Woordenboek

nl

Dictionary

en

nl Aanvullende beveiliging en Additional Safeguard
1 transparant venstertje 1 transparent window
nl Wijze van aanbrengen en Application Technique
1 koud 1 cold-applied
2 warm 2 heat-applied
5 overige 5 other
nl Legalisering en Authentication
1 inktstempel 1 ink stamp
2 droogstempel 2 embossing stamp
3 inkt- en/of droogstempel 3 ink and / or embossing stamp
4 lijn van de ondergrondbedrukking loopt door over de foto 4 background lines continue across the image
5 droogstempel en holnietje 5 embossing stamp and eyelet
6 geen 6 none
7 overige 7 other
8 "scrambled" (versleuteld) beeld   8 scrambled (encrypted) image
9 insnijdingen 9 rip cuts
nl Bindtechniek en Binding Technique
1 op de rug genaaid 1 stitched in the spine
2 zadelsteek met binddraad 2 saddle stitching with thread
3 zadelsteek met nietjes 3 saddle stitching with staples
4 zijdesteek met garen 4 side stitching with thread
5 zijdesteek met nietjes 5 side stitching with staples
6 kleefbinding 6 adhesive binding
7 binding met metaaldraad 7 binding using wire
8 binding met plastic draad 8 binding using plastic
9 overige 9 other
nl Biometrisch identificatiemiddel en Biometric Identifier
1 gezichtsopname 1 facial image
2 vingerafdruk 2 fingerprint
3 irisopname 3 iris image
4 handgeometrie 4 hand geometry
5 overige 5 other
nl Kaft - uitvoering en Construction of the Cover
1 hard 1 hard cover
2 soepel 2 flexible
3 overige 3 other
nl Preegdruk kaft en Cover Embossing
1 foliedruk 1 hot foil stamping
nl Gegevensexpansietechnologie en Data Expansion Technology
1 microchip – contact 1 microchip - contact
2 microchip – zonder contact 2 microchip - contactless
3 magnetische strip 3 magnetic strip
4 streepjescode 4 barcode
5 2D-streepjescode 5 2D barcode
6 optische strook 6 optical stripe
7 overige 7 other
nl Documentcategorie en Document Category
A Nationaal paspoort (alle soorten) A National  passport (all types of passport)
B Identiteitskaart B Identity card
C Visum C Visa
D Stempel D Stamp
E Inreisdocument E Entry paper
F Rijbewijs F Driving licence
G Kentekenbewijs G Vehicle licence / log book
H Verblijfstitel H Residence permit
I Zeemansboekje I Seaman's book
J Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen J Travel document issued to non-nationals
X Overige documenten X Other document
nl Beschrijving documentonderdeel en Document Element Description
DOC Document (geldig voor alle materiële documentonderdelen, met inbegrip van de kaft) DOC Document (valid for all physical document elements, including cover)
DEC Document behalve kaft DEC Document except cover
COV Kaft (algemene informatie kaft) COV Cover (generic information  about the cover)
CFO Kaft – voorplat CFO Cover - front, outside
CFI Kaft – binnenzijde voorplat CFI Cover - front, inside
CBO Kaft – achterplat CBO Cover - back, outside
CBI Kaft – binnenzijde achterplat CBI Cover - back, inside
REC Recto – identiteit REC Recto - identity
VER Verso VER Verso
ICR Geïntegreerde persoonsgegevenskaart - recto (identiteit) ICR Integrated biodata card - recto (identity)
ICV Geïntegreerde kaart – verso ICV Integrated card - verso
ELE Documentonderdeel (indien geen andere kwalificatie van toepassing is) ELE Document element (if no other qualifier is applicable)
BIO Persoonsgegevensbladzijde BIO Biodata page
INP Binnenbladzijde(n) INP Inner page(s)
nl Documenttype en Document Type
O Gewoon O Ordinary
S Dienst / Officieel S Service / Official
D Diplomatiek D Diplomatic
P Nood / Voorlopig P Emergency / Provisional
E Inreisstempel E Entry Stamp
X Uitreisstempel X Exit Stamp
nl Wijze van bevestiging en Fixing Method
1 lijm (gelijmd) 1 glued
2 - 2 -
3 fotopatch 3 photo patch
4 holnietjes 4 eyelets (rivets)
5 perforatie 5 perforation
6 overige 6 other
nl Vorm stempel en Form of the Stamp
1 klein rond (< 15 mm) 1 small round (< 15 mm)
2 middelgroot rond (15-25 mm) 2 medium round (15-25 mm)
3 groot rond (> 25 mm) 3 large round (> 25 mm)
4 ovaal 4 oval
5 vierkant/rechthoekig 5 square
6 stempel met ruimte voor tekst 6 open text
7 langwerpig stempel met omlijning 7 row stamp with a line around
8 langwerpig stempel zonder omlijning 8 row stamp without a line around
9 droogstempel 9 embossing stamp
10 overige 10 other
nl Formaat afbeelding en Image Format
PNG PNG PNG PNG
JPG JPEG JPG JPEG
nl Afgevende autoriteit en Issuing Authority
1 Politie 1 Police Authority
2 Grenscontrole 2 Border Control
3 Douane 3 Customs
4 Emigratie- en/of immigratieautoriteit 4 Emigration and/or Immigration Authority
5 Diplomatieke autoriteit (bv. ambassade) 5 Diplomatic Authority (e.g. embassy)
6 Plaatselijke autoriteit 6 Local Government
7 Overige 7 other
nl Taal en Language
BG bg - Bulgaars BG bg - Bulgarian
CS cs - Tsjechisch CS cs - Czech
DA da - Deens DA da - Danish
DE de -  Duits DE   de -  German
EL el -  Grieks EL   el -  Greek
EN en -  Engels EN en -  English
ES es -  Spaans ES   es -  Spanish
ET et -  Estisch ET   et -  Estonian
FI fi -  Fins FI   fi -  Finnish
FR fr -  Frans FR   fr -  French
HU hu -  Hongaars HU   hu -  Hungarian
IT it -  Italiaans IT   it -  Italian
LT lt -  Litouws LT   lt -  Lithuanian
LV lv -  Lets LV   lv -  Latvian
NL nl -  Nederlands NL nl - Dutch
MT mt -  Maltees MT   mt -  Maltese
PL pl -  Pools PL   pl -  Polish
PT pt -  Portugees PT pt -  Portuguese
RO ro - Roemeens RO ro - Romanian
SL sl -  Sloveens SL   sl -  Slovenian
SK sk -  Slowaaks SK   sk -  Slovak
SV sv -  Zweeds SV   sv -  Swedish
IE ie -  Iers IE   ie -  Irish
nl Rechtskracht en Legal Status
0 vrije tekst 00 free text
01-CC Document afgegeven aan onderdanen van <CC> 01-CC Document issued to nationals of: <CC>
2 Document afgegeven aan staatlozen 02 Document issued to stateless persons
03-CC Reisdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> 03-CC Travel document issued to nationals of: <CC>
04-CC Reisdocument afgegeven aan personen die geen onderdaan zijn van <CC> 04-CC Travel document issued to persons who are not nationals of: <CC>
5 Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit Groenland 05 Travel document issued to Danish nationals from Greenland
6 Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit de Faeröer 06 Travel document issued to Danish nationals from the Faroe Islands
07-CC Reisdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> met diplomatieke onschendbaarheid 07-CC Travel document issued to nationals of: <CC>, with diplomatic immunity
8 Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen 08 Travel document issued to foreign nationals
09-CC Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen die in <CC> verblijven 09-CC Travel document issued to foreign nationals, resident in: <CC>
10 Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen 10 Travel document issued to third-country nationals
11 Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen of staatlozen 11 Travel document issued to foreign nationals or stateless persons
12 Reisdocument waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend, noch het recht op bescherming in het buitenland door de Portugese autoriteiten. 12 Travel document which establishes the holder's identity but does not confer Portuguese nationality nor the right to protection abroad by the Portuguese authorities.
13-CC Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> 13-CC Document establishing identity issued to nationals of: <CC>
14-CC Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> of aan legaal in <CC> verblijvende buitenlandse onderdanen 14-CC Document establishing identity issued to nationals of, or to foreign nationals legally resident in: <CC>
15-CC Document waarbij de identiteit en de nationaliteit worden vastgesteld en toestemming wordt verleend om te verblijven in <CC> 15-CC Document establishing identity and nationality and granting authorization to reside in: <CC>.
16 Identiteitsdocument afgegeven aan verblijvende buitenlandse onderdanen 16 Document establishing identity issued to resident foreign nationals
17-CC Toelating tot het grondgebied van <CC> 17-CC Authorization to enter the territory of: <CC>
18-CC Toelating tot het grondgebied van <CC> voor een beperkte periode 18-CC Authorization to enter the territory of: <CC> - for a limited period
19-CC Document afgegeven aan personen die in <CC> de vluchtelingenstatus hebben 19-CC Document issued to persons having refugee status in: <CC>
20-CC Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie en aan onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die verblijven in : <CC> 20-CC Residence document issued to European Union citizens and to citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland residing in: <CC>
21-CC Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie die verblijven in: <CC> 21-CC Residence document issued to European Union citizens residing in: <CC>
22 Toelating om het Schengengebied binnen te komen en er te verblijven 22 Authorization for entry to and stay in the Schengen Agreement area
23 Document afgegeven aan staatlozen en buitenlandse onderdanen die het recht hebben in <CC> te blijven 23 Document issued to stateless persons and foreign nationals with the right to remain in: <CC>
24-CC Document afgegeven door <CC> conform artikel 28 van het Verdrag van 28 september 1954 24-CC Document issued by: <CC> - pursuant to Article 28 of the Convention of 28 September 1954.
25 Document waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend; verleent Braziliaanse onderdanen een algemene status van gelijke rechten en plichten ten opzichte van Portugese onderdanen. 25 Document establishing the holder's identity but not conferring Portuguese nationality. Confers a general status of equal rights and obligations on Brazilian nationals vis-a-vis Portuguese nationals.
26 Bevestiging van het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk 26 Confirmation of Right of Abode in the United Kingdom
27 Bevestiging van machtiging tot onbeperkt verblijf in het Verenigd Koninkrijk verleend door het Immigration and Nationality Directorate (IND) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. 27 Confirmation of indefinite leave to remain in the United Kingdom given by the Home Office Immigration and Nationality Directorate (IND).
28-CC Rijbewijs afgegeven aan personen die legaal in <CC> verblijven. Het document dient ter vaststelling van de identiteit van de houder op het grondgebied van de betreffende staat, maar is geen bewijs van de nationaliteit van de houder. 28-CC Driving licence issued to persons legally resident in: <CC>. Document establishes the holder's identity within the territory of that country but is not evidence of the holder's nationality.
29 Verblijfskaart voor een gezinslid van een onderdaan van de Europese Unie; bewijs voor een onderdaan van een derde land die gezinslid is van een onderdaan van de EU, of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, van het recht om binnen het grondgebied van de lidstaten vrij te reizen en te verblijven. 29 Residence card for a family member of a European Union citizen; evidence for a third-country national who is a family member of a citizen of the EU, or of Iceland, Norway or Liechtenstein, of the right to move and reside freely within the territory of the Member States.
30CC Verblijfsvergunning die onderdanen van derde landen machtigt om in : <CC> te verbijven en te reizen binnen de zone van de Schengenovereenkomst 30CC Residence permit granting authorization to third country nationals to reside in: <CC> and to move within the Schengen Agreement Area.
31CC Verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen met een EG-status van langdurig ingezetene afgegeven door : <CC> 31CC Residence permit for third country nationals with long-term EC residence status issued by: <CC>
32CC Document voor aanvragers van internationale bescherming afgegeven door : <CC> 32CC Document for applicants for international protection issued by: <CC>
33CC Document voor personen die subsidiaire bescherming genieten afgegeven door : <CC> 33CC Document for beneficiaries of subsidiary protection issued by: <CC>
34CC Document voor asielzoekers afgegeven door : <CC> 34CC Document for asylum seekers issued by: <CC>
35CC Document ter staving dat een eerste verzoek om een verblijfsvergunning is ingediend in : <CC> 35CC Document confirming that an initial residence permit application has been submitted in: <CC>
36CC Document ter staving dat een verzoek om verlenging van een verblijfsvergunning is ingediend in : <CC> 36CC Document confirming that an application for an extension of a residence permit has been submitted in: <CC>
37CC Identiteitsdocument afgegeven aan diplomaten en consulaire ambtenaren en aan leden van internationale organisaties geaccrediteerd in : <CC> 37CC Document establishing identity issued to diplomats and consular officials and to members of international organizations accredited in: <CC>.
38CC Identiteitsdocument afgegeven aan administratief en technisch personeel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : <CC> 38CC Document establishing identity issued to administrative and technical staff of foreign representations accredited in: <CC>.
39CC Identiteitsdocument afgegeven aan dienst- en privépersoneel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : <CC> 39CC Document establishing identity issued to service and private staff of foreign representations accredited in: <CC>.
50 Bewijs van binnenkomst in de Schengenruimte aan een buitengrens 50 Proof of entry into the Schengen area at an external border
51CC Bewijs van binnenkomst op het grondgebied van: <CC> aan een buitengrens 51CC Proof of entry into the territory of: <CC> at an external border
52 Bewijs van vertrek uit de Schengenruimte aan een buitengrens 52 Proof of departure from the Schengen area at an external border
53CC Bewijs van vertrek van het grondgebied van: <CC> aan een buitengrens 53CC Proof of departure from the territory of: <CC> at an external border
nl Lichtbron en Light Source
NOR NORMAAL LICHT NOR NORMAL
UV ULTRAVIOLET LICHT UV ULTRAVIOLET
TRA DOORVALLEND LICHT TRA TRANSMITTED
IR INFRAROOD LICHT IR INFRARED
OBL SCHEERLICHT OBL OBLIQUE
COA COAXIAAL LICHT COA CO-AXIAL
OTH overige OTH other
nl Voornaamste kleuren en Main colours
1 wit 1 white
2 grijs 2 grey
3 rood 3 red
4 magenta (paars) 4 magenta (purple)
5 geel 5 yellow
6 groen 6 green
7 cyaan (blauwgroen) 7 cyan (blue-green)
8 blauw 8 blue
9 violet 9 violet
10 bruin 10 brown
11 zwart 11 black
12 bordeauxrood 12 burgundy
13 veelkleurig 13 multi-coloured
14 andere kleur 14 other
15 goudkleurig 15 gold
16 zilverkleurig 16 silver
17 oranje 17 orange
18 - 18 -
19 roze 19 pink
20 beige 20 beige
nl Materiaal en Material
1 plastic 1 plastic
5 leer 5 leather
6 linnen 6 linen
8 papier 8 paper
13 overige 13 other
nl Nationaliteit en Nationality
nl Plaats nummer en Numbering Position
1 rechter benedenhoek 1 bottom right-hand corner
2 linker benedenhoek 2 bottom left-hand corner
3 rechter bovenhoek 3 top right-hand corner
4 linker bovenhoek 4 top left-hand corner
5 geperforeerd op alle bladzijden 5 perforated on all pages
6 onderaan 6 bottom
7 bovenaan 7 top
8 onderaan – in het midden 8 bottom - centred
9 bovenaan – in het midden 9 top - centred
10 rechts bovenaan en links onderaan 10 top-right and bottom-left
11 overige 11 other
12 benedenbuitenhoek 12 bottom outer corner
13 bovenbuitenhoek 13 top outer corner
14 benedenbinnenhoek 14 bottom inner corner
15 bovenbinnenhoek 15 top inner corner
nl Soort OVD en OVD Type
1 hologram 1 hologram
2 Kinegram® 2 Kinegram®
3 Pixelgram® 3 Pixelgram®
4 Identigram® 4 Identigram®
5 variabel laserbeeld 5 variable laser image
6 iriserend laminaat 6 iridescent laminate
7 Movigram® 7 Movigram®
8 Stereogram® 8 Stereogram®
9 geen 9 none
10 overige 10 other
11 retroreflecterend laminaat 11 retroreflective laminate
12 Alphagram® 12 Alphagram®  
13 Exelgram® 13 Exelgram®
nl Algemene uitvoering en Overall Construction
CAR kaart CAR card
BOO meervoudig katern BOO multiple booklet
SBO enkelvoudig katern SBO single booklet
FOL gevouwen FOL folded
PAP papier PAP paper
STI sticker STI sticker
STA stempel STA stamp
OTH overige OTH other
nl Soort foto en Photo Type
1 zwart-wit 1 black & white
2 kleur 2 colour
3 zwart-wit of kleur 3 black & white or colour
4 secundaire foto ("spookbeeld"), zwart-wit 4 secondary (ghost) image - black & white
5 secundaire foto ("spookbeeld"), monochroom 5 secondary (ghost) image - monochrome
6 secundaire foto ("spookbeeld"), kleur 6 secondary (ghost) image - colour
7 secundaire foto ("spookbeeld") 7 secondary (ghost) image
8 lasergeperforeerde secundaire foto 8 secondary image - laser perforated
9 secundaire foto ("spookbeeld"), UV 9 secondary (ghost) image - UV
10 secundaire foto ("spookbeeld"), zwart-wit of kleur 10 secondary (ghost) image - black & white or colour
nl Techniek voor fotointegratie en Photo Integration Technique
1 laserdruk (elektrofotografisch) 1 laser printed (electro-photographic)
2 inkjetdruk 2 inkjet printed
3 sublimatie 3 dye sublimation
4 lasergravure 4 laser engraved
5 fotografisch 5 photographic
6 overige 6 other
7 thermotransferdruk 7 thermo transfer printed
8 lasergeperforeerd 8 laser perforated
9 holografisch 9 holographic
nl Druktechniek en Printing Technique
1 offset 1 offset printing
2 boekdruk 2 letterpress printing
3 diepdruk 3 intaglio printing
4 zeefdruk 4 screen printing
5 naalddruk 5 needle printing
6 laserperforatie 6 laser perforation
7 lasergravure 7 laser engraving
8 inkjetdruk 8 inkjet printing
9 laserdruk/ -kopie 9 laser print/copy
10 thermosublimatie 10 thermal dye sublimation
11 thermotransferdruk 11 thermal transfer printing
12 fotografisch procedé 12 photographic process
13 foliedruk 13 hot foil stamping
14 bronsprocedé 14 bronze process
15 rotogravure 15 gravure printing
16 handmatig 16 handwritten
17 preegdruk 17 relief embossing
18 naaldperforatie 18 needle perforation
19 overige 19 other
nl Beveiligingselement druktechniek en Printing Technique-Security Element
1 standaard 1 standard
2 guilloche/patroon van dunne lijnen   2 guilloches / fine line patterns
3 irisdruk 3 rainbow colouring
4 OVI (optisch variabele inkt) 4 OVI (optically variable ink)
5 doorzichtregister 5 see - through register
6 miniprint 6 miniprint
7 microprint 7 microprint
8 nanoprint 8 nanoprint
9 doorlopende tekst 9 endless text
10 latent beeld 10 latent image
11 anti-scan/anti-kopieerpatroon 11 anti-scan/anti-copy pattern
12 "scrambled" (versleuteld) beeld   12 scrambled (encrypted) image
13 iriserende inkt 13 iridescent ink
14 iriserende inkt - fotochroom 14 iridescent, photochromic ink
15 iriserende inkt - fluorescerend 15 iridescent, fluorescent ink
16 bloedende inkt 16 bleeding ink
17 metamere kleuren 17 metameric colours
18 metaalpigment 18 metallic pigment
19 kanteleffect 19 tilting effect
20 anti-Stokes-inkt 20 anti-Stokes ink
21 stencildruk-sjabloondruk (meerkleurenprocedé) 21 schablon (stencil) multiple colouring process  
22 collationeerblokje 22 collation mark
23 collationeerblokje met bladzijdenummer (vlottende nummering) 23 collation mark with page number (floating numeration)
24 fugitieve inkt 24 fugitive / soluble ink
25 temperatuurgevoelige inkt 25 thermochromic ink
nl Printwijze en Print Mode
PRT voorgedrukte tekst PRT pre-printed text
PRB ondergrondbedrukking / veiligheidsdruk PRB background / security printing
OTH overige OTH other
SNB serienummer SNB serial number
BIO persoonsgegevens / andere tekst ter personalisering BIO biographical / other personalization text
nl Soort beveiliging en Security Type
SUB Basismateriaal SUB Substrate
BIO Biometrische gegevens BIO Biometrics
UVF UV-beveiliging UVF UV feature
LAM Laminaat LAM Laminate
ADS Aanvullende beveiliging ADS Additional safeguard
OVF Optisch variabel kenmerk OVF Optically variable feature
PER Persoonsgegevens PER Biographical data
PHO Beeld houder PHO Image of the holder
NUM Nummering NUM Numbering
PRT Druktechniek PRT Printing technique
BIN Binding BIN Binding
WAT Watermerk WAT Watermark
OTH Overige OTH Other
nl Enkele/dubbele bladzijden en Single / Double Pages
SNG enkel SNG single
DBL dubbel DBL double
nl Basismateriaal en Substrate Material
1 papier 1 paper
2 fotopapier 2 photographic paper
3 PVC (polyvinylchloride) 3 PVC (polyvinylchloride)
4 PC (polycarbonaat) 4 PC (polycarbonate)
5 plastic 5 plastic
6 overige 6 other
7 papier van katoenvezels 7 cotton fibre paper
nl Tijdseenheid geldigheidsperiode en Validity Period Time Measure
Y jaar (jaren) Y year(s)
M maand (en) M month(s)
W week (weken) W week(s)
D dag(en) D day(s)
nl Soort UV-beveiliging en UV Feature Type
1 basismateriaal bevat optische witmakers 1 substrate contains optical brightener
2 fluorescerende inkt 2 fluorescent ink
3 fluorescerende binddraad 3 fluorescent stitching thread
4 fluorescerende vezels 4 fluorescent fibres
5 fluorescerende planchetten 5 fluorescent planchettes
6 fluorescerende opdruk 6 fluorescent overprint
7 fluorescerend serienummer 7 fluorescent serial number
8 beeld houder 8 image of the holder
9 fosforescerende inkt 9 phosphorescent ink
10 fotochrome inkt 10 photochromic ink
11 overige 11 other
12 fluorescerende veiligheidsdraad 12 fluorescent security thread
13 basismateriaal zonder optische witmakers 13 substrate without optical brightener
14 hi-lites (fluorescerende pigmenten in het papier) 14 hi-lites (fluorescent pigments in the paper)
nl Geldigheidsperiode en Validity Period
L beperkt L limited / restricted
V variabel V variable
I onbeperkt I indefinite
S single journey S single journey
nl Plaats watermerk en Watermark Position
1 willekeurig 1 random
2 gepositioneerd 2 positioned
3 gepositioneerd – in het midden 3 positioned - centred
4 gepositioneerd – bovenaan op de bladzijde 4 positioned - top of page
5 gepositioneerd – bovenste deel van de bladzijde 5 positioned - upper portion of page
6 herhaald 6 repeated
7 overige 7 other
nl Watermerk soort en Watermark Type
1 enkeltonig 1 single tone
2 tweetonig 2 duotone
3 meertonig 3 multitone
4 overige 4 other
nl Ja - nee - onbekend en Yes - no - not known
Y ja Y yes
N nee N no
Not known onbekend Not Known not known
nl Soort fraude en Type of Fraud
FOR VERVALSING FOR FORGERY
COU VALS DOCUMENT COU COUNTERFEIT
FAN PSEUDODOCUMENT : fantasiedocument FAN PSEUDO DOCUMENT: Fantasy document
CAM PSEUDODOCUMENT : camouflagedocument CAM PSEUDO DOCUMENT: Camouflage document
PSE OVERIGE PSEUDOCUMENTEN PSE OTHER PSEUDO DOCUMENT
PSEUDOCUMENT PSEUDO DOCUMENT
© Europese Gemeenschappen, 2007-2009 © European Communities, 2007-2009
Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie (SGR), Directoraat-generaal Justitie en Binnenlandse Zaken, DG H 1 A, Wetstraat 175, 1048 Brussel, België, Europa. General Secretariat of the Council of the European Union (GSC), General Directorate for Justice and Home Affairs, DG H 1 A, Rue de la Loi 175, 1048 Brussels, Belgium, Europe.
Suggesties voor verbeteringen, opmerkingen over fouten en bugs kunt u zenden aan: Suggestions for improvements, observations on errors & bugs please send to:
helpline.iFADO@consilium.europa.eu helpline.iFADO@consilium.europa.eu
Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld. Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, unless otherwise stated.
Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden. Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and shall clearly indicate any restrictions on use.