Dutch English Notes
Aanraking met de huid vermijden. Avoid contact with skin. (Risk and Safety Statements: S24)
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Avoid contact with skin and eyes. (Risk and Safety Statements: S24/25)
Aanraking met de ogen vermijden. Avoid contact with eyes. (Risk and Safety Statements: S25)
Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations (Risk and Safety Statements: Annex III)
Achter slot bewaren. Keep locked up. (Risk and Safety Statements: S1)
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Keep locked up and out of the reach of children. (Risk and Safety Statements: S1/2)
Afval niet in de gootsteen werpen. Do not empty into drains. (Risk and Safety Statements: S29)
Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point. (Risk and Safety Statements: S29/56)
Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren. Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. (Risk and Safety Statements: S29/35)
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. Contact with combustible material may cause fire. (Risk and Safety Statements: R8)
Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant). Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S47)
Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S3/14)
Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manu­facturer). (Risk and Safety Statements: S3/9/14)
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. (Risk and Safety Statements: S26)
Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. (Risk and Safety Statements: S63)
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). (Risk and Safety Statements: S45)
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label. (Risk and Safety Statements: S62)
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). (Risk and Safety Statements: S64)
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. (Risk and Safety Statements: S38)
Bijtend Corrosive (Risk and Safety Statements: C)
Blootstelling vermijden — vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Avoid exposure — obtain special instructions before use. (Risk and Safety Statements: S53)
Buiten bereik van kinderen bewaren. Keep out of the reach of children. (Risk and Safety Statements: S2)
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Limited evidence of a carcinogenic effect. (Risk and Safety Statements: R40)
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Vapours may cause drowsiness and dizziness. (Risk and Safety Statements: R67)
De verpakking niet hermetisch sluiten. Do not keep the container sealed. (Risk and Safety Statements: S12)
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. This material and its container must be disposed of as hazardous waste. (Risk and Safety Statements: S60)
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point. (Risk and Safety Statements: S56)
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. This material and its container must be disposed of in a safe way. (Risk and Safety Statements: S35)
Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Wear suitable protective clothing and eye/face protection. (Risk and Safety Statements: S36/39)
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. (Risk and Safety Statements: S36/37/39)
Draag geschikte beschermende kleding. Wear suitable protective clothing. (Risk and Safety Statements: S36)
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Wear suitable protective clothing and gloves. (Risk and Safety Statements: S36/37)
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Wear suitable gloves and eye/face protection. (Risk and Safety Statements: S37/39)
Draag geschikte handschoenen. Wear suitable gloves. (Risk and Safety Statements: S37)
Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren. Keep container tightly closed and dry. (Risk and Safety Statements: S7/8)
Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. Wear eye/face protection. (Risk and Safety Statements: S39)
Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. (Risk and Safety Statements: R3)
Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S23)
Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant). Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S7/47)
Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. (Risk and Safety Statements: S7/9)
Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren. Keep container tightly closed in a cool place. (Risk and Safety Statements: S3/7)
Gevaar voor cumulatieve effecten. Danger of cumulative effects. (Risk and Safety Statements: R33)
Gevaar voor ernstig oogletsel. Risk of serious damage to eyes. (Risk and Safety Statements: R41)
Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten. Danger of very serious irreversible effects. (Risk and Safety Statements: R39)
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. (Risk and Safety Statements: R48)
Gevaarlijk voor de ozonlaag. Dangerous for the ozone layer. (Risk and Safety Statements: R59)
Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations (Risk and Safety Statements: ANNEX II)
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. (Risk and Safety Statements: R66)
In droge toestand ontplofbaar. Explosive when dry. (Risk and Safety Statements: R1)
In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen:'Nooit water gebruiken'). In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add — “Never use water”). (Risk and Safety Statements: S43)
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. (Risk and Safety Statements: S41)
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. (Risk and Safety Statements: S46)
In goed gesloten verpakking bewaren. Keep container tightly closed. (Risk and Safety Statements: S7)
Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant). Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S48)
Irriterend Irritant (Risk and Safety Statements: Xi)
Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Irritating to respiratory system and skin. (Risk and Safety Statements: R37/38)
Irriterend voor de ademhalingswegen. Irritating to respiratory system. (Risk and Safety Statements: R37)
Irriterend voor de huid. Irritating to skin. (Risk and Safety Statements: R38)
Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. Irritating to eyes and respiratory system. (Risk and Safety Statements: R36/37)
Irriterend voor de ogen en de huid. Irritating to eyes and skin. (Risk and Safety Statements: R36/38)
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Irritating to eyes, respiratory system and skin. (Risk and Safety Statements: R36/37/38)
Irriterend voor de ogen. Irritating to eyes. (Risk and Safety Statements: R36)
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. (Risk and Safety Statements: R18)
Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden. Can become highly flammable in use. (Risk and Safety Statements: R30)
Kan brand veroorzaken. May cause fire. (Risk and Safety Statements: R7)
Kan de vruchtbaarheid schaden. May impair fertility. (Risk and Safety Statements: R60)
Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. May cause heritable genetic damage. (Risk and Safety Statements: R46)
Kan het ongeboren kind schaden. May cause harm to the unborn child. (Risk and Safety Statements: R61)
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. (Risk and Safety Statements: R53)
Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. May cause long-term adverse effects in the environment. (Risk and Safety Statements: R58)
Kan kanker veroorzaken bij inademing. May cause cancer by inhalation. (Risk and Safety Statements: R49)
Kan kanker veroorzaken. May cause cancer. (Risk and Safety Statements: R45)
Kan ontplofbare peroxiden vormen. May form explosive peroxides. (Risk and Safety Statements: R19)
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. May cause sensitisation by skin contact. (Risk and Safety Statements: R43)
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. May cause sensitization by inhalation and skin contact. (Risk and Safety Statements: R42/43)
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. May cause sensitization by inhalation. (Risk and Safety Statements: R42)
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. May cause harm to breastfed babies. (Risk and Safety Statements: R64)
Licht ontvlambaar Highly flammable (Risk and Safety Statements: F)
Licht ontvlambaar. Highly flammable. (Risk and Safety Statements: R11)
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Take precautionary measures against static discharges. (Risk and Safety Statements: S33)
Milieugevaarlijk Dangerous for the environment (Risk and Safety Statements: N)
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Possible risk of harm to the unborn child. (Risk and Safety Statements: R63)
Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. Possible risk of impaired fertility. (Risk and Safety Statements: R62)
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant). After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S28)
Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant). After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S27/28)
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Use appropriate container to avoid environmental contamination. (Risk and Safety Statements: S57)
Niet eten of drinken tijdens gebruik. When using do not eat or drink. (Risk and Safety Statements: S20)
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. When using do not eat, drink or smoke. (Risk and Safety Statements: S20/21)
Niet roken tijdens gebruik. When using do not smoke. (Risk and Safety Statements: S21)
Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant). Do not mix with … (to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S50)
Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes. Not recommended for interior use on large surface areas. (Risk and Safety Statements: S52)
Nooit water op deze stof gieten. Never add water to this product. (Risk and Safety Statements: S30)
Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant). Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S5)
Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant). Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S6)
Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. Possible risk of irreversible effects. (Risk and Safety Statements: R68)
Ontplofbaar Explosive (Risk and Safety Statements: E)
Ontplofbaar met en zonder lucht. Explosive with or without contact with air. (Risk and Safety Statements: R6)
Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen. Explosive when mixed with combustible material. (Risk and Safety Statements: R9)
Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen. Explosive when mixed with oxidizing substances. (Risk and Safety Statements: R16)
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. Risk of explosion if heated under confinement. (Risk and Safety Statements: R44)
Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. (Risk and Safety Statements: R2)
Ontploffingsgevaar door verwarming. Heating may cause an explosion. (Risk and Safety Statements: R5)
Ontvlambaar. Flammable. (Risk and Safety Statements: R10)
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Keep container in a well-ventilated place. (Risk and Safety Statements: S9)
Op een koele plaats bewaren. Keep in a cool place. (Risk and Safety Statements: S3)
Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool. Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol. (Risk and Safety Statements: Note)
Oxyderend Oxidizing (Risk and Safety Statements: O)
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling. Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling. (Risk and Safety Statements: S59)
Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas. Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases. (Risk and Safety Statements: R14/15)
Reageert heftig met water. Reacts violently with water. (Risk and Safety Statements: R14)
Schadelijk Harmful (Risk and Safety Statements: Xn)
Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Harmful in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R21/22)
Schadelijk bij aanraking met de huid. Harmful in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R21)
Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Harmful by inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R20/21)
Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Harmful by inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R20/22)
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R20/21/22)
Schadelijk bij inademing. Harmful by inhalation. (Risk and Safety Statements: R20)
Schadelijk bij opname door de mond. Harmful if swallowed. (Risk and Safety Statements: R22)
Schadelijk voor in het water levende organismen. Harmful to aquatic organisms. (Risk and Safety Statements: R52)
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. (Risk and Safety Statements: R52/53)
Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R68/21/22)
Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R68/21)
Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R68/20/21)
Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R68/20/22)
Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation. (Risk and Safety Statements: R68/20)
Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R68/20/21/22)
Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed. (Risk and Safety Statements: R68/22)
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/21/22)
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R48/21)
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R48/20/21)
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/20/22)
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/20/21/22)
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. (Risk and Safety Statements: R48/20)
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/22)
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Harmful: may cause lung damage if swallowed. (Risk and Safety Statements: R65)
Spontaan ontvlambaar in lucht. Spontaneously flammable in air. (Risk and Safety Statements: R17)
Stof niet inademen. Do not breathe dust. (Risk and Safety Statements: S22)
Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven). During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S42)
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant). Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manu­facturer). (Risk and Safety Statements: S47/49)
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant). Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S3/9/14/49)
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place. (Risk and Safety Statements: S3/9/49)
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Keep only in the original container. (Risk and Safety Statements: S49)
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Use only in well-ventilated areas. (Risk and Safety Statements: S51)
Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten Safety advice concerning dangerous substances and preparations (Risk and Safety Statements: ANNEX IV)
Vergiftig Toxic (Risk and Safety Statements: T)
Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Toxic in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R24/25)
Vergiftig bij aanraking met de huid. Toxic in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R24)
Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. Toxic by inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R23/24)
Vergiftig bij inademing en opname door de mond. Toxic by inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R23/25)
Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R23/24/25)
Vergiftig bij inademing. Toxic by inhalation. (Risk and Safety Statements: R23)
Vergiftig bij opname door de mond. Toxic if swallowed. (Risk and Safety Statements: R25)
Vergiftig voor bijen. Toxic to bees. (Risk and Safety Statements: R57)
Vergiftig voor bodemorganismen. Toxic to soil organisms. (Risk and Safety Statements: R56)
Vergiftig voor dieren. Toxic to fauna. (Risk and Safety Statements: R55)
Vergiftig voor in het water levende organismen. Toxic to aquatic organisms. (Risk and Safety Statements: R51)
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. (Risk and Safety Statements: R51/53)
Vergiftig voor planten. Toxic to flora. (Risk and Safety Statements: R54)
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond. Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R39/24/25)
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R39/24)
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R39/23/24)
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R39/23/25)
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R39/23/24/25)
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. (Risk and Safety Statements: R39/23)
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. (Risk and Safety Statements: R39/25)
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/24/25)
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R48/24)
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R48/23/24)
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/23/25)
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/23/24/25)
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. (Risk and Safety Statements: R48/23)
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. (Risk and Safety Statements: R48/25)
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Take off immediately all contaminated clothing. (Risk and Safety Statements: S27)
Veroorzaakt brandwonden. Causes burns. (Risk and Safety Statements: R34)
Veroorzaakt ernstige brandwonden. Causes severe burns. (Risk and Safety Statements: R35)
Verpakking droog houden. Keep container dry. (Risk and Safety Statements: S8)
Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Handle and open container with care. (Risk and Safety Statements: S18)
Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant). Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S14)
Verwijderd houden van brandbare stoffen. Keep away from combustible material. (Risk and Safety Statements: S17)
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs. (Risk and Safety Statements: S13)
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen — Niet roken. Keep away from sources of ignition — No smoking. (Risk and Safety Statements: S16)
Verwijderd houden van warmte. Keep away from heat. (Risk and Safety Statements: S15)
Verwijderd van woonruimten opbergen. Keep away from living quarters. (Risk and Safety Statements: S4)
Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant). To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer). (Risk and Safety Statements: S40)
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets. (Risk and Safety Statements: S61)
Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen. Forms very sensitive explosive metallic compounds. (Risk and Safety Statements: R4)
Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water. Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas. (Risk and Safety Statements: R15/29)
Vormt vergiftig gas in contact met water. Contact with water liberates toxic gas. (Risk and Safety Statements: R29)
Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. Contact with acids liberates toxic gas. (Risk and Safety Statements: R31)
Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water. Contact with water liberates extremely flammable gases. (Risk and Safety Statements: R15)
Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren. Contact with acids liberates very toxic gas. (Risk and Safety Statements: R32)
Zeer licht ontvlambaar Extremely flammable (Risk and Safety Statements: F+)
Zeer licht ontvlambaar. Extremely flammable. (Risk and Safety Statements: R12)
Zeer vergiftig Very toxic (Risk and Safety Statements: T+)
Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Very toxic in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R27/28)
Zeer vergiftig bij aanraking met de huid. Very toxic in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R27)
Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. Very toxic by inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R26/27)
Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond. Very toxic by inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R26/28)
Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R26/27/28)
Zeer vergiftig bij inademing. Very toxic by inhalation. (Risk and Safety Statements: R26)
Zeer vergiftig bij opname door de mond. Very toxic if swallowed. (Risk and Safety Statements: R28)
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Very toxic to aquatic organisms. (Risk and Safety Statements: R50)
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. (Risk and Safety Statements: R50/53)
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond. Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R39/27/28)
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R39/27)
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid. Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin. (Risk and Safety Statements: R39/26/27)
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond. Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed. (Risk and Safety Statements: R39/26/28)
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swal­lowed. (Risk and Safety Statements: R39/26/27/28)
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing. Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. (Risk and Safety Statements: R39/26)
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. (Risk and Safety Statements: R39/28)