Source: https://www.tax-consultants-international.com/publications/the-taxation-of-individuals-in-the-netherlands/glossary-of-important-terms-used-in-the-dutch-income-tax-act-2001 (2023-11-23)

English DUTCH
Accelerated Depreciation Vervroegde afschrijving
Accumulated Income Verzamelinkomen
Act of the Education Allowances Wet op de studiefinanciering
Act Work and Income for the Capacity to Work Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen or “WIA”
Additional Assessment Navorderingsaanslag
Advance Tax Refund Voorlopige teruggaaf
Alimony Allimentatie
Allowance Uitkering
Amount of Exempt Equity Heffingsvrij vermogen
Annual Income Statement Jaaropgaaf
Annuity Periodieke uitkering
Appeal Procedure Beroepsprocedure
Assessment Belastingaanslag
At arm’s length principle Beginsel van zakelijkheid
Beneficial Ownership Uiteindelijk gerechtigde
Business Onderneming
Carry Back of Losses Achterwaartse verliesverrekening
Carry Forward of Losses Voorwaartse verliesverrekening
Chain Liability Act Wet Keten Aansprakelijkheid or “WKA”
Chamber of Commerce Kamer van Koophandel en Fabrieken
Child Allowance Kinderbijslag
Child Support Kinderalimentatie
Citizenship Service Number Burger Service Nummer or “BSN”
Closed CV Open commanditaire vennootschap
Collection Interest Invorderingsrente
Collective Unlimited Partnership Vennootschap onder firma or "VOF"
Commitment Fee Bereidstellingsprovisie
Commuting Woon-werkverkeer
Company Car Auto van de zaak
Conserving Assessment Conserverende aanslag
Construction Interest Bouwrente
Continuing Labor Bonus Doorwerkbonus
Convention for the Avoidance of Double Taxation Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting
Co-operating Partner Deduction Meewerkaftrek
Co-operation Coöperatie
Corporation Vennootschap
Cost Equalization Reserve Kostenegalisatiereserve
Cost Reimbursement Onkostenvergoeding
Cultural Fund Cultureel fonds
Decree Confirming the Fiscal Qualification of Income Verklaring arbeidsrelatie or “VAR”
Decree for Municipality Taxes in which the Value of Real Estate is Certified WOZ-beschikking
Deduction for Research and Development Activities Aftrek speur- en ontwikkelingswerk or S & O aftrek
Deemed Residence Status Fictieve binnenlandse belastingplicht
Demerger Splitsing
Direct Venture Capital Investment Directe beleggingen in durfkapitaal
Disability Allowances Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Dividend Withholding Tax Dividendbelasting
Dividend Withholding Tax Act 1965 Wet op de dividendbelasting 1965
Dutch Income Tax Act 2001 Wet Inkomstenbelasting 2001
Dutch Personal Income Tax Nederlandse inkomstenbelasting
Dutch Tax Regulation for the Kingdom of the Netherlands Belastingregegeling voor het Koninkrijk
Dutch Unilateral Rules for the Avoidance of Double taxation Eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting
Dutch North Sea Noordzeewinningsgebied
Economic Employer Principle Materieel werkgeverschap
Elderly Rebate Ouderenkorting
Employee Social Insurance Laws Werknemersverzekeringen
Employment Dienstbetrekking
Entrepreneurs Deduction Ondernemersaftrek
Ex-Officio Assessment Ambtshalve aanslag
Extension for Payment Uitstel van betaling
Fictive Non-Resident Status Fictieve buitenlandse belastingplicht
Final Assessment Definitieve aanslag
Fiscal Old Age Reserve Fiscale oudedagsreserve or “FOR”
Foreing Source Income Buitenlands inkomen
Fringe benefits Extralegale voordelen
General Act on Special Health Costs Algemene wet bijzondere ziektekosten or “AWBZ”
General Levy Rebate Algemene heffingskorting
General Old Age Act Algemene ouderdomswet or “AOW”
General Partner Vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid of "Behererend vennoot"
General Partner Beherend vennoot
General Widows/ Widower and Orphans Act Algemene nabestaandenwet or “Anw”
Generally Accepted Accounting Principles Nederlandse maatstaven voor de jaarekening
Gift Tax Schenkbelasting
Government Allowance Sociale zekerheidsuitkering
Green Fund Groen fonds
Green Investments Groene beleggingen
Green Project Groen Project
Health Care Act Zorgverzekeringswet or “ZVW”
Hourly Criterion Urencriterium
Income Dependent Combination Rebate Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Income Exemption Belastingvrijstelling van inkomen
Income from a Private Business Inkomsten uit een eenmanszaak
Income from an Entrepreneurship Inkomsten uit onderneming
Income from Employment Inkomsten uit arbeid
Income from Labor and Main Residence Inkomsten uit arbeid en eigen woning
Income from Savings and Investments Inkomsten uit sparen en beleggen
Income from Substantial Shareholding Inkomsten uit aanmerkelijk belang
Income in Kind Inkomsten in natura
Income Tax Inkomstenbelasting
Income Tax Return Aangifte Inkomstenbelasting
Income Tax Return Form Aangiftebiljet Inkomstenbelasting
Income-dependent Health Insurance Contribution Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet or “bijdrage ZVW”
Indirect Venture Capital Investments Indirecte beleggingen in durfkapitaal
Inheritance Tax Erfbelasting
Interest for Extention Uitstelrente
Investment Deduction Investeringsaftrek
Kansspelbelasting Kansspelbelasting
Labor Disability Act Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering or “WAO”
Labor Rebate Arbeidskorting
Law on Monuments 1988 Monumenten Wet 1988
Law on Valuation Real Estate Wet Waardering Onroerende Zaken or “WOZ”
Lending In Liability Act Wet Inlenersaansprakelijkheid
Life Support Payments Uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Limited Partner Vennoot met Beperkte Aansprakelijkheid of "Stille vennoot"
Limited Partnership Samenwerkingsverband met beperkte aansprakelijkheid (Commanditaire Vennootschap "CV")
Liquidation Deduction Stakingsaftrek
Main Residence Eigen woning
Main Residence Forfait Eigen woning forfait
Maintenance Obligation Onderhoudsverplichting
Merger Fusie
Ministry of Education, Culture and Science Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap or "OCW"
Mortgage Interest Hypotheekrente
Mutual Fund Fonds voor gemene rekening
National Social Insurance Laws Volksverzekeringen
National Mortgage Guarantee Nationale Hypotheek Garantie
National Social Insurance Contributions Volksverzekeringen
Nature Conservation Act Natuurschoonwet
Negative Expenses for Annuities Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening
Non-resident Taxpayers Buitenlands belastingplichtigen
Objection Procedure Bezwaarprocedure
OECD Model Income Tax Convention OESO modelverdrag
Old Age Allowance Ouderentoeslag
Open CV Besloten commanditaire vennootschap
Other income which requires a certain level of Labor Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
Parental Leave Ouderschapsverlof
Parental Leave Rebate Ouderschapsverlofkorting
Partial non-resident Taxpayer Status Fictieve buitenlandse belastingplicht
Partnership Samenwerkingsverband (maatschap, VOF of CV)
Pension Pensioen
Periodical Lease Payments Erfpachtscanon
Permanent Establishment Vaste inrichting
Permanent Representative Vaste vertegenwoordiger
Personal Allowances and Deductions Persoonsgebonden aftrek
Personal Deductions Persoonlijke aftrekposten
Personal Identification Code DigiD
Personal Income Tax Return Aangifte inkomstenbelasting
Personal Levy Rebate Heffingskorting
Personal Liability Persoonlijke aansprakelijkheid
Power of Attorney Volmacht
Preliminary Assessment Voorlopige aanslag
Preliminary Tax Refund Voorlopige teruggaaf
Premium Income Premie inkomen
Principle of Prudency Voorzichtigheidsbeginsel
Private Unlimited Partnership Maatschap
Profit Shares Winstbewijzen
Provisional Assessment Voorlopige aanslag
Public Transport Statement Openbaarvervoerverklaring
R & D deduction Aftrek speur en ontwikkeling, of "S & O aftrek"
Rebate for Cultural Investments Korting voor culturele beleggingen
Rebate for Direct Venture Capital Investments Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal
Rebate for Social Investments Korting maatschappelijke beleggingen
Reference Date Peildatum
Registered Partnership Geregistreerd partnerschap
Regulation for the Avoidance of Double Taxation Regeling ter voorkoming dubbele belasting
Re-investment Reserve Herinvesteringsreserve
Relief for Double Taxation Tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting
Remission of Income Tax Debts Kwijtschelding van belastingschulden
Resident Tax Payer Binnenlands belastingplichtige
Roll over facility Doorschuiffaciliteit
Salary Slip Loonstrook
Self Employed Deduction Zelfstandigenaftrek
Self Employed without Personnel Zelfstandige zonder personeel or “ZZP”
Sickness Act Ziektewet or “ZW”
Single Elderly Rebate Alleenstaande ouderenkorting
Single Parent Rebate Alleenstaande-ouderkorting
Small Business Profit Exemption MKB-winstvrijstelling
Social Investments Maatschappelijke beleggingen
Social Projects Maatschappelijk project
Social-ethical Investments Sociaal-ethische beleggingen
Social-ethical Projects Sociaal-ethische projecten
Society on Cooperative basis Vereniging op coöperatieve grondslag
Sole Proprietorship Eenmanszaak
Sound Business Practice Goedkoopmansgebruik
Standard Levy Rebate Standaard heffingskorting
Start-up Deduction in case of Disability Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Start-up Losses Aanloopverliezen
State Maintenance Allowance Bijstandsuitkering
Statute of Limitations Verjaringstermijn
Substantial Shareholding Aanmerkelijkbelang
Succession of the Business Bedrijfsopvolging
Tax Belasting
Tax Amnesty Inkeerregeling
Tax Credit Belastingverrekening
Tax Deduction for Monumental Buildings Monumentenaftrek
Tax Deduction for Travel Expenses/Commuting Reisaftrek
Tax Exempt Investment Institution Vrijgestelde beleggingsinstelling
Tax Exemption Belastingvrijstelling
Tax Loss Decree Verliesbeschikking
Tax pre-payment Voorheffing
Tax Rate Belastingtarief
Tax Registration Number SoFi-nummer
Tax Regulation for the Netherlands Belasting regeling voor het land Nederland
Tax Residence Fiscale woonplaats
Tax Treaty Belastingverdrag
Taxable Base for the Box 3 Income Rendementsgrondslag
Taxable Basis Belastbare grondslag
Taxable income Belastbaar inkomen
The 30%-ruling De 30%-regeling
Tonnage Tax Regime Tonnage regeling
Trade Register Handelsregister
Travel Administration Kilometeradminsitratie
Travel Cost Reimbursement Reiskostenvergoeding
Travel Expenses Reiskosten
Unemployment Act Werkloosheidswet or “WW”
VAR-profit from Business VAR - onderneming
VAR- income as Director with a Major Shareholding VAR-Directeur Groot Aandeelhouder or “VAR-DGA”
VAR- income from a Private Enterprise VAR-winst uit onderneming or "VAR-wuo”
VAR- income from Employment VAR-loon
VAR -income from other Labor VAR-resultaat uit overige werkzaamheid or “VAR-row”
VAR-director Major Shareholder VAR- DGA
VAR-Statement Verklaring arbeidsrelatie or "VAR"
Venture Capital Durfkapitaal
Wage Tax Loonbelasting
Wage Tax Act Wet op de loonbelasting
Wages Loon
Withholding Agent Inhoudingsplichtige
Withholding Tax Bronbelasting
Work in Progress Onderhanden werk
Young Disabled Rebate Jonggehandicaptenkorting