program computerprogramma's gebruiken om snelschrift uit te schrijven using shorthand computer program | utilize shorthand computer programs | use computer program for shorthand | use shorthand computer programs | use shorthand program | work with shorthand computer programs Stenografie-computersoftware gebruiken om stenografie uit te schrijven en te vertalen en deze in traditionele leesbare transcripties over te zetten. Employ shorthand computer softwares in order to write and translate shorthands and put them into traditional legible transcripts.
automatische belichting onderhouden maintain automated lighting equipment bewegend licht onderhouden | geautomatiseerde spots onderhouden check, maintain and repair automated lighting equipment and accessories | keep automated lighting equipment and accessories in working order | keep automated lighting equipment in working order | maintain automated lighting equipment and accessories | maintain automated lighting equipment Het opzetten, controleren en herstellen van geautomatiseerde spots en het onderhouden van de software ervan. Set up, check and repair automated lighting equipment and maintain its software.
zenderwaarden noteren log transmitter readings zenderwaarden vastleggen log transmitter reading | compile transmitter readings | note transmitter readings | record transmitter readings Observaties van de zender noteren, zoals het kalibreren van de apparatuur voor bediening op afstand, de metingen van de apparatuur, de veldsterktemetingen en andere lezingen. Log transmitter observations such as calibrations of remote control equipment, equipment performance measurements, antenna field strength measurements, and other readings.
verzendingssoftwaresystemen beheren manage dispatch software systems perform dispatch software management activities | oversee dispatch software | administer systems of dispatch software | conduct dispatch software management activities | manage dispatch software systems; | manage software systems used in dispatching | administer dispatch software systems | manage dispatch software | manage systems of dispatch software | oversee software systems used in dispatching | oversee computer programmes used in dispatching operations | manage computer programmes used in dispatching operations Verzendingssoftwaresystemen beheren om taken zoals het genereren van werkorders, routeplanning en andere activiteiten uit te voeren. Manage dispatch software systems to execute tasks such as work order generation, route planning, and other activities.
cloudbewaking en -rapportage cloud monitoring and reporting cloud computing monitoring and reporting | cloud reporting De statistieken en alarmeringen die gebruikmaken van cloudbewakingsdiensten, met name prestatie- en beschikbaarheidsstatistieken.
The metrics and alarms utilizing cloud monitoring services, in particular performance and availability metrics.
controleresultaten van melk analyseren analyse milk control test results analyze milk control test results | analysing milk control test results | analyse results of milk control tests | interpreting results of milk control tests | interpret results of milk control tests | interpreting milk control test results | milk control test results interpreting | milk control test results analysing | interpret milk control test results De resultaten van de melkcontroletests met betrekking tot de professionele normen en de bedrijfsvereisten analyseren en documenteren. Efficiënt gebruikmaken van de software voor het testen van melk en de resultaten interpreteren. Analyse and document milk control test results in relation to professional standards and business requirements. Efficiently use milk testing software and interpret the results.
geïntegreerd elektronisch controlecentrum voor treinen bedienen operate train integrated electronic control centre operate integrated electronic control centres for trains | undertake integrated electronic control centre operations | perform integrated electronic control centre operations | operate train integrated electronic control center | execute integrated electronic control centre operations | carry out integrated electronic control centre operations | operate train electronic integrated control centre | operate railway integrated electronic control centre | operate integrated electronic centres for railways | conduct integrated electronic control centre activities Geïntegreerde elektronische controlecentra exploiteren waar seingevers moderne technologische besturingssystemen en apparatuur toepassen om de doorstroming van treinen over lange trajecten van het spoor te controleren. Operate integrated electronic control centres where signallers apply modern-day technological operating systems and equipment to control train progression over long stretches of railway track.
Wireshark Wireshark Wireshark Wireshark is een testinstrument voor penetratie dat zwakke plekken in de beveiliging van het systeem beoordeelt, waarbij de netwerkprotocollen worden geanalyseerd door middel van een grondige inspectie van het protocol, directe registratie, tonen van filters, offline analyse, VoIP-analyse, protocolontcijfering. The Wireshark tool is a penetration testing tool which evaluates security weaknesses, analysing network protocols through deep protocol inspection, live capture, display filters, offline analysis, VoIP analysis, protocol decryption.
toekomstige behoeften aan ICT-netwerken voorspellen forecast future ICT network needs groei van gegevensverkeer voorspellen | huidig gegevensverkeer identificeren en inschatten welke invloed de groei hiervan zal hebben op het ICT-netwerk | ICT-netwerken ontwikkelen | toekomstige vereisten voor ICT-netwerken voorspellen | toekomstige ICT-behoeften voorspellen forecast future ICT network needs Het huidige dataverkeer in kaart brengen en ramen hoe de groei van invloed zal zijn op het ICT-netwerk. Identify current data traffic and estimate how growth will affect the ICT network.
grafische opnames interpreteren van machines om gebreken op de sporen op te sporen interpret graphical recordings of rail-flaw-detection machine analyse graphical presentations produced by rail-flaw-detection machine | detect faults in rails through interpretation of graphical recordings of rail-flaw-detection machines | use graphical recordings produced by rail-flaw-detection machines to identify faults | interpret graphical recordings of rail-flaw-detection machine | comprehend and analyse rail-flaw-detection machine graphical recordings | detect faults through analysis of rail-flaw-detection machine recordings | interpret rail-flaw-detection machine interface | interpret graphical interface of rail-flaw-detection machine | interpret rail-flaw-detection machine graphical interface | interpret rail-flaw-detection machine graphical recordings Het lezen, analyseren en interpreteren van de grafische opnames die door de machines om fouten of gebreken op de sporen op te sporen zijn verstrekt. Read, analyse and interpret the graphical recordings issued by the rail-flaw-detection machine in order to detect errors or flaws in rails.
methodologieën voor softwareontwerp software design methodologies methodologieën voor hardwareontwerp | methodologieën voor softwareontwerp ontwikkelen | SCRUM beheersen | methodologieën voor de ontwikkeling van softwaresystemen en -toepassingen software design methodologies De methodologieën, zoals Scrum, V-model en Waterfall, tot software en applicaties voor het ontwerp van software. The methodologies such as Scrum, V-model and Waterfall to design software systems and applications.
digitale illustratietechnieken gebruiken use digital illustration techniques digitale illustratietechnieken toepassen use techniques for digital illustration | use digital illustration techniques | use digital illustration programmes | illustrate drawings digitally Tekeningen opstellen met behulp van programma’s en technieken voor digitale illustratie. Create drawings using digital illustration programmes and techniques.
3D-scanners voor kleding gebruiken use 3D scanners for clothing use 3D body scanners for wearing apparel | employ body scanners for clothing | use 3D body scanners for garments | use 3D scanners for clothing | utilise 3D body scanners for clothing | use 3D body scanners applied to clothing Verschillende 3D-lichaamsscanners en software gebruiken om de vorm en de grootte van het menselijk lichaam vast te leggen voor het produceren van een 3D-lichaammodel voor het creëren van avatars en mannequins. Use different 3D body scanners and softwares to capture the shape and size of the human body in order to produce 3D body model for the creation of avatars and mannequins.
veiligheidsdreigingen voor webtoepassingen web application security threats veiligheidsdreigingen voor websites | OWASP | veiligheidsdreigingen in webtoepassingen wegnemen | veiligheidslekken in webtoepassingen OWASP | web application security threats De aanvallen, vectoren, opkomende dreigingen op websites, webtoepassingen en webdiensten, de classificatie van de ernst ervan in specifieke gemeenschappen zoals OWASP. The attacks, vectors, emergent threats on websites, web applications and web services, the rankings of their severity identified by dedicated communities such as OWASP.
blockchainplatforms blockchain platforms blockchain ecosystems De verschillende geïntegreerde infrastructuren, elk met hun eigen kenmerken, die de ontwikkeling van blockchaintoepassingen mogelijk maken. Voorbeelden zijn multichain, ehtereum, hyperledger, corda, ripple, openchain enz.
The different integrated infrastructures, each with their own characteristics, that allow the development of blockchain applications. Examples are multichain, ehtereum, hyperledger, corda, ripple, openchain, etc.
gegevenssets maken create data sets datasets maken produce data sets | data set creation | create data sets | establish data sets | design data sets | create a data set | creating data sets Genereren van een verzameling nieuwe of bestaande gerelateerde datasets die uit afzonderlijke elementen bestaan, maar kunnen worden gebruikt als één eenheid. Generate a collection of new or existing related data sets that are made up out of separate elements but can be manipulated as one unit.
computeranalyses van geotechnische structuren uitvoeren perform computer analyses of geotechnical structures perform computer analyzes of geotechnical structures | utilise a computer to analyse geotechnical structures | perform computer analysis of geotechnical structures | carry out computer analyses of geotechnical structures | undertake computer-aided evaluations of geotechnical structures | conduct computer analysis of geotechnical structures | undertake computer analysis of geotechnical structures | assess geotechnical structures through use of a computer | conduct computer-aided evaluations of geotechnical structures | carry out computer analysis of geotechnical structures | conduct computer analyses of geotechnical structures Gebruik maken van gespecialiseerde digitale databanken en computerondersteunde analyses van geotechnische structuren verrichten. Use specialised digital databases and perform computer-aided analyses of geotechnical structures.
systeemonderdelen kopen acquire system component hardware aanschaffen | netwerkonderdelen verkrijgen | componenten verkrijgen die binnen de bestaande systemen passen om benodigde taken uit te voeren en uit te breiden | hardware software en netwerkonderdelen verkrijgen | software aanschaffen acquire system component Het verkrijgen van hardware, software of netwerkonderdelen die overeenkomen met andere onderdelen van het systeem om het uit te breiden en de nodige taken uit te voeren. Obtain hardware, software or network components which match other system components in order to expand it and perform necessary tasks.
Aviation System Block Upgrades airspace system block upgrades Aviation System Block Upgrades (ASBU) airspace system block upgrades | ASBU | improvements to ATM system functionality Een Airspace System Block Upgrade (ASBU) wijst een reeks maatregelen aan ter verbetering van de functionaliteit van het ATM-systeem. An Airspace System Block Upgrade (ASBU) designates a set of measures that can be implemented to improve the functionality of the ATM system.
mens-computerinteractie human-computer interaction interactie tussen mens en computer onderzoeken | gedrag en interactie tussen digitale apparaten en mensen onderzoeken | menselijk gedrag ten opzichte van computers HCI Studie van het gedrag en de interactie tussen digitale apparaten en mensen. The study of the behaviour and interaction between digital devices and human beings.
projectiemateriaal onderhouden maintain projection equipment protect projection equipment | maintain projecting equipment | maintain projection equipment | maintaining projection equipment | safeguard projection equipment | fix projection equipment De projectieapparatuur onderhouden, testen en repareren om de kwaliteit van beelden en geluid te waarborgen. Maintain, test and repair the projection equipment to safeguard the quality of the images and sound.
softwaretests uitvoeren execute software tests test application | test programs Testen uitvoeren om te waarborgen dat een softwareproduct foutloos zal functioneren volgens de gespecificeerde eisen van de klant en defecten (bugs) en storingen van de software opsporen met behulp van gespecialiseerde softwarehulpmiddelen en testtechnieken.
Perform tests to ensure that a software product will perform flawlessly under the specified customer requirements and identify software defects (bugs) and malfunctions, using specialised software tools and testing techniques.
maritieme telecommunicatie maritime telecommunications maritime telecommunications operations | maritime telecommunications principles | operation of maritime telecommunications systems | naval telecommunications | equipment and systems used in maritime telecommunications | systems of marine telecommunications | maritime telecommunications | systems and equipment used in maritime telecommunications | principles of maritime telecommunications | operations in maritime telecommunications | operation of marine telecommunications systems | marine telecommunications Kennis van de transmissie, de omroepapparatuur en de algemene werking van telecommunicatiesystemen. Knowledge of transmission, broadcasting equipment and overall operation of telecommunications systems.
systeemprestaties bewaken monitor system performance systeemprestaties verbeteren | betrouwbaarheid en prestaties van systemen bewaken | systeem-logging | systeemoptimalisatie | zorgdragen voor optimale systeemprestaties system logging Systeembetrouwbaarheid en -prestaties meten voor, tijdens en na de integratie van onderdelen en tijdens de werking en het onderhoud van het systeem. Instrumenten en technieken voor het toezicht op de prestaties kiezen en gebruiken, zoals speciale software. Measure system reliability and performance before, during and after component integration and during system operation and maintenance. Select and use performance monitoring tools and techniques, such as special software.
reservoirsurveillancesystemen gebruiken use reservoir surveillance monitoring well and reservoir | use reservoir surveillance | using reservoir surveillance | using of reservoir surveillance | use of reservoir surveillance | well and reservoir monitoring | reservoir surveillance use | monitoring of well and reservoir Put- en reservoirsurveillancesystemen en teledetectietechnologie begrijpen en gebruiken; het peil van het reservoir bewaken en beslissen wanneer er moet ingegrepen worden. Understand and operate well and reservoir surveillance system and remote sensing technology; monitor the reservoir level and decide on engineering interventions if necessary.
beeldbewerking uitvoeren perform image editing beelden bewerken implement image editing | image editing performance | perform image editing | undertake image editing | performing image editing Verschillende soorten beelden bewerken zoals analoge en digitale foto’s of illustraties. Edit various types of images such as analogue and digital photographs or illustrations.
software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen integrated development environment software IDE-software | geïntegreerde ontwikkelomgeving | Eclipse-softwarewerken met geïntegreerde ontwikkelomgevingen | IDE NetBeans | Dev-C++ | VisualWX | Code::Blocks | MinGW Developer Studio | integrated development environment software | Zeus IDE | Philasmicos Entwickler Studio | Borland C++ Builder | CodeForge | Anjuta | DialogBlocks | SPE | wxHatch | IDE De reeks softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface, zoals Visual Studio or Eclipse. The suite of software development tools for writing programs, such as compiler, debugger, code editor, code highlights, packaged in a unified user interface, such as Visual Studio or Eclipse.
digitale cartografie toepassen apply digital mapping engage in digital mapping | applying digital mapping | apply digital mapping | use digital mapping Kaarten maken door formatteren van de verzamelde gegevens in een virtueel beeld dat een exacte afbeelding van een specifiek gebied geeft. Make maps by formatting compiled data into a virtual image that gives a precise representation of a specific area.
toezicht houden op sensor- en opnamesystemen van vliegtuigen oversee aircraft sensor and recording systems monitor installation of flight systems | oversee aircraft sensor and recording systems | ensure the quality of flight systems installation | monitor installation of aircraft systems | ensure the quality of installation of flight systems | supervise flight systems installation Toezicht houden op de installatie van de sensoren en registratiesystemen van luchtvaartuigen om ervoor te zorgen dat zij aan de vereiste gegevens gegevensparameters voldoen. Supervise the installation of the aircraft sensors and recording systems during the flight tests to ensure that they meet required data paramaters.
Grovo Grovo Grovo Het leerbeheersysteem Grovo is een e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van cursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-learning. The learning management system Grovo is an e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
docenten en trainers onderwijzen in e-leermethoden provide training on e-learning docenten en trainers leren hoe ze moeten omgaan met e-leermethoden | e-trainers trainen | e-leeromgevingen opzetten | onderwijzend personeel leren hoe ze e-leeromgevingen moeten inzetten train the e-trainer Het geven van technische opleiding, met inbegrip van het gebruik van een platform voor e-leermethoden, opleidingstoepassingen en normen zoals het SCORM, en e-leermiddelen aan de leraar of opleider. Give technical training including how to use an e-learning platform, training applications and standards such as SCORM, as well as e-teaching methods to the teacher or trainer.
informatie-indeling information categorisation gegevensclassificatie | informatiecategorisering | gegevens classificeren | gegevenscategorisering | informatieclassificatie information categorisation De indeling van de informatie in categorieën en het aantonen van de relatie tussen de gegevens voor een aantal duidelijk omschreven doeleinden. The process of classifying the information into categories and showing relationships between the data for some clearly defined purposes.
digitale beeldverwerking digital image processing De verschillende aspecten en praktijken van beeldverwerking en -manipulatie, zoals beeldinterpolatie, aliasing, beeldverbetering, contrastexpansie, histogramverwerking en -egalisatie, enkelvoudige waardedecompositie, enkelvoudige waarde-egalisatie, wavelets-filtering en vele andere.
The different aspects and practices of image processing and manipulation like image interpolation, aliasing, image enhancement, contrast stretching, histogram processing and equalization, singular value decomposition, singular value equalization, wavelets filtering and many others.
databanken over vrachttarieven creëren create freight rate databases maintain cargo rate databases | maintain freight rate databases | keep databases of cargo rates | develop and maintain freight rate databases | maintain databases of freight rates | develop and maintain databases of freight rates | update databases of freight rates | maintain databases of cargo rates | keep and update freight rate databases | keep databases of freight rates | keep freight rate databases Databases voor vrachttarieven ontwikkelen en onderhouden voor gebruik door afdelingen van de toeleveringsketen om de meest kostenefficiënte wijze van vervoer te bepalen en vast te stellen.
Develop and maintain freight rate databases for use by supply chain departments in order to determine and adopt the most cost-efficient modes of transportation.
ict-projectbeheer ICT project management ict-projectmanagement | projectbeheer | technieken voor het beheer van ict-projecten gebruiken | ict-projecten beheren ICT project management De methoden voor de planning, uitvoering, evaluatie en follow-up van ICT-projecten, zoals de ontwikkeling, integratie, wijziging en verkoop van ICT-producten en -diensten, alsmede projecten in verband met technologische innovatie op het gebied van ICT. The methodologies for the planning, implementation, review and follow-up of ICT projects, such as the development, integration, modification and sales of ICT products and services, as well as projects relating technological innovation in the field of ICT.
teledetectietechnologieën onderzoeken research remote sensing technologies evaluate remote sensing technologies | examine remote sensing technologies | study remote sensing technologies | remote sensing technology research | researching remote sensing technologies | analyse remote sensing technologies Onderzoek verrichten met het oog op de ontwikkeling van nieuwe teledetectietechnieken en -apparatuur. Perform research in order to develop new remote sensing techniques and equipment.
elektronica electronics aspects of electronics | principles of electronic systems | electronic devices | features of electronics | functions of electronic systems | electronics | characteristics of electronic systems | electronic components | functioning of electronics | electronic equipment | electronic systems | electronic apparatus De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert. The functioning of electronic circuit boards, processors, chips, and computer hardware and software, including programming and applications. Apply this knowledge to ensure electronic equipment runs smoothly.
machinevertaling gebruiken use computer-aided translation operate computer-aided translation | use computer-aided translation | employ computer-aided translation | using computer-aided translation | apply computer-aided translation Computerondersteunde vertaalsoftware (CAT-software) gebruiken ter ondersteuning van het vertaalproces.
Operate computer-aided translation (CAT) software to facilitate the language translation processes.
systemen voor het maken van digitale games digital game creation systems digitale-gameomgeving ontwerpen | systemen voor digitale games ontwerpen | 3D-engine | systemen voor digitale-gamecreatie | geïntegreerde ontwikkelomgevingen en gespecialiseerde ontwerphulpmiddelen voor snelle iteratie van computergames | game-middleware Nebula Device | 4A Engine | Dagor Engine | game engine | Flare3D | K2 Engine | Infinity Engine | video game engine | ShiVa3D | Gamebryo | BigWorld | HPL Engine | RuneTek | TGEA | GoldSrc | Arsys Engine | Panta Rhei | Flixel | PhyreEngine | Onyx Engine | Panda3D | Scimitar | RPG Maker | 3D MMORPG Game Engine | Clausewitz Engine | MT Framework | CPAL3D | digital game creation systems | M.U.G.E.N | Antiryad Gx | Dunia Engine | S2Engine HD | 3D engine | game middleware | NeoAxis Engine | Unigine | UbiArt Framework De geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerpinstrumenten, ontworpen voor de snelle herhaling van door de gebruiker vervaardigde computerspelletjes. The integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
Windows Phone Windows Phone Windows Phone De systeemsoftware Windows Phone bestaat uit kenmerken, beperkingen, architecturen en andere eigenschappen van besturingssystemen die zijn ontworpen voor mobiele apparaten. The system software Windows Phone consists of features, restrictions, architectures and other characteristics of operating systems designed to run on mobile devices.
snelle applicatieontwikkeling Rapid application development rapid application development Rapid application development Het model voor snelle applicatieontwikkeling is een methode voor het ontwerpen van softwaresystemen en toepassingen. The rapid application development model is a methodology to design software systems and applications.
beleidsregels voor ICT-systeemgebruik toepassen apply ICT system usage policies beleid voor ICT-systeemgebruik toepassen | beleidsregels voor ICT-systeemgebruik opstellen | ICT-systeemgebruik beheren | beleid voor ICT-systeemgebruik opstellen apply ICT system usage policies Het volgen van schriftelijke en ethische wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot het gebruik en de administratie van het juiste ICT-systeem. Follow written and ethical laws and policies regarding proper ICT system usage and administration.
metadata voor inhoudsgegevens beheren manage content metadata contentmanagementmethoden en -procedures toepassen om metagegevensconcepten te gebruiken en definiëren | metagegevens opstellen | metagegevens beheren manage metadata | manage content metadata De methoden en procedures voor het beheer van inhoudsgegevens toepassen om concepten van metagegevens, zoals de datum van creatie, te definiëren en te gebruiken om inhoud zoals documenten, video- en audiobestanden, applicaties en beelden te beschrijven, te organiseren en te archiveren. Apply content management methods and procedures to define and use metadata concepts, such as the data of creation, in order to describe, organise and archive content such as documents, video and audio files, applications and images.
digitale landbouw e-agriculture information and communication technology in agriculture Het ontwerpen en toepassen van innovatieve ICT-oplossingen in de landbouw, tuinbouw, wijnbouw, visserij, bosbouw en veeteelt.
The design and application of innovative ICT solutions in agriculture, horticulture, viniculture, fishery, forestry and livestock management.
mobiele besturingssystemen mobile operating systems OS-en voor mobiele apparaten | mobiele OS-en | mobiele apparaten | pc-besturingssystemen cell phone operating systems | Ubuntu Touch OS | Firefox OS | Tizen De kenmerken, beperkingen, architecturen en andere kenmerken van besturingssystemen voor mobiele apparaten, zoals Android of iOS. The features, restrictions, architectures and other characteristics of operating systems designed to run on mobile devices, such as Android or iOS.
softwarereleases beheren manage software releases softwareversies implementeren | beheren van softwarereleases | softwarereleases implementeren | softwarereleaseproces beheren manage software releases Het onderzoeken en goedkeuren van voorstellen voor releases van softwareontwikkeling. Het verdere proces van release in goede banen leiden. Examine and approve suggested software development releases. Manage further release process.
3D-modellering 3D modelling three-dimensional modelling | 3D modeling | 3D rendering | 3D graphics | 3D representation Het proces van de ontwikkeling van een wiskundige weergave van elk driedimensionaal oppervlak van een object via gespecialiseerde software. Het product wordt een 3D-model genoemd. Het kan worden weergegeven als een tweedimensionaal beeld door middel van een proces (3D-weergave), of gebruikt in een computersimulatie van fysieke verschijnselen. Het model kan ook fysiek worden aangemaakt met behulp van 3D-printapparatuur. The process of developing a mathematical representation of any three-dimensional surface of an object via specialised software. The product is called a 3D model. It can be displayed as a two-dimensional image through a process called 3D rendering or used in a computer simulation of physical phenomena. The model can also be physically created using 3D printing devices.
gegevensanalyse data analytics De wetenschap van het analyseren en nemen van beslissingen op basis van ruwe gegevens die uit verschillende bronnen zijn verzameld. Het omvat kennis van technieken die gebruikmaken van algoritmen waarmee inzichten of trends uit die gegevens kunnen worden afgeleid ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen.
The science of analysing and making decisions based on raw data collected from various sources. Includes knowledge of techniques using algorithms that derive insights or trends from that data to support decision-making processes.
QlikView Expressor QlikView Expressor QVE | QlikView Expressor Het computerprogramma QlikView Expressor is een instrument voor de integratie van informatie uit meerdere toepassingen, gecreëerd en onderhouden door organisaties, tot één consistente en transparante gegevensstructuur, ontwikkeld door het softwarebedrijf Qlik. The computer program QlikView Expressor is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company Qlik.
online afspraken inzake nettiquette toepassen use online conventions of netiquette online afspraken inzake internet-etiquette toepassen use online conventions of netiquette | able to use online conventions of netiquette | apply online conventions of netiquette | make use of online conventions of netiquette | utilise online conventions of netiquette | using online conventions of netiquette Gedragsregels en knowhow toepassen bij het gebruik van digitale technologieën en interactie in digitale omgevingen. De communicatiestrategieën aanpassen aan het specifieke publiek en zich bewust zijn van de culturele en generatie diversiteit in digitale omgevingen. Apply behavioural norms and know-how while using digital technologies and interacting in digital environments. Adapt communication strategies to the specific audience and be aware of cultural and generational diversity in digital environments.
GPS-systemen gebruiken operate GPS systems GPS systems using | operating GPS systems | operating global positioning systems | using GPS systems | use global positioning systems | global positioning systems operating | GPS systems operating | global positioning systems using | operate global positioning systems | using global positioning systems | operate GPS systems GPS-systemen gebruiken. Use GPS Systems.
software voor het beheer van klantrelaties gebruiken use customer relationship management software software voor customer relationship management gebruiken using customer relationship management software | use customer relationship management software | use a customer relationship management software programme | operate customer relationship management software | apply customer relationship management software | use of customer relationship management software | handle customer relationship management software Gebruiken van gespecialiseerde software om de interactie van het bedrijf met huidige en toekomstige klanten te beheren. De verkoop, marketing, klantenservice en technische ondersteuning organiseren, automatiseren en op elkaar afstemmen om de gerichte verkoop te verhogen. Use specialised software to manage company’s interactions with current and future customers. Organise, automate and synchronise sales, marketing, customer service, and technical support, to increase targeted sales.
querytaal voor resource description framework resource description framework query language querytaal voor RDF | querytaal begrijpen | gegevens ophalen en manipuleren | querytaal voor het ophalen en manipuleren van gegevens in een RDF SPARQL | RDF query language De querytalen zoals SPARQL, voor het ophalen en manipuleren van de gegevens die zijn opgeslagen in Resource Description Framework format (RDF). The query languages such as SPARQL which are used to retrieve and manipulate data stored in Resource Description Framework format (RDF).
CoffeeScript CoffeeScript CoffeeScript De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsparadigma’s in CoffeeScript. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in CoffeeScript.
Objective-C Objective-C Smalltalk and C | Objective C++ | Object-C | Obj-C Objective-C 2.0 | Objective-C | Objective C | Object C | Objective-C++ | Obj C | Smalltalk and C | Obj-c | Objective C++ | Objc | C and Smalltalk | Object-C | Obj-C | ObjectiveC | Objective-c | ObjC | Objective c De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Objective-C. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Objective-C.
gegevenssystemen inzake gezondheidszorg healthcare data systems healthcare data system types | types of healthcare data systems | healthcare data system | healthcare user data management | health care data systems De soorten systemen die gegevens over de gebruikers van de gezondheidszorg beheren en bijhouden. The types of systems that manage and maintain healthcare user data.
computermateriaal computer equipment computeruitrusting computing equipment | computer equipment | computer machinery | computer devices | computer apparatus | computer machines | a computer De aangeboden computers, randapparatuur en softwareproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende voorschriften. The offered computers, computer peripheral equipment and software products, their functionalities, properties and legal and regulatory requirements.
ABBYY FineReader ABBYY FineReader ABBYY FineReader Het computerprogramma ABBYY FineReader is software waarmee geprinte en getypte beelden worden omgezet in machine-gecodeerde tekst, zodat de documenten elektronisch kunnen worden opgeslagen en bewerkt en digitaal kunnen worden weergegeven. The computer program ABBYY FineReader is software that electronically converts printed and typed images into machine-encoded text so that documents can be electronically stored, edited and digitally displayed.
meersporengeluid opnemen record multi-track sound multi-track geluid opnemen record a multi-track sound | record sounds on multi-track | record multi-track sound | record multi-track audio Het opnemen en mixen van audiosignalen uit verschillende geluidsbronnen op een multi-track recorder. Recording and mixing audio signals from different sound sources on a multi-track recorder.
CAE-software gebruiken use CAE software manage CAE software | utilise CAE software | use CAE softwares | apply computer-aided engineering software | be familiar with CAE software | make use of CAE software | employ CAE software | use computer-aided engineering software | use CAE software Werken met computerondersteunde technische hulpmiddelen (CAE) voor het uitvoeren van analyse zoals Finite Element Analysis and Computional Fluid Dynamics. Work with computer-aided engineering (CAE) tools to perform analysis tasks such as Finite Element Analysis and Computational Fluid Dynamics.
digitale geschreven inhoud opmaken lay out digital written content lay out digital written content | format digital written content | lay out digital written contents | paginate digital written content Pagina’s opmaken door afmetingen, stijlen te selecteren en tekst en afbeeldingen in computersystemen in te voeren. Lay out pages by selecting sizes, styles and entering text and graphics into computer systems.
JavaScript Framework JavaScript Framework JavaScript Framework De software-ontwikkelingsomgeving van JavaScript, die specifieke kenmerken en componenten biedt (zoals HTML generatie-instrumenten, Canvas-support or Visual design) die de ontwikkeling van webtoepassingen ondersteunen en begeleiden. The JavaScript software development environments which provide specific features and components ( such as HTML generation tools, Canvas support or Visual design) that support and guide JavaScript web applications development.
circuits ontwerpen met behulp van CAD design circuits using CAD design circuits using CAD | CAD circuit design | designing of circuits using CAD | using CAD to design circuits | use CAD to design circuits | design circuits using computer assisted design software | use CAD software for circuit design | designing circuits using CAD | circuit design using CAD Schetsen tekenen en elektronische systemen ontwerpen; CAD-software en -apparatuur (Computer Aided Design) gebruiken. Draught sketches and design electronic circuitry; utilise Computer Aided Design (CAD) software and equipment.
databasebronnen in balans brengen balance database resources databases met elkaar in balans brengen | databasebronnen beheren | werklast en bronnen van een database met elkaar in overeenstemming brengen balance database resources De werklast en middelen van een gegevensbank in balans brengen door de vraag naar transacties te beheersen, schijfruimtes toe te wijzen en de betrouwbaarheid van de servers te garanderen om de kosten- en risicoverhouding te optimaliseren. Stabilise the workload and resources of a database, by controlling the demand of transactions, allocating disk spaces and ensuring reliability of the servers in order to optimise cost and risk ratio.
doelstellingen voor informatie- en gerelateerde technologie controleren control objectives for information and related technology ICT-beheersmaatregelen inrichten | risico’s voor informatietechnologie controleren | COBIT | informatietechnologiedoelstellingen COBIT Het kader voor risico’s en controles, zoals Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), dat besluitvormers ondersteunt bij het dichten van de kloof tussen bedrijfsrisico’s, vereisten en technische kwesties. The risk and controls framework such as Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT), which supports decision makers to resolve the gap between business risks, requirements and technical issues.
3D-bodyscantechnieken 3D body scanning technologies 3D body scan technologies | 3D body scanning technologies | 3D body scan | technologies for 3D body scanning De beginselen en het gebruik van technologieën voor het scannen van 3D, gebruikt om de omvang en vorm van het menselijk lichaam te bepalen. The principles and usage of technologies for 3D body scanning used to capture the size and shape of the human body.
digitale kunst voor hoofdfoto voorbereiden prepare digital art for master photograph prepare digital art for master photograph | digital art preparation for master photograph | prepare digital art for master copy | digital art preparation for master copy | produce digital art for master photograph | produce digital art for master copy | prepare and photograph digital art Assembleren, typen, scannen en produceren van digitale kunst, klaar om gefotografeerd te worden als een mastercopy. Assemble, typeset, scan and produce digital art ready to be photographed as a master copy.
id Tech id Tech id Tech 2 | id Tech | id Tech 3 | id Tech 4 | id Tech 1 | id Tech 6 De game engine id Tech, een software-framework dat bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerptools voor de snelle herhaling van door de gebruiker vervaardigde computerspellen. The game engine id Tech which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
reclamecampagnes plannen plan marketing campaigns plan marketing campaign | planning a marketing campaign | set up marketing campaign | arrange marketing campaign | timetable marketing campaign | implement marketing campaign | planning marketing campaigns Ontwikkelen van een methode om een product te promoten via verschillende kanalen, zoals televisie, radio, gedrukte media en online platforms, sociale media met als doel om te communiceren en waarde te leveren aan klanten. Develop a method to promote a product through different channels, such as television, radio, print and online platforms, social media with the aim to communicate and deliver value to customers.
digitale bewegende beelden bewerken edit digital moving images edit moving digital images | edit digital moving images | edit digital footage | edit digital images of animation Gebruiken van gespecialiseerde software om videobeelden te bewerken voor gebruik in een artistieke productie. Use specialised software to edit video images for use in an artistic production.
ICT-softwarespecificaties ICT software specifications ICT software specifications | ICT software specifying | specify use of ICT software | ICT application specifications | ICT programme specifications | ICT system specifications De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware. The characteristics, use and operations of various software products such as computer programmes and application software.
kosten van de installatie van telecommunicatieapparatuur inschatten estimate costs of installing telecommunication devices kosten van de installatie van telecommunicatietoestellen inschatten assess costs of installing telecommunication devices | estimate costs of installing telecommunication devices | evaluate costs of installing telecommunication devices | estimate the cost of installing a telecommunication device | estimate the costs of installing telecommunication devices | estimating the costs of installing telecommunication devices | value costs of installing telecommunication devices Totale installatiekosten van telecommunicatieapparatuur inschatten zoals modems, routers, analoge schakelaars, optische vezels en vaste telefoons. Estimate the total installation costs of telecommunication devices such as modems, routers, analogue switches, optical fibre, and landline phones.
querytalen query languages gestandaardiseerde computertalen voor het ophalen van informatie uit gegevensopslag | query’s uitvoeren | query’s beheren | gegevens zoeken | querytalen beheren Gellish | Concept-Oriented | RDQL | SuprTool | ISBL | XSPARQL | DMX | ReQL | F-logic | SPL | Poliqarp | query languages | QUEL | FQL | XPath | .QL | OttoQL, | CQLF | Datalog | OPath, | OQL | OCL | TMQL | YQL | MQL Gestandaardiseerde computertalen voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de benodigde informatie bevatten. The field of standardised computer languages for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information.
hulpmiddelen voor het extraheren, omzetten en laden van gegevens data extraction, transformation and loading tools extraheren omzetten en laden | ETL | data omzetten en laden | hulpmiddelen voor gegevensextractie -omzetting en lading | gegevens extraheren en omzetten extract, transform, load | Relational Junction ETL Manager | Centerprise Data Integrator | CloverETL | Talend Studio for Data Integration | data extraction, transformation and loading tools | Adeptia Integration Server | ETL | IBM Infosphere WarehoEdition | Syncsort DMX | Data Migrator | Open Text Integration Center | Cognos Data Manager | Pervasive Data Integrator | Elixir Repertoire for Data ETL | PowerCenter Informatica De instrumenten voor de integratie van informatie uit meerdere toepassingen, die door organisaties zijn gecreëerd en in stand worden gehouden, in één coherente en transparante gegevensstructuur. The tools for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure.
ict-codebeoordeling uitvoeren conduct ICT code review ict-code beoordelen | broncode beoordelen | ict-ontwikkeling monitoren conduct ICT code review Systematisch de computerbroncode onderzoeken en herzien om fouten in elk stadium van de ontwikkeling op te sporen en de algemene kwaliteit van de software te verbeteren. Examine and review systematically computer source code to identify errors in any stage of development and to improve the overall software quality.
hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie tools for software configuration management tools voor het beheer van softwareconfiguratie | revisiebeheer | GIT-configuratie | hulpmiddelen voor versiebeheer | tools voor softwareconfiguratiemanagement tools for software version control | revision control | Synctool | Bcfg2 | source control | git | Rudder | ISconf | CFEngine | Rundeck | OCS Inventory NG with GLPI | NOC | Quattor | tools for software configuration management | cdist | NixOS | software tools for version control | Open pc server integration | Local ConFiGuration system | SmartFrog | Radmind De softwareprogramma’s om configuratie-identificatie, controle, boekhouding en audit te kunnen uitvoeren, zoals CVS, ClearCase, Subversion, GIT en TortoiseSVN, voeren dit beheer uit. The software programs to perform configuration identification, control, status accounting and audit, such as CVS, ClearCase, Subversion, GIT and TortoiseSVN perform this management.
rapportagesoftware ontwikkelen develop reporting software reportingsoftware ontwikkelen develop reporting software Rapportagesoftware en -toepassingen maken die worden gebruikt voor het maken van rapporten over gegevens. Create reporting software and applications used for creating reports on data.
technieken gebruiken om een leefgebied in kaart te brengen employ habitat survey techniques technieken gebruiken om een leefgebied in kaart te brengen | technieken gebruiken om een leefgebied te onderzoeken employ survey techniques for habitat | employ techniques for habitat surveys | apply habitat survey methods | employ habitat survey techniques Bemonsteringsstrategieën toepassen en gebruikmaken van een reeks technieken voor leefgebiedonderzoek, zoals geografische informatiesystemen (GIS), Global Positioning Systems (GPS), luchtfotografie, registraties en kaarten. Apply sampling strategies and employ a range of habitat survey techniques, such as Geographic Information Systems (GIS), Global Positioning Systems (GPS), aerial photography, records and maps.
ICT-systeemproblemen oplossen solve ICT system problems ICT-problemen oplossen | systeemproblemen diagnosticeren | systeemproblemen oplossen | oplossingen voor problemen in ICT-systemen doorvoeren | systeemproblemen beheren | problemen in ICT-systemen oplossen manage system problem | troubleshoot system | solve ICT system problems Potentiële componentstoringen identificeren. Bewaken, documenteren en communiceren over incidenten. De juiste middelen inzetten met een minimale uitval en de juiste diagnostische hulpmiddelen inzetten. Identify potential component malfunctions. Monitor, document and communicate about incidents. Deploy appropriate resources with minimal outage and deploy appropriate diagnostic tools.
themakaarten maken create thematic maps create thematic maps | thematic maps creation | creation of thematic map | apply map making techniques | thematic map creation | applying map making techniques | creating thematic maps | making thematic maps | creation of thematic maps | make thematic maps | thematic map making Gebruik maken van verschillende technieken zoals choropleth mapping en dasymetrische mapping om met behulp van softwareprogramma's themakaarten te maken op basis van geospatiale informatie. Use various techniques such as choropleth mapping and dasymetric mapping to create thematic maps based on geospatial information, using software programmes.
geluidmetende instrumenten gebruiken use sound measuring instruments apply sound measuring instruments | operate sound measuring instruments | sound measuring instrument use | using sound measuring instruments | use sound measuring instruments Instrumenten zoals transducers en geluidsniveaumeters gebruiken om het geluidsniveau in een omgeving te meten en zo geluidsoverlast te voorkomen. Operate instruments such as transducers and sound level meters to measure noise levels in an environment in order to prevent noise pollution.
hulpmiddelen voor databaseontwikkeling database development tools hulpmiddelen voor het maken van logische en fysieke databasestructuren | structuren voor databases opstellen | databanken ontwikkelen | tools voor databaseontwikkeling | structuren voor databanken ontwikkelen database development tools De methoden en instrumenten die worden gebruikt voor het opzetten van de logische en fysieke structuur van databanken, zoals logische gegevensstructuren, diagrammen, modelleringsmethoden en relaties tussen entiteiten. The methodologies and tools used for creating logical and physical structure of databases, such as logical data structures, diagrams, modelling methodologies and entity-relationships.
dataminingmethoden data mining methods data mining arrangements | data mining mechanisms | a data mining method | data mining methods | methods of data mining | data mining methodology | data mining processes Technieken voor datamining die worden gebruikt om de relatie tussen verschillende elementen van economie en marketing vast te stellen en te analyseren. Data mining techniques used to determine and analyse the relationship between different elements of economy and marketing.
HeroEngine HeroEngine HeroEngine Het cloudgebaseerde realtime samenwerkingsplatform bestaande uit geïntegreerde ontwikkelingsomgevingen en gespecialiseerde ontwerpinstrumenten, ontworpen voor de snelle herhaling van door de gebruiker vervaardigde computerspelletjes.
The cloud-based real-time collaborative platform that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
gegevens beheren manage data beheren van data | beheren van informatie | data beheren | gegevensbeheer | gegevens beheren | gegevenskwaliteit meten | levenscyclus van gegevens beheren | resourcebeheer | informatiebeheer manage data lifecycle | manage data | data resource management | administer data | data administration Beheren van alle soorten gegevensbronnen gedurende hun levenscyclus door het uitvoeren van dataprofilering, parsing, standaardisatie, identiteitsresolutie, opschoning, verbetering en auditing. Ervoor zorgen dat de gegevens geschikt zijn voor het doel, met behulp van gespecialiseerde ICT-instrumenten om aan de gegevenskwaliteitscriteria te voldoen. Administer all types of data resources through their lifecycle by performing data profiling, parsing, standardisation, identity resolution, cleansing, enhancement and auditing. Ensure the data is fit for purpose, using specialised ICT tools to fulfil the data quality criteria.
computerlinguïstiek computational linguistics the study of computational linguistics | computational linguistic studies | computing linguistics | linguistics of computation Het gebied van de computerwetenschap dat de modellering van de natuurlijke talen in reken- en programmeertalen onderzoekt. The computer science field that researches the modelling of natural languages into computational and programming languages.
mobiliteit als een dienst mobility as a service MaaS Het aanbieden van mobiliteitsdiensten door middel van digitale technologieën waarmee klanten hun reis kunnen plannen, boeken en betalen. Hieronder valt het aanbod van gedeelde en duurzame mobiliteitsdiensten die zijn afgestemd op de reisbehoeften van gebruikers en van de kennis van verschillende toepassingen die hiervoor worden gebruikt.
The provision of mobility services through digital technologies enabling customers to plan, book and pay for their trip. It includes the offer of shared and sustainable mobility services tailored on users' travel needs and the knowledge of different applications used for this purpose.
geautomatiseerde optische inspectie automated optical inspection PCB inspection | PCCB AOOI | optical inspection which is automated | SMD inspection | automated optical inspection | AOOI | inspection of SMD Tijdens de geautomatiseerde optische inspectie (AOI) worden printplaten (PCB) of surface-mount-apparaten (SMD) geïnspecteerd door middel van een automatische optische inspectiemachine. Tijdens elke automatische optische inspectietest worden tientallen beelden met een speciale camera opgenomen en vergeleken met de voorgaande geassembleerde platen om eventuele afwijkingen op te sporen. During automated optical inspection (AOI), printed circuit boards (PCB) or surface-mount devices (SMD) are inspected by means of an automated optical inspection machine. During each automated optical inspection test, dozens of images are captured with a special camera and compared to previous assembled boards to detect any anomalies.
software voor de productieplanning van aquacultuur aquaculture production planning software kinds of aquaculture production planning software | aquaculture production planning software | types of fish farming software | range of fish farming software | typology of aquaculture production planning software | typology of fish farming software | kinds of fish farming software | range of aquaculture production planning software De werkingsbeginselen en het gebruik van software voor de planning van de productie van aquacultuur. The functioning principles and usage of a software dedicated to the planning of aquculture production.
zoekmachine-optimalisatie uitvoeren conduct search engine optimisation SEO uitvoeren carry out search engine optimisation | conduct search engine optimization | manage search engine optimisation | undertake search engine optimisation | conduct a search engine optimisation | conducting search engine optimisation | conducting a search engine optimisation Het uitvoeren van optimaal marketingonderzoek en strategieën op zoekmachineprocessen, ook bekend als zoekmachinemarketing (SEM), om het online verkeer en de zichtbaarheid van de website te vergroten. Execute optimal marketing research and strategies on search engine processes, also known as search engine marketing (SEM), in order to increase online traffic and website exposure.
communiceren met behulp van digitale technologieën interact through digital technologies communiceren via digitale technologie utilise online communication tools | able to use online communication tools | using online communication tools | communicate on-line | make use of online communication tools | interact through digital technologies | apply online communication tools | communicate in digital environments | use online communication tools | interact through ICT Communiceren door middel van een verscheidenheid aan digitale technologieën en het begrijpen van geschikte digitale communicatiemiddelen voor een bepaalde context. Interact through a variety of digital technologies and understand appropriate digital communication means for a given context.
databases doorzoeken search databases zoeken in databases | databanken doorzoeken research in databases | search database | look through databases | consult databases | searching databases Zoeken naar informatie of mensen die gebruik maken van databases. Search for information or people using databases.
videospelfunctionaliteiten video-games functionalities video-game functionalities | video-games systems | video-games characteristics | video-games functionalities | video-games functionality Kenmerken en inzichten van videospellen om de klanten dienovereenkomstig te adviseren. Characteristics and insights of video-games in order to advise customers accordingly.
Project Anarchy Project Anarchy Project Anarchy De mobiele spelmotor: een software-framework dat bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerpinstrumenten, ontworpen voor de snelle herhaling van door de gebruiker vervaardigde computerspellen.
The mobile game engine which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
scramblingoperaties uitvoeren perform scrambling operations perform scrambling operations | encoding messages | scrambling operations performing | performing message scrambling operations | performing scrambling operations | encoding data | undertake encoding | undertake data encoding | carry out encoding | encode data | encode messages | carry out data encoding Het radionetwerk van de luchtmacht controleren en monitoren en het uitvoeren van scramblingoperaties of inbraken, wat betekent dat de werking van negatieve emissies wordt verstoord. Scrambling wordt meestal uitgevoerd op spraakcommunicatie en signalen door het gebruik van Digital Signal Processors (DSP). Control and monitor the air force radio network and perform scrambling operations or intrusions, which mean to disrupt the functioning of adverse emissions. Scrambling is mostly performed on voice communication and signals by the use of Digital Signal Processors (DSP).
computersystemen voor het beheer van onderhoud gebruiken use computerised maintenance management systems geautomatiseerde onderhoudsbeheersystemen gebruiken operate computerised maintenance management systems | follow up maintenance work through use of computerised maintenance management systems | follow up maintenance work through use of CMMS | use computerized maintenance management systems | ensure effectiveness of maintenance activities through use of computerised maintenance management systems | ensure effectiveness of maintenance through use of CMMS | carry out computerised maintenance management system activities | utilise CMMS | use computerised maintenance management information systems | carry out CMMS activities | use CMMS, utilise computerised maintenance management systems | operate CMMS Gebruiken van computersystemen voor het beheer van onderhoud (CMMS) om een doeltreffende follow-up van de werkzaamheden in onderhoudsfaciliteiten te vergemakkelijken. Use computerised maintenance management systems (CMMS) in order to facilitate effective follow up of the work undertaken in maintenance facilities.
hybride besturingssystemen hybrid control systems types of hybrid control systems | hybrid control systems | kinds of hybrid control systems Controlesystemen met zowel subsystemen met een voortdurende dynamiek als subsystemen met een afzonderlijke dynamiek. Control systems containing both subsystems with continuous dynamics as well as subsystems with discrete dynamics.
CAD-software CAD software Computer Aided Design-software computer assisted design | CAD software | software computer assisted design and drafting software De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp. The computer-aided design (CAD) software for creating, modifying, analysing or optimising a design.
ICT-capaciteit plannen plan ICT capacity ICT-capaciteit ramen | ICT-planning | hardwarecapaciteit plannen | toekomstige ICT-behoefte plannen plan ICT capacity Plannen van de hardwarecapaciteit op langere termijn, de ICT-infrastructuur, de informaticamiddelen, de personele middelen en andere aspecten die nodig zijn om aan de veranderende vraag naar ICT-producten en -diensten te voldoen. Schedule the longer-term hardware capacity, ICT infrastructure, computing resources, human resources and other aspects needed to meet changing demands for ICT products and services.
echoloodapparatuur bedienen operate echo sounding equipment dieptemeters bedienen operate echo sounding equipment | use specialist equipment to measure ocean depth | operate echo sounding SONAR equipment | utilise echo sounders | utilise specialist equipment to calculate ocean depth | operate echo sounders | calculate ocean depth using specialist equipment | utilise echo sounding equipment Bedienen van technologische apparatuur om de diepte van de oceaan te meten. Berekenen en interpreteren van de resultaten, en deze communiceren aan het management. Operate technological equipment to measure the ocean's depth. Calculate and interpret results, and communicate them to management.
bestandsgebaseerde workflow file-based workflow bestandsgebaseerde werkstroom file-based workflows Registratie van bewegende beelden zonder band te gebruiken, maar door deze digitale video’s op optische schijven, harde schijven en andere digitale opslagmedia op te slaan. The recording of moving images without using tape, but by storing these digital videos on optical disks, hard drives, and other digital storage devices.
gescande beelden produceren produce scanned images gescande afbeeldingen produceren generate scanned images | create scanned images | produce scanned image | produce scanned images | make scanned images Produceren van gescande beelden die aan verschillende categorieën voldoen en vrij zijn van mogelijke defecten. Produce scanned images that satisfy different categories and are free of potential defects.
postinformatiesystemen bedienen operate mailing information systems postinformatiesystemen gebruiken process and handle mail using mailing information systems | operate mailing information systems | utilise mail information systems | operate mail information systems | perform mailing information system operations | use mailing information systems | carry out operations using mailing information systems | handle and process mail using mailing information systems | use mail information systems | perform operations using mailing information systems Bedienen van postinformatiesystemen om de verwerking en behandeling van de post te registreren. Fouten registreren en vaststellen welke pakketten niet zijn afgeleverd. Ervoor zorgen dat post en kleine pakketten traceerbaar zijn tot ze bij de ontvangers worden afgeleverd. Operate mailing information systems in order to record the processing and handling of mail. Record faults and identify packages that were not delivered. Ensure mail and small packages are traceable until they are delivered to the recipients.
managementtechnieken voor ICT-problemen ICT problem management techniques methoden voor het beheer van ICT-problemen | ICT-incidenten onderzoeken | managementmethoden voor ICT-problemen | ICT-incidentbeheer ICT problem management techniques De technieken voor het identificeren van de oplossingen van de oorzaak van ICT-voorvallen. The techniques related to identifying the solutions of the root cause of ICT incidents.
klantgegevens verzamelen collect customer data gather information on clients | gather client information | collect data of customers | compile customer data | gather consumer information | collect customer data | assemble customer data | gather information on customers | gather customer information | collect client data Verzamelen van klantgegevens zoals contactgegevens, creditcard- of factuurgegevens; verzamelen van informatie om de aankoopgeschiedenis op te sporen. Collect customer data such as contact information, credit card or billing information; gather information to track down purchase history.
gegevensbescherming data protection databescherming protection of private information | data privacy | protection of private data | paradigms of data protection | principles of data privacy | principles of data protection | paradigms of data privacy | data protection | protection of data | information privacy De beginselen, ethische kwesties, voorschriften en protocollen inzake gegevensbescherming. The principles, ethical issues, regulations and protocols of data protection.
elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging use electronic health records in nursing use of electronic health records in nursing | document nursing assessment electronically | electronic health records use in nursing | use electronic health records in nursing | electronic health-records use in nursing | using electronic health records in nursing Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging om de beoordeling, diagnose, interventies en resultaten van de verpleging op basis van vergelijkbare indelingssystemen en verpleegkundige taxonomie te documenteren. Use electronic health records to document nursing assessment, diagnosis, interventions and outcomes based on comparable nursing classification systems and nursing taxonomy.
informatiesysteem ontwerpen design information system ICT-systeem ontwerpen | ICT-systeem ontwikkelen | ICT-systeemontwerp | informatiesysteem ontwikkelen | informatiesysteem beheren design ICT system Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties. Define the architecture, composition, components, modules, interfaces and data for integrated information systems (hardware, software and network), based on system requirements and specifications.
beoordeling van webstrategie web strategy assessment analysis of web strategy | web presence assessment Technieken voor het uitvoeren van een diepgaande analyse van de aanwezigheid op het web van een bedrijf.
Techniques for conducting a deep analysis of a company's web presence.
fossielen lokaliseren locate fossils locate fossils | locating fossil | discover fossils | identify fossils | locating fossils | uncover fossils | find fossils Bepalen van de locatie van fossielen met behulp van radarscanners en andere apparatuur. Determine the location of fossils using radar scanners and other equipment.
integratiestrategie definiëren define integration strategy integratie analyseren en plannen | strategieën opstellen voor systeemintegratie | integratiestrategie opstellen define integration strategy Strategieën voor systeemintegratie specificeren, met inbegrip van het tijdschema, de processen die nodig zijn om componenten in subsystemen en systemen te combineren, de middelen voor de koppeling van componenten en de risico's die aan de integratie verbonden zijn. Specify strategies for system integration, incorporating the time schedule, the processes required to combine components into subsystems and systems, the means on how components will interface as well as the risks associated with the integration.
online privacy en identiteit beschermen safeguard online privacy and identity online privacy en identiteit veiligstellen protect digital privacy | take action to ensure online privacy | protect digital identity | review online privacy settings Methoden en procedures toepassen om privégegevens in digitale ruimten te beveiligen door het delen van persoonlijke gegevens waar mogelijk te beperken, door het gebruik van wachtwoorden en instellingen op sociale netwerken, apps voor mobiele apparaten, cloud-opslag en andere plaatsen, terwijl de privacy van anderen wordt gewaarborgd; zichzelf beschermen tegen online fraude en bedreigingen en cyberpesten. Apply methods and procedures to secure private information in digital spaces by limiting the sharing of personal data where possible, through use of passwords and settings on social networks, mobile device apps, cloud storage and other places, while ensuring other people's privacy; protect oneself from online fraud and threats and cyberbullying.
instructies van de producent inzake audiovisuele apparatuur manufacturer's instructions for audiovisual equipment instructies van de producent inzake audiovisuele uitrusting manufacturer's advice for audio visual equipment | the manufacturer's instructions for audio-visual equipment | manufacturer's directions for audio visual equipment | manufacturer's information for audio visual equipment | manufacturer's instructions for audiovisual equipment | a manufacturer's instructions for audio-visual equipment | manufacturer's instruction for audio-visual equipment Instructies van de fabrikant om audio- en videoapparatuur te installeren, zoals gespecificeerd in de gebruikershandleiding. Manufacturer's instructions required to install audio and video equipment, as specified in the user's manual.
onderzoeksactiviteiten van ICT-gebruikers uitvoeren execute ICT user research activities ICT-onderzoeksactiviteiten uitvoeren | onderzoek van ICT-gebruikers ondersteunen execute ICT user research activities Het uitvoeren van onderzoekstaken zoals werving van deelnemers, planning van taken, verzamelen van empirische gegevens, data-analyse en productie van materialen om de interactie van gebruikers met een ICT-systeem, programma of toepassing te beoordelen. Perform research tasks such as recruitment of participants, scheduling of tasks, collecting of empirical data, data analysis and production of materials in order to assess the interaction of users with an ICT system, program or application.
ML (computerprogrammering) ML (computer programming) ML De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in ML. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in ML.
IBM WebSphere IBM WebSphere IBM WebSphere De applicatieserver IBM WebShere biedt een flexibele en veilige Java EE runtime-omgeving ter ondersteuning van applicatie-infrastructuur en toepassing. The application server IBM WebSphere provides flexible and secure Java EE runtime environments to support application infrastructure and deployments.
software voor mijnbouwplanning gebruiken use mine planning software using of mine planning software | use mine planning software | planning of mining using software | mine planning software utilisation | using software to plan mining | using mine planning software | use software to plan mining | plan mining using software | utilisation of mine planning software Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten. Use specialised software to plan, design and model for mining operations.
3D-CAD-prototypen van schoeisel maken create 3D CAD footwear prototypes 3D-CAD-prototypes van schoeisel maken design 3D footwear prototypes with computer-aided designing | elaborate 3D digital footwear prototypes | design 3D digital footwear prototypes | create 3D footwear prototypes with CAD software | create 3D footwear prototypes with computer-aided design software | create 3D digital footwear prototypes | create 3D CAD footwear prototypes Visuele elementen en technische ontwerpspecificaties van handgemaakte of computergemaakte schetsen, foto's en tekeningen kunnen lezen en begrijpen. Leesten digitaliseren of scannen. Creëren van het ontwerp op basis van de vorm van de leesten volgens de dimensionale eisen van de klant. Het uitvoeren van 3D schoenmodellen door gebruik te maken van verschillende functionaliteiten van de CAD-software, zoals het produceren, manipuleren en testen van virtuele beelden voor computerondersteunde 3D artistieke en technische ontwerpen van schoeisel. Alternatieve ontwerpen maken en virtuele modellen en collectielijnen ontwikkelen. Maken van presentatieborden en catalogi. Be able to read and understand visual elements and technical design specifications from hand-made or computer-made sketches, pictures and drawings. Digitise or scan the lasts. Create the design upon the shape of the lasts according to dimensional requirements of the customer. Perform 3D footwear modelling by using various functionalities of the CAD software such as producing, manipulating and testing virtual images for computer aided 3D artistic and technical design of footwear. Produce alternative designs and develop virtual models and collection lines. Make presentation boards and catalogues.
audiotechnologie audio technology geluidstechniek audio technologies | audio technology | audio techniques | audio equipment De verschillende technologieën voor het produceren, registreren en weergeven van geluid. The various technologies for producing, recording, and reproducing sound.
onbemande luchtsystemen unmanned air systems onbemande luchtvaartuigen hand-held control of unmanned air systems | unmanned aircraft system | unmanned-aircraft vehicle system | UAS | drone | remotely piloted aerial vehicle | remotely piloted aircraft system De systemen die worden gebruikt om onbemande luchtvaartuigen die op afstand worden bediend door een computer aan boord of door een piloot op de grond of in de lucht. The systems used to remotely control unmanned aerial vehicles by onboard computers or by a pilot on the ground or in the air.
vertrouwelijkheid van informatie information confidentiality vertrouwelijkheid van data | gegevensprivacy voor consumenten | informatiegeheimhouding | gegevensbescherming | toegangscontrole voor gegevens consumer data privacy | information confidentiality | data confidentiality De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving. The mechanisms and regulations which allow for selective access control and guarantee that only authorised parties (people, processes, systems and devices) have access to data, the way to comply with confidential information and the risks of non-compliance.
gegevens inspecteren inspect data data inspecteren appraise data | inspect data | look at data | data inspection | assess data | inspecting data | check data Analyseren, transformeren en modelleren van gegevens om nuttige informatie te ontdekken en om de besluitvorming te ondersteunen. Analyse, transform and model data in order to discover useful information and to support decision-making.
online-concurrenten volgen monitor online competitors watch online competitors | view online competitors | monitoring online competition | monitor online competitors | supervise online competitors | monitoring online competitors | monitor online competition Volgen van activiteiten van bedrijven in dezelfde sector die een soortgelijk product of dienst aanbieden in een online omgeving. Monitor activities of companies in the same sector offering a similar product or service in an online environment.
LDAP LDAP LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | LDAP 2 Het LDAP van de computer is een querytaal voor het opvragen van informatie uit een databank en van documenten die de vereiste informatie bevatten. The computer language LDAP is a query language for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information.
multimediasystemen multimedia systems multimedia arrangement | multimedia structure | multimedia systems | a multimedia system | multimedia system | multimedia scheme De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren. The methods, procedures and techniques pertaining to the operation of multimedia systems, usually a combination of software and hardware, presenting various types of media such as video and audio.
grafische bewerkingssoftware graphics editor software software voor grafische bewerkingen | bewerkingstoepassing voor grafische doeleinden | bewerkingssoftware voor grafische toepassingen OmniGraffle | Apache OpenOffice Draw | Adobe Photoshop Elements | LibreOffice Draw | G'MIC | DigiKam | KolourPaint | GraphicsMagick | Sodipodi | Fatpaint | Erdas Imagine | Inkscape | PixBuilder Photo Editor | GimPhoto | Rawstudio | PhotoPerfect | CinePaint | TVPaint | ImageMagick | Darktable | NeoPaint | Color It! | Pixia | XPaint | Fotografix | cosmigo Pro Motion | ACD Canvas | SVG-edit | Picasa | XnView | sK1 | PMview | ArcSoft PhotoImpression | Embroidermodder | QFX | CodedColor | Phatch | Macromedia FreeHand | Photogenics | Corel Photo-Paint | Autodesk SketchBook Pro | PicMonkey | LView Pro | F-Spot | Pixlr.com | Ability Photopaint | FastStone Image Viewer | LazPaint | Zoner Photo Studio | Unified Color HDR PhotoStudio | Xara Xtreme LX | Corel Painter Essentials | GraphicConverter | graphics editor software | Xara Photo & Graphic Designer | PhotoScape | Photo Mechanic | Tux Paint | Shotwell | Chasys Draw IES | Pixelmator | IrfanView | RawTherapee | Project Dogwaffle | Serif Photoplus | Serif DrawPlus | ArtRage | Swift 3D | Paint.NET | Balsamiq | Ulead PhotoImpact | GIMPshop | GrafX2 | UFRaw | Iridient Developer | SAI | LightZone Het gebied van de grafische ICT-instrumenten die de digitale bewerking en de samenstelling van graphics mogelijk maakt, zoals GIMP, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator, voor de ontwikkeling van zowel 2D-raster als 2D-vectoren. The field of graphical ICT tools which enable digital editing and composition of graphics, such as GIMP, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, to develop both 2D raster or 2D vector graphics.
aandrijfsystemen voor zonwering installeren install blinds drive systems aandrijfsystemen voor zonnewering installeren install blinds drive system | put in blinds drive systems | place blinds drive systems | build in blinds drive systems | install blinds drive systems | institute blinds drive systems Installeren van mechanische en elektrische jaloezie-aandrijfsystemen zoals zwengels en buismotoren. Indien nodig installeren en aansluiten van de computerbesturingssystemen, zoals afstandsbediening, zon- en windsensoren. Install mechanical and electrical blinds drive systems such as cranks and tubular motors. If necessary, install and connect the computer control systems such as remote control, sun and wind sensors.
beelden inscannen met digitaal apparaat en kleurgradaties colour grade images with digital intermediate beelden digitaliseren en colourgraden colour grade images with DI | color grade images with digital intermediate Gebruiken van een scanapparaat om filmnegatieven te scannen om ze digitaal te verfijnen met behulp van beeldbewerkingssoftware. Use a scanning device to scan film negatives in order to digitally fine-tune them using image editing software.
Havok Vision Havok Vision Havok Vision De spelmotor die bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerpinstrumenten, ontworpen voor de snelle herhaling van door de gebruiker vervaardigde computerspellen.
The game engine that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
reverse engineering toepassen apply reverse engineering aan reverse engineering onderwerpen | ontwerp analyseren | ontwerpen demonteren om de basis te achterhalen apply reverse engineering Gebruik maken van technieken om informatie te extraheren of een ICT-component, -software of -systeem te demonteren om deze te analyseren, corrigeren en weer in elkaar te zetten of te reproduceren. Use techniques to extract information or disassemble an ICT component, software or system in order to analyse, correct and reassemble or reproduce it.
gegevensopslag data storage dataopslag | gegevensopslag structureren | gegevensbeheer | databeheer | cloudopslag | data opslaan | opslag van gegevens | gegevensopslag beheren data storage De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud. The physical and technical concepts of how digital data storage is organised in specific schemes both locally, such as hard-drives and random-access memories (RAM) and remotely, via network, internet or cloud.
online-communityplan ontwikkelen develop online community plan plan opstellen voor de ontwikkeling van een online-community | gebruik van online-community stimuleren | online-community opzetten | online-community beheren develop online community plan Creëren van het plan van de community om de online community te laten groeien, het gebruik op te bouwen, recente gebruikers te behouden en de deelname van gebruikers te vergroten. Create the community's plan to grow the online community, build usage, retain recent users and increase the user's participation.
systemen voor gegevensverzameling beheren manage data collection systems gegevenssystemen beheren | gegevensverzamelingen beheren | gegevens verzamelen | dataverzamelingsystemen beheren | gegevensverzamelingsystemen beheren manage data collection systems Ontwikkelen en beheren van methoden en strategieën om de kwaliteit van de gegevens en de statistische efficiëntie bij het verzamelen van gegevens te maximaliseren, om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens geoptimaliseerd worden voor verdere verwerking. Develop and manage methods and strategies used to maximise data quality and statistical efficiency in the collection of data, in order to ensure the gathered data are optimised for further processing.
Litmos Litmos Litmos Het computerprogramma Litmos is een e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van cursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-learning. Ontwikkeld door het softwarebedrijf CallidusCloud. The computer program Litmos is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs. It is developed by the software company CallidusCloud.
PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL Het computerprogramma PostgreSQL is een gratis en open-source software voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken, ontwikkeld door de PostgreSQL Global Development Group. The computer program PostgreSQL is a free and open-source software tool for creating, updating and managing databases, developed by the PostgreSQL Global Development Group.
copyright en licenties voor digitale inhoud copyright and licenses related to digital content copyright en licenties voor digitale content | copyright en licenties in verband met digitale content copyright and licenses related to digital content Begrip van auteursrechten en licenties en de wijze waarop ze van toepassing zijn op gegevens, informatie en digitale inhoud. Understand how copyright and licences apply to data, information and digital content.
Sakai Sakai Sakai Project Het computerprogramma Sakai is een e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van cursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-learning. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Apereo. The computer program Sakai is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs. It is developed by the software company Apereo.
scènes in digitale games specificeren specify digital game scenes scènes in digitale games omschrijven | locaties voor digitale games maken | omvang van de virtuele omgeving van een game vaststellen in samenwerking met andere betrokkenen | virtuele omgeving van een game vaststellen create digital game locations Beschrijven van scènes van digitale games door te communiceren en samen te werken met artistieke crew, ontwerpers en artiesten om de virtuele omgevingen van de game te definiëren. Describe scenes of digital games by communicating and cooperating with artistic crew, designers and artists in order to define the scope of the game's virtual environments.
elektronische meetapparatuur bedienen operate electronic measuring instruments elektronische meetapparatuur gebruiken | voltmeter gebruiken | multimeter gebruiken | elektronische apparatuur bedienen operate volt meter | operate multi meter | operate electronic measuring instruments | current meter operating Bedienen van een breed assortiment aan apparaten voor het meten van elektronische kenmerken van systeemcomponenten, zoals optische stroommeters, vezelstroommeters, digitale stroommeters en multimeters. Tend a wide variety of devices for measuring electronic characteristics of system components, such as optical power meter, fibre power meter, digital power meter and multimeter.
spanningsweerstand van materialen analyseren analyse stress resistance of materials assess stress resistance of materials | analyze stress resistance of materials | monitor stress resistance of materials | evaluate stress resistance of materials | analysing stress resistance of materials | examine stress resistance of materials | analysing stress resistance of material Analyseren van het vermogen van materialen om de stress van temperatuur, belastingen, beweging, trillingen en andere factoren te weerstaan met behulp van wiskundige formules en computersimulaties. Analyse the ability of materials to endure stress imposed by temperature, loads, motion, vibration, and other factors using mathematical formulae and computer simulations.
conversietesten uitvoeren execute conversion testing conversion testing execution | carry out conversion testing | undertake conversion testing | enact conversion testing | achieve conversion testing | execute conversion testing | executing conversion testing Conversietesten en experimenten plannen, uitvoeren en meten om na te gaan of het mogelijk is een bestand te converteren naar een ander formaat.
Plan, execute and measure conversion tests and experiments to test the possibility to convert one data format into another.
databasebeheersystemen database management systems managementsystemen voor databases | databanken beheren | databanksysteem | database-engines | beheersystemen voor databanken | SQL Db.star | Adaptive Server Enterprise | Model 204 | Informix Extended Parallel Server | UniSQL | Db.linux | Pervasive.SQL 2000 | DBMS | Oracle Lite | Objectivity DB | Interbase | PointBase Network Server | Quadbase SQL Server | YARD-SQL | POET Object Server Suite | Versant | NonStop SQL | Oracle 8I | Adabas D | Adabas | IMS DB | UniData | PointBase Mobile | DB engines | Informix Dynamic Server 2000 | TimesTen | Datacom | SUPRA | Rdb | IDMS | Cloudscape | Velocis | Pervasive.SQL Workgroup | Adaptive Server Anywhere | SQLBase | Raima Database Manager | DB2 Everyplace | Advantage Database Server | database management systems | PointBase Embedded | SQL | Ingres ii | database systems | R:Base De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server. The tools for creating, updating and managing databases, such as Oracle, MySQL and Microsoft SQL Server.
kosten van softwareproducten evalueren evaluate cost of software products aanschafkosten van softwareproducten evalueren | softwareproducten aanschaffen | kosten van softwareproducten gedurende de levenscyclus evalueren | kosten van hardwareproducten berekenen | gebruikskosten van softwareproducten beheersen evaluate cost of software products Methoden en technieken toepassen om de kosten van softwareproducten gedurende hun levenscyclus te ramen en te evalueren, met inbegrip van ontwikkelings- en aanschafkosten, onderhoudskosten, geïntegreerde kosten van kwaliteit en kosten in verband met naleving en niet-naleving. Apply methods and techniques to estimate and evaluate the cost of software products during their life-cycle phases, including development and acquisition costs, cost of maintenance, incorporated cost of quality-compliance and non-compliance associated costs.
ICT-identiteitsbeheer onderhouden maintain ICT identity management ICT-identiteitsmanagement onderhouden | gebruikers beheren | toegangsbeheer uitvoeren | identiteiten beheren | identificatie authenticatie en autorisatie van individuen in een systeem beheren en toegang controleren met behulp van gebruikersrechten en -beperkingen maintain ICT identity management Identificatie, authenticatie en autorisatie van personen binnen een systeem beheren en hun toegang tot bronnen controleren door gebruikersrechten en beperkingen te koppelen aan de vastgestelde identiteit. Administer identification, authentication and authorisation of individuals within a system and control their access to resources by associating user rights and restrictions with the established identity.
back-upspecificaties voor databases ontwerpen design database backup specifications back-ups maken van gegevensbanken | aangeven aan welke voorwaarden een databaseback-up moet voldoen | databankonderhoud | back-ups maken van databases | procedures instellen voor het maken van back-ups van databases design database backup specifications Specificeren van de procedures die moeten worden uitgevoerd op gegevensbanken die het kopiëren en archiveren van gegevens voor eventueel herstel in geval van gegevensverlies garanderen. Specify procedures to be performed on databases which ensure the copying and archiving of data for possible restoration in case of a data loss event.
digitale printers bedienen operate digital printers digitale drukpersen bedienen run digital printers | use digital printers | operate digital printer | control digital printers | operate digital printers | activate digital printers | handle digital printers Behandelen van inkjet- en laserprinters, zodat de operator documenten in één keer kan afdrukken. Downloaden of afdrukken van de digitale bestanden naar de digitale drukmachine met behulp van de juiste machine en printdownloadinstellingen zodat de juiste lettertypen en substraten worden gebruikt en de uitvoer voldoet aan de specificaties en vereiste kwaliteitsnormen. Handle inkjet and laser printers, allowing the operator to print documents in a single 'pass'. Download or print the digital files to the digital printing machine using the correct machine and print download settings so that the correct fonts and substrates are used and the output meets the specifications and required quality standards.
augmented reality augmented reality Het proces van het toevoegen van uiteenlopende digitale inhoud (zoals afbeeldingen, 3D-objecten enz.) op oppervlakken die in de echte wereld bestaan. De gebruiker kan in realtime communiceren met de technologie door gebruik te maken van apparaten zoals mobiele telefoons.
The process of adding diverse digital content (such as images, 3D objects, etc) on surfaces that exist in the real world. The user can interact in real-time with the technology by using devices such as mobile phones.
projecten voor inhoudontwikkeling beheren manage content development projects leidinggeven aan inhoudontwikkelingsprojecten | inhoudstrategie implementeren | inhoudstrategie opstellen | projecten voor contentontwikkeling beheren implement content strategy Plannen en implementeren van de creatie, levering en het beheer van digitale of gedrukte inhoud, een systeem ontwikkelen dat het volledige redactionele inhoudsontwikkelings- en publicatieproces beschrijft en ICT-tools gebruiken om het proces te ondersteunen. Plan and implement the creation, delivery and management of digital or printed content, develop a system that describes the entire editorial content development and publishing process and use ICT tools to support the process.
virtueel particulier netwerk implementeren implement a virtual private network virtueel gesloten netwerk implementeren | virtueel particulier netwerk opzetten | virtual private network opzetten | virtueel privénetwerk opzetten implement a virtual private network | installing a virtual private network | implementing a virtual private network | implement a VPN | virtual private network implementing | installing a VPN | implementing a VPN | VPN implementing | install a VPN | virtual private network installing Creëren van een versleutelde verbinding tussen privé-netwerken, zoals verschillende lokale netwerken van een bedrijf, via het internet om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers er toegang toe hebben en dat de gegevens niet kunnen worden onderschept. Create an encrypted connection between private networks, such as different local networks of a company, over the internet to ensure that only authorized users can access it and that the data cannot be intercepted.
toezien op activiteiten van klinische informatiesystemen oversee clinical information system activities oversee clinical information system activities | supervise clinical information system activites | oversee clinical information systems activities | administer clinical information system activities | manage clinical information system activities | supervise activities of clinical information system Toezicht houden op de dagelijkse operationele en klinische informatiesysteemactiviteiten, zoals CIS, die worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van klinische informatie over het zorgproces. Supervise and oversee day-to-day operational and clinical information system activities such as CIS, which are used for collecting and storing clinical information regarding the healthcare delivery process.
software voor statistische analysesystemen statistical analysis system software statistical analysis system programme | statistical analysis system operating system | statistical analysing of system software | statistical analysis of software systems | statistical analysis system software | statistical analysis of system software Het specifieke softwaresysteem (SAS) voor geavanceerde analyse, bedrijfsinlichtingen, gegevensbeheer en voorspellende analyses. Specific software system (SAS) used for advanced analytics, business intelligence, data management, and predictive analytics.
gasten inchecken check in guests sign in guests | checking in guests | check in guest | check in guests | check-in guests Inschrijven van bezoekers en gasten van de spa door de juiste informatie in te voeren en de nodige rapporten van een computersysteem in te voeren. Inscribe visitors and guests at the spa by entering the appropriate information and running necessary reports from a computer system.
ICT-virtualisatieomgevingen beheren manage ICT virtualisation environments manage containerization | manage virtualisation of servers and workstations | manage ICT virtualization machines Toezicht houden op tools, zoals VMware, kvm, Xen, Docker en Kubernetes, die worden gebruikt om een virtuele omgeving mogelijk te maken voor verschillende doeleinden, zoals de visualisatie van hardware, van desktops en van besturingssystemen.
Oversee tools, such as VMware, kvm, Xen, Docker, Kubernetes, and others, used to enable a virtual environments for different purposes such as hardware virtualization, desktop virtualisation, and operating system level virtualisation.
software voor verkoopprognoses gebruiken use sales forecasting softwares software voor omzetprognoses gebruiken utilize sales forecasting softwares | use sales forecasting software | use forecasting softwares for sales | using sales forecasting softwares | use sales forecast softwares | employ sales forecasting softwares Gebruiken van verkoopvoorspellende software om te helpen bij het bepalen van de vraag naar producten met een hogere nauwkeurigheid. Operate sale forecasting softwares in order to help in determining demand levels for products with higher levels of accuracy.
apparaten voor het scannen van levensmiddelen ontwikkelen develop food scanner devices design food scanners | design food scanning sensors | develop food scanners | develop food scanning sensors Technologieën voor het scannen van levensmiddelen ontwerpen en ontwikkelen die informatie verschaffen over het gehalte aan allergenen, chemische stoffen, voedingsstoffen, calorieën en over ingrediënten in levensmiddelen.
Design and develop food scanning technologies that provide information on the level of allergens, chemicals, nutrients, calories and on ingredients in food.
radiocommunicatieapparatuur onderhouden maintain radio communications equipment radiozendapparatuur onderhouden | onderhoud van radiocommunicatieapparatuur verzorgen | ervoor zorgen dat radiocommunicatieapparatuur functioneel blijft | radiocommunicatieapparatuur beheren maintain radio receiving equipment | maintain radio transmitting equipment Het uitvoeren van test- of reparatiewerkzaamheden aan radiozend- en ontvangstapparatuur, zoals het testen van besturingscircuits. Perform testing or repairing activities on radio transmitting and receiving equipment, such as testing control circuits.
chassis ontwerpen design chassis onderstellen ontwerpen chassis design | model chassis | produce chassis | arrange chassis | develop chassis | design chassis | designing a chassis Bedenken en produceren van een serie aangepaste chassis met behulp van ontwerpsoftware. Naleving van eigen plannen, creaties en blauwdrukken toepassen. Devise and manufacture a series of custom chassis using design software. Apply compliance with own plans, creations and blueprints.
kwetsbaarheden in software ontwikkelen develop code exploits misbruik van software achterhalen | softwarelekken dichten | codemisbruik uitwerken | codemisbruik ontwikkelen | softwarelekken achterhalen develop code exploits Creëren en testen van software die in een gecontroleerde omgeving wordt gebruikt om systeemfouten of kwetsbaarheden op te sporen en te controleren. Create and test software exploits in a controlled environment to uncover and check system bugs or vulnerabilities.
uitzendapparatuur bedienen operate broadcast equipment zendapparatuur bedienen | uitzendapparatuur gebruiken operate broadcast apparatus | operate broadcasting equipment | operating broadcast equipment | operate broadcast instruments | operate broadcast equipment | operate broadcast devices Bedienen van uitzendapparatuur voor het produceren, schakelen, ontvangen, opnemen, bewerken en reproduceren van televisie- en radiosignalen. Operate broadcast equipment to produce, switch, receive, record, edit, and reproduce television and radio signals.
SPARK SPARK SPARK De ontwikkelingsomgeving van de Java micro frameworksoftware die specifieke functies en componenten biedt ter ondersteuning en begeleiding van de ontwikkeling van webtoepassingen. The Java micro framework software development environment which provide specific features and components that support and guide web applications development.
multimedia-operator bijstaan assist multimedia operator assist operators of multimedia | assist multimedia operator | assist multimedia operators | help out multimedia operators Indien nodig taken overnemen van de multimedia-operator. Aanwijzingen geven voor de multimedia-operator of de multimedia-apparatuur zelf bedienen. Take over tasks from the multimedia operator as required. Call cues for the multimedia operator or operate the multimedia equipment yourself.
Parrot Security OS Parrot Security OS Parrot Security OS Het besturingssysteem Parrot Security is een Linux-distributie, die penetratietests in de cloud uitvoert, waarbij zwakke beveiligingspunten worden geanalyseerd om ongeoorloofde toegang te voorkomen. The operating system Parrot Security is a Linux distribution which performs penetration cloud testing, analysing security weaknesses for potentially unauthorised access.
digitale instrumenten gebruiken use digital instruments utilize digital instruments | using digital instruments | work with digital instruments | use digital instrument Computers of synthesizers gebruiken om muziek te componeren en arrangeren. Use computers or synthesizers to compose and arrange music.
toepassingsinterfaces ontwerpen design application interfaces bediening van toepassingsinterfaces testen | API ontwerpen | applicatie-interfaces ontwerpen | toepassingsinterfaces programmeren design API Toepassingsinterfaces, hun bewerkingen, inputs en outputs en onderliggende types creëren en programmeren. Create and program application interfaces, their operations, inputs and outputs and underlying types.
cameratoezichtsysteem beheren manage closed-circuit television system cctv | cctv-systeem | cameratoezicht | systeem voor cameratoezicht beheren | videobewakingssysteem beheren CCTV | video surveillance In een faciliteit toezicht houden op een camerasysteem dat een signaal naar een specifieke reeks weergaveapparaten stuurt. Oversee a system of cameras inside a facility which transmit a signal to a specific set of display devices.
Unreal Engine Unreal Engine Unreal Engine | Unreal Engine 1 | Unreal Engine 4 | Unreal Engine 2 De game-engine Unreal Engine, namelijk een softwarekader dat bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerptools, bedoeld voor de snelle herhaling van door de gebruiker gegenereerde computerspellen. The game engine Unreal Engine which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
software voor communicatie en samenwerking gebruiken use communication and collaboration software communicate online | use e-mail software and services | communicate on-line | interact through ICT Eenvoudige digitale instrumenten en technologieën gebruiken om met anderen te communiceren, te interageren en samen te werken.
Use simple digital tools and technologies for communicating, interacting and collaborating with others.
online analytische verwerking online analytical processing onlinegegevens analyseren | onlinedata analyseren en verwerken | onlineanalyse uitvoeren | onlinegegevens analyseren en verwerken OLAP | online analytical processing | Cube databases De online-instrumenten die multidimensionale gegevens analyseren, aggregeren en presenteren, zodat gebruikers interactief en selectief gegevens kunnen extraheren en bekijken vanuit specifieke invalshoeken. The online tools which analyse, aggregate and present multi-dimensional data enabling users to interactively and selectively extract and view data from specific points of view.
Synfig Synfig Synfig Studio Het computerprogramma Syngent is een grafische ICT-tool voor het digitaal bewerken en creëren van afbeeldingen en het genereren van 2D-raster- en 2D-vectorafbeeldingen. Het werd ontwikkeld door Robert Quattlebaum. The computer program Synfig is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics. It is developed by Robert Quattlebaum.
ICT-systeemprogrammering ICT system programming in een serveromgeving programmeren | methoden beheersen om ICT-systemen te programmeren | programmeren van ICT-systemen | netwerkprogrammering | toepassingen programmeren server side programming | application programming | scripting | network programming De methoden en tools die nodig zijn voor het ontwikkelen van systeemsoftware, specificaties van systeemarchitecturen en interfacingtechnieken tussen netwerk- en systeemmodules en -componenten. The methods and tools required to develop system software, specifications of system architectures and interfacing techniques between network and system modules and components.
CNC-lasersnijmachines bedienen tend CNC laser cutting machine monitor CNC cutting systems | guard CNC cutting systems | oversee CNC cutting systems | oversee CNC laser cutting machine | monitor CNC laser cutting machine | watch over CNC cutting systems | guard CNC laser cutting machine | tend CNC laser cutting machine Een geautomatiseerde numeriek bestuurde (CNC) lasersnijmachine monitoren en bedienen volgens de voorschriften. Monitor and operate a computer numerical controlled (CNC) laser cutting machine according to regulations.
elektronische handelssystemen e-commerce systems e-handelssystemen e-commerce system | e commerce structure | e-commerce systems | e-commercial systems | e-commerce scheme | e-commerce arrangement | e commerce organisation Digitale basisarchitectuur en commerciële transacties voor de handel in producten of diensten via internet, e-mail, mobiele toestellen, sociale media enz. Basic digital architecture and commercial transactions for trading products or services conducted via Internet, e-mail, mobile devices, social media, etc.
milieubeheersystemen gebruiken manage environmental management system maintain environmental management systems | oversee environmental management systems | manage environmental management systems | manage environmental management system | manage an environmental management system | regulate environmental management systems Een milieubeheersysteem ontwikkelen en implementeren. Develop and implement an environmental management system.
capaciteit van ICT-systemen aanpassen adjust ICT system capacity ICT-capaciteit aanpassen | ICT-systemen schalen | ICT-systeemcapaciteit schalen | ICT-netwerkcapaciteit aanpassen adjust ICT network capacity De omvang van een ICT-systeem wijzigen door extra ICT-systeemcomponenten toe te voegen of opnieuw toe te wijzen, zoals netwerkcomponenten en opslagservers, om te voldoen aan capaciteits- of volumevereisten. Change the scope of an ICT system by adding or reallocating additional ICT system components, such as network components, servers or storage to meet capacity or volume demands.
openbronmodel Open source model opensourcemodel Open source model Het openbronmodel omvat principes en grondbeginselen van servicegericht modelleren voor bedrijfs- en softwaresystemen met behulp waarvan servicegerichte bedrijfssystemen ontworpen en gespecificeerd kunnen worden binnen een verscheidenheid aan architecturale stijlen, zoals enterprise-architectuur. The open source model consists of principles and fundamentals of service-oriented modelling for business and software systems that allow the design and specification of service-oriented business systems within a variety of architectural styles, such as enterprise architecture.
Jboss Jboss Jboss De openbron-applicatieserver JBoss is een op Linux gebaseerd platform dat Java-applicaties en grote websites ondersteunt. The open-source application server JBoss is a Linux based platform which supports Java applications and large websites.
medische informatica medical informatics medical data informatics | medical-informatics | informatics for medicine De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen. The processes and tools used for the analysis and dissemination of medical data through computerized systems.
pillen markeren perform pill branding applying brand to pills | performing pill branding | apply brand to pills | pill branding performing | pill brand applying De identiteit van de instelling op pillen drukken met behulp van de laptop voor het markeren van pillen. Perform the printing of the institution identity on pills using the pill branding laptop.
omzetten in geanimeerde figuren convert into animated object convert objects | convert objects using animation | convert objects into animation | convert animated objects Echte objecten omzetten in visuele animatie-elementen, met behulp van animatietechnieken zoals optisch scannen. Convert real objects into visual animation elements, using animation techniques such as optical scanning.
CAD-software gebruiken use CAD software use of CAD software | handle CAD software | use CAD software | operate CAD software | adopt CAD software | CAD software use | using CAD software Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp. Use computer-aided design (CAD) systems to assist in the creation, modification, analysis, or optimisation of a design.
videobeelden monteren assemble video tape footage mount footage on tape | assemble footage on video tape | assemble video tape footage | assemble video footage on tape Alle onbewerkte videobeelden monteren, met camerabeelden die werden opgenomen of overgebracht op videoband ter voorbereiding op invoer in de computer. Assemble all raw video footage, with camera shots either recorded or transferred onto video tape in preparation for inputting into the computer.
blended leren toepassen apply blended learning Vertrouwd zijn met hulpmiddelen voor blended leren waarbij traditioneel contactonderwijs en afstandsonderwijs worden gecombineerd met behulp van digitale instrumenten, onlinetechnologieën en methoden voor afstandsleren.
Be familiar with blended learning tools by combining traditional face-to-face and online learning, using digital tools, online technologies, and e-learning methods.
configuratie van de hardware in de ruimte waar de totalisator zich bevindt configuration of the tote room hardware tote room hardware configuration | arrangement of the tote room hardware | configuration of the tote room hardware De functies van verschillende delen van de hardware in de ruimte waar de totalisator zich bevindt, de instellingen en hun gebruiksgevallen. The functions of various pieces of tote room hardware, the settings and their usage cases.
productiesystemen beheren manage production systems managing production systems | supervise production systems | oversee production systems | manage production system | manage production systems | direct production systems Alle aspecten van de productie organiseren, beheren en handhaven, zoals productontwerp, productieplanning en productiecontrolesystemen (bijvoorbeeld door het computerprogramma WFM te gebruiken). Organize, manage, and maintain all aspects of production, including product design, production planning, and production control systems (for example by the use of the computer program WFM).
ICT-systemen configureren configure ICT system ICT-systemen op basis van vereisten instellen | ICT-systemen onderhouden | ICT-systemen schalen | configuratie van ICT-systemen configure ICT system Een ICT-systeem opzetten en aanpassen om te voldoen aan de vereisten tijdens de initiële implementatie en wanneer er nieuwe zakelijke behoeften ontstaan. Set up and customise an ICT system to meet requirements during initial implementation as well as when new business needs arise.
soorten satellieten types of satellites functions of different orbital satellites | categories of satellites | functions of different satellites | kinds of satellites | varieties of satellites | types of satellites | classifications of satellites | classes of orbital satellites | purposes of different satellites Inzicht hebben in de verschillende soorten bestaande satellieten en hun verschillende functies. Kennis hebben van de verschillende soorten satellieten die worden gebruikt voor communicatie, streamingdiensten, bewaking en wetenschappelijk onderzoek. Understand the variety of satellites that exist and their different functions. Know the different types of satellites used for communications, streaming services, surveillance, and scientific research.
klanten advies geven over soorten computermateriaal advise customers on type of computer equipment klanten raad geven over soorten computermateriaal instruct customers on type of computer equipment | help customers on type of computer equipment | commend customers on type of computer equipment | advise a customers on a type of computer equipment | advise customers on types of computer equipment | suggest customers on type of computer equipment | advise customers on type of computer equipment | recommend customers on type of computer equipment Klanten professioneel advies verstrekken over computers en software. Provide customers with professional advice on computers and software.
ICT-apparaten repareren repair ICT devices ICT-randapparatuur repareren | reparatie van ICT-apparatuur | IT-apparatuur onderhouden | IT-apparatuur | ICT-apparatuur beheren | ICT-apparatuur onderhouden repair ICT devices | ICT equipment ICT-gerelateerde apparatuur zoals laptops, desktops, tablets, mobiele apparatuur, communicatieapparatuur, printers en andere computergerelateerde randapparatuur onderhouden en repareren. Defecten en storingen opsporen en, indien nodig, delen vervangen. Maintain and repair ICT related equipment such as laptops, desktops, tablets, mobile devices, communications equipment, printers and any piece of computer related peripheral. Detect faults, malfunctions and replace parts if necessary.
AJAX AJAX Asynchronous Javascript and XML Asynchronous Javascript and XML De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in AJAX. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in AJAX.
geluidsapparatuur bedienen operate audio equipment audioapparatuur gebruiken | apparatuur bedienen | audioapparatuur bedienen | geluidsapparatuur gebruiken | audioapparatuur beheren operate broadcast studio controls | apply audio technology Technologieën toepassen voor het simuleren of opnemen van geluiden, bijvoorbeeld spreken of het geluid van elektrische of mechanische instrumenten. Apply technologies for re-creation or recording of sounds, such as speaking, sound of instruments in electrical or mechanical form.
kwaliteitsnormen voor databases database quality standards kwaliteitsnormen voor databanken database quality evaluation | quality standards for databases | databases quality standards | quality standard for databases | database quality standards | database quality standard | databases quality evaluation Technieken en methoden voor het schatten en evalueren van systeemkwaliteit en algemene databasekwaliteit, evenals de vastgestelde kwaliteitsnormen en -voorschriften. Techniques and methods of estimation and evaluation of system quality and overall database quality, as well as the set quality standards and regulations.
C++ C++ C++ De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testing en compiling van programmeerparadigma’s in C++ The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in C++.
richtlijnen bieden voor inhoudsontwikkeling provide guidelines for content development richtlijnen maken voor inhoudontwikkeling | richtlijnen maken voor contentontwikkeling | richtlijnen leveren voor inhoudontwikkeling | richtlijnen leveren voor contentontwikkeling provide guidelines for content development Normen en structuren ontwikkelen voor inhoudsontwikkeling zoals formaten, stijlen, lay-out, structuren, inhoudstypen, terminologie, XML en DITA. Deze implementeren in Document Type Definitions en ze toepassen tijdens werkprocessen en de resultaten evalueren in het licht van vastgestelde normen. Develop standards and structures for content development such as formats, styles, layout, structures, content types, terminology, XML and DITA. Implement them in document type definitions and apply them during work process and evaluate results in light of established standards.
digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen develop digital educational materials materiaal voor onderwijzend personeel ontwikkelen | instructiemateriaal ontwikkelen | onderwijsmaterialen ontwikkelen | onderwijsresources ontwikkelen | materialen voor digitaal onderwijs ontwikkelen develop digitized educational materials | develop digital educational materials | develop instructional material for educators | develop educational resources | develop instructional material | develop educational materials Bronnen en instructiemateriaal (e-learning, educatief video- en audiomateriaal, educatieve prezi) ontwikkelen met behulp van digitale technologieën om inzicht en bewustzijn over te dragen en zo de expertise van de leerlingen te verbeteren. Create resources and instructional materials (e-learning, educational video and audio material, educational prezi) using digital technologies to transfer insight and awareness in order to improve learners’ expertise.
digitale documenten beheren manage digital documents FileCenter Pro | FileNet Content Manager | manage digital files | PaperPort Pro | Nuxeo Document Management | DocPoint | Enterprise Content Management | docSTAR eclipse | Dokmee | FileHold | SIVADOC | BlueDoc | Alfresco Standard Network | OneDrive | managing digital documents | Athento Smart Document Management | M-Files DMS | manage digital documents Verschillende gegevensindelingen en -bestanden beheren door bestanden en documenten een naam te geven, te publiceren, te veranderen en te delen en bestandsindelingen te veranderen. Manage various data formats and files by naming, publishing, transforming and sharing files and documents and transforming file formats.
werken met elektronische leeromgevingen work with virtual learning environments werken met virtuele leeromgevingen work with virtual learning environment | engage with virtual learning environments | employ virtual learning environments | working with virtual learning environments | works with virtual learning environments | work with virtual learning environments Het gebruik van online leeromgevingen en -platforms integreren in het leerproces. Incorporate the use of online learning environments and platforms into the process of instruction.
instrumentatietechniek instrumentation engineering discipline control engineering | discipline of instrumentation engineering | control engineering | science of instrumentation engineering | instrumentation engineering De wetenschaps- en ingenieursdiscipline die probeert productiegerelateerde procesvariabelen te sturen. Ze focust ook op het ontwerpen van systemen met gewenste gedragingen. Deze systemen gebruiken sensoren om de uitvoerprestaties te meten van het desbetreffende apparaat. The science and engineering discipline that attempts to control process variables of production and manufacturing. It also focuses on the design of systems with desired behaviours. These systems use sensors to measure the output performance of the device that is being controlled.
informatica onderwijzen teach computer science explain computer science | teach computer science | educate on computer science | teaches computer science | teaching computer science Studenten onderrichten in de theorie en de praktijk van de computerwetenschappen, meer in het bijzonder in de ontwikkeling van software, programmeertalen, kunstmatige intelligentie en softwareveiligheid. Instruct students in the theory and practice of computer science, more specifically in the development of software systems, programming languages, artificial intelligence, and software security.
naleving van ICT-standaarden van de organisatie garanderen ensure adherence to organisational ICT standards naleving van ICT-normen van de organisatie garanderen | naleving van organisatienormen garanderen | ICT-naleving garanderen ensure adherence to organizational ICT standards Garanderen dat de gebeurtenissen in overeenstemming zijn met de ICT-regels en -procedures die een organisatie heeft beschreven voor haar producten, diensten en oplossingen. Guarantee that the state of events is in accordance with the ICT rules and procedures described by an organisation for their products, services and solutions.
micro-elektromechanische systemen microelectromechanical systems micro-electro-mechanical systems | typology of miniaturised electro-mechanical systems | MEMS | typology of micro-electro-mechanical systems | types of micro-electro-mechanical systems | types of miniaturised electromechanical systems | typology of miniaturised electromechanical systems | types of MEMS | miniaturised electro-mechanical systems | types of microelectromechanical systems | miniaturised electromechanical systems | microelectromechanical systems | typology of microelectromechanical systems | types of miniaturised electro-mechanical systems Microelektromechanische systemen (MEMS) zijn geminiaturiseerde elektromechanische systemen die met behulp van microfabricage zijn vervaardigd. MEMS bestaan uit microsensoren, microactuatoren, microstructuren en micro-elektronica. MEMS kunnen worden gebruikt in een verscheidenheid aan apparaten, zoals inktprinterkoppen, digitale lichtprocessoren, gyroscopen voor smartphones, versnellingsmeters voor airbags en miniatuurmicrofoons. Microelectromechanical systems (MEMS) are miniaturised electromechanical systems made using processes of microfabrication. MEMS consist of microsensors, microactuators, microstructures, and microelectronics. MEMS can be used in a range of appliances, such as ink jet printer heads, digital light processors, gyroscopes in smart phones, accelerometers for airbags, and miniature microphones.
softwarekaders voor mobiele apparaten mobile device software frameworks raamwerk voor mobiele apparatuur | softwarekader voor ict | softwarekader voor mobiele apparatuur | raamwerk voor ontwikkeling van software voor mobiele apparaten mobile phone software frameworks | iOS software frameworks | android software frameworks | cell phone device software frameworks De API (Application Program Interface), zoals Android, iOS, Windows Phone, die programmeurs in staat stelt snel en eenvoudig applicaties voor mobiele apparaten te schrijven. The API (Application Program Interfaces), such as Android, iOS, windows phone which enables programmers to quickly and easily write applications for mobile devices.
FileMaker (databasebeheersystemen) Filemaker (database management systems) FileMaker Go | FileMaker Het computerprogramma FileMaker is een instrument voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken, ontwikkeld door het softwarebedrijf FileMaker Inc. The computer program FileMaker is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company FileMaker Inc.
geautomatiseerde regelsystemen bedienen operate computerised control systems operate computerized control systems | use computerized control systems | use computerised control systems | operate computerized control systems | use computerized systems for production control | operate computerised systems for production control | use computerised systems for production control Elektronische of geautomatiseerde besturingspanelen bedienen om processen te bewaken en te optimaliseren en om het opstarten en afsluiten van processen te regelen.
Operate electronic or computerised control panels to monitor and optimise processes, and to control process start-up and shut-downs.
apparatuur ter plaatse repareren repair equipment on site apparatuur ter plaatse herstellen | uitrusting ter plaatse herstellen | materiaal ter plaatse repareren | materiaal ter plaatse herstellen mend equipment on site | repair equipment on sites | repair equipment on site | overhaul equipment on site | reconstruct equipment on site | restore equipment on site | repair equipment on a site Storingen identificeren en multimedia-, audiovisuele en computersystemen en hardware en apparatuur ter plaatse herstellen of vervangen. Identify malfunctions and repair or replace multi-media, audio-visual and computer systems, hardware and equipment on site.
richtlijnen voor archiefgebruikers beheren manage archive users guidelines manage archive user guidelines | manage guidelines for archive users | oversee archive users guidelines | maintain archive users guidelines | manage archive users guidelines Beleidsrichtlijnen vaststellen voor de toegang van het publiek tot een (digitaal) archief en het behoedzame gebruik van aanwezig materiaal. De richtlijnen meedelen aan de bezoekers van het archief. Establish policy guidelines on public access to a (digital) archive and the cautious use of present materials. Communicate the guidelines to archive visitors.
optische systemen modelleren model optical systems optical systems modelling | model optical systems | optical systems simulating | optical system simulating | modelling optical systems | simulate optical systems | optical system modelling Optische systemen, producten en componenten modelleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen. Model and simulate optical systems, products, and components using technical design software. Assess the viability of the product and examine the physical parameters to ensure a successful production process.
internetprotocolconfiguratie onderhouden maintain internet protocol configuration IP-configuratie onderhouden | configuratie van internetprotocol functioneel houden | internetprotocol | internetprotocolconfiguratie toepassen apply Internet Protocol Configuration | maintain internet protocol configuration Internet Protocol-configuratie (ipconfig) toepassen om gegevens te verzamelen over de TCP/IP-configuratiewaarden (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) om apparaten en hun IP-adressen te identificeren. Apply Internet Protocol Configuration (ipconfig) to gather data on Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) configuration values in order to identify devices and their IP addresses.
virtuele simulaties verrichten perform virtual simulation Alle stappen van een virtuele simulatie uitvoeren, met inbegrip van de correcte positionering en immobilisatie van de patiënt, het verkrijgen van de nodige beelden en de registratie van referentiepunten en andere merktekens.
Perform all the steps of a virtual simulation, including the correct positioning and immobilisation of the patient, acquisition of the necessary images and recording reference points and other marks.
BlackBerry BlackBerry CrackBerry | RIM BlackBerry CrackBerry | RIM BlackBerry | BlackBerry De systeemsoftware BlackBerry bestaat uit kenmerken, beperkingen, architecturen en andere kenmerken van besturingssystemen die ontworpen zijn om te werken op mobiele apparaten. The system software BlackBerry consists of features, restrictions, architectures and other characteristics of operating systems designed to run on mobile devices.
zoekopdrachten op het web uitvoeren conduct web searches use Yahoo! search | use search engine | search for information online | look for information on the Internet | use Bing Zoeken naar gegevens, informatie en inhoud via eenvoudige zoekopdrachten in digitale omgevingen.
Search data, information and content through simple searches in digital environments.
gereedschapssector hardware industry gereedschapsindustrie hardware industry | hardware company | hardware industries | the hardware industry | hardware trader | hardware manufacture Verschillende instrumenten en merken in de gereedschapssector, zoals elektrische gereedschappen. Different tools and brands in the hardware industry such as power tools.
GIS-rapporten maken create GIS reports geographic information systems report preparation | creating geographic information systems reports | creating of geographic information systems reports | prepare GIS reports | geographic information systems report creation | creation of GIS reports | GIS report creation | GIS report preparation | create geographic information systems reports | creation of geographic information systems reports | creating GIS reports | preparation of GIS reports | prepare geographic information systems reports | preparation of geographic information systems reports | creating of GIS reports | create GIS reports | preparing geographic information systems reports Relevante geografische informatiesystemen gebruiken om rapporten en kaarten te maken op basis van geografische informatie, met behulp van GIS-softwareprogramma's. Use relevant geographic informations systems to create reports and maps based on geospatial information, using GIS software programmes.
Samurai Web Testing Framework Samurai Web Testing Framework Samurai Web Testing Framework De linuxomgeving Samurai Web Testing Framework is een hulpprogramma voor penetratietesten dat zwakke plekken in de beveiliging van websites test om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. The linux environment Samurai Web Testing Framework is a specialised penetration testing tool which tests security weaknesses of websites for potentially unauthorised access.
statistische software ontwikkelen develop statistical software write statistical software | develop statistical software | define statistical software | prepare statistical software | create statistical software Deelnemen aan de verschillende ontwikkelingsstadia van computerprogramma's voor econometrische en statistische analyse, zoals onderzoek, ontwikkeling van nieuwe producten, prototyping en onderhoud. Participate in the various development stages of computer programs for econometric and statistical analysis, such as research, new product development, prototyping, and maintenance.
antivirussoftware installeren implement anti-virus software antivirusprogramma installeren | antivirussoftware implementeren install anti-malware software | anti-malware software installing | loading malware protection | installing anti-malware software | anti-virus software installing | anti-virus software implementing | load malware protection | install anti-virus software | implement anti-virus software | implementing anti-virus software Software downloaden, installeren en updaten om schadelijke software, zoals computervirussen, te voorkomen, te detecteren en te verwijderen. Download, install and update software to prevent, detect and remove malicious software, such as computer viruses.
beleid voor ICT-netwerkontwerp definiëren define ICT network design policies beleid principes regels processen en criteria voor het ontwerp de planning en realisatie van een ICT-netwerk definiëren | ICT-netwerk definiëren | beleidsregels voor ICT-netwerk vaststellen | ontwerp van ICT-netwerk formeel definiëren | beleid voor ICT-netwerk naleven define ICT network design policies Beleid, principes, regels, processen en criteria specificeren voor het ontwerpen, plannen en realiseren van ICT-netwerken. Specify policies, principles, rules, processes and criteria for the design, planning and realisation of ICT networks.
rechtstreekse beelden mixen mix live images live beelden mixen mix live images | mix live imaging | combine live event images | mixing live images Verschillende videostreams van een live-evenement volgen en ze mixen met behulp van gespecialiseerde apparatuur en software. Follow different video streams of a live event and mix them together using specialised equipment and software.
SAP R3 SAP R3 SAP R/2 | SAP R/3 Enterprise Central Component | SAP R/1 | SAP R/3 | SAP R/3 Enterprise Edition | SAP R3 | SAP ERP | SAP S/4 HANA De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in SAP R3. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in SAP R3.
hardware modelleren model hardware modelling computer hardware | simulating hardware | computer hardware modelling | simulating computer hardware | simulate computer hardware | hardware simulating | model computer hardware | computer hardware simulating | modelling hardware | model hardware Computerhardware modelleren en simuleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen. Model and simulate computer hardware using technical design software. Assess the viability of the product and examine the physical parameters to ensure a successful production process.
e-aanbesteding gebruiken use e-procurement Digitale aanbestedingstechnologieën en e-aanbestedingstoepassingen en -instrumenten gebruiken om de administratieve lasten te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en de transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot aanbestedingsprocedures te versterken.
Use digital procurement technologies and e-procurement applications and tools in order to reduce administrative burden, improve efficiency, and strengthen transparency and accountability of procurement procedures.
digitale identiteiten beheren manage digital identity de eigen digitale identiteit beheren manage digital identity Eén of meerdere digitale identiteiten creëren en beheren, in staat zijn de eigen reputatie te beschermen, kunnen omgaan met de gegevens die men via verschillende digitale tools, omgevingen en diensten produceert. Create and manage one or multiple digital identities, be able to protect one's own reputation, deal with the data that one produces through several digital tools, environments and services.
software voor geluidsweergave gebruiken use audio reproduction software geluidsweergave mogelijk maken | geluidssoftware gebruiken | software voor geluidsweergave ontwikkelen | software en apparatuur bedienen waarmee geluiden en geluidsgolven worden omgezet naar en voorgebracht als gewenste waarneembare audio use audio reproduction software Software en apparatuur bedienen die digitale analoge geluiden en geluidsgolven omzetten en weergeven in het gewenste waarneembare audiogeluid dat gestreamd moet worden Operate software and equipment that transform and reproduce digital, analogue sounds and sound waves into the desired perceivable audio to be streamed.
monitoren voor procesbeheer installeren install monitors for process control bewakingssysteem voor procesbeheer installeren | bewakingsmonitoren installeren | bewakingsmonitoren install monitors for process control Een systeem van monitoren plannen en installeren voor het controleren van specifieke processen in een organisatie of systeem. Plan and deploy a system of monitors for controlling specific processes in an organisation or a system.
cloudtechnologieën cloud technologies cloudbeheer | cloudservices | technologieën op het gebied van cloudservices en -apparatuur | cloudcomputing cloud technologies De technologieën die toegang tot hardware, software, gegevens en diensten mogelijk maken via servers op afstand en softwarenetwerken, ongeacht hun locatie en architectuur. The technologies which enable access to hardware, software, data and services through remote servers and software networks irrespective of their location and architecture.
evaluatie van gezondheidstechnologie health technology assessment Het beoordelen van de eigenschappen, prestaties en effecten van gezondheidstechnologieën gericht op het opsporen van de directe en indirecte effecten van gezondheidstechnologieën en de gewenste en ongewenste gevolgen ervan.
The assessment of the properties, performance and effects of health technologies aimed at detecting the direct and indirect effects of health technologies and their desired and undesired consequences.
bruikbaarheid van software meten measure software usability softwarebruikbaarheidstests uitvoeren | bruikbaarheidsevaluatie | nuttigheid van software meten | gebruiksgemak en -nut van software voor de eindgebruiker meten | onderzoek doen naar de bruikbaarheid van software usability evaluation | perform software usability testing Het gemak van het softwareproduct voor de eindgebruiker controleren. Gebruikersproblemen identificeren en aanpassingen aanbrengen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruikers de softwareproducten evalueren. Check the convenience of the software product for the end user. Identify user problems and make adjustments to improve usability practice. Collect input data on how users evaluate software products.
Frostbite (systemen voor het maken van digitale games) Frostbite (digital game creation systems) Frostbite 1.5 | Frostbite | Frostbite 2 De game engin Frostbite, namelijk een softwarekader dat bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerptools, bedoeld voor de snelle iteratie van door de gebruiker gegenereerde computerspellen. The game engine Frostbite which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
soorten audiovisuele vormen types of audiovisual formats brands of audio-visual formats | type of audio-visual format | varieties of audio-visual formats | types of audiovisual formats | audio-visual format types | a type of audio-visual format | categories of audio-visual formats | kinds of audio-visual formats Diverse audio- en videoformaten, waaronder digitale formaten. Various audio and video formats, including digital.
een 3D-structuurkaart creëren create 3D texture map een 3D-model maken | een 3D-oppervlaktekaart maken | een kaart maken van het oppervlak van een 3D-object | 3D-modelleren create 3D texture map Detailkleur of oppervlaktetextuur toevoegen aan een 3D-model of -grafiek op de computer. Add detail, colour or surface texture to a computer-based 3D-model or graphic.
systeemtoegankelijkheid voor gebruikers met speciale behoeften testen test system accessibility for users with special needs software-interface testen | systeemtoegankelijkheid testen voor gebruikers met een beperking | systeemtoegankelijkheidstest opstellen | systeemtoegankelijkheid testen | systemen testen voor gebruikers met speciale behoeften test system accessibility for users with special needs Onderzoeken of de software-interface voldoet aan de normen en voorschriften, zodat het systeem kan worden gebruikt door mensen met speciale behoeften. Examine whether software interface complies with standards and regulations so that the system can be used by people with special needs.
Swift (computerprogrammering) Swift (computer programming) Swift De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Swift. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Swift.
ICT-projectbeheermethodologieën ICT project management methodologies ICT-projectmanagement | ICT-projectmanagementmethoden | ICT-projectbeheer prince2 | structured methodology | agile | Benefits realization management | Extreme project management | ICT project management methodologies | software development methodologies | scrum | Critical chain project management | Code and fix development De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer. The methodologies or models for planning, managing and overseeing of ICT resources in order to meet specific goals, such methodologies are Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum or Agile and using project management ICT tools.
Moodle Moodle Moodle Het computerprogramma Moodle is een e-learningplatform voor het maken, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van e-learningopleidingen of e-trainingsprogramma's. The computer program Moodle is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
hardware ontwerpen design hardware hardware specifying | specifying computer hardware | specifying hardware | designing hardware | specify computer hardware | hardware design | design hardware | computer hardware specifying | specify hardware Nieuwe computerhardwaresystemen en -onderdelen ontwerpen en ontwikkelen. Blauwdrukken en ontwerptekeningen maken waarin wordt aangegeven hoe de computerapparatuur moet worden gebouwd. Design and develop new computer hardware systems and components. Draft blueprints and assembly drawings specifying how the computer equipment should be build.
regeltechniek control engineering engineering process control | application of control engineering | process control engineering | control engineering | science of control engineering | process control Subdiscipline van engineering die zich richt op het sturen van het gedrag van systemen door het gebruik van sensoren en actuatoren. Subdiscipline of engineering that focuses on controlling the behaviour of systems through the use of sensors and actuators.
softwarelokalisatie beheren manage software localisation proces voor lokaliseren van software beheren | software beheren | software lokaliseren | software vertalen manage software localization Het overdrachtsproces van bepaalde software van de ene naar de andere locatie organiseren, om het aantal gebruikers uit te breiden, door inhoud te wijzigen door gebruik te maken van de vertaling van de gebruikersinterface, rekening houdend met de eigenschappen van het toekomstige land waar de software zal worden geïntroduceerd. Organise the transference process of a certain software from one locale to another, in order to expand the number of users, by modifying content through the use of user interface translation, while taking into consideration the properties of the future country the software will be introduced into.
basisprogrammeervaardigheden toepassen apply basic programming skills use basic coding skills Eenvoudige instructies opstellen voor een computersysteem om problemen op te lossen of taken uit te voeren op een basisniveau en met passende begeleiding waar nodig.
List simple instructions for a computing system to solve problems or perform tasks at a basic level and with appropriate guidance where needed.
kleurendrukprogramma's gebruiken use colour printing programs kleurenprintprogramma's gebruiken employ colour printing programs | using colour printing programs | use colour printing program | use color printing programs | utilise colour printing programs Kleurendrukprogramma's zoals het CMYK-kleurendrukmodel gebruiken voor verschillende persmachines. Use colour printing programs, such as the CMYK colour (ink) model for various pressing machines.
real-timesysteem real-time computing real-timesysteem beheren | ICT-hard- en softwaresystemen die zijn gebonden aan invoer binnen uiterst nauwkeurige tijdsintervallen | real-time computing | real-timesysteem instellen real-time computing De ICT-hardware- en softwaresystemen die binnen zeer strakke tijdslimieten dienen te reageren op een input The ICT hardware and software systems which are bound to respond to input within precisely tight constraints of time
hulpmiddelen voor ICT-netwerkdiagnose implementeren implement ICT network diagnostic tools ICT-netwerkdiagnose uitvoeren | tools voor ICT-netwerkdiagnose ontwikkelen | ICT-netwerkdiagnose | hulpmiddelen gebruiken om ICT-netwerkparameters te bewaken | tools voor ICT-netwerkdiagnose implementeren implement ICT network diagnostic tools Softwaretools of -componenten gebruiken die ICT-netwerkparameters, zoals prestaties en doorvoer, bewaken, gegevens en statistieken verstrekken, fouten of knelpunten diagnosticeren en besluitvorming ondersteunen. Use software tools or components that monitor ICT network parameters, such as performance and throughput, provide data and statistics, diagnose errors, failures or bottlenecks and support decision making.
een CNC-controller programmeren program a CNC controller schedule a CNC controller | oversee a product control process | oversee a CNC controller | arrange a CNC controller | plan a CNC controller | program a CNC controller | schedule a product control process | plan a product control process Het gewenste productontwerp in de CNC-programmeren van de CNC-machine instellen voor de vervaardiging van het product. Set up the desired product design in the CNC controller of the CNC machine for product manufacturing.
micro-elektromechanische systemen ontwerpen design microelectromechanical systems design MEMS | microelectromechanical systems designing | model MEMS | design microsystems | model microelectromechanical systems | model microsystems | microelectromechanical systems design | designing microelectromechanical systems Micro-elektromechanische systemen (MEMS), zoals microsensoren, ontwerpen en ontwikkelen. Een model en een simulatie maken met behulp van technische ontwerpsoftware om de levensvatbaarheid van het product te beoordelen en de fysieke parameters te onderzoeken teneinde een succesvol productieproces te garanderen. Design and develop microelectromechanical systems (MEMS), such as microsensing devices. Make a model and a simulation using technical design software to assess the viability of the product and examine the physical parameters to ensure a successful production process.
visuele gegevens voorbereiden prepare visual data find visual data | arrange visual data | identify visual data | prepare visual data Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren. Prepare charts and graphs in order to present data in a visual manner.
lerenden begeleiden bij het gebruik van hulptechnologieën guide learners in using assistive technologies instruct learners on using assistive technologies Lerenden onderwijzen en begeleiden in het gebruik van hulptechnologieën die passen bij hun specifieke leeropdracht, zoals tekstvoorspelling, tekst-naar-spraak en spraakherkenning. De kenmerken van de technologie en de voordelen ervan voor de lerende uitleggen.
Instruct and guide learners on how to use assistive technologies appropriate to their specific learning challenge: such as word prediction, text-to-speech or speech recognition. Explain the features of the technology and its benefits for the learner.
SQL Server SQL Server SQL Server Standard Edition | SQL Server | Azure SQL Database | SQL Server 2008 | Microsoft SQL Server Compact | SQL Server Express Edition | SQL Server Developer Edition | MS SQL Server | SQL Server Workgroup Edition | SQL Server 2005 | SQL Server 2014 | SQL Server Web Edition | Microsoft SQL Server | SQL Server Enterprise Edition Het computerprogramma SQL Server is een hulpmiddel voor het opzetten, updaten en beheren van databases, ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft. The computer program SQL Server is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company Microsoft.
inhoud naar uitvoermedia integreren integrate content into output media inhoud integreren naar recyclebare media | media integreren in websites | inhoud maken voor uitvoermedia | inhoud samenstellen en integreren in uitvoermedia integrate content into output media Media- en tekstinhoud samenstellen en in online- en offline-systemen zoals websites, platforms, toepassingen en sociale media integreren voor publicatie en distributie. Compile and integrate media and text content into online and offline systems, such as websites, platforms, applications and social media, for publishing and distribution.
cloudbeveiliging en -naleving uitvoeren implement cloud security and compliance cloud security and compliance Beveiligingsbeleid en toegangscontroles op de cloud uitvoeren en beheren. Een onderscheid maken tussen de taken en verantwoordelijkheden binnen het model van gedeelde verantwoordelijkheid.
Implement and manage security policies and access controls on cloud. Differentiate between the roles and responsibilities within the shared responsibility model.
museumdatabases museum databases museumdatabanken museum database management | museum records | museum databases | museum archives | museum database | museum databases functionality and architecture De tools en processen voor het werken met museumdatabases. The tools and processes involved in working with museum databases.
online-inhoud beheren manage online content inhoud beheren | webinhoud beheren | websitecontent beheren | content beheren manage website content Ervoor zorgen dat de inhoud van de website actueel, georganiseerd en aantrekkelijk is en beantwoordt aan de behoeften van het publiek, de vereisten van de onderneming en de internationale normen door de links te controleren en de publicatietijd en -volgorde vast te stellen. Ensure the website content is up to date, organised, attractive and meets the target audience needs, the requirements of the company and international standards by checking the links, setting the publishing time framework and order.
gegevens voor navigatiepublicaties verzamelen compile data for navigation publications assemble and process data for navigation publications | gather and process data for navigation publications | compile data for navigation publications | compile navigation publication data | compile data for navigational publications | process data for navigation publications | gather and process data for navigational publications | gather data for navigational publications | compile navigational publication data | assemble and process data for navigational publications Gegevens voor navigatiepublicaties verzamelen; authentieke en geldige verzamelen en verwerken. Compile data for navigational publications; gather and process authentic and valid data.
opgenomen geluid bewerken edit recorded sound edit sound footage | edit audio recordings | edit recorded sounds | edit recorded sound Geluidsmateriaal bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid van software, instrumenten en technieken zoals crossfading, snelheidseffecten en verwijdering van ongewenste geluiden. Edit audio footage using a variety of sofware, tools, and techniques such as crossfading, speed effects, and removing unwanted noises.
ICT-ondersteuning bieden provide ICT support ICT-steun bieden administer ICT support | providing ICT support | contribute ICT support | arrange ICT support | provide ICT support | furnish ICT support | ICT support provision ICT-gerelateerde incidenten en serviceaanvragen van klanten, cliënten of collega's oplossen, zoals het resetten van wachtwoorden en het updaten van databanken zoals Microsoft Exchange e-mail. Resolve ICT-related incidents and service requests from customers, clients or colleagues including password resets and updating databases such as Microsoft Exchange email.
stijlbladtalen style sheet languages cascading stijlblad | talen voor stylesheets | vormgevingstalen | talen voor stijlbladen | html-stijlblad | CSS cascading style sheets | Extensible Stylesheet Language | Document Style Semantics and Specification Language | SMIL Timesheets | Formatted Output Specification Instance | CSS Het gebied van computertaal dat de presentatie van gestructureerde documenten zoals Cascading Style Sheets (CSS) meedeelt. Deze documenten moeten zich houden aan stijlbladen, een reeks stilistische regels zoals lettertype, kleur en lay-out. The field of computer language that conveys the presentation of structured documents such as Cascading Style Sheets (CSS). These documents have to adhere to style sheets, a set of stylistic rules such as font, color and layout.
poppen ontwerpen design dolls create dolls | model dolls | design a doll | develop dolls | design dolls | form dolls Een model van de pop ontwerpen met behulp van creativiteit en computervaardigheden. Create a model of the doll using creativity and computer skills.
bescherming tegen ongewenste e-mail implementeren implement spam protection bescherming tegen spam implementeren spam protection implementing | implementing email spam filter | load spam filter | install spam filter | implement spam protection | implementing spam protection | installing spam filter Software installeren en configureren die e-mailgebruikers ondersteunt bij het filteren van berichten die malware bevatten of ongevraagd zijn. Install and configure software that supports email-users to filter messages that contain malware or that are unsolicited.
veiligheidsinformatieanalyses uitvoeren perform safety data analysis perform safety data assessment | conduct analysis of safety data | evaluate safety data to determine safety threats | utilise information from safety bases to analyse threats to safety | perform safety data analysis | analyse safety data to determine safety threats | evaluate safety data | perform assessments of safety data | perform analysis of safety data | use information from safety databases to analyse threats to safety | analyse safety data to identify safety threats | conduct safety data analysis Verschillende veiligheidsdatabanken gebruiken voor het uitvoeren van analyses van informatie over daadwerkelijke of potentiële bedreigingen voor de veiligheid. Use different safety databases to perform analyses of information on actual or potential safety threats.
gespecialiseerde astrologiesoftware specialised astrology software specialized astrology software | specialised software for astrology | specialized astrology software De software die wordt gebruikt voor het verzamelen en interpreteren van gegevens over de relevante positionering van hemelobjecten om hun invloed op het menselijk leven af te leiden. The software that is used to gather and interpret data on the relevant positioning of celestial objects in order to deduct their influence on human life.
besturingssystemen installeren install operating system loading OS | loading operating system | OS installing | load OS | install operating system | installing operating system | OS loading | operating system installing | operating system loading | load operating system | installing OS Het besturingssysteem (OS) of de software die de softwarebronnen en computerhardware op een computersysteem beheert. Het besturingssysteem is een essentieel onderdeel van elk computersysteem en vormt de schakel tussen de hardware, de toepassingsprogramma’s en de eindgebruiker. Bekende voorbeelden van besturingssystemen voor computers zijn onder meer Microsoft Windows, Linux, en Mac OS. Install the operating system (OS) or software that manages the software resources and computer hardware on a computer system. The operating system is an essential component of any computer system and mediates between the hardware, the application programs, and the end user. Famous examples of computer operating systems include Microsoft Windows, Linux, and Mac OS.
MATLAB MATLAB MATLAB De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in MATLAB. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in MATLAB.
visuele gegevenspresentatie bieden deliver visual presentation of data gegevens visualiseren | visuele presentatie van data bieden | visuele datapresentatie bieden | gegevensvisualisatie | visuele prestentatie van gegevens bieden | gegevensvisualisatie maken | data visualiseren create data visualisation | visualise data Visuele voorstellingen van gegevens maken, bijvoorbeeld in de vorm van grafieken of diagrammen, voor een beter begrip. Create visual representations of data such as charts or diagrams for easier understanding.
3D-figuren optuigen rig 3D characters 3D-figuren tekenen | rigging van een 3D-figuur | figuren riggen | basis van een 3D-figuur vaststellen | animatie maken met een 3D-figuur rig 3D characters Een skelet ontwikkelen dat verbonden is met het 3D-gaas en gemaakt is van botten en gewrichten, om het 3D-personage met behulp van gespecialiseerde ICT-tools in een gewenste positie te kunnen buigen. Set up a skeleton, bound to the 3D mesh, made out of bones and joints that allow the 3D character to be bent into a desired position using specialized ICT tools.
architectonische kaders voor ICT ICT architectural frameworks architectonische raamwerken voor ICT ICT architectural frameworks De reeks vereisten die de architectuur van een informatiesysteem beschrijven. The set of requirements that describe an information system's architecture.
desktoppublishing desktop publishing dtp desktop publishing Het maken van documenten met gebruik van technieken voor pagina-indeling op een computer. Software voor desktoppublishing kan lay-outs genereren en kwaliteitsvolle typografie en afbeeldingen produceren. The creation of documents using page layout skills on a computer. Desktop publishing software can generate layouts and produce typographic quality text and images.
CAD voor schoeisel CAD for footwear footwear computer-aided design | computer-aided design for footwear | 3D CAD for footwear | 2D CAD for footwear | 2D computer-aided design for footwear | footwear 3D CAD | CAD for footwear | footwear CAD | 3D computer-aided design for footwear | 3D and 2D CAD for footwear De architectuur en functionaliteit van 2D- en 3D-computerondersteunde softwaresystemen voor schoeisel. The architecture and functionality of 2D and 3D computer assisted design software systems for footwear.
CNC-draaibanken bedienen tend computer numerical control lathe machine CNC-draaimachines bedienen monitor computer numerical control lathe machine | tend CNC lathe machine | guard screwing and turning machinery | oversee computer numerical control lathe machine | tend computer numerical control lathe machine | watch over computer numerical control lathe machine | watch over screwing and turning machinery | tend CNC turn machine | monitor screwing and turning | tend CNC turning machine machinery | oversee screwing and turning machinery Een computergestuurde (CNC)-draaibank bedienen ontworpen voor het snijden van productieprocessen op metaal, hout, kunststof en andere materialen, controleren en bedienen volgens de voorschriften. Tend a computer numerical controlled (CNC) lathe and turn machine designed for cutting manufacturing processes on metal, wooden, plastic materials and others, monitor and operate it, according to regulations.
ontwerp van front-endwebsites implementeren implement front-end website design ontwikkeling van gebruikersdeel van websites implementeren | front-endwebsites ontwikkelen | ontwikkeling van websites implementeren | ervaring van websitegebruikers optimaliseren | indeling van website opstellen en gebruikerservaring optimaliseren aan de hand van gegeven ontwerpconcepten implement front-end website design Ontwikkelen van de lay-out van de website en verbeteren van de gebruikerservaring op basis van geleverde ontwerpconcepten. Develop website layout and enhance user experience based on provided design concepts.
bruikbaarheid van toepassingen application usability bruikbaarheid van software | applicatiebruikbaarheid | gebruiksvriendelijkheid van software software usability Het proces waarmee leerbaarheid, efficiëntie, bruikbaarheid en gebruiksgemak van een softwareapplicatie kunnen worden bepaald en gemeten. The process through which the learnability, efficiency, usefulness and ease of use of a software application can be defined and measured.
de invloed van digitale technologieën op het milieu beperken protect the environment from the impact of the digital technologies het milieu beschermen bij het gebruik van digitale technologieën protect the environment from the impact of the digital technologies Bewust zijn van de milieueffecten van digitale technologieën en het gebruik ervan. Be aware of the environmental impact of digital technologies and their use.
elektromechanische systemen ontwerpen design electromechanical systems electro-mechanical systems drawing | electro-mechanical systems designing | electro-mechanical system drawing | electromechanical system drawing | draw electro-mechanical systems | drawing electro-mechanical systems | electro-mechanical system designing | designing electro-mechanical systems | drawing electromechanical systems | designing electromechanical systems | electromechanical system designing | design electromechanical systems | electromechanical systems draw | design electro-mechanical systems Schetsen en elektromechanische systemen, producten en componenten ontwerpen met behulp van Computer Aided Design (CAD-) software en -apparatuur. Draft sketches and design electromechanical systems, products, and components using Computer Aided Design (CAD) software and equipment.
ongestructureerde gegevens unstructured data data mining | gegevens die niet zijn ondergebracht in een vastgesteld gegevensmodel en die moeilijk kunnen worden begrepen en geanalyseerd zonder technieken als datamining | gegevens structureren | ongestructreerde data | gestructureerde gegevens unstructured data De informatie die niet op een vooraf vastgestelde manier is geordend of geen vooraf vastgesteld gegevensmodel heeft, die moeilijk te begrijpen is en waarin moeilijk patronen herkend kunnen worden zonder gebruik te maken van technieken zoals datamining. The information that is not arranged in a pre-defined manner or does not have a pre-defined data model and is difficult to understand and find patterns in without using techniques such as data mining.
CA Datacom/DB CA Datacom/DB DATACOM/DB | CA Datacom | CA Datacom/DB Het computerprogramma CA Datacom/DB is een instrument voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken, momenteel ontwikkeld door het softwarebedrijf CA Technologies. The computer program CA Datacom/DB is a tool for creating, updating and managing databases, currently developed by the software company CA Technologies.
ruw beeldmateriaal digitaal monteren cut raw footage digitally digitally edit raw footage | cut raw footage digitally | edit raw footage digitally Digitaal videobeelden monteren om de volgorde van de film samen te stellen en te bepalen wat bruikbaar is. Digitally cut video footage to put together the sequence of the film and decide what is usable.
radarapparatuur gebruiken operate radar equipment use aviation radars | operate radar equipment and devices | use radar devices | use radar equipment | utilise radar devices | perform radar operations to ensure aviation safety | operate radar equipment | utilise radar equipment to ensure aviation safety | conduct aviation navigation activities through use of radar equipment | perform aviation navigation activities through use of radar equipment | operate radar devices | utilise radar equipment | ensure aviation safety through use of radar equipment Gebruiken van radarschermen en andere radarapparatuur; ervoor zorgen dat vliegtuigen op een veilige afstand van elkaar vliegen. Operate radar screens and other radar equipment. Ensure that aircraft fly at a safe distance from one another.
geautomatiseerde voedersystemen computerised feeding systems types of computerised feeding systems | range of computerised feeding systems | typology of computerised feeding systems | feeding systems that are computerised | computer controlled feeding systems | typology of computer controlled feeding systems | types of computer controlled feeding systems | computer controlled systems of feeding De werking van computergestuurde systemen voor het voederen van dieren. The functioning of computered controlled systems that provide animal feeding.
advies geven over online daten advise on online dating adviseren over online daten advising on online dating | advise on online dating | advise on online dates | make recommendations on online dating | advise on on-line dating Klanten helpen om een online profiel aan te maken op sociale media of datingsites, dat een positief maar waarheidsgetrouw beeld van hen geeft. Hen adviseren over het versturen van berichten en het maken van connecties. Help clients to create an online profile on social media or dating sites, that represents a positive yet truthful image of them. Advise them on how to send messages and make connections.
Salt (hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie) Salt (tools for software configuration management) Salt Salt is een softwareprogramma voor het uitvoeren van configuratie-identificaties, controles, status accounting en audits. The tool Salt is a software program to perform configuration identification, control, status accounting and audit.
computerhardware onderhouden maintain computer hardware maintaining computer hardware | maintain computer hardware | computer hardware maintaining | repairing computer hardware | repair computer hardware Diagnose en detectie van storingen in computerhardwarecomponenten en -systemen en verwijdering, vervanging of reparatie van deze componenten indien nodig. Uitvoeren van preventieve onderhoudstaken aan de apparatuur, zoals het opslaan van hardwarecomponenten in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten. Diagnose and detect malfunctions in computer hardware components and systems and remove, replace, or repair these components when necessary. Execute preventative equipment maintenance tasks, such as storing hardware components in clean, dust free, and non-humid spaces.
LINQ LINQ Language Integrated Query De computertaal LINQ is een zoektaal voor het ophalen van informatie uit een database en van documenten die de benodigde informatie bevatten. Ze wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft. The computer language LINQ is a query language for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information. It is developed by the software company Microsoft.
totalisator installeren set up tote board install tote board | set up tote boards | construct tote board | set up tote board Installeren van de totalisator die wordt gebruikt om informatie weer te geven die relevant is voor het inzetten bij een evenement. Install and the tote board used to display information relevant to tote betting at an event.
Source (systemen voor het maken van digitale games) Source (digital game creation systems) Source 2006 | Source 2007 | Source De game engine Source is een softwarekader dat bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerptools, bedoeld voor de snelle iteratie van door de gebruiker gegenereerde computerspellen. The game engine Source which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
software installeren install software installing software | loading computer software | install software | computer software loading | loading software | installing of software | computer software installing | loading of software | software installing | loading of computer software | load computer software | installing of computer software | install computer software | software loading | load software Installeren van machineleesbare instructies, zoals computerprogramma's, om de processor van de computer te sturen om een bepaalde reeks acties uit te voeren. Install machine-readable instructions, such as computer programs, in order to direct the computer's processor to perform a certain set of actions.
digitale geletterdheid onderwijzen teach digital literacy teaches digital literacy | provide instruction on digital literacy | explain digital literacy | teach digital literacy | teach computer literacy | teaching digital literacy Leerlingen onderwijzen in de theorie en praktijk van (basis) digitale en computercompetenties, zoals efficiënt typen, het werken met online basistechnologieën en het controleren van e-mail. Dit omvat ook het coachen van studenten in het juiste gebruik van computerhardware en -programma's. Instruct students in the theory and practice of (basic) digital and computer competency, such as typing efficiently, working with basic online technologies, and checking email. This also includes coaching students in the proper use of computer hardware equipment and software programmes.
werken met e-diensten die beschikbaar zijn voor burgers work with e-services available to citizens work with e-services available to clients | work with clients e-services | work with e-services available to client | working with e-services available to clients | oversee use of e-services available to clients | work with eservices available to clients Gebruiken, beheren van en samenwerken met openbare en particuliere onlinediensten, zoals e-commerce, e-governance, e-bankieren en e-gezondheidsdiensten.
Use, manage and work with public and private online services, such as e-commerce, e-governance, e-banking, e-health services.
specifieke software voor gegevensanalyse gebruiken use specific data analysis software use specific data analysis software | perform data analysis using specific software | utilise specific data analysis software | undertake data analysis through use of specific software | use specific software for data analysis | utilise specific software for data analysis | conduct data analysis activities utilising specific software | utilise particular data analysis software | use particular data analysis software | carry out data analysis using specific software Gebruiken van specifieke software voor gegevensanalyse, waaronder statistieken, spreadsheets en databases. Mogelijkheden verkennen om rapporten op te stellen voor managers, leidinggevenden of klanten. Use specific software for data analysis, including statistics, spreadsheets, and databases. Explore possibilities in order to make reports to managers, superiors, or clients.
onlinemodereertechnieken online moderation techniques methoden en strategieën om met onlinegebruikers en groepen om te gaan | technieken voor internetforumbeheer | internetforum beheren | internetforum modereren | internetgespreksleider online moderation techniques De strategieën en methoden die worden gebruikt voor online interactie en het beheren van onlinegebruikers en -groepen. The strategies and methods used to interact online and moderate online users and groups.
ICT-hersteltechnieken ICT recovery techniques ICT herstellen | IC-recoverytechnieken | hersteltechnieken | ICT-herstelmethoden ICT recovery techniques De technieken voor het herstellen van hardware- of softwarecomponenten en -gegevens na storingen, corruptie of beschadiging. The techniques for recovering hardware or software components and data, after failure, corruption or damage.
gebruikersvereisten voor ict-systemen ICT system user requirements gebruikersvereisten verzamelen | vereisten van gebruikers analyseren | vereisten van gebruikers betreffende ict-systemen analyseren ICT system user requirements Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren. The process intended to match user and organisation's needs with system components and services, by taking into consideration the available technologies and the techniques required to elicit and specify requirements, interrogating users to establish symptoms of problem and analysing symptoms.
teksten transcriberen transcribe texts rewrite texts | transpose texts | transcribing texts | transcribe texts Gebruiken van invoerapparaten zoals muis, toetsenbord en scanner om teksten in een computer te transcriberen. Use input devices such as mouse, keyboard and scanner, to transcribe texts into a computer.
audiobewerkingssoftware audio editing software audio editing software | audio editing plugin | audio editing program De verschillende softwareprogramma’s voor het bewerken en genereren van audio, zoals Adobe Audition, Soundforge en Power Sound Editor. The various software for editing and generating audio, such as Adobe Audition, Soundforge, and Power Sound Editor.
standaarden voor gegevensuitwisseling beheren manage standards for data exchange standaarden voor gegevensuitwisseling opstellen | structuur voor gegevensuitwisseling bepalen | standaarden beheren voor gegevensomzetting naar de gewenste gegevensstructuur | standaarden voor data-uitwisseling beheren manage standards for data exchange Opzetten en onderhouden van standaarden voor het omzetten van data uit bronschema's in de noodzakelijke datastructuur van een resultatenschema. Set and maintain standards for transforming data from source schemas into the necessary data structure of a result schema.
ultrasone apparatuur gebruiken use ultrasonic equipment operate ultrasonic equipment | use ultrasonic equipment | apply ultrasonic equipment | ultrasonic equipment use | employ ultrasonic equipment Gebruiken van ultrasone technieken en apparatuur om gebreken in vaste materialen te ontdekken. Use ultrasonic techniques and equipment to discover defects in solid materials.
ICT-systeemtheorie toepassen apply ICT systems theory ICT-systeemtheorie gebruiken | theorie van ICT-systemen gebruiken | IT-systeemtheorie toepassen | theorie van ICT-systemen toepassen apply ICT systems theory Principes van de ICT-systementheorie implementeren om systeemkenmerken die universeel toepasbaar zijn op andere systemen te verklaren en te documenteren Implement principles of ICT systems theory in order to explain and document system characteristics that can be applied universally to other systems
geluidssignaalprocessors bedienen operate audio-signal processors geluidssignaalprocessoren bedienen | geluidssignaalprocessoren gebruiken employ audio-signal processors | operate audio-signal processor | use audio-signal processors | operate audio-signal processors | operating audio-signal processors Bedienen van geluidssignaalprocessors om de geluidssignalen te wijzigen. Operate audio-signal processors to alter auditory signals.
projectiemateriaal projection equipment projection devices | projection equipment | projections equipment | projection instruments | projecting equipment | projection apparatus De verschillende soorten projectieapparatuur, hun eigenschappen en gebruiksmogelijkheden. The different types of projection equipment, their properties, and usages.
ICT-onderzoek bewaken monitor ICT research recente trends en ontwikkelingen in ict-onderzoek analyseren en beoordelen | up-to-date blijven met ontwikkelingen in ict-onderzoek | ict-research bewaken monitor ICT research Onderzoek doen naar recente trends en ontwikkelingen in ICT-onderzoek. Observeren en anticiperen op de beheersingsevolutie. Survey and investigate recent trends and developments in ICT research. Observe and anticipate mastery evolution.
beoordeling van kwaliteit van gegevens data quality assessment beoordeling van gegevenskwaliteit data quality assessment | analyse data quality Het proces inzake het opsporen van gegevensproblemen via kwaliteitsindicatoren, maatstaven en metrieken om op die manier strategieën voor gegevensopschoning en gegevensverrijking te plannen aan de hand van criteria voor gegevenskwaliteit. The process of revealing data issues using ​quality indicators, measures and metrics in order to plan data cleansing and data enrichment strategies according to data quality criteria.
Python (computerprogrammering) Python (computer programming) Pyston | Py3K | Python2 | Python prog | Python3000 | Python 3k Pyston | Py3K | Python2 | Python prog | Python 3K | Python3000 | Python | Python 3k De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Python. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Python.
bedrijfs-ICT-systemen business ICT systems hardware software en nieuwe technologieën om bedrijfsprocessen te ondersteunen | software en hardware voor zakelijke doeleinden | ICT-systemen binnen bedrijven | CRM | ERP business ICT systems De softwarepakketten, hardwareapparaten en nieuwe technologieën die worden gebruikt ter ondersteuning van bedrijfsprocessen zoals enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), mobiele apparaten en netwerkoplossingen. The software packages, hardware devices and new technologies used in supporting business processes such as enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), mobile devices and network solutions.
Gamemaker Studio Gamemaker Studio Gamemaker Studio De cross-platform game engin die geschreven is in de programmeertaal Delphi en bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerptools, bedoeld voor de snelle iteratie van door de gebruiker gegenereerde computerspellen. The cross-platform game engine which is written in Delphi programming language and consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
sensoren voor de detectie van plaagorganismen gebruiken use pest detection sensors Netwerktechnologieën met draadloze sensoren gebruiken, zoals beeldsensoren die werken op een laag vermogen, geluidssensoren of sensoren voor het meten van de bladoppervlakte-index, om schadelijke insecten in gewassen te monitoren en op te sporen.
Use wireless sensor networking technologies such as low-power image sensors, acoustic sensors or sensors for Leaf Area Index measuring to monitor and detect insect pests occurrence in crop productions.
systeemtheorie systems theory algemene principes | systeemstabiliteit | algemene systeemprincipes systems theory De principes die kunnen worden toegepast op alle soorten systemen op alle hiërarchische niveaus, met een beschrijving van de interne organisatie ervan, hun mechanismen voor het handhaven van identiteit en stabiliteit en het bewerkstelligen van aanpassing en zelfregulering en hun afhankelijkheden en interactie met de omgeving. The principles that can be applied to all types of systems at all hierarchical levels, which describe the system's internal organisation, its mechanisms of maintaining identity and stability and achieving adaptation and self-regulation and its dependencies and interaction with the environment.
schetsen maken voor de ontwikkeling van textielartikelen met behulp van software draw sketches to develop textile articles using softwares draw sketches to develop textiles or wearing apparel using softwares | draw sketches to develop textile articles using softwares | sketch textile articles using softwares | sketch textiles or wearing apparel using softwares | use softwares to draw and develop textiles or wearing apparel | draw sketches with softwares to develop textile articles Schetsen maken voor de ontwikkeling van kledingstukken met behulp van software. Ze creëren visualisaties van de motieven, patronen of producten om te worden vervaardigd. Draw sketches to develop textiles or wearing apparel using softwares. They create visualisations of the motives, patterns or products in order to be manufactured.
iOS iOS Mac OS X | AppleiOS | Apple iOS | Iphone os | OS X iPhone | IPad OS iPhone OS | IPod Touch OS | IPadOS | Mac OS X | IPhone os | AppleiOS | IPhoneOS | Apple iOS | Iphone os | iOS | IPhone OS | OS X iPhone | IPad OS De systeemsoftware iOS bestaat uit kenmerken, beperkingen, architecturen en andere kenmerken van besturingssystemen die ontworpen zijn om te werken op mobiele apparaten. The system software iOS consists of features, restrictions, architectures and other characteristics of operating systems designed to run on mobile devices.
systeemtesten uitvoeren manage system testing systemen testen | testen uitvoeren om systemen te beoordelen | testen selecteren uitvoeren en volgen om software en hardware in een geïntegreerd systeem te beoordelen manage system testing Selecteren, uitvoeren en volgen van tests op software of hardware om systeemdefecten op te sporen, zowel binnen de geïntegreerde systeemeenheden, de interassemblages als het systeem als geheel. Organiseren van tests zoals installatietests, veiligheidstests en grafische gebruikersinterfacetests. Select, perform and track testings on software or hardware to detect system defects both within the integrated system units, the inter-assemblages and the system as a whole. Organise testings such as installation testing, security testing and graphical user interface testing.
micro-elektronica modelleren model microelectronics simulating microelectronics | model microelectronics | simulate micro-electronics | micro-electronics simulating | simulate microelectronics | modelling micro-electronics | model micro-electronics | microelectronics modelling | micro-electronics modelling | microelectronics simulating | simulating micro-electronics Modelleren en simuleren van micro-elektronische systemen, producten en componenten met behulp van technische ontwerpsoftware. Beoordelen van de levensvatbaarheid van het product en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen. Model and simulate microelectronic systems, products, and components using technical design software. Assess the viability of the product and examine the physical parameters to ensure a successful production process.
cloudtaken automatiseren automate cloud tasks automation of cloud tasks Handmatige of herhaalbare processen automatiseren om de overhead van het management te minimaliseren. Cloudgebaseerde automatiseringsalternatieven voor gebruik binnen netwerken en op hulpmiddelen gebaseerde alternatieven voor netwerkactiviteiten en -beheer evalueren.
Automate manual or repeatable processes to minimize management overhead. Evaluate cloud automation alternatives for network deployments and tool-based alternatives for network operations and management.
firmware programmeren program firmware programming firmware | programming permanent software | program firmware | programme firmware | program permanent software | permanent software programming | programme permanent software Programmeren van permanente software met een alleen-lezen geheugen (ROM) op een hardware-apparaat, zoals een geïntegreerd circuit. Program permanent software with a read-only memory (ROM) on a hardware device, such as an integrated circuit.
kantoorsoftware office software office operating system | office programme | office IT software | office application | office software De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database. The characteristics and functioning of software programs for office tasks such as word processing, spreadsheets, presentation, email and database.
back-ups maken perform backups back-ups maken van gegevens om een permanente en stabiele systeemwerking te garanderen | procedures uitvoeren voor het maken van back-ups | ict-systemen back-uppen | back-upgegevens backup data | perform backups Back-upprocedures implementeren om een back-up te maken van gegevens en systemen om een permanente en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Uitvoeren van gegevensback-ups om informatie te beveiligen door deze te kopiëren en te archiveren om de integriteit te waarborgen tijdens de systeemintegratie en na het optreden van gegevensverlies. Implement backup procedures to backup data and systems to ensure permanent and reliable system operation. Execute data backups in order to secure information by copying and archiving to ensure integrity during system integration and after data loss occurrence.
mobiel-apparaatbeheer mobile device management mobiele apparaten analyseren | bring-your-own-device | methoden voor het beheren van het gebruik van mobiele apparaten binnen organisatie en het waarborgen van de veiligheid | BYOD | software op mobiele apparaten beheren bring your own device | BYOD De methoden voor het beheren van het gebruik van mobiele apparaten binnen een organisatie, met waarborging van de beveiliging. The methods for managing the use of mobile devices within an organisation, while ensuring security.
signaalverwerking signal processing algoritmen toepassingen en implementaties met betrekking tot het verwerken en overdragen van informatie via analoge of digitale frequenties | digitale-signaalverwerking | DSP | verwerking van informatie die wordt overgedragen via signalen | analoge signaaloverdracht DSP | analogic transmission digital transmission | signal processing De algoritmen, applicaties en implementaties die betrekking hebben op de verwerking en overdracht van informatie via analoge of digitale frequenties. The algorithms, applications and implementations that deal with the processing and transferring of information through analog or digital frequencies.
Canvas (systemen voor beheer van leeromgevingen) Canvas (learning management systems) Canvas Het Canvas-netwerk is een e-learningplatform voor het maken, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van e-learningopleidingen of e-trainingsprogramma's. The Canvas network is an e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
website beheren manage website supervise website | managing a website | regulate website | manage websites | maintain website | manage website | manage a website Verschillende diensten verlenen in verband met websitebeheer, zoals onlineverkeer monitoren, inhoud beheren, websiteondersteuning bieden, ramingen maken en een website verbeteren.
Provide different services related to website management such as monitoring online traffic, managing content, providing website support and making estimations and improvements to one's website.
negatieven scannen scan negatives scan photograph negatives | copy negatives | scan photo negatives Verwerkte negatieven scannen zodat ze digitaal kunnen worden opgeslagen, bewerkt en afgedrukt. Scan processed negatives so they can be digitally stored, edited, and printed.
ICT-infrastructuur ICT infrastructure IT-infrastructuur | ICT-componenten op elkaar aansluiten | infrastructuur van ICT-componenten | infrastructuur beheren | ICT-infrastructuurbeheer ICT infrastructure De systeem-, netwerk-, hard- en softwareapplicaties en -componenten, evenals de apparaten en processen die worden gebruikt om ICT-services te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteunen. The system, network, hardware and software applications and components, as well as devices and processes that are used in order to develop, test, deliver, monitor, control or support ICT services.
reddingsmiddelen gebruiken operate life-saving appliances operate life-saving equipment | operating life-saving equipment | life-saving equipment operating | operating life-saving appliances | life-saving appliance operating | operate life-saving appliances Gebruiken van reddingsmiddelen en hun tewaterlatingsmiddelen en -voorzieningen. Bedienen van levensreddende instrumenten zoals radio-reddingsmiddelen, EPIRB's voor satellieten, SART's, dompelpakken en thermische beschermingsmiddelen. Operate survival craft and their launching appliances and arrangements. Operate life-saving instruments like radio life-saving appliances, satellite EPIRBs, SARTs, immersion suits and thermal protective aids.
activiteiten voor een op ITIL gebaseerde omgeving uitvoeren apply operations for an ITIL-based environment employ operations for an ITIL-based environment | applying operations for ITIL-based environments | implement operations for an ITIL-based environment | applying operations for an ITIL-based environment | apply operations for an ITIL-based environment | utilise operations for an ITIL-based environment | apply an operation for an ITIL-based environment Op juiste wijze ITIL (Information Technology Infrastructure Library) gebaseerde servicedeskprocedures uitvoeren. Properly operate ITIL (Information Technology Infrastructure Library) based service desk procedures.
informatie van noodoproepen elektronisch registreren log emergency call information electronically informatie van noodoproepen elektronisch opslaan keep e-information on emergency calls | register emergency call information electronically | electronically log emergency call information | log emergency call information electronically | store emergency call information electronically | electronically keep emergency call information Registreren van de informatie die van bellers van noodoproepen wordt ontvangen in een computer voor verdere verwerking of registratie. Register the information received from emergency callers into a computer for further processing or record keeping purposes.
beschikken over computervaardigheden have computer literacy computervaardigheden hebben demonstrate computer literacy | computer literacy | have computer literacy | be computer-literate Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie . Utilise computers, IT equipment and modern day technology in an efficient way.
typen op elektronische apparaten type on electronic devices typen op elektronische toestellen typing on an electronic device | type on an electronic device | touch type on electronic devices | typing on electronic devices | create text on electronic devices | write on electronic devices Snel en foutloos typen op elektronische apparaten zoals computers om een snelle en nauwkeurige gegevensinvoer te garanderen. Type fast and flawless on electronic devices such as computers in order to ensure a quick and accurate data entry.
Unity (systemen voor het maken van digitale games) Unity (digital game creation systems) Unity 4 | Unity 5 | Unity3D De game engine Unity, namelijk een softwarekader dat bestaat uit een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving en gespecialiseerde ontwerptools, bedoeld voor de snelle iteratie van door de gebruiker gegenereerde computerspellen. The game engine Unity which is a software framework that consists of integrated development environments and specialised design tools, designed for the rapid iteration of user-derived computer games.
gedistribueerde directory information services distributed directory information services directoryservices waarmee netwerkbeheer van beveiliging gebruikersgegevens en gedistribueerde bronnen wordt geautomatiseerd om toegang tot informatie in een computerdirectory mogelijk te maken | directoryservices installeren | directory’s onderhouden | directoryservices distributed directory information services | directory service | install directory services De directoryservices die het netwerkbeheer van beveiligingsfaciliteiten, faciliteiten voor gebruikersgegevens en verspreide faciliteiten automatiseren en toegang bieden tot informatie in de directory van een computersysteem. The directory services that automate the network management of security, user data and distributed resources and enable access to information in a computer system's directory.
gezondheid en welzijn beschermen bij het gebruik van digitale technologieën protect health and well-being while using digital technologies verantwoord gebruikmaken van digitale technologieën protect health and well-being while using digital technologies Gezondheidsrisico's en bedreigingen voor het fysieke en psychische welzijn kunnen vermijden door gebruik te maken van digitale technologieën. Zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen mogelijke gevaren in digitale omgevingen (bijvoorbeeld cyberpesten). Bewust zijn van digitale technologieën voor sociaal welzijn en sociale integratie. Be able to avoid health-risks and threats to physical and psychological well-being while using digital technologies. Be able to protect oneself and others from possible dangers in digital environments (e.g. cyber bullying). Be aware of digital technologies for social well-being and social inclusion.
toezien op videokwaliteit supervise video quality toezicht houden op videokwaliteit oversee video quality | supervise quality of video | supervise video quality Toezicht houden op de kwaliteit en de voortgang van de audio- en video-engineering en -bewerking. Oversee the quality and progress of audio and video engineering and editing.
Joomla Joomla Joomla Het open-source webgebaseerde softwaresysteem geschreven in PHP, die wordt gebruikt voor het maken, bewerken, publiceren en archiveren van blogs, artikelen, zakelijke websites, websites voor kleine ondernemingen, sociale netwerkwebsites of persberichten. The open-source web-based software system written in PHP, used for creating, editing, publishing and archiving blogs, articles, corporate or small business websites, social networking websites or press releases.
functioneel programmeren gebruiken use functional programming programmeren | software ontwikkelen | in Haskell programmeren | werken met programma’s voor functioneel programmeren | functioneel programmeren use functional programming Gespecialiseerde ICT-tools gebruiken om computercodes te creëren die berekening als de evaluatie van wiskundige functies beschouwt en status- en te muteren gegevens probeert te vermijden. Gebruiken van programmeertalen die deze methode ondersteunen, zoals LISP, PROLOG en Haskell. Utilise specialised ICT tools to create computer code which treats computation as the evaluation of mathematical functions and seeks to avoid state and mutable data. Use programming languages which support this method such as LISP, PROLOG and Haskell.
cloudgegevens en -opslag beheren manage cloud data and storage cloud storage and data management Gegevensbewaring in de cloud tot stand brengen en beheren. De behoeften op het gebied van gegevensbescherming en -versleuteling en capaciteitsplanning identificeren en daarop inspelen.
Create and manage cloud data retention. Identify and implement data protection, encryption, and capacity planning needs.
ICT-versleuteling ICT encryption versleuteling van ICT-componenten | cryptografie met openbare sleutel | ICT-encryptie | encryptie van ICT-componenten | SSL | publiekesleutelcryptografie | transport layer security | TLS | secure sockets-layer symmetric-key algorithm | asymmetric cryptography | public-key cryptography | SSL | secure sockets layer | transport layer security | TLS De conversie van elektronische gegevens naar een formaat dat alleen leesbaar is voor geautoriseerde partijen die versleutelingstechnieken gebruiken, zoals Public Key Infrastructure (PKI) en Secure Socket Layer (SSL). The conversion of electronic data into a format which is readable only by authorized parties which use key encryption techniques, such as Public Key Infrastructure (PKI) and Secure Socket Layer (SSL).
toewijzing van Mode S-radars aan ondervragingscodes coördineren coordinate the allocation of Mode S radars to Interrogator Codes coordinate the allocation of Mode S radars to Interrogator Codes | ensure safe operation of Mode S radar systems | configure Mode S radars with appropriate Interrogator Codes | coordinate the allocation and use of Interrogator Codes with Mode S radars | coordinate the allocation and use of Mode S radars with IC | ensure Mode S radars are configured with interrogator Codes | ensure correct and safe operation of Mode S radar systems | coordinate the allocation and use of Mode S Secondary Surveillance Radars with Interrogator Codes | match Mode S radar systems with allocated Interrogator Codes | coordinate the assigning of Interrogator Codes to Mode S radars | coordinate the allocation and use of Mode S radars with Interrogator Codes Zorgen voor een correcte en veilige werking van Mode S secundaire surveillanceradars. Ervoor zorgen dat ze zijn geconfigureerd met een specifieke ondervragingscode (IC) die specifiek aan elke radar is toegewezen. Ensure correct and safe operation of Mode S Secondary Surveillance Radars. Ensure they are configured with an Interrogator Code (IC) allocated specifically to each radar.
gegevens van automatische oproepverdeling interpreteren interpret automatic call distribution data interpret automatic calls distribution data | decipher automatic call distribution data | interpreting automatic call distribution data | solve automatic call distribution data | interpret automatic call distribution data | explain automatic call distribution data | clarify automatic call distribution data Interpreteren van gegevens over het gespreksdistributiesysteem, een apparaat dat inkomende oproepen naar specifieke groepen van terminals doorstuurt. Interpret information of call distribution system, a device that transmits incoming calls to specific groups of terminals.
AVG GDPR EU data protection De algemene verordening gegevensbescherming is de verordening van de EU betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
The General Data Protection Regulation is the EU regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
schrijf- en presentatiehulpsoftware authoring software schrijfprogramma | schrijfhulpprogramma | auteursoftware | schrijfsoftware authoring software De software die voorziet in voorgeprogrammeerde elementen waarmee interactieve multimediatoepassingen kunnen worden ontwikkeld voor het bewerken, structureren en indelen van inhoud die bedoeld is voor publicatie. The software that provides pre-programmed elements which allow the development of interactive multimedia applications in order to edit, structure and lay out content intended for publication.
Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom Het computerprogramma Adobe Photoshop Lightroom is een grafische ICT-tool voor het digitaal bewerken en creëren van afbeeldingen en het genereren van 2D-raster- en 2D- vectorafbeeldingen. Het wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Adobe. The computer program Adobe Photoshop Lightroom is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics. It is developed by the software company Adobe.
ICT-materiaal gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden use ICT equipment in maintenance activities undertake maintenance tasks using ICT peripherals | utilise ICT peripherals in maintenance activities | perform maintenance activities through use of ICT peripherals | utilise ICT equipment in maintenance activities | use ICT equipment in maintenance tasks | operate ICT peripherals in maintenance activities | use ICT peripherals in maintenance activities | carry out maintenance using ICT equipment | use ICT equipment in maintenance activities | perform maintenance activities through use of ICT equipment | operate ICT equipment in maintenance activities | undertake maintenance tasks using ICT equipment Onderhouden of herstellen van apparatuur door gebruik te maken van informatietechnologie-apparatuur zoals monitoren, computermuizen, toetsenborden, opslagapparaten, printers of scanners. Maintain or fix equipment by using information technology equipment such as monitors, computer mice, keyboards, storage devices, printers or scanners.
GIS-kwesties vaststellen identify GIS issues GIS-problemen vaststellen highlighting GIS issues | highlight GIS issues | identification of GIS issues | identifying GIS issues | GIS issues identification | highlighting of GIS issues | identify GIS issues Markeren van GIS-kwesties die speciale aandacht vereisen. Regelmatig verslag uitbrengen over deze kwesties en de ontwikkeling ervan. Highlight GIS-issues that require special attention. Report on these issues and their development on a regular basis.
beheersysteem voor dealers gebruiken operate dealership management system dealership management system operation | operate a dealership management system | conduct dealership management system | run dealership management system | operating a dealership management system | perform dealership management system | operate dealership management system Bedienen en onderhouden van het beheerinformatiesysteem dat voorziet in de behoeften van de financiële, verkoop-, onderdelen-, voorraad- en administratieve aspecten van het runnen van het bedrijf. Operate and maintain the management information system that caters to the needs of the finance, sales, parts, inventory and administrative aspects of running the business.
regelsystemen ontwerpen design control systems control systems design | create control systems | develop control systems | design control systems | prepare control systems | define control systems Ontwikkelen van apparaten die het gedrag van andere apparaten en systemen besturen en beheren, met behulp van engineering en elektronische principes. Develop devices that command and manage the behaviour of other devices and systems, using engineering and electronics principles.
kwaliteitscontrolesystemen quality control systems product development quality assurance systems | quality systems | quality control systems | product development quality systems | product development quality control systems Inzicht in en ervaring met kwaliteitssystemen voor productontwikkeling of tools zoals FMEA, DOE, PPA en APQP. Understanding of and experience with product development quality systems or tools such as FMEA, DOE, PPAP and APQP.
Scratch (computerprogrammering) Scratch (computer programming) Scratch De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Scratch. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Scratch.
op processen gebaseerd beheer Process-based management procesgebaseerd beheer Process-based management Het op processen gebaseerde beheer is een methodologie voor het plannen, beheren en monitoren van ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken, waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer. The process-based management approach is a methodology for planning, managing and overseeing of ICT resources in order to meet specific goals and using project management ICT tools.
eigenschappen van slimme steden smart city features Het gebruik van “big data”-technologieën in de context van slimme steden om nieuwe software-ecosystemen te ontwikkelen op basis waarvan geavanceerde mobiliteitsfuncties kunnen worden gecreëerd.
The use of big data technologies in the context of smart cities in order to develop novel software ecosystems upon which advanced mobility functionalities can be created.
vergaarmachines bedienen operate collating machine operate collating machines | operate collating machine | use collating machine | operating collating machine | handle collating machine | run collating machine | activate collating machine Stel de machine in en bewaak de machine die automatisch de verschillende pagina's met documenten sorteert. Set up and monitor the machine that automatically sorts the different pages of documents.
soorten digitale badges types of digital badges open badges | micro-credentials | digital badges De soorten en kenmerken van digitale badges, zoals open badges, die informatie over prestaties en vaardigheden van leerlingen opslaan, waardoor deze informatie gemakkelijker kan worden geverifieerd en herkend door meerdere belanghebbenden.
The types and characteristics of digital badges such as open badges, that store information about accomplishments and skills of learners, making it easier for this information to be verified and recognised by multiple stakeholders.
publicatiestrategie publishing strategy uitgavestrategie | content publiceren | inhoud publiceren | content in uitvoermedia publiceren publishing content | publishing content in output media De methoden, regels, media en tools voor het publiceren van inhoud uit inhoudbeheersystemen in afzonderlijke bronnen of cross-media. The methods, rules, media and tools of publishing content from content management systems in single sources or cross media.
databaseprestaties onderhouden maintain database performance maintain database performance Waarden voor databaseparameters berekenen. Nieuwe releases implementeren en regelmatige onderhoudstaken uitvoeren, zoals het opzetten van back-upstrategieën en het elimineren van indexfragmentatie.
Calculate values for database parameters. Implement new releases and execute regular maintenance tasks such as establishing backup strategies and eliminating index fragmentation.
beperkingen van ICT-netwerkkabels ICT network cable limitations beperkingen van ICT-netwerkverbindingen | beperkingen van ICT-netwerklijnen | ICT-netwerkkabels onderhouden ICT network cable limitations | ICT network line limitations De beperkingen, zoals afstandsbeperkingen en weerstand van soorten kabels, zoals glasvezelkabel, coaxkabel en ethernetkabel die worden gebruikt voor het totstandbrengen van netwerken. The limitations, such as distance limitations and resistance of types of cables, such as fibre cable, coax cable and ethernet cable which are used for realising networks.
medische informatie invoeren transfer medical information transfer medical information | digitalise patient data | digitalize patient data | extract and enter medical information | relocate medical information | digitalize medical information Informatie halen uit de aantekeningen van een patiënt en deze in een computerprogramma invoeren. Extract information from a patient's notes and enter them in a computer programme.
apparatuur voor media-integratie onderhouden maintain media integration equipment Apparatuur voor media-integratie controleren en repareren en de software ervan bijwerken.
Check and repair media integration equipment and maintain its software.
domoticasystemen domotic systems Installaties voor intelligente woongebouwen in het kader van verlichting, verwarming, beveiliging enz., die op afstand kunnen worden bediend. Domoticasystemen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven in huizen en gebouwen, waaronder het vergroten van de onafhankelijkheid van mensen met een handicap en het bijdragen aan energiebesparing.
Residential intelligent building installations for lighting, heating, security, etc that can be controlled remotely. Domotic systems aim at improving the quality of life inside houses and buildings, including enhancing the independence of people with disabilities and contributing to energy saving.
digitale inhoud creëren create digital content Eenvoudige digitale inhoud creëren en bewerken, waar nodig met begeleiding.
Create and edit simple items of digital content, where needed with guidance.
ethiek rond het uitwisselen van werk via socialemediakanalen ethics of sharing work through social media perform adjustments as work evolves | principles of sharing work through social media | ethics of sharing work through social media | ideals of sharing work through social media Inzicht in de ethiek rond het juiste gebruik van sociale netwerken en mediakanalen via welke werk wordt gedeeld. Understand the ethics around the appropriate use of social networks and media channels through which to share your work.
scanners bedienen operate scanner activate scanner | handle scanner | operating scanner | use scanner | control scanner | operate scanner | run scanner Opzetten en bedienen van scannerapparatuur en de bijbehorende hard- en software. Set up and operate scanner equipment and its hard- and software.
ICT-terminologie toepassen apply ICT terminology ICT-terminologie ontwikkelen | terminologie toepassen | ICT-terminologie uitlijnen provide consistent terminology Gebruiken van specifieke ICT-termen en vocabulaire op een systematische en consistente manier voor documentatie- en communicatiedoeleinden. Use specific ICT terms and vocabulary in a systematic and consistent manner for documentation and communication purposes.
Taleo Taleo Taleo Het computerprogramma Taleo is een e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van cursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-leren. The computer program Taleo is a e-learning platform for creating, administrating, arranging, reporting and delivering e-learning education courses or training programs.
Android (mobiele besturingssystemen) Android (mobile operating systems) Android De systeemsoftware Android bestaat uit kenmerken, beperkingen, architecturen en andere kenmerken van besturingssystemen die ontworpen zijn om te rijden op mobiele apparaten. The system software Android consists of features, restrictions, architectures and other characteristics of operating systems designed to run on mobile devices.
gegevens verzamelen met GPS collect data using GPS gegevens verzamelen met gps-toestellen collecting data using GPS | gather GPS field data | gather data using GPS devices | data collection using GPS | collect data using GPS | collection of data using GPS | use GPS to collect data | collecting of data using GPS | using GPS to collect data | gather data using GPS device Verzamelen van gegevens in het veld met behulp van GPS-apparaten (Global Positioning System). Gather data in the field using Global Positioning System (GPS) devices.
CAD voor de confectie-industrie CAD for garment manufacturing CAD for clothing manufacturing | manufacturing of garments with CAD | CAD for garments | computer-aided design for wearing apparel manufacturing | CAD wearing apparel for manufacturing | CAD for garment manufacturing | computer-aided design for clothing manufacturing Softwareprogramma’s voor computerondersteund ontwerp in de confectie-industrie waarmee twee- of driedimensionale tekeningen kunnen worden gemaakt. Softwares of computer aided design for garment manufacturing which allow create 2 or 3 dimensional drawings.
e-diensten gebruiken use e-services elektronische diensten gebruiken use online payment solutions | use electronic services Openbare en particuliere onlinediensten, zoals e-handel, e-governance, e-bankieren, e-gezondheidsdiensten gebruiken. Use public and private online services, such as e-commerce, e-governance, e-banking, e-health services.
nabewerking van foto’s post-processing of photographs the post-processing of photographs | post-processing of a photograph | post-processing of photographs De kenmerken van software en technieken die worden gebruikt bij de nabewerking van foto's. The characteristics of software and techniques used in post-processing photographs.
voertuig-naar-alles-technologieën vehicle-to-everything technologies V2X technologies Technologie waarmee voertuigen kunnen communiceren met andere voertuigen en met de infrastructuur van het verkeerssysteem om hen heen. Deze technologie bestaat uit twee elementen: voertuig-naar-voertuig (V2V), waarmee voertuigen met elkaar kunnen communiceren, en voertuig-naar-infrastructuur (V2I), waarmee voertuigen kunnen communiceren met externe systemen zoals straatverlichting, gebouwen en fietsers of voetgangers.
Technology that allows vehicles to communicate with other vehicles and traffic system infrastructure around them. This technology is composed of two elements: vehicle-to-vehicle (V2V) which allows vehicles to communicate with one another, and vehicle to infrastructure (V2I) which allows vehicles to communicate with external systems such as streetlights, buildings and cyclists or pedestrians.
de bediening van een machine installeren set up the controller of a machine build appliance and machine control systems | set up the computer controller of a machine | set up the controller of a machine | install the controller of a machine | assemble the controller of a machine | assemble appliance and machine control systems | erect appliance and machine control systems | erect the controller of a machine | install appliance and machine control systems Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product. Set up and give commands to a machine by dispatching the appropriate data and input into the (computer) controller corresponding with the desired processed product.
Teradata Database Teradata Database Teradata | Teradata Database Het computerprogramma Teradata Database is een hulpmiddel voor het opzetten, updaten en beheren van databases, ontwikkeld door het softwarebedrijf Teradata Corporation. The computer program Teradata Database is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company Teradata Corporation.
vereisten voor netwerkbandbreedte analyseren analyse network bandwidth requirements benodigde netwerkbandbreedte analyseren | vereisten voor netwerkbandbreedte meten | benodigde netwerkbandbreedte meten | analyseren of benodigde bandbreedte wordt gehaald measure network bandwidth requirements De vereisten bestuderen met betrekking tot de transmissiecapaciteit van een ICT-netwerk of ander telecommunicatiesysteem. Study the requirements on the transmission capacity of an ICT network or other telecommunication system.
sober projectbeheer Lean project management sober projectmanagement | eenvoudig projectbeheer | lean-projectmanagement | eenvoudig projectmanagement Lean project management De benadering van sober projectbeheer is een methodiek voor het plannen, beheren en monitoren van ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken, waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer. The lean project management approach is a methodology for planning, managing and overseeing of ICT resources in order to meet specific goals and using project management ICT tools.
openbare publicaties beheren manage open publications Vertrouwd zijn met strategieën voor openbare publicaties, met behulp van informatietechnologie ter ondersteuning van het onderzoek en door CRIS (de huidige onderzoeksinformatiesystemen) en institutionele gegevensbanken te ontwikkelen en beheren. Advies verstrekken over licenties en auteursrecht, bibliometrische indicatoren gebruiken en de impact van onderzoek meten en daarover rapporteren.
Be familiar with Open Publication strategies, with the use of information technology to support research, and with the development and management of CRIS (current research information systems) and institutional repositories. Provide licensing and copyright advice, use bibliometric indicators, and measure and report research impact.
huisalarmsystemen programmeren program home alarm systems huisalarmsystemen instellen setting up of home alarm systems | set up home alarm system | home alarm system programming | setting up home alarm systems | programming home alarm systems | home alarm system setting up | programming of home alarm systems | home alarm system set up De juiste instellingen kiezen voor de specifieke situatie waarin het alarmsysteem zal werken. Zones met verschillende strategieën instellen als daarom gevraagd wordt. Vaststellen hoe het systeem in- en uitgeschakeld moet worden. Acties kiezen die ondernomen moeten worden als het systeem in werking treedt, en verschillende andere instellingen kiezen. Select the right settings for the specific situation where the alarm system will operate. Set up zones with different policies if called for. Define how the system will be armed and disarmed. Choose actions to take if the system is triggered, and select various other settings.
zwakke punten in ICT-systemen vaststellen identify ICT system weaknesses identify vulnerabilities of a cyber infrastructure | identify ICT system weaknesses De systeem- en netwerkarchitectuur, hardware- en softwarecomponenten en gegevens analyseren om zwakke plekken en kwetsbaarheden voor binnendringing en aanvallen vast te stellen. Diagnostische taken verrichten met betrekking tot cyberinfrastructuur, met inbegrip van het onderzoek naar en de interpretatie en categorisering van kwetsbaarheden, daarmee verband houdende aanvallen en kwaadaardige code (forensisch onderzoek naar kwaadaardige software en kwaadaardige netwerkactiviteiten). Indicatoren of waarneembare feiten vergelijken met de vereisten en logboeken doorzoeken naar bewijs voor eerdere gevallen van binnendringing.
Analyse the system and network architecture, hardware and software components and data in order to identify weaknesses and vulnerability to intrusions or attacks. Execute diagnostic operations on cyber infrastructure including research, identification, interpretation and categorization of vulnerabilities, associated attacks and malicious code (e.g. malware forensics and malicious network activity). Compare indicators or observables with requirements and review logs to identify evidence of past intrusions.
ICT-systeemgebruikers ondersteunen support ICT system users medewerkers ondersteunen | ICT-gebruikers helpen hun taken goed te kunnen uitvoeren | ICT-gebruikers hulp bieden | hulp bij systeemgebruik | ICT-hulp bieden aan gebruikers support ICT system users | user assistance | provide guidance on the use Communiceren met eindgebruikers, ze instructies geven over hoe ze taken kunnen uitvoeren, ICT-hulpmiddelen en -methoden gebruiken om problemen op te lossen en mogelijke bijwerkingen te identificeren en oplossingen te bieden. Communicate with end users, instruct them on how to progress with tasks, use ICT support tools and methods to solve problems and identify possible side effects and provide solutions.
wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken use mathematical tools and equipment mathematische hulpmiddelen en uitrusting gebruiken use mathematical tools and equipment | use mathematical equipment and tools | apply mathematical tools and equipment | practice mathematics | make use of mathematical tools and equipment | use mathematical software | use spreadsheets | use calculator | apply mathematics rules | apply mathematics | applying mathematics | administer mathematics | able to use using mathematical tools and equipment | use pocket calculator | use math tools and equipment | exercise mathematics | utilise mathematical tools and equipment Een draagbaar elektronisch apparaat gebruiken om zowel eenvoudige als complexe rekenkundige bewerkingen uit te voeren. Use portable electronic device to perform both basic and complex operations of arithmetic.
flexibele ontwikkeling Agile development agile-ontwikkeling Agile development Het Agile-ontwikkelingsmodel is een methode om softwaresystemen en -applicaties te ontwerpen. The agile development model is a methodology to design software systems and applications.
telecommunicatieapparaten assembleren assemble telecommunications devices kleine apparaten samenstellen | componenten samenstellen voor het maken van telecommunicatieapparatuur | apparaten samenstellen voor telecommunicatie assemble telecommunications devices De onderdelen en componenten van apparaten assembleren met behulp van technologische methoden voor het verzenden en ontvangen van informatie. Put together the parts and components of devices using technological methods for the transmission and reception of information.
standaarden voor webgebaseerd online leren standards for web-based e-learning SCORM-standaarden | standaarden voor CBT | standaarden en specificaties voor de communicatie tussen clientinhoud en het hostsysteem | standaarden voor online leren standards for web-based e-learning De standaarden en specificaties die worden gebruikt voor webgebaseerd online leren, zoals Sharable Content Object Reference Model (SCORM), die communicatie definiëren tussen client-side content en een hostsysteem dat wordt ondersteund door een systeem voor het beheer van leeromgevingen. The standards and specifications used for web-based e-learning, such as Sharable Content Object Reference Model (SCORM), which define communications between client side content and a host system supported by a learning management system.
VBScript VBScript VBScript De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in VBScript. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in VBScript.
reedsensoren reed sensors reed sensors | reed switch sensor | reed switch | alarm sensor | magnetic sensor Sensoren die de scheiding van verschillende magnetische componenten detecteren, vaak gebruikt om het openen van deuren en ramen te detecteren met het oog op inbraakpreventie. Sensors that detect the separation of multiple magnetic components, often used to detect the opening of doors and windows for burglary prevention.
ICT-veiligheidsinformatie ontwikkelen develop ICT safety information veiligheidsinformatie presenteren | waarschuwingsberichten weergeven | waarschuwingsberichten opstellen om gebruikers op mogelijke toekomstige problemen te wijzen | veiligheidsinformatie opstellen develop ICT safety information | present safety information and warning messages Waarschuwingsberichten, zoals dialoogvensters, in-place berichten, meldingen of een ballon, ontwikkelen die de gebruiker waarschuwen voor een situatie die in de toekomst een probleem kan veroorzaken en veiligheidsinformatie verstrekken volgens de normen in het kader van het gebruik van internationale signaalwoorden. Create warning messages such as dialog boxes, in-place message, notification or balloon that alerts the user of a condition that might cause a problem in the future and provide safety information according to standards under usage of international signal words.
antenne naar schotel richten align antennae with receiving dishes line up antennae with receiving dishes | aligning antennae with receiving dishes | sync antennae with receiving dishes | align antennae with receiving dishes | align antennae with receiving dish Antennes naar de schotel richten om het duidelijkste signaal te krijgen voor uitzendingen vanaf veldlocaties. Align antennae with receiving dishes to obtain the clearest signal for transmission of broadcasts from field locations.
computerhardware testen test computer hardware test computer hardware | computer components system testing | testing computer components system | testing of computer components | test computer hardware system | computer components testing | test computer components system | computer hardware testing | testing computer components | testing computer hardware system | testing computer hardware | computer hardware system testing Computerhardware testen met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. Systeemprestaties monitoren en evalueren en zo nodig actie ondernemen. Test computer hardware systems and components using appropriate equipment. Gather and analyse data. Monitor and evaluate system performance and take action if needed.
oefeningen voor herstel na rampen leiden lead disaster recovery exercises plan opstellen voor rampherstel | oefeningen ontwikkelen voor herstel na rampen | oefeningen voor rampherstel leiden lead disaster recovery exercises Oefeningen leiden die mensen leren wat ze moeten doen bij een onvoorziene rampzalige gebeurtenis in de werking of beveiliging van ICT-systemen, zoals oefeningen over gegevensherstel, identiteits- en informatiebescherming en de stappen die moeten worden genomen om verdere problemen te voorkomen. Head exercises which educate people on what to do in case of an unforeseen disastrous event in the functioning or security of ICT systems, such as on recovery of data, protection of identity and information and which steps to take in order to prevent further problems.
computertechnologie computer technology technology of computers | information technology | technology in computing | information and communications technology | ICT | technology in computer networks | technology in computers | computer technology Computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en apparatuur die gegevens kunnen opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren. Computers, computer networks and other information technologies and equipment that can store, retrieve, transmit and manipulate data.
weerkaarten maken create weather maps compile weather maps | create weather map | define weather maps | creating weather map | develop weather maps | creating weather maps | create weather maps | draw up weather maps Grafische weerkaarten voor specifieke gebieden maken, met informatie zoals temperatuur, luchtdruk en regengordels. Make graphic weather maps for specific areas containing information such as temperature, air pressure, and rain belts.
behoeften van ICT-gebruikers identificeren identify ICT user needs behoeften van ICT-gebruikers achterhalen | wensen van ICT-gebruikers identificeren | benodigdheden voor ICT-gebruikers identificeren ICT user needs identification techniques De behoeften en vereisten van ICT-gebruikers van een specifiek systeem bepalen door analytische methoden, zoals doelgroepanalyse, toe te passen. Determine the needs and requirements of ICT users of a specific system by applying analytical methods, such as target group analysis.
software-interactieontwerp software interaction design interactieontwerp | software-interactie analyseren | ontwerp voor de interactie tussen gebruiker en software | software-interactie | communicatie tussen gebruiker en software onderzoeken interaction design De methoden voor het ontwerpen van interactie tussen gebruikers en een softwareproduct of -service om te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van de meeste mensen die met het product zullen interageren en om de communicatie tussen product en gebruiker te vereenvoudigen, zoals een doelgericht ontwerp. The methodologies for designing interaction between users and a software product or service to satisfy the needs and preferences of most of the people who will interface with the product and to simplify the communication between product and user such as Goal-oriented design.
hulpprogramma voor penetratietesten penetration testing tool Burpsuite | programma voor penetratietesten | uitkomst van een penetratietest Trojan | penetration testing software | metasploit | NTellect | SAM Internet Scanner | S10SCAN | Chkpwd | HackerShield | Pmutil | penetration testing tool | Quickinspector | PanSec | Hobgoblin | NTCrack | SFProtect Mobile | Burpsuite | webinspect | VAM | NMAP | IP360 Vulnerability Management System | I.C.U...MVS | Nfsbug | GamaScan | output of a penetration test | COPS | SFProtect Server | SAM System Scanner | CA-Examine | Cisco Secure Scanner Gespecialiseerde ICT-tools die tests uitvoeren om zwakke beveiligingspunten te detecteren en op die manier ongeoorloofde toegang tot systeeminformatie te voorkomen. Voorbeelden zijn Metasploit, Burp suite en Webinspect. The specialised ICT tools which test security weaknesses of the system for potentially unauthorised access to system information such as Metasploit, Burp suite and Webinspect.
controlesystemen voor voorraad onderhouden maintain stock control systems conduct stock control system maintenance | ensure stock control systems remain up-to-date | ensure stock control systems and inventory accuracy | preserve stock control systems | maintain stock control systems | keep stock control systems | monitor stock control systems | operate stock control systems Voorraadcontrolesystemen up-to-date houden en zorgen voor een accurate inventarisatie. Keep stock control systems up to date and ensure inventory accuracy.
Oracle Relational Database Oracle Relational Database Rdb | Oracle Relational Database Het computerprogramma Oracle Rdb is een hulpmiddel voor het opzetten, updaten en beheren van databases, ontwikkeld door het softwarebedrijf Oracle. The computer program Oracle Rdb is a tool for creating, updating and managing databases, developed by the software company Oracle.
elektronische communicatie electronic communication electronic communications | electronic communicating | electronic conversation | electronic contact | electronic information Datacommunicatie via digitale middelen zoals computers, telefoon of e-mail. Data communication performed through digital means such as computers, telephone or e-mail.
COBOL COBOL COBOL De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in COBOL. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in COBOL.
ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken utilise decision support system ondersteunende ict-systemen gebruiken in het besluitvormingsproces van een bedrijf of organisatie | besluitvorming ondersteunen | beschikbare ict-systemen gebruiken die besluitvorming binnen een organisatie of bedrijf ondersteunen | ict-systemen gebruiken in het besluitvormingsproces utilize decision support system De beschikbare ICT-systemen gebruiken om zakelijke of organisatorische besluitvorming te ondersteunen. Use the available ICT systems that can be used to support business or organisational decision making.
foto's bewerken edit photographs edit photos and negatives | edit photos | edit photographs | editing photographs Het formaat van foto’s wijzigen en ze verbeteren en bijwerken met behulp van airbrushes, bewerkingssoftware en andere technieken. Resize, enhance and retouche photographs, using airbrushing, editing software and other techniques.
controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden maintain control systems for automated equipment controlesystemen voor automatisch materiaal onderhouden maintain systems to control automated equipment | update software for electronic equipment | maintain controlling systems for automated equipment | maintain control systems for automated equipment Elektronische elementen controleren, onderhouden en repareren. Software van geautomatiseerde apparatuur controleren en bijwerken. Check, maintain and repair electrical and electronic elements. Check and update software of automated equipment.
ICT-toestellen beschermen protect ICT devices MailWasher Pro | use anti-virus software | protect ICT devices | Honeywell Managed Access Control | keep ICT devices safe | Tyco Integrated Security Managed Access Control | AVG Anti-Virus | Zone Alarm Firewall | protect information and communication technologies devices | Kingsoft Antivirus | set up passwords and private settings | Bitdefender Antivirus | AVS Firewall | protect personal data | AddTech Controls | IDenticard Systems PremiSys | ESET NOD32 Antivirus | protect ICT device | Agnitum Outpost Firewall | up-date online security measures | SPAMfighter | CleanMail Home | Norton Security Deluxe | Matrix Systems Access Control | implement SPAM-ware | Kaspersky Anti-Virus | McAfee AntiVirus | safeguard ICT devices | implement private ICT user security measures | ADT Access Control | Cloudmark DesktopOne Pro Apparaten en digitale inhoud beschermen en de risico's en bedreigingen in verband met digitale omgevingen begrijpen. Kennis hebben van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen en de nodige aandacht besteden aan betrouwbaarheid en privacy. Gebruik maken van tools en methoden die de beveiliging van ICT-apparaten en informatie maximaliseren via toegangscontroles zoals wachtwoorden, digitale handtekeningen en biometrie en via beveiligingssystemen zoals firewalls, antivirussoftware en spamfilters. Protect devices and digital content, and understand risks and threats in digital environments. Know about safety and security measures and have due regard to reliability and privacy. Make use of tools and methods which maximise security of ICT devices and information by controlling access, such as passwords, digital signatures, biometry, and protecting systems such as firewall, antivirus, spam filters.
computerplanning voor radiotherapie uitvoeren conduct radiotherapy computer planning computerplanning voor stralingstherapie uitvoeren use radiotherapy computer planning | use radiotherapy computer-planning | conduct radiotherapy CT simulations | use radiography computer planning | conduct radiotherapy CT planning | use radiography computer-planning | conduct radiotherapy computer planning Een driedimensionaal plan maken voor de verdeling van de straling over de te behandelen anatomische zone. Produce a three-dimensional plan of the distribution of radiation across the anatomical area to be treated.
multimedia-inhoud aanbieden provide multimedia content multimedia-inhoud beheren | multimediacontent aanbieden | inhoud aanbieden voor multimediaplatforms | multimedia-inhoud bieden provide multimedia content Multimediamateriaal zoals schermafbeeldingen, afbeeldingen, diavoorstellingen, animaties en video's ontwikkelen om dit te gebruiken als inhoud die deel uitmaakt van een bredere informatieve context. Develop multimedia materials such as screen shots, graphics, slide shows, animations and videos to be used as content integrated in a broader informational context.
ontwerpen met oog voor de complexiteit van de organisatie design for organisational complexity design cloud environment for complex organisations De accountoverstijgende authenticatie- en toegangsstrategie vaststellen voor complexe organisaties (bijvoorbeeld een organisatie met uiteenlopende nalevingsvereisten, meerdere bedrijfseenheden en uiteenlopende schaalbaarheidsvereisten). Netwerken en cloudomgevingen met meerdere accounts ontwerpen voor complexe organisaties.
Determine cross-account authentication and access strategy for complex organizations (for example, an organization with varying compliance requirements, multiple business units, and varying scalability requirements). Design networks and multi-account cloud environments for complex organizations.
hardwarearchitecturen hardware architectures architectuur van hardwarecomponenten | architectuur van hardwareonderdelen | hardwarestructuren | hardwarenetwerken | hardware hardware architectures Ontwerpen die fysieke hardwarecomponenten en hun onderlinge verbondenheid tonen. The designs laying out the physical hardware components and their interconnections.
gokgegevens analyseren analyse gambling data gokdata analyseren analyse betting data | analyse data on gambling | analyse data on gambles | analyse lottery data Relevante datapunten analyseren die werden verzameld tijdens kansspel-, gok- of loterijactiviteiten. De gegevens verwerken om conclusies te verkrijgen die nuttig zijn voor het efficiënt uitvoeren van de gok- of loterijactiviteit. Analyse relevant data points collected during gambling, betting or lottery activities. Process the data to obtain conclusions useful for the efficient running of the betting or lottery operation.
prestaties van communicatiekanalen bewaken monitor communication channels' performance diagnoses uitvoeren | communicatiekanalen bewaken | prestaties van communicatiekanalen controleren | communicatiekanaalprestatiebewaking | bewaken van communicatiekanaalprestaties monitor communication channels' performance Zoeken naar mogelijke fouten. Visuele controles uitvoeren. Systeemindicatoren analyseren en diagnostische apparaten gebruiken. Search for possible faults. Perform visual checks. Analyse system indicators and use diagnostic devices.
databanken van magazijnen bijhouden maintain warehouse database keep warehouse database | ensure warehouse database is updated | keep warehouse database up-to-date | maintain up-to-date warehouse database | ensure warehouse database is up-to-date | update information in warehouse database | ensure that database used in warehouse is up-to-date | update warehouse database | maintain warehouse database | ensure updating of warehouse database Databanken van magazijnen bijhouden en toegankelijk houden voor meerdere gebruikers. Keep digital warehouse database up-to-date and multi-accessible.
callcentertechnologieën call-centre technologies call-centre devices | call-centres technology | call-center technologies | call-centre operations | call-centre communications | call-centre technology Het brede scala aan telecommunicatiehardware en -software zoals geautomatiseerde telefoonsystemen en communicatieapparatuur. The wide range of telecommunications hardware and software such as automated phone systems and communication devices.
een ICT-klantondersteuningsproces opzetten establish an ICT customer support process ict-klanten ondersteunen | klantondersteuning opzetten | een proces opzetten voor het ondersteunen van ict-klanten establish an ICT customer support process Een reeks ICT-klantserviceactiviteiten implementeren vóór, tijdens en na een verzoek. Zorgen voor een adequate respons of actie, de klanttevredenheid vergroten en feedback over ICT-producten of -diensten verzamelen. Create a series of customer ICT service activities before, during and after a request. Ensure an adequate response or action, enhance the level of customer satisfaction and accumulate ICT product or service feedback.
problemen op de website oplossen troubleshoot website problemen met de website oplossen | websiteproblemen oplossen | problemen in de website oplossen website troubleshooting De tekortkomingen en fouten van een website opsporen. Probleemoplossingstechnieken gebruiken met betrekking tot inhoud, structuur, interface en interacties om de oorzaken te vinden en de fouten op te lossen. Detect the flaws and malfunctions of a website. Apply troubleshooting techniques on content, structure, interface and interactions in order to find the causes and solve the malfunctions.
geavanceerde rijhulpsystemen advanced driver assistant systems Op voertuigen gebaseerde intelligente veiligheidssystemen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren wat betreft het vermijden van ongevallen, het verminderen van en beschermen tegen de ernst van het ongeval en de automatische melding van aanrijding na het ongeval. In voertuigen ingebouwde of op infrastructuur gebaseerde systemen die een bijdrage leveren aan sommige of al deze ongevalfasen. In algemenere zin zijn sommige rijhulpsystemen bedoeld om de veiligheid te verbeteren, terwijl andere gemaksfuncties zijn.
Vehicle-based intelligent safety systems which could improve road safety in terms of crash avoidance, crash severity mitigation and protection, and automatic post-crash notification of collision. Integrated in vehicle or infrastructure-based systems which contribute to some or all of these crash phases. More generally, some driver support systems are intended to improve safety whereas others are convenience functions.
berekeningen van onderzoeken vergelijken compare survey computations survey computations comparison | compare survey computations | comparison of survey computations | compare data with standards | comparing data with standards | verify data | verifying data | comparing survey computations | survey computation comparison | comparing of survey computations | check data for accuracy De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen. Determine the accuracy of data by comparing computations with applicable standards.
gegevensbeheer van producten product data management coordinate product data | manage product data | product data management | oversee product data | supervise product data | management of product data Het gebruik van software om alle informatie over een product bij te houden, zoals technische specificaties, tekeningen, ontwerpspecificaties en productiekosten. The use of software to track all information concerning a product such as technical specifications, drawings, design specifications, and production costs.
ict-query's testen test ICT queries query's testen | ict-aanvraagreeksen testen | testen of ict-query's correct worden uitgevoerd | ict testen test ICT queries Beoordelen of ontwikkelde query's correcte acties en gegevens retourneren en uitvoeren. Assess that developed queries return and execute correct actions and data.
satellieten controleren monitor satellites satellieten volgen watch satellites | oversee satellites | monitor satellites | observe satellites Grondsystemen analyseren en eventueel afwijkend gedrag van satellieten onderzoeken. De juiste corrigerende maatregelen ontwikkelen en deze implementeren waar nodig. Analyse ground systems and investigate any anomalous behavior of satellites. Develop the right corrective measures, and implement where necessary.
ventilatienetwerk ontwerpen design ventilation network design ventilation network | designing ventilation network | plan ventilation network | design and analyse ventilation network | design of ventilation network | planning ventilation network | engineer ventilation network | ventilation network design | designing and analysing ventilation network | design and analysis of ventilation network Een ventilatienetwerk ontwerpen. De ventilatie-indeling voorbereiden en plannen met behulp van gespecialiseerde software. Verwarmings- of koelsystemen ontwerpen zoals vereist. De efficiëntie van het ventilatienetwerk verbeteren om het energieverbruik te verlagen, met inbegrip van de wisselwerking tussen een bijna-energieneutraal gebouw (BENG), het gebruik ervan en de juiste ventilatiestrategie.
Draft ventilation network. Prepare and plan the ventilation layout using specialist software. Design heating or cooling systems as required. Improve efficiency of ventilation network to lower energy consumption, including the interplay between a near zero energy building (nZEB), its use, and the right ventilation strategy.
muzikale ideeën evalueren evaluate musical ideas muzikale ideeën beoordelen evaluate musical idea | evaluate musical ideas | evaluating musical ideas | assess musical ideas | gauge musical ideas Experimenteren met verschillende geluidsbronnen, synthesizers en computersoftware gebruiken, muzikale ideeën en concepten permanent exploreren en evalueren. Experiment with different sound sources, use synthesizers and computer software, permanently explore and evaluate musical ideas and concepts.
wijzigingen bijhouden bij tekstbewerking track changes in text editing wijzigingen bijhouden bij tekstredactie highlight changes in text editing | underscore changes in text editing | track changes in text editing | tracking changes in text editing | keep track of changes in text editing Wijzigingen bijhouden bij het bewerken van (digitale) teksten, zoals grammatica- en spellingcorrecties, elementtoevoegingen en andere wijzigingen. Track changes such as grammar and spelling corrections, element additions, and other modifications when editing (digital) texts.
informatiebladen inzake put opstellen prepare well data sheets informatiebladen over bronnen opstellen well data sheet compilation | well data sheet preparing | prepare well data sheets | preparing of well data sheets | preparing well data sheets | well data sheet preparation | preparation of well data sheets | compile well data sheets Informatiebladen opstellen, met een lijst van alle relevante informatie over een put, inclusief locatie, geologische eigenschappen van de put, type hulpbronnen, temperaturen en verschillende analyses uitgezet tegen de diepte. Prepare data sheets, listing all relevant information on a well, including location, geological properties of the well, type of resources, temperatures and various analyses plotted against the depth.
gegevens, informatie en digitale inhoud verkennen, zoeken en filteren browse, search and filter data, information and digital content gegevens, informatie en digitale content verkennen, zoeken en filteren | in gegevens, informatie en digitale inhoud browsen, zoeken en filteren browse, search and filter data, information and digital content Behoeften aan informatie te kennen geven, zoeken naar gegevens, informatie en inhoud in digitale omgevingen, deze raadplegen en ertussen navigeren. Persoonlijke zoekstrategieën creëren en actualiseren. Articulate information needs, search for data, information and content in digital environments, access them and navigate between them. Create and update personal search strategies.
Hadoop Hadoop Hadoop Het open-sourcekader voor gegevensopslag, analyse en verwerking, dat voornamelijk bestaat uit de componenten MapReduce en Hadoop distributed file system (HDFS) en gebruikt wordt om ondersteuning te bieden voor het beheren en analyseren van grote datasets. The open-source data storing, analysis and processing framework which consists mainly in the MapReduce and Hadoop distributed file system (HDFS) components and it is used to provide support for managing and analysing large datasets.
principes van kunstmatige intelligentie principles of artificial intelligence principes van AI | kunstmatige intelligentie principles of AI De theorieën, toegepaste principes, architecturen en systemen met betrekking tot kunstmatige intelligentie, zoals intelligente agenten, multi-agentsystemen, expertsystemen, op regels gebaseerde systemen, neurale netwerken, ontologieën en cognitietheorieën. The artificial intelligence theories, applied principles, architectures and systems, such as intelligent agents, multi-agent systems, expert systems, rule-based systems, neural networks, ontologies and cognition theories.
balenpersen bedienen operate bale presses tend bale presses | operate bale pressing machines | tend vertical and hydraulic bale presses | operate vertical and hydraulic bale presses | operate bale pressing machinery | tend bale pressing machines Geautomatiseerde balenpersen opstarten, bedienen en monitoren. Start, operate and monitor computerised bale presses.
radarbeelden bestuderen study radar images study radar images | monitor radar images | studying radar images | measure radar images | radar image analysis Radarbeelden analyseren om fenomenen op het aardoppervlak te bestuderen. Analyse radar images to study phenomena on Earth's surface.
ICT-markt ICT market ICT-branche | ICT-keten | ICT-processen | ICT-sector ICT market De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt. The processes, stakeholders and the dynamics of the chain of goods and services in the ICT market sector.
SAS Data Management SAS Data Management SAS Data Management Het computerprogramma SAS Data Management is een tool voor het integreren van informatie uit meerdere applicaties, gecreëerd en onderhouden door organisaties, in één consistente en transparante gegevensstructuur, die ontwikkeld werd door het softwarebedrijf SAS. The computer program SAS Data Management is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company SAS.
firewall installeren implement a firewall firewall implementeren firewall implementing | installing a firewall | implementing a firewall | install a firewall | implement a firewall | installing a network security firewall | implement network firewall | network firewall implementing | install a network security firewall Een netwerkbeveiligingssysteem downloaden, installeren en updaten dat is bedoeld om ongeautoriseerde toegang tot een particulier netwerk te voorkomen. Download, install and update a network security system designed to prevent unauthorized access to a private network.
sleutels voor gegevensbescherming beheren manage keys for data protection key management | data protection and key management | protect data | manage data protection Geschikte authenticatie- en machtigingsmechanismen selecteren. Het beheer en gebruik van sleutels ontwerpen, uitvoeren en problemen op dit gebied oplossen. Een oplossing voor gegevensversleuteling ontwerpen en uitvoeren voor gegevens in rusttoestand en gegevens in transit.
Select appropriate authentication and authorization mechanisms. Design, implement and troubleshoot key management and use. Design and implement a data encryption solution for data at rest and data in transit.
CSS CSS CSS De computertaal CSS is een stijlbladtaal die de presentatie van gestructureerde documenten overbrengt. Deze documenten moeten zich houden aan stijlbladen, een reeks stilistische regels zoals lettertype, kleur en lay-out. The computer language CSS is a style sheet language that conveys the presentation of structured documents. These documents have to adhere to style sheets, a set of stylistic rules such as font, color and layout.
audiovisuele uitrusting audiovisual equipment audiovisuele apparatuur audio-visual instruments | audio-visual devices | audiovisual equipment | audio-visual apparatus De kenmerken en het gebruik van verschillende tools die de gezichts- en gehoorzintuigen stimuleren. The characteristics and usage of different tools that stimulate the sight and audio senses.
2D-kunstwerken creëren create 2D painting digitaal schilderen | digitaal tekenen | digitaal schilderen in 2D | pc-kunstwerken | 2D-schilderen in een toepassing create 2D painting Een tekening maken met behulp van een reeks digitale hulpmiddelen. Produce a drawing by using a range of digital tools.
ontwerpplannen ontwikkelen develop design plans develop design plans | design plan development | produce design plans | launch design plans | establish design plans | developing design plans | evaluate design plans Ontwerpplannen ontwikkelen met behulp van computer-aided-design (CAD); werken in overeenstemming met budgetramingen; vergaderingen organiseren en houden met klanten. Develop design plans by using computer-aided-design (CAD); work in accordance with budget estimates; organise and conduct meetings with clients.
leveranciers van softwareonderelen software components suppliers leveranciers van softwarecomponenten | bedrijven voor het leveren van softwarecomponenten | bedrijven voor het leveren van softwareonderdelen | software leveren software components suppliers De leveranciers die de vereiste softwarecomponenten kunnen leveren. The suppliers who can deliver the required software components.
luchtvaartinformatiebeheersystemen up-to-date houden maintain up-to-date aeronautical information management services maintain updated aeronautical information management services | conduct updates of AIM services | keep aeronautical information services updated | ensure aeronautical information management systems and services remain up-to-date | maintain updated AIM services | conduct updates of aeronautical information management services | perform aeronautical information management system update activities | maintain up-to-date aeronautical information management services | keep aeronautical information management services up-to-date | keep AIM services updated | keep AIM services up to date | maintain up-to-date AIM services | ensure AIM systems and services remain up-to-date Luchtvaartinformatiebeheersystemen zoals luchtvaartdatasets, grafieken en publicaties up-to-date houden. Maintain up-to-date aeronautical information management (AIM) services such as aeronautical data sets, charts, and publications.
ontwikkelingsprocessen voor inhoud content development processes contentontwikkeling | processen voor het ontwikkelen van content | technieken gebruiken voor het ontwerpen schrijven samenstellen bewerken en organiseren van digitale inhoud | inhoud ontwikkelen | content ontwikkelen | procedures opstellen voor inhoudontwikkeling | procedures opstellen voor contentontwikkeling content development processes De gespecialiseerde technieken die worden gebruikt voor het ontwerpen, schrijven, compileren, bewerken en organiseren van digitale inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en video's voor publicatiedoeleinden. The specialised techniques used to design, write, compile, edit and organise digital content, such as text, graphics and videos for publishing purposes.
WhiteHat Sentinel WhiteHat Sentinel WhiteHat Sentinel Premium Edition | WhiteHat Sentinel | WhiteHat Sentinel Standard Edition Het computerprogramma WhiteHat Sentinel is een gespecialiseerde ICT-tool die tests uitvoert om zwakke beveiligingspunten te detecteren en op die manier ongeoorloofde toegang tot systeeminformatie te voorkomen. Het programma werd ontwikkeld door het softwarebedrijf WhiteHat Security. The computer program WhiteHat Sentinel is a specialised ICT tool which tests security weaknesses of the system for potentially unauthorised access to system information, developed by the software company WhiteHat Security.
3D-afbeeldingen maken render 3D images 3D-afbeeldingen genereren | 3D-afbeeldingen creëren | in 3D afbeelden render 3D images Gespecialiseerde tools gebruiken om 3D-draadmodellen om te zetten in 2D-afbeeldingen met 3D fotorealistische effecten of een niet-fotorealistische weergave op een computer. Use specialised tools to convert 3D wire frame models into 2D images with 3D photorealistic effects or non-photorealistic rendering on a computer.
MarkLogic MarkLogic MarkLogic De niet-relationele database NoSQL enterprise die wordt gebruikt voor het maken, bijwerken en beheren van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens die zijn opgeslagen in de cloud en die functies biedt zoals semantiek, flexibele datamodellen en Hadoop-integratie. The NoSQL enterprise non-relational database used for creating, updating and managing large amounts of unstructured data stored in the cloud and which provides features such as semantics, flexible data models and Hadoop integration.
mastering audio mastering audiomastering audio mastering | soundtrack mastering | sound mastering Het post-productiestadium waarbij het opgenomen geluid wordt overgedragen naar een gegevensopslagapparaat waaruit het gekopieerd zal worden. The post-production process where the finished recorded audio is transferred to a data storage device from which it will be copied.
scheepsnavigatieroutes plannen plot shipping navigation routes plot water-based navigation routes | develop navigation routes for ships | plot shipping navigation routes | plot shipping courses | design navigation routes for ships | plan maritime navigation routes | plot ship navigation routes | design vessel navigation routes | develop navigation routes for vessels | plan shipping navigation routes De navigatieroute van een schip plannen onder het toezicht van een superieure dekofficier. Een scheepsradar of elektronisch kaartsysteem en automatisch identificatiesysteem bedienen. Plot the navigation route of a vessel under the review of a superior deck officer. Operate a ship radar or electronic charts and automatic identification system.
robotica robotics field of robotics | industrial automation | robotics | mechatronics | application of mechatronics | robotic engineering De tak van engineering die betrekking heeft op het ontwerp, de bediening, de productie en het gebruik van robots. De robotica maakt deel uit van de werktuigbouw, de elektrotechniek en de computerwetenschappen en overlapt met de mechatronica en de automatiseringstechniek. The branch of engineering that involves the design, operation, manufacture, and application of robots. Robotics is part of mechanical engineering, electrical engineering, and computer science and overlaps with mechatronics and automation engineering.
Pascal (computerprogrammering) Pascal (computer programming) Pascal De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Pascal. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Pascal.
geluidssystemen live bedienen operate sound live operate live audio systems | operate sound live | use live sound systems | operating sound live Tijdens repetities of in een live situatie geluid- en audioapparatuur bedienen. Operate sound system and audio devices during rehearsals or in a live situation.
bewegende beelden creëren create moving images create moving images | develop animated images | create images that move | create motion pictures Tweedimensionale en driedimensionale bewegende beelden en animaties creëren en ontwikkelen. Create and develop two-dimensional and three-dimensional images in motion and animations.
robotinstallaties afstellen set up automotive robot robots voor (auto)industrie installeren arrange automotive robotic machining systems | create automotive robot | create automotive robotic machining systems | assemble automotive robotic machining systems | set up automotive robot | erect automotive robot | arrange automotive robot | assemble automotive robot Een robotinstallatie afstellen en programmeren die ingezet wordt bij machinale processen als vervanging of ondersteuning van arbeidskrachten, zoals de zesassige robotinstallatie. Set up and programme an automotive robot working on machine processes and substituting or collaboratively supporting human labour, such as the six-axis automotive robot.
software voor het snijden van patronen gebruiken use pattern-cutting softwares employ pattern-cutting softwares | use pattern-cutting softwares | utilise pattern-cutting softwares | utilize pattern-cutting softwares | pattern-cutting software utilization | pattern-cutting softwares usage | use softwares for pattern-cutting Software voor het snijden van patronen gebruiken om sjablonen te maken voor de vervaardiging van kleding, confectietextiel en textielproducten. De juiste patronen in de software instellen met het oog op de repliceerbaarheid van producten, rekening houdend met afmetingen en vormen. Use pattern-cutting softwares in order to create templates for the manufacturing of wearing apparel, made-up textile articles, and textile products. Set adequate patterns in softwares for replicability of products taking into account sizes and shapes.
integratietesten uitvoeren execute integration testing integratie testen | systeemintegratie testen | interface-integratie uitvoeren | testen of een integratie correct is uitgevoerd | software-integratie testen execute integration testing Tests uitvoeren van systeem- of softwarecomponenten die op verschillende manieren zijn gegroepeerd om te beoordelen in hoeverre ze met elkaar kunnen communiceren en om hun interface en algemene functionaliteit te beoordelen. Perform testing of system or software components grouped in multiple ways to evaluate their ability to interconnect, their interface and their ability to provide global functionality.
grafische communicatie-interfaces interpreteren interpret graphical communication interfaces perceive graphical communication interfaces | interpret graphical interfaces for communication | read graphical interfaces for communication | interpret graphical communication interfaces | interpret graphical representations used in communication programme | read graphical communication interfaces | understand graphical representations used in communication programmes | understand graphical communication programmes | comprehend graphical communication interfaces In staat zijn de verschillende vormen en voorstellingen te begrijpen die gebruikt worden in de schema’s en het isometrische 3D-model die door communicatieprogramma's worden gepresenteerd. Have the capacity to understand the various shapes and representations used in the schematics and 3D isometric model presented by communication programmes.
optische prototypes ontwerpen design optical prototypes optical prototypes developing | design optical prototypes | develop optical prototypes | optical prototype developing | optical prototypes designing | developing optical prototypes | designing optical prototypes Prototypen van optische producten en onderdelen ontwerpen en ontwikkelen met behulp van technische tekeningsoftware. Design and develop prototypes of optical products and components using technical drawing software.
ABAP ABAP ABAP De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in ABAP. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in ABAP.
session border controller gebruiken use session border controller VoIP-signalering controleren | SBC gebruiken | beveiliging en kwaliteit van oproepen garanderen met een session border controller use session border controller Oproepen tijdens een VoIP-sessie beheren en zorgen voor de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening door gebruikmaking van een session border controller. Manage calls during a given voice over Internet Protocol (VoIP) session and ensure security and quality of service by operating a session border controller (SBC).
bedrijfsplannen voor onlineverkoop ontwikkelen develop online sales business plan ondernemingsplannen voor onlineverkoop ontwikkelen developing online sales business plan | launch online sales business plan | evaluate online sales business plan | develop an online sales business plan | establish online sales business plan | develop online sales business plan | produce online sales business plan Relevante informatie verzamelen en een goed gestructureerd document met het traject van een zakelijk project schrijven, dat is aangepast aan een online omgeving. Gather relevant information and write a well-structured document providing the trajectory of a business project, adapted to an online environment.
softwareproblemen van klanten herhalen replicate customer software issues problemen die klanten met hun software ondervinden proberen na te bootsen en de omstandigheden waarin deze problemen optreden proberen te achterhalen | klanten ondersteunen bij softwareproblemen | softwareproblemen oplossen | softwareproblemen van klanten oplossen | softwareproblemen van klanten nabootsen replicate customer software issues Gespecialiseerde tools gebruiken voor het repliceren en analyseren van de omstandigheden die de door de klant gemelde reeks softwarestatussen of -outputs hebben veroorzaakt, om op die manier adequate oplossingen te kunnen bieden. Use specialised tools to replicate and analyse the conditions that caused the set of software states or outputs reported by the customer in order to provide adequate solutions.
zakelijke e-mails opstellen draft corporate emails drafting corporate emails | draft corporation emails | write corporate emails | draft corporate email | draft corporate emails E-mails voorbereiden, opstellen en schrijven met de juiste informatie en een geschikt taalgebruik om interne en externe mededelingen te doen. Prepare, compile, and write mails with the adequate information and an appropriate language to make internal or external communications.
gehoorapparaten afstellen adjust hearing aids hoorapparaten afstellen fit hearing aid | adjust hearing aid | fit hearing aids | tune hearing aids | tune hearing aid | adjust a hearing aid Gehoorapparaten afstellen, hoortoestellen passen en plaatsen, of cochleaire implantaten, namelijk elektronische apparaten die worden gebruikt om iemands gehoor te verbeteren, plaatsen. Program hearing aids using a computer, fitting and dispensing hearing aids, or administering cochlear implants, electronic devices used to improve a person`s hearing.
basisopnamesysteem opzetten set up basic recording basisopnamesysteem opstellen setting up basic recording | set up a basic recording | set up an audio recording | set up basic recording Een basisopnamesysteem opzetten. Set up a basic stereo audio recording system.
beveiliging van databank onderhouden maintain database security informatiebeveiligingstechnologie toepassen op gegevensbanken | databases beveiligen | informatiebeveiligingstechnologie toepassen op databases | gegevensbanken beveiligen maintain database security Een breed scala aan informatiebeveiligingscontroles beheersen om een maximale databescherming na te streven. Master a wide variety of information security controls in order to pursue maximal database protection.
software voor vertaalgeheugens gebruiken use translation memory software operate translation memory software | translation memory software use | employ translation memory software | using translation memory software | use translation memory software Bijdragen aan een efficiënte vertaling met behulp van vertaalgeheugensoftware.
Facilitate efficient language translation using translation memory software.
ontwikkeling van prototypen Prototyping development prototyping | prototypeontwikkeling Prototyping development Het model voor de ontwikkeling van prototypen is een methodologie voor het ontwerpen van softwaresystemen en applicaties. The prototyping development model is a methodology to design software systems and applications.
mobiele marketing uitvoeren conduct mobile marketing mobile marketing conducting | conduct mobile marketing campaign | undertake mobile marketing | carry out mobile marketing | organise mobile marketing | conduct cell phone marketing | conducting mobile marketing Mobiele marketing uitvoeren met behulp van een mobiel apparaat, bijv. een tablet of smartphone. Gepersonaliseerde informatie verzamelen en deze doorgeven aan klanten om diensten of goederen te promoten. Conduct mobile marketing using a mobile device e.g. tablet or smartphone. Gather personalised information and transfer it to customers in order to promote services or goods.
analysemethoden voor ICT-prestaties ICT performance analysis methods ICT-prestatieanalysetechnieken | methoden om ICT-prestaties te analyseren | prestatieanalysemethoden | ICT-prestatieanalysemethoden | ICT-prestaties optimaliseren performance analysis techniques De methoden die worden gebruikt om software, ICT-systemen en netwerkprestaties te analyseren en een leidraad bieden voor de onderliggende oorzaken van problemen binnen informatiesystemen. De methoden kunnen resourceknelpunten, applicatietijden, wachttijden en benchmarkresultaten analyseren. The methods used to analyse software, ICT system and network performance which provide guidance to root causes of issues within information systems. The methods can analyse resource bottlenecks, application times, wait latencies and benchmarking results.
informatiesystemen analyseren analyse information systems review information systems | analyse information system | analysing information systems | analyze information systems | analyse info systems | evaluate information systems Analyses uitvoeren van informatiesystemen zoals archieven, bibliotheken en documentatiecentra om hun effectiviteit te controleren. Specifieke technieken voor probleemoplossing ontwikkelen om de prestaties van de systemen te verbeteren. Conduct analyses of information systems such as archives, libraries and documentation centers to verify their effectiveness. Develop specific problem solving techniques in order to improve the performance of the systems.
systeemcomponenten integreren integrate system components setup system | integrate system components Integratietechnieken en -hulpmiddelen selecteren en gebruiken om de integratie van hardware- en softwaremodules en -componenten in een systeem te plannen en uit te voeren.
Select and use integration techniques and tools to plan and implement integration of hardware and software modules and components in a system.
optimalisatie voor zoekmachines search engine optimisation zoektermen optimaliseren voor zoekmachines | zoekmachines analyseren | zoektermen opstellen search engine marketing | Search marketing | search engine optimization De marketingbenadering die de presentatie van webpagina's bevordert door een invloed uit te oefenen op de specifieke structuren van die websites en bijgevolg op de zichtbaarheid ervan in onbetaalde zoekresultaten. The marketing approach which promotes webpage presentation by affecting the specific structures of the website which impact its visibility in unpaid search results.
risicokaarten opstellen create risk maps generate risk maps | develop risk maps | design risk maps Gebruik van datavisualisatiehulpmiddelen om de specifieke financiële risico’s, de aard en de impact ervan voor een organisatie te communiceren. Use data visualisation tools in order to communicate the specific financial risks, their nature and impact for an organisation.
milieubeleidsregels voor ict ICT environmental policies ict-beleidsregels | ict en het milieu | beleidsregels m.b.t. de gevolgen van ict-ontwikkelingen op het milieu ICT environmental policies Het internationale en organisatorische beleid dat focust op de beoordeling van de milieueffecten van innovaties en ontwikkelingen op het gebied van ICT, evenals op methoden voor het verminderen van negatieve gevolgen en het toepassen van ICT-innovaties ter ondersteuning van het milieu. The international and organisational policies which deal with the assessment of the environmental impact of innovations and developments in the field of ICT, as well as with methods for reducing negative impact and applying ICT innovations to aid the environment.
formele ICT-specificaties verifiëren verify formal ICT specifications ICT-specificaties verifiëren | ICT-specificaties opstellen | formele ICT-specificaties opstellen | juistheid van formele ICT-specificaties bevestigen | formele IT-specificaties verifiëren verify formal ICT specifications Controleren van de geschiktheid, juistheid en doelmatigheid van het beoogde algoritme of systeem om aan bepaalde formele specificaties te voldoen. Check capabilities, correctness and efficiency of intended algorithm or system to match certain formal specifications.
kadastrale kaarten creëren create cadastral maps kadastrale kaarten creëren make cadastral cartographical diagrams | produce cadastral cartographical diagrams | design cadastral maps | create cadastral maps | design cadastral cartographical diagrams | draw cadastral cartographical diagrams | produce cadastral maps | draw cadastral maps Kaarten creëren aan de hand van gegevens die zijn verzameld tijdens het onderzoeken en meten van activiteiten en gespecialiseerde software waarin de grenzen van een regio en de grenzen van de gebouwen worden geschetst. Create maps using data gathered during surveying and measurement activities and specialised software which outline a region's constructions' and buildings' boundaries.
statistische methoden bij procescontrole toepassen apply control process statistical methods apply control processing statistical method | utilise control process statistical methods | employ control process statistical methods | apply a control process statistical methodology | apply control process statistical methodology | implement control process statistical methods | administer control process statistical methods Toepassen van statistische methoden van opzet van experimenten (DOE) en de controle van het statistisch proces (SPC) met het oog op de controle van de fabricageprocessen. Apply statistical methods from Design of Experiments (DOE) and Statistical Process Control (SPC) in order to control manufacturing processes.
SaaS-model SaaS (service-oriented modelling) Software as a Service-model SaaS model Het SaaS-model omvat principes en grondbeginselen van servicegericht modelleren voor bedrijfs- en softwaresystemen met behulp waarvan servicegerichte bedrijfssystemen ontworpen en gespecificeerd kunnen worden binnen een verscheidenheid aan architecturale stijlen, zoals enterprise-architectuur. The SaaS model consists of principles and fundamentals of service-oriented modelling for business and software systems that allow the design and specification of service-oriented business systems within a variety of architectural styles, such as enterprise architecture.
animaties ontwikkelen develop animations develop an animation | develop animations | design animations | developing animations | develop animated models Ontwerpen en ontwikkelen van visuele animaties met behulp van creativiteit en computervaardigheden. Objecten of figuren levensecht doen lijken door manipulatie van licht, kleur, textuur, schaduw en transparantie of door manipulatie van statische beelden om de illusie van beweging te geven. Design and develop visual animations using creativity and computer skills. Make objects or characters appear lifelike by manipulating light, colour, texture, shadow, and transparency, or manipulating static images to give the illusion of motion.
infraroodbeelden maken create infrared imagery infraroodbeeld maken creation of infrared imagery | infrared imagery creation | create infrared spectrum imagery | producing infrared imagery | infrared imagery production | creating infrared imagery | production of infrared imagery | produce infrared imagery Gebruiken van een infraroodcamera om beelden te produceren die het infrarode deel van het spectrum weergeven. Use an infrared camera to produce imagery displaying the infrared part of the spectrum.
spoorbedieningspanelen gebruiken operate railway control panels operate rail control panels | perform railway operations using control panels | operate railway control panels | utilise railway control panels | utilise control panels to perform railway functions | perform railway functions through use of control panels | operate railroad control panels | use control panels to perform railway functions | use railway control panels | conduct railway operations using control panels Gebruiken van verschillende soorten spoorbedieningspanelen zoals Individual Function Switch (IFS), One Control Switch (OCS) of Entrance Exit (NX). Operate various types of railway control panels such as Individual Function Switch (IFS), One Control Switch (OCS) or Entrance Exit (NX).
marketing via mobiele apparaten mobile marketing internetmarketing | marketing richten op mobiele gebruikers | marketing op mobiele apparaten zodat gebruik kan worden gemaakt van een specifieke context | toegepaste marketing cell phone marketing Het onderzoek naar marketing waarbij mobiele apparaten als communicatiekanaal worden gebruikt. Deze benadering kan potentiële klanten gepersonaliseerde informatie bieden (gebruikmakend van locatie- of tijdcontext) die producten, diensten of ideeën promoot. The study of marketing which uses mobile devices as a communication channel. This approach can provide potential customers with personalised information (using location or time context) which promotes products, services or ideas.
zichtbaarheid van website verbeteren enhance website visibility SEO | websitemarketing | zoektermoptimalisatie | websitezichtbaarheid verhogen | website-ervaring verbeteren enhance website visibility De website promoten bij gebruikers, zakenpartners en zoekmachines. De blootstelling van de website aan zoekmachines optimaliseren, e-mails verzenden, prijsstelling en beleid vaststellen en marketingacties uitvoeren. Promote the website to users, business partners and search engines. Optimise the website exposure to search engines, send out emails, determine pricing and policies and conduct marketing actions.
Nexpose Nexpose Rapid7 Nexpose Het computerprogramma Nexpose is een gespecialiseerde ICT-tool die tests uitvoert om zwakke beveiligingspunten te detecteren en op die manier ongeoorloofde toegang tot systeeminformatie te voorkomen. Het programma werd ontwikkeld door het softwarebedrijf Rapid7. The computer program Nexpose is a specialised ICT tool which tests security weaknesses of the system for potentially unauthorised access to system information, developed by the software company Rapid7.
standaardsystemen voor enterprise resource planning beheren manage standard enterprise resource planning system standaardsystemen voor ERP beheren regulate standard enterprise resource planning system | standard enterprise resource planning system management | maintain standard enterprise resource planning system | supervise standard enterprise resource planning system | manage standard enterprise resource planning systems | oversee standard enterprise resource planning system | manage standard enterprise resource planning system Het verzamelen, beheren en interpreteren van gegevens die relevant zijn voor ondernemingen met betrekking tot de verzending, de betaling, de voorraad, resources en de productie, met behulp van specifieke software voor het bedrijfsbeheer. Software zoals Microsoft Dynamics, SAP ERP, Oracle ERP. Collect, manage and interpret data relevant for companies related to shipping, payment, inventory, resources and manufacturing using specific business management software. Such software as Microsoft Dynamics​, SAP ERP, Oracle ERP.
Internet of Things Internet of Things pervasive computing | IoT | internet der dingen | informatietoepassingen | alomtegenwoordige systemen smart devices | IoT | Pervasive systems | Information appliances | Internet of Things De algemene principes, categorieën, vereisten, beperkingen en kwetsbaarheden van slim geconnecteerde apparaten (de meeste ervan met beoogde internetconnectiviteit). The general principles, categories, requirements, limitations and vulnerabilities of smart connected devices (most of them with intended internet connectivity).
DevOps DevOps DevOps De ontwikkelbenadering DevOps is een methode voor het ontwerpen van softwaresystemen en -toepassingen gericht op de samenwerking tussen softwareprogrammeurs en andere ICT-vakmensen en op automatisering. The DevOps development approach is a methodology to design software systems and applications focused on the collaboration and between software programmers and other ICT professionals and automation.
bibliotheekgebruikers digitale geletterdheid bijbrengen instruct library users in digital literacy instruct library users | teach library users | train library users Bibliotheekbezoekers basiscomputervaardigheden aanleren, zoals het doorzoeken van digitale databases.
Teach library visitors basic computer skills, such as searching digital databases.
websiteontwerp creëren create website wireframe basiselementen en -functionaliteiten van een website vastleggen | websitestructuur | website structureren | websiteontwerp maken create website wireframe Ontwikkelen van een afbeelding of set afbeeldingen die de functionele elementen van een website of pagina weergeven, meestal gebruikt voor het plannen van de functionaliteit en structuur van een website. Develop an image or set of images that display the functional elements of a website or page, typically used for planning a website's functionality and structure.
signaalversterkers installeren install signal repeaters versterkers installeren | signaalherhalers plaatsen | signaalherhalers installeren | signaal versterken install amplifiers and repeaters Apparaten instellen en configureren die de signaalsterkte van een communicatiekanaal verhogen om een goede ontvangst en weergave op andere plaatsen mogelijk te maken. Set up and configure devices which enhance strength of signal of a communication channel to enable proper reception and reproduction in further places.
telecommunicatieconcepten concepts of telecommunications modellen principes theorieën apparatuur en processen op telecommunicatiegebied | communicatiebeheer | telecommunicatie | concepten voor telecommunicatie telecommunication De beginselen, theorieën, modellen, apparatuur en processen op het gebied van telecommunicatie, zoals overdrachtssnelheid, bandbreedte, signaal-ruisverhouding, bitfoutverhouding en C/N-verhouding, evenals het effect van de kwaliteiten van de transmissieweg op de werking en kwaliteit van telecommunicatie. The telecommunication principles, theories, models, equipment and processes such as transfer rate, bandwidth, signal-to-noise ratio, bit error ratio and C/N ratio, as well as the effect of the qualities of the transmission path on the operation and quality of telecommunications.
CAD voor leesten gebruiken use CAD for lasts use CAD for lasts in the footwear industry | operate CAD software for lasts in the footwear industry | operate CAD software for lasts | use CAD for footwear lasts | use CAD software for lasts | operate CAD software for footwear lasts | use CAD for lasts De leesten kunnen digitaliseren en scannen. Werken met verschillende 2D en 3D CAD-systemen en de software gebruiken om de vorm van de leesten aan te passen en te transformeren volgens de afmetingseisen van de klant. 2D-sjablonen maken voor het controleren van de vorm van de nieuwe leest. Opstellen van technische tekeningen en voorbereiden van technische specificatiebladen voor de productie. De leest classificeren. De bestanden van het virtuele model exporteren naar 3D-printers, CAM- of CNC-systemen. Be able to digitise and scan the lasts. Work with various 2D and 3D CAD systems and use the software to adopt and transform the shape of the lasts according to dimensional requirements of the customer. Making 2D templates for controlling the shape of the new last. Produce technical drawing and prepare technical specification sheets for manufacturing. Grade the last. Export the files of the virtual model to 3D printers, CAM or CNC systems.
kenmerken van randapparatuur van computers uitleggen explain characteristics of computer peripheral equipment eigenschappen van randapparatuur van computers uitleggen disclose characteristics of computer peripheral equipment | explaining the characteristics of computer peripheral equipment | explain the characteristics of computer peripheral equipment | clarify characteristics of computer peripheral equipment | describe characteristics of computer peripheral equipment | explaining characteristics of computer peripheral equipment | demonstrate characteristics of computer peripheral equipment Klanten uitleggen wat de kenmerken van computers en randapparatuur zijn; klanten informeren over geheugencapaciteit, verwerkingssnelheid, gegevensinvoer, prestaties, enz. Explain to customers the features of computers and peripheral computer equipment; inform customers on memory capacity, processing speed, data input, performance, etc.
softwarespecificaties analyseren analyse software specifications de specificaties van een softwareproduct of -systeem beoordelen door functionele en niet-functionele vereisten beperkingen en mogelijke gebruiksgevallen te identificeren | systeemspecificaties analyseren | software analyseren analyse software or system specifications Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren. Assess the specifications of a software product or system to be developed by identifying functional and non-functional requirements, constraints and possible sets of use cases which illustrate interactions between the software and its users.
THC Hydra THC Hydra THC Hydra Het pakket THC Hydra is een parallelle wachtwoordkraaktool die systeemprotocollen test op zwakke beveiligingspunten om ongeoorloofde toegang tot systeeminformatie te voorkomen. De belangrijkste kenmerken zijn het kraken van netwerklogins en het lezen en afdrukken van wachtwoorden. The package THC Hydra is a parallelized login cracker which tests security weaknesses of the systems' protocols for potentially unauthorised access to system information. The main features include network logon cracker and passwords reading and printing.
gegevens verwerken process data data verwerken handle data | convert data | data processing | analyse data | measure data | processing of data | refine data | processing data Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken. Enter information into a data storage and data retrieval system via processes such as scanning, manual keying or electronic data transfer in order to process large amounts of data.
OmniPage OmniPage OmniPage OmniPage is een softwareprogramma dat gedrukte en getypte afbeeldingen elektronisch omzet in machinaal gecodeerde tekst, zodat documenten elektronisch kunnen worden opgeslagen en bewerkt en digitaal kunnen worden weergegeven. The computer program OmniPage is software that electronically converts printed and typed images into machine-encoded text so that documents can be electronically stored, edited and digitally displayed.
noodcommunicatiesystemen bedienen operate an emergency communication system noodcommunicatiesystemen gebruiken use emergency communication system | operate communication system used in emergencies | handle emergency communication system tools | communicate using emergency communication tools | operate an emergency communication system | operate emergency communication systems Efficiënt bedienen van gemeenschappelijke communicatiesystemen die in noodsituaties worden gebruikt, zoals mobiele zenders en ontvangers van het basisstation, draagbare zenders en ontvangers, repeaters, mobiele telefoons, piepers, automatische voertuigopsporingssystemen en satelliettelefoons, zoals vereist. Efficiently operate common communication systems used in emergencies, such as base station mobile transmitters and receivers, portable transmitters and receivers, repeaters, cellular phones, pagers, automated vehicle locators, and satellite phones as required.
toezicht houden op gegevensinvoer supervise data entry gegevensinvoer controleren supervising data entry | data entry supervision | manage data entry | supervision of data entry | monitor data entry | supervise data entry | watch over data entry Toezicht houden op de invoer van gegevens zoals adressen of namen in een gegevensopslag- en opvraagsysteem via handmatige codering, elektronische gegevensoverdracht of door middel van scannen. Supervise the entry of information such as addresses or names in a data storage and retrieval system via manual keying, electronic data transfer or by scanning.
de opslag van media inrichten set up media storage Opslag- en toegangssystemen voor media en aanverwante redundantie- en back-upsystemen opzetten en configureren om te zorgen voor maximale gegevensveiligheid, maximale toegankelijkheid en een korte wachttijd voor de gebruikte media.
Set up and configure media storage and access systems and related redundancy and backup systems to ensure maximum data safety, maximum accessibility and low latency of the used media.
berichten van aeronautische mobiele diensten gebruiken use aeronautical mobile service communications use of AMS communications | transmission of information through aeronautical radio communications service | use of aeronautical radiocommunication service | communication through AMS | utilisation of aeronautical radiocommunication service | use aeronautical mobile service communications | utilisation of aeronautical mobile service communications | utilisation of AMS communications | transmission of information through AMS | communication through aeronautical mobile service | communication through aeronautical radiocommunication service Gebruik maken van aeronautische communicatiemiddelen voor het verzenden en ontvangen van technische informatie van en naar luchtvaartuigen, in overeenstemming met de technische voorschriften en bepalingen. Make use of aeronautical communications devices to transmit and receive technical information to and from aircraft, in line with technical regulations and provisions.
verschillende audiovisuele formaten omzetten convert different audiovisual formats convert different audiovisual formats | reorganise different audio-visual formats | converting a different audio-visual format | transform different audio-visual formats | modify different audio-visual formats | converting different audio-visual formats | convert a different audio-visual format Gespecialiseerde software gebruiken om gegevens van het ene audio- en/of videoformaat om te zetten naar het andere.
Use specialised software to convert data from one audio and/or video format to another.
software voor melkcontrole gebruiken use milk control software operate software for milk control | operating milk control software | milk control software using | operate milk control software | use milk control software | milk control software operating | use software for milk control | using milk control software | operating software for milk control Efficiënt gebruik maken van melktestsoftware en correcte interpretatie van de resultaten. Efficiently use milk testing software and interpret the results correctly.
digitale veiligheidsmaatregelen toepassen apply digital security measures use anti-virus software | implement digital security measures | remove viruses and malware from a computer | up-date online security measures | protect digital devices | protect personal data Eenvoudige methoden volgen om digitale apparaten en inhoud te beschermen.
Follow simple ways to protect digital devices and content.
Jenkins (hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie) Jenkins (tools for software configuration management) Jenkins CI | Jenkins Jenkings is een softwareprogramma voor het uitvoeren van configuratie-identificaties, controles, status accounting en audits van software tijdens zijn ontwikkeling en onderhoud. The tool Jenkins is a software program to perform configuration identification, control, status accounting and audit of software during its development and maintenance.
automatiseringstechnologie automation technology technologies of automation | control systems | automation technologies | control systems technology | automation technology | technology of control systems Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen. Set of technologies that make a process, system, or apparatus operate automatically through the use of control systems.
ICT-veiligheidstests verrichten perform ICT security testing prepare and apply security test plans Verschillende soorten veiligheidstests verrichten, zoals netwerkpenetratietests, draadloze tests, codebeoordelingen, draadloze en/of firewall-beoordelingen in overeenstemming met door de industrie aanvaarde methoden en protocollen om potentiële kwetsbaarheden vast te stellen en te analyseren.
Execute types of security testing, such as network penetration testing, wireless testing, code reviews, wireless and/or firewall assessments in accordance with industry-accepted methods and protocols to identify and analyse potential vulnerabilities.
machinegereedschap bedienen operate machine tools gereedschapswerktuigen bedienen operate machine tools | machine tools using | machine tools operating | using machine tools | machine tool operating | use machine tools | machine tool using Numeriek bestuurd machinegereedschap programmeren en bedienen. Program and operate numerically controlled machine tools.
N1QL N1QL Couchbase Query Language | Non-first Normal Form Query Language De computertaal N1QL is een zoektaal voor het ophalen van informatie uit een database en van documenten die de benodigde informatie bevatten. Ze wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Couchbase. The computer language N1QL is a query language for retrieval of information from a database and of documents containing the needed information. It is developed by the software company Couchbase.
ICT-server onderhouden maintain ICT server server onderhouden | onderhoud uitvoeren aan ICT-servers | ervoor zorgen dat ICT-servers functioneel blijven | serverprestaties evalueren | hardware onderhouden | serverupdates uitvoeren maintain ICT server Diagnosticeren en elimineren van hardwarefouten door reparatie of vervanging. Nemen van preventieve maatregelen, prestaties beoordelen, software updaten, toegankelijkheid beoordelen. Diagnose and eliminate hardware faults via repair or replacement. Take preventive measures, review performance, update software, review accessibility.
grafische 3D-computersoftware bedienen operate 3D computer graphics software grafische software bedienen voor 3d-ontwerp | 3d-software bedienen voor grafische toepassingen | 3d-computergraphicssoftware bedienen | computergraphicssoftware bedienen operate 3D computer graphics software Gebruiken van grafische ICT-tools, zoals Autodesk Maya, Blender, die digitale bewerking, modellering, rendering en compositie van grafieken mogelijk maken. Deze tools zijn gebaseerd op wiskundige representatie van driedimensionale objecten. Use graphical ICT tools, such as Autodesk Maya, Blender which enable digital editing, modelling, rendering and composition of graphics. These tools are based in mathematical representation of three-dimensional objects.
CNC-graveermachines bedienen tend CNC engraving machine watch over CNC engraving machine | guard CNC engraving machine | guard computer controlled etching machinery | oversee CNC engraving machine | take care of CNC engraving machine | watch over computer controlled etching machinery | take care of computer controlled etching machinery | oversee computer controlled etching machinery Bewaken en bedienen van een computergestuurde (CNC) graveermachine volgens de voorschriften. Monitor and operate a computer numerical controlled (CNC) engraving machine according to regulations.
IT-instrumenten gebruiken use IT tools use information technology tools | utilize IT tools | utilize information technology tools | employ information and communication technology tools | employ ICT tools | employ information technology tools | use ICT tools | use IT tools | use information and communication technology | utilise information technology tools | utilise IT tools | use information and communication technology tools | use information technology Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming. Application of computers, computer networks and other information technologies and equipment to storing, retrieving, transmitting and manipulating data, in the context of a business or enterprise.
ICT-netwerksimulatie ICT network simulation ICT-netwerken opzetten | mockup maken van ICT-netwerken | simuleren van ICT-netwerken | ICT-netwerken analyseren | ICT-netwerken ontwikkelen ICT network simulation De methoden en hulpmiddelen die helpen bij het modellen van het gedrag van het ICT-netwerk door de gegevensuitwisseling tussen entiteiten te berekenen of kenmerken van een functionerend netwerk vast te leggen en te reproduceren. The methods and tools which enable modelling of the ICT network behaviour by calculating the data exchange among entities or capturing and reproducing characteristics from a functioning network.
Microsoft Office gebruiken use microsoft office be a proficient MS office user | possess proficiency in MS office | utilise microsoft office applications | use microsoft office software | use microsoft office | be a proficient microsoft office user | possess proficiency in microsoft office | use microsoft office programmes | have proficiency in MS office | utilise microsoft office | utilise microsoft office programmes | utilise microsoft office software | use microsoft office applications De standaardprogramma’s in Microsoft Office gebruiken. Een document aanmaken en de basisopmaak toepassen, paginascheidingen invoegen, kop- of voetteksten maken, afbeeldingen invoegen, automatisch gegenereerde inhoudsopgaven maken en brieven samenvoegen uit een databank van adressen. Automatisch berekende rekenbladen en afbeeldingen aanmaken en gegevenstabellen sorteren en filteren.
Use the standard programs contained in Microsoft Office. Create a document and do basic formatting, insert page breaks, create headers or footers, and insert graphics, create automatically generated tables of contents and merge form letters from a database of addresses. Create auto-calculating spreadsheets, create images, and sort and filter data tables.
componentinterfaces ontwerpen design component interfaces systeemcomponenten gebruiken | interfaces voor componenten ontwerpen | componentinterfaces ontwerpen design and implement component interfaces Gebruiken van methoden en tools om interfaces van software en systeemcomponenten te ontwerpen en te programmeren. Use methods and tools to design and program interfaces of software and system components.
foto's scannen scan photos scan images | scan photos | scan of photos | scan pictures Scannen van afbeeldingen naar computers voor bewerking, opslag en elektronische verzending. Scan images into computers for editing, storage, and electronic transmission.
forumbeheer uitvoeren carry out forum moderation forum modereren carry out moderation of forums | moderate online forum activity | perform moderation of online forums | act as a forum moderator | perform moderation of forums | moderate forum activity | undertake forum moderation | perform forum moderation | moderate forum | moderate online forums | carry out moderation of online forums Toezicht houden op de communicatieactiviteiten op een webforum en andere discussieplatforms door na te gaan of de inhoud voldoet aan de voorschriften van het forum, de gedragsregels te handhaven en ervoor te zorgen dat het forum vrij blijft van illegaal materiaal en conflicten. Supervise communication activity on a web forum and other discussion platforms by assessing if the content adheres to forum regulations, enforcing rules of conduct, and ensuring the forum remains free of illegal material and conflict.
handmatig through-hole technologie toepassen apply through-hole technology manually manually using through-hole technology | apply through-hole technology manually | using through-hole technology manually | use THT manually | manually applying through-hole technology | applying through-hole technology manually | applying THT manually | manually applying THT | apply THT manually | using THT manually | manually using THT Gebruiken van de through-hole technologie (THT) om de draden van grotere elektronische componenten door de overeenkomstige gaten in printplaten te geleiden. Deze techniek handmatig toepassen. Use through-hole technology (THT) to attach the leads of larger electronic components through the corresponding holes in printed circuit boards. Apply this technique manually.
preventie van sociaal isolement promoten promote prevention of social isolation promote social isolation prevention | encourage prevention of social reclusion | promote prevention of social reclusion | promote prevention of social isolation | encourage prevention of social isolation Bevorderen van het gebruik van ICT-apparaten om te voorkomen dat de zorgontvanger het contact met zijn sociale omgeving verliest. Promote the use of ICT devices in order to prevent the care recipient to loose contact with his social environment.
consensusmechanismen bij blockchain blockchain consensus mechanisms proof of work | POS | CaaS | proof of authority | consensus as a service | distributed ledger consensus protocols | dPOS | POW | proof of stake | consensus building mechanisms | delegated proof of stake De verschillende mechanismen en de bijbehorende kenmerken die ervoor zorgen dat een transactie correct wordt doorgezet naar het gedistribueerde grootboek.
The different mechanisms and their characteristics that ensure a transaction is propagated correctly in the distributed ledger.
softwarearchitectuur definiëren define software architecture softwarearchitectuur bepalen | programma-architectuur definiëren | toepassingsarchitectuur definiëren | softwarearchitectuur opstellen | definiëren aan welke richtlijnen en vereisten een softwarearchuitectuur moet voldoen define software architecture | define programme architecture Creëren en documenteren van de structuur van softwareproducten, inclusief componenten, koppelingen en interfaces. De haalbaarheid, functionaliteit en compatibiliteit met bestaande platformen verzekeren. Create and document the structure of software products including components, coupling and interfaces. Ensure feasibility, functionality and compatibility with existing platforms.
ICT-stroomverbruik ICT power consumption stroomverbruik hardware | stroomverbruik van ICT-componenten | stroomverbruikmeting | stroommeting ICT ICT power consumption Het energieverbruik en de soorten software, alsook hardware-onderdelen. The energy consumption and types of models of software as well as hardware elements.
SAP Data Services SAP Data Services SAP Data Services Het computerprogramma SAP Data Services is een instrument voor de integratie van informatie uit meerdere toepassingen die door organisaties zijn gecreëerd en bijgehouden, in één consistente en transparante gegevensstructuur, ontwikkeld door het softwarebedrijf SAP. The computer program SAP Data Services is a tool for integration of information from multiple applications, created and maintained by organisations, into one consistent and transparent data structure, developed by the software company SAP.
online verzoeken van gebruikers opvolgen follow up online user requests conduct activities to meet requests of website users | follow up website user requests | follow up online user requests | address online user requests | conduct activities to meet requests of online users | follow up requests of online users | implement activities to address online user feedback | address requests of online users | assess feedback from online users and implement activities to meet their requests | follow up requests of website users Feedback ontvangen van online bezoekers en maatregelen nemen die tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften. Take feedback from online visitors and take actions that address their requests according to their specific needs.
e-mailhostingservice beheren manage email hosting service uitvoering van een privaat e-mailplatform beheren | hostingservices aanbieden | dienst voor e-mailhosting beheren | e-mail hosten | hostingservice opzetten manage email hosting service Toezicht houden op de dagelijkse werking van een privé-e-mailplatform door het onderhouden en verfijnen van geleverde diensten, zoals spam- en virusbescherming, het blokkeren van advertenties, herontwerpen van websites en optimalisatie van zoekmachines. Oversee the day-to-day running of a private email platform by maintaining and refining provided services, such as spam and virus protection, blocking advertisement, website redesigns and search engine optimisation.
toepassingen ontwikkelen voor gegevensverwerking develop data processing applications toepassingen beheren voor gegevensverwerking | applicaties ontwikkelen voor gegevensverwerking | toepassingen ontwikkelen voor dataverwerking | toepassingen voor gegevensverwerking bedienen | gegevensverwerking uitvoeren | dataverwerking uitvoeren develop data processing applications Creëren van software op maat voor de verwerking van gegevens door de juiste programmeertaal voor de computer te selecteren en te gebruiken, zodat een ICT-systeem de gevraagde output kan produceren op basis van de verwachte input. Create a customised software for processing data by selecting and using the appropriate computer programming language in order for an ICT system to produce demanded output based on expected input.
automatiseringsonderdelen ontwerpen design automation components design automation components | automation components designing | design automation systems | designing automation components | automation systems designing | designing automation systems | automation system designing Ontwerpen van technische onderdelen, assemblages, producten of systemen die bijdragen aan de automatisering van industriële machines. Design engineering parts, assemblies, products, or systems that contribute to the automation of industrial machines.
besturingssystemen operating systems De functies, beperkingen, architecturen en andere kenmerken van besturingssystemen zoals Linux, Windows, MacOS enz.
The features, restrictions, architectures and other characteristics of operating systems such Linux, Windows, MacOS, etc.
een vlootbeheersysteem gebruiken use fleet management system De bedrijfswagens vanuit een centraal punt coördineren en organiseren met behulp van vlootbeheersoftware. De software biedt verschillende functies, zoals chauffeursbeheer, voertuigonderhoud, het volgen en diagnosticeren van voertuigen, voertuigfinanciering, snelheidsbeheer, brandstof- en geschiktheidsbeheer en veiligheidsbeheer.
Use a fleet management software to coordinate and organise the company vehicles from a central point. The software includes several functions such as driver management, vehicle maintenance, vehicle tracking and diagnostics, vehicle financing, speed management, fuel and fitness management, and safety management.
ICT-netwerkhardware ICT networking hardware netwerkhardware onderhouden | ICT-netwerksoftware | netwerkhardware | netwerkapparatuur | apparatuur voor ICT-netwerken ICT networking devices | ICT networking hardware De ICT-netwerkapparatuur of computernetwerkapparaten, zoals UPS-systemen, elektrische systemen, netwerkfaciliteiten en gestructureerde bekabelingssystemen. The ICT network equipment or computer networking devices, such as UPS systems, electrical systems, networking facilities and structured cabling systems.
digitale archieven beheren manage digital archives manage digital archives | maintain digital archives | manage digital archive | oversee digital archives Creëren en onderhouden van computerarchieven en -databases, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektronische informatieopslagtechnologie worden geïntegreerd. Create and maintain computer archives and databases, incorporating latest developments in electronic information storage technology.
building information modelling building information modelling building information modeling Building Information Modelling dient als softwareplatform voor geïntegreerd ontwerpen, modelleren, plannen en samenwerken. Dit biedt een digitale weergave van de kenmerken van een gebouw in zijn hele levenscyclus.
Building Information Modelling serves as software platform for integrated design, modelling, planning, and collaboration. It provides a digital representation of a building's characteristics in its whole lifecycle.
kwaliteitsmodellen voor ICT-processen ICT process quality models modellen voor ICT-proceskwaliteit | CMMI | ICT-proceskwaliteitsmodellen | kwaliteitsmodellen voor softwareprocessen software process quality | ICT process quality models | Quality maturity models | CMM De kwaliteitsmodellen voor ICT-diensten die betrekking hebben op de maturiteit van de processen, de vaststelling van aanbevolen werkwijzen en de vaststelling en institutionalisering ervan, waardoor de organisatie betrouwbare en duurzame resultaten kan opleveren. Het omvat modellen op een groot aantal ICT-gebieden. The quality models for ICT services which address the maturity of the processes, the adoption of recommended practices and their definition and institutionalisation that allow the organisation to reliably and sustainably produce required outcomes. It includes models in a lot of ICT areas.
door de gebruiker te programmeren gate arrays field-programmable gate arrays gate arrays die door de gebruiker kunnen worden geprogrammeerd | gate arrays programmeren | geïntegreerde circuits programmeren | field-programmable gate arrays field-programmable gate arrays De geïntegreerde schakelingen die kunnen worden aangepast aan de gewenste toepassings- of functionaliteitseisen, waardoor gebruikers microcontrollers aan hun eigen specifieke behoeften kunnen aanpassen. The integrated circuits that can be repurposed to desired application or functionality requirements after their manufacturing, which allow users to tailor microcontrollers to meet their own individual needs.
softwaremetriek software metrics softwareontwikkeling meten | software-evaluatie | meting van software-eigenschappen | software-metrics software metrics De maatstaven die een eigenschap van het softwaresysteem meten om de ontwikkeling van de software te bepalen en deze te evalueren. The metrics that measure a characteristic of the software system in order to determine the development of the software and evaluate it.
gezondheidsinformatica health informatics medische informatica application of health information technology | field of health information technology | field of health informatics | use of health information technology | science of health informatics | science of healthcare informatics | field of healthcare informatics Multidisciplinair gebied van computerwetenschap, informatiewetenschappen en sociale wetenschappen dat gebruik maakt van de gezondheidsinformatietechnologie (HIT) om de gezondheidszorg te verbeteren. Multidisciplinary field of computer science, information science, and social science that uses health information technology (HIT) to improve healthcare.
gegevensmodellen creëren create data models datamodellen creëren | datamodellen maken | gegevensmodellen maken | gegevensmodellen beheren create data models Gebruiken van specifieke technieken en methodologieën om de gegevensvereisten van de bedrijfsprocessen van een organisatie te analyseren om modellen voor deze gegevens te creëren, zoals conceptuele, logische en fysieke modellen. Deze modellen hebben een specifieke structuur en opmaak. Use specific techniques and methodologies to analyse the data requirements of an organisation's business processes in order to create models for these data, such as conceptual, logical and physical models. These models have a specific structure and format.
ICT-systeem onderhouden maintain ICT system server onderhouden | technieken voor netwerkbewaking selecteren en toepassen om het systeem functioneel te houden | ICT-systeem ontwerpen | ervoor zorgen dat een ICT-systeem blijft voldoen aan de gestelde eisen | ICT-systeem beheren maintain ICT system Systeem- en netwerkbewakingstechnieken selecteren en toepassen. Operationele problemen identificeren en oplossen. Ervoor zorgen dat de mogelijkheden en efficiëntie van het systeem overeenkomen met de bedrijfsspecificaties. Select and apply system and network monitoring techniques. Identify and fix operational problems. Ensure that system's capabilities and efficiency match company specifications.
vertaaltechnologieën evalueren evaluate translation technologies vertaaltechnologieën beoordelen evaluation of translation technology | grade translation technologies | assess translation technologies | examine translation technologies | translation technology evaluation | test translation technologies Gebruiken van vertaaltechnologieën en opmerkingen geven over het gebruik ervan voor welbepaalde doeleinden. Use technologies for translation and provide observations on their use for defined purposes.
ICT-herstelsystemen ten uitvoer brengen implement ICT recovery system ICT-systeem herstellen | rampherstel | back-up terugzetten na een ramp | systeemherstel uitvoeren | ICT-systeem na een ramp opnieuw instellen recover ICT system | disaster recovery Creëren, beheren en ten uitvoer brengen van een ICT-systeemherstelplan in geval van een crisis om informatie op te halen en het gebruik van het systeem te herstellen. Create, manage and implement ICT system recovery plan in case of crisis in order to retrieve information and reacquire use of the system.
draadloze geluidssystemen afstellen tune up wireless audio systems draadloze audiosystemen afstemmen tune up wireless audio system | tuning up wireless audio systems | fine tune wireless audio systems | tune-up wireless audio systems Een draadloos audiosysteem afstellen in een live situatie. Tune up a wireless audio system in a live situation.
cybernetica cybernetics study of control and communication | control of system using technology | cybernetics | science of control and communication | science of cybernetics | first order cybernetics | theories of cybernetics | second order cybernetics De wetenschap, mechanismen en componenten van cybernetica. Het type systeemtheorie gericht op de controle van gereguleerde feedback over zowel levende als niet-levende systemen. The science, mechanisms and components of cybernetics. The type of systems theory focused on the control of regulatory feedback across both living and non-living systems.
elektronische communicatieapparatuur op treinen installeren install electronic communication devices on trains perform installation of electronic communication systems used in trains | perform installation of electronic communication equipment used in trains | install electronic communication devices on trains | carry out installation of electronic communication systems used in trains | install electronic communication equipment on trains | install, adjust, and test train electronic communication apparatus | install communication devices on trains | set up electronic communication devices on trains | set up electronic communication equipment on trains | install electronic communication apparatus on trains | install, adjust, and test train electronic communication equipment Installeren, aanpassen en testen van elektronische communicatieapparatuur, waaronder geluids-, beveiligings-, navigatie- en bewakingssystemen. Install, adjust, and test electronic communication equipment, which includes sound, security, navigation, and surveillance systems.
componenten van schakelborden control panel components types of control panel parts | typology of control panel parts | types of control panel components | range of control panel components | range of control panel parts | typology of control panel components | components of control panel | parts of control panel De elementen in controlepanelen, zoals draden, stroomonderbrekers, DIN-rails, schakelaars, programmeerbare logische regeleenheden (PLC), contacten en transformatoren. The elements present in control panels, such as wires, circuit breakers, DIN rails, switches, programmable logic controllers (PLC), contactors, and transformers.
speciale gehoorapparatuur gebruiken voor testen use special hearing equipment for tests speciale gehooruitrusting gebruiken voor testen use special hearing equipment for a test | use special hearing equipment in tests | use audiometers and computers for tests | test for hearing disorders using special equipment | determine patient's hearing disorders using special equipment Audiometers en computers gebruiken om de mate van de gehoorstoornis van een patiënt te bepalen en andere factoren te vinden die verband houden met het probleem. Use audiometers and computers to determine the degree of a patient`s hearing disorder and find other factors relating to the problem.
gegevens over cyberdefensie verzamelen collect cyber defence data gather cyber defence intelligence Gegevens voor cyberdefensie verzamelen met behulp van verschillende instrumenten voor gegevensverzameling. De gegevens kunnen worden verzameld uit verschillende interne en externe bronnen, zoals onlinehandelsbestanden, logbestanden met betrekking tot DNS-verzoeken, logbestanden van e-mailservers, het onderscheppen van digitale communicatie, deepweb-bronnen enz.
Collect data for cyber defence using various data collection tools. Data may be gathered from a number of internal or external sources such as online trade records, DNS request logs, email servers' logs, digital communications packet capturing, deep web resources, etc.
gebruikersinterface ontwerpen design user interface gebruikersinterface testen | gebruikersinterface | interface ontwerpen waarmee de gebruiker het product bedient | computerinterface ontwerpen design user interface Creëren van software of apparaatcomponenten die interactie tussen mensen en systemen of machines mogelijk maken, met behulp van de juiste technieken, talen en gereedschappen om de interactie tijdens het gebruik van het systeem of de machine te stroomlijnen. Create software or device components which enable interaction between humans and systems or machines, using appropriate techniques, languages and tools so as to streamline interaction while using the system or machine.
datawarehousingtechnieken implementeren implement data warehousing techniques modellen en hulpmiddelen toepassen om gegevens te integreren tot een centrale gegevensopslag | DWH beheren | datawarehouses beheren | datawarehousingtechnieken begrijpen | technieken implementeren op datawarehouses implement data warehousing techniques Modellen en tools zoals online analytische verwerking (OLAP) en online transactieverwerking (OLTP) toepassen, om gestructureerde of ongestructureerde gegevens uit bronnen te integreren, om zo een centrale bewaarplaats van historische en actuele gegevens te creëren. Apply models and tools such as online analytical processing (OLAP) and Online transaction processing (OLTP), to integrate structured or unstructured data from sources, in order to create a central depository of historical and current data.
semantische ICT-integratie beheren manage ICT semantic integration ICT-integratie beheren | integratie van samenhangende gegevens beheren | semantische technologieën begrijpen | databases integreren | verkrijgen van gestructureerde semantische uitvoer beheren manage ICT semantic integration Toezicht houden op de integratie van openbare of interne databases en andere gegevens, door gebruik te maken van semantische technologieën om gestructureerde semantische output te produceren. Oversee integration of public or internal databases and other data, by using semantic technologies to produce structured semantic output.
agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken use agricultural information systems and databases operating agricultural databases | use agricultural databases | using agricultural information systems | operate agricultural information systems and databases | use agricultural information systems | using agricultural databases | using agricultural information systems and databases | operating agricultural information systems and databases | operate agricultural databases | operate agricultural information systems | operating agricultural information systems Gebruiken van relevante informatiesystemen en databanken om landbouwbedrijven en -productie te plannen, te beheren en te exploiteren. Use relevant information systems and databases to plan, manage and operate agricultural enterprise and production.
persoonlijke organisatiesoftware gebruiken use personal organization software persoonlijke planningssoftware gebruiken Empire Suite Software | use digital calendar | ChronForce | use personal organization software | TimeDoctor | use software for personal organization | Mavenlink | utilise personal organization software | able to use using personal organization software | hiTask | FreshBooks | using personal organisation software | TaskTome | WorkStraight | Rainlendar Lite | use software for personal organisation | Osmo Calendar | make use of personal organization software | use digital to-do list | Yahoo! Calendar | Outlook Time | AceProject | Trello | Clarizen | Zoho Calendar | Any.DO | OmniFocus | Mozilla Sunbird | iPlan | VueMinder Calendar Lite | Zoho Projects | TickTick | Toggl | time@work | Art Plus ePix Wallpaper Calendar | Todoist | use digital time tracking | Im Time Calendar | apply personal organization software | Interactive Calendar | Harvest | Wunderlist | TrackerSuite.Net | Emplotime | ToodleDo Gebruiken van softwaretools, zoals agenda's, takenlijsten, tijdregistratie, contactpersonenlijsten, om de persoonlijke efficiëntie te helpen beheren. Use software tools, such as calendars, to-do lists, time-tracking, contact lists, to help in managing personal efficiency.
vezeloptica fibre optics types of optical fiber | types of optical fibre | fiber optics | plastic filament | fiber optics | typology of optical fibre | plastic threads | typology of optical fiber | glass filament | glass threads | optical fibres De technologie die gebruik maakt van optische vezel, zoals plastic of glasdraad, voor het overdragen van gegevens. Optische vezels kunnen licht overdragen tussen de twee uiteinden van de vezel en kunnen beelden en berichten overbrengen die op lichtgolven worden gemoduleerd. Glasvezelkabels zijn in populariteit toegenomen vanwege hun mogelijkheid om gegevens over lange afstanden over grotere bandbreedten en met minder storing dan metaalkabels over te dragen. The technology which utilises optical fibre, such as plastic or glass threads, to transmit data. Optical fibres are able to transmit light between the two ends of the fibre and may transfer images and messages modulated onto light waves. Fibre optic cables have increased in popularity because of their possibility to transfer data over long distances at higher bandwidths and with lesser amounts of interference than metal cables.
ICT-beveiligingsrisico’s identificeren identify ICT security risks ICT-beveiligingsrisico’s modelleren | ICT beveiligen | beveiligingsrisico’s identificeren | ICT-bedreigingen wegnemen | risico’s voor de ICT-beveiliging identificeren model ICT threats | identify ICT security risks and threats Methoden en technieken toepassen om potentiële beveiligingsrisico's, beveiligingsinbreuken en risicofactoren te identificeren met behulp van ICT-tools voor het in kaart brengen van ICT-systemen, het analyseren van risico's, kwetsbaarheden en bedreigingen en het evalueren van noodplannen. Apply methods and techniques to identify potential security threats, security breaches and risk factors using ICT tools for surveying ICT systems, analysing risks, vulnerabilities and threats and evaluating contingency plans.
sensoren ontwerpen design sensors sensor developing | sensors developing | developing sensors | sensor designing | sensors designing | design sensors | designing sensors Ontwerpen en ontwikkelen van verschillende soorten sensoren volgens specificaties, zoals trillingsensoren, warmtesensoren, optische sensoren, vochtsensoren en elektrische stroomsensoren. Design and develop different types of sensors according to specifications, such as vibration sensors, heat sensors, optical sensors, humidity sensors, and electric current sensors.
elektronische systemen ontwerpen design electronic systems electronic systems modelling | electronic system designing | electronic systems model | design electronic systems | electronic systems designing | electronic systems design | designing electronic systems | model electronic systems | modelling electronic systems Schetsen en elektronische systemen, producten en componenten ontwerpen met behulp van CAD-software en -apparatuur (Computer Aided Design). Een simulatie maken, zodat de levensvatbaarheid van het product kan worden beoordeeld en de fysieke parameters kunnen worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd. Draft sketches and design electronic systems, products, and components using Computer Aided Design (CAD) software and equipment. Make a simulation so that an assessment can be made of the viability of the product and so the physical parameters can be examined before the actual building of the product.
uitzendapparatuur opstellen set up broadcast equipment uitzendapparatuur opzetten mount broadcast equipment | setting up audio-visual equipment | prepare broadcast equipment | set up broadcast equipment Instellen en kalibreren van zendapparatuur voor het produceren, schakelen, ontvangen, opnemen, bewerken en reproduceren van televisie- en radiosignalen. Set up and calibrate broadcast equipment to produce, switch, receive, record, edit, and reproduce television and radio signals.
gegevensmodellen data models structurering van data in een informatiesysteem | datamodellen opstellen | datamodellen | structurering van gegevens in een informatiesysteem | gegevenselementen structureren data models De technieken en de bestaande systemen voor de structurering van de gegevenselementen en de onderlinge verbanden daartussen, alsook de methoden voor de interpretatie van de gegevensstructuren en -verhoudingen. The techniques and existing systems used for structuring data elements and showing relationships between them, as well as methods for interpreting the data structures and relationships.
internetchat gebruiken use internet chat use internet chat | use net chat | chat using the internet | using internet chat Online chatten met behulp van speciale chatwebsites, berichttoepassingen of sociale-mediasites. Chat online using dedicated chat websites, messenger applications or social media websites.
softwarehersteltesten uitvoeren perform software recovery testing software laten vastlopen | softwarecrash veroorzaken | software herstellen perform software recovery testing Tests uitvoeren met behulp van gespecialiseerde softwaretools om softwarestoringen op verschillende manieren te forceren en na te gaan hoe snel en beter de software kan herstellen van elk type crash of storing. Execute testing using specialised software tools to force failure of software in a variety of ways and checking how fast and better the software can recover against any type of crash or failure.
scanners voor microchips microchip scanners micro-chip scanners | types of microchip scanners | microchip scanner | differences between microchip scanners | microchip scanners | knowledge of microchip scanners | limitations of microchip scanners De verschillende soorten scanners die verkrijgbaar zijn, hun beperkingen en hoe ze moeten worden voorbereid, gebruikt en onderhouden; de beperkingen van de omgeving bij het gebruik van een scanner, met inbegrip van externe factoren die de uitlezing van een microchip kunnen beïnvloeden, bijv. metalen kragen, de nabijheid van computerschermen enz. The different types of scanners available, their limitations, and how to prepare, use and maintain them; the environmental constraints of using a scanner, including what external factors can affect the reading of a microchip, e.g. metal collars, proximity to computer screens etc.
energiesimulaties uitvoeren perform energy simulations carry out energy simulations De energieprestatie van het gebouw reproduceren met behulp van wiskundige modellen op de computer.
Replicate the building's energy performance by running computer based, mathematical models.
Capture One Capture One Capture One Het computerprogramma Capture One is een grafisch ICT-instrument dat digitale bewerking en de samenstelling van grafieken mogelijk maakt om zowel een 2D-aster als 2D-vectorgrafieken te genereren. The computer program Capture One is a graphical ICT tool which enables digital editing and composition of graphics to generate both 2D raster or 2D vector graphics.
sensoren modelleren model sensor modelling sensor | simulating sensor | simulate sensor | sensor simulating | model sensor Sensoren, producten met behulp van sensoren en sensorcomponenten modelleren en simuleren met behulp van technische ontwerpsoftware. Op deze manier kan de levensvatbaarheid van het product worden beoordeeld en kunnen de fysieke parameters worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd. Model and simulate sensors, products using sensors, and sensor components using technical design software. This way the viability of the product can be assessed and the physical parameters can be examined before the actual building of the product.
Scala Scala Scala De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en compileren van programmeringsparadigma’s in Scala. The techniques and principles of software development, such as analysis, algorithms, coding, testing and compiling of programming paradigms in Scala.
natuurlijke taalverwerking natural language processing NLP-technologie | natural language processing | technologie waarmee ICT-apparaten gebruikers kunnen begrijpen en ermee kunnen communiceren via menselijke taal | NLP NLP De technologieën die ICT-apparatuur in staat stellen te begrijpen en te communiceren met gebruikers door middel van menselijke taal. The technologies which enable ICT devices to understand and interact with users through human language.