Dutch English
(1 september (1 September
(31 oktober 2012) (31 October 2012)
(eerste inschatting) (First estimate)
2020 en verder 2020, and further
ATW Working Hours Act (Arbeidstijdenwet, ATW)
Aantal ideeën Number of ideas
Aard van kostenbasis Nature of cost base
Afschaffen BOA: €5m Scrapping BOAB: €5m
Afschrijvingen 7% Depreciation 7%
Agenda Schedule
Allen Allen
Allen Everyone
Automatisering 3% Automation 3%
Beschrijving Description
Beslissing Decision
Bijdrage Albellio Contribution of Albellio
Concernplan 2016 Business plan 2016
Concernplan 2017 Business plan 2017
Concessie KPI’s Concession KPIs
Conclusie Conclusion
Dienstregeling Timetable
Direct Personeel Direct staff
Direct personeel Direct labour
Directe medewerkers Direct staff
Doen Implement
EBIT doelstelling EBIT target
EBIT doelstellingen EBIT targets
Eind 2017 End of 2017
Energie 7% Energy 7%
Energie zuinig opstellen materiaal Energy-efficient stabling of rolling stock
ExCo sessie ExCo session
Financieel Financial
Geen positief advies No positive recommendation
Gerealiseerd Implemented
Geïdentificeerd Identified
Goedgekeurd Approved
Goedgekeurd (’doen’) Approved (‘implement’)
HC head conductor (hoofd-conducteur)
HRN HRN (HoofdRailNet)
Halen we de KPI? Will we achieve the KPI?
Huur en lease10% Rent and lease10%
ICT ICT
Ideeën, € mln Ideas, €m
Indirecte medewerkers Indirect staff
Infraheffing 7% infrastructure levy 7%
Inzetbaarheid Deployability
KT KT (knowledge transfer)
KT 80% KT 80%
LTIFR LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate)
MCN engine driver (machinist)
Marjan Rintel Marjan Rintel
Marketing & Sales Marketing & Sales
Marketing en sales Marketing & Sales
Materieel Rolling stock and equipment
Materieelplanning Rolling stock and equipment planning
NS Reizigers NS Reizigers
NS groep NS Group
NS stations NS stations (I assume they mean train stations)
NSFSC NS Financial Services Company (NSFSC)
NSR NSR (NS Reizigers, een bedrijfsonderdeel van de Nederlandse Spoorwegen)
NSR organisatie NSR organisation
Nedtrain Nedtrain (NedTrain are the locomotive and rolling stock maintenance and repair company of the Dutch Railways company,Nederlandse Spoorwegen.)
Negatief DO advies Negative recommendation (DO NOT IMPLEMENT)
Niet doen Do not do
Niet doen Do not implement
Niet gerealiseerd Not implemented
Nieuw New
OC&C OC&C
OC&C Strategy Consultants OC&C Strategy Consultants
OC&C OC&C
OC&C + input allen &C + input everyone
OC&C ondersteuning OC&C support
OGSM Objectives, goals, strategies and measures (OGSM)
OGSM KPI’s OGSM KPIs
Omzet Turnover
Onderhoud 15% Maintenance 15%
Onderwerp Subject
Opzet werksessie Set up of today’s session
Overig 12% Other 12%
Overig €1m Other: €1m
P.M. (to be inserted)
Performance Performance
Personeel 14% Staff 14%
Positief DO advies Positive recommendation (IMPLEMENT)
Presentatie aan Presentation to
Projecten ICT
ROE 7% ROE 7%
RTGB RTGB: ‘Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten’ (Use of Force by Special Investigating Officers and Officers of Special Investigative Services (Review) Regulations)
Randvoorwaarden Prerequisites
Reputatie 65 Reputation 65
Rol van S&V Role of S&V (NS Service & Veiligheid – Service & Safety)
Schoonmaak 2% Cleaning 2%
Strategy Consultants Strategy Consultants
Taakstellingen Targets
Takenpakket Duties
Target 60-95 Target 60-95
Target 70-105 Target 70-105
Target NSR 2016 Target NSR 2016
Target NSR 2017 Target NSR 2017
Teamdag resultaatverbetering Team session on improving profits
Tegenvallers Setbacks
Tijd Time
Totaal FIT Total FIT
Twijfelachtig Doubtful
Verdere studie Further study
Versprinteren IC Turning ‘Intercity’ (IC) trains into ‘Sprinter’ trains
Vervoersaanbod Traffic volume (How many people are taking the train)
Voor verdere studie To be investigated further
Voorbeelduitwerking Example implementation
Waarschijnlijk niet Probably not
Waarschijnlijk wel Probably
Weekend-drgl weekend timetable
Weekend-drgl €10m Weekend timetable: €10m
Werksessie vandaag Today’s session
Wie Who
Zwartrijden fare-dodging
bakkm’s carriage-kilometres (???)
benodigde resultaatbijdrage required profit contribution
besparingsmaatregel cost-cutting measures
besparingspotentieel potential savings
bij/aftrappen coupling/uncoupling
concessieverplichtingen concession obligations
corporate kosten corporate costs
did-did-werkzaakheden scheduling activities
dienstindelen timetabling
dienstregeling timetable
drgl timetable (dienstregeling)
eerste inschatting first estimate
energiezuinig opstellen energy-efficient stabling
geindentificeerd identified
geplande opvolging planned follow up
geplande resultaatbijdrage planned profit contribution
geprognotiseerd estimated
geprognotiseerd forecast
geprognotiseerd projected
ger.’17 Implemented 2017
gerealiseerde ideeën implemented ideas
gerealiseerde ideeën met positief advies implemented, recommended ideas
huidige prestaties current performance
idee trekker idea coordinator
ideeën met positief advies recommended ideas
indirecten indirect labour
indirecten indirect staff
infraheffing infrainfrastructure levy
langjarige long-term
mate van personeelsgerelateerdheid degree to which staff related
materieel rolling stock (Abellio (NS))
materieel energiezuinig op te stellen stabling rolling stock in an energy efficient manner
naam Name
natijd post-shift time
niet ger. not implemented
niet ger. ’17 Not implemented 2017
omzetrange turnover range
omzettegenvaller turnover shortfall
onttrekkingskosten withdrawal costs
opstellen van materieel stabling of rolling stock
pot. ‘17 Potential 2017
rendementseisen return requirements
resultaatbijdrage profit contribution
resultaatdoelstelling performance target
resultaatsverbetering profit improvement
resultaatverbetering profit improvement
resultaatverbeteringen profit improvements
resultaatverbeteringsprogramma profit improvement programme
resultaatverbeteringsprogramma 2012 2012 profit improvement programme
resultaatverbeteringtraject profit improvement process
resultaatverbeteringtraject uit 2012 2012 profit improvement process
rijdend personeel train crew
stakeholderveld range of stakeholders
stoptrein slow train
strakker regels stricter rules
structurele resultaatverbetering structural profit improvements
taakinstellingen targets
target resultaatbijdrage profit contribution target
treinkm’s train kilometres
variabiliseren variabilise
vervoerscapaciteit transport capacity
walpersoneel information and service staff
wegbekendheid route knowledge
wegleren learning the road
wervings- en opleidingskosten recruitment and training costs
€ 350 mln per jaar €350 million per year
€ mln Million euros
€ mln € million
€ mln €m
€m Million euros
€m €m