Lijst van gebruikte afkortingen (Algemeen, pag. 15)
AA = Aanvraagafdeling van de Octrooiraad
art. = artikel
AvB = Afdeling van Beroep van de Octrooiraad
Awb = Algemene wet bestuursrecht
BIE = Bijblad Industriële Eigendom
cluster O = cluster Octrooien
cluster ORE = cluster Octrooi Registratie
ECLA = European Classification
EOB = Europees Octrooi Bureau
EOV = Europees Octrooi Verdrag
EPC European Patent Convention
EPO = European Patent Office
G…./.. uitspraak van de Enlarged Board of Appeal van het EOB
Guidelines EOB = Guidelines for Examination in the European Patent Office
Hof = Gerechtshof
HR = Hoge Raad
INID = internationally agreed numbers for the identification of bibliographic data
IPC = International Patent Classification
J…./.. = uitspraak van de Legal Board of Appeal van het EOB
MvT = Memorie van Toelichting
OJ = Official Journal of the European Patent Office
PCT = Patent Coorperation Treaty
Rb = Rechtbank
r.o. = rechtsoverweging
Row 1995 = Rijksoctrooiwet 1995
SO = schriftelijke opinie
TA = technisch adviseur
T..../.. = uitspraak van de Technical Board of Appeal van het EOB
Uitv. Reg. 2009 = Uitvoeringsregeling 2009
Uitv. Regl. = Uitvoeringsreglement
Uitv. Besl. = Uitvoeringsbesluit
VNO = Verzoek Nationaal Onderzoek
WIPO = World Intellectual Property Organisation