Dutch English
aanmelding application
aanmeldingscijfers application numbers
aanmeldingsformulier application form
aanstelling appointment
aanstellingsdatum date of appointment
aanvraag application (for)
aanvrager applicant
aanvullende toetsing resit exam, resit assessment (if the student failed the exam)
ABC ABC Academic Biomedical Centre
ABC-hoogleraar ABC Professor
academicus university graduate
Academiegebouw Academiegebouw / University Hall
academisch jaar academic year
academisch statuut university / academic statute
Academische disciplines academic disciplines
academische excellentie academic excellence
academische masters taught programme / Master's programme
accreditatie accreditation
administratienummer registration / student number
adviescommissie advisory committee
adviesgroep advisory committee
afdeling section/division
afgestudeerden graduates
afsluitend examen final exam
afstudeerrichting Major, specialisation
afstuderen (in) to graduate (in)
aio (assistent in opleiding) PhD candidate (NB: geen 'student')
Akademie-hoogleraar (KNAW) Academy Professor
alfastudies Arts and Humanities
alumnibureau Alumni Office
alumnus alumnus
arbeidsmarkt job market / labour market
arbeidsvoorwaarden terms of employment
arts physician / doctor
arts-assistent medical intern / resident
artsexamen final examination in Medicine / Medical Boards
assistent in opleiding (aio) PhD candidate / research assistant
atheneum atheneum (pre-university education)
auditor auditor
aula auditorium
avondopleiding evening course
baan job, position
Bachelor of Arts (BA) Bachelor of Arts (BA)
Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Science (BSc)
bachelordiploma undergraduate degree / Bachelor's degree
bachelorfase undergraduate studies
bachelor-masterstelsel Bachelor/Master system
bachelor-masterstructuur Bachelor/Master structure or system
bacheloropleiding undergraduate programme / Bachelor's programme
bachelortitel undergraduate degree / Bachelor's degree
balie information desk
basisbeurs basic student grant
basisonderwijs primary education
basisschool primary school
begeleider supervisor
begeleiding supervision
begroting budget
beheer management
beheersstructuur management structure
beleid policy (vaak meervoud: policies)
beleidsmedewerker (Policy) Advisor/Consultant
bemiddelen to mediate
bemiddeling mediation
benoemingsadviescommissie Appointments Advisory Committee
beoordelen to assess
beoordeling assessment
beroep gaan, in to appeal
beroepenveld professional field / occupational field / professional practice
beroepsonderwijs vocational education (lager en middelbaar); higher professional education (hoger)
bestuur management (zowel besturen als de bestuurders), board (bestuurders), administration (besturen/bestuurders), governance (besturen)
bestuursbeurs administrative grant / management participation grant
Bestuursgebouw Bestuursgebouw / Administration Building
Bestuurssecretariaat Office of the Board
bestuursstructuur management structure
bètawetenschappen Sciences
beurs grant, scholarship
bevestigingsbrief letter of confirmation
bevestigingsbrief van aanmelding confirmation of application
bewijs van inschrijving proof of enrolment
bibliothecaris librarian
bibliotheek library
bijvak Minor subject
bijzonder hoogleraar Professor by Special Appointment
bijzonder onderwijs denominational education
bijzondere leerstoel special chair
bilateraal overleg bilateral consultations, meeting between Executive Board and Faculty Board
bindend studieadvies binding study advice / binding recommendation regarding the continuation of studies
BKO (Basiskwalificatie Onderwijs) Basic Teaching Qualification
blad (wetenschappelijk) journal
brochure prospectus / brochure
buitengewoon hoogleraar Professor by Special Appointment / professor
bul occupying an endowed chair degree certificate
campus campus
CAO Collective Labour Agreement
CAO à la Carte Working Conditions Multiple Choice Model
Centraal Stembureau (CSB) Central Electoral Office
Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie (CvOI) Centre for Entrepreneurship and Innovation
Centrum voor Studiekeuze Study Counselling Centre
cijfer mark / grade (NB: grade = Am)
citatie-index citation index
citatiescore citation score
collega colleague
collega docent / onderzoeker fellow lecturer/researcher
college (leseenheid) lecture
college (opleidingsinstituut) college
college lopen to attend lectures/classes
college van beroep voor de examens Examination Appeals Board
College van Bestuur Executive Board
College voor Promoties Board for the Conferral of Doctoral Degrees (NB: dient voluit geschreven te worden)
collegegeld tuition fees
collegekaart student card
collegelid Member of the Executive Board
collegezaal lecture room / lecture hall
Colloquium Doctum Colloquium Doctum / university entrance exam
computerleerzaal computer room
computer-ondersteund onderwijs computer-assisted learning
conferentie conference
congres conference
convenant agreement
co-promotor second PhD supervisor / co-supervisor
cum laude cum laude; with distinction
curriculum vitae curriculum vitae, CV (resumé = Am)
cursus course / module / subject
cursusaanbod available courses / modules / subjects
cursusduur course duration
cursusjaar academic year
decaan Dean
deeltijdonderwijs part-time degree programmes
deeltijdstudent part-time student
deficiëntie deficiency
departement department
derde geldstroom contract funding
dictaat lecture notes
dienst Service Department
dienstraad employees' consultative body
Dies Natalis Anniversary Day (of Utrecht University)
Diesrede Anniversary Address, Anniversary Speech
diploma certificate, diploma
directeur Director
discipline discipline
disciplinegroep research group
discussiestuk discussion paper
dissertatie PhD thesis / doctoral degree thesis
diversiteitsbeleid diversity policy
docent lecturer
docent onderzoeker; junior junior lecturer/researcher
docent onderzoeker; senior senior lecturer/researcher
docent; junior junior lecturer
docent; senior senior lecturer
doctoraalexamen Master's examination/exam
doctoraalprogramma Master's degree programme
doctoraalscriptie Master's thesis
doctorandus (drs), idem met Doctor in het Engels blijft deze titel onvertaald, men kan in plaats hiervan wel Dr, MA, MSc, LLM etc. gebruiken
doctorstitel title of Doctor (Dr), PhD
educatieve masters teacher training Master's programme (first level) / teacher training programme
een diploma halen to obtain a certificate
een lezing houden over to lecture on, to give a paper on, to deliver a lecture on
een toets afnemen to give / administer a test
een voldoende a pass / a passing mark
eerste geldstroom government funding
eerstejaarsstudenten first-year students
emeritus emeritus professor
Engelstalig taught in English
Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus University Rotterdam
eredocatoraat toekennen to confer an honorary doctorate (on)
ere-doctor honorary doctor
ere-doctoraat honorary doctorate
exacte vakken science subjects
examen examination/exam
examen afleggen to take an exam (Am) / to sit an exam (Brit)
examencommissie Board of Examiners
examenregelement examination regulations
extraneus extraneus (student who is enrolled to take examinations but not to attend lectures)
f.t.e. (full time equivalent) FTE (full time equivalent)
facultaire zwaartepunten a faculty's core research areas
faculteit faculty (bij een specifieke faculteit wordt een hoofdletter gebruikt, bv Faculty of Science)
faculteit Bètawetenschappen Faculty of Science
faculteit Diergeneeskunde Faculty of Veterinary Medicine
faculteit Geesteswetenschappen Faculty of Humanities
faculteit Geneeskunde Faculty of Medicine
faculteit Geowetenschappen Faculty of Geosciences
faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Faculty of Law, Economics and Governance
faculteit Sociale Wetenschappen Faculty of Social and Behavioural Sciences
faculteitsbestuur Faculty Board
faculteitsbureau Faculty Office/Administration
faculteitshoogleraar Distinguished Professor of the Faculty of ...
faculteitsraad Faculty Council
faculteitsreglement faculty regulations
FES-gelden FES funding
focusgebieden research focus areas
Fonds Economische Structuurversterking (FES) Economic Structure Enhancement Fund (FES)
formatieplaats permanent staff position / establishment post
formulier form
functie job/position
fundamenteel onderzoek research; (as opposed to applied research) fundamental/ basic research
gammastudies Social and Behavioural Sciences
gammawetenschappen Social and Behavioural Sciences
gastdocent guest / visiting lecturer
gasthoogleraar visiting / guest professor
gebied (wetenschap) field / area / discipline
geboortedatum date of birth (DOB)
gedragswetenschappen behavioural sciences
Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium (GDL) Animal Laboratory
gemeentehuis town hall
gemeentelijke basisadministratie municipal personal records database
getuigschrift certificate / diploma / testimonial
gewaarmerkte kopie certified copy
graad degree
Graduate School Graduate School(s): Graduate School of Humanities, Graduate School of Law, Economics and Governance, Graduate School of Social and Behavioural Sciences, Graduate School of Geosciences, Graduate School of Natural Sciences, Graduate School of Life Sciences
griffie Secretariat to the governing and representative bodies of the university (e.g. University Council, Executive Board)
griffier Secretary to the governing and representative bodies of the university
gymnasium gymnasium (pre-university education that includes the study of Latin and Greek)
HBO-raad / Vereniging van Hogescholen HBO-raad, Netherlands Association of Universities of Applied Sciences
herkansing, hertentamen, herexamen resit (exam)
High Potentials programma High Potentials programme
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) senior general secondary education (HAVO)
Hoger Beroepsonderwijs (HBO) higher professional education; HBO
hoger onderwijs higher education
hogeschool University of Applied Sciences
Hogeschool van Utrecht HU University of Applied Sciences
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) Utrecht School of the Arts
honoreren to grant / to award
honours onderwijs honours programme
hoofdvak Major
hoogleraar Professor
hoorcollege lecture
huisvesting housing (students) / accommodation (buildings, departments etc.)
in zijn/haar functie van in his/her capacity as
inaugurele rede inaugural address
informatica computer science
infrastructurele voorzieningen infrastructure
ingangsvoorwaarden entry requirements
ingeschreven Studenten enrolled students
inschrijfformulier registration form / enrolment form
inschrijfgeld enrolment/registration fee
inschrijven aan to enrol / register
inschrijven voor to register for
inschrijving enrolment / registration
inschrijvingsduur registration/enrolment period
inschrijvingsformulier enrolment/registration form
inspectie inspection / inspectorate
instelling institution
instituut institute
instroom studenten intake of students
instroombeleid enrolment policy
intekenen voor to sign up for
interdisciplinaire samenwerking interdisciplinary collaboration
internationaliseringsbeleid internationalisation policy
intervisie peer review
introductieprogramma orientation programme
invullen to complete (NB: fill in (Br) / fill out (Am))
IVLOS IVLOS Institute of Education
jaarrekening annual accounts
jaarverslag annual report
kabinetszaken Protocol Affairs
kadernota framework policy document / financial framework
Kapittelzaal Kapittelzaal / Chapter Hall
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht Utrecht Catholic University of Theology
kenniseconomie knowledge-based economy
kennisinstelling knowledge institution
kennisoverdracht knowledge transfer
kennispunt science shop
kennisregio knowledge region
kennissector knowledge sector
kennisvalorisatie knowledge transfer / technology transfer
kerkelijk hoogleraar ecclesiastical professor
kernvak core subject
keuzevak optional subject / elective
KIWA N.V. Onderzoek & Advies KIWA N.V. Research and Consultancy
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) Royal Netherlands Meteorological Institute
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
kwaliteitszorg quality assurance
leerplan syllabus (at subject level) / curriculum (at degree programme level)
leerstoel chair
leerstoelhouder chair holder
leerstof subject matter
leeszaal reading room
leidinggevende manager, supervisor
lerarenopleiding lesbevoegdheid teacher training institute teaching qualification
leslokaal classroom
Letteren Arts
lezing lecture
Lokaal Overleg University Labour Representation Board
loting draw
LSVb Dutch national students' union
lustrumbureau Anniversary Office
lustrumcommissie Anniversary Committee
maatschappelijke dienstverlening service to society
major Major
Master of Arts (MA) Master of Arts (MA)
Master of Law (LLM) Master of Law (LLM)
Master of Science (MSc) Master of Science (MSc)
masterdiploma Master's degree
masterfase Master's degree programme / graduate studies
mastergraad Master's degree
masteropleiding Master's programme, Master's degree
masterprogramma Master's programme
masterprogramma (context: opgaan voor PhD) Graduate programme
mastertitel Master's degree
medestudent fellow student
medewerkersmonitor employee survey
medezeggenschap employee (and student) representation
medezeggenschapsorgaan employees' consultative body / representative advisory body
meeloopdag open day
mentor student mentor / counsellor
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) senior secondary vocational education (MBO)
middelbare school secondary school
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) Ministry of Education, Culture and Science (OCW)
minor Minor
module module
mondeling examen oral exam
nascholing refresher course
natuurwetenschappen natural sciences
Nederlandse Organisatie voor Internationale Netherlands Organization for International
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) (Het NWO hanteert de Amerikaans-Engelse spelling.)
Nederlandstalig taught in Dutch
Netherlands Institute for MBA Studies, NIMBAS Netherlands Institute for MBA Studies, NIMBAS
niet-wetenschappelijk personeel non-academic staff
Nieuwe Leraren Opleiding (NLO) New Teacher Training Programme
Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde Nijenrode University
Nobelprijswinnaar Nobel Prize winner / Nobel Laureate
notuleren to take notes
numerus fixus quota / intake restriction
OBP support and administrative staff
OER, Onderwijs & Examen règlement Education and Examination Regulations (OER)
ondernemerschap entrepreneurship
ondertekening signature
onderwijs education (algemeen) / teaching / academic programmes (opleidingen)
onderwijs geven to teach
onderwijs in natuurkunde classes in physics
onderwijs informatie systeem education information system
onderwijsbekostiging funding of education
Onderwijsbeurzen (ihk van voorlichting) education fairs
onderwijsbevoegdheid teaching qualification
onderwijscommissie education committee
onderwijsinstituut teaching institute
onderwijsruimte teaching area
onderwijsvernieuwing educational reform
onderwijsvisitatie external education review
onderwijzend personeel teaching staff
onderzoekbevoegdheid research qualification
onderzoeker researcher
onderzoeker in opleiding (oio) trainee research assistant / PhD candidate
onderzoeker; junior junior research fellow
onderzoeker; senior senior research fellow
onderzoekschool research school / graduate school
onderzoekscommissie research committee
onderzoeksgroep research centre
onderzoeksinstituut research institute
onderzoeksmaster research Master's programme
onderzoeksplan research project
onderzoeksprogramma research programme
onderzoeksuniversiteit research university
onderzoeksvisitatie external research review
onkosten expenses
onkostenvergoeding reimbursement of expenses / expense allowance
onvoldoende, een a fail / a failing mark
Open Universiteit Open University
openbaar onderwijs non-denominational education (Am: public school)
opfriscursus refresher course
opkomst (bij colleges) attendance
opleiding (academic) programme, study programme, degree programme
opleidingengids prospectus
Opleidingsstatuut degree statute (for undergraduate programmes), degree statute (for Master's programmes)
optionele cursussen electives / optional course modules
oratie inaugural lecture/inaugural address
oud-hoogleraar former/retired/emeritus professor
overeenkomst agreement
paranimf paranimf
patiëntenzorg patient care
pedel Beadle
penvoerder coordinator / coordinating university
personeel staff; personnel; employees
polikliniek outpatients' clinic
Post-academisch onderwijs postgraduate education / continuing education / executive education
postbus PO Box / P.O. Box
post-doc post-doctoral researcher / post-doc
postvak pigeonhole
practicum practical
prestigemaster Prestige Master's programme
prijs prize, award
Prins Claus Leerstoel Prince Claus Chair
proefschrift doctoral thesis / dissertation
professor professor (functie); Professor (titel: Professor Wright, Professor of Philosophy, Prof. Wright)
profileringsruimte optional course profile / optional course credits
promotie defence of the PhD thesis / defence of the doctoral thesis
promotor Supervisor
promovendus PhD candidate
promoveren to take/get/obtain one's doctorate / doctoral degree
propedeuse Year 1 (het jaar); first-year diploma (diploma)
pro-rector deputy rector
QANU Quality Assurance for Netherlands Universities
R&O gesprek Performance & Development interview/appraisal
Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid Science Policy Advisory Council
Raad van Toezicht Supervisory Board
Radboud Universiteit Nijmegen Radboud University Nijmegen
ranglijst ranking
Rector Magnificus Rector Magnificus
Rectorencollege Conference of Rectors
reglement regulations
reguliere opleiding regular programme
reisbeurs travel grant
relatiebeheer customer relationship management (CRM)
renteloos voorschot interest-free loan
richtlijnen guidelines (aanwijzingen), instructions (instructies)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) National Institute for Public Health and the Environment
Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen
rooster schedule / timetable
samenwerking cooperation
Samenwerking in het Hoger Onderwijs (Nuffic) Cooperation in Higher Education (Nuffic)
samenwerkingsprogramma joint programme
samenwerkingsverband partnership / collaboration
scholier student, pupil
scholing education
schriftelijk examen written test/exam
scriptie thesis, undergraduate thesis, Master's thesis
sectie group (e.g. the Pharmacology group)
sectorplan sector plan
selectie selection for admission
semester semester
Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) Senior Teaching Qualification
Shanghai ranglijst Shanghai ranking
Sol Iustitia illustra nos May the Sun of Justice Enlighten Us
Spinoza premie Spinoza Prize
Spinoza prijswinaar(s) Spinoza Laureate(s)
spreekuur consultation hours
staf (faculty) staff
stage work placement / traineeship / internship
stageplaats trainee post / internship position
stagiair(e) trainee / intern
stellingen (bij proefschrift) stellingen (supplementary propositions to be defended, often funny)
stichting foundation
Stichting voor Vluchteling-Studenten Foundation for Refugee Students
stipendium stipend / scholarship / grant
stoomcursus crash course
Strategisch Plan Strategic Plan
student-assistent research/teaching assistant (student assistant)
studentassistentschap teaching assistantship / teaching assistant position
studentenadministratie Student Administration
studentenarts University Doctor/Physician
studentendecaan Student Counsellor
studentengezelligheidsvereniging student society
studentenmonitor student survey
studentenorganisatie student organisation
studentenpsycholoog Student Psychologist
studentensport student sport
studentenstatuut student charter
studentenstop student quota
studentenuitwisseling student exchange
studentenuitwisselingsprogramma student exchange programme
studentenvereniging student society
studentenvoorzieningen student facilities
studentenzaken Student Affairs
studie (degree) programme
studieadviseur Study Advisor
studiebelastinguren study hours / credits
studiebeurs grant
studieboek textbook / coursebook
studiecoördinator Course Coordinator
studieduur duration (of studies)
studiefinanciering (algemeen) student finance system / financial assistance system for students
studiefinanciering aanvragen to apply for a student grant
studiegids course catalogue / prospectus
studielandschap Study Area
studielast course load / workload / study load
studiepad individual course programme
studieprogramma study/degree programme
studiepunt credit
studieruimte study room
studievereniging study society
studievoorlichting degree programme information / study information
studievoortgangssysteem student progress monitoring system
subsidieaanvraag grant application
Summer School Summer School
Summer School cursussen Summer School courses
syllabus course reader
taalbeheersing language proficiency
talenpracticum language lab(oratory)
talentbeleid policy of nurturing talent
technische dienst Maintenance Department
Technische Universiteit Delft Delft University of Technology
Technische Universiteit Eindhoven Eindhoven University of Technology (abbreviated as TU/e)
technostarters emerging technology entrepreneurs
tegemoetkoming studiekosten study costs allowance
tempo-beurs tempo grant (performance-related grants and loans system)
tentamen examination / exam
tijdelijke aanstelling temporary appointment
titel title
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO) (TNO hanteert de Amerikaans-Engelse spelling.)
toegepast onderzoek applied research
toehoorder (nu: contractant) auditing students / auditor
toelage allowance
toelating admission
toelatingseisen admission / entry / entrance requirements
toelatingsexamen entrance/entry examination
toets test
toetsing testing
toga gown
topsportregeling Scheme for Outstanding Student Athletes
trimester term / trimester
tweede geldstroom indirect funding
uitwisselingsprogramma exchange programme
UMC Utrecht University Medical Center Utrecht (Het UMC Utrecht hanteert de Amerikaans-Engelse spelling.)
Unie van Utrecht (1579) Union of Utrecht
universitair docent Assistant Professor
universitair hoofddocent Associate Professor
universitair onderwijs university education
universitaire / academische omgeving academic environment
universitaire jaarkalender academic calendar
universiteit university
Universiteit Leiden Leiden University
Universiteit Maastricht Maastricht University
Universiteit Twente University of Twente
Universiteit van Amsterdam University of Amsterdam
Universiteit van Tilburg Tilburg University
Universiteit voor Humanistiek University for Humanistics
universiteitsdag University Day
Universiteitsfonds Utrecht University Fund
universiteitshoogleraar Distinguished Professor of ... University
Universiteitsraad University Council
vacature vacancy / job opening
vak (schoolvak) subject
vakgebied specialisation, field of expertise / field of study
vakkennis expertise
vakkenpakket academic profile
vaste aanstelling permanent appointment
vaste aanstelling hebben to have a permanent position / to have tenure
verblijfskosten accommodation expenses
verblijfsvergunning residence permit
verdediging (van proefschrift) (thesis) defence
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) Association of Universities in the Netherlands
vergadering meeting
vergaderzaal meeting/conference room
vergoeding reimbursement
verplichte cursussen compulsory subjects
verplichte literatuur required reading
verslag report
vertrouwenspersoon Confidential Advisor
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag Confidential Advisor for inappropriate behaviour
vervangende toetsing replacement exam
vervolgcursus follow-up course
visitatie external assessment / external review
visitatiecommissie external assessment panel / external review panel
vooraanmeldingen preliminary registrations
vooraanmeldingscijfers preliminary registration figures / numbers
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) preparatory secondary vocational education (VMBO)
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) pre-university education (VWO)
voorlichting information
voorlichtingsdagen information days (Bachelor's Information Day en Master's Information Evening)
vooropleiding previous education
voortgezet onderwijs secondary education
voorwaardelijke financiering conditional funding
voorzitter chairman, chairperson, chair
Voorzitter College van Bestuur President of the Executive Board
vorming academic schooling
Vrede van Utrecht (1713) Treaty of Utrecht
vrije instroom unrestricted intake
vrije studierichting flexible degree programme
Vrije Universiteit Amsterdam VU University Amsterdam
vrijstelling exemption
vrijstelling voor hebben to be exempted from
waardering (cijfer) mark
wachtgeld severance pay
Wageningen Universiteit en researchcentrum Wageningen University, Wageningen University and Research Centre
werkcollege tutorial
werkgroep working group
werknemersorganisatie employee organisation
werknemerstevredenheid employee satisfaction
werkstuk paper
werktevredenheid job satisfaction
werkverband working group (e.g. the liberal arts working group)
werkvergunning work permit
wetenschappelijk personeel academic staff
wetenschappelijk publicatie scientific publication
Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Scientific Council for Government Policy
wetenschappen sciences
wetenschapper academic (general) / scientist (natural sciences) / scholar (non-science subjects)
wetenschapsbeleid science policy
wetenschapsgebied discipline
wetenschapsvoorlichting research information
wiskundecluster mathematics cluster
wisselleerstoel fixed-term professorship (chair occupied by successive professors)
zakelijke dienstverlening commercial services
zelfstudie self-study / independent learning
zwaartepunt focus of research