Note: Librarylingo was taken offline years ago, so I decided to archive these 788 entries here for posterity and future googlers.

See:

Dutch English
aandachtsveld Priority area;
aangepast lezen Adapted Reading;
aanhangsel Appendix;
aanmaningskaart Overdue notice;
aankoop(inkoop) Procurement;
aanschaf Acquisition;
aanschafinformaties (AI's) Reviews of recent publications and ordering information for Dutch public libraries;
Aantoonbare ervaring Proven ability;
Aanvraag Request; reservation
Aanvraagbriefje (bij een gesloten uitlening) Call slip;
Aanvragen To request; make a reservation
Aanwinsten New additions; accessions
Abonnement Library Card;
Abonnementsgeld Subscription; subscription fee
Achterstandswijk Disadvantaged area;
Acquisitie n.a.v deze advertentie wordt niet op prijs gesteld No commercial propositions; please
Activa vaste; Fixed Assets
Activa vlottende; Currents Assets
Activiteiten Outreach; activities
Administratief medewerker zie ook Bibliothecaris; Library Assistant
Administratienummer Registration number;
Afgeschreven!(=stempel in afgeschreven boek) Withdrawn;
Afhakers (van school) zie ook Schoolverlaters Non-completers; dropouts
Afhakers (van de bibliotheek)zie ook Bibliotheekonderzoek.nl voor Afhakersonderzoek Lapsed users;
Afschrijven Weeding; de-selecting; removing books; discarding; de-accessioning;
Afstandsonderwijs Distance learning;  
Afstempelen Date-stamping;  
Afvloeien To make redundant;  
Afvloeiingsregeling Redundancy pay;  
Agenda (van een vergadering) Agenda;  
Agenda (met afspraken) diary, planner;  
AI's Reviews of recent publications and ordering information for Dutch public libraries;
Al@din Ask a Librarian service, maintained by Dutch public libraries;
Allochtonen Ethnic minorities; immigrants
Almanak Almanac;
Analfabetisme Illiteracy;
Annoteren Make annotations;
Annotatie Annotation; summary
Aquabrowser Visual catalog (Am);
Arbeidsvoorwaarden, zie ook secundaire arbeidsvoorwaarden Terms of Employment;
Arbo OSH (Occupational Safety and Health);
Arbo-convenant Agreement between unions and employers on creating safer and healthier working conditions in public libraries;
Arbo-arts Occupational Health Physician, employed by an Arbodienst;
Arbo-dienst Organisation offering services in the field of occupational health; sick leave guidance and risk-management
ARBOwet Health and Safety at Work Act (UK);
Archief Archives
Archief plek waar een bedrijf z'n dossiers bewaard; Filing department
Associatiewolk als in AquaBrowser; Word cloud
Atheneum/VWO Pre-university secondary education;
Attendering SDI (Selective Dissemination of information)
Attenderingsservice Current awareness service; alerting service
Auteursrecht Copyright;
Authorisatielijst Authority file;
Automatisering Automation, ICT;
Automatiseringssysteem LMS; Library Management System
AV-materiaal audiovisual material;
Bakerrijmpjes Nursery rhymes;
Balie zie ook Uitleenbalie; Desk; counter
Band Volume;
Basisbestanden Core files;
Basisbibliotheek Basic Libary Organisation;
Basisonderwijs Primary Education;
Basisschool Primary School;
Beamer Projector;
Bedrijfscultuur Corporate culture;
Bedrijfshulpverlener Appointed safety person;
Bedrijfskleding Staff uniforms; corporate clothing
Bedrijfsplan Operational plan;
Bedrijfsrestaurant Staff Restaurant;
Beeld en Geluid Sound and Vision;
Beeldbank Online picture gallery;
Beeldschermwerk VDU work;
Behoeftenonderzoek Needs analysis;
Bekostigd Subsidised; government funded
Bekostiging Funding;
Belasting zie ook BTW; Taxation
Beleefbibliotheek Experience Library;
Beleid Policy;
Beleidsmakers Decision-makers;
Benchmarking Benchmarking;
Beoordelingsgesprek Job appraisal interview;
Bereik Reach; range
Beroepsonderwijs (VMBO) Vocational training;
Beroepsonderwijs (MBO/HBO) Professional training;
Beschikbaarstelling Access;
Besloten deel v.e.website Password restricted area;
Besteladministratie Acquisitions; acquisitions management
Bestuur zie Dagelijks bestuur; Bibliotheekbestuur
Beveiligingspoortjes Detection system;
Beveiligingsstrips Tattle Tag (van Tattle Tape; merknaam van3M); security strips
Beveiligingssysteem Security system;
Bevoegd gezag Governing body; Library Authority
Bewaarbibliotheek Library of last resort;
Bewaarbeleid Store policy;
Bewegwijzering Signage; Graphics (au)
Bezit van een bibliotheek Library holdings; stock
Bezoekerstellers People counters;
Bezoekerstelling Door count;
Bezuinigingen Budget cuts;
Bibliobus zie ook Buitenkant; Mobile Library; Bookmobile
Biblion zie NBD;
Bibliograferen To verify bibliographic items;
Bibliothecaris HBO niveau; Librarian; Information Professional
Bibliothecaris MBO niveau; Paraprofessional; Technical Libary Staff; Library Assistant; Library Technician;
Bibliotheek Library;
Bibliotheek 2.0 Library 2.0 (pronunciation: two point oh);
Bibliotheek.nl Portal of the Dutch Public Libraries;
Bibliotheekacademie Library School;
Bibliotheekbestuur Library Board; Board of Governors; Library Authority
Bibliotheekboekhandel Book jobber (USA); Library Supplier (UK)
Bibliotheekdirecteur Chief Librarian(UK); Library Director (USA)
Bibliotheekpaspoort Reciprocal borrowing scheme; single membership; single card; one card
Bibliotheekterminologie Library Terminology;
Bibliotheekvernieuwing Library Modernization;
Biebmiep Bun lady;
Biebdaten Date Reading;
Binden To rebind; to reback
Blad zie ook Tijdschriften; Periodical
Bladmuziek Music scores; sheet music; printed music
Bladomslagapparaat Page turner;
Bladspiegel Page area;
Blinden en slechtzienden Visually impaired people;
Boek- Archief- en Informatiewetenschap Library, Archive and Information Studies
Boekaankopen Book purchases;
Boeken aan huisdienst Service to housebound readers; Home Library Service
Boekenbrievenbus Quick drop box; book return
Boekenmagazijn Stacks; closed stacks
Boekenwagen Book truck; booktrolley
Boekhandel Bookshop;
Boekjaar Financial year; fiscal year
Boekomslag zie ook Plastificeren; Cover; dust jacket
Boekomslag (grafische vormgeving) Cover art;
Boekrug Spine;
Boekselectie Selection; materials selection process
Boete Overdue fee; late fee; fine
Bonnenprinter Slip printer;
Boomerang kaarten Freecards; rack cards
Bovenschools Cross-school;
Brancheformule Standard;
Brede school Extended school;
Brochure zie ook Pamflet Brochure;
Bronmateriaal Primary Sources;
Bronvermeldingen zie ook Verwijzingen; Citations
Brugklas Transition class;
Brugklasser First former;
Buitenkant bibliobus Livery;
Buurthuis Community Centre;
Bijlage Appendix;
Bijvoegsel bij een krant of tijdschrift; Media tie-in ; begin
CAO Collective Labour Agreement;
Canon literaire; Core book list
Catalogus Catalog (USA) catalogue (UK);
Catalogiseren Cataloguing;
Categorie Category; Material type (e.g. fiction, non-fiction)
CDR Central Record Library Rotterdam;
Centraal catalogiseren Centralised cataloguing; shared cataloguing
Centraal collectioneren Collaborative (shared, central) collection development
Centrale aanschaf Shared purchasing;
Centrum voor kunstzinnige vorming Centre for Creative Arts;
Certificering Certification;
Chicklit Chicklit
Citaat Quote; quotation
CKV Cultural and artistic appreciation;
Classeren To Classify;
Collectie Collection; stock; holdings
Collectiebeheer Stockmanagement;
Collectiebeleid Collection development policy;
Collectie(vormings)profiel Collection development plan
Collega Colleague; co-worker (USA)
Collatie Collation;
Competenties Compentencies;
Concept Draft;
Contributie Subscription fee; membership fee
Conservator Curator;
Corporatie Corporate name heading;
crèche; kinderdagverblijf Nursery; Day Nursery
Cultureel erfgoed Cultural heritage;
Cultuurpodium Centre for performing arts; art centre
Cultural governance Cultural governance
Cultureel ondernemerschap Social entrepeneurship;
Culturele en kunstzinnige vorming Cultural and artistic appreciation;
Cultuuromslag Switch in behaviour;
Cursus Course;
Cursusaanbod Available courses ; begin
Dagelijks Bestuur Executive Committee;
Data opslag Data storage;
Datumstempel Date stamp;
Debutant First-time author;
Deelrubriek Subject heading;
Deelwerk Volume;
Depotbibliotheek zie ook Wettelijk Depot; Deposit Library
Depot collectie Deposit collection;
Derde geldstroom Commercial funding;
Dertiende maand Christmas Bonus;
Deskundig Competent;
Deskundigheidsbevordering Staff development; professional development
Detachering Secondment;
Diacrieten Diacritics;
Deelnemer Delegate
Dichter des Vaderlands Poet Laureate;
Dichterlijke vrijheid Poetic License;
Diefstalbeveiligingssysteem Security system;
Digitaal abonnement Virtual membership;
Digitaal trapveldje Digital playground;
Digitale broedplaats Digital breeding ground;
Digitale bibliotheek Digital Library;
Digitale kloof Digital divide; information gap; inforich/infopoor
Digitalisering van collecties Preservation; digitising
discotheek Music Library; Record Library; Sound Library
Discussiestuk Working paper;
DIV; Documentaire Informatie Verzorging Records Management;
Diversiteit Diversity;
Documentatiemap Folder with documentary materials;
Doelgroepgerichte activiteiten Outreach;
Doelgroepen Community groups;
Doelstelling Aim; objective
Doeluitkering Special-purpose grant;
Domeinspecialist Subject specialist
Doorlopende leerlijn Continuous learning line;
Doorverwijzing zie ook Verwijzen Referral;
DOS bibliotheken Group of libraries in cities exceeding 100.000 inhabitants
Draagvlak Support; backing
Drempels Weg Accessibility of websites for people with a disability (see also the specialist glossary by EUAIN on this subject);
Driemaandelijks Quarterly;
Dyslectie dyslectisch; Dyslexia; dyslexic
Eerste geldstroom Direct government funding;
Eerste leesboekjes First Readers;
Effectmeting Impact measurement;
Uitgegeven in eigen beheer; eigen beheer Published independently; self-published; published in-house; published by the author;
Eindejaarsbonus Christmas bonus;
Eindgebruikers End-users;
Eindtermen Attainment targets; exit qualifications
Energiebesparende maatregelen Energy control;
Enquete Questionnaire;
Erfgoed Heritage;
Etiket Label;
Etnische minderheden Ethnic minorities; cultural groups
Evenementen Events;
ExLibris Bookplate ; begin
Federatief zoeken Federated search;
Filiaal Branch library;
Filiaal hoofd Branch manager;
Financiering Funding;
Flaptekst Blurb;
Flexplek Hot desk; touch down area
Flipover Flipchart;
Folder Welcome pack;
Folder Folder;
Folderkast Brochure display rack;
Fonotheek Music Library; record library; sound library
Formatieplaats Full time equivalent (FTE); Permanent Staff Position
Formulier Form;
Frontale presentatie Face-on stock display;
Functie-innovatie Job enrichment; career development
Functieprofiel Job profile;
Functie-omschrijving Job description;
Functioneringsgesprek Job performance interview ; begin
G4 The Public libraries of the 4 largest cities: Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht
Gangpad Aisle;
Garantieperiode Warranty period;
Garenloos gebrocheerd Perfect binding;
Gastvrouwen Floorwalkers;
Gebarentaal Sign language;
Gebonden jaargang Bound periodicals; volume
Gebouw Building; facility
Gebruikers Lezers; Users
Gebruikersonderzoek User survey; public consultation
Gedragscode Code of conduct;
Gehonoreerde aanvragen Reservations filled;
Geldschieters Funding providers;
Geluidsdragers Sound recordings; Recorded Music
Gelijke kansen op de arbeidsmarkt Equal employment opportunities;
Gemeenschappelijke catalogus Shared catalogue;
Genre Genre;
Gesloten uitlening Closed stacks
Gesproken boeken Audio books; spoken word cassettes
Gezamenlijke bibliotheek Joint use library; multi-authority library
Gids Directory;
G!ds, de The Gu!de': nationally supported database service of the public libraries to be used as a local directory in collaboration with other cultural and social organizations
Glijdende werktijden Flexible working hours; flexitime
Gouden Gids Yellow Pages;
Grafische vormgeving Graphic design;
Gremia Advisory bodies; external bodies; representative bodies
Groen klimaatneutraal; Sustainable
Grote Letter Large Print;
Grote formaten Outsize books; oversized books
Grijze literatuur Grey literature ; begin
Halfjaarlijks Half-yearly;
Haltepaal Sign; Timetable signage
Handbibliotheek Reference collection; Quick reference
Handboek Manual; compendium; handbook; survey
Handelingen Proceedings; parliamentary proceedings
Handleiding Instruction manual;
Handschrift Manuscript;
Hangjongeren Disorderly youths in public places;
HBO Higher Professional Education;
Hekje Hash; hash key (UK); pound key (USA)
Herintreedster (Woman) returner; re-entrant
Hersenkrakers Stumper questions;
Hierarchische lijnen Lines of authority;
Holebi-literatuur LGBT literature;
Hoofd van de bevolking; per goofd van de bevolking Per capita;
Hoofdrubriek Heading;
Hoofdwoorden Author headings;
HOVO; hoger onderwijs voor ouderen University of the Third Age; U3A
Huis Have remote access to catalogue
Huis-aan-huisbladen Weeklies; free local papers
Huishoudelijk reglement Standing orders; by-laws (USA); internal rules and regulations
Huiswerkclubs Homework Clubs ; begin
IBL; Interbibliothecair Leenverkeer ILL; Inter Library Loans; Document Delivery;
IBL account Electronic account for end users of the NCC/IBL system;
Impressum Imprint;
Inburgering Naturalization(USA); integration
Inburgeringscursus Integration course;
Inburgeringsexamen Civic Integration Exam;
Incassobureau Collection agency;
Indelingsschema Classification scheme;
Indexeren Indexing;
Informatica Computer Science;
Informatiebalie Information desk; reference desk
Informatiebronnen (Subject) resources;
Informatiekunde Information Science;
Informatievaardigheden Information Literacy;
Informatiezuil Information kiosk;
Ingang (catalogus) (Entry)heading;
Ingebonden (boek tijdschrift); Bound
Ingeklemde dag the saturday preceding'; 'other days around them'
Ingroeifunctie Steppingstone position;
Inhoudsopgave Table of Content; ToC
Inleverpunt (zelfbedieningsituatie) Book drop;
INK-model Quality management method; used by many Dutch Public Libraries
Inktvraat Iron gall ink corrosion; zie The ink corrosion website zie ook Slow fires
Inlichtingen Enquiries;
Inlichtingenbureau Enquiry desk;
Inlichtingenwerk Reference work;
Inlichtingenvragen Reference queries;
Inschrijfformulier Application form; registration form
Instapniveau Qualifying level;
Inspraakprocedure Consultative procedure;
Instelling (wonen en zorgen) Residency;
Intellectueel eigendom Intellectual property;
Interne publicatie zie ook eigen beheer; Internal publication
Internet caf?IT suite
Invalidentoilet Adapted toilet;
Invaller (leerkracht) Supply teacher; substitute teacher
Invullen Complete; fill in
Inwerken (van boeken) Accessioning;
IPE salarisgraad IPE salary grade; International Position Evaluation, IPE
IPO Interprovincial Consultations ; begin
Jaar van uitgave Publication date;
Jaarboek Annual; yearbook; annals
Jaargang (ingebonden tijdschriften) Volume;
Jaarlijks Annual; annually
Jaarrekening Annual statement of accounts;
Jaarsalaris Salary per annum;
Jaarverslag Annual Report;
Jeugdbibliothecaris Children's Librarian;
Jeugdbibliotheek Children's Library; Youth Library; Young Peple's Library
Jeugdbibliotheekwerk Youth Services;
Jongeren Young Adults; teens ; begin
Kaasschaafmethode Making economies across the board;
Kamerstukken Parliamentary Papers;
Kamishibai Kamishibai; Japanese storybox
Kastcontrole Shelf reading;
Kastindeling Shelf arrangement; shelf order
Kastlokatie Callnumber;
Kastruimte Shelving;
KB Koninklijke Bibliotheek; National Library of the Netherlands
Kengetallen (Statistical)indicators; normative data
Kenniscentrum Knowledge centre;
Kennismanagement Knowledge Management; KM
Kerndoelen (eindtermen) Attainment targets;
Kernfuncties Core business;
Kernwaarden Core values;
Kerstgratificatie Christmas Bonus;
Keukenmeidenromans zie ook Leesvoer; Stuiverromans; Dime novels(AM)
Keurmerk Accreditation mark;
Kinderopvang Childcare; childminding facilities
Kindvriendelijk Family friendly;
Klachtenafhandeling Handling of complaints;
Klankbordgroep/klantenpanel Focus group; brainstorming panel; feedback group
Klanten zie ook Lezers Gebruikers; Opdrachtgever; Customers; clients
Klantgericht Customer focused; needs-based; reader-centred; service-oriented
Klanttevredenheidsonderzoek Customer satisfaction survey;
Klein grafisch materiaal Ephemera;
Kleuterschool Kindergarten (USA)Nursery school; Infants school (UK)
Knippen (van blz en ills uit boeken) Razoring (USA);
Knipseldienst Press cuttings service;
Knipsels Cuttings; clippings
Knot(je) Bun;
Komkommertijd Silly season;
Kopieerapparaat Photo copier; Xerox
Koran Qu'ran;
Kosten Costs; expense
Krantenbank Full text database of six national newspapers in the Netherlands;
Kruisverwijzingen Cross references;
KULTURHUS One-Stop shop concept used by the Provincial Library Centre Overijssel; co-located services; multi-agency servicepoint
Kwaliteit Excellence;
Kwaliteit Quality;
Kwaliteitszorg Quality management;
Kwartaalblad Quarterly;
Kwartiermaker Trailblazer; forerunner
Kijk- en voelboeken Tactile picture books ; begin
Laagdrempelig Accessible (to all members of the community); easy access
Laaggeletterdheid Low literacy;
Landelijk lenen zie ook Zoek & Boek; A nationwide system of reciprocal access for the general public to collections of all Dutch public libraries
Langetermijn planning Long range planning;
Latijns schrift Roman script;
LDO-bibliotheken Group of libraries in towns with less than 100.000 inhabitants (stopped in 2005);
Lectuur Light fiction;
Leengeld Rental payments;
Leenrecht Public Lending Right;
Leermiddel(en) Teaching aid; learning aid; teaching materials
Leerplichtige leeftijd Compulsory school age;
Leesbevordering Book promotion; reader's advisory; reader development
Leescafe Library cafe; coffee corner
Leesclub Reading club; reading group
Leeshandicap Print disability; print impairment
Leeshulpmiddelen Reading aids;
Leesniveau Reading level;
Leesprogramma Reading scheme;
Leesvaardigheid Literacy;
Leesvoer zie ook Stuiverromans; Keukenmeidenromans; Light reading
Leeswijzer (als een soort samenvatting in een rapport) Executive summary;
Leeszaal Reference room; reading room
Legborden Shelves;
Lenen (lenen aan) To lend;
Lenen (lenen van) To borrow;
Lener Borrower;
Lenersadministratie Borrower records;
Leren (lesgeven) To teach;
Leren (leren van) To learn;
Lespakket Learning pack;
Levenlang leren een; Life long learning
Levensloop regeling Life-course saving scheme;
Levensloop sparen Life-course saving;
Leverancier Vendor; supplier
Lezer klant; gebruiker; lid; Reader; patron; customer
Lezerspas Library ticket;
Lief en leedpot Kitty;
Literatuurgids Index (of citations); guide
Literatuuropgaven References; (bibliographic) citations
Locatie (van een evenement oid.) Venue;
Logeerkoffertje Sleep-over suitcase;
Logopedisch Centrum Centre for Speech and Language Therapy;
Loketfunctie Help-desk; one-stop shop
Loon/prijscompensatie Cost of living adjustment;
Lopende jaargang Current periodicals;
Losbladigen Loose leafs;
Luisterboeken Audiobooks ; begin
Maatschappij (algemeen) Society;
Maatschappij (lokale samenleving) Community;
Maatschappij (INK-model) Stakeholders;
Maatwerk Customizing; customized
Magazijn zie ook Boekenmagazijn; Storage area
Makkelijk Lezen Easy Reading;
Mantelzorgers Carers;
Mappenkast Vertical file;
Marketing communicatie MARCOMS;
Marsrouteplan Road Map (a framework for a strategy or plan);
Materiaaltype zie ook Categorie Format e.g. book; dvd; etc
Maximaal te lenen objecten Loan limit;
Media-educatie (Training in) computer literacy; ITliteracy; information literacy
Mediatheek Media Centre;
Meeleesboek Read along book;
Meerkeuzesysteem CAO Personalisation of parts of the CAO;
met dien verstande dat provided (you),in that,except that ;
Middelen Resources;
Missie Mission statement;
Moeilijkheidsgraad Level of difficulty;
Monografie Monograph;
Muziekbibliothecaris Music Librarian;
Muziekbibliotheek Music Library;
Muziekwetenschap Musicology ; begin
Naschoolse opvang After school childminding facilities ("educare");
Nascholing Refresher course;
Naslagwerk Reference book;
Nationale Bibliotheek National Library; British Library (UK); Library of Congress (USA)
Navigatie (op een website) Presentation;
NBD/Biblion Netherlands Library Service; the national non-profit library supplier and publisher of library related material;
NCC zie ook IBL Netherlands Central Catalogue (union catalogue);
NCC/IBL Union catalogue with integrated ILL and document delivery system;
Niet-uitleenbaar materiaal Non-circulating material;
Niet verklarende bibliografie Unannotated bibliography;
Nieuwkomers (nieuwe immigranten) New immigrants; new asylumseekers; new refugees
Normen Standards;
Normen en waarden Values;
Notulen Minutes;
NT2 Dutch as a second language;
NT2 Plein NT2 Plaza;  area in the library where all materials and information relating to NT2 are placed;
Nullijn Budget freeze; freeze on income ; begin
OBIP+ A performance appraisal system in Dutch public libraries;
Object Item;
Offerte Quote;
Ondernemingsraad Work's council; Personnel Council
Ondertitels Subtitles; captions
Onderwijs in eigen taal en cultuur Bilingual education;
Onderwijsachterstandbeleid Educational policy for children in deprived urban or rural areas;
Onderwijsbegeleidingsdient School Advisory Service;
Onderzoek Research; survey
Online publiekscatalogus OPAC; online catalogue
Ontlezing Declining reading habits; reading habits are on the wane
Ontslag Dismissal;
Ontdubbelen Deduping; duplicate removal; duplicate resolution
ontslag- en opzegvergoedingen severance pay and compensation in lieu of notice;
Ontsluiten van informatie Information retrieval; dissemination of information; making accessible
Ontsluiting Indexing; cataloguing;
op arbeids- en sociaalrechtelijk vlak in the field of labour law and social policy ;
Opbergcassette/doos File box;
Opbergmap File; folder
Opbergsysteem Filing system;
Opdrachtgever (Commercial) client;
Open uitlening Open stacks;
Openbaar onderwijs Public schools (USA) State schools (UK);
Openbare instelling Public Institution;
Oplage Circulation (of newsprint and magazines); print run; edition; copies
Opruimen (boeken) Shelving (books);
Opruimhulp Library aide (AM); shelving assistant
opzegvergoeding severance pay;
ORT onregematigheidstoeslag; PP; premium pay
Oude jaargangen Back runs;
Oude nummers (van tijdschriften) Past issues;
Ouderen Senior citizens; elderly people
Ouderen op Internet Silver Surfers;
Overdruk (zie ook Separaat) Reprint;
Overeenkomst Agreement;
Overeenkomst van dienstverlening Service contract;
Overzichtsartikel Subject review article; state-of-the-art report; analytical survey ; begin
Pamflet;  ook voor termen als blauwboekje schotschrift; vlugschrift; traktaat; vliegende bladen enz.; Pamphlet; brochure
Pamflet (eenzijdig bedrukt) Broadside; broadsheet; handbill; poster
Papierwinkel/papiermolen Red tape;
Pas met magnetische strip Swipe Card;
PBC Provincial Library Centre;
Pensioenbreuk Broken work record (UK);
Pensioenfonds Occupational pension scheme; pension fund
Pensioengerechtigde leeftijd Retirement age;
meer pensioenwoorden woordenlijst pensioenen;
Per hoofd van de bevolking Per capita;
Persbericht Press release; media release
Personeel medewerkers; Personnel; staff
Personeelsmanagement Personnel management;
Personeelswerk HRM; Human resources management
Personeelsverloop Staff turnover;
Peuterspeelzaal Playgroup; playschool
PICA originally a Dutch library cooperative; now part of OCLC
PICAformat Format for records in the online catalogue; aka.MARCformat
PiCarta Integrated; multimaterial search and request facility offering access to online resources and electronic documents
Pictogram Symbol;
PIM System for subject categorisation in Dutch public libraries;
Pistooltje', markering van uitgeleend boek Shelf marker;
Plaats in de organisatie Organisational relationships;
Plagiaat Appropriation; plagiarism
Plaatsingsysteem Classification system;
Plastificeren Mylar jacketing(AM);
Positiebepaling (INK) Profile; position; positioning
Premies sociale verzekeringen; Contributions
Premiedruk Contributions burden;
Prentenboek Picture book;
Precision/precisie Precision;
Prestatie indicator Performance indicator;
Prestatie meting Performance measurement;
Prikbord Notice Board;
Probleemlezers Slow readers;
Profiel (studie) Subject cluster;
Profiel (collectie)zie ook Collectievormingsprofiel Collection profile;
Programmalijn Subject track;
Programma van Eisen Schedule of requirement (SoR); for architects: the brief
Projectgroep zie ook werkgroep; Project group
Projectsubsidie Project subsidy;
Propedeuse Foundation year;
Prijs (verkoopprijs) Price;
Prijs (voor een winnend boek) Literary award;
Publieksinformatie Community information; citizen's information ; begin
Quick reference Quick reference;
Raad van Toezicht zie ook Bibliotheekbestuur; Supervisory Board; Board of Trustees
Randapparatuur Peripherals;
Ranking Ranking;
Rappel Recall;
Rationeel Collectie Beleid RCB; An evidence based stock management system designed by CUBISS
Rationeel collectioneren zie Centraal collectioneren; Systematic stock management
Reader Reader (collection of photocopies for use in a lesson);
Recall Recall; vangst
Recensie Review;
Recensie exemplaar Review Copy;
Recht op informatie Freedom of information;
Reeks Series;
Referaattijdschrift Abstracting Journal;
Referentie verwijzing; Citation; bibliographic citation
Refereren Making abstracts;
Register Index;
Rekenvaardigheid Numeracy;
Relatiegeschenk Corporate gift;
Reserveren To place a hold; to place a reserve
Reservering Hold; reserve
Restaurator Conservator;
Resultaatgericht Focused;
Richtlijnen Guidelines;
Ringleiding Induction loop system; Audio loop
ROC Regional Training Centre;
Roldeuren Tambour doors;
Rolstoeltoegankelijk Wheelchair accessible; equity of access
Rolverdeling Roles;
Roman Novel; fiction
Rondleiding (door de bibliotheek) Library tour;
Routes(van de bibliobus) Timetable; schedule
Routevervoer Fixed route transport;
Rubrieksaanduidingen Subject headings;
Rugetiket Spine label;
Rijksbijdrage Central government grant;
Rijtijd (bibliobus) Travelling time ; begin
salarisgraad salary grade;
salarisstrook pay slip; wage slip
Samenwerken Collaborate; co-operate; resource sharing
Samenwerkingsprogramma Joint initiative/programme;
Saneren zie Afschrijven
Sanitaire stop (bibliobus) Comfort stop;
Schakelklas internationale; Secondary school immigrant class
Scholengemeenschap Combined school; school cluster
Schoolbieb.nl National School Library offering teachers and pupils; from junior school to adult education; access to the online information and services of public libraries regarding teaching and learning.
Schoolmediatheek schoolbibliotheek; School library
Schoolverlaters zie ook Afhakers School leavers;
Scheur (in een boek) Tear;
Schriftelijk onderwijs Correspondence course;
Scriptie Thesis; final paper; final project; essay
Sectoroverschrijdend Cross sectoral;
secundaire arbeidsvoorwaarden (fringe) benefits, secondary employment conditions;
seminar symposium, one-day conference;
Separaat zie ook Overdruk Reprint;
serie series, serial;
SISO Classification scheme used in Dutch public libraries, based on Dewey;
SiteGenerator Tool; designed specially for Dutch public libraries to create a website
smoelenboek mugshots, who's who, facebook;
SMSen Texting;
Sociaal isolement Social exclusion;
Sociale cohesie Social inclusion;
Sociale kaart Community information;
Sociale veiligheid (bv op straat) Social safety;
Sociale vernieuwing Social inclusion activities (UK);
Sociale zekerheid (uitkeringen ed.) Social security;
Sollicitant Applicant;
Sollicitatiebrief Resum?;
Speciaal onderwijs Special education; special schools
Sprinters Quick picks (UK); Quick Choice Collection (UK)
Spijbelen Truancy; playing truant; skipping school
Staatsblad v.h.Koninkrijk der Nederlanden Bulletin of Acts and Decrees;
Stage Work experience; Internship; Traineeship
Stage lopen To do an internship;
Stagiare Student trainee;
Standing order Blanket order;
Standplaats(van de bibliobus) Mobile Library stop;
Statijd (van de bibliobus) Duration of the stop; opening times
Startkwalificatie Basic qualification; starting level
Statistiek Statistics; performance indicators
Statistieken Transactions logs;
Stelling Pronouncement; proposition
Sterkte-zwakte analyse SWOT (Strengths; weaknesses; opportunities; threats)
Stichting Welzijn Ouderen Service Centre for Senior Citizens;
Stop(op een boek of lezer) Block; hold
Streefbezit Target stock;
Stripboek stripverhaal; Comic (book); graphic novel
Studiehuis Study centre'; a didactic approach in secondary education
Stuiverromans zie ook Leesvoer; Keukenmeidenromans; Dime novels (AM); Penny dreadfuls (UK)
Stuurgegevens Control data;
Stuurgroep Steering group;
Subsidie (Government) funding;
Subsidievoorwaarden Conditions of funding;
Systematische catalogus Classified catalogue ; begin
Taakstelling Target;
Te late boeken Overdue books;
Ter inzage On approval;
Terugbrengdatum Due date; date due; return date
Terugvragen (uitgeleend gereserveerd boek); Recall
Theateropstelling zie ook Vergaderopstelling Seating in a lecture setting;
Tikfout Typo; typing error
Tentoonstelling Display; themed display; exhibition
Titelbeschrijven Cataloguing;
Titelbeschrijving Catalogue record; catalogue entry; bibliographic record
Titelbeschrijving regels voor de; Cataloguing rules
Titelbeschrijver Cataloguer;
Tochtdeuren Windlock;
Toegang (tot internet) Access (to internet);
Toetsingscriteria Criteria for assessment;
Trailer (film) Preview;
Translitteratie Translitteration; romanization
Treffers Hits; search results
Trefwoord Subject heading (in catalogus); descriptor (in an electronic database)Keyword (algemeen)
Trefwoordenthesaurus Controlled Vocabulary;
Trunceren To truncate;
Tweede fase Upper secondary education;
Tweedelijnsbibliotheek Library of last resort;
Tijdschriften Periodicals; magazines; (scientific) journals
Tijdschriftenadministratie Serials Management;
Tijdschriftenrek/kast Periodicals cabinet ; begin
Uitbesteden Outsourcing; contracting-out
Uitgescheurde bladzijden Torn out pages;
Uitgever Publisher; publishing house
Uitleenklaar maken To process;
Uitleenbalie Lending desk; Issues and Returns desk (UK) Check out desk (USA)
Uitleenbibliotheek Lending Library; Circulating Library (UK/AM 18th19th century)
Uitleencijfers Circulation figures; book loans
Uitleenfrequentie Loan frequency; turnover rate
Uitleengegevens Lending data;
Uitleenreglement Library rules; rules and regulations
Uitleentermijn Loan period;
Uitlenen zie ook Lenen; Issue books; check out books
Uitlening (algemeen) Circulation; ciculation of stock
Uitleningen Issues and returns; book loans
Uittreksel Resum?;
Uitverkocht Out of print;
Uitzendbaan Temp job;
Uitzendbureau Temp agency;
Uitzendkracht Temp worker; contract staff
UMTS 3G;
Universteitsbibliotheek University Library; College Library ; begin
Vaardigheden Skills;
Vacaturestop Job freeze; hiring freeze
Vakantiedagen jaarlijks recht op; Annual Leave
Vakantietoeslag Holiday Bonus;
Vakbond Trade union (UK); Labor Union (USA)
Vakkennis Professional expertise;
Vakreferent Expert; subject specialist; subject librarian
Vaktijdschrift Professional journal;
Vaste boekenprijs Net Book Agreement (UK);
Vaste vestiging Static Library;
Vaste voet (toekenning subsidie ikv bibliotheekvernieuwing Fixed allowance;
Veertiendaags Fortnightly;
Veld Field;
Vensterenvelop Window envelope;
Verbeterplan Action plan;
Verbeterd Improved; corrected
Vergaderopstelling zie ook Theateropstelling Seating at conference tables;
Vergadering Meeting;
Vergaderzaal Meeting room; conference room
Verlengen To renew;
Verlopen abonnementen Lapsed users/customers;
Vermeerderd Enlarged;
Verrijdbare kasten Mobile shelving;
Verslag Report;
Vertrouwenspersoon (algemeen) Trusted third party; Confidant; Confidential counsellor
Vertrouwenspersoon (speciaal) Integrity advisor; Sexual Harassment Advisor
Vervangingspercentage (van boekbezit) Stock refreshment rate; replenishment rate
vervolggesprek follow-up appointment,follow-up discussion,follow-up meeting;
Verweesde werken Orphan works;
Verworven rechten extraatjes(in een werksituatie); Perks
Verwijsinformatie Directional resources;
Verwijzen zie ook Doorverwijzing To refer; referring
Verwijzingen zie ook 'Bronvermeldingen'; Citations
Verzuim zie ook ziekteverzuim; Absenteism
Visueel gehandicapt Visually impaired;
Vlugschrift Pamphlet;
VNG Association of Netherlands Municipalities;
VOB Netherlands Association of Public Libraries;
Voelboeken zie ook Kijk- en voelboeken; Tactile books
Volksbibliotheek People's Library; working man's library
Volksuniversiteit Adult Education College;
Voorbeeldbibliotheken Best Practices;
Voorleesuurtje Story hour;
Voorlezen To read aloud; storytelling
Voorschoolse periode Preschool children; Early years
Voorwoord Preface;
Vragenlijst Questionnaire;
Vrijwilliger Volunteer; voluntary worker ; begin
Welzijnsbeleid Social welfare policy;
Werkbezoek Excursion;
Werkdruk Pressure of work;
WerkdrukVerkenner Openbare Bibliotheken A workload analysis tool; developed specifically for Dutch Public Libraries
Werkgebied Catchment area; library service area
Werkgroep zie ook projectgroep; klankbordgroep; Special team; Task Force; working party;
Wet Bescherming Persoonsgegevens Personal Data Protection Act;
Wetenschappelijke collectie Research collection;
Wettelijk depot zie ook Depotbibliotheek Legal deposit;
Winkelbibliotheek Commercial lending library;
Wisselcollectie Exchange collection; travelling collection; rotating collection
WOB Employers Association Public Libraries;
wolk als in AquaBrowser; Word cloud
woonzorgcentrum Residential Care Centre;
woord vooraf Preface;
wordt vervolgd To be continued..;
WSF bibliotheken Academic support libraries; libraries with a research collection ; begin
zelfbediening Self-service; self-checkout
zichtcollectie Books on approval; approval plan
zie Zie ook verwijzing; See; see also reference
ziekteverzuim Sick leave;
zit-statafel Sitting-standing table;
Zoek & Boek (nieuwe naam van 'landelijk lenen' A nationwide system of reciprocal access for the general public to collections of all Dutch public libraries; 'D2D service'; 'Search & Reserve'; 'Seek&Book'. Vrgl UK; UnityWeb;
zoekfunctie Search capability;
zwarte scholen Sink schools (UK); integrated community school