Dutch English Info
(al) naar gelang as, according to, in accordance with, in proportion to
(loon)plafond national sickness & disability insurance department
(loon)plafond national sickness and invalidity institute
(loon)plafond social security wage ceiling
(TMT) bubble (TMT-)luchtbel
§21 lid 2 z. 4 bst. e section 21 paragraph 2 number 4 letter e
… is geen sprake does not even enter into the equation
… zijn gewaardeerd op de … … are stated at …
06-koopnummer premium-rate number
1 nieuwe tegen 5 oude ratio of 1 new for 5 old
10-jaarsswaprente 10-year swap interest rate
20 euro per jaar 20 euros a year
5 u. tot 23.30 u. 5 a.m. to 11.30 p.m.
50% 50%
7 dagen op 7 7 days a week
a pari at par
a posteriori personalisatiestelsel no-claims bonus system Also known as: bonus-malus. In a Bonus-Malus System the amount of the premium depends on the damages occurred during a period of observation. In case of no damages, the amount of the premium to be paid gradually decreases to a fixed fraction of the standard premium; in case of damages, the amount of the premium to be paid gradually increases up to a fixed multiple of the standard premium.
A.R. Abbreviation for: Algemene Rol
aan de hand van on the basis of
aan het langste eind trekken to come off best
aan toonder to bearer
aanbestedende overheid awarding authority The public-sector authority that awards a procurement contract.
aanbesteding call for tenders
aanbesteding invitation to tender
aanbestedingsrecht bidding law
aanbestedingsrecht tendering law
aanbestendende dienst awarding authority
aanbevelingen van de commissie recommendations of the commission
Aanbevolen cursussen Personal syllabus
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid recommended dietary allowances
aanbieder van grondstoffen supplier of commodities
aanbieding tender offer
aanbiedingsbrief offer letter
aanbod te koop sales offer
aanbod van verschillende serviceniveaus cos offerings
aandachtspunt issue
aandachtspunt point of interest
aandachtspunt point of particular interest
aandachtspunt point of special interest
aandachtstreepje indent
aandeel equity
aandeel share
aandeel aan toonder bearer share
aandeel op naam registered share
aandeel van derden in het resultaat contribution of third parties to operating income
aandeelbewijs share certificate Een bedrijf mag zelf geen certificaten van aandelen voor het eigen bedrijf uitgeven. De certificaten worden uitgegeven door een administratiekantoor, het administratiekantoor houdt het bezit van de eigenlijke aandelen.
aandeelhouder shareholder
aandeelhoudersregister shareholders' register
aandeelhouderswaarde shareholder value
aandelenkoers share price
aandelenkorf basket of shares
aandelenkorf basket of stocks
aandelenmarkt stock market
aandelenplannen share ownership plans
aandelenregeling preferential share regulation
aandelenscores equity grades
aandragen come out with
aandringen insist
aandringen press forward
aandringen push
aandringen urge
aanduiden to designate
aanduiden to designate
aanduiding van de partijen designation of parties
aaneengesloten periode uninterrupted period
aangaande as far as
aangaande as for
aangaande as regards
aangaande concerning
aangaande regarding
aangaande with regard to
aangaande with respect to
aangeboden prijs offered price
aangeefster deponent
aangehouden arrested
aangekondigte oproep waiting call
aangeslotene participant
aangetekend schrijven registered mail
aangetekend schrijven registered mail
aangeven to declare
aangeven to give
aangeven to indicate
aangeven to notify
aangeven to report
aangeven to state
aangevoerde middelen pleas in law on which the application is based
Aangevraagd Requested
aangifte report
aangifte van een ongeval accident report
aangifteformulier notification form
aangroeipremie growth premium
aanhangig maken to refer
aanhangigheid lis pendens
aanhangwagen trailer
aanhef introduction
aanhef opening line
aanhef salutation
aanhouden to adhere to
aanhouden to defer
aanhouden to maintain
aanhoudende toestemming tot een debetsaldo permanent cashing authorisation
aankondigen to announce
aankoop optie call warrant
aankoopdoel purchasing motivation
aankoopfactuur invoice of purchase
aankoopfactuur purchase invoice
aankoopkoers bid rate
aankoopprijs acquisition price
aanloopschaal starting scale
aanmaken create
aanmaning demand
aanmaning warning
aanmelden login
aanmelden op log on
aanmeldfout login error
aanmeld-id login id
aanmeld-id gebruiker user login id
aanmelding subscription
aanmeldings-id subscription id
aanmeldscherm login screen
aanmoedigen to encourage
aanneemovereenkomst building agreement
aannemelijk convincing
aannemelijk credible
aannemelijk likely
aannemelijk plausible
aannemen to accept
aannemen to adopt
aannemen to assume
aannemen to believe
aannemen to engage
aannemen to expect
aannemen to presume
aannemen to suppose
aannemen to take
aannemen to take on
aannemen van werknemers to hire employees
aanpaselement adjusting unit
aanpassen revise
aanpassen (salaris) to adjust
aanpassing harmonisation
aanpassingen adjustments
aanpassingen changes
aanpassingsdatum adjustment date
aanpassingsdatum date of change
aanrijding car crash
aanrijding collision
aanrijding crash
aansluiten to include
aansluiten to include
aansluiten bij be in conformity with
aansluiting affiliation
aansluiting connection
aansluitingsvoorwaarden conditions for affiliation
aansluitingsvoorwaarden conditions for affiliation
aansluitkosten connection fee
aansluitnummer bij vaste telefonie land line number
aanspraak claim
aanspraak right
aanspraak maken op claim
aansprakelijkheid liability
aansprakelijkheid liability
aansprakelijkheid responsability
aansprakelijkheid werkgever motorrijtuig company car liability
aansprakelijkheidsrecht liability law
aansprakelijkheidsverzekering legal liability insurance
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf business liability insurance
aanspreekpunt voor beheer van probleemtickets trouble ticket management escalation point
aanspreektitel term of address
aanstelling appointment
aanstellingsbrief letter of appointment
aansterken to gain strength
aansterken to get stronger
aansterken to recuperate
aansterken to strengthen
aantasten affect
aantasten attach
aantasten harm
aantasting adverse effect on
aantasting damage
aantasting harmful effect (on)
aantekenen to enter
aantekenen to make notes
aantekenen to note down
aantekenen to record
aantekenen to take notes
aantekeningen notices The notices (notifications) given to shareholders, etc.
aantoonbare voordelen proven benefits
aantrekken pick up
aantrekken to raise
aantrekkingskracht appeal
aanvaarde begunstigde consenting beneficiaries
aanvankelijke resultaten initial outcome
aanvaring collision
aanvaring crash
aanvinken check Used in software programs to indicate that the user makes a selection.
aanvinken tick Used in software programs to indicate that the user makes a selection.
aanvoeren to adduce
aanvoeren to advance
aanvoeren to bring forward
aanvoeren to plead
aanvoeren to put forward
aanvoeren to raise
aanvraag proposal form Standard form used in most classes of business to elicit basic information about the proposer and the risk for which cover is sought.
aanvraag enquiry
aanvraag tot herziening application for a review
aanvraag tot herziening request for a review
aanvraag tot wijziging change request
Aanvragen Request
aanvragen tot deelname (niet-openbare aanbesteding) receipt of applications (restricted procedure)
aanvragformulier proposal form
aanvullend kapitaal overlijden supplementary lump sum death benefit
aanvullend pensioen supplementary pension
aanvullende gegevens additional provision
aanvullende leden supplementary members
aanvullende sociale verzekeringen complementary social insurances
aanvulling addendum
aanvulling supplement
aanvulling van de tenlastelegging amendment to the charge
aanvullingen additions
aanwenden voor de financiering van to allocate to the funding of
aanwenden voor de financiering van to allocate to the funding of
aanwending allocation
aanwending allocation
aanwending availability
aanwending drawdown
aanwerving recruitment
aanwezigheid op het web web presence
aanwezigheidsbewaking presence monitoring
aanwezigheidsvertraging presence delay
aanwijzing appointment
aanwijzing designation
aanwijzing direction
aanwijzing instruction
aanwijzing listing
aanwijzing nomination
aanwijzingsbesluit designation orders The aanwijzingsbesluit mostly contains the practical details of the application of a specific piece of legislation.
aanzeggen to announce
aanzeggen to give notice
aanzeggen to notify
aanzienlijk appreciable
aanzienlijk considerable
aanzienlijk distinguished, notable, prominent, eminent, important
aanzienlijk fair
aanzienlijk goodly
aanzienlijk substantial
aanzoeken approach
aanzoeken petition
aanzoeken request
aanzoeken solicit
aanzoeken to apply
aardig curious
aardig friendly
aardig funny
aardig nice
aardig peculiar
aardig pleasant
Abbreviated form: boar fire, accidents & other risks
aboneeprocedure subscriber procedure
abonnee subscriber
abonnement opzeggen unsubscribe
Abonnementen Subscriptions
Abonnementsinstellingen Subscription settings
ABP (Stichting Pensioenfonds) ABP Pension Fund Foundation
abri's en mupi's abris and mupis Ads in bus stops and billboard containers.
ABV - Algemene Bankvoorwaarden General Terms and Conditions
Accepteren Accept
acceptgiro pre-printed payment transfer slip Een acceptgirokaart is een kaart die door de ontvanger van een betaling aan de betaler wordt gestuurd om de betaling te vereenvoudigen. De naam en het rekeningnummer van de ontvanger zijn er namelijk al op aangegeven, evenals soms het bedrag, de naam van de betaler en diens giro- of banknummer.
access control lists access control lists
account account
account executive account executive
accountantsverklaring auditor's statement
accountbeheer account management
accountgegevens account information
accountmanager account manager
accountplan account plan
accountprofiel account profile
acd acd automatic call distribution
achter downstream of
achterblijven to lag behind
achterblijvende performance performance gap
achtergesteld subordinated
achtergrondgeluid jitter
achterhalen discover
achterhalen outdate
achterhalen supersede
achterhalen to find out
achterhoofd at the back of one's mind
achterhoofd back of the head
achterkant back office
achterliggend supporting
achternaam family name
achternaam surname
achternaam van de primaire contactpersoon primary contact surname
achterstallige betalingen payment arrears
achterstallige betalingen payment arrears
achterstelling schuldvordering van vennoten subordination of claims of partners
achterstelling schuldvordering van vennoten subordination of claims of partners
acquisition acquisition
ac-stroom ac power
actie offer
actie voor snellere technologische integratie in Europa action for faster technological integration in Europe
actief krediet loan on assets
actieplan action plan
actietermijn deadline for action
actieve aangeslotene active participant
actieve aangeslotene active participant
activa assets
activatiecode activation code
activatiecode activation code
activeren to show as an asset
activeringsbevestiging confirmation that activated
activiteiten activity
Activiteiten Activities
activiteitenbeheer activity management
activiteitencentrum activity center
activiteitenratio's activity ratios
actua Abbreviation for: actualiteit
actualisatieregels present value rules
actualiseringsregels actuarial rules
actualiteit news
ademanalyseapparatuur breathalysers
aderpaar twisted pair
ad-hoc-publicatie ad-hoc publication
adhv aan de hand van
adjunct-directeur assistant director
adjunct-kantoordirecteur assistant branch manager
Adjunct-kantoordirecteur Assistant Branch Manager
Adjunct-kantoordirecteur Assistant Branch Manager
administratie administration
administratie der directe belastingen direct taxation authorities
administratie der directe belastingen direct taxation authorities
administratiebeheer administration manager
administratief medewerker administrative assistant
administratiekantoor trust office
administratieve account administrative account
administratieve diensten administration service
administratieve eigenaar administrative owners
administratieve organisatie en interne controles Administrative Organisation and Internal Control
administratieve rechtbank van de Europese gemeenschappen administrative tribunal of the European communities
adres address
adres address
adres van bedrijf corporate address
Adresboek Contacts
adresgegevens contact details
adv dagen nominated days
adv dagen time credit compensation days
advertentie advertisement
Advertentie-elementen Advertising objects
Advertentiesets Advertising sets
advies uitbrengen to advise
advies uitbrengen to give advice
adviesaanvraag Request for Advice
adviesaanvraag request for comments
adviserende arts consulting physician
adviserende arts consulting physician
adviseur adviser
adviseur adviser
adviseur advisor
adviseur advisor
adviseur beleggingen investment adviser
Adviseur Beleggingen Investment Adviser
Adviseur Beleggingen Investment Adviser
adviseur financiële producten financial products adviser
Adviseur Financiële producten Financial Products Adviser
Adviseur Financiële producten Financial Products Adviser
adviseur professionelen self-employed clients adviser
Adviseur Professionelen Self-employed Clients Adviser
adviseur verzekeringen insurance adviser
Adviseur Verzekeringen Insurance Adviser
advocaat attorney
advocaat lawyer
advocaat en procureur lawyer
adv-uren Abbreviation for: arbeidsduurverkorting
ae new orders
aec architecture
aec construction
aec engineering
af te werken pending
af: ontvangen vooruitbetalingen less: advances received from customers
afbakening van de gewenste natuurlijke en agrarische structuur delineation between cultivated and non-cultivated land
afbetaling payment by instalments
afblaasveiligheid blow off valve
afblazen to abandon werk afblazen - door blazen op een signaalfluit het einde ervan aangeven.
afblazen to draw the curtains on something werk afblazen - door blazen op een signaalfluit het einde ervan aangeven.
afblazen to give up werk afblazen - door blazen op een signaalfluit het einde ervan aangeven.
afblazen to give up the ghost werk afblazen - door blazen op een signaalfluit het einde ervan aangeven.
afbouw cut-backs
afbouwen cut back
afbouwen cut down on
afbouwen reduce
afbouwen (van kruisparticipaties) unwind
afbreken abandon
afbreuk doen aan affect
afbreuk doen aan damage
afbreuk doen aan impair
afbreukrisiko risk proportionality
afdeling part part of a law
afdeling department
afdeling division
afdeling section
afdeling section
afdelingsoverleg team meeting
afdoening completion legal
afdoening conclusion legal
afdracht contribution
afdracht dues
afdracht payment
afdragen to contribute
afdragen to pay
afgasdebiet flow rate of gas
afgassenketel off-gas furnace
afgegeven voor afschrift/fotokopie certified as a true copy/photocopy
afgelasting cancellation
afgeleid van basis
afgeleide producten derivatives
afgeleide producten derivatives
afgelopen periode recently
afgeronde rente rounded interest
afgevaardigde delegate
afgevaardigde representative
afgeven issue
afgezonken tunnel submerged tunnel
afgifte delivery
afgifte giving up
afgifte handing over
afgifte issue
afgifte surrender
afhalen withdraw
afhalen (van een rekening) debit an account
afhandelen settlement
afhouden to withhold
afhouden van to withhold from
afkalven crumble away
afkalven give way
afkalven to cave in
afkeur rejection
afkomen to get rid of
afkondigen give notice of
afkondigen proclaim
afkoopkosten surrender fees
afkoopvergoeding repurchase fee
afkoopvergoeding repurchase fee
afkoopvergoeding surrender fee
afkoopvergoeding surrender fee
afkoopvergoeding surrender penalty
afkoopwaarde surrender value
afkoopwaarde surrender value
afkoopwaarde surrender value
aflopen expire
aflossen redeem / repay / pay back a loan
aflossingsplan repayment schedule
aflossingstabel redemption table
AFM Abbreviation for: Autoriteit Financiële Markten
afmaken to complete
afmaken to finish
afmakingscourtage adjustment brokerage The costs owed by the insured person to the broker for arriving at the agreed value of loss or damage.
afmakingscourtage collecting commission The costs owed by the insured person to the broker for arriving at the agreed value of loss or damage.
afmelden logout
afnemen take away van een plaats verwijderen
afnemen take off van een plaats verwijderen
afnemen to remove (from) van een plaats verwijderen
afnemen abate verminderen
afnemen buy verminderen
afnemen decline verminderen
afnemen decrease verminderen
afnemen diminish verminderen
afnemen purchase verminderen
afnemen slacken verminderen
afnemen subside verminderen
afnemen wane verminderen
afpersing blackmail
afpersing extortion
afroepcontract work on call contract
afschrift statement
afschrijven amortise
afschrijven depreciate
afschrijving amortisation
afschrijving amortization
afschrijving depreciation
afschrijvingen depreciation
afschrijvingen and waardeverminderingen amortisation and writedowns on
afschrijvingen materiele vaste activa depreciation of fixed assets
afsluiten conclusion
afsluiten conclusion
afsluiting to join
afsluitprovisie closing handling fee
afsplitsen to hive off
afspraak agreement
afspraak arrangement
afstand doen van to relinquish; to waive
afstand van verhaal waiver of recourse
afstand van verhaal tegen waiver of recourse against
afstandsverklaring statement of renunciation
afstandsverklaring statement of renunciation
afstelling adjustment
afstelling tune-up
afstortadres transfer address
afstoten hive off
afstudeeropdracht final thesis project
aftrekbaar allowable
aftrekgerechtigd deductible
aftrekken deduct
afvalbeheer waste management
afvalstoffenheffing waste collection tax
afvalwater wastewater
afvalwaterzuivering waste water purification
afvoer drainage
afvoerkolk drain
afvoerkolk drain outlet
afwachten anticipate
afwachten await
afwachten to wait for
afwerken edit
afwerken to complete
afwerken to finish
afwerkmaten (cables) (compliance with) ex-works values
afwerpen drop
afwijkende werktijd unusual working hours
afwijzen to dismiss
afwijzen to refuse
afwijzen to reject
afwijzen to turn down
afwijzing refusal
afwijzing rejection
afzetten tegen to compare
afzetten tegen to contrast
afzetten tegen to set against
afzetverwachtingen sales expectations
afzien decide not to
afzien refrain
afzonderlijke binnenkomende stroomvoorzieningen diverse incoming mains
afzonderlijke supervisoraccount individual supervisor account
agenda calendar
agendapunt item on the agenda
agenderen action
agenderen place on the agenda
agenderen put on the agenda
agio agio
agioreserve capital premium reserve
agioreserve capital premium reserve
akkoord acceptance
akkoord convention
akkord settlement proceedings
akte deed
akte instrument
akte instrument in writing
akte aflegging belofte affidavit
akte in brevet Abbreviation for: brevetakte
akte van berusting waiver of all remedies
akte van overlijden death certificate
akte verlenen grant the request to have entered into the records
akteren to let it be recorded
aktief zijn to operate
al dan niet or otherwise
al dan niet whether or not
al waar zetelden where the following presided: Legalese
alarmgever alarm generator
alarmoverdrager alarm transmitter
alarmsystemen alarms
aldaar at that place
aldaar there
alfanumerieke tekens alphanumeric characters
algeheel complete
algeheel general
algeheel total
algeheel universal
algemeen general
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Public Servants Superannuation Fund
Algemeen overschrijvingsakkoord All Credit Transfers Authorisation
Algemeen reglement des kredieten General regulations for credits
algemeen reglement van de verrichtingen general regulations
algemene aandeelhoudersvergadering annual general meeting
algemene aannemingsvoorwaarden general contract terms
algemene directeur managing director
algemene gebruikersnaam generic username
algemene introductiepagina global home
algemene maatregel van bestuur administrative order Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door De Kroon of regering en heeft een algemene strekking.
algemene maatregel van bestuur delegated legislation Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door De Kroon of regering en heeft een algemene strekking.
algemene maatregel van bestuur governmental decree Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door De Kroon of regering en heeft een algemene strekking.
algemene maatregel van bestuur order in council Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door De Kroon of regering en heeft een algemene strekking.
algemene maatregel van bestuur statutory instruments Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is het uitvoeringsbesluit behorende bij een wet, wordt genomen door De Kroon of regering en heeft een algemene strekking.
Algemene Ouderdomswet General Old-age Insurance Act
algemene reserve retained earnings
Algemene Rol General Cause List
Algemene Seniorenregeling General Regulation for Senior Employees
algemene uitgaven overheads
algemene uitgaven running expenses
algemene vergadering v. aandeelhouders (jaarlijkse) annual general meeting of shareholders
algemene vergadering van aandeelhouders annual shareholders' meeting
algemene voorwaarden general terms and conditions
algemene voorwaarden general terms and conditions
Algemene wet bestuursrecht General Administrative Law Act De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.
Algemene wet bestuursrecht General Administrative Procedural Act De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.
Algemene wet bestuursrecht General Administrative Regulations Act De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.
Algemene wet bestuursrecht General Administrative Rights Act De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Exceptional Medical Expenses Act De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten compulsory national insurance scheme De AWBZ is een verplichte verzekering voor de gehele bevolking tegen ziektekosten die niet via het ziekenfonds of de particuliere verzekering worden gedekt.
alinea paragraph
alinea subparagraph
Alle medewerkers Staff pool
alleen maar only Je kan hier ook ‘alleen maar’ gebruiken. ‘Alleen maar’ betekent hetzelfde als ‘alleen’. ‘Alleen maar’ is echter sterker. Het geeft je woorden dus meer nadruk.
alles in het werk stellen leave no stone unturned
alles in het werk stellen make every effort
alles in het werk stellen pull out all the stops
alles in het werk stellen strain every nerve
allicht likely
allicht most probably
allocatie allocation
allochtoon person of non-Dutch origin
alpha alpha Alpha refers to the excess return, adjusted for risk, that an active manager seeks to add relative to a given market index. Beta represents the risk and return produced by the market index or asset class. 'Portable alpha' refers to separating the active manager’s excess return from the base market return and transporting the alpha to some other market index.
als bedoeld ... for the purposes of
als bedoeld ... for the purposes of
als bedoeld ... for the purposes of
als bedoeld ... in de zin van ...
als bedoeld ... voor de doeleinden van
als bedoeld ... within the meaning of
als bedoeld ... within the meaning of
als bedoeld ... within the meaning of
als conform beoordelen accept as compliant
als het ware as it were
als het ware so to speak
als niet-conform beoordelen object on grounds of non-compliance
als overgangsmaatregel as a temporary measure
als streefdoel vooropstellen aim at, target
als tijdelijke maatregel as a temporary measure
alsnog still
alsnog yet
alternatief aandelenbeheer alternative investment
althans at least
alvast in the meantime
alvast just
alvast meanwhile
alvast now
alvorens before
alvorens previous to
alvorens prior to
alvorens hij ontdekte of had behoren to ontdekken before he discovered or ought to have discovered
alvorens tot voorlezing is overgegaan before proceeding with reading out loud
am account management coordination
ambitieniveau Abbreviation for: toeslagambitie
ambtenaar civil servant
ambtenaar van burgerlijke stand registrar
ambtsbelofte on affirmation Affirmation: A secular variant of the oath where the witness does not have to mention a deity or holy book.
ambtseed on oath ambtseed c.q. ambtsbelofte
ambtshalve een rechtsgrond brengen to raise of its own motion a plea in law
ambtshalve nietig officially null and void
ambtshalve nietig1 officially null and void
ambulante kosten expenses for outpatient care
ambulante kosten expenses for outpatient care
ambulante zorgen outpatient care
ambulante zorgen outpatient care
amendement amendment
amper barely
amper hardly
amper just
amper narrowly
amper only just
amper scarcely
analisten analysts
analyseren en oplossen van het probleem problem analysis and resolution
Anbestedingsreglement Nutssectoren Procurement Regulations for the Utility Sectors
anciënniteit seniority
anciënniteit seniority
ander bedrijf third-party carrier
ander hostingbedrijf third-party hosting company
ander lokaal toegangscircuit third-party local tail circuit
andere leverancier third party vendors
andere leveranciers third party suppliers
andere provider third party provider
andere zaken other business
anders dan bedoeld contrary to the provisions laid down in
anderszins otherwise
annuïïtair per maand annuity per month
Annuleren Abort
Annuleren Cancel
Annuleren Cancel
annulering cancellation
annulering termination
anonieme toegang anonymous access
ansi ansi
anticipatieve heffing anticipative tax
anticipatieve heffing anticipative tax
antidiefstalsysteem anti-theft device
antidiefstalsysteem anti-theft system
antidiefstalsysteem anti-theft system
antistartsysteem immobiliser system
antistartsysteem immobiliser system
antiwitwascel money-laundering unit
antwoordtijdjd response timeme
a-nummer subscriber number
anw hiaatverzekering widows & orphans gap-bridging insurance
any-to-any verbindingen any-to-any connectivity
AO OA
AO Abbreviation for: arbeidsongeval
AOW Abbreviation for: Algemene Ouderdomswet
apartementrecht condominium ownership
APK annual motor vehicle testing
appldagvaarding notice of appeal
apparatuur equipment
apparatuurlijst equipment list
appellant appellant A person who applies to a higher court for a reversal of the decision of a lower court.
applicatiebeheerder application manager
appreciatiebevoegdheid power of judgement
arbeider blue-collar worker
arbeidsbesparend (ad) labour-saving (adj)
arbeidsbureau job centre (Br), employment exchange
arbeidsgeneeskundige dienst occupational health service
arbeidshygienische strategie industrial hygiene strategy
Arbeidsinspectie Dutch Workplace Inspectorate
Arbeidsinspectie Health and Safety Inspectorate
arbeidskost per eenheid product unit labour cost
arbeidskosten labour cost(s)
arbeidsmarkt labour market, job market
arbeidsmarkttoeslag labor market allowance
arbeidsongeschikt incapacitated
arbeidsongeschikt incapacitated
arbeidsongeschiktheid disability
arbeidsongeschiktheid incapacity for work
arbeidsongeschiktheid incapacity for work
arbeidsongeschiktheid incapacity for work
arbeidsongeschiktheid invalidity
arbeidsongeschiktheid occupational disability
arbeidsongeschiktheidspensioen disability pension
arbeidsongeschiktheidsrente disability pension
Arbeidsongeschiktheidverzekering disability insurance
arbeidsongeval employment injury (MISSOC)
arbeidsongeval industrial accident
arbeidsongeval occupational accident
arbeidsongeval occupational accident
arbeidsongeval occupational accident
arbeidsongevallenplafond occupational accidents ceiling
arbeidsongevallenplafond occupational accidents ceiling
arbeidsovereenkomst contract of employment
arbeidsovereenkomst employement contract (labour contract) (work agreement)
arbeidsovereenkomst employment contract
arbeidsovereenkomst employment contract
arbeidsoverschot excess labour
arbeidsplaats job
arbeidsrecht labor law
arbeidsrechtbank industrial tribunal
arbeidsrechtbank industrial tribunal
arbeidstijdsverkorting working-time reduction Arbeidstijdverkorting (atv) is in de jaren tachtig op grote schaal ingevoerd om de werkloosheid terug te dringen, door iedereen korter te laten werken.
arbeidstijdverkorting reduction of working hours
arbeidstijdverkorting shorter working hours
arbeidsuitstoot staff reduction, cutback
arbeidsverhouding industrial relation
arbeidsverleden employment history
arbeidsverzuim absenteeism
arbeidsvoorwaarden terms of employement
arbeidswet Factory Acts (U.K.) ; Labor Law (puur Amerikaans normaliter)
arbitrage arbitration
arbitrage adviseur treasury sales adviser
Arbitrage adviseur Treasury Sales Adviser
arbitragehof court of arbitration
arbo working conditions
arbo- en milieudienst occupational health & safety and environmental protection service
arbodienst health and safety at work department In de arbowet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf. Elk bedrijf moet zich aansluiten bij een arbodienst of zelf een (interne) arbodienst oprichten. zo’n dienst ondersteunt de werkgever op gebieden die te maken hebben met arbeidsomstandigheden. De arbodienst voert de volgende taken uit:
arboregel occupational health and safety regulation
arbo-wet occupational health & safety act
ARBO-wet Working Conditions Act
arbo-wetgeving occupational health & safety legislation
arbozorg occupational health and safety care
architectuur architecture
argumentatiebord message sign
ARN Abbreviation for: Anbestedingsreglement Nutssectoren
arrest judgment The term 'arrest' is used for a ruling or judgment handed down by the supreme court.
arrest ruling The term 'arrest' is used for a ruling or judgment handed down by the supreme court.
arrest van het European gerechtshof judgment of the European court of justice
arrest wijzen to give judgment
arrest wijzen to pass judgment
arrondissementsrechtbank district court
arrondissementsrechtbank district court (U.S.); country / crown court (U.K.)
Artikel Section Used to define part of a law.
artikel article
arts consulting physician
arts consulting physician
as (or a.s.=aardscherm) earth shield
asc automatic stacking cranes
asp asp
Assistant Credit Risk Manager Assistant Credit Risk Manager
associatieve bundeling van medische gegevens medical data/record linkage
assumpties en uitzonderingen assumptions and exceptions
assurantiebelasting premium tax
asymetrisch risicoprofiel asymmetrical risk profile
asymmetrische pvc's asymmetrical pvcs
at benelux automotive systems
atm (asynchronous transfer mode) atm (asynchronous transfer mode)
atm pvc atm pvc
atm service interworking (frasi)-oplossing atm service interworking (frasi) solution
atm-service atm service
attest van niet-faling Belgian certificate of non-failure from the Belgian Commercial Registry Office Attest van niet-faling, uitgereikt door de griffie van de bevoegderechtbank van koophandel.
attest van woonst record of residence
Audit log Audit log
authenticiteit authenticity
auto-diallers auto-diallers
autoluw pedestrianised precinct
automat vending machine
automatisch afschrijven direct debit
automatische brandmelder automatic detector
automatische brandmelder fire detector
automatische gespreksdistributie automatic call distributor
automatische nummerherkenning (ani) automatic number identification (ani)
automatisering automation
Autoriteit Financiële Markten Netherlands Authority for the Financial Markets
autoverzekering car insurance
AV - Algemene Voorwaarden General Terms and Conditions
AVB Abbreviation for: Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijf
avenantnt addendumum
avv advisory service for transportation and traffic (avv).
avvvv avv (stands for general contract terms)s)
Awb Abbreviation for: Algemene wet bestuursrecht
AWZB Abbreviation for: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's.
b&w aanschrijving municipal executive board notification
b.o.m. bill of materials
b-2-b business to business
b-2-c business to consumer
ba burgerlijke aansprakelijkheid
BA TPL
baan job, position
baanvak track section
baat advantage
baat benefit
baat profit
back office-systemen back office systems
backbone backbone
backbone privé-ip private ip backbone
backbone-netwerk backbone network
back-end-netwerk back-end network
backtest ( = portefeuillesimulatie) backtest
back-up back-up
back-up van database database backup
back-up van de inhoud content backup
back-up van frame relay frame relay back-up
back-uparchitectuur backup architecture
bacteriële nierenziekte bacterial kidney disease
bafo bafo (best and final offer)
bafo best and final offer
baken beacon systems Aviation
baken beacons Aviation
balans balance sheet
bandbreedte bandwidth
bank chque bank cheque
bank met filialen branch bank
bankaccept banker's acceptance
bankbevestiging bank status declaration
bankbiljet bank note
bankgarantie bank guarantee
bankgeheim banking secrecy
bankieren via sms banking via text messaging
bankieren via SMS banking via Text Messaging
bankieren via SMS banking via Text Messaging
bankkosten bank charges
bankkosten bank charges
bankkosten bank charges
bankkrediet bank loan
bankwaarborgen bank guarantees
bankzaken regelen settle banking transactions
bankzaken regelen settle banking transactions
banner banner
bannerlink banner link
bannermogelijkheden capabilities banner
bannertekst banner text
barslecht grim
basic management basic management
basis politiezorg community policing
basis valuta base currency
basisconfiguratie baseline configuration
basisconsumptie consumer staples
basiseisen basic requirements
basisgegevens baseline information
basisgegevens voor het ontwerp design input
basisjaarsalaris basic annual salary
basisjaarsalaris basic annual salary
basisnorm basic standard
basisonderhoud basic maintenance
basisonderwijs primary education
basisproductinformatie baseline production education
basispunt basis interest point
basisrekening main account
basisrekening main account
basisrentevoet key interest rate
basisrentevoet key interest rate
basisrentevoet key interest rate
basisstok basic pole
basisteksten reference texts
basisteksten referentieteksten
basistraining basic training
basisverzekering health care insurance act On 1 January 2006, a new health care insurance system was implemented in The Netherlands, with the aim of introducing standard healthcare insurance for everyone, ending the dual scheme of health insurance fund - and private insurance.
basiswaarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid basic Third Party cover
BASS Abbreviation for: Besluit aanbestedingen speciale sectoren
baten en lasten income and expenditure
BBB Abbreviation for: bergbezinkbassin
BBL Abbreviation for: Beroeps Begeleidende Leerweg
BBP Abbreviation for: Bruto Binnenlands Produkt
BBP (Bruto Binnenlands Product) GDP (Gross Domestic Product)
bcz zoetermeer business center
bd bd
bdm board debug monitor
be be
beantwoorde oproep active call
beantwoording van de rfp response to the rfp
Bear certifikaat (dalend) Bear Certificate
bebossing afforestation
bec bio-energie-centrale
becn becn
bedenking objection
bediende white-collar worker
beding van aanwas accrual clause
beding van aanwas accrual stipulation
bedingen insist on
bedingen require
bedingen stipulate that
bedoeld voor menselijke consumptie intended for human consumption
bedoelde referred to
bedoeling aim
bedoeling idea
bedoeling intention
bedoeling object
bedoeling purpose
bedongen voorwaarden stipulated criteria
bedrag amount
bedrag amount
bedrag charge
bedrag voor netwerkadvies network consulting fee
bedreigen threaten
bedrieglijk deceitful
bedrieglijk deceptive
bedrieglijk fraudulent
bedrijf company For example, on a form field on a web-site, when company details are being asked for.
bedrijf company
bedrijfsadres business address
bedrijfsadres company address
bedrijfsaktiva business assets
bedrijfsaktiva operating assets
bedrijfsbezetting sit-down strike
bedrijfsbezetting sit-in
bedrijfsbureau shop floor office
bedrijfscode company code
bedrijfsdemping operational damping
bedrijfseigendommen company property
bedrijfshulpverlening in-house emergency and first-aid service
bedrijfs-id corporate id
bedrijfsinformatie company information
bedrijfsinvesteringen corporate investments, business investment
bedrijfsjurist company lawyer
bedrijfskaart business card
bedrijfskapitaal operating capital
bedrijfskapitaal operating capital
bedrijfsklaar in working order
bedrijfskritische toepassingen mission-critical business applications
bedrijfslasten operating expenses
bedrijfsleven business
bedrijfsleven business and industry
bedrijfsleven business community
bedrijfsleven business sector
bedrijfsleven business world
bedrijfsleven industry
bedrijfsleven industry and commerce
bedrijfsleven manufacturing and non-manufacturing trades
bedrijfsleven organized industry
bedrijfsleven private enterprise
bedrijfsleven trade and industry
bedrijfsmatig commercial
bedrijfsmiddelen business resources
bedrijfsnetwerk business network
bedrijfsnetwerk enterprise networking
bedrijfsnetwerken corporate networks
bedrijfsnoodzakelijk kapitaal operating capital required
bedrijfsobligaties corporate bonds
bedrijfsonderbreking business interruption
bedrijfsplan business plan
bedrijfspolis company policy
bedrijfsregels business rules
bedrijfsresultaat operating income
bedrijfsrevisor auditor
bedrijfsrevisoren registered auditors
bedrijfsschaalbaarheid enterprise scalability
bedrijfsschade consequential loss
bedrijfsschade loss consequential on business interruption
bedrijfsstilstand business interruption
bedrijfstak industry
bedrijfstak line of business
bedrijfstelecommunicatie private communication systems
bedrijfstelecommunicatie private communication systems
bedrijfstoepassingenen business applicationsns
bedrijfsuitgaven operating expenses
bedrijfsvoering business management
bedrijfsvolume volume of business
bedrijfsvoorheffing advance business tax
bedrijfsvoorheffing advance corporation levy
bedrijfsvoorheffing advance corporation levy
bedrijfsvoorheffing withholding tax
bedrijfswaarde that is the higher of the economic value of the asset is likely to generate or the net realisable value (nrv) . represents the recoverable value of the asset to the organisation
bedrijfswinsten company profits, corporate profits
bedrijfswinstgroei operating profit grew by
Beëindigen Conclude
beeldmerk logo
beenmerg bone marrow
begeleiden to provide consultancy for
begeleiding counselling
begeleidingscommissie monitoring committee
begindatum beginning date
begripsomschrijvingen definitions
begroten budget
begroten estimate
begunstigde beneficiary
begunstigde beneficiary
begunstigde bij leven beneficiary in the event of life
begunstigde bij leven beneficiary in the event of life
begunstigingsclausule beneficiary clause
begunstigingsclausule beneficiary clause
behandelend geneesheer attending physician
behandeling handling
behandeling hearing
behandeling treatment
behandeling treatment
behandeling trial
behartigen look after
behartigen promote
behartigen protect
behartigen serve
beheer van databaseruimte database space management
beheerde hostingservices managed hosting services
beheerde interfacefout managed interface fault
beheerder administrator
beheerder manager
beheerder managers
beheerder klant customer administrator
beheerder van het bedrijf company administrator
beheerders admins
beheerhandeling management action
beheersen to control
beheersing van het ontwerp design control
beheersing van produkten met tekortkomingen control of nonconforming products
beheerskosten management charges
beheerskosten management charges
beheersopslag administrative expense loading
beheersopslag administrative expense loading
beheersprovisie management fee
beheersregels management regulations
beheersregels management regulations
beheersregels rules of management
beheersregels rules of management
Beheersstijl management style
behoorlijk considerable
behoorlijk fair
behoorlijk good-sized
behoorlijk reasonable
behoorlijk substantial
behoren be fit
behoren be proper
behoren ought to
behoren should
behoud van bezoldiging (with or without) salary retention
behoud van de flora florabehoud
behoud van de flora preservation of plant life
behoudens notwithstanding
behoudens without prejudice to
beinvloeder opinion-leader
bekendmaking aan de werknemers notifying the employees
bekendmaking van de nieuwe versie van een wet implementation order
bekendmaking van de nieuwe versie van een wet implementing regulations
bekendmaking van de nieuwe versie van een wet publication of the new version of an act
bekendmaking van resultaten publication of results
bekentenis admission
bekentenis confession
bekentenis plea of guilty
bekijken view Used in software contexts to mean 'look at'
bekostiging financing
bekrachtigd door het European hof van justitie corroborated by the European court of justice
bekrachtigen to uphold
bekrachtiging assent
bekrachtiging attestation
bekrachtiging certification
bekrachtiging confirmation
bekrachtiging ratification
bekrachtiging validation
belang importance
belang interest
belang significant
belangeloze sponsoring disinterested sponsoring
belanghebbenden stakeholders
belangrijke data key data
belangrijke elementen key elements
belangrijke functies key features
belangrijke klant high-priority customer
belangrijke klanten key customers
belangstelling voor show interestn in
belast zijn responsible for
belastbaar subject to tax
belastbaar inkomen taxable income
belastbaar inkomen taxable income
belastbare grondslag basic taxable amount
belastbare grondslag basic taxable amount
belaste kabel loaded cable
belasting duty
belasting fee
belasting levy
belasting load
belasting over de toegevoegde waarde vat
belastingaangifte tax return
belastingaangifte tax return
belastingadministratie tax authority
belastingadministratie tax authority
belastingaftrek tax deduction
belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening taxes on income from ordinary activities
belastingfaciliteit tax benefit
belastingheffing tax liability
belastingheffing taxation
belastingmaatregelen fiscal measures
belastingrecht tax law
belastingregime system of taxation
belastingregime system of taxation
belastingschijf tax bracket
belastingsdienst tax office
belastingvermindering tax relief
belastingvermindering tax relief
belastingvoordeel tax / fiscal advantage
belastingvoordelen tax advantages
belastingvoordelen tax advantages
belastingwetgeving taxation laws
belastingwetgeving taxation laws
belegd fixed assets
beleggen invest
belegger investor
belegger investor
beleggingsadviseur investment advisor
beleggingsfonds investment fund
beleggingsfonds investment fund
beleggingsfonds undertaking for collective investment
beleggingshorizon investment horizon
Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal open-ended and closed-ended investment company recognized as such for regulatory purposes
beleggingsverzekering unit-linked insurance
beleggingsverzekering unit-linked insurance
beleggingsvorm investment form
beleggingsvorm investment form
belegginsfonds UCI
beleid policy
beleidsbasis policy framework
beleidsplan policy plan
beleidsruimte margin of manoeuvre
beleidstsechnisch managerial
belet prolonged absence
beletsel obstacle
beletten to bar
beletten to keep from doing
beletten to obstruct
beletten to prevent
belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw belgian office of economic affairs and agriculture
belofte promise, pledge
belofte hypotheek te verlenen promise to issue a mortgage
belofte hypotheek te verlenen promise to issue a mortgage
belofte inpandgave handelszaak promise to pledge business assets
belofte tot wederinkoop promise to repurchase
belofte tot wederinkoop promise to repurchase
beloop amount
beltijdbewaking call time limit
bemachtigen to capture
bemoeienis effort
bemoeienis pains
bemoeienis trouble
benadeling damage
benadeling harm
benadeling prejudice
benadering approach
Benelux economische unie economic union of Belgium, Luxembourg and The Netherlands
benoeming nomination
beoordeling assessment
beoordeling assessment (interview)
beoordeling judement
beoordeling afwijkingen vulnerability assessment
beoordeling en afhandeling van tekortkomingen nonconformity review and disposition
beoordeling ten gronde judgement on the merits A judgment on the merits is a decision arrived at after the facts have been presented and the court has reached a final determination of which party is correct.
beoordeling van het contract contract review
beoordeling van het kwaliteitssysteem door de directie management review
beoordelingsgesprek appraisal
beoordelingsregeling personnel assessment regulation
beoordelingsverhoging performance-related salary rise
bepalingen provisions
bepalingen van provisions laid down in
beperken limit
beperking uitgaand verkeer outgoing traffic limitation
beraadslaging deliberations
beramen contrive
beramen design
beramen devise
beramen plan
bereikvergroting expanded scope
bergruimte storage room
bericht message
bericht notice
bericht report
beroep appeal (right of)
beroep enforcement
beroep aantekenen lodge an appeal
beroep slaagt niet the appeal miscarries/fails
Beroeps Begeleidende Leerweg block or day release programmes
beroepsaansprakelijkheid professional liability
beroepsaansprakelijkheid professional liability
beroepsgroep professionnal group
beroepsinkomen professional income
beroepsinkomen professional income
beroepsinstituut van vastgoedmakelaars Belgian real estate federation
Beroepsopleidende Leerweg on-the-job training In the vocational training students attend school five days a week and work as trainees in companies during certain periods of the year.
Beroepsopleidende Leerweg vocational training In the vocational training students attend school five days a week and work as trainees in companies during certain periods of the year.
beroepsopleiding vocational training
beroepsziekte occupational disease / illness
beroving robbery
berusten acquiesce
berusten in to acquiesce in
berusten in to resign oneself to
beschermd stad of dorpsgezicht protected urban or rural view
beschermd stad of dorpsgezicht urban or rural conservation area
beschermd stad of dorpsgezicht urban or village conservation area
beschermde benaming protected designation
bescherming en de waarborgen protection and guarantees
bescherming van de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten protection of health and life of humans, animals or plants
bescherming van de industriële en commerciële eigendom protection of industrial and commercial property
bescherming van de persoonlijke levenssfeer protection of privacy
bescherming van de persoonlijke levenssfeer protection of privacy
bescherming van het nationaal artistiek historisch en archeologisch bezit protection of national treasures
bescherming van menselijke en dierlijke gezondheid protection of human and animal health
Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Deposits and Financial Instruments Protection Fund
beschickbare waarden available assets
beschikbare premie defined contribution
beschikkbare premie available premium Principe van de beschikbare premieregeling is dat je jaarlijks een bepaalde premie of een bepaald percentage van jouw loon (of een afgeleide daarvan) beschikbaar hebt. Vervolgens mag je zelf bepalen wat je met deze premie gaat doen. Er is derhalve sprake van een soort cafetariamodel:
beschikkbare premie available premium scheme Principe van de beschikbare premieregeling is dat je jaarlijks een bepaalde premie of een bepaald percentage van jouw loon (of een afgeleide daarvan) beschikbaar hebt. Vervolgens mag je zelf bepalen wat je met deze premie gaat doen. Er is derhalve sprake van een soort cafetariamodel:
beschikkbare premie defined contribution Principe van de beschikbare premieregeling is dat je jaarlijks een bepaalde premie of een bepaald percentage van jouw loon (of een afgeleide daarvan) beschikbaar hebt. Vervolgens mag je zelf bepalen wat je met deze premie gaat doen. Er is derhalve sprake van een soort cafetariamodel:
beschikkbare premie flexible pension scheme Principe van de beschikbare premieregeling is dat je jaarlijks een bepaalde premie of een bepaald percentage van jouw loon (of een afgeleide daarvan) beschikbaar hebt. Vervolgens mag je zelf bepalen wat je met deze premie gaat doen. Er is derhalve sprake van een soort cafetariamodel:
beschikkbare premie maximum amount of pension savings Principe van de beschikbare premieregeling is dat je jaarlijks een bepaalde premie of een bepaald percentage van jouw loon (of een afgeleide daarvan) beschikbaar hebt. Vervolgens mag je zelf bepalen wat je met deze premie gaat doen. Er is derhalve sprake van een soort cafetariamodel:
beschikkbare premie maximum pension contribution Principe van de beschikbare premieregeling is dat je jaarlijks een bepaalde premie of een bepaald percentage van jouw loon (of een afgeleide daarvan) beschikbaar hebt. Vervolgens mag je zelf bepalen wat je met deze premie gaat doen. Er is derhalve sprake van een soort cafetariamodel:
beschikken to draw down
beschikking command
beschikking court order
beschikking decision
beschikking disposal
beschikking disposition
beschikking op verzet opposing court order
beschikkingsbeginsel principle of autonomy De autonomie van de procespartijen. Hiermee wordt bedoeld dat enkel de partijen het voorwerp en de oorzaak van hun vordering mogen bepalen.
beschrijving description
besef awareness
besef consciousness
besef understanding
beslag attachment A court order for the detention of a person and/or his property. attachment can be used by the courts for the punishment of contempt of court. however, the most common form of attachment is attachment of earnings, by which a court orders the payment of judgment debts and other sums due under court orders (e.g. maintenance) by direct deduction from the debtor's earnings. Payment is usually in instalments, and the debtor's employer is responsible for paying these to the court.
beslag seizure A court order for the detention of a person and/or his property. attachment can be used by the courts for the punishment of contempt of court. however, the most common form of attachment is attachment of earnings, by which a court orders the payment of judgment debts and other sums due under court orders (e.g. maintenance) by direct deduction from the debtor's earnings. Payment is usually in instalments, and the debtor's employer is responsible for paying these to the court.
beslag seizure
beslag leggen onder derden to garnish
beslag onder iemand leggen to make an attachment against a person
beslagene judgement debtor
beslaglegger judgement creditor
beslagrekening legal attachment account
Beslagrekening Legal Attachment Account
beslagrekening legal attachment account
beslismoment decision point
besloten vennootschap (BV) private limited company (Ltd)
besluit decision
besluit decree
besluit resolution
Besluit aanbestedingen speciale sectoren decree on tenders in special sectors
besluit beheer regionale politiekorpsen administrative decree on the state police forces
besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens decree on the municipal administration of personal data De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (gba) is in 1994 geïntroduceerd als volledig geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens om van een persoon de administratieve levensloop te kunnen vastleggen en bij te houden.
besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens decree on the municipal population register De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (gba) is in 1994 geïntroduceerd als volledig geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens om van een persoon de administratieve levensloop te kunnen vastleggen en bij te houden.
besluit inzake consumentenbescherming consumer code
Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel Unemployment Decree for Teaching and Research Staff
besluitwet administrative order
besluitwet order in council
besmetting infection, contagion
best passende portefeuille most adequate portfolio
bestaansminimum subsistence level
bestand opslaan save file
bestand van niet-gereglementeerde registraties the file of non-regulated registrations (ENR)
bestandsbeheerderer file managerer
bestandsniveauherstel file level recovery
bestandsopname stock-taking
bestandstoegangsrechten file permissions
bestandsverlies file loss
Beste Beschikbare Technieken Best Available Techniques
bestedingen expenditure
bestek functional description
bestek functional specification
bestek specifications
bestek tender specifications
bestelbaar ordering
bestellingen in uitvoering orders in hand
bestemming purpose
bestemming use
bestemming van het resultaat appropriation of the results
bestemmingsnummer destination number
bestemmingsplan zoning plan
bestendigheid consistency
bestensorder at best price
bestensorder order 'at best'
bestraffing punishment
besturen to control
besturingssysteem-setup operating system setup
besturingssysteemsoftware operating system software
bestuur Board of Directors
bestuurder director
bestuursrecht administrative law
bestuurstaak administrative function
betaalbaar affordable
betaaltermijn term of payment
betaling deposit
betaling remittance
betaling van facturen invoice payment tool
betalingen uitvoeren make payments
betalingen uitvoeren make payments
betalingsachterstand default in payment
betalingsbalans balance of payments
betalingsbalans balance of payments
betalingsplafond payment ceiling
betalingsplafond payment ceiling
betalingsvoorwaarden terms of settlement
betekenen aan to serve on (a person)
betekening service Delivery by post, or in person, of the claim form, or other court documents.
betekenis importance
betekenis meaning
betekenis significance
betekenisvolle standaard standard cover
betekenisvolle standaard standard cover
beteugeling curb
beteugeling restraint
betichting accusation
betogen contend
betogen to argue
betoog argument
betreft subject 'Betreft' is the word that introduces the subject-matter of a letter.
betreft subject-matter 'Betreft' is the word that introduces the subject-matter of a letter.
betrekkelijk appertaining to
betrekkelijk relating
betrekkelijk relative
betrokkenheid commitment
betrokkenheid involvement
betrouwbaarheid reliability
betrouwbaarheidsinterval confidence interval
betrouwbaarheidsinterval confidence interval
betwisten to challenge
betwisten to contend
betwisten to contest
betwisten to deny
betwisten to dispute
beurs exchange
beurs (naar de .... gaan) to go public
beursdag trading session
beurshandel market trading
beursindex stock exchange index
beursindex stock index
beurskapitalisatie market capitalisation The market value of a quoted company which is calculated by multiplying its current share price by the number of shares in issue.
beurskoers market price
beurskoers stock price
beursmakelaar securities dealer
beursmakelaar stockbroker
beursnotering market price
beursnotering stock exchange listing
beursnotering stock market quotation
beursnotering stock price
beursorder stock exchange order
beurspolis bourse policy
beurstransactie stock exchange transaction
beurstransactie trading stock exchange
beurt turn
bevak SICAFI
bevak SICAFI
bevalling childbirth
bevalling confinement
bevalling delivery
bevallingsverlof childbirth leave
beveiligde externe administratie secure remote administration
beveiligde externe toegang secure remote access
beveiligde infrastructuur secure building infrastructure
beveiligde server-id secure server id
beveiligde server-id-certificaten secure server id certificates
beveiligde zones security zones
beveiliging security
beveiliging security installation
beveiliging databaseserver database server security
beveiliging die voldoet aan de industrienorm (ip sec) industry standard security (ip sec)
beveiligingsrelais security relay
beveiligingstechnik defense electronics
BEVEK SICAV/BEVEK investment fund
BEVEK SICAV/BEVEK investment fund
bevek UCITS
beveks Abbreviation for: Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
bevel tot betaling bailiff's writ
bevel tot betaling bailiff's writ
bevelen to order
bevelschrift court order
bevestigen confirm
Bevestigen Confirm
bevestiging confirmation
bevestiging inschrijving enrolment confirmation
bevestiging opzeggen discontinue confirmation
bevestiging verzoek om verbetering enhancement request confirmation
bevestiging wachtwoord password confirmation
bevoegde autoriteit competent authority
bevoegde instantie competent body
bevoegdheden powers
bevoegdheid competence
bevolkingsregister municipal register
bevolkingsregister population register
bewaking van de verbindingspoort (ping-bewaking) connection port monitoring (ping monitoring)
bewaren van post mail custody
bewering assertion
bewerken edit Used in software contexts to mean edit or revise.
bewerken edit
bewerken refine
bewerken You can further refine your selection by clicking 'Select Photos'.
Bewerken Edit
Bewerken Process
bewerkstelligen bring about
bewerkstelligen procure
bewerkstelligen realise
bewijs van leven certificate of life
bewijs van leven certificate of life
bewijs van seponering proof of dismissal
bewijskracht probative value
bewijslast onus of proof
bewijswaarde evidential value
bezet busy
bezetting busying
bezetting occupation
bezigen apply
bezigen employ
bezigen use
bezoekende strijdkrachten visiting force
bezoekplanning visit schedule
bezoldigd paid
bezoldiging remuneration
bezoldigingen salaries
bezw. doorgeven personalia objections to personal details being passed on
bezwaarschrift notice of objection
bezwaren encumber Wider than just 'mortgage'
bgp bgp
bhv company first-aid organization
bic induction course
bid management bid management
bid review document bid review document
bieder bidder
biedingsgarantie bid bond
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen worden to be designated by order in council
bij dagvaarding by summons Indien een partij zich bij dagvaarding, conclusie of akte op enig stuk beroept, is zij verplicht een afschrift van het stuk bij te voegen, tenzij een afschrift reeds bij een eerder processtuk in dezelfde zaak was gevoegd.
bij dezen hereby
bij gebreke in their absence
bij je bestelling when you place your order
bij nummer 8 van appendix re annex 1 number 8
bij of krachtens by or pursuant to
bij of krachtens de wet by virtue of the law The 'bij of krachtens' is tautologous in Dutch and does not need rendering in English.
bij ontstentenis of belet in the event of absence or disqualification
bij ontstentenis of belet in the event of any vacancies, or prolonged abscence
bij voorbaat in advance
bij voorbaat in anticipation
bijbaan job on the side
bijberoep secondary activity
bijberoep secondary activity
bijdrage contribution
bijdrage contribution
bijdrage contribution
bijeenbrengen van gelden to raise capital
bijeenkomst meeting
bijgestaan door represented by Meaning that a lawyer is there to assist or represent the party.
bijkantoren branch offices
bijkeuken utility room
bijkomend additional
bijkomende korting extra discount
bijkomende korting extra discount
bijkomende overlijdensdekking additional death cover
bijkomende overlijdensdekking additional death cover
bijkomende overlijdensverzekering additional death insurance
bijkomende overlijdensverzekering additional death insurance
bijkomende overlijdensverzekering additional death insurance
bijlage annex
bijlage appendix
bijlage schedule
bijna ongevallen near misses
bijpremie additional premium
bijsnijden crop
bijsnijden cut to size
bijsnijden trim
bijstaan aid
bijstaan assist
bijstaan help
bijstand social welfare, assistance, aid
bijstellen to adjust
bijstookbrander supplementary burner
bijverdienen to earn additional income
bijvoegsel rider
bijvoegsel rider
bijwerken correct wijzigen van een stambestand aan de hand van nieuwe gegevens overeenkomstig een bepaalde procedure
bijwerken update wijzigen van een stambestand aan de hand van nieuwe gegevens overeenkomstig een bepaalde procedure
bijzondere processen special processes
bijzondere regeling special regulation
bijzondere voorwaarden special terms and conditions
bijzondere voorwaarden special terms and conditions
bijzonderheden special details
bilantaire evaluatie annual assessment
binden door boeinde banen (attract and keep people via our) 'fascinating functions'
binnen de perken houden contain
binnen de perken houden limit
binnenkomende stroomvoorzieningen incoming mains
binnenkomende teleservices inbound teleservices
binnenlandse onlusten civil commotion
binnenschool day school Je hebt een BinnenSchool, dat is b.v. een ROC waar je overdag je vak-lessen volgt en 's-avonds gewoon weer naar huis & buurt terug gaat, en je hebt de BuitenSchool, lekker ver weg van huis & buurt waar je intern, in internaatsverband die vakopleiding volgt.
bio-energie-centrale biomass-fired power station
biometrische handscanners biometric hand scanners
bip business impact projects
bipolarisbacillose bij karperachtigen haemorrhagic septicaemia of cypriniformes
bis b Numeral adverb in Latin denoting 'second'.
bit bit
biv Abbreviation for: beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
bladdeel desktop
bladeren navigate
bladeren scroll
bladeren to scroll through
blanco blank
blijvende algehele invaliditeit total permanent invalidity
blijvende algehele invaliditeit total permanent invalidity
blijvende gedeeltelijke invaliditeit partial permanent invalidity
blijvende gedeeltelijke invaliditeit partial permanent invalidity
blijvende gehele invaliditeit total permanent invalidity
blijvende gehele invaliditeit total permanent invalidity
blijvende invaliditeit permanent disability
bliksem inslag lightning strike
blokkeren freeze
blokkering freezing
blokkeringskans blocking probability
blokkeringsregeling clause restricting the free transferability of shares
blokkeringsregeling preemption rights
blokkeringsregeling share transfer restriction
blootstelling aan exposure to
BM NCB
bm Abbreviation for: bonus-malus
bm graad no-claim bonus level
BM graad No-claim bonus level
bmt Abbreviation for: brandmeldeanlagen
bnc 75 ohm bnc 75 ohm
bnk operating capital required
bnk - bedrijfsnoodzakelijk kapitaal operating capital required
boar Abbreviation for: brand, ongevallen & andere risico's
BOAR Abbreviation for: Brand, Ongevallen & Andere Risico's
board directieraad executive board
boekdag accounting day
Boeken Register
boekhouding accounting
boekhoudkundige gegevens accounting data
boeking booking
Boekinggegevens Registration information
boekingsdatum booking date
Boekingsgeschiedenis Registration history
Boekingsmails Registration messages
Boekingsstatus Registration status
boekjaar business year
boekjaar fiscal
boekjaar fiscal year
boekjaar fiscal year
boekjaar en jaarrekening fiscal year and annual financial statements
boekje kind van de jeugdrechter youth judge's savings account
Boekje kind van de jeugdrechter Youth judge's savings account
boekwaarde book value
bog sng (special negotiating group)
BOL Abbreviation for: Beroepsopleidende Leerweg
Bonnnen Receipts
bonus bonus
bonus/malus bonus/penalty
bonus-malus no-claim bonus system
bonus-malus no-claim bonus system
Bonuspunten Bonus points
boortunnel drilled tunnel
borderel statement of account
borderel statement of account
borg surety
borgen to guarantee
borgsom security
borgsteller surety A surety is a person who agrees to be responsible for the debt or obligation of another.
borgstelling en/of gegeven waarborgen securities and/or guarantees given
borgstelling voor verbintenissen aan derden securities for third-party commitments
borgtocht surety
borstelstrook brush strip
bottom-upselectie, bottom-upaanpak Bottom-Up Selection
bouquet one-off payment Dit document moet verplicht de prijs van het gebouw vermelden, en de verbintenis die de renteplichtige aangaat om een rente te betalen aan de lijfrentenier tot bij zijn overlijden, of bij gebrek hieraan, een tussen beide partijen overeengekomen tijdslimiet. de koper kan er zich toe verbinden daarenboven een bepaalde som te betalen aan de verkoper bij de ondertekening van de authentieke akte. deze som, 'bouquet' genoemd, wordt afgetrokken van de overeengekomen prijs. de rente zal vastgesteld worden op basis van de leeftijd van de verkoper en van de resterende prijs, volgens berekeningen die te ingewikkeld zijn om ze hier te bespreken.
bouwbesluit buildings decree
bouwdeel area
bouwdeel group
bouwfonds the Dutch project developer bouwfonds
bouwlaag building-level
bouwlaag floor-level
bouwsparen buiding-saving
bouwsparen buiding-saving
bouwsparen housing-saving
bouwverordening urban building decree
bouwwerk building
bouwwerk construction
bouwwerk construction project
bovendek upper deck The top part of a pallet.
bovengemiddelde winstgroei above average earnings growth
bovengemiddelde winstgroei above average earnings growth
bovenwettelijk non-statutory
bovenwettelijk Non-Statutory
Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universtiteiten Non-Statutory Unemployment Regulation of the Dutch Universities
branch credit risk manager branch credit risk manager
Branch Credit Risk Manager Branch Credit Risk Manager
branchegenoot sector rival
branchegenoot sector rival
branchevervaging branch diversification
Brand, Ongevallen & Andere Risico's Fire, Accidents & Other Risks
Brand, Ongevallen & Andere Risico's Fire, Accidents & Other Risks
brandbeveiliging fire protection
brandblusapparat day/night switch
brandblusapparat manual fire extinguisher
brandblusapparatuur fire-fighting equipment
brandblusmiddelen firefighting equipment
brandblusstuurinstallatie fire fighting system
brandblussysteem fire suppression
branddetectie fire detection
brandhaspel fire reel hose
brandhaspel fire reel hose
brandmeldcentrale fire alarm control unit
brandmeldcentrale fire alarm panel
brandmeldeanlagen fire alarm systems
brandmelder fire alarm call point + fire detector = fire alarm & smoke detector
brandmeldinstallatie fire alarm system
brandmeldpaneel fire alarm panel
brandveiligheidsvoorschriften fire protection guidelines
brandweer fire service
brandweertableau fire brigade synoptic panel
brede vakbekwaamheid broad occupational competence
brevetakte notarial deed handed over to the party/parties in originali
brevetakte original deed
brevetakte record
Britse pond pond sterling
Britse pond sterling
broeikasemissierechten greenhouse emission rights
Bronboeking door deelnemer Registration of resources by user
Bronnen Resources
bronnen inzetten to use / exchange sources
Bronnenkalender Resource calendar
Bronnenstructuur Resource structure
Bronnentypes Resource types
browser browser
browsers van klanten client browsers
brugge bridge
brugpensioen early pension (scheme)
brugpensioen early retirement
brugpensioen early retirement
brugpensioenleeftijd early-retirement age
brugpensioenleeftijd early-retirement age
brugpensioenregeling early-retirement scheme
brugpensioenregeling early-retirement scheme
bruikbaarheid usability
bruikleen loan
Brussel Brussels
Bruto Binnenlands Produkt Gross Domestic Product
bruto financiële schuld gross financial liabilities
bruto maandsalaris gross monthly salary
bruto maandsalaris gross monthly salary
bruto marge gross margin
bruto resultaat earnings before taxes
brutobedrag gross amount
brutoloon gross pay
brutoloon gross pay
BTW nummer VAT number
BTW nummer VAT number
btw plichtig accountable for vat
BTW plichtig accountable for VAT
BTW plichtig accountable for VAT
btw-mandaat VAT trusted third party instructions
btw-verklaring declaration of value-added tax
BTW-verklaring Declaration of Value-Added Tax
BTW-verklaring Declaration of Value-Added Tax
budgetprijs budgetary price
buffer cushion
buffercapaciteit buffer capacity
building up local building up local (an information-giving publication)
buiten balans producten off-balance sheet products
buiten de beurs OTC market
buiten de werkingssfeer van .. vallen fall outside the scope of
buiten zake stellen dismiss from a case
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering extraordinary general meeting
buitenlands tekort external deficit
buitenlandse handel adviseur foreign trade adviser
Buitenlandse handel adviseur Foreign Trade Adviser
Buitenlandse handel adviseur Foreign Trade Adviser
buitenlandse valuta foreign currency
buitenlandse werknemer (arbeider) foreign worker
buitenlandse werknemer (arbeider) immigrant worker
buitenlandse werknemer (stafmedewerker) foreign employee
buitenlandvergoeding expatriate allowance
buitenlandvergoeding travel allowance abroad
buitenlucht open air
buitenreclame open-air advertising
buitenschool boarding school Je hebt een BinnenSchool, dat is b.v. een ROC waar je overdag je vak-lessen volgt en 's-avonds gewoon weer naar huis & buurt terug gaat, en je hebt de BuitenSchool, lekker ver weg van huis & buurt waar je intern, in internaatsverband die vakopleiding volgt.
buitenschoolse opvang out-of-school care
bundeling bundle
bureaublad desktop
bureaubladtoepassingen desktop applications
burgelijke partijstelling action instituted by a private person for damages Action instituted by a private person for damages parallel to prosecution in a criminal case.
burgelijke stand marital status
burgerlijk wetboek Civil Code
burgerlijk wetboek Netherlands Civil Code
burgerlijke aansprakelijkheid civil liability
burgerlijke aansprakelijkheid civil liability
burgerlijke aansprakelijkheid third party liability
burgerlijke staat marital status
burgerlijke vennootschap professional partnership
burgerlijkse staat marital status
burgermeester en wethouders municipal executive
burgerservicenummer citizen service number
burotica office automation
business account executive (directeur zakelijke accounts) business account executive
Business Branch Manager Business Branch Manager
Business Excellence Officer Business Excellence Officer
business markets business markets
Business Network Manager Business Network Manager
business-gerichte services business centered services
business-klanten business customers
busnummer door number Een adres bestaat in het algemeen uit: straatnaam en huisnummer (met eventueel een toevoegsel aan het huisnummer, zoals een busnummer als er meerder personen wonen), ...
buy-sidetype Buy Side Type
bv private company with limited ...
bvvo upea
BVVO UPEA
BW Abbreviation for: burgerlijk wetboek
bzv biological oxygen demand
cac (carrier access corporation) carrier access corporation (cac)
cafetariaplan cafetariaplan
cafetariaplan cafeteria plan
call optie call option
call optie call warrant
call optie option to buy
callcenter call center
caller line identification caller line identification
call-optie call option
cam customer account management cam customer account management
cam-shell corporate account management shell
CAO Collective Labour Agreement
CAO Abbreviation for: collectieve arbeidsovereenkomst
cao grootmetaal collective bargaining agreement big metal industry
capaciteit capacity
capaciteit tot zakendoen capacity to contract
capaciteitsbezetting capacity utilization
capaciteitstoewijzing assigning capacity
capaciteitstoewijzing capacity allocation
car (committed access rate) committed access rate (car)
carenzdag benefit-waiting day
carenzperiode benefit-waiting period
carrier pre selection carrier pre-selection
carry carry
case management case management
cash flow cash-flow
cashflow cash flow
cashflowrendement cash-flow yield
cassatieberoep appeal in cassation Cassation The supreme courts (Cour de Cassation and Conseil d'état) act as cassation jurisdictions, which means that they have supreme jurisdiction on quashing the judgments of inferior courts if those courts misapplied law. Generally, cassation is based not on outright violations of law, but on diverging interpretations of law between the courts. Cassation is not based on the facts of the case. Cassation is always open as a final recourse.
cassatieberoep appeal to the supreme court Cassation The supreme courts (Cour de Cassation and Conseil d'état) act as cassation jurisdictions, which means that they have supreme jurisdiction on quashing the judgments of inferior courts if those courts misapplied law. Generally, cassation is based not on outright violations of law, but on diverging interpretations of law between the courts. Cassation is not based on the facts of the case. Cassation is always open as a final recourse.
cassatieberoep further appeal Cassation The supreme courts (Cour de Cassation and Conseil d'état) act as cassation jurisdictions, which means that they have supreme jurisdiction on quashing the judgments of inferior courts if those courts misapplied law. Generally, cassation is based not on outright violations of law, but on diverging interpretations of law between the courts. Cassation is not based on the facts of the case. Cassation is always open as a final recourse.
casus case
casus casus
Catalogus Catalogue
catalogusverkoop catalog sales
categorie category
Categorie Category
catt computer aided technology transfer
cbf bfc
CBF BFC
CBFA Abbreviation for: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
cbwfq (class-based weighted fair queuing) class-based weighted fair queuing (cbwfq)
cc corporate communications
ccie ccie
ccie-aanduiding ccie designation
cco-tool cco tool
cctv-camera cctv camera
cdiu centrale dienst voor in- en uitvoer central import and export office
cdm construction design and management regulations
cdv isa controledienst voor de verzekeringen
CDV ISA
CDV ISA
ce ce
cebit cebit
ce-conformiteit ce conformity
cedentdisconto discounting down on behalf of drawer
cedentdisconto discounting down on behalf of drawer
cel unit
cel unit
celstraf prison sentence
ce-markering ce marking
centraal beheer van de cliënteel centralised customer management
centraal beheer van de cliënteel centralised customer management
centraal bureau corporate office
centraal kantoor central office
centraal managementsysteem central management system
centraalburo voor statistiek centraalburo voor statistiek
centrale power plant
centrale alarm center
centrale exchange
centrale afdeling corporate department
centrale contactpersoon bij gno gno point of contact
centrale manager central manager
centrale raad van bestuur corporate executive committee
Centrale voor Kredieten aan Particulieren Bureau of Credit to private persons
Centrale voor Kredieten aan Particulieren Central Individual Credit Register
Centrum voor Werk en Inkomen Centre for Work and Income
centrumkantoordirecteur main branch manager
Centrumkantoordirecteur Main Branch Manager
Centrumkantoordirecteur Main Branch Manager
ce-router ce router
cert coordination center (computer emergency response team) cert coordination center (computer emergency response team)
Certificaat Certificate
certificaten certificates
certificatieprogramma frame relay customer premises equipment (cpe) frame relay customer premises equipment (cpe) certification program
cfo chief financial officer
cfr = cf c.f. cf = confer, the Dutch do love their latin abbreviations, but beware, the English don't love them so much, so if possible, do away with them altogether in your translation.
cfr = cf confer cf = confer, the Dutch do love their latin abbreviations, but beware, the English don't love them so much, so if possible, do away with them altogether in your translation.
cgi cgi
chque aan toonder bearer cheque
chartale betaaldiensten cash payment services
chartale server cash server
chat chat
chatsessies chat sessions
chatvenster chat window
chd chd (customer helpdesk)
chemische naam generic name
chemische naam non-proprietary name
chestra-kader chestra framework
chestra-methodiek chestra methodology
chipkaart chipcard
chipknip electronic purse payment
chipknip rechargeable credit card
chipper rechargeable credit card
chloorbleekloog sodium hypochlorite
ciblering targetting
cijfermatige onderbouwing metrics
cilinderslot cylinder lock
cilinderslot cylinder lock
cio chief information officer
cir (committed information rate) cir
cir (committed information rate) committed information rate (cir)
circuitbeëindiging circuit termination
circuit-id frame relay frame relay circuit id
circuits circuits
circuitverbinding circuit connection
circulatie logbestanden log file rotation utilities
cir-klant cir customer
civieltechnische constructies highway and hydraulic engineering
claimafhandeling claim handling
claims zorg claims care department
Claims Zorg Claims Care department
Claims Zorg Claims Care department
class of services class of services
Classificaties Classifications
clausule van wederzijdse erkenning mutual recognition clause
clausuleblad clauses sheet
clearinginstituut clearing house
cliënt customer
cliënteel customers
cliënteel customers
CLIX-portaalsite CLIX dashboard
clo chief logistics officer
cnms (customer network management service) cnms (customer network management service)
cnms (customer network management service) customer network management service (cnms)
cnms (global customer network management system) global customer network management system (cnms)
cnms-rapportageprogramma voor beheer cnms management reporting tool
codering encryption
coderingsmodel encryption model
coderingstechnologie encryption technologies
coëfficiënt coefficient
coërcitieve macht coercive power
cohn (thomas) chairman of the managing board
collectief ontslag mass redundancy
collectief systeem collective system (fire alarm)
collectieve collective
collectieve company pension plan
collectieve company pension scheme
collectieve group insurance
Collectieve Arbeids Overeenkomst Collective Labour Agreement
collectieve arbeidsovereenkomst collective agreement An agreement establishing, for one or more individual employers or groups of employers and one or more groups of employees, the terms and conditions under which work is performed.
collectieve arbeidsovereenkomst collective bargaining agreement An agreement establishing, for one or more individual employers or groups of employers and one or more groups of employees, the terms and conditions under which work is performed.
collectieve arbeidsovereenkomst collective labour agreement An agreement establishing, for one or more individual employers or groups of employers and one or more groups of employees, the terms and conditions under which work is performed.
collectieve arbeidsovereenkomst collective bargaining agreement
Collectieve arbeidsovereenkomst collective bargaining agreement
collectieve arbeidsovereenkomst collective labour agreement
Collectieve arbeidsovereenkomst collective labour agreement
collectieve arbeidsovereenkomst collective labour agreements
collectieve arbeidsvoorwaardenregeling employee benefits scheme
collectieve arbeidsvoorwaardenregeling employment conditions scheme
collectieve dienstongevallenverzekering group employment accident insurance
collectieve dienstongevallenverzekering group insurance
collectieve dienstongevallenverzekering group long-term disability income insurance
Collectieve Garantie Regeling Collective Guarantee Scheme
collectieve pensioentoezegging group pension scheme
collectieve reisongevallenverzekering/reisbagageverzekering group travel accident insurance/baggage insurance
collectieve verzekering premievrijstelling collective insurance waiver
collectieve ziektekostenverzekering group health insurance
collective ziektekostenregeling group health insurance scheme
collectiviteit group insurance organiser Group insurance policies are policies purchased by organisations (typically employers) for the benefit of individuals.
collectiviteit group insurance provider Group insurance policies are policies purchased by organisations (typically employers) for the benefit of individuals.
collega colleague
college van zaakvoerders board of managers
college van zaakvoerders board of managers
collegiale intervisie (beoordeling onderwijsresultaten) peer review
collocatieservices collocation services
colofon impressum The team people who have contributed to creating a website.
com cutover moment
combi-concept combination concept
comité van de regio's committee of the regions
Comité Verzekeringen België Comité d'Assurances Belgique
Comité Verzekeringen België Comité d'Assurances Belgique
comité vhv facilities management
Commandant van Dienst duty commander
Commandant van Dienst shift commander
Commandant van Dienst shift leader
Commanditaire Vennootschap limited partnership
commentaar comment
commentaar observation
Commercial Advisory Desk Manager Commercial Advisory Desk Manager
Commercial Advisory Desk Manager Commercial Advisory Desk Manager
Commercial Assistant Commercial Assistant
Commercieel assistent Commercial Assistant
commercieel economisch beheer business administration
commerciële informatie commercial information
commissaris member of the supervisory board
commissaris-revisor external auditor
commissaris-revisor independent auditor
commissie (provisie) commission
Commissie Personeelsoverleg Personnel Consultative Committee
Commissie voor het Bank- en Financiewezen Banking and Finance Commission
Commissie voor het Bank- en Financiewezen Banking and Finance Commission
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Banking, Finance and Insurance Commission
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Commission Bancaire et Financire et des Assurances
commissie voor normering op het gebied van motorvoertuigen vehicle standardisation committee
committed access rate car
communautaire bepalingen community provisions
commune strafrecht general criminal law
Communicatie Communication
communicatiebedrijf communications company
communicatie-industrie communications industry
communicatiekanalen communication channels
communicatieoplossingen communications solutions
communicatieservices communication services
communicatietechnologie communications technology
communications management association communications management association
commuun recht general law
comparanten parties appearing Can refer to natural persons as well as legal entities.
comparanten persons appearing Can refer to natural persons as well as legal entities.
compartiment sub-fund
compartiment sub-fund
compatibiliteit compatibility
competitor analysis data (analyse van concurrentiegegevens) competitor analysis data
compleet aanbod comprehensive offer
compleet aanbod comprehensive offer
compleet aanbod comprehensive package
complete dekking total coverage
complexe verkopen complex sale
Componenten Components
computervergoeding computer reimbursement
concern group
concessie concession Een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit. De verkrijger van de concessie of concessiehouder krijgt dus een monopolie of alleenrecht op bijvoorbeeld een stuk grondgebied. Public works concession contracts are public works contracts under which the consideration given by the public authority consists of or includes the right to exploit the work or works to be carried out under the contract.
concluant Plaintiff
conclusie pleadings gedingstuk
conclusie statement gedingstuk
conclusie van antwoord statement of defence
conclusie van eis particulars of claim
conclusie van eis statement of claim
concurrenten competition
concurrentie competition
concurrentievervalsing distorsion of competition (unfair/imperfect competition)
conferencing conferencing
configuratiemanagerer configuration managerer
configuratieparameters configuration parameters
configuratierapporten configuration reports
conform pursuant to
conformiteitsbeoordeling assessment of conformity
conformiteitsbeoordeling conformance testing
conformiteitsbeoordeling conformity testing
conformiteitsbeoordeling evaluation of product conformity
conformiteitsbeoordelings-procedure conformity evaluation procedure
conformiteitstest assessment of conformity
conformiteitstest conformance testing
conformiteitstest conformity testing
conformiteitstest evaluation of product conformity
conformiteitsverklaring certificate of conformity Declaration given by the manufacturer.
conformiteitsverklaring declaration of conformity Declaration given by the manufacturer.
conformiteitsverklaring declaration of conformity
confrontatie van fase 1 met fase 2 comparison of results of phase 1 with those of phase 2
congestietoon congestion tone
conische manchet taper sleeve
conjunctuurbarometer business cycle barometer
conjunctuurgolf economic cycle
connector connector
consensus (verwachtingen) consensus expectations, estimates
conservatoir beslag attachment before judgment
conservatoir beslag pre-judgement attachment
conservatoir beslag prejudgment attachment
considerans preamble
considerans recitals
consideransenen preamblele
consignatierekening consignment account
Consignatierekening Consignment Account
Consignatierekening Consignment Account
consignatierekening consignment account
Console Panel
Consoles Panels
consolidatiekring number of consolidated companies
consolideren consolidate
constitutie instrument of government
constructie construction
constructie design
consult consultation
consultancy consultancy
consultancycy consultingng
consultant consultant
consumentenkredieten consumer loans
consumentenrecht consumer law
consumptiegedreven consumption-driven
consumptie-index consumer price index
consumptie-index consumer price index
consumptiequote consumption rate
consumptieve bestedingen consumer spending
contact onderhouden liasing
contact opnemen met een medewerker van de klantenservice van web center contact web center customer service representative
contact opnemen met web center contact web center
contactcentrum contact center
contactformulier contact form
contactgegevens contact information
contactgegevens van de klant customer contacts
contactgegevens van het accountteam account team contact info
contactpersonen company contacts
contactpersoon contact person
contant cash
contract contract
contract met uitgestelde prestatieplicht contract with a delayed performance clause
contract op futures future contract
contract van bepaalde duur fixed-term contract
contract van onbepaalde duur open-ended contract
contractbreuk breach of contract
contractsvervaldag contract renewal date
contrefort inside heel Part of a shoe - the inside of the shoe, behind the heel.
controle audit
controle monitoring
controle netwerkverkeer network traffic monitoring
controle van vertegenwoordigers agent monitoring
controle voorschriften Ziektewet monitoring regulations pursuant to the Sickness Act Het loon kan worden opgeschort, kort gezegd, als de werknemer zich niet aan controlevoorschriften houdt, zoals wanneer hij niet naar de bedrijfsarts gaat .
controlearts medical examiner (officer)
controleblad control sheet Something like sheets with all the points that need to be checked off, to ensure that risks are managed.
Controledienst voor de Verzekeringen Insurance Supervisory Authority
Controledienst voor de Verzekeringen Insurance Supervisory Authority
controleren interrogate
controlespoor audit trail
Controlling Controlling
conventie convention
cookbook cookbook
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CVBA
cor joint employees' council
core core
corporate administrative systems corporate administrative systems
Corporate Governance Corporate Governance
Correcties beheren Correction manager
correctionele straf correctional punishment correctionele straf
Corrigeren Corrections
corrigerende maatregelen corrective action
cos (class of service) class of service (cos)
cos-prioriteit cos priority
cots commercial off the shelf
coupon coupon
courtage brokerage
courtage brokerage fee
cp domestic appliances
cpcp cp (central purchasing)g)
cpe cpe
cpe (customer premise equipment) customer premise equipment (cpe)
cpe-certificatieprocedures cpe certification procedures
cpe-klant cpe-only customer
cpm erbij betrekken involve cpm
cps carrier pre selection cps carrier pre selection
cpu cpu
crcr cr (customer representative)e)
Credit Arbitrage-strategie Credit Arbitrage Strategy
credit rated bonds credit rated bonds
crediteren credit
crediteur / schuldeiser creditor
creditgelden credit-balance funds
creditrente credit interest rate
creditrente interest rate for savers
Credit-strategie Credit Strategy
creeren create
crm crm
crm (customer relationship management) customer relationship management (crm)
crmrm crm (central resources manager)r)
cumuleren accumulate
curator curator bonis et ad litem
curator trustee in bankruptcy
Cursist Learner
Cursus Course
Cursuskalender Course calendar
Cursusmodel Course template
Cursusnetwerken Communities
Cursusoverzicht Course overview
Cursustypes Course types
customer account management-teams customer account management teams
Customizing Customising
CV Abbreviation for: Commanditaire Vennootschap
Cvba Abbreviation for: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
cyberseminars cyberseminars
cyclus cycle
cystoïd macula-oedeem cystoid macular edema
cystoïd macula-oedeem cystoid macular oedema
czv chemical oxygen demand
d.d. see de dato
d.m.v. by means of
d.m.v. through
d/r/r d/r (disaster recovery)
daarbij komt dat (and) another thing is
daarbij komt dat ... also comes into the equation
daarbij komt dat what's more
daarmee with this approach
daarnaast in addition to this
daarop gestoelde afspraken agreements based thereon
dagelijks bestuur executive committee
dagelijkse verrichtingen everyday operations
dagelijkse verrichtingen everyday operations
dagelijkse verrichtingen everyday transactions
dagelijkse verrichtingen everyday transactions
dagen waarop werkzaam working days
dagexploitatie daytime licence is het type exploitatie van een horeca zaak dat toegstaan is.
daggeld day-to-day money
dagopvang day nursery
dagtekening issue date
dagvaaarden to summon (to appear), to serve a writ of summons
dagvaarden subpoena
dagvaarden summon
dagvaarden writ against
dagvaarding summons
dagvaarding summons
dagvaarding tot vanwaardeverkla.ring (writ of) summons to obtain a validation
dagvalutering same-day value dating
dagvalutering same-day value dating
dakfonds fund of funds This is simply one fund that invests in a number of other funds.
dakfonds fund of funds / umbrella fund
dalen to drop
dalend verloop downward trend
daling decline
daling decrease
daling downturn
daling downward swing
daling drop
daling fall
daling loss
dan (dial access network) dial access network (dan)
dan (global dial access network) global dial access (dan)
dan wel danwel
dan wel or
dasdsd direct access storage devicece
dat plan kwam op de helling te staan that plan was under review again
dat voorstel doorkruist mijn plannen that proposal has thwarted my plans
data data
data-analyse data analysis
database database
databasebeheer database administration
databasecontrole database monitoring
databaseherstel database recovery
databaseserver database server
databaseservers (sql server 2000 en oracle 8i standard editions) database servers (sql server 2000 and oracle 8i standard editions)
databaseserversoftware database server software
databasesoftware database software
databasetoepassing database application
databestanden data files
datacentra data centers
datadrager data carrier
datadrager data storage device
data-export data export
dataherstel data recovery
datanetwerk data network
dataservice data service
datastations data drives
datatoepassingen data applications
datatransport data transport
dataverlies data loss
datum in dienst hire date
datum uit dienst departure date
datum van uitgifte date of issue
datum van uitgifte date of issue
dc-gelijkrichters dc rectifiers
dc-stroom dc power
ddp huis ddp to domicile
de aandacht vestigen draw attention to
De Amerikaanse centrale bank (Fed) Federal Reserve (Fed)
de baisse fall / downturn
de belemmeringswet privaatrecht public-right of way charge Vanaf het moment dat gebruik gemaakt wordt van de openbare weg of het openbaar domein, dit zowel de rijweg, het voetpad als de parkeerstrook, moet een vergunning van het college van burgemeester en schepenen kunnen voorgelegd worden.
De Belgische Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten The Belgian State, the Communities, the Regions, the provinces, the municipalities This is the administrative hierarchy in Belgium.
de beschikking is bepaald op heden the Court Order is issued with today's date
de boomen groeien niet tot in de hemel all good things must come to an end/ you can't always get what you want
de broker broker company
de classificatie ranking
de dato dated
de Europese ondernemingsraad the European works council
de facto voorschrift de facto provision
de grief zal waarschijnlijk afstuiten op..., gezien the ground for appeal is likely to be denied in view of ...
de identiteit van een kant checken check the identity of the client
de informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie the information contained in this document has been provided for information purposes only
de jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. (as described above) the company's directors are responsible for the preparation of the financial statements.
de knop verbinden connect button
de rechtbank veklaarde zich niet bevoegd in de zaak vonnis to wijzen the judge declared the case beyond the competence of the court
de rechtbank veklaarde zich niet bevoegd in de zaak vonnis to wijzen the judge declared the case outside the jurisdiction of the court
de stad metropolitan area
De Stichting Autoriteit Financïele Markten The Netherlands Authority for the Financial Markets
de vennootschap draagt de naam: the company's name is:
de zaak in voortzetting stellen postpone the case
deactivering deactivition
deadlines deadlines
dealing room dealing room
debet positie debit position
debetkaart debit card
debetkaart debit card
debetkaart debit card
debetrente debit interest
debetrente debit interest
debetrente interest paid
debiet flow
de-bit de bit
debiteren debit
debiteurenrisico default risk
deblokkeringscode blocking code
deblokkeringscode blocking code
deblokkeringscode blocking code
dec dec
dec plus dec plus
declaratie (reiskosten) expense claim
decoren finishings
deelgenoot joint owner
deelgenoot participant
deelgenoot partner
Deelname Participation
deelnemer participant
Deelnemersbeheer User management
Deelnemerslijst Participant list
deelneming associated company
deelopname partial withdrawal
deelstaatbesluit provincial order
deelstaatverordening provincial order
deelvrijspraken partial acquittal
Deens parlement Danish parliament
deense nationale dienst voor consumentenbescherming the national consumer agency of denmark
defensieve aandelen defensive stocks
definities definitions
deflator implicit price index (deflator)
de-installeren de-install
dekking cover
dekking coverage
dekking coverage
dekking hedge
dekking hedging
dekking insurance protection
dekking in geval van leven survival benefit
dekking van een lening loan cover
dekking van een lening loan cover
dekkingsbeperkingen limits of indemnity
dekkingslimiet limit of indemnity
dekkingspercentage (bij een krediet) cover rate (credit)
delen divide
demping attenuation
dempingspad absorptive attenuator
dempingvervorming damping distortion
deontologische regels deontological rules
deontologische regels deontological rules
departement department
departement department
departementale informatie coordinatoror departmental information coordinatoror
deposant depositor
deposit bewijs aan toonder bearer certificate of deposit
depositbank depository bank
depositbewijs certificate of deposit
depositcomissie custody charges
deposito deposit
deposito in contanten cash deposit
depositobewijs certificate of deposit
depositoboekje deposit book
depositoboekje deposit book
depositokaart deposit card
depot deposit
derde betalerssysteem third party payment system
derde betalerssysteem third party payment system
derde-beslagene garnishee
derdenbeslag (attachment by) garnishment
derdenbeslag attachment of debts (in the hands of a third party)
derdenbeslag garnishee order
derdenbeslag garnishee proceedings
derdenrekening advocaat third-party lawyer's account
Derdenrekening Advocaat Third-party Lawyer's account
Derdenrekening Advocaat Third-party Lawyer's account
derdenrekening notaris third-party notary public account
Derdenrekening Notaris Third-party Notary public account
Derdenrekening Notaris Third-party Notary public account
derdenrekening vastgoedmakelaars third-party real estate agent account
Derdenrekening Vastgoedmakelaars Third-Party Real Estate Agent Account
Derdenrekening Vastgoedmakelaars Third-Party Real Estate Agent Account
derdenverzet third-party proceedings
derden-verzet third-party proceedings
derivaten derivatives
derving loss
desgevallend if necessary
desgewenst if desired
desgewenst if required
deskundige begeleiding professional advice
deskunding empowered
desnoods if necessary
desnoods if needs be
desverzocht if requested
desverzocht on request
desverzocht when requested
detailhandel retail
detailhandelaren retailers
detectorstation detector station
deurwaarder bailiff
deviezen foreign currency
Deviezencomité Currency Committee
deviezenhandelaar foreign exchange dealer
deze aanbieding doen wij gestand tot ... daarna geldt zij vrijblijvend our quotation is valid until ... and is thereafter subject to further confirmation
deze verkzeringsvoorwarden zijn ontwikkeld door XYZ & co. b.v. te Amsterdam en geschieden on basis van de carriere stop polis. Niets uit deze voorwaarden in bepalingen mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: these insurance terms and conditions have been developed by XYZ & co. b.v., Amsterdam and are based on the carriere stop polis. no part of these terms and conditions may be reproduced by means of print, photocopy, microfilm or in any other way without the prior written consent of:
die ene gebreke aan de andere the one in the absence of the other
diefstal met geweld robbery
diefstal met geweld of bedreiging aggravated theft
diefstalbeveiliging anti-theft device
dienst section
dienst section
dienst service
Dienst Burgerlijke Zaken Registration Services
dienst van de commissie office of the commission
Dienst voor het kadaster en de openbare registers Dutch Land Registry Office
dienstbelang / indien het dienstbeland zich hiertegen verzet / tenzij zwaarwegende bedrijfs- of -en zich daartegen verzetten / if it would be contrary to the interests of the institution / unless dictated otherwise by substantial interests of the institution or service
dienstbetrekking employment contract Een dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die is gebaseerd op een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Met deze overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de werknemer tegen betaling werkt.
dienstenen services
diensthoofd head
diensthoofd head of department)
dienstig voor op zegel this certificate is only legally valid with a stamp Without a stamp, the certificate is not legally valid.
dienstig voor op zegel useful for paper with federal stamp Without a stamp, the certificate is not legally valid.
dienstjubileum service anniversary
dienstopdracht assignment
dienstraad council of the service department; service council
diensttijd pensionable service
diensttijd years of service
dienstverband employment
dienstverband voor onbepaalde tijd permanent employment
dienstverlening provision of services
dienstverlening services
dienstverlening services
dienstverleningsbedrijf service company
dienstverleningscontract service level agreement
dientengevolge consequently
digitaal id-certificaat digital id certificate
digitale certificaten digital certificates
digitale goederen digital goods
digitale koppeling digital link
digitale marktplaats digital marketplace
digitale zakelijke toepassingen digital business applications
dijkbreuk bursting/giving/breaching way of a
dijkbreuk the dike
dijkbreuk the dike/ breach in a
dikwijls frequently
direct chatten instant chat
direct doorschakelen follow-me diversion
direct marketing direct marketing
direct sales direct sales
directe leidinggevende direct superior
directe toegangspunten direct access points
directe verbinding direct connectivity
directe-communicatiekanaal direct communication channel
directeur departement personeel & logistiek manager of the personnel & logistics department
Directeur departement Personeel & logistiek Manager of the Personnel & Logistics Department
Directeur departement Personeel & logistiek Manager of the Personnel & Logistics Department
directeur général adjoint assistant director-general (ec)
directeur ondernemingen & institutionelen corporates & institutionals manager
Directeur Ondernemingen & Institutionelen Corporates & Institutionals Manager
Directeur Particulieren & Professionelen Retail & Self-employed Manager
Directeur Private & Personal Banking Private & Personal Banking Manager
directeur van het departement niet-verblijfhouders manager of the non residents department
Directeur van het departement Niet-verblijfhouders Manager of the Non residents Department
Directeur van het departement Niet-verblijfhouders Manager of the Non residents Department
directgesprekken direct talks with the managing board
directie board of directors
directie landbouwkundig onderzoek agricultural research board
directie raad executive board
directie van een groepsmaatschappij management board of a group company
directiecomité management committee
Directiecomité Management Committee
directiecomité executive committee
directiecomité management committee
directiewagens director's cars
directiewagens director's cars
director director
director of commercial finance director of commercial finance
direkte notering direct quotation
discard eligible bit (de) discard eligible bit (de)
disciplinaire maatregelen disciplinary procedure
disconto discount rate
disconto (van een wissel) discount (bills of exchange)
disconto van orderbriefjes discounting of promissory notes
disconto van orderbriefjes discounting of promissory notes
disconto van warranten discounting warrants
disconto van warranten discounting warrants
discretionair vermogensbeheer discretionary asset management
discriminatie discrimination (differentiation)
diskutabele vorderingen doubtful claims
dispositie withdrawal; cash withdrawal
disposities withdrawals
distributienetbeheerder distribution network operator
diversifikatie diversification
dividend dividend
dividend dividend
dividend rendement dividend yield
dlci (data link connection identifier) data link connection identifier
dlci's dlcis
dnis (dialed number identification service) dialed number identification service (dnis)
dns dns
dns (domain name system) domain name system (dns)
dns-aanpassingen dns modifications
dns-onderhoud dns maintenance
doctorandus doctor
documentair krediet documentary credit
documentaire kredieten documentary credits
documentaire kredieten documentary credits
documentatie documentation
documenten proximus Proximus documents
doel objectives
doelen aim at
doelen allude to
doelen drive at
doelen mean
doelen refer to
doelgerichte engineering discrete engineering
doelgroepstrook dedicated lane
doelkorf target basket
doelkorf target basket
doellatentie target latencies
doelmarkt target market
doelmatig appropriate
doelmatig suitable
doelpoort infrastructuur destination infrastructure port
Doelstellingen Goal
doemscenario doom scenario
dokter in de geneeskunde doctor of medicine
dollargevoeligheid sensitivity to the dollar
dollar-zwitsersefranken dollar-swissy
domeinen open spaces
domeinnaam domain name
domeinnaamregistratie domain name registration
domestiek gericht domestically
domestiek gericht domestically orientated
domiciliëring payment by banker's orders
domiciliëringen direct debits Direct debits are customers’ authority for beneficiaries to claim payments (variable in amount and frequency) from the customers’ accounts.
domiciliëringen direct debiting
door de afnemer te verstrekken produkten purchaser supplied products
door pensioenfonds disbursement
doorbelaste kosten costs passed on
doorberekenen inclusion of cost in prices verwerken in de bij verkoop berekende prijs
doorberekenen to pass on
doorbetaling continued payment
doorbrengen to spend
doordacht well thought-out
doordacht well-considered
doordringen persuade, convince
doorgaan to continue Used in a computer context, means to go to the next step. Often used in the imperative, 'Continue'.
doorgaans as a rule
doorgaans generally
doorgebeld (cables) tested with acoustic instrument (a 'pieper')
doorgestoken applied at all levels
doorgestoken process process chain (quality management)
doorgestoken resultaat traceable result
doorkiezen direct dialing
doorlassen splice through
doorlooptijd time for completion
doorlopende opdracht standing order
doorlopende opdracht standing order
doorlopende opdracht standing order
doormelden fire alarm routing
doormelden signal output
doorschakelen divert
doorschemeren be hinted at
doorschemeren be implied
doorschemeren be intimated
doorschemeren shine through
doorslag disruptive discharge
doorsturen to forward
doorvoer throughput
doorvoerbeperkingen restrictions on goods in transit
doorvoerverboden prohibitions on goods in transit
doorvraag follow-on question
doorzettingsvermogen diligence
doseerlicht traffic signals with short green phase
dossierbeheerder file administrator
dossierbeheerder file administrator
dossierkost arrangement fee
dossierkost arrangement fee
dotatie addition
dotatie allocation
dotatie transfer
dotatievoet pension contribution Amount deducted from salary and transferred to the employee's pension savings.
dotatievoet pension payment Amount deducted from salary and transferred to the employee's pension savings.
dotatievoet allocation rate
douanerecht customs duty
douanetarief customs tariff
downgrade downgrade
downloads downloads
draadgebonden wire-bound (handsets)
draagkracht load-bearing capacity
draagvlak basis
draagvlak bearing surface
draagvlak support
draaien rotate to turn an image 90 degrees
draaiuren operating hours
draaiuren working hours
draft order draft regulation
draft order draft regulations
dralen hang back
dralen linger
dralen procrastinate
dralen tarry
drempel threshold
drempelsgewijze herverzekering surplus treaty reinsurance
dressing dressing room
dri dynamic journey information
drie-laagse parameter layer 3 parameters
driemaal A gewaardeerde effekten AAA rated securities
driemaal A kredietwaardigheid AAA rating
driepartijendienst three party service
drijfveer motive
drinkwijn drinking wine
drinkwijn wine to drink on its own
drogisterij drug retailer
drogisterij drug retailer
drogisterijketen drug retailer
drogisterijketen drug retailer
drogisterijwinkelketen drug retailer
drogisterij-winkelketen drug retailer
drukken op stop press stop
drukken op STOP press STOP
drukken op STOP press STOP
drukknopmelder push-button alarm
dsl dsl
dsl (digital subscriber line)-breedbandservices digital subscriber line (dsl) broadband services
dsl-breedbandservice dsl broadband service
dsu dsu
dubbel-gelede trams double articulated trams
dubieuze vorderingen bad and doubtful debts
Dublin Dublin
ductolobulair gebied van de mamma terminal duct-lobular unit
due-diligenceverslag Due Deligence Report
Duits federaal fysiotechnisch bureau Federal institute of physics and metrology
Duits federaal instituut voor materiaalkeuring Federal institute for materials testing
Duits instituut voor bouwtechniek German institute for structural engineering
Duitse staalbouwcommissie German committee for structural steel engineering
duoticket ticket for two
duoticket ticket for two
dupe dupe
dupe victim
Dupliceren Duplicate
dupliek rejoinder
duration duration
durf experimentation
durven to dare
durven venture
Dutch English Definition
duur term
duur aandeel expensive share
duur overeenkomstst term of the agreementnt
duur van de prestaties duration of benefits
duurur termrm
duurzaam long-lasting
duurzaam long-term
duurzaam sustainable
Duurzaam beheer Sustainable Management
duurzaam beleggen sustainable investment
Duurzaam en Verantwoord Beleggen (SRI) SRI: Sustainable & Responsible Investments
duurzaamheid sustainability
Duurzaamheiddocumentatie Sustainability documentation
duurzaamheidsanalyse extra-financial analysis
duurzaamheidsanalyse sustainability analysis
duurzame consumentengoederen consumer durables
duurzame consumentengoederen consumer durables
dvl Abbreviation for: dienstverlening
dwa Abbreviation for: droogweerafvoer
dwangmaatregel compulsory (coercive) measure
dwangsom (judicially imposed) penalty
dwangsom astreinte
dwangsom default fine
dwangsom penal sum
dwangsom periodic penalty payment
dwingend compulsory
dwingend imperative
dynamisch monetair cash-enhanced
dynamische pagina's dynamic pages
dynamische route informatie panelen dynamic route information panels
dynamische routing dynamic routing
e.v. et seq.
Earnings Momentum-model Earnings Momentum model
EB Abbreviation for: Employee Benefits
e-bankieren e-banking
e-bankieren e-banking
e-bankieren dienst e-banking service
e-bankieren dienst e-banking service
ebgp ebgp
e-business e-business
e-business-toepassingen e-business applications
ECB (Europese Centrale Bank) ECB (European Central Bank)
ece components
echtheid authenticity
echtverklaring authentication
e-commerce e-commerce
economisch delict economic offence
economisch delict financial offence
economisch en financieel comité economic and financial committee
economisch en sociaal comité economic and social committee
economische arbeidsongeschiktheid economic incapacity for work
economische arbeidsongeschiktheid economic incapacity for work
economische en monetaire unie economic and monetary union
economische ongeschiktheid economic incapacity
economische ongeschiktheid economic incapacity
economische rechthebbende ultimate beneficial owner
economische rechthebbende ultimate beneficial owner
ect European combined terminals
edelmetalen precious metals
edge router edge router
edm-kopie edm copy
Educatie development measure
Educatieprogramma's activity
EEG EEC
EEG-goedkeuring van volledige voertuigen EEC whole vehicle type-approval
een bedrag inleggen place an amount
een bedrag lenen aan lend an amount
een beslag van waarde verklaren to validate an attachment
een cassatieberoep instellen to take/bring an appeal to the supreme court/court of cassation, to appeal to the supreme court/court of cassation
een cheque uitschrijven write a cheque
een code intoetsen enter a code
een code intoetsen enter a code
een conservatoir beslag opheffen to raise/lift/withdraw the prejudgement attachment
een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. an audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial statements.
een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Note that 'omvat onder meer' could be simply translated as 'includes' omitting the usual translation of 'inter alia' for 'onder meer'. 'omvat' means that 'onder meer' is redundant and the inclusion of 'inter alia' could be overtranslation.
een deel van de provisie afstaan commission splitting to minimize the workload and training pressures facing accountants who want to offer commission-based financial services, some traditional brokerage firms offer commission-splitting programs. Essentially, these are referral programs that enable the accountant to refer the client to the brokerage firm's broker, who will recommend individual securities and/or tailor an investment plan for the client. The broker and the acountant frequently work together and split the commissions. Of course, in order to receive these split commissions, the accountant must have the requisite securities licenses.
een deposit certifikaat uitbrengen issue a certificate of deposit
een en ander a few things
een en ander all this
een en ander matters (resulted in...)
een en ander one thing and another
een gedeelte van a percentage of
een gedeelte van a portion of
een gedeelte van some of...
een ieder everybody
een ieder everyone
een kleine 200 almost 200
een kleine 200 just under 200
een koers noteren quote a rate
een krediet toekennen grant a credit
een lening gebruiken call on
een notering aanvragen request a quotation
een ontwerp indienen submit a draft
een ontwerp indienen submit a proposal
een op een one-to-one
een positie openen open a position
een positie sluiten close a position
een positie sluiten close a position
een premievrije polis a paid-up policy
een rekening afsluiten close an account
een rekening blokkeren freeze an account
een rekening openen open an account
een rekening sluiten close an account
een risiko dekking hedge a risk
een slag op de arm houden refuse to commit oneself, be non-committed, keep one's options open, not commit oneself
een uitspraak aanhouden to defer a decision/judgement
een utispraak aanhouden to defer a decision
een utispraak aanhouden to defer a judgment
een verhoor afnemen to cross-examine
een verhoor afnemen to hold an interrogation
een verhoor afnemen to interrogate
een verhoor afnemen to question someone
een verzekeringskontrakt aangaan take out an insurance policy
een verzekeringskontrakt onderschrijven take out an insurance policy
een vordering instellen tegen to bring an action against
een vordering instellen tegen to commence litigation
een vordering instellen tegen to institute an action against
een vordering instellen tegen to take an action against
een waardepapier aankopen fulfilment of a commitment
een waarschuwing krijgen get a warning
een zaak in beraad nemen consider
een zaak in beraad nemen take into consideration
één-bedrijfs-polis all-in-one business insurance package A single insurance policy that covers all the insurance needs of a company, e.g. insurance for buildings, glass, inventory, computers, consequential loss, etc.
eenmalig tarief non-recurring fee
eenpersoonskamer single room The type of room allocated in a hospital.
eenpersoonskamer single room
eensluidend identical
eensluidend uniform
eenvormig standard
eenvoudige beslissing simple decision
eenwording alliance
eenwording coalition
eenwording integration
eenwording unification
eenwording union
eerlijkheid honesty
eerst first
eerste gebruiker early adopter
eerste gebruikersnaam initial username
eerste keuring initial testing
eerste nic first nic
eerste ontmoeting met de prospect initial prospect meeting
eerste pandrecht first right of pledge
eerste werkervaring first job
eerste werkervaring some job experience
eerstelijns ondersteuning first-line supportrt
effecten aan order securities payable to order
effecten aan toonder bearer security This is a bond or share for which there is no proof of ownership other than the physical possession of the security.
effecten op name registered securities Securities can be issued in either bearer or registered form. In bearer form, possession alone is sufficient evidence of ownership. The owners of registered securities, on the other hand, are listed on a register that is maintained by the borrower.
effectendossier securities portfolio
effectendossier securities portfolio
effectendossier securities portfolio
effectenpand pledge on securities
effectenpand pledge on securities
effectenportefeuille securities portfolio
effectenportefeuille securities portfolio
effectief successfully Effectief, zegt Van Dale, betekent doeltreffend, effect hebben
effectieve aanvangsdatum effective start datete
effectiviteits-/resultaatgebieden efficiency/results (function description template)
effekt of aandeel aan toonder bearer security (share)
EG-conformiteitsmerk EC conformity mark
EG-merkteken EC conformity mark
EGO Experience-orientated Teaching
eg-verdrag ec-treaty treaty establishing the European community
eg-verklaring van overeenstemming voor ec declaration of conformity for
ehbo-diploma first aid diploma
eigen aandelen own shares
eigen bederf inherent vice
eigen benadrukking author's emphasis
eigen bijdrage patient’s contribution (MISSOC)
eigen gebrek faulty design
eigen gebrek inherent defect
eigen inkomen personal income
eigen mederwerkers dedicated staff
eigen middelen stockholders' equity
eigen risico excess The first part of any claim which is paid by the policyholder.
eigen risico termijn waiting period
eigen schade own damage
eigen schade own damage
eigen vergadering separate meeting
eigen vergadering separate meeting
eigen vermogen capital and reserves
eigen vermogen capital and reserves
eigen vermogen equity
eigen vermogen shareholders' equity
eigenaar owner
eigenaar eenmanszaak sole trader
eigendom ownership (title) (?possession)
eigendom belast met erfpacht leasehold
eigendomsakte title deed
eigendomsrechten rights of ownership
eigendomsrechten rights of ownership
eigendomsverhoudingen property conditions
eigengereid headstrong, high-handed
eigennaam propes name
eiland island
eilandetalage island display
einddatum due date
einddatum ending date
einddatum maturity date
einddatum maturity date
einddatum (van arbeidscontract) final date of employment given
eindejaarsuitkering year-end bonus
eindgebruiker end user
eindkapitaal capital at maturity
eindkeuring en -beproeving final inspection and testing
eindleeftijd pensionable age
eindleeftijd pensionable age
eindmeting end measurement
eindschakelaar limit switch
eindvervaldag at maturity
eindvervaldag at maturity
eindvervaldag expiry date
eindvervaldag expiry date
eindvervaldatum final maturity date
eindweerstand end of line (alarm system)
eis claim
eis petition
Eis suit
eisen requirements
eisen requirements
eisen van requirements laid down in
eisende partij Plaintiff
eiser plaintiff
eiser in cassatie appellant in cassation
eiseres op derdenverzet plaintiff in third-party proceedings
eiseres tot cassatie appellant in cassation
electronic banking adviseur electronic banking adviser
Electronic Banking adviseur Electronic Banking Adviser
Electronic Banking adviseur Electronic Banking Adviser
Electronic Banking adviseur Electronic Banking Adviser
electronic banking manager electronic banking manager
Electronic Banking Manager Electronic Banking Manager
Electronic Banking Manager Electronic Banking Manager
electronische betaling electronic payment
electronische portemonneee electronic wallet
elektriciteitspanne power cut
elektrische interface electrical interface
elektromagnetische compatibiliteit electromagnetic compatibility
elektronica-afval electronics scrap
elektronisch betalingssysteem system of electronic financial transactions
elektronisch brokersysteem electronic broking system
elektronische overmaking van geldmiddelen electronic transfer of funds
elektronische sleutelbeheersystemen electronic key management systems
elektrotechnisch electrical engineering and electronics
emachines emachines
e-mail email
E-mail e-mail
e-mail adres e-mail address
e-mailadres email address
e-mailadres contactpersoon contact email
e-mailadres van de primaire contactpersoon primary contact email address
e-mailbeheer e-mail management
e-mailbericht e-mail notification
e-mailbevestiging email confirmation
e-mailbevestiging is mislukt email confirmation failed
e-mailclient e-mail client
e-mailformulier email form
e-mailformulier e-mail form
e-maillijst mailing list
e-mailserver mail system
e-mailservertoepassing e-mail server applications
e-mailvenster e-mail window
e-mailverbinding email connection
embedded value embedded value
EMD Emerging Market Debt
EMD HC Emerging Market Debt Hard Currency
EMD LC Emerging Market Debt Local Currency
emea emea
emea Europe emea Europe
emissie issue
emissiebedrag issued securities
emissiekoers issue price
emissieprijs issue price
emmissieprogramma issue programme
employee benefits consultant employee benefits consultant
Employee Benefits Consultant Employee Benefits Consultant
Employee Benefits Consultant Employee Benefits Consultant
EMS (Europees Monetair Stelsel) EMS (European Monetary System)
EMU EMU
en alle andere nog te laten gelden and all other reasons to constitute proof
energiegerelateerde kenmerking energy marking
energie-opwekking kwu power generation
e-net electrical network
enig aandeelhouder sole shareholder
enig rechter judge sitting alone
enige begunstigde sole beneficiary
enigszins a little
enigszins rather
enigszins slightly
enigszins somewhat
enigzins at all op welke wijze dan ook
enigzins ever op welke wijze dan ook
enigzins in any way op welke wijze dan ook
enigzins a little
enigzins rather
enigzins slightly
enigzins somewhat
enkelvoudige kamer a single judge
enkelvoudige kamer a single judge presiding
enkelvoudige kamer a single-judge section
enkelvoudige kinderbijslag fixed amount of Child Benefit Enkelvoudige kinderbijslag is een bijslag van een vast bedrag per kind.
enorme ervaring vast experience
Enquêtes Surveys
enterprise enterprise
enterprise hardware enterprise hardware
enterprise reporting server enterprise reporting server
enterprise resource planning (erp)-toepassingen enterprise resource planning (erp) applications
EOR Abbreviation for: Europese Ondernemingsraad
epi engineering, production and installation
EPS Abbreviation for: Earnings Per Share
Equity/Fixed Income/Institutional Clients Manager - Sustainable & Responsible Investments (Asset managers) Equity/Fixed Income/Institutional Clients Manager - Sustainable & Responsible Investments (Asset managers)
Equity-comit, Equity US-comité Equity Committee
er heeft zich een fout voorgedaan toen u zich aanmeldde bij there was an error logging you into
erf en grond ground tautologous in the Dutch - can be simply translated as one word in English - pick from either 'land' or 'ground'
erf en grond land tautologous in the Dutch - can be simply translated as one word in English - pick from either 'land' or 'ground'
erfenis inheritance
erfenis legacy
erfenis legacy
erfopvolging succession
erfpacht lease
erfrente (hereditary) rent-charge
erkende lijnmanager op het gebied van werving accredited recruiting line manager
erkende normalisatie-instelling recognised standardisation body
Erkenning legitimization
erkenning ratification
erkenning recognition
ernstig toerekenbaar tekort is geschoten held in breach of contract
erp erp
erp-toepassingen erp applications
erven inherit
escalatieie escalationon
escalatie-levels en procedures escalation levels and procedures
escalatieregel escalation rule
essentiële eis exclusive requirement
essentiële eis mandatory requirement
essentiële wijziging substantive amendment
esthetische behandelingen plastic surgery
esthetische behandelingen plastic surgery
esthetische behandelingen plastic surgery
esthetische behandelingen plastic surgery
et electrical engineering and electronics
etalage display window
etalage shop-window
ethernet ethernet
etiket label
euro obligatie Euro-bond
eurobankbiljetten euro banknotes
euro-clausule euro clause
euro-lening Euro-bond
euromarkt Euro-market
Europa van de burgers citizens' Europe
Europa van de burgers people's Europe
European netwerk European network
European network latency guarantee scope European network latency guarantee scope
European normalisatie-instituut European standardisation body
Europese bureau voor de gezondheid en de veiligheid op het werk European agency for safety and health at work
Europese consumentenprijsindex ecpi
Europese consumentenprijsindex European consumer price index
Europese economische ruimte European Economic Area
europese emittent European issuer
Europese instituut voor telecommunicatienormen European telecommunications standards institute
Europese markt European market
Europese Monetaire Unie EMU
Europese norm en
Europese norm European standard
europese obligaties European bonds
Europese ondernemingsraad European works council
Europese Ondernemingsraad European Works Council
Europese ondernemingsraad ewc
Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
Europese politieke samenwerking European political cooperation
Europese technische goedkeuring eta
Europese technische goedkeuring European technical approval
Europese telecommunicatienorm ets
Europese telecommunicatienorm European telecommunications standard
eurozone euro zone
eurozone euro zone
eurozone euro zone
eva economic value added
evaluatie evaluation
evaluatie evaluation
evaluatie valuation
eva-raad efta council
evenement event
evenement event
evenredigheidsregel rule of proportionality
evenredigheidsregel rule of proportionality
eventueel evolution
eventueel optionally
evolutie development
evolutie evolution
evolutie performance
evolutie trend
ex by virtue of
excedent pensioensregeling pension scheme excess regulation
excedent wao regeling disability pension scheme excess regulation
exceptie van onbevoegdheid motion contesting jurisdiction
excess return excess return
ex-dag ex date (f)
executant executor, execution creditor, judgment creditor
executiewaarde forced sale value
executoriaal beslag attachment in execution
executorial beslag leggen op to levy execution on
executorial beslag leggen op to levy execution upon
executorial beslag leggen op to seize in execution
executorial beslag leggen op to seize under execution
executorial beslag leggen op to take in execution
executorial beslag leggen op to take under execution
executorial derdenbesalg attachment in execution
exitit exitit
Expansie Manager new business manager
expediteur forwarder
expertisekost appraisal cost
expertisekost appraisal cost
experts industry experts
expliciete-stagnatiebericht doorsturen forward explicit congestion notification
exploitatie helpdesksk helpdesk operationon
exploot writ
exploot writ of summons
exploot van dagvaarding writ of summons
exploot van inbeslagneming notice of attachment
exploot van rechtsingang writ of summons
export krediet export credit
exportateur exporter
exportcijfers export figures
exportopbrengsten export earnings
externe deskundige external expert
externe toegang remote access
extralegale voordelen fringe benefits
extra-legale voordelen fringe benefits
extramural out-patient
extramurale zorg out-patient care and cure
extranetsites extranet sites
extranet-toepassing extranet applications
extranet-vpn's extranet vpns
fa Abbreviation for: firma
fabriekstop factory halt
fabrikantenverklaring manufacturer's declaration of conformity (European safety directives)
facac fac (physical access control)l)
faciliteiten facilities
Faciliteitenregeling en Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Facilities Regulation and Terms and Conditions of Employment Options Model
Faciliteitenregeling Personeel Personnel Facilities Regulation
factor factor
facturering billing
factureringsmaand billing month
factureringsperiode billing period
factureringsrekeningnummer ban
factureringssystemen billing systems
factuur invoice
factuurdatum invoice date
factuurdatum invoice date
factuurnummer invoice number
facultatieve herverzekering facultative reinsurance the reinsurance of an individual risk on terms and conditions agreed with the reinsurer specifically for that risk. It is the oldest form of reinsurance under which particulars of each risk are submitted by the ceding office to the reinsurers who may accept or decline at will. treaty reinsurance eases the administrative burden. Facultative reinsurance is useful when dealing with risks outside the ceding office's treaty arrangements.
faillissement bankruptcy (winding up)
faillissement aanvragen go bankrupt
faillissementsrecht bankruptcy law
faillissementsrekening bankruptcy account
Faillissementsrekening Bankruptcy Account
Faillissementsrekening Bankruptcy Account
faillissementsrekening bankruptcy account
Fair Value Spread-model Fair Value Spread model
faktoring factoring
faktuur invoice
falen be found wanting
falen fail
falen fall short
fall short fail
fallen to be unsuccessful
fallen to fail
fallen to fail
fallen to fail
fallen to fail
fallen to fail
fallen to miscarry
familiale toestand family status
familiale toestand family status
familienaam family name
farmaceutische naam generic name
farmaceutische naam non-proprietary name
fase funnel stage
fase sprong phase jump
fase-3-studies phase iii trials
fast ethernet-verbinding fast ethernet connection
Favorieten My favourites
faxnummer fax number
faxnummer contactpersoon contact fax
faxnummer gebruiker user fax number
faxnummer van de primaire contactpersoon primary contact facsimile (fax) number
FB Abbreviation for: financiële bijsluiter
fc full color
Fed Fed
Federale dienst voor post en telecommunicatie Federal office for posts and telecommunications
Federale dienst voor toelatingen in de telecommunicatie Federal office for approvals in telecommunications
feedback feedback
feedback feedback
Feedback Feedback form
Feedbackevaluatie Feedback-form reports
Feedbackmodellen Feedback-form templates
Feedbackplayer Feedback-form player
Feedbackvragen Feedback-form questions
feestzaal banquet hall
feestzaal banquet room
feestzaal hall
feestzaal party room
feestzaal reception room
feitelijk samenwonende partner factual cohabiting partner
feitelijk samenwonende partner factual cohabiting partner
fe-overleg business administration review
fictieve portefeuille fictitious portfolio
fictieve portefeuille fictitious portfolio
field channel management field channel management
Fietsregeling Bicycle Plan
filebak traffic jam display
filters filters
financieel instrument financial instrument
financieel nieuws financial news
financieel-economische positie economic position
financieel-economische positie financial position
financieel-economische tegenwind financial headwind
financiële analyse financial analysis
financiële balans balance sheet
financiële bijsluiter financial guide Financiële instellingen die ingewikkelde producten, zoals een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering verkopen, moeten hierbij verplicht een Financiële Bijsluiter (FB) beschikbaar stellen.
financiële dienstverlening financial services
financiele directeur finance director
financiële maatregelen financial measures
financiële pers financial press
financiële plaats financial centre
financiële toekomst financial future
financiele vaste active financial fixed assets
financiële verantwoording letter of representation
financiering voorraad financing supplied
financiering voorraad financing supplied
financieringsfonds financing fund
financieringsfonds financing fund
firma messrs
firmant partner
fiscaal aftrekbaar tax deductible
fiscaal aftrekbaar tax deductible
fiscaal attest tax certificate
fiscaal attest tax certificate
fiscaal belastbaar inkomen taxable income
fiscaal loon taxable salary Fiscaal loon is het loon voor de berekening van de loonbelasting en de premie volksverzekeringen.
fiscale faciliteiten tax benefits
fiscale fiche statement for tax purposes
fiscale fiche statement for tax purposes
fiscale lasten tax burden
fiscale lasten tax burden
fiscale voordelen tax concessions
fiscale voordelen tax concessions
fiscaliteit taxation
fiscaliteit taxation
fiscus tax authorities
fiscus tax authorities
fissea fissea
Fixed Income-allocatie Fixed Income allocation
flash screen flash screen
Flexibel Pensioen en Uittreding flexible and early retirement pension
Flexibel Pensioen en Uittreding Flexible Pension and Retirement Scheme
Flexibel Pensioen en Uittreding flexible retirement (contribution)
flexibele toegang flexible access
flink considerably
flink substantially
floating rate note floating rate note
fme federatie voor de metaal- en elektro-industrie
follow-upcomité the follow-up committee
'fonds van fondsen' fund of funds
fonds voor arbeidsongevallen Fund for Industrial Injuries
fonds voor bestaanszekerheid occupational welfare fund
fondsbeheerder fund manager
fondsbeheerder fund manager
fondsengamma fund range
force majeure force majeure
force majeure-gebeurtenis force majeure event
foreign trade manager foreign trade manager
Foreign Trade Manager Foreign Trade Manager
Foreign Trade Manager Foreign Trade Manager
forfaitair fixed
forfaitair flat rate
format font size
formatieplaats establishment post
formulier form
formulier form
formulier opzegging discontinue request form
formulier voor verzoek om verbetering enhancements request form
formulierpagina form page
fors dramatically
fors hefty
fors robust
fors substantial
forse prijskortingen drastic price cuts
fos Abbreviated form: fos
fos field operation supervisor
fos Abbreviation for: field operation supervisor
fotokader photo-frame
fout error
foutbeheerer fault managementnt
foutcumulatie-afhankelijk error-accumulation-dependent
fouten in lokale toegangscircuits local tail failures
fouten in lussen loop failures
fouten in verzoek om verbetering enhancement request errors
foutmeldingng error messagege
frad frame relay access device
frad Abbreviation for: frame relay access device
frame frame
frame payload frame payload
frame relay frame relay
frame relay cloud frame relay cloud
frame relay plus frame relay plus
frame relay service level agreement frame relay service level agreement
frame relay-indeling frame relay format
frame relay-netwerk frame relay network
frame relay-platform frame relay platform
frame relay-poort frame relay port
frame relay-pvc's frame relay pvcs
frame relay-service frame relay service
frame relay-toepassingen frame relay applications
frame relay-vpn frame relay vpn
frame-klassificatie frame classification
frames frames
franchise excess An excess is a contributory amount you pay, when making a claim; however if the claim is deemed not to be your fault, it may be possible to recover your excess from the party deemed to be at fault.
franchise exempt allowance An excess is a contributory amount you pay, when making a claim; however if the claim is deemed not to be your fault, it may be possible to recover your excess from the party deemed to be at fault.
franchise part of the salary that does not contribute to your pension Zodra u 65 jaar wordt, ontvangt u een AOW-uitkering. Omdat u een AOW-uitkering ontvangt, bouwt u over een deel van uw salaris geen pensioen op. Dit deel van het salaris wordt de franchise genoemd. Uw salaris minus de franchise wordt uw pensioengrondslag genoemd. De pensioengrondslag is dus het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt.
frasi frasi
frasi (frame relay interworking) frame relay interworking (frasi)
fraude fraud
free-float-herschikking free float adjustment
frequentie frequency
FRN Abbreviation for: floating rate note
front office front office
front-end-routers front-end routers
fs facilities and services
fs itd facilities & services
FTE full-time employee
FTSE-index FTSE index
functie job title
functie position
functie, in zijn/haar functie van position, in his/her capacity as
functieaanduiding bij bedrijf company function title
functieaanduiding contactpersoon contact function title
functiebeschrijving function description
functiebeschrijving functional description
functiekenmerken function requirements
functienaam function title
functieniveau job level
functieordenen, systeem van job ranking system
functieprofiel job profile
functies features
functiewaardering job evaluation
functionaries job-holder
functionaris office-bearer
functionaris official
functioneel ontwerper-projectverantwoordelijkeke functional designer - project managerer
functionele specificatie functional description
functionele specificatie functional specification
functioneringsgesprek performance appraisal
functioneringsgesprek performance meeting
functioneringsgesprek role review
functioneringsgesprek staff dialog
functioneringstoelage merit pay
funnel management funnel management
fusie merger
fusie, verplaatsing, inkrimping of sluiting van ondernemingen, vestigingen of belangrijke onderdelen daarvan the merger, relocation, downsizing or closure of undertakings, establishments or significant parts thereof
fusie-en overnamemarkt fusion and acquisition market
fusies mergers
futurecontract Futures-contract
Futuris-Rekening Futuris account
fysieke beveiliging physical security
fysieke interface physical interface
fysiologische ongeschiktheid physiological incapacity
fysiologische ongeschiktheid physiological incapacity
gaat om the key issue will be
gam global account manager gam global account manager
gangbaar accepted
gangbaar common
gangbaar contemporary
gangbaar current
gangbaar popular
gangbaar prevailing
gangbaar prevalent
gangbaar valid
gangbaar widespread
garant guarantor
garant staan voor to guarantee, to warrant
garantie voor goede afloop completion guarantee
garantiekaart guarantee card
garantieverplichtingen warranties
gasdrukregel- en meetstation gas-pressure reducing and metering stations
gasgestookt gas-fired
gasmeldcentrale gas detector control unit
gasmotoren gas engines
Gastenboek Guestbook
gastgezin host family
gateways gateways
gb gb
GBA Municipal Census De Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) is in Nederland de benaming voor de boekhouding van bepaalde gegevens die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt omtrent alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren.
GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) CIF (Common Investment Fund)
gbs building management systems
gbs Abbreviation for: gebouwenbeheersysteem
gci gci
gdv large retails outlets
gdv Abbreviation for: grootschalige detailhandels vestigingen
gea atm
gea-beheerder atm administrator
geaccrediteerd laboratorium accredited laboratory
geannualiseerd annualised
geannualiseerd annualised
Geannuleerd Cancelled
geautomatiseerd bestand automated data file For the purpose of the Convention for the protection of individuals (Council of Europe): any set of data undergoing automatic processing
geautomatiseerde analyse automated analysis
Geavanceerd zoeken Meta search
geavanceerde netwerkbeschikbaarheid end-to-end network availability
geavanceerde provider end-to-end provider
geavanceerde services end-to-end services
gebeurtenis occurence
gebeurtenissen events
Gebiedsdirecteur Area Manager
Gebiedsdirecteur Area Manager
Geblokkeerd Locked
geboden rentepercentage offered rate
Geboekt Registered
geboorte-akte birth cerficate
geboortedatum date of birth
gebouwbewakingssysteem building monitoring system
gebouwentechniek building management services
gebrek infirmity
gebruik op supervisorniveau supervisor access level
gebruik van schijfruimte disk space utilization
gebruikelijke bestuurder principal driver
gebruikelijke bestuurder principal driver
gebruiker user
Gebruiker User
gebruiker verwijderen delete
gebruiker verwijderen delete user
gebruikeraanmelding user login
gebruikergerichte diensten user centered services
gebruikers op beheerderniveau administrator access level
gebruikers op vertegenwoordigersniveau agent access level
gebruikersbeheer user management
Gebruikersbeheer User administration
Gebruikerseigenschappen Personal identifiers
Gebruikerseigenschappen indelen Personal-identifier mapping
gebruikersframes user frames
gebruikersfunctie user function
Gebruikerslijst User lists
gebruikersnaam user name
gebruikersprofiel javascript user profile java script
gebruikersverkeer user traffic
gebruiksderving immobilisation
gebruiksderving immobilisation
Gebruiksduur Period of use
gebruiksrapporten usage reports
gebundelde deconcentratie devolution to overspill areas
geconsolideerde reserves consolidated reserves
geconsolideerde wet consolidated act
geconsolideerde winst- en verliesrekening consolidated income statement
gecoördineerde actie concerted action
gecoordineerde wetten op het handelsregister consolidated laws on the commercial regiser
gecoordineerde wetten op het handelsregister consolidated laws on the trade register
gecorrigeerd netto actief: adjusted net assets
gedaagde (echtscheiding, arbitrage, belasting) respondent
gedaagde defendant
gedaan done at
gedachtenstreepje dash The punctuation mark (-) used instead of bullet points to enumerate items in a list.
gedachtenstreepje listed items The punctuation mark (-) used instead of bullet points to enumerate items in a list.
gedeactiveerd deactivated
gedeactiveerd bedrijf deactivated company
gedeactiveerde gebruiker deactivated user
gedeeltelijk arbeidsgeschikten partially capable of work
gedeeltelijk arbeidsgeschikten partially fit for work
gedekte obligaties covered bonds
gedelegeerd bestuurder managing director in companies which have a conseil d'administration, a member of that board to whom it has transferred certain parts of its authority, defining the scope of the powers delegated
gedematerialiseerde effecten dematerialised security
gedeponeerd materiaal escrow materials
geding action
geding case
geding law suit
geding legal proceedings
gedraging behaviour
gedraging conduct
gedupeerd misled
geen the lack of
geen antwoord van de Server Server not responding
geëndosseerde endorsee
geëxecuteerde debtor
Gefixeerd Fixed
gefractioneerde premie fractional premium
gefractioneerde premie fractional premium
gegadigde candidate
gegarandeerd wettelijk minimum minimum guaranteed by law
gegarandeerd wettelijk minimum minimum guaranteed by law
gegarandeerde overdrachtssnelheid (cir) cir rate
gegarandeerde technische rentevoet guaranteed technical interest rate
gegarandeerde technische rentevoet guaranteed technical interest rate
gegarandeerde vervanging van hardware hardware replacement guarantee
gegevens gebruiker user details
gegevens gebruiker worden verwijderd executing delete on user
gegevens partner data of partner
gegevens resulterend uit het ontwerp design output
gegevens van de oorspronkelijke klant initial customer site data
gegevens van klant customer information
gegevenscontrole data check
gegevensopvraag data request
gegevensverkeer data traffic
gegrond bevinden to consider well-founded
gehalte content
geharmoniseerde norm harmonised standard
geheel, de CAO vormt een - met de ARB0 overeenkomst the CEA is an integral part of the employment contract
geheimhouding non-disclosure
geheimhouding secrecy obligation
geheimhoudingsverplichting secrecy obligation
geheugen memory
geheugeneffekt lower capacity loss due to memory effect (cordless gigasets)
gehouden obliged
gehuwd married
geïntegreerde op ios-gebaseerde firewall-functionaliteiten integrated ios-based firewall features
geïntegreerde webfuncties integrated web-based features
geintïmeerde respondent
geïntimeerde appellee
geïntimeerde respondent
geinvesteerd kapitaal fixed assets
gekruiste koersen cross rate
gelasten direct
gelasten instruct
gelasten order
geld funds (i.e. money)
geld beleggen place money
geld- en kapitaalmarkt financial markets
geld op de kapitaalmarkt aantrekken to raise money on the capital market
geld op uw rekening storten deposit cash on your account
geld op uw rekening storten deposit cash on your account
geld storten deposit money
geld storten deposit money
geld tegoed money owed
geldautomaat atm
geldautomaat cash dispenser
geldautomaat cash machine
geldautomat ATM
geldbeleggingen investments
geldelijk financial
geldelijk pecuniary
geldig valid
geldigheid validity
geldigheidsduur validity duration
geldmarkt money market
geldmarktrente money market interest rate
geldmiddelen cash
geldopvraging cash withdrawal
geldopvraging cash withdrawal
gelduitgave cash dispensing
geldwezen finance
geleend kapitaal borrowed capital
geleend kapitaal borrowed capital
geleibrief permit
geleibrief waybill
geleibrief voor lijkvervoer burial transit permit
geleide keuzeplan controlled option plan
geleide keuzeplan controlled option plan
geleidelijk opheffen abolish progressively
geleidelijke opheffing abolish progressively
gelet op based on
gelet op having regard to
gelet op with regard to
gelieerd bedrijf affiliate company
gelijkluidend identical
gelijkluidend uniform
gelijkvormigheidsattest certificate of conformance
gelijkvormigheidsattest certificate of conformance
gelijkwaardigheid equivalence
geloofwaardigheid credibility
geluidsmeting noise measurement
geluidsregelgeving legislation relating to noise levels
geluidssignaal desktop alarm
gemeenschappelijk beleggingsfonds common investment fund
Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied Single Euro Payments Area
gemeenschappelijk landbouwbeleid common agricultural policy
gemeenschappelijk standpunt common position
gemeenschappelijk standpunt innemen deliver a common position
gemeenschappelijke kas joint fund
gemeenschappelijke kas joint fund
gemeenschappelijke markt common market
gemeenschappelijke rekening joint account
gemeente local authority One of the administrative sub-divisions of Belgium.
gemeente municipality One of the administrative sub-divisions of Belgium.
gemeentebestuur local authority council
Gemeentelijke Basisadministratie Municipal Personal Records Database
gemengd fonds mixed fund
gemengd fonds mixed fund
gemengd noteringssyteem mixed quote system
gemengde verzekering endowment insurance
gemengde verzekering endowment insurance
gemiddelde prijs average price
geneesheer physician
geneeskundig adviseur consulting physician
generieke naam generic name
generieke naam non-proprietary name
generieke prijscorrectieclausuleses generic price adjustment provisionsns
genetisch gewijzigd organisme genetically-modified organism
genivelleerde jaarpremies level annual premiums
genivelleerde jaarpremies level annual premiums
genoegdoening compensation
genoegdoening redress
genoegdoening restitution
genoegdoening satisfaction
genoegen nemen met iets accept something
genoegen nemen met iets agree
genoegen nemen met iets be satisfied with something
genoegen nemen met iets consent to something
genoegen nemen met iets content oneself
genoegen nemen met iets put up with something
genoegen nemen met iets settle for something
geografische dekking geographic coverage
gepersonaliseerde bankkaart met foto personalized bank card with photo
geplaats kapitaal issued capital
geplaats kapitaal subscribed capital
geplaatst en volgestort kapitaal capital stock
geplafonneerd ceiled
gepland onderhoud scheduled maintenance
Ger. W. Abbreviation for: Gerechtelijk Wetboek
Gerechtelijk Wetboek Judicial Code
gerechtelijke dienst arrondissement Criminal Investigation Service for the district of
gerechtelijke scheiding van tafel en bed legal separation
gerechtelijke scheiding van tafel en bed legal separation
gerechtelijke vervolging legal proceedings
gerechtelijke vervolging prosecution
gerechtigde beneficiary
Gerechtigde eligible
gerechtigde entitled
gerechtsdeurwaarder bailiff
gerechtsdeurwaarder bailiff
gerechtsdeurwaarder process server
Gerechtshof 's-Gravenhage the Hague Court of Appeal
gerechtvaardigde justified
gerechtvaardigde legitimate
gerede partij diligent party
gerede producten finished goods
geregistreerd partnerschap officially registered cohabition contract
gereserveerde benaming reserved designation
gerucht rumour
geschiktheid voor gebruik suitability for use
geschillenbeslechting dispute resolution
geschrift writing
geslaachtsnaam family name
geslaachtsnaam surname
Geslaagd Passed
geslacht sex
gespecialiseerde duurzaamheid-analist Sustainability Analyst
gespecificeerd materiaal van runderen specified bovine material
gespecificeerd risicomateriaal specified risk material
gestand doen aan comply with
gestand doen aan meet
gestand doen aan to fulfil
gestanddoeningstermijn tenders may lapse after
gestanddoeningstermijn validity period
gestort paid up
gestort kapitaal paid-up share capital paid-up capital is the issued capital which has been fully or partly paid-up by the shareholders.
getrouwheidspremie fidelity premium
getuigenverhoor witness interview
gevaarlijke goederen dangerous goods
gevaarlijke stoffen dangerous goods
gevaarlijke stoffen high risk material
gevaarlijke stoffen en preparaten dangerous substances and preparations
gevestigd, en kantoorhoudende te having its registered office and its principal place of business at
gevoelig rookalarm early warning smoke detection alarm system
gevoelig waarschuwingssysteem early warning system
gevolgen impact
gevolgschade consequential damage
gevolgschade consequential damages
gevolgschade consequential loss
gewaarborgd inkomen guaranteed income
gewaarborgd rendement guaranteed return
gewaarmerken to notice
gewaarmerken to perceive
gewaarmerkt afschrift certified copy
gewasbeschermingsproducten plant protection products
geweld violence
gewezen door handed down by
gewijzigd door/bij amended by
gewogen weighted
gewogen gemiddelde weighted average
gewone aandeel common stock
gewone bestuurder regular driver
gewone bestuurder regular driver
gewone rechter ordinary judge
gewone zichtrekening ordinary current account
gewoon just zonder meer
gewoon simply zonder meer
gezag authority
gezag custody
gezag power
gezag van gewijsde irrevocable judgment
gezagsregister custody register In het gezagsregister staan beslissingen van de rechter over het gezag over minderjarige kinderen.
gezamenlijke en ondeelbare garantie joint and undivided guarantee
gezamenlijke handtekening joint signature
gezamenlijke vergadering joint meeting
gezamenlijke vergadering (art. 5) joint meeting
gezegde statement
gezins- en bejaardenhulp home and geriatric help
gezinsbijslagen family allowances (benefits)
gezinstoestand family situation
gezinstoestand family situation
gezinsvoogd carer
gezinsvoogd family guardian
gezinsvoogd family supervisor
gezinsvoogdij family supervision
gezinsvoogdijinstelling care institution
gezondheidsindex health index
gezondheidsindex health index
gezondheidszorg health care
gezondheidszorg health care
gezondsheidsinspectie Health and Safety Inspectorate
gf business sector
gf gf business sector
gf verkoop business sector sales
gietbaar pourable
gietbaar runny
giraal geld bank money
giraal geld deposits
giro opdracht transfer order
giro opdracht transfer order
giromemo memo-payment
giromemo memo-payment
gis gis
gis global inbound services gis global inbound services
gis-nummer gis number
gk indirect costs
gladheid slipperiness
gladheidsmeting black ice detection
gladheidsmeting detection of black ice
glastrekken laying fiber-optic cables
glastuinbouw glass-house horticulture
glasvezel optical fiber
glasvezelnetwerk fibre optic network
globaal overzicht van de cliënten global customer overview
globaal overzicht van de cliënten global customer overview
global accounts global accounts
global data link global data link
global frame global frame
global marketing global marketing
globale contingenten global quotas
gmt gmt
gno gno
gno (global network operations) global network operations (gno)
gno (worldcom global network operations) worldcom global network operations (gno)
gno facility security gno facility security
gno network management system gno network management system
gno network management team gno network management team
goed real estate asset
goed presterend well-performing
goede werking van de interne markt proper functioning of the internal market
goede werking van de interne markt soepele werking van de interne markt
goederen commodities
goederenrekening trade balance
goederenrekening trade balance
goederenrijtuig freight car
Goedgekeurd Approved
goedkeurende accountantsverklaring unqualified auditor's report
goedkeuring general operating licence
goedkeuring type approval
goedkeuring door de klant approval by customer
goedkeuring van besluiten van de directie ratification of Directors' acts
goedkeuringslijnen approval routes
gold gold
gold service gold service
goodwill goodwill
goud gold
goudfixing gold fixing
goudnotering gold price
gpt gpt
graad van arbeidsongeschiktheid degree of incapacity for work
graad van arbeidsongeschiktheid degree of incapacity for work
grade grade
grafiek graph
grambalans analytical balance
gratis toll free
gratis nummers toll-free numbers
gratis versie free copy
grensoverschrijdend cross-border
grenssalaris income limit
grenswaarde limits
grief (in appeal proceedings) ground for/or appeal, (american) ground for appeal
grief grievance, complaint, contention
griffie court registry
groei- emerging
groeiaandeel growth stock
groeiherstel restoration / recovery of growth
groeikern center of urban growth (overspill town)
groeilanden emerging countries
groeimarktobligaties emerging market bonds
groeivoorspelling expectations
groeivoorspelling growth forecast
groeivoorspelling prospects
Groen Boekje Green saving Account
Groen Boekje Green savings Account
groen boekje (onder bewind) green saving account (under administration)
groene golf coordinated string of traffic signals een groene golf is een term uit de verkeerskunde en houdt in dat automobilisten (meestal binnen de bebouwde kom) op een verkeersweg met meerdere verkeerslichten kunnen doorrijden zonder te hoeven te stoppen (elk licht staat op groen bij het passeren). dit wordt gerealiseerd door de cyclus van de verkeerslichten aan elkaar te koppelen en aan te passen aan de gemiddelde rijsnelheid. in Duitsland worden vaak in combinatie met een 'groene golf' verkeersborden getoond die de snelheid aangeven om bij het volgende verkeerslicht ongestoord door te kunnen rijden.
Groene ING-Rekening ING Green account
Groene ING-Rekening ING Green account
groepbalans group balance sheet
Groepen Groups
groepenstroken zone indication board
groepsmaatschappij group company
groepsvermogen shareholders' equity of the group
groepsverzekering group insurance
groepsverzekering group insurance
groepswinst- en verliesrekening group profit and loss account
grond die in het verzoekschrift in hogere voorziening niet is aangevoerd plea in law not raised in the appeal
grond-, water- en wegenbouwsector civil-engineering and earth-moving sector
gronden van de vordering particulars of claim
grondstoffen commodities
grondstoffenhandel commodities trading
grondwet instrument of government
grootboek general ledger
grootmeesterschap excellence
Grootoorlogsverminkte war disabled
Grootoorlogsverminkte war invalid
grootverpakking volume packaging
grote overweging pronounced overweighting
grove schuld gross negligence
grove schuld gross negligence
Growth-Markt growth market
grps gross rating points
GSM mobile phone
gsm toestellen gsm handsets
gt building technologies
g-text-banner g-text banner
gtntn underlying transmission network (gtn)n)
gunningscriteria award criteria
GWG GHF
GWG GHF
gww grond-, water- en wegenbouwsector
haakcontact switchhook
haalbaarheid feasibility
haalbaarheid practicability
haast almost
haast barely
haast before long
haast hardly
haast nearly
haast scarcely
haast soon
haken storage hooks
halffabrikaat semiproduct
halfjaarlijks half-yearly
halfjaarresultaat semi-annual result
handboekek manualal
handbrandmelder (manual) call point
handbrandmelder fire alarm call point
handel met voorkennis insider dealing, trading
handelaar dealer
handelaar merchant
handelaar trader
handelsaccepten trade acceptances
handelsaccepten trade acceptances
handelsbalans trade balance
handelsbalans trade balance
handelsbank commercial bank
handelsbelemmering barrier to trade
handelsbelemmering obstacle to trade
handelsbenaming sales designation
handelscrediteuren accounts payable
handelscrediteuren trade
handelsdebiteuren accounts receivable
handelsdebiteuren trade
handelsmaatschappij trading company
handelsonderneming business
handelsonderneming commercial enterprise
handelspand commercial property
handelsregisterwet commercial registers act
handelsschulden trade debt
handelsschulden trade debts
handelsvergunning business permit
handelsvergunning trade permit
handelsvorderingen trade accounts receivable
handelswissel commercial bill
handelszaak business concern
handelszaak merchant
handelszaak retailer
handelszaak vendor
handhaven maintain in stand houden
handhaven to uphold in stand houden
handhavend optreden coordination of their enforcement activities
handhaving assertion
handhaving continuance
handhaving enforcement
handhaving maintenance
handhaving preservation
handhaving retention
handleiding handbook
handleiding manual
handmeldgroepen manual fire alarm
handvaardigheid manual skills (function description template)
hangbeugel leaning posts
hangbeugel perches
hanteren employ
hanteren handle
hanteren manage
hanteren manipulate
hanteren operate
hanteren work
hard optreden to act tough
hardlopers runners A marketing term.
hardware-activa hardware assets
harmonisatie harmonisation
harmonisch vervorming harmonic distortion
hausse rise
Hausse-index/ Baisse-index Bull / Bear Index
havenoverslagsystemen harbour transhipment systems
havo Dutch secondary school leaving certificate
havo senior general secondary education
hbg hollandse beton groep
HBO Abbreviation for: Hoger Beroeps Onderwijs
hcdcd hcd (hardware configuration definition)n)
HCG licensed area for cafés and bars horeca concentratiegebied
HCG licensed premises district horeca concentratiegebied
Head of Sustainability Analysis Head of Sustainability Analysis
Head of Sustainable & Responsible Investments Head of Sustainable & Responsible Investments
Health Care-sector health care sector
hedendaags contemporary
hedge funds hedge funds
hedge-fundposities the hedge-fund positions
heersen to be in force
heersen to exist
heersen to prevail
hefboom effect leverage effect
hefboomeffect leverage
heffing duty
heffing fee
heffingskorting tax rebate Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering.
heffingsrente interest payment on tax overpayment Heffingsrente is the interest payable on a tax under- or overpayment.
heffingsrente interest payment on tax underpayment Heffingsrente is the interest payable on a tax under- or overpayment.
heffingsrente tax underpayment interest amount Heffingsrente is the interest payable on a tax under- or overpayment.
heirkracht force majeure
helemaal absolutely
helemaal entirely
helemaal quite
helemaal thoroughly
helemaal totally
helpdeskondersteuning helpdesk support
herbezetting reallocation
herbezettingsgelden reallocation money
hergebruik re-use
herhalen to reiterate
herhalen to repeat
herkomst origin
herleiding conversion
heropstarten restart
herstellen to recover
herstellen to repair
herstellingsvermogen resiliency
herstellingsvermogen bij dubbele cpe-fout dual cpe failover resilience
hersteltijden recovery times
herstelvermogen schaduwlijn shadow line resiliency
hertoekennen re-assign
herval recurrence
herval recurrence
herwaarderingsmeerwaarden income from revaluation
herwaarderingsreserve revaluation reserve Revaluation reserves (or, more precisely, revaluation surplus reserves) arise when the value of an asset becomes greater than the value at which it was previously carried on the balance sheet, increasing shareholders funds . Not every increase in value is added to the revaluation reserve, and the exact treatment depends on the history of the asset: in particular whether it has been impaired.
herziening amendment
herziening reconsideration
herziening retrial
herziening review
herziening revision
het bewezene levert op the evidence proves the following
het deelnemen in the holding of shares in
het ongedaan maken remediation
hiërarchie senior management
Hij deed aangifte ter zake overige (eenvoudige) diefstal en verklaarde het volgende: He reported other theft (petty larceny) and reported the following:
hilfstoffe ancillary materials; supplies
historisch netwerkgebruik historical network performance
historische gegevens historical data
HK Bullet Bullet Mortgage Loan
HKS object HKS code herkenningsdienstregistratiesystem object
hoeven to have to
hoeven to need
hoge raad supreme court
hoge winstgroei healthy profits and growth
hogedichtheid-polyethyleen high-density polyethylene
Hoger Beroeps Onderwijs higher education vocational course
Hoger Beroeps Onderwijs higher vocational education
Hoger Beroeps Onderwijs vocational tertiary education
hogere stafvorming advanced staff training
homepage homepage
hoofdbestuur main board
hoofdelijk several
hoofdelijke aansprakelijkheid severally liable
hoofdirectie juridische zaken legal affairs principal directorate
hoofdkantoor head office
hoofdkantoor head office
hoofdkantoor registered office
hoofdlocatie van uw bedrijf main business location
hoofdpagina main page
hoofdpagina gebruikersbeheer user management main
hoofdproductpagina main product page
hoofdrekening master account
hoofdrekening master account
hoofdservers main servers
hoofdstraaf principal punishment
hoofdstuk chapter
hoofdtelefoonnummer van het bedrijf main business phone number
hoofdverzekerde main insured person
hoofdverzekerde main insured person
hoofdwegennet highways network
hoofdwegennet long-distance traffic
hoogohmig high-resistance
hoogrentende high-yield
hoogwaardige back-uparchitectuur high-performance backup architecture
hoogwaardige back-upsoftware high performance backup software
hoorzitting public hearing
horeca hotel and catering industries be wary of translating this term as 'hotel and catering industry'. it can refer to cafés, bars and hotels which require a license to operate, in which case translate as 'licensed premises'.
horeca licensed premises be wary of translating this term as 'hotel and catering industry'. it can refer to cafés, bars and hotels which require a license to operate, in which case translate as 'licensed premises'.
horen bepalen to fix
horizonrekening horizon account
Horizonrekening Horizon Account
Horizonrekening Horizon Account
horizontale schuifbalk horizontal scroll bar
hospitalisatie hospitalization
hospitalisatie hospitalization
hospitalisatiedag bed-day
hospitalisatieverzekering healthcare insurance
hospitalisatieverzekering healthcare insurance
hostingcentrum hosting center
hostingservices hosting services
houdende wijziging van amending
houder van de kaart cardholder
houding attitude
houdtijd hold time
houvast hold; grip
hov hoogwaardig openbaar vervoer
HP HP
hr human resources hr human resources
hrb companies register of brussels
HRB Companies Register of Brussels
HRB Companies Register of Brussels
hssi-poorten hssi ports
html html
html-content html content
hts senior technical school
http http
https https
hub hub
hub en spaak hub & spoke
hub-en-spaaknetwerkontwerp hub-and-spoke network design
hub-routers hub routers
hub-site hub site
huisarts attending physician
huisarts attending physician
huishoudelijk reglement standing orders
huismerken own-brands
huisnummer house number
huispersoneel domestic employees
huispersoneel domestic employees
huispost huispost
huisvesting housing
hulp bij implementatie implementation services
hulpmiddelen om gegevens te verwerken data processing applications
hulpstoffen additives
hulpvelener (ontruiming) evacuation coordinator
hulpvelener (ontruiming) fire marshall
human resources officer human resources officer
Human Resources Officer Human Resources Officer
Human Resources Officer Human Resources Officer
huurdersaansprakelijkheid tenant's liability
huurdersaansprakelijkheid tenant's liability
huurdersbelang tenant's fixtures and fittings
huurderving loss of rent
huurderving loss of rent
huurgeschillen tenancy disputes
huurgevaar rental danger
huurgevaar rental danger
huurkoop hire-purchase
huurrecht rent law
huurreserve rental insurance huurreserve-verzekering (de maatschappij neemt enkele maanden huur op zich in het geval van overlijden van de huurder
huurreserve tenant's insurance huurreserve-verzekering (de maatschappij neemt enkele maanden huur op zich in het geval van overlijden van de huurder
huurwaarborg rental security deposit de huurwaarborg biedt aan de verhuurder de mogelijkheid om niet zonder geld te blijven indien de huurder zijn verplichtingen volledig of gedeeltelijk niet vervult (de huishuur op vastgestelde termijnen betalen, het gehuurde goed onderhouden, de herstellingswerken uitvoeren die hem toebehoren, de woning in goede staat achterlaten wanneer het huurcontract ten einde is,é).
huurwaarborg security deposit de huurwaarborg biedt aan de verhuurder de mogelijkheid om niet zonder geld te blijven indien de huurder zijn verplichtingen volledig of gedeeltelijk niet vervult (de huishuur op vastgestelde termijnen betalen, het gehuurde goed onderhouden, de herstellingswerken uitvoeren die hem toebehoren, de woning in goede staat achterlaten wanneer het huurcontract ten einde is,é).
huwelijksgemeenschap marital property
huwelijksgemeenschap matrimonial property
huwelijksvoorwaarden prenuptial agreement Een huwelijkscontract (ook: huwelijksvoorwaarden) is een contract waarin vóór het huwelijk een aantal zaken worden vastgelegd i.v.m. de bezittingen van elke partij. Een dergelijk contract wordt vooral aangegaan wanneer een van de partijen bijv. een groter vermogen heeft en bij een eventuele echtscheiding meer verlies zou lijden.
hvac heating, ventilation & air conditioning
hybride netwerkomgeving hybrid network environments
hygiënisch sanitary
hyperlink hyperlink
hypothecair krediet mortgage loan
hypothecair krediet bullet interest-only mortgage loan U betaalt tijdens uw looptijd enkel intresten terug. Het ontleende kapitaal betaalt u na de looptijd in éen keer terug.
hypothecaire akte mortgage deed
hypothecaire lastgeving mandate to grant a mortgage
hypothecaire lening mortgage loan
hypothecaire lening mortgage loan
hypothecaire volmacht power of attorney to take mortgage
hypothecaire volmacht power of attorney to take mortgage
hypotheek mortgage
hypotheek mortgage
hypotheek mortgage
hypotheek gedubbeld door landbouwvoorrecht mortgage doubled by a farming lien
hypotheekinschrijving mortgage registration
hypotheekinschrijving mortgage registration
hypotheeklening mortgage loan
hypotheeklening mortgage loan
i.c. in casu, in dit geval
i.o.m. in overleg met = in consultation with
i.s.m. Abbreviation for: in samenwerking met
ia internal audit
ibm plus ibm plus
ibm-mainframe ibm mainframe
ICB Abbreviation for: instelling voor collectieve belegging
ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) UCIT
icmp-poll icmp poll
icn information and communication networks
icp information and communication products
id id
id wereldwijde server global server id
idc idc
ideeënbus suggestions box A box put somewhere to put in
identificatie en naspeurbaarheid van produkten product identification and traceability
identificatiecode identification code
identificatiecode identification code
identificatierekening identification account
identificatierekening identification account
Identificatierekening Identification account
Identificatierekening Identification account
identificatieteken identity mark
ieder aandeel geeft recht op éen stem each share shall confer the right to one vote
iedere schade each and every loss
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen not be able to do something
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen not get something done
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen not get something right
iets niet voor elkaar kunnen krijgen/brengen not manage (to do) something
iets te gelde maken capitalize
iets te gelde maken cash in
iets te gelde maken realize
iets te gelde maken sell off
iets ter harte nemen take something to heart
IFO-indicator IFO indicator
ifp infrastructural projects
iie industrial installations and power generation
iis iis
iis-beveiligingsinstellingen iis security settings
iis-webserver iis web servers
ijkwet weights and measures act
ik begrijp dat ik niet moet deelnemen aan deze studie i understand that i am under no obligation to take part in this study
ik heb een gruwelijke hekel aan koken I detest cooking
ik heb een gruwelijke hekel aan koken I loathe cooking
ike-verificatie ike authentication
im-ers small ads
IMF (Internationaal Monetair Fonds) IMF (International Monetary Fund)
immateriele vaste activa intangible assets
immateriele vaste activa intangibles
immateriële vaste activa intangible fixed assets
immateriële waarden intangible assets
immers after all
immobiliënfonds real estate fund
immobiliënfonds real estate fund
implementatie implementation
implementatie isdn-inbelback-up isdn dial backup implementation
implementatie van projectmanagement implementation project management
implementatie van projectmanager implementation project manager
implementatiebeheer implementation management
implementatiepunt implementation point
implementatieteam implementation team
impliciete volatiliteit implied volatility
importateur importer
importtoeslag import fees
imt = intrusionsmeldeanlagen intrusion alarm systems
in aanmerking komen voor to be eligible for
in aanmerking komen voor to be entitled to
in aanmerking komen voor to qualify for
in aanmerking nemende considering
in aanmerking nemende taking into account
in aanmerking nemende taking into consideration
in aanmerking nemende whereas
in absolute veiligheid with the utmost security
in absolute veiligheid with the utmost security
in antwoord op in response to
in bedrijf nameme commissioningng
in bijlage enc.:
in bijlage enc.:
in conservatoir beslag nemen to attach before judgement
in conservatoir beslag nemen to seize before judgement
in de balans inboeken be booked in the balance sheet
in de handel brengen marketing
in de handel brengen placing on the market
in de handel brengen putting into circulation
in de handel brengen putting on the market
in de houd geplaatste oproep held call
in de kou laten staan leave someone out in the cold
in de pas lopen met be in step with, keep in step with
in de self'bank at self'bank
in de Self'Bank at Self'Bank
in de Self'Bank at Self'Bank
in de Self'Bank at Self'Bank
in de versie van in the version of
in depot nemen to take into custody
in der minne by mutual agreement
in der minne by mutual agreement
in dienst van employed by
in dienst van employed by
in dier voege fashion
in dier voege in that
in dier voege this manner
in dier voege way
in dit opzicht in this respect
in eigendom overdragen to transfer
in eigendom overdragen to transfer the ownership of
in eigendom overdragen to transfer title to
in fout in wrong
in fout in wrong
in functie van according to afhankelijk van, in verband met
in functie van based on afhankelijk van, in verband met
in functie van in compliance with afhankelijk van, in verband met
in functie van in respect of afhankelijk van, in verband met
in functie van on the basis of afhankelijk van, in verband met
in functie van according to In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van based on In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van in function of In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van in relation to In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van in terms of In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van it serves In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van on the basis of In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van serving In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van with the purpose of In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van within the context of In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van within the framework of In Belgian texts it's often a gallicism for 'en fonction de'.
in functie van specifically for With the purpose of; serving a specific function.
in functie van within the context of With the purpose of; serving a specific function.
in functie van within the framework of With the purpose of; serving a specific function.
in functie van in compliance with
in functie van specifically for
in geen geval under no circumstances
in het bijzonder especially
in het bijzonder particularly
in het kader van within the framework of
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Past performance is no guarantee of future results.
in het verlengde in addition to
in internet gespecialiseerd internetworking
in kaart brengen chart
in kaart brengen map
in kracht van gewijsde gaan to acquire the authority of a final decision
in kracht van gewijsde gaan to become definitive
in kracht van gewijsde gaan to become final and conclusive
in kracht van gewijsde gaan to become final and not open to appeal
in lijn met het communautaire recht brengen bring ... into line with community law
in lijn met het communautaire recht brengen in overeenstemming met .... brengen
in minuut verleden executed in a single copy
in onderpand te verstrekken to furnish collateral
in onderpand te verstrekken to furnish security
in onderpand te verstrekken to give collateral
in onderpand te verstrekken to give security
in oprichting in the process of being founded
in oprichting in the process of incorporation
in pand geven to pledge
in pand geven to pledge
in recht in right
in recht in right
in regie on a time and cost basis
in samenwerking met in collaboration with
in scope in-scope
in staat is is able
in staat om zich te verplaatsen ambulatory
in strijd met contrary to
in strijd met in breach of
in strijd met in contravention of
in verzuim te zijn to be considered to be in default
in voorkomend geval where appropriate
in voorkomend geval where appropriate
inactiviteit inactivity
inbedrijfnameme commissioningng
inbellen dial-up
inbellen via lan lan dial
inbeltoegang dial-up access
inbeluren dial hours
inbeslagname seizing
inboedel contents
inboedel home contents
inboedel house contents
inboedel household goods and personal effects
inbraak burglary
inbraakmeldsysteem intrusion alarm system
inbreng input
inbreng op aandelen contribution in kind
inbreng van geld contribution in cash
inbreukprocedure contravention procedure
inbreukprocedure violation procedure
incassering collection (coupons)
incident incident
incident incidental proceedings
incident procedural issue
incidenteel occasional
incidentele conclusie statement in the interim proceedings
incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid motion for the court to decline jurisdiction and transfer the case
IND Immigration and Naturalisation Service
indeling format
indelplaatsstelling appointment of substitutes
indelplaatsstelling nomination of substitutes
indelplaatsstelling substitution
indemnitair indemnificative
index index
Index Arbitrage-strategie Index Arbitrage Strategy
index voor economisch sentiment indicator of economic sentiment
indexatiefonds indexation fund
indexatiefonds indexation fund
indexatieniveau Abbreviation for: toeslagambitie
indexeren to index
indexeren to index
indexpagina index page
indexserverconfiguratie index server configuration
indicatiebesluit home care assessment
indicatiebesluit social services assessment
indiensttreding commencement of employment
indiensttreding commencement of employment
indiensttreding entrance into office
indirect kanaal indirect channel partner
indirect sales indirect sales
indirect voice indirect voice
indirecte klant indirect customer
indirekte notering indirect quotation
individuele handtekening individual signature
individuele ongevallenverzekering personal accident insurance
individuele pensioentoezegging individual pension agreement
individuele pensioentoezegging individual pension agreement
individuele pensioentoezegging personal pension plan
individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen individual pension agreement for the self-employed
individuele pensioentoezegging voor zelfstandigen individual pension agreement for the self-employed
individuele rekening individual account
indossant endorser
indruk impression
Industrieel Ingenieur Industrial Engineer Industrieel Ingenieur is een Belgische ingenieurstitel die men verkrijgt na een vierjarige academische opleiding aan een departement industriële wetenschappen van een hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap, of een vijfjarige opleiding in de Franse Gemeenschap.
industrieforums industry forums
industriële ondereneming industrial company
industriesector industry sector
ineens all at once
ineens all of a sudden
ineens suddenly
inflatie inflation
inflatiegerelateerde obligaties inflation linked bonds
informatie over inschrijving enrolment information
informatie steunpuntnt information support desksk
informatieplicht duty of disclosure
informatieplicht duty to provide information
informatieprocedure information procedure
informatieratio information ration
informatieverschaffing information provision
informatieverstrekking provision of information
informatieverstrekking provision of information
informeren/informatieverschaffing informing/information
infrastructuurverbinding infrastructure connectivity
ING Autoverzekering ING Car Insurance
ING Bonus Account ING Bonus Account
ING Business Account ING Business Account
ING Cash Account ING Cash Account
ING Depositokaart ING Deposit card
ING Invest Account ING Invest account
ING Invest Account ING Invest Account
ING Maandrente ING Monthly Income
ING Ondernemingsrekening Plus ING Corporate Plus account
ingaan come into
ingaan go into
ingang van entry into force
ingangsdatum effective date
ingangsdatum effective date
ingangskeuring en -beproeving receiving inspection and testing
ingebrekstelling notice of default
ingebruikname commissioning
ingeleend personeel seconded employees
ingesteldheid aptitude
ingevoerde inflatie imported inflation
ingewijde insider
ingezetene resident Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaald land of een bepaalde stad.
ingress reference point ingress reference point
ingroeiregeling familiarisation scheme Overgangsmaatregel - een geleidelijke groei van de
ingroeiregeling low-start scheme Overgangsmaatregel - een geleidelijke groei van de
ingroeiregeling phased adjustment scheme Overgangsmaatregel - een geleidelijke groei van de
ingroeiregeling sliding-scale transitional arrangement Overgangsmaatregel - een geleidelijke groei van de
ingroeiregeling transitional arrangement Overgangsmaatregel - een geleidelijke groei van de
ingroeiregeling transitional scheme Overgangsmaatregel - een geleidelijke groei van de
ING-Zichtrekening 2008 ING Current Account 2008
inhaalbeweging pent-up movement
Inhoud beheren Content administration
Inhoud configureren Content configuration
inhoudelijke reactie informed response
inhoudelijke samenhang consistency
inhoudelijke samenhang inhoudelijke voortgangsrapportage
inhouding amount retained spaarregeling
initialen initials
initiator enabler
ink Dutch quality institute
inkasseren endorsement
inkomen earnings
inkomen incomings
inkomen incomings
inkomen en uitgaven incomings and outgoings
inkomen en uitgaven incomings and outgoings
inkomensafhankelijk income-related
inkomensafhankelijk means tested (MISSOC)
inkomensafhankelijke uitkering salary-related benefit
inkomensverlies loss of earnings
Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten Income Provision for Fully and Long-term Disabled Persons Regulation
inkomsten revenue
inkomsten en uitgaven incomings and outgoings
inkomsten en uitgaven incomings and outgoings
inkomsten en uitgaven incomings and outgoings
inkomsten en uitgaven incomings and outgoings
inkomstenbelasting income tax
inkoop purchasing
inkoper buyer
inkoper purchaser
inkoper purchasing agent
inleggen to deposit
inleggen to invest
inlegzool insole insole, inner sole of a shoe; thick piece of fabric placed as a lining inside a shoe
inleidende dagvaarding initiatory writ of summons
inleidende dagvaarding originating writ of summons
inlener worker on temporary loan
inmsms inms (identical or central network management system)m)
inning (van coupons) collection (coupons)
inpandgeving pledge something as security
inpandgeving handelszaak pledge on business assets
inpandgeving van andere schuldvorderingen pledging of other claims
inpandgeving van de schuldvorderingen van vennoten pledging of claims of partners
inpandgeving van goederen pledging of goods
inrichter organiser
inrichter pension provider
inrichting implementation
inrichting layout
inruilen exchange
inruilen trade in
inschakelen activate
inschakeling (v. een deskundige) hiring (of an expert)
inschatten assess
inschrijfformulier enrollment form
inschrijven enroling
Inschrijven Pre-book
inschrijver tenderer
inschrijving subscription Subscription to buy shares.
inschrijving enrolment
inschrijving javascript enrolment java script
inschrijvingsbewijs registration document
inschrijvingsbewijs registration document
inschuld outstanding debt
insider the insider
insite insite
inslag impact
inslag landing
inslag strike
inspanning effort
inspanning hard work
inspanning work load
Inspectie voor de Gezondheidszorg inspectorate for healthcare
instaan answer, be answerable/responsible
installatie installation
installatie isdn-lijn isdn line installation
installatieprogramma installation wizard
instapkosten entry cost
instapkosten entry cost
instapkosten subscription charges
instapkosten subscription charges
instapkosten subscription fee
instapkosten subscription fee
instelling van de eor establishment of the ewc
instelling van een bewind over het vermogen to place assets under administration
instelling voor collectieve belegging collective investment undertaking
instelling voor collectieve belegging collective investment undertaking
instelling voor collectieve belegging Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)
Instellingen Settings
instemmen met agree to
instemmen met agree to
instemming agreement
instemming approval
instemming assent
instemming consent
institutionele belegger institutional investor
instituut voor landbouwhervormingen en Ðontwikkeling agrarian reform and development institute
instituut voor milieu- en agritechniek institute for the environment and agriculture
instructies chat instructions
Insurance-sector Insurance
integraal in full
integratie ike-verificatie ike authentication integration
intellectuele eigendomsrecht en merken intellectual property law and trademarks
intelligente chatsessies intelligent chat
intensieve begeleiding intensive coaching
interactie met de klant via telefonie telephony customer interaction
interactiebeheer interaction manager
interactieve applicatiegenerator spraakrespons interactive voice response application generator
interbancair interbank
interbancaire markt interbank market
interesse interest
interestbaten interest income
interestbaten interest received
interestlasten interest paid
interface interface
interface (nni) interface (nni)
interfacekaart van het tweede netwerk secondary network interface card
interimdividend interim dividend
interlocutory judgment an interim judgment in court proceedings
interlocutory judgment the decision only deals with part of the matter in dispute. compare final judgment.
intern materiaalal internal materialsls
intern overleg internal consultation
internaionaal krediet international credit
internationaal stelsel van eenheden international si-system of units
internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee international convention for the safety of life at sea
international frame relay network transit delay matrix international frame relay network transit delay matrix
international private ip international private ip
internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee international maritime dangerous goods code
internationale frame relay international frame relay
internationale norm international standard
internationale organisatie voor normalisatie international organisation for standardisation
internationale organisatie voor wettelijke metrologie international metrology organisation
internationale raadgevende commissie inzake telegrafie en telefonie international telegraph and telephone consultative committee
internationale verlichtingscommissie cie
interne beveiliging internal security
interne it-resources internal it resources
interne markt internal market
internet internet
internet internet
internet Internet
internet Internet
internet Internet
internet gateways internet gateways
internet service provider internet service provider
internetbankieren banking over the web
internetbankieren banking over the web
internetbankieren banking over the web
internetbankieren e-bank
internetbankieren e-bank
internetbankieren e-bank
internetbankieren e-bank
internetbankieren internet banking
internetbetaling Internet payment
internetbetaling Internet payment
internet-beveiliging internet security
internet-browser internet browser
internet-collocatieservices internet colocation services
internet-communicatie internet communications
internet-connectiviteit internet connectivity
internet-deskundige internet engineer
internet-domeinnamen internet domain names
internet-gemeenschap internet community
internet-markt internet market
internet-producten internet products
internet-services internet services
internet-toegang internet access
internet-toegangsactiviteiten dial-up internet access operations
internet-toepassingen internet applications
internet-verbinding internet connection
internet-vergadering net conference
internet-verkeer internet traffic
interoperabiliteit interoperability
interview interview
Intobs international bonds
intoetsen enter
intoetsen enter
intra-company-connectiviteit intra-company connectivity
IntraDay Limits IntraDay Limits
IntraDay Limits IntraDay Limits
intramural in-patient (care and cure)
intranet intranet
intrekken cancel
intrekken drop
intrekken repeal
intrekken reverse
intrekken revoke
intrekken withdraw
intrekking van mammahuid dimpling of skin of breast
intrestgeneraties interest generations
intrestgeneraties interest generations
introductiepagina home
introductiepagina van web center webcenter home page
introductiepagina web center web center home page
invaliditeitsgraad disability percentage
invaliditeitsgraad disability percentage
invaliditeitspensioen disability pension
invaliditeitsrente disability pension
invaliditeitsrente disability pension
invaliditeitsverzekering disability insurance
invaliditeitsverzekering disability insurance
invaliditeitsverzekering disability insurance
invalshoek orientation
inventariskoopsom inventory single premium
inventariskoopsom inventory single premium
inventariskoopsommen inventory single premiums
inventariskoopsommen inventory single premiums
inventariskoopsommen inventory single premiums
inventariswaarde inventory value
inventariswaarde inventory value
inventariswaarde portfolio value
inventariswaarde portfolio value
inverdenkingestelde suspect
inverse multiplexer inverse multiplexer
investering expenditure
investeringen investments
investeringsaftrek investment allowance an allowance granted as an incentive to capital investment which adds a certain percentage of the qualifying depreciable asset's initial cost to the full depreciation write-off, usually granted in the year of acquisition or as soon as possible thereafter, so that the amount of the investment allowance and the depreciation deductions together exceed 100% of the asset's initial cost over its working life.
investeringsaftrek investment deduction an allowance granted as an incentive to capital investment which adds a certain percentage of the qualifying depreciable asset's initial cost to the full depreciation write-off, usually granted in the year of acquisition or as soon as possible thereafter, so that the amount of the investment allowance and the depreciation deductions together exceed 100% of the asset's initial cost over its working life.
investeringskrediet equipment credit
investeringskrediet investment credit
investeringskrediet investment credit
investeringskrediet investment finance loan
investeringskredieten investment credits
investeringskredieten investment credits
investeringspolitiek investment policy
investeringsregister Ethibel Ethibel investment register
in-vitrobevruchting in vitro fertilisation
invloed asset
invloed impact
invloed influence
invoer input Used in a computer context.
invoeraccepten import acceptances
invoeraccepten import acceptances
invoerbeperkingen restrictions on imports
invoering van enn nieuwe arbeids- of produktiewijze implementation of a new working or production procedure
invoerscherm form
invoerverboden prohibitions on imports
invordering collection
invordering recovery
invulkleur object colors
invulling implementation
inwerking impact
inwerkingtreding entry into force
inwerkperiode familiarisation period
inzagelegging make available for public inspection
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten on the harmonization of the laws of member states
inzet commissioning
inzet deployment
inzet installing
inzetbaarheid operability
inzichten findings Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten in de werking van het brein.
ios ios
ip ip
ip peilen to ping
ip virtual private network (vpn)-klanten ip virtual private network (vpn) customers
ip-adres ip address
ip-backbone ip backbone
ip-communciatieservices ip communication services
ipe industrial products and power distribution
ip-frames ip frames
ip-infrastructuren ip infrastructures
ip-laag ip layer
ip-netwerk. ip network
ip-netwerken ip networking
ip-ontwikkeling ip development
ip-ping-pakket ip ping packets
ipsec (internet protocol security) internet protocol security (ipsec)
ip-services ip services
ip-tunnelling ip tunnelling
ip-verbindingen ip connectivity
ip-verkeer ip traffic
is de inhoud van deze akte zakelijk aan de komparant opgegeven the substance of this instrument was communicated to the person appearing
is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. it is our responsibility to form an independent opinion, based on our audit, on those statements and to report our opinion to you.
isdn-inbelback-up isdn dial backup
isdn-inbelback-up isdn dial backup
isdn-inbelback-upnetwerk isdn dial backup network
isdn-inbelback-upnetwerkontwerp isdn dial backup network design
isdn-inbelback-upservices isdn dial backup services
isdn-inbelkosten isdn dial-up costs
isp isp
isp internet service provider isp internet service provider
ispsec ispsec
IT IT
it-dienstverlenerer it service-providerer
it-omgeving it environment
IVA Abbreviation for: Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
IVG IBG
IVG IBG
ivm interactive video management
jaar op jaar year on year
jaar op jaar year on year
jaar van uitgifte issuing year
jaarafsluiting annual financial statements
jaarbezoldiging annual earnings
jaarbezoldiging annual earnings
jaarcijfers annual results
jaarinkomsten annual revenues
jaarlijks annual
jaarlijkse bijdrage annual fee
jaarlijkse bonus annual bonus
jaarlijkse rente annual pension
jaarlijkse rente annual pension
jaarlijkse rente annual rate of interest
jaarlijkse vervaldag annual due date
jaarlijkse vervaldag annual due date
jaarrekening annual accounts
jaarresultaat annual result
jaarstaat annual statement
jaarstaat annual statement
jaarstukken annual accounts
jaarstukken financial statements
jaarverslag annual report
jaarverslag van de Europese centrale bank annual report of the European central bank
jaarvracht annual emissions
Japanse centrale bank Bank of Japan
jegens towards
jegens vis-à-vis
jegens with respect to
jez legal department
Jobcategorie Job category
Jobfamilie Job family
Jobfamilie schematisch Job family landscape
Jobgroep Job groups
Jobprofiel Job profile
Jobprofielen Job profiles
Jobprofielen en skills Job profiles and skills
Jobprofielmodel Job-profile template
jubileumgratificatie bonus (for ... years of service); also: long service award
juistheid integrity
juridisch persoon corporate entity
juridische staat legal capacity
jurisprudentie van het hof van justitie ECR
jurisprudentie van het hof van justitie European court reports
justitiële documentatie criminal records; judicial records Register of crimes committed by someone
kaarthouder cardholder
kaartlezers card readers
kabel cable
kabelingang cable entry
kabelmof cable sleeve
kabelschoenpersing goed (cables) cable sleeve pressed correctly
kabelverbinding cable connection
kabinets informatie coordinator (kic)c) cabinet information coordinator (kic)c)
kadastraal inkomen rateable value
kader overeenkomst umbrella agreement
kaderleden management
kaderstukje caption Text accompanying a picture or photo.
kae key account executive kae key account executive
kalendermaand calendar month
Kalenderweergave Calendar
kam key account manager kam key account manager
kamer room
kamer van koophandel chamber of commerce
kamerstuk parliamentary document
kamerstuk parliamentary paper
kanaalmelder channel detector
kandidaat-verzekerde applicant
kandidaat-verzekerde applicant
kans op betalingsachterstand probability of default
kansen market opportunity
kansrijk good potential
kant-en-klare software commercial off the shelf
kantoordirecteur branch manager
Kantoordirecteur Branch Manager
kantoorrekening notaris notary public practice account
Kantoorrekening Notaris Notary public practice account
Kantoorrekening Notaris Notary public practice account
kantoorurenen office hoursrs
kanttekening comment on something kanttekeningen plaatsen bij iets
kanttekening give a short comment on something kanttekeningen plaatsen bij iets
kanttekening marginal comment kanttekeningen plaatsen bij iets
kanttekening marginal note kanttekeningen plaatsen bij iets
kapen hijack
kapitaal aanbieder capital providers
kapitaal bij leven retirement lump sum
kapitaal bij leven retirement lump sum
kapitaal bij leven survival benefit
kapitaal bij overlijden death benefit
kapitaal- en stembelang share capital and voting rights
kapitaal- en stembelang share capital and voting rights
kapitaal overlijden death benefit
kapitaal overlijden death benefit
kapitaal overlijden lump sum death benefit
kapitaal overlijden lump sum death benefit
kapitaal overlijden sum insured payable on death
kapitaal overlijden sum insured payable on death
kapitaalbelang capital held in
kapitaalbelang capital interest
kapitaalbelang share capital
kapitaalbelang share capital
kapitaalbescherming capital protection
kapitaalbescherming capital protection
kapitaalbescherming wealth preservation
kapitaaldekking capital cover
kapitaalinvestering capital investment
kapitaalmarkt capital market
kapitaalsuitbreiding capital increase
kapitaalverschaffer financier
kapitaalverschaffer lender
kapitaalverschaffer provider of capital
kapital bij overlijden death benefit
kapitalisatie capitalisation
kapitalisatieaandeel accumulation share
kapitalisatieaandeel capitalisation share
kapitaliseren to capitalise
kapitaliseren to capitalise
kapitalsubsidie capital subsidy
karakteristieken performance specifications
kasbon bank issued note
kasfaciliteit liquid assets
kaskrediet overdraft
kaskrediet overdraft facility
kaskrediet overdraft facility
kaskrediet in deviezen overdraft facility in foreign currencies
kaskrediet in deviezen overdraft facility in foreign currencies
kassier cashier
kassier cashier
Kassier Cashier
kasstroom cash flow
kasstroomoverzicht cash flow statement
kasstroomoverzicht cash flow statement
kasten van klanten customer cabinets
kast-footprints cabinet footprints
kastkamer walk-in wardrobe
kaswinst cash earnings
KB Royal Decree
KB Royal Decree
KB Abbreviation for: Koninklijk Besluit
keer op keer time after time
kennelijk apparent
kennelijk evident
kennisgeving notification
kennisgevingsplicht notification obligation
kennisgevingsplicht notification requirement
kennisgevingsprocedure notification procedure
kennisnemen acknowledge
kennisnemen recognise
kental factor
kental indicator
kentekenherkenningssysteem registration number identification system
kerberos-verificatie kerberos authentication
kerende of versnelde marktniveaus turning or accelerating levels on the markets
kerninflatie core inflation
kerstdorp nativity scene
ketel boiler
keuring en beproeving inspection and testing
keurings- en beproevingsstadium inspection and testing status
keurings-, meet- en beproevingsmiddelen inspection, measuring and test equipment
keuringsarts medical examiner
keuze van de klant customer choice
keuzeblad options form
keuzelijst selection list
keuzemenu option menu
Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Terms and Conditions of Employment Options Model
keuzeplan option plan
keuzeplan option plan
key account executives key account executives
keynote keynote
kieseindteken end of selection character
kiestoon dial tone
kiezen of aanwijzen (van leden) selection or appointment (of members)
kilometerstand number of kilometers
kilometerstand number of kilometers
kilometerstand number of kilometers
kim quality and improvement management
kind ten laste dependent child
kinderbijslag child allowance The Netherlands has a child subsidy called kinderbijslag, a payment to a parent of any child under 18 years old.
kinderbijslag child benefit The Netherlands has a child subsidy called kinderbijslag, a payment to a parent of any child under 18 years old.
kinderopvang childcare
kindgebonden budget child tax allowance Sinds 1 januari 2009 is de kindertoeslag vervangen door het kindgebonden budget. Gezinnen ontvangen nu maandelijks een bedrag per kind onder de 18 jaar. Het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen per huishouden. Net als bij kindertoeslag geldt dat hoe lager uw inkomen is, hoe hoger het kindgebonden budget is dat u ontvangt.
kindgebonden budget child tax credit Sinds 1 januari 2009 is de kindertoeslag vervangen door het kindgebonden budget. Gezinnen ontvangen nu maandelijks een bedrag per kind onder de 18 jaar. Het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen per huishouden. Net als bij kindertoeslag geldt dat hoe lager uw inkomen is, hoe hoger het kindgebonden budget is dat u ontvangt.
kiwidollar kiwi dollar
klaarliggen be ready
klacht complaint
klacht grievance
klacht indienen lodge a complaint
klachtenbehandelingng complaint management systemem
klachtenprocedure complaints procedure
klachtenrapportages complaints
klankbordgroep focus group In de Klankbordgroep nemen alle uitgenodigde partijen deel. Het doel van de klankbordgroep is het toetsen en becommentariëren van hetgeen in de subwerkgroepen wordt opgeleverd. A focus group is a selected set of people used to test and evaluate an concept or product.
klankvariant choice of tone combinations
klant client
klant client
klant customer
klant customer
klant customer
klant - relatie - proces customer relationship process
klantaansluitpung customer connection point
klantbeheer customer control
klantenbelang customer intimacy
klantenservice customer care
klantenservice customer service centre
klantgegevens customer data
klantgerichtheid customer focus
klantgerichtheid customer-centricity
klantondersteuning customer support
klantprofiel customer profile
klanttoegang customer access
klanttraining customer training
klasse band
kleine deeltijder employees with a small part-time contract
kleine en middelgrote ondernemingen small- and medium-sized enterprises
kleinhandel retail trade
kleinverpakking individual packaging
klik click
klimmende rente increasing pension
klimmende rente increasing pension
klokkenluider whistle-blower
km quality management
KMO-manager SME Manager
KMO-manager SME Manager
knelpunt bottleneck
knelpunt pressure point
knelpunt sticking point
knooppunt node
knooppunt local city worldcom local city worldcom node
knop button
knowhow know-how
koelcel cold store
koeltorens cooling towers
koepelsite umbrella site
koeponbetaling coupon payment
koers quotation
Koers / Winst Price / Earnings
koers/winstverhouding (K/W-verhouding) price/earnings ratio
koersclausule rate of exchange clause
koersgevoelige informatie price-sensitive information Price-sensitive information about a company that has not yet been made public.
koersherstel rally
koersondersteuning support the share price
koersrapport progress report
koersschommelingen exchange fluctuations
koerswinst price gain
koers-winst verhouding Price Earnings Ratio
koers-winstverhouding price-earnings ratio)
koesteren bear
koesteren to harbour
Koninklijk Besluit Royal Decree
Koninklijk Besluit Royal Decree
koninklijk besluit (KB) Royal decree
Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken The Royal Decree of 26 September 1996 establishing the general rules of execution for public contracts and public works concessions
koopkracht purchasing power
koopkracht spending power
koopkracht spending power
koop-of verkoopsignalen buy or sell signals
koopoptie call option
koopoptie option to buy
koopovereenkomst purchase agreement
koopsom single premium
koopsom single premium
kop chat header
kop tot staart top down
kopen to buy
kopen to purchase
Kopenhagen Copenhagen
koperen kabels copper lines
Kopiëren Copy
koppeling coupling
koppeling link
koppelverkoop linked sale
kop-staartbotsing rear-end collision
koptekst header
koptekst frame relay frame relay frame header
korf basket
korf basket
Korps landelijke politiediensten KLPD (National Police Services Agency) The Korps landelijke politiediensten (KLPD; National Police Services Agency) is the national police force in the Netherlands, responsible for specialist missions that benefit from a centralized approach. It is independent from the regional police forces; but like them, it is subordinate to the Dutch Ministry of the Interior.
kort geding interim proceedings Een kort geding is een procedure die bij de kantonrechter gevoerd kan worden als u een bepaald spoedeisend belang heeft.
kort geding summary proceedings Een kort geding is een procedure die bij de kantonrechter gevoerd kan worden als u een bepaald spoedeisend belang heeft.
korte periode short period
korte termijn krediet short-term credit
korte termijndepot short-term deposits
korten op (uitgaven) to curtail
korten op (uitgaven) to cut
korten op (uitgaven) to cut back on
korting discount
korting klant customer discount
korting op de rente interest rebate
kortlopende schulden short-term debt
kortlopende verplichtingen short-term liabilities
kortsluiting short circuit
kostbaarheden precious objects
kostbaarheden riches
kostbaarheden treasures
kostbaarheden valuables
kosten charges
kosten fees
kosten doorbelastingen cross-charging
kosten voor versnelde levering expedite fee
Kostenanalyse Cost analysis
kostenbesparing cost efficiency
kostendekkend covers the costs
kostendetails detail charges
kostenoverzicht outline of the costs
Kostenplaatsen Cost centres
kostenteller subscriber's check meter
Kostentypes Cost elements
kostenvergoeding allowance
kostprijs cost price
KPI KPI
KPI Abbreviation for: key performance indicator
kracht van gewijsde hebben to be final and conclusive
kracht van gewijsde hebben to be final and not open to appeal
krasjes blot one's copybook
krasjes war wounds
krediet credit
krediet loan
krediet aanvraag credit request
krediet in rekening courant overdraft facility
krediet op afbetaling instalment loans
krediet op onroerend goed real estate loan
krediet op onroerend goed real estate loan
krediet rente credit interest
krediet rente credit interest
kredietanalist ondernemingen credits analyst corporates
Kredietanalist Ondernemingen Credits Analyst Corporates
kredietanalist particulieren & professionelen credits analyst retail & self employed
Kredietanalist Particulieren & professionelen Credits Analyst Retail & Self employed
kredietbeleid credit policy
kredietbescherming loan protection
kredietcomité Loan Committee
kredieten aan particulieren personal loans
kredietfaciliteit credit facility
kredietinstelling credit institution
kredietklant credit customer A customer with whom credit terms have already been agreed.
kredietlijn credit line
kredietlimiet credit ceiling
kredietlimiet limit
kredietmarkt credit market
kredietmarkt credit market
kredietnemer borrower
kredietnemer borrower
kredietnota credit advice
kredietnota credit advice
kredietopening opening a loan Commitment by a lender to provide up to a set amount of funds during a specific period of time. Funds are drawn against this commitment as they are needed.
kredietopening opening of a credit line Commitment by a lender to provide up to a set amount of funds during a specific period of time. Funds are drawn against this commitment as they are needed.
kredietopening opening of a loan account Commitment by a lender to provide up to a set amount of funds during a specific period of time. Funds are drawn against this commitment as they are needed.
kredietopening overdraft facility Commitment by a lender to provide up to a set amount of funds during a specific period of time. Funds are drawn against this commitment as they are needed.
kredietopgave credit advice
kredietovereenkomst loan agreement
kredietovereenkomst loan agreement
kredietplafond credit ceiling
kredietplafond limit
kredietverzekering credit insurance Een kredietverzekering dekt het risico dat een ondernemer geen betaling ontvangt voor geleverde goederen of diensten als gevolg van insolventie
kredietverzuimswaps credit default swaps
kredietwaardigheid creditworthiness
kredietwaardigheid solvency
kredietwinkels credit shops
krijtlijnen chalk lines
krp customer relationship process
kruien drift (zich opstapelen)
kruien to pile up
kruiselingse wisselkoersen currency crosses
kruisparticipatie cross holding
kruispuntbank van ondernemingen Central Business Registration Databank A central databank holding information on companies. Has replaced the Commercial Register in Belgium.
kruispuntbank van ondernemingen Central Enterprise Databank A central databank holding information on companies. Has replaced the Commercial Register in Belgium.
kruissubsidie cross-subsidizing
ksting placement in the coffin
kte key telesales executive kte key telesales executive
kto customer satisfaction survey
kunstleder synthetic leather
kunt migreren migration path
kvk Abbreviation for: kamer van koophandel
KW Abbreviation for: Koers / Winst
kwaal ailment
kwaal complaint
kwaal condition
kwaal disease
kwaal illness
kwaal trouble
kwakkelen to be ailing
kwakkelen to be infirm
kwakkelen to be sickly
kwaliteitsgericht quality-minded
kwaliteitsregistratie quality records
kwaliteitsrekening designated account
kwaliteitsrekening nominee account
kwaliteitsrekening quality account
kwaliteitsrekening trust account
kwaliteitssystem quality assurance system (meier)
kwaliteitssystem quality system
kwantifiseringsvervorming quantizing distortion
kwantitatieve uitvoerbeperkingen quantitative restrictions on exports
kwartiel quartile
kwekerij nursery
kwetsbaare object vulnerable facility
kwijten discharge
kwijten to pay (off)
kwijting discharge
kwijting discharge
kwitantie receipt
kzm small and midsize companies (market)
kzm (kleinzakelijk markt) small business market
laag layer
laagste dagkoers day's low
laagste dagnotering day's low
laatste aflossingsdatum full pay-up date
lading cargo
ladingdragers containers
ladingsaanbieders cargo providers
lakleer patent leather
LAM LAM
LAM LAM
lancering launch
land country
land country
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Dutch agricultural and horticultural organisation
land van de woonplaats country of residence
land van de woonplaats country of residence
landbouw agriculture
landbouwschap agricultural trade organisation
landelijk verkoopplan in country sales plan
landelijke sales director in country sales director
landsverordening provincial order
landsverzekering non-marine insurance
landsverzekering non-marine insurance
Landverzekeringswet Insurance Act
langdurige schaalbaarheid long-term scalability
lange periode long period
lange termijn belegging long-term investment
lange termijn depot long term deposit
lange termijn lening long-term loan
lange tijd long-term
langeafstandsservices long-distance services
langlopend long-term
langlopende schulden long-term debt
langlopende verplichtingen long-term liabilities
langschild long shield
langschild long shield
lan-interface lan interface
lan-lab lan lab
lan-labtest lan labs test
lan-verbindingen lan connections
lan-verkeer lan traffic
LAO Abbreviation for: LeerArbeidsOvereenkomst
largas Abbreviation for: langzaam rijden gaat sneller
largas self-explaning roads
laskast junction box
lastenboek specifications
lastgever mandator
lastgever principal
lastgeving where a party agrees to perform one or more juridical acts on account of the other party. A specific type of opdracht where a party agrees to perform one or more juridical acts on account of the other party.
lastgeving inpandgave handelszaak mandate to pledge business assets
latentie latency
lay-out layout
lbo vocational secondary education
lcc life cycle costs
lead lead
leading indicator voorlopende indicator
leasecontract leasing contract
leasing leasing
leasingcontract leasing contract
leasingkrediet leasing
leefloon minimum subsistence income Official term in Belgian law since 2002 for the former bestaansminimum, a minimum 'subsistence' income, guaranteed to all citizens and other legal residents, regardless of professional activity or history, meant as a bottom on poverty.
leeftijdsbewust personeelsbeleid age-conscious personnel policy
leeftijdsdagen age-related days
leeftijdsklassen age group
leeftijdsklassen age group
leer doctrine
LeerArbeidsOvereenkomst paid teacher training LAO (literally means learning employment contract) is the option where you'd get paid by the school. Ontvangt daarvoor de helft van het normale inkomen.
leerling apprentice
Leerlogica Learning logic
Leermedia Media
Leermedia-ID's Media IDs
Leermediakalender Media calendar
Leermediatypes Media types
Leerplan Syllabus
leerstuk doctrine
leerstuk tenet
Leervormen Course modes
legale erfgenaam legal inheritor
legale erfgenaam legal inheritor
leges (voor verblijfsvergunning) administrative charges; fees
legislatie authentication wetgeving
legislatie legislation wetgeving
legitimatiebewijs proof of identify
leidinggevende superior
leidinggevende (direct -) (immediate) supervisor
lening bond
lening credit
lening loan
lening loan
lening op afbetaling instalment loan
leonardo da vinci-programma leonardo da vinci programme Actieprogramma voor de ontwikkeling van een beleid van de Europese gemeenschap inzake beroepsopleiding. Action programme for the implementation of a European community vocational training policy.
Leraar in opleiding trainee teacher Deze stage noemen we LIO-stage (Leraar in opleiding).
lesrooster daily timetable for secondary students
lesrooster lesson timetable
letsel damage
letsel harm
letsel injury
letselschade bodily injury
lettertype font style
levenscyclus van een product life cycle of a product
levenslange rente life annuity
levensloopregeling life-course savings scheme
levensverwachting life expectancy
levensverwachting life expectancy
levensverwachting life expectancy
levensverzekering life insurance
levensverzekering hypotheek life insurance mortgage
levensverzekering penioen life insurance mortgage
levensverzekeringscontract life insurance contract
leverancier supplier
leverancier supplier
leverancier vendor
leveranciersdisconto discounting on behalf of supplier
leveranciersdisconto discounting on behalf of supplier
leveranciersdisconto met aval discounting on behalf of supplier with aval (surety)
leveranciersdisconto met aval discounting on behalf of supplier with aval surety
leverende partij supplying party
levering delivery
leveringsplaats delivery to
leveringstermijn delivery deadline
leveringstermijn delivery period
leveropties delivery options
leverratio delivery ratio
leverstraat delivery process
liberalisatiepeil degree of liberalisation
licentiebeheer license management
licentiebemiddeling license procurement
licentiecodebeperkingen license key limitations
Licenties Licences
Lichamelijke opvoeding gymnastics
licht hinder light pollution
licht ontvlambare vloeistoffen highly flammable liquids
lichtkrant illuminated news trailer News Ticker: A horizontally scrolling banner giving brief descriptions of news stories.
lichtkrant news ticker News Ticker: A horizontally scrolling banner giving brief descriptions of news stories.
lichtkrant moving message display
lichtstraten light strips
lid paragraph
lid subsection
lid c.q. leden member or members
lidmaatschap membership
lidmaatschap membership
lidstaat Member State
ligdagprijs cost per day of hospitalisation
ligdagprijs cost per day of hospitalisation
ligdagprijs cost per day spent in hospital
ligdagprijs cost per day spent in hospital
liggingsplan location map
liggingsplan street and road map
lijfrente annuity The person in receipt of an annuity (hoofd) is called an 'annuitant'.
lijfrente life annuity
lijken op elkaar be similar
lijken op elkaar to be alike
lijken op elkaar to resemble
lijncode line code
lijnimpedantie line impedance
lijnkopeleenheid line coupling unit
lijnmanager line manager
lijst list
lijst listing
Lijst met annuleringen Cancellation list
lijst met corporate-accountnamen corporate named account list
Lijst met voorlopige reserveringen List of pre-bookings
limiet ceiling
limietkoers stop loss Any provision in a policy designed to cut off an insurer's losses at a given point. in effect, a stop loss agreement guarantees the loss ratio of the insurer.
lineaire aflossing linear repayment
lineaire gegevens linear data
linear data link linear data link
link lokaal tabellen define database path (lis)
linker-obligatie linker bond
LIO See Leraar in opleiding
liquide middelen cash
liquide middelen cash resources
liquide middelen liquid assets
liquide middelen liquid funds
liquiditeit liquidity
liquiditeit (hoge - ) liquid assets (high proportion of -)
liquiditeitenpositie money market position
lmi lmi
lms local monitoring system
local area network local area network
local area network (lan)-verkeer local area network (lan) traffic
local management interface local management interface
Locatie Location
Locatie Location
locatiecode location code
locaties die daarmee in verbinding staan interconnect locations
logbestand log file
logboek log
logboek track record
logboek met verkoopcommissie sales commission log
Login geblokkeerd Lockout
Loginveld Login box
logische verbinding logical connection
logistiek bedrijf logistics company
logistiek eindgebruikersinfrastructuurur logistical end user infrastructurere
logistieke complexiteit logistical complexity
logopedie speech therapy
logo's logos
lokale aanpak local coverage
lokale lan local lan
lokale lus local loop
lokale noc (network operations centre) controleert de handelingen van de gegevenscentra local network operations centre (noc) monitors data centres operations
lokale toegang local access
loket booth
loket box
loket counter
loket window
loketbanken paying agents
loketbanken paying agents
loketbeambte teller
loketgedachte clear points of contact
lombardkrediet lombard loan
lombardlening lending against securities
lombardlening Lombard loan
Long Short Market Neutral-strategie Long Short Market Neutral Strategy
Long Short-strategie Long Short Strategy
long-positie long position
long-short posities long-short positions
loods hangar
loods shed
loon pay
loon remuneration
loon salary
loon wages
loon wages
loonakkoord wage agreement
loonbelasting income tax
loonbeslag attachement of earnings
loonbriefje pay slip
loondienst paid employement
loonfiche pay slip
loonfiche pay slip
loonfiche salary slip
loonfiche salary slip
loonheffing wage tax and social security contributions
loonheffingskorting payroll tax credit Het is een korting op het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u inhoudt op het loon.
loonkosten per eenheid product labor costs per unit of production
loonlasten labour costs
loonlijst payroll
loonmatiging pay restraint (wage restraint)
loonnorm wage ceiling De loonnorm is de marge waarbinnen de lonen mogen stijgen (Belgium).
loonsinhouding stoppage of pay
loonstaat pay slip
loonstaat pay slip
loonstaat salary slip
loonstaat salary slip
loonstop pay freeze (wage freeze)
loontr. Abbreviation for: loontrekkend
loontrekkend employee
loonvorming wage base determination
loopbaan career
loopbaanontwikkelingsgesprek career development meeting
looptijd fixture period
looptijd fixture period
looptijd van een krediet duration of the loan
looptijden maturities
lopende accruing
lopende rekening current account
lopende rente accruing interest
lozen to drain; to empty
lozingspunt discharge point
lpg liquid petroleum gas
lts junior technical school
luchtdemping air damping
luchtdruk blast
luchthaven in zee schiphol at sea
luchtvaartverzekering aviation insurance
luister zuil sound column (for listening to cds)
luistertijdbeperking listening time monitoring
luistertijdbewaking listening time limit
luxeconsumentengoederen consumer discretionary
luxeconsumentengoederen consumer discretionary
Luxemburg Luxemburg
M&R Abbreviation for: measurement and regulation
m.aeq Abbreviation for: milli-equivalent
m.b.v. met behalt van
m.u.v. with the exception of
maandelijks bedrag monthly fee
maandelijks onderhoudsbedrag monthly maintenance fee
maandelijks testen monthly testing
maandelijks uitzonderingenrapport monthly exception report
maandelijkse aflossing instalment
maandelijkse betaling monthly settlement
maandelijkse facturen monthly billing
maandelijkse facturen monthly billing cycle
maandelijkse kosten monthly charges
maandlast monthly cost
maandrente monthly income
maandrente monthly income
maandrente monthly income
maanstop dunning block
maantoon warning tone
maantoontijdbewaking warning tone monitoring
maar liefst around
maar niet eerder dan nadat ze een verklaring hadden ondertekend but not until they had signed a statement
maar niet eerder dan nadat ze een verklaring hadden ondertekend but only after they had signed a statement
maas loophole
maat partner
maatregel action
maatregel measure
maatregel step
maatregelen van gelijke werking measures having equivalent effect
maatregelenteksten texts indicating actions to be taken (fire alarm)
maatschap partnership
maatschappelijk onderzoek welfare assessment The court can order a welfare assessment.
maatschappelijk verkeer proper social conduct
maatschappelijk vermogen share capital
maatschappelijk werkster medical social worker
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven CSR
maatschappij company
maatschappij insurance company
Maatschappijleer citizenship
maatschappijlijk relating to society
maatschappijlijk social
maatschappijlijk betrokken onderneming corporate citizenship
maatstaf criterion
maatstreep measurement line
maatwerkproduct customized product
mac mac
MAC Abbreviation for: maximaal aanvaardbare concentratie
MAC Abbreviation for: maximaal aanvaardbare concentratie
MAC Abbreviation for: maximaal aanvaarde concentratie
MAC Abbreviation for: maximaal aanvaarde concentratie
maceratie maceration
macereren to macerate
macht ability
macht control
macht force
macht power
macht door instemming consensual power
machtiging tot voorlopig verblijf Authorisation for Temporary Stay
Machtiging tot voorlopig verblijf authorisation
Machtiging tot voorlopig verblijf Authorisation for Temporary Stay
machtsmiddel means of exercising power
machtsmiddel weapon
Macracanthorhynchus hirudinaceus thorny-headed worm
macroscopie gross pathology
macroscopie macroscopy
macroscopisch gross
macroscopisch macroscopic
macula macula
macula macule
macula retinae macula lutea of retina
macula retinae macula of retina
macula sacculi macula of saccule
macula utriculi macula of utricle
made maggot
MAF Abbreviation for: Meerjarenafspraak Farmaceutische Hulp
mager lean
magere massa lean body mass
magerzucht emaciation
magnesii hydroxydum milk of magnesia
magnetischeresonantiebeeldvorming magnetic resonance imaging
magnetostimulatie magnetic stimulation
mailservers mail servers
maïszetmeel corn starch
maïszetmeel maize starch
makelaar broker
makelaar broker
makelaar in assurantien insurance broker
makelaardij insurance broking
makelaarsloon brokerage fee
makelaarsloon brokerage fee
malabsorptie malabsorption
malaise dejection
malaise malaise
malformatie malformation
maligne malignant
maligne aandoening malignancy
maligniteit malignancy
malleolus malleolus
malleus glanders
malleus hammer
malleus malleus
Mallory-lichaampjes in the lever alcoholic hyalin
malnutritie malnutrition
malnutritie undernourishment
malnutritie undernutrition
malonzuur malonic acid
malrotatie malrotation
mammacarcinoom mammary cancer
mammasparende therapie breast conservative treatment
mammavergroting breast enlargement
man male
man met een extra Y-chromosoom supermale
managed express hosting managed express hosting
managed express performance services managed express performance services
managed frame relay service managed frame relay service
managed services complete managed services complete
management management
management reporting management reporting
manager beleggingen financial products manager
Manager Beleggingen Financial Products Manager
Manager Beleggingen Financial Products Manager
manager net zelfstandige agenten independent branch network manager
Manager net Zelfstandige agenten Independent Branch network Manager
manager professionelen self-employed clients manager
Manager Professionelen Self-employed Clients Manager
Manager Professionelen Self-employed Clients Manager
manager verzekeringen insurance manager
Manager Verzekeringen Insurance Manager
Manager Verzekeringen Insurance Manager
manager zakelijke accounts business account manager
managers sleutelaccounts key account managers
managerziekte business executive’s syndrome
managerziekte manager disease
managerziekte manager’s disease
manchet cuff
manchet pouch
manchet sleeve
manchetbuis cuffed tube
Mandant Client
mandataris agent
mandataris attorney
mandataris proxy
mandibula mandible
manie frenzy
manie mania
manifest evident
manifest manifest
manifest overt
manifest doen worden to uncover
manifestatie eruption
manifestatie manifestation
manifeste diabetes overt diabetes
manisch manic
manische fase maniacal episode
manische fase manic episode
mannen en vrouwen men and women
manoeuvreerongeval manoeuvring accident
manoeuvreerongeval manoeuvring accident
manometer manometer
manometer pressure gage
manometer pressure gauge
manometer strain gage
manometer strain gauge
mantelzorg basic health care
mantelzorg community care
mantelzorg contact address
mantelzorg volunteer aid
manuele beademing met een rubberzak bag ventilation
Manuele feedback Offline-feedback forms
Manuele lay-out Offline layouts
manuele therapie manipulative therapy
map directory
mapstructuur directory structure
MAR Abbreviation for: Medische Adviesraad
Marcus Gunn-fenomeen jaw winking phenomenon
marginaal borderline
marginaal marginal
marginale aanslagvoet marginal rate of tax
marginale aanslagvoet marginal rate of tax
margo border
margo crest
margo edge
margo margin
Market Neutral Equity-strategie Market Neutral Equity Strategy
marketing marketing
Marketing Manager - Zetel West Vlaanderen Marketing Manager - Brussels Regional Office
Market-Maker-Principe Market-Maker principle
Market-To-Market Market-To-Market
markt market
markt marketplace
markt tendens market trend
markt voor frame-vpn frame vpn market
marktaandeel market share
marktanalist market analyst
marktbewerking market operation
marktcondities market conditions
marktconform in line with market conditions
marktdeelnemer economic operator
marktdeelnemer market operator
marktdeelnemer market participant
marktdeelnemer operator
marktfactoren market factors
marktfluktuatie market fluctuation
marktmaker market maker
marktontwikkeling market evolution
marktschommelingen market movements
marktsegment market segment
marktvoorwaarden market conditions
masker mask
maskeren to mask
maskeren to obscure
maskeren to screen
massa mass
massamigratie mass migration
maten en gewichten weights and measures
materiaal met gering risico low risk material
materiaalkosten cost of materials
materiaalkosten material costs
materi묥 bewaring custody Het recht van de ouder om het kind bij zich te hebben, te beslissen over zijn voeding, kleding, huisvesting, enzovoorts.
materieel rolling stock
materieel stock
materieeltoelatingseisen approval requirements for rolling stock
materie-expertrt subject expertrt
materiële en immatriële actieven tangible and intangible assets
materiele vaste activa property, plant and equipment
materiele vaste activa tangible assets
matig moderate
mavo junior general secondary education
maximaal aanvaardbare concentratie maximum allowable concentration
maximaal aanvaarde concentratie maximum allowable concentration
maximaal toelaatbaar risiconiveau maximum permissible risk value
maximale dosis ceiling dose
maximale frequentie peak incidence
maximale installatiekosten installation fee cap
maximum maximum
maximum peak
maximum doorvoer peak throughput
maximumamplitude peak magnitude
mbo management by objective
MBO Abbreviation for: middelbaar beroepsonderwijs
mbps mbps
MCAccount MCAccount
MCI MCI
MCI MCI
MCI Abbreviation for: Monetary Conditions Index
mci-groep mci group
md management development
mean-variance mean-variance
mechanisme mechanism
mechanisme dat proces of reactie in gang zet trigger mechanism
med medical technology
medecontractantenen contracting partieses
mededebiteur co-debtor
mededelen van technische voorschriften in het ontwerpstadium to communicate technical regulations at the draft stage
mededeling message
mededeling message
mededeling notification
mededeling van de accountant unqualified audit opinion
mededelingsplicht duty of disclosure
mededelingsplicht duty of disclosure
mededinger competitor
mededingingsrecht competition law
mede-eigenaar joint owner
medegerechtigdheid joint entitlement
medegerechtigdheid shared entitlement
medehouder joint holder
medehouder joint holder
mederekeninghouder co-holder
medeverantwoordelijkheid co-responsibility
medeverzekerd bij partner jointly insured with spouse
medeverzekering co-insurance
medeverzekering co-insurance
medewerker colleague
medewerker colleague
medewerker (helpdesk) helpdesk operator
medewerker van acquisition acquisition sales person
medewerkerer employee
Medewerkersbeheer Staff administration
Medewerkersgesprekken Appraisal
Medewerkersgespreksmodel Appraisal template
medewerking acceptability
medewerking acceptance
medewerking cooperation
medewerking co-operation
medewerkingsverplichtingng obligation to cooperatete
medezeggenschap co-determination
mediaal medial
mediaan median
Mediatheek Bookshelf
medicamenteuze therapie drug therapy
medicatie medication
medicatie treatment program
medicatie treatment programme
medicijnen medicament, medicine, drug
medicijnkastje medicine cabinet
medicinaal medicinal
medicineren to medicate
medicus doctor
medicus physician
medicus practicus general practitioner
mediëren to mediate
medisch adviseur medical consultant
medisch attest medical certificate
medisch attest medical certificate
medisch beelvormende techniek medical imaging technique
medisch hulpmiddel medical aid
medisch hulpmiddel medical appliance
medisch hulpmiddel medical device
medisch noodzakelijk verblijf in een hospitaal stay in hospital that is needed for medical reasons
medisch noodzakelijk verblijf in een hospitaal stay in hospital that is needed for medical reasons
medisch onderzoek medical examination
medisch onderzoek medical test
medisch onderzoek physical
medisch onderzoek physical examination
Medische Adviesraad Medical Advisory Board
medische apparatuur medical devices
medische bijstand medical aid
medische bijstand medical aid
Medische Tuchtwet Medical Ethics Act
medische verklaring health certificate
medische zorg health care
medisch-farmaceutisch medico-pharmaceutical
medisch-maatschappelijk werkster medical social worker
meederheid majority
meegeleverde softwaretoepassing provided software application
meer dan excess
meerderheid van stemmen on the basis of a simple majority of votes
meerderheidsdeelnemingen majority holdings
Meerjarenafspraak Farmaceutische Hulp Multi-year Agreement Pharmaceutical Help
meeruitgaven extra expenses
meervoudige ip vpn-service multi-point ip vpn service
meerwaardebelasting capital gains tax
meerwerk additional work
meerwerk extra work
meerzijdige rechtshandeling mulitlateral legal act
meerzijdige rechtshandeling multilateral juristic act
meester master of laws
meester in de rechten master of laws
meetelementen en - methode measuring elements and method
meetelementen en -methodede measuring elements and methodod
meetschakeling measuring circuit
meetwaardede measured valueue
meevallen be better than (was) expected
meevallen exceed one's expectations
meevallen prove
meevallen turn out
megabits megabits
meisjesnaam maiden name
melderinzetstukken detector inserts
melderlus detector loop
meldersokkel detector socket
melderverdeelstatus detector location plan
melding van de schade notification of loss
Meldingen Notification
meldingng message (sometimes e-mail)l)
meldkamer control room
meldkiezer detector selector
memorie van grieven statement of appeal
memorie van toelichting explanatory memorandum
memorie van toelichting explanatory statement
mensdagag person day
mEq Abbreviation for: milli equivalent
mer environmental impact assessment (eia)
merk brand
merkproducten branded products
merkrechten trademark rights
met containing
met algemene stemmen unanimously
met de omstandigheid accompanied by the fact that
met dien (ver)stande provided that
met het oogmerk om with a view to
met het oogmerk om with the intention of
met het oogmerk om with a view to
met het oogmerk om with the intention of
met instemming van het European parlement after obtaining the assent of the European parliament
met somnolentie gepaard gaande malaria tropica typhomalarial fever
met terzijdelating van disregarding ...
met terzijdelating van in disregard of
met terzijdelating van leaving aside
met terzijdelating van putting aside
met variabele rente floating rate
met variabele rente variable interest-bearing
met variabele rente variable rate
metalen kabelladen metal cable trays
Metatags Meta tags
meta-val sheet of brown paper
meteen straightaway
meteen straightaway
meten en rapporterenen measuring and reporting
metro frame relay metro frame relay
mevr. mrs
mfg mfa (multifunctional atms)
mgv = met gebruik van using
middel financial means geldmiddel
middel financial resources geldmiddel
middel funds geldmiddel
middel means geldmiddel
middel resources geldmiddel
middel means hulpmiddel
middel legal remedy rechtsmiddel
middel remedy rechtsmiddel
middel (4) argument betoog
middel (4) legal ground betoog
middelbaar beroepsonderwijs further education vocational training The MBO is the vocational band of secondary education not post-secondary, i.e. a parallel system to the more academic HAVO and VWO.
middelbaar beroepsonderwijs upper secondary vocational education students The MBO is the vocational band of secondary education not post-secondary, i.e. a parallel system to the more academic HAVO and VWO.
middelen legal grounds
middelen en argumenten van partijen pleas in law and arguments of the parties
middellange termijn medium-term
middellange termijn lening medium-term loan
middelmatigheid mediocrity
middelpuntzoekende krachten centripetal forces (transrapid - talking about the randstad)
midden- en kleinbedrijf small- and medium-sized enterprises
middenloonregeling average earnings pension scheme Met de middenloonregeling wordt het pensioen bedoeld dat vanaf de pensioengerechtigde datum wordt uitgekeerd en dat gebaseerd is op 70 procent van het gemiddelde salaris dat verdiend is.
midden-oosten middle east
middenspanningsinstallatie medium-voltage installation
midsdadig criminal
mij aanspreken it concerns me
Mijn e-learning My CLIX
Mijn medewerkers My staff
mijns inziens in my opinion
milieubeheer environmental controls
milieubeheer environmental protection
milieueis environmental imperative
milieukeur environmental mark
milieukeurmerk environmental mark
milieurecht environmental law
milieustraat recycling facility Op de milieustraat kunt u bijna alle afvalstoffen zelf brengen.
milieuverontreinigende stoffen environmentally-hazardous materials
milieuzorg environmental protection
milieuzorg environmental protection
milli equivalent milli equivalent
mime-soorten mime-types
minderheidsdeelneming associated company
minderprijs reduced price
minderwerk less work than specified/agreed
minderwerk reduction in the amount of work
minimale coupures minimum face value
minimum loon minimum wage
minimumloon, wettelijk statutory minimum wage
minimumnorm minimum standard
minimumrentevoet hurdle rate
minister minister
minister secretary of state
minister president prime minister
minister van minister for
Minister van Economische Zaken Minister for Economic Affairs
minister van verkeer en waterstaat minister for transport, public works and water management
ministerie van ministry of
ministerie van binnenlandse zaken ministry of the interior
ministerie van de vlaamse gemeenschapap ministry for the flemish community
ministerie van economische zaken ministry of the economy
ministerie van economische zaken en financiën ministry of the economy and finance
ministerie van financien ministry of finance
ministerie van justitie ministry of justice
Ministerie van Justitie Ministry of Justice
ministerie van verkeer en waterstaat ministry of transport and communications
ministerie van verkeer en waterstaat ministry of transport, public works and communications
ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ministry of health, welfare and sport
ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheeer The Netherlands ministry of spatial planning, housing and the environment
ministerie voor schotland Scottish office
Ministerie voor Sociale Voorzorg Ministry of Social Insurance
Ministerie voor Sociale Voorzorg Ministry of Social Insurance
ministerie voor wales welsh office
ministerieel besluit ministerial decree
ministerieel besluit ministerial order
ministerieel besluit (MB) ministerial decree (order)
ministeriële norm departmental standard
minuut original instrument Means the original of an 'akte', 'vonnis', etc.
minuuthouder civil-law notary who retains the original of the instrument
minuuthouder civil-law notary who retains the original of the instrument
misdrijf crime
misdrijf criminal offence
misdrijf plegen to commit a crime
misdrijf plegen to commit a criminal offence
mistwaarschuwing warning of fog
mitigeerde structuurregime moderated structural regime
mkb small and midsize companies
mltp - middenlang termijnplanning n)
mmi man machine interface
mmmm person monthshs
mobiel nummer contactpersoon contact mobile
mobiel nummer gebruiker user mobile
mobiel team en wachtdienstst mobile team and on-call servicece
mobiele telefoon mobile phone
mobiliteitstoelage mobility bonus
model framework model
model model
model specimen
model-aktie work-to-rule
modelportefeuille Model portfolio
modem modem
modempoorten modem ports
moederbedrijf parent company
moederonderneming holding company
moederschapsverlof maternity leave
moeilijk difficult
mogelijkheid tot inbellen bij apparatuur dial-in management access
molest acts of war
moment (cables) torque
monetair beleidsinstrumentarium monetary policy instruments
Monetary Conditions Index Monetary Conditions Index
Monetary Conditions Index Monetary Conditions Index
monetisering monetisation
money in bank account credit balance
montagedraad mounting wire
montagesnoer mounting flex
moral schade mental anguish
moratoire interesse statutory interest
moratoire interestvoet default interest
moratoire interestvoet statutory interest
moratoire intrest statutory interest
morsing van vloeistoffen liquid spill
Mortgage Bond-markt Mortgage Bond Market
motivatie incentive
motiveringsklacht defective justification
motiveringsklacht insufficient grounds
motiveringsklacht insufficient substantiation
motorrijtuig motor vehicle
motorvoertuig motor vehicle
motorvoertuig motor vehicle
mou memorandum of understanding
mpls (multi-protocol label switching) multi-protocol label switching (mpls)
mpls ingeschakeld mpls enabled
mpls label spoofing mpls label spoofing
mpls-kern mpls core
mpls-kernnetwerk mpls core network
mp-nummer mp number
MR/FR Abbreviation for: mannen en vrouwen
mrr mrr
mrr monthly recurring revenue mrr monthly recurring revenue
msc frame relay msc frame relay
MSCI EMU-index MSCI EMU index
mtbf mean time between failure
mts intermediate technical school
MTS Abbreviation for: middelbare technische school
mttr mean time to repair
mttr mttr
muc main user convoy
muiterij mutiny
multi-managementbeheer multi-management
multimediacentra multimedia centers
multi-protocol label multi-protocol label
multi-protocol label switching (mpls)-technologie mpls (multi-protocol label switching) technology
muntstuk coin
mutatie movement in ...
mutatie in onderhanden werk change in inventories and additions to self-produced plant and equipment
mutatiedatum change date
mutatiedatum change date
mutatiedatum change date
mutatiedatum change date
mvg-contractenen mvg contractsts
mvgvg ministry for the flemish community
MvT Abbreviation for: Memorie van Toelichting
MVV Authorisation for Temporary Stay Abbreviation for: Machtiging tot voorlopig verblijf
n.o.t.k. to be agreed upon
na ontvangst following receipt
na ontvangst following receipt
na raadpleging van het European parlement after consulting the European parliament
naam name
naam name
naam name
naam surname
naam director director name
naam en voornaam name and first name
naam en voornaam name and first name
naam van contactpersoon contact name
naambekendheid brand awareness
naamloze vennootschap limited company
naamloze vennootschap (NV) Public Limited Company
naar aanleiding van uw schrijven further to your letter
naar aanleiding van uw schrijven in reply to
naar aanleiding van uw schrijven in response to
naar aanleiding van uw schrijven with reference to
naar de rol verzonden adjourned for further hearing De inleidende zitting is de dag waarop de behandeling van een zaak wordt aangevat. Eenvoudige zaken kunnen soms op die eerste dag behandeld worden maar een groot deel van de zaken wordt op deze eerste zitting naar de rol verwezen. Dit betekent dat de zaak onbepaald werd uitgesteld in voortzetting voor verdere behandeling op een later te bepalen datum.
naar eis van recht bewezen proven according to law
naar eis van recht bewezen proven by operation of the law
naar rato on a pro-rata basis
naar valt te voorzien it is foreseeable that
nabehandeling after-treatment
nabelasting afterload
nabestaandenpensioen surviving dependants' pension
nachtkluis safe-deposit box
nachtschoot night bolt
nachtschoot night bolt
Nadat ik de verklaring had voorgelezen, volhardde hij daarbij, waarna wij ondertekenden After I read the statement aloud, he agreed and we signed
nader overeen to komen to be agreed on
nadere regels additional provision
naheffingsaanslag corrective tax statement U krijgt een naheffingsaanslag als u een eerdere rekening niet, niet volledig of te laat heeft betaald. Voor elke naheffingsaanslag krijgt u een verzuim. If you fill in your tax assessment form incorrectly, the tax office can impose a 'corrected' tax assessment form.
naheffingsaanslag replacement tax assessment form U krijgt een naheffingsaanslag als u een eerdere rekening niet, niet volledig of te laat heeft betaald. Voor elke naheffingsaanslag krijgt u een verzuim. If you fill in your tax assessment form incorrectly, the tax office can impose a 'corrected' tax assessment form.
naheffingsaanslag retrospective supplementary tax assessment form U krijgt een naheffingsaanslag als u een eerdere rekening niet, niet volledig of te laat heeft betaald. Voor elke naheffingsaanslag krijgt u een verzuim. If you fill in your tax assessment form incorrectly, the tax office can impose a 'corrected' tax assessment form.
nai netherlands arbitration institute
nalaten refrain from fail to, neglect to
nalatenschapsverzekering inheritance insurance
nalatenschapsverzekering inheritance insurance
nap (network access point) network access point (nap)
narisico cover of risks after the policy period
narisico subsequent cover
nasp nasp
nat (network address translation network address translation (nat)
Nationaal Instituut voor de Statistiek National Institute for Statistics
nationaal instituut voor zaad en zaailingen national seed and seedling institute
nationaal materiaalkeurings- en onderzoeksinstituut Federal materials testing and research institute
Nationaal register National register
nationaal tarief local rate
nationale autoriteiten national authorities
nationale frame relay national frame relay
nationale milieudienst national environmental protection agency
nationale norm national standard
nationale regelgeving national regulations
nationaliteit citizenship
nationaliteit nationality
nationaliteit nationality
natura-uitvaart funeral expenses and benefits in kind: all burial/cremation/funeral insurance
natura-uitvaartverzekering prepaid funeral services insurance
natuurlijk persoon natural person
natuurlijk persoon natural person
natuurlijke personen private individuals
natuurlijke personen private individuals
natuurlijke persoon natural person
natuurramp natural disaster
nauwelijks barely
nauwelijks hardly
nauwelijks scarcely
nauwkeurig accurate, precise, carefule, exact
naverrekening calculation in arrears
naverrekening final settlement
naverrekening premium settlement
Navigatie Navigation
naw name and address
nazorg servicing
nederlands meetinstituut Dutch office for calibration
Nederlandse mededingingsautoriteit Netherlands Competition Authority
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Dutch soil protection guidelines
Nederlandse Stichting Voor Fytofarmacie Dutch phytopharmacy association
neerhalen bring down
neerhalen take down
neerleggen put the receiver down
neerslag rain
neerslag rainfall
neerwaarts bearish
neerwaarts bijstellen revise downward
negatieve consolidatieverschillen negative consolidation differences
nes-beheerserver nes admin server
net beheerder grid operator Responsible for electricity supply/demand.
net replay net replay
netlijn subscriber line
netlijn trunk line
netnummer area code
netnummer faxnummer fax number area code
netto actief net assets
nettobedrag net amount
nettokapitaalinvoer net capital import
netto-loon net earnings / aftertax earnings
netto-referteloon net reference wage
netto-referteloon net reference wage
nettoresultaat net profit
nettowinst net earnings
netto-winst net income
netwerk network
netwerk network
netwerk van bijkantoren branch networks
netwerkaansluitpunt mobile phone network Relates to mobile phones.
netwerkaansluitpunt network access point Relates to mobile phones.
netwerkarchitectuur network architecture
netwerk-backbone network backbone
netwerkbeschikbaarheid network availability
netwerkcapaciteit network capacity
netwerkconfiguratie network configuration
netwerkcontinuŸm network continuum
netwerkefficiëntie network efficiency
netwerken meshing
netwerk-engineering network engineering
netwerkfout network failure
netwerkfouten network failures
netwerkinterfacekaarten network interface cards
netwerkknooppunt network node
netwerkontwerp network design
netwerkontwerper network design engineer
netwerkopstopping network congestion
netwerkparameters network parameters
netwerkplaatsing extended family care placement Soms worden kinderen en/of jongeren geplaatst bij familieleden of in het sociale netwerk van het gezin.
netwerkplaatsing placement with extended family Soms worden kinderen en/of jongeren geplaatst bij familieleden of in het sociale netwerk van het gezin.
netwerkprestaties network perfomance
netwerkrouter network router
netwerksamenvoegingsservices network colocation services
netwerksegmentatie network segmentation
netwerkservices network services
netwerktopologie network topology
netwerkuitbreiding network expansion
netwerkverbinding mesh connectivity
netwerkverbinding network connection
netwerkverbinding network connectivity
network address translation network address translation
network latency guarantee process network latency guarantee process
network management centre network management centre
network operations network operations
networking services networking services
nevenactiviteit sideline
nevenberoep secondary activity
nevenberoep secondary activity
neveninkomsten additional earnings, additional income
nevenwerkzaamheden additional positions
nevenwerkzaamheden secondary employment
nfs nfs
nFTK Abbreviation for: nieuw Financieel Toetsingskader
NGW Abbreviation for: Nieuwe Gemeentewet
niet aan bod komen not get get a chance
niet betalen non-payment
niet genoteerde waarde unquoted security
niet gestort kapitaal non- paid up capital
niet onder .... vallen fall outside the scope of
niet to medewerking bereid uncooperative
niet to medewerking bereid unco-operative
niet toegankelijk inaccessible
niet uitgeoefende inschrijvingsrechten non-exercised subscription rights
niet van toepassing not applicable
niet-aanvaarden non-acceptance
niet-automatische weegschalen non-automatic weighing instruments
niet-cyclische consumentengoederen consumer staples
niet-cyclische consumentengoederen consumer staples
niet-exclusieve overeenkomsten non-exclusive contractual agreements
nietig invalid
nietig invalid
nietig null (and void)
nietig null and void
nietig void
nietigverklaring annulment
nietigverklaring nullification
niet-nakomen non-observance
niet-ontvankelijk inadmissible
niet-openbare aanbesteding restricted procedure
niet-reguliere regeling pension rights in the form of investment units Binnen de nieuwe wettelijke regels is een niet-reguliere regeling een pensioenregeling in beleggingseenheden en een reguliere regeling een pensioenregeling uitgedrukt in euro’s dan wel kapitaal.
niets daar nothing there
niettegenstaande notwithstanding, despite, in spite of
niettegenstaande voorziening notwithstanding appeal This means that the judgment is open to appeal. niettegenstaande de aanwending van een rechtsmiddel.
niettegenstaande voorziening open to appeal This means that the judgment is open to appeal. niettegenstaande de aanwending van een rechtsmiddel.
niettegenstaande voorziening relief notwithstanding This means that the judgment is open to appeal. niettegenstaande de aanwending van een rechtsmiddel.
niet-verbindend noncompulsory
Nieuw Burgerlijk Wetboek New Civil Code
Nieuw Burgerlijk Wetboek New Netherlands Civil Code
nieuw Financieel Toetsingskader new financial assessment framework
nieuw ziektegeval new instance of illness
Nieuwe Gemeentewet New Municipality Act
nieuwe markt new market
nieuwe technologien emerging technology
nieuwelingenbeoordeling starter's assessment
nieuwjaarsbijeenkomst new year get-together
Nieuws News
nieuwsgroepen newsgroups
niveau level
niveau level
Niveau level
NIW (netto-inventariswaarde) NAV (net asset value)
nl. i.e.
nl. Abbreviation for: namelijk
nmc network monitoring center
nmc nmc
nmc Abbreviation for: network monitoring center
nmc-gebruik nmc use
nni network interface
nni nni
nni Abbreviation for: network interface
nni-gateway nni gateway
nni-pvc's nni pvcs
nni's (network interconnections) network interconnections (nnis)
nni-service nni service
nni-sites nni sites
noc network operations center
noc noc
noc Abbreviation for: network operations center
nomenclatuur nomenclature
nominaal nominal
nominale waarde nominal value
nominale waarde nominal value
noodgenerator emergency generator
noodherstel disaster recovery
nood-ios emergency ios
noodwet emergency act
Noord-Amerikaans North American
nopens with regard to
nopens with respect to
norm standard
normalisatie standardisation
normalisatieprogramma standards programme
Norse milieubeschermingsdienst Norwegian pollution control authority
Norse milieudienst Norwegian pollution control authority
nota burgelijke partijstelling action instituted by a private person for damages
nota van toelichting explanatory note
nota van toelichting memorandum
notariële akte notarial deed
notariële akte notary public deed
notariële lastgeving tot verlenen hypotheek mandate drawn up before a notary public to issue a mortgage
notaris notary
noteren list
noteren the share price is
notering quotation
notering van beide kanten two way quote
notering van beide kanten two way quote
noteringen kruisen cross the rates
noteringsjaar year of quotation
notificatie notification
notificatieplicht notification obligation
notificatieplicht notification requirement
notificatieprocedure notification procedure
notitie memo
notitieblad memo pad
notulen minutes
NRL net reference wage
NRL NRW
NRL Abbreviation for: netto-referteloon
nrr nrr
nt challenge response nt challenge response
nt remote administration nt remote administration
ntd ntd
ntd Abbreviation for: network transit delay
ntu's (network termination units) network termination units (ntus)
nu now
nu now that
nulmeting survey
nulurencontract zero-hours contract
nummer mobiele telefoon mobile phone number
nummer rekening numbered account
nummer van hoofdserviceovereenkomst msa number
nummer van verzendrekening shipping account number
nummerplaat vehicle plate
nummerplaat vehicle plate
nutssector public utilities
nwc networking capital
o.b.v. Abbreviation for: op basis van
O.C.M.W. Public Centre for Social Welfare (P.C.S.W.)
o.p./n.p. old-age/survivors premium ouderdomspensioen/nabestaandenpensioen (Premie OP/NP).
OBA = Openbaar Bod tot Aankoop take over bid
object van de aanbesteding category of service(s)
objectbenadering modelling
objecten sub-installations
obligatie bond
obligatie bond
obligatie bond
obligatie bond
obligatie debenture
obligatie debt security
obligatiefonds bond fund
obligatiefonds bond fund
obligatielening bond A medium-term or long-term debt, usually with a fixed interest return, assumed by a company or public law corporation for a specified period and divided into a number of certificates of indebtedness, or bonds.
obligatielening bond issue A medium-term or long-term debt, usually with a fixed interest return, assumed by a company or public law corporation for a specified period and divided into a number of certificates of indebtedness, or bonds.
obligatielening bond loan A medium-term or long-term debt, usually with a fixed interest return, assumed by a company or public law corporation for a specified period and divided into a number of certificates of indebtedness, or bonds.
obligatielening debenture loan A medium-term or long-term debt, usually with a fixed interest return, assumed by a company or public law corporation for a specified period and divided into a number of certificates of indebtedness, or bonds.
obligatielening debenture outstanding A medium-term or long-term debt, usually with a fixed interest return, assumed by a company or public law corporation for a specified period and divided into a number of certificates of indebtedness, or bonds.
obligatielening loan stock A medium-term or long-term debt, usually with a fixed interest return, assumed by a company or public law corporation for a specified period and divided into a number of certificates of indebtedness, or bonds.
obligatielening long-term bond A medium-term or long-term debt, usually with a fixed interest return, assumed by a company or public law corporation for a specified period and divided into a number of certificates of indebtedness, or bonds.
obligatiemarkt bond market
obligatiemarkt bond market
obligatoire herverzekering treaty reinsurance under treaty arrangements the reinsurers agree to accept the risks offered by the ceding office without the option of declining. this enables the ceding office to grant immediate cover for large amounts without first seeking the consent of the reinsurers.
obligo liabilities
obligo liabilities
OBO = Openbaar Bod tot Omruiling share exchange offer
occasioneel periodic
occasioneel periodic
octrooiregeling patents regulation
oe operating result
Oefengroep Study group
oefening activity
oeververbindingen (tunnels) tunnels which are constructed under waterways
of(te)wel either ... or
of(te)wel i.e.
of(te)wel or
of(te)wel that is
off line toegang off-net access
off line verbinding off-net connectivity
offerte offer As found in invitations to tender.
offerte tender As found in invitations to tender.
offerte tender offer As found in invitations to tender.
offerteaanvraag invitation to tender
offerteaanvraag quotation
offertecel quotation service
offertecel quotation service
offertenummer quotation number
officieel zegel official seal
Officiële Belgische Schaal tot Vaststelling van de Graad van Invaliditeit Official Belgian Scale of Degrees of Disability
Officiële Belgische Schaal tot Vaststelling van de Graad van Invaliditeit Official Belgian Scale of Degrees of Disability
officiële koers official list
officiële notering official list
officiële publicatie official publication
officier van gerechtelijke politie police officer in the service of the Public Prosecutor Officer attached to the Public Prosecutor's office.
officier van justitie public prosecutor
ofwel either ... or
ogenblikkelijk immediate
ohgv in the area of Abbreviation for op het gebied van.
olieverlies oil spill
OLO's long position
om een voorbeeld weer te geven to give an example
om herziening verzoeken to request a review
om niet without charge Om niet is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat iets gebeurt zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.
Omboeken Move registration
ombudsdienst ombudsman
ombudsdienst ombudsman
ombudsdienst ombudsman
omgangsregeling arrangement concerning parental access
omgekeerd multiplexing inverse multiplexing
omgekeerd woonkrediet reverse mortgage
omgeving the wider picture
omgevingsfactoren proposals (etc.) in a wider context
omhoog bullish (market) When talking about stock market conditions.
omloop circulation
omniumverzekering comprehensive insurance policy
omniumverzekering comprehensive insurance policy
omrekeningsverschillen currency translation differences
omslaan to divide
omslagstelsel current income financing
omvang aanstelling hours per week
omzendbrief circular letter
omzet revenues
omzetbijdrage contribution to turnover
omzetting conversion
omzetting transposition
onbebaalde tijd indeterminate period
onbezoldigd unpaid
onder aanhouding van reserved to a later date
onder aanhouding van upheld
onder andere including
onder Belgisch recht under Belgian law
onder Belgisch recht under Belgian law
onder de gewone waarborgen subject to the usual guarantees
onder de wapenen zijn being in the army
onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen under the regime of separation as to property,
onder meer include
onder meer inter alia
onder toezicht staan van be regulated by
onder voorbehoud without prejudice to
onder voorbehoud van alle rechten without prejudice to any of our rights
onder zich houden to keep in one's custody
onder zich houden to retain
onderbouwing van reasoning behind
onderbrekingen interruptions
onderbrengen bij to place risico, verzekering
ondercuratelestelling tutelage order
onderdeel clause
onderdeel component
onderdeel part
onderdeel sub-section
ondergewogen underweighted
onderhandelingsgroep negotiation group
onderhands private
onderhavige this
onderhoud maintenance
onderhoud maintenance
onderhoudscontract maintenance contract
onderhoudskosten maintenance costs
onderhoudsplannen maintenance plans
onderhoudsservice apparatuur equipement maintenance service
onderhoudsservices maintenance services
onderkant bottom
onderkant lower side
onderkant underside
onderliggend subjacent
onderliggend supporting
onderliggend underlying
onderliggende activa underlying assets
onderliggende activa underlying assets
onderliggende menu sub-menu
onderlinge aanpassing van de wetgevingen approximation of laws
onderlinge aansprakelijkheid mutual liability
onderlinge verbinding interconnectivity
onderlinge waarborgmaatschappij mutual benefit company
onderlinge waarborgmaatschappij mutual insurance association
ondermaats inadequately
ondernemer business
ondernemingskamer van het gerechtshof enterprise section of the court of appeal
Ondernemingsnummer VAT number
ondernemingsportal enterprise portal
ondernemingsraad works council
ondernemingsrekening corporate account
Ondernemingsrekening Plus Corporate Plus account
onderschrijven to effect
onderschrijven to effect
onderschrijven to take out
onderschrijven to take out
onderstation substation
ondersteunend en beheerspersoneel support and management staff, non-academic staff
ondersteuning support
ondersteuning op meerdere niveaus multi-tiered support
ondertoezichtstelling family supervision (order)
ondertoezichtstelling placing in custody
ondertoezichtstelling placing under supervision
ondertoezichtstelling residence order
ondervoorzitter deputy judge 'Voorzitter' often refers to the lead judge on a panel of judges.
ondervraagden those surveyed
onderwegen underweigh
onderweging underweighting
onderwerp subject
onderwerp subject-matter
onderwogen underweighted
onderzoek naar gebruik van geheugen high memory usage investigation
onderzoek ter terechtzitting court examination Dit wetsvoorstel treft regelingen inzake het onderzoek ter terechtzitting, het oproepen en horen van getuigen op de terechtzitting en berechting bij verstek.
onderzoek ter terechtzitting in-court examination Dit wetsvoorstel treft regelingen inzake het onderzoek ter terechtzitting, het oproepen en horen van getuigen op de terechtzitting en berechting bij verstek.
onderzoek ter terechtzitting hearing
onderzoek ter zitting hearing
onderzoek ter zitting hearing
onderzoeksmateriaal results of the investigations
onderzoeksrechter examining magistrate
ongeacht notwithstanding
ongeacht without prejudice to
ongedekt verkopen sell short
ongedierde vermin
ongegrondheid groundlessness
ongehuwd single
ongelimiteerd verzekeren insure without limit
ongelimiteerd verzekeren provide indemnity without limit
ongeregeldheden irregularities
ongeschoold; ongeschoolde arbeid; ongeschoolde arbeider unskilled; unskilled labour; unskilled labourer
ongeschoolde arbeid / arbeider unskilled labour / labourer
ongeval goederenbehandeling material handling accident
ongeval goederenbehandeling material handling accident
ongeval op de weg van en naar het werk accident on the way to and from work
ongeval privé-leven personal accident
ongeval privé-leven personal accident
ongevallenrapportages reports on accidents
ongevallenverslag accident report
ongevallenverslag accident report
ongevallenverzekering accident insurance
ongewenstverklaring executive order declaring a person an undesirable alien
ongewenstverklaring ministerial order declaring a person an undesirable alien
ongewenstverklaring pronouncement of undesirability
ongewilde buitenbezitstelling unvoluntarily out of your possession
onheil calamity
onheil catastrophe
onheil disaster
onherroepelijk vaststaan to be established as an incontrovertible fact
onherroepelijk vaststaan to be established as an indisputable fact
onherroepelijk worden to become final and conclusive
on-lineverbinding online connection
onregelmatige dienst irregular working hours
onroerend goed real estate
onroerend goedleasing real estate leasing
onroerende zaak property
onroerende zaak belasting real estate tax
ons me Literally 'us', but a formal way of indicating oneself, especially in notarial deeds.
ontassing ash removal
ontbinding dissolution
ontdubbelen merge and purge ontdubbelen betekent: ontdoen van dubbele exemplaren.
ontgaan escape one’s notice
ontgaan to fail to notice
onthaal - info reception - information desk
Onthaal - Info Reception - Information Desk
onthaalreceptie frozen pension plan werknemers die het bedrijf verlaten, hebben voortaan de keuze uit vijf mogelijkheden om hun pensioenreserves te beheren. een keuze is, zij kunnen de reserves in het pensioenplan van hun ex-werkgever achterlaten, zonder dat de pensioentoezegging wordt veranderd. omdat de arbeidsovereenkomst is verbroken, worden er uiteraard geen premies meer betaald. daarom blijft meestal alleen het pensioengedeelte overeind en vervalt de overlijdensverzekering.
onthaalreceptie preservation of reserves plan werknemers die het bedrijf verlaten, hebben voortaan de keuze uit vijf mogelijkheden om hun pensioenreserves te beheren. een keuze is, zij kunnen de reserves in het pensioenplan van hun ex-werkgever achterlaten, zonder dat de pensioentoezegging wordt veranderd. omdat de arbeidsovereenkomst is verbroken, worden er uiteraard geen premies meer betaald. daarom blijft meestal alleen het pensioengedeelte overeind en vervalt de overlijdensverzekering.
onthaalreceptie preservation plan werknemers die het bedrijf verlaten, hebben voortaan de keuze uit vijf mogelijkheden om hun pensioenreserves te beheren. een keuze is, zij kunnen de reserves in het pensioenplan van hun ex-werkgever achterlaten, zonder dat de pensioentoezegging wordt veranderd. omdat de arbeidsovereenkomst is verbroken, worden er uiteraard geen premies meer betaald. daarom blijft meestal alleen het pensioengedeelte overeind en vervalt de overlijdensverzekering.
onthaalreceptie preserved pension plan werknemers die het bedrijf verlaten, hebben voortaan de keuze uit vijf mogelijkheden om hun pensioenreserves te beheren. een keuze is, zij kunnen de reserves in het pensioenplan van hun ex-werkgever achterlaten, zonder dat de pensioentoezegging wordt veranderd. omdat de arbeidsovereenkomst is verbroken, worden er uiteraard geen premies meer betaald. daarom blijft meestal alleen het pensioengedeelte overeind en vervalt de overlijdensverzekering.
onthaalreceptie welcome plan werknemers die het bedrijf verlaten, hebben voortaan de keuze uit vijf mogelijkheden om hun pensioenreserves te beheren. een keuze is, zij kunnen de reserves in het pensioenplan van hun ex-werkgever achterlaten, zonder dat de pensioentoezegging wordt veranderd. omdat de arbeidsovereenkomst is verbroken, worden er uiteraard geen premies meer betaald. daarom blijft meestal alleen het pensioengedeelte overeind en vervalt de overlijdensverzekering.
onthaalstructuur reception structure
onthaalstructuur reception structure
onthaalstructuur reception structure
ontheffing discharge
ontheffing exemption
ontheffing immunity
ontheffing release
onthouden to remember
onthouden aan withdraw something from
onthulling disclosure
onthulling revelation
onthulling uncovering
ontkomen escape
ontkomen evade
ontkomen get away
ontkomen get round
ontmanteling dismantling
ontnemen to deprive of
ontnemen to rob
ontnemen to take away
ontploffing explosion
ontplooiing development
ontplooiing personal growth
ontslag dismissal, discharge, redundancy (door inkrimping); resignation, notice
ontslag omwille van zware fout dismissal for reasons of gross negligence
ontslag omwille van zware fout dismissal for reasons of gross negligence
ontslaguitkering severance pay
ontsloten gelatinized Gelatinize: To cook starch in water suspension to the point where swelling of the granules takes place, forming a viscous solution.
ontsnappingsclausule escape clause
ontsnappingsclausule protective clause
ontsnappingsclausule safeguard clause
ontstentenis vacancy
ontvangen bestellingen new orders
ontvangen opdrachten new orders
ontvangen vooruitbetalingen advances received from customers
ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen advance payments received for orders
ontvanger collector of taxes ontvanger van belastingen
ontvanger tax collector ontvanger van belastingen
ontvangstbevestiging acknowledgement of receipt
ontvangstbewijs acknowledgment of service
ontvlambare vloeistoffen flammable liquids
ontvlechting analysis
ontvlechting demerger
ontwerp van akte draft deed
ontwerp van akte draft instrument
ontwerp voor een technisch voorschrift draft technical regulation
ontwerp-document draft document
ontwerp-norm draft standard
ontwerp-regeling draft regulation
ontwerptool design tool
ontwerp-verordening draft order
ontwerp-verordening draft regulation
ontwerp-verordening draft regulations
ontwrichten disrupt, disorganise, unsettle
onverlet notwithstanding
onverlet unaffected
onverlet uncurtailed
onverlet unimpaired
onverlet unimpaired
onverlet without prejudice to
onverminderd notwithstanding
onverminderd without prejudice to
onverwijld immediate
onvolledige postcode incomplete postal code
onvoorspelbaar unpredictable
onze controle is verricht overeenkomstig in nederland algemeen aanvaarde richtlinjnen met betrekking to controleopdrachten. we conducted our audit in accordance with auditing standards issued by the auditing practices board.
onzekerheidbepaling uncertaintity determination
oogmerk aim
oogmerk end
oogmerk intent
oogmerk intention
oogmerk object
oogmerk objective
oogmerk view
oogmerk with a view to
oogpunt ocular point
oorspronkelijk contract initial contract
oorspronkelijke factuur initial bill
op aangifte van according to the information provided by One party gives notification of an event or occurence to another party.
op aangifte van as advised by One party gives notification of an event or occurence to another party.
op basis van on the basis of
op de loer liggen ambush
op de loer liggen be on the look-out for
op de loer liggen lay wait
op de loer liggen lie
op de loer liggen lie in wait
op de loer liggen lurk
op de loer liggen wait in ambush
op de markt brengen issue
op de markt brengen marketing
op de markt brengen placing on the market
op de markt brengen putting into circulation
op den duur in the long run
op den duur in the long term
op een rekening storten credit an account
op eigen kracht on one's own
op eigen kracht under one's own steam
op grond van by virtue of
op grond van pursuant to
op grond van artikelé persuant to articleé
op grond van artikelé pursuant to articleé
op jaarbasis on a yearly base
op jaarbasis on an annual basis
op jaarbasis on an annual basis
op klasse gebaseerd class-based
op lange termijn long-term
op last van by order of
op maat gesneden producten tailor-made products
op naam van issued in the name of
op naam van issued in the name of
op name registered
op onze conclusie after our deliberations
op peil brengen bring up to standard
op tegenspraak in a defended action
op termijn in the future
op verbeurte van nlg 1.000 on penalty of nlg 1,000
op verbeurte van nlg 1.000 under penalty of nlg 1,000
op verzoek zichtbaar on-demand visibility
op voorhand beforehand
op voorhand in advance
op voorwaarde dat ... mits ...
op voorwaarde dat ... provided that ...
op zeker spelen play it safe
op zicht at sight
op zicht on demand
opbeurende maatregel measure of serenity
opblazen to blow up doen ontploffen
opbouw surface mounting
opbouwen set up
opbouwrand base
opbrengst income
opbrengst proceeds
opdoen to acquire
opdoen to gain
opdoen to get
opdraaien bear the burden of something
opdraaien to take responsiblity for something, to take the blame, the rap, be saddled/landed with something, foot (the bill), pick up the check
opdracht assignment
opdracht instructions
opdracht order
opdracht procurement contract
opdracht tot verzekering order for insurance coverage
opdracht tot verzekering order for insurance coverage
opdrachtgever client
opdrachtgever instructing party
opdrachtgever instructing party
opdrachtgever remitter
opdrachtgeverschap commissioning
opdrijven intensify
opeisbaar due
openbaar bod public offering
Openbaar Ministerie Public Prosecutions Department
openbaar onderzoek openbare enqute
openbaar onderzoek public enquiry
openbaar-sleutelsystem public key system
openbare aanbesteding open tendering procedure
openbare ip public ip
opening (openbare aanbesteding) opening of tenders (open tendering procedure)
openingsformulier voor een rekening account opening form
openingskoers opening price
operation system (os)-server operating system (os) server
operationele winst operating profit
opgaan to be sound
opgaan to hold (good)
opgave disclosure
opgave notification
opgave statement
opgebouwd spaargeld constituted savings
opgebouwd spaargeld constituted savings
opgebouwde reserves accumulated reserves
opgebouwde reserves accumulated reserves
opgebouwde spaargelden accrued savings
opgebouwde spaargelden accrued savings
opgeld agio
opgelegde architectuur enforceable architecture
opgelegde architectuur imposed architecture
opgelegde architectuur obligatory architecture
opgelopen rente accrued interest
opgenomen bedrag drawdown
opgenomen bedrag drawdown
opgevraagd aandelenkapitaal share capital deel van het niet gestorte kapitaal waarvoor van aandeelhouders storting gevorderd is
opgevraagde aandelenkapitaal called up share capital Share capital is called up once it has been issued and the company is asking for payment.
ophalen retrieve lokaliseren van de geheugenplaats en laden van het desbetr.gegeven in het werkgeheugen
opheffingsrecht right to lift any order
ophogen advance (by one)
opkomende landen emerging markets
opkomst rise
opkrikken hike up
oplaaien blaze up
oplaaien break out
oplaaien flame
oplaaien flare
oplaaien leap
opleggen charge
opleggen enforce
opleggen impose
oplegging van straf of maatregel sentencing
oplegnotitie supplementary memorandum
opleidingscheques flemish-community training vouchers De vlaamse overheid heeft een nieuw instrument gecreëerd : de opleidingscheques. De cheques hebben een waarde van 30 euro, maar doordat de vlaamse overheid de helft bijlegt, betaalt u slecht 15 euro. Elke euro die u via de opleidingscheques in permanente vorming investeert, telt dus dubbel.
opleidingscheques government-promoted company training cheques De vlaamse overheid heeft een nieuw instrument gecreëerd : de opleidingscheques. De cheques hebben een waarde van 30 euro, maar doordat de vlaamse overheid de helft bijlegt, betaalt u slecht 15 euro. Elke euro die u via de opleidingscheques in permanente vorming investeert, telt dus dubbel.
opleidingscheques government-sponsored training vouchers De vlaamse overheid heeft een nieuw instrument gecreëerd : de opleidingscheques. De cheques hebben een waarde van 30 euro, maar doordat de vlaamse overheid de helft bijlegt, betaalt u slecht 15 euro. Elke euro die u via de opleidingscheques in permanente vorming investeert, telt dus dubbel.
oplevering handover
oplopen climb
oplopen incur
oplopen mount
oplopen push up
oplopen rise
oplopen rocket
oplopen sustain
oplosgroep resolution group
oplossingen fixes
opmaak format
opmerking comment
opmerking observation
opmerkingen indienen issue comments
opmerkingen indienen submit observations
opname withdrawal
opnemen to draw down
opnemen to draw down
opnemen withdraw
opneming amount borrowed
opneming amount taken out
opneming borrowing
opnieuw opstarten reboot
opplussen upgrading
opposant is niet-ontvankelijk in zijn verzet the plaintiff's action to set aside a default judgement was dismissed
oprichten establish
oprichter promoter
oprichting constitution
oprichting constitution
oprichtingsvergunning planning permit De oprichtingsvergunning moet zijn verleend voordat een bedrijf wordt opgericht en/of in werking wordt gebracht.
oproepafhandeling call management
oproepbegeleidingstoon call supervisory tone
oproepkracht stand-by contract
oproer riot
opruimingskosten cost of removing debris
opruimingskosten debris removal costs
opschortende voorwaarde contingent condition
opschorting postponement
opschorting suspension
opslag expense loading Loading: The amount that must be added to the pure premium for expenses, profit, and a margin for contingencies. See Expense Loading
opslag expense loading
opslag storage
opsluiten to lock up
opsomming enumeration
opsomming list
opsomming recital
opsporingshandeling investigative proceedings
opsporingssysteem tracing system
opsporingssysteem tracing system
opstal buildings Used in an insurance context to denote insurance for the property itself as opposed to the contents (inboedel) of the property.
opstand insurrection
opstartcode start-up code
opstartcode start-up code
opstelling construction
opstootje disorder
opstootje disturbance
opstootje row
opstoppingen congestion
opties op aandelen share options
optreden (het) action
optreden (het) attitude
optreden (het) bearing
optreden (het) behaviour
optreden (het) demeanour
optreden (het) manner
optreden (het) way of acting
opvatting interpretation
opvatting opinion
opvatting view
opvoeding nutrition
opvolgen to monitor
opvolgen to track
opvolging tracking
opvolging en overlegeg monitoring and consultationon
opvorderbaar due
opvorderbare gelden repayable funds
opwaardering marking up
opwaardering price increase
opwaardering revaluation
opwaardering write up
opwaarts bullish
opwaartse tendens upward trend
opzegbrief cancellation letter
opzegbrief cancellation letter
opzegbrief letter of cancellation
opzegbrief letter of cancellation
opzegbrief termination letter
opzegbrief termination letter
opzeggen cancel
opzeggen close
opzeggen discontinue
opzegging account-closure
opzegging cancellation
opzegging notice
opzegging termination
opzeggingstermijn notice
opzeggingsvergoeding compensation in lieu of notice
opzet aim
opzet criminal intent
opzet criminal intent
opzet intention
opzet purpose
opzet wilful act
opzettelijk deliberately
opzettelijk intentionally
opzettelijk wilfully
OR Abbreviation for: ondernemingsraad
orale medicatie oral medication
orale medicatie oral route
orderbevestiging order confirmation
orderbrief promissory note
orderformulier order form
orderontvangst new orders
ordervoorraad new orders
organisatiegebieden enablers
Organisaties Organisations
Organisator Provider
orkaan hurricane
ort ent
ospf ospf
OTEI Abbreviation for: Onderhoudstechnicus Electro en Instrumentatie
OTI Abbreviation for: Onderhoudstechnicus Instrumentatie
ots opportunity to see
oude systemen legacy systems
ouderdomspensioen old age pension
ouderdomspensioen retirement pension
ouderlijk gezag parental responsibility
ouderschapsverlof parental leave
ouderschapsverlof parental leave
ouderschapsverlof parental leave
ouderschapsverlofregeling parental leave regulation
out-of-band-modem out of band modem
outperformance outperformance
outperformancepotentieel outperformance potential
output gap output gap
ov public transportation
over de kop gaan to collapse
over en weer back and forth
over en weer from both sides
over en weer mutually
overbodig superfluous
overboeken make transfers (to other accounts)
overdraagbaarheidscoëfficiënt percentage survivor's pension
overdracht transfer
overdracht transmission
overdracht van loon transfer of loan
overdracht van loon transfer of loan
overdracht van reserves transfer of reserves
overdracht van reserves transfer of reserves
overdrachtscapaciteit transmission capacity
overdrachtssnelheden transmission rates
overdrachtssnelheid van gegevens data rate
overdragen migrate
overeenkomst agreement
overeenkomst convention
overeenkomst term agreement
overeenkomst term agreement
overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte agreement on the European economic area
overeenkomst op hoofdlijnen outline agreement
overeenkomst tot oprichting van de Europese bank voor wederopbouw en ontwikkeling agreement establishing the European bank for reconstruction and development
overeenkomst tot outsourcing van de informatica IT outsourcing agreement
overeenkomstig consistent
overeenkomstig corresponding
overeenkomstig pursuant to
overeenkomstig similar
overeenkomstig de volgende bepalingen in accordance with the following provisions
overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde pursuant to the relevant provisions laid down in law
overeenkomstig vaste jurisprudentie pursuant to permanent case law
overgangen contact areas
overgangsbepaling transitional provision
overgangsbepalingen transitional provisions
overgangscontact passing contact
overgangsmaatregelen transitional measures
overgangsmaatregelen transitional measures
overgangsperiode transitional period
overgangsregeling transitional arrangement
overgewogen overweighted
overheersend (pre)dominant
overheersend (pre)dominating
overheersend preponderant
overheersend prevailing
overheersend prevalent
overheid government
overheid government (authorities)
overheidsbijdrage exchequer supplement (U.K.)
overheidsbijdrage state subsidy
overheidsbudget state budget
overheidsdiensten public services
overheidsfinanciering public finance
overheidsobligatie government bond
overheidsopdrachten public contracts
overheidspapier government paper
overheidspersoneel public servants (governement officials (kabinet))
overheidsschuld public sector debt
overheidssubsidie government subsidy
overig other
overige bedrijfskosten other operating expenses
overige bedrijfsopbrengsten other operating income
overige eisen other requirements
overige financiele vaste activa miscellaneous investments
overige kenmerken other requirements
overige reserves other reserves
overige voorzieningen other accrued liabilities
overige vorderingen other receivables
overigen schulden other liabilities
overigens besides
overigens for all other matters
overkoepelende servicecomponentenen universal service componentsts
overkoepeling arch over (a river)
overkomen happen to
overleg en sturingng consultation and controlol
overlegprotocol (bij CAO) Consultation Protocol
overlegstructuurur consultation structurere
overlevingspensioen surviving dependants pension
overlevingspensioen survivor's pension
overlijden door ongeval accidental death
overlijden door ongeval accidental death
overlijdensattest death certificate
overlijdensattest death certificate
overlijdensdekking death cover
overlijdensdekking death cover
overlijdensdekking death cover
overlijdensplan death benefit plan An agreement that guarantees the payment of a stated amount of monetary benefits upon the death of the insured, or under other circumstances specified in the contract, such as total disability.
overlijdensplan life insurance An agreement that guarantees the payment of a stated amount of monetary benefits upon the death of the insured, or under other circumstances specified in the contract, such as total disability.
overlijdensrisicopremie risk premium the part of the annual premium for a life insurance that covers the death risk.
overlijdensverzekering death insurance
overlijdensverzekering death insurance
overlijdensverzekering death insurance
overlopende rekeningen accruals/deferrals
overlopende rekeningen equalization accounts
overmacht circumstances beyond one's control
overmacht force majeure
overmachtht force majeurere
overname acquisition
overname take-over
overname take-over
overnamebod takeover bid
overnamedoelwit takeover target
overnamedoelwit takeover target
overnemen to purchase
overschrijdersregeling excess salary regulation
overschrijding (budget) deficit For example, if you exceed a credit line.
overschrijding (budget) overlimit For example, if you exceed a credit line.
overschrijving transfer
overschrijving transfer
overschrijving transfer
overschrijvingen uitvoeren recording transfers
overschrijvingen uitvoeren recording transfers
overschrijvingsformulier transfer form
overschrijvingsformulier transfer form
oversluiten <verz> <bij andere verzekeraar> to insure elsewhere
overspanningsbeveiliging overvoltage protection
overspraak cross-talk
overspreken cross-talk
overstorting overflow
overstroming flood
overtuigingsstuk documentary evidence
overwaarde krediet equity loan
overwaarde op OG equity on real estate
overwaarde op onroerend goed equity on real estate
overwegen overweigh
overwegende dat considering
overwegende dat whereas
overweging overweighting
overwegingen grounds for consideration
overwelven arch over (a river)
overwerkregeling overtime regulation
overwerktoeslag (overwerkvergoeding) compensation for overtime
overwogen overweighted
overzicht market overview
overzicht statement
overzichtelijkheid clear arrangement
overzichtelijkheid clear organisation
overzichtelijkheid convenient arrangement
overzichtelijkheid convenient organisation
overzichtelijkheid transparency
oxydatie katalysator oxidation catalyst
p&r-management p&r management (park and ride)
pac private alarm center
pac (particuliere alarmcentrale) pac private alarm center
pac (particuliere alarmcentrale) security alarm center
packet switching-technologie packet switching technology
pae premier account executive pae premier account executive
pager pager
pagernummer pager number
pagernummer contactpersoon contact pager
pagernummer gebruiker user pager number
pagernummer van de primaire contactpersoon primary contact pager number
pagina business markets in Europa European business markets page
pago periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
pakketclassificatie packet classification
pakketpolis insurance package
pakketpolis insurance package
pakketten verzenden route packets
pal pal
palliatief verlof palliative leave
palliatief verlof palliative leave
pam pam
PAM PAM
PAM PAM
pam premier account manager pam premier account manager
pand bedrijfsleidersverzekeringspolis pledge on company manager life assurance policy
pand bedrijfsleidersverzekeringspolis pledge on company manager life assurance policy
pand facturen pledge on invoices
pand facturen pledge on invoices
pand gelddeposito pledge on cash deposits
pand gelddeposito pledge on cash deposits
pand goudstukken of -staven pledge on gold coins or ingots
pand huurgeld pledge on rental income
pand huurgeld pledge on rental income
pand levensverzekeringspolis pledge on life assurance policy
pand levensverzekeringspolis pledge on life assurance policy
pand ndd-polis pledge on ndd policy
pand NDD-polis pledge on NDD policy
pand NDD-polis pledge on NDD policy
pand omniumpolis pledge on comprehensive insurance policy
pand omniumpolis pledge on comprehensive insurance policy
pand schuldvorderingen van aannemers pledge on claims of building contractors
pand schuldvorderingen van aannemers pledge on claims of building contractors
pand wissels pledge on bills of exchange
pand wissels pledge on bills of exchange
pandgever pledgor
pandnemer pledgee
pandrecht lien in rem; right of lien; lien
panelen shelves
pao vws-directie algemene gezondheidszorg en opleidingen
papieren overschrijvingen bank giro credit Rather than sending a cheque through the post, paying by credit card or transferring money electronically, ëpapieren overschrijving’ is when the recipient of the money sends the person paying a pre-printed form for use at any bank or Post Office; the person paying takes the slip of paper and can use it to pay in cash or by cheque at any bank or Post Office. Usually accompanies utility bills.
paragraaf paragraph
parameters parameters
paraplufonds funds of funds
paraplufonds funds of funds
Parijs Paris
paritair comité joint committee
paritair comité joint committee
parkeergarage car park
parkeergarage multi-storey car park
parkeer-management car park management system
parkeerterrein car park
parkeerverwijzing parking guidance
parket Public Prosecutor's Office
parketmagistraten prosecuting magistrates
parketnummer public prosecutor's office number
parkleitsystemen car-park routing systems
parlement parliament
participatie investment for example, the amount of money paid into a pension plan.
particulier persoon private individual
particuliere verzekering private health insurance
particuliere ziektekostenverzekering private health insurance
particulieren private individuals
partijen parties
partner partner
Partner Partner
Partnerbeheer Partner administration
partnergeweld domestic violence
partnergeweld domestic violence
Partnerrollen Partner positions
parts per billion parts per billion
pas credit/debit card
pas just
pas lately
pas not long ago
pas only
pas recently
pas the other day
passief liabilities
passiva shareholders' equity and liabilities
pasvolgnummer credit/debit card number
patrimonium heritage
patrimonium patrimony
patronale stortingen company contributions
Payments and Cash Management adviseur Payments and Cash Management Adviser
pbeg oj publicatieblad Europese gemeenschap
pbgo periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek
PBIC PBIC
PBIC PBIC
PBIC PBIC
p-blad publicatieblad
PBR (prijs/boekwaarde) price/book value ratio (PBR)
pbs process control system
pbs process management system
pbx pbx
pcbcb pcb (project control board)d)
pco protestants christelijke onderwijsvakorganisatie
pcpc pc (computer)
pcpc pc (process controller)
PC-prive regeling Home PC Regulation
pdo-gg kerncommissie postdoctoraal onderwijs gedrag en gezondheid
pdv Abbreviation for: perifere detailhandels vestigingen
pdv/gdv distribution facilities
pe pe
pe (project engineer) project engineer (pe)
peiling employee appreciation survey
pensioenattest pension declaration
pensioenfiche pension slip
pensioenfiche pension statement
pensioenfonds (complementary) pension fund
pensioenfonds pension fund
pensioengevend jaarloon pensionable salary
pensioengevend salaris pensionable salary When calculating the amount of pension, it is not only the salary that comes into account.
pensioengrondslag pension (calculation) basis
pensioengrondslag pension basis
pensioeninstelling pension institution
pensioenjaren pensionable years
pensioenkapitaal retirement lump sum
pensioenkas pension fund
pensioenlasten pension commitments
pensioenleeftijd retirement age
pensioenplafond pension ceiling
pensioenplafond pension ceiling
pensioenplan pension plan
pensioenplan pension plan
pensioenreglement pension rules
pensioenreglement pension rules
pensioenrente pension annuity
pensioenrente pension annuity
pensioensparen pension savings
pensioensparen pension savings
pensioentoezegging pension agreement
pensioentoezegging pension plan
pensioenvoordeel retirement benefit
pensioenvoordeel retirement benefit
pensioenvoorziening occupational pension scheme Een pensioenvoorziening is een regeling voor uw pensioen die tot stand is gekomen in de werkgever/werknemersfeer.
pensioenwijzer pension example
pension plan pension scheme Instead of taking out an insurance policy for a single insured or joint insureds, a company will set up a scheme for all its employees
pension plan this is a plan or scheme. Instead of taking out an insurance policy for a single insured or joint insureds, a company will set up a scheme for all its employees
penvoerder lead manager
penvoerder overall coordinator
PER (price/earnings ratio) PER (price/earnings ratio)
per jaar annually
per jaar annually
percentagecontrole rate monitoring
percentageverplichting rate enforcement
performance performance
performance reporting management performance reporting management
performance-meting performance measurement
perifere detailhandels vestigingen peripheral retail outlets
periodiciteit frequency
periodiciteit frequency
periodiciteit frequency
periodiek periodic salary increase; higher step in the salary scale; incremental raise/salary increase
periodiek regular
periodiek regular
periodiekdatum date of the next incremental period; date of the next incremental raise/salary increase
permanent vermogen permanent capital
Permanente educatie long-term development measure
pe-router pe router
persafdeling press department
personal banker personal banker
Personal Banker Personal Banker
Personal Banker Personal Banker
Personal Banker Personal Banker
personal development plan personal development plan
personeel personnel
personeelsaankopen personnel purchase
Personeelsbeheer Personnel administration
personeelscategorie category of employees
personeelscategorie category of employees
personeelschef personnel manager
personeelsgeleding personnel section
personeelshandboek manual of regulations for personnel
personeelskosten personnel costs
personeelsontwikkeling en begeleiding personnel development and career planning
personeelsvereniging staff association
personeelsverloop fluctuation
Personeelszaken Personnel and Organisation
personen headcount
Personen Individuals
Personen zoeken People search
personenalarmeringssysteem paging system
persoon die de beslissingen neemt main decision maker
persoon die de trekker is van de wissel drawer
persoon waar de wissel op getrokken is drawee
persoonlijk advies op uw maat personalised advice
persoonlijk advies op uw maat personalised advice
persoonlijk bericht information
persoonlijke bijdrage personal contribution
persoonlijke bijdrage personal contribution
persoonlijke bijdrageovereenkomst personal contribution agreement
Persoonlijke e-mails Personal message centre
persoonsgebonden budget personal budget according to the Dutch Social Support Act
persoonsgegevens personal data
persoonsgegevens personal details
persoonsgegevens to process
Perspectief Perspective
peso pleasant efficient safe owned
petitum relief sought
pfi private financial initiative
PGB Abbreviation for: persoonsgebonden budget
pgg platform gvo-functionarissen bij ggd'en
piekdrukte rush hour
pieken peak capacity
pieken in de overdracht peak transmissions
piektijden peak times
pijltjestoetsen arrow keys
pijltjestoetsen left/right scroll arrows
piketwacht standby
PIM-formulier Staff Intake and Amendment Form
pin pin
pin-nummer pager pager pin
pin-nummer pager gebruiker user pager pin number
pin-nummer pager van de primaire contactpersoon primary contact pager pin
pip-klant pip customer
pkr = krp n)
plaats city
plaats in de organisatie position in the organization (function description template)
plaats van vestiging business address
plaatselijk postkantoor local ptt
plaatselijk wisselkantoor local exchange carrier
plaatselijke accountmanager local account manager
plaatselijke overheid local government
plaatselijke tijd local time
plaatselijke tsc-manager local tsc manager
plaatselijke valuta local currencies
plaatsingen in de media media exposure
plaatsvervangende voorzitters deputy chairpersons
plafond ceiling
Plakken Paste
plan met keuze option plan
plan met keuze option plan
plan zonder keuze fixed plan
plan zonder keuze fixed plan
Planning Planning
Planning Schedule
Planningsstatus Planning status
plasmascherm flat screen
platform platform
platte bestandsindeling flat file
plattegrondtableau layout panel (fire alarm)
pleegzorg foster care
plek location
plexideur plexiglass door
ploeg squad
ploeg team
Plus Spaar Rekening Saving Account Plus
plus spaar rekening saving account 'plus'
Plus Spaar Rekening Saving Account 'Plus'
Plus Spaar Rekening Saving Account 'Plus'
pm pm
pmi project management innovations
PMI-index PMI index
poging tot oplichting attempted swindle
poging tot oplichting attempted swindle
point-to-point verbinding point-to-point connectivity
policy deployment scheduler policy deployment scheduler
polisblad policy schedule
polisblad schedule
polis-deelnemer participant policy
polis-deelnemer participant policy
polis-vennootschap employer policy
polis-vennootschap employer policy
polisverganging policy supersession when a new policy schedule replaces an earlier version.
polisvoorwaarden policy conditions [bank- en verzerkingslexikon]
polisvoorwaarden policy terms
Politierechtbank Petty Sessional Court
politiestraf police punishment In België een straf waarmee een overtreding wordt bestraft. Zij varieert van één tot zeven dagen gevangenisstraf of een geldboete.
polsen to sound out
poort port
poortleveringsmodel port delivery model
poortverbinding port connectivity
poortverbindingssnelheid port connection speed
POP Personal Development Plan Persoonlijk ontwikkelingsplan
pop-sitete pop sitete
Pop-up Pop-up
por program of requirements
port scanning port scanning
Portaal Dashboard
Portaalbeheer Dashboard administration
Portaalsites Dashboard pages
portefeuille met kapitaalbescherming CPPI (Constant proportion portfolio insurance)
positief saldo credit balance
positieve consolidatieverschillen positive consolidation differences
postadres postal address
postcode post code
posten items
postnummer postcode
potentials (marketing) prospects
potentiële klanten customer suspects
POWERTRAINER-statistiek POWERTRAINER reports
pp parties
ppp private-public partnership
pprcrc pprc (peer to peer remote copy)y)
pps private-public cooperation
pptp pptp
pptp (point-to-point tunneling protocol) point-to-point tunneling protocol (pptp)
pr public relations
praktische afspraken practical arrangements
pre en post-hospitalisatie pre and post hospitalisation
pre en post-hospitalisatie pre and post hospitalisation
precedent a judgment or decision of a court, normally recorded in a law report, used as an authority for reaching the same decision in subsequent cases.
preferent aandeel preference share
premie contributions
premie incasso premiums collected
premie incasso premiums collected
premie voor de volksverzekeringen national insurance contribution
premie VV Abbreviation for: premie voor de volksverzekeringen
premier account executive premier account executive
premier account manager premier account manager
premier account manager premier account manager
premier plus premier plus
'premier-, key- en business-niveau' 'premier, key and business tiers'
'premier-, key- en business-verkoopkansen overdragen' 'premier, key and business opportunity transition'
premiespaarregeling National premium savings plan
premiespaarregeling premium savings plan
premiespaarregeling Rijksambtenaren Public Servants National premium savings plan
premiestaffel premium table
premievrij free of premiums
premievrije waarde paid-up value
premievrije waarde paid-up value
premievrijstelling waiver of payment of premiums Waiver of Premium is a form of protection, whereby if you are unable to carry out your normal occupation due to illness or injury, the insurance company will pay your premiums to maintain the benefits under the policy.
premievrijstelling waiver of premium Waiver of Premium is a form of protection, whereby if you are unable to carry out your normal occupation due to illness or injury, the insurance company will pay your premiums to maintain the benefits under the policy.
premium premium
premium management premium management
premium priority premium priority
premium priority silver premium priority silver
premium router management premium router management
premium silver-verkeer premium silver traffic
prepensioen early retirement
president presiding judge
presidentieel decreet presidential decree
prestatie benefit
prestatie performance
prestatiecontrole performance monitoring
prestatiekenmerken performance specifications
prestatiekenmerken performance specifications
prestaties performance
prestatiespecificaties performance specifications
prestatiespecificaties performance specifications
prestatiespecificaties prestatievoorschriften
preventatief onderhouding preventive maintenance
preventie en bescherming occupational health and safety (Belgium)
preventief onderhoud preventive maintenance
pri pri
pri-interface pri interface
prijs- en schadelastontwikkelingen changes in price and the cost of claims Premiewijziging die hieruit voortvloeit wordt niet aangemerkt als wijziging van de verzekering.
prijs/eenheid klant customer unit price
prijsband price band
prijscorrectieie price adjustmentnt
prijskortingen price cuts
prijsopgave op basis van regie accounting as per actual outlay
prijsvraag competition
prijzen web center weergeven display web center pricing
prijzenpolitiek price policy
primaire contactpersoon primary contact
primaire interface primary interface
princiepsakkoord agreement in principle
printen pc boards
prioriteit voor verkeer met status gold gold traffic priority
prioriteitenniveau priority level
prioriteitverkeer traffic prioritisation
prism prism
privacy privacy
privacybeleid privacy policies
Privacyverklaring Privacy policy
private banker private banker
Private Banker Private Banker
Private Banker Private Banker
private banking investment committee private banking investment committee
Private Banking Transactions Adviser Private Banking Transactions Adviser
Private Portfolio Manager Private Portfolio Manager
private verzekeraar private insurance company
privé-ip private ip
pro forma krediet proforma credit
pro forma krediet proforma credit
pro forma krediet proforma credit
pro forma krediet proforma credit
proactieve cpe-controle proactive cpe monitoring
probatie conditional discharge De rechter kan u dan de verplichting opleggen bepaalde voorwaarden na te leven. Dat is probatie.
probatie-uitstel conditional discharge Uitstel betekent dat een uitgesproken straf niet wordt uitgevoerd. De rechter legt een proeftermijn op van minstens één en maximaal vijf jaar. Aan die proeftermijn kunnen ook bijzondere voorwaarden verbonden worden.
probleemeigenaarar problem owner
probleemmanagerer problem managerer
probleemresolutieie problem resolutionon
probleemticket trouble ticket
problembeheerer problem managementnt
problemen met tickets trouble ticketing
problemen oplossen troubleshooting
problemen van klanten oplossen customer trouble shooting
procedures procedures
proces verbal van oplevering handover report
procesbeheersing algemeen process control - general
procesbeschrijving workflow imaging
proces-facilitator process facilitator a facilitator is someone who cascades information to others.
Procesregels Process policies
processen workflow
processgebonden in-process
proces-verbaal notarial record
proces-verbaal report
proces-verbaal van aggregatie road-worthiness certificate
procureur lawyer/attorney Een procureur was in Nederland een jurist, die namens een partij in een gerechtelijke procedure optrad. Dit procuraat, dat in een groot aantal procedures verplicht was, is per 1 september 2008 afgeschaft. In de gevallen waarin de wet procederen door middel van een procureur verplicht stelde, moet voortaan geprocedeerd worden met een advocaat als procesvertegenwoordiger.
Procureur des Konings Public Prosecutor
procureur-generaal Chief Public Prosecutor at the Court of Appeal De benaming procureur-generaal wordt voor verschillende functies gebruikt:
product/markt-combinatie business sector
productie manufacturing
productschap (voor) commodity board (for)
productschap voor groenten en fruit marketing association for fruits and vegetables
productschap voor siergewassen marketing association for ornamental plants
proefperiode trial period
proefperiode trial period
proeftijd probationary period
proeftijd probationary period
proeverijen proeverijen wine-tastings
profiel specialist area
Profiel Profile
Profielgegevens Profile data
prognose (verkeersmanagement) forecast
program van eisen program of requirements (por)
Programma Programme
programma van eisen technical specification
Programmatypes Programme types
project management project management
projectcontrole project monitoring
projecteringdeskundige project-planning experts
promesse promissory note
proportionele herverzekering quota share reinsurance this is a reinsurance by treaty or facultatively under which the insurer cedes and the reinsurer accepts a fixed proprotion of the risk or, in the case of a treaty, risks whithin the agreed category. Quota share arrangements are proportional and expressed as percentages, eg 50 per cent quota share, 35 per cent quota share, etc. premiums and claims are shared in the agreed proportions. This can be a cheap, easily operated method of treaty reinsurance under which the insurer cannot select which risks he will or will not pass over to the reinsurer.
prospectus prospect
protocol protocol
protocol track record
provider provider
provider van lokale toegang local access provider
providers in de lokale toegangscircuits local tail providers
provinciaal wetboek provincial law gazette
provincieses provinceses
provisieregeling commission regulation
pstn-lijn pstn line
pto passengerless train operation
public relations officer public relations officer
Public Relations Officer Public Relations Officer
Public Relations Officer Public Relations Officer
Public Relations Officer Public Relations Officer
publicatieblad official journal
publicatieblad van de Europese gemeenschappen official journal of the European communities
publicatieblad van de republiek italië official gazette of the italian republic
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie public-law organisation of business and industry
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie trade bodies governed by public law
publiekrechtlijk under Public Law
publiekstrekker (good) draw
publiekstrekker crowd puller
punchlist punch list Buyers compile a punch list during the final walk-through detailing items to be fixed before closing.
Puntbronnen point sources Duidelijke bronnen van verontreiniging, zoals rioolwateroverstorten, rioolwaterzuiveringen en lozingen van huishoudelijk en bedrijfsafval.
Punten Marks
punt-multipunt point-to-multipoint
punt-punt point-to-point
put-optie put option
put-optie (call-optie wegens analogie) put option
pv minutes Abbreviation for: proces verbaal
pv official record Abbreviation for: proces verbaal
pv official report Abbreviation for: proces verbaal
pvc (permanent virtual circuit) pvc (permanent virtual circuit)
pvc-identificatie pvc identification
pvc-netwerk pvc mesh
pvc's (permanent virtual circuits) permanent virtual circuits (pvcs)
pve program of requirements
pvo purchasing volume???? (not confirmed!)
pz personnel department
pzi = personenzoekinstallatie paging system
qa-testen qa testing
qos qos
qos (quality of service) quality of service (qos)
q-schijf q-drive
quadri four-color (printing process)
qualificeren meet quality requirements
quarter four times Numeral adverbs in Latin.
quater d Numeral adverbs in Latin.
quater fourth Numeral adverbs in Latin.
R.I.Z.I.V. National Institute for Sickness and Invalidity Insurance
R.S.Z. National Institute for Social Security
R.V.A. National Institute for Employment Services
raad council
raad van bestuur board of directors
raad van bestuur managing board
raad van commissarissen supervisory board
raad van state council of state
raadkamer court sitting in camera In Belgisch recht is de Raadkamer een kamer die zich enkel bezighoudt met strafrecht (buiten een aantal bijzonder bevoegdheden). De raadkamer beslist over voorlopige hechtenissen, rechtmatigheid van vrijheidsberoving e.d. voor de inverdenkinggestelde voor de correctionele komt.
raadkamer court sitting in chambers In Belgisch recht is de Raadkamer een kamer die zich enkel bezighoudt met strafrecht (buiten een aantal bijzonder bevoegdheden). De raadkamer beslist over voorlopige hechtenissen, rechtmatigheid van vrijheidsberoving e.d. voor de inverdenkinggestelde voor de correctionele komt.
raadkamer hearing in camera In Belgisch recht is de Raadkamer een kamer die zich enkel bezighoudt met strafrecht (buiten een aantal bijzonder bevoegdheden). De raadkamer beslist over voorlopige hechtenissen, rechtmatigheid van vrijheidsberoving e.d. voor de inverdenkinggestelde voor de correctionele komt.
raadkamer hearing in chambers In Belgisch recht is de Raadkamer een kamer die zich enkel bezighoudt met strafrecht (buiten een aantal bijzonder bevoegdheden). De raadkamer beslist over voorlopige hechtenissen, rechtmatigheid van vrijheidsberoving e.d. voor de inverdenkinggestelde voor de correctionele komt.
raadplegen c.q. raadpleging consulting or consultation
raadpleging van werknemers die in diesnt zijn van tot hbg behorende ondernemingen consulting of the employees of undertakings belonging to hbg
raadsdokter consulting physician
raadsdokter consulting physician
raadsheer-commissaris appeal judge The raadsheer-commissaris is the judge in the Hoge Raad or Gerechtshof as opposed to the rechtsheer-commissaris who is in the rechtsbank.
raadsman (defence) lawyer
raadsman counsel (for the accused)
raadsman counsel (for the defence)
raadsman legal representative
raadsonderzoek investigative report of the Board
Raamregling meerjaren- en lifetime-variant van de arbeidsduurverkorting Mulit-year and lifetime ADV variants framework regulation
raar funny
raar odd
raar peculiar
raar queer
raar strange
rac fire brigade alarm center
rac (regionale alarmcentrale) fire brigade alarm center
rac (regionale alarmcentrale) rac regional alarm center
rampzalig disastrous, catastrophic, fateful, calamatous
randapparatur ancillary equipment A vague term that refers to equipment that is not the CPU itself, but linked to a computer or a network.
randapparatur peripheral equipment A vague term that refers to equipment that is not the CPU itself, but linked to a computer or a network.
randapparatur peripheral units A vague term that refers to equipment that is not the CPU itself, but linked to a computer or a network.
randapparatur telecommunications equipment A vague term that refers to equipment that is not the CPU itself, but linked to a computer or a network.
randvoorwaarden basic conditions
rangeringen jumpers
rapport report
Rapport Report
Rapport creëren Create report
Rapportage Reporting
Rapportcategorieën Report categories
Rapporten Reports
rating rating
ratio van dit oordeel ratio decidendi The legal principle upon which the decision in a specific case is founded.
ratio van dit oordeel ratio decidendi
ratio's (balans) ratios (balance sheet)
rbf lijst rbf list
realisatietraject implementation phase
real-time toepassingen real time applications
recht works councils act according to Dutch law
recht (op prestaties) entitlement
recht doen render justice
recht doen to dispense justice
recht op geschriften document fee A fee charged on notarial documents, separate to the notary's fee.
recht op geschriften documentary duty A fee charged on notarial documents, separate to the notary's fee.
recht schenden to misapply the law
rechtbank lower court Lower court, the court of first instance as opposed to the Hof (Appellate Court)
rechtbank court
rechtbank van eerste aanleg court of first instance
rechtdoende giving judgement
rechtdoende giving judgement
rechtdoende op tegenspraak giving judgement in a defended action
rechter judge
rechter-commissaris examining magistrate The rechter-commissaris is the judge in the lower court as opposed to the raadsheer-commissaris who is the judge in the Hoge Raad or Gerechtshof.
rechthebbende beneficiary
rechtmatig lawful(ly)
rechtmatig legitimate(ly)
rechtmatig rightful(ly)
rechtmatig eigenaar legal owner
rechtmatig vervaardigde en in de handel gebrachte producten lawfully manufactured and marketed products
rechtsbijstandsverzekering legal aid insurance
rechtsbijstandsverzekering legal aid insurance
rechtsgeldig in a legally valid manner
rechtsgeldig in a legally valid way
rechtsgeldig legally effective
rechtsgeldig legally valid
rechtsgevolgen legal effect
rechtshandeling juristic act; legal act; act intendend to have legal effect
rechtsmaat jurisdiction
rechtsontwikkeling development of law
rechtsopvatting conception of law
rechtsopvatting legal conception
rechtspersonenregister legal entity number
rechtspersonenregister legal entity number
rechtspersoon legal entity
rechtspersoon legal person
rechtspersoon legal person
rechtspleging judicial proceedings
rechtspleging legal proceedings
rechtsplegingsvergoeding winning party's legal costs De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
rechtsplegingsvergoeding legal aid costs Een rechtsplegingsvergoeding is een woord dat niet rechtstreeks kan vertaald worden. Het kortst mogelijk uitgelegd: “een door de rechter opgelegde forfaitaire vergoeding te betalen door de verliezende partij aan de winnende partij als tussenkomst in de advocaatskosten.”
rechtspraak case law
Rechtspraak van de Week Weekly Journal of the Supreme Court of the Netherlands
rechtspreken to administer justice
rechtspreken to administer law
rechtspreken to dispense justice
rechtspreken to make an award
rechtspreken in eerste aanleg to deliver judgement in the first instance
rechtsvoordeel preferential right
rechtsvordering legal action
rechtsvorm legal form
rechtsvorm legal form (company)
rechtsvorm v.d. combinatie legal form in case of group bidders
reclameboodschap commercial
recycling recycling
red frame red frame
redactie editorial team
redactionele aanpassingen textual amendments
redactionele veranderingen textual amendments
redelijk reasonable
Redenen voor annulering Cause of cancellation
redigeren to edit
reductie discount
redundantie redundancy
reeds nu voor alsdan now for then
reference referral The referral by a court of a case (or an issue arising in a case) to another court or an arbitrator (referee) for a decision or opinion. In the high court any action or any question or issue of fact arising from it may be referred to an official referee for trial.
referentie index
referentie valuta reference currency
referentiedocumenten reference documents
referentie-index reference currency
referentie-index reference currency
referentie-index reference index
referenties references
referteperiode qualifying period
regelcentrale peaking power plant
regeling regulation
regeling bouwbesluit nieuwbouw buildings decree regulation on new constructions
regeling kapitaalverzekering life assurance regulation
Regeling leeftijdsuren Age-Related Hours Regulation
regeling toelatingseisen regulation on approval requirements
regeling variabel inkomen variable remuneration components regulation
Regeling vergoeding propagandakosten Publicity Material Reimbursement Regulation
regeling vergoeding woon-/werkverkeer travel allowance regulation
regelitems line items
regels physical lines
regenwaterafvoer rain-water drainage
regie (in regie) on a time and cost basis
regio region
regio region
regionale alarmcentrale fire brigade alarm center
regionale alarmcentrale regional alarm center
regionale milieudienst regionaal milieu-agentschap
regionale milieudienst regional environmental agency
regionale politiekorpsen state police forces
regisseren to direct
regisseren to produce (a film)
registergoederen registered properties
registratie van keuringen en beproevingen inspection and test records
registratiesysteem recording system
registreren license
registreren Enrolment
Registrering Enrol
reglement set of rules A set of rules and regulations.
reglement regulations van een pensioenplan
reglement rules van een pensioenplan
Reglement Rechtmatigheidsberoep Lawfulness of Decisions Appeals Regulation
regresvordering recourse action
regulier onderwijs government-funded education
regulier verblijf non-asylum stay De meeste vreemdelingen komen niet als asielzoeker naar Nederland. Zij komen om te werken, te studeren of in het kader van gezinshereniging of –vorming. Deze vormen van verblijf zijn gebaseerd op andere gronden dan asiel.
reguliere regeling pension rights in the form of capital (euros or capital) Binnen de nieuwe wettelijke regels is een niet-reguliere regeling een pensioenregeling in beleggingseenheden en een reguliere regeling een pensioenregeling uitgedrukt in euro’s dan wel kapitaal.
reikweite scope
Reis- en pensioenkostenbeschikking ongehuwd burgerlijk rijkspersoneel Unmarried Public Service Staff Travel and Accommodation Expenses Decision
reisbeleid travel policies
reisbescheiden travel documents
Reisbesluit buitenland van de sector Rijk International Travel Decree of the State Sector
reisbijstandsverzekering travel assistance insurance
reiskostenvergoeding travel allowance
reisverzekering travel insurance
reizen travel
reizigersrijtuig passenger car
rekening account
rekening invoice
rekening afsluiting account closure
rekening basis-bankdienst basic banking service account
rekening courant krediet overdraft facility; bank overdraft
rekening onder bewind account under administration
rekening onder bewind account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
rekening onder bewind account under administration
Rekening onder bewind Account under administration
rekening onder bewind account under administration
rekening onder bewind account under administration
rekeningafschrift account statement
rekeningafschrift account statement
rekeningafschrift account statement
rekeningafschrift account statement
rekeningafschrift account statement
rekeningafschrift account statement
rekeningbeheerder account manager
rekening-courant current account
rekeninghouder account holder
rekeningkosten account fees
rekeningoverzicht account statement
rekeningrijden road pricing
rekeningsaldo account balance
rekeningsaldo account balance
rekeningsaldo account balance
rekeningsaldo account balance
rekeninguittreksel statement of account
rekeninguittreksel statement of account
rekeninguittreksel statement of account
rekeninguittreksel statement of account
rekest application; petition
relatie contact
relatiebeheerder account manager
relatiebeheerder customer relationship adviser
Relatiebeheerder Customer Relationship Adviser
Relatiebeheerder financial advisor
relatiegelastigde account manager
relatiemarketing relationship marketing
Relative Value Relative Value
relay-technologie relay technology
rellen babble, blab, jabber, chatter, fracas
relletje disruption
relletje disturbance
relletje fracas
relletje fray
relletje row
remgeld personal contribution for (medical) costs
rendabiliteit return
rendement rate of return
rendement return
rendement return
rendement yield
rentabiliseren realise
rentabiliteit profitability
rente annuity levenslange rente
rente annuity
rente annuity
rente annuity
rente interest
rente interest
rente pension
rente aanrekenen charge interest
rente betalen pay debit interest
rente op jaarbasis annual rate of interest
rente periode interest period
rente uitbetaalbaar op vervaldatum interests payable at final maturity
rentebedrag interest amount De opgebouwde rente is het rentebedrag dat u tot nu toe heeft opgebouwd op de spaarrekening. Als u uw rekening opheft, dan ontvangt u het rentebedrag dat tot aan het moment van opheffen is opgebouwd. Deze rente en de rente die u de rest van het kalenderjaar nog opbouwt, wordt op 1 januari aan u uitgekeerd.
rentebeheerder annuity manager
rentebeheerder annuity manager
rentebrevet annuity certificate
rentebrevet annuity certificate
rentecompensatie van saldi in euro notional pooling of euro balances for the purposes of interest calculation
rentecurve interest rate curve
rentefonds annuity fund
rentefonds annuity fund
rentegenieter annuitant
rentegenieter annuitant
rentemarge interest margin
renteopslag margin; spread vaste opslag boven cost of funding
rentepercentage interest rate
renteresultaat net interest income
renterisico interest rate risk
rentescenario interest rate scenario
rentestand interest rate
renteswap interest rate swap
rente-uitkering annuity payment
rente-uitkering annuity payment
rentevaste periode fixed interest period
renteverloop interest rate evolution
rentevoet interest rate
repatriëring currency repatriation The process of converting a foreign currency into the currency of one's own country. The amount that the investor will receive depends on the exchange rate between the two currencies being traded at the settlement time.
repatriëring repatriation The process of converting a foreign currency into the currency of one's own country. The amount that the investor will receive depends on the exchange rate between the two currencies being traded at the settlement time.
repliceren reply
repliek reply
repo repo
repo transactie repurchase agreement
Repressieve Dienst fire-fighting service Within the 'brandweer' division. Probably opposite of 'preventieve dienst', i.e. relates to actual
rere relectronic remech b.v.
reservataire erfgenamen statutory heirs
reserve reserve
reserve reserve
reservebatterij battery backup
Reservering Reservation
reserveringskosten reservation costs Amounts paid to reserve say a hotel room.
reserves reserves
responstijden response times
ressorteren onder to be under the jurisdiction of
ressorteren onder to come under
ressorteren onder to fall under
ressorteren onder to0 belong to
resterend kredietbedrag outstanding credit amount
resterende looptijd remaining maturity
resultaat deelnemingen income from investment in other companies
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen income from ordinary activities before taxes on income
resultaat van gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen income from continuing operations before taxes on income
resultaat voor belastingen pre-tax result
resultaat voor belastingen pre-tax result
resultaatgebieden results (efqm)
resultaatsverbintenis obligation to guarantee results
resultaten 200 results for 2001
resultatenoverzicht profit and loss statement
resultatenseizoen announcement season
ret rotterdamse electrische tram
ret rotterdamse elektrische tram
Retailsector retail trade
retention retention
retroactieve polis retroactive policy
returnverwachtingen return expectations
revalidatie convalescence
revalidatie rehabilitation
ri&e risk inventory & assessment
richtlijn Directive
richtlijn inzake codificering van de notificatieprocedure directive codifying the notification procedure
richtlijn inzake codificering van de notificatieprocedure directive codifying the notification procedure
Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen European Council Directive
richtlijnen van personeelszaken hr guidelines
rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling state office for the integrated management of inland waterways and for sewage treatment
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne Federal institute for health and the environment
Rijkspersonenregister place of registration Indicates the place of registration of a branch.
Rijksregisternummer National Registry Number
Rijksregisternummer Social Security Number
rijkswaterstaat directorate-general for public works and water management
rijpheidsgraadmodel maturity degree model
rijs- en verblijfskosten buitenland travel and subsistence expenses abroad
rijstrook lane
rijstrook lane
rijverboden driving bans (e.g. no freight traffic in alpine countries at night)
rijzen arise
rijzen rise up
rioleringssysteem sewer system
rip rip
risico risk
risico risk (hazard)
risicoanalyse risk analysis
risicoanalyse risk assessment
risicoaversie risk aversion
risicobeoordeling risk assessment
risicobereidheid risk seeking The opposite of risk aversion is risk seeking (sometimes called risk loving).
risicobereidheid risk appetite
risicodekking risk cover
risicodekking risk cover
risicodekking1 risk cover
risicodeling shared risks
risicodragend risk-bearing
risicogewogen risk-weighted (adj)
risicogroep high-risk group
risicokapitaal risk capital
risicokapitaal risk capital
risicopremie risk premium
risicopremie risk premium
risicoprofiel risk profile
risicoprofiel risk profile
risico-rendementsverhouding risk/yield relation
risicospreiding spread of risks
risicospreiding spread of risks
risicotolerantie risk tolerance
risicoverzekering temporary life insurance RisicoPlanners biedt risicoverzekeringen in verschillende vormen en met verschillende overlijdensuitkeringen, waarmee alle financiële gevolgen van een overlijden volledig kunnen worden opgevangen.
risicoverzekering term life insurance RisicoPlanners biedt risicoverzekeringen in verschillende vormen en met verschillende overlijdensuitkeringen, waarmee alle financiële gevolgen van een overlijden volledig kunnen worden opgevangen.
risicovoertuig risk bearing vehicle
risicovoertuig risk bearing vehicle
risikopremie risk premium
risk-managementteam risk-management team
riw relatieve imagewaarde (relative image value)
RIZIV National Sickness & Disability Insurance Department
RIZIV National Sickness & Disability Insurance Department
RIZIV National Sickness and Invalidity Institute
RIZIV National Sickness and Invalidity Institute
RIZIV Social Security Wage ceiling
RIZIV Social Security Wage ceiling
RK Abbreviation for: raadkamer
roep [verlangen, vraag] clamour
roep [verlangen, vraag] cry
roep [verlangen, vraag] demand
roep [verlangen, vraag] shout
roepnaam first name
roerende voorheffing advance levy on income derived from securities
roerende voorheffing withholding tax
roerende waarde financial instrument
roerende zaken movable property
rol cause list The daily published list of matters being resolved in a particular court.
rollen sleutelaccount key account roles
rollen zakelijke accounts business account roles
rond krijgen arrange
rondje randstad rondje randstad magnetic levitation link
rookgashoeveelheid exhaust-gas mass and flow
rookgassenreinigingssysteem exhaust-gas cleaning system
rookgedrag smoking habits A question that might appear in an insurance proposal form to assess the level of premium.
rookindringingsvermogen smoke passage
Rotterdam Rotterdam
routebegeleidingssysteem route management system
routemap routemap
router router
router-chassis router chassis
routescheiding route separation
routineonderhoud routine maintenance
routingprotocol routing protocol
rouw mourning
rov. ratio decidendi
royement annulment; cancellation
rozerode macula pink macule
rozet rosette
rozet rosette
RPM Brussel 0403.200.393 Brussels RPM/RPR 0403.200.393
RPR RPM/RPR
RPR RPM/RPR
RPR Abbreviation for: Rijkspersonenregister
RR nummer Abbreviation for: Rijksregisternummer
RSZ ONSS
RSZ ONSS
RSZ Abbreviation for: Rijks Sociale Zekerheid
r-toets recall button
rubricering inkomen en uitgaven sorting incomings and outgoings
rubricering inkomen en uitgaven sorting incomings and outgoings
rubriek category
rubriek column
rubriek heading
rubriek heading
rubriekrekening sub-account
rubriekrekening notaris notary public sub-account
Rubriekrekening Notaris Notary public sub-account
Rubriekrekening Notaris Notary public sub-account
rubriekrekening Notaris notary public sub-account
ruc regional user convoy
ruggespraak consultation hold
ruilverkaveling land consolidation
ruim overschrijden excess burst
ruimtelijke ordening town and country planning
ruimtelijke uitvoeringsplannen zoning Een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijk uitvoeringsplannen vervangen de huidige gewestplannen. Het is de bedoeling om voor de percelen die binnen het RUP gelegen zijn, te bepalen wat kan en wat niet. Eens een RUP werd goedgekeurd vormen de stedenbouwkundige voorschriften de basis voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.
rusttoestand idle state
rvava rva (raid virtual array)
rvdw employment council raad voor de werkgelegenheid
rvs look = roestvrij staal rust-free steel
rwa Abbreviation for: rioolwaterafvoer
s, n, z-projekten standard, normal and major projects
safe safe
safe haven (waarde) safe haven (stock)
salaris salary
salarisindicatie salary scale
salarisnummer salary number
salarisnummer salary number
salarisschaal salary scale
salarisverrekening deduction from salary at source
salarisvooruitzichten perspectives
saldo der financiele baten en lasten financial result
saldo van uw rekening your account balance
saldo van uw rekening your account balance
saldocompensatie notional pooling for credit purposes geen overboeking van saldi
sales director sales director
sales executive sales executive
sales executive van acquisition acquisition sales executive
sales management sales management
sales manager sales manager
sales manager van retention retention sales manager
sales order value sales order value
samen affirmative employment practice act
samenleving society
samenspanning collusion
samenspanning conspiracy
samenstel conglomerate
samenstelling composition
samenstelling van de eor composition of the ewc
samenvattende balansen summary balance sheets
samenvoegingsfaciliteiten colocation facilities
samenvoegingsgebied colocation area
samenvoegingsruimte colocation room
samenwerkingsverband association
samenwerkingsverband collaboration
samenwerkingsverband consortium
samenwerkingsverband cooperation
samenwerkingsverband cooperative
samenwonend living together
saneren to re-construct
saneren to re-habilitate
saneren to re-organise
SAP-nummer SAP number
sas shared accounting services
schaalbaarheid. scalability
schaalvergroting expanded scale
schade aan zaken material damage
schade berokkenen aan te be detrimental to
schade berokkenen aan te be detrimental to
schade berokkenen aan te be detrimental to
schade berokkenen aan te be detrimental to
schade lijden sustain a loss
schade lijden sustain damage
schade lijden to suffer
schadeattest no-claims certificate
schadebedrag amount of claim
schadebedrag amount of loss or damage
schadebedrag claim amount
schadebehandeling claims handling
schadebeheerder claims manager
schadebeheerder claims manager
schadebeheerder claims manager
schadebeheerder claims manager
schadedienst arbeidsongevallen occupational accident claims department
schadedienst arbeidsongevallen occupational accident claims department
schadedienst arbeidsongevallen occupational accident claims department
schadedienst arbeidsongevallen occupational accident claims department
schadedossier claim file
schadedossier claim file
schadedossier claim file
schadedossier claim file
schade-expert claims assessor
schade-expertise claims assessment
schade-expertise loss assessment
schadeformulier claim form
schadegeval loss
schadegeval loss
schadekosten loss costs
schadelast cost of claims
schadelast cost of claims
schadelast cost of claims
schadelast cost of claims
schadelast cost of claims
schadelijke detrimental
schadelijke harmful
schadeloosstellen to indemnify
schadeloosstellen to provide compensation
schademarkt non-life market
schadenummer claim number
schadenummer claim number
schadenummer claim number
schadenummer claim number
schadeoorzaak cause of loss or damage
schaderegeling claim settlement
schadereserve claims reserve the provision made in the accounts of an insurer in respect of claims notified but not yet settled.
schadevaststelling claim assessment
schadevergoeding compensation
schadevergoeding damages
schadevergoeding indemnity
schadevergoedingng compensationon
schadeverhaal recovery of damages
schadeverhaal op verdachte recovery of damages from suspect
schadeverleden claims history
schadeverleden claims history
schadeverleden claims history
schadeverleden claims history
schadeveroorzaker perpetrator
schadeverzekeraar non-life insurance company, non-life insurer
schakel link
schakelwoning link terrace house
scharnierdatum pivotal date
scharnierdatum pivotal date
scharnierdatum pivotal date
scharnierdatum pivotal date
schatkistbiljetten met rentecoupon treasury bill
schatkistbiljetten met rentecoupon treasury note
scheiding van tafel en bed legal separation
scheiding van tafel en bed legal separation
scheiding van tafel en bed legal separation
scheiding van tafel en bed legal separation
schending breach
schending desecration
schending infringement
schending violation
Schengen Uitvoeringsovereenkomst Schengen Implementation Agreement
schepbaar non-runny
schepbaar thick enough to be spread
scheppen bring about
scheppen create
scheppen establish
scheppen set up
scherm screen
schermindeling screen layout
schermwissel screen jump
schermwissel screen jump
schermwissel screen jump
schermwissel screen jump
schetsen outline
schetsen sketch
schijf disk
schijfruimtebeheer disk space management
schitterend brilliant
schitterend glittering
schitterend sparkling
schommelen fluctuate
schommeling fluctuation
schommelingsmarge fluctuation margin/band
schonen update (database)
schootkast bolt housing
schootkast bolt housing
schorsing suspension
schotten play football
schriftelijke opdracht written order
schriftelijke transmissie mail transmission
schuifbalk scroll bar
schuin italics
schuld debt
schuldbemiddelingsrekening mediation account
Schuldbemiddelingsrekening Mediation Account
schuldbemiddelingsrekening mediation account
schuldbewijs certificate of debt
schuldbewijs debt instrument
schuldbrief mortgage note
schuldeiser creditor
schuldeiser creditor
schulden debt
schulden aan handelscrediteuren liabilities to trade creditors
schulden aflossen settle debts
schuldenlast burden of debt
schuldenlast debt burden
schuldenstruktuur debt structure
schuldherschikking debt rescheduling
schuldpositie debt positie
schuldratio debt ratio
schuldsaldo debt balance
schuldsaldoverzekering debt balance insurance
schuldsaldoverzekering debt balance insurance
schuldsaldoverzekering debt balance insurance
schuldvordering claim opeisbare schuld
schuldvordering debt
scope en doel van de service scope and objective of the service
scr proces scr technique (selective catalytic reduction)
script script
sdh sdh
s-dsl (synchronous dsl) synchronous dsl (s-dsl)
secretariat secretariat
sectie section
sector business segment (arbeitsgebiet)
sector line of business
sectorpensioenplan sector wide pension plan
sectorpensioenplan sector wide pension plan
sectorweging sector weighting
secure sockets layer (ssl)-technologie secure sockets layer (ssl) technology
segmentatie segmentation
sektor sector
sektoverdeling sector breakdown
Selectielijsten Selection lists
selectiepijl selection arrow
selectiepijl vertical scroll bar
senior manager senior manager
senior sales managers senior sales managers
Seniorenregeling Regulation for Senior Employees
Seriebrieven Message templates
serieversie standard version
server server
server-id server id
service level agreement service level agreement
service level contract service level contract
service level guarantee service level guarantee
service opzeggen discontinue service
service packs service packs
service-aanbod service offering
serviceniveaus voor preventief beheer preventative management service levels
serviceniveauschema cos scheme
sessie session
sessie session
Sharpe-ratio Sharpe Ratio
Shibboleth identity provider Shibboleth identity provider
short-positie short position
sicav, open eind beleggingsfonds Sicav (open ended investment company)
sicav, open eind belegginsfonds open-end investment fund
signaalgever sound generator
signaalgever variable message sign
silver silver
silver car silver car
silver service silver service
simulaties games computer games
sinds het begin van het jaar / YTD YTD
site site
site van de klant customers site
site-verantwoordilijkeke site managerer
situatiedatum situation date
situatiedatum situation date
Skills Skills
Skills-scala Skill scale
Skills-structuur Skills structure
sla Abbreviation for: service level agreement
sla service level agreement
slagen be successful
slagen to succeed
slagkracht power
slagkracht strength
sla's voor internet-toegang internet access slas
sleutel key
sleutelcode key code
slg Abbreviation for: service level guarantee
slibbuffer sludge lagoon
slibvangput silt trap
slijtage wear and tear
slijterij off-licence
slijterij wine retailer
slijterij wine shop
slimme routering intelligent routing
sloop demolition
slotbepalingen final provisions
slotbepalingen final provisions
slotkoers closing price
slotkoers closing price
sluipverkeer traffic taking a short cut
sluitdatum closure date
sluiten (verzekeraar) - to effect
sluiten (verzekeringnemer) - to take out
sluiten settlement
Sluiten Close
sluiting balancing (atms)
sluiting short circuit
sluitplaat lock plate
sluitplaat lock plate
small caps small caps
smartengeld pain and suffering compensation recht op een vergoeding van immateriële schade (smartengeld). smartengeld bestaat uit de geleden en de nog te lijden pijn en ellende, derving van levensvreugde, afhankelijk van de ernst en de omvang en persoonlijkheidsstructuur (de predispositie) van de persoon die het betreft, als gevolg van letsel.
smc smc
smc (server monitoring center) server monitoring center (smc)
smds smds
SMS text message
SMS text message
sms-antwoord text answer
SMS-antwoord text answer
SMS-antwoord Text answer
sms-diensten text messaging
SMS-diensten Text Messaging
SMS-diensten Text Messaging
sms'en (to) text
SMS'en to text
SMS'en to text
smtp smtp
sna sna
snel spoorgoederenvervoer fast railway freight traffic
snelgelduitgave express cash dispensing
snelheid van gegevensoverdracht data transmission rates
Snelkoppelingen quick links
snelle doorgroeimogelijkheden opportunities to progress your career quickly
snelle doorgroeimogelijkheden rapid promotion prospects
snipperdag ad-hoc leave Een snipperdag is de benaming voor een (losse) vakantiedag.
snmp (simple network management protocol) simple network management protocol (snmp)
snmp-afwijking (simple network management protocol) snmp (simple network management protocol) vulnerability
sociaal overleg consultation between staff and management
sociaal overleg consultation of employees
sociaal overleg employee-employer consultation
sociaal overleg staff-management consultation
sociaal statuut social security status
sociaal statuut social security status
Social media Social media
sociale bijstand social assistance
sociale discussie talks between staff and management
sociale gevolgen effects on staff
sociale reputatie socially responsible reputation
sociale werkvoorziening community work-provision de afkorting swz staat voor sociale werkvoorziening zeist. de swz voert de nieuwe wet sociale werkvoorziening uit en biedt hierbij passend werk aan mensen met een handicap.
sociall employer-employee relations
sof (sales order form) sof sales order form
SoFi-nummer national insurance number Iedereen die in Nederland belastingplichtig is of verzekerd is voor de sociale verzekeringen, krijgt in principe een sociaal-fiscaal nummer (sofinummer). Het sofinummer wordt automatisch toegekend bij geboorte of vestiging vanuit het buitenland.
SoFi-nummer social security number Iedereen die in Nederland belastingplichtig is of verzekerd is voor de sociale verzekeringen, krijgt in principe een sociaal-fiscaal nummer (sofinummer). Het sofinummer wordt automatisch toegekend bij geboorte of vestiging vanuit het buitenland.
SoFi-nummer tax and social insurance number Iedereen die in Nederland belastingplichtig is of verzekerd is voor de sociale verzekeringen, krijgt in principe een sociaal-fiscaal nummer (sofinummer). Het sofinummer wordt automatisch toegekend bij geboorte of vestiging vanuit het buitenland.
software software
solidaire borgstelling joint and several guarantee
solidaire borgstelling joint and several guarantee
solidaire borgstelling joint and several guarantee
solidaire borgstelling joint and several guarantee
solidaire borgstelling met verbintenis niet te hypothekeren joint and several guarantee with undertaking not to mortgage
solidaire borgstelling met verbintenis niet te hypothekeren joint and several guarantee with undertaking not to mortgage
solidaire borgstelling met verbintenis niet te hypothekeren joint and several guarantee with undertaking not to mortgage
solidaire kredietopening opening of a joint loan account
solidariteit solidarity
solidariteitsbijdrage solidarity contribution
solidariteitsbijdrage solidarity contribution
solidariteitsbijdrage solidarity contribution
solidariteitsbijdrage solidarity contribution
sollicitant (job) applicant
sollicitatie application
sollicitatiebrief letter of application
sollicitatiegesprek (job) interview
solliciteren apply (for a job)
solvabiliteit solvency
solvabiliteit solvency
som der bedrijfsopbrengsten total operating income
sommenverzekering fixed-sum insurance Any type of insurance whereby a predetermined sum is paid out when (if) the insured event occurs. This is different to a 'schadeverzekering', where the sum paid out is a factor of the loss or damage sustained.
soort model
SOP regeling SOP regulation (policy for Educational Staff)
sorteerkassen pigeon-hole cabinets
sos siemens mutual benefits fund (sos)
souciance v. betaling suspension of payment
sov sales order value sov sales order value
spaarabonnement automatic transfer service Een Spaarabonnement is een Doorlopende opdracht waarmee u geld automatisch laat overschrijven van uw Zichtrekening naar een Spaarrekening. U bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak u stort.
spaarabonnement savings standing order Een Spaarabonnement is een Doorlopende opdracht waarmee u geld automatisch laat overschrijven van uw Zichtrekening naar een Spaarrekening. U bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak u stort.
spaarabonnement scheduled transfer each monthly pay period to savings account Een Spaarabonnement is een Doorlopende opdracht waarmee u geld automatisch laat overschrijven van uw Zichtrekening naar een Spaarrekening. U bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak u stort.
spaarbewijs bank issued note
spaarboekje aan toonder savings book at sight
spaarboekje of -rekening savings account
spaarinleg savings deposit
spaarinleg savings deposit
spaarloon the save-as-you-earn amount
spaarloonregeling save-as-you-earn scheme
spaarloonrekening save-as-you-earn account
spaarplusverzekering savings insurance
spaarquote savings ratio
spaarregeling savings plan
spaarrekening savings account
spaarreserve savings reserve
spaarreserve savings reserve
spaartegoeden savings
spaartekort saving deficit
spanningsslof power distribution bracket
spanningsveld area of tension
speciale gebieden voor apparatuur dedicated equipment areas
speciale isdn-back-up dedicated isdn backup
speciale poort dedicated port
speciale prijs off list price
speciënrekening current account
specificatie breakdown
specificaties specifications
specifieke kennis special skills
specifieke regelgeving special regulation
speculatieve premie speculative element The price of a security can be broadly divided into two elements viz. the intrinsic value of the stock and the speculative element.
speculatieve verrichtingen carry trades
speculatieve verrichtingen carry trades
speculatieve verrichtingen carry trades
spekulatie speculation
spilbedrag pivot
spilbedrag pivot
spilbedrag pivot
spilbedrag1 pivot
spin-off the spin-off
spoedeisende hulp emergency aid
spoedeisende maatregeln emergency measures
spoedprocedure urgency procedure
spookrijders ghost drivers
spookrijders people who drive against the traffic on motorways/freeways
spoorgoederenvervoer railway freight traffic
spoorwegpolitie railway police
sportaccommodaties sports facilities
spraak multimedia voice
spraak voice
spread spread
spread trade spread trade
spreiden van schijfbelasting disk load balancing
sps pension fund foundation
spt spt
spui effluent; discharge
ssh ssh
ssh (secure shell) secure shell (ssh)
ssl ssl
ssl ssl
staande oproep active call
staart tot kop bottom up
staat state
staatsblad bulletin of acts and decrees
staatsblad official journal of laws
staatsblad statute book
Staatscourant Gazette Nederlands publicatieblad voor algemeen verbindende voorschriften van ministers en staatssecretarissen.
staatscourant official gazette
staatsschuld national debt
staatssecretaris under-secretary of state
Staatssecretaris van Justitie State Secretary of Justice
stabiliseren stabilise
stad metropolitan location
stadsbox urban box/container ('stadsbox')
stadskledij business suit
stadskledij informal dress
stadskledij lounge suit
stage work experience De praktische beroepsvoorbereiding dat vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.
stagebeoordeling placement assessment
stagiairs temporary student workers
stakeholder stakeholder
staken (van stemmen) if the votes are equally divided
staking cessation
staking van betaling suspension of payment
stand en ontwikkeling v.d. werkgelegenheid present status and development of employment opportunities
stand van rekening account balances
stand van rekening account balances
standaard deviatie / standaardafwijking standard deviation
standaardbeginpagina default home pages
standaard-cir's standard committed information rates
standaarddekking standard cover
standaardgateway default gateway
standaardklantinterfaces standard customer interfaces
Standaardtaal Default language
Standaardvrijgave Default clearance
Standaardwaarden Default values
standplaats place of work
standplaats to be based (delegation/secondment texts)
standpunt opinion
standpunt viewpoint
standpunt van de commissie commission position
standstil downtime
stappenplan action plan
startbaanovereenkomst career start-up scheme
startnotitie preliminary memorandum
Startpagina Home
Startpagina CLIX home page
staten-generaal parliament
Statistiek Chart
status status
status quo-overeenkomst standstill agreement
status quo-periode standstill period
status van de kredietkaart credit card status
status van de kredietkaart credit card status
statuten articles of association
statuten articles of incorporation
statuten bye-laws
statuten verandering amendment of the articles of incorporation
staven support groups Literally 'staffs', but as 'staff' generally refers to support functions, then by analogy the plural form refers to 'support groups'.
staven support services Literally 'staffs', but as 'staff' generally refers to support functions, then by analogy the plural form refers to 'support groups'.
staven support staff Literally 'staffs', but as 'staff' generally refers to support functions, then by analogy the plural form refers to 'support groups'.
staven to confirm
staven to corroborate
stedebouwkundige bestemming zoning
stedelijk netwerk metropolitan network
stedelijke distributie (railways) urban distribution
stedenbouwkundigattest development plan Een stedenbouwkundig attest wordt aangevraagd als je de bestemming van een onroerend goed wenst te kennen. Het stedenbouwkundig attest geeft alleen inlichtingen over de bestemming van het perceel volgens de verschillende aanlegplannen waarin het is gelegen. in de toekomst zal dit kortweg 'stedenbouwkundig uittreksel' genoemd worden.
steeds all the time
steeds always
steeds constantly
steeds continually
steen brick in Dutch, brick and stone both mean ësteen’
stekkersystemen busbars systems
stelpost provisional price
stemgerechtigde aandeelhouders shareholders entitled to vote
step-upobligatie Step Up Obligation
sterftetafel mortality table
sterker nog indeed
sterker nog more than that
sterker nog worse still
steropdracht star instruction
steun assistance, support, aid
steunkleur supporting color
steunpunt liaison office
steunpunt representative office
stevig heavy
stevig hefty
stevig robust
stevig sturdy
stevig substantial
stichting administratiekantoor Dutch trust office foundation
stichting administratiekantoor Dutch trust office foundation
Stichting Autoriteit Financïele Markten Netherlands Authority for the Financial Markets
stichting belangen werknemers hbg foundation for hbg employees' interests
stichting bestuur board members of the foundation
stichting bestuur foundation board members
stichting pensioensfonds pension fund foundation
stichting vroegpensioen voor de metaal- en elektrotechnische industrie early retirement foundation for the metal and electrical engineering industry (svm)
stijgen to be up
stijlfonds style fund
stille vennoot sleeping partner
stilliggers shelf-huggers
stilstaan deal with something at great length
stilstaan dwell (up)on something
stilstaan lang stilstaan bij
stilstaan linger over details
stilwijgende vernieuwing tacit renewal
stimuleringsregeling incentive scheme/arrangement, promotion system
Stimuleringsregeling Fiets Bicycle Incentive Scheme
stipt accurate
stipt exact
stipt punctual
stockeringsduur stock life
Stockholm Stockholm
stock-pickingportefeuille Stock-Picking Portfolio
stoffelijk overschot body
stoffelijk overschot corpse
stoffelijk overschot mortal remains
stone stone in Dutch, brick and stone both mean: «steen«
stoomgas combined cycle (power station/plant)
stoorspanning interference voltage
stoortoon interference tone
stop loss stop loss
stop loss stop loss
stop order stop order
stopzetting van de activiteiten cessation of activities
stopzetting van de activiteiten cessation of activities
storing fault
storing in het elektriciteitsnetwerk mains power failure
storing(s)vrij gebruik van het frequentiespectrum interference-free use of the radio frequency spectrum
storingsmeldpost breakdown reporting system
storten make deposits
storting cash deposit
storting cash deposit
storting deposit
storting paying into
storting remittance
storting op aandelen contribution in kind
storting van geld contribution in cash
stortingskoopsom single premium
stortingskoopsom single premium
stortingskoopsom single premium
stortingskoopsommen single premiums
stortingskoopsommen single premiums
straal radius
straat process The start of one action leading on to the next action(s) until the end.
straatnaam street name
strafbare feit offence
strafbepaling penal provision
strafbepaling penal provision
strafrecht criminal law
strafvordering prosecution
strafwetboek penal code
strafwetboek penal code
strategie strategy
strategie strategy
streefdoelen target goals
strekking (betekenis) meaning, sense, tenor
strekking (doel, bedoeling) purport, object
strekking (mbt. inhoud) effect
strekking import
stroomschema flowchart
stroppenpot nest egg
structuur structure
Structuurregeling Structure Regulation
struikelblok stumbling block
studiefaciliteiten study facilities
studieregeling allowance for training and continuing education regulation
studieverlof study leave, sabbatical (leave)
stuk Exhibit Photos, documents or other evidence brought into court.
stukactie no par-value share
stukken documentary evidence
stukken suppporting documentation
stuur een gratis sms naar ... text to ... free of charge
stuur een gratis SMS naar ... text to ... free of charge
stuur een gratis SMS naar ...1 text to ... free of charge
sub letter
sub point
subparagraaf subparagraph
subparagraaf subsection
subsidiary alternative(ly)
subsidiary optional(ly)
Subsidie- en voorschotregeling openbaar vervoer KUB Public Transport Subsidy and Loan Regulation
subsidieverstrekker funder
subtotaal cpe-onderhoud cpe maintenance subtotal
successierechten death duties
successierechten death duties
Succesvol beëindigen Complete
suinig economical
SUM regeling SUM Regulation; Regulation on senior university employees
sumers early retirement in the metal industry
sun-gecertificeerde internet systems administrators (isa) sun-certified worldcom internet systems administrators (isa)
supergebruikerer superuserer
supervisiebeheer supervision manager
supervisor supervisor
supervisor klant customer supervisor
surfen naar surf to
surfen naar surf to
surseance van betaling moratorium on payments
surseance van betaling suspension of payments
SWE Abbreviation for: South West Europe
SWIFT transmissie SWIFT transmission
Sydney Sydney
synoptische tableau synoptic panel
systeem van de derde betaler direct settlement system
systeem van de derde betaler direct settlement system
systeembeheer system administration
systeembeheer tegen vergoeding box minding for a fee
Systeembeheerder System administration
Systeemberichten System messages
systeemintegriteit system integrity
Systeemteksten System texts
system security operations (sso)-group system security operations (sso) group
Systematic-strategie Systematic Strategy
systematiseren to order
t & m time and material
t.b.v. Abbreviation for: ten behoeve van
t.g.v. Abbreviation for: ten gevolge van
taakomschrijving function
taakomschrijving job description
taakomschrijving van de primaire contactpersoon primary contact function
Taal Working language
tabblad tab Dialog boxes contain multiple panels of information. Each panel has an extension protruding at the top that names the panel, called a 'tab'.
tabellen data tables
tafelblad desktop
tak branch
tak 21 universal life
tak 21 universal life
tak 23 unit-linked
tak 23 unit-linked
taken en bevoegdheden tasks and competences
taken en verantwoordelijkheden roles and responsibilities
takenpakket work package
tam telephone account management tam telephone account management
tandbehandeling dental treatment
tandbehandeling dental treatment
tarief fee
tariefgrondslag basic rate
tariefgrondslag basic rate
tarwe wheat
taxatierapport survey report
taxeren to assess
taxeren to survey
taxeren to value
TBI Abbreviation for: Technicus Bedrijfsinstallaties
tc (technical consultant) tc (technical consultant)
tctc tc (technical controller)r)
te dezen in this respect
te horen beslissen to be heard
te horen zeggen voor recht to rule
te kennen geven to express
te kennen geven to utter
te koop for sale
te laste dependent
te verwezenlijken risico hazard
te zijnen opzichte genomen maatregelen measures imposed upon him
technici engineers
technico-commercieel adviseur technico-commercial adviser
technico-commercieel adviseur technico-commercial adviser
technisch personeel gno gno engineering staff
technisch voorschrift technical regulation
technisch voorschrift technical requirement
technische bijlage technical schedule
Technische Dienst technical service
technische dienstleidingen industrial services
technische fiche technical sheet Provides some more information on a product.
technische hulpstof processing aid
technische norm technical standard
technische ondersteuning technical support
technische regels technical regulations
technische specificatie technical specification
tegemoetkoming (gedeeltelijke vergoeding) subsidy
tegemoetkoming accommodation
tegemoetkoming compensation
tegemoetkoming concession
tegemoetkoming contribution
tegemoetkoming indemnification (in kosten)
tegenbod counter-bid
tegenpartij counterpart
tegenpartij counterparty
tegenslag setback
tegenvallend disappointing
tegenwerken check
tegenwerken counteract
tegenwerken cross
tegenwerken hinder
tegenwerken oppose
tegenwerken sabotage
tegenwerken thwart
tegoeden credit note
tekenbevoegdheid signing powers
tekens characters
tekort shortfall
Teksten voor boekingsmails Registration message texts
telefonie voice communications
telefonische helpdesk voor klantenondersteuning customer support telephone helpdesk
telefonische orders phone orders
telefonkostenregeling telephone allowance regulation
telefooncentralele pabx
telefooncentralele telephone exchange
telefoonnetwerken telephony networks
telefoonnummer contactpersoon contact tel
telefoonnummer contactpersoon contact telephone
telefoonnummer gebruiker user phone number
telefoonnummer van de primaire contactpersoon primary contact phone number
telefoonnummer van de verkoopvertegenwoordiger sales rep phone
telefoonnummer van de verkoopvertegenwoordiger sales representative phone
telefoonnummer van de verkoper sales person phone number
telefoonnummer van het bedrijf company phone number
telefoonregeling telephone regulation
telesales telesales
teleservices aan klanten customers teleservices
teleurstelling disappointment
teleurstelling letdown
telewerkers teleworkers
telimpuls meter pulse
teller counter
tellerstand meter reading
ten aanzien van in regard to
ten aanzien van with regard
ten aanzien van with respect to
ten behoeve van for the benefit of
ten burele at our premises
ten burele at the police station
ten burele in our offices
ten gevolge van as a result of
ten gronde van on themerits of a case
ten laste van to the debit of
ten name van in the name of
ten onrechte erroneously
ten onrechte mistakenly
ten onrechte wrongly
ten overstaan van before
ten overstaan van in the presence of
ten overvloede needless to say
tenlastelegging charges
tenlastelegging indictment
tentoonstelling display
tentoonstelling exhibition
tentoonstelling show
tenuitvoerlegging van het vonnis execution of the judgment
ter third Numeral adverbs in Latin.
ter for the purposes of
ter beschikking to choose from
ter voldoening aan in implementation of
ter zitting at its session
terechtwijzing reprimand
terechtzitting court session
terechtzitting hearing
terechtzitting session
terechtzitting trial
termijnen instalments
termijnen instalments
Termijnen Appointments
termijnpremie instalment premium It is generally understood that an insurance premium is paid at regular intervals, e.g. monthly. Therefore, to add the word 'instalment' before 'premium' is tautologous and adds nothing to the sense. It is therefore better to translate 'termijnpremie' as simply 'premium'.
termijnpremie premium It is generally understood that an insurance premium is paid at regular intervals, e.g. monthly. Therefore, to add the word 'instalment' before 'premium' is tautologous and adds nothing to the sense. It is therefore better to translate 'termijnpremie' as simply 'premium'.
termijnrekening term account
Termijnrekening Term account
termijnrekening term account
termijnrekening (in deviezen) (currency) term account
Termijnrekening in deviezen Currency term account
termijnrekening in deviezen currency term account
termijnwissel forward exchange
terminal services terminal services
terrass forecourt bar The places outside a bar where you can have a drink at the tables that belong to that bar.
territoriale waarborg territorial cover
territorium territory
terstond at once
terstond immediately
terugbellen callback
terugbetaling reimbursement
terugboeking de-booking
terugdraaien rollback
terughoudenheid reserve
terughoudenheid restraint
terughoudenheid reticence
terugkomen to recover
terugkoppelen to give feedback
terugkoppelen to give information
terugkoppelen to respond
terugmelding feedback
terugneming van risicoprovisies reversal of risk provisions
terugschroeven to scale back
terugschroeven to scale down
terugstorten pay back, refund, repay
terugtekking withdrawal
terugtrekken withdraw
Terwee gegevens Victim support information Terwee Wet = Wet Slachtofferhulp
Terwee Wet Victim Support Act Wet Terwee Wet die het slachtoffer van een misdrijf meer rechten geeft. Het slachtoffer krijgt meer informatie over de strafzaak tegen de dader en kan makkelijker schadevergoeding krijgen.
Test Test
Test/gebruiker-rapport Test/user reports
testen van de inhoud content testing
Testevaluatie Test evaluation
Testmodellen Test templates
Testplayer Test player
Testvragen Test questions
Testvragenclusters Test-question pools
Testvragen-ID's Test-question IDs
teveel aanmeldingen op één poort (exclusief nni's) port over-subscription (nnis not included)
tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiele verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. it (an audit) also includes an assessment of the significant estimates and judgements made by the directors in the preparation of the financial statements, and of whether the accounting policies are appropriate to the company's circumstances, consistently applied and adequately disclosed.
tewerkstellingsgraad level of employment
tewerkstellingsgraad level of employment
tewerkstellingspercentage rate of employment
tewerkstellingspercentage rate of employment
thans at present
thans now
therapeutische maatregel measure of serenity
thermische vermogen thermal output
thermo-differentiaalmelder differential heat detector
thesauriebewijs commercial paper
thesauriekrediet overdraft facility
thuismarkt domestic market
thuismarkt domestic market
thuisverpleging home nursing assistance
thuiswerker outwork
thuiszorgpremie domiciliary care premium
tia totally integrated automation
tier tier
tijdelijk for a limited time
tijdelijk wachtwoord initial password
tijdelijke overlijdensverzekering term death insurance
tijdelijke overlijdensverzekering term death insurance
tijdelijke overlijdensverzekering term death insurance
tijdelijke overlijdensverzekering term life insurance
tijdig before the deadline
tijdig in good time
tijdige betaling prompt payment
tijdige betaling punctual payment
tijdige betaling timely settlement
tijdseenheid unit of time
tijdskrediet time credit
tijdskrediet time credit
tijdskrediet time credit
tijdskritische goederen time-critical goods
tijdstip the time at which
tijdstipbelasting tax at a specific point in time Bij een (I) tijdstipbelasting (bij voorbeeld OZB) wordt de heffingsmaatstaf bepaald naar de situatie op een bepaald moment (bij OZB de situatie op 1 januari).
tijk in verzekering en voorlopige hechtenis time spent in custody
tik charging unit
titel title
titel(s) academic degree(s)
titulatuur (en)titling
tmbe top movement for business excellence
tmdcdc tmdc (telecom maintenance and diagnosis center)r)
TMT-waarden TMT stocks
to be unsuccessful to fail
to miscarry to fail
toch actually
toch after all
toch after all
toch all the same
toch all the same
toch anyhow
toch anyway
toch nevertheless
toch rather
toch really
toch since
toch still
toch yet
toebedeling allocation
toebrengen administer
toebrengen deal
toebrengen give
toebrengen inflict
toebrengen plant
toegang access
toegang dedicated access
toegang op beheerderniveau administrator access
toegang op meerdere niveaus multi-level access
toegang tot pvc's access pvc permanent virtual circuits
toegang tot serievertraging access serialisation delay
toegang tot snelheid internet-backbone internet backbone access speed level
toegangsbeleid access policies
toegangsbewaking tunnel entrance and exit monitoring equipment
toegangscircuit tail circuit
toegangscontrole access control
toegangskoppeling access link
toegangsmethode access method
toegangsniveau access level
toegangsniveaus access types
toegangspercentage access rate
toegangspunt access point
toegangsrechten gebruiker user permissions
toegangssnelheid access speed
toegangstijd access time
toegangsverbindingen access circuits
toegankelijk accessible
toegepaste beleggingstechniek Constant Proportion Portfolio Insurance
toegepaste beleggingstechniek Constant Proportion Portfolio Insurance
toegeven to admit
toegeven to concede
toegewezen burst committed burst
toegezegde-bijdrageregeling defined contribution plan
toejuichen acclaim, welcom
toejuichen applaud
toejuichen clap
toejuichen hurrah
toejuichen hurray
toejuichen to cheer
toekennen grant
toekennen to admit
toekennen to assign
toekennen to award
toekenning attribution award
toekomstbestendig future proof
toelage allowance
toelage AIO (op loonstrookje) AIO allowance
toelagen special bonuses
toelating tot de weg admission onto public roads
toelatingsgeld admission fee
toelatingsregeling approval regulation
toelatingsvoorwaarden amdission requirement
toelichting explanatory note
toelichting memorandum
toen aldaar then and there
toename enhancement
toepasselijk recht en rechtbankkeuze (art.10)(bog) applicable laws and venue
Toepassen Apply
toepassing e-maillijst application
toepassing van statistische technieken statistical techniques
toepassingsbeheerder business applications manager
toepassingsgebied arbitrary discrimination
toepassingsgebied area of validity
toepassingsgebied field of application
toepassingsgebied scope
toepassingslogboek application log
toepassingsstroom application flows
toereikendheid sufficiency
toerisme hospitality
toeritdosering ramp metering
toeslag adjustment Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling.
toeslag index adjustment Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling.
toeslag pension increase Verhoging van een pensioen of van een aanspraak op pensioen, die op incidentele basis wordt verleend of die jaarlijks wordt verleend op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling.
toeslagambitie index rate
toeslagambitie indexation level
toeslagambitie percentage of employment earnings aimed for
toeslagen surcharges
toeslagverlening indexation
toestaan permit
toestaan to allow
toestand situation
toestand state
toestanden diagram state-transition diagram
toestandovergang state transition
toestandscontrole status check
toestandsdatum reference date Wanneer de woning op een bepaalde datum is verbouwd of verbeterd, wordt de waarde bepaald op het bedrag dat woning, op de toestandsdatum, opgebracht zou hebben bij verkoop.
toestandsdatum reference date for the condition of the property Wanneer de woning op een bepaalde datum is verbouwd of verbeterd, wordt de waarde bepaald op het bedrag dat woning, op de toestandsdatum, opgebracht zou hebben bij verkoop.
toestandverandering state transition
toestelnummer extension
toetredingsakte act of accession
toetredingscontract entry agreement
toetsen to test against criteria Can mean an attempt to see if certain criteria or requirements are being met.
toetsenbord keypad Can refer to the bank of keys on a terminal to pay using a card.
toetsing checking
toetsing testing
toetsingkader evaluation criteria
toetskader set of test criteria
Toevoegen Add
toevoeging aan de algemene reserve transfer to retained earnings
toevoerleiding delivery pipe
toevoerleiding inlet pipe
toevoerleiding supply pipe
toewijzing assignment
Toewijzing Assignment
Toewijzing aan catalogi Catalogue assignments
Toewijzing aan mediatheken Bookshelf assignments
toewijzing dynamische bandbreedte dynamic bandwidth allocation
toewijzing dynamische capaciteit dynamic capacity allocation
toewijzing van accounts account allocation
toewijzing van werkzaamheden activity assignment
toezegging agreement
toezegging commitment
toezegging promise
toezegging undertaking
toezichthoudende autoriteit van de eva EFTA surveillance authority
toezichthouder regulator
token ring token ring
tokens tokens
tol- en accijnsrechten customs and excise duty
tolrechten customs duty
ton tonne
tool tool
tools voor de klant customer tools
toonaangevend in de branche industry leadership
topdomeinen top-level domains
tos (type of service) tos (type of service)
tos (type of service) type of service (tos)
tot inkeer brengen to get someone to reform
tot inkeer brengen to get someone to repent
tot onderpand strekken to serve as security; to serve as collateral
tot op de dag van vandaag to date
tot op de dag van vandaag to this very day
tot vaststellen van laying down
totaal bedrijfslasten total operating expenses
totaal bedrijfsopbrengsten total operating performance
totale kosten klant total customer cost
totale schuld total indebtedness
tourniquet ticket barrier
tovergroen: langer groen voor vrachtverkeer longer green traffic light phase for lorries tovergroen bestaat uit een detectiesysteem, informatiepanel en beïnvloeding van een verkeerslicht. op 300 meter voor de stopstreep wordt het vrachtverkeer gedetecteerd en de programmering van de verkeerslichten aangepast.
tracébesluit location line decision
tracé-besluit location line decision
tracéwet infrastructure (planning procedures) act
tractatenblad bulletin of treaties
traditionele kosten legacy cost
traditionele service legacy service
training training
trainingsmatrix training matrix
trajectcontrole section speed control (traffic control systems)
transacties verrichten carry out transactions
transacties verrichten carry out transactions
transatlantic network latency guarantee transatlantic network latency guarantee
transitieie transitionon
transmural in-patient and out-patient (overall)
transpalet pallet loader
transpalet pallet loader
transpalet pallet loader
transpalet pallet loader
transportverzekering transport insurance
Treasuries /treasury bonds treasuries
treasury sales manager treasury sales manager
Treasury Sales Manager Treasury Sales Manager
treedt in werking met ingang van shall enter into force on
treinstel train set
trekken control
trekken duwen (tqm/hrm)
trekken empowerment
trekkingrecht obtain
trekkingrecht right to claim
trekt aan is improving
trendbreuk trend change, shift in trend
trn transportnetwerk
trouwens anyhow
trouwens anyway
trunkfout trunk failure
trunksnelheid trunk speed
trus steel ring
tsc tsc
tst = toestel (hicom) handset
ttv tijd tot vertrek
tuinaanleg landscaping
tunnel tunnel
tussenliggende cpe intermediate cpe
tussenpersoon intermediary
tussenpersoon intermediary
tussenpersoon intermediary
tussenrekening clearing account
tussenschakel intermediary
tussenschakel link
tussentijds in the intervening period
tussentijds in the intervening period
tussentijdse keuring en beproeving in-process inspection and testing
tussentijdse maatregelen interim measures
tussentijdse opmerkingen interim comments
tussentijdse opmerkingen interim observations
tussenvoegsel middle initial Literally, insertion, it can also refer to middle initials between forename and surname.
tussenvonnis interlocutory decision
tussenvonnis interlocutory judgment
tussenvonnis interlocutory order
Tutor Tutor
Tutor/trainer Tutor/trainer
Tutoring/training Tutoring/training
tweede back-upnetwerk secondary backup network
tweede pijler pensioen second pillar pension
tweede pijler pensioen second pillar pension
twee-laags netwerk layer 2 networks
twee-laags protocol layer 2 protocol
twee-laagse beveiliging full layer 2 security
twee-laagse frame relay layer 2 frame relay
tweetal couple
tweetal pair
tweetrapsysteem two-tier system
tweetrapsysteem two-tier system
type toezegging type of agreement
type toezegging type of agreement
typegoedkeuring general operating licence
typegoedkeuring pattern approval
typegoedkeuring type approval
u sales
UFO project job ranking project
uit dien hoofde on this account
uit hoofde van bescherming van de openbare orde on grounds of public policy
uit hoofde van bescherming van de openbare veiligheid on grounds of public security
uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid on grounds of public morality
uit mijn administratie blijkt dat... my records show that...
uit overwegingen van proceseconomie for the sake of judicial efficiency
uit overwegingen van proceseconomie to save time and money
uitbesteden contract out
uitbetaaldag detachment date
uitbetaling payement
uitblinken to excel
uitbodeming bottom out
uitbouwen increase
uitbreidbaar expandable
uitbreiding add-on
uitdiensttreding resignation
uitdiensttreding resignation
uitdrukkingsvaardigheid fluency of expression
uiteenlopen vary, differ, diverge
uiteenzetten enunciate
uiteenzetten explain
uiteenzetten expound
uiteenzetten place apart
uiteenzetten put apart
uiteenzetten set forth
uiteenzetten state
uiteenzetten to set apart
uiteindelijk [ten slotte] finally, eventually, in the end, long run, ultimately,at the end of the day
uiterlijk at the latest
uiterlijk not later than
uitermate exceedingly
uitermate extraordinarily
uitermate extremely
uitermate greatly
uitermate uncommonly
uiterste datum voor de ontvangst vd aanvragen tot deelneming deadline for receipt of applications
uiterste datum voor de ontvangst vd inschrijving (openbare aanbesteding) deadline for receipt of tenders (open tendering procedure)
uiterste datum voor de verzending vd uitnodiging final date for the dispatch of the invitation to tender
uiterste termijn voor de ontvangst v. aanvragen deadline for receipt of applications
uitgang output
uitgangspunt assumption
uitgangspunt factor
uitgangspunt starting point
uitgaven expenditures
uitgaven outgoings
uitgaven outgoings
uitgavestand revision level
uitgegeven bedrag issued securities
uitgegeven voor uitschrift issued as a true copy
uitgesteld kapitaal met rente pure endowment with reimbursement of the reserves
uitgesteld kapitaal met rente pure endowment with reimbursement of the reserves
uitgesteld kapitaal met tegenverzekering van de premies pure endowment with reimbursement of the premiums
uitgesteld kapitaal met tegenverzekering van de premies pure endowment with reimbursement of the premiums
uitgesteld kapitaal met tegenverzekering van de rente pure endowment with reimbursement of the reserves
uitgesteld kapitaal met tegenverzekering van de rente pure endowment with reimbursement of the reserves
uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering pure endowment without reimbursement
uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering pure endowment without reimbursement
uitgeven issue op de markt brengen
uitgever issuer
uitgifte /emissie emission
uitgifte en levering van aandelen issue and transfer of shares
uitgifte prijs issuing premium
uitgiftecommissie subscription fee
uitgiftecommissie subscription fee
uitgiftedatum issue date
uitgiftedatum issue date
uitgifteovereenkomst issuance agreement
uitgiftepremies new issue premiums
uithuisplaatsing care order Uithuisplaatsing houdt in dat uw kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin.
uitkeerbare reserves distributable reserves
uitkerende instantie body responsible for benefits
uitkerende instantie institution responsible for benefits
uitkering benefit (insurance) a government entitlement such as social security and medicare that must be paid to anyone meeting specific eligibility requirements
uitkering benefit in cash a government entitlement such as social security and medicare that must be paid to anyone meeting specific eligibility requirements
uitkering cash benefit a government entitlement such as social security and medicare that must be paid to anyone meeting specific eligibility requirements
uitkering entitlement a government entitlement such as social security and medicare that must be paid to anyone meeting specific eligibility requirements
uitkering allowance
uitkering bij vermissing benefit in the event the employee goes missing
uitkering in kapitaal lump sum payment
uitkering in kapitaal lump sum payment
uitkering na overlijden death benefit
uitkeringsaandeel distribution share
uitkeringsaandeel distribution share
uitkeringsmodaliteit payment procedure
uitkeringsmodaliteit payment procedure
uitkomst brengen relieve, bring help/relief
uitlassen splice out
uitleggen explain
uitlevering delivery
uitlevering handing over
uitlevering surrender
uitlijning alignment
uitmuntend consummate
uitmuntend excellent
uitmuntend first-rate
uitmuntend outstanding
uitmuntend perfect
uitnodiging tot inschrijving (niet-openbare aanbesteding) invitation to tender (restricted procedure)
uitoefenprijs (van een optie) exercise price
uitoefenprijs (van een optie) strike price (option)
uitputten deplete
uitputten deplete
uitreiking issue
uitreiking issue
uitroepteken exclamation mark
uitschakelen deactivate
uitschrijven draw (a cheque) een cheque uitschrijven
uitsloffende schoenen loose shoes
uitsorteren to weed out
uitsplitsing breakdown
uitsplitsing breakdown, analysis
uitsplitsing itemisation
uitsplitsing itemisation
uitspraak enunciation
uitspraak judg(e)ment
uitspraak pronouncement
uitspraak sentence
uitspraak statement
uitspraak utterance
uitspraak verdict
uitspringknoop spring-loaded button
uitstaand bedrag in defaultsituatie exposure at default
uitstapkosten back end load
uitstapkosten back end load
uitstapkosten back end load
uitstapkosten surrender fee
uitstapkosten surrender fee
uitstel deferment
uitstellen delay
uitstellen to postpone
uitstippelen delineate
uitstippelen map
uitstippelen to outline
uitstippelen trace out
uitstoot emission
uittreding termination of employment
uittreding termination of employment
uittreksel uit het handelsregister extract from the commercial register
uittreksel uit het handelsregister extract from the company register
uittreksel van de Kamer van Koophandel extract from the commercial register
uittreksel van de Kamer van Koophandel extract from the company register
uitvaart funeral, burial
uitval losses
uitval outage
uitval van het netwerk downtime
uitvallen come out
uitvallen drop
uitvallen fall
uitvechten to fight out
uitverkocht zijn, niets meer hebben be all squared
uitvoeraccepten export acceptances
uitvoeraccepten export acceptances
uitvoeraccepten export acceptances
uitvoeraccepten export acceptances
uitvoerbaar bij voorraad provisionally enforceable
uitvoeren process
uitvoeren van transacties processing of deals
uitvoeren van transacties processing of transactions
uitvoerig gemotiveerde mening detailed opinion
uitvoerig gemotiveerde mening reasoned opinion
uitvoering design
uitvoering implementatie
uitvoering implementation
uitvoering implementation
uitvoering implementation
uitvoering omzetting
uitvoering transposition
uitvoering binnen werktijd (tasks) during working hours
uitvoering buiten werktijd (tasks) outside working hours
uitvoering van de servicece implementation of the servicece
uitvoering van haar taak execution of its task
uitvoeringsbepaling implementing provisions
uitvoeringsbepaling implementing rules
uitvoeringsbepaling rules for the application
uitvoeringsbepaling rules laid down for the implementation
uitvoeringsbesluit enabling legislation
uitvoeringsbesluit implementation decision
uitvoeringsbesluit implementation order
uitvoeringsbesluit implementing decree
uitvoeringsbesluit implementing decree
uitvoeringsbesluit implementing regulations
uitvoeringsbesluit publication of the new version of an act
Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen UWV UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA en de Ziektewet.
uitvoeringsnota implementation notice
uitvoeringsorgaan body responsible for benefits
uitvoeringsorgaan institution responsible for benefits
uitvoeringsperiode exercise period
uitvoeringsregeling vergoeding verblijfsvergunning Reimbursement of Residence Permit Implementation Regulation
uitvoeringsverordening implementation order
uitvoeringsverordening implementing regulations
uitvoeringsverordening publication of the new version of an act
uitvoeringsvoorschrift implementing provisions
uitvoeringsvoorschrift rules laid down for the implementation
uitvoerverboden prohibitions on exports
uitworp emission; exhaust From the Dutch 'uitwerpen' to throw out.
uitzendbureau temp agency
uitzetting deportation uitzetting uit land
uitzondering exception
uitzonderingenrapport exception report
uitzonderingscontrolele exception handlingng
uitzonderlijke kosten extraordinary expenses
uitzonderlijke opbrengsten extraordinary income
ukmr pure endowment with reimbursement of the reserves
UKMR pure endowment with reimbursement of the reserves
UKMR pure endowment with reimbursement of the reserves
UKMR pure endowment with reimbursement of the reserves
ultralichte autogiro ultralight gyroplane
umts-licentie umts license
underperformance underperformance
uni uni
uni (user to network interface) user to network interface (uni)
unie van waterschappen public water board
uniform beoordelingssysteem voor stoffen standardised evaluation system for substances
update update
upgrade upgrade
upgrades upgrades
upgrades router ios software (voor het oplossen van fouten in de software) router ios software upgrades (bug fixing)
urenregistratiesysteem time-recording system
urenverantwoordingsformulier time record form
urgentieprocedure urgency procedure
url url
url op domeinniveau domain-level url
usp unique selling point
utp-kabel utp cable
uunet uunet
uunet global network uunet global network
uunet ip-netwerk uunet ip network
uunet-backbone uunet backbone
uurrooster work pattern
uurrooster work roster
uw bankzaken regelen settle your banking operations
uw bankzaken regelen settle your banking operations
uw bankzaken regelen settle your banking operations
uw bankzaken regelen settle your banking operations
uw inkomen opdelen in rubrieken sort your incomings in(to) headings
uw inkomen opdelen in rubrieken sort your incomings into headings
uw inkomen opdelen in rubrieken sort your incomings into headings
uw inkomen opdelen in rubrieken sort your incomings into headings
UWV Abbreviation for: Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
v&g health and safety
vaak frequently
vacature vacancy
vacature opvullen, een to fill a vacancy
vakantiegeld vacation bonus
vakantietoeslag holiday allowance op grond van de wet minimumvakantietoeslag heeft de werknemer recht op een minimumvakantietoeslag. in de 'volksmond' ook wel vakantiegeld genoemd. de vakantietoeslag is de uitbetaling van de 8%-toeslag over het brutojaarsalaris. is de werknemer gedurende het totale tijdvak in dienst geweest, dan heeft hij recht op de gehele vakantietoeslag. is de werknemer niet het gehele jaar in dienst geweest, dan wordt de vakantietoeslag naar rato uitbetaald.
vakantie-uitkering holiday pay
vakantieverlof recreational leave
vakbond trade union (syndicate)
vakindeling section
validatie inschrijving enrolment validation
valorisatie valorization
valorisatie valorization
vals geld counterfeit money
Valuation-model valuation model
Value-Markt value market
valuta currency
valutadatum value date The date the transfer entry to an account is considered effective; either the day the instruction is received or some future date as stipulated by the originator.
valutahandel money exchange
valutahandelspositie foreign exchange position
valutakoers conversion Relates to foreign currency.
valutamarkt foreign exchange market
valutarekening foreign currency account
valutatermijncontract forward exchange contract
valutatermijntransactie forward exchange transaction
valutatransactie foreign exchange transaction
valutawissel foreign exchange
valuteren adjusted date method 'Valuteren' is a method used to determine the day on which an amount that has been credited/debited will in effect be used for interest calculation
valuteren in other words it can be the same date on which the amount has been entered or another specified date (as from which to start calculating the interest). 'Valuteren' is a method used to determine the day on which an amount that has been credited/debited will in effect be used for interest calculation
valuteren to apply a value date 'Valuteren' is a method used to determine the day on which an amount that has been credited/debited will in effect be used for interest calculation
valuteren to value date 'Valuteren' is a method used to determine the day on which an amount that has been credited/debited will in effect be used for interest calculation
valutering value dating
van dienst to be of service
van dienst we hope to have been of service (with this letter)
van een manchet voorzien to be cuffed
van het onder 1 primair ten laste geledge the principal charge 1)
van recht bewezen proven by operation of the law
van rechtswege eindigen terminates without further formality
van wal steken to go ahead
van wal steken to proceed
van wal steken to push off
vangen last call capture
vanouds of old
vanouds of yore
vanouds traditionally
vanuit een hand from a single source
vanwaardeverklaring validation
vanwege because of
vanwege due to
vanwege on account of
vanwege owing to
var value added reseller
variabele werktijden flextime
variabele werktijden hebben to work flexihours
variabele werktijden hebben to work flexitime
variabele werktijdenregeling variable working hours regulation
variable interest rate vlottende rente
vasstellen to adopt (jaarrekening)
vast bedrag flat fee
vast maandbedrag flat monthly fee
vast prestatieplan defined benefit plan
vast rentepercentage fixed interest rate
vaste aanstelling hebben, een to have tenure
vaste activa fixed assets
vaste bijdrage defined contribution
vaste bijdrage defined contribution
vaste bijdrageplan plan of the type defined contribution
vaste bijdrageplan plan of the type defined contribution
vaste koers flat rate
vaste maandelijkse kosten monthly recurring charges
vaste plaatsvervanger permanent deputy
vaste prestatie defined benefit
vaste prestatie1 defined benefit
vaste prestatieplan plan of the type defined benefit
vaste prestatieplan plan of the type defined benefit
vaste prestaties defined benefits
vaste routerconfiguraties hardened router configurations
vaste serverbuilds hardened server builds
vaste telefonie land-line
vaste verbinding point-to-point line
vastleggen capture
vastleggen record
vastrentend fixed rate
vastrentende effecten fixed-income securities
vastrentende obligatie fixed-interest bond
vastrentende obligaties fixed-income bonds
vaststellen lay down
veelal as a rule
veelal commonly
veelal often
veelal usually
veelgestelde vragen faq
veerkracht resilience
veilig en waterdicht safe and watertight
veilig en waterdicht safe and watertight
veiliger werken safer working practices
veiligheid safety
veiligheid, gezondheid en milieu environmental health and safety
veiligheidid (occupational health and) safety
veiligheidsbeslag security fittings
veiligheidsbeslag security fittings
veiligheidshandboek safety manual
veiligheidsmodule security module
veiligheidsmodule security module
veiligheidsnormen security standards
veiligheidsnormen security standards
veiligheidverhogend safety-enhancing
veiligsheidsmaatregel precaution
veiligsheidsmaatregel precautionary measure
veiligsheidsmaatregel safeguard
veiligsheidsmaatregel safety measure
veiligsheidsmaatregel security measure
veklaren voor recht declaratory judgment When a party in a lawsuit asks the court/judge to 'zeggen voor recht' they are asking for a declaratory judgment (A binding adjudication that establishes the rights & other legal relations of the parties without providing for or ordering enforcement - Black's Law Dictionary)
vennootschap company
Vennootschap onder Firma limited partnership
vennootschapsbelasting corporation tax
vennootschapsrecht company law
vennootschapzetel registered office
vennootschapzetel registered office
ventilatoren fans
veranderen modify
veranderingen in het frame-circuit frame circuit change
verantwoordelijk zijn voor be liable for
verantwoordelijke team leader
verantwoordelijke team leader
verantwoordelijke bureau office manager
Verantwoordelijke bureau Office Manager
verantwoordelijkheden areas of responsibility
verantwoordelijkheden responsibilities
verantwoordelijkheden en bevoegdheden responsibility and authority
verantwoording afleggen take responsibility
verband connection
verband link
verbeelding imagination
verbeteractie improvement measure
verbetering enhancement
verbetering op het gebied van kosten cost improvements
verbeteringsteam improvement team
verbeuren to forfeit
verbinden met het web contact web
verbindingen connectivity
verbindingen tussen rekken rack to rack connections
verbindingskosten connection charges
verbindingstijd connection time
verbintenis de handelszaak niet te bezwaren undertaking not to encumber the business assets
verbintenis niet te hypothekeren undertaking not to mortgage
verbintenis van niet-heropneming undertaking not to draw down
verbintenissen commitments
verbintenissen undertakings
verblijfadres residential address
verblijfsbelasting occupancy tax
verblijfskosten accomodation
verblijfsstatus residency status
verblijfstitel (een zelfstandige - hebben) to be entitled to temporary residence in his own right
verblijfsvergunning residence permit
verblijfsvergunning residence permit
verbond van verzekeraars Dutch association of insurers
verbouw alterations (to buildings)
verbouwen to alter
verbouwing building alteration works Alterations as contrasted with newbuild.
verbouwing building alterations Alterations as contrasted with newbuild.
verbouwing premises alterations
verbreken clear
verdacht van suspected of
verdaging postponement
verdaging postponement
verdedigbaar defensible
verdedigbaar sustainable
verdeelsleutel allocation
verdeelsleutel allocation
verdeelsleutel allocation formula
verdeelsleutel cost-sharing formula
verdeelsleutel distribution code
verdeelsleutel distribution formula
verdeling in partijen division into lots
verder geconcretiseerd door further defined by
verdere milieuhygienische onderbouwing reinforcement of the environmental argument
verdisconteren discount, reckon in
verduurzamen to sustain
verdwijnen disappear
vereenvoudigde toelatingsprocedure simplified approval procedure
vereffenaar liquidator
vereiste requirement
vereisten criteria
Verenigde Staten United States
Vereniging van Nederlandse Universiteiten Association of Universities in the Netherlands
vereniging zonder winstoogmerk non-profit organisation
verevend pensioen apportionable pension rights Indien een werknemer pensioen heeft opgebouwd bij een werkgever en van de echt gaat scheiden, dan is in de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding geregeld dat de meeverzekerde ex-partner vanaf de pensioendatum van de werknemer recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd.
vergaand drastic
vergaand extreme
vergaand far-reaching
vergaand sweeping
vergaderen via het internet net conferencing
vergaderlokatie place of meeting
vergaderproducten conferencing products
vergaderruimte meeting space
vergoeden pay compensation
vergoeding compensation
vergoeding expense
vergoeding management fee
vergoeding remittance
vergoeding remuneration
vergoeding zakelijke km's allowance for business kilometers
vergunning voor het op de markt brengen marketing authorisation
verhalen to recover, recoup
verharding pavement
verhoor police interview
verhoorprotocol interview procedure The procedure for arranging police interviews.
verhuiskosten relocation expenses
verhuiskostenregeling reimbursement for removal expenses
verhuiskostenregeling reimbursement of removal expenses regulation
verhuizing relocation
verificatie verification
verificatie cd-service cd service verification
verificatie van het ontwerp design verification
verificatiecontrole authentication controls
verjaren become prescribed
verjaring immunity from prosecution through lapse of time
verjaring lapse of time
verjaring limitation
verjaring prescription
verkapte beperking van de handel disguised restriction on trade
verkavelingsvergunning allotment permit Een verkavelingsvergunning beoogt het opdelen van één of meerdere percelen in meerdere loten, met daaraan gekoppeld een aantal voorschriften om deze te bebouwen.
verkavelingsvergunning development plan Een verkavelingsvergunning beoogt het opdelen van één of meerdere percelen in meerdere loten, met daaraan gekoppeld een aantal voorschriften om deze te bebouwen.
verkavelingsvergunning sector plan Een verkavelingsvergunning beoogt het opdelen van één of meerdere percelen in meerdere loten, met daaraan gekoppeld een aantal voorschriften om deze te bebouwen.
verkavelingsvergunning spatial development plan Een verkavelingsvergunning beoogt het opdelen van één of meerdere percelen in meerdere loten, met daaraan gekoppeld een aantal voorschriften om deze te bebouwen.
verkavelingsvergunning zoning plan Een verkavelingsvergunning beoogt het opdelen van één of meerdere percelen in meerdere loten, met daaraan gekoppeld een aantal voorschriften om deze te bebouwen.
verkeer traffic
verkeersgeleiding traffic guidance systems
verkeersintensiteit traffic density
verkeerslek traffic leakage
verkeersprofielen traffic profiles
verkeersregelinstallaties traffic control systems
verkeerssignaliseringssysteem traffic signaling system
verkeersstroom traffic flow
verkeersveiligheid traffic safety
verkeervolumes traffic volumes
verkennen to explore
verkenningstijdbewaking recognition time monitoring
verkenningsvertraging recognition time delay
verklaring omtrent het gedrag certificate of good conduct
verklaring van achterstelling statement of subordination
verklaring van achterstelling statement of subordination
verklaring van fabrikant manufacturer's declaration of conformity
verklaring van opzeg notice of cancellation
verklaring van opzeg notice of cancellation
verklaring van verlies declaration of loss
verklaring van verlies declaration of loss
Verklaring verplichte ziekenfondsverzerking zelfstandigen Self-employed persons compulsory health insurance statement
verklaring voor recht declaratory judgement
verklaring, eigen Statement of Intent
verknocht aan attached to
verknocht aan connected
verkoop: verzoek om contact op te nemen sales contact request
verkoopaanduiding sales designation
verkoopadvies sell advice
verkoopkanaal sales channel
verkoopmedewerkers sales force
verkoopovereenkomst van aandelen share purchase agreement
verkoopskoers offered rate
verkoopvertegenwoordiger sales representative
verkopen to sell
verkopen op termijn sell forward
verkoper sales executive
verkoper salesperson
verkrijgen to obtain
verkrijgen of vervreemden to acquire or dispose of
verleden executed Past tense of 'verlijden'.
verleende voorschotten payments on account
verlenen issue
verlenging van een contract contract renewal
verliesgevend loss-making
verlieslatend loss-making
verliespercentage in defaultsituatie loss given default
verliezen economic loss
verlof (buitengewoon) (special) leave of absence
verlofdag day of leave
verlofkaart leave registration card
verlofregeling holiday regulation
verlofsparen leave saving
verlofuur day-of-leave hour
verloopstaten statement of changes
verlopen intresten expired interests
verlopen intresten expired interests
vermeerderen met increase
vermeerderen met to make up
verminderd met minus
vermits as
vermits because
vermits since
vermoedelijke bevallingsdatum presumed date of childbirth
vermoedelijke bevallingsdatum presumed date of childbirth
vermoedelijke hoevelheden assumed quantities
vermoedelijke ontwikkelung van de activiteiten en van produktie en afzet probably development of activities and of production and sales
vermogen engine capacity
vermogen engine capacity
vermogensbeheerder asset manager
vermogensopbouw build-up of wealth
vermogensschade property damage
vermogensschade property losses
vermogensstaat asset Statement
vermogenswaarden assets
vernieling vandalism
vernietigen reverse
vernieuwend innovative
veronderstellen assumes
veronderstellen presupposes
veronderstellen supposes
veronteiniging van de bodem ground pollution
veroordeling conviction
veroordeling judgement
veroorloven allow
veroorloven permit
verordening Regulation EU regulation
verordening Order national legislation
verordening ordinance national legislation
verordening regulation, ordinance, provision, order
verordeningenblad bedrijfsorganisatie industrial organisation regulation gazette
verouderingsproces ageing process
verpanding pledging
verpanding van effecten pledging of shares
verpandingsbevoegdheid authority to pledge
Verplaatsingskostenbeschiking 1962 Travel and Relocation Expenses Decision 1962
verplicht veld mandatory field
verplichte aansluiting compulsory subscription
verplichte aansluiting compulsory subscription
verplichte ziekenfondsverzekering compulsory health insurance
verplichting obligation
verplichtingen conditions
verplichtingen obligations
verrekening settlement
verrichten carry out van transacties
verrichten carry out
verrichting op afbetaling instalment loans
verrichting op afbetaling instalment loans
versammelalarm common alarm
verschijnende bij appearing by
verschillende diensten tegen vergoeding service levels for a fee
verschillende media disparate media
verscholen concealed
verscholen hidden
verscholen instalments
verscholen repayments
verschoningsgerechtigd have the right to refuse to give evidence
verschoningsgerechtigd immune from giving evidence
verschotten disbursements
verschuiving shift
verschuldigd zijn to fall due
verschuldigd zijn to fall due
verschuldigdheid indebtedness
verslag minutes
verslag report
verslagjaar year under review
verslechterd circuit degraded circuit
versoepeling geldbeleid easing monetary policy
versoepeling geldbeleid easing monetary policy
verspreiden van inert gas (inergen-systeem) inert gas dispersion system (inergen)
verspreidingsberekening dispersion calculations
verstek abscence
verstek non-appearance
verstrakking tightening
verstrakking geldbeleid tightening monetary policy
verstrakking geldbeleid tightening monetary policy
verstrekkend consequential
verstrekkend far-reaching
verstrekkend important
verstrekkend sweeping
versturen upload
vertegenwoordigend overleg (het) consultations between managing board & works council
vertegenwoordiger agent
vertegenwoordiger klant customer agent
vertrek departure
vertretungsrecht law on representation
vertriebsspanne gross margin
vertrouwelijk confidential
vertrouwelijke informatie confidential information
vertrouwelijkheid non-disclosure
vertrouwensindex confidence indicator
vervaldag renewal date invaliditeitsverzekering
vervaldag detachment date
vervaldag renewal date
vervaldag renewal date
vervaldagbericht premium advice note
vervaldagbericht premium advice note
vervaldatum maturity
vervaldatum maturity date
vervaldatum van de rente interest payment maturity
vervallen fall due
vervallen to become due
vervallen to become payable
vervallen to mature
vervallen rente interest due
vervallen rente matured interest
vervalsen to counterfeit
Vervangen Replace
vervangende alternative
vervangingsinkomen replacement income
vervangingsinkomen replacement income
vervangingsinkomen replacement income
vervangingswaarde replacement value
vervangingswaarde replacement value
vervangwagen replacement car
vervangwagen replacement car
vervoersrelaties configurations of shipping agents
vervolg continuation
vervolg follow-up
vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend imediately following its limited reading, the deed was signed by the person appearing and by me, the notary
vervolging action
vervolging litigation
vervolging proceedings
vervolging suit
vervolgkeuzelijst drop down list
vervolgkeuzelijst drop down list
vervolgschakelaars cascade switches
vervreemding alienation
vervreemding disposal
vervreemding sale
vervroegde afsluiting early close of the subscription period
vervroegde afsluiting early closing
vervroegde opname early withdrawal
vervroegde opname early withdrawal
vervroegde pensionering early retirement
vervroegde pensionering early retirement
vervroegde terugbetaling optional redemption
vervroegde terugbetaling optional redemption
vervroegde vereffening early settlement
vervroegde vereffening early settlement
verwaarloosbaar negligible
verweer voeren to put up a defence
verweerder op derdenverzet defendant in third-party proceedings
verwerende partij Defendant
verwerkende nijverheid manufacturing industry
verwerkende nijverheid manufacturing sector
verwerkingstijd opstoppingen congestion handling
verwerpen (ongegrond verklaren) to dismiss
verwerpen to disallow
verwerpen to refuse
verwerpen to reject
verwerving procurement
verwijderen delete
verwijderen detached (coupon)
Verwijderen Remove
Verwijderen Delete
verwijdering van verpakkingsafval disposal of packaging waste
verwijderingsbijdrage removal charges (for white and brown goods)
verwijtbaar culpable
verwijten to reproach
verwijten to upbraid
verwisselbaar replaceable
verworpen uitgaven rejected expenses
verworpen utgaven rejected expenses
verworven prestatie acquired benefit
verworven prestatie acquired benefit
verworven recht acquired entitlement Refers to entitlements/rights acquired according to a pension scheme.
verworven reserve acquired reserve
verworven reserve acquired reserve
verzameldepot collective custody account
verzameldepot collective deposit
verzameldepot collective depot
verzekerbaar belang insurable interest
verzekerd kapitaal insured capital
verzekerd kapitaal insured capital
verzekerd risico coverage
verzekerde insured
verzekerde insured
verzekerde insured party
verzekerde insured party
verzekerde bedrag sum insured
verzekerde bedragen sums insured
verzekerde prestaties insured benefits
verzekerde prestaties insured benefits
verzekerde prestaties insured benefits
verzekerde rente insured annuity
verzekerde rente insured annuity
verzekeren guarantee / warrant
verzekering insurance policy
verzekering medische kosten medical expenses insurance
verzekering medische kosten medical expenses insurance
verzekeringen insurance
verzekeringsbon insurance bond
verzekeringsbon insurance bond
verzekeringscombinatie insurance combination
verzekeringscombinatie insurance combination
verzekeringsdochter insurance subsidiary
verzekeringsdochter insurance subsidiary
verzekeringsdochtermaatschappij insurance subsidiary
verzekeringsdochtermaatschappij insurance subsidiary
verzekeringsjaar insurance year
verzekeringsjaar insurance year
verzekeringsmakelaardij insurance brokerage
verzekeringsnemer policyholder
verzekeringsnemer policyholder
verzekeringsovereenkomst contract of insurance
verzekeringsrecht insurance law
verzendadres shipping address
verzenden shipping
verzendingskosten postage costs
verzet objection
verzet opposition
verzilvering collection (coupons)
verzoek om aanvullende informatie request for additional information
verzoek om contact op te nemen contact request
verzoek om verbetering enhancement request
verzoek verkoop sales request
verzoeker applicant
verzoeker petitioner
Verzoeklijst List of requests
verzoekschrift application
verzoekschrift motion
verzoekschrift petition
verzoekschrift pleadings
verzoekster applicant
verzoekster petitioner
verzonden routed
verzuim (door onoplettenheid) oversight
verzuim (mbt. school, vergadering) non-attendance
verzuim (mbt. werk) absenteeism
verzuim (nalatigheid) omission
verzuim default
verzuim negligence
verzwakken to weaken
verzwarende omstandigheden aggravating circumstances (function description template)
verzwaring financiële verplichtingen increase in financial obligations
vestigen een pandrecht to establish a pledge
vestiging branch Place of business which forms a legally dependent part of a credit institution and which carries out directly all or some of the transactions inherent in the business of credit institutions. Any number of places of business set up in the same Member State by a credit institution with headquarters in another Member State shall be regarded as a single branch.
vestigingskapitaal lump sum equivalent
vestigingskapitaal lump sum equivalent
vestigingskapitaal lump sum equivalent
vestigingskapitaal lump sum equivalent
vestigingskrediet settlement loan
vestigingskrediet settlement loan
vestigingsplaatsen offices
vetusteit decay
vetusteit depreciation in value
vezekeringnemer policyholder
via sms texted
via SMS texted
via SMS texted
via SMS texted
videooversneller graphics accelerator
vierkantopdracht hash instruction
vijandige bod hostile bid
vijandige bod hostile bid
visuele inspectie visual inspection
visuele keuring visual inspection
vitrine display case
vitrine glass case
vitrine shop window
vitrine showcase
VKK-CAO Collective Employment Agreement of the Special (Dutch) Universities
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning Flemish Regulations on Environmental Licences Abbreviated form: VLAREM
vlammenmelder flame detector
vlan's vlans
VLAREM Flemish Regulations on Environmental Licences
VLAREM Abbreviation for: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
vliegtuigschade aircraft damage
vloeibare brandstoffen liquid fuels
vloeibare vorm aequeous form
vloeistofdicht impermeable
vloeistofdicht watertight
vlottende activa current assets
vlottende rente variable interest rate
vluchtmisdrijf hit-and-run offence
vluchtmisdrijf hit-and-run offence
V-nummer registration number as a foreigner Het V-nummer staat voor vreemdelingennummer.
voedende rekening feed account
voedingsdistributie food retail industry
voedingsdistributie food retailer
voegen ter zitting Ready to appear in court Het slachtoffer kan zich immers nog ter terechtzitting voegen.
voetnoot footer
voetschimmel athlete's foot
vof Abbreviation for: Vennootschap onder Firma
vof kpn sdh project limited partnership project kpn sdh
voicemail voice mail
voldoen aan de gestelde voorwaarden satisfy the imposed conditions
voldoen aan de gestelde voorwaarden satisfy the imposed conditions
voldoen aan de voorwaarden satisfy the conditions
voldoen aan de voorwaarden satisfy the conditions
volgehouden fully accountable
volgens in line with
volgens pursuant to
volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat the jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat we planned and performed our audit so as to obtain all the information and explanations which we considered necessary in order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or other irregularity or error
volgnummer sequence number
volgorde betalingen allocation of payments The order in which payments are allocated, e.g. interest, principal, etc.
volksgezondheid public health
volkshuisvesting public housing
vollast centrale base load power plant
volledig opnieuw opstarten cold re-boots
volledig telefoonnummer van de contactpersoon complete contact telephone number
volledige carrire full career
volledige carrire full career
volledige officiële bedrijfsnaam complete legal company name
voluit geschreven schriftelijke bevestiging hard copy
voluit geschreven schriftelijke bevestiging hard copy
voluit geschreven schriftelijke bevestiging hard copy
voluntaristisch hands-off Adjective relating to the use of or reliance on voluntary action to maintain an institution, carry out a policy, or achieve an end.
volzin sentence
vonnis preliminary ruling judgment given by the lower court
vonnis waarvan beroep judgment on appeal
voogdij (na ontbinding van huwelijk of ontzetting uit ouderlijke macht) custody
voogdij guardianship
voor certifying
voor bepaalde tijd for a limited period
voor gezamenlijke rekening for joint account
voor het geval van event
voor kosten excluding fees and charges compartiment (sub-fund)
voor kosten excluding fees and charges
voor onbepaalde tijd for an unlimited period
voor recht zeggen state that it is the law
voor recht zeggen to emphasise the legal validity
voorafbestaandheid pre-existent conditions
voorafbestaandheid pre-existent conditions
voorafbestaandheid pre-existent conditions
voorafbestaandheid pre-existent conditions
voorafbetaling advance payment
voorafgaande goedkeuring met het hoofdbestuur prior clearance with the main board
voorafgaande kennisgeving advance notification
voorafgaande kennisgeving advance notification
voorafgaande kennisgeving advance notification
voorafgaande kennisgeving advance notification
vooralsnog as yet
vooralsnog for the time being
vooralsnog just yet
voorbaat Abbreviation for: bij voorbaat
voorbehoudsclausule protective clause
voorbehoudsclausule safeguard clause
voorbelasting input tax
voordelen money-off offers monetary benefits.
voordelen in natura benefits in kind
voordelen in natura benefits in kind
voordelen opnemen in de vorm van draw one's benefits as
voordelen opnemen in de vorm van draw one's benefits as
voordelen voor uw bedrijf business impact
voorheffing withholding tax Tax deducted at source in earnings, including dividends and interest payments.
voorkeur aanspreekbenaming preferred surname
voorkeursrecht purchase right
voorkeursrecht subscription right of shareholders
voorkeursrecht naar evenredigheid Shareholders' Preemptive Right The right of current shareholders to maintain their fractional ownership of a company by buying a proportional number of shares of any future issue of common stock.
voorkeursrecht naar evenredigheid subscription right The right of current shareholders to maintain their fractional ownership of a company by buying a proportional number of shares of any future issue of common stock.
voorletters initials
voorlezing reading out
voorlopende indicator leading indicator
voorlopige maatregelen interim measures
voornaam first name
voornaam first name
voornaam first name
voornaam first name
voornamen first names
voornemens planning
voornemens with the intention (of)
voorontwerp first draft
voorontwerp preliminary draft
vooropzegging period of notice
vooropzegging period of notice
voorraden inventories
voorraden inventory
voorrang hebben ten opzichte van enjoy priority over
voorrecht van de verkoper vendor's lien
voorrecht verkoper vendor's lien
voorrecht verkoper vendor's lien
voorschot advance
voorschot advance
voorschot advance payment
voorschot advance payment
voorschot op facturen advances on invoices
voorschot op facturen advances on invoices
voorschot op schuldvorderingen advance on claims
voorschot op schuldvorderingen advance on claims
voorschot op waardepapieren securities pledged credit
voorschot op warranten advance on warrants
voorschot op warranten advance on warrants
voorschrift condition
voorschrift medical prescription
voorschrift provision
voorschrift stipulation
voorschriften op het gebied van brand fire standards
voorspellen predict
voorstel motion
voorstel proposal
voorstel tot winstverdeling proposal for appropriation of net income
voorstel voor een richtlijn proposal for a directive
voorstel voor regelgeving draft of a legal provision
voorstelling presentation
voortdurend on line always-on internet
voortgang next steps
voortgangsbewaking progress monitoring
voortgangscontrolele progress monitoringng
voortgezet onderwijs secondary education
voortkomen emanate from
voortkomen spring from
voortkomen stem from
voorts furthermore
voortschrijdend gemiddelde moving average (MA)
vooruitlopend op in advance of
vooruitzichten prospects
voorverstijfseld pre-gelatinized
voorvoet forefoot
voorwaardelijk conditional
voorwaardelijk contingent
voorwaardelijk preventief onderhoud predictive maintenance Basically, predictive maintenance differs from preventive maintenance by basing maintenance needs on the actual condition of the equipment, rather than on some predetermined schedule.
voorwaarden conditions
Voorwaarden Prerequisites
voorwaarden en verplichtingen rules of engagement
voorwaarden tot recht qualifying conditions
voorwerp object
voorwerp subject-matter
voorwerp van de escrow-afspraken subject of escrow agreements
voorwerp van de overeenkomstst subject of the agreement
voorzien van equipped with
voorziening voor pleegzorg care home
voorzieningen accrued liabilities
voorzieningen reserves
voorzieningen voor risico’s en kosten provisions for risks and charges
voorzitter Presiding Judge In a legal document, the Presiding Judge.
voorzitter van de eor chairperson of the ewc
voorzitter van de raad van bestuurur chairman of the managing board (verheughe)e)
voorzitterschap van de gezamelijke vergadering post of chairperson of the joint meeting
voorzorg providence
voorzorgskas provident fund
vordering claim
vorderingen (balans) accounts receivable (balance sheet)
vorderingen op handelsdebiteuren receivables from trade debtors
vorm van de opdracht contract type
vormt de basis underpin
vormverzuimen procedural deficiencies
vorstandsvorsitzender president and ceo
vp business markets vp business markets
vpn (virtual private network) virtual private network (vpn)
vpn (virtual private network) vpn (virtual private network)
vraag market demand
vraag en aanbod supply and demand
vrachtauto heavy commercial vehicle
vrachtauto heavy goods vehicle
vrachtbrief carrier bill
vrachtwagen heavy commercial vehicle
vrachtwagen heavy goods vehicle
vragenformulier request form
vreemd geld foreign currency
vreemd vermogen loan capital, borrowed capital
vreemde valuta foreign currency
vreemdelingenzaken alien affairs
vreselijk awful
vreselijk frightful
vreselijk terrible
vri verkeersregelinstallatie
vrij beroep professional service-provider Vrij beroep, zoals advocaten, notarissen en zelfstandigen in de ict.
vrij krediet overdraft
vrij van beslag free from attachment
vrij van beslagen free from attachments
vrij van beslagen unencumbered with attachments
vrij verkeer van diensten Freedom of services
vrij verkeer van goederen free movement of goods
vrijblijvend without prejudice and subject to reserve
vrije dienstverlening freedom of services
vrije dienstverlening freedom of services
vrije werkplaats hot desk
Vrijgave Clearance
Vrijgavemodus Release mode
Vrijgegeven Released
vrijstaand detached
vrijstelling deductible Relates to medical costs insurance.
vrijstelling excess Relates to medical costs insurance.
vrijstelling franchise Relates to medical costs insurance.
vrijstelling exemption
vrijval run-off Used in an insurance context.
vrijval run-off
vrijwaren indemnify against
vrijwaren protect against
vrijwaren safeguard
vrijwaring disclaimer
vrijwaringng indemnity (against claims from third parties)s)
vrijwaringsclausule protective clause
vrijwaringsclausule safeguard clause
vrijwillige overeenkomst voluntary agreement
VROM The Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment
vrouw female
vruchtgebruik usufruct; right of usufruct
vruchtgebruiker usufructuary; holder of a right of usufruct
vsp gross margin
vsp sales increase program
vuilvracht waste load
vulgaire naam generic name
vulgaire naam non-proprietary name
vvb transportation systems and special projects
vve Abbreviation for: vereniging van eigenaars
vwo/mbo upper vocational secondary education
vzw Abbreviation for: vereniging zonder winstoogmerk
W/A (winst per aandeel) E/S (earnings per share)
waarborg cover
waarborg guarantee
waarborg level of cover
waarborg security
waarborg warranty
waarde security
waarde value
waarde belegger income investor In contrast to an investor in growth.
waarde papier security
waardebon voucher
waardebon voucher
waardentransporteur cash-in-transit company
waardeoverdracht transfer of accumulated benefit Denotes the transfer of pension benefits from one scheme to another.
waardeoverdracht transfer of benefits Denotes the transfer of pension benefits from one scheme to another.
waardepeildatum valuation reference date
waarderen (medewerkers) appraise
waardering share price
waardering valuation
waarderingsgewijs in terms of valuation
waarderingsgrondslagen accounting policies
waarderingsmaatstaven valuation rules
waardestijging appreciation
waardeverlies capital loss
waardeverlies deficit
waardevermindering depreciation
waarnemingstoelage bonus for temporary substituiton
waarschijnlijkheid probability
waarschuwing warning
waarschuwingsysteem alarm system
waarvan akte whereof record Wording usually found at the end of legal documents.
wachtdagen waiting period
wachtdienstst on-call servicece
Wachtend Waiting
wachtgeld severance pay
wachtgeld krijgen to be on severance pay
Wachtlijst Waiting list
wachtrekening suspense account
wachtrekening suspense account
wachtrij queue
wachttijd personal risk period Relates to the waiting time before invalidity benefit can be paid under invalidity insurance.
wachttijd personal risk period
wachtwoord password
Wachtwoord Password
wagenpark fleet of cars
WAJONG Disablement Assistance Act for Handicapped Young Persons
walsysteem (gsm-r) trackside system
wam winback account manager wam winback account manager
wam-verzekering third-party insurance deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de wam-verzekeraar.
wan wan
wan (wide area network) wide area network (wan)
wanbetaling default
wanbetaling non-payment
wan-platform dat meerdere diensten aanbiedt multiservice wan platform
WAO Abbreviation for: Wet Op Arbeidsongeschiktheid
wao gat (reparatie van) wao (disability pension scheme) gap (to bridge the) Het wao-gat is groter naarmate het vroeger verdiende loon hoger is en de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde lager. Voor veel werknemers is het wao-gat gerepareerd. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld via het pensioenfonds of collectief via een particuliere verzekeraar. door deze reparatie hebben werknemers toch veelal recht op 70% van het laatstverdiende loon als zij arbeidsongeschikt worden. De werkgever draagt in de meeste gevallen bij in de kosten van de reparatie.
wao-hiatverzekering see wao gat
WAP Supplementary Pensions Act
WAP Supplementary Pensions Act
warmtekrachtcentrale co-generation plant
warrant warrant
warrant corridor warrant corridor
wartel (cables) gland
waruit blijkt showing that
was was (siren project)
waterdicht watertight
waterkering water barrier (railways)
wcd wandcontactdoos (wall plug)
wdc (worldcom data centres) worldcom data centres (wdc)
web web
web center web center
web center laten terugbellen web callback
web center laten terugbellen web center callback
web center-portal web center portal
web server web server
webcenter webcenter
webhosting web hosting
webhostingservice web hosting service
webinterface web interface
webpagina web page
website web site
website van het bedrijf company web site
weddetr. Abbreviation for: weddetrekkende
weddetrekkende salaried; in paid employment
wederpartij counterparty
wederrechtelijk unlawful
wederrechtelijk unlawful
wederrechtelijk wrongful
wedersamenstelling reinstatement
wederzijdse erkenning mutual recognition
wedstrijd competition
wedstrijd competition
wedstrijd competition
wedstrijd competition
wedstrijdreglement competition rules
wedstrijdreglement competition rules
weekdag working day
weergave display
weergave display
weergave view
weergeven display
weergeven record
weergever reproducer (part of a siren)
weerhouden hold back
weerloos defenceless
weerloos helpless
wegboeken to write off
weging weighting
weging weighting
wegingsfactoren criteria for evaluation
wegingsfactoren criteria for evaluation
wegschrijven to remotely back-up overbrengen van gegevens vanuit het interne geheugen naar een extern geheugen. A remote backup is a copy of a file or document that is not located on the computer's hard disk drive. It is typically located on a removable media like a floppy disk or other removable media, or a network drive (on a server or different computer).
Weigeren Decline
weigering rejection
weigering rejection
weighted beta weighted beta
weighting weighting specification of the relative importance of items when combined. for example, the percentage of a portfolio or index that a given stock represents
weinig vertraging low delay
wel degelijk actually
wel degelijk indeed
wel degelijk positively
wel degelijk really
wel degelijk to be in earnest
welstand external appearance of buildings
welstandscommissie urban aesthetics committee
welvaartseffect wealth effect
welzijn welfare
Wenen Vienna
wensen market needs
wensen requirements
wensen wishes
weor works councils act according to Dutch law
wereldwijd bedrijf global company
wereldwijd bureau voor onderzoek en advies global analyst and consulting company
wereldwijd netwerk global network coverage
wereldwijde dienstverlening global services
wereldwijde en lokale aanpak global-local coverage
wereldwijde onderneming global business
wereldwijde oplossingen global solutions
wereldwijde richtlijnen voor geboden services global service level guarantees
wereldwijde updates global updates
werf wharf
werfvergadering site meeting
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Ability to Work Act
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Act on Work and Income by Labour Capacity
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Labour Capacity Act
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Work and Income according to Capacity for Work Act
werkaanvragen work requests
werkafspraken work agreements
werkbalk toolbar Name used for Microsoft toolbar.
werkbalkknop toolbar button
werkbezoeken field visits
werkdag working day
werkdagag working dayay
werkdagen working days
werkdocument discussion paper
werkdocument paper
werkdocument reference paper
werkelijke overdrachtssnelheid actual information rate
werkelijke pensionering actual retirement
werkelijke pensionering actual retirement
werkelijke tijd mean time
werken deployment
werkervaring professional experience
werkgelegenheid employment opportunities
werkgelegenheidsgraad employment rate
werkgever employer
werkgeversaansprakelijkheid employer's liability
werkgeversbijdrage employer's contribution
werkgeversbijdrageovereenkomst employer's contribution agreement
werkgeversrekening employer account
werkgeversverklaring employer's statement
werkhervatting resumption of work
werkhervatting resumption of work
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten Resumption of Work for partially Disabled Persons Regulation
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten return to work with partially disability Een ieder die meer dan 10% maar minder dan 80% arbeidsgeschikt is heeft recht op een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid.
werkingssfeer area of validity
werkingssfeer scope
werkloosheid unemployment
werkloosheidsgraad unemployment rate
werkloosheidsuitkering unemployment benefit
werkloosheidsuitkering unemployment benefit
werkloosheidsuitkeringen unemployment benefits
werknemer employee
werknemer(s) employee(s)
werknemersbijdrage participant's contribution
werknemersbijdrage participant's contribution
werknemersrekening employee account
werknemersrekening employee account
werknemersvertegenwoordigers employees' representatives of undertakings (sng)
werkorganisatie work organization (function description template)
werkoverleg progress meeting
werkproductenen work productsts
werkregels working practices
werkstaking strike, industrial action
werkstraf community service
Werktijdenregeling Working Hours Regulation
werkvaardig working
werkvergunning work permit
werkvoorbereider operations, planning & scheduling officer (agreed with bryan!)
werkvoorbereider planning scheduler (agreed with connie bandorf, x 2985)
werkvoorraad orders in hand
werkvoorraad orders on hand
werk-werk verkeer time spent travelling between one place of work and another
werkwijze mode of operation, operating procedure, method (of working) procedure
werkwijze van de eor working procedure of the ewc
Wet Act this refers to national legislation, e.g. 'chemicalienwet' - 'the act on chemicals' or 'the chemicals act'
wet law, act, statute
Wet (uitvoering van richtlijn...) the law (in implementation of directive...)
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen motor insurance liability act
Wet giraal effectenverkeer Dutch Giro Securities Transactions Act
Wet giraal effectenverkeer Giro Securities Transfer Act
Wet giraal effectenverkeer Securities Book-Entry Transfer Act
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Judicial Data and Criminal Records Act
Wet medisch-wetenschappelijk onder-zoek met mensen medical research involving human subjects act
Wet medisch-wetenschappelijk onder-zoek met mensen medical research on humans act
Wet of het financieel toezicht Dutch Financial Supervision Act
Wet of het financieel toezicht Dutch Financial Supervision Act
Wet Op Arbeidsongeschiktheid Disablement Benefits Act
Wet Op Arbeidsongeschiktheid Disablement Insurance Act
Wet op Consumentenkrediet Consume Credit Act
wet op de aanvullende pensioenen Supplementary Pensions Act
Wet op de arbeidsongevallen Occupational Accidents Act
wet op de arbeidsongevallen occupational accidents Act
wet op de arbeidsongevallen occupational accidents law
Wet op de bedrijfsorganisatie industrial organisation act
Wet op de geneesmiddelen Medical Preparations Act
Wet op de geneesmiddelenvoorziening Dutch act on the supply of medicinal products
Wet op de geneesmiddelenvoorziening Dutch medicines act
Wet op de Handelstransacties Commercial Transactions Act
wet op de landverzekeringsovereenkomst Belgian insurance act
wet op de landverzekeringsovereenkomst Belgian insurance act
Wet op de landverzekeringsovereenkomst INSURANCE CONTRACY ACT
wet op de landverzekeringsovereenkomst insurance contracy law
wet op de landverzekeringsovereenkomst insurance contracy law
Wet op de landverzekeringsovereenkomst National Insurance Contracy Act
wet op de landverzekeringsovereenkomst national insurance contracy law
wet op de landverzekeringsovereenkomst national insurance contracy law
wet op de landverzekeringsovereenkomst national insurance contracy law
wet op de landverzekeringsovereenkomst niet: law on the Belgian Insurance Act
Wet op de medische keuringen Dutch medical examinations act
Wet op het financieel toezicht Financial Supervision Act
wet op hogeronderwijs en wetenschappelijk onderzoek Higher Education and Research Act
Wet Structuurregeling voor NV’s en BV’s Large Companies Regime
Wet toezicht verzekeringsbedrifj Insurance Industry Act
Wet toezicht verzekeringsbedrifj Insurance Industry Supervision Act
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen Act of 22 March on the legal status and supervision of credit institutions
Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding Pension Sharing in the Event of a Divorce Act
Wet verontreiniging oppervlaktewateren act concerning the pollution of surface waters
Wet Wezenpensioen Orphan's Pension Act
wetboek Code (UK), statute book
Wetboek van burgelijke rechtsvordering code of civil procedure
Wetboek van Koophandel Dutch Commercial Code
Wetboek van Strafrecht Dutch Criminal Code
Wetboek van Strafvordering Code of Criminal Procedure
wetenschappelijk personeel academic staff
Wetgeving legislation
wetgeving legislation
wetsartikel section
wetsbekrachtiging enactment
Wetsdecreet statutory instrument
Wetsontwerp bill
wetsontwerp bill
Wetsontwerp draft act
Wetsvoorstel bill
Wetsvoorstel draft act
wettelijk belet legally prevented
wettelijk geregistreerde samenwonende partner legally registered cohabiting partner
wettelijk pensioen statutory pension
wettelijk pensioen statutory pension
wettelijk rustpensioen statutory retirement pension
wettelijk rustpensioen statutory retirement pension
wettelijk samenwonende partner legally cohabiting partner
wettelijk stelsel statutory social security scheme
wettelijk strafbaar punishable by law
wettelijk voorschrift legal provision
wettelijk voorschrift statutory rule
wettelijke bepaling legal provision
wettelijke bepaling statutory provision
wettelijke bepaling statutory rule
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen legal and administrative measures
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen legal and administrative provisions
wettelijke herhaling legal recidivism When an accused is sentenced and has already committed an offence earlier or under certain circumstances, before five years have elapsed since the previous offence or before the sentence has expired.
wettelijke interestvoet default interest
wettelijke interestvoet statutory interest
wettelijke kennisgevingen legal notices
wettelijke naam legal name
wettelijke regeling statutory rule
wettelijke verhoging statutory salary supplement due to delay in payment Wordt er niet op tijd betaald, dan kan de medewerker een wettelijke verhoging vorderen wegens vertraging.
wettelijke werkoosheidsuitkering legal unemployment allowance
wettelijke werkoosheidsuitkering legal unemployment allowance
wettelijke werkoosheidsuitkering legal unemployment benefit
wettelijke werkoosheidsuitkering legal unemployment benefit
wezenlijke veranderingen in de organisatie essential changes in the organization
wezenpensioen orphan's pension
wezenpensioen orphan's pension
wezenpensioen orphan's pension
wezenpensioen orphan's pension
wezenrente orphan's annuity
wezenrente orphan's annuity
wezenrente orphan's annuity
wezenrente orphan's annuity
Wft Abbreviation for: Wet of het financieel toezicht
WGA Abbreviation for: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten
WIA Dutch Employment and Income According to Capacity for Work Act Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIA gat The difference between the salary-related benefit paid to a partially disabled person on resuming work and the statutory minimum wage Het verschil tussen de inkomensafhankelijke uitkering en de uitkering op basis van het WML (Wettelijk Minimum Loon) bij de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) wordt het WIA-gat (of WIA-hiaat) genoemd.
wielband tyre (on train as well)
wielbandovergangen tyre contact areas
wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening é gecontroleerd we have audited the financial statements .......
wij verleggen onze grenzen we exceed [stretch] our limits
wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. it is our belief that our audit forms a reliable basis for our opinion.
wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de groote en de samenstelling ven het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in overeenstemming met in nederland algemeen aanvaarde grondslagen vor financiele verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in titel 9 boek 2 bw. in our opinion, the financial statements give a true and fair view of the state of the company's affairs as at 31 december 2001 and of its profit (surplus) for the year then ended and have been properly prepared in accordance with the .......
wijk district
wijk quarter
wijk ward
wijkcentrum district cabinet
wijze van aanbesteding award procedure
wijzen give/deliver/pronounce/pass
wijzen (vonnis) deliver
wijzen (vonnis) pass
wijzen (vonnis) pronounce
wijzen (vonnis) to give
wijzertelegraaf needle telegraph
wijzigen change
wijziging (aanpassing) adjustment
wijziging (herziening) revision
wijziging (mbt. statuten) amendment
wijziging alteration
wijziging amendment
wijziging amendment
wijziging change
wijziging modification
wijzigingen in de voorraad changes in inventory
wijzigingsbeheerer change managementnt
wijzigingsbesluit amendment order
wijzigingsdatum amendment date
wijzigingsdatum amendment date
wijzigingsdatum amendment date
wijzigingsdatum amendment date
wijzigingsdocument amendment paper
wijzigingsformulier amendment form
wijzigingsformulier amendment form
wijzigingsformulier amendment form
wijzigingsformulier amendment form
wijzigingsmanagerer change managerer
wijzigingsopdracht change order
wijzigingsverordening amendment order
wijzingen in onderhanden werk changes in work in progress
willekeurig arbitrary
willekeurig high-handed
willekeurig indiscriminate
willekeurig random
willekeurige discriminatie approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the member states
wim weigh in motion (traffic management)
winkelketen retail chain
winkelpatrimonium retail outlets
winkelreus retail giant
Winkelwagen Shopping basket
winst profit
winst- en verliesrekening profit and loss account
winstaandeel profit sharing bonus
winstaandeel profit sharing bonus
winstbestemming distribution of profit
winstcommissie profit commission The commission paid by an insurer in proportion to his profit on certain insurances.
winstdeelname profit share
winstdeelname profit share
winstdeelname profit sharing
winstdeelname profit sharing
winstdeelnamedotaties profit sharing allocations
winstdeelnamedotaties profit sharing allocations
winstdeelnameplan profit sharing plan
winstdeelnameplan profit sharing plan
winstdeelnamereserves profit sharing provisions
winstdeelnamereserves profit sharing provisions
winstdeling gain/benefit sharing
winstdelingsregeling profit-sharing scheme
winstderving loss of profits
winstderving loss of profits
winstgroei return growth
winstmarge profit margin
winstmarge return on sales
winstquotum earnings ratio
winstquotum earnings ratio
winstuitkering profit-sharing
winstuitkeringsregeling profit-sharing scheme
winstwaarschuwing profit warning
winstwaarschuwing profit warning
wiskundige reserve mathematical reserve
wiskundige reserve mathematical reserve
wissel bill of exchange
wisselcontact two-way contact
wisselkoers conversion Relates to foreign currency.
wisselkoers exchange price
wisselkoers exchange rate
Wisselkoersen Exchange rates
wisselkoerspremie exchange rate premium
wisselmarkt currency market
wisselmarkt foreign exchange market
wisselmarkt forex market
wisselpariteit exchange parity
wissen erase
witte ridder white knight De term Witte Ridder wordt gebruikt in de multi-miljoen dollar wereld van financiën waar de ene firma de ander koopt of er mee 'samengaat'. In de financiële wereld is een Witte Ridder een rijk persoon of rijke firma die een andere firma te hulp komt, waar deze anders bedreigd zou worden door een vijandige overname. A company which comes to the rescue of another listed company which is under siege from an unwelcome bidder. The White Knight may make an improved offer, or it may just be a more acceptable predator than the first bidder, as far as the management are concerned.
wizards wizards
wkc (warmekrachtscentrale) chp plant (combined heat and power plant) synonym: co-generation plant
wlm workload manager
Wm Environmental Management Act
wmfss water mist fire suppression system
wo university education
wolkenbreuk cloudburst
wolkenbreuk deluge
wolkenbreuk downpour
wolkenbreuk drenching
woning dwelling
Woningwet Housing Act
woonkrediet home loan
woonplaats city
woonplaats place of residence
woonplaats post town
woonplaats te kiezen to select domicile
woonstkeuze elect domicile
woonvergunning housing permit een woonvergunning is een vergunning voor het bewonen van een huis dat onder de huurprijsgrens of koopprijsgrens valt. de regeling is ervoor bedoeld om goedkope woonruimte in de gemeente te behouden voor mensen die al in de regio wonen of werken. in feite geeft de gemeente u toestemming om in die woning te gaan wonen als u kunt aantonen dat u al in de regio woont of werkt. een woonvergunning is nodig voor huurwoningen onder de huurprijs van Û 585, -per maand (2004) en voor koopwoningen onder de prijsgrens van Û 136.000,- (2004)
woonvergunning low-cost accommodation permit een woonvergunning is een vergunning voor het bewonen van een huis dat onder de huurprijsgrens of koopprijsgrens valt. de regeling is ervoor bedoeld om goedkope woonruimte in de gemeente te behouden voor mensen die al in de regio wonen of werken. in feite geeft de gemeente u toestemming om in die woning te gaan wonen als u kunt aantonen dat u al in de regio woont of werkt. een woonvergunning is nodig voor huurwoningen onder de huurprijs van Û 585, -per maand (2004) en voor koopwoningen onder de prijsgrens van Û 136.000,- (2004)
woonvergunning permit to inhabit low-cost accommodation een woonvergunning is een vergunning voor het bewonen van een huis dat onder de huurprijsgrens of koopprijsgrens valt. de regeling is ervoor bedoeld om goedkope woonruimte in de gemeente te behouden voor mensen die al in de regio wonen of werken. in feite geeft de gemeente u toestemming om in die woning te gaan wonen als u kunt aantonen dat u al in de regio woont of werkt. een woonvergunning is nodig voor huurwoningen onder de huurprijs van Û 585, -per maand (2004) en voor koopwoningen onder de prijsgrens van Û 136.000,- (2004)
woonvergunning residential consent een woonvergunning is een vergunning voor het bewonen van een huis dat onder de huurprijsgrens of koopprijsgrens valt. de regeling is ervoor bedoeld om goedkope woonruimte in de gemeente te behouden voor mensen die al in de regio wonen of werken. in feite geeft de gemeente u toestemming om in die woning te gaan wonen als u kunt aantonen dat u al in de regio woont of werkt. een woonvergunning is nodig voor huurwoningen onder de huurprijs van Û 585, -per maand (2004) en voor koopwoningen onder de prijsgrens van Û 136.000,- (2004)
woonvergunning residential permit een woonvergunning is een vergunning voor het bewonen van een huis dat onder de huurprijsgrens of koopprijsgrens valt. de regeling is ervoor bedoeld om goedkope woonruimte in de gemeente te behouden voor mensen die al in de regio wonen of werken. in feite geeft de gemeente u toestemming om in die woning te gaan wonen als u kunt aantonen dat u al in de regio woont of werkt. een woonvergunning is nodig voor huurwoningen onder de huurprijs van Û 585, -per maand (2004) en voor koopwoningen onder de prijsgrens van Û 136.000,- (2004)
woon-werkverkeer time spent travelling between home and work
wor works councils act
wordt verstaan onder: the following meanings shall apply:
worldcom worldcom
worldcom frame relay worldcom frame relay
WOZ Property Valuation Act Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.
WOZ-waarde value for the purposes of the valuation of immovable property act
wred (weighted random early discard) weighted random early discard (wred)
wtb-net (werktuig baukunde) steam distribution network
wtv Insurance Industry Supervision Act wet toezicht verzekeringsbedrijf
WU LA
Wvg Dutch Disabled Services Act
WvK Abbreviation for: Wetboek van Koophandel
Wvps Abbreviation for: Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding
xxx hebben het hiernavolgende geacteerd ... have agreed as follows in a civil-law notary deed
z.s.m. asap
zaak c.
zaak case
zaak dossiernummer
zaak legal case
zaak reference
zaak reference no.
zaak reference number
zaak referentienummer
zaakschade property damage, damage to property
zakeinden connecting ducts (cables)
zakelijk directeur telesales business telesales executives
zakelijke beleggers corporate investors
zakelijke communicatie business communications
zakelijke garantie real guarantee
zakelijke isp business isp
zakelijke klanten business customers
zakelijke telefonie business voice communications services
zaken doen op basis van ondernemerschap enterprise-driven source
zakenbank investment bank
zakenleven business environment
zakenrekening case account
Zakenrekening Case Account
Zakenrekening Case Account
zakenrekening case Account
zeer begaan met highly committed to
zeeverzekering ocean marine insurance
zegelrecht stamp duty
zekerheden collateral Wider than just ‘guarantee’
zekerheidsmarge security margin
zekerheidsrecht security interest
zelfredzaamheid ability to do things independently; ability to cope
zelfredzaamheid the ability to live and do things independently (capacity of ADL)
zelfstandig agent independent branch manager
Zelfstandig agent Independent Branch Manager
zelfstandige a self-employed person (self-employed)
zelfstandige self-employed
zelfstandige self-employed
zelfstandigheid independence
zelfwerkzaamheid own share of work
zelfwerkzaamheid own workshare
zendvermogen signal strength
zetel local head office
zetel member (works council texts)
zetel place of registration
zetel registered office
zeteldirecteur general manager Person in charge of the local head office.
Zeteldirecteur General Manager in charge of the local head office
zeteljurist Lawyer Regional Office
zetelverdeling distribution of seats
zetmeel starch
zich beroepen op dringende redenen appeal on the grounds of urgency
zich beroepen op haar zwijgrecht invoked her right to remain silent
zich burgerlijke partij stellen to become party to the criminal proceedings The victim must decide to become a party to the criminal proceedings by 'constituting himself' as a civil party. This procedure is called burgerlinke partijstelling.
zich manifesteren to become manifest
zich manifesteren to emerge
zich manifesteren to manifest itself
zich onthouden van refrain from
zich onthouden van to refrain from
zich onttrekken withdraw from
zich sterk maken to warrant
zich uitlaten to express oneself
zich verheugen be happy
zich verheugen delighted
zich verheugen elated
zich verheugen glad
zich verheugen joyful
zich verheugen overjoyed
zich verheugen pleased
zich verheugen rejoice
zich verplichten give a commitment
zicht deposit sight deposit
zicht deposito rekeneing sight deposit account
Zichtbare gegevens Shared information
zichtmontage surface mounting
zichtrekening current account
zichtrekening current account
zichtrekening sight account
zichtrekening in deviezen currency current account
zichtspaarrekening savings account at call
zichtspaarrekening savings account payable at sight
zichtspaarrekening savings book at sight
zichtspaarrekening sight savings account
zichtvoorschot sight advance
ziekenfonds mutual benefits society
ziekenfonds national health service
ziekenfonds national health service
ziekenfonds (verzekeringsmaatschappij) health insurance company
ziekenfonds (ziektekostenverzekering) health insurance
ziekenfondsgrens compulsory health insurance income limit
ziekenfondsnummer health insurance number
ziekenfondswet mutual benefits society act
ziekenhuis hospital
ziekenoppasdienst patient sit-in service
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen sickness and invalidity benefits
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Belgian national office for social security
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Belgian National Office for Social Security
ziekte- en ongevallenverzekering accident and health insurance
ziektegeld sickness benefit
ziektekiem germ
ziektekosten medical expenses
ziektekostenverzekering medical insurance
ziekteverzekering health insurance
ziekteverzekering medical insurance
ziekteverzuim sick leave
Ziektewet Sickness Act
zien op refer to doelen op, betrekking hebben op
zien op relate to doelen op, betrekking hebben op
zij heeft haar zetel te Amsterdam the company's registered office is situated in Amsterdam
zij het although
zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of de lagere bedrijfswaarde are stated at the lower of cost and net realisable value...
zijn mening verkondigen to voice/put forward/offer one's opinion on
zijn rechten laten gelden to exercise/enforce one's rights
zijnde en sprekende appearing and duly serving
zinktunnel submerged tunnel
ZIRP (Zero Interest Rate Policy) ZIRP (Zero Interest Rate Policy)
zitbeugel leaning posts
zitbeugel perches
zittingsblad minutes of the proceedings The Court Secretary keeps a record of all the events of the proceedings.
zittingsduur term of office
ZIV AMI/ZIV
ZIV Abbreviation for: Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
ZNU-uitkering compensation for private (medical) insurance
zoals gewijzigd as amended Refers to changes made to legislation.
zoekmachine search engine
Zoekprofiel Search profile
zoetwater freshwater
zonaal tarief area rate
zonaal tarief area rate
zonaal tarief zoned tariff
zonaal tarief zoned tariff
zonder blikken of blozen unblushingly
zonder blikken of blozen without a blush
zonder blikken of blozen without batting an eyelid
zonder meer naturally
zonder onderneming unincorporated
Zonder succes beëindigen Fail
zorg voor het milieu environment concern
zorgbehoefte need for care
zorginstelling health care institution
zorgkrediet care leave
zorgsector health care sector
zorgverzekering health insurance
zorgverzekering social care insurance
Zorgverzekeringswet Healthcare Insurance Act De Zorgverzekeringswet maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, deel uit van het Nederlands zorgverzekeringsstelsel.
zorgvuldigheid due diligence
zorgvuldigheidsnorm standard for carefulness
zoutwater seawater
zuiveringsstraat purification process
zusterbedrijf affiliate company
Zvw Abbreviation for: Zorgverzekeringswet
zwakke weggebruiker vulnerable road user
zwangerschaps- en bevallingsverlof pregnancy and childbirth leave ; maternity leave (als verzamelterm)
zwangerschapsrust maternity leave
zwangerschapsverklaring notice of pregnancy
zwangerschapsverlof pregnancy leave (4-6 weeks before expected date of delivery)
zweedse dienst voor bestuurlijke ontwikkeling Swedish agency for administrative development
zwenkschootslot swivelling bolt
zwerver drifter
zwerver drifter
zwerver floater
zwerver roamer
zwerver rover
zwerver vagabond
zwerver vagrant
zwerver wanderer
zweven is vrijheid gliding contact-free
zwijgen remain silent