Internationaalrechtelijke wetgevingsbronnen

De belangrijkste wetgevende akten zijn:

aanbeveling Comité van Ministers Benelux Aanbev.Com.Min. Benelux
aanbeveling (Europese) Commissie Aanbev.Comm.
aanbeveling Europees Parlement Aanbev.EP
aanbeveling raad Aanbev.raad
advies raad Adv.raad
advies raadgevende Parlementaire raad Benelux Adv.Parl.Benelux
algemeen richtsnoer Alg.richts.
beginsel Begins.
bekendmaking Commissie Bekendm.Comm.
beschikking Besch.
besluit B.
conclusies raad Concl.raad
conventie Conv.
gemeenschappelijke strategie Gemeensch.Strat.
gemeenschappelijk optreden Gemeensch.Optr.
gemeenschappelijk standpunt Gemeensch.Standp.
handvest Handv.
kaderbesluit Kaderb.
mededeling Med.
overeenkomst Ov.
protocol Prot.
resolutie Res.
richtlijn Richtl.
verklaring Verkl.
verordening Verord.

Interne wetgevingsbronnen

aanbeveling Aanbev.
administratieve beslissing Adm.Besl.
administratieve onderrichting Adm.Onderr.
administratieve overeenkomst Adm.Ov.
advies Adv.
advies raad van State Adv.rvS
agglomeratieverordering Aggl.Verord.
beheersovereenkomst Beheersov.
beleidsovereenkomst Beleidsov.
bericht Ber.
beslissing Besl.
besluit B.
besluit bestendige deputatie B.Best.Dep.
besluit Brusselse Hoofdstedelijke Executieve B.Br.Ex.
besluit Brusselse Hoofdstedelijke regering (vanaf 1 augustus 1993) B.Br.reg.
besluit College Franse gemeenschapscommissie B.Coll.Fr.Gem.Comm.
besluit College Vlaamse gemeenschapscommissie B.Coll.Vl.Gem.Comm.
besluit deputatie (sinds 2006) B.Dep.
besluit Duitstalige gemeenschapsexecutieve B.D.Gem.Ex.
besluit Duitstalige gemeenschapsregering (vanaf 1 augustus 1993) B.D.Gem.Reg.
besluit Franse gemeenschapsexecutieve B.Fr.Gem.Ex.
besluit Franse gemeenschapsregering (vanaf 1 augustus 1993) B.Fr.Gem.Reg.
besluit lid Brusselse Hoofdstedelijke Executieve B.Lid Br.Ex.
besluit lid Duitstalige gemeenschapsexecutieve B.Lid D.Ex.
besluit lid Franse gemeenschapsexecutieve B.Lid Fr.Gem.Ex.
besluit lid Vlaamse Executieve B.Lid Vl.Ex.
besluit lid Waalse gewestexecutieve B.Lid W.Gew.Ex.
besluit provincieraad B.Prov.R.
besluit raad voor de Duitstalige Cultuurgemeenschap B.D.Cult.R.
besluit Verenigd College gemeenschappelijke gemeenschapscommissie B.Ver.Coll.Gem.Gem.Comm.
besluit Verenigde Kamers B.Ver.Kamers
besluit Verenigde Ministerraad B.Ver.Ministerraad
besluit Vlaamse Executieve B.Vl.Ex.
besluit Vlaamse regering B.Vl.Reg.
besluit Voorlopige regering B.Voorl.Reg.
besluit Waalse gewestexecutieve W.W.Gew.Ex.
besluit Waalse regering (vanaf 1 augustus 1993) B.W.Reg.
bijlage Bijl.
bijzonder decreet / bijzonderemeerderheidsdecreet Bijz.Decr.
bijzondere wet / bijzonderemeerderheidswet Bijz.Wet
circulaire Circ.
collectieve arbeidsovereenkomst nummer 1234 CAO nr. 1234
decreet Decr.
decreet Duitstalige gemeenschap Decr.D.
decreet Franse gemeenschap Decr.Fr.
decreet Vlaamse gemeenschap/gewest Decr.Vl.
decreet Waals gewest Decr.W.
gecoördineerd decreet Gec.Decr.
gecoördineerd koninklijk besluit Gec.KB
gecoördineerde wet Gec.Wet
gemeentelijk besluit Gemeent.B.
gemeentelijk reglement Gemeent.Regl.
gemeentelijke verordening Gemeent.Verord.
genummerde besluitwet Besluitwet nr.
genummerd koninklijk besluit nummer 4321 KB nr. 4321
gezamenlijk besluit Gez.B.
gezamenlijk decreet Gez.Decr.
gezamenlijke ordonanntie Gez.Ord.
grondwet Gw.
koninklijk besluit KB
mededeling Med.
ministerieel besluit MB
omzendbrief Omz.
onderrichting Onderr.
ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk gewest Ord.Br.
ordonnantie gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Ord.Gem.
protocol Prot.
provinciaal besluit Prov.B.
provinciaal reglement Prov.Regl.
provinciale verordening Prov.Verord.
regentsbesluit RB
reglement Regl.
reglementaire beslissing Regl.Besl.
reglementaire onderrichting Regl.Onderr.
resolutie Res.
rondzendbrief Rondz.
samenwerkingsakkoord Samenw.
statuten Stat.
verklaring Verkl.
verklaring tot herziening van de grondwet Verkl.Herz.Gw.
verordening Verord.

Enkele belangrijke internationale verdragen:

Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden EVRM
Internationaal verdrag 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten BUPO-Verdrag
Verdrag tot oprichting van de Europese gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957 EG-Verdrag
Verdrag betreffende de Europese Unie VEU
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie VWEU
Internationaal verdrag 19 december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten ECOSOC-

Verdrag

Enkele belangrijke wetten worden als volgt afgekort:

Belgisch Scheepvaartwetboek BSW
Burgerlijk Wetboek BW
Consulair Wetboek Cons.W.
Gerechtelijk Wetboek Ger.W.
Kieswetboek Kiesw.
oud Burgerlijk Wetboek oud BW
Sociaal Strafwetboek Soc.Sw.
Strafwetboek Sw.
Veldwetboek Veldw.
Vlaamse Codex Fiscaliteit VCF
Vlaamse Codex Hoger Onderwijs VCHO
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening VCRO
Vlaamse Codex Wonen VCW
Vlaams Wetboek der Registratierechten Vl.W.Reg.
Vlaams Wetboek der Successierechten Vl.W.Succ.
Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten W.Reg.
Wetboek der Successierechten W.Succ.
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde WBTW
Wetboek van de Belgische Nationaliteit WBN
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (Invorderingswetboek) WMGI
Juridische verwijzingen en Afkortingen                                                                                   25 oktober 2021
Wetboek van Economisch recht WER
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 WIB 1992
Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen gelijkgestelde Belastingen WIGB
Wetboek van Internationaal Privaatrecht WIPR
Wetboek van Koophandel W.Kh.
Wetboek van Strafvordering Sv.
Wetboek van Vennootschappen W.Venn.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen WVV

Als verwezen wordt naar voorbereidende documenten, kunnen de volgende afkortingen voor de parlementaire instellingen worden gebruikt. Kamer en Senaat worden steeds voluit geschreven.

Brusselse Hoofdstedelijke raad Br.R.
Brussels Parlement Br.Parl.
Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap (voor 1980) Fr.Cult.R.
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap (voor 1980) Ned.Cult.R.
Duitstalige gemeenschapsraad D.Gem.R.
Franse gemeenschapsraad Fr.Gem.R.
Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Gem.Gem.Comm.
Parlement van de Duitstalige gemeenschap D.Parl.
Parlement van de Franse gemeenschap Fr.Parl.
Verenigde Vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Ver.Verg.Gem.Gem.Comm.
Vergadering Franse gemeenschapscommissie Verg.Fr.Gem.Comm.
Vlaams Parlement (vanaf 28 april 1996) Vl.Parl.
Vlaamse raad Vl.R.
Waalse gewestraad W.Gew.R.
Waals Parlement W.Parl.

Rechtspraak

Algemeen

Internationale rechtspraak

De voor het Belgische recht belangrijkste internationaalrechtelijke rechtscolleges zijn:

Benelux gerechtshof Beneluxhof
Europees Hof voor de rechten van de Mens EHRM
Europese Commissie voor de rechten van de Mens ECRM
Gerecht (van Eerste Aanleg) Ger.EU
Gerecht voor Ambetenarenzaken Ger.Ambt.EU
Hof van Justitie HvJ
Internationaal Gerechtshof IGH
Internationaal Strafhof ISH

Interne rechtspraak

De belangrijkste Belgische rechtscolleges zijn:

afdeling afd.
arbeidshof Arbh.
arbeidsrechtbank Arbrb.
Arbitragehof (vanaf mei 2007 Grondwettelijk Hof) Arbitragehof
arbitrale beslissing Arbit.Besl.
arrondissementsrechtbank Arrondrb.
Belgische Mededingingsautoriteit BMA
beslagrechter Beslagr.
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf december 2017 Gegevensbeschermingsautoriteit) CBPL
correctionele rechtbank Corr.
familierechtbank (= familiekamer(s) en kamers voor minnelijke schikking van de familie- en jeugdrechtbank) Famrb.
Franstalige arbeidsrechtbank Brussel Arbrb. Brussel (Fr.)
Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel (vóór november 2018 rechtbank van koophandel) Orb. Brussel (Fr.)
Franstalige politierechtbank Brussel Pol. Brussel (Fr.)
Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, burgerlijke kamer Rb. Brussel (Fr.)
Franstalige rechtbank van koophandel Brussel (vanaf november 2018 ondernemingsrechtbank) Kh. Brussel (Fr.)
Gegevensbeschermingsautoriteit GBA
Grondwettelijk Hof GwH
Handhavingscollege (vóór maart 2018 Milieuhandhavingscollege) HHC
hof van assisen Assisen
hof van beroep Antwerpen Antwerpen
hof van beroep Bergen Bergen
hof van beroep Brussel Brussel
hof van beroep Gent Gent
hof van beroep Luik Luik
Hof van Cassatie Cass.
Hof van Verbreking Cass.
jeugdrechtbank (= jeugdkamer(s) van de familie- en jeugdrechtbank) Jeugdrb.
kamer k.
kamer van inbeschuldigingstelling KI
kort geding KG
krijgsraad Kr.
Milieuhandhavingscollege (vanaf maart 2018 Handhavingscollege) MHHC
Militair Gerechtshof Mil.Ger.
Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel Arbrb. Brussel (Nl.)
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (vóór november 2018 rechtbank van koophandel) Orb. Brussel (Nl.)
Nederlandstalige politierechtbank Brussel Pol. Brussel (Nl.)
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, burgerlijke kamer Rb. Brussel (Nl.)
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (vanaf november 2018 ondernemingsrechtbank) Kh. Brussel (Nl.)
ondernemingsrechtbank (vóór november 2018 rechtbank van koophandel) Orb.
onderzoeksrechter OR
Oost-Vlaanderen (in benaming rechtscollege) Oost-Vl.
politierechtbank Pol.
raadkamer Rk.
Raad van State RvS
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen R.Stvb.
Raad voor de Mededinging R.Med.
Raad voor Vergunningsbetwistingen RvVb
Raad voor Verkiezingsbetwistingen R.Verkb.
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen RvV
rechtbank van eerste aanleg, burgerlijke kamer Rb.
rechtbank van koophandel (vanaf november 2018 ondernemingsrechtbank) Kh.
Rekenhof Rekenhof
scheidsrechterlijke uitspraak Scheidsr.Uitspr.
strafuitvoeringsrechtbank Surb.
verenigde kamers (Hof van Cassatie) ver.k.
voorzitter Voorz.
vredegerecht Vred.
werkrechtersraad Wrr.
werkrechtersraad van beroep Wrr.Ber.
West-Vlaanderen (in benaming rechtscollege) West-Vl.

Tijdschriften, verzamelwerken en reeksen

Andere afkortingen

In juridische teksten worden de volgende afkortingen geregeld gebruikt:

ad interim a.i.
advocaat-generaal Adv. Gen.
afdeling afd.
aflevering af.
algemene rol AR
algemene vergadering AV
alinea al.
alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution) ADR
arbeidsauditeur Arb.Aud.
arrondissement arr.
artikel(en) art.
auditeur Aud.
belasting over de toegevoegde waarde BTW of btw
beleggingsvennootschap met vast kapitaal bevak
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal bevek
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA of bvba
bevestigd door bevest.
bijlage bijl.
bijvoorbeeld bv. of bijv.
bladzijde(n) p.
buitengewone zitting BZ
burgerlijke aansprakelijkheid BA
burgerlijke partij BP
Cassatiebeschikking RvS (c)
collectieve arbeidsovereenkomst CAO of cao
college van burgemeester en schepenen CBS
comité com.
commanditaire vennootschap Comm. V
commanditaire vennootschap op aandelen Comm. VA
commissie comm.
compagnie co.
conclusies concl.
confer/conferatur cf. (beter: vgl.)
conso(o)rten cons.
coöperatieve vennootschap CV of cv
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVBA of cvba
coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid CVOA of cvoa
cum suis c.s.
de dato d.d.
deel / delen dl. / dln.
directoraat-generaal DG
doctor dr.
economisch samenwerkingsverband ESV of esv
editie ed.
editor(s) ed(s).
en andere(n) e.a.
en volgende e.v.
erratum err.
facsimile facs.
federale overheidsdienst FOD
gecoördineerd gec.
gemeenschap(s) / gemeenschappelijk gem.
gemeentelijk gemeent.
gepubliceerd gepubl.
gewone commanditaire vennootschap Comm. V
handelsregister HR
hoofdstuk hfdst.
ibidem ibid.
in casu i.c.
in fine i.f.
in oprichting i.o.
in werking getreden i.w.tr.
jaargang jrg.
kamer k.
Kruispuntbank van Ondernemingen (nummer) KBO-nr.
laatste lid l.l.
landbouwvennootschap LV of lv
littera litt.
losbladig losbl.
meester mr.
memorie van toelichting MvT
minister(ie) min.
naamloze vennootschap NV of nv
niet gegeven n.g.
noot van de redactie n.v.d.r.
nummer(s) nr. / nrs.
onuitgegeven onuitg.
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OCMW
Openbaar Ministerie OM
opmerking opm.
overweging overw.
pagina p.
paragraaf §
paritair comité PC
paritair subcomité PSC
plaatsvervangend(e) plv.
pro memorie p.m.
proces-verbaal pv
procureur des Konings PK
procureur-generaal PG
professor prof.
programmatorische overheidsdienst POD
provincie / provinciaal prov.
qualitate qua q.q.
recto
rubriek rubr.
sine dato s.d.
sine loco s.l.
sine loco nec dato s.l.n.d.
substituut subst.
tegen (versus) v.
terbeschikkingstelling van de regering TBR
terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank TBSurb.
trefwoord tw. (beter: v°)
uitgave ed.
vennootschap met sociaal oogmerk VSO of vso
vennootschap onder firma VOF of vof
verbo
verbroken door verbr.
verenigde kamers (Hof van Cassatie) ver.k.
vereniging zonder winstoogmerk vzw
vergelijk vgl.
verso
versus v.
voetnoot vn.
volume vol.
waarnemend. wnd.
zonder jaar s.d.
zonder plaats s.l.
zonder plaats of jaar s.l.n.d.