TYPO3.core.form / Dutch
Source Translation
locallang.1415814824.xlf
Push this button Druk op deze knop
Submit form Formulier verzenden
Clear form Formulier wissen
Use alphabetic characters Letters gebruiken
whitespace allowed witruimte toegestaan
The value contains not only alphabetic characters De waarde bevat niet alleen letters
Use alphanumeric characters Letters en/of cijfers gebruiken
whitespace allowed witruimte toegestaan
The value contains not only alphanumeric characters De waarde bevat niet alleen letters en/of cijfers
The value must be between %minimum and %maximum De waarde moet liggen tussen %minimum en %maximum
inclusively inclusief
The value is not between %minimum and %maximum De waarde ligt niet tussen %minimum en %maximum
inclusively inclusief
(%format) (%format)
dddd dddd
ddd ddd
dd dd
d d
mmmm mmmm
mmm mmm
mm mm
yyyy jjjj
yy jj
HH UU
hh uu
mm mm
ss ss
The value does not appear to be a valid date De waarde lijkt geen geldige datum te zijn
Use digit characters Cijfers gebruiken
The value contains not only digit characters De waarde bevat niet alleen cijfers
(john.doe@domain.com) (pietje.puk@example.org)
This is not a valid email address Dit is geen geldig e-mailadres
This field must be equal to '%field' Dit veld moet gelijk zijn aan '%field'
The value does not equal the value in field '%field' De waarde is niet gelijk aan de waarde in veld '%field'
(%allowedTypes) (%allowedTypes)
The file type is not allowed Het bestandstype is niet toegestaan
The filesize must be smaller than %maximum Het bestand moet kleiner zijn dan %maximum
The filesize is too big Het bestand is te groot
The filesize must be bigger than %minimum Het bestand moet groter zijn dan %minimum
The filesize is too small Het bestand is te klein
Enter a float Voer een getal met drijvende komma in
The value does not appear to be a float De waarde lijkt geen getal met drijvende komma te zijn
The value must be greater than %minimum De waarde moet groter dan %minimum zijn
The value does not appear to be greater than %minimum De waarde lijkt niet groter dan %minimum te zijn
Only a few values are possible Alleen bepaalde waarden zijn mogelijk
The value does not appear to be valid De waarde lijkt niet geldig te zijn
Use an integer Gebruik een geheel getal
The value does not appear to be an integer De waarde lijkt geen geheel getal te zijn
(123.123.123.123) (123.123.123.123)
The value does not appear to be a valid IP address De waarde lijkt geen geldig IP-adres te zijn
The length of the value must have a minimum of %minimum characters De waarde moet minimaal %minimum tekens lang zijn
and a maximum of %maximum en maximaal %maximum
The value is less than %minimum characters long De waarde is korter dan %minimum tekens
or longer than %maximum of langer dan %maximum
The value must be less than %maximum De waarde moet minder zijn dan %minimum
The value does not appear to be less than %maximum De waarde lijkt niet minder te zijn dan %maximum
Use the right pattern Gebruik het juiste patroon
The value does not match against pattern De waarde komt niet overeen met het patroon
Required Verplicht
This field is required Dit veld is verplicht
The value must be a URI De waarde moet een URI zijn
The value does not appear to be a URI De waarde lijkt geen URI te zijn
Please check your input and confirm by using the appropriate button Controleer uw invoer en bevestig deze met de betreffende knop
Confirm Bevestigen
Go back to the form Terug naar het formulier
The form has been sent successfully by mail Het formulier is verzonden per e-mail
There was an error when sending the form by mail Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het formulier per e-mail
locallang.1415814825.xlf
Form Wizard Formulierassistent
Yes Ja
No Nee
Refresh without saving Verversen zonder op te slaan
Wizard error Fout in de assistent
No reference to record Geen referentie naar het record
Save form Formulier opslaan
Save and close form Formulier opslaan en sluiten
Undo Ongedaan maken
Redo Opnieuw
Saving form Formulier opslaan
Server-side failure with status code Probleem op server met statuscode
Remove Verwijderen
Elements Elementen
Adding elements to the form Elementen aan het formulier toevoegen
Drag or double-click elements to add Versleep of klik dubbel op elementen om ze toe te voegen
Basic form elements Eenvoudige formulierelementen
Button Knop
Checkbox Selectievakje
Fieldset Set met velden
Upload Field Upload-veld
Hidden Field Verborgen veld
Password Field Wachtwoordveld
Radio Button Optieknop
Reset Button Herstelknop
Drop Down Vervolgkeuzelijst
Submit Button Verzendknop
Text Area Tekstvlak
Text Field Tekstvak
Content elements Contentelementen
Header Kop
Text block Tekstblok
Predefined form elements Voorgedefinieerde formulierelementen
Email E-mail
Radio Button Group Groep optieknoppen
Checkbox Group Groep selectievakjes
Full Name Volledige naam
Options Opties
Error Fout
There is an error in the settings of the current element. Please check! Er is een fout opgetreden in de instellingen van het huidige element. A.u.b. controleren!
Please select an element on the right Selecteer a.u.b. een element aan de rechter kant
When an element has been selected, this area will show the options for the selected element Als een element is geselecteerd worden hier de opties voor dat element getoond
Attributes Properties Attribuuteigenschappen
Accept Accepteren
Acceptcharset Tekenset accepteren
Accesskey Sneltoets
Action Actie
Alt Alt
Checked Aangekruist
Class Klasse
Cols Kolommen
Dir Richting
Left to right Links naar rechts
Right to left Rechts naar links
Disabled Uitgeschakeld
Enctype Enctype
Encoded Gecodeerd
No encoding - File upload Niet coderen - Bestand uploaden
No encoding - Spaces converted Niet coderen - spaties omgezet
Id ID
Label Label
Lang Taal
Maxlength Max.lengte
Method Methode
Get Get
Post Post
Multiple Meerdere
Name Naam
Readonly Alleen-lezen
Rows Rijen
Selected Geselecteerd
Size Grootte
Src Bron
Style Stijl
Tabindex Tab-index
Title Titel
Type Type
button knop
checkbox selectievakje
file bestand
hidden verborgen
image afbeelding
password wachtwoord
radio optie
reset opnieuw instellen
submit verzenden
text tekst
Value Waarde
Label Properties Labeleigenschappen
Label Label
Label position Labelpositie
In front Naar voren
After Na
Legend Properties Legenda-eigenschappen
Legend Legenda
Filters Filters
Add a filter Filter toevoegen
Adding a filter Filter toevoegen
The selected filter is already present Het geselecteerde filter is al aanwezig
No filter selected Geen filter geselecteerd
To add a filter, select one from the dropdown Selecteer een filter uit het vervolgkeuzevak om deze toe te voegen
Alphabetic Alfabetisch
Alphanumeric Cijfers en letters
Currency Munteenheid
Digit Cijfer
Integer Geheel getal
Lowercase Kleine letters
Regular Expression Reguliere expressie
Remove XSS XSS verwijderen
Strip New Lines Regeleinden verwijderen
Titlecase Beginhoofdletters
Trim Bijknippen
Uppercase Hoofdletters
Allow whitespace Witruimte toestaan
Decimal point Decimale komma
Thousand separator Scheidingsteken duizendtallen
Expression Expressie
Character list Tekenlijst
This filter has no configuration settings Dit filter heeft geen configuratie
Validation Validatie
Add a validation rule Validatieregel toevoegen
Adding a validation rule Validatieregel toevoegen
The selected validation rule is already present De geselecteerde validatieregel is al aanwezig
No validation rule selected Geen validatieregel geselecteerd
To add a validation rule, select one from the dropdown Selecteer een validatieregel uit de vervolgkeuzelijst om deze toe te voegen
Alphabetic Alfabetisch
Alphanumeric Cijfers en letters
Between Tussen
Date Datum
Digit Cijfer
Email address E-mailadres
Equals Gelijk aan
Allowed mimetypes for file Toegestane mime-types voor bestand
Maximum size for file (bytes) Maximum grootte voor bestand (bytes)
Minimum size for file (bytes) Minimale grootte voor bestand (bytes)
Float Getal met drijvende komma
Greater than Groter dan
In array In lijst
Integer Geheel getal
Ip address IP-adres
Length Lengte
Less than Kleiner dan
Regular Expression Regulier expressie
Required Verplicht
Uniform Resource Identifier Uniform Resource Identifier
Message Bericht
Error Fout
Break on error Bij fout afbreken
Show message in label Bericht in label tonen
Allow whitespace Witruimte toestaan
Minimum Minimum
Maximum Maximum
Inclusive Inclusief
Format Formaat
Field Veld
Array (Comma separated) Lijst (komma gescheiden)
Expression Expressie
Mime types Mime-types
Field options Veldopties
No options to display Geen opties om te tonen
Data Gegevens
Selected Geselecteerd
Add option Optie toevoegen
New option Nieuwe optie
Various Properties Verscheidene opties
Name Naam
Content Content
Heading size Grootte van kop
Show prefix Voorvoegsel tonen
Show suffix Achtervoegsel tonen
Show middle name Tweede naam tonen
Form Formulier
Prefix Voorvoegsel
Behaviour Gedrag
Confirmation page Bevestigingspagina
Post Processors Naverwerking
Add a Post Processor Naverwerking toevoegen
Adding a Post Processor Naverwerking toevoegen
The selected post processor is already present De geselecteerde naverwerking is al aanwezig
Send email E-mail verzenden
Redirect Doorsturen
No post processor selected Geen naverwerking geselecteerd
To add a post processor, select one from the dropdown Kies een naverwerking uit de vervolgkeuzelijst om deze toe te voegen
Email address of the recipient E-mailadres van ontvanger
Email address of the sender E-mailadres van afzender
Subject Onderwerp
Destination to redirect to Doorsturen naar
Prefix Voorvoegsel
You haven't added any elements yet! Er zijn nog geen elementen toegevoegd!
To get started, drag an element from the left panel onto this area Sleep een element uit het blok links naar dit gebied om te beginnen
Delete this element Dit element verwijderen
Edit this element Dit element bewerken
Delete element Element verwijderen
Are you sure you want to delete the selected element? Weet u zeker dat het geselecteerde element verwijderd moet worden?
Edit this label Dit label bewerken
Email E-mail
Prefix Voorvoegsel
First name Voornaam
Middle name Tweede naam
Last name Achternaam
Suffix Achtervoegsel
Edit this legend Deze legenda bewerken
Full name Volledige naam
Edit this header Deze kop bewerken
Edit this textblock Dit tekstblok bewerken
Option 1 Optie 1
Option 2 Optie 2
Option 3 Optie 3
Failed to save the form Opslaan van formulier mislukt
Failed to save the form Opslaan van formulier mislukt
Changes saved successfully Wijzigingen succesvol opgeslagen
Autocomplete Automatisch aanvullen
Not set Niet ingesteld
Off Uit
On Aan
Autofocus Autofocus
Content editable Inhoud bewerkbaar
False Fout
Not set Niet ingesteld
True Waar
Contextmenu Contextgevoelig menu
Draggable Sleepbaar
Auto Auto
False Onwaar
Not set Niet ingesteld
True Waar
Dropzone Doelgebied
Height Hoogte
Hidden Verborgen
Inputmode Invoermodus
Email E-mail
Full-width-latin Gehele-breedte-latin
Kana Kana
Kana-name Kana-name
Katakana Katakana
Latin Latijn
Latin-name Latijnse-naam
Latin-prose Latijns-proza
Not set Niet ingesteld
Numeric Numeriek
Tel Tel
Url URL
Verbatim Letterlijk
List Lijst
Max Max
Min Min
Minlength Minimale lengte
Novalidate Novalidate
Pattern Patroon
Placeholder Tijdelijke aanduiding
Required Verplicht
Selection direction Keuzerichting
Backward Terug
Forward Vooruit
Not set Niet ingesteld
Selection end Selectie-einde
Selection start Selectie-start
Spellcheck Spellingcontrole
False Onwaar
Not set Niet ingesteld
True Waar
Step Stap
Text Tekst
Translate Vertalen
No Nee
Not set Niet ingesteld
Yes Ja
color kleur
date datum
datetime datum-tijd
datetime-local datum-tijd-lokaal
email e-mail
month maand
number aantal
range bereik
search zoeken
tel tel
time tijd
url URL
week week
Width Breedte
Wrap Regelafbreking
Hard Hard
Not set Niet ingesteld
Soft Zacht
Input Field Invoerveld
Value 1 Waarde 1
Value 2 Waarde 2
Value 3 Waarde 3
Delete Verwijderen
Text Tekst
Value Waarde
Text Tekst
locallang.1450450398.xlf
Predefined form Voorgedefinieerd formulier
Choose a predefined form Kies een voorgedefinieerd formulier
locallang.1465049996.xlf
Build custom forms Bouwen maatwerk formulieren
This module ships a flexible and user-friendly form editor. It allows you to build and create versatile forms for your frontend. Your forms can easily be added to any page by using the content element "Mail Form". Within this element, finishers can be overridden. Deze module biedt een flexibele en gebruikersvriendelijke formulier-editor. Hiermee zijn veelzijdige formulieren voor de frontend te bouwen en aan te maken. De formulieren kunnen eenvoudig aan elke pagina toegevoegd worden via een inhoudselement "E-mailformulier". In dit element kunnen eindacties worden overschrijven.
Forms Formulieren
locallang.1471786343.xlf
Form manager Deze module biedt een flexibele en gebruikersvriendelijke formulier-editor. Hiermee zijn veelzijdige formulieren voor de frontend te bouwen en aan te maken. De formulieren kunnen eenvoudig aan elke pagina toegevoegd worden via een inhoudselement "E-mailformulier". In dit element kunnen eindacties worden overschrijven.d
Form definition Formulierdefinitie
General Formulierdefinitie
Please select a form definition Selecteer een formulierdefinitie
Override finisher settings Instellingen van afronder overschrijven
Email to sender (form submitter) E-mail aan afzender (invuller)
Subject of the email Onderwerp e-mail
Email address of the recipient E-mailadres van de ontvanger
Human-readable name of the recipient Naam van de ontvanger in leesbare vorm
Email address of the sender E-mailadres van de afzender
Human-readable name of the sender Naam van de afzender in leesbare vorm
Email address of to be used as reply-to email E-mailadres te gebruiken als reply-to
Email address of the copy recipient E-mailadres voor kopie-ontvanger (cc.)
Email address of the blind copy recipient E-mailadres van de BCC-ontvanger
The format of the email Formaat van de e-mail
HTML HTML
Plain text Platte tekst
Email to receiver (you) E-mail aan ontvanger
Subject of the email Onderwerp e-mail
Email address of the recipient E-mailadres van de ontvanger
Human-readable name of the recipient Naam van de ontvanger in leesbare vorm
Email address of the sender E-mailadres van de afzender
Human-readable name of the sender Naam van de afzender in leesbare vorm
Email address of to be used as reply-to email E-mailadres te gebruiken als reply-to
Email address of the copy recipient E-mailadres van de ontvanger van de kopie
Email address of the blind copy recipient E-mailadres van de BCC-ontvanger
Format of the email Formaat van de e-mail
HTML HTML
Plain text Platte tekst
Translation language Taal van de vertaling
Default Standaard
Redirect Doorverwijzing
Page Pagina
Additional link parameter Extra linkparameter
Delete error Fout bij verwijderen
The form "%s" could not be deleted. Formulier "%s" kon niet worden verwijderd.
Form Management Formulieren beheren
Create new form Nieuw formulier aanmaken
Edit existing forms Bestaande formulieren wijzigen
Form name Formuliernaam
Location Locatie
References Referenties
Options Opties
Show references for this form Referenties tonen bij dit formulier
Edit this form Dit formulier bewerken
Duplicate this form Formulier dupliceren
Remove this form Formulier verwijderen
No form available. Geen formulier beschikbaar.
Edit this form is not allowed. Bewerken van dit formulier niet toegestaan.
Delete this form is not allowed. Verwijderen van dit formulier niet toegestaan
Duplicate identifier! Dubbele identifier!
Standard Standaard
Blank form Leeg formulier
Simple contact form (ext:form example) Eenvoudig contactformulier (ext:form voorbeeld)
Form editor Formulieren editor
Loading... Laden...
Loading... Laden...
Save Opslaan
Undo Ongedaan maken
Redo Opnieuw uitvoeren
Create new step Nieuwe pagina aanmaken
Structure Structuur
Insert elements Elementen invoegen
Insert pages Pagina's invoegen
Required Vereist
Not a number Geen getal
Invalid email address Ongeldig e-mailadres
Invalid form element Ongeldig formulierelement
Basic elements Basiselementen
Select elements Elementen selecteren
Advanced elements Geavanceerde elementen
Container elements Containerelementen
Step types Paginatypes
Form name Formuliernaam
Save Opslaan
The form has been successfully saved. Het formulier is succesvol opgeslagen.
Alert Waarschuwing
Some elements are not configured properly. Please check the following elements: Niet alle elementen zijn correct geconfigureerd. Controleer de volgende elementen:
OK Ok
New element Nieuw element
New step Nieuwe pagina
Remove element? Element verwijderen?
Are you sure that you want to remove this element? Weet u zeker dat u dit element wilt verwijderen?
Remove Verwijderen
Cancel Annuleren
Error Fout
There must be at least one step within your form. Uw formulier moet tenminste één pagina bevatten.
You have currently unsaved changes. Are you sure that you want to discard all changes? Er zijn niet-opgeslagen wijzigingen. Weet u zeker dat u al deze wijzigingen teniet wilt doen?
Do you want to quit without saving? Wilt u afsluiten zonder op te slaan?
Yes, discard my changes Ja, verwerp mijn wijzigingen.
No, I will continue editing Nee, ik ga verder met bewerken.
Step {0} of {1} Pagina {0} van {1}
Minimum Minimum
Maximum Maximum
Placeholder Plaatsvervanger
Default value Standaardwaarde
Validators Validators
Add validator Validator toevoegen
Alphanumeric Alfanumeriek
Non-XML text Niet-XML-tekst
String length Tekstlengte
Email E-mail
Integer number Geheel getal
Floating-point number Getal met drijvende komma
Number range Numeriek bereik
Regular expression Reguliere expressie
Alphanumeric Alfanumeriek
Non-XML text Niet-XML-tekst
String length Tekstlengte
Email E-mail
Integer number Geheel getal
Floating-point number Getal met drijvende komma
Number range Numeriek bereik
Regular expression Reguliere expressie
Regular expression Reguliere expressie
Enter a valid PHP PCRE regular expression here. #4329637
Choices #4329638
Error Fout
There must be at least one row within your options. Uw formulier moet tenminste één pagina bevatten.
Validators Validators
Add validator Validator toevoegen
Number of submitted values #4329643
Number of submitted values #4329644
Uploads save path #4329645
Submit label #4329646
Finishers Finishers
Add finisher Finisher toevoegen
Email to sender (form submitter) E-mail aan afzender (indiener van formulier)
Email to receiver (you) E-mail aan ontvanger (jij)
Redirect to a page Doorverwijzen naar een pagina
Delete uploads Uploads verwijderen
Email to sender (form submitter) E-mail aan afzender (indiener van formulier)
Subject Onderwerp
Recipient address Adres van ontvanger
Recipient name Naam van ontvanger
Sender address Adres van afzender
Sender name Naam van afzender
Reply-to address Antwoordadres
CC address CC-adres
BCC address BCC-adres
Format #4329662
Plain text Platte tekst
HTML HTML
Attach uploads Bijlagen uploaden
Email to receiver (you) E-mail aan ontvanger
Subject Onderwerp
Recipient address Adres van ontvanger
Recipient name Naam van ontvanger
Sender address Adres van afzender
Sender name Naam van afzender
Reply-to address Antwoordadres
CC address CC-adres
BCC address BCC-adres
Format #4329675
Plain text Platte tekst
HTML HTML
Attach uploads Bijlagen uploaden
Translation language Taal van vertaling
EN EN
Redirect to a page Doorverwijzen naar een pagina
Page Pagina
Page Page
Additional parameters Extra parameters
Delete uploads Uploads verwijderen
Confirmation message Bevestigingsbericht
Execute a closure Closure uitvoeren
Flash message Flashbericht
Save the mail to the Database Mail opslaan in de Database
Label Label
Label Label
Required field #4329692
Step Stap
Step name #4329694
Previous button label Label knop vorige
Next button label Label knop volgende
Summary step #4329697
Step name #4329698
Fieldset #4329699
Fieldset name #4329700
Text Tekst
Password Wachtwoord
Advanced password Geavanceerd wachtwoord
Confirmation label Bevestigingslabel
Confirmation Bevestiging
Textarea Tekstvlak
Checkbox Selectievakje
Multi checkbox Meervoudig selectievakje
Multi select Meervoudige keuze
Radio button Keuzerondje
Single select Enkelvoudige keuzelijst
Date picker (jQuery) Datumkiezer (jQuery)
Validators Validators
Add validator Validator toevoegen
Date/time Datum/tijd
Date/time Datum/tijd
Static text Statische tekst
Text Tekst
Content element Inhoudselement
No content element selected Geen inhoudselement geselecteerd
Content element uid uid van inhoudselement
tt_content tt_content
File upload Bestandsupload
Allowed file mime types Toegestanden Mime-types
Documents (doc, docx, odt, pdf) Documenten (doc, docx, odt, pdf)
Spreadsheet documents (xls) Spreadsheetdocumenten (xls)
Image upload Afbeeldingsupload
Unknown element Onbekend element
Create new element Nieuw element aanmaken
Remove Verwijderen
Inside Binnen
After Na
Page Content Paginainhoud
Content element uid uid van inhoudselement
Date format Datumformaat
Display time selector Tijdkeuze afbeelden
Enable datepicker (needs jQuery UI) Datumkeuze afbeelden (vereist jQuery UI)
Documents (doc) Documenten (doc)
Documents (docx) Documenten (docx)
Documents (ods) Documenten (ods)
Documents (odt) Documenten (odt)
Documents (pdf) Documenten (pdf)
Documents (xls) Documenten (xls)
Documents (xlsx) Documenten (xlsx)
Submit Versturen
Grid viewport configuration Configuratie van raster werkblad
Large Groot
Medium Middel
Leave empty for auto calculation Leeg laten voor automatische berekening
Numbers of columns for viewport "{@viewPortLabel}" Aantal kolommen voor viewport "{@viewPortLabel}"
Small Klein
Extra small Extra klein
The email address of the recipient to whom the email should be sent (e.g. your company's email address). Het e-mailadres van de ontvangen naar wie het bericht wordt gestuurd (bijv. bedrijfse-mailadres).
The name of the recipient which appears in your email client (e.g. your company's name). De naam van de ontvanger die verschijnt in het e-mailprogramma (bijv. bedrijfsnaam).
The email address of the sender which appears in your email client. If you want, you can use the "insert formelement identifier" dropdown to choose a form element which holds the website visitors email address. #4627068
The name of the sender which appears in your email client. If you want, you can use the "insert formelement identifier" dropdown to choose one or more form elements which holds the website visitors name. #4627113
The email address of the website visitor to whom the email should be sent. You can use the "insert formelement identifier" dropdown to choose a form element which holds the website visitors email address. #4627097
The name of the website visitor which appears in the website visitor email client. You can use the "insert formelement identifier" dropdown to choose one or more form elements which holds the website visitors name. #4627122
The email address of the sender (e.g. your company's email address) which appears in the website visitor email client. #4627095
The name of the sender (e.g. your company's name) which appears in the website visitor email client. #4627116
The form could not be saved: #4627067
Save Opslaan
Container name (not visible within Frontend) Naam van rij (niet zichtbaar in frontend)
Grid: Container #4627090
Row name (not visible within frontend) Naam van rij (niet zichtbaar in frontend)
Grid: Row Raster: Rij
Value Waarde
Hidden Verborgen
Images (bmp) Afbeeldingen (bmp)
Images (jpg) Afbeeldingen (jpg)
Allowed file mime types Toegestanden Mime-types
Images (png) Afbeeldingen (png)
Next step Volgende stap
Previous step Vorige stap
If set, this label will be shown as first option. Indien ingesteld wordt dit label getoond als eerste optie.
First option (empty value) Eerste optie (lege waarde)
Next button label Label knop volgende
Next step Volgende stap
Previous button label Label knop vorige
Previous step Vorige stap
Settings Instellingen
No elements available Geen elementen beschikbaar
Insert formelement identifier Identificatie van formulierelement invoegen
Duplicate this form is not allowed. Dupliceren van dit formulier niet toegestaan.
Invalid YAML file! Ongeldig YAML-bestand!
"%s" (no read access). "%s" (geen leestoegang).
"%s" (Invalid ext:form configuration). "%s" (Ongeldige ext:form configuratie).
Invalid ext:form configuration. %s Ongeldige ext:form configuratie. %s
Invalid configuration. Ongeldige configuratie.
Invalid form "%s". Ongeldig formulier "%s".
No form selected. Geen formulier geselecteerd.
The form "%s" does not exists. Het formulier "%s" bestaat niet.
Email address E-mailadres
Add validator Validator toevoegen
File size Bestandsgrootte
Validators Validators
File size Bestandsgrootte
Confirmation message Bevestigingsbericht
Page Content Paginainhoud
Content element uid Uid van inhoudselement
Will be ignored if "Content element" is set Wordt genegeerd als "Inhoudselement" is ingesteld
Text Tekst
Number Nummer
Number Nummer
Telephone number Telefoonnummer
Additional client-side validation as JavaScript regular expression Extra validatie in de browser als JavaScript reguliere expressie
Pattern Patroon
Step Stap
Number Nummer
Number Nummer
URL URL
Special elements Speciale elementen
Invalid file size format, valid e.g. "10B|K|M|G" Ongeldig formaat voor bestandsgrootte, geldig bijv. "10B|K|M|G"
Description Beschrijving
Unsupported file extension! Niet-ondersteunde bestandsextensie!
A date in format Y-m-d (e.g 2018-03-17) Een datum in formaat Y-m-d (bijv. 2018-03-17)
Specify the number of days between each occurrence of this event. Specificeer het aantal dagen tussen elke herhaling van deze gebeurtenis.
Frequency Frequentie
Date range Datumbereik
Date Datum
Date range Datumbereik
Maximum date Maximum datum
A date in format Y-m-d (e.g 2018-03-17) Een datum in het formaat Y-m-d (bijv. 2018-03-17)
Minimum date Minimum datum
A date in format Y-m-d (e.g 2018-03-17) Een datum in formaat Y-m-d (bijv. 2018-03-17)
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is geslaagd
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is geslaagd
Custom error message Eigen foutmelding
Date range Datumbereik
Header Kop
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is gelukt
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is gelukt
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is gelukt
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is gelukt
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is gelukt
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is geslaagd
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is geslaagd
Custom error message Eigen foutmelding
Error message which is shown if the validation does not succeed Foutmelding die wordt getoond als de validatie niet is geslaagd
Custom error message Eigen foutmelding
Invalid date format. Valid format: Y-m-d (2018-03-17) Ongeldig datumformaat. Geldig formaat: Y-m-d (2018-03-17)
There are currently no forms found in the system. Er zijn momenteel geen formulier in het systeem.
No forms found! Geen formulieren gevonden!
Record Record
Confirmation Bevestiging
Text Tekst
locallang.1475977066.xlf
Submit Versturen
previous Page Vorige pagina
next Page Volgende pagina
previous Page Vorige pagina
next Page Volgende pagina
Uploaded image Geüploade afbeelding
This field is mandatory. Dit veld is verplicht.
This field is mandatory. Dit veld is verplicht.
This field is mandatory. Dit veld is verplicht.
This field is mandatory. Dit veld is verplicht.
You must enter a valid date. Voer een geldige datum in
You can only enter letters or digits. Alleen letters en cijfers zijn toegestaan.
You can only enter non formatted text without any markup (e.g without XML tags). Voer een tekst in zonder formattering (bijv. zonder XML tags).
You can only enter non formatted text without any markup (e.g without XML tags). Voer een tekst in zonder formattering (bijv. zonder XML tags).
You can only enter non formatted text without any markup (e.g without XML tags). Voer een tekst in zonder formattering (bijv. zonder XML tags).
Your text must be a minimum of %s characters in length and no longer than %s. Voer een tekst in van minimaal %s tekens en niet langer dan %s tekens.
You must enter text which is longer than %s characters. Voer een tekst in die langer is dan %s tekens.
You must enter text which is no longer than %s characters. Voer een tekst in die niet langer is dan %s tekens.
You must enter a valid email address. Geef een geldig e-mailadres op.
You must enter a valid number. Geef een geldig numerieke waarde.
You must enter a valid floating point number. Geef een geldig getal met drijvende komma.
You must enter a valid number. Geef een geldig numerieke waarde.
You must enter a valid number between %s and %s. Geef een geldig numerieke waarde tussen %s en %s.
You must enter a valid value. Please refer to the description of this field. Geef een geldig waarde. Zie hiervoor de beschrijving van dit veld.
You must enter a countable subject. De gegeven waarde is niet te tellen.
You must select between %s to %s elements. Kies tussen %s to %s elementen.
You must enter an instance of \\TYPO3\\CMS\\Extbase\\Domain\\Model\\FileReference or \\TYPO3\\CMS\\Core\\Resource\\File. De opgegeven waarde is geen instantie van \\TYPO3\\CMS\\Extbase\\Domain\\Model\\FileReference or \\TYPO3\\CMS\\Core\\Resource\\File.
You entered an incorrect media type, "%s" is not allowed for this file. Please refer to the description of this field. Incorrect mediatype, "%s" is niet toegestaan voor dit bestand. Zie hiervoor de beschrijving van dit veld.
You must NOT fill this field. Dit veld leeg laten.
Hour Uur
Minute Minuut
A form that allows website users to submit messages. Een formulier waarmee bezoekers berichten kunnen versturen.
Form Formulier
Maximum file size exceeded. Maximum bestandgrootte overschreden.
Upload failed. The file was only partially uploaded, please try again. Uploaden mislukt. Het bestand is deels geüpload, probeer het nogmaals.
No file was uploaded. Geen bestand geüpload.
Upload failed. Uploaden mislukt.
You must enter an instance of \\TYPO3\\CMS\\Extbase\\Domain\\Model\\FileReference or \\TYPO3\\CMS\\Core\\Resource\\File. Vul hier een instantie van hetzij \\TYPO3\\CMS\\Extbase\\Domain\\Model\\FileReference of \\TYPO3\\CMS\\Core\\Resource\\File in.
You must select a file that is larger than %s in size. Kies een bestand dat groter dan %s is qua grootte.
You must select a file that is no larger than %s. Kies een bestand dat niet groter is dan %s.
You must select a date before %s. Kies een datum voor %s.
You must select a date after %s. Kies een datum na %s.
locallang.1477653834.xlf
Form name Formuliernaam
New form name Nieuwe formulieren naam
Form storage Formulieren opslag map
Form prototype Formulier prototype
Start template Start sjabloon
Cancel Annuleren
Remove Verwijderen
Remove form Formulier verwijderen
Are you sure that you want to remove this form? Weet je zeker dat je dit formulier wilt verwijderen?
Create new form Nieuw formulier aanmaken
Advanced settings Geavanceerde instellingen
Advanced settings Geavanceerde instellingen
Ready Voltooid
Now you are ready to create your new form. Je bent nu klaar om een nieuw formulier te maken.
Duplicate form "{0}" Duplicaat formulier "{0}"
There are no references yet Er zijn nog geen referenties.
Page Pagina
Record Item
References Referenties
References for "{0}" Referenties voor "{0}"
No accessible form storage folders Geen toegankelijke opslag mappen voor formulieren
The form could not be saved Het formulier kon niet opgeslagen worden
Duplicate Dupliceren
The form could not be saved Het formulier kon niet opgeslagen worden
Create Aanmaken