Woordenboek Nederlands - Engels
Nederlands Engels
A
Aandelen en andere effecten Shares and other securities
Aandelenfusie Stock merger / Share-for-share merger
(Aangewezen) periodieke uitkeringen (en verstrekkingen) Regular payments
Aangifte Tax return
Aangifte inkomstenbelasting Income tax return
Aanhorigheid Appurtenance
Aanmerkelijk belang Substantial participation
Aanslagbiljet Notice of assessment
Aanvullende alleenstaande ouderkorting Supplementary single-parent tax credit
Aanvullende kinderkorting Supplementary child tax credit
Aanvullende ouderenkorting Supplementary elderly person's tax credit
Achterwaartse verliesverrekening Carry-back of losses
Actief vermogensbeheer Active asset management
Afkoop lijfrenten Surrender of life annuities
Aflopend aanmerkelijk belang Terminable substantial participation
Aftrek (vanaf p. 24) Deduction
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk Research and development relief
Aftrekbare giften Deductible donations
Aftrekbare kosten Deductible expenses
Aftrekbare kosten voor kinderopvang Deductible costs for childcare
Aftrekmogelijkheid Deduction
Aftrekposten Deductible items
Aftrekposten van de eigen woning Deductible items for owner-occupied dwelling
Agaathfonds 'Agaath' fund
Agaathlening (zie: Tante Agaathlening) 'Agaath' loan
Agaathvordering 'Agaath' claim
Algemene aftrekposten General deductible items
Algemene heffingskorting General tax credit
Alimentatie Alimony
Alleenstaande ouderkorting Single parent credit
Andere giften Miscellaneous gifts
Anw Surviving dependants' pension insurance scheme
AOW State pension insurance scheme
AOW-franchise Allowance under the state pension scheme
AOW-uitkering (voor alleenstaanden) (Single person's) state old-age pension
Appartementsrecht Apartment right
Arbeidskorting Employed person's tax credit
Arbeidskortingsgrondslag Basis for employed person's tax credit
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Occupational disability insurance
Auto van de zaak Company car
AWBZ Exceptional medical expenses insurance scheme
B
Bandbreedte Bandwidth
Basisadministratie persoonsgegevens The municipal register of births, deaths and marriages
Basisaftrek Basic (tax) allowance (zie ook "basisruimte“)
Basisruimte Basic deduction (zie ook "Basisaftrek")
Bedrijfsmiddelen Fixed assets
Begindatum Commencement date
Beginnende ondernemer New business
Belastbaar inkomen Taxable income
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Taxable income from substantial participation
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen Taxable income from savings and investment
Belastbaar inkomen uit werk en woning Taxable income from work and home
Belastbaar loon (zie "Belastbaar inkomen"?) Taxable wages
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Taxable result from other activities
Belastbare inkomsten uit eigen woning Taxable income from an owner-occupied dwelling
Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Taxable periodical payments and benefits
Belastbare winst uit onderneming Taxable profits from business activities
Belastingdienst (moet dit worden vertaald?) Tax Department
Belastingplichtige Taxpayer
Belastingschulden Tax debts
Belastingtelefoon Tax Telephone Service
Belastingvrij bedrag Tax-free allowance
Beleggingen in durfkapitaal (HNB p.14) Investments in venture capital
Beperkt verrekenbaar verlies Limited fiscal loss compensation
Beroepskosten Employment expenses
Bestelauto Van
Bezittingen Assets
Bezittingen en schulden Assets and debts
Bijtellen Declare as additional income
Bijtelling Additional income
Bijtelling voor privé-gebruik auto Addition for private use of company car
Bijtelling privé-gebruik woning Addition for private use of home
Binnenlandse belastingplichtige Resident taxpayer
Binnenlandse verzekeraar Domestic insurer
Bloed- en aanverwanten Relatives by blood or affinity
Bloot eigendom Bare ownership
Boedelscheiding Partition of the estate
Box Box
Boxenstelsel Box system
Boxhopping Box hopping
BPM Private motor vehicle and motorcycle tax
Brede Herwaardering General reform of the Dutch tax system
Buitengewone uitgaven Exceptional expenses
Buitenlandse belastingplichtige Non-resident taxpayer
Buitenlandse pensioenregeling Foreign pension scheme
Buitenlandse verzekeraar Foreign insurance company
C
Combinatiekorting Combination tax credit
Conserverende aanslag Protective assessment
Consumptief krediet Consumer credit
Co-ouder Co-parent
Culturele beleggingen Cultural investments
D
Deblokkeringsmogelijkheden Options for releasing (funds)
Dertigjaarstermijn Thirty-year term
Desinvesteringsbijtelling Disinvestment addition
Dienstbetrekking Paid employment
Direct aandelenbezit Direct shareholding
Doorlopend krediet Continuous credit
Doorschuifregelingen Transfer arrangements
Doorschuiving bij staking/overlijden mede Transferrals following discontinuation/death co-
ondernemers of werknemers owners or employees
Doorschuiving in de familiesfeer Transferral in the family circle
Downloaden Download
Drempel Threshold
Drie-jaarstermijn voor stakingsaftrek Three-year term for discontinuation deductions
Drukkende kosten Chargeable expenses
Durfkapitaal (HNB p.14) Venture capital
Duurzaam gescheiden leven Permanently separated
Duurzame lig- of standplaats Permanent mooring place or site
E
Economisch verkeer (waarde in) Market value
Egalisatiereserve Equalisation reserve
Eigen bijdrage (i.v.m. auto van de zaak) Employee's contribution (for company car)
Eigen woning Owner-occupied dwelling
Eigenwoningforfait Notional rental value for owner-occupiers
Eigenwoningwaarde Value of owner-occupied dwelling
Eindafrekening Final settlement
Einddatum Final date
Energie-investeringsaftrek Energy-saving investment credit
Enkelereisafstand One-way distance
Eventueel restant persoonsgebonden aftrek Any remainder from personal deduction
F
Fictief aanmerkelijk belang Fictitious substantial participation
Fictieve vervreemdingen Fictitious disposals
Fietsaftrek Bicycle deduction
Fietsverklaring Bicycle declaration
Film-investeringsaftrek Film-investment deduction
Financiering van de eigen woning To finance the purchase of an owner-occupied home
Fiscaal gunstig premieverleden Fiscally advantageous premium history
Fiscaal partnerschap Tax partnership
Fiscale partner Tax partner
Fiscale reserves Fiscal reserves
Fonds voor gemene rekening Fund for joint account
Fiscale oudedags reserve Fiscal old-age reserve
Forfaitair rendement Notional yield
G
Gecombineerd heffingspercentage Combined taxation percentage
Gecombineerde heffingskorting Combined tax credit
Gecombineerde inkomensheffing Combined income taxation
Gefacilieerde lijfrente Facilitated annuity
Gemeenschappelijke inkomensbestanddelen Joint income components
Gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten Joint income and deductible items
Gemiddelde waarde van uw bezittingen min uw schulden Average value of your assets minus your liabilities
Genotsrecht Right of enjoyment
Geruisloze omzetting in een BV of NV Tax-free rollover into a BV or NV
Geruisloze terugkeer uit een BV of NV Tax-free return from a BV or NV
Gesloten boxensysteem Closed box system
Giften Donations
Goed koopmansgebruik Sound business practice
Groene beleggingen / Groenfondsen Green funds
Groene investeringen Green investments
H
Heffingsgrondslag WAZ WAZ assessment base
Heffingskorting Tax credit
Heffingskorting voor de algemene ouderdomsverzekering Tax credit for general old-age pension
Heffingskorting voor de algemene verzekering Tax credit for general insurance for exceptional
bijzondere ziektekosten medical expenses
Heffingskorting voor de inkomstenbelasting Tax credit for income tax
Heffingskorting voor de nabestaandenverzekering Tax credit for dependants' insurance
Heffingvrij vermogen Tax-free allowance
Herinvesteringsreserve Reinvestment reserve
Herrekende belasting Restated tax
Hoofdverblijf Main residence
Huurwaardeforfait Notional rental value
Hypotheekrente Mortgage interest
I
Immigratie Immigration
Imputatieregeling kapitaalverzekering eigen woning Settlement arrangement capital sum insurance owner occupied dwelling
In aftrek beperkte algemene kosten General expenses limited in deduction
In belangrijke mate onderhouden Support to a considerable extent
Incourante aandelen Unlisted shares
Indirect aandelenbezit Indirect share ownership
Inhaaltoevoeging Catch-up addition
Inkomen uit aanmerkelijk belang Income from substantial participation
Inkomen uit werk en woning Income from work and home
Inkomensbestanddeel Income component
Inkomensvoorziening Income provision
Inkomsten niet uit dienstbetrekking Earnings from activities other than employment
Inkomstenbelasting Income tax
Instellingen Institutions
Investeren Invest
Investeringsaftrek Investment tax credit
Investeringsverplichtingen Capital expenditure commitments
Invorderingsvrijstelling Collection exemption
J
Jaarruimte Annual margin
Jaarwinst Annual profits
Jonggehandicaptenkorting Young disabled person's tax credit
Juridische fusie Legal merger
(Juridische) splitsing Share split
K
Kamerverhuurvrijstelling Room letting exemption
Kapitaaluitkering Capital benefit
Kapitaalverzekering Capital sum insurance
Kapitaalverzekering eigen woning Capital sum insurance associated with home ownership
Keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen Right to choose for foreign taxpayers
Kinderkorting Child credit
Kinderopvang Childcare
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Small projects investment credit
Koopoptie Call option
Korting voor beleggingen in durfkapitaal Venture capital investments credit
Korting voor maatschappelijke beleggingen Social investments credit
Kostganger Boarder
L
Landbouwbedrijf Farm
Landbouwvrijstelling Exemption for income from agricultural activities
Levenhypotheek Endowment mortgage
Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar Supporting children younger than 30 years
Levensverzekering Life insurance
Lijfrente Annuity
Lijfrentepremies Annuity premiums
Lijfrenteverplichting Annuity commitment
Lijfrenteverzekering Annuity insurance
Lijfrentevoorzieningen Annuity provisions
Loon (in natura) Wage (in kind)
Lopende termijnen Current instalments
M
Maatschappelijke beleggingen (HNB p.14) Social investments
Maritale verliesverrekening Marital fiscal loss compensation
Maximum verlies Maximum loss
Medegerechtigde Co-titleholder
Meerderjarige invalide (klein)kinderen Adult disabled children or grandchildren
Meesleepregeling aanmerkelijk belang Involvement arrangement substantial participation
Meetrekregeling aanmerkelijk belang Pull-along arrangement substantial participation
Meetrekregeling resultaat overige Pull-along arrangement result from other
werkzaamheden activities
Meewerkaftrek Co-working partner's relief
Middeling Averaging
Middelingsteruggaaf Averaging refund
Middelingstijdvak Averaging period
Milieu-investeringsaftrek Environmental investment credit
Monumentenpanden Protected or listed buildings
N
Nabestaandenlijfrente Surviving dependants' annuity
Natuurlijke personen Natural persons
Nederlands continentaal plat Dutch continental shelf
Nederlandse onderneming Dutch company
Negatief inkomen (verlies) Negative income (loss)
Negatieve persoonsgebonden aftrek Negative personal allowance
Negatieve uitgaven voor beroepspensioenen Negative expenditure for occupational pensions
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Negative expenses for income provisions
Niet-toegestane handelingen Not permitted actions
Nieuwe belastingstelsel New tax system
Nihilaanslag Zero tax assessment
Noordzee-winningsgebied North Sea extraction area
O
Omkeerregel Reversal rule
Omvangscriterium Size criterion
Omzetting in een NV of BV Conversion into an NV or BV
Omzetting van stakingswinst in een lijfrente Discontinuation profit converted into an annuity
Onbelaste vergoeding (i.v.m. woon-werkverkeer) Untaxed reimbursement (for commuter traffic)
Onbeperkt verrekenbaar verlies Unlimited fiscal loss compensation
Onderhoudsverplichtingen Maintenance obligations
Ondernemer Entrepreneur
Ondernemersaftrek Entrepreneur's allowance
Ondernemersfaciliteiten Entrepreneur's facilities
Onderneming Business
Ondernemingsfaciliteiten Business facilities
Ondernemingsverlies Business loss
Ondernemingsvermogen Business assets
Onderverhuur Sublease
(Ongebruikelijk) samenwerkingsverband Collaborative venture
Onverdeelde boedel Undivided state
(Open) commanditaire vennootschap Limited equity partnership
Openbaarvervoerverklaring Public transport declaration
Oudedagslijfrente Life annuity (terminable annuity)
Oudedagsreserve Private pension allowance
Ouderenkorting Elderly person's tax credit
Ouderentoeslag Elderly person's allowance
Overbedeling Overdistribution
Overbedelingsschulden Overdistribution debts
Overbruggingslijfrente Early retirement annuity
Overdrachtsprijs (aanmerkelijk belang) Transfer price
Overgangsrecht Transition right
Overgangsregeling Transitional arrangement
Overheidsingrijpen Governmental intervention
Overige werkzaamheden Other activities
Overlijdens- en invaliditeitsuitkering Death and disablement benefit
Overnemende ondernemer Entrepreneur taking over
Overschot Surplus
Overschrijding pensioenmaximum Exceeding the pension maximum
P
Partner (fiscaal) Partner
Passanten Passers-by
Passantenregeling Passers-by arrangement
Peildatum Reference date
Pensioen Pension
Pensioenaanspraken Pension claims
Pensioenbreuk Loss of pension rights when changing jobs
Pensioengrondslag Pensionable salary
Pensioenrechten Pension rights
Pensioenregeling Pension scheme
Pensioentekort Pension shortfall
Pensioenverplichtingen Pension commitments
Pensioenvoorzieningen Pension arrangements
Periodieke giften Regular donations
Periodieke uitkeringen Regular payments
Periodieke verstrekking Regular provisions
Personenauto Passenger car
Persoonlijke lening Personal loan
Persoonsgebonden aftrek Personal allowance
Persoonsgebonden aftrekpost Personal deductible item
Pleegkind Foster child
Premie volksverzekeringen National insurance contributions
Premieaandeel National insurance component
Premiegrondslag Base of premium calculation
Premieplicht Liable for national insurance contributions
Premies Contributions
Premies voor lijfrenten Life annuity premiums
Premiespaarregeling Premium savings scheme
Privé-gebruik auto Private car use
Privé-kilometers Progressief tarief Private kilometres Progressive rates
R
Rangorderegeling Ranking arrangement
Recent medegerechtigde Recent co-beneficiary
Recht van beklemming Perpetual hereditary lease
(Recht van) erfpacht Ground lease
Recht van gebruik en bewoning Right of use and occupation
Recht van opstal Building and planting rights
Referentieperiode Reference period
Regelmatig woon-werkverkeer Regular commuting
Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang Regular returns from substantial participation
Reisafstand Commuting distance
Reisaftrek Commuting deduction
Reiskosten Travel costs
Reiskosten woning-werk Commuting costs
Reiskostenforfait Standard deductible travel allowance
Reisverklaring Travel declaration
Rekenrente Nominal interest rate
Rendementsgrondslag Capital yield tax base
Rendementswaarde Capitalised return value
Rendabel maken van vermogen Asset capitalisation
Rente van schulden Interest on debts
Rentevrijstelling Interest exemption
Reserveringsruimte Reserve margin
Resultaat uit een werkzaamheid Result from an activity
Resultaat uit overige werkzaamheden Income from other activities
Rittenregistratie (bijhouden) (to keep a) Record of the journey distances
S
Saldolijfrente (Life) annuity settlement
Saldogrondslag Balance basis
Saldomethode kapitaalverzekering eigen woning Balance method capital sum insurance owner-occupied dwelling
Samenwerkingsverband Collaborative venture
Samenwonen Living together
Sancties bij lijfrente Annuity sanctions
Scholingsaftrek Training credit
Scholingsbijtelling Education addition
Scholingsuitgaven Educational expenses
Schulden Debts
Sociaal-ethisch fonds Social-ethical funds
Spaargeld Savings
Spaarhypotheek Savings-based mortgage
Spaarloon Employee savings
Spaarloonregeling Salary savings scheme
Staking van de onderneming (Het jaar van de staking van uw onderneming) Discontinuation of the business (The year when the business was discontinued)
Stakingsaftrek Business discontinuation relief
Stakingswinst Discontinuation profit
Standaardheffingskorting Standard tax credit
Startersaftrek Relief for new companies
Step-upregeling Step-up arrangement
Stille reserves Hidden reserves
Studiekosten en andere scholingsuitgaven Study costs and other educational expenses
T
Tante Agaathlening Money loans to starting entrepreneurs
Tarief Tax rate
Tarief inkomstenbelasting Rates of income tax
Tariefgroep Tariff groups
Te verrekenen verliezen Deductible losses
Tegenwoordige arbeid Current employment
Terugwenteling Carry-back
Tijdelijke oudedagslijfrente Terminable annuity
Tijdelijke stakingsaftrek (zie Stakingsaftrek) Temporary discontinuation relief
Tijdelijke tegemoetkoming medegerechtigden Temporary compensation co-beneficiaries
Tijdelijke tegemoetkoming recente medegerechtigden Tijdelijke verhoging algemene heffingskorting Temporary compensation recent co-beneficiaries
Tijdelijke verhoging van de stakingsaftrek Temporary increase of the discontinuation relief
Tijdelijke verhuur Temporary letting
Toegelaten aanbieder Permitted supplier
Toegestane handelingen Permitted actions
Toerekening inkomensbestanddelen van een minderjarig kind Assignment income components of an underage child
Toerekeningsregels inkomstenbestanddelen Assignment rules income components
Toeslag heffingvrij vermogen kinderen Supplement children's tax-free capital
Toetrederskorting Entrant's tax credit
Tweede woning Second home
U
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Expenses for income provisions
Uitgaven voor kinderen van 30 jaar en ouder en andere familieleden Expenses for children aged 30 years or older and other family members
Uitgaven voor kinderopvang Child care expenses
Uitgaven voor levensonderhoud Living expenses
Uitgaven voor monumentenpanden Expenses for protected or listed buildings
Uitgaven wegens adoptie Adoption expenses
(Uitgaven wegens) arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte Occupational disability or chronic illness
Uitgaven wegens chronische ziekte van kinderen (zie Vast aftrekbedrag) Expenses in relation to chronic disease of children (see Fixed deductible amount)
Uitgaven wegens ouderdom (Zie Vaste aftrek) Expenses in relation to old age (see Fixed deductible amount)
Uitgaven wegens overlijden (Zie hieronder) Expenses in relation to death (see Fixed deductible amount)
Uitgaven wegens ziekte, bevalling, en invaliditeit Expenses in relation to sickness, childbirth and disability
Uitgesloten werzaamheden Impossible activities
Uitkering Social security benefit
Uitkeringen uit inkomensvoorzieningen Benefits from income provisions
Uitkeringsinstantie Authorized benefits agency
Urencriterium Time criterion
V
Van aftrek uitgesloten algemene kosten Non-deductible general expenses
Vast aftrekbedrag Fixed deductible amount
Vast aftrekbedrag chronisch zieke kinderen Fixed allowance for chronically ill children
Vast rendement Fixed yield
Vast tarief Fixed rates
Vaste aftrek wegens ouderdom Fixed deduction in relation to old age
Vaste inrichting Permanent set-up
Veertigdagenregeling Forty-day arrangement
Verboden handelingen Prohibited activities
Verbondenheid Alliance
Verbonden persoon Associated person
Verbonden persoon (urencriterium) Associated person (time criterion)
Vereniging Association
Vergoedingen voor woon-werkverkeer Reimbursements for commuting
Verhuisregelingen Moving arrangements
Verklaring arbeidsrelatie Declaration of labour relation
Verkoopoptie Put option
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang Acquisition price substantial participation
Verliesverrekening Tax-deductible loss
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal Remission of loans to starting entrepreneurs
Verliezen uit aanmerkelijk belang Losses from substantial participation
Verliezen uit de aanloopfase van een onderneming Losses from the start-up phase of a business
Vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer Reimbursements for commuting costs
Verlofsparen Savings for leave
Vermogen Assets
Vermogensbelasting Net wealth tax
Vermogensbestanddeel Asset
Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang Adjustable losses from substantial participation
Verrekenbare verliezen (uit werk en woning) Adjustable losses(from work and home
Verschuldigde inkomstenbelasting Income tax you owe
Vervreemdingsvoordelen Disposal of returns
Verzamelinkomen Aggregate income
Volle en onbezwaarde eigendom Full and unencumbered ownership
Voordeel uit sparen en beleggen Income from savings and investments
Voorheffingen Advance levy
Voorheffingssaldo Balance of advance levy
Verzoek om voorlopige teruggaaf Request for provisional refund
Voordeel uit sparen en beleggen Income from savings and investments
Voorlopige teruggaaf Provisional refund
Voorlopige verliesverrekening Provisional tax-deductible loss
Vooruitbetaalde rente Prepaid interest
Voorwaartse verliesverrekening Carry-forward of losses
Voorwerpen van kunst en wetenschap Objects of art and science
Vrijstelling Exemption
Vroegere arbeid Former labour
Vruchtgebruik Usufruct
W
Waarde in het economische verkeer Economic value
Wajong Young Disabled Persons' Occupational Disability Provisions Act
Waz-bijdrage Premiums under the Invalidity Insurance (Self-Employed Persons) Act (Waz)
Waz-premies (zie 'Waz-bijdrage'?) Waz premiums
Weekenduitgaven voor gehandicapte kinderen Weekend expenses for handicapped children
Werkelijke inkomsten uit vermogen Actual income from assets
Werknemersaftrek Employee's allowance
Werknemersspaarregelingen Employee savings schemes
Werkzaamheid Employment
Wettelijk vruchtgenot Actual usufruct
Willekeurige afschrijving Arbitrary amortisation
Winst uit onderneming Profits from business activities
Winst uit zeescheepvaart Profits from ocean shipping
Woonschip Houseboat
Woonwagen Caravan
Woon-werkverkeer Commuting
WOZ-beschikking WOZ assessment
WOZ-waarde Valuation of Immovable Property Act
Z
Zeedag Sea day
Zeedagenaftrek Sea days deduction
Zelfstandig uitgeoefend beroep Independently exercised profession
Zelfstandigenaftrek Self-employed deduction
Zestigdagenregeling Sixty-day arrangement
Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven Medical expenses and other exceptional expenses