Source: http://www.imf.org/external/np/term/eng/pdf/glossary.pdf (retrieved 2023-11-17)

Note: This is a quick/messy export of a multilingual Trados termbase I found on my computer, called Best_of_CuriaTerm.sdltb. The original termbase contains multiple languages and metadata not present in this version.
Dutch English
(conservatoir) bewijsbeslag freezing of evidence
aangehuwde relative by affinity
aangifte van de geboorte registration of birth
aanhouding arrest

apprehension

aanhoudingsbevel arrest warrant
aanklacht charge
aankomstverklaring reporting to the police/immigration officer

registration reporting report on entry registration with the police

aanmelding na binnenkomst reporting to the police/immigration officer

registration reporting report on entry registration with the police

aannemelijk maken van het reisdoel evidence of purpose of stay

evidence of purpose of journey evidence of purpose of visit

aanranding sexual assault
aanranding van de eerbaarheid fondling
aanranding van de eerbaarheid sexual assault
aansprakelijkheid voor kinderen vicarious liability of a child's parents
aanstichter instigator

accessory before the fact

aanverwant relative by affinity
aanverwantschap relationship by affinity
aanvraag die zonder bijstand van een advocaat kan worden ingediend application which does not need to be made through a lawyer
aanvraag tot internationale bescherming application for international protection
aanvullende memorie houdende schriftelijke opmerkingen supplementary statement of written observations
aanvullende memorie van opmerkingen supplementary statement of written observations
aanwerving van een vreemdeling zonder werkvergunning illegal employment of a third country national

employment of a foreign national not entitled to work

aanwezigheid van de aanstaande echtgenoten presence of parties contracting the marriage
aanzetting
abortus abortion
achternaam surname
administratief beroep appeal
adoptant adoptive parent
adoptant in het kader van een eenpersoonsadoptie sole adoptive parent

sole adopter single adopter

adoptie binnen éénzelfde familie intra-family adoption

adoption by a relative

adoptie post mortem posthumous adoption
adoptie van een collateraal adoption of a collateral relative
adoptie van een descendent adoption of a descendant
adoptie van een verwante in de zijlijn adoption of a collateral relative
adoptie van het kind van de echtgenoot step-parent adoption

adoption of the child of a partner

adoptie van het kind van de levensgezel step-parent adoption

adoption of the child of a partner

adoptiefouder adoptive parent
adoptiekind adopted child
adoptieouder adoptive parent
adoptieve afstamming parentage by adoption
adoptieve verwantschap adoptive relationship
afbreking van zwangerschap abortion
afgifte van een visum issue of visa
aflevering van een visum issue of visa
afstammeling direct descendant

descendant lineal descendant relative in the descending line

afstammeling in de nederdalende lijn direct descendant

descendant lineal descendant relative in the descending line

afstamming binnen het huwelijk parentage within marriage
afstamming buiten het huwelijk parentage of children born out of wedlock

parentage of children born outside of marriage

afstamming die niet is vastgesteld unknown parentage
afstamming door adoptie parentage by adoption
afstand van de hogere voorziening withdrawal of the appeal

discontinuance of the appeal

afstand van een asielaanvraag withdrawal of asylum application
afwijzing van de hogere voorziening dismissal of the appeal
afwijzing van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel rejection of asylum application

refusal of asylum application refusal of refugee status

afwijzing van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel wegens eerdere aanvraag refusal of asylum application not constituting a fresh claim

inadmissibility of asylum application due to an identical application

afwijzing van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel wegens vluchtelingenstatus in een ander land inadmissibility of asylum application where another Member State has granted refugee status
afwijzing van een aanvraag voor een visum refusal of a visa

refusal of entry clearance

afzonderlijk verblijf separate residence
afzonderlijke woonst separate residence
akte van geboorte birth certificate

certificate of registration of birth

akte van huwelijk marriage certificate
akte van tenlastlegging bill of indictment
alimentatie maintenance

aliment

alimentatie maintenance allowance

financial provision payment

alleensprekende rechter single Judge
alleenstaande minderjarige vreemdeling unaccompanied foreign child
alleenstaande moeder lone mother

unmarried mother

alleenstaande vader lone father

unmarried father

als zegelbewaarder fungeren have custody of the seals
alternatieve straf alternative sanction

alternative sentence alternative penalty

anciënniteit seniority
anciënniteit in het ambt seniority
annulering van een visum annulment of visa
apatride stateless person
arbeidskaart work permit
arbeidsvergunning entitlement to sponsor a worker
arrest houdende terugverwijzing judgment referring the case back
arrestatie arrest

apprehension

arrestatiebevel arrest warrant
ascendent direct ascendant

relative in the ascending line lineal ascendant forebear direct relative in the ascending line

asielaanvraag asylum request

request for asylum asylum application claim for asylum asylum claim application for asylum

asielrelaas Material factors to substantiate the asylum claim

Reasons for making an asylum claim

asielverzoek asylum request

request for asylum asylum application claim for asylum asylum claim application for asylum

attest van huwelijksbekwaamheid certificate of legal capacity to marry

certificate of capacity to marry certificate of no impediment

au pair-jongere au pair placement
authentieke tekst authentic text
A-visum airport transit visa
band met de familie family tie

family relationship familial nexus

band van aanverwantschap relationship by affinity
band van verwantschap family relationship

family tie

bedrag voor levensonderhoud maintenance allowance

financial provision payment

bedreiging van de openbare orde threat to public order

threat to public policy

bedreiging voor de openbare orde threat to public order

threat to public policy

bedrieglijke asielaanvraag fraudulent asylum application

application for asylum using deception

bedrog fraud
beëindiging ongehuwd samenwonen dissolution of a relationship other than marriage
beëindiging van de instructie completion of the measures of inquiry
beëindiging van de samenleving van ongehuwden dissolution of a relationship other than marriage
beginsel ne bis in idem principle of double jeopardy

ne bis in idem principle

beginsel non bis in idem principle of double jeopardy

ne bis in idem principle

beginsel van de individualisering van de sanctie principle that penalties must be specific to the offender
beginsel van de individualisering van straffen principle that penalties must be specific to the offender
beginsel van het persoonlijke karakter van straffen principle that penalties must be specific to the offender
beginsel van het persoonlijke karakter van straffen en sancties principle that penalties must be specific to the offender
beginsel van non-refoulement principle of non-refoulement
beginseltoestemming voor adoptie determination of suitability to adopt
behandeling van een asielverzoek considering an asylum claim

determination of asylum application examination of an asylum application

behandeling van een asielverzoek bij voorrang prioritised or accelerated examination of asylum application
beheer over het vermogen van het kind management of children's property
beheer van de goederen van het kind management of children's property
beherend vennoot general partner

full partner

behoren tot een terroristische organisatie offence of belonging to a terrorist organisation
behoud van de eenheid van het gezin maintaining family unity
beklaagde VIDE (FR > UK)
bekwaamheid om te huwen capacity to marry
bekwaamheidsgetuigschrift voor het huwelijk certificate of legal capacity to marry

certificate of capacity to marry certificate of no impediment

belang van de minderjarige child's best interests

superior interests of the child welfare of the child best interests of the child

belang van het kind child's best interests

superior interests of the child welfare of the child best interests of the child

belanghebbende partij party concerned
belasting met het ouderlijk gezag conferral of parental responsibility

attribution of parental responsibility acquisition of parental responsibility

belastingfraude tax fraud

tax evasion

bemiddelingspoging attempt at mediation

mediation attempt

bendevorming conspiracy
beperking van het ouderlijk gezag limiting the exercise of parental responsibility

curtailment of parental responsibility restriction of parental responsibility

beperkt dienstverband
beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen appeal in immigration law
beroepsactiviteit van vreemdelingen work of foreign nationals
beroepsbedrijvigheid van vreemdelingen work of foreign nationals
beroepsvereniging professional body

professional association

bescheiden voor de huwelijksaangifte marriage documentation
bescherming van het kind child protection

protection of children

beschikken over verzekering die ziektekosten in het Rijk volledig dekt evidence of medical insurance
beschikken over voldoende middelen voor de terugreis naar het land van oorsprong. supporting documents regarding return

ability to meet cost of onward or return journey guarantee of means of return

beschuldigde (FR>BE) VIDE (FR > UK)
beschuldiging charge
beslissing over de asielaanvraag bij voorrang prioritised or accelerated examination of asylum application
beslissing tot teruggeleiding naar de grens order for escort to the border
besluit tot verwijdering removal order

measure terminating the legal stay of an alien

bestanddelen van een strafbaar feit constituent elements of a crime

constituent elements of an offence constituent elements of a criminal offence

bestrijding van handel in kinderen combating trafficking in children
bestrijding van handel in vrouwen combating trafficking in women
bestrijding van kinderhandel combating trafficking in children
bestrijding van mensenhandel combating trafficking in human beings

combating human trafficking fight trafficking in human beings combating trafficking in persons

bestrijding van mensensmokkel combating trafficking in human beings

combating human trafficking fight trafficking in human beings combating trafficking in persons

bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat combating racism and xenophobia
bestrijding van racisme en xenofobie combating racism and xenophobia
bestrijding van vrouwenhandel combating trafficking in women
bestuursrechter Administrative Court
bestuursrechter van de Republiek Slovenië Administrative Court
betekening van het verzoekschrift aan de verweerder service of the application on the defendant
betekening van het verzoekschrift aan de verwerende partij service of the application on the defendant
betrokken partij party concerned
betwisting van het moederschap determination of maternity
betwisting van vaderschap determination of paternity
beveiligingsmaatregel preventive measure
bevel om het grondgebied te verlaten return decision

obligation to leave the territory

bevel tot aanhouding arrest warrant
bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken freezing of evidence
bewaring detention
bewaring van de eenheid van het gezin maintaining family unity
bewijs evidence
bewijs dat over een ziektekostenverzekering wordt beschikt evidence of medical insurance
bewijs van een medische reisverzekering evidence of medical insurance
bewijs van garantstelling proof of sponsorship
bewijs van ongehuwde staat, of van ontbinding of nietigverklaring van het laatste huwelijk certificate of legal capacity to marry

certificate of capacity to marry certificate of no impediment

bewijsmateriaal evidence
bewind over het vermogen van een kind management of children's property
bezoekrecht right to maintain personal relations and direct contact with the child

rights deriving from a contact order right of access

bezwaar objection
bigamie bigamy
bijdrage in de kosten der huishouding contribution to the costs of married life
bijdrage in de lasten van het huwelijk contribution to the costs of married life
bijstand aan vrijwillige terugkeer assisted voluntary return
bijstandsverplichting duty to provide help and comfort
bilineaire verwantschap whole blood sibling relationship

full sibling relationship

binnenkomst op het grondgebied admission

entry into the territory

binnenkomstvoorwaarde entry conditions

condition of entry entry requirement

bloedschande incest

sex with an adult relative

bloedschending kind child born of incestuous intercourse

incestuous child

bloedschennig kind child born of incestuous intercourse

incestuous child

bloedverwant in de opgaande lijn direct ascendant

relative in the ascending line lineal ascendant forebear direct relative in the ascending line

bloedverwant in neergaande lijn direct descendant

descendant lineal descendant relative in the descending line

blokkeringsverklaring
boetevervangende gevangenisstraf imprisonment for default of payment
broeder brother
broer brother
bruidsgave
buitenechtelijke relatie adultery
buitengerechtelijke echtscheiding
buitengerechtelijke huwelijksontbinding
buitengrens frontier

border

buitenhuwelijks kind illegitimate child

natural child child born out of wedlock

buitenhuwelijks kind child of parents neither of whom is married
buitenlandse gastdocent academic visitor
buitenlandse gasthoogleraar academic visitor
buitenlandse loontrekkende foreign employee

foreign worker

buitenlandse navorser foreign national sponsored researcher

third-country researcher

buitenlandse onderdaan non-national

alien foreign national

buitenlandse onderzoeker foreign national sponsored researcher

third-country researcher

buitenlandse sportbeoefenaar foreign temporary worker - creative and sporting (Tier 5)

sports visitor foreign sportsperson (Tier 2)

buitenlandse sporter foreign temporary worker - creative and sporting (Tier 5)

sports visitor foreign sportsperson (Tier 2)

buitenlandse stagiair foreign national employed as government authorised exchange worker

foreign national employed on internship

buitenlandse stagiaire foreign national employed as government authorised exchange worker

foreign national employed on internship

buitenlandse student foreign student
buitenlandse werknemer foreign employee

foreign worker

buitenlandse zelfstandige foreign self-employed person
burger van de Europese Economische Ruimte EEA national

citizen of the European Economic Area EEA citizen

burger van de Europese Unie Union citizen

EU citizen citizen of the Union EU national

burger van de Unie Union citizen

EU citizen citizen of the Union EU national

burgerlijke partijstelling VIDE
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de minderjarige kinderen vicarious liability of a child's parents
B-visum visitor in transit visa

transit visa

castratie emasculation
celibaatsbeding celibacy clause

requirement of no intention to marry

celstraf penalty involving deprivation of liberty

custodial sentence custodial penalty sentence involving deprivation of liberty

commanditaire vennoot limited partner
conclusies van de verzoeker form of order sought by the applicant
conclusies van het verzoekschrift form of order sought by the applicant
concubant cohabitant

cohabiting partner cohabitee

concubinaat cohabitation

living together as a cohabiting couple non-marital cohabitation

conflicterende vermoedens van vaderschap conflicting presumptions of paternity
constitutieve bestanddelen van een misdrijf constituent elements of a crime

constituent elements of an offence constituent elements of a criminal offence

constitutieve elementen van een misdrijf constituent elements of a crime

constituent elements of an offence constituent elements of a criminal offence

consummatie van het huwelijk consummation of the marriage
controle door de vervoerder of de passagiers in het bezit zijn van de vereiste documenten document check by carrier prior to boarding
controle van reisdocumenten door vervoerder document check by carrier prior to boarding
corruptie bribery

corruption

criminele organisatie criminal organisation
crisis in het huwelijk marriage breakdown

marital crisis marital breakdown

curatele declaration of lack of capacity
C-visum visit entry clearance

short-stay visa visit visa

daad van onderzoek VIDE (FR > UK)
daad van vervolging VIDE (FR > UK)
dader perpetrator

perpetrator of a criminal offence

dader van een misdrijf perpetrator

perpetrator of a criminal offence

dader van een strafbaar feit perpetrator

perpetrator of a criminal offence

dag van de uitspraak date of delivery
dag voor de mondelinge behandeling date of the opening of the oral part of the procedure
dagvaarding summons
datum van betekening van de bestreden beslissing aan de rekwirant date on which the decision appealed against was served on the appellant
datum van uitspraak date of delivery
datum voor de mondelinge behandeling date of the opening of the oral part of the procedure
datum waarop de bestreden beslissing aan de rekwirant is betekend date on which the decision appealed against was served on the appellant
de plechtige verbintenis aangaan give a solemn undertaking
de proceskosten over de partijen verdelen share the costs
de vereisten in zich verenigen om een huwelijk aan te gaan capacity to marry
deelname aan een criminele organisatie organised group

organised gang

deelname aan een terroristische organisatie offence of belonging to a terrorist organisation
deelneming aan een criminele organisatie conspiracy
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven conspiracy
deelneming aan een strafbaar feit art and part guilt

participation joint enterprise common enterprise acting in concert

delict offence

crime criminal offence

delinkwent offender

delinquent

delinquent offender

delinquent

derdelander third country national
descendent direct descendant

descendant lineal descendant relative in the descending line

detentie detention
detentiecentrum voor vreemdelingenbewaring specialised detention facility

immigration removal centre removal centre

diefstal met braak burglary
dienstbetrekkingen van geringe omvang
diplomatiek visum diplomatic visa

exempt vignette

directeur van het openbaar ministerie Lord Advocate

DPP Director of Public Prosecutions

discriminatie op grond van geslacht discrimination on grounds of sex

discrimination based on sex sex discrimination

discriminatie op grond van seksuele geaardheid discrimination on the basis of sexual orientation

discrimination based on sexual orientation sexual orientation discrimination

discriminatie op grond van seksuele gerichtheid discrimination on the basis of sexual orientation

discrimination based on sexual orientation sexual orientation discrimination

discriminatie vanwege de seksuele geaardheid discrimination on the basis of sexual orientation

discrimination based on sexual orientation sexual orientation discrimination

discriminatie wegens geslacht discrimination on grounds of sex

discrimination based on sex sex discrimination

dispensatie van een huwelijksbeletsel dispensation with impediment to marriage

exemption from impediment to marriage

document ter staving van de verblijfsomstandigheden evidence of lodging

evidence of sponsor's ability to provide accommodation evidence of accommodation proof of accommodation

document ter staving van logies evidence of lodging

evidence of sponsor's ability to provide accommodation evidence of accommodation proof of accommodation

doen verrichten van arbeid door buitenlandse onderdaan zonder houder te zijn van een arbeidsvergunning illegal employment of a third country national

employment of a foreign national not entitled to work

dood van een echtgenoot death of a spouse
doodgeborene
doorbraak van aansprakelijkheid lift the corporate veil

pierce the corporate veil

doorprikken van vennootschapsconstructies lift the corporate veil

pierce the corporate veil

doorreisland country of transit
doorreisvisum visitor in transit visa

transit visa

dubbel huwelijk bigamy
Duitse wet studiefinanciering Federal Law on assistance for education and training
duurzaam verblijf permanent residence (EEA nationals)

indefinite leave to remain

duurzame ontwrichting intolerability of living together
duurzame verblijfskaart permanent resident card
D-visum long term visa

long-stay visa

EAB EAW

european arrest warrant

echtelijke crisis marriage breakdown

marital crisis marital breakdown

echtelijke plicht duty to consent to sexual intercourse
echtelijke staat marital status
echtelijke verblijfplaats matrimonial home

family home

echtelijke woning matrimonial home

family home

echtgenoot husband
echtgenote wife
echtscheiding door de schuld van een der beide echtgenoten fault-based divorce
echtscheiding door onderlinge toestemming divorce by mutual consent
echtscheiding met internationale aspecten international divorce

overseas divorce

echtscheiding met wederzijds goedvinden divorce by mutual consent
echtscheiding op grond van bepaalde fout fault-based divorce
echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk divorce on irretrievable breakdown of marriage

divorce on irretrievable impairment of the marriage tie

echtscheiding wegens duurzame ontwrichting van het huwelijk divorce on irretrievable breakdown of marriage

divorce on irretrievable impairment of the marriage tie

economische immigratie managed migration

managed immigration

een eind maken aan een procesincident dispose of a procedural issue
een eindbeslissing geven op een procesincident dispose of a procedural issue
een geding ten gronde slechts gedeeltelijk beslechten dispose of the substantive issues in part only
een gegeven beschikking intrekken rescind a decision taken
een genomen beslissing intrekken rescind a decision taken
een geschil gedeeltelijk ten gronde beslechten dispose of the substantive issues in part only
een instructie openen VIDE

open a preparatory inquiry

een rechter aanzoeken seise a court

apply to a court bring a matter before a court

een rechter adiëren seise a court

apply to a court bring a matter before a court

een verzoek tot interventie afwijzen dismiss an application to intervene
een verzoek tot tussenkomst afwijzen dismiss an application to intervene
eenvormig visum uniform visa

Schengen visa

eenvoudige adoptie simple adoption
EER-onderdaan EEA national

citizen of the European Economic Area EEA citizen

eerroof defamation
eerste asielland first country of asylum
eerste land van asiel first country of asylum
einde van de ambtstermijn van de griffier expiry of the term of office of the Registrar
einde van het mandaat van de griffier expiry of the term of office of the Registrar
emasculatie emasculation
endofamiliale adoptie intra-family adoption

adoption by a relative

enkele adoptant sole adoptive parent

sole adopter single adopter

enkelvoudige kamer single Judge
EOO divorce on irretrievable breakdown of marriage

divorce on irretrievable impairment of the marriage tie

EOT divorce by mutual consent
erkende feestdag official holiday
ernstige aanslag op de openbare orde of de veiligheid van het land conduct representing a threat to public policy or public security

conduct endangering national security

ernstige verstoring van de verstandhouding tussen de echtgenoten intolerability of living together
etnische afkomst
etnische afstamming
etnische oorsprong
EU-onderdaan Union citizen

EU citizen citizen of the Union EU national

Europees aanhoudingsbevel EAW

european arrest warrant

Europees arrestatiebevel EAW

european arrest warrant

excisie excision
executie van een straf execution of a sentence

enforcement of a sentence enforcement of a penalty

expeditieovereenkomst
exploot summons
faillissementsprocedure
familie- en gezinsmediation family mediation
familieband family tie

family relationship familial nexus

familieband family relationship

family tie

familielid family member
familielid van een vreemdeling family member of foreign national
familienaam surname
familierechtelijke betrekking door adoptie parentage by adoption
familierelatie family relationship

family tie

federale studietoelagewet Federal Law on assistance for education and training
feitelijk gescheiden persoon separated person
feitelijk samenwonende cohabitant

cohabiting partner cohabitee

feitelijk samenwonende partner cohabitant

cohabiting partner cohabitee

feitelijke aanranding van de eerbaarheid fondling
feitelijke samenwoning cohabitation

living together as a cohabiting couple non-marital cohabitation

fictief huwelijk sham marriage

marriage of convenience

fiscale fraude tax fraud

tax evasion

flitsscheiding divorce by mutual consent
formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan procedures to be observed prior to marriage
formele vereisten tot het aangaan van een huwelijk formal requisites of marriage
fraude fraud
frauduleuze asielaanvraag fraudulent asylum application

application for asylum using deception

fysiek geweld physical assault

physical aggression battery

garantverklaring proof of sponsorship
gastland host state

host country host Member State

gastlidstaat host state

host country host Member State

geadopteerd kind adopted child
geboorteakte birth certificate

certificate of registration of birth

gebrek in de instemming met het huwelijk vitiated consent to marriage
gebrek in de toestemming met het huwelijk vitiated consent to marriage
gebruik van kunstmatige voortplantingstechnieken assisted reproduction

assisted conception

gecommanditeerde vennoot general partner

full partner

gedeeltelijke ontzetting uit het ouderlijk gezag limiting the exercise of parental responsibility

curtailment of parental responsibility restriction of parental responsibility

gedrag dat wordt geacht de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen schaden conduct representing a threat to public policy or public security

conduct endangering national security

gedwongen tenuitvoerlegging enforcement
gedwongen terugkeer forced removal

forced return enforced return

gefinancierde rechtsbijstand (vreemdelingen) legal aid in immigration and asylum cases
geïmmigreerde immigrant
gekozen immigratie managed migration

managed immigration

geldige reden good reason

valid excuse

geldige verontschuldiging good reason

valid excuse

gemeenschap van winst en verlies rights arising from sharing of the fruits of the matrimonial partnership

rights arising from the sharing of acquired matrimonial assets

gemeenschapsonderdaan Union citizen

EU citizen citizen of the Union EU national

gemengd huwelijk marriage of persons of different nationalities

mixed marriage

gemis aan toestemming bij huwelijk lack of valid consent to marriage
genade pardon
genegenheid permanent intention to remain married
genieter van de subsidiaire beschermingsstatus foreign national beneficiary of subsidiary protection status
genitale verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht female genital mutilation
genocide genocide
georganiseerd plegen van een misdrijf organised group

organised gang

geprivilegieerdendocument diplomatic visa

exempt vignette

Gerecht Court of First Instance of the European Communities

Court of First Instance

Gerecht van de Europese Unie Court of First Instance of the European Communities

Court of First Instance

Gerecht van eerste aanleg Court of First Instance of the European Communities

Court of First Instance

Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen Court of First Instance of the European Communities

Court of First Instance

gerechtelijk onderzoek (FR>BE) pre-trial judicial investigation
gerechtelijk vooronderzoek (FR>NL) pre-trial judicial investigation
gerechtelijke procedure judicial proceedings
gerechtelijk-herstelprocedure
gerechtigd zijn het land binnen te komen entry clearance
gerechtigde van de status van langdurig ingezetene long-term resident
geregistreerd partnerschap registered partnership
geregistreerd partnerschap tussen twee personen van hetzelfde geslacht civil partnership
geregistreerd partnerschap tussen twee personen van verschillend geslacht registered partnership between two persons of different sex
geregistreerde partner partner in a registered partnership

civil partner

gescheiden levende persoon separated person
gescheiden verblijfplaats separate residence
geslachtsnaam surname
geslachtsnaam en voornaam surname and first name
gesloten centrum voor vreemdelingen specialised detention facility

immigration removal centre removal centre

gestandardiseerde heffing contributo unificato
gevaar voor de openbare orde threat to public order

threat to public policy

gevangenis prison

penal establishment

gevangenisstraf (FR > BE) VIDE (FR > UK)
gevangenisstraf (FR > NL) VIDE (FR > UK)
gevangeniswezen prison administration

prison service

geveinsd huwelijk sham marriage

marriage of convenience

gewoon natuurlijk kind child of parents neither of whom is married
gezag over de persoon van de minderjarige VIDE
gezag wat de persoon van de minderjarige betreft VIDE
gezagsco-ouderschap shared parental responsibility

joint custody shared residence joint residence

gezagsco-ouderschap joint parental responsibility

shared parental responsibility

gezagsrecht rights of custody

rights deriving from a residence order

gezamenlijk gezag na echtscheiding shared parental responsibility

joint custody shared residence joint residence

gezamenlijk ouderlijk gezag joint parental responsibility

shared parental responsibility

gezamenlijk voorechtelijk kind child born before marriage of parents
gezin nuclear family
gezin met veel kinderen large family

large households

gezinsband family tie

family relationship familial nexus

gezinsbemiddeling family mediation
gezinshereniging tussen echtgenoten joining a spouse for the purpose of family reunification
gezinslid family member
gezinslid van een vreemdeling family member of foreign national
graad van bloedverwantschap degree of relationship
graad van verwantschap degree of relationship
gratie pardon
grens frontier

border

grenslogies waiting area
grijs huwelijk VIDE (UK)
grond voor nietigheid van een huwelijk ground on which a marriage is void

ground of annulment of marriage nullifying impediment to marriage absolute bar to marriage

grond voor nietigverklaring van een huwelijk ground on which a marriage is voidable
grondvereiste voor het sluiten van een huwelijk substantive requisites of marriage
groot gezin large family

large households

grootmoeder grandmother
grootouderadoptie adoption of a descendant
grootvader grandfather
grove verwaarlozing van de verzorging en opvoeding van een kind abandonment of a child
halfbroer half-brother
halve broeder half-brother
handlichting van het aanhoudingsbevel withdrawal of an arrest warrant
hechtenis (FR > BE) imprisonment for public protection for serious offences
hereniging der echtgenoten joining a spouse for the purpose of family reunification
herhaalde asielaanvraag subsequent application for asylum
herhaling recidivism
herstel van een kennelijke onnauwkeurigheid rectification of an obvious inaccuracy
hertrouwen remarriage
het door elk van partijen te dragen deel van de proceskosten bepalen share the costs
het land verlaten exit from the territory

departure from the territory embarkation

het verzoek inwilligen grant the application
het verzoek toestaan grant the application
het verzoek tot interventie voorleggen aan het Hof refer the application to intervene to the Court
het verzoek tot tussenkomst naar het Hof verwijzen refer the application to intervene to the Court
het voor het asielverzoek verantwoordelijke land State responsible for processing an asylum claim

State responsible for examining an asylum application State responsible for assessing an asylum claim

hiërarchisch beroep appeal
hoedanigheden vereist om een huwelijk te mogen aangaan capacity to marry
hoederecht rights of custody

rights deriving from a residence order

homo-ouderschap same-sex parenting
homoseksueel ouderschap same-sex parenting
homoseksuele partnerrelatie same-sex partnership
homoseksuele tweerelatie same-sex partnership
honorarium van de bemiddelaar fee of the mediator

mediator's fee

honorarium van de mediator fee of the mediator

mediator's fee

hooggekwalificeerde arbeidsmigrant highly qualified third-country worker

Tier 1 (General) Migrant

hooggeschoold personeel highly qualified third-country worker

Tier 1 (General) Migrant

hoogste rechterlijke instantie Supreme Court
hoogste rechterlijke instantie van de Republiek Slovenië Supreme Court
hoorrecht van de minderjarige right of the child to be heard
horen van de aanstaande echtgenoten hearing of the parties contracting the marriage
huishoudelijke schuld household debt
hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf facilitation of illegal immigration

assisting unlawful immigration

hulp bij illegale immigratie facilitation of illegal immigration

assisting unlawful immigration

hulp en bijstand aan de vreemdeling bij zijn onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk facilitation of illegal immigration

assisting unlawful immigration

hulp en bijstand tussen echtgenoten society, help and comfort owed by one spouse to another
hulpverlening bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf facilitation of illegal immigration

assisting unlawful immigration

hulpverlenings- en bijstandverplichting society, help and comfort owed by one spouse to another
hulpverplichting duty of support

duty of assistance duty to support

huwelijk bij volmacht marriage by proxy
huwelijk in extremis marriage of a seriously ill person who is not expected to recover
huwelijk met de handschoen marriage by proxy
huwelijk met een buitenlander marriage of persons of different nationalities

mixed marriage

huwelijk met internationale aspecten international marriage
huwelijk op het sterfbed marriage of a seriously ill person who is not expected to recover
huwelijks kind legitimate child
huwelijksaangifte publication of banns

notice of marriage

huwelijksafkondiging publication of banns

notice of marriage

huwelijksakte marriage certificate
huwelijksbeding celibacy clause

requirement of no intention to marry

huwelijksbelofte promise of marriage
huwelijksbemiddeling marriage broking
huwelijkscontract marriage contract
huwelijkscrisis marriage breakdown

marital crisis marital breakdown

huwelijksdossier marriage documentation
huwelijkse staat marital status
huwelijkse voorwaarden marriage contract
huwelijksovereenkomst marriage contract
huwelijksverhouding marital relationship
huwelijksvermogen matrimonial assets
huwelijksvermogensregime family property system

rights in property arising out of a matrimonial relationship matrimonial property regime

huwelijksvermogensstelsel family property system

rights in property arising out of a matrimonial relationship matrimonial property regime

huwelijksverplichting duty to consent to sexual intercourse
huwelijksvoornemen intention to marry
huwelijksvoorwaarden marriage contract
illegaal verblijf unlawful residence

illegal stay illegal residence

illegale binnenkomst unauthorised entry into the territory

unlawful entry into the territory illegal entry into the territory

illegale handel in verdovende middelen illicit trafficking in narcotic drugs

illicit traffic in narcotic drugs

illegale vreemdeling illegally staying foreign national
immigrant immigrant
immuniteit immunity
immuniteit van rechtsvervolging immunity
in groep plegen van een misdrijf organised group

organised gang

in het ongelijk gestelde partij unsuccessful party
in het verzoek bewilligen grant the application
in het verzoek toestemmen grant the application
in staat brengen van een zaak preparation of a case for hearing
inbeschuldigingstelling indictment
inbraak burglary
incest incest

sex with an adult relative

incestueus kind child born of incestuous intercourse

incestuous child

indiening van een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel claiming asylum

lodging of asylum application making an application for asylum

indiening van een asielaanvraag claiming asylum

lodging of asylum application making an application for asylum

indiening van een asielverzoek claiming asylum

lodging of asylum application making an application for asylum

indiening van het deskundigenrapport submission of the expert's report
inhechtenisneming [NL] VIDE
inreisverbod prohibition on entry

entry ban

inrichting voor bewaring specialised detention facility

immigration removal centre removal centre

inschrijving na binnenkomst reporting to the police/immigration officer

registration reporting report on entry registration with the police

instandhouding van het gezin maintaining family unity
instemming met het huwelijk permission to marry

marriage licence authority to marry

instemming met het huwelijk consent to marriage
interlandelijke adoptie intercountry adoption
internationaal huwelijk international marriage
internationale adoptie intercountry adoption
internationale echtscheiding international divorce

overseas divorce

internationale kinderontvoering international child abduction
internationale ontvoering van kinderen international child abduction
interpretatie van een arrest interpretation of a judgment
interveniënt intervener
interveniërende partij intervener
interventie in een voor het Hof aanhangig geding intervention in a case before the Court
interventieverzoek application to intervene
intrafamilaal geweld violence against a partner

marital violence

intrekking van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel withdrawal of asylum application
intrekking van de hoedanigheid van vluchteling withdrawal of refugee status

revocation of a declaration that a person is a refugee revocation of refugee status revocation of asylum

intrekking van de hogere voorziening withdrawal of the appeal

discontinuance of the appeal

intrekking van de vluchtelingenstatus withdrawal of refugee status

revocation of a declaration that a person is a refugee revocation of refugee status revocation of asylum

intrekking van een arrestatiebevel withdrawal of an arrest warrant
intrekking van een asielverzoek withdrawal of asylum application
inverdenkinggestelde VIDE
inverdenkingstelling (FR>BE) judicial investigation

VIDE

in-vitrofertilisatie in vitro fertilisation
inwijkeling immigrant
ivf in vitro fertilisation
juridische bijstand legal aid in immigration and asylum cases
juridische hulp legal aid in immigration and asylum cases
Justitieel Documentatie Systeem criminal record
justitiële autoriteit judicial authority
kansspel waarbij wedstrijduitslagen worden voorspeld pools
kennis van de geboorte knowledge of the birth
kennismigrant highly qualified third-country worker

Tier 1 (General) Migrant

kerngezin nuclear family
KI artificial insemination
kind dat dood ter wereld komt
kind dat niet in familierechtelijke betrekking tot zijn verwekker staat illegitimate child

natural child child born out of wedlock

kind dat tot de ouder in een familierechtelijke betrekking staat legitimate child
kind van ongehuwde ouders child of parents neither of whom is married
kinderbescherming child protection

protection of children

kinderontvoering plagium

child abduction

kinderporno child pornography
kinderpornografie child pornography
kort geding proceedings for interim relief

proceedings for interim measures interlocutory proceedings interim proceedings

kort verblijf residence for less than three months
kortgedingrechter Judge hearing applications for interim measures
kosteloze rechtsbijstand legal aid
kosteloze rechtsbijstand (vreemdelingen) legal aid in immigration and asylum cases
kosten costs
koude uitsluiting principle of separate property during marriage

separation of goods regime

kroostrijk gezin large family

large households

kunstmatige inseminatie artificial insemination
kunstmatige voortplanting assisted reproduction

assisted conception

land van herkomst country of origin
land van oorsprong country of origin
langdurig ingezetene long-term resident
langdurig ingezetenschap long-term residence

permanent residence settlement

laster defamation
latente meerwaarde undisclosed reserves

hidden reserves

latere asielaanvraag subsequent application for asylum
legaal binnenkomen van het Rijk lawful admission

lawful entry into the territory

legaal verblijf lawful residence

legal stay legal residence

legale binnenkomst op het grondgebied lawful admission

lawful entry into the territory

levensonderhoud maintenance

aliment

lichamelijk letsel physical assault

physical aggression battery

lid van de familie in ruimere zin family member
lidmaatschap van een terroristische groep offence of belonging to a terrorist organisation
lidstaat van ontvangst host state

host country host Member State

lijn van verwantschap lineage
lotsverbondenheid tussen echtgenoten permanent intention to remain married
luchthaventransitvisum airport transit visa
maatregel preventive measure
maatregelen inzake bijzondere jeugdbijstand assistance with the upbringing of the child
machtiging tot beperkt verblijf fixed-period residence entitlement
machtiging tot verblijf authorisation offering a right to stay

permission to remain leave to remain

machtiging tot verblijf om humanitaire redenen humanitarian leave to remain

leave to remain for humanitarian reasons authorisation to stay for humanitarian reasons

machtiging tot verblijf van beperkte tijd fixed-period residence entitlement
machtiging tot verblijf van onbeperkte duur indefinite duration residence entitlement
machtiging tot voorlopig verblijf discretionary leave to remain

temporary admission of asylum applicant

machtiging tot voorlopig verblijf long term visa

long-stay visa

machtiging tot voorlopig verblijf met het oog op het volgen van een studie Tier 4 student visa

student visa

mahr
man husband
mededader joint perpetrator

co-perpetrator joint principal

medepleger joint perpetrator

co-perpetrator joint principal

medewerking aan het strafproces mensenhandel cooperation of victims of human trafficking with authorities
mediationpoging attempt at mediation

mediation attempt

medisch begeleide voortplanting assisted reproduction

assisted conception

medisch begeleide voortplanting post mortem medically assisted reproduction after death of man providing sperm
meervoudig visum multiple entry visa

multi-entry visa

meineed perjury
meisjesbesnijdenis excision
memorie houdende schriftelijke opmerkingen statement of written observations
memorie van opmerkingen statement of written observations
mensensmokkelaar facilitator of illegal migration

smuggler

met de openbare orde strijdige activiteit conduct representing a threat to public policy or public security

conduct endangering national security

migrantensmokkelaar facilitator of illegal migration

smuggler

minderjarige waaraan handlichting is verleend emancipated child
misdaad (FR > BE) crime

felony

misdaad tegen de mensheid crime against humanity
misdaadpreventie prevention of crime

crime prevention

misdadige organisatie criminal organisation
misdrijf offence

crime criminal offence

misdrijf indictable-only offence
misdrijf tegen de menselijkheid crime against humanity
mondeling gedeelte van de procedure oral procedure

oral part of the procedure

mondelinge behandeling oral procedure

oral part of the procedure

mvv long term visa

long-stay visa

naam surname
naam en voornaam surname and first name
naamsverandering change of surname
naamsverkrijging choice of surname

naming

nabestaandenpensioen survivor pension

reversionary pension survivor's pension surviving dependant's pension

namaak counterfeiting
namaking counterfeiting
nationaal grondgebied national territory
nationaal visum lang verblijf long term visa

long-stay visa

natuurlijk kind illegitimate child

natural child child born out of wedlock

natuurlijke afstamming parentage of children born out of wedlock

parentage of children born outside of marriage

NBMV unaccompanied foreign child
ne bis in idem beginsel principle of double jeopardy

ne bis in idem principle

nederlegging van een processtuk lodgment of a procedural document

lodging of a procedural document

nederlegging van het deskundigenrapport submission of the expert's report
neerlegging van een processtuk lodgment of a procedural document

lodging of a procedural document

Negatief declaratoire actie action for a negative declaration
Negatief declaratoire vordering action for a negative declaration
niet aangetast zijn door ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij de Vreemdelingenwet als toegangvoorwaarde voor kort verblijf medical examination entry requirement
niet-begeleide minderjarige vreemdeling unaccompanied foreign child
nietigverklaring van een visum annulment of visa
niet-ontbonden eerder huwelijk prior subsisting marriage
niet-ontvankelijkheid asielverzoek wegens identiek verzoek refusal of asylum application not constituting a fresh claim

inadmissibility of asylum application due to an identical application

niet-ontvankelijkheid asielverzoek wegens vluchtelingenstatus in een andere lidstaat inadmissibility of asylum application where another Member State has granted refugee status
niet-terugleidingsclausule principle of non-refoulement
nieuw huwelijk remarriage
nieuw samengesteld gezin reconstituted family
non bis in idem beginsel principle of double jeopardy

ne bis in idem principle

nooddocument one-way document

emergency travel document

nood-reisdocument one-way document

emergency travel document

NRD one-way document

emergency travel document

oma grandmother
omgangsrecht right to maintain personal relations and direct contact with the child

rights deriving from a contact order right of access

omkoping bribery

corruption

omstandigheid waaruit de spoedeisendheid blijkt circumstance giving rise to urgency
omstandigheid waaruit het spoedeisend karakter blijkt circumstance giving rise to urgency
onbeduidend werk in de zin van het SGB IV
onbekende afstamming unknown parentage
onbevoegdverklaring declining of jurisdiction
ondercuratelestelling declaration of lack of capacity
onderdaan van de Europese Economische Ruimte EEA national

citizen of the European Economic Area EEA citizen

onderdaan van een derde land third country national
onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie Union citizen

EU citizen citizen of the Union EU national

onderdaan van een staat die partij is bij de EER EEA national

citizen of the European Economic Area EEA citizen

onderhoud met de echtgenoten hearing of the parties contracting the marriage
onderhoudsbijdrage maintenance allowance

financial provision payment

onderhoudsgeld maintenance allowance

financial provision payment

onderhoudsgerechtigde person owed an obligation of aliment

maintenance creditor

onderhoudsplichtige person with a duty to maintain

maintenance debtor person obliged to aliment

onderhoudsschuld maintenance debt
onderhoudsschuldeiser person owed an obligation of aliment

maintenance creditor

onderhoudsschuldenaar person with a duty to maintain

maintenance debtor person obliged to aliment

onderhoudsuitkering maintenance allowance

financial provision payment

onderhoudsvordering claim to maintenance

maintenance claim

onderhoudsvordering tegen de verwekker VIDE (FR > UK)
onderlinge weddenschap totalisator
ondersteuning van vrijwillige terugkeer assisted voluntary return
ondertoezichtstelling assistance with the upbringing of the child
onderwerp van het geschil subject-matter of the proceedings

subject-matter of the dispute

onderwijsinstelling education or training establishment
onderzoek van een asielaanvraag considering an asylum claim

determination of asylum application examination of an asylum application

onderzoeksrechter examining magistrate

investigating judge

ongedocumenteerde vreemdeling foreign national without identity documents
ongehuwd samenwonen cohabitation

living together as a cohabiting couple non-marital cohabitation

ongehuwd samenwonende cohabitant

cohabiting partner cohabitee

ongehuwde single person
ongehuwde moeder lone mother

unmarried mother

ongehuwde vader lone father

unmarried father

ongewenstverklaring recommendation for deportation

exclusion order

onmiddelijke verschijning expedited procedure

expedited proceedings

onrechtmatige binnenkomst unauthorised entry into the territory

unlawful entry into the territory illegal entry into the territory

onregelmatig verblijf unlawful residence

illegal stay illegal residence

onregelmatig verblijvende vreemdeling illegally staying foreign national
ontbinding van een samenlevingsvorm zonder huwelijk dissolution of a relationship other than marriage
ontbreken van instemming met het huwelijk lack of valid consent to marriage
ontdekking van de geboorte knowledge of the birth
ontheffing van een rechter uit zijn ambt depriving a Judge of his office
ontheffing van een rechter van zijn ambt depriving a Judge of his office
onthoudingsverklaring met boetebeding declaration of intention to desist, on pain of incurring a penalty

undertaking to desist from unlawful activities, coupled with a penalty clause

ontkenning van het moederschap determination of maternity
ontkenning van vaderschap determination of paternity
ontkenning van vaderschap denial of paternity

disavowal of paternity

ontneming van het ouderlijk gezag withdrawal of parental responsibility

withdrawing parental authority deprivation of parental responsibility

ontvangende lidstaat host state

host country host Member State

ontvangstland host state

host country host Member State

ontvoering van kinderen plagium

child abduction

ontvoogde minderjarige emancipated child
ontzetting uit het ouderlijk gezag withdrawal of parental responsibility

withdrawing parental authority deprivation of parental responsibility

onwettige binnenkomst in het Rijk unauthorised entry into the territory

unlawful entry into the territory illegal entry into the territory

onzedelijke betasting fondling
onzetting van het ouderlijk gezag termination of parental responsibility
oordeel over adoptiegeschiktheid determination of suitability to adopt
oorlogsmisdaad war crime
oorlogsmisdrijf war crime
op het verzoek tot interventie beslissen decide on the application to intervene
op het verzoek tot tussenkomst beslissen decide on the application to intervene
opa grandfather
opdracht van de deskundige expert's task
openbare aanbestedingsprocedure public and open tendering procedure
openbare procedure voor de plaatsing van een overheidsopdracht public and open tendering procedure
openbare terechtzitting open court

public sitting

openbare zitting open court

public sitting

opening van de terechtzitting opening of oral proceedings
opening van de zitting opening of oral proceedings
opheffing van de stuiting van een huwelijk wihdrawal of caveat against issue of marriage certificate or licence
opheffing van het aanhoudingsbevel withdrawal of an arrest warrant
opheffing van het huwelijksverbod dispensation with impediment to marriage

exemption from impediment to marriage

opheffing van het verzet tegen het huwelijk wihdrawal of caveat against issue of marriage certificate or licence
opleidingsinstelling education or training establishment
opneming van het kind in een accomodatie placement of the child in institutional care

placing the child in the care of a local authority

opneming van het kind in een pleeggezin foster placement of a child

placement of the child in a foster family fostering a child

opneming van het kind met het oog op adoptie placement of child for adoption
oproeping summons
oproepingsbericht summons
opruier instigator

accessory before the fact

opschorten van de gedwongen tenuitvoerlegging suspend enforcement
opschorten van de tenuitvoerlegging suspend enforcement
opschorting en andere maatregelen in kort geding suspension of operation or enforcement and other interim measures
opschorting en overige voorlopige maatregelen in kort geding suspension of operation or enforcement and other interim measures
opslorping subsumption

Konsumtion

opsluiting (FR>BE) VIDE (FR > UK)
opvangcentrum voor asielzoekers accommodation centre

NASS National Asylum Support Service

opvangland host state

host country host Member State

opvangstructuur voor asielzoekers accommodation centre

NASS National Asylum Support Service

opvolgende asielaanvraag subsequent application for asylum
orde professional body

professional association

ouderlijk gezag parental responsibility

guardianship

ouderlijk goederenbeheer management of children's property
ouderlijke macht parental responsibility

guardianship

overbrenging van gedetineerden transfer of prisoners
overbrenging van gevonniste personen transfer of prisoners
overdracht van passagiersgegevens door de vervoerder carrier's communication of passenger data
overeenkomst van expeditie
overheid bevoegd voor de huwelijksvoltrekking person with authority to solemnise a marriage

person empowered to solemnise a marriage

overlevingspensioen survivor pension

reversionary pension survivor's pension surviving dependant's pension

overlijden van een echtgenoot death of a spouse
overlijden van een familielid death in the family

death of a family member

overlijden van een gezinslid death in the family

death of a family member

overnameovereenkomst readmission agreement
overplaatsing van gedetineerden transfer of prisoners
overspel adultery
partij die hogere voorziening instelt appellant
partnergeweld violence against a partner

marital violence

partnerrelatie union
passief kiesrecht van vreemdelingen right of foreign nationals to stand for election
penitentiaire administratie prison administration

prison service

penitentiaire inrichting prison

penal establishment

persoon die om internationale bescherming verzoekt applicant for international protection
persoon die subsidiaire bescherming geniet foreign national beneficiary of subsidiary protection status
persoon die voor de strafrechter moet terechtstaan accused

accused person

persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt foreign national beneficiary of subsidiary protection status
persoonsdossier criminal record
plaatsing van het kind in een inrichting placement of the child in institutional care

placing the child in the care of a local authority

plaatsing van het kind in een pleeggezin foster placement of a child

placement of the child in a foster family fostering a child

plaatsing van het kind met het oog op adoptie placement of child for adoption
plegen van misdrijven in georganiseerd verband organised group

organised gang

politiedienst police authority

police police service

politiële autoriteit police authority

police police service

postume adoptie posthumous adoption
postume voortplanting medically assisted reproduction after death of man providing sperm
PPU urgent preliminary ruling procedure
prejudiciële spoedprocedure urgent preliminary ruling procedure
preparatoire maatregel preparatory step
prestatie benefit in kind
procedure in kort geding proceedings for interim relief

proceedings for interim measures interlocutory proceedings interim proceedings

procedure in rechte judicial proceedings
procedure van surseance van betaling
procesinleiding summons
proceskosten costs
procreatie procreation
provisioneel bewind safeguarding of interests

judicial protection of incapable adults

provocatie
recht om in het Rijk te verblijven right of residence
recht om te weten van welke ouders men afstamt child's right to know his/her parents

right to know identity of genetic parents

recht om te weten van wie men afstamt child's right to know his/her parents

right to know identity of genetic parents

recht op financiële ondersteuning entitlement to a grant
recht op maatschappelijke dienstverlening (vreemdelingen) foreign nationals' entitlement to social security benefits

foreign nationals' recourse to public funds

recht op persoonlijk contact right to maintain personal relations and direct contact with the child

rights deriving from a contact order right of access

recht op steun van de staat entitlement to a grant
recht op verkiesbaarheid right of foreign nationals to stand for election
recht van het kind om te worden gehoord right of the child to be heard
recht zijn of haar ouders te kennen child's right to know his/her parents

right to know identity of genetic parents

rechter in kort geding Judge hearing applications for interim measures
rechter-commissaris examining magistrate

investigating judge

rechterlijke autoriteit judicial authority
rechterlijke beslissing in een strafzaak judicial decision in criminal matters
rechterlijke overheid judicial authority
rechtmatig verblijf lawful residence

legal stay legal residence

rechtsbijstand legal aid
rechtsmiddelen op het gebied van het vreemdelingenrecht appeal in immigration law
recidive recidivism
rectificatie van een evidente onnauwkeurigheid rectification of an obvious inaccuracy
regelmatig opgeroepen verweerder defendant on whom an application initiating proceedings has been duly served
regelmatig verblijf lawful residence

legal stay legal residence

regelmatige binnenkomst lawful admission

lawful entry into the territory

registratie van een geboorte registration of birth
regularisatie van de positie van vreemdelingen granting indefinite leave to remain on the ground of long residence

regularisation of irregular migrants

regularisatie van het verblijf van vreemdelingen granting indefinite leave to remain on the ground of long residence

regularisation of irregular migrants

regulier verblijf lawful residence

legal stay legal residence

reisdocument travel document
reispapieren travel document
reistitel travel document
reisvisum visit entry clearance

short-stay visa visit visa

rekwirant appellant
relatiebemiddeling marriage broking
's lands grondgebied national territory
samenlevingscontract civil covenant of solidarity
samenlevingsvorm union
samenloopregeling subsumption

Konsumtion

samenwerking met de autoriteiten bij de bestrijding van illegale immigratie cooperation of victims of human trafficking with authorities
schadeloosstelling wegens gederfd inkomen compensation for loss of earnings
schaden van de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land conduct representing a threat to public policy or public security

conduct endangering national security

schending van de eed perjury
Schengeninformatiesysteem SIS

Schengen Information System

Schengenvisum uniform visa

Schengen visa

schijnhuwelijk sham marriage

marriage of convenience

schijnhuwelijk door een der beide echtgenoten VIDE (UK)
schikkingsvoorstel proposal for conciliation
schoonbroer brother-in-law
schriftelijk gedeelte van de procedure written procedure

written part of the procedure

schriftelijke behandeling written procedure

written part of the procedure

schuld aangegaan ten behoeve van de gewone gang van de huishouding household debt
seksueel delict sexual offence
seksueel misdrijf sexual offence
seksuele aanrakingen fondling
seksuele gewelddaad sexual assault
seksuele strafbare feit sexual offence
selectieve immigratie managed migration

managed immigration

signalering met het oog op weigering van toegang Schengen alert for the purpose of refusing entry
signalering ter fine van weigering van toegang Schengen alert for the purpose of refusing entry
SIS SIS

Schengen Information System

slachtoffer van een strafbaar feit victim of crime

victim crime victim

slachtoffer van het strafbare feit victim of crime

victim crime victim

slachtoffer van misdrijven victim of crime

victim crime victim

sluikhandel in verdovende middelen illicit trafficking in narcotic drugs

illicit traffic in narcotic drugs

sluiten van een huwelijk als ontbindende voorwaarde celibacy clause

requirement of no intention to marry

smaad defamation
snelrechtprocedure expedited procedure

expedited proceedings

sociale bescherming van vreemdelingen foreign nationals' entitlement to social security benefits

foreign nationals' recourse to public funds

sportprijsvraag pools
staatloze stateless person
stand van het geding op het ogenblik van tussenkomst VIDE
stand van het geding ten tijde van de interventie VIDE
standaardheffing contributo unificato
standaardrecht contributo unificato
staven van het doel van het voorgenomen verblijf evidence of purpose of stay

evidence of purpose of journey evidence of purpose of visit

stelsel van gemeenschap van aanwinsten rights arising from sharing of the fruits of the matrimonial partnership

rights arising from the sharing of acquired matrimonial assets

stelsel van scheiding van goederen principle of separate property during marriage

separation of goods regime

stemming ballot
stemronde ballot
sterke adoptie full adoption
stiefgezin reconstituted family
stille reserve undisclosed reserves

hidden reserves

stille vennoot limited partner
straf penalty

criminal law sanction sentence

straf met probatieuitstel suspended sentence
strafbaar feit offence

crime criminal offence

Strafbaarstelling
strafbare deelneming art and part guilt

participation joint enterprise common enterprise acting in concert

strafbeschikking (FR > NL) penalty order
strafblad criminal record
strafexecutie execution of a sentence

enforcement of a sentence enforcement of a penalty

strafinrichting prison

penal establishment

strafprocedure criminal procedure
strafproces criminal proceedings

criminal trial

strafprocesrecht criminal procedure
strafrechtelijke aansprakelijkheid criminal responsibility

criminal liability

strafrechtelijke beslissing judicial decision in criminal matters
strafrechtelijke procedure criminal procedure
strafrechtelijke sanctie penalty

criminal law sanction sentence

strafrechtelijke uitspraak judicial decision in criminal matters
strafrechtelijke verantwoordelijkheid criminal responsibility

criminal liability

strafrechtelijke veroordeling conviction
strafrechtelijke vervolging prosecution

proceedings in criminal matters prosecution of a criminal offence

strafregister criminal record
strafuitvoering execution of a sentence

enforcement of a sentence enforcement of a penalty

strafvervolging prosecution

proceedings in criminal matters prosecution of a criminal offence

strafvordering criminal procedure
strafzaak criminal proceedings

criminal trial

studievisum Tier 4 student visa

student visa

stuiting van het huwelijk caveat against issue of marriage certificate

objection to marriage

summier overzicht van de feiten summary of the facts
summiere uiteenzetting van de feiten summary of the facts
taak van de deskundige expert's task
te vondeling leggen abandonment of a new-born infant
tekst die rechtskracht heeft authentic text
telastlegging written charge

complaint

tenlastelegging written charge

complaint

tenlasteneming van repatriëringskosten supporting documents regarding return

ability to meet cost of onward or return journey guarantee of means of return

tenuitvoerlegging enforcement
tenuitvoerlegging van een straf execution of a sentence

enforcement of a sentence enforcement of a penalty

terugdrijving refoulement
terugkeerbegeleiding assisted voluntary return
terugkeerbesluit return decision

obligation to leave the territory

terugkeercentrum waiting area
terugkeerovereenkomst readmission agreement
terugkeerverbod prohibition on entry

entry ban

terugleiding naar de grens escort to the border
terugnameovereenkomst readmission agreement
terugvoerplicht carrier's obligation to provide onward transportation

carrier's obligation to remove

tewerkstellingsvergunning entitlement to sponsor a worker
tijdelijk verblijfsdocument
tijdelijke verblijfstitel
tijdelijke verblijfsvergunning
toegang tot het grondgebied admission

entry into the territory

toekenning van de vluchtelingenstatus grant of refugee status

grant of asylum granting of refugee status

toelating het Rijk binnen te komen entry clearance
toestemming in het huwelijk consent to marriage
toestemming tot verblijf authorisation offering a right to stay

permission to remain leave to remain

toestemming tot verblijf voor bepaalde tijd fixed-period residence entitlement
toestemming tot verblijf voor onbepaalde tijd indefinite duration residence entitlement
toestemming tot verblijf wegens klemmende redenen van humanitaire aard humanitarian leave to remain

leave to remain for humanitarian reasons authorisation to stay for humanitarian reasons

toestemming voor het huwelijk permission to marry

marriage licence authority to marry

toewijzing van het ouderlijk gezag conferral of parental responsibility

attribution of parental responsibility acquisition of parental responsibility

tot een instructie overgaan VIDE

open a preparatory inquiry

tot voltrekking van het huwelijk bevoegde gezag person with authority to solemnise a marriage

person empowered to solemnise a marriage

totalisatorweddenschap totalisator
transitland country of transit
transitvisum voor luchthavenpassagiers airport transit visa
transitvisum voor luchthavens airport transit visa
trouwbelofte promise of marriage
tussenkomst in een voor het Hof aanhangig geding intervention in a case before the Court
tweede huwelijk remarriage
tweerelatie union
uit de echt gescheiden echtgenoot divorced person
uit de echt gescheiden persoon divorced person
uit het ambt worden ontheven be deprived of one's office
uithuisplaatsing removal of a child from parental care

removal of residence

uitkering tot levensonderhoud maintenance allowance

financial provision payment

uitlegging van een arrest interpretation of a judgment
uitlokking
uitreisverbod prohibition on leaving the territory
uitsluiting van gemeenschap van goederen principle of separate property during marriage

separation of goods regime

uitsluiting van het recht van bewaring en opvoeding removal of a child from parental care

removal of residence

uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen principle of separate property during marriage

separation of goods regime

uitstel suspension
uittreksel Justitiële Documentatie criminal record
uitvaardigende justitiële autoriteit issuing judicial authority
uitvaardigende rechterlijke autoriteit issuing judicial authority
uitvoerende justitiële autoriteit executing judicial authority
uitvoerende rechterlijke autoriteit executing judicial authority
uitvoering van de instructiemaatregelen completion of the measures of inquiry
uitwendige vereisten tot het aangaan van een huwelijk formal requisites of marriage
uitwijzing expulsion
uitzetcentrum specialised detention facility

immigration removal centre removal centre

uitzetting expulsion
uitzetting escort to the border
Unieburger Union citizen

EU citizen citizen of the Union EU national

unilineaire verwantschap half blood sibling relationship

half sibling relationship

vaderschapsactie VIDE (FR > UK)
vaderschapsconflict conflicting presumptions of paternity
vaderschapsregel presumption of legitimacy

presumption of paternity

valsheid in geschrift forgery of documents
valsheid in geschrifte forgery of documents
valsmunterij forgery
Van strafsancties voorzien
van zijn functie worden ontheven be deprived of one's office
vandalisme destroying or damaging property of another

vandalism criminal damage

vasthouding detention
veiligheidsmaatregel preventive measure
veiligstellen van bewijsmateriaal freezing of evidence
verbiedend huwelijksbeletsel ground on which a marriage is voidable
verbintenis tot tenlasteneming proof of sponsorship
verblijf als au pair au pair placement
verblijf in de vrije termijn residence for less than three months
verblijf om medische redenen visit for medical treatment
verblijf van langer dan drie maanden residence in excess of three months
verblijf van langere duur long-term residence

permanent residence settlement

verblijf van meer drie maanden residence in excess of three months
verblijf van ten hoogste drie maanden residence for less than three months
verblijf voor het ondergaan van een medische behandeling visit for medical treatment
verblijf voor onbepaalde tijd permanent residence (EEA nationals)

indefinite leave to remain

verblijfsdocument residence permit
verblijfskaart residence permit
verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie EEA family permit

residence card residence card of a family member of a Union citizen

verblijfsrecht right of residence
verblijfstitel residence permit
verblijfsvergunning residence permit
verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid van een burger van de Unie EEA family permit

residence card residence card of a family member of a Union citizen

verbod het grondgebied binnen te komen recommendation for deportation

exclusion order

verbod het Rijk binnen te komen prohibition on entry

entry ban

verbod om het grondgebied te verlaten prohibition on leaving the territory
verbreking van de familieband breakdown of the family relationship
verbreking van de gezinsband breakdown of the family relationship
verdachte suspect
verdachte die is gedagvaard om ter terechtzitting te verschijnen accused

accused person

verdeelde verblijfsregeling joint residence

joint custody shared residence shared parenting

vereenvoudigde procedure expedited procedure

expedited proceedings

vereffening van het huwelijksstelsel settlement of rights in property arising out of the matrimonial relationship

liquidation of the matrimonial property

vereiste voor toegang tot het grondgebied entry conditions

condition of entry entry requirement

vereisten tot het aangaan van een huwelijk substantive requisites of marriage
vereniging van boosdoeners conspiracy
vereniging van misdadigers conspiracy
vergoeding van de kosten reimbursement of expenses
vergoeding van de onkosten reimbursement of expenses
vergoeding wegens gederfd inkomen compensation for loss of earnings
vergunning om arbeid te verrichten permission to work

entitlement to migrant employment permit authorisation to work

vergunning tot tewerkstelling entitlement to sponsor a worker
vergunning voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit leave to enter granted to businessmen and the self-employed
vergunning voor het verrichten van arbeid permission to work

entitlement to migrant employment permit authorisation to work

vergunning voor het verrichten van arbeid als zelfstandige leave to enter granted to businessmen and the self-employed
verhinderend huwelijksbeletsel ground on which a marriage is voidable
verhoor van de aanstaande echtgenoten hearing of the parties contracting the marriage
verhouding tussen de echtgenoten marital relationship
verklaring strekkende tot ontkenning van het wettelijke vermoeden van vaderschap door de echtgenoot denial of paternity

disavowal of paternity

verklaring van afstand [van ...] op straffe van een geldboete declaration of intention to desist, on pain of incurring a penalty

undertaking to desist from unlawful activities, coupled with a penalty clause

verklaring van de asielzoeker Material factors to substantiate the asylum claim

Reasons for making an asylum claim

verklaring van een arts voorafgaand aan het huwelijk prenuptial medical certificate
verklaring van huwelijksbevoegdheid certificate of legal capacity to marry

certificate of capacity to marry certificate of no impediment

verklaring van wettelijke samenwoning civil covenant of solidarity
verkrachting binnen een relatie marital rape

relationship rape

verkrachting binnen het huwelijk marital rape

relationship rape

verkrachting tussen echtgenoten marital rape

relationship rape

verkrijging van geslachtsnaam choice of surname

naming

verlaten van de echtelijke woning desertion
verlaten van het Rijk exit from the territory

departure from the territory embarkation

verlating van de echtelijke verblijfplaats desertion
verlating van de echtelijke woonst desertion
verlating van pasgeboren kind abandonment of a new-born infant
verlenging van het verblijf extension of stay

extension of stay as a general visitor

verlening van asiel grant of refugee status

grant of asylum granting of refugee status

verliezende partij unsuccessful party
vermoeden van vaderschap presumption of legitimacy

presumption of paternity

vermogen van de echtgenoten matrimonial assets
vermogensrechtelijke betrekking tussen de echtgenoten property ownership of spouses
vermogensrechtelijke verhouding tussen de echtgenoten property ownership of spouses
vernieling destroying or damaging property of another

vandalism criminal damage

vernietigend huwelijksbeletsel ground on which a marriage is void

ground of annulment of marriage nullifying impediment to marriage absolute bar to marriage

vernieuwing van de verblijfs- of vestigingsvergunning extension of stay

extension of stay as a general visitor

veroordeelde convicted person
veroordeelde persoon convicted person
veroordeling conviction
verplichte terugkeer forced removal

forced return enforced return

verplichting in de kosten van levensonderhoud van kinderen te voorzien responsibilty to safeguard and promote child's health development and welfare

responsibilty to maintain and protect a child

verplichting kinderen levensonderhoud te verschaffen responsibilty to safeguard and promote child's health development and welfare

responsibilty to maintain and protect a child

verplichting tot bijstand duty to provide help and comfort
verplichting tot hulp duty of support

duty of assistance duty to support

verplichting tot terugbrenging carrier's obligation to provide onward transportation

carrier's obligation to remove

verrichten van arbeid door vreemdelingen work of foreign nationals
verrichten van arbeid zonder arbeidskaart taking up paid employment in breach of a condition of leave
verrichten van arbeid zonder werkvergunning taking up paid employment in breach of a condition of leave
verschijning van de aanstaande echtgenoten in persoon presence of parties contracting the marriage
verschuldigd levensonderhoud maintenance debt
verstrekking benefit in kind
verstrekking van informatie betreffende passagiers door de vervoerder carrier's communication of passenger data
verstrekking van passagiersgegevens door de vervoerder carrier's communication of passenger data
vertegenwoordiging van het kind in burgerlijke handelingen legal representation of children
vertegenwoordiging van het kind in rechte legal representation of children
vertrek uit het land exit from the territory

departure from the territory embarkation

vertrek uit het land uit eigen beweging voluntary return
vervalsen forgery
vervalsing counterfeiting
vervangende hechtenis imprisonment for default of payment
vervangende straf alternative sanction

alternative sentence alternative penalty

vervangende toestemming bij een huwelijksbeletsel dispensation with impediment to marriage

exemption from impediment to marriage

vervolging prosecution

proceedings in criminal matters prosecution of a criminal offence

verwaarlozing van een kind abandonment of a child
verwantschap door adoptie adoptive relationship
verwantschap door één gezamenlijke ouder half blood sibling relationship

half sibling relationship

verwantschap door twee gezamenlijke ouders whole blood sibling relationship

full sibling relationship

verwantschapslijn lineage
verweerder defendant
verwerende partij defendant
verwerende partij die regelmatig in het geding is geroepen defendant on whom an application initiating proceedings has been duly served
verwerping van de hogere voorziening dismissal of the appeal
verwijderingsbesluit removal order

measure terminating the legal stay of an alien

verwijderingsmaatregel removal order

measure terminating the legal stay of an alien

verwijzende rechter referring court or tribunal
verwijzende rechterlijke instantie referring court or tribunal
verwijzing declining of jurisdiction
verwijzingsarrest judgment referring the case back
verzet tegen het huwelijk caveat against issue of marriage certificate

objection to marriage

verzetsverklaring
verzoek recommendations
verzoek dat zonder bijstand van een advocaat kan worden ingediend application which does not need to be made through a lawyer
verzoek om internationale bescherming application for international protection
verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap door het kind application to establish paternity
verzoek tot interpretatie application for interpretation
verzoek tot interventie application to intervene
verzoek tot tussenkomst application to intervene
verzoek tot uitlegging application for interpretation
verzoekende partij claimant

applicant pursuer

verzoeker claimant

applicant pursuer

verzoeker om internationale bescherming applicant for international protection
verzoekschrift dat niet aan de voorwaarden beantwoordt application that does not comply with the requirements
verzoekschrift dat niet aan de voorwaarden voldoet application that does not comply with the requirements
vestiging permanent residence (EEA nationals)

indefinite leave to remain

VGV female genital mutilation
VIDE settlement of rights in property arising out of the matrimonial relationship

liquidation of the matrimonial property

VIDE refoulement
VIDE ordinary suspension
VIDE order for escort to the border
VIDE VIDE
VIDE ( FR>NL ) VIDE (FR > UK)
VIDE (FR > BE) penalty order
VIDE (FR > NL) crime

felony

VIDE (FR > NL) misdemeanour

délit

VIDE (FR > NL) imprisonment for public protection for serious offences
VIDE (FR > NL) sufficient evidence
VIDE (FR>NL) suspect
VIDE (FR>NL) VIDE (FR > UK)
VIDE (FR>NL) VIDE
VIDE (FR>NL) VIDE (FR > UK)
VIDE (FR>NL) judicial investigation

VIDE

VIDE (FR>NL) permanent resident card
VIDE (IT>NL) indictment
VIDE (NL > BE) indictable-only offence
VIDE BE ward of court
VIDE NL ward of court
visum afgegeven voor studiedoeleinden student visitor visa
visum in het kader van verblijf als student Tier 4 student visa

student visa

visum kort verblijf uniform visa

Schengen visa

visum voor kort verblijf visit entry clearance

short-stay visa visit visa

visum voor kort verblijf voor studiedoeleinden student visitor visa
visum voor meer binnenkomsten multiple entry visa

multi-entry visa

visum voor meervoudige binnenkomsten multiple entry visa

multi-entry visa

visum voor verblijf van langere duur long term visa

long-stay visa

visumvrijstelling visa exemption
voldingen van de zaak preparation of a case for hearing
voldoende bezwaren (FR > BE) sufficient evidence
voldoende verdenking sufficient evidence
volkenmoord genocide
volkerenmoord genocide
volle adoptie full adoption
volledige ontzetting uit het ouderlijk gezag termination of parental responsibility
voltrekking van het huwelijk door geslachtsverkeer tussen echtgenoten consummation of the marriage
voor de behandeling van het asielverzoek verantwoordelijke Staat State responsible for processing an asylum claim

State responsible for examining an asylum application State responsible for assessing an asylum claim

voorbereidende maatregel preparatory step
voorhuwelijks kind child born before marriage of parents
voorhuwelijks medisch attest prenuptial medical certificate
voorkomend huwelijksbeletsel ground on which a marriage is voidable
voorkoming van criminaliteit prevention of crime

crime prevention

voorlopig bewind safeguarding of interests

judicial protection of incapable adults

voornaamsverandering change of forename
voornemen om te huwen intention to marry
voorstel tot schikking proposal for conciliation
voorstel tot verzoening proposal for conciliation
voortplanting procreation
voorwaarde voor toegang tot het grondgebied entry conditions

condition of entry entry requirement

voorwaarde voor toegang tot het grondgebied inzake volksgezondheid medical examination entry requirement
voorwaardelijk suspension
voorwaardelijk ordinary suspension
voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd suspended sentence
voorwaardelijke invrijheidstelling release on licence

release on parole conditional release

voorwaardelijke vrijlating release on licence

release on parole conditional release

voorwerp van het geding subject-matter of the proceedings

subject-matter of the dispute

voorwerp van het geschil subject-matter of the proceedings

subject-matter of the dispute

voorzitter van het College van procureurs-generaal Lord Advocate

DPP Director of Public Prosecutions

vordering summons
vordering recommendations
vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek bill of indictment
Vordering tot het verkrijgen van een negatieve verklaring voor recht action for a negative declaration
vordering tot het verstrekken van levensonderhoud claim to maintenance

maintenance claim

vordering tot onderzoek bill of indictment
vordering tot onderzoek naar het vaderschap application to establish paternity
vorderingen recommendations
vorig niet-ontbonden huwelijk prior subsisting marriage
vormvereisten voor het sluiten van een huwelijk formal requisites of marriage
vormvereisten waaraan moet zijn voldaan voor het aangaan van het huwelijk procedures to be observed prior to marriage
vreemdeling non-national

alien foreign national

vreemdeling die geen houder is van identiteitsdocumenten foreign national without identity documents
vreemdeling aan wie de subsidiaire beschermingsstatus is toegekend foreign national beneficiary of subsidiary protection status
vreemdeling die arbeid als zelfstandige verricht foreign self-employed person
vreemdeling die arbeid in loondienst verricht foreign employee

foreign worker

vreemdeling die legaal in het Rijk verblijft legally staying foreign nationals
vreemdeling die onwettig in het Rijk verblijft illegally staying foreign national
vreemdeling die studeert foreign student
vreemdeling in loondienst foreign employee

foreign worker

vreemdeling met rechtmatig verblijf legally staying foreign nationals
vreemdeling met wettig verblijf legally staying foreign nationals
vreemdelingenadministratie personal data
vreemdelingenbewaring detention
vreemdelingendetentie detention
vreemdelingenregister personal data
vrijgezel single person
vrijheidsbenemende maatregel measure involving deprivation of liberty
vrijheidsbenemende straf penalty involving deprivation of liberty

custodial sentence custodial penalty sentence involving deprivation of liberty

vrijheidsbeneming deprivation of liberty
vrijheidsberoving deprivation of liberty
vrijheidsontnemende maatregel measure involving deprivation of liberty
vrijheidsontneming deprivation of liberty
vrijheidsstraf penalty involving deprivation of liberty

custodial sentence custodial penalty sentence involving deprivation of liberty

vrijstelling van de visumplicht visa exemption
vrijwillige terugkeer voluntary return
vrouw wife
vrouwelijke genitale verminking female genital mutilation
vrouwenbesnijdenis excision
waarborg voor de terugkeer supporting documents regarding return

ability to meet cost of onward or return journey guarantee of means of return

wanbedrijf (FR > BE) misdemeanour

délit

W-document discretionary leave to remain

temporary admission of asylum applicant

wederzijdse plicht van echtgenoten duty to consent to sexual intercourse
weigering tot inoverwegingname [van asielaanvraag] wegens eerdere aanvraag refusal of asylum application not constituting a fresh claim

inadmissibility of asylum application due to an identical application

weigering van asiel rejection of asylum application

refusal of asylum application refusal of refugee status

weigering van binnenkomst refusal of entry

refusal of leave to enter

weigering van een asielaanvraag wegens bescherming in een eerste land van asiel inadmissibility of asylum application where another Member State has granted refugee status
weigering van een visum refusal of a visa

refusal of entry clearance

weigering van toegang tot het grondgebied refusal of entry

refusal of leave to enter

weigering van toekenning van de vluchtingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus rejection of asylum application

refusal of asylum application refusal of refugee status

werkend vennoot general partner

full partner

werking van het Hof working of the Court
werkvergunning work permit
werkwijze van het Hof working of the Court
wettelijk erkende feestdagen official holiday
wettelijk samenwonende partner in a registered partnership

civil partner

wettelijk tijdvak van de verwekking VIDE UK
wettelijke conceptieperiode VIDE UK
wettelijke samenwoning registered partnership
wettelijke samenwoning tussen twee personen van hetzelfde geslacht civil partnership
wettelijke samenwoning tussen twee personen van verschillende geslacht registered partnership between two persons of different sex
wettelijke vertegenwoordiging van het kind legal representation of children
wettig kind legitimate child
wettige afstamming parentage within marriage
wettige reden good reason

valid excuse

wijziging van geslachtsnaam change of surname
wijziging van het voorwerp van het geding change in the subject-matter of the proceedings
wijziging van het voorwerp van het geschil change in the subject-matter of the proceedings
wijziging van voornaam change of forename
willig beroep objection
wisselende verblijfplaats joint residence

joint custody shared residence shared parenting

witwassen money laundering
witwassen van geld money laundering
zakelijk verblijf stay as a business visitor
zaken die hetzelfde voorwerp hebben cases concerning the same subject-matter
zaken die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben cases concerning the same subject-matter
zakenreis stay as a business visitor
zegelbewaarder zijn have custody of the seals
zekerheid voor de kosten van de uitreis supporting documents regarding return

ability to meet cost of onward or return journey guarantee of means of return

zelfstandig vertrek uit het land voluntary return
zich burgerlijke partij stellen VIDE
zich civiele partij stellen VIDE
zich plechtig verbinden give a solemn undertaking
zich tot een rechter wenden seise a court

apply to a court bring a matter before a court

zwaar lichamelijk letsel GBH

grievous bodily harm grievous bodily injury

zwager brother-in-law
zwakke adoptie simple adoption
zware mishandeling GBH

grievous bodily harm grievous bodily injury