Source: https://docplayer.nl/34661799-Eurocode-vertaallijst.html (2023-12-03)

No. English French German Dutch (Verplichte term)(NL + B)
  • Nederlandstalig synoniem
  • Niet te gebruiken bij vertaling
  • in nat. voorwoord aan te geven (NL / B)
Opmerking t.o.v. ISO 8930, NEN 670, NBN B 03 en te vermijden termen: aangegeven in het cursief
0.01 (Council) Regulation Règlement Verordening (van de Raad) zoals b.v. het project Verordening Bouwproducten
0.02 (Council) Resolution Résolution Besluit (van de Raad) besluit van de Raad
2.04 accidental (design) situation situation (de projet) accidentelle außergewöhnliche (…) Situation buitengewone (ontwerp)situatie, buitengewone (ontwerp)toestand Nl: bijzondere (ontwerp)toestand B: accidentele toestand
3.06 accidental action action accidentelle außergewöhnliche Einwirkung buitengewone belasting N: bijzondere belasting B: accidentele belasting
5.04 accidental combination combinaison accidentelle Außergewöhnliche Kombination buitengewone combinatie N: bijzondere combinatie accidentele combinatie
5.10 accompanying action action d'accompagnement Zusatzeinwirkung gelijktijdige belasting gelijktijdig optredende belasting
3.01 action action Einwirkung belasting
7.03 action-effect sollicitation (agissante) Schnittgröße belastingseffect of snedegrootheid (afhankelijk van context) (aangrijpende) snedekracht
3 Actions Actions Einwirkungen Belastingen
10 Actions on structures exposed to fire Belasting bij brand
10.01 among other things onder andere wordt niet afgekort!
10.01 analysis berekening (zie 9.05)
9.04 analytical model rekenmodel
9.05 and suchlike,

and the like

en dergelijke wordt niet afgekort!
8.151 Annex bijlage
8.16 Annex annexe Anhang bijlage Annex A
8.36 application rule toepassingsregel
8.39 approach approche aanpak
8.40 Article artikel artikel uit de Bouwproductenrichtlijn
8.43 asumption aanname
8.01 authority autorité overheid
9.25 axial compression axiale druk
9.24 axial compression force normaaldrukkracht
9.26 axial force normaalkracht
8.37 basis grondslag
8.30 basis of design base de calcul grondslagen van het ontwerp
9.34 beam - balk

- ligger

balk = rechthoekige doorsnede
9.23 bending moment buigend moment
8.08 building bâtiment gebouw
9 Calculation Calcul Berekening
8.277 can kan
8.278 cannot kan niet
5.11 characteristic combination karakteristieke combinatie
6.02 characteristic strength résistance caractéristique Charakteristische Festigkeit karakteristieke sterkte
4.02 characteristic value valeur caractéristique Charakteristischer Wert karakteristieke waarde
6.01 characteristic value (of a property of a material) valeur caractéristique (d'une propriéte d'un matériau) Charakteristischer Wert (für eine Eigenschaft eines Baustoffs) karakteristieke waarde (van een materiaaleigenschap)
8.09 civil engineering work ouvrage d'art, ouvrage de génie civil civieltechnisch werk (kunstwerk) B: werk van burgerlijke bouwkunde
8.10 clause (met nummer) (wordt niet vertaald, enkel nummer weergeven) 1.1
8.11 clause (zonder nummer) article Abschnitt bepaling
8.12 clause in annex article dans une annexe Abschnitt in einem Anhang bepaling in een bijlage A1
5.01 combination of actions combinaison d'actions Kombination der Einwirkungen belastingscombinatie
4.06 combination value valeur de combinaison Kombinationswert combinatiewaarde waarde van samenstel (ISO+NBN B 03-001)
5 Combinations of actions Combinaisons d'actions Kombinationen der Einwirkungen Belastingscombinaties
5.01 Commission Commissie bedoeld is de Europese Commissie
10.37 compartment fire compartimentbrand
1.19 Consequence Classes [CC] gevolgklassen [CC]
8.04 construction work ouvrage, construction bouwwerk B: werk
9.28 continuous beam doorgaande ligger
10.19 convective heat transfer coefficient warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie
10.20 Council Conseil Raad bedoeld is Europese Raad van Ministers
8.18 criterion / criteria critère / critères criterium / criteria
9.39 cross wall wandschijf
9.31 cross-section doorsnede, dwarsdoorsnede
8.11 Czech Republic République Tchèque Tsjechië
10.10 decay stage of the fire uitdovingsfase van de brand
10.11 Decision (of the Commission, of the Council) Décision (de la Commission, du Conseil) Beschikking (van de Commissie, van de Raad) als uitvoering van een Richtlijn
1.16 default method standaardmethode
1.17 default value standaardwaarde
8.49 defined vastgesteld gegeven
9.10 deflection flèche doorbuiging
9.12 deformation déformation vervorming
8.00 design ontwerp en berekening (ontwerp / berekening) termen tussen haken afhankelijk van de context
7.04 design action-effect sollicitation de calcul; sollicitation de dimensionnement Bemessungswert der Schnittgröße rekenwaarde van de (aangrijpende) snedegrootheid B: rekenwaarde van de (aangrijpende) snedekracht
10.08 design fire ontwerpbrand
10.36 design fire load density rekenwaarde van de vuurbelasting B: rekenwaarde van de brandbelasting
10.09 design fire scenario ontwerpbrandscenario
9.04 design model modèle de calcul rekenmodel
9.30 design moment resistance rekenwaarde van de momentweerstand
7.06 design resistance résistance (ou sollicitation résistante) de calcul; résistance (ou sollicitation résistante) de dimensionnement, capacité Bemessungswert des Widerstands rekenwaarde van de weerstand. B: weerstandbiedende snedekracht rekenweerstand (ISO),

B: weerstandbiedende snedekracht

9.29 design resistant moment rekenwaarde van de momentweerstand
8.24 design rule ontwerpregel
2.01 design situation situation de projet Bemessungssituation ontwerpsituatie, ontwerptoestand omstandigheid
4.09 design value valeur de calcul;  valeur de dimensionnement Bemessungswert rekenwaarde
6.06 design value (of a property of material) valeur de calcul; valeur de dimensionnement (d'une propriété d'un matériau) Berechnungswert (für eine Eigenschaft eines Baustoffs) rekenwaarde (van een materiaaleigenschap)
9.07 design working life durée de vie de calcul ontwerplevensduur
8.03 designer maître d'oeuvre ontwerper ontwerper = ir. of arch.
1.05 deterministic method méthode déterministe Deterministisches Verfahren deterministische methode
3.02 direct action action directe direkte (mechanische) Einwirkung rechtstreekse belasting
3.03 Directive (of the Commission, of the Council) Directive (de la Commssion, du Conseil) Richtlijn (van de Commissie, van de Raad) bedoeld is Europese richtlijn, zoals de Richtlijn Bouwproducten
9.11 displacement déplacement verplaatsing
9.22 distribution of internal forces and moments verdeling van de inwendige krachten en momenten
1.04 durability durabilité Dauerhaftigkeit duurzaamheid
3.10 dynamic action action dynamique synamische Einwirkung dynamische belasting
3.11 e.g. bijvoorbeeld wordt niet afgekort!
7.02 effects of actions effets des actions Beanspruchung belastingseffecten B: belastingsuitwerkingen
7 Effects of actions and resistances Effets des actions et résistances Beanspruchungen und Widerstände Belastingseffecten en weerstanden
2.07 EQU EQU SE
2.08 equation vergelijking
2.09 Essential Requirement fundamentele eis
2.10 etc enz. etc.
1.3 European institutions termen i.v.m. Europese instellingen
8.14 European standard (EN) norme européenne (EN) Europese norm (EN)
8.15 Expression uitdrukking
10.18 external fire curve kromme voor externe brand
1.18 failure (due to/by) bezwijken (door)
8.48 failure mode bezwijkvorm
2.10 FAT FAT
2.11 figure figuur
3.17 final value valeur finale Endwert eindwaarde
10.03 fire design ontwerp (en berekening) bij brand
10.32 fire growth rate coefficient coëfficiënt voor de snelheid van de brandontwikkeling ?
10.12 fire load vuurlast B: brandlast
10.11 fire load density vuurbelasting B: brandbelasting
10.23 fire source brandhaard
9.35 first moment of area statisch moment,

lineair oppervlaktemoment

B: statisch moment
3.07 fixed action action fixe ortsfeste Einwirkung vaste belasting
10.13 flash-over vlamoverslag
8.45 footing fundering op staal funderingszolen, poer
8.46 footnote voetnoot
8.05 form of structure type de structure constructietype zie EN 1990 par 1.5.1.8
8.06 formula formule
3.08 free action action libre freie Einwirkung vrije belasting
5.07 frequent combination combinaison fréquente Häufige Kombination frequente combinatie veel voorkomend (B 03), vaak voorkomende, vaak optredende
4.07 frequent value valeur fréquente Häufige Wert frequente waarde vaak voorkomende waarde, vaak optredende waarde
10.04 full involvement of all combustible surfaces in a fire deelname van alle brandbare oppervlakken in een brand
5.03 fundamental combination combinaison fondamentale Grundkombination fundamentele combinatie
8.29 general généralités algemeen
1 General terms (Eurocodes) Termes généraux (Eurocodes) Allgemeine Begriffe (Eurocodes) Algemene termen (Eurocodes)
8 General terms (standardization) Termes généraux (normalisation) Algemeine Begriffe Algemene termen (normgeving)
2.09 GEO GEO
9.09 geometrical data données géométriques geometrische gegevens
9.05 global analysis analyse de l'ensemble algemene berekening
9.15 hazard danger potentiel, aléa gefährdung bedreiging,

dreiging

GOV: gevaarlijk ongewoon voorval
10.15 heat flux warmtestroomdichtheid
10.27 heat flux to unit surface area warmtestroomdichtheid
10.16 heat release brandvermogen B: warmteafgifte
10.20 heat transfer analysis berekening van de warmteoverdracht
10.38 heating condition opwarming
8.44 if any zo nodig
10.14 ignition of all the fire loads ontsteking van de totale vuurlast B: ontsteking van alle brandlasten (zie definities)
9.13 imperfection imperfection imperfectie onvolmaaktheid, onvolkomenheid

B: (maat)afwijkingen

8.17 implementation invoeringsprocedure
10.42 imposed and constrained expansion and deformation opgelegde en verhinderde uitzetting en vervorming
3.19 imposed load charge d'exploitation Nutzlast opgelegde belasting
9.14 inaccuracy imprécision onnauwkeurigheid
3.03 indirect action action indirecte indirekte (geometrische) Einwirkung niet-rechtstreekse belasting
8.10 industrial work construction industrielle industrieel bouwwerk
5.06 infrequent combination combinaison rare Seltene Kombination niet-frequente combinatie
10.22 internal energy of gas inwendige energie van het gas
7.07 internal force sollicitation Schnittgröße snedekracht inwendige kracht
7.08 internal moment snedemoment inwendig moment
7.09 Interpretative Document basisdocument document waarin de fundamentele eisen nader zijn uitgewerkt
8.33 Interpretative Documents Basisdocumenten
10.39 iterative procedure iteratieve procedure
1.7 lay-out terminology for EN termen i.v.m. lay-out
5.09 leading action action principale Haupteinwirkung overheersende belasting NL: dominante belasting B: hoofdbelasting
10.25 length of the core (of the flame) lengte van de kern  (van de vlam)
1.09 limit state état-limite Grenzzustand grenstoestand
1.08 limit states method méthode des états-limites Verfahren mit Grenzzuständen methode van de grenstoestanden
10.30 limit thickness grenswaarde van de dikte
2.05 load arrangement disposition des charges Lastanordnung; Lastbild belastingsschikking, schikking van de belasting
2.06 load case cas de charge Lastfall belastingsgeval
9.06 local analysis analyse locale lokale berekening
3.14 long duration action (with respect to …) action de longue durée (vis-à-vis de …) Langzeit-Einwirkung (in bezug auf …) belasting van lange duur (met betrekking tot …)
3.16 long-term value valeur à long terme Langzeitwert langetermijnwaarde
5.091 main action overheersende belasting zie bijlage tabellen van A1.2 e.v.van EN 1990
5.10 Mandate mandaat Mandaten van de Raad
10.28 mass rate massastroom
9.17 material matériau materiaal
1.21 maximum values maximumwaarden maximale waarden
8.274 may mag
8.276 may be found kan worden gevonden
1.31 Member State lidstaat
9.38 membrane-like schijfvormig
1.22 mimimum values minimumwaarden minimale waarden
6.07 modulus of elasticity elasticiteitsmodulus
8.15 National Annex (NA) annexe nationale (AN) nationale bijlage [in het algemeen, ongeacht het land] [B]: ANB

[N]: Nederlandse bijlage

ANB (voor België) en NB (voor Nederland) worden enkel op nationaal vlak gebruikt, niet in een EN
8.16 nationally determined parameter (NDP) paramètre déterminé nationalement (PDN) nationaal bepaalde parameter (NBP)
10.35 natural fire model natuurlijkebrandmodel
8.275 need not is niet nodig
10.24 net calorific value nettoverbrandingswaarde
10.21 net heat flux nettowarmtestroomdichtheid
6.04 nominal strength résistance nominale Nennfestigkeit nominale sterkte
4.04 nominal value valeur nominale Nennwert nominale waarde
9.27 normal force normaalkracht
8.28 normative / informative normatif / informatif normatief / informatief
8.29 note opmerking
8.31 notes notes opmerkingen B: noten
8.32 Notification aanmelding, kennisgeving aanmelding (2004/108/EG elektrom.), kennisgeving (98/34/EG normen)
8.33 Notified aangemeld geaccrediteerd (zie context)
8.34 Notified body aangemelde instelling
8.35 Notifying body kennisgevende instelling erkennende instelling.
6.05 observed (for measured) strength résistance observée (ou mesurée) Festgestellte Festigkeit waargenomen sterkte vastgestelde sterkte gemeten sterkte
10.40 one-zone model eenzonemodel
8.02 owner maître d'ouvrage opdrachtgever/ eigenaar bouwheer; afhankelijk van de context

B: bouwheer

8.03 paragraph alinéa Absatz alinea 1.1…1 (1)
10.07 parameter parameter
10.08 Part Partie Teil deel EN 1991-1-1
8.07 part of structure partie d'ouvrage gedeelte van de constructie  (constructiedeel)
1.12 partial (safety) factors method méthode des coefficients partiels (de sécurité) Verfahren mit Teilsicherheitsbeiwerten methode van de partiële (veiligheids)factoren zie 7.01
7.01 partial safety factor coefficient partiel de sécurité Teilsicherheitsbeiwert partiële (veiligheids)factor zie 1.12
10.05 passage of flames and hot gases doorslag van vlammen en hete gassen
8.46 performance prestatie performantie
8.47 performance requirement prestatie-eis
3.04 permanent action action permanente ständige Einwirkung blijvende belasting NL: permanente belasting
1.07 permissible / allowable stresses method méthode des contraintes admissibles Verfahren mit zulässigen Spannungen methode van de toelaatbare spanningen
2.02 persistent (design) situation situation (de projet) durable ständige (…)Situation blijvende (ontwerp)situatie, blijvende (ontwerp)toestand NL: permanente (ontwerp)toestand
8.35 principle beginsel B: principe
1.06 probabilistic method méthode probabiliste Probalilistisches Verfahren probabilistische methode
9.08 probability probabilité kans, waarschijnlijkheid, (probabiliteit) afhankelijk van de context
10.34 protected fire load factor factor voor de mate van afscherming van de vuurlast B: factor voor de mate van afscherming van de brandlast
8.25 provision bepaling
5.08 quasi-permanent combination combinaison quasi-permanente Quasi-ständige Kombination quasi-blijvende combinatie NL: quasi-permanente combinatie
4.08 quasi-permanent value valeur quasi-permanente Quasi-ständige Wert quasi-blijvende waarde NL: quasi-permanente waarde
9.36 radius of gyration traagheidsstraal, oppervlaktemomentarm B: traagheidsstraal
10.17 rate of heat release brandvermogensdichtheid calorisch debiet ?
10.18 Recommendation (of the Commission, of the Council) Recommandation (de la Commission, du Conseil) Aanbeveling (van de Commissie, van de Raad) zoals de "Aanbeveling betreffende de invoering en het gebruik van Eurocodes" (Commissie) van 11/12/2003
4.03 reference period durée de référence Bezugszeitraum referentieperiode referentieduur, referentietijd (NBN B 03)
8.38 relevant van toepassing voorkomend
1.01 reliability fiabilité Zuverlässigkeit betrouwbaarheid
1.20 Reliabilty Classes [RC] betrouwbaarheidsklassen [RC]
4.01 representative value valeur représentative Repräsentative Wert representatieve waarde
4 Representative values of actions Valeurs représentatives des actions Repräsentative Werte für Einwirkungen Representatieve waarden van de belastingen
6.03 required strength résistance requise Erforderliche Festigkeit vereiste sterkte
8.23 requirement exigence eis
7.05 resistance résistance (ou sollicitation résistante) Widerstand (z.B. Querschnittswiderstand) weerstand Nl: capaciteit, sterkte "capaciteit" vooral gebruikt bij EC 4

B: weerstandbiedende grootheid

9.16 robustness robustesse robuustheid incasseringsvermogen
8.24 rule règle regel
1.02 safety; structural safety sécurité; sécurité structurale Sicherheit; Tragsicherheit veiligheid; constructieve veiligheid
1.14 scope onderwerp en toepassingsgebied
9.37 second moment of area traagheidsmoment,

kwadratisch oppervlaktemoment

B: traagheidsmoment
9.38 Section Section Abschnitt hoofdstuk section 1
3.18 selfweight poids propre Eigenlast eigen gewicht in 2 woorden
5.05 service combination (of actions) combinaison (d'actions) de service Kombination für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gebruikscombinatie (van belastingen)
4.05 service value valeur de service Gebrauchswert gebruikswaarde
1.03 serviceability aptitude au service Gebrauchstauglichkeit bruikbaarheid
1.11 serviceability limit state état-limite de service Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit bruikbaarheidsgrenstoestand B: gebruiksgrenstoestand (NBN B 03)
8.270 shall moet
8.271 shall not mag niet
6.08 shear modulus glijdingsmodulus afschuivingsmodulus [zie 50.01 voor Eurocode 5]
3.13 short duration action (with respect to…) action de courte durée (vis-à-vis de …) Kurzzeit-Einwirkung (in bezug auf …) belasting van korte duur (met betrekking tot …)
3.15 short-term value valeur à court terme Kurzzeitwert kortetermijnwaarde
8.272 should behoort te
8.273 should not behoort niet te zou niet moeten
10.45 simultaneity of action gelijktijdigheid van belastingen
3.20 site load Charge de chantier Nutzlast im Bauzustand belasting tijdens uitvoering belasting in de bouwfase
2 Situations and load cases Situations et cas de charge Situationen und Lastfälle Toestanden en belastingsgevallen
8.12 Slovakia Slovaquie Slowakije [met w]
9.18 span length portée overspanning, spanwijdte
10.26 specific heat (capacity) soortelijke warmte(capaciteit)
8.22 specification spécification voorschrift/bestek/specifi-catie afhankelijk van de context
8.50 specified voorgeschreven gegeven, bepaald, opgelegd gespecificeerd
8.26 statement verklaring
3.09 static action action statique statische Einwirkung statische belasting
3.10 Steering committee stuurgroep een stuurgroep binnen de EC
2.08 STR STR
7.09 strength résistance d’un matériau sterkte
1.15 structural analysis analyse structurale constructieve berekening
1.16 Structural Eurocodes constructieve Eurocodes
10.02 structural fire design procedure procedure voor het constructief ontwerp (en berekening) bij brand
9.02 structural member élément structural / membre structural constructie-element

constructief element constructiestaaf constructieve staaf

9.33 structural model constructiemodel

model van de constructie constructief model

9.32 structural modelling modellering van de constructie

constructiemodellering constructieve modellering

9.21 structural stability constructiestabiliteit

stabiliteit van de constructie constructieve stabiliteit

9.03 structural system système structural constructiesysteem

constructief systeem

1.00 structure, structural structure, structural Tragwerk, trag(werk)- constructie, constructief
10.06 stud wall, truss stijl- en regelwerk, vakwerk
8.41 supervision supervisie
10.43 support model constructief schema,
3.11 sustained action action soutenue dauernde Einwirkung aanhoudende belasting
1.71 table tabel
1.72 Technical Committee Technische Commissie gedoeld is op CEN/Technische Commissie
8.34 Technical Specifications Technische Voorschriften Technische Specificaties
8.40 the individual project een project in het bijzonder het afzonderlijke project
10.29 thermal flux warmtestroomdichtheid
10.44 thermal gradient temperatuurgradiënt
10.31 time tijd, tijdstip, duur
10.33 time factor function of tijdsfactor als functie van
10.34 to be [ex. Shall be checked] zijn [moet zijn getoetst] "zijn" vertalen in de hoofdzin; in een bijzin kan/mag vanuit taalkundig oogpunt ook "worden" zijn gebruikt [te mijden : moet worden getoetst]
10.35 To notify aanmelden, kennisgeven
9.19 torsion torsion wringing, torsie
3.21 transient tijdelijk
2.03 transient (design) situation situation (de projet) transitoire vorübergehende (…) Situation tijdelijke (ontwerp)situatie, tijdelijke (ontwerp)toestand voorbijgaande
3.12 transient action action transitoire vorübergehende Einwirkung tijdelijke belasting voorbijgaande belasting
10.41 two-zone model tweezonemodel
8.06 type of construction type de construction bouwwijze zie EN 1990 par 1.5.1.3
5.02 ultimate combination (of actions) combinaison (d'actions) ultime Kombination für den Nachweis der Tragsicherheit uiterste combinatie (van belastingen) bezwijkcombinatie
1.10 ultimate limit state état-limite ultime Grenzzustand der Tragfähigkeit uiterste grenstoestand bezwijkgrenstoestand, bezwijktoestand (NBN B 03)
6 Values of material properties Valeurs des propriétés des matériaux Kennwert für die Eigenschaften der Baustoffe (Werkstoffe) Waarden voor de materiaal-eigenschappen
8.42 variable variabele
3.05 variable action action variable veränderliche Einwirkung veranderlijke belasting
1.13 verification toetsing verificatie, controle nazicht
1.13 verify toetsen
9.20 web âme lijf(plaat)
9.21 Working Group werkgroep EOTA-werkgroep
10.47 boundary of enclosure grensvlakken van de beschouwde ruimte
10.48 weighted average of window heights on all walls gewogen gemiddelde van de hoogte van de ramen in alle wanden
10.49 forced draught conditions gedwongen ventilatie EN 1991-1-2:2002 pg. 34 § B.3.1 Opm. Dit omvat ook de situatie met ramen tegenover elkaar, waarbij geen sprake is van mechanische ventilatie!
10.50 through draught dwarsventilatie
10.51 overall configuration factor totaalzichtfactor
10.52 localised fire lokale brand
10.53 resolution of mass conservation and energy conservation equations oplossing van de vergelijkingen voor behoud van massa en behoud van energie
10.54 pyrolysis rate pyrolysesnelheid
10.55 ideal gas law ideale gaswet
10.56 rate of change of gas mass, (rate of pyrolysis products generated) massadebiet van de gassen (massadebiet van de ontwikkelde pyrolyseproducten)
10.57 gas mass rate gasmassastroom
10.58 rate of work done on a fluid particle de verandering van arbeid op een vloeistofdeeltje
10.59 the fire load is associated with Y de vuurbelasting wordt bepaald met Y B: de vuurbelasting wordt geassocieerd met Y
10.60 Gumbel distribution is assumed for the 80 % fractile er is een Gumbelverdeling verondersteld voor het 80 %-fractiel
10.61 fire growth rate brandontwikkelingssnelheid
10.62 growing phase ontwikkelingsfase
10.63 fuel controlled brandstofbeheerst
10.64 standard fire exposure blootstelling aan de standaardbrand
10.65 related to betrokken op bijv. area of vertical openings related to floor area
10.66 infinitesimal surface areas infinitesimale oppervlakten
10.67 fraction of the total radiative heat deel van de totale warmtestraling
10.68 solid angle ruimtehoek
10.69 configuration factor zichtfactor
10.70 fire resistance brandwerendheid B: brandweerstand
10.71 fire resistance period tijdsduur van brandwerendheid
10.72 fire protection brandwerend, beveiliging tegen brand
10.73 fire safety brandveiligheid
10.74 fire spread uitbreiding van brand (niet: brandvoortplanting)
10.75 fire protection system brandwerend systeem
10.76 fire protection material brandwerend materiaal
10.77 fire protection measure brandwerende maatregel
10.78 fire situation situatie van brand soms kan "situatie van" worden weggelaten
10.79 fire action belasting door brand
10.80 fire propagation brandvoortplanting
10.82 fire compartment brandcompartiment
10.83 fire resistant finish brandwerende afwerking
10.84 fire resistance performance prestatie m.b.t. brandwerendheid
10.85 standard fire standaardbrand
10.86 resistance in fire weerstand bij brand
10.87 nominal fire exposure blootstelling aan een nominale brand
10.88 parametric fire exposure blootstelling aan een parametrische brand
10.89 under fire conditions bij brand
10.90 structural fire design constructief ontwerp bij brand
10.92 thermal conductivity warmtegeleiding(scoëfficiënt)
10.93 thermal insulation thermische isolatie
10.94 thermal elongation thermische verlenging
10.95 thermal expansion thermische uitzetting
10.96 thermal deformation thermische vervorming
10.97 thermal strain thermische rek
10.98 thermal property thermische eigenschap
10.99 thermal radiation warmtestraling
10.100 thermal insulation criterion criterium voor thermische isolatie
10.101 coefficient of thermal expansion thermische uitzettingscoëfficiënt B: warmte-uitzettingscoëfficiënt
10.102 load bearing function dragende functie (niet : draagfunctie)
10.103 separating function scheidende functie (niet : scheidingsfunctie)
10.104 premature collapse voortijdig bezwijken
10.105 level of performance prestatieniveau
10.106 non-loadbearing niet-dragend
10.107 non-separating niet-scheidend
10.108 normal temperature design ontwerp bij normale temperatuur
10.109 effective cross section effectieve dwarsdoorsnede
10.110 non-effective cross section niet-effectieve dwarsdoorsnede
10.111 integrity criterion criterium voor dichtheid
10.112 mechanical resistance criterion criterium voor mechanische weerstand
10.113 load bearing criterion criterium voor  draagvermogen
10.114 mechanical impact mechanische schok
10.115 time interval tijdsinterval
10.116 degree of utilisation graad van gebruik
10.117 decay phase dooffase
10.118 emissivity emissiecoëfficiënt
10.119 temperature-time curve temperatuur-tijdkromme
10.120 heating rate opwarmingssnelheid
10.121 non-combustible onbrandbaar
10.122 temperature field temperatuurgebied
10.123 heating curve opwarmingskromme
10.124
12 Traffic loads on bridges Verkeersbelasting op bruggen
12.01 abnormal load uitzonderlijke belasting bijz belasting is te vermijden
12.02 abutment landhoofd
12.03 carriage way rijweg
12.04 central reservation middenberm
12.05 control dispensation toelatingen N; ontheffingen
12.06 dynamic amplification vergrotingsfactor voor dynamische effecten
12.07 effect invloed
12.08 embankment landhoofd, aardebaan
12.09 expansion joint uitzettingsvoeg
12.10 footbridge brug voor langzaam verkeer
12.11 hard shoulder vluchtstrook
12.12 hard strip schrikstrook
12.13 kerb stootrand schampkant (NL), opstaande rand (B)
12.14 loaded length belaste lengte
12.15 limit weight gewicht begrenzen
12.16 marker strip markeerstroken
12.17 notional lane theoretische rijstrook
12.18 pavement level slijtlaag B; wegbekleding; bekleding
12.19 pedestrian bridge voetgangersbrug B; voetbrug
12.20 pedestrian parapet leuning B; voetgangersleuning;
12.21 pier pijler
12.22 platform perron
12.23 railway bridge spoorwegbrug N; spoorbrug;
12.24 remaining area resterende oppervlakte
12.25 retaining wall keermuur scheenmuur (B);
12.26 road bridge wegverkeersbrug N; verkeersbrug; wegbrug [B],
12.27 road construction site bouwplaats
12.28 road embankments weg achter het landhoofd
12.29 safety barrier veiligheidskering B; veiligheidsstootband;
12.30 service side path inspectiepad dienst voetpad
12.31 site loads werkverkeer
12.32 slab rijvloer N; dek
12.33 tandem system tandemstelsel
12.34 vehicle parapet vangrail
12.35 vehicle restaint system voertuigkering
12.36 vertical clearance onderdoorrijdhoogte vrije ruimte (onder een brug)
12.37 upstand wall keermuur
12.38 wing wall vleugelwand vleugelmuur
12.39 cable stay tui tuikabel is tautologie
13 Snowloads Sneeuwbelasting
13.01 valley luwte
14 Wind actions Windbelastingen
14.01 (classical) flutter (klassieke) flutter golvingsinstabiliteit bij gekoppelde wringing en dwarsbuiging (EN 1993-2)
14.02 stall flutter stall flutter golvingsinstabiliteit bij zuivere wringing (EN 1993-2)
14.03 galloping galloping def: golvingsinstabiliteit bij zuivere buiging (EN 1993-2)
17 Accidental actions EC 1-7 Buitengewone belastingen
17.01 bulp bulbsteven boegvorm van schip
20 EC 2 Concrete EC 2 Béton EC 2 Beton
20.01 aggregate granulat toeslagmateriaal [standaard in NL],

granulaat [B]

NL: aggregaat zie ook 90.08
20.02 applied moment optredend moment aangrijpend moment
20.02 blinding béton de propreté schraal beton NL: werkvloer

B: zuiverheidsbeton

20.03 to cast concrete bétonner betonstorten
20.05 effective width largeur participante meewerkende breedte effectieve breedte
20.07 encased beam poutrelle enrobée ingebetonneerde ligger
20.08 scaffolding échafaudage steiger(werk) B: stelling
20.09 segment voussoir moot
20.10 short term loading kortdurende belasting
20.11 prefabricated geprefabriceerd
20.12 slab (in een gebouw) (vloer)plaat
20.13 floor vloer
20.14 panel schijf
20.15 wall wand
20.16 area of reinforcement wapeningsoppervlakte
20.17 welded mesh gelast wapeningsnet
20.18 concrete slab betonplaat, betonnen (vloer)plaat
20.19 concrete flange betonflens
20.20 longitudinal reinforcement langswapening
20.21 reinforcement ratio wapeningsfractie, wapeningsaandeel, wapeningsverhouding
20.22 local reinforcement bijlegwapening
20.23 normal (weight) concrete normaal beton
20.24 lightweight concrete lichtbeton [in 1 woord]
20.25 cracking of concrete scheurvorming in beton, scheuren van beton
20.26 uncracked flexural stiffness buigstijfheid met betrekking tot ongescheurd beton
20.27 reinforcing steel betonstaal
20.28 reinforcing bar wapeningsstaaf
20.29 steel reinforcement betonstaal
20.30 partially encased gedeeltelijk omhuld
20.31 concrete encased section met beton omhuld profiel
20.32 wet concrete betonspecie
20.33 crack width scheurwijdte
20.34 curtailment inkorting schorsing
20.35 de-coiled rod gericht(e) draad B: gerecht(e) draad
20.36 differential movements ongelijkmatige verplaatsingen differentiële verplaatsingen
20.37 duct voorspankanaal kabelkoker
20.40 immediate losses direct optredende verliezen B: ogenblikkelijk optredende verliezen
20.41 loop haarspeld speld
20.42 sag doorbuiging pijl
20.43 sheath kabelomhulling kabelkoker
30 EC 3 Steel Acier Stahl Staal
30.01 equivalent stress contrainte de comparaison equivalente spanning B: vergelijkingsspanning ideële spanning
30.02 shear lag trainage de cisaillement “shear lag” zie ook over "shear" 6.08, 30.03, 30.11, 30.12, 30.14, 30.15, 30.17, 30.60, 30.61, 30.66, 40.005, 40.006, 40.020, 40.030, 40.031, 40.061, 40.066, 40.101, 50.01, 80.11, 80.20
30.03 shear centre centre de cisaillement dwarskrachtencentrum B: dwarskrachtenmiddelpunt
30.04 sleeve éclisse koppelstuk
30.05 splice éclisse stuik(verbinding) zie ECCS
30.06 capacity capacité capaciteit
30.07 cross-section doorsnede/ dwarsdoorsnede
30.08 steel section stalen profiel
30.09 rolled section gewalst profiel
30.10 welded section gelast profiel
30.11 effective width meewerkende breedte (shear lag), effectieve breedte (plooien)
30.12 effective area meewerkende oppervlakte (shear lag), effectieve oppervlakte (plooien)
30.13 effective modulus effectieve modulus
30.14 effective cross-section meewerkende dwarsdoorsnede (shear lag), effectieve dwarsdoorsnede (plooien)
30.15 effective flange meewerkende flens (shear lag), effectieve flens (plooien)
30.16 effective web effectief lijf
30.17 effective section meewerkende doorsnede (shear lag), effectieve doorsnede (plooien)
30.18 global imperfection algemene imperfectie
30.19 structural steel constructiestaal
30.20 joint modelling modellering van verbindingen
30.21 semi-continuous semi-continu
30.22 joint model verbindingsmodel
30.23 simple joint scharnierende verbinding
30.24 continuous joint continue verbinding
30.25 semi-continuous joint semi-continue verbinding
30.26 sway mode failure bezwijken door zijdelingse verplaatsing, knikvorm voor zijdelings ongesteund raamwerk (sway)
30.27 member staaf, element niet bedoeld element in de zin van EEM
30.28 member imperfection staafimperfectie
30.29 flexural buckling knik
30.30 lateral-torsional buckling kip
30.31 resistance to lateral-torsional buckling kipweerstand
30.32 buckling curve knikkromme
30.33 buckling resistance moment kipweerstand (staaf); plooiweerstand (plaat)
30.34 buckling resistance knikweerstand
30.35 local buckling (lokaal) plooien
30.37 resistance moment momentweerstand N: moment met betrekking tot de capaciteit of synoniem voor beide ?
30.38 moment resistance momentweerstand N: moment met betrekking tot de capaciteit of synoniem voor beide?
30.39 hogging moment steunpuntmoment EC 4:afh. v/d context: steunpuntmoment of negatief moment
30.40 sagging moment veldmoment EC 4:afhankelijk v/d context: veldmoment of positief moment
30.41 frame raamwerk
30.42 rigid joint stijve verbinding
30.43 full strength volledige sterkte
30.44 steel grade staalsoort
30.45 classification of cross-sections classificatie van dwarsdoorsneden
30.46 gross cross-section brutodwarsdoorsnede
30.47 ductility ductilité ductiliteit, vervormingseigenschappen, vervormingscapaciteit zie ook 30.47, 80.07

taaiheid, zie 30.47, 80.07

30.48 outstand flange uitkragende flens
30.49 spacing hart-op-hartafstand steekmaat, tussenafstand
30.50 alternating plasticity wisselende plasticiteit
30.51 nominally pinned connection scharnierende verbinding
30.52 rigid connection stijve verbinding
30.53 semi-rigid connection flexibele verbinding
30.54 partial strength connection niet volledig sterke verbinding
30.55 torsional deformation vervorming door wringing
30.56 distorsional deformation déformation de distorsion Querschnittsverformung vervorming van de dwarsdoorsnede door niet-vormvastheid,

vervorming van de dwarsdoorsnede door vorminstabiliteit

doorgeven aan NL-expert; is besproken met Nl expert en acc.
30.57 distorsion distorsion Querschnittsverformung distorsie doorgeven aan NL-expert; is besproken met Nl exp en acc.
30.58 warping welving
30.59 friction surface wrijvingsvlak
30.60 longitudinal shear afschuiving in langsrichting
30.61 shear buckling plooien door afschuiving, instabiliteit door dwarskracht
30.62 flexural stability knikstabiliteit
30.63 flexural-torsional buckling (instabiliteit door) torsieknik
30.65 torsional buckling instabiliteit door torsie
30.66 shear resistance afschuifweerstand, dwarskrachtweerstand
30.67 diameter of the shank schachtdiameter
30.68 steel sheeting stalen plaat, staalplaat
30.69 partial connection niet volledig schuifsterke verbinding
30.70 steel contribution ratio verhouding van de staalbijdrage
30.71 haunch kniestuk (EC3), voute (EC4) zie ook 40.015
30.72 flaw defect (fabricage)fout
40 EC 4 Composite steel-concrete structures Structures mixtes acier-béton Staal-Betonconstructies
40.001 composite section staal-betondoorsnede
40.002 encased section omstort profiel / omstorte doorsnede, omhuld profiel / omhulde doorsnede
40.003 composite structure staal-betonconstructie
40.004 composite slab with profiled steel sheeting staalplaat-betonvloer
40.005 shear connector afschuifverbindingsmiddel
40.006 shear connection afschuifverbinding
40.007 modular ratio verhouding van de moduli
40.008 concrete encasement betonomhulling
40.009 partially encased gedeeltelijk omstort, gedeeltelijk omhuld
40.011 composite joint staal-betonverbinding
40.012 composite member staal-betonelement, staal-betonstaaf
40.013 composite beam staal-betonligger
40.014 gusset plate schetsplaat
40.015 haunch voute (EC4), kniestuk (EC3) (EC 4) verzwaring zie ook 30.71
40.016 encasement omhulling
40.017 composite action samenwerking staal-beton, staal-betonwerking
40.018 connecting device verbindingsmiddel
40.019 initial bow imperfection initiële vooruitbuiging
40.020 shear span afschuiflengte
40.021 (un)propped (on)gestempeld
40.022 prop onderstempeling
40.023 stud (connector) stiftdeuvel
40.024 headed stud stiftdeuvel met kop
40.026 tension stiffening tension stiffening
40.027 spalling of concrete spatten van beton
40.028 cross-sectional area oppervlakte van de dwarsdoorsnede
40.029 reinforcement wapening, betonstaal
40.030 shear area (oppervlakte van het) afschuifvlak
40.031 vertical shear dwarskracht, (verticale) afschuiving afhankelijk van de context
40.032 concentrated load geconcentreerde belasting puntlast
40.0321 point load; komt 3 maal voor. geconcentreerde belasting puntlast uitleg van prof Stark gaf aan dat point load zelfde is als geconcentreerde belasting (2-zijdig geconcentreerd)
40.0322 line load lijnbelasting is 1-zijdig geconcentreerde belasting
40.033 geometrical data geometrische gegevens, afmetingen
40.034 check controle, controleren
40.035 diameter diameter middellijn
40.036 transverse dwars-, in dwarsrichting
40.037 curve kromme
40.038 (end)slip (eind)verschuiving, (eind)slip
40.039 solid slab massieve (vloer)plaat
40.040 confinement opsluiting
40.041 ground structure interaction interactie tussen grond en constructie
40.042 global imperfection algemene imperfectie
40.044 execution uitvoering
40.045 tapering member taps toelopende staaf, niet-prismatische staaf
40.046 span   overspanning
40.047 tendon spanelement
40.048 ponding effect accumulatie van beton
40.049 construction phase uitvoeringsfase
40.050 embossment uitstulping
40.051 indentation indeuking
40.052 short-term loading kortetermijnbelasting
40.053 long-term loading langetermijnbelasting
40.054 lateral loading belasting in dwarsrichting, zijdelingse belasting
40.055 transverse load belasting in dwarsrichting, dwarse belasting
40.056 load introduction krachtsinleiding
40.057 load introduction area krachtsinleidingsgebied
40.058 storage load belasting door opslag
40.059 construction load belasting tijdens de bouw
40.060 resistances weerstand weerstanden
40.061 shear buckling resistance weerstand tegen plooien door afschuiving
40.062 long-term effect langetermijneffect
40.063 hogging bending flexion négative negatieve buiging, steunpuntmoment
40.064 sagging bending flexion positive positieve buiging, veldmoment
40.065 flange(-)induced buckling plooien (van het lijf) veroorzaakt door de flens
40.066 longitudinal shear force afschuifkracht in langsrichting, langs-afschuifkracht
40.067 uniaxial bending enkele buiging, eenassige buiging
40.068 biaxial bending dubbele buiging, biaxiale buiging
40.069 reference should be made behoort te zijn verwezen naar
40.070 age ouderdom
40.071 reference verwijzing, referentie
40.072 appropriate geschikt, van toepassing
40.073 as appropriate welke van toepassing is
40.074 if appropriate indien van toepassing
40.075 key verklaring
40.076 limit state design ontwerpen met grenstoestanden
40.077 secant secans
40.078 stiffness modification coefficient stijfheidsmodificatiefactor
40.079 centroid zwaartepunt
40.080 centroidal axis hartlijn, zwaartelijn
40.081 neutral axis neutrale lijn
40.082 variable [as a name] variabele [zelfstandig naamwoord] veranderlijke (enkel indien variable een bijvoeglijk naamwoord is)
40.083 linear elastic analysis lineair-elastische berekening
40.084 elastic-plastic analysis elasto-plastische berekening
40.085 rigid-plastic analysis star-plastische berekening
40.086 bending resistance buigweerstand, momentweerstand, weerstand tegen een buigend moment
40.087 (un)cracked analysis berekening met (on)gescheurd beton
40.089 composite column staal-betonkolom
40.090 composite frame staal-betonraamwerk
40.092 minimum reinforcement minimumwapening
40.093 composite behaviour staal-betongedrag
40.094 secant modulus of elasticity secanselasticiteitsmodulus
40.095 overhang uitkraging
40.096 in compression onder druk
40.097 in tension onder trek
40.098 to compression ten aanzien van druk
40.099 sagging deflection neerwaartse doorbuiging
40.100 deflection uitbuiging, doorbuiging (afhankelijk van de context)
40.101 degree of shear connection graad van afschuifverbinding
40.102 (un)favourable (on)gunstig (werkend)
40.103 reliability format betrouwbaarheidskader
40.104 service conditions omstandigheden tijdens gebruik

gebruiksomstandigheden ?

40.105 appropriate allowances geschikte voorzieningen
40.106 stress-strain relationship spanning-rekrelatie, spanning-rekdiagram
40.107 full strength weld volledig sterke las
40.108 elastic critical moment elastisch kritiek moment
40.109 Poisson’s ratio coëfficiënt van Poisson
40.110 St. Venant torsional stiffness torsiestijfheid van de St. Venant
40.111 applicable to van toepassing op
40.112 slip capacity verschuivingscapaciteit
40.113 biaxial loading biaxiale belasting
40.114 separation separatie loskomen
40.116 in-situ concrete ter plaatse gestort beton
40.117 end moment eindmoment
40.118 design method ontwerpmethode / berekeningsmethode (afhankelijk van context)
40.119 frictional interlock verbinding door wrijving
40.122 distributed load gelijkmatig verdeelde belasting
40.124 density volumieke massa,

volumiek gewicht

afhankelijk van de eenheden, echter zonder nadere aanduiding meestal volumiek gewicht.
40.125 unit mass volumieke massa slechte eng term; zou mass density moeten heten.
40.126 distorsional warping welving door distorsie
40.127 torsional warping welving door torsie
40.128 local reinforcement bijlegwapening
50 EC 5 Timber Bois Holz Hout
50.01 shear modulus afschuivingsmodulus glijdingsmodulus [buiten Eurocode 5 : zie 6.08]
50.02 bay veld, vak bedoeld is liggerveld; moet worden afgestemd met andere materialen.
60 EC 6 Masonry Maçonnerie Mauerwerk Metselwerk
60.01 masonry structure metselwerkconstructie, constructie van metselwerk
60.02 masonry wall metselwerkwand
60.03 frog verdieping conform EN 1996-1-1
60.04 grip hole vatgat conform EN 1996-1-1
60.05 bed face vlijvak conform EN 1996-1-1
60.06 cavity wall spouwmuur conform EN 1996-1-1
60.07 untied wall niet-verbonden wand
60.08 single leaf wall enkelbladige wand
60.09 double leaf wall dubbelbladige wand conform EN 1996-1-1
60.10 wall tie spouwanker conform EN 1996-1-1
60.11 bed joint lintvoeg conform EN 1996-1-1
60.12 bed joint reinforcement lintvoegwapening conform EN 1996-1-1
60.13 gypsum (premixed) plaster (voorgemengde) gipspleister
60.14 masonry unit metselsteen conform EN 1996-1-1
60.15 thin layer mortar lijmmortel conform EN 1996-1-1
60.16 general purpose mortar mortel voor algemene toepassing conform EN 1996-1-1
60.17 lightweight mortar lichtgewicht mortel conform EN 1996-1-1
60.18 additional masonry leaf metselwerkvoorzetwand
60.19 masonry cladding metselwerkbekleding
60.20 recess sparing conform EN 1996-1-1
60.21 chase sleuf conform EN 1996-1-1
60.22 formed void gevormde holte conform EN 1996-1-1
60.23 clay baksteen conform EN 1996-1-1
60.24 calcium silicate kalkzandsteen conform EN 1996-1-1
60.25 autoclaved aerated concrete cellenbeton conform EN 1996-1-1
60.26 dense/lightweight aggregate concrete beton met zwaar/licht toeslagmateriaal conform EN 1996-1-1
60.27 vertical joint langsvoeg conform EN 1996-1-1
60.28 sand cement render beraping van zandcement
60.29 manufactured stone geprefabriceerde bouwblokken en -stenen van speciaal beton
60.30 surface finish oppervlakteafwerking, wandafwerking (afhankelijk van context)
60.31 slenderness ratio slankheidsverhouding
60.32 movement joint dilatatievoeg
70 EC 7 Geotechnical design Calcul geotecnique Geotechnischer Bemessung Geotechnisch ontwerp
70.02 allowable toelaatbare
70.03 value waarde (van de belasting)
70.04 plate load test plaatbelastingsproef
70.05 reviewed herzien, getoetst [keuze afhankelijk van de context]
70.06 ground slab volledig door grond ondersteunde vloerplaat B: vloerplaat op volle grond
70.07 pad poer B: zool zie ook 8,45; daar ontraden
70.08 end-bearing pile stuitpaal B: einddragende paal
70.09 lock-off force vastzetkracht
70.10 to lock-off vastzetten
70.11 lock-off action vastzetactie
80 EC 8 Seismic action Action sismique Seismische belasting
80.01 compliance criteria nalevingsvoorwaarden
80.02 response spectrum responsspectrum
80.03 displacement verplaatsing
80.04 peak ground acceleration maximale bodemversnelling
80.05 time-history representation weergave in het tijdsdomein
80.06 capacity design method capaciteitsontwerp-methode
80.07 ductility ductilité ductiliteit, vervormingseigenschappen, vervormingscapaciteit zie ook 30.47, 80.07

taaiheid, zie 30.47, 80.07

80.071 ductile ductiel
80.08 return period herhalingstijd retourperiode
80.081 reference return period referentieherhalingstijd
80.09 storey drift verplaatsing van een verdieping
80.10 interstorey drift relatieve verplaatsing tussen verdiepingen
80.11 base shear force afschuifkracht (aan de fundering)
80.12 power spectrum vermogenspectrum
80.13 adequate (voldoende/) geschikt
80.15 collapse bezwijken
80.16 ground motion grondbeweging aardschok
80.17 frame raamwerk
80.18 setback terugsprong
80.19 infill invulwand
80.20 shear wall verstijvingswand (tegen afschuiving)
80.21 seismic design ontwerp bij aardbeving
80.21 redundancy redundantie overtolligheid statische onbepaaldheid
80.22 cantilevered uitkragend vrijstaand
80.61 type of construction work aard van het bouwwerk zie EN 1990 par 1,5,1,2
90 EC 9 Aluminium Aluminium Aluminium
90.01 ductility ductilité ductiliteit, vervormingseigenschappen, vervormingscapaciteit zie ook 30.47, 80.07

taaiheid, zie 30.47, 80.07

90.02 ductile ductile ductiel taai
90.03 temper harding
90.04 corrugated geprofileerde met rolvormen
90.05 corrugation profilering rolvormen
90.06 weld axis wortellijn [NL], as van de las [B]
90.07 stressed skin "stressed-skin"
90.08 aggregate granulat toeslagmateriaal [standaard in NL],

granulaat [B]

NL: aggregaat zie ook 20.01