Original file: KDEdoc.tmx, with 1,266 Dutch-English segments

Source: http://opus.nlpl.eu/KDEdoc.php

nl-NL en-GB
Alarmdaemon Alarm Daemon
Deze module geeft de mogelijkheid om KAlarmd, de alarm daemon uit het kdepim pakket, te configureren. This module allows you to configure KAlarmd, the alarm daemon from the kdepim package.
Het is niet beschikbaar als u dit pakket niet heeft geinstalleerd. It will not be available if you have not installed this package.
Er zijn maar twee opties voor de module: There are only two options for this module:
Alarmdaemon automatisch starten bij login Start alarm daemon automatically at login
Selecteer deze optie om de alarm daemon te starten bij het starten van een KDE sessie. Check this to start the alarm daemon whenever you start a KDE session.
Controle - interval [minuten] Check interval [minutes]
Hoe lang (in minuten) er tussen de controles zit die de alam daemon doet om te controleren of er aankomende evenementen zijn. How long (in minutes) the alarm daemon should wait between checks for alarms coming due.
Deze instellingen zijn van toepassing op elk programma dat van de alarm daemon gebruik maakt. These settings apply to every application which uses the alarm daemon.
Op dit moment zijn dat Konqueror en KOrganizer. Currently, the applications which use it include KOrganizer and KAlarm.
Voor meer informatie kunt u terecht in de documentatie van de 2 applicaties. Section Author
Lauri Watts lauri@kde.org KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Toegankelijkheid Accessibility
Deze module is bedoeld voor mensen met een gehoorprobleem, of gebruikers die moeite hebben met het gebruik van toetsenbord of de muis. This module is designed to help users who have difficulty hearing audible cues, or who have difficulty using a keyboard or mouse.
Deze module is verdeeld over 3 tabbladen: The module is divided into three tabs:
Bel, Toetsenbord, Muis. Bell, Keyboard, Mouse.
Bel Bell
Dit paneel is verdeeld in een Hoorbare bel sectie en een Zichtbare bel sectie. This panel is divided into an Audible Bell section and a Visible Bell section.
Het bovenste selectievak met de naam Systeembel gebruiken bepaalt of de normale systeem bel wordt gebruikt. The top check box labelled Use System bell, determines whether the normal System bell rings.
Als deze optie wordt uitgeschakeld, zal het geluid van de systeem bel worden gedempt. If this option is disabled, the System bell will be silenced.
Met het volgende selectievak kunt u aangeven dat een ander geluid moet worden gebruikt voor de systeembel. The next check box down can be used to play a different sound whenever the system bell is triggered.
Om dit aan te zetten, selecteert u het vakje Aangepaste bel gebruiken, en vult u het volledige pad naar een geluidsbestand in, in het lege vak genaamd Af te spelen geluid. To activate, place a mark in the check box labelled Use customised bell, and enter the complete pathname to the sound file in the text box labelled Sound to Play.
Als u wilt, kunt u de knop Bladeren gebruiken om naar een bestand op uw systeem op te zoeken. If you want, you can select the Browse button to navigate through your filesystem to find the exact file.
Voor gebruikers die moeite hebben met het horen van de systeembel, of gebruikers met een stille computer, heeft KDE de zichtbare bel. For those users who have difficulty hearing the System bell, or those users who have a silent computer, KDE offers the Visible bell.
Deze bel kan in plaats van een geluidssignaal bijvoorbeeld een kleur door het beeld laten flitsen, of alle kleuren omkeren. This bell can be configured to invert the screen, or to flash a colour across the screen.
Om deze visuele bel aan te zetten, selecteert u het vakje met de naam Gebruik zichtbare bel. To use the visible bell, first place a mark in the check box labelled Use visible bell.
Vervolgens kunt u kiezen uit Scherm omkeren en Scherm laten knipperen. You can then select between Invert screen, or Flash screen.
Als u kiest voor scherm omkeren, zullen alle kleuren op het scherm worden omgekeerd. If you select Invert screen, all colours on the screen will be reversed.
Als u kiest voor Scherm laten knipperen, kun u ook nog een kleur uitkiezen door op de knop rechts van Scherm laten knipperen te drukken. If you choose Flash screen, you can choose the colour by clicking the button to the right of the Flash screen selection.
De schuifbalk kan worden gebruikt om de tijdsduur van de visuele bel in te stellen. The slider bar can be used to adjust the duration of the visible bell.
De standaard waarde is 500 ms, oftewel een halve seconde. The default value is 500ms, or half a second.
Toetsenbord Keyboard
Er zijn drie secties in dit paneel. There are three sections to this panel.
Plakkende toetsen gebruiken Use Sticky Keys
Als deze optie aan staat, kan de gebruiker de Shift, Alt of Ctrl toets indrukken, loslaten, en een andere toets indrukken, om zo een toetscombinatie in te geven. (Bijvoorbeeld: If this option is enabled, the user can press and release the Shift, Alt or Ctrl keys, and then press another key to get a key combo (example:
In dit gedeelte staat ook een selectievak met de naam Plakkende toetsen vergrendelen. Also in this section is a check box labelled Lock Sticky Keys.
Als deze is geselecteerd, blijven de Alt, Ctrl en Shift toetsen geselecteerd tot de selectie ongedaan wordt gemaakt door de gebruiker. If this check box is enabled, the Alt, Ctrl and Shift keys stay selected until they are de-selected by the user.
Bijvoorbeeld: As an example:
Met Plakkende toetsen vergrendelen uitgeschakeld: With Lock Sticky Keys disabled:
De gebruiker drukt op de Shift toets, gevolgd door de F toets. The user presses the Shift key, then presses the F key.
Als de gebruiker nu de p toets indrukt, zal de computer dit vertalen naar p (geen shift). Now if the user types a p, the computer interprets this as the letter p (no shift).
Met Plakkende toetsen vergrendelen ingeschakeld: With Lock Sticky Keys enabled:
Langzame toetsen Slow keys
Als deze optie is ingeschakeld, moet de gebruiker de toets ingedrukt houden gedurende een bepaalde periode (die kan worden aangepast met behulp van de schuifbalk) voordat de toetsaanslag zal worden geaccepteerd. If this option is enabled, the user must hold the key down for a specified period of time (adjustable with the slider) before the keystroke will be accepted.
Hierdoor kunnen niet bedoelde toetsaanslagen worden voorkomen. This helps prevent accidental key strokes.
Stuitende toetsen gebruiken Bounce keys
Als deze optie is geselecteerd, moet de gebruiker een bepaalde tijd (die kan worden aangepast met de schuifbalk) wachten, voor ze een volgende toets indrukken. If this option is enabled, the user must wait a specified delay (configurable with the slider) before the next key press can be accepted.
Dit voorkomt meerdere toetsaanslagen door mensen met ongecontroleerde bewegingen. This prevents accidental multiple key strokes.
Muisnavigatie Mouse navigation
Toetsenbordnavigatie helpt mensen die moeite hebben met het bedienen van de muis, trackball of een digitale tablet. Keyboard navigation helps people who have difficulty with track-balls, digital tablets and mice.
Deze gebruikers kunnen KDE nu zo instellen dat de pijltjes toetsen op het numerieke toetsenbord de functie van de muis vervangen. These users can now configure KDE to use the arrow keys on the numeric keypad as a replacement.
Om deze optie aan te zetten, kun je het aanvink vakje met de naam Muis via toetsenbord verplaatsen aan te vinken. To enable this option, place a mark in the check box labelled Move mouse with keyboard.
Je kunt gebruik maken van 5 schuifbalken om Versnellingsbegrenzing, Interval herhalen, Versnellingstijd, Maximum snelheid en Versnellingsprofiel aan uw wensen aan te passen. You can use the 5 sliders to adjust the Acceleration delay, Repeat interval, Acceleration time, Maximum speed and Acceleration profile to your comfort.
Dit document is vertaald door Jos Thalen en bewerkt door Niels Reedijk.&meld.fouten; &vertaling.niels; KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Systeembel System bell
De systeembel of piep is een mogelijkheid van de X-server, die goed gebruik probeert te maken van de beschikbare hardware. The system bell or beep is a feature of the X server, which attempts to make good use of the available hardware.
Het is niet altijd mogelijk voor de X-server om een goede piep te maken die precies aan de parameters voldoet door hardwarelimitaties. It isn't always possible for the X server to actually make a beep sound with exactly the parameters selected due to hardware limitations.
Bijvoorbeeld is het volumebeheer op de meeste PC 's niet erg goed dus X lijkt vals volume na te maken door een kortere piep. For example, on most PCs, volume control is not very good so the X server seems to fake low volume with a reduced duration of the sound.
Dus, als de instellingen geen effect hebben, ligt dit waarschijnlijk aan het feit dat de X-server of de hardware niets beters ondersteunen. Thus, if the settings don't seem to do anything, this is because the X server and/or the hardware don't support anything better.
Gebruikers kunnen de volgende parameters voor de bel instellen: Users are able to set the following parameters for the bell:
volume (percentage van het maximum volume) volume (percentage of maximum volume)
toon (in Hz) pitch (in Hz)
duur (in milliseconden) duration (in milliseconds)
U kunt de Test -knop gebruiken om te horen hoe de huidige instellingen klinken. Section Authors
Pat Dowler, Matthias Hoelzer mhk@kde.org Converted to KDE 2.0 by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
Geconverteerd naar KDE 2.0 door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Blokapparaten Block Devices
Het module venster toont de beschikbare apparaten en wat informatie over elk apparaat. The module window displays the available file devices and some information about each device.
Het geeft u ook de mogelijkheid om de mount punten te beheren en het mounten / unmounten van apparaten. It also allows you to control mount points, and mount/unmount devices.
Normaalgesproken worden de volgende informatie eenheden getoond op dit tabblad: Normally, the following pieces of information are shown in this tab:
een pictogram dat het opslag type weergeeft an icon depicting the type of storage
bestandsformaat file format
totale grootte total size
mountpunt mount point
beschikbare schijfruimte free disk space
het percentage gebruikte ruimte als een nummer en een grafiek. the percentage of space used as a number and as a graph.
Met links klikken op de koptekst van een bepaalde kolom sorteert de apparaten volgens die variabele. Left clicking on the header of a particular column sorts the devices according to that variable.
Een tweede klik met links sorteert in de omgekeerde volgorde. A second left click sorts in the opposite order.
Met rechts klikken op een regel tovert een menu te voorschijn. Right clicking on a row pops up a menu.
Als dat apparaat nog niet is gemount dan is de Mount apparaat optie beschikbaar. If that device is not currently mounted, the Mount device option is available.
Als het apparaat al is gemount dan zal het kunnen worden geunmount door Unmount te kiezen. If the device is mounted, it can be unmounted by choosing Unmount device.
Het selecteren van Bestandsbeheer openen opent een nieuw venster met een grafische weergave van dat apparaat. Selecting Open filemanager opens a new window with a graphical view of the files on that device.
De precieze mount en umount commando 's, en hoe bestandsbeheer wordt geopend vanuit het context menu kan worden ingesteld vanuit de kdf applicatie. The appropriate mount and umount commands, and how the file manager is opened from the context menu, can be configured from the kdf application.
Cache Cache
Deze module geeft u de mogelijkheid om de grootte van de lokale cache in te stellen zoals deze wordt gebruikt door Konqueror. This module also allows you control the size of the local cache directory used by Konqueror.
Merk op dat elke gebruiker zijn eigen cache map heeft en dat deze map niet gedeeld wordt met andere browsers zoals Netscape. Note that each user account on your computer has a separate cache directory, and this directory is not shared with other web browsers such as Netscape.
Het opslaan van lokale kopieen van web pagina 's die u heeft bezocht geeft Konqueror de mogelijkheid om hun inhoud sneller te laden als u weer naar deze pagina surft. Storing local copies of web pages that you have visited allows Konqueror to quickly load their contents on subsequent visits.
Het is alleen nodig om de pagina te herladen als de inhoud van de originele pagina is gewijzigd sinds uw laatste bezoek of als u op de herladen knop drukt in Konqueror. It will only be necessary to reload the contents from the original site if they have changed since your last visit, or if you click the reload button in Konqueror.
Op de ander pagina met de naam Cache kunt u de widgets zien die gerelateerd zijn aan de cache instellingen. On the other page, labelled Cache, you can see the controls that are related to cache settings.
Als u echt niet wilt dat door u bezochte webpagina 's worden opgeslagen op uw computer dan kunt u Konqueror' s schijf cache uitschakelen door het selectievak Cache gebruiken te deselecteren. If you really don't want any of the web pages you visit to be stored on your computer, you can disable Konqueror 's disk cache by clearing the checkbox labelled Use Cache
Hier kunt u instellen hoe agressief Konqueror de cache bijgewerkt houdt. You can set here how aggressively Konqueror keeps the cache up to date.
Cache synchroon houden betekent dat Konqueror de cache voor alle objecten zal bekijken en ze zal downloaden als ze niet in de cache zitten en ze vervolgens uit de cache zal laden. Keep Cache in sync means that Konqueror will hit the cache for all objects, downloading them if they are not there, and then display the item from the cache.
Cache gebruiken indien mogelijk betekent dat Konqueror de cache zal proberen en als het object niet wordt gevonden Konqueror deze zal downloaden en direct zal tonen. Use Cache if possible means that Konqueror will try the cache, and if an object is not there, it will directly download it for display.
Offline browsen modus betekent dat Konqueror de cache zal proberen en als deze niet aanwezig is geen poging zal ondernemen om het van het Internet te downloaden. Offline Browsing Mode means that Konqueror will try the cache, and if an object is not there, it will not attempt to download it from the Internet.
U kunt de grootte van de cache bepalen door een waarde in te typen in het tekstveld met de naam Cachegrootte op schijf. You can control the size of the cache by typing a number into the text box labelled Average Cache Size.
Dit is de gemiddelde hoeveelheid ruimte in kilobytes die de cachemap mag innemen. This is the average amount of space in kilobytes that the cache directory is allowed to use.
Wanneer de cache te groot wordt zal Konqueror de oudste bestanden verwijderen om de grootte van de cache te verkleinen. When the cache grows too large, Konqueror will delete older files to reduce the size of the cache directory.
Dit is echter alleen een gemiddelde en tijdens een browse sessie kan de cache behoorlijk wat groter worden. This is however, only an average, and during a browsing session the cache could become substantially larger.
U kunt de knop Cache legen gebruiken om de cache op elk moment te legen. You can use the Clear Cache button to empty the cache at any time.
Encryptieconfiguratie Encryption Configuration
Inleiding Introduction
Veel programma 's in KDE kunnen informatie uitwisselen met behulp van versleutelde bestanden en / of netwerktransmissies. Many applications within KDE are capable of exchanging information using encrypted files and/or network transmissions.
Gebruik Use
Alle encryptieschema 's zijn zo sterk als hun zwakste punt. All encryption schemes are only as strong as their weakest link.
Over het algemeen, behalve als u al training / kennis hierover heeft, is het slim om deze module ongewijzigd te laten. In general, unless you have some previous training/knowledge, it is better to leave this module unchanged.
De opties in deze module kunnen in twee groepen worden verdeeld. The options within this module can be divided into two groups.
Twee opties onderaan de module Waarschuwen wanneer SSL modus actief wordt en Waarschuwen bij verlaten van SSL modus laten u bepalen of KDE u moet informeren als u SSL encryptie gaat gebruiken of stopt te gebruiken. Two options along the bottom of the module Warn on entering SSL Mode and Warn on leaving SSL mode, allow you to determine if KDE should inform you when you enter or leave SSL encryption.
De rest van de opties zijn om te bepalen welke encryptiemethode gebruikt moet worden, en welke encryptiemethodes niet gebruikt moeten worden. The remainder of the options are about determining which encryption methods to use, and which should not be used.
Zodra u de gepaste encryptiemethodes geselecteerd heeft, klikt u op Toepassen om uw wijzingen toe te passen. Once you have selected the appropriate encryption protocols, simply click Apply to commit your changes.
Maak alleen wijzigingen in deze module als u specifieke informatie over de kracht of zwakheid van een bepaalde encryptiemethode gegeven is door een betrouwbare bron. Only make changes to this module if specific information about the strength or weakness of a particular encryption method is given to you from a reliable source.
Deze paragraaf is geschreven door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com. This section written by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com.
Datum en Tijd Date and Time
U kunt deze module gebruiken om de systeemdatum en -tijd te wijzigen, door middel van een handige interface. You can use this module to alter the system date and time, using a convienent graphical interface.
U moet systeemadministratietoegang (root) hebben om de systeemdatum en tijd te kunnen veranderen. You must have system administrator (root) access to change the system date and time.
Als u dit toegangsniveau niet heeft, zal het dialoog u alleen maar de huidige instellingen laten zien. If you do not have this access level, this module will only show you the current settings.
Als u voor het eerst start, bent u in weergavemodus. When you first start, you are in display mode only.
Om uw instellingen te wijzigen, klik op Bewerken. To modify your settings, click on Administrator Mode.
Als u ingelogd bent als root, zult u direct naar het wijzigings dialoogvenster gaan. If you are logged in as root, you will go straight to the change dialogue.
Zo niet, zal KDE u om het superuser wachtwoord vragen. If not, KDE will ask for a superuser password.
Uw instellingen wijzigen Modifying your settings
U kunt de datum instellen in de linkerhelft van deze module. You set the date using the left half of the module.
Kies gewoon de maand (het lijstveld bovenaan), het jaar (het spinveld bovenaan), en de dag van de maand (klik op een dag in de kalender). Simply choose your month (the drop down box at the top), year (the spin box at the top), and the day of the month (simply click on the day in the calendar).
U kunt de tijd instellen door middel van het spinveld onderaan de klok. You set the time using the spin box at the bottom of the clock.
Klik gewoon op het uur-, minuten - of het secondenveld. Simply click in the hour, minutes or seconds box.
U kunt uw waarde direct invoeren of u kunt de + of - knoppen gebruiken om de tijd te wijzigen in stappen van één minuut. You can directly enter your value, or you can click on the + or - buttons to adjust that value up one value.
De tijd wordt weergegeven in 24-uurs formaat. The time is represented in 24 hour format.
Als u de systeemtijd instelt op 8:00 PM, moet u het uurspinveld op 20 (8 + 12) zetten. If you want the system time to be set to 8:00 PM, you need to set the hour spinbox to 20 (8 + 12).
Als u de systeemtijd op 8:00 AM in wilt stellen, moet u het spinveld op 8 zetten. If you want the system time set to 8:00 AM, you should set the hour spinbox to 8.
U kunt dan op het Tijdzone tabblad drukken. You can then click on the Time Zone tab.
Selecteer gewoon uw nieuwe tijdzone in het lijstveld in het midden op het scherm. Simply select your new timezone from the drop down box in the middle of the screen
Als u de correcte datum en tijd heeft ingesteld klikt u op de Toepassen knop om de wijzigingen permanent te maken. Section Author
Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Apparaten Device Information
De exact weergegeven informatie is systeemafhankelijk. The exact information displayed is system-dependent.
Op sommige systemen, kan er nog geen apparaatinformatie worden weergegeven. On some systems, device information cannot be displayed yet.
De gebruiker kan geen instellingen op deze pagina wijzigen. The user cannot modify any settings on this page.
DMA -kanaleninformatie DMA Channel Information
Een lijst van alle huidige geregistreerde (ISA bus) DMA -kanalen die in gebruik zijn wordt weergegeven. The user cannot modify any settings on this page.
Auteurssectie KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Lettertype installatie programma Font Installer
Lettertypen Fonts
Deze module is bedoeld om u de mogelijkheid te geven om gemakkelijk verschillende lettertypen te kunnen selecteren voor de verschillende onderdelen van de KDE Desktop. This module is designed to allow you to easily select different fonts for different parts of the KDE Desktop.
Deze module bevat verschillende lettertype groepen om u heel flexibel te laten zijn in het instellen van uw lettertypen: The panel consists of different font groups to give you a lot of flexibility in configuring your fonts:
Algemeen (wordt overal gebruikt waar de overige lettertypegroepen niet van toepassing zijn) General (Used everywhere the other font groups don't apply)
Vaste breedte (overal waar een niet-proportioneel lettertype is aangegeven) Fixed width (Anywhere a non-proportional font is specified)
Bestandsbeheer (het lettertype dat wordt gebruikt in de KDE bestandsbeheerder) File Manager (Font to use in the KDE file manager)
Werkbalk (het lettertype dat in de KDE applicatie werkbalken wordt gebruikt) Toolbar (Font used in KDE application toolbars)
Menu (het lettertype dat wordt gebruikt in de KDE applicatie menus) Menu (Font used in KDE application menus)
Venstertitels (het lettertype dat wordt gebruikt in de venstertitels) Window Title (Font used in the window title)
Werkbalk (het lettertype dat in het werkbalk paneel wordt gebruikt) Taskbar (Font used in the taskbar panel applet).
Elk lettertype heeft een corresponderende Kiezen... knop. Each font has a corresponding Choose... button.
Door op deze knop te klikken verschijnt er een dialoogvenster. By clicking on this button, a dialogue box appears.
U kunt dit dialoogvenster gebruiken om een nieuw lettertype, een nieuwe lettertype stijl, de grootte en de tekenset te kiezen. You can use this dialogue box to choose a new font, font style, size and character set.
Vervolgens kunt op OK klikken om de verandering door te voeren. Then press OK.
Een voorbeeld van het lettertype dat u heeft gekozen verschijnt in het de ruimte tussen de lettertypegroep naam en ge Kiezen... knop. An example of the font you have chosen will be displayed in the space between the font group name and the choose button.
Wanneer u klaar bent klikt u op OK en alle componenten van KDE worden geherstart zodat uw veranderingen meteen effect hebben. When you are done, simply click OK, and all necessary components of KDE will be restarted so your changes can take affect immediatly.
En als laatste is er het selectievakje om Anti-Aliasing voor letters en pictogrammen te activeren. Finally, there is a check box to enable Anti Aliasing for fonts.
De mogelijkheid om geanti-aliasde letters en pictogrammen vereist dat u zowel ondersteuning in zowel X als in de Qt toolkit moet hebben en dat u geschikte lettertypen heeft geinstalleerd en dat u gebruik maakt van de ingebouwde lettertype mogelijkheid van de X server gebruik maakt. The ability to use Anti Aliased fonts and icons requires that you have support in both X and the Qt toolkit, and that you have suitable fonts installed, and are using the built in font serving capabilities of the X server.
Als u nog steeds problemen heeft neem dan contact op met de gepaste KDE mailinglijst of kijk in de VVV (FAQ). If you still are having problems, please contact the appropriate KDE mailing list, or check the FAQ.
De Alle lettertypen aanpassen... geeft u de mogelijkheid om snel een eigenschap of alle eigenschappen in te stellen voor alle boven geselecteerde lettertypen. The Adjust All Fonts... allows you to quickly set a property or set of properties of all the fonts selected above.
Een lettertype selectie dialoogvenster vergelijkbaar met het standaard dialoogvenster zal verschijnen en u de mogelijkheid geven om het Lettertype, de Lettertype stijl of de Grootte onafhankelijk van elkaar in te stellen. A font selection dialogue similar to the standard one will appear, but you will notice checkboxes that allow you to change the Font, Font style or Size independently of each other.
U kunt om een, twee of drie van deze opties kiezen en ze zullen worden toegepast op alle lettertype groepen. You can choose any one, two, or three of these options, and they will be applied to all the font groups.
Als u bijvoorbeeld verschillende lettertypen heeft gekozen en vindt dat deze een maat te groot zijn (dit gebeurt vaak wanneer u &bijv; van schermresolutie wisselt) dan kunt u een nieuwe lettertype grootte op alle lettertypen toepassen zonder dat de lettertypen en lettertype stijlen zelf wijzigen. For example, if you have selected several different font faces above, and realise they are all a size too big (this often happens when you change screen resolution, for instance), you can apply a new font size to all the fonts, without affecting your customised font faces and styles.
Licht aangepast voor KDE 2.2 door Lauri Watts lauri@kde.org KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Interrupt Request (IRQ) lijnen in gebruik Interrupt Request (IRQ) Lines in Use
Een IRQ is een hardware verbinding die in een PC door (ISA bus) apparaten zoals toetsenborden, modems, geluidskaarten, etc. wordt gebruikt om interrupt signalen naar de processor te sturen om te vertellen dat het apparaat klaar is om data te ontvangen of versturen. Section Authors
Input / Output Poort informatie Input/Output Port Information
I / O-poorten zijn geheugenadressen die door de processor wordt gebruikt om te communiceren met een apparaat dat een interrupt heeft gestuurd naar de processor. I/O Ports are memory addresses used by the processor for direct communication with a device that has sent an interrupt signal to the processor.
De exacte informatie die wordt getoond is systeemafhankelijk. The exact information displayed is system-dependent.
Op sommige systemen kan (nog) geen informatie worden getoond. On some systems, I/O port information can not yet be displayed.
De eerste kolom is de I / O-poort (of het bereik van de I / O-poorten), de tweede kolom identificeert het apparaat dat deze I / O-poort(en) gebruikt. Section Authors
Konsole Konsole
In deze module kunt u de basis instellingen van Konsole, de KDE terminal instellen. In this module, you can configure basic settings for Konsole, the KDE terminal.
U kunt hier ook makkelijk een nieuw schema (uiterlijk) voor Konsole aanmaken. You can also easily create new schemata (appearance files) for Konsole.
Deze module bevat verscheidene tabbladen: This module contains several tab pages:
Algemeen, Schema, Sessies en Schrijf daemon. General, Schema, Session and Write Daemon.
Algemeen General
Dit tabblad biedt u de mogelijkheid om de verschillende aspecten van Konsole 's functionaliteit aan te passen. This tab page allows you to configure aspects of Konsole 's functions.
Het bevat de volgende opties: It contains the following options:
Konsole als standaard terminalemulator gebruiken Use Konsole as default terminal application
Als u wilt dat KDE standaard een ander terminalemulator programma gebruikt selecteer dan deze optie en voer de gewenste applicatie (b.v. wterm, rxvt, etc.) in het tekstveld hieronder in. If you wish to have KDE use another terminal application by default, uncheck this box and enter the preferred application (wterm, rxvt, etc.) in the text field below.
Terminal grootte tonen tijdens het vergroten Show Terminal Size when Resizing
Standaard zal Konsole de grootte (in karakters) van het venster tonen wanneer het wordt vergroot of verkleind en geeft u zo de mogelijkheid om het venster een bepaalde grootte te geven. By default, Konsole will show the size (in characters) of the window when you are resizing, allowing you to make the window a specific size.
Deselecteer deze optie om dit gedrag uit te schakelen. Uncheck this box to turn off this behaviour
Kader tonen Show Frame
Teken een binnen kader langs de binnenkant van het Konsole venster. Draw an inner frame around the inside of the Konsole window.
Bij afsluiten waarschuwen voor open sessies Warn for Open Session on Quit
Wanneer dit actief is, zal er een waarschuwing verschijnen als u een Konsole venster wilt afsluiten met meerdere sessies. When set, a warning appears when you try to close a Konsole window with multiple sessions.
Knipperende cursor Blinking Cursor
Als u moeite heeft om de cursor te vinden in het Konsole venster dan kan het knipperen van de cursor uw aandacht trekken. If you have trouble spotting the cursor in the Konsole window, you can have it blink to draw your attention.
Regel spatiering Line Spacing
Wijzig de ruimte tussen de tekstregels. Change the space between lines of text.
Beschouw de volgende karakters als deel van het woord wanneer er wordt gedubbeklikt. Consider the following characters part of a word when double clicking
Het is standaard UNIX gedrag om eeb heel woord te selecteren wanneer u er op dubbelklikt, echter het idee van de computer wat een heel woord is kan verschillen met uw opvatting. It is a common UNIX behaviour to select a whole word when you double click on it, however, the computer's idea of a word may differ from yours.
Voeg de karakters toe die u altijd wilt zien als onderdeel van een woord. Add characters here that you would like to be considered always to be part of a word.
Bijvoorbeeld het toevoegen van het karakter @ geeft u de mogelijkheid om gehele e-mail adressen te selecteren als u er op dubbelklikt. For example, adding the @ character will allow you to double click to select an entire email address.
Schema Schema
Het Schema tabblad staat u toe om eenvoudig schema 's te kunnen maken, wijzigen en opslaan met tekst - en achtergrondkleur, transparantie en achtergrondafbeeldingen. The Schema page will allow you to easily create, edit and save schemata, with text and background colouring, transparency and background images.
Jonathan Singer jsinger@leeta.net Jonathan Singer jsinger@leeta.net
Programmastart terugkoppeling Launch Feedback
Soms is het handig om te weten dat de computer uw commando niet heeft genegeerd en dat er iets achter de schermen gebeurt. Sometimes it is reassuring to know that your computer didn't just ignore your command, and something is happening behind the scenes.
In deze module kunt u de visuele terugkoppeling instellen om u ervan te vergewissen dat u het pictogram ook echt heeft aangeklikt. In this module you can configure visible feedback to help you know if you really hit that icon or not.
De traditionele manier om aan te geven dat uw computer bezig is is om de muiscursor aan te passen, u kunt dit aanzetten door het vakje Bezig-cursor activeren aan te vinken. The traditional way to indicate that your computer is busy is to modify the cursor, and you can turn this on by checking the Enable Busy Cursor checkbox.
Als deze instelling is geactiveerd dan zal voor een korte tijd een pictogram aan de muiscursor worden geplakt wanneer een nieuwe applicatie wordt gestart. With this option enabled, your cursor will have an icon attached to it for a short time, when a new application is being launched.
U kunt instellen hoe lang dit pictogram wordt getoond met het Tijdslimiet opstartindicatie (seconden) spinbox. You can configure how long this icon is displayed beside your cursor with the Startup indication timeout (seconds): spinbox.
De standaard tijd is 15 seconden. The default is 15 seconds.
Als de standaard cursor niet genoeg de aandacht trekt of u wilt een nog visueler teken dan kunt u Knipperen activeren aanvinken waardoor het cursor pictogram begint te knipperen. If the default cursor is not eye catching enough, or you just want a more visible reminder, you can Enable blinking, in which case the busy cursor icon will be animated.
De traditionele KDE opstart notificatie heeft een andere vorm aangenomen welke hier ook kan worden ingesteld. Traditional KDE launch notification has taken another form, which you can also enable and disable here.
Normaal als u een applicatie start dan krijgt het onmiddelijk een ingang in de taakbalk met het pictogram vervangen door het KDE tandwiel om u te laten weten dat er iets aan de hand is. Normally when you start an application, it gets an immediate entry in the taskbar, with the icon replaced by a spinning KDE gear to let you know something is happening.
U kunt dit aan en uitschakelen met het Taakbalknotificatie vakje en wanneer het is aangevinkt dan kunt u de maximale tijd met Tijdslimiet opstartnotificatie (seconden): instellen. You can toggle this behaviour on and off with the Enable Taskbar Notification checkbox, and when it's enabled, you can set a time in the Startup indication timeout (seconds): spinbox.
Niet alle applicaties die u start zullen uiteindelijk een venster of een ingang in de taakbalk tonen. Not all applications that you start will eventually show a window, or an entry in the taskbar.
Het instellen van een maximale tijd verzekert u ervan dat u in deze gevallen toch opstart terugkoppeling krijgt maar ook dat het weg gaat zodra het opstarten van de taak is beeindigd. Setting a timeout ensures that, even in these cases, you can still get launch feedback, but also that it will go away when the job is done.
LAN Browsen LAN Browsing
Kritiek laag batterijvermogen Low Battery Critical
De laptop module benodigt een correcte installatie van de apm modules. The laptop modules require the correct installation of the apm modules.
Voor meer informatie kijkt u in de sectie genaamd Laptop Informatie. For more information see the section entitled Laptop Information.
De module werkt in exact dezelfde manier manier als de Waarschuwing laag batterijvermogen. This module works in exactly the same manner as the Low battery Warning module.
Volgens afspraak moet deze module ingesteld worden om u te waarschuwen automatisch een actie uitvoert juist voor het kritieke batterij niveau. By convention, this module should be set to warn you or automatically perform any action necessary just prior to the loss of battery power.
Deze paragraaf is geschreven door Paul Campbell paul@taniwha.com Converted to Docbook by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
Geconverteerd naar Docbook door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
MIDI -configuratie MIDI Configuration
Dee module is gebruikt om te bepalen welk MIDI -apparaat KDE moet gebruiken. This module is used to determine which MIDI device KDE should use.
U kan ook een MIDI -wrapper installeren rond het apparaat dat u wilt. You can also install a MIDI wrapper around the device if you want.
Het gebruik van deze module is simpel. The use of this module is simple.
Klik eenmaal op het MIDI -apparaat dat u wilt gebruiken in de lijst. Click once on the MIDI device that you would like to use from the list.
Als u een MIDI -mapper wilt gebruiken, selecteer dan het veld onder de lijst genaamd MIDI-mapper gebruiken. If you want to use a MIDI mapper, simply mark the checkbox below the list labelled Use MIDI Mapper.
Hiermee kunt u een map in het tekstveld eronder selecteren. This will allow you to select the map in the text box below.
U kunt het map pictogram gebruiken om door uw bestandssysteem te bladeren om de map die u nodig heeft te vinden. Section Author
Mixer Mixer
Deze module kan worden gebruikt om wat van de basis opties voor KMix (de KDE geluidsmixer) in te stellen. This module can be used to configure some of the more basic options of KMix (the KDE Mixer).
Het eerste gedeelte is voor de standaard volumes. The first section, relates to default volumes.
Met dit deel kunt u de huidige volume niveau 's opslaan als de standaardwaarde. With this section, you can save the current volume levels as the default.
U kunt ook de standaardvolume niveau 's terugzetten naar de standaardwaarden. You can also load the default volume levels (thereby restoring them to the default status).
Door het aanvinken van de Volumes bij login laden optie kunt u KDE vertellen om automatisch de standaardvolume niveau 's te laden zodra KDE gestart is. By selecting the Load volumes on login, you can instruct KDE to automatically load the default volume levels whenever KDE is started.
Het volgende deel geeft u de mogelijkheid om aan te geven naar welke hardware KMix moet zoeken. The next section, lets you specify what hardware KMix should look for.
De schuifbalk met de naam Maximum aantal van opgezochte mixers bepaalt wanneer KMix stopt met zoeken naar geluidskaarten. The slider labelled Maximum number of probed mixers determines when KMix stops looking for soundcards.
Als u een geluidskaart in uw computer heeft dan is het het beste als u dit op 1 instelt. If you have one soundcard in your computer, you should set this to one.
Bij het gebruik van een hoger aantal betekent dat KMix door blijft zoeken naar een tweede of zelfs derde geluidskaart wat de opstarttijd van KMix nodeloos vergroot. Using a higher number, means KMix will continue to search for a second sound card, which will delay the startup of KMix.
De schuifbalk met de naam Maximum aantal gezochte apparaten per mixer bepaalt hoeveel apparaten KMix probeert te detecteren op elke geluidskaart. The slider labelled Maximum number of probed devices per mixer determines how many devices KMix tries to detect on each soundcard.
Als er meer dan apparaat op uw geluidskaart zit dan kan KMix tijdens het starten aangeven dan moet u dit aantal verhogen. If there are more devices on your soundcard than KMix shows on startup, you should increase this number.
Deze paragraaf is geschreven door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Netscape Plugins Netscape Plugins
Omdat Netscape 's Navigator al jaren een webbrowse standaard is, zijn er meerdere zogenaamde Netscape plugins verschenen die verrijkte web inhoud toestaan. As Netscape 's Navigator has been a web browsing standard for many years, so-called Netscape plugins have appeared that allow rich web content.
Door van deze plugins gebruik te maken, kunnen websites PDF bestanden, Flash animaties, video, etc. bevatten. Using those plugins, web sites can contain PDF files, flash animations, video, etc.
Met Konqueror kunt u nog steeds van deze plugins gebruik maken. With Konqueror, you can still use these plugins to take advantage of rich web content.
Netscape plugins moeten niet worden verward met Konqueror plugins. Netscape plugins should not be confused with Konqueror plugins.
De laatste soort verbetert specifiek Konqueror 's funtionaliteit, ze worden niet gebruikt om verrijkte web inhoud te tonen. The latter ones specifically extend Konqueror 's functionality; they are normally not used to display rich web content.
Zoeken Scan
Konqueror moet weten waar Netscape 's plugins zijn geïnstalleerd. Konqueror has to know where your Netscape plugins are installed.
Het moet eerst een lijst van mappen doorzoeken. However, Konqueror will not automatically use the installed plugins: it first has to scan a list of directories.
U kunt dit initiëren door op de knop Naar nieuwe plugins zoeken te drukken. You can initiate the scan by clicking Scan for new plugins.
Of u activeert Naar nieuwe plugins zoeken bij het starten van KDE zodat KDE, elke keer als het wordt gestart, zal zoeken naar nieuw geïnstalleerde plugins. Turn this option off if you experience problems.
Om plugins te vinden zal Konqueror zoeken in de mappen die door u zijn aangegeven in het Te doorzoeken mappen kader. To find plugins, Konqueror will look in the directories specified in the Scan Directories frame.
Wanneer u deze module voor de eerste keer gebruikt dan zal deze lijst al gevuld zijn met algemeen geschikte mappen die op de meeste besturingsystemen zouden moeten werken. When you use this control module for the first time, this list will already be filled with reasonable paths that should work on most operating systems.
Als u een nieuw pad moet toevoegen, klik dan op de Nieuw knop en voer het pad in in het tekstveld aan de linkerkant or kies een map in het dialoogvenster door op de Nieuw... knop te klikken. If you need to provide a new path, click the New button; then you can either enter the new path in the text edit box to the left, or choose a directory using the file dialogue by clicking the New... button.
Klik dan op de map die u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen. As scanning the directories can take a little time, you might want to remove directories from the list where you know that no plugins are installed: do this by selecting a directory and clicking Remove.
De geselecteerde map wordt dan of omhoog of omlaag verplaatst. Using the Up and Down buttons you can change the order in which directories will be scanned by moving the selected directory up or down.
Zoals gewoonlijk klikt u op de Toepassen knop om uw wijzigingen permanent te maken. As usual, click Apply to save your changes permanently.
Plugins Plugins
Op dit tabblad kunt u een lijst zien van de door Konqueror gevonden Netscape plugins in een boomstructuur. In this tab, you can see a list of the Netscape plugins found by Konqueror, displayed as a tree.
Dubbelklik op een plugin om het uit te klappen en u zult de verschillende mimetypes zien die deze plugin aan kan. Double click on a plugin to fold it out and you'll see that the different mime types this plugin can handle will be displayed as branches.
U kunt de mimetypes ook uitklappen om meer informatie te zien. Fold out a mime type to see its info.
Dit tabblad is er alleen om informatie te tonen. This tab is for informational purposes only.
Deze paragraaf is geschreven door: Jost Schenck jost@schenck.de
Netwerk interfaces Network Interfaces
Deze pagina toont informatie over de netwerk interfaces die in uw computer zijn geinstalleerd. This page displays information about the network interfaces installed in your computer.
De exacte informatie die wordt getoond is systeem-afhankelijk. The exact information displayed is system-dependent.
Op sommige systemen kan deze informatie nog niet worden getoond. On some systems, this information can not yet be displayed.
Deze sectie is aangepast van de kdf documentatie die is geschreven door Jonathan Singer jsinger@leeta.net Modified for KDE 2.0 by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
Aangepast voor KDE 2.0 door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Partitie Informatie Partition Information
De exacte informatie die getoond wordt is systeem afhankelijk. The exact information displayed is system-dependent.
Op sommige systemen kan nog geen partitie informatie worden getoond. On some systems, partition information cannot be displayed yet.
De eerste twee kolommen zijn respectievelijk het major en minor nummer. The first two columns are the major and minor numbers respectively.
De vierde kolom is een label voor het apparaat. Section Authors
Wachtwoorden Passwords
Deze module geeft u de mogelijkheid om in te stellen hoe het KDE su programma omgaat met wachtwoorden. This module of the KControl gives you options for configuring the way in which the KDE su program treats passwords.
KDE su zal u vragen om een wachtwoord wanneer u probeert om een gepriviligeerde actie wilt uitvoeren, zoals het veranderen van de datum tijd die in uw systeem ligt opgeslagen of het toevoegen van nieuwe gebruikers op uw computer. KDE su will ask you for a password when you try to carry out some privileged actions, such as changing the date/time stored in your system clock, or adding new users on your computer.
Gepriviligeerde acties zoals hierboven beschreven kunnen alleen door root of door een gebruiker met root rechten worden uitgevoerd op uw systeem. Privileged actions such as those described above can only be carried out by root or a user with administrator permissions on your system.
U zult het wachtwoord voor het root account in moeten voeren wanneer u zulke acties als gewone gebruiker aanroept. You will need to enter the password for the root account when you want to carry out such actions.
De opties in deze module hebben geen effect op het gedrag van wachtwoorden in andere programma 's zoals KMail. The options in this module do not affect the behaviour of passwords in other programs such as KMail.
Er zijn 2 instel opties voor wachtwoorden. There are two configuration options for passwords.
De eerste is om de visuele terugkoppeling die u bij het wachtwoord invoeren krijgt te controleren. The first is to control the visual feedback that you receive when you type a password.
De werkelijke karakters in het wachtwoord worden nooit op het scherm getoond. The actual characters in the password are never shown on the screen.
U kunt kiezen om elk karakter door een * te laten weergeven. You can choose to have each character represented by a * character.
Als u het moeilijker wilt maken voor iemand die op uw scherm meekijkt om uit te vinden hoeveel karakters er in uw wachtwoord zitten dan kunt u kiezen om elk karakter in uw wachtwoord te laten weergeven door 3 asterisks in plaats van 1. If you want to make it harder for someone who might be watching your screen to figure out how many characters there are in the password, you can choose to have each character in the password be represented by three asterisks rather than just one.
Nog een andere optie is om helemaal geen visuele terugkoppeling te geven zodat er helemaal niets in het wachtwoord veld verschijnt als u het intypt. Still another option is not to have any visual feedback at all, so nothing appears on the screen when you type a password.
Al u in een redelijk veilige omgeving werkt kunt u de optie Wachtwoorden onthouden aanvinken en dan een tijdsperiode in minuten in te stellen in the spinner genaamd Tijdsduur (u kunt ook een nummer invoeren tussen 5 en 1200 minuten of de pijltjes aan de spinner gebruiken). If you work in a reasonably secure environment, you can check the option labelled Remember Passwords, and then choose a time period in minutes using the spinner labelled Timeout. (You can either type a number between 5 and 1200 minutes, or use the arrows on the spinner.)
Als de Wachtwoorden onthouden optie is geselecteerd dan zal kdesu u niet vragen om een wachtwoord voor de gespecificeerde tijd nadat u het wachtwoord de eerste keer heeft opgegeven. If the Remember passwords option has been selected, kdesu will not ask you for a password for the length of time specified, after you have given the password once.
Hou in uw achterhoofd dat dit uw werkstation minder veilig maakt. Keep in mind, however, that this makes your workstation less secure.
U moet het selecteren van de optie Wachtwoorden onthouden vermijden als u in een onveilige omgeving bent zoals een publiek toegankelijk werkstation. You should avoid selecting the Remember passwords option if you are working in an insecure area, such as a publicly accessible workstation.
Onthoud dat een kortere tijdsduur misschien beter is als u in een minder veilige omgeving bent. Section Author
Krishna Tateneni tateneni@pluto.njcc.com. KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
PCI -bus en geinstalleerde PCI Kaarten PCI -bus and Installed PCI Cards
De exacte informatie die word getoond systeem afhankelijk is. The exact information displayed is system-dependent.
Op sommige systemen kan PCI -informatie nog niet worden getoond. On some systems, PCI -information can not yet be displayed.
Elke ingang begint met een bus, apparaat en functienummer. Section Authors
PCMCIA PCMCIA
Deze module toont informatie over PCMCIA kaarten This module displays information about PCMCIA Cards
De exacte informatie is systeem afhankelijk. The exact information is system dependent.
Op de meeste systemen wordt er geen informatie getoond. On most systems no information is displayed at all.
Laptop Batterijvermogen Beheer Laptop Power Control
De laptop module vereist een correcte installatie van de apm kernel modules. The laptop modules require the correct installation of the apm modules.
Voor meer informatie kijk in de sectie genaamd Laptop Informatie. For more information see the section entitled Laptop Information.
Dit tabblad biedt u de mogelijkheid van een schermbeveiliger-achtige interface met de APM onderbreek - en waakstand modes. This tab provides a screensaver-style interface to the APM suspend/standby modes.
Het geeft u de mogelijkheid om verschillende wachttijden en of acties in te stellen afhankelijk van of uw laptop al dan niet aan het stopcontact is aangesloten. It allows you to configure different wait times and/or actions depending on whether or not your laptop is plugged into the wall.
U kunt bijvoorbeeld de onderbreek / waak-stand uitschakelen wanneer uw laptop aan het stopcontact is aangesloten maar de onderbreekstand inschakelen met een kortere tijd dan de tijd nadat uw schermbeveiliger normaalgesproken geactiveerd zou worden als er op de batterij wordt gewerkt. It's intended to be used in addition to the existing KDE screensavers - you could for example disable suspend/standby when plugged in to the wall, but enable suspend with a shorter time than your normal screensaver kicks in while running on batteries.
Op sommige in het bijzonder blijft deze niet in waakstand mode en kan uw laptop continu cirkel van actief en niet-actief geraken als u het in deze mode laat staan. Standby mode seems to do different things on different laptops - in particular on some it may not stay in standby mode and your laptop may be continually waking/sleeping if you leave it in this mode.
Dit tabblad configureert de uitzetmogelijkheid van uw laptop. This panel configures the power-down feature of your laptop.
Het werkt als een soort extreme schermbeveiliger. It works as a sort of extreme screen saver.
U kunt verschillende tijdsduren en gedragingen instellen afhankelijk van of uw computer op de batterij werkt of op het lichtnet is aangesloten. You can configure different timeouts and behaviour depending on whether your computer is plugged in or running on battery power.
Voor zowel Met stekker als Zonder stekker zou u een van de volgende opties moeten kiezen: For both the Powered and Not Powered, you should select one of the following options:
Waakstand - Zet up laptop in de waakstand Standby - Puts your laptop into standby state
Onderbreekstand - Zet uw laptop in de onderbreekstand Suspend - Puts your laptop into suspend state
Uit - Er gebeurd niets na de aangegeven tijd Off - Nothing happens at the specified time.
Daaronder is een tekstveld genaamd Wacht op. Below that, is a text box labelled Wait for.
Voer hier de tijd in, in minuten dat uw computer ongebruikt is voordat de laptop wordt uitgeschakeld. Enter the time in minutes, that your computer should remain unused, before the laptop is powered down.
Processor Informatie Processor Information
De exact weergegeven informatie is systeem-afhankelijk. The exact information displayed is system-dependent.
Op sommige systemen kan processorinformatie nog niet weergegeven worden. On some systems, processor information cannot be displayed yet.
De exacte inhoud van het venster hangt af van de CPU (s) in uw machine, maar het venster is georganiseerd in twee kolommen. Section Authors
SCSI Interface Informatie SCSI Interface Information
De exacte informatie die wordt getoond is systeem afhankelijk. The exact information displayed is system-dependent.
Op sommige systemen kan nog geen SCSI informatie worden getoond. On some systems SCSI information cannot be displayed yet.
De apparaten worden nummerisch gesorteerd op host, kanaal en ID nummers. Section Authors
Sessiebeheerder Session Manager
In deze module kunt KDE 's sessiebeheerder instellen. In this control module you can configure KDE 's session manager.
Dit omvat maar 2 opties: This includes just two options:
Uitloggen bevestigen Confirm logout
als deze optie is geactiveerd dan zal wanneer u uit KDE uitlogt een dialoog worden getoond waarin gevraagd wordt om bevestiging. If this option is checked, when logging out KDE will display a dialogue asking for confirmation.
In deze dialoog kunt u kiezen om de huidige sessie bij de volgende keer dat u inlogt te herstellen. In this dialogue you can also choose whether you want to restore your current session when you login the next time.
Vorige sessie herstellen bij volgende login Restore previous session when logging in
Als deze optie is aangevinkt dan zal KDE uw huidge sessie opslaan wanneer u uitlogt. If this option is checked, KDE will save your current session's state when you logout.
KDE zal de sessie bij de volgende keer dat u inlogt herstellen zodat u kunt doorgaan met het bureaublad in de toestand waarin u het de vorige keer heeft verlaten. Section Author
Geluidskaart informatie Soundcard Information
Op sommige systemen kan er nog geen geluidskaart informatie worden getoond. On some systems, soundcard information cannot be displayed yet.
De gebruiker kan geen instellingen wijzigen op dit tabblad. Section Authors
SOCKS SOCKS
SOCKS is een protocol om proxy verzoeken voor een client uit te voeren. SOCKS is a protocol to execute proxy requests for a client.
SOCKS is in staat om authenticatie en encryptie van dataverkeer te verzorgen en wordt vaak in bedrijven gevonden in tegenstelling tot bij de de thuisgebruikers. SOCKS is capable of authentication and encryption of traffic, and is often found in corporate settings, as opposed to home users.
Voor meer informatie over SOCKS kunt u op de NEC website terecht. For more information about SOCKS, see the NEC website
Met deze module kunt u de meeste netwerk bewuste KDE applicatie transparant van SOCKS gebruik laten maken. With this module you can enable most of the network aware KDE applications to transparently use SOCKS.
Hoe u een SOCKS cleint instelt ligt buiten het bereik van dit document en de verschillen tussen de meest gebruikte implementaties is erg groot. Setting up of a SOCKS client is outside the scope of this document, and the differences between the commonly used ones are very large.
Als u al een werkende SOCKS implementatie heeft, die het gebruik van commandoregel clienten toelaat (bijvoorbeeld als lynx of ftp al werken) dan kunt u eenvoudigweg het SOCKS ondersteuning activeren vakje aanvinken. If you already have a working SOCKS implementation, allowing you to use commandline clients (for example, if lynx or ftp are already working) then you can simply check the Enable SOCKS support checkbox.
Wanneer dit vakje is aangekruist, dan worden verdere instellingen voor u toegankelijk gemaakt. When this box is checked, several further options become available to you.
Allereerst moet u selecteren welke SOCKS clienten u op uw systeem heeft geinstalleerd. First, you should select which of the various SOCKS clients you have installed on your computer.
KDE zal dit zelf proberen uit te vinden als u Automatisch detecteren selecteert. KDE will attempt to find this out by itself, if you choose Auto detect.
Als u weet welke client u gebruikt dan kunt u kiezen uit NEC SOCKS en Dante. If you know the client you have, you could choose either NEC Socks or Dante.
Als u een aangepaste sOCKS bibliotheek gebruikt kies dan voor Aangepaste bibliotheek gebruiken en voer dan het pad in in het Pad veld. If you have a custom built SOCKS library to use, you can select Use custom library and then enter the path to it in the Path field.
Als u KDE de SOCKS bibliotheek automatisch wilt laten detecteren maar u vermoedt dat het niet op de juiste plaats kijkt of u heeft het geinstalleerd op een niet standaard locatie dan kunt u hier nog meer paden opgeven waarin gezocht moet worden aan de onderkant van deze pagina. If you want KDE to auto detect the SOCKS library in use, but you suspect it isn't looking in the right places or you have installed it in a non-standard location, then you can add further paths to be searched in the bottom of this panel.
Gebruik de Toevoegen en Verwijderen knoppen om paden toe te voegen en te verwijderen. Use the Add and Remove to add or remove paths.
Op elk willekeurig tijdstip tijdens het invullen van de gegevens in deze module kunt u op de Testen knop drukken e KDE zal ogenblikkelijk rapporteren met een berichten venster om u te vertellen of het SOCKS kon vinden en initialiseren of niet. Changes made here will not affect any applications that are already open.
Veranderingen hier hebben geen effect op de applicaties die al actief zijn. You will need to close and restart them before they are able to connect via SOCKS.
U zult deze moeten sluiten en herstarten voordat deze in staat zijn om SOCKS te gebruiken voor de verbinding. Section written by:
Sectie geschreven door Lauri Watts lauri@kde.org KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Spellingcontrole Spell Checking
De hier beschikbare configuratie opties worden door alle KDE applicaties gebruikt die van KSpell gebruik maken dat een grafische interface naar het commando ispell of aspell is. The configuration options available here are used by all KDE applications that use KSpell, which is a front end to ispell or aspell.
Probeer van onbekende woorden de stam te vinden Create root/affix combinations not in dictionary
Beschouw samengevoegde woorden als spelfouten Consider run-together words as spelling errors
Als dit is geselecteerd dan worden woorden die alleenstaand in het woordenboek voorkomen, maar samengevoegd zijn, als fout aangezien. If this is selected, than words that appear in the dictionary separately, but have been run together, are considered to be spelling errors.
Bijvoorbeeld, als alarm en klok in uw woordenboek staan en alarmklok niet, dan wordt het als spelfout gezien. For example, even though alarm and clock might be in your dictionary, if alarmclock is not, it will be flagged as a spelling error.
Woordenboek: Dictionary:
Kies uit de beschikbare woordenboeken diegene die u voor KSpell wilt gebruiken Choose from the available dictionaries, which one to use for KSpell
Codering: Encoding:
U zult hier de karakterset moeten kiezen die u gebruikt. You should select the one that matches the character set you are using.
In sommige gevallen ondersteunen woordenboeken meer dan een codering. In some cases, dictionaries will support more than one encoding.
Een woordenboek kan bijvoorbeeld geaccentueerde karakters accepteren als u Latin1 heeft geselecteerd en e-mail stijl karakter combinaties (zoals 'a voor een geaccentueerde a) wanneer 7-Bit-ASCII is geselecteerd. A dictionary might, for example, accept accented characters when Latin1 is selected, but accept email-style character combinations (like 'a for an accented a) when 7-Bit-ASCII is selected.
Controleer de distributie van uw woordenboek voor meer informatie hierover. Please see your dictionary's distribution for more information.
Client: Client:
U kunt kiezen uit de op uw systeem geinstalleerde client applicaties welke u wilt gebruiken. ispell You can choose which of the installed client applications on your system to use. ispell
Deze paragraaf is geschreven door Lauri Watts lauri@kde.org, gebaseerd op de KSpell handleiding geschreven door David Sweet. KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Talk configuratie Talk Configuration
Kijk a.u.b. voor meer informatie in de KTalkd handleiding (u kunt die lezen door help: / ktalkd / in een Konqueror venster in te voeren). Section Author
Takenbalk Taskbar
De takenbalk is een snelle methode om tussen applicaties te schakelen. The taskbar, is a quick way to switch between applications.
De takenbalk kan in (standaard) of buiten het paneel op het bureaublad worden geplaatst. The taskbar can be located in the panel (default), or outside the panel on the desktop.
Deze module heeft opties om te bepalen hoe de takenbalk werkt: This module has options to control how the taskbar operates:
De bovenste optie, genaamd Alle vensters van alle bureaubladen tonen, bepaalt of alle geopende vensters in de takenbalk worden weergegeven. The top option, labelled Show windows from all desktops, determines if all open windows are included in the taskbar or not.
Standaard laat de takenbalk alleen de open vensters op het huidige bureaublad zien. By default, the taskbar only shows the open windows on the current desktop.
Als deze optie is geactiveerd dan zal de takenbalk alle geopende vensters tonen op alle bureaubladen. If this option is enabled, the taskbar will show all open windows on all desktops.
Door gebruik te maken van de optie Vensterlijstknop tonen kunt u een kleine knop tonen in de takenbalk: deze knop zal een dialoogvenster tonen die toegang geeft tot de applicaties op de andere bureaubladen alsmede een aantal handige acties zoals Vensters ordenen. Using the Show window list button option, you can enable a little button to be shown in the taskbar: this button will open a popup menu offering access to applications on other desktops as well as some useful actions, like Unclutter Windows.
De volgende optie, Taken van hetzelfde programma groeperen geeft u de mogelijkheid om wat ruimte op uw takenbalk te sparen door maar een pictogram voor iedere draaiende applicatie te tonen, onafhankelijk van het aantal geopende vensters van deze applicatie. The next option, Group similar tasks allows you to save some space on your taskbar, by only showing one icon for each running application, no matter how many windows are shown.
U kunt het pictogram aanklikken om een menu te tonen dat de geopende vensters van deze applicatie weergeeft. You can click on the icon to display a menu of all the windows that are available.
Dit is erg handig als u Allevensters weergeven heeft geactiveerd. This is most useful when you have enabled Show all windows.
Sorteer de taken per virtueel bureaublad verandert de sorteer volgorde van de pictogrammen op de takenbalk zodat vensters op het eerste virtuele bureaublad als eerste worden getoond (links, of bovenin) in de takenbalk en vervolgens de vensters die op bureaublad 2 zijn enzovoort. Sort tasks by virtual desktop changes the sort order of the icons on the taskbar, so that windows on virtual desktop 1 are shown first (to the left, or at the top of the taskbar), followed by windows on virtual desktop 2, and so on.
En als laatste kunt de applicatiepictogrammen uitschakelen en alleen de tekst tonen. Finally, you can disable the application icons, and show just the text.
U kunt dit doen om ruimte op uw takenbalk te winnen. You might want to do this to save space on your taskbar, for example.
Acties Actions
De volgende set opties geven u de mogelijkheid om de acties die worden uitgevoerd met de verschillende muisknoppen aan te passen. The next set of options allow you to customise the actions performed with different mouse clicks on taskbar icons.
U kunt elke actie selecteren uit de lijst voor de left mouse button, de middle mouse button en de right mouse button. You can select any action from the list for the left mouse button, the middle mouse button and the right mouse button.
De beschikbare opties zijn: The options available are:
Takenlijst tonen Show Task List
Deze optie toont de lijst van taken geproepeerd onder het pictogram waar u op heeft geklikt. als er maar een taak of venster is voor dat pictogram dan zal dat het actieve venster worden. If there is only one task or window for that icon, it will become the active window.
Dit is de standaard actie voor de left mouse button. This is the default action for the left mouse button
Door vensters wandelen Cycle Through Windows
Als er meer dan een taak onder een pictogram is gegroepeerd dan zal deze optie van de ene naar de andere taak omschakelen totdat u de knop loslaat (oftewel wanneer u het venster heeft bereikt waar u naar zocht). If there is more than one task grouped under the icon, switch from one to the next, until you release the button (i.e. when you have reached the window you are looking for).
Als er maar een taak of venster is voor dat pictogram dan zal dat het actieve venster worden. If there is only one task or window for that icon, it will become the active window.
Dit is de standaard actie voor de middle mouse button als venster groepering is ingeschakeld. This is the default action for the middle mouse button if window grouping is enabled.
Operatiesmenu tonen Show Operations Menu
Deze optie toont het operaties menu voor de applicatie. Show the operations menu for the application.
Dit geeft u de mogelijkheid om vensters te minimaliseren, te maximaliseren, te verplaatsen tussen bureaubladen en om vensters te sluiten. This allows you to minimise, maximise etc., move windows between desktops, and close windows.
U kunt deze acties op alle vensters uitvoeren die gegroepeerd zitten onder dat pictogram, of op elk afzonderlijk venster door die uit het submenu te kiezen. You can perform these actions on all windows grouped under that icon, or on any single window, by choosing it from the submenu.
Dit is de standaard actie voor de right mouse button. This is the default action for the right mouse button
Activeren, Oplichten, of taak minimaliseren Activate, Raise, or Minimise Task
Schakel tussen de verschillende toestanden van het geselecteerde venster. Cycle between states for the selected window.
Dit is de standaard actie voor de middle mouse button als venster groepering niet is ingeschakeld. This is the default action for the middle mouse button if window grouping is not enabled.
Taak oplichten, Taak laten zakken, Taak minimaliseren Raise Task, Lower Task, Minimise Task
Deze drie mogelijkheden hebben alleen zin als venster groepering is uitgeschakeld. These three options make sense only if window grouping is disabled.
Deze opties zijn redelijk zelf verklarend. They are fairly self-explanatory.
Oplichten betekent actief maken, naar boven brengen en focus geven. Raise means to make active, bring to the front, and give focus.
Laten zakken betekent naar de achtergrond sturen, en focus geven aan het venster dat nu bovenop ligt. Lower means, send to the back, and give focus to whichever window is now on top.
Bijgewerkt door Lauri Watts lauri@kde.org. KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
USB USB
Deze module geeft u de mogelijkheid om de apparaten te zien die aan uw USB bus( sen) zijn aangesloten. This module allows you to see the devices attached to your USB bus(es).
Deze module toont alleen informatie, u kunt van de getoonde informatie niets wijzigen. Section Authors
Windows Shares Windows Shares
In veel kleine lokale netwerken wordt het SMB protocol gebruikt om netwerk diensten aan te bieden. In many small local area networks the SMB protocol is used to offer network services.
Door gebruik te maken van SMB kunt u toegang krijgen tot zogenaamde shares (dit zijn mappen die toegankelijk worden gemaakt door een server) en tot printers. Using SMB you can access so-called shares (i.e. directories made available by the server) as well as printers.
KDE komt met ingebouwde ondersteuning voor het SMB protocol. KDE comes with builtin support for the SMB protocol.
Bijvoorbeeld in de Konqueror bestandsbeheer modus en in de bestandsdialoogvensters. As KDE is network-transparent that means you can access SMB shares from everywhere you can access your local files, for example in the Konqueror file manager and in the file dialogue.
Om hier gebruik van te maken moet u KDE van wat informatie voorzien over uw SMB netwerk. To make use of this you should provide KDE with some information on your SMB network.
Wees niet bevreest, dit is normaalgesproken erg simpel omdat de Windows cliënten dezelfde informatie nodig hebben. But don't worry, this is normally pretty simple as, for example, all the Windows clients in your network need and have the same information.
Om het SMB protocol te laten werken is het vereist dat uw samba installatie goed werkt. For the SMB protocol to work it is required to have Samba correctly installed.
Als u een NT domain controller heeft moet u op zijn minst samba versie 2.0 of hoger hebben. als u Windows 2000 shares wilt aanspreken dan is samba versie 2.0.7 of hoger benodigd. If you want to access Windows 2000 shares, you will need Samba version 2.0.7 or higher.
Oudere versies werken misschien ook, maat zijn niet getest. Older versions may work too, but have not been tested.
Ondanks dat er een heleboel onveilige SMB netwerken zijn die iedereen toegang verlenen, moet u zich in principe authenticeren om toegang tot de service op een SMB server te krijgen. Although there are alot of insecure SMB networks out there which allow access to anyone, in principle you have to authenticate yourself to access the services of an SMB server.
Standaard zal KDE de data gebruiken die ingesteld is in de tekstvelden met de namen Standaard gebruikersnaam en Standaard wachtwoord om zichzelf te authenticeren bij de SMB hosts. By default, KDE will use the data entered in the Default user name and Default password fields to authenticate itself on SMB hosts.
Als u het veld Standaard gebruikersnaam leeg laat dan zal KDE proberen om de SMB hosts zonder gebruikersnaam aan te spreken. als u het Standaard wachtwoord veld leeglaat dan zal KDE het proberen zonder wachtwoord. If you leave the default password empty, it will try without a password.
Als het KDE niet lukt om toegang te krijgen met deze instellingen dan zal u worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. If KDE is unsuccessful accessing the host using these settings, you will be asked for a username and a password.
Terwijl het bepaalde zaken aangenamer maakt als KDE uw SMB wachtwoorden opslaat, kan dit ook een beveiligingslek betekenen. While it makes things more comfortable if KDE stores your SMB password, this may be a security problem.
Als u SMB in een veiligheids bewuste omgeving gebruikt, is het beter om uw wachtwoorden niet op te slaan maar om deze elke keer opnieuw in te voeren als u toegang nodig heeft op een SMB host. If you are using SMB in a security conscious environment, you should not store your password here but rather enter it anew every time you need to access an SMB host.
In het Werkgroep tekstveld kunt u uw werkgroepnaam invoeren. In the Workgroup field, you can enter your workgroup name.
Als u dit niet weet kunt u het uw systeem beheerder vragen of kunt kijken hoe andere machines in het netwerk geconfigureerd zijn. If you don't know it, ask your system administrator or have a look at other already configured machines in your network.
Echter in de meeste gevallen is het niet nodig om een werkgroepnaam in te voeren dus u kunt het meestal leeg laten. However, in most cases providing the workgroup name is not required, so you probably can also leave this empty.
Als de optie Verborgen shares tonen is geselecteerd, dan worden shares die eindigen op een $ook getoond. If the option Show hidden shares is checked, shares ending with a $will be shown.
Deze sectie is geschreven door: This section written by:
Jost Schenck jost@schenck.de Jost Schenck jost@schenck.de
De XML RPC daemon The XML RPC Daemon
X Server Informatie X Server Information
Dit scherm is nuttig voor het verkrijgen van specifieke informatie over uw X-server en de huidige sessie van X. This screen is useful for getting specific information about your X server and the current session of X.
Wanneer u deze module opent, wordt u sommige informatie gepresenteerd. When you open this module, you are presented with some information.
Het linkerdeel van het venster is georganiseerd als een boom. The left hand side of the window is organised into a tree.
Sommige elementen hebben een plus-teken voor het label staan. Some of the elements have a plus sign in front of the label.
Als u op dit plus-symbool klikt, wordt er een submenu geopend die te maken heeft met dat label. Clicking on a minus sign in front of a label hides the submenu.
Als u klikt op een min-teken voor een label, wordt dat submenu weer verborgen. The right hand side of the window contains the individual values for each of the parameters on the left.
Het rechterdeel van het scherm, bevat de individuele waarden voor elk van de parameters links. The information presented will vary depending on your setup.
De gepresenteerde informatie is afhankelijk van uw opstelling. Some setups may not be able to determine some or all of the parameters.
Sommige opstellingen kunnen niet alle of geen van alle paramters bepalen. It is for information only.
U kan geen waarden wijzigen in dit menu, het is alleen voor informatie. Michael McBride mpmcbride7@yahoo.com
Michael McBride mpmcbride7@yahoo.com KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Voorkeuren Preferences
Hier kunt u vervaltijden instellen. Here you can set timeout values.
U wilt deze waarden misschien aanpassen als uw verbinding erg langzaam is, echter de standaard waarden zijngeschikt voor de meeste gebruikers. You might want to tweak them if your connection is very slow, but the default settings are appropriate for most users.
Hier zijn Verlooptijden de tijdsduur die een applicatie moet wachten op een antwoord van een netwerk operatie. Here Timeout Values are the length of time an application should wait for an answer from a network operation.
U kunt de volgende verlooptijden instellen: You can configure the following timeouts:
Lezen van een Socket Socket Read
Deze optie bepaalt hoe lang er op een leesactie van een Socket moet worden gewacht. Sets how long to wait for a socket read operation.
Proxy verbinding Proxy Connect
Deze optie bepaalt hoe lang er op een verbinding met een proxyserver moet worden gewacht als er een proxy is geconfigureerd. Sets how long to wait for a connection to a proxy server, if one is configured.
Server verbinding Server Connect
Deze optie bepaalt hoe lang er moet worden gewacht op een verbinding met een server. Sets how long to wait for a connection to a remote server.
Server antwoord Server Response
Deze optie bepaalt hoe lang er moet worden gewacht op een antwoord van een server. Sets how long to wait for a reply from a remote server.
U kunt hier de FTP opties instellen. You can configure FTP Options here.
Op dit moement is er maar een optie, namelijk Passieve mode activeren (PASV). At present there is just one option, Enable Passive Mode (PASV).
Passieve FTP is vaak vereist als uw computer achter een firewall zit. Passive FTP is often required when you are behind a firewall.
Vele firewalls staan alleen verbindingen toe die zijn geinitieerd van binnen. Many firewalls only permit connections that were initiated from the inside.
Passieve FTP wordt geregeld vanuit de client zodat FTP mogelijk is door firewalls. Passive FTP is controlled by the client, which makes it usable through firewalls.
Protocollen Protocols
Aan de linkerkant vindt u een lijst met IO slaven die op uw systeem zijn geinstalleerd. On the left of the panel you will see a list of the IOSlaves that are installed on your system.
IO slaven zijn de methode om KDE applicaties met andere computers en andere applicaties te laten praten en met bestanden om te gaan. IOSlaves are how KDE applications talk to other computers, other applications, or act on files.
Klikken op een IO-slave zal help informatie tonen over de IO-slave, zoals hoe deze te gebruiken en wat het doet. Clicking on an IOSlave name will display some help information about that IOSlave, such as how to use it, and what it does.
De protocollen module is puur informatief, u kunt er geen veranderingen in maken. Section Authors
Deze paragraaf is geschreven door Lauri Watts lauri@kde.org KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
Themabeheerder Theme Manager
Met deze module kunt u KDE themas installeren, bekijken en zelfs maken. With this module you can install, view, and even create, KDE themes.
Deze pagina is verdeeld in 2 tabbladen: de Installeerder, Inhoud. Installer, Contents.
Installeerder Installer
Hier kunt u KDE themas installeren, uit proberen en maken. Here you can install, preview and create KDE themes.
Themas die zo gemaakt zijn kunnen mogelijkerwijs niet alle configureerbare opties omvatten die KDE te bieden heeft maar het omvat wel de meeste en is een goede manier om mee te beginnen. However, they do cover most options and are a great way to get started.
Aan de linkerkant kunt u een lijst met themas zien die KDE kent. On the left, you can see a list of themes that KDE is aware of.
Het selecteren van een van de namen zal het voorbeeld figuur in het midden van het vlak wijzigen om u een klein voorafje te geven van hoe het thema eruit ziet. Selecting one of the names will change the preview image in the middle of the pane, to give you a small taste of what the theme looks like.
Informatie die de auteur heeft bijgesloten over het thema, zoals bijvoorbeeld een langere of meer beschrijvende naam, is te zien onder het vlak. Any information the author has provided about the theme, for example, a longer or more descriptive name, is displayed in the bottom of the pane.
Naast de normale KControl knoppen aan de onderkant zijn er nu 4 nieuwe aan de rechterkant van de module. Along with the normal KControl buttons at the bottom, you have four new ones to the right of the module.
Toevoegen staat toe om een nieuw thema toe te voegen aan de lijst aan de linkerkant. Add... allows you to add a new theme to the list on the left.
Het aanklikken resulteert in een normaal KDE bestanden dialoog waar u in kunt bladeren naar de locatie van uw gedownloade of gemaakte themas. Pressing it will open a normal KDE file dialogue, where you can browse to the location of themes you have downloaded or created.
De Opslaan als knop staat u toe om een bestaande thema op te slaan met een nieuwe naam, bijvoorbeeld om het gemakkelijk te kunnen wijzigen zonder het origineel te beschadigen. The Save As... button allows you to save an existing theme with a new name, for example to allow you to easily modify it without damaging the original.
Het wordt sterk aangeraden dat u dit gebruikt als u themas met de hand wilt maken, u kunt namelijk erg onverwachte resultaten krijgen als er fouten in het thema bestand zitten. It is strongly recommended that you use this if you intend creating themes by hand, you can get very unexpected results if there are errors in a theme file.
Aanmaken zal een thema aanmaken dat de instellingen voor uw huidige bureaublad bevat. Create will create a theme that contains your current desktop settings.
Themas die op deze manier zijn gemaakt zijn niet erg gesofisticeerd maar zijn wel een erg goede start bij het leren maken van themas. Themes created this way are fairly unsophisticated, but they are a very good start to learning to make your own.
Het is erg gemakkelijk om een flink aantal themas te verzamelen die er erg leuk uitzien op een website maar die niet uw smaak zijn als u ze heeft uitgeprobeerd. Finally, it's very easy to collect alot of themes that look rather nice on a website, but aren't to your taste once you've tried them.
De Verwijderen zal deze situatie verhelpen door het geselecteerde thema uit de linkerlijst te verwijderen. The Remove... will remedy this situation, removing the theme from the list on the left.
Inhoud Contents
Dit tabblad werkt samen met het vorige en staat u toe om een thema naar uw wensen aan te passen. This page works together with the previous one, allowing you to custom fit a theme to your own needs.
Niet alle themas bevatten instructies (of afbeeldingen) voor alle configureerbare onderdelen van KDE. Not all themes contain instructions (or images) for all the configurable parts of KDE.
Bijvoorbeeld sommige bevatten een kleurenschema, een bureaublad achtergrond en een stijl voor het paneel maar ze hebben geen pictogrammen of venster decoratie instructies. For example, some contain a colour scheme, a desktop wallpaper, and a style for the panel, but they don't have any icons or Window Decoration instructions.
Een andere veelvoorkomende situatie is dat u eindelijk uw eigen pictogrammen thema of kleurenschema of vensterdecoratie instellingen precies goed heeft en ondanks dat u een ander thema wilt uitproberen u uw eigen instellingen niet wilt verliezen. Another common situation is to find you have finally got your own icon theme, colour scheme or window decoration arrangement just so, and although you'd like to try out a theme, you don't want to mess up your current installation.
Bij het gebruik van dit tabblad kunt u onmiddelijk zien welke categorieen van veranderingen het thema zal maken en u kunt dan het effect op die categorieen in of uitschakelen. Using this page, you can see immediately what categories of changes the theme will make, and you can enable or disable its effects on those categories.
De lijst onder de kop Werk aan de volgende onderdelen zal u aan de linkerkant een vakje tonen als een thema dit onderdeel zal beïnvloeden en aan de rechterkant de inhoud van dit onderdeel, indien het aanwezig is. The list under the heading Work on the following parts will show you a checkbox to the left if the theme is going to affect that item, and to the right if the theme actually contains any contents for that category.
U kunt de knop Beginwaarde gebruiken om alle vakjes te deselecteren en de knop Omkeren om alle lege vakjes aan te vinken en om de aangevinkte vakjes leeg te maken. You can use the Clear button to clear all the checkboxes, and the Invert button to check all the checkboxes that are currently empty, and clear those that were checked.
Bijvoorbeeld het Eclipse thema dat bij een standaard KDE installatie zit bevat inhoud voor all configureerbare instellingen en is standaard ingesteld om alle instelingen door zijn eigen te overschrijven. For example, the Eclipse theme that comes with a base KDE installation contains contents for all the configurable items, and is by default set up to change them all to its own settings.
Het MGBreizh thema bevat inhoud voor alles behalve de pictogrammen. The MGBreizh theme contains contents for everything except the icons.
Het Technical thema, dat u in het kdeartwork pakket kunt vinden, bevat alleen de pictogrammen, zo dat als u MGBreizh en vervolgens Technical installeert u nog steeds het MGBreizh thema heeft maar nu met andere pictogrammen. The Technical theme, which you can find in the kdeartwork package, contains only the icons, so if you were to install MGBreizh, and then Technical, you would find you still had mostly the MGBreizh theme in place, but with new icons.
Uitgaande van dit scenario, wat nu als u het MGBreizh thema niet meer wilt hebben en het wilt verwijderen en alleen het Technical pictogrammen thema wilt overhouden met een standaard bureaublad? Taking this same scenario, what if you really didn't want the MGBreizh theme anymore, and wanted to remove it, and just use the Technical icon theme with a plain desktop?
U heeft nu 2 keuzes. You have two choices here.
U kunt het Onderdelen van vorig thema verwijderen vakje aanvinken en dan zal elk willekeurig geinstalleerd thema eerst worden verwijderd voor een nieuwe wordt geinstalleerd. You can check the Uninstall parts of previous theme box, and then any installed theme will be entirely removed before the new one is installed.
Of u kunt alleen het Standaard thema installeren dat eigenlijk geen thema is maar een soort van thema verwijderaar - het verwijdert alle andere themas en zet al uw bureaublad thema instellingen terug naar het standaard KDE uiterlijk. Section Author
Het KDebugDialog handboek The KDebugDialog Handbook
Dit document beschrijft KDebugDialog. This document describes KDebugDialog.
Wat is KDebugDialog? What is KDebugDialog?
Het is een dialoogvenster voor het beheren van diagnostische berichten tijdens het uitvoeren van een programma. It is a dialogue box for managing diagnostic messages at runtime.
Als u gewoon "kdebugdialog" opstart, zal u een lijst van "gebieden "zien die in - of uitgeschakeld kunnen worden. If you simply start "kdebugdialog", you will see a list of "areas", that can be disabled or enabled.
Een kdDebug( area) roep in de code zal alleen iets in de debuguitvoer tonen als het gebied ingeschakeld is. A kdDebug(area) call in the code will show something in the debug output only if the area is enabled.
Let er op dat kdWarning, kdError en kdFatal altijd verschijnen, ze worden niet beheerd door deze instelling. Note that kdWarning, kdError and kdFatal always appear, they are NOT controlled by this setting.
Als u kdebugdialog --fullmode start, kunt u apart voor elk ernstigheidsniveau instellen wat er gedaan moet worden met de diagnostische berichten van dat niveau, en dit voor elk debuggebied. If you start "kdebugdialog --fullmode", then for every severity level you can define separately what should be done with the diagnostic messages of that level, and the same for each debug area.
Uitvoer naar: Output:
In dit keuzeveld kan u kiezen waar de berichten naar uitgevoerd moeten worden. In this Combobox, you can choose where the messages should be output.
De keuzes zijn: "Bestand", "Berichtveld", "Shell" (wat stderr betekent) en "syslog ". The choices are: "File", "Message Box", "Shell" (meaning stderr) and "syslog".
Stuur geen fatale berichten naar de syslog tenzij u zelf de systeemadministrator bent. Please do not direct fatal messages to syslog unless you are the system administrator yourself.
De standaard is "Berichtveld". The default is "Message Box".
Bestandsnaam: File:
Dit is alleen nuttig als u Bestand als de uitvoer gekozen heeft en als u de naam van het bestand aangeeft (wat relatief aan de huidige map gezien wordt). This is only meaningful when you have chosen "File" as the output and provides the name of that file (which is interpreted as relative to the current directory).
De standaard is kdebug.dbg. The default is kdebug.dbg.
Debug-gebied: Area:
De gebieden die alleen uitgevoerd moeten worden. The areas which should only be output.
Elk bericht dat hier niet gegeven wordt, zal gewoonweg niet uitgevoerd worden (tenzij dit veld leeg blijft wat de standaard is en wat betekent dat alle berichten uitgevoerd moeten worden). Every message that is not mentioned here will simply not be output (unless this field remains empty, which is the default, and means that all messages should be output).
U kunt verscheidene gebieden invoeren, gescheiden door komma 's, en u kan ook gebiedbereiken met de syntaxis start-einde gebruiken. You can enter several areas separated by commas here, and you can also use area ranges with the syntax start-end.
Een geldige ingang kan zijn: Thus a valid entry could be:
117,214-289,356-359,221. 117,214-289,356-359,221.
Gebruik alstublieft geen spaties. Do not use whitespaces.
Daarnaast, kan u ook het keuzeveld "Afbreken bij fatale fouten" inschakelen. Apart from this, you can also tick the checkbox "Abort on fatal errors".
In dit geval, als een diagnostisch bericht met het niveau "KDEBUG_FATAL" uitgevoerd wordt, breekt het programma af met een SIGABRT na het uitvoeren van het bericht. In this case, if a diagnostic message with the severity level "KDEBUG_FATAL" is output, the application aborts with a SIGABRT after outputting the message.
Als u dit dialoogvenster met Ok sluit, worden uw ingangen onmiddelijk toegepast en opgeslagen in kdebugrc. When you close the dialogue by pressing OK, your entries apply immediately and are saved in kdebugrc.
Wanneer u op Annuleren klikt, zullen uw ingangen vergeten worden en de oude zullen hersteld worden. When you press Cancel, your entries are discarded and the old ones are restored.
Met dank aan Kalle Dalheimer voor de originele versie van kdebugdialog Credits to Kalle Dalheimer for the original version of kdebugdialog
&kdeprint; Extensies voor alle afdruk subsystemen &kdeprint; Extensions To All Print Subsystems
Virtuele printers Virtual Printers
De Fax printer The Fax Printer
De bestand printer The File Printer
De PDF printer The PDF Printer
Externe filters External Filters
Het enscript filter voor tekst bestanden The enscript Filter for Text Files
Het n-up filter voor elk bestand The n-up Filter for Any File
Drie verschillende Pamfletten maken filters voor PostScript bestanden Three different Make Pamphlet Filters for PostScript Files
Module voor extern print commando (Netscape -achtig) Module For External Print Command (Netscape -like)
Deze module geeft u de mogelijkheid om het afdruk commando volledig op te geven (zoals Netscape) Een editregel is daarvoor aan dit dialoogvenster toegevoegd. An edit line is added in the print dialogue for that purpose.
Het kan worden gebruikt in veel gevallen bijvoorbeeld met een zelfgemaakt afdruk programma. Can be used in many cases, for example with a self-made print program.
Overzicht van de aangeboden mogelijkheden Overview of provided features
Printerbeheer: niet ondersteunt Printer management: not supported
Afdruktaakbeheer: niet ondersteunt Job management: not supported.
Print opties: standaard beheer, afhankelijk van uw kennis van het afdruk programma Print options: basic control, depending on your knowledge of the print command
Generieke LPD Module (UNIX) Generic LPD Module (UNIX)
Module wordt standaard gebruikt (bij de allereerste start van KDE bijvoorbeeld) Module used by default (on first start for example).
Generieke module die alleen het versturen van printtaken ondersteunt. Generic module that only allows sending of print jobs.
Er wordt geen printer - of taakbeheer ondersteunt. No printer or job management supported.
Het is gemaakt om op zoveel mogelijk UNIX sdmaken te werken: It is made to work on a wide variety of UNIX flavours:
Linux / LPR, HP-UX, Solaris en IRIX. Linux / LPR, HP-UX, Solaris, IRIX.
Het biedt tevens enige ondersteuning voor LPRng extensies (zoals de afwezigheid van het doorgaan karakter\\ in printcap bestanden. It also supports some LPRng extensions (like the absence of continuation character\\ in printcap files).
LPR (BSD) LPR (BSD)
Standaard LPR ondersteuning. Plain (old?) LPR support.
Een LPRng module is in ontwikkeling en zal hopelijk beschikbaar zijn voor de KDE 3.0 uitgave. An LPRng module is in development, and hopefully available for 2.3 release.
Printer beheer: basis ondersteuning voor het toevoegen / verwijderen / instellen van een printer, compatibel met Red Hat 6.x systemen (printtool + rhs-printfilters pakketten). Printer management: basic support to add/remove/configure a printer, compatible with Red Hat -6.x systems (printtool + rhs-printfilers packages).
Taakbeheer: niet ondersteund Job management: not supported
Afdruk opties: basis instellingen Print options: basic control
LPRng LPRng
Een LPRng module voor &kdeprint; is in ontwikkeling en hopelijk beschikbaar voor de KDE 3.0 uitgave. An LPRng module for &kdeprint; is in development, and hopefully available for the KDE 2.3 release.
Module opgebouwd rond: rlpr hulpmiddel Module Built Around rlpr Utility
Printerbeheer: standaard bewerkingen worden ondersteund (toevoegen / verwijderen / instellen). Printer management: basic operations are supported (add/remove/modify).
Elke gebruiker kan de printers die hij of zij wil gebruiken voordefinieren door de host op te geven en de daarbij behorende printerwachtrijen. Each user can predefine the printers he wants to use by specifying the host and related printer queues.
Printers worden opgeslagen op een per gebruiker basis. Printers are stored on a per user basis.
Deze module is opgebouwd rond het rlpr hulpmiddel rlpr. This module is built around the rlpr utility rlpr
Contact opnemen met het KDE -team Contact the KDE team
Mailinglijsten Mailing lists
KDE heeft verscheidene mailinglijsten opgezet. KDE has several mailing lists up.
Zie hieronder voor de huidige lijst. See below for the current list.
Oudere artikelen kunnen gevonden worden in het mailinglijst archief. Older articles can be found in the mailing list archive.
kde-request@kde.org - KDE kde-request@kde.org - KDE
Voor algemene discussie (Engels) For general discussion
kde-announce-request@kde.org - kde-announce kde-announce-request@kde.org - kde-announce
Aankondigingen van nieuwe KDE -programma' s (Engels) Announcements of new KDE applications
Gebruikers die elkaar helpen (Engels) Users help each other
kde-devel-request@kde.org - kde-devel kde-devel-request@kde.org - kde-devel
Voor ontwikkelaars (Engels) For developers.
kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing
Discussie over licentie-problemen (Engels) Discussion of licensing issues
kde-look-request@kde.org - kde-look kde-look-request@kde.org - kde-look
look'n'feel problemen" discussiëren (Engels) Discussing "look'n'feel issues
kde-artists-request@kde.org - kde-artists kde-artists-request@kde.org - kde-artists
Iconen en ander kunst maken (Engels) Creating icons and other artwork
kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english
Voor mensen geïnteresseerd in het schrijven van documentatie voor KDE. For people interested in writing documentation for KDE.
kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc
Internationalisatie en documentatie-problemen (Engels) Internationalisation and documentation issues
http: / /i18n.kde.org / teams / " http://i18n.kde.org/teams / "
Voor gelokaliseerde informatie, die gebruikers mailinglijsten en websites bevatten, kunt u op de vetalingen pagina 's in de bovenstaande URL kijken. For localised information, which may include user email lists and websites, check the translation teams page at the above URL.
Om in te schrijven: To subscribe:
Type alstublieft uw echte e-mailadres in plaats van de "uw-email-address" woorden. Please write your real email address instead of the plain "your-email-address" words.
Laat de rest van het bericht leeg. Leave the body of the message empty.
Voeg geen handtekening of andere troep in omdat dit de postserver die uw verzoek verwerkt kan verwarren. Do not include a signature or other text which might confuse the mail server that processes your request.
Om uit te schrijven: To unsubscribe:
Type alstublieft het e-mailadres dat u gebruikte om in te schrijven in plaats van de "uw-email-address" woorden. Please replace "your-email-address" with the email address you used for the subscription.
Laat de rest van het berich leeg. Leave the body of the message empty.
De adressen die hierboven opgesomd staan zijn alleen voor inschrijven en uitschrijven. The addresses listed above are for subscribing and unsubscribing only.
Zodra u zich ingeschreven heeft bij een mailinglijst zult u een bericht ontvangen dat beschrijft hoe u berichten naar de lijst moet sturen en hoe u uw instellingen kunt wijzigen. Once you have subscribed to a mailing list, you will received a message telling you how to send messages to the mailing list, and how to alter your mailing list options.
Stuur alstublieft geen berichten naar de bovenstaande adressen die voor de mailinglijst bedoeld zijn. Please do not send messages intended to be posted to the mailing list to the above addresses.
Gebruik alstublieft geen HTML om uw aanvraag te sturen omdat dit het moeilijk maakt voor onze mailserver om uw aanvraag te verwerken. Please do not use HTML to send your request because it makes it difficult for our mail server to process your request.
Als het inschrijfadres gelijk is aan het adres waarvan u post, hoeft u het adres in de onderwerpregel niet in te voeren. If the subscription address is identical to the address you are posting from, you may omit the address in the subject line.
Contact opnemen met de KDE -ontwikkelaars Contacting the KDE developers
Contactadressen voor ontwikkelaars kunnen gevonden worden in de documentatie van de individuele programma 's. Contact addresses for developers can be found in the documentation of their individual applications.
Officiële contactpersonen Official Contacts
Bezoek alstublieft onze Officiële Representatieven paginal als u KDE op welke officiële manier dan ook contact op wilt nemen. Please visit our Official Representatives page if you need to contact KDE in an official way.
Meer informatie More information
U kunt meer informatie vinden over KDE op http: / /www.kde.nl. Please find more information about KDE at http://www.kde.org /.
Over deze FAQ About this FAQ
Hoe kan ik meewerken aan deze FAQ (veelgestelde vragen)? What can I do to help out with this FAQ?
Ten eerste, stuur ons fouten die u tegenkomt. First, send us any errors that you may find.
Ook suggesties die u wellicht heeft zijn welkom. Also, any suggestions that you might have, are appreciated.
Nog beter: laat ons weten wat naar uw gevoel onduidelijk is, en geef er, indien mogelijk, uw verduidelijking bij. Better yet, send us everything that you think is unclear, and if possible, send us what you think would be a clearer solution.
Ons e-mailadres is kde-faq@kde.org. Our email address is kde-faq@kde.org.
Ten tweede, stuur ons oplossingen voor die vaak gestelde vragen die nog niet in deze FAQ voorkomen.Wij voegen die dan zo spoedig mogelijk toe. We will put them in as soon as possible.
Tenslotte, maak gebruik van deze FAQ! Last but not least, please make full use of this FAQ.
Lees deze FAQ (en andere relevante documentatie) goed, alvorens vragen te stellen op de verschillende KDE discussielijisten of nieuwsgroepen. Read this FAQ (and other relevant documentation) well before asking questions on the various KDE mailing lists or newsgroups.
Ook zou u kunnen overwegen een onderhouder van een FAQ te worden. You might also want to consider becoming a FAQ maintainer.
Lees de voor meer details. Please refer to for more details.
Hoe wordt ik een FAQ -onderhouder? How do I become a FAQ maintainer?
Alles wat u daarvoor hoeft te doen is een e-mail sturen naar kde-faq@kde.org. Actually, it is very easy to become an FAQ maintainer, and we are always in need of fresh blood. :-) Just send us an email at kde-faq@kde.org.
KDE configureren Configuring KDE
Hoe stel ik de taal in die in KDE wordt gebruikt? How do I set the language used by KDE?
Door gebruik te maken van het &kcc; There are two ways to set the language KDE uses in the messages it will display:
Door het &kcc; te starten en vervolgens Persoonlijk te selecteren en daarna Land en taal te kiezen. You can select your language and location here.
Als KDE geen vertaling kan vinden in de eerst gekozen taal dan zal het terugvallen naar de standaardtaal. If KDE cannot find a translation in the first language chosen, it will fall back on the default language.
Dit is normaalgesproken amerikaans engels. This is usually (American) English by default.
Het gebruik van het &kcc; is de geprefereerde methode om talen te kiezen in KDE. Using the LANG environment variable
De tweede methode gebruikt de standaard locale instelling van uw systeem. The second method uses the standard locale setting on your system.
Om de taal te wijzigen zet u eenvoudigweg de omgevingsvariable LANG op de juiste waarde. To change the language, simply set the environment variable LANG accordingly.
Is er een toetsenbord wisselaar voor internationale toetsenborden voor KDE? Is there any keyboard switcher for international keyboards for KDE?
Ja, u kunt het instellen door van het &kcc; gebruik te maken in de sectie Invoerapparaten Toetsenbord, op het tabblad Opmaak. How do I replace the standard text login screen with the KDE login screen?
Hoe vervang ik het standaard tekst loginscherm met het KDE login scherm? The location of kdm may differ on your system.
Het is nogal riskant om een grafische shell in te stellen als u voor die tijd niet controleert of het werkt. It is risky to initiate a graphical login without checking beforehand whether it works.
Als het namelijk niet werkt dan kan het erg lastig zijn om weer terug te komen op uw shell prompt.... If it fails to work, you would be in for a hard time getting back....
Voor FreeBSD moet u het bestand / etc / ttys bewerken en een van de regels die eruit ziet als ttyv8 "/ usr / X11R6 / bin / xdm -nodaemon" xterm off secure wijzigen in ttyv8 "/ usr / local / bin / kdm -nodaemon" xterm off secure. For FreeBSD, you should edit the file /etc/ttys and change one of the lines that look like ttyv8 "/usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon" xterm off secure to instead say ttyv8 "/usr/local/bin/kdm -nodaemon" xterm off secure.
Ik wil graag overal waar ik op het bureaublad klik met de left mouse button het K zien. I would like to click the left mouse button anywhere on the desktop and have the K menu displayed.
U kunt nu het gedrag kiezen van muiskliks op het bureaublad. You can now choose the behaviour of mouse clicks on the desktop.
Om het K menu te openen van uit een enkele left mouse button klik verander dan de ingang met de naam Linker knop zodat deze Applicatie menu aan geeft. To have the K menu open from a single left mouse button click, change the entry labelled Left button to say Application Menu.
Waar vind ik informatie over KDE thema 's? Where do I find information regarding KDE themes?
Ga naar http: / /kde.themes.org / of naar http: / /www.kde-look.org /. Go to http://kde.themes.org / or http://www.kde-look.org.
Hoe verander ik MIME typen? How do I change MIME Types?
Zoek het type dat u wilt wijzigen (&bijv; text / english of image / gif) en klik dan met de right mouse button, selecteer Algemeen en stel vervolgens de applicatie voorkeursvolgorde in zoals u die wilt hebben. Find the type you want to change (e.g. text/english or image/gif), click the right mouse button, select General, and set the application preference order to whatever you want.
KDE (kdm) leest mijn .bash_profile bestand niet in! KDE (kdm) does not read my .bash_profile!
De login beheerders xdm en kdm draaien geen shell zodat .profile, .bash_profile, etc. niet worden ingelezen. The login managers xdm and kdm do not run a login shell, so .profile, .bash_profile, etc. are not sourced.
Wanneer de gebruiker inlogt, dan draait xdm als root en vervolgens Xsession als de ingelogde gebruiker. When the user logs in, xdm runs Xstartup as root and then Xsession as user.
De normale procedure is dan om opdrachten toe te voegen in het Xsession bestand om het profile van de gebruiker in te lezen. So the normal practice is to add statements in Xsession to source the user profile.
Bewerk alstublieft de bestanden Xsession en .xsession. Please edit your Xsession and .xsession files.
Hoe maak ik van TrueType lettertypen gebruik in KDE? How do I use TrueType fonts in KDE?
U moet TrueType lettertype ondersteuning in uw X Window System installeren. You need to install TrueType font support into your X Window System.
Als u een aantal TrueType letteretypen heeft van Microsoft Windows heeft, bewerk dan het XF86Config bestand om het pad naar de map met deze lettertypen toe te voegen. If you have a bunch of TrueType fonts from Microsoft Windows, edit the XF86Config file to get the fonts from the font folder.
Vertel KDE vervolgens om deze lettertypen te gebruiken met het lettertype administratie programma. Then just tell KDE to use these new fonts with the font administrator utility.
Is het mogelijk om met het Euro symbool te werken of om het in te voeren en te tonen in KDE? Is it possible to enter, show and work with the Euro Symbol in KDE?
Ja en nee. Yes and no.
Voor details kijkt u op deze pagina: http: / /www.koffice.org / kword / euro.phtml. For details, look here: http://www.koffice.org/kword/euro.phtml.
Het bureaublad Just choose the desired application from the K menu and drag and drop it to the Desktop.
Hoe voeg ik een applicatie toe aan het beureaublad? How do I mount/unmount a device from the desktop?
Kies gewoon het gewenste programma uit het K -menu en sleep het naar het bureaublad. Why can't I get system sound to work, like for opening windows?
Dat is het. Where do I save my files if I want them to appear directly on the desktop?
KDE verkrijgen Getting KDE
Waar kan ik KDE verkrijgen;? Where do I get KDE?
De hoofd distributiesite van KDE is ftp.kde.org. The main distribution site for KDE is ftp.kde.org.
Zijn er Linux distributies die KDE bevatten? Are there Linux distributions that include KDE?
Ja, een groot deel van de Linux distributies bevat KDE. Yes, major Linux distributions already ship KDE.
Maar om te beginnen of om het downloaden van Internet te mijden, zorgen ze wel voor een goed startpunt. As building a distribution takes some time, they might not always contain the latest version, but for a start or to avoid downloading from the Internet, they do provide a good starting point.
Je kan een bijgewerkte lijst van distributies die KDE bevatten; hier vinden. You can find an up-to-date list of distributions that ship with KDE here.
Wat is de meest actuele versie? What is the current version?
Op het moment is de nieuwste stabiele versie 3.0 Currently, the latest stable version is 3.0
Waar kan ik KDE -snapshots vinden? Where do I find KDE snapshots?
Je kan de nieuwste snapshots vinden op ftp: / /ftp.kde.org / pub / kde / unstable / CVS / snapshots. You can get the latest snapshots from ftp://ftp.kde.org/pub/kde/unstable/CVS/snapshots.
Misschien wilt u wel overwegen om uw eigen CVS cliënt in te stellen, zodat je er voor zorgt dat u de niewste snapshots ten alle tijde ziet. You might also want to consider setting up your own CVS client in order to maintain the latest snapshot at all times.
Waar kan ik Qt krijgen? Where do I get Qt?
Qt is een product van het Noorse bedrijf Troll Tech. Qt is a product of the Norwegian company Trolltech.
En in de meest recente Linux distributies zit Qt al. And with most up-to-date Linux distributions, Qt is already included.
Kijk alstublieft op voor de Qt versie die u nodig heeft. Please see for the version of Qt you need.
Trouwens, wat is Qt? What is Qt, by the way?
Qt is een op C++-gebaseerde klasse bibliotheek om gebruikersinterfaces te bouwen. Qt is a C++-based class library to build user interfaces.
Het biedt ook vele hulpmiddelen zoals string-klassen en klassen om invoer en uitvoer te reguleren. It also includes many utility classes like string classes and classes to handle input and output.
Het biedt de meeste widgets die u in een KDE -programma ziet: menu 's, knoppen, schuifbalken, etc. It provides most of the widgets you will see in a KDE application: menus, buttons, sliders, etc.
Qt is een cross-platform bibliotheek die u in staat stelt om code te schrijven die op UNIX -systemen, op Windows en op embedded apparaten compileert. Qt is a cross-platform library that allows you to write code that will compile on UNIX systems as well as Windows and embedded devices.
U kunt meer te weten komen over Qt op http: / /www.troll.no. You can learn more about Qt at http://www.trolltech.com.
Installatie-instructies These are the generic installation instructions for the K Desktop Environment.
Dit zijn algemene installatie-instructies voor de K Desktop Environment. Please read them carefully and try to help yourself out if anything goes wrong.
Vul uw lezen alstublieft aan met de README - en het INSTALL -bestanden die bij het pakket komen. To the would-be converts
Lees deze grondig om uwzelf te helpen als er iets mis gaat. KDE does not run on Windows 95/98/NT or OS/2 (yet).
Als u meer hulp nodig heeft, overweeg het om uzelf in te schrijven bij de KDE -mailinglijsten (zie onze website-instructies voor het inschijven bij een KDE - mailinglijsten) of nieuwsgroepen. But do bear this in mind: no question is too silly to ask, but some are too silly to answer, especially when they are already answered in this FAQ.
De overstap You can find several kinds of binary and source packages for different distributions and operating systems on the ftp://ftp.kde.org/pub/kde /.
Dus u heeft de geruchten gehoord. The only official release is the source tar.bz2 packages.
Of u heeft de schermafdrukken gezien. For a list of the available packages for a release, refer to the relevant info page.
En nu kan u niet wachten om KDE te gebruiken. They are all available, at no cost, from http://www.trolltech.com/download.
Maar u weet helemaal niets van dit "alternatieve besturingsystemen "-gedoe. An example is OpenSSL which will enable Konqueror to browse web pages securely and is needed in a version >=0.9.6.
Maak u geen zorgen! Each package is available in each of the aforementioned package formats.
U hoeft alleen maar wat (misschien wat meer dan "wat") te lezen, dat is alles! This package contains the base applications that form the core of the K Desktop Environment like the window manager, the terminal emulator, the control centre, the file manager, and the panel.
KDE draait nog niet op Windows 95 / 98 / NT of OS / 2. Various graphics-related programs like PostScript previewer, DVI previewer, and a drawing program.
Om KDE uit te voeren, heeft u een UNIX -systeem nodig. Currently contains the mail program KMail, the news reader KNode, and several other network-related programs.
Kijk naar voor meer details. arts and then kdelibs should be installed before everything else, and kdeaddons last.
Tot slot kan u beginnen met de KDE -installatie. Most package management tools will let you put all these packages in one directory and install them all at once, figuring out the dependencies as they go.
Start met het lezen van de volgende secite. Please do not forget to read the README and INSTALL files if they are available.
Om KDE te krijgen, kijk alstublieft naar. The Debian packages install in accordance with the upcoming FHS (File Hierarchy Standard).
Tot slot, als u problemen vindt bij het installeren van KDE, twijfel niet om gebruik te maken van de KDE mailinglijsten en - nieuwsgroepen. The general approach should work in most cases though.
Maar houd dit in gedachte: er is geen vraag is die dom is om te stellen, sommige zijn gewoon te dom om te beantwoorden, vooral als ze al beantwoord worden in deze FAQ. Some packages (notably kdebase) have special configuration options that might be applicable to your installation.
Veel succes en veel plezier! Post-installation procedures
Beschikbare pakket-formaten In the vast majority of cases it is unnecessary and can do more harm than good.
Benodigdheden Even though you can use most of the KDE applications simply by calling them, you can only benefit fully from KDE 's advanced features if you use the KDE window manager and its helper programs.
KDE 1.x zal niet met Qt 2.0 of hoger werken. This should present you with a new shining KDE desktop.
Beschrijving van de basispakketten Furthermore, every application has an online help that is available via the help menu.
kdelibs In principle, this is not necessary.
Vereist If you compile the source code yourself, you should take care not to compile different versions of the KDE packages.
kdebase One thing you should avoid: installing two or more versions of KDE in parallel.
kdenetwork Please also remove the lines that start your previous window manager.
kdegames rpm allows you to use the --prefix option to select the directory you want to install to.
Optioneel But since they are not meant to be run by users in the first place, this is nothing to worry about.
kdegraphics startkde fails with can not connect to X server.
kdeutils In addition, you might find the following links helpful:
kdemultimedia Assuming the default is /opt/kde and you want to move it to /usr/local/kde, here's what you have to do:
kdeadmin But if you wish to add patches to the source programs as they become available (rather than downloading everything again), then they should stay.
kdetoys You may need to reenter passwords in some applications (such as KMail or KNode) but most other settings will be safe.
Speeltjes! Copy your old .kde / .kde2 directory to a backup location, install KDE 3.0, and then copy back any necessary mail and news settings.
RPM pakketten You should be able to download it from any decent GNU mirrors.
http: / /www.linux-laptop.net / You can uninstall your programs by typing make uninstall in the directory where you did make install.
mv / opt / kde / usr / local / kde GIF support is turned off from Qt 1.44 onwards by default.
ln -s / usr / local / kde / opt / kde There is a Theme Manager in KDE 2.2.1, so please refer to the Control Centre Help for further reference, or look at kde.themes.org for KDE2 themes.
KDE is de K Desktop Environment. KDE is the K Desktop Environment.
Het is een project begonnen door Matthias Ettrich in 1996. It is a project initiated by Matthias Ettrich in 1996.
Het doel van het KDE -project is om de kracht van het UNIX -besturingssysteem te bundelen met het comfort van een moderen gebruikersinterface. The aim of the KDE project is to connect the power of the UNIX operating systems with the comfort of a modern user interface.
In het kort, KDE zal UNIX naar het bureaublad brengen! In short, KDE will bring UNIX to the desktop!
Op welke platforms kan ik verwachten dat KDE werkt? On which platforms can I expect KDE to work?
KDE is een Desktop Environment voor alle soorten van UNIX. KDE is a Desktop Environment for all flavours of UNIX.
Hoewel het waar is dat de meeste KDE -ontwikkelaars Linux gebruiken, draait KDE op een groot aantal systemen. While it is true that most KDE developers use Linux, KDE runs smoothly on a wide range of systems.
Toch kan het nodig zijn de broncode iets te wijzigenen om KDE te laten compileren op een niet-zo-populaire variant van UNIX of als u niet de GNU -ontwikkelhulpmiddelen gebruikt, in het bijzonder de gcc -compiler. For an almost complete list of systems KDE is running on, please refer to this list of systems for KDE
Is KDE een vensterbeheerder? Is KDE a window manager?
Nee, KDE is geen vensterbeheerder. No, KDE is not a window manager.
Alhoewel KDE een erg uitgebreide vensterbeheerder bevat (KWin), is KDE veel meer dan dat. While KDE includes a very sophisticated window manager (KWin), KDE is much more than that.
Het is een volledig geïntegreerde Desktop Environment. It is a full-blown Integrated Desktop Environment.
KDE biedt een complete Desktop Environment, inclusief een webbrowser, een bestandsbeheerder, een vensterbeheerder, een hulpsysteem, een configuratiesysteem, ontelbare hulpmiddelen en een steeds groter wordend aantal programma' s, inclusief post - en nieuwscliënten, tekenprogramma 's, een PostScript - en een DVI -bekijker en zo voorts. KDE provides a complete desktop environment, including a web browser, a file manager, a window manager, a help system, a configuration system, uncountable tools and utilities, and an ever increasing number of applications, including but not limited to mail and news clients, drawing programs, a PostScript and a DVI viewer and so forth.
Is KDE een CDE, Windows 95 of Mac OS kloon? Is KDE a CDE, Windows 95 or Mac OS clone?
Nee, KDE is geen kloon. No, KDE is not a clone.
Beter nog, KDE is geen CDE - of Windows -kloon. Specifically KDE is not a CDE or Windows clone.
Alhoewel de KDE -ontwikkelaars de beste mogelijkheden van alle bestaande omgevingen hebben en zullen jatten, zal KDE altijd een unieke desktop environment blijven bieden die zijn eigen koers zal varen. While the KDE developers have and will continue to glean the best features from all existing desktop environments, KDE is a truly unique environment that has and will continue to go its own way.
Is KDE vrije software? Is KDE free software?
Ja, KDE is vrije software volgens de GNU General Public Licence. Yes, KDE is free software according to the GNU General Public Licence.
Alle KDE -bibliotheken zijn beschikbaar onder de LGPL die commerciële softwareontwikkeling voor het KDE -bureaublad mogelijk maken, maar alle KDE -programma 's zijn gelicenseerd onder de GPL. All KDE libraries are available under the LGPL making commercial software development for the KDE desktop possible, but all KDE applications are licensed under the GPL.
Het is absoluut legaal om KDE en Qt beschikbaar op CD-ROM te maken zonder er voor te betalen. It is absolutely legal to make KDE and Qt available on CD-ROM free of charge.
Er zijn geen betalingen nodig. No runtime fees of any kind are incurred.
KDE applicaties Last, but not least, the kppp homepage is at http://devel-home.kde.org/~kppp /.
KMail Alternatively, highlight the text by dragging with the left mouse button down and paste by clicking with the middle mouse button (or both buttons if you are using a 2 button mouse with 3 button emulation).
Overige vragen In our opinion there is no better toolkit available for UNIX systems and that it would have been a grave mistake to try to build KDE on anything but the best.
Waarom gebruikt KDE Qt? Does KDE have terminal emulators with transparent background?
Waarom gebruikt KDE niet gtk, xforms, xlib of wat dan ook? This gives the illusion of transparency, but if you place Konsole on top of another window, the transparency is lost.
Maar Qt is niet gratis of wel? If you have a problem with an old version, the answer will probably be Please upgrade and try again.
Is er onder KDE een terminal programma dat transparante achtergronden heeft? Go to the destination area; depending on your configuration, you might need to click it using the left mouse button to give it focus.
Heeft KDE een grafische FTP cliënt? How do I convert the default Red Hat menus into a menu in the K menu?
Hoe verlaat ik KDE? It is also open source (you pay for support if you want it), and since it is free it is the system of choice for people writing more free products, such as KDE.
Is het echt nodig om naar de laatste versie te upgraden? It comes up with an Info Screen including the version of KDE The KDE version is also included in the application's About dialogue.
Hoe kopieer en plak je in KDE? If you want more information, please contact Troll Tech directly.
De simpelste methode is door van uw muis gebruik te maken: Check http://lists.kde.org if you want to read without subscribing.
KDE met niet - KDE applicaties KDE with non- KDE applications
Start de KControl en in Uiterlijk en gedrag Stijl deselecteert u het vakje KDE instellingen op niet-KDE applicaties toepassen en klikt u op Toepassen. My non- KDE applications like Emacs and kterm are running amok with large windows and strange fonts!
Het paneel The panel
Hoe voeg ik applicaties toe aan het paneel (Kicker)? How do I add applications to the panel( Kicker)?
Er zijn meerdere manieren om applicaties aan het paneel toe te voegen: There are several ways to add an application to the panel:
Het gebruik van het paneel menu Using the panel configuration menu
Het menu toont alle geinstalleerde KDE applicaties. The menu shows all installed KDE applications.
Om vervolgens een knop aan het menu toe te voegen klikt u op de applicatie. To add a button to the menu, simply click on the application.
Door van de bestandsbeheerder gebruik te maken Using the file manager
U kunt ook een .desktop bestand van uit een bestandsbeheerder venster naar het paneel slepen. You can also simply drag a .desktop file from a window of the file manager to the panel.
Bruikbare tips Useful tips
Man pagina 's lezen in KDE Reading man pages in KDE
Het pakt de zelfs man pagina 's uit als deze zijn ingepakt met gzip. It even unpacks on the fly if the man pages are gzipped.
Klik een keer op deze ingang en u kunt door alle op uw systeem geinstalleerde manual-pagina 's bladeren. Click once on this entry, and you can browse through all the installed manual pages on your system.
Snel vensters verplaatsen of van grootte veranderen Move or resize windows quickly
Vensters termineren in KDE Killing windows in KDE
Klik met die muisaanwijzer op een venster om het te doden. Click that cursor on a window to kill it.
De venster beheerder Provided your window is not already maximised, clicking on the maximise button with the left mouse button / middle mouse button / right mouse button will maximise fully/vertically/horizontally respectively.
KDE op het web KDE on the web
De K Desktop Environment wordt ontwikkeld door een grote groep ontwikkelaars rond de wereld. The K Desktop Environment is developed by a large group of developers around the world.
Ons voornaamste communicatiekanaal is het internet. Our main communication channel is the Internet.
U kunt links naar KDE -gerelateerde websites op deze pagina vinden. Please find links to KDE related web sites on this page.
www.kde.org www.kde.org
De officiële website van KDE KDE 's official website
kde.themes.org kde.themes.org
KDE -thema 's KDE themes
developer.kde.org developer.kde.org
Het KDE -ontwikkelaarscentrum The KDE developers centre
webcvs.kde.org webcvs.kde.org
Een web-interface voor de KDE -cvs repository A web interface to the KDE CVS repository
i18n.kde.org i18n.kde.org
De internationalisatie - en documentatieserver van KDE KDE 's internationalisation and documentation server
ftp.kde.org ftp.kde.org
De belangrijkste FTP -server van KDE. The main KDE FTP server.
Kijk op de onderstaande link om een mirror-site in uw geografisch gebied te vinden Please have a look at the link below to find a mirror site in your geographic region.
www.kde.org / mirrors.html www.kde.org/mirrors.html
KDE FTP -mirrorsites KDE FTP mirror sites
KDE ondersteunen Supporting KDE
Als u nieuw bij KDE bent, lijkt het KDE -project net op een groot apparaat. If you are new to KDE, the KDE project might look like big machinery to you.
Toch blijft het belangrijk om te realiseren dat het makkelijk is om iemand te zijn in der KDE -wereld. Undoubtedly, KDE is no longer a small project, nevertheless it is very important to realise that it is easy to make a difference in the KDE world.
Er is altijd vraag naar ontwikkelaars, artiesten, geluidsmensen vertalers en documenten schrijvers. There is always a need for dedicated developers, graphic artists, sound engineers, translators and documentation writers.
Neem eens in overweging om mee te doen in dit leuke internationale project en maak uzelf bekend in de softwarewereld. Consider jumping aboard this exciting international project and make yourself a name in the software world.
Gaandeweg zult u talloze vrienden en bekenden maken over de hele wereld en de genoegdoening die ontstaat uit het echt iets doen waar menig gebruiker over de wereld voordeel uit zal kunnen halen zowel als het zien groeien van een ongeevenaard project is moeilijk te weerstaan. Also, the satisfaction that stems from doing actual hands-on work, that will benefit an uncountable number of users world-wide, and from seeing an unparalleled project grow, is hard to beat.
Alsublieft denk erover na om aan KDE mee te helpen en het te ondersteunen en klim aan boord deze spannende reis naar een vrij en open alternatief platform. Please consider joining and supporting KDE and hop aboard this exciting journey towards a free and open alternative computing platform.
Hoe te starten How to get started
Lees de mailing lijst archieven om een gevoel te krijgen voor KDE ontwikkeling. Read the mailing list archives in order to get a feel for KDE development.
Leer hoe te programmeren met het KDE applicatie raamwerk en wordt lid van de vriendelijke KDE ontwikkelaars gemeenschap. Learn how to program using the KDE application framework and join the friendly KDE developers 'community.
Financieel ondersteunen Supporting financially
Het KDE team werkt hard aan het voorzien van de beste bureaublad beschikbaar voor het UNIX besturings systeem. The KDE team is working very hard on providing you with the best desktop available for the UNIX operating system.
KDE is gratis beschikbaar en zal altijd gratis blijven, inclusief iedere regel broncode die door iedereen gewijzigd en gedistribueerd mag worden. KDE is available for free and will always be available for free, including each and every line of its source code, for everyone to modify and distribute.
Als KDE u bevalt overweeg dan om het KDE project financieel te ondersteunen. If you enjoy and use KDE please consider supporting the KDE Project financially.
KDE heeft continue geld nodig om zijn activiteiten te financieren. KDE is in constant need of funds in order to finance its operations.
Als uw drukke schema of mogelijkheden het niet toelaten om actief te zijn in KDE ontwikkeling overweeg dan a.u.b. om KDE financieel te ondersteunen door een donatie te sturen naar: If your busy schedule or skills do not permit you to be actively involved in KDE development, please consider supporting KDE financially by sending a donation to:
U kunt standaard VS cheques aan het volgende adres sturen: You can send standard US cheques to the following address:
Gebruik "KDE e.V. - Mirko Boehm" in de "Betaling aan "regel. Use "KDE e.V. - Mirko Boehm" in the "Pay to the order of..." line.
Vanuit Europa kunt u uw bijdragen storten op (als u van buiten Duitsland wilt storten kunnen er kosten zijn): From Europe, you may remit your donation to (be aware of a fee if wiring from outside of Germany):
Mirko Boehm kde-ev-treasurer@kde.org in het geval dat u nog vragen heeft. Please contact Mirko Boehm kde-ev-treasurer@kde.org if you have any questions.
Uw bijdrage word erg op prijs gesteld. Your contribution is very much appreciated.
Dank u wel! Thank you!
Netwerk applicaties Network Applications
U kunt de volgende applicaties in de kdenetwork distibuties krijgen. You can get the following applications in the kdenetwork distributions.
Stabiele applicaties zijn relatief bug vrij en worden geleverd in broncode en in binaire vorm. Stable applications are relatively bug free and come in source and binary formats.
ftp.kde.org / pub / kde / stable / latest / distribution / stable ftp.kde.org/pub/kde/stable/latest/distribution/stable
Onstabiele versies wijzigen dagelijks en zijn alleen verkrijgbaar in broncode, wat betekent dat u de broncode moet compileren om een werkende versie te krijgen. Unstable versions change daily and are only in source form, meaning you must compile them to get a working version.
Denk erom dit zijn onstabiele versies en het kan zijn dat het niet eens compileert. Remember these are unstable and might not even compile.
Als u een probleem heeft met een onstabiele versie van een applicatie meld dit dan en het zal waarschijnlijk opgelost zijn in een toekomstige versie. If you have a problem with an unstable application, report the problem and it will most likely be fixed in a future snapshot.
ftp.kde.org / pub / kde / unstable / CVS / snapshots / current ftp.kde.org/pub/kde/unstable/CVS/snapshots/current
Een volledige e-mail client die ondersteuning biedt voor meerdere servers en profielen. A fully featured email client, allowing multiple servers and multiple identities.
KNode KNode
Een krachtige Usenet nieuws client met ondersteuning voor meerdere NNTP servers. A powerful usenet news client, with support for multiple NNTP servers.
Kit Kit
Een AOL Instant Messenger client die van het TOC protocol gebruik maakt. An AOL Instant Messenger client, using the TOC protocol.
KSirc KSirc
Een IRC client An IRC Client
KOrn KOrn
Een Biff applet. A Biff applet.
Korn controleert of u nieuwe e-mail heeft en vertelt u wanneer er e-mail is zodat u deze kunt downloaden van uw mail server( s). Korn checks for new mail and tells you when there is mail to download from your server(s).
kppp kppp
Een Internet inbelprogramma. An Internet dialer.
KTalkd KTalkd
Gebruikers op uw netwerk die van het klassieke talk gebruik maken kunnen in KDE nog steeds uw aandacht trekken door KTalkd te gebruiken. Users on your network using the classic talk can still get your attention even in KDE using KTalkd.
Verdere help Further Help
Andere hulp bronnen Other Sources for Help
Kiijk eens op de KDE Web-Site voor de meest actuele informatie over KDE op het web. Take a look at the KDE Web-Site for the most up-to-date information available about KDE on the web.
U wilt u misschien ook abonneren op een of meerdere van onze mailing lijsten. You may also want to subscribe to our mailing lists.
Stuur een e-mail naar het aangegeven adres met subscribe uw e-mail adres in het onderwerp om u op de lijst te abonneren: Send mail to the specified address with subscribe your email address in the subject line in order subscribe:
De KDE Visuele Gids The KDE Visual Guide
Het is toegestaan dit document te kopiëren, te verdelen en / of te wijzigen onder de voorwaarden van de GNU vrije-documentatielicentie, versie 1.1 of een latere versie gepubliceerd door de Free Software Foundation; zonder invariante paragrafen, zonder vooromslagteksten, en zonder achteromslagteksten. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts.
Een kopie van de licentie is bijgevoegd in. A copy of the license is included in.
Een visuele gids voor KDE 's interface. A visual guide to KDE 's interface.
Dit is een vroege versie van dit document. This is a very early version of the document.
Uiteindelijk zal dit een grafische tour van KDE worden. Eventually, this will be a graphical tour of KDE.
KDE Visueel Woordenboek van termen KDE Visual Dictionary of terms
Dit project is gestart om de vocabulaire gebruikt in KDE -documentatie consistent te houden. This project was started to help unify the vocabulary used in KDE documentation.
We bieden dit voor u hier als een hulpmiddel bij het leren van de weg rond de KDE grafische gebruikersinterface. We provide this for you here as an aid to learning your way around the KDE Graphical User Interface.
De namen zijn gestandardiseerd in de KDE -documentatie, zodat u altijd interface-items die op dezelfde manier aangesproken worden zult vinden. These names have been standardised within KDE documentation, so that you will always find interface items referred to in the same way.
De term Widget verwijst naar de basis bouwstenen van een programmainterface van een computer. The term Widget refers to the basic building blocks of a computer programs interface.
Elke widget werkt op dezelfde manier, telkens als het gebruikt wordt, maar het effect van de widget hangt af van de positie in het programma. Each widget operates in a similar manner each time it is used, but the effect that widget has, depends on its place within the program.
Lijst van gebruikelijke KDE -widgets Listing of Common KDE Widgets
Momenteel bestaat de gids uit een tabel met namen van elementen die vaak in de KDE -documentatie gevonden kan worden, en een voorbeeld van elke. Currently, this guide consists of a table of the names of the graphical elements often found in KDE documentation, and an example of each one.
Onze hoop, uiteindelijk, is het om uiteindelijk een veel completer document te maken, dat u een visuele tour door KDE geeft. Our hope, eventually, is to make this a much more complete document, which will take you on a visual tour of KDE.
Aftiteling en licenties Credits and Licences
Visual Guide to KDE Visual Guide to KDE
Documentatie door het KDE-Documentatieteam. Documentation by the KDE Documentation Team.
Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie licentie. This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License.
Welkom bij KDE Welcome to KDE
Het KDE -team heet u welkom tot gebruikersvriendelijk UNIX gebruik. The KDE team welcomes you to user-friendly UNIX computing.
Welkom bij de K Desktop Environment Welcome to the K Desktop Environment
Informatie over KDE Information about KDE
KDE is een krachtige grafische bureaubladomgeving voor Unix-werkstations. KDE is a powerful graphical desktop environment for UNIX workstations.
Een KDE -bureaublad combineert gemakkelijk gebruik, uitstekende functionaliteit en geweldig grafisch ontwerp met de technologische superieuriteit van het UNIX besturingssysteem. A KDE desktop combines ease of use, contemporary functionality and outstanding graphical design with the technological superiority of the UNIX operating system.
Wat is de K Desktop Environment? What is the K Desktop Environment?
Contact opnemen met het KDE -project Contacting the KDE Project
Het KDE -project ondersteunen Supporting the KDE Project
Nuttige links Useful links
Het meeste uit KDE halen Getting the most out of KDE
Algemene documentatie General documentation
Een snelstartgids over het bureaublad A Quick Start Guide to the Desktop
KDE 's gebruikersgids KDE User's guide
Veel voorkomende vragen Frequently asked questions
Basisprogramma 's Basic applications
Bureaubladpaneel Desktop Panel
Configuratiecentrum Control Centre
Bestandsbeheerder File Manager
Wat is KDE? KDE builds on top of this excellent base framework and brings new, much needed qualities: usability, user friendliness and beauty!
KDE de Desktop omgeving It is our hope that the combination of UNIX and KDE will finally bring the same open, reliable, stable, and monopoly free computing to the average computer user that scientists and computing professionals world-wide have enjoyed for years.
KDE het applicatie ontwikkel raamwerk The excellent quality and the high level of refinement of KDE 's application programming interface (API) enables developers to focus on original and interesting issues and avoid reinventing the wheel.
KDE het kantoor applicatie pakket Tying things together is the KOffice Workspace, an integrated shell to ease the use of the KOffice components in conjunction with each other.
Als u in deze mappen kijkt zult u zien dat ze allemaal dezelfde aantal nummers bevatten. If you look inside these directories you will see that they all contain the same number of tracks.
Als u vervonden bent met het internet, dan zullen sommige mappen de titels van de nummers als bestandsnaam weergeven. If you are connected to the Internet, some directories will have the actual track titles shown as the filenames.
De reden dat deze aparte mappen bestaat is zodat u kunt kiezen in welk formaat u wilt luisteren naar (of kopieren van) de nummers op de CD. The reason that these separate directories exist are so that you can choose in which format you would like to listen to (or copy) the tracks on the CD.
Als u een nummer uit de Ogg Vorbis map sleept en het op een ander Konqueror venster, dat uw persoonlijke map weergeeft, laat vallen dan zou u een voortgangsdialoog moeten zien dat u toont dat het nummer wordt geextraheert van de CD bewaart in een bestand. If you drag a track from the Ogg Vorbis directory and drop it on another Konqueror window open at your home directory, you should see a progress window showing you that the track is being extracted from the CD and saved to a file.
Merk op dat Ogg Vorbis een gecomprimeerd bestandsformaat is zodat het bestand in uw persoonlijke map flink kleiner uitvalt dan als u het als in een ongecomprimeerd formaat had gekopieerd. Note that Ogg Vorbis is a compressed format, so the file in your home directory will appear a great deal smaller than it would have been if you had copied the raw data.
Het mechanisme hierachter is erg simpel. The mechanism behind this is quite simple.
Wanneer de audiocd-ioslave gevraagd wordt een nummer uit de Ogg Vorbis map te halen dan wordt de data van de CD geextraheerd. When the audiocd slave is asked to retrieve a track from the Ogg Vorbis directory, it starts extracting the digital audio data from the CD.
Terwijl het de data naar het bestand in uw persoonlijke map stuurt, codeert het de data naar het Ogg Vorbis bestandsformaat (CD audio is niet een speciaal bestandsformaat maar alleen ruwe binaire data). As it sends the data over to the file in your home directory, it simultaneously encodes it in Ogg Vorbis format (CD audio isn't in any particular format to start with, it's just raw binary data.)
U kunt ook proberen om een bestand dat eindigt op .wav te slepen en op de KDE Media speler, Noatun laten vallen. You could also try dragging a file ending in .wav and dropping it on the KDE Media Player, Noatun.
In dit geval is de procedure achter de schermen bijna gelijk, behalve dat in plaats van het coderen van de data in het Ogg Vorbis bestandsformaat, het door een hele simpele conversie van ruwe binaire data (die door .cda in de hoofdmap wordt weergegeven) naar het RIFF WAV formaat, een niet gecomprimeerd formaat dat de meeste mediaspelers begrijpen. In this case, the procedure that happens behind the scenes is similar, except that instead of encoding the audio data in Ogg Vorbis format, it is put through a very simple conversion, from raw binary data (which the .cda files in the toplevel directory represent) to RIFF WAV format, a non-compressed format that most media players understand.
Noatun zou zonder problemen de .wav bestanden moeten afspelen, maar als u toch problemen tegenkomt kunt u overwegen om de paranoia_level optie te gebruiken, zoals hieronder zal worden uitgelegd. Noatun should quite happily play the .wav file, but if it has trouble, you may consider using the paranoia_level option, explained below.
Opties Options
Apparaat device
Normaal gesproken zal de IO-slave het CD -speler met de audio CD proberen te vinden, maar als het faalt of u heeft meer dan 1 CD -speler dan wilt u waarschijnlijk deze optie gebruiken. Normally, the slave will try to find a CD drive with an audio CD inserted, but if it fails or you have more than one CD drive, you may want to try this option.
Merk op dat de configuratiedialoog een standaardwaarde voor deze optie toestaat. Note that the configuration dialogue allows you to set a default value for this option.
paranoia_level paranoia_level
Zet de hoeveelheid foutdetectie en correctie die zal worden gebruikt bij het extraheren van de data. Set the amount of error detection and correction used when extracting data.
Niveau 0 Level 0
Geen detectie of correctie. No detection or correction.
Alleen van nut als u een perfecte CD -speler heeft (erg onwaarschijnlijk). Only useful if you have a perfect CD drive (unlikely).
Niveau 1 Level 1
Minimale fout controle en correctie. Enable basic error checking and correction.
Niveau 2 Level 2
Standaard. Default.
Geeft aan dat alleen perfecte extractie zal worden geaccepteerd. Specifies that only a perfect extraction will be accepted.
Merk op dat er een nadeel aan Niveau 2 verbonden is. Note that there is a disadvantage to level 2.
Extractie kan erg langzaam zijn zodat real-time digitale weergave niet goed werkt. Extraction can be very slow, so real-time digital playback may not work properly.
Als u een goede kwaliteit CD -speler heeft (merk op dat duurder niet altijd beter is) dan merkt u waarschijnlijk geen vertraging, maar als u een erg slechte speler heeft dan kan het dagen (!) duren voor dat de audio data van 1 CD is geextraheerd. If you have a good quality CD drive (note that more expensive does not necessarily mean better quality) then you probably won't experience very slow extraction, but a poor drive may take days (!) to extract the audio from one CD.
use_cddb use_cddb
Geeft aan dat de namen van de nummers voor de huidige CD zal worden opgezocht in de Internet CD Database. Specify that track names for the inserted CD will be looked up on the Internet CD Database.
Audio CD s hebben geen namen voor de nummers maar de Internet CD Database is een slim systeem dat een speciale identificator genereert van de nummers en de lengte van elke CD om een kruiskoppeling te maken met een nummer namenlijst. Audio CD s don't have track names, but the Internet CD Database is a clever system which uses a special unique identifier generated from the number and length of tracks on each CD to cross-reference a track listing.
Namenlijsten worden door de internet gemeenschap bijgedragen en beschikbaar gemaakt voor iedereen. Track listings are contributed by the Internet community and made available to all.
U kunt uw eigen namenlijsten bijdragen door van Kscd, de KDE CD -speler, gebruik te maken You can submit your own track listings using Kscd, the KDE CD player.
Deze optie staat standaard aan. This option is on by default.
Als uw Internet verbinding niet goed is ingesteld dan kan het zijn dat de namen van uw CD nummers niet verschijnen. If your Internet connection is not set up correctly, you may find that your CD tracks don't appear.
cddb_server cddb_server
Stelt de te benaderen Internet CD Database server in. Set the Internet CD Database server to contact.
Standaard staat deze op freedb.freedb.org:888 en dit betekent dat server freedb.freedb.org op poort 888 wordt aangesproken. By default, this is freedb.freedb.org:888, which means server freedb.freedb.org at port 888.
Voorbeelden Examples
audiocd: / ?device= / dev / scd0?paranoia_level=0&use_cddb=0 audiocd:/?device=/dev/scd0?paranoia_level=0&use_cddb=0
Geeft een lijst van de nummers op de audio CD in / dev / scd0, dat onder Linux het eerste SCSI CD-ROM apparaat is. Gives a listing of the tracks on the audio CD inserted in /dev/scd0, which on Linux specifies the first SCSI CD-ROM device.
Als u nummers van de CD kopieert, dan zal m.b.v digitale audio extractie de data worden opgehaald, echter zonder foutdetectie en -correctie. If you copy tracks from the CD, digital extraction will be performed without error correction or detection.
De internet CD database zal niet worden geraadpleegd. No Internet CD Database will be contacted.
Veel voorkomende vragen (FAQ) Frequently Asked Question
Ik krijg de fout Het bestand of folder / bestaat niet. I get The file or directory / does not exist.
Hoe los ik dit op? How do I fix that?
Zo niet vergewis u er dan van dat u toestemming heeft om het CD apparaat te mogen benaderen. If not, make sure you have permission to access the CD device.
bzip2 bzip2
Bzip2 is een compressie programma Bzip2 is a compression program
Als u op een bestand klikt met de extensie bz2 in Konqueror dan zal de bzip2 ioslave worden gebruikt om het te decomprimeren als een normaal ongecomprimeerd bestand. If you click on a file compressed with a .bz2 in Konqueror, this kioslave is used to uncompress it and display it as a normal (uncompressed) file.
Zie de man pagina: bzip2. See the manual: bzip2.
bzip bzip
bzip is een comprimeer programma. bzip is a compression program.
De ioslave bzip is niet direct bruikbaar en is bedoelt om als filter gebruikt te worden. The bzip kioslave is not directly usable, and is intended for use as a filter.
Bijvoorbeeld de tar ioslave kan een bestand door de bzip ioslave filteren om de inhoud van een tar.bz direct in een Konqueror venster te tonen. For example, the tar kioslave can filter a file through the bzip kioslave, in order to display the contents of a tar.bz file directly in a Konqueror window.
Als u een ontwikkelaar bent en het bzip filter graag wilt gebruiken dan kunt u informatie over het gebruik van IO-slaven vinden op / http: / /developer.kde.org If you are a developer, and would like to use the bzip filter, you can find documentation on using kioslaves at http://developer.kde.org
file file
Het file protocol wordt gebruikt door alle KDE applicaties om lokale bestanden weer te geven. The file protocol is used by all KDE applications to display locally available files.
Het invoeren van file: / mapnaam in Konqueror toont de bestanden in deze map. Entering file:/directoryname in Konqueror lists the files of this directory.
finger finger
Finger is een programma om informatie over een gebruiker te tonen. Finger is a program to display information about users.
Als finger is geactiveerd op de remote computer dan kunt u informatie over de gebruikers echte naam krijgen of ze ingelogd zijn of niet, of ze e-mail hebben of als ze een .plan bestand in hun Persoonlijke map hebben dan kan het aan u worden getoond. If finger is enabled on the remote machine, you may be given information on the user's real name, if they are logged in or not, if they have mail, and if they have a .plan file in their home directory, it might be displayed for you.
Finger wordt normaal geassocieerd met een gebruiker@computernaam adres dat niet gelijk aan het e-mail adres hoeft te zijn. Finger is normally associated with a user@hostname address, which may or may not be the same as a users email address.
De meeste Internet aanbieders staan geen finger toegang toe dus het kan goed mogelijk zijn dat u geen nuttig antwoord voor de meeste mensen krijgt. Most Internet Service Providers no longer allow finger access, so, you may find that you get no useful answer for most people.
Sommige mensen gebruiken kun lokale .plan bestand om informatie zoals PGP sleutels aan te bieden, of dat ze op vakantie zijn of allerlei andere informatie. Other people use their local .plan file to hold such information as PGP keys, the fact they are on vacation, and all sorts of information.
Zie de man pagina: finger. See the manual: finger.
Diskette Floppy
De stationsaanduiding wordt de eerste submap in de floppy URL. The drive letter becomes the first subdirectory in the floppy URL.
Als u station B wilt benaderen dan is floppy: / b voldoende. floppy: / is een snelkoppeling voor floppy: / a. If you want to access drive B, floppy:/b will do it. floppy: / is a shortcut for floppy:/a.
Merk op dat floppy: / logo.png betekent dat u een diskettestation genaamd logo.png heeft. Note that floppy:/logo.png means you have a disk drive named logo.png.
De floppy ioslave ondersteunt alles wat de verschillende mtools commandoregel programma 's bieden. To use it you need to have the mtools package installed, and the floppy ioslave supports everything the various mtools command line utilities support.
U hoeft een diskette niet te mounten, typ eenvoudigweg floppy: / in elke KDE 3.x applicatie en u bent in staat om van elk diskettestation te lezen en te schrijven. You don't have to mount your floppy disks, simply enter floppy: / in any KDE 2.x app and you will be able to read from and write to your floppy drive.
Volgens de mtools documentatie worden ZIP en JAZ schijven ook ondersteunt, u kunt floppy: / z en floppy: / j proberen om toegang tot deze schijven te verkrijgen. According to the mtools documentation ZIP and JAZ drives are also supported, you could try floppy:/z and floppy:/j to access them.
Wegens het ontbreken van de benodigde hardware is dit niet uitgetest. Due to missing hardware this is not tested.
De ioslave geeft lees - en schrijftoegang tot het diskettestation maar niet tegelijk. The ioslave gives read and write access to the floppy drive, but not simultaneously.
Alhoewel, u kunt de diskette lezen en beschrijven in dezelfde sessie, het lezen en schrijven zal echter na elkaar moeten gebeuren, dus niet op hetzelfde moment. While you can read and write to the floppy during the same session, reading and writing have to happen one after the other, not at the same time.
Alexander Neundorf neundorf@kde.org Alexander Neundorf neundorf@kde.org
Ftp is de Internet service die gebruikt wordt om data bestanden van de harde schijf van de ene computer naar de harde schijf van de andere computer te verplaatsen. Ftp is the Internet service used to transfer a data file from the disk of one computer to the disk of another regardless of the operating system type.
Soortgelijk aan andere Internet applicaties gebruikt ftp de client server aanpak - een gebruiker voert het ftp programma op zijn computer uit, laat het met een andere computer verbinden en verzoekt het programma dan om een of meerdere bestanden over te zetten. Similar to other Internet applications, ftp uses the client-server approach--a user invokes an ftp program on the computer, instructs it to contact a remote computer, and then requests the transfer of one or more files.
Elke keer als de gebruiker een bestand overzet, werken de server en de client samen om een kopie van de data over het Internet te versturen. Each time the user requests a file transfer, the client and the server programs cooperate to send a copy of the data across the Internet.
Ftp servers die anonieme ftp toestaan aan elke gebruiker, dus niet alleen aan gebruikers met een account op die machine, geven de mogelijkheid om de ftp archieven door te bladeren en bestanden te downloaden. Ftp servers which allow "anonymous ftp" permit any user, not only users with accounts on the host, to browse the "ftp" archives and download files.
Sommige ftp servers laten het uploaden van bestanden door gebruikers toe. Some ftp servers are configured to allow users to upload files.
Ftp wordt algemeen gebruilkt om informatie en software, opgeslagen in bestanden, op te halen van ftp achief servers verspreid over de hele wereld. Ftp is commonly used to retrieve information and obtain software stored in files at ftp archive sites throughout the world.
Wees voorzichtig bij het downloaden van bestanden. Use care when downloading files.
Tekstbestanden moeten als ASCII worden gedownload en binaire bestanden (afbeeldingen, uitvoerbare bestanden, niet-tekst databestanden) moeten worden gedownload als BINARY. Text files should be downloaded as "ASCII"; binary files (images, executables, non-text data files) should be downloaded as "BINARY".
Zie de man pagina: ftp. See the manual: ftp.
gopher gopher
Gopher begon als een gedistribueerd campus informatie systeem op de universiteit van Minnesota. Gopher began as a distributed campus information service at the University of Minnesota.
Gopher geeft de gebruiker de mogelijkheid om informatie op Gopher servers op te halen die op het Internet aanwezig zijn. Gopher allows the user to access information on Gopher servers running on Internet hosts.
Gohper is een Internet Informatie blader service die gebruik maakt van een menu gestuurde interface. Gopher is an Internet information browsing service that uses a menu-driven interface.
Een ding waar u om vroeg kan op de server aanwezig zijn aan wie u het verzoek deed, of het kan aanwezg zijn op een andere Gopher server (of een andere machine zonder Gopher). An item may reside on a Gopher server you originally queried, or it may be on another Gopher server (or another host).
Gopher houdt de exacte locatie van machines geheim voor de gebruiker en geeft zo de illusie van een grote set van aan elkaar gekoppelde menu 's. Gopher keeps the exact location of computers hidden from the user, providing the "illusion" of a single, large set of interconnected menus.
Gopher staat de gebruiker toe om de locatie van een voorwerp in een bladwijzer op te slaan zodat gebruikers direct via deze bladwijzer bij een bepaald menu terecht kunnen komen zonder te hoeven zoeken. Gopher permits the user to record an items location in a "bookmark", thereby allowing users to follow a "bookmark" directly to a particular item without searching the menu system.
Bron: http: / /tlc.nlm.nih.gov / resources / tutorials / internetdistlrn / gophrdef.htm Source: http://tlc.nlm.nih.gov/resources/tutorials/internetdistlrn/gophrdef.htm
gzip gzip
gzip is een comprimeer programma. gzip is a compression program
De gzip ioslave is niet direct bruikbaar en is bedoelt om als filter te gebruiken. The gzip kioslave is not directly usable, and is intended for use as a filter.
Bijvoorbeeld de tar ioslave kan een bestand door de gzip ioslave filteren om de inhoud van een tar.gz bestand direct in een Konqueror venster te tonen. For example, the tar kioslave can filter a file through the gzip kioslave, in order to display the contents of a tar.gz file directly in a Konqueror window.
Als u op een gecomprimeerd bestand me de extensie gz in Konqueror klikt dan zal deze ioslave worden gebruikt om de inhoud te tonen als een normaal ongecomprimeerd bestand. If you click on a file compressed with a gz extension in Konqueror, this kioslave is used to uncompress it and display it as a normal (uncompressed) file.
Als u een ontwikkelaar bent en graag het gzip filter zou willen gebruiken dan kunt u documentatie vinden op http: / /developer.kde.org. If you are a developer, and would like to use the gzip filter, you can find documentation on using kioslaves at http://developer.kde.org
Zie de man pagina: gzip. See the manual: gzip.
help help
http http
http is het H yper T ext T ransfer P rotocol. http is the H yper T ext T ransfer P rotocol.
De meest gebruikt wordt deze ioslave voor het tonen van webpaginas in het Konqueror browse programma. The most common usage is to view web pages in the Konqueror web browser.
https https
SSL is het Secure Sockets Layer protocol, een beveiligings protocol dat communicatie privacy biedt over het Internet. SSL is the Secure Sockets Layer protocol, a security protocol that provides communications privacy over the Internet.
Het protocol geeft de mogelijkheid om client / server applicaties te laten communiceren op een manier die is ontworpen om afluisteren, knoeien, of bericht vervalsing te voorkomen. The protocol allows client/server applications to communicate in a way that is designed to prevent eavesdropping, tampering, or message forgery.
imap imap
Berichten kunnen opgeslaan worden, daar opgehaald worden of tussen mappen verplaatst. Messages can be stored on the server, retrieved from there or moved between folders.
Deze plugin is momenteel vooral gebruikt door KMail, maar u kunt het ook in elk ander programma gebruiken dat ioslave plugins ondersteunt. This plugin is currently mainly used by KMail, but you can also use it in any other KDE application that uses kioslave plugins.
Bijvoorbeeld in Konqueror kunt u gewoon het volgende typen: imap: / /username@your.mail.server / om uw IMAP mappen te zien. For example in Konqueror, simply type imap://username@your.mail.server / to get your IMAP folders listed.
IMAP URL 's zijn gedefinieerd in RFC 2192. IMAP URLs are defined in RFC 2192.
IO-Slaven IO-Slaves
audiocd audiocd
Staat toe om audio CD s als een echt bestandsysteem te behandelen, waar nummers als bestanden worden gerepresenteerd en wanneer gekopieerd van de map worden ze digitaal geextraheerd van de CD. Allows treating audio CD s like a real filesystem, where tracks are represented as files and, when copied from the directory, are digitally extracted from the CD.
Dit verzekert een perfecte kopie van de audio data. This ensures a perfect copy of the audio data.
Om te zien hoe deze IO-slave werkt, stop dan een audio CD in uw CD-ROM station en type audiocd: / in Konqueror in. To see how this slave works, insert an audio CD in your CD-ROM drive and type audiocd: / into Konqueror.
Binnen enkele seconden moet u een lijst zien van de nummers en een paar mappen. Within a few seconds you should see a list of tracks and some directories.
Audio CD s hebben eigenlijk geen mappen, maar de audiocd slave creert ze voor het gemak. Audio CD s don't really have directories, but the audiocd slave provides them as a convenience.
Ik heb een audio CD in mijn station! How do I fix that?
Als u SCSI emulatie gebruikt (mogelijk als u een IDE CD schrijfer heeft) zorg er dan voor dat u toestemming heeft voor het algemene SCSI apparaat heeft dat waarschijnlijk / dev / sg0, / dev / sg1, etc.. heet. als het nog steeds niet werkt, probeer dan audiocd: / ?device= / dev / sg0 o.i.d. te typen om de kio_audiocd ioslave te vertellen welk apparaat uw CD-ROM is. I have an audio CD in my drive!
Het wordt bijna niet meer gebruikt vandaag de dag omdat het is vervangen door bzip2 dat een veel betere compressie geeft. If not, make sure you have permission to access the CD device.
Als u op een gecomprimeerd bestand klikt me de extensie bz in Konqueror dan wordt deze ioslave gebruikt om het te decomprimeren en als een normaal, niet gecomprimeerd, bestand te tonen. bzip
De bzip2 ioslave is niet direct bruikbaar en is bedoelt voor gebruik als een filter. The bzip kioslave is not directly usable, and is intended for use as a filter.
Bijvoorbeeld de tar ioslave kan een bestand door de bzip2 ioslave filteren om de inhoud van een tar.bz2 bestand direct in een Konqueror venster te tonen. For example, the tar kioslave can filter a file through the bzip kioslave, in order to display the contents of a tar.bz file directly in a Konqueror window.
Als u een ontwikelaar bent en u wilt graag het bzip2 filter gebruiken dan kunt u informatie over het gebruik van ioslaven vinden op http: / /developer.kde.org. If you are a developer, and would like to use the bzip filter, you can find documentation on using kioslaves at http://developer.kde.org
bestand Bzip2 is a compression program
De CGI slaaf biedt de mogelijkheid om CGI programma 's uit te voeren zonder dat u een webserver nodig heeft. The bzip2 kioslave is not directly usable, and is intended for use as a filter.
Dit zou u kunnen gebruiken voor het lokaal testen van CGI programma 's of voor het gebruik van zoekmachines die alleen een CGI frontend bieden zoals Doxygen. For example, the tar kioslave can filter a file through the bzip2 kioslave, in order to display the contents of a tar.bz2 file directly in a Konqueror window.
Het gebruikt de bestandsnaam van de gegeven URL en doorzoekt een configureerbare lijst met mappen. If you click on a file compressed with a .bz2 in Konqueror, this kioslave is used to uncompress it and display it as a normal (uncompressed) file.
Als het een uitvoerbaar programma vindt met de opgegeven naam dan wordt dit programma uitgevoerd, alle argumenten in de URL worden aan het programma doorgegeven en de omgevingsvariabelen worden gezet die het CGI programma nodig heeft. See the manual: bzip2.
fish See the manual: finger.
Op deze manier is er geen server software nodig krijgt u toch toegang tot de bestanden op de andere computer als of ze op uw eigen computer staan (of via NFS omdat het langzamer is). Floppy
Als perl aanwezig is op de andere computer dan zal dit in plaats van de hiervoor genoemde commando 's worden gebruikt. The floppy ioslave gives you easy access to the floppy disk drives installed on your system.
Het gebruik van perl heeft als bijkomend voordeel dat het sneller is. The drive letter becomes the first subdirectory in the floppy URL.
De diskette ioslave geeft u eenvoudig toegang tot de diskettestations die in uw computer zitten. If you want to access drive B, floppy:/b will do it. floppy: / is a shortcut for floppy:/a.
Om dit te kunnen gebruiken moet u het mtools pakket geinstalleerd hebben. To use it you need to have the mtools package installed, and the floppy ioslave supports everything the various mtools command line utilities support.
ftp Alexander Neundorf neundorf@kde.org
Het lokale ftp programma wordt dan de client die van TCP gebruik maakt om het ftp server op de andere machine te benaderen. ftp
Bron: http: / /tlc.nlm.nih.gov / resources / tutorials / internetdistlrn / ftpdef.htm Similar to other Internet applications, ftp uses the client-server approach--a user invokes an ftp program on the computer, instructs it to contact a remote computer, and then requests the transfer of one or more files.
Gebruikers selecteren informatie uit menu 's, die een ander menu of een tekstbestand kunnen weergeven. Each time the user requests a file transfer, the client and the server programs cooperate to send a copy of the data across the Internet.
Gopher kan de informatie tunnelen van een andere machine zonder dat u er weet van heeft dat de informatie van een andere Gopher server wordt gehaald. Ftp servers which allow "anonymous ftp" permit any user, not only users with accounts on the host, to browse the "ftp" archives and download files.
Gopher menu 's zij niet gestandaardiseerd en worden door iedere Gopher server individueel bepaald. Ftp is commonly used to retrieve information and obtain software stored in files at ftp archive sites throughout the world.
Het help systeem van KDE See the manual: ftp.
Zie Help. gopher
De http ioslave wordt door alle KDE applicaties gebruikt voor het afhandelen van verbindingen met http oftewel web servers. Gopher began as a distributed campus information service at the University of Minnesota.
Zie de man pagina: http. Gopher allows the user to access information on Gopher servers running on Internet hosts.
HTTPS is HTTP ingekapseld in een SSL / TLS data stroom. Gopher is an Internet information browsing service that uses a menu-driven interface.
TLS staat voor Transport Layer Security An item may reside on a Gopher server you originally queried, or it may be on another Gopher server (or another host).
Het IMAP4rev1-protocol (Internet Message Access Protocol) stelt u in staat berichten in postmappen op een server te benaderen. Gopher can "tunnel" from one Gopher to another without the user knowing that the server and/or host machine have changed.
Niet zoals POP3, wat ontworpen is om berichten te downloaden en ze van de server te verwijderen, is het doel van IMAP: het opslaan van alle berichten op de server om ze overal te kunnen lezen. Gopher keeps the exact location of computers hidden from the user, providing the "illusion" of a single, large set of interconnected menus.
U kunt met mappen en mailtjes dezelfde dingen doen als met bestanden en mappen op een lokaal bestandssysteem. Gopher menus are not standardised, inasmuch as each Gopher server is individually determined.
imaps gzip
IMAPS is het IMAP -protocol beveiligd via SSL. gzip is a compression program
De info ioslave geeft u de mogelijkheid om de info paginas die op uw systeem zijn geinstalleerd vanuit Konqueror in te zien. The gzip kioslave is not directly usable, and is intended for use as a filter.
Dit zou u de hoofdnode van de info documentatie voor de gcc compiler geven. For example, the tar kioslave can filter a file through the gzip kioslave, in order to display the contents of a tar.gz file directly in a Konqueror window.
lan If you click on a file compressed with a gz extension in Konqueror, this kioslave is used to uncompress it and display it as a normal (uncompressed) file.
Dit protocol is bedoeld om een soort van netwerk omgeving te bieden, maar biedt alleen ondersteuning voor protocols die op basis van TCP / IP werken, dus geen smb or iets dergelijks. If you are a developer, and would like to use the gzip filter, you can find documentation on using kioslaves at http://developer.kde.org
ldap help
U kunt de ldap ioslave als volgt gebruiken: The help system of KDE
mailto http
De mailto ioslave wordt gebruikt wanneer u op een mailto link in een HTML pagina klikt. http is the H yper T ext T ransfer P rotocol.
Zie de man pagina: mailto. See the manual: http.
mac https
Voer mac: / in, in Konqueror en u zult de inhoud van uw Mac OS partitie zien. HTTPS is HTTP encapsulated in an SSL/TLS stream.
Als u kio-mac nog nooit heeft gebruikt dan zult u waarschijnlijk een foutmelding zien die aangeeft dat u niet de juiste partitie heeft opgegeven. SSL is the Secure Sockets Layer protocol, a security protocol that provides communications privacy over the Internet.
Voer dan iets in als dit: mac: / ?dev= / dev / hda2 om de partitie aan te geven (als u niet weet op welke partitie MacOS staat dan kunt u het proberen te raden door hda2 in hda3 enz. te veranderen of door gebruik te maken van het mac-fdisk). The protocol allows client/server applications to communicate in a way that is designed to prevent eavesdropping, tampering, or message forgery.
Deze partitie zal de volgende keer dat u deze ioslave gebruikt gebruikt worden zodat u het niet iedere keer hoeft op te geven. imap
HFS + houdt eigenlijk 2 bestanden bij voor ieder bestand dat u ziet (genaamd forks), een resource fork en een data fork. The IMAP4rev1 protocol (Internet Message Access Protocol) allows access to messages in mail folders on a server.
Tekstbestanden worden gekopiëert in tekst modus (zelfde als raw modus maar verandert einderegel tekens in een UNIX vriendelijke manier en gooit bepaalde extra karakters weg, dit wordt sterk geadviseerd voor tekstbestanden) tenzij u anders aangeeft. Messages can be stored on the server, retrieved from there or moved between folders.
U kunt de bestanden ook in Mac Binary II formaat of aangeven dat het in tekst of raw formaat met een andere query: mac: / myfile?mode=b of mac: / myfile?mode=t Zie man hpcopy voor meer informatie. This plugin is currently mainly used by KMail, but you can also use it in any other KDE application that uses kioslave plugins.
Dit verwart de hfstools. For example in Konqueror, simply type imap://username@your.mail.server / to get your IMAP folders listed.
Het is zeer gemakkelijk in gebruik: IMAP URLs are defined in RFC 2192.
man: / imaps
Zie de secties van de man pagina 's, klik om de rest te vinden. IMAPS is the IMAP protocol encrypted via SSL.
man: fopen Info
Zie de man pagina van fopen. Info is a type of documentation.
Er is ook een snelkoppeling: #fopen, welke het zelfde effect heeft als die hier bovenstaande. The documents are in a file format called texinfo, and can be read on the command line with the info program.
U kunt u afmelden vanuit KNode als u beslist dat u de nieuwsgroep niet wilt lezen door op de rechts te klikken en Nieuwsgroep afmelden te kiezen. You can quite easily browse the info documentation you have installed from within the KHelpcenter application, or you can use the info ioslave directly from within both Konqueror and the mini-cli.
nfs lan
Het NFS protocol is ontwikkeld om machine, besturingssyteem, netwerk achitectuur, and transport protocol onafhankelijk te werken. ldap
Deze onafhankelijkheid wordt bereikt door het gebruik van Remote Procedure Call (RPC) primitieven gebaseerd op een eXterne Data Representatie (XDR). It provides access to an X.500 directory, or to a stand-alone LDAP server.
Het ondersteunende MOUNT protocol verwerkt de besturingssysteem specifieke functies die clienten de mogelijkheid geven om niet lokale directory bomen naar een plek in het lokale bestandssysteem om te leiden. ldap://host:port/ou=People,o=where,c=de??sub for a subtree-query
Het mount proces biedt tevens de server de mogelijkheid om toegangsprivileges te bieden aan een beperkte set clienten via export beheer. or ldap://host:port/cn=MM,ou=People,o=where,c=de??base for a complete branch.
Het Network Lock Manager (NLM) protocol isoleert de inherente toestand aspecten van het locken van bestanden in een apart protocol. Konqueror will open the preferred mail client you have configured, with a composer window.
Bron: http: / /www.networksorcery.com / enp / protocol / nfs.htm Any information supplied in the URL will be filled in for you.
Zie het handboek: nfs. See the manual: mailto.
nntp Man
De ioslave kan niet worden gebruikt met servers die niet het GROUP commando ondersteunen onder andere sommige versies van de populaire INN neiuws server die vaak door ISP s wordt gebruikt. It is easy to use:
pop3s If you don't find all your man pages, adjust the environment variables MANPATH and MANSECT.
De print kioslave geeft snelle toegang voor het bladeren door de verschillende KDEPrint secties door middel van virtuele mappen. As with any other KDE ioslave, it is possible to enter a URL, like man:socket in any KDE application.
print: / is een van de handige kioslaves die in KDE zijn geimplementeerd. Contact mailing list: kde-devel@kde.org
U wordt gevraagd om het Administrator of root wachtwoord als u als normale gebruiker geen toegang heeft om een bepaalde weergave te bekijken of een bepaalde operatie uit te voeren. news
U kunt vaak bezochte locaties opslaan in uw bladwijzers zoals: print: / manager. The news kioslave is used when you click on a news link on a web page.
Merk op dat sommige van de aangeboden weergaven en acties zwaar leunen op het afdruk subsysteem dat op uw systeem is geinstalleerd en op dit moment geconfigureerd voor KDE. It will open KNode, and if the group referred to in the news link is available from your server, it will subscribe you to the group, in the first available account you have configured in KNode
Enige voorbeelden nfs
virtuele hoofdmap voor het bladeren door uw afdruk subsysteem. Sun's NFS protocol provides transparent remote access to shared file systems across networks.
Hier kunt u over schakelen op een ander afdruk subsysteem of iedere andere administratieve taak uitvoeren... Source: http://www.networksorcery.com/enp/protocol/nfs.htm
Dit is het meest belangrijke deel van uw afdruk subsysteem. See the manual: nfs.
print: / speciaal of print:speciaal nntp
U kunt meer over afdrukken en KDEPrint 's krachtige mogelijkheden vinden door het KDEPrint Handboek (lokaal) of de KDEPrint Website te lezen. If you enter a group name, as above, and the group is available, you will see the messages stored for that group as icons in Konqueror.
De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Clicking on a message will display it as plain text, including all headers.
Om de mogelijkheden van deze ioslave in Konqueror te kunnen gebruiken voert u rlogin: / host_om_mee_te_verbinden in de URL balk. pop3s
De rlogin ioslave gebruikt de gebruikersnaam van het account dat u op dit moment in KDE gebruikt. rlan
Zie de man pagina: rlogin. Not yet documented
sftp rlogin
Om op Windows NT Domaincontrollers in te loggen, heeft u ten minste Samba 2.0 nodig. This will initialise Konsole with an rlogin session, prompting you for your password.
Dit is vooral nuttig als u een lid bent van een Windows NT domein. The rlogin kioslave uses the username of the account you are currently using in KDE.
Auteur: After you have successfully entered your password, you can begin your remote session.
smtp SMB
webdav Currently the slave is read-only, i.e. you are not able to write to remote shares.
WebDAV is een D istributed A uthoring and V ersioning protocol voor het WereldWijdeWeb. The current smb ioslave also doesn't provide you with a list of running hosts.
Het gebruik van dit protocol is erg gemakkelijk. This is especially useful if you are a member of a Windows NT domain.
Typ de lokatie in die u wilt bekijken, op de zelfde manier als bij http behalve dat u nu de URL begint met het protocol webdav: / /. There you can also set your workgroup name, but in most cases this is not required.
Als u een mapnaam opgeeft dan zal een lijst van mappen en bestanden worden getoond en kunt u deze mappen en bestanden bewerken net zoals u het met ieder ander bestandssysteem zou doen. Author:
WebDAV mogelijkheden Alexander Neundorf neundorf@kde.org
Bestandsvergrendeling geeft gebruikers de mogelijkheid om bestanden te vergrendelen om zo aan te geven aan andere gebruikers dat dit bestand wordt bewerkt. An archiving program designed to store and extract files from an archive file known as a tarfile.
Op deze manier kan een bestand worden gewijzigd zonder angst dat de veranderingen door een andere gebruiker worden overschreven die hetzelfde bestand ook aan het bewerken is. See the manual: tar.
WebDAV geeft de mogelijkheid om toegang tot scripts te krijgen die een specifieke pagina produceren zodat veranderingen direct aan het script worden gemaakt en niet aan de uitvoer die het scriptbestand genereert. The network terminal protocol (TELNET) allows a user to log in on any other computer on the network supporting TELNET.
Om van deze extra mogelijkheden gebruik te maken zult u gebruik moeten maken van een applicatie die deze mogelijkheden ondersteunt. The thumbnail kioslave uses plugins to generate the actual thumbnails.
webdavs The thumbnail kioslave is not directly useful to a user, but if you are a developer, you can use it within your own applications to create file previews.
WebDAVS is het WebDAV protocol versleuteld via SSL. See the documentation in the sources for more information.
info Info
Info is een type documentatie. Info is a type of documentation.
De documenten zijn geschreven in een formaat genaamd texinfo en kunnen worden gelezen met het commando regel programma info. The documents are in a file format called texinfo, and can be read on the command line with the info program.
U kunt het heel gemakkelijk gebruiken: You can use it very easily:
Info is een GNU vervanging voor man, maar is niet erg ver verspreidt buiten de GNU software. Info is a GNU replacement for man, but is not widely used outside of GNU software.
U kunt heel erg gemakkelijk de op uw systeem geinstalleerde info documentatie doorbladeren vanuit het KHelpcenter programma, of u kunt de info ioslave direct vanuit Konqueror of de mini-cli gebruiken. You can quite easily browse the info documentation you have installed from within the KHelpcenter application, or you can use the info ioslave directly from within both Konqueror and the mini-cli.
Het moet eerst worden geconfigureerd in KControl Netwerk LAN-browsen It must first be configured in KControl, Network, LAN-Browsing
ldap is een lichtgewicht directory toegangs protocol. ldap is the lightweight directory access protocol.
Het biedt toegang tot een X.500 directory of naar een alleenstaande LDAP server. It provides access to an X.500 directory, or to a stand-alone LDAP server.
ldap: / /host:poort / ou=People,o=waar,c=de??sub voor een subboom zoekopdracht ldap://host:port/ou=People,o=where,c=de??sub for a subtree-query
of ldap: / /host:poort / cn=MM,ou=People,o=waar,c=de??basis voor een complete boom. or ldap://host:port/cn=MM,ou=People,o=where,c=de??base for a complete branch.
Konqueror zal dan het door u geprefereerde e-mail programma starten met een maak e-mail venster open. Konqueror will open the preferred mail client you have configured, with a composer window.
Alle informatie die in de URL aanwezig is zal voor u worden ingevuld. Any information supplied in the URL will be filled in for you.
Man Man
Door de man ioslave te gebruiken kunt u de man pagina 's die op uw systeem zijn geinstalleerd lezen. Using the man ioslave you are able to read the man pages installed on your system.
Als u niet al uw man pagina 's kunt vinden, wijzig dan de omgevings variabelen MANPATH en MANSECT. If you don't find all your man pages, adjust the environment variables MANPATH and MANSECT.
Zoals met elke andere KDE ioslave, is het mogelijk om een URL in te voeren, zoals man:socket in elke KDE programma. As with any other KDE ioslave, it is possible to enter a URL, like man:socket in any KDE application.
Probeer het in KWrite en u zult de man pagina in HTML formaat zien. Try it in KWrite and you will see the man page in HTML format.
Contact-mailinglijst: kde-devel@kde.org Contact mailing list: kde-devel@kde.org
news news
De news IO-slave wordt gebuikt als u een news link op een webpage aanklikt. The news kioslave is used when you click on a news link on a web page.
Het zal KNode openen en als de gerefereerde nieuwsgroep op uw newsserver aanwezig is u op deze groep abonneren in het eerste beschikbare account dat u heeft ingesteld in KNode. It will open KNode, and if the group referred to in the news link is available from your server, it will subscribe you to the group, in the first available account you have configured in KNode
Sun 's NFS protocol biedt de mogelijkheid van transparante toegang tot bestanden op andere machines via gedeelde bestandssystemen over netwerken. Sun's NFS protocol provides transparent remote access to shared file systems across networks.
De Lock Manager (slot beheerder???) biedt ondersteuning voor het "locken "van bestanden wanneer deze in de NFS omgeving worden gebruikt. The Lock Manager provides support for file locking when used in the NFS environment.
De nntp ioslave maakt directe toegang tot NNTP servers mogelijk. The nntp kioslave accesses NNTP servers directly.
Het werkt wel met leafnode samen dat veel mensen gebruiken om een offline cache van nieuws artikelen op hun harde schijf of LAN willen bewaren. It does work with leafnode, which many people use to keep an offline cache of news articles on their own hard drive or within their LAN.
U kunt de nntp ioslave gebruiken door nntp: / /uwserver / groepsnaam in de Konqueror URL balk in te typen. You can use the nntp kioslave by typing nntp://yourserver/groupname into the Konqueror URL bar.
Als u een groepsnaam invoert zoals hieboven is beschreven en de groep is beschikbaar dan zult u de berichten in deze groep als pictogrammen in Konqueror zien. If you enter a group name, as above, and the group is available, you will see the messages stored for that group as icons in Konqueror.
Het klikken op een bericht zal het tonen als normale text inclusief de headers. dit kan handig zijn als u een verbinding van een nieuws client naar een newsserver wit debuggen, om u er bijvoorbeeld van te verzekeren dat uw leafnode server correct werkt. This could be useful for debugging a news client to news server connection, for example, to ensure that your new leafnode server is working correctly.
Als u geen groepsnaam invoert maar aleen de servernaam dan zult u een lijst met beschikbare groepen zien. If you don't enter a group name, and only the server name, you will see a list of available groups.
Wees u ervan bewust dat dit een behoorlijke tijd in beslag kan nemen en een heleboel netwerk verkeer kan genereren. Please be aware that this could take an enormous amount of time, and will cause a lot of network traffic.
Sommige commerciele usenet servers hebben 60.000 of meer groepen beschikbaar en zoiets kan uw desktop tijdelijk bevriezen. Some commercial usenet servers have 60,000 or more groups available, and doing such a thing may cause your desktop to freeze.
pop3 pop3
Het Post Office Protocol (POP3) stelt de gebruiker in staat om zijn mail op de mailserver te benaderen van af zijn eigen computer. The Post Office Protocol (POP3) allows a user's workstation to access mail from a mailbox server.
POP3S is het POP3 protocol maar dan versleuteld via SSL. POP3S is the POP3 protocol encrypted via SSL.
afdrukken print
Deze mappen geven informatie over en snelle toegang tot het afdruk subsysteem. These folders provide some information about and quick access to your print subsystem.
Om toegang tot deze kioslave te krijgen typt u print: / in, in de locatiebalk in Konqueror. print: / bied niet alleen lees toegang tot uw afdruk subsysteem, maar geeft ook de mogelijkheid om instellingen van uw printer te wijzigen en om nieuwe printers en printer klasses toe te voegen of te verwijderen. To access it, just type print: / into the address field of Konqueror. print: / doesn't purely provide read-only access to your print subsystem, but it also allows you to change settings of your printers, of your print system and lets you create new printers and classes.
Geldige syntaxis is of print: / [pad-naar-virtuele-map] of print :[ pad-naar-virtuele-map]. Valid syntax is either print:/[path-to-virtual-folder] or print:[path-to-virtual-folder]
- - --
Geldige syntaxis om toegang te krijgen tot de verschillende virtuele mappen en een korte uitleg van wat ze betekenen: Valid syntax to access different virtual folders and a short explanation of what they represent:
print: / (bijvoorbeeld de hoofdmap van de afdruk kioslave) print: / (i.e. the root of print-kioslave)
Dit toont submappen, klassen, printers, beheerder en speciaal. It displays subfolders classes, printers, manager, and specials
print: / klassen of print:klassen print:/classes or print:classes
bekijk uw printer klassen (alleen nuttig en ondersteunt door CUPS) view your printer classes (supported by and useful for CUPS only)
print: / klassen / klasse_naam of print:klassen / klasse_naam print:/classes/class_name or print:classes/class_name
bekijk alle leden van de gekozen printer klasse (alleen nuttig en ondersteunt door CUPS) view all members of the named printer class (supported by and useful only for CUPS)
print: / printers of print:printers print:/printers or print:printers
toont al uw printers. lists all your printers.
Het klkken op een printernaam toont meer informatie over deze printer. Clicking on a printer name shows more info about that printer.
print: / printers / printer_naam of print:printers / printer_naam print:/printers/printer_name or print:printers/printer_name
toont nuttige informatie over de gekozen printer displays useful info about the named printer
print: / beheerder of print:beheerder print:/manager or print:manager
opent een pagina die erg doet denken aan de KDEPrint Beheerder module in KControl. opens a page very similar to the KDEPrint Manager module inside the KDE Control Centre.
toont alle op dit moment beschikbare speciale printers. lists all presently available special printers:
Waarschijnlijk zult u deze zien: Likely you'll see:
* de twee printers die u naar een bestand op schijf laten afdrukken in PostScript of PDF formaat; * the two that let you save a printfile to disk, in PostScript or PDF format;
* een printer die het bestand als PDF-aanhangsel via KMail verstuurd; * one that sends it as a PDF-attachment via KMail;
Hylafax of efax. * and last, send it via fax, if you have one of the supported fax backends active, Hylafax or efax.
Aanwijzing: u kunt print: / beheerder of iets dergelijks als commando in het Command uitvoeren hulpmiddel (te starten via [ALT+F2] of via [META+Enter]) intypen. Hint: you can also put print:/manager or similar as command in the Quick Command utility (started via [ALT+F2])
Er zijn al een paar documenten beschikbaar (HTLM en PDF) die Tutorials en VVV 's bevatten alsmede handige tips bevatten voor afdrukken in het algemeen. There are already a few documents online (HTML and PDF),containing Tutorials, as well as FAQs and Tips+Tricks related to printing in general.
rdate rdate
Een protocol om de datum en tijd van een tijdserver te halen. A protocol to retrieve the date and time from a time server.
Deze kioslave zal een verzoek om de juiste tijd stellen aan een RFC 868 tijd server It will query a URL of an RFC 868 time server.
rdate: / /servernaam rdate://servername
En de datum terugkrijgen in het formaat: And return a date in the format of:
DDD MMM DD UU:MM:SS JJJJ DDD MMM DD HH:MM:SS YYYY
Netwerk operaties benodigen in het algemeen gesynchroniseerde tijdsinformatie om optimale netwerk prestaties te verkrijgen. Network operations require time synchronised information to ensure optimal network performance.
Interne computer klokken staan erom bekend dat ze nogal afwijken. Computer clocks are notorious for drifting.
Het is dus een goed idee om tijdsynchronisatie op uw computer / netwerk te gebruiken. So it's a very good idea to set up time synchronisation.
U heeft root-privileges nodig om dit mogen te doen. You will need root privileges to do this.
Zie de man pagina 's: date en netdate. See the manual: date and netdate.
Zie: See:
Tijd synchronisatie server. Time Synchronisation Server.
rlan rlan
Nog niet gedocumenteerd Not yet documented
rlogin rlogin
Door van Konqueror gebruik te maken kunt u een rlogin sessie starten met een server die een rlogin service aanbiedt. Using Konqueror you can start up an rlogin session with a server hosting the rlogin service.
Dit zal een Konsole starten met een rlogin sessie dat u om een wachtwoord vraagt. This will initialise Konsole with an rlogin session, prompting you for your password.
Nadat u uw wachtwoord succesvol heeft ingevoerd kunt u uw remote sessie beginnen. After you have successfully entered your password, you can begin your remote session.
SFTP is een Secure File Transfer Protocol. sftp is een interactief bestanden verstuur programma zoals ftp, maar het voert alle operaties uit over een versleutelde ssh verbinding. SFTP is a Secure file transfer protocol. sftp is an interactive file transfer program, similar to ftp, but it performs all operations over an encrypted ssh transport.
Het kan gebruik maken van de mogelijkheden van ssh, inclusief publieke sleutel authenticatie en compressie. It may use many of the features of ssh, including public key authentication and compression.
Zie de man pagina: sftp. See the manual: sftp.
SMB SMB
De smb ioslave stelt u in staat om de gedeelde bronnen van een Windows (of samba) netwerk te verkennen. The smb ioslave enables you to browse the shares of a Windows (or Samba) network.
De smb ioslave is een wrapper rond het commandoregel-hulpmiddel smbclient, wat een deel is van het Samba-pakket. The smb ioslave is a wrapper around the command line tool smbclient, which is part of the Samba package.
Dit betekent dat u Samba geïnstalleerd moet hebben om deze ioslave te kunnen gebruiken. This means you need to have Samba installed to use this ioslave.
Om de gedeelde bronnen van Windows 2000-machines te verkennen, heeft u ten minste Samba 2.0.7 nodig. To access the shares of Windows 2000 machines, you need at least Samba 2.0.7.
Momenteel is de ioslave alleen-lezen, dus u kan niets schrijven op gedeelde netwerkbronnen. Currently the slave is read-only, i.e. you are not able to write to remote shares.
De huidige smb ioslave biedt u ook niet een lijst met hosts. The current smb ioslave also doesn't provide you with a list of running hosts.
U moet de lan of rlan ioslaves gebruiken om een netwerkomgeving te krijgen. You should use the lan or rlan ioslaves to get a network neighbourhood.
U kan daar ook uw werkgroep naam instellen, dit is in de meeste gevallen niet nodig. There you can also set your workgroup name, but in most cases this is not required.
Deze ioslave is getest en ontwikkeld voor samba 2.0.7, maar andere versies van samba moeten ook werken. This ioslave is tested and developed using mainly Samba 2.0.7, but other versions of Samba should work too.
Een protocol om e-mail te versturen van de client machine naar de mail server. A protocol to send mail from the client workstation to the mail server.
Zie Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol.
tar tar
Een archief programma ontworpen om bestanden op te slaan en weer terug te halen van een archiefbestand dat bekend staat als tarbestand. An archiving program designed to store and extract files from an archive file known as a tarfile.
Een tarbestand kan op een tape drive worden gemaakt, maar het wordt ook veel gebruikt als een normaal bestand weggeschreven op uw harde schijf. A tarfile may be made on a tape drive, however, it is also common to write a tarfile to a normal file.
Zie de man pagina: tar. See the manual: tar.
telnet telnet
Het netwerk terminal protocol (TELNET) geeft de gebruiker de mogelijkheid om in te loggen op een willekeurige computer op het netwerk die TELNET ondersteunt. The network terminal protocol (TELNET) allows a user to log in on any other computer on the network supporting TELNET.
Zie de man pagina: telnet. See the manual: telnet.
thumbnail thumbnail
De thumbnail ioslave wordt door KDE gebruikt voor netwerk transparant en persistente generatie van voorbeeldpictogrammen. The thumbnail kioslave is used by KDE for network transparent and persistent generation of thumbnails.
De thumbnail ioslave gebruikt plugins om de eigenlijke voorbeeldpictogrammen te genereren. The thumbnail kioslave uses plugins to generate the actual thumbnails.
De thumbnail ioslave is niet direct geschikt voor de gebruiker maar als u een ontwikkelaar bent dan kunt u het gebruiken in uw eigen applicatie ombestands voorbeeldpictogrammen te maken. The thumbnail kioslave is not directly useful to a user, but if you are a developer, you can use it within your own applications to create file previews.
Zie de documentatie in de broncode voor meer informatie. See the documentation in the sources for more information.
Het geeft de mogelijkheid om gemakkelijk documenten en scripts op een http server te beheren en heeft als extra mogelijkheden die ontwikkeld zijn om versie beheer bij meerdere schrijvers van het zelfde bestand te versimpelen. It allows for easy management of documents and scripts on a http server, and has additional features designed to simplify version management amongst multiple authors.
Vergrendelen Locking
Bronbestand toegang Source file access
Per document eigenschappen ondersteuning Per-document property support
Willekeurige eigenschappen kunnen worden ingesteld om de identificatie van het document te vergemakkelijken, zoals de naam van de auteur. Arbitrary properties may be set to assist identification of a document, such as the author.
Er is op dit moment geen applicatie bekend die van de extra mogelijkheden van deze kioslave gebruik maakt. No application currently supports them through this kioslave.
Het KSpell handboek The KSpell Handbook
KSpell is de spellingscontrole module die door KDE applicaties zoals Kate, KMail, en KWord wordt gebruikt. KSpell is the spelling checker used by KDE applications such as Kate, KMail, and KWord.
Het is een GUI voor International ISpell en ASpell. It is a GUI frontend to International ISpell and ASpell.
Fout gespelde woorden dialoogvenster Misspelled Word Dialogue
(Als u ISpell niet heeft geinstalleerd dan kunt u het ophalen van International ISpell home page. (If you do not have Ispell installed you can obtain it from the International ISpell home page.
ASpell is op te halen van de ASpell home page.) ASpell is available from the ASpell home page.)
Algemeen gebruik General Use
De bovenste regel in het dialoogvenster toont de mogelijk verkeerd gespelde woord dat in uw document is gevonden. The top line in the dialogue displays a possibly misspelled word which was found in your document.
KSpell probeert dan om een geschikt vervangwoord te vinden. KSpell attempts to find an appropriate replacement word.
Er kunnen er een of meerdere worden gevonden. One or several may be found.
Het beste vervangwoord wordt getoond aan de rechterkant van Vervangwoord:. The best guess is shown to the right of Replacement:.
Om dit woord te accepteren klikt u op Vervangen. To accept this replacement, click on Replace.
U kunt ook een ander woord selecteren uit de lijst van Suggesties en vervolgens op de Vervangen klikken om de het verkeerd gespelde woord te vervangen met het geselecteerde woord. You may also select a word from the list of Suggestions and then click Replace to replace the misspelled word with the selected word.
Om de originele spelling te behouden klikt u op Negeren. To keep your original spelling, click on Ignore.
Om de spellingscontrole te stoppen - met behoud van de gemaakte wijzigingen - klikt u op Stoppen. To stop the spell checking -- keeping the changes you've already made -- click on Stop.
Om de spellingscontrole te stoppen en alle gemaakte wijzigingen weg te gooien, klikt u op Annuleren. To stop the spell checking and cancel the changes you've already made, click on Cancel.
Het klikken op Alles vervangen zal initieel hetzelfde doen als het klikken op Vervangen, maar zal later automatisch het verkeerd gespelde woord vervangen door het vervang woord als het weer wordt gevonden door de spellingscontrole verderop in het document. Clicking on Replace All will initially perform the same function as clicking on Replace, but will automatically replace the misspelled word with the chosen replacement word, if it appears again (at a later point) in your document.
De Alles negeren knop negeert deze andere alle andere keren dat het woord voorkomt in het document. The Ignore All button ignores this and all future occurrences of the misspelled word.
Het klikken op Toevoegen zal het verkeerd gespelde woord aan uw persoonlijke woordenboek toevoegen (dit is gescheiden van het systeem woordenboek zodat andere gebruikers uw toevoegingen niet zullen zien). Clicking on Add will add the misspelled word to your personal dictionary (this is distinct from the original system dictionary, so the additions you make will not be seen by other users).
Configuratie dialoogvenster Configuration Dialogue
Woordenboeken Dictionaries
U kunt het woordenboek kiezen dat moet worden gebruikt voor de spellingscontrole in de lijst van geinstalleerde woordenboeken. You can choose the dictionary to use for spell checking from the list of installed dictionaries.
Coderingen Encodings
US-ASCII US-ASCII
Dit is de karakterset die gebruikt wordt voor engelse tekst. This is the character set used for English text.
ISO-8859-1 ISO-8859-1
Dit is de karakterset die gebruikt wordt voor west europese talen. This is used for Western European languages.
UTF-8 UTF-8
Dit is de Unicode encodering die voor bijna elke taal kan worden gebruikt, zolang uw systeem maar over de benodigde lettertypen beschikt. This is a Unicode encoding that can be used for almost any language, if your system has the necessary fonts.
U zult die encodering willen kiezen die overeen komt met de karakterset die u gebruikt. You should select the one that matches the character set you are using.
In sommige gevallen ondersteunen woordenboeken meer dan een encodering. In some cases, dictionaries will support more than one encoding.
Een woordenboek kan bijvoorbeeld geaccentueerde karakters accepteren wanneer ISO-8859-1 is geselecteerd, maar e-mail stijl karaktercombinaties (zoals 'a voor een geaccentueerde a) accepteren wanneer US-ASCII is geselecteerd. A dictionary might, for example, accept accented characters when ISO-8859-1 is selected, but accept email-style character combinations (like 'a for an accented a) when US-ASCII is selected.
Kijk in de documentatie bij uw woordenboek voor meer informatie. Please see your dictionary's distribution for more information.
Spellingscontrole client Spell-checking client
U kunt er voor kiezen om ISpell of ASpell als spellingscontrole programma te gebruikeni voor KSpell. You may choose to use Ispell or Aspell as the spell-checking backend for KSpell.
ISpell is meer verspreid en heeft mogelijkerwijs betere internationale ondersteuning, maar ASpell wint aan populariteit omdat het beweert betere suggesties te geven voor woordvervangingen. Ispell is more widely available and may have better international support, but Aspell is gaining popularity as it claims to give better suggestions for word replacements.
Overig Other
Het wordt aangeraden om de eerste twee opties niet te wijzigen tenzij u de internationale ISPell man pagina heeft gelezen. It is recommend that you do not change the first two options unless you have read the International ISpell man page.
Contactinformatie Contact Information
U kunt de auteur / onderhouder mailen met vragen en / of opmerkingen op e-mail adres dsweet@kde.org. In particular, you will find information about programming the KSpell C++ class.
Op - of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u naar i18n@kde.nl sturen. KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk