Wiskundige woordenlijst Engels-Nederlands

Deze lijst is bedoeld om het bestuderen van engelstalige wiskundeliteratuur, vooral op het gebied van de lineaire algebra, te vergemakkelijken. Veelvuldig is gebruik gemaakt van de Woordenlijst Wiskundig Engels van J. van der Bijl van de Vrije Universiteit, en van het Handbook voor de Communicatie in de Wiskunde van P.L. Brinkman, Agon Elsevier 1974.

Een komma scheidt twee niet ver van elkaar liggende betekenissen van een woord; een puntkomma duidt op wezenlijk verschilfende betekenissen.

M. Keijzer, december 1994

a.e. (almost everywhere) b.o. (bijna overal)
abscissa x-as, x-coördinaat
accummulation point verdichtingspunt; ophopingspunt
accuracy nauwkeurigheid
action (links-, rechts-)werking
acute scherp(hoekig)
add optellen
addend term van een som
addition optelling
adjacent aanliggend
adjugate, classical adjoint geadjungeerde
algebraic algebraisch
ambient omringend
ambiguity dubbelzinnigheid
analog(ue) analogen
angle hoek
annihilate vernietigen, doen wegvallen
annulus ring
antinomy tegenstrijdigheid
apex top (van een piramide)
approach naderen tot
approximation benadering
arc boog
area oppervlakte
arithmetic rekenkunde, -ig
associative law associatieve wet
assumption aanname, veronderstelling
attractor attractor
augmented matrix aangevulde matrix
auxiliary hulp-
average gemiddeld(e)
axiom axioma
axis as
basis (mv. bases) basis (mv. basissen)
biased onzuiver
bilateral tweezijdig
billion in V.K. biljoen (1012),
in V.S. miljard (109)
binary tweetallig, binair
biquadratic vierdegraads
bisect in twee (gelijke) delen verdelen
bisector bissectrice
perpendicular bisector middelloodlijn
biunivocal inject ief
block matrix blokmatrix
bound(ary) grens, rand
bounded begrensd; met rand
brace accolade
bracket (vierkant) haakje
calculus analyse; -rekening
cancel (doen) wegvallen
canonical standaard-, canoniek
cardinal number hoofdtelwoord; kardinaalgetal
centre (Am: center) middelpunt
centre of gravity, centroid zwaartepunt
chain rule kettingregel
change of basis basistransformatie
change-of-coordinates matrix overgangsmatrix
characteristic equation karakteristieke vergelijking
chord koorde
circular cirkel-, cirkelvormig
circumference omtrek
circumscribed circle omgeschreven cirkel
class klasse
clopen open-en-gesloten
closure afsluiting
cluster point verdichtingspunt; ophopingspunt
coarse grof
coordinate vector coördinatenvector
coordinate mapping coördinatentransformatie
coefficient matrix coëfficiëntenmatrix
cofactor cofactor
coincide samenvallen
collinear collineair, door/op één lijn
column kolom
column vector kolomvector
column space kolomruimte
common gewoon; gemeenschappelijk
common ratio reden (v.e. meetkundige reeks)
compass (es) passer
commute cummuteren
complement complement
complete voiledig
complex complex
component component
composite, compound samengesteld
concurrent door één punt gaand
condensation point ophopingspunt
condition voorwaarde
condition number conditiegetal
cone kegel
conic section kegelsnede
conjugate geconjugeerde
connected samenhangend
consecutive opeenvolgend
consistent overeenstemmend, niet strijdig
constraint beperking
contiguous aaneengesloten, rakend
continued fraction kettingbreuk
contour line niveaulijn
contract samentrekken, contraheren
contradiction tegenspraak
converge convergeren
converse omgekeerde
coordinates of x relative to basis B coördinaten van x op basis B
coplanar in een vlak
corollary gevolg
(un) correlated (on)gecorreleerd
coset nevenklasse
cosine cosinus
countable aftelbaar
counterexample tegenvoorbeeld
coupled gekoppeld
cover overdekken, -ing
cross product uitprodukt, uitwendig produkt
cross ratio dubbelverhouding
cube kubus; der de macht
cubic derdegraads
curly d d, kromme d
curve kromme
curvilinear kromlijnig
cusp naald, spits, keerpunt
cut snede
data gegevens
de- ont-
decimal decimaal, tientallig
decomposition ontbinding, partitie
definite bepaald; (positief/negatief) definiet
degenerate ontaard
degree graad
(in) dependent (on)afhankelijk
denominator noemer (v.e. breuk)
determinant determinant
deviation afwijking
diagonal diagonaal-
diagonalizable diagonaliseerbaar
dichotomy tweedeling
difference equation differentievergelijking
differential equation differentiaalvergelijking
digit cijfer
dimension afmeting; dimensie
directional richtings-
directed number getal met een teken
discrete discreet
disjoint disjunct
disk schijf
dispersion spreiding
disprove weerleggen
distance afstand
distribution verdeling
distributive laws distributieve wetten
diverge divergeren
divide delen
dividend deeltal
divisor deler
dodecahedron twaalfvlak
domain gebied; domein
dot punt
dot product inwendig produkt
dynamical system dynamisch systeem
echelon echelon
edge ribbe, kant (v.e. graaf), zijde
eigenspace eigenruimte
eigenvalue eigenwaarde
eigenvector eigenvector
elementary elementair
ellipsoid ellipsoide
embed inbedden
enclose insluiten
entry element (v.e. matrix of vector)
enumerate opsommen, aftellen
envelope omhullende (kromme, oppervlak)
equal gelijk zijn aan
equate aan elkaar gelijk stellen
equation (eq.) vergelijking
equidistant op gelijke afstand
equilateral gelijkzijdig
equilibrium evenwicht
equipotent gelijkmachtig
equivalent equivalent, gelijkwaardig
error fout
evolution worteltrekking
existence existentie, het bestaan
expansion ontwikkeling
expectation verwacht ing
expression uitdrukking
Face

factor(ize)

factorial (read: n f.)

feasible

field

figure

finite

(in)finite-dimensional

fixed point

flow chart

focus

foot

fraction

free variable

full

function

zijvlak, zijkant ontbinden (in factoren) faculteit (n!) uitvoerbaar

lichaam; veld

figuur; cijfer; getal eindig

(on)eindigdimensionaal vast punt; dekpunt stroomschema brandpunt

voetpunt v.e. loodlijn breuk; gedeelte vrije variabele volledig functie

G.c.d. (greatest common divisor) gl.b. (greatest lower bound) general solution generate geometry gradient graph grootste gemene deler infimum, grootste ondergrens algemene oplossing voortbrengen

meetkunde

gradient

grafiek; graaf

Helix hemisphere heptagon hexadecimal hexagon (non) homogeneous hull schroeflijn, spiraal halve bol

zevenhoek

hexadecimaal, 16-tallig

zeshoek

(in)homogeen

omhulsel

Icosahedron identify identity twintigvlak

gelijkstellen, identificeren

betrekking; eenheidselement; iden-tieke afbeelding

identity matrix iff (if and only if) ill-conditioned image imaginary incircle inconsistent indefinite independent inequality inertia infinite inflection point inner domain inner product inner product space input integral integer integrable integration by parts intermediate inverse intersect invertible involution isomorphism isosceles iterate eenheidsmatrix

dan en slechts dan als (o) slecht geconditioneerd beeid

imaginair

ingeschreven cirkel strijdig onbepaald onafhankelijk ongelijkheid traagheid oneindig buigpunt binnen gebied

inprodukt, inwendig produkt inproduktruimte invoer

geheel; integraal geheel getal integreerbaar partiele integratie tussen-

inverse, omgekeerde doorsnijden inverteerbaar machtsverheffing isomorfisme gelijkbenig itereren, herhalen

10

kernel kern (v.e. afbeelding)
l.c.m. (least common multiple) kleinste gemene veelvoud
l.u.b. (least upper bound) supremum, kleinste bovengrens
lateral zijdelings, zij-
lattice rooster, tralie
least squares fit kleinste kwadraten oplossing
left-hand side linkerlid
length lengte
level surface niveauoppervlak
limit point ophopingspunt, verdichtingspunt
linear algebra lineaire algebra
linear combination lineaire combinatie
linear (in)dependent lineair (on)afhankelijk
linear transformation lineaire afbeelding
line segment lijnstuk
loop lus
lower onder-, beneden-; onderste
lower bound ondergrens
lower triangular matrix benedendriehoeksmatrix
LU factorization LU-decompositie
magnitude grootte
main diagonal hoofddiagonaal
manifold varieteit
map afbeelden, -ing
mapping afbeelding
Markov chain Markov-keten
mathematics wiskunde
matrix equation matrix vergelijking
mean gemiddelde
measure meten; maat
median zwaartelijn
median point zwaartepunt
member lid, element
mesh maas v.e. net; maaswijdte
minuend aftrekgetal
milliard miljard (109) (in V.S. ’billion’
million miljoen (106)
model model
multilateral veelzijdig
multiply vermenigvuldigen
multiple veelvoud; meervoudig
multiplicity multipliciteit, meervoudigheid
naught (nought) nul
necessary and sufficient nodig en voldoende
node knoop(punt)
noise ruis
non- niet
nonhomogeneous inhomogeen
nontrivial solution niet-triviale oplossing
norm norm (v.e. vector)
normal loodrecht; normaal
normilize normaliseren
null kwantitatief gelijk aan nul
nullity nulliteit
null space nulruimte, kern
number getal; aantal
numeral cijfer; getalteken; telwoord
numerator teller (v.e. breuk)
oblate afgeplat
oblique scheef(hoekig), hellend
obtuse stomp (hoekig)
octagon achthoekig
octahedron achtvlak
octal achttallig
odd oneven
one-(to-)one mapping een-een afbeelding, injectie
onto mapping surjectie
opposite tegengesteld; overstaand
order orde; volgorde
ordinal (number) ordinaalgetal; rangtelwoord
ordinate y-as, y-coordinaat
origin oorsprong
orthocentre hoogtepunt
orthogonal orthogonaal
orthonormal orthonormaal
oscillation trilling
outer domain buiten gebied
outer product produktmatrix uvT
(niet uitprodukt)
overdetermined overbepaald
ovoid eivormig
parabola parabool
parallel evenwijdig; parallel
parallelepiped parallellepipedum, blok
parametric equation parametervoorstelling
parenthesis (rond) haakje
partition partitie
pattern patroon
pedal point voetpunt
pentagon vijfhoek
perigon hoek van 360°
perimeter omtrek
permute permuteren
perpendicular loodrecht; loodlijn
perturbation (ver)storing
piecewise stuksgewijs
pivot spil
plane, planar vlak
plot schetsen, uitzetten (in een grafiek)
polar polair, pool-
polygon veelhoek
polyhedron veelvlak
polynomial polynoom
postmultiply rechtsvermenigvuldigen, na-
power macht
power series macht reeks
predator-prey roofdier-prooi
premultiply voorvermenigvuldigen, links-
prime priemgetal; accent
principal hoofd-
probability waarschijnlijkheid, kans
projection of y onto W projectie van y op W
progression rij
proper echt, strikt, eigenlijk
proportional evenredig
proposition bewering, Stelling
puncture een punt weglaten uit, doorboren
pure zuiver
pyramid piramide
Q.e.d. quod erat demonstrandum, hetgeen bewezen moest worden
QR factorization quadrangle quadruple quadratic quadratic equation quadratic form quadrature quadrillion QR-ontbinding vierhoek

viertal, viervoud(ig) kwadratisch

vierkantsvergelijking kwadratische vorm kwadratuur

in V.K. quadriljoen 1024,

in V.S. duizend biljoen 1015

quantity quintuple grootheid

vijftal, vijfvoud(ig)

Radical radicand radius (mv. radii) radius of curvature radix random random variable range rank rate ratio real reciprocal wortel

grondtal (v.e. wortel)

straal

kromtestraal

grondtal, basis; wortel

aselect

stochastische variabele

bereik

rang

mate, hoeveelheid

verhouding

reëel (getal)

duaal; invers(e); omgekeerd(e);

wederkerig

rectangle rectilinear recurrence relation recursive reduce

reduced echelon form

rechthoek

rechtlijnig

recurrente betrekking

recursief

vereenvoudigen, reduceren rijkanonieke vorm

region gebied
regression regressie
regular regelmatig; regulier
relation relatie; betrekking
relative to basis B op basis B
representation voorstelling, uitdrukking
remainder rest (term)
residual vector residuvector
residue residu; rest
resolution of vectors ontbinding van vectoren
resolve oplossen; ontbinden
rhombus ruit
right rechthoekig; rechts
right-hand side rechterlid
root wortel, oplossing
roundoff afrondfout; afronding
row rij (i.t.t. kolom)
row operations rijoperaties
row reduce (rij)vegen
row vector rijvector
row space rijruimte
rule regel(matigheid)
ruler lineaal
Sample steekproef, monster
scalar scalair
scalar product scalair produkt, inwendig produkt
scatter (zieh) verstrooien
secant secans (seca = 1/cosa); snijlijn
section snede; doorsnede
semi half, semi- (semidefiniet)
sequence rij
series reeks
set verzameling; stelsel (vectoren)
set square tekendriehoek
shaded gearceerd
shear afschuiven
sign teken
shift verschuiving
side zijde
similar matrices gelijkvormige matrices
similarity transformation gelijkvormigheidsafbeelding
sine sinus
singleton éénpuntsverzameling
singular singulier
sink put (i.t.t source)
size of a matrix afmeting van een matrix
skew kruisend; scheef
slant schuin, hellen(d)
slide-rule rekenlineaal
slope helling, richtingscoëfficiënt
smooth glad, (continu) differentieerbaar
software programmatuur
solid lichaam; massief
solid angle ruimtehoek
solidus (schuine) breukstreep, b.v. in 2/3
solution oplossing
source bron (i.t.t. sink)
source point origineel (i.t.t. image point)
spectral spectraal
space ruimte
span opspannen; lineair omhulsel
span{u,v} L(u,v)
spanning set voortbrengende stelsel
sparse matrix ijle matrix
spatial ruimte-, ruimtelijk
sphere bol(oppervlak)
spur spoor (v.e. matrix)
square vierkant; kwadraat
square root vierkantswortel
stable stabiel
stage matrix overgangsmatrix
standard basis standaardbasis
state vector toestandsvector
state space toestandsruimte
statistic statistisch
stationary stationair
steady state evenwichtstoestand
stiffness stijfheid
stochastic stochastisch
straight gestrekt (v.e. hoek); recht
strictly diagonally dominant strikt diagonaal-dominant
strip band
sub onder-, deel-
submatrix ondermatrix, submatrix
subscript (onder)index aan een symbool
subset deelverzameling
subspace deelruimte
subtract aftrekken
sum som
summable sommeerbaar
superscript bovenindex
surd onmeetbaar, irrationaal
surface oppervlak
surface rendering oppervlakteweergave
symmetric symmetrisch
system stelsel; systeem
system of equations stelsel vergelijkingen
Table tangent tend to tensor quantity termwise ternary tesselation tesseract test (Stat.) tetrahedron theorem thus times torque torus (mv. tori) trace trajectory transform transformation transition translation transpose trapezoid, trapezium trend trial triangle triangle inequality triangular matrix trichotomy trigonometric trihedral trillion tabel, tafel

rakend; raaklijn; tangens naderen tot

tensoriele grootheid

per term

drietallig, drievoud(ig) betegeling, vlakvulling vierdimensionale ” kubus” toets

viervlak

stelling, theorema

aldus

maal, keer

koppel, torsie

torus (mv. torussen)

spoor

baan

transformatie

afbeelding, transformatie

overgang

translatie, verschuiving getransponeerde

trapezium

trend, ontwikkeling

proef

driehoek

driehoeksongelij kheid driehoeksmatrix

driedeling

trigonometrisch, goniometrisch drievlaks, met drie vlakken in V.K. triljoen (1018), in V.S. biljoen (1012)

trivial solution truncated truncation error tuple: n-tuple triviale oplossing, nuloplossing afgebroken; afgeknot afbreekfout

n-tal

Unary unair
unbiased zuiver
uncountable overaftelbaar
undefined ongedefinieerd
underdetermined onderbepaald
unequal ongelijk
uniform uniform, gelijkmatig
unilateral eenzijdig
union vereniging
uniqueness eenduidigheid, uniciteit
unit(y) eenheid
unitary unit air
unit vector eenheidsvector
unknown onbekende
upper boven-; bovenste
upper bound bovengrens
upper triangular matrix bovendriehoeksmatrix
unstable instabiel
acuous leeg
valid geldig
value waarde
vanish verdwijnen, nul worden
(co)variance (co) variantie
vector equation vectorvergelijking
vector product vectorprodukt, uitwendig produkt
vector space vectorruimte
vertex (mv. vertices) hoekpunt, knooppunt, top
vertex angle tophoek
vibration trilling
virtual virtueel
void leeg
W.l.O.g. wedge weighted width zonder beperking der algemeenheid wig

gewogen

breedte

Zero

zero matrix zero solution zero subspace zillion (Am.)

nul, nulpunt nulmatrix nuloplossing nulruimte, {0} zeer veel

21