Source: https://www.researchgate.net/publication/320101012_Multilingual_Criminological_Terms_English-Dutch-French-German (2023-12-03)

Dutch English
Aangiftebereidheid Citizen crime reporting
Aanklacht Indictment
Ademtest Breath test
Adolescent/Jongere Adolescent
Adreslijsten Address lists
Advocaat Sollicitor
Afpersing Extortion
Afrika Africa
Afschrikking Deterrence
AIDS AIDS
AIDS binnen het gevangeniswezen AIDS in correctional institutions
AIDS op de werkvloer AIDS in the workplace
Alcohol Alcohol
Alcohol en criminaliteit Alcohol-related crime
Alcoholcontrole Alcohol consumption analysis
Alcoholgebruik Alcoholic beverage consumption
Alcoholverslaafden Alcoholics
Algemene politieverordeningen Police regulations
Allochtonen/Etnische minderheden Minorities
Alternatieve sancties Alternative sanctions
Alternatieve sancties Alternatives to institutionalization
Alternatieve sancties/Dienstverlening Intermediate sanctions
Anatomische poppenmethode Anatomically correct doll
Angst voor criminaliteit Fear of crime
Arrestatie Arrest / Aprehension
Arrestaties Citizen arrests
Arrondissement District
Attituden/Opinie Attitudes/Opinions
Audio-Visuele Materialen Audio-Visual Materials
Australie Commonwealth of Australia
Autodiefstal Automobile theft
Autokraak Theft from cars
Automatisering Automation
Bankfraude/Bankbedrog Bank fraud
Bankinstellingen Bank
Bankroof Bank robbery
Bedreiging Threat
Bedrijfsbeveiliging Business security
Bedrijfsleven Businesses
Bedrijfsmatige criminaliteit Business crime
Behandeling Treatment
Bejaarden Elderly
Bejaarden als slachtoffer Crimes against the elderly
Bejaarden als slachtoffer Elderly victims
Bekennen Admit/confess
Bekentenis Confession
Bekeuringen Ticket fixing
Belastingontduiking Tax evasion
Belediging Insult
Beleidsplannen Policy plans
Belgie Belgium
Bendes/Collectieven Collective Groups/Gangs
Bendevorming Gangs
Berisping Cautioning
Berisping (Politie) Police reprimands
Beroepscriminelen Professional criminal
Beroepsmatige blootstelling Occupational exposure
Beroepsopleiding/Vakopleiding Vocational training
Beroving/Roof Robbery
Beschrijving van programma Description of Programm/Service
Beschuldiging/Aanklacht Accusation
Beschuldiging/Aanklacht Charge someone
Beslaglegging/Confiscatie Asset seizure and forfeiture
Bestuurlijke preventie Prevention by local government
Beveiliging Security
Beveiliging binnen de rechtbank Court security
Bevolkingsprognose Population prediction
Bewaarder/Cipier Prison guard
Bewaring/Bewaking Custody
Bewijs/Getuigenverklaring Evidence
Bezwaarschrift Petition
Blind geweld Hate crime
Block parents Block parents
Bloedanalyse Blood analysis
Boetes Fines
Borgtocht/Borg Bail
Brandstichting Arson
Breech of trust Breech of trust
Buiten vervolgstelling Case withdrawn
Buitenlandse delinquenten Minority criminals
Burenruzies Community conflict
Burgerlijke ongehoorzaamheid Civil disobedience
Burgerwacht Block Watch
Buurten Ghetto's
Buurtorganisaties Community organizations
Buurtpreventie Community crime prevention
Buurtpreventie Neighborhood watch
Buurtrelaties Community relations
Canada Canada
Chemisch vervaardigde drug Designer drug
Cheque fraude/Cheque bedrog Check fraud
China China
Classificatie van gedetineerden Inmate classification
Closed circuit tv Closed circuit tv
Cocaine Cocaine
Collectief geweld/Vechtpartijen Collective Violence
Computer ondersteunde operaties Computer-aided operations
Computercriminaliteit Computer crime/fraud
Conflictoplossing Mediation
Congres papers Congress Papers
Consumenten fraude Consumer fraud
Counseling Counseling
Crack Crack
Crime stoppers Crime stoppers
Criminaliistisch Criminalistic
Criminaliteit Criminality
Criminaliteit binnen scholen School crime
Criminaliteit binnen universiteitsgebouwen Campus crime
Criminaliteit in stadscentra City centre crime
Criminaliteitsafname Crime rate decline
Criminaliteitsanalyse Crime analysis
Criminaliteitsbeheersing Crime control
Criminaliteitsbestrijding Crime fighter
Criminaliteitsontwikkeling Crime rates
Criminaliteitspatroon Crime patterns
Criminaliteitspreventie Crime prevention
Criminaliteitspreventie-instituten Crime prevention institutes
Criminaliteitstoename Crime rate increase
Criminaliteitsverplaatsing Crime displacement
Criminele carriere Criminal career
Criminele politiek Criminal policy
Criminele statistiek Crime statistics
Criminografie Geographic Distribution of crime
Criminologie Criminology
Crisisopvang Crisis centers
Dader Perpetrator
Daderkenmerken Offender classification
Dadermobiliteit Offender mobilty
Dagvaarding Warrant to appear
Daklozen/Thuislozen Homeless person
Decriminalisering Decriminalization
Deïnstitutionalisering Deinstitutionalization
Delictgerichte maatregelen Crime specific countermeasures
Demografie Demographic Characteristics
Denemarken Denmark
Deskundige Expert
Deskundigenverklaring Expert testimony
Dief Thief
Diefstal Theft
Dienstverlening Community service order
Discretie/Oordeel Discretion
Discriminatie Discrimination
Diversie Diversion
Diversie Judicial diversion
Dodemanscel Death row
Doodslag Manslaughter
Doodstraf Capital punishment
Doodstraf Death penalty
Doorrijden na ongeval Hit and run
Drank- en horecawet Liquor controls laws
Drugbeleid Drug regulation
Drugbestrijding Drug law enforcement
Drughandel Drug trafficking
Drugmisbruik Drug Abuse
Drugmisbruik Substance abuse
Drugoorlog/Drugbestrijding Drug war
Drugs en criminaliteit Drug related crimes
Drugs/Narcotica Drugs
Drugs/Verdovende middelen Drug
Drugverslaafden Drug addicts
Drugverslaving Drug dependent
Dwangverpleging Involuntary treatment
Echtgenoot Spouse
Eenzame opsluiting Solitary confinement
Effectiviteit Effectiveness
Electronisch huisarrest Electronic monitoring
Empirisch Onderzoek Empirical Research
Enquêtes Surveys
Ernst van criminaliteit Crime seriousness measures
Ernst van criminaliteit Seriousness
Etnische groep Ethnic group
Europa Europe
Evaluatie-onderzoek Evaluative research
Exhibitionisme Exhibitionism
Experimentele projecten Experimental projects
Faillissement Bankruptcy
False prosecution False prosecution
Fietsendiefstal Cycle theft
Finland Finland
First offender First offender
Fondsen Fund raising
Frankrijk France
Fraude Fraud
Fraude met cheques Credit card fraud
Gebouwde omgeving en criminaliteit Crime prevention through environmental design
Gebouwde omgeving en criminaliteit Environmental design and crime
Gedetineerde/Gevangene Inmate
Geesteszieke misdadiger Mentally-ill offenders
Geestesziekte Mental disease
Gehandicapten Handicapped
Gelegenheidstheorie Opportunity theory
Geluidshinder Noise nuisance
Gemeenschap/Algemeen Community / General
Gemeentebestuur/Bestuurlijk Local/Municipal Authorities
Gemeentelijke rapportages Local Reports
Generale preventie General prevention
Georganiseerde misdaad Organized crime
Gerechtelijk bevel Warrant
Gerechtelijk proces Judicial process
Gerechtelijk vonnis Judicial decision
Gerechtelijk vooronderzoek Judicial enquiry
Gerechtelijke beslissing Order of the court/Verdict
Gerechtelijke geneeskunde Forensic medicine
Gerechtelijke politie Judicial police
Gerechtelijke procedure Proceedings of the court
Gerechtelijke uitspraak Court decision
Gerechtshof Court of appeal
Gestolen goederen Stolen goods
Getuige Witness
Getuige-deskundige Expert witness
Getuigenis onder eed Sworn evidence
Gevangenbewaarder Warden/Prison officer
Gevangene/Gedetineerde Prisoner/Inmate
Gevangenis Jail/Prison
Gevangenis/Strafinrichting Prison
Gevangenisarbeid Prison work
Gevangenisbouw Prison building
Gevangenisdirecteur Prison governor
Gevangenishervorming Correctional reform
Gevangenisregiem Prison regime
Gevangenisreglement Prison regulations
Gevangenisstatistiek Corrections statistics
Gevangenisstraf Prison sentence/Imprisonment
Gevangenisstraf/Opsluiting/Gevangenneming Incarceration
Gevangeniswezen Corrections
Gevangeniswezen Prison system
Geweld binnen gezin Family violence
Geweld tegen minderheidsgroeperingen Bias-related violence
Geweld tussen echtgenoten Spouse abuse
Geweld/Gewelddadigheid Violence
Geweldpleging met dodelijke afloop Assault death
Geweldpleging/Aanval Assault
Geweldsspiraal Cycle of violence
Gezinshulp Family intervention
Gezinsomstandigheden Domestic relations
Goed gemerkt Identification of property
Goed gemerkt Property identification
Gokker Gambler
Gokverslaving Compulsive gamblers
Graffiti Graffiti
Gratie Pardon
Groepsgedrag Group behavior
Groot Brittannië Great Brittain
Hechtenis/Gevangenschap Detention
Heler Fence
Heling Dealing in Stolen Goods
Heling Fencing
Heroine Heroin
Heroinegebruik Heroin use
Heroineverstrekking Heroin maintenance
Homosexuelen Homosexuals
Hongarije Hungarian Peoples Republic
Hoofddader Chief offender
Hoogbouw Block of flats
Horeca Catering Establishments
Huis van bewaring Remand centre
Huisarrest House arrest
Huisvredebreuk Trespassing
Hulpverlening/interventie Assistance / Intervention
Inbraak Break & enter/Burglary
Inbreker Burglar
Incest/Bloedschande Incest
Informatiesystemen Information systems
Intelligentie Intelligence (IQ)
Intensief reclasseringstoezicht Intensive supervision/Probation
Internationale samenwerking International cooperation
Interpol Interpol
Interviews Field interviewing
Intimidatie van slachtoffers/getuigen Victim-witness intimidation
Isolement/Afzondering Isolation
Israel State of Israel
Italië Italy
Jaarverslagen Annual Reports
Japan Japan
Jeugdbendes Juvenile gangs
Jeugdcentra Youth centers
Jeugdcriminaliteit Juvenile delinquency
Jeugdgevangenis Detention centre
Jeugdige crimineel/Jeugdige delinquent Juvenile delinquent
Jeugdigen Juveniles
Jeugdpolitie Police youth units
Jeugdprojecten Youth programs
Jeugdprostitutie Juvenile prostitution
Jeugdrechtbanken Juvenile courts
Jeugdstrafrecht Juvenile delinquency act
Jongeren Youth
Jurisprudentie Jurisprudence
Juryrechtbank Jury
Jury-rechtspraak Verdict of the jury
Justitie Criminal justice
Justitie Justice
Kansspelen Gambling
Kinderbescherming Child welfare
Kinderdoding Infanticide
Kinderen Children
Kindermishandeling Child abuse
Kinderrechter/Jeugdrechter Juvenile court magistrate
Klachten over de politie Complaint against police
Kleine criminaliteit Petty crime
Kleine diefstal Petty theft
Kleptomanie Kleptomania
Korte vrijheidsstraf Short term imprisonment
Kosten Costs
Kosten van criminaliteit Crime costs
Kosten-baten analyse Cost Benefit Analysis
Kunstdiefstal Art theft
Labeling Labeling theory
Langdurige behandeling Long term treatment
Leerprojecten Juvenile working projects
Legaliseren Legalise
Lesbienne Lesbian
Lesuitval Gaps in school programs
Letsel Injuries
Letsel bij het slachtoffer Victim injury
Levenslange gevangenisstraf Life imprisonment
Lijfstraf Corporal punishment
Literatuuroverzichten Bibliographies
Literatuurstudies Literature reviews
Lokale slachtofferenquêtes Local crime surveys
Longitudinaal onderzoek Longitudinal research
Lopende Projecten Ongoing projects
Luchtvaartdelict Aviation crime
Luxemburg Luxembourg
Maatschappelijk werker Social worker
Management Management
Mannen Males
Massamedia/Voorlichting Media support / PR
Maximale bewaking/Zwaar regiem Maximum security
Media en criminaliteit Crime and the media
Medisch/Gezondheidszorg Medical/Health
Medium security Medium security
Meervoudig slachtofferschap Multiple/Series Victimization
Meineed Perjury
Meisjescriminaliteit Female juvenile delinquents
Mensenrechten Human right
Mentaliteitsverandering Changing attitudes
Methadonverstrekking Methadone maintenance
Milieucriminaliteit Environmental offenses
Minimum security Minimum security
Misdaad/Delict Offence/Crime
Misdadiger/Delinquent Offender/Delinquent
Molesteren/Aanranden Molestation
Moord/Doodslag Homicide
Moord/Doodslag Murder/Homicide
Motorbenden Motor gangs
Motorendiefstal Motorcycle-theft
Naalden inruil Needle exchange
Nalatigheid Negligence
Nederland Netherlands
Nieuw Zeeland New Zealand
Noodweer Lawful use of force
Noord-Ierland Northern Ireland
Noorwegen Norway
Observatie-onderzoek Field studies
Offenses inflicting damages Offenses inflicting damages
Officiële Statistieken Official statistics
Officier van Justitie/Openbaar aanklager Prosecutors / DA's
Omkoping Bribery
Omkoping van ambtenaren/Corruptie Official misconduct
Omstanders Witness intervention in crime (bystanders)
Onder eed verklaren Swear
Onder toezicht staan Supervision
Ondervragen Interrogate
Ondervraging/Verhoor Interrogation
Onderwijs Education
Onderwijs/Oorzakelijk Education/Causes
Onderzoek Research
Onderzoeksinstellingen Research organizations
Onderzoeksrechter Investigative magistrate
Ongeregistreerde criminaliteit Non-reporting/Dark figure
Ongeregistreerde criminaliteit Unreported crime
Ongewenste intimiteiten Sexual harassment
Onmaatschappelijk gedrag Anti-social behavior
Onschuldig Not quilty
Ontheffing uit de ouderlijke macht Removal from parental control
Ontmoetingsplek voor homosexuelen Gay community
Ontoerekeningsvatbaarheid Irresponsibility
Ontslaan van rechtsvervolging Dismiss a charge
Ontslag Dismissal
Ontvluchtingspoging Attempt to escape
Onvolledig gezin Broken home
Onvoorwaardelijk Unconditional
Onvrijwillig Involuntary
Onwettig Illegal
Onzedelijk gedrag Indecent behavior
Oostenrijk Austria
Oost-Europa Eastern Europe
Open gevangenis Community based rehabilitation/corrections
Openbaar ministerie Public prosecution
Openbaar vervoer Mass transit
Openbare dronkenschap Public drunkeness
Openbare ordemaatregelen Public order control
Openbare schennis van de eerbaarheid Indecent exposure
Openlijke geweldpleging/Zware mishandeling Aggravated assault
Ophelderingpercentages Clearance rates
Opiumwet delicten Narcotics Offenses
Opleiding Staff training
Oplichting Swindle
Oproerpolitie Riot control
Opsporing Discovery
Opsporing/Onderzoek Investigation
Opsporingsonderzoek Criminal investigation
Opvangtehuis Shelter
Opvoeding Parenting
Ordeverstoringen Public order offenses
Ouderdomscriminaliteit Senior's crime
Ouderen Senior's
Ouderlijke macht Parental control
Ouders Parents
Overbevolking (gevangenis) Overcrowding (prison)
Overheidsbeleid Governmental planning
Overheidsmisbruik Abuse of Power
Overheidspublicaties Official state publications
Overheidsuitgaven Financial management
Overtreding Infringment
Pakkans Risk of arrest
Parkeergarages Car parks
Parket Public prosecutor's office
Particuliere bewakingsdiensten Private police
Penitentiair stelsel Penitentiary system
Penitentiaire inrichting/Gevangenis Penal institutions
Personeelsverloop (stress) Staff burnout (stress)
Persoonlijkheidskenmerken Personality assessment
Platteland/Verstedelijking Rural/Urban
Plattelandscriminaliteit Rural crime
Pleeggezin Foster home
Pleidooi Counsel's speech
Plunderen Looting
Poging tot moord Attempted murder
Poging tot verkrachting Attempted rape
Poitietoezicht/Politiesurveillance Police surveillance
Polen Poland
Politie Police
Politie administratie Police administration
Politie in burgerkledij Plain clothes operations
Politie-agent Policeman
Politiebeleid Police management
Politiebevoegdheden Police discretion
Politie-bureau Police station
Politiecommissaris Chief of police
Politieel sepot Police diversion
Politieke misdrijven Political crimes
Politiekosten Police costs
Politiële hulpverlening Police assistance to the public
Politiële misdaadbestrijding Police based crime prevention
Politiële slachtofferhulp Police victim services
Politiële statistiek Police statistics
Politie-opleiding Police training
Politie-optreden Policing
Politiepatrouille Police patrol
Politie-publiek relatie Police community relations
Politiesterkte Police strength
Portugal Portugal
Post-traumatic stress disorder Post-traumatic stress disorder
Preventie Prevention
Preventiebereidheid Community involvement
Preventiebereidheid Willingness to participate in crime prev.
Preventieprojecten Crime prevention projects
Preventieve insluiting/Preventieve hechtenis Preventive detention
Privatisering Privatization
Proces Trial
Prognoses Prediction
Programma-evaluaties Program evaluation
Programma's voor gedetineerden Inmate programs
Prostitutie Prostitution
Protestakties Public protest
Pseudokoop Buy and bust
Psychologische schade bij het slachtoffer Psychological victimization effects
Psychotrauma Impact/Psychotrauma
Publieke opinie Public opinion
Raad van Europa Council of Europe
Randgroepjongeren Socially handicapped
Rassendiscriminatie Racial discrimination
Recherche C.I.D. / D.C.
Rechercheur Detective
Recht Law
Rechtbank/Gerecht Court
Rechten van gedetineerden Prisoner rights
Rechter Judge
Rechtshandhaving Law enforcement
Rechtshervorming Law reform
Rechtshulp/Rechtsbijstand Legal aid
Rechtspraak Jurisdiction
Rechtszaal Court room
Recidive Recidivism
Recidivisten Recidivists
Reclassent Probationer
Reclassering Probation/and after care
Reclasseringsambtenaar Probation officer
Reclasseringsopdracht Probation order
Recreatie Recreation activities
Recrutering Recruitment
Regressie analyse Regression analysis
Rehabilitatie Rehabilitation
Religie Religion
Republiek Ierland Republic of Ireland
Resocialisatie Resocialisation
Restitutie/schadevergoeding Restitution / Reparation
Rijden onder invloed Drunken Driving
Rijden zonder rijbewijs Driving without a license
Risico Risk
Risicovol persoon High risk person
Roekeloos rijden Reckless driving
Samenwerkingsverbanden Interagency cooperation
Sanktie Sanction
Scandinavië Scandinavia
Schadefonds geweldsmisdrijven Compensation by state
Schadefonds geweldsmisdrijven State compensation
Schadeloosstelling/Schadevergoeding Indemnity/Compensation/Reparation
Schadevergoeding aan het slachtoffer Victim compenstaion
Scholen en criminaliteit Crime in schools
Schoolprestaties Achievement at school
Schooluitvallers School dropouts
Schoolverzuim Truancy
Schorsing/Uitstel Deferment of sentence/Delay
Schotland Scotland
Schuld bekennen Plead quilty
Schuldig Guilty
Schuldigverklaring Conviction
Seizoenscriminaliteit Seasonal crime
Seksueel geweld Sexual assault
Seksueel misbruik/Exploitatie Sexual exploitation
Selectieve opsluiting Incapacitation
Serie moordenaar Serial murder
Seropositief Seroprevalence
Slachtoffer Victim
Slachtoffer en procesverloop Victim notification
Slachtoffer-dader confrontatie Victim-offender confrontation
Slachtoffer-dader relatie Victim-offender relationship
Slachtofferenquêtes Victimization surveys
Slachtofferhulp Victim services
Slachtofferhulpprojecten Victim assistance projects
Slachtoffers Victims
Slachtoffers en straftoemeting Victim impact statement
Slachtoffers in het strafproces Victim participation in the Criminal Jus.Syst.
Slachtoffervatbaarheid Risk of victimisation
Smaad/Laster Libel
Smokkelen Smuggle
Smokkelen van goederen Smuggling goods
Snelrecht Delay reduction
Snelrecht Speedy disposition
Sociale controle theorie Social control theory
Sociale klasse Social class
Sociale problemen in buurten Social problems in Neighborhood
Sociale relaties Interpersonal relations
Sociale veiligheid Quality of life
Soft drugs Hashish
Sovjet Unie Union of Soviet Socialist Republic
Spanje Spain
Sportvandalisme Sporting event violent behavior
Stadscentra City Centre
Stadscriminaliteit City crime
Stadscriminaliteit/Criminaliteit in de stad Urban crime
Statistieken Statistics
Stelen Steal
Stigmatisering Stigmatization
Stoornis Disorder
Straatbende/Bende/Bendevorming Street gang
Straatcriminaliteit Street crime
Straathoekwerk Detached street worker
Straf Penalty/Punishment
Straffen Punish
Strafkamer Criminal court
Strafmaatregelen Punitive measures
Strafrecht Penal law
Strafrechtelijk Penal
Strafrechtelijke vervolging Criminal prosecution
Strafrechtelijke vervolging/Gerechtelijke ver. Prosecution
Strafregister Police record
Straftoemeting richtlijnen Sentencing guidelines
Straftoemeting/Veroordeling Sentencing
Strafvermindering Reduced sentence
Strafverzwaring Increase of penalty
Strafwetgeving Criminal legislation
Strafzaak Criminal case
Surveillance Surveillance
Surveillance met honden Canine patrol
Surveillant Patrol officer
Survival tochten Boot camps
Technopreventie Techno-prevention
Tenuitvoerlegging Execution
Terechtzitting/Zitting Court session
Terrorisme Terrorism
Terrorismebestrijding Counter terrorism
Teruggave van goederen Property return
Tipgevers Informants
Tjechoslowakije Czechoslovak Socialist Republic
Toerekeningsvatbaar (verminderd) Responsibility (diminished)
Touristen Tourists
Uitlevering Extradition
Uitleveringswet Extradition act
Uitlokking door het slachtoffer Victim precipitation
Undercover Under cover / Decoy
Urinetest Urinalysis
Valsheid in geschrifte Forgery
Vandalisme Vandalism
Veiligheidsdienst Secret police
Verbeteringsgesticht (jeugdigen) Correctional institution (juvenile)
Verbeteringsgesticht (volwassenen) Correctional institution (adult)
Verdediger Defender
Verdediging Criminal defense system
Verdenking Suspicion
Verdovende middelen/Narcotica Narcotics
Verdrag Treaty
Verduistering Embezzlement
Verenigde Staten van Amerika United States of America
Vergelijkende Studies Comparative studies
Verhoor Hearing
Verkeerscriminaliteit Traffic offenses
Verkeersongeval Traffic accident
Verkeersovertreding Traffic violation
Verkeerspolitie Traffic police
Verkrachting Rape
Verkrachting met geweld/bedreiging Aggravated rape
Verkrachting vriendin Date rape
Verlichting Lighting
Verlof Licence
Vermiste kinderen Missing children
Veroordeelde Convict
Veroordeling tot levenslang Life sentence
Verslaafde Addict
Vervolgen Prosecute
Vervuiling Litter
Verwaarlozen Neglect
Verwijzing Referral
Verzekerde bewaring In custody
Verzekeringsmaatschappijen Insurance companies
Verzekeringswezen Crime insurance
Vigilantisme Vigilantes
Vingerafdruk Fingerprint
Voetbalvandalisme Football hooliganism
Voetsurveillance Foot patrol
Volwassen delinquent Adult offender
Vonnis/Oordeel Judgment
Voorarrest Remand
Voorinformatie Insider trading
Voorlichting Public information
Voorlichtingsrapport Social enquiry report
Voorlopig gehechte/Voorlopige hechtenis Pretrial detainee
Voorlopige invrijheidstelling Pretrial release
Vooroordeel Prejudice
Voorwaardelijk in vrijheid stellen Parole
Voorwaardelijk sepot Conditional discharge
Voorwaardelijke invrijheidstelling Conditional release
Voorwaardelijke veroordeling Conditional sentence
Vragenlijsten Questionnaires
Vrijetijdsbesteding Leisure activities / sports
Vrijheidsbeneming Deprivation of liberty
Vrijspraak Acquittal
Vrijwilligers Voluntary work
Vrouwen Females
Vrouwen Women
Vrouwencriminaliteit Female offenders
Vrouwenmishandeling Battered women
Waarden en Normen Morale
Waarschijnlijkheid/Voorspelbaarheid Probability
Wapengebruik/Wapendelict Weapon offence
Wapens Guns/Weapons
Weefsel onderzoek Tissue analysis
Weglopers Runaways
Welzijnsinstellingen Social/Welfare Services
Werkgelegenheid Employment
Werkgelegenheid/Oorzakelijk Employment/Causes
Werkloosheid en criminaliteit Unemployment and crime
Werknemersdiefstal Employee theft
Wet Act/Law
Wetboek van strafrecht Code of criminal law
Wetgevende organen Legislative Authorities
Wetgever Legislator
Wetgeving Legislation
Wijkteams Community / Neighborhood policing
Wijkteams Neighborhood policing
Wijkteams Team policing
Winkeldiefstal Shoplifting
Witte boorden criminaliteit White collar crime
Witwassen van geld Money laundering
Woningbouw/Planning Housing/Planning Authorities
Woningcomplexen Council estates
Woningen/Hoogbouw Apartment/Highrise
Zakkenrollen Pick-pocketing
Zedendelict/Zedenmisdrijf Sexual offence
Zedendelinquent Sexual offender
Zedenpolitie Vice squad
Zelfmoord Suicide
Zelfrapportage Self reported crime
Zelfverdediging/Noodweer Self defense
Zuid Amerika South America
Zwakzinnigheid Mental deficiency
Zwartrijden Fare dodging
Zweden Sweden
Zwijggeld Hush money
Zwitserland Switserland