Bijlage bij het Eindrapport Project Land-Zeeregelingen - Water, Ramp en (Neder)land.

Bijlage 6 Lijst met gebruikte afkortingen

AC = AlarmCentrale
AID = Algemene Inspectie Dienst
AMvB = Algemene Maatregel van Bestuur
BON = Bestrijding Ongevallen Noordzee
BT = Beleidsteam
BTW = Beleidsteam Waddenzee
BZK = Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBK = Coördinatieregeling Bestrijding Kustverontreinigingen
CdK = Commissaris van de Koningin
CMBA = Civiel-Militaire Bestuursafspraken
CMIJ = Centrale Meldpost IJsselmeergebied
CMW = Centrale Meldpost Waddenzee
CoPI = Commandoplaats Incident
CoRT = Commando Rampterrein
COT = Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
CPA = Centrale Post Ambulancevervoer
CRAS = Centraal Registratie- en Aanmeldpunt Schade
CRIB = Centraal Registratie en Informatie Bureau
CRW = Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
CTPI = Coördinator Team Plaats Incident
CZMNED = Commandant Zeemacht Nederland
DCC = Departementaal Coördinatiecentrum
DG = Directeur-Generaal
DGG = Directoraat-Generaal Goederenvervoer
EEZ = Exclusieve Economische Zone
ERC = Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie
GBT = Gemeentelijk Beleidsteam
GCC = Gemeentelijk Coördinatiecentrum
GGD = Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR = Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMZ = Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure
Hfd. = Hoofd
HID = Hoofd-Ingenieur Directeur
IAMSAR International Aeronautical & Maritime Search & Rescue
IBT = Interdepartementaal Beleidsteam
IBTN =Interdepartementaal Beleidsteam Noordzeerampen
IGZ = Inspectie voor de Gezondheidszorg
IOOV = Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IVW = Inspectie Verkeer en Waterstaat
JRCC = Joint Rescue Coordination Centre
KLPD = Korps Landelijke Politiediensten
KM = Koninklijke Marine
KMar = Koninklijke Marechaussee
KNBRD = Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
KNRM = Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KNZHRM = Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij
KWC = Kustwachtcentrum
KZHMRS = Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot het Redden van Schipbreukelingen
LLWS = laaglaagwaterlijn
LNV = Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOCC = Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
MBT = Ministerieel Beleidsteam
MIC = Monitoring and Information Centre (Europese Unie)
MK = Meldkamer
MKF = Meldkamer Friesland
MLD = Marine Luchtvaartdienst
MP = Minister-President
Natres = Nationale Reserve
NCC = Nationaal Coördinatiecentrum
NCP = Nederlands Continentaal Plat
Nibra = Nederlands Instituut voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
NVBR = Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
OD = Operationele Dienst Opplan Operationeel Plan Search and Rescue
OSC = On Scene Coordinator
OvD = Officier van Dienst
PCC = Provinciaal Coördinatiecentrum
PRT = Provinciaal
RAC = Regionale Alarmcentrale
RAC = Regionale AlarmCentrale
RBT = Regionaal Beleidsteam
RCB = Regionaal Crisisbestuur
RCC = Rescue Coordination Centre
Rcdt = Regionaal commandant
Reg.Pol. = Regiopolitie
ROT = Regionaal Operationeel Team
RWS = Rijkswaterstaat
SAMIJ-regeling = Samenwerkingsregeling Ongevalsbestrijding Ijsselmeergebied
SAR = Search and Rescue
SARCOR = Search and Rescue-Coördinatieoefening
SMC = Search and
Rescue-Mission Commander
SOW-regeling = Samenwerkingsregeling Ongevalsbestrijding Waddenzee
STZ = Scheepvaartreglement Territoriale Zee
TD = Technische Dienst
UKB = Uitgebreide Kernbezetting
UNCLOS = United Nations Convention on the Law of the Sea
URS = Unie van Redding en Sleepvaartdiensten
V&W = Verkeer en Waterstaat
VC = Verbindingscommandowagen
VNG = Vereniging van Nederlandse Gemeenten
WGHR = Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen
WGHR = Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen
WKR = Wet Kwaliteitsverbetering Rampenbestrijding
WRZO = Wet Rampen en Zware Ongevallen
Wvvs = Wet voorkoming verontreiniging door schepen