Source: http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/print.htm
Retrieved: 2020-02-17
Aanzanding Accretion
Aanzanding Aggradation
achterhar heel post
achterland Hinterland
achtersteven hek
Achteruitgang erosie
afname Decay
afschuiving slide
amplitude Amplitude
Anisotropisch Anisotropic
aquifer Aquifer
aquitard Aquitard
bank (zandbank) bar
Bank slik
begin van beweging incipient motion
Bekledingselement Armour unit
Belasting gehalte
Benedenstrooms Downdrift
benedenwater tailwater
Berm Berm
beschermen pantseren
beton concrete
betrouwbaarheid Reliability
betrouwbaarheidsfunctie Limit state function
Bezwijkkans Failure probability
binnenberm Inner berm
bochterosie bend scour
bodem bed
Bodem Bottom
Bodembescherming Bed protection
bodembescherming Blanket
Bodemtransport Bed load
boeg bow
Bolder Boulder
Boorkern Core
Borstwering Crown wall
Borstwering Parapet
botsen collide
bouw uitvoering
Branding Surf
Brandingszone Surf zone
Breekdiepte Breakerdepth
Breker brekende golf
Bres Breach
Breuksteen Quarrystone
Breuksteen golfbreker Rubble mound
Breuksteen puin
breuksteen stortsteen
buigen inflection
Buik Loop
Buik (van trilling) Antinode
Caisson Caisson
Cirkelvormige baan Orbit
Cno�daal Cnoidal
cohesief cohesive
consolidatie Consolidation
Convergentie Convergence
correlatie Correlation
Dam Dam
damwand sheet pile
debiet Discharge
Deeltjessnelheid Particle velocity
deinen surge
Deining Swell
dekzerk coping
demping Damping
deterministisch Deterministic
dichtheidsfunctie Probability density function
Dichtslibben Clogging
Diep water Deep water
Diepte Depth
Diepteligging bodemprofiel
Dieptelijnen Contour
Dieptemeting Sounding
Diffractie Diffraction
dijk dike (dyke)
dijk Levee
Dijk kade
dijkring dike circle
Divergentie Divergence
Dood tij Neap tide
doorlaatcaisson sluice caisson
doorlatend permeable
Doorlatende krib of strandhoofd Permeable groyne
doorlatendheid Hydraulic conductivity
doorlatendheid Transmissivity
Doorlatendheid Permeability
drempel sill
drempel threshold
drijfzand quicksand
Dubbeldaags getij Semidiurnal tide
duiken plunge
duiker culvert
duinvoet dune foot
Eb - vallend water Ebb
Echo Echo
Echolood Echo sounder
Eenlinggolf Solitary wave
effectieve korrelspanning Effective stress
Energie Energy
Enkeldaags Diurnal
entrance point Intredepunt
Erosie Erosion
evenwicht equilibrium
externe veiligheid External safety
extreme waarde Extreme value
Faalkans Failure probability
faalmechanisme Failure mode
faalmechanisme Failure mechanism
Filter Filter
foutenboom Fault tree
freatisch niveau Phreatic level
Froude-getal Froude
Geleidelijke sluiting Gradual closure
gelijkrichter rectifier
Gemengd getij Mixed tide
Geotextiel Geotextile
Gepiekt Cuspate
Getijgolf Tidal wave
Getijprisma Tidal prism
getijprisma Tide
Getijstation Tide station
Geul kanaal
Geul kanaal
GHHW MHHW
GHW MHW
GHWS MHWS
glijcirkel Slip circle
glijvlak Slip surface
GLLW MLLW
GLW MLW
GLWS MLWS
Golf Wave
Golfbreker Breakwater
Golfdal Trough
Golfdal Wave trough
Golfgoep Wave group
Golfhoogte Wave height
Golflengte Wavelength
golfoploop run-up
Golfopwekking Wave generation
Golfopzet Wave setup
Golfperiode Wave period
Golfsnelheid Celerity
Golfsnelheid Wave celerity
Golfsnelheid Wave velocity
Golfspectrum Wave spectrum
Golfstraal orthogonaal
golfterugloop run-down
Golftop Crest
Golfvoortplanting Wave propagation
Gradering Gradings
Gradient verhang
Granulair filter Granular filter
grensdiepte boundary depth
grensvlak overgang
greppel Ditch
Grind - kiezel Gravel
Grind kiezel
Groep Group
groepsrisico Societal risk
groepsrisico-curve Risk curve
Groepssnelheid Group velocity
Grondvernageling Soil nailing
Haalgolf Oscillatory wave
har post
Haven Harbour
Haven Port
Havenhoofd pier
heave heave
Helling Slope
herhalingstijd Return period
HHW HHW
Hindcast Hindcast
HLW HLW
hoek van het natuurlijke talud Angle of repose
Hoog High
Hoog water (HW) HW
Hoogwaterlijn High water line
HW niveau bij normaal springtij HWOST
hydraulische weerstand Hydraulic roughness
Hydrografie Hydrography
Impuls Momentum
in elkaar storten collapse
individueel risico Individual risk
indringingslengte Intrusion length
interferentie piek cusp
Iribarrengetal Breaker parameter
Iribarrengetal Surf Similarity parameter
Iribarrengetal Iribarren number
kade quay
kansverdeling Probability distribution
karakteristieke waarde Characteristic value
Keermuur Flood wall
keileem boulder clay
Kentering Slack water
keren Retain
Kern Core
kinematische viscositeit Kinematic viscosity
Kinetisch Kinetic
Kistdam Cofferdam
Klei Clay
Knoop Knot
knoop (van trilling) Node
Koraal Coral
Krib (rivierkrib) Groyne (river groyne)
krib scherm
kritisch stijghoogteverschil Critical head difference
kruin crest
kruin Crown
kruip Creep
Kustlijn Coastline
Kusttransport Littoral transport
kwel Seepage
kwelder Saltmarsh
kwellengte Seepange length
kwelscherm Seepage screen
kwelsloot Toe ditch
kwetsbaarheidscurve Fragility curve
Laagwaterlijn Low water line
landhoofd Abutment
langsstroom Littoral drift
lek leakage
lekfactor Leakage factor
leklengte Leakage length
lekvlak Seepage surface
LHW LHW
Lij (beschutting) Lee
Lijzijde Leeward
LLW LLW
Lood Lead
Loodlijn Sounding line
Lopende golf Progressive wave
LW LW
maaiveldsluiting tidal flat closure
macroinstabiliteit Macro instability
Mangrove Mangrove
Massatransport Mass transport
Mediaan Median
Mediane diameter Median diameter
meerlaagsveiligheid Multi-layered safety
microinstabiliteit Micro instability
Moeras Marsh
Monochromatisch Monochromatic
mopnmolitisch Monolithic
morsen spill
Mui Rip
Muistroom Rip current
NAP MWL
Nautisch Nautical
neer wervel
niet poreus ondoorlatend
oever bank
omhoog stromen in golfoploop Uprush
Omleiden van sediment Bypassing
ondergrond Subsoil
Ondiep water Shallow
Ondiepte Shoal
ondoordringbaar impervious
ontgronding uitschuring
ontmenging segregation
Ontwerpstorm Design storm
ontwerpwaterstand design water level
Onvolkomen overlaat submerged weir
opdrijven heave
Opdrijving Buoyancy
opening van de uitstroming orifice
Opwaaiing Setup
Opwaaiing windopzet
Opwaartse druk Uplift
opzinken stacking up willow mattresses
Orbitaalbeweging Orbital movement
Orkaan wervelstorm
overbelasting Overload
overloop Overflow
overschrijdingskans Probability of exceedance
Overslag Overtopping
Overslag Overwash
overstroming Inundation
overstromingsrisico Flood risk
Parallel aan de kustlijn of dichtbij de kustlijn Alongshore
pijler pier
piping (pijpvorming) piping
poriën voids
potentiaal Potential
potentiaallijn Equi-potential line
Prisma Prism
Prototype Prototype
raai profile (measurement profile)
randvoorwaarde Boundary condition
Referentiepeil Chart datum
Referentievlak Datum
Refractie Refraction
Refractieco�fficient Refraction coefficient
Regelmatige golf Monochromatic wave
Resonantie opslingering
restrisico Residual risk
reststerkte Residual strength
retentiebekken Retention basin
Reynoldsgetal Reynolds
rijshout brushwood
rijspakwerk osier revetment
rolsteen Cobble
rommel afval
romp (van schip) hull
Rotatievrij Irrotational
samenhangend coherent
Samenvloeiing Confluence
schadefunctie Damage function
schanskorf Gabion
schotbalk stoplog
schroefstraal propeller race
schuifspanning shear stress
schuin Oblique
Seiche Seiche
Serie strandhoofden Groyne system
Significante golf Significant wave
slakken slags
sleepboot tug
slepen - trekken - stromingsweerstand drag
sloot Ditch
snelle daling waterniveau Drawdown
sondering CPT (cone penetration test)
Spit Spit
splijtbak split-barge
Splitsingspunt Bifurcation
springtij spring tide
staal (fundering op ..) spread foundation
Staande Golf Clapotis
Staande golf Standing wave
stabiliteit Stability
steengroeve quarry
Steenzetting bekleding
stijghoogte Head
stijghoogte Phreatic level
stijghoogteverschil Head difference
stil water niveau SWL
stochast Stochastic variable
stormopzet surge
stortebed bodembescherming (lett. beschermlap
straal jet
Strand Beach
Strandhoofd Groin
Strandhoofd Groyne (beach groyne)
Strandmuur Seawall
Strijklengte Fetch
Stroom stroming
stroomgat sluiting tidal gully closure
stroomgebied Catchment
stroomlijn Stream line
Stuw Barrier
stuw kering
Stuwkromme Backwater curve
synoptisch Synoptic
taats Pivot
taatskom pivot
teen Toe
Terug- of afloop Backrush
Teruggekaatste golf Refelcted wave
terugstromen (in golfoploop) downrush
terugstroming (in golfoploop) Backwash
Tijdsduur Duration
Tijverschil Tidal range
toetsing Safety assessment
Toplaag Cover layer
Toplaag Armour layer
totaalspanning Total stress
Translatiegolven Translation wave
trapsgewijs falen van opeenvolgende dijken Cascading dike failures
treffen botsen
Trilling Oscillation
Trochoïdale golf Trochoidal wave
Tsunami Tsunami
tuit nozzle
uiterwaard Floodplain
uitlogen leach
Uitlogingserosie Suffusion
uitsteken protrude
uittreegradient Exit gradient
uittreepunt Exit point
Vaargeul Fairway
Vadem Fathom
vanaf het water (lett. door het water gedragen) water-borne
veek Flotsam
veen Peat
veiligheidsfactor Factor of safety
veiligheidsnorm Safety standard
verdelingsfunctie Cumulative distribution function
verdelingsfunctie Probability distribution function
verdichten Compacting
Verdonken overlaat Drowned flow
verhang gradient
verlichtingswel Relief well
vernauwing constriction
Verondiepen Shoal
verwachte jaarlijkse schade Expected annual damage
verzadigd saturated
vierkantennet Flow net
Viscositeit Viscosity
Vlechtende rivier Braided river
Vloed opkomend water
Volkomen overlaat clear weir
volumegewicht Volumetric weight
voorhar mithre post
Vooroever Foreshore
Voorraad Stockpile
waakhoogte Freeboard
Waakhoogte vrijboord
waterkering Flood defence
waterschap Water board
waterspanning Pore water pressure
watervoerende laag Aquifer
wel well
wel Sand boil
Wervel neer
wet op de waterkering Flood defence act
wiep faggot
Windgolven Wind waves
windopzet (opwaaing) wind set up (storm surge)
wrijvingshoek Friction angle
zandbank bar
Zandsuppletie Artificial nourishment
Zandsuppletie Beach replenishment
zeearm Estuary
Zeegang Seas
Zeegat Inlet
Zeekaart Chart
Zeemijl Nautical mile
zetten (plaveien) pitch
zetten (van grond) settlement
zetting Settlement
zettingsvloeiing flow slide
zettingsvloeiing liquefaction
zinkstuk fascine mattress
zinkstuk mattress
zog (van schip) wake
Zwaartekracht Gravity
Zwaartekrachtsgolf Gravity wave