Source: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/ncc-glossary-final-26062019.pdf (retrieved 2023-03-18)

Glossary of Dutch Procedural Terminology

(June 2019, updated September 2022)

aanbrengen (een geschil bij de rechter) to seise the court of a dispute
aangewezen rechter designated court / judge
aanhangig pending
(dag waarop) aanhangig is gemaakt (day on which) the case is made pending
aan het oordeel van de rechter overgelaten within the court’s discretion
aanhouding / aanhouden stay / to stay
aannemelijk maken show that it is likely that …
aanstonds forthwith, right away
aanvullend vonnis additional judgment
aanvulling van een vonnis to give an additional judgment
aanwijzingen directions
aanzeggen to notify, give notice
absolute bevoegdheid subject matter jurisdiction
achterwege laten (uitspraak) direct that no judgment will be given
advocaat lawyer, attorney, legal counsel
advocaat stellen to submit a notice of representation by a lawyer
Advocaat-Generaal Advocate General
Advocatenwet Dutch Advocates Act
afbreking (van de instantie) discontinuance
afdoende zekerheid stellen provide sufficient security
afloop (van termijn) expire / expiry (of a time limit)
afschrift copy
afstand (van recht of verweer) waiver (of a right or defence)
afstand van instantie discontinuance by withdrawal
afwijken van depart from, derogate from
afwijzen (een vordering) to dismiss a claim
afzien (van proceshandeling) waives (his / her / its) right to …...
akte (processtuk) brief (document of process)
akte - authentieke authentic instrument
akte - niet-dienen vragen to request the court to record a party’s failure to file
akte overlegging producties brief submitting exhibits
akte uitlaten producties brief commenting on exhibits
algemene maatregel van bestuur executive decree
als bedoeld in as referred to in
ambtenaar official
ambtshalve on its [the court's / the judge's] own initiative
antwoord defence
appellant / appellanten appellant / appellants
Arbiter arbitrator
arbiter - in een zaak optreden als arbiter to arbitrate a case / to act as an arbitrator in a case
arbitraal vonnis arbitral award
arbitraal vonnis wijzen to render / issue / give an arbitral award
arbitrage arbitration
arbitrage - bij arbitrage afdoen to resolve a matter by (means of) arbitration
arbitrage - inroepen to go to arbitration
arbitragebeding arbitration clause
arbitrageopdracht mandate
arbitragereglement arbitration rules
arbitrale procedure arbitration proceedings
arrest judgment
bedrijf company, business
bedrijfsgeheim trade secret
beëdigde vertaling sworn translation
beëindiging termination
behandelen/behandeling (van een zaak) to deal with, dispose of / disposal of, disposition of (a case)
behartigen (belangen) to advance, to advocate for (interests)
bekrachtigen (vonnis) to affirm a judgment
belanghebbenden interested parties
bemiddeling mediation
beoordelen (bewijs) to assess (the evidence)
beoordelen summierlijk to conduct a summary test / review / enquiry
bepaalde bescheiden specified documents
bepaalde rechtsbetrekking die tot hun vrije bepaling staat a particular legal relationship which is within their autonomy to agree
bepalen (rechter) to direct
beperking van de kennisneming limited review
beroep (doen) op to rely on, to raise, to invoke
beroepsgeheim professional duty of confidentiality
beroepsmatig rechtsbijstand verleent (derde) third-party professional who provides legal assistance
berusting waiver, acceptance
bescheiden materials, documents
beschikking (in verzoekschriftprocedure) judgment
beschouwing view, observation
beslag attachment
beslag - conservatoir pre-judgment attachment
beslag - derden- third-party attachment
beslag - executoriaal executory attachment
beslag leggen make an attachment
beslagrekest application to attach
beslissing decision
beslissing bij voorraad judgment in summary proceedings / after summary enquiry
bestreden - onvoldoende insufficiently / not sufficiently disputed, contested, challenged
betekenen to serve
betekening service
betekening aan de persoon service by actual delivery
betekeningsexploot writ of service
betrokkene (partij) party to the proceedings
bevoegd zijn (rechter/rechtbank) to have jurisdiction
bevoegdheid (rechter/rechtbank) jurisdiction
bevrijden (groep) to opt out (of the group)
bewaarder depositary
bewaren (boeken) retain (records)
bewarende maatregel protective measure
bewijs evidence
bewijsaanbod offer of evidence
bewijskracht probative force
bewijslast burden of proof
bewijslastverdeling allocation of the burden of proof
bewijsmateriaal evidence
bewijsmiddel evidence, exhibit
bewijsrecht law of evidence
bewijsstuk exhibit
bewijs van betekening proof of service
bewijsvoorschriften rules of evidence
bezoekende advocaat visiting lawyer
bezwaarschrift objection
bezwaar tegen *** objection to ***
bezwarend onerous
bij… under, pursuant to
bij ..(wettelijk bepaling).. under
bij of krachtens by or pursuant to
bijzondere overeenkomst special contract / agreement
bindend advies binding opinion
bloed- of aanverwant person related by blood or other family ties
bodemprocedure proceedings on the merits, main proceedings
buiten beschouwing laten to disregard
Burgerlijk Wetboek (BW) Dutch Civil Code (DCC)
cassatie Supreme Court appeal
cassatie - in .. komen to appeal to the Supreme Court
cassatiedagvaarding notice of Supreme Court appeal
cassatiemiddelen grounds for (the Supreme Court) appeal
Civiele Kamer Civil Chamber
collectieve actie / vordering collective action / claim
collectieve schadeafwikkeling collective compensation scheme
collectieve stuiting (verjaring) collective interruption (of the limitation period)
comparitie conference (for case management), hearing
compromis (arbitrage) arbitration agreement
conclusie statement
conclusie - nadere supplementary statement, further written submission
conclusie van antwoord statement of defence
conclusie van de AG opinion of the Advocate General
conclusie van dupliek statement of rejoinder
conclusie van eis statement of claim
conclusie van repliek statement of reply
conventie, in in the original action
curatele subject to a curatorship, curatorship
Curator (bij faillissement) bankruptcy trustee
daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht draw such adverse inferences as it considers appropriate
dagvaarden to serve a writ of summons
dagvaarding writ of summons
dagvaarding (met conclusie van eis) writ of summons (containing a statement of claim)
dagvaarding in eerste aanleg writ of summons in first instance
dagvaarding in hoger beroep writ of summons in appeal
dagvaarding van getuigen writ of summons for a witness to testify
dagvaardingsprocedure proceedings initiated by writ of summons
degene voor wie het stuk bestemd is addressee
Deken Dean (of the Dutch Bar Association)
deponeren to file
depot deposit
derde belanghebbende interested third party
derdenbeslag third-party attachment
descente on-site inspection
deskundigenbericht expert's report
deurwaarder bailiff
de zaak ten principale the matter on the merits
dictum (van vonnis) operative part (of the judgment)
domicilie kiezen bij elect domicile at
doorhaling op de rol discontinuance by striking off
dreigde / dreiging (van ***) *** (is)(was) imminent
dupliek rejoinder, statement of rejoinder
dwangakkoord compulsory composition / settlement
dwangsom penalty
dwangsom - op straffe van een … subject to a penalty
dwingend bewijs compelling evidence
dwingend recht mandatory law
eenvoudige akte simple brief
eerlijk proces fair process
eerste aanleg first instance
eindvonnis final judgment
eis claim
eis in conventie (original) claim
eis in reconventie counterclaim
eisen to claim
(ver)eisen to require
eiser/eiseres claimant
enkelvoudige kamer single-judge chamber
enquêteprocedure enquiry proceedings
erfgenamen heirs
erflater decedent
Europees Hof van Justitie European Court of Justice, ECJ
excepties preliminary defences
exclusieve belangenbehartiger exclusive representative
executoriale titel enforcement title
executoriale vorm form required for enforcement
exequatur permission to enforce
exequatur verlenen to give / issue permission to enforce
exploot writ
exploot doen to serve a writ
faillissement bankruptcy
feitelijke instanties fact-finding instances
forumkeuze-clausule choice of forum clause, choice of court clause
gebod (rechterlijk) court order
gebrek defect, failure to ***
gedaagde defendant
geding proceedings, action
geding - verschijnen in het geding to appear in proceedings, enter an appearance in proceedings
gehuurde (onroerende zaak) leased space
geïntimeerde(n) respondent(s)
geldigheid validity
gelijke rang equal rank
gemachtigde authorised representative
gerechtelijk judicial, court
gerechtelijke erkentenis formal admission
gerechtvaardigd justified
geschil dispute
getuige witness
getuige doen horen take witness testimony, take a witness’s testimony, hear a witness
getuige-deskundige expert witness
getuigenverhoor evidentiary hearing
getuigenverklaring witness statement, testimony
gewaarborgde indemnified party
gewichtige redenen compelling reasons
gewone verblijfplaats habitual residence / abode
gezag van gewijsde res judicata effect
grief ground for appeal
goede procesorde due process
goede rechtspleging sound administration of justice
goederen goods
griffie court office, court registry
griffier clerk
griffierecht court fee
gronde, zaak ten case on the merits
heropenen to reopen
herroeping revocation
herstel correction
hervatting resumption
Hof Court of Appeal
Hof van Discipline Disciplinary Appeals Tribunal
Hoge Raad Supreme Court
hoger beroep appeal
hoger beroep aantekenen to appeal
hogere voorziening higher remedy
homologatie (van een akkoord) confirmation / approval (of a restructuring plan)
hoofdzaak main action, main proceedings
hoor- en wederhoor (beginsel van) principle of hearing both sides
houder holder
in afwijking van in derogation from
in conventie on the original claim, on the claim
ingevolge… under…
inhoudelijk behandelen to deal with on the merits
in reconventie on the counterclaim
in strijd met openbare orde violates public policy, in violation of public policy
in vrijwaring oproepen to add a third party for indemnity
incident (tot……) / in het incident motion proceedings (for..) / on the motion
incidenteel (hoger) beroep cross-appeal
incidenteel vonnis judgment on the motion
incidentele vordering motion
indienen to submit
inhoud substance
in persoon (laten aan, overhandigen) to give *** by actual delivery
in persoon (procederen) (litigate, act) pro se
internationaal privaatrecht private international law
internationale handelskamers international commercial chambers
intrekking withdrawal
jurisprudentie case law
kamer chamber
kantonrechter subdistrict court
kantooradres business address
kantoorplaats place of business
kennelijk manifest/ manifestly
kennelijke fout manifest error
kennisgeving notification, notice
kennisneming review
kennisneming van geschillen to hear disputes
klacht complaint
klacht indienen bij to file a complaint
klemmende redenen compelling reasons
kort geding summary proceedings
kosten te begroten quantify costs
krachtens pursuant to
kracht van gewijsde (vonnis, arrest) (the judgment is) no longer subject to ordinary remedies, no longer subject to appeal
langs elektronische weg ter beschikking stellen post electronically
letsel injury
locatie location
lopende procedure ongoing action, ongoing proceedings
materieel recht substantive law
mededeling notification
meervoudige kamer three-judge panel, multi-judge panel (Supreme Court)
memorie statement
memorie - nadere further statement, supplementary statement
memorie van antwoord (hoger beroep) statement of defence on appeal
memorie van grieven statement of grounds for appeal
mening opinion, views
mentorschap ten behoeve van meerderjarigen protection order for adults
met dien verstande provided that
met het oog op for reasons of
met redenen omklede reasoned, substantiated
mondelinge behandeling / procedure conference, hearing of the parties
mondeling (ter zitting) nemen *** may be submitted at the hearing
mondelinge toelichting substantiate findings / arguments / assertions at a hearing
mondelinge uitspraak (doen) (pronounce) judgment from the bench
mondeling verslag oral report, present findings at a hearing
motiveren (beslissing) to give reasons / grounds for
nalaten van *** non-compliance with ***
nauw omschreven groep precisely defined group
NCC-reglement NCC Rules
nietigheid nullity
nietig verklaring nullification, annulment
niet-naleving van non-compliance with
niet-ontvankelijk inadmissible
niet-ontvankelijk (eiser / verzoeker) the claimant / applicant is inadmissible
officier van justitie Public Prosecutor
onaannemelijk unlikely
onaanvaardbaar unacceptable
onafhankelijk en onpartijdig independent and impartial
onbestreden undisputed
onbevoegdverklaring declaration of no jurisdiction
onbillijkheid van overwegende aard manifest injustice
onder bewind under fiduciary administration
onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen fiduciary administration for the protection of adults
onderhandse akte private instrument
Ondernemingskamer Enterprise Chamber
onderzoeken (rechter) to examine, to interview
onevenredig disproportionate / disproportionately
ongegrond without merit, ill-founded
ongemotiveerd unsubstantiated
onmiddellijke voorziening immediate measure
onpartijdigheid impartiality
onrechtmatige daad tort, wrongful act
onroerende zaak immovable
onverminderd het omtrent … bepaalde without prejudice to the provisions on …
ontbinding dissolution
ontslaan / ontslag van instantie discharge from the instance
ontvangende instantie receiving agency
ontvangstbewijs proof of receipt
ontvankelijk (vordering) admissible
ontvankelijk verklaren declare admissible
onverwijld without delay
op de voet van pursuant to, by virtue of
op eigen kosten at (their) own expense
Openbaar Ministerie Public Prosecutions Office, Public Prosecutor
openstaan (voorziening, beroep) subject to (remedy, appeal)
opheffen beslag lift an attachment
opmerkingen observations
opnieuw rechtdoende in a new decision
oproeping (serve) notice
oproepingsbericht notice to appear
opschorten (van tenuitvoerlegging) suspension (of enforcement)
opzegging termination with notice, notice of termination
Orde van Advocaten Netherlands Bar, Netherlands Bar Association
overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter choice of court agreement, choice of forum clause
overeenkomst tot arbitrage arbitration agreement
overleggen to submit, to file
Parket Public Prosecutor’s Office
partijen in de gelegenheid stellen/gelegenheid geven to allow the parties to
(een partij die) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (a party) pursuing commercial or professional activities
voor alle weren prior to/in advance of all defences
piketregeling duty roster
plaats place
plaatselijke gesteldheid opnemen inspect a site
pleidooi (oral) arguments
pleiten, pleidooi houden to argue a case
pleitnota (pleading) notes
preparatoir vonnis interim judgment
primaire vordering principal claim
procederen litigate
procederen in persoon litigate pro se
procedure proceedings, matter, action
procedure instellen to initiate proceedings, to initiate an action
procedure voortzetten the action moves forward, take next steps
proceshandeling act of process
procesinleiding originating document
proceskosten costs of process
procesrecht procedural law
processtuk document, document of process
proces-verbaal court record
procureur-generaal procurator general
productie exhibit
producties exhibits, evidence
producties overleggen to submit exhibits/evidence
prorogatie prorogation
provisioneel vonnis provisional / interim judgment
raadkamer (judge's) chambers
raadsheer judge (of the Court of Appeal or Supreme Court)
rechtbank District Court
rechter (instantie) the court
rechter (persoon) judge
rechter-commissaris delegated judge, or bankruptcy judge in insolvency matters
rechterlijke macht the judiciary
rechtsgeldigheid legal validity
rechtsmacht international jurisdiction
rechtsmiddel remedy
rechtspersonen legal entities
rechtssfeer van Nederland (band met) connection with the Dutch legal system
rechtstitel legal title
rechtvaardigen justify
rechtverkrijgende legal successor
rechtsvordering action
reconventie, reconventionele vordering, counterclaim
redelijkerwijs (niet) aan *** toe te rekenen can (not) reasonably be imputed to ***
redelijkheid en billijkheid reasonableness and fairness
met redenen omklede conclusie reasoned statement
regie case management
regiezitting case management conference
relatieve bevoegdheid personal jurisdiction
repliek reply, statement of reply
roerende zaak movable
rol court calendar
rolbeschikking calendar hearing decision, calendar decision
rolbeslissing directions
roldatum court calendar date
salaris advocaat legal fees, costs for legal representation
samenhang (van vorderingen, zaken) closely connected
samenvoeging (van zaken) consolidation (of actions)
schadebrengend feit harmful event
schending van de openbare orde violation of public policy
schikken to settle (out of court)
schikking settlement
schorsen (zitting) to suspend
schorsing (tenuitvoerlegging) suspension (of enforcement)
schriftelijke toelichting (in cassatie) written statement
schriftelijk pleidooi written arguments
schuldeiser creditor
schuldenaar debtor
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen debt relief scheme for natural persons
spoedeisend belang urgent interest
standpunt view, position
stelbrief notice of representation
stelling assertion
stilzwijgend tacit / tacitly
(op) straffe van verval (a right) is waived
stuk document
summierlijk summary
summierlijk onderzoek summary examination / enquiry,
surséance van betaling suspension of payments
tegelijk (behandeld) (deal with) concurrently
tegenbewijs rebuttal evidence
tegenvordering counterclaim
tenzij except where
tenuitvoerlegging enforcement
tenzij de billijkheid zich daartegen verzet except where fairness dictates / demands otherwise
tenzij uit de wet anders voortvloeit except where the law provides otherwise
termijn time limit, notice period
terugverwijzen naar to refer back
tijdig timely, on time, in timely fashion, within the time limit
toelaatbaar (bewijs) admissible
toewijzen (vordering) to award / grant (an amount), to rule in favour of the claimant
tot en met from *** to *** inclusive
tuchtcollege disciplinary tribunal
tussenkomst third-party intervention
tussenvonnis interim judgment
uit eigen beweging on its own initiative
uitgebreide akte extensive brief
uitlaten to express a view / views on
uitsluitend bepaald overeenkomstig determined exclusively in accordance with
uitspraak judgment, decision
uitstel extension (of a time limit)
uittreksel extract
uitvoerbaar bij voorraad enforceable notwithstanding any remedy
uitvoerbaarheid enforceability
uitwinning executory sale
uitzonderingen (behoudens in de wet genoemde) except where the law provides otherwise
van overeenkomstige toepassing applies mutatis mutandis, accordingly
vaststaande feiten undisputed facts, established facts
vastellingsovereenkomst settlement agreement
verandering van eis amendment of claim
verbeteringsvonnis corrective judgment
verbetering correction
verbod (rechterlijk) injunction, court order
verhalen / verhaal to recover / recovery
verhinderdata availability
verhoren / verhoor to examine / examination
verjaren a limitation period applies, the claim is time-barred
verjaringstermijn limitation period, time limit
verknocht closely connected
beslagverlof permission to attach
verlof vragen tot to request permission to/for
vermeerdering (van eis) increase (of claim)
vermogensrechten (i.t.t. zaken) intangibles
vernietigen (vonnis) to annul (a judgment)
vernietigen (arbitraal vonnis) to set aside (an arbitral award)
veroordeelde judgment debtor
veroordelen in de kosten van het geding to order to pay the costs of the proceedings, award costs
verordening regulation
verrichten to do (the work)
verschijnen in het geding to appear in the proceedings
verschijning van partijen general hearing
verschoning (van rechters) withdrawal
verschoningsrecht right to refuse (e.g. to testify)
verschotten costs and expenses
verstek failure to enter an appearance, default
verstek - bij .. toewijzen to grant by default
verstek verlenen aan … to record a party’s failure to appear
verstekvonnis default judgment
verstek zuiveren enter an appearance (after initially failing to appear)
vertegenwoordiger representative
vervallen lapse
verval van instantie discontinuance by dismissal
verweerder/verweerster defendant
verweerschrift (statement of) defence
verwerpen (hoger beroep) to dismiss the appeal
verwijzen to refer
verzenden to transmit
verzendende instantie transmitting agency
verzending transmission
verzet opposition
verzet instellen to oppose a default judgment
verzetten (tenzij de aard van de zaak/de goede procesorde zich hiertegen) except where the nature of the case/due process dictates otherwise
verzoek request
verzoeken to request, to seek
verzoeker / verzoekster applicant
verzoek(schrift) application
verzoekschriftprocedure action by application, proceedings initiated by application
verzuim (verstek) default
verzuim (voorschrift) failure to comply, violation
verzuim herstellen to comply (with a requirement)
verzuimde formaliteiten formalities not observed
vestigingsplaats place of establishment, statutory seat
voeging (van partijen) joinder, addition as a party to the action
voeging (van zaken) consolidation (of actions)
voldoende samenhang (are / is) sufficiently connected
vonnis judgment, award (arbitration)
vonnis op tegenspraak judgment inter partes
vonnis wijzen to give / render a judgment, award (arbitration)
voorgeschreven wijze prescribed manner
voorlopig deskundigenbericht preparatory expert report
voorlopig getuigenverhoor preparatory evidentiary hearing
voorlopig in debet stellen to enter as a provisional debit
voorlopige maatregel interim measure
voorlopige tenuitvoerlegging enforcement notwithstanding any remedy
voorlopige voorziening interim measure
voor tenuitvoerlegging vatbaar verklaren to declare enforceable
voortzetten take next steps, move forward, continue, restart
voortzetten in de stand waarin zij zich bevindt (zaak) (the case) moves forward as from its present state
voorziening (rechtsmiddel) remedy
voorziening bij voorraad immediate measure
voorzieningenrechter court in summary proceedings
voorzieningenrechter van de NCC Court in Summary Proceedings in the NCC (CSP)
voorzitter (van de NCC) president (of the NCC)
vorderen (geldbedrag eisen) to claim (monetary amount)
vorderen to claim, to seek
vorderen (in incident) to seek, to move, to make a motion to
vordering (geldbedrag ivm eis) claim (monetary amount in the claim)
vordering (procedurele) motion
vorderingsprocedure action by claim, proceedings initiated by claim
vordering in conventie original claim
vordering in reconventie counterclaim
vordering indienen bij … to file a claim with…
vordering intrekken to withdraw a claim
vorderingsrecht claim, right to action
vormen in acht nemen to observe formalities
vrijwaringsprocedure indemnity proceedings
waarborg indemnifying party
wederpartij counterparty
wenden (tot de rechter) to seise the court
werkelijk verblijf actual abode
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Dutch Code of Civil Procedure (DCCP)
Wetboek van Strafvordering Dutch Code of Criminal Procedure
wetgeving, wetgever legislation, the legislative branch
wetsbepaling provision of the law, statutory provision
wetsgeschiedenis legislative history, legislative record
wetsontwerp, wetsvoorstel bill
wetswijziging amendment of an act
wettelijke termijn statutory period
wettelijk voorschrift statutory regulation
wettelijke bescherming statutory / legal protection
wijziging (van vordering) amendment (of claim)
winnende partij successful party
woon- of gewone verblijfplaats domicile or habitual residence
woonplaats domicile
wraking (van rechters/arbiters) removal
zaak matter, action
zaak aanhouden to stay the proceedings
zaaksgriffier designated clerk
zaaksrechter designated judge
zakelijke samenvatting concise summary
zaken (i.t.t. vermogensrechten) tangibles
zekerheidstelling security
zelfstandig verweer affirmative defence
zelfstandig verzoek independent application
zitting hearing
zitting ter raadkamer hearing in chambers
zonder bekende woon- of verblijfplaats without known domicile or place of residence
zonder uitstel without delay
zo spoedig mogelijk without delay, as soon as possible
zwaarwegend belang compelling interest