Source: http://www.patitia.net/cgi-bin/nice_get_tr_all.pl?nl&en (no longer online @ 2022-01-03)
Dutch English
aandrijfassen drive shafts
aandrijfkoppelingen clutches
aangroeiwerende samenstellingen anti-fouling compositions
aanhangwagens trailers
aanleg en onderhoud van leidingen pipeline construction and maintenance
aanmaak van systeemanalysen voor elektronische gegevensverwerking alsmede controle van systemen voor elektronische gegevensverwerking preparation of electronic DP systems analysis and testing of electronic DP systems
aanplakbiljetten posters
aanplakborden bulletin boards
aanplakborden display boards
aansluitkaarten voor computers computer interface boards
aanstekers lighters
aanstekers voor rokers lighters for smokers
aanstekers, lucifers en benodigdheden voor rokers lighters, matches and smokers’ requisites
aanwijs- en bedieningsapparatuur en -instrumenten apparatus and instruments for indicating and controlling
aardappelzetmeel potato flour
aardewerk earthenware
aardewerk stoneware
accessoires voor poppen accessories for dolls
accessoires voor poppen en speelsets hiervoor doll accessories and play sets therefor
accessoires voor poppen en speelsets hiervoor, te weten poppenetuis, poppenkleertjes, poppenhuismeubelen doll accessories and play sets therefor, namely doll cases, doll clothing, doll house furnishings
accessoires voor poppenmeubelen dolls’ furniture accessories
accessoires voor vormbaar speelgoed toy moulding compounds
accessoires voor vormbaar speelgoed mouldable toy compound accessories
accessoires voor vormbaar speelgoed en machines voor vormbaar speelgoed toy moulding compounds and toy moulding machines
aceton acetone
achteruitkijkspiegels rear view mirrors
actie-achtige richtspellen action-type target games
actie-vaardigheidsspellen action skill games
actiefiguren action figures
actiefiguren en accessoires daarvoor action figures and accessories therefor
actiespeelgoed voor in de wieg infants’ action crib toys
actuariële diensten actuarial services
adapters power adaptors
adapters adaptors
additieven voor brandstoffen fuel additives
ademhalingsapparatuur breathing apparatus
ademhalingsmaskers respiratory masks
administratieve diensten office functions
adresboeken address books
adresboekjes en agenda’s address books and diaries
adventkalenders advent calendars
advertentie- en reclamemateriaal advertising and promotional materials
advertentiemateriaal advertising material
advies en consultancy inzake bedrijfsvoering business management advice and consultancy
advies, consultancy en informatieverstrekking met betrekking tot computers advice, consultancy and provision of information relating to computers
adviesdiensten inzake bedrijfsvoering business management advisory services
adviesverlening met betrekking tot het evalueren, kiezen en implementeren van software, firmware en hardware en gegevensverwerkingssystemen consultancy and advice relating to the evaluation, choosing and implementation of computer software, firmware, hardware and of data processing systems
adviesverlening op het gebied van computers computer consultancy
advisering bij het beheer van commerciële zaken business-management advice
advisering en consultancy met betrekking tot hardware advisory and consultancy services relating to computer hardware
advisering en hulp bij het beheer van commerciële zaken business-management advice and assistance
advisering inzake bedrijfsorganisatie business organization consultancy
advisering met betrekking tot hardware en software consultancy services relating to computer hardware and software
advisering op het gebied van automatisering en van de keuze van computerhardware en -software automation consultancy and consultancy with regard to the choice of computer hardware and software
advisering op het gebied van computers consultancy in the field of computers
advisering op het gebied van hardware consultancy in the field of computer hardware
advisering op het gebied van intellectuele eigendom intellectual-property consultancy
advisering op het gebied van software consultancy in the field of computer software
advisering op het gebied van software-ontwikkeling en - consulting services in the field of computer software development and design
afdichtingsmateriaal caulking materials
afdrukken prints
afdrukmateriaal voor tandartsen dental wax
afgifte-apparaten dispensers
afkoelapparaten en -installaties refrigerating appliances and installations
aflevering van pakketten parcel delivery
afscheiders separators
afschminkdoekjes van textiel textile face towels
afsluitringen sealing rings
afspeelapparatuur voor banden tape players
afsprakenboekjes appointment books
afstandmeters telemeters
afstandsbedieningen remote controllers
afstandsbedieningen remote controls
afstandsbedieningsapparaten en -instrumenten remote control apparatus and instruments
afstandsbedieningseenheden remote control units
afstandsbedieningsinstrumenten remote control instruments
aftershave aftershave
aftershave-lotions aftershave lotions
aftersuncrèmes en -lotions after-sun lotions and creams
afvalverwerking waste treatment
afvalverwerkingsapparatuur waste disposal apparatus
afvalverwerkingsmachines waste disposal machines
agenda’s en dagboeken diaries
agenda’s en dagboeken, kalenders, persoonlijke systematische agenda’s diaries, calendars, personal organizers
agentschap in onroerende goederen real estate agency services
agentschap in onroerende goederen, taxaties, beheer en makelaarij real estate agency, valuation, management and brokerage
agentschappen voor handelsinlichtingen commercial information agencies
airconditioning-installaties air-conditioning installations
airconditioningapparaten air-conditioning apparatus
airconditioningapparaten en -installaties air-conditioning apparatus and installations
akoestische alarminrichtingen sound alarms
akoestische koppelingen acoustic couplers
aktentassen attaché cases
aktentassen van leder of kunstleder document holders made of leather and imitations of leather
alarmapparaten alarms
alarmsystemen alarm systems
alarmtoestellen alarm apparatus
alarmtoestellen tegen diefstal anti-theft warning apparatus
alarmtoestellen voor persoonlijk gebruik personal alarms
albums albums
alcoholarme dranken low-alcohol drinks
alcoholhoudende dranken alcoholic beverages
alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) alcoholic beverages (except beers)
alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) alcoholic drinks other than beers
alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) en preparaten voor de bereiding ervan alcoholic drinks other than beers and preparations for making them
alcoholhoudende dranken met vruchten alcoholic beverages containing fruit
alcoholhoudende dranken voor zover begrepen in klasse 33 alcoholic beverages included in class 33
alcoholhoudende dranken, met name wijnen en mousserende wijnen alcoholic beverages, especially wines and sparkling wines
alcoholhoudende essences alcoholic essences
alcoholhoudende extracten alcoholic extracts
alcoholhoudende preparaten voor de bereiding van alcoholic preparations for making beverages
alcoholhoudende vruchtendranken alcoholic fruit drinks
alcoholvrije bieren non-alcoholic beers
alcoholvrije dranken non-alcoholic drinks
alcoholvrije dranken en preparaten voor de bereiding van alcoholvrije dranken non-alcoholic drinks and preparations for making non-alcoholic drinks
alcoholvrije dranken met smaakstoffen non-alcoholic flavoured drinks
alcoholvrije dranken, gazeuse wateren, tafelwater, minerale wateren, vruchtensappen, vruchtendranken, koolzuurhoudende dranken non-alcoholic beverages, aerated waters, table waters, mineral waters, fruit juices, fruit beverages, carbonated
alcoholvrije en alcoholarme dranken non-alcoholic and low-alcohol drinks
alcoholvrije vruchtendranken non-alcoholic fruit drinks
alcoholvrije wijnen de-alcoholised wines
ale ale
allerlei soorten gegevensdragers data carriers of all types
allerlei soorten geluids-, beeld- en gegevensdragers, met name geluidsbanden, cassettes, compactdiscs, grammofoonplaten, DAT-banden, videobanden, diskettes, cd-roms, alle voornoemde producten in bespeelde en onbespeelde vorm sound, image and data carriers of all types, in particular tapes, cassettes, CDs, phonograph records, DAT tapes, video tapes, diskettes, CD-Roms, all the aforesaid goods in pre-recorded and non pre-recorded form
allerlei soorten machinaal leesbare gegevensdragers machine-readable data carriers of all types
almanakken almanacs
aluminiumfolie aluminium foil
amandelspijs almond paste
ampèremeters ammeters
amuletten amulets
amusement amusements
amusement via radio en televisie television and radio entertainment
amusementsdiensten entertainment services
amusementsdiensten op het gebied van muziek entertainment services relating to music
analgetica analgesics
analyse van computersystemen computer systems analysis
analyseapparaten voor medisch gebruik apparatus for use in medical analysis
animatiefilms animated films
ankers anchors
ankers, aambeelden, bellen, gewalste en gegoten bouwmaterialen anchors, anvils, bells, rolled and cast building materials
anoraks anoraks
antennes aerials
anti-diefstalalarmtoestellen voor voertuigen anti-theft alarms for vehicles
antibiotica antibiotics
anticonceptiemiddelen contraceptives
antidiefstaltoestellen anti-theft apparatus
antigenen antigens
antiroestbehandeling voor motorvoertuigen anti-rust treatment for motor vehicles
antiroestbehandeling voor voertuigen anti-rust treatment for vehicles
antiseptische middelen antiseptics
antiseptische preparaten antiseptic preparations
antistoffen antibodies
antitranspiratiemiddelen antiperspirants
antiverblindingskleppen anti-dazzle shades
antivries antifreeze
antwoordapparaten answering machines
apparaten en instrumenten voor de krachtstroomtechniek, met name voor de geleiding, omzetting, opslag, regeling en besturing apparatus and instruments for electrical engineering, namely for conducting, transforming, storing, regulation and control
apparaten en instrumenten voor de voorziening, distributie, transformatie, accumulering, regulering en controle van elektrische stroom apparatus and instruments for the supply, distribution, transformation, accumulation, regulation or control of electric current
apparaten en instrumenten voor de zwakstroomtechniek, te weten voor de nieuwsdiensten-, hoogfrequentie- en regeltechniek apparatus and instruments for communications engineering, namely for communications, high frequency and control engineering
apparaten en instrumenten voor elektronische financiële transacties en handel electronic financial transaction and electronic trading apparatus and instruments
apparaten en instrumenten voor gegevenscommunicatie data communications apparatus and instruments
apparaten en instrumenten voor geluids- en beeldopname en -weergave sound and video recording and reproducing apparatus and instruments
apparaten en instrumenten voor het opnemen en/of het weergeven van geluid en/of videobeelden en/of gegevens en/of informatie apparatus and instruments for recording and/or reproducing sound and/or video and/or data and/or information
apparaten en instrumenten voor het opnemen of weergeven van geluid of beeld sound or video recording or reproducing apparatus and instruments
apparaten en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid of beeld apparatus and instruments for recording, transmission or reproduction of sound or images
apparaten en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen, het ontvangen, het aanpassen of het weergeven van geluid, beeld of gegevens apparatus and instruments for recording, transmitting, receiving, modifying or reproducing sound, images or data
apparaten en instrumenten voor het opnemen, het versterken en het weergeven van geluid apparatus and instruments for recording, amplifying and reproducing sounds
apparaten en instrumenten voor het opnemen, het weergeven en/of het overbrengen van geluids- en/of video- apparatus and instruments for recording, reproducing and/or transmitting sound and/or video information
apparaten en instrumenten voor het opslaan, het overbrengen, het weergeven, het terugzoeken en het verwerken van gegevens en informatie apparatus and instruments for the storage, transmission, reproduction, retrieval and processing of data and
apparaten en instrumenten voor het opslaan, het verwerken, het bewerken, het opnemen, het weergeven, het overbrengen en het ontvangen van beeld apparatus and instruments for the storage, processing, manipulation, recording, display, transmission and reception of images
apparaten en instrumenten voor het overbrengen of ontvangen van berichten apparatus and instruments for transmitting or receiving messages
apparaten en instrumenten voor visuele weergave visual-display apparatus and instruments
apparaten en instrumenten, alle voor de verspreiding en besturing van videosignalen apparatus and instruments, all for the distribution and control of video signals
apparaten en toestellen voor de overbrenging over grote afstanden van gegevens en hieruit geheel of hoofdzakelijk bestaande installaties apparatus and equipment for data transmission, including installations consisting entirely or mainly thereof
apparaten en toestellen voor spraakin- en uitvoer en ook voor stemherkenning apparatus and instruments for voice input and output and voice recognition
apparaten met vooruitbetaling coin-operated apparatus
apparaten voor afstandsbediening remote-control apparatus
apparaten voor beveiliging tegen overspanning of elektrische storing in de toevoer van elektriciteit apparatus for protection against surges or electrical interference in electricity supplies
apparaten voor braden aan het spit rotisseries
apparaten voor de afgifte van papieren handdoeken paper towel dispensers
apparaten voor het aftappen van water water intake apparatus
apparaten voor het bereiden van tosti’s sandwich makers
apparaten voor het desodoriseren van lucht air deodorising apparatus
apparaten voor het invoeren en opslaan van gegevens data logging and storage devices
apparaten voor het invoeren van gegevens data logging devices
apparaten voor het monteren van foto’s apparatus for mounting photographs
apparaten voor het opnemen apparatus for recording
apparaten voor het opnemen en weergeven van geluid, beeld en gegevens sound, video and data recording and reproducing
apparaten voor het opnemen van beeld video recording apparatus
apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van allerlei soorten geluid, beeld en gegevens apparatus for recording, transmission and reproduction of sound, images and data of all types
apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van beeld apparatus for recording, transmission or reproduction of
apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van gegevens, geluid of beeld apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images
apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images
apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data media, recording discs
apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het ontvangen, het verwerken of het weergeven van geluid, beelden en/of gegevens apparatus for recording, transmission, reception, processing or reproduction of sound, images and/or data
apparaten voor het opnemen, het overbrengen, het verwerken en het weergeven van geluid, beelden of apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data
apparaten voor het opslaan van geluid en/of beeld apparatus for storing sound and/or images
apparaten voor het opslaan, het leveren, het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld apparatus for storing, providing, recording, transmitting and reproducing sound and/or images
apparaten voor het opslaan, het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld apparatus for storing, recording, transmitting and reproducing sound and/or images
apparaten voor het reinigen van magnetische of optische gegevensdragers of van schijfvormige geluidsdragers, voor zover begrepen in deze klasse cleaning apparatus included in this class for magnetic or optical data media or for phonograph records
apparaten voor het terugwinnen van warmte heat-recovery apparatus
apparaten voor het verwerken, het opnemen, het overbrengen of het weergeven van geluid, video of beeld apparatus for the processing, recording, transmission or reproduction of sound, video or images
apparaten voor het verwijderen van nietjes staple-removers
apparaten voor het weergeven van geluid of beeld apparatus for reproduction of sound or images
apparaten voor OCR-herkenning apparatus for character recognition
apparaten voor visuele weergave visual-display apparatus
apparatuur en installaties voor het verwerken en automatiseren van elektronische gegevens electronic data processing and computing apparatus and installations
apparatuur en instrumenten voor diagnosestelling diagnostic apparatus and instruments
apparatuur en instrumenten voor gebruik met computers apparatus and instruments for use with computers
apparatuur en uitrusting voor het spelen van golf golf apparatus and equipment
apparatuur met schermen op basis van vloeibare kristallen liquid crystal display apparatus
apparatuur voor communicatienetwerken communications network equipment
apparatuur voor computerspellen met geheugeneenheden computer game equipment containing memory devices
apparatuur voor computerspellen met geheugeneenheden, te weten disks en/of banden computer game equipment containing memory devices, namely, disks and/or tapes
apparatuur voor computerspellen verkocht als eenheid voor het spelen van gezelschapsspellen computer game equipment sold as a unit for playing a parlour type game
apparatuur voor gebruik met computers apparatus for use with computers
apparatuur voor het afspelen van audiocassetten en cd’s audio cassette and CD players
apparatuur voor optische media optical media apparatus
arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken employment agency services and consultancy regarding personnel and personnel management
arbeidsbureaus employment agencies
archiefdozen box files
archiefladen voor diskettes diskette filing drawer
archiefwagentjes filing trolleys
armbanden bracelets
armbanden armbands
aroma’s voor dranken flavourings for beverages
aromaten (andere dan etherische oliën) flavourings (other than essential oils)
aromaten bereid uit vruchten flavourings made from fruits
aromaten voor voedingsmiddelen food flavourings
aromatherapie-oliën aromatherapy oils
aromatische preparaten voor voedingsdoeleinden aromatic preparations for food
artikelen begrepen in klasse 14 vervaardigd uit edele metalen of hiermee bedekt articles included in Class 14 made of precious metals or coated therewith
artikelen die om de hals gedragen worden neckwear
artikelen van edele metalen articles of precious metals
artikelen van edele metalen en hun legeringen goods in precious materials and their alloys
artikelen van edele metalen of hiermee bedekt articles of precious metal or coated therewith
artikelen van karton cardboard articles
artikelen van leder of kunstleder articles made of leather or imitation leather
artikelen van papier paper articles
artikelen van papier articles of paper
artikelen van papier en karton paper and cardboard articles
artikelen van papier, bordjes, schrijfbehoeften, ansichtkaarten, bovenkanten van luciferboekjes, menu’s, paper articles, signs, stationery, postcards, matchbook covers, menus, brochures
artikelen voor rokers smokers’ articles
artikelen voor rokers en lucifers smokers’ articles and matches
asbakken ashtrays
asfalt asphalt
asfalt, pek en bitumen asphalt, pitch and bitumen
assen axles
assen voor machines shafts for machines
atlassen atlases
atletiekkleding athletic wear
atletiekschoeisel athletic footwear
audio compactdiscs audio compact discs
audio- en videobanden audio and video tapes
audio- en videobanden, cassettes en disks audio and video tapes, cassettes and discs
audio-, video-, audio- en videobanden-, cassette- en diskweergave- en -opnameapparaten audio, video, audio and video tape, cassette, disc playback and recording devices
audio-opnamen audio recordings
audiobanden audio tapes
audiobanden, cassettes en cartridges audio tapes, cassettes and cartridges
audiobanden, videobanden, cd’s, laserdisks, films and speelfilms, software en cd-roms audiotapes, videotapes, CDs, laser discs, films and motion pictures, computer software, and CD-ROMs
audiocassettebanden audio cassette tapes
audiocassetten audio cassettes
audiocassettespelers en -recorders audio cassette players and recorders
audiovisuele apparatuur audiovisual apparatus
audiovisuele apparatuur en instrumenten audiovisual apparatus and instruments
audiovisuele onderwijstoestellen audio-visual teaching apparatus
audiovisuele opnamen audio-visual recordings
audiovisuele optredens audio visual performances
auto’s automobiles
automatenhallen amusement arcades
automatische apparaten die in werking worden gesteld door munt- of penninginworp automatic apparatus operated by the introduction of a coin or token
automatische speelautomaten automatic amusement machines
automatische speelautomaten en speelautomaten met vooruitbetaling automatic and coin-operated amusement machines
automatiseringsdiensten automation services
autoradio’s car radios
autostickers car stickers
autoverhuur car hire
azijn vinegar
azijn, kruidensausen vinegar, sauces (condiments)
azijn, kruidensausen, specerijen vinegar, sauces (condiments), spices
azijn, sausen vinegar, sauces
azijn, sausen, slasausen vinegar, sauces, salad dressings
babybadjes baby baths
babylaarsjes baby boots
babysitten baby-sitting
babyuitzetten layettes
bactericiden bactericides
bacteriële preparaten bacterial preparations
bad- en doucheoliën bath and shower oils
bad- en doucheoliën, -gels, -crèmes en -schuim bath and shower oils, gels, creams and foams
badges, knopen, spelden en gespen badges, buttons, pins and buckles
badkameraccessoires bathroom accessories
badkleding swimwear
badkuipen baths
badmantels bathrobes
badmatten bath mats
badmutsen bathing caps
badoliën bath oils
badpakken swimming costumes
badpreparaten bath preparations
badschuim bath foam
badzouten bath salts
bagage luggage
bagage-aanhangers luggage tags
bagageartikelen articles of luggage
bagagelabels tags for luggage
baggerwerken dredging
bakken voor multimedia multi-media trays
bakkerijproducten, meelproducten en -preparaten bakery products, farinaceous products and preparations
bakkerswaren bakery products
bakoliën cooking oils
bakplaten griddles
bakstenen bricks
balein whalebone
ballen balls
ballen voor voetbal footballs
ballen, te weten speelballen, voetballen, sportballen, honkballen, basketballen balls, namely, playground balls, soccer balls, sport balls, baseball balls, basketball balls
ballonnen balloons
ballpoints ball-point pens
balsems voor medisch gebruik balms for medical purposes
band en veters ribbons and braids
bandana’s bandannas
bandcassettes tape cassettes
bandeenheden tape drives
bandeenheden en diskdrives tape and disc drives
banden tapes
banden tyres
banden bindings
banden ribbons
banden en compactdiscs tapes and compact discs
banden en kaarten van papier, allemaal voor de opname van computerprogramma’s paper tapes and cards, all for the recording of computer programs
banden, foto’s, kaarten binders, photographs, charts
banden, schijven en spoelen, allemaal magnetisch tapes, discs and coils, all being magnetic
bandopname-apparaten tape-recorders
bandopname-apparaten en afspeelapparaten tape recorders and players
banieren (vaandels) banners
banketbakkers- en suikerbakkerswaren pastry and confectionery
banketbakkerswaren pastry
banketbakkerswaren pastry products
banketbakkerswaren en banketbakkersproducten pastry and pastry products
banketbakkerswaren, gebak, koekjes pastries, cakes, biscuits
bankkaarten bank cards
banktransacties banking affairs
bankzaken banking business
bankzaken banking
bankzaken en financiële diensten banking and financial services
barbecues barbecues
bardiensten bar services
baretten berets
barnsteen amber
barometers barometers
bars bars
baseball-petjes baseball caps
basketballen basketballs
batterij- en accu-opladers battery chargers
batterij-adapters battery adapters
batterijen batteries
batterijen en batterijopladers batteries and battery chargers
beautycases beauty cases
bed- en tafellinnen bed and table linen
bedden beds
beddengoed bedding
beddespreien bed covers
bedienings- en gebruikersinstructies operating and user instruction manuals
bedieningsapparaten en -instrumenten control apparatus and instruments
bedieningsapparatuur voor verlichting lighting control apparatus
bedieningspanelen control panels
bedieningspanelen control consoles
bedjes cribs
bedlinnen bed linen
bedrijfsadvisering business advice
bedrijfsinformatie business information
bedrijfsorganisatie business organization
bedrijfsplanning business planning
bedrijfstaxaties business appraisals
bedrijfsvoering commercial business management
bedrukte kaarten printed cards
bedrukte plastic kaarten printed plastic cards
bedspreien bedspreads
beeld- en micrografische beeldapparaten en -instrumenten video and video micrographic apparatus and instruments
beeldjes figurines
beeldjes van papier-maché figurines (statuettes) of papier mâché
beeldscanners image scanners
beeldschermeenheden visual display units
beeldschermeenheden en printapparatuur visual display units and print-out apparatus
beeldschermeenheden voor video video display units
been bone
beenkappen gaiters
begeleiding van reizigers escorting of travellers
behandeling van materialen treatment of materials
behandeling van metalen metal treatment
behang van textielmateriaal textile wall hangings
behang, niet van textielmateriaal wall hangings (non-textile)
behangselpapier wallpapers
behangselpapier en randen wallpaper and borders
beheer en exploitatie van auteursrechten administration and exploitation of copyright
beheer van auteursrechten copyright management
beheer van auteursrechten en licentieverlening copyright management and licensing
beheer van casino’s casino management
beheer van commerciële zaken business management
beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie business management and business administration
beheer van commerciële zaken en zakelijke consultancy business management and consultancy
beheer van commerciële zaken en zakelijke organisatie business management and organization
beheer van de financiën treasury services
beheer van financiële zaken administration of financial affairs
beheer van gegevensbestanden database management
beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen administration of mutual funds
beheer van intellectuele eigendom management of intellectual property
beheer van investeringen investment management
beheer van onroerende goederen real-estate management
beheer van onroerende goederen real-estate and housing management
beheer van winkelcentra management of shopping centres
beheer van winkelgalerijen en winkelcentra management of shopping arcades and shopping centres
beitsen mordants
beitsen, natuurlijke harsen als grondstof mordants, raw natural resins
bekers mugs
beklede meubelen upholstered furniture
bekleding cladding
bekledingen linings
beleggingsbeheer en -advisering investment trusteeship and advisory services
beleggingsdiensten investment services
beleggingsfondsen mutual funds
belichte films exposed films
belichte fotografische films exposed photographic films
belichte fotografische films of diapositieven exposed photographic films or slides
bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten mediation in the sale and purchase of stocks and shares
bemiddeling bij hypotheken mortgage negotiation
bennen hampers
benodigdheden voor rokers smokers’ requisites
beoordeling en behandeling van schadeclaims assessing and processing insurance claims
beoordeling van schadeclaims assessing insurance claims
bereiding en koken van voedsel preparation and cooking of food
berging van voertuigen recovery of vehicles
berichten- en oproepdiensten message and paging services
berichtendiensten message services
berijdbaar speelgoed ride-on toys
bermudashorts Bermuda shorts
beroepsbegeleiding vocational guidance
beroepsoriëntering employment counselling
beschermende handschoenen protective gloves
beschermende helmen protective helmets
beschermende hoezen voor meubelen loose covers for furniture
beschermende hoofddeksels protective headgear
beschermende kleding protective clothing
beschermende producten voor metalen protective preparations for metals
bescherming en bewaking van personen en gebouwen protection and guarding of persons and buildings
beschilderd glas painted glassware
beschuiten rusks
bespeelbare compactdiscs recordable compact discs
bestandslijsten directories
besturingsapparaten control apparatus
besturingseenheden controllers
besturingseenheden voor computers computer controllers
betalingsadministratie payment administration
beton concrete
beursmakelaardij securities brokerage
beursnoteringen stock exchange quotations
beveiligingsdiensten security services
beveiligingssystemen security systems
beveilligingsapparatuur security apparatus
beveilligingsapparatuur en -instrumenten security apparatus and instruments
bevestigingsmiddelen fasteners
bevestigingsmiddelen van onedele metalen fasteners of common metal
bevochtigers humidifiers
bevochtigers, ontvochtigers humidifiers, dehumidifiers
bevroren suikerbakkerswaren ice confectionery
bevroren vruchten frozen fruits
bevroren yoghurt frozen yoghurts
bewaakt transport van waardepapieren guarded transport of valuables
bewaargeving in brandkasten safety deposit services
bewakingsdiensten guarding services
bewakingsinstrumenten monitoring instruments
bewakingstoestellen monitoring apparatus
bewakingstoestellen en -instrumenten monitoring apparatus and instruments
bewegingsdetectors motion detectors
bewerkte noten prepared nuts
bewerkte of onbewerkte tabak tobacco whether raw or manufactured
bewerkte tabak manufactured tobacco
bibliotheekdiensten library services
bidets bidets
bier, ale en porter beer, ale and porter
bier, ale, lager, stout, porter, shandy beer, ale, lager, stout, porter, shandy
bier, ale, lager, stout, porter, shandy, mineraalwater, spuitwater, alcoholvrije dranken, dranken met een vruchtensmaak, vruchtensappen, dranken met een groentesmaak, sappen met een groentesmaak, preparaten voor de bereiding van het voornoemde beer, ale, lager, stout, porter, shandy, mineral water, aerated water, non-alcoholic drinks, fruit flavoured drinks, fruit juices, vegetable flavoured drinks, vegetable flavoured juices, preparations for making the aforesaid
bieren beers
bieren en alcoholvrije dranken beer and non-alcoholic beverages
bieren, ale en porter, alcoholvrije dranken en preparaten voor zover begrepen in klasse 32 voor de bereiding van beers, ale and porter, non-alcoholic drinks and preparations included in class 32 for making beverages
bieren, ale, lager, stout en porter beers, ale, lager, stout and porter
bieren, mineraal- en spuitwater en andere alcoholvrije beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks
bieren, minerale en gazeuse wateren, alcoholvrije dranken en preparaten voor de bereiding van alcoholvrije dranken (met uitzondering van dranken op basis van koffie, thee, cacao en melkdranken) beers, mineral and carbonated waters, non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (except beverages based on coffee, tea or cocoa and milk
bierviltjes beer mats
bijscholing further education
bijstand bij het leiden van handelsondernemingen commercial management assistance
bijstand bij marketing marketing assistance
bijtende soda caustic soda
bikini’s bikinis
bindgarens string
bindmiddel voor sausen sauce thickener
bindmiddelen voor roomijs binding agents for ice-cream
binnenbanden inner tubes
binnenbanden voor voertuigwielen inner tubes for vehicle wheels
binnenbanden, velgen, onderdelen, accessoires en reserveonderdelen voor voertuigwielen van iedere soort inner tubes, wheel rims, parts, accessories and spare parts for vehicle wheels of all kinds
binnenhuisarchitectuur design of interior decor
binnenhuisarchitectuur interior design
biochemicaliën biochemicals
biociden biocides
biociden, microbiociden en schimmeldodende middelen biocides, microbiocides and fungicides
bioscoopfilmprojectors motion picture projectors
bioscoopfilms motion picture films
bioscoopfilms en televisiefilms motion picture and television films
bioscoopfilms en televisiefilms, allemaal begrepen in klasse 9 motion picture and television films, all included in Class 9
bioscoopfilms en videobanden motion picture films and videotapes
biscuits cookies
biscuits en crackers cookies and crackers
biscuits, gebakjes cookies, cakes
bitterkoekjes (banketbakkerswaren) macaroons (pastry)
bitumen bitumen
bladen trays
bladen van golfclubs golf club heads
bladhoezen voor golfclubs head covers for golf clubs
bladmuziek sheet music
bladmuziek, overdrukplaatjes, aanplakbiljetten, schrijfbehoeften en kalenders sheet music, decals, posters, stationery and calendars
blanc-manger blancmange
blanke wapenen side arms
blazers blowers
blazers blazers
bleekmiddelen bleaches
bleekmiddelen bleaching preparations
bleekmiddelen en ander wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
bleekmiddelen en andere wasmiddelen bleaching preparations and other substances for laundry
bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
blikopeners tin-openers
bloedanalyse-apparaten blood testing apparatus
bloeddrukmeters sphygmomanometers
bloem farina
bloembobèches voor gebruik als kaarshouders floral candle rings for use as candle holders
bloempotten flowerpots
blokken pads
blouses blouses
blousons blousons
blousons, hemdblousons, anoraks, gilets, vesten, duffels blousons, shirt blousons, anoraks, waistcoats, tank tops, duffel coats
bochtstukken voor buizen pipe bends
bodystockings body stockings
boekbinderswaren bookbinding material
boekbinderswaren, foto’s bookbinding material, photographs
boeken books
boeken en drukwerken books and printed matter
boeken en gedrukte publicaties books and printed publications
boeken en handboeken books and manuals
boeken en schrijfbehoeften books and stationery
boeken en tijdschriften books and magazines
boeken, boekjes books, booklets
boeken, drukwerken, brochures, folders, bulletins, tijdschriften, periodieke publicaties, instructiehandboeken, foto’s, programma’ s, publicaties, aanplakbiljetten, briefkaarten, bladwijzers, schrijfmiddelen, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), overdrukplaatjes, en door warmte aan te brengen overdrukplaatjes, schrijfbehoeften, agenda’s en dagboeken, kalenders, prenten, speelkaarten, notitieboekjes en stickers books, printed matter, pamphlets, leaflets, bulletins, magazines, periodical publications, instruction manuals, photographs, programmes, publications, posters, postcards, book markers, writing implements, instructional and teaching material (except apparatus), decalcomanias, and heat transfers, stationery, diaries, calendars, pictures, playing cards, notebooks and bumper stickers
boeken, tijdschriften en periodieke publicaties books, magazines and periodical publications
boeken, tijdschriften, gedrukte publicaties en kranten books, magazines, printed publications and newspapers
boeken, tijdschriften, periodieken books, magazines, periodicals
boekenleggers bookmarks
boekensteunen bookends
boekentassen book bags
boekhouding accounting
boekhouding bookkeeping
boekhoudmachines accounting machines
boekingskantoren voor reizen booking agency services for travel
boekjes booklets
boekomslagen book covers
boekomslagen, boekenleggers, kalenders, cadeaupapier book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper
boetseerklei modelling clay
boilers boilers
bokalen jars
bokshandschoenen boxing gloves
bomen trees
bonnen vouchers
bontmantels fur coats
boodschappentassen shopping bags
booglampen arc lamps
boorijzers drill bits
boormachines drilling machines
boortorens drilling rigs
borden plates
bordenwarmers plate warmers
bordjes en bekertjes van papier paper plates and paper cups
bordspellen board games
bordspellen, manipulatieve spellen, gezelschapsspellen, actie-achtige richtspellen board games, manipulative games, parlour games, action-type target games
borduurramen embroidery frames
borduurwerk embroidery
boren drills
borgen guarantees
borstels brushes
borstels (uitgezonderd penselen) brushes (except paint brushes)
borstels en bezems brushes and brooms
borstels en kammen brushes and combs
borstels, kammen en sponzen brushes, combs and sponges
borstimplantaten breast implants
borstpompen breast pumps
bosbouwproducten forestry products
boten boats
boter butter
boter, margarine butter, margarine
boterkoekjes petit-beurre biscuits
botervlootjes butter dishes
bouillonconcentraten bouillon concentrates
bouten bolts
bouw building construction
bouw en reparatie construction and repair
bouw- en constructiewerkzaamheden building and construction services
bouw, reparaties en installatiewerkzaamheden building construction, repair and installation services
bouwkundige adviezen architectural consultancy
bouwmachines construction machines
bouwmaterialen building materials
bouwmaterialen (niet van metaal), onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw, asfalt, pek en bitumen, verplaatsbare constructies, niet van metaal, monumenten, building materials (non metallic), non-metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments, not of metal
bouwmaterialen van metaal metal building materials
bouwmaterialen, niet van metaal building materials (non-metallic)
bouwwerken buildings
bovenkanten van luciferboekjes matchbook covers
bovenkleding outer clothing
bovenkledingstukken articles of outer clothing
boxershorts boxer shorts
brandblusapparaten fire-extinguishing apparatus
brandblusapparaten en -instrumenten fire extinguishing apparatus and instruments
brandblusmiddelen fire extinguishing compositions
brandblusmiddelen fire-extinguishing preparations
brandblusssers fire extinguishers
branders burners
brandkasten safes
brandkasten en geldkisten safes and cash boxes
brandmelders fire alarms
brandstof (waaronder motorbrandstof) fuel (including motor spirits)
brandstofbespaarders fuel economisers
brandstofbesparende producten fuel saving preparations
brandstoffen fuels
brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen fuels (including motor spirit) and illuminants
brandstoffen en stoffen voor de verlichting fuels and illuminants
brandstofgas fuel gas
brandstofpompen fuel pumps
brandwerende preparaten fireproofing preparations
bretels braces
briefkaarten postcards
briefopeners letter openers
briefpapier writing paper
briefpapier en enveloppen writing paper and envelopes
briefpapier met bijpassende omslagen writing paper with matching envelopes
briefsnijders paper knives
brievenmandjes letter trays
briljanten brilliants
brilkoordjes eye glass cords
brillen spectacles
brillen en zonnebrillen spectacles and sunglasses
brillen, brillenglazen, brilmonturen, oculairs spectacles, spectacle lenses, spectacle frames, eyepieces
brillen, monturen en kokers spectacles, frames and cases
brillen, zonnebrillen en kokers daarvoor eyeglasses, sunglasses and cases therefor
brillenglazen spectacle lenses
brillenkokers spectacle cases
brilmonturen spectacle frames
broches brooches
brochures brochures
brochures en catalogussen brochures and catalogues
brochures en folders brochures and leaflets
broedeieren eggs for hatching
broedmachines incubators
broedmachines voor eieren incubators for eggs
broekrokken culottes
bronwater spring water
bronzen voorwerpen bronzes
brood bread
brood en broodproducten bread and bread products
brood en en banketbakkerswaren bread and pastry
brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren bread, pastry and confectionery
brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs bread, pastry and confectionery, edible ices
brood, broodproducten, banketbakkerswaren bread, bread products, pastry
brood, koekjes, banketbakkers- en suikerbakkerswaren bread, biscuits, pastry and confectionery
brood, koekjes, taarten, banketbakkers- en suikerbakkerswaren bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery
brood, koekjes, taarten, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices
brood, koekjes, taarten, banketbakkerswaren, snoepgoed en suikerbakkerswaren bread, biscuits, cakes, pastry, candy and confectionery
broodjes rolls
broodproducten bread products
broodroosters toasters
broodtrommels lunch boxes
bruggen voor gymnastiekoefeningen gymnastic parallel bars
bruiningsmiddelen suntanning preparations
bruiningsoliën suntanning oils
bruiningsoliën en -lotions suntanning oils and lotions
buffetten sideboards
buidels pouches
buizen pipes
buizen van metaal metal pipes
bulletins bulletins
bumperstickers bumper stickers
bureaus desks
bureaus voor accommodatie accommodation bureaux
bureaus voor plaatsbewijzen voor theatervoorstellingen theatrical ticket agency services
bureausets desk sets
burgers burgers
bustehouders brassieres
cabarets en discotheken cabarets and discothèques
cacao cocoa
cacao, cacaoproducten, cacaopoeder, chocolademelk, dranken van of met chocolade, dranken van of met cacao, preparaten voor de bereiding van dranken op basis van chocolade of cacao cocoa, cocoa products, cocoa powder, drinking chocolate, beverages made from or containing chocolate, beverages made from or containing cocoa, preparations for making chocolate or cocoa-based drinks
cacaopoeder cocoa powder
cacaoproducten cocoa products
cadeaubonnen gift vouchers
cadeaupapier gift wrapping paper
café- en cafetariadiensten café and cafeteria services
cafés cafés
cafetaria’s cafeterias
cafetariadiensten cafeteria services
calculators en rekenmachines calculators and calculating machines
caleidoscopen kaleidoscopes
camcorders camcorders
camera’s cameras
canapés settees
canules cannulae
capuchons hoods
carbonpapier carbon paper
carburateurs carburettors
cargadoorsdiensten ship brokerage
cartridges en cassettes cartridges and cassettes
cartridges voor computerspellen computer game cartridges
caseïne voor voedingsdoeleinden casein for food
cassettebanden cassette tapes
cassetten voor printers cassettes for printers
cassetterecorders cassette recorders
cassettes cassettes
cassettes en cartridges, allemaal voor of met video- en geluidsopnamen cassettes and cartridges all for use with, or containing, video and sound recordings
cassettes en software voor handbediende spelsystemen, lunaparkspellen met voorafbetaling cartridges and software for hand-held game systems, coin-operated arcade games
cassettes voor videospellen video game cartridges
cassettes, compactdiscs, videobanden, video compactdiscs (beeldplaten), interactieve cd’s (cd-i), Read-Only-Memory discs (cd-rom) cassettes, compact discs, video tapes, video compact discs (laser discs), interactive compact discs (CD-Is), Read-Only-Memory discs (CD-ROMs)
cassettespelers cassette players
catalogi, brochures en folders catalogues, brochures and leaflets
catalogussen catalogues
catering outside catering
catering catering
cateringdiensten catering services
cd-i-opnamen en -publicaties CDI recordings and publications
cd-i’s compact disc-interactive
cd-i’s CDI’s
cd-rom-spelers CD-ROM players
cd-romdrives CD-ROM drives
cd-roms CD-ROMs
cd-roms, diskettes CD-ROMS, diskettes
ceintuurgespen buckles
ceintuurs belts
ceintuurs (kledingstukken) belts (being articles of clothing)
ceintuurs van leder leather belts
cellulaire telefoons cellular telephones
cellulose cellulose
cement cement
centrale verwerkingseenheden central processing units
centrifugaalpompen centrifugal pumps
certificaten certificates
champagne champagne
charcuterie charcuterie
chauffeursdiensten chauffeur services
chemisch onderzoek chemical research
chemische analysen chemical analysis
chemische analyses chemical analysis services
chemische machines en apparaten chemical machines and apparatus
chemische preparaten voor farmaceutisch gebruik chemical preparations for pharmaceutical purposes
chemische preparaten voor medisch gebruik chemical preparations for medical purposes
chemische producten chemicals
chemische producten chemical preparations
chemische producten voor de hygiëne chemical preparations for hygiene
chemische producten voor de landbouw agricultural chemicals
chemische producten voor de verwerkende industrie chemicals used in processing industries
chemische producten voor fotografische doeleinden chemicals used in photography
chemische producten voor gebruik in de medische chemical products for use in medical science
chemische producten voor gebruik in land- en tuinbouw chemical products for use in agriculture and horticulture
chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen chemical substances for preserving foodstuffs
chemische producten voor industriële doeleinden chemical products for use in industry
chemische producten voor industriële doeleinden, kleefstoffen voor industriële doeleinden chemicals for industrial purposes, adhesives for industrial purposes
chemische producten voor industriële en landbouwkundige doeleinden chemicals used in industry and agriculture
chemische producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden chemicals used in industry and science
chemische producten voor industriële, land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden chemicals used in industry, agriculture, horticulture and
chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden chemicals used in industry, science and photography
chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bouwbouwkundige doeleinden (uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte) chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, except fungicides, herbicides and preparations for destroying
chemische producten voor industriële, wetenschappelijke, land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden chemicals used in industry, science, agriculture, horticulture and forestry
chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden chemicals used in agriculture, horticulture and forestry
chemische producten voor wetenschappelijke doeleinden chemical preparations for scientific purposes
chemische reagentia chemical reagents
chemische reagentia voor medisch of diergeneeskundig gebruik chemical reagents for medical or veterinary purposes
chemische samenstellingen voor het solderen soldering chemicals
chemische toestellen en instrumenten chemistry apparatus and instruments
cheque-afschrijving cheque clearing
chequeboeken cheque books
chequeboeketuis cheque book cases
chequepassen cheque cards
cheques cheques
chips potato chips
chirale verbindingen, alle voor gebruik bij de vervaardiging van wetenschappelijke en farmaceutische producten chiral compounds all for use in the manufacture of scientific and pharmaceutical products
chirurgische apparaten en instrumenten surgical apparatus and instruments
chirurgische en medische toestellen en instrumenten surgical and medical apparatus and instruments
chirurgische instrumenten surgical instruments
chirurgische lakens surgical drapes
chirurgische sponsen surgical sponges
chirurgische toestellen surgical apparatus
chirurgische verbanden surgical dressings
chirurgische weefsels surgical tissues
chirurgische, medische en diergeneeskundige apparaten en instrumenten surgical, medical and veterinary apparatus and instruments
chirurgische, medische en tandheelkundige apparaten en instrumenten surgical, medical and dental apparatus and instruments
chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments
chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth
chocolaatjes chocolates
chocolaatjes, chocolade chocolates, chocolate
chocolade chocolate
chocolade en chocoladeproducten chocolate and chocolate products
chocolade, chocoladeproducten, chocolaatjes en niet-medicinale suikerbakkerswaren chocolate, chocolate products, chocolates and non-medicated confectionery
chocolade, sausen chocolate, sauces
chocoladesmeersels chocolate spreads
chromatografietoestellen en -instrumenten chromatography apparatus and instruments
chronometers chronometers
chutney chutney
cichorei chicory
cichorei en cichoreimengsels chicory and chicory mixtures
cichorei en cichoreimengsels, allemaal als vervangingsmiddelen voor koffie chicory and chicory mixtures, all for use as substitutes for
cichoreimengsels chicory mixtures
cider cider
cigarillo’s cigarillos
cinematografische apparaten en instrumenten cinematographic apparatus and instruments
cinematografische en fotografische films cinematographic and photographic films
cinematografische film (belicht) cinematographic film (exposed)
cinematografische films cinematographic films
cinematografische films en videofilms cinematographic films and video films
cinematografische films gereed voor vertoning cinematographic films prepared for exhibition
circusvoorstellingen circus performances
clichés printing blocks
clichés, postordercatalogussen printing blocks, mail-order catalogues
coatings in poedervorm powder coatings
cocktailprikkers cocktail sticks
cocktails cocktails
cocktailshakers cocktail shakers
codeer- en decodeerapparatuur encoding and decoding apparatus
codeer- en decodeerapparatuur en -instrumenten encoding and decoding apparatus and instruments
codeer- en decodeerinstrumenten encoding and decoding instruments
coderingsapparatuur encoders
colloquia colloquiums
communicatie en telecommunicatie communications and telecommunications
communicatie instrumenten communications instruments
communicatie met en/of tussen computers en computerterminals communications by and/or between computers and computer terminals
communicatie tussen computers computer inter-communication services
communicatie via computers communication by computer
communicatie via computerterminals communication by computer terminals
communicatie via elektronische middelen communication by electronic means
communicatie via elektronische platforms communications via electronic platforms
communicatie- en telecommunicatieapparaten en - communications and telecommunications apparatus and instruments
communicatie-apparatuur en -instrumenten communications apparatus and instruments
communicatieapparaten communications apparatus
communicatiediensten communication services
communicatiediensten via computerterminals services relating to communications by computer terminals
communicatiediensten via het Internet Internet communication services
communicatiehardware en -software communications hardware and software
communicatienetwerksystemen communications network systems
communicaties via computers communications by computer
communicatiesoftware communications software
compactdiscs compact discs
compactdiscs (audio-video) compact discs (audio-video)
compactdiscs en cd-roms compact discs and CD-roms
compactdiscs, banden, cartridges, kabels, kaarten en filamenten, allemaal voor het dragen van gecodeerde computerprogramma’s compact discs, tapes, cartridges, wires, cards and filaments, all for bearing encoded programs for computers
compactdiscspelers compact disc players
compilatie van adreslijsten compilation of mailing lists
compilatie van bedrijfsinformatie compilation of business information
compilatie van bedrijvengidsen compilation of business directories
complete kledingstukken complete articles of clothing
compressen compresses
compressoren compressors
compressoren (machines) compressors (machines)
compressoren voor koelinstallaties compressors for refrigerators
computer- en videospellen computer and video games
computer-instrumenten computer instruments
computer-randapparaten computer peripheral devices
computer-timesharing computer timesharing
computeraccessoires computer accessories
computerapparatuur computer apparatus
computerapparatuur en -instrumenten computing apparatus and instruments
computerapparatuur en -instrumenten computer apparatus and instruments
computerbanden computer tapes
computerbesturingsprogramma’s computer operating programs
computerbesturingssystemen computer operating systems
computercartridges computer cartridges
computerchips computer chips
computercommunicatiesoftware computer communication software
computerdiensten computer services
computerdiensten, te weten de beoordeling, de analyse, het testen en het toekennen van een waarde aan de werking van computerhardware en computeraanverwante computer services, namely appraisal, analysis, testing and rating the performance of computer hardware and computer-related products
computerdiscs computer disks
computerfirmware computer firmware
computergebruikershandleidingen computer user manuals
computergegevens computer data
computergestuurde transmissie van boodschappen en/of beelden computer-aided transmission of messages and/or images
computerhandboeken computer manuals
computerhandboeken, printpapier computer manuals, computer printout paper
computerhardware en -randapparatuur computer hardware and peripheral devices
computerhulplijndiensten computer help-line services
computerinstallaties computing equipment
computerinstallaties, -apparaten en -instrumenten computer installations, apparatus and instruments
computerkabels computer cables
computermonitors computer monitors
computermuizen mice
computernetwerkapparatuur computer networking apparatus
computernetwerkapparatuur en -instrumenten computer networking apparatus and instruments
computernetwerkcommunicatie computer network communications
computerondersteund ontwerpen computer-aided design services
computerondersteund ontwerpen computer-aided design
computerondersteunde verzending van beelden computer-aided transmission of images
computerondersteunde verzending van berichten computer-aided transmission of messages
computerondersteunde verzending van berichten en computer-aided transmission of messages and images
computerondersteunde verzending van berichten, gegevens en beelden computer-aided transmission of messages, data and images
computerondersteunde verzending van berichten, informatie en beelden computer-aided transmission of messages, information and images
computerondersteuning computer support
computeropleiding computer training
computerpapier computer paper
computerprinters printers for use with computers
computerprogramma’s computer programs
computerprogramma’s (geregistreerd) computer programs (recorded)
computerprogramma’s die on line over het Internet en het world wide web worden verspreid computer programs distributed on-line over the Internet and Web
computerprogramma’s die zijn opgeslagen op gegevensdragers computer programs being recorded on data carriers
computerprogramma’s en -gegevens vastgelegd in een voor de computer toegankelijke vorm computer programs and data recorded in computer accessible form
computerprogramma’s en gegevensbanken computer programs and data bases
computerprogramma’s en programmeertalen computer programmes and programming languages
computerprogramma’s en software computer programs and software
computerprogramma’s in gedrukte vorm computer programs in printed form
computerprogramma’s voor gebruik van het Internet en het world wide web computer programs for using the internet and the worldwide
computerprogramma’s voor het spelen van spellen computer programs for playing games
computerprogramma’s voor video- en computerspellen computer programs for video and computer games
computerprogramma’s, computerspellen computer programs, computer games
computerprogrammering computer programming
computerprogrammering en analyse van computersystemen computer programming and computer system analysis
computerprogrammering en ontwikkeling van software computer programming and software design
computerprogrammering voor derden computer programming for others
computerrandapparatuur computer peripheral equipment
computers computers
computers en computerprogramma’s computers and computer programs
computers en computerrandapparatuur computers and computer peripherals
computers en gegevensverwerkende apparatuur computers and data-processing apparatus
computers en gegevensverwerkende apparatuur en instrumenten computers and data-processing apparatus and instruments
computers en hardware computers and computer hardware
computers en software computers and computer software
computers, computerhardware en computersoftware computers, computer hardware and computer software
computers, computersoftware computers, computer software
computers, gegevensverwerkende apparatuur, computerapparatuur, modems voor computers en computer-randapparatuur 9 computers, data processing apparatus, computer equipment, computer modems and peripherals
computers, hun randapparatuur, onderdelen en toebehoren computers, their peripherals, parts and accessories
computerschijven en -banden computer discs and tapes
computersoftware computer software
computersoftware (geregistreerd) computer software (recorded)
computersoftware (geregistreerde programma’s) computer software (recorded programs)
computersoftware en computerfirmware computer software and computer firmware
computersoftware waaronder software met computerspellen computer software including computer games software
computersoftware-ontwikkeling en -ontwerp voor derden computer software development and design for others
computersoftware, computerprogramma’s, computergegevensbanken computer software, computer programs, computer
computersoftware, computerprogramma’s, computergegevensbanken op gegevensdragers in deze klasse begrepen, te weten, cd-roms, schijven, videocassettes, audiovisuele, audio/visuele apparaten en instrumenten, hun onderdelen en toebehoren computer software, computer programs, computer databases on data carriers included in this class, namely CD-ROMs, disks, videocassettes, audiovisual, audio/visual apparatus and instruments, their parts and accessories
computersoftwareprogramma’s computer software programs
computerspellen computer games
computerspellen en programma’s daarvoor computer games and programs therefor
computerspellen voor gebruik met televisietoestellen computer games for use with televisions
computerspellen, voor zover begrepen in deze klasse computer games included in this class
computerspelprogramma’s computer game programs
computerspelprogramma’s, cartridges en cassettes computer game programs, cartridges, and cassettes
computerspeltoestellen computer game apparatus
computersystemen computer systems
computerterminals computer terminals
computerverhuur computer rental
condensatie-installaties condensing installations
condensatoren capacitors
condensors condensers
condimenten relishes
confectiekleding (zowel boven- als onderkleding), schoeisel, hoofddeksels ready-made clothing (outerwear and underwear), footwear, headgear
confectiekleding voor dames, heren en kinderen (uitgezonderd orthopedische schoeisel), hoofddeksels ready-made clothing for ladies, gentlemen and children, footwear (except orthopaedic) and headgear
confectiekleding, schoeisel en hoofddeksels ready-made clothing, footwear and items of headgear
conferentiediensten conference services
conferentiefacilliteiten conference facilities
conferenties conferences
conferenties, tentoonstellingen en seminaria conferences, exhibitions and seminars
confetti confetti
connectors connectors
conserven preserves
conserven op basis van vlees, vis, gevogelte en wild, diepgevroren voedingsmiddelen op basis van vlees, vis, gevogelte en wild, voor zover niet begrepen in andere preserves and frozen foodstuffs based on meat, fish, poultry and game, not included in other classes
conserven van vlees, vis, gevogelte en wild meat, fish, poultry and game preserves
conserven, met name vlees-, vis-, vruchten- en groenteconserven preserves, namely meat, fish, fruit and vegetable preserves
conserven, pickles preserves, pickles
conserveringsmiddelen preservatives
conserveringsmiddelen voor metaal preservatives for metal
conserveringsmiddelen voor voedingsmiddelen preservatives for foodstuffs
constructie construction
constructie- en bouwplanning construction and design planning
constructiebouw construction engineering
constructiewerkzaamheden construction services
consultancy en advies voor het bedrijfsleven business consultancy and advisory services
consultancy en advisering met betrekking tot computersystemen, computernetwerken, hardware, software en computerrandappartuur consultancy and advisory services, all relating to computer systems, computer networks, computer hardware, software and computer peripheral devices
consultancy en ondersteuning bij de exploitatie of de leiding van een industriële of commerciële onderneming consultancy and assistance services relating to the running and management of commercial and industrial businesses
consultancy inzake bedrijfsvoering business management consultancy
consultancy inzake personeel personnel consultancy
consultancy inzake personeelsbeleid personnel management consultancy
consultancy met betrekking tot techniek engineering consultancy
consultancy op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsorganisatie business management and organization consultancy
consultancy op het gebied van risicobeheer risk management consultancy
consultancy op het gebied van veiligheid security consultancy
consultancy op het gebied van werkgelegenheid employment consultancy
consultancy op het vlak van computerhardware en -software consultancy in the field of computer hardware and software
consultancy, ontwerp, testen, onderzoek en advisering, allemaal met betrekking tot computers en computerprogrammering consultancy, design, testing, research and advisory services, all relating to computing and computer programming
consumptie-ijs edible ices
consumptie-ijs en roomijs ices and ice-cream
consumptie-ijs, roomijs, roomijsproducten, bevroren suikergoed ices, ice cream, ice cream products, frozen confections
consumptie-ijs, roomijs, roomijsproducten, bevroren yoghurt, bevroren suikergoed ices, ice cream, ice cream products, frozen yoghurt, frozen confections
contactdozen junction boxes
contactdozen sockets
contactlenzen contact lenses
controle van alarmtoestellen monitoring of alarms
controle van beveiligingssystemen monitoring of security systems
controle van oliebronnen oil-well testing
controletoestellen en -instrumenten voor pacemakers heart pacemaker control apparatus and instruments
controletoestellen voor batterijen battery testers
convertors converters
copywriting copywriting
correctiemiddelen voor documenten document correctors
correctievloeistof correction fluid
correctievloeistoffen, film en tape voor het corrigeren van gedrukte, getypte en geschreven fouten correction fluids, films and tapes for use in correcting printed, typed and written errors
corrosiewerende middelen anti-corrosive preparations
corrosiewerende producten anti-corrosives
cosmetica cosmetics
cosmetica en schoonheidsproducten cosmetic and beauty products
cosmetica, te koop in een set cosmetics all for sale in kit form
cosmeticasets cosmetic kits
cosmetisch gerei cosmetic utensils
cosmetische crèmes cosmetic creams
cosmetische kleurstoffen cosmetic dyes
cosmetische middelen en cosmetische preparaten cosmetics and cosmetic preparations
cosmetische middelen en producten voor de toiletverzorging cosmetics and toiletries
cosmetische middelen en reinigingsmiddelen, met name tandpasta en zepen cosmetic and cleaning preparations, specifically toothpaste and soaps
cosmetische middelen in het algemeen cosmetics in general
cosmetische middelen in het algemeen, waaronder parfums cosmetics in general, including perfumes
cosmetische middelen voor de wenkbrauwen eyebrow cosmetics
cosmetische middelen voor dieren cosmetics for animals
cosmetische middelen, haarlotions cosmetics, hair lotions
cosmetische middelen, met name crèmes, milks, lotions, gels en poeders voor het gezicht, het lichaam en de handen cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands
cosmetische middelen, parfumeriën, etherische oliën, zepen, tandreiningsmiddelen articles for body and beauty-care, perfumery, essential oils, soaps, dentifrices
cosmetische middelen, producten voor de toiletverzorging en parfumerieën cosmetics, toiletries and perfumery
cosmetische preparaten cosmetic preparations
cosmetische preparaten voor de huidverzorging cosmetic preparations for skin care
cosmetische preparaten voor het baden cosmetic preparations for baths
cosmetische producten cosmetic products
coupons coupons
courtage brokerage
couveuses voor baby's incubators for babies
crackers crackers
creditcard-etuis credit-card cases
creditcard-etuis en -houders credit card cases and holders
creditcarddiensten credit card services
creditcardhouders credit-card holders
creditcards credit cards
creditcards en debetkaarten credit and debit cards
crèmelikeuren cream liqueurs
crèmes creams
crèmes en schuim creams and foams
culturele activiteiten cultural activities
cursussen courses
cursussen training courses
cursussen per correspondentie correspondence courses
custardpoeder custard powder
dagbladen journals
dak- en muurbekledingen van metaal metal roof and wall cladding
dak- en vloerbedekking van metaal metal roof and floor decking
dakbedekkingsmaterialen roofing materials
dames-, heren- en kinderconfectiekleding ready-made clothing for women, men and children
dameskledingsartikelen articles of clothing for women
damsets draughts sets
dans-, muziek- en toneeluitvoeringen performance of dance, music and drama
dasspelden tie pins
dasspelden tie clips
DAT-banden DAT tapes
datumstempels date stamps
debetkaartdiensten debit card services
debetkaarten debit cards
decalcomanie en vastklevende stickers aangebracht door middel van een strijkijzer decals and iron-on heat transfers
decodeerapparatuur decoders
decoratie voor pakjes package decorations
decoratieve magneten decorative magnets
decoratieve papierstroken om op planken aan te brengen decorative paper strips for fixing to shelves
deeg voor gebak cake paste
deegproducten pasta products
deegwaren pasta
deegwaren en noedels pasta and noodles
dekbedden quilts
dekbedhoezen duvet covers
dekbedovertrekken quilt covers
dekens blankets
dekens en tafellakens bed and table covers
dekkleden tarpaulins
dekstoelen deck chairs
delicatessesalades delicatessen salads
demonstratie van producten demonstration of goods
deodorants deodorants
deodorants en antitranspiratiemiddelen deodorants and antiperspirants
deodorants voor persoonlijk gebruik deodorants for personal use
deodorants, niet voor persoonlijk gebruik deodorants other than for personal use
dermatologische preparaten dermatological preparations
dermatologische preparaten en substanties dermatological preparations and substances
dermatologische substanties dermatological substances
desktop publishing desktop publishing
desodorisatietoestellen voor persoonlijk gebruik deodorising apparatus for personal use
dessertrepen dessert bars
desserts desserts
desserts en puddingen desserts and puddings
desserts op basis van melk milk-based desserts
desserts voornamelijk van melk of melkproducten desserts mainly of milk or milk products
detectors detectors
deuren doors
deuren voor meubelen doors for furniture
deurgrendels door bolts
deurmatten door mats
deurstoppers van metaal door stops of metal
diagnoseapparatuur diagnostic apparatus
diagnostische preparaten diagnostic preparations
diagnostische preparaten voor in-vitro gebruik diagnostic preparations for in vitro use
diagnostische preparaten voor medisch gebruik diagnostic preparations for medical purposes
diagnostische reagentia diagnostic reagents
diagrammen diagrams
diamanten diamonds
diapositieven photographic transparencies
dichtings- en pakkingmateriaal packing and stopping material
dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal packing, stopping and insulating materials
dichtingsmateriaal sealants
dichtingsmaterialen sealing materials
dicteermachines dictating machines
dieetsupplementen dietary supplements
dienbladen serving trays
diensten bestaande uit de registratie, transcriptie, samenstelling, compilatie of systematisatie van geschreven mededelingen alsook de exploitatie of compilatie van wiskundige gegevens, onderzoeksgegevens of statistische gegevens services consisting of the registration, transcription, composition, compilation or systematization of written communications and also the exploitation or compilation of mathematical, research or statistical data
diensten met betrekking tot adviesverlening op het gebied van computers computer consultancy services
diensten met betrekking tot bioscoop en ontspanning via de televisie, alsmede live-optredens en -shows services relating to cinema and to television entertainment, and to live entertainment performances and shows
diensten met betrekking tot boekhouding en loonlijsten accountancy and payroll services
diensten met betrekking tot communicatie, verzending van gegevens per computer services relating to the communication and transmission of data by computer
diensten met betrekking tot consultancy op het gebied van werkgelegenheid employment consultancy services
diensten met betrekking tot de behandeling van metalen metal treatment services
diensten met betrekking tot de uitgave van boeken, tijdschriften en periodieken services relating to the publication of books, magazines and periodicals
diensten met betrekking tot entertainers entertainer services
diensten met betrekking tot onderzoek en advisering op zakelijk gebied business research and advisory services
diensten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten research and development services concerning new
diensten met betrekking tot opleiding en begeleiding training and support services
diensten met betrekking tot opvoeding, opleiding en entertainment education, training and entertainment services
diensten met betrekking tot professionele consultancy op zakelijk gebied professional business consultancy services
diensten met betrekking tot reclame, bedrijfsvoering advertising services, commercial business management
diensten met betrekking tot restauratie (het verstrekken van voedsel) restaurant services (food)
diensten met betrekking tot verzending van berichten message sending services
diensten op farmaceutisch gebied pharmacy services
diensten op het gebied van abonnementen op kranten voor derden newspaper subscription services for others
diensten op het gebied van administratie van company secretarial services
diensten op het gebied van advies en consultancy van bedrijven business management advisory and consultancy services
diensten op het gebied van advies en ondersteuning van harware en sofware consultancy and support services for computer hardware and computer software
diensten op het gebied van advies over voedsel, dranken, catering, restaurant en cafetaria consultancy relating to food, drink, catering, restaurant and cafeteria services
diensten op het gebied van advies voor beleggingen investment advisory services
diensten op het gebied van advies voor cosmetica cosmetics consultancy services
diensten op het gebied van advisering inzake het beheer van intellectuele eigendom en auteursrechten consulting services relating to management of intellectual property and copyrights
diensten op het gebied van advisering inzake Internet Internet advice services
diensten op het gebied van advisering inzake software consulting services in the field of computer software
diensten op het gebied van advisering voor computers computer advisory services
diensten op het gebied van advisering, onderhandeling en vertegenwoordiging advisory, negotiating and representational services
diensten op het gebied van amusement, zoals exploitatie en beheer van theaters, bioscoopzalen en concertzalen entertainment services in the nature of provision and management of theatres, cinemas and concert halls
diensten op het gebied van amusementclubs entertainment club services
diensten op het gebied van amusements- en themaparken amusement and theme park services
diensten op het gebied van analyse analytical services
diensten op het gebied van arbeidspsychologie occupational psychology services
diensten op het gebied van arbitrage arbitration services
diensten op het gebied van architectuur architectural services
diensten op het gebied van babysitten baby-sitting services
diensten op het gebied van bank- en krediettransacties banking and credit affairs
diensten op het gebied van banken, financieringen en verzekeringen banking, financial and insurance services
diensten op het gebied van bedrijfsmarketing business marketing services
diensten op het gebied van bedrijfstaxatie business appraisal services
diensten op het gebied van beheer management services
diensten op het gebied van beheer van management services for exhibition facilities
diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken business management services
diensten op het gebied van beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie business management and business administration services
diensten op het gebied van beheer van gegevensbestanden database management services
diensten op het gebied van beheer van onroerende real-estate management services
diensten op het gebied van beheeradvies en consultancy business management assistance and consultancy services
diensten op het gebied van belastingaangifte tax-preparation services
diensten op het gebied van belastingaangifte en belastingadvisering tax-preparation and consulting services
diensten op het gebied van beleggingsbeheer investment management services
diensten op het gebied van beleggingsfondsen en unit trust management and mortgage services
diensten op het gebied van bereiding van voeding food preparation services
diensten op het gebied van bestellingen delivery services
diensten op het gebied van betalingsmandaten money order services
diensten op het gebied van bewakingsdiensten security guard services
diensten op het gebied van binnenhuisarchitectuur interior design services
diensten op het gebied van bioscopen cinema services
diensten op het gebied van boekhouding accounting services
diensten op het gebied van boekhouding bookkeeping services
diensten op het gebied van borgstelling surety services
diensten op het gebied van brandbestrijding fire fighting services
diensten op het gebied van cabaret cabaret services
diensten op het gebied van cafés café services
diensten op het gebied van cafetaria’s, koffiehuizen, restaurants, kantines en cafés cafeteria, coffee shop, restaurant, canteen and café
diensten op het gebied van casino's en gokspelen casino, gaming and gambling services
diensten op het gebied van certifaten certification services
diensten op het gebied van chemie chemistry services
diensten op het gebied van communicatie en verzending per fax facsimile communication and transmission services
diensten op het gebied van communicatie tussen computers communication services between computers
diensten op het gebied van communicatie via computers services for communication by computer
diensten op het gebied van communicatie via elektronische middelen services for communication by electronic means
diensten op het gebied van communicatie via het Internet communication services provided on the Internet
diensten op het gebied van communicatienetwerken communications networking services
diensten op het gebied van computer-timesharing computer time-sharing services
diensten op het gebied van computerinstallatie en - computer installation and maintenance services
diensten op het gebied van computerondersteuning computer support services
diensten op het gebied van computerontwikkeling en -programmering 42 computer design and programming services
diensten op het gebied van computeropleiding computer training services
diensten op het gebied van computerprogrammering computer programming services
diensten op het gebied van computerprogrammering en computer-consultancy computer programming and computer consultancy services
diensten op het gebied van computerprogrammering en software computer programming and software services
diensten op het gebied van computersoftware-ontwikkeling computer software design services
diensten op het gebied van consultancy en advisering inzake hardware en sofware consultancy and advisory services in the field of computer hardware and software
diensten op het gebied van consultancy en advisering voor computers computer consultancy and advisory services
diensten op het gebied van consultancy inzake computers en software consulting services relating to computers and computer software
diensten op het gebied van consultancy inzake telecommunicatie consulting services in the field of telecommunications
diensten op het gebied van consultancy met betrekking tot techniek engineering consultancy services
diensten op het gebied van consumentenadvies voor vakanties consumer advisory services relating to holidays
diensten op het gebied van crèches crèche services
diensten op het gebied van cruiseschepen cruise ship services
diensten op het gebied van cultuur cultural services
diensten op het gebied van dansclubs dance club services
diensten op het gebied van datacommunicatie data communication services
diensten op het gebied van de organisatie van feestmalen banqueting services
diensten op het gebied van de productie van videobanden en films video-tape and film production services
diensten op het gebied van diagnostiek diagnostic services
diensten op het gebied van direct marketing direct marketing services
diensten op het gebied van discotheken discothèque services
diensten op het gebied van e-mail electronic mail services
diensten op het gebied van elektronische electronic database services
diensten op het gebied van elektronische betaling electronic payment services
diensten op het gebied van elektronische bulletin-boards electronic bulletin board services
diensten op het gebied van elektronische communicatie electronic communication services
diensten op het gebied van elektronische financiële electronic banking services
diensten op het gebied van elektronische overmaking van fondsen electronic funds transfer services
diensten op het gebied van elektronische publicaties electronic publishing services
diensten op het gebied van elektronische spellen geleverd via het Internet electronic game services provided by means of the Internet
diensten op het gebied van elektronische uitwisseling van gegevens electronic data interchange services
diensten op het gebied van entertainment op het gebied van : muziek, dans, blijspelen, toneel en goochelshows entertainment services featuring music, dancing, comedy, drama and magic shows
diensten op het gebied van entertainment voor clubs club entertainment services
diensten op het gebied van facturering billing services
diensten op het gebied van facturering factoring services
diensten op het gebied van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling pharmaceutical research and development services
diensten op het gebied van faxverzending facsimile transmission services
diensten op het gebied van film- en videoverhuur motion picture and video-rental services
diensten op het gebied van filmstudio’s motion picture studio services
diensten op het gebied van filmverhuur motion picture-rental services
diensten op het gebied van financieel beheer financial management services
diensten op het gebied van financieel onderzoek financial research services
diensten op het gebied van financieel onderzoek en financiële informatie financial research and information services
diensten op het gebied van financiële administratie, boekhouding en verificatie van rekeningen accounting, bookkeeping and auditing services
diensten op het gebied van financiële analyses financial analysis services
diensten op het gebied van financiële consultancy financial consultancy services
diensten op het gebied van financiële en monetaire zaken en makerlaardij services in relation to financial, monetary and real-estate
diensten op het gebied van financiële informatie financial information services
diensten op het gebied van financiële planning financial planning services
diensten op het gebied van financiële sanering financial clearing services
diensten op het gebied van financiële sponsoring financial sponsorship services
diensten op het gebied van financiële taxaties financial appraisal services
diensten op het gebied van fotokopiëren photocopying services
diensten op het gebied van franchising franchising services
diensten op het gebied van geautomatiseerd computerised database management services
diensten op het gebied van geautomatiseerd onderzoek en informatie computerized research and information services
diensten op het gebied van geautomatiseerd opslaan en terugvinden van zakelijke informatie computerized business information storage and retrieval services
diensten op het gebied van geautomatiseerde bedrijfsinformatie computerised business information services
diensten op het gebied van geautomatiseerde betalingen automated payment services
diensten op het gebied van gegevensoverdracht data transmission services
diensten op het gebied van gegevensterugwinning data recovery services
diensten op het gebied van gegevensverwerking data-processing services
diensten op het gebied van geluidsopname sound recording services
diensten op het gebied van geluidsopnamen audio recording services
diensten op het gebied van gemeenschappelijke beleggingsfondsen unit-trust services
diensten op het gebied van gezondheid en schoonheid health and beauty services
diensten op het gebied van gezondheid en veiligheid health and safety services
diensten op het gebied van gezondheids- en fitnessclubs health and fitness club services
diensten op het gebied van gezondheidscentra health-club services
diensten op het gebied van gezondheidszorg health-care services
diensten op het gebied van gezondheidszorg en schoonheidsverzorging health and beauty care services
diensten op het gebied van gokspelen gaming services
diensten op het gebied van gokspelen gaming and gambling services
diensten op het gebied van grafisch ontwerpen graphic-design services
diensten op het gebied van handelsinlichtingen commercial information services
diensten op het gebied van havens port services
diensten op het gebied van herverzekering reinsurance services
diensten op het gebied van het beheer van fondsen fund management services
diensten op het gebied van het bereiden van warm voedsel food cooking services
diensten op het gebied van het bijeenbrengen van fondsen fund raising services
diensten op het gebied van het charteren van aircraft chartering services
diensten op het gebied van het maken van video-opnames videotaping services
diensten op het gebied van het ontwerpen van software en computernetwerken computer software and network design services
diensten op het gebied van het ontwerpen van web-sites website design services
diensten op het gebied van het ontwerpen van webpagina’s webpage design services
diensten op het gebied van het organiseren van tentoonstellingen voor commerciële en reclamedoeleinden services relating to the organization of exhibitions for commercial or advertising purposes
diensten op het gebied van het testen van materialen material testing services
diensten op het gebied van het verstrekken van multimedia-amusement en/of live-amusement en live-shows provision of multimedia entertainment and/or live entertainment and shows
diensten op het gebied van het verzenden van geld money transmission services
diensten op het gebied van het zakelijk beheer van informatietechnologie business management consulting services in the field of information technology
diensten op het gebied van hotel, restauratie en catering hotel, restaurant and catering services
diensten op het gebied van hotelaccommodatie hotel accommodation services
diensten op het gebied van hotelbeheer hotel-management services
diensten op het gebied van hotelreservering hotel-reservation services
diensten op het gebied van hotels en accommodatie hotel and accommodation services
diensten op het gebied van hotels en restaurants hotel and restaurant services
diensten op het gebied van hotels, hotels in vakantieoorden, motels en pensions hotel, resort-hotel, motel and guest-house services
diensten op het gebied van hotels, motels en pensions hotel, motel and boarding house services
diensten op het gebied van hotels, motels, restaurans, bars en catering hotel, motel, restaurant, bar and catering services
diensten op het gebied van hotels, restaurants, bars, nachtclubs, cafés, cafetaria's en kantines hotel, restaurant, bar, nightclub, café, cafeteria and canteen services
diensten op het gebied van huisvesting, verzorging en restauratie door hotels, pensions services provided in the acquisition of accommodation, lodging and meals by hotels and boarding houses
diensten op het gebied van hulp bij de leiding van zaken business management assistance services
diensten op het gebied van hypotheeklening mortgage banking
diensten op het gebied van import en export import and export services
diensten op het gebied van import- en import/export agency services
diensten op het gebied van individuele pensioenregelingen personal pension services
diensten op het gebied van informatie en advisering inzake het voornoemde information and advisory services relating to the aforesaid
diensten op het gebied van informatie over entertainment entertainment information services
diensten op het gebied van inspectie van gebouwen building inspection services
diensten op het gebied van intellectuele eigendom intellectual-property services
diensten op het gebied van kalibreren calibration services
diensten op het gebied van kamerverhuur room hire services
diensten op het gebied van kap- en schoonheidssalons services of a hair and beauty salon
diensten op het gebied van kapitaalbelegging capital investment services
diensten op het gebied van kapitaalinvesteringen fund investment services
diensten op het gebied van kasbeheer cash management services
diensten op het gebied van kinderverzorging child-care services
diensten op het gebied van kleermakerij tailoring services
diensten op het gebied van kortingskaarten discount-card services
diensten op het gebied van kunstgalerijen art gallery services
diensten op het gebied van kunststudio’s art-studio services
diensten op het gebied van kwaliteitscontrole quality-control services
diensten op het gebied van leningen loan services
diensten op het gebied van levensverzekeringen life-assurance services
diensten op het gebied van licentieverlening licensing services
diensten op het gebied van lichaamstraining physical-education services
diensten op het gebied van liefdadigheidscollectes charitable fund-raising services
diensten op het gebied van live-amusement live entertainment services
diensten op het gebied van logies lodging services
diensten op het gebied van logies en pensions lodging and boarding services
diensten op het gebied van loonlijstverwerking payroll processing services
diensten op het gebied van luchttransport air-transportation services
diensten op het gebied van luchtvaartmaatschappijen airline services
diensten op het gebied van makelaardij real-estate brokerage services
diensten op het gebied van management en consultancy management consultancy services
diensten op het gebied van managementopleiding management training services
diensten op het gebied van marketing marketing services
diensten op het gebied van marketing en promotie marketing and promotional services
diensten op het gebied van marketing en public relations marketing and public relations services
diensten op het gebied van marketing en reclame marketing and advertising services
diensten op het gebied van marktonderzoek market research services
diensten op het gebied van massage massage services
diensten op het gebied van materiaalbehandeling material treatment services
diensten op het gebied van medische behandeling medical treatment services
diensten op het gebied van medische bijstand medical assistance services
diensten op het gebied van medische klinieken medical clinic services
diensten op het gebied van medische laboratoria medical laboratory services
diensten op het gebied van medische verzorging, hygiëne en schoonheid medical, hygienic and beauty care services
diensten op het gebied van meenneemmaaltijden food takeaway services
diensten op het gebied van modeontwerp dress-design services
diensten op het gebied van modeshows fashion show services
diensten op het gebied van motels en pensions motel and guest-house services
diensten op het gebied van musea museum services
diensten op het gebied van muziek- en artiestenimpressariaat music and artist agency services
diensten op het gebied van muziekconcerten music concert services
diensten op het gebied van muzikaal amusement musical entertainment services
diensten op het gebied van nachtclubs nightclub services
diensten op het gebied van nachtclubs en discotheken nightclub and discotheque services
diensten op het gebied van nieuwsprogramma’s news programme services
diensten op het gebied van noodreparaties van voertuigen emergency vehicle repair services
diensten op het gebied van onderhoud van software computer software maintenance services
diensten op het gebied van ondertekening van verzekeringscontracten underwriting services
diensten op het gebied van onderwijs educational services
diensten op het gebied van onderwijs en entertainment educational and entertainment services
diensten op het gebied van onderwijs en instructie educational and instruction services
diensten op het gebied van onderwijs en opleiding education and training services
diensten op het gebied van onderwijs, opleiding en ontspanning in het algemeen educational, training and entertainment services in general
diensten op het gebied van onderwijs, opvoeding en educational, teaching and training services
diensten op het gebied van onderzoek research services
diensten op het gebied van onderzoek en informatie met betrekking tot zaken, reclame en marketing research and information services relating to business, advertising and marketing
diensten op het gebied van onderzoek en informatie van bedrijven business research and information services
diensten op het gebied van onroerende goederen real estate services
diensten op het gebied van ontspanning en vrije tijd entertainment and leisure services
diensten op het gebied van ontspanning via de radio radio entertainment services
diensten op het gebied van ontwerp van medische en chirurgische apparaten en instrumenten design services for medical and surgical apparatus and instruments
diensten op het gebied van ontwerp, informatie, advies en consultancy, allemaal met betrekking tot kledingstukken, juwelierswaren en modeaccessoires design, information, advisory and consultancy services, all relating to clothing, jewellery and to fashion accessories
diensten op het gebied van ontwerpen van verpakkingen packaging design services
diensten op het gebied van ontwikkeling van bedrijven business development services
diensten op het gebied van opslag van goederen services for the storage of goods
diensten op het gebied van opvoeding, instructie en training educational, instructional and training services
diensten op het gebied van organisatie van entertainment organization of entertainment services
diensten op het gebied van organisatie van reizen travel-arrangement services
diensten op het gebied van pakketbestelling parcel delivery services
diensten op het gebied van parkeerterreinen parking lot services
diensten op het gebied van parkeren van voertuigen vehicle parking services
diensten op het gebied van passagiersvervoer passenger transport services
diensten op het gebied van pensions boarding services
diensten op het gebied van persagentschappen news agency services
diensten op het gebied van persoonlijk aandeelvermogen personal equity services
diensten op het gebied van persoonlijk aandeelvermogen en individuele pensioenregelingen personal equity and personal pension services
diensten op het gebied van productie van geluid sound production services
diensten op het gebied van productie van shows show production services
diensten op het gebied van productontwerp product design services
diensten op het gebied van programmering programming services
diensten op het gebied van promotie promotional services
diensten op het gebied van promotie en reclame promotional and advertising services
diensten op het gebied van public relations public relations services
diensten op het gebied van publicatie van muziek, allemaal begrepen in klasse 41 music publishing services all included in class 41
diensten op het gebied van radio- en televisie-amusement radio and television entertainment services
diensten op het gebied van radiofonische, telefonische en telegrafische communicatie radio, telephone or telegraph communications services
diensten op het gebied van reclame en marketing advertising and marketing services
diensten op het gebied van reclame en promotie advertising and promotional services
diensten op het gebied van reclame en publiciteit advertising and publicity services
diensten op het gebied van reclame, marketing en advertising, marketing and publicity services
diensten op het gebied van reclame, marketing en promotie advertising, marketing and promotional services
diensten op het gebied van reclame, promotie en advertising, promotional and publicity services
diensten op het gebied van reclamemaken publicity services
diensten op het gebied van recycling recycling services
diensten op het gebied van redactie editing services
diensten op het gebied van reisbegeleiding travel guide services
diensten op het gebied van reisbureaus en boekingen travel agency and booking services
diensten op het gebied van reisgidsen travel courier services
diensten op het gebied van reisverzekeringen travel insurance services
diensten op het gebied van reizen travel services
diensten op het gebied van relatiebemiddeling dating services
diensten op het gebied van reparatie repair services
diensten op het gebied van reparatie en onderhoud repair and maintenance services
diensten op het gebied van reparatie van voertuigen vehicle repair services
diensten op het gebied van reparatie, onderhoud en repair, maintenance and installation services
diensten op het gebied van reportages news-reporting services
diensten op het gebied van reservering van accommodatie accommodation reservation services
diensten op het gebied van reserveringen van reizen travel reservation services
diensten op het gebied van restaurant, bar, bistro, café, cafetaria en kantine restaurant, bar, bistro, café, cafeteria and canteen services
diensten op het gebied van restaurants en cafés restaurant and café services
diensten op het gebied van restaurants en zelfbedieningsrestaurants restaurants and self-service restaurant services
diensten op het gebied van restaurants, cafés en bars restaurant, cafe and bar services
diensten op het gebied van schadecontrole en loss-control and loss-adjustment services
diensten op het gebied van schoonheids- en haarverzorging beauty and hair-care services
diensten op het gebied van schoonheidsverzorging beauty care services
diensten op het gebied van secretariaat secretarial services
diensten op het gebied van service-stations vehicle service station services
diensten op het gebied van showbizzentertainment show business entertainment services
diensten op het gebied van software computer-software services
diensten op het gebied van software-ontwikkeling software development services
diensten op het gebied van sport sporting services
diensten op het gebied van sport en cultuur sporting and cultural services
diensten op het gebied van sportamusement sports entertainment services
diensten op het gebied van sportclubs sports club services
diensten op het gebied van sportinformatie sports information services
diensten op het gebied van sportinstructie sports instruction services
diensten op het gebied van statistische informatie statistical-information services
diensten op het gebied van stockeren storage services
diensten op het gebied van taxatie valuation services
diensten op het gebied van technisch en juridisch onderzoek en onderzoekingen technical and legal searching and research services
diensten op het gebied van technisch tekenen engineering drawing services
diensten op het gebied van technische ondersteuning technical support services
diensten op het gebied van technologisch onderzoek technological research services
diensten op het gebied van technologische advisering technological consultation services
diensten op het gebied van telecommunicatie en telecommunication and communication services
diensten op het gebied van telecommunicatie en datacommunicatie telecommunications and data communications services
diensten op het gebied van telefonisch verzekeren telephone insurance services
diensten op het gebied van telefonische bankoperaties telephone banking services
diensten op het gebied van telefonische bankoperaties en telefonisch verzekeren telephone banking and insurance services
diensten op het gebied van telefonische communicatie telephone communications services
diensten op het gebied van telefoon en telecommunicatie telephone and telecommunication services
diensten op het gebied van telefoon en telegraaf telephone and telegraph services
diensten op het gebied van telematiek telematic services
diensten op het gebied van teletekst teletext services
diensten op het gebied van televisiestudio’s television studio services
diensten op het gebied van theater- en theatrical and show business entertainment services
diensten op het gebied van themaparken theme park services
diensten op het gebied van ticketreservering ticket-reservation services
diensten op het gebied van tijdelijke huisvesting temporary accommodation services
diensten op het gebied van toegang tot het Internet internet access services
diensten op het gebied van toeristenagentschappen tourist agency services
diensten op het gebied van toeristenbureaus tourist office services
diensten op het gebied van transito freight-forwarding services
diensten op het gebied van transmissie van pay-per-view televisie pay per view television transmission services
diensten op het gebied van transport en opslag van services relating to the transport and storage of goods
diensten op het gebied van transport van goederen services for the transport of goods
diensten op het gebied van transport, verpakking en opslag van goederen services for the transport, packaging and storage of goods
diensten op het gebied van uitzending van televisieprogramma’s television broadcasting services
diensten op het gebied van uitzendingen via kabeltelevisie cable television broadcasting services
diensten op het gebied van vakantieaccommodatie holiday accommodation services
diensten op het gebied van vakantiekampen, kampeerterreinen, hotels, pensions en vakantiecentra holiday camp, campground, hotel, boarding house and holiday centre services
diensten op het gebied van veiligheid van waardepapieren security services relating to valuables
diensten op het gebied van veilingen auctioneering services
diensten op het gebied van verhuizingen removal services
diensten op het gebied van verhuur leasing services
diensten op het gebied van verhuur van computers computer rental services
diensten op het gebied van verhuur van verkoopautomaten vending machine rental services
diensten op het gebied van verhuur van voertuigen vehicle-rental services
diensten op het gebied van verificatie van rekeningen auditing services
diensten op het gebied van verkoopspromotie sales promotion services
diensten op het gebied van vermogensbeheer asset-management services
diensten op het gebied van verpakking van goederen services for the packaging of goods
diensten op het gebied van verpleging nursing services
diensten op het gebied van vertalingen provision of translation services
diensten op het gebied van vervoer en opslag transportation and storage services
diensten op het gebied van vervoer over zee marine transport services
diensten op het gebied van verzekeringen, financieringen en bankzaken insurance, financial and banking services
diensten op het gebied van verzending en presentatie van informatie via computers of via elektronische middelen services for the transmission and presentation of information by computer or by electronic means
diensten op het gebied van videotekst- en video text and teletext transmission services
diensten op het gebied van videoverhuur video-rental services
diensten op het gebied van vliegreizen air travel services
diensten op het gebied van voorbereiding van loonlijsten payroll preparation services
diensten op het gebied van vrachtvervoer freight services
diensten op het gebied van vreemde valuta foreign currency services
diensten op het gebied van vrije tijd leisure services
diensten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek scientific research services
diensten op het gebied van zakelijk onderzoek business research services
diensten op het gebied van zakelijke administratie business administration services
diensten op het gebied van zakelijke analyse en onderzoek business analysis and research services
diensten op het gebied van zakelijke consultancy business consultancy services
diensten op het gebied van zelfbedieningsrestaurants self-service restaurant services
diensten op het gebied van ziekenhuizen hospital services
diensten van agentschappen in onroerende goederen estate agency services
diensten van agentschappen voor handelsinlichtingen commercial information agency services
diensten van agentschappen voor octrooirechten patent agency services
diensten van arbeidsbureaus employment agency services
diensten van beleggingsmaatschappijen investment trust services
diensten van bureaus voor accommodatie accommodation bureaux services
diensten van casino’s casino services
diensten van een agentschap voor intellectuele eigendom intellectual property agency services
diensten van een handelsmerkenbureau trade mark agency services
diensten van een restaurant, bar en cateringbedrijf restaurant, bar and catering services
diensten van eet- en koffiehuizen public-house services
diensten van fotografen photographer services
diensten van hotels, restaurants en bars hotel, restaurant and bar services
diensten van investeringsbanken investment banking services
diensten van kapsalons hairdressing salon services
diensten van laboratoriumtesten laboratory testing services
diensten van medische, bacteriologische en chemische laboratoria services of medical, bacteriological and chemical
diensten van muziekuitgevers music publishing services
diensten van opnamestudio’s recording studio services
diensten van opticiens opticians’ services
diensten van pretparken amusement park services
diensten van reclamebureaus advertising agency services
diensten van schoonheids- en kapsalons beauty salon and hairdressing services
diensten van schoonheidssalons beauty-salon services
diensten van schoonheidsspecialisten beauticians’ services
diensten van sportparken sports-park services
diensten van technische tekenaars draftsman’s services
diensten van transport, verpakking, opslag en distributie van alle soorten producten services for the transport, packaging, storage and distribution of all types of goods
diensten van verslaggevers news reporters services
diensten verleend door een franchisegever services provided by a franchiser
diensten verleend door een franchisegever, te weten overdracht (verlening) van knowhow en verlening van vergunningen services provided by a franchiser, namely transfer (provision) of know-how and granting of licences
diensten voor bouw en reparatie construction and repair services
diensten voor geluids- en video-opnamen audio and video recording services
diensten voor het beheer van auteursrechten copyright-management services
diensten voor het boeken van reizen services for the booking of travel
diensten voor het redigeren van teksten text-editing services
diensten voor hotel- en restaurantreserveringen hotel and restaurant reservation services
diensten voor industriële vormgeving industrial design services
dienstregelingen timetables
dienstregelingen, routebeschrijvingen timetables, itineraries
dienstverlening door een redacteur editor’s services
dienstverlening door restaurants, bars, cafés, bierhuizen, pubs, bar- en cateringdiensten, hoteldiensten restaurant, bar, café, brasserie, public-house services, bar and catering services, hotel services
dienstverlening door tussenpersonen die huisvesting in hotels voor reizigers verzorgen brokers ensuring hotel accommodation for travellers
dienstverlening inzake computerondersteund technisch ontwerpen en tekenen computer-aided engineering design and drawing services
dienstverlening op het gebied van communicatie en interactieve communicatie communication and interactive communication services
dienstverlening op het gebied van huisvesting accommodation services
dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging hygienic and beauty care
dienstverlening op het gebied van interactieve interactive communication services
dienstverlening op het gebied van personeelsbeleid personnel management services
dienstverlening op het gebied van publicaties publishing services
dienstverlening op het gebied van restaurants en bars restaurant and bar services
dienstverlening van agentschappen voor de organisatie van reizen agency services for arranging travel
dienstverlening van banken banking services
dienstverlening van een reisbureau travel agency services
dienten op het gebied van autoverhuur car hire services
diepgevroren snoepgoed frozen confections
diepvriezers freezers
dierendressuur animal training
dierenhuiden animal skins, hides
dierenhuiden animal skins
dierenhuiden, reiskoffers en koffers animal skins, trunks and suitcases
dierenhuiden, reiskoffers en reistassen animal skins, hides, trunks and travelling bags
dierententoonstellingen animal shows
diergeneeskundige diensten veterinary services
diergeneeskundige en hygiënische producten veterinary and sanitary preparations
diergeneeskundige preparaten en substanties veterinary preparations and substances
diergeneeskundige producten veterinary preparations
diergeneeskundige substanties veterinary substances
diergeneeskundige toestellen en instrumenten veterinary apparatus and instruments
dieselolie diesel oil
diëtische preparaten dietetic preparations
diëtische preparaten en substanties dietetic preparations and substances
diëtische preparaten voor kinderen en zieken dietetic preparations for children and the sick
diëtische producten dietetic products
diëtische substanties dietetic substances
diëtische substanties en voedingsvervangende middelen voor medisch gebruik dietetic substances and nutritional replacement adapted for medical use
diëtische substanties voor kinderen en zieken dietetic substances for children and the sick
diëtische substanties voor medisch gebruik dietetic substances adapted for medical use
diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s dietetic substances adapted for medical use, food for
diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby’s , pleisters, verbandmiddelen dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings
diëtische supplementen en voedselsupplementen dietary and nutritional supplements
diëtische voedingsmiddelen dietetic foodstuffs
diëtische voedselsupplementen dietary food supplements
digitaal-analoogomzetters digital to analogue converters
digitale audiobanden digital audio tapes
digitale beeldapparatuur digital imaging devices
digitale beeldapparatuur en digitale signaalprocessors digital imaging devices and digital signal processors
digitale communicatie-apparatuur en -instrumenten digital communications apparatus and instruments
digitale informatie digital information
digitale opnamen digital recordings
digitale plotters digital plotters
digitale schakelaars voor communicatienetwerken digital communication network switches
digitale signaalprocessors digital signal processors
digitaliseerders digitizers
dioden diodes
direct marketing direct marketing
diskdrives disk drives
diskdrives voor computers computer disk drives
diskettedozen diskette boxes
diskettes floppy disks
diskettestations voor optische schijven optical disc drives
diskopbergsystemen disk organizers
disks discs
displaystandaarden display stands
distributie van goederen distribution of goods
distributie van speelfilms distribution of motion pictures
distributiediensten distribution services
divans divans
documenten documents
documentenhouders en -mappen document cases and holders
documentenmappen document cases
documentenmappen voor conferenties conference folders
documententassen briefcases
documenthouders document holders
doeken cloths
doekjes tissues
doekjes van textiel om make-up te verwijderen tissues of textile for removing make-up
dominospellen dominoes
dons down
donsdekens duvets
donuts doughnuts
donzen dekbedden eiderdowns
door lasers te lezen disks laser-readable discs
dossierkasten filing cabinets
douaneagentschappen customs brokerage
douchecabines shower enclosures
douchegarnituren shower fittings
douchegels shower gels
douchegordijnen shower curtains
douches showers
dozen boxes
dozen en kasten begrepen in deze klasse geschikt voor het opslaan van magnetische of optische gegevensdragers cases and cabinets included in this class adapted for the storage of magnetic or optical data media
dozen van karton of papier boxes of cardboard or paper
draadloze telefoons cordless telephones
draagbare computers portable computers
draagbare telefoons mobile telephones
draagtassen carrier bags
draaibanken lathes
dranken beverages
dranken begrepen in klasse 30 beverages included in Class 30
dranken bereid uit zuivelproducten drinks made from dairy products
dranken met een vruchtensmaak fruit flavoured drinks
dranken met moutextract malted food drinks
dranken met moutextract malted drinks
dranken met moutextract, preparaten voor de bereiding van dranken met moutextract malted drinks, preparations for making malted beverages
dranken op basis van cacao cocoa-based beverages
dranken op basis van chocolade beverages based on chocolate
dranken op basis van chocolade chocolate based drinks
dranken op basis van chocolade, cacao, koffie of thee beverages based on chocolate, cocoa, coffee or tea
dranken op basis van koffie coffee-based beverages
dranken op basis van koffie coffee based drinks
dranken op basis van koffie en chocolade, vullingen coffee and chocolate based drinks, fillings
dranken op basis van koffie, cacao of chocolade beverages with a coffee, cocoa or chocolate base
dranken op basis van melkwei whey beverages
dranken van of met chocolade beverages made from or containing chocolate
dranken voor medicinaal gebruik beverages adapted for medicinal purposes
dranken voornamelijk gemaakt van melk drinks mainly of milk
dranken, vullingen drinks, fillings
dranken, vullingen, snacks drinks, fillings, snack foods
drijfkaarsen floating candles
drijfstangen connecting rods
drijvende vlotten swimming floats
drijvende vlotten voor recreatieve doeleinden swimming floats for recreational use
drinkbare chocolade drinking chocolate
drinkgerei drinking vessels
drinkglazen drinking glasses
drinkkroezen of -kannen tankards
drinkrietjes drinking straws
drinkwater drinking water
drinkwater in flessen bottled drinking water
drinkwaterfilters filters for drinking water
droogapparaten apparatus for drying
droogapparaten drying apparatus
droogmachines drying machines
drukapparaten printing apparatus
drukapparatuur en -instrumenten printing apparatus and instruments
drukdiensten printing services
drukinkten printing inks
drukken printing
drukkerijproducten en publicaties printed materials and publications
drukknopschakelaars touch switches
drukletters printers’ type
drukletters printing fonts
drukletters en clichés (stereotype) printers’ type and printing blocks
drukletters en clichés (stereotypen) printers' type and clichés (stereotype)
drukmachines printing machines
drukmachines en -apparaten printing machines and apparatus
drukmeters pressure measuring apparatus
drukpersen printing presses
drukplaten printing plates
drukregelaars pressure regulators
druksets printing sets
drukwerken printed matter
drukwerken en papieren goederen, te weten boeken, stripboeken, kinderboeken, tijdschriften, kleurboeken, knutselboeken printed matter and paper goods, namely, books, comic books, children’s books, magazines, colouring books, activity
drukwerken en papierwaren printed matter and paper goods
drukwerken en papierwaren, te weten stripboeken en stripbladen en geïllustreerde verhalen printed matter and paper goods, namely comic books and comic magazines and stories in illustrated form
drukwerken en publicaties printed matter and publications
drukwerken met betrekking tot computers printed materials concerning computers
drukwerken met betrekking tot computers, software, en computernetwerken printed materials concerning computers, computer software, and computer networks
drukwerken met betrekking tot het verstrekken van informatie printed matter relating to the provision of information
drukwerken voor computers en software printed matter pertaining to computers and computer
drukwerken, boekbinderswaren printed matter, bookbinding material
drukwerken, boeken en publicaties printed matter, books and publications
drukwerken, boeken, posters, foto's, schrijfbehoeften printed matter, books, posters, photographs, stationery
drukwerken, foto's printed matter, photographs
drukwerken, gedrukte publicaties printed matter, printed publications
drukwerken, gedrukte publicaties in de vorm van boeken, tijdschriften, periodieken en kranten printed matter, publications in the form of books, magazines, periodicals and newspapers
drukwerken, gedrukte publicaties, boeken printed matter, printed publications, books
drukwerken, gedrukte publicaties, boeken, tijdschriften, brochures, bladmuziek, artikelen van papier, tickets, etiketten, kaarten, wenskaarten, foto's, posters, schrijfbehoeften, stickers, cadeaubonnen printed matter, printed publications, books, magazines, brochures, sheet music, paper articles, tickets, labels, cards, greeting cards, photographs, posters, stationery, stickers, gift vouchers
drukwerken, gedrukte publicaties, schrijfbehoeften printed matter, printed publications, stationery
drukwerken, gedrukte publicaties, tijdschriften printed matter, printed publications, magazines
drukwerken, gedrukte publicaties, tijdschriften, dagbladen printed matter, printed publications, magazines, journals
drukwerken, in het bijzonder boeken, handleidingen en brochures met betrekking tot automatisering printed matter, particularly books, manuals and brochures with regard to automation
drukwerken, karton en artikelen en tickets van karton, kranten, periodieke publicaties, brochures, boeken en schrijfbehoeften, schrijfinstrumenten, adresboekjes en agenda's, dagplanners, foto's en posters, speelkaarten, wenskaarten, briefkaarten, landkaarten en prenten printed matter, cardboard and cardboard articles and tickets, newspapers, periodical publications, brochures, books and stationery, writing instruments, address books and diaries, personal organisers, photographs and posters, playing cards, greeting cards, postcards, maps and pictures
drukwerken, kranten en periodieken, boeken printed matter, newspapers and periodicals, books
drukwerken, leermiddelen en onderwijsmateriaal printed matter, instructional and teaching materials
drukwerken, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) printed matter, instructional and teaching material (except apparatus)
drukwerken, publicaties printed matter, publications
drukwerken, publicaties, brochures en prospectussen printed matter, publications, pamphlets and prospectuses
drukwerken, publicaties, kranten, periodieken, catalogussen, tijdschriften, boeken printed matter, printed publications, newspapers, periodicals, catalogues, magazines, books
drukwerken, schrijfbehoeften printed matter, stationery
drukwerken, te weten boeken, tijdschriften, rapporten, gegevensbanken, handleidingen, documentatie en andere publicaties printed matter, namely books, periodicals, reports, databases, user guides, documentation and other
drukwerken, te weten boeken, tijdschriften, rapporten, gegevensbanken, handleidingen, documentatie en andere publicaties, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) printed matter, namely books, periodicals, reports, databases, user’s guides, documentation and other publications, instructional and teaching material (except
duplexers duplexers
duplicators duplicators
dynamo’s dynamos
eau de cologne eau-de-Cologne
eau de parfum eau de parfum
eau de toilette toilet waters
economische prognoses economic forecasting
economische prognoses en analyses economic forecasting and analysis
edele metalen en hun legeringen precious metals and their alloys
edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith
edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (uitgezonderd messenmakerswaren, vorken en lepels) precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (except cutlery, forks and
edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt (voor zover begrepen in klasse 14) precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in class 14)
edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes
edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen, juweliersware, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, jewellery, precious stones, horological and chronometric
edele metalen en hun legeringen, niet voor tandheelkundige doeleinden precious metals and their alloys other than for dental
edelstenen precious stones
eerstehulpsets first-aid kits
eetbare geleien jellies for food
eetbare geleien, jams jellies for food, jams
eetbare gist edible yeast
eetbare gist, bakpoeder edible yeast, baking-powder
eetbare oliën edible oils
eetbare oliën en vetten edible oils and fats
eetbare oliën en vetten, conserven, pickles edible oils and fats, preserves, pickles
eetbare oliën en vetten, visconserven en vleesconserven edible oils and fats, fish and meat preserves
eetbare oliën en vetten, waaronder conserven op basis van vlees, vis, gevogelte en wild edible oils and fats, including preserves with a meat, fish, poultry or game base
eetbare oliën en vetten, waaronder margarine edible oils and fats including margarine
eetbare versieringen voor gebak edible decorations for cakes
eetbare vetten edible fats
eierdopjes egg cups
eieren eggs
eieren en melkproducten eggs and milk products
eieren, melk en melkproducten eggs, milk and milk products
eieren, melk en melkproducten voor menselijke consumptie eggs, milk and milk products for food for human
eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten eggs, milk and milk products, edible oils and fats
eieren, melk en melkproducten, te weten boter, kaas, room, yoghurt, melkpoeder voor voedingsdoeleinden eggs, milk and milk products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for food
eieren, melk, kaas en andere melkproducten eggs, milk, cheese and other milk products
elastiekjes rubber bands
elastische banden elastic ribbons
elastische verbanden, draagbanden en steunverbanden en -kousen 10 elastic, suspensory and support bandages and stockings
elastomeren elastomers
electronische postbak electronic mail boxes
elektriciteit electricity
elektriciteitsleidingen electricity conduits
elektriciteitslevering electricity supply
elektriciteitslevering en -voorziening electricity supply and distribution
elektriciteitsopwekking electricity generation
elektrisch gereedschap power tools
elektrisch kookgerei electric cooking utensils
elektrische aansluitingen electric connections
elektrische accu’s electric accumulators
elektrische apparaten electrical apparatus
elektrische apparaten en instrumenten electrical apparatus and instruments
elektrische apparaten en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9) electric apparatus and instruments (included in class 9)
elektrische apparaten voor het terugspoelen electrical rewinding apparatus
elektrische apparaten voor het terugspoelen van magneetbanden of bioscoopfilms electrical rewinding apparatus for magnetic tapes or cinematographic films
elektrische batterijen electric batteries
elektrische blikopeners electric can openers
elektrische communicatieapparaten en -instrumenten electrical communication apparatus and instruments
elektrische componenten electrical components
elektrische connectors electrical connectors
elektrische dekens electric blankets
elektrische draden electric wires
elektrische draden en kabels electric wires and cables
elektrische en elektronische amusementsapparatuur electrical and electronic amusement apparatus
elektrische en elektronische apparaten en instrumenten electrical and electronic apparatus and instruments
elektrische en elektronische apparaten en instrumenten (inclusief draadloze) electrical and electronic apparatus and instruments (including wireless)
elektrische en elektronische apparaten en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9) electric and electronic apparatus and instruments (included in Class 9)
elektrische en elektronische besturingsapparaten en -instrumenten 9 electrical and electronic control apparatus and instruments
elektrische en elektronische communicatie- en telecommunicatieapparatuur en -instrumenten electrical and electronic communications and telecommunications apparatus and instruments
elektrische en elektronische componenten electrical and electronic components
elektrische en elektronische componenten (voor zover begrepen in klasse 9) electric and electronic components (included in class 9)
elektrische en elektronische connectors electrical and electronic connectors
elektrische en elektronische toestellen en instrumenten voor het invoeren, opslaan, verwerken en overbrengen van electrical and electronic apparatus and instruments for the input, storage, processing and transmission of data
elektrische en elektronische toestellen en uitrustingen electrical and electronic apparatus and equipment
elektrische en optische gegevensverwerkende apparatuur electrical and optical data processing equipment
elektrische en videospelapparaten en -instrumenten electrical and video amusement apparatus and instruments
elektrische en wetenschappelijke apparaten electrical and scientific apparatus
elektrische en wetenschappelijke apparaten en instrumenten electrical and scientific apparatus and instruments
elektrische geleiders electrical conductors
elektrische generatoren electric generators
elektrische haarkrullers electric hair curlers
elektrische installaties voor het op afstand besturen van industriële werkzaamheden electric installations for the remote control of industrial operations
elektrische installaties, bestaande uit een combinatie van voornoemde toestellen en apparaten electric installations consisting of a combination of the aforementioned apparatus and instruments
elektrische instrumenten electric instruments
elektrische kabels electric cables
elektrische ketels electric kettles
elektrische keukenmachines electric kitchen machines
elektrische keukenrobots electric food processors
elektrische keukenrobots food processors
elektrische koffiemolens electric coffee grinders
elektrische lamparmaturen electric light fittings
elektrische lampen electric lamps
elektrische lasapparaten electric welding apparatus
elektrische messen electric knives
elektrische of elektronische spelapparatuur met munt- of penninginworp coin or token operated electrical or electronic amusement apparatus
elektrische ovens electric ovens
elektrische radiators electric radiators
elektrische relais electric relays
elektrische schakelaars electric switches
elektrische scheerapparaten electric razors
elektrische soldeerbouten electric soldering irons
elektrische stekkers electric plugs
elektrische stofzuigers electric vacuum cleaners
elektrische strijkijzers electric irons
elektrische tosti-ijzers electric sandwich toasters
elektrische ventilators electric fans
elektrische voedingsbronnen electrical power supplies
elektrische zaklantaarns electric torches
elektrische zekeringen electric fuses
elektrische zoemers electric buzzers
elektrische, cinematografische, optische, controle- (inspectie-) en onderwijstoestellen en -instrumenten electrical, cinematographic, optical, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments
elektrische, elektronische, optische toestellen en instrumenten, en meet-, sein-, controle- (inspectie-), of onderwijstoestellen en -instrumenten (begrepen in klasse 9) electric, electronic, optical, measuring, signalling, checking (supervision), or teaching apparatus and instruments (included in class 9)
elektrische, fotografische, cinematografische en optische toestellen en instrumenten electric, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments
elektrochemische cellen en batterijen electrochemical cells and batteries
elektrochemische cellen en batterijen, controletoestellen voor batterijen, spanningsmonitoren en controleapparaten electrochemical cells and batteries, battery testers, power monitoring and control devices
elektroden electrodes
elektroden voor elektrisch lassen electrodes for electric welding
elektroden voor medisch gebruik electrodes for medical use
elektromagnetische spoelen electromagnetic coils
elektromechanische randapparatuur electromechanical peripheral apparatus
elektromotoren electric motors
elektromotoren (niet voor landvoertuigen) electric motors (not for land vehicles)
elektronisch bestuurde speelgoedvoertuigen electronically-operated toy motor vehicles
elektronisch speelgoed en elektronische spellen electronic toys and electronic games
elektronisch, magnetisch of optisch opgenomen gegevens, geluid en/of video electronically, magnetically or optically recorded data, sound and/or video
elektronische amusementsapparatuur electronic amusement apparatus
elektronische apparatuur electronic apparatus
elektronische apparatuur en instrumenten electronic apparatus and instruments
elektronische apparatuur en instrumenten, allemaal voor het verwerken, loggen, opslaan, overbrengen of ontvangen van gegevens electronic apparatus and instruments, all for processing, logging, storing, transmission or reception of data
elektronische apparatuur met gebruik van computers voor onderwijsdoeleinden electronic apparatus utilizing computers for educational purposes
elektronische apparatuur voor gebruik met computers electronic apparatus for use with computers
elektronische bankoperaties electronic banking
elektronische besturingsapparaten en -instrumenten electronic control apparatus and instruments
elektronische boeken electronic books
elektronische boeken en publikaties electronic books and publications
elektronische componenten electronic components
elektronische computer- en spelinstallaties electronic computer and games apparatus
elektronische connectors electronic connectors
elektronische en elektrische apparaten electronic and electrical apparatus
elektronische en elektromechanische apparatuur, allemaal voor gebruik met computers electronic and electromechanical apparatus, all for use with computers
elektronische en elektromechanische randapparatuur, allemaal voor gebruik met computers electronic and electromechanical peripheral apparatus, all for use with computers
elektronische gegevensbanken electronic databases
elektronische gegevensdragers electronic data carriers
elektronische gegevensverwerkende apparatuur electronic data-processing apparatus
elektronische handspellen electronic hand-held game units
elektronische hardware electronic hardware
elektronische informatiecommunicatie communication of information by electronic means
elektronische insteekkaarten electronic plug-in cards
elektronische instrumenten electronic instruments
elektronische interfaces electronic interfaces
elektronische kasregisters electronic cash registers
elektronische kopieermachines electronic copying machines
elektronische machines en instrumenten alsmede hun onderdelen en accessoires electronic machines and instruments and their parts and
elektronische muziekinstrumenten electronic musical instruments
elektronische nieuwsdiensten electronic news agency services
elektronische overmaking van fondsen electronic funds transfers
elektronische pennen electronic pens
elektronische persoonlijke systematische agenda’s electronic personal organisers
elektronische post electronic mail
elektronische post, verzending van berichten electronic mail, message sending
elektronische printplaten electronic circuit boards
elektronische publicaties electronic publications
elektronische publicaties electronic publishing
elektronische randapparatuur electronic peripheral apparatus
elektronische regellessenaars electronic control desks
elektronische regellessenaars en -panelen electronic control desks or panels
elektronische rekenmachines electronic calculators
elektronische scanapparatuur en -instrumenten electronic scanning apparatus and instruments
elektronische schakelingen electronic circuits
elektronische schakelingen voor televisie electronic circuits for television
elektronische sloten electronic locks
elektronische spelapparatuur electronic games apparatus
elektronische spelapparatuur voor zover begrepen in deze klasse electronic game apparatus included in this class
elektronische spellen electronic games
elektronische spellen en toestellen voor ontspanning, niet bestemd voor gebruik in combinatie met televisietoestellen electronic games and amusement apparatus other than for use with television receivers
elektronische spellen voor gebruik in samenhang met een televisieapparaat electronic games apparatus for use with television receivers
elektronische spellen voor gebruik in samenhang met een televisieapparaat of met videomonitors electronic games apparatus for use with television receivers or with video monitors
elektronische spellen, niet bestemd voor gebruik in combinatie met televisietoestellen electronic games other than for use with television receivers
elektronische spelprogramma’s electronic game programs
elektronische toestellen en instrumenten electronic apparatus and equipment
elektronische toestellen en instrumenten voor invoer en uitvoer van gegevens electronic data input and output apparatus and instruments
elektronische toestellen voor ontspanning, geschikt voor gebruik in combinatie met televisieapparaten electronic amusement apparatus adapted for use with television receivers
elektronische toestellen voor ontspanning, geschikt voor gebruik met LCD-schermen electronic amusement apparatus adapted for use with liquid-crystal displays
elektronische toestellen voor opslag en weergave van gegevens electronic devices for storing and displaying data
elektronische toestellen voor opslag van gegevens electronic devices for storing data
elektronische weergave van informatie, berichten, beelden en gegevens electronic display of information, messages, images and
elektronische woordenboeken electronic dictionaries
elektrotechnische apparaten electrotechnical apparatus
elektrotechnische en elektronische apparaten (voor zover begrepen in klasse 9) electrotechnical and electronic apparatus (included in class
elektrotechnische en elektronische apparaten en instrumenten (voor zover opgenomen in klasse 9) electrotechnical and electronic apparatus and instruments (so far as contained in class 9)
email enamels
emmers buckets
emulgators emulsifiers
emulsies emulsions
energiedranken energy drinks
Engelse sleutels wrenches
enveloppen envelopes
enzymen enzymes
epoxyharsen epoxy resins
equalizers equalizers
ertsen ores
essences voor de bereiding van dranken essences for making beverages
etalage-inrichting shop-window dressing
etherische oliën essential oils
etherische oliën en kruidenoliën essential and herbal oils
etherische oliën voor persoonlijk gebruik essential oils for personal use
etherische oliën, cosmetische middelen essential oils, cosmetics
etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions essential oils, cosmetics, hair lotions
etiketteermachines labelling machines
etiketten labels
etiketten, niet van textiel labels (not of textile)
etuis voor chequeboeken cheque book cases
etuis voor kammen comb cases
etuis voor manicures manicure sets
etuis voor muziekinstrumenten cases for musical instruments
etuis voor pedicures pedicure sets
etuis voor schrijfgerei writing cases
etuis voor stropdassen tie cases
etuis voor visitekaartjes business-card cases
etuis voor zonnebrillen cases for sunglasses
exploitatie van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten voor derden exploitation of copyright and industrial property rights for
exploitatie van intellectuele eigendom exploitation of industrial property rights
exploitatie van octrooirechten patent exploitation
exploratie van gas en olie exploration of gas and oil
extractors extractors
eyeliner eye liner
faciliteiten voor tentoonstellingen en beurzen facilities for exhibitions and fairs
faciliteiten voor vergaderingen en conferenties conference and meeting facilities
factoring factoring
farmaceutische en diergeneeskundige producten pharmaceutical and veterinary preparations
farmaceutische en diergeneeskundige producten en substanties pharmaceutical and veterinary preparations and
farmaceutische en hygiënische producten pharmaceutical and sanitary preparations
farmaceutische en hygiënische producten en substanties pharmaceutical and sanitary preparations and substances
farmaceutische en medicinale producten en substanties pharmaceutical and medicinal preparations and
farmaceutische en medicinale substanties pharmaceutical and medicinal substances
farmaceutische en medische producten en substanties pharmaceutical and medical preparations and substances
farmaceutische en medische producten en substanties voor menselijk gebruik pharmaceutical and medicinal preparations and substances for human use
farmaceutische en medische substanties voor menselijk gebruik pharmaceutical and medicinal substances for human use
farmaceutische preparaten pharmaceutical preparations
farmaceutische preparaten en substanties pharmaceutical preparations and substances
farmaceutische preparaten voor de huidverzorging pharmaceutical preparations for skin care
farmaceutische producten pharmaceutical products
farmaceutische producten en preparaten voor de pharmaceutical products and health-care products
farmaceutische producten en substanties voor gebruik door jonge kinderen en zieken pharmaceutical preparations and substances for human infants’ and invalids’ use
farmaceutische producten voor de behandeling van kanker pharmaceutical preparations for the treatment of cancer
farmaceutische producten voor de bereiding van dranken pharmaceutical preparations for making beverages
farmaceutische producten voor menselijk gebruik pharmaceutical preparations for human use
farmaceutische producten, waaronder dieet- en voedselsupplementen, diergeneeskundige en hygiënische producten pharmaceutical, including dietary and nutritional supplements, veterinary and sanitary preparations
farmaceutische substanties pharmaceutical substances
farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten en substanties pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and substances
farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, diëtetische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, dietetic substances adapted for medical use, food for
farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische substanties pharmaceutical, veterinary and sanitary substances
farmaceutische, medicinale en diergeneeskundige producten en substanties pharmaceutical, medicinal and veterinary preparations and substances
faxapparaten facsimile telegraphy apparatus
faxdiensten facsimile services
faxverzending facsimile transmission
fiches en dobbelstenen chips and dice
fiduciaire diensten trustee services
fiduciaire diensten trusteeship
fietsen bicycles
fietshelmen bicycle helmets
fietstassen bike bags
filamenten voor lichtgeleiding light-conducting filaments
file servers file servers
film- en videofilmproductie film and video tape film production
film- en videoproductie film and video production
film-, geluid-, en televisieproductie film, sound and television production
film-, geluid-, video- en televisieproductie film, audio, video and television production
filmclips in cassettes voor gebruik met handviewers of -projectors 9 film clips within cassettes used with hand-held viewers or projectors
filmproductie film production
films films
films movies
films vervaardigd voor vertoning films prepared for exhibition
filmstroken film strips
filmstudio's movie studios
filmverhuur motion picture rental
filterapparaten, -instrumenten en -toestellen filtering apparatus, instruments and devices
filterelementen filter elements
filtermaterialen filtering materials
filterpatronen filter cartridges
filters filters
filters (machine- of motoronderdelen) filters (parts of machines or engines)
filters voor ademhalingsmaskers filters for respiratory masks
filters voor motoren filters for engines
filtreerapparaten, -instrumenten en -toestellen filtering apparatus, instruments and devices
filtreerapparaten, instrumenten en toestellen filtering apparatus, instruments and devices
filtreermachines filtering machines
financieel beheer financial management
financiële analyse financial analysis
financiële beleggingen financial investment
financiële consultancy financial consultancy
financiële courtage financial brokerage
financiële diensten financial services
financiële diensten en beleggingsdiensten financial and investment services
financiële diensten verstrekt door bouwverenigingen financial services provided by building societies
financiële evaluatie financial evaluation
financiële expertises financial valuations
financiële informatie financial information
financiële planning financial planning
financiële planning en beheer financial planning and management
financiële sponsoring financial sponsorship
financiële studies financial studies
financiële taxaties financial appraisals
financiële taxering en waardebepaling financial appraisals and valuations
financiële zaken financial affairs
financiering van aankopen financing of purchases
financiering van leningen financing of loans
financieringen financing services
financieringen en monetaire diensten financial and monetary services
firmware firmware
fiscale taxatie fiscal assessments
fitnessapparatuur exercise equipment
fitnesscentra health clubs
fitnesscentra, clubs aan het strand en in zwembaden health clubs, beach and pool clubs
fittingen voor buizen pipe fittings
flacons flasks
flanellen pantalons flannels
flenzen flanges
flesopeners bottle openers
flessen bottles
flip-overs flipcharts
floppydisks, harddisks floppy disks, hard disks
folders leaflets
fondant (suikerbakkerswaren) fondants (confectionery)
fondsenbeheer fund management
fonograafopnamen phonograph recordings
fontcartridges font cartridges
formulieren forms
formulieren printed forms
formulieren, boeken forms, books
forums forums
foto’s photographs
foto’s en posters photographs and posters
foto’s, fotoalbums photographs, photograph albums
foto’s, schrijfbehoeften photographs, stationery
foto’s, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes
fotoalbums photograph albums
fotoalbums, postzegelalbums photograph albums, stamp albums
fotocamera’s photographic cameras
fotografie photography
fotografiën, prenten photographs, pictures
fotografisch papier photographic paper
fotografische apparaten photographic apparatus
fotografische apparaten en instrumenten photographic apparatus and instruments
fotografische diensten photography services
fotografische en cinematografische toestellen photographic and cinematographic apparatus
fotografische en cinematografische toestellen en - photographic and cinematographic apparatus and
fotografische films photographic films
fotografische instrumenten photographic instruments
fotografische ontwikkelaars photographic developers
fotografische uitrusting photographic equipment
fotografische, cinematografische en optische apparaten en instrumenten photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments
fotokopiediensten photocopying
fotokopieën photocopies
fotokopieerapparaten photocopying apparatus
fotokopieerders photocopying machines
fotokopieermachines photocopiers
fotokopieerpapier photocopy paper
fotoreportages photographic reporting
fotostandaards photograph stands
foundation foundation cream
frankeermachines franking machines
freesmachines milling machines
frisbees flying discs
frisdranken soft drinks
friseerijzers curling tongs
frituurpannen deep-fryers
fruit en groenten, allemaal geconserveerd, gedroogd, gekookt of verwerkt fruit and vegetables, all being preserved, dried, cooked or processed
fysiotherapie physiotherapy
garens en draden yarns and threads
garens en draden voor textielgebruik yarns and threads, for textile use
garnituren van metaal voor deuren door fittings of metal
gas gas
gasanalyseapparaten gas testing instruments
gasbranders gas burners
gasfornuizen en elektrische fornuizen, stoven en ovens gas and electric ranges, stoves and ovens
gasvormige brandstoffen gaseous fuels
gazeus water aerated water
gearomatiseerd melkpoeder voor de bereiding van dranken flavoured milk powder for making drinks
geautomatiseerd bestandenbeheer computerized file management
geautomatiseerd databankbeheer computerized database management
geautomatiseerde boekhouding computerized accounting
geautomatiseerde financiële diensten computerised financial services
geautomatiseerde gegevensverificatie computerised data verification
geautomatiseerde gegevensverwerking computerized data processing
geautomatiseerde opslag van zakelijke informatie computerised business information storage
gebak pastries
gebak en suikerbakkerswaren confectionery and pastries
gebakaromaten, uitgezonderd etherische oliën flavourings, other than essential oils, for cakes
gebakjes cakes
gebreide kleding knitwear
gebreide vesten cardigans
gebreide wollen dassen mufflers
gebruikers- en instructiehandboeken voor hardware en software user and instruction manuals for computer hardware and computer software
gebruikers- en instructiehandboeken voor software user and instruction manuals for computer software
gebruikershandboeken user manuals
gebruikershandboeken voor hardware en software user manuals for computer hardware and computer
gebruikershandboeken voor software user manuals for computer software
gebruiksondersteuning en toepassingsplanning van computeroplossingen application support services and planning of computer solutions
gebruiksvoorwerpen en houders voor huishoudelijk gebruik domestic utensils and containers
gebruiksvoorwerpen voor huishoudelijk gebruik domestic utensils
geclassificeerde reclamediensten classified advertising services
gecodeerde kaarten encoded cards
gecodeerde kaarten of magneetkaarten voor gebruik met computers encoded or magnetic cards for use with computers
gecodeerde programma’s voor computers encoded programs for computers
gecodeerde programma’s voor computers en voor gegevensverwerkende apparatuur encoded programs for computers and for data processing apparatus
gecodeerde telefoonkaarten coded telephone cards
geconserveerde olijven preserved olives
geconserveerde vruchten preserved fruits
geconserveerde vruchten en groenten preserved fruits and vegetables
geconserveerde vruchten, noten en groenten preserved fruits, nuts and vegetables
geconserveerde, gedroogde en gekookte groenten preserved, dried and cooked vegetables
geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten preserved, dried and cooked fruits
geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten preserved, dried and cooked fruits and vegetables
geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten, noten en groenten preserved, dried and cooked fruits, nuts and vegetables
geconserveerde, gedroogde, gekookte en diepgevroren vruchten en groenten preserved, dried, cooked and frozen fruits and vegetables
gedistilleerd water distilled water
gedroogde melk dried milk
gedroogde vruchten dried fruits
gedrukt reclamemateriaal printed advertising material
gedrukte boeken, tijdschriften, dagbladen en regelmatig verschijnende publicaties, boekbinderswaren books, magazines, newspapers and printed periodicals, bookbinding material
gedrukte computerprogramma’s printed computer programs
gedrukte dienstregelingen printed timetables
gedrukte handboeken printed manuals
gedrukte handleidingen manuals being printed matter
gedrukte overdrukplaatjes voor borduurwerk of textielapplicaties printed transfers for embroidery or fabric appliqués
gedrukte papieren patronen printed paper patterns
gedrukte patronen voor kostuums, pyjama’s, sweatshirts en T-shirts 16 printed patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-
gedrukte periodieken printed periodicals
gedrukte printplaten printed circuit boards
gedrukte programma’s printed programmes
gedrukte publicaties printed publications
gedrukte publicaties, brochures en catalogussen printed publications, brochures and catalogues
gedrukte publicaties, folders en brochures printed publications, leaflets and brochures
gedrukte publicaties, folders en brochures, instructie- en gebruikershandboeken printed publications, leaflets and brochures, instruction and user manuals
gedrukte rapporten printed reports
gedrukte schakelingen printed circuits
gedrukte zakelijke formulieren printed business forms
geëmailleerd glas enamelled glass
gegevens geregistreerd in elektronische, optische of magnetische vorm data recorded in electronic, optical or magnetic form
gegevens in machinaal leesbare vorm data in machine-readable form
gegevens- en beeldverwerkende apparaten data and image processing apparatus
gegevensbestanden data files
gegevensbestanden op computer computer databases
gegevenscompilatie data compilation
gegevenscompilatie en -transcriptie data compilation and transcription
gegevensdragers data carriers
gegevensdragers met computerprogramma’s data carriers with computer programs
gegevensdragers met of voor machinaal leesbare gegevens data carriers bearing or incorporating machine-readable
gegevensdragers met programma’s data carriers equipped with programs
gegevensdragers, -verzamel- en -invoertoestellen data carriers, collectors and feeders
gegevensopnamen data recordings
gegevensopslagapparatuur data storage devices
gegevensterminals data terminals
gegevensverwerkende apparaten en -instrumenten, computers en computer-randapparatuur voor zover begrepen in deze klasse data-processing apparatus and instruments, computers, and peripheral equipment therefor included in this class
gegevensverwerkende apparatuur data-processing apparatus
gegevensverwerkende apparatuur data processing equipment
gegevensverwerkende apparatuur en computers data-processing equipment and computers
gegevensverwerkende apparatuur en installaties data-processing apparatus and equipment
gegevensverwerkende apparatuur en instrumenten data-processing apparatus and instruments
gegevensverwerkende apparatuur en instrumenten voor het beheer van amusementscentra data-processing apparatus and instruments for the management of amusement centres
gegevensverwerkende installaties data-processing equipment
gegevensverwerkende machines data processing machines
gegevensverwerkers data processors
gegevensverwerking data processing
gegevensverwerking voor derden data processing for others
geheugendragers memory carriers
geheugendragers, interactieve compactdiscs en cd-roms memory carriers, interactive compact discs and CD-ROMs
geheugeninrichtingen voor toebehoren van computerspellen memory devices for computer game equipment
geheugenkaarten memory cards
geïntegreerde schakelingen integrated circuits
geïntegreerde schakelingen en microprocessors integrated circuits and microprocessors
gekoelde desserts chilled desserts
gekoelde desserts, mousses, sorbets chilled desserts, mousses, sorbets
gelatine voor voedingsdoeleinden gelatine for food
gelatines (optische filters) gelatins (optical filters)
geldafgiftediensten cash dispensing services
geldafgiftediensten cash dispensing
geldautomaten automated teller machines
geldkisten cash boxes
geldwisseldiensten money exchange services
geleien jellies
geleien, eetbare geleien, jams, vruchtensausen jellies, jellies for food, jams, fruit sauces
geleien, jams, eieren, melk en melkproducten jellies, jams, eggs, milk and milk products
geleien, jams, marmelades en vruchtensausen jellies, jams, marmalades and fruit sauces
geleien, jams, vruchtensausen jellies, jams, fruit sauces
geleien, jams, vruchtensausen, eieren, melk en jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk and milk products
geleien, met name vlees-, vis-, vruchten- en groentegeleien jellies, namely meat, fish, fruit and vegetable jellies
gels gels
gels en zouten voor bad en douche gels and salts for the bath and the shower
gels voor het haar hair gels
geluiddempers silencers
geluidproductie audio production
geluids- en audiovisuele opnamen audio and audio-visual recordings
geluids- en video-opnamen audio and video recordings
geluids- en videobanden en -disks audio and video tapes and discs
geluids-, beeld- en gegevensopnamen sound, video and data recordings
geluidsinstallaties audio equipment
geluidskaarten sound cards
geluidsopname van muziek musical sound recordings
geluidsopname- en weergaveapparaten en -instrumenten sound recording and reproducing apparatus and
geluidsopnameapparaten sound recording apparatus
geluidsopnameinstrumenten sound recording instruments
geluidsopnamen sound recordings
geluidsweergave-apparatuur sound-reproducing apparatus
geneesmiddelen medicines
geneesmiddelen op basis van kruiden en kruidenproducten in de vorm van capsules, tabletten, vloeistoffen, pastilles en sigaretten herbal remedies and herbal products in the form of capsules, tablets, liquids, pastilles and cigarettes
geneesmiddelen voor menselijk gebruik medicines for human purposes
geneesmiddelen, chemische producten voor medische en hygiënische doeleinden, farmaceutische medicamenten en preparaten, pleisters, verbandstoffen, middelen ter verdelging van ongedierte en onkruid, ontsmettingsmiddelen medicines, chemical products for medical and hygienic purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plasters, surgical dressings, preparations for destroying animals and plants, disinfectants
geneesmiddelen, chemische producten voor medische en hygiënische toepassingen, farmaceutische medicamenten medicines, chemical products for healing purposes and health care, pharmaceuticals
geneesmiddelen, farmaceutische producten en ook hygiënische producten, diëtetische levensmiddelen voor medisch gebruik, voedingsadditieven voor medisch gebruik, pleisters en verbandartikelen medicines, pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic foodstuffs adapted for medical use, foodstuff supplements adapted for medical use, plasters and
generatoren generators
geografische kaarten maps
geologische expertises geological surveys
geparfumeerd hout scented wood
geparfumeerde oliën scented oils
gepelde haver husked oats
gepelde haver rolled oats
gepelde haver en tarwe rolled oats and wheat
gepelde maïskorrels hominy
geplette haver crushed oats
geplette tarwe cracked wheat
geprogrammeerde magnetische banden en cassettes programmed magnetic tapes and cassettes for use
gerechtelijk onderzoek legal research
gerechten op basis van meel farinaceous foods
gerechten van vlees, vis, gevogelte, wild en groente, ook diepgevroren dishes of meat, fish, poultry, game and vegetables, also deep-frozen
gereedschappen tools
geregistreerde computerprogramma’s recorded computer programs
geregistreerde computerprogramma’s en software recorded computer programs and software
geregistreerde programma’s voor televisie en voor radio recorded programmes for television and for radio
geregistreerde software recorded computer software
geregistreerde software voor gebruik in samenhang met interactieve elektronische apparaten, spel- of amusementsapparaten pre-recorded software for use with interactive electronic apparatus, games apparatus or amusement apparatus
gerei (voor zover begrepen in klasse 21) en vaatwerk voor de huishouding en de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt) utensils (so far as included in class 21) and containers for household or kitchen use (not of precious metal or coated therewith)
gerei en vaatwerk voor de huishouding household utensils and containers
gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken household or kitchen utensils and containers
gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd) household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith)
gerei en vaatwerk voor huishoudelijk gebruik household and domestic utensils and containers
gerei voor de huishouding household utensils
gerei voor de huishouding household containers
gerei voor de keuken kitchen utensils
gerei voor de keuken kitchen containers
geroosterde, gedroogde, gezouten en gekruide noten roasted, dried, salted, spiced and seasoned nuts
gerst barley
geschenkdozen gift boxes
geschenketiketten gift tags
geschenktasjes gift bags
gespen clasps
geuren fragrances
geurkaarsen scented candles
geurmiddelen voor kamers room scenters
geursprays voor luchtverfrissing fragrant air freshening sprays
geurzakjes scented sachets
gevarendriehoeken voor gebruik bij autopech vehicle breakdown warning triangles
gevogelte poultry
gevogelte en producten van gevogelte poultry and poultry products
gevogelte en wild poultry and game
gewapend glas safety glass
gewone speelkaarten ordinary playing cards
gezichtscrèmes face creams
gezichtsmaskers costume masks
gezondheidszorg health care
gidsen guides
giet-, modellerings- en vormmaterialen casting, modelling and moulding materials
gieters watering cans
gietmaterialen casting materials
gilets waistcoats
gilets, overhemden waistcoats, shirts
gist yeast
gist, rijsmiddelen yeast, baking-powder
gist, rijsmiddelen, zout, mosterd yeast, baking-powder, salt, mustard
gitaren guitars
glas glass
glas voor bouwdoeleinden building glass
glas-, porselein- en aardewerk glassware, porcelain and earthenware
glas-, porselein- en aardewerk voor de huishouding en de keuken glassware, porcelain and stoneware for the household and kitchen
glas-, porselein- en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen glassware, porcelain and earthenware not included in other classes
glasvezelkabels fibre-optic cables
glasvezelkabels optical-fibre cables
glasvezels en glasvezelkabels optical fibres and optical-fibre cables
glaswerk glassware
glaswerk van kristal crystal glassware
glaswerk, porselein en aardewerk (voor zover begrepen in klasse 21) glassware, porcelain and earthenware (included in class 21)
glazen bloempotten glass flowerpots
glazen kaarshouders glass holders and containers for candles
glazen kaarshouders glass holders for candles
glazen kommen glass bowls
glazen potten glass pots
glazen zonder voet tumblers
glazuur icing
gloeilampen light bulbs
glucose voor voedselbereiding glucose for food
gluten geschikt voor voeding gluten for food
goederen van edele metalen of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes
goederen van leder en kunstleder goods of leather and imitations of leather
goederen van leder en kunstleder, te weten andere niet aan de op te nemen voorwerpen aangepaste houders alsmede kleinlederwaren, met name portemonnees, portefeuilles, sleuteletuis goods of leather and imitations of leather, namely bags and other containers not designed to contain any particular object, as well as small leather goods, especially purses, pocket wallets, key wallets
goederen van onedele metalen voor zover begrepen in klasse 6 goods of common metal, included in Class 6
goederen vervaardigd uit leder goods made from leather
goederen vervaardigd uit leder en kunstleder goods made from leather and imitation leather
goederen voor gegevenscommunicatie data communications goods
goederen voor telecommunicatie telecommunications goods
goederenliften hoists
golfaccessoires golf accessories
golfballen golf balls
golfclubs golf clubs
golfhandschoenen golf gloves
golfhemden golf shirts
golfparaplu’s golf umbrellas
golfschoenen golf shoes
golftassen golf bags
golftees golf tees
golfuitrusting golf equipment
gordijnen curtains
gordijnen van textiel of plastic curtains of textiles or plastic
gordijnhaken curtain hooks
gordijnrails curtain rails
gordijnringen curtain rings
gordijnroeden curtain rods
goud gold
graafmachines excavators
graan en graanproducten cereals and cereal products
graanproducten cereal products
graanproducten cereals
graanproducten en graanpreparaten cereals and cereal preparations
graanproducten voor het ontbijt breakfast cereals
grafisch ontwerpen graphic-design
grafisch tekenen graphic-arts designing
grafische afdrukken graphic prints
grafische afdrukken en afbeeldingen graphic prints and representations
grafische reproducties graphic reproductions
grafische reproducties en afbeeldingen graphic reproductions and representations
grammafoonplaten, platen, cassettebanden, compactdiscs, voorbespeelde banden phonograph records, records, cassette tapes, compact discs, pre-recorded tapes
grammofoonplaten gramophone records
grammofoonplaten, compactdiscs gramophone records, compact discs
granen grains
granen en graanproducten, producten van ontbijtgranen cereals and preparations made from cereals, breakfast cereal preparations
grappige artikelen voor feestjes novelties for parties
grasmaaimachines lawnmowers
griesmeel semolina
grills grills
groenteconserven vegetable preserves
groentegeleien vegetable jellies
groenten in blik canned vegetables
groentenextracten en geconserveerde kruiden voor de vegetable extracts and preserved herbs for the kitchen
groentesalades vegetable salads
groentesappen vegetable juices
groentetaarten vegetable pies
grondverbeteringsmiddelen soil conditioners
grondverven primers
grondverzetmachines earth moving machines
grote draagtassen tote bags
grote toestellen voor de landbouw large agricultural implements
gymnastiek- en sportartikelen gymnastic and sporting articles
gymnastiek- en sportartikelen (met uitzondering van kleding, schoeisel en matten) gymnastic and sporting articles (except clothing, footwear and mats)
gymnastiek- en sportartikelen (met uitzondering van kledingstukken) gymnastic and sporting articles (except clothing)
gymnastiek- en sportartikelen (voor zover begrepen in klasse 28) gymnastic and sporting articles (included in class 28)
gymnastiek- en sportartikelen en -toestellen gymnastic and sporting articles and apparatus
gymnastiek- en sportartikelen en uitrustingen gymnastic and sporting articles and equipment
gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen gymnastic and sporting articles not included in other classes
gymnastiek- en sporttoestellen gymnastic and sporting equipment
gymnastiekartikelen gymnastic articles
gymnastiekschoenen gymnastic shoes
gymnastiektoestellen gymnastic equipment
gympakjes leotards
gymschoenen sneakers
haakjes hooks
haaraccessoires hair accessories
haarbanden hair bands
haarborstels hairbrushes
haarconditioners hair conditioners
haarden furnaces
haardrogers hair driers
haarklemmetjes barrettes
haarlakken hair lacquers
haarlotions hair lotions
haarnetjes hair nets
haarshampoo hair shampoo
haarspelden hair pins
haarspelden hair grips
haarspray hair spray
haarstukken en pruiken hair pieces and wigs
haarverf hair dyes
haarverven hair-colouring preparations
haarverven en preparaten voor het ontkleuren van het haar hair-colouring and hair-decolorizing preparations
haarverzorgingsmiddelen hair-care preparations
haarverzorgingsproducten hair-care products
hairstyling-producten hair-styling products
halfbereide maaltijden semi-prepared meals
halfbewerkt glas semi-worked glass
halfbewerkte plastic producten plastics in extruded form for use in manufacture
halfbewerkte plastic producten semi-processed plastic products
halfbewerkte plastic substanties semi-processed plastic substances
halfedelstenen semi-precious stones
halfedelstenen en edelstenen semi-precious and precious stones
halfgeleidende geheugeninstallaties in cassettes voor gebruik bij voornoemde goederen semi-conductor memory devices incorporated into cassettes for use with the aforesaid goods
halfgeleiderapparaten semiconductor devices
halfgeleiderelementen, elektrische en elektronische componenten, elektrische en elektronische schakelaars en schakelingen alsmede gedrukte printplaten (voor zover begrepen in klasse 9) semi-conductors, electric and electronic components, electric and electronic switches and circuits and printed circuit boards (included in class 9)
halfgeleidergeheugeneenheden semi-conductor memory units
halfgeleidergeheugens voor computers semi-conductor memories for computers
halfgeleiders semiconductors
halfgeleidertoestellen en geheugeneenheden semiconductor devices and memory units
halsbanden voor dieren collars for animals
halsboordjes neckbands
halsboordjes, armbanden, hoofdbanden neckbands, armbands, headbands
halsdoeken neckerchiefs
halskettingen necklaces
ham ham
hamburgers hamburgers
hamers hammers
handbediende computerspellen hand-held computer games
handbediende elektronische spellen hand-held electronic games
handboeken voor software software manuals
handdoeken towels
handdoeken van textiel towels of textile
handdrogers hand driers
handelsbeurzen organisation of trade fairs
handelsinlichtingen commercial information
handgereedschappen hand tools
handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen hand tools and implements (hand operated)
handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen, messenmakerswaren, vorken en lepels hand-operated tools and instruments, knives, forks and
handgereedschappen, met de hand te bedienen hand-operated tools
handkaraokespelers hand-held karaoke players
handkrikken hand operated jacks
handleidingen manuals
handleidingen user guides
handleidingen en handboeken manuals and handbooks
handleidingen verkocht in een set met software manuals sold as a unit with computer software
handleidingen voor sofware manuals for use with computer software
handreinigers hand cleaners
handrekenmachines hand-held calculators
handschoenen gloves
handschoenen (speeltoebehoren) gloves for games
handschoenen en wanten gloves and mittens
handschoenen voor huishoudelijk gebruik gloves for household purposes
handschoenen voor medisch en chirurgisch gebruik gloves for medical and surgical use
handschoenen voor medisch gebruik gloves for medical purposes
handtassen handbags
handtassen en tassen, reiskoffers en koffers bags and handbags, trunks and suitcases
handtassen voor mannen gentlemen’s handbags
handtassen, reistassen en schooltassen handbags, travelling bags and schoolbags
handtekeningenboekjes autograph books
hangers pendants
hangmatten hammocks
hangsloten padlocks
harddisks hard disks
hardings- en soldeerpreparaten voor metalen tempering and soldering preparations
hardingspreparaten voor metalen tempering preparations
hardingssubstanties tempering substances
hardware computer hardware
hardware en computerrandapparatuur computer hardware and computer peripherals
hardware en firmware computer hardware and firmware
hardware en software computer hardware and computer software
hardware, firmware en software computer hardware, firmware and software
hardware, randapparatuur en software computer hardware, peripherals and computer software
hardware, software en computerprogramma’s computer hardware, software and programs
hardware, software en firmware voor communications network hardware, software and firmware
harsen resins
hartige smeersels savoury spreads
havermout oatmeal
havervlokken oat flakes
hechtdraden sutures
hechtmateriaal suture materials
hefapparaten lifting apparatus
helmen helmets
hemdblousons shirt blousons
hemden singlets
heren-, dames- en kinderkleding articles of clothing for men, women and children
heren-, dames- en kinderkleding in het algemeen, waaronder lederen kleding clothing for gentlemen, ladies and children in general, including clothing in leather
herenkapperszaken barber shops
herenkapperszaken en schoonheidssalons barber shops and beauty salons
herstel van computergegevens recovery of computer data
herstellingsoorden convalescent homes
herverzekeringen reinsurance
het afsluiten van verzekeringen arranging of insurance
het bedrijfsorganisatorisch en bedrijfseconomisch adviseren advice on business organization and business economics
het beheer van faciliteiten voor tentoonstellingen management of exhibition facilities
het bemiddelen en afsluiten van commerciële transacties voor derden arranging and concluding commercial transactions for
het bereiden van voedsel en dranken preparation of food and drink
het bieden van ontspanning provision of entertainment
het bijeenbrengen van fondsen fund raising
het bijhouden van reclamemateriaal updating of advertising material
het boeken van tijdelijke accommodatie booking of temporary accommodation
het charteren van luchtvaartuigen aircraft chartering
het charteren van schepen chartering of ships
het financieren van huurkoop hire-purchase financing
het fokken van dieren Number animal breeding
het galvaniseren electroplating
het geautomatiseerd opslaan en opzoeken van bedrijfsgegevens computerized business information storage and retrieval
het houden van paardenkoersen conducting horse races
het houden van seminaria conducting seminars
het houden van seminaria en congressen conducting of seminars and congresses
het inpakken van goederen in kisten crating of goods
het leiden en organiseren van reizen tour operating and organizing
het leveren van faciliteiten voor conferenties providing convention facilities
het leveren van faciliteiten voor recreatieve activiteiten providing facilities for recreational activities
het leveren van faciliteiten voor tentoonstellingen en conferenties providing facilities for exhibitions and conferences
het leveren van handelsinformatie provision of commercial information
het leveren van on-line ondersteuningsdiensten aan gebruikers van computerprogramma’s providing on-line support services for computer program
het maken van programma’s voor gegevensverwerking creation of data-processing programs
het monteren van banden en het herstellen van lekke tyre fitting and puncture repair
het on-line verstrekken van bedrijfs- en commerciële provision of on-line business and commercial information
het onderhandelen over en het regelen van commerciële transacties voor derden negotiation and settlement of commercial transactions for third parties
het ontwerpen en ontwikkelen van producten product design and development
het ontwerpen en ontwikkelen van software design and development of computer software
het ontwerpen van bouwplannen construction drafting
het ontwerpen van computers voor derden design of computers for others
het ontwerpen van computersites computer site design
het ontwerpen van hardware design of computer hardware
het ontwerpen van hardware, software en computerprogramma’s computer hardware, software and program design
het ontwerpen van producten product design
het ontwerpen van software design of software
het ontwerpen van software software design
het ontwerpen van webpagina’s design of web pages
het ontwerpen, onderhouden en updaten van sofware design, maintenance and updating of computer software
het opnemen, aanpassen of monteren van films, geluid en video recording, modifying or editing services for film, sound and video
het opslaan en terugvinden van bedrijfsgegevens business information storage and retrieval
het opslaan en terugvinden van gegevens data storage and retrieval services
het opslaan van gegevens data storage services
het opslaan van goederen storage of goods
het opstellen van financiële rapporten preparation of financial reports
het opstellen van rapporten preparation of reports
het organiseren en houden van colloquia arranging and conducting of colloquiums
het organiseren en houden van colloquia, conferenties, congressen arranging and conducting of colloquiums, conferences and congresses
het organiseren en houden van conferenties arranging and conducting conferences
het organiseren en houden van conferenties en seminaria arranging and conducting of conferences and seminars
het organiseren en houden van educatieve conferenties arranging and conducting educational conferences
het organiseren en houden van seminaria arranging and conducting of seminars
het organiseren en houden van seminaria, conferenties, congressen, stages, forums, colloquia en cursussen arranging and conducting of seminars, training courses, conferences, forums, colloquiums and courses
het organiseren en houden van tentoonstellingen arranging and conducting of exhibitions
het organiseren en houden van vakbeurzen en tentoonstellingen arranging and conducting of trade shows and exhibitions
het organiseren en leiden van atletiekevenementen, atletiekwedstrijden en sportevenementen arranging and conducting athletic events, athletic competitions and sports events
het organiseren en leiden van conferenties, seminaria en symposia organizing and arranging conferences, seminars and
het organiseren en leiden van wedstrijden arranging and conducting competitions
het organiseren van colloquia arranging of colloquiums
het organiseren van conferenties arranging conferences
het organiseren van educatieve conferenties arranging educational conferences
het organiseren van reizen tour operating
het organiseren van seminaria arranging of seminars
het organiseren van seminaria organizing of seminars
het organiseren van shows arranging of shows
het organiseren van sportevenementen organization of sporting events
het organiseren van sportevenementen en leveren van faciliteiten voor hiervoor organization of and providing facilities for sporting events
het organiseren van symposia organizing of symposia
het organiseren van tentoonstellingen organization of exhibitions
het organiseren van wedstrijden als onderwijs of als ontspanning arranging of competitions (education or entertainment)
het organiseren van wedstrijden op het gebied van onderwijs of ontspanning arranging of competitions for education or entertainment
het organiseren van wedstrijden, van spellen op het gebied van onderwijs of ontspanning organization of competitions and games for education or entertainment
het organiseren, uitvoeren van en toezicht houden op verkoop- en promotie-aanmoedigingsacties organization, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes
het overbrengen of het weergeven van geluid of beeld transmission or reproduction of sound or images
het overbrengen van programma’s transmission of programmes
het plannen en kopen van en onderhandelen over advertentieruimte planning, buying and negotiating advertising space
het redigeren van teksten text-editing
het samenstellen van computerdatabases compilation of computer databases
het samenstellen van statistieken compilation of statistics
het schoonmaken en oppoetsen van automobielen motor-vehicle cleaning and polishing
het schrijven van software writing of computer software
het testen van materialen material testing
het uitzenden en het overbrengen van programma’s broadcasting and transmission of programmes
het uitzenden of overbrengen van radio- of televisieprogramma’s broadcasting and/or transmission of radio and/or television programmes
het uitzenden van programma’s broadcasting of programmes
het uitzenden van radio- of televisieprogramma’s transmission of radio and/or television programmes
het uitzenden van televisieprogramma’s television broadcasting
het uitzenden via kabeltelevisie cable television broadcasting
het verfspuiten van motorvoertuigen painting of motor vehicles
het verhuren en verlenen van licenties van sofware, firmware en hardware rental and licensing of computer software, firmware and hardware
het verhuren van computerdatabases leasing of computer databases
het verlenen van commerciële diensten en het beheer van commerciële zaken business and business management services
het verlenen van conferentiefacilliteiten provision of conference facilities
het verlenen van facilliteiten voor conferenties, tentoonstellingen en vergaderingen provision of conference, exhibition and meeting facilities
het verlenen van intellectuele eigendomsrechten granting of licences on intellectual property
het verlenen van toegang tot elektronische communicatienetwerken en elektronische databases providing access to electronic communications networks and electronic databases
het verlenen van toegang tot en verbindingen met databases en het Internet door middel van provision of telecommunications access and links to computer databases and the Internet
het verlenen van toegang tot on-line informatie- en communicatiediensten providing access to on-line information and communication services
het verlenen van toegang tot on-line tijdschriften, boeken, handboeken en catalogussen providing access to on-line magazines, books, manuals and catalogues
het verschaffen van bioscoop- of theaterfaciliteiten provision of cinema or theatre facilities
het verschaffen van bioscoopfaciliteiten provision of cinema facilities
het verschaffen van toegang tot communicatienetwerken providing access to communications networks
het verstrekken van bedrijfsinformatie, waaronder on-line informatie van een computerdatabase door middel van een webpagina op Internet provision of business information, including that provided on-line from a computer database by means of web pages on the Internet
het verstrekken van faciliteiten voor seminaria, conferenties en tentoonstellingen providing facilities for seminars, conferences and exhibitions
het verstrekken van financiële informatie provision of financial information
het verstrekken van financiën voor het kopen op krediet provision of finance for credit sales
het verstrekken van financieringen provision of finance
het verstrekken van geautomatiseerde zakelijke informatiegegevens provision of computerised business information data
het verstrekken van handelsinformatie provision of trade information
het verstrekken van informatie met betrekking tot het voornoemde provision of information relating to any of the aforesaid
het verstrekken van informatie met betrekking tot vakanties provision of information relating to holidays
het verstrekken van informatie op het gebied van recreatie provision of recreation information
het verstrekken van opleiding en opvoeding providing of training and education
het verstrekken van opvoeding providing of education
het verstrekken van recreatieve faciliteiten provision of recreational facilities
het verstrekken van reisinformatie provision of travel information
het verstrekken van statistische informatie provision of statistical information
het verstrekken van toegang tot interactieve computerdatabases providing access to interactive computer databases
het verstrekken van zakelijke statistische informatie provision of business statistical information
het verzamelen, vervoeren en leveren van goederen collection, handling and delivery of goods
het verzenden en overbrengen van radio- en televisieprogramma’s, ook via draad, kabel en satelliet, videotekst, Internet en soortgelijke technische inrichtingen transmission and forwarding of radio and television programmes, including by wire, cable, satellite communications, videotext, internet and similar technical
het verzenden van berichten, geluid en beelden transmission of messages, sound and images
het verzenden van geluid, beeld en gegevens via kabel, satelliet, computer, computernetwerken, telefoonlijnen alsook elke ander zendmedium sound, image and data transmission by cable, satellite, computer, computer networks, telephone lines and any other transmission media
het verzenden van informatie of gegevens per telex, telefoon, fax, computer, elektronische post of via andere elektronische media communication of information or data by telex, telephone, facsimile, computer, electronic mail or by other electronic means or media
het verzenden van informatie via elektronische weg transmission of information by electronic means
het verzorgen van faciliteiten voor tentoonstellingen en provision of facilities for exhibitions and fairs
het verzorgen van faciliteiten voor vergaderingen, conferenties en tentoonstellingen provision of facilities for meetings, conferences and
het voorbereiden van radio- en televisieprogramma’s preparation of radio and television programmes
het wassen van motorvoertuigen motor-vehicle washing
het zorgen voor faciliteiten voor vergaderingen en provision of conference and meeting facilities
het zorgen voor hotelaccommodatie providing hotel accommodation
het zorgen voor tijdelijke huisvesting provision of temporary accommodation
heuptasjes bum-bags
hobbelpaarden rocking horses
hobbyboeken activity books
hockeysticks hockey sticks
hoeden hats
hoeden en hoofddeksels hats and headgear
hoeden en petten hats and caps
hoeden, petten, halsdoeken, wanten, sjaals, luiers, slabbetjes, stropdassen hats, caps, scarves, mufflers, shawls, nappies, bibs, neckties
hoeden, petten, kleppen hats, caps, visors
hoeden, sokken, riemen, petten, handschoenen, schorten hats, socks, belts, caps, gloves, aprons
hoefijzers horseshoes
hoezen voor kostuums, overhemden en jurken carriers for suits, shirts and dresses
hoezen voor paraplu’s umbrella covers
hoezen voor rapporten report covers
hoezen voor voertuigzittingen seat covers for vehicles
hologrammen holograms
hondenfluitjes dog whistles
hondenhalsbanden dog collars
hondenkoekjes dog biscuits
honderiemen leads
honing honey
honing, melassestroop honey, treacle
honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen honey, treacle, yeast, baking-powder
honkbalhandschoenen baseball gloves
honkbalknuppels baseball bats
honkballen baseballs
hoofd- en halsdoeken scarves
hoofdbanden headbands
hoofddeksels headgear
hoofddeksels en ceintuurs headgear and belts
hoofddeksels, hoeden, petten headgear, hats, caps
hoofddoeken headscarves
hoofddoeken, sjaals scarves, shawls
hoofdeinden, bedonderstellen headboards, bedsteads
hoofdkussens pillows
hoofdtelefoons headphones
hoogtemeters altimeters
hoorapparaten hearing aids
hoorn horn
hopextracten hop extracts
horlogebanden watch straps
horlogekettingen watch chains
horlogerie clock and watch-making
horloges watches
horloges en horlogebanden watches and straps for watches
horloges en juwelierswaren watches and jewellery
horloges, klokken, juwelierswaren en imitatiejuwelierswaren watches, clocks, jewellery and imitation jewellery
horloges, uurwerken en tijdmeetinstrumenten watches, horological and chronometric instruments
hotel- en moteldiensten hotel and motel services
hotelbeheer hotel management
hoteldiensten hotel services
hotelreserveringen hotel reservations
hotels hotels
hotels in vakantieoorden resort-hotels
houders containers
houders en dozen van papier en/of karton containers and cartons made of paper and/or of paper
houders voor bloemen en planten holders for flowers and plants
houders voor contactlenzen containers for contact lenses
houders voor geurmiddelen voor kamers room scenter holders
houders voor notitieboekjes notebook holders
houders voor tandenborstels toothbrush holders
houders voor theelichtjes holders for tealights
houders voor verpakkingen packaging containers
houders voor verpakkingen, niet van metaal packaging containers not of metal
houders, met name reisnecessaires (lederwaren) containers, namely travelling sets (leatherware)
hout timber
hout wood
houtbeitsen wood stains
houtconserveringsmiddelen preservatives against the deterioration of wood
houtskool charcoal
houtspaanders voor het aansteken van vuur wood spills for lighting
huidcrèmes skin creams
huidcrèmes en -lotions skin creams and lotions
huidlotions skin lotions
huidreinigingsmiddelen skin cleansers
huidtonics skin toners
huidverzorgingsproducten skin-care products
huidverzorgingssalons skin-care salons
huishoudelijke artikelen en glas, met name gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, waaronder kammen- en borstelsets household goods and glass, specifically household or kitchen utensils and containers, including comb and brush
huishoudelijke diensten housekeeping services
huishoudlinnengoed household linen
huisvesting accommodation
huisvesting en bediening van gasten accommodation and catering for guests
huisvesting van gasten accommodation for guests
hulp aan commerciële en industriële ondernemingen bij de zakenvoering assistance to commercial or industrial firms in the conduct of their business
hulp bij de bedrijfsvoering business management assistance
hulp bij zaken business assistance
hulpprogramma’s utility programmes
hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsapparaten en -instrumenten 9 life-saving and teaching apparatus and instruments
hutkoffers trunks
hutkoffers, zakken en tassen, en rugzakken trunks, bags and rucksacks
hydraulische motoren hydraulic engines and motors
hydraulische oliën hydraulic oils
hydraulische vloeistoffen hydraulic fluids
hygiënische artikelen voor vrouwen hygienic articles for women
hygiënische artikelen voor vrouwen, te weten maandverband, inlegkruisjes, tampons, menstruatiebroekjes hygienic articles for women, namely sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants
hygiënische preparaten sanitary preparations
hygiënische preparaten voor geneeskundige doeleinden en voor de intieme hygiëne sanitary preparations for medicine and personal hygiene
hygiënische producten preparations for health care
hygiënische producten sanitary products
hygiënische producten en substanties sanitary preparations and substances
hypotheekdiensten mortgage services
hypotheken mortgaging
IC-chips integrated-circuit chips
ijs ice
ijs, aromatische preparaten voor voedingsmiddelen ice, aromatic substances for food use
ijsdranken iced beverages
ijsemmers ice buckets
ijspriemen ice picks
ijsschaatsen ice skates
ijsthee iced tea
ijzerwaren items of metal hardware
imitatiebijouterie costume jewellery
imitatiejuwelierswaren imitation jewellery
import en export import and export
import- en exportagentschappen import-export agencies
in-lineskates in-line roller skates
inbraakalarmtoestellen burglar alarms
incasso debt collection
incasso van huurgelden rent collection
incontinentielakens incontinence sheets
indexkaarten index cards
indexkaarten en verdelers index cards and dividers
Indiaans brood poppadams
indicatoren indicators
industriële chemicaliën industrial chemicals
industriële oliën industrial oils
industriële oliën en vetten industrial oils and greases
industriële oliën en vetten, smeermiddelen industrial oils and greases, lubricants
industriële ovens kilns
industriële robots industrial robots
industriële vetten industrial greases
industriële vormgeving industrial design
informatie met betrekking tot het weer weather information
informatie op het gebied van financiën en van de aandelenmarkt financial and stock market information
informatie op het gebied van onderwijs education information services
informatie op het gebied van recreatie recreation information
informatie over verzekeringen insurance information
informatiediensten met betrekking tot het weer weather information services
informatiediensten met betrekking tot telecommunicatie information services relating to telecommunications
informatieverwerkende inrichtingen en apparaten, computers, personal computers, computerterminals, -randapparatuur, -toebehoren, -onderdelen en -geheugens, tekstverwerkende apparatuur information-processing installations and apparatus, computers, personal computers, computer terminals, computer peripheral devices, computer accessories, computer parts and computer memories, text-processing
ingenieursdiensten engineering
ingenieursdiensten engineering services
ingrediënten voor maaltijden constituents for meals
inhaleertoestellen inhalers
injectiespuiten syringes
injectiespuiten voor onderhuidse injecties hypodermic syringes
inkjetprinters ink jet printers
inkt ink
inkten en inktvullingen en -patronen voor schrijf-, teken- en merkinstrumenten inks and ink refills and cartridges for writing, drawing and marking instruments
inktkussens voor stempels ink-pads for stamps
inktlinten inking ribbons
inktlinten voor typemachines, inktlinten voor computerprinters, inktlinten voor rekenmachines, inking ribbons for typing machines, inking ribbons for computer printers, inking ribbons for calculators, word-processing machines and for cash registers
inktpatronen ink cartridges
inlegkruisjes panty liners
inlegzolen voor schoeisel insoles for footwear
inlichtingen op het gebied van amusement entertainment information
inlichtingen op het gebied van onderwijs education information
inlichtingen op het gebied van telecommunicatie information about telecommunications
inlichtingen over materiaalbehandeling material treatment information
inpak- en verpakkingsmaterialen wrapping and packaging materials
inpak- en verpakkingsmaterialen voor zover begrepen in deze klasse wrapping and packaging materials included in this class
inpakken van goederen wrapping of goods
inpakmachines packing machines
inpakpapier wrapping paper
insectenwerende middelen insect repellents
insecticiden insecticides
insignes badges
insignes van edele metalen badges of precious metal
inspectie van fabrieken en machines inspection of plant and machinery
inspectie van gebouwen building inspection
inspectie van machines inspection of machinery
installatie en onderhoud van software computer software installation and maintenance
installatie van machines machinery installation
installatie van software installation of computer software
installatie, onderhoud en reparatie van computer- en communicatienetwerken installation, maintenance and repair of computer and communications networks
installatie, onderhoud en reparatie van machines machinery installation, maintenance and repair
installatie, onderhoud en reparatie van software installation, maintenance and repair of computer software
installatiewerkzaamheden installation services
instant-roomijsmixen instant ice cream mixes
instantthee instant tea
instructie en shows instruction and shows
instructie- en gebruikershandboeken instruction and user manuals
instructie-, opvoedings- en onderwijstoestellen en - instructional, educational and teaching apparatus and instruments
instructiediensten instruction services
instructiehandboeken instruction manuals
instructiehandboeken training manuals
instructiehandboeken, brochures, folders en drukwerken met betrekking tot computerprogramma’s, -gegevens en - instructional manuals, brochures, leaflets and printed matter relating to computer programs, data and software
instructiemateriaal instructional materials
instructiemiddelen instructional apparatus
instructiemiddelen en onderwijsmateriaal instructional and teaching apparatus
instructiemiddelen en onderwijsmateriaal instructional and teaching material
instrumenten om de ruwheid van oppervlakken te meten surface roughness measuring instruments
instrumenten voor visuele weergave visual-display instruments
integratie van computersystemen en computernetwerken integration of computer systems and computer networks
integratiepakketten voor elektronische verzending van boodschappen electronic mail integration kits
interactieve compactdiscs en cd-roms interactive compact discs and CD-ROMs
interactieve computersystemen interactive computer systems
interactieve elektronische apparaten voor zover begrepen in deze klasse interactive electronic apparatus included in this class
intercommunicatie-apparatuur intercommunication apparatus
interfacekaarten interface cards
interfaces en randapparatuur voor computers interfaces and peripheral devices for computers
interfaces voor computers interfaces for computers
intraoculaire lenzen intraocular lenses
investeringsadvies investment advice
invoerapparaten input devices
inwendige-verbrandingsmotoren internal combustion engines
inzamelen en verzenden van boodschappen message collection and transmission
isolatieband insulating tapes
isolatiebouw insulation construction
isolatiemateriaal insulating materials
isolatoren isolators
ivoor ivory
jaarboeken annuals
jaarboeken year books
jaarplanners year planners
jachten yachts
jachtkleding hunting clothes
jaloezieën blinds
jams jams
jams en geleien jams and jellies
jams, marmelades, vruchtensausen, vruchten- en groentegeleien jams, marmalades, fruit sauces, fruit- and vegetable-jellies
jams, vruchtensausen jams, fruit sauces
jasjes jackets
jeanskledingstukken jeans and denim clothing
jenever gin
jerseys jerseys
joggingbroeken sweatpants
joggingpakken jogging suits
jojo’s yo-yos
joysticks joysticks
joysticks voor videospellen video game joysticks
jukeboxen juke boxes
jumpers jumpers
jumpsuits jump suits
juridische diensten legal services
jurken dresses
juwelenkistjes jewellery cases
juwelenkistjes van edele metalen jewel cases of precious metal
juwelierswaren en bijouterieën jewellery
juwelierswaren en bijouterieën, met inbegrip van oorbellen jewellery including earrings
juwelierswaren en imitatiejuwelierswaren jewellery and imitation jewellery
juwelierswaren, bijouterieën en horloges jewellery and watches
juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen jewellery, precious stones
juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments
juwelierswaren, bijouterieën, klokken en horloges jewellery, clocks and watches
juwelierswaren, uurwerken en tijdmeetinstrumenten jewellery, horological and chronometric instruments
kaarsen candles
kaarsen en lampenpitten candles, wicks (lighting)
kaarsen in blikjes candles in tins
kaarsen in de vorm van fruit fruit candles
kaarsen voor speciale gelegenheden special occasion candles
kaarsen, lampenpitten candles, wicks
kaarsendompers snuffers
kaarsenvormers candle shapers
kaarshouders candle holders
kaarshouders met een pin spike candle holders
kaarshouders van smeedijzer candle holders of wrought iron
kaarten cards
kaarten charts
kaarten met geïntegreerde schakelingen cards bearing integrated circuits
kaarten met magnetische gegevensmedia cards bearing magnetic data media
kaartenhouders card cases
kaarthouders card holders
kaartlezers card readers
kaartspellen card games
kaas cheese
kaas en kaasproducten cheese and cheese products
kaasproducten cheese products
kaassmeersels cheese spreads
kabels cables
kabels en connectors cables and connectors
kabels en draden (niet-elektrisch) cables and wires (non-electric)
kabels voor hartslagregelaars cardiac pacing leads
kalenders calendars
kalenders, agenda’s en dagboeken calendars and diaries
kamerjassen dressing gowns
kamersprays room sprays
kamerverfrissers room fresheners
kamerverhuur room hire
kammen combs
kammen en sponzen combs and sponges
kammen en sponzen, borstels (uitgezonderd penselen) combs and sponges, brushes (excluding paint brushes)
kammen- en borstelsets combs and brush sets
kampeerbedden camp beds
kampeertassen bags for campers
kandelaars, niet van edele metalen candlesticks (not of precious metal)
kandijsuiker candy (sugar)
kandijsuiker voor voedingsdoeleinden candy for food
kannen pitchers
kant lace
kant en borduurwerk lace and embroidery
kant en borduurwerk, band en veters lace and embroidery, ribbons and braid
kant-en-klaarmaaltijden prepared meals
kant-en-klaarmaaltijden en bestanddelen van maaltijden prepared meals and constituents for meals
kant-en-klaarmaaltijden en snacks prepared meals and snacks
kant-en-klaarmaaltijden met pasta ready-made dishes containing pasta
kant-en-klaarmaaltijden voornamelijk bestaande uit voedingsmiddelen uit klasse 29 prepared meals consisting principally of foodstuffs included in Class 29
kant-en-klaarmaaltijden voornamelijk bestaande uit voedingsmiddelen uit klasse 30 prepared meals consisting principally of foodstuffs included in Class 30
kant-en-klaarmaaltijden, halfbereide maaltijden, ingrediënten voor maaltijden prepared meals, semi-prepared meals, constituents for meals
kant-en-klare bakmengsels prepared baking mixes
kant-en-klare desserts prepared desserts
kant-en-klare graanproducten ready-to-eat cereals
kant-en-klare mengsels voor pasteikorsten prepared pie crust mixes
kant-en-klare of bereide gerechten met vlees, vis, gevogelte of wild prepared or cooked dishes containing meat, fish, poultry or game
kant-en-klare salades prepared salads
kant-en-klare voedingsmiddelen van tarwe prepared wheat foods
kantinediensten canteen services
kantines canteens
kantoorartikelen office requisites
kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen) office requisites (other than furniture)
kantoorartikelen voor zover begrepen in deze klasse office requisites included in this class
kantoordiensten office services
kantoormachines office machines
kantoormateriaal office materials
kantoormeubelen office furniture
kantoorwagentjes office trolleys
kapitaalbeleggingen capital investments
kapitaalinvesteringen fund investment
kapitaalinvesteringen en fondsenbeheer fund investment and management
kappen en knippen van haar hairdressing
kappersdiensten hairdressing services
kapsalons hairdressing salons
kapsalons, huidverzorgingssalons hairdressing salons, skin-care salons
karaffen decanters
karamels (snoep) caramels (candy)
karton cardboard
karton en artikelen van karton cardboard and cardboard articles
karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen cardboard and goods made from these materials, not included in other classes
kartonnen dozen cartons
kartonnen verkoopstandaarden paper board merchandise displayers
kasbeheer cash management
kasregisters cash registers
kasregisters, rekenmachines cash registers, calculating machines
kasregisters, rekenmachines en gegevensverwerkende apparatuur cash registers, calculating machines and data processing equipment
kasregisters, rekenmachines, brandblusapparaten cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus
kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers
kasten cupboards
kasten voor klokken clock cases
katalysatoren catalysts
katalytische omzetters catalytic converters
katheters catheters
katheters, kleppen en inbrengers catheters, valves and introducers
kathodestraalbuizen cathode-ray tubes
katoenen stoffen cotton fabrics
kattenbakkorrels cat litter
kauwgom chewing gum
kegels van glas glass cones
kennels voor katten en honden cattery and kennel services
kennisgevingskaarten announcement cards
keramiek ceramics
keramische artikelen ceramic articles
keramische huishoudelijke gebruiksvoorwerpen ceramics for household purposes
kerriepoeder curry powder
kerstkaarten Christmas cards
kerstnoviteiten voor zover begrepen in deze klasse Christmas novelties included in this class
kerstversieringen Christmas decorations
ketchup ketchup
ketels kettles
kettingen chains
kettingen (behalve aandrijfkettingen voor voertuigen) chains (except driving chains for vehicles)
kettingen van metaal metal chains
keukenfornuizen cookers
keukengerei cooking utensils
keukenkruiden culinary herbs
keukenkruiden, specerijen culinary herbs, spices
keukenmessen kitchen knives
keukenmeubelen kitchen furniture
keukenpotten kitchen jars
kiemdodende middelen germicides
kinderboeken children’s books
kinderwagens baby carriages
kinderwagens voor baby’s pushchairs
kistjes van edele metalen boxes of precious metal
kistjes van onedele metalen boxes of common metal
klaargemaakte rijst prepared rice
kladblokken jotters
klanteninformatie bij de verkoop van roerend goed customer information on the sale of personal property
klantenkaarten loyalty cards
klappertjespistolen toy cap pistols
kledij wearing apparel
kleding (kledingstukken), schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel) clothing (apparel), footwear (except orthopaedic footwear)
kleding, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel) en hoofddeksels clothing, footwear (except orthopaedic) and headgear
kleding, schoeisel, hoofddeksels begrepen in klasse 25 clothing, footwear, headgear included in Class 25
kledingaccessoires clothing accessories
kledingaccessoires, te weten hoofd-, hals- en schouderdoeken, sjaals, capuchons, zweetbanden, handschoenen, panty’s, sokken en ceintuurs clothing accessories, namely headscarves, scarves and neckerchiefs, shawls, hoods, sweat bands, gloves, stockings, socks and belts
kledingartikelen articles of clothing
kledingartikelen en hoofddeksels articles of clothing and headgear
kledingartikelen en schoeisel articles of clothing and footwear
kledingartikelen voor heren en jongens articles of clothing for men and boys
kledingartikelen voor kinderen articles of clothing for children
kledingartikelen voor kinderen en baby’s articles of clothing for children and babies
kledingartikelen, schoeisel en hoofddeksels articles of clothing, footwear and headgear
kledinginsignes badges for wear
kledingstukken clothing
kledingstukken (waaronder geweven en gebreide kleding) clothing (including woven and knitted clothing)
kledingstukken en hoofddeksels clothing and headgear
kledingstukken en schoeisel clothing and footwear
kledingstukken voor kinderen clothing for children
kledingstukken voor mannen clothing for men
kledingstukken voor mannen, vrouwen en kinderen clothing for men, women and children
kledingstukken voor vrouwen clothing for women
kledingstukken voor zover begrepen in klasse 25 articles of clothing included in Class 25
kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels clothing, headgear, footwear including boots, shoes and slippers
kledingstukken, laarzen, schoenen en pantoffels clothing, boots, shoes and slippers
kledingstukken, met inbegrip van schoeisel articles of clothing including footwear
kledingstukken, met name sport- en vrijetijdskleding, gebreide goederen, hoofddeksels clothing, especially sports and leisure clothing, knitwear, headgear
kledingstukken, schoeisel clothing, footwear
kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels clothing, footwear, headgear
kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs clothing, footwear, headgear, belts
kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs voor kledingstukken clothing, footwear, headgear, belts for clothing
kledingstukken, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels clothing, including boots, shoes and slippers
kledingstukken, waaronder sportkleding clothing, including sportswear
kledingtassen garment bags
kleefband en plakband voor medisch gebruik adhesive bands and tapes for medical use
kleefstoffen adhesives
kleefstoffen (schrijfbehoeften) adhesive materials (stationery)
kleefstoffen en lijmen voor industriële doeleinden adhesives and glues for industrial purposes
kleefstoffen en plakband voor kantoorgebruik en voor de huishouding adhesives and adhesive tapes for stationery and household purposes
kleefstoffen voor industrieel gebruik adhesive substances used in industry
kleefstoffen voor industriële doeleinden adhesives used in industry
kleefstoffen voor kantoorgebruik adhesive preparations for office use
kleefstoffen voor kantoorgebruik adhesives for stationery purposes
kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding adhesives for stationery or household purposes
kleefstoffen voor voor de huishouding adhesives for household purposes
kleerhangers clothes hangers
klein huishoudelijk gerei small domestic utensils
klein huishoudelijk gerei en vaatwerk small domestic utensils and containers
klein met de hand te bedienen gerei en vaatwerk voor de huishouding en de keuken (niet van edele metalen of daarmee bedekt) small hand-operated household and kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith)
klein met de hand te bedienen gerei voor de huishouding en de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt) voor zover begrepen in klasse 21 small hand-operated household or kitchen utensils (not of precious metal or coated therewith) included in class 21
kleine met de hand te bedienen apparaten voor de huishouding en de keuken small hand-operated devices for household and kitchen use
kleingerei en vaatwerk voor de huishouding (niet van edele metalen of hiermee bedekt) small domestic utensils and containers (not of precious metal or coated therewith)
kleinijzerwaren small items of metal hardware
kleinijzerwaren van metaal metal hardware
kleinlederwaren small leather goods
klemborden clipboards
klemframes clip frames
klemmen clamps
kleppen valves
kleppen visors
kleppen (machineonderdelen) valves (parts of machines)
kleur- en waskrijt crayons
kleur- en waskrijt, schrijfmiddelen crayons, writing implements
kleurboeken colouring books
kleurkrijt coloured chalk
kleurpotloden coloured pencils
kleurstoffen colorants
klevende kaarsen adhesive candles
klinisch onderzoek clinical research
klinknagels rivets
klokken clocks
klokken en horloges clocks and watches
klokken, juwelierswaren clocks, jewellery
klompjes en kegels van glas glass nuggets and cones
knalbonbons voor kerstmis Christmas crackers
knapzakken haversacks
kniebeschermers knee guards
kniebroeken breeches
knikkers marbles
knipseldiensten news clipping services
knopen buttons
knopen voor zover begrepen in klasse 26 buttons included in class 26
knopen, drukknopen, haken en ogen, spelden en naalden buttons, press buttons, hooks and eyes, pins and needles
knopen, haakjes en oogjes buttons, hooks and eyes
knopen, haken en ogen, spelden en naalden buttons, hooks and eyes, pins and needles
knuffeldieren stuffed toy animals
knuppels bats
knuppels voor spellen bats for games
koekjes biscuits
koekjes, wafeltjes, chocolade, zoetigheid, taarten en biscuits, wafers, chocolates, sweets, cakes and chewing
koekjesdeeg cookie dough
koelapparaten refrigerating apparatus
koelapparaten en -installaties cooling appliances and installations
koelkasten refrigerators
koelruimten refrigerated cabinets
koeriersdiensten courier services
koffers suitcases
koffers, schooltassen, reissets, beautycases, zakken, schoudertassen, plunjezakken, rugzakken, boodschappentassen, strandtassen, handtassen, aktentassen , portefeuilles, sleuteletuis, etuis voor creditcards, etuis voor visitekaartjes valises, satchels, cases for travel kits, vanity cases, pouches, shoulder bags, kitbags, rucksacks, shopping bags, beach bags, handbags, briefcases, wallets, key cases, credit-card cases, business-card cases
koffie coffee
koffie en koffiesurrogaten coffee and coffee substitutes
koffie- en theesurrogaten artificial coffee and tea
koffie-essence, koffie-extracten, mengsels van koffie en cichorei, cichorei en cichoreimengsels, alle voor gebruik als vervangingsmiddel van koffie coffee essence, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory, chicory and chicory mixtures, all for use as
koffie-essences coffee essences
koffie-extracten coffee extracts
koffie, koffiesurrogaten coffee, artificial coffee
koffie, koffiesurrogaten, thee en cacao, waaronder hieruit bereide dranken coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including beverages made thereof
koffie, mengsels van koffie en cichorei, koffie-essences, koffie-extracten, koffiesurrogaten, koffiepreparaten, koffiedranken coffee, mixtures of coffee and chicory, coffee essences, coffee extracts, artificial coffee, coffee preparations, drinks containing coffee
koffie, thee coffee, tea
koffie, thee, cacao coffee, tea, cocoa
koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten coffee, tea, cocoa, artificial coffee
koffie, thee, cacao, suiker coffee, tea, cocoa, sugar
koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, koffiesurrogaten coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial coffee
koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices
koffie,thee, cacao, chocolade, preparaten en dranken op basis van chocolade, cacao of koffie coffee, tea, cocoa, chocolate, preparations and beverages based on chocolate, cocoa or coffee
koffiearomaten coffee flavourings
koffiebonen coffee beans
koffiebranders coffee roasters
koffiedranken drinks containing coffee
koffiemolens coffee grinders
koffiepercolators coffee percolators
koffiepotten coffee pots
koffiepreparaten coffee preparations
koffiesurrogaten artificial coffee
koffiezetapparaten coffee makers
kogellagers ball bearings
kommen bowls
kompassen compasses
koninginnegelei royal jelly
kooien voor huisdieren cages for household pets
kooien voor machines machine housings
kookapparaten apparatus for cooking
kookgerei cookware
kookplaten hot plates
kool coal
koolhydraten in vloeibare vorm carbohydrates in liquid form
koolsla coleslaw
koolzuurhoudende alcoholvrije dranken non-alcoholic carbonated drinks
kopieerapparaten copying apparatus
kopieerapparaten en -machines copying apparatus and machines
kopieermachines copying machines
kopieermateriaal copying materials
kopieerpapier zonder carbon carbonless copying paper
kopiëren van documenten copying of documents
kopijhouders copyholders
kopjes cups
kopjes en bekers cups and mugs
koppelingen couplings
koppelingen (niet-elektrische) en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen) machine couplings (non-electric) and transmission components (except for land vehicles)
koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen) machine coupling and transmission components (except for land vehicles)
koppelingen, niet voor landvoertuigen couplings other than for land vehicles
koppelings- en transmissie-organen voor machines machine coupling and transmission components
koppelingsvoeringen clutch linings
koppelmechanismen couplers
koptelefoons voor audio en video audio and video headsets
korsetten corsets
korte broeken shorts
korte joggingbroeken sweat shorts
kostprijsanalyse cost-price analysis
kostuums suits
kostuums, bovenkledingstukken suits, articles of outerclothing
kousebanden garters
kousen stockings
kousen en panty’s stockings and tights
kousen, pantykousen, panty’s, maillots en bodystockings stockings, panty hose, tights, leotards and body stockings
krabbers scrapers
kranen cranes
kranen taps
kranten newspapers
kranten en periodieken newspapers and periodicals
kranten en tijdschriften newspapers and magazines
kranten en tijdschriften, boeken newspapers and magazines, books
kranten, tijdschriften en periodieken newspapers, magazines and periodicals
krantenpapier newsprint
kratten crates
kredietdiensten credit services
kredietverlening credit arranging
krijt chalk
krijt en krijtborden chalk and chalkboards
krijtborden chalkboards
krikken jacks
kroketten croquettes
kroontjespennen en punten voor schrijf-, teken- en markeerinstrumenten nibs and tips for writing, drawing and marking instruments
kruiden condiments
kruiden herbs
kruiden en specerijen herbs and spices
kruiden voor medicinaal gebruik herbs for medicinal purposes
kruidenaftreksels infusions
kruidenaftreksels voor de bereiding van dranken infusions for making beverages
kruidenbitters cordials
kruidenmengsels voor medisch gebruik compositions of herbs for medical use
kruidenpreparaten herbal preparations
kruidenpreparaten voor de bereiding van dranken herbal preparations for making beverages
kruidenproducten herbal products
kruidensausen sauces (condiments)
kruidenthee herbal tea
kruiderijen seasonings
kruierswerk porterage
kruiken jugs
kruippakjes romper suits
kruiswoordpuzzels crossword puzzles
krulspelden hair curlers
kunstbenodigdheden, met name, kleurkrijt, markeerstiften, kleurpotloden, verven, verfpenselen, voorgedrukte vellen papier of posters om te kleuren of te schilderen art supplies, namely coloured chalk, markers, coloured pencils, paints, paint brushes, pre-printed sheets or posters for colouring or painting
kunstbloemen artificial flowers
kunstgebitten dentures
kunstharsen artificial resins
kunstharsen als grondstof unprocessed artificial resins
kunstharsen als grondstof voor de verwerkende industrie unprocessed artificial resins for processing industries
kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof unprocessed artificial resins, unprocessed plastics
kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof, meststoffen unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures
kunstharsen en synthetische harsen artificial and synthetic resins
kunsthuiden en kunstleder imitations of skins and leather
kunsthuiden en kunstleder en hieruit vervaardigde producten imitations of skins and leather and goods made of these materials
kunstledematen artificial limbs
kunstledematen, -ogen en -tanden artificial limbs, eyes and teeth
kunstleder imitations of leather
kunstmatige zoetstoffen artificial sweeteners
kunstnagels artificial nails
kunsttanden artificial teeth
kunstvoorwerpen van aardewerk works of art made of stoneware
kunstvoorwerpen van edele metalen works of art of precious metal
kunstvoorwerpen van glas works of art made of glass
kunstvoorwerpen van glas, porselein of aardewerk works of art made of glass, porcelain or stoneware
kunstvoorwerpen van hout, was, gips of plastic works of art of wood, wax, plaster or plastic
kunstvoorwerpen van porselein works of art made of porcelain
kurk cork
kurkentrekkers corkscrews
kussenovertrekken cushion covers
kussens cushions
kussenslopen pillowcases
kuuroorden spas
kwaliteitscontrole quality control
laarzen boots
laarzen en schoenen boots and shoes
laarzen voor na het skiën after ski boots
laarzen, schoenen en pantoffels boots, shoes and slippers
laarzen, schoenen, pantoffels, sandalen boots, shoes, slippers, sandals
laarzen, schoenen, pantoffels, sandalen, trainingsschoenen, sokken en kousen en geweven of gebreid ondergoed boots, shoes, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery
laarzenzakken boot bags
laboratoria laboratories
laboratoriumapparaten laboratory apparatus
laboratoriumapparaten en -instrumenten laboratory apparatus and instruments
laboratoriumdiensten laboratory services
laboratoriuminstrumenten laboratory instruments
laboratoriumonderzoek laboratory research
laboratoriumuitrusting laboratory equipment
lactose lactose
ladders ladders
lagers bearings
lagerstoelen voor machines bearing brackets for machines
lagetoonluidsprekers woofers
lakens sheets
lakken lacquers
lampen lamps
lampenkappen lamp shades
lampenpitten wicks
lampolie lamp oils
land-, tuin- en bosbouwproducten (niet bewerkt, niet agricultural, horticultural and forestry products (neither prepared, nor processed)
land-, tuin- en bosbouwproducten en granen agricultural, horticultural and forestry products and grains
land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes
land-, tuin- en bosbouwproducten, alsmede zaden (voor zover begrepen in klassen 31 agricultural, horticultural and forestry products as well as grains (as far as contained in Class 31)
land-, tuin- en bosbouwproducten, granen en zaden agricultural, horticultural and forestry products, grains and
land-, tuin- en bosbouwproducten, te weten zaden en ander vermeerderingsmateriaal, onbewerkte granen, broedeieren, onbewerkt hout agricultural, horticultural and forestry products, namely grains and other propagation material, unprocessed cereals, eggs for hatching, unsawn timber
land-, tuin- en bosbouwproducten, zaden voor zover niet begrepen in andere klassen, levende dieren, verse vruchten en groenten, zaaizaden, levende planten en bloemen, voedingsmiddelen voor dieren en voedsel voor huisdieren, mout agricultural, horticultural and forestry products, grains (not included in other classes), living animals, fresh fruits and vegetables, seeds, live plants and natural flowers, animal foodstuffs and pet food, malt
land-, tuin-, en bosbouwproducten agricultural, horticultural and forestry products
landbouwdiensten agricultural services
landbouwmachines agricultural machines
landbouwmachines en -werktuigen agricultural machines and implements
landbouwmachines, tuin- en reinigingsmachines agricultural, horticultural and cleaning machines
landbouwproducten agricultural products
landbouwwerktuigen agricultural implements
landbouwwerktuigen (voor zover begrepen in klasse 7) agricultural implements (so far as included in Class7)
landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen agricultural implements other than hand-operated
landkaarten en prenten maps and pictures
landkaarten, wandkaarten maps, wall charts
landmeetkundige instrumenten surveying instruments
landmeetkundige toestellen surveying apparatus
landmeetkundige toestellen en instrumenten surveying apparatus and instruments
landmeting surveying
landschapsarchitectuur landscape gardening
landvoertuigen land vehicles
lantaarns lanterns
lapjes patches
laryngoscopen laryngoscopes
lasagne lasagne
lasappparaten (elektrische) welding apparatus (electric)
laselektroden welding electrodes
laserdisks laser discs
laserprinters laser printers
lasers lasers
lasers voor medisch gebruik lasers for medical purposes
latafels chests of drawers
laxeermiddelen laxatives
LCD-schermen liquid-crystal displays
leasing leasing
leasing hire-purchase
leder leather
leder en artikelen van leder leather and leather goods
leder en kunstleder leather and imitations of leather
leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten leather and imitations of leather, and goods made of these materials
leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 18 leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in class 18)
leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes
leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, animal skins
leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, paraplu’s, parasols en wandelstokken, zwepen en zadelmakerswaren leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes, animal skins, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery
leder en kunstleder, dierenhuiden leather and imitations of leather, animal skins and hides
leder, kunstleder en moleskin en hieruit vervaardigde producten leather, imitation leather and moleskin and articles made therefrom
ledercrèmes creams for leather
lederen producten leather goods
leermiddelen en handleidingen teaching aids and manuals
leermiddelen en onderwijsmateriaal educational and teaching materials
leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) instructional and teaching material (except apparatus)
leermiddelen en onderwijsmateriaal voor zover begrepen in deze klasse instructional and teaching material included in this class
leermiddelen en onderwijsmateriaal, -apparaten en -instrumenten 16 instructional and teaching materials, apparatus and
leermiddelen en onderwijsmateriaal, schrijfmachines, kantoormachines en typemachines instructional and teaching materials, writing machines, office machines and typewriters
leermiddelen met betrekking tot computers en tot gegevens, allemaal magnetisch, elektronisch of optisch geregistreerd instructional material relating to computers and to data, all recorded magnetically, optically or electronically
leggings leggings
legitimatiebewijzen identity cards
legplanken shelves
legpuzzels jigsaws
legpuzzels en manipulatieve puzzels jigsaw and manipulative puzzles
leien slates (for writing)
lemmeten blades
lening op onderpand lending against security
leningen loans
leningen, hypotheken, borgen loans, mortgaging, guarantees
lenzen lenses
lepels spoons
lepels (messenmakerswaren) spoons (cutlery)
levende dieren live animals
levende dieren, vogels en vissen live animals, birds and fish
levende planten live plants
levende planten en bloemen live plants and flowers
levensverzekeringen life assurance
levering van dranken voor onmiddellijke consumptie delivery of drinks and beverages for immediate consumption
levering van faciliteiten voor lichamelijke opvoeding en gymnastiek provision of physical education and gymnastic facilities
levering van goederen delivery of goods
levering van goederen via postorder delivery of goods by mail order
licentieverlening voor software computer software licensing
lichaamscrèmes body creams
lichaamspoeder body powder
lichaamssprays body sprays
lichaamstraining physical education
lichtarmaturen luminaires
lichtdiffusors light diffusers
lichtdimmers light dimmers
lichten lights
lichtgarnituren light fittings
lichtgevende dioden light emitting diodes
lichtpennen light pens
lichtregelapparaten en -instrumenten lighting-control apparatus and instruments
lichtregelsystemen lighting-control systems
lichtregeltoestellen lighting-control equipment
lichtregeltoestellen en -systemen lighting-control equipment and systems
lidmaatschapskaarten membership cards
liedboeken song books
liefdadigheidscollectes charitable fund-raising
liefdadigheidsinzamelingen charitable collections
lieren winches
lijm glue
lijmen voor behangselpapier adhesives for wallpaper
lijmen voor kantoorgebruik glues for office use
lijsten picture frames
likeuren liqueurs
limonade lemonade
lingerie lingerie
linialen rulers
linialen en meetkundesets rulers and geometry sets
linnen weefsels linen cloth
linnengoed voor het bad bath linen
linoleum linoleum
lint voor printers printer ribbons
linten van papier voor rekenmachines paper ribbons for calculating machines
lippenbalsem lip balm
lippenglans lip gloss
lippenpotloden lip pencils
lippenstiften lipsticks
listingpapier listing paper
lithografie lithographic printing
lithografieën lithographs
live-optredens live performances
live-optredens van groepen live band performances
locomotieven locomotives
loodgieterijdiensten plumbing services
loodgieterswerk plumbing
looistoffen tanning substances
loopbaanbegeleiding career counselling
looptrainers voor kleine kinderen infant walkers
lossingsdiensten unloading of cargo
loterijen lotteries
lotions lotions
lotions en crèmes lotions and creams
lotions voor het lichaam body lotions
luchtbelwaterpassen spirit levels
luchtblazers air blowers
luchtcompressoren air compressors
luchtdrukpompen compressed air pumps
luchtfilters air filters
luchtfiltreerinstallaties air filtering installations
luchtkoelapparaten air cooling apparatus
luchtmatrassen, niet voor medisch gebruik air mattresses, not for medical purposes
luchtregelingsinstallaties voor voertuigen air conditioners for vehicles
luchttransport air-transportation
luchtvaartuigen aircraft
luchtverfrissers air fresheners
luchtverfrissingsmiddelen air-freshening preparations
luchtzuivering en -verfrissing air purification and regeneration
luchtzuiveringsapparaten air-purifying apparatus
luchtzuiveringsapparaten en -machines air-purifying apparatus and machines
luchtzuiveringsmachines air-purifying machines
luchtzuiveringsmiddelen air purifying preparations
lucifers matches
luidsprekerboxen cabinets for loudspeakers
luidsprekers loudspeakers
maandverband sanitary towels
machinaal leesbare gegevensdragers machine-readable data carriers
machinaal leesbare gegevensdragers machine-readable data recording carrier
machinaal leesbare media machine readable media
machineonderdelen machine parts
machinerie machinery
machines machines
machines en machinewerktuigen, motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen), koppelingen en transmissie-organen (behalve voor voertuigen), landbouwmachines, machines and machine tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles), agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs
machines en werktuigmachines machines and machine tools
machines om te envelopperen voor kantoorgebruik enveloping machines for offices
machines voor de verwerking van metaal, hout, plastic, machines voor de chemische industrie, landbouw, mijnbouw, textielmachines, machines voor de drankenindustrie, bouwmachines, inpakmachines en machines voor machines for processing metal, wood and plastics, machines for the chemical industry, agriculture, mining, textile machines, machines for the beverages industry, construction machines, packing machines and machine tools
machines voor de wegenbouw road making machines
machines voor metaal-, hout-, kunststofverwerking machines for processing metal, wood and plastic
machines voor vormbaar speelgoed toy moulding machines
magere-melkpoeder powdered skimmed milk
magneetbandeenheden voor computers magnetic tape units for computers
magneetbanden magnetic tapes
magneetbanden en -schijven magnetic tapes and discs
magneetbanden en -schijven, ponskaarten, geponst papier en ponsbanden magnetic tapes and discs, punched cards, punched paper and punched tape
magneetbanden en magnetische en optische schijven met geluids- of video-opnamen magnetic tapes and magnetic and optical discs bearing sound or video recordings
magneetbanden, -kaarten en -schijven magnetic tapes, cards and disks
magneetbanden, -schijven, -kaarten en -draden magnetic tapes, discs, cards and wires
magneetkaarten magnetic cards
magneetschijven magnetic disks
magneten magnets
magnetisch, elektronisch of optisch geregistreerde gegevens data recorded magnetically, electronically, or optically
magnetische coderingsapparatuur magnetic encoders
magnetische draden, magneetbanden, magnetische en optische schijven en kaarten magnetic wires, magnetic tapes, magnetic and optical discs and cards
magnetische en elektromagnetische spoelen magnetic and electromagnetic coils
magnetische en elektronische gegevensdragers magnetic and electronic data carriers
magnetische en elektronische gegevensdragers, apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data magnetic and electronic data carriers, apparatus and devices for the storing and reproduction of data
magnetische en elektronische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers magnetic and electronic data carriers, recording discs
magnetische en optische banden, kaarten, schijven en -rom-cassettes, en laserbanden, -kaarten, -schijven en -rom-cassettes, allemaal met gecodeerde videospelprogramma’s magnetic, optical or laser tapes, cards, discs and ROM cartridges all bearing encoded video game programs
magnetische en optische dragers met voorbespeeld geluid, beeld, grafische voorstellingen, tekst, gegevens, programma’s en informatie magnetic and optical carriers provided with pre-recorded sound, images, graphics, text, data, programs and
magnetische en optische gegevensdragers magnetic and optical data carriers
magnetische en vezeloptische gegevensdragers magnetic and fibre-optic data carriers
magnetische gecodeerde kaarten magnetic encoded cards
magnetische gegevensdragers magnetic data carriers
magnetische gegevensdragers en coderingsapparatuur magnetic data carriers and encoders
magnetische gegevensdragers, gegevensverwerkende apparatuur en computers magnetic data carriers, data-processing equipment and computers
magnetische gegevensdragers, magnetische schijfvormige geluidsdragers magnetic data carriers, magnetic recording discs
magnetische gegevensdragers, met name floppydisks magnetic data-carriers, in particular floppy disks
magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers magnetic data-carriers, recording discs
magnetische gegevensmedia magnetic data media
magnetische koppen magnetic heads
magnetische legitimatiebewijzen magnetic identity cards
magnetische of optische gegevensdragers, schijfvormige dragers magnetic or optical data media, recording disks
magnetische opnamemedia magnetic recording media
magnetische opnamen magnetic recordings
magnetische, optische en elektronische gegevensdragers magnetic, optical and electronic data carriers
magneto-optische opnamen magneto-optical recordings
magnetronovens microwave ovens
mailing direct mail advertising
maïschips corn chips
maïsmeel cornmeal
maïsvlokken flaked corn
maïszetmeel cornstarch
majorettestokken twirling batons
make-up make-up
make-uppotloden make-up pencils
make-uppreparaten make-up preparations
make-uptasjes cosmetic bags
make-upverwijderende middelen make-up removing preparations
makelaardij en handel in onroerende goederen real-estate affairs
makelaardij in aandelen stocks brokerage
makelaardij in aandelen en obligaties stocks and bonds brokerage
makelaardij in obligaties bonds brokerage
makelaardij in onroerende goederen real-estate brokerage
makelaardij in onroerende goederen real-estate negotiation
makelaardij in onroerende goederen en bemiddeling bij hypotheken real-estate and mortgage negotiation
makelaardij in verzekeringen, pensioen, lijfrente, spaargelden, investeringen, financiële planning en beheer assurance and insurance brokerage, pension, annuity, savings, investment, financial planning and financial management services
makelaarijdiensten brokerage services
malerijproducten flour-milling products
mallen moulds
management consultancy management consultancy
manchetknopen cuff-links
manden baskets
manden voor huishoudelijk gebruik baskets for domestic use
mandenmakerswaren wickerwork
manicurebehandeling manicuring
manipulatieve puzzels manipulative puzzles
manometers pressure gauges
mantels coats
mantels, jasjes, T-shirts, sweatshirts, sweaters, jumpers, gebreide vesten, stropdassen coats, jackets, t-shirts, sweatshirts, sweaters, jumpers, cardigans, neckties
mappen folders
margarine margarine
marionetten puppets
markeerstiften markers
markeerstiften highlighters
marketing marketing
marketing, marktstudie en marktanalyses marketing, market research and market analysis
marketing, marktstudie, marktanalyse, opiniepeiling marketing, market research, market analysis, opinion polling
marketingonderzoek marketing research
marketingstudies marketing studies
markiezen awnings
marktanalyses market analysis
marktbewerking market prospecting
marktbewerking, -onderzoek en -analyse market prospecting, research and analysis
marktonderzoek market research
marktonderzoek en -analyse market research and analysis
marktonderzoek en -studie marketing research and studies
marktonderzoek en -waardering market research and surveys
marktonderzoek en marktanalyse market research and market analysis
marktstudie en marktonderzoek market research and studies
marktstudie, -onderzoek en -analyse market studies, research and analysis
marktstudies market studies
marmelade marmalade
marsepein marzipan
mascara mascara
maskers voor het gezicht en lichaam face and body masks
massage-oliën massage oils
massage-oliën en -lotions massage oils and lotions
massageapparaten massage apparatus
massagetoestellen en -instrumenten massaging apparatus and instruments
materaal voor elektrische installatie electrical installation material
materiaal om verbanden aan te leggen material prepared for bandaging
materiaal voor de hengelsport fishing tackle
materiaal voor de wegenbouw road-making materials
materiaal voor kunstenaars artists’ materials
materiaal voor kunstenaars (anders dan verven of vernis) artists’ materials (other than colours or varnish)
materiaal voor kunstenaars, penselen artists’ materials, paint brushes
materiaal voor kunstenaars, te weten teken-, schilder- en boetseermateriaal artists’ materials, namely goods for drawing, painting and modelling
materiaal voor tandheelkundig gebruik dental materials
materiaalanalyse analysis of materials
materiaalonderzoek material research
materialen voor de borstelfabricage brush-making materials
materialen voor het elektronisch vastleggen van gegevens electronic data recording materials
materialen voor het herstellen van het gebit dental restorative materials
materialen voor het magnetisch vastleggen van gegevens magnetic data recording materials
materialen voor het magnetisch, elektronisch of optisch vastleggen van gegevens magnetic, optical and electronic data recording materials
matrassen mattresses
matrassen, hoofdkussens, peluws, kussens mattresses, pillows, bolsters, cushions
matten mats
matten matting
mayonaise mayonnaise
mayonaise met pickles mayonnaise with pickles
mechanisch aangedreven machines en apparaten voor de tuin, met name voor sproeien en irrigeren mechanical technical equipment and apparatus for the garden, in particular for sprinkling and watering
medailles medals
medailles en medaillons medals and medallions
medaillons medallions
mededelingenblokken message pads
media gebruikt voor het opslaan en overbrengen van digitale gegevens media used for storage and transmission of digital data
media met of voor opnamen van geluid en/of video en/of gegevens en/of informatie media bearing, or for recording, sound and/or video and/or data and/or information
media voor de opslag en overbrenging van digitale gegevens in de vorm van banden en schijven media used for storage and transmission of digital data in the form of tapes and disks
media voor gegevensopname data-recording media
media voor gegevensopslag data-storage media
media voor geluids- en/of video-opnamen sound and/or video recording media
media voor geluidsopnamen sound carriers
media voor het opslaan van signalen en gegevens signal- and data-storage media
media-consultancy media consultancy
media-onderzoek media research
media-onderzoek en -consultancy media research and consultancy
medicamenten voor medisch gebruik drugs for medical purposes
medicinaal suikergoed medicated confectionery
medicinale dranken medicinal drinks
medicinale huidcrèmes medicated skin creams
medicinale huidverzorgingsproducten medicated skin care products
medicinale mondspoelingen medicated mouthwashes
medicinale oliën medicinal oils
medicinale substanties medicinal preparations
medicinale substanties medicinal substances
medicinale toiletverzorgingspreparaten medicated toilet preparations
medicinale zepen medicated soaps
medische advisering medical counselling
medische apparatuur medical apparatus
medische bijstand medical assistance
medische diensten medical services
medische en chirurgische pleisters medical and surgical plasters
medische en chirurgische toestellen medical and surgical apparatus
medische en chirurgische verbandmaterialen medical and surgical dressings
medische instrumenten medical instruments
medische katheters medical catheters
medische klinieken medical clinics
medische lasers medical lasers
medische pleisters medical plasters
medische producten medical products
medische substanties medical preparations
medische substanties medical substances
medische toestellen medical devices
medische toestellen en instrumenten medical apparatus and instruments
medische verbandmaterialen medical dressings
medische verzorging medical care
medische verzorging, dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging medical, hygienic and beauty care
meel flour
meel en graanpreparaten flour and preparations made from cereals
meel en graanpreparaten (uitgezonderd voedermiddelen) flour and preparations made from cereals (except animal
meel en graanpreparaten voor voedsel voor menselijke consumptie, brood, banketbakkerswaren en niet-medicinale suikerbakkerswaren, consumptie-ijs flour and preparations made from cereals for food for human consumption, bread, pastry and non-medicated confectionery, ices
meel en graanpreparaten, brood flour and preparations made from cereals, bread
meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery
meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices
meel en graanpreparaten, brood, koekjes, taarten, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs flour and preparations made from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices
meel, meelconcentraten, zemelen, tarwekiemen flour, flour concentrates, bran, wheat germ
meelconcentraten flour concentrates
meelproducten flour-based products
meerschuim meerschaum
meet-, regel- en analyse-apparatuur measuring, controlling and analysing apparatus
meetapparatuur measuring apparatus
meetapparatuur en -instrumenten measuring apparatus and instruments
meetinstrumenten gauges
meetinstrumenten measuring instruments
meetkundesets geometry sets
meetlinten tape measures
meettoestellen meters
melassestroop treacle
melk milk
melk en andere zuivelproducten milk and other dairy products
melk en melkproducten milk and milk products
melk, halfvolle en magere melk milk, semi-skimmed and skimmed milk
melkdranken milk beverages
melkpoeder powdered milk
melkpoeder voor voedingsdoeleinden powdered milk for food
melkproducten milk products
melkproducten voor menselijke consumptie milk products for human consumption
melkwei whey
memoblokken memo pads
memoborden memo boards
mengapparaten blenders
mengmachines mixing machines
mengsels van koffie en cichorei mixtures of coffee and chicory
menstruatiebroekjes sanitary pants
menu’s menus
menukaarthouders menu card holders
merknaamevaluatie brand evaluation
messen knives
messen, vorken, lepels knives, forks, spoons
messenmakerswaren, vorken en lepels cutlery
messenslijpers knife-sharpening machines
mest fertilizers
mestpreparaten fertilizing preparations
meststoffen manures
meststoffen (natuurlijke en kunstmatige) manures (natural and artificial)
meststoffen, brandblusmiddelen manures, fire extinguishing compositions
metaalbewerkingsmachines metal-working machines
metaaldetectors metal detectors
metaalgieterij metal castings
metaalscharen shears
metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen goods of common metal not included in other classes
metalen buizen pipes and tubes of metal
metalen buizen pipes of metal
metalen buizen tubes of metal
metalen buizen metal tubes
metalen deuren doors of metal
metalen drinkkruiken metal jugs
metalen emmers metal buckets
metalen en metalen legeringen metals and metal alloys
metalen houders containers of metal
metalen in blad- en poedervorm voor schilders metals in foil and powder form for painters
metalen in blad- en poedervorm voor schilders en metals in foil and powder form for painters and decorators
metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists
metalen kaarshouders met handvatten metal candle holders with handles
metalen kleppen valves of metal
metalen legeringen metal alloys
metalen materialen voor spoorwegen materials of metal for railway tracks
metalen pijpen en buizen metallic pipes and tubes
metalen sleutelkettingen metal key chains
metalen sleutelringen key-rings of common metal
metalen sloten locks of metal
metalen standaards met glazen kommen voor drijfkaarsen metal stands holding glass bowls for floating candles
metalen windingen metal coils
metronomen metronomes
meubelen furniture
meubelen, spiegels, lijsten furniture, mirrors, picture frames
meubelhoezen furniture covers
meubelpolitoer furniture polishes
meubelstoffen upholstery fabrics
microchips microchips
microcomputers microcomputers
microfoons microphones
microfoonstandaards microphone stands
microprocessors microprocessors
microscopen microscopes
middelen om de aantasting van hout tegen te gaan wood preservatives
middelen ter verdelging van ongedierte preparations for destroying vermin
middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides
middelen ter verdelging van onkruid preparations for killing weeds
middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte preparations for killing weeds and destroying vermin
middelen voor chemische reiniging dry cleaning preparations
middelen voor de lichaams- en schoonheidsverzorging articles for body and beauty-care
middelen voor de versterking en de versteviging van nagels preparations for reinforcing and strengthening nails
middelen voor een frisse adem breath fresheners
middelen voor gebruik in douche en bad preparations for use in the shower and bath
middelen voor gebruik vóór het scheren pre-shave preparations
middelen voor hairwaving hair-waving preparations
middelen voor het behandelen van deficiëntieziekten bij planten preparations for treating deficiency diseases in plants
middelen voor het verwijderen van vlekken stain-removers
middelen voor na het scheren aftershave preparations
middelen voor vervoer door de lucht apparatus for locomotion by air
middelen voor vervoer over het water apparatus for locomotion by water
middelen voor vervoer over land apparatus for locomotion by land
middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water apparatus for locomotion by land, air or water
middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water en motoren voor landvoertuigen apparatus for locomotion by land, air or water, and motors and engines for land vehicles
milkshakes milk shakes
mineraal- en spuitwaters en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices
mineraal-, tafel- en bronwater mineral, table and spring waters
mineraaldranken mineral drinks
mineraalpreparaten mineral preparations
mineraalpreparaten voor gebruik als geneesmiddel, diëtische voedingsmiddelen voor zover begrepen in klasse 5 mineral preparations for curative use, dietary foodstuffs included in class 5
mineraalwater mineral water
minerale en gazeuse wateren mineral and aerated waters
minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks
minerale supplementen mineral supplements
minerale voedingssupplementen mineral food supplements
mineralen minerals
mobiele computerstellingen mobile CPU stands
moccasins moccasins
modelleringsmaterialen modelling materials
modeltreinensets toy model train sets
modems modems
modems voor computers computer modems
modeontwerp dress-design
modevoorlichting fashion information
modieuze knopen voor versiering ornamental novelty buttons
moeren nuts
mondwaters mouthwashes
monetaire zaken monetary affairs
monitors monitors
monitors, computerterminals, toetsenborden, moederborden, interfacekaarten, stroomvoorzieningen monitors, terminals, keyboards, mainboards, interface cards, power supplies
monitorstandaards VDU stands
monocles monocles
monumenten, niet van metaal monuments, not of metal
mortel mortar
mosterd mustard
motoren motors
motoren engines
motoren motors and engines
motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen) motors and engines (except for land vehicles)
motoren voor landvoertuigen motors and engines for land vehicles
motorfietsen motorcycles
motoroliën motor oils
motorvoertuigen motor vehicles
motorvoertuigen voor vervoer over land motorized land vehicles
motorvoertuigen voor vervoer over land en onderdelen en accessoires daarvoor motor land vehicles and parts and fittings therefor
mousserende wijnen sparkling wines
mousses mousses
mousses, gekoelde desserts mousses, chilled desserts
mout malt
moutmelkdranken voor medisch gebruik malted milk beverages for medical purposes
mouwloze t-shirts tank tops
muesli muesli
muilkorven muzzles
muishouders mouse holders
muismatjes mouse mats
multi-activiteitenspeelgoed voor baby’s babies’ multiple-activity toys
multi-activiteitenspeelgoed voor kinderen children’s multiple activity toys
multifunctionele tassen holdalls
multimedia-apparaten en -instrumenten multimedia apparatus and instruments
multimedia-opnamen multi-media recordings
multimedia-opnamen en -publicaties multi-media recordings and publications
multimedia-publicaties multi-media publications
multimedia-schijven multi-media discs
multimedia-schijven en -publicaties multi-media discs and publications
multimedia-software multimedia software
multimedia-toepassingen multi-media applications
multimedia-toepassingen en -producten multi-media applications and products
multimediaproducten multi-media products
multiplexers multiplexers
munitie ammunition
munitie en projectielen ammunition and projectiles
munten coins
mutsen met wollen balletjes als randversiering bobble hats
muurbedekkingen wall coverings
muurbekledingen wall cladding
muziek- en zangvoorstellingen performance of music and singing
muziekconcerten music concerts
muziekdozen musical boxes
muziekinstrumenten musical instruments
muziekinstrumenten alsmede onderdelen en accessoires daarvoor musical instruments and parts and fittings therefor
muziekmappen music cases
muziekproductie music production
muziekvoorstellingen musical performances
muzikaal amusement musical entertainment
muzikaal speelgoed musical toys
naaimachines sewing machines
naalden needles
naalden voor medisch gebruik needles for medical purposes
nachthemden nightshirts
nachtkleding nightwear
nagelborstels nail brushes
nagelknippers nail clippers
nagellak nail polish
nagelverzorgingsmiddelen nail care preparations
nagelvijlen emery boards
nagelvijlen nail files
naslagwerken reference books
natuur- en kunststeen natural and artificial stone
natuurlijke bloemen natural flowers
natuurlijke harsen natural resins
natuurlijke harsen als grondstof raw natural resins
natuurlijke planten natural plants
natuurlijke planten en bloemen natural plants and flowers
natuurlijke zoetstoffen natural sweeteners
nautische apparaten nautical apparatus
nautische apparaten en instrumenten nautical apparatus and instruments
nautische instrumenten nautical instruments
naven hubs
navigatie-instrumenten navigational instruments
navigatieapparatuur en -instrumenten navigational apparatus and instruments
navigatiesystemen navigation systems
netten nets
niet-belichte films unexposed films
niet-elektrisch gerei en vaatwerk voor de huishouding en de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt) non-electric household or kitchen utensils and containers (not of precious metals or coated therewith)
niet-elektrische messenmakerswaren knives, non-electric
niet-elektrische messenmakerswaren, vorken en lepels non-electric knives, forks and spoons (cutlery)
niet-elektrische metalen kabels en draden non-electric cables and wires of common metal
niet-gedrukte publicaties non-printed publications
niet-levende week-en schaaldieren non-living molluscs and crustaceans
niet-medicinale haarverzorgingsmiddelen non-medicated hair-care preparations
niet-medicinale massagepreparaten non-medicated massage preparations
niet-medicinale middelen toepassing op, conditionering en verzorging van het haar, de hoofdhuid, de huid en de nagels non-medicated preparations for the application to, conditioning and care of hair, scalp, skin and nails
niet-medicinale suikerbakkerswaren non-medicated confectionery
niet-medicinale toiletpreparaten non-medicated toilet preparations
niet-medicinale toiletpreparaten en -substanties non-medicated toilet preparations and substances
niet-medicinale toiletpreparaten, cosmetische preparaten non-medicated toilet preparations, cosmetic preparations
niet-medicinale toiletpreparaten, lotions en crèmes, allemaal voor de verzorging van het haar en de huid non-medicated toilet preparations, lotions and creams, all for the care of the hair and skin
niet-medische voedingsconcentraten of producten voor aanvullende voeding op basis van kruiden, voedsel met kruiden, ook in de vorm van snoeprepen herb-based non-medical nutritional concentrates or nutritional supplements, herbal food, also in form of snack
niet-metalen bloembakken non-metallic planters
niet-metalen buigzame buizen flexible pipes, not of metal
niet-metalen houders non-metallic containers
nietjes staples
nietmachines staplers
nieuwsbladen news sheets
nieuwsbrieven newsletters
nieuwsdiensten news services
nieuwsuitzending news broadcasting
noedels noodles
non-woven weefsels van textiel non-woven textile fabrics
notebooks notebook computers
noten nuts
notenkrakers nutcrackers
notering van aandelenkoersen quotation of stock exchange prices
notitieblokjes notepads
notitieblokken met spiraalband spiral-bound notepads
notitieboekjes notebooks
notitieboekjes met spiraalband spiral-bound notebooks
notitiekaartjes die meerdere keren kunnen worden opgeplakt repositionable notes
noviteiten novelties
oefentoestellen exercise apparatus
oliebranders oil burners
oliën oils
oliën en vetten oils and greases
oliën voor het conserveren van metselwerk oil for the preservation of masonry
oliën voor het schilderen oils for paints
oliën, crèmes en lotions voor de huid oils, creams and lotions for the skin
olijfoliën olive oils
omhulsen voor elektrische leidingen sheaths for electric cables
omslagdoeken shawls
omwisseling/conversie van valuta currency exchange/conversion
omzetters inverters
on-line distributie van audiovisuele ontspanning on-line distribution of audiovisual entertainment
on-line distributie van software via Internet en soortgelijke computernetwerken on-line distribution of computer software over the Internet and similar computer networks
on-line, interactieve, cd-rom- en multimedia-software computer software for on-line, interactive, CD-ROM and multimedia use
onbewerkt hout unsawn timber
onbewerkte en halfbewerkte onedele metalen en hun legeringen unwrought and partly wrought common metals and their
onbewerkte granen unprocessed cereals
onbewerkte tabak raw tobacco
onbuigzame buizen, niet van metaal non-metallic rigid pipes
onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw non-metallic rigid pipes for building
onderdelen en accessoires daarvoor parts and fittings therefor
onderdelen en accessoires hiervoor parts and fittings therefor
onderdelen en accessoires hiervoor voor zover begrepen in deze klasse their parts and fittings comprised in this class
onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen parts and fittings for all the aforesaid goods
onderdelen en accessoires voor meubelen parts and fittings for furniture
onderdelen en accessoires voor motoren parts and fittings for engines
onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen parts and fittings for motor vehicles
onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen voor vervoer over land parts and fittings for motor land vehicles
onderdelen en accessoires voor voertuigen parts and fittings for vehicles
onderdelen en acessoires daarvoor parts and fittings therefor
onderdelen en toebehoren daarvoor parts and fittings therefor
onderdelen voor alle voornoemde goederen parts for all the aforesaid goods
onderdelen voor de verbinding van pijpen en buizen fittings for connecting pipes and tubes
onderdelen voor voertuigen parts for vehicles
onderdelen, toebehoren en accessoires voor alle voornoemde goederen parts, fittings and accessories for all the aforesaid goods
onderdelen, toehoren en accessoires parts, fittings and accessories
ondergoed underwear
onderhemden vests
onderhoud en reparatie van motorvoertuigen motor vehicle maintenance and repair
onderhoud en updating van software maintenance and updating of computer software
onderhoud van begraafplaatsen maintenance of graveyards
onderhoud van computersoftware maintenance of computer software
onderhoud van motorvoertuigen motor vehicle maintenance
onderhoud voor computersoftware maintenance services for computer software
onderhoud- en reparatiediensten maintenance and repair services
onderhoud- en reparatiediensten van automobielen motor vehicle maintenance and repair services
onderhoud- en reparatiediensten van luchtvaartuigen aircraft maintenance and repair services
onderhoudswerkzaamheden maintenance services
onderkleding articles of underclothing
onderkleding, hoeden, petten, halsdoeken, wanten, sjaals, slabbetjes, dassen undergarments, hats, caps, scarves, mufflers, shawls, bibs, neckties
onderleggers voor lessenaars desk blotters
ondersteuning en onderhoud voor computersoftware support and maintenance services for computer software
ondersteuning op het gebied van software support services for computer software
onderwater-exploratie underwater exploration
onderwijs teaching
onderwijs en opvoeding op beginnersniveau of op voortgezet niveau op elk gebied van algemeen belang teaching and education at beginner or advanced level in any discipline of general interest
onderwijsinstellingen educational establishments
onderwijsinstrumenten teaching instruments
onderwijsmateriaal teaching materials
onderwijsmateriaal, leermiddelen en handleidingen instructional matter, teaching aids and manuals
onderwijstoestellen teaching apparatus
onderwijstoestellen en -instrumenten teaching apparatus and instruments
onderwijstoestellen, al dan niet audiovisueel teaching and audiovisual teaching apparatus
onderzetters coasters
onderzetters van papier coasters of paper
onderzoek en advisering met betrekking tot hardware en software research and consultancy services relating to computer hardware and computer software
onderzoek en ontwikkeling research and development
onderzoek en ontwikkeling van hardware en software research and development of computer hardware and
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten research and development of new products
onderzoek en ontwikkeling van software research and development of computer software
onderzoek naar schadeclaims insurance-claims examination
onderzoek op het gebied van verzekeringen insurance research
onderzoek op het gebied van verzekeringen en financiën insurance and finance research
onderzoek op industrieel gebied industrial research
onderzoek op juridisch gebied legal research services
onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied scientific and industrial research
onderzoek- en ontwikkelingsdiensten research and development services
onderzoek, ontwerp en advisering met betrekking tot hardware en software research, design and consultancy services relating to computer hardware and computer software
onderzoeksdiensten op wetenschappelijk en industrieel scientific and industrial research services
onedele metalen common metals
onedele metalen en hun legeringen common metals and their alloys
ongepofte popcorn unpopped popcorn
onkruidverdelgingsmiddelen herbicides
ontdooiingsvloeistoffen de-icing fluids
ontharingsmiddelen depilatory preparations
ontsmettingsmiddelen disinfectants
ontsmettingsmiddelen voor hygiënische doeleinden disinfectants for hygiene purposes
ontsmettingsmiddelen voor medische of hygiënische doeleinden (met uitzondering van zepen) disinfectants for medical or sanitary purposes (other than soaps)
ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van disinfectants, preparations for destroying vermin
ontspanning entertainment
ontspanning en shows entertainment and shows
ontspanning via de radio radio entertainment
ontspanning via de televisie television entertainment
ontspanning, sportieve en culturele activiteiten entertainment, sporting and cultural activities
ontspanningsactiviteiten entertainment activities
ontspanningsdiensten via de televisie television entertainment services
ontstekingskaarsen spark-plugs
ontvangers receivers
ontvangst-, zend- of opnameapparatuur en -instrumenten voor radio of televisie radio or television receiving, transmitting or recording apparatus and instruments
ontvettingsmiddelen degreasers
ontvettingsmiddelen, scouring preparations
ontvettingsproducten degreasing preparations
ontvochtigers dehumidifiers
ontwerp design
ontwerp en verhuur van computerhardware, -software, computersystemen, computernetwerken, computerrandapparatuur en accessoires en onderdelen voor computers design and rental of computer hardware, software, computer systems, computer networks, computer peripheral devices and parts and fittings for computers
ontwerp van computersoftware computer software design
ontwerp van hardware en software design of computer hardware and software
ontwerp van Internet-web-sites creation of internet web sites
ontwerp, onderhoud, ontwikkeling en updating van software design, maintenance, development and updating of computer software
ontwerp, onderhoud, verhuur en updating van software design, maintenance, rental and updating of computer
ontwerpdiensten design services
ontwerpen van verpakkingen design of packaging
ontwerpen, tekenen en in opdracht schrijven, allemaal voor de compilatie van webpagina’s op het Internet design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet
ontwikkeling van hardware en software development of computer hardware and software
ontwikkeling van interactieve multimediasoftware development of interactive multimedia software
oogdruppels eye drops
oogschaduw eye shadows
oogschermen eye-shades
oorbellen earrings
oorbeschermers ear muffs
oordopjes ear plugs
op (geconserveerde) sojabonen gebaseerde voedingsmiddelen soy bean (preserved) based food products
op bestelling gemaakte datum- en mededelingenstempels custom-made date and message stamps
op bestelling gemaakte stempels die zichzelf van inkt custom made self-inking stamps
op bestelling gemaakte voorgeïnkte stempels pre-inked customized stamps
op elektronische media geregistreerde gegevens en data and information recorded on electronic media
op gegevensdragers geregistreerde programma’s programs recorded on data carriers
op gegevensdragers opgeslagen computerprogramma’s (software) programs for data processing (software) stored on data
op sojabonen (meel en sausen) gebaseerde voedingsmiddelen soy bean (flour and sauce) based food products
opbergdoosjes voor op het bureau desktidies
opbergdozen voor diskettes diskette storage
opbergsystemen voor cd’s CD organizers
opbergsystemen voor disks disk caddies
opblaasbaar berijdbaar speelgoed inflatable ride-on toys
opblaasbaar speelgoed voor in bad inflatable bath toys
opblaasbare zwembaden inflatable swimming pools
opblaasbare zwembaden voor recreatief gebruik inflatable swimming pools for recreational use
operationele zakelijke dienstverlening operational business services
opgevuld en pluchen speelgoed stuffed and plush toys
opgevuld speelgoed stuffed toys
opiniepeiling opinion polling
opleiding training
opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten training, entertainment, sporting and cultural activities
opleidings- en onderwijstoestellen en -instrumenten instructional and teaching apparatus and instruments
opleidingsinstrumenten instructional instruments
oplosmiddelen solvents
oplossingen voor contactlenzen solutions for use with contact lenses
opmaken van horoscopen horoscope casting
opname op videobanden video taping
opnameapparatuur en -installaties recording apparatus and equipment
opnamemedia recording media
opnametoestellen en -instrumenten recording apparatus and instruments
opnametoestellen en -instrumenten, en wetenschappelijke, elektrische en elektronische toestellen en instrumenten recording, scientific, electrical and electronic apparatus and instruments
oproep-instrumenten paging instruments
oproepapparaten en -instrumenten paging apparatus and instruments
oproepapparatuur paging apparatus
oproepdiensten paging services
opslag warehousing
opslag en bezorging van goederen storage and delivery of goods
opslag, distributie, transport en verpakking van diverse goederen services for the storage, distribution, transport, packing and packaging of miscellaneous goods
opslagdozen voor indexkaarten card-index storage boxes
opslageenheden storage units
opstellen van statistieken drawing up of statistics
opstelling en overdracht van bedrijfsinformatie en statistieken preparation and transmission of business information and statistics
opstelling van zakelijke rapporten preparation of business reports
optisch glas optical glass
optische artikelen eyewear
optische artikelen optical goods
optische artikelen en brillenkokers voor kinderen children’s optical eyewear and spectacle cases
optische filters optical filters
optische gegevensdragers optical data media
optische gegevensdragers optical data carriers
optische instrumenten optical apparatus
optische instrumenten optical instruments
optische lenzen optical lenses
optische lezers optical character readers
optische opnamen optical recordings
optische scanners optical scanners
optische schijven optical disks
optische toestellen en instrumenten optical apparatus and instruments
optische vezels optical fibres
optische, elektrische en elektronische toestellen en instrumenten voor het verwerken, opslaan, invoeren, uitvoeren of weergeven van gegevens of informatie optical, electrical and electronic apparatus and instruments for processing, storage, input, output or display of data or information
opvoeding education
opvoeding en ontspanning education and entertainment
opvoeding en ontspanning, te weten televisieprogramma’s en televisieseries education and entertainment services, namely television programmes and series
opvoeding en opleiding education and training
opvoeding, onderwijs en opleiding education, teaching and training
opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities
opvul- en vullingsmateriaal padding and stuffing materials
opwindbaar speelgoed wind up toys
ordners binders
ordners files
ordners met bevestigingssysteem loose-leaf binders
ordners voor computeruitdraaien computer printout binders
ordners voor kantoorgebruik loose-leaf binders for office use
organisatie van allerlei soorten concoursen en spelen, voor radio en televisie arranging of competitions and games of all kinds, broadcast by radio and television
organisatie van bedrijfspresentaties arranging business introductions
organisatie van beurzen en tentoonstellingen organization of fairs and exhibitions
organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële doeleinden organization of fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes
organisatie van concerten concert services
organisatie van concoursen en tentoonstellingen organisation of competitions and exhibitions
organisatie van conferenties organization of conferences
organisatie van cruises arranging of cruises
organisatie van culturele evenementen organization of cultural events
organisatie van en bemiddeling bij reizen organizing and arranging travel
organisatie van en bemiddeling bij reizen travel organisation and arrangement
organisatie van en bemiddeling bij reizen, bemiddeling bij verkeersdiensten, organisatie van het bezichtigen van steden, begeleiding bij reizen travel organisation and arrangement, arrangement of tourist services, sightseeing, escorting of travellers
organisatie van entertainment en culturele evenementen organization of entertainment and cultural events
organisatie van entertainment evenementen organization of entertainment events
organisatie van excursies arranging of tours
organisatie van golftoernooien organization of golf tournaments
organisatie van live-optredens organization of live performances
organisatie van personenvervoer arranging for the transportation of passengers
organisatie van spellen en wedstrijden organisation of games and competitions
organisatie van sportactiviteiten organization of sporting activities
organisatie van sportactiviteiten en - wedstrijden organization of sporting activities and competitions
organisatie van sportcompetities organization of sports competitions
organisatie van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden of promotiedoeleinden organization of exhibitions for commercial or advertising purposes
organisatie van tentoonstellingen voor culturele en educatieve doeleinden organization of exhibitions for cultural and educational
organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden organization of exhibitions for cultural or educational
organisatie van vergaderingen organization of meetings
organisatie van vergaderingen en conferenties organization of meetings and conferences
organisatie van wedstrijden organization of competitions
organisatie, productie en presentatie van live-optredens organization, production and presentation of live
organiseren van reizen tour organizing
ornamenten ornaments
orthopedisch schoeisel orthopaedic footwear
orthopedische artikelen orthopedic articles
orthopedische zolen orthopaedic soles
oscilloscopen oscilloscopes
ovenbakgerei bakeware
ovens ovens
overalls overalls
overbrenging van boodschappen message sending
overdracht via kabel cable transmission
overdrukplaatjes transfers (decalcomanias)
overdrukplaatjes, warmteoverdrukplaatjes decals, heat transfers
overhemden shirts
overhemden, T-shirts, sweatshirts shirts, t-shirts, sweatshirts
overjassen overcoats
overmaking van fondsen funds transfer
paardendekens horse blankets
paardetuigen en zadeltuigen harness and saddlery
paardrijkleding riding clothes
pacemakers heart pacemakers
pakkingen seals
pakkingen gaskets
pakkingen voor expansievoegen expansion joint fillers
pakpapier packing paper
paletten pallets
paletten voor schilders palettes for painters
pamfletten pamphlets
paneermeel breadcrumbs
panelen panels
pannenkoeken pancakes
pantalons trousers
pantoffels slippers
paperclips paper clips
papier paper
papier en artikelen van papier paper and paper articles
papier en artikelen van papier, karton en artikelen van karton paper and paper articles, cardboard and cardboard
papier en karton (onbewerkt, halfbewerkt of voor schrijfbehoeften) paper and cardboard (unprocessed, semi-finished or for stationery)
papier en karton met beschermlaag coated paper and paper boards
papier en karton zonder beschermlaag uncoated paper and paper boards
papier en papieren zakken paper and paper bags
papier en papierproducten paper and paper products
papier met beschermlaag coated paper
papier zonder beschermlaag uncoated paper
papier, artikelen van papier paper, paper articles
papier, artikelen van papier, karton, artikelen van karton paper, paper articles, cardboard, cardboard articles
papier, banden en kaarten van papier paper, paper tape and cards
papier, drukwerken paper, printed matter
papier, karton paper, cardboard
papier, karton en artikelen van karton paper, cardboard and cardboard articles
papier, karton en hieruit vervaardigde producten paper, cardboard and goods made from these materials
papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16) paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16)
papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in deze klasse paper, cardboard and goods made from these materials included in this class
papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes
papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, printed matter
papier, karton, artikelen van karton of papier paper, cardboard, articles of paper or cardboard
papier, karton, drukwerken, gedrukte publicaties, tijdschriften, periodieken paper, cardboard, printed matter, printed publications, magazines, periodicals
papierband en -kaarten voor gegevensverwerking paper tape and cards for use in data processing
papieren afschminktissues tissues of paper for removing make-up
papieren bekertjes paper cups
papieren borden paper plates
papieren feestartikelen paper party goods
papieren feestdecoraties paper party decorations
papieren feesthoedjes paper party hats
papieren filters paper filters
papieren gezichtsmaskers paper face masks
papieren goederen paper goods
papieren handdoeken paper towels
papieren linten paper ribbons
papieren servetten paper napkins
papieren tissues tissues of paper
papieren tissues voor de reiniging van lenzen tissues of paper for cleaning lenses
papieren vlaggen paper flags
papieren zakdoeken paper handkerchiefs
papieren zakken paper bags
papierinleggers paper feeders
papiermachines paper machines
papiermessen voor kantoorgebruik office guillotines
papierproducten paper products
papierpulp paper pulp
papierwaren en drukwerken paper goods and printed matter
paraffine paraffin
paraplu’s umbrellas
paraplu’s en parasols umbrellas and parasols
paraplu’s en wandelstokken umbrellas and walking sticks
paraplu’s, parasols en wandelstokken umbrellas, parasols and walking sticks
paraplu’s, parasols en wandelstokken, zwepen, paardetuigen en zadelmakerswaren umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery
paraplu’s, wandelstokken umbrellas, walking sticks
paraplustandaards umbrella stands
parasols parasols
parasols en wandelstokken parasols and walking sticks
parelgerst pearl barley
parelmoer mother-of-pearl
parfumbranders perfume burners
parfumerieartikelen perfumery goods
parfumerieën perfumery
parfumerieën perfumery products
parfumerieën en cosmetica perfumery and cosmetics
parfumerieën en cosmetische middelen perfumery and cosmetic products
parfumerieën, etherische oliën perfumery, essential oils
parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen perfumery, essential oils, articles for body- and beauty-care
parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices
parfums perfumes
parfums en cosmetische middelen perfumes and cosmetics
parfums in vaste vorm solid perfumes
parfums, eau de cologne en aftershave perfumes, eaux-de-Cologne and aftershaves
parfums, eau de toilettte perfumes, eaux de toilette
parfumverstuivers perfume sprayers
parka’s parkas
paspoortetuis passport cases
passagiersvervoer transportation of passengers
pasta en pastaproducten pasta and pasta products
pastilles (suikerwerk) pastilles (confectionery)
patronen voor kleding patterns for making clothes
patronen, schijven en cassettes voor elektronische spellen electronic game-cartridges, disks and cassettes
pek pitch
penhouders penholders
pennen pens
pennen en potloden pens and pencils
pennen, potloden, etuis hiervoor, vlakgom, kleur- en waskrijt, markeerstiften, kleurpotloden, schilderssets, krijt en schoolborden pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk and chalkboards
pennen, potloden, kleur- en waskrijt pens, pencils, crayons
pennendoosjes pen cases
penselen paint brushes
pensioendiensten pension services
peper pepper
peper, azijn pepper, vinegar
peper, azijn, kruidensausen pepper, vinegar, sauces (condiments)
peper, azijn, sausen pepper, vinegar, sauces
peper, azijn, sausen, specerijen pepper, vinegar, sauces, spices
pepermolens pepper mills
perencider of -wijn perry
perforators voor kantoorgebruik office hole-punches
periodieke publicaties periodical publications
periodieke publicaties, boeken periodical publications, books
periodieken periodicals
periscopen periscopes
pers- en informatie-agentschappen press and information agencies
persagentschappen news agencies
persen presses
persluchtmachines compressed-air machines
personal computers personal computers
personeelsbeleid personnel management
personeelsdiensten personnel services
personeelsselectie via psychotechnisch onderzoek en beroepsvoorlichting personnel recruitment by means of psychological testing, and vocational guidance
personeelswerving personnel recruitment
persoonlijke systematische agenda’s personal organizers
pesticiden pesticides
pesticiden, insecticiden, onkruidverdelgingsmiddelen, schimmeldodende middelen pesticides, insecticides, herbicides, fungicides
petitfours (gebak) petits fours (cakes)
petroleum petroleum
petroleumgelei voor industriële doeleinden petroleum jelly for industrial purposes
petten caps
pickles pickles
picknickmanden picnic baskets
pigmenten pigments
pigmentpreparaten pigment preparations
pincetten tweezers
pindakaas peanut butter
pizza’s pizzas
pizza’s, kant-en-klaarmaaltijden met deegwaren pizzas, ready-made dishes containing pasta
pizza’s, pizzabodems pizzas, pizza bases
pizza’s, pizzabodems, sausen en bovenlagen voor pizza’s pizzas, pizza bases, sauces and toppings for pizzas
pizzabodems pizza bases
plaatsbesprekingen booking of seats
plaatsreservering en -bespreking voor reizen reservation and booking of seats for travel
plaatsreservering voor shows booking of seats for shows
plaatstaal, metalen strips en windingen metal sheet, strip and coil
placemats place-mats
plafonds ceilings
plafondventilators ceiling fans
plakband adhesive tapes
plakband voor kantoorgebruik of voor de huishouding adhesive tapes for stationery and/or household purposes
plakband voor medisch gebruik adhesive tapes for medical purposes
plakbandhouders tape dispensers
plakboeken scrapbooks
planken shelving
planning en advisering voor bouw en constructie planning and consultancy for building and construction
planning, beheer, onderzoek en rapporten inzake financiën financial planning, management, research and report
planten plants
planten en zaden plants and seeds
plastic houders containers of plastic
plastic houders voor verpakkingen packaging containers of plastic
plastic in de vorm van poeders, vloeistoffen of pasta’s plastics in the form of powders, liquids or pastes
plastic kaarten plastic cards
plastic materialen plastic materials
plastic materialen voor verpakking plastic materials for packaging
plastic materialen voor verpakking voor zover begrepen in klasse 16 plastic materials for packaging (included in class 16)
plastic materialen voor verpakking, te weten hoezen, tassen en folies packaging material made of plastics, namely covers, bags and foils
plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen plastic materials for packaging (not included in other
plastic voor fabricagedoeleinden plastic for use in manufacture
plastic zakken plastic bags
plastic zakken en papieren zakken plastic bags and paper bags
plasticfolie plastic films
plasticfolie voor verpakking plastic film for wrapping
plastics als grondstof unprocessed plastics
plastics als grondstof (in de vorm van granulaten, poeders, vloeistoffen of pasta’s) unprocessed plastics (in the form of granules, powders, liquids or pastes)
plastics in de vorm van poeders, vloeistoffen en pasta’s, voor industriële doeleinden plastics in the form of powders, liquids or pastes, for industrial use
plastische materialen voor het boetseren plastics for modelling
platen records
platenspelers record players
platenspelers, compactdiscspelers, radiocassetterecorders, microfoons record players, compact disc players, radio cassette players, microphones
platina platinum
plattegronden plans
plaveisel paving
pleisterkalk of -specie plaster
pleisters plasters
pleisters, verbandmiddelen plasters, materials for dressings
pleisters, verbandmiddelen, tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax
plotters plotters
pluchen poppen plush dolls
pluchen speelgoed plush toys
pluchen speelgoed van zacht materiaal soft sculpture plush toys
pluggen plugs
plunjezakken duffel bags
plunjezakken kitbags
poederdonsjes powder puffs
poeders en lotions powders and lotions
poetswas waxes (polishing)
polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen polishing, scouring and abrasive preparations
polijsting van voertuigen vehicle polishing
polijstmiddelen polishing preparations
politoersel abrasive cloth
poloshirts polo shirts
polsbanden wristbands
polymeren polymers
pompen pumps
pompmembranen pump diaphragms
poncho’s ponchos
ponskaarten (gecodeerd) en ponsbanden (gecodeerd) punched (encoded) cards and punched (encoded) tapes
popcorn popcorn
poppen dolls
poppen en poppenkleertjes dolls and dolls’ clothing
poppenetuis doll cases
poppenhuismeubelen doll house furnishings
poppenkleertjes doll clothing
poppenkleren doll costumes
porselein porcelain
porselein (vaatwerk) porcelain ware
porselein en aardewerk porcelain and earthenware
porselein en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen porcelain and earthenware not included in other classes
porseleinwerk chinaware
port port (wine)
portefeuilles portfolios
portefeuilles notecases
portefeuilles wallets
portefeuilles en handtassen wallets and handbags
portemonnees change purses
portemonnees purses
portemonnees en portefeuilles purses and wallets
porter porter
portfolio’s voor kunstenaars artists’ portfolios
portretten portraits
postbewijzen postal orders
posterbladen poster magazines
posters en foto’s posters and photographs
posters om te kleuren of te schilderen posters for colouring or painting
postzegelalbums stamp albums
postzegels postage stamps
pot pourri pot-pourri
potentiometers potentiometers
pothouders pot holders
potjes voor pot pourri pot-pourri jars
potloden pencils
potloden voor cosmetisch gebruik cosmetic pencils
potloden, vulpennen pencils, fountain pens
potlooddozen pencil boxes
potlooddozen en -etuis pencil boxes and cases
potloodetuis pencil cases
potloodhouders pencil holders
potloodversieringen pencil ornaments
potloodvullingen pencil leads
potten pots
pottenbakkerswaren pottery
pralines pralines
prenten pictures
preparaten en substanties voor tandheelkundige doeleinden preparations and substances for dental purposes
preparaten en substanties voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden preparations and substances for dental and dental technical purposes
preparaten en substanties, allemaal voor wasdoeleinden preparations and substances, all for laundry use
preparaten op basis van mout voor de bereiding van malt-based preparations for making beverages
preparaten voor de bereiding van alcoholvrije dranken preparations for making non-alcoholic drinks
preparaten voor de bereiding van dranken preparations for making beverages
preparaten voor de bereiding van dranken met moutextract preparations for making malted beverages
preparaten voor de bereiding van dranken op basis van chocolade of cacao preparations for making chocolate or cocoa-based drinks
preparaten voor de bereiding van dranken voor medisch gebruik preparations for making beverages for medical use
preparaten voor de bescherming van zaaigoed en planten tegen ziekteverwekkers preparations for the protection of seeds and plants against plant pathogens
preparaten voor de huidverzorging preparations for the care of the skin
preparaten voor de verzorging van de huid, de hoofdhuid en het haar preparations for the care of the skin, scalp and the body
preparaten voor de verzorging van huid, hoofdhuid en lichaam, bruiningsmiddelen preparations for the care of the skin, scalp and the body, suntanning preparations
preparaten voor diëtisch gebruik preparations for dietary use
preparaten voor gebruik bij het wassen preparations for laundry use
preparaten voor gebruik vóór en na het scheren preparations for use before and after shaving
preparaten voor haar en hoofdhuid preparations for the hair and scalp
preparaten voor het haar preparations for the hair
preparaten voor het haar, etherische oliën preparations for the hair, essential oils
preparaten voor het onduleren en permanenten van het permanent waving and curling preparations
preparaten voor het wassen van de handen, het gezicht en het lichaam hand, face and body washing preparations
preparaten voor het wassen van het gezicht face washing preparations
preparaten voor huid preparations for the skin
preparaten voor huid en haar preparations for the skin and hair
preparaten voor lichaams- en schoonheidsverzorging preparations for body and beauty care
preparaten voor permanenten en onduleren van het haar permanent waving and setting preparations for the hair
preparaten voor tandheelkundige doeleinden preparations for dental purposes
presentatie van live-optredens presentation of live performances
preservatieven condoms
presse-papiers paperweights
pretcentra amusement centres
pretparken amusement parks
pretparken, themaparken, automatenhallen, ontspanningscentra amusement parks, theme parks, amusement arcades, amusement centres
printer servers printer servers
printers printers
printerstellingen en -bakken printer stands and trays
printplaten circuit boards
printplaten en elektronische schakelingen voor televisie en videospelmachines printed and electronic circuits for television and video game machines
processors processors
producten (voor zover begrepen in klasse 20) vervaardigd uit hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic goods (included in class 20) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of- pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics
producten bereid uit alle voornoemde goederen preparations made from all the aforesaid goods
producten in de vorm van banden, kaarten, schijven en andere dergelijke producten van papier of karton t.b.v. automatisering (geen gegevens bevattend) products in the form of tapes, cards, discs and other similar products made of paper or cardboard for automation purposes, not carrying data
producten op basis van cacao cocoa based products
producten op basis van chocolade chocolate-based products
producten ter bescherming van planten plant-protection products
producten uit leder en kunstleder (voor zover begrepen in klasse 18) goods made from leather and imitations of leather (included in class 18)
producten van dierenhuiden articles made of animal skins
producten van gevolgelte poultry products
producten van ontbijtgranen breakfast cereal preparations
producten van papier en karton paper and cardboard products
producten vervaardigd uit hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde, voor zover begrepen in klasse 20 goods, so far as included in class 20, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics
producten voor aromatherapie aromatherapy preparations
producten voor de beveiliging van computers computer security products
producten voor de gezondheid health-care products
producten voor de toiletverzorging toiletries
producten voor hairstyling hair styling preparations
producten voor het absorberen van stof dust absorbing compositions
producten voor het absorberen, besproeien en binden van dust absorbing, wetting and binding compositions
producten voor het ontbinden van oliën oil dispersants
producten voor het versterken van nagels nail strengtheners
producten voor het verwijderen van behangselpapier wallpaper removing preparations
productie en distributie op het gebied van muziekopnamen en amusement production and distribution services in the field of musical recordings and entertainment
productie en distributie van speelfilms production and distribution of motion pictures
productie en distributie van televisieprogramma’s production and distribution of television programmes
productie en verhuur van leermiddelen en production and rental of educational and instructional
productie van cinematografische films production of cinematographic films
productie van cinematografische films en TV-shows production of cinematographic films and TV shows
productie van film-, televisie-, radio-, videotekst-, teletekstprogramma’s of -uitzendingen production of film, television, radio, videotext, teletext programmes or broadcasts
productie van films en live-amusement production of films and live entertainment features
productie van films op videobanden video-tape film production
productie van geluids- en video-opnamen production of sound and video recordings
productie van live-amusement production of live entertainment features
productie van live-amusement production of live entertainment
productie van radio- en televisieprogramma’s production of radio and television programmes
productie van radio- en/of televisieprogramma’s production of radio programmes and/or television
productie van radioprogramma’s production of radio programmes
productie van reclamemateriaal production of advertising matter
productie van reclamemateriaal en reclameboodschappen production of advertising matter and commercials
productie van shows production of shows
productie van shows en films production of shows and films
productie van shows, films, televisiefilms, televisie-uitzendingen, reportages, debatten, video- en production of shows, films, television films, television programmes, documentaries, debates, video recordings and sound recordings
productie van speelfilms production of motion pictures
productie van tekenfilms production of animated motion pictures
productie van tekenfilms en speelfilms voor televisie production of animated motion pictures and television
productie van televisieprogramma’s production of television programmes
productie van TV-shows production of TV shows
productie van video’s video production
productie van video’s, films, audiobanden, cd-roms, schijven, televisieshows en doorlopende televisieshows production of videos, movies, audio tapes, CD ROMs, discs, television shows and on-going television shows
productie, distributie en verhuur van films en televisiefilms, audio- en/of videoplaten, -banden, -cassettes of -schijven production, distribution and leasing of motion picture and television films, audio and/or video records, tapes, cassettes or discs
productie, distributie, verhuur en vertoning van films production, distribution, rental and exhibition of motion
producttesten product testing
professionele consultancy (niet met betrekking tot de bedrijfsvoering) professional consultancy (not related to the conducting of business)
professionele consultancy op zakelijk gebied professional business consultancy
professionele consultatiediensten professional consultancy services
programma’s programmes
programma’s voor computer- en videospellen computer and video-game programs
programma’s voor gegevensverwerking data-processing programs
programma’s voor videospellen video game programs
programmering inzake elektronische gegevensverwerking programming for electronic data processing
programmering voor elektronische dataverwerking, computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering programming for electronic data processing, computer programming, development and engineering
projectieapparaten projection apparatus
projectielen projectiles
projectieschermen projection screens
projectmanagement project management
projectoren projectors
projectoren en projecteertoestellen en -instrumenten en de bijbehorende koffers projectors and projecting apparatus and instruments and cases for use therewith
projectstudies project studies
promotiemateriaal promotional material
prospectie prospecting
prospectussen prospectuses
proteïne voor dierlijke consumptie protein for animal consumption
proteïne voor menselijke consumptie protein for human consumption
proteïnen proteins
proteïnesubstanties proteinaceous substances
prothesen prostheses
prothetische apparatuur prosthetic devices
pruiken wigs
pruimtabak chewing tobacco
public relations public relations
publicatie publishing
publicatie publication
publicatie en elekronische publicatie publishing and electronic publishing
publicatie en muziekpublicatie publishing and music publishing
publicatie en uitgave van boeken publication and edition of books
publicatie en uitgave van boeken, kranten en tijdschrifen publication and edition of books, newspapers and
publicatie en uitgave van boeken, kranten, periodieken, op gegevensdragers vastgelegde informatie en software publication and edition of books, newspapers, periodicals, information stored on data carriers of all types, and software programs
publicatie en uitgave van drukwerken publication and issuing of printed matter
publicatie en uitgave van drukwerken, met name folders, catalogussen, boeken, kranten en tijdschriften publication and edition of printed matter, especially pamphlets, catalogues, books, newspapers and magazines
publicatie van boeken publication of books
publicatie van boeken en periodieken publication of books and periodicals
publicatie van boeken en teksten publication of books and texts
publicatie van boeken en tijdschriften publication of books and magazines
publicatie van drukwerken publication of printed matter
publicatie van materiaal op magnetische of optische gegevensdragers publication of material on magnetic or optical data media
publicatiediensten publication services
publicaties publications
publicaties en drukwerken publications and printed matter
publicaties in de vorm van boeken, tijdschriften, periodieken en dagbladen publications in the form of books, magazines, periodicals and newspapers
publicaties in elektronische vorm publications in electronic form
puddingen puddings
puddingen en desserts puddings and desserts
puimstenen pumice stones
pullovers pullovers
pulverisatiemachines spraying machines
puntenslijpers pencil sharpeners
puzzels puzzles
pyjama’s pyjamas
raadgeving op het gebied van verzekeringen insurance consultancy
raamkozijnen window frames
raampjes voor diapositieven frames for photographic transparencies
raamwerk voor deuren door frames
radiatordoppen radiator caps
radiatoren voor centrale verwarming central heating radiators
radio- en televisiereclame radio and television advertising
radio- en televisieuitzendingen radio and television broadcasting
radio-ontvangers radio receivers
radio-zendonvangapparaten radio transceivers
radio’s radios
radio’s voor voertuigen vehicle radios
radioapparatuur radio apparatus
radioapparatuur en -instrumenten radio apparatus and instruments
radiocassetterecorders radio cassette players
radioreclame radio advertising
radiosemafoons radio pagers
radiotelefoons radio telephones
radiouitzendingen radio broadcasting
radiowekkers radios incorporating clocks
radiozenders radio transmitters
radiozenders en -ontvangers radio transmitters and receivers
rails en andere metalen materialen voor spoorwegen rails and other metallic materials for railway tracks
rails voor spoorwegen rails for railway tracks
ramen windows
ramen en deuren windows and doors
ramen voor voertuigen windows for vehicles
rammelaars rattles
randapparatuur voor computers computer peripheral apparatus
ransels rucksacks
ransels, rugzakken haversacks, rucksacks
rapporten reports
raspen graters
ravioli ravioli
Read-Only-Memory discs (cd-rom) Read-Only-Memory discs (CD-ROMs)
reagentia reagents
reclame advertising
reclame en bedrijfsvoering advertising and business affairs
reclame en marketing advertising and marketing
reclame en promotie advertising and promotion
reclame en verkooppromotie advertising and sales promotion
reclame en verspreiding van reclamemateriaal advertising and dissemination of advertising matter
reclame via postorder advertising by mail order
reclame via postorderpublicaties advertising by mail order publications
reclame voor derden advertising for others
reclame-onderzoek advertising research
reclame, bedrijfsvoering advertising, business management
reclame, bedrijfsvoering, zakelijke administratie advertising, business management, business administration
reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten advertising, business management, business administration, office functions
reclame, met name radio-, televisie-, bioscoopreclame, gedrukte reclame, en videotekst- en teletekstreclame advertising, in particular radio, television, cinema, print, videotext and teletext advertising
reclameborden advertising signs
reclamediensten advertising services
reclamediensten en zakelijke diensten advertising and business services
reclamemaken publicity
recreatiesociëteiten die sportaccommodaties bieden country clubs providing sporting facilities
recreatiesociëteiten die woonfaciliteiten bieden country clubs providing residential facilities
recycling van afval recycling of waste
recycling van afval en huisvuil recycling of waste and trash
recycling van huisvuil recycling of trash
redactie van geschreven teksten editing of written texts
reddingsinstrumenten life-saving instruments
reddingstoestellen en -apparaten life saving apparatus and equipment
reddingstoestellen en -instrumenten life-saving apparatus and instruments
reddingsvesten life jackets
reflectors reflectors
regelaars regulators
regenjassen raincoats
regenkleding rainwear
registerkaarten record cards
registers record and log books
regulerende middelen voor de plantengroei plant-growth regulators
reinigende en vochtinbrengende middelen voor de huid skin cleansers and hydrators
reiniging van gebouwen cleaning of buildings
reiniging van voertuigen cleaning of vehicles
reinigings- en polijstdoeken cleaning and polishing cloths
reinigings- en polijstmiddelen cleaning and polishing preparations
reinigings-, ontvettings- en schuurmiddelen cleaning, scouring and abrasive preparations
reinigings-, polijst- en ontvettingsmiddelen cleaning, polishing and scouring preparations
reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations
reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
reinigingsapparaten cleaning apparatus
reinigingsapparaten en -machines cleaning apparatus and machines
reinigingsapparatuur voor zover begrepen in deze klasse voor apparatuur voor opname of weergave van audio, video of gegevens cleaning apparatus included in this class for use with apparatus for recording or reproducing audio, video or
reinigingsdiensten cleaning services
reinigingsdoeken cleaning cloths
reinigingsinstrumenten cleaning instruments
reinigingsinstrumenten instruments for cleaning purposes
reinigingsinstrumenten en -materialen instruments and material for cleaning purposes
reinigingsmachines cleaning machines
reinigingsmateriaal articles for cleaning purposes
reinigingsmaterialen cleaning materials
reinigingsmaterialen materials for cleaning purposes
reinigingsmelk voor de toiletverzorging cleansing milk for toilet purposes
reinigingsmiddelen cleaning preparations
reinigingsmiddelen detergents
reinigingsmiddelen cleansers
reinigingsmiddelen en -substanties cleaning preparations and substances
reinigingsmiddelen voor contactlenzen cleaning preparations for contact lenses
reinigingsmiddelen voor tapijten carpet-cleaning preparations
reinigingsoliën oils for cleaning purposes
reinigingsproducten en -middelen cleaning agents and preparations
reinigingsproducten voor het gezicht facial washes
reisagenten travel agents
reisbureaudiensten voor het boeken van accommodatie travel agency services for booking accommodation
reisbureaus travel agency
reischeques travellers’ cheques
reisdekens travelling rugs
reisgidsen travel courier
reisinformatie travel information
reiskisten travel cases
reiskoffers travelling trunks
reiskoffers en koffers trunks and travelling bags
reiskoffers en koffers, zakken, buidels, rugzakken, draagtassen, boeken- en schooltassen (voornoemde goederen van leder, kunstleder, textiel en plastic) trunks and travelling bags, bags, purses, rucksacks, shoulder bags, book bags and school bags (aforesaid goods of leather, artificial leather, textiles and plastics)
reiskoffers en reistassen, paraplu’s, parasols en wandelstokken trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks
reisnecessaires travelling sets
reisorganisatie travel arrangement
reisroute’s itineraries
reistassen travelling bags
reiswiegen travel cots
reizigersvervoer transport of travellers
rekenmachines calculating machines
rekenmachines en -apparaten calculating machines and apparatus
rekenmachines en gegevensverwerkende apparatuur calculating machines and data-processing equipment
rekenmachines, blandblusapparaten calculating machines, fire-extinguishing apparatus
rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers calculating machines, data-processing equipment and computers
rekken racks
relais relays
remapparatuur braking apparatus
remmen voor landvoertuigen brakes for land vehicles
remmen voor voertuigen brakes for vehicles
remvloeistoffen brake fluids
remvoeringen brake linings
remvoeringen voor voertuigen brake linings for vehicles
reparatie en onderhoud van pompen pump repair and maintenance
reparatie en onderhoud van voertuigen repair and maintenance of vehicles
reparatie van hardware repair of computer hardware
reparatie van motorvoertuigen motor vehicle repair
reparatie van pompen pump repair
reparatie van voertuigen repair of vehicles
reparatie- en installatiediensten repair and installation services
reparaties repair
reproductie van documenten document reproduction
reproducties van afbeeldingen reproductions of images
reprografische diensten reprographic services
reservering en verkoop van plaatsbewijzen voor sportevenementen reservation and sale of tickets for sports events
reservering en verkoop van plaatsbewijzen voor sportevenementen, tentoonstellingen en amusement reservation and sale of tickets for sports events, exhibitions and entertainment
reservering van accommodatie accommodation reservations
reservering van hotelaccommodatie reservation of hotel accommodation
reserveringen van reizen travel reservation
reserveringsdiensten van accommodatie reservation services for accommodation
reserveringsdiensten van accommodatie en hotels reservation services for accommodation and hotels
reserveringsdiensten voor hotelaccommodatie reservation services for hotel accommodation
restaurantdiensten restaurant services
restaurants restaurants
restaurants en cateringbedrijven restaurant and catering services
restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) providing of food and drink
riemgespen belt buckles
riet cane
riet, bies reed
rijsmiddelen baking powder
rijst rice
rijst, deegwaren rice, pasta
rijwielkettingen bicycle chains
ringbanden ring binders
ringbanden en presentatieordners ring and presentation binders
ringen rings
ritssluitingen zip fasteners
robots robots
roestremmers rust inhibitors
roestverwijderende middelen rust removing preparations
roestwerende middelen preservatives against rust
roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen preservatives against rust and against deterioration of wood
roestwerende preparaten anti-rust preparations
rokken skirts
rolgordijnen van papier blinds of paper
rollen faxpapier fax rolls
rollen voor optelmachines adding-machine rolls
rollenspelen role playing games
rolschaatsen roller-skates
rolschaatsen en ijsschaatsen roller-skates and ice-skates
rolstoelen wheelchairs
roltrappen escalators
rookalarmapparaten smoke alarms
rookdetectors smoke detectors
rookverdrijvende kaarsen candles for absorbing smoke
room cream
room en producten op basis van room cream and cream products
roomijs ice-cream
roomijs, roomijslekkernijen ice cream, ice-cream confections
roomijslekkernijen ice-cream confections
roomijsproducten ice-cream products
roomkaas fromage frais
roosters roasters
routeereenheden routers
routeplanning route planning
rozetten rosettes
rozijnen raisins
rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover begrepen in klasse 17 rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and included in class 17
rubber, guttapercha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes
rubberen stempels rubber stamps
rugbyballen rugby balls
rugzakken, boekentassen, sporttassen, heuptasjes, portefeuilles en handtassen backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags
ruimtebesparende kopijhouders space-saver copyholders
ruitenwissers windscreen wipers
rum rum
ruw glas unworked glass
ruw of halfbewerkt glas unworked or semi-worked glass
ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden) unworked or semi-worked glass (except glass used in
ruwe plastics in de vorm van poeders, vloeistoffen of pasta’s raw plastics in the form of powders, liquids or pastes
ruwe vezelige textielmaterialen raw fibrous textile materials
sago sago
salades salads
samenstelling en verstrekking van informatie over zaken en handel compilation and provision of business and trade information
samenstelling van advertenties voor gebruik als webpagina’s op Internet compilation of advertisements for use as web pages on the Internet
samenstelling van programma’s, uitzendingen, debatten en reportages editing of programmes, broadcasts, debates and documentaries
samenstelling van radio- en televisieprogramma’s editing of radio and television programmes
samenstelling van televisieprogramma’s editing of television programmes
sandalen sandals
sandwiches sandwiches
sanitaire apparaten sanitary apparatus
sanitaire apparaten en installaties sanitary apparatus and installations
sanitaire apparaten en instrumenten sanitary apparatus and instruments
sanitaire installaties sanitary installations
sanitaire installaties apparatus for sanitary purposes
sappen met een groentesmaak vegetable flavoured juices
satellietcommunicatiediensten satellite communication services
satellieten satellites
satellietschotels satellite dishes
satellietzenders satellite transmitters
satellietzenders en -ontvangers satellite transmitters and receivers
sausen sauces
sausen en siropen voor voedsel sauces and syrup for food
sausen en toplaagjes voor pizza’s sauces and toppings for pizzas
sausen voor deegwaren en rijst sauces for pasta and rice
sausen voor voedsel sauces for food
scanapparatuur scanning apparatus
scanapparatuur en -instrumenten scanning apparatus and instruments
scaninstrumenten scanning instruments
scanners scanners
schaaksets chess sets
schaaldieren crustaceans
schaalmodellen van voertuigen scale-model vehicles
schaatsen skates
schachten voor golfclubs golf club shafts
schakelaars switches
schakelaars contactors
schakelapparaten voor lichten switching apparatus for lights
scharen scissors
scharnieren hinges
schatting van hout op stam evaluation of standing timber
schattingen inzake commerciële ondernemingen commercial business estimates
scheenbeschermers shin guards
scheepsbouw shipbuilding
scheerapparaten razors
scheerapparaten, scheermesjes razors, razor blades
scheercrèmes shaving creams
scheeretuis shaving cases
scheergels shaving gels
scheerkwasten shaving brushes
scheermesjes razor blades
scheerpreparaten shaving preparations
scheerschuim shaving foam
scheerzepen shaving soaps
schepen ships
schermen screens
schetsboeken sketchbooks
schijfvormige geluidsdragers recording discs
schijven en banden, allemaal voor het opnemen van geluid en/of beeld disks and tapes, all for recording sound and/or vision
schijven en spoelen, allemaal magnetisch disks and coils all being magnetic
schijven, banden en cassettes met gegevens en/of beelden of geschikt voor het opnemen van gegevens en/of beelden, geluids- en/of video-opnames discs, tapes and cassettes all bearing, or for the recording of data and/or images, sound and/or video recordings
schijven, banden en draden, allemaal magnetische gegevensdragers disks, tapes and wires, all being magnetic data carriers
schilder-instrumenten painting instruments
schilderbenodigdheden painting materials
schilderijen paintings
schildersezels easels
schilderssets painting sets
schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen fungicides, herbicides
schimmeldodende middelen fungicides
schoeisel footwear
schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel) footwear (except orthopaedic footwear)
schoeisel en hoofddeksels footwear and headgear
schoeisel en onderdelen en accessoires daarvoor footwear and parts and fittings therefor
schoeisel en onderdelen hiervan footwear and parts thereof
schoeisel in het algemeen, waaronder pantoffels, schoenen, sportschoenen, laarzen en sandalen footwear in general, including slippers, shoes, sports shoes, boots and sandals
schoeisel, te weten laarzen, schoenen, pantoffels, sandalen, moccasins, trainingsschoenen en sportschoenen footwear namely, boots, shoes, slippers, sandals, moccasins, training shoes and sports shoes
schoeiselartikelen articles of footwear
schoenen shoes
schoenen en laarzen shoes and boots
schoenen en schoeisel shoes and footwear
schoenen, sandalen, pantoffels shoes, sandals, slippers
schoenpoets shoe polish
schoenveters laces for footwear
schokdempers shock absorbers
scholing en bijscholing providing of training and further training
schoolbehoeften school supplies
schoolbenodigdheden, te weten, vulpennen, potloden, vlakgommen, potloodhouders, potloodslijpers, meetlatten, nietmachines, presse-papier, notitieboekjes, folders, ringmappen, spiraalvormige blocnotes, boekbanden en bladwijzers school supplies, namely fountain pens, pencils, erasers, pencil cases, pencil sharpeners, rulers, staplers, paperweights, notebooks, folders, ring binders, spiral notepads, book covers and bookmarks
schooltassen bags for school
schooltassen satchels
schooltassen schoolbags
schoonheids- en haarverzorging beauty and hair-care
schoonheidscases vanity cases
schoonheidsmaskers beauty masks
schoonheidsproducten beauty products
schoonheidssalons beauty salons
schoonheidsverzorging beauty care
schoonmaakdoekjes cleaning tissues
schoorstenen chimneys
schoppen shovels
schorten aprons
schorten, handschoenen aprons, gloves
schoteltjes saucers
Schotse whisky Scotch whisky
schoudertassen shoulder bags
schredentellers pedometers
schrijf- en tekeninstrumenten writing and drawing instruments
schrijf- en tekenmiddelen writing and drawing implements
schrijf-, teken- en markeerinstrumenten writing, drawing and marking instruments
schrijfbehoeften stationery
schrijfbehoeften articles of stationery
schrijfbehoeften en formulieren stationery and printed forms
schrijfbehoeften en kantoorartikelen stationery and office requisites
schrijfbehoeften, briefpapier, enveloppen, notitieboekjes, agenda’s en dagboeken, notitiekaartjes, wenskaarten, verzamelkaartjes stationery, writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards
schrijfbehoeften, kleefstoffen (kantoorgebruik) stationery, adhesive materials (stationery)
schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding stationery, adhesives for stationery or household purposes
schrijfbehoeften, leermiddelen en onderwijsmateriaal stationery, instructional and teaching materials
schrijfbehoeften, schrijfinstrumenten stationery, writing instruments
schrijfbehoeftensets stationery sets
schrijfbenodigdheden writing requisites
schrijfblokken writing pads
schrijfinstrumenten writing instruments
schrijfmachinelinten ribbons for typewriters
schrijfmachines typewriters
schrijfmachines en kantoorartikelen typewriters and office requisites
schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen) typewriters and office requisites (except furniture)
schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus)
schrijfmaterialen writing materials
schrijfsets writing sets
schrijven en ontwerpen van software writing and design of computer software
schroefsleutels spanners
schroeven screws
schroevendraaiers screwdrivers
schuimbad bubble bath
schuimversteviger hair mousse
schuurmiddelen abrasive preparations
schuurpapier sandpaper
schuurproducten abrasives
schuursponzen van metaal metal scouring pads
scoreblokjes pads of scoring cards
screensaver screen savers
seinapparaten signalling apparatus
seinapparaten en -instrumenten signalling apparatus and instruments
seininstrumenten signalling instruments
semafoons pagers
seminaria seminars
sensoren sensors
servetringen napkin rings
servetringen van koper of hout napkin rings of brass or wood
servetten napkins
servicestations vehicle service stations
serviesgoed crockery
sets voor diagnosestelling diagnostic kits
sets voor televisiespellen television game sets
shampoos shampoos
shampoos en conditioners shampoos and conditioners
shows shows
sigaren cigars
sigaretten cigarettes
sigaretten, tabak en tabaksproducten cigarettes, tobacco and tobacco products
sigaretten, tabak, tabaksproducten, benodigdheden voor rokers, aanstekers en lucifers cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’ requisites, lighters and matches
sigarettenkokers cigarette cases
signaaldecoders signal decoders
signaalverwerkers signal processors
silicium silicon
siliciumchips silicon chips
siliciumschijfjes silicon wafers
siroop syrup
siropen syrups
siropen en andere preparaten voor de bereiding van syrups and other preparations for making beverages
siropen voor dranken syrups for beverages
siropen voor voedingsdoeleinden syrups for food
skateboards skateboards
skelters go-karts
ski’s skis
skibrillen ski goggles
skibroeken ski pants
skikleding ski-wear
skimutsen ski hats
skipakken ski suits
skischoenen ski boots
skistokken ski poles
skiwas wax for skis
slaapkleding sleepwear
slaapzakken sleeping bags
slaapzakken voor het kamperen sleeping bags for camping
slabbetjes bibs
slabbetjes van textiel cloth bibs
slagroom whipped cream
slangen hoses
slasausen salad dressings
slasausen dressings
slaschalen salad bowls
sleeën snow sleds
sleeën voor recreatieve doeleinden snow sleds for recreational use
sleepdiensten vehicle-towing services
sleuteletuis key cases
sleuteletuis key wallets
sleutelkettingen key chains
sleutelophangborden keyboards for hanging keys
sleutelringen key-rings
sleutels keys
slijpmachines grinders
slijpstenen grinding wheels
slips briefs
sloten locks
slotenmakerswaren van metaal ironmongery
slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren ironmongery, small items of metal hardware
sluitplaten voor inlaten access covers
smaakstoffen flavourings
smaakstoffen en kruiderijen flavourings and seasonings
smaakstoffen voor taarten flavourings for cakes
smartcards smart cards
smeermiddelen lubricants
smeeroliën lubricating oils
smeeroliën en -vetten lubricating oils and greases
smeersels liniments
smeersels spreads
smering van voertuigen vehicle greasing
snackbardiensten snack-bar services
snackbars snack bars
snacks snack foods
snacks snack-food products
snaren voor muziekinstrumenten strings for musical instruments
sneeuwkettingen snow chains
sneeuwpakken snow suits
sneeuwski’s snow skis
snelheidsaangevers speed indicators
snelheidsmeters speedometers
snijgereedschappen cutting tools
snijmachines cutting machines
snijolie cutting oils
snijplanken cutting boards
snijwerktuigen cutters
snoepjes sweets
snowboards snow boards
snuiftabak snuff
soepconserven soup preserves
soepen soups
soepen en salades soups and salads
soepen en soeppreparaten soups and soup preparations
soepen of soepconserven soups or soup preserves
soeppreparaten soup preparations
sofa’s sofas
softeware voor gegevensbestanden database software
software software programs
software en publicaties in elektronische vorm, on-line verschaft vanuit gegevensbestanden of vanuit faciliteiten geleverd op het Internet (waaronder web-sites) computer software and publications in electronic form supplied on-line from databases or from facilities provided on the Internet (including web sites)
software en telecommunicatieapparatuur (waaronder modems) om verbinding met databases en Internet mogelijk computer software and telecommunications apparatus (including modems) to enable connection to databases and the Internet
software voor computer- en videospellen computer and video game software
software voor computerbesturingssystemen computer operating system software
software voor computerspellen computer game software
software voor het beheren van databases computer software for database management
software voor het zoeken naar gegevens computer software to enable searching of data
software voor netwerkbeheer network management software
software voor videospellen video game software
software voor videospellen of voor spelautomaten computer software for video games or for games machines
software-ontwikkeling software development
software-updating updating of computer software
software-updating en -upgrading updating and upgrading of computer software
software-upgrading upgrading of computer software
software, computerprogramma’s en computergegevens, allemaal voorbespeeld computer software, computer programs and computer data, all in recorded form
software, netware en firmware computer software, netware and firmware
softwarehandleidingen computer software manuals
softwareontwikkeling en -updating design and updating of computer software
softwareontwikkeling voor derden computer software design for others
softwareprogramma’s voor videospellen software programs for video games
sojamelkproducten soya milk products
sokken socks
sokken, kousen en geweven of gebreid ondergoed hosiery
soldeerdraad welding wire
soldeermachines welding machines
soldeerpreparaten voor metalen soldering preparations
soldeersel solders
soldeerstaven welding rods
solenoïden solenoids
sorbets sorbets
spaghetti spaghetti
spanningsbeveiligers surge protectors
specerijen spices
specerijen (anders dan specerijen voor gevogelte) spices (other than poultry spices)
specerijen, ijs spices, ice
speciale beschermende overalls special overalls
speciale tassen voor het vervoeren van sportartikelen bags adapted for carrying sporting articles
spectrofotometers spectrophotometers
speelautomaten amusement machines
speelautomaten met muntinworp slot machines
speelballen balls for games
speelgoed toys
speelgoed dat water spuit water-squirting toys
speelgoed en poppen toys and dolls
speelgoed en spellen toys and games
speelgoed en sportartikelen toys and sporting goods
speelgoed voor in bad bath toys
speelgoed voor in bad, speelgoed voor in de badkuip, opblaasbaar speelgoed voor in bad bath toys, bathtub toys, inflatable bath toys
speelgoed voor in de badkuip bathtub toys
speelgoed, poppen, spellen en stukken speelgoed toys, dolls, games and playthings
speelgoed, spellen en stukken speelgoed toys, games and playthings
speelgoed, spellen en stukken speelgoed, te weten speelgoedactiefiguren en toebehoren, speelgoedvoertuigen, actiespellenreeksen (als geheel verkocht voor creatieve spelactiviteiten), speelgoed voor toys, games and playthings, namely, toy action figures and accessories, toy vehicles, action play sets (sold as a unit for creative play activities), toy environments for use with action figures
speelgoed, spellen, puzzels en stukken speelgoed toys, games, puzzles and playthings
speelgoed, spellen, stukken speelgoed en sportartikelen toys, games, playthings and sporting goods
speelgoed, sportartikelen, spellen en stukken speelgoed, te weten actiefiguren en accessoires hiervoor toys, sporting goods, games and playthings, namely, action figures and accessories therefor
speelgoedactiefiguren toy action figures
speelgoedactiefiguren, speelgoedvoertuigen, speelgoedbouwstructuren en banen voor toy action figures, toy vehicles, toy building structures and toy vehicle tracks
speelgoedbak- en -kookgerei toy bakeware and cookware
speelgoedblokken toy construction blocks
speelgoeddieren toy animals
speelgoedfiguurtjes toy figures
speelgoedlawaaimakers toy trick noisemakers
speelgoedmake-up voor kinderen children’s play cosmetics
speelgoedmallen toy moulds
speelgoedmobielen toy mobiles
speelgoedmodellen toy models
speelgoedmuziekinstrumenten toy musical instruments
speelgoedplatenspeler voor het afspelen van liedjes en cassettes daarvoor toy record player for playing tunes and cassettes therefor
speelgoedplatenspelers toy record player
speelgoedspaarpotten toy banks
speelgoedvoertuigen toy vehicles
speelgoedvrachtauto’s toy trucks
speelgoedwagentjes toy wagons
speelhalspelen arcade games
speelkaarten playing cards
speelkaarten, drukletters playing cards, printers’ type
speelkaarten, drukletters, clichés playing cards, printers’ type, printing blocks
speelsets play sets
speelsets en speldozen play sets and play cases
speeltuintoestellen playground apparatus
spel- en speelapparaten die in werking treden door muntinworp, kaartinvoer of fiche-inworp coin, card or token operated game and amusement
spelcartridges game cartridges
spelcartridges voor elektronische spelapparatuur games cartridges for use with electronic games apparatus
spelden pins
spelden en naalden pins and needles
speldenkussens pin cushions
speldozen play cases
spellen games
spellen aangepast voor gebruik met dot matrix LCD- games adapted for use with dot matrix liquid-crystal displays
spellen en apparaten voor spellen voor gebruik met een televisiescherm of een videomonitor games and apparatus for games for use with a television screen or video monitor
spellen en speelgoed toys and playthings
spellen met vooruitbetaling coin operated games
spellen, geschikt voor gebruik in combinatie met televisieapparaten games adapted for use with television receivers
spellen, speelgoed games and playthings
spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen, kerstversierselen games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes, decorations for Christmas trees
spelmachines game machines
spelmachines en speelautomaten voor speelhallen die in werking worden gesteld door muntinworp, kaarten of fiches coin, card or counter operated arcade game machines and amusement apparatus
spelmachines met vooruitbetaling, met munt- of fiche-inworp, videospelmachines, behuizingen voor videospelmachines, printplaten voor videospelmachines, allemaal voor commerciële doeleinden coin-operated, coin or counter-operated amusement machines, video game machines, video game machine cases, printed circuit boards for video game machines, all
spelmachines, videospelmachines en spelapparatuur, allemaal in samenhang met een televisieapparaat te game machines, video game machines, home video game machines and amusement apparatus all for use with television receivers
spelsoftware games software
speluitrusting gaming equipment
speluitrusting, te weten fiches en dobbelstenen gaming equipment, namely, chips and dice
spenen teats
spiegels mirrors
spiegels voor tandartsen mirrors for dentists
spiegels voor voertuigen mirrors for vehicles
spiegels voor zover begrepen in klasse 20 mirrors included in class 20
spiegels, lijsten mirrors, picture frames
spijkerbroeken jeans
spijkerbroeken, broeken jeans, trousers
spijkers nails
spijkers en schroeven nails and screws
spillen spindles
spiritualiën spirits
spiritualiën en likeuren spirits and liqueurs
spoelen coils
sponzen sponges
sponzen (niet voor chirurgisch gebruik) sponges (not for surgical use)
sport- en gymnastiekartikelen voor zover begrepen in deze klasse sporting and gymnastic articles included in this class
sport- en vrijetijdskleding articles of clothing for sports and leisure wear
sportactiviteiten sporting activities
sportapparatuur sporting apparatus
sportartikelen sporting articles
sportartikelen en -uitrustingen sporting articles and equipment
sportartikelen voor zover begrepen in klasse 28 sporting articles included in class 28
sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen sporting articles not included in other classes
sportballen sport balls
sporthemden sports shirts
sportieve en culturele activiteiten sporting and cultural activities
sportieve en culturele activiteiten (diensten voor rekening van derden) sporting and cultural activities (services for others)
sportieve kleding, vrijetijds- en sportkleding casual, sports and leisurewear
sportkleding sports clothing
sportkleding sportswear
sportkleding en vrijetijdskleding sportswear and leisurewear
sportkledingartikelen articles of sports clothing
sportschoeisel sports footwear
sportschoenen sports shoes
sporttassen sports bags
sportuitrusting sports equipment
spraaktelefonie-apparaten en -instrumenten voice telephony apparatus and instruments
springstoffen explosives
staal steel
staallegeringen steel alloys
staalwol steelwool
staalwol (metaalsponzen) steel wool (scouring pads of steel)
stalen kogels steel balls
standaards voor pennen en potloden stands for pens and pencils
starters voor motoren en machines starters for motors and engines
statistische analyse statistical analysis
statistische analyse en compilatie statistical analysis and compilation
statistische compilatie statistical compilation
statistische informatie statistical information
statistische studies statistical studies
staven voor metalen hekken bars for metal railings
steelpannen saucepans
stekkers, contactdozen, connectors, adapters en contacten voor het maken van elektrische of glasvezelverbindingen plugs, sockets, connectors, adaptors and contacts for making electrical or fibre-optic connections
stempelhouders stamp holders
stempelkussens stamp pads
stempelkussens inking pads
stempels stamps
stencils stencils
stereohoofdtelefoons stereo headphones
sterilisators sterilizers
steriliseermiddelen sterilising preparations
steriliseermiddelen en -substanties sterilising preparations and substances
steunen brackets
stickers stickers
stickers (kantoorartikelen) stickers (items of stationery)
stickers voor op ramen window stickers
stickers voor zover begrepen in deze klasse stickers included in this class
stickers, overdrukplaatjes en gewone speelkaarten stickers, decalcomanias and ordinary playing cards
stoelen chairs
stofbindmiddelen dust-binding compositions
stofdoeken dusters
stoffen fabrics
stoffen met patroontekeningen voor borduurwerk traced cloth for embroidery
stoffen voor de verlichting illuminants
stofmaskers dust masks
stofzuigers vacuum cleaners
stokken voor bergbeklimmers mountaineering sticks
stookolie fuel oil
stoomopwekkingsapparaten apparatus for steam generating
stopverf putty
strand- en badkleding beachwear and swimwear
strandhanddoeken beach towels
strandkleding beachwear
strandkleding beach clothes
strandmantel beach robes
strandschoeisel beach shoes
strandshorts beach shorts
strandtassen beach bags
streepjescode-lezers bar code readers
strijkijzers irons
strijkmachines ironing machines
stripbladen comic magazines
stripboeken comic books
stripverhalen comics
strooisel voor dieren litter for animals
stroomgeneratoren current generators
stroommeters (voor vloeistof) flow meters
stroomonderbrekers circuit breakers
stroomsterkteregelaars voltage regulators
stroomvoorzieningsapparatuur power supply apparatus
stroomvoorzieningseenheden power supply units
stropdassen ties
studieboeken textbooks
stuur- en bewerkingsapparaten monitoring and editing apparatus
stuur- en bewerkingsapparaten voor de voornoemde monitoring and editing apparatus, all for use with the aforesaid goods
stuurinrichtingen steering systems
stuurwielen steering wheels
substanties voor de was substances for laundry use
substanties voor tandheelkundige doeleinden substances for dental purposes
suiker sugar
suiker, rijst, tapioca, sago sugar, rice, tapioca, sago
suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee
suikerbakkerswaren confectionery
suikerbakkerswaren voor de versiering van kerstbomen confectionery for decorating Christmas trees
suikergoed sugar confectionery
suikergoed op basis van chocolade chocolate confectionery
suikergoed op basis van meel flour confectionery
suikergoedproducten confectionery products
surf- en windsurfkleding clothing for surfing and wind-surfing
surfkleding clothing for surfing
surfplanken surfboards
surrogaatroom imitation cream
sushi sushi
sweaters sweaters
sweatshirts sweatshirts
synthetische harsen synthetic resins
synthetische harsen als grondstof unprocessed synthetic resins
syntonen synthons
systeemanalyse systems analysis
systemen voor bestandenbeheer file management systems
systemen voor databankbeheer database management systems
T-shirts t-shirts
T-shirts en sweatshirts T-shirts and sweatshirts
T-shirts, overhemden, topjes, blouses, korte broeken, rokken, zwemkleding, trainingskleding, sportkleding T-shirts, shirts, tops, blouses, shorts, skirts, swimwear, exercise-wear, sportswear
T-shirts, schoeisel en hoofddeksels T-shirts, footwear and headgear
taarten tarts
tabak tobacco
tabak en tabaksproducten tobacco and tobacco products
tabak, artikelen voor rokers tobacco, smokers’ articles
tabaksproducten tobacco products
tabakssurrogaten (niet voor medische doeleinden) tobacco substitutes (not for medical purposes)
tabakszakken tobacco pouches
tafelgerei tableware
tafelkleden table covers
tafellinnen table linen
tafelmatjes table mats
tafelmatjes, niet van papier table mats (not of paper)
tafels tables
tafelwater table waters
takels pulleys
talk tallow
talk voor de toiletverzorging talcum powder for toilet use
talkpoeder talcum powder
tampons sanitary tampons
tampons tampons
tandcement dental cement
tandenborstels toothbrushes
tandenstokers toothpicks
tandheelkundige amalgamen dental amalgams
tandheelkundige hechtmiddelen dental adhesives
tandheelkundige implantaten dental implants
tandheelkundige toestellen en instrumenten dental apparatus and instruments
tandpasta toothpaste
tandreinigingsmiddelen dentifrices
tandvulmiddelen material for stopping teeth
tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen material for stopping teeth, dental wax
tandvulmiddelen, afdrukmateriaal voor tandartsen, ontsmettingsmiddelen material for stopping teeth, dental wax, disinfectants
tandzijde dental floss
tangen pliers
tangen forceps
tapijten carpets
tapijten en vloermatten carpets and rugs
tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors
tapijtshampoos carpet shampoos
tapijtversteviging carpet backing
tapioca tapioca
tarwekiemen wheat germ
tarwevlokken flaked wheat
tassen en koffers bags and cases
tassen voor bergbeklimmers bags for climbers
tassen voor de atletieksport athletic bags
tassen, reiskoffers en reistassen bags, trunks and travelling bags
tassen, reistassen, koffers, attachékoffers, zakken en etuis bags, travelling bags, suitcases, attaché cases, bags and cases
tassen, reistassen, rugzakken, etuis, portefeuilles, paraplu’s, geldportefeuilles, multifunctionele tassen, documententassen, handtassen, schooltassen, portemonnees, bagage, reiskoffers, wandelstokken, etuis voor creditcards en bags, grips, rucksacks, cases, portfolios, umbrellas, wallets, holdalls, briefcases, handbags, satchels, purses, luggage, trunks, walking sticks, creditcard cases and sports bags
tassen, waaronder rugzakken, kledinghoezen en reistassen bags, including back packs, garment bags and travel bags
taxatie op het gebied van onroerende goederen real-estate valuations
taxatie van onroerende goederen real-estate appraisals
technisch onderzoek technical research
technisch onderzoek engineering research
technisch tekenen engineering drawing
technische adviezen technical consultancy
technische handleidingen technical manuals
technische ondersteuning met betrekking tot software computer software technical support services
technische projectstudies technical project studies
technologisch onderzoek technological research
technologische diensten met betrekking tot computers technological services relating to computers
teddyberen teddy bears
teen wicker
teken- en schilderbenodigdheden, -apparaten en - drawing and painting materials, apparatus and instruments
tekenapparaten drawing apparatus
tekenbenodigdheden drawing materials
tekendriehoeken en -linialen drawing squares and rulers
tekenfilms animated cartoons
tekeningen drawings
tekeningen (grafisch) drawings (graphic)
tekeninstrumenten drawing instruments
tekenmateriaal drawing implements
tekenpapier drawing paper
tekenpassers compasses for drawing
tekenpennen drawing pens
tekst- en gegevensverwerkers en scanners word and information processors and scanners
tekstverwerkers word processors
tekstverwerking word processing
tekstverwerkingsapparatuur word processing apparatus
tekstverwerkingsapparatuur en -instrumenten word processing apparatus and instruments
tekstverwerkingsinstrumenten word processing instruments
tekstverwerkingssystemen en compilers word processing systems and compilers
telebankieren telebanking
telecommunicatie telecommunications
telecommunicatie instrumenten telecommunications instruments
telecommunicatie van inlichtingen, computerprogramma’s en andere gegevens telecommunication of information, computer programs and other data
telecommunicatie-installaties, -apparaten en -instrumenten telecommunications installations, apparatus and instruments
telecommunicatie, communicatie via computerterminals telecommunications, computer terminal communications
telecommunicatie, communicatie, telefoondiensten, verzending per fax, telex, inzamelen en verzenden van telecommunication, facsimile, telex, telephone, telegram, message collection and transmission services
telecommunicatie, communicatie, telefoondiensten, verzending per fax, telex, inzamelen en verzenden van boodschappen, semafoondiensten en elektronische verzending van boodschappen telecommunications, communications, telephone, facsimile, telex, message collection and transmission, radio-paging and electronic mail services
telecommunicatie, met name computerondersteunde elektronische informatie- en communicatiediensten voor openbare en gesloten gebruikerskringen telecommunications, in particular electronic information and communication services with data-processing support for general and closed groups of users
telecommunicatie, nieuwsagentschappen, communicatie via computerterminals telecommunications, news agencies, communications by computer terminal
telecommunicatieapparaten telecommunications apparatus
telecommunicatieapparaten en -apparatuur telecommunications apparatus and equipment
telecommunicatieapparaten en -instrumenten telecommunications apparatus and instruments
telecommunicatieapparatuur telecommunications equipment
telecommunicatiediensten telecommunications services
telefaxapparatuur facsimile machines
telefonische communicatie communications by telephone
telefonische communicatie telephone communications
telefonische seinapparaten telephone transmitters
telefoonantwoordapparaten telephone answering machines
telefoonapparaten telephone apparatus
telefoonapparaten en -instrumenten telephone apparatus and instruments
telefoonapparaten en -ontvangers telephone apparatus and receivers
telefoondiensten telephone services
telefoondraden telephone wires
telefoonhoorns telephone receivers
telefooninstrumenten telephone instruments
telefoonkaarten telephone cards
telefoontoestellen telephones
telegraafdiensten telegraph services
telescopen telescopes
televisie- en videoapparatuur en -instrumenten television and video apparatus and instruments
televisie- en videoapparatuur en -toestellen television and video apparatus and equipment
televisieapparaten television apparatus
televisieapparaten en videorecorders televisions and video recorders
televisiecamera’s television cameras
televisiefilms television films
televisiefilms en -programma’s television films and programmes
televisiemonitors television monitors
televisieproductie television production
televisiereclame television advertising
televisies televisions
televisiespellen television games
televisietoestellen television receivers
televisietoestellen television equipment
televisietoestellen en -instrumenten television apparatus and instruments
televisietoestellen en monitors televisions and monitors
telex- en faxdiensten telex and facsimile services
telex-, telegraaf-, telefoon-, radiotelefonie- en telex, telegraph, telephone, radio telephone and telegraphy services
telexapparatuur teleprinters
telexdiensten telex services
temperatuurmeters temperature indicators
tennisballen tennis balls
tenten tents
tentoonstellingen exhibitions
tentoonstellingen en voorstellingen exhibitions and presentations
terbeschikkingstelling van computergegevensbanken provision of computer databases
termijnbetalingen instalment loans
terminalblokken terminal blocks
terminals terminals
test- en ijkapparatuur testing and calibrating apparatus
testapparatuur testing apparatus
testen testing services
testsets voor diagnosestelling diagnostic test kits
testtoestellen, niet voor geneeskundige doeleinden testing apparatus not for medical purposes
teugels reins
textiel textiles
textiel en stukgoederen van textiel textiles and textile piece goods
textielartikelen textile articles
textielartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen textile articles not included in other classes
textielproducten textile goods
textielproducten (voor zover begrepen in klasse 14) textile goods (included in class 24)
textielproducten voor de huishouding household textile articles
textielstukgoederen textile piece goods
theaterproducties theatre productions
theatervoorstellingen theatre performances
thee tea
thee-essences tea essences
thee-extracten tea extracts
thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, griesmeel, sago tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, semolina, sago
thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee
thee, koffie, cacao, chocolademelk tea, coffee, cocoa, drinking chocolate
thee, zwarte thee, kruidenthee (niet voor medicinale doeleinden of gebruik als geneesmiddel), thee-essences, thee-extracten, instantthee, theemengsels tea, black tea, herbal tea (not for medicinal or curative purposes), tea essences, tea extracts, instant tea, tea
theedoeken tea towels
theelichtjes tealights
theemengsels tea mixtures
theemutsen tea cosies
theepotten teapots
theesurrogaten artificial tea
thermische kledingstukken thermal clothing
thermometers thermometers
thermosflessen vacuum bottles
thermostaten thermostats
ticketreservering ticket-reservation
tickets tickets
tijdelijke huisvesting temporary accommodation
tijdmeetinstrumenten chronometric instruments
tijdopname-apparatuur time recording apparatus
tijdopname-apparatuur en -instrumenten time recording apparatus and instruments
tijdschakelaars time switches
tijdschriften magazines
tijdschriften (periodieken) magazines (periodicals)
tijdschriften en dagbladen magazines and journals
tijdschriften en nieuwsbrieven magazines and newsletters
tijdschriften en periodieken magazines and periodicals
tijdschriften en publicaties magazines and publications
tijdschriften, boeken, kranten, nieuwsbrieven en andere gedrukte publicaties magazines, books, newspapers, newsletters and other printed publications
tijdschriften, periodieke publicaties, boeken en kranten magazines, periodical publications, books and newspapers
tijdschriftenstandaards magazine racks
timers timers
toegangscontroleapparaten access-control apparatus
toestellen en apparaten voor het lezen van documenten document reading apparatus and instruments
toestellen en apparaten voor OCR-herkenning equipment and apparatus for character recognition
toestellen en instrumenten voor elektrische stimulatie electrical stimulation apparatus and instruments
toestellen en instrumenten voor het verzenden en ontvangen van telex- en faxberichten telex and facsimile transmission and receiving apparatus and instruments
toestellen en instrumenten voor videoconferenties en telefonische conferenties video conferencing and teleconferencing apparatus and instruments
toestellen in zakformaat voor elektronische spellen hand-held units for playing electronic games
toestellen voor ontspanning voor gebruik met een televisiescherm of een videomonitor amusement apparatus for use with a television screen or video monitor
toestellen voor ontspanning, geschikt voor gebruik in combinatie met televisieapparaten amusement apparatus adapted for use with television
toestellen voor ontspanning, niet bestemd voor gebruik in combinatie met televisietoestellen amusement apparatus other than for use with television receivers
toetsenborden keyboards
toetsenborden voor computers computer keyboards
toetsenborden, printers en regelapparaten keyboards, printers and controllers
tofoe tofu
toiletartikelen toilet articles
toiletdoekjes voor het gezicht face towels
toiletgerei toilet utensils
toiletnecessaires toilet cases
toiletpapier toilet paper
toiletpreparaten toilet preparations
toiletrolhouders toilet paper holders
toilettassen toilet bags
toiletzepen toilet soaps
tolkdiensten interpretation services
tolken interpretation
tomatenpuree tomato purée
tomatensap tomato juice
tomatensap en tomatenpuree tomato juice and tomato purée
topografie land surveying
tops tops
touw ropes
touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover begrepen in klasse 22) ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (so far as included in class 22)
touw, bindgarens, netten, tenten, dekzeilen, zeilen, zakken (voor zover niet begrepen in andere klassen) ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes)
tractoren tractors
training training services
trainingskleding exercise-wear
trainingspakken tracksuits
trainingsschoenen trainers
trainingsschoenen en sportschoenen training shoes and sports shoes
transductors transducers
transformatoren transformers
transmissie en distributie van televisieprogramma’s via kabel, satelliet en rechtstreeks naar de huishoudens cable, satellite and direct-to-home transmission and distribution of television programmes
transmissie-organen transmission components
transmissieoliën transmission oils
transmissievloeistoffen transmission fluids
transparanten transparencies
transponders transponders
transport transport
transport van cargo’s cargo handling
transport, opslag en distributie van producten services relating to the transport, storage and distribution of goods
transport, verpakking en opslag van goederen transport, packaging and storage of goods
transportdiensten transport services
transportinrichtingen conveyors
transportmakelaardij transport brokerage
trechters funnels
trusts trusts
tuigen harnesses
tuinbouwproducten horticultural products
tuinbroeken dungarees
tuingereedschappen garden tools
tuners tuners
turbines turbines
tussenschotten partitions
uit granen bereide preparaten preparations made from cereals
uitgave van boeken en drukwerken publication of books and printed matter
uitgave van boeken, tijdschriften, dagbladen, periodieken, rapporten, handboeken, teksten, computersoftware publication of books, magazines, journals, periodicals, reports, manuals, texts, computer software
uitgave van drukwerken issuing of printed matter
uitgave van gedrukte publicaties publication of printed publications
uitgave van reclamemateriaal publication of publicity materials
uitgave van reclameteksten publication of publicity texts
uitgave van teksten publication of texts
uitgave van tijdschriften publication of magazines
uitgifte van creditcards issuing of credit cards
uitgifte van kredietbrieven issuing of letters of credit
uitgifte van reischeques issuing of travellers’ cheques
uitgifte van reischeques en kredietbrieven issuing of travellers’ cheques and letters of credit
uitklapbare computerstellingen expandable CPU stands
uitleen van boeken book lending
uitleenbibliotheken lending libraries
uitnodigingen invitations
uitsteekvormen voor koekjes cookie cutters
uitvoering van taxaties conducting valuations
uitzend-, telecommunicatie-, televisie- en radioapparaten en -instrumenten 9 broadcasting, telecommunications, television and radio apparatus and instruments
uitzenden van personeel temporary personnel services
uitzenden van personeel temporary personnel
uitzending broadcasting
uitzending van radio- en televisieprogramma’s broadcasting of radio and television programmes
uitzending van televisieprogramma’s broadcasting of television programmes
uitzendingen en verbindingen door middel of door ondersteuning van een computer broadcasting and communications by means of, or aided by, computer
uitzendingen over land, via kabel of satelliet van radio, televisie, teletekst of van gegevens terrestrial, cable or satellite broadcasting of radio, television, teletext or of data
uitzendingen via radio, televisie en kabeltelevisie radio, television and cable television broadcasting
uitzendingen via radio, televisie en satelliet broadcasting by radio, television and satellite
ultrasone reinigers ultrasonic cleaners
uniformen uniforms
universele printerstandaarden universal printer stands
universitaire diensten university services
updating van gegevens in databases updating of information on computer databases
urinoirs urinals
uurwerken horological instruments
uurwerken en tijdmeetapparaten en -instrumenten horological and chronometric apparatus and instruments
uurwerken en tijdmeetinstrumenten horological and chronometric instruments
uurwerken en tijdmeetinstrumenten, met name kleine uurwerken, polshorloges, uurwerkonderdelen, wijzerplaten, klokkasten, gangwerken voor uurwerken, onderdelen voor gangwerken voor uurwerken horological and chronometric instruments, in particular small clocks, wrist watches, parts for clocks and watches, clock faces, housing for clocks and watches, clockworks, parts for clockworks
uurwerken in het algemeen clocks and watches in general
vaartuigen water vehicles
vaatwassers dishwashers
vaatwerk voor de huishouding of keuken containers for household or kitchen use
vaccins vaccines
vacuümpompen vacuum pumps
valiezen valises
valletjes valances
vals haar false hair
valse nagels false nails
valse wimpers false eyelashes
van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde meubelen, spiegels, lijsten, producten, voor zover niet begrepen in andere klassen furniture, mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials or of plastics
van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics
van karton vervaardigde artikelen articles made from cardboard
van papier en karton vervaardigde producten goods made from paper and cardboard
vanille vanilla
vaste brandstoffen solid fuels
vaste stof opnamen solid-state recordings
vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen solid, liquid and gaseous fuels
vazen vases
vazen van edele metalen vases of precious metal
vegetarische voedingsmiddelen vegetarian foodstuffs
veiligheidsbrillen safety goggles
veiligheidshelmen safety helmets
veiligheidslampen safety lamps
veiligheidsmaskers protective masks
veiligheidsstoelen voor gebruik in auto’s safety seats for use in cars
veiligheidstuigen safety restraints
veldflessen drinking flasks
velgen wheel rims
vellen papier paper sheets
vennootschapsfinanciering corporate financing
vensterglas window glass
ventielen voor voertuigbanden tyre valves
ventilatie- en airconditioningapparaten, -instrumenten en -installaties 11 ventilating and air-conditioning apparatus, instruments and installations
ventilatieapparaten apparatus for ventilating
ventilatoren en blazers fans and blowers
ventilatorriemen fan belts
ventilators fans
ventilators voor motoren en machines fans for motors and engines
ventilators voor persoonlijk gebruik fans for personal use
verbanden bandages
verbanden voor omzwachtelen bandages for dressings
verbandgaas gauze for dressings
verbandmiddelen materials for dressings
verbandmiddelen voor wonden wound dressings
verbindingen voor elektrische leidingen connections for electric lines
verbindingsstukken voor buizen pipe junctions
verbrandingsovens incinerators
verdampingstoestellen evaporators
verdeelborden distribution boards
verdelers dividers
verdikkingsmiddelen thickeners
verdovingsmiddelen anaesthetics
verdunningsmiddelen thinners
verdunningsmiddelen voor voornoemde correctievloeistoffen, allemaal begrepen in internationale thinners for use with the aforesaid correction fluids, all included in International Class 16
verfdozen paint boxes
verfkwasten painters’ brushes
verfmachines painting machines
verfrissende oliën refresher oils
verfrissende oliën voor parfums refresher oils for perfumes
verfrissende oliën voor parfums en geuren refresher oils for perfumes and scents
verfstoffen dyes
verfstoffen, pigmenten, pigmentpreparaten, kleurstoffen, dyes, pigments, pigment preparations, colourants, paints
verfverwijderende middelen paint removing preparations
vergrootglazen magnifying glasses
vergrotingsapparaten enlarging apparatus
vergrotingstoestellen magnifiers
verhuur in verband met telecommunicatieapparatuur en -uitrustingen 38 leasing and rental services in connection with telecommunications apparatus and equipment
verhuur van advertentieruimte rental of advertising space
verhuur van apparaten voor het verzenden van berichten rental of message sending apparatus
verhuur van apparatuur voor het overbrengen, ontvangen, aanpassen, monteren of weergeven van bioscoopfilms, geluid of video rental of apparatus for transmitting, receiving, modifying, editing or reproducing cinematographic films, sound or
verhuur van automobielen motor-vehicle rental
verhuur van boeken book rental
verhuur van computergegevensbanken computer database leasing
verhuur van computerhardware rental of computer hardware
verhuur van computerrandapparatuur rental of computer peripheral devices
verhuur van computers rental and leasing of computers
verhuur van computers en software rental of computers and software
verhuur van computers en updating van software computer rental and updating of computer software
verhuur van computers en van toegangstijd tot een computergegevensbank rental and leasing of computers and leasing of access time to a computer database
verhuur van computers, computersystemen, computerprogramma’s en software leasing, hire and rental of computers, computer systems, computer programs and computer software
verhuur van computersoftware computer software rental
verhuur van dataverwerkingsapparatuur hiring out data-processing equipment
verhuur van dataverwerkingsapparatuur en computers rental of data processing equipment and computers
verhuur van elektronische spelapparatuur rental of electronic game equipment
verhuur van film- en televisiedecors rental of motion picture and television scenery
verhuur van gegevensverwerkende installaties leasing of data-processing installations
verhuur van gegevensverwerkende toestellen en instrumenten, computers en randapparatuur hiervoor rental of data processing apparatus and instruments, computers, and peripheral equipment therefor
verhuur van geluids- en video-opnamen rental of sound and video recordings
verhuur van geluidsopnamen rental of sound recordings
verhuur van geluidsopnamen, video-opnamen of van spelcassettes voor elektronische spelapparatuur rental of sound recordings, video recordings or of game cartridges for use with electronic game apparatus
verhuur van hardware en software rental of computer hardware and software
verhuur van kantoorapparaten office equipment rental
verhuur van kantoormachines en -apparaten office machines and equipment rental
verhuur van kleding rental of clothing
verhuur van machines, gereedschappen en apparaten voor de bouw rental of machines, tools and apparatus for building
verhuur van opslagruimten rental of warehouses
verhuur van parkeerplaatsen parking place rental
verhuur van radio- en televisietoestellen rental of radio and television receiving sets
verhuur van reclamemateriaal rental of advertising material
verhuur van software rental of software
verhuur van sportmaterieel rental of sports equipment
verhuur van sporttoestellen rental of sports apparatus
verhuur van stadions rental of stadium facilities
verhuur van tijdelijke huisvesting rental of temporary accommodation
verhuur van toegangstijd tot een computer-database rental of access time to a computer database
verhuur van toegangstijd tot een servercentrum van gegevensbanken leasing of access time to a computer data base server
verhuur van toegangstijd tot gegevensbestanden leasing access time to a computer database
verhuur van verkoopautomaten leasing of vending machines
verhuur van verkoopautomaten rental of vending machines
verhuur van video-opnamen rental of video recordings
verhuur van videobanden rental of video tapes
verhuur van videocamera’s rental of video cameras
verhuur van videocassettes rental of video cassettes
verhuur van videocassettes, schijven, cd-roms en elektronische spelapparatuur rental of video cassettes, disks, CD-ROMs and electronic game equipment
verhuur van vliegtuigen leasing of aircraft
verhuur van voertuigen rental of vehicles
verhuur van voertuigen vehicle rental and leasing services
verhuur van woningen renting of homes
verhuur van zeeschepen rental and leasing of ships
verificatie van rekeningen auditing
verjaardagskaarten birthday cards
verkoop bij opbod auctioneering
verkoopautomaten automatic vending machines
verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus
verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, computers en gegevensverwerkende apparatuur automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculators, data-processing equipment, computers
verkooppromotie sales promotion
verkooppromotie voor derden sales promotion (for others)
verlichting lighting
verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes
verlichtingsapparaten lighting apparatus
verlichtingsapparaten en -installaties lighting apparatus and installations
verlichtingsapparaten en -instrumenten lighting apparatus and instruments
verlichtingsarmatuur light fixtures
verlichtingsinstallaties lighting installations
verlichtingsinstrumenten lighting instruments
verlichtingssystemen lighting systems
vermogensbeheer property management
vermogensbeheer asset management
vernissen varnishes
vernissen (anders dan isolerende vernissen) varnishes (other than insulating varnish)
vernissen, lakken varnishes, lacquers
verpachting van onroerende goederen leasing of real estate
verpakking en opslag van goederen packaging and storage of goods
verpakking van goederen packaging of goods
verpakking van goederen en verpakkingsdiensten packaging of goods and packing services
verpakking van papier, karton of plastic packaging made of paper, cardboard or plastic
verpakkingen packaging
verpakkingsdiensten packaging services
verpakkingsmachines packaging machines
verpakkingsmateriaal packaging materials
verpakkingsmaterialen packing materials
verplaatsbare constructies van metaal transportable buildings of metal
verplaatsbare constructies, niet van metaal non-metallic transportable buildings
verrekijkers binoculars
verrijkte bloem enriched farina
vers fruit fresh fruit
verschaffen van zakelijke informatie provision of business information
verschaffing van installaties voor tentoonstellingen providing facilities for exhibitions
verscheping shipping
verse groenten fresh vegetables
verse vruchten en groenten fresh fruits and vegetables
versieringen voor sleutelringen key fobs
versierselen en decoraties voor kerstbomen ornaments and decorations for Christmas trees
versierselen voor kerstbomen decorations for Christmas trees
versierselen voor kerstbomen ornaments for Christmas trees
versiersels voor het haar hair ornaments
versiersels voor hoeden hat ornaments
versnellingen gears
versnellingsbakken gear boxes
versnellingsbakken, niet voor landvoertuigen gear boxes other than for land vehicles
verspreiding van folders distribution of leaflets
verspreiding van folders of monsters distribution of leaflets and samples
verspreiding van monsters distribution of samples
verspreiding van producten voor reclamedoeleinden distribution of goods for advertising purposes
verspreiding van promotie- en reclamemateriaal distribution of promotional and advertising material
verspreiding van publiciteitsmateriaal distribution of publicity materials
verspreiding van reclame dissemination of advertisements
verspreiding van reclame-, promotie- en publiciteitsmateriaal distribution of advertising, promotional and publicity
verspreiding van reclamemateriaal dissemination of advertising matter
verspreiding van reclamemateriaal distribution of advertising materials
verspreiding van reclamemateriaal advertising material services
verspreiding van reclamemateriaal (folders, prospectussen, drukwerken, monsters) advertising material services (brochures, prospectuses, printed sheets, samples)
verstelbare polssteunen adjustable wrist rests
versterkende middelen voor planten plant-strengthening preparations
versterkende middelen voor planten, producten ter bescherming van planten plant-strengthening preparations, plant-protection products
versterkers amplifiers
versterkingsapparatuur amplifying apparatus
versterkingsapparatuur en -instrumenten amplifying apparatus and instruments
verstrekking van bedrijfsinformatie business information services
verstrekking van toegang tot wereldwijde computernetwerken en andere computernetwerken providing access to global computer networks and other computer networks
verstuivers nebulizers
vertaaldiensten translation services
vertalingen translations
vervangingsmiddelen van koffie coffee substitutes
verven paints
verven, lakken paints, lacquers
verven, vernissen, lakken paints, varnishes, lacquers
verven, vernissen, lakken, coatings paints, varnishes, lacquers, coatings
vervoer door de lucht air transport
vervoer door pijpleidingen transport by pipeline
vervoer en opslag transport and storage
vervoer over zee marine transport
vervoer van goederen transport of goods
vervoer van passagiers en goederen door de lucht air transportation of passengers and freight
vervoer van personen transport of persons
vervoer van personen en goederen transport of persons and goods
vervoermiddelen vehicles
vervoersspeelgoed, niet om op te rijden, te weten speelgoedwagentjes non-riding transportation toys, namely toy wagons
verwarmingsapparaten heating apparatus
verwarmingsdompelaars immersion heaters
verwarmingselementen heating elements
verwarmingsinstallaties heating installations
verwerking van gas en petroleum processing of gas and oil
verwerkte eieren processed eggs
verwerkte noten processed nuts
verzamelalbums collectors’ albums
verzamelen en verschaffen van bedrijfsinformatie compilation and provision of business information
verzamelen en verstrekken van nieuws collection and supply of news
verzamelen van nieuws collection of news
verzameling en levering van goederen collection and delivery of goods
verzamelkaarten collectable cards
verzamelkaartjes trading cards
verzekeringen insurance
verzekeringen insurance underwriting
verzekeringen en financiële zaken insurance and financial affairs
verzekeringen en financiën insurance and finance
verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, makelaardij en handel in onroerende goederen insurance, financial affairs, monetary affairs, real-estate
verzekeringsdiensten insurance services
verzekeringsdiensten en financiële diensten insurance and financial services
verzekeringsmakelaarij insurance brokerage
verzenddiensten freight forwarding
verzenden van gegevens transmission of data
verzending op verzoek van videobeelden video on demand transmissions
verzending van berichten via telefoon en fax transmission of messages by telephone and facsimile
verzending van informatie via computers communication of information by computer
verzorging op het gebied van hygiëne hygienic care
verzorging van gasten providing of food and drink for guests
verzorging van schriftelijke cursussen provision of correspondence courses
verzorging van uitzendingen broadcasting services
verzwakkers attenuators
veterinaire en landbouwkundige diensten veterinary and agricultural services
veters laces
veters braid
vetten greases
vetten fats
video- en audiobanden, cassettes, disks en platen video and audio tapes, cassettes, discs and records
video- en audiocassettes video and audio cassettes
video-afspeelapparaten video players
video-apparatuur en audiovisuele apparatuur voor onderwijsdoeleinden video and audio visual teaching apparatus
video-compactdiscs video compact discs
video-opnamen video recordings
video-opnamen in de vorm van disks en banden video recordings in the form of discs and tapes
video’s videos
videoapparaten video apparatus
videoapparatuur video equipment
videobanden videotapes
videobanden en videodiscs video tapes and video discs
videocamera’s video cameras
videocassettes video cassettes
videocassettes video tape cassettes
videocassettes en videobanden video cassettes and video tapes
videocassettes, audiocassettes, platen, cd’s, cd-roms video cassettes, audio cassettes, records, compact discs, CD ROMs
videoconferenties video conferencing
videodiscs en -publicaties video disks and publications
videofilms video films
videokaarten video cards
videomonitors video monitors
videoplaten video discs
videoplatenspelers video disc players
videoprocessors video processors
videorecorders video recorders
videorecorders en videobanden video recorders and video tapes
videorecorders en videoweergaveapparatuur video recorders and video reproducing apparatus
videoschermen video screens
videospelapparaten video amusement apparatus
videospelapparatuur voor persoonlijk gebruik video game apparatus for personal use
videospellen video games
videospelmachines video game machines
videospelmachines voor commerciële doeleinden video game machines for commercial use
videospelmachines voor particulier gebruik video game machines for domestic use
videospelmachines voor particulier gebruik, onder meer voor personal computers video game machines for domestic use including for personal computers
videospelmachines, homevideo-spelmachines en draagbare videospelmachines, niet bestemd voor gebruik in combinatie met televisietoestellen video-game machines, home video-game machines and hand-held video-game machines, none being for use with television receivers
videospelmachines, zowel met als zonder muntinworp video output game machines coin or non-coin operated
videospelprogramma’s, -cartridges, en -cassettes video game programs, cartridges and cassettes
virtuele werkelijkheidssystemen virtual-reality systems
vis fish
vis en visproducten fish and fish products
vis in blik canned fish
vis, gevogelte en wild fish, poultry and game
vis, gevogelte en wild (niet levend) fish, poultry and game (none being live)
visconserven fish preserves
visconserven en vleesconserven fish and meat preserves
vishengels fishing rods
visitekaartjes business cards
visproducten fish products
vissen en schelpen uit terracotta terracotta fish and shells
visuele beeldschermen, apparaten en instrumenten visual display screens, apparatus and instruments
vitaliseermiddelen voor het lichaam preparations for toning the body
vitamine- en mineraalpreparaten vitamin and mineral preparations
vitaminedranken vitamin drinks
vitaminen vitamins
vitaminen en mineralen vitamins and minerals
vitaminen en vitaminepreparaten vitamins and vitamin preparations
vitaminepreparaten vitamin preparations
vitaminepreparaten, oligo-elementen en/of mineralen voor diëtische doeleinden of als voedingssupplementen preparations based on vitamins, trace elements and/or minerals for dietetic purposes or as nutritional supplements
vitaminesupplementen vitamin supplements
vitrines cabinets
vizieren visors
vlaggen flags
vlakgom rubber erasers
vlakgommen erasers
vlees meat
vlees en vleesextracten meat and meat extracts
vlees en vleesproducten meat and meat products
vlees en worsten meats and sausages
vlees en worsten gekonserveerd preserved meats and sausages
vlees en worsten, ook diepgevroren meats and sausages, also deep-frozen
vlees- en bouillonextracten meat and bouillon extracts
vlees-, vis-, vruchten- en groentegeleien meat, fish, fruit and vegetable jellies
vlees-, vis-, vruchten-, groenteconserven meat, fish, fruit and vegetable preserves
vlees, gevogelte en wild meat, poultry and game
vlees, vis meat, fish
vlees, vis, gevogelte en wild meat, fish, poultry and game
vlees, vis, gevogelte en wild (niet levend) meat, fish, poultry and game, none being live
vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten meat, fish, poultry and game, meat extracts
vlees, vis, gevogelte en wild, zeevruchten meat, fish, poultry and game, sea food
vlees, vis, niet-levende week- en schaaldieren, gevogelte en wild meat, fish, non-living molluscs and crustaceans, poultry and game
vlees, worsten, zeevruchten, gevogelte en wild, ook geconserveerd of diepgevroren meats and sausages, seafood, poultry and game, also preserved or deep-frozen
vleesconserven meat preserves
vleesextracten meat extracts
vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables
vleespasteien meat pies
vleesproducten meat products
vleesproducten en -extracten meat products and extracts
vleesproducten, visproducten, producten van gevolgelte en wild meat products, fish products, poultry products and game products
vleeswaren en charcuterie meat products and charcuterie
vlekken verwijderende middelen stain removing preparations
vliegers kites
vliegtassen flight bags
vlinderdassen bow ties
vloei blotters
vloeibare brandstoffen liquid fuels
vloeibare kristallen liquid crystals
vloeibare zepen liquid soaps
vloeimiddelen fluxes
vloeipapier blotting paper
vloeistoffen voor automatische transmissie automatic transmission fluids
vloerbedekking floor coverings
vloerkleden rugs
vloerkleden, matten en matwerk rugs, mats and matting
vloerkleden, tapijten, matten en matwerk carpets, rugs, mats and matting
vloerwas floor wax
vlotten voor de zwemsport floats for bathing and swimming
vochtinbrengende middelen moisturisers
vochtinbrengende middelen voor de huid skin moisturisers
voedingsconcentraten op basis van kruiden nutritional concentrates on the basis of herbs
voedingsmiddelen preparations for nutritional use
voedingsmiddelen op basis van haver oat-based food
voedingsmiddelen voor baby’s food for babies
voedingsmiddelen voor dieren foodstuffs for animals
voedingsmiddelen voor dieren, mout foodstuffs for animals, malt
voedingsmiddelen voor jonge kinderen en zieken infants’ and invalids’ foods
voedingssupplementen nutritional supplements
voedingssupplementen op basis van kruiden nutritional supplements on the basis of herbs
voedsel met kruiden herbal food
voedsel voor huisdieren pet food
voedselpasta’s food pastes
voedselverwerkingsmachines food processing machines
voertuigen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water
voertuigwielen vehicle wheels
voertuigzittingen vehicle seats
voetballen soccer balls
voetsteunen footrests
vogelbaden bird baths
volksvermaak public entertainment
voltmeters voltmeters
voorbereiding van loonlijsten payroll preparation
voorbespeelde audio- en videobanden, cassettes en compactdiscs pre-recorded audio and video tapes, cassettes and compact discs
voorbespeelde audio- en/of videoplaten, -banden, -cassettes en -schijven pre-recorded audio and/or video records, tapes, cassettes and discs
voorbespeelde audiobanden en videocassettes pre-recorded audio and video cassettes
voorbespeelde banden pre-recorded tapes
voorbespeelde banden en schijven pre-recorded tapes and records
voorbespeelde cassettes recorded cassettes
voorbespeelde compactdiscs pre-recorded compact discs
voorbespeelde computerdiscs pre-recorded computer discs
voorbespeelde computerprogramma’s pre-recorded computer programs
voorbespeelde films en televisiefilms pre-recorded motion picture and television films
voorbespeelde geluids- en videobanden pre-recorded audio and video tapes
voorbespeelde geluids- en videobanden en -disks pre-recorded audio and video tapes and discs
voorbespeelde goederen, te weten voorbespeelde grammofoonplaten en voorbespeelde audio- en audiovideobanden, cassettes en disks pre-recorded goods, namely pre-recorded records and pre-recorded audio and audio-video tapes, cassettes and discs
voorbespeelde mechanische, magnetische, magneto-optische, optische en elektronische dragers voor geluid en/of beeld en/of gegevens pre-recorded mechanical, magnetic, magneto-optical, optical and electronic carriers for sound, and/or image
voorbespeelde schijven pre-recorded records
voorbespeelde schijven pre-recorded disks
voorbespeelde video’s en cassettes pre-recorded videos and cassettes
voorbespeelde videobanden pre-recorded video tapes
voorbespeelde videobanden en beeldplaten pre-recorded video discs and tapes
voorgedrukte vellen papier pre-printed sheets
vooropgenomen video-, audio- en audiovisuele banden, disks en cassettes pre-recorded video, audio and audio-visual tapes, discs and cassettes
voorruiten windscreens
voorziening en beheer van sportfaciliteiten en sportevenementen provision and management of sports facilities and sporting events
voorziening in speelfaciliteiten voor kinderen provision of play facilities for children
voorziening van diensten op het gebied van sport en provision of sports and recreational services
voorziening van kampeerterreinen provision of campgrounds
voorziening van sportfaciliteiten provision of sports facilities
vorken forks
vorken en lepels forks and spoons
vormmaterialen moulding materials
vrachtauto’s trucks
vrachtwagenvervoer hauling
vrijetijdskleding leisurewear
vrijetijdskleding casual wear
vrijetijdstassen casual bags
vruchten en groenten fruit and vegetables
vruchten en groenten in blik canned fruits and vegetables
vruchten in blik canned fruits
vruchtendranken fruit drinks
vruchtendranken fruit beverages
vruchtendranken en vruchtensappen fruit drinks and fruit juices
vruchtenextracten fruit extracts
vruchtensalades fruit salads
vruchtensalades en groentesalades fruit salads and vegetable salads
vruchtensappen fruit juices
vruchtensappen, vruchtendranken en concentraten voor de bereiding van vruchtensappen en vruchtendranken fruit juices, fruit drinks and concentrates for making fruit juices and fruit drinks
vruchtensausen fruit sauces
vruchtensmeersels fruit spreads
vruchtentaarten fruit pies
vullingen voor vulpotloden pencil lead refills
vullingen, snacks fillings, snack foods
vulmateriaal stuffing materials
vulmateriaal (uitgezonderd van rubber of plastic) padding and stuffing materials (except of rubber or plastics)
vulmiddelen fillers
vulpennen fountain pens
vulsels fillings
vuurvaste materialen refractory materials
vuurwapenen firearms
vuurwerk fireworks
wafelijzers waffle irons
wafels waffles
wafeltjes wafers
wagentjes trolleys
wagentjes voor algemeen gebruik general purpose trolleys
wagons wagons
walkietalkies walkie-talkies
wandbekleding wall hangings
wandelstokken walking sticks
wandkaarten wall charts
wanten mittens
warmteoverdrukplaatjes heat transfers
warmtepompen heat pumps
warmtewisselaars heat exchangers
warmwaterkruiken hot water bottles
was-, reinigings- en bleekmiddelen washing, cleaning and bleaching preparations
wasapparaten washing apparatus
wasmachines washing machines
wasmiddelen washing preparations
wasmiddelen laundry detergents
wasmiddelen voor de witte was en andere substanties voor wasdoeleinden preparations for washing white linen and other substances for laundry use
wasserijdiensten laundry services
wassoorten (grondstoffen) waxes (raw material)
wasverzachters softeners
wasverzachters fabric softeners
water water
water in flessen bottled water
water- en weerbestendige kleding waterproof and weatherproof clothing
waterafscheiders water separators
waterbehandeling water treatment
waterbestendige kleding waterproof clothing
waterclosets water closets
waterfilters water filters
waterfiltreerapparaten water-filtering apparatus
waterhoudende polymeerdispersies aqueous polymer dispersions
waterijsjes en ijsbonbons water ices and frozen confections
waterkoelers water coolers
waterleidingsapparaten water-supply apparatus
waterleidingsapparaten en sanitaire installaties apparatus for water supply and sanitary purposes
wateronthardingsapparaten water softening apparatus
wateronthardingsapparaten en -installaties water softening apparatus and installations
wateronthardingsinstallaties water softening installations
waterpompen water pumps
waterski’s water skis
watersterilisators water sterilizers
waterverwarmers water heaters
waterzuiveringsapparaten water purification apparatus
waterzuiveringsinstallaties water purification installations
waterzuiveringsproducten water purifying chemicals
watten cotton wool
watten en wattenstaafjes voor cosmetisch gebruik cotton wool and cotton tip sticks for cosmetic purposes
watten voor cosmetisch gebruik cotton wool for cosmetic purposes
wc-brillen toilet seats
wc-potten toilet bowls
weefsels woven materials
weefsels en textielproducten textiles and textile goods
weefsels en textielproducten woven goods and textiles
weefsels en textielproducten (voor zover begrepen in klasse 24) textiles and textile goods (included in class 24)
weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen textiles and textile goods, not included in other classes
weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, dekens en tafellakens textiles and textile goods, not included in other classes, bed and table covers
weefsels en textielproducten, te weten textielstoffen, gordijnen, zonnegordijnen, huishoudlinnengoed, tafel- en woven goods and textiles, namely fabrics, curtains, roller blinds, household linen, table and bed linen
weefsels en textielprodukten, dekens en tafellakens textile and textile goods, bed and table covers
weefsels voor textiele doeleinden fabrics for textile use
weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments
weegapparaten en -instrumenten weighing apparatus and instruments
weegschalen scales
weekmakers plasticizers
weerberichtendienst weather forecasting
weerstanden resistors
wegenkaarten route maps
wegslepen van voertuigen towing by motor vehicles
wegwerpluiers disposable diapers
weitassen game bags
wekkerradio’s clock radios
wekkers alarm clocks
wenkbrauwpotloden eyebrow pencils
wenskaarten greeting cards
wenskaarten en briefkaarten greeting cards and postcards
wereldbollen terrestrial globes
werkbanken workbenches
werktuigmachines machine tools
werkvlakken work surfaces
werkzaamheden met betrekking tot isolatie insulation work
wetenschappelijk onderzoek scientific research
wetenschappelijke (anders dan voor medische doeleinden), zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten scientific (other than for medical purposes), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments
wetenschappelijke apparaten en instrumenten en laboratoriumapparaten en -instrumenten scientific and laboratory apparatus and instruments
wetenschappelijke apparaten en instrumenten en onderwijssapparaten en -instrumenten scientific and educational apparatus and instruments
wetenschappelijke diensten scientific services
wetenschappelijke en optische apparaten en instrumenten scientific and optical apparatus and instruments
wetenschappelijke instrumenten scientific instruments
wetenschappelijke toestellen scientific apparatus
wetenschappelijke toestellen en instrumenten scientific apparatus and instruments
wetenschappelijke, elektrische en elektronische apparaten en instrumenten scientific, electrical and electronic apparatus and
wetenschappelijke, elektrische en elektronische apparaten en instrumenten voor het ontvangen, verwerken, verzenden, opslaan, relayeren, invoeren of uitvoeren van gegevens scientific, electric and electronic apparatus and instruments, all for the receiving, processing, transmitting, storing, relaying, inputting or outputting of data
wetenschappelijke, zeevaartkundige, elektrische , fotografische, cinematografische en optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten scientific, nautical, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, elektronische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten scientific, nautical, surveying, electric, electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments
wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein- (d.m.v. licht of mechanisch), controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling (luminous and mechanical), checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments
wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments
wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-) en onderwijstoestellen en -instrumenten, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images
wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-) en onderwijstoestellen en instrumenten scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images
wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten 9 scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten, elektrische en elektronische apparaten en instrumenten (voor zover begrepen in klasse 9) scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving, teaching apparatus and instruments, electric and electronic apparatus and
wetsuits wet suits
whisky whisky
wiegen cots
wielen wheels
wielen voor machines machine wheels
wielen voor voertuigen van iedere soort wheels for vehicles of all kinds
wierook incense
wiijnen van Franse afkomst wines of French origin
wiijnen van Franse afkomst, te weten champagne wines of French origin, namely champagne
wijnen wines
wijnen en likeuren wines and liqueurs
wijnen en mousserende wijnen wines and sparkling wines
wijnen en spiritualiën wines and spirits
wijnen en wijnen met een verhoogde alcoholgraad wines and fortified wines
wijnen met een verhoogde alcoholgraad fortified wines
wijnen, alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) wines, alcoholic drinks (except beers)
wijnen, mousserende wijnen, spiritualiën, likeuren wines, sparkling wines, spirits and liqueurs
wijnen, spiritualiën (dranken) en likeuren wines, spirits (beverages) and liqueurs
wijnen, spiritualiën en likeuren wines, spirits and liqueurs
wijnen, spiritualiën, vruchtenbrandewijn, likeuren, cocktails, alcoholhoudende extracten en alcoholhoudende essences wines, spirits, cordials, liqueurs, cocktails, alcoholic extracts and alcoholic essences
wijnglazen wine glasses
wikkelmachines wrapping machines
wild game
wildproducten game products
windbestendige jacks wind resistant jackets
windtunnels wind tunnels
wintertuinen conservatories
wisselkantoren foreign exchange bureaux
wisselstroomdynamo’s alternators
witte schrijfborden en stiften drywipe boards and markers
wodka vodka
woordenboeken dictionaries
worsten sausages
yoghurt yoghurt
yoghurt, melk en andere zuivelproducten yoghurt, milk and other dairy products
yoghurtdranken yoghurt drinks
zaaigoed seedlings
zaaizaden seeds for sowing
zaaizaden, levende planten en bloemen seeds, natural plants and flowers
zacht speelgoed soft toys
zadelmakerswaren saddlery
zaden seeds
zagen saws
zakdoeken handkerchiefs
zakdoeken van textiel handkerchiefs of textile
zakelijk onderzoek business research
zakelijk onderzoek business investigations
zakelijke administratie business administration
zakelijke advies management advice
zakelijke advies en bijstand management advice and assistance
zakelijke advisering business advisory services
zakelijke advisering inzake franchising business advisory services relating to franchising
zakelijke analyse business analysis
zakelijke bijstand management assistance
zakelijke consultancy business consultancy
zakelijke dienstverlening business services
zakelijke formulieren business forms
zakelijke rapporten business reports
zakelijke statistische informatie business statistical information
zakenwezen business affairs
zakken bags
zakken sacks
zakken en tassen bags
zakken en tassen (voor zover niet begrepen in andere sacks and bags (not included in other classes)
zakken, zakjes of pakpapier van papier of plastic sacks, bags and sheets for packaging in paper or plastics
zaklantaarns torches
zakmessen penknives
zakportefeuilles pocket wallets
zakrekenmachines pocket calculators
zeep soap
zeepdispensers soap dispensers
zeephouders soap dishes
zeevruchten seafood
zeevruchten, ook diepgevroren seafood, also deep-frozen
zegels voor kantoorgebruik office seals
zeilen sails
zekeringen fuses
zelfbedieningsrestaurants self-service restaurants
zelfklevende etiketten voor reclamedoeleinden self-adhesive advertising labels
zelfklevers voor briefpapier stickers for use on writing paper
zemelen bran
zend/ontvangtoestellen transceivers
zenders transmitters
zenders van elektronische signalen transmitters of electronic signals
zepen soaps
zepen en reinigingsmiddelen soaps and detergents
zepen en shampoos soaps and shampoos
zepen voor persoonlijk gebruik soaps for personal use
zepen, bad- en douchepreparaten soaps, bath and shower preparations
zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen soaps, perfumery, essential oils, cosmetics
zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices
zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, preparaten voor de reiniging, verzorging en verfraaiing van de huid, de hoofdhuid en het haar soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, preparations for the cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair
zepen, parfums en cosmetische middelen soaps, perfumes and cosmetics
zetels seats
zetmeel voor menselijke consumptie starch for food
zijdepapier tissue paper
zilver silver
zitkrukjes stools
zitstokken shooting sticks
zoekdiensten voor fototheken photograph library searching services
zoete smeersels sweet spreads
zoete smeersels, hartige smeersels sweet spreads, savoury spreads
zoete smeersels, hartige smeersels, snacks, kant-en-klaarmaaltijden en ingrediënten voor maaltijden sweet spreads, savoury spreads, snack foods, prepared meals and constituents for meals
zoete smeersels, hartige smeersels, snacks, kant-en-klaarmaaltijden, halfbereide maaltijden, ingrediënten voor maaltijden sweet spreads, savoury spreads, snack foods, prepared meals, semi-prepared meals, constituents for meals
zoetstoffen sweeteners
zonnebrand- en bruiningscrèmes en -lotions sun barrier and suntanning creams and lotions
zonnebrandmiddelen sunscreen preparations
zonnebrandpreparaten sun care preparations
zonnebrillen sunglasses
zonnebruiningscrèmes en -lotions suntanning creams and lotions
zonnecellen solar cells
zonnekleppen sun visors
zonnepanelen solar panels
zonneschermen blinds
zonneschermen van textiel blinds of textile
zonnewijzers sundials
zout salt
zout begrepen in klasse 30 salt included in Class 30
zout- en pepervaatjes salt and pepper shakers
zout, mosterd salt, mustard
zout, mosterd, azijn, kruidensausen salt, mustard, vinegar, sauces (condiments)
zout, mosterd, azijn, sausen, specerijen salt, mustard, vinegar, sauces, spices
zout, mosterd, azijn, sauzen (uitgezonderd slasausen) salt, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings)
zout, mosterd, peper, azijn, sausen salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
zout, mosterd, peper, azijn, sausen, specerijen salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices
zoute krakelingen pretzels
zuigers pistons
zuigflessen feeding bottles
zuivelproducten dairy products
zwarte thee black tea
zweetbanden sweat-bands
zweetbanden sweat bands
zwembroeken bathing trunks
zwembroeken, badpakken, bikini's, zwemshorts, strandshorts, bermudashorts, badmantels, strandkleding en strandmantels bathing trunks, bathing suits, bikinis, swimming shorts, beach shorts, Bermuda shorts, bath robes, beach clothes and beach robes
zwemplanken swim boards
zwemplanken voor recratief gebruik swim boards for recreational use
zwemshorts swimming shorts
zwemvliezen swim fins
zwepen whips
zwepen en zadelmakerswaren whips, harness and saddlery