• Info: Multilingual textile glossary created by Wuppertaler Garn Service GmbH (WGS)
Französisch / French Niederlandisch / Dutch Englisch / English Deutsch / German
fabrique d'extrusion:

l'usine d'extrusion

extrusieafdeling extrusion plant:

extrusion factory: extrusion installation

Schmelzspinnanlage
fagonnage bewerking processing Bearbeitung
fagot de fibres vezelring: vezelgordel fibre band: sliver Faserband
faisceau de fibres:

paquet de fibres

vezelbundel: technische

vezel

fibre strand: fibre

bundle: strand of fibre

Faserbündel: der

Faserstrang

faux pli: la froissure kreuk crease: wrinkle Knitter: die Knitterfalte
fermeture éclair:

fermeture a glissière

ritssluiting zipper: zip fastener ReiBverschluB
feutrage vervilten felting: milling Walke: Verfilzung: Filzung
feutre vilt felt Filz
feutre aiguilleté naaldvilt needle felt Nadelfilz
fibranne fibranne: rayonvezel rayon staple fibre Fibranne
fibre vezel fibre Faser
fibre acrylique acrylvezel acrylic fibre Acrylfaser
fibre artificielle: fibre

synthétique

kunstvezel man-made fibre:

synthetic fibre

Kunstfaser: Chemiefaser
fibre bicomposante bicomponentvezel bicomponent fibre Bikomponentfaser
fibre coupée gesneden vezel cut fibre Stapelfaser
fibre d'acétate acetaatvezel acetate fibre Azetatfaser
fibre d'alcool

polyvinylique

polyvinylalcoholvezel polyvinyl alcohol fibre Polyvinylalkoholfaser
fibre de caoutchouc rubbervezel rubber fibre Gummifaser
fibre de chanvre hennepvezel hemp fibre Hanffaser
fibre de chlorure

polyvinylique

polyvinylchloridevezel polyvinyl chloride fibre Polyvinylchloridfaser
fibre de coco: le coco kokos: de kokosvezel coconut fibre: coir

fibre

Kokosfaser
fibre de coton katoenvezel cotton fibre Baumwollfaser
fibre de coupe: fibre

coupée

stapelvezel staple fibre Stapelfaser
fibre de fruit vruchtvezel fruit fibre Fruchtfaser
fibre de graine zaadvezel:

zaadpluisvezel

seed fibre Samenfaser
fibre de jute jutevezel: jute jute fibre Jutefaser
fibre de laine: le brin

de laine

wolvezel wool fibre Wollhaar
fibre de lin vlasvezel flax fibre Flachsfaser
fibre de polyamide polyamidevezel polyamide fibre Polyamidfaser
fibre de polyester polyestervezel polyester fibre Polyesterfaser
fibre de polyéthylène polyetheenvezel polyethylene fibre Polyathylenfaser
fibre de polypropylène polypropeenvezel polypropylene fibre Polypropylenfaser
fibre de polyuréthane polyurethaanvezel polyurethane fibre Polyurethanfaser
fibre de ramie rameevezel ramie fibre Ramiefaser
fibre de soie zijdevezel silk fibre Seidenfaser
fibre de triacétate triacetaatvezel triacetate fibre Triazetatfaser
fibre de verre glasvezel glass fibre Glasfaser
fibre de viscose viscosevezel viscose fibre Viskosefaser
fibre élastomère elastomeervezel elastomer fibre Elastomerfaser
fibre élémentaire elementaire vezel elementary fibre Elementarfaser
fibre fibrillée splijtvezel > splitfiber split fibre Spaltfaser
fibre libérienne: fibre

du liber: fibre d'écorce

bastvezel bast fibre: stalk fibre:

stem fibre

Bastfaser
fibre libérienne: fibre

dure

stengelvezel stem fibre Stengelfaser
fibre métallique metaalvezel metal fibre Metallfaser
fibre modacrylique modacrylvezel modacrylic fibre Modacrylfaser
fibre naturelle natuurlijke vezel natural fibre Naturfaser
fibre polyacrylique polyacrylvezel polyacrylic fibre Polyacrylfaser
fibre polyvinylique:

fibre de chlore

PVC-vezel: chloorvezel PVC-fibre PVC-Faser:

Polyvinylchloridfaser

fibre provenant de la

feuille: fibre extraite de la feuille

bladvezel leaf fibre Blattfaser
fibre technique technische vezel technical fibre technische Faser
fibre textile textielvezel textile fibre Textilfaser
fibres courtes (a) kortstapelig short-stapled kurzfaserig: kurzstapelig
fibres longues (a) langstapelig long stapled langfaserig
fibriller fibrilleren fibrilating Fibrillieren
ficelle d'emballage:

ficelle: cordelette: le fil de liage

paktouw: bindtouw binding end: binding

thread

Bindfaden
fiche de tissage weeffiche: weefkaart weaving chart Webkarte
fil a coudre naaigaren: stikgaren: de

stikdraad: de stikzij: de stikzijde

sewing thread: silk

thread

Nahseide: Nahgarn
fil a tricoter breigaren knitting yarn Strickgarn
fil a un brin: fil simple:

monofil

enkeldraad: het

enkelgaren

single yarn Einfachgarn: Einzelgarn
fil berbère berbergaren Berberyarn Berbergarn
fil bouclé lusdraad loop threads Schlingengarn
fil cablé: fil de cable gekableerd garen:

kabelgaren

cable yarn Cablégarn: Kabelgarn
fil cardé: filé cardé: la

laine a carde

kaardgaren: strijkgaren carded yarn Streichgarn
fil d'arcade arcadekoord:

harnaskoord: het arcadekoord: het harnaskoord

harness cord: twine Gallierschnur:

Harnischschnur

fil de cable: fil cablé kabelgaren: de

kabeldraad

cable yarn Cablégarn: Kabelgarn
fil de chaine kettingdraad warp thread Kettfaden
fil de chaine de fond grondkettingdraad ground warp thread Grundkettfaden
fil de chaine: filé de

chaine

kettinggaren warp yarn Kettgarn
fil de continu a

anneaux

ringspingaren ring-spun yarn Ringspinngarn: Ringgarn
fil de fibre coupée stapelvezelgaren staple fibre yarn Stapelfasergarn
fil de jute jutegaren jute yarn Jutegarn
fil de liage binddraad binding thread Bindefaden
fil de lisière kantdraad selvedge thread Randfaden: Leistenfaden
fil de mèche: la

mèche: la mèche de banc

voorgaren: de wiek roving yarn: roving Vorgarn
fil de poil: fil poil pooldraad pile thread Florfaden: Polfaden
fil de réserve reservedraad spare thread Reservefaden
fil de trame inslaggaren weft yarn: filling yarn SchuBgarn
fil d'effet: fil fantaisie effectgaren fancy yarn Fantasiegarn
fil double dubbelgaren:

tweedraadsgaren

double-twist yarn Doppelgarn:

Doppeldrahtgarn

fil double meevlieger double thread Beifaden
fil doublé tweedraadsgaren: de

tweedraad

double-twist yarn Doppeltdrahtgarn
fil fantaisie: fil d'effet fantasiegaren fancy yarn: fancy twist Fantasiegarn
fil filament filamentgaren filament yarn Endlosgarn
fil filé a double mèche meerwieksgaren double roving yarn Doppelvorgarnfaden
fil flammé vlamgaren: flammégaren slub yarn Flammengarn
fil flottant vlotter > flottering floating yarn Flottierung
fil frisé friségaren frisé yarn Friségarn
fil manquant platdraad missing thread Fehlfaden
fil peigné kamgaren worsted yarn Kammgarn
fil pour cordes touwgaren cord yarn Kordelgarn
fil retors: fil retordu twijngaren plied yarn: folded

yarn: twisted yarn

Zwirngarn
fil simple: fil a un brin enkelgaren single yarn Einfachgarn: Einzelgarn
fil supérieur bovendraad upper thread Oberfaden
fil: filé draad yarn: thread Faden
filage a fin uitspinnen spinning-out: run

down spinning

Abspinnen
filage du lin au mouillé natvlasspinnen wet flax spinning NaBflachsspinnen
filage en pots potspinnen pot spinning Topfspinnen
filament: la fibre

continue

filament filament Filament
filature spinnerij spinning mill Spinnerei
filature a anneaux:

filature de continu a anneaux

ringspinnerij ring spinning mill Ringspinnerei:

Drosselspinnerei

filature a deux

cylindres

tweecilinderspinnerij two-roller spinning mill Zweizylinderspinnerei
filature a rotor rotorspinnen rotor spinning Rotorspinnen
filature a sec: le filage

a sec

droogspinnen (vlas) dry spinning Trockenspinnen
filature a sec: le filage

a sec (chimique)

droogspinnen

(chemisch)

dry spinning

(chemical)

Trockenspinnen
filature a trois

cylindres

driecilinderspinnerij three-roller spinning

mill

Dreizylinderspinnerei
filature au mouillé:

filature a l'eau: le filage a l'eau (chimique)

natspinnen (chemisch) wet spinning

(chemical)

NaBspinnen
filature de coton katoenspinnerij cotton spinning mill Baumwollspinnerei
filature de déchets:

filature a deux cylindres

afvalspinnerij:

tweecilinderspinnerij

waste spinning mill Abfallspinnerei
filature de fils semi-

peignés

halfkamgarenspinnerij semi-worsted yarn

spinning mill

Halbkammgarnspinnerei
filature de laine

cardée

kaardgarenspinnerij woollen yarn spinning Streichgarnspinnerei
filature de laine

peignée

kamgarenspinnerij worsted yarn spinning

mill

Kammgarnspinnerei
filature de lin vlasspinnerij flax spinning mill Flachsspinnerei
filature de lin court:

filature de lin a courts brins

kortvlasspinnerij short flax spinning mill Kurzflachsspinnerei
filature de lin long:

filature de lin a longs brins

langvlasspinnerij line flax spinning mill Langflachsspinnerei
filature du lin au

mouillé

natvlasspinnerij wet flax spinning mill NaBflachsspinnerei
filature open-end:

filature a bouts libérés

open-end-spinnerij open end spinning mill Rotorspinnerei
filature par extrusion smeltspinnen melt spinning Schmelzspinnen
filature sur bobines

(viscose)

spoelspinnen (viscose) bobbin spinning

(viscose)

Spulspinnen (Viskose)
filé de fibres vezelgaren spun yarn Fasergarn:

Spinnfasergarn

filé pour tapis: fil de

tapisserie: fil pour tapis

tapijtgaren carpet yarn Teppichgarn
filer spinnen: verspinnen spin spinnen: verspinnen
filer a anneaux: filer

de continu a anneaux

ringspinnen ring spinning ringspinnen
filer le lin a sec droogvlasspinnen dry flax spinning trockenflachsspinnen
filet de pêche visnet fishing net Fischnetz: Fischernetz
fileur spinner spinner Spinner
fileuse spinster spinner Spinnerin
filière spindop: spinplaat spinneret Spinndüse
filière de réserve reservespindop spare spinneret Reservespinndüse
fil-lisière zelfkantgaren selvedge yarn:

selvedge thread

Kantengarn: Leistengarn:

der Leistenfaden

filtre-presse: la presse

a filtre

filterpers filter press Filterkerze
finances (f) financiën finance Finanzwesen
finir afwerken finish: finish off appretieren: veredeln
finir de tisser: terminer

la chaine

afweven weave out: finish the

warp

abweben
finissage: fagonnage:

l'achèvement

afwerking finishing Fertigstellung: Ausführung
firme: l'entreprise bedrijf company: firm: factory Firma: der Betrieb: das

Geschaft

flambage zengen singeing: gassing Sengen: Gasieren: die

Gasierung

flambeuse zengmachine: singeing machine: Sengmaschine
gasvlammachine:

gazeermachine

gassing machine
flammé gevlamd flamed geflammt
flanelle flanel flannel Flanell
flocon vlok: vezelvlok flock: fibre flock: tuft Flocke
floconner vervlokken flocculate flocken
floconneux vlokkig > vlokkerig flocky: fluffy > flock-

like

flockig
flotter vlotten float flottieren
fluage kruip primary creep Kriechen
fond re smelten melt schmelzen
fonture arrière achterbed back needle bed Hinterbett: hinteres

Nadelbett

fonture avant voorbed front needle bed Vorderbett
fonture: section naaldenbed needle bed: section Nadelbett
formation opleiding education: training Schulung: Ausbildung
formation de ballons ballonvorming balloon formation Ballonbildung
formation de boucles lusvorming loop formation Schlingenbildung
formation de la foule:

formation du pas

sprongvorming >

gaapvorming

shed formation Fachbildung
formation de liaisons

transversales

brugvorming cross-linking Schaffung neuer

Querbrücken

formation des mailles steekvorming stitch formation:

looping

Maschenbildung
former vormen form: fashion: shape formen: machen
formule d'armure bindingsformule weave formula Bindungsrapport
formule de teinture verfrecept dyeing formula Farberezept
formule d'encollage sterkformule size formula: sizing

formula

Schlichterezept: die

Schlichteformel

foulard d'apprêt appreteerfoulard:

appretfoulard

finishing padder Appreturfoulard
foulard de teinture verffoulard dyeing pad: dyeing

padder

Farbefoulard
foulard: écharpe sjaal: foulard scarf Schal
foulard: foulard de

teinture

foulard padder: padding

mangle

Foulard
foularder foularderen padding Foulardieren
foule: le pas de chaine gaap < sprong shed Webfach < der Sprung
fouler: le foulage vollen mill Walken: Einwalken
fournisseur leverancier supplier: dealer Lieferant
fourrure bont fur Pelz: die Rauchwaren
frais d'envoi: frais

d'expédition (m)

verzendingskosten forwarding charge s Versandkosten:

Speditionskosten

frais: dépenses (m) kosten: uitgaven charges: expenses Unkosten: Kosten: Spesen
frange franje fringe Franse
frappe du peigne: le

coup du peigne

rietaanslag beat-up of the reed Blattanschlag
frein de broche spilrem spindle brake Spindelbremse
frein de fil: frein du fil draadrem thread brake Fadenbremse
frein de secours: frein

de sureté

noodstop emergency brake Notbremse
frisure kroezing: golving:

krulling

crimp Krauselung
frottoir: l'étirage a

frotteurs

wrijfinstallatie rubbing section Nitschelwerk
fuseau (dentelle) klos spool: reel Klöppel