Aangiftedocument

Bij de invoer van goederen in de EG is dat het Enig Document (Single Administrative Document). Een aangiftedocument heet `aangifte` zo lang het nog in uw handen is en nog niet door de betrokken douane-ambtenaar is geaccepteerd. Als de laatste de `aangifte` accepteert, heet het `document`. Het `document` krijgt een nummer en wordt afgetekend.

Aanbesteding

Een aanbesteding is een opdracht. Volgens een aantal Europese richtlijnen zijn overheden verplicht om aanstaande leveringen, diensten of werken die een drempelbedrag te boven gaan openbaar aan te besteden. Dat betekent dat ze bekend moeten maken dat ze voornemens zijn om goederen of diensten in te kopen, waarna bedrijven op de opdracht kunnen inschrijven. Omdat er zo meer gegadigden zijn is de kans op een economisch voordelige aanbieder groter, dan wanneer rechtstreeks voor één leverancier wordt gekozen. Ook wordt hiermee ´vriendjespolitiek´ vermeden.

Actieve veredeling

Een vrijstelling voor tijdelijk ingevoerde goederen die na be- of verwerking weer worden uitgevoerd. De regeling heeft betrekking op goederen die tijdelijk worden ingevoerd om bijvoorbeeld in Nederland een veredeling te ondergaan. Na deze veredeling worden deze goederen weer uitgevoerd.

Accreditief

Opdracht aan een bank tot uitbetaling aan een derde. Deze internationale betalingsvorm wordt ook wel een documentair krediet of letter of credit (L-C) genoemd.

Accijns-geleidedocument (AGP)

Document waarmee accijnsgoederen intracommunautair worden verzonden tussen accijnsentrepots en naar (niet-)geregistreerde bedrijven.

Accijnsentrepot

Opslagruimten waar vergunninghouders aan accijns onderworpen goederen mogen opslaan, verwerken en bewerken. In Nederland accijnsgoederenplaats genoemd.

Ad valorumrecht

Ook wel `waarderecht` genoemd. Dit douanerecht wordt geheven over de waarde van de goederen.

Associatie-overeenkomsten

De associatie is een bijzondere vorm van handelspolitieke en economische samenwerking met een derde land. Er zijn verschillende soorten associatie-overeenkomsten.

ATA-carnet

Het ATA-carnet (Admission Temporaire - Temporary Admission) kan worden gebruikt voor het reizen met beroepsuitrusting, tentoonstellingsgoederen en handelsmonsters naar en vanuit landen buiten de EG, voor zover deze landen zijn toegetreden tot de ATA-overeenkomst. Met het ATA-carnet kunt u dus een aangifte doen voor tijdelijke invoer. Alle Nederlandse Kamers van Koophandel en Fabrieken zijn bevoegd tot de afgifte van ATA-carnets.

ATR-certificaat

Herkomstcertificaat voor de handel met Turkije

Aval

Een wisselborgtocht, waarbij de avalgever door het plaatsen van zijn handtekening met de bemerking `voor aval` of woorden van gelijke strekking aangeeft dat hij borg staat. Meestal wordt het aval gegeven voor de betrokkene waarmee de avalgever in te staan voor de betaling. Indien niet is aangegeven voor wie aval gegeven is staat de avalist in voor de trekker en garandeert dus feitelijk de juiste prestaties van de verkoper.

A-formulier

Formulier dat banken gebruiken vanwegen deviezenvoorschriften bij internationaal betalingsverkeer. Internationaal betalingsverkeer is aan strakke regels onderworpen. Elke betaling en elke ontvangst moet worden gemeld aan De Nederlandsche Bank. Bij uitgaande betalingen gebeurt dat via een A-formulier. Bij binnenkomende betalingen (vanaf EUR 12.500,-) via een B-formulier.

Bankgarantie

Op verzoek en voor rekening en risico van de klant stelt een bank een garantie op. De bank legt de aansprakelijkheid van de klant vast op het moment dat zij de garantie afgeeft. Dit geschiedt via een contragarantie of akte van vrijwaring. Op grond van die akte is de bank gerechtigd de garantie op haar klant verhalen, indien deze wordt aangesproken en door de bank is betaald. De klant heeft nu een verplichting tegenover de bank. Als de verplichtingen te hoog oplopen zal de bank nieuwe bankgaranties weigeren.

BAF

Bunker Adjustment Factor (brandstoftoeslag)

Betalingskrediet

Betalingsvorm bij een documentair krediet. Nadat de exporteur de vereiste documenten heeft overlegd en aan de overige in het krediet vermelde voorwaarden heeft voldaan, zal namens de kredietopende bank betaling plaatsvinden

Begungstigde

De exporteur-verkoper is de begungstigde van het L-C die de voorgeschreven documenten aanbiedt en betaling ontvangt.

Bindende tariefinlichting (BTI)

Een door de douane op schrift gestelde indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur die geldt in de gehele EG.

Bill of lading (B/L) Connossement.

Is een vervoersdocument voor de scheepvaart.

Bill of exchange

Zie wissel

Bid bond

Wordt ook wel biedings- of inschrijvingsgarantie genoemd en wordt in het algemeen afgegeven door een bank. Deze garandeert de afnemer van de klant dat het bod gedaan tijdens het `biedingsproces` wordt nageleefd onder de overeengekomen voorwaarden en condities. Het is een eenzijdige verbintenis waarbij de garent zich verplicht stelt een bepaald bedrag te betalen, als de inschrijver, nadat het leveringscontract met hem is afgesloten niet bereid of in staat is een contract ook feitelijk te ondertekenen. Wordt de inschrijving niet gevolgd door ondertekening van het contract dan moet degene die de bid bond heeft afgeven het daarin toegezegde bedrag als een gefixeerde schadevergoeding betalen. Het wordt meestal gebruikt bij internationale contacten. Het bedrag van de bid bond ligt gebruikelijk tussen de 2-10% van het contractsbedrag.

Blanco endossement

Overdracht van een wissel. Degene die op de voorkant van de wissel genoemd is bij de orderstelling plaats op de achterkant van de wissel zijn naam en handtekening. Hierdoor wordt de wissel `aan toonder`.

Bonded Warehouse Douaneveem.

Afgesloten ruimte waar goederen liggen waarvoor nog geen invoerrechten zijn betaald.

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BTI

Bindende Tariefinlichting

B-formulier

Formulier dat banken gebruiken vanwegen deviezenvoorschriften bij internationaal betalingsverkeer. Internationaal betalingsverkeer is aan strakke regels onderworpen. Elke betaling en elke ontvangst moet worden gemeld aan De Nederlandsche Bank. Bij uitgaande betalingen gebeurt dat via een A-formulier. Bij binnenkomende betalingen (vanaf EUR 12.500,-) via een B-formulier.

Cash against documents (CAD)

Internationale betalingsvariant. Degene die de vordering moet betalen (de betrokkene) krijgt de documenten nadat hij een geaccepteerde wissel of zichtwissel heeft betaald.

Carnet ATA

Het ATA-carnet (Admission Temporaire - Temporary Admission) kan worden gebruikt voor het reizen met beroepsuitrusting, tentoonstellingsgoederen en handelsmonsters naar en vanuit landen buiten de EG. Met het ATA-carnet kunt u een aangifte doen voor tijdelijke invoer. Alle Nederlandse Kamers van Koophandel en Fabrieken zijn bevoegd tot de afgifte van ATA-carnets.

CAF

Currency Adjustment Factor. Zie aldaar.

CAD

Afkorting van `Cash againts documents` en is een internationale betalingsvariant. Zie ook `Cash against documents`.

CDP-carnet

China-Taiwan is geen partij in de ATA-overeenkomst. Door de regelmatige handelscontacten tussen de EG enerzijds en China-Taiwan anderzijds bestond er behoefte aan een gelijksoortige regeling als getroffen met het ATA-carnet. Hiertoe is tussen de Kamers van Koophandel van de lidstaten van de EG en de China External Trade Development Council (CETRA) van China-Taiwan een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is in de dagelijkse praktijk vrijwel gelijk aan de ATA-regeling.

CDW

Communautair Douanewetboek

Certificaat van Oorsprong (CvO)

Indien aan de oorsprongsregels is voldaan wordt door de desbetreffende overheidsinstanties in het land van uitvoer een oorsprongsdocument afgegeven. Overigens kunnen de oorsprongsregels per handelsovereenkomst verschillen. Als eenmaal de oorsprong van een goed is vastgesteld dan blijft het produkt deze oorsprong behouden. Ondergaat het produkt echter een ingrijpende be- of verwerking dan kan dit volgens de oorsprongregels leiden tot een nieuwe oorsprongsvaststelling. In Nederland wordt het CvO afgegeven door de Kamers van Koophandel. In andere landen worden deze certificaten afgegeven door de douane, consulaten of bepaalde ministeries. Het certificaat wordt veelal gebruikt als politiek en handelspolitiek document.

Certificaat inzake goederenverkeer

Deze certificaten, zoals het EUR 1-certificaat, is een door de douane van het exporterende land geviseerd bewijsstuk betreffende de oorsprong. Het is een fiscaal bewijsstuk, dat dient om in het land van invoer vrijstelling of verlaging van invoerrecht te verkrijgen. Het wordt gebruikt in het kader van door de EG met een aantal landen of groepen van landen afgesloten overeenkomsten In Nederland worden de EUR 1-certificaten, alvorens deze door de douane rechtsgeldig worden gemaakt, eerst gefiatteerd door de Kamers van Koophandel.

Certificaat a posteriori

Bij onopzettelijk verzuim of vergissing kan verzocht worden achteraf een certificaat af te geven. Een certificaat a posteriori genoemd.

CEN

Afkorting van Comité Européen de Normalisation. Op Europees niveau functionerend normalisatie-instituut. Het streven van dit instituut is het opstellen van Europese normen die betrekking hebben op de normalisatie van het maatschappelijk verkeer, de certificatie in samenhang met Europese normen of harmonisatie van documenten en de coördinatie van beleid met betrekking tot internationale normalisatie.

CEMT-vergunning

Vergunning voor vervoer van goederen tussen bij de CEMT-aangesloten landen, waaronder alle EU-landen. Wordt afgegeven door de NIWO.

CE-markering

CE staat voor `Conformité Européenne`. Deze markering geeft aan dat een product voldoet aan de gestelde eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Produkten die buiten de EG zijn vervaardigd moeten ook van een CE-merk zijn voorzien. De importeur dient daar zorg voor te dragen.

Cheque

Een onvoorwaardelijke, gedagtekende en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als betrokkene een bepaalde som geld op vertoon van de cheques te betalen aan een al dan niet met mate genoemde persoon (ook wel nemer genoemd) of diens order, ten laste van de opdrachtgever (ook wel trekker genoemd). Ofwel een rekeninggebonden waardepapier met een door de bank, meestal tot een bepaalde limiet gegarandeerde uitbetaling. Een cliënt kan met een cheque een betaling verrichten.

Charter Party (C/P)

Een akte van overeenkomst, waarbij de ene partij (=reder=vervrachter) een schip of gedeelte daarrvan plus de bemanning ter beschikking stelt van de andere partij (=aflader=bevrachter). Charters regelen zaken als de aansprakelijkheid van de reder, laden en lossen, laad- en lostijden, liggeld, foutvracht.

CITES-vergunning

Vergunning afgegeven door het Ministerie van Landbouw voor invoer van bedreigde dier- en plantsoorten. Cites staat voor `Convention of International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna`.

Clean Bill of Lading

Als de goederen door de vervoerder in ontvangst zijn genomen en er zijn er geen aantekeningen gemaakt dan wordt gesproken van een schoon connossement.

CMR-vrachtbrief

Convention relative au contract de transport international de Marchandise par la Route`. Het CMR-verdrag betreft de overeenkomsten tot internationaal vervoer van goederen over de weg (zoals aansprakelijkheid in geval van schade). Het is grotendeels een verdrag tot unificatie van het materieel recht tot goederenvervoer over de weg. De vrachtbrief is een (internationaal) vervoersdocument.

Controle-exemplaar T5

Het controle-exemplaar T5 dient te worden gebruikt ter controle van de naleving van de 60 dagen termijn. Het wordt gebezigd in alle gevallen waarin de goederen het douanegebied van de EG verlaten, zowel indien dit gebeurt via een andere lidstaat dan de lidstaat waar aangifte ten uitvoer is gedaan, als via de lidstaat waar de aangifte ten uitvoer is gedaan

Containernummer

Elke rederij container heeft een uniek containernummer. Dit nummer bestaat uit 4 letters (de zogenaamde prefix) gevolgd door 6 cijfers en een controle cijfer. De 4 letters duiden de eigenaar (rederij) van de container aan. Indien bedrijven zelf containers aanschaffen, bijvoorbeeld door ze over te kopen van de rederij, is er sprake van shipper owned containers. Vaak wordt dan de oude prefix van de rederij verwijderd. Soms kan het ontbreken van de prefix problemen opleveren bij de douane. Het is echter niet verplicht dat shipper owned containers een compleet containernummer bevatten. Het Bureau International des Containers et du Transport Intermodal kan hier meer over vertellen.

Container

Een container is een laadkist van staal (aluminium of multiplex met glasvezelbescherming komt ook voor) met gestandaariseerde afmetingen (10, 20, 30 of 40 voet). Zo is er de 20 voets container voor normaal stukgoed tot 6 meter lengte. Nuttige inhoud is 18 tot 21 ton, zo`n 30 m3. De 40 voets container is bestemd voor ladingen van 12 meter. Capaciteit 23 tot 24 ton, 70 m3. Het toelaatbare brutogewicht van lading en container ligt bij de 20-voeter op 24 ton en bij de 40-voeter op ruim 30 ton. Er zijn verschillende uitvoeringen van de container. Zo is er verschil tussen land, zee- en luchtcontainers. Daarnaast zijn er verschillende soorten containers in verband met de soort lading, bijvoorbeeld: dry box, reefer, flatrack, vouwcontainer en een insulated porthole container.

Connossement op naam

Bij een connossement op naam is verhandeling slechts mogelijk door een akte van overdracht (`acte van sessie`). Dit connossement wordt meestal gebruikt voor dure ladingen of passagiersgoederen.

Connossement aan toonder

Bij transport door twee of meer maatschappijen geeft de eerste vervoerder een doorvoerconnossement af (connossement aan toonder). De eerste vervoerder is steeds aansprakelijk tegenover de eigenaar van de goederen

Connossement aan order

Een `connossement aan order` kan worden overgedragen door een endossement (overdracht met het recht een wissel of connossement aan derden over te dragen).

Conformiteit, verklaring van

Zie fabrikantenverklaring

Commissionair

De commissionair sluit overeenkomsten af, op zijn eigen naam of firma, op order van en voor rekening van een ander (principaal of committent genoemd). Voor de bemiddeling ontvangt de commissionair loon of provisie. De commissionair handelt op eigen naam en wordt tegenover derden verbonden en gerechtigd. Ook de tegenpartij wordt aan de commissionair verbonden en gerechtigd. De laatste is daarom niet verplicht tegenover de andere partij de naam van de lastgever te noemen.

Combined Transport Document (CTD)

Document dat het gehele gecombineerd transport dekt. Voorwaarde is dat het vervoer uit tenminste twee verschillende wijzen van vervoer bestaat.

Cognossement (connossement)

Vervoersdocument en waardepapier dat de lading van een schip belichaamt en verhandelbaar is al was het de lading zelf. Door overdracht van dit document gaat eigendom over. Het is een gedagtekend geschrift, waarbij de vervoerder verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen, teneinde die te vervoeren naar een aangewezen bestemmingsplaats en aldaar uit te leveren aan een aangewezen persoon (of diens order), alsmede onder welke bedingen de uitlevering zal geschieden. Het connossement heeft meerdere functies: bewijs van ontvangst van de goederen door de vervoerder, een vervoersovereenkomst tussen de rederij en aflader, een uitleveringsstuk, d.w.z. dat de aangewezen persoon tegen overhandiging van het connossement in de bestemmingshaven in ontvangst kan nemen. Een connossement wordt ook wel Bill of Lading (B-L) genoemd.

CRI

Clean Report of Inspection. Zie aldaar

CRF

Clean report of findings. Zie aldaar

Customs Invoice

Speciale douanefactuur die o.a. gebruikt kan worden voor zendingen naar Canada.

Currency Adjustment Factor (CAF)

Currency Adjustment Factor (valuta toeslag). Om de valutaschommelingen ten opzichte van de dollar af te dekken is de `CAF-currency adjustment factor` ingesteld. In de scheepvaart is het een toeslag op de zeevrachttarieven om nadelige schommelingen in de koers waarin deze vracht genoteerd wordt, op te vangen.

CvO

Zie `Certificaat van Oorsprong`

Dangerous Goods Declaration

Bij vervoer van gevaarlijke stoffen over zee is het noodzakelijk om een dangerous goods declaration aan de zending toe te voegen. De verklaring is te verkrijgen bij Stichting Beurtvaartadres.

Detentiekosten

Huur van een container. Wordt meestal per dag berekend. Bij natransport is de huur meestal een aantal dagen vrij van detentiekosten

Detention

Extra tijd die nodig is om een vrachtwagen te lossen of oponthoud bij de inklaring van goederen. Meestal heeft oponthoud tot gevolg dat er extra kosten worden gemaakt.

Derde landen

Term die wordt gehanteerd door de douane om landen aan te duiden die niet tot het douanegebied van de Europese Unie behoren.

Delcredere-beding

Beding in de agentuurovereenkomst krachtens welke de agent aansprakelijk is voor de solvabiliteit van de afnemer. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot de hoogte van de overeengekomen provisie.

Declaratiepolis

Vorm van verzekering op contractbasis. De verzekeraar verbindt zich voor onbepaalde tijd, met tussentijdse wederzijdse opzegmogelikheden, meestal met werelddekking en tot zekere bedragen per gelegenheid, alle te verzenden goederen te verzekeren. De premies worden achteraf, meestal maandelijks afgerekend. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Dispache

Document opgemaakt door een schadedeskundige

Douanevervoer

Douanevervoer is het vervoer van goederen onder douanetoezicht van douanekantoor van vertrek naar douanekantoor van bestemming.

Douane-unie

Vorm van economische integratie waarbij een vrij verkeer van goederen tussen de aangesloten landen wordt beoogd. De aangesloten landen voeren een gemeenschappelijk buitentarief. Een voorbeeld van een douane-unie is EG-Turkije.

Documents against payment (D/P)

Betalingsmethode waarbij de betrokkene de documenten krijgt nadat hij de geaccepteerde wissel voor of op de vervaldag heeft betaald

Documents against acceptance (D/A)

Betalingsmethode waarbij de koper de door de verkoper op hem getrokken termijn- of langzichtwissel moet accepteren. Hierdoor verbindt de betrokkene (de koper) zich het wisselbedrag op de vervaldag te betalen

Documentair krediet (accreditief)

Betalingsmethode waarbij de bank zich, ten behoeve van de koper, tegenover de verkoper bereid verklaart onder bepaalde voorwaarden en tegen overgave van nauwkeurig omschreven documenten, te betalen of betalingsinstrumenten (wissel) te verschaffen. Wordt ookwel L-C genoemd.

Documentair incasso

Internationale betalingsvariant. Incasso waarbij de financiële papieren zoals wissels, cheques, promessen en kwitanties alsmede de commerciële documenten (bijv. factuur) door de exporteur aan zijn bank ter incasso worden gegeven, die deze via haar buitenlandse correspondent tracht te innen.

ED

Zie Enig Document

EEG-nummer

Uniek nummer dat wordt verstrekt aan vleesverwerkende bedrijven die voldoen aan de hygiene- en inrichtingseisen van de EG. Het Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren kan informatie verstrekken over bedrijven die gekeurd zijn en reeds een nummer hebben. De RVV verricht de keuringen en verstrek de nummers.

Eigendoms-voorbehoud

Een beding in de algemene voorwaarden of het verkoopcontract dat bepaalt dat de verkoper ook na levering van de goederen eigenaar blijft tot deze volledig zijn betaald. Dit wordt overigens niet door elk recht ondersteund.

Eigendoms-overdracht

Het overgaan van het eigendom van goederen van verkoper op koper. Dit kan gebeuren door bezitsverschaffing of door overdracht van de documenten die de lading belichamen (connossement). Bij handelskoop kan het tijdstip van eigendomsoverdracht en risico-overdracht verschillen.

Enig Document

Sinds 1 januari 1988 moet in de EU op grond van diverse verordeningen gebruik worden gemaakt van het zogenaamde Enig Document (ED). Het Enig Document kan dienst doen als aangifte ten uitvoer, aangifte voor communautair douanevervoer en aangifte ten invoer.Een volledige set van het Enig Document bestaat uit 8 exemplaren. De eerste drie exemplaren hebben betrekking op de te vervullen formaliteiten in het land van uitvoer. De laatste drie exemplaren hebben betrekking op de te vervullen formaliteiten in het land van invoer. De exemplaren 1, 4, 5 en 7 hebben betrekking op het douanevervoer.

Endossement

Het overdragen van overdraagbare documenten door middel van het op de achterzijde plaatsen van een firmastempel en handtekening (open endossement) of door middel van een stempel en handtekening voorafgegaaan door de uitdrukking ‘voor ons aan de toonder van’ gevolgd door een naam van de persoon of firma aan wie wordt overgedragen. De bekendste overdraagbare documenten zijn: wissels, promesssen en cheques; ook assurantiepolissen en conossementen zijn overdraagbaar middels endossement.

Europallet

Afmetingen 120x80 cm. Op een europallet passen vier collomodulaire dozen van 40x60 cm.

Euro-2

Dit is een document dat de fabrikant of importeur afgeeft en wat stelt dat een auto voldoet aan de emissie-eisen die zijn gesteld in de Richtlijnen 88-77-EEG, 91-542-EEG en ECE-reglement 49-02. Document is nodig voor export van auto`s naar Polen. Meer informatie is te krijgen bij Bureau voor Voertuigdocumentatie en - Administratie VWE: www.vwe.nl

EUR-1

Certificaat inzake het goederenverkeer in het handelsverkeer tussen de EU en de met de EU geassocieerde landen

Express B/L

Alternatief connossement zonder verhandelbare waarde

Express Cargo Bill (ECB)

Alternatief voor het connossement. Het kan worden gebruikt voor het vervoer van goederen waarvoor geen verhandelbaar verschepingsdocument vereist zijn. De ECB biedt de mogelijkheid de betrokken goederen aan de ontvanger af te leveren, zonder dat deze behoeft te wachten op het orginele connossement, dat vaak met vertraging in zijn bezit komt. Op de ECB zijn dezelfde vervoerscondities van kracht als op het normale connossement

Expediteur

Een expediteur is een transportbemiddelaar Expediteurs zijn bedrijven met verschillende verantwoordelijkheden en rechten verbonden met het transporteren van goederen. Deze verantwoordelijkheden en rechten variëren van land tot land.

EX3

Douanedocument bedoeld voor goederen die actief in de Europese Unie worden veredeld en verplicht zijn om weer te worden uitgevoerd (voorheen ED 68). In dit geval wordt bij invoer een voorwaardelijke vrijstelling van invoerrechten gehanteerd.

EX1

Douanedocument bestemd voor uitvoer (voorheen ED 61)

EX2

Douanedocument bedoeld voor de uitvoer goederen die passief worden veredeld en voor goederen waarop landbouwrestitutie wordt aangevraagd (voorheen ED 69).

E.E.

Errors excepted (behoudens vergissingen)

Factuurverklaring

Voor goederenzendingen een beperkte waarde hoeft altijd niet met een certificaat gewerkt te worden, maar kan met een verklaring (met een speciale vaste tekst) op de betreffende handelsfactuur worden volstaan. Bij de totstandkoming van de verschillende associaties van de Europese Gemeenschap met diverse landen en groepen van landen, is voorzien in een regeling voor goederenzendingen met een beperkte waarde, zendingen per post (postpakketten) en andere soorten van goedereninvoer.

Fabrikanten-verklaring

Wordt afgegeven door de producent of importeur

FBL

FIATA combined transport bill of lading ook wel FIATA Multimodal Bill of Lading genoemd. Dit is een verhandelbaar connossement bij groepagevervoer. Het document bevat een aantal extra vakken waarin desgewenst de overeengekomen levertijd van de goederen, de waarde van de goederen en de opmerking `as carrier` kan worden ingevuld. Dit laatste houdt in dat de expediteur die het FBL opmaakt ook daadwerkelijk als vervoerder optreedt.

FCT

FIATA Certificate of transport. Dit is een verhandelbaar certificaat gebruikt in het groepagevervoer, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat het niet verhandelbaar is.

FCL

Zie Full Container Load.

FCR

FIATA Certificate of receipt of Forwarders Agent Certificate of Receipt. De Forwarding Agents Certificate of Receipt (FCR) is eigenlijk niet meer dan een verklaring van de expediteur dat de lading goederen is ontvangen voor vervoer naar het buitenland. Hiermee is dus niet vastgelegd dat het transport heeft plaatsgevonden of op een bepaalde datum heeft plaatsgevonden, maar slechts dat de goederen in goede staat aan de expediteur voor vervoer zijn afgeleverd. Het document is niet verhandelbaar en heeft geen waarde

Freight payable at destination

Dit betekent dat het hoofdvervoer door de koper wordt betaald en dat de kosten voor zeevracht moeten worden betaald bij aankomst in de haven. Wordt vermeld op het connossement.

Free sales certificate

Buitenlandse afnemers kunnen vragen om een free sales certificate. Indien de afnemer een door de leverancier zelf opgesteld certificaat niet accepteert, kan de leverancier dit certificaat krijgen bij de Keuringsdienst van Waren. Een certificate of free sales voor geregistreerde medicijnen of andere farmaceutische producten kan verkregen worden bij het Ministerie van Volksgezondheid

Full container load (FCL)

Zijn de goederen die worden aangeboden voldoende om een container te vullen dan spreekt men van een full container load.

Fytosanitair certificaat

Wordt afgegeven door de Plantenziektekundige Dienst (PD) na inspectie van diverse plantaardige produkten. De Plantenziektekundige Dienst is een agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. De belangrijkste taak van de dienst is het weren en bestrijden van ziekten en plagen in land- en tuinbouw.

Gentlemen`s Agreement

Een rechtens niet bindende afspraak die partijen slechts kunnen nakomen, omdat zij `gentlemen` zijn. Indien echter onverhoopt één van de partijen zich niet als `heer` of als `dame` gedraagt, staat de wederpartij machteloos: omdat het slechts een `gentlemen`s agreement` betreft. In het zakelijk verkeer komen `gentlemen`s agreements` wel voor. Zeker in situaties waar het `dwingend` recht zich verzet tegen een rechtens bindend contract, of omdat alleen voor een rechtens bindend contract de toestemming van een derde partij nodig is, die men niet wil vragen.

Gelegenheids-bewerking

Als de oorsprong van goederen moet worden vastgesteld worden wel eens bewust be- of verwerkingen uitgevoerd die er alleen meer op gericht zijn een produkt de EU- of Nederlarlandse oorsprong te geven en op die manier slechts ontduiking beogen van bepalingen die op goederen uit bepaalde landen van toepassing zijn. Deze zgn. `gelegenheidsbewerking` leidt echter altijd tot de beslissing dat de goederen in geen geval geacht van oorsprong te zijn uit het land waar de gelegenheidsbewerking heeft plaatsgevonden

Geharmoniseerd Systeem

Een internationaal overeengekomen indeling van goederen middels cijfers in een gestructureerde nomenclatuur

Gecombineerde nomenclatuur

Het door de EU gehanteerde Geharmoniseerd Systeem aangevuld met statistische informatie

GMP-certificaat

GMP staat voor Good Manufacturing Practise-regeling. De regeling heeft tot doel de kwaliteit te beschermen in de hele voedselketen.

Goederencode

In de douaneboeken is per produkt een code toegekend. Aan de hand van deze `goederencode` kunnen de tarieven en de meeste maatregelen bij de in- en uitvoer van goederen opgezocht worden.. Het is belangrijk dat de goederen ingedeeld worden bij de juiste goederencode. Om tot een juiste indeling te kunnen komen zijn zogenaamde `indelingsregels` vastgesteld. De goederennaamlijst met bijbehorende codes en de indelingsregels zijn samengevat in drie handboeken. Andere benamingen voor de goederencode zijn; taric-code, HS-code.

Groupage

Bij groupage wordt door een groupage-expediteur kleinere eenheden samengebracht tot grotere eenheden. Dit is niet alleen van belang voor de vervoereffiency, maar biedt ook aan exporteurs van kleinere partijen de kans om de produkten goedkoper te laten vervoeren

GS-code

Het GS of GN kent een structurele opbouw. Het bestaat uit 21 afdelingen en 97 hoofdstukken. In de verschillende afdelingen zijn die goederen ondergebracht, die een duidelijke verwantschap met elkaar hebben. Elke afdeling bestaat uit één of meer hoofdstukken, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in posten

Handelsagent

De handelsagent is een persoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand komen van bepaalde overeenkomsten tussen iemand met wie hij in vaste betrekking staat (principaal) en derden, of van het afsluiten van zodanige overeenkomsten op naam en voor rekening van de principaal. De handelsagent is onafhankelijk. Dit blijkt uit de zinsnede: `..zonder aan deze (de principaal) ondergeschikt te zijn`. Aan de andere kant werkt de handelsagent voor rekening en risico van de principaal. Het werk waarvoor de agent een vergoeding ontvangt, bestaat uit bemiddeling bij overeenkomsten.

Handelsagentuur- overeenkomst

De agenturenovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt om voor een bepaalde of onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn. (Artikel 428 van het Burgelijk Wetboek (BW.7)

Handels-verdragen

Overeenkomsten tussen twee (bilateraal) of meerdere (multiteraal) landen waarin afspraken met betrekking tot het onderling handelsverkeer zijn gemaakt

HACCP

HACCP staat voor `Hazard Analysis Critical Point` benadering. Europese wetgeving heeft bepaald dat alle fabrikanten die levensmiddelen geschikt voor de menselijke consumptie produceren een systeem moeten ontwikkelen dat de basiselementen van HACCP bevat. HACCP is een systematische benadering om de veiligheid van voedsel zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, waarbij alle mogelijke risico`s bij de produktie in ogenschouw worden genomen. Alle levensmiddelenbedrijven zijn verplicht een HACCP-plan te hebben

Hoeveelheids-contingenten

Een hoeveelheidscontingent houdt in dat een bepaald goed, afkomstig uit een bepaald land slechts in een vastgestelde hoeveelheid (in een bepaalde periode) ingevoerd mag worden in een lidstaat van de EU. Per jaar worden deze hoeveelheden opnieuw vastgesteld.Is de vastgestelde hoeveelheid reeds ingevoerd, dan is verdere invoer niet meer mogelijk. Middels een `export-licence` en een invoervergunning wordt hier toezicht opgehouden door de douane. Bij invoer van bijvoorbeeld textielprodukten komt deze hoeveelheidsbeperking vaak voor. Achterliggende gedachte van een hoeveelheidscontigent is het beschermen van de Europese markt.

IA-formulier

Is een aanvraagformulier voor het verkrijgen van een invoervergunning industriële goederen van de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU). Dit formulier is vaak nodig voor de invoer van textielproducten. Formulieren zijn te downloaden van de kvk-sitel.

IBAN

Het IBAN is een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren. Het IBAN bevat voldoende informatie om zowel de bank als de rekening van de begunstigde te identificeren. Daardoor kan een grensoverschrijdende betaling naar een IBAN geautomatiseerd en foutloos worden doorgestuurd naar de bank van de begunstigde..Het IBAN wordt alleen ingevoerd voor het grensoverschrijdende betalingsverkeer en wordt niet gebruikt voor binnenlandse betalingen. Bij de binnenlandse betaalopdrachten moet u, net als in de huidige situatie, de bestaande Nederlandse rekeningnummers vermelen. Bij het versturen van een factuur naar een buitenlandse afnemer is het verstandig het eigen IBAN te vermelden.

IIC

Internationaal Import Certificaat. Verkrijgbaar via Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU)

Intrastat

Het statistiekstelsel waarmee de intra-EU handel wordt gemeten

Intracommu-nautaire verwerving

Het verwerven van communautaire goederen uit een andere EU-lidstaat

Intracommu-nautaire levering

Het leveren van communautaire goederen naar een andere EU-lidstaat.

Intracommu-nautaire transactie

Het leveren van communautaire goederen door een ondernemer uit een EU-lidstaat aan een ondernemer uit een andere EU-lidstaat en vice versa.

Inklaren

Als de goederen zijn ingeklaard, staan ze onder douanetoezicht. De goederen zijn op de voorgeschreven wijze aangebracht en aangegeven. Alleen kunt u er nog niet over beschikken. Totdat ze zijn vrijgegeven heten de goederen, douanegoederen. Douanegoederen kunnen alleen die bestemming krijgen die het douanestelstel te bieden heeft: overbrenging naar een losplaats, douane-opslag, doorvoer of invoer.

Invoervergunning landbouw-goederen

Invoervergunningen voor land- en akkerbouwprodukten worden afgegeven door de produktschappen. Er zijn produktschappen voor akkerbouwprodukten, aardappelen, bier, granen, zaden, peulvruchten, veevoeder, groenten, fruit, siergewassen, zuivel, vlees, vleesprodukten, vis, visprodukten, gedistilleerde dranken, wijn, pluimvee en eieren. Met een aanvraagformulier IAL vraagt u een invoervergunning voor landbouwprodukten aan.

Invoerrechten

Worden ook wel `douanerechten` genoemd. Invoerrechten worden geheven op ten invoer aangegeven derde-landen-goederen.Invoerrechten worden niet geheven op goederen uit het vrije verkeer van de EG. Het invoerrecht is dus een belastingheffing op goederen, die van buiten de EG komen en die vervolgens in prijsconcurrentie treden met goederen, die zich in het vrije verkeer van de EG bevinden. Het invoerrecht heeft dus een beschermende werking.

ISO-normen

Kwaliteitsnormen zijn terug te vinden in de ISO-normen. ISO staat voor International Standard Organization.

kaskrediet

Een vorm van een documentair krediet waarbij de adviserende bank tegen overhandiging van de juiste documenten direct betaalt (sign payment) of op termijn betaalt (deffered payment credit) zonder gebruik te maken van wissels. Wordt ook wel betalingskrediet genoemd.

Kas-accreditief

Zodra documenten, welke in overeenstemming zijn met accreditiefvoorwaarden, worden aangeboden aan kredietdoorgevende bank vindt door deze betaling plaatst namens de kredietopenende bank

Kredietverzekering

Een kredietverzekering dekt het risico van niet-betalen door de afnemer. Dit is alleen het geval wanneer een afnemer niet meer in staat is om te betalen. Als een afnemer niet wíl betalen geeft de verzekering geen dekking! Kredietverzekering is vooral belangrijk voor exporteurs.

Kredietopenende bank

Term die wordt gebruikt bij een letter of credit. In dit geval de bank van de koper, die een krediet ten gunste van de verkoper opent.

KVW Keuringsdienst van Waren.

De KVW is een onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en heeft als specifieke taak de bescherming van de gezondheid op het gebied van waren en veterinaire zaken. Enerzijds houdt de KVW toezicht op de manier waarop gezondheidsvoorschriften worden nageleefd, anderzijds adviseert zij de minister over mogelijke gezondheidsrisico´s die worden waargenomen.

Kwantitatieve beperkingen

Overheidsmaatregelen waarbij in hoeveelheid invoerstromen van bepaalde goederen worden gereguleerd.

Laatste douanekantoor

Bij de wet aangewezen kantoren waar de goederen bij het uitgaan moeten worden aangebracht en aangegeven

Laadplaats

Bij de wet aangewezen plaatsen waar alle douaneformaliteiten met betrekking tot de uitvoer kunnen worden gedaan. Laatste douanekantoren kunnen tevens laadplaats zijn. Laadplaatsen kunnen tevens losplaatsen zijn

Laadhaven

De laadhaven wordt op een connossement aangeduid met `Port of Loading´. Dit is de haven waar de goederen voor transport worden aangebracht. Men spreekt ook wel van inlaadhaven of verschepingshaven.

Laadeenheid

Een laadeenheid is een eenheid goederen verpakt om te worden geladen of gelost. De eenheid kan bestaan uit kartons, pakken, zakken, etc.

Letter of intent

In tegenstelling tot de `gentlemen`s agreement` (zie aldaar) is de `letter of intent` wel rechtens bindend. Partijen verklaren zich serieus met elkaar verder te onderhandelen om een principe-overeenkomst nader uit te werken. Natuurlijk blijft het mogelijk, dat partijen bij die nadere uitwerking er toch niet in slagen om tot defintieve overeenstemming te komen. Dan wordt de `letter of intent` weer ontbonden. Een `letter of intent` wordt derhalve gesloten onder de stilzwijgende ontbindende voorwaarden, dat partijen het bij nadere uitwerking van de beginselafspraak uiteindelijk niet eens worden, ondanks plicht tot voortzetting van de onderhandelingen naar redelijkheid en billijkheid

Less than container load (LCL)

Als de goederen die worden aangeboden niet voldoende zijn om een container geheel te vullen, spreekt men van een Less then Container Load (LCL). De lading wordt dan in een container freight station opgevangen en geladen in verzamelcontainers. De container wordt daarna naar terminal gebracht in afwachting van zeetransport. De aflader betaalt voor deze diensten een vast bedrag per 1000 kg (LCL service charges). Een LCL-lading weegt doorgaans minder dan 20 ton en is daardoor aantrekkelijk voor groupagevervoer.

Losplaatsen

Losplaatsen zijn net als `eerste douanekantoren` bij de wet aangewezen. U kunt bij de losplaats alle douaneformaliteiten vervullen. In feite zijn `losplaatsen` tussenstations

Loshaven

De bestemmingshaven waar de goederen gelost moeten worden volgens het kopje `port of discharge` op het connossement.

Los transport

Als een onderneming een vrachtauto en chauffeur ter beschikking stelt aan verladers spreken we van los transport. Alle planningfuncties worden door de verlader uitgevoerd en de vergoeding vindt plaats op uur- en kilometerbasis

Lumpsum freight

Staat voor een vrachtprijs in één bedrag, dus niet een tarief per eenheid, gewicht of maat.

Luchtvracht-groupage

Combinaties van kleinere zendingen van verschillende verladers met dezelfde bestemming tot grotere containerladingen wordt groupage genoemd. Aangezien de groupage-expediteur betere prijzen kan bedingen kan hij de verkregen kortingen gedeeltelijk doorschuiven naar de verlader. Deze kortingen kunnen echter teniet worden gedaan door de extra kosten en tijdverlies aan het begin en aan het einde van het traject.

Luchtvracht-expediteur

Een internationaal geregistreerde luchtvrachtexpediteur die als `registered international air cargo consolidator` ingeschreven staat bij de IATA.

Mate’s receipt (M/R)

Bewijsstuk dat de goederen aan boord van een schip zijn gegaan. Zie ook stuurman`s reçu.

Manifest

Een manifest is een ladinglijst met daarop de connossementsnummers en de daaronder vallende goederen. Het manifest bevindt zich doorgaans aan boord van een schip.

Merchant haulage

Als de leverancier of ontvanger besluit het landvervoer zelf te regelen is er sprake van merchant haulage.

Monster

Een kleine hoeveelheid van een product dat gratis kan worden weggegeven. In douanetermen is een monster echter een goed zonder handelswaarde of met een onbeduidende waarde. Om dat te kunnen bepalen wordt de gezamenlijke waarde van alle monsters in eenzelfde zending genomen.

Molestschade

Molest betekent: feitelijk geweld, overlast. Er zijn twee soorten molest: stakingsmolest en oorlogsmolest. Molestschade is, tenzij anders overeengekomen, niet verzekerd

MOL

Minst Ontwikkelde landen. Is een term die wordt gehanteerd binnen het Algemeen Preferentieel Systeem, waarbij een verlaging van invoerrechten wordt gegeven voor goederen die aantoonbaar uit deze landen van oorsprong zijn.

MTO

Multimodal transport operator; is een expediteur die het transport vanaf de fabrikant tot aan de magazijnen van de koper regelt. De MTO levert ´door-to-door´ service. Hij regelt de inklaring bij de douane, de opslag en de verzekering.

Multivezelakkoord

Het multivezelakkoord is een akkoord dat de EU in staat stelt afzonderlijke overeenkomsten te sluiten met textielproducerende landen. Doel van deze akkoorden is doorgaans dat de export naar de EU wordt beperkt, om de nationale industrieën te beschermen tegen goedkope importeren. De EU sluit daarom met die landen autolimitatie-overeenkomsten af, waarbij hoeveelheidscontingenten worden gehanteerd.

Multimodaal connossement

Dit connossement dekt het voortransport (bijv. over land), het hoofdtransport (over zee bijv.) en het natransport. Dus het hele traject dat de goederen afleggen. Het connossement kan zowel wel als niet verhandelbaar zijn

Navordering

Een belasting, welke ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is geheven, kan door de inspecteur worden nagevorderd indien men aansprakelijk is. De inspecteur moet dit zelfs doen voor EG-belastingen zoals invoerrecht, landbouwheffing en anti-dumpingrecht tot een periode van 3 jaar terug. Deze periode wordt verlengd tot 5 jaar indien er sprake is van handelingen of nalatingen gericht op ontduiking van de belastingen.

Navereffenings-polis

Vorm van verzekering op contractbasis. Bij de navereffeningspolis (voor land-, lucht en binnenwatergoederentransporten) is het ontbreken van enige administratieve rompslomp aantrekkelijk. De verzekerde hoeft niet voor elk transport afzonderlijk opgave te doen. Over de geschatte omzet (de totale waarde van de goederen, die jaarlijks voor rekening en risico van de verzekerde worden vervoerd) wordt aan het begin van elk verzekeringsjaar een voorschotpremie berekend. De definitieve verrekening van de premie volgt aan het einde van het jaar als de definitieve omzetcijfers bekend zijn. Voor bedrijven met een sterk fluctuerende omzet een interessante vorm.

Negociatie-accreditieven

Kredietbrief is gericht aan begungstigde i.p.v. aan kredietdoorgevende bank, maar meestal gezonden aan begungstigde via kredietdoorgevende bank. Begungstigde dient zichtwissel te trekken op openende bank, andere banken kunnen worden gemachtigd wissel met document en over te nemen (te negotieren). Negotiërende bank rekent af met begungstigde “onder gewoon voorbehoud”: d.w.z. negotiërende bank heeft recht om begungstigde aan te spreken voor terugstorting plus rente, indien de negotiërende bank geen dekking ontvangt.

Notify-adres

Het adres van degene op een vrachtbrief die in kennis moet worden gesteld van het vervoer en de aankomst van de goederen.

Non-tarifaire belemmeringen

Allerlei maatregelen van de overheid om de invoer van bepaalde goederen zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van non-tarifaire belemmeringen zijn technische voorschriften, hygiënische voorschriften en douanevoorschriften.

Non-manipulation form

Goederen uit de Verenigde Staten die in transit via een derde land naar Israël verscheept worden, dienen vergezeld te gaan een `non manipulation certificate`. Tussen de VS en Israël is een handelsakkoord van  toepassing waaronder goederen uit de VS tegen lagere invoertarieven in Israël kunnen worden ingevoerd, indien ze rechtstreeks vanuit de VS of in transit via een derde land ingevoerd worden. Het non-manipulation certificate is een door de exporteur zelf opgestelde verklaring dat de goederen geen bewerking hebben ondergaan in het douanedepot en niet in het vrije verkeer zijn gebracht. Deze verklaring dient door de douane geviseerd te worden.Daarnaast moet een certificaat van oorsprong bij de zending gevoegd worden. Vergelijkbare voorwaarden gelden ook voor goederen met oorsprong Canada.

Nomenclatuur

Ook wel goederennaamlijst genoemd. Een lijst met goederen die allemaal een uniek nummer hebben gekregen. Aan de hand van de nomenclatuur identificeert de douane wereldwijd goederen. Door het hanteren van één nomenclatuur wordt verwarring en verschil van mening over goederen zoveel mogelijk voorkomen.

No drawback regel

Bij uitvoer naar onder meer de EVA-landen met een factuurverklaring of een EUR-1 moeten op daarvoor gebruikte bestanddelen, welke onder vrijstelling zijn ingevoerd, alsnog de gebruikelijke invoerrechten worden betaald. Het kan dus voorkomen dat het voordeliger is niet uit te voeren op een EUR-1 of factuurverklaring. Bijvoorbeeld als het importerend land een laag tarief aan invoerrechten heeft.

Octrooi

Wordt ook wel patent genoemd. Het is het exclusieve recht op een uitvinding, waarbij het kan gaan om zowel een product als een proces. Voorwaarde voor het verkrijgen van een octrooi is dat het product of proces moet voldoen aan de criteria nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet een product daar niet aan, dan kan geen octrooi worden verkregen. Een octrooi kan worden verkregen bij het Bureau voor Industriële Eigendom in Rijswijk.

Ocean Bill of lading

Zie Zeeconnossement

Omzetverzekering

Deze verzekering dekt de totale risicodragende omzet met alle contractspartijen in binnen- en buitenland of een groep afnemers, hetzij in een bepaald land hetzij in een bepaalde sector. De omzetpolis is voor de ondernemer een dekking van een deel van zijn bedrijf zoals dat ook het geval is bij een verzekering van zijn gebouwen, magazijngoederen of andere productiemiddelen, grondstoffen of eindproducten.

Onherroepelijk accreditief

Een onherroepelijk accreditief (irrevocable documentary credit) kan niet worden gewijzigd of ingetrokken zonder het accoord van de kredietopenende bank, de verkoper en eventueel de confirmerende bank.

Oorsprong

In de oorsprongsregels wordt steeds onderscheid gemaakt tussen goederen die in een gebied zijn voortgebracht zonder gebruik te maken van een bestanddeel uit een ander gebied (geheel en al verkregen) en goederen waarbij wel gebruik is gemaakt van goederen uit een ander gebied (be- of verwerking). Goederen zijn derhalve in het algemeen van oorsprong uit een bepaald land, indien de goederen in dat land geheel en al zijn verkregen; met behulp van goederen uit een ander land zijn vervaardigd, op voorwaarde dat die ingevoerde goederen op een ingrijpende wijze zijn be- of verwerkt Indien aan de van toepassing zijnde oorsprongsregels is voldaan, wordt door de desbetreffende overheidsinstantie in het land van uitvoer een oorsprongsdocument afgegeven.

Oorsprongs-certificaat

Zie Certificaat van Oorsprong

Oorlogsrisico-toeslag

Een toeslag op het vrachttarief waarmee men het oorlogsgevaar dat een schip met een lading loopt naar een bestemming waar oorlog dreigt, tracht te compenseren. Men kan ook spreken van een vorm van gevarengeld.

Order-connossement

Vervoersovereenkomst tussen opdrachtgever (koper of verkoper) en zijn expediteur en vervoerder. Het is een ontvangstbewijs waardoor de vervoerder verklaart, dat hij de zending goederen ter vervoer heeft ontvangen waarbij hij door te tekenen akkoord gaat met het soort goed, het aantal en de staat waarin de goederen worden aangeboden. De vervoerder zal dan ook altijd tekenen op basis van de ‘kennelijk goede staat waarin de goederen worden aangeboden. Het is dan ook een eigendomsbewijs, hetgeen wil zeggen dat het connossement de goederen vertegenwoordigt en dat degene die (als eerste) een orgineel connossement overlegt, daarmee eigenaar van de goederen wordt. Het connossement is verhandelbaar.

Overmacht

Er is sprake van overmacht wanneer een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen, terwijl hem dit toch niet aangerekend kan worden. De aansprakelijkheid bij de eis tot schadevergoeding wordt bepaald door het `toerekenen van een tekortkoming`.

Overbrenging naar een losplaats

De goederen worden onder begeleiding van douanedocumenten overgebracht naar een (andere) losplaats. Doel is de goederen op die plaats ter beschikking laten komen, welke voor het doen van een aangifte tot douane-opslag, ten doorvoer of ten invoer het meest gewenst is.

Patent

Wordt ook wel octrooi genoemd. Het is het exclusieve recht op een uitvinding, waarbij het kan gaan om zowel een product als een proces. Voorwaarde voor het verkrijgen van een octrooi is dat het product of proces moet voldoen aan de criteria nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet een product daar niet aan, dan kan geen octrooi worden verkregen. Een octrooi kan worden verkregen bij het Bureau voor Industriële Eigendom in Rijswijk.

Passieve veredeling

Een (gedeeltelijke) vrijstelling voor de wederinvoer van tijdelijk uitgevoerde goederen die in het buitenland een be- of verwerking hebben ondergaan. De regeling passieve veredeling heeft betrekking op: het tijdelijk uitvoeren van communautaire goederen naar buiten de EG om aldaar veredelingshandelingen te ondergaan, waardoor de waarde van deze goederen stijgt en het vervolgens weer invoeren in de EG van de uit die handelingen voortkomende veredelingsprodukten.

Parallelimport

Importeren van goederen buiten de contractueel overeengekomen importkanalen om. Veelal worden de goederen dan aangeboden tegen een lagere prijs. Parallelimport van goederen uit derde landen, waarvan het merk is gedeponeerd, is sinds 1996 verboden.

Pallet Afmetingen:

industriepallet 100x120 cm, groothandelspallet 100x80 cm, Europallet 120x80 cm, stuwadoorspallet 120x180, chemie pallet 110 x 100

Paklijst

Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn.

Pakhuis tot pakhuis

zie Warehouse to warehouse

Performance bond

Ook wel nakomingsgarantie of uitvoeringsgarantie genoemd. De performance bond vervangt het `bid bond` na de totstandkoming van het contract en garandeert de levering volgens de voorwaarden van het gesloten contract. De garantie betreft de juistheid én tijdigheid van de levering en de overeengekomen hoeveelheden. Het bedrag waarop de garantie betrekking heeft bedraagt gebruikelijk tussen 5 en 20% van het contractsbedrag. Deze garantie beschermt de afnemer dus in het geval de leverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen.

Portfee

Havenbelasting.

Proforma factuur

Pro forma betekent letterlijk: voor de vorm. Een pro forma factuur is een voorlopige factuur en een orderbevestiging. Het is geen officiële factuur, maar bedoeld voor klanten in het buitenland om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen of de inklaring voor te bereiden. Ze worden ook gebruikt voor het aanvragen van een Letter of Credit (L-C).

Product-aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van iedere producent of daarmee gelijk gestelde importeur voor de schade die zijn of haar gebrekkig product toebrengt aan andere zaken of personen, ongeacht of hem daarvoor een verwijt te maken valt of niet. Productaansprakelijkheid is niet uit te sluiten door algemene voorwaarden, is wel af te dekken door een productaansprakelijkheidsverzekering.

Preferenties

Eenzijdig of bilateraal overeengekomen tariefconcessies voor goederen van oorsprong uit de landen waarvoor deze concessies gelden.

Quotum

Kwantitatieve invoerbeperking

Quota

Meervoud van quotum

Rabat

Korting

Rembours

Betaling van een zending direct bij aflevering. De Engelse term hiervoor is Cash on Delivery (CoD)

Regres

De houder van een wissel kan zijn recht van regres uitoefenen op de nemer, als de betrokkene de wissel niet betaalt. Het houdt in dat hij het bedrag kan terugvorderen op de nemer.

Retourlading

De lading die door een vervoerseenheid mee terug wordt genomen en een bepalend onderdeel kan uitmaken van het vrachttarief dat op de heenweg voor de uitgaande lading wordt betaald.

RORO

Roll on-roll off. Systeem waarbij vrachtwagens snel over zee worden vervoerd, zodat het in-en uitladen snel gebeurd en het overzeese transport tijd wint.

Ruimten voor tijdelijke opslag

Door de douane goedgekeurde plaatsen waar goederen, die na hun binnenkomst in het douanegebied bij de douane zijn aangeboden en aangegeven, in afwachting van het volgen van een nadere bestemming voor een korte periode kunnen worden opgeslagen. De ruimten dienen tot opslag in het kader van het vervoer.De goederen bevinden zich onder permanent douanetoezicht door ambtelijke aanwezigheid gedurende de tijd dat in- of uitslag van de goederen plaatsvindt en door ambtelijke afsluiting wanneer dat niet het geval is. De ruimte dient dan ook te voldoen aan bepaalde bouwtechnische eisen ten aanzien van de afsluitbaarheid. De plaats van de opslag dient door de douane te zijn goedgekeurd.

SAGITTA

Systeem voor Automatische Gegevensverwerking van Invoeraangiften met Toepassing van Terminals voor het doen van Aangifte. Aanbrengen van goederen via Electronic Data Exchange. Voor de toepassing van deze faciliteit, moet u een vergunning aanvragen bij de inspecteur. U doet de aangifte op een document.

SAD

Single Administrative Document (Enig Document)

Schorsing van invoerrechten

Tariefmaatregel waarmee heffing van invoerrechten achterwege blijft omdat de betroffen goederen in het land van invoer niet of in voldoende mate beschikbaar zijn.

Schoon connossement

Zie `Clean Bill of Lading`

Seller’s interest-verzekering

Een transportschadeverzekering die het risico dekt dat de verkoper loopt als de koper zich onvoldoende heeft ingedekt voor de gevolgen van transportschade. De verkoper verzekert daarbij zijn eigen belang. als blijkt dat de koper zich niet of onvoldoende heeft ingedekt tegen transportschade kan de verkoper een beroep doen op sellers interest verzekering. De verzekering blijft van kracht, zolang de goederen nog niet zijn betaald.

Shipping instructions

Zie verschepingsinstructie

Shipped on board-connossement

Als goederen in goede orde op een schip worden ontvangen kan de vervoerder een `received for shipment-connossement uitschrijven. Op het ogenblik dat het connossement wordt uitgeschreven bevinden de goederen zich nog niet in het genoemde schip. Naderhand als de goederen zijn geladen, wordt dit op het connossement aangetekend.

Ship brooker (cargadoor)

De cargodoor boekt ladingen op zeeschepen en verzorgt het connossement en de vrachtbrief. Een cargodoor kan meerdere rederijen vertegenwoordigen.

Single Administrative Document

Engelse vertaling van Enig Document. Zie aldaar.

Sight draft

Zie Zichtwissel

Strategische goederen

Militaire goederen, zoals wapens, voertuigen en vaartuigen, die specifiek voor militair gebruik zijn ontworpen, zijn uiteraard strategisch. Minder voor de hand liggend is, dat vele industriële goederen ook als strategische goederen worden aangemerkt. Verder is ook een uitvoervergunning nodig voor technologie die betrekking heeft op het ontwerpen, vervaardigen of gebruiken van strategische goederen. Om te kunnen beoordelen of een produkt in een van de hiervoor genoemde categorieën thuis hoort, kunt u bij de CDIU terecht.

Stuurmans reçu

Een document waarop de eerste stuurman van een schip verklaart dat de goederen aan boord van het schip zijn geladen. Dit document kan bij FOB-zendingen het connossement ten aanzien van dit aspect vervangen.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Elektronisch telecommunicatiesysteem voor het verzenden en ontvangen van betalingsopdrachten tussen banken. Veelal gebruikt voor spoedopdrachten.

Tariefpreferenties

Bij tariefpreferenties is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden aanspraak te maken op een lager tarief (of zelfs nultarief) aan invoerrechten, waar u normaal gesproken het volle pond zou moeten betalen. De voorwaarden hiervoor zijn het produkt, het land van oorsprong en de tijdsperiode. Een preferentie voor een bepaald produkt kan aangepast of zelfs beëindigd worden, als na verloop van tijd mocht blijken dat er te veel stuks van dat produkt in de EG geïmporteerd worden.

Tarief-schorsingen

Het kan zijn dat een invoerrecht, zonder beperking in de hoeveelheid, geheel of gedeeltelijk verlaagd is. Dit in tegenstelling tot een tariefcontingent waar de hoeveelheid wel beperkt wordt. Het tarief wordt geschorst. Als beperkende voorwaarde kan worden gesteld dat de goederen in de EG een bepaalde bestemming moeten volgen. Meestal is dat zo bij goederen die in een bepaald produktieproces moeten worden gebruikt.

Tarief-contingenten

Als u aanspraak wilt maken op een tariefmaatregel en dus tegen een lager tarief een produkt gaat invoeren, kan het voorkomen dat de invoer tegen het lagere tarief aan invoerrechten gebonden is aan een contingent. Bij een tariefcontingent (TC) wordt de heffing op een bepaalde hoeveelheid van een bepaald produkt, voor een bepaalde periode, geheel of gedeeltelijk geschorst. Is de vastgestelde hoeveelheid van het contingent geïmporteerd dan geldt het normale tarief van invoerrechten weer.

TARIC

Tarif Integré Communautaire. Dit is het geintegreerde douanetarief in de EU, waarin de percentages invoerrechten, contingenteringen en speciale eisen per goederencode zijn vastgelegd. Deze code wordt ook wel goederencode of HS-code genoemd.

Terugkerende goederen

Hierbij moet u denken aan goederen die na tijdelijke of definitieve uitvoer naar buiten de EG weer worden ingevoerd, zonder dat deze goederen een behandeling hebben ondergaan, met uitzondering van die welke nodig waren om de goederen in goede staat te bewaren.

Teruggaaf

Onder bepaalde omstandigheden is gehele of gedeeltelijke teruggaaf of afschrijving mogelijk van hetgeen men tevoren heeft betaald, dan wel binnen een bepaalde termijn moet betalen aan invoerbelastingen. Met andere woorden, er zijn gevallen, waarbij de fiscus een reeds ontstane belastingschuld weer teniet doet, de zogenaamde afschrijving, of een reeds betaalde heffing teruggeeft.

TEU

Twenty feet equivalent unit (container). TEU is een maatstaf om aan te geven wat de capaciteit van een zee- of binnenvaartschip is, of wat de opslagcapaciteit van een pier is in 20-voets containers

TIR (-carnet)

De afkorting TIR staat voor `Transport International de Marchandises par la Route`. Het betreft douanevervoer tussen twee plaatsen gelegen in verschillende TIR lidstaten. Het TIR-systeem is in feite een internationaal douane-versluitingssysteem waardoor de in- en uitklaring van goederen bij het passeren van grenzen zich beperkt tot één douanekantoor bij vertrek en tot één douanekantoor in het land van bestemming.

Tijdelijke uitvoer

De uitgevoerde goederen worden binnen een bepaalde termijn weer in de EU ingevoerd (reizigersbagage, tentoonstellingsgoederen, passieve veredeling).

Tijdelijke invoer

Het is mogelijk om goederen tijdelijk binnen het douaneverkeer van de EU te brengen, zonder dat invoerrechten verschuldigd zijn. Deze regeling heet `Tijdelijke vrijstelling rechten bij invoer`. Vindt er geen wederuitvoer plaats, dan is alsnog invoerrecht verschuldigd, verhoogd met een boeterente. Bij tijdelijke invoer moet bij aangifte mogelijk een vergunning worden overlegd. In sommige gevallen kan bij tijdelijke invoer gebruik gemaakt worden van een carnet.

Toegelaten geadresseerde

De regeling toegelaten geadresseerde is een vereenvoudigde regeling op het gebied van het douanevervoer. Op grond van deze regeling kan een bedrijf douane-goederen in ontvangst nemen zonder ze eerst aan te bieden bij de douane op het kantoor van bestemming. Het bedrijf mag zelf de douaneverzegeling verwijderen, na daartoe verkregen toestemming van de douane. Voor het verlenen van een vergunning toegelaten geadresseerde zijn aan de administratie van het betrokken bedrijf geen expliciete eisen gesteld.

Toegelaten Exporteur

In deze regeling is een vereenvoudigde procedure voorzien die het mogelijk maakt voor goederen `van oorsprong` een voorraad reeds door de douane voorgestempelde EUR.1-certificaten te verkrijgen dan wel de certificaten te voorzien van een bepaald stempel op de plaats waar de douane normaal haar visum plaatst In Nederland moet de exporteur die meent voor deze regeling in aanmerking te komen, daartoe een verzoek indienen bij de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen in wiens ambtsgebied de onderneming wordt gevoerd.

Toegelaten afzender

De regeling toegelaten afzender is een vereenvoudigde regeling op het gebied van het douanevervoer. Deze regeling biedt een bedrijf de mogelijkheid douanegoederen te verzenden zonder ze eerst bij de douane op het kantoor van vertrek aan te bieden. Het bedrijf kan zelf de benodigde documenten afgeven en brengt zelf de eventuele verzegeling aan. De voorgenomen verzendingen moeten wel vooraf bij de douane worden gemeld. Voor deze regeling komen bedrijven in aanmerking die zich bezig houden met het regelmatig vervoeren van goederen.

Transport-risicoverzekering

Verzekering die het risico van beschadiging van goederen door een van buiten komend onheil tijdens het transport dekt. Een lijst met transportverzekeraars kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars.

Tussencertificaat

Als een exporteur zijn produkten elders heeft betrokken kan de Kamer van Koophandel een certificaat verstrekken; het zogenaamde `tussencertificaat`. Bijvoorbeeld als een Nederlands handelshuis Zwitserse goederen aan Egypte levert en zijn bron wil geheimhouden. Hij kan dan bij de KvK het Zwitserse CvO omwisselen voor een eigen certificaat waarop nog steeds de Zwitserse oorsprong staat mmar de naam van het Nederlandse handelshuis voorkomt.

T2

Een document T2 wordt opgemaakt voor intracommunautair douanevervoer. Dus voor het vervoer van goederen van de ene plaats naar de andere plaats in het douanegebied van de EU via het grondgebied van een derde land, waarbij de goederen onder douanetoezicht zijn gesteld. Dit houdt in dat de goederen vergezeld gaan van een douanedocument, het zgn. T2.

T1

Een document T1 wordt opgemaakt voor extern communautair douanevervoer. Dus voor het vervoer van goederen van de ene plaats naar de andere plaats in het douanegebied van de EU, waarbij de goederen onder douanetoezicht zijn gesteld. Dit houdt in dat de goederen vergezeld gaan van een douanedocument, het zgn. T1.

Uitvoer

Goederen uit het vrije verkeer van de EU; die door middel van een aangifte ten uitvoer onder douanetoezicht worden gebracht; om daarna rechtstreeks of via een douane-opslaginstituut de EU te verlaten.

Uitheemse dier- en plantensoorten

Een aantal dieren en planten zijn in Nederland bij de wet beschermd. Ook dieren en planten die normaal niet in Nederland voorkomen, de zogenaamde uitheemse diersoorten. Het invoeren van deze planten en dieren is verboden. In bepaalde gevallen kan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een (Cites) vergunning verlenen voor het invoeren van beschermde dieren en planten.

Unclean Bill of lading

Zie Vuil connossement

Valutatoeslag

Zie Currency Adjustment Factor (CAF)

Valutarisico

Het risico dat een muntsoort, op het moment dat betaling plaatsvindt, meer of minder waard is dan op het moment dat de transactie werd afgesloten.

VA-formulier

Formulier dat wordt gebruikt voor de aanvraag van een uitvoervergunning voor strategische goederen en goederen voor tweeërlei gebruik. Het document moet worden gezonden aan de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer in Groningen. Een blanco exemplaar is te downloaden op de website van de Kamer van Koophandel

Verzegeling

Douane-ambtenaren mogen goederen, bergingsmiddelen, verpakkingsmiddelen en vervoermiddelen, indien zij dat nodig vinden, verzegelen of van identificatiemiddelen voorzien. Van deze bevoegdheid wordt met name gebruik gemaakt bij vervoer en opslag van goederen onder douaneverband.

Vervoers-overeenkomst

Een vervoerder is verantwoordelijk voor de aflevering van de goederen in ongeschonden staat, op de overeengekomen plaats en tijd. Deze aansprakelijkheid is veelal dwingend rechtelijk van aard. Hij sluit om die reden een vervoersovereenkomst.

Vervoeradres

Het vervoer van goederen krachtens een vergunning mag slechts, op enkele uitzonderingen na, geschieden met gebruikmaking van de door de minister goedgekeurde vervoeradressen.

Vervaldatum

Het tijdstip waarop een accreditief (L-C) afloopt of een wissel uiterlijk betaald moet worden

Verschepings-instructies (VSI)

De VSI is een schriftelijke instructie die door de exporteur of verlader wordt opgemaakt en verzonden naar de rederij of cargadoor. Deze maakt hiermee een connossement op. De verschepingsinstructie is een belangrijk document als er sprake is van een accreditief: de voorwaarden in het L-C zullen duidelijk op de verschepingsinstructie moeten worden opgenomen.

Verleggings-regeling

Evenals het invoerrecht moet u de omzetbelasting (BTW) in beginsel op het moment van invoer tot verbruik betalen. Het is mogelijk de betaling van de omzetbelasting bij de invoer van de goederen te verschuiven (verleggen) van de aangifte ten invoer naar uw periodieke aangifte voor de binnenlandse omzetbelasting. Artikel 23 van de Wet op de Omzetbelasting`68 geeft de mogelijkheid om in door de Minister van Financiën aangewezen gevallen gebruik te maken van een zogenaamde verleggingsregeling.

Vergunningen

Het invoeren van goederen in de EG is niet gebonden aan een vergunning. Wel kan het voorkomen dat u voor de invoer van bepaalde goederen of uit bepaalde landen een (invoer)vergunning nodig hebt. De vergunning iseen bewijs van het feit dat u een tijdelijke ontheffing op een invoerverbod krijgt.

Vereenvoudigde regelingen

Regelingen die de mogelijkheden bieden om onder te stellen voorwaarden de toepassing en het toezicht op douaneregelingen te vereenvoudigen, respectievelijk te versoepelen.

Verbruiks-belastingen

Particulieren betalen in Nederland (en de EG) een extra belasting op het gebruik en verbruik van goederen. We onderscheiden omzetbelasting (OB), ookwel BTW genoemd en accijnzen.

VI 1 - document

Vin Importé - document geldt voor het vervoer van partijen wijn vanuit derde landen naar de Europese Unie.

Vrije zones

Een vrije zone (`free zone`) is een deel van een douanegebied, afgesneden van de rest van dit gebied, waar de binnengebrachte niet-communautaire goederen worden geacht zich niet in het douanegebied te bevinden.

Vrije verkeer

Wanneer goederen zich in het vrije verkeer bevinden, betekent dat deze goederen of zijn ingevoerd uit derde landen waarover de invoerrechten zijn voldaan, óf dat de goederen binnen de EU zijn geproduceerd. Zodra er geen douanetoezicht meer rust op de goederen, mogen ze vrij worden verhandeld en vervoer binnen de Europese Unie.

Vrij van molest

Tenzij anders is overeengekomen, loopt de transportverzekering ‘vrij van molest’. Molest betekent: feitelijk geweld, overlast. Er zijn twee soorten molest: stakingsmolest en oorlogsmolest.

Vrij van beschadigdheid (v.v.b.)

‘Vrij van’ wil hier zeggen: ‘met uitsluiting van’. Met andere woorden als deze term voor komt in een transportverzekering is in feite alleen totaalverlies gedekt.

Vrachttarief in één bedrag

Een vrachtprijs in één bedrag, dus niet een tarief per eenheid, gewicht of maat. Wordt ookwel lumpsum freight genoemd.

Vracht betaalbaar ter destinatie

Zie freight payable at destination

Vuil connossement

Als de goederen door de vervoerder in ontvangst zijn genomen en er zijn gebreken geconstateerd (beschadigingen, lekkage etc.), dan wordt hier aantekening van gemaakt op het connossement. Men noemt het connossement dan ´vuil´.

Warehouse to warehouse

Een term die vaak wordt gebruikt bij het afsluiten van een transportverzekering, waarbij de lading is gedekt gedurende het gehele transport; dus van deur tot deur.

Waarborgstelling

Als de goederen onder douanetoezicht staan verlangt de douane een waarborg. Dit laatste om te voorkomen dat de goederen op onregelmatige wijze aan het douanetoezicht worden onttrokken. Een waarborg kan bestaan uit: 1. zekerheidsstelling voor de eventueel verschuldigde belastingen 2. verzegeling van de goederen of vervoermiddelen 3. goedkeuring en versluiting van inrichtingen voor douane-opslag.

Waarborgen

Als de binnengekomen goederen niet direct worden ingevoerd, moeten waarborgen ervoor zorgen dat de goederen niet aan het toezicht van de douane ontsnappen. Zulke waarborgen kunnen zijn: aangiften en documenten, zuiveringsverplichting van documenten, zekerheidsstelling voor de te betalen belasting, monsterneming en verzegeling van de goederen, visitatie van goederen, gebouwen en personen of vastleggingen in bedrijfsadministraties.

Weens Koopverdrag

Bijnaam voor de `United Nations Convention on contracts for the international sales of goods` (CISG). Is een internationaal Verdrag met regelingenen met betrekking tot de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten, de verplichtingen van koper en verkoper en de gevolgen van wanprestaties. Als partijen geen toepasselijk recht hebben gekozen, is het Weens Koopverdrag van toepassing. In Nederland is het Weens Koopverdrag automatisch van toepassing op overeenkomsten tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, tenzij het nadrukkelijk wordt uitgesloten.

Wederuitvoer

Onder wederuitvoer wordt verstaan: het verlaten van het douanegebied van de Gemeenschap.

Wissel

Een onvoorwaardelijk schriftelijke opdracht van de trekker (crediteur) aan de betrokkene (debiteur) om een bepaalde geldsom op een betaalde datum te betalen aan de nemer (begunstigde) of diens order.

Woonplaats-verklaring

Met diverse landen heeft Nederland afspraken gemaakt ter voorkoming van het betalen van dubbele belasting. Deze afspraken zijn vastgelegd in verdragen. Om dit alles te regelen wordt er in sommige gevallen vanuit het buitenland nog wel eens gevraagd naar een verklaring waaruit blijkt dat de Nederlandse ondernemer daadwerkelijk een ondernemer is en als belastingplichtige bij de Belastingdienst geregistreerd staat. Een dergelijke verklaring heet een ‘woonplaatsverklaring’ en wordt afgegeven door de Belastingdienst. Na afgifte door de Belastingdienst dient de verklaring gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Financiën - Directoraat Generaal Belastingdienst.

Zekerheids-stelling

Om te voorkomen dat u steeds bij iedere grensoverschrijding moet betalen, kunt u ook op een later tijdstip betalen. Ook bij communautair vervoer. U dient dan wel zekerheid te stellen. Er is onderscheid tussen eenmalige en doorlopende zekerheid. Bij incidentele invoer moet voor elke goederenaangifte afzonderlijk zekerheid worden gesteld. Bij aangifte wordt dan in beginsel contant afgerekend. Doorlopende zekerheid wordt gesteld in gevallen van regelmatige import. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de inspecteurDouane.

Zee-connossement

Ocean Bill of Lading. Transportovereenkomst. Een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen teneinde deze te vervoeren naar een aangewezen persoon, alsmede de bedingen waaronder de uitlevering zal plaatsvinden.

Zichtwissel

Een wissel die direct na aanbieding dient te worden betaald.