Source: https://ruysdael.nl/wp-content/uploads/2017/01/P2F2-NL-V-7.6-Vertaalde-termen-Engels-Nederlands.pdf (retrieved on 2021-03-25)

Thanks to Kitty Brussaard for mentioning this document @ https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-english/management/6944597-opdrachtgever.html
The Principles
Engelse Manual Nederlandse vertaling
Principles Principes
continued business justification voortdurende zakelijke rechtvaardiging
learn from experience leren van ervaringen.
defined roles and responsibilities gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
manage by stages managen per fase
manage by exception manage by exception
focus on products productgerichte aanpak.
tailor to suit the project environment op maat maken voor de projectomgeving
The Themes
Themes Thema's
Business Case Business case
Organization Organisatie
Quality Kwaliteit
Plans Plannen
Risk Risico
Change Wijziging
Progress Voortgang
The Processes and Activities
12. Starting Up a Project 12. Opstarten van een Project
appoint the Executive and the Project Manager benoemen van de Opdrachtgever en de Projectmanager
capture previous lessons eerdere leerpunten verzamelen
design and appoint the project management team projectmanagementteam samenstellen en benoemen
prepare the outline Business Case Business case op hoofdlijnen opstellen
select the project approach and assemble the Project Brief projectaanpak kiezen en Projectvoorstel samenstellen
plan the initiation stage initiatiefase plannen
13. Directing a Project 13. Sturen van een Project
authorize initiation projectinitiatie autoriseren
authorize the Project project autoriseren
authorize a Stage or Exception Plan Fase- of Afwijkingsplan autoriseren
give ad hoc direction ad hoc sturing geven
authorize project closure projectafsluiting autoriseren
14. Initiating a Project 14. Initiëren van een Project
prepare the Risk Management Strategy Risicomanagementstrategie opstellen
prepare the Configuration Management Strategy Configuratiemanagementstrategie opstellen
prepare the Quality Management Strategy Kwaliteitsmanagementstrategie opstellen
prepare the Communication Management Strategy Communicatiemanagementstrategie opstellen
set up the project controls projectbeheersing opzetten
create the Project Plan Projectplan maken
refine the Business Case Business case aanscherpen
assemble the Project Initiation Documentation Projectinitiatiedocumentatie samenstellen
15. Controlling a Stage 15. Beheersen van een Fase
Work Packages Werkpakketten
authorize a Work Package Werkpakket autoriseren
review Work Package status status Werkpakket beoordelen
receive completed Work Packages afgeronde Werkpakketten ontvangen
monitoring and reporting bewaken en rapporteren
review the stage status status fase beoordelen
report highlights hoofdpunten rapporteren
issues issues
capture and examine issues and risks issues en risico's verzamelen en beoordelen
escalating issues and risks issues en risico's escaleren
take corrective action corrigerende maatregelen nemen
16. Managing Product Delivery 16. Managen Productoplevering
accept a Work Package Werkpakket aannemen
execute a Work Package Werkpakket uitvoeren
deliver a Work Package Werkpakket opleveren
17. Managing a Stage Boundary 17. Managen van een Faseovergang
plan the next stage volgende fase plannen
update the Project Plan Projectplan actualiseren
update the Business Case Business case actualiseren
report stage end faseafsluiting rapporteren
produce an Exception Plan Afwijkingsplan opstellen
18. Closing a Project 18. Afsluiten van een Project
prepare planned closure geplande afsluiting voorbereiden
prepare premature closure voortijdige afsluiting voorbereiden
hand over products producten overdragen
evaluate the project project evalueren
recommend project closure projectafsluiting aanbevelen
The PRINCE2 approach to plans
The PRINCE2 approach to plans De PRINCE2-aanpak voor plannen
design the Plan Plan ontwerpen
define and analyse the products producten definiëren en analyseren
identify activities and dependencies activiteiten en afhankelijkheden identificeren
prepare estimates schattingen maken
prepare the schedule tijdschema maken
analyse the risks risico's analyseren
document the Plan Plan documenteren
The Products
Benefits Review Plan Benefits-reviewplan
Business Case Business case
Checkpoint Report Checkpointrapport
Communication Management Strategy Communicatiemanagementstrategie
Configuration Item Record Configuratie-itemrecord
Configuration Management Strategy Configuratiemanagementstrategie
Daily Log Dagelijks logboek
End Project Report Projecteindrapport
End Stage Report Fase-eindrapport
Exception Report Afwijkingsrapport
Highlight Report Hoofdpuntenrapport
Issue Register Issueregister
Issue Report Issuerapport
Lessons Log Leerpuntenlogboek
The Triggers
Authority to deliver a Work Package Bevoegdheid om een Werkpakket te leveren
Authority to initiate a project Bevoegdheid om het project te initiëren
Closure notification Aankondiging van afsluiting
Closure recommended Afsluiting aanbevolen
Completed Work Package Gereed Werkpakket
Corporate advice and decisions Bedrijfsadvies en -beslissingen
Lessons Report Leerpuntenrapport
plan plan
Product Description Productbeschrijving
Product Status Account Productstatusoverzicht
Project Brief Projectvoorstel
Project Initiation Documentation Projectinitiatiedocumentatie
Project Product Description Projectproductbeschrijving
Quality Management Strategy Kwaliteitsmanagementstrategie
Quality Register Kwaliteitsregister
Risk Management Strategy Risicomanagementstrategie
Risk Register Risicoregister
Work Package Werkpakket
Executive Opdrachtgever leidinggevende [indien de context niet verwijst naar projectrol]
Project Assurance Projectborging
Project Board Stuurgroep
Project Manager Projectmanager
Project Support Projectsupport
Senior Supplier Seniorleverancier
Senior User Seniorgebruiker
Team Manager Teammanager
accept (risk response) accepteren (risicomaatregel)
acceptance acceptatie
acceptance criteria acceptatiecriteria
activity activiteit
agile methods agile methods' [niet vertalen]
approval goedkeuring
approver goedkeurder
assumption(s) aanname(n) aanname(s)
assurance Borging
Corrective action Corrigerende maatregel
Exception Plan approved Goedgekeurd Afwijkingsplan
Exception Plan request Verzoek om een Afwijkingsplan
Exception raised Ingediende afwijking
Initiation notification Aankondiging van initiatie
New issue Nieuw issue
New risk Nieuw risico
New Work Package Nieuw Werkpakket
Premature close Voortijdige afsluiting
Project authorization notification Aankondiging van projectautorisatie
Project Board advice Stuurgroepadvies
Project Board request for advice Verzoek om Stuurgroepadvies
Project end approaching Naderend projecteinde
Project mandate Projectmandaat
Request for advice Verzoek om advies
Request to approve Exception Plan Verzoek tot goedkeuring Afwijkingsplan
Request to approve next Stage Plan Verzoek tot goedkeuring Plan volgende fase
Request to deliver a project Verzoek tot projectuitvoering
Request to initiate a project Verzoek tot projectinitiatie
Stage authorization Fase-autorisatie
Stage boundary approaching Naderend fase-einde
Tolerance threat Tolerantiebedreiging
authority / authority levels autoriteit [als orgaan] / bevoegdheidsniveau's (als kenmerk bij een rol)
authorization autorisatie, zie ook authorize
avoid (risk response) vermijden [risicomaatregel]
baseline baseline (znw) als baseline vastleggen (ww)
baseline management product baseline-managementproduct
benefit(s) benefit(s)
benefits tolerance benefits-tolerantie
change wijziging
change budget wijzigingsbudget
change control wijzigingsbeheer
checkpoint checkpoint met daarbij checkpoint vergadering, -review en- rapport.
closure notification aankondiging van afsluiting
closure recommendation aanbeveling tot afsluiting
concession concessie
configuration item configuratie-item
configuration management configuratiemanagement
configuration management system configuratiemanagementsysteem
constraints beperkingen
contingency onvoorzien [Eventueel in context anders vertalen in bv. post onvoorzien.]
corporate governance corporate governance
corrective action corrigerende maatregel
cost tolerance kostentolerantie
customer klant
customer’s quality expectations kwaliteitsverwachtingen van de klant
deliverable op te leveren product
dependencies (plan) afhankelijkheden (plan)
dis-benefit dis-benefit
DSDM Atern DSDM Atern
embedding (PRINCE2) verankeren (van PRINCE2)
end stage assessment fase-eindbeoordeling
enhance (risk response) vergroten [risicomaatregel]
event-driven control 'event driven' beheersinstrument (ev) 'event driven' beheersinstrumenten (mv) 'event driven' beheersing (mv) [meer als concept]
exception afwijking buiten de toleranties, ter voorkoming van verwarring met deviation
exception assessment beoordeling Afwijkingsplan
Exception Plan Afwijkingsplan
exploit (risk response) benutten (risicomaatregel)
fallback (risk response) noodvoorziening treffen (risicomaatregel)
follow-on action recommendations aanbevelingen voor vervolgacties
governance (corporate) governance (corporate)
governance (project) governance (project)
handover overdracht
host site gastlocatie
impact (of risk) impact (van risico)
inherent risk inherent risico
initiation stage initiatiefase
issue issue
logs logboeken
management product managementproduct
management stage managementfase
milestone mijlpaal
off-specification afwijking van de specificatie
operational and maintenance acceptance acceptatie voor gebruik, beheer en onderhoud
outcome eindresultaat
output output
performance targets prestatiedoelen
planned closure geplande afsluiting
planning horizon planningshorizon
portfolio portfolio
premature closure voortijdige afsluiting
prerequisites randvoorwaarden
PRINCE2 PRINCE2
PRINCE2 principle PRINCE2-principe
PRINCE2 project PRINCE2-project
probability kans
problem/concern (issue type) probleem/punt van zorg (type issue)
procedure procedure
producer producent
product product
product breakdown structure productdecompositiestructuur
product checklist productcontrolelijst
product flow diagram productstroomschema
product-based planning productgerichte planning
programme programma
project project
project approach projectaanpak
project authorization notification aankondiging projectautorisatie
project initiation notification aankondiging projectinitiatie
project lifecycle projectlevenscyclus
project management projectmanagement
project management team projectmanagementteam
project management team structure projectmanagementteamstructuur
project mandate projectmandaat
project office projectbureau
Project Plan Projectplan
project product projectproduct
project start up notification aankondiging projectstart
proximity (of risk) nabijheid (van risico)
quality kwaliteit
quality assurance kwaliteitsborging
quality control kwaliteitsbeheersing
quality criteria kwaliteitscriteria
quality inspection kwaliteitsinspectie
quality management kwaliteitsmanagement
quality management system kwaliteitssysteem
quality records kwaliteitsrecords
quality review kwaliteitsreview
quality review technique techniek voor kwaliteitsreview
quality tolerance kwaliteitstolerantie
record(s) record(s)
reduce (risk response) reduceren (risicomaatregel)
register(s) register(s)
reject (risk response) afwijzen [risicomaatregel]
release release
report(s) rapport(en) / verslag(en) (soms rapportage)
request for change wijzigingsverzoek
residual risk restrisico
responsible authority verantwoordelijke instantie
review review beoordeling [afhankelijk van de context, met name als er daarna goedkeuring wordt gegeven]
risk risico
risk actionee risico-actiehouder
risk appetite risicobereidheid (de mate waarin een organisatie bereid is risico's te nemen)
risk estimation risicoschatting
risk evaluation risico-evaluatie
risk management risicomanagement
risk owner risico-eigenaar
risk profile risicoprofiel
risk response risicomaatregel
risk response category categorie van risicomaatregelen
risk tolerance risicotolerantie
risk tolerance line risicotolerantielijn
role description rolbeschrijving
schedule planning
scope scope
scope tolerance scopetolerantie
Senior Responsible Owner Senior Responsible Owner (SRO)
share (risk response) delen (risicomaatregel)
specialist product specialistisch product
sponsor sponsor
stage fase
Stage Plan Faseplan
stakeholder stakeholder
start up opstarten
strategy strategie
supplier leverancier
tailoring op maat maken
Team Plan Teamplan
technical stage technische fase
theme thema [manual is vaak geschreven met "PRINCE2" ervoor; examen voegt dat nooit toe]
time tolerance tijdtolerantie
time-driven control(s) 'time driven' beheersinstrument (ev) 'time driven' beheersinstrumenten (mv) 'time driven' beheersing (mv) [meer als concept]
tolerance tolerantie
Tranche Tranche
transfer (risk response) overdragen (risicomaatregel)
trigger trigger
user acceptance gebruikersacceptatie
user(s) gebruiker(s)
variant variant
version versie
waterfall methods watervalmethoden
ability to recall in staat om te kunnen reproduceren kan zich .... herinneren
acceptance record(s) vastlegging van de acceptatie
accountable eindverantwoordelijk
achievable haalbaar (bij bv Business Case)
actual werkelijk [afhankelijk van context alternatief: actueel]
actuals voortgang [bij Plannen]
administrator secretaris
aggregate (risk activity) geaggregeerde
agree instemmen met
appointment benoeming
approach aanpak
appropriate geschikt passend
approval record(s) goedkeuringsrecord(s)
arrangements afspraken
assemble samenstellen
assessment beoordeling
assets assets
assure [provide assurance] borgen
auditor auditor
authorize autoriseren Wanneer het de goedkeuring betreft inclusief het aangaan van commitments door OG, PM en Change Authority (einde fase etc), dan is het autoriseren. In ander gevallen kan het goedkeuren zijn. Enige vrijheid gezien de context is toegestaan.
best practice best practice
business options overwogen alternatieven
centre of excellence expertisecentrum
close Afsluiten
commitment / to commit meestal: draagvlak; soms: aangegane verplichting
completed afgerond
concern punt van zorg [als vorm van issue]
configuration control configuratiebeheer configuratiebeheersing
confirmation bevestiging
consultation raadpleging
context context
contractor aannemer
controls beheersinstrumenten (znw) [in geval van los woord] beheersing (znw) [in combinatie met bv. project control(s)] beheer (znw) [in combinatie met bv. change control(s)]
corporate bedrijfs- [in combinatie met bv. corporate management] organisatie [in geval van los woord]
corporate or programme management bedrijfs- of programmamanagement
corporate or programme standards bedrijfs- of programmastandaarden
create opstellen [zie RACI] [In tekst kan afhankelijk van de context ook voor 'uitwerken' worden gekozen, mits je voortborduurt op een bestaand product (bv. outline BC naar detailed BC)]
cross reference verwijzing
current huidige
delegate delegeren
deliver the benefits benefits realiseren
derivation herkomst
detailed Business Case uitgewerkte Business case
deviation verschil (om verwarring met exception=afwijking te voorkomen)
directing sturen
director bestuurder
employed gebruikt (van standaarden e.d.)
ensure ervoor zorgen erop toezien dat zorg dragen voor
entry invoerregel,invoer, regel (let op de context)
escalation escalatie
external product extern product
facilitated workshop workshop
fallback plan noodplan
focus (on products, processes) gericht zijn op producten [icm principe] focus [overig]
forecast prognose maken, ramen, verwacht worden
Gantt chart Gantt chart
header (bij managementproducten) paragraaf
health check health check
high-level Project Plan Projectplan op hoofdlijnen
highlight duidelijk aangeven (als werkwoord)
highlights hoofdpunten
hints and tips hints en tips
identifier ...-ID, [b.v. risico-ID]
identify identificeren
information needs benodigde informatie
input - output input - output
inspect bestuderen [context: Project Board inspects Highlight Report]
interface(s) interface(s) interactie [als het tussen personen is]
key theme hoofdthema
key to process diagrams legenda van processchema's
manager manager
mitigate verminderen
needs behoeften, belangen (afhankelijk van de context)
notification aankondiging
obtain verkrijgen
opportunity probability likelyhood kans (en als het twee keer in een zin staat mag ook waarschijnlijkheid)
option optie
outline Business Case Business case op hoofdlijnen
overall [onze advies] globaal, of afhankelijk van de context
ownership eigenaar (van) [als dat past, alleen indien nodig: eigenaarsschap]
P3M3 P3M3
phased gefaseerd
populate (van een document) vullen [zie RACI tabel]
presentor productvertegenwoordiger
principle (of manage by exception) principe ('manage by exception')
prioritize de prioriteit bepalen van
problem probleem
process proces
product based planning productgerichte planning
product based planning technique techniek voor productgerichte planning
Product Description outlines Productbeschrijvingen op hoofdlijnen
progress information voortgangsinformatie
project team projectteam
Projects IN Controlled Environments Projects IN Controlled Environments
raise (issues, risks) indienen [igv als het verwijst naar een Issuerapport] inbrengen [als degene roept dat er een issue is]
recommendation aanbeveling
refine verfijnen
register (werkwoord) vastleggen (opslaan)
related gerelateerd
reporting rapporteren
requirement eisen (ww) eis of eisen (znw)
responsible verantwoordelijk
return on investment return on investment
risk assessment risicobeoordeling
risk cause oorzaak van het risico
risk event optreden van een risico [Optie voor LT review: risico gebeurtenis]
scheduling opstellen van een planning
status status
terms of reference referentiekader
update actualiseren (ww) [in context van Managen van een Fase-overgang, ivm activiteit]. Bij documenten: soms ook bijwerken / aanvullen / herzien (ww) update bij personen: [iemand bijpraten, update geven]
validity valide zijn
work package tolerance werkpakkettolerantie
reduce (risk response) reduceren (risicomaatregel)
checkpoint checkpoint met daarbij checkpoint vergadering, -review en- rapport.
corporate or programme standards bedrijfs- of programmastandaarden
deliverable op te leveren product
host site gastlocatie
operational and maintenance acceptance acceptatie voor gebruik, beheer en onderhoud
product-based planning productgerichte planning
project lifecycle projectlevenscyclus
quality records kwaliteitsrecords
review review beoordeling [afhankelijk van de context, met name als er daarna goedkeuring wordt gegeven]
share (risk response) delen (risicomaatregel)
Benefits Review Plan Benefits-reviewplan
Checkpoint Report Checkpointrapport
Communication Management Strategy Communicatiemanagementstrategie
Configuration Management Strategy Configuratiemanagementstrategie
Product Status Account Productstatusoverzicht
Quality Management Strategy Kwaliteitsmanagementstrategie
Risk Management Strategy Risicomanagementstrategie
Progress Voortgang