Dutch English
2x2-tabel ; twee-bij-twee frequentietabel four-fold table ; two-by-two frequency table
a posteriori waarschijnlijkheid posterior probability
a priori waarschijnlijkheid prior probability ; a priori probability
aangepast gemiddelde ; getrimd gemiddelde  ; afgeknot gemiddelde modified mean ; modified arithmetic mean ; trimmed mean
aangepast profiel likelihood adjusted profile likelihood
aangevulde balans supplemented balance
aankomstverdeling ; binnenkomstverdeling arrival distribution
aannemelijkheid ; likelihood likelihood
aannemelijkheidsverhouding likelihood ratio
aanpassen aan een bepaalde kromme curve fitting
aanpassing van de trend aan een kromme trend fitting
aanpassingstoets van Neyman smooth test
aantal ; frequentie frequency
aanvaardbaar duurzaamheidsniveau ; aanvaardbaar betrouwbaarheidsniveau acceptable reliability level
aanvaardbaar kwaliteitsniveau ; grenskwaliteit voor de leverancier acceptable quality level ; AQL ; acceptance quality level
aanvullende informatie ; toegevoegde gegevens supplementary information ; supplementary data
Abbe-Helmert-criterium Abbe criterion ; Helmert criterion
Abbe-Helmert-criterium Abbe-Helmert criterion
Abelson-Tukey score test Abelson-Tukey score test
abnormale kromme abnormal curve
abnormality abnormality
abrupte verandering abrupt change
abrupte verdeling abrupt distribution
absolute afwijking absolute deviation ; average deviation
absolute fout absolute error
absolute frequentie ; frequentie ; aantal absolute frequency
absolute momenten absolute moments
absoluut risico absolute risk
absoluut verschil absolute difference
absorberend gebied absorbing region
absorberende toestand absorbing state
absorberende wand absorbing barrier
absorptie-verdelingen absorption distributions
acceleration by powering acceleration by powering
acceptance control chart acceptance control chart
acceptatie-aantal ; goedkeuringscriterium acceptance number
acceptatiegebied acceptance region
acceptatielijn ; acceptatiegrens acceptance line ; acceptance boundary
acceptatiesteekproef acceptance sampling
achterwaarts proces backward process
achterwaartse projectie backcalculation ; backprojection
achterwaartse vergelijkingen backward equations
actuariële schatter actuarial estimator
ad hoc test ad hoc test
adaptieve inferentie adaptive inference
adaptieve kernel-schatting adaptive kernel estimation
adaptieve methoden adaptive methods
adaptieve optimalisering adaptive optimisation ; adaptive optimization
adaptieve regressie adaptive regression
adaptieve steekproeftrekking met verwerping adaptive rejection sampling
additief kansmodel additive hazard model
additief model additive model
additief proces ; ingeval van discrete toenames ; random walk ; stochastische wandeling additive process ; random walk process
additiviteit van chi-kwadraat ; optelbaarheid van chi-kwadraat ; additiviteit van χ² ; optelbaarheid van χ² - additive property of chi-square ; additive property of χ²
adequate ondergroep adequate subset
Adès-verdelingen Adès distributions
adherent probabilities adherent probabilities
administratieve steekproef list sample
af te keuren exemplaar defective unit
afbeelding op half-logarithmisch papier ; enkel-logarithmische grafiek semi-logarithmic chart ; semi-logarithmic graph
affine alpha-resolvabiliteit ; affine α-resolvabiliteit affine alpha resolvability ; affine α-resolvability
afgeknotte inspectie curtailed inspection
afgeleide grootheid derived statistics
afhankelijke variabele ; regressand ; verklaarde variabele dependent variable ; effect variable ; regressand ; response variable
afhankelijkheid dependence ; dependency
afhankelijkheid ; samenhang ; associatie connection
afhankelijkheid van de likelihood-ratio ; afhankelijkheid van de likelihood-ratio volgens Lehmann likelihood ratio dependence
afknotting truncation
afknotting ; afbreking cut-off
afknotting van een multivariate normale verdeling volgens Tallis elliptical truncation
afnemende sterftekans decreasing hazard rate
afnemende uitvalkans decreasing failure rate
afronden ; afronding rounding
afstand distance
afstand tussen eerste en negende deciel ; interdeciel bereik interdecile range
afstand van Fréchet Fréchet distance
afstandsmaat van Canberra Canberra metric
afstandsmaten distance measures
afstandsverdelingen distance distributions
afvalpercentage fraction defective
afwezigheid van associatie indifference
afwijkend van nul difference of zero
afwijking met hetzelfde teken concurrent deviation
aggregatie aggregation
aggregatie van toetsen combination of tests
Aitken-schatter Aitken estimator
alfabet alphabet
algemeen vernieuwingsproces general renewal process
algemene factor general factor
algoritme algorithm
alienatiecoëfficiënt coefficient of alienation
alienatiecoëfficiënt tussen vectoren vector alienation coefficient
allel allele
allokurtic allokurtic
allometrie allometry
allometrische groei allometric growth
alpha-factoranalyse ; alpha-factoranalyse volgens Kaiser-Caffrey alpha factoring
alpha-fout ; α-fout ; fout van de eerste soort ; type-I-fout ; vergissing van type I alpha error ; α-error ; type I error ; error of first kind ; rejection error
alpha-index van Pareto ; α-index van Pareto alpha index ; α-index ; index of Pareto
alpha-resolvabiliteit ; α-resolvabiliteit alpha resolvability ; α-resolvability
alternatieve hypothese ; niet-nulhypothese alternative hypothesis ; non-null hypothesis
alternatieve hypothese van verschil in locatie location shift alternative hypothesis
alternatieven van Lehmann Lehmann alternatives
alternerend proces alternating process
alternerend vernieuwingsproces alternating renewal process
amplitude-ratio amplitude ratio
amplitudo amplitude
An-toets van Ajne Ajne's An-test
analoge computer analogue computer
analyse van gelijkenissen proximity analysis
analyse van tweede orde second-order analysis
analyse van volledige waarnemingen complete case analysis
analytische regressie analytic regression
analytische trend analytic trend
angst voor statistiek statistics anxiety
angulair gemiddeld verschil circular mean difference
angulair waardenbereik circular range
angulaire gemiddelde afwijking circular mean deviation
angulaire kwartielsafstand circular quartile deviation
anisotrope verdeling anisotropic distribution
anomic anomic ; nomic ; clisy
Ansari-Bradley-toets op dispersie Ansari-Bradley dispersion test
anti-rangcorrelatie contragraduation
antimodus antimode
antireeks ; tegenreeks antiseries
antithetische transformaties antithetic transforms
antithetische variabelen antithetic variables
antitonische regressiefunctie antitonic regression function
arcsinus-verdeling ; boogsinus-verdeling arc sine distribution
area comparability factor area comparability factor
Arfwedson-verdeling Arfwedson distribution
ARIMA-proces autoregressive integrated moving average process ; ARIMA process
ARMA-proces ; autoregressief voortschrijdend gemiddelde proces mixed autoregressive-moving average process ; ARMA process
Arnold-verdeling Arnold distribution
aselect begin random start
aselect ontbrekend missing at random ; MAR
aselecte steekproef ; kanssteekproef random sample
aselector random number generator
Aspin-Welch test Aspin-Welch test
associable design associable design
associate class associate class
associatie ; samenhang association
associatieanalyse association analysis
associatiemaat coefficient of association
associatiemaat G van Goodman-Kruskal ; G-coëfficiënt van Goodman-Kruskal Goodman-Kruskal G statistic
associatiemaat van Fieller-Hartley-Pearson Fieller-Hartley-Pearson measure of association
associatieschema association scheme
asymmetrie dissymmetry
asymmetrie ; scheefheid asymmetry ; skewness
asymmetrische factoriële proefopzet asymmetrical factorial design
asymmetrische verdeling ; niet-symmetrische verdeling asymmetrical distribution
asymptotically locally optimal design asymptotically locally optimal design
asymptotically subminimax asymptotically subminimax
asymptotisch doeltreffende schatter ; asymptotisch efficiënte schatter asymptotically efficient estimator
asymptotisch meest onderscheiden toets asymptotically most powerful test
asymptotisch rake schatter consistent estimator
asymptotisch rake toets consistent test
asymptotisch stationair asymptotically stationary
asymptotisch zuivere schatter asymptotically unbiased estimator
asymptotische doeltreffendheid ; asymptotische efficiëntie asymptotic efficiency
asymptotische normaliteit asymptotic normality
asymptotische relatieve doeltreffendheid  ; asymptotische relatieve efficiëntie asymptotic relative efficiency ; ARE
asymptotische standaard fout asymptotic standard error
asymptotische verdeling asymptotic distribution
asymptotische werkwijze volgens Bayes asymptotic Bayes procedure
asyptotische toets asymptotic test
at random waargenomen observed at random ; OAR
atoom atom
attenuation ; beknot attenuation
attributen intensive magnitudes
attribuut ; eigenschap attribute
atypisch kenmerk atypical characteristic
auto spectrum auto-spectrum
autocorrelatie autocorrelation ; serial correlation
autocorrelatiecoëfficiënt autocorrelation coefficient
autocorrelatiefunctie autocorrelation function ; ACF
autocovariantie autocovariance
autocovariantie genererende functie autocovariance generating function
autocovariantiefunctie autocovariance function ; covariance function
automatic interaction detection automatic interaction detection ; AID
automatische modelselectie automatic model selection
autonome vergelijkingen autonomous equations
autoregressie autoregression
autoregressie kwantiel autoregression quantile
autoregressie rangscores autoregression rank scores
autoregressief model autoregressive model
autoregressief proces autoregressive process
autoregressief proces multiple Markov process
autoregressief voortschrijdend proces ; ARMA-proces autoregressive moving average process ; ARMA process ; Box-Jenkins model
autoregressieve reeks autoregressive series
autoregressieve transformatie autoregressive transformation
average article run length average article run length
average correction (for grouping) average correction (for grouping)
average critical value method ; gemiddelde kritieke waardemethode average critical value method
average extra defectives limit average extra defectives limit
average inaccuracy average inaccuracy
average quality protection ; beveiliging van de gemiddeld doorgelaten kwaliteit average quality protection
average run length ; average sample run length average run length ; ARL ; average sample run length
badkuip curve bathtub curve
Bahadur-doeltreffendheid ; Bahadur-efficiëntie Bahadur efficiency
ballot theory ballot theory
Banach's lucifers probleem Banach's match problem
bandbreedte bandwidth
bandiet problemen bandit problems
Barndorff-Nielsen formule Barndorff-Nielsen's formula ; p* formula
Bartlett aanpassing ; Bartlett correctie Bartlett adjustment ; Bartlett correction
Bartlett-decompositie Bartlett's decomposition
Bartlett-Diananda-toets Bartlett-Diananda test
Bartlett-Lewis-model Bartlett-Lewis model
Bartlett-relatie Bartlett relation
Bartlett-toets ; toets van Bartlett Bartlett's test
Bartlett-toets op collineariteit Bartlett's collinearity test
Bartlett-toets op de aanwezigheid van tweede-orde interactie Bartlett's test of second order interaction
basic cell basic cell
basis base
basis (van een getallenstelsel) radix
basiscontrast elementary contrast
basisjaar typical year
basisjaar (met betrekking tot de wegingsfactoren) typical period
basislijn base line
basisperiode ; basis ; referentieperiode base period ; reference period
Bates-Neyman-model Bates-Neyman model
Battacharyya-afstand Bhattacharyya's distance
Bayes-factor Bayes' factor
Bayesiaans netwerk Bayesian network ; belief network
Bayesiaans overlevingsmodel Bayesian survival model
Bayesiaans risico Bayes' risk
Bayesiaanse beslisregel Bayes' decision rule
Bayesiaanse betrouwbaarheidsinterval ; Bayesiaanse interval Bayesian confidence interval ; Bayesian interval ; credible interval ; credible region
Bayesiaanse betrouwbaarheidsintervallen met hoogste a posteriori kansdichtheid highest posteriori density interval
Bayesiaanse inferentie Bayesian inference
Bayesiaanse inferentie gebruik makend van steekproeftrekking volgens Gibbs Bayesian inference using Gibbs sampling ; BUGS
Bayesiaanse kritieke waarde Bayesian probability point
Bayesiaanse oplossing Bayes' solution
Bayesiaanse schatting Bayes' estimation
Bayesiaanse strategie Bayes' strategy
BCa betrouwbaarheidsinterval BCa confidence interval
Bechhofer's methode van indifferentie-zône Bechhofer's indifference zone method
beeld analyse image analysis
beeldstatistiek isotype method
beeldstatistiek pictogram
beeldverwerking image processing
beginsel van gelijke opdeling principle of equipartition
beginsel van uniforme voorverdeling principle of equal ignorance
behandeling treatment
behavioural decision function behavioural decision function
beheersingspunt ; indifferentiepunt point of control ; point of indifference
beheerst produktieproces controlled process
Behrens-Fisher-toets ; toets van Behrens-Fisher ; Fisher-Behrens-toets Behrens-Fisher test ; Fisher-Behrens test
Bellman-Harris-proces Bellman-Harris process
bemonstering nullen sampling zeros
benaderd aantal vrijheidsgraden approximate degrees of freedom
benadering à la Esseen Esseen-type approximation
benadering van Harley Harley approximation
benadering volgens Borges Borges' approximation
benadering volgens Burkholder Burkholder approximation
benadering volgens Camp-Paulson Camp-Paulson approximation
benadering volgens Hastings Hastings approximations
benadering volgens Merrington-Pearson Merrington-Pearson approximation
benaderingsfout ; afrondingsfout approximation error
benaderingsprocedure volgens Blum Blum approximation
benaderingsprocedure volgens Laplace Laplace approximation
beneden-tolerantiegrens lower control limit
beperking ; restrictie constraint
beperkte informatiemethoden limited information estimator
beperkte werkwijze volgens Armitage Armitage's restricted procedure
Beran-toetsen Beran's tests
Berkeley Madonna (computer pakket) Berkeley Madonna
Bernoulli-getallen Bernoulli numbers
Bernoulli-polynoom ; Bernoulli-veelterm Bernoulli polynomial
Bernoulli-verdeling ; binomiale verdeling Bernoulli distribution ; binomial distribution ; point binomial
Bernoulli-wandeling Bernoulli walk
Bernoulliaanse experimenten ; Bernoulli-experimenten Bernoulli trials
beschrijvend onderzoek descriptive survey
beschrijvende indices descriptive indices
beschrijvende statistiek descriptive statistics
beslisfunctie statistical decision function
beslisfunctie ; beslisregel decision function ; decision rule
beslisregel met constante risicofunctie equaliser decision rule ; equalizer decision rule
beslisruimte decision space
beslissing met meer dan twee mogelijkheden ; meervoudige beslissing multi-valued decision
beslissing tot beëindiging van de inspectie terminal decision
beslissingsgebied (van een toets) zone of preference ; region of preference
beslissingstheorie decision theory
besmettingskansverdeling contagious distribution
besmettingskansverdeling van Rutherford Rutherford's contagious distribution
Besselfunctie-verdeling Bessel function distribution
Besselfuncties Bessel functions
beste aanpassing best fit
beste asymptotisch normaal verdeelde schatter ; BAN-schatter best asymptotically normal estimator
beste kritieke gebied best critical region
beste lineaire zuivere schatter ; BLUE best linear unbiased estimator ; BLUE
beste schatter ; optimale schatter ; optimale toetsingseenheid best estimator ; optimum statistic
beta-binominale verdeling beta-binomial distribution ; compound binomial distribution
beta-coëfficiënten beta coefficients
beta-fout ; fout van de tweede soort ; type-II-fout acceptance error ; beta error ; β-error ; type II error ; error of second kind
beta-gamma-verdeling beta-gamma distribution
beta-prime-verdeling ; Pearson-type-VI-verdeling beta-prime distribution
beta-verdeling beta distribution
beta-verdeling van de tweede soort inverted beta distribution
betere dezelfde volgorde bias schatter better same order bias estimator
betrouwbaarheid reliability
betrouwbaarheid ; betrouwbaarheidscoëfficiënt ; betrouwbaarheidsniveau ; vertrouwenscoefficient confidence coefficient ; confidence level
betrouwbaarheidscoëfficiënt ; autocorrelatiecoëfficiënt reliability coefficient ; self-correlation coefficient
betrouwbaarheidsgebied confidence region
betrouwbaarheidsgebied ; betrouwbaarheidszone confidence belt ; confidence band
betrouwbaarheidsgrenzen ; vertrouwenslimieten confidence limits
betrouwbaarheidsinterval ; vertrouwensinterval confidence interval
betrouwbaarheidskrommen in de zin van Birnbaum confidence curves
betrouwbaarheidsverdeling confidence distribution
bevestigende factoranalyse confirmatory factor analysis ; CFA
bevolkingsstatistiek vital statistics
beweging onder invloed van random impulsen random impulse process
Bhattacharyya-grenzen Bhattacharyya bounds
Bickel-Hodges-schatter Bickel-Hodges estimator ; folded median
bifactor-model bifactor model
bij benadering beste lineaire schatter nearly best linear estimator
bijkomende variatie ; toegevoegde variatie superposed variation
bijna overal almost everywhere
bijna stationair almost stationary
bijna zeker (van een bepaalde bewering) almost surely
bijna zeker (van een gebeurtenis) almost certain
bijna zeker (voor het gelden van een bewering voor bijna alle waarden van x) almost certainly
bilineair model bilinear model
binair experiment ; 0-1 experiment ; Bernoulli-experiment binary experiment
binaire logistische regressie binary logistic regression
binaire longutudinale gegevens binary longitudinal data
binaire reeks binary sequence
binaire response ; ja/nee responsie quantal response
binaire variabele ; dichotome variabele binary data ; binary variable ; dichotomous variable
Bingham-verdeling Bingham's distribution
binnenblokken intrablock
binnenklassen-correlatie intraclass correlation
binnenklassen-variantie ; binnenvariantie intraclass variance
binnenspreiding van Wilks Wilks' internal scatter
binnenvariantie internal variance
binnenvariantie within-group variance
binomiaal waarschijnlijkheidspapier binomial probability paper
binomiale dispersie-index binomial index of dispersion
bio-equivalentietese ; bio-gelijkwaardigheidstest bioequivalence test
bio-informatica bioinformatics
biologische sterkteproef bioassay ; biological assay
biometrische functies biometric functions
biostatistiek biostatistics
biplot biplot
bipolaire factor ; tweepolige factor bipolar factor
bipolykays bipolykays
Birnbaum-Saunders-verdeling Birnbaum-Saunders distribution
Birnbaum-Tingey-verdeling Birnbaum-Tingey distribution
biseriële correlatiecoëfficiënt biserial correlation
bispectrum bispectrum
Bissinger-verdelingen Bissinger distributions
bit bit
bivariate beta-verdeling bivariate beta distribution
bivariate binomiale verdeling bivariate binomial distribution
bivariate Cauchy-verdeling bivariate Cauchy distribution
bivariate exponentiële verdeling bivariate exponential distribution
bivariate F-verdeling bivariate F-distribution
bivariate gamma-verdeling bivariate gamma distribution
bivariate hypergeometrische verdeling bivariate hypergeometric distribution
bivariate logaritmische verdeling bivariate logarithmic distribution
bivariate logaritmische verdeling bivariate logarithmic series distribution
bivariate multinomiale verdeling bivariate multinomial distribution
bivariate multinomiale verdeling bivector multinomial distribution
bivariate negatief binomiale verdeling bivariate negative binomial distribution
bivariate normale verdeling bivariate normal distribution
bivariate ongecorreleerde normale verdeling met ongelijke varianties elliptical normal distribution
bivariate Pareto-verdeling bivariate Pareto distribution
bivariate Pascal-verdeling bivariate Pascal distribution
bivariate Poisson-verdeling bivariate Poisson distribution
bivariate Student-verdeling bivariate 'Student' distribution
bivariate tekentoets bivariate sign test
bivariate tekentoets van Hodges Hodges' bivariate sign test
bivariate toets van Hollander op symmetrie Hollander's bivariate symmetry test
bivariate type-II-verdeling ; Pearson's bivariate type-II-verdeling bivariate type II distribution
bivariate verdeling bivariate distribution
bivariate verdeling met uniforme marginalen bivariate uniform distribution
Black-Scholes formule Black-Scholes formula
blad-en-steel-diagram ; tak-en-blad-diagram stem and leaf display ; stem and leaf plot ; stem and leaf diagram
Blakeman-criterium Blakeman's criterion
blijvend effect van een behandeling residual treatment effect ; residual effect ; carry over effect ; treatment-period interaction
blok block
Blum-Kiefer-Rosenblatt-toets op onafhankelijkheid Blum-Kiefer-Rosenblatt independence test
BMDP ; BioMeDical Package BMDP ; BioMeDical Package
body mass index ; BMI body mass index ; BMI
bolsymmetrische verdelingen spherically symmetric distributions
boogsinus-transformatie inverse sine transformation
boomgestructureerde statistische methode tree structured statistical methods
boomregressie tree regression
boomsnoeien tree-pruning
bootstrap aggregatie bagging ; bootstrap aggregation
bootstrap-methode bootstrap methods
bootstrap-toets bootstrap test
Borel-Tanner-verdeling Borel-Tanner distribution
Bose-Einstein-statistiek Bose-Einstein statistics
Bose-verdeling Bose distribution
boventolerantiegrens upper control limit
Bowley index ; Edgeworth index ; Marshall-Edgewort-Bowley index Bowley index ; Edgeworth index ; Marshall-Edgeworth-Bowley index
box and whisker plot ; snorredoos ; repelsteel box and whisker plot
Box-Cox-transformaties Box-Cox transformation
Box-Jenkins-model Box-Jenkins model
Box-Müller-transformatie Box-Müller transformation
Box-toets Box's test
Bradford-verdeling Bradford distribution
Bradley-Terry-model Bradley-Terry model
breed steekproefonderzoek (dwz. met wijd, maar oppervlakkig bereik qua onderwerp, populatie en/of tijdvak) extensive sampling
breekpunt break point ; change point
Breslow schatter Breslow estimator
Breslow-Day test Breslow-Day test
broosheids model frailty model
Brownse beweging Bachelier process
Brownse beweging Brownian motion process
Brownse beweging fundamental random process
brug van Brown Brownian bridge
Brunk-toets ; toets van Brunk Brunk's test
bunch-map analysis bunch map analysis
Burr-verdeling Burr's distribution
Butler-Smirnov test Butler-Smirnov test
byte byte
C.S.M.-toets ; C.S.M.-toets van Barnard CSM test
C1-toetsingsgrootheid van Hoeffding Hoeffding C1 statistic
canonisch canonical
canonische correlatie canonical correlation
canonische matrix canonical matrix
canonische variabele canonical variable
Capon-toets ; toets van Capon Capon test
capture/release steekproefprocedé capture/release sampling ; capture/recapture sampling
cardioide-verdeling cardioid distribution ; cosine distribution
Carleman-criterium Carleman's criterion
cascade-proces cascade process
catastrofe theorie catastrophe theory
categorale gegevens categorical data
categorale variabele categorical variable
categorie category
categorie theorie category theory
categorische verdeling categorical distribution
categorisering volgens een ordinale variabele ordered categorisation ; ordered categorization
Cauchy-verdeling Cauchy distribution
causaliteit causality
celfrequentie cell frequency ; class frequency
celmodel cell model
censureren censoring
census-verdeling ; census-verdeling van Skellam en Shenton census distribution
centrale limietstelling central limit theorem
centrale plaats theorie central place theory
centrale positie volgens Fisher centre of location
centrale tendentie central tendency
centrale-limiet stelling van Lindeberg-Feller Lindeberg-Feller theorem
centrale-limiet stelling van Lindeberg-Lévy Lindeberg-Lévy theorem
cepstrum ; kepstrum cepstrum ; kepstrum
certainty equivalence certainty equivalence
Champernowne-verdelingen Champernowne distributions
Chapman-Kolmogorov-vergelijkingen Chapman-Kolmogorov equations
Charlier-polynomen Charlier polynomials
Charlier-verdeling Charlier distribution
Chauvenet-criterium Chauvenet's criterion
Chernov-Savage theorema Chernoff-Savage theorems
Chernov's gelaten ; Chernov's gezichten Chernoff's faces
chi chi-statistic
chi-grafiek chi-plot
chi-kwadraat (toetsingsgrootheid) chi-squared statistic
chi-kwadraat trend test volgens Armitage Armitage's chi-squared test for trend
chi-kwadraat-afstandsmaat chi-squared metric
chi-kwadraat-toets ; s-toets chi-squared test ; s-test
chi-kwadraat-toets onder restricties ; chi-kwadraat-toets onder restricties volgens Neyman restricted chi-squared test
chi-kwadraat-toets van Pearson Pearson chi-squared test
chi-kwadraat-verdeling chi-squared distribution
chi-kwadraten-verdeling met drie vrijheidsgraden Maxwell distribution
chi-verdeling chi distribution
Cholesky-decompositie ; Cholesky-ontbinding Cholesky decomposition
circulaire normale verdeling circular normal distribution
cirkeldiagram ; taartdiagram circular chart ; circular diagram ; pie diagram ; pie chart ; sector chart
cirkelhistogram ; circulair histogram circular histogram ; polar wedge diagram ; rose diagram
classificatie ; toewijzing ; taxonomie classification ; taxonomy
classificatie naar twee aspecten two-way classification
classification and regression trees ; CART classification and regression trees ; CART
classificeringsgrootheid van Wald Wald's classification statistic
clitic curve clitic curve
closed sequential t-tests ; wig-proefopzetten closed sequential t-tests ; wedge plans
cluster cluster
cluster met genummerde eenheden serial cluster
cluster met voorgeschreven begrenzing ; contour-niveau patch ; contour level
cluster-analyse cluster analysis
clustering clustering
clustersteekproef ; trossteekproef ; getrapte steekproeftrekking ; meertrapssteekproeftrekking ; selectie in enige cluster sampling ; multi-stage sampling ; sequential selection ; sequential sampling
clustersteekproeftrekking achteraf ; clustersteekproeftrekking achteraf volgens Dalenius post cluster sampling
Cochran-criterium ; Cochran's Q-toets ; McNemar-toets Cochran's criterion ; Cochran's Q-test ; McNemar's test
Cochran-toets ; toets van Cochran Cochran's test
coëfficiënt coefficient
coefficient of individuality coefficient of individuality
coëfficiënt van kurtosis coefficient of excess
coëfficiënt van ordeningsverschil coefficient of disarray
coëfficiënt van zelf-gelijkenis coefficient of self-similarity
coëfficiënt voor verwantschap ; Pearson-coëfficiënt voor verwantschap coefficient of racial likeness
coherente structuur ; coherente structuur volgens Birnbaum, Esary en Saunders coherent structure ; monotonic structure
coherentie ; logische consistentie coherence
coherentie-principe coherency principle
coherentiecoëfficiënt coherency
cohort cohort
cohort-sterftetabel cohort life table
cohortstudie cohort study
cold-deck-methode cold deck method
collectivum ; collectivum volgens Von Mises kollectiv
colligatiecoëfficiënt colligation
collineariteit collinearity
combinatoriek combinatorial methods
combinatorisch moment combinatorial power mean
combinatorische toets combinatorial test
communiceren (van toestanden in een Markov-keten) communicate
compact (serial) cluster compact (serial) cluster
comparative mortality figure comparative mortality figure
compartimentenmodel compartment models
compenserende fout compensating error
complement van de error-functie error function complement
complete linkage clustering complete linkage clustering
complex abnormal curve complex abnormal curve
complexe demodulatie complex demodulation
complexe Gauss-verdeling complex Gaussian distribution
complexe Wishart-verdeling complex Wishart distribution
concentratie concentration
concentratie matrix concentration matrix
concentratie-ellips ellipse of concentration
concentratiecoëfficiënt ; concentratiecoëfficiënt van Gini coefficient of concentration
concentratiecurve curve of concentration
concentratieparameter (bij de verdeling van Von Mises) concentration parameter
concomitantie concomitance
concordante steekproef volgens Pitman concordant sample
concordantie concordance
concordantiecoëfficiënt coefficient of concordance ; Kendall’s coefficient of concordance ; rank concordance coefficient
concordantiecoëfficiënt ; overeenstemmingscoëfficiënt coefficient of agreement
concretisering reification
concurrerende risico's competing risks
conditionele kans ; voorwaardelijke kans  ; voorwaardelijke waarschijnlijkheid conditional probability
conditionele onafhankelijkheid ; voorwaardelijke onafhankelijkheid conditional independence
conditionele verdeling conditional distribution
conditionele verwachtingswaarde conditional expectation ; conditional expected value
configuratie ; roostersteekproeftrekking configuration ; grid sampling
configuratiefunctie pattern function
confluentie-analyse ; confluentie-analyse van Frisch confluence analysis
conservatief betrouwbaarheidsinterval conservative confidence interval
conservatief proces conservative process
consistentiecoëfficiënt ; consistentiecoëfficiënt van Kendall en Babington Smith coefficient of consistence
constante van Goutereau Goutereau's constant
consumentenrisico consumer's risk
contimuïteit continuity
contingency-type distribution ; uniforme Plackett-verdeling contingency-type distributions ; Plackett's uniform distribution
contingentie contingency
contingentiecoëfficiënt coefficient of contingency
continu additief proces ; additief proces differential process ; process with independent increments
continu proces continuous process
continue kansvariabele ; continue stochast continuous random variable
continue populatie continuous population
continue steekproefprocedure van Dodge Dodge continuous sampling plan
continue waarschijnlijkheidsverdeling ; continue kansverdeling continuous probability law
continuïteit in stochastische zin stochastic continuity
continuïteitscorrectie ; continuïteitscorrectie volgens Yates continuity correction ; correction for continuity
contrast contrast
controle groep ; procesbeheersing control
controlediagram voor de gecumuleerde som  ; cusum cumulative sum chart
controlediagram voor de variatiebreedte range chart
controleren met behulp van historische gegevens historical controls
controleschema inspection diagram
convergentie in maat convergence in measure
convergentie in stochastische zin stochastic convergence
convergentie in waarschijnlijkheid convergence in probability
convolutie convolution
correctie van Bessel Bessel's correction
correctie van Lyttkens Lyttkens' correction
correctie volgens Dandekar Dandekar's correction
correctie voor gebruik van klassemiddens correction for grouping
correctiefactor correction factor
correcties voor abrupt eindigende verdelingen corrections for abruptness
correcties voor de randvoorwaarden end corrections
correlatie correlation
correlatie binnen een organisme organic correlation
correlatie met vertraging lag correlation
correlatie tussen de rangordeningsgraden grade correlation
correlatie-index correlation index
correlatie-oppervlak ; oppervlak van een bivariate frequentieverdeling correlation surface
correlatiecoëfficiënt coefficient of correlation
correlatiecoëfficiënt tussen vectoren vector correlation coefficient
correlatiecoëfficiënt van Bravais Bravais correlation coefficient
correlatiematrix correlation matrix
correlatietabel correlation table
correlatieverhouding ; correlatie-quotiënt correlation ratio
correlogram correlogram
correspondentie-analyse ; reciproke schaalkeuze correspondence analysis ; reciprocal scaling
cospectrum cospectrum
covariance kernel covariance kernel
covariantie covariance
covariantie met vertraging lag covariance
covariantie-analyse analysis of covariance ; ANCOVA ; covariance analysis
covariantie-matrix variance-covariance matrix
covariatie covariation
covarimin covarimin
Cox proportioneel toevalsmodel Cox proportional hazards model
Cox-Stuart-toetsen Cox and Stuart's tests
Craig-effect Craig effect
Cramér-Rao limiet Cramér-Rao bound
Cramér-von Mises-toets ; toets van Cramér-von Mises ; Wn²-toets Cramér-von Mises test ; Wn² test ; omega square test
Cramér-Wold kunstgreep Cramér-Wold device
criterium criterion
Cronbach's alpha Cronbachs alpha
cross-sectionele survey cross-sectional survey
crypto-deterministisch proces ; crypto-deterministisch proces volgens Whittaker crypto-deterministic process
cumulant cumulant
cumulant ; semi-invariant half-invariant ; semi-invariant
cumulant-genererende functie cumulant generating function
cumulatief proces cumulative process
cumulatief risico cumulative risk ; cumulative hazard
cumulatieve chi-kwadraatgrootheid cumulative chi-squared statistic
cumulatieve deviatie ; cumulatieve afwijking accumulated deviation
cumulatieve fout ; asymtotisch niet-verdwijnende fout cumulative error
cumulatieve verdelingsfunctie ; verdelingsfunctie ; waarschijnlijkheidsintegraal cumulative distribution function ; cumulative probability function ; cumulative frequency function ; distribution function ;
cumulatieve weerslag cumulative incidence
curve of equidetectability curve of equidetectability
CUSUM-procedures CUSUM procedures
cyclisch drietal circular triads
cyclisch gerangschikte reeks cyclic series
cyclisch-uniforme verdeling circular uniform distribution
cyclische autocorrelatiecoëfficiënt circular serial correlation coefficient
cyclische proefopzet cyclic design
cyclische proefopzet met onvolledige blokken van John John's cyclic incomplete block designs
cyclische toets ; cyclische toets voor indexcijfers van Fisher circular test
cyclische volgorde cyclic order
cyclische-reeksformule circular formula
cyclus ; periode cycle
cylindrisch draaibare proefopzet cylindrically rotable design
d-scheiding stelling d-separation theorem
d-statistic van Sukhatme Sukhatme d-statistic
Daniel-toets ; toets van Daniel Daniel's test
Darmois-Koopman-verdelingen Darmois-Koopman's distributions
data ; gegevens data ; datum
data-analyse data analysis
data-reductie reduction of data
database ; gegevensbank database ; data bank
David-Barton-toets ; toets van David-Barton David-Barton test
de methode van gebiedssteekproeven area sampling
de verzameling van elementaire gebeurtenissen en de bijbehorende kansen ; reference set fundamental probability set ; reference set
deciel decile
decompositie ; splitsing ; splitsing van een tijdreeks decomposition
decompositie theorema van Wold Wold's decomposition theorem
deelreeks seriola
deelreeks sub-series
deelsteekproef subsample
definiërend contrast (of betrekking) defining contrast
dekking coverage
dekkingsproblemen coverage problems
dekkingswaarschijnlijkheid coverage probability
delta methode delta method
delta verdeling delta distribution
demodulatie demodulation
demografie demography
dempingsfactor damping factor
dendrogram dendrogram
denkbeeldige populatie hypothetical population
denkfout van Berkson Berkson's fallacy
derde kwartiel upper quartile
derdemacht van correlatie cube of correlation
destructief onderzoek destructive test
determinantcorrelatie determinant correlation
determinatiecoëfficiënt ; R² ; gekwadrateerde correlatiecoëfficiënt coefficient of determination
deterministisch model deterministic model
deterministisch proces deterministic process
deterministische verdeling causal distribution
deterministische verdeling ; ontaarde verdeling ; gedegenereerde verdeling degenerate distribution ; deterministic distribution
deviatie ; afwijking (ten opzichte van het gemiddelde) deviate ; deviation
deviatie residuals deviance residual
diagonale regressie ; diagonale regressie volgens Frisch diagonal regression
dichtheidsfunctie density function
dichtheidsschatting density estimation
diepe stratificatie ; diepe gelaagdheid deep stratification
differentiaal-differentie vergelijking differential-difference equation
differentieerbaarheid in stochastische zin stochastic differentiability
differentievergelijking behorende bij een explosief proces explosive stochastic difference equation
diffuse a priori verdeling ; vage prior diffuse prior ; vague prior
diffusie-index diffusion index
diffusie-proces diffusion process
digamma-functie ; psi-functie digamma function ; psi function
digitale computer digital computer
dimensie-reductie dimension reduction
Dimroth-Watson-verdeling ; Watson-verdeling Dimroth-Watson's distribution ; Watson's distribution
directe standaardisatie direct standardisation ; direct standardization
directe waarschijnlijkheid direct probability
Dirichlet-reeks-verdeling Dirichlet series distribution
Dirichlet-verdeling Dirichlet distribution
discordante steekproef ; discordante steekproef volgens Pitman discordant sample
discordantie discordance
discreet proces discontinuous process
discreet proces discrete process
discrepantie ; residuele kwadratensom discrepance
discrepantiemaatstaven van Haldane Haldane's discrepancy measures
discrete kansvariabele ; discrete stochast discrete random variable
discrete lognormale verdeling discrete lognormal distribution
discrete machtreeks-verdeling discrete power series distribution
discrete normale verdeling discrete normal distribution
discrete Pareto-verdeling discrete Pareto distribution
discrete rechthoekige verdeling discrete rectangular distribution
discrete type-III-verdeling discrete type III distribution
discrete uniforme verdeling op de cirkel discrete circular uniform distribution
discrete variabele discontinuous variable
discrete variabele discrete variate
discrete verdeling discrete distribution
discrete verdeling staircase distribution
discrete waarschijnlijkheidsverdeling ; discrete kansverdeling discrete probability law
discriminant-analyse discriminant analysis ; discriminatory analysis
dishonest process ; oneerlijk proces dishonest process
disnormality disnormality
dispersie stabiliserende transformatie dispersion stabilising transformation ; dispersion stabilizing transformation
divergentie divergence
divergentiecoëfficiënt ; divergentiecoëfficiënt van Lexis coefficient of divergence
diversiteitsindex ; vescheidenheidsindex index of diversity
Dn+ toetsingsgrootheid van Wald-Wolfwitz Dn+ statistic
doelpopulatie domain of study
doeltreffendheid ; efficiëntie efficiency
doeltreffendheid volgens Cramér-Rao ; efficiëntie volgens Cramér-Rao Cramér-Rao efficiency
doeltreffendheid volgens Pitman ; efficiëntie volgens Pitman Pitman efficiency ; Pitman nearness criterion
doeltreffendheidsfactor ; efficiëntiefactor efficiency factor
dominerende strategie dominating strategy
doorkruising van het gemiddeld niveau van positief naar negatief down cross
doorkruising van het gemiddelde niveau van negatief naar positief up cross
dosis-reponsiecurve dose-response curve
dosis-responsie samenhang dose-response relationship
dotplot dotplot
Downton-schattingen Downton's estimators
drager variabele carrier variable
drempelmodel threshold model
drempelwaarde theorema threshold theorems
drie-componenten model van Bock Bock's three component model
drie-dimensionaal rooster three-dimensional lattice
drie-puntssterkteproef three-point assay
drie-reeksen theorema ; drie-reeksen theorema van Kolmogorov three-series theorem
driehoeks-associatieschema triangular association scheme
driehoekstest duo-trio test
driehoekstoets triangle test
driehoeksverdeling triangular distribution
drietalsgewijze vergelijkingen triple comparisons
drievoudig rooster triple lattice
duaal proces dual process
duale theorema ; duale theorema van lineaire programmering dual theorem
dualiteit duality
dubbel censureren double censoring
dubbel vermengen ; dubbel verwarren double confounding
dubbel-logaritmisch papier ; dubbel-logaritmische grafiek double logarithmic chart
dubbelblind double-blind
dubbele ratio schatter double-ratio estimator
dubbelzijdig exponentiële verdeling bilateral exponential
duidelijk puntproces marked point process
dummy ; dummy variabele dummy variable
dummy behandeling dummy treatment
dummy waarneming dummy observation
Duncan-toets ; toets van Duncan Duncan's test ; k-ratio t-test
Dunn-toets ; toets van Dunn Dunn's test
Dunnett-toets ; toets van Dunnett Dunnett's test
Dwass-Steel-toets Dwass-Steel test
dynamisch model dynamic model
dynamisch model multi-temporal model
dynamisch-stochastisch-proces dynamic stochastic process
dynamische behandelingstoewijzing dynamic treatment allocation
dynamische programmering dynamic programming
ecologisch onderzoek ecologic study
ecologische fout ecological fallacy
econometrie econometrics
één-factor-theorie ; één-factor-theorie van Spearman single factor theory
een-steekproef-kwaliteitscontrole ; eentrapssteekproeftrekking single sampling ; unit stage sampling ; unitary sampling
een-steekproef-kwaliteitscontrole-procedure single sampling plan
één-steekproefschatter van Hodges-Lehmann Hodges-Lehmann one-sample estimator
eentoppig unimodal
eenzijdige toets asymmetrical test ; one-sided test ; one-tailed test ; single tail test
eerlijk spel fair game ; equitable game
eerste kwartiel lower quartile
eerste limiettheorema ; theorema van Lévy first limit theorem ; Lévy's theorem
eerste theorema van Helly Helly's first theorem
effect bepaling effect modifier
effectief aantal vrijheidsgraden effective degrees of freedom
efficiënte schatter efficient estimator
efficiëntie-index ; doeltreffendheidsindex ; efficiëntie-index van Armitage ; doeltreffendheidsindex van Armitage efficiency index
Efron' s zelf-consistentiealgoritme ; ontbrekende informatieprincipe Efron's self-consistency algorithm ; missing information principle
eigenlijke verdeling proper distribution
eigenschap selectie feature selection
eigenwaarde characteristic root ; eigenvalue ; latent root (vector)
eindige boogsinus-verdeling finite arc sine distribution
eindige Markov-keten finite Markov chain
eindige populatie finite population
eindigheidscorrectie (voor een populatie) finite multiplier ; finite population correction ; finite sampling correction
eindpunt schatting end-point estimation
Eisenhart-modellen Eisenhart models
elementaire eenheid elementary unit
elementaire vernieuwingsstelling elementary renewal theorem
Elfving-verdeling Elfving distribution
eliminatie elimination
eliminatie volgens Gauss Gauss elimination
ellipticiteit ; ellipticiteit van een bivariate normale verdeling ellipticity
EM-algoritme estimation-maximisation algorithm ; estimation-maximization algorithm ; EM algorithm
emperisch statistisch model empirical statistical model
empirische Bayesiaanse procedure empirical Bayes' procedure
empirische Bayesiaanse schatter empirical Bayes' estimator
empirische exponentiële familie empirical exponential family
empirische likelihood empirical likelihood
empirische probit empirical probit
empirische verdelingsfunctie ; verdelingsfunctie in de steekproef empirical distribution function
endogene variabele endogenous variate ; endogenous variable
Engset-verdeling Engset distribution
enkel-blind single-blind
enkelvoudige aselecte steekproeftrekking simple random sampling
enkelvoudige classificatie one-way classification
enkelvoudige hypothese simple hypothesis
enkelvoudige regressie total regression
enkelvoudige roosterproefopzet simple lattice design
ensemble ensemble
ensemble gemiddelde ensemble average
entropie entropy
entry plot entry plot
epidemiologie epidemiology
epidemisch epidemic
epsilon-onafhankelijkheid epsilon-independence ; ε-independence
equalising value equalising value
equinormale verdeling equi-normal distribution
equivalente afwijking equivalent deviate
equivalente dosis equivalent dose
equivalente steekproeven equivalent samples
equivalentieklasse equivalence class
equivariant schatter equivariant estimator
erfelijkheidsgraad heritability
ergodiciteit ergodicity
ergodische toestand ergodic state
Erlang-verdeling Erlang distribution
error-functie ; verdelingsfunctie van de standaard-normale verdeling error function ; Kramp function
ethisch ethics
etiologische fractie attributable risk ; etiologic fraction
Euclidische afstand Euclidean distance
eugenetica eugenics
Eulers veronderstelling Euler's conjecture
evenredig verdeelde aantallen in de onderklassen proportional subclass numbers
evenredig-risicomodel ; Cox-model proportional hazards model ; Cox model
evenwicht equilibrium
evenwichtig herhaalde replicatie balanced repeated replication
evenwichtig onvolledig blok balanced incomplete block
evenwichtig roostervierkant balanced lattice square
evenwichtig vernieuwingsproces equilibrium renewal process
evenwichtig warren balanced confounding
evenwichtige bootstrap balanced bootstrap
evenwichtige factoriële proefopzet balanced factorial experimental design
evenwichtige verschillen balanced differences
evenwichtsverdeling equilibrium distribution
exacte statistische methode exact statistical method
exceedance life test exceedance life test
exceedance tests exceedances tests
exogene variabele exogenous variate ; exogenous variable
experiment trial ; experiment
expert-systeem expert system
exploratief onderzoek exploratory survey
explosief process explosive process
exponentieel effenen exponential smoothing
exponentieel spreidingsmodel exponential dispersion model
exponentiële familie exponential family ; Koopman-Darmois family
exponentiële kromme exponential curve
exponentiële regressie exponential regression
exponentiële verdeling ; negatief exponentiële verdeling exponential distribution ; negative exponential distribution
externe validiteit external validity
extrapolatie extrapolation
extremaal gemiddelde extreme mean
extremaal proces ; extremaal proces volgens Dwass extremal process
extremal index extremal index
extreme intensiteit extremal intensity
extreme studentised deviate extreme studentised deviate ; extreme studentized deviate
extreme waarden extreme values
F-toets F-test ; variance ratio test
F-verdeling ; F-verdeling van Snedecor ; variantie-ratio-verdeling F-distribution ; Snedecor's F-distribution ; variance ratio distribution
factor factor
factor antithesis factor antithesis
factor score factor score
factoranalyse factor analysis
factoranalyse volgens Boole Boolean factor analysis
factorenverwisselingstoets factor reversal test
factorieel experiment factorial experiment ; factorial design
factorieel moment factorial moment
factorieel moment genererende functie factorial moment generating function
factoriële cumulant factorial cumulant
factoriële cumulant genererende functie factorial cumulant generating function
factoriële multinomiale verdeling ; multivariate hypergeometrische verdeling factorial multinomial distribution ; multivariate hypergeometric distribution
factoriële som factorial sum
factoriële verdeling factorial distribution
factoriële verdeling inverse factorial series distribution
factoriële verdeling Irwin distribution
factorlading factor loading ; test coefficient
factormatrix factor matrix
factorpatroon factor pattern
factorrotatie factor rotation
familie van Latijnse vierkanten species of Latin square
fase phase
fase-functie-u phase function
fase-spectrum phase spectrum
fasediagram ; fasediagram van Frisch phase diagram
feed-forward neuraal netwerk feed-forward neural network
feitelijke volledigheid (van een klasse van beslisfuncties) essential completeness
Fermi-Dirac statistiek Fermi-Dirac statistics
Ferreri-verdeling Ferreri distribution
fiduciële grenzen fiducial limits
fiduciële inferentie ; fiduciële analyse fiducial inference
fiduciële verdeling fiducial distribution
fiduciële waarschijnlijkheid fiducial probability
filter filter
filteren voor trend pre-whitening
finaal cluster ultimate cluster
Fisher-Hsu-Roy-verdeling Fisher-Hsu-Roy distribution
Fisher-informatie Fisher information
Fisher-informatie matrix Fisher information matrix
Fisher-model Fisher model
Fisher-transformatie (van de correlatiecoëfficiënt) ; bgth-transformatie ; z-transformatie Fisher's transformation (of the correlation coefficient) ; inverse tanh transformation ; z-transformation
Fisher-Yates-toets ; exacte toets van Fisher-Yates ; exacte chi-kwadraat-test Fisher-Yates test ; Fisher-Irwin test ; Fisher exact test ; exact chi-squared test
Fisher's B-verdeling Fisher's B-distribution
Flemming-Viot proces Flemming-Viot process
flexibele schatting spline estimate
flexibility curve curve of flexibility ; flexibility curve
fluctuatie fluctuation
Fokker-Planck-vergelijking Fokker-Planck equation
formule van Erlang Erlang's formula
formule van Macaulay voor het voortschrijdend gemiddelde Macaulay's formula
Foster-criteria Foster's criteria
Fourier-analyse Fourier analysis
Fourier-representatie van Andrews Andrews' Fourier-type plot
Fourier-transformatie Fourier transform
fout error
fout van de derde soort error of third kind ; type III error
fouten bij survey errors in surveys
fouten in het model error in equations
foutenmarge error band
foutenmodel volgens Berkson Berkson's error model
foutenvariantie ; residuele variantie ; restvariantie error variance ; residual variance
fractal fractal
fractie verklaarde variantie coefficient of total determination
fractie weigeringen refusal rate
Fréchet-verdeling Fréchet distribution
Freeman-Tukey-transformatie Freeman-Tukey transformation
frequency response function ; transfer-functie frequency response function ; transfer function
frequentie-oppervlak frequency surface
frequentiebereik ; frequentiedomein frequency domain
frequentiedichtheid ; kansdichtheidsfunctie probability density function ; PDF ; frequency function
frequentiefunctie van Pólya van de orde twee Pólya frequency function of order two
frequentiekromme ; frequentiepolygoon frequency curve
frequentiepolygoon frequency polygon
frequentietabel frequency table
frequentieverdeling frequency distribution
frequentieverdeling van het aantal gebeurtenissen counting distribution
frequentieverdeling van het aantal gebeurtenissen tot tijdstip t counting process
frequentieverwachting ; verwachte aantallen ; theoretische aantallen ; theoretische frequenties expected frequencies ; theoretical frequencies
frequentist frequentist
frequentistische kanstheorie frequency theory of probability
Freund-Ansari-toets ; toets van Freund-Ansari Freund-Ansari test
Friedman-toets ; toets van Friedman Friedman's test
functie van het onderscheidend vermogen ; voorwaardelijk op de getrokken steekproef conditional power function
functionele verhouding functional relationship
fundamentele identiteit van Wald Wald's fundamental identity
Furry-proces Furry process
fuzzy-set theorie fuzzy set theory
g-stochasten ; g-statistics g-statistics
g-toets ; Pearson's chi-kwadraat-toets op onafhankelijkheid g-test
Gabriel-toets Gabriel's test
gain function ; winstfunctie gain function
Galton's probleem van verschilbepaling tussen individuen Galton's individual difference problem
gamma-coëfficiënten gamma coefficients
gamma-functie gamma function
gamma-integraal gamma integral
gamma-verdeling gamma distribution
Gart-toets ; toets van Gart Gart's test
Garwood-verdeling Garwood distribution
gatentoets van Tukey Tukey's gap test
Gauss-Poisson-verdeling ; Poisson-Gauss-verdeling Gauss-Poisson distribution ; Poisson-normal distribution
Gauss-proces Gaussian process
geaccumuleerd proces accumulated process
Geary's contiguiteits verhouding Geary's contiguity ratio
gebalanceerde steekproef balanced sample
gebeurtenis ; voorval event
gebeurtenissenruimte ; steekproefruimte event space ; sample space ; sample description space
geboorte- , sterfte- en immigratieproces birth, death and immigration process
geboorte- en sterfteproces birth and death process
geboorteproces birth process
gebrek aan conformiteit ; niet-aanhankelijkheid non-compliance ; non-adherence
gebruik van tussenblok-informatie volgens Yates recovery of information
gecentreerd moment ; centraal moment central moment
gecentreerd-factoriële momenten central factorial moments
geclusterd puntproces cluster (point) process
geconcentreerd steekproefonderzoek (bijv. qua onderwerp, gebied of tijdvak) intensive sampling
geconjugeerde Latijnse vierkanten conjugate Latin squares
geconjugeerde priorinformatie conjugate prior
geconjugeerde rangordening conjugate ranking
geconjugeerde verdeling conjugate distribution
gecorrigeerd indexcijfer rectified index number
gecorrigeerd moment corrected moment
gedeeltelijk consistente waarnemingen partially consistent observations
gedeeltelijk evenwichtig onvolledig blokontwerp partially balanced incomplete block design
gedeeltelijk evenwichtig roostervierkant partially balanced lattice
gedeeltelijk evenwichtig samenhangend blokontwerp partially balanced linked block design
gedeeltelijk evenwichtige arrays partially balanced arrays
gedeeltelijk samenhangend blokontwerp partially linked block design
gedeeltelijke replicatie fractional replication
gedeeltelijke verversing (in een panel) partial replacement
gedempte trilling damped oscillation
gegeneraliseerd additief model generalised additive model ; generalized additive model ; GAM
gegeneraliseerd gemengd model generalised mixed model ; generalized mixed model
gegeneraliseerd lineair model generalised linear model ; generalized linear model
gegeneraliseerde afstand generalised distance ; generalized distance
gegeneraliseerde Bayesiaanse beslisregel generalised Bayes' decision rule ; generalized Bayes' decision rule
gegeneraliseerde besmettingsverdeling generalised contagious distribution ; generalized contagious distribution
gegeneraliseerde besmettingsverdeling van Subrahmaniam Subrahmaniam's generalised contagious distribution ; Subrahmaniam's generalized contagious distribution
gegeneraliseerde binomiale verdeling ; Poisson-binomiale verdeling generalised binomial distribution ; generalized binomial distribution ; Poisson binomial distribution
gegeneraliseerde bivariate exponentiële verdeling generalised bivariate exponential distribution ; generalized bivariate exponential distribution
gegeneraliseerde gamma-verdelingen generalised gamma distributions ; generalized gamma distributions ; Creedy and Martin generalised gamma distribution ; Creedy
gegeneraliseerde inverse ; pseudo inverse generalised inverse ; generalized inverse ; pseudo-inverse ; Moore-Penrose inverse
gegeneraliseerde kleinste-kwadraten schatter generalised least squares estimator ; generalized least squares estimator
gegeneraliseerde kruisvalidatie generalised cross-validation ; generalized cross-validation
gegeneraliseerde machtreeksverdeling generalised power series distribution ; generalized power series distribution
gegeneraliseerde maximale aannemelijkheidsschatter generalised maximum likelihood estimator ; generalized maximum likelihood estimator
gegeneraliseerde multinomiale verdeling generalised multinomial distribution ; generalized multinomial distribution
gegeneraliseerde Pareto-verdeling generalised Pareto distribution ; generalized Pareto distribution
gegeneraliseerde schattingsvergelijking generalised estimating equations ; generalized estimating equations ; GEE
gegeneraliseerde sequentiële waarschijnlijkheidsratio-toets ; gegeneraliseerde sequentiële waarschijnlijkheidsratio-toets van generalised sequential probability ratio test ; generalized sequential probability ratio test
gegeneraliseerde STER-verdeling generalised STER distribution ; generalized STER distribution
gegeneraliseerde T²-verdeling generalised T² distribution ; generalized T² distribution
gegeneraliseerde verdeling generalised distribution ; generalized distribution
gegeneraliseerde verdeling van de extreme waarden generalised extreme-value distribution ; generalized extreme-value distribution
gegevens aanscherpen data sharpening
gegevens diepte data depth
gegevens vermeerdering algoritme data augmentation algorithm
gegroepeerd testen group testing
gegroepeerde Poisson-verdeling grouped Poisson distribution
geheeltallige programmering integer programming
geïntegreerd spectrum integrated spectrum
geïntensiveerde inspectie tightened inspection
geïnverteerde Dirichlet-verdeling inverted Dirichlet distribution
geïtereerde bootstrap iterated bootstrap
gekoppelde gegevens linked data
gekruist waardenbereik ; gekruist waardenbereik van Hyrenius cross range
gekruiste factoren crossed factors
gekruiste klassificatie crossed classification
gekwadrateerde variatiecoëfficiënten relative variance ; relvariance
geleidelijke veranderingen gradual changes
gelijkenis resemblance
gelijkenis similarity
gelijkenisindex similarity index
gelijkheidscoëfficiënt volgens Gower Gower's similarity coefficient
gelijkwaardigheid qua doeltreffendheid ; gelijkwaardig qua efficiëntie efficiency equivalence
gelijkwaardigheidstest equivalence testing
gelineariseerde maximum-likelihood methode linear maximum likelihood method
gelineariseerde maximumwaarschijnlijkheidsmethode linearised maximum likelihood method ; linearized maximum likelihood method
gemeenschappelijke factor common factor
gemeenschappelijke toereikendheid joint sufficiency
gemeenschappelijke voorspellingsintervallen joint prediction intervals
gemengd exponentiële regressie double exponential regression
gemengd model mixed model
gemengde factoriële experimenten mixed factorial experiments
gemengde Pareto-kromme double Pareto curve
gemengde regressieschatter van Theil Theil's mixed regression estimator
gemengde steekproeftrekking mixed sampling
gemengde strategie mixed strategy
gemiddeld absoluut verschil tussen opvolgende termen ; gemiddelde van opvolgende verschillen mean successive difference ; mean linear successive difference
gemiddeld niveau van doorgelaten kwaliteit ; gemiddeld doorgelaten uitvalniveau average outgoing quality level ; AOQ
gemiddeld resterende levensduur mean residual life
gemiddeld te controleren aantal ; gemiddeld te controleren hoeveelheid ; gemiddelde steekproefomvang average amount of inspection
gemiddeld verschil mean difference
gemiddeld verschil van probits mean probit difference
gemiddeld verschil volgens Gani Gani's mean difference
gemiddeld waardenbereik mean range
gemiddelde aannemelijkheidsschatter ; gemiddelde aannemelijkheidsschatter van Barnard mean likelihood estimator
gemiddelde afwijking ; gemiddelde absolute fout average deviation ; mean deviation ; mean absolute deviation ; mean absolute error
gemiddelde bovenmatige functie mean excess function
gemiddelde fractie van afgekeurde exemplaren process average fraction defective
gemiddelde grens van doorgelaten kwaliteit ; maximaal gemiddelde doorgelaten uitvalpercentage average outgoing quality limit ; AOQL
gemiddelde kwadraatsom mean square
gemiddelde kwadratisch verschil tussen opvolgende termen mean square successive difference
gemiddelde kwadratische afwijking mean square deviation
gemiddelde kwadratische contingentie ; phi-kwadraat mean square contingency
gemiddelde kwadratische fout mean square error
gemiddelde richting mean direction
gemiddelde steekproefomvang ; functie van de gemiddelde steekproefomvang (als functie van de partijkwaliteit) ; ASN- average sample number function ; ASN function
gemiddelde van de middelste 50% waarden mid-mean
gemiddelde verplaatste histogrammen average shifted histograms
gemiddelden mean values
gemodificeerd gemiddeld kwadratisch verschil tussen opvolgende termen modified mean square successive difference
gemodificeerd Latijns vierkant ; gemodificeerd Latijns vierkant volgens Rojar-White modified Latin square
gemodificeerde binomiale verdeling modified binomial distribution
gemodificeerde exponentiële groeikromme modified exponential curve
gemodificeerde normale verdelingen ; gemodificeerde normale verdelingen van Pomanowski modified normal distributions
gemodificeerde tolerantiegrenzen modified control limits
gemodificeerde Von Neumann ratio modified von Neumann ratio
generalisatie van Gurland van een Neyman-verdeling Gurland's generalisation of Neyman's distribution ; Gurland's generalization of Neyman's distribution
generalisatie volgens Beall en Rescia van de Neyman-verdeling Beall-Rescia generalisation of Neyman's distribution ; Beall-Rescia generalization of Neyman's distribution
generalised polykays generalised polykays ; generalized polykays
generalised right angular designs generalised right angular designs ; generalized right angular designs
generalised stable law generalised stable law ; generalized stable law
genererende functie generating function
genest group divisible design hierarchical group divisible design
geneste geval-controle studies nested case-control studies
geneste hypothesen nested hypotheses
geneste methoden nested methods
geneste proefopzet nested design
geneste proefopzet met evenwichtige onvolledige blokken nested balanced incomplete block design
geneste steekproeftrekking nested sampling
genetisch algoritme genetic algorithm
genetische heterogeniteit ; genetische ongelijksoortigheid genetic heterogeneity
GenStat ; GENeral STATistics GenStat ; GENeral STATistics
geometrische waarschijnlijkheid geometric probability
geordende alternatieve hypothese ordered alternative hypothesis
geordende reeks ; rij ; tabel array ; ordered series
geostatistiek geostatistics
gepaarde steekproeven matched samples
gerandomiseerd model randomised model ; randomized model
gerandomiseerde beslisfunctie randomised decision function ; randomized decision function
gerandomiseerde blokken ; blokken met verloting randomised blocks ; randomized blocks
gerandomiseerde toets randomised test ; randomized test
gereduceerde inspectie reduced inspection
gereduceerde proefopzet reduced design
gereduceerde steekproef reduced sample
gereduceerde variabele reduced variable
gereduceerde vergelijkingen reduced equations
gericht steekproeftrekken purposive sample
gerichte steekproef judgment sample
gesloten vraag closed-ended question
gestandaardiseerd sterftequotient standardised mortality ratio ; standardized mortality ratio ; SMR
gestandaardiseerde afwijking standardised deviate ; standardised deviate
gestandaardiseerde score ; z-score standard score ; z-score
gestandaardiseerde stochastische variabele ; gestandaardiseerde stochast standardised variable ; standardized variable
gestrafte kleinste kwadraten penalised least squares ; penalized least squares
gestrafte quasi-waarschijnlijkheid penalised quasi-likelihood ; penalized quasi-likelihood
gestrafte schatting penalised estimation ; penalized estimation
gestrafte waarschijnlijkheid penalised likelihood ; penalized likelihood
gestratificeerde steekproef stratified sample
gestudentiseerd betrouwbaarheidsinterval studentised confidence interval ; studentized confidence interval
gestudentiseerd waardenbereik studentised range ; studentized range
gestudentiseerde M-schatter studentised M-estimator ; studentized M-estimator
gestudentiseerde maximale absolute afwijking studentised maximum absolute deviate ; studentized maximum absolute deviate
gesuperponeerd proces superposed process
getransformeerde dosiswaarde dose metameter
getransformeerde responsewaarde metameter
getransformeerde responswaarde response metameter
getransformeerde van gezamenlijke levensduren total time on test transformation
getrimde kleinstekwadraten schatter trimmed least squares estimator
geval-cohort ontwerp case-cohort design
gevoeligheid volatility
gevoeligheid en specificiteit sensitivity and specificity
gevoeligheidsananlyse sensitivity analysis
gevoeligheidsfunctie sensitivity function
gevoeligheidsgegevens sensitivity data ; sensitive information
gewicht ; wegingsfactor ; wegingscoëfficiënt weight ; weighting coefficient ; weighting factor
gewicht uit de basisperiode ; basisgewicht base weight
gewichtsfunctie weight function
gewijzigde profielwaarschijnlijkheid modified profile likelihood
gewogen gemiddelde weighted average ; weighted mean
gewogen indexcijfer weighted index number
gewogen kleinste kwadraten weighted least squares
gewogen middeling van verdelingen mixture of distributions
gewogen regressie weighted regression
gewogen testbatterij weighted battery
Gibrat-verdeling Gibrat distribution
Gini-coëfficiënt ; delta-index ; delta-index van Gini index of concentration ; delta-index ;delta-index of Gini ; δ-index ; δ-index of Gini
Gini's gemiddelde afstand Gini's mean distance
gladmaken van de kern in regressie kernel smoothing in regression
gladstrijken smoothing ; graduation
gladstrijken van een puntenwolk scatterplot smoother
gladstrijkende regressie-analyse smooth regression analysis
gladstrijker smoother
GLIM ; General Linear Interactiv Modelling GLIM ; Generalized Linear Interactive Modelling
GLLAMM ; General Linear Latent and Mixed Models GLLAMM ; Generalized Linear Latent and Mixed Models
Gnedenko-Koroljuk-verdelingen Gnedenko-Koroljuk distributions
goedgekeurd exemplaar effective unit
Gompertz curve Gompertz curve
Gompertz-Makeham verdeling Gompertz-Makeham distribution
goudklompje effect nugget effect
graad van stationariteit order of stationarity
graaf met random lijnen random linear graph
graduation curve graduation curve
grafiek van de gemiddelde steekproefomvang ; kromme van de gemiddelde steekproefomvang (als functie van de average sample number curve
grafiek van de verdelingsfunctie cumulative frequency curve ; cumulative probability curve
grafiek van een beta-verdeling beta probability plot
grafiek van het verloop van de variatiebreedte high-low graph
grafisch kettingmodel graphical chain model
grafisch model graphical model
grafische analyse via kwantielen volgens Mahalanobis fractile graphical analysis
grafische schatter graphical estimator
grafische voorstelling van een bivariate kansverdeling probability surface
Gram-criterium Gram's criterion
Gram’se matrix Gramian ; Gramian matrix
greepsgewijze steekproef chunk sampling
Grenander schatters Grenander estimators
Grieks-Latijns vierkant Graeco-Latin square
Grieks-Latijns vierkant van hogere orde hyper-Graeco-Latin square
groei curve growth curve
groep ; klasse group
groepsfactor group factor
grote reis grand tour
group divisible design ; group divisible PBIB ; gedeeltelijk evenwichtig onvolledige-blokkenschema met deelbaarheid in group divisible design ; group divisible PBIB
group divisible incompleet blokontwerp group divisible incomplete block design
group divisible roteerbare ontwerpen group divisible rotatable designs
group screening methods group screening methods
Grubbs schatters Grubbs' estimators
Gupta-toets op symmetrie Gupta's symmetry test
Hadamard-matrix Hadamard matrix
half-drill strip half-drill strip
half-Latijns vierkant semi-Latin square
half-normal plot half-normal plot
half-plaid square half-plaid square
halve breedte ; halve waardenbereik half-width ; semi-range
halve gemiddelde kwadratisch verschil mean semi-squared difference
halve kwartielafstand quartile deviation ; semi-interquartile range
halveringsmethode split half method ; split test method
hamming hamming
handelsreizigers-probleem travelling salesman problem
hanning hanning
hard clipping (limiting) hard clipping (limiting)
harde kernmodel hard-core model
Hardy-Weinberg evenwicht Hardy-Weinberg equilibrium ; Hardy-Weinberg law
harmonisch gemiddelde harmonic mean
harmonisch proces harmonic process
harmonisch proces met storing disturbed harmonic process
harmonische analyse harmonic analysis
harmonische regressie harmonic regression
Harris-terugkeer Harris recurrence
Harris-wandeling Harris walk
Hartley-toets ; maximale F-verhouding Hartley's test ; maximum F-ratio
hat matrix hat matrix
Hausdorff-dimensie Hausdorff dimension
hazard rate distribution hazard rate distribution
Hellinger-afstand Hellinger's distance
Helmert-transformatie Helmert transformation
Helmert-verdeling Helmert distribution
herbezoek call-back
hergebruik van een steekproef sample reuse
herhaald onderzoek ; periodiek onderzoek repeated survey
herhaalde steekproeftrekking sampling on successive occasions
herhaling repetition
Hermite-polynomen Hermite polynomials
Hermite-verdeling Hermite distribution
het criterium van de netwerkinformatie network information criterion ; NIC
het gemiddelde nemen van het model model averaging
het testen van de bestendigheid van relaties regressie in de tijd testing the constancy of regression relationships over time
het versnelde het leven testen accelerated life testing
het versnelde model van de mislukkingstijd accelerated failure time model
heteroclitic heteroclitic
heterogeniteit ; ongelijksoortigheid heterogeneity
heterokurtic heterokurtic
heteroscedastisch heteroscedastic
heterotypic heterotypic
Heywood-geval Heywood case
Hhn (x) functie Hhn (x) function
hiërarchie van een correlatietabel volgens Spearman hierarchy
hiërarchisch geboorte- en sterfteproces hierarchical birth and death process
hiërarchisch model hierarchical model
hiërarchische classificatie hierarchical classification ; nested classification
hiërarchische clusteranalyse hierarchical cluster analysis
Hill-schatter Hill estimator
hinderlijke parameters ; overtollige parameters nuisance parameters
histogram histogram
hitting point hitting point
Hodges-Ajne-toets Hodges-Ajne's test
Hoeffding's toets op onafhankelijkheid Hoeffding's independence test
hoefijzer-effect horseshoe effect
hoekentest corner test
hoekvariabelen angular variables
hoeveelheid informatie amount of information
hoeveelheidsindexcijfer quantum index
hoeveelheidsverhoudingscijfer quantity relative
hoge mate van contact tussen grafiek en X-as high contact
Hollander-Proschan new better than used test Hollander-Proschan new better than used test
homoclitic homoclitic
homogeen proces homogeneous process
homogeniteit homogeneity
homokurtic homokurtic
homoscedastisch homoscedastic
honest process honest process
hoofdcomponenten regressie principal components regression
hoofdcoördinaten analyse principal coordinates analysis
hoofdeffect main effect
Horvitz-Thompson schatter Horvitz-Thompson estimator
Hosmer-Lemeshow statistiek Hosmer-Lemeshow statistic
hot-deck-methode hot deck method
Hotelling-toets ; T-toets Hotelling's test (dependent correlations) ; T-test
Hotellings T² ; T²-verdeling van Hotelling ; T²-verdeling Hotelling's T² ; Hotelling’s T²-distribution ; T²-distribution ; T-distribution
Householders tridiagonalisatie Householder tridiagonalisation ; Householder tridiagonalization
Huber schatter Huber estimator ; Huberised estimator ; Huberized estimator ; sandwich estimator
Hudson-Kreitman-Aguade test ; HKA test Hudson-Kreitman-Aguade test ; HKA test
Hudson's Rm Hudson's Rm
huidige statusgegevens current status data
hulpinformatie ; achtergrondinformatie ancillary information ; background information
hulpvariabele ; covariable concomitant variable ; covariate
Hurst coëfficiënt Hurst coefficient
hyper-Poisson-verdeling hyper-Poisson distribution
hyperbolische versie van de Yule-verdeling Yule's hyperbolic distribution
hyperexponentiële verdeling hyperexponential distribution
hypergeometrische verdeling hypergeometric distribution
hypernormale dispersie hypernormal dispersion
hypernormality hypernormality
hypersferische normale verdeling hyper-spherical normal distribution
hypothese betreffende parameters van een verdeling parametric hypothesis ; parameter hypothesis
hypothese toetsing hypothesis testing ; testing of hypothesis
hypothese van Student Student's hypothesis
ideaal indexcijfer van Fisher ideal index number
identieke categorisaties identical categorisations ; identical categorizations
identieke fouten identical errors
identificeerbaarheid identifiability
identiteit van Jordan Jordan's identity
ieder-met-ieder-vergelijking Round Robin design
ijdelheids-vertekening vanity effect
ijking ; calibratie calibration
immigratie immigration
implicit strata implicit strata
impulse response function impulse response function
imputatie imputation
in de tijd homogeen proces temporally homogeneous process
in strenge zin gedomineerde schatter strictly dominated estimator
incidentie incidence
incidentie-matrix van een proefopzet incidence matrix of design
includances tests includances tests
incomplete multiresponse design incomplete multi-response design
inconsistente schatter inconsistent estimator
increasing failure rate ; toenemend faaltempo increasing failure rate
increasing hazard rate increasing hazard rate
index of abnormality index of abnormality
index of attraction index of attraction
index of homophily index of homophily
index of response index of response
index of reversion index of reversion
index van Divisia Divisia's index
index van Divisia-Roy Divisia-Roy index
index van gelijkenis ; index van gelijkenis van Sokal-Michener matching coefficient
index van Lowe Lowe index
index van Pareto Pareto index
index voor de ontwikkeling index of evolution
indexcijfer index number ; index
indexcijfer met gekruiste weging crossed weight index number ; cross-weight index number
indexcijfer van Gittins Gittins index
indexcijfer van Konyus Konyus index number ; preference-field index number ; indifference-level index number
indexcijfer van Laspeyres Laspeyres' index
indexcijfer van Laspeyres-Konyus Laspeyres-Konyus index
indexcijfer van Paasche Paasche's index
indexcijfer van Paasche-Konyus Paasche-Konyus index
indexcijfer van Palgrave Palgrave's index
indexcijfer van Shannon-Wiener Shannon-Wiener index
indexcijfer voor prijscompensatie price compensation index
indexcijferreeks met vaste basis fixed base index
indicator variabele indicator variable
indicatorfunctie indicator function
indifferentiegebied (van een toets) zone of indifference ; region of indifference ; indifference zone ; indifference region
indirecte kleinste kwadratenschatting indirect least squares
indirecte standaardisatie indirect standardisation ; indirect standardization
inductie induction
inductief gedrag inductive behaviour
inferentiële statistiek inferential statistics
inflated distributions inflated distributions
influence curve influence curve
influence functie influence function
informatie information
informatie criterium information criterion
informatie criterium van Bayes Bayes information criterion ; BIC
informatiecriterium van Akaike Akaike's information criterion ; AIC
informatiegetal van Kullback-Leibler Kullback-Leibler information
informatiematrix information matrix
informatietheorie information theory
informatieve a priori verdeling ; informative prior informative prior
informatieve censurering informative censoring
ingebed proces imbedded process
inhoudelijke validiteit content validity
input/output-proces input/output process
inspectie met veranderlijke steekproefomvang variable lot size plan
inspectie met vervanging van defecten rectifying inspection
inspectie op grond van kwantitatieve variabelen variables inspection
instrumentele variabele instrumental variable
integraal controle-onderzoek screening inspection
integraalvergelijking van Lindley Lindley's integral equation
integrale inspectie total inspection
integrale telling ; integrale steekproef exhaustive sampling
integrated moving average process ; IMA-process integrated moving average process ; IMA process
integreerbaarheid in stochastische zin stochastic integrability
intensiteit (bij harmonische analyse) ; leeftijdsspecifieke sterftekans intensity
interactie interaction
interactie-component component of interaction
interactie-orde order of interaction
intercept intercept
intercorrelatie van een stelsel variabelen intercorrelation
intergraduated values intergraduated values
interkwartielafstand interquartile range ; IQR
interne kleinste kwadratenmethode ; interne kleinste kwadratenmethode volgens Hartley internal least squares
interne regressie ; interne regressie volgens Hartley internal regression
interne validiteit internal validity
interpolatie interpolation
interval schatting interval estimation
interventie-analyse intervention analysis
intrablokanalyse ; analyse binnen de blokken intrablock analysis
intrinsieke nauwkeurigheid intrinsic accuracy
intuïtieve waarschijnlijkheid psychological probability
invariant invariant
invariantie invariance
invariantiemethode (van schatten of toetsen onder bepaalde transformaties) invariance method
inventariseringsproblemen inventory problems
invers bemonsteren inverse sampling
invers moment inverse moment
invers-multinomiale steekproeftrekking inverse multinomial sampling
inverse autocorrelatie inverse serial correlation
inverse hypergeometrische verdeling negative hypergeometric distribution
inverse hypergeometrische verdeling ; verdeling van de steekproefomvang, vereist voor het trekken van k successen, bij hypergeometric waiting time distribution ; inverse hypergeometric distribution
inverse normal scores test inverse normal scores test
inverse polynoom inverse polynomial
inverse Pólya-verdeling inverse Pólya distribution
inverse problemen inverse problems
inverse transformatie methode inverse transformation method
inverse verdeling (gebruik af te raden, er zijn tenminste vijf betekenissen) inverse distribution
inverse waarschijnlijkheid inverse probability
invloed influence
invloed leverage ; influence ; leverage point
invloedrijke waarneming influential observation
irreducibele Markovketen irreducible Markov chain ; irreducible chain
Ising-Stevens-verdeling Ising-Stevens distribution
isodynes isodynes
isokurtosis isokurtosis
isomorfisme isomorphism
isotone regressiefunctie isotonic regression function
isotrope verdeling isotropic distribution
isotropie isotropy
item analyse item analysis
item-analyse ; probit-analyse probit analysis
iteratief gewogen kleinste kwadraten iterative weighted least squares
iteratief herwogen kleinste kwadraten iteratively reweighted least squares ; IRLS
iteratief proportioneel fitten iterative proportional fitting
iteratief proportionele schaalkeuze iterative proportional scaling
iteratieve procedure van Stephan Stephan's iterative process
J-vormige-verdeling J-shaped distribution
jaapmes methode ; jackknife methode ; laat één weg procedure jackknife
jackknife toets van Miller Miller's jackknife test
James-Stein schatter James-Stein estimator
jittered sampling jittered sampling
jump statistic jump statistic
k-klassen-schatter ; k-klassen-schatter van Theil k-class estimator
k-statistics ; k-statistics van Fisher k-statistics
k-steekproeven-probleem k-samples problem
k-steekproeventoets van Jonckheere Jonckheere's k-sample test ; Jonckheere-Terpstra test for k-groups
K-toets van Mann K-test
k-verhouding k-ratio
k-verhoudingstoets k-ratio t-test
kaart met niveaulijnen level map
Kaiser-Guttmann-criterium Kaiser-Guttmann criterion
Kalman-filter Kalman filter
Kamat-toets Kamat's test
kans op een fout van de eerste soort ; onbetrouwbaarheid size of a test
kansen odds
kansfluctuatie chance variation
kansverdeling op de bol spherical distribution
kansverhouding relative risk ; odds ratio
Kaplan-Meier schatter Kaplan-Meier estimator ; product-limit estimator
kappa kappa
Kapteyn-transformatie Kapteyn's transformation
Kapteyn-verdeling Kapteyn's distribution
karakteristieke functie characteristic function
karakteristieke functie characteristic functional
karigheidsprincipe principle of parsimony
kartogram cartogram
kde-machtssom power sum
Kendall's S-score Kendall's S score
Kendall's tau Kendall's tau ; Kendall's τ
Kendall's terminologie (voor wachtrijen) Kendall's terminology
kengetal complex unit
kenmerk characterisation ; characterization
kenmerk ; aspect ; variabele characteristic
kernel-schatting kernel estimate ; kernel estimator
Kesten-proces Kesten's process
keten ; ketting chain
keten-binomiale model ; keten-binomiale model van Greenwood chain binomial model
ketting grafiek chain graph
ketting grafiek model chain graph model
ketting-blok design ; ketting-blok design van Youden-Connor chain block design
kettingindexcijfer chain index
kettingverhouding ; kettingindexcijfer chain-relative ; link relative
Kiefer-Wolfowitz-proces Kiefer-Wolfowitz process
klasse class
klasse van communicerende toestanden communicating class
klassemidden class mark
klassesymbool class symbol
klassificatiegrootheid van Anderson Anderson's classification statistic
klassifikatiefout misclassification
kleinst mogelijke variantie minimum variance
kleinste-kwadraten schatter least squares estimator
kleuring colouring
klinische studie clinical trials ; clinical study
klokvormige kromme ; klokvormige curve bell-shaped curve
Klotz-toets ; toets van Klotz Klotz's test
koepel copula
Kolmogorov-axioma's Kolmogorov axioms
Kolmogorov-representatie Kolmogorov representation
Kolmogorov-Smirnov-toets Kolmogorov-Smirnov test
Kolmogorov-Smirnov-verdelingen Kolmogorov-Smirnov distributions
Kolmogorov-vergelijkingen Kolmogorov equations
koppelen van records record linkage
koppelfunctie link function
koppeling linkage
koppeling analyse linkage analysis
koppeling van indexcijfers splicing
korte termijn statistische grootheid van Jowett local statistic
korte-termijn fluctuatie short-term fluctuation
kortste zuivere betrouwbaarheidsintervallen van Neyman Neyman-shortest unbiased confidence intervals
kortste-afstandenboom minimum spanning tree
kostenfunctie cost function
kriging kriging
krimpschatter shrinkage estimator
kritiek gebied ; verwerpingszone critical region ; rejection region
kritieke waarde critical value ; rejection limit ; significance point
kritische quotiënt van Gumbel critical quotient
kromme van de gemiddelde dichtheid curve of mean density
kromme van Pareto ; lijn van Pareto Pareto curve
Kronecker-product van een proefopzet Kronecker product of design
Kronecker-product van matrices Kronecker product of matrices
kruiscorrelatie van twee tijdreeksen cross-correlation
kruiscovariantie van twee tijdreeksen cross-covariance
kruisintensiteitsfunctie ; kruisintensiteitsfunctie van Cox-Lewis cross intensity function
kruisspectrum cross spectrum
kruistabel ; contigentietabel ; bivarate frequentietabel ; kxr-tabel contingency table
kruisvalidatie cross-validation
kruisvalidatie-criterium cross-validation criterion
Kruskal-Wallis-toets Kruskal-Wallis test
kubisch rooster cubic lattice
kubische proefopzetten met drie geassocieerde klassen ; kubische proefopzetten met drie geassocieerde klassen volgens cubic designs with three associate classes
Kuder-Richardson-formule Kuder-Richardson formula
Kullback-Leibler-afstandsfunctie Kullback-Leibler distance function
kurtic curve kurtic curve
kwadrant-afhankelijkheid ; kwadrant-afhankelijkheid volgens Lehmann quadrant dependence
kwadratensom (van waarnemingen minus gemiddelde) deviance
kwadratisch exponentieel model quadratic exponential model
kwadratisch gemiddelde quadratic mean
kwadratisch gemiddelde afwijking ; kwadratisch gemiddelde fout root mean square deviation ; root mean square error
kwadratisch programmeren quadratic programming
kwadratisch rooster ; vierkant rooster square lattice
kwadratische contingentie square contingency
kwadratische response quadratic response
kwadratische schatter quadratic estimator
kwadratische vorm quadratic form
kwadratuur-spectrum quadrature spectrum
kwalitatief (van een variabele) homograde
kwalitatieve data ; kwalitatieve gegevens qualitative data
kwalitatieve interactie qualitative interaction
kwalitatieve keuring inspection by attribute
kwaliteit van de aanpassing ; goodness of fit goodness of fit
kwaliteit van de officiële statistiek quality of official statistics
kwaliteit van leven quality of life
kwaliteitsbescherming door steekproefcontrole lot quality protection
kwaliteitscontrole quality control ; quality inspection ; statistical quality control
kwaliteitscontrole ; ontvangstkeuring acceptance inspection
kwaliteitscontrolekaart quality control chart
kwaliteitsinspectie naar meer dan één aspect multivariate quality control
kwantiel ; fractiel fractile ; quantile
kwantitatief (van een variabele) heterograde
kwantitatieve data ; kwantitatieve gegevens quantitative data
kwantitatieve response quantitative response
kwantitatieve variabelen extensive magnitudes
kwartiel quartile
kwartiel-richtingen quartile direction
kwartielafstandstoets van Westenberg Westenberg's interquartile range test
kwartielmaatstaf voor de relatieve spreiding quartile variation
kwartielmmaatstaf voor scheefheid quartile measure of skewness
kwintielen quintiles
L-schatting L-estimator
L-statistics ; L-statistics van Dwass L-statistics
l-statistics ; l-statistics van Kendall-Stuart l-statistics
L-toetsen ; L-toetsen van Neyman-Pearson L-tests
L1-maat L1-metric ; L1-norm
L2-associatieschema L2 association scheme
L2-maat L2-metric
ladder indices ladder index
ladder variable ladder variable
lading ; factorlading loading
lag hysteresis lag hysteresis
Laguerre polynomen Laguerre polynomials
lambda-criterium ; Wilks-criterium Lambda-criterion ; λ-criterion ; Wilks' criterion
lambdagram ; lambdagram van Yule lambdagram
lange-termijntrend ; trend secular trend ; long-time trend ; trend
Langevin-verdelingen Langevin distributions
langzaam variërende functie slowly varying function
Laplace-getransformeerde Laplace transform
latente klassen-analyse latent class analysis ; latent trait analysis
latente structuur ; structuur met latente variabelen latent structure
latente variabele latent variable
latente variabele theoretical variable
Latijns vierkant Latin square
Latijnse kubus Latin cube
Latijnse rechthoek Latin rectangle
Laurent-proces Laurent process
least variance difference method least variance difference method
leeftijd in jaren curtate
leeftijd-periode-cohort gevolgen age-period-cohort effects
leeftijdsafhankelijk geboorte- en sterfteproces age-dependent birth and death process
leeftijdsafhankelijk vertakkingsproces age-dependent branching process
leeftijdsspecifiek cijfer age-specific rate
leeftijdsspecifiek sterftecijfer ; leeftijdsspecifieke sterftekans age-specific mortality rate
leeftijdsspecifiek sterftecijfer ; momentane sterftekans ; leeftijdsspecifieke sterftekans age-specific death rate ; force of mortality ; instantaneous death rate ; hazard function
leeftijdsspecifieke sterftekans als functie van de leeftijd intensity function
lege cellen test van Wilks Wilks' empty cell test
lege-cellen-toets van David David's empty cell test
Legendre-polynomen Legendre polynomials
legit legit
Lehmann-Scheffé theorema Lehmann-Scheffé theorem
Lehmann-toets Lehmann's test
lemma van Esseen Esseen's lemma
lemma van Fatou Fatou's lemma
lemma van Glivenko-Cantelli ; theorema van Glivenko Glivenko-Cantelli lemma ; Glivenko's theorem
lemma van Neyman-Pearson Neyman-Pearson lemma
lemma van Slutsky Slutsky's lemma
lemma's van Borel-Cantelli Borel-Cantelli lemmas
leptokurtosis leptokurtosis
Leslie-toets Leslie's test
levensduurverdeling lifetime distribution
levensverwachting life expectancy
Lévy-Khintchine-representatie Lévy-Khintchine representation
Lévy-Pareto-verdeling Lévy-Pareto distribution
Lévy-proces Lévy process
Lévy-representatie Lévy representation
Lexis-verdelingen Lexian distributions
lichaampje probleem corpuscle problem
lijn van volledige inkomensgelijkheid in een Lorenz-diagram ; concentratiecurve (in geval van concentratie nul) line of equal distribution ; line of equidistribution
lijndiagram historigram
lijnspectrum line spectrum
lijntransectsteekproeftrekking line sampling
likelihood principe likelihood principle
likelihood-ratio-toets likelihood ratio test
likelihood-ratio-toets probability ratio test
Likert-schaal Likert scale
lineair model linear model
lineair proces linear process
lineair programmeren linear programming
lineair structureel verband linear structural relation
lineaire correlatie linear correlation
lineaire discriminantie-functie linear discriminant function
lineaire hypothese linear hypothesis
lineaire regressie linear regression
lineaire regressie volgens de kleinste-kwadraten methode linear mean square regression
lineaire restrictie linear constraint
lineaire schatter linear estimator
lineaire systematische statistische grootheid linear systematic statistic
lineaire toereikendheid linear sufficiency
lineaire trend ; rechtlijnige trend linear trend ; rectilinear trend
lineaire uitvalkansverdeling ; lineaire uitvalkansverdeling van Barlow linear failure rate distribution
lineo-normal distribution lineo-normal distribution
linked blocks linked blocks
linked paired comparison design linked paired comparison designs
linked samples ; gekoppelde steekproeven linked samples
linkszijdige afknotting left-truncation
linkszijdige censurering left-censoring
Lipschitz-voorwaarde Lipschitz condition
LISREL LISREL ; LInear Structural RELationships
locatie location
locatiemaatstaf ; plaatsmaat measure of location ; measure of central tendency
locatiemodel location model
locatieparameter location parameter
locatieparameter parameter of location
locatieparameter translation parameter
log-chi-kwadraat-verdeling log-chi-squared distribution
log-convexe tolerantiegrenzen ; log-convexe tolerantiegrenzen van Hanson en Koopmans log convex tolerance limits
log-F-verdeling log F distribution
log-gamma-verdeling log gamma distribution
log-lineair model log-linear models
log-log-transformatie log-log transformation
log-logistieke verdeling ; log-logistieke verdeling van Shah en Dave log-logistic distribution
log-nul-Poisson-verdeling ; log-nul-Poisson-verdeling van Katti en Rao log-zero-Poisson distribution
log-rangorde toets ; Mantel-Haenszel-toets log-rank test ; Mantel-Haenszel test
logaritmische kansverhouding ; logaritmische kansverhouding van Barnard lods ; logarithmic odds
logaritmische reeksverdeling ; logaritmische reeksverdeling van Fisher logarithmic series distribution
logaritmische transformatie logarithmic transformation
logistieke kromme auto-catalytic curve
logistisch proces logistic process
logistische kromme ; logistieke kromme logistic curve ; Pearl-Read curve
logistische regressie logistic regression ; linear logistic regression
logistische verdeling logistic distribution
logit logit
lognormaal lognormal
lognormale verdeling Galton-McAllister distribution
lognormale verdeling logarithmic normal distribution ; lognormal distribution
lokaal asymptotisch meest onderscheidende toets ; lokaal asymptotisch meest onderscheidende toets van Neyman locally assymptotically most powerful test ; optimal asymptotic test
lokaal asymptotisch meest stringente toets ; lokaal asymptotisch meest stringente toets van Bhat-Nagnur locally asymptotically most stringent test
lokaal meest onderscheidende rangorde-toets ; lokaal meest onderscheidende rangorde-toets van Fraser locally most powerfull rank order test
lokaal minimum trough
lokale asymptotische doeltreffendheid ; lokale asymptotische doeltreffendheid volgens Konijn local asymptotic efficiency
lokale likelihood schatting local likelihood estimation
Lomax-verdeling ; Pareto-verdeling Lomax distribution ; Pareto distribution ; Pareto distribution of the second kind
longitudinaal onderzoek longitudinal survey
Lorenz-kromme Lorenz curve
loterijsteekproef lottery sampling ; ticket sampling
Lotka-Volterra-vergelijkingen Lotka-Volterra equations
lowess lowess
Lp-norm Lp-norm
Lugananni-Rice formule Lugananni-Rice formula
lumped variance test lumped variance test
M-locatieschatter ; M-locatieschatter van Huber M-estimate
M-schatter M-estimator
maandgemiddelde monthly average
maat van Kaiser-Meyer-Olkin om geschiktheid te bemonsteren Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
maat voor de samenhang index of connection
maatstaf van Spearman Spearman's footrule
macht-transformatie power transformation
machtgemiddelde power mean
Madow-Leipnik-verdeling Madow-Leipnik distribution
Mahalanobis-afstand Mahalanobis distance
Mahalanobis-toetsingsgrootheid ; gegeneraliseerde Mahalanobis-afstand D²-statistic ; Mahalanobis' generalised distance ; Mahalanobis' generalized distance
Makeham verdeling Makeham distribution
manifeste variabele observable variable
Mann-Kendall-toets Mann-Kendall test
marginale classificatie marginal classification
marginale klasse marginal category
marginale verdeling marginal distribution
marker variable marker variable
Markov random veld Markov random field
Markov schatter Markov estimate
Markov-keten met absorberende wanden absorbing Markov chain
Markov-model met blijvers mover-stayer model
Markov-proces Markov process
Markov-proces voor intervallen van Wold Wold's Markov process of intervals
Markov-veld Markov field
Markov-vernieuwingsproces ; Markov-vernieuwingsproces volgens Pyke Markov renewal process
Markovketen Markov chain
Markovketen Monte Carlo met omkeerbare sprongen reversible jump Markov chain Monte Carlo
Markovketen volgens de Monte Carlo methode Markov chain Monte Carlo ; MCMC
Marshall-Olkin-verdeling Marshall-Olkin distribution
martingaal martingale
martingale residuen martingale residuals
maskeringseffect masking effect
matching matching
mate van geloofwaardigheid degree of belief
matrix van de tweede-orde momenten moment matrix
matrix van Leslie Leslie matrix
matrix van puntenwolken scatterplot matrix
matrix van uitbetalingen pay-off matrix
matrix-gelijkheid van Bartlett Bartlett's matrix-identity
maximale jaarlijkse block-methode ; jaarlijkse maximum-methode annual block maximum method ; annual maximum method
maximale waarschijnlijkheidsschatter ; maximale waarschijnlijkheidsschatter van Weiss-Wolfowitz maximum probability estimator
maximin-criterium maximin criterion
maximum likelihood onder beperkende voorwaarden REML ; reduced maximum likelihood ; restricted maximum likelihood
maximum likelihood schatter maximum likelihood estimator ; MLE
maximum-type procedures max-type procedures
Maxwell-Boltzmann-statistiek Maxwell-Boltzmann statistics
McDonald-Kreitman test McDonald-Kreitman test
mean square consecutive fluctuation estimator mean square consecutive fluctuation estimator
mean trigonometric deviation mean trigonometric deviation
mediaan median
mediaantoets ; mediaantoets van Quenouille medial test
mediaantoets ; mediaantoets van Westenberg-Mood median test
median centre median centre
median F-statistic median F-statistic
median unbiased confidence interval median unbiased confidence interval
mediane absolute afwijking median absolute deviation : MAD
mediane dodelijke dosis ; LD50 median lethal dose ; lethal dose 50 ; LD50
mediane effectieve dosis ; ED50 median effective dose ; ED50
mediane lijn median line
mediane overlevingstijd median survival time
mediane regressiekromme median regression curve
mediane richting median direction
meegroeiend gemiddelde progressive average
meerfasen steekproef multi-phase sampling
meerfasenproces ; meerfasenproces van Kendall multiple phase process
meertoppige verdeling multi-modal distribution
meertrapssteekproeftrekking multi-stage sample ; multi-stage sampling
meervoudig keuzeprobleem multiple decision problem
meervoudig Poisson-proces multiple Poisson process
meervoudige classificatie manifold classification ; multiple classification
meervoudige factor-analyse multiple factor analysis
meervoudige Poisson-verdeling multiple Poisson distribution
meervoudige steekproeftrekking multiple sampling
meervoudige stratificatie multiple stratification
meervoudige tijdreeksen multiple time series
meervoudige veranderingen multiple changes
meervoudige vergelijkingen (bij variantie-analyse) multiple comparisons
meest doeltreffende schatter ; meest efficiënte schatter most efficient estimator
meest onderscheidend kritiek gebied most powerful critical region
meest onderscheidende rangordetoets most powerful rank test
meest onderscheidende toets most powerful test
meest selectieve betrouwbaarheidsintervallen shortest confidence intervals ; most selective confidence intervals
meest voorkomende waarde ; modus typical characteristic
meetkundig gemiddelde geometric mean
meetkundige variatiebreedte geometric range
meetkundige verdeling geometric distribution
Mellin-getransformeerde Mellin transform
mengsel distributie mixture distribution
mensjaren person-years
mesokurtosis mesokurtosis
met loting uitgebreide significantietoets randomised significance tests ; randomized significance tests
met zwakke conditie ; slecht geconditioneerd ill-conditioned
meta-analyse meta-analysis
methode van beheer control method
methode van Behrens Behrens' method
methode van Blom Blom's method
methode van Brandt-Snedecor Brandt-Snedecor method
methode van Brown Brown's method
methode van Bruceton ; laddermethode ; op-en-neer-methode Bruceton method ; staircase method ; up and down method
methode van collectieve tekens method of collective marks
methode van de gereduceerde vorm reduced form method
methode van de gewogen kleinste kwadraten  ; methode van de volgens d'Esopo gewogen kleinste kwadraten discounted least squares method
methode van de halfgemiddelden method of semi-averages
methode van de kleinste kwadraten least squares method
methode van de maximale aannemelijkheid maximum likelihood method
methode van de maximale entropie maximum entropy method
methode van de middenrang mid-rank method
methode van de ongewogen gemiddelden (in variantie-analyse) unweighted means method (in analysis of variance)
methode van de steilste helling ; methode van Box en Wilson van de steilste helling method of steepest ascent
methode van de uitgekozen punten method of selected points ; selected points method
methode van Dragstedt-Behrens Dragstedt-Behrens' method
methode van Gauss-Siedel Gauss-Seidel method
methode van Gupta voor de keuze van een deelverzameling Gupta's subset selection method
methode van Harrison Harrison's method
methode van het voortschrijdend gemiddelde moving average method
methode van Holt Holt's method
methode van kruisvalidering predictive sample reuse method
methode van Lachenbruch Lachenbruch's method
methode van Lloyd Lloyd's method
methode van Newton-Raphson Newton-Raphson method
methode van opvolgende verschillen variate difference method
methode van overlappende kaarten (voor het trekken van linked samples) method of overlapping maps
methode van padcoëfficiënten ; gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten method of path coefficients ; standardised regression coefficients ; standardized regression coefficients
methode van Papadakis Papadakis's methods
methode van Peters Peters' method
methode van Politz en Simmons Politz and Simmons technique
methode van samengevoegde strata collapsed stratum method
methode van scoren ; toekennen van uitslagen method of scoring
methode van Spearman-Kärber Kärber's method
methode van Spearman-Kärber Spearman-Kärber method ; Spearman-Kärber estimator
methode van Ward Ward's method
methode waarbij van alle a priori informatie gebruik wordt gemaakt full information method
methoden met meer dan twee mogelijke beslissingen multiple decision methods
methoden onder gebruik van slechts een gedeelte van de beschikbare informatie limited information methods
methoden van de kleinste absolute afwijking least absolute deviation methods ; LAD methods
methoden van Taguchi Taguchi methods
Metropolis-Hastings algorithme Metropolis-Hastings algorithm
middelpunt (van een waardenbereik) centre (of a range)
midden van het waardenbereik mid-range
milieu statistieken environmental statistics
Miller-verdeling Miller distribution
Mills-verhouding Mills' ratio
minimaal verbonden ontwerp minimally connected design
minimale chi-kwadraten minimum chi-squared
minimale essentiële volledigheid (van een klasse van beslisfuncties) minimal essential completeness
minimale toereikende vector van statistische grootheden minimal sufficient statistics
minimale volledigheid (van een klasse van beslisfuncties) minimum completeness
minimax robuuste schatter ; minimax robuuste schatter van Huber minimax robust estimator
minimax strategie minimax strategy
minimax-principe ; minimax-principe van Wald minimax principle
minimax-schatting minimax estimation
minimum afstandsmethode van Wolfowitz Wolfowitz minimum distance method
minimum discrimination information statistic minimum discrimination information statistic
minimum logit chi-squared minimum logit chi-squared
minimum normit chi-kwadraat schatter minimum normit chi-square estimator
Minitab Minitab
MINQUE MINQUE ; MInimum Norm Quadratic Unbiased Estimation
minst gunstige familie least favourable family
minst gunstige verdeling least favourable distribution
Mitscherlich-vergelijking Mitscherlich equation
mixed-up observations mixed-up observations
modale analyse van Wishart Wishart's modal analysis
modality modality
model model
model I ; model I van Eisenhart voor variantie-analyse model I ; first kind model
model II ; model II van Eisenhart voor variantie-analyse model II ; second kind model ; random effects model
model met meetfouten in de variabelen ; model met fouten in de variabelen errors-in-variables model
model met simultane vergelijkingen ; simultane vergelijkingenmodel multi-equational model ; simultaneous equations model
model met toevallige coëfficiënten random coefficient model
model op geaggregeerd niveau aggregative model
model van Aranda-Ordaz Aranda-Ordaz model
model van Ehrenfest ; diffusiemodel van Ehrenfest Ehrenfest model
model van Johnson-Mehl Johnson-Mehl model
model van Jolly-Seber Jolly-Seber model
model van Reed-Frost Reed-Frost model
model van Tobit Tobit model ; censored regression model
model-I in variantie-analyse ; model met vaste effecten fixed effects (constants) model
modelos de la gamma-debilidad gamma-frailty models
modus mode ; modal value
moedersteekproef master sample
moeheids modellen fatigue models
moment ; moment coëfficiënt moment ; moment coefficient ; power moment
moment van een verdeling ; kansmoment frequency moment ; probability moment
moment-genererende functie moment generating function
momenten van negatieve orde negative moments
momentenmethode method of moments
momentschatter moment estimator
monotone aannemelijkheidsverhouding monotone likelihood ratio
monotone regressie monotone regression
monstername bulk sampling
monstertrekking volgens Gibbs Gibbs sampler
Monte Carlo EM algoritme Monte Carlo EM algorithm
Monte Carlo test van Barnard Barnard's Monte Carlo test
Monte Carlo toets Monte Carlo test
Monte Carlo-methode Monte Carlo method
Mood-Brown-mediaantoets Mood-Brown median test
Mood-Brown-schatting Mood-Brown estimation ; Mood-Brown estimation of a line
Mood's W-toets Mood's W-test
Moran's toetsingsgrootheid Moran's test statistic
morele grafiek moral graph
Morgenstern-verdelingen Morgenstern distributions
Mortara-formule Mortara formula
Moses-rangordetoets voor gelijkheid van spreiding Moses' ranklike dispersion test
Moses-toets Moses' test
Mosteller's k-steekproeven-verschuivingstoets Mosteller's k-sample slippage test
MOSUM procedures MOSUM procedures
multi-binomiale toets ; multi-binomiale toets van Bradley multi-binomial test
multi-collineariteit multicollinearity
multi-dimensionale schaling multi-dimensional scaling
multi-factoriële proefopzet multi-factorial design
multi-level continue steekproefopzet ; multi-level continue steekproefopzet van Lieberman-Solomon multi-level continuous sampling plans
multi-lineair proces ; multi-lineair proces van Parzen multilinear process
multicollineariteit confluent relation
multinomiale verdeling multinomial distribution
multipele correlatiecoëfficiënt coefficient of multiple correlation ; multiple correlation coefficient
multipele imputatie multiple imputation
multipele partiële correlatiecoëfficiënt coefficient of multiple partial correlation
multipele regressie multiple regression
multipele regressie met kruistermen joint regression
multiple curvilinear correlation multiple curvilinear correlation
multipliciteit multiplicity
multistate model multistate model
multivariaat L1-gemiddelde multivariate L1-mean
multivariate analyse multivariate analysis
multivariate beta-verdeling multivariate beta distribution
multivariate binomiale verdeling multivariate binomial distribution
multivariate Burr-verdeling multivariate Burr's distribution
multivariate exponentiële verdeling multivariate exponential distribution
multivariate F-verdeling multivariate F-distribution
multivariate inverse hypergeometrische verdeling multivariate inverse hypergeometric distribution ; multivariate negative hypergeometric distribution ; negative factorial
multivariate machtreeksverdeling multivariate power series distribution
multivariate multinomiale verdeling multivariate multinomial distribution
multivariate negatief binomiale verdeling  ; negatief multinomiale verdeling multivariate negative binomial distribution ; negative multinomial distribution
multivariate normale verdeling multivariate normal distribution
multivariate ongelijkheden van Tchebyshev multivariate Tchebyshev inequalities
multivariate Pareto-verdeling multivariate Pareto distribution
multivariate Pascal-verdeling multivariate Pascal distribution
multivariate Poisson-verdeling multivariate Poisson distribution
multivariate Pólya-verdeling multivariate Pólya distribution
multivariate processen multivariate processes
multivariate rangtekentoets multivariate signed rank test
multivariate variantie-analyse analysis of dispersion ; multivariate analysis of variance ; MANOVA
multivariate variantie-analyse tabel multivariate analysis of variance table ; MANOVA table
multivariate verdeling ; gemeenschappelijke verdeling multivariate distribution ; joint distribution
Murthy-schatter Murthy's estimator
mutability ; variabiliteit (van een kwantitatieve variabele) mutability ; variability
naaldprobleem van Buffon Buffon's needle
naaste-buuranalyse nearest-neighbour methods
naaste-buursteekproeftrekking nearest-neighbour clustering ; single-linkage clustering
nauwkeurigheid ; juistheid ; precisie accuracy
nauwkeurigheid ; nauwkeurigheid van een schatter in de zin van Pitman closeness, in estimation
negatief binomiale verdeling ; Pascal-verdeling binomial waiting time distribution ; negative binomial distribution ; Pascal distribution
negatief model counterfactual model
negatief-binomiale verdeling na weglating van de nul-klasse decapitated distribution ; decapitated negative binomial distribution
negatieve correlatie inverse correlation
negatieve vertekening downward bias
neiging tot sociaal-wenselijke antwoorden sympathy effect
Nelson-Aalen schatter Nelson-Aalen estimator
netwerk steekproeftrekking ; netwerk steekproeftrekking volgens Sirken network sampling
neuraal netwerk neural network
neutral curve neutral curve
nevenparameters incidental parameters
new better than used distribution new better than used distribution ; NBU distribution
Newman-Keuls-toets Newman-Keuls test
Neyman-allocatie Neyman allocation
Neyman-model Neyman model
Neyman-Scott-model Neyman-Scott model
Neyman's factorisatie-theorema Neyman's factorisation theorem ; Neyman's factorization theorem
Neyman's psi-kwadraat-toets Neyman's psi square test ; Neyman's ψ² test
niet weg te nemen vertekening inherent bias
niet-afgeleide meeteenheid ; primaire steekproefeenheid primary unit
niet-centraal betrouwbaarheidsinterval non-central confidence interval
niet-centrale beta-verdeling non-central beta distribution
niet-centrale chi-kwadraat-verdeling non-central chi-square distribution ; non-central χ² distribution ; Rice distribution
niet-centrale F-verdeling non-central F-distribution
niet-centrale multivariate beta-verdeling non-central multivariate beta distribution
niet-centrale multivariate F-verdeling non-central multivariate F-distribution
niet-centrale t-verdeling non-central t-distribution
niet-centrale Wishart-verdeling non-central Wishart distribution
niet-centraliteitsparameter non-centrality parameter
niet-doeltreffende schatter inefficient estimator
niet-doeltreffende statistische grootheid  ; inefficiënte statistische grootheid inefficient statistic
niet-evenredig verdeelde aantallen in de onderklassen disproportionate subclass numbers
niet-gelijkenis dissimilarity
niet-gelijkenis-index index of dissimilarity
niet-gereduceerde proefopzetten unreduced designs
niet-homogeen Poisson-proces inhomogeneous Poisson process
niet-informatieve grootheid ancillary statistic
niet-lineaire correlatie (gebruik van deze term wordt afgeraden) nonlinear correlation ; curvilinear correlation
niet-lineaire regressie ; kromlijnige regressie nonlinear regression ; nonlinear model ; curvilinear regression ; skew regression
niet-lineaire trend curvilinear trend
niet-negeerbare non-response non-ignorable non-response
niet-normaal verdeelde populatie non-normal population
niet-orthogonale factor ; scheve factor oblique factor
niet-orthogonale gegevens non-orthogonal data
niet-parametrische delta methode non-parametric delta method
niet-parametrische maximum likelihood non-parametric maximum likelihood
niet-recurente toestand non-recurrent state
niet-recursieve rest non-recursive residual
niet-regulier collectivum ; niet-regulier collectivum volgens Von Mises irregular kollectiv
niet-reguliere schatter non-regular estimator
niet-singuliere verdeling non-singular distribution
niet-stationair stochastisch proces evolutionary process
niet-steekproeffout non-sampling error
niet-systematische fout unbiased error
niet-toelaatbare schatter inadmissible estimator
niet-volledig blok incomplete block
niet-volledig Latijns vierkant ; Youden-vierkant incomplete Latin square ; Youden square
niet-volledig moment incomplete moment
niet-volledige beta-functie incomplete beta function
niet-volledige gamma-functie incomplete gamma function
niet-volledige telling incomplete census
nieuw-incidentie attack rate
niveau van een factor (bij een factorieel experiment) level of a factor
Noether-toets op cyclische trend Noether's test for cyclical trend
nomogram nomogram ; nomograph
non-circular statistic non-circular statistic
non-respons non-response
normaal waarschijnlijkheidspapier normal probability paper
normaalkwantiel normal equivalent deviate ; NED
normaalvergelijkingen normal equations
normale spreiding normal dispersion
normale variabele ; normaal verdeelde variabele X normal deviate ; Normit
normale verdeling ; Gauss-verdeling normal distribution ; Gaussian distribution ; Laplace-Gauss distribution  ; Gauss distribution ; second law of
normale verdeling van Fisher op de bol Fisher's (spherical Normal) distribution
normalisatie van de frequentieverdeling normalisation of frequency function ; normalization of frequency function
normalisatie van scores normalisation of scores ; normalization of scores
NORMIX NORMIX ; Normal Mixture Distributions
notatie van Yule Yule's notation
nucleotide diversiteit nucleotide diversity
nul-som-spel zero-sum game
nulhypothese null hypothesis
numerieke taxonomie numerical taxonomy ; taxonometry
nutteloosheidsindex futility index
nuttigheidstheorie ; nut theorie utility theory
Nyquist-frequentie Nyquist frequency
Nyquist-interval Nyquist interval
O-kentallen O statistics
oblimax oblimax
observerend onderzoek observational study
OC-curve performance characteristic
OC-curve ; OC-kromme operating characteristic
Occams scheermes Occam's razor
octielen octiles
officiële statistiek official statistics
ogief ; S-kromme Galton ogive
ogief ; verdelingskromme distribution curve
ogive ; ogief ; cumulatief frequentiepolygoon ogive
omhullend onderscheidend vermogen envelope power function
omhullende risicofunctie envelope risk function
omkeerbare relatie reversible relation
omkeertoets reversal test
omkering inversion
omslagpunt turning point
omvang size
omvang en profiel size and shape
omvang van een gebied size of a region
onafhankelijke censurering independent censoring
onafhankelijke trekkingen independent trials
onafhankelijke variabele determining variable
onafhankelijke werking independent action
onafhankelijkheid independence
onbetrouwbaarheid ; kortstondigheid ; onbruikbaarheid unreliability
onder alle verdelingen zuivere schatter absolutely unbiased estimator
onderbroken verdelingen interrupted distributions
onderdispersie underdispersion
onderlinge precisie ; relatieve precisie relative precision
ondernormale spreiding subnormal dispersion
onderscheidend vermogen ; sterkte van een toets power ; strength of a test
onderscheidend vermogen als functie van de alternatieve hypothese power function
ondertekend likelihood ratio statistiek signed likelihood ratio statistic
onderzoek survey ; inquiry
oneigenlijke a priori verdeling improper prior
oneigenlijke verdeling improper distribution
oneindig-veel-plaatsen model infinitely-many-sites model
oneindige deelbaarheid infinite divisibility
oneindige populatie infinite population ; infinite universe
ongecorrigeerd moment unadjusted moment
ongelijke onderklassen unequal subclasses
ongelijkheden van Fréchet Fréchet's inequalities
ongelijkheden van Gumbel Gumbel's inequalities
ongelijkheid van Berge Berge's inequality
ongelijkheid van Bernstein Bernstein's inequality
ongelijkheid van Berry Berry's inequality
ongelijkheid van Bienaymé-Tchebychev Bienaymé-Tchebychev inequality
ongelijkheid van Birnbaum Birnbaum's inequality
ongelijkheid van Birnbaum-Raymond-Zuckerman Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality
ongelijkheid van Bonferroni Bonferroni inequality
ongelijkheid van Boole Boole's inequality
ongelijkheid van Boole-Bonferroni-Fréchet Boole-Bonferroni-Fréchet inequality
ongelijkheid van Camp-Meidel Camp-Meidell inequality
ongelijkheid van Cantelli Cantelli's inequality
ongelijkheid van Cauchy-Schwarz Cauchy-Schwarz inequality
ongelijkheid van Cramér-Rao Cramér-Rao inequality
ongelijkheid van Cramér-Tchebycheff Cramér-Tchebychev inequality
ongelijkheid van Gauss-Winckler Gauss-Winckler inequality
ongelijkheid van Hoeffding Hoeffding's inequality
ongelijkheid van Jensen Jensen's inequality
ongelijkheid van Kolmogorov Kolmogorov inequality
ongelijkheid van Liapunov Liapunov's inequality
ongelijkheid van Markov Markov inequality
ongelijkheid van Minkowsky Minkowski's inequality
ongelijkheid van Peek Peek's inequality
ongelijkheid van Scharz Schwarz's inequality
ongelijkheid van Tchebychev Tchebychev inequality ; Chebyshev inequality
ongelijkheid van Tong Tong's inequality
ongelijkheid van Uspensky Uspensky's inequality
ongelijkheid van Zelen Zelen's inequality
ongelijkheidheid van Hölder Hölder's inequality
ongelijkheidheid van Kounias Kounias' inequality
ongelijkheidscoëfficiënt van Theil Theil's inequality coefficient
ongelijkheidscoëfficiënt van Theil ; inefficiënte statistische grootheid inequality coefficient
ongewogen gemiddelde unweighted mean
ononderbroken reeksen runs
onopgemerkte confounder unobserved confounder
ontbindbare evenwichtige onvolledige blokkenproef resolvable balanced incomplete block design
ontbindbare modellen decomposable models
ontbindbare proefopzetten resolvable designs
ontbrekende gegevens missing data
ontleding (van heterogene verdelingen) dissection (of heterogeneous distributions)
ontrollen deconvolution
ontwerp van experimenten design of experiments
ontwerp van het type O:PP design type O:PP
ontwerp vergelijking design equation
ontwerp voor een optimale D D-optimal design
ontwerp voor herhaalde metingen repeated measures design
ontwerp-matrix design matrix
ontwikkeling volgens Cornish-Fisher Cornish-Fisher expansion
onverklaard gebleven fractie van de variantie coefficient of non-determination
onvolledig gerealiseerde steekproef ; onvolledige steekproef defective sample
onvolledige gegevens incomplete data
onzekerheidsbeginsel van Grenander Grenander's uncertainty principle
onzuivere schatter biased estimator
onzuivere toets biased test
onzuiverheid door verkeerde weging weight bias
onzuiverheid ten gevolge van verkeerde specificatie specification bias ; specification error
oorzaakspecifieke toevalsfunctie cause-specific hazard function
op (m-1) na grootste en kleinste waarde mth values
op and Op notatie op and Op notation
op het oog schatten freehand method
op opvolgende verschillen gebaseerde statistische grootheid successive difference statistic
op rangorde gebasserde statistische grootheden rank order statistics
opeenvolgend groepsontwerp group sequential design
open klassen open-ended classes
open vraag open-ended question
operations research ; besliskunde operational research (br.) ; operations research (am.)
ophoogfactor inflation factor
ophoogfactor raising factor
opinie-onderzoek opinion survey ; opinion poll
oplossingstechniek van Doolittle Doolittle technique
opnemings waarschijnlijkheid inclusion probability
opsplitsing van chi-kwadraat partition of chi-squared ; partition of χ²
opsplitsing van chi-kwadraat volgens Lancaster Lancaster's partition of chi-squared
optelbaarheid van gemiddelden additivity of means
optelling van stochastische variabelen addition of variates
optimale allocatie optimum allocation
optimale lineaire voorspeller optimum linear predictor
optimale stopregel optimal stopping rule
optimale stratificatie optimum stratification
optimale toets optimum test
optimaliseringsprocédé van Box voor full-scale processen evolutionary operation
optimaliteit van een proefopzet design optimality ; optimality of design
Ord-Carver-systeem ; Ord-Carver-systeem voor discrete verdelingen Ord-Carver system
orde van coëfficiënten order of coefficients
ordinatie ordination
Ornstein-Uhlenbeck-proces Ornstein-Uhlenbeck process
orthante waarschijnlijkheden orthant probabilities
orthogonaal orthogonal
orthogonaal proces orthogonal process
orthogonale functies orthogonal functions
orthogonale matrices orthogonal arrays
orthogonale opstelling hypercube
orthogonale polynomen ; orthogonale veeltermen orthogonal polynomials
orthogonale proefopzet orthogonal design
orthogonale projectie orthogonal projection
orthogonale regressie orthogonal regression
orthogonale toetsen orthogonal tests ; independent tests
orthogonale transformatie van stochastische variabelen orthogonal variable transformation
orthogonale vierkanten orthogonal squares
orthonormaal systeem orthonormal system
oscillatie oscillation
oscillatie-index index of oscillation
oscillerend proces oscillatory process
over-all steekproeffractie overall sampling fraction
over-dispersie overdispersion
over-identificatie over-identification
overblijvende wachttijd residual waiting time
overeenstemming ; overeenstemming tussen theorie en practijk conformity
overeenstemmingsprobleem van m-rangordeningen problem of m-rankings
overgaan op de absolute waarde (van een meting) folding
overgaan op hoeken ; trigoniometrische transformatie ; hoektransformatie ; boogsinus-transformatie ; arcsinus- angular transformation ; arc sine transformation
overgangsintensiteit transition intensity
overgangsmatrix jump matrix
overgangsmatrix transition matrix
overgangstijd first passage time ; entrance time
overgangswaarschijnlijkheid transition probability
overlevingsanalyse survival analysis
overlevingsfunctie survivor function ; survival function
overschrijdingen exceedances
overtollige variabele superfluous variable
oververzadigde proefopzet supersaturated design
overwicht ; overwichtsgraad prevalence ; prevalence rate
overzichten overviews
p-functie p-function
P-P-grafiek P-P plot
p-statistics ; p-statistics van Roy p-statistics
P-test van Priestly ; lambda-test van Priestly Priestly's P-test ; Priestly's Lambda-test ; Priestly's λ-test
p-waarde p-value
paarsgewijze onafhankelijkheid pairwise independence
paarsgewijze t-toets paired t-test
paarsgewijze vergelijking paired comparison
padanalyse path analysis
Palm-functie Palm function
panel gegevens panel data
panel-studie panel study
paradox van Lindley Lindley's paradox
paradox van Simpson ; paradox van Yule-Simpson Simpson's paradox ; Yule-Simpson paradox
paradox van St. Petersburg St Petersburg paradox ; Petersburg paradox ; Petersburg game
paradox van Stein Stein's paradox
parallel-steekproef duplicate sample
parallellen gehaltebepaling parallel line assay
parameter parameter
parameter rechthoekigheid parameter orthogonality
parametervrije tolerantiegrenzen non-parametric tolerance limits
parametrisch programmeren parametric programming
Pareto-achtige verdeling Pareto-type distribution
part correlatiecoëfficiënt coefficient of part correlation
partieel correlogram partial correlogram
partieel kleinste kwadraten partial least squares ; PLS
partieel vermengen partial confounding
partiële associatie partial association
partiële autocorrelatie partial serial correlation ; partial autocorrelation
partiële contigentie partial contingency
partiële correlatie net correlation
partiële correlatie partial correlation
partiële rangcorrelatie partial rank correlation
partiële regressie partial regression
partij (bij kwaliteitscontrole) lot
patroonherkenning pattern recognition
Pearson-criterium Pearson criterion
Pearson-Durbin-verhouding Pearson-Durbin ratio
Pearson-kromme Pearson curve
Pearson-rest Pearson residual
pentad criterion pentad criterion
percentagediagram percentage diagram
percentiel centile ; percentile
percentile vertrouwensinterval percentile confidence interval
percentuele verdeling percentage distribution
percolatieproces ; filtrerings procédé percolation process
periode period
periode van een toestand period of a state
periodeloze toestand aperiodic state
periodiek proces periodic process
periodogram ; periodogram van Schuster periodogram ; Schuster periodogram
periodogram van Alter Alter periodogram
periodogram van Whittaker Whittaker periodogram
Perks-verdeling Perk's distribution
persistente toestand persistent state ; positive recurrent state
persistentie persistency
phase confounded designs phase confounded designs
phi-coëfficiënt Phi-coefficient
piek over drempel peak over threshold
piekwaarde ; piek peak ; peak value
Pilllais sporentoets Pillai's trace test
pistimetrische waarschijnlijkheid pistimetric probability
Pitman-Morgan-toets Pitman-Morgan test
Pitman-schatter Pitman estimator
Pitman-toetsen Pitman's tests
plaats-schaal familie location-scale family
placebo placebo
point of first entry point of first entry
Poisson-benadering Poisson approximation
Poisson-beta-verdeling ; Poisson-beta-verdeling volgens Holla-Bhattacharya Poisson beta distribution
Poisson-Diruchlet-proces Poisson-Dirichlet process
Poisson-geclusterd proces Poisson clustering process
Poisson-Lexis-verdeling Poisson-Lexis distribution
Poisson-Markov-proces Poisson-Markov process
Poisson-Pascal-verdeling Poisson-Pascal distribution
Poisson-proces Poisson process
Poisson-proces met stochastisch veranderlijke parameter ; proces volgens Cox doubly stochastic Poisson process ; Cox process
Poisson-spreidingsindex Poisson index of dispersion ; Poisson homogeneity test
Poisson-verdeling Poisson distribution
Poisson-verdeling met Poisson-verdeelde parameter double Poisson distribution
Poisson-verdeling met positieve normaal verdeelde parameter Poisson truncated normal distribution
Poisson-verdeling met stochastische parameter compound Poisson distribution
Poisson-waarschijnlijkheidspapier Poisson probability paper
Poisson's wet van de grote aantallen Poisson's law of large numbers
Pollaczek-formule Pollaczek's formula
Pollaczek-Khintchine-formule Pollaczek-Khintchine formula
Pollaczek-Spitzer-identiteit Pollaczek-Spitzer identity
polychorische correlatie polychoric correlation
polygoon van Delthiel ; polygoon van Voronoi Delthiel polygon ; Voronoi polygon ; Thiessen polygon
polykay polykay
polynomiale regressie polynomial regression
polynoom-gladstrijken ; polynoom-gladstrijken volgens Brown-Meyer multiple smoothing method
polyspectra polyspectra
polytome tabel polytomic table
populatie-index van Lincoln Lincoln index
populatiegemiddelde true mean
populatiegenetica population genetics
positief binomiale verdeling positive binomial distribution
positief hypergeometrische verdeling positive hypergeometric distribution
positieve correlatie direct correlation ; positive correlation
positieve scheefheid positive skewness
positieve vertekening upward bias
post-stratificatie ; stratificatie achteraf stratification after selection
postulaat van Bayes Bayes' postulate
Potthoff-toets Potthoff's test
Pólya-Aeppli-verdeling Pólya-Aeppli distribution
Pólya-Eggenburger-verdeling Pólya-Eggenburger distribution
Pólya-proces Pólya process
Pólya-verdeling Pólya's distribution
pre-emptive discipline pre-emptive discipline
precies-geïdentificeerd model just identified model
precisie ; nauwkeurigheid precision
precisie matrix precision matrix
precisiemodulus modulus of precision
prevision prevision
prijsindex van de gezinsconsumptie ; consumentenprijsindexcijfer consumer price index ; cost-of-living index ; consumption price index ; CPI
prijsindexcijfer price index
prijsindexcijfer van Carli Carli's index
prijsverhoudingsgetal price relative
primaire steekproefeenheid first stage unit
principale componenten principal components
principale componenten-analyse component analysis
principe van de maximale entropie maximum entropy principle
principe van de minimax regret minimax regret principle
priority queuing priority queuing
probabilistische restrictie chance constraint
probit probit
probleem van Bartholomew Bartholomew's problem
probleem van Behrens-Fisher Behrens-Fisher problem
probleem van de Nijl problem of the Nile
procedure om de steekproef te herhalen resampling procedure
procedure van Brown-Mood Brown-Mood procedure ; Mood-Brown procedure
procedure van de stochastische benadering stochastic approximation procedure
procentuele tolerantiegrens voor af te keuren exemplaren lot tolerance per cent defective
proces met continue tijdparameter temporally continuous process
proces met stationaire covariantie covariance stationary process
proces van competitie competition process
proces van Takacs virtual waiting time process
proces van teruglegging replacement process
procesbeheersingsdiagram ; procesbeheersingsschema control chart
procesbeheersingsdiagram van Shewhart Shewhart control chart
Procrustes-methode Procrustes method
producentenrisico producer's risk
product-biomiaal model product binomial model
productintegraal product integral
productmoment product moment ; joint moment ; multivariate moment
productmoment-correlatie ; correlatiecoëfficiënt van Pearson product moment correlation ; Pearson coefficient of correlation
proefeenheid ; perceel (bij landbouwkundig onderzoek experimental unit
proefonderzoek ; vooropname ; verkennende steekproef pilot survey ; pilot sample
proefopzet in een driehoekssysteem triangular design
proefopzet met de helft van de replicaties half-replicate design
proefopzet met dubbele wisseling van volgorde double reversal design
proefopzet met een semi-kubisch rooster cuboidal lattice design
proefopzet met niet-gelijke munten biased coin design
proefopzet met opgesplitste velden split plot design ; split plot method
proefopzet met verwisseling van behandeling ; proefopzet met gekruiste herhaling cross-over design ; switchback design ; reversal design
proefopzet volgens een magisch vierkant magic square design
proefopzet voor selectie screening design
profiel-analyse profile analysis ; analysis of variance of longitudinal data
profiel-likelihood profile likelihood
prognostische factor prognostic factor
progressief gecensureerde steekproeftrekking progressively censored sampling
projectie projection
projectie ; vooruitberekening extrapolation forecasting
projectie uitoefening projection pursuit
proportioneel odds model proportional odds model
prospectieve studie prospective study ; historical prospective study
protocol protocol
proximiteitsstelling ; proximiteitsstelling van Wold proximity theorem
pseudo-factor pseudo-factor
pseudo-likelihood pseudo-likelihood
pseudo-spectrum pseudo-spectrum
pseudo-toevalsgetallen pseudo-random numbers
pseudo-waarden van de jackknife pseudo-values of the jackknife
psi-kwadraat psi square statistic
psychometrie psychometrics
publicatie bias publication bias
punt bi-seriële correlatie point biserial correlation
punt uit de parameterruimte parameter point
puntprocessen point process
puntschatting point estimation
puntsteekproeftrekking point sampling
Q-Q-grafiek Q-Q plot
Q-techniek Q-technique
quadrat quadrat
quadri-normale verdeling ; quadri-normale verdeling van Pomanowski quadri-normal distribution
quantum-hypothese quantum hypothesis
quartimax quartimax
quartimin quartimin
quasi-aannemelijkheid quasi-likelihood
quasi-compact cluster quasi-compact cluster
quasi-experimenten quasi-experiments
quasi-factoriële proefopzet quasi-factorial design
quasi-Latijns vierkant ; quasi-Latijns vierkant volgens Yates quasi-Latin square
quasi-Markov-keten quasi-Markov chain
quasi-maximale-aannemelijkheidsschatter quasi-maximum likelihood estimator
quasi-mediaan quasi-median
quasi-Newton-methoden quasi-Newton methods
quasi-normaalvergelijkingen quasi-normal equations
quasi-onafhankelijkheid ; quasi-onafhankelijkheid volgens Goodman quasi-independence
quasi-waardenbereik ; quasi-waardenbereik volgens Mosteller quasi-range ; partial range
Quenouille-toets ; toets van Quenouille Quenouille's test
quota-steekproef quota sample
quotiënt van de grootste en kleinste waarneming extremal quotient
quotiënt van Geary Geary's ratio
quotiënt-regressie ; quotiënt-regressie volgens Wold quotient regression
quotiëntschatter ratio estimator
R ; programmeertaal R
R-proces R-process
R-schatter R-estimator
R-techniek R-technique
radico-normale verdelingen ; radico-normale verdelingen van Pomanovski radico-normal distributions
rand gevolgen edge effects
random ; probabilistisch ; stochastisch ; aselect random
random bifurcatie random bifurcation
random normal scores test random normal scores test
random orthogonale transformatie random orthogonal transformation
random-evenwichtige proefopzet random balance design ; random allocation design
randomisatie onder restricties restricted randomisation ; restricted randomization
randomisatie-toetsen ; permutatie-toetsen randomisation tests ; randomization tests ; permutation tests
randomised fractional factorial designs randomised fractional factorial designs ; randomized fractional factorial designs
randomised response randomised response ; randomized response
randomisering ; aselecteren ; verloting randomisation ; randomization
rang scores ; rangtransformatie rank scores ; rank transformation
rangcongruentie cograduation
rangcorrelatie rank correlation
rangcorrelatie coëfficiënt volgens Daniel Daniels' rank correlation coefficient
rangcorrelatiecoëfficiënt van Gini Gini's index of cograduation
rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman Spearman's rho ; Spearman's ρ ; Spearman's rank correlation coefficient
ranggewogen gemiddelde rank-weighted mean
rangorde (bij op volgorde gelegde waarnemingen) ; rang (van een matrix) rank
rangorde-randomisatie-toetsen rank-randomisation tests ; rank-randomization tests
rangordeningsgraad grade
rangordetoets van Galton Galton's rank order test
rangsomtoets van Wilcoxon ; toets van Wilcoxon ; U-toets ; Mann-Whitney-toets Wilcoxon rank sum test ; Wilcoxon's test ; Wilcoxon-Mann-Whitney test ; Mann-Whitney test ; U-test
rangtekentoets signed rank test ; Wilcoxon's matched pairs rank test
rangtekentoets van Wilcoxon Wilcoxon signed rank test
rankit rankit
Rao-Kupper-model Rao-Kupper model
Rao-scoretoets Rao's scoring test
Rasch-model Rasch model
ratio-schaal ratio scale
rational trend rational trend
Rayleigh-toetsen Rayleigh tests
Rayleigh-verdeling Rayleigh distribution
realisatie realisation ; realization
rechte-hoeken proefopzet ; rechte-hoeken proefopzet van Tharthare right angular design
rechthoekig associatieschema ; rechthoekig associatieschema van Vartak rectangular association scheme
rechthoekig rooster rectangular lattice
rechthoekige verdeling ; uniforme verdeling rectangular distribution ; uniform distribution
rechtstreekse steekproeftrekking direct sampling
rechtszijdig normaal waarschijnlijkheidspapier half-normal probability paper
rechtszijdig normale verdeling half-normal distribution ; semi-normal distribution
rechtszijdige afknotting right-truncation
rechtszijdige Cauchy-verdeling half-Cauchy distribution
rechtszijdige censurering right-censoring
recurrente Markov-keten recurrent Markov chain
recurrente toestand ; terugkeertoestand recurrent state
recursief algorithme recursive algorithm
recursief ketenmodel ; recursief ketenmodel van Tinbergen causal chain model
recursief systeem recursive system
recursieve rest recursive residual
Reed-Münch-methode Reed-Münch method
reeds verstreken wachttijd spent waiting time
reeks series-seriation
reeks van aselecte getallen ; stochastische reeks getallen random series
reeks van dezelfde behandelingen uniformity trial
reeks van Edgeworth Edgeworth's series
reeksen series ; statistical series
regel van Bonferroni Bonferroni rule
regel van Cochran Cochran's rule
regel van Grubbs Grubbs' rule
regel van Sturges Sturges' rule
regel van Thompson Thompson's rule
regels van Bradford Hill Bradford Hill's guidelines
regeneratief proces regenerative process
regressie regression
regressie equivariante schatter regression equivariant estimator
regressie kwantiel regression quantile
regressie met alle mogelijke subsets van verklarende variabelen all-possible-subsets regression
regressie met vertraging lag regression
regressie rangscores regression rank scores
regressie van de kleinste absolute afwijking least absolute deviation regression ; LAD regression
regressie-afhankelijkheid ; regressie-afhankelijkheid volgens Lehmann regression dependence
regressie-diagnostieken regression diagnostics
regressie-oppervlak regression surface
regressiecoëfficiënt regression coefficient ; regression weight
regressiekromme ; regressielijn regression curve ; regression line
regressielijn volgens Berkson Berksonian line
regressielijn voor de probit probit regression line
regressiemodel van Cox Cox's regression model
regressieschatter regression estimate
regressogram regressogram
regular group divisible incomplete block design regular group divisible incomplete block design
regulier Markov-vernieuwingsproces regular Markov renewal process
regulier stationair puntproces orderly stationary point process ; regular stationary point process
reguliere beste asymptotisch normale schatter regular best asymptotically normal estimator
reguliere schatter regular estimator
reguliere toestand regular state
reken-intensieve methode computer-intensive methods
rekenblad spreadsheet
rekenkundig gemiddelde ; gemiddelde arithmetic mean ; arithmetic average ; mean ; average
rekenprobit working probit ; corrected probit
relatieve doeltreffendheid ; relatieve efficiëntie relative efficiency (of a sample design)
relatieve doeltreffendheid ; relatieve efficiëntie relative efficiency (of an estimator)
relatieve doeltreffendheid ; relatieve efficiëntie ; efficiëntie-verhouding relative efficiency (of a test) ; power efficiency
relatieve frequentie proportional frequency
relatieve frequentie relative frequency
relatieve frequentie bij discrete verdelingen point density
relatieve index relative index
relatieve informatie ; relatieve informatie volgens Yates relative information
relatieve sterkte relative potency
relative area of transvariation relative area of transvariation
relaxatie-oscillatie relaxed oscillation
remote sensing remote sensing
repetitive group sampling plan repetitive group sampling plan
replicatie ; herhaling replication
representatieve steekproef representative sample
reproduceerbaarheid reproducibility
residu ; rest residual
residu van Anscombe Anscombe residual
residuele kwadratensom error sum of squares ; residual sum of squares
residuele variantie (per vrijheidsgraad) error mean square
resistente technieken ; bestendige technieken resistant techniques
respons response
responsoppervlak response surface
responsoppervlak proefschema response surface designs
retrospectieve studie case-control study ; case-referent study ; retrospective study ; choice-based sampling
Rhodes-verdeling Rhodes' distribution
richtingsverdeling van een as axial distribution
ridge-regressie ; richelregressie ridge regression
ridit-analyse ridit analysis ; relative to an identified distribution analysis
Riemann-verdeling ; Riemann-verdeling van Zipf Riemann distribution
right and wrong cases method right and wrong cases method
rimpels wavelets
ringpolynoom zonal polynomial
ringverdeling girdle distribution
Ripley-statistiek Ripley's statistics
risico ; verwacht verlies risk ; average loss ; expected loss
risico factor risk factor
risicofunctie risk function
risicoverhouding risk ratio
Robbins-Munro-proces Robbins-Munro process
robuuste schattingsmethode robust estimators
robuustheid robustness
rondgewikkelde Cauchy-verdeling wrapped Cauchy distribution
rondgewikkelde normale verdeling wrapped normal distribution
rondgewikkelde Poisson-verdeling wrapped Poisson distribution
rondgewikkelde verdeling wrapped distribution
Room-vierkanten Room's squares
rooster grid
rooster voor groepering grouping lattice
rooster-proefopzet lattice design
roostervierkant lattice square
Rosenbaum-toets Rosenbaum's test
rotatie rotation
roterende proefopzet ; roterende proefopzet volgens Box-Hunter rotatable design
roterende steekproef rotation sampling
route-steekproeftrekking route sampling
ruimte opgespannen door gemeenschappelijke factoren common factor space
ruimte-tijd clustering space-time clustering
ruimtelijk puntproces spatial point process
ruimtelijke statistieken spatial statistics
ruïnering van de speler gambler's ruin
ruïneringsproblemen ruin problems
ruis noise
ruw geboortecijfer ; geboortecijfer birth rate
ruw maken coarsening
ruw moment crude moment
ruw moment raw moment
ruwe score raw score
ruwheid sanctie roughness penalty
S-kromme sigmoid curve ; sigmoid ; S-curve
S-PLUS ; statistische software S-PLUS
samengesteld experiment complex experiment
samengesteld indexcijfer aggregative index
samengesteld indexcijfer composite index number
samengesteld lijndiagram ; continu stapeldiagram band chart
samengesteld staafdiagram component bar chart
samengesteld staafdiagram multiple bar chart
samengesteld steekproefschema composite sampling scheme
samengesteld- Poisson-verdeling composed Poisson distribution
samengestelde binomiale verdeling double binomial distribution
samengestelde clusteranalyse aggregative cluster analysis
samengestelde frequentieverdeling compound distribution ; compound frequency distribution
samengestelde gegevens compositional data
samengestelde gegevens integrated data
samengestelde hypergeometrische verdelingen compound hypergeometric distribution
samengestelde hypothese composite hypothesis
samengestelde indexcijfers average of relatives
samengestelde negatief-binomiale verdelingen compound negative multinomial distribution
samengestelde schatter composite estimator
samengroeiend proces coalescent process
samenhang consistency
samenhangendheid connectedness
samenvoegen van fouten ; samenvoegen van de residuele kwadratensommen pooling of error
samenvoegen van klassen pooling of classes
sample census sample census
sandwichschatting sandwich estimate
SAS ; statistische software SAS ; Statistical Analysis System
Satterthwaite-toets Satterthwaite's test ; Satterthwaite's approximation
SB,SU-verdelingen ; SB,SU-verdelingen van Johnson SB,SU distributions
scan statistiek scan statistic
scedasticiteit scedasticity
scedastische kromme scedastic curve
schaal equivariante schatter scale equivariant estimator
schaalparameter parameter of scale
schaalparameter scale parameter
schaaltechniek van Guttman ; schaling volgens Guttman Guttman scaling
schadelijke variabele detrimental variable
schatbaar (in de zin van Bose) estimable
schatter estimator
schatter met een vertekening van lagere orde lower order bias estimator
schatter van de kerndichtheid kernel density estimator
schatters met een onzuiverheid van dezelfde grootte-orde same order bias estimators
schatters volgende de two stages least square methode ; 2SLS-schatters ; tweetraps-kleinste-kwadraten-schatters ; kleinste- generalised classical linear estimators ; generalized classical linear estimators ; two-stage least squares
schatting estimate
schatting in meer stappen ; schatting in meer stappen volgens Blum-Rosenblatt multi-stage estimation
schatting voor de totale populatie overall estimate
schattingsfout error of estimation
schattingsmethode voor de variantie volgens Deming loop plan
schattingsprocedure ; het schatten estimation ; estimating
schattingsvergelijking estimating equation
scheefheidsmaat van Pearson Pearson measure of skewness
Scheffé-toets Scheffé's test
scheidingswaarde dividing value
scheve correlatie skew correlation
scheve normaalverdeling skew-normal distribution
scheve verdeling skew distribution
schijnverband ; schijncorrelatie ; nonsense-correlatie illusory association ; illusory correlation ; nonsense correlation
schil algoritme peeling algorithm
schot-ruis ; hagel-ruis shot noise
schots-vierkant plaid square
score ; uitslag score
score statistiek score statistic
secante hyperbolicus verdeling hyperbolic secant distribution
secretaris probleem secretary problem
sectoren vergelijkend onderzoek analytic survey
secundair proces secondary process
secundaire waarneming (in tegenstelling tot rechtstreekse waarneming) indirect sampling
seizoenfluctuatie ; seizoenschommeling seasonal variation ; seasonal fluctuation
selecte steekproef biased sample
selecte steekproef ; niet-aselecte steekproef non-random sample
selectiefout selection bias
semi-Markov-proces semi-Markov process
semi-martingaal semi-martingale
semi-stabiele wet semi-stable law
semi-stationair proces semi-stationary process
semi-variogram semivariogram
separatietheorema separation theorem
sequentieel steekproefschema zonder grenzen aan het steekproefaantal open sequential scheme
sequentieel tolerantiegebied sequential tolerance region
sequentiëel wisselpuntprobleem sequential change point problem
sequentiële analyse sequential analysis
sequentiële chi-kwadraat-toets sequential chi-squared test
sequentiële kansverhouding ; sequentiële kansverhouding van Wald sequential probability ratio test
sequentiële procedure onder restricties ; sequentiële procedure onder restricties volgens Armitage restricted sequential procedure
sequentiële procedure van Jiřina Jiřina sequential procedure
sequentiële schatting sequential estimation
sequentiële T²-toets sequential T² test
sequentiële toets sequential test
sequentiële toetsing met begrensde steekproefomvang closed sequential scheme
serial design ; proefopzet met overlappingen serial design ; overlap design
serial sampling inspection schemes serial sampling inspection schemes
serial variation serial variation
serially balanced sequence serially balanced sequence
seriële lineaire rang statistieken serial linear rank statistics
series queues series queues
sfericiteitstoets test for sphericity ; Mauchly test
sferisch gemiddelde richting spherical mean direction
sferische normale verdeling spherical normal distribution
sferische standaardfout spherical standard error
sferische variantie spherical variance
sferische variantiefunctie spherical variance function
Shapiro-Wilk-toets Shapiro-Wilk test
Sheppard-correcties Sheppard's corrections
shock and error model shock and error model
shock model shock model
Short-verdeling Short distribution
shorth schatter shorth estimator
Siegel-Tukey-toets Siegel-Tukey test
sigarettenplaatjesverdeling cigarette card distribution
significantie significance
significantieniveau level of significance ; significance level
significantieniveau percentage point
simple abnormal curve simple abnormal curve
simple structure simple structure
simplex-algoritme simplex algorithm
simplex-centroïde proefopzet ; simplex-centroïde proefopzet volgens Scheffé simplex centroid design
simplex-methode simplex method
simplex-modellen simplex models
simplex-proefopzetten simplex designs
simulatie simulator
simulatie-model simulation model
simultane betrouwbaarheidsintervallen simultaneous confidence intervals
simultane discriminatie-intervallen simultaneous discrimination intervals
simultane schatting simultaneous estimation
simultane teelt van twee of meer producten op dezelfde grond intercropping
simultane toets van variantieverhoudingen simultaneous variance ratio test
simultane tolerantie-intervallen simultaneous tolerance intervals
singly linked block design singly linked block design
singular weighing design singular weighing design
singuliere verdeling singular distribution
singuliere waarden ontbinding singular value decomposition
sinus-limiettheorema sinusoidal limit theorem
skip free process skip free process
slecht-gesteld probleem ill-posed problem
Slutzky-Yule-effect Slutsky-Yule effect
Smirnov-Birnbaum-Tingey-verdeling Smirnov-Birnbaum-Tingey distribution
Smirnov-toetsen Smirnov tests
snap reading method ; ratio delay method snap reading method ; ratio delay method
snelle Fourier-transformatie fast Fourier transform ; FFT
snorrendoos ; doosplot ; repelsteel box plot
sommatiemethode van Hardy Hardy summation method
soort type
soorten van overvloed probleem species of abundance problem
soortgelijke (stochastische) gebieden similar regions
soortgelijke werking van een verzameling prikkels similar action
Spearman-Brown-formule Spearman-Brown formula ; Spearman-Brown prophesy formula
Spearman-schatter Spearman estimator
specificiteit specificity
specifiek verhoudingscijfer specific rate
specifieke factor specific factor
specifieke factor unique factor
spectraalgemiddelde spectral average
spectrale decompositie ; spectrale splitsing van een tijdreeks spectral decomposition
spectrale dichtheid spectral density function
spectrale verdelingsfunctie spectral distribution function
spectrale wegingsfunctie ; spectraal venster spectral weight function ; spectral window
spectrum spectrum
spectrum ; spectrale verdelingsfunctie power spectrum ; spectral function
spectrum met discrete en continue gedeelten mixed spectrum
spectrum van de correlatie van amplitudes van twee tijdreeksen cross amplitude spectrum
spectrum voor een niet-stationair stochastisch proces evolutionary spectrum
spel met terugkeer recurrence game
speltheorie game theory
Spencer-formule Spencer formula
spijt regret
spilgrootheid pivotal quantity
Spitzer-identiteit Spitzer's identity
sporencorrelatie trace correlation
spreiding ; dispersie ; spread ; variantie dispersion ; spread ; variance
spreidingscoëfficiënt ; spreidingscoëfficiënt van Frisch scatter coefficient
spreidingsdiagram ; puntenwolk scatter diagram ; scattergram ; scatter plot
spreidingsindex ; dispersie-index dispersion index ; index of dispersion
SPSS ; statistische software SPSS ; Statistical Package for the Social Sciences
spurious correlation spurious correlation
squariance squariance ; sum of squares about the mean
staafdiagram bar chart ; bar graph
staafdiagram block diagram
staart (van een verdeling) tail area (of a distribution)
stabiele Pareto-verdelingen stable Paretian distributions ; stable Pareto distributions ; stable non-Gaussian distributions
stabiele toestand stable state
stabiele wet stable law
stabilisering van de variantie stabilisation of variance ; stabilization of variance
stabiliteitstoets stability test
Stacy-beta-verdeling beta-Stacy distribution
Stacy-verdeling Stacy's distribution
staircase design staircase design
standaard Latijns vierkant standard Latin square
standaard populatie standard population
standaard-normale variabele unit normal random variable ; standard normal variable
standaardafwijking ; standaarddeviatie standard deviation ; standard deviate
standaardfout standard error
standaardfout van de schatting standard error of estimate
standaardvergelijking standard equation
standaardvorm van een stochastische variabele standard measure
stap omlaag-procedure ; stap omlaag-procedure van Ray step-down procedure
staplengte sampling interval
stapsgewijze regressie stepwise regression
Stata ; statistische software Stata
stationair in de covariantie wide sense stationary
stationair in de covarianties second-order stationary ; second-order stationarity
stationaire bevolking stationary population
stationaire verdeling stationary distribution
statistically equivalent block statistically equivalent block
statistiek ; statistische grootheid ; steekproefgrootheid sample statistic ; statistic ; statistics
statistisch tolerantie-interval statistical tolerance interval
statistisch tolerantiegebied statistical tolerance region
statistische geletterdheid statistical literacy
statistische grafieken statistical graphics
statistische grootheid die slechts afhangt van de extreme waarden extremal statistic
statistische hypothese statistical hypothesis
statistische populatie statistical population
statistische rekenen statistical numeracy
statistische tolerantiegrens statistical tolerance limit ; prediction limit
steekproef sample
steekproef volgens Bernoulli ; steekproef uit een alternatieve verdeling Bernoulli variation ; binomial variation
steekproefallocatie ; toewijzing van steekproefelementen allocation of a sample
steekproefeenheden met overlapping overlapping sampling units
steekproefeenheid sampling unit
steekproefelement ; element uit de steekproef sample unit
steekproefelement uit de tweede trap secondary unit ; second- stage unit
steekproeffout random sampling error
steekproeffout sampling error
steekproeffractie sampling fraction ; sampling ratio
steekproefinspectie voor een continu proces continuous sampling plans
steekproefkader sampling frame
steekproefkader ; kader frame
steekproefkwantielen order statistics
steekproefmoment ; moment van de steekproefverdeling sample moment ; sampling moment
steekproefomvang ; steekproefgrootte sample size
steekproefonderzoek ; onderzoek sample survey ; sampling survey ; survey
steekproefopzet ; onderzoeksopzet sample design ; sample plan ; survey design ; sampling plan ; sampling design
steekproefrecord sample point
steekproefsgewijze controle sampling inspection
steekproefstructuur sampling structure
steekproeftheorie van Lexis Lexis theory
steekproeftrekking met gelijke kansen selection with equal probability
steekproeftrekking met gelijke kansen simple sample
steekproeftrekking met kansen evenredig aan de grootte selection with probability proportional to size
steekproeftrekking met sneeuwbaleffect ; trekking van een sneeuwbalsteekproef snowball sampling
steekproeftrekking met teruglegging sampling with replacement
steekproeftrekking met verwerping rejection sampling
steekproeftrekking met verwerping ; steekproeftrekking met verwerping volgens Hàjek rejective sampling
steekproeftrekking met willekeurig vastgestelde kansen ; steekproeftrekking met bij elke individuele trekking variabele selection with arbitrary probability ; selection with variable probability
steekproeftrekking naar belangrijkheid importance sampling
steekproeftrekking naar kwalitatieve kenmerken sampling for attribute
steekproeftrekking op een rooster lattice sampling
steekproeftrekking volgens een matrixschema matrix sampling
steekproefvariantie sample variance ; sampling variance
steekproevenverdeling sampling distribution
Stein-Chen-methode Stein-Chen method
stelling van Anosov Anosov's theorem
stelling van Basu Basu's theorem
stelling van Bayes ; theorema van Bayes Bayes' theorem
stelling van Dvoretsky over stochastische benadering Dvoretsky's stochastic approximation theorem
stelsel van elkaar doordringende steekproeven ; verstrengelde steekproeven ; elkaar doordringende steekproeven interpenetrating samples (subsamples) ; network of samples
STER-verdeling STER distribution ; distribution of Sums which are Truncated from the Expectation of the Reciprocal
stereogram axonometric chart
stereogram stereogram
stereogram met langs de drie assen dezelfde schaal isometric chart
stereologie stereology
sterftecijfer death rate
sterftetabel life table
sterk-consistente schatter strongly consistent estimator
sterke convergentie strong convergence
sterke volledigheid strong completeness
sterke wet van de grote aantallen strong law of large numbers
sterkteproef (met alternatieve waarnemingen) assay
sterkteproef op hellingsverhouding slope ratio assay
Stevens-Craig-verdeling Stevens-Craig distribution
Stirling-verdeling Stirling distribution
stochastisch stochastic
stochastisch dichtheidsmodel stochastic abundance models
stochastisch groter of kleiner stochastically larger or smaller
stochastisch model stochastic model ; statistical model
stochastisch programmeren stochastic programming
stochastische afhankelijkheid stochastic dependence
stochastische gevoeligheid stochastic volatility
stochastische kern stochastic kernel
stochastische matrix stochastic matrix
stochastische storing stochastic disturbance
stochastische transitiviteit stochastic transitivity
stochastische variabele ; kansvariabele ; variabele stochastic variable ; variable ; random variable ; random variate ; variate
stochastische variabele ; stochast ; toevalsvariabele aleatory variable
stochastische vergelijking van toetsen stochastic comparison of tests
stochastische wandeling random walk
stopregel stopping rule
storing met verloop volgens een voortschrijdend gemiddelde-proces moving average disturbance
storings technieken perturbation techniques
storingscoëfficiënt coefficient of disturbancy
strak tight
stratadiagram ; samengesteld lijndiagram strata chart
strategie strategy
stratificatie stratification
stratum ; laag stratum
streng verdelingsvrij strongly distribution free
streng-stationair proces strictly stationary process
strengste toets most stringent test
stress stress
structurele tijdreeksmodellen structural time-series models
structuur structure
structuurbreuken structural changes
structuurnullen structural zeros
structuurparameters structural parameters
structuurvergelijking structural equation
structuurvergelijkingenmodel structural equation models
studentisering studentisation ; studentization
stuksgewijze regressie piecewise regression ; segmented regression
sub-exponentiële verdeling ; sub-exponentiële verdeling volgens Tukey subexponential distribution
sub-Poisson-verdeling sub-Poisson distribution
subgroep binnen blokken intrablock subgroup
subjectieve Bayesiaanse gevolgtrekking ; subjectieve gevolgtrekking volgens Bayes subjective Bayesian inference
subjectieve waarschijnlijkheid subjective probability ; personal probability
submartingale submartingale
substrata-beheersing control of substrata
Sukhatme-toets Sukhatme's test
super-Poisson-verdeling super-Poisson distribution
superdoeltreffendheid superefficiency
supermartigaal super-martingale
supernormale spreiding supernormal dispersion
superpopulatiemodel superpopulation models
support support
surrogaat F-verhouding substitute F-ratio
surrogaat t-verhouding substitute t-ratio
survey-gewicht survey weight
survey-methodologie survey methodology
symbool glyph
symmetrical unequal block arrangement symmetrical unequal block arrangement
symmetrie symmetry
symmetrisch betrouwbaarheidsinterval central confidence interval
symmetrisch steekproeftrekken symmetric sampling
symmetrische contingentietabel ; symmetrische kruistabel folded contingency table
symmetrische factoriële proefopzet symmetrical factorial design
symmetrische stabiele wet symmetric stable law
symmetrische tweezijdige toets equal-tails test
symmetrische verdeling symmetrical distribution
symmetrische verdeling op de cirkel symmetric circular distribution
synergy synergy
synthese van variantie synthesis of variance
systeem met algemene onderlinge afhankelijkheid general interdependent system
systeem van gemengd autoregressieve-regressieve vergelijkingen mixed autoregressive-regressive system
systeem van Johnson van frequentiekrommen Johnson's system
systematisch systematic
systematisch steekproef trekken ; systematische steekproef patterned sampling ; systematic sample
systematisch vierkant systematic square
systematische fout systematic error
systematische proefopzet systematic design
systematische statistische grootheid ; systematische statistische grootheid van Mosteller systematic statistic
systematische steekproef in twee dimensies spatial systematic sample
systematische steekproef met meer dan één aselect begin volgens Tukey multiple random starts
systematische steekproeftrekken quasi-random sampling
systematische variabiliteit systematic variation
T-kwadraat-toets T-square test
T-score T-score
T-toets T-test
t-toets ; toets van Student t-test ; Student's test
t-verdeling ; Student-verdeling ; t-verdeling van Student Student's distribution ; Student's t-distribution ; t-distribution
tabel met één of twee ingangen simple table
tabel met meer dan twee ingangen complex table
tabel met preferenties preference table
tabel volgens Buys Ballot Buys Ballot table
taboe-toestand taboo state
taboe-waarschijnlijkheid taboo probability
Tajima's D Tajima's D statistic
tak en verbindende methodes branch and bound methods ; leaps and bounds methods
Takacs-proces Takacs process
tandem-wachtrijen tandem queues
tandemtoetsen tandem tests
tantielen tantiles
tau van Goodman-Kruskal ; tau-coëfficiënt van Goodman-Kruskal Goodman-Kruskal tau
Tchebychev-Hermite-polynomen Tchebychev-Hermite polynomials
te controleren aantal ; steekproefomvang amount of inspection
te controleren partij inspection lot
te verwerpen kwaliteitsniveau rejectable quality level
techniek van de bewegende waarnemer moving observer technique
techniek voor ontbrekende waarden missing plot technique
tegen model, type I counter model, type I
tekentoets sign test
tekentoets voor verschillen difference sign test
telling met meervoudig hervangen multiple recapture census
telproces methoden counting process methods
Terry-Hoeffding-toets Terry-Hoeffding test
Terry-toets Terry's test
terugkaatsende wand reflecting barrier
terugkeerniveau return level
terugkeertijd first return time
terugkeertijd recurrence time
terugkeertijd return period ; return time
terugkerende toestand met oneindig lange terugkeertijd ; doorgangstoestand null recurrent state ; transient state
terugkerende toestanden return states
teruglegging replacement
terugwerkende kracht te wijzigen punt probleem retrospective change point problem
tesselatie volgens Dirichlet Dirichlet tesselation
tesselatie volgens het toeval random tesselation
testbatterij battery of tests
tetrachorische correlatie tetrachoric correlation
tetrachorische functie tetrachoric function
tetrade verschil tetrad difference
theorema van Bernoulli Bernoulli's theorem
theorema van Bernstein Bernstein's theorem
theorema van Blackwell Blackwell's theorem
theorema van Burke Burke's theorem
theorema van Campbell Campbell's theorem
theorema van Chung-Fuchs Chung-Fuchs theorem
theorema van Cochran Cochran's theorem
theorema van Cox Cox's theorem
theorema van Craig Craig's theorem
theorema van Cramér-Levy Cramér-Lévy theorem
theorema van Crofton Crofton's theorem
theorema van Dalenius Dalenius' theorem
theorema van Darmois-Koopman-Pitman Darmois-Koopman-Pitman theorem
theorema van Darmois-Skitovitch Darmois-Skitovich theorem
theorema van De Finetti de Finetti's theorem
theorema van Donsker Donsker's theorem ; invariance principle ; functional central limit theorem
theorema van Fieller Fieller's theorem
theorema van Gauss-Markov Gauss-Markov theorem
theorema van Geary Geary's theorem
theorema van Gnedenko Gnedenko's theorem
theorema van Gnedenko-Koroljuk Gnedenko-Koroljuk theorem
theorema van Hammersley-Clifford Hammersley-Clifford theorem
theorema van Helly-Bray ; tweede theorema van Helly Helly-Bray theorem
theorema van Hunt-Stein Hunt-Stein theorem
theorema van Kagan-Linnik-Rao Kagan-Linnik-Rao theorem
theorema van Kantorowitch Kantorowitch's theorem
theorema van Khintchin Khintchine's theorem
theorema van Kolmogorov Kolmogorov theorem
theorema van Koroljuk Koroljuk's theorem
theorema van Laplace Laplace's theorem
theorema van Laplace-Lévy Laplace-Lévy theorem
theorema van Lévy-Cramér Lévy-Cramér theorem
theorema van Liapunov Liapunov's theorem
theorema van Lindley Lindley's theorem
theorema van Marcinkiewicz Marcinkiewicz's theorem
theorema van Nyquist-Shannon Nyquist-Shannon theorem
theorema van Palm Palm's theorem
theorema van Pólya Pólya's theorem
theorema van Radon-Nikodym Radon-Nikodym theorem
theorema van Raikov Raikov's theorem
theorema van Rao-Blackwell Rao-Blackwell theorem
theorema van Sacks Sacks' theorem
theorema van Skitovich-Darmois Skitovich-Darmois theorem
theorema van Slutsky Slutsky's theorem
theorema van Wiener-Khintchine Wiener-Khintchine theorem
theoretische frequentie behorende bij onafhankelijkheid independence frequency
theorie van Neyman-Pearson Neyman-Pearson theory
Thomas-verdeling Thomas distribution
three-stage least squares three-stage least squares
tied double changeover design tied double changeover design
tied ranks tied ranks
tijd zonder symptonen en vergiftiging TWIST ; time without symptoms and toxicity
tijdafhankelijk Poisson-proces time-dependent Poisson process
tijdomkeer ; tijdverwisseling time antithesis
tijdreeks time series
tijdreeks met discreet gemaakte variabele clipped time series
tijdreeks met verborgen periodiciteit scheme of hidden periodicity
tijdsafhankelijke covariabelen time-dependent covariates
tijdsdomein time domain
tijdvak zonder klant (in wachtrijtheorie) idle period
tijdverwisselingstoets ; tijdomkeertoets base reversal test ; time reversal test
tilling tilling
time comparability factor time comparability factor
toe te schrijven fractie attributable fraction
toegevoegde variabele diagram added variable plot
toekenningsregel allocation rule
toelaatbaar aantal af te keuren exemplaren tolerance number of defects
toelaatbare beslisfunctie admissible decision function
toelaatbare defecten allowable defects
toelaatbare getallen ; toelaatbare getallen in de zin van Copeland admissible numbers
toelaatbare hypothese admissible hypothesis
toelaatbare schatter admissible estimator
toelaatbare schatter permissible estimator
toelaatbare strategie admissible strategy
toelaatbare test admissible test
toereikendheid sufficiency
toestand met verblijfsduur nul instantaneous state
toets met behulp van Lagrange multipliers Lagrange multiplier test ; Lagrangean multiplier test ; score test
toets met extreme rangsommen extreme rank sum test
toets op de uniformiteit van een verdeling op de cirkel equal spacings test
toets op het minst significante verschil least significant difference test ; LSD test
toets op lege cellen empty cell test
toets op normaliteit test of normality
toets op verschuiving van gemiddelden slippage test
toets van D'Agostino D'Agostino's test
toets van Gehan Gehan test
toets van Greenhouse-Geisser Greenhouse-Geisser test
toets van Hollander op evenwijdigheid van regressielijnen Hollander's parallelism test
toets van Knox Knox's test
toets van Lilliefors Lilliefors' test
toets van meervoudig waardenbereik ; meervoudige breedtetoets multiple range test
toets van Welch Welch's test
toets via verwachte normaalscores expected normal scores test
toetsen met genormaliseerde scores normal scores tests
toetsen op records records tests
toetsen van Cliff-Ord Cliff-Ord tests
toetsingsgrootheden van Dixon Dixon's statistics
toetsingsgrootheid test statistic
toetsingsgrootheid m m-statistic
toetsingsgrootheid U U-statistic
toetsingsgrootheid van Anderson-Darling Anderson-Darling statistic
toetsingsgrootheid van Cook Cook's statistic
toetsingsgrootheid van Durbin-Watson Durbin-Watson statistic
toetsingsgrootheid van Gabriel-Sen Gabriel-Sen statistic
toetsingsgrootheid van Kruskal Kruskal statistic
toetsingsgrootheid van Kuiper ; VN-toets Kuiper statistic ; VN test
toetsingsgrootheid van Mallows Mallows's Cp statistic
toetsingsgrootheid van Sherman Sherman's test statistic
toetsingsgrootheid van Tukey Tukey's test ; Tukey statistic ; honestly significant difference test ; HSD-test
toetsingsgrootheid-W W statistic
toevallige fout ; toevalsfout experimental error
toevalligheidsgraden degrees of randomness
toevalscomponent random component
toevalsfout random error
toevalsgebeurtenis random event
toevalsgetallen ; aselecte getallen random sampling numbers ; random numbers ; random digits
toewijsbare variatie assignable variation
toewijzingsgrootheid ; discriminantfunctie classification statistic
tolerantie tolerance
tolerantiefactor tolerance factor
tolerantiegrenzen tolerance limits
tolerantiegrenzen bij een produktieproces control limits
tolerantieverdeling tolerance distribution
totale correlatie total correlation
transformatie naar de verdelingsfunctie probability integral transformation
transformatie naar een normaal verdeelde variabele normalising transformation ; normalizing transformation
transformatie van een stochastische variabele variate transformation
transformatieverzameling van een Latijns vierkant transformation set of Latin squares
transvariatie transvariation
transvariatie intensiteit intensity of transvariation
transversale sterftetafel current life table
treatment mean square treatment mean square
trechterplot funnel plot
trekken van een deelsteekproef ; trekken van tweede, derde, ... trap (fase) in een meertraps (fasen-) steekproef subsampling
trekken van een kanssteekproef probability sampling
trekking van een zelfwegende gestratificeerde steekproef proportional sampling
trekking volgens het toeval ; aselecte trekking random selection
trekkingsmethode van Fellegi Fellegi's method
trekkingsschema van Hartley-Rao Hartley-Rao scheme
trend volgens een polynoom ; polynomiale trend ; polynome trend polynomial trend
triangolatie volgens Delaunay Delaunay triangulation
triangular multiply linked block design triangular multiply linked block design
trimmen ; snoeien trimming
trinomiale verdeling trinomial distribution
tripletsystemen van Steiner Steiner's triple systems
trivariate ongecorreleerde normale verdeling met ongelijke varianties ellipsoidal normal distribution
tussen-groepen-variantie between-groups variance
tussenblokken (van bijvoorbeeld variantie) interblock
tussengevoegd Latijns vierkant intercalate Latin square
tussenklassen-correlatie interclass correlation
tussenklassen-variantie ; tussenvariantie interclass variance
twee dimensionaal Poisson-proces Poisson forest ; two-dimensional Poisson process
twee-armige bandiet two-armed bandit
twee-factoren-theorema van Spearman Spearman two-factor theorem
twee-factoren-theorie two-factor theory
twee-fasen regressie two-phase regression
twee-fasen steekproeftrekking two-phase sampling
twee-steekproeven inspectieschema (bij kwaliteitscontrole) ; twee-fasen steekproef double sampling
twee-steekproeven-procedure van Stein Stein's two sample procedure
twee-steekproeventoetsen van Schach Schach's two-sample tests
twee-zijdige toets symmetrical test
tweede limiettheorema second limit theorem
tweedeling ; dichotomie dichotomy
tweelingverdelingen twinned distributions
tweemaal gebruikte steekproef duplicated sample
tweetoppige verdeling ; bi-modale verdeling bimodal distribution
tweetrapssteekproef two-stage sample
tweevoudig hypergeometrische verdeling double hypergeometric distribution
tweevoudig stochastische matrix doubly stochastic matrix
tweevoudige dichotomie double dichotomy
tweevoudige niet-centrale F-verdeling doubly non-central F-distribution
tweezijdig afgeknotte normale verdeling doubly truncated normal distribution
tweezijdig-symmetrische exponentiële verdeling ; Laplace-verdeling double exponential distribution ; Laplace distribution
tweezijdige toets two-sided test ; double-tailed test ; two-tailed test
type-A-gebied type A region
type-A-reeks type A series
type-A-reeks van Gram-Charlier Gram-Charlier series type A
type-A-verdeling van Neyman type A distribution
type-B-gebied type B region
type-B-reeks type B series
type-B-reeks van Gram-Charlier Gram-Charlier series type B
type-B-verdeling van Neyman type B distribution
type-C-gebied type C region
type-C-reeks type C series
type-C-reeks van Gram-Charlier Gram-Charlier series type C
type-C-verdeling van Neyman type C distribution
type-D-gebied type D region
type-E-gebied type E region
type-I en II-waarschijnlijkheden type I and II probabilities
type-I-model voor Geiger-Muller teller type I counter model ; type one counter model
type-I-steekproeftrekking type I sampling
type-I-verdeling ; type-I-verdeling van Pearson type I distribution
type-II-model voor Geiger-Müller teller type II counter model ; type two counter model
type-II-steekproeftrekking type II sampling
type-II-verdeling ; type-II-verdeling van Pearson type II distribution
type-III-verdeling ; type-III-verdeling van Pearson type III distribution
type-IV-verdeling ; type-IV-verdeling van Pearson type IV distribution
type-IX-verdeling ; type-IX-verdeling van Pearson type IX distribution
type-V-verdeling ; type-V-verdeling van Pearson type V distribution
type-VI-verdeling ; type-VI-verdeling van Pearson type VI distribution
type-VII-verdeling ; type-VII-verdeling van Pearson type VII distribution
type-VIII-verdeling ; type-VIII-verdeling van Pearson type VIII distribution
type-X-verdeling ; type-X-verdeling van Pearson type X distribution
type-XI-verdeling ; type-XI-verdeling van Pearson type XI distribution
type-XII-verdeling ; type-XII-verdeling van Pearson type XII distribution
U-statistiek van Hoeffding Hoeffding's U-statistics
U-vormige verdeling U-shaped distribution
U1-toetsingsgrootheid van Wilks-Lawley Wilks-Lawley U1 statistic
uitbijtergeneigde verdelingen outlier prone distribution
uitbijters ; uitschieters outliers
uitbreiding van Edgeworth Edgeworth expansion
uitgebreid gedeeltelijk evenwichtig onvolledige-blokkenschema met deelbaarheid in groepen extended group divisible design
uitgebreide beslisregel van Bayes extended Bayes' decision rule
uitgebreide hypergeometrische verdeling extended hypergeometric distribution
uitgebreide negatief-binomiale verdeling extended negative binomial distribution
uitgesmeerde vertraging distributed lag
uitkomst ; resultaat outcome
uitschieter ; uitbijter maverick
uitstervingsproces ; sterfteproces death process
uitval dropout
uitvalfunctie failure rate ; hazard rate ; hazard function
ultrametrische ongelijkheid ultrametric inequality
UN²-toets ; UN²-toets van Watson UN² test
UN²-toets I van Watson Watson's UN² test I
UN²-toets II van Watson Watson's UN² test II
uniekheid uniqueness
uniform betere beslisfunctie uniformly better decision function
uniform geminimaliseerd risico uniformly minimum risk
uniform meest nauwkeurig uniformly most accurate
uniform meest onderscheidende toets uniformly most powerful test ; UMP test
uniform optimale afstandstoets uniformly best distance power test ; UBDP test
uniform optimale schatter met constant risico uniformly best constant risk estimator ; UBCR estimator
uniform spectrum uniform spectrum
uniform zuivere schatter uniformly unbiased estimator
uniforme scoretoets ; uniforme scoretoets van Wheeler en Watson uniform scores test
uniforme steekproeffractie ; evenredige bemonstering uniform sampling fraction
unitemporeel model unitemporal model
univariate verdeling univariate distribution
univariate verdeling van Kapteyn generalised normal distribution ; generalized normal distribution ; Kapteyn's univariate distribution
universum ; populatie universe ; statistical universe ; population
unlikelihood ratio unlikelihood ratio
urn model urn model
validering ; validatie validation
vals negatief false negative
vals positief false positive
van der Waerden-toets van der Waerden's test
van nature geconjugeerde prior natural conjugate prior
variabele ; prediktor ; causale variabele independent variable ; cause variable ; explanatory variable ; fixed variable ; predicated variable ; predictor ; predictor
variabele differentiemethode variable difference method
variabelen keuze variable selection
variabiliteit bij steekproeven volgens Poisson Poisson variation
variabiliteit van de getrokken partij batch variation
variabiliteit volgens Lexis (bij steekproeven) Lexis variation
variantie tussen primaire eenheden external variance
variantie uit de gemeenschappelijke factoren ; communaliteit common factor variance ; communality
variantie-analyse analysis of variance ; ANOVA ; variance analysis
variantie-component ; model II (variantieanalyse) component of variance ; variance component
variantie-covariantie-matrix covariance matrix ; dispersion matrix
variantie-functie variance function
variantie-schatter met de jakknife methode jackknife variance estimator
variantieanalyse tabel ANOVA table
variantieschatter van Durbin bij meertrapssteekproeven Durbin's multistage variance estimator
variantiestabiliserende transformaties variance stabilising transformations
variatie variation
variatie extra-Poisson extra-Poisson variation
variatiebreedte ; waardenbereik ; bereik  ; variatiedomein range
variatiecoëfficiënt coefficient of variation ; variation coefficient ; percentage standard deviation
variation flow analysis variation flow analysis
variërende steekproeffracties ; ongelijke steekproeffracties variable sampling fraction
varimax varimax
variogram variogram
vaste steekproef ; panel fixed sample
vaststelling ascertainment
vector van scores score vector
veld plot
Venn-diagram Venn diagram
venster window
veranderend seizoenpatroon moving seasonal variation
veranderende gewichten moving weights
verblijfsduur sojourn time
verborgen Markov model hidden Markov model
verdeling distribution
verdeling met gelijke correlatiecoëfficiënten equally correlated distribution
verdeling met stochastische parameters mixed distribution
verdeling met verontreinigingen contaminated distribution
verdeling op de cirkel ; angulaire verdeling circular distribution
verdeling op een cirkelvormig rooster circular lattice distribution
verdeling op een één-dimensionaal rooster arithmetic distribution
verdeling van de absolute waarden (van een meting) folded distributions
verdeling van de eerste decimaal first digit distribution
verdeling van de extreme waarden ; Gumbel-verdeling extreme-value distributions ; Gumbel distribution
verdeling van de gecumuleerde som cumulative sum distribution
verdeling van de inverse van de vierkantswortel van een normale variabele ; inverse Gauss-verdeling ; Wald- inverse Gaussian distribution ; Wald distribution ; inverse normal distribution
verdeling van de responstijd response time distribution
verdeling van een t-ratio t-ratio distribution
verdeling van het aantal gematchte paren matching distribution
verdeling van intervallen interval distribution
verdeling van overschrijdingen distribution function
verdeling van runlengten distribution of run lengths
verdeling van Tracy-Widom Tracy-Widom distribution
verdeling van twee discrete variabelen point bivariate distribution ; bivariate distribution of two discrete variables
verdeling van vernieuwingen renewal distribution
verdeling volgens een machtfunctie power function distribution
verdeling volgens het toeval random distribution
verdelingen met elliptische symmetrie elliptically symmetric distributions
verdelingen op een rooster lattice distributions
verdelingen volgens Cantor Cantor-type distributions
verdelingsfunctie van de normale verdeling cumulative normal distribution
verdelingsproblemen occupancy problems
verdelingsvrij ; parametervrij non-parametric
verdelingsvrij voldoende zijn distribution-free sufficiency
verdelingsvrije betrouwbaarheidsintervallen non-parametric confidence intervals
verdelingsvrije methode distribution-free method
verdunningsreeks dilution series
vereniging-doorsnede beginsel ; vereniging-doorsnede beginsel van Roy union-intersection principle
vereniging-doorsnede-toetsen union-intersection tests
vergelijkende sterfte-index comparative mortality index
vergelijking tussen groepen group comparison
vergelijking van Baule Baule's equation
vergelijking van scores score equation
verhouding ratio
verhouding van Gini Gini's ratio
verhouding van momenten ; functies van momenten moment ratio
verhoudingsgetal van Lexis Lexis ratio
verkeersintensiteit traffic intensity
verkennende analyse van gegevens exploratory data analysis ; EDA
verlies aan informatie loss of information
verliesfunctie loss function
verliesmatrix loss matrix
vermengen van opgesplitste velden split plot confounding
vermenging van behandelingen bij factoriële proefopzetten confounding
vermogen tot gladstrijken smoothing power
vermogen tot gladstrijken van een tijdreeks error reducing power
vernauwde controlegrenzen compressed limits
vernieuwingsdichtheid renewal density
vernieuwingsfunctie renewal function
vernieuwingsproces renewal process
vernieuwingstheorema renewal theorem
vernieuwingstheorie renewal theory
veronderstelling van Gini Gini's hypothesis
verouderingsverdeling aging distribution
verrassingsindex surprise index
verschoven Poisson-verdeling displaced Poisson distribution
verslagperiode given period
versnelde stochastische benadering accelerated stochastic approximation
versnelde test accelerated test
versterking boosting
verstoorde trilling disturbed oscillation
verstoppingsproblemen ; opstoppingsproblemen ; congestieproblemen congestion problems
verstrengeld effect alias
verstrengelde subgroepen subgroup confounded
verstrengelingsniveau level of interpenetration
vertakkingsproces ; Galton-Watson-proces  ; multiplicatief proces branching process ; Galton-Watson process ; multiplicative process
vertakt Markov-proces branching Markov process
vertakt Poisson-proces branching Poisson process
vertakt vernieuwingsproces branching renewal process
vertaling equivariante schatter translation equivariant estimator
vertekening ; onzuiverheid ; systematische fout bias
vertekening door de vragensteller ; interviewer bias interviewer bias
vertekening door keuze van weging in een indexcijfer type bias
vertekening door uitvoeringsfouten procedural bias
vertekeningsvrije steekproef unbiased sample
vertraging lag
vertraging time lag
vertrekproces departure process
vertrouwens reeks confidence set
vervanging substitution
vervolgonderzoek follow-up
vervuilde gegevens dirty data
verwaarloosbare Brownse beweging fractional Brownian motion
verwachte probit expected probit
verwachtingswaarde expectation ; expected value
verwantschap ; verwantschap in de zin van Bhattacharyya affinity
verwerkingsfout processing error
verwerpingsaantal ; kritiek aantal rejection number
verwerpingslijn rejection line
verweven effect confounder
verwijzing voorafgaande verdeling reference prior distribution
verwisselbaar exchangeable (variables) ; symmetrically dependent
verwisselbaarheid exchangeability
verzadigd model saturated model
verzadiging saturation
verzekeringsstatistiek actuarial statistics
vierkant van Knut Vik ; paardensprongvierkant Knut Vik square
vierkante basiscel quad
vierkantswortel-transformatie square root transformation
vijf-punts-sterkteproef five-point assay
vlaktoppigheid platykurtosis
volgens inspectieschema te keuren hoeveelheid normal inspection
volgorde volgens het toeval random order
volkstelling ; volledige telling ; census census
volledig aselect ontbrekend missing completely at random ; MCAR
volledig bezet tijdvak (in wachtrijtheorie) busy period
volledig evenwichtig roostervierkant completely balanced lattice square
volledig gewarde proefopzet ; volledig geschudde proefopzet completely randomised design ; completely randomized design
volledig Latijns vierkant complete Latin square
volledig stelsel vergelijkingen complete system of equations
volledige correlatiematrix complete correlation matrix
volledige klasse van beslisfuncties complete class (of decision functions)
volledige klasse van toetsen complete class (of tests)
volledige regressie ; volledige regressie volgens Tukey complete regression
volledige verzameling van Lateinse vierkanten complete set of Latin squares
volledige voldoende statistiek complete sufficient statistic
volledigheid completeness
volledigheid (van een klasse van beslisfuncties) completeness (of a class of decision functions)
volledigheid met betrekking tot begrensde verdelingen bounded completeness
Von Mises-ontwikkeling von Mises expansion
Von Mises-verdeling von Mises distribution
Von Neumann-ratio von Neumann's ratio
voor leeftijd en geslacht gecorrigeerd cijfer age-sex-adjusted rate
voor leeftijd gecorrigeerd cijfer age-adjusted rate
voorafbepaalde aannemelijkheid ; voorafbepaalde likelihood predictive likelihood
voorafbepaalde variabele predetermined variable
voorafgaanstoets ; voorafgaanstoets van Nelson precedence test
voorlopig gemiddelde ; willekeurige oorsprong ; hulpgemiddelde ; verondersteld gemiddelde arbitrary origin ; working mean ; working origin ; provisional mean ; assumed mean
voorspellen ; voorspelling forecasting ; prediction
voorspellende inferentie predictive inference
voorspellende ontleding van een tijdreeks  ; voorspellende ontleding van een tijdreeks volgens Wold predictive decomposition
voorspellende regressie-analyse predictive regression analysis
voorspellingsinterval prediction interval
voorstelling op logaritmisch papier logarithmic chart ; logarithmic graph
voorstelling van de behaalde produktie volgens Gantt ; Gantt-schema ; Gantt-kaart Gantt progress chart
voortgangsproces van een epidemie epidemic process ; epidemic model
voortschrijdend gemiddelde moving average
voortschrijdend gemiddelde over een even aantal termen even summation
voortschrijdend gemiddelde-model moving average model
voortschrijdend gemiddelde-proces moving average process ; Slutsky process
voortschrijdend jaartotaal moving annual total
voortschrijdend meetkundig gemiddelde geometric moving average
voortschrijdend sommeringsproces ; voortschrijdend sommeringsproces van Kolmogorov moving summation process
voortschrijdend totaal moving total
voortschrijdend waardenbereik moving range
voortzettingswet van Laplace Laplace law of succession
voorwaardelijk ; conditioneel conditional
voorwaardelijk regressie ; regressie onder restricties conditional regression
voorwaardelijk zuivere schatter conditionally unbiased estimator
voorwaardelijke Gauss-verdeling conditional Gaussian distribution ; CG distribution
voorwaardelijke inferentie conditional inference
voorwaardelijke likelihood conditional likelihood
voorwaardelijke logistische regressie conditional logistic regression
voorwaardelijke maximum likelihood conditional maximum likelihood
voorwaardelijke overlevingskans conditional survivor function
voorwaardelijke statistische grootheid conditional statistic
voorwaardelijke toets conditional test
voorwaardelijkheidsprincipe conditionality principle
voorwaarden van Konyus Konyus conditions
voorwaarlijke uitvalskans ; sterftekans ; uitvalkans conditional failure rate ; hazard
voorwaartse vergelijkingen forward equations
vorm shape
vormparameter shape parameter
vragenlijst questionnaire ; schedule
vrije aselecte steekproef ; enkelvoudige aselecte steekproef unrestricted random sample
vrijheidgraden van een kanaal channel degrees of freedom
vrijheidsgraden degrees of freedom
vruchtbaarheidscijfer fertility rate
vruchtbaarheidsgradiënt fertility gradient
W-toets op normaliteit W test for Normality
waarde indexcijfer value index
waarde met risico value at risk ; VaR
waardenbereik na verwijdering van een of meer uitschieters effective range
waargenomen informatiematrix observed information matrix
waarneemfout ascertainment error
waarnemingsfout error of observation
waarnemingsfout observational error
waarnemingsfout response error
waarschijnlijke fout probable error
waarschijnlijkheid ; kans probability
waarschijnlijkheidselement probability element
waarschijnlijkheidsfunctie van Walker Walker probability function
waarschijnlijkheidsgrafiek probability plot
waarschijnlijkheidsgrenzen probability limits
waarschijnlijkheidsmassa probability mass
waarschijnlijkheidspapier probability paper
waarschijnlijkheidsverdeling ; kansverdeling probability distribution
waarschijnlijkheidsverdeling met een totale massa kleiner dan 1 defective probability distribution
wachtrij line up
wachtrij waiting line ; queue
wachtrijprobleem queueing problem
wachttijd waiting time
Wald statistiek ; gestandaardiseerde maximum likelihood schatter Wald statistic ; standardised maximum likelihood estimator ; standardized maximum likelihood estimator
Wald toets Wald test
Wald-Wolfowitz-run-toets Wald-Wolfowitz runs test
Wald-Wolfowitz-toets Wald-Wolfowitz test
Waring-verdeling Waring distribution
Watson-Williams-toets Watson-Williams test
Wattersons mutatieschatter Watterson's mutation estimate
weegplan ; weegplan van Hotelling weighing design
weergave volgens Bartels van harmonische componenten harmonic dial
Weibull-verdeling Weibull distribution
welving ; kurtosis kurtosis
werkelijke regressie true regression
wet van de geïtereerde logaritme law of iterated logarithm
wet van de grote aantallen law of large numbers
wet van de kleine aantallen law of small numbers
wet van gemengde exponentiële respons mixed exponential response law
wet van Zipf Zipf's law
Whittle-beta-verdeling beta-Whittle distribution
Whittle-schatting Whittle estimation
Whittle-verdeling Whittle distribution
Wicksel-vergelijkingen Wicksell's equations
Wiener-Hopf-techniek Wiener-Hopf technique
Wiener-proces Wiener process
Wilks-Rosenbaum-toetsen Wilks-Rosenbaum tests
Wilson-Hilferty-transformatie Wilson-Hilferty transformation
Winsor-schatting Winsorised estimation ; Winsorized estimation
Wishart-verdeling Wishart distribution
wisselingsexperiment changeover trial
wisselproef met extra periode extra period change over design
wisselpunt model change point models
wisselpunt probleem change point problem ; disorder problem
wisselpunt schatter change point estimator
witte ruis white noise
Woodbury-verdeling Woodbury distribution
wortelschatter voor het gemiddelde root estimator (of a mean)
Y1-statistic van Bagai Bagai's Y1 statistic
Yates-algoritme Yates's algorithm
Yates-correctie ; correctie van Yates Yates's correction ; Yates's correction for continuity ; Yates's adjustment ; chi-squared correction
Yates-Grundy-Sen-schatter Yates-Grundy-Sen estimator
Yule-proces Yule process
Yule-verdeling Yule distribution
Yule-vergelijking Yule's equation
Yule-Walker-vergelijkingen Yule-Walker equations
Z-diagram Z-chart
z-test z-test
z-verdeling z-distribution
z-verdeling van Fisher Fisher's distribution
zadelpunt saddle point
zadelpuntontwikkeling saddle point expansion
zadelpuntsbenadering saddle point approximation
zaktoets van Tukey ; sneltoets van Tuckey  ; q-toets van Tukey Tukey's pocket test ; Tukey's quick test ; Tukey's q-test
zeefschatter sieve estimator
zelf-geconjugeerd Latijns vierkant self-conjugate Latin square
zelfwegende steekproef self-weighting sample ; self-weighted sample
zelfwegende steekproefmethode ; steekproeftrekking met gelijke insluitkansen equal probability of selection method ; epsem sampling
zes-puntssteekproef six point assay
zeta-verdeling zeta distribution
zichzelf niet-snijdende stochastische wandelingen self-avoiding random walks
zichzelf vernieuwend aggregaat self-renewing aggregate
ziekte en dood model illness-death model
Zipf-verdeling ; harmonische verdeling harmonic distribution
zonegewijze steekproeftrekking zonal sampling
zuiver geboorteproces pure birth process
zuiver kritiek gebied unbiased critical region
zuiver toevalsproces pure random process ; random process ; stochastic process ; stable process (distribution) ; stationary process ; stationary
zuivere betrouwbaarheidsintervallen unbiased confidence intervals
zuivere lineaire schatter met de kleinste variantie minimum variance linear unbiased estimator ; unbiased minimum variance estimator
zuivere schatter unbiased estimator
zuivere schattingsvergelijking unbiased estimating equation
zuivere strategie pure strategy
zuivere toets unbiased test
zuiverheid voor wat betreft de mediaan median unbiasedness
zwaartepunten-algorithme k-means clustering
zwaartepuntmethode centroid method
zwakke convergentie weak convergence
zwendel swindle