Source: https://www.gatewaywoordenboeken.nl/The-Property-Lexicon.html

Dutch UK English US English
esthetisch aesthetic esthetic
veroudering ageing aging
analyseren analyse analyze
aanbouw, bijlage, bijgebouw, enz. annexe annex
archeologisch archaeological archeological
gedrag behaviour behavior
centrum, midden centre center
controlelijst check list checklist
cheque cheque check
kleur colour color
adviseur counsellor counselor
ontzwavelen desulphurize desulfurize
tocht, trek draught draft
tekenaar draughtsman draftsman
geëmailleerd, geglazuurd enamelled emaneled
gunstig, positief favourable favorable
gewild favoured favored
vezel fibre fiber
nakomen, vervullen, voldoen fulfil fulfill
maat, meter, meten, kaliber gauge gage
grijs grey, gray (vnl.) gray
haven harbour harbor
gestand doen, nakomen honour honor
(betalings)termijn instalment installment
betonband, trottoirband kerb curb
arbeid labour labor
egalisatie levelling leveling
vergunning licence license
jaloezie, lamel louvre louver
manoeuvreerruimte manoeuvring space maneuvering space
meter metre meter
verstek mitre miter
lat, lijst, molm mould mold
geprofileerd, gevormd moulded molded
buurt neighbourhood neighborhood
naburig, nabijgelegen neighbouring neighboring
omwonenden neighbours neighbors
geur odour odor
Nederlands Brits Amerikaans
overtreding offence offense
beplating, betimmering panelling paneling
procent per cent percent
ploeg (landbouwwerktuig) plough plow
programma programme program
winkelcentrum (overdekt) covered/indoor shopping centre (shopping) mall, (shopping) plaza
vakkundig skilful skillful
woonlaag, verdieping storey story
sulfaat sulphate sulfate
zwavel sulphur sulfur
schouwburg, theater theatre theater
met twee verdiepingen two-storeyed two-storied
damp vapour vapor
bankschroef vice vise
wollen woollen woolen
schrijfwijze datum 1 January 2002 January 1, 2002
balans en winst-en-verliesrekening accounts financial statements
antenne aerial antenna
aluminium aluminium aluminum
appartementsrecht apartment right condominium
scheidsgerecht arbitration tribunal arbitration board
statuten articles of association articles of incorporation
met ingang van, per, vanaf getaxeerde waarde (m.b.t. as from, as of as of
belasting) assessed value tax base
deurwaarder bailiff process server
tweekamerappartement one-bedroom flat/ apartment two-room apartment
tweekamerwoning one-bedroom house two-room house
staat van hoeveelheden bill of quantities bill of materials
werkvloer blinding mudmat
flatgebouw block of flats apartment building
ketel boiler furnace
keur, verordening bye-law ordinance
kabelgoot cable duct raceway
kampeerterrein camp(ing) site campground
parkeerterrein car park parking lot
stacaravan (holiday) caravan, caravan holiday home mobile home
stadscentrum city centre, town centre city center, downtown area
vuilnisophaaldienst cleansing department sanitation department
vestiaire cloakroom checkroom
maatschappij, vennootschap company corporation
naamloze vennootschap company limited by shares corporation
serre conservatory, sun room, sun lounge (ook) sun parlor
fornuis cooker range
gerechtshof court of appeal court of appeals
vennootschapsbelasting corporation tax closet corporate income tax
ingebouwde kast cupboard closet
kruising, kruispunt crossroads, crossing intersection
gordijn curtain (ook) drape
rekening-courant current account checking account
oprichtingsakte (B.V./N.V.) deed of incorporation articles of incorporation
een zaak doen do a deal make a deal
netnummer dialling code arrea code
ontwikkelingsmaatschappij development company development corporation
baggermachine dredger dredge
ontslaan dismiss, make redundant ground
stortlocatie, vuilstortplaats dump dumpsite
vierbaansweg dual carriageway real estate agent/broker,
aarde, massa earth ground
geaard, met randaarde earthed grounded
makelaar estate agent realtor
stofdroog, winddroog dust dry dry free
eigen risico (verz.) excess deductible
uitgebreide verzekering extended coverage insurance multiple peril insurance
afloop..., verval..., verstrijken expiry expiration
gevelsteen, schoonmetselwerk facing brick face brick
vaargeul fairway channel
invullen fill in fill out
standpijp (voor bluswater) fire riser standpipe
flat flat apartment
(elektriciteits)snoer flex cord
liquidatiewaarde forced-sale value liquidation value
oprichting (van rechtspersoon) formation incorporation
koelkast fridge icebox
ploeg (groep personen) gang crew
tuin garden garden, yard
glasroede glazing bar muntin bar
helling, verhang gradient grade
begane grond, parterre ground floor first floor
benedenwoning ground-floor flat first-floor apartment
maaiveld ground level (ook) grade
garantie guarantee (ook) warranty
zitbad hip bath (ook) sitz bath
aanplakbord hoarding billboard
vakantiebungalow holiday bungalow, vacation bungalow
recreant holiday chalet holiday-maker vacationer, vacationist
recreatiepark holiday park vacation park
industrieterrein industrial estate industrial park
failliet insolvent bankrupt
verzekeringsdekking insurance cover insurance coverage
in staat van faillissement (to be in a state of) (to be in a state of)
verkeren (rechtspersoon) involuntary liquidation bankruptcy
fijn timmerwerk joinery finish carpentry
timmerfabriek joinery works millwork plant
meubelplaat (met triplex deklaag) laminboard staved lumber core
wasserette launderette laundromat
rechtbank (gebouw) law courts courthouse
lenen (te leen geven) lend loan
te huur to let for rent
lift lift elevator
liquide middelen liquid assets, liquid liquidities
vrachtauto funds lorry, heavy goods truck
maisonette vehicle maisonette duplex apartment
rangeerterrein marshalling yard switchyard
huwelijkse voorwaarden matrimonial terms marital terms
tussenwoning mid-terrace house row house
mortuarium mortuary morgue
autosnelweg motorway superhighway
verzorgingsplaats motorway services rest area
tussenstijl (raam) mullion muntin
natuurgebied nature conservation area, wildlife area protected natural area
nettowinst net profit net earnings, net income
nominale waarde nominal value, face value
prikbord par value notice board bulletin board
verplichten oblige obligate
slijterij off-licence liquor store
oriënteren orient (ook) to orientate
algemene kosten, vaste lasten overheads overhead
petroleum paraffin kerosine
commanditaire vennoot limited partner, silent partner
woningscheidende muur dormant partner, sleeping partner party wall common wall
trottoir pavement sidewalk
voetgangersoversteekplaats pedestrian crossing crosswalk
stootvoeg perpend (joint) head joint
belastingvrije som personal tax allowance personal tax deduction
tankstation petrol station, service gas station,
varkensschuur station, filling station pigsty gasoline service station pigpen
varkensbedrijf pig farm hog farm
bouwvergunning planning permission building permit
technische ruimte plant room mechanical (equipment)
kavel plot room lot
nest (m.b.t. beton) pocket blockout
trilnaald poker vibrator, spud vibrator
post (correspondentie) internal vibrator post, mail mail
per omgaande by return of post by return mail
postadres postal address mailing address
postcode postcode, postal code zip code
stroomstoring power failure, power outage
preferent aandeel power cut preference share preferred stock
preferent (crediteur) preferential preferred
lager onderwijs primary education elementary education
besloten vennootschap private company with close corporation
resultaat (bij batig saldo) limited liability profit income
resultatenrekening, winst-en- profit and loss account income statement,
verliesrekening onroerend goed, vastgoed (immovable) property statement of earnings real estate
onroerende goederen, (immovable) property/ real estate, realty, real
vastgoed properties, immovables property
projectontwikkelaar property developer real estate developer
onroerendezaakgebonden property-related real-estate related
lasten charges charges
gediplomeerd qualified certified
spoorlijn railway railroad
hemelwaterafvoer(pijp) rainwater (drain)pipe, downspout
verzenden met bewijs van ontvangst downpipe recorded delivery certified mail
(de vennootschap is) gevestigd te has its registered office in is domiciled in
straatkolk road gully street inlet
registeraccountant registered accountant certified public
aangetekende brief registered letter accountant, CPA registered mail
statutaire zetel registered office corporate domicile
aangetekend verzenden send by registered post send by certified mail
verhuizing (woning) removal (ook) move
verhuizers removers movers
huurpand rented property rental property
ontbindende voorwaarde resolutive condition resolutory condition
ingehouden winst retained profit retained earnings
ringweg, rondweg ring road belt(way)
wegennet road network, road highway network,
verkeersplein system roundabout highway system traffic circle, rotary
executieveiling, executoriale verkoop sale under execution foreclosure sale
zandbak sandpit sandbox
schoolplein school playground schoolyard
zetel (van rechtspersoon) seat, registered (corporate) domicile
halfvrij staand huis office semidetached house double house
(per post) verzenden send mail
ventweg service road frontage road
rioolwater sewage waste water
aandeel share stock
aandelenkapitaal share capital capital stock
aandeelhouder shareholder stockholder
winkel shop (vnl.) store
winkelpersoneel shop assistants, shop sales personnel
winkelpui personnel shopfront storefront
container (voor bouwafval) skip dumpster
plint skirting (board) baseboard, mopboard
stapelput, zinkput soakaway seepage pit
sociale voorzieningen social insurance welfare benefits
stopcontact benefits socket, power point, outlet
zitslaapbank outlet sofa bed, studio couch (ook) davenport
sleutel (gereedschap) spanner wrench
speciaalzaak specialist shop specialist store, specialty
sokverbinding spigot-and-socket joint store bell-and-spigot joint
huishoudelijk reglement standing orders by-laws
voorraad stock (ook) inventory
moffelen stove enamel
gemoffeld stove-enamelled baked-enamelled
studio (eenkamerflat) studio (flat), bedsitter studio apartment, efficiency apartment
staal (grondslag) subgrade grade
voetgangerstunnel subway pedestrian underpass
winkelwagentje supermarket trolley shopping cart
beëdigd vertaler sworn translator certified translator
staartbalk tail joist, trimmed joist tailpiece
aannemen (personeel) take on, engage hire
kraan tap faucet
inschrijving (aanbesteding) tender bid
inschrijver (aanbesteding) tenderer bidder
rijtjeshuis terrace(d) house row house, town house
(timmer)hout timber lumber
vakwerkhuis timber-framed house, half-timbered house frame house
toilet toilet, lavatory bathroom, rest room
tram tram streetcar
transport, vervoer transport transportation
transportbedrijf transport company, haulage company trucking company
roltrottoir travelator, moving walkway moving sidewalk
omzetbelasting turnover tax sales tax
onverharde weg unsurfaced road, unmetalled road dirt road
taxatie valuation, appraisal appraisal
omzetbelasting turnover tax sales tax
taxateur valuer appraiser
veranda veranda(h) porch
loonbelasting wage (withholding) tax payroll tax
afval, vuilnis waste, refuse, rubbish trash, garbage
waterscheiding watershed, catchment boundary (drainage) divide
vermogensbelasting wealth tax net worth tax
vleugelmoer wing nut thumbnut
werkvergunning work permit working papers
werkdag working day workday, working day