English

  • phrase

Dutch

  • zin
  • woordgroep[1]
  • uitdrukking
  • frase: spreekwijze, gezegde, uitdrukking
  • fraseologie: uitdrukkingswijze, bewoordingen, zinsnede, dictie
  • muziek: frase
  • kernspreuk: sententie, kernachtig gezegde
  • (taalkunde) constituent: woordgroep, zinsdeel, constructie: participial phrase = participiumconstructie, deelwoordconstructie


  1. Groot Woordenboek Industrie & Techniek (GWIT): COMP.