Source: https://en.wikipedia.org/wiki/EuroVoc
Archived at: https://beijerterm.com/archives/EuroVoc_12169_Dutch-English_entries.txt + https://beijerterm.com/archives/EuroVoc_27_languages.xlsx
Dutch English
04 POLITIEK 04 POLITICS
0406 politieke organisatie 0406 political framework
0411 politieke partij 0411 political party
0416 verkiezingsmethode en stemming 0416 electoral procedure and voting
0421 parlement 0421 parliament
0426 Werkzaamheden van het parlement 0426 parliamentary proceedings
0431 politiek en openbare veiligheid 0431 politics and public safety
0436 uitvoerende macht en overheidsadministratie 0436 executive power and public service
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN 08 INTERNATIONAL RELATIONS
0806 internationale politiek 0806 international affairs
0811 samenwerkingsbeleid 0811 cooperation policy
0816 internationale veiligheid 0816 international security
0821 defensie 0821 defence
10 EUROPESE UNIE 10 EUROPEAN UNION
1006 EU-instellingen en Europese overheid 1006 EU institutions and European civil service
1011 Recht van de Europese Unie 1011 European Union law
1016 Opbouw van Europa 1016 European construction
1021 Financiën van de EU 1021 EU finance
12 RECHT 12 LAW
1206 rechtsbronnen en rechtstakken 1206 sources and branches of the law
1211 burgerlijk recht 1211 civil law
1216 strafrecht 1216 criminal law
1221 rechtspraak 1221 justice
1226 Organisatie van de rechtspraak 1226 organisation of the legal system
1231 internationaal recht 1231 international law
1236 rechten en vrijheden 1236 rights and freedoms
16 ECONOMIE 16 ECONOMICS
1606 economisch beleid 1606 economic policy
1611 economische situatie 1611 economic conditions
1616 Regio en regionaal beleid 1616 regions and regional policy
1621 economische structuur 1621 economic structure
1626 nationale boekhouding 1626 national accounts
1631 economische analyse 1631 economic analysis
20 ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER 20 TRADE
2006 handelsbeleid 2006 trade policy
2011 tariefbeleid 2011 tariff policy
2016 economisch verkeer 2016 trade
2021 internationale handel 2021 international trade
2026 consumptie 2026 consumption
2031 commercialisering 2031 marketing
2036 distributie 2036 distributive trades
24 FINANCIËN 24 FINANCE
2406 monetaire betrekkingen 2406 monetary relations
2411 monetaire economie 2411 monetary economics
2416 financiële instellingen en krediet 2416 financial institutions and credit
2421 vrij verkeer van kapitaal 2421 free movement of capital
2426 investering en financiering 2426 financing and investment
2431 verzekeringen 2431 insurance
2436 overheidsfinanciën en begrotingsbeleid 2436 public finance and budget policy
2441 begroting 2441 budget
2446 belastingwezen 2446 taxation
2451 prijzen 2451 prices
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN 28 SOCIAL QUESTIONS
2806 gezin 2806 family
2811 migraties 2811 migration
2816 demografie en bevolking 2816 demography and population
2821 sociale omstandigheden 2821 social framework
2826 sociaal leven 2826 social affairs
2831 cultuur en godsdienst 2831 culture and religion
2836 sociale bescherming 2836 social protection
2841 gezondheid 2841 health
2846 stedenbouw 2846 construction and town planning
2G, Draadloos digitaal systeem voor persoonlijke communicatie dat voornamelijk wordt gebruikt voor spraak- en lagesnelheidsdatadiensten. 2G, Digital cellular and PCS wireless system oriented to voice and low speed data services.
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE 32 EDUCATION AND COMMUNICATIONS
3206 opvoeding 3206 education
3211 onderwijs 3211 teaching
3216 organisatie van het onderwijs 3216 organisation of teaching
3221 documentatie 3221 documentation
3226 communicatie 3226 communications
3231 informatie en informatieverwerking 3231 information and information processing
3236 Informatica en gegevensverwerking 3236 information technology and data processing
36 WETENSCHAPPEN 36 SCIENCE
3606 natuur- en toegepaste wetenschappen 3606 natural and applied sciences
3611 menswetenschappen 3611 humanities
3D-printen, additief produceren, additief productieproces, driedimensionaal printen, Proces waarmee driedimensionale vaste objecten worden gemaakt door volgens de specificaties van een digitaal bestand laagjes materiaal te stapelen. 3D printing, 3DP, additive layer manufacturing, additive manufacturing, three-dimensional printing, Process of printing three-dimensional solid objects from a digital file by placing material on top of each other in layers.
3G, Mobiele systemen die via een of meer radioverbindingen toegang verschaffen tot een breed scala aan telecommunicatiediensten die ook via vaste telecommunicatienetwerken toegankelijk zijn, en tot andere diensten die specifiek zijn voor mobiele gebruikers. 3G, Mobile systems which provide access, by means of one or more radio links, to a wide range of telecommunications services supported by the fixed telecommunication networks and to other services which are specific to mobile users.
40 ONDERNEMING EN CONCURRENTIE 40 BUSINESS AND COMPETITION
4006 bedrijfsorganisatie 4006 business organisation
4011 ondernemingen 4011 business classification
4016 ondernemingsvorm 4016 legal form of organisations
4021 administratief beheer 4021 management
4026 financieel beheer 4026 accounting
4031 concurrentie 4031 competition
44 WERKGELEGENHEID EN ARBEID 44 EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
4406 werkgelegenheid 4406 employment
4411 arbeidsmarkt 4411 labour market
4416 arbeidsomstandigheden en -organisatie 4416 organisation of work and working conditions
4421 Personeelsbeheer en bezoldiging 4421 personnel management and staff remuneration
4426 arbeidsrecht en -betrekkingen 4426 labour law and labour relations
48 TRANSPORT 48 TRANSPORT
4806 Vervoerbeleid 4806 transport policy
4811 organisatie van het vervoer 4811 organisation of transport
4816 vervoer over land 4816 land transport
4821 vervoer over zee en over binnenwateren 4821 maritime and inland waterway transport
4826 lucht- en ruimtevervoer 4826 air and space transport
4G, Mobiele-communicatietechnologie van de vierde generatie die mobiele ultrabreedbandinternettoegang biedt. 4G, Fourth generation of mobile communication technology providing mobile ultra-broadband internet access.
52 MILIEU 52 ENVIRONMENT
5206 milieubeleid 5206 environmental policy
5211 natuurlijk milieu 5211 natural environment
5216 Aantasting van het milieu 5216 deterioration of the environment
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ 56 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
5606 landbouwbeleid 5606 agricultural policy
5611 landbouwproductie en -structuur 5611 agricultural structures and production
5616 landbouwbedrijfssysteem 5616 farming systems
5621 ontginning van de landbouwgrond 5621 cultivation of agricultural land
5626 landbouwproductiemiddel 5626 means of agricultural production
5631 landbouwactiviteit 5631 agricultural activity
5636 bos 5636 forestry
5641 visserij 5641 fisheries
5G, Technologieën voor mobiele telecommunicatie van de vijfde generatie. 5G, 5-G, fifth generation, fifth generation mobile technologies, Fifth generation of mobile network telecommunications technologies.
60 LANDBOUWVOEDINGSMIDDELEN 60 AGRI-FOODSTUFFS
6006 plantaardig product 6006 plant product
6011 dierlijk product 6011 animal product
6016 verwerkt landbouwproduct 6016 processed agricultural produce
6021 dranken en suiker 6021 beverages and sugar
6026 voedingsproducten 6026 foodstuff
6031 agrovoeding 6031 agri-foodstuffs
6036 levensmiddelentechnologie 6036 food technology
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK 64 PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH
6406 productie 6406 production
6411 technologie en technische voorschriften 6411 technology and technical regulations
6416 research en intellectuele eigendom 6416 research and intellectual property
66 ENERGIE 66 ENERGY
6606 energiebeleid 6606 energy policy
6611 steenkool- en mijnindustrie 6611 coal and mining industries
6616 aardolie-industrie 6616 oil industry
6621 nucleaire en elektrische industrieën 6621 electrical and nuclear industries
6626 zachte energie 6626 soft energy
68 INDUSTRIE 68 INDUSTRY
6806 industriebeleid en -structuur 6806 industrial structures and policy
6811 chemie 6811 chemistry
6816 metaal- en staalindustrie 6816 iron, steel and other metal industries
6821 mechanische industrie 6821 mechanical engineering
6826 elektronica en elektrotechniek 6826 electronics and electrical engineering
6831 bouwindustrie en openbare werken 6831 building and public works
6836 houtindustrie 6836 wood industry
6841 lederverwerkende en textielindustrie 6841 leather and textile industries
6846 diverse industrieën 6846 miscellaneous industries
72 GEOGRAFIE 72 GEOGRAPHY
7206 Europa 7206 Europe
7211 regio's van de EU-lidstaten 7211 regions of EU Member States
7216 Amerika 7216 America
7221 Afrika 7221 Africa
7226 Azië-Oceanië 7226 Asia and Oceania
7231 economische geografie 7231 economic geography
7236 politieke geografie 7236 political geography
7241 landen en gebieden overzee 7241 overseas countries and territories
76 INTERNATIONALE ORGANISATIES 76 INTERNATIONAL ORGANISATIONS
7606 Verenigde Naties 7606 United Nations
7611 Europese organisatie 7611 European organisations
7616 regionale organisaties buiten Europa 7616 extra-European organisations
7621 wereldwijde organisaties 7621 world organisations
7626 niet-gouvernementele organismen 7626 non-governmental organisations
aak, lichter barge, canal boat
aanbesteding bij inschrijving, offerteaanvraag invitation to tender, standing invitation to tender
aanbeveling (EU), aanbeveling van de Commissie, aanbeveling van de Europese Centrale Bank, aanbeveling van de Raad, communautaire aanbeveling, Verbinden met de betrokken Instelling., Aanbevelingen zijn niet-verbindende handelingen van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie of de Europese Centrale Bank die de adressaten aansporen bepaalde stappen te nemen, zonder echter een wettelijke verplichting op te leggen. recommendation (EU), Commission recommendation, Council recommendation, Community recommendation, recommendation of the European Central Bank, Use in association with the institution concerned., Recommendations are non-mandatory acts issued by the European Commission, the Council of the European Union, or the European Central Bank which suggest a certain form of conduct to those to whom they are addressed without imposing any legal obligations.
aanbeveling, Akte zonder juridische verplichting, uitgaande van een internationale organisatie. Verbinden met de betrokken organisatie. recommendation, Document issued by an international organisation which does not imply any legal obligation. Use in association with the organisation concerned.
aanbiedingsprijs offer price
aanbod van energie, energieaanbod available energy, energy offer
aandeel, aandeelcertificaat, certificaat van aandelen share, certificate of depository receipt, certificate of depository share receipt, certificate representing shares, depositary receipt, depository receipt, depository share receipt, share certificate, stock certificate
aandeelhouder shareholder
aandeelhouderschap van werknemers, Deelname van de arbeiders in het kapitaal. workers' stock ownership, workers' shareholding
aandoening van het bewegingsapparaat, spier- en skeletaandoening, Aandoeningen van het bewegingsapparaat kunnen het gevolg zijn van een plotselinge inspanning (bv. het tillen van een zwaar voorwerp), van de herhaling van dezelfde repetitieve bewegingen of van de herhaalde blootstelling aan kracht, trillingen of ongemakkelijke houdingen, en kunnen optreden in veel verschillende delen van het lichaam, waaronder boven- en onderrug, nek, schouders en ledematen (armen, benen, voeten en handen)., Verwondingen of pijn in het menselijke spier- en skeletstelsel, met inbegrip van de gewrichten, het bindweefsel, de spieren, zenuwen, pezen en structuren die de ledematen, de nek en de rug ondersteunen. musculoskeletal disorder, MSD, back pain, carpal tunnel syndrome, epicondylitis, musculoskeletal conditions, musculoskeletal disease , osteoarthritis, osteoporosis, sarcopenia, tendinitis, MSDs can arise from a sudden exertion (e.g., lifting a heavy object), or they can arise from making the same motions repeatedly repetitive strain, or from repeated exposure to force, vibration, or awkward posture and affect many different parts of the body including upper and lower back, neck, shoulders and extremities (arms, legs, feet, and hands)., Injuries or pain in the human musculoskeletal system, including the joints, ligaments, muscles, nerves, tendons, and structures that support limbs, neck and back.
aanduiding van herkomst, BBO, BGA, BOB, beschermde benaming van oorsprong, beschermde geografische aanduiding, beschermde oorsprongsbenaming, certificaat van herkomst, gecontroleerde oorsprongsbenaming designation of origin, certificate of designation of origin, protected designation of origin, PDO, protected geographical indication, PGI, registered designation of origin
aangaan van betalingsverplichtingen, machtiging aangaande betalingsverplichtingen, vastleggingskrediet commitment of expenditure, commitment appropriation, commitment authorisation
aangeboren ziekte, aangeboren afwijking congenital disease, congenital deformity, congenital malformation
aangenomen kind, pleegkind adopted child
aangetrouwde familie family by marriage
aangevulde realiteit, hyperrealiteit, toegevoegde realiteit, technologie die een computerbeeld toevoegt aan het beeld dat een gebruiker heeft van de echte wereld, waardoor een samengesteld beeld ontstaat augmented reality, technology that superimposes a computer-generated image on a user's view of the real world, thus providing a composite view
aangrenzende zone contiguous zone, Strip of water extending beyond the territorial waters at a distance of less than 24 miles from the coast.
aankoop purchase
aankoop op krediet credit purchase
aankoopmonopolie, een enkele koper, enige koper, monopolie van de vraag, monopsonie monopsony, buyer's monopoly, monopoly of demand, sole buyer
aankoopprijs purchase price
aankoopvereniging, Coöperatieve vereniging van ondernemingen die tot doel heeft, gunstiger aankoopvoorwaarden te bedingen bij de leveranciers dan elke onderneming apart zou kunnen krijgen. buying group, purchasing association, A group of companies set up to obtain more favourable conditions from suppliers than would be possible if each acted individually.
aanmelding van kartel restrictive-practice notification
aanpassing aan de klimaatverandering, klimaatbestendigheid, Beleid en maatregelen om de kwetsbaarheid van natuurlijke en menselijke organismen voor de huidige en toekomstige effecten van klimaatverandering te verminderen. adaptation to climate change, adaptation measure to climate change, adaptation policy to climate change, climate change adaptation, climate resilience, Policies and measures to decrease the vulnerability of natural and human systems against actual or expected climate change effects.
aanpassing aan het schoolleven adjustment to school
aanslag op de staatsveiligheid, misdrijf tegen de staatsveiligheid, politiek delict threat to national security, crime against the peace, crime against the security of the State, security of the State
aansprakelijkheid van de producent, handelsgarantie, productaansprakelijkheid producer's liability, commercial guarantee, product liability
aansprakelijkheid van de staat, Principe waarbij een lidstaat voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het EU-recht die hem kunnen worden toegerekend, aansprakelijk wordt gesteld en verplicht is schadevergoeding te betalen. liability of the State, Principle according to which a Member State is considered liable for damages caused to individuals as a result of the infringement of EU law and is required to make reparations.
aansprakelijkheid voor milieuschade, aansprakelijkheid voor ecologische gevolgen environmental liability, liability for ecological damage, liability for environmental damage, liability for environmental harm, responsibility for environmental damage
aansprakelijkheid, collegiale aansprakelijkheid, juridische aansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid liability, collective liability, legal liability, legal responsibility
aansprakelijkheidsverhaal EC action to establish liability
aansprakelijkheidsvordering, vordering tot schadevergoeding, Niet te verwarren met vordering tot administratieve aansprakelijkheid. civil liability proceedings, action for damages, claim for damages, Not to be confused with action to establish liability on the part of an administration.
aanstellingsexamen, wervingsexamen administrative competition, recruitment competition
aantal ingeschreven leerlingen number of pupils
aantal schoolgaanden schooling
aanvullend inkomen, bijkomende inkomsten supplementary income, additional income, other source of income
aanvullend pensioen, bijkomend pensioen supplementary pension, SERP
aanvullende begroting supplementary budget
aanvullende financiering, complementaire financiering supplementary financing
aanvullende middelen additional resources
aanvullende productgerichte steun, aanvullende produktgerichte steun, Laat toe de consumptieprijzen relatief laag te houden en toch een inkomen te verzekeren aan de producenten. supplementary aid for products
aanvullende uitkering, aanvullende prestatie additional benefit, supplementary grant
aanwerving, aanstelling, in dienst nemen, rekrutering recruitment
aap, chimpansee, gorilla monkey, ape, chimpanzee, gorilla
aardappel, bataat, pataat, zoete aardappel potato, batata, sweet potato
aarde en gesteenten, graniet, kaolien, klei, leisteen, marmer, porseleinaarde earths and stones, clay, granite, kaolin, marble, slate
aardgas natural gas
aardkunde earth sciences
aardnoot, grondnoot, olienoot, pinda groundnut
aardnotenolie groundnut oil
aardobservatie, Het verzamelen van informatie over de fysieke, chemische en biologische systemen van de aarde. earth observation, The gathering of information about planet Earth’s physical, chemical and biological systems.
aardolie petroleum, naphtha
aardolie uit zee offshore oil
aardoliebeleid petroleum policy
aardolie-exploratie, bodemprospectie petroleum exploration, oil prospecting
aardolie-industrie, aardoliemaatschappij, aardolieproducten oil industry, oil company, petroleum industry
aardolieproduct, aardolieprodukt, petrochemisch product, teer, van aardolie afgeleid product petroleum product, oil by-products, petrochemical product, tar
aardolieproductie, aardolieproduktie petroleum production, oil production
aardolieraffinage, aardolieraffinaderij, cracking, hydrokraken, kraken oil refining, cracking, oil refinery
aardolietechnologie, behandeling van koolwaterstoffen oil technology, processing of hydrocarbons
aardoliewinning extraction of oil, oil extraction
aardschok, aardbeving earthquake
aardverschuiving, grondverschuiving, Niet te verwarren met erosie, waarbij massabewegingen niet inbegrepen zijn., Vorm van massabeweging die een breed scala aan grondbewegingen omvat, zoals steenval, macro-instabiliteit, modder- en puinstromen. landslide, landslip, rock slide, Not to be confused with erosion that excludes mass wasting., Form of mass wasting that includes a wide range of ground movements, such as rockfalls, deep-seated slope failures, mudflows and debris flows
Aarhus (provincie) Århus (county)
abortus, legale abortus, zwangerschapsonderbreking abortion, legal abortion, termination of pregnancy, voluntary termination of pregnancy
Abruzzi Abruzzi
absenteïsme absenteeism
absolute meerderheid, Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. absolute majority, Obtaining more than half the votes cast.
Abu Dhabi Abu Dhabi
accijns, accijnsheffing, Onrechtstreekse belasting op de vervaardiging of de verkoop van bepaalde producten., Door de overheid geheven indirecte belasting op een product, voornamelijk tabak, benzine en alcoholhoudende dranken. excise duty, excise tax, Indirect tax on the manufacture or sale of certain products., Indirect tax imposed by the government on a product, principally those such as tobacco, petrol and alcoholic drinks.
acculturatie, Aanpassing aan de overheersende cultuur. acculturation, cultural integration
achternaam surname
achterstandsbuurt, achterstandswijk, Verkrottende stadswijk met verhoudingsgewijs veel sociale problemen. deprived urban area, deprived district, deprived suburb
achteruitgaand industriegebied declining industrial region
achteruitgang van het milieu, aantasting van het milieu, schade aan het milieu, ecologische schade, milieuschade degradation of the environment, damage to the environment, environmental damage, environmental harm, harm to the environment, deterioration of the environment, environmental degradation
ACS-EU-comité van ambassadeurs, Comité van ambassadeurs ACS-EG ACP-EU Committee of Ambassadors, ACP-EC Committee of Ambassadors
ACS-EU-instelling, ACS-EG-instelling ACP-EU institution, ACP-EC institution
ACS-EU-overeenkomst, ACS-EG-conventie ACP-EU Convention, ACP-EC Convention
ACS-EU-Raad van ministers, Raad van ministers ACS-EG, Raad ACS-EEG, Raad ACS-EG ACP-EU Council of Ministers, ACP-EC Council of Ministers, ACP-EC Council
ACS-EU-samenwerking, samenwerking tussen ACS en EU ACP-EU relationship, ACP-EU cooperation
ACS-landen, ACS-staten ACP countries, Use for documents which deal with all of these countries.
actief en ondersteund wonen, Mogelijkheid voor mensen om dankzij de inzet van ICT-oplossingen zelfstandig thuis te wonen. active and assisted living, AAL, assisted living, People living independently in their homes with the support of ICT-based solutions.
actief partijlid, aktief partijlid, militant political militant
actieprogramma, actieplan, kaderplan action programme, framework programme, plan of action, work programme
actieve veredeling, actief veredelingsverkeer, stelsel van actieve veredeling, Omvorming van goederen die zijn ingevoerd zonder heffingen, waarbij de afgewerkte producten worden uitgevoerd buiten de Europese Gemeenschap. inward processing, inward processing arrangements, inward processing traffic, Processing of imported goods on which no duty is paid provided the finished product is re-exported.
adequaatheidsbesluit (EU), Besluit waarbij wordt vastgesteld dat een land buiten de EU (derde land of internationale organisatie) een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt. adequacy decision (EU), Decision which establishes that a non-EU country (third country or international organisation) ensures an adequate level of protection of personal data.
administrateur, EG-personeel categorie A, EG-personeel in de categorie LA, EG-talendienst, functiegroep AD, functiegroep administrateurs, Na de hervorming van het Statuut van het personeel van de Europese Gemeenschappen in mei 2004, zijn de oorspronkelijke categorieën A en LA vervangen door de funactiegroep administrateurs (AD). administrator, AD function group, EC language service, EC staff in category LA, administrators' function group, After the reform of the Staff Regulations of Officials of the European Communities in May 2004, the old “A” and “LA” categories were replaced by the administrators’ function group “AD”.
administratie van de instelling, institutioneel beheer administration of the Institutions
administratief beroep, administratiepersoneel administrative personnel, administrative service
administratief wetboek administrative code
administratiefrechtelijke overeenkomst administrative contract
administratiekantoor, boekhoudkundig bedrijf, trustmaatschappij trust company, fiduciary
administratieve bevoegdheid administrative powers
administratieve controle, administratief toezicht, overheidstoezicht, geformaliseerde en geautomatiseerde controle van alle aanvragen teneinde de ontvankelijkheid te controleren en onregelmatigheden op te sporen administrative check, administrative control, formalised and automated check carried out on all applications in order to verify eligibility and detect any irregularities
administratieve hervorming, staatshervorming administrative reform
administratieve indeling, district administrative unit, administrative district
administratieve organisatie administrative structures, administrative organisation
administratieve overtreding, Overtreding van een regel op bestuursrechtelijk gebied, waarop een sanctie kan volgen. administrative offence, The breaking of a binding administrative regulation, normally incurring an administrative penalty.
administratieve procedure administrative procedure
administratieve rechtspraak, Algemene Rekenkamer, Centrale Raad van Beroep, Rekenhof, administratieve rechtbank administrative court, administrative tribunal, court of auditors
administratieve samenwerking administrative cooperation
administratieve sanctie, disciplinaire straf, tuchtstraf, administratieve boete, bestuursrechtelijke sanctie, In het algemeen: elke vorm van formele, officieel opgelegde dwangmaatregel of boete; vernietiging, inbeslagneming, beslaglegging of achterhouden van eigendom; schadebeoordeling, vergoeding, terugbetaling, compensatie, kosten, heffingen of honoraria; verplichting, intrekking of opschorting van licenties; en het nemen van andere dwangmaatregelen of beperkende maatregelen door een organisatie, agentschap of de vertegenwoordiger ervan. administrative sanction, administrative penalty, Generally, any formal official imposition of penalty or fine; destruction, taking, seizure, or withholding of property; assessment of damages, reimbursement, restitution, compensation, costs, charges or fees; requirement, revocation or suspension of license; and taking other compulsory or restrictive action by organization, agency or its representative.
administratieve voogdij administrative supervision
administratieve wetenschap administrative science
ADN-overeenkomst, ADNR-overeenkomst, Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn, Europees akkoord aangaande internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen via binnenwateren. ADN agreement, ADNR agreement, European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods on the Rhine, European agreement relating to the international transportation of dangerous goods by inland shipping.
adoptie, adoptiefouders adoption of a child, adopted descendant, adopted family
adoptierecht adoption law
Adriatische en Ionische regio, Regio bestaande uit vier EU-lidstaten (Griekenland, Italië, Kroatië en Slovenië) en vier landen buiten de EU (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië). Adriatic and Ionian region, Covers four EU Member States (Croatia, Greece, Italy, Slovenia) and four non-EU countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia).
Adriatische Zee Adriatic Sea
Adriatisch-Kroatië, Jadranska Hrvatska Adriatic Croatia, Jadranska Hrvatska
ADR-overeenkomst, ADR, Europees akkoord aangaande het internationaal vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen. ADR agreement, ADR, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road, European agreement relating to the international transportation of dangerous goods by road
advies (EU), communautair advies, Combineren met de desbetreffende instelling., Adviezen zijn door de Europese instellingen aangenomen niet-dwingende rechtshandelingen die voor de adressaten ervan niet juridisch bindend zijn. opinion (EU), Community opinion, Use with name of relevant institution., Opinions are non-binding legal acts adopted by the European institutions which do not bind those to whom they are addressed.
advies CdR, advies van het Comité van de Regio's, Het Comité van de Regio's brengt technische adviezen uit over kwesties van regionale aard. Dergelijke adviezen zijn verplicht als het Verdrag zulks bepaalt. Het Comité kan ook worden geraadpleegd telkens wanneer het Parlement, de Commissie of de Raad dat wenselijk acht, ook als dat volgens het Verdrag niet verplicht is. De adviezen zijn bedoeld om deze instellingen te ondersteunen bij hun wetgevende werkzaamheden en zijn niet bindend. CoR opinion, opinion of the Committee of the Regions, The Committee of the Regions issues technical opinions on regional matters. The Committee delivers mandatory opinions where the Treaty so provides. It may also be consulted whenever Parliament, the Commission or the Council deems it necessary, even when this is not provided for by the Treaty. Opinions are used to guide these institutions in their legislative activity and are not binding.
advies en inspectie consultancy, advice, expertise
advies Hof van Justitie (EU), advies van het Hof van Justitie opinion of the Court of Justice (EU), opinion of the EC Court of Justice
advies Rekenkamer opinion of the Court of Auditors, Court of Auditors’ opinion
advies van de Commissie opinion of the Commission
advies van de EGA EAEC opinion
advies van de EGKS ECSC opinion
advies van de Europese Centrale Bank, advies van de ECB, Term voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Lissabon (1.12.2009)., De Europese Centrale Bank kan, op de gebieden die onder haar bevoegdheid vallen, adviezen uitbrengen aan de relevante instellingen, organen en diensten van de Unie, of aan de nationale autoriteiten. European Central Bank opinion, ECB opinion, Term introduced by the Lisbon Treaty (1.12.2009)., The European Central Bank may submit opinions concerning matters within its competence to the relevant EU institutions, bodies or agencies or national authorities.
advies van de Raad opinion of the Council
advies van het EP, met redenen omkleed advies van het EP, verplicht advies EP opinion, EP reasoned opinion, compulsory opinion
advies van het ESC, advies van het EESC, advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Het Europees Economisch en Sociaal Comité brengt technische adviezen uit op economisch en sociaal gebied. Dergelijke adviezen zijn verplicht als het Verdrag zulks bepaalt. Het Comité kan ook worden geraadpleegd telkens wanneer het Parlement, de Commissie of de Raad dat wenselijk acht, ook als dat volgens het Verdrag niet verplicht is. De adviezen zijn bedoeld om deze instellingen te ondersteunen bij hun wetgevende werkzaamheden en zijn niet bindend. ESC opinion, EESC opinion, opinion of the Economic and Social Committee, opinion of the European Economic and Social Committee, The European Economic and Social Committee issues technical opinions on economic and social matters. It delivers mandatory opinions where the Treaty so provides. It may also be consulted whenever Parliament, the Commission or the Council deems it necessary, even when this is not provided for by the Treaty. Opinions are used to guide these institutions in their legislative activity and are not binding.
advies, met redenen omkleed advies, verzoek om advies opinion, assent, reasoned opinion, request for an opinion
advocaat lawyer, barrister, attorney
aërodynamica, Leer van de beweging der gassen, met name van de lucht, in verband met een lichaam. aerodynamics
aërosol aerosol
aerostaat, heteluchtballon, luchtschip, luchtvaartuig lichter dan lucht, sondeerballon, zeppelin aerostat, airship, hot-air balloon, lighter-than-air aircraft
AETR-verdrag, AETR, Europees akkoord aangaande het werk van voertuigbemanningen van het internationale wegvervoer. AETR agreement, European road transport agreement, European agreement relating to the work of vehicle crews involved in international transport by road.
afgekeurde vangst discarded fish
afgeleid financieel instrument, afgeleid instrument, afgeleid product, derivatenmarkt, markt voor afgeleide instrumenten, Financieel contract waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van een of meer onderliggende, als referentie dienende activa, rentetarieven of indices, op een graadmeter voor economische waarde of op feitelijke gebeurtenissen. financial derivative, derivative financial instrument, derivatives market, A financial contract whose value depends on the value of one or more underlying reference assets, rates or indices, on a measure of economic value or on factual events.
afgeleid recht, afgeleid gemeenschapsrecht, intern recht, Het geheel van regelgevende besluiten die op basis van de verdragen zijn opgesteld door de communautaire Instellingen. secondary legislation, EC secondary legislation, All legislative acts adopted by the European institutions in accordance with the Treaties.
afgevaardigde, parlementslid, senator, volksvertegenwoordiger Member of Parliament
afgewerkte olie used oil
Afghanistan, Islamitische Republiek Afghanistan Afghanistan, Islamic Republic of Afghanistan
afhankelijkheidssituatie van ouderen, onafhankelijkheidssituatie van oudere personen, onafhankelijkheidssituatie van ouderen dependence of elderly persons, dependence of old persons, dependency of elderly persons, elderly dependence, independence of elderly persons, independence of the elderly
afkoeling van de reactor reactor cooling system
aflossing van de oudere generatie, bevolkingsregeneratie, verjonging van de bevolking, vervanging van de oudere generatie, Verjongingsproces binnen de bevolking, waarbij het aantal geboorten het aantal sterfgevallen dekt of overtreft. generation renewal, generation replacement, renewal of generations, replacement of generations, The process of renewal whereby losses in a population due to deaths are replaced by births.
aflossing, terugbetaling, verzoek om terugbetaling, wijze van terugbetaling redemption, repayment terms
Afrika ten zuiden van de Sahara sub-Saharan Africa, Africa south of the Sahara
Afrika, Afrikaans land, Afrikaanse landen Africa, African countries
Afrikaans Handvest voor de rechten van de mens en de volkeren African Charter on Human and Peoples' Rights, African Charter for Human and Peoples' Rights
Afrikaans Hof van Justitie en mensenrechten, ACHPR, Afrikaanse Commissie van Mensen- en Stammenrechten, Afrikaanse Commissie voor Mensen- en Volkenrechten African Court of Justice and Human Rights, ACJHR, ACHPR, ACJ, African Court of Justice, African Court on Human and Peoples' Rights, Established in July 2008 following the merger of the African Court of Justice and the African Court on Human and Peoples' Rights.
Afrikaanse Ontwikkelingsbank, AfDB, Afrikaanse Ontwikkelingsbankgroep African Development Bank, ADB Group, AfDB Group, African Development Bank Group
Afrikaanse organisatie, intergouvernementele Afrikaanse organisatie, organisatie van Centraal-Afrika, organisatie van Oost-Afrika, organisatie van West-Afrika, regionale Afrikaanse organisatie African organisation, African intergovernmental organisation, African intergovernmental organization, African organization, African regional organisation, African regional organization, Organisation of Central Africa, Organisation of East Africa, Organisation of Southern Africa, Organisation of West Africa, Organization of Central Africa, Organization of East Africa, Organization of Southern Africa, Organization of West Africa
Afrikaanse Unie, AU, OAE, Organisatie van de Afrikaanse Eenheid, Unie van Afrikaanse Staten, Panafrikaanse organisatie die op 9 juli 2002 in de plaats kwam van de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid (OAE). African Union, AU, African Unity Organisation, African Unity Organization, OAU, Organisation of African Unity, Organization of African Unity, Pan-African organisation which replaced the Organisation of African Unity (OAU) on 9 July 2002.
Afrikaans-Mauritiaanse Gemeenschappelijke Organisatie, OCAM, Gemeenschappelijke organisatie van Afrika en Mauritius, opgericht in juni 1966 in Tananarivo en op 25 maart 1985 opgeheven. De activiteiten werden overgedragen aan de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OUA), die vanaf 2002 Afrikaanse Unie heet. African and Mauritian Common Organisation, AMCO, African and Mauritian Common Organization, Afro-Malagasy Organization for Economic Cooperation, Afro-Malagasy Union for Economic Cooperation, OAMCE, UAMCE, Organisation created in June 1996 in Antananarivo and dissolved on 25 March 1985. Its activities fall within the remit of the Organisation of African Unity (OAU), which became the African Union in 2002.
afschaffing van arbeidsplaatsen, opheffing van arbeidsplaatsen, personeelsinkrimping job cuts, loss of employment, staff cutback, withdrawal of employment
afschaffing van de douanerechten, afschaffing van het douanetarief abolition of customs duties
afschrijving, fiscale afschrijving, industriële afschrijving amortisation, amortization, depreciation, tax amortisation
afschrikking, afschrikkingsmacht, kernwapens deterrent, deterrent force, first-strike capacity
afstamming, biologische vader, legitimatie, natuurlijke afstamming, onwettige afstamming, wettige afstamming, wettiging, Juridische band tussen ouders en kinderen. descendant, biological paternity, legitimate descendant, natural descendant
afstand van een mandaat withdrawal of candidacy
aftreden van de regering resignation of the government
aftrek vooraf, voorheffing deduction at source, advance deduction, prior deduction
afval, residu waste, refuse, residue
afvalverwijdering, afvalvernietiging, lozing van afval waste disposal, discharge of waste, garbage disposal, waste removal
afvalwater, residuair water, rioolwater wastewater, process water, sewer water, waste water
afwijking van het EU-recht, afwijking van het communautaire recht, afwijking van het recht van de Europese Unie derogation from EU law, derogation from Community law, derogation from European Union law
afwijkingsindicator, Situeert de positie en de evolutie van de koersen van een munt van het Europees monetair stelsel tegenover de Ecu. divergence indicator, Measure of the extent to which a currency in the EMS deviates from its central rate against the ECU.
afwikkeling van banken, afwikkeling van financiële instellingen, bankafwikkeling, Dit omvat de continuïteit van de kritieke functies van de bank, de financiële stabiliteit en minimale kosten voor de belastingbetaler., Herstructurering van een bank door een afwikkelingsautoriteit met behulp van afwikkelingsinstrumenten om de openbare belangen te beschermen. bank resolution, bank recovery, It includes the continuity of the bank’s critical functions, financial stability and minimal costs to taxpayers., Restructuring of a bank by a resolution authority through the use of resolution tools in order to safeguard public interests.
afzetbevordering, consumptiebevordering sales aid
agenda agenda
agentschap in het buitenland, onderneming in het buitenland agency abroad, foreign representative
Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, ENISA European Union Agency for Cybersecurity, European Network and Information Security Agency, ENISA, On 27 June 2019 the European Cybersecurity Act entered into force, setting the new mandate of ENISA. EUR-Lex.
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators, Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER, New mandate of ACER on 5 June 2019. EUR-Lex.
Agentschap voor kernenergie, Europees Agentschap voor Kernenergie, ENEA, NEA, In 1958 opgericht als Europees Agentschap voor kernenergie (ENEA); in 1972 werd de nieuwe officiële naam gekozen om het internationale karakter te benadrukken. Nuclear Energy Agency, European Nuclear Energy Agency, ENEA, NEA, Created in 1958 as the European Nuclear Energy Agency, the organisation was officially renamed the Nuclear Energy Agency in 1972 in order to reflect its international status.
agglomeratie built-up area
agrarisch bijproduct, agrarisch bijprodukt agricultural by-product
agrarisch probleemgebied, benadeelde agrarische zone, gebied met specifieke beperkingen less-favoured agricultural area, area with specific problems, less-favoured agricultural region
agrarisch recht, landbouwrecht, landbouwregeling, landbouwvoorschriften agrarian law, agricultural law, agricultural legislation, agricultural regulations, farm legislation
agrarische beroepsbevolking, actieve agrarische bevolking working population engaged in agriculture
agrobosbouw, bosakkerbouw, Bomenteelt in combinatie met teelt van voedingsgewassen en/of veehouderij op hetzelfde areaal. agroforestry, agroforestry system, agrosilviculture, farm forestry, The simultaneous growing of trees with food crops and/or livestock on the same piece of land.
agro-energie agro-energy, agro-energy system
agronomie agronomy
aids, acquired immune deficiency syndrom, HIV, seropositief, verworven-immuniteit-verlagingssyndroom AIDS, acquired immune deficiency syndrome, seropositivity
akkerland, bouwland arable land, cultivated land, plough land
Akkoord van Schengen, Akkoord dat beoogt de personencontrole aan de binnengrenzen van de EU geleidelijk af te schaffen. Schengen Agreement, Agreement aimed at the gradual abolition of controls on persons at the internal frontiers of the EU.
akkoordprocedure composition, arrangement with creditors, court composition
akoestische vervuiling, Van toepassing op het verschijnsel in het algemeen en niet ten opzichte van een bepaalde bron van geluidsoverlast. noise pollution, sound pollution, Use in a general sense, not in relation to an identified noise source.
aktionsudgift (EU), operationele uitgaven EG, interventiekrediet, interventie-uitgave operational expenditure (EU), EC operational expenditure, intervention credit
ALADI, ALALE, LAFTA, Latijns-Amerikaanse Integratieassociatie, Latijns-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie, Kwam in 1981 in plaats van de LAFTA (Latijns-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie). ALADI, LAFTA, LAIA, Latin American Free Trade Association, Latin American Integration Association, Replaced the Latin American Free Trade Association (LAFTA) in 1981.
ALADI-landen, ALADI-staten, landen van de ALADI ALADI countries, LAFTA countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Åland, Ahvenanmaa, Ålandeilanden Åland, Ahvenenmaa, Åland Islands
Alba Alba
Albanië, Republiek Albanië Albania, Republic of Albania
alcohol alcohol
alcohol als brandstof, alcoholmotor motor spirit, alcohol-powered engine
alcoholconsumptie alcohol consumption, consumption of alcoholic beverages
alcoholhoudende drank, alcoholische drank, gegiste drank, spiritualiën, sterke drank alcoholic beverage, fermented beverage, spirituous beverage
alcoholisme, bestrijding van het alcoholisme, vereniging tegen alcoholmisbruik alcoholism, alcohol abuse, drink problem
Alentejo Alentejo
alfabetisering elimination of illiteracy
Algarve Algarve
algemeen belang, gespreid belang collective interest
algemeen kiesrecht, rechtstreekse verkiezing universal suffrage, direct election
algemeen onderwijs general education
algemeen rechtsbeginsel general legal principle
algemene begroting general budget
algemene begroting (EU), algemene begroting EG general budget (EU), EC general budget
algemene boekhouding, financiële boekhouding, handelsboekhouding financial accounting, commercial accounting, The annual financial statements shall constitute a composite whole and shall for all undertakings comprise, as a minimum, the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the financial statements.
algemene EGKS-beschikking, EGKS-algemene beschikking ECSC general Decision, general Decision of the ECSC
algemene geneeskunde, eerstelijnszorg general medicine
algemene kosten, administratiekosten, beheerskosten, financiële onkosten, overhead, overheadkosten, representatiekosten, Uitgaven van een onderneming die niet worden verrekend in de fabricatiekosten van een product. overheads, administrative expenses, entertainment expenses, financial expenses, general expenses, oncost, overhead cost, running costs, Expenses incurred by a business other than direct manufacturing costs.
algemene preferenties, APS, algemeen preferentiestelsel, algemeen stelsel van preferenties, algemene tariefpreferenties, Douaneregelingen in het voordeel van landen die door de geïndustrialiseerde landen, waaronder de Europese Unie, in hun ontwikkeling worden geholpen. generalised preferences, general system of preferences, GSP, generalised preferences scheme, generalised preferences system, generalised tariff preferences, generalized preferences, Preferential customs arrangements which the industrialised countries, including the European Union, apply to developing countries.
algemene toegang tot de ziekteverzekering, ATZ universal health coverage
Algemene Vergadering VN, Algemene Vergadering van de Verenigde Naties UN General Assembly, General Assembly of the United Nations, United Nations General Assembly
Algerije, Democratische Volksrepubliek Algerije Algeria, People’s Democratic Republic of Algeria
alimentatieplicht, alimentatie, alimentatievordering, onderhoudsplicht, Verplichting om verwant levensonderhoud te betalen, met name na echtscheiding, voor man of vrouw, en voor kinderen. maintenance obligation, maintenance claim, maintenance payments, Obligation to provide financial support for a parent or relative.
alleenheerschappij, absolute monarchie, autocratie monocracy, absolute monarchy, autocracy
alleenstaande one person household, person living alone, single person
allergie allergy
alpengebied, Alpen, alpenmassief Alpine Region, Alps
alternatief gebruik van een landbouwproduct, alternatief gebruik van een landbouwprodukt, niet-alimentair gebruik van een landbouwproduct alternative use of agricultural products, non-food use of agricultural products
alternatieve beleggingsinstelling, ABI, abi-beheerder, beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen, Gebruiken voor beleggingsfondsen (niet-geharmoniseerde fondsen) die niet onder de icbe-richtlijn vallen., Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen alternative investment, AIF, AIFM, alternative asset, alternative investment fund, alternative investment fund manager, Use for investment funds (non-harmonised funds) not regulated by the UCITS directive., Directive 2011/61/EU on Alternative Investment Fund Managers
alternatieve geschillenbeslechting alternative dispute resolution, ADR
alternatieve landbouwproductie, alternatieve landbouwproduktie, alternatieve teelt, vervangende landbouwproductie, Heroriëntering van de productie waarbij het produceren van vervangingsproducten of producten met nieuwe afzetmogelijkheden wordt aangemoedigd. alternative agricultural production, alternative crops, substitute agricultural production
aluminium aluminium
Alytus Alytus county, Alytaus apskritis
ambachtelijk bedrijf, ambacht craft business
ambachtelijke productie, ambachtelijk product, ambachtelijke produktie, handgemaakt product craft production, craft product, handmade goods
ambachten handicrafts
ambachtsman craftsman
ambassade embassy
ambtenaar, hoge ambtenaar, Betreft werknemers in de openbare administratie. Niet verwarren met werknemers in overheidsdienst. civil servant, senior official
ambtenarenvakbond, vereniging van leerkrachten civil servants’ union, teachers' association, union of civil servants
amendement, parlementair veto amendment, parliamentary veto
Amerika, Amerikaanse landen America, American countries
Amerikaanse Maagdeneilanden, Territorium de Maagdeneilanden US Virgin Islands, Virgin Islands of the United States
Amerikaanse organisatie, Amerikaanse intergouvernementele organisatie, Amerikaanse regionale organisatie American organisation, American intergovernmental organisation, American intergovernmental organization, American organization, American regional organisation, American regional organization
Amerikaans-Samoa, Territorium Amerikaans-Samoa American Samoa, Territory of American Samoa
amfibie, kikker, pad, salamander amphibian, frog, salamander, toad
Amnesty International Amnesty International
amorf materiaal amorphous materials
amortisatie, aflossing van schulden, Terugbetaling van de schuld op een vaste termijn of in annuïteiten. redemption of public debt, Repaying of a debt at a fixed rate or by annual instalments.
analfabetisme, ongeletterdheid illiteracy
analytische chemie, centrifugeren, chemische analyse, chemische test, chromatografie, elektrolytische analyse, fotometrie, meting van het geleidingsvermogen, volumetrische analyse analytical chemistry, centrifuging, chemical analysis, chemical testing, chromatography, conductometry, electrolytic analysis, photometry, volumetric analysis
anarchisme anarchism
anatomie anatomy
anciënniteit seniority
Andalusië, Autonome Gemeenschap Andalusië Andalusia, Autonomous Community of Andalusia
andersdenkende, politieke tegenstander opposition
Andesgroep, Andesgemeenschap, Andespact, Overeenkomst van Cartagena Andean Community, Andean Group, Andean Pact, Cartagena Agreement
Andesgroeplanden, landen van de Andesgemeenschap, landen van de Andesgroep Andean Community countries, Andean Group countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Andesparlement, Parlement van de Andesgemeenschap Andean Parliament
Andorra, Vorstendom Andorra Andorra, Principality of Andorra
anglicisme, anglicanisme Anglicanism
Angola, Cabinda, Republiek Angola Angola, Cabinda, Republic of Angola
Anguilla Anguilla
anhydride, zwaveldioxide anhydride, sulphur dioxide
anonimisering, pseudonimisering, Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. anonymisation, de-anonymisation, de-identification, pseudonymisation, Processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.
anorganisch chemisch product, anorganisch chemisch produkt, mineraal chemisch product inorganic chemical product, mineral chemical product
anorganisch zuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur inorganic acid, hydrochloric acid, nitric acid, phosphoric acid, sulphuric acid
Antarctica Antarctica, Antarctic, Antarctic continent, South Pole
antibioticum antibiotic
anticonceptie, anticonceptiemiddel, contraceptief, mannelijk voorbehoedmiddel, voorbehoedmiddel, vrouwelijk voorbehoedmiddel contraception, contraceptive, contraceptive method, female contraception, male contraception
anticrisisplan, anti-crisisplan anti-crisis plan
antidumpingheffing, anti-dumpingheffing, definitieve antidumpingheffing, voorlopige antidumpingheffing, Heffing ter compensatie voor dumping. anti-dumping duty, final anti-dumping duty, temporary anti-dumping duty, Countervailing duty imposed on imports to discourage dumping.
antidumpingmaatregel, anti-dumpingmaatregel anti-dumping measure
antidumpingwetgeving, anti-dumpingwetgeving, antidumping, antidumpingprocedure, antidumpingvoorschriften, bestrijding van dumping anti-dumping legislation, anti-dumping code, anti-dumping proceeding
antiglobaliseringsbeweging, andersmondialisten, antimondialiseringsbeweging, antimondialisten, Sociaal Wereldforum antiglobalisation movement, World Social Forum, antiglobalization movement
Antigua en Barbuda Antigua and Barbuda
antimicrobiële resistentie, AMR, antibioticaresistentie, resistentie tegen antibiotica, Eigenschap van micro-organismen (zoals bacteriën, virussen of parasieten, bijvoorbeeld de malariaparasiet) die hen bestand maakt tegen antimicrobiële behandelingen, met name antibiotica. antimicrobial resistance, AMR, anti-microbial drug resistance, antibiotic resistance, resistance to antibiotics, AMR is the ability of microorganisms (e.g. bacteria, viruses or parasites, such as the malaria parasite) to resist antimicrobial treatments, especially antibiotics.
antimoon antimony
antipersoneel(s)mijn, landmijn, In de eerste plaats bedoeld om mankracht buiten gevecht te stellen. anti-personnel weapon, anti-personnel landmine, APL, anti-personnel mine, land mine, Refers to weapons and devices used against persons, not against equipment.
antiracismebeweging, anti-racisme beweging anti-racist movement
antiraketovereenkomst, ABM, anti-raket-overeenkomst, antiraket-overeenkomst, antiraketsysteem ABM Agreement
antisemitisme antisemitism, anti-semitism
antisubsidieprocedure, anti-subsidieprocedure, Procedure die tegen een derde land ingezet wordt in geval van oneerlijke handelspraktijken. anti-subsidy proceeding
antitrustwetgeving, anti-trustwetgeving, Nationale wetgeving, met name in de Verenigde Staten en in Engeland. Niet gebruiken in het kader van het EU-mededingingsbeleid; gebruik in dat geval kartelvoorschriften. anti-trust legislation, Use for national laws, especially American and British. Do not use in the context of Community competition policy; use control of restrictive practices instead.
Antwerpen Province of Antwerp
ANZUS, Defensieverdrag tussen Australië, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Anzus, Anzus Council, Pacific Council, Defence pact between Australia, the United States and New Zealand.
ANZUS-landen, landen van de ANZUS Anzus countries, Use for documents which deal with all of these countries.
apartheid apartheid
APEC-landen APEC countries, Use for documents which deal with all of these countries.
aperitief aperitif
apotheek pharmacy, chemist, dispensing chemist
apotheker pharmacist
aquatisch ecosysteem, waterecosysteem, wetland aquatic ecosystem, wetland
aquatisch milieu, aquatische omgeving, watermilieu aquatic environment
Aquitaine, Op 1 januari 2016 is de regio Aquitaine opgegaan in de regio Nouvelle-Aquitaine. Aquitaine, As of 1 January 2016, the region of Aquitaine was incorporated into the region of Nouvelle-Aquitaine.
Arabisch-Afrikaanse samenwerking, Arabisch-Afrikaanse dialoog Arab-African cooperation, Arab-African dialogue
Arabische Gemeenschappelijke Markt Arab Common Market
Arabische Liga, Liga van Arabische Staten Arab League, league of Arab States
Arabische Liga-landen, landen van de Arabische Liga Arab League countries, countries of the Arab League, Use for documents which deal with all of these countries.
Arabische organisatie, Arabische intergouvernementele organisatie, Arabische regionale organisatie Arab organisation, Arab intergovernmental organisation, Arab intergovernmental organization, Arab organization, Arab regional organisation, Arab regional organization
Arabische wereld, Arabische landen, Arabische regio, Arabische staten, MENA, MONA, Midden-Oosten en Noord-Afrika, Volgens de definitie van de Wereldbank bestaat dit blok uit Algerije, Bahrein, Djibouti, Egypte, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Mauritanië, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Sudan, Syrië, Tunesië, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Sudan. Arab world, Arab countries, Arab region, Arab states, MENA, Middle East and North Africa region, As defined by the World Bank, this block comprises Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, South Sudan, Syria, Tunisia, the United Arab Emirates and Yemen.
Arad Arad
Aragon, Autonome Gemeenschap Aragon Aragon, Autonomous Community of Aragon
arbeid, Enkel te gebruiken voor zeer algemene documenten, zo niet meer bijzondere descriptoren gebruiken. work, labour, Only to be used for documents of a very general nature, otherwise choose a more specific descriptor.
arbeider, fabrieksarbeider blue-collar worker
arbeidersbeweging workers' movement
arbeidersklasse, arbeidende klasse, proletariaat working class, proletariat
arbeiderspartij Labour Party
arbeidsbezoldiging, inkomsten uit arbeid remuneration of work, income derived from work
arbeidsconflict labour dispute, industrial action, industrial dispute
arbeidscontract, aanstellingscontract, Contract tussen werkgever en werknemer, waarin nauwkeurig alle arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. work contract, employment contract, labour contract, Contract between an employer and an individual employee.
arbeidsduur, arbeidstijd working time, time worked
arbeidseconomie, arbeidsmarkttheorie, Tak van de economie die zich bezighoudt met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. labour economics, labor economics, labour market theory, The aspects of economics concerned with the supply and demand for labour.
arbeidsfysiologie, vermoeidheid occupational physiology, fatigue, industrial physiology, physiology of work, work physiology
arbeidsgeneeskunde occupational medicine
arbeidsinspectie labour inspectorate, factory inspectorate, industrial inspectorate
arbeidskrachten in familiebedrijf, gezinsarbeider family worker
arbeidskrachten, structuur van de arbeidskrachten labour force, manpower, structure of the labour force, worker
arbeidsmarkt, werkgelegenheidsniveau, werkgelegenheidssituatie labour market, employment level, employment situation
arbeidsomgeving, beroepsomgeving working environment, occupational environment
arbeidsongeschiktheid, Ten gevolge van een ongeval of een beroepsziekte. incapacity for work, occupational disablement, unfit for work, Disability due to an occupational accident or disease.
arbeidsongeval occupational accident, accident at the workplace, accident at work, work accident
arbeidsongevallenverzekering, vergoeding voor arbeidsongeval occupational accident insurance, industrial accident insurance, industrial injuries scheme, work-related accident insurance
arbeidsproductiviteit, arbeidsproduktiviteit, standaardopbrengst work productivity, standard performance
arbeidspsychologie, Tak van de psychologie die zich bezighoudt met het functioneren van werknemers in het bedrijf, met communicatie, werkomstandigheden, enz. occupational psychology, industrial psychology, psychology of work, work psychology, The branch of psychology concerned with the working environment and personnel management.
arbeidsrecht, arbeidswetgeving, rechten van de arbeider labour law, employment law, labour legislation, workers' rights
arbeidsrechtspraak, arbeidsgerecht, Arbeidshof, arbeidsrechtbank labour tribunal, industrial trade court, industrial tribunal
arbeidsreglement, Reglement waarin de arbeidsomstandigheden worden geregeld; dit reglement is opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst, of in de wet op de arbeidsomstandigheden. labour standard, employment standard, work standard, Standards concerning employment and working conditions, which are set out in collective agreements or laid down under labour law and labour regulations.
arbeidsritme rate of work
arbeidssociologie, sociologie van de arbeid, Onderdeel van de sociologie die zich bezighoudt met alle aspecten van het werk, zoals bv. de werkplek als sociaal stelsel, de beroepspositie, relaties tussen rassen en groepen binnen het werk, enz. industrial sociology, Sociology applied to the world of work, e.g. the workplace as a social system, occupational status, racial and intergroup relations in the enterprise, etc.
arbeidsstudie, tijdstudie work study, time study
arbeidstijdverkorting, ADV, ATV, arbeidsduurverkorting reduction of working time
arbeidsveiligheid, beroepsrisico, veiligheid op het werk, veiligheid van de arbeider occupational safety, occupational hazard, safety at the workplace, worker safety
arbeidsverdeling, verdeling van het werk allocation of work, allocation of tasks, division of labour
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, Fysieke, sociale en administratieve factoren die een rol spelen bij de uitoefening van een beroep. working conditions, Physical, social and managerial factors affecting a worker's job.
arbeidswet labour code, work code, labor code
arbitrage, geschillencommissie, scheidsrechterlijke procedure, Regeling van een geschil via een derde persoon of instantie die door beide partijden is geaccepteerd. arbitration, The hearing and determination of a dispute, especially an industrial dispute, by an impartial referee selected or agreed upon by the parties concerned.
arbitragebeding, Clausule waarbij bepaald wordt dat eventueel rijzende geschillen door arbitrage zullen worden beslecht. arbitration clause
archeologie archaeology
archief, archiefbeheer, archivering archives, filing, records management
archipel archipelago
architecturaal erfgoed architectural heritage, ancient monument, listed building
architectuur architecture
Arctica, noordelijke poolcirkel Arctic, Arctic Circle, Arctic continent, North Pole
Arctische Raad, Vooraanstaand intergouvernementeel forum ter bevordering van de samenwerking, coördinatie en interactie bij gemeenschappelijke aangelegenheden met betrekking tot het noordpoolgebied, in het bijzonder op het vlak van duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Arctic Council, Leading intergovernmental forum promoting cooperation, coordination and interaction on common Arctic issues, in particular on issues of sustainable development and environmental protection in the Arctic.
Argentinië, Republiek Argentinië Argentina, Argentine Republic
Arges Arges
Armeense kwestie, Begrip uit de Europese geschiedschrijving dat verwijst naar de aandacht van Europese mogendheden, sinds de Russisch-Turkse oorlog van 1877-78, voor de positie van de Armeense burgers in het Ottomaanse Rijk. Armenian question, Refers to Europe's involvement with the Armenian subjects of the Ottoman Empire, beginning with the Russo-Turkish War of 1877–78.
Armenië, Republiek Armenië Armenia, Republic of Armenia
armoede, arm, bestrijding van de armoede, economisch zwak, nieuwe arme poverty, economically weak, fight against poverty, new poor, poor
aromatische plant, kamfer, specerij, tuinkruiden aromatic plant, camphor, culinary herb, seasoning plant, spice
arrest van het Hof (EU), arrest van het Hof EG, arrest HvJ EG, arrest van het Hof van Justitie EG, arrest van het Hof van Justitie (EU) judgment of the Court (EU), judgment of the EC Court, judgment of the CJEC, judgment of the EC Court of Justice, judgment of the Court of Justice (EU), Court of Justice judgment
arrestatie arrest
artistieke schepping artistic creation
artistieke vorming, kunstonderwijs art education, teaching of art
Aruba, Autonome entiteit van het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba, Autonomous entity of the Kingdom of the Netherlands.
asbest asbestos
asdruk axle weight
ASEAN, Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten ASEAN, Association of South-East Asian Nations
ASEAN-landen, landen van de ASEAN ASEAN countries, Use for documents which deal with all of these countries.
asielrecht right of asylum
asielzoeker, asielaanvrager, Onderdaan van een derde land of staatloze die een verzoek om asiel heeft ingediend waarover nog geen definitieve beslissing is genomen. asylum seeker, Third country national or a stateless person who has made an application for asylum in respect of which a final decision has not yet been taken.
assistent, functiegroep assistenten, functiegroep AST, Na de hervorming van het Statuut van het personeel van de Europese Gemeenschappen in mei 2004, zijn de voormalige categorieën B, C en D vervangen door de functiegroep assistenten (AST). assistant, AST function group, assistants' function group, After the reform of the Staff Regulations of Officials of the European Communities in May 2004, the old “B”, “C” and “D” categories were replaced by the assistants’ function group “AST”.
assistentschap, stage, Systematische opleiding van langere duur, meestal binnen het bedrijf en geregeld via een stagecontract waarin de wederzijdse verplichtingen van de stagiaire en de werkgever zijn vastgelegd. apprenticeship, vocational apprenticeship, A period of long-term training substantially carried out within an undertaking and regulated by statutory law or custom according to a contract which imposes mutual obligations on the trainee and the employer.
Associatie van Caraïbische Staten, ACS, Associatie van Staten in het Caribisch gebied Association of Caribbean States, ACS
associatieovereenkomst (EU), EG-associatieovereenkomst, EG-associatie-overeenkomst association agreement (EU), EC association agreement
associatieovereenkomst, associatie-overeenkomst association agreement
Associatieraad (EU), Associatieraad EG, Raad voor Samenwerking, samenwerkingsraad Association Council (EU), Association Committee, EC Association Council, cooperation council
asymmetrische oorlog, asymmetrisch conflict asymmetric warfare, asymmetric conflict, asymmetric war
atheïsme atheism
Atlantische boog, Atlantische kust Atlantic Arc
Atlantische Oceaan, Atlantisch gebied, Golfstroom Atlantic Ocean, Atlantic, Atlantic Region, Gulf Stream
atlas, geografische kaart atlas, map
atmosfeer, lucht, stratosfeer atmosphere, air, stratosphere
atmosferische omstandigheden, kunstmatige neerslag, neerslag, regen, wind, zon atmospheric conditions, artificial precipitation, precipitation, rain, sunshine, wind
atoom, atoomkern atom, atomic nucleus
atoombom atomic bomb
atoomonderzoek, kernonderzoek nuclear research
ATP-overeenkomst, Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer. ATP Agreement, Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage.
Attika, Attica Attica
attributieve bevoegdheid jurisdiction ratione materiae, subject-matter jurisdiction
atypische arbeid, onregelmatig werk, Elk werk dat niet full-time of permanent wordt gedaan, zoals parttime werk, avond- of weekendwerk, tijdelijk werk, telewerk, thuiswerk enz. non-standard employment, atypical employment, atypical work, non-standard work, Work which is other than full-time and permanent, including part-time, evening and weekend work, fixed-term work, teleworking and outwork.
audiocassette, muziekcassette, voorbespeelde cassetteband audio cassette, pre-recorded cassette
audiovisueel beleid, audiovisuele communicatie audiovisual communications policy, audio-visual communications, audio-visual communications policy, audiovisual communications
audiovisueel document audiovisual document, audio-visual document
audiovisueel materiaal audiovisual equipment, audio-visual equipment
audiovisueel programma, radioprogramma, televisieprogramma, televisie-uitzending audiovisual programme, audio-visual programme
audiovisuele coproductie, audiovisuele coproduktie, televisie-coproductie audiovisual co-production, audio-visual co-production, television co-production
audiovisuele industrie audiovisual industry, audio-visual industry, video game industry
audiovisuele piraterij audiovisual piracy, audio-visual piracy
audiovisuele productie, audiovisuele produktie audiovisual production, audio-visual production
audit, Het controleren en beoordelen of een handeling, een bepaalde activiteit of de algehele toestand van een onderneming in conformiteit is met de geldende regels (van de wet, van beleid). audit, A methodical examination and review carried out to ascertain the general situation of a company or to assess whether a particular activity conforms with legal provisions or the rules of good management.
Australië, Gemenebest Australië Australia, Commonwealth of Australia
auteursrecht, aanspraak copyright, accessory right
autobus, autocar bus, motor coach
autochtone bevolking, Aboriginal, Eskimo, inboorling, Indiaan, inheemse bevolking, Inuit, volksstam, Samen, Lappen indigenous population, American Indian, Eskimo, Innuit, Inuit, Inuk, Native American, aboriginal, aborigine, indigenous people, native, Basques, Gorals, Sami, Skolts, Skolt Sami, Lapps
automatische vertaling machine translation, computerised translation system
automatisering, automatische procesbesturing, automatische regeling, procescontrole automation, automatic regulation, process control
automobiel, auto, personenauto, personenwagen, wagen motor car, automobile, car, personal automobile, private car, tourist vehicle
automobielindustrie, autoconstructie motor vehicle industry, automobile manufacture, motor industry
automobieluitrusting, autoaccessoires vehicle parts, automobile accessory
autonome gemeenschap autonomous community
Autonome Provincie Bolzano Autonomous Province of Bolzano
Autonome Provincie Trento Autonomous Province of Trento
autonomie, gewestelijke autonomie, lokale autonomie, plaatselijke autonomie, regionale autonomie autonomy, local autonomy, regional autonomy
autonomistische beweging, separatistische beweging autonomous movement, separatist movement
autoritair stelsel, totalitair regime, totalitarisme authoritarian regime, totalitarian regime, totalitarianism
autosnelweg, ringweg expressway, ring road
autoverzekering, all-riskverzekering, verzekering tegen derden motor vehicle insurance, comprehensive insurance
autoweg motorway
Auvergne, Op 1 januari 2016 is de regio Auvergne opgegaan in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne, On 1 January 2016, the region of Auvergne was incorporated into the region of Auvergne-Rhône-Alpes.
Auvergne-Rhône-Alpes, Regio die is ontstaan door het samenvoegen van de regio's Auvergne en Rhône-Alpes op 1 januari 2016. Auvergne-Rhône-Alpes, Region formed by the merger of the regions of Auvergne and Rhône-Alpes on 1 January 2016.
Azerbeidzjan, Republiek Azerbeidzjan Azerbaijan, Republic of Azerbaijan
Aziatische Ontwikkelingsbank, ADB, AsDB Asian Development Bank, ADB, AsDB
Aziatische Organisatie voor de productiviteit, OAP Asian Productivity Organisation, APO, Asian Productivity Organization
Aziatische organisatie, Aziatische intergouvernementele organisatie, Aziatische regionale organisatie Asian organisation, Asian intergovernmental organisation, Asian intergovernmental organization, Asian organization, Asian regional organisation, Asian regional organization
Azië, Aziatisch land, landen van Azië Asia, Asian countries
Azoren Azores
Bacau Bacau
Baden-Württemberg, Baden-Württemberg (Land) Baden-Württemberg, Baden-Württemberg (Land)
baggeren dredging
Bahama's, Gemenebest van de Bahama's Bahamas, Commonwealth of the Bahamas
Bahrein, Koninkrijk Bahrein Bahrain, Kingdom of Bahrain
bakkerij, industriële bakkerij bakery, industrial bakery
baksteen brick
balans tussen werk en privé, afstemming tussen werk en privé, afstemming van werk en privé, balans tussen werk en gezin, balans tussen werk en privéleven, evenwicht tussen werk en privé, evenwicht tussen werk en privéleven work-life balance, WLB, balance between work and private life, balancing work and family life, balancing work and private life, reconciliation of personal and working life, work-family balance, work-life integration
balans van onzichtbare transacties, onzichtbaar kapitaalverkeer, onzichtbare handel, onzichtbare transactie invisible trade balance, balance on invisibles, invisible trade
balans, geconsolideerde balans balance sheet
balansanalyse balance-sheet analysis
Balearen, Autonome Gemeenschap Balearen Balearic Islands, Autonomous Community of the Balearic Islands
Bali Bali
ballistische raket, grond-grondraket, IRBM, zee-grondraket, Wordt door het ontbranden van een of meer rakettrappen in zijn baan gebracht en beweegt zich vervolgens voort op de wijze van een projectiel. ballistic missile, IRBM
Baltische staten, Baltische republieken Baltic States, Baltic Republics
band strip
banenaanbod, aangeboden betrekking job vacancy, notification of a vacancy
Bangladesh, Volksrepubliek Bangladesh Bangladesh, People's Republic of Bangladesh
bank bank
Bank voor Internationale Betalingen, BIB Bank for International Settlements, BIS
bankactiviteit, bankafdeling, bankoperatie banking, banking operation, banking services, banking transaction
bankbeleid banking policy
bankcontrole banking supervision
bankdeposito, bankrekening, banktegoeden, termijndeposito, zichtdeposito bank deposit, demand deposit, deposit account, fixed deposit, sight deposit, time deposit
banketbakkerij, banketfabriek, industriële banketbakkerij pastry-making, industrial pastry-making
bankgeheim banking secrecy
bankkosten, bankonkosten, Commissie geheven door de banken op bepaalde bankverrichtingen. bank charges
bankrecht, bankwetgeving law of banking, banking legislation
banksysteem banking system
Barbados Barbados
Barentszzee Barents Sea
Basilicata Basilicata
basisonderwijs, basisschool, lagere school primary education, elementary education, primary school
basisonderzoek, fundamenteel onderzoek basic research
basisprijs basic price
basisproduct, basisprodukt primary product, commodity, primary good
basisproductenovereenkomst, basisproduktenovereenkomst, productovereenkomst, Multilaterale overeenkomst tussen de belangrijkste exporterende en importerende landen van een bepaald basisproduct, waarbij deze zich verplichten tot naleving van de internationale handelsbepalingen over het product in kwestie. commodity agreement, Agreement under which the main exporting countries and the main importers of a commodity undertake to respect a regulation relating to the international trade in this product.
Baskische provincies Basque Country, Autonomous Community of the Basque country
Basse-Normandie, Op 1 januari 2016 is de regio Basse-Normandie opgegaan in de regio Normandie. Lower Normandy, As of 1 January 2016, the region of Lower Normandy was incorporated into the region of Normandie.
bauxiet bauxite
bebakening, lichtsignalering, verkeersbord, verkeerstekens, wegbebakening traffic signs, light signalling, lighted road sign, road signs and signals
bebossing, herbebossing, Het planten, beschermen en onderhouden van bomen. afforestation, reforestation
bebost oppervlak, bebost gebied, beboste oppervlakte, bosgebied wooded area, forest area
bedelarij mendicity
bederfelijke levensmiddelen, bederfelijke voedingsmiddelen, bederfelijke waar perishable goods, perishable commodity, perishable foodstuff
bedrijf business activity
bedrijfsbeheer business management, company administration
bedrijfsbeheerssysteem business data processing
bedrijfsbelasting, vennootschapsbelasting, Belasting op de inkomsten of het kapitaal van ondernemingen of soortgelijke juridische entiteiten. business tax, corporate income tax, business rate, trade tax, Tax on the income or capital of corporations or analogous legal entities.
bedrijfs-c$4Ba$4Bo$4B intra-company collective agreement
bedrijfscontinuïteit, bedrijfscontinuïteitsbeheer, bedrijfscontinuïteitsplanning, beheer van bedrijfscontinuïteit, vermogen van een organisatie om zelfs na een catastrofe te blijven functioneren business continuity, BCM, BCP, business continuity management, business continuity planning, ability of an organisation to continue to function even after a disastrous event
bedrijfseconomie business administration, business economics
bedrijfsethiek, economische ethiek, ondernemersethiek, ondernemingsethiek business ethics, morals in business
bedrijfsfinanciering corporate finance
bedrijfskosten operating cost
bedrijfsleider van een landbouwbedrijf head of agricultural holding, farm manager
bedrijfsleiding, directieraad, directie, Comité van directieleden die tegenover de raad van bestuur verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering. board of management, company management, management team, Committee of managers responsible for managing the company and answerable to the board.
bedrijfsmodel, ondernemingsmodel, zakenmodel, Methode of wijze waarop een bedrijf met zijn zakelijke activiteiten waarde beoogt te scheppen. business model, Method or means by which a company tries to capture value from its business.
bedrijfsongeval industrial accident
bedrijfsoppervlakte, landbouwoppervlakte, omvang van de landbouwonderneming area of holding, acreage, size of holding
bedrijfsovername transfer of businesses
bedrijfsresultaat, boekhoudkundig resultaat, saldo van een exploitatierekening operating result
bedrijfstak branch of activity
bedrijfstoeslagregeling, BTR (bedrijfstoeslagregeling), regeling inzake een enkele areaalbetaling, REAB, Europese subsidieregeling, waarvan de uitbetaling niet aan de productie, maar aan het bedrijf is gekoppeld. single payment scheme, SPS, single area payment scheme, SAPS, single farm payment, single farm payment scheme, SFPS, single payment, Payment of European subsidies tied to the farm and not to production.
bedrijfsvoering door de eigenaar owner farming, Cultivation of an agricultural area by the landowner himself.
bedrijfsvoering, bodemstelsel, wijze van exploitatie type of tenure, Relationship between the landowner and the farmer who works the land.
bedrijfsvoertuig, aanhangwagen, oplegger, tankauto, tankwagen, vrachtwagen, zware vrachtauto commercial vehicle, juggernaut, lorry, lorry tanker, trailer, truck
bedrijvencluster, cluster van bedrijven, competitieve cluster, concurrentiecluster, industriële cluster, innovatiecluster, Combineren met de verwante sectoren of industrieën. Niet verwarren met technologiepark., Geografische concentratie van grote en kleine bedrijven, onderzoekslaboratoria en onderwijsinstituten die allemaal binnen een specifieke regio samenwerken om synergieën en coöperatieve inspanningen rond innovatieve, gezamenlijke voor specifieke markten bestemde projecten te ontwikkelen. business cluster, cluster of firms, competitive cluster, competitiveness cluster, industrial cluster, innovation cluster, Combine with the related sectors or industries. Do not confuse with "technology park"., Geographical concentration of large and small companies, research laboratories and educational institutions, all working together in a specific region to develop synergies and cooperative efforts on innovative joint projects aimed at specific markets”.
bedrijvenpark, winkelpark, business park business park, business estate, commercial estate, commercial park, industrial estate, industrial park, office park
beëindiging van het werkverband termination of employment
beeldhouwwerk sculpture
beeldrecht, recht op afbeelding right of personal portrayal
beeldscherm, VDU, videomonitor, visual display unit screen, VDU, video display unit, video monitor
beeldschermtekst, teletel, videotex Videotex, Teletel
beer bear
beginsel van wederzijdse erkenning, Cassis-van-Dijon-zaak mutual recognition principle, Cassis de Dijon Case
begraafplaats, columbarium, kerkhof cemetery
begroting van de Gemeenschap, communautaire begroting, EG-begroting, Deze term was in gebruik tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009). Community budget, EC budget, Term used until the Lisbon Treaty came into force (1.12.2009).
begroting, begrotingslijn, begrotingspost budget
begrotingsbeleid, begrotingshervorming, bepaling van het begrotingsbeleid, eenjarigheid van de begroting, jaarlijkse opstelling van de begroting budget policy, annuality of the budget, budgetary discipline, budgetary reform, yearly nature of the budget
begrotingsbevoegdheid, begrotingsautoriteit budgetary power, budgetary authority
begrotingscontrole, nazien van de rekeningen budgetary control
begrotingsdiscipline (EU), begrotingsdiscipline EG budgetary discipline (EU), EC budgetary discipline
begrotingsjaar, boekjaar, financieel jaar financial year, budget year, budgetary year, fiscal year
begrotingskrediet budget appropriation
begrotingsnomenclatuur budgetary classification
begrotingsomvang budget volume
begrotingsprocedure, begrotingsmethode, procedure Notenboom budgetary procedure, Notenboom procedure, budgetary method
begrotingsraming, voorlopige begroting budget estimate
begrotingsrecht budget authorisation, budget authorization
begrotingsreserve (EU), EG-begrotingsreserve, garantiefonds voor leningen, landbouwreserve, monetaire reserve EOGFL, reserve voor noodhulp budgetary reserve (EU), EC budgetary reserve, EAGGF monetary reserve, agricultural reserve, guarantee fund for lending operations, guarantee fund for lending transactions
begrotingsspecificatie budgetary specification, Principle under which appropriations must be used for the specific purpose laid down in the budget.
begrotingstekort budget deficit
begrotingsuitgave budgetary expenditure
begrotingswet finance act, budget law
behandeling onder douanetoezicht, Procedure waarmee goederen die niet uit de EU afkomstig zijn, kunnen worden verwerkt zonder dat er invoerrechten of handelsbeleidsmaatregelen op van toepassing zijn. Als de resulterende producten op de markt worden aangeboden, zijn hierop de gebruikelijke invoerrechten van toepassing. processing under customs control, Procedure which allows non-EU goods to be processed without being subject to import duties or to trade policy measures. Products resulting from this processing are put on the market but are subject to the usual import duties.
beheer van afvalstoffen, afvalbeheer, behandeling van afvalstoffen, openbare stortplaats waste management, landfill site, rubbish dump, waste treatment
beheer van de hulpbronnen management of resources
beheer van digitale rechten, DRM, technologie voor beheer van digitale rechten, Technologieën die gebruikt worden om het gebruik, de wijziging en de verspreiding van digitale media-inhoud of -diensten te controleren of te beperken. digital rights management, DRM, digital rights management technology, Technologies used to control or restrict the use, modification and distribution of digital media content or services.
beheer van landbouwgrond landholding system, system of land ownership
beheer, leiderschap, management, wijze van beheer management, leadership
beheerscomité (EU), comité van beheer EG, Het comitologiebesluit is met ingang van 1.3.2011 ingetrokken en vervangen door de comitéprocedureverordening., Comité dat advies uitbrengt met betrekking tot de door de Commissie voorgestelde uitvoeringsmaatregelen. Het comité werkt volgens de beheersprocedure van artikel 4 van het comitologiebesluit. management committee (EU), EC management committee, The Comitology Decision was repealed and replaced on 1 March 2011 by the Comitology Regulation., Committee responsible for issuing opinions on the implementing measures proposed by the Commission, operating in accordance with the management procedure laid down in Article 4 of the Comitology Decision.
beheerscontrole management audit, Systematic evaluation of management methods by teams from either within or outside the organisation.
beheerstechniek, besliskunde, lineaire programmering, netwerkplanning, optimalisering, rationalisatie management techniques, dynamic programming, linear programming, network analysis, operational research, optimization, rationalization
behoud van werkgelegenheid, behoud van arbeidsplaatsen job preservation
Beieren, Beieren (Vrijstaat) Bavaria, Bavaria (Free State of)
bejaarde, derde leeftijd, oude van dagen, ouderdom elderly person, aged person, old age, old person, senior citizen, older people
bekendmaking display
bekleden van metalen, afwerking van metalen, anodiseren van metalen metal coating
belangenconflict conflict of interest, conflict of interests, declaration of a conflict of interest, declaration of a conflict of interests, declaration of conflict of interest, declaration of conflict of interests, potential conflict of interest, potential conflict of interests
belangengroep, lobby, pressiegroep, Elke groep die in staat is druk uit te oefenen op de besluitvorming op regeringsniveau. interest group, lobby, pressure group, Group capable of exercising pressure on a decision taken at government level.
Belarus, Republiek Belarus, Wit-Rusland Belarus, Republic of Belarus
belastbaar inkomen taxable income
belasten van de digitale economie, belasting van de digitale economie , digitale belasting, Vorm van belasting, geheven op ondernemingen van de digitale economie. digital economy taxation, taxation of the digital economy , Tax levied on digital economy firms.
belasting naar aantal assen, wegenbelasting voor vrachtwagens axle tax, heavy goods vehicle road tax
belasting op de meerwaarde capital gains tax
belasting op inkomsten uit kapitaal tax on investment income, tax on unearned income
belasting van natuurlijke personen personal income tax
belasting, belastingschijf, belastingtarief, fiscale retributie tax, rate of taxation, tax rate
belastingaangifte tax return
belastingadministratie, belastinginspecteur, fiscus tax authorities, inland revenue, tax inspector
belastingaftrek, aftrekpost, belastingfaciliteiten, belastingkrediet, belastingverlichting, belastingvermindering, belastingvoordeel, belastingvrijdom, belastingvrije som, vermindering van de belasting tax relief, relief from taxes, tax abatement, tax advantage, tax allowance, tax concession, tax credit, tax deduction, tax reduction
belastingbeleid, fiscaal beleid fiscal policy, tax policy, taxation policy
belastingfraude tax evasion, Reduction or minimisation of tax liability by unlawful means.
belastinggrondslag, gemeenschappelijke basis van belastingheffing, uniforme belastinggrondslag basis of tax assessment, common basis of assessment, tax liability, taxation basis, uniform basis of assessment
belastingharmonisatie, fiscale harmonisatie tax harmonisation, harmonisation of tax systems, tax harmonization
belastinghervorming, fiscale hervorming tax reform
belastingontheffing tax exemption
belastingovereenkomst, bilaterale fiscale conventie, fiscaal akkoord, internationale fiscale conventie tax convention, international tax convention, taxation agreement, taxation convention, taxation treaty
belastingplichtige, belastingbetaler taxpayer
belastingteruggave tax rebate, tax refund
belastingvlucht, belastingontduiking, belastingparadijs, bestrijding van belastingontduiking, Onttrekken van een maximum aan belastbare materie aan de fiscale wet zonder de wet te overtreden. tax avoidance, tax haven, Reduction or minimisation of tax liability by lawful means.
belastingvrije verkoop, taxfreeshop, tolvrije verkoop, verkoop aan boord duty-free sale, duty-free shop, shipboard sale, tax-exempt sale, tax-free shop
beleggingsmaatschappij, beleggingsfonds, collectief deposito, gemeenschappelijk beleggingsfonds, CEF, beleggingsonderneming, beleggingstrust, closed-end beleggingsfonds, closed-end beleggingsmaatschappij, closed-end fonds, fondsbeheerder, gepoold fonds, gesloten beleggingsfonds, gesloten fonds, open beleggingsfonds, open-end beleggingsfonds, open-end beleggingsmaatschappij, società di gestione degli investimenti, vermogensbeheerder, Instelling voor het collectieve beheer van plaatsingen in roerende waarden of onroerende goederen van haar aandeelhouders. investment company, mutual fund, unit trust, OEIC, asset management company, asset manager, closed-end investment company, fund manager, investment firm, investment fund, investment trust, open-ended investment company, open-ended investment trust, pooled fund, An organisation formed for the purpose of pooling investors' funds to invest in a range of securities.
beleid inzake klimaatverandering, klimaatveranderingsbeleid climate change policy, policy for responding to climate change, climate policy, climate action
beleidsanalyse, De term beleidsanalyse verwijst zowel naar het proces van beoordeling van beleid of programma's als naar het resultaat van een dergelijke analyse. policy analysis, Policy analysis refers to both the process of assessing policies or programs, and the product of that analysis.
beleidsvorming, beleidsformulering, beleidsontwikkeling, empirisch onderbouwde beleidsvorming, interactieve beleidsontwikkeling, Proces dat door overheden of organisaties wordt gebruikt om op basis van hun politieke opvattingen programma's en acties op te stellen met het oog op het bereiken van doelstellingen en het nemen van beslissingen. policymaking, IPM, evidence-based policymaking, interactive policymaking, policy development, policy formulation, Process by which governments or organisations translate their political vision into programmes and actions as a basis for delivering results and for making decisions.
belemmering voor de ontwikkeling obstacle to development
België, Koninkrijk België Belgium, Kingdom of Belgium
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, BLEU Belgo-Luxembourg Economic Union, BLEU
Belize, Brits-Honduras Belize, British Honduras
bemesting van de grond, bemesting, bestrooien van de grond soil conditioning, fertilisation, land application, Incorporation of substances into the soil to improve its physical and chemical properties.
bemiddelaar, ombudsman, Persoon aangeduid om te helpen een oplossing te vinden voor zaken die via de normale administratieve of juridische weg niet opgelost raken. mediator, ombudsman, Intervention by a third party to resolve a conflict which could not be settled by normal administrative procedure.
benaming van een product, aanduiding van het produkt, benaming van een produkt, productaanduiding, productidentificatie, productnaam, stofidentificatie product designation, product description, product identification, product naming, substance identification
benchmarking, ijking van prestaties, reeks eenvoudige en transparante referentiepunten die via tests ertoe kunnen bijdragen om tendensen in het concurrentievermogen gedurende een bepaalde tijdsspanne te monitoren, en die tegelijkertijd een basis bieden om doelstellingen en de voor het bereiken daarvan vereiste plannen vast te stellen benchmarking, performance rating, series of simple and transparent points of reference which, by means of tests, can help to monitor trends in competitiveness over a period of time, while at the same time offering a base from which to set targets and adopt the plans needed to attain them
Benedenwindse eilanden Leeward Islands
Benelux, Benelux Economische Unie Benelux, Benelux Economic Union
Benelux-landen, landen van de Benelux Benelux countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Benin, Dahomey, Republiek Benin Benin, Dahomey, Republic of Benin
benoeming van de leden, aanstelling van de leden, mandaat van de leden, ontslag van de leden, Te combineren met de instelling, het orgaan, het agentschap of het betreffende organisme., Benoeming van de leden van een instelling of een orgaan van de Europese Unie, van een agentschap of een EU-organisme. appointment of members, designation of members, resignation of members, term of office of members, Use with the institution, body or agency concerned., Appointment of the members of an institution, body or agency of the EU.
benoemingsbevoegdheid power to appoint
benzine, autobenzine, gewone benzine, super, superbenzine petrol, four-star petrol, gasoline, standard petrol, super petrol
beoordeling van het personeel, beroepsbeoordeling, evaluatiegesprek, tijdens de dienst begane fout staff assessment, staff report
beoordelingsbevoegdheid power of assessment
beperkende maatregel van de EU, EU-sanctie of beperkende maatregel, Sanctie of beperkende maatregel die door de Europese Unie op de regering van een derde land, een entiteit anders dan een staat, of een individu is toegepast met het oog op de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. EU restrictive measure, EU sanction or restrictive measure, restrictive measure of the European Union, sanction or restrictive measure of the European Union, Sanction or restrictive measure applied by the European Union against the government of a third country, a non-State entity or an individual in pursuit of the specific objectives of the Common Foreign and Security Policy.
beperking van bewegingsvrijheid, beperking van de verblijfsvergunning, intrekking van de verblijfsvergunning, verblijfsverbod restriction of liberty, banishment, compulsory residence order, house arrest
beperking van commercialisering, verbod tot commercialisering marketing restriction
beperkingen in het handelsverkeer, afsluiting van de markt, belemmering van het handelsverkeer, handelsbelemmering, hindernis voor het handelsverkeer trade restriction, obstacle to trade, restriction on trade, trade barrier, trade defence
beperkte verspreiding limited circulation
berg mountain
bergbos mountain forest
berggebied, bergstreek mountain region, mountain area
Berlijn, Berlijn (Land) Berlin, Berlin (Land)
Bermuda Bermuda
beroep bij de Europese Ombudsman, beroep op de EG-bemiddelaar appeal to the European Ombudsman, appeal to the EC Ombudsman
beroep door het personeel, beroep door de ambtenaren action by staff, action by officials
beroep in administratieve zaken, administratieve klacht, bezwaar langs hiërarchische weg, vormloze aanvechting, Verzoek gericht tot een bestuurlijke autoriteit, om een door de administratie genomen besluit te wijzigen, te annuleren of ongedaan te maken. Niet verwarren met bestuurlijk geschil. appeal to an administrative authority, claim to an administrative authority, complaint through administrative channels, complaint through official channels, Use for a request to an administrative authority to cancel, change or withdraw a decision taken by the administration. Not to be confused with an action brought before an administrative court.
beroep in de alternatieve geneeskunde, acupuncturist, chiropractor, genezer, kraker, osteopaat, Betreft personen die zieken behandelen met geneeswijzen die niet of nauwelijks door de wetenschap worden erkend. practitioner of alternative medicine, acupuncture practitioner, chiropractor, healer, osteopath, Use for persons who treat patients by methods not recognised by conventional medicine.
beroep in de binnenscheepvaart, binnenschipper waterway transport, bargeman, boatman
beroep in de communicatiesector, journalist, presentator, productieleider, verslaggever communications profession, commentator, compère, designer, journalist, presenter, reporter
beroep in de gezondheidszorg, arts health care profession
beroep in de horecasector catering profession, caterer, chef
beroep in de informatica, codeur, informaticus, programmeur, systeemingenieur information technology profession, computer expert, data-processing profession, encoder, programmer, systems designer, systems engineer
beroep in de kunst, acteur, artiest, beeldhouwer, cineast, cultureel werker, danser, fotograaf, kunstenaar, muzikant, schilder, zanger artistic profession, actor, artist, composer, cultural worker, dancer, film-maker, musician, painter, photographer, sculptor, singer
beroep in het bankwezen banking profession
beroep in het douanewezen, douaneagent, douanebeambte, douanier customs profession, customs agent, customs officer
beroep in het hotelwezen hotel profession, hotelkeeper
beroep in het informatiewezen, archivaris, bibliothecaris, terminoloog, tolk, vertaler information profession, archivist, documentalist, interpreter, librarian, terminologist, translator
beroep in het reiswezen tourist profession
beroep tot nietigverklaring action for annulment
beroep tot nietigverklaring (EU), vordering tot nietigverklaring, Rechtsmiddel op grond waarvan het Hof van Justitie van de Europese Unie de wettigheid kan toetsen van de handelingen die door de Europese instellingen, organen of instanties worden vastgesteld en een handeling ongeldig kan verklaren als deze strijdig met het EU-recht wordt geacht. action for annulment (EU), action for annulment of an EC decision, action to have an EC decision declared void, proceedings for annulment (EU), Legal remedy which allows the Court of Justice of the EU to review the legality of acts adopted by the European institutions, bodies, offices or agencies and to repeal them if they are deemed to be in breach of EU law.
beroep voor particulieren appeals by private individuals
beroep wegens nalatigheid, Tegen de Raad of de Commissie wanneer deze Instellingen geen standpunt innemen bij zaken die in hun bevoegdheid liggen., Procedure gevoerd vanwege nalatigheid van een instelling, orgaan, instantie of agentschap. Als deze nalatigheid in strijd is met het Europese recht, zal het Hof deze nalatigheid bevestigen en moet de instelling, het orgaan, de instantie of het agentschap de noodzakelijke maatregelen nemen. action for failure to act, appeal against Community inaction, Action against the Council or the Commission for refraining to pronounce judgment in matters within their jurisdiction., Proceeding carried out against the inaction of a Union institution, body, office or agency. If this inaction is illegal under European law, the Court shall confirm the failure to act and the institution, body, office or agency concerned must take appropriate measures.
beroep wegens niet-nakomen, Beroep ingeleid tegen de staten die door de verdragen of de reglementen opgelegde verplichtingen niet nakomen. action for failure to fulfil an obligation, appeal against non-compliance of the State, Action against States who do not respect the obligations imposed on them by the treaties.
beroepsbevolking, arbeidsaanbod, Alle mensen die actief een beroep uitoefenen of kunnen uitoefenen. working population, All persons already gainfully employed or who declare themselves to be seeking employment.
beroepsdeontologie, deontologie professional ethics, deontology
beroepservaring professional experience
beroepsgeheim, medisch geheim professional secret
beroepskeuzevoorlichting, beroepsoriëntatie vocational guidance
beroepskwalificatie, beroepsbekwaamheid, beroepskennis, beroepsonkundigheid, vereiste kwalificaties, Alle kennis en vaardigheden - inclusief diploma's - die vereist zijn voor het uitoefenen van een bepaald beroep. professional qualifications, professional ability, professional competence, professional incompetence, required job qualifications, The particular knowledge and skills required of a person in order to carry out his job.
beroepsleger, omvorming tot beroepsleger professional army
beroepsleven, maatschappelijk leven working life, active life
beroepsloopbaan professional career
beroepsmigratie, arbeidsmigratie occupational migration, migratory labour
beroepsmobiliteit, Mogelijkheid voor personen om te veranderen van post, van graad, of van beroep. job mobility, occupational mobility, Ability of an individual to change his/her position or rank within a profession or to change occupation.
beroepsonderwijs, beroepsschool vocational education, commercial school, technical school, vocational school
beroepsopleiding, alternerende opleiding, e-opleiding, opleiding van arbeidskrachten, opleiding via internet, schriftelijke opleiding, voorbereidende opleiding, Alle activiteiten die erop gericht zijn, praktische vaardigheden en kennis op te doen die vereist zijn voor het uitoefenen van een bepaald beroep. vocational training, distance training, e-training, manpower training, pre-vocational training, sandwich training, Activities which aim at providing the skills, knowledge and aptitudes required for employment in a particular occupation (or a group of related occupations) in any field of economic activity.
beroepsorde, artsengenootschap, orde der geneesheren, orde van advocaten professional society, doctors' association, lawyers' association
beroepsorganisatie organisation of professions, organization of professions
beroepsprocedure (EU), klacht inzake communautaire geschillen, beroep bij het Hof van justitie appeal to the Court (EU), action brought before the EC Court of Justice, action brought before a Community court, appeal to the European Court of Justice
beroepssport, beroepsspeler professional sport, professional sportsman
beroepsstatus occupational status
beroepssterftecijfer occupational mortality
beroepsverbod, Verbod tot het uitoefenen van een bepaalde functie wegens verdenking van in de ogen van autoriteiten staatsgevaarlijke denkbeelden. exclusion from public-sector employment
beroepsvereniging zonder winstoogmerk, Opgericht in het kader van de uitoefening van bepaalde vrije beroepen. professional partnership, Partnership established for the exercise of certain liberal professions.
beroepsvereniging, onderlinge beroepsorganisatie, vakverenigingsbestuur, Vereniging verbonden aan een bepaald beroep, die geen vakbond is. professional association, inter-professional organisation, professional organisation, professional union, Associations of certain professions which are not included in the trade union movement.
beroepsziekte, asbestose, stoflong occupational disease, asbestosis, industrial disease, pneumoconiosis
beryllium beryllium
beschaving civilisation, civilization
beschermd bos classified forest, protected forest
beschermd gebied, overleggebied protected area, designated development area, designated development zone
beschermde soort, bedreigde soort, met uitsterving bedreigde soort protected species, endangered species
beschermheerschap, sponsoring, Deelname van een fysieke of rechtspersoon aan de rechtstreekse of indirecte financiering van sociale, culturele, sportieve en andere activiteiten of de audiovisuele verspreiding daarvan. sponsorship, sponsor, The direct or indirect funding by persons or organisations of social, cultural, sporting or other activities or of their broadcasting.
bescherming tegen geluidshinder, bestrijding van geluidshinder noise protection, fight against noise, noise abatement
bescherming van de consument, EBCU, actieplan ten behoeve van de consumenten, consumentenbescherming, consumentisme, recht van de consument consumer protection, consumer policy action plan, consumerism, consumers' rights
bescherming van de fauna, bescherming van de vogelstand protection of animal life, protection of birds
bescherming van de flora, bescherming van de planten, fytosanitaire bescherming protection of plant life, protection of plant health, protection of plants
bescherming van de vennoten protection of shareholders, protection of company members
bescherming van de visbestanden conservation of fish stocks
bescherming van het erfgoed, behoud van het culturele erfgoed, bescherming van het culturele erfgoed, monumentenzorg, restauratie van het cultuurgoed heritage protection, National Trust, conservation area, preservation of monuments, protection of the cultural heritage, restoration of the cultural heritage
bescherming van het gezin family protection
bescherming van het landschap, bescherming van natuurmonumenten, landschapsbeheer, landschapsbescherming countryside conservation, countryside preservation, protection of beauty spots, protection of the landscape
bescherming van het water water protection, groundwater protection, water conservation
bescherming van hulpbronnen conservation of resources, protection of resources
bescherming van minderheden protection of minorities
bescherming van moeder en kind, moederzorg, zuigelingenzorg care of mothers and infants, maternity protection, protection of mothers
bescherming van vrijheden, behoud van de vrijheid protection of freedoms, maintaining freedom, preservation of freedom
beschermingsmiddel, beschermende kleding, reddingsmiddel, Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemer en beveiliging van machines of installaties. protective equipment, Use for a worker's personal protective equipment and for safety devices on machines and equipment.
beschikbaarheid van energie available energy resources
beschikking ordinance
beschikking van de EG, beschikking (EG), In documenten van na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009), besluit (EU) gebruiken. EC Decision, As of the entry into force of the Lisbon Treaty (01.12.2009), use decision (EU).
beslag op bezittingen, bewarend beslag, conservatoir beslag, derdenbeslag, executoir beslag, executoriaal beslag, inbeslagneming, loonbeslag seizure of goods, attachment, attachment of earnings, distraint, seizure by court order
beslechting van geschillen, oplossing van conflicten, vredesonderhandeling settlement of disputes, conflict resolution, conflict settlement, dispute settlement, peace negotiations
beslissing decision
beslissingsbevoegdheid power of decision
besloten vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BVBA, B.V., personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, PVBA, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Vennootschap met aandelenkapitaal en rechtspersoonlijkheid, waarvan de eigen activa dienen om haar schulden te dekken. private limited company, limited liability company, private limited-liability company, Company with share capital and with legal personality possessing separate assets which alone serve to cover its debts.
besluit (EU), beschikking van de Commissie, beschikking van de Raad, EG-beschikking, besluit van de Europese Centrale Bank, besluit van de Europese Raad, besluit van het Europees Parlement, Verbinden met de betrokken Instelling., Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lisabon (1.12.2009) hoeft een besluit niet meer noodzakelijk een adressaat aan te geven. Besluiten hebben daarmee een ruimere werkingssfeer gekregen en met name ook alle voorafgaande instrumenten op het gebied van het GBVB vervangen., Een besluit is verbindend in al zijn onderdelen. Indien adressaten worden vermeld, is het alleen voor hen verbindend (Artikel 288 VWEU). decision (EU), Commission Decision, Council Decision, Community decision, European Council decision, decision of the European Central Bank, decision of the European Council, decision of the European Parliament, Use in connection with the institution concerned., With the entry into force of the Treaty of Lisbon (1.12.2009), decisions no longer need necessarily to be specifically addressed. They have therefore acquired a wider scope and have replaced, in particular, all the instruments formerly used for the CFSP., Decisions are binding in their entirety. Decisions which specify those to whom they are addressed are binding only on them (Article 288 TFEU).
besluit, Uitvoerbare beslissing, met individuele of algemene draagwijdte, genomen door een of meer autoriteiten behorende tot de administratieve hiërarchie. administrative order, An enforceable decision made by an authority belonging to the administrative hierarchy.
besluitvormend orgaan (EU), directie (EU), Raad van gouverneurs (EU), Eenheid met beslissingsbevoegdheid binnen een EU-orgaan of -organisme. decision-making body (EU), board of governors (UE), management committee (UE), Use for all entities which have the power of decision within an EU body.
besluitvorming, besluitvormingsprocedure, besluitvormingsproces decision-making, decision-making process
bestedingen aan voeding food expenditure
bestedingen voor gezondheid, medische kosten, ziektekosten health expenditure, medical expenses, sickness expenses
bestemming destination of transport
bestemming van cultuurgronden allocation of land
bestraald product, bestraald produkt, bestraald voedingsmiddel irradiated product, ionised food, irradiated food, irradiated foodstuff
bestraling, ionisering, Conserveringsprocédé voor voedingswaren met behulp van ioniserende stralen. irradiation, ionisation, Method of preserving foodstuffs by the use of rays.
bestrijding van de verontreiniging, vermindering van de milieuverontreiniging pollution control measures, reduction of pollution
bestrijding van discriminatie, discriminatie, discriminerende behandeling anti-discriminatory measure, anti-discrimination Act, discrimination, discriminatory treatment, measures to combat discrimination
bestrijding van verspilling fight against wastage
bestrijding, repressie repression
bestrijdingsmiddelenindustrie pesticides industry
besturingsinrichting, stuurinrichting driving mechanism, steering mechanism
besturingssysteem operating system
bestuurder, rollend personeel, treinbestuurder, vrachtwagenchauffeur drivers, chauffeur, driving personnel, driving staff, heavy goods vehicle driver, lorry driver, train driver
bestuurlijke autonomie, Van toepassing op alle instellingen. administrative autonomy, Use for institutions.
bestuurlijke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid van de ambtenaar, verantwoordelijkheid van het bestuur administrative responsibility, civil servant's responsibility, responsibility of an administration
bestuursmaatregel, administratieve handeling administrative measure, administrative act
bestuursrecht administrative law
besvrucht, aalbes, aardbei, blauwe bes, bosbes, braam, framboos, rode bes, zwarte bes soft fruit, bilberry, blackberry, blackcurrant, cranberry, currant, gooseberry, mulberry, raspberry, strawberry
betaalbaarstelling van de uitgaven, betaalbaarstellingskrediet, betaling over de begroting, machtiging voor uitgaven validation of expenditure, authorisation of expenditure
betaalde diensten payable service, market service
betaalde vakantie, betaald verlof, jaarlijks verlof paid leave, annual leave
betaling binnen de EU, TARGET-systeem, TARGET2, betaling binnen de Gemeenschap, betaling binnen het Eurosysteem, betalingen binnen de Gemeenschappen, transactie binnen het Eurosysteem intra-EU payment, intra-Community payment, Target payment system, Target system, TARGET2, Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, intra-Eurosystem transaction
betaling, vereffening, wijze van betaling payment, terms of payment
betalingsbalans, kapitaalbalans balance of payments, capital balance, BOP
betalingskrediet payment appropriation
betalingssysteem, afwikkelingssysteem voor effectentransacties, betalings- en afwikkelingssysteem, clearing- en settlementsysteem, elektronisch betaalsysteem, geldovermakingssysteem, interbancair betalingssysteem, verrekenings- en vereveningssysteem, Deze term heeft twee betekenissen. Soms wordt ermee verwezen naar de instrumenten, bankprocedures en interbancaire betalingssystemen die het geldverkeer in een land of valutagebied vergemakkelijken. Maar de term wordt meestal gebruikt als synoniem voor geldovermakingssysteem. payment system, EFTS, FTS, IFTS, clearing and settlement system, electronic funds transfer system, funds transfer system, interbank funds transfer system, payment and settlement system, securities settlement system, This term has two meanings. In some cases, it refers to the set of instruments, banking procedures and interbank funds transfer systems which facilitate the circulation of money in a country or in a currency area. In most cases the expression is used as a synonym of ‘funds transfer system’.
betalingstermijn deadline for payment, credit period
beton concrete
betrekking tussen overheid en burger citizen-authority relations
betrekking van de Europese Unie, communautaire betrekking, externe EG-betrekking, Verbinden met de betrokken soort betrekking of overeenkomst. EU relations, Community relations, EC external relations, European Union relations, Use in association with the type of relation or agreement concerned.
betrekkingen tussen BRD en DDR, Duits-Duitse betrekkingen, Politieke en economische betrekkingen tussen de twee Duitslanden. relations between the two German States, Political and economic relations between East and West Germany.
betwisting in verkiezingszaken objections to an election result
BEUC, Europees Bureau voor Consumentenverenigingen BEUC, European Bureau of Consumers' Unions
beursnotering, toelating van een aandeel op de beurs, toelating van effecten op de beurs stock-exchange listing, market quotation, initial public offering
beursoperatie stock-exchange transaction
beurswaarde, beurseffecten, beurskapitalisatie, effectieve waarde, marktkapitalisatie, marktwaarde, Geschatte waarde van een onderneming die wordt berekend door de op de beurs genoteerde waarde van haar aandelen te vermenigvuldigen met het aantal aandelen dat haar aandelenkapitaal uitmaakt. market capitalisation, market capitalization, market cap, Total value at current market prices of all the issued shares of a company or of the shares of all the companies listed on a market.
beveiliging en bewaking, particuliere beveiliging security services, private security, Sector that produces the goods and services required to protect citizens from insecurity.
beveiliging van kritieke infrastructuur, bescherming van kritieke infrastructuur, Bescherming van de systemen, netwerken en zaken waarvan de ononderbroken werking noodzakelijk wordt geacht voor de veiligheid van een staat, zijn economie en de gezondheid en veiligheid van de burgers. critical infrastructure security, critical infrastructure protection, Protection of systems, networks and assets whose continuous operation is deemed necessary to ensure the security of a State, its economy, and the public’s health and safety.
bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten capacity to contract
bevoegdheid van de EU, communautaire bevoegdheid, bevoegdheid van de Gemeenschap, EG-bevoegdheid, bevoegdheid van de Europese Unie EU competence, Community competence, EC competence, competence of the Community, European Union competence
bevoegdheid van de lidstaten, bevoegdheid van de Lid-Staten, ondersteunende bevoegdheid competence of the Member States, supporting competence
bevoegdheid van de uitvoerende macht executive competence
bevoegdheid van het EP, bevoegdheden van het EP powers of the EP
bevoegdheid van het Parlement, macht van het Parlement, regelgevende autonomie powers of parliament, parliamentary power, regulatory autonomy
bevoegdheidsoverdracht transfer of competence
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd, minimumleeftijd population of working age, legal working age
bevolkingsaanwas, bevolkingsexplosie, bevolkingsgroei, bevolkingstoename population growth, demographic growth, population explosion, population increase
bevolkingsbeleid, demografisch beleid population policy, demographic policy
bevolkingsconcentratie concentration of the population
bevolkingsdichtheid population density
bevolkingsdynamiek, bevolkingsbeweging population dynamics, population change, population movement, population trends
Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, Fonds van de Verenigde Naties voor bevolkingsactiviteiten, UNFPA UN Population Fund, UNFPA, United Nations Fund for Population Activities, United Nations Population Fund
bevolkingsregister, register van de burgerlijke stand civil register
bevolkingsstatistiek, bevolkingsomvang, demografische indicator, demografische statistiek, statistiek van de bevolking population statistics, demographic indicator, demographic statistics, population size
bevolkingsverplaatsing, transmigratie, Betreft elke vorm van verplaatsing van bevolking, onverschillig om welke reden of door welke oorzaak, natuurrampen, militaire acties of politieke beslissingen over het gebruik van het land. transfer of population
bevordering in een loopbaan, loopbaanontwikkeling promotion, career development
bevordering van culturele activiteiten cultural promotion, promotion of culture
bevordering van het handelsverkeer, exportbevordering trade promotion, promotion of exports
bevordering van investeringen, aanmoediging tot investeren, stimulering van investeringen investment promotion, investment incentive, investment support
bevroren product, bevroren produkt, bevroren voedingsmiddel frozen product, frozen food, frozen foodstuff
bevruchting in vitro, eiceldonatie, in vitro fertilisatie, reageerbuisbevruchting test tube fertilisation, egg cell donation, oocyte donation, test tube fertilization
bewapening, militair materieel, militaire uitrusting, oorlogstuig, wapen military equipment, arms, military material, war material, weapon
bewapeningspolitiek arms policy
beweging tegen Europa, anti-Europese beweging anti-European movement
beweging voor de mensenrechten, mensenrechtengroepering human rights movement, human rights group
bewijs, bewijslast proof, onus of proof
bewustmaking van de burgers, bewustmakingscampagne, internationaal jaar, sensibilisatie van de burgers, voorlichting van het publiek, voorlichtingscampagne, werelddag, wereldjaar, Betreft activiteiten voor bewustmaking of informatie van het publiek. Indien de actie te maken heeft met het imago van een bepaald gebied of de naam van een instelling, hiernaar verwijzen. public awareness campaign, information campaign, international day, international year, public information campaign, world day, world year, Use for campaigns launched to inform the general public. Combine with the field in question or with the name of the institution if the campaign refers to the image which the general public has of this institution.
bezet gebied occupied territory
bezuinigingsbeleid, spaarpolitiek, Kostenbeheersing d.m.v. het terugschroeven van de overheidsuitgaven, en door toezicht op lonen en prijzen. austerity policy, Cost control: reducing public spending, controlling incomes and prices.
Bhutan, Koninkrijk Bhutan Bhutan, Kingdom of Bhutan
bibliografie, bibliografische studie, nationale bibliografie, secundaire publicatie bibliography, bibliographical study, national bibliography, secondary journal
bibliotheek library
bibliotheek van het parlement parliamentary library
bier beer
bietsuiker beet sugar
big data, big-data-analyse, big-databronnen, bigdata-analyse, bigdatabronnen, grote datasets, Datasets die zo groot en complex zijn dat ze moeilijk met traditionele ICT-toepassingen te verwerken zijn. In de meeste definities wordt big data omschreven als groot, heterogeen (afkomstig uit verschillende bronnen en in verschillende formaten) en nagenoeg in real time verzameld en geanalyseerd. Sommige definities benadrukken ook dat de gegevens waarheidsgetrouw moeten zijn. big data, big data analytics, big data technology, large data set, mass data
Bihor Bihor
bijdrage naar BNP, vierde bron van inkomsten, Vierde bron van inkomsten, ingevoerd in 1998. De bijdrage is gebaseerd op het BNP en de toepassing van een in het kader van de begrotingsprocedure vastgesteld percentage op de som van de BNP's van alle lidstaten. GNP contribution, fourth resource, This is the fourth resource, introduced in 1988, and is based on GNP and the application of a rate, set under the budget procedure, to the total GNP of all the Member States.
bijdrage van de lidstaten, begrotingscompensatie, bijdrage van de Lid-Staten, budgettaire compensatie, financiële bijdrage, verlaging van de begrotingsbijdrage Member States' contribution, budget rebate, budgetary compensation, financial contribution
bijenteelt, bij apiculture, beekeeping
bijkomend voordeel, voordeel in natura, Vergoeding in stukken, in natura of in diensten toegevoegd aan het loon. fringe benefit, benefits in kind
bijproduct metaalindustrie, bijprodukt metaalindustrie, slakken metal by-product, slag
bijproduct, bijprodukt by-product
bijscholing, Scholing voor werknemers die niet (meer) op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied. updating of skills, professional specialisation, retraining of skills, vocational upgrading, Training provided for those workers no longer familiar with technical progress in order to update their skills.
bijstand in de vorm van cash en vouchers, De term is alleen van toepassing wanneer het geld of de waardebonnen worden verstrekt aan personen, huishoudens of gemeenschappen, niet aan regeringen of andere overheidsactoren. Geldovermakingen en microfinanciering in het kader van humanitaire interventies zijn hiervan uitgesloten., Verwijst naar alle programma’s waarbij geld of waardebonnen voor goederen of diensten rechtstreeks aan de ontvangers van de steun worden verstrekt. cash and voucher assistance, CVA, cash transfers and vouchers, The term is used only to refer to cash transfers or vouchers given to individuals, households or communities, not to governments or to other state actors. This excludes remittances and microfinance in humanitarian interventions., Refers to all programmes where cash transfers or vouchers for goods or services are provided directly to aid recipients.
bijstelling van de financiële vooruitzichten, Omvat de jaarlijkse technische aanpassing door de Commissie, en de aanpassingen die verband houden met de uitvoeringsvoorwaarden. adaptation of financial perspectives, Comprises the annual technical adjustments made by the Commission and the adjustments connected to the implementing conditions.
bijvangst by-catch
bijzondere commissie specialised committee, select committee, specialized committee
bijzondere trekkingsrechten, BTR (bijzondere trekkingsrechten), SDR special drawing rights, SDR
bijzondere wetgevingsprocedure, Term voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Lissabon (1.12.2009)., Wetgevingsprocedure die in de bij de Verdragen bepaalde specifieke gevallen wordt toegepast voor de vaststelling van een verordening, een richtlijn of een besluit door het Europees Parlement met deelname van de Raad, of door de Raad met deelname van het Europees Parlement. special legislative procedure, Term introduced by the Lisbon Treaty (1.12.2009)., In the specific cases provided for in the Treaties, adoption of a regulation, directive or decision by the European Parliament with the participation of the Council or by the Council with the participation of the European Parliament.
bilaterale betrekking, bilateralisme, Het organiseren van internationale handel op basis van directe overeenkomsten tussen twee landen. bilateral relations, bilateralism, Organisation of international trade based on direct agreements between two states.
bilaterale hulp bilateral aid
bilaterale overeenkomst, bilateraal akkoord, Overeenkomst tussen twee staten die als enige hierdoor gebonden zijn, en waarvan de voordelen meestal ook alleen deze beide landen betreffen. bilateral agreement, Agreement between two states which is only legally binding for these two states with the benefits typically not shared with other (third) countries.
binnenlands beleid domestic policy
binnenlands tarief national tariff
binnenlands verbruik domestic consumption
binnenlands vervoer, Vervoer waarbij vertrekpunt en bestemming zich op het territorium van eenzelfde land bevinden. inland transport, Transport movement where the points of arrival and departure are situated within the territory of the same State.
binnenlandse handel domestic trade
binnenlandse markt, nationale markt, Verbinden met het betrokken land. domestic market, national market, Use in association with country concerned.
binnenlandse migratie, interne migratie internal migration
binnenlandse waterweg, kanaal inland waterway, canal, river canal
binnenstedelijke pendel intraurban commuting, intra-urban commuting
binnenvaart inland waterway shipping, inland navigation
binnenvaartvloot inland waterway fleet
binnenwateren inland waters
biobrandstof, biodiesel, bio-ethanol biofuel, biodiesel, bioethanol, biomass fuel, green fuel
biochemie biochemistry
biocide, Biociden worden veel gebruikt in de geneeskunde, de landbouw, de bosbouw en de industrie., Werkzame stof of preparaat, bestemd om langs chemische of biologische weg een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken of op een andere manier onder controle te brengen. biocide, Biocides are commonly used in medicine, agriculture, forestry, and industry., Active substance and preparation intended to destroy, deter, render harmless, prevent the action of, or otherwise exert a controlling effect on any harmful organism by chemical or biological means.
bioconversie, Omvorming van directe of indirecte zonneënergie door levende wezens. bioconversion, Direct or indirect transformation of solar energy by living beings.
biodiversiteit, soortendiversiteit, Rijkdom aan soorten en ecosystemen, zowel mariene als op het land, en de ecologische complexen waartoe deze behoren. biodiversity, species diversity, Biological diversity within and across species, and within terrestrial or aquatic ecosystems.
bio-energie, Alle energie die uit de omvorming van biomassa ontstaat. bioenergy, biomass energy, All forms of energy originating from the transformation of biomasses.
bio-ethiek, bioëthiek, medische ethiek bio-ethics, medical ethics, Ethical aspects of techniques involving human intervention in biological processes.
biogas, biomethaan, groene energie, mestgas, Uit organisch afval verkregen methaan- en koolzuurgas dat als brandstof kan worden gebruikt. biogas, biomethane, green energy, manure gas, Gaseous substance resulting from the decomposition of organic matter.
biografie, autobiografie biography, autobiography
bio-industrie, biogebaseerde industrie, industrie op biobasis, Toepassing van biologische procédés bij het vervaardigen van dierlijke of plantaardige producten. bio-industry, bio-based industry, biotechnology industry, biotechnology-based industry, Branch of industry using biotechnology at an industrial and commercial level.
bioklimatologie, Studie van de invloed van het klimaat op levende organismen, vooral op de mens. bioclimatology, The study of the influences exerted on living organisms by climate.
biologie, bacteriologie, embryologie, microbiologie biology, bacteriology, embryology, microbiology
biologisch product, ecologisch product, Product dat zonder toevoeging van kunstmest, gifstoffen enz. is gekweekt. Bij dierlijke producten: zonder hormoonpreparaten, antibiotica enz. organic product
biologisch wapen, bacteriologisch wapen biological weapon, bacteriological weapon
biologische afbreekbaarheid, biodegradatie, biologisch verval, biologische afbraak, milieuvriendelijkheid biodegradability, biodegradation, biodeterioration
biologische certificering, bio-keurmerk, biokeurmerk, biolabel, biologisch keurmerk, etikettering van biologische producten organic certification, bio-label, labelling of organic products
biologische landbouw, bioboer, biologische tuinbouw, Sluit het gebruik van de meeste chemische producten uit. organic farming, ecological farming, A system of agricultural production that avoids or minimises the use of chemicals.
biologische norm biological standard
biomassa, Geheel van organische stoffen die dierlijke of plantaardige levende wezens vormen. biomass, All organic matter which forms living beings, animal or vegetable.
biomateriaal biomaterials
biometrie, digitale vingerafdruk, gelaatsscan, Mathematische analyse van de biologische eigenschappen van een persoon - of elk ander levend wezen - teneinde de identiteit met volledige zekerheid vast te stellen. biometrics, biometry, fingerprint, The study of biological data by means of statistical analysis, used to positively determine a person's identity.
bioprocédé, biosynthese, enzymatische genese, fermentatieproces bioprocess, enzymatic engineering, fermentation process
biosfeer biosphere
biotechnologie, bio-engineering, Omvat de technieken ter exploitatie van micro-organismen, vegetale en animale cellen en hun samenstellende bestanddelen. biotechnology, bioengineering, Branch of technology aimed at cultivating micro-organisms, animal and vegetable cells and their components.
biotoop, ecologische niche, habitat, natuurlijke levensgemeenschap, Homogeen woon- of groeigebied waar bepaalde planten en dieren geheel in de natuurlijke omgeving zijn ingepast. biotope, biocenosis, biotic community, ecological niche, A biotope is a homogeneous area of similar ecology which constitutes the habitat of a specific animal and vegetable community.
Birma/Myanmar, Birma, Republiek van de Unie van Myanmar, Myanmar Burma/Myanmar, Burma, Republic of the Union of Myanmar, Myanmar
bismut bismuth
Bistrița Năsăud, Bistrita-Nasaud Bistrita-Nasaud
bitumineus materiaal, bitumineuze leisteen bituminous materials, bituminous shale
bladgroente, andijvie, bleekselderij, bloemkool, kool, prei, selderie, sla, snijbiet, spinazie, spruitje, witlof leaf vegetable, Brussels sprout, beet, cabbage, cauliflower, celery, chicory, leek, salad vegetable, spinach
blanco stem blank ballot paper
Blekinge Blekinge county
blijvend gewas, vaste planten permanent crop, perennial crop
blikindustrie en messenmakerij, messenmakerij tinplate and cutlery industry
blockchain, blokketen, Technologie die het mogelijk maakt om op controleerbare en permanente wijze informatie uit te wisselen tussen twee partijen en transacties tussen twee partijen te registreren. blockchain, The technology makes it possible to share information and record transactions between two parties in a verifiable and permanent way.
bloedtransfusie, bloed geven, bloeddonor, bloedgever blood transfusion, blood bank, blood donor
bloedziekte, hemofilie, leukemie blood disease, haemophilia, leukaemia
bloementeelt, bloem, bloemenproductie floriculture, flower, flower-growing
blog, blogger, online dagboek, weblog, Website waarop een internetgebruiker een persoonlijk dagboek bijhoudt, of persoonlijke ideeën over een bepaald onderwerp schijft. blog, web diary, web journal, web log, weblog, An online diary or a personal chronological log of thoughts which is maintained and updated regularly by an Internet user.
blok, bodemplaatje, geus, gieteling, knuppel, plak, voorgewalst blok, walsgoed ingot, billet, blank, bloom, flat bar, sheet bar, sheet billet, slab
blokpolitiek East-West policy
blootstelling aan straling, blootstelling aan bestraling, stralingsdosis, stralingsgevoeligheid, stralingsresistentie radiation exposure, exposure to radiation, radiation dose, radioresistance, radiosensitivity
bodemanalyse, grondanalyse, grondonderzoek soil analysis, soil survey, soil testing
bodembescherming, behoud van landbouwgrond soil protection, soil conservation
bodemchemie, bodemscheikunde, Richting in de bodemkunde die zich toelegt op chemisch onderzoek van de aardkorst. soil chemistry, Branch of soil science concerned with the chemical composition, properties and reactions of soils.
bodemkunde, bodemfysica, bodemmechanica soil science, agrology, pedology, soil mechanics
bodemverbetering, grondverbetering, landverbetering soil improvement, improvement of soils
bodemverontreiniging, ondergrondse verontreiniging soil pollution, underground pollution
body mass index, BMI, gewichtsindex, Deze maat wordt aanvaard als de meest nuttige indicator voor overgewicht bij volwassenen., Verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon. body mass index, obesity, BMI, height and weight, overweight, underweight, It is accepted as the most useful indicator of obesity in adults., Measure of a person’s weight relative to height.
boeddhisme Buddhism
boeddhist Buddhist
boeddhistisch recht Buddhist law
boedelscheiding, onverdeeldheid division of property, joint possession
Boekarest — Ilfov Bucharest — Ilfov, Bucarest
boekensector, boek, boekbinderij book trade, book, bookbinding
boekhandel bookshop
boekhouder, accountant, lid van de Raad van toezicht accountant, auditor, chartered accountant
boekhouding, analytische boekhouding accounting
boekhoudkundige afschrijving, boeking op een begrotingspost accounting entry
boekhoudkundige reserve, dekking, speciale reserve, Bedrag uitgetrokken door een onderneming om een eventuele last of verlies te dekken. provision, Sum set aside in the accounts to provide for certain anticipated losses or expenditure.
boekhoudsysteem, boekhoudplan accounting system, accounting plan, The set of accounting procedures, internal mechanisms of control, books of account, and plan and chart of accounts that are used for administering, recording, and reporting on financial transactions.
boekweit buckwheat
boerenbeweging farmers' movement
boerengezin farm household
boerenstand peasant class
boerin woman farmer
boetvaardige repentance, incentive to repent
bolgewas, knoflook, sjalot, ui bulb vegetable, garlic, onion, scallion, shallot
Bolivia, Republiek Bolivia Bolivia, Republic of Bolivia
Bolognaproces, mechanisme dat intergouvernementele samenwerking tussen 48 Europese landen op het gebied van hoger onderwijs bevordert Bologna Process, mechanism promoting intergovernmental cooperation between 48 European countries in the field of higher education
bommenwerper bomber
Bonaire Bonaire
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, BES, Caribisch Nederland, Na de opheffing van de Nederlandse Antillen (op 10.10.2010), verkregen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba het statuut van speciale autonome gemeenten van Nederland. Bonaire, Saint Eustatius and Saba, BES islands, Caribbean Netherlands, Since the dissolution of the Netherlands Antilles on 10.10.2010, Bonaire, Saint Eustatius and Saba have gained the status of autonomous special municipalities of the Netherlands.
bondsstaat, statenbond confederal State, Confederation of States
bontverwerkende industrie, bont, bontwerk, leerlooierij hides and furskins industry, furs, tannery
boom tree
boomgaard orchard
boomkwekerij arboriculture
boormateriaal, mijnbouwmateriaal drilling equipment, mining equipment
boot, passagiersschip, schip, sleepboot, vaartuig vessel, ship, tug boat
boreaal bos, taiga, Bos in de noordelijke gebieden. boreal forest
boren, boren van een boorgat drilling, well drilling
Borneo, Kalimantan Borneo, Kalimantan
Bornholm (regionale gemeente) Bornholm (regional municipality)
bos forest, woodland
bosbeheer forestry economics
bosbescherming, behoud van de bossen forest conservation, forest protection, protection of forests
bosbouw, bosbedrijf silviculture, forest management, forestry management, sylviculture, The branch of forestry that is concerned with the cultivation of trees.
bosbouwbeleid, bosbouwprogramma forestry policy, forestry programme
bosbouwgroepering, Burgerlijke vennootschap van personen opgericht om de ontmanteling van de bestaande bosgebieden tegen te gaan. forestry group, Civil-law association formed for the purpose of preventing the break-up of private forestry holdings.
bosbouwkundig onderzoek forestry research
bosbouwplanning, verbetering van de bosbouw forestry development, forest improvement
boseigendom forestry property
bosexploitatie forestry holding
Bosnië-Herzegovina, Bosnië en Herzegovina, Republiek Bosnië en Herzegovina, Republiek Bosnië-Herzegovina Bosnia and Herzegovina, Bosnia-Herzegovina
bosstatistiek, bosbouwstatistiek forestry statistics
boswachter forest ranger, forest guard
boswetgeving, bosbouwvoorschriften, bosrecht forestry legislation, forestry law, forestry regulations
boter butter
Botosani Botosani
Botswana, Republiek Botswana Botswana, Republic of Botswana
bottelen, botteling bottling
Bourgogne, Op 1 januari 2016 is de regio Bourgogne opgegaan in de regio Bourgogne-Franche-Comté. Burgundy, As of 1 January 2016, the region of Burgundy was incorporated into the region of Bourgogne-Franche-Comté.
Bourgogne-Franche-Comté, Regio die is ontstaan door het samenvoegen van de regio's Bourgogne en Franche-Comté op 1 januari 2016. Bourgogne-Franche-Comté, Region formed by the merger of the regions of Burgundy and Franche-Comté on 1 January 2016.
bouten- en schroevenfabriek, bout, schroef bolt and screw industry, bolt, screw
bouwbeleid construction policy
bouwkosten construction costs
bouwkunde civil engineering
bouwmaterialen building materials
bouwmaterieel, bouwmachine, bouwplaatsoutillage, materieel voor openbare werken construction equipment, construction plant, construction site equipment, public works equipment, site equipment
bouwnijverheid, woningbouw building industry, building construction, construction industry
bouwplaat, Bouwmateriaal in platen van geperste vezels. building slab
bouwspeculatie, grondspeculatie building speculation, land speculation
bouwtechniek, grondwerk, metselwerk, pleisterwerk, schilderwerk, tegelwerk building technique, brickwork, construction technique, earthworks, painting in buildings, plastering, tiling
bouwterrein building plot
bouwvergunning building permit
bouwvoorschriften, bebouwingsdichtheid, bouwnorm, woningwetgeving building regulations, building legislation, building standard
bovengronds vervoer surface transport
Bovenwindse eilanden Windward Islands
braakland, Land dat tijdelijk niet bebouwd wordt, zodat de bodem zich kan herstellen. fallow, Of land left unseeded after being ploughed and harrowed to regain fertility for a crop.
braakleggen van landbouwgrond, premie voor stopzetting, vergoeding voor beëindiging van de productie, Financiële aansporing om de productie van bepaalde landbouwproducten tijdelijk of definitief te stoppen, om overproductie te voorkomen. set-aside, abandonment premium, premium for cessation of production, Incentive to non-cultivation of land so as to limit agricultural production.
Braila Braila
braindrain, brain drain, hersenemigratie, Emigratie van hoger opgeleide personen naar landen of gebieden die betere werkomstandigheden bieden. brain drain, emigration of qualified persons, Emigration of qualified persons to a country or region which offers them better working conditions.
brand fire
brandbaar product, brandbaar produkt inflammable product
brandbestrijding, brandbescherming, brandpreventie fire protection, firefighting, protection against fire
Brandenburg, Brandenburg (Land) Brandenburg, Brandenburg (Land)
brandewijn, armagnac, cognac, gin, graanjenever, grappa, jenever, korenbrandewijn, marc, rum, schnaps, vruchtenbrandewijn, whisky, wodka spirits, Armagnac, Cognac, brandy, gin, grappa, marc, rum, schnapps, spirits from distilling cereals, spirits from distilling fruit, spirits from distilling wine, vodka, whisky
brandewijn fuel wood
brandstof fuel
brandstofcel, Element waarmee chemische energie direct in elektrische kan worden omgezet door middel van een gecontroleerde oxydatiereactie tussen een electrolyt en een brandstof, meestal waterstof of een koolwaterstof. fuel cell, A device which directly converts chemical energy into electric energy from a controlled oxidation reaction between an electrolyte and a fuel, usually hydrogen or hydrocarbon.
brandveroorzakend wapen, napalmbom, napalmwapen incendiary weapon, napalm
Brasov Brasov
Brazilië, Federale Republiek Brazilië Brazil, Federative Republic of Brazil
Bremen, Bremen (Vrije Hanzestad) Bremen, Bremen (Free Hanseatic City of)
Bretagne Brittany
BRICS-landen, BRICS, BRICS-groep, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, Gebruiken voor documenten die op al deze landen betrekking hebben., Een groep opkomende landen, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika (sinds 2011). BRICS countries, BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa, Use for documents which deal with all of these countries., A group of emerging countries that refers to Brazil, Russia, India, China and South Africa (from 2011).
Brits gebied in de Indische Oceaan British Indian Ocean Territory
Brits-Antarctica British Antarctic Territory
Britse Maagdeneilanden British Virgin Islands
broeikaseffect greenhouse effect
broeikasgas, kooldioxide greenhouse gas, carbon dioxide
bron van de hulp source of aid
brood bread
broodbereiding bread-making
broodgraan cereals of bread-making quality
broom bromine
browser, Computerprogramma waarmee elektronische bestanden (bijvoorbeeld op internet) kunnen worden opgezocht en geraadpleegd, en waarmee de in deze bestanden voorkomende hyperlinks kunnen worden gelezen. browser, browser software application, explorer, navigator, A client program which allows users to look for and read hypertext documents on the world wide web and navigate between them.
brucellose brucellosis
brug, viaduct bridge, viaduct
bruinkool lignite
Brunei, Sultanaat Brunei Darussalam Brunei, Negara Brunei Darussalam, Brunei Darussalam
bruto binnenlands product, BBP, bruto binnenlands produkt, Bruto nationaal product, met aftrek van het netto inkomen uit het buitenland. gross domestic product, GDP, The total value of all goods and services produced domestically by a nation during a year. It is equivalent to gross national product minus net investment incomes from foreign nations.
bruto nationaal product, BNP, bruto nationaal produkt, In geldwaarde uitgedrukt totaal aan economische middelen waarover een land in een bepaald jaar kan beschikken. gross national product, GNP, Total output of goods and services produced by a nation's economy before capital consumption.
bruto regionaal product, bruto regionaal produkt gross regional product
BTW, belasting op de toegevoegde waarde, omzetbelasting VAT, turnover tax, value added tax
BTW-inkomsten, Deze komen voort uit de toepassing van een uniform percentage op de BTW-grondslag van elke lidstaat. VAT resource, This comes from the application of a flat rate to the VAT base of each Member State.
BTW-tarief VAT rate
budgettair evenwicht, verstoord budgettair evenwicht budgetary equilibrium, budget imbalance
budgettaire middelen, beheer van de middelen, overheidsontvangsten budgetary resources, budget revenue
budgettaire prioriteit, planning-programming-budgeting system, PPBS, plannings- en begrotings systeem, rationalisatie van de budgettaire prioriteiten, ABB, BFOR, activiteitgestuurd begroten, prestatiebegroting, prestatiegericht begroten, resultaatgericht begroten, resultaatgerichte begroting programme budgeting, planning, programming and budgeting system, PPBS, rationalisation of budget choices, ABB, BFOR, PBB, RBB, activity-based budgeting, budget focused on results, performance budgeting, performance-based budgeting, result-based budgeting
budgettaire samenwerking budgetary cooperation
buffelvlees buffalo meat
buffervoorraad, Aangelegd om het gebrek aan stabiliteit van de koersen van basisproducten te verminderen. buffer stock, Stocks of commodities held to reduce fluctuations in world commodity prices.
buideldier, kangoeroe marsupial, kangaroo
buis, kunststofbuis, metaalbuis tube, metal tube, plastic tube
buitenatmosferische ruimte extra-atmospheric space
buitengewone begroting extraordinary budget
buitengewone belasting, conjunctuurheffing special tax, anticyclical surcharge
buitengewone rechtbank, buitengewone rechtspraak court having special jurisdiction, court for State security
buitengewoon onderwijs, aanvullend onderwijs, onderwijs voor buitengewoon begaafden, school voor doofstommen, school voor gehandicapte kinderen, school voor slechthorende kinderen, Voorbehouden aan fysisch of mentaal gehandicapten. special education, compensatory education, education for highly gifted children, school for handicapped children, school for the blind, school for the deaf, special teaching, special-needs education, Form of education for pupils with special needs, such as the mentally or physically handicapped.
buitengewoon verlof, sabbatverlof, Anders dan gewoon verlof wordt bijzonder verlof verleend voor speciale familieomstandigheden, voor het uitoefenen van militaire dienst of andere nationale dienst. special leave, sabbatical leave, Leave, other than annual leave, granted for family reasons, change of residence, training, etc.
buitengrens van de EU, beheer van de buitengrenzen, buitengrens van de Europese Unie, beheer van de buitengrenzen van de EU, beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie external border of the EU, external borders of the European Union, management of the EU's external borders, management of the European Union's external borders, management of the external borders of the European Union
buitenlands beleid, buitenlandse betrekkingen, buitenlandse politiek, buitenlandse zaken foreign policy, foreign affairs, foreign relations
buitenlands kapitaal foreign capital
buitenlands toerisme foreign tourism
buitenlandse handel, organisatie van de buitenlandse handel foreign trade, external trade
buitenlandse investering foreign investment, Inward investment from another country.
buitenlandse markt foreign market
buitenlandse onderneming, onderneming met buitenlands kapitaal foreign enterprise, foreign business, foreign undertaking
buitenlandse schuld, internationale schuld, Particuliere en openbare schuld ten overstaan van buitenlandse schuldeisers. external debt, international debt, Public or private debt to foreign creditors.
buitenlandse staatsburger, staatsburger van een land uit de Derde Wereld, vreemdeling foreign national, alien, national of a third country
buitenlandse student foreign student
buitenschools onderwijs, Activiteiten of programma's georganiseerd buiten het schoolsysteem maar met welbepaalde vormende doelstellingen. non-formal education, Activities or programmes organised outside of the school system but directed towards precise educational objectives.
Bulgarije, Republiek Bulgarije Bulgaria, Republic of Bulgaria
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat, EUMC, FRA European Union Agency for Fundamental Rights, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, EUMC, FRA, Fundamental Rights Agency, Replace the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.
bureau van het EP, Conferentie van voorzitters en quaestoren Bureau of the EP
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Harmonisatiebureau voor de interne markt, Bureau voor harmonisatie, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, Europees Merkenbureau, Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen), HBIM, MBG, Merkenbureau van de Gemeenschap, EUIPO, Met de inwerkingtreding op 23 maart van Verordening (EU) nr. 2015/2424 tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk is het BHIM omgedoopt tot Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en is het Gemeenschapsmerk omgedoopt tot merk van de Europese Unie. European Union Intellectual Property Office, Office for Harmonization in the Internal Market, Community Trade Marks Office, Community Trademark Office, OHIM, Office for Harmonization, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), EUIPO, With the entry into force of Regulation EU 2015/2424 amending the Community trade mark regulation on 23 March, OHIM became the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), and the Community trade mark became the European Union trade mark.
Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, Euroffice, OP, OPOCE, Publicatiebureau, Tot en met 30.6.2009: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. Publications Office of the European Union, Publications Office, Euroffice, OPOCE, Office for Official Publications of the European Communities, OP, Until 30.6.2009: Office for Official Publications of the European Communities.
Burgenland Burgenland
burgerbescherming, bescherming van de burgerbevolking, burgerverdediging, civiele verdediging, veiligheid van de burger civil defence, civil protection, emergency services
burgerlijk geding associated action for damages, Action brought by a victim of crime in association with criminal proceedings.
burgerlijk recht, gemeen recht civil law, ordinary law, statutory law
burgerlijk wetboek civil code
burgerlijke ongehoorzaamheid, Weigering door geweldloos verzet om te gehoorzamen aan wetten die als onrechtvaardig worden beschouwd. civil disobedience, Refusal to obey laws considered as unjust by means of non-violent protest.
burgerlijke procedure civil proceedings, action brought before a civil court, lawsuit
burgerlijke rechtspraak court of civil jurisdiction
burgerlijke rechtsvordering, In burgerlijke, commerciële en sociale zaken. civil procedure, In civil, commercial and social matters.
burgerlijke stand civil status
burgerluchtvaart, civiele luchtvaart civil aviation, civil aeronautics
burgeroorlog civil war, insurrection
burgerpersoneel civilian personnel
burgerplicht citizen's duties
burgerschapsrechten, burgerrechten civil rights, civil liberty
burgerwetenschap, Deelname van burgers aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan op verschillende manieren: als waarnemer, als financier, bij het herkennen van afbeeldingen of de analyse van gegevens, of door zelf gegevens te verstrekken. citizen science, Participation of the citizens in the scientific research process in different possible ways: as observers, as funders, in identifying images or analysing data, or providing data themselve.
Burkina Faso, Opper-Volta Burkina Faso, Upper Volta
Burundi, Republiek Burundi Burundi, Republic of Burundi
busstation bus station, coach station
butaan, butaangas butane
butteroil butter oil
Buzău, Buzau Buzau
cacao cocoa
CACM-landen, landen van de MCAC, landen van de MCCA CACM countries, Use for documents which deal with all of these countries.
cadmium cadmium
CAEU-landen CAEU countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Calabrië Calabria
Călărași, Calarasi Calarasi
calcium calcium
Cambodja, Kampuchea, Koninkrijk Cambodja Cambodia, Kampuchea, Kingdom of Cambodia
Campanië, Campania Campania
Canada, Newfoundland, Quebec Canada, Newfoundland, Quebec
Canarische Eilanden, Autonome Gemeenschap Canarische Eilanden Canary Islands, Autonomous Community of the Canary Islands
canoniek recht, kerkrecht (RK), Alle voor en in de (RK-)kerk geldende rechtsbepalingen. canon law
Cantabrië, Autonome Gemeenschap Cantabrië Cantabria, Autonomous Community of Cantabria
capaciteitsopbouw, Ontwikkeling en versterking van personele en institutionele middelen. capacity building, Development and strengthening of human and institutional resources.
Caraïben, Cariben, Het Carabische gebied Caribbean Islands
Caraș-Severin, Caras-Severin Caras-Severin
carburol, gasohol gasohol
Caribische Ontwikkelingsbank, CDB Caribbean Development Bank, CDB, Caribank
Caricom, Caribische Gemeenschap, Caribische Vrijhandelzone, Carifta Caricom, Caribbean Community, Caribbean Free Trade Association, Carifta
Caricom-landen Caricom countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Cariforum, Caraïbisch forum, Caraïbisch forum van staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan, Caribisch forum, Caribisch forum van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, Cariforum-landen, Cariforum-staten, Forum van de Caribische groep ACS-landen (landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) en Cuba. Het forum telt zestien deelnemende landen, namelijk: Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Saint Lucia, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago. Cariforum, Caribbean Forum, Caribbean Forum of African, Caribbean and Pacific States, Cariforum States, Cariforum countries, Forum of the Caribbean Group of African, Caribbean and Pacific (ACP) States and Cuba. They are 16 participating states, namely: Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Lucia, St. Christopher and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago.
Carolinen Caroline Islands
cartografie cartography
casestudy, case-study case study
cashflow, Verschil tussen de lopende inkomsten en de lopende uitgaven van een onderneming. cash flow, A company's gross cash flow is its net profit before charging depreciation. The net cash flow consists of retained profits plus depreciation.
Castilië en La Mancha, Autonome Gemeenschap Castilië en La Mancha, Castilië, La Mancha Castile-La Mancha, Autonomous Community of Castile-La Mancha, La Mancha
Castilië en Leon, Autonome Gemeenschap Castilië en Leon, Leon Castile-Leon, Autonomous Community of Castile-Leon, Leon
catalogisering, regels voor de catalogisering cataloguing, cataloguing rules, cataloguing system, recording of documents
catalogus catalogue
Catalonië, Autonome Gemeenschap Catalonië Catalonia, Autonomous Community of Catalonia
Caymaneilanden Cayman Islands
CCD CCD
CEAE CEAE
CEAO CEAO
Cedefop, Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training
CEFTA, Centraaleuropese Vrijhandelsakkoord, Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst, MEVA, In 1992 door drie Midden-Europese landen (Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije) gesloten vrijhandelsovereenkomst waarbij EU-partners en landen die tot de EU willen toetreden, zijn aangesloten. Op 1 januari 2007 bestond de CEFTA uit Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië, Montenegro, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Moldavië en Kosovo. CEFTA, Central European Free Trade Agreement, Free-trade agreement set up in 1992 by three central European countries (Czechoslovakia, Poland and Hungary) and bringing together EU partner countries and countries seeking EU membership. At 1 January 2007, the members of CEFTA were Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia and Herzegovina, Moldova and Kosovo. Croatia withdrew following its accession to the EU in July 2013.
CEFTA-landen CEFTA countries, Use for documents which deal with all of these countries.
cellulose, celstof, Technische grondstof, bereid uit hout en plantenvezels, vooral gebruikt voor fabricage van papier, cellofaan en kunstzijde. cellulose, A chemical compound occurring naturally in fibrous products such as cotton and kapok, and used in the manufacture of paper, rayon, cellophane, etc.
CEMAC-landen, landen van de CEMAC, landen van de UDEAC, UDEAC-landen CAEMC countries, CAEEU countries, CEMAC countries, Use for documents which deal with all of these countries.
cement, cementindustrie cement, cement industry
Cenelec, Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie Cenelec, European Committee for Electrotechnical Standardisation, European Committee for Electrotechnical Standardization
censuur censorship
Centraal-Afrikaanse Republiek Central African Republic
Centraal-Amerikaans Integratiesysteem, CAIS, OCAS, Organisatie van Centraal-Amerikaanse Staten, SICA, Kwam in 1991 in de plaats van de Organisatie van Centraal-Amerikaanse Staten (OCAS) met als doel de oprichting van de Centraal-Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt (CACM). Central American Integration System, CAIS, OCAS, Organisation of Central American States, Organization of Central American States, SICA, Replaced the Organisation of Central American States (OCAS) in 1991 and led to the creation of the Central American Common Market (CACM).
Centraal-Amerikaans parlement Central American Parliament
Centraal-Amerikaanse Bank voor Economische Integratie, BCIE, CABEI Central American Bank for Economic Integration, CABEI
Centraal-Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt, CACM, Centraalamerikaanse Gemeenschappelijke Markt, MCAC Central American Common Market, CACM
Centraal-Azië Central Asia
Centraal-Estland Central Estonia
Centraal-Griekenland Central Greece
Centraal-Hongarije Central Hungary
Centraal-Kroatië, Midden-Kroatië Central Croatia
Centraal-Macedonië Central Macedonia
Centraal-Slovenië Central Slovenia
Centraal-Trans-Danubië Central Transdanubia
centrale bank, circulatiebank, emissiebank, federale bank, nationale bank central bank, bank of issue, federal bank, national bank
Centrale Commissie voor de Rijnvaart, CCR Central Commission for Navigation on the Rhine, CCNR
centrale overheid, federale overheid central government, federal government
centralisatie van de informatie, decentralisatie van de informatie, gecentraliseerde informatie, gedecentraliseerde informatie centralisation of information, centralised information, centralization of information, decentralisation of information, decentralised information
Centre-Val de Loire, Centre (Frankrijk), Op 1 januari 2016 is de regio Centre hernoemd tot Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire, Centre (France), On 1 January 2016, the region of Centre was renamed Centre-Val de Loire.
Centru (Roemenië) Centru (Romania), Center (Romania)
Centrum van de Verenigde Naties voor regionale ontwikkeling, UNCRD UN Centre for Regional Development, UNCRD, United Nations Centre for Regional Development
Centrum voor de ontwikkeling van Azië en de Stille Oceaan Asian and Pacific Development Centre, APDC
Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven, Centrum voor industriële ontwikkeling, CIO, COB, Krachtens de bepalingen in de overeenkomst van Cotonou zijn de middelen en de activiteiten van het Centrum voor industriële ontwikkeling (CIO) in augustus 2000 overgedragen aan het Centrum voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven(COB). Centre for the Development of Enterprise, CDE, Centre for the Development of Industry, CDI, In accordance with the Cotonou Agreement, the resources and activities of the Centre for the Development of Industry (CDI) were transferred to the Centre for the Development of Enterprise (CDE) in August 2000.
Cepol, Europese Politieacademie, EPA, Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving, Tot 30.6.2016: „Europese Politieacademie” (Cepol). CEPOL, European Police College, European Union Agency for Law Enforcement Training, Until 30.6.2016: ‘European Police College’ (CEPOL).
CEPT, Europese Conferentie van de Administraties van Posterijen en van Telecommunicatie, Europese Conferentie van de PTT-administraties CEPT, European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
CERN, Europees laboratorium voor deeltjesfysica, Europese Organisatie voor kernonderzoek CERN, European Laboratory for Particle Physics, European Organisation for Nuclear Research, European Organization for Nuclear Research
certificaat inzake goederenverkeer, geleibiljet movement certificate, customs permit
certificaat van oorsprong certificate of origin
certificatie voor de bosbouw, Toekenning van een milieucertificaat voor producten uit duurzame bosbouw en houtproductie. forest certification, A procedure in which an independent third party awards a certificate attesting that a forest is being managed and used sustainably in accordance with agreed standards.
Ceuta en Melilla, Alleen te gebruiken voor de regio zoals die bestond tot 1995; gebruik in andere gevallen de descriptoren Melilla of Ceuta., Ceuta en Melilla zijn autonome gebieden sinds 13 maart 1995. Ceuta and Melilla, Use only for the region which existed until 1995, afterwards use descriptors "Ceuta" or "Melilla"., Ceuta and Melilla are autonomous cities since 13 March 1995.
Ceuta, Autonome Stad Ceuta Ceuta, Autonomous City of Ceuta
champagne champagne
Champagne-Ardennes, Op 1 januari 2016 is de regio Champagne-Ardenne opgegaan in de regio Grand Est. Champagne-Ardenne, On 1 January 2016, the region of Champagne-Ardenne was incorporated into the region of Grand Est
champignonteelt, champignon, champignoncultuur mushroom-growing, mushroom
chaptaliseren, verzoeten van wijn, Toevoegen van suiker aan wijn. chaptalisation, chaptalization, sweetening of wine, Method of adding sugar to wine.
charteren chartering
chemisch afval, chemocar chemical waste
chemisch element chemical element
chemisch ongeval, ongeval met chemische stoffen chemical accident
chemisch procédé, chemische reactie, ontzuring, ontzwaveling, verbranding chemical process, chemical reaction, combustion, deacidification, desulphurisation
chemisch product, chemisch produkt, chemische nomenclatuur, chemische stof, chemische substantie chemical product, chemical agent, chemical body, chemical nomenclature, chemical substance, chemicals
chemisch wapen chemical weapon
chemisch zout, ammoniak, bleekwater, bromide, chloride, hydroxide, jodide, kaliumchloride, lithiumhydroxide, natriumcarbonaat, nitraat, sodiumcarbonaat, sulfaat chemical salt, ammonia, ammonium, bromide, chloride, hydroxide, iodide, lithium hydroxide, nitrate, potassium chloride, soda, sodium carbonate, sulphate
chemische alcohol, aldehyde, diëthyleenglycol, ethyleenglycol, glycerine, vetalcohol chemical alcohol, aldehyde, diethylene glycol, ethylene glycol, fatty alcohol, glycerine
chemische basisindustrie raw chemical industry
chemische industrie, chemische producten chemical industry, chemical production
chemische verbinding chemical compound
chemische verontreiniging chemical pollution
cheque cheque
Chili, Republiek Chili Chile, Republic of Chile
China, Volksrepubliek China China, People’s Republic of China
Chiroptera, handvleugeligen, vleermuizen Chiroptera, bat
chirurg surgeon
chirurgie, anesthesie, chirurgische ingreep, microchirurgie surgery, anaesthetics, microsurgery, surgical operation
chloor chlorine
christen, christelijk Christian
christen-democratische partij Christian Democratic Party
christendom Christianity
chronische ziekte, langdurige ziekte chronic illness, chronic disease
chroom chromium
cider cider
cif-prijs, CIF, cif-fase, cif-levering, kosten verzekering vracht, levering loshaven, Omvat behalve de prijs van het product ook de vervoerprijs tot de haven van bestemming, verzekering inbegrepen. cif price, cif delivery, cost insurance freight, delivery at port of unloading, forward delivery price, Includes, in addition to the price of the goods themselves, the cost of transport and insurance to the port of destination.
circulaire economie, actieplan voor de circulaire economie, pakket circulaire economie, Economisch model waarbij de hoeveelheid afval wordt verminderd door hergebruik, reparatie, opfrissing en recyclage van bestaande materialen en producten. circular economy, circular economy action plan, circular economy package, Model of economy which minimises waste through reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products.
circulaire migratie, Niet te verwarren met tijdelijke migratie., Herhaaldelijke verhuizing over en weer tussen het land van bestemming en dat van herkomst. circular migration, circular migrant, Not to be confused with temporary migration., A repeated back-and-forth movement between the destination and countries of origin.
Cis-Jordaanse kwestie, Cisjordaanse kwestie West Bank question, Israeli occupied Jordan
citaat quote, citation
citrusfruit, cederappel, citroen, citrusvrucht, clementine, grapefruit, mandarijn, pomerans, pompelmoes, sinaasappel citrus fruit, citron, clementine, grapefruit, lemon, mandarin orange, orange, pomelo, tangerine
civiele aansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid civil liability
civiele dienst, burgerdienst, vervangende dienstplicht alternative service
civiele missie van de EU, CPCC, civiel plannings- en uitvoeringsvermogen, civiele EU-missie, civiele missie van de Europese Unie, civiele operatie van de Europese Unie EU civilian mission, CPCC, Civilian Planning and Conduct Capability, EU civilian operation, civilian mission of the EU, civilian mission of the European Union
civiele samenleving, maatschappelijk middenveld, maatschappelijke organisatie, Het geheel van organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk, (NGO's), die ten doel hebben door gemeenschappelijke inspanning de politiek, de sociale waarden en structuren op nationaal of internationaal niveau te veranderen of te verbeteren. civil society, civil society organisation, civil society organization, CSO, organised civil society, organized civil society, All non-profit movements and associations which are independent of the State and whose objective is to transform, through concerted effort, the social policies, standards and structures at national and international level.
CIV-verdrag, CIV, Internationale conventie aangaande het vervoer van reizigers en bagage via het spoor. CIV Convention, CIV, International convention regarding the transportation of travellers and luggage by rail.
classificatie van dieren, diertaxonomie animal taxonomy, classification of animal species
classificatie van planten, plantentaxonomie plant taxonomy, classification of plant species
classificatie, UDC, universele decimale classificatie classification, UDC, heading, universal decimal classification
clausule, contractbepaling contract terms, terms of contract
cloudcomputing, ASP, application service provider, clouddienst, hardware als een dienst, infrastructure als een dienst, platform als een dienst, software als een dienst, Opslag, verwerking en gebruik van gegevens op computers op een andere locatie waartoe toegang wordt verleend via internet. cloud computing, ASP, HaaS, IaaS, PaaS, SaaS, application service provider, cloud service, hardware as a service, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, Storing, processing and use of data on remotely located computers accessed over the internet.
Cluj Cluj
CMA WFC
CMT WCL
codering coding
codering van informatie, cijferschrift, geheimschrift cryptography
codicil, euthanasieverklaring, Document waarin iemand verklaart geen levensverlengende medische behandelingen te willen ondergaan indien zijn/haar toestand hopeloos is. living will, advance declaration, advance directive, health care directive, A health care directive that tells others how a person would like to be treated if they lose their capacity to make decisions about health care. The term living will is often used when a person is planning for their last illness, but a health care directive can be made in any circumstances.
codificatie van het EU-recht, codificatie van het communautaire recht, codificatie van het recht van de Europese Unie, Codificatie is de procedure waarmee een wetgevingshandeling en alle wijzigingen daarop tot één enkele nieuwe handeling worden gecombineerd. De nieuwe handeling doorloopt de volledige wetgevingsprocedure en vervangt de gecodificeerde handelingen. codification of EU law, codification of Community law, codification of European Union law, Codification is the process of bringing together a legislative act and all its amendments in a single new act. The new act passes through the full legislative process and replaces the acts being codified.
cofinanciering, co-financiering, gemeenschappelijke financiering co-financing, joint financing
cognitieve vaardigheden, leesvaardigheid, luistervaardigheid, ontwikkeling van vaardigheden, spreekvaardigheid, cerebrale vaardigheden die benodigd zijn voor alle taken, van de eenvoudigste tot de meest complexe, en die te maken hebben met de mechanismen van hoe we leren, ons herinneren, problemen oplossen en onze aandacht ergens op richten cognitive skills, listening skills, reading skills, skills development, speaking skills, time-management, brain-based skills we need to carry out any task from the simplest to the most complex which have more to do with the mechanisms of how we learn, remember, problem-solve, and pay attention
Cohesiefonds, bijdrage van het Cohesiefonds, Cohesie financieel instrument, Financieel instrument dat de economische prestaties van de lidstaten tot elkaar moet brengen, met het oog op de economische en monetaire unie. Cohesion Fund, Cohesion Fund aid, cohesion financial instrument, A financial instrument intended to reduce the gap in the economic performances of the Member States, thereby promoting economic and monetary union.
cokes, cokeskolen coke, coking coal
collectief geheugen, cultureel geheugen, gemeenschappelijk geheugen, historisch geheugen, nationaal geheugen, publiek geheugen, sociaal geheugen, Gemeenschappelijk geheugen van een groep mensen dat van de ene generatie op de volgende kan worden doorgegeven en dat een basis vormt voor het bewustzijn van de eenheid of bijzonderheden van de groep. collective memory, common memory, cultural memory, historical memory, national memory, public memory, social memory, Common memory of a group of people which may be passed down from one generation to the next, and which provides a basis from which the group can derive an awareness of its unity or peculiarity.
collectief ontslag collective dismissal, collective redundancy
collectief verhaal, class action, collectief beroep, collectieve actie, groepsvordering, mechanisme voor collectief verhaal, representatieve actie, Procedureel mechanisme dat, om redenen van proceseconomie en/of efficiënte handhaving, de mogelijkheid biedt een aantal individuele claims die betrekking hebben op dezelfde zaak in een enkele gerechtelijke procedure te combineren. Collectief verhaal is een breed concept, dat onder meer voorziet in dwangmaatregelen tot rechtsherstel (processen om onwettig gedrag te stoppen) en vorderingen tot schadevergoeding (processen tot vergoeding van schade). collective redress, class action, collective action, collective claim, collective redress mechanism, group action, group litigation, representative action, Procedural mechanism which allows, for reasons of procedural economy and/or efficiency of enforcement, a number of individual claims relating to the same case to be bundled into a single court action. Collective redress is a broad concept that includes injunctive relief (lawsuits seeking to stop illegal behaviour) and compensatory relief (lawsuits seeking damages for harm caused).
collectieve arbeidsovereenkomst, Schriftelijke overeenkomst over de arbeidsvoorwaarden, gesloten tussen een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties. collective agreement, industry-wide collective agreement, A written agreement on working conditions drawn up between one or more workers' organisations on the one side and one or more employers' organisations on the other.
collectieve boerderij, kibboets, kolchoz, sovchose collective farm, kibbutz, kolkhoz
collectieve economie collectivised economy, collectivized economy
collectieve goederen, collectieve goederen en diensten, openbare goederen, publieke goederen, In het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn collectieve goederen goederen en diensten die ten goede komen aan de gehele bevolking, maar waarvoor de producent niet door de markt wordt vergoed. public goods, collective goods, public goods and services, In the context of the common agriculture policy, 'public goods' are goods and services which benefit the general public but for which the producer is not remunerated through the market.
collectieve maaltijdverstrekking, bedrijfsrestaurant, cantine, Betreft het verstrekken van maaltijden aan leden van een gemeenschap. catering, canteen, works canteen
collectieve onderhandeling, Alle besprekingen tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers, die moeten leiden tot afsluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst. collective bargaining, Process in which representatives of employers and employees negotiate with a view to establishing a collective agreement.
collectivisme, staatsbemoeiing, staatsvoogdij collectivism, State management
Colombia, Republiek Colombia Colombia, Republic of Colombia
Colombo-plan, Plan voor de economische en sociale ontwikkelingssamenwerking in Azië en de Stille Oceaan. Colombo Plan, Plan for cooperative economic and social development in Asia and the Pacific.
Comecon, Raad voor wederzijdse economische bijstand, RWEB, Intergouvernmentele economische organisatie (1949-91), opgericht door de USSR, Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen en Roemenië. In de loop der jaren werden ook Albanië (1949-87), de DDR (1950-90), Mongolië (1962), Cuba (1972) en Vietnam (1978) lid, en trad Joegoeslavië (1964) toe als geassocieerd land. Comecon, Council for Mutual Economic Assistance, CMEA, Intergovernmental economic organization (1949-91) founded by USSR, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and Romania. In the course of time Albania (1949-87), GDR (1950-90), Mongolia (1962), Cuba (1972) and Vietnam (1978) took also part as well as Yugoslavia (1964) as associate member.
Comecon-landen, landen van de Comecon, landen van de RWEB, RWEB-landen, Intergouvernmentele economische organisatie (1949-91), opgericht door de USSR, Bulgarije, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen en Roemenië. In de loop der jaren werden ook Albanië (1949-87), de DDR (1950-90), Mongolië (1962), Cuba (1972) en Vietnam (1978) lid, en trad Joegoeslavië (1964) toe als geassocieerd land. Comecon countries, CMEA countries, Intergovernmental economic organization (1949-91) founded by USSR, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and Romania. In the course of time Albania (1949-87), GDR (1950-90), Mongolia (1962), Cuba (1972) and Vietnam (1978) took also part as well as Yugoslavia (1964) as associate member.
comité (EU), comité EG committee (EU), EC committee
comité van de Raad van de Europese Unie, Comité Raad EG, Comité Raad EU, De besluiten van de Raad worden voorbereid door een structuur van ruim 150 werkgroepen en comités waarin vertegenwoordigers van de lidstaten zitting hebben. Zij regelen de technische kwesties en sturen het dossier door naar het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper). EU Council committee, EC Council committee, Council decisions are prepared by a structure of more than 150 working parties and committees comprising delegates from the Member States. They resolve technical issues and forward the dossier to the Permanent Representatives Committee (Coreper).
Comité voor de werkgelegenheid (EU), Comité voor de werkgelegenheid (EG), werkgelegenheidscomité Employment Committee (EU), Employment Committee, Employment and Labour Market Committee, advisory Employment Committee
Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek, CREST Scientific and Technical Research Committee, CREST
comitologie, comitéprocedure, Sinds 1.3.2011 vervangt deze verordening het comitologiebesluit 1999/468/EG en stelt zij twee nieuwe procedures vast: een raadplegingsprocedure en een onderzoeksprocedure. Deze vervangen dus de raadplegings-, beheers- en regelgevingsprocedures die door het besluit van 1999 waren geïntroduceerd., Verzameling regels, vastgesteld bij verordening (EU) nr. 182/2011, waarin wordt vastgelegd hoe de Commissie, met ondersteuning van door haar voorgezeten comités van vertegenwoordigers van de lidstaten, de uitvoeringsbevoegdheden uitoefent die haar door de wetgevende macht (het Europees Parlement en de Raad) zijn verleend. comitology, committee procedures, On 1 March 2011, this Regulation repealed and replaced Comitology Decision 1999/468/EC and introduced two new procedures: an advisory procedure and an examination procedure. These procedures thus replace the advisory procedure, the management procedure and the regulatory procedure introduced by the Decision adopted in 1999., The rules laid down in Regulation (EU) No 182/2011 defining how the Commission exercises the implementing powers conferred on it by the legislative authority (the European Parliament and the Council), with the help of committees which it chairs, comprising representatives of the Member States.
commanditaire vennootschap, commanditaire vennootschap op aandelen, eenvoudige commanditaire vennootschap, vennootschap bij wijze van geldschieting, vennootschap en commandite limited partnership, company limited by shares
commercialisering, marketingbeleid, marketingcampagne, marketingstructuur, op de markt brengen marketing, marketing campaign, marketing policy, marketing structure
commerciële distributie, distributiebeleid, distributienet, distributiestructuur, handelsorganisatie, verkoopnet distributive trades, distribution network, distribution policy, distribution structure, sales network
commerciële informatie trade information
commerciële landbouw commercial farming
commerciële media, commerciële radio, commerciële televisie, Massacommunicatiemiddel dat een groot deel van de inkomsten uit reclame verwerft. commercial media, commercial radio, commercial television, Media which derive part of their income from advertising.
commerciële rechtspraak, handelsrechtbank, rechtbank van koophandel commercial court, commercial tribunal
commerciële samenwerking trade cooperation
commissie ad hoc, gemengde commissie ad hoc committee, joint committee
commissie EP, EP-commissie, parlementaire commissie EG EP Committee, Committee of the EP, Parliamentary Committee of the EP
commissie VN UN Commission, United Nations Commission
Commissie voor de rechten van de mens, De Europese Commissie voor de rechten van de mens was een speciale rechter die tussen 1953 en 1998 actief was en tot taak had vast te stellen of klachten bij het Europees Hof voor de rechten van de mens ontvankelijk waren. In 1998 schafte protocol 11 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens de commissie af, terwijl de bevoegdheid van het Europees Hof voor de rechten van de mens werd uitgebreid. Commission on Human Rights, The European Commission on Human Rights was a special tribunal that operated between 1953 and 1998 and determined the admissibility of a complaint to the European Court of Human Rights. In 1998, protocol 11 to the European Convention on Human Rights abolished the commission and enlarged the European Court of Human Rights.
Commissie voor ontwikkelingsbijstand, CAD, DAC Development Assistance Committee, DAC
commissieverslag committee report
commissionair commission agent
common law common law
communalisme communalism, communautarism
communautair bestek Community support framework
Communautair Bureau voor plantenrassen, CBP Community Plant Variety Office, CPVO
communautair organisme Community body
communautaire certificatie, communautaire certificatie-instelling, communautaire homologatie Community certification
communautaire instelling EU institution, Community institution, European Union institution
communautaire preferentie, Voorkeursbehandeling voor goederen die binnen de Gemeenschap zijn geproduceerd, met het doel om de Lid-Staten te stimuleren tot bevoorrading bij de partners in plaats van op de wereldmarkt. Community preference, Preferential treatment given to goods produced in the European Community so as to encourage a Member State to buy from its partners rather than on the world market.
communautaire verkeersader Community trunk route, Community major road
communautaire visserij, blauw Europa Community fisheries, Community fishing, blue Europe
communautarisering, communautaire aanpak, vergemeenschappelijking, vervangend beleid, Communautarisering houdt in dat een gebied dat binnen het institutionele kader van de Unie onder de intergouvernementele methode valt (tweede en derde pijler), naar decommunautaire methode (eerste pijler) wordt overgeheveld. principle of communitisation, communitisation, Communitisation means transferring a matter which, in the institutional framework of the Union, is dealt with using the intergovernmental method (second and third pillars) to the Community method (first pillar).
communicatie in de praktijk communication skills, communication practices
communicatiebeleid, communicatie, ontwikkeling van de communicaties communications policy, communications, development of communications
communicatie-industrie communications industry
communicatiemiddel means of communication
communicatiesysteem communications systems
communicatietarief, gesprekstarief, tariefbepaling van communicaties, telefoontarief, transmissietarief telephone charges, call rates, communications tariff, communications tariff system, cost of calls, cost of phone calls, cost of telephone calls, phone call rates, price of calls, price of phone calls, price of telephone calls, telephone call rates, transmissions tariff
communisme Communism
communistische partij Communist Party
Comoren, Unie der Comoren Comoros, Union of the Comoros
company buy-out, bedrijfsovername door de werknemers, Bedrijfsovername door managers, managers buy-out, managementbuy-in, managementbuy-out, Financiële middelen die de directie, de investeerders of het personeel van een bedrijf in staat stellen de bestaande productiviteit te verwerven en voort te zetten. company buyout, LBO, MBI, MBO, institutional buy-out, leverage buy-out, management buy-in, management buy-out, The purchase of a company, especially by its former management or staff, sometimes with outside backing from a bank or other institution.
compensatiehandel, driehoekstransactie, Vorm van internationale handel die de deviezenoverdracht wil elimineren of verminderen. Omvat de ruilhandel, terugkoopovereenkomsten, driehoekshandel en de compensatietransacties. countertrade, three-way trade, Form of international trade aimed at eliminating or reducing the transfer of currencies. Re-introduces bartering, counter-buying, and re-purchasing agreements.
compensatieovereenkomst, betalingsovereenkomst, clearingovereenkomst, compensatie-overeenkomst, Boekhoudkundige regeling tussen debiteurs en crediteurs die toelaat het gebruik te beperken van betalingsmiddelen voor het netto saldo van deze betrekkingen. clearing agreement
compenserende financiering, Financiering van het tijdelijke uitvoerdeficit. compensatory financing, Financing of temporary export deficits.
compenserende heffing, compenserende voorheffing countervailing charge, compensatory levy
complementair mechanisme supplementary trade mechanism, STM, STM certificate, supplementary mechanism
complementariteit van het handelsverkeer complementarity of trade
complementariteitsbeginsel, complementariteit van de hulp, complementariteit van financiering principle of additionality, aid additionality, financing additionality
complementariteitsovereenkomst, Wordt toegepast op de industriële productie op sectorieel niveau in een land waar een gemeenschappelijk economisch integratieprogramma wordt gevoerd. complementarity agreement, Refers to industrial production in certain sectors where countries are jointly developing a programme of economic integration.
computer, gegevensmateriaal, minicomputer computer, mini-computer
computerbewijs, digitaal bewijs, digitaal forensisch onderzoek digital evidence, electronic evidence, computer forensics, digital forensics
computercriminaliteit, computerfraude, cybercriminaliteit, cyberdelict, cybervandalisme, digitale criminaliteit, informaticadelict computer crime, computer offence, computer-related crime, cyber-vandalism, cybercrime, digital crime
computergebruiker information technology user, computer system user, data-processing system user, information system user
computernetwerk computer network
computerondersteund onderwijs, geprogrammeerd leren, geprogrammeerd onderwijs, onderwijs door middel van een computer, Gebruik van computers in het onderwijs. programmed learning, computer-aided learning, computer-assisted learning, computerised teaching, teaching by computer, Method of teaching involving computers.
computerondersteunde fabricage computer assisted manufacturing, computer aided manufacturing
computerpiraterij, computerkraak, piraterij van programmatuur, softwarepiraterij computer piracy, software misuse, hacking, software piracy
computerprogramma, programmapakket, programmatuur, programmeren, software, software-industrie, softwareontwerp, softwareontwikkeling software, computer programme, computer programming, software development, software engineering, software industry, software package
computerterminal computer terminal
computervirus computer virus
concentratiekamp, kamp des doods, vernietigingskamp concentration camp, death camp, extermination camp
concessiehouder concessionaire
concessieovereenkomsten voor dienstverlening, Staatshandeling waarbij een openbaar lichaam het gehele of gedeeltelijke beheer van dienstverleningen die normaal gesproken onder de eigen verantwoordelijkheid vallen, overdraagt aan een derde partij, die dan ook de risico's voor de uitvoering van de diensten draagt. Deze overdracht kan geschieden in de vorm van een officieel contract, of met stilzwijgende toestemming van de derde partij. service concession, Acts attributable to the State whereby a public authority entrusts to a third party û by means of a contractual act or a unilateral act with the prior consent of the third party û the total or partial management of services for which that authority would normally be responsible and for which the third party assumes the risk.
concilie ecclesiastical council, synod
concurrentie, mededinging competition
concurrentiebeding non-competition clause
concurrentiebeleid competition policy
concurrentiebeperking, concurrentievervalsing, discriminerende handelspraktijk, oneerlijke concurrentie, oneerlijke handelspraktijk, ongeoorloofde concurrentie, onvolkomen concurrentie, onzuivere concurrentie, restrictieve handelspraktijk, wederrechtelijke handelspraktijk restriction on competition, discriminatory trading practice, distortion of competition, illegal trade practice, unfair competition, unfair trade practice
concurrentierecht, concurrentieregeling, concurrentievoorschriften competition law, competition regulations
concurrentievermogen competitiveness
Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling, Unctad UN Conference on Trade and Development, Unctad, United Nations Conference on Trade and Development
Conferentie van voorzitters, conferentie van woordvoerders, Wordt gebruikt voor de conferentie van voorzitters van parlementsfracties. conference of presidents, Conference comprising the presidents or chairmen of the parliamentary groups.
conferentie VN UN Conference, United Nations Conference
conferentiehandelingen, colloquium, conferentie, congres, rondetafelconferentie, symposium conference proceedings, colloquium, conference, congress, round table, symposium
confessioneel onderwijs, godsdienstonderwijs denominational education
confessionele staat non-secular State
conflict tussen etnische groeperingen, etnisch conflict, stammenoorlog ethnic conflict, inter-ethnic conflict, tribal war
conflictpreventie, oorlogspreventie, preventie van gewelddadige conflicten, ius contra bellum conflict prevention, prevention of conflict, prevention of war, jus contra bellum, law on the prevention of war
conformiteitsaudit, conformiteitscontrole, nalevingsgerichte audit, nalevingsgerichte controle, Een alevingsgerichte controle heeft betrekking op de mate waarin de gecontroleerde entiteit zich houdt aan wet- en regelgeving, beleid, vastgelegde (gedrags)codes of overeengekomen voorwaarden, enz. compliance audit, compliance auditing, Compliance audit deals with the degree to which the audited entity follows rules, laws and regulation, policies, established codes or agreed terms and conditions, etc.
conglomeraat van bedrijven, Concentratie die een diversificatie van de activiteiten inhoudt, gerealiseerd door de aankoop van andere ondernemingen, gevolgd door een fusie. conglomerate, A large corporation or group of companies, built up through mergers and takeovers, which has interests in a wide range of business activities.
Congo, Congo-Brazzaville, Republiek Congo Congo, Congo Brazzaville, French Congo, Republic of the Congo
Congres van Lokale en Regionale Overheden van Europa, CLRAE, Congres van Lokale en Regionale Overheden van Europa van de Raad van Europa Congress of Local and Regional Authorities of Europe, CLRAE
conjuncturele voorraad economic contingency stock
conjuncturele werkloosheid, conjunctuurwerkeloosheid, Werkloosheid die wordt veroorzaakt of beïnvloed door (tijdelijk) verminderde economische groei. cyclical unemployment, Unemployment due to variations in the business cycle.
conjunctuurbeleid short-term economic policy
conjunctuurfluctuatie, seizoenfluctuatie cyclical fluctuation, seasonal fluctuation
Connacht Connacht
conservatieve partij Conservative Party, Tory Party
conservatisme conservatism
conservenfabriek, conservenindustrie cannery, canning, canning industry, food-preserving industry
conservering van levensmiddelen food preserving, preserving of foodstuffs
conserveringsmiddel, conserveermiddel preservative, preservative agent
consolidatie van de Europese Unie, consolidatie van de Gemeenschap deepening of the European Union, deepening of the Community, further development of the Community, further development of the European Union
consolidatie van de schuld, geconsolideerde schuld, Omvorming van een deel van de schuld op korte termijn tot een schuld op lange termijn. rescheduling of public debt
consolidering van het EU-recht, consolidatie van het communautaire recht, consolidering van het recht van de Europese Unie consolidation of EU law, consolidation of Community law, consolidation of European Union law
Constanța, Constanta Constanta
constitutionele rechtspraak, Constitutioneel Hof, Staatsraad constitutional court
consulaat consulate
consultatieve bevoegdheid advisory power
consument, verbruiker consumer
consumentenbeleid, consumptiebeleid, Het consumentenbeleid heeft als doel het behartigen van de belangen van de consument met als prioriteit het toekennen van een aantal fundamentele rechten. Daarnaast is het beleid erop gericht bestaande ongelijkheden te verminderen, onrechtmatige praktijken aan te pakken, de gezondheid en de veiligheid te bevorderen en de levensstandaard in het algemeen te verbeteren. consumer policy, policy of consumerism, Policy aimed at defending the specific interests of consumers by recognising their fundamental rights and by aiming to reduce inequalities, fight against disloyal practices, promote health and safety and improve the standard of living in general.
consumentengedrag consumer behaviour
consumentenorganisatie, consumentenbond, consumentenvereniging consumer movement, consumer association, consumer organisation
consumentenrecht, consumentenwetgeving consumer law, consumer legislation
consumentenvoorlichting, gezondheidsclaim, voedingsclaim, vorming van de consument consumer information, consumer education, health claim, nutrition claim
consumptief krediet, verbruikskrediet consumer credit
consumptiegoederen, duurzame consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen consumer goods
consumptiemaatschappij, welvaartsmaatschappij, Maatschappijvorm die gericht is op de productie en de afzet van zoveel mogelijk goederen, ongeacht de behoefte daaraan. consumer society, A type of society where growth in production results in a proliferation of consumer goods and consequently in the creation of new needs and desires.
consumptiemelk drinking milk
consumptieprijs, prijs aan de verbruiker consumer price, price to the consumer
consumptieve bestedingen consumption expenditure
consumptieve vraag consumer demand
consumptievet, consumptievetten food fat, edible fat
Contadora-groep, In 1983 opgericht door Mexico, Venezuela, Colombia en Panama; is in 1987 opgenomen in de Groep van Rio: deze term gebruiken. Contadora Group, The Contadora Group was created in 1983 by the Foreign Ministers of Mexico, Venezuela, Colombia and Panama, and was incorporated into the Rio Group in 1987. Use “Rio Group”.
container, laadkist container
contantmarkt, contante markt, Markt waarop de behandelde verrichtingen onmiddellijk worden uitgevoerd. spot market, cash market, Market in which goods are sold for immediate delivery.
continentaal plat, continentaal plateau, Verlengstuk onder water van het territorium van een kuststaat waarop deze soevereine rechten uitoefent voor de ontginning van de hulpbronnen. continental shelf, Irregular submarine margin of a continent over which territory the coastal State has sovereign rights to extract resources.
Continentaal-Kroatië, Kontinentalna Hrvatska Continental Croatia, Kontinentalna Hrvatska
continudienst continuous working day
continuproductie, continuproduktie continuous production
contract, afsluiten van een contract, contractrecht, ondertekening van een contract, verplichting contract, conclusion of a contract, contract law, contractual agreement, contractual commitment, law of contract
contractlandbouw contract farming
contractuele aansprakelijkheid contractual liability
controle op concentraties merger control, Monopolies and Mergers Commission
controle van de kennis, regelmatige toetsing van de kennis assessment, continuous assessment
controle van de migraties, immigratiestop, migratiebeheer migration control, halting of immigration, managed migration
controleorgaan, controle-orgaan supervisory body
Conventie van Arusha Arusha Convention
Conventie van Lomé Lomé Convention
Conventie van Lomé I first Lomé Convention
Conventie van Lomé II second Lomé Convention
Conventie van Lomé III third Lomé Convention
Conventie van Lomé IV fourth Lomé Convention
Conventie van Yaoundé, Conventie van Yaoundé I, Conventie van Yaoundé II Yaoundé Convention, first Yaoundé Convention, second Yaoundé Convention
conventioneel wapen, artillerie, klassiek wapen, Is geen atoomwapen. conventional weapon, artillery
convergentiecriterium convergence criteria
convertibiliteit currency convertibility
Cookeilanden Cook Islands
coöperatie, coöperatieve groepering, coöperatieve onderneming, coöperatieve productievereniging, coöperatieve vennootschap, coöperatieve vereniging cooperative, cooperative company, cooperative society, workers' cooperative, cooperative entreprise
coöperatieve bank cooperative bank, mutual savings bank
coöperatieve kredietinstelling credit union, credit cooperative
coördinatie van de steunmaatregelen coordination of aid
coördinatie van EMU-beleid coordination of EMU policies
coördinatie van financieringen, coördinatie van fondsen coordination of financing, coordination of funds
Coreper, CPV, Comité van permanente vertegenwoordigers Coreper, Permanent Representatives Committee
coronavirusziekte, COVID, MERS, Middle-East respiratory syndrome, SARS-CoV-1, Algemeen te gebruiken voor ziekten veroorzaakt door elk soort virus uit de coronavirusfamilie., Ziekte veroorzaakt door leden van de familie van het coronavirus (CoV). coronavirus disease, COVID-19, MERS-CoV, Middle-East Respiratory Syndrome, SARS, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus disease 2019, coronavirus pandemic 2019-2020, Use generally for diseases caused by any type of the coronavirus family., Disease caused by members of the coronavirus (CoV) family.
corporatisme corporatism
Corpus Juris (EU), communautair Corpus Juris corpus juris (EU), Community corpus juris
correspondentie, brief correspondence, letter
corrosie corrosion
corruptie corruption
Corsica Corsica
COSAC, Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden, Een overlegorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement en leden van de commissies voor Europese aangelegenheden van de nationale parlementen van de EU-lidstaten. COSAC, Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union, Conference of European Affairs Committees, Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, A conference bringing together members of the committees of the national parliaments of the European Union Member States dealing with European affairs and representatives of the European Parliament.
cosmetisch product, cosmetica, kosmetisch produkt, parfum, schoonheidsproduct, zeep cosmetic product, beauty product, cosmetic, perfume, soap, toilet preparation
cosmetische industrie, cosmetica-industrie cosmetics industry
cosmologie, Wetenschap van de wetmatigheden van het heelal en de evolutie. cosmology, The branch of astronomy concerned with the evolution and structure of the universe.
Cost, Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek COST, European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research
Costa Rica, Republiek Costa Rica Costa Rica, Republic of Costa Rica
Covasna Covasna
criminaliteit, onveiligheid crime, criminality, Unlawful acts in general.
criminele verwaarlozing, grove onachtzaamheid, nalatigheidsdelict, strafbare nalatigheid criminal negligence, crime of omission, culpable negligence
criminologie criminology
crisisbeheersing, beheer van noodsituaties, crisisbeheer, respons in noodsituaties, Discipline die leidinggevende, organisatorische en technische faciliteiten omvat om zo snel en spoedig mogelijk de terugkeer naar een normaal leven na een zwaar ongeval helpen mogelijk te maken. crisis management, emergency management, emergency response, Discipline incorporating managerial, organisational and technical facilities to assist in managing the return to normal life in the case of a major incident as quickly and swiftly as possible.
crowdfunding, crowdfinanciering, participatieve financiering, Een opkomende alternatieve vorm van financiering waarbij mensen die geld beschikbaar hebben om te schenken, uit te lenen of te investeren, rechtstreeks in contact worden gebracht met mensen die financiering nodig hebben voor een specifiek project. De term verwijst meestal naar online openbare oproepen om bij te dragen aan de financiering van specifieke projecten. crowdfunding, crowd financing, participatory financing, An emerging alternative form of financing that connects those who can give, lend or invest money directly with those who need financing for a specific project. It usually refers to public online calls to contribute finance to specific projects.
Cuba, Republiek Cuba Cuba, Republic of Cuba
cultureel erfgoed, bibliografisch erfgoed, documentair erfgoed, linguïstisch erfgoed, literair erfgoed, werelderfgoed cultural heritage, bibliographic heritage, documentary heritage, human heritage, linguistic heritage, literary heritage
Cultureel toerisme, cultuurtoerisme, Vorm van toerisme die zich speciaal richt op de cultuur van een land of gebied, met name op de levenswijze van de bewoners ervan, hun geschiedenis, kunst, architectuur, godsdienst(en) en andere elementen die hebben bijgedragen tot hun speciale levenswijze. cultural tourism, culture tourism, Cultural tourism is the subset of tourism which concerns the culture of a particular country or region, specifically the lifestyle of the people in the geographical areas in question, their history, art, architecture, religion(s) and other elements which have helped shape their way of life.
cultureel verschil, subcultuur, tegencultuur cultural difference, counterculture, subculture
culturele betrekking, culturele uitwisseling cultural relations, cultural exchange
culturele beweging cultural movement
culturele geografie, Wetenschap die zich bezighoudt met het verband tussen geografie en de cultuur. cultural geography, The study of the relationship between geography and cultural.
culturele identiteit cultural identity
culturele manifestatie, cultureel werk, sociaal-cultureel werk, tentoonstelling cultural event, art exhibition, socio-cultural promotion
culturele organisatie, cultureel centrum, culturele instelling, cultuurcentrum cultural organisation, cultural centre, cultural institution, cultural organization
culturele prijs, cultuurwedstrijd, Europese prijs, literaire prijs cultural prize, European prize, cultural competition, literary prize, literature prize, prize for literature
culturele samenwerking, cultureel akkoord, culturele overeenkomst cultural cooperation, cultural agreement
culturele transmissie, culturele verspreiding, verspreiding van de cultuur, Verspreiding en bevordering van culturele diversiteit op lokaal en nationaal niveau. cultural transmission, cultural dissemination, dissemination of culture, Dissemination and promotion of cultural diversity at local and national level.
culturele uitsluiting, Politiek beginsel dat bepaalt dat culturele goederen en diensten door hun relatie met de cultuur een bijzondere status bezitten die boven puur commerciële aspecten uitgaat, en daardoor niet onderworpen zijn aan de handelsliberalisatie. cultural exception, exception clause for cultural matters, Political principle according to which cultural goods and services, by virtue of how they relate to culture, are of a specific nature which goes beyond the purely commercial and are not subject to free trade movements.
culturele verscheidenheid, cultureel pluralisme, dubbele cultuur, multiculturaliteit, culturele diversiteit cultural pluralism, biculturalism, multicultural society, plurality of cultures, cultural diversity
cultuur culture
cultuurbeleid cultural policy
cultuurbos forest plantation, planted forest
cultuurgoed, teruggave van cultuurschatten cultural object, cultural goods, cultural property, restitution of cultural objects, return of cultural objects
cultuurindustrie culture industry
cumulatie van ambten, dubbel mandaat, Waarbij eenzelfde persoon wettelijk meer door verkiezing bekomen mandaten bekleedt. multiple office holding, dual mandate, One person legally holding several offices.
cumulatie van inkomsten overlapping of income
cumuleren van pensioenen cumulative pension entitlement, overlapping pension entitlement
Curaçao, Zelfstandige entiteit binnen het Koninkrijk der Nederlanden sinds 10.10.2010 (ontbinding van de Nederlandse Antillen). Curaçao, Autonomous entity of the Kingdom of the Netherlands since 10.10.2010 (Netherlands Antilles dissolved).
cybernetica cybernetics, Study of systems of communications and control in machines and living beings.
Cycladen Cyclades
cycloon, orkaan, tornado, tyfoon cyclone, hurricane, tornado, typhoon
Cyprus, Republiek Cyprus Cyprus, Republic of Cyprus
cytologie, cel, celchemie, celcultuur, celgenetica, celmorfologie, celstructuur cytology, cell, cell chemistry, cell cultivation, cell culture, cell morphology, cell structure, cytogenetics
dakloze, landloperij, zonder vaste woonplaats, zwerver homelessness, no fixed abode, vagrancy, without fixed abode
Dalarna Dalarna county
Dâmbovița, Dâmbovita Dâmbovita
database management system, beheerssysteem van gegevensbestanden, DBMS, hiërarchisch DBMS, relationeel DBMS database management system, DBMS, hierarchical DBMS, relational DBMS
datatransmissie, gegevensstroom, gegevenstransmissie, interactieve transmissie data transmission, data flow, interactive transmission
datawetenschap, gegevenswetenschap, multidisciplinair domein waarbinnen wetenschappelijke methoden, processen en systemen worden gebruikt om kennis en inzichten te onttrekken uit zowel gestructureerde als ongestructureerde data in allerlei vormen data science, multi-disciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from data in various forms, both structured and unstructured
decentralisatie, centralisatie, Systeem waarbij het administratieve beheer van een streek autonoom is, in handen van verkozen plaatselijke autoriteiten. decentralisation, centralisation, decentralization, Distribution of administrative powers which have been concentrated in a single centre.
deconcentratie, Systeem waarbij het administratieve beheer van een streek uitgeoefend wordt door lokale autoriteiten die onderworpen zijn aan het centrale gezag. devolution, System in which the administration of a region is executed by local authorities subject to a central authority.
decoratieartikel decorative item
decreet, Uitvoerbare beslissing met algemene of individuele draagwijdte, komende van een politieke macht. decree, Enforceable decision taken by a legislative body.
deegwaren, macaroni, noedels, spaghetti pasta, macaroni, noodle, spaghetti
deeleconomie, autodelen, deel- en ruileconomie, peer-to-peereconomie, Economisch systeem waar activiteiten en diensten worden aangeboden via gemeenschappelijke onlineplatforms die een open markt tot stand brengen voor het tijdelijke gebruik van goederen of diensten, vaak verleend door particulieren. collaborative economy, collaborative consumption, on-demand economy, peer-to-peer economy, sharing economy, Economic system where activities and services are facilitated by collaborative online platforms that create an open marketplace for the temporary usage of goods or services often provided by private individuals.
deelnemend land, Lidstaat die de euro heeft ingevoerd. participating country, in country, A Member State which has adopted the single currency.
deelneming aan de verkiezing turnout of voters, voters
deelneming, financiële deelneming, meerderheidsparticipatie, participatie, toezicht op de onderneming, uitoefening van controle, verkrijgen van een meerderheidspakket, Deelname in het kapitaal, de winst of het beheer van een maatschappij. shareholding, controlling interest, equity interest, holding in a company, majority holding, participating interest, equity investment, equity ownership, equity participation
deelpacht, Contract waarbij de eigenaar zijn grond verhuurt voor een deel van de verbouwde producten. share farming, share tenancy, share-cropping, Arrangement under which the landowner lets his land in return for part of the produce.
deelstaat Federation State, Bundesland, Land (Germany), State of a Federation
deeltijdarbeid, deeltaak, halve werktijd, parttimewerk, Betrekking of functie die slechts in een deel van de normaal wettelijk vastgestelde tijd wordt uitgeoefend. part-time employment, part-time, part-time job, part-time work, Employment with monthly working hours which are shorter than those normally worked by full-time employees.
deeltijdlandbouw part-time farming, part-time agriculture
defensiebegroting, militaire begroting defence budget, military budget
defensiebeleid, militair programma, nationale defensie defence policy, defence programme, military programme, national defence
defensiestatistiek defence statistics
defensieuitgaven, militaire uitgaven defence expenditure, military expenditure
deficitaire balans balance-of-payments deficit
deflatie, deflatoire politiek, Een daling van het algemene prijsniveau, bijvoorbeeld van de consumentenprijsindex. deflation, deflationary policy, A decline in the general price level, e.g. in the consumer price index.
degradatie van een werknemer, demotie, Een werknemer in een lagere rang of functie, op een minder betaalde plaats zetten. demotion, downgrading, The lowering in rank or position of a person, especially transferral to a poorer job.
dehydratatie, drogen, droging dehydration, drying
de-industrialisering, Proces van sociale en economische verandering als gevolg van de opheffing of inkrimping van de industriële capaciteit of activiteit in een land of regio, met name in de zware en de be- en verwerkende industrie. deindustrialisation, de-industrialization, deindustrialization, Process of social and economic change caused by the removal or reduction of industrial capacity or activity in a country or region, especially of heavy industry or manufacturing industry.
dekolonisatie decolonisation, decolonization
delegatie EP, delegatie van het Europese Parlement, Officiële groepen bestaande uit leden van het Europees Parlement, die de betrekkingen met de parlementen van niet-EU-landen, -regio’s en -organisaties onderhouden en verdiepen. EP delegation, delegation of the European Parliament, Official groups of Members of the European Parliament that maintain and deepen relations with the parliaments of non-EU countries, regions and organisations.
delegatie van bevoegdheid, overdracht van handtekening, volmachtoverdracht, Besluit van een persoon of college om gezag of bevoegdheid tot nader order aan een andere persoon of college over te dragen. delegation of power, delegation of competence, delegation of signature, Decision of a body which is entrusted with a particular task to temporarily transfer the execution of this task to another body.
delegatie van de Commissie, afvaardiging van de Commissie Commission Delegation
delegatie van de Unie Union delegation, delegation of the European Union, EU delegation to Third Countries, EU delegation to international organisations
delfstoffenprospectie, bodemonderzoek, geochemisch bodemonderzoek, geofysisch bodemonderzoek mineral prospecting, geochemical prospecting, geophysical prospecting, mining research
deliberatieve democratie, democratisch overleg, overlegdemocratie deliberative democracy, democratic deliberation, discursive democracy
delokalisatie, verplaatsing van activiteiten, verplaatsing van bedrijven offshoring, delocalisation, industrial delocalisation, relocation of firm
democratie, democratische gelijkheid, politiek pluralisme democracy, democratic equality, political pluralism
democratisch deficit democratic deficit
democratische partij Democratic Party
Democratische Republiek Congo, Congo-Kinshasa, Zaïre Democratic Republic of the Congo, Congo Kinshasa, Zaire
democratisering democratisation, democratization
democratisering van het onderwijs democratisation of education, democratization of education
demografie demography
demografische analyse demographic analysis, population analysis
demografische verwachtingen, demografische vooruitzichten, demografische projectie population forecast, demographic forecast, population projection
denatureren, Onbruikbaar maken voor het gebruik als voedsel. denaturing
Denemarken, Koninkrijk Denemarken Denmark, Kingdom of Denmark
denktank, breintank, denkfabriek, Een groep of instelling die wordt opgericht voor intensief onderzoek en probleemoplossing, voornamelijk op vlak van technologie, sociale of politieke strategie of bewapening. think tank, brain tank, think factory, think-tank, A group or an institution organised for intensive research and solving of problems, especially in the areas of technology, social or political strategy or armament.
denuclearisatie, gedenucleariseerde zone, kernwapenvrije zone creation of nuclear-free zones, nuclear-free zone
departement department (France)
depolitisering depoliticisation, depoliticization
depothouder sales agent
derde fase van de EMU third stage of EMU
derde land third country
deregulering deregulation
desinformatie, fakenieuws, hoax, nepnieuws disinformation, fake news, hoax
desktop publishing computer assisted publishing, computer aided publishing
deskundigengroep (EU), deskundigengroep van de Commissie, Raadgevend orgaan opgericht door EU-instellingen om hen van advies en expertise te dienen, waarvan de leden afkomstig zijn uit de openbare en/of particuliere sector. expert group (EU), Commission expert group, Consultative body set up by EU institutions to provide them with advice and expertise composed of public and/or private sector members.
detailhandel, detailhandelaar retail trade, retail dealer, retailer
detailverkoop retail selling
devaluatie, geldontwaarding devaluation
deviezen, buitenlandse valuta, vreemde valuta foreign currency, foreign exchange
deviezenbeleid exchange policy
deviezencontrole, deviezenregeling exchange control
deviezenreserve, valutareserve foreign-exchange reserves, foreign currency reserves
diabetes, suikerziekte diabetes
diaspora, Verspreiding van een gemeenschap over de hele wereld. diaspora, The dispersion of people originally belonging to one nation or having a common culture.
dictatuur dictatorship
dieetproduct, dieet, dieetprodukt, dieetvoeding dietary product, diet food, dietary food, Parnuts, dietetic food, foods for particular nutritional uses
diefstal, diefstalbestrijding theft, campaign against theft
dienst voor arbeidsbemiddeling, bureau voor arbeidsbemiddeling, dienst bemiddeling arbeidskrachten, plaatsingsbureau, plaatsingsdienst, Groepeert de particuliere en openbare tewerkstellingsdiensten. employment service, employment agency, employment office, job centre, labour exchange, manpower service, placement office, placement service
diensten service
dienstenmaatschappij services company
dienstensector service industry
dienstpersoneel, bewakingspersoneel, dienstbode, huispersoneel, veiligheidsdienst service occupation, caretaking staff, domestic service, domestic staff, domestic worker, security service, service staff
dienstplicht, militaire dienst national service, military service
dienstverleningscontract, overheidsopdracht voor dienstverlening services contract
dienstverrichting provision of services
dienstweigering failure to report for duty
diepvriesproduct, diepgevroren levensmiddel, diepvriesprodukt deep-frozen product, deep-frozen food, deep-frozen foodstuff
diepvriezen deep-freezing
diepzee-exploitatie exploitation of the sea-bed
dierenarts veterinarian, veterinary surgeon
dierenbescherming protection of animals
dierenhuid, bewerkte huid, dierehuid animal skin, prepared hide
dierentuin, zoo, zoölogische tuin zoo, zoological garden
dierenvoorstelling, dierengevecht, dierenrennen, stierengevecht, Betreft een uitvoering of enige andere publieke voorstelling waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren. animal show, animal fights, animal racing, bullfighting, Use for a show or any other public event where animals are used.
dierenziekte, dierlijke pathologie, dierlijke ziekte, epizoötie, epizoötische ziekte animal disease, animal pathology, epizootic disease, epizooty
diergeneeskunde, veterinaire geneeskunde veterinary medicine, animal medecine, veterinary surgery
dierlijk eiwit animal protein
dierlijk product, dierlijk produkt, product van dierlijke oorsprong, veeteeltproduct, Gebruiken voor de documenten die betrekking hebben op het geheel van de producten, anders de meer specifieke termen gebruiken. animal product, livestock product, product of animal origin, Use for documents which cover the entire range of products, otherwise use a more specific descriptor.
dierlijk vet, dierlijke oliën en vetten, dierlijke vetstof, visvetstof animal fats, fish fat
dierlijke olie animal oil
dierlijke productie, dierlijke produktie animal production
dierlijke reproductie, dierlijke reproduktie, selectie van fokdieren animal breeding, animal selection
dierlijke reserves animal resources
diertuberculose, rundertuberculose animal tuberculosis, bovine tuberculosis
dieselmotor diesel engine
digitaal archiveren, digitaal bewaren, documenten scannen digital archiving, digital preservation, electronic archiving
digitaal contract, e-contract, elektronisch contract, elektronische overeenkomst, onlinecontract, onlineovereenkomst digital contract, e-contract, eContract, electronic contract, electronic contracting, online contract
digitaal spel, computerspel, console, elektronisch spel, spelcomputer, videogame, videospel electronic game, computer game, digital game, e-game, game console, video game, video game console
digitale distributie, online distributie, Levering van digitale media-inhoud, gewoonlijk via het internet. digital distribution, content distributed online, Delivery of digital media content usually through the Internet.
digitale economie, interneteconomie, online-economie, De belangrijkste componenten zijn mobiele internettoegang, gebruik van sociale media, elektronische handel, internetveiligheid, clouddiensten en digitale vaardigheden., Aspecten of sectoren van een economie waarin innovatieve of nieuwe technologieën worden voortgebracht of intensief worden gebruikt. digital economy, The main components are mobile internet access, social media use, e-commerce, internet security, cloud services, digital skills., Aspects or sectors of an economy that are producing or intensely using innovative or new technologies.
digitale eengemaakte markt, DSM, digitale agenda, eengemaakte digitale markt, eengemaakte markt voor digitale inhoud, eengemaakte markt voor e-diensten, Een ruimte waarbinnen personen en bedrijven vrij toegang hebben tot online activiteiten en deze kunnen uitoefenen onder eerlijke mededingingsvoorwaarden, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats. digital single market, DSM, digital agenda, e-single market, online single market, single market for digital content, An area where people and businesses can freely access and exercise online activities under conditions of fair competition, regardless of their nationality or where they live.
digitale geletterdheid, digibeet, digitale alfabetisering, digitale competentie, digitale cultuur, digitale kennis, informatiecultuur, Vermogen om digitale technologieën doeltreffend te gebruiken en te begrijpen wat de gevolgen van uitgevoerde handelingen zijn. digital literacy, digital skills, digital competence, computer literacy, media literacy, e-skills, informatics skills, information literacy, information skills, Ability to use digital technologies effectively and to understand the implications of the operations performed.
digitale inhoud, e-inhoud, Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals computerprogramma’s, applicaties, games, muziek, video’s of teksten. digital content, Data produced and supplied in digital form, such as computer programs, applications, games, music, videos or texts.
digitale kloof, Onderscheid tussen individuen, gezinnen, ondernemingen en geografische gebieden met verschillende sociaal-economische niveaus op het gebied van toegang tot informatietechnologie en gebruik van internet voor uiteenlopende doeleinden. digital divide, electronic divide, Disparities between individuals, households, businesses and geographical areas at various socioeconomic levels with regard to access to information technology and use of the Internet for a wide range of activities.
digitale snelweg, datasnelweg, elektronische snelweg, infobahn, informatiesnelweg, information highway, information superhighway, Computer- en telecommunicatienetwerk dat supersnelle uitwisseling van beelden, geluid en informatie mogelijk maakt. information highway, information superhighway, The entire spectrum of worldwide, interactive data transmission and reception, including internet, interactive television and similar networked media.
digitale technologie digital technology
digitale transformatie, diepgaande transformatie van bedrijfsactiviteiten, vaardigheden en bedrijfsmodellen om de mogelijkheden van digitale technologieën ten volle te benutten digital transformation, profound transformation of business activities, competencies, and business models to fully leverage the opportunities of digital technologies
digitalisering, Omzetten van analoog in digitaal signaal. digitisation, digitalisation, Conversion of analog data or signals into digital data or signals.
dikvloeibare olie heavy oil
Dillon-ronde Dillon Round
diploma, eindexamen gymnasium, eindexamen middelbare school, Europees baccalaureaat, humaniora-diploma, universitair diploma, universitaire graad diploma, Advanced Level, European baccalaureate, General Certificate of Secondary Education, baccalaureate, certificate of proficiency, university degree
diplomatiek protocol diplomatic protocol
diplomatieke bescherming, consulaire bescherming diplomatic protection, consular protection
diplomatieke betrekking, diplomatie, diplomatieke erkenning diplomatic relations, diplomacy, diplomatic recognition
diplomatieke onschendbaarheid, diplomatiek recht, consulair recht diplomatic immunity, diplomatic law, consular law
diplomatieke vertegenwoordiging, accreditering, corps diplomatique, diplomatieke delegatie, diplomatieke dienst, diplomatieke missie diplomatic representation, diplomatic corps, diplomatic delegation, diplomatic mission, diplomatic service
directe belasting direct tax
directe democratie, Constitutionele regeringsvorm waarbij de burgers zelf direct wetsvoorstellen kunnen indienen en erover stemmen, bv. via een referendum, zonder voorafgaande verkiezingen. Dit is niet strijdig met een parlementair stelsel. (bron: Referendum Platform, http://www.referendumplatform.nl/115) direct democracy, Constitutional system involving government by the people without recourse to elections. Source: UNTERM, United Nations Multilingual Terminology Database [online], http://unterm.un.org/ (Consulted on 8 September 2011)
directe investering direct investment
directe kosten direct cost
directe verkoop, Vorm van verkoop waarbij de producent of fabrikant zelf de distributie van zijn producten aan particulieren voor zijn rekening neemt zonder daarbij een beroep te doen op een tussenpersoon (detail- of groothandelaar). direct selling, person-to-person selling, Sales method where producers or manufacturers sell their products direct to private individuals without going through an intermediary (retailer or wholesale).
disconto, Operatie waarbij een bank aan de houder van een handelspapier het bedrag hiervan stort voor de vervaldatum, mits bepaalde verminderingen. discounting, Operation in which a negotiable instrument is purchased at a discount on its face value representing interest on the amount up to the maturity date.
discontovoet, actualiseringspercentage, disconteringsfactor discount rate, discount interest rate, rate of discount
discotheek record library
discretionaire macht discretionary power
discriminatie op grond van economische situatie economic discrimination
discriminatie op grond van een handicap, discriminatie uitsluitend op grond van handicaps discrimination based on disability
discriminatie op grond van geslacht, seksisme, seksuele discriminatie sexual discrimination, discrimination against women, gender discrimination, sexism
discriminatie op grond van godsdienst, religieuze discriminatie religious discrimination, Christianophobia, Islamophobia, religious intolerance
discriminatie op grond van leeftijd, discriminatie uit hoofde van de leeftijd, leeftijdsdiscriminatie age discrimination, ageism, agism, discrimination based on age
discriminatie op grond van nationaliteit, discriminatie van vreemdelingen discrimination on the basis of nationality, discrimination against foreigners
discriminatie op grond van politieke opvatting, politieke discriminatie political discrimination
discriminatie op grond van seksuele geaardheid, discriminatie op grond van het behoren tot een seksuele minderheid, discriminatie van homoseksuelen discrimination on the basis of sexual orientation, discrimination against homosexuals, discrimination against sexual minorities
discriminatie op grond van taal linguistic discrimination
discriminerende prijs, prijsverschillen discriminatory price, differentiated price
dissidentie, dissident dissidence, dissident
distillatie, preventieve distillatie, speciale distillatie, uitzonderlijke distillatie, verplichte distillatie, vrijwillige distillatie, Onttrekking van alcohol uit wijnen of gefermenteerde mouten. distillation, compulsory distillation, distillation operation, preventive distillation, special distillation, voluntary distillation, wine delivery, Extraction of alcohol.
distributeur, handelsverdeler distributor
distributiekosten distribution cost
diverse industrieën miscellaneous industries
diversificatie van de productie, diversificatie van de produktie product diversification
diversificatie van de uitvoer diversification of exports
Djibouti, Afar-en-Issaland, Afars en Issa's, Republiek Djibouti Djibouti, Afars and Issas, Republic of Djibouti
DNA, desoxyribonucleïnezuur DNA, deoxyribonucleic acid
dochteronderneming, dochtermaatschappij, Maatschappij waarbij meer dan de helft van het sociale kapitaal wordt gehouden door de zogenaamde moedermaatschappij. subsidiary, subsidiary company, A company controlled directly or indirectly by another company, known as the parent or holding company.
document document
documentair hulpmiddel documentary tool
documentair krediet documentary credit, Credit opened with a bank to guarantee payment for goods on presentation of certain documents.
documentatie, bibliotheconomie, technische documentatie, wetenschappelijke documentatie documentation, librarianship, scientific documentation, technical documentation
documentatiecentrum, documentatiedienst documentation centre, documentation service
documentatiesysteem information service, documentary system
documentenbeheer document management, document management technique
documentenonderzoek, documenten-onderzoek document retrieval
documentverschaffing, doorzenden van een document, uitlenen van een document, verstrekken van een document, verstrekken van een tekst provision of documents, document loan, furnishing of documents, lending of documents, sending of documents, supplying of documents, transmission of documents
Dodekanesos Dodecanese
doe-het-zelfgereedschap, doe-het-zelf-gereedschap, draagbaar elektrisch gereedschap, elektromechanisch gereedschap, handboor hand tool, DIY equipment, electric portable tools, hand drill
Doha-ronde, Doha-ontwikkelingsagenda, Doha-ontwikkelingsronde, ontwikkelingsronde van Doha Doha Round, Doha development Round, Doha development agenda
dokter, huisarts, medisch specialist doctor, general practitioner, medical practitioner, specialist
dolfijn dolphin
Dolj Dolj
domicilie legal domicile
Dominica, Gemenebest Dominica Dominica, Commonwealth of Dominica
Dominicaanse Republiek Dominican Republic
Donaugebied, Donauregio, Regio bestaande uit negen EU-lidstaten (Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Kroatië, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië), drie kandidaat-lidstaten (Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië) en twee nabuurschapslanden (Moldavië en Oekraïne). Danube region, Covers nine EU Member States (Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Romania, Slovakia and Slovenia), three accession countries (Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia) and two neighbourhood countries (Moldova and Ukraine).
donorland donor country
dood, begrafenis, begrafenisonderneming, bijzetting, crematie, doodsoorzaak, natuurlijke dood, sterfgeval, stervende, verassing, vermistverklaring, Te gebruiken voor de sociale aspecten van een overlijden en de hiermee verbonden omgangsvormen. death, burial, cause of death, cremation, funeral, natural death, terminally ill, To be used for social aspects of death and attitudes towards death.
doodslag homicide
doodstraf, terechtstelling death penalty, capital punishment, criminal execution
door de EU opgenomen lening, communautaire lening, door de Europese Unie opgenomen lening EU borrowing, Community borrowing, European Union borrowing, The EU is empowered by the EU Treaty to adopt borrowing programmes to mobilise the financial resources necessary to fulfill its mandate.
door de EU verstrekte lening, door de Europese Unie verstrekte lening EU loan, European Union loan
door voedsel overgedragen ziekte, Campylobacteriose, E. coli-infectie, Escherichia coli-infectie, door levensmiddelen overgedragen ziekte, door levensmiddelen veroorzaakte ziekte, door voedsel overgedragen zoönose, door voedsel veroorzaakte ziekte, listeriose, salmonellose, Een ziekte die wordt veroorzaakt door de consumptie van voedsel of water dat besmet is met pathogene (ziekteverwekkende) micro-organismen zoals bacteriën en hun toxinen, virussen en parasieten. food-borne disease, E.coli infection, Escherichia coli infection, campylobacteriosis, food-borne zoonose, food-borne zoonotic disease, listeriosis, salmonellosis, A disease caused by consuming food or drinking water contaminated by pathogenic (disease-causing) micro-organisms such as bacteria and their toxins, viruses and parasites.
door ziekenfondsen erkende geneeskunde standard agreement health care
doorgeven van informatie, Betreft uitwisseling van informatie op juridisch of ethisch gebied. disclosure of information, information disclosure, To be used for the transfer of information in a legal or ethical context.
doorvoer, doorgaande reizigers, transit, transitogoederen, Vervoer op het territorium van een land waarbij vertrekpunt en bestemming buiten dit land liggen. transit, passenger transit, transit of goods, Act of passing through a country when the points of arrival and departure are situated outside this country.
doorvoerrechten transit charge
doping, Elk middel dat de fysieke of mentale prestaties van een individu op abnormale wijze verhoogt. performance drugs, doping, Any substance used for the abnormal enhancement of an individual's physical or mental performance.
douane, douanegebied, douanepost, grenspost customs, border post, customs zone, customs-house, frontier post
douanecontrole customs inspection, customs check
douane-entrepot, fictief entrepot, publiek entrepot, Laat toe dat ingevoerde producten of producten bestemd voor de uitvoer worden opgeslagen of omgevormd zonder dat er tijdelijke douanerechten worden geheven. customs warehouse, bonded warehouse, bonding, open warehouse, warehouse under customs control, Place where imported goods or goods for export can be stored or processed without payment of customs duties.
douaneformaliteit, douaneprocedure, douaneverklaring, inklaring, uitklaring customs formalities, customs clearance, customs declaration
douanefraude customs fraud
douanegebied (EU), EG-douanegebied customs territory (EU), EC customs territory, customs territory of the EEC
douaneharmonisatie, harmonisatie van de douaneprocedures, harmonisatie van de douanewetgeving customs harmonisation, customs harmonization, harmonisation of customs legislation, harmonisation of customs procedures
douanepapier customs document
douanerechten customs duties
douaneregeling, economische douaneregeling, Gekenmerkt door het niet-heffen van rechten en belastingen. customs procedure suspending duties
douaneregelingen, communautair douanewetboek, douanewetgeving customs regulations, community customs code, customs legislation, customs treatment
douanesamenwerking customs cooperation
douaneschuld, Vordering van de douane op een in- of uitvoerder, ten gevolge van een douanehandeling, of bijzondere omstandigheden die verband houden met een grensoverschrijdend transport. customs debt, export customs debt, import customs debt
douanetarief customs tariff
Douane-Unie van Zuidelijk Afrika, SACU Southern African Customs Union, SACU
douane-unie, Gebied met vrij verkeer van goederen waar de betrokken staten de onderlinge douanerechten hebben opgeheven. customs union, States which have established among themselves a single customs area with common external customs regulations and tariffs.
douanevrijstelling, invoer met douanevrijstelling, reizigersfranchise, tariefvrijstelling, tax-free, toelating tot douanevrijstelling, uitsluiting van douanevrijstelling, Het niet-heffen van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op door privé-personen of voor privé-gebruik bestemde ingevoerde goederen. exemption from customs duties, customs franchise, duty-free admission, duty-free entry, exemption from duty, exemption from import duty, travellers' allowance, travellers' tax-free allowance, The non-collection of duties under the Common Customs Tariff in the case of goods imported for personal use or by private individuals.
douanewaarde customs valuation
draad, getrokken, getrokken product wire, drawn product, wire drawing
draagmoeder, leenmoeder surrogate mother
draagraket, ruimteraket, ruimteveer launch vehicle, shuttle, space rocket
drainage drainage
dramatische kunst, ballet, circus, concert, dans, opera, toneel performing arts, ballet, circus, concert, dancing, opera, theatre
drank, Gebruiken voor de documenten die betrekking hebben op het geheel van de producten, zoniet de meer specifieke termen gebruiken. beverage, Use for documents which cover the entire range of products, otherwise use a more specific descriptor.
drankenconsumptie drink consumption
drankenindustrie, brouwerij, distilleerderij, mouterij, wijnindustrie beverage industry, brewery, distillery, malt house, winegrowing industry
drempelprijs threshold price
Drenthe Drenthe
driepartijenconferentie tripartite conference
drievoorzitterschapsteam, vooraf bepaalde groep van drie lidstaten, voorzitterstrio, De Raad wordt bij toerbeurt voorgezeten door de 28 lidstaten van de Unie, telkens voor een termijn van zes maanden. Om te zorgen voor continuïteit in de werkzaamheden van de Raad werken de zesmaandelijks elkaar opvolgende voorzitterschappen per groep van drie nauw samen. Zo’n voorzitterschapstrio stelt een gemeenschappelijk werkprogramma van de Raad voor een periode van 18 maanden op. Presidency trio, pre-established group of three Member States, three-presidency team, The EU’s 28 Member States take it in turn to chair the Council for a period of six months each. In the interest of continuity of Council business, the six-monthly successive presidencies work together closely in groups of three. These three-Presidency teams draw up a joint programme of Council work over an 18-month period.
drinkwater, voor consumptie bestemd water drinking water
drone, aanvalsdrone, gevechtsdrone, onbemand bewapend vliegtuig, onbemand luchtvaartuig, onbemand luchtvoertuig, onbemand vliegtuig, op afstand bestuurd luchtvaartuig, op afstand bestuurd luchtvoertuig, op afstand bestuurd vliegtuig, pilootloos vliegtuig, Onbemand of op afstand bestuurd luchtvaartuig voor militair of civiel gebruik. drone, RPA, UA, UAV, UCAV, drone aircraft, pilotless aircraft, remotely piloted aircraft, unmanned aerial vehicle, unmanned aircraft, unmanned combat aerial vehicle, Unmanned or remote piloted aircraft used for military or civil usage.
droog product, droog produkt, droog voedingsmiddel, gedroogd fruit, gedroogde pruim, gedroogde vijg, rozijn dried product, dried fig, dried food, dried foodstuff, prune, raisin
droogte, bestrijding van de droogte drought, fight against drought
droogtezone arid zone
drugverslaving, drugbestrijding, druggebruik, gebruik van verdovende middelen drug addiction, drug abuse, drug-taking, fight against drugs
druif, tafeldruif grape, table grape
drukkerij, fotozetten, grafische industrie, offsetdruk, typografie printing, graphics industry, offset, photocomposition, typography
Dubai Dubai, Dubayy
dubbel beroep, aanvullend werk, Toestand waarbij een arbeider wettelijk twee banen uitoefent gedurende eenzelfde periode. holding of two jobs, supplementary activity
dubbele belasting double taxation
dubbele nationaliteit dual nationality, multiple nationality
Duitse Democratische Republiek, DDR, Oost-Duitsland, voormalige DDR, Heeft alleen betrekking op het land dat op 3 oktober 1990 ophield te bestaan, toen Oost- en West-Duitsland werden verenigd. German Democratic Republic, Democratic Republic of Germany, East Germany, GDR, former GDR, Use only for the State which existed until 3 October 1990, the date of German unification.
Duitsland, BRD, Bondsrepubliek Duitsland, Duitse Bondsrepubliek, West-Duitsland, Voor elke aanduiding van West-Duitsland in de periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en 3 oktober 1990, toen West- en Oost-Duitsland weer verenigd werden. Germany, FRG, Federal Republic of Germany, German Federal Republic, West Germany, Use for the Federal Republic of Germany since the end of the Second World War and for the whole of Germany since reunification on 3 October 1990.
Duitstalige Gemeenschap German-speaking Community
dumping, dumpingpraktijk, Subsidies voor de uitvoer en/of verkoop aan het buitenland van producten aan prijzen onder de interne marktprijs. dumping, Act of selling goods abroad at prices lower than those on the domestic market.
dun blad, dunne laag thin sheet, film, thin layer
durfkapitaal, risicodragend kapitaal, risicodragende belegging, durfinvesteerder, durfkapitaalfonds, Een vorm van risicokapitaal waarbij aandelenvermogen in een onderneming wordt geïnvesteerd met het oog op het opstarten, de eerste ontwikkelingsfase (startkapitaal en eerste-fasekapitaal) of de uitbreiding ervan. venture capital, risk capital, business angel, venture capital fund, A subset of a private equity that refers to equity investments made for the launch, early development (seed and start-up), or expansion of a business.
duur van het huurcontract length of lease
duurzaam product, ecologisch product, groen product, milieuvriendelijk product, producten die sociale, economische en milieuvoordelen bieden en tegelijk gedurende hun hele levenscyclus, vanaf de ontginning van grondstoffen tot de uiteindelijke afdanking, de volksgezondheid en het milieu beschermen sustainable product, eco-friendly product, environmentally friendly product, green brand, green product, products that provide environmental, social and economic benefits while protecting public health and environment over their whole life cycle, from the extraction of raw materials until the final disposal
duurzame bosbouw, duurzaam bosbeheer, Bosbouwmethode waarbij voor elke gekapte boom steeds een nieuwe boom wordt aangeplant. Zo wordt voorkomen dat kaalslag plaatsvindt, of dat hele bosarealen verdwijnen. sustainable forest management
duurzame financiering, klimaatfinanciering, inzetten van financiering om sociale, milieu- en governancecriteria te integreren in zakelijke of investeringsbeslissingen met het oog op duurzame groei en de transitie naar een klimaatneutrale economie sustainable finance, climate change, mobilisation of finance to integrate environmental, social and governance criteria into business or investment decisions, leading to sustainable growth and the transition to a climate-neutral economy
duurzame goederen durable goods, consumer durables, hard goods
duurzame landbouw, multifunctionele landbouw sustainable agriculture, multifaceted agriculture, multifunctional agriculture
duurzame mobiliteit, duurzaam vervoer sustainable mobility, sustainable transport
duurzame ontwikkeling, bio-economie, eco-ontwikkeling, Ontwikkeling waardoor aan de onmiddellijke behoeften kan worden voldaan zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de toekomstige generaties. sustainable development, bio-economy, bioeconomy, eco-development, Development which allows present needs to be satisfied without compromising the capacity of future generations to satisfy their needs too.
duurzame visserij, duurzaam bevissen, duurzaamheid van de visserij, duurzame visserijproducten, partnerschap inzake duurzame visserij sustainable fisheries, fishing sustainability, sustainable fisheries partnership, sustainable fishing, sustainable seafood
duwvaart push towing
dwangsom, Geldboete als dwangmiddel om aan een veroordeling te voldoen. periodic penalty payment
e-aanbesteding, digitalisering van overheidsopdrachten, elektronisch aanbesteden, Gebruik van elektronische communicatie door overheidsorganen bij de inkoop van goederen en diensten of bij de aanbesteding van openbare werken. e-procurement, procurement digitalisation, Use of electronic communications by public sector organisations when buying supplies and services or tendering public works.
EAC-landen EAC countries, Use for documents which deal with all of these countries.
EADI, Europese Associatie van onderzoek- en opleidingscentra voor de ontwikkeling EADI, European Association of Development Research and Training Institutes
East Midlands, Tot 31.01.2020 waren regio’s van het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de regio’s van de EU-lidstaten. East Midlands, Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
EBWO, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling EBRD, European Bank for Reconstruction and Development
ECHO, Bureau voor humanitaire hulp, Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap, directoraat-generaal Humanitaire hulp en civiele bescherming, DG Humanitaire hulp en civiele bescherming ECHO, European Community Humanitarian Office, Office for Humanitarian Aid, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection, Humanitarian Aid and Civil Protection DG
echtscheiding, verstoting divorce
Ecofin, Economische en financiële Raad van de Europese Unie, Raad Ecofin, Raad Economische en Financiële Zaken, Raad van ministers van Financiën en Economische Zaken van de EU. Ecofin, EURO.X, Ecofin Council, Economic and Financial Affairs Council
ecologie, milieuwetenschap ecology, environmental science, Study of relations with the environment, mainly physical or geographical.
ecologisch evenwicht ecological balance
ecologische beweging ecology movement
ecologische partij, groene partij Ecology Party
ecologische voetafdruk, koolstofvoetafdruk, Mate waarin de ecologische vraag van menselijke economieën een beroep doet op de capaciteit van de biosfeer om de gevraagde goederen en diensten te leveren. ecological footprint, carbon footprint, Measures the extent to which the ecological demand of human economies stays within or exceeds the capacity of the biosphere to supply goods and services.
ecologisme ecologism
econometrie, Wiskundige behandeling van onderdelen uit de economie, leer van in cijfers uitgedrukte economische factoren; wordt vaak gebruikt om schattingen te maken van de invloed van de politiek op de economie. econometrics, The application of mathematical and statistical techniques to economic problems and theories.
economie economy
economisch aggregaat, economische grootheid economic aggregate
economisch beleid, economische keuze, economische koers economic policy, economic approach, economic choice
economisch delict, economische criminaliteit, oplichting, overtreding van de Wet Economische Delicten, vervalste rekening economic offence, Ponzi, Ponzi game, Ponzi scheme, banco, boiler room, bonko, bunco, bunko, con, con job, confidence game, confidence trick, economic crime, false bill, false invoice, pyramid scheme, scam, shady deal, shell game, swindle
Economisch en Financieel Comité, EFC, Het Economisch en Financieel Comité werd voorafgegaan door het Monetair Comité., Op 1 januari 1998 in het kader van artikel 134 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) opgezet adviesorgaan, dat bijdraagt aan de voorbereiding van het werk van de Raad Ecofin. Economic and Financial Committee, EFC, The Economic and Financial Committee was preceded by the Monetary Committee., Consultative body set up on 1 January 1998 under Article 134 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which contributes to the preparation of the work of the Ecofin Council.
economisch gebied, economische zone economic region, economic area, economic zone
economisch gevolg, economische weerslag economic consequence, economic impact, economic implication
economisch herstel, Expansieperiode in de economie na een recessieperiode. economic recovery, Re-expansion of the economy after a period of recession.
economisch instrument voor het milieu, economisch instrument ter bescherming van het milieu, Instrument dat zodanig invloed uitoefent op de kosten en baten van de verschillende opties voor de economische partijen dat deze een milieuvriendelijker gedrag gaan vertonen. economic instrument for the environment, economic instrument for environmental protection, market-based environmental policy instrument, market-based instrument, market-based instrument for environmental policymaking, An instrument which influences the costs and advantages of the various options available to economic agents and which aims at changing the latter's attitudes towards the environment.
economisch liberalisme economic liberalism
economisch model, econometrisch model economic model, econometric model
economisch onderzoek, conjunctuuronderzoek economic survey, survey of the economic situation
economisch overgangsproces, Hervormingen in de politieke structuur van een land of een groep landen, waardoor een overgang ontstaat van geleide economie naar vrijemarkteconomie. economic transition, Reform of the political structures in a country or group of countries, resulting in the transition from a planned economy to a market economy.
economisch publiekrecht, Van toepassing op de tussenkomst van publieke personen in de economie, en op de organen die deze tussenkomst moeten uitvoeren. public economic law, The law applied to economic cases brought by public persons.
economisch stelsel, economisch systeem economic system
economische activiteit economic activity
economische analyse, analyse van de economische activiteit, economische evaluatie, economische studie economic analysis, analysis of economic activity, economic evaluation, economic study
economische belangengemeenschap, ESV, economisch samenwerkingsverband Economic Interest Grouping, EIG
economische betrekking, financiële betrekking economic relations, financial relations
economische concentratie, concentratie, concentratie van maatschappijen, concentratie van ondernemingen economic concentration, concentration between undertakings, concentration of companies
economische conjunctuur, economische trend, De elementen die op een gegeven ogenblik de economische situatie uitmaken van een sector, een bedrijfstak, een streek of een land. short-term economic prospects, economic trend
economische convergentie, convergentie van economische prestaties, economische harmonisatie, monetaire convergentie economic convergence, convergence of economic performances, economic alignment, economic harmonisation, monetary convergence
Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrika, CEMAC, Centraal-Afrikaanse monetaire zone, Douane- en Economische Unie van Centraal-Afrika, UDEAC, Equatoriale Douane-Unie, Monetaire Unie van Centraal Afrika, UMAC, Unie van Midden-Afrikaanse Staten, UEAC, De Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrika (CEMAC), opgericht in 1994, combineert de activiteiten van de Monetaire Unie van Centraal Afrika (UMAC, Centraal-Afrikaanse monetaire zone) en van de Douane- en Economische Unie van Centraal-Afrika (UDEAC). De lidstaten zijn Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Gabon, Equatoriaal Guinea en Tsjaad; doelstelling is de erkenning van één munteenheid, de CFA-franc. Central African Economic and Monetary Community, CAEMC, Central African Customs and Economic Union, CACEU, Central African Monetary Union, CAMU, Economic and Monetary Community of Central Africa, Equatorial Customs Union, UDE, Union of Central African States, UEAC, The Central African Economic and Monetary Community (CAEMC) was established in 1994 and encompasses the activities of the Central African Monetary Union (CAMU) and the Central African Customs and Economic Union (CACEU). It comprises Cameroon, the Central African Republic, Congo, Gabon, Equatorial Guinea and Chad, and its defining feature is that its members recognise the same unit of currency (the CFA franc).
Economische en Monetaire Unie, EMU, rapport Werner, Werner-Plan Economic and Monetary Union, EMU, Werner plan, Werner report
economische en sociale samenhang, economische samenhang, sociale samenhang, cohesiebeleid, Het zoeken naar een harmonieuze ontwikkeling in de gehele Europese Unie., Doelstelling van het cohesiebeleid van de Europese Unie, gericht op een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling in alle lidstaten van de EU. economic and social cohesion, economic cohesion, social cohesion, cohesion policy, The pursuit of balanced and sustainable development throughout the European Union., Objective implemented through the cohesion policy of the EU to achieve balanced socio-economic development throughout the EU Member States.
economische fluctuatie economic fluctuation
Economische Gemeenschap van Centraal-Afrikaanse Staten, CEEAC, ECCAS Economic Community of Central African States, ECCAS
Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten, Ecowas Economic Community of West African States, Ecowas
economische geografie, economische aardrijkskunde, Wetenschap die de materiële en maatschappelijke toestand van de verschillende streken van de aarde in verband met de natuurlijke gesteldheid onderzoekt en beschrijft. economic geography, The study of the geographical distribution of economic resources and their use.
economische governance van de EU, budgettaire governance van de EU, budgettaire governance van de Europese Unie, economisch bestuur (EU), economisch bestuur van de EU, economisch bestuur van de Europese Unie, economisch toezicht in de EU, economisch toezicht in de Europese Unie, economische governance van de Europese Unie, Een systeem van instellingen en procedures dat is opgezet om de doelstellingen van de Unie op economisch gebied te verwezenlijken, en met name de coördinatie van het economisch beleid ten behoeve van de economische en sociale vooruitgang van de EU en van haar burgers. economic governance (EU), economic governance of the EU, economic governance of the European Union, fiscal governance of the EU, fiscal governance of the European Union, A system of institutions and procedures established with a view to achieving Union objectives in the economic field, more specifically the coordination of economic policies to promote economic and social progress for the EU and its citizens.
economische groei, economische expansie, nulgroei economic growth, economic expansion, growth rate, zero growth
economische hervorming, verandering van economisch stelsel economic reform, change of economic system
economische hulp economic aid
economische hulpbron economic resources
economische indicator economic indicator
economische informatievergaring, economic intelligence, Geheel van activiteiten op het gebied van onderzoek, technische ontwikkeling en demonstratie met als doel het verstrekken en verspreiden van informatie die van belang is voor economische ondernemingen. economic intelligence, All the actions aimed at stimulating, disseminating and exploiting the results of research, technological development and demonstration (RTD) for the benefit and information of companies and other economic agents.
economische infrastructuur economic infrastructure
economische integratie, Geheel van procedures waarbij twee of meer staten een gemeenschappelijke economische ruimte scheppen. economic integration, All procedures taken by two or more nations to create a common economic area.
economische kringloop, Neerwaartse en opwaartse beweging van goederen en diensten in een economie. economic cycle, Downward and upward movement of goods and services in an economy.
economische landbouwboekhouding, Verschaft alle gegevens over de aspecten van de landbouwactiviteit, laat vergelijkingen toe en vergemakkelijkt het invoegen in de economische statistieken. economic accounts for agriculture, Supplies all data on aspects of agricultural activity, making comparisons possible and simplifying inclusion in economic statistics.
economische migratie, Niet te verwarren met arbeidsmigratie., Migratie die voornamelijk plaatsvindt om economische redenen of met het oog op materiële verbeteringen in de leefsituatie. economic migration, economic migrant, Not to be confused with occupational migration., Migration mainly for economic reasons or in order to seek material improvements to livelihood.
economische omschakeling, economische reconversie, Omvorming of verandering van de productie nodig geworden door een wijziging van de economische situatie. economic conversion, economic reconversion, Transformation or alteration in production rendered necessary by changes in economic conditions.
economische onafhankelijkheid, economische afhankelijkheid, economische autonomie, economische veerkracht economic independence, economic autonomy, economic dependence, economic resilience
economische ongelijkheid, economisch onevenwicht, gebrek aan economisch evenwicht economic disparity, economic imbalance
economische ontwikkeling, vlucht van de economie economic development, economic upswing, Involves structural changes in the economy; for increased output of goods and services alone, use "Economic growth"
economische overeenkomst economic agreement
economische planning, bindende planning, economisch programma, indicatieve planning, planning, richtende planning economic planning, directive planning, economic programming, indicative planning, normative planning, planning
economische prioriteit, prioritaire actie economic priority, priority action, priority measure
economische prognose, economische projecties, economische vooruitzichten economic forecasting, economic projection, economic prospects
economische recessie, economische crisis, economische depressie, verval van de economie economic recession, deterioration of the economy, economic crisis, economic depression
economische rechten economic rights
economische samenwerking economic cooperation
Economische Samenwerking Azië-Stille Oceaan, APEC Asia–Pacific economic cooperation, APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation Council, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum
economische sanctie economic sanctions
economische sector economic sector
economische situatie economic situation, Use to describe the state of the economy of a country, a group of countries or a region at a specific time.
economische stabilisatie, economische stabiliteit, Onderbreking van een hausse of een baisse op een bepaald niveau. Beïnvloedt een markt of het geheel van de economische activiteit. economic stabilisation, economic stability, economic stabilization, Return to a state of economic stability after a period of fluctuation.This can apply to one market or the entire economy.
economische stagnatie, stagnerende economie, Fase waarin de economische groei stopt. economic stagnation, stationary economy, Stage of no growth.
economische statistiek economic statistics
economische steun, hulp, hulpverlening, ondersteuning, steun economic support, aid, granting of aid, subvention
economische structuur economic structure
economische toestand, economische aspecten economic conditions, economic aspect
economische unie economic union
economische waarde, Meetbaar economisch karakter van goederen of diensten, waarbij rekening is gehouden met hun intrinsieke waarde, en met vraag en aanbod. economic value, The economic and measurable character of a good or service, taking into account its cost and offer and demand.
economische wederopbouw economic reconstruction
economische wetenschap, economische theorie, politieke economie economics, economic science, economic theory, political economics, political economy
econoom, bedrijfseconoom, economisch analist, economisch onderzoeker, financieel econoom, Personen die beroepshalve onderzoek doen, gegevens bijhouden, informatie analyseren en rapporten en plannen opstellen om economische en zakelijke problemen op te lossen en modellen te ontwikkelen met als doel het analyseren, verklaren en voorspellen van economisch gedrag en economische patronen. economics profession, business economist, economics analyst, economics science researcher, economist, Professionals, who conduct research, monitor data, analyse information and prepare reports and plans to resolve economic and business problems and develop models to analyse, explain and forecast economic behaviour and patterns.
eco-ontwerp, ecologisch ontwerp, milieubewust ontwerp, Milieuvoorschriften van de EU voor energiegerelateerde producten. ecodesign, EU environmental requirements for energy-related products.
Ecosoc, Economische en Sociale Raad VN, Sociaal-Economische Raad VN Ecosoc, UN Economic and Social Council, United Nations Economic and Social Council
ecosysteem van het land, terrestrisch ecosysteem terrestrial ecosystem
ecosysteem, Geheel van planten en dieren in hun territorium, gezien in hun wisselwerking met milieufactoren. ecosystem, An ecological community considered together with the non-living factors of its environment as a unit.
ecotoerisme, duurzaam reizen, duurzaam toerisme, Vorm van toerisme in natuurlijke en min of meer ongerepte gebieden, waarbij de reizigers de biodiversiteit en culturele manifestaties kunnen beleven, leren het milieu te ontzien en bijdragen tot de bescherming van flora en fauna. ecological tourism, eco-friendly tourism, ecotourism, environmentally friendly tourism, green tourism, soft tourism, Form of tourism practised in areas of natural interest which are little affected by man in order to encourage an appreciation of biodiversity and cultural events, respect for the environment and the protection of flora and fauna.
Ecowas-landen, landen van de Ecowas Ecowas countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Ecu, De Ecu was een mandvaluta en was gelijk aan de som van vaste hoeveelheden van twaalf van de vijftien valuta's van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. De waarde van de Ecu werd berekend als het gewogen gemiddelde van de waarde van de deelnemende valuta. De Ecu werd op 1 januari 1999 vervangen door de euro in een verhouding van 1:1. Ecu, European Currency Unit, The ECU was a basket currency made up of the sum of fixed amounts of 12 of the 15 currencies of the EC Member States. The value of the ECU was calculated as a weighted average of the value of its component currencies. The ECU was replaced by the euro on a one-for-one basis on 1 January 1999.
Ecuador, Republiek Ecuador Ecuador, Republic of Ecuador
edel metaal precious metal
edelgas, argon, helium, krypton, neon, radon, xenon rare gas, argon, helium, krypton, neon, radon, xenon
edelsteen, diamant, juwelen precious stones, diamond, gem, jewel
educatieve software, Gespecialiseerde programmatuur voor het onderwijs. teaching software
EEG-Verdrag, Verdrag van Rome, Oorspronkelijke naam van het verdrag tot oprichting van de EEG, dat in 1957 in Rome werd ondertekend. EEC Treaty, Treaty of Rome, Original name of the founding Treaty, as signed in Rome in 1957.
één wisselkoersbeleid single exchange-rate policy
eengemaakt octrooigerecht, EOG, Gerecht voor de beslechting van octrooigeschillen met exclusieve rechtsmacht voor het beslechten van geschillen in verband met Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking. Unified Patent Court, UPC, Patent court with exclusive jurisdiction for the settlement of litigation related to European patents and European patents with unitary effect.
eengezinswoning, individuele woning, villa single-family housing, house, villa
eenheidspartij, enige partij one-party system, single party, single-party system
eenheidsprijs unit price
eenheidsstaat, gecentraliseerde staat unitarian State, centralised State
eenkamerstelsel unicameral system, single-chamber system, unicameralism
eenmanszaak sole proprietorship, one-man business
eenoudergezin one-parent family
eenstemmigheid, eenparigheid, met algemene stemmen unanimity, unanimous vote
eenwording van Duitsland, vereniging van Duitsland unification of Germany, reunification of Germany
eerbiediging van het privé-leven, recht op privacy, recht op privé-leven protection of privacy, right to privacy
eerlijk toerisme, community-based toerisme, humanitair toerisme, Toerisme met respect voor natuur, milieu en de lokale bevolking. Gaat uit van duurzame ontwikkeling en biedt sociaal-economisch voordeel aan de plaatseljke en regionale samenleving. equitable tourism, alternative tourism, ethical tourism, fair tourism, humanitarian tourism, Form of tourism which promotes the protection and enhancement of the natural, cultural and human environment. It draws on concepts of sustainable development and is of socioeconomic benefit to local and regional communities.
eerlijke handel, fair trade fair trade, ethical trade
EER-Raad, Raad van de EER EEA Council
eerroof, belediging, laster defamation, libel, slander
eerste betrekking first job
eerste fase van de EMU first stage of EMU
eerste hulp, EHBO first aid
Eerste Kamer, Hogerhuis, senaat Upper House, House of Lords, second chamber, upper chamber
Eerste Wereldoorlog First World War
eerste-fasekapitaal, startkapitaal, startersregeling, starthulp, aanloopinvestering, Beginkapitaal waarmee een onderneming in de aanloopfase kan worden gefinancierd. early-stage capital, seed capital, seed financing, seed money, start-up capital, early-stage investment, Money used for the initial investment in a project or startup company, for proof-of-concept, market research, or initial product development.
eerstelingen early fruit and vegetables
eervolle onderscheiding, decoratie, Europese medaille, medaille, Nobelprijs, Sacharovprijs honour, European medal, Nobel Prize, award, decoration, medal, prize for excellence, Sakharov Prize
e-facturering, elektronisch factureren, Verzamelnaam voor methoden waarbij een factuur elektronisch aan een klant wordt aangeboden om te worden betaald. e-invoicing, electronic billing, electronic invoice, electronic invoicing, Any method by which an invoice is electronically presented to a customer for payment.
effecten van informatietechnologie, invloedssfeer van de informatica, effecten van de digitale revolutie, effecten van informatie- en communicatietechnologie, gevolgen van ICT, invloed van informatica, Positieve en negatieve effecten die de toepassing van informatietechnologie kan hebben op de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsvoorziening, de bescherming van de privacy en de toegankelijkheid van diensten. impact of information technology, impact of informatics, impact of information and communication technologies, impact of ICT, impact of the digital revolution, To be used for the positive and negative impacts of using information technology in life, for example with regards to employment, privacy, and access to services.
effecten, verhandelbaar effect securities, transferable security
effectenbeurs, beurs stock exchange, stock market
effectenkoers, beurskoers price of securities, share price
EFICS, Europees informatie- en communicatiesysteem voor de bosbouw EFICS, European Forestry Information and Communication System, The objective of EFICS is to collect, coordinate, standardise, process and disseminate information concerning the forestry sector.
EGA, Euratom, Europese Gemeenschap voor atoomenergie EAEC, Euratom, European Atomic Energy Community
EGA-aanbeveling, Euratom-aanbeveling EAEC recommendation, Euratom recommendation
EG-aanbeveling, Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009), aanbeveling (EU) gebruiken. EC recommendation, As of the entry into force of the Lisbon Treaty (1.12.2009), use recommendation (EU).
EGA-beschikking, Euratom-beschikking EAEC Decision, Euratom Decision
EGA-richtlijn EAEC Directive
EGA-Verdrag, Euratom-Verdrag EAEC Treaty, Euratom Treaty
EGA-verordening, Euratom-verordening EAEC Regulation, Euratom Regulation
Egeïsche eilanden, eilanden van de Egeïsche Zee Aegean Islands
Egeïsche Zee Aegean Sea
e-gezondheid, gezondheidsportaal, gezondheidsportal, online gezondheidscheck, online gezondheidstest, Gebruik van informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van gezondheid en welzijn. e-Health, eHealth, on-line health, online health, Use of information and communication technologies for health and well-being.
EGKS, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Hoge Autoriteit, Raadgevend Comité EGKS ECSC, Consultative Committee of the ECSC, ECSC consultative committee, European Coal and Steel Community, High Authority
EGKS-aanbeveling ECSC recommendation
EGKS-heffing, Het EGKS-Verdrag verviel op 23 juli 2002., Voorheffing die door de EGKS sinds 1 januari 1953 werd geheven op de productie van steenkool en staal binnen de Gemeenschap. ECSC levy, The ECSC Treaty expired on 23 July 2002., Tax levied by the ECSC, since 1 January 1953, on the production of coal and steel in the community.
EGKS-lening, EGKS-krediet ECSC loan
EGKS-steun ECSC aid
EGKS-Verdrag, Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Verdrag van Parijs, Dit verdrag is in juli 2002 afgelopen. ECSC Treaty, Paris Treaty, Treaty establishing the European Coal and Steel Community, The ECSC Treaty expired in July 2002.
EG-personeel categorie B EC category B staff
EG-personeel categorie C EC category C staff
EG-personeel categorie D EC category D staff
EG-richtlijn, Verbinden met de betrokken Instelling., Met ingang van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) richtlijn (EU) gebruiken. EC Directive, Use in association with the institution concerned., With effect from the entry into force of the Treaty of Lisbon (1.12.2009), use directive (EU).
EG-Toetredingsverdrag, Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) toetredingsverdrag (EU) gebruiken. EC Accession Treaty, As of the entry into force of the Lisbon Treaty (1.12.2009), use Accession Treaty (EU).
EG-verordening, Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009), verordening (EU) gebruiken. EC Regulation, As of the entry into force of the Lisbon Treaty (1.12.2009), use regulation (EU) .
Egypte, Arabische Republiek Egypte Egypt, Arab Republic of Egypt
ei egg
EIB-lening EIB loan
eigen verbruik own consumption
eigendom van goederen, eigendomsrecht, regeling van de eigendom, zakelijk recht ownership, law of property, property law, property right, system of property
eigendomsdelict crime against property
eigendomsoverdracht transfer of property
eigendomsverkrijging, eigendomsverwerving, recht van natrekking, toegang tot de eigendom acquisition of property, access to property, right of accession
eiland island
Eiland Man, Brits kroonbezit. Maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk, dat echter wel verantwoordelijk is voor de buitenlandse betrekkingen. Maakt geen deel uit van de Europese Unie maar is er wel mee geassocieerd op grond van Protocol 3 bij de toetredingsakte van het Verenigd Koninkrijk. Isle of Man, British Crown dependency. Not part of the United Kingdom, but depends on it in matters concerning external relations. Not part of the European Union, but is associated with it through Protocol 3 to the United Kingdom’s Act of Accession.
eilandengebied island region
eindverbruik, Alles wat door de consument wordt aangeschaft voor direct eigen gebruik. final consumption, Final consumption represents the value of the goods and services used for the direct satisfaction of human needs.
eiproduct, eiprodukt, product op basis van eieren egg product, egg preparation
eiwithoudend product, albumine, eiwithoudend produkt protein products, albumin
El Salvador, Republiek El Salvador El Salvador, Republic of El Salvador
elektriciteitsvoorziening electricity supply, electricity distribution
elektrisch materiaal, elektriciteitsmeter, elektrisch apparaat, elektrische uitrusting, hoofdzekering, lampfitting, lamphouder, schakelaar, stopcontact, zekering electrical equipment, circuit-breaker, contact socket, electric meter, electrical apparatus, fuse, holder socket, socket-outlet and plug, switch
elektrisch procédé, elektrolyse electrical process, electrolysis
elektrisch voertuig electric vehicle
elektrische accumulator, accu, batterij electricity storage device, accumulator, battery
elektrische energie, elektriciteit electrical energy, electricity
elektrische industrie electrical industry
elektrische kabel electric cable
elektrische machine, alternator, convertor, elektrische motor, elektroaggregaat, generatoraggregaat, stroomgenerator, transformator, turbogenerator, wisselstroomdynamo electric machinery, alternator, electric motor, electricity generator, generating engine, generating set, transformer, turbo-alternator
elektrochemie electrochemistry
elektromagnetisch materiaal, elektromagneet, magnetisch apparaat electro-magnetic equipment, electro-magnet, magnetic device
elektromagnetische schadelijke invloed, elektromagnetisch veld, elektromagnetische interferentie, elektromagnetische straling, elektromagnetische vervuiling electromagnetic interference, electrical interference, electromagnetic field, electromagnetic pollution, electromagnetic radiation
elektrometallurgie electrometallurgy
elektronica, elektronika electronics
elektronisch afval, lege batterijen electronic waste, electrical waste, used battery, waste electrical and electronic equipment
elektronisch apparaat electronic device
elektronisch betaalmiddel, bankkaart, bankpas, betaalkaart, chipknip, debetkaart, e-geld, elektronisch geld, elektronische betaling, elektronische portemonnee, girobetaalkaart, kredietkaart, pinpas electronic money, auto-bank card, cash card, charge card, credit card, debit card, defered debit card, delayed debit card, e-money, e-money payment, electronic purse, multiservices card, payment card
elektronisch document electronic document
elektronisch document management, EDM, electronic data management, elektronisch document management systeem, EDMS, geautomatiseerd gegevensbeheer, Omvat alle apparatuur, software en technische mogelijkheden die gebruikt worden bij het opslaan en archiveren van gegevens in digitale vorm. electronic document management, EDM, electronic data management, electronic document management system, EDMS, Refers to the complete range of equipment, software and technical means used in and for storing and archiving data in numerical form.
elektronisch onderdeel, chip, elektronenbuis, geheugencomponent, geïntegreerd circuit, halfgeleider, microprocessor, transistor electronic component, electronic tube, integrated circuit, microchip, microprocessor, semi-conductor, transistor
elektronisch publiceren, elektronische uitgeverij, Het bijeenbrengen, ordenen en verspreiden van alle soorten informatie op en door middel van interactieve digitale informatiedragers. electronic publishing, The collection, organisation and distribution of all types of information on interactive magnetic and optical supports.
elektronische bankhandeling, automatisch bankloket, automatische biljettenverdeler, bancomaat, geldautomaat, telebankieren, thuisbank, videorekening, internetbankieren, online bankieren, Automatische diensten aangeboden door de banken. electronic banking, auto-bank, automatic teller machine, ATM, cash dispenser, home and office banking service, HOBS, home banking, self-service bank, internet banking, online banking
elektronische handel, cybercommerce, e-commerce, handel via Internet, on-linehandel, virtuele handel electronic commerce, Internet commerce, cybercommerce, e-commerce, online commerce, virtual commerce
elektronische handtekening, digitale handtekening, Elektronische legaliseringsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van bepaalde persoonsgebonden gegevenscombinaties. electronic signature, digital signature, Data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication.
elektronische industrie electronics industry
elektronische overheid, e-administratie, e-overheid, online overheid, digitale publieke dienstverlening electronic government, e-administration, e-government, electronic administration, online administration, digital public service
elektronische post, elektronische berichtgeving electronic mail, electronic message service, e-mail, electronic messaging, email
elektronische stemming electronic voting
elektronische uitrusting electronic equipment
elektrotechniek electrotechnology
elektrotechnische industrie, elektromechanisch toestel, elektromechanische artikelen, elektromechanische industrie, elektromechanische productie electrical engineering, domestic electrical appliances, electromechanical equipment, electromechanical industry, electromechanical item, electromechanical production, electrotechnical industry
elementair deeltje, elektron, foton, neutron, proton fundamental particle, electron, elementary particle, neutron, photon, proton
elementair onderwijs, onderwijs voor beginners basic education, The teaching of the elementary skills that pupils need to become productive citizens capable of civic engagement and sustaining competitive employment.
Elfpo, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, ELFPO vervangt sinds 1 januari 2007 het Oriëntatiefonds voor de Landbouw, dat onderdeel was van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). EAFRD, European Agricultural Fund for Rural Development, On 1 January 2007, this fund replaced the Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF).
ELGF, Europees Landbouwgarantiefonds, Vanaf 1 januari 2007 vervangt het ELGF het Garantiefonds voor de Landbouw, onderdeel van het voormalige EOGFL. EAGF, European Agricultural Guarantee Fund, On 1 January 2007, this fund replaced the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF).
Elzas, Op 1 januari 2016 is de regio Alsace (Elzas) opgegaan in de regio Grand Est. Alsace, On 1 January 2016, the region of Alsace was incorporated into the region of Grand Est.
emancipatie emancipation
emigratie emigration
Emilia-Romagna Emilia-Romagna
emissiehandel, handel in emissierechten, koolstofmarkt, Een marktmechanisme van het Protocol van Kyoto waardoor landen die hun uitstoot van broeikasgasen onder het vereiste niveau brengen, de resterende rechten kunnen verhandelen of gebruiken om emissies bij andere bronnen in het binnen- of buitenland te compenseren. emission trading, ETS, cap-and-trade system, carbon market, emission trading scheme, emission trading system, emissions trading, international emissions trading, A market-based mechanism under the Kyoto Protocol that allows countries reducing greenhouse gas emissions below what is required to use or trade the excess reductions to offset emissions at another source inside or outside the country.
emissierechten, AAU, emissiequota, koolstofcredit, toegewezen eenheid, uitstootrechten, Het aandeel van de maximaal toegestane emissie dat aan een land of een groep landen is toegekend binnen het kader van de totaal toegestane emissie. emission allowance, AA, AAU, CERC, assigned amount, assigned amount unit, carbon credit, carbon emission reduction credit, emission quota, The portion of total allowable emissions assigned to a country or group of countries within a framework of maximum total emissions.
EMS-wisselkoersmechanisme EMS exchange-rate mechanism
emulgator voor levensmiddelen, Bevordert de vorming van een oplossing waarin niet-oplosbare stoffen in uiterst fijne druppeltjes verdeeld blijven zweven. food emulsifier, emulsifier, emulsifying agent
enclave, Territorium of territoriale eenheid die administratief gezien behoort tot een overheid of een staat waarmee geen geografische verbinding bestaat. territorial enclave, Territory or territorial unit administratively attached to an authority or state with which it is not contiguous.
encyclopedie encyclopaedia
endemische ziekte, Is het gevolg van eigenaardige plaatselijke omstandigheden. endemic disease
endocriene ziekte endocrine disease
ENEA ENEA
energieaudit, energie-audit, Procedure om voor een gebouw, een groep van gebouwen, een proces of systeem het energieverbruik te bepalen en de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart te brengen. energy audit, energy auditing, Procedure to define the energy consumption and to identify energy saving opportunities for a building/group of buildings/process/system.
energiebehoefte, vraag naar energie energy demand, energy needs, energy requirements
energiebeleid energy policy
energiebesparing, energieverspilling, rationeel gebruik van energie, Op nationaal vlak of ter uitwerking van een beleidslijn. energy saving, rational use of energy, waste of energy
energiecentrale, centrale, elektrische centrale, geothermische centrale, steenkoolcentrale, stuwdamcentrale, waterkrachtcentrale power plant, coal-burning power station, electric power plant, geothermal power station, hydro-electric power plant, hydro-electric power station, oil-burning power station, power station, thermal power station
energiecrisis, crisis in de energievoorziening energy crisis, power crisis
energiedistributie energy distribution
energiediversificatie, diversifiëring van de energievoorziening energy diversification
energie-efficiëntie energy efficiency
energiegebruik energy use
Energiegemeenschap, Verdrag tussen de Europese Unie en negen verdragsluitende partijen uit Zuidoost-Europa en het Zwarte Zeegebied, dat beoogt een geïntegreerde pan-Europese energiemarkt tot stand te brengen. De gemeenschap is in 2005 opgericht bij een verdrag dat in juli 2006 in werking is getreden. Energy Community, Brings together the European Union and nine contracting parties from the South East Europe and Black Sea region to create an integrated pan-European energy market. It was established in 2005 and entered into force in July 2006.
energie-industrie energy industry, power industry
energiemarkt, energiesector, In de EU heeft de interne energiemarkt alleen betrekking op elektriciteit en gas., De handel in of het verkeer van energiebronnen behandeld als een grondstof (zoals fossiele brandstoffen, elektriciteit of zonnestraling). energy market, energy sector, power sector, In the EU, the internal energy market covers only electricity and gas., The trade or traffic of energy sources treated as a commodity (such as fossil fuel, electricity, or solar radiation).
energienet energy grid, energy network
energieonderzoek, Wetenchappelijk onderzoek op het gebied van de energie. energy research
energieopslag, energiebehoud energy storage, energy conservation
energieprijs, energiekosten price of energy, cost of energy
energieproduct, energieprodukt energy-generating product
energieproductie, energieproduktie energy production, power production
energierecht, energievoorschriften, energiewetgeving energy law, energy legislation, energy regulations
energiesamenwerking energy cooperation
energiestatistiek energy statistics
energietechnologie, energetische techniek energy technology
energietransitie, fundamentele structurele wijziging van een nationaal of wereldwijd energiesysteem energy transition, fundamental structural change in an energy system at national or global level
energietransport energy transport
energieverbruik energy consumption, use of energy
energievoorraad, brandstofvoorraad energy resources, fuel resources
energievoorziening energy supply
Engeland, Tot 31.01.2020 waren regio’s van het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de regio’s van de EU-lidstaten. England, Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
Engelse Antillen British West Indies
Engelssprekend Afrika English-speaking Africa
enig kind only child
enkel document, EAD, enkel administratief document single document, SAD, single administrative document, single customs document
enquêtecommissie, commissie van onderzoek, onderzoekscommissie committee of inquiry
enzym enzyme
EOF, Europees Ontwikkelingsfonds EDF, European Development Fund
EOGFL, afdeling Garantie, Vanaf 1 januari 2007 is dit fonds vervangen door het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EGFL). EAGGF Guarantee Section, EAGGF Guarantee Section aid, On 1 January 2007, this fund was replaced by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF).
EOGFL, afdeling Oriëntatie, bijdrage van het EOGFL-Oriëntatie, Vanaf 1 januari 2007 is dit fonds vervangen door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). EAGGF Guidance Section, EAGGF Guidance Section aid, On 1 January 2007, this fund was replaced by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).
EOGFL, bijdrage van het EOGFL-Garantie, EG Landbouwfonds, Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, Alleen voor teksten waarin in algemene zin sprake is van het EOGFL, zonder onderscheid tussen de onderdelen oriëntatie en garantie., Met ingang van 1 januari 2007 vervangen door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). EAGGF, EC agricultural fund, European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Use only in cases where EAGGF is understood in a general sense without distinguishing between Guidance and Guarantee Sections., Replaced, since 1 January 2007, by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and European Agricultural Guarantee Fund (EAGF).
epidemie, pandemie, epidemische uitbraak, uitbraak van een ziekte, ziekteuitbraak, Intensieve uitbraken of perioden met ongebruikelijk veel ziektegevallen in een gemeenschap of gebied. epidemic, pandemic, disease outbreak, epidemic outbreak, outbreak of a disease, Intensive outbreaks or periods of unusually high incidence of disease in a community or area.
epidemiologie epidemiology
Epirus Epirus
EP-resolutie, resolutie van het Europees Parlement EP resolution, resolution of the European Parliament, European Parliament resolution
EPSO, Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen, Europees Bureau voor personeelsselectie EPSO, European Communities Personnel Selection Office, European Personnel Selection Office
Equatoriaal-Guinea, Republiek Equatoriaal-Guinea Equatorial Guinea, Republic of Equatorial Guinea
equatoriale gordel equatorial zone
erfenis, nalatenschap, opvolging, successie, testament inheritance, succession, testament, will
erfrecht law of succession
ergonomie, aanpassing van de arbeid aan de mens, Studie van en streven naar optimale aanpassing van de fysieke werkomstandigheden aan de mens, zodat die kan werken onder een minimale fysieke belasting. ergonomics, adaptation of work to man, The study of the relationship between workers and their environment, especially the equipment they use.
Eritrea, Staat Eritrea Eritrea, State of Eritrea
erkenning van de opleiding recognition of studies
erkenning van diploma's, erkenning van certificaten, erkenning van titels, wederzijdse erkenning van diploma's recognition of diplomas, mutual recognition of diplomas, recognition of qualifications
erkenning van een staat, erkenning van een land, Rechtshandeling waarmee een of meer staten of een internationale instelling stilzwijgend aanvaarden of tot Staat verklaren, met alle rechten en verplichtingen die dit met zich meebrengt, een feitelijk bestaande politieke groepering die zichzelf als een Staat beschouwt, of een gemeenschap die voorheen geen onafhankelijke politieke organisatie had. (Naar: UNTERM, United Nations Multilingual Terminology Database [en ligne], http://unterm.un.org/ (Page consultée le 8 septembre 2011).) recognition of a state, de facto recognition, de jure recognition, Act by which one or more states or an international institution declare or tacitly admit that the following is a state with the rights and obligations which this entails: a political group which actually exists and considers itself to be a state or a collective body of people who did not previously constitute an independent political organisation. Source: UNTERM, United Nations Multilingual Terminology Database [online], http://unterm.un.org (Consulted on 8 September 2011).
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid, vergelijkbaarheid van getuigschriften, Wederzijdse erkenning van getuigschriften en andere bewijzen die ter afsluiting van de beroepsopleiding worden uitgereikt. recognition of vocational training qualifications, comparability of qualifications, comparability of vocational training qualifications, Mutual recognition of certificates and other documents confirming completion of vocational training.
erosie, Niet te verwarren met de term aardverschuiving, die verwijst naar een massabeweging., Alle processen waarbij materiaal van de aardkorst door natuurlijke oorzaken loskomt, oplost of afslijt, gewoonlijk met uitsluiting van massabewegingen zoals aardverschuivingen. erosion, Not to be confused with landslide which refers to mass wasting., The general process whereby the materials of Earth's crust are loosened, dissolved, or worn away by natural agents, but usually excludes mass wasting such as landslide.
ertsexploitatie, exploitatie van erts mining of ore
ertslaag, afzetting, delfstoflaag ore deposit, mineral deposit, mineral seam, stratum
ESRO ESRO
essentiële olie, vluchtige olie essential oil
Estland, Republiek Estland Estonia, Republic of Estonia
Estremadura, Autonome Gemeenschap Estremadura Extremadura, Autonomous Community of Extremadura
estuarium estuary
ethanol, ethylalcohol ethanol, ethyl alcohol
ethiek, ethica, zedenleer ethics, moral science
Ethiopië, Federale Democratische Republiek Ethiopië Ethiopia
etiketteren labelling
etnische discriminatie ethnic discrimination
etnische groep, etnische groepering, etnische minderheid ethnic group, ethnic minority
etnische zuivering ethnic cleansing
etnografie, beschrijvende volkenkunde, Beschrijving van de samenleving en cultuur van een volk of bevolkingsgroep. ethnography, The branch of anthropology that deals with the scientific description of individual human societies.
ETSI, European Telecommunications Standards Institute, Europees Instituut voor telecommunicatienormen, Europees normalisatie-instituut voor de telecommunicatie ETSI, European Telecommunications Standards Institute
EU-actie, communautaire actie, actie van de Europese Unie EU action, Community action, European Union action
EU-activiteit, communautaire activiteit, activiteit van de Europese Unie EU activity, Community activity, European Union activity, The EU’s overall political strategy is developed jointly by the European Council, the European Council President and the President of the Commission. The Commission proposes policies and laws to implement that strategy. Source: European commission. Available at: http://ec.europa.eu/info/strategy_en. (Accessed: 01/09/2016)
EU-bankenunie, EDIS, Europees depositoverzekeringsstelsel, GAM, GTM, gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, Systeem voor bankentoezicht en -afwikkeling op EU-niveau, bestaande uit een geïntegreerd financieel kader met een gemeenschappelijke verzameling regels, een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, een gemeenschappelijk mechanisme voor depositobescherming en een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor banken. EU banking union, EDIS, European deposit insurance scheme, SRM, SSM, Single resolution mechanism, Single supervisory mechanism, EU-level banking supervision and resolution system that consists of an integrated financial framework with a single rulebook, a single supervisory mechanism, common deposit protection and a single bank resolution mechanism.
EU-begroting, begroting van de Europese Unie, Term voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Lissabon (1.12.2009). EU budget, European Union budget, Term introduced by the Lisbon Treaty (1.12.2009).
EU-beleid - nationaal beleid, communautair beleid-nationaal beleid, beleid van de Europese Unie - nationaal beleid, nationaal beleid - EU-beleid, nationaal beleid - beleid van de Europese Unie, De wederzijdse invloed die het nationaal beleid en het beleid van de Gemeenschap op elkaar uitoefenen. EU policy - national policy, Community policy-national policy, national policy-Community policy, European Union policy - national policy, national policy - EU policy, national policy - European Union policy, How European Union policy affects national policy and vice versa.
EU-beleid, EG-beleid, communautair beleid EU policy, Community policy
EU-binnengrens, EG-binnengrens, binnengrens van de Europese Unie internal border of the EU, internal Community frontier, internal border of the European Union
EU-controle, communautair toezicht, communautaire controle, controle van de Europese Unie EU control, Community control, European Union control
EU-douanestelsel, gemeenschappelijke douaneregeling, douanestelsel van de Europese Unie EU customs procedure, Community customs procedure, European Union customs procedure
EU-emissierechten EU emission allowance, EUA
EU-energiebeleid, EU-energiestrategie, Energie-unie, energiebeleid van de Europese Unie, energiestrategie van de Europese Unie EU energy policy, EU energy strategy, European Union energy policy, European Union energy strategy, energy union
EU-energielabel, etiket dat een duidelijk en eenvoudig beeld geeft van de energie-efficiëntie van een product, bedoeld om consumenten te helpen energie-efficiëntere producten te kiezen EU energy label, label providing clear and simple indications of a product's energy efficiency intended to be a key driver for helping consumers choose products which are more energy efficient
EU-fonds, EG-fondsen, fondsen EG fund (EU), EC fund
eugenese, eugenetica, Het bestuderen en in de praktijk brengen van middelen om de mens te verbeteren; hierbij wordt gestreefd naar het bereiken van bepaalde karaktereigenschappen - zgn. positieve eugenetica - of het bestrijden van erfelijke ziekten - negatieve eugenetica. eugenics, The study of methods of improving the quality of the human race, especially by selective breeding.
EU-groeistrategie, beleidsplan voor Europese groei, EU-strategie voor groei en werkgelegenheid, EU-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, EU-strategie voor werkgelegenheid en slimme, duurzame en inclusieve groei, Europa 2020-strategie, groeistrategie van de EU, groeistrategie van de Europese Unie EU growth strategy, European growth initiative, EU Strategy for jobs and growth, EU strategy for jobs and smart, sustainable and inclusive growth, EU strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Europe 2020 strategy, growth strategy of the EU, growth strategy of the European Union
EU-industriebeleid, communautair industriebeleid, Europese industriestrategie, industriebeleid van de Europese Unie EU industrial policy, Community industrial policy, European industrial strategy, European Union industrial policy
EU-landbouwcomité, comité van beheer landbouw, comité van regelende aard, EG Landbouwcomité, raadgevend comité landbouw, landbouwcomité, Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, Comité van beheer voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, Als gevolg van de instelling van een integrale GMO (gemeenschappelijke marktordening) ter regulering van de landbouwmarkten, werden de afzonderlijke sectorspecifieke comités van beheer in 2008 vervangen door één enkel Comité van beheer voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten. EU agriculture committee, EC agriculture committee, Agricultural Advisory Committee, Agricultural Committee of the EC, Agricultural Management Committee, Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets, In 2008, as a consequence of the establishment of a single CMO (Common Market Organisation) regulation of the agricultural markets, the individual sector specific Management Committees were replaced by a single Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets.
EU-lidstaat, EU-land, landen van de EG, landen van de Europese Gemeenschappen, lidstaten van de Europese Unie, Het Verenigd Koninkrijk is op 31.01.2020 niet langer een lidstaat van de Europese Unie. EU Member State, EC country, EU country, European Community country, European Union country, Use for documents which deal with all of these countries., The United Kingdom ceased to be a Member State of the European Union on 31.01.2020.
EU-markt, communautaire markt, markt van de Europese Unie, Combineren met de desbetreffende marktsector(en). Niet te verwarren met de eengemaakte markt., Vraag naar en aanbod van goederen en diensten binnen de lidstaten van de EU. EU market, Community market, European Union market, Combine with the relevant market sector(s). Do not confuse with "single market"., Supply and demand of goods and services inside and the EU Member States.
EU-mededingingsbeleid, EU-concurrentiebeleid EU competition policy, European Union competition policy
EU-methode, Uniemethode, communautaire methode, besluitvormingsprocedure die een transparante, doeltreffende en democratische werking van de Europese Unie mogelijk maakt European Union method, Community method, European Union mechanism, decision-making procedure that allows for a transparent, effective and democratic functioning of the European Union
EU-milieubeleid, communautair milieubeleid, milieubeleid van de Europese Unie EU environmental policy, Community environmental policy, European Union environmental policy, EU environment policy, European Union environment policy
EU-onderdaan, ingezetene van de Gemeenschap, onderdaan van de Europese Unie EU national, Community national, European Union national, national of the EU, national of the European Union
EU-onderzoeksbeleid, communautair onderzoeksbeleid, gemeenschappelijk onderzoekprogramma, onderzoeksbeleid van de Europese Unie EU research policy, Community research policy, common research programme, European Union research policy
EU-onderzoeksverslag, Uit de EU-begroting gefinancierd verslag, bedoeld om de EU-instellingen te ondersteunen bij de formulering van nieuwe wetgeving of beleid. EU study report, Report financed by the EU budget to support EU institutions when shaping new legislation or policy.
EU-orgaan, communautaire instantie, orgaan van de Europese Unie, Ingesteld door de Verdragen, naast de Instellingen van de Europese Unie. EU body, Community body (established by the Treaties), European Union body, Established by the Treaties to exist alongside the institutions of the European Union.
EU-politiemissie, EUPM, EUPOL, politiemissie van de Europese Unie, politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden, EUPOL COPPS, Politiemacht die in het kader van het GBVB werd opgericht en kan deelnemen aan internationale operaties voor crisisbeersing en voor het vermijden van conflicten. EU police mission, EU police operation, EUPM, EUPOL, European Union police mission, European Union police operation, Police force established under the European Security and Defence Policy which takes part in international civilian crisis management operations and in conflict prevention.
EU-productie, communautaire productie, communautaire produktie, productie van de Europese Unie EU production, Community production, European Union production
EU-programma, communautair programma, communautair kaderprogramma, kaderprogramma EG, programma van de Europese Unie EU programme, Community programme, Community framework programme, EC framework programme, European Union programme
EU-publicatie, communautaire publicatie, communautaire publikatie, publicatie van de Europese Unie EU publication, Community publication, European Union publication
Euratom-lening Euratom loan
EU-recht - internationaal recht, Invloed van het recht van de Europese Unie op het internationale recht en omgekeerd. EU law - international law, European Union law - international law, Influence of the European Union law on the international law and vice versa.
EU-recht - nationaal recht, communautair recht-nationaal recht, communautair recht-intern recht, recht van de Europese Unie - nationaal recht, nationaal recht - recht van de Europese Unie EU law - national law, Community law - national law, national law - Community law, European Union law - national law, national law - European Union law
EU-recht, communautair recht, communautaire rechtsorde, communautaire voorschriften, communautaire wetgeving, EG-recht, Europees recht, recht van de Europese Unie EU law, Community law, Community regulations, European law, European Union law
EU-rechtsorde, communautaire juridische orde, rechtsorde van de Europese Unie EU legal system, Community legal system, European Union legal system
EU-referentielaboratorium, referentielaboratorium van de Europese Unie, Een netwerk van laboratoria in de hele Europese Unie waarmee de beschikbaarheid van hoogwaardige, uniforme tests in de EU wordt gewaarborgd en de activiteiten van de Europese Commissie op het gebied van risicomanagement en risicobeoordeling in de diergezondheid, voedselveiligheid, volksgezondheid en zoötechniek worden ondersteund. EU reference laboratory, EURL, European Union reference laboratory, A network of laboratories throughout the European Union that aims to ensure high-quality, uniform testing in the EU and support the European Commission's risk management and risk assessment activities in the area of animal health, food safety, public health and zootechnics.
EU-regeling voor de emissiehandel, EU-ETS EU Emissions Trading Scheme, EU ETS
Eureka, Agentschap voor de coördinatie van Europees onderzoek, Eureka-handvest, Eureka-Ministerconferentie, Eureka-programma, Eureka-project Eureka, Eureka charter, Eureka ministerial conference, Eureka programme, Eureka project, European Research Coordination Agency
Eures, Europees systeem voor de mededeling van aanbiedingen van en aanvragen om werk, SEDOC, Europese diensten voor arbeidsvoorziening, Nieuwe benaming van het Europawijde systeem van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ingevoerd bij de vernieuwde versie van het systeem na het besluit van de Raad in 1993. EURES, European Employment Services, European system for the international clearing of vacancies and applications for employment, SEDOC, New designation for the European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment, brought in as part of the renewal process and approved by the Council in 1993.
EURIBOR, De Euribor-index is vanaf 1 januari 1999 in de plaats gekomen van de nationale indexen. Hij wordt berekend op basis van ongeveer vijftig kredietinstellingen uit de landen van de eurozone en een tiental banken daarbuiten, die qua activiteiten binnen Europa representatief zijn. Euribor, European Interbank Offered Rate, Interbank interest rates calculated with the assistance of the European System Central Bank (ESCB).
euro, euromunt, Europese gemeenschappelijke munteenheid die werd ingevoerd op 1 januari 1999 en waarvan de naam werd vastgelegd tijdens de Europese Raad van Madrid in december 1995. Te gebruiken in plaats van de generieke term 'ecu' die verwijst naar de rekeneenheid (vanaf 01.01.1999). euro, Single European currency introduced in January 1999, the name of which was decided on at the Madrid European Council in December 1995. To be used instead of the generic term 'ecu' after 01.01.1999.
Euro-Atlantische Partnerschapsraad, EAPC, EAPR, Noordatlantische Samenwerkingsraad, NASR, Kwam in 1997 in de plaats van de NASR (Noordatlantische Samenwerkingsraad ). De raad biedt de lidstaten en partnerstaten van de NAVO een platform voor dialoog en raadpleging over politieke en veiligheidsvraagstukken. Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC, North Atlantic Cooperation Council, NACC, Superseded the NACC (North Atlantic Cooperation Council) in 1997. It brings together the member countries and partner countries of NATO, allowing them to discuss and confer on political and security matters.
eurocommunisme Eurocommunism
Eurocontrol, Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart Eurocontrol, European Organisation for the Safety of Air Navigation, European Organization for the Safety of Air Navigation
Eurodeviezen, Activa in een Europese munt in het bezit van ondernemingen of banken in het buitenland en door hen verhandeld op een internationale monetaire markt. Eurocurrency, National currency held by foreign companies or banks and traded on the international money market.
Eurodollar, Activa in dollars van banken of ondernemingen gevestigd buiten de VS en verhandeld op een internationale monetaire markt. Eurodollar, Dollars which are held by banks or companies outside the United States and traded on the international money market.
Euro-emissie, Euro-obligatie Eurobond
Eurofound, Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, Stichting van Dublin Eurofound, Dublin Foundation, EFILWC, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Eurogroep (eurozone) Eurogroup (euro area)
Eurogroep (NAVO), Informele vereniging van ministers van Defensie van Europese landen binnen het kader van de NAVO. In 1994 opgeheven. Eurogroup (NATO), Informal association of the Ministers of Defence of European NATO countries. It was dissolved in 1994.
Eurojust, eenheid voor verbeterde justitiële samenwerking, Europees orgaan voor verbeterde justitiële samenwerking Eurojust, European Agency for the Enhancement of Judicial Cooperation
Eurokrediet Eurocredit, Eurocurrency credit
Euromarkt Euromarket
Europa van de burgers, sociale dimensie van de binnenmarkt citizens' Europe, social dimension of the internal market
Europa, Europese landen, Europese staten Europe, European countries
Europeanisering, europeanisatie, Integratieproces van de politieke en economische dynamiek binnen de EU binnen het nationale beleid. europeanisation, europeanization, Process of incorporating the political and economic dynamics of the EU into the drafting of national policy.
Europees afgevaardigde Member of the European Parliament
Europees agentschap European agency
Europees Agentschap voor chemische stoffen, ECHA, Europees Chemicaliënagentschap European Chemicals Agency, ECHA
Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, eu-LISA European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice, EU Agency for Large-Scale IT Systems, eu-LISA
Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, EMSA, Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart European Maritime Safety Agency, EMSA
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Agentschap van Bilbao, EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao Agency, EU-OSHA
Europees ambtenaar, EG-personeel, EG-standaardfunctie, EU-ambtenaar, ambtenaar van de Europese Unie, beambte European official, EC basic post, EC staff, EU official, official of the EU, official of the European Union, staff of the EC
Europees arrestatiebevel European arrest warrant, European warrant
Europees bosbeleid European forestry policy
Europees Bosseninstituut, EFI European Forest Institute, EFI
Europees Bureau voor fraudebestrijding, OLAF European Anti-fraud Office, OLAF
Europees Bureau voor visserijcontrole, CBVC, Communautair Bureau voor visserijcontrole, EFCA, Tot 31.12.2011: „Communautair Bureau voor visserijcontrole” (CBVC). European Fisheries Control Agency, CFCA, Community Fisheries Control Agency, EFCA, Until 31.12.2011: ‘Community Fisheries Control Agency’ (CFCA).
Europees Bureau voor wederopbouw, EBW, Europese Agentschap voor de Wederopbouw, Einde mandaat: 31.12.2008., Het Bureau is belast met het beheer van de belangrijkste EU-hulpprogramma's in Servië en Montenegro (Republiek Servië, Kosovo en Republiek Montenegro) en in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. European Agency for Reconstruction, EAR, End of mandate: 31.12.2008., Agency responsible for managing the European Union's main assistance programmes in Serbia and Montenegro (the Republic of Serbia, Kosovo and the Republic of Montenegro) and the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Europees burgerinitiatief, EBI, burgerinitiatief (EU) European citizens' initiative, ECI, citizens' initiative (EU), Allows 1 million EU citizens to participate directly in EU policymaking on a specific issue, by calling on the European Commission to make a legislative proposal.
Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven, CEEP, Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven en bedrijven van algemeen economisch belang European Centre of Enterprises with Public Participation, CEEP, European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest
Europees centrum voor parlementair onderzoek en documentatie, ECPOD, ECPRD European Centre for Parliamentary Research and Documentation, ECPRD
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, ECDC European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC
Europees Comité voor gegevensbescherming, EU-instantie die sinds 25 mei 2018 verantwoordelijk is voor de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming. European Data Protection Board, EU body in charge of the application of the General Data Protection Regulation as of 25 May 2018.
Europees Comité voor Normalisatie, CEN European Committee for Standardisation, CEN, European Committee for Standardization
Europees Comité voor systeemrisico's, ESRB, Het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB - European Systemic Risk Board) maakt deel uit van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFS - European System of Financial Supervision) en is belast met het macro-prudentiële toezicht op het financieel systeem van de EU, om bij te dragen aan de preventie of matiging van de systeemrisico's voor de financiële stabiliteit van de EU. European Systemic Risk Board, ESRB, The ESRB is part of the European System of Financial Supervision (ESFS) and is responsible for the macro-prudential oversight of the EU financial system in order to contribute to the prevention or mitigation of systemic risks to financial stability in the Union.
Europees Defensieagentschap, EDA European Defence Agency, EDA
Europees defensiebeleid, EDVB, Europees bewapeningsbeleid, Europees defensie- en veiligheidsbeleid European defence policy
Europees Economisch en Sociaal Comité, Economisch en Sociaal Comité EG, EESC European Economic and Social Committee, EC ESC, EC Economic and Social Committee, EESC
Europees Economisch Samenwerkingsverband, EESV European Economic Interest Grouping, EEIG
Europees Energiehandvest European Energy Charter
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, EFG, Het Europese fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) helpt werknemers die door de veranderende wereldwijde handelspatronen hun baan verliezen, zo snel mogelijk ander werk te vinden. European Globalisation Adjustment Fund, EGF, The EGF aims to help workers made redundant as a result of changing global trade patterns to find another job as quickly as possible.
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, EFMZV, Verving het Europees Visserijfonds (EVF), dat voor de periode 2007–2013 was opgezet., Nieuw fonds voor het EU-beleid inzake maritieme aangelegenheden en visserij voor de periode 2014–2020. European Maritime and Fisheries Fund, EMFF, Replaces the European Fisheries Fund’ (EFF) established for the period 2007-2013., Fund for the EU’s maritime and fisheries policies for the period 2014-2020.
Europees Fonds voor monetaire samenwerking, EFMS, EG Fonds voor monetaire samenwerking European Monetary Cooperation Fund, EC Monetary Cooperation Fund, EMCF
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO, EG Regionaal Fonds, hulp van het EFRO, regionaal fonds European Regional Development Fund, EC regional fund, ERDF, ERDF aid
Europees Fonds voor strategische investeringen, EFSI, EU-initiatief dat is ontwikkeld door de Commissie en de EIB Group om de huidige kloof tussen investeringen in de EU te overbruggen door private financiering voor strategische investeringen en kmo’s te mobiliseren. European Fund for Strategic Investments, EFSI, EU initiative launched jointly by the Commission and the EIB Group to assist in overcoming the current investment gap in the EU by mobilising private financing for strategic investments and SMEs.
Europees Geneesmiddelenbureau, EMA, Europees Bureau voor de beoordeling van geneesmiddelen, Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling European Medicines Agency, EMA, European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
Europees GNSS-Agentschap, GSA European GNSS Agency, GSA
Europees handvest European charter
Europees Hof voor de rechten van de mens, EHRM, Europese commissie voor de rechten van de mens, Hof voor de rechten van de mens European Court of Human Rights, Court of Human Rights, ECHR, European Commission on Human Rights
Europees industriegebied, Europese industrie European industrial area, European industry
Europees Instituut voor bestuurskunde, EIPA European Institute of Public Administration, EIPA
Europees Instituut voor gendergelijkheid, EIGE European Institute for Gender Equality, EIGE
Europees Instituut voor innovatie en technologie, EIT European Institute of Innovation and Technology, EIT
Europees interoperabiliteitskader, EIF, aantal aanbevelingen aan overheidsdiensten voor het verbeteren van de governance van hun interoperabiliteitsactiviteiten, het opzetten van organisatieoverschrijdende verbanden, het stroomlijnen van processen ter ondersteuning van eind-tot-eind digitale diensten en het waarborgen dat bestaande en nieuwe wetgeving de interoperabiliteitsinspanningen niet in gevaar brengen European Interoperability Framework, EIF, set of recommendations, to public administrations on how to improve governance of their interoperability activities, establish cross-organisational relationships, streamline processes supporting end-to-end digital services, and ensure that existing and new legislation do not compromise interoperability efforts
Europees Investeringsfonds, EIF European Investment Fund, EIF
Europees juridisch statuut, Betreft de communautaire regelgeving over privaatrechtelijke morele personen, vooral op sociaal-economisch gebied, zoals coöperaties, onderlinge verzekeringen en instellingen. European legal status
Europees justitieel gebied European judicial area
Europees kiesstelsel, communautair kiesrecht, uniforme verkiezingsmethode, Eenvormige verkiezingsprocedure, vastgelegd in de EU-verdragen, voor de rechtstreekse algemene verkiezing van de leden van het Europees Parlement. European electoral system, Community electoral law, uniform electoral procedure, The uniform electoral procedure laid down in the EU treaties for the direct election of members to the European Parliament by universal suffrage.
Europees landbouwmodel, Model op basis van multifunctionele, concurrerende en duurzame landbouw. European agricultural model, European farming model, European model of agriculture, Model based on multifunctional, sustainable and competitive farming.
Europees leger, Eurocorps, Eurokorps Eurocorps, European Corps, European army corps
Europees Merkenbureau Community Trademark Office
Europees Milieuagentschap, EMA, controle- en informatienet voor het milieu European Environment Agency, European Environment Monitoring and Information Network, EEA
Europees Monetair Fonds, EG Monetair Fonds, EMF European Monetary Fund, EC Monetary Fund, EMF
Europees Monetair Instituut, EMI, Het Europees Monetair Instituut (EMI) werd opgericht op 1 januari 1994, de aanvangsdatum van de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het werd weer opgeheven toen op 1 juni 1998 de Europese Centrale Bank (ECB) werd opgericht. European Monetary Institute, EMI, The European Monetary Institute (EMI) was established on 1 January 1994 at the start of the second stage of the Economic and Monetary Union (EMU). It was liquidated when the European Central Bank (ECB) was established on 1 June 1998.
Europees Monetair Stelsel, EMS, monetaire slang European Monetary System, EMS, monetary snake, Replaced by ERM II (exchange rate mechanism II) at the start of Stage Three of economic and monetary union (EMU) on 1 January 1999 when the single currency was launched., The European Monetary System, abbreviated as EMS, was an exchange rate regime set up in 1979 (and which ended in 1999) to foster closer monetary policy co-operation between the central banks of the Member States of the European Economic Community (EEC). The objective of the EMS was to promote monetary stability in Europe. The European Monetary System was built on the concept of stable but adjustable exchange rates defined according to the newly created European currency unit (ECU) – a currency basket based on a weighted average of EMS currencies. Within the EMS, currency fluctuations were controlled through the Exchange Rate Mechanism (ERM).
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument, ENPI, Vervangt vanaf 1 januari 2007 de MEDA- en Tacis-programma's., Financieel instrument in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid om bijstand te bieden aan de desbetreffende partnerlanden en aan Rusland, in de vorm van cofinanciering ter verbetering van de governance en van duurzame economische en sociale ontwikkeling. European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI, It replaced the MEDA and Tacis programmes on 1 January 2007., Financial instrument for European neighbourhood policy (ENP) which is addressed to ENP partner countries including Russia and offers co-funding for promoting good governance and equitable social and economic development.
Europees nabuurschapsbeleid, ENB European neighbourhood policy, ENP
Europees octrooi, gemeenschapsoctrooi, Europees octrooi met eenheidswerking, eenheidsoctrooi European patent, Community patent, European patent with unitary effect, unitary patent
Europees Octrooibureau, EOB European Patent Office, EPO
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken European Asylum Support Office, EASO
Europees Openbaar Ministerie, EU-orgaan met rechtspersoonlijkheid dat is belast met het instellen van onderzoek naar, het vervolgen en het voor de rechter brengen van daders van, en medeplichtigen aan, strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden. European Public Prosecutor's Office, EPPO, EU body with legal personality which is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment the perpetrators of, and accomplices to, criminal offences affecting the financial interests of the Union.
Europees Parlement, EG Parlement, EP, Europese vergadering, De oorsprong van het Europees Parlement ligt in de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die de gemeenschappelijke vergadering werd van de drie supranationale Europese Gemeenschappen die tot 1957 bestonden. European Parliament, EP, European Assembly, European Parliamentary Assembly, The origins of the European Parliament lie in the Common Assembly of the European Coal and Steel Community (ECSC), which became the common assembly of the three supranational European communities that existed until 1957.
Europees paspoort, paspoortunie European passport, passport union
Europees privaatrecht, Europees internationaal privaatrecht, Europeanisering van het privaatrecht van de lidstaten van de Europese Unie. European private law, European private international law, Europeanisation of the civil law of the EU Member States.
Europees rijbewijs European driving licence
Europees Ruimteagentschap, ELDO, ESA, ESRO, ESTEC, Europees centrum voor ruimteonderzoek en technologie, Europese Organisatie voor de ontwikkeling en de vervaardiging van dragers voor ruimtevoertuigen, Europese Organisatie voor ruimteonderzoek, Europese Ruimtevaartorganisatie, Werd in 1975 opgericht na de samenvoeging van de Europese Organisatie voor ruimteonderzoek (ESRO) en de Europese Organisatie voor de ontwikkeling en de vervaardiging van dragers voor ruimtevoertuigen (ELDO). European Space Agency, ESA, European Launcher Development Organisation, European Launcher Development Organization, ELDO, European Organization for the Development and Construction of Space Vehicle Launchers, European Space Research Organisation, ESRO, European Space Research Organization, European Space Vehicle Launcher Development Organisation, European Space Vehicle Launcher Development Organization, Founded in 1975 from the merger of the European Space Research Organisation (ESRO) and the European Launcher Development Organisation (ELDO).
Europees Semester, Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid, Cyclisch, 6 maanden durend proces voor de coördinatie van het economisch beleid in de hele EU, waarbij de Europese Commissie de balans opmaakt van het budgettaire en structurele beleid van de EU-lidstaten en aan elke lidstaat een aantal specifieke aanbevelingen doet. European Semester, European Semester for economic policy coordination, A 6-month cycle of EU-wide economic policy coordination conducted by the European Commission, which reviews the budget and structural policies of the EU Member States and offers each a set of specific recommendations.
Europees Sociaal Fonds, bijdrage van het ESF, ESF, Dit fonds werd door het Verdrag van Rome ingesteld om de werkgelegenheid op de Europese markt te vergroten en de levensomstandigheden van de werknemers te verbeteren. European Social Fund, ESF, ESF aid, Set up under the Treaty of Rome to improve employment chances for workers in the internal market and contribute to the raising of living standards.
Europees Sociaal Handvest, Het Europees Sociaal Handvest, waarin de sociale en economische rechten van de mens zijn vastgelegd, werd in 1961 door de Raad van Europa aangenomen. De herziene versie van 1996 is in 1999 van kracht geworden. European Social Charter, The European Social Charter, which guarantees social and economic human rights, was adopted by the Council of Europe in 1961. The 1996 revision came in to force in 1999.
Europees staatsburgerschap, burgerschap van de Unie European citizenship, Union citizenship, citizenship of the Union
Europees stabiliteitsmechanisme, ESM, Het ESM is op 27 september 2012 in werking getreden en heeft de taken van de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit en het Europees financieel stabilisatiemechanisme overgenomen., Het Europees stabiliteitsmechanisme is het permanente mechanisme voor het oplossen van crises voor de landen van de eurozone. Het ESM geeft schuldbewijzen uit ter financiering van leningen en andere vormen van financiële steun aan lidstaten van de eurozone. European Stability Mechanism, ESM, Entered in force on 27 September 2012. The ESM has taken over the tasks fulfilled by the European Financial Stability Facility (EFSF) and the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM)., The European Stability Mechanism is the permanent crisis resolution mechanism for the countries of the euro area. The ESM issues debt instruments in order to finance loans and other forms of financial assistance to euro area Members States.
Europees statistisch systeem, ESS, Dit partnerschap omvat ook de EER- en EVA-landen., partnerschap tussen de statistische autoriteit van de Unie, namelijk de Commissie (Eurostat), de nationale bureaus voor statistiek en andere nationale organen die in elke lidstaat verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken European Statistical System, ESS, This partnership also includes the EEA and EFTA countries., partnership between the Community statistical authority, which is the Commission (Eurostat), the national statistical institutes (NSIs) and other national authorities responsible in each Member State for the development, production and dissemination of European statistics
Europees Stelsel van Centrale Banken, ESCB European System of Central Banks, ESCB
Europees stelsel van rekeningen, ESR, Europees stelsel van economische rekeningen, Europees rekeningenstelsel, Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, Europees systeem van rekeningen, Internationaal compatibel EU-kader voor financiële verslaglegging waarmee economieën systematisch en gedetailleerd kunnen worden beschreven. European accounting system, European system of integrated economic accounts, ESA, European system of accounts, European system of national and regional accounts, European system of national and regional accounts in the European Union, Internationally compatible EU accounting framework for a systematic and detailed description of an economy.
Europees symbool, Europees embleem, Europees volkslied, Europese postzegel, Europese vlag, Eventueel specifieke termen gebruiken. European symbol, European anthem, European emblem, European flag, European stamp, May be linked to the subject area concerned.
Europees Universitair Instituut, EUI, Europees Universitair Instituut te Florence, Europese Instelling van Florence, Europese Universitaire Instelling van Florence European University Institute, EUI, European Institute of Florence, European University Institute of Florence
Europees Vakbondsinstituut, ETUI-REHS, EVI, Europees Vakbondsinstituut – onderzoek, onderwijs, gezondheid en veiligheid European Trade Union Institute, ETUI-REHS, European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety
Europees Verbond van Vakverenigingen, Europees Vakverbond, EVV, Konfederatie van Europese vakbonden European Trade Union Confederation, ETUC
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Europese Conventie voor de rechten van de mens, ECRM, EVRM, Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden European Convention on Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR (European Convention on Human Rights)
Europees Visserijfonds, EVF, Verving in 2007 het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) en wordt voor de periode 2014 – 2020 opgevolgd door het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)., Dit fonds bood tijdens de periode 2007–2013 financiële steun aan de visserijsector en kustgemeenschappen om hen te helpen zich aan veranderende omstandigheden in de sector aan te passen en economisch weerbaar en ecologisch duurzaam te worden. European fisheries fund, EFF, Replaced the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) in 2007 and is followed by the European Maritime and Fisheries Funds (EMFF) for the period 2014 – 2020., Provided funding to the fishing industry and coastal communities to help them adapt to changing conditions in the sector and become economically resilient and ecologically sustainable for the period 2007-2013.
Europees vrijwilligerswerk, Europees vrijwilligerswerk voor jongeren, Programma dat de deelname van jongeren aan diverse vormen van vrijwilligersactiviteiten, zowel binnen als buiten de Europese Unie, ondersteunt. European voluntary service, EVS, European Voluntary Service for young people, Supports young people's participation in various forms of voluntary activities, both within and outside the European Union.
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, Europees Waarnemingscentrum voor drugs, Europese Drugswaarnemingspost, EWDD European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs
Europees-Arabische samenwerking, Europees-Arabische betrekkingen, Europees-Arabische dialoog Euro-Arab cooperation, Euro-Arab dialogue, Euro-Arab relations
Europese Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, EASA European Aviation Safety Agency, EASA
Europese Akte, EA Single European Act, SEA
Europese Arbeidsautoriteit, Orgaan van de Europese Unie dat bijdraagt tot het waarborgen van eerlijke arbeidsmobiliteit in de hele Unie en dat de lidstaten en de Commissie bijstaat bij de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de Unie. European Labour Authority, ELA, European Union body that contributes to ensuring fair labour mobility across the Union and assists Member States and the Commission in the coordination of social security systems within the Union.
Europese Associatie van productiviteitscentra, EAP, Europees Agentschap voor productiviteit, Europees productiviteitsagentschap, Europees productiviteitscentrum European Association of National Productivity Centres, EANPC, European Productivity Agency, EPA
Europese associatieovereenkomst, Europese associatie-overeenkomst European Association Agreement
Europese audiovisuele ruimte European audiovisual area, European audio-visual area
Europese Autoriteit voor effecten en markten, ESMA, Een van de drie Europese toezichtsautoriteiten die deel uitmaken van het Europees systeem voor financieel toezicht. Draagt bij aan de stabiliteit van het financiële systeem van de Europese Unie door de integriteit, transparantie, efficiëntie en goede werking van de effectenmarkten te waarborgen, en door investeerders beter te beschermen. European Securities and Markets Authority, ESMA, One of the three European Supervisory Authorities forming part of the European System of Financial Supervision (ESFS) that contributes to safeguarding the stability of the European Union's financial system by ensuring the integrity, transparency, efficiency and orderly functioning of securities markets, as well as enhancing investor protection.
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, Eiopa, Een van de drie Europese toezichtsautoriteiten die deel uitmaken van het Europees systeem voor financieel toezicht. Met name verantwoordelijk voor de ondersteuning van de stabiliteit van het financiële systeem en van de transparantie van markten en financiële producten, en voor de bescherming van verzekerden en deelnemers aan en begunstigden van pensioenregelingen. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA, One of the three European Supervisory Authorities forming part of the European System of Financial Supervision (ESFS) whose core responsibilities are to support the stability of the financial system, transparency of markets and financial products as well as the protection of insurance policyholders, pension scheme members and beneficiaries.
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, EFSA European Food Safety Authority, EFSA
Europese Bankautoriteit, EBA, De EBA werd op 1 januari 2011 opgezet als deel van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFS - European System of Financial Supervision) en heeft alle bestaande verantwoordelijkheden en taken van het Comité van Europese bankentoezichthouders overgenomen., Een van de drie Europese toezichtsautoriteiten die deel uitmaken van het Europees systeem voor financieel toezicht. Houdt zich voornamelijk bezig met het waarborgen van effectieve en consistente prudentiële regeling van en toezicht op de Europese banksector. European Banking Authority, EBA, The EBA was established on 1 January 2011 as part of the European System of Financial Supervision (ESFS) and took over all existing responsibilities and tasks of the Committee of European Banking Supervisors., One of the three European Supervisory Authorities forming part of the European System of Financial Supervision (ESFS) which works to ensure effective and consistent prudential regulation and supervision across the European banking sector.
Europese Bestuursschool, EUSA European School of Administration, EUSA
Europese Betalingsunie, EBU (Europese Betalingsunie), Werd in 1950 opgericht door 18 lidstaten van de Europese Organisatie voor economische samenwerking, en in 1958 vervangen door het Europees monetair akkoord, orgaan van de OESO. European Payments Union, EPU, Created in 1950 by 18 member countries of the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC), it was dissolved in 1958 and replaced by the European Monetary Agreement.
Europese bewapeningspolitiek, Europese samenwerking op bewapeningsgebied, WEAG, West-Europese Bewapeningsgroep European arms policy, European armaments cooperation, JOAC, Joint Organisation for Armaments Cooperation, OCCAR
Europese beweging, Europees denken, Europees federalisme, Europese belangengroepering, Pan-Europese beweging European Movement, European Interests Movement, European federalism, European idea, Europeanism, pan-European movement
Europese Binnenvaart Unie, EBU (Europese Binnenvaart Unie), Internationaal Rijnvaartconsortium, Internationale Unie van de Binnenvaart, In 2001 opgerichte organisatie, ontstaan uit de fusie van de Internationale Unie van de binnenvaart (UINF) en het Internationaal Rijnvaartconsortium (IRC). European Barge Union, EBU (European Barge Union), International Union for Inland Navigation, IUIN, Rhine International Navigation Consortium, Created in 2001 from the merger of the International Union for Inland Navigation (IUIN) and the Rhine International Navigation Consortium.
Europese Burgerluchtvaartconferentie, ECAC European Civil Aviation Conference, ECAC
Europese Centrale Bank, ECB European Central Bank, ECB
Europese Commissie, CEG, Commissie van de Europese Gemeenschappen, EG–Commissie European Commission, CEC, Commission of the European Communities, EC Commission, EU Commission
Europese conferentie European conference
Europese Conferentie van ministers van Verkeer, ECMV European Conference of Ministers of Transport, ECMT
Europese Conventie, Conventie van de Raad van Europa, Combineren met het onderwerp van het desbetreffende verdrag van de Raad van Europa. European convention, convention of the Council of Europe, Combine with the related subject of the Council of Europe's convention.
Europese coöperatie, Europese coöperatieve vennootschap, ECV European cooperative, European cooperative society
Europese culturele manifestatie, culturele hoofdstad, Europees jaar European cultural event, European city of culture, European Year
Europese Dienst voor extern optreden, EDEO European External Action Service, EEAS
Europese Economische Ruimte, EER European Economic Area, EEA
Europese fiscale samenwerking, belastingsamenwerking European tax cooperation
Europese Gemeenschap, Europese Economische Gemeenschap European Community, EEC, European Economic Community
Europese Gemeenschappen, EEG European Communities
Europese gezondheidsunie, coördinatie tussen Europese landen om de crisisparaatheid en het beheer van grensoverschijdende bedreigingen van de gezondheid te verbeteren European Health Union, coordination among European countries to strengthen crisis preparedness and management of cross-border health threats
Europese Grondwet, Constitutioneel Verdrag, Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (niet geratificeerd). European Constitution, Constitution for Europe, Constitutional Treaty, EU Constitution, Treaty establishing a Constitution for Europe, Draft Treaty establishing a Constitution for Europe (Not ratified).
Europese identiteit, Geldt alleen voor het gevoel dat men tot de Europese Unie behoort. European identity, Applies only to the sense of belonging to the European Union.
Europese integratie, Europese convergentie, De diverse integratieprojekten die door de Europese landen zijn uitgevoerd in het kader van de opbouw van een communautair Europa, of binnen andere Europese organisaties, zoals de Raad van Europa. European integration, European unification, Use for the various integration projects undertaken by the European States in the context of building a Europe of the Communities or together with other European organisations, such as the Council of Europe.
Europese Investeringsbank, EIB European Investment Bank, EIB
Europese Liga voor economische samenwerking, ELEC, ELES European League for Economic Cooperation, ELEC
Europese Monetaire Overeenkomst, EMO, Vormde, als opvolger van de Europese Betalingsunie, tussen 1958 en 1972 het institutionele kader voor de monetaire samenwerking van de OESO-landen. European Monetary Agreement, EMA, Succeeded the European Payments Union and provided the institutional framework for monetary cooperation between the countries of the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) from 1958 to 1972.
Europese munteenheid, ERE, Europese rekeneenheid, Europese valutaeenheid, RE, rekeneenheid European currency, EUA, European unit of account, unit of account
Europese norm, communautaire norm, Euronorm European standard, Community standard, Euronorm
Europese normalisatie organisatie, ENO, Europees normalisatie-instituut, Algemene term ter aanduiding van de drie Europese normalisatieorganisaties: Europese Commissie voor Normalisatie (CEN), Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) en Europees normalisatie-instituut voor telecommunicatie (ETSI). Te gebruiken met elke organisatie afzonderlijk. European standardisation body, ESO, European standardisation organisation, European standardization body, European standardization organization, Generic term for the three European standardisation bodies (CEN, Cenelec and ETSI). Use with each specific body.
Europese ombudsman, EG-bemiddelaar, Europees bemiddelaar, communautair bemiddelaar European Ombudsman, Community Mediator, EC Mediator, EC Ombudsman, European Mediator
Europese onderneming, communautaire onderneming, Gemeenschappelijke Onderneming Europese high performance computing, Te gebruiken in combinatie met marktsectoren., Contractueel partnerschap tussen de Europese Commissie en de particuliere sector. European undertaking, Community undertaking, European High-Performance Computing Joint Undertaking, To be used in combination with market sectors., Contractual partnership between the European Commission and the private sector.
Europese ondernemingsraad, De Europese ondernemingsraad heeft tot doel het recht op informatie en advies van werknemers in EU-brede ondernemingen of concerns te verbeteren. European Works Council, The European Works Council aims to improve the right to information and consultancy of employees working in EU-scale undertakings and groups of companies.
Europese Ontwapeningsconferentie, EOC Conference on Disarmament in Europe
Europese organisatie, intergouvernementele Europese organisatie, regionale Europese organisatie European organisation, European intergovernmental organisation, European intergovernmental organization, European organization, European regional organisation, European regional organization
Europese overheidsdienst European civil service
Europese partij European party
Europese politieke samenwerking, EPS, Samenwerking op het gebied van buitenlandse zaken tussen de lidstaten, vanaf 1970. ten einde gemeenschappelijke standpunten uit te werken en gezamenlijk een Europese buitenlandse politiek te voeren. De samenwerking is vastgelegd in de Europese Akte en moet worden bekrachtigd door het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Gebruik EPS. European political cooperation, EPC, Project launched in the 1970s to coordinate Member States’ foreign policies. EPC is incorporated into the Treaty on European Union and enshrined in the “common foreign and security policy”. Use “CFSP”.
Europese Raad, Conferentie van staatshoofden of regeringsleiders European Council, Conference of the Heads of State or Heads of Government
Europese Radio-Unie, ERU European Broadcasting Union, EBU (European Broadcasting Union)
Europese regio, Geografisch duidelijk afgebakende gebieden, onafhankelijk van de nationale grenzen. European Region, Use for geographical areas which are not confined within national frontiers.
Europese Rekenkamer, Rekenkamer EG, Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen, Rekenkamer van de Europese Unie, Tot en met 30.11.2009: „Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen”. European Court of Auditors, Court of Auditors of the European Communities, EC Court of Auditors, ECA, Court of Auditors of the European Union, Before 1.12.2009: ‘Court of Auditors of the European Communities’.
Europese samenwerking, Samenwerking tussen Europese landen, ook buiten EU-verband. European cooperation, Use for cooperation between European countries outside the EU context.
Europese samenwerkingsassociatie, EAS, Europees Agentschap voor samenwerking, Werd op 31 december 1998 opgeheven. European Association for Cooperation, Association which was disbanded on 31 December 1998.
Europese school European school
Europese sociale begroting European social budget
Europese sociale dimensie European social area
Europese sociale politiek European social policy
Europese stichting European foundation
Europese Stichting voor opleiding, ESO, ETF European Training Foundation, ETF
Europese structuur- en investeringsfondsen, ESI-fondsen, ESIF, financiële instrumenten van de ESIF, Gemeenschappelijke benaming voor vijf Europese fondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). Deze vijf fondsen functioneren in een gemeenschappelijk kader (Verordening gemeenschappelijke bepalingen) en ook volgens fondsspecifieke regelgevingen. European Structural and Investment Funds, ESI Funds, ESIF, ESIF financial instruments
Europese taal European language
Europese televisie, Europees televisieprogramma, communautair televisiewerk, meertalig communautair programma, meertalige televisie-uitzending European television, Community television production, European television programme, multilingual Community programme, multilingual television broadcast
Europese territoriale samenwerking, Europese grensoverschrijdende samenwerking, Europese interregionale samenwerking, Europese transnationale samenwerking, Interreg, Door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierde doelstelling ter ondersteuning van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerkingsprogramma's. European territorial cooperation, ETC, European cross-border cooperation, European interregional cooperation, European territorial co-operation, European trans-national cooperation, European transnational cooperation, Interreg, Objective financed by the European Regional Development Fund (ERDF) that supports cross-border, transnational and interregional cooperation programmes.
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, EDPS, Europese Toezichthouder European Data Protection Supervisor, EDPS, European Supervisor
Europese Unie, wet van de Unie, Doel van het hervormingsproject van de verdragen om Europa een nieuwe stimulans te geven. European Union, Union law, Objective of a reform project of the treaties for the creation of a European Union.
Europese veiligheid European security
Europese vennootschap, Europese naamloze vennootschap, Project voor een Europees maatschappij-statuut dat open zou staan voor elke bestaande maatschappij die bewijst een Europese activiteit uit te oefenen en over voldoende kapitaal te beschikken. European company, European public limited company
Europese verdragen, EU-Verdragen, primair recht, Verdragen van de Europese Unie, De specifieke termen gebruiken. European treaties, EU treaties, European Union treaties, primary law, treaties of the European Union, Use the specific terms.
Europese vereniging European association
Europese Vereniging voor atoomenergie, EAES, SEEA European Atomic Energy Society, EAES
Europese verkiezing European election
Europese werkgelegenheidsstrategie, gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid, Strategie die is ingevoerd door het Verdrag van Amsterdam, met als doel werkgelegenheid te scheppen en werkloosheid te bestrijden. European Employment Strategy, Coordinated Strategy for Employment, European Strategy on Employment, This strategy was introduced after the adoption of the Treaty of Amsterdam to create jobs and fight unemployment.
Europol, Europese Politiedienst, Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving Europol, European Police Office, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
euroraket, Eurostrategisch wapen, INF, kernwapens voor de middellange afstand Euro-missile, Eurostrategic weapon, INF, intermediate nuclear force
Eurorechts Euroright
euroscepsis, eurofobie, euroscpticus, Politieke aversie ten opzichte van de EU, die zich volgens de sceptici negatief ontwikkelt. Aangezien een coalitie van eurosceptici moeilijk te vormen is over de ideologische grenzen heen, is er van een eurosceptische frontvorming ook niet echt sprake. Eurosceptisch staat tegenover pro-Europees en eurofobie staat tegenover europeanisme. euroscepticism, europhobia, eurosceptic
Eurostat, BSEG, ESTAT, bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, bureau voor de statistiek van de Europese Unie Eurostat, statistical office of the European Communities, SOEC, ESTAT, statistical office of the European Union
Eurosysteem, Het Eurosysteem bestaat uit de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als gemeenschappelijke munt hebben. Eurosystem, The Eurosystem consists of the European Central Bank and the national central banks of the Member States whose common currency is the euro.
EuroVoc EuroVoc
eurozone, Euroland, eurogebied, Geografische zone gevormd door die Lidstaten die de euro als hun gemeenschappelijke munteenheid hebben aangenomen. euro area, Euroland, eurozone, Geographical area covering those Member States who have adopted the euro as their currency.
Eurydice, Informatienet over het onderwijs in Europa. Eurydice, Information network on education in Europe.
EU-sponsoring, communautair beschermheerschap, EG-deelname aan een culturele manifestatie, EG-deelname aan een sportieve manifestatie, sponsoring door de Europese Unie, Niet te verwarren met financiële ondersteuning die uit hoofde van EU-programma's of EU-beleid wordt verleend., Ondersteuning van de Europese Unie voor belangrijke cultuur- en sportevenementen, om de EU te promoten. EU sponsorship, Community sponsorship, EC participation in a cultural event, EC participation in a sporting event, European Union sponsorship, Not to be confused with financial assistance provided under EU programmes and in accordance with EU policies., Support provided by the European Union for cultural and sporting events in order to promote its image.
EU-sportbeleid, sportbeleid van de Europese Unie EU sport policy, European Union sport policy
EU-statistieken, communautaire statistiek, statistieken van de Europese Unie EU statistics, Community statistics, European Union statistics, statistics of the EU, statistics of the European Union
EU-steun, communautaire hulp, communautaire steun, steun van de Europese Unie, hulp van de Europese Unie EU aid, Community aid, Community support, European Union aid, aid from the European Union, aid from the EU
EU-strategie, politieke agenda van de EU, politieke agenda van de Europese Unie, politieke prioriteit van de EU, politieke prioriteit van de Europese Unie, strategie van de EU, strategie van de Europese Unie, strategische agenda van de EU, strategische agenda van de Europese Unie, Politieke richtlijnen en prioriteitsgebieden voor langetermijnsacties van de EU die gebruikt worden als basis voor het werkprogramma van de Europese Commissie en voor wetgevende en niet-wetgevende initiatieven. EU strategy, political agenda of the EU, political agenda of the European Union, political priority of the EU, political priority of the European Union, strategic agenda for the EU, strategic agenda of the European Union, strategy of the EU, strategy of the European Union, Political directions and priority areas for longer-term EU actions used as a basis for the European Commission's Work Programme and for legislative and non-legislative initiatives.
EU-systeem voor snelle waarschuwing, systeem voor snelle uitwisseling van informatie, Te gebruiken in combinatie met het domein waarop de waarschuwing betrekking heeft., EU-systeem voor de uitwisseling van informatie over gevaren. EU alert system, EU rapid arlert system, To be used in combination with with the domain concerned by the alert., EU exchange of information system on dangers.
Eutelsat, Europese Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten, Wordt gebruikt voor de intergouvernementele organisatie die in 1977 werd opgericht voor het beheer van de infrastructuur voor telecommunicatie per satelliet in Europa. In juli 2001 werden de activiteiten van Eutelsat ondergebracht in een privaatrechtelijke vennootschap. Eutelsat, European Telecommunications Satellite Organisation, European Telecommunications Satellite Organization, Use for the Eutelsat intergovernmental organisation, which was created in 1977 to manage a satellite telecommunications infrastructure in Europe. In July 2001, Eutelsat’s activities were transferred to a company under private law.
euthanasie, recht op euthanasie euthanasia, right to euthanasia
eutrofiëring, Verrijking van zoet of zout water door voedingselementen die met name de algengroei bevorderen, waardoor de kwaliteit van het water achteruit gaat. eutrophication, The enrichment of fresh or salt water by nutrients, causing an accelerated growth of algae and other plants which leads to a deterioration in the water quality.
EU-uitgaven, communautaire uitgaven, budgettaire uitgaven EG, uitgaven van de Europese Unie EU expenditure, Community expenditure, EC budgetary expenditure, European Union expenditure
EU-visumbeleid, EU-visabeleid, gemeenschappelijk visabeleid, gemeenschappelijk visumbeleid, visabeleid, Gemeenschappelijk visumbeleid van de EU-lidstaten. EU visa policy, common policy on business, common visa policy, EU Member States' shared policy on visas.
EU-voorraad, communautaire voorraad, voorraden in de Europese Unie EU stock, Community stock, European Union stock
EU-wateren, communautaire wateren, wateren van de Europese Unie EU waters, Community waters, European Union waters
EU-werkgelegenheidsbeleid, communautair werkgelegenheidsbeleid, werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie EU employment policy, Community employment policy, European Union employment policy
EVA, EFTA, Europese Vrijhandelsassociatie, Toezichthoudende Autoriteit van de EVA EFTA, EFTA Surveillance Authority, European Free Trade Association
evacuatie van de bevolking evacuation of the population
EVA-Hof, Hof van Justitie van de EVA-Staten EFTA Court, EFTA Court of Justice
EVA-landen, landen van de EVA EFTA countries, Use for documents which deal with all of these countries.
evaluatie van de hulpbronnen, inventarisatie van de hulpbronnen, opsporing van hulpbronnen, schatting van de hulpbronnen evaluation of resources, estimate of resources, inventory of resources, prospecting for resources, search for resources
evaluatie van de steun, Onafhankelijk en objectief onderzoek naar de relevantie, de efficiëntie, het resultaat - onmiddellijk en op langere termijn - van humanitaire hulp, met het doel, eventuele fouten in de toekomst te vermijden. aid evaluation, Independent and objective examination of the pertinence, effectiveness, efficiency, impact and viability of a humanitarian intervention, in order to draw appropriate conclusions.
evaluatiemethode, evaluatie evaluation method, evaluation
evenredige vertegenwoordiging, Wanneer het percentage toegekende zetels gelijk is aan het percentage behaalde stemmen. proportional representation, Electoral system in which each party is represented in proportion to the numerical strength of the vote it receives.
evenredigheidsbeginsel, noodzakelijkheidsbeginsel, noodzakelijkheidsprincipe, Principe waarnaar de Commissie, conform het Protocol van Amsterdam, een aantal maatregelen voorstelt die in verhouding staan tot het nagestreefde doel en waarbij op het nationale vlak voor elke Lid-Staat een zo groot mogelijke beslissingsmarge open gelaten wordt met betrekking tot het uitvoeren ervan. principle of proportionality, principle of necessity, Principle in accordance with which the Commission, pursuant to the Amsterdam Protocol, proposes measures which are proportional to the aim pursued, allowing each Member State the largest possible margin for realising these measures on a national scale.
exclusieve distributie, alleenverkoop, distributieovereenkomst, exclusieve concessie, exclusieve distributieovereenkomst, exclusiviteit van verkoop, exclusiviteitscontract exclusive distribution agreement, exclusive dealership, exclusive sales rights
exclusieve economische zone, nationale exclusieve zone, tweehonderd-mijlszone, EEZ, Zone die zich uitstrekt tot buiten de territoriale wateren, tot 200 mijl van de kust. exclusive economic zone, exclusive national zone, two-hundred-mile zone, EEZ, Zone extending beyond the territorial waters up to a distance of 200 miles from the coast.
exclusiviteit van aankoop exclusive purchasing agreement, exclusive buying agreement
executieve macht executive power
exploitatierekening trading account, operating account
explosieve stof, ontploffingsmiddel, stuwmiddel explosive, detonating material, propellant
export douaneregeling export customs procedure
exportcontrole export monitoring, monitoring of exports
exportindustrie export industry
exportkrediet export credit
exportopbrengst export revenue, export earnings
exportprijs export price
exportsteun export aid
exportsubsidie export subsidy
exportverzekering export credit insurance, export credit guarantee
extensieve landbouw extensive farming
externalisering, Speciale vorm van onderaanbesteding, waarbij een firma bepaalde werkzaamheden die eerst binnen het bedrijf werden uitgevoerd, aan derden uitbesteedt. outsourcing, externalisation, Outsourcing is when a company purchases a product or process from an outside supplier rather than producing in house.
externe bevoegdheid (EU), externe bevoegdheid van de EG, externe bevoegdheid van de Europese Gemeenschap external competence (EU), EC external competence, external competence of the Community
exterritorialiteit, Beginsel waardoor bepaalde personen in een vreemd land niet onderworpen zijn aan de rechtspraak of andere gezagsuitoefening van het land waar zij vertoeven. extra-territoriality, ex-territoriality
extra-EU-handel, extracommunautair handelsverkeer, extracommunautaire handel extra-EU trade, extra-Community trade
extranet, Telecommunicatie- en computernetwerk bestaande uit een uitgebreid intranet zodat ook communicatie met externe organisaties, zoals klanten of leveranciers, mogelijk is. extranet, Telecommunications and computer network in the shape of an extended intranet system allowing communication with outside organisations, such as clients and suppliers.
extraparlementaire partij, Normale politieke partij die deelneemt aan de verkiezingen, maar (nog) geen zetels in de kamer heeft. extra-parliamentary party
extraterritoriale bevoegdheid extraterritorial jurisdiction, extraterritorial authority
extreem links extreme left
extreem rechts extreme right
extremisme extremism, fanaticism
extremistische partij extremist party
fabrieksgeheim industrial secret
fabrieksprijs, Som der uitgaven die een fabrikant of ondernemer heeft voor de vervaardiging van een product. industrial price
fabrikaat, afgewerkt product, eindproduct, gereed product manufactured goods, finished goods, finished product
faciliteiten voor gehandicapten, aangepast voertuig, aanpassing van gebouw, braille, gesproken boek, hulpmiddel voor gehandicapten, ouderenalarm, verwijdering van bouwkundige obstakels, Alle producten, hulpmiddelen of technische systemen die een handicap kunnen opheffen, verhelpen of verminderen. Maatregelen voor aanpassing en wijziging van de leefomgeving van gehandicapten en ouderen, waardoor zij in hun dagelijks leven minder. facilities for the disabled, adaptation of buildings, adapted vehicle, braille, devices for the handicapped, facilities for the handicapped, talking book, Use for any product, instrument, equipment or system intended to compensate, reduce or neutralise the handicap, and also for measures taken to improve access and thus increase the independence of handicapped or aged persons in their daily life.
facturering, factuur invoicing, factoring, invoice
Faeröer, Faerøer Faroe Islands, Faroes
faillissement in civiel recht, persoonlijk faillissement, privé faillissement civil bankruptcy, personal bankruptcy, private bankruptcy
faillissement, bankroet, frauduleus bankroet bankruptcy, criminal bankruptcy
Falklandeilanden, Zuid-Georgië, Zuidelijke Sandwicheilanden, Brits overzees gebied (vroeger de Malvinen genoemd). Falkland Islands, Falklands, Malvinas, South Georgia, South Sandwich Islands, British overseas territory.
familiebedrijf family business
familie-landbouwonderneming family farming
familiemigratie, Niet te verwarren met gezinshereniging. family migration, Not to be confused with family reunification.
familierecht family law
FAO, Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO, UN Food and Agriculture Organisation, United Nations Food and Agriculture Organisation
farmaceutisch product, farmaceutisch preparaat, farmaceutisch produkt, farmaceutische specialiteit, ontsmettingsmiddel, Een farmaceutisch product is hetgeen wordt vervaardigd/toegediend aan de patiënt (pillen en hun bestanddelen, d.w.z. hetgeen reëel bestaat), terwijl een geneesmiddel een begrip is dat daarvan een samenvatting geeft vanuit het oogpunt van vergunning/benaming (het belangrijkste bestanddeel, de vorm, de hoeveelheid, de details betreffende de vergunning), kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van een geneesmiddel in farmaceutische vorm, goedgekeurd voor toediening aan patiënten, overeenkomstig de gereguleerde productinformatie pharmaceutical product, disinfectant, pharmaceutical preparation, pharmaceutical speciality, Pharmaceutical product is what is manufactured/administered to the patient (the tablets with their ingredients i.e. what exists in reality) and the medicinal product is a concept that summarises it from an authorisation/entitlement perspective (the main ingredient, the form, the amount, the authorisation details)., qualitative and quantitative composition of a medicinal product in the pharmaceutical form, approved for administration to the patient, in line with the regulated product information
farmaceutische industrie, farmaceutische productie, Omvat de ontwikkeling, de productie, de distributie en het op de markt brengen van geneesmiddelen. pharmaceutical industry, pharmaceutical production, Consists of development, production, distribution and marketing of drugs and medications.
farmaceutische nomenclatuur, classificatie van geneesmiddelen drugs classification, classification of medicines, pharmaceutical classification
farmaceutische wetgeving, controle van geneesmiddelen, voorschriften inzake geneesmiddelen pharmaceutical legislation, control of medicines, pharmaceutical regulations
farmacologie, farmaceutica pharmacology, pharmaceutics
fascisme, neofascisme Fascism, neo-Fascism
fauna, wild dier, Aanduiding voor wilde dieren, al dan niet in gevangenschap levend. animal life, wild animal, Use this and specific terms for wild animals, either at liberty or in captivity.
fax, facsimile, telekopiëren facsimile, fax, telecopy
federale kamer federal chamber
federale staat federal State
Federale Staten van Micronesië, Chuuk, Kosrae, Pohnpei, Ponape, Yap, Eilandenrijk dat de oostelijke Carolinen omvat: Kosrae, Pohnpei (Ponape), Yap en Chuuk. Federated States of Micronesia, Chuuk, Kosrae, Pohnpei, Ponape, Yap, A State in Oceania comprising more than 600 islands in the archipelago of the Caroline Islands, with four constituent States: Chuuk, Kosrae, Pohnpei (Ponape) and Yap.
federalisme federalism, federation of States
feestdag, snipperdag, vrije dag public holiday, day of rest
ferrometaal ferrous metal
fiets en bromfiets, bromfietsindustrie, rijwielindustrie cycle and motorcycle industry, cycle industry, motorcycle industry
fietspad cycle track
Fiji, Republiek Fiji-eilanden Fiji, Republic of the Fiji Islands
fijnmechanica, industrie van precisie-instrumenten precision engineering, precision instruments industry
filiaal branch
Filipijnen, Filippijnen, Republiek der Filipijnen Philippines, Republic of the Philippines
filmindustrie, cinematografie, filmverdeling, filmverspreiding, filmzaal film industry, cinematographic distribution, cinematographic industry, film distribution
filmkunst, cinematografie, bioscoop, film, kunstvorm die betrekking heeft op het maken van films cinema, film, cinematography, art of motion-picture photography and filming
filmproductie, filmproduktie film production, cinema film, cinematographic production
filosofie philosophy
financieel beheer financial management
financieel belang van de leden financial interests of members
financieel beleid, financiële hervorming financial policy, financial reform
financieel beroep, financieel tussenpersoon, wisselagent financial occupation, financial intermediary, stockbroker
financieel EU-instrument, communautair financieel instrument, financieel instrument van de Europese Unie, Bij voorkeur te gebruiken in relatie tot het EU-beleid of de sector in kwestie., Aanvullende financiële steunmaatregelen van de Europese Unie die uit de begroting bekostigd worden en bestemd zijn voor een of meerdere specifieke beleidsdoelen van de Unie. Dergelijke instrumenten kunnen de vorm aannemen van investeringen in aandelen, aan eigen vermogen verwante investeringen, leningen, garanties of andere instrumenten met risicodeling. Deze instrumenten kunnen in voorkomend geval worden gecombineerd met een subsidie. EU financial instrument, Community financial instrument, European Union financial instrument, European Union's financial instrument, financial instrument of the European Union, Should preferably be used in conjunction with the EU policy or sector concerned., European Union measures of financial support provided on a complementary basis from the budget in order to address one or more specific policy objectives of the Union. Such instruments may take the form of equity or quasi-equity investments, loans or guarantees, or other risk-sharing instruments, and may, where appropriate, be combined with grants.
financieel instrument financial instrument
financieel protocol financial protocol
financieel reglement financial regulation
financieel risico, kredietrisico, landenrisico, liquiditeitsrisico, macroprudentieel risico, marktrisico, renterisico, risico van wanbetaling, solvabiliteitsrisico, systeemrisico, valutarisico, Het risico dat een organisatie niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen, met name schuldaflossingen, te voldoen. financial risk, credit risk, default risk, exchange risk, foreign exchange rate risk, interest rate risk, liquidity risk, loan risk, macroprudential risk, market risk, sovereign risk, systematic risk, systemic risk, The risk that an organisation will not be able to meet its monetary commitments, notably any debt-related payments.
financieel toezicht, Europees Systeem voor financieel toezicht, prudentieel toezicht, toezicht op financiële instellingen financial supervision, ESFS, EU Supervisory Framework, European Supervisory Framework, European System of Financial Supervision, financial market supervision, financial surveillance, prudential control, prudential supervision, supervision of financial institutions
financieel verlies, verlies aan inkomsten financial loss, loss of income
financiële aanpassing, financiële compensatie, Systematische transfers van financiële middelen om de begrotingscapaciteit of economische resultaten op verschillende regeringsniveaus in een federaal systeem in evenwicht te brengen. financial equalisation, financial compensation, financial equalization, A systematic process of financial transfers directed towards the equalisation of the budget capacity or economic performance of different levels of federal governments.
financiële administratie, boekhoudkundige verrichting management accounting
financiële analyse financial analysis
financiële arbitrage, Gecombineerde operatie van aankoop en verkoop van waarden of goederen, gebaseerd op de waardering van de verschillen van hun koersen. arbitrage, Dealing in commodities, currencies or securities in two or more markets so as to take advantage of any differences in the prices quoted.
financiële autonomie financial autonomy
financiële behoefte, behoefte aan kapitaal financial requirements, capital requirements
financiële controle financial control
financiële dienst van de post, postgirodienst, uitoefening van het bankbedrijf door de post post office financial services, post office banking, postal-cheque service
financiële diensten financial services
financiële geletterdheid, Beschikken over inzicht op verschillende financiële terreinen, waaronder het beheer van persoonlijke financiën, geld, leningen en investeringen. financial literacy, Financial literacy is the understanding of various financial areas including topics related to managing personal finance, money, borrowing, investing.
financiële hulp, financiële bijstand, steun in de vorm van kapitaal financial aid, capital grant, financial grant
financiële instelling financial institution
financiële interventie financial intervention
financiële overeenkomst financial agreement
financiële planning, Het proces van besluitvorming over de manier waarop een publieke organisatie haar financiën zou moeten beheren. financial planning, The activity of making decisions about how a public organisation should manage their financial arrangements.
financiële samenwerking financial cooperation
financiële situatie financial situation
financiële solvabiliteit, financiële insolvabiliteit, kredietwaardigheid financial solvency, financial insolvency
financiële stabiliteit, financiële instabiliteit, stabiliteit van het financiële stelsel, stabiliteit van het financiële systeem, Toestand waarin het financiële systeem (bestaande uit financiële intermediairs, markten en marktinfrastructuren) in staat is schokken op te vangen en financiële onevenwichtigheden op te lossen en zo de kans kan beperken dat ernstige verstoringen van het financiële intermediatieproces de beschikbaarheid van spaargeld voor winstgevende investeringsmogelijkheden in gevaar zouden brengen. Bron (EN): woordenlijst ECB-website financial stability, financial instability, stability of the financial system, The condition in which the financial system — comprising financial intermediaries, markets and market infrastructures — is capable of withstanding shocks and the unravelling of financial imbalances, thereby mitigating the likelihood of disruptions in the financial intermediation process which are severe enough to significantly impair the allocation of savings to profitable investment opportunities.
financiële statistiek financial statistics
financiële steun, opheffing van de financiële steun, steun op middellange termijn, verlening van financiële steun, verzoek om financiële steun, betalingsbalanssteun, Via de mechanismen voor financiële steun op middellange termijn (MTFA, medium-term financial assistance) en communautaire leningen, die in de jaren 1970 werden ingevoerd, boden lidstaten elkaar wederzijds financiële steun in het geval van serieuze problemen met de betalingsbalans. In 1988 zijn deze mechanismen opgegaan in het betalingsbalansmechanisme. Sinds 2002 is deze financiële steun bedoeld voor lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben., Financiële ondersteuning op de middellange termijn door de EU, bedoeld voor lidstaten buiten de eurozone met zware problemen op de betalingsbalans. balance of payments assistance, medium-term financial assistance, BOP assistance, balance of payments facility, balance of payments support, Introduced in the 1970s, the medium-term financial assistance (MTFA) and Community loan mechanisms provided mutual financial support for Member States facing serious balance-of-payments difficulties. In 1988, they were merged into the balance-of-payments facility. From 2002, this financial assistance has been for Member States that have not adopted the euro., Medium-term EU financial assistance provided to non-euro area Member States facing serious balance-of-payments difficulties.
financiële technologie, fintech, Technologie ter ondersteuning van financiële of bancaire diensten. financial technology, FinTech, Technology to support financial or banking services.
financiële transactie financial transaction
financiële transparantie, transparante overheidsfinanciën, transparante publieke financiering, Verwijst naar uitgebreide, samenhangende en toegankelijke informatie over overheidsfinanciën. financial transparency, public finance transparency, transparency in public finance, Refers to comprehensive, consistent and accessible information on public finances.
financiële voorschriften, financiële wetgeving, voorschriften voor de transacties financial legislation, transaction regulations
financiering financing
financiering met zeer korte looptijd, financiering op zeer korte termijn, Historisch begrip uit de tijd vóór de invoering van de euro., Kredietfaciliteiten tussen de centrale banken, die interventies in communautaire munteenheden mogelijk maken. very short-term financing, very short-term facility, Historical concept valid before the introduction of the Euro., Credit facilities arranged between the central banks to allow interventions in Community currencies.
financiering op korte termijn short-term financing
financiering op lange termijn, Eltif, Europese langetermijnbeleggingsinstelling, investering op de lange termijn, langetermijninvesteringsfonds long-term financing, ELTIF, European long-term investment fund, long-term investment, long-term investment fund
financiering op middellange termijn medium-term financing
financiering van de begroting budget financing
financiering van de EU, communautaire financiering, financiering van de Europese Unie, Niet te verwarren met financiering van de EU-begroting, wat betrekking heeft op de middelen of inkomsten van de EU., Uitgaven van de EU voor de uitvoering van EU-beleid. EU financing, Community financing, European Union financing, Not to be confused with financing of the EU budget which covers EU resources or incomes., EU expenditures for the implementation of the EU policies.
financiering van de EU-begroting, financiering van de Gemeenschapsbegroting, financiering van de EG-begroting, financiering van de begroting van de Europese Unie, Niet te verwarren met EU-financiering, wat verwijst naar uitgaven van de EU., Financiële middelen of inkomsten van de Europese Unie. financing of the EU budget, financing of the Community budget, financing of the EC budget, financing of the European Union budget, financing of the European Union's budget, financing of the budget of the European Union, Not to be confused with EU financing which covers EU expenditures., Financial resources or incomes of the European Union.
financiering van de hulp financing of aid
financiering van de industrie industrial financing
financiering van de uitvoer export financing
financiering van een verkiezing election financing
financiering van onderzoek, onderzoeksfinanciering, oproep tot het indienen van voorstellen waarbij een nationale of internationale entiteit aan het publiek haar voornemen kenbaar maakt om overeenkomstig de voorwaarden in de documentatie betreffende de oproep, financiële bijdragen te leveren aan projecten die binnen een bepaalde termijn bij haar worden ingediend teneinde duidelijk omschreven doelstellingen te bereiken research funding, request for submission of proposals whereby a national or international entity announces to the public its intention to provide, under the conditions established in the relevant documentation of the request, financial contributions to projects submitted to it within a given deadline, in order to achieve clearly defined objectives
financiering van terrorisme , financieren van terrorisme, terrorismefinanciering, Niet verwarren met islamitisch bankieren, dat betrekking heeft op financieringsactiviteiten die voldoen aan het islamitische recht., Het verschaffen van financiële middelen aan terroristen. terrorism financing , financing of terrorism,  terrorist funding, Do not confuse with "Islamic finance" which refers to financing activity that complies with Islamic law., Provision of financial means to terrorists.
financieringsbeleid financing policy
financieringsplan, financieringsprogramma, financieringsvoorstel financing plan, finance plan
financieringsstelsel van de EU, regeling van communautaire financiering, financieringsstelsel van de Europese Unie EU financing arrangements, Community financing arrangements, European Union financing arrangements
financieringswijze, financieringsbron, financieringsmechanisme, financieringsmethode financing method, financing arrangements, source of financing
fineer, triplex plywood
Finland, Republiek Finland Finland, Republic of Finland
FIOV, Europees oriëntatiefonds voor de visserij, financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij, Sinds 1 januari 2007 Europees Visserijfonds (EVF). FIFG, European Fisheries Guidance Fund, Financial Instrument for Fisheries Guidance, Replaced on 1 January 2007 by the European Fisheries Fund (EFF).
fiscaal delict tax offence, tax crime
fiscaal monopolie fiscal monopoly
fiscaal recht, fiscale voorschriften, fiscale wetgeving tax law, tax legislation, tax regulation
fiscale controle tax inspection
fiscale rechtspraak fiscal court
fiscale stimulans tax incentive
fiscaliteit, belastingheffing, fiscaal regime, fiscaal systeem, fiscale last, taxatie tax system, taxation
Flevoland Flevoland
flexibiliteit van de arbeid, flexibiliteit van de arbeidskrachten, flexibiliteit van de werkgelegenheid, Versoepeling van de arbeidsvoorschriften die remmend kunnen werken op de groei en het banenaanbod. Omvat flexibiliteit in salariëring, arbeidsduur en organisatie van het werk, en het pluriform inzetten van de beschikbare arbeidskrachten, locaties, werktijden en werkzaamheden. labour flexibility, labour force flexibility, manpower flexibility, work flexibility, workforce flexibility, The relaxation of labour regulations, which are considered to be one of the main impediments to growth and job creation. Includes flexibility regarding wages, working hours, the organisation of work and also the use of manpower through flexible job and location practices.
flexibiliteit van de werknemer, aanpasbaarheid van het personeel, aanpassingsvermogen van de werknemer worker adaptability, adaptation of the worker, employee adaptability, staff adaptability, workforce adaptability
flora plant life
fluctuatiemarge, Intervallen die bepalen tussen welke waarden een munt mag fluctueren. fluctuation margin, The band within which the value of a currency may fluctuate on either side of the central rate.
fluor fluorine
fokdier breeding animal
foltering torture
Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, FEAD, Fonds voor de bevordering van de sociale cohesie, de sociale inclusie en de uitbanning van armoede in de Unie door het terugdringen van de armoede van ten minste 20 miljoen mensen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting. Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD, Fund to promote social cohesion, enhance social inclusion and eradicate poverty in the Union by reducing poverty of at least 20 million persons at risk of poverty and social exclusion.
fondsen van de Raad van Europa, Europees Jeugdfonds, Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa, Solidariteitsfonds voor de mobiliteit van jongeren, Statuut van het Fonds voor sociale ontwikkeling van de Raad van Europa, Vestigingsfonds van de Raad van Europa Council of Europe fund, Council of Europe Development Bank, CEB, Council of Europe Resettlement Fund, European Youth Foundation, EYF, Solidarity Fund for Youth Mobility, SFYM
forensische geneeskunde, autopsie forensic medicine, autopsy, legal medicine
forfaitaire belasting flat-rate tax
formulier form
Forum van de eilanden in de Stille Oceaan, Forum van de Pacifische eilanden, Forum van de zuidelijke Stille Oceaan Pacific Islands Forum, PIFS, Pacific Islands Forum Secretariat, South Pacific Forum
forum, discussieforum forum, discussion forum
fosfaat phosphate
fosfor phosphorus
fossiele brandstof fossil fuel
foto, fotografisch document, fotografische opname photograph, photographic document
fotochemie photochemistry
fotografische industrie, fotografisch materiaal photographic industry, photographic equipment
fotonica, De wetenschap van het opwekken, beheersen en detecteren van licht. photonics, The science of generating, controlling and detecting light.
fracking, hydraulisch fractureren, hydraulisch kraken, Proces waarbij vloeistof onder hoge druk in ondergrondse gesteenten, boorgaten enz. wordt geïnjecteerd om aanwezige kleine scheurtjes verder te openen en zo aardolie of aardgas te winnen. fracking, fracing, hydraulic fracturing, hydrofracking, Process of injecting liquid at high pressure into subterranean rocks, boreholes, etc. so as to force open existing fissures and extract oil or gas.
Franche-Comté, Op 1 januari 2016 is de regio Franche-Comté opgegaan in de regio Bourgogne-Franche-Comté. Franche-Comté, As of 1 January 2016, the region of Franche-Comté was incorporated into the region of Bourgogne-Franche-Comté.
franchising, franchising-contract, Contract waarbij een onderneming aan onafhankelijke ondernemingen, tegen betaling, het recht verleent zich voor te stellen onder haar firma en met haar merknaam om producten of diensten te verkopen. franchising, franchise contract, System whereby a company grants independent operators the right to market products or provide services using the franchiser's name and trademarks.
francoprijs delivered price, Price at sales point.
Frankrijk, Franse Republiek France, French Republic
Frans-Duitse betrekkingen Franco-German relationship, Franco-German relations
Franse Antillen French West Indies
Franse Gemeenschap French-speaking Community
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden, Amsterdameiland, Crozeteilanden, Kerguelen, St.-Pauleiland French Southern and Antarctic Territories, Amsterdam Island, Crozet Archipelago, French Southern Territories, Kerguélen Islands, Saint-Paul Island
Frans-Guyana French Guiana, Department of French Guiana
Frans-Polynesië, Clippertoneiland, Gambiereilanden, Genootschapseilanden, Markiezenarchipel, Marquesaseilanden, Overzees land Frans-Polynesië, Tahiti, Tuamotu-eilanden, Zuidelijke Eilanden French Polynesia, Austral Islands, Clipperton Island, Gambier Islands, Marquesas Islands, Society Islands, Tahiti, Tuamotu Islands, Overseas Country of French Polynesia
Franssprekend Afrika French-speaking Africa
fraude ten nadele van de EU, fraude tegen de Europese Unie, fraude ten nadele van de Europese Unie fraud against the EU, fraud against the European Union
fraude, bedrog, bestrijding van fraude, onderdrukking van fraude, preventie tegen bedrog fraud, elimination of fraud, fight against fraud, fraud prevention
Frederiksberg (gemeente) Frederiksberg municipality
Frederiksborg (provincie) Frederiksborg (county)
frequentieband, CB-bereik, citizens-band, radiofrequentie waveband, CB, citizens' band radio, radio frequency
Friesland Friesland
Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia
Frontex, Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, Europees Grens- en kustwachtagentschap, Tot 5.10.2016: „Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie”., European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. Frontex, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, European Border and Coast Guard Agency, Until 5.10.2016: ‘European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union’., European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.
fruit fruit
fruitteelt, fruitboom, fruitproductie fruit-growing, fruit production, fruit tree
Fujairah Al Fujayrah
functieomschrijving, beroepsfunctie, profiel van een betrekking job description, job profile, professional duties
functionele voeding, nutraceutica, nutraceutical, nutraceutisch, prebiotica, probiotica, Voeding die een positief effect heeft op de gezondheid. functional food, FOSHU, food for specified health uses, neutraceutical, prebiotics, probiotics, Food that provides medical or health benefits.
fusie van ondernemingen, fusie van vennootschappen, samensmelting van ondernemingen merger, amalgamation
fusieverdrag, EG-fusieverdrag, fusie van de communautaire Instellingen Merger Treaty, EC Merger Treaty, Merger Treaty of the EC, merging of the Community institutions
Fyn (provincie) Funen (county)
fysisch milieu physical environment
fysisch procédé, bevriezing, hydreren, koeling, koeltechniek, oplossing, stolling, verdamping, vloeibaar maken physical process, cooling, dissolving, evaporation, hydrogenation, liquefaction, refrigerating engineering, refrigeration, solidification, vaporisation
fytosanitair product, fytofarmaceutisch product, fytosanitair produkt plant health product, plant protection product
fytosanitaire behandeling, agrofarmaceutische behandeling, bespuiting van gewassen, onkruidbestrijding, parasietenbestrijding plant health treatment, control of plant parasites, spraying of crops, treatment of plants, weed control
fytosanitaire controle plant health control, phytosanitary control, phytosanitary inspection, plant health inspection
fytosanitaire wetgeving, fytosanitaire voorschriften plant health legislation, phytosanitary legislation, regulations on plant health
G20, G-20, Groep van 20, Groep van Twintig, Forum van ministers van Financiën en presidenten van centrale banken, met permanente vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. G20, G-20, Group of 20, Group of Twenty, Established in 1999 to discuss key issues for global economic stability., Forum of finance ministers and central bank governors representing the countries of the G-8, 11 other countries (Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Italy, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, Republic of Korea and Turkey) and the European Union, with permanent representatives of the International Monetary Fund and the World Bank.
Gabon, Republiek Gabon Gabon, Gabonese Republic
Galapagoseilanden Galapagos Islands
Galați, Galati Galati
Galicië, Autonome Gemeenschap Galicië Galicia, Autonomous Community of Galicia
Gambia, Republiek Gambia Gambia, Republic of the Gambia
garantie van investeringen, bescherming van investeringen investment protection, investment guarantee
garantie, borgtocht, pand, rechtszekerheid guarantee, bail, pledge
garantiedrempel, De prijzen worden niet langer gegarandeerd indien de productie een vooraf bepaalde hoeveelheid overschrijdt. guarantee threshold, Prices are no longer guaranteed if production exceeds a certain predetermined level.
garen en band, koordenwerk, passementwerk haberdashery, trimmings
gas, cokesgas, gasvormige brandstof, hoogovengas gas, blast-furnace gas, coke-oven gas, gaseous fuel
gasbel, gasveld gas field, gas deposits
gasdistributie, gasnet gas supply, gas distribution
gasindustrie, gasproductie gas industry
gasleiding gas pipeline
GASM-landen, Geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar, landen van de GASM, Sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Lomé in 1975 wordt de term ACS-landen gebruikt., Bij de overeenkomsten van Yaoundé I en II met de EEG geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar. AAMS countries, Associated African and Malagasy States, With effect from the signing of the Lomé Convention in 1975, use ACP countries., Associated African and Malagasy States, associated with the EEC by the first and second Yaoundé Conventions.
gasolie, dieselolie diesel fuel, diesel oil
gastoestel gas appliance
GATS, Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, AOHD GATS, General Agreement on Trade in Services
GATT GATT, General Agreement on Tariffs and Trade
Gävleborg Gävleborg county
GCC-landen, landen van de samenwerkingsraad van de Golf GCC countries, Gulf Cooperation Council countries, Use for documents which deal with all of these countries.
gearomatiseerde wijn, vermout, wijn uit ingekookte mout flavoured wine, mulled wine, vermouth
gearrangeerd huwelijk, gedwongen huwelijk, kinderhuwelijk forced marriage, child marriage, premature marriage
geassocieerd land, geassocieerde staat associated country, associated State
geassocieerde handel, Distributiesysteem van handelaren die zich, met behoud van hun onafhankelijke positie, hebben aangesloten bij een detailhandelsverband of een inkoopcombinatie, die aan de leden een aantal gemeenschappelijke diensten biedt. affiliated retailing, affiliated trade, Distribution system in which retailers, while remaining independent businesses, join groups or associations which pool the purchasing of goods and provide affiliates with certain other services.
geavanceerd materiaal, high-techmateriaal, nieuw materiaal advanced materials, high-tech materials, new materials
gebarentaal, NGT, VGT, Taal die hoofdzakelijk gebruikmaakt van tekens die met de handen, de armen of het lichaam of in de vorm van gezichtsuitdrukkingen worden gemaakt. sign language, Language which mainly uses signs made with the hands, the arms or the body and facial expressions.
gebied, gewest, landstreek, regio region
geblokkeerde lijst, Lijst met verkiesbare personen waar de kiezer niets aan mag veranderen. fixed party list
geboortebeleid, geboortenbeleid birth policy
geboortecijfer, geboortencijfer, nataliteit, vruchtbaarheidscijfer, Het aantal levendgeborenen per jaar. births, birth rate
geboorteregeling, geboortenbeperking, geboortenregeling birth control
gebottelde wijn bottled wine
gebouw, bouw building, construction
gebrekkig product, gebrek aan overeenstemming, gebrekkig produkt, product met fabricagefout, verborgen gebrek defective product, failure to conform, faulty goods, hidden defect, latent defect
gebruik van de hulp use of aid
gebruik van de ruimte, verantwoordelijkheid voor ruimtevoorwerpen, vreedzaam gebruik van de ruimte use of outer space, peaceful use of outer space, space exploration
gebruik van het water use of water
gebruiken en tradities, traditie customs and traditions, tradition
gebruiker van transportfaciliteiten transport user
gecombineerd vervoer, kangoeroevervoer, rail-routevervoer, rail-wegvervoer, rij-op-rij-afvervoer, ro-ro-vervoer, Vervoer van (meestal) goederen met gebruikmaking van verschillende transportmiddelen (trein, schip, vliegtuig), waarbij het vervoer over de weg zo kort mogelijk is. combined transport, intermodal transport, multimodal transport, piggyback transport, rail-road transport, The dispatch of goods using several means of transport, the greatest distance possible being covered by rail, inland waterway or sea, and the shortest by road.
gecombineerde nomenclatuur, GN, Tarief- en statistieknomenclatuur, toegepast op de externe handel van de Europese Unie en op de handel tussen lidstaten. Combined Nomenclature, CN, Tariff and statistical nomenclature applied to the external trade of the Europan Union and to the trade between Member States.
geconcentreerd product, geconcentreerd produkt, geconcentreerd voedingsmiddel, gecondenseerd product, gecondenseerd voedingsmiddel concentrated product, concentrate, condensed foodstuff, condensed product
geconcerteerde economie, Samenwerking tussen de staat en de ondernemingen om gezamenlijk tot economische besluitvorming te komen. concerted economic action, Cooperation between the State and undertakings with a view to taking economic decisions jointly.
gecondenseerde melk concentrated milk
geconsolideerde rekening consolidated account, Financial statement combining the accounts of two or more companies in a group.
gedecentraliseerde samenwerking, externe maatregelen van lokale overheden, gemeentelijke internationale samenwerking, Ontwikkelingssamenwerking tussen lokale en regionale overheden en lokale overheden van partnerlanden. decentralised cooperation, decentralized cooperation, local government external action, municipal international cooperation, Development cooperation between local and regional authorities and local authorities from partner countries.
gedeelde arbeidsplaats, Systeem waarbij een loontrekkende toestemt in een werktijdverkorting met salarisvermindering om een andere werkloze loontrekkende de kans te geven terzelfdertijd te werken. job sharing, System in which an employee agrees to work fewer hours, resulting in a reduction of salary, in order to permit an unemployed person to work.
gedeeltelijke werkloosheid, onderbezetting, Onder-gebruik, of niet-efficiënt gebruik van arbeidskrachten. short-time working, underemployment
gedekt risico, risico insured risk, risk
gedelegeerd besluit, gedelegeerd besluit van de Commissie, Term voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Lissabon (1.12.2009)., Gedelegeerde handelingen vullen bepaalde niet-essentiële elementen van een rechtshandeling aan of wijzigen deze. Deze handelingen worden verricht door de Commissie, onder toezicht van de wetgever (Europees Parlement en/of Raad van de Europese Unie), die de delegatie op elk gewenst moment kan intrekken (Artikel 290 VWEU). delegated decision, Commission delegated decision, Term introduced by the Lisbon Treaty (1.12.2009)., Delegated acts supplement or modify certain non-essential provisions of a legislative act. Such acts are adopted by the Commission, under the supervision of the legislator – the European Parliament and/or the Council of the European Union – which may withdraw its delegation at any time (Article 290 TFEU).
gedelegeerde richtlijn, gedelegeerde richtlijn van de Commissie, Term voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Lissabon (1.12.2009)., Gedelegeerde handelingen dienen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële elementen van een wetgevingshandeling. Deze handelingen worden verricht door de Commissie, onder toezicht van de wetgever (Europees Parlement en/of Raad van de Europese Unie), die de delegatie op elk gewenst moment kan intrekken (Artikel 290 VWEU). delegated directive, Commission delegated directive, Term introduced by the Lisbon Treaty (1.12.2009)., Delegated acts supplement or modify certain non-essential provisions of a legislative act. Such acts are adopted by the Commission, under the supervision of the legislator – the European Parliament and/or the Council of the European Union – which may withdraw its delegation at any time (Article 290 TFEU).
gedelegeerde verordening, gedelegeerde verordening van de Commissie, Term voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Lissabon (1.12.2009)., Gedelegeerde handelingen dienen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële elementen van een wetgevingshandeling. Deze handelingen worden vericht door de Commissie, onder toezicht van de wetgever (Europees Parlement en/of Raad van de Europese Unie), die de delegatie op ieder gewenst moment kan intrekken (Artikel 290 VWEU) delegated regulation, Commission delegated regulation, Term introduced by the Lisbon Treaty (1.12.2009)., Delegated acts supplement or modify certain non-essential provisions of a legislative act. Such acts are adopted by the Commission, under the supervision of the legislator – the European Parliament and/or the Council of the European Union – which may withdraw its delegation at any time (Article 290 TFEU).
gedelegeerde wetgeving delegated legislation
gedemilitariseerde zone demilitarised zone, demilitarized zone
gedeponeerd merk registered trademark, registered trade mark
gedeporteerde deportee
gedetacheerd werknemer, detachering van werknemers, gedetacheerde buitenlandse werknemer, gedetacheerde werknemer, ter beschikking gestelde werknemer, terbeschikkingstelling van werknemers, Niet te verwarren met uitgezonden werknemer., Werknemer die door zijn werkgever gestuurd is om op tijdelijke basis een dienst in een andere lidstaat van de EU te verrichten. Gedetacheerde werknemers blijven in dienst van de detacherende onderneming en blijven gedekt door de sociale zekerheid van hun land van herkomst. posted worker, posting of workers, Not to be confused with expatriate worker., An employee who is sent by their employer to carry out a service in another EU Member State on a temporary basis. Posted workers remain employed by the sending company and covered by the social security of their home country.
gedetineerde, gevangene prisoner, prison inmate
gedetineerdenwerk, arbeid voor gedetineerden prisoner work
gedragscode, internationale gedragscode, Tekst waarin internationale gedragsnormen zijn weergegeven voor staten of privé-personen. Dient het vastleggen en toepassen van beleidslijnen, wetten en nationale regelgeving op bepaalde gebieden te vergemakkelijken. code of conduct, international code of conduct, A text which is binding on States or private persons and lays down international standards simplifying the drafting and application of national policies, laws and regulations in specific fields.
gedragswetenschap, behaviourisme, gedragspsychologie behavioural sciences, behavioural psychology, behaviourism
gedroogd product, gedroogd produkt, gedroogd voedingsmiddel desiccated product, desiccated food, desiccated foodstuff
gedwongen migratie, Een migratiestroom waarbij een element van dwang bestaat, met inbegrip van bedreigingen van leven en inkomen. Kan zowel voortkomen uit natuurlijke als door de mens gecreëerde oorzaken (bijvoorbeeld stromen vluchtelingen en ontheemden of mensen die als gevolg van natuur- of milieurampen, chemische of nucleaire rampen, hongersnood of projectontwikkeling hun woonplaats verlaten). [Glossary on Migration, 2e editie, 2011, OIM] forced migration, A migratory movement in which an element of coercion exists, including threats to life and livelihood, whether arising from natural or man-made causes (e.g. movements of refugees and internally displaced persons as well as people displaced by natural or environmental disasters, chemical or nuclear disasters, famine, or development projects).
gedwongen sparen compulsory saving
gedwongen verdwijning forced disappearance
geestelijke gezondheid, psychoprofylaxe mental health
geestelijkheid clergy
geestesziekte mental illness
gefermenteerde melk fermented milk
gegarandeerde minimumprijs guaranteed minimum price
gegarandeerde prijs, prijsgarantie guaranteed price, price guarantee
gegevensbank, databank database, data bank
gegevensbescherming, gegevensbeveiliging, beveiliging van gegevens, databeveiliging data protection, data security
gegevensverwerkende installatie, gegevensverwerkende apparatuur, hardware computer equipment, computing equipment, hardware
gegevensverwerking, beeldverwerking, elektronische gegevensverwerking data processing, automatic data processing, electronic data processing
gehandicapte disabled person, handicapped person, mobility-handicapped person, person with limited mobility, the disabled, the handicapped
geheim genootschap, vrijmetselaar, vrijmetselaarsloge, vrijmetselarij secret society, freemason, freemasonry, masonic lodge
geheime dienst, inlichtingendienst secret service, department of intelligence
geheime stemming, stemhokje secret ballot, polling booth, secret vote
geheugenlegering, geheugenmateriaal shape-memory alloy
gehomogeniseerde melk homogenised milk, homogenized milk
gehuwde persoon, echtgenoot, echtgenote married person, husband, spouse, wife
geïntegreerd maritiem beleid, EU-strategie voor blauwe groei, maritiem beleid van de EU, Omvat uiteenlopende gebieden zoals visserij, zeevervoer en marien milieu., EU-beleid gericht op het bevorderen van gecoördineerde en samenhangende besluitvorming met als doel een zo groot mogelijke duurzame ontwikkeling, economische groei en sociale samenhang in de lidstaten tot stand te brengen, met name in de kust- en eilandgebieden en de ultraperifere regio’s van de Unie en in maritieme sectoren. integrated maritime policy, IMP, EU blue growth strategy, EU maritime policy, Encompasses fields as diverse as fisheries, maritime transports and marine environment., EU policy with the aim to foster coordinated and coherent decision-making to maximise the sustainable development, economic growth and social cohesion of Member States, in particular with regard to coastal, insular and outermost regions in the Union, as well as maritime sectors.
geïntegreerd mediterraan programma, GMP Integrated Mediterranean Programmes, IMP
geïntegreerd ontwikkelingsprogramma, geïntegreerde actiezone integrated development programme, integrated action area, integrated development operation
geïntegreerde handel integrated trade
geïntegreerde ontwikkeling integrated development
geiten, bok, geit, geitejong, geitelam goat, billy-goat, caprine species, kid
geitenkaas, geitekaas goats’ milk cheese
geitenvlees, geitevlees goatmeat
gekoeld product, gekoeld levensmiddel, gekoeld produkt refrigerated product, refrigerated food, refrigerated foodstuff
gekozen technologie, technologische optie choice of technology, technological option
gekwalificeerde meerderheid, versterkte meerderheid, Meer dan de absolute meerderheid, bijvoorbeeld een twee-derden-meerderheid. qualified majority, reinforced majority, This requires more difficult conditions to be met than with an absolute majority, for example a two-thirds majority.
gelatine gelatine
geldbeschikbaarheid, financiële middelen private-sector liquidity
Gelderland Gelderland
geldhoeveelheid, geldcirculatie, geldvoorziening, Totale hoeveelheid geld en andere betaalmiddelen die in een land in omloop is. money supply, All means of payment which can be used in a given country.
geldmarkt, financiële activiteit, internationale geldmarkt, Plaats waar roerende goederen, vooral aandelen en obligaties, worden uitgegeven en verhandeld. financial market, financial activity, international financial market, securities market, The place where transferable securities, mostly shares and bonds, are issued and traded.
geldtransport, CIT-bedrijf, geld- en waardetransport, geldtransportbedrijf, geldtransportdiensten, vervoer van geld en effecten, waardetransport, waardevervoerder, Diensten in verband met het vervoer, de opslag en verwerking van bankbiljetten en muntstukken voor kredietinstellingen cash-in-transit, CIT company, CIT industry, cash transport, cash-in-transit company, cash-in-transit industry, transport of funds and securities, Transport, storage and handling services of banknotes and coins for credit institutions.
geleide economie, dirigisme, Waarbij de staat ingrijpt in de economie, zonder tot een centrale planning te komen. controlled economy, An economy in which the State intervenes but does not impose centralised planning.
geleide raket, kruisraket, MIRV, Waarvan de baan tijdens de vlucht kan worden geregeld. guided missile, MIRV, multiple independently targetable re-entry vehicle, subsurface-to-surface missile, surface-to-surface missile
gelijke behandeling van man en vrouw, gelijke behandeling van vrouwen en mannen, gelijkheid van vrouwen en mannen, gendergelijkheid, gendergelijkheidsindex, genderongelijkheid, genderongelijkheidsindex, ongelijke behandeling van vrouwen en mannen, Situatie waarin bij de toekenning van middelen, uitkeringen of de toegang tot diensten niet op geslacht wordt gediscrimineerd. gender equality, equality between men and women, equal rights of men and women, GII, gender disparity, gender equality index, gender equity, gender inequality, gender inequality index, Result of the absence of discrimination on the basis of a person’s sex in opportunities and the allocation of resources or benefits or in access to services.
gelijke behandeling, gelijke arbeidsmogelijkheden, gelijke kansen, gelijke rechten, ongelijke behandeling, positieve discriminatie, toelating op voet van gelijkheid equal treatment, equal opportunity, equal rights, mainstreaming, positive discrimination, principle of equality, principle of non-discrimination, unequal treatment
gelijkheid van beloning, gelijkheid van salaris, salarisverschil, verschil in salariëring equal pay, difference in pay, equal wage, wage gap
gelijkheid voor de wet equality before the law
gelijkwaardigheid van diploma's equivalence of diplomas
geloste hoeveelheid, aan land gebrachte hoeveelheid quantity of fish landed, landed quantity
geluidsisolatie sound insulation
geluidsleer, akoestiek acoustics
geluidsniveau noise level
gematigd bos, Bos in de gematigde klimaatszone. temperate forest
gematigde zone temperate zone
Gemeenschap van Sahel- en Saharastaten, CEN-SAD Community of Sahel-Saharan States, CEN-SAD, Comessa, Community of Sahel and Saharan States
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, GBVB, Europees buitenlands beleid, gemeenschappelijk buitenlands beleid common foreign and security policy, CFSP, European foreign policy, common foreign policy, common security policy
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Energie-instituut, GCO, Instituut voor de bescherming en veiligheid van de burger, Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consument, Instituut voor milieu en duurzaamheid, Instituut voor referentiematerialen en -metingen, Instituut voor technologische prognose, IPSC, IPTS, IRMM, Transuraneninstituut, ITU, JRC, IHCP, IE, IES Joint Research Centre, IES, IHCP, IPTS, IRMM, Institute for Energy, Institute for Health and Consumer Protection, Institute for Prospective Technological Studies, Institute for Reference Materials and Measurements, Institute for Transuranium Elements, Institute for the Environment and Sustainability, Institute for the Protection and the Security of the Citizen, JRC, ITU, IPSC, IE
gemeenschappelijk douanetarief, GDT, Gemeenschappelijk Douane Tarief, toelating tot het GDT common customs tariff, CCT, admission to the CCT
gemeenschappelijk Europees luchtruim Single European Sky, SES
gemeenschappelijk fonds, Gezamenlijke financiering van een geïntegreerd programma voor regulerende voorraden die een bepaald product betreffen. common fund
gemeenschappelijk handelsbeleid, EU-handelsbeleid, gemeenschappelijke handelspolitiek, handelsbeleid van de EU, Beleid van de Europese Unie waarmee de Europese Unie wil bijdragen tot de geleidelijke afschaffing van de beperkingen op de internationale handel. common commercial policy, EU trade policy, European Union policy by which the European Union seeks to contribute to the progressive abolition of restrictions on international trade.
gemeenschappelijk havenbeleid common ports policy
gemeenschappelijk landbouwbeleid, GLB, gemeenschappelijke landbouwmarkt, het Groene Europa, Dit begrip verwijst naar het geheel van wetgeving en praktijken dat door de Europese Unie is aangenomen om een gemeenschappelijk, uniform landbouwbeleid tot stand te brengen. common agricultural policy, CAP, common agricultural market, green Europe, Concept referring to the set of legislation and practices adopted by the European Union to provide a common, unified policy on agriculture.
gemeenschappelijk prijsbeleid, communautaire prijs, gemeenschappelijke prijs common price policy, Community price, common price
gemeenschappelijk referentiekader, GRK, Langetermijnproject dat de Europese wetgevers instrumenten of een leidraad moet bieden bij de herziening van bestaande wetgeving en bij het uitwerken van nieuwe instrumenten op het gebied van het verbintenissenrecht. Deze instrumenten zouden bijvoorbeeld de grondbeginselen van het verbintenissenrecht, gemeenschappelijke definities van basisconcepten en modelvorschriften kunnen omvatten. Common Frame of Reference, CFR, Long-term project, which aims at providing the European Legislators with a "toolbox" or a handbook to be used for the revision of existing and the preparation of new legislation in the area of contract law. This toolbox could contain fundamental principles of contract law, definitions of key concepts and model provisions.
gemeenschappelijk standpunt, Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) werden gemeenschappelijke standpunten op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vervangen door besluiten van de Raad. Gebruik besluit (EU). common position, Since the Lisbon Treaty came into force (1.12.2009), common positions concerning the area of freedom, security and justice and the common foreign and security policy have been replaced by Council decisions. Use decision (UE).
gemeenschappelijk tariefbeleid, gemeenschappelijk douanebeleid common tariff policy, Common Customs Policy
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, EVDB, Europees veiligheids- en defensiebeleid, gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid, GEVDB, GVDB, Is sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) in de plaats gekomen van het Europees veiligheids- en defensiebeleid., Gemeenschappelijk beleid waardoor de bedreigingen van de algemene waarden en van de fundamentele belangen van de Unie en haar lidstaten worden verminderd, en de handhaving van de vrede wordt versterkt. common security and defence policy, CESDP, Common European Defence Policy, CEDP, Common European Security and Defence Policy, ESDP, CSDP, European Security and Defence Policy, common defence, common defence policy, CDP, Replaces the European security and defence policy from the entry into force of the Treaty of Lisbon (1.12.2009)., Policy which aims to safeguard the common values and fundamental interests of the Union and of its Member States and to preserve and strengthen peace.
gemeenschappelijk vervoer, collectief vervoer public transport, mass transit, public transportation
gemeenschappelijk vervoersbeleid, EU-vervoersbeleid, Europees vervoersbeleid, vervoersbeleid van de EU, vervoersbeleid van de Europese Unie common transport policy, CTP, EU transport policy, European transport policy, transport policy of the EU, transport policy of the European Union
gemeenschappelijk visserijbeleid common fisheries policy
gemeenschappelijke actie, Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) zijn de gemeenschappelijke optredens op het gebied van het GBVB vervangen door besluiten van de Raad. Gebruik besluit (EU). joint action, Since the Lisbon Treaty came into force (1.12.2009), joint actions concerning the CFSP have been replaced by Council decisions. Use decision (EU).
gemeenschappelijke dochteronderneming, Opgericht door verschillende ondernemingen, waarbij de oprichters zowel juridisch als economisch onafhankelijk blijven. joint subsidiary, A company set up jointly by two or more parent companies which themselves remain legally and financially independent.
gemeenschappelijke instelling EER EEA joint institution
Gemeenschappelijke Markt van Oostelijk en Zuidelijk Afrika, Comesa, Preferentiële handelszone van de staten van oostelijk en zuidelijk Afrika. Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, Preferential trade area for the countries of East Africa and Southern Africa.
gemeenschappelijke marktordening, GMO, integrale GMO, integrale gemeenschappelijke marktordening, Te combineren met de desbetreffende marktsector(en). common organisation of markets, CMO, Single CMO, common market organisation, common organization of markets, single common market organisation, Combine with the relevant market sector(s).
gemeenschappelijke onderneming Euratom EAEC Joint Undertaking
gemeenschappelijke onderneming, joint venture joint venture, joint enterprise, joint undertaking
gemeenschappelijke strategie, Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) zijn de gemeenschappelijke strategieën op de terreinen van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid vervangen door besluiten van de Raad. Gebruik besluit (EU). common strategy, With the entry into force of the Treaty of Lisbon (1.12.2009), common strategies in the area of freedom, security and justice and the common foreign and security policy have been replaced by decisions of the Council. Use (EU) decision.
Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS, Zij bestond van 1952 tot 1957., Organisatie van zes Europese landen die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht om hun industriële productie onder een centrale autoriteit te brengen. ECSC Common Assembly, Common Assembly, It existed from 1952 until 1957., Organisation of six European countries created after World War II to regulate their industrial production under a centralised authority.
gemeenschappen van België Belgian communities, communities of Belgium
gemeenschapsbelasting, Interne belasting waaraan het personeel van de EU-overheidsdiensten is onderworpen. Community tax, tax (EU), Internal tax to which the staff of the European civil service are subject.
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden, Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten, Sociaal Handvest Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, Charter of fundamental social rights
gemeenschapsvoorzieningen community facilities, collective facilities, community equipment, public facilities
gemeente municipality, borough
gemeentebegroting local budget
gemeente-eigendom, gemeenschapsgrond, gemeenteëigendom, gemeentegrond common land, communal land
gemeentepolitie municipal police, local police, town police
gemeenteraadsverkiezing, regionale verkiezing, verkiezingen voor de Provinciale Staten, verkiezingen voor de Provincieraad local election, council election, municipal election
Gemenebest van onafhankelijke staten, GOS, nieuwe onafhankelijke staten, NOS Commonwealth of Independent States, CIS, Newly Independent States, NIS
Gemenebest, Britse Gemeenschap, Gemenebestlanden Commonwealth, British Commonwealth, British Community
gemengd bedrijf, Waarbij de staat is geassocieerd met privé-kapitaal. mixed-ownership company, mixed-investment company, Company owned partly by the government or a public body and partly by private-sector investors.
gemengd comité (EU), gemengde commissie EG joint committee (EU), EC joint committee
Gemengd Comité van de EER EEA Joint Committee
gemengd huwelijk, huwelijk met een vreemdeling mixed marriage, marriage to a foreigner
gemengd orgaan (EU), gemengd EG-orgaan, Te gebruiken voor elk orgaan dat door een overeenkomst van de Europese Unie is opgericht en dat bestaat uit vertegenwoordigers van de EU en van een of meer derde landen. joint body (EU), EC joint body, Use for any body created under a European Union agreement and composed of representatives of the European Union and of one or more third countries.
Gemengd Parlementair Comité van de EER EEA joint parliamentary committee
gemengde bedrijfsvoering mixed tenure, Intermediate stage between owner farming and tenant farming.
gemengde bevoegdheid joint competence
gemengde economie mixed economy
gemengde landbouwonderneming mixed farm
gemengde overeenkomst, Overeenkomst of akkoord waarbij één partij wordt gevormd door de Gemeenschap en een of meer lidstaten, op gebieden die onder de gemeenschappelijke bevoegdheid vallen. mixed agreement, Agreements concluded jointly by the Member States and the European Communities in areas of shared responsibility.
gemengde prijs mixed price
genderbewuste steun, gendergevoelige steun genderbewuste hulp, Humanitaire hulpoperaties waarbij gender is geïntegreerd als factor voor de kwaliteit en de doeltreffendheid van de programma’s. gender-sensitive aid, gender in humanitarian assistance, gender-sensitive assistance, Humanitarian aid operations that integrate gender as a matter of quality and effective programming.
genderidentiteit, Volgens het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) heeft genderidentiteit betrekking op eenieders diepgaande inwendige en individuele beleving van gender, die al dan niet overeenstemt met het geslacht bij de geboorte, met name het persoonlijke lichaamsgevoel (dat gepaard kan gaan — voor zover vrijwillig — met wijzigingen via medisch, operatief of ander ingrijpen van hoe het lichaam eruitziet of functioneert) en andere genderuitingen, zoals kleding, taalgebruik en gestiek. gender identity, According to Institute of gender equality (EIGE), gender identity refers to each person’s deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms.
gendermainstreaming, Volgens de Raad van Europa is gendermainstreaming het zodanig (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en beoordelen van beleidsprocessen dat de doelstelling van gendergelijkheid op alle niveaus en in elke fase in beleid wordt geïntegreerd door de partijen die gewoonlijk bij de beleidsformulering betrokken zijn. gender mainstreaming, According to the Council of Europe, gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved in policy-making.
geneeskrachtige plant medical plant
geneeskunde medicine
geneeskundige noodhulp emergency medical treatment
geneesmiddel, medicijn, Een farmaceutisch product is hetgeen wordt vervaardigd/toegediend aan de patiënt (pillen en hun bestanddelen, d.w.z. hetgeen reëel bestaat), terwijl een geneesmiddel een begrip is dat daarvan een samenvatting geeft vanuit het oogpunt van vergunning/benaming (het belangrijkste bestanddeel, de vorm, de hoeveelheid, de details betreffende de vergunning), Een enkelvoudige of samengestelde substantie, bedoeld om middels een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect een ziekte te behandelen, te voorkomen of te diagnosticeren of een fysiologische functie te herstellen, te corrigeren of te wijzigen. medicinal product, medication, medicament, Pharmaceutical product is what is manufactured/administered to the patient (the tablets with their ingredients ie what exists in reality) and the medicinal product is a concept that summarises it from an authorisation/entitlement perspective (the main ingredient, the form, the amount, the authorisation details)., A substance or combination of substances that is intended to treat, prevent or diagnose a disease, or to restore, correct or modify physiological functions by exerting a pharmacological, immunological or metabolic action.
geneesmiddelenverslaving, farmacologische afhankelijkheid, geneesmiddelenmisbruik, misbruik van medicijnen prescription drug abuse, pharmacodependence, prescription drug dependence, prescription drug dependency
geneesmiddelresidu, MRL, geneesmiddelenresidu, maximumresidugehalte, maximumwaarde voor residuen, residu van diergeneesmiddel, Maximaal toegestaan niveau van residuen van bepaalde stoffen (zoals pesticiden of diergeneesmiddelen) in voedingsmiddelen. drug residue, MRL, maximum residue level, maximum residue limit, veterinary drug residue, Maximum permitted level of residues of certain substances — such as pesticides or veterinary medical products — in foodstuffs.
geneeswijze, medische behandeling therapeutics, medical treatment, radiotherapy
generatieconflict, generatiekloof conflict of generations, generation gap
generiek geneesmiddel generic drug, generic medicine
genetica, erfelijkheid, genetisch erfgoed, genetisch materiaal, genetische rijkdom genetics, gene pool, genetic resource, genetic stock, genotype, heredity
genetisch gemodificeerd organisme, biotechnologische uitvinding, GGO genetically modified organism, GMO, biotechnological invention, genetically altered organism, transgenic organism
genetische database, DNA-bibliotheek, genbank, genbibliotheek, genetische catalogus, genetische databank, genetische informatiedatabase, genomische bibliotheek, Database gewijd aan kennis over specifieke genen en genproducten. genetic database, DNA library, gene bank, gene library, genetic catalogue, genetic data bank, genetic data base, genetic databank, genetic information database, genomic library, Database devoted to knowledge about specific genes and gene products.
genetische genese, biogenetica, genetische manipulatie, recombinant genetic engineering, biogenetics, genetic manipulation, Deliberate production of new genes by substituting or adding a new genetic component.
genot van rechten enjoyment of rights
geoblocking, Het verhinderen van de toegang tot websites, toepassingen en media op basis van de geografische locatie van de gebruiker. geo-blocking, Practice of preventing access to websites, applications and media based on user's geographical location.
geochemie, Bestudering van de verdeling der chemische elementen op aarde en van hun kringloop. geochemistry, The chemistry of the earth's crust.
geodesie, geodetische metingen, opmeten van de aarde, Wetenschap die de vorm, de afmetingen en de aantrekkingskracht van de aarde bestudeert. geodesy, earth measurement, geodetic measurement, geodetics, measurement of the earth, measuring the earth, Science of determining the shape, size and field of gravity of the earth.
geofysica, Wetenschap die de natuurkundige eigenschappen van de aarde, zoals warmte, dichtheid, magnetisme enz., en de verschijnselen in haar binnenste bestudeert. geophysics, geophysical study, geophysical survey, The study of the earth's physical properties and of the physical processes acting upon, above, and within the earth.
geofysisch milieu geophysical environment
geografie geography
geografisch informatiesysteem geographical information system, GIS, Information system for use in decision-making in several domains, most of which relate to the human use of the physical environment.
geografische mobiliteit geographical mobility
geografische spreiding geographical distribution
geografische spreiding van de bevolking geographical distribution of the population
geologie, tektoniek geology, geological study, geological survey, tectonics
geomorfologie, Verklarende beschrijving van de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze van hun ontstaan. geomorphology, morphology of the earth, The branch of geology that is concerned with the structure, origin, and development of the topographical features of the earth's crust.
geopolitiek, Voor de verspreiding van politieke verschijnselen over de geografische ruimte, gebruik politieke geografie., Studie van geografische invloeden op het binnenlands en buitenlands beleid van de landen. geopolitics, For the geographical distribution of political processes, use political geography., The study of geographical influences on countries' domestic and foreign policies.
georganiseerde misdaad, internationale criminaliteit organised crime, international crime, organized crime
Georgië, Abchazië, Republiek Georgië Georgia
geothermische energie, geothermie geothermal energy, geothermics
gepasteuriseerde melk pasteurised milk, pasteurized milk
gepensioneerde, pensioengerechtigde leeftijd, pensioenstelsel retired person, pensioner, retired worker
Gerecht (EU), Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, Gerecht van eerste aanleg, Gerecht van eerste aanleg EG, Nieuwe benaming van het Gerecht van eerste aanleg sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009). General Court (EU), Court of First Instance of the European Communities, EC Court of First Instance, New name of the Court of First Instance since the Lisbon Treaty came into force (1.12.2009).
Gerecht voor ambtenarenzaken, Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, Het in 2004 opgerichte Gerecht voor ambtenarenzaken heeft op 1 september 2016 zijn werkzaamheden gestaakt, nadat zijn bevoegdheden aan het Gerecht waren overgedragen. Civil Service Tribunal, European Civil Service Tribunal, European Union Civil Service Tribunal, The Civil Service Tribunal, established in 2004, ceased to operate on 1 September 2016 after its jurisdiction was transferred to the General Court.
gerechtelijk onderzoek, deskundig onderzoek, enquête, onderzoek van waarnemers, politieonderzoek, werkbezoek van deskundigen judicial inquiry, police inquiry
gerechtelijk vooronderzoek, geheimhouding van het vooronderzoek judicial investigation, confidentiality of judicial investigations
gerechtelijke achterstand, achterstand in gerechtszaken backlog of court cases
gerechtelijke dwaling miscarriage of justice
gerechtelijke expertise expert's report ordered by a court
gerechtelijke politie criminal investigation department
gerechtelijke scheiding, scheiding van goederen, scheiding van tafel en bed judicial separation, family separation, legal separation, separation of property
gerechtelijke vervolging legal process
gerechtsdeurwaarder, deurwaarder bailiff
gerechtskosten, proceskosten legal expenses
gerechtszitting legal hearing, trial
gereconstitueerd product, gereconstitueerd produkt, gereconstitueerd voedingsmiddel reconstituted product, reconstituted food, reconstituted foodstuff
gereduceerde prijs, gereduceerd tarief, korting, prijsafslag, promotieprijs, promotietarief, ristorno, speciaal tarief, speciale prijs reduced price, rebate, reduced charge, special offer price, special offer rate, special price, special rate
geregistreerd samenwonen, homohuwelijk, officieel samenwonen civil union, civil solidarity pact
gereglementeerde markt, officiële markt official market, controlled market, regulated market
gereserveerde arbeidsplaats, beschermde arbeidsplaats, Principe volgens hetwelk bepaalde beroepscategorieën bijzonder zijn aangewezen voor gehandicapten en aan hen moeten worden voorbehouden. designated employment, protected job, Principle by which certain types of occupation are specially designated for the handicapped and must be reserved for them.
gerontologie, geriatrie, Studie en leer van de ouderdomsverschijnselen. gerontology, geriatrics, The study of the social, psychological and biological aspects of ageing.
gerookt product, gerookt produkt, gerookt voedingsmiddel smoked product, smoked food, smoked foodstuff
gerst barley
gescheiden levende persoon separated person
gescheiden persoon divorced person
geschenkartikel gift item
geschiedenis history
geschiedenis van de Middeleeuwen, middeleeuwen medieval history, Middle Ages
geschiedenis van Europa, geschiedenis van de EG, Schumanplan, Schumanverklaring history of Europe, Schuman Declaration, Schuman plan, history of the European Communities
geschiedenis van het recht history of law
geschoold arbeider, geschoolde werknemer skilled worker, skilled labour
geslacht pluimvee slaughtered poultry, dead poultry
geslachtsverandering, geslachtsaanpassende behandeling, operatieve geslachtsverandering gender reassignment, GRS, gender reassignment surgery, gender-confirming treatment, sex change
gesloten opleidingsinstituut, Speciale onderwijsinrichting waar jeugdige delinquenten onder toezicht hun opleiding krijgen. youth detention centre, young offenders' institution
gespecialiseerd arbeider semi-skilled worker
gespecialiseerde instelling van de VN, gespecialiseerd agentschap van de VN UN specialised agency, UN specialized agency, United Nations specialised agency, United Nations specialized agency
gesteriliseerde melk, UHT-melk sterilised milk, UHT milk, sterilized milk
getijdenenergie tidal energy, tidal power
getrapte verkiezing, indirecte verkiezing indirect election
getuigenbescherming, bescherming van getuigen, bescherming van informanten witness protection, witness protection programme, witness protection scheme
getuigenverklaring, getuige, getuigenis evidence, testimony, witness
gevaarlijk afval, Afval dat met zorg behandeld dient te worden vanwege de bestaande gevaren voor mens, dier en milieu. hazardous waste, Waste which must be handled with particular care in view of the possible risks of injury to humans, animals or the environment.
gevaarlijke stof, gevaarlijk preparaat, gevaarlijk product, Een mengsel of een stof die voldoet aan de criteria met betrekking tot lichamelijke, gezondheids- of milieugevaren zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. dangerous substance, dangerous product, hazardous substance, A substance or a mixture fulfilling the criteria's relating to physical, health or environmental hazards as defined by the Regulation (EC) No 1272/2008 (regulation on the Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures).
gevangenispersoneel penitentiary staff
gevangenisstraf, bewaring, hechtenis, opsluiting, vrijheidsbeneming, vrijheidsstraf imprisonment, deprivation of liberty, detention, solitary confinement
gevangeniswezen prison administration
gevaren voor de gezondheid, gezondheidsrisico health risk, danger of sickness
gevechtshelicopter combat helicopter
gevechtsvliegtuig, jachtvliegtuig fighter aircraft, combat aircraft, combat plane, fighter plane
gevechtsvoertuig, pantserwagen, tank combat vehicle, armoured vehicle, tank
gevoelig product, ongevoelig product sensitive product, non-sensitive product, sensitive good
gevogelte poultrymeat
gevolgenanalyse, causaliteit, oorzaak en gevolg analysis of causes, causality, cause-effect
gevriesdroogd product, gevriesdroogd levensmiddel, gevriesdroogd produkt, Levensmiddelen die eerst snel werden ingevrozen tot minder dan 60° en vervolgens totaal gedeshydrateerd. freeze-dried product, freeze-dried food, freeze-dried foodstuff, Foodstuff processed by quick freezing at minus 60 degrees followed by total dehydration.
geweld violence
geweld bij jongeren youth violence, violence among young people
geweld op school violence at school, violence in schools
geweldloosheid non-violence
gewesten en gemeenschappen van België regions and communities of Belgium
gewestvorming regionalisation, regionalization
gewetensbezwaar, gewetensbezwaarde conscientious objection, conscientious objector
gewetensvraag, gewetensclausule conscience clause, conscientious objection clause
gewichten en afmetingen, gewicht per as, laadprofiel, maximumgewicht, totaal laadgewicht, totaal toegestaan gewicht weight and size, maximum weight, per axle weight, total authorised weight, total laden weight, towing weight
gewijzigde begroting amending budget
gewone meerderheid, betrekkelijke meerderheid, relatieve meerderheid simple majority, relative majority
gewone wetgevingsprocedure, Wetgevingsprocedure die met ingang van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) de medebeslissingsprocedure vervangt., Gewone procedure voor de vaststelling van een verordening, een richtlijn of een besluit, door het Europees Parlement en de Raad tezamen, op voorstel van de Commissie. ordinary legislative procedure, Legislative procedure replacing the codecision procedure with effect from the entry into force of the Treaty of Lisbon (1.12.2009)., Normal procedure for adopting EU legislative acts, whereby the European Parliament and the Council, acting jointly, adopt a regulation, directive or decision on a proposal from the Commission.
gewonnen land, landaanwinning, polder reclaimed land, land reclamation, polder
gewoonterecht, gewoonte en gebruik, zeden en gewoonten customary law, custom and usage, ways and customs
gezamenlijke uitvoering, JI, emissiereductie-eenheid, gezamenlijke toepassing, Een op de markt gebaseerd toepassingsmechanisme van het Protocol van Kyoto, waardoor landen of ondernemingen uit die landen gezamenlijk projecten kunnen uitvoeren om emissies te beperken of te verminderen of om de opslag te vergroten, en de emissiereductie-eenheden (ERU's) kunnen delen joint implementation, JI, ERU, emission reduction unit, A market-based implementation mechanism under the Kyoto Protocol, allowing countries or companies from these countries to implement projects jointly that limit or reduce emissions or enhance sinks, and to share the Emissions Reduction Units (ERU)
gezin, gezinskern, gezinsmilieu, klein gezin family, family environment, nuclear family
gezinsbeleid, beleid ter ondersteuning van het gezin family policy, family aid policy
gezinsbudget household budget, family budget
gezinshereniging, Niet te verwarren met gezinsmigratie., Toegang tot en verblijf in een lidstaat van de gezinsleden van een wettig in die lidstaat verblijvende onderdaan van een derde land, teneinde de eenheid van het gezin te behouden, ongeacht of de gezinsband tot stand is gekomen vóór of na de komst van degene die in de lidstaat verblijft. family reunification, Not to be confused with family migration., Entry into and residence in a Member State by family members of a third country national residing lawfully in that Member State in order to preserve the family unit, whether the family relationship arose before or after the resident's entry.
gezinsinkomen household income
gezinslast, kind ten laste, ouder ten laste, persoon ten laste dependant, dependent child, dependent person, dependent relative
gezinsplanning, programma voor gezinsplanning family planning, family planning programme, family planning scheme
gezinssituatie, burgerlijke staat, huwelijksstaat marital status, family status
gezinssolidariteit, solidariteit binnen het gezin family solidarity
gezinsuitkering, gezinstoelage, huisvestingstoelage, kinderbijslag, kostwinnerstoelage, toelage bij een enkel loon, toelage voor eenoudergezin family benefit, accommodation allowance, child benefit, family allowance, family income support, head-of-household allowance, household allowance, rent allowance, single parent allowance
gezinsverbruik, gezinsbesteding, gezinsuitgaven household consumption, household spending
gezondheid op het werk, arbeidshygiëne occupational health, occupational hygiene
gezondheid van dieren animal health
gezondheidsbeleid, bescherming van de gezondheid, gezondheid health policy, health, health protection
gezondheidscertificaat health certificate
gezondheidsdeterminant, determinant van (on)gezondheid, Daarbij gaat het onder meer om individuele levensstijlfactoren zoals eetgewoonten en roken, om sociale en gemeenschapsnetwerken en algemene sociaaleconomische, culturele en milieuomstandigheden., Omstandigheden waarin mensen worden geboren, opgroeien, leven, werken en oud worden, alsook de aanwezige systemen om ziekten aan te pakken. health determinant, determinant of health, determinant of health indicator, These include individual lifestyle factors such as diet and smoking, social and community networks, and general socioeconomic, cultural, and environmental conditions., Circumstances in which people are born, grow up, live, work, and age, as well as the systems put in place to deal with illness.
gezondheidsdienst, medische dienst health service, medical service
gezondheidshulp health aid
gezondheidsinspectie, bioveiligheid, gezondheidspolitie, gezondheidstoezicht, sanitaire veiligheid health control, biosafety, health inspection, health inspectorate, health watch
gezondheidskaart health card
gezondheidsstatistiek health statistics
gezondheidstechnologie, Technologie waarbij kennis en vaardigheden worden toegepast in de vorm van hulpmiddelen, geneesmiddelen, vaccins, procedures en systemen die voor de oplossing van gezondheidsproblemen zijn ontwikkeld. health technology, Technology applying knowledge and skills in the form of devices, medicines, vaccines, procedures and systems developed to solve health problems.
gezondheidsverzorging, medische verzorging health care, medical care
gezondheidswetgeving, gezondheidsnorm, gezondheidsregels, gezondheidsvoorschriften health legislation, health regulations, health standard
gezondheidszorgindustrie, Niet verwarren met de farmaceutische industrie., Verzamelnaam voor meerdere sectoren van de gezondheidszorg zoals verleners van gezondheidsdiensten, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars. healthcare industry, Do not confuse with the pharmaceutical industry., Aggregation of healthcare sectors such as providers of health services, pharmaceutical manufacturers and health insurance firms.
gezondheidszorgstelsel health care system
gezouten product, gepekeld levensmiddel, gepekeld product, gepekeld produkt, gezouten levensmiddel salted product, food in brine, foodstuff in brine, product in brine, salted food, salted foodstuff
Ghana, Republiek Ghana Ghana, Republic of Ghana
Gibraltar Gibraltar
gietijzer cast-iron
gift donation
giftige stof, dioxine, giftig afval, giftig product, giftige lozing, giftigheid, schadelijke stof toxic substance, dioxin, harmful substance, toxic discharge, toxic product, toxic waste, toxicity
gips, pleister plaster, gypsum
giraal geld deposit money, bank money
Giurgiu Giurgiu
glas, flessenglas, geblazen glas, getrokken glas, glasruit, hol glas, kristalglas, vensterglas, vlakglas glass, blown glass, bottle glass, crystal glass, drawn glass, pane of glass, sheet glass, unworked glass, window glass
glasindustrie, glasblazerij, glasfabriek, glasverwerking glass industry, glass processing, glassworks
glasvezel glass fibre
GLB-hervorming, herziening van het GLB, rationalisatie van het GLB reform of the CAP, rationalisation of the CAP, revision of the CAP
globale stemming, Procedure waarbij de regering het parlement verplicht, zich over het geheel van een behandelde tekst uit te spreken, waarbij enkel de door haar goedgekeurde of voorgestelde amendementen in overweging worden genomen. vote on a text as a whole, Procedure in France whereby the government can force the Assembly to vote on the whole text under discussion, allowing only those amendments proposed or accepted by itself.
globalisering, altermondialisme, geglobaliseerde economie, globalisering van de economie, internationalisering van de economie, mondialisering, mondialisering van de economie, Proces van toenemende economische globalisering waardoor er één grote wereldmarkt ontstaat. globalisation, economic globalisation, economic globalization, globalisation of economic activity, globalisation of the economy, globalization, internationalisation of economic activity, internationalization of economic activity, Progressive integration of the global economy.
glucose, druivensuiker glucose
godsdienst religion
godsdienstige groep, godsdienstige minderheid, religieuze minderheid religious group, religious minority
goederen en diensten, productief kapitaal goods and services
goederen voor dubbel gebruik dual-use good
goederenbeurs, Plaats waar de aan- en verkoop gebeurt, meestal op termijn, van waren met een ruime markt (wol, koffie, cacao). commodities exchange, produce exchange, Market where the bulk sale and purchase of commodities (wool, coffee, cocoa) take place, often for future delivery.
goederenverplaatsing, heffen, laden en lossen handling, hoisting
goederenvervoer, goederenverkeer carriage of goods, goods traffic, haulage of goods
goederenverzekering property insurance
goedkeuring van de begroting, stemming van de begroting adoption of the budget
goedkeuring van de wet, verwerping van de wet adoption of a law by vote, rejection of a bill
goedkeuringsprocedure, Term voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Lissabon (1.12.2009)., Op bepaalde wetgevingsterreinen is de goedkeuring van het Europees Parlement vereist, een bijzondere wetgevingsprocedure op grond van artikel 289, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De goedkeuringsprocedure geeft het Parlement een vetorecht. Het Parlement kan een wetgevingsvoorstel goedkeuren of afwijzen, zonder recht op amendering, en de Raad kan niet voorbijgaan aan het standpunt van het Parlement. De goedkeuringsprocedure is als niet-wetgevingsprocedure van toepassing bij goedkeuring door de Raad van bepaalde internationale overeenkomsten. consent procedure, Term introduced by the Lisbon Treaty (1.12.2009)., In certain legislative areas, the European Parliament is requested to give its consent, as a special legislative procedure under Article 289(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The consent procedure gives Parliament the right of veto. Parliament’s role is thus to approve or reject the legislative proposal without further amendments and the Council cannot overrule Parliament’s opinion. Consent is also required as a non-legislative procedure when the Council is adopting certain international agreements.
goedkope vlag flag of convenience
golf, baai gulf, bay
golfslagenergie, Energie voortgebracht door de golfbeweging. wave energy, Energy produced by the movement of waves.
Golfstaten, landen aan de Perzische Golf Gulf States, Persian Gulf States, Persian Gulf countries
Gorenjska Gorenjska
Goriška Goriška
Gorj Gorj
GOS-landen CIS countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Gotland Gotland county
goud gold
goudstandaard, goudspeciestandaard, goudstaafstandaard, Internationaal monetair systeem waarbij het goud wordt gebruikt als standaard voor de munten, als ruilmiddel en als waardereserve. gold standard, gold ingot standard, International monetary system in which each unit of currency is worth a fixed amount of gold.
goudwisselstandaard, goud-deviezenstandaard, goud-dollarstandaard, Internationaal monetair systeem waarbij het goud wordt gebruikt als internationale munt met een of meer sleutel-deviezen. De convertibiliteit van de deviezen in goud is beperkt tot de sleutel-deviezen. gold-exchange standard, gold-currency standard, gold-dollar standard, International monetary system, elaborating on the pure gold standard, in which gold is an international currency alongside one or more key currencies, convertibility into gold being limited to key currencies.
governance, behoorlijk bestuur, Het geheel van regels, procedures en praktijken waardoor de wijze van bestuur wordt bepaald. governance, e-governance, Governance refers to the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life.
graad van verontreiniging, niveau van verontreiniging, verontreinigingsindicator degree of pollution, pollution index, pollution level
graafschap county
graangewas cereals
graanproduct, graanprodukt, product op basis van graan, verwerkt product op basis van graan cereal product, cereal preparation, processed cereal product
graanverbouw, graanproductie cereal-growing, cereal production
graanvlokken, havermout cereal flakes, porridge
grafische illustratie, grafische voorstelling graphic illustration, graphic representation
grammofoonplaat, CD, compactdisc, dvd record, CD, DVD-audio, audio DVD, compact disc, disc
Grand Est, Regio die is ontstaan door het samenvoegen van de regio's Alsace (Elzas), Champagne-Ardenne en Lorraine (Lotharingen) op 1 januari 2016. Grand Est, Region formed by the merger of the regions of Alsace, Champagne-Ardenne and Lorraine on 1 January 2016.
grasland, grote weide, weideland, weiland grassland, grazing land, land under grass, ley, meadow, pasture
gratis diensten free service, non-market service
Grenada Grenada
grens frontier
grensarbeider frontier worker, cross-border worker
grenscontrole, Alleen van toepassing op controle van personen en hun bagage bij het passeren van de grens. border control, frontier control, Use only for the control of persons and their luggage when crossing a frontier.
grensgebied, grensstreek frontier region, frontier area, frontier zone, border region
grensgeschil territorial dispute, territorial claim
grensoorlog border war
grensoverschrijdend vervoer, grensverkeer, grensvervoer transfrontier transport, frontier traffic, frontier transport
grensoverschrijdende dimensie, grensoverschrijdend perspectief, grensoverschrijdende activiteit, grensoverschrijdende kwestie, transnationaal perspectief, transnationale dimensie, Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met het betrokken beleidsterrein of de betrokken sector. cross-border dimension, cross-border activity, cross-border issue, cross-border perspective, transnational dimension, transnational perspective, Should preferably be used in conjunction with the policy or sector concerned.
grensoverschrijdende gegevensstroom cross-frontier data flow
grensoverschrijdende migratie frontier migration
grensoverschrijdende samenwerking, grensoverschrijdende integratie cross-border cooperation, trans-border cooperation, Should preferably be used in conjunction with the policy or sector concerned.
grensoverschrijdende verontreiniging transfrontier pollution
Griekenland, Helleense Republiek Greece, Hellenic Republic
griesmeel meal
grijze literatuur, niet-gepubliceerd document, ondergrondse literatuur grey literature, underground literature, unpublished document
groei van de onderneming company growth, business growth
groeipool, expansiepool growth point
groene economie, ecologisch duurzame groei, ecologische economie, groene groei, milieuvriendelijke groei, strategie voor groene economie, transitie naar groene economie, Economisch systeem dat leidt tot beter welzijn van de mensheid en sociale gelijkheid en ook milieurisico’s en ecologische schaarste aanzienlijk vermindert. green economy, ecological economy, ecologically sustainable growth, environmentally sustainable growth, green economy strategy, green economy transition, green growth, Economic system that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.
groene marketing, duurzaamheidsmarketing, duurzame marketing, praktijk om producten te ontwikkelen en daarvoor reclame te maken, gebaseerd op de reële of veronderstelde milieuduurzaamheid daarvan green marketing, environmental auditing, sustainable marketing, practice of developing and advertising products based on their real or perceived environmental sustainability
groene overheidsopdracht, groene openbare aanbesteding, milieuvriendelijke overheidsopdracht, Procedure waarbij overheden ernaar streven goederen, diensten en werken in te kopen met een zo klein mogelijke impact op het milieu gedurende hun volledige levenscyclus. green public procurement, GPP, environmental friendly procurement, sustainable public procurement, Process whereby public authorities seek to procure goods, services and works with a reduced environmental impact throughout their life cycle.
Groenland, Autonoom gebied van Denemarken. Greenland, Self-governing territory of Denmark.
groente vegetable
groentesap vegetable juice
groenteteelt, groentetuin, productie van verse groente, tuinbouwproductie market gardening, market garden, market gardening production, production of fresh vegetables
groenvoorzieningen, openbare tuin, park, plantsoen green area, park, public gardens
groenwassen, greenwashing, door een organisatie e.d. verspreide desinformatie om naar de buitenwereld toe een milieuvriendelijk beeld te presenteren; of een door of voor een organisatie e.d. geprojecteerd beeld van milieuvriendelijkheid dat echter als ongegrond of bewust misleidend wordt opgevat greenwashing, green sheen, green wash, disinformation disseminated by an organisation, etc., so as to present an environmentally responsible public image; or a public image of environmental responsibility promulgated by or for an organisation, etc., but perceived as being unfounded or intentionally misleading
groep ondernemingen, hergroepering van ondernemingen, ondernemingengroepering group of companies, group of undertakings
Groep van 24, Groep van Vierentwintig, G-24, Intergouvernementele Groep van Vierentwintig voor internationale monetaire aangelegenheden, Intergouvernementele groep van 24 landen voor internationale monetaire aangelegenheden met betrekking tot de belangen van ontwikkelingslanden. Group of Twenty-Four, G-24, G24, Group of 24, Intergovernmental Group of 24, Intergovernmental Group of Twenty-Four on International Monetary Affairs, Intergovernmental Group of Twenty-four on International Monetary Affairs and Development, Intergovernmental group responsible for international monetary questions affecting the interests of developing countries.
Groep van 77, G 77, Omvat de staten die deelnamen aan de Conferentie van Algiers in 1967 om de vergadering van de Unesco voor te bereiden. Stelden een lijst op met de eisen van de onderontwikkelde landen. Group of 77, G 77, Group of States which, after taking part in the 1967 Algiers Conference to prepare the Unctad assembly, compiled a list of requirements of underdeveloped countries.
Groep van meest geïndustrialiseerde landen, Groep van Acht, G8, Groep van Zeven, G7, Groep van zeven meest geïndustrialiseerde landen, G7/G8, Groep van zeven meest geïndustrialiseerde landen (Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en Canada). In 1998 werd het de Groep van Acht, door de toetreding van Rusland. group of leading industrialised countries, G7/G8, Group of Eight, G8, Group of Seven, G7, group of leading industrialized countries, Group of seven most industrialised countries (US, Japan, Canada, France, Germany, Italy and the UK). When Russia joined in 1998, it became the “Group of Eight”.
Groep van Rio, De Groep van Rio is in 1986 ontstaan uit de samenvoeging van de Contadora-groep en de Groep van Lima; doelstelling is politiek overleg tussen de landen van Latijns-Amerika en de Caraïben. Rio Group, Permanent mechanism for consultation and concerted political action for the countries of Latin America and the Caribbean, resulting from the merger of the Contadora Group and the Lima Group in 1986.
groepslandbouw, Vereniging van verschillende landbouwers voor een gemeenschappelijk werk of investering. group farming, Association of several farmers for the purpose of working together or making joint investments.
groepsreis group travel
grondbelasting, onroerende voorheffing property tax, rates
grondbewerking, eggen, omploegen, rollen soil preparation, harrowing, ploughing, tilling
gronddiensten op luchthavens, Alle werkzaamheden in en aan een vliegtuig, en ten behoeve van de passagiers, tijdens het verblijf op de luchthaven. ground handling, ground handling services, ramp handling, This covers all services connected with an aircraft, such as refuelling and maintenance, and passenger, baggage and cargo handling.
grondeigendom, grondrecht land and buildings, land law
grondgebied van het Voormalige Joegoslavië territories of the former Yugoslavia
grondgebruik, bewerking van het land, gebruik van het land, Sociaaleconomisch gebruik van grond (bv. landbouw, bosbouw, recreatie of huisvesting). land use, utilisation of land, Socioeconomic use of land (e.g. agriculture, forestry, recreation or residential use).
grondhervorming, Volledige hervorming van het grondregime en van de landbouwproductieomstandigheden zodat de hinderpalen worden weggeruimd voor de economische en sociale ontwikkeling door een herverdeling van de voordelen verbonden aan bezit van of controle over de grond. land reform, Complete reform of the land system and conditions of agricultural production in order to eliminate obstacles to economic and social development.
grondkredietbank, SAFER, Organisme opgericht met het oog op het verwerven van landen of bedrijven die te koop worden gesteld, om deze na een eventuele aanpassing door te verkopen. land bank, banque foncière, Body established with a view to acquiring land or farms for sale which are intended to be re-assigned after possible development.
grondloze teelt, waterzuchtige teelt hydroponics
grondmarkt real estate market
grondpersoneel ground staff
grondpolitiek, grondbeleid, Betreft de verdeling en het eigendom van landbouwgrond. land policies, agrarian policies, Refers to the division and ownership of land.
grondprijs price of land
grondrijkdom soil resources
grondsoort, bodemsoort, bodemtype, Elk van de soorten grond of aarde die in een bepaald gebied worden aangetroffen. soil type, soil classification, soil taxonomy
grondstof, materiaal, referentiestoffen raw material, reference material
grondwater, watervoerende laag groundwater, aquifer, ground water, phreatic water, water table
grondwet, constitutionele wet constitution
grondwettelijk recht, politiek recht, staatsrecht, parlementair recht constitutional law, parliamentary law
Groningen Groningen
groot bedrijf, Gebruikt voor bedrijven met 250 of meer werknemers. large business, large undertaking, Used for enterprises with 250 or more persons employed.
groot landbouwbedrijf large holding
groothandel, grossier wholesale trade, wholesale dealing, wholesale market
groothandelscentrum, handelsmarkt, Groothandelsmarkt bestemd om de distributieketens te verlichten door het aantal tussenpersonen tussen de producent en de verbruiker te verminderen. wholesale trading centre, commercial market, covered market, Centralised market which simplifies distribution channels by reducing the number of middlemen between producers and consumers.
groothandelsprijs wholesale price
grootschalige projecten large-scale construction
grootwarenhuis, hypermarkt, supermarkt, volkswarenhuis, warenhuis supermarket, department store, hypermarket, large store, superstore
grootwinkelbedrijf, winkelketen chain store
Grote Antillen Greater Antilles
Grote Maghreb Great Maghreb
grutten groat
Guadeloupe Guadeloupe
Guam, Territorium Guam, Gebied van de Verenigde Staten van Amerika. Guam, Island of Guam, Territory of Guam, Territory of the USA.
Guatemala, Republiek Guatemala Guatemala, Republic of Guatemala
Guernsey, Baljuwschap Guernsey, Brits kroonbezit. Maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk, dat echter wel verantwoordelijk is voor de buitenlandse betrekkingen. Maakt geen deel uit van de Europese Unie maar is er wel mee geassocieerd op grond van Protocol 3 bij de toetredingsakte van het Verenigd Koninkrijk. Guernsey, Bailiwick of Guernsey, British Crown dependency. Not part of the United Kingdom, but depends on it in matters concerning external relations. Not part of the European Union, but is associated with it through Protocol 3 to the United Kingdom’s Act of Accession.
Guinee, Republiek Guinee Guinea, Republic of Guinea
Guinee-Bissau, Portugees-Guinea, Republiek Guinee-Bissau Guinea-Bissau, Portuguese Guinea, Republic of Guinea-Bissau
Guyana, Republiek Guyana Guyana, Cooperative Republic of Guyana
gynaecologie, obstetrie gynaecology, obstetrics
haar- en schoonheidsverzorging hairdressing and beauty care
haatpropaganda, cyberhaat, haatzaaiende uitlating, online haatpropaganda, Er is geen internationale juridische definitie van “haatpropaganda”. De termen “haatpropaganda” en “aanzetten tot haat” worden vaak door elkaar gebruikt. Vanuit juridisch oogpunt evenwel moet “haatpropaganda” een zekere drempel hebben bereikt alvorens het als “aanzetten tot” en als misdrijf kan worden beschouwd., elke vorm van communicatie in woord, geschrift of gedrag waarmee een persoon of groep wordt aangevallen of waarmee tegen een persoon of groep pejoratieve of discriminerende uitlatingen worden gebruikt op basis van hun godsdienst, etniciteit, nationaliteit, ras, huidskleur, afstamming, geslacht, gender of andere factor die hun identiteit bepaalt hate speech, cyberhate, hate discourse, online hate speech, There is no international legal definition of hate speech. The terms 'hate speech' and 'incitement to hatred' are often used synonymously. However, from a legal perspective, hate speech has to reach a certain threshold before it can be considered incitement and a criminal offence., any kind of communication in speech, writing or behaviour that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group based on their religion, ethnicity, nationality, race, colour, descent, gender or other identity factor
Haïti, Republiek Haïti Haiti, Republic of Haiti
hakvrucht root crop
halffabrikaat, halfafgewerkt product, halfproduct, Product van verwerking van grondstoffen, gebruikt voor de vervaardiging van gebruiksvoorwerpen. semi-manufactured goods, semi-finished goods, semi-finished product
halfharde kaas, Cantal, Reblochon, Tomme de Savoie semi-soft cheese, Cantal, Reblochon, Tomme de Savoie
halfmetalen, arsenicum, borium, selenium, silicium, tellurium semi-metal, arsenic, boron, selenium, silicon, tellurium
Halland Halland county
halogeen halogen
Hamburg, Hamburg (Vrije en Hanzestad) Hamburg, Hamburg (Free Hanseatic City of)
handarbeider manual worker
handel in kunstvoorwerpen, smokkel van antiquiteiten, uitvoer van kunstvoorwerpen, verkoop van cultuurgoederen art trade, exportation of works of art, sale of objects belonging to the national heritage, trafficking in works of art
handel in landbouwproducten, handel in landbouwprodukten agricultural trade
handel in organen, ongeoorloofde handel in organen, Al dan niet legale handel in delen van het menselijk lichaam of in daarvan afgeleide producten. trade in organs, trafficking in organs, Use for the legal or illegal trade in any part of the human body or any product derived therefrom.
handel in verdovende middelen, drughandel, drughandelaar drug traffic, drug trafficking, narcotics traffic
handelaar merchant
handelingsbekwaamheid capacity to exercise rights
handelingsbelang, Noodzakelijk persoonlijk, direct en legitiem verband tussen de verzoeker en zijn verzoek, zonder welke het verzoek niet-ontvankelijk zal worden verklaard. interest in bringing an action, interest in bringing court proceedings
handelingsbevoegdheid capacity to have rights and obligations
handelsarbitrage commercial arbitration
handelsbalans trade balance, balance of visible transactions, visible trade balance
handelsbank, depositobank commercial bank, clearing bank, deposit-taking bank
handelsbeleid, handelspolitiek, regeling van het handelsverkeer trade policy, trade system
handelsberoep, handelsagent, handelsbediende sales occupation, trade occupation
handelsbetrekking trade relations
handelscontract, Contract dat door zijn vorm, zijn aard of door de functie van de ondertekenaars als commerciële handeling geldt. commercial contract, A contract which in terms of form, nature or type of signatory constitutes a commercial act.
handelsgeschil, handelsconflict trade dispute, trade conflict
handelskrediet trade credit, commercial credit
handelsmaatschappij firm governed by commercial law, commercial firm
handelsmanifestatie, handelsbeurs, handelsexpositie, handelssalon trade event, fair, trade fair
handelsmarge, commerciële marge, winstmarge trading margin, mark-up, profit margin
handelsmerk brand name, trade name
handelsnaam business name
handelsnorm, kalibreren marketing standard, grading
handelsonderneming, distributiebedrijf distribution business, commercial undertaking, distribution enterprise
handelsonderwijs commercial education, commercial training
handelsovereenkomst (EU), EG-handelsakkoord, Overeenkomst waarbij de EU met een of meer landen een vrijhandelsruimte tot stand brengt waarbinnen de handel in goederen en diensten over hun gemeenschappelijke grenzen heen kan plaatsvinden zonder in- en uitvoerrechten of belemmeringen. trade agreement (EU), EC trade agreement, Agreement between EU and one or more countries to establish a free trade area where commerce in goods and services can be conducted across their common borders, without tariffs or hindrances.
handelsovereenkomst, handelsbespreking, handelsverdrag trade agreement, trade negotiations, trade treaty
handelspromotie, handelscampagne, verkoopbevordering, verkooppromotie sales promotion, sales campaign
handelsrecht, handelswetgeving commercial law, commercial legislation
handelsregelingen trade regulations, business regulations
handelsstatistiek trade statistics
handelsvergunning trade licence, allocation of licence, licence authorisation
handelsverkeer trading operation
handelsverkeer per land trade by country
handelsverkeer per landengroepering, interzonale handel trade by group of countries, inter-zonal trade
handelsverkeer per product, handelsverkeer per produkt trade by product
handelsverrichting commercial transaction
handelsvertegenwoordiger, handelsreiziger, vertegenwoordiger sales representative, commercial agent, door-to-door salesman, travelling salesman
Handelswetboek, Wetboek van Koophandel commercial code
handelszaak, goodwill, Een van de immateriële activa waarmee bij de beoordeling van de waarde van een onderneming rekening wordt gehouden, en die een weerspiegeling vormt van haar reputatie en mate van klantenbinding. goodwill, An intangible asset taken into account in assessing the value of an enterprise and reflecting its reputation and customer loyalty.
handhaving van de vrede, bewaren van de vrede peacekeeping, keeping the peace, preserving peace, safeguarding peace
handleiding, handleiding voor de gebruiker, vademecum, gebruikershandleiding, gebruiksaanwijzing, handboek user guide, instruction manual, user manual, user's guide, guide, handbook, vade-mecum
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Europees handvest van de grondrechten EU Charter of Fundamental Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Charter of Fundamental Rights, Fundamental Rights Charter
Handvest van de rechten van de mens, Conventie van de rechten van de mens, verdrag inzake rechten van de mens, verklaring van de rechten van de mens charter on human rights, bill of human rights, convention on human rights, declaration of human rights, international charter on human rights
Handvest van de Verenigde Naties United Nations Charter
Handvest van Havana, Opgesteld in 1948 om een internationale handelsorganisatie in het leven te roepen; is nooit in kracht getreden. Havana Charter, ITO Charter, Drafted in 1948 in order to establish an International Trade Organisation but failed to enter into force.
handvuurwapens, SALW, handvuurwapens en lichte wapens, lichte wapens, Alle door mensen draagbare, dodelijke wapens voor individueel gebruik (handvuurwapens) of voor gebruik door ploegen van twee of drie personen (lichte wapens) waarmee met behulp van springstof een lading, kogel of projectiel wordt afgevuurd of gelanceerd, die daartoe zijn ontworpen of daartoe eenvoudig kunnen worden omgebouwd. small arms, SALW, light weapons, small arms and light weapons, Any man-portable lethal weapon designed for individual use (small arms) or for use by two or three persons serving as a crew (light weapons) that expels or launches, is designed to expel or launch, or may be readily converted to expel or launch a shot, bullet or projectile by the action of an explosive.
harde energie hard energy
harde kaas, Appenzell, Cheddar, Edammerkaas, Emmenthal, Gouda, Grana-Padanokaas, Gruyère, Parmigiano-Reggianokaas, Sbrinzkaas, bewaarkaas hard cheese, Appenzell, Cheddar, Edam, Emmenthal, Gouda, Grana Padano, Gruyere, Parmesan, Parmigiano Reggiano, Sbrinz, long-keeping cheese
harde tarwe, hard graan durum wheat
Harghita Harghita
harmonisatie van de bewapening harmonisation of weapons, harmonization of weapons
harmonisatie van de normen, compatibiliteit, verenigbaar materiaal, verenigbaarheid van de materialen harmonisation of standards, compatibility of materials, compatible material, harmonization of standards
harmonisatie van de prijzen harmonisation of prices, harmonization of prices
harmonisatie van de sociale zekerheid social-security harmonisation, harmonisation of social security systems, social-security harmonization
harmonisatie van de wetgevingen approximation of laws, legislative harmonisation
harmonisatie van het beleid approximation of policies
harmonisatiewetgeving harmonisation law
hars, boomhars resin, wood resin
hart- en vaatziekte, bloedvatenziekte, hartkwaal cardiovascular disease, heart disease
Haute-Normandie, Op 1 januari 2016 is de regio Haute-Normandie opgegaan in de regio Normandie. Upper Normandy, As of 1 January 2016, the region of Upper Normandy was incorporated into the region of Normandie.
Hauts-de-France, Regio die is ontstaan door het samenvoegen van de regio's Nord-Pas-de-Calais en Picardie (Picardië) op 1 januari 2016. Hauts-de-France, Region formed by the merger of the regions of Nord-Pas-de-Calais and Picardy on 1 January 2016.
havenbeleid ports policy
havendienst, havenautoriteiten port administration, port authority
havengeld right to stopover
haveninstallatie, haven, jachthaven, rivierhaven, zeehaven harbour installation, harbour, port, river port, seaport, yacht harbour
havenverkeer port traffic
haver oats
Hawaï Hawaii, Hawaiian Islands
Hebreeuws recht, joods recht Hebrew law
hedendaagse geschiedenis, nieuwste geschiedenis, tegenwoordige tijd contemporary history, contemporary era
hedgefonds, hefboomfonds hedge funds
hef- en hijswerktuigen, expeditiematerieel, heftoestel, hydraulische brug, kraan, laad- en losmachine, rolbrug hoisting equipment, crane, handling equipment machinery, hoisting apparatus, overhead travelling crane, travelling gantry
heffing bij invoer, bijzondere heffing bij invoer, importbelasting, invoerbelasting import tax, import surcharge, special charge on imports, taxation of imports
heffing bij uitvoer, bijzondere heffing bij uitvoer, exportbelasting, uitvoerbelasting export tax, export surcharge, special charge on exports, taxation of exports
heffing op brandstoffen fuel tax, tax on motor fuels
heffing op vetten tax on oils and fats
heffing van gelijke werking, Geeft eenzelfde resultaat als de douanerechten. charge having equivalent effect, Having an effect equivalent to that of customs duties.
heffingen op vervoersinfrastructuur, dokheffing, havenbelasting, havenheffing, havenrecht, inschepingsbelasting, luchthavenbelasting, luchthavengelden, luchthavenheffing, luchthavenrecht charges for use of infrastructure, airport tax, embarkation tax, airport charge, airport due, airport fee, dock due, harbor due, harbor fee, harbour due, harbour fee, port charge, port due, port tax
heilige boeken, Bijbel, heilige schrift, Koran sacred text, Bible, Koran, Torah, sacred writings
Heilige Stoel, Vaticaan, Vaticaanstad Holy See, Vatican, Vatican City State
helikopter, hefschroefvliegtuig, helicopter helicopter
hennep hemp
heractivering van de economie, Beleid dat een nieuwe impuls wil geven aan een economische activiteit in een teruglopende of stagnerende fase. reflation, Policy designed to give new impetus to economic activity which is in a state of decline or stagnation.
heraldiek, blazoen, wapen (heraldiek), wapenkunde, wapenschild heraldry, coat of arms
herbewapening rearmament
herdenkingsplechtigheid, verjaardag commemoration, anniversary
herdisconto, herdiscontovoet, Operatie waarbij een centrale bank voorgelegde wissels die reeds door een bank werden gedisconteerd opnieuw disconteert. rediscounting, rediscount rate, Operation in which a central bank discounts a bill presented by another bank which has already discounted it.
hergebruik van afvalstoffen, afvalrecycling, afvalverwerking, gebruik van afvalstoffen, gescheiden afvalinzameling, opwerking van afvalstoffen, recyclage van afvalstoffen, terugwinning van afvalstoffen, terugwinning van materiaal, Het terugwinnen en voor hergebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval. waste recycling, conversion of waste, recovery of waste, recycling of materials, recycling of waste, reprocessing of waste, reuse of waste, selective waste collection, separate waste collection, use of waste, The reprocessing of the waste materials originating during a production process to obtain similar or other products than the original material.
herintreding, herintegratie in het beroepsleven, reïntegratie in het beroepsleven, Terugkeer in het actieve beroepsleven na een lange afwezigheid, bv. voor vervulling van dienstplicht, door ouderschapsverlof enz. reintegration into working life, professional reintegration, reintegration into the labour market, return to employment, return to the labour market, Return to the job market after a long period of absence due to maternity leave, children's education, military service, imprisonment, etc.
herroeping, intrekking (juridisch), Ongeldigverklaring van een wet, of van andere voorschriften. repeal, abrogation, annulment, revocation, The official annulment or rescindment (as of a law or sentence) from operation or effect.
herstelrecht, rechtsherstel restorative justice
herstemming, Laatste stemronde waartoe wordt overgegaan indien in de vorige ronden geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid haalde. second ballot
hertachtige, damhert, eland, hert, ree cervidae, deer, elk, moose
herverdeling van het inkomen redistribution of income
herverkaveling, ruilverkaveling, Bijeenvoeging van de grondeigendom van verschillende eigenaren, gevolgd door een nieuwe verdeling, om zo het euvel van grondversnippering, ondoelmatige vorm en verspreide ligging van de percelen te verhelpen. reparcelling, land consolidation, regrouping of holding, regrouping of land
herverzekering, Contract waardoor een verzekeraar de overneming verkrijgt van een andere verzekeraar van het geheel of een deel van de risico's die hij draagt ten opzichte van zijn verzekerden. reinsurance, Arrangement under which an insurer passes on to other parties all or part of a risk he has assumed; this is not double insurance but a means of spreading large risks.
hervestiging van personen, herplaatsing van binnenlands ontheemden, herplaatsing van mensen, herplaatsing van migranten, herplaatsing van personen, herplaatsing van vluchtelingen, hervestiging van binnenlands ontheemden, hervestiging van mensen, hervestiging van migranten, hervestiging van ontheemden, hervestiging van vluchtelingen, Personen (vluchtelingen, binnenlands ontheemden enz.) overbrengen naar en integreren in een ander geografisch gebied en milieu, gewoonlijk in een derde land. resettlement of persons, population relocation, population resettlement, relocation of people, relocation of persons, resettlement of people, Relocation and integration of people (refugees, internally displaced persons, etc.) into another geographical area and environment, usually in a third country.
hervorming van het kiesstelsel, hervorming van de verkiezingsprocedure electoral reform
herwaardering van lonen, stijging van de lonen pay rise, wage increase
herziening van de financiële vooruitzichten revision of financial perspectives
herziening van de grondwet, hervorming van de grondwet constitutional revision, constitutional reform
herziening van een overeenkomst, herziening van een verdrag, wijziging van een overeenkomst revision of an agreement, amendment of an agreement, revision of a treaty
herziening van het Verdrag (EU), herziening van het EG-Verdrag, verdragsherziening (EU) revision of the Treaty (EU), revision of the EC Treaty
Hessen, Hessen (Land) Hesse, Hesse (Land)
het Kanaal English Channel
high-performance computing, HPC, supercomputer, computersysteem met extreem grote rekenkracht high-performance computing, HPC, supercomputing, computing system with extremely high computational power
hinder nuisance
hindoe Hindu
hindoeïsme Hinduism
hindoeïstisch recht Hindu law
histologie, Weefselleer (van dieren en planten). histology
historische geografie historical geography
historische persoonlijkheid historical figure, character from history, historical personality
historische plaats historic site
hoederecht, gezag over het kind custody, child custody, right of child custody, right of custody of children
Hof van Justitie (EU), Hof van Justitie (instantie) Court of Justice (EU), Court of Justice (instance)
Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, OHCHR, Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, UNHCHR UN High Commissioner for Human Rights, HCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, UNHCHR, United Nations High Commissioner for Human Rights
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, De hoge vertegenwoordiger, ingesteld door het Verdrag van Lissabon dat op 1.12.2009 in werking trad, is tegelijkertijd lid van de Raad, waarvan hij de Raad Buitenlandse Zaken voorzit, en van de Europese Commissie, waarvan hij vicevoorzitter is, belast met de externe betrekkingen. High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, High Representative for the CFSP, The office of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy was instituted by the Lisbon Treaty (which came into force on 1.12.2009).
hogedrukapparatuur, drukvat, hogedruktoestel, hogedrukuitrusting, Alle apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatig verhoogde of verlaagde luchtdruk. pressure equipment, high-pressure equipment, pressure vessel, pressurised equipment, Use for equipment subjected to a positive or negative pressure compared to atmospheric pressure.
hoger kader senior management, top management
hoger onderwijs, academie, academisch onderwijs, grande école, hogere vakschool, hogeschool, instelling voor hoger onderwijs, instelling voor technisch onderwijs, tertiair onderwijs higher education, grande école, institute of technology, tertiary education
hogere klasse, adel, aristocratie, elite upper class, aristocracy, nobility
hogere rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden, hof van beroep, hof van cassatie, oppergerechtshof, opperste gerechtshof higher court, Crown court, Queen's Bench Division, high court, high court of justice, supreme court, supreme court of appeal
holding, beheersmaatschappij, holdingmaatschappij, Maatschappij met als doel participaties te nemen en te houden in andere bedrijven om deze te controleren of er de activiteiten te leiden. holding company, management company, A company which exists for the primary or sole purpose of holding controlling interests in other companies.
homeopathisch product, homeopathisch produkt homeopathic product
homologatie van tarieven, goedkeuring van de vervoertarieven approval of tariffs, approval of transport tariffs
homologatie, certificaat van echtheid, conformiteitscertificaat, kwaliteitscertificaat, kwaliteitscertificatie, kwaliteitscertifiëring, Erkenning door een officiële instantie van een dienst, van een overeenkomst met een norm of van de kwaliteit van een product. approval, COC, certificate of compliance, certificate of conformity, quality certificate, quality certification, Acknowledgement by an official authority of the quality of a product or service and of its conformity to standards.
hondsdolheid rabies
Honduras, Republiek Honduras Honduras, Republic of Honduras
Hongarije, Republiek Hongarije Hungary, Republic of Hungary
honger, bestrijding van de honger, hongersnood hunger, famine, fight against hunger
hongerstaking hunger strike
Hongkong, Hongkong (China), SAR Hongkong, Speciale Administratieve Regio Hongkong, Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China, Sinds 1 juli 1997 Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China. Hong Kong, Hong Kong (China), Hong Kong SAR, Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, Special Administrative Region of China since 1 July 1997.
honing honey
hoofd van het huishouden, gezinshoofd head of household, head of the family
hoofdelijke stemming, mondelinge stemming, Waarbij alle aanwezigen stuk voor stuk hun stem uitbrengen. roll-call vote
hoofdstad capital city
Hoofdstedelijk Gewest Brussels, Brussel Brussels region, Brussels-capital region
Hoorn van Afrika Horn of Africa
hoorzitting, extraparlementaire raadpleging, Openbare zitting waarop overheidspersonen de opvattingen van burgers over een bepaalde zaak aanhoren. public hearing, extra-parliamentary consultation
hop hops
horecabedrijf, restaurant catering industry, HORECA, International Organisation of Hotel and Restaurant Associations, café, restaurant, restaurant industry
horizontale overeenkomst, horizontaal kartel, horizontale integratie horizontal agreement
hormoon hormone
hormoonontregelaar, endocriene verstoorder, hormoonontregelende stof, Stoffen in het milieu, in levensmiddelen en in consumentenproducten die de hormoonhuishouding kunnen verstoren, schade kunnen toebrengen aan wilde dieren en planten en schadelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. endocrine disruptor, EDC, endocrine disrupting chemicals, endocrine toxicant, Substances in our environment, food and consumer products that can disrupt endocrine systems and wildlife and result in adverse health effects.
hotelindustrie, gastenkamer, hotel, hotellerie, hotelwezen hotel industry, bed and breakfast, guest house, hotel
houtafval, zaagsel wood residue, sawdust
houtindustrie, houtbewerking wood industry, wood processing
houtopstand, hoogstammig bos high forest
houtproduct, hout, houtprodukt wood product, timber
houtproductie, houtproduktie wood production
houtskool charcoal
houtvezel, houtvezelplaat wood fibre, fibre building board
Hovedstaden (regio), Op 1.1.2007 opgerichte regio die de oude provincies Kopenhagen en Frederiksborg, en de gemeenten Kopenhagen en Frederiksberg omvat, alsook de regionale gemeente Bornholm. Hovedstaden (region), Created on 01/01/2007, the region comprises the former counties of Copenhagen and Frederiksborg, the municipalities of Copenhagen and Frederiksberg, and the municipal regional municipality of Bornholm.
huidziekte, eczeem, mycose skin disease, eczema, mycosis
huisdier, gezelschapsdier domestic animal, domestic cat, domestic dog, pet
huiselijk geweld, geweld binnen het gezin, geweld binnen het huwelijk, intrafamilaal geweld, partnergeweld domestic violence, marital violence, family violence, violence against a partner
huishoudelijk afval, huisvuil, oud papier domestic waste, household waste, used paper
huishoudelijk apparaat, afwasmachine, diepvriezer, elektrisch huishoudapparaat, elektrothermisch toestel, huishoudapparaat, huishouduitrusting, koelkast, stofzuiger, vaatwasmachine, wasmachine household electrical appliance, dish-washing machine, domestic appliances, domestic electrical device, electrical heating appliances, freezer, hoover, household appliances, refrigerator, vacuum-cleaner, washing machine
huishoudelijk artikel, vaatwerk household article, crockery, plates and dishes
huishoudelijke uitgave, administratieve uitgave, huishoudelijk krediet administrative expenditure, administrative appropriations
huishoudelijke uitgaven (EU), huishoudelijke uitgaven EG, administratieve uitgaven van de Instellingen, begroting van de communautaire Instellingen, huishoudelijke begroting EG administrative expenditure (EU), EC administrative expenditure, EC operating budget, administrative budget of the Institutions, budget of the Community institutions
huishouden, wooneenheid, In vast verband samenlevende partners, eventueel met hun kinderen. household, household unit, A unit for the population census, every individual or group of individuals residing in the same dwelling.
huishoudkunde, Kosteloze diensten uitgevoerd in familieverband. housekeeping economy, domestic work, home economics
huishoudloon, inkomen voor de huisvrouw wages for housework
huishoudtextiel knitted and crocheted goods
huisonderwijs home education, home learning
huisvesting, woning, woonblok housing, dwelling, residential building
huisvrouw housewife
huiszoeking, perquisitie search
hulp aan de gebruiker, help desk service, informatiecentrum help desk
hulp aan getroffenen, hulp aan slachtoffers van natuurrampen aid to disaster victims, aid to catastrophe victims
hulp aan het buitenland, Gezien vanuit het standpunt van het land dat de hulp biedt. foreign aid, Aid from the viewpoint of the donor country.
hulp aan minderbegunstigden, hulp aan economisch zwakken, liefdadigheid aid to disadvantaged groups, aid to low-income groups, charity, income support, supplementary benefit
hulp in het huishouden, gezinshulp home help
hulp in natura aid in kind
hulpbeleid aid policy
hulpkracht auxiliary worker, auxiliary work
hulpprogramma, programmering van de hulp aid programme
humanisering van de arbeid, levenskwaliteit op het werk, roulerende functies, taakdiversificatie, taakverrijking, taakverruiming, verbetering van de arbeidsomstandigheden humanisation of work, humanization of work, improvement of working conditions, job diversification, job enrichment, job expansion, job rotation, quality of life at work
humanitaire hulp, humanitaire actie, humanitaire interventie humanitarian aid, humanitarian action, humanitarian assistance
Hunedoara Hunedoara
huurcontract van een winkel business lease
huurkoop, leasing hire purchase, leasing
huurling mercenary
huurovereenkomst, huurcontract lease
huwelijk, echtbreuk, overspel marriage, adultery, matrimony, wedlock
huwelijkscijfer, aantal huwelijken, huwelijkspercentage marriage rate
huwelijksrecht, huwelijkscontract, huwelijksstelsel matrimonial law, marriage contract, matrimonial property rights
hydraulische energie, witte steenkool hydraulic energy
hydraulische machine, hydraulisch rad, hydraulische turbine, hydraulische uitrusting, waterrad, waterturbine hydraulic machinery, hydraulic equipment, water turbine, water wheel
hydro-elektrische energie hydroelectric power
hydro-elektrische inrichting, Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het bouwen van een hydro-elektrische centrale. hydroelectric development, The total construction work involved in setting up a hydroelectric plant.
hydrogeologie hydrogeology
hydrologie, hydrografie, limnologie, rivierhydrologie hydrology, hydrography, limnology, river hydrology
hygiëneonderwijs, gezondheidsvoorlichting health education, Instructing the general public in the basic principles of health and hygiene.
hypermedia, Hypermedia is hypertekst gecombineerd met multimedia (zoals grafische afbeeldingen, video, geluid, etc.). Informatie op internet wordt aangeboden in hypermedia vorm en is toegankelijk via het world wide web. hypermedia, The linking of multimedia to web documents; the integration of text, images, sound, graphics, animation and video through hyperlinks.
hypertekst, hyperlink, Hypertekst is een manier om, uitgaande van gewone teksten, verschillende soorten informatie aan elkaar te relateren door middel van dynamische relaties, zogenaamde hyperlinks. Woorden of zinsdelen in een document verwijzen naar andere delen van dat document of naar andere documenten. hypertext, hyperlink, Pages of computer text which are authored in software so as to allow extensive cross-referencing between related sections of text and associated graphic material.
hypotheek, hypotheekrecht mortgage
hypotheekbank, grondkredietinstelling, instelling voor hypothecair krediet mortgage bank, building society, mortgage credit institution, real estate credit institution, savings and loan association
Ialomita Ialomita
Iași, Iasi Iasi
IATA, Internationale Luchtvaartorganisatie IATA, International Air Transport Association
icbe-fonds, UCITS, icbe, instelling voor collectieve belegging in effecten, Een beleggingsfonds dat op Europees niveau valt onder de regels van de icbe-richtlijn (85/611/EEG). Zodra een icbe-fonds in een EU-lidstaat is ingeschreven, kan het overal in de EU vrij worden verhandeld. UCITS fund, UCITS, undertaking for collective investment in transferable securities, An investment fund regulated at European level in accordance with the UCITS Directive (85/611/EEC). Once registered in any EU Member State, a UCITS fund can be freely marketed across the EU.
identiteitsbewijs, identiteitskaart identity document, identity card
identiteitsdiefstal, diefstal van identiteit, identiteitsfraude, phishing, spoofing identity theft, identity fraud, phishing, spoofing
Ierland, Eire Ireland, Eire, Southern Ireland
Ierse Zee Irish Sea
IFLA, Federatie van Organisaties in het Bibliotheek- Informatie- en Documentatiewezen, FOBID, Internationale Federatie van Bibliotheekverenigingen en -instellingen IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions
ijs ice
ijsbreker icebreaker
IJsland, Republiek IJsland Iceland, Republic of Iceland
ijzer- en staalindustrie, continugieterij, elektrische staalfabriek, gieterij, ijzer en staal, ijzer- en staalfabriek, staalfabriek, staalindustrie, staalonderneming iron and steel industry, electrical steelworks, foundry, iron and steel undertaking, iron and steel works, steel industry, steel mill, steelworks
ijzer, blik iron
ijzererts iron ore
ijzerhandel, blikslagerij, ijzerwaren ironmongery, hardware article
ijzerverbinding ferro-alloy
Île-de-France, regio Parijs Ile-de-France, Paris Region
illegale abortus illegal abortion
illegale constructie, illegale bouw illegal building, illegal construction, unauthorised building
illegale houtkap, Er is sprake van illegale houtkap als hout in strijd met nationale wetgeving wordt gekapt, vervoerd, gekocht of verkocht. illegal logging, Illegal logging takes place when timber is harvested, transported, bought or sold in violation of national laws.
illegale migratie, clandestiene migratie, illegale immigrant illegal migration, clandestine migration, illegal immigration
illegale stortplaats, sluikstorten (B) unauthorised dumping
illegale visserij, Verwijst naar visserijactiviteiten in wateren onder de jurisdictie van een land die zonder toestemming door buitenlandse vaartuigen worden verricht, of die op een andere wijze in strijd zijn met de wet- en regelgeving op visserijgebied van dat land, bijvoorbeeld doordat vangsttijdstippen of beschermde gebieden worden genegeerd. illegal fishing, IUU, illegal, unreported and unregulated fishing, overfishing, unreported fishing, Refers to fishing activities conducted by foreign vessels without permission in waters under the jurisdiction of another state, or which contravene its fisheries law and regulations in some other manner – for example, by disregarding fishing times or the existence of the state’s protected areas.
illegale werknemer, clandestiene tewerkstelling, zwendel met arbeidskrachten, Arbeider die een bezoldigde activiteit verricht in overtreding met de wettelijke beschikkingen. clandestine worker, illicit worker, Worker who carries out a remunerated activity in violation of the law.
imago, Beeld dat het publiek heeft van een instelling, een persoon of een dienst. image, The image which the general public has of an institution, person or service.
immateriële activa, immateriële vaste activa, onzichtbare activa, Niet-materiële activa van een onderneming zoals octrooien, handelsmerken, auteursrechten, opstartuitgaven en goodwill. intangible asset, intangible good, intangible property, invisible asset, Non-physical assets of an enterprise such as patents, trademarks, copyrights, establishment expenses and goodwill.
immigratie immigration
immunologie immunology
impactonderzoek impact study
imperialisme, hegemonie, Politiek, economisch en/of cultureel overwicht van het ene land ten opzichte van het andere. imperialism, hegemony, The political, economic or cultural domination of one nation by another.
importkrediet import credit
importprijs, invoerprijs import price, entry price
in zee storten van afvalstoffen dumping of waste
inbreukprocedure (EU), procedure wegens schending van het Gemeenschapsrecht, vaststelling van in gebreke blijven infringement procedure (EU), EC infringement procedure, EC infringement proceedings, declaration of an EC failure to fulfil an obligation, declaration of an EC failure to take action
incidenteel werk, losse arbeid, occasionele arbeid, Werk dat door een extra hulp kracht wordt verricht, in tijden van grote drukte of bij afwezigheid van de eigen werknemer(s). casual employment, casual work, Occasional or irregular work during peak periods or when other employees are absent.
incoterms, Internationale regels voor de duiding van commerciële termen. incoterms, International Commercial Terms, Uniform trade terms formulated by the International Chamber of Commerce.
incunabel, wiegendruk incunabula
indeling in kiesdistricten, indeling in kieskringen, kiesdistrict division into constituencies, constituency, electoral district
indeling van de werktijd arrangement of working time
indexeren van teksten, descriptor, indexeren van documenten document indexing, descriptor
India, Republiek India India, Republic of India
indirecte belasting indirect tax
Indische Oceaan, gebied van de Indische Oceaan Indian Ocean, Indian Ocean Region
individueel vervoer private means of transport
individuele beschikking EGKS ECSC individual Decision
Indonesië, Republiek Indonesië Indonesia, Republic of Indonesia
industrialisatie, bevordering van de industrie, industrialisatiebeleid, industrialisering industrialisation, creation of industry, industrialisation policy, industrialization, industrialization policy
industrie van luxeartikelen, industrie van luxe-artikelen, luxeprodukt luxury products industry, luxury product
industrieafval, industrieel afvalwater, metaaloverblijfselen, residu na zeven, rood slib, steenkoolafval industrial waste, coal waste, industrial effluent, red mud, sifting residue
industriebank finance house, industrial bank
industriebeleid industrial policy
industrieel gebouw, fabriek, industriële installatie industrial building, factory, industrial fittings
industrieel kapitaal industrial capital
industrieel krediet, industriële lening industrial credit, industrial loan
industrieel project industrial project
industrieel risico, brandgevaar, explosiegevaar, technologisch risico, vergiftigingsgevaar, Min of meer voorspelbaar risico op een industrieterrein, dat directe ernstige gevolgen met zich meebrengt voor de omwonenden of het milieu. industrial hazard, explosion hazard, explosion risk, fire danger, fire hazard, fire risk, risk of explosion, technological risk, toxic hazard, toxic risk, Potential and more-or-less predictable danger which can arise at an industrial site, with immediate serious consequences for the adjacent population, property or environment.
industrieel verbruik intermediate consumption, industrial consumption
industrieel voer, proteïnehoudend veevoeder, samengesteld voer, veekoek manufactured feedingstuffs, compound feedingstuff, industrial feedingstuffs, oil cake, protein feed
industriegebied, industriezone industrial region, industrial zone
industriegewas industrial plant
industrieland, geïndustrialiseerd land, ontwikkeld land, opkomend land, rijk land industrialised country, developed country, developed nation, first world country, first world nation, industrialized country, industrialized nation, rich country, rich nation
industriële chemie industrial chemistry
industriële concentratie industrial concentration
industriële economie, industriële maatschappij industrial economy, industrial society
industriële eigendom industrial property
industriële elektrische machine industrial electric machinery
industriële herstructurering, herstructureringsplan, industriële verandering industrial restructuring, industrial change, restructuring plan
industriële infrastructuur industrial infrastructure
industriële integratie, aanvullend karakter van de industriëen, Mechanisme dat het aanvullende karakter van de industriëen in verschillende landen bepaalt, zodat economische integratie kan ontstaan. industrial integration, Mechanisms which ensure that industries of different countries complement each other in an attempt to achieve economic integration.
industriële interpenetratie, onderlinge industriële betrekking, onderlinge industriële uitwisseling inter-industrial relations, inter-industrial exchange, inter-market relations, Flow of goods and services between different industries.
industriële investering industrial investment
industriële omschakeling, herstructurering van de industrie, omschakeling van ondernemingen industrial conversion, industrial reconversion, reconversion of industry, reconversion of undertakings
industriële onderneming industrial enterprise, industrial business, industrial company, industrial undertaking
industriële ontwikkeling, bevordering van de industriële bedrijvigheid, industriële groei, steunmaatregelen voor de industrie industrial development, industrial growth, promotion of industry
industriële planning industrial planning
industriële productie, industriële produktie industrial production
industriële reorganisatie, industriële vernieuwing, omschakeling van de industrie industrial reorganisation, industrial renovation, industrial reorganization, To be applied to a branch of industry or at an inter-industrial level. Do not use for the internal reorganisation of a company.
industriële research industrial research, Research, the aim of which is to improve methods of production or to develop new products.
industriële revolutie industrial revolution
industriële robot, robot industrial robot, robot
industriële samenwerking industrial cooperation
industriële spionage industrial espionage
industriële structuur industrial structures
industriële uitrusting industrial equipment
industriële verbouw, Teelt op grote schaal met een mechanische uitrusting. agro-industrial cropping, industrial crop
industriële verontreiniging industrial pollution
industriële vervaardiging industrial manufacturing
industriële visvangst industrial fishing
industrieproduct, industrieprodukt industrial product
industriestatistiek industrial statistics
industrieterrein, braakliggend industrieterrein industrial plot
industrievestiging, industriepark, keuze van de vestigingsplaats, Het vestigen van industrie op een welbepaalde plaats, rekening houdend met de infrastructuur, arbeidskrachten, grondstoffen enz. location of industry, choice of industrial site, factory location, industrial location
infectieziekte, bacterieziekte, besmettelijke ziekte, cholera, gele koorts, griep, hepatitis, influenza, lepra, malaria, moeraskoorts, parasitaire ziekte, slaapziekte, trypanosomiasis, tuberculose, Indien noodzakelijk, combineren met de descriptoren voor het aangetaste orgaan of het tropisch of endemisch karakter van de ziekte. infectious disease, bacterial disease, cholera, communicable disease, contagious disease, dengue, ebola, flu, influenza, leprosy, malaria, parasitic disease, sleeping sickness, smallpox, trypanosomiasis, tuberculosis, yellow fever, If necessary, combine with the descriptors used for the affected organ or for the tropical or endemic nature of the disease.
inflatie, inflatiebestrijding, inflatiepeil, stagflatie inflation, fight against inflation, rate of inflation, stagflation
informatica computer systems, informatics
informaticarecht data-processing law
informatie en documentatie, geautomatiseerde documentatie information storage and retrieval, computerised documentation system
informatie, informatiemiddel information, means of information
informatieanalyse, documentaire analyse, gegevensanalyse information analysis, data analysis, documentary analysis
informatiebeleid information policy
informatiebeveiliging, IT-beveiliging, Infosec, cyberbeveiliging, cyberveiligheid, digitale beveiliging, digitale veiligheid, inbreuk op de informatiebeveiliging, informatiebeveiligingsincident, informatieborging, internetbeveiliging, internetveiligheid, netwerk- en internetbeveiliging information security, NIS, Internet safety, Internet security, breach of information security, cyber-safety, cyber-security, cybersafety, cybersecurity, digital safety, information assurance, information security incident, infosec, network and Internet security
informatiebron source of information, information source
informatiebureau information centre, information bureau
informatiedienstverlening on line data service, data-bank service centre, host computer
informatiedrager information medium
informatiegebruiker information user
informatie-industrie information industry
informatiemaatschappij, Enkel te gebruiken voor zeer algemene documenten, zoniet meer bijzondere descriptoren gebruiken. information society, Only to be used for documents of a very general nature, otherwise choose a more specific descriptor., A society where a significant degree of activity focuses on the creation, distribution, use and reuse of information. This activity takes place by means information and communication technologies (ICTs).
informatiemarkt information technology industry, computer industry
informatiemonopolie monopoly of information
informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen, ILB, RICA, Instrument voor het evalueren van de inkomsten van landbouwbedrijven en de invloed van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, opgesteld aan de hand van boekhoudkundige gegevens van verschillende boerderijen die de verschillende landbouwtypes binnen de Europese Unie vertegenwoordigen. farm accountancy data network, FADN, Instrument for evaluating the income of agricultural holdings and the impacts of the Common Agricultural Policy, established on the basis of information from farm accounts, representing the various types of farming within the European Union.
informatienetwerk information network
informatieoorlog, cyberaanval, cyberdreiging, cyberoorlog, cyberoorlogsvoering, cyberterrorisme, cyberwar, digitaal terrorisme, digitale aanval, digitale oorlog, digitale oorlogsvoering, informatieoorlogsvoering, Het offensieve en defensieve gebruik van informatie en informatiesystemen om de informatie van een tegenstander tegen te spreken en de op informatie gebaseerde processen, informatiesystemen en computernetwerken van een tegenstander voor eigen doeleinden in te zetten, te beschadigen of te vernietigen en deze bij zichzelf te beschermen. information warfare, IW, cyber aggression, cyber attack, cyber terrorism, cyber war, cyber warfare, cyberaggression, cyberattack, cyberterrorism, cyberwar, cyberwarfare, information war, The offensive and defensive use of information and information systems to deny, exploit, corrupt or destroy an adversary’s information, information-based processes, information systems and computer-based networks while protecting one’s own.
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer management information system, System in which defined data are collected, processed and communicated to assist those responsible for the use of resources.
informatiesysteem, geautomatiseerd informatiesysteem, gekoppeld systeem, off-linesysteem, on-linesysteem information system, automatic information system, on-line system
informatietechnologie, communicatietechnologie information technology, communications technology, ICT, Information and communication technologies
informatieverspreiding dissemination of information
informatieverwerkend systeem, computersysteem computer system, data-processing system
informatieverwerking, automatische informatieverwerking information processing
informatiewetenschap, documentologie information science, documentology
ingenieur engineer
initiatief tot een wet legislative initiative
initiatief van de EU, communautair initiatief, initiatief van de Europese Unie, Actie die op initiatief van de Gemeenschap wordt ondernomen om de problemen uit de weg te ruimen die verband houden met de uitvoering van communautair beleid op regionale schaal, of problemen die bepaalde regio's gemeen hebben. EU initiative, Community initiative, initiative of the European Union, European Union initiative, An action undertaken by the EU to resolve problems connected with the implementation of EU policies on a regional scale, or to resolve those problems which are common to certain categories of region.
inkomen van de landbouwer farmers' income
inkomen, Van particulieren of van ondernemingen, zoniet nationaal inkomen gebruiken. income, Use for income of individuals or undertakings, otherwise use national income.
inkomensbeleid, Beleid ter herverdeling van de inkomens. Niet verwarren met loonpolitiek. incomes policy
inkomensgarantie guaranteed income, guaranteed resources
inkomensverdeling, inkomensdistributie distribution of income, allocation of income
inkomsten revenue
inkomsten uit de visserij, inkomsten voor vissers, visserijinkomsten fishing revenue, fishing income, income for fisherman
inkomsten uit investeringen, winst op geïnvesteerd vermogen investment income, return on capital
inkomstenbelasting, Belasting die door natuurlijke personen moet worden betaald over het totaal aan inkomsten, dus zowel inkomsten uit arbeid als uit andere bronnen, zoals b.v. onroerend goed. tax on income, income tax, Tax owed by physical persons on their total income, calculated by adding earned income and investment income.
inmenging, plicht tot inmenging, recht op inmenging interference, duty to interfere, right to interfere
inning der belastingen, belastinginkomsten, belastinginning, heffing der belastingen tax collection, tax revenue
input-output-analyse, input-outputtabellen, sectoriële analyse input-output analysis, input-output table, sectoral analysis
inrichtingsvergoeding, Wordt toegekend aan jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigen. installation allowance, Grant for young farmers who are setting up a farm for the first time.
inschrijving op de kiezerslijst registration of voters, inclusion on the electoral register
inschrijving op een aanbesteding, aanbod tot mededinging, inschrijving tendering, bid, tender
insect, insekt, veldsprinkhaan, vlinder, bijen insect, butterfly, locust, bee
insectenbestrijding, insektenbestrijding fight against insects
insecticide, insekticide insecticide
inspectie van geneesmiddelen, geneesmiddelencontrole drug surveillance, pharmaceutical surveillance, supervision of medicinal products, supervision of pharmaceutical drugs
inspraakprocedure, Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) vervangen door de gewone wetgevingsprocedure. codecision procedure, Replaced by the ordinary legislative procedure when the Lisbon Treaty came into force (1.12.2009).
installatie voor metaalindustrie, hoogoven, ijzerbewerkingsmateriaal, walswerk iron and steel-working machinery, blast furnace, iron and steel-working equipment, rolling mill, section mill, strip mill, wire-rod mill
instantproduct, instantkoffie, instantprodukt, oploscacao, oploskoffie, oplosthee, poederkoffie instant product, instant cocoa, instant coffee, instant tea
instelling met bijzonder statuut special-status institution
instelling van de Unie Institution of the Union
instelling van openbaar nut institution of public utility, Private body whose activities are recognised as being in the public interest.
instelling voor hoger beroepsonderwijs grande école
instemmingsprocedure EP, Procedure die in 1986 bij de Europese Akte werd ingevoerd en sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1.12.2009) is vervangen door de goedkeuringsprocedure. EP assent, Procedure established by the Single European Act (1986) and replaced by the approval procedure when the Lisbon Treaty came into force (on 1.12.2009).
Instituten voor opleiding en onderzoek (Verenigde Naties) UN research and training institutes, UN institutes for research and training, United Nations institutes for research and training, United Nations research and training institutes
institutioneel akkoord institutional agreement
institutioneel evenwicht (EU), institutioneel evenwicht EG institutional balance (EU), EC Institutional balance
institutioneel orgaan EG EC institutional body
institutionele bevoegdheid competence of the institution
institutionele bevoegdheid (EU), institutionele bevoegdheid EG, Eventueel samen te gebruiken met de betreffende EU-instelling. powers of the institutions (EU), powers of the EC Institutions, Where appropriate, use in conjunction with the EU institution concerned.
institutionele hervorming institutional reform
institutionele opzet institutional activity
institutionele samenwerking, institutioneel overleg, samenwerking tussen Instellingen institutional cooperation, institutional conciliation, interinstitutional cooperation
institutionele structuur, institutioneel kader, Geldt ook voor EU-organen en -organismen. institutional structure, institutional framework, Use also for EU bodies.
Instituut van de Verenigde Naties voor Onderzoek over Ontwapeningsvraagstukken, onderzoeksinstituut van de VN voor ontwapeningsvraagstukken, Unidir UN Institute for Disarmament Research, UNIDIR, United Nations Institute for Disarmament Research
Instituut van de Verenigde Naties voor opleiding en onderzoek, Unitar UN Institute for Training and Research, UNITAR, United Nations Institute for Training and Research
Instituut voor de Latijns-Amerikaanse integratie, INTAL Institute for Latin American Integration, INTAL
Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie, IVSEU European Union Institute for Security Studies, EUISS, ISS
integratie van gehandicapten integration of the disabled, integration of disabled persons, integration of the handicapped
integratie van migranten, integratie van immigranten, opneming van migranten integration of migrants, assimilation of migrants
integratiebedrijf, Productieonderneming voor goederen en diensten waarvan de activiteiten speciaal gericht zijn op herintreding door middel van de uitoefening van een economische activiteit. reintegration enterprise, A manufacturing or service business set up specifically to facilitate the reintegration of unemployed people through the exercise of an economic activity.
intellectueel intellectual, intelligentsia
intellectueel kapitaal, intellectuele rijkdommen, De verzameling van intellectuele middelen en vaardigheden die voor een zakelijke activiteit beschikbaar zijn, waaronder de capaciteiten van werknemers (menselijk kapitaal), intellectuele eigendom (structureel kapitaal) en klanttevredenheid (relationeel kapitaal). intellectual capital, knowledge capital, skills capital, Totality of the intellectual resources and skills available for a business activity including worker competencies (human capital), intellectual property (structural capital) and customer satisfaction (relational capital).
intellectuele eigendom, intellectueel recht intellectual property, intellectual property right
intelligent vervoerssyteem, geïntegreerd vervoerssysteem, Telematicatoepassing in het vervoer. intelligent transport system, integrated transport system, The application of telematics in transport.
intensieve fokkerij, legbatterij intensive livestock farming, battery farming
intensieve landbouw intensive farming
interactief net interactive network
interactieve videografie, bildschirmtext, interactieve videotex, minitel, Prestel, viditel, viewdata, Videobeeld waarbij de transmissie van vragen en antwoorden wordt verzekerd door een telecommunicatienet. interactive videotex, Bildschirmtext, Minitel, Prestel, Viditel, Viewdata, Videography[1] where a telecommunications network transmits the requests of users and the messages received in reply.
interactiviteit, dialoog tussen mens en machine interactivity
Inter-Amerikaans Hof voor de mensenrechten Inter-American Court of Human Rights
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IAOB, IOB Inter-American Development Bank, IDB
interbancaire markt, interbankenmarkt, Markt waar banken elkaar kortlopende leningen verstrekken, meestal via het verhandelen van producten met een looptijd die varieert van een dag (de volgende dag of zelfs korter) tot een jaar. interbank market, inter-bank market, interbank money market, The market for short-term lending between banks, usually involving the trading of funds with a maturity of between one day (overnight or even shorter) and one year.
intercommunale vereniging joint authority
interconnectie van systemen, compatibiliteit van de informatica, opensysteeminterconnectie, OSI, interoperabiliteit, vermogen van systemen om op eenvoudige en nuttige wijze informatie uit te wisselen en te gebruiken; dit wordt vergroot door het gebruik van standaarden voor communicatie en gegevensformaat systems interconnection, OSI, compatibility, computer compatibility, open systems interconnection, interoperability, ability of systems to exchange and make use of information in a straightforward and useful way; this is enhanced by the use of standards in communication and data format
intercontinentaal vervoer intercontinental transport
intercontinentale raket intercontinental missile
intergouvernementeel juridisch instrument intergovernmental legal instrument
intergouvernementele conferentie (EU), intergouvernementele conferentie EG, IGC, Het betreft een onderhandelingsproces tussen de regeringen van de lidstaten, dat resultaten moet opleveren met behulp waarvan de verdragen kunnen worden herzien. intergovernmental conference (EU), EC Intergovernmental Conference, IGC, Intergovernmental Conference, Negotiations held between the governments of the Member States with a view to amending the Treaties.
intergouvernementele overeenkomst (EU), intergouvernementele conventie EG Intergovernmental Convention (EU), EC Intergovernmental Convention
intergouvernementele samenwerking (EU), intergouvernementele methode intergovernmental cooperation (EU), intergovernmental approach, intergovernmental method
Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering, IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC
Interinstitutioneel Akkoord interinstitutional agreement
interinstitutionele betrekking interinstitutional relations
interinstitutionele betrekkingen (EU), interinstitutionele betrekkingen EG interinstitutional relations (EU), EC interinstitutional relations
interinstitutionele samenwerking (EU), interinstitutionele samenwerking EG interinstitutional cooperation (EU), EC interinstitutional cooperation
intermediaire technologie, aangepaste technologie, gecombineerde technologie, Kan de productiviteit van de traditionele methodes verbeteren zonder het kapitaal en de vorming vereist voor spitstechnologieën. intermediate technology, combined technology, Technology which can improve the productivity of traditional methods without requiring the capital or educational training necessary for advanced technology.
intermenselijke betrekkingen human relations, interpersonal relations, social relations
intern ontheemde, Personen of groepen van personen die zijn gevlucht of daartoe gedwongen zijn of die hun woonplaats of verblijfplaats hebben verlaten, met name als gevolg van gewapende conflicten, algemeen geweld, schendingen van de mensenrechten, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen of om aan de gevolgen daarvan te ontsnappen, en die geen internationaal erkende staatsgrens hebben overschreden. internally displaced person, IDP, internally displaced people, Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border.
intern reglement rules of procedure
intern religieus recht, Vorm van rechtspraak die alleen geldig is binnen een geloofsgemeenschap. internal law of religions, internal religious law
Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie, Irena International Renewable Energy Agency, IRENA
Internationaal Arbeidsbureau, BIT, IAB, Secretariaat van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). International Labour Office, ILO (International Labour Office), Secretariat of the International Labour Organisation (ILO).
internationaal arbeidsrecht international labour law
Internationaal Centrum voor beslechting van investeringsgeschillen, ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID
Internationaal centrum voor genetische modificatie en biotechnologie, ICGEB, Internationaal centrum voor genetic engineering & biotechnologie International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB
Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen, INCB International Narcotics Control Board, INCB
internationaal conflict, internationale crisis, oorlogsgevaar international conflict, international crisis
Internationaal Drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties, UNDCP UN International Drug Control Programme, UNDCP, United Nations International Drug Control Programme
internationaal economisch recht international economic law
Internationaal Energieagentschap, IEA, Internationaal Energie Agentschap International Energy Agency, IEA
internationaal fiscaal recht international tax law
Internationaal Fonds voor agrarische ontwikkeling, IFAD International Fund for Agricultural Development, IFAD
Internationaal Gerechtshof, IGH, Internationaal Hof van Justitie, Belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties: overeenkomstig het internationaal recht buigt het Hof zich over rechtsgeschillen tussen landen; ook kunnen organen van de VN of internationale organisaties die aan de VN gelieerd zijn, juridisch advies vragen op het gebied waarop zij opereren. Het Hof is gevestigd in Den Haag, en moet worden onderscheiden van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof. International Court of Justice, ICJ, As the principal judicial organ of the UN, the International Court of Justice settles, in accordance with international law, legal disputes between States which have been submitted by the States themselves and gives advisory opinions on legal questions referred to it by authorised United Nations organs and specialised agencies. Not to be confused with the International Criminal Tribunal for Rwanda, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia or the International Criminal Court.
internationaal geschil international dispute
Internationaal Handelscentrum, Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling, ITC (Untacd/WTO) International Trade Centre, ITC (UNCTAD/WTO), International Trade Centre UNCTAD/WTO, UNCTAD/WTO International Trade Centre
internationaal handelsrecht international trade law
internationaal handvest international charter
internationaal humanitair recht, IHR, ius in bello, Geheel van regels bedoeld om de gevolgen van gewapende conflicten voor burgers te beperken. Hierin wordt het recht op humanitaire hulp vastgelegd, de bescherming van burgers en van medische en humanitaire hulpverleners en het recht van vluchtelingen, gevangenen en zieken en gewonden op bescherming international humanitarian law, IHL, jus in bello, law in war, A set of rules that seeks to limit the effects of armed conflict on civilians. This law defines the right to receive humanitarian assistance, protection of civilians including medical and humanitarian workers, and the protection rights of refugees, prisoners and the wounded and sick.
Internationaal instituut voor onderwijsplanning, IIEP International Institute for Educational Planning, IIEP
internationaal instrument, Omvat overeenkomsten, gedragscodes enz. alsook resoluties, actieplannen en verklaringen van intergouvernementele organisaties. Verbinden met de betrokken organisatie. international instrument, Includes treaties, codes of conduct, resolutions, plans of action and declarations of inter-governmental organisations. Use in association with organisation concerned.
internationaal krediet international credit
internationaal mensenrechtenrecht, Conventie van Genève, internationaal humanitair recht, Het internationale mensenrechtenrecht legt de verplichtingen vast waaraan staten gebonden zijn met het oog op de eerbiediging, bescherming en naleving van de mensenrechten. international human rights law, Geneva Convention, International human rights law lays down obligations by which States are bound to respect, to protect and to fulfil human rights.
internationaal monetair stelsel international monetary system
Internationaal Muntfonds, IMF International Monetary Fund, IMF
Internationaal Onderwijsbureau, OIB International Bureau of Education, IBE
Internationaal Onderzoeks- en Opleidingsinstituut voor de vooruitgang van de vrouw, Instraw UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women, INSTRAW, UN-INSTRAW, UNINSTRAW, United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women
internationaal partnerschap van de EU, door de Europese Unie ontwikkeld partnerschap voor de terugdringing van armoede, duurzame ontwikkeling, en de bevordering van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat overal ter wereld EU international partnership, partnership developed by the European Union with the ultimate goal to reduce poverty, ensure sustainable development, and promote democracy, human rights, and the rule of law across the world
internationaal privaatrecht, collisieregel, internationaal burgerrecht, toepasselijk recht, wetsconflict private international law, applicable law, conflict of laws, international civil law
internationaal probleem, internationaal vraagstuk, Verbinden met het betrokken land. international issue, Use in association with country concerned.
internationaal publiekrecht, volkenrecht public international law
internationaal recht, internationale procedure international law
internationaal recht-intern recht, nationaal recht-internationaal recht, Uitwerkingen van het internationaal recht en in het bijzonder van de verdragen op het interne recht van een staat.nationaal recht-internationaal recht. international law - national law, national law - international law, Effects of international law, particularly of treaties, on the national law of a State.
Internationaal Strafhof, Internationaal Gerechtshof voor strafzaken, Permanent onafhankelijk hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale verdragen. Niet te verwarren met het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal of het Internationaal Gerechtshof, dat rechtsgeschillen tussen staten behandelt. International Criminal Court, ICC, An independent, permanent court which tries persons accused of the most serious crimes of international concern, namely genocide, crimes against humanity and war crimes. Not to be confused with the International Criminal Tribunal (for Rwanda and the former Yugoslavia) and the International Court of Justice of the United Nations, which deals primarily with disputes between States.
internationaal strafrecht international criminal law
Internationaal Straftribunaal, Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië, Internationaal Tribunaal voor misdrijven in Voormalig Joegoslavië, ICTY, Internationaal Tribunaal voor Rwanda, ITR, internationale strafrechtbank, Niet te verwarren met het Internationaal Gerechtshof of met het Internationaal Strafhof: de internationale strafrechtbank is in het leven geroepen om mensen die worden verdacht van oorlogsmisdaden in een bepaald gebied te berechten (bv. Rwanda, voormalig Joegoslavië). International Criminal Tribunal, ICT, International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY, The International Criminal Tribunal is empowered to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law on a defined territory (e.g. the “International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia”, the “International Criminal Tribunal for Rwanda”). Not to be confused with the “International Criminal Court” or the “International Court of Justice”.
internationaal tarief international tariff
Internationaal Verbond van sociale zekerheid, AISS International Social Security Association, ISSA
internationaal vervoer over de weg, TIR, TIR-overeenkomst international road transport, TIR, TIR agreement
internationaal vervoer, internationaal verkeer international transport, international traffic
internationaal VN-pact UN international covenant, United Nations international covenant
internationaal vrijwilliger, artsen zonder grenzen, vredeskorps international voluntary worker, Peace Corps, VSO, Voluntary Service Overseas, international volunteer
Internationale Workers International
Internationale Academie voor corruptiebestrijding International Anti-Corruption Academy, IACA
internationale adoptie international adoption
internationale ambtenaar international civil servant
Internationale Arbeidsconferentie, Leidinggevend orgaan van de IAO, bestaande uit nationale vertegenwoordigers van regering, werknemers en werkgevers. International Labour Conference, ILC, ILO governing body, made up of national delegations representing government, workers and employers.
Internationale Arbeidsorganisatie, IAO, ILO International Labour Organisation, ILO (International Labour Organisation), International Labour Organization
internationale arbeidsverdeling, Theorie en praktijk van een taakverdeling tussen landen die zich willen toeleggen op de productie van goederen die hen de meeste voordelen opleveren. international division of labour
internationale arbitrage in handelsgeschillen international commercial arbitration
internationale arbitrage, internationale bemiddeling, internationale verzoening, permanent hof van arbitrage international arbitration, Permanent Court of Arbitration, international conciliation, international mediation
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, IBHO, IBRD International Bank for Reconstruction and Development, IBRD
internationale betaling, internationale verrekening international payment, international settlements
internationale betrekking international relations
internationale bijeenkomst international meeting
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, ICAO International Civil Aviation Organisation, ICAO, International Civil Aviation Organization
internationale concurrentie international competition
internationale conferentie international conference
internationale conventie, multilaterale conventie international convention, multilateral convention
internationale economie, wereldeconomie world economy, international economy
Internationale Federatie van Vakverenigingen, IFV, Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, IVVV, Wereldverbond van de Arbeid, WVA, De IFV werd op 1 november 2006 opgericht als opvolger van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) en het Wereldverbond van de Arbeid (WVA). International Trade Union Confederation, ITUC, International Confederation of Free Trade Unions, ICFTU, World Confederation of Labour, WCL, The ITUC was created on 1 November 2006, superseding the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) and the World Confederation of Labour (WCL).
Internationale Federatie voor documentatie, FID, internationale documentatiefederatie International Federation for Documentation, FID, International Federation for Information and Documentation
internationale financiën international finance
Internationale Financieringsmaatschappij, IFC International Finance Corporation, IFC
internationale fusie international merger
internationale handel, wereldhandel international trade, world trade
internationale hulp international aid
internationale investering international investment
internationale lening international loan
internationale liquiditeit international liquidity
Internationale Maritieme Organisatie, IMO International Maritime Organisation, IMO
internationale markt, situatie op de wereldmarkt, wereldmarkt international market, world market, world market situation
internationale mededingingsregeling international cartel
internationale norm, isonorm international standard, ISO standard
internationale onderhandeling, besprekingen, hervatting van de onderhandelingen, onderhandeling van een overeenkomst, onderhandelingsprocedure, opening van de onderhandelingen, staat van de onderhandelingen international negotiations, negotiation of an agreement, negotiation procedure, opening of negotiations, renegotiation, state of negotiations
Internationale Ontwikkelingsassociatie, IDA International Development Association, IDA
Internationale Organisatie voor Atoomenergie, IAEA International Atomic Energy Agency, IAEA
Internationale Organisatie voor Migratie, Intergouvernementeel Comité voor Europese migratie, ICEM, Intergouvernementeel Comité voor Migratie, ICM, IOM International Organisation for Migration, IOM, Intergovernmental Committee for European Migration, ICME, Intergovernmental Committee for Migration, ICM, International Organization for Migration
internationale organisatie, internationaal bestuur, internationaal orgaan, internationale instelling, internationale overheidsadministratie, Zie voor de namen van de internationale organisaties hoofdstuk 76. international organisation, international administration, international association, international body, international institution, international organization, For the names of international organisations refer to field 76.
internationale overeenkomst, intergouvernementele overeenkomst, internationaal verdrag, wereldovereenkomst, Verbinden met de betrokken landen. international agreement, global agreement, intergovernmental agreement, international treaty, Use in connection with the countries concerned.
internationale overheidsdienst international civil service
internationale politiek, internationale zaken international affairs, international politics
internationale rechtspraak, internationale rechtbank international court, international tribunal
internationale rol van de EU, deelneming van de Gemeenschap aan een internationale conferentie, EG-vertegenwoordiging bij een internationale organisatie, internationale rol van de Europese Unie, internationale rol van de Gemeenschap the EU's international role, EC participation in an international meeting, EC representation in an international organisation, the Community's international role, the international role of the European Union
internationale samenwerking international cooperation
internationale sanctie, blokkade, boycot, embargo, represailles, Alle maatregelen genomen tegen een staat die de regels van het internationaal recht schendt. international sanctions, blockade, boycott, embargo, reprisals, Measures taken against a State which has violated international law.
internationale school international school
internationale statistiek international statistics
Internationale Telecommunicatie Unie, Internationale Vereniging voor telecommunicatie, ITU International Telecommunication Union, ITU, International Telecommunications Union
internationale valuta international currency
internationale veiligheid, internationaal evenwicht international security, international balance
internationale verantwoordelijkheid, Internationale verplichting om de schade te vergoeden toegebracht aan buitenlanders door handelingen die in strijd zijn met het internationaal recht. international responsibility, International obligation to repair damages caused to foreigners as a result of acts contrary to international law.
internationale wateren, buitenwateren, volle zee international waters, high seas, maritime waters
internationale waterweg international waterway
internaut, cybernaut, Iemand die regelmatig gebruik maakt van internetfaciliteiten. web surfer, cybernaut, internet surfer, net surfer, Internet user.
interne markt, binnenmarkt, communautaire interne markt, interne markt EG, eengemaakte markt van de EU, interne markt van de EU, Niet te verwarren met de EU-markt., Verwijst naar de EU als één grondgebied zonder binnengrenzen of andere regelgevende belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten, zoals gedefinieerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. single market, Community internal market, EC internal market, EU single market, Do not confuse with EU market., Refers to the EU as one territory without any internal borders or other regulatory obstacles to the free movement of goods and services as defined by the Treaty on the Functioning of the European Union.
interne overplaatsing, nieuwe tewerkstelling, reaffectatie binnen het bedrijf, Verandering van baan binnen de onderneming, meestal na een herstructurering of door promotie. reassignment, internal reassignment, internal transfer, job reassignment, Use to indicate a change of job within the same company as a result of redeployment or promotion.
internet der dingen, IoT, Wereldwijde infrastructuur voor de informatiemaatschappij die geavanceerde diensten mogelijk maakt door voorwerpen fysiek en virtueel te koppelen op basis van bestaande en nog te ontwikkelen interoperabele informatie- en communicatietechnologieën. Internet of Things, IoT, A global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) objects based on existing and evolving interoperable information and communications technologies.
internet, web Internet, web
internetadres, adres van de website, domeinnaam voor internet Internet address, Internet domain name, URL, web address
internetsite, website, internetpagina, webpagina Internet site, website, list of websites, web page, webpage
interparlementaire betrekking interparliamentary relations
interparlementaire delegatie, interparlementair comité interparliamentary delegation, interparliamentary committee
interparlementaire samenwerking inter-parliamentary cooperation
interparlementaire unie Interparliamentary Union, IPU
Interpol, Internationale Criminele Politie Organisatie, ICPO Interpol, International Criminal Police Organisation, ICPO, International Criminal Police Organization
interpretatie van het recht, juridische analogie, juridische interpretatie, wetsinterpretatie interpretation of the law, judicial interpretation, legal analogy, legal interpretation, legal theory
Interregionaal Crimineel en Gerechtelijk Onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties, Unicri UN Interregional Crime and Justice Research Institute, UNICRI, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
interreligieuze dialoog, dialoog tussen godsdiensten, dialoog tussen religies, Open en respectvolle gedachtewisseling tussen mensen en groepen uit verschillende godsdiensten of spirituele en humanistische tradities. interreligious dialogue, inter-faith dialogue, inter-religious dialogue, interfaith dialogue, Open and respectful exchange of views between individuals and groups belonging to different religions, spiritual and humanistic world traditions.
interstedelijke migratie interurban migration, inter-urban migration
interventieaankoop, Wanneer een regering een deel van de productiemiddelen opkoopt om minimumprijzen te garanderen. intervention buying
interventiebeleid, interventionisme, staatsinterventie, Interventie van de overheid in bepaalde economische of sociale sectoren. intervention policy, State intervention, interventionism, Intervention of the State in certain economic or social matters.
interventiekoers, Aandeel van de kosten van een project dat in aanmerking komt voor financiering uit financiële instrumenten van de EU. financing level, level of funding, rate of financing, rate of funding, Proportion of the costs of a project eligible for funding under EU financial instruments.
interventieprijs intervention price
interventietoepassingsprijs activating price
interventievoorraad intervention stock
intra-EU-handel, intracommunautair handelsverkeer, intracommunautaire handel intra-EU trade, intra-Community trade
intranet, Intern telecommunicatie- en computernetwerk dat bedoeld is voor exclusief gebruik binnen een organisatie of onderneming, en dat met dezelfde protocollen en technologieën werkt als internet. intranet, Internal telecommunications and computer-network system designed to be used exclusively within a particular organisation. The protocols and technologies used are based on Internet technology.
invalidenzorg care of the disabled, attendance allowance, care of people with disabilities
invaliditeitsverzekering, invaliditeitspensioen, invaliditeitsuitkering, uitkering bij invaliditeit disability insurance, disability allowance, disability benefit, disability pension, invalidity insurance
invasieve soort, IUS, expansieve soort, invasief organisme, invasieve exoot, invasieve uitheemse plant, invasieve uitheemse soort, Soort die niet thuishoort in een bepaald ecosysteem en waarvan de introductie en verspreiding in dat ecosysteem hebben geleid, of waarschijnlijk zullen leiden, tot schade op sociaal-cultureel, economisch of milieugebied of tot gezondheidsschade voor de mens. invasive species, IAS, expanding species, invasive alien species, invasive exotic plants, invasive non-native species, Species that are not native to a particular ecosystem and whose introduction and spread cause, or are likely to cause, socio-cultural, economic or environmental harm or harm to human health.
investering in het buitenland investment abroad, Outward investment in another country.
investering van de EU, communautaire investering, investering van de Europese Unie EU investment, Community investment, European Union investment
investering, investeringsnoodzaak, kapitaalinvestering investment, capital expenditure, capital investment requirement
investeringsbank, zakenbank investment bank, merchant bank, investment banking
investeringsbeleid investment policy
investeringshulp investment aid
investeringskosten investment cost
investeringskrediet investment loan
investeringsproject investment project
investeringsvoorschriften, aangifte van investering regulation of investments, notification of investment
invloed op het milieu, ecologische balans, mer, milieueffect, milieueffectrapport, milieuvoetafdruk environmental impact, eco-balance, ecological assessment, ecological balance sheet, effect on the environment, environmental assessment, environmental effect, environmental footprint
invoer import
invoer (EU), communautaire invoer import (EU), Community import
invoer per lijn downloading, file transfer
invoer van gegevens, vastleggen van gegevens data recording, data acquisition, data capture, recording of data
invoerbeleid, autonoom invoerstelsel, invoerregeling, invoerstelsel import policy, autonomous system of imports, system of imports
invoerbeperking, beperking van de invoer, invoerbelemmering, invoerverbod, staking van de invoer, terugsturen van transporten import restriction, import ban, limit on imports, suspension of imports
invoerheffing, Wordt geheven bij de invoer van producten om de prijs op het niveau van de interne markt te brengen. import levy, A duty imposed on imports of products so as to bring prices to a level equal to those on the domestic market.
invoering van vernieuwingen, innovatieverspreiding diffusion of innovations
invoermonopolie import monopoly
invoervergunning, invoerautorisatie, invoercertificaat, invoervisum import licence, import authorisation, import certificate, import permit
invriezen freezing
Ionische eilanden, Korfoe Ionian Islands, Corfu
Ionische Zee Ionian Sea
ioniserende straling, alfadeeltjes, bêtadeeltjes, gammastralen, kosmische straling, röntgenstralen ionising radiation, X-rays, alpha particles, beta particles, cosmic radiation, gamma rays, ionizing radiation, Ionising radiation includes: X-rays, gamma rays, radiation from radioactive sources and sources of naturally occurring radiation, such as radon gas., Energy transferred in the form of particles or electromagnetic waves of a wavelength of 100 nanometres or less capable of producing ions directly or indirectly.
Irak, Republiek Irak Iraq, Republic of Iraq
Iran, Islamitische Republiek Iran Iran, Islamic Republic of Iran
Irian Jaya Irian Jaya
irrigatie, beregening irrigation, watering
irrigatieteelt, beregeningsteelt, bevloeiingsteelt irrigated agriculture, irrigated farming, rain-fed agriculture
islam, mohammedanisme Islam, Mohammedanism
islamitisch bankieren, halal bankieren, islamitisch financieel stelsel, islamitisch financieel systeem, islamitische bank, Financieel stelsel voor het beheer van geld volgens het islamitische recht. Islamic finance, Islamic bank, Islamic banking, Islamic financial system, A financial system managing money in accordance with the Islamic law.
islamitisch recht, sharia Islamic law, Moslem law, Muslim law, sharia
Islamitische staat Islamic State
ISO, Internationale Organisatie voor Normalisatie ISO, International Organization for Standardization
isoglucose isoglucose
isolatie van gebouwen building insulation
isolationisme, Principieel streven naar isolement met betrekking tot de buitenlandse politiek, niet aangaan van internationale verplichtingen, niet-inmenging in conflicten tussen andere staten. isolationism, The political principle or practice of a country not to participate in international affairs.
isolerende stof, isolatiemateriaal insulator
Israël, Staat Israël Israel, State of Israel
Italië, Italiaanse Republiek Italy, Italian Republic
Ivoorkust, Republiek Ivoorkust Côte d'Ivoire, Ivory Coast, Republic of Côte d’Ivoire
IVVV ICFTU
jaarboek, almanak yearbook, almanac, official yearbook
jacht, trekvogeljacht hunting, trapping
jachtvoorschriften, jachtseizoen, jachtvergunning, selectieve jacht hunting regulations, hunting permit, hunting season, selective hunting
Jamaica Jamaica
jamswortel yam
Jämtland Jämtland county
Japan Japan
Java Java
Jemen, Democratische Volksrepubliek Jemen, Protectoraat van Aden, Republiek Jemen, Volksrepubliek Jemen, Zuid-Jemen Yemen, Aden protectorate, People's Republic of Yemen, Republic of Yemen, former South Yemen, On May 22, 1990, the Yemen Arab Republic and the People's Democratic Republic of Yemen (Democratic Yemen) merged to form a new country, the Republic of Yemen (YEMEN)
Jersey , Baljuwschap Jersey, Brits kroonbezit. Maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk, dat echter wel verantwoordelijk is voor de buitenlandse betrekkingen. Maakt geen deel uit van de Europese Unie maar is er wel mee geassocieerd op grond van Protocol 3 bij de toetredingsakte van het Verenigd Koninkrijk. Jersey , Bailiwick of Jersey, British Crown dependency. Not part of the United Kingdom, but depends on it in matters concerning external relations. Not part of the European Union, but is associated with it through Protocol 3 to the United Kingdom’s Act of Accession.
jeugdbeleid youth policy
jeugdbibliotheek children's library
jeugdcriminaliteit juvenile delinquency
jeugdige werknemer young worker
jeugdmalaise disaffection of young people
jeugdwerkloosheid youth unemployment
jodendom Judaism
jodium iodine
Joegoslavië, grondgebied van het Voormalige Joegoslavië Yugoslavia, territories of the former Yugoslavia
Joint European Torus, JET, Next European Torus Joint European Torus, JET, Next European Torus
jong industrieland, nieuw geïndustrialiseerd land, nieuwe industrielanden, opkomende economie, opkomende groeimarkten, pas geïndustrialiseerde landen newly industrialised country, newly industrialized country, EAGLEs, emerging and growth-leading economies, emerging economy, newly industrialising countries, newly industrialising economy, newly industrializing country, newly industrializing economy
jonge landbouwer, jonge boer young farmer, young farm holder
jongere, adolescentie, jeugd, minderjarige, tiener young person, adolescence, adolescent, minor, teenager, young people, youth
jongerenarbeid, tewerkstelling van jongeren youth employment, work for young people
jongerenbeweging, jeugdbeweging, jeugdorganisatie youth movement, young people's movement, youth organisation
Jönköping Jönköping county
jood Jew
Jordanië, Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië Jordan, Hashemite Kingdom of Jordan
judiciële hervorming, gerechtelijke hervorming judicial reform
judiciële rechtspraak, arrondissementsrechtbank, gerechtshof, kantongerecht, pachtkamer, raad van beroep, rechtbank van eerste aanleg, vredegerecht ordinary court of law, county court, court of bankruptcy, court of first instance, court of justice, district court
juridisch adviseur, juridisch raadsheer legal adviser
juridisch informatiesysteem legal data processing
juridische basis legal basis
juridische filosofie, rechtsfilosofie, rechtstheorie philosophy of law, theory of law
juridische samenwerking, Samenwerking tussen landen om gemeenschappelijke regels vast te leggen of de wetgeving te harmoniseren. legal cooperation, Cooperation between States aimed at drafting joint regulations or harmonising legislation.
juridische wetenschap, recht legal science, law
jurisdictiebevoegdheid, exclusieve bevoegdheid, rechterlijke bevoegdheid, tribunale bevoegdheid jurisdiction, exclusive jurisdiction, jurisdiction of the courts, jurisdiction of the ordinary courts, legal jurisdiction
jurisdictiegeschil, conflict van attributie conflict of jurisdiction, conflict of prerogatives
jurisprudentie (EU), EG-jurisprudentie case law (EU), EC case law, EC case-law
jurisprudentie, Rechtsopvatting van de rechterlijke macht zoals die blijkt uit genomen beslissingen. case-law, case law
justitie in de buurt, Poging om rechtspleging en geschillenbeslechting dichter bij de burger te brengen, bv. voor bemiddeling bij kleinere delicten. local access to the law
justitiële samenwerking in burgerlijke zaken EU, Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken judicial cooperation in civil matters in the EU, European Judicial Network in civil and commercial matters
justitiële samenwerking in strafzaken (EU), Europees justitieel netwerk in strafzaken, wederzijdse rechtshulp in strafzaken judicial cooperation in criminal matters in the EU, European Judicial Network in criminal matters, judicial cooperation in criminal matters, mutual assistance in criminal matters
justitiële samenwerking, gerechtelijke samenwerking, justitiële onderlinge hulp, Samenwerking tussen de justitiële organen van verschillende landen, bijvoorbeeld onderlinge hulp of wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. judicial cooperation, mutual assistance in legal matters, Cooperation between the judicial bodies of different States, which may take the form of mutual assistance or the recognition and enforcement of judgments.
jute jute
Kaapverdië, Republiek Kaapverdië Cape Verde, Republic of Cape Verde
kaas cheese
kaas van koeienmelk, kaas van koeiemelk cows’ milk cheese
kaasmakerij, kaasfabriek cheese factory
kabinetswijziging, wijziging van het ministerie cabinet reshuffle
kadaster, grondregister, kadasterplan land register, cadastral register, cadastral survey of tax, register of land
kaderovereenkomst framework agreement, outline agreement
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, kaderprogramma voor onderzoek en technische ontwikkeling, OTO-kaderprogramma Framework Programme for Research and Development, Framework Programme for Research and Technological Development, Framework Programme on Research and Development, FRDP, R&TD Framework Programme, RTD Framework Programme, Research and Development Framework Programme, RDFP
kaderwet, raamwet, Wet die voor een geheel van zaken algemene richtlijnen geeft, in een latere wetgeving bij algemene maatregel van bestuur nader uit te werken. outline law, Law outlining general principles but allowing the government to use its parliamentary power to develop them further.
kalf calf
kalfkoe, nieuwe koe suckler cow, nurse cow
kalfsvlees veal
Kaliningradvraagstuk, enclave Kaliningrad, kwestie-Kaliningrad, oblast Kaliningrad Kaliningrad question, Kaliningrad enclave, Kaliningrad issue, Kaliningrad oblast, Kaliningrad problem
kalium potassium
kaliumcarbonaat potash
Kalmar Kalmar county
kalmerend middel, barbituraat, slaapmiddel tranquiliser, barbiturate, sleeping tablet, soporific, tranquilizer
Kamer van Koophandel en Industrie, Kamer van Koophandel chamber of commerce and industry, chamber of commerce
Kameroen, Republiek Kameroen Cameroon, Republic of Cameroon
kampeervoertuig, camper, caravan, vouwcaravan camping vehicle, Dormobile, camper, camping car, caravan, motor caravan
kamperen, camping camping, caravanning
Kanaaleilanden Channel Islands
Kanaalverbinding, tunnel onder het Kanaal cross-channel connection, Eurotunnel, channel tunnel
kandidaat candidate
kandidaat-lidstaten van de EU, EU-kandidaat-lidstaten, Te gebruiken voor documenten die op al deze landen betrekking hebben., Landen die kandidaat zijn voor het lidmaatschap van de Europese Unie. De status van kandidaat-lidstaat geeft geen recht op automatische toetreding tot de Unie. EU candidate countries, Use for documents which deal with all of these countries., Applicant countries for European Union membership. Candidate country status does not give a right to join the Union automatically.
kandidaatstelling, Het voorstellen van een persoon of zichzelf als verkiesbare kandidaat. announcement of candidacy
kanker, kankerbestrijding cancer, fight against cancer
kankerverwekkende stof carcinogenic substance, cancerogenic substance
kansspel, loterij, tombola, wedden, weddenschap game of chance, bingo, lottery, tombola
kant-en-klaarfabrieksgebouw, kant en klaar fabrieksgebouw, prefab fabriek turnkey factory, advance factory
kantoorautomatisering office automation, office technology
kantoorbenodigdheden office supplies
kantoormachine, dictafoon, dicteerapparaat, fotokopieerapparaat, rekenmachine, schrijfmachine, tekstverwerkende machine office equipment, calculator, dictating machine, photocopier, typewriter, word processor
kantoorpersoneel office worker, clerical staff
kapitaalbelasting tax on capital
kapitaalbelegging investment transaction
kapitaalbeweging, kapitaalstroom capital movement, flow of capital
kapitaalgoed capital goods, fixed capital goods, investment goods, productive capital
kapitaalkosten, kapitaaluitgaven cost of capital
kapitaalmarkt capital market
kapitaalmarktenunie, Actieplan van de EU, gericht op het mobiliseren van kapitaal voor de ondersteuning van Europese ondernemingen. capital markets union, CMU, EU action plan aimed at mobilising capital for supporting Europe’s businesses.
kapitaaloverdracht, geldoverdracht, muntoverdracht capital transfer, financial transfer
kapitaaluitvoer export of capital
kapitaalvennootschap, vennootschap op aandelen company with share capital, joint stock company, registered company
kapitaalvermeerdering capital increase, capital reduction
kapitaalvermindering capital depreciation
kapitaalvlucht, Vlucht van kapitaal naar het buitenland. outflow of capital, flight of capital, Flow of liquid assets abroad.
kapok kapok
Karinthië, Kärnten Carinthia, Kärnten
karkas, dierlijk karkas carcase, animal carcase
karstgebied, karst, karstplateau, karstregio, karstzone, Geomorfologische landschappen en landvormen gedomineerd door het oplossen van mineralen, en gewoonlijk afwatering onder het oppervlak. karst area, karst, Geomorphologic landscapes and landforms dominated by mineral dissolution, and commonly, subsurface drainage.
kartel, Overeenkomst tussen onafhankelijke ondernemingen, van dezelfde aard, met als doel concurrentie te beperken of op te schorten. cartel, price-fixing cartel, profit-sharing cartel, Association of independent companies with similar activities, formed for the purpose of limiting or eliminating competition in a particular market.
kartelvoorschriften, actie ter bestrijding van kartels, actie ter bestrijding van monopolies, Betreft het communautaire concurrentiebeleid. Voor de nationale regelgeving wordt de term antitrustwetgeving gebruikt. control of restrictive practices, action against monopolies, action against restrictive practices
karton paperboard
kascultuur, teelt in kassen, teelt onder glas glasshouse cultivation, crops under glass, glasshouse crops, greenhouse crops
Kaspische Zee Caspian Sea
kasvoorschot advance
katholicisme, pausdom Catholicism
katoen, katoenzaad cotton, cottonseed
Kaukasuslanden Caucasus countries
Kaunas Kaunas county, Kauno apskritis
Kazachstan, Republiek Kazachstan Kazakhstan, Republic of Kazakhstan
kengetal ratio
Kenia, Republiek Kenia Kenya, Republic of Kenya
Kennedy-ronde Kennedy Round
kennisbeheer, kennisoverdracht, Knowledge management, Manier waarop kennis binnen een onderneming wordt beheerd en doorgegeven, vooral met het oog praktische uitvoering. knowledge management, capitalising on knowledge, enhancement of knowledge, Knowledge management involves the identification and analysis of available and required knowledge assets and knowledge asset related processes, and the subsequent planning and control of actions to develop both the assets and the processes so as to fulfil organisational objectives.
kenniseconomie, digitale economie, e-economie, nieuwe economie, Economie die berust op technologische kennis en innovatie, waardoor een netwerk van knowhow wordt opgebouwd. knowledge economy, knowledge-based economy, knowledge-driven economy, Economy based on knowledge and technological innovation leading to the creation of a network of expertise.
kennisoverdracht, Doeltreffende uitwisseling van ideeën, kennis of ervaringen tussen mensen, bedrijven of organisaties. knowledge transfer, KTE, knowledge sharing, The effective sharing of ideas, knowledge, or experience between people, companies, or organizations.
keramiek, aardewerk, ceramisch voorwerp, ceramische industrie, ceramische produkten, porselein ceramics, ceramic product, ceramics industry, porcelain, pottery
kerk church
kerncentrale, kerninstallatie nuclear power station, nuclear installation, nuclear plant
kernenergie, atoomenergie nuclear energy, atomic energy
kernenergierecht, atoomenergierecht nuclear law, atomic law
kernfusie, kernfusiereactie, thermonucleaire fusie nuclear fusion, thermonuclear fusion
kernfysica nuclear physics
kernongeval, kernschade, nucleair gevaar, radioactief gevaar, radioactief risico nuclear accident, nuclear damage, nuclear risk, radioactive accident, radioactive risk, Event occurring in a nuclear power plant or anywhere that radioactive materials are used, stored, or transported.
kernoorlog, atoomoorlog nuclear war
kernproef nuclear test
kernreactor, atoomreactor, brandstofelement, fusiereactor, gasgekoelde reactor, hogedrukwaterreactor, kokendwaterreactor, lichtwaterreactor, snelle reactor, snelleneutronenreactor, thermische reactor, thermonucleaire reactor, waterreactor nuclear reactor, atomic power cell, boiling water reactor, fast neutron reactor, fusion reactor, gas-cooled reactor, light-water reactor, power reactor, pressurised water reactor, thermal reactor, thermonuclear reactor, water reactor, water-moderated reactor
kernsplijting nuclear fission
kernwapen, atoombom, atoomwapen, neutronenbom, waterstofbom nuclear weapon, atom bomb, atomic bomb, atomic weapon, hydrogen bomb, neutron bomb, nuclear bomb, nuclear device
Keuringsdienst van waren, levensmiddelenanalyse, levensmiddelencontrole, voedingsmiddelencontrole, voedselanalyse food inspection, control of foodstuffs, food analysis, food control, food test
kiesdeler, kiesdrempel, Vereist aantal uitgebrachte stemmen of minimaal percentage aan uitgebrachte stemmen voor het behalen van een zetel in een kiesstelsel met proportionele vertegenwoordiging. electoral quota, electoral threshold, Minimum number of votes or proportion of the votes cast required to win a seat in a system of proportional representation.
kiesgerechtigde leeftijd voting age
kiesrecht, nationaal kiesrecht, nationale kieswet electoral law, national electoral law
kiesstelsel met een kandidaat uninominal voting system, single-constituency voting system, voting for a single candidate
kiesstelsel met een stemronde single-ballot system
kiesstelsel met twee stemronden double-ballot voting system, two-ballot voting system
kiesstelsel, verkiezingssysteem electoral system
kiezerscorps, electoraat, kiescollege, kiezer, kiezersvolk electorate, elector, electoral body
kiezerslijst, kiezersregister, Lijst van de kiesgerechtigde personen. Niet te verwarren met de lijst van verkiesbare personen. electoral register, electoral roll, Register of persons who have the right to vote.
kind, kinderjaren child, childhood, children
kinderarbeid child labour
kinderbescherming, jeugdzorg, mishandeld kind, morele bescherming van het kind, Betreft de verschillende acties die de situatie van het kind in de maatschappij willen verbeteren. child protection, child abuse, child soldier, ill-treated child, moral protection of children, Various measures whose purpose is to improve conditions for children in society.
kinderoppas, babykamer, babysitten, crèche, dagmoeder, kinderdagverblijf, kinderopvangcentrum, onthaalmoeder, peuterspeelzaal, peutertuin child care, baby-sitting, child minding, children's home, crèche, day nursery, kindergarten, nursery
kinderpornografie child pornography
kinderrijk gezin, kroostrijk gezin large family
kinderrijkdom, vruchtbaarheidsgraad, Aantal levende kinderen binnen een vrouwelijke generatie (niet verwarren met de mogelijkheid tot voortplanting). fertility, fertility rate, infertility
kindersterfte, postnatale sterfte, sterfte bij de geboorte, zuigelingensterfte infant mortality, antenatal mortality, foetal mortality, infant death rate, perinatal mortality
kindervoeding, babyvoeding, zuigelingenvoeding baby food, baby foodstuffs, food for infants
Kirgizië, Kirgizstan, Republiek Kirgizstan Kyrgyzstan, Kyrgyz Republic
Kiribati, Gilberteilanden, Republiek Kiribati Kiribati, Gilbert Islands, Republic of Kiribati
klaargemaakt gerecht, diepgevroren gerecht, maaltijd, toebereid gerecht, toebereide levensmiddelen, traiteur, voedseltoebereiding, Levensmiddelen klaar voor consumptie, al dan niet na toevoeging van ingrediënten. prepared foodstuff, cooked foodstuff, deep-frozen dish, food preparation, pre-cooked foodstuff
klacht aan de Commissie, klacht over dumping, klacht ten gevolge van in gebreke blijven complaint to the Commission, complaint about failure to take action
klacht inzake bestuurlijke geschillen, Betreft een klacht die wordt ingediend bij een bestuurlijk gerechtshof. Niet te verwarren met beroep in administratieve zaken. action brought before an administrative court, full review of the merits of a decision, Use for an appeal to an administrative court. Not to be confused with an appeal to an administrative authority.
Klaipėda Klaipeda county, Klaipedos apskritis
klantenkring, cliënteel, clientèle, klantenbeheer, klantentevredenheid, relatie met de klant customers, clientele, clients, customer management, customer relations, customer relationship management, CRM, customer satisfaction
klassenstrijd class struggle
klassieke geschiedenis, klassieke oudheid ancient history, ancient era
klaver clover
kledingindustrie, confectie, confectie-industrie, confectiekledingindustrie, haute-couture, kleding, mode-industrie clothing industry, fashion industry, garment industry, high fashion, made-up goods, ready-made clothing industry, ready-to-wear clothing industry
kledingstuk, confectieartikel, confectiekleding, kledingartikel, werkkleding clothing, article of clothing, ready-made clothing, work clothes
kleefmiddel, lijm adhesive, glue
klein bedrijf, Gebruikt voor bedrijven met 1-49 werknemers. small business, small enterprise, Used for enterprises with 1-49 persons employed.
klein landbouwbedrijf smallholding
kleinbedrijf, kleinhandelaar small retailer, small shop, tradesman
Kleine Antillen, Bovenwindse eilanden, Benedenwindse eilanden, Eilanden beneden de wind, Eilanden boven de wind Lesser Antilles, Windward Islands, Leeward Islands
kleine en middelgrote industriële ondernemingen, KMIO small and medium industries, SMI, small and medium-sized industries
kleine en middelgrote onderneming, E.G.-BIC, EBIC, Europee warnemingspost voor het MKB, Europees bedrijfsinnovatiecentrum, KMO, midden- en kleinbedrijf small and medium-sized enterprises, European Business and Innovation Centre, EBIC, European Observatory for SMEs, SMEs, SMUs, small and medium-sized businesses, small and medium-sized undertakings
kleine industrie small industry
kleine staat, klein land, kleine natie, micronatie, microstaat, Land met een bevolking van minder dan 1,5 miljoen. small state, microstate, small countries, small nations, small states and territories, Countries with a population under 1.5 million.
kleine stad small town
kleinhandelsprijs, Gebruiken in tegenstelling tot bulkprijs,zoniet verbruikersprijs gebruiken. retail price, Use in opposition to wholesale price, otherwise use consumer price.
kleurstof dyestuff
kleurstof voor levensmiddelen, kleuring van levensmiddelen food colouring, colourant, colouring matter
kleurstoffenindustrie, kleurstoffen dyestuffs industry, production of dyes
kleuterschool, peuterschool nursery school
klimaat climate
klimaatbeheersing, airconditioning, ventilatie air conditioning, ventilation
klimaatgordel climatic zone
klimaatsverandering climate change, climatic change
klimatologie, Wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar en beschrijving van de verschillende voorkomende klimaten. climatology
klinische proef, Onderzoek bij mensen naar de veiligheid en werkzaamheid van een geneesmiddel waarvan wordt verwacht dat het de gezondheid van patiënten zal verbeteren. clinical trial, therapeutic trial, A research study conducted in human participants to evaluate the safety and efficacy of a medicine expected to improve patients health.
klokkenluiden, aan de bel trekken, klokkenluider, Informatie openbaar maken over activiteiten die schade hebben toegebracht aan of een bedreiging vormen voor het openbaar belang. whistleblowing, whistle blowing, whistleblower, Whistleblowing is bringing into the open information on activities that have harmed or threaten the public interest.
klonen, kloneren, kloon, Het kweken c.q. produceren door vegetatieve voortplanting van levende cellen of organismen die genetisch identiek zijn aan de oorspronkelijke cel of het oorspronkelijke organisme. cloning, clone, The production, by way of vegetative reproduction, of a group of cells or organisms which are genetic duplicates and thus genetically identical to the original stock or ancestral cell.
knaagdier rodent
knolgewas, biet, knolselderij, pastinaak, raap, radijs, schorseneer, wortelen root vegetable, beetroot, carrot, celeriac, parsnip, radish, salsify, turnip
kobalt cobalt
koe cow
koekjesfabriek biscuit factory
koelindustrie, cryogenie refrigeration industry, industrial refrigeration
koelinstallatie cold store
Koerdische kwestie, Koerdistan, Conflict tussen Turkije en verschillende Koerdische opstandige groeperingen die zich van Turkije willen afscheiden om een onafhankelijk Koerdistan te vormen. Kurdistan question, Kurdish question, Kurdistan, Conflict between Turkey and Kurdish insurgent groups, which have demanded separation from Turkey to create an independent Kurdistan.
Koeweit, Staat Koeweit Kuwait, State of Kuwait
koffie coffee
kolonialisme, neokolonialisme colonialism, neo-colonialism
konijn rabbit
konijnenvlees, konijnevlees rabbit meat
koolstof, grafiet carbon, graphite
koolstofchemie coal by-products industry
koolstofneutraliteit, CO2-neutraliteit, Het bereiken van een netto-uitstoot van koolstofdioxide van nul door de emissies van koolstofdioxide in evenwicht te brengen met de verwijdering ervan. carbon neutrality, CO2 neutrality, carbon dioxide neutrality, climate neutrality, greenhouse gas neutrality, net zero carbon dioxide emissions, net zero carbon foot print , Achieving net zero carbon dioxide emissions by balancing carbon emissions with carbon removal.
koolstofopvang en -opslag, CO2-opvang en -opslag, kooldioxide-opvang en -opslag, koolstofsequestratie, koolstofvastlegging, Technologie waarbij CO2 uit industrie en energie-opwekking wordt opgevangen, naar een opslaglocatie wordt gevoerd en voor lange tijd uit de atmosfeer wordt verwijderd. carbon capture and storage, CCS, CO2 capture and storage, carbon dioxide capture and storage, carbon sequestration, A process consisting of separation of CO2 from industrial and energy-related sources, transport to a storage location, and long-term isolation from the atmosphere.
koolwaterstof, acetyleen, benzeen, butyleen, ethyleen, fenol, isopreen, methaan, olefinen, orthoxyleen, paraxyleen, propyleen, styreen, tolueen, xyleen hydrocarbon, acetylene, benzene, butylene, ethylene, hydrogen carbide, isoprene, methane, olefin, orthoxylene, paraxylene, phenol, propylene, styrene, toluene, xylene
koolzaad, raapzaad oil seed rape, colza seed, rape seed
koolzuurhoudende drank, priklimonade, soda aerated drink, lemonade, soft drink
koopgedrag purchasing habits, buying habits
koopkracht purchasing power
koopkrachtpariteit purchasing power parity
koopvaardijvloot, handelsmarine, handelsvloot, koopvaardij, koopvaardijschip merchant fleet, Merchant Navy, merchant marine, trade vessel
Kopenhagen (provincie) Copenhagen (county)
koper copper
koraal, koraalrif, ongewervelde zeedieren die, doorgaans in een steenachtig skelet, voorkomen in grote kolonies coral, coral reef, marine invertebrate that typically lives within a stony skeleton grouped in large colonies
Koroška Koroška
kort geding, eis tot kort geding, spoedprocedure, Spoedprocedure die voor de president van een rechtbank wordt aangespannen om een onwettige situatie te beëindigen. summary procedure, emergency hearing, emergency procedure, An urgent court hearing to stop a situation which is against the law.
kortingwinkel, discountwinkel, Winkel die aan particuleren groothandelskorting verleent. discount store, bargain store
kortlopend krediet, kaskrediet, krediet op korte termijn, rekening-courantvoorschot short-term credit, cash credit, overdraft
Kosovo Kosovo, Kosovo and Metohija
Kosovo-kwestie, Kosovo-crisis, toestand in Kosovo Kosovo question, Kosovo conflict, Kosovo dispute, Kosovo issue, Kosovo situation, Kosovo war, war in Kosovo
kosteloos onderwijs free education
kosteloze medische verzorging free medical care
kosten door verontreiniging, kosten van gezondheidsschade, kosten van milieuschade cost of pollution, cost of damage to environment, cost of damage to health
kosten van de verkiezingen election expenses
kosten van geneesmiddelen pharmaceutical expenses
kosten van onderwijs education costs
kosten voor gezondheidszorg health costs
kosten voor ziekenhuisopname, ziekenhuiskosten hospital expenses
kostenanalyse cost analysis
kosten-batenanalyse, kosten-baten-analyse cost-benefit analysis
kostenberekening costing
kostenbesparing door schaalvergroting, Vermindering van de productiekosten door de verhoging van de productiecapaciteit. economies of scale, Reduction of production costs of a unit owing to an increase in its production capacity.
kostenefficiëntieanalyse, kosten-efficiëntie-analyse cost-effectiveness analysis
kostprijs cost price
kostschool boarding school
kostwinner breadwinner
koude oorlog, Voortdurende toestand van vijandigheid tussen staten, zich uitend op economisch, diplomatiek en propagandistisch gebied, zonder dat het tot wapengeweld komt. cold war
koude zone frigid zone
krant, dagblad, weekblad newspaper, daily newspaper, weekly newspaper
krediet op onroerende goederen, bouwlening, grondkrediet real estate credit, building loan, housing loan, loan on real estate, mortgage loan
krediet, bankkrediet, banklening, kredietregeling, kredietsysteem, kredietverlening credit, credit facility, credit system
kredietbeleid, discontobeleid, looptijd van het krediet, omvang van het krediet credit policy, bank-rate policy, credit volume
kredietbeperking, kredietcontrole credit control, credit restriction, credit squeeze
kredietbrief, handelsbrief, handelswissel, orderbrief, promesse, wissel, wisselbrief, kasbon, schuldpapier, schuldtitel negotiable instrument, bill of exchange, credit instrument, draft, promissory note, trade bill, certificate of deposit, commercial paper
kredietgarantie, Juridische middelen die toelaten de crediteur te verzekeren tegen het risico van insolvabiliteit van een debiteur. credit guarantee, Arrangement insuring a creditor against default by a debtor.
kredietinstelling, kredietinrichting credit institution, credit establishment
kredietkosten cost of borrowing, cost of credit
kredietoverdracht, budgettaire transfer carry-over of appropriations, budget transfer
kredietrating, kredietbeoordelaar, kredietbeoordeling, kredietbeoordelingsbureau, kredietwaardigheidsbeoordelaar, kredietwaardigheidsbeoordeling, ratingbureau credit rating, CRA, credit agency, credit assessment, credit rating agency, international rating agency, mercantile agency
kredietverzekering credit insurance
Kreta Crete
kreupelbos, laagstammig bos coppiced woodland
krijgsgevangene prisoner of war
krijgskunde, strategie military science, art of war
krijgsmacht, militair, strijdkrachten armed forces, armed services, legion, military, militia
krijgsrecht, Militair strafrecht military criminal law, military criminal justice
Krimkwestie, Krimconflict, Krimcrisis, Russisch-Oekraïens conflict, Russisch-Oekraïense kwestie, situatie op de Krim Crimea question, Crimean conflict, Crimean crisis, Crimean situation, Russo-Ukrainian conflict, Russo-Ukrainian dispute, Russo-Ukrainian issue
kringloopproduct, kringloopprodukt, recyclingproduct recycled product
Kroatië, Republiek Kroatië Croatia, Republic of Croatia
Kroatisch hoogland, Kroatisch plateau Highland Croatia
Kronoberg Kronoberg county
krotwoning, bouwvallige woning, vervallen woning substandard housing, insanitary housing, sub-standard housing
kruiderij, azijn, mosterd condiment, mustard
kunsten arts
kunstmatig neuraal netwerk, artificieel neuraal netwerk, Digitaal gegevensmodel voor zelflerende systemen op basis van artificiële intelligentie waarmee patroonherkenning en machinaal leren mogelijk is, geïnspireerd door de structuur en functies van biologische neurale netwerken. artificial neural network, ANN, neural network, neural network architecture, Deep learning computational data model from artificial intelligence capable of pattern recognition and machine learning, based on the structure and functions of biological neural network.
kunstmatige intelligentie, systeemexpert artificial intelligence, expert system
kunstmest, fosforhoudende meststof, kaliumhoudende meststof, stikstofhoudende meststof, ureum chemical fertiliser, chemical fertilizer, inorganic fertiliser, nitrogenous fertiliser, phosphoric fertiliser, potassium fertiliser, urea
kunststof, plastic, polyester, polyethyleen, polypropeen, polytheen, polyurethaan, polyurethaanschuim, polyvinylchloride, pvc plastics, PVC, plastic, polyester, polyethylene, polypropylene, polyurethane, polyurethane foam, polyvinyl chloride
kunststofindustrie, kunststofproducten, plasticproducten plastics industry, production of plastics
kunstvoorwerp, antiek voorwerp, antiquiteit work of art, antique, art object, objet d'art
kunstwerk, civiele werken, dijk, kade, sluis, stuwdam engineering structure, aqueduct, civil engineering structure, dam, dike, dock, quay, sluice
kurk cork
Kurzeme Kurzeme, West Latvia
kustbescherming, kustbeheer, kustnota coastal protection, coastal area management, coastal management, coastal zone management, shore protection
kustgebied, kustzone coastal region, coastal zone, littoral zone
kuststrook, kust, strand littoral, beach, coast
kustvaart, Vrachtvaart tussen dicht bij elkaar liggende havens of havens binnen de EU. maritime cabotage, coastal shipping, coastal trade, Merchant shipping between neighbouring ports or EU ports.
kustvervuiling coastal pollution
kustvisserij inshore fishing
kustwaterbodem inshore grounds
kwalitatieve analyse, kwaliteitscontrole, kwaliteitsonderzoek qualitative analysis
kwaliteit van het onderwijs teaching quality, quality in education, quality of teaching
kwaliteit van het product, kwaliteit van het produkt, kwaliteitscriterium product quality, quality criterion
kwaliteitsbeheersing van industrieproducten quality control of industrial products, quality assurance of industrial products, Examination of industrial products at various stages of manufacture so as to ensure conformity to standards.
kwaliteitscontrolediensten voor landbouwproducten, kwaliteitscontrolediensten voor landbouwprodukten quality control of agricultural products
kwaliteitskring quality control circle, quality improvement group, A group of workers, performing similar work and trained to identify and solve problems, who volunteer to make recommendations relating to the improvement of productivity, quality, work morale, etc. in an undertaking.
kwaliteitsmerk quality label, quality mark, standards certificate
kwaliteitsnorm quality standard
kwaliteitswijn, vqprd, wijn met benaming van oorsprong, wijn van gecontroleerde oorsprong wine of superior quality, quality wine produced in a specific region, qwpsr, quality wines psr, wine of designated origin
kwantitatieve analyse, kwantitatief onderzoek quantitative analysis
kwantitatieve beperking, contingent, contingentering, kwantitatief contingent, kwantitatief plafond, kwantitatieve limiet quantitative restriction, quantitative ceiling, quota
kwantumtechnologie, domein van fysica en engineering waarbij sommige eigenschappen van de kwantummechanica, met name kwantumverstrengeling, kwantumsuperpositie en het tunneleffect, worden ingezet voor praktische toepassingen zoals kwantumcomputers, kwantumdetectie, kwantumcryptografie, kwantumsimulatie, kwantummetrologie en kwantumbeeldvorming quantum technology, field of physics and engineering, which transitions some of the properties of quantum mechanics, especially quantum entanglement, quantum superposition and quantum tunnelling, into practical applications such as quantum computing, quantum sensing, quantum cryptography, quantum simulation, quantum metrology and quantum imaging
kweekreactor, snelle kweekreactor breeder reactor, fast breeder reactor, fast reactor
kwekersrecht, Het kwekersrecht geldt voor nieuw gekweekte of ontdekte plantenrassen. plant variety right
kwelwater, Doorsijpelend water. percolation water
kwestie Cyprus, Cyprus-conflict, Cyprus-kwestie, Kwestie rond de normalisering van de bilaterale betrekkingen met de Republiek Cyprus. Cyprus question, Cyprus conflict, Cyprus dispute, Issue on normalising bilateral relations with the Republic of Cyprus.
kwestie Kasjmir, conflict in Kasjmir, conflict tussen India en Pakistan Kashmir question, India-Pakistan conflict, India-Pakistan dispute, India-Pakistan question, Kashmir conflict, Kashmir dispute, Kashmir issue, war in Kashmir
kwestie Tsjetsjenië, confllict in Tsjetsjenië, Russisch-Tsjetsjeens conflict, Conflict tussen de Russische regering en verscheidene Tsjetsjeense nationalistische en islamistische krachten. Chechen question, Chechen conflict, Chechen issue, Chechen problem, Russo-Chechen conflict, Conflict between the Russian government and various Chechen nationalist and Islamist forces.
kwetsbaar gebied, ecologisch gevoelig gebied, gevoelig gebied, gevoelig natuurgebied, Gebied dat door speciale maatregelen wordt beschermd, om de zeer kwetsbare natuurlijke habitat in stand te houden. sensitive area, ecologically sensitive area, sensitive natural area, Area protected by special measures to preserve a highly vulnerable natural habitat.
kwetsbare regio of staat, Een land met een zwakke economische, politieke en sociale integriteit. fragile region or state, fragile region, fragile state, A country whose economic, political, and social integrity is weak.
kwijting van de begroting budgetary discharge
kwijtschelding van belastingschuld tax debt write-off, writing off of tax debt
kwik mercury
La Rioja, Autonome Gemeenschap La Rioja Rioja, Autonomous Community of la Rioja
laadvermogen carrying capacity
laag inkomen low income
laag loon low pay
lactose, melksuiker lactose, milk sugar
lading, scheepslading load, cargo
lage huur low rent
lager, kogellager bearing, ball bearing
lagere klasse lower class
lanceerinrichting, lanceerplatform launch facility, launch assembly, launch pad
lanceren van een product, lanceren van een produkt launching of a product
landbouw en voeding, landbouw- en voedingsbedrijf agri-foodstuffs, agri-foodstuffs chain, All activities involved in the preparation of foodstuffs, comprising production, preserving, processing and distribution.
landbouw in aride gebieden dry farming
landbouw in berggebieden hill farming, alpine farming
landbouw voor levensonderhoud subsistence farming
landbouwafval, afvalwater bij de veeteelt, slachthuisafval, stoppels agricultural waste, abattoir waste, livestock effluent, slaughterhouse waste, stubble
landbouwarbeidskrachten, loontrekker in de landbouw, plattelandsarbeider agricultural labour force, agricultural worker, farm employee, farm labourer, farm worker
landbouwareaal, bebouwbare oppervlakte, bebouwde oppervlakte, beplante oppervlakte, bezaaide oppervlakte, gemeten oppervlakte utilised agricultural area, UAA, area sown, cultivated area, planted area, utilized agricultural area
landbouwbank, boerenleenbank, landbouwkredietinstelling agricultural bank, agricultural credit institution, farmers' bank
landbouwbedrijfsfiche farm return
landbouwbedrijfsgebouw, schuur, stal agricultural building, barn, byre, cattle-shed, cow-shed, farm building
landbouwbedrijfsinkomen, landbouwinkomen farm income, agricultural income
landbouwbedrijfsresultaat agricultural performance
landbouwbedrijfssysteem farming system
landbouwbeleid, agrarisch beleid agricultural policy, agricultural development, agricultural planning, farm policy, farming policy
landbouwcatastrofe agricultural disaster
landbouwconsulent agricultural adviser
landbouwcoöperatie, landbouwdistributiecoöperatie, landbouwproductiecoöperatie, landbouwteeltcoöperatie, melkcoöperatie, wijnbouwcoöperatie agricultural cooperative, dairy cooperative, farm cooperative, farm machinery cooperative, farmers' distribution cooperative, livestock farming cooperative, winegrowers' cooperative
landbouwcorporatie grouping of farms
landbouweconomie, studie van de allocatie, de distributie en het gebruik van de door de landbouw gebruikte middelen en geproduceerde goederen agricultural economics, farm economics, study of the allocation, distribution and utilisation of the resources used, along with the commodities produced, by farming
landbouwer, boer, fokker, kweker, landbouwondernemer, pachter, teler, tuinder, wijnbouwer farmer, cultivator, holder of a farm, horticulturist, share-cropper, stock breeder, stock owner, winegrower
landbouwgebied met milieubeperkingen, Gebied waarin de landbouw alleen mag worden uitgeoefend indien aan bepaalde milieu-eisen wordt voldaan. agricultural area with environmental restrictions, farming area with environmental restrictions, An area where environmental factors must be taken into consideration before it is used for agricultural purposes.
landbouwgebied, landbouwzone agricultural region, agricultural area
landbouwgereedschap agricultural implement, farm implement
landbouwgrond, bebouwde grond agricultural land, farmland
landbouwgrondbezit, landeigendom, rurale eigendom agricultural real estate, agricultural property
landbouwgrondprijs price of farm land
landbouwheffing, douanerechten voor landbouwproducten, hoogte van de heffing, innen van een heffing, instrument voor heffing, vaststelling van een heffing, Variabele rechten, geheven aan de grens van de EU op de invoer van landbouwproducten uit derde landen ter compensatie voor het verschil tussen de binnen de EU overeengekomen prijzen en de prijzen op de wereldmarkt. agricultural levy, agricultural customs duty, Variable charge levied at the external frontier of the EU on imports of agricultural products from third countries in order to offset the difference between world prices and the price levels agreed for the EU.
landbouwhervorming, groene revolutie, hervorming der landbouwstructuren, hervorming van de landbouw, Betreft alle aspecten van agrarische instellingen zoals grondhervorming, productiestructuur van de betrokken diensten, beheer van de plattelandszones, diensten van sociale zekerheid enz. agrarian reform, agricultural reform, reform of agricultural structures, Reform covering all aspects of agrarian institutions, i.e. land reform, production structures, administration of rural areas etc.
landbouwhuisdier farm animal
landbouwindustrie, agrarische industrie, agrarische veredelingsindustrie, landbouw- en voedingsindustrie, verwerking van landbouwproducten, Geheel van industriële activiteiten gericht op de transformatie van landbouwproducten. agro-industry, agri-foodstuffs industry, agricultural product processing, agricultural product processing industry, processing of agricultural products, All industrial activities involved in the processing of products of agricultural origin.
landbouwkrediet, landbouwlening agricultural credit, agricultural loan
landbouwkundig onderzoek, landbouwonderzoek agronomic research, agricultural research
landbouwmachine, landbouwmechanisatie agricultural machinery, farm machinery
landbouwmateriaal, dode have, landbouwwerktuigen agricultural equipment, deadstock, farm equipment
landbouwmechanisering mechanisation of agriculture, agricultural mechanisation, farm mechanisation, mechanization of agriculture
landbouwonderneming, boerderij, boerenbedrijf, landbouwbedrijf agricultural holding, farm
landbouwonderwijs, agrarisch onderwijs, bosbouwopleiding, landbouwopleiding agricultural education, agricultural training
landbouwontwikkelingsplan, Programma waarbij een selectief aanmoedigingsbeleid wordt gevoerd voor de modernisering van landbouwondernemingen die zich kunnen ontwikkelen. farm development plan, agricultural development plan, physical improvement plan, Modernisation programme comprising a selective system of incentives for farms having an improvement plan.
landbouwopbrengst, opbrengst per hectare, opbrengst van het gewas crop yield, agricultural yield, yield per hectare
landbouworiëntatie, landbouwrichtpremie, landbouwrichtwet, productiepremie agricultural guidance, production premium
landbouwoverschot, handelsoverschot in landbouwproducten, overtollige landbouwproducten agricultural surplus, agricultural over-production, farm surplus, agricultural trade surplus, surplus of agricultural products
landbouwprijs, communautaire landbouwprijs, Prijs vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Voor de nationale prijzen, prijs van de landbouwproducten gebruiken. farm prices, Community farm price, EC farm price, price for the marketing year, Prices fixed within the framework of the Common Agricultural Policy. For national prices, use prices of agricultural produce.
landbouwproduct, landbouwprodukt, Gebruiken voor de documenten die betrekking hebben op het geheel van de producten, zoniet de meer specifieke termen gebruiken. agricultural product, farm product, Use for documents which cover the entire range of products, otherwise use a more specific descriptor.
landbouwproductie, agrarische productie, landbouwproduktie agricultural production
landbouwproductiebeleid, landbouwproduktiebeleid agricultural production policy
landbouwproductiemiddel, agrarische infrastructuur, landbouwproduktiemiddel, landbouwtechniek, landbouwtechnologie means of agricultural production, agricultural engineering, agricultural infrastructure, agricultural technology
landbouwproductiviteit, landbouwproduktiviteit agricultural productivity
landbouwproject, landbouwplan, landbouwplanning farming project
landbouwquota, melkquota agricultural quota, farm quota, milk quota
landbouwsector, landbouw farming sector, agricultural sector, agriculture
landbouwseizoen marketing year, agricultural year, Annual reference period for the fixing of farm prices.
landbouwstatistiek agricultural statistics
landbouwstructuur, agrarische structuur, landbouwproductiestructuur agricultural structure, agrarian structure, farm structure, structure of agricultural production
landbouwstructuurbeleid policy on agricultural structures
landbouwtechniek, landbouwwerkzaamheden cultivation techniques, cropping techniques, farm work
landbouwtelling, inventaris van de veestapel agricultural census, census of agriculture, farm census, livestock census
landbouwuitgaven agricultural expenditure, expenditure on agriculture, farm spending
landbouwverzekering agricultural insurance
landbouwvoertuig agricultural vehicle
landbouwvoorlichting, Verspreiding van technische, financiële en economische kennis onder landbouwers. agricultural advisory services, Dissemination to farmers of technical, financial and economic knowledge.
landelijke verkiezing, algemene verkiezingen national election, general election
landen en gebieden overzee, LGO, Voor de namen van deze landen en gebieden, zie microthesaurus 7241. overseas countries and territories, OCT, For names of countries and territories, see microthesaurus 7241 overseas countries and territories.
landen in Midden- en Oost-Europa, LMOE, Landen in Midden- en Oost-Europa die via associatieovereenkomsten met de EU zijn geassocieerd. Acht landen (Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) zijn tot de EU toegetreden in 2004, twee (Bulgarije en Roemenië) in 2007, en Kroatië in 2013. De landen van Midden- en Oost-Europa zijn Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. Central and Eastern European Countries, CEEC, Use for documents which deal with all of these countries., Central and Eastern European countries associated with the EU through association agreements. Eight countries joined the European Union in 2004 (Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, the Czech Republic, Slovakia and Slovenia), two in 2007 (Bulgaria and Romania), and Croatia joined in 2013. The list of CEEC countries comprises Albania, Bosnia-Herzegovina, North Macedonia, Kosovo, Montenegro and Serbia.
landen van de Arabische Gemeenschappelijke Markt Arab Common Market countries, countries of the Arab Common Market, Use for documents which deal with all of these countries.
landen van de Gemeenschap van de Stille Oceaan countries of the Pacific Community, Use for documents which deal with all of these countries.
landen van de Noordse Raad Nordic Council countries, Countries of the Nordic Council, Use for documents which deal with all of these countries.
landen van de Raad van Europa Council of Europe countries, Countries of the Council of Europe, Use for documents which deal with all of these countries.
landinrichting, herstructurering van de grond land restructuring
landmacht land forces, ground forces
landvlucht, migratie van het platteland, ontvolking van het platteland, plattelandsvlucht, uittocht uit het platteland rural migration, rural depopulation, rural exodus
landweg, bosweg, ezelpad, landbouwweg, landwegen, lokale weg country road, farm road, farm track, forest road, local road, mule track, rural road, rural road system
landwijn local wine
langdurige werkloosheid long-term unemployment
langdurige zorg, langetermijnzorg long-term care, LTC, The activities undertaken by others to ensure that people with a significant ongoing loss of intrinsic capacity can maintain a level of functional ability consistent with their basic rights, fundamental freedoms and human dignity.
langlopend krediet, krediet op lange termijn long-term credit
Languedoc-Roussillon, Op 1 januari 2016 is de regio Languedoc-Roussillon opgegaan in de regio Occitanie. Languedoc-Roussillon, As of 1 January 2016, the region of Languedoc-Roussillon was incorporated into the region of Occitanie
Laos, Democratische Volksrepubliek Laos Laos, Lao People’s Democratic Republic
Lapland, Noord-Finland Lapland, Northern Finland
laserfysica laser physics
laserwapen laser weapon
Latgale Latgale, East Latvia
Latijns-Amerika Latin America
Latijns-Amerikaans Economisch Systeem, LAES, SELA Latin American Economic System, LAES, SELA
Latijns-Amerikaans parlement Latin American Parliament
Latijns-Amerikaanse organisatie, Latijns-Amerikaanse intergouvernementele organisatie, Latijns-Amerikaanse regionale organisatie, organisatie van Centraal-Amerika, organisatie van Latijns-Amerika Latin American organisation, Central American organisation, Central American organization, Latin American intergovernmental organisation, Latin American intergovernmental organization, Latin American organization, Latin American regional organisation, Latin American regional organization
lawaai, geluid, geluidsoverlast, Akoestische schadelijke invloed van een bepaalde bron, bv. auto, machine, discotheek , snelweg of vliegveld. noise, noise nuisance, sound emission, Use for noise pollution from a known source, such as a vehicle, a machine, a discotheque,a motorway or an airport.
Lazio Latium
leder, leder en huiden, lederproduct leather, leather article, leather product
lederverwerkende industrie, lederproducten, leerindustrie leather industry, leather production, tanning industry
lederwaren en handschoenen, handschoenen, lederwaren, marokijnwerk fancy leather goods and glove-making industry, fancy leather goods, fancy leather work, glove-making
leeftijdsbewuste steun, Humanitaire hulpoperaties waarbij leeftijd is geïntegreerd als factor voor de kwaliteit en de doeltreffendheid van de programma’s. age-sensitive aid, Humanitarian aid operations that integrate age as a matter of quality and effective programming.
leeftijdsverdeling, bevolkingspiramide, leeftijdsgroep, leeftijdsklasse distribution by age, age class, age group, age pyramid
leerachterstand, bijles, bijwerkonderwijs, mislukking op school, remediërend onderwijs backwardness at school, remedial class, remedial teaching
leerjongen apprentice
leerkracht, docent, leraar, onderwijzend personeel, professor teacher, professor, teaching staff
leerling pupil
leerlingenselectie, numerus clausus selection of pupils, set intake figures
leerplichtige leeftijd school age
legaliteit, illegaliteit legality, illegality
leger van reservisten, reservestrijdkrachten reserve army
legerdienst voor vrouwen, feminisering van het leger women's military service
legering, brons, messing, metaallegering alloy, brass, bronze
leghen laying poultry, laying hen
legitimiteit legitimacy
leiden van een vergadering conduct of meetings
leidende klasse ruling class, elite, governing class
leiding van een onderneming, bestuur van ondernemingen, Manier waarop zeggenschap binnen een bedrijf is geregeld, met het oog op een optimaal evenwicht tussen directie, controlelichaam en aandeelhouders of mede-eigenaren. corporate governance, The organisation of power within a company or business so as to achieve a better balance between management, auditors and shareholders.
leidingen, kranen, leiding, verbindingsstuk, verlaat piping, pipe, pipe connector, taps, valve
leidinggevend administratief personeel manager
leidinggevend personeel executive
Leinster Leinster
lening door de Gemeenschap Community loan
lening, verstrekking van een lening loan, bank loan
Lesotho, Basutoland, Koninkrijk Lesotho Lesotho, Basutoland, Kingdom of Lesotho
Letland, Republiek Letland Latvia, Republic of Latvia
leukose bij dieren, leukose bij runderen animal leucosis, bovine leucosis
levend pluimvee live poultry
levende plant living plant
levende taal living language
levensbehoeften, Minimale behoeften aan voedsel, kleding en een dak boven het hoofd, om te kunnen overleven. basic needs, basic requirements, essential needs, The minimum food, clothing and housing needs of a human being.
levensduur van het product, levensduur van het produkt product life, duration of product life, product wear and tear
levenskwaliteit quality of life
levensmiddelen human nutrition
levensmiddelenadditief, additief voor levensmiddelen, sensorieel toevoegingsmiddel, technisch additief, Niet te verwarren met voedingssupplement., Stoffen die opzettelijk aan levensmiddelen worden toegevoegd om bepaalde technologische functies te vervullen, bijvoorbeeld om voedsel te kleuren, te zoeten, of te conserveren. In de Europese Unie worden alle additieven voor levensmiddelen aangeduid met een E-nummer. De meest gebruikelijke additieven op etiketten van levensmiddelen zijn antioxidanten (om aantasting door oxidatie te voorkomen), kleurstoffen, emulgatoren, stabilisatoren, geleer- en verdikkingsmiddelen, conserveringsmiddelen en zoetstoffen. food additive, sensory additive, technical additive, Not to be confused with food supplement., Substances added intentionally to foodstuffs to perform certain technological functions, for example to colour, to sweeten or to help preserve foods. In the European Union all food additives are identified by an E number. The most common additives to appear on food labels are antioxidants (to prevent deterioration caused by oxidation), colours, emulsifiers, stabilisers, gelling agents and thickeners, preservatives and sweeteners.
levensmiddelenchemie food chemistry
levensmiddelenindustrie food industry
levensmiddelenproductie, levensmiddelenproduktie food production
levensmiddelensurrogaat, sacharine, suikersurrogaat food substitute, saccharine, sugar substitute
levensmiddelentechnologie, Operaties, uitrusting en procédés vereist voor de verwerking van voedingswaren. food technology, Operations, equipment and measures involved in the processing of food.
levensmiddelenverwerking, behandeling van levensmiddelen, verwerking van voedingsmiddelen food processing, processing of food, processing of foodstuffs
levensmiddelenwetgeving, levensmiddelenvoorschriften foodstuffs legislation, food legislation, regulations on foodstuffs
levensomstandigheden, levensstijl, levensvoorwaarde, levenswijze, verbetering van levensomstandigheden living conditions, improvement of living conditions, lifestyle, pace of life, way of life
levensverwachting, gemiddelde levensduur, levensduur life expectancy, average lifetime, lifespan, longevity
levensverzekering, directe levensverzekering life assurance, endowment assurance, whole life assurance, life insurance
levenswetenschappen, natuurwetenschappen life sciences, natural sciences
leverancier supplier
levering, expeditie, leverwijze, verzending delivery, consignment, delivery costs, means of delivery, shipment
Libanon, Republiek Libanon Lebanon, Lebanese Republic
liberale partij Liberal Party
liberalisering van het handelsverkeer, afschaffing van beperkingen, afschaffing van handelsbelemmeringen, handelsliberalisatie liberalisation of trade, elimination of trade barriers, liberalisation of commerce, liberalization of trade
liberalisme, neoliberalisme Liberalism, neo-liberalism
Liberia, Republiek Liberia Liberia, Republic of Liberia
Libië, Grote Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, Grote Libisch-Arabische Socialistische Volksrepubliek Libya, Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, Libyan Arab Jamahiriya
licentie, exploitatievergunning, licentiecontract patents licence, contractual licensing, licence under patent
lichamelijk gehandicapte, blinde, doofstomme, gebrekkige, invalide, minder valide persoon, motorisch gehandicapte physically disabled, blind person, cripple, deaf person, invalid, physically-handicapped person
lichamelijk geweld physical aggression
lichamelijke opvoeding physical education, physical exercise
licht voertuig, bestelwagen, lichte vrachtwagen light-duty vehicle, delivery car, light lorry, light truck, light van, utility car
lichte industrie light industry
lichtermoederschip barge carrier ship
lid van de Europese Centrale Bank, directielid van de Europese Centrale Bank, lid van de ECB, lid van de directie van de Europese Centrale Bank member of the European Central Bank, member of the ECB, member of the Executive Board of the European Central Bank
Lid van de Europese Commissie, EEG-commissaris, Europese commissaris European Commissioner, CEC Commissioner, member of the Commission
lid van de Rekenkamer (EU), lid van de Rekenkamer EG member of the Court of Auditors (EU), member of the EC Court of Auditors
lid van het Comité van de Regio’s, Vertegenwoordiger van een regionaal of plaatselijk orgaan die op voordracht van zijn/haar lidstaat door de Raad als zodanig is aangewezen. member of the Committee of the Regions, Any representative of a regional or local body who has been appointed as such by the Council in accordance with the proposal of her/his Member State.
lid van het Hof van Justitie (EU), lid van het Hof van Justitie, EU-advocaat-generaal, EU-griffier, EU-rechter member of the Court of Justice (EU), member of the EC Court of Justice, Advocate-General (CJUE), Judge (CJUE), Registrar (CJEU)
lidmaatschap van de Europese Unie, deelname aan de Gemeenschap, relatie lidstaat-Europese Unie, Te gebruiken voor alle documenten die betrekking hebben op de voor- en nadelen van deelneming aan de Unie, voor de lidstaten. European Union membership, Community membership, Member State-European Union relations, membership of the European Community, membership of the European Union, Use for documents which deal with the advantages or disadvantages of membership of the European Union.
lidmaatschap van een politieke partij, partijlidmaatschap political affiliation
lidstaat, Lidstaat van een andere internationale organisatie dan de Europese Unie. member country, Member of an international organisation other than the European Union.
Liechtenstein, Vorstendom Liechtenstein Liechtenstein, Principality of Liechtenstein
lift, roltrap lift, escalator
Ligurië Liguria
Ligurische Zee Ligurian Sea
lijnzaad, olievlas seed flax, flax seed, linseed
likeur, anisette, arak liqueur, anisette, arrack
Limburg Limburg
Limousin, Op 1 januari 2016 is de regio Limousin opgegaan in de regio Nouvelle-Aquitaine. Limousin, As of 1 January 2016, the region of Limousin was incorporated into the region of Nouvelle-Aquitaine.
links radicalisme, gauchisme leftism
liquidatie van een onderneming, ontbinding van een maatschappij, opheffing van een vennootschap liquidation, dissolution of a company, winding-up of company
liquiditeit, liquiditeit van de banken, primaire liquiditeiten, Vermogen van banken om direct opeisbare vorderingen uit te betalen. money-market liquidity, banking liquidity, Means of payment readily available without the need to move funds.
liquiditeitscontrole, openmarktbeleid, openmarktoperatie liquidity control, open-market operations, open-market policy
Lissabon en de Taagvallei Lisbon and the Tagus Valley
literair beroep, auteur, dichter, schrijver literary profession, author, poet, writer
literaire en artistieke eigendom, artistieke en literaire eigendom literary and artistic property, artistic and literary property
literatuur literature, novel, poem
lithium, Er zijn verschillende industriële toepassingen van lithium en de verbindingen daarvan, waaronder warmtebestendig glas en keramiek, smeermiddelen van lithiumvet, smeltmiddelen voor de productie van ijzer, staal en aluminium, lithiumbatterijen en lithium-ion-accu’s. Lithium wordt ook gebruikt als stemmingsstabilisator en antidepressivum bij de behandeling van mentale aandoeningen zoals bipolaire stoornis., zacht, zilverwit alkalimetaal lithium, Lithium and its compounds have several industrial applications, including heat-resistant glass and ceramics, lithium grease lubricants, flux additives for iron, steel and aluminium production, lithium batteries, and lithium-ion batteries. It is also used as a mood stabilizer and antidepressant in the treatment of mental illness such as bipolar disorder., soft, silvery-white alkali metal
Litouwen, Republiek Litouwen Lithuania, Republic of Lithuania
lock-out, uitsluiting, Sluiting van een fabriek door een werkgever om de arbeiders te verplichten bepaalde arbeidsomstandigheden te aanvaarden. lockout, lock-out, Closure of a factory by an employer in order to force workers to accept certain working conditions.
Loiregebied Loire Region
lokaal netwerk, LAN local area network, LAN, local network
lokale belasting, lokale fiscaliteit, regionale belasting, regionale fiscaliteit local tax, local taxation, regional tax, regional taxation
lokale financiën, gemeentefinanciën local authority finances, district finances, municipal finances
lokale media, lokale radio, regionale omroep, vrije omroep local media, alternative radio, free radio, local radio
lokale wetgeving, gemeentelijk recht, gemeenteverordening, lokaal recht local legislation, bye-law, local law, municipal law
Lombardije Lombardy
lompenproletariaat sub-proletariat, lumpenproletariat
Londen, Tot 31.01.2020 waren regio’s van het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de regio’s van de EU-lidstaten. London, Inner London, Outer London, Greater London, Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
lood lead
loodswezen, havenloodsen, kustloodsen, loodsdiensten, rivierloodsen, zeeloodsen, Het begeleiden van een vaartuig door een loods of loodsstation met het oog op het veilig in of uit varen van de waterweg naar de haven of bij zwaar weer, onvoorspelbare getijden en stromingen, gevaren onder water of druk bevaren of nauwe passages. marine pilotage, coastal pilotage, deep sea pilotage, harbour pilotage, shore-based pilotage, Guidance service for a waterborne vessel provided by a pilot or a pilotage station in order to allow the vessel to enter or exit the waterway that provides access to the port, or when the vessel is faced with adverse meteorological conditions, unpredictable tides and currents, underwater dangers, congested waterways or narrow passages.
loodvrije benzine lead-free petrol
loofboom, beuk, eik, eucalyptus deciduous tree, beech, broadleaved tree, eucalyptus, oak
loon, bezoldiging, salaris, wedde pay, remuneration, salary, wages
loonbelasting, Belasting op loon of salaris die door de werkgever wordt ingehouden en afgedragen. tax on employment income, tax on wages and salaries, Paid by the employer as a proportion of the wages paid.
loonbeleid pay policy
loonindexering wage indexing, indexing of pay
loonkosten, kosten voor arbeidskrachten, loononkosten wage cost, labour cost, payroll cost
loonpremie, dertiende maand, dienstjarenpremie, eindejaarspremie, kerstgratificatie, premie, premiestelsel, vaststelling van premies bonus payment, bonus determination, bonus system, end of year bonus, reward, seniority bonus, thirteenth month's salary, wage premium
loonschaal, salaristrap pay scale, escalator scale, sliding wage scale
loonstop pay freeze
lopendebandwerk, lopende-bandwerk assembly line work
loskomen uit economische stagnatie, Ontwikkelingsfase van een economie gekenmerkt door het optreden van automatismen van economische groei. economic take-off
Lotharingen, Op 1 januari 2016 is de regio Lorraine (Lotharingen) opgegaan in de regio Grand Est. Lorraine, On 1 January 2016, the region of Lorraine was incorporated into the region of Grand Est.
low-budgetvlieger, goedkope luchtvaartmaatschappij low cost airline, budget airline, budget carrier, discount airline, discount carrier, low cost carrier, low fare airline, low fare carrier, no frills airline, no frills carrier
luchtband, luchtkamer pneumatic tyre, inner tube, tyre
luchtcabotage, Vervoer van goederen tussen twee plaatsen in hetzelfde land door een luchtvaartmaatschappij van een ander land. air cabotage, Commercial flights operated between two places in one country by another country's airline.
luchthaven, aërodroom, heliport, landingsbaan, landingsterrein in de bergen, luchthaveninfrastructuur, luchthaveninstallatie, regionale luchthaven, vliegveld airport, aerodrome, airport facilities, airport infrastructure, heliport, high altitude airport, regional airport, runway, seaplane base
luchtkussenvoertuig, hovercraft, luchtkussentrein, zweeftrein air-cushion vehicle, hovercraft, hovertrain
luchtkwaliteit, kwaliteit van de lucht, luchtverontreiniging, verontreiniging van de lucht air quality, air pollution, smog, atmospheric pollution
luchtmacht air force, Royal Air Force
luchtrecht air law
luchtruim air space
luchtvaartindustrie aeronautical industry
luchtvaartlijn, luchtverbinding airline, air connection
luchtvaarttarief air freight rate
luchtverkeer, luchtnavigatie, vliegverkeer air traffic, air navigation
luchtverkeersleiding, luchtcorridor, luchtvaartcontrole, luchtverkeersbeveiliging air traffic control, air corridor, air lane, airway
luchtverontreinigende stof, luchtverontreiniger, rook atmospheric pollutant, air pollutant, smoke
luchtvervoer, luchtvaartdienst, luchtvaarttechnische uitrusting air transport, aeronautics, air service, aviation
luchtvloot aircraft fleet
Luik Province of Liège
Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
luzerne, rupsklaver lucerne
lynx lynx, Canada lynx, Canadian lynx, Eurasian lynx, Iberian lynx, bobcat
maandelijkse uitbetaling monthly pay, monthly payment of wages
maatregel van gelijke werking, Geeft eenzelfde resultaat als douanerechten of invoerbeperkingen. measure having equivalent effect, Having an effect equivalent to that of customs duties or quantitative import restrictions.
maatschappelijk kapitaal, kapitaal van de maatschappij share capital, authorised capital, paid-up capital, registered capital
maatschappelijk werker, maatschappelijk werk social worker, welfare officer, youth worker
maatschappelijke klasse, maatschappelijk milieu, maatschappelijk systeem, sociaal milieu, sociaal systeem, sociale klasse social class, social milieu, socio-economic group
maatschappelijke positie, maatschappelijke status, sociale positie social status
maatschappelijke structuur, sociale gelaagdheid, sociale groep social structure, social stratification, social system, socio-economic structure
maatschappijleer, verkeersonderwijs civics
Macau, Macau (China), SAR Macau, Speciale Administratieve Regio Macau, Speciale Administratieve Regio Macau van de Volksrepubliek China, Sinds 20 december 1999 Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China. Macao, Macao (China), Macao SAR, Macao Special Administrative Region, Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China, Special Administrative Region of China since 20 December 1999.
Macedonië Macedonia
machinaal leren, Op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde applicatie waarmee systemen automatisch en zonder expliciete programmering kunnen leren en op basis van ervaring zichzelf kunnen verbeteren. machine learning, Application of artificial intelligence (AI) that provides systems the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed.
machine machinery
Machrak Mashreq
machtsconcentratie concentration of powers
machtsconflict conflict of powers
machtsmisbruik, misbruik van bevoegdheid abuse of power, misuse of power
machtspositie, misbruik van een machtspositie, onderneming met machtspositie dominant position, abuse of dominant position, company in a dominant position
macro-economie, Analyse van de werking van de economie als geheel. macroeconomics, The branch of economics concerned with aggregates, such as national income, consumption, and investment.
macrofinanciële bijstand, MFB, macrofinanciële bijstand aan niet-EU-landen, macrofinanciële bijstand van de EU, macrofinanciële bijstand van de Europese Unie, Een programma ter ondersteuning van derde landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen en waarop een programma van het Internationaal Monetair Fonds van toepassing is. macro-financial assistance, MFA, EU macro-financial assistance, macro-financial assistance to non-EU countries, macrofinancial assistance, A programme to assist non-EU countries covered by the European neighbourhood policy that have an International Monetary Fund programme.
macroregionaal beleid van de EU, macroregionale EU-strategie, macroregionale strategie van de EU, Europees beleid ten aanzien van EU-lidstaten en derde landen binnen een afgebakend geografisch gebied, gericht op het tot stand brengen van meer economische, sociale en territoriale samenhang. EU macroregional policy, EU macro-regional policy, EU macroregional strategy, European policy destinated to EU member states and third countries located in a defined geographical area, with the aim to achieve a better economic, social and territorial cohesion.
Madagaskar, Malagasië, Republiek Madagaskar Madagascar, Malagasy Republic, Republic of Madagascar
Madeira, Autonome Regio Madeira Madeira, Autonomous region of Madeira
Madrid, Gemeenschap Madrid Community of Madrid
maffia Mafia
magere melk, ondermelk, verwerkte magere melk, vloeibare magere melk skimmed milk, liquid skimmed milk, processed skimmed milk
mageremelkpoeder, magere-melkpoeder skimmed milk powder
Maghreb Maghreb
magistraat, magistratuur magistrate
magneetschijfeenheid, CD-ROM-eenheid, diskette-eenheid disc drive, CD-ROM read head
magnesium magnesium
magnetische drager, diskette, floppydisk, magneetband, magneetschijf, magneetstrip, onbespeelde cassette magnetic medium, blank cassette, floppy disc, magnetic disc, magnetic tape
maïs maize
maïsolie maize oil
makelaar broker
Malawi, Nyassaland, Republiek Malawi Malawi, Nyasaland, Republic of Malawi
Maldiven, Malediven, Republiek der Maldiven Maldives, Maldive Islands, Republic of Maldives
Maleisië, Oost-Maleisië, Federatie Maleisië, Labuan, Maleisisch schiereiland, Sabah, Sarawak, West-Maleisië Malaysia, Eastern Malaysia, Labuan, Malaya, Peninsular Malaysia, Sabah, Sarawak, West Malaysia
Mali, Republiek Mali Mali, Republic of Mali
Malta, Gozo, Republiek Malta Malta, Gozo, Republic of Malta
mammoetvoertuig large vehicle, heavy goods vehicle
man man, men
managementopleiding management training
mandaat, aftreden van een gekozen vertegenwoordiger, demissionair kabinet, demissionair lid, duur van het mandaat, einde van de ambtstermijn, lokaal mandaat, nationaal mandaat, parlementair mandaat, representatief mandaat, verplicht mandaat elective office, compulsory mandate, local mandate, national mandate, outgoing cabinet, outgoing government, outgoing member, parliamentary mandate, representative mandate, resignation of an elected representative, resigning member, term of office
mangaan manganese
manifest manifesto
maniok cassava
manuscript manuscript
maoïsme Maoism
Maramures Maramures
Marche Marches
margarine margarine
Marianen, Ladrone Mariana Islands
marien ecosysteem, ecosysteem van de zee marine ecosystem
marien milieu marine environment
mariene soort, zeefauna, zeeflora marine life, marine fauna, marine flora
Marijampolė Marijampolė county, Marijampoles apskritis
marine, zeestrijdkrachten navy, Royal Navy
maritiem beleid, Betreft vervoer en zeehavens. shipping policy
maritiem recht maritime law
maritiem toezicht, zeepolitie maritime surveillance, policing the high seas
maritieme economie, blauwe economie, mariene economie, Alle economische activiteiten die verband houden met de oceanen, zeeën en kustgebieden. maritime economy, blue economy, marine economy, ocean economy, All economic activities related to oceans, seas and coastal areas.
maritieme rechtspraak, rechtspraak in maritieme zaken maritime court
marketing, marketingtechniek, Marktanalyse met het oog op het opstellen van plannen voor vergroting of behoud van de afzet. theory of marketing, The various measures taken to detect, forecast or stimulate the needs of consumers and subsequently adapt production and marketing.
marketingbureau intervention agency
markt van basisproducten, markt van basisprodukten commodities market
markt, functioneren van de markt, marktsituatie, marktstructuur, toestand van de markt market, market State, market operation, market situation, market structure, Use specific terms.
marktbescherming market protection
markteconomie, kapitalisme, kapitalistische economie market economy, capitalism, capitalist economy
marktinterventie market intervention
marktliberalisatie liberalisation of the market, liberalization of the market
marktmisbruik, financiële marktmanipulatie, marktmisbruikverordening, misbruik van de markt, richtlijn marktmisbruik, Handel met voorwetenschap, onwettige openbaarmaking of voorkennis of marktmanipulatie market abuse, MAD, MAR, abuse of market, financial market manipulation, market abuse directive, market abuse regulation, Insider dealing, unlawful disclosure of insider information or market manipulation
marktonderzoek, marktanalyse market research, market analysis
marktordening, nationale marktordening market organisation, market organization, national market organisation
marktplanning market planning
marktprijs market prices
marktverdeling, marktaandeel, verdeling van de markt market-sharing agreement
Marokko, Koninkrijk Marokko Morocco, Kingdom of Morocco
Marshalleilanden, Republiek der Marshalleilanden Marshall Islands, Republic of the Marshall Islands
Martinique Martinique
marxisme Marxism
massacommunicatie, Communicatie via de pers, de radio, de televisie enz. mass communications, Communication by means of press, radio, television etc.
massaconsumptiegoederen mass-consumption product
massalevernietigingswapen, massaal vernietigingswapen weapon of mass destruction
massamedia, massacommunicatiemiddel, media mass media, means of mass communication, media
massaproductie, massaproduktie mass production
massatoerisme mass tourism
masteluin meslin
maten en gewichten, meeteenheid weights and measures, unit of measurement
materiaal dat in contact komt met levensmiddelen, voedselcontact materiaal, Dit kan ook artikelen omvatten waarvan te verwachten is dat zij in contact kunnen komen met levensmiddelen., alle materialen die in contact komen met levensmiddelen, waaronder verpakkingen, keuken- en tafelgerei en de materialen die worden gebruikt bij de professionele productie, bereiding, opslag en distributie van levensmiddelen food contact material, FCM, It may also include articles which may foreseeably come into contact with food., all materials that come into contact with food including packaging, kitchenware and tableware as well as the materials used in professional food manufacturing, preparation, storage and distribution
materiaalbeheer, logistiek logistics
materiaalkosten equipment cost
materiaaltechnologie materials technology
materiaalweerstand, materiaalbreuk, materiaalmoeheid resistance of materials, fatigue failure, materials fatigue, materials fracture, strength of materials, The study of the mechanical properties of materials and the conditions under which they resist or deform when used.
Mauritanië, Islamitische Republiek Mauritanië Mauritania, Islamic Republic of Mauritania
Mauritius, Republiek Mauritius, eiland Mauritius Mauritius, Island of Mauritius, Republic of Mauritius
maximum- en minimumprijs bracket price
maximum- en minimumtarief, Barema dat de minimale en maximale limieten bepaalt waartussen een prijs mag schommelen. bracket rate, Scale comprising of minimum and maximum limits within which prices can vary.
maximumprijs, prijsplafond maximum price, ceiling price
Mayotte Mayotte, Territorial Collectivity of Mayotte
mecenaat patronage
mechanisch materiaal, mechanische uitrusting mechanical equipment, mechanical gear
mechanische industrie, machineontwerp, mechanisch ontwerp, mechanische producten mechanical engineering, machine design, machinery industry, machinery production, mechanical engineering design
mechanische trilling mechanical vibration
mechanisering, mechanisatie mechanisation, mechanization
mechanisme voor schone ontwikkeling, CDM, CER, gecertificeerde emissiereductie, Mechanisme in het Protocol van Kyoto waarmee ontwikkelde landen projecten voor het beperken of wegnemen van broeikasgasemissies in ontwikkelingslanden kunnen financieren en daarvoor koolstofkredieten krijgen - gecertificeerde emissiereducties, CER's - die zij kunnen gebruiken om hun eigen verplichte emissiebeperkingen te realiseren. clean development mechanism, CDM, CER, certified emission reduction, A mechanism under the Kyoto Protocol through which developed countries may finance greenhouse-gas emission reduction or removal projects in developing countries, and receive carbon credits - Certified Emission Reductions, CER - for doing so which they may apply towards meeting mandatory limits on their own emissions
mechatronica, biomechatronica, Combinatie van werktuigbouwkunde, informatica en elektronica. mechatronics, biomechatronics, Combination of mechanical engineering, computing, and electronics.
Mecklenburg-Voorpommeren, westelijk Mecklenburg-Pommeren, Mecklenburg-Voorpommeren (Land) Mecklenburg-Western Pomerania, Mecklenburg-Western Pomerania (Land)
medebeheer, gemeenschappelijk toezicht, medezeggenschap in het beheer, Raad van toezicht co-determination, co-management, co-supervision, supervisory board
mededingingsregeling, geassocieerde onderneming, onderlinge afspraak tussen producenten restrictive trade practice
mede-eigendom, medeëigendom joint ownership
medeplichtigheid, handlanger, medeplichtige complicity, accomplice, accomplice to a crime
medeverantwoordelijkheid van producenten, medeverantwoordelijkheidsheffing producer co-responsibility, co-responsibility levy
medeverzekering, Risico, gedekt door verschillende verzekeraars met een enkel contract voor een globale premie en voor eenzelfde periode. Prestatie tussen verzekeraars gevestigd in verschillende Lid-Staten. co-insurance, Joint coverage of a large risk by a number of insurers under a single contract, each insurer being liable for a portion of any claims.
mediatheek media library, audio-visual library, audiovisual library, multimedia library
medisch centrum, polikliniek, sociaal-medisch centrum, verzorgingscentrum medical centre, dispensary, health care centre
medisch en chirurgisch materiaal, medisch apparaat, medisch hulpmiddel, medisch instrument, medisch materiaal, medische scanner, medische uitrusting, therapeutisch hulpmiddel medical device, biomedical device, biomedical equipment, implant, medical and surgical instruments, medical apparatus, medical appliance, medical equipment, medical instrument, medical scanner, prosthesis, surgical device, surgical instrument, surgical material, therapeutic equipment
medisch informatiesysteem medical computing
medisch onderwijs, opleiding van artsen medical training, medical education, training of doctors
medisch onderzoek medical examination
medisch recht medical law
medisch specialisme medical specialisation, medical specialization
medisch toerisme, gezondheidstoerisme, reizen voor medische doeleinden medical tourism, health tourism, medical travel
medische diagnose, elektrocardiogram, elektro-encefalogram, endoscopie, IRS, kernspinresonantie, laboratoriumonderzoek, radiografie, röntgendiagnose, scan, scintigrafie medical diagnosis, diagnostic radiology, echography, electrocardiography, electroencephalography, endoscopy, laboratory analysis, magnetic resonance imaging, medical imaging, nuclear magnetic resonance, radiography, radiology, scintigraphy, ultrasound
medische expertise, Extra medisch onderzoek dat verplicht wordt uitgevoerd in geval van meningsverschil tussen de verzekerde en het ziekenfonds, of in geval van arbeidsongevallen of beroepsziekten. medical report, medical opinion
medische fout medical error
medische gegevens, medisch dossier medical data, medical file, medical records
medische research medical research
medische wetenschappen medical science
mediterraan bos, Bos in het Middellandse-Zeegebied. Mediterranean forest
mediterrane derde landen, derde landen rond de Middellandse Zee, Landen in het zuidelijk Middellandse Zeegebied en het Nabije en het Midden-Oosten, die in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap met de Europese Unie geassocieerd zijn. Op het ogenblik zijn dat Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Israël, Jordanië, de Palestijnse Autoriteit, Libanon, Syrië en Turkije. Mediterranean third countries, Mediterranean non-member countries, Use for documents which deal with all of these countries., Countries of the Southern Mediterranean and the Near and Middle East associated with the European Union through the Euro-Mediterranean partnership. At present, the Mediterranean third countries are Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Israel, Jordan, the Palestinian Authority, Lebanon, Syria and Turkey.
mediterrane landbouw, Slechts gebruiken indien het document betrekking heeft op alle lidstaten. Mediterranean agriculture
medium, Materiaal waarop gegevens kunnen worden geregistreerd. recording medium
meel van graan cereal flour
meelfabriek, meelindustrie flour milling, flour-milling works
meer lake
meerderheid van stemmen, Niet alleen bij verkiezingen, maar ook bij besluitvorming. majority voting
meerderheidsstelsel, Verkiezing bij meerderheid van stemmen. majority voting system
meerderjarigheid, civiele meerderjarigheid age of majority
meergezinswoning, flatgebouw multi-storey dwelling, block of flats
meerijregeling semi-public transport
meerpartijenstelsel, meerpartijendemocratie, veelpartijenstelsel, Parlementair stelsel met meer dan twee politieke partijen. multiparty system, multiparty democracy
meertalig woordenboek, vertalend woordenboek multilingual dictionary
meest bevoorrechte natie, MBN, meestbegunstigingsclausule, MFN-clausule, Clausule in bepaalde bilaterale overeenkomsten waarbij de ondertekenende staten zich ertoe verbinden om bij hun onderlinge uitwisselingen de douanevoordelen te voegen die ze zouden toestaan aan derden. most favoured nation, MFN, most favoured nation clause, most favoured nation treatment, Clause appearing in certain bilateral agreements whereby the contracting States agree to extend to their reciprocal trade the customs advantages which they would grant to another party.
meetapparaat, meetinstrument, meter measuring equipment, measuring instrument, meter
meewerkende echtgenoot, Echtgenoot die een deel van de werkzaamheden van een eigen onderneming op zich neemt. assisting spouse
megalopolis megalopolis
Mehedinți, Mehedinti Mehedinti
Melanesië Melanesia
melasse, stroop molasses
Melilla, Autonome Stad Melilla Melilla, Autonomous City of Melilla
melk milk
melkeiwit milk protein
melkkoe, melkveestapel dairy cow, dairy herd, milk cow
melkmachine milking machine
melkpoeder, gedroogde melk, gevriesdroogde melk, poedermelk powdered milk, dehydrated milk, dried milk, freeze-dried milk, milk powder
melkproductie, melkproduktie dairy production, milk production
melkveehouderij, melken, ophalen van melk dairy farm, milk collection
melkvet milk fat
meningsvorming, politieke beweging trends of opinion, political movement
menselijke ontwikkeling, HDI, index van de menselijke ontwikkeling, Proces om de rijkdom van het menselijk leven uit te breiden, in plaats van alleen de rijkdom van de economie waarin mensen leven. human development, HDI, human development index, Process of expanding the richness of human life rather than simply the richness of the economy in which human beings live.
mensenhandel, kinderhandel, vrouwenhandel trafficking in human beings, trafficking in persons, trade in children, trade in persons, trafficking in children, white slave trade, white slavery, THB, human trafficking, trade in human beings
mentale spanning, stress mental stress, stress
merchandising, verkooptechniek, Onderzoek van de markt en de verbruiksgewoonten met het oog op de verbetering van productie en afzetE geldt ook voor dienstverlening. merchandising, The various techniques used to render a product or a service as attractive as possible to the consumer.
Mercosur, gemeenschappelijke markt van zuidelijk Zuid-Amerika, Mercosul, Zuid-Amerikaanse Gemeenschappelijke Markt Mercosur, Mercosul, South American Common Market, Southern Common Market, Southern Cone Common Market
Mercosur-landen Mercosur countries, Use for documents which deal with all of these countries.
merk van de EU, Europees merk, communautair merk, Gemeenschapsmerk, Uniemerk, merk van de Europese Unie, Met de inwerkingtreding op 23 maart van Verordening (EU) nr. 2015/2424 tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk is het BHIM omgedoopt tot Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en is het Gemeenschapsmerk omgedoopt tot merk van de Europese Unie., Handelsmerk van de Europese Unie, dat in alle lidstaten wordt erkend en beschermd en bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is ingeschreven. EU trade mark, European trademark, Community trade mark, Community trademark, European trade mark, EUTM, European Union trade mark, With the entry into force of amending the Community trade mark regulation on 23 March, OHIM became the European Union Intellectual Property Office, and the Community trade mark became the European Union trade mark., European Union Trademark recognised and protected in all the Member States of the EU and registered with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
merk, benaming van oorsprong, dienstmerk, fabrieksmerk, merk van een product, merk van oorsprong, Omvat fabrieks-, product- en individuele of collectieve dienstmerken, garantiemerken of keurmerken. trademark, manufacturer's trademark, product brand, service mark, stamp of origin, trade mark
merkenrecht trademark law, trade mark law
mesten, vetmesten fattening, cramming
meststof fertiliser, fertilizer
meststoffenindustrie, meststoffen fertiliser industry, fertilizer industry, production of fertilisers
metaal metals
metaalafval, autowrak, oud ijzer, schroot metal waste, car wreck, metal scrap, scrap, scrap metal
metaalbewerking, behandeling van metalen, draadtrekken, lassen, metaalgieten, metallurgie, walserij metalworking, metal drawing, metal melting, metal processing, metal technology, metallurgy, rolling, soldering, welding
metaalerts metallic ore
metaalindustrie, metaalproducten, metaaltechnologie, metaalverwerkende industrie metallurgical industry, metallurgical production
metagegevens, meta-informatie, metadata, metadataregister, opslagplaats voor metagegevens metadata, data about data, meta-information, metadata registry, metadata repository, metainformation
metalen meubelen, metalen meubel metal furniture, article of metal furniture
metalen ramen en deuren metalwork
metalloïde, niet-metaal metalloid, non-metal
meteorologie, meteorologische voorspelling, weerkunde, wetenschap van de atmosfeer, Wetenschappelijke bestudering van atmosferische verschijnselen. meteorology, atmospheric science, meteorological forecast, The study of the earth's atmosphere, especially of weather-forming processes and weather forecasting.
methanol, methylalcohol methanol, methyl alcohol
metro, stadsspoorweg underground railway, subway
metrologie, dosimetrie, leer van maten, systeem van maten metrology, dosimetry, science of measurement, system of measurement
metropool, gewestelijke hoofdplaats, grote stad, wereldstad metropolis, large city
meubelindustrie, meubel, meubilering furniture industry, furnishings industry, furniture
Mexico, Verenigde Mexicaanse Staten Mexico, United Mexican States
Mezzogiorno Mezzogiorno
microcomputer, laptopcomputer, persoonlijke computer micro-computer, desk-top, lap-top, microcomputer, personal computer, portable computer
micro-economie, Onderdeel van de economie dat zich bezighoudt met de bestudering van de afzonderlijke subjecten binnen de economie. microeconomics, micro-economics, The branch of economics concerned with particular commodities, firms, or individuals and the economic relationships between them.
micro-elektronica, micro-elektronika microelectronics
microfinanciering microfinance
microkrediet microloan
Micronesië, Deel van Oceanië dat in de Stille Zuidzee ligt en ca. 2 000 eilanden omvat; voor het aanduiden van de staat, zie Federale Staten van Micronesië. Micronesia, Refers to the part of Oceania situated in the North Pacific, comprising some 2000 islands. For the country, use the descriptor "Federated States of Micronesia".
micro-onderneming, Bedrijf dat minder dan tien werknemers heeft. micro-enterprise, micro-business, Enterprise with fewer than 10 employees.
micro-organisme microorganism
microreproductie, microfiche, microfilm, microfotografie, micrografie, microkaart, microkopie, microreproduktie microform, microcopy, microfiche, microfilm, microphotograph
middelgroot bedrijf, middelgrote onderneming, Gebruikt voor bedrijven met 50-249 werknemers. medium-sized business, medium-sized enterprise, medium-sized undertaking, Used for enterprises with 50-249 persons employed.
middelgroot landbouwbedrijf medium-sized holding
middelgrote industrie medium-sized industry
middelgrote stad medium-sized town
Middellandse Zee Mediterranean Sea, Mediterranean
Middellandse Zeegebied (EU), EG-Middellandse-Zeegebied, Middellandse-Zeebekken Mediterranean region (EU), EC Mediterranean region, Mediterranean basin
middellang krediet, krediet op middellange termijn medium-term credit
Midden- en Oost-Europa, Centraal-Europa, Midden-Europa, Oost-Europa Central and Eastern Europe, Eastern Europe, CEE, Central Europe
Midden-Afrika, Centraal-Afrika, Equatoriaal-Afrika Central Africa, Equatorial Africa
Midden-Amerika Central America
Midden-Jutland (regio), Midtjylland, Op 1.1.2007 opgerichte regio die de oude provincies Ringkjøbing en Århus omvat, alsook een deel van de provincies Viborg en Vejle. Central Jutland region, Central Jutland, Created on 01/01/2007, the region comprises the former counties of Ringkjøbing and Århus, plus part of the counties of Viborg and Vejle.
middenkader middle management
middenklasse, bezittende klasse, bourgeoisie middle class, bourgeoisie
Midden-Norrland, Mellersta Norrland Middle Norrland (Sweden), Mellersta Norrland
Midden-Oosten, Nabije Oosten, West-Azië, landen van het Nabije Oosten Middle East, Near East
middenpartij, Politieke groepering buiten de linker of de rechter vleugel, die ook met links of met rechts een coalitie kan aangaan. hinge party, party holding the balance of power, Independent political force of the right or left which forms coalitions with the right or left.
Midden-Portugal Central Portugal
middenprijs average price
Midi-Pyrénées, Op 1 januari 2016 is de regio Midi-Pyrénées opgegaan in de regio Occitanie. Midi-Pyrenées, As of 1 January 2016, the region of Midi-Pyrénées was incorporated into the region of Occitanie.
migrant, emigrant, geëmigreerde, geïmmigreerde, immigrant migrant, emigrant, immigrant
migrantenkind, migrant van de derde generatie, migrant van de tweede generatie child of migrant, second generation migrant, third generation migrant
migratie binnen de Gemeenschap, communautaire migrant, intercommunautaire migratie Community migration, Community migrant, inter-Community migration
migratie, graad van migratie, migratiebeweging, migratiecijfer migration, rate of migration, rhythm of migration
migratiebeleid migration policy
migratiebeleid van de EU, communautair migratiebeleid, gemeenschappelijk migratiebeleid, migratie binnen, vanuit of naar de EU, migratiebeleid van de Europese Unie EU migration policy, Community migration policy, Community policy on migration, European Union migration policy
migratiestatistieken, asielstatistieken, statistieken over beheerde migratie migration statistics, asylum statistics, managed migration statistics
migratiestroom migratory movement, migratory flow
migrerende vrouw, migratie van vrouwen female migrant
migrerende werknemer, buitenlandse arbeidskracht, gastarbeider, geëmigreerde werknemer, geïmmigreerde werknemer migrant worker, emigrant worker, foreign labour, foreign worker, immigrant worker
mijn, ondergrondse ontginning, ontginning in dagbouw, ontginning in diepbouw, open groeve, steengroeve mining operation, deep mining, mine, open-cast pit, quarry
mijnbouwproduct, erts, mijnbouwprodukt, mineraal, Gebruiken voor de documenten die betrekking hebben op het geheel van de producten, zoniet de meer specifieke termen gebruiken. mining product, mineral, ore, Use for documents which cover the entire range of products, otherwise use a more specific descriptor.
mijnenbestrijding, mijnruiming, ontmijning mine action, demining, demining assistance, humanitarian demining, mine clearance, mine clearing, mine disposal
mijnindustrie, mijnbouwindustrie mining industry
mijnproductie, mijnproduktie mining production
mijnwerker miner
milieuaudit, EMAS, interne milieuaudit, milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU, systematische, gedocumenteerde, periodieke en objectieve evaluatie van de milieuprestaties van een organisatie, van het beheersysteem en van de processen die op milieubescherming gericht zijn environmental auditing, EMAS, EU Eco-Management and Audit Scheme, eco-audit, green auditing, internal environmental auditing, systematic, documented, periodic and objective evaluation of the environmental performance of an organisation, management system and processes designed to protect the environment
milieubeleid, milieubeheer environmental policy, environmental management
milieubescherming, behoud van het milieu, natuurbehoud, natuurbescherming environmental protection, conservation of nature, nature protection, preservation of the environment, protection of nature
milieudelict, misdaad tegen het milieu environmental offence, crime against the environment, environmental crime
milieueconomie environmental economics
milieueducatie, milieuonderwijs, milieuopvoeding environmental education, environmental awareness, environmental training
milieuheffing, ecotax, energiebelasting, groene belasting, heffing op CO2, heffing op vervuilende producten, lozingsheffing, Heffing op de uitstoot van vervuilende stoffen en op geluidshinder, of bijdrage aan diensten voor afvalverwerking, of heffing op mogelijk vervuilende stoffen. environmental tax, charge for polluting product, discharge tax, ecotax, energy tax, environmental charge, green tax, tax on CO2, tax on polluting product, Tax which allows pollution or noise to be emitted or which rewards services for waste treatment or which is levied on products which are likely to pollute.
milieu-indicator environmental indicator, agri-environmental indicator
milieu-industrie, eco-industrie, ecologische industrie environmental industry, EGSS, eco-industry, environment industry, environmental goods and services industry, environmental goods and services sector
milieukeurmerk, ecolabel, groen label, milieukeur eco-label, environment-friendly label
milieukosten, kosten van milieubescherming, kosten van milieuevaluatie, kosten voor milieutoetsing, milieubeschermingskosten, saneringskosten, schaduwkosten, uitgaven voor milieubescherming, De kosten van de controle op milieueffecten of van het voorkomen of herstellen van milieuschade. environmental cost, EPE, environmental appraisal cost, environmental prevention cost, environmental protection cost, environmental protection expenditure, Cost of activities aimed at the monitoring of environmental effects, or at the prevention or the repair of environmental damages.
milieukwaliteit, kwaliteit van het milieu, verbetering van het milieu quality of the environment, improvement of the environment
milieunorm, milieukwaliteitsnorm, Bepaling van de MAC-waarde van een vervuilende stof of een schadelijke invloed, met een veiligheidsmarge om de volksgezondheid te beschermen. environmental standard, environmental quality standard, standard relating to the environment, The specification of the maximum acceptable limit for a pollutant with a safety margin to guarantee public safety.
milieuonderzoek, milieu-onderzoek, milieustudie, Niet te verwarren met ecologie, de studie van de relatie tussen levende organismen en hun omgeving., Studie van het milieu en de veranderingen daarin die door menselijke activiteiten worden veroorzaakt. environmental research, environmental studies, Not to be confused with ecology which is the study of the interrelationships between living organisms and their environment., Study of the environment and its modifications caused by human activities.
milieuplan voor de landbouw agri-environmental plan
Milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEP UN Environment Programme, UNEP, United Nations Environment Programme
milieurecht, IMPEL-netwerk, milieuwetgeving, voorschriften voor milieubeheer environmental law, IMPEL network, Implementation and Enforcement of Environmental Law, IMPEL, environmental legislation, environmental regulations
milieustatistiek environmental statistics
militair bewind, militaire dictatuur, militaire junta military regime, military dictatorship, military junta
Militair Comité van de Europese Unie, Comité van de EU, Militair, EUMC (Militair Comité) EU Military Committee, EUMC, European Union Military Committee, Military Committee of the European Union
militair geheim military secret
militair personeel, soldaat military personnel
militair recht, code militaire military law, martial law
militaire basis, buitenlandse militaire basis, vliegbasis, vlootbasis military base, air base, foreign base, military base abroad, naval base
militaire begraafplaats military cemetery, war grave
militaire bezetting, bezettingstroepen, territoriale bezetting military occupation, occupation forces, territorial occupation
militaire discipline, desertie military discipline, desertion
militaire interventie, agressie military intervention, aggression
militaire luchtvloot, militair vliegtuig, oorlogsluchtvaart, troepentransportvliegtuig, waarnemingsvliegtuig military aircraft, military aeronautics, scout plane, troop transport plane, war aviation
militaire missie van de EU, Althea, Artemis, Concordia, militaire operatie van de Europese Unie EU military mission, EU military operation, European Union military mission, European Union military operation
militaire oefening military manoeuvres
militaire opleiding military training
militaire rechtspraak, Hoog Militair Gerechtshof, Militair Gerechtshof, arrondissementskrijgsraad, krijgsraad, militaire rechtbank military court, military tribunal
militaire research military research
militaire samenwerking, militaire overeenkomst, militaire steun military cooperation, military agreement, military aid
militaire sanctie military sanctions
Militaire Staf van de EU, EUMS, Militaire Staf van de Europese Unie EU Military Staff, EUMS, European Union Military Staff
militarisering van de ruimte, militair gebruik van de ruimte militarisation of space, militarization of space, military space race
militarisme militarism
minder begunstigd gebied, minder begunstigde zone, onderontwikkeld gebied less-favoured region, less-favoured area, underdeveloped region
minder ontwikkeld land least-developed country, LDC
minder vervuilend voertuig non-polluting vehicle
minderheidstaal, bedreigde taal, sterk bedreigde taal, verdwijnende taal minority language, disappearing language, endangered language, threatened language
minderjarigheid, civiele minderjarigheid infancy
mineraalwater, spuitwater mineral water
minerale olie, lampolie mineral oil, petroleum oil
minerale reserves uit de zeebodem, ertsknol, fosforiet, tinbedding, zeegranulaat underwater mineral resources, marine granulate, mining of the sea-bed, phosphorite, polymetallic nodule
minerale reserves, minerale bodemrijkdom mineral resources, mining resources
minerale verbinding mineral compound
mineralogie mineralogy
minimumbestaansinkomen, gegarandeerd minimuminkomen, gegarandeerd sociaal minimuminkomen, minimum bestaansinkomen, minimuminkomen, sociaal minimuminkomen subsistence level income, guaranteed minimum income, minimum subsistence income
minimumloon, gegarandeerd loon minimum pay, guaranteed wage, minimum wage
minimumprijs, bodemprijs, laagste prijs minimum price, floor price
minimumvoorraad, reservevoorraad, Noodzakelijke minimale voorraad om een onderneming een normale werking toe te laten. minimum stock, safety stock, Lowest level which stocks of any item should be allowed to reach in the course of normal business.
minister, kabinet van de minister minister, departmental staff of a minister
ministerconferentie ministerial meeting
ministerie, ministerieel departement ministry, ministerial cabinet, ministerial department
ministerieel ambtenaar, ministerieel officier, procureur public legal official, solicitor
ministeriële verantwoordelijkheid, regeringsverantwoordelijkheid, Politieke verantwoordelijkheid van de regering tegenover het parlement, welke door de minister-president in het geding kan worden gebracht via de vertrouwenskwestie, of op initiatief van het parlement, in het kader van een motie van afkeuring. ministerial responsibility, government responsibility
misbruik van vertrouwen breach of trust
misbruik van voorkennis, insider dealing, handel met voorkennis insider trading, insider buying, insider dealing
misbruikclausule unfair terms of contract
misdaad tegen de menselijkheid, genocide, holocaust, misdaad tegen het internationaal recht crime against humanity, Holocaust, crime under international law, genocide
misdaad tegen de personen crime against individuals
misdaadbestrijding fight against crime, crime prevention
misdadigheid delinquency
misleidende reclame, ongeoorloofde reclame, sluikreclame advertising malpractice, deceptive advertising, false advertising, misleading advertising, subliminal advertising, unfair advertising
mnemotechniek, geheugenkunst, geheugentechniek mnemonics, memorisation technique
mobiele applicatie, mobiele app, softwareapplicatie die ontworpen is om te draaien op een smartphone, een tablet of een ander mobiel apparaat mobile application, mobile app, software application designed to run on smartphones, tablet computers and other mobile devices
mobiele communicatie, exploitant van een mobiel netwerk, mobiel communicatiesysteem, mobiele telefonie, mobieletelefoniebedrijf, mobilofoonnet mobile communication, mobile communications network, mobile communications system, mobile network, mobile network operator, mobile phone operator, mobile telephone network, mobile telephony
mobiele telefoon, GSM, handy, mobieltje mobile phone, GSM, cell phone, cellular phone, mobile telephone
mobiliteit van arbeidskrachten, detacheren, mobiliteit van personeel, uitwisseling van arbeidskrachten, Vermogen van werknemers om horizontaal of verticaal van baan te veranderen, ook binnen de onderneming. Niet te verwarren met vrij verkeer van werknemers. labour mobility, manpower mobility, staff mobility, worker exchange, Refers to the ability of individual workers to move around within the labour market. Not to be confused with free movement of workers.
modem modem
moderne geschiedenis, moderne tijd modern history, modern era
modernisering van de industrie modernisation of industry, modernization of industry
modernisering van de onderneming company modernisation, company modernization
modernisering van een landbouwbedrijf, modernisering van landbouwstructuren, ontwikkeling van landbouwbedrijven farm modernisation, farm development, farm modernization, modernisation of agricultural structures, modernisation of farming
moderniseringshulp, moderniseringspremie modernisation aid, modernisation grant, modernization aid
moedermaatschappij parent company, founder company
moedermelk mother's milk
moederschap, bevalling, kraamvrouw, zwangere vrouw, zwangerschap motherhood, maternity confinement, pregnancy, pregnant woman
moederschapsuitkering, postnatale uitkering, prenatale uitkering, uitkering bij geboorte maternity benefit, birth grant, maternity allowance
moedertaal mother tongue
Moldavië, Moldova, Republiek Moldavië Moldova, Republic of Moldova
moleculaire biologie, Studie van de chemische structuren en processen op moleculair niveau die ten grondslag liggen aan biologische verschijnselen. molecular biology, Study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level.
Molise Molise
Molukken Moluccas
molybdeen molybdenum
momentopnamemethode, snelleesmethode speed reading
Monaco, Vorstendom Monaco Monaco, Principality of Monaco
monarchisten, koningsgezinden, monarchistische partij monarchist party
mond- en klauwzeer foot-and-mouth disease
mondelinge vraag oral question
mondiale organisatie, internationale intergouvernementele organisatie world organisation, global organisation, global organization, intergovernmental world organisation, intergovernmental world organization, world organization
mondialisme Universalism
monetair beleid, monetaire hervorming, monetaire situatie, monetaire stabiliteit monetary policy, currency reform, currency situation, money policy
Monetair Comité (EU), Monetair Comité EG Monetary Committee (EU), EC Monetary Committee
monetair compenserend bedrag, MCB, afbraak van de MCB's, compenserend bedrag, compenserend bedrag bij invoer, compenserend bedrag bij toetreding, Financiële maatregelen die toelaten een vaste prijs te behouden voor landbouwpodukten ondanks monetaire fluctuaties. monetary compensatory amount, MCA, accession compensatory amount, compensatory amount, dismantling of MCA, Charge on imports or exports of agricultural products introduced to offset the difference between actual exchange rates and "green" rates and thus prevent distortions of competition.
monetair landbouwbeleid, agro-monetair beleid, agro-monetaire maatregel agri-monetary policy, agricultural monetary policy
monetaire aanpassing currency adjustment
monetaire betrekkingen monetary relations
monetaire crisis, financiële crisis monetary crisis, financial crisis, currency crisis
monetaire emissie issuing of currency
monetaire inkomsten, Inkomsten die de nationale centrale banken bij de uitoefening van monetairbeleidstaken verkrijgen. monetary income, Income accruing to the National Central Banks in the performance of the monetary policy function.
monetaire integratie monetary integration
monetaire markt, internationale monetaire markt, Plaats waar korte-termijnkapitalen worden verhandeld; omvat handel in alle betalingsmiddelen die door financiële intermediairs worden geaccepteerd. money market, international money market, A market in short-term financial claims, e.g. bills of exchange, Treasury bills, interbank money and discount house deposits.
monetaire overeenkomst, monetair akkoord monetary agreement
monetaire samenwerking monetary cooperation
monetaire steun op korte termijn, Communautaire financiering op korte termijn, bestemd om het hoofd te bieden aan een financieringsnood ten gevolge van een tijdelijk deficit op de betalingsbalans. short-term monetary support, Short-term Community financing intended to meet financial requirements resulting from a temporary deficit in the balance of payments.
monetaire unie monetary union
monetaire zone, dollarzone, frankzone, sterlingzone currency area, currency zone, dollar area, franc area, monetary area, sterling area
Mongolië Mongolia
monitoringverslag, Periodiek verslag over programma's, bedoeld om eventuele problemen bij de uitvoering aan het licht te brengen en aan te pakken en om feitelijke informatie te verzamelen voor toekomstige evaluaties en effectbeoordelingen. monitoring report, Regular report about programmes to identify and address any implementation problems and generates factual information for future evaluation and impact assessments.
monocultuur single-crop farming, monoculture
monografie monograph
monopolie, commercialiseringsmonopolie, handelsmonopolie monopoly, marketing monopoly, trading monopoly
monsterneming sampling
Montenegro Montenegro
Montserrat Montserrat
monument monument
moslim, islamiet, mohammedaan Muslim, Moslem
motie van afkeuring, motie van wantrouwen, Met redenen omklede afkeuring van een parlementaire vergadering gericht tot de regering. motion of censure, Expression of disapproval or criticism addressed to the government by a parliamentary assembly.
motie van het Parlement resolution of parliament
motivatie van de consument consumer motivation
motor, verbrandingsmotor engine, combustion engine
motorbrandstof motor fuel
motorvoertuig motor vehicle
mousserende wijn, schuimwijn sparkling wine, semi-sparkling wine
mout, gebrande mout, niet-gebrande mout malt, roasted malt, unroasted malt
Mozambique, Republiek Mozambique Mozambique, Republic of Mozambique
multidisciplinair onderwijs multidisciplinary education
multi-etnische staat, meervolkerenstaat multiracial State, multiracial country, multiracial nation
Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties, MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA
multilaterale betrekking, multilateralisme, Het zodanig organiseren van betrekkingen tussen meer dan twee landen, dat elk land profiteert van de betrekkingen met alle andere partners. multilateral relations, multilateralism, Organisation of relations based on mechanisms which promote relations between each country and all its partners.
multilaterale bewaking multilateral surveillance
multilaterale hulp multilateral aid
multilaterale overeenkomst, multilateraal akkoord, multilateraal verdrag multilateral agreement, multilateral treaty
multi-level governance, meerlagig bestuur, Gecoördineerde actie door de Europese Unie, de lidstaten en lokale en regionale autoriteiten, gebaseerd op partnerschap en gericht op het opstellen en uitvoeren van EU-beleid. multi-level governance, multilevel governance, multilevel policy, Coordinated action by the European Union, the Member States and local and regional authorities, based on partnership and aimed at drawing up and implementing EU policies.
multimedia, multimedia-inhoudindustrie, Geluid, tekst en - eventueel bewegende - beelden, geïntegreerd op één en dezelfde drager. multimedia, sound-text-image, Integration of sound, images (possibly animated) and text on a single support.
multinationale onderneming, multinational, multinationale vennootschap multinational enterprise, multinational, multinational company, multinational corporation
multinationale strijdmacht, blauwe helmen, VN-strijdkrachten, VN-vredestroepen multinational force, UN forces, United Nations troops, emergency forces, forces of the United Nations
multivezelovereenkomst, multivezelakkoord, MVO, Betreft de internationale textielhandel. multifibre agreement, multifibre arrangement, MFA, Agreement concerning the international textile trade.
Munster Munster
Murcia, Autonome Gemeenschap Murcia Region of Murcia, Autonomous Community of the Region of Murcia
Mureș, Mures Mures
museum museum
muziek music
muziekinstrument musical instrument
mythologie mythology
na de koude oorlog, wereld na de koude oorlog post-Cold War, post-Cold War era, post-Cold War world
naaldboom, conifeer, den, harsboom, pijnboom, spar conifer, fir tree, pine tree
naamloze vennootschap, NV public limited company, plc, public limited liability company
nachtwerk night work
NAFTA, Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, Noordamerikaanse Vrijhandelsovereenkomst NAFTA, North American Free Trade Agreement
NAFTA-landen NAFTA countries, North American Free Trade Agreement countries, Use for documents which deal with all of these countries.
nalevingsachterstand, Percentage EU-richtlijnen dat door de lidstaten onjuist is omgezet. De nalevingsachterstand is een maat voor het aantal richtlijnen waarvoor een inbreukprocedure wegens niet-naleving is ingeleid. conformity deficit, Percentage of EU directives incorrectly transposed by the Member States. The conformity deficit measures the number of Directives against which infringement proceedings for non-conformity are opened.
namaak, nagemaakt geneesmiddel, namaakgeneesmiddel, namaakmedicijn, Te combineren met product of sector waarop namaak betrekking heeft. industrial counterfeiting, counterfeit medicine, To be used in combination with the product or the sector affected by the counterfeiting.
Namen Province of Namur
Namibië, Republiek Namibië Namibia, Republic of Namibia
nanotechnologie, nanobiotechnologie, nano-elektronica, nanomaterialen, nanowetenschap nanotechnology, nanobiotechnology, nanoelectronics, nanomaterials, nanoscience
naoorlogse periode, naoorlogse situatie, naoorlogse tijd post-war period, post war, postwar
nationaal inkomen, Netto winsten uit alle goederen en diensten die in de loop van een periode door de economie van een land worden geproduceerd. national income, The aggregate earnings of labour and property which arise from the current production of goods and services by the nation's economy.
nationaal landbouwbeleid national agricultural policy, national farm policy
nationaal park in de stad national city park
nationaal park, Groot terrein dat in ongerepte natuurlijke staat wordt bewaard, meestal beheerd door de overheid, en dat zijn waarde ontleent aan bijzondere ecosystemen. national park, An area of countryside for public use designated by a national government as being of notable scenic, environmental, scientific or historical importance.
nationaal parlement, Verbinden met het betrokken land. national parliament, Use in association with country concerned.
nationaal product, nationaal produkt, In geld uitgedrukte maat voor de gehele economische activiteit van een land, dus goederen en diensten, gedurende een bepaalde periode. domestic product, The total product of the various branches of the national economy over a fixed period, after deduction of capital consumption.
nationaal recht, binnenlands recht, nationale rechtsorde, nationale voorschriften, nationale wetgeving, wetgeving van de lidstaten national law, domestic law, internal law, legislation of the Member States, national legal system, national legislation, national regulations
nationaal symbool, nationale vlag, symbool van het land symbol of State
nationaal vervoer national transport
nationaal-socialisme, nazisme, neonazi National Socialism, Nazism, neo-Nazism
nationale belasting national tax, national taxation
nationale bevoegde instantie, bevoegde nationale autoriteit, bevoegde nationale instantie, nationale bevoegde autoriteit, Krachtens de meeste richtlijnen en verordeningen van de EU moeten de lidstaten bevoegde instanties aanwijzen en daarvan kennis geven aan de Europese Commissie., organisatie waaraan bij wet een bevoegdheid is gedelegeerd of toegewezen om een bepaalde functie uit te oefenen, normaal gezien het toezicht op de naleving van de nationale wet- en regelgeving national competent authority, Member States have an obligation to designate competent authorities under most of EU directives and regulations and to notify them to the European Commission., organisation that has the legally delegated or invested authority, or power to perform a designated function, normally monitoring compliance with the national statutes and regulations
nationale bevrijdingsbeweging national liberation movement
nationale bibliotheek national library
nationale boekhouding, nationale rekening, Boekhoudsysteem gebruikt voor het compileren van nationale rekeningen. Niet verwarren met overheidsboekhouding. national accounts, national account, System of accounting used to compile national accounts. Not to be confused with public service accounting.
nationale dag van rouw, dag van nationale rouw national day of mourning
nationale economie national economy
nationale eenwording, hereniging national unification, reunification
nationale financiering national financing
nationale gezondheidsdienst State health service
nationale minderheid national minority
nationale onafhankelijkheid, nationale afhankelijkheid, politieke onafhankelijkheid national independence, national dependence, political independence
nationale planning, nationaal plan national planning, national plan
nationale productie, binnenlandse productie, nationale produktie national production, domestic production
nationale school national school, Special school for the training of future police and fire officers, etc.
nationale soevereiniteit national sovereignty
nationale statistiek national statistics
nationale taal, landstaal national language
nationale uitgaven, staatsuitgaven national expenditure
nationale uitvoeringsmaatregel, omzetting van EG-richtlijnen, overdracht van het communautaire recht, omzetting van Europese richtlijnen, Dit betreft een of meer door de lidstaat officieel goedgekeurde teksten waardoor de bepalingen van de richtlijn in de nationale rechtsorde worden opgenomen. national implementing measure, implementation of EC Directives, transposition of European directives, This is one or more texts adopted officially by a Member State incorporating the provisions of a directive into its national law.
nationale valuta national currency
nationalisering nationalisation, nationalization
nationalisme, chauvinisme nationalism, chauvinism
nationalistische partij, Partij die nationale gevoelens centraal stelt, vaak in combinatie met negatieve uitspraken over vreemdelingen en een neiging tot extremisme. nationalist party, A party which extols national pride, sometimes possessing xenophobic or isolationist tendencies.
nationaliteit van de rechtspersoon, nationaliteit van de maatschappijen nationality of legal persons, nationality of companies
nationaliteit, verlies van de nationaliteit, verwerven van de nationaliteit nationality, acquisition of nationality, citizenship, loss of nationality
natrium sodium
naturalisatie naturalisation, naturalization
natuurbos natural forest
natuurgodsdienst, animisme, fetichisme, voodoo primitive religion, animism, fetishism, totemism, voodoo
natuurlijk risico, natuurramprisico natural hazard, natural catastrophe risk
natuurlijke levensmiddelenkleurstof natural food colouring
natuurlijke meststof, compost, mesthoop organic fertiliser, compost, dung, liquid manure, manure, organic fertilizer
natuurlijke persoon natural person
natuurlijke reserves, natuurlijke rijkdom natural resources
natuurlijke rubber natural rubber
natuurlijke-taalverwerking, natuurlijketaalverwerking, Gebied van de computerwetenschap, artificiële intelligentie en linguïstiek waarbinnen de interactie tussen computers en menselijke (natuurlijke) talen wordt onderzocht. natural language processing, NLP, A field of computer science, artificial intelligence, and linguistics concerned with the interactions between computers and human (natural) languages.
natuurramp, natuurcatastrofe, Natuurlijke gebeurtenis van zodanige omvang dat er een rampzalige situatie ontstaat waarin de dagelijkse levenspatronen plotseling worden verstoord en mensen terechtkomen in een situatie van hulpbehoevendheid en leed, waardoor zij voedsel, kleding, onderdak, medische en verpleegkundige zorg en andere levensbehoeften nodig hebben, en bescherming tegen ongunstige milieufactoren en -omstandigheden. natural disaster, natural catastrophe, Act of nature of such magnitude as to create a catastrophic situation in which the day-to-day patterns of life are suddenly disrupted and people are plunged into helplessness and suffering, and, as a result, need food, clothing, shelter, medical and nursing care and other necessities of life, and protection against unfavourable environmental factors and conditions.
natuurrecht, natuurlijk recht natural law
natuurreservaat, beschermd natuurgebied, biosfeerreservaat, jachtreservaat, natuurbeschermingsgebied, natuurpark, wildreservaat, Gebied waarin de flora en fauna waarvan het behoud van ecologisch, pedagogisch of wetenschappelijk belang is, tegen gevaar van uitroeiing worden beschermd; alleen handelingen die nodig zijn voor het behoud zijn toegestaan. nature reserve, biosphere reserve, game park, game reserve, natural preserve, natural reserve, nature park, nature preserve, protected landscape, wildflower park, wildlife park, A protected area of importance for wildlife, flora, fauna or features of geological, biological or aesthetic interest, which is reserved and managed for the conservation and restoration of the natural environment.
natuurvezel natural fibre
natuurwetenschap, fysica, natuurkunde physical sciences, physics
Nauru, Republiek Nauru Nauru, Republic of Nauru
nauwere samenwerking, gedifferentieerde eenwording, gedifferentieerde integratie, harde kern, Het doel van deze samenwerking bestaat erin, een beperkt aantal lidstaten die het eenwordingstempo kunnen en willen opvoeren, in staat te stellen de verdieping van de Europese eenwording voort te zetten buiten het institutionele kader van de Unie. enhanced cooperation, closer cooperation, differentiated integration, hard-core, Principle which allows Member States who so wish to make progress at a different pace or on different objectives outside the institutional framework of the European Union.
Navarra, Autonome Gemeenschap Navarra Navarre, Autonomous Community of Navarre, Foral Community of Navarre
navigatiehulpmiddel, radar navigation aid
navigatievoorschriften navigational code
NAVO, Atlantisch Verbond, Atlantische Gemeenschap, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NATO, Atlantic Alliance, Atlantic Community, North Atlantic Treaty Organisation, North Atlantic Treaty Organization
NAVO-landen, landen van de NAVO NATO countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Neamt Neamt
Nederland LGO, LGO Nederland Netherlands OCT, Overseas countries of the Kingdom of the Netherlands
Nederland, Koninkrijk der Nederlanden Netherlands, Holland, Kingdom of the Netherlands
Nederlandse Antillen, Sinds 10 oktober 2010 bestaan de Nederlandse Antillen niet meer. Curaçao en Sint Maarten zijn vanaf deze datum zelfstandige landen binnen het Nederlandse koninkrijk, net als Aruba. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn voortaan bijzondere gemeenten van Nederland. [Source: http://www.rijksoverheid.nl] Netherlands Antilles
Neder-Saksen, Nedersaksen, Niedersachsen, Neder-Saksen (Land) Lower Saxony, Lower Saxony (Land)
Nepal, Federale Democratische Republiek Nepal, Koninkrijk Nepal Nepal, Federal Democratic Republic of Nepal, Kingdom of Nepal
nepotisme, familiebegunstiging, vorm van favoritisme op basis van de kennissenkring of familiebanden waarbij iemand in een officiële functie zijn bevoegdheid of autoriteit gebruikt om een familielid of vriend een baan te bezorgen of te begunstigen zonder dat de betrokkene daarvoor de kwalificaties of verdiensten hoeft te hebben nepotism, form of favouritism based on acquaintances and familiar relationships whereby someone in an official position exploits his or her power and authority to provide a job or favour to a family member or friend, even though he or she may not be qualified or deserving
netto begunstigde net recipient
netto bijdrager net contributor
Netwerk van Europese centra voor de consument, ECC-netwerk, Europa-infocentrum, Europees buitengerechtelijk netwerk, EBG-netwerk, Europees Bureau voor consumentenvoorlichting, Het netwerk van Europese centra voor de consument (ECC-netwerk) is ontstaan in januari 2005 na de samensmelting van de twee bestaande netwerken voor consumentenbescherming: het netwerk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (EBG-netwerk) en het netwerk van Euro-infocentra. European Consumer Centres Network, Consumer Information Office, ECC-Net, European Extra-Judicial Network, EEJ-Net, European consumer information agency, euroguichet-consommateurs, The European Consumer Centres Network (ECC-Net) was established in January 2005 after the merger of two existing consumer protection networks: the Network for the extra-judicial settlement of consumer disputes (EEJ-Net) and the Euroguichet Network.
netwerkserver network server
neurobiologie neurobiology
neurologie neurology
neutraliteit, neutraal land, neutralisme, Houding van een staat die vrijwillig verzaakt aan deelname in een internationaal conflict. neutrality, neutral country, The state of a nation which voluntarily refuses to become involved in an international conflict.
Nicaragua, Republiek Nicaragua Nicaragua, Republic of Nicaragua
nicotineverslaving, bestrijding van tabakmisbruik, rookverbod, strijd tegen tabak smoking, addiction to tobacco, anti-smoking campaign, nicotinism, tobacco addiction
Niederösterreich, Neder-Oostenrijk Lower Austria
nieraandoening, dialyse, nierziekte kidney disease, renal disease
niet dodelijk wapen, Uitsluitend vervaardigd en gebruikt met het doel, manschappen en materieel uit te schakelen, waarbij levensgevaar, permanent letsel of schade aan goederen an milieu zoveel mogelijk worden beperkt. non-lethal weapon, Weapons specifically designed to incapacitate combattants and equipment, while at the same time minimising the risk of death, permanent injury and irreversible damage to property and the environment.
niet in loondienst verkregen inkomen, ereloon, tantième income in addition to normal pay, fees, percentage of profits
niet in loondienst verrichte arbeid, niet-loontrekkend arbeider, niet-loontrekker self-employment
niet op de begroting opgevoerde uitgaven extra-budgetary expenditure
niet-alcoholhoudende drank, frisdrank non-alcoholic beverage, refreshing drink, refreshment
niet-autonoom gebied, trustgebied dependent territory, trusteeship
niet-beroepsbevolking, persoon die geen beroep uitoefent non-working population, inactive
niet-beroepsmagistraat, gezworene, jury, kantonrechter, lid van een jury, volksjury lay magistrate, juror, jury, justice of the peace, people's jury
niet-cognitieve vaardigheden, Zij omvatten persoonlijke kenmerken, houdingen en drijfveren., Verzameling essentiële vaardigheden die mensen in staat stellen zich hun hele leven lang te blijven ontwikkelen en succes te boeken via gedrag, doorzettingsvermogen, mentaliteit, creativiteit, kritisch denken, sociale vaardigheden, veerkracht en “lef”, en eigenschappen zoals zorgvuldigheid. non cognitive skills, adaptability, creativity, critical thinking , emotional intelligence, readiness to learn, resilience, soft skills, They comprise personal traits, attitudes and motivations., Critical set of skills that allow individuals to develop over the lifespan and achieve success through behaviour, perseverance, mindset, creativity, critical thinking, social skills, resilience and ‘grit’ as well as traits like conscientiousness.
niet-deelnemend land, Lidstaat die vrijwillig, of omdat (nog) niet is voldaan aan de criteria, niet overstapt of overgegaan is op de euro. non-participating country, out country, pre-in country, A Member State which has not yet adopted the single currency, either intentionally or because it does not yet meet the conditions.
niet-duurzame goederen, vervangbaar artikel, wegwerpartikel non-durable goods, disposable article, disposable goods, expendable goods, non-durables
niet-Europese taal non-European language
niet-geassocieerd land, niet-geassocieerd ontwikkelingsland non-associated country, non-associated developing country
niet-gebondenheid, niet-gebonden land, Weigering om zich te scharen bij de een of de andere van de grootmachten. non-alignment, non-aligned country, Refusal by a nation to align itself to one or other of the major powers.
niet-gemotoriseerd vervoer, fietsen, niet-gemotoriseerde vormen van vervoer waarvoor een fysieke inspanning wordt geleverd, zoals wandelen en fietsen non-motorised transport, cycling, non-motorised forms of transport involving physical activity, such as walking and cycling
niet-geweven textiel, niet-geweven stof non-woven fabric, bonded fibre
niet-gouvernementele organisatie, NGO, internationale niet-gouvernementele organisatie, mondiale niet-gouvernementele organisatie, niet-gouvernementeel orgaan, regionale niet-gouvernementele organisatie non-governmental organisation, NGO, non-governmental international organisation, non-governmental international organization, non-governmental organization, non-governmental regional organisation, non-governmental regional organization, non-governmental world organisation, non-governmental world organization
niet-ingeschrevene, fractie van niet-ingeschrevenen, Parlementslid dat tot geen enkele politieke groep behoort. non-attached member, group of independent members, group of non-attached members, independent member, non-affiliated group, non-affiliated member, Parliamentarian who does not belong to any political group.
niet-ioniserende straling, laserstraling, magnetronstraling, straling van mobiele telefoon, uv-straling non-ionising radiation, UV radiation, cell phone radiation, microwave radiation, portable telephone radiation, ultraviolet radiation
niet-metaalhoudend erts non-metallic ore
niet-plat product, niet-plat produkt non-flat product
niet-recycleerbaar afval, niet-recyclebaar afval non-recoverable waste, unrecyclable waste
niet-tarifaire handelsbelemmering, niet-tarifaire barrière, niet-tarifaire hindernis non-tariff barrier, non-tariff restriction
niet-terugbetaalbare hulp non-refundable aid
niet-verplichte uitgave non-compulsory expenditure
niet-wetgevingsbesluit (EU), Rechtshandeling die buiten de wetgevingsprocedure is aangenomen. non-legislative act (EU), Legal acts adopted outside a legislative procedure.
nieuw communautair instrument, NCI, Ortoli-faciliteit, Ortoli-lening New Community Instrument, NCI, New Community Instrument for borrowing and lending, Ortoli facility, Ortoli loan
nieuw product, nieuw produkt new product
Nieuw-Caledonië, Sui generis gemeenschap van Frankrijk. New Caledonia, French sui generis collectivity.
nieuwe economische orde, nieuwe internationale economische orde new economic order, new international economic order
nieuwe pedagogie, buitenschoolse vorming, experimentele school, open school, pedagogisch experiment, pedagogisch onderzoek, pedagogische vernieuwing, pilootschool new educational methods, educational experiment, educational innovation, educational research, experimental school, open-access school, parallel school, pilot school
nieuwe religie, new age new religion, new age
nieuwe stad new town
nieuwe technologie, geavanceerde technologie, hightech, hoogontwikkelde technologie, speerpunttechnologie, spitstechnologie new technology, advanced technique, advanced technology, high tech, high technology
nieuwe voedingsmiddelen, nieuw voedingsmiddel, Soort voedingsmiddel dat geen aanzienlijke geschiedenis van consumptie kent of wordt geproduceerd volgens een methode die niet eerder voor voedsel is gebruikt. novel food, novel food (EU), Type of food that does not have a significant history of consumption or is produced by a method that has not previously been used for food.
nieuwe werkvorm new type of employment
nieuw-samengesteld gezin, NSG, Gezin waarin de kinderen uit een vorige verbintenis van één of beide ouders stammen. stepfamily, A family into which one or both of the adult partners bring children from a previous relationship.
Nieuw-Zeeland New Zealand
Niger, Republiek Niger Niger, Republic of Niger
Nigeria, Federale Republiek Nigeria Nigeria, Federal Republic of Nigeria
nikkel nickel
Nimexe, Werd in 1987 afgeschaft en vervangen door de gecombineerde nomenclatuur., Nomenclatuur van waren voor de statistieken van de handel buiten de Gemeenschap en de handel tussen de Lid-Staten. Nimexe, Cancelled in 1987 and replaced by the Combined Nomenclature., Nomenclature of Goods for the External Trade Statistics of the Community and Statistics of Trade between Member States.
Niue, Republiek Niue Niue, Republic of Niue
niveau van het onderwijs, onderwijsniveau, opleidingsniveau level of education, educational attainment, level of training
nomadenleven, nomade nomadism, nomad
nomenclatuur van landbouwproducten, nomenclatuur van landbouwprodukten agricultural product nomenclature, nomenclature of agricultural products
nomenclatuur, statistische nomenclatuur nomenclature, statistical nomenclature
non-ferro-erts non-ferrous ore
non-ferrometaal, non-ferro-metaal, zirkonium non-ferrous metal, zirconium
non-profitsector, niet-commerciële sector non-commercial sector
non-proliferatie van bewapening non-proliferation of arms
non-proliferatie van kernwapens, kernstopverdrag, non-proliferatieverdrag, Internationaal toezicht op de overdracht van kernwapens en nucleaire technologie, en op het gebruik ervan. nuclear non-proliferation, non-proliferation control, non-proliferation treaty, NPT, International control of the transfer and utilisation of nuclear weapons.
noodhulp, spoedhulp emergency aid
noodtoestand, avondklok, staat van beleg state of emergency, curfew, state of siege
noodweer, wettige zelfverdediging self-defence
Noord-Afrika North Africa, Northern Africa
Noord-Alföld Northern Alföld, Northern Great Plain
Noord-Amerika, Angelsaksisch Amerika North America
Noord-Brabant North Brabant
Noord-Egeïsche Zee Northern Aegean, North Aegean
noordelijk Midden-Zweden, Norra Mellansverige North Middle Sweden, Norra Mellansverige
Noordelijke IJszee Arctic Ocean
Noordelijke kust van Kroatië, Noordelijk kustgebied van Kroatië Northern Croatian Littoral
Noordelijke Marianen, Gemenebest der Noordelijke Marianen, Autonoom gebied van de Verenigde Staten van Amerika (vrije geassocieerde staat). Northern Mariana Islands, Northern Marianas, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Commonwealth in political union with the USA.
Noord-Estland Northern Estonia
Noord-Europa, noordse landen, Scandinavië, Scandinavisch land Northern Europe, Nordic country, Scandinavia, Scandinavian country
Noord-Holland North Holland
Noord-Hongarije Northern Hungary
Noord-Ierland, Tot en met 31.1.2020 behoorden regio’s van het Verenigd Koninkrijk tot de regio’s van de EU-lidstaten. Northern Ireland, Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
Noord-Jutland (provincie) North Jutland (county)
Noord-Jutland (regio), Op 1.1.2007 opgerichte regio die de oude provincie Noord-Jutland en een deel van de provincie Viborg omvat. Nordjylland (region), Created on 01/01/2007, the region comprises the former county of Nordjylland (North Jutland), plus part of the county of Viborg.
Noord-Korea, DVK, Democratische Volksrepubliek Korea North Korea, Democratic People’s Republic of Korea, DPRK
Noord-Macedonië, ex-Joegoslavische Republiek, FYROM, Republiek Noord-Macedonië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Sinds de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Prespa op 12 februari 2019 is de naam van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië gewijzigd in Republiek Noord-Macedonië. North Macedonia, FYROM, Macedonia-Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia, ex-Yugoslav republic, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of North Macedonia, As of 12 February 2019, with the entry into force of the Prespa Agreement, the former Yugoslav Republic of Macedonia has been renamed the Republic of North Macedonia.
Noord-Norrland, Noordelijk Norrland, Övre Norrland Upper Norrland (Sweden), Northern Norrland, Övre Norrland
NoordOost Engeland, Tot 31.01.2020 waren regio’s van het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de regio’s van de EU-lidstaten. North East (England), Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
Noord-Portugal Northern Portugal
Noordrijn-Westfalen, Nordrhein-Westfalen, Noord-Rijnland-Westfalen, Noordrijn-Westfalen (Land) North Rhine-Westphalia, North Rhine-Westphalia (Land)
Noordse Raad, Scandinavische Raad Nordic Council, Scandinavian Council
Noordwest-Engeland, Het Verenigd Koninkrijk is na 31.1.2020 niet langer een lidstaat van de Europese Unie. North West (England), Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
Noordzee North Sea
Noord-Zuidbetrekking, Noord-Zuid-betrekking, Noord-Zuidconferentie, Noord-Zuiddialoog, Noord-Zuidsamenwerking, Noord-Zuidverhouding, verslag-Brandt North-South relations, Brandt report, North-South conference, North-South cooperation, North-South dialogue
Noord-Zuid-handel, Noord-Zuidhandel North-South trade
Noorse Zee Norwegian Sea
Noorwegen, Koninkrijk Noorwegen Norway, Kingdom of Norway
Nord-Est (Roemenië) Nord-Est (Romania), North-East (Romania)
Nord-Pas-de-Calais, Op 1 januari 2016 is de regio Nord-Pas-de-Calais opgegaan in de regio Hauts-de-France. Nord-Pas-de-Calais, As of 1 January 2016, the region of Nord-Pas-de-Calais was incorporated into the region of Hauts-de-France.
Nord-Vest (Roemenië) Nord-Vest (Romania), North-West (Romania)
Norfolk, Norfolkeiland, Territorium Norfolkeiland Norfolk Island, Territory of Norfolk Island
norm, nationale norm standard, national standard
normalisatie, instelling voor normalisatie, standaardisatie standardisation, institute for standardisation, normalisation, standardization
Normandie, Regio die is ontstaan door het samenvoegen van de regio's Basse-Normandie en Haute-Normandie op 1 januari 2016. Normandie, Region formed by the merger of the regions of Lower and Upper Normandy on 1 January 2016.
Norrbotten Norrbotten county
nota van toelichting commentary on a law
notaris notary
Notranjsko-kraška Notranjsko-kraška
Nouvelle-Aquitaine, Regio die is ontstaan door het samenvoegen van de regio's Aquitaine, Limousin en Poitou-Charentes op 1 januari 2016. Nouvelle-Aquitaine, Region formed by the merger of the regions of Aquitaine, Limousin and Poitou-Charentes on 1 January 2016.
nucleair beleid, afstappen van kernenergie, kernbeleid, nucleair programma nuclear policy, abandonment of nuclear energy, nuclear programme
nucleaire beveiliging, Niet te verwarren met nucleaire veiligheid: bij beveiliging gaat het om strafbare feiten, terwijl veiligheid te maken heeft met onaanvaardbare stralingsrisico's., Het voorkomen van en reageren op criminele of opzettelijke ongeoorloofde daden die gericht zijn op kernmateriaal of daarmee te maken hebben. nuclear security, Not to be confused with nuclear safety: security is concerned with the issue of criminal acts; safety is concerned with the issue undue radiation hazards., Prevention of and response to criminal or intentional unauthorized acts involving or directed at nuclear material.
nucleaire brandstof, brandbaar nucleair element, nucleair produkt, nucleaire materie, opsplijtstof, splijtstof nuclear fuel, fissionable material, nuclear fuel element, nuclear material, nuclear product
nucleaire chemie, radioactieve isotoop, radioactivering, radio-element, radio-isotoop nuclear chemistry, radioactivation, radioactive isotope, radioelement, radioisotopes
nucleaire geneeskunde, radiotherapie, radiumtherapie, Onderdeel van de geneeskunde waarbij gebruik gemaakt wordt van radionucleïden voor diagnose en therapie. nuclear medicine, curie therapy, radium therapy, The field of medicine in which radio nuclides are used for diagnosis or therapy.
nucleaire industrie nuclear industry
nucleaire technologie, deeltjesversneller nuclear technology, particle accelerators
nucleaire veiligheid, Euratom-inspectie, inspectie IAAE, nucleair toezicht, nucleaire zekerheid, veiligheid van de kernreactor, veiligheid van kerninstallaties, veiligheidscontrole van Euratom nuclear safety, Euratom inspection, Euratom safeguards, IAEA inspection, nuclear control, reactor safety, safety of nuclear installations, safety of nuclear power stations, Prevention of accidents from undue radiation hazards.
nuttige last payload
OAS-landen, landen van de OEA OAS countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Obalno-kraška Obalno-kraška
obligatie, obligatielening, obligatiemarkt bond, bond issue, bond loan, bond market, debenture, debenture loan
observatie, observatietechniek observation, observation technique
OCAM-landen CCAM countries
Occitanie, Regio die is ontstaan door het samenvoegen van de regio's Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées op 1 januari 2016. Occitanie, Region formed by the merger of the regions of Languedoc-Roussillon and Midi-Pyrénées on 1 January 2016.
oceaan ocean
oceaanenergie, mariene energie, Hernieuwbare energie afkomstig van zeeën en oceanen. marine energy, ocean energy, Renewable energy available from seas and oceans.
Oceanië Oceania
oceanografie, oceanologie oceanography, oceanology
octrooi, patent, verlening van een octrooi patent, issue of a patent, patent for invention
octrooirecht patent law
Oeganda, Republiek Oeganda, Republiek Uganda, Uganda Uganda, Republic of Uganda
Oekraïne, Republiek Oekraïne Ukraine
OESO, OEES, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Organisatie voor Europese Economische Samenwerking OECD, OEEC, Organisation for Economic Cooperation and Development, Organisation for European Economic Cooperation
OESO-landen, landen van de OESO, Op 14 december 1960 werd het Verdrag betreffende de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling door de oorspronkelijke 20 landen ondertekend. Sindsdien zijn nog 16 andere landen lid geworden van de organisatie. OECD countries, Use for documents which deal with all of these countries., On 14 December 1960, 20 countries originally signed the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development. Since then, 16 additional countries have become members of the Organisation.
Oezbekistan, Republiek Oezbekistan Uzbekistan, Republic of Uzbekistan
officieel bezoek official visit
officieel document, officiële publicatie official document, official publication
officieel stempel, waarmerk, zegel official seal, official stamp, stamp
officiële statistiek, Statistieken over verschijnselen die van openbaar belang zijn voor beleidsmakers, economische actoren en het grote publiek. Zij worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid door de statistische instanties overeenkomstig de bepalingen van het Unierecht en het nationale recht en de praktijkcode Europese statistieken / nationale praktijkcodes. official statistics, Statistics describing phenomena of public interest to policy makers, the economic agents and the public at large. They are developed, produced and disseminated by the statistical authorities in compliance with the provisions of the Union and national law and the European statistics Code of Practice / National Codes of Practice.
officiële taal, voertaal, werktaal, Te gebruiken voor een landstaal of voor de werktaal van een instelling. official language, working language, To be used for a country or within an institution.
officiële verklaring public statement
offshore windenergieproductie, offshore windmolen, offshore windturbine, windmolenparken in waterlichamen offshore wind energy production, OWT, offshore wind turbine, wind farms sited in bodies of water
offshoreboring, off-shore-boring offshore drilling
offshore-olie-installatie, offshore-installatie, aardolieplatform, boorplatform, off-shore-installatie, offshoremateriaal offshore oil structure, drilling rig, offshore drilling machinery, offshore equipment, oil platform, oil rig, offshore structure
oliedollar petrodollar
oliehoudend gewas, oliehoudend zaad, olieplant oleaginous plant, oil seed
olieleiding oil pipeline
oliën en vetten, vet, vetstof fats, fat, fatty substance
olieslagerij oil mill
olieveld oilfield, oil reserves
oligarchie, Regeringsvorm waarbij de macht in handen van slechts enkele personen, meestal van bevoorrechte klassen, berust. oligarchy, Government by a small group of people.
oligopolie, Situatie op de markt met een onvolmaakte concurrentie aan de aanbodzijde door het zeer beperkt aantal verkopers. oligopoly, duopoly, Situation in which a market is effectively controlled by a limited number of sellers.
oligopsonie, Situatie op de markt met een onvolmaakte concurrentie aan de vraagzijde door het zeer beperkt aantal kopers. oligopsony, Situation in which a market is effectively controlled by a limited number of buyers.
olijf, olijfkoek olive, olive residue
olijfolie olive oil
olijventeelt olive-growing
Olt Olt
Olympische Spelen Olympic games
Oman, Sultanaat Oman Oman, Sultanate of Oman
omgangsrecht rights of access
omrekeningskoers, dubbele omrekeningskoers, Pariteitskoers tussen de euro en de nationale munteenheden die deelnemen aan de euro. De koers is vastgelegd op 01.01.1999. conversion rate, dual conversion rate, Rate of parity between the euro and national currencies joining the euro zone. Fixed and irrevocable since 01.01.1999.
omschakeling melk-vlees conversion to beef production, dairy herd conversion
omschakeling op tuinbouw conversion to horticulture
omschakeling van het veebestand herd conversion
omscholing, verandering van beroep change of job, job transformation
omvang van de transacties trading volume
omvang van het handelsverkeer, Indien nodig verbinden met invoer of uitvoer. trade volume, If necessary, use in association with imports or exports.
omzet, zakencijfer turnover
omzetting van energie energy conversion
omzettingsachterstand, omzettingstermijn, termijn voor omzetting, Tijdsduur tussen het moment van vaststelling van EU-richtlijnen en de daadwerkelijke omzetting ervan door de lidstaten. transposition deficit, deadline for transposition, implementation deficit, late transposition, time limit for transposition, Gap between EU directives adopted and effective implementation by the Member States.
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, onafhankelijkheid van de rechtbanken independence of the judiciary, independence of the justice system, judicial independence
onafhankelijkheid van energie, afhankelijkheid van energie self-sufficiency in energy, dependence on energy
onafhankelijkheid van voedselhulp, agroalimentaire onafhankelijkheid, alimentaire afhankelijkheid, zelfredzaamheid self-sufficiency in food, dependency on food aid, self-sufficiency in agricultural produce
onafhankelijkheidsoorlog war of independence
onafhankelijkheidspartij, Partij die onafhankelijkheid van het eigen land of gebied nastreeft. autonomist party
onbegeleide minderjarige, alleenreizend kind, alleenreizende minderjarige, onbegeleid kind, Minderjarige die zich buiten zijn/haar land van herkomst bevindt en gescheiden is van beide ouders of van de laatste wettelijke/gebruikelijke hoofdverzorger. unaccompanied child, migrant child, separated child, unaccompanied migrant minor, Minor who is outside their country of origin and separated from both parents or their previous legal / customary primary caregiver.
onbetaald verlof, verlof om redenen van persoonlijke aard unpaid leave, leave on personal grounds
onbetaald werk, onbetaalde arbeid, vrijwillig werk unpaid work, unpaid activity
onderaanneming, toelevering subcontracting, sub-contracting
onderbevolking underpopulation
onderdeel, reserveonderdeel, wisselstuk spare part, replacement part
ondergronds ecosysteem underground ecosystem, karst ecosystem
ondergronds vervoer underground transport
ondergrondse economie, contra-economie, verdoken economie, Deel van de economie bestaande uit clandestiene arbeid of illegale activiteiten die niet verwerkt worden in de nationale statistieken. underground economy, black economy, counter-economy, grey economy, submerged economy, unofficial economy, Sector of the economy based on illicit working or illegal activities which do not appear in the national statistics.
ondergrondse opslag van afvalstoffen underground storage of waste
onderhandeling van Tokio, ronde van Tokio Tokyo Round
onderhandelingen over een overeenkomst (EU), onderhandelingen betreffende een EG-overeenkomst negotiation of an agreement (EU), negotiation of an EC agreement
onderhandelingsbevoegdheid power to negotiate
onderhandelingspraktijk negotiation skills, negotiation practices
onderhandse aanbesteding, Mogelijkheid die aan de administratie wordt gelaten om willekeurig een ondernemer te kiezen na een voorafgaandelijke openlijke mededinging. negotiated contract, Contract awarded at the discretion of an administrative body after a preliminary competition among potential contractors.
onderhoud, herstelling, onderhoud en reparatie, reparatie maintenance, maintenance and repair, repair, upkeep
onderhoudsmiddel, detergent, wasmiddel polishing and scouring preparations, cleaning product, detergent
onderlinge beroepsovereenkomst interprofessional agreement, inter-professional agreement
ondernemer, hoofd van een onderneming, industrieel, Persoon die het risico neemt een onderneming op te richten en te beheren. entrepreneur, industrialist, owner of a business, promoter of a company, One who organises, owns and manages a business, assuming the risks involved.
onderneming in moeilijkheden company in difficulties
onderneming in onroerend goed, onroerendgoedmaatschappij real estate business, estate agent, real estate undertaking
onderneming van algemeen belang, Gericht op de productie van goederen of diensten met als belangrijkste doel werkplaatsen te creëren of te behouden. partly nationalised undertaking, partly nationalized undertaking, Company competing in the production of goods and services, the object of which activity is to maintain or create employment.
onderneming, firma, maatschappij type of business, firm
ondernemingsbeleid business policy
ondernemingsdirecteur, bestuurder van een onderneming, Leidt een onderneming maar kan er loontrekkend zijn. managing director
ondernemingsgeest, Geestelijke kracht en energie voor het op touw zetten van ondernemingen en grote projecten. entrepreneurship, enterprise, A readiness to embark on new social or business ventures.
ondernemingsgrootte, aantal loontrekkenden, omvang van de onderneming, personeelsbestand size of business, workforce of an undertaking
ondernemingsraad, arbeidersvertegenwoordiger, personeelsafgevaardigde, personeelsvertegenwoordiger works council, shop steward, workers' delegate, workers' representative
onderontwikkeling underdevelopment
ondersteuning van de prijzen price support
ondersteuning van landbouwprijzen farm price support, agricultural price support
ondertekening van een overeenkomst, Formaliteit die de overeenkomst vaststelt van een verdragstekst, maar die normaal niet bindend is voor de ondertekenende staat. signature of an agreement, Formality which acknowledges agreement on the text of a treaty but which does not normally bind the State.
ondervoeding undernourishment
ondervoorzitter EP, ondervoorzitter van het Europees Parlement Vice-President of the EP, Vice-President of the European Parliament
ondervoorzitter van het Parlement Deputy Speaker of Parliament
onderwijs in de exacte vakken, wetenschappelijke opleiding scientific education, scientific training
onderwijs onder toezicht education of young offenders
onderwijs op afstand, afstandsonderwijs, e-studie, schoolradio, schoolradio-uitzending, schooltelevisie, schooltelevisie-uitzending, schriftelijk onderwijs distance learning, e-learning, education by correspondence course, educational broadcast, educational radio, educational television, learning by correspondence course, schools broadcast, television teaching
onderwijs voor buitenlanders education of foreigners
onderwijs voor volwassenen, onderwijs voor arbeiders, onderwijs voor ouders, onderwijs voor vrouwen, vorming voor volwassenen, vorming voor vrouwen adult education, education of parents, education of women, training of adults, training of women, workers' education
onderwijs, schoolopleiding teaching, tuition
onderwijsadministratie, schooladministratie, universiteitsadministratie educational administration, school administration, university administration
onderwijsbegroting education budget
onderwijsbeleid education policy
onderwijshervorming educational reform
onderwijsinstelling, school educational institution, school, teaching institution
onderwijskosten, collegegeld, onderwijsrechten, studiekosten school fees, minerval (Belgium), school expenses, study fees
onderwijsmateriaal, leermiddelen, onderwijsmiddel, schoolbenodigdheden teaching materials, educational materials, school materials, teaching aid
onderwijsplanning educational planning
onderwijsprogramma, leerstof, leervak, opleidingsprogramma, schoolprogramma teaching curriculum, educational curriculum, school curriculum, school subjects, subjects taught, training curriculum
onderwijssociologie sociology of education, educational sociology
onderwijsstatistiek education statistics
onderwijssysteem, opvoedingssysteem, schoolsysteem educational system, school system, teaching system
onderzeeër submarine
onderzoek en ontwikkeling research and development
onderzoek naar de consumptie consumer survey
onderzoeker research staff, researcher
onderzoeksbegroting, researchkrediet research budget, research appropriation
onderzoeksbeleid, bevordering van het onderzoek, researchbeleid, technologiebeleid research policy, promotion of research, scientific policy, technological policy
onderzoeksinfrastructuur, Faciliteiten, middelen en diensten die door de wetenschappelijke gemeenschap worden gebruikt om onderzoek te verrichten en innovatie te bevorderen. research infrastructure, Facilities, resources and services used by the science community to conduct research and foster innovation.
onderzoeksintegriteit, onderzoeksethiek, Houding van wetenschappers die bij hun onderzoek relevante ethische, juridische en professionele kaders en normen in acht nemen. research integrity, research ethics, Attitude of the researchers to conduct research according to appropriate ethical, legal and professional frameworks and standards
onderzoeksmethode, methodologie research method, methodology
onderzoeksorganisme, onderzoeksinstelling, researchlaboratorium, researchonderneming research body, research institute, research laboratory, research undertaking
onderzoeksprogramma, onderzoekactie, researchprogramma research programme, research measure
onderzoeksproject, researchproject research project
onderzoeksresultaat, uitkomst van het onderzoek research results
onderzoeksverslag research report
ongeboren vrucht embryo and foetus
ongehuwd samenleven, buitenechtelijke partner, concubinaat, feitelijk gezin, samenwonen, vrije liefde cohabitation, common-law husband, common-law wife, non-marital union, non-matrimonial union
ongehuwde ouder, ongehuwde moeder, ongehuwde vader single parent, single father, single mother
ongeldige stem invalid ballot paper
ongeldigheid van een verkiezing, nietigverklaring van een verkiezing invalidity of an election, election declared null and void
ongeoorloofde overeenkomst unlawful agreement
ongeschoold arbeider unskilled worker, labourer
ongeslacht dier, levend dier live animal, animal on the hoof
ongeval bij het vervoer transport accident
ongeval thuis, veiligheid in huis, voorkoming van ongevallen thuis accident in the home, domestic accident, domestic safety, home safety, safety in the home
ongevallenpreventie accident prevention, prevention of accidents
ongevallenverzekering, dekking van ongevallenrisico's personal accident insurance
ongevraagde elektronische reclame, junkmail, ongevraagde elektronische communicatie, ongevraagde reclamemail, spam, Ongewenste communicatie via elektronische post gebruikt voor de doeleinden van “direct marketing”. unsolicited electronic advertising, junk e-mail, spam, unsolicited commercial communication, unsolicited e-mail advertising, Unsolicited messages sent by electronic means for the purpose of direct marketing.
ongewenste intimiteiten sexual harassment
onkruidverdelger, herbicide herbicide, weedkiller
online werker, arbeidskracht op internet, crowdwerker, Werkende die 50 % of meer van zijn/haar inkomen via online platforms verdient of meer dan 20 uur per week via dergelijke platforms werkzaam is. online platform worker, clic worker, crowdworker, online worker
onlinegame, browsergame, interactieve game, internetgame, multiplayergame online game, Internet game, cyber-game, interactive gaming
onopzettelijk delict, onopzettelijk vergrijp unintentional crime, unintentional offence
onredelijk ontslag unfair dismissal
onroerend eigendom, onroerend goed, onroerende goederen, onroerende zaken, onroerendgoedrecht real property, immovable property, law of real property, real estate
onroerendgoedmarkt, onroerend-goedmarkt property market
onschendbaarheid van de woning breach of domicile
ontbinding van het Parlement dissolution of parliament
ontbladering defoliation
ontbossing, boomvelling deforestation, felling of trees
onteigening expropriation
ontginning clearing of land
ontginning van de hulpbronnen exploitation of resources
ontginning van de zeeën exploitation of the seas
ontheffing van kartelvergunning exemption from restrictive-practice authorisation, exemption from restrictive-practice authorization
ontlening, lening met variabele rentevoet, lening met vaste rentevoet borrowing, fixed-interest loan, floating-rate loan
ontslag om economische redenen redundancy
ontslag, tijdelijk buiten dienst dismissal, firing
ontslagpremie severance pay
onttrekken aan de markt, preventief aan de markt onttrekken withdrawal from the market, precautionary withdrawal from the market
ontvanger van hulp, begunstigd land, steunontvangend orgaan aid recipient, recipient country
ontvankelijkheid, uitzondering op de niet-ontvankelijkheid admissibility
ontvankelijkheidscriterium, voorwaarde voor financiële bijdrage van de Gemeenschap, Voorwaarde voor het ontvangen van financiële steun van de Gemeenschap. eligibility criteria, criteria for Community financing
ontvolking, bevolkingsafname, Overschot aan overlijdens op de geboorten. depopulation, demographic decline
ontwapening, afschaffing van kernwapens, Volgens de NAVO verwijst het begrip ontwapening naar het uitbannen of afschaffen van wapens (met name aanvalswapens). Hiertoe kan zowel eenzijdig (in de hoop dat anderen het voorbeeld volgen) als gezamenlijk worden besloten. disarmament, According to NATO, disarmament refers to the act of eliminating or abolishing weapons (particularly offensive arms) either unilaterally (in the hope that one’s example will be followed) or reciprocally.
ontwerp en model, industrieel ontwerp, maquette, ontwerp, tekening designs and models, design, industrial design
ontwerpautomatisering, computer-assisted design computer assisted design, CAD, computer aided design
ontwerp-begroting draft budget
ontwerpbegroting (EU), ontwerpbegroting EG draft budget (EU), draft EC budget
ontwikkeling van het platteland, inrichting van het platteland rural development, rural planning
ontwikkelingsbank, regionale ontwikkelingsbank development bank, regional development bank
ontwikkelingsbeleid, groeibeleid, ontwikkelingsstrategie development policy, development strategy, growth policy
ontwikkelingsgebied, gebied van gezamenlijke actie, ontwikkelingszone development region, development area, development zone
Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, SADC Southern African Development Community, SADC, Southern Africa Development Community
ontwikkelingshelper development worker
ontwikkelingshulp, gezamenlijke ontwikkeling, steun aan ontwikkelingslanden development aid, aid to developing countries, co-development
ontwikkelingsland, Derde Wereld, Derde-Wereldland developing countries, Third World, Third World countries
ontwikkelingsplan, ontwikkelingsprogramma, ontwikkelingsproject, planning van de ontwikkeling development plan, development planning, development programme, development project
ontwikkelingspotentieel development potential
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, Kapitaalontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties, Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties voor vrouwen, UNCDF, UNDP, UNV, Unifem, vrijwilligers van de Verenigde Naties UN Development Programme, UN Capital Development Fund, UNCDF, UN Development Fund for Women, UNIFEM, UN Volunteers Programme, UNDP, United Nations Capital Development Fund, United Nations Development Fund for Women, United Nations Development Programme, United Nations Volunteers, UNV
ontzetting uit de rechten, verlies van burgerrechten deprivation of rights, forfeiture of civil rights
onverenigbaarheid, Verbod om een door verkiezing verkregen mandaat te cumuleren met een andere functie die hieraan kan schaden. incompatibility, The holder of an elective office is forbidden to hold another office considered detrimental to the former.
onverpakt product, bulkartikel, onverpakt produkt, stortgoed bulk product
onwettig kind, buitenechtelijk kind, onecht kind natural child, illegitimate child
oogst, oogsten, pluk harvest, gathering, picking, reaping
oogstmachine, maaidorsmachine, maaimachine harvester, combine harvester, reaping machine
oogziekte, aantasting van het gezichtsvermogen, visuele aandoening, zichtstoornis eye disease, defective vision, eye ailment, eye condition, eye defect, eye disorder, ophthalmopathy, visual defect, visual disturbance
oorlog, gewapend conflict war, armed conflict
oorlogseconomie war economy
oorlogsmisdaad, oorlogsmisdadiger, volkenmoord war crime, war criminal
oorlogsrecht, ius ad bellum law of war, jus ad bellum, law of armed conflict, law on resort to war
oorlogsschade war damage
oorlogsslachtoffer war victim
Oost-Afrika East Africa
Oost-Afrikaanse Gemeenschap, EAC, Gemeenschap van Oost-Afrika, Organisatie voor regionale samenwerking, bestaande uit Kenia, Uganda en Tanzania. East African Community, EAC, Regional cooperation organisation comprising Kenya, Uganda and Tanzania.
Oostbloklanden, Oostblok, landen van het Oostblok, Politieke aanduiding van de Midden- en Oost-Europese landen die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de val van het communisme in 1989-1991 onder de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie vielen. Eastern Bloc countries, Eastern Bloc, Political representation comprising the countries of Eastern and Central Europe which were under Soviet domination from the end of the Second World War until the collapse of the Soviet communist system in 1989-1991.
oostelijk Finland, Oost-Finland Eastern Finland
oostelijk Midden-Zweden, Östra Mellansverige East Middle Sweden, Östra Mellansverige
Oostelijk Partnerschap, In 2009 gelanceerd gezamenlijk initiatief van de EU en haar Oost-Europese partnerlanden (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne). Eastern Partnership, EaP, Joint initiative launched in 2009 between the EU and its eastern European partners (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine).
Oost-Engeland, Tot 31.01.2020 waren regio’s van het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de regio’s van de EU-lidstaten. East of England, Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
Oostenrijk, Republiek Oostenrijk Austria, Republic of Austria
Oost-Estland North-eastern Estonia
Oost-Kroatië, Oostelijk Kroatië Eastern Croatia
Oost-Macedonië en Thracië, West-Thracië Eastern Macedonia and Thrace, Western Thrace
Oost-Maleisië Eastern Malaysia
Oost-Timor, Democratische Republiek Oost-Timor, Portugees Timor East Timor, Democratic Republic of East Timor, Democratic Republic of Timor-Leste, Portuguese Timor, Timor-Leste, Eastern part of the island of Timor which proclaimed itself independent on 20 May 2002 after being occupied by Indonesia since 1975.
Oost-Westhandel, Oost-West-handel East-West trade
Oost-Westverhouding, Oost-West-verhouding, Betreft de verhouding tussen de blokken; kan ook worden gebruikt in het kader van de nieuwe betrekkingen tusen het Westen en de voormalige oostbloklanden. East-West relations, Formely used for relations between the two blocs, this expression may still be used in the context of the new relations between the West and the countries of the former Eastern bloc.
Oostzee Baltic Sea
Oostzeegebied, Regio bestaande uit acht EU-lidstaten (Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen en Zweden). Baltic Sea region, Covers eight EU countries (Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania and Poland).
op de natuur gebaseerde oplossing, natuurlijke oplossing, door de natuur geïnspireerde en ondersteunde oplossingen die kosteneffectief zijn, tegelijkertijd milieu-, sociale en economische voordelen bieden en bijdragen aan de veerkracht nature-based solution, NBS, solutions inspired and supported by nature, which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social and economic benefits and help build resilience
OPEC, Organisatie van Olie-exporterende Landen OPEC, Organisation of Petroleum Exporting Countries, Organization of Petroleum Exporting Countries
OPEC-landen, landen van de OPEC OPEC countries, Use for documents which deal with all of these countries.
open gegevens, open overheidsgegevens, publieke open gegevens, Gebruik om (oorspronkelijk) gegevens te publiceren op een manier die toegankelijk, herbruikbaar en machinaal leesbaar is en soepele gebruikslicenties heeft. Kan door een grote reeks partijen gegenereerd worden, inclusief openbare autoriteiten, de semi-openbare sector, bedrijven en het publiek. open data, open government data, public open data, Practice of publishing (raw) data in a way that is accessible, reusable, machine readable and licensed permissively. Can be generated by a wide range of parties, including public authorities, the semi-public sector, businesses and the public. S
open innovatie, gedistribueerde innovatie, Proces waarbij ondernemingen, openbare onderzoeksinstituten en financiële instellingen onderling vaardigheden, kennis en ideeën voor nieuwe producten uitwisselen. open innovation, distributed innovation, Process in which companies, public research institutions, financial institutions interact through the exchange of skills, knowledge and ideas for creating new products.
open leermiddelen, Materiaal voor onderwijs, zelfstudie of onderzoek dat zich in het publieke domein bevindt of is vrijgegeven met een licentie voor intellectuele eigendom waarmee gratis gebruik, aanpassing en verspreiding is toegestaan. open educational resources, OER, Teaching, learning or research materials that are in the public domain or released with an intellectual property licence that allows for free use, adaptation and distribution.
open universiteit, volkshogeschool, zomeruniversiteit open university, people's university, summer university
open wetenschap, open kennis, open onderzoek, Wetenschappelijk proces gebaseerd op samenwerking en nieuwe manieren voor het delen van kennis via digitale technologie en nieuwe collaboratieve tools. open science, open knowledge, open research, Scientific process based on cooperative work and new ways of knowledge distribution using digital technologies and new collaborative tools.
open zee, principe van de open zee freedom of the seas, principle of the freedom of the seas
openbaar ambt, openbare verantwoordelijkheid public office, public responsibility
openbaar gebouw, administratiegebouw, publiek gebouw public building, administrative building
openbaar ministerie, parket, staande magistratuur public prosecutor's department, Crown Prosecution Service, public prosecutor's office
openbaar onderwijs, openbare school public education, State education
openbaar vervoer means of public conveyance
openbaarheid van de debatten, publicatie van de agenda, verspreiding van het verslag van de debatten public conduct of debates, publication of the agenda, publication of the minutes of debates
openbaarheid van het besluitvormingsproces transparency in decision-making
openbaarheid van het bestuur administrative transparency
openbaarheid van rekeningen, publicatie van de rekeningen publication of accounts, disclosure of accounts
openbaarheid van tarieven, openbaarheid van vervoertarieven publication of tariffs, publication of transport tariffs
openbare aanbesteding, aanbesteding, aanbesteding door de overheid, aanbestedingsprocedure, aankondiging van een aanbesteding, opening van een aanbesteding, permanente aanbesteding, Toewijzing van het order,na een openbare aanbesteding, aan de ondernemer met de voordeligste aanbieding. award of contract, automatic public tendering, award notice, award procedure
openbare bibliotheek public library
openbare financiën public economy
openbare gezondheidszorg public hygiene
openbare instelling, openbaar lichaam, publiekrechtelijk orgaan, Publiekrechtelijke morele persoon, echter geen regionale overheid, die een openbare dienst of een andere activiteit beheert welke normaal onder het bestuur valt. public institution, body under public law, non-departmental public body, NDPB, public body, quasi-autonomous non-governmental organisation, Quango, quasi-autonomous non-governmental organization
openbare orde public order
openbare raadpleging, brede maatschappelijke discussie, openbaar debat, raadpleging van het publiek public consultation, open consultation, open debate, open discussion, public debate, public discussion
openbare sanitaire voorzieningen, Niet verwarren met zuivering, wat van toepassing is op verontreiniging., Voorzieningen en diensten voor een veilig beheer van menselijk en dierlijk afval. public sanitation, canalisation, sewerage system, Do not confuse with decontamination which applies to pollution., Facilities and services for the safe management of human and animal waste.
openbare stemming open ballot
openbare veiligheid, bescherming van de bevolking, nationale veiligheid, veiligheid van personen public safety, national security, safety of individuals
openbare werken public works
opencoördinatiemethode, OCM, Methode voor het opstellen en vastleggen van gemeenschappelijke oriëntaties en doelstellingen, het vaststellen van indicatoren en het opsporen van de beste praktijken in gevallen waarin de EU niet bevoegd is, een gedeeltelijke bevoegdheid heeft of een bevoegdheid tot heeft het uitvoeren van ondersteunende maatregelen. open method of coordination, OMC, Method of defining and adopting guidelines and common objectives, drawing up indicators and identifying best practice in areas where the EU has no powers, shares competence or has the power to undertake support measures.
openingstijd van een winkel, winkelsluitingstijd trading hours, opening hours, shop hours
operationeel programma, operationeel regionaal programma, programma voor regionale ontwikkeling operational programme, regional development programme
operationele begroting EGKS, Budget eigen aan de EGKS-activiteiten.Is niet hetzelfde als het algemeen budget van de Europese Gemeenschappen. ECSC operating budget, Budget for ECSC activities, separate from the general budget of the European Communities.
operationele uitgave operational expenditure
opheffing van de zaak, sluiting van een fabriek, sluiting van een onderneming cessation of trading, business closure
opheffing van een landbouwbedrijf, bedrijfsbeëindiging cessation of farming, cessation of agricultural production, farm closure, farmer's retirement annuity
ophoudprijs withdrawal price
opiniepeiling, Gallup-onderzoek, onderzoek naar de politieke opinie, onderzoek van het kijk- en luistergedrag opinion poll, Gallup poll, audience rating, public opinion poll
opleiding van leerkrachten, opleiding van opleiders, pedagogische opleiding teacher training, pedagogical training
opleiding, vorming, onderwijskunde, onderwijswetenschappen, De specifieke termen gebruiken. education, educational sciences, science of education, Use specific terms.
opleidingsstage, stage in het bedrijf, stagiair traineeship, trainee, training course, training period
oplosmiddel solvent
opname in psychiatrische kliniek, collocatie psychiatric confinement
opnameapparaat, bandrecorder, opname-apparaat, videocamera, videorecorder recording equipment, tape recorder, video camera, video recorder
opneming in de begroting, Opnemen van inkomsten en uitgaven in de begroting. inclusion in the budget, Incorporation into the budget of particular items of revenue and expenditure.
opneming in het beroepsleven integration into employment
Opper-Oostenrijk, Oberösterreich Upper Austria
oppervlak aan hoofdgewas main acreage
oppervlaktewater surface water, surface fresh water
oppositieleider leader of the opposition
oprichting van een maatschappij incorporation
oprichting van een onderneming business start-up, formation of a business
oprichting van een partij, basisprogramma van een partij, ontbinding van een partij, stichting van een partij, verbod van een partij formation of a party, creation of a party, dissolution of a party, founding of a party, prohibition of a party
opschorting van de hulp suspension of aid
opschorting van de straf, voorwaardelijke veroordeling suspension of sentence, suspended execution of sentence
opslaan van levensmiddelen, koelhuis, provisiekamer, wijnkelder, wijnpakhuis storage of food, cold storage plant, wine and spirits storehouse, wine cellar
opslag van afvalstoffen storage of waste
opslag van documenten document storage
opslag van gegevens, verzameling van gegevens information storage
opslag van koolwaterstoffen, cryogeenreservoir, gashouder, olieopslagplaats, ondergrondse opslag storage of hydrocarbons, cryogenic tank, gas holder, oil terminal, underground storage
opslagcapaciteit storage capacity
opslagkosten, onkosten bij opslag storage cost
opslagpremie, opslagsubsidie, steun voor opslag storage premium, storage aid, subsidy for storage
opsporing en redding, maritieme opsporing en redding, opsporing en redding in steden, opsporing en redding op land, opsporings- en reddingsmissie, opsporings- en reddingsoperatie, redding in de bergen, redding in de lucht of op zee, zoek- en reddingsoperatie in gevechtsomstandigheden, Het gebruik van vliegtuigen, schepen, gespecialiseerde reddingsteams en -uitrusting om mensen in nood of dreigend gevaar te zoeken en in veiligheid te brengen. search and rescue, CSAR, MSAR, SAR operation, USAR, air-sea rescue, combat search and rescue, ground search and rescue, maritime search and rescue, mountain rescue, search and rescue mission, search and rescue operation, search-and-rescue operation, urban search and rescue, The use of aircraft, ships, specialised rescue teams and equipment to search for people in distress or imminent danger and to bring them to safety.
opstellen van de begroting drawing up of the budget
opstelling van de EU-begroting, opstellen van de communautaire begroting, opstelling van de begroting van de Europese Unie drawing up of the EU budget, drawing up of the Community budget, establishment of the Community budget, drawing up of the European Union budget
optica optics
optiecontract, calloptie, koopoptie, optie (beursterm), optiemarkt, putoptie, verhandelbare optie, verkoopoptie, Een optie is een financieel instrument dat de houder het recht geeft (maar er niet toe verplicht) bepaalde effecten (bijvoorbeeld obligaties of aandelen) tot of op een bepaalde datum in de toekomst (de afloopdatum) tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs) te kopen of te verkopen. option contract, call option, option market, put option, traded option, An option is a financial instrument that gives the owner the right, but not the obligation, to buy or sell specific assets (e.g. a bond or a stock) at a predetermined price (the strike or exercise price) at or up to a certain future date (the exercise or maturity date).
optisch herkennen van tekens, OCR, optical character recognition, optisch lezen, optische tekenherkenning, Procédé van optische herkenning waarbij numerieke tekens door middel van een scanner worden omgezet in tekst, die vervolgens in een tekstverwerkingsprogramma kan worden bewerkt. optical character recognition, OCR, optical reading, The process of optical character recognition consists in the conversion, by means of a scanner or machine which recognises letters and characters through a mechanism of electronic conversion using a light source, of a numeric image into text, which can then subsequently be modified and processed by means of a word-processing programme.
optische industrie, bril, contactlens, optisch glas, precisieoptica optical industry, contact lens, precision optics, spectacle lens, spectacles
optische informatiedrager, CD-ROM, digitale optische schijf, optische schijf optical medium, CD-ROM, DVD-ROM, digital optical disc, numerical optical disc, optical disc
opvolging in een landbouwbedrijf, voortzetten van een landbouwbedrijf transfer of farms, farm inheritance
opwarming van het klimaat, GWP, opwarmend vermogen, opwarming van de aarde, wereldwijde opwarming global warming, GWP, global warming potential
opwerking van de splijtstof fuel reprocessing
opzegging van een overeenkomst withdrawal from an agreement
opzichter, ploegbaas, voorman, werkbaas supervisor, charge hand, foreman, overseer
Örebro Örebro county
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, Berec, Bureau voor ondersteuning van Berec Body of European Regulators for Electronic Communications, Agency for Support for BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), BEREC
Orgaan voor Geschillenbeslechting, Geschillenbeslechtingsorgaan, OGB, Het OGB beschikt over een systeem voor het beslechten van geschillen waar elke regering die van mening is dat de regels niet zijn nageleefd, een beroep op kan doen. Dispute Settlement Body, DSB, Dispute settlement system of the WTO which governments may resort to if they are of the conviction that certain rules or laws have not been respected.
orgaantransplantatie, afstaan van organen, inplanting van organen, orgaanbank, orgaandonor, wegnemen van organen organ transplant, donation of organs, organ bank, organ donor, organ graft
organieke wet, Publiekrechtelijke wet waarvan het bestaan door de grondwet is voorgeschreven. Heeft betrekking op de organen, de organisaties van de staat en zijn onderdelen. organic law
Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS Organisation of American States, OAS
Organisatie van Arabische olie-exporterende landen, OAPEC, OPAEP Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
organisatie van de gezondheid, gezondheidszorg organisation of health care, health scheme, health system, organization of health care
organisatie van de productie, organisatie van de produktie organisation of production, organization of production
organisatie van het onderwijs organisation of teaching, organization of teaching
organisatie van het onderzoek organisation of research
organisatie van het vervoer organisation of transport, organization of transport
Organisatie van het Warschaupact, Warschaupact, Militair bondgenootschap tussen de communistische landen van Europa, onder aanvoering van de voormalige Sovjet-Unie. In 1991 opgeheven. Warsaw Pact Organisation, Warsaw Pact, Warsaw Pact Organization, Warsaw Treaty, Treaty of military alliance signed in 1955 by the European Communist states under the influence of the Soviet Union. It was dissolved in 1991.
organisatie van het werk organisation of work, organization of work
organisatie van verkiezingen organisation of elections, organization of elections
Organisatie voor het verbod van chemische wapens, OVCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW
organisatie zonder winstoogmerk, vereniging zonder winstoogmerk, v.z.w., vzw non-profit organisation, non-profit association, non-profit company, non-profit organization
organisatiecultuur, bedrijfscultuur, ondernemingscultuur, Ideeën en waarden die leden van een bepaalde organisatie gemeenschappelijk hebben en waardoor hun gedrag wordt beïnvloed. organisational culture, corporate culture, System of beliefs and values common to the members of a given organisation that guides their behaviour.
organisatieschema, organigram organisation chart, organization chart
organisch chemisch product, organisch chemisch produkt, organische samenstelling organic chemical, organic compound
organisch zuur, acetaat, acrylzuur, alcoholzuur, aromatisch zuur, azijnzuur, citroenzuur, ester, ftaalzuur, mierenzuur, oxaalzuur, salicylzuur, vetzuur, zuringzuur organic acid, acetate, acetic acid, acrylic acid, alcohol acid, aromatic acid, citric acid, ester, fatty acid, formic acid, oxalic acid, phthalic acid, salicylic acid
organische verontreiniging organic pollution
oriëntatieprijs guide price
orthodoxe godsdienst Orthodoxy
Östergötland Östergötland county
oudere werknemer older worker, elderly worker
ouderlijke macht, ontzetting uit de ouderlijke macht, Macht die het recht toekent aan de vader en de moeder over de persoon en de goederen van hun minderjarig en niet-geëmancipeerd kind. parental authority, divestment of parental responsibility, forfeiture of parental rights, Power granted by law to a father and mother over the person or property of their child, who is not of full age and capacity.
ouderlijke verantwoordelijkheid, Morele, civiele en strafrechtelijke verantwoordelijkheid. parental responsibility
ouderschapstoelage, uitkering ouderschapsverlof parental allowance, parental leave allowance
ouderverlof, ouderschapsverlof parental leave
oud-strijder ex-serviceman
Oulu Oulu
oven, elektrische oven, martinoven, vlamboogoven furnace, S.M. steel furnace, arc furnace, electric furnace, open hearth furnace
overbevolking, bevolkingsdruk, demografische druk overpopulation, overcrowding, population overcrowding
overbrenging van gedetineerden transfer of prisoners
overdracht van pensioenrechten transfer of pension rights
overdracht van technologie, technologieoverdracht, Overdracht van kennis, productietechnieken en technische uitrusting van het ene land naar het andere. technology transfer, The transfer from one country to another of the knowledge, manufacturing techniques and equipment necessary for the production of goods.
overdrachtsbelasting, successiebelasting, successierechten capital transfer tax, death duty, estate duty, inheritance tax
overeenkomst (EU), EG-overeenkomst, EU-overeenkomst, internationale EU-overeenkomst, internationale overeenkomst (EU), overeenkomst EG-derde landen, overeenkomst EU/derde landen, overeenkomst van de Europese Unie, Door de Europese Unie gesloten overeenkomsten met derde landen of internationale organisaties over aangelegenheden die onder hun respectieve bevoegdheden vallen. agreement (EU), EC agreement, EC third country convention, EU-third country agreement, European Union agreement, international agreement (EU), Agreements concluded by the European Union with non-member countries or international organisations within their areas of responsibility.
overeenkomst inzake beperking, overeenkomst inzake zelfbeperking voluntary restraint agreement, agreement on voluntary restraint, auto-limitation agreement
Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, internationale overheidsopdracht, Plurilaterale overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie, bedoeld om de markten voor overheidsopdrachten van de partijen wederzijds voor elkaar open te stellen. agreement on government procurement, AGP, international public procurement, Plurilateral agreement of the World Trade Organization aiming to mutually open government procurement markets among its parties.
overeenkomst tussen ondernemingen, afspraak tussen ondernemingen, overeenkomst tussen producenten inter-company agreement, agreement between undertakings, producer's agreement
Overeenkomst van Bretton Woods, Bretton Woods Bretton Woods Agreement, Bretton Woods
Overeenkomst van Cotonou, Overeenkomst die op 23 juni 2000 voor een periode van 20 jaar werd ondertekend, met een clausule voor herziening na elke 5 jaar, tussen de 15 lidstaten van de EU en 76 landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS). Deze Overeenkomst vervangt de Overeenkomsten van Lomé, die vanaf 1975 de betrekkingen tussen de EU en de ACS-landen regelden. Cotonou Agreement, Agreement signed on 23 June 2000, for a period of 20 years with a clause providing for a review every five years, between the 15 EU member States and 76 African, Caribbean and Pacific (ACP) countries. This Agreement succeeds takes the place of the Lomé Agreements, which had governed relations between the EU and the ACP countries since 1975.
Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, Klimaatovereenkomst van Parijs, Overeenkomst van Parijs, tijdens de COP21 gesloten overeenkomst tot vaststelling van maatregelen ter vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot die met ingang van 2020 van toepassing zijn, om de stijging van de wereldwijde temperatuur ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van het pre-industriële niveau Paris Agreement on Climate Change, Paris Agreement, international agreement adopted at COP21 establishing carbon dioxide reduction measures applicable from 2020, in order to hold the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels
overeenkomstprotocol protocol to an agreement
overeenstemmingsprocedure, bemiddelingsprocedure, bemiddeling conciliation procedure (part of codecision procedure), conciliation, conciliation committee
overgangseconomie, economie in een overgangsstadium, landen in een overgangsfase, overgang naar een markteconomie transition economy, country in transition, economy in transition
overgangsjustitie, zuivering, transitionele personeelshervorming, Verwijst naar juridische en niet-juridische maatregelen die door diverse landen zijn genomen om de gevolgen van massale mensenrechtenschendingen recht te trekken transitional justice, lustration, transitional personnel reform, Refers to the set of judicial and non-judicial measures that have been implemented by different countries in order to redress the legacies of massive human rights abuses.
overgangsperiode (EU), overgangsmaatregelen EG, overgangsperiode EG, overgangsperiode van de EG transitional period (EU), EC transitional period, EC limited period, EC transitional measures, transition period (EU)
overheid, gestelde macht, Betreft de landelijke autoriteiten en organen of regionale overheden in hun geheel. public authorities, Use for State authorities or bodies and for local and regional authorities, taken as a whole.
overheidsadministratie public administration, general government
overheidsapparaat, staatsdienst civil service
overheidsbedrijf, genationaliseerde onderneming, overheidssector, staatsbedrijf public sector, State undertaking, nationalised industry, public corporation, public enterprise, public undertaking, state sector
overheidsbeleid, Het ingrijpen van een openbaar lichaam dat gebaseerd is op waarden en doelstellingen, met het oog op veranderingen in de maatschappij op korte of langere termijn, door middel van uiteenlopende acties en middelen. Dit beleid wordt uitgevoerd op het grondgebied van de overheid die daaarover de zeggenschap heeft. public policy, Action taken by a public authority to bring about social change in the medium and long term. It is based on certain values and objectives and is implemented using a variety of methods. It applies on the territory within which the authority is authorised to act.
overheidsboekhouding, Geheel van procedures die de financiële uitvoering omvatten en het vaststellen van verrichtingen van de staat. Niet verwarren met nationale boekhouding. public accounting, public service accounting, The set of procedures governing the financial implementation and the recording of State and local-authority transactions. Not to be confused with national accounts.
overheidscontract public contract, Contract binding a public body and a third party with a view to supplying work or services.
overheidsfinanciën public finance
overheidsfinanciering public financing
overheidsinvestering public investment
overheidslening public borrowing, government securities, public-sector borrowing requirement
overheidsopdracht voor leveringen supplies contract, public supply contract, Public contract having as their object the purchase, lease, rental, with or without option to buy, of products.
overheidsopdracht voor werken works contract, public works contract, Having as its object either the execution the design or the execution of works related to construction of building
overheidsopdrachten, Term uit 2018, daarvóór werd overeenkomst tot uitvoering van een overheidsopdracht gebruikt., De aankoop door een of meer aanbestedende diensten van werken, leveringen of diensten van ondernemers die door deze aanbestedende diensten zijn geselecteerd. public procurement, Term introduced in 2018; prior to that use public contract., Process whereby public authorities acquire works, supplies or services by one or more contracting authorities from economic operators chosen by those contracting authorities.
overheidsschuld, Geheel van verbintenissen aangegaan door de staat. public debt, government debt, national debt, Liabilities of central government and other public bodies to individual creditors.
overheidssteun, nationale hulp, nationale steun, openbare subsidie State aid, national aid, national subsidy, public aid
overheidsuitgave public expenditure, government expenditure
overheidsvoorraad public stock
Overijssel Overijssel
overjarige groente, artisjok, asperge perennial vegetable, artichoke, asparagus
overlevingseconomie subsistence economy
overnamebod takeover bid, offer to exchange shares
overproductie, overproduktie over-production
overschrijving credit transfer, giro transfer, direct credit, wire transfer
overstroming flood
overtollige voorraad surplus stock
overtreding van het verkeersreglement, verkeersovertreding traffic offence, driving offence, road traffic offence
overtreding, delict, misdrijf, mishandeling, vergrijp, wetsschennis offence, a crime, breach of the law, misdemeanour, petty offence
overuur overtime
overzees departement, DOM overseas department (France)
overzees gebiedsdeel, TOM overseas territory, OST
Overzees(e) departement en regio van Frankrijk, Frankrijk DOM, Frankrijk Département d'Outre-Mer French overseas department and region, French Overseas Department
overzeese gemeenschap van Frankrijk, Frankrijk LGO, LGO Frankrijk, overzeese gebieden van de Franse Republiek, territoriale gemeenschappen van de Franse Republiek, In 1946 opgerichte territoriale lichamen van de Franse Republiek, die in 2003 vervangen zijn door de overzeese gemeenschappen (COM). French overseas collectivity, French Overseas Territories, overseas territories of the French Republic, territorial collectivities of the French Republic, Territorial collectivities of the French Republic created in 1946 and replaced in 2003 by the Overseas Collectivities (COM).
OVSE, Conferentie inzake Veiligheid en Samenwerking in Europa, Conferentie van Belgrado, Conferentie van Helsinski, Conferentie van Madrid, CVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, Slotakte van Helsinski OSCE, Belgrade Conference, CSCE, Conference on Security and Cooperation in Europe, Helsinki Final Act, Madrid Conference, Organisation for Security and Cooperation in Europe, Vienna Conference
oxide, calciumoxide, kooloxide, oxyde, peroxide, stikstofoxide, titaniumbioxide, titaniumdioxide, waterstofperoxide oxide, calcium oxide, carbon monoxide, hydrogen peroxide, nitrogen oxide, peroxide, titanium dioxide
ozon, ozonlaag ozone
paardachtige, ezel, merrie, paard, veulen equidae, ass, colt, donkey, equine species, foal, horse, mare, mule
paardenvlees, paardevlees horsemeat
pachtcontract, pachtovereenkomst farm lease, agricultural lease
pachten van een boerenbedrijf, Contract waarbij de eigenaar zijn grond verhuurt voor een jaarlijks bedrag, onafhankelijk van de behaalde resultaten. tenant farming, Arrangement under which a landowner lets land to a farmer in return for an annual payment not dependent on the yield from the farm.
pachtprijs, pacht van de grond, pachtsom farm rent, land rent
Pacifische Alliantie, Initiatief voor regionale integratie, op 28 april 2011 gestart door Chili, Colombia, Mexico en Peru. Pacific Alliance, Regional integration initiative created on April 28, 2011 by Chile, Colombia, Mexico and Peru.
pacifisme, antimilitarisme, vredesbeweging pacifism, anti-militarism, pacifist movement, peace movement
Pakistan, Islamitische Republiek Pakistan Pakistan, Islamic Republic of Pakistan
pakketreis, reis tegen vaste prijs, reis à forfait, all-inarrangement, all-inclusive reis, all-inreis, all-invakantie, combinatiereis, georganiseerde reis, weekendpackage, Combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie waarbij die diensten als een pakket aan klanten worden aangeboden, binnen dezelfde boekingsprocedure worden geboekt of voor een totaalprijs of een gezamenlijke prijs worden aangeboden of gefactureerd. package travel, inclusive tour, organised tour, linked travel arrangement, package holiday, package tour, A combination of at least two different types of travel services for the purpose of the same trip or holiday where the travel services are advertised as a package, are booked within the same booking process or where they are offered or charged at a total or inclusive price.
Palau, Belau, Republiek Belau, Republiek Palau Palau, Republic of Palau
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, PLO Palestine Liberation Organisation, PLO, Palestine Liberation Organization
Palestijnse kwestie, bezet Palestijns gebied, Israëlisch-Arabisch conflict, Israëlisch-Palestijns conflict Palestine question, Arab-Israeli conflict, Israeli-Arab conflict, Israeli-Arab war, Israeli-Palestinian conflict, Palestinian question
Palestina, Palestijnse Autonome Gebieden, Autonoom Gebied Gazastrook, Autonoom Gebied Jericho, Bezette Palestijnse Gebieden, Cisjordanië, Gaza, Gazastrook, Oost-Jeruzalem, Westelijke Jordaanoever, Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet. Palestine, autonomous territories of Palestine, East Jerusalem, Gaza strip, Occupied Palestinian Territory, West Bank, autonomous territory of Gaza, autonomous territory of Jericho, This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the EU Member States on this issues.
palliatieve zorg, Verzachtende zorg, die vooral aan terminale patiënten wordt verstrekt om de verschijnselen van de ziekte in hevigheid te doen afnemen, zonder echter tot genezing te leiden. palliative care, Nursing and medical care provided to terminally ill patients.
palmnoot palm nut
panacheren, Mogelijkheid voor de kiezer om zijn eigen lijst samen te stellen door te stemmen voor kandidaten van verschillende lijsten. cross voting, vote splitting, The voter makes up his own list by choosing candidates from several lists.
Panama, Republiek Panama Panama, Republic of Panama
Panamakanaal, Panamazone Panama Canal, Panama Canal Zone
Panevėžys Panevėžys county, Panevezio apskritis
papier, papierpulp paper, pulp
papiergeld, bankbiljet paper money, bank note
Papoea-Nieuw-Guinea, Nieuw-Guinea, Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea, Papua-Nieuw-Guinea Papua New Guinea, Independent State of Papua New Guinea, New Guinea
parachemie special chemicals
paraffine paraffin
parafiscale heffing, fiscale bijdrage, kijk- en luistergeld, leergeld, parafiscaliteit quasi-fiscal charge, licence fee, parafiscal charge, television licence fee
Paraguay, Republiek Paraguay Paraguay, Republic of Paraguay
paramedisch beroep, fysiotherapeut, kinesitherapeut, opticien, paramedisch personeel, prothesist, tandtechnicus paramedical profession, dental technician, medical auxiliary, optician, paramedical staff, prosthesist
paramedisch onderwijs paramedical training, paramedical education
paramilitaire troepen, grenspolitie, koninklijke marechaussee, marechaussee, militaire politie, rijkswacht, veiligheidstroepen paramilitary force, border police, military police, security forces
parasitologie parasitology
paritair comité ACS-EU, Paritair Comité ACS-EG ACP-EU Joint Committee, ACP-EC Joint Committee
Paritaire Vergadering ACS-EU, Paritaire Vergadering ACS-EG, Raadgevende Vergadering ACS-EEG ACP-EU Joint Assembly, ACP-EC Joint Assembly, ACP-EEC Consultative Assembly
pariteit, goudpariteit, monetaire pariteit, muntpariteit exchange parity, gold parity, par value of currencies
parkeergeld, parkeermeter parking charge, parking meter
parkeerterrein parking area, car park, parking, vehicle park
parlement parliament
parlementair onderzoek, parlementaire enquête parliamentary inquiry, parliamentary investigation
parlementair stelsel parliamentary system
parlementair toezicht, democratische controle parliamentary scrutiny, democratic control, parliamentary control
parlementaire commissie, parlementaire subcommissie, Indien nodig verbinden met het actiegebied in kwestie. parliamentary committee, parliamentary sub-committee, If necessary, use in association with the area of activity concerned.
parlementaire delegatie, parlementaire afvaardiging parliamentary delegation
parlementaire diplomatie parliamentary diplomacy
parlementaire interpellatie, hoorzittingen van voorgedragen commissarissen in het Europees Parlement, interpellatie, Vraag om een verklaring door een parlementslid gericht tot de regering. question put to a minister, Commissioners-designate hearings before European Parliament
parlementaire kamer parliamentary chamber
parlementaire monarchie constitutional monarchy, parliamentary monarchy
parlementaire onschendbaarheid parliamentary immunity
parlementaire procedure parliamentary procedure
parlementaire stemming parliamentary vote
parlementaire vergadering, Parlementair orgaan van een internationale organisatie. parliamentary assembly, Use for the parliamentary body of an international organisation.
parlementaire vraag, kamervraag parliamentary question
parlementaire zetel parliamentary seat
parlementsdebat, beraadslaging van het Parlement, parlementaire interventie, spreektijd, verslag van de vergadering parliamentary debate, record of proceedings, report of proceedings, speaking time
parlementspresidium, bureau van het Parlement bureau of parliament
parlementsstukken parliamentary document
parlementsvergadering, vergadering van het Parlement parliamentary sitting
parlementsverkiezing, legislatieve verkiezing, verkiezing van senatoren, wetgevende verkiezing parliamentary election, senatorial election
parlementszitting parliamentary session
participatie van de werknemers, democratie binnen de onderneming, industriële democratie, participatie van de werknemer worker participation, employee participation, industrial democracy, workplace democracy
participatie van vrouwen participation of women
participatiemaatschappij, Vorm van economische samenwerking door het oprichten van een maatschappij zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan het bestaan niet officieel moet worden bekendgemaakt. undisclosed partnership, sleeping partnership, Unregistered company without corporate or legal personality which is not required to make itself public and which may remain secret.
participatieve democratie, democratische participatie participatory democracy, democratic participation, participative democracy
particulier bos private forest
particulier onderwijs, katholieke school, particuliere school private education, independent school, private school
particuliere bank private bank
particuliere ecu private ECU
particuliere eigendom private property
particuliere hulp, Hulp geboden door de Kerken, stichtingen enz. private aid, Aid provided by churches, foundations, etc.
particuliere investering private investment
particuliere onderneming, particulier bedrijf, particuliere sector private sector, private enterprise, private undertaking
particuliere tuin, moestuin, tuinieren kitchen garden
particuliere verzekering private insurance
particuliere voorraad private stock
partijbestuur political executive
partijcongres party congress, party conference
partijfinanciering party financing
partijorganisatie party organisation, party organization
Partners voor de vrede, PFP, Initiatief om de stabiliteit en de veiligheid in Europa te verbeteren, door de banden tussen de NAVO en de landen van Midden- en Oost-Europa of andere CVSE-deelnemers te versterken. Partnership for Peace, PFP, Initiative aimed at improving stability and security in Europe by strengthening ties between NATO and the countries of Central and Eastern Europe or other States belonging to the CSCE.
paspoort passport
passagier traveller
passieve veredeling, passief veredelingsverkeer, stelsel van passieve veredeling, Tijdelijke uitvoer van goederen buiten het gebied van het douanetarief, met het oog op herinvoering na omvorming, bewerking of reparatie. outward processing, outward processing arrangements, outward processing traffic, Temporary export of goods for further processing or repair under special customs arrangements.
pasteurisatie pasteurisation, pasteurization
patiëntveiligheid, patiëntenveiligheid, Afwezigheid van vermijdbare schade voor patiënten tijdens de verlening van gezondheidszorg. patient safety, Absence of preventable harm to a patient during the process of health care.
patriottistische beweging, patriotisme patriotic movement, patriotism
pauselijk besluit, encycliek, pauselijke bul papal act, encyclical, papal bull
pay-tv, Waarbij de gebruiker extra moet betalen indien hij bepaalde programma's wil ontvangen. pay television, A special fee is required in order to receive programmes.
pedagogische methode, pedagogie teaching method, pedagogy
pediatrie, kindergeneeskunde paediatrics
pedofilie, seksueel misbruik van kinderen, Het zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen of zeer jeugdige personen. paedophilia, child sexual abuse, Sexual desire directed towards children.
Peloponnesos Peloponnese
pelsdier fur-bearing animal
pendel platteland-stad migration from the countryside to the town
pendel, forenzenverkeer, traject woonplaats-werkplaats, woon-werkverkeer, Traject van de woonplaats naar de werkplaats. commuting, commuter journey, work journey
penitentiair recht law relating to prisons
pensioenfonds, Een voorziening die of soortgelijk fonds dat door niet-financiële ondernemingen opzij wordt gezet om de pensioenen van hun werknemers te betalen. pension fund, A provision or similar funds set aside by non-financial corporations to pay for their employees’ pensions.
pensioenregeling, ouderdomsverzekering, ouderdomspensioen, ouderdomsuitkering pension scheme, State pension, occupational pension, old age pension, retirement pension, pension plan
pensioenvoorwaarden, pensioenleeftijd, Alle vereiste voorwaarden voor pensionering. retirement conditions, retirement age
perceel plot, parcel of land
periferie, ultraperifere regio peripheral region, outermost area, outermost region, peripheral area, remotest area, remotest region
periode-eigendom, timesharing time-sharing, multi-ownership
permanent comité (EU), permanent comité EG standing committee (EU), EC standing committee
Permanent Comité VN UN Standing Committee, United Nations Standing Committee
permanente educatie, permanente vorming, voortgezette vorming continuing education, lifelong education, lifelong learning, learning organisation, learning organization
permanente vertegenwoordiging bij de EU permanent representation to the EU
pers, journalisme, journalistiek press, journalism
persagentschap press agency, news agency
perscommuniqué, mededeling aan de pers, persverklaring press release, press conference, statement to the press
personderneming press undertaking
personeel in diplomatieke dienst, ambassadeur, attaché, consul, diplomaat, diplomatiek agent, diplomatiek ambt, diplomatiek personeel, diplomatiek vertegenwoordiger, kanselarij, kanselier, personeel van de delegatie, zaakgelastigde diplomatic profession, ambassador, consul, delegation staff, diplomat, diplomatic agent, diplomatic representative, diplomatic staff
personeel op contractbasis, extern personeel, niet-statutair personeel contract staff, external staff, staff not employed under the staff regulations
personeel, arbeidspotentieel, human resources, Geheel van personen die werken in een onderneming. staff, human resources
personeelsbeheer, beheer van personele middelen, personeelsadministratie, personeelsverloop personnel administration, management of human resources, personnel management, staff administration, staff management, staff turnover
personeelsbenoeming appointment of staff
personeelslid (EU), personeelslid EG, personeelslid Europese Gemeenschappen, plaatselijk personeelslid EG, tijdelijk personeelslid EG, wetenschappelijk personeelslid EG, personeelslid van de Europese Unie, tijdelijk functionaris (EU), arbeidscontractant (EU) servant (EU), EC servants, EC auxiliary staff, EC local staff, EC scientific staff, EU temporary staff, servants of the European Communities, servant of the European Union, temporary servant (EU), temporary agent (EU), contract agent (EU)
personeelsstatuut staff regulations, staff rules
personeelsvertegenwoordiging, werknemersvertegenwoordiging workers' representation, staff representation
personenvennootschap, vennootschap onder firma partnership, general partnership
personenverzekering personal insurance
persoonlijk wapen, aanschaf van wapens, dragen van wapens, vergunning voor het dragen van wapens, wapenbezit, wapenvergunning personal weapon, acquisition of arms, carrying of arms, permit to carry arms, possession of arms
persoonlijke gegevens personal data
persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van de persoonlijkheid, ontwikkeling van het individu personal development, self-improvement
persoonlijkheid, gedrag, individualiteit, karakter, persoonlijke identiteit, temperament personality, behaviour, character (personality), conduct, individual identity, individuality, personal identity, personality trait, temperament
persvrijheid freedom of the press, media freedom
Peru, Republiek Peru Peru, Republic of Peru
pesterijen op de werkvloer , geweld op het werk, intimidatie op het werk, ongewenst gedrag in de werksfeer, ongewenst gedrag op de werkvloer, pesten op het werk, pesterijen in de werksfeer, pesterijen op het werk, Doet zich voor wanneer werknemers of managers herhaaldelijk in werkgerelateerde situaties worden uitgescholden, bedreigd en/of vernederd. harassment at work, abuse in the workplace, bullying at work, violence in workplace, work-related abuse, workplace abuse, workplace harassment, Occurs when one or more worker or manager are repeatedly and deliberately abused, threatened and/or humiliated in circumstances relating to work.
petrochemie, petrochemische industrie, Gebruiken voor de documenten die betrekking hebben op het geheel van de producten, zoniet de meer specifieke termen gebruiken. petrochemicals, petrochemical industry, Use for documents which cover the entire range of products, otherwise use a more specific descriptor.
petrologie petrology
peulvrucht, erwt, erwten en bonen, linze, tuinboon, veldboon, witte boon leguminous vegetable, bean, broad bean, dried legume, field bean, lentil, pea
Picardië, Op 1 januari 2016 is de regio Picardie (Picardië) opgegaan in de regio Hauts-de-France. Picardy, As of 1 January 2016, the region of Picardy was incorporated into the region of Hauts-de-France.
Piemonte Piedmont
piraterij, luchtpiraat, luchtpiraterij, scheepskaping, vliegtuigkaper, vliegtuigkaperij, vliegtuigkaping, zeepiraterij, zeeroverij piracy, air piracy, hijacker, hijacking of a ship, hijacking of an aircraft, piracy of the seas
Pitcairn, eiland Pitcairn, Pitcairneilanden Pitcairn Islands, Pitcairn Island
pitvrucht, appel, kweepeer, peer, vijg pip fruit, apple, fig, pear, pome fruit, quince
plaagorganisme, ongedierte, plaagdier, schadelijk dier, schadelijk organisme, Elk(e) soort, stam of biotype van planten, dieren of ziekteverwekkende agentia die of dat schadelijk is voor planten of plantaardige producten. pest, animal pest, harmful organism, vermin, Any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products.
plaat, gewalst, gewalst product, persplaat plate, rolled product
plaatijzer, magnetische plaat, metaalplaat sheet, fine sheet, magnetic sheet, metal sheet, sheet metal
plaatsbewijs, eurailpass, kaartje, kaartjesautomaat ticket, Eurailpass, travel ticket
plaatselijk initiatief voor tewerkstelling local employment initiative
plaatselijke vervuiling, lokale verontreiniging local pollution
plaatsvervanger alternate
planeconomie planned economy
plankton plankton
planning van de arbeidskrachten, planning van de werkgelegenheid manpower planning, employment planning
plantaardig eiwit vegetable protein
plantaardig vet, plantaardige oliën en vetten, plantaardige vetstof vegetable fats
plantaardige olie, notenolie, palmolie, raapolie, sesamolie vegetable oil, castor oil, colza oil, nut oil, palm oil, rape-seed oil, sesame oil
plantaardige productie, plantaardig product, plantaardig produkt, plantenteelt crop production, plant product
plantaardige reproductie, plantaardige reproduktie plant propagation, grafting, plant reproduction
plantaardige reserves plant resources
plantaardige ziekte, plantenpathologie, plantenziekte plant disease, diseases of plants, plant pathology
plantenboter, cacaoboter, plantaardige boter, planteboter vegetable butter
plantenveredeling, plantaardige selectie plant breeding, crop improvement, improvement of plant varieties, plant selection
plantkunde botany
plasmafysica plasma physics
plastic afval, plasticafval, kunststof afval plastic waste
plastische chirurgie aesthetic surgery
plat product, plat produkt flat product
platina platinum
plattegrond, landkaart plan, geographical plan
plattelandsagglomeratie, dorp rural settlement, village
plattelandsbevolking rural population
plattelandsgebied, plattelandszone rural region, rural area, rural zone
plattelandsmilieu, landelijke omgeving, woonmilieu op het platteland rural habitat, countryside, rural environment
plattelandssamenleving rural community
plattelandssociologie rural sociology
plattelandstoerisme, boerderijvakantie rural tourism, agritourism, farm holidays
pleegouder, pleeggezin, Volwassene die de verzorging van een kind op zich neemt zonder een ouder of verwant(e) van het kind te zijn of de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind te dragen. foster parent, foster family, Adult that provides the care of a child without being the child’s parent or relative, or having parental responsibility for him.
plezierboot, plezierjacht, watersport pleasure craft, pleasure boat
plichten van de ambtenaar, gehoorzaamheidsplicht, neutraliteitsplicht, verplichting tot terughoudendheid, verplichtingen van de ambtenaar, zedelijkheidsplicht duties of civil servants, duty to obey, moral obligations, obligations of civil servants
ploegendienst, continuarbeid shift work, continuous shift work
pluimgierst millet
pluimvee, eend, gans, haan, kalkoen, kip, kuiken, mestpluimvee, slachtpluimvee, struisvogel poultry, chicken, cock, duck, goose, hen, ostrich, table poultry
pluimveehouderij poultry farming, breeding of poultry, keeping of poultry
pluimveehouderij op de grond, scharrelkip free-range farming, free-range poultry keeping
pluralisme in de media pluralism in the media
plutonium plutonium
pneumatische machine pneumatic machinery
Podravska Podravska
poedermetallurgie powder metallurgy
Poitou-Charentes, Op 1 januari 2016 is de regio Poitou-Charentes opgegaan in de regio Nouvelle-Aquitaine. Poitou-Charentes, As of 1 January 2016, the region of Poitou-Charentes was incorporated into the region of Nouvelle-Aquitaine
Polen, Republiek Polen Poland, Republic of Poland
politicus, politieke figuur, staatsman, politica, staatsvrouw political figure, politician, statesman, female politician, male politician, politician (female), politician (male)
politie, rijkspolitie police, national police
politiecontrole, controle op autopapieren, identiteitscontrole, persoonscontrole, wegcontrole police checks, check on persons, checking of vehicle papers, identification checks, roadside checks
politiek asiel, diplomatiek asiel, verzoek om politiek asiel political asylum, diplomatic asylum, request for political asylum
Politiek en Veiligheidscomité, PVC Political and Security Committee, PSC
politiek gedrag, politieke praktijk political behaviour, political practice
politiek geweld, guerrilla, revolutie political violence, guerrilla, revolution
politiek midden, centrum political centre
politiek programma, grondslagenprogramma, politiek platform political programme, political platform
politiek stelsel, politiek systeem political system, political regime
politiek verlof, Verlof dat wordt toegekend voor een verkiezingscampagne of voor de uitoefening van een politiek mandaat. leave for political activities, Leave granted to take part in a political campaign or to carry out the duties of an elected representative.
politiek, politiek leven politics, political life
politieke agitatie political unrest
politieke arbitrage political arbitration
politieke bevoegdheid, bevoegdheden, bevoegdheid political power
politieke coalitie, coalitieregering, regeerakkoord political coalition, coalition government, post-election alliance, post-election pact
politieke communicatie, Communicatieproces met betrekking tot de transmissie van politieke informatie in de massamedia die is bedoeld voor het grote publiek. political communication, Communication process concerning the transmission of political information in the mass media and directed toward the public.
politieke crisis political crisis
politieke cultuur, Het geheel van waarden, tradities, opstellingen en strategieën die verbonden zijn met het beoefenen van de politiek. political culture, The values, traditions, attitudes and strategies associated with the way in which politics is conducted.
politieke ecologie, De studie van de politieke, economische en sociale factoren die van invloed zijn op milieuzaken. political ecology, The study of how political, economic and social factors affect environmental issues.
politieke filosofie, politiek principe, politieke theorie political philosophy, political principle, political theory
politieke fractie (EP), parlementsfractie (EP), politieke fractie van het Europees Parlement political group (EP), group (EP), political group within the European Parliament
politieke fractie, kamerfractie political group, parliamentary group
politieke geografie, Voor de studie van geografische invloeden op het binnen- en buitenlands beleid van landen, gebruik geopolitiek., Studie van de geografische verspreiding van politieke verschijnselen. political geography, For the influence of geography on the domestic and foreign policy of States, use geopolitics., Study of the distribution of political phenomena in geographical space.
politieke gevangene political prisoner
politieke hervorming political reform
politieke ideologie, politieke doctrine, politieke leer political ideology, political doctrine
politieke instelling political institution
politieke integratie political integration
politieke islam political Islam, Muslim politics
politieke linkervleugel, links, linkse partijen political left, left
politieke machtswisseling political alternation
politieke meerderheid political majority
politieke minderheid political minority
politieke moraal, politiek schandaal political morality, political ethics, political morals, political scandal
politieke motivatie political motivation
politieke ontvoering political kidnapping
politieke oppositie political opposition
politieke participatie political involvement
politieke partijen, politieke partij, politieke vorming political parties, political party
politieke pers political press
politieke polarisatie, Niet verwarren met tweepartijenstelsel., Situatie in bepaalde staten waar het politieke leven beheerst wordt door twee strekkingen die naar de macht streven. bipolarisation, bipolarization, Not to be confused with two-party system., Situation in certain countries where the political scene is dominated by the struggle for power between two political movements.
politieke propaganda political propaganda
politieke rechten, politieke vrijheid political rights, political freedom
politieke rechtervleugel, rechts, rechtse partijen political right, right
politieke richting, politieke stroming political tendency, political trend
politieke samenleving political cohabitation, This term originated in the 1980s when the socialist French President, Franþois Mitterrand, was forced to adopt a power-sharing solution when a government of the right was elected. The term is now also used to describe similar situations in other countries.
politieke samenwerking, politieke toenadering political cooperation
politieke situatie, Betreft een momentopname van het politieke leven in een land, een groep landen of een gebied. political situation, Use to describe the politics of one country, a group of countries or a region at a specific time.
politieke sociologie political sociology, sociology of politics
politieke status, Betreft landen of streken met een omstreden statuut. political status, Concerns countries or regions whose status is controversial.
politieke verantwoordelijkheid political responsibility
politieke verdeeldheid, partijafsplitsing, scheuring in de partij, splinterpartij political split, party split
politieke vereniging, Waarvan de leden zich bezinnen over politieke vraagstukken. political club
politieke vertegenwoordiging political representation
politieke vluchteling, politieke ballingschap political refugee, political exile
politieke wetenschap, politicologie political science
politiële samenwerking police cooperation
politiële samenwerking (EU), politie- en douanesamenwerking (EU) EU police cooperation, EU police and customs cooperation
polycultuur, Gelijktijdige teelt van verschillende gewassen op verschillende percelen binnen dezelfde landbouwonderneming. mixed cropping, The simultaneous growing of various crops in different areas of the same farm.
polygamie polygamy
polymeer polymer
Polynesië Polynesia
polyvalente werknemer, Werknemer die op verschillende gebieden inzetbaar is. multiskilled worker, multi-skilled worker
pomp pump
Pomurska Pomurska
poolgebied polar region
pootgoed, planten, poten seedling, cutting (plant)
popularisering, wetenscahppelijke communicatie, Wetenschappelijke en technische kennis toegankelijk maken voor een breed publiek d.m.v. media, onderwijs enz. popularising science, popularising science and technology, The adaptation of scientific and technical knowledge to make it accessible to non-specialists.
populisme populism
pornografie pornography
port, vrijdom van port postal charges, postage
Portugal, Portugese Republiek Portugal, Portuguese Republic
Portugeestalig Afrika, officieel Portugeestalige Afrikaanse landen Portuguese-speaking Africa, African countries with Portuguese as the official language, PALOP
positie van de vrouw, situatie van de vrouw position of women, situation of women, women's position
positieve arbeidsbeleving, arbeidsvreugde, motivatie van de werknemer job satisfaction, occupational satisfaction, professional satisfaction, worker motivation
post en telecommunicatie, PTT, posterijen postal and telecommunications services, P & T
postcommunisme, Te gebruiken voor economische systemen die na 1989 in bepaalde landen in de plaats kwamen van het daarvoor gebruikte communistische systeem. post-communism, Use for the economies of countries which abandoned the communist system in 1989 in order to adopt an alternative system.
postdienst, briefpost, pakketje, post, postbestelling, postpakket, postzending postal service, letter post, mail, mail service, parcel post, post
postindustriële economie, postindustriële maatschappij post-industrial economy, post-industrial society
postuniversitair onderwijs, postacademisch onderwijs postgraduate education
Praag Prague
Prahova Prahova
praktijkopleiding, voortgezette beroepsopleiding, vorming van het personeel, Opleiding tijdens werkuren, waarin de werknemer wordt doorbetaald. in-service training, further training and instruction, on-the-job training, staff training, Training paid for and given during active work periods.
precisie-instrument precision instrument, precision equipment
prefabricatie, geprefabriceerd gebouw, montagebouw prefabrication, prefabricated buildings
preferentiële overeenkomst, preferentiële handelsovereenkomst, Handelsovereenkomst van de EU met gunstiger tariefbepalingen dan die van de WTO. preferential agreement, preferential trade agreement, An EU trade agreement containing tariff provisions more favourable than those regulated by the WTO.
prehistorie prehistory
prejudicieel verzoek (EU), prejudicieel beroep EG, prejudiciële procedure, verzoek om een prejudiciële beslissing (EU), Procedure die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt ingeleid. In het kader van deze procedure kunnen nationale rechters vragen stellen aan het Hof van Justitie over de uitlegging of de geldigheid van het Europese recht. preliminary ruling procedure, reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling, reference to a Community court for a preliminary ruling, reference to the EC Court of Justice for an interpretation, preliminary ruling proceedings, Procedure exercised before the Court of Justice of the European Union that enables national courts of the EU countries to question the Court of Justice on the interpretation or validity of EU law.
prejudiciële rechtsvraag preliminary issue, preliminary matter, preliminary question
premie voor niet in de handel brengen, aan de markt onttrokken product non-marketing premium, product withdrawn from the market
presidentsregime presidential régime
presidentsverkiezing presidential election
prestatie zonder premiebetaling, premievrije prestatie, Uitkering aan personen die nooit een bijdrage aan het stelsel hebben betaald, maar die financieel niet in staat zijn om zelf voor hun levensonderhoud te zorgen. non-contributory benefit, Benefit awarded to needy persons who do not possess sufficient funds to maintain themselves and who have either never paid social security contributions or have not paid them for long enough to receive the benefits normally due to a wage-earner.
prestatiecontrole, VFM-audit, doelmatigheidsaudit, doelmatigheidscontrole, prestatie-audit, prestatieaudit, Een onafhankelijk onderzoek naar de efficiëntie en doeltreffendheid van overheidsmaatregelen, ‑programma’s of ‑organisaties, met de nodige aandacht voor economisch verantwoorde besteding en gericht op het realiseren van verbeteringen. performance audit, VFM, performance auditing, sound financial management audit, value for money audit, value-for-money audit, An independent examination of the efficiency and effectiveness of government undertakings, programmes or organisations, with due regard to economy and aimed at leading to improvements.
prestatieloon, prestatiebeloning, stukloon, vergoeding naar prestatie piece work pay, incentive pay, payment at piece rates, payment by results, piece work wages, remuneration by results
prestatiemeting, KPI, plasticafval, Periodieke meting van prestaties en resultaten waarmee betrouwbare gegevens worden verzameld over de doeltreffendheid en doelmatigheid waarmee een persoon, een groep, een organisatie, een systeem of een programma functioneert. performance measurement, KPI, key performance indicator, Regular measurement of outcomes and results, which generates reliable data on the effectiveness and efficiency of an individual, a group, an organization, a system or a program.
prestatiemeting, passagiersrechten, rechten van treinreizigers, rechten van vliegtuigpassagiers, rechten van weggebruikers, voornaamste prestatie-indicator, Juridische bescherming voor de passagiers van alle vormen van openbaar vervoer. passenger rights, air passenger rights, maritime passenger rights, rail passenger rights, road passenger rights, Legal protection of a passenger using any mode of public transport.
pretoetredingssteun, instrument voor pretoetredingssteun, IPA, PHARE, pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid, ISPA, Sapard pre-accession aid, Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA, Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA, Phare, Pre-Accession Instrument, Sapard, pre-accession assistance
pretoetredingsstrategie pre-accession strategy
pretpark, amusementspark, attractiepark, recreatiepark, themapark, speeltuin leisure park, recreation park, theme park, playground
preventie van milieurisico's, voorkomen van natuurrampen, Niet te verwarren met het beheersen van financiële risico's of ondernemingsrisico's., Heeft betrekking op het voorkomen van milieurisico's. environmental risk prevention, Not to be confused with the management of financial risks or business risks., Applies to the prevention of environmental risks.
prijs prices
prijs franco grens free-at-frontier price
prijs op de wereldmarkt, wereldkoers, wereldprijs world market price, world price, world rate
prijs van basisproducten, prijs van basisprodukten commodity price
prijs van de landbouwproducten, prijs van de landbouwprodukten, Gebruiken voor de nationale landbouwprijzen . In het kader van het GLB, landbouwprijs gebruiken. price of agricultural produce, Use for national agricultural prices. Within the framework of the CAP use farm prices.
prijs van levensmiddelen food price
prijs vrij aan boord, FOB, fob-fase, fob-levering, fob-prijs, Verkoopprijs die alle kosten omvat tot laden op het schip. free-on-board price, delivery at port of shipment, fob delivery, fob price, The sales price of the goods and all expenses incurred up to the point of loading on board ship.
prijs zonder belasting price net of tax
prijsaanduiding, openbaarmaking van de prijzen, transparante prijzen publishing of prices, display of prices
prijsbeheersing price control
prijsbeleid, prijsregels, prijsstelsel prices policy, price system
prijsdaling, prijsinzinking, prijsvermindering price reduction, drop in prices, fall in prices, price decrease, reduction of prices
prijsfluctuatie, prijsontwikkeling, prijsschommeling price fluctuation, price trend, price variation
prijsindex, index kosten levensonderhoud, prijsindicator, prijspeil, spilindex, Meetinstrument ter aanduiding van het prijsverloop. price index, price indicator, price level, table of prices, threshold index, trigger index, Instrument for measuring the movement of prices.
prijsindexering price indexing
prijsovereenkomst, prijsafspraak price agreement, price fixing, resale price maintenance, retail price maintenance, understanding on prices
prijsregeling, gereglementeerde prijs, prijsregulering price regulations, controlled price
prijsschaal, prijslijst, prijstarieven price list, price scale, tariff
prijsstabiliteit price stability
prijsstelling van geneesmiddelen, prijs- en vergoedingenbeleid voor geneesmiddelen, prijsbeleid inzake geneesmiddelen, prijsstelling en vergoeding van geneesmiddelen , Het vaststellen van de prijs van een geneesmiddel en van de kosten als het geneesmiddel via een derde partij (zoals een sociale ziektekostenverzekering of een nationaal gezondheidszorgstelsel) wordt verstrekt. pricing of medicines, P&R policy, pharmaceutical pricing and reimbursement, pharmaceutical pricing policy, pharmaceutical reimbursement and pricing policy, pricing and reimbursement of medicinal products, Act of setting a price for a medicine and covering the cost through a 3rd-party payer (such as social health insurance or the national health service).
prijsstijging, prijsvermeerdering price increase, price rise, rise in prices
prijsstop price freeze
prijsverschil price disparity
prijsvorming, prijsmechanisme price formation, pricing mechanism
primaire sector primary sector
Prinsdom Asturië, Autonome Gemeenschap Asturië Principality of Asturias, Asturias, Autonomous Community of the Principality of Asturias
printer, laserprinter printer, laser print
prioriteitsgebied, prioriteitszone priority region, priority area
privaatrecht private law
private equity, private-equity-investeringsfonds, Het verstrekken van aandelenvermogen door investeerders aan niet-beursgenoteerde ondernemingen met een hoog groeipotentieel. private equity, private equity investment fund, Provision of equity capital by financial investors to non-quoted companies with high growth potential.
privatisering, denationalisatie privatisation, denationalisation, privatization
privé-bezit, persoonlijke bagage, persoonlijke voorwerpen personal effects, personal luggage
privé-gebruik computer, huiscomputer, informatica voor privé-gebruik home computing, home computer
privé-geneeskunde private medical treatment
privé-media, privé-omroep, privé-televisie private media, private radio, private television
privilege, parlementair voorrecht, voorrecht, Speciale rechten die aan de volksvergadering of de leden daarvan worden toegekend, om elke belemmering bij de vrije uitoefening van de functie te vermijden. privilege, parliamentary prerogative, parliamentary privilege, The rights and immunities enjoyed by members of most legislative bodies, such as freedom of speech, freedom from arrest in civil cases during a session, etc.
procesautomatisering, numerieke besturing industrial data processing, digital control
producentengroepering, landbouwgenootschap, producentenorganisatie, producentenvereniging, Vrijwillige groepering van landbouwers die in dezelfde streek eenzelfde categorie producten leveren. producer group, producers' organisation, Voluntary grouping of farmers involved in a particular type of production in the same area.
product in blik, conservenblik, inblikken, levensmiddelenconservering, produkt in blik preserved product, preserved food, tinned food
product op basis van groente, groentepulp, pickles, produkt op basis van groente, tomatenconcentraat, zuurkool vegetable product, pickles, sauerkraut, tomato concentrate, tomato paste, vegetable pulp
product op basis van suiker, produkt op basis van suiker sugar product
product op basis van vis, kaviaar, produkt op basis van vis, surimi, vis-ei, visfilet, viskroketten, vismeel fish product, caviar, fish croquette, fish egg, fish fillet, fish meal, surimi
product op basis van vruchten, confituur, druivenmost, jam, marmelade, produkt op basis van vruchten, vruchtenmost, vruchtenpulp fruit product, fruit must, fruit pulp, grape must, jam, marmalade, preserves
product uit metaal, metaalproduct, produkt uit metaal metal product, metallurgical product
product van oorsprong, oorsprong van een product, oorsprong van goederen, produkt van oorsprong, regel van oorsprong, Goederen geproduceerd in een bepaald land. Wanneer verschillende landen deelnemen aan de vervaardiging ligt de oorsprong van het product in het land van de laatste transformatie. originating product, origin of goods, product origin, rule of origin, Product produced in a given country; where more than one country is involved in the manufacture of a product, it is an originating product of the country where processing last took place.
productie aan de lopende band, produktie aan de lopende band assembly line production
productie met verlies, produktie met verlies underproduction
productie, productieniveau, productieomvang, productievolume, produktie production, level of production, volume of output
productiebeleid, herstructurering van de productie, industriebeheer, productiebeheer, productierichting, produktiebeleid production policy, industrial management, production management, reorganisation of production
productiecapaciteit, overcapaciteit van de productie, productievermogen, produktiecapaciteit production capacity, excess production capacity, production potential
productiecontrole, controle aan de hand van bescheiden, produktiecontrole production control, product inspection
productiefactor, produktiefactor factor of production
productiegoederen, economische goederen, investeringsgoederen, produktiegoederen, vast kapitaal intermediate goods, industrial goods
productiekosten, produktiekosten production cost
productielocatie, lokalisatie van de landbouwproductie, produktielocatie location of production, location of agricultural production
productiemethode mode of production, The way in which a society goes about producing goods and services, consisting of the forces and relations of production.
productieomschakeling, produktieomschakeling, Vervanging van een landbouwactiviteit door een andere. redirection of production, Substitution of one agricultural activity for another.
productieoverschot, produktieoverschot production surplus, surplus production
productieplanning, produktieplanning production planning
productieprijs, afzetprijs, gemiddelde productieprijs, produktieprijs producer price, average producer price, output price
productiequota, productiebeperking, productievermindering, produktiequota production quota, limitation of production, production restriction, reduction of production
productiestatistiek, productie-index, productie-indexcijfer, produktiestatistiek production statistics, production index
productiesteun, produktiesteun, steun voor de producent production aid, aid to producers
productietechniek production technique
productietoename, productieontwikkeling, productievermeerdering, produktietoename increase in production, growth of production, production development, production growth
productieverbetering, kwaliteitsdoelstelling, produktieverbetering production improvement, quality objective
productiviteit van het land, produktiviteit van het land land productivity
productiviteit, efficiëntie, produktiviteit, verhouding kapitaal-arbeid, verhouding kapitaal-productie productivity, capital-labour ratio, capital-output ratio, efficiency
productontwerp, ontwikkeling van het product, perfectionering van producten, produktontwerp product design, product development, product evolution
proef, fabriekstest, modelonderzoek, proefneming, test testing, experiment, industrial testing, pilot experiment, test
proefboerderij model farm, pilot farm
proefneming met dieren, laboratoriumdier, dierproeven, proefdieren, proefdierstation animal experimentation, laboratory animals, animal house (laboratory), animal testing, experimentation on animals
proefneming met mensen, Het gebruik van mensen als proefpersoon bij experimenten. experiment on humans, The use of humans as investigational subjects.
proefschrift thesis
proefstation experimental farm, seed testing station
proeftijd, proefperiode probationary period, trial period
profielstaal, profielen section, angles, shapes and sections, drawn bar
prognose, strategische prognose, onderzoek van mogelijke toekomstscenario's foresight, strategic foresight, examination of possible future scenarios
programma-industrie programmes industry, Audiovisual programmes industry
programma's en fondsen van de VN UN programmes and funds, UN fund, UN programme, United Nations fund, United Nations programme, United Nations programmes and funds
programmeertaal, hogere programmeertaal, machinetaal programming language, computer language, machine language
project van gemeenschappelijk belang, plan van communautair belang, project van Europees belang, verklaring van Europees belang project of common interest, project of European interest, declaration of European interest
projectevaluatie, evaluatie van een programma, projectbeoordeling project evaluation, project appraisal
projectontwikkeling, projectontwikkelaar, vastgoedpromotie (B) property development, building development, property developer
promotie van de Europese gedachte, Europa-promotie, Betreft elke vorm van publieksinformatie over de Europese integratie. promotion of the European idea, promotion of Europe, Use for any campaign aimed at promoting the idea of European integration.
propaan, propaangas propane gas
prospectief onderzoek, raming op zeer lange termijn forward studies, very long-term forecast
prostitutie, kinderprostitutie, koppelarij, mannelijke prostitutie, ontucht, proxenetisme, vrouwelijke prostitutie prostitution, child prostitution, female prostitution, male prostitution, procuring
protectionisme, bescherming van de tarieven protectionism
protestantisme Protestantism, Calvinism, Lutheranism, Methodism
protestants kerkrecht protestant church law
protocol protocol, order of precedence, order of protocol
protocol (EU), EG-protocol, voorrecht van de Gemeenschap, EU-protocol, Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, protocol van de Europese Unie, Protocol betreffende de privileges en onschendbaarheden van de Europese Unie. Protocol (EU), EC Protocol, Community privilege, EU protocol, privileges and immunities of the EU, privileges and immunities of the European Union, protocol of the EU, protocol of the European Union, Protocol on the privileges and immunities of the European Union.
Protocol van Kyoto, Kyotoprotocol, Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, Het Protocol van Kyoto is een internationale overeenkomst die is verbonden aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Het protocol bevat bindende streefdoelen voor de industrielanden en de EU ter vermindering van de uitstoot van greenhouse gas. Het belangrijkste verschil tussen het protocol en het verdrag is dat dit laatste de industrielanden aanspoort de uitstoot van broeikasgassen te stabiliseren, terwijl het protocol de landen daartoe verplicht. Kyoto Protocol, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change. It sets binding targets for 37 industrialized countries and the European Union for reducing greenhouse gas (GHG) emissions. The major distinction between the Protocol and the Convention is that while the Convention encouraged industrialised countries to stabilize GHG emissions, the Protocol commits them to do so.
prototype, industriemodel prototype, industrial model
Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur
provider, aanbieder, Organisatie die tegen betaling toegang verleent tot internet. Internet access provider, access provider, internet provider, internet service provider, provider, service provider, An organisation or business offering public access to the Internet.
provincie province
provincie Bjelovar-Bilogora County of Bjelovar-Bilogora
provincie Brod-Posavina County of Brod-Posavina
provincie Dubrovnik-Neretva County of Dubrovnik-Neretva
provincie Henegouwen Province of Hainault
provincie Istra County of Istra
provincie Karlovac County of Karlovac
provincie Koprivnica-Križevci County of Koprivnica-Križevci
provincie Krapina-Zagorje County of Krapina-Zagorje
provincie Lika-Senj County of Lika-Senj
provincie Limburg Province of Limbourg
provincie Luxemburg Province of Luxembourg
provincie Međimurje County of Međimurje
provincie Oost-Vlaanderen Province of East Flanders
provincie Osijek-Baranja County of Osijek-Baranja
provincie Požega-Slavonia County of Požega-Slavonia
provincie Primorje-Gorski Kotar County of Primorje-Gorski Kotar
provincie Šibenik-Knin County of Šibenik-Knin
provincie Sisak-Moslavina County of Sisak-Moslavina
provincie Split-Dalmatia County of Split-Dalmatia
provincie Varaždin County of Varaždin
provincie Virovitica-Podravina County of Virovitica-Podravina
provincie Vlaams-Brabant Province of Flemish Brabant
provincie Vukovar-Srije County of Vukovar-Srije
provincie Waals-Brabant Province of Walloon Brabant
provincie West-Vlaanderen Province of West Flanders
provincie Zadar County of Zadar
provincie Zagreb County of Zagreb
provinciebegroting, provinciale begroting, regionale begroting regional budget
psychiatrie psychiatry
psychiatrische inrichting, psychiatrisch ziekenhuis psychiatric institution, psychiatric hospital
psychoanalyse psychoanalysis
psychologie, gevangenispsychologie, kinderpsychologie, ontwikkelingspsychologie, psychofysiologie, sociale psychologie psychology, child psychology, educational psychology, prison psychology, psychophysiology, social psychology
psychologische intimidatie, mobbing psychological harassment, bullying, mobbing, moral harassment
psychologische veerkracht, Mate waarin een persoon of organisatie om kan gaan met een gevaarlijke gebeurtenis, ontwikkeling of verstoring door erop te reageren of zichzelf te reorganiseren op een manier die hun essentiële functie, identiteit en structuur behoudt, inclusief hun vermogen om zich aan te passen, te leren en te veranderen. psychological resilience, Capacity to cope with a hazardous event, trend or disturbance, responding or reorganising in ways that maintain their essential function, identity and structure while maintaining the capacity for adaptation, learning and transformation.
psychometrische test, persoonlijkheidsonderzoek, psychotest psychometric test, personality test
psychotropicum psychotropic substance
public relations public relations
publicatie, publikatie publication
Publicatieblad EU, Publicatieblad EG, Publicatieblad van de Europese Unie, Publikatieblad EG EU Official Journal, EC Official Journal, Official Journal of the European Union
publiek eigendom, nationaal patrimonium, openbaar bezit, openbaar domein, staatseigendom public property, State property, national heritage, public domain
publiek recht public law
publieke gegevens, Gegevens die zijn voortgebracht door overheidsinstanties van de lidstaten, met inbegrip van uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke instanties. public data, Data produced by public sector bodies of the Member States, including executive, legislative and judicial bodies.
publieke moraal, zedelijk gedrag public morality, public morals
publieke opinie public opinion
publiek-private samenwerking, openbaar-particulier partnerschap, partnerschap overheid — particuliere sector, PPS, publiek-particulier partnerschap, Samenwerking tussen de overheid en het zakenleven en om infrastructuurprojecten te realiseren of diensten van algemeen belang te leveren. public-private partnership, PPP, Cooperation between public authorities and private businesses for the purpose of carrying out infrastructure projects or providing public utilities.
Puerto Rico, Gemenebest Porto Rico, Gemenebest Puerto Rico, Porto Rico Puerto Rico, Commonwealth of Puerto Rico
Puglia Apulia
pulp- en papierindustrie, IAAE-inspectie, kartonnage-industrie, papierfabriek, papierwarenindustrie pulp and paper industry, paper industry, paper-making, paper-making industry, paperboard industry
Qatar, Staat Qatar Qatar, State of Qatar
quaestor treasurer
quaestor EP, quaestor van het Europees Parlement Quaestor of the EP, Quaestor of the European Parliament
quartaire sector, niet-commerciële dienstverlening, sector van vrijwillige dienstverlening, vierde sector, Economische sector die betrekking heeft op intellectuele diensten zoals onderwijs, raadsbijstand, informatie, onderzoek. quaternary sector, Sector of the economy regarding intellectual services, education, consultancy, information, research.
quorum, Minimum aantal aanwezige deelnemers vereist voor een geldige zitting. quorum, Minimum number of participants that must be present at a meeting to make its transactions valid.
Raad van Azië en de Stille Oceaan, APAC, Niet-actieve organisatie, op 14 juni 1966 opgericht door de regeringen van Australie, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Vietnam, Noord-Korea, Maleisië, Nieuw-Zeeland en de Filipijnen. In 1975 weer ontbonden, na een meningsverschil tussen de leden inzake de erkenning van de Volksrepubliek China. Asian and Pacific Council, ASPAC, A now obsolete organisation created on 14 June 1966 by the governments of Australia, Japan, South Korea, South Vietnam, the Republic of Korea, Malaysia, New Zealand and the Philippines. It was dissolved in 1975 as a result of disagreement among the members over the recognition of the People’s Republic of China.
Raad van de Europese Unie, EG Ministerraad, EU Ministerraad, Europese Ministerraad, Raad EG, Raad van de Unie Council of the European Union, Council of European Ministers, Council of the European Communities, Council of the Union, EC Council, EU Council, European Union Council
Raad van de Oostzeestaten, Baltische raad, CBSS, Raad van de Baltische-Zeestaten, Raad van staten aan de Baltische Zee, Politiek forum voor regionale en intergouvernementele samenwerking tussen 11 landen in het Oostzeegebied (Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Rusland en Zweden) en de Europese Commissie. Council of the Baltic Sea States, Baltic Sea States Council, CBSS, Political forum for regional and intergovernmental cooperation between 11 countries in the Baltic Sea region (Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Sweden) and the European Commission.
Raad van Europa Council of Europe
Raad van gemeenten en regio's van Europa Council of European Municipalities and Regions, CEMR
raad van ministers Council of Ministers
Raad voor culturele samenwerking, CDCC, CDCULT, CDED, CDESR, CDPAT, stuurgroep Cultureel erfgoed, stuurgroep Cultuur, stuurgroep Hoger onderwijs en onderzoek, stuurgroep Onderwijs, In november 2001 is de Raad voor culturele samenwerking opgedeeld in vier stuurgroepen: de stuurgroep Onderwijs, de stuurgroep Hoger onderwijs en onderzoek, de stuurgroep Cultuur en de stuurgroep Cultureel erfgoed. Council for Cultural Cooperation, CCC, CDCULT, CDED, CDESR, CDPAT, Steering Committee for Cultural Heritage, Steering Committee for Culture, Steering Committee for Education, Steering Committee for Higher Education and Research, In November 2001, the Council for Cultural Cooperation (CCC) was divided into four steering committees: the Steering Committee for Education (CDED), the Steering Committee for Higher Education and Research (CDESR), the Steering Committee for Culture (CDCULT) and the Steering Committee for Cultural Heritage (CDPAT).
Raad voor de Arabische economische eenheid, CAEU Council of Arab Economic Unity, CAEU
raadgevend comité (EU), raadgevend comité EG, Het comitologiebesluit is met ingang van 1.3.2011 ingetrokken en vervangen door de comitéprocedureverordening., Comité dat advies uitbrengt met betrekking tot de door de Commissie voorgestelde uitvoeringsmaatregelen. Het comité werkt volgens de raadplegingsprocedure van artikel 3 van het comitologiebesluit. advisory committee (EU), EC advisory committee, The Comitology Decision was repealed and replaced on 1 March 2011 by the Comitology Regulation., Committee responsible for issuing opinions on the implementing measures proposed by the Commission, operating in accordance with the advisory procedure laid down in Article 3 of the Comitology Decision.
Raadgevend Comité van de EER EEA Joint Consultative Committee
raadpleging van de werknemers, raadpleging van de vakbond worker consultation, trade union consultation
raadpleging van informatie consultation of information
raadplegingsprocedure, eenvoudige raadplegingsprocedure, Op grond van artikel 289 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is raadpleging een bijzondere wetgevingsprocedure, waarin het advies van het Parlement wordt gevraagd voordat de Raad een wetstekst vaststelt. consultation procedure, simple consultation procedure, Under Article 289 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), consultation is a special legislative procedure, whereby Parliament is asked for its opinion on proposed legislation before the Council adopts it.
Raadsformatie, Naar gelang de te behandelen onderwerpen komt de Raad bijeen in verschillende Raadsformaties, die bestaan uit de betrokken ministers van de lidstaten en de bevoegde leden van de Europese Commissie. Sinds de inwerkingtreding van het VEU telt de Raad 10 formaties. Council configuration, The Council meets – according to the subject being discussed – in different "configurations", which are attended by the Ministers from the Member States and the European Commissioners responsible for the areas concerned. Since the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009, there have been ten configurations.
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering UN Framework Convention on Climate Change, United Nations Framework Convention on Climate Change, Unfccc, Convention on Climate Change
racisme, bestrijding van het racisme racism, fight against racism
radicale partij radical party
radicalisering, radicalisatie, Proces waarbij iemand steeds radicalere standpunten inneemt over politieke of sociale aangelegenheden. radicalisation, Process by which a person adopts radical positions on political or social issues.
radioactief afval, kernafval radioactive waste, nuclear waste
radioactief afvalwater, lozing van radioactief afvalwater radioactive effluent, discharge of radioactive effluent
radioactieve stof, nucleair materiaal, radioactieve substantie radioactive materials, nuclear materials, radioactive substance, Nuclear material refers to the metals uranium, plutonium, and thorium, in any form, according to the IAEA.
radioactieve verontreiniging, radioactieve besmetting radioactive pollution, radioactive contamination
radioactiviteit, gevolgen van bestraling radioactivity, atomic radiation
radiobiologie, Onderzoek naar de invloed van straling op levend weefsel of levende organismen. radiobiology, Study of the effects of radiation on living tissue or organisms.
radiocommunicatie, draadloze telefoon, ontvanger, radiotelefoon, zender radio telecommunications, receiver, transmitter, walkie-talkie, wireless telecommunications
radiofrequentie-identificatie, RFID, RFID-systemen, Technologie voor het lokaliseren van voorwerpen, mensen of dieren via een etiket dat radiogolven uitzendt. radio frequency identification, RFID, RFID systems, Radio Frequency IDentification, radio frequency identification system, Technology used for tracking objects, people or animals through a tag emitting radio waves.
radiotoestel, radio-ontvanger, radiozender, radiozendontvanger radio equipment, radio receiver, radio transmitter, radio transmitter-receiver
radiouitzending, streaming, verzending van audio- of videosignalen naar een verspreid publiek broadcasting, radio broadcast, streaming, distribution of audio or video content to a dispersed audience
raffineren van suiker sugar refining
raket, kernraket missile, nuclear missile
raketafweer, antiraketraket anti-missile defence, anti-missile missile
raming op korte termijn, vooruitzichten op korte termijn short-term forecast, short-term outlook
raming op lange termijn, vooruitzichten op lange termijn long-term forecast, long-term outlook
raming op middellange termijn, vooruitzichten op middellange termijn medium-term forecast, medium-term outlook
raming van de begroting budgetary assessment
ramp door menselijk toedoen, door mensen veroorzaakte catastrofe man-made disaster, man-made catastrophe
rampgebied, getroffen gebied disaster area, disaster region
randapparatuur peripheral
Ras al Khaimah Ras Al Khaimah
rassenconflict racial conflict
rassendiscriminatie, rassendesegregatie, rassengelijkheid, rassenscheiding racial discrimination, racial desegregation, racial equality, racial segregation
ratificatie van een overeenkomst, sluiten van een overeenkomst, Goedkeuring van een overeenkomst waardoor een staat zich bindt op internationaal vlak. ratification of an agreement, conclusion of an agreement, The act by which a State confirms an agreement or treaty, thus internationally binding itself to such an agreement.
ratificatiebevoegdheid power of ratification
rauwe melk raw milk
rebellenregering, revolutionaire regering rebel government, revolutionary government
recht om voor het gerecht te treden, beroepsrecht, Mogelijkheid om de rechtbank in te schakelen teneinde een recht te doen gelden, zowel in eerste instantie als in beroep. right of action, right to bring a case, right to bring an action, right to bring proceedings
recht op arbeid, vrijheid van beroepsuitoefening, Ieder mens heeft recht op arbeid en op het uitoefenen van een vrij gekozen beroep. right to work, freedom to choose an occupation, Every person has the right to work and to exercise a profession freely chosen or accepted.
recht op cultuur right to culture
recht op gezondheid, toegang tot gezondheidszorg right to health, right to care
recht op hergebruik van informatie, PSI-richtlijn, hergebruik van overheidsinformatie, richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie., Het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk doel binnen de publieke taak waarvoor de documenten zijn geproduceerd. right to reuse information, Directive on the re-use of public sector information, PSI directive, re-use of public sector information, reuse of public sector information, right to re-use information, The use by persons or legal entities of documents held by public-sector bodies, for commercial or non-commercial purposes other than the initial purpose within the public task for which the documents were produced.
recht op huisvesting, recht op huisvestingssteun right to housing
recht op informatie right to information
recht op lichamelijke integriteit right to physical integrity, right to respect for the human body
recht op onderwijs right to education
recht op ontwikkeling, Een ieder heeft recht op deelname aan economische, sociale, culturele en politieke ontwikkeling, om daaraan bij te dragen en ervan te profiteren, zodat binnen deze ontwikkeling de rechten en fundamentele vrijheden van de mens volkomen kunnen worden uitgeoefend. right to development, Every person has the right to participate in economic, social, cultural and political development, and to contribute to it and benefit from it. Human rights and basic freedoms are an integral part of such development.
recht tot betogen right to demonstrate
recht van initiatief, initiatiefrecht power of initiative, right of initiative
recht van overname, Recht van de verhuurder om na afloop van het huurcontract het pand voor eigen gebruik te houden, ongeacht het recht van de huurder op vernieuwing van het contract. right of repossession
recht van vestiging, vrijheid van vestiging right of establishment, freedom of establishment
recht van voorkoop right of pre-emption
recht van weerwoord right of reply, Right to reply to allegations.
rechten van de ambtenaar rights of civil servants
rechten van de mens, aantasting van de rechten van de mens, bescherming van de rechten van de mens, mensenrechten, schending van de rechten van de mens, Gebruiken voor algemene studies. Zoniet een meer specifieke term gebruiken. human rights, attack on human rights, human rights violation, protection of human rights, Use for general studies, otherwise choose a more specific descriptor.
rechten van de verdediging, bezoekrecht van de advocaat, rechten van de verdachte, vermoeden van onschuld rights of the defence, presumption of innocence, right to counsel's visits, rights of the accused
rechten van de vrouw women's rights
rechten van de zieke, rechten van de patiënt, rechten van de stervende, waardigheid van de patiënt patient's rights, dignity of patients, patient dignity, rights of patients, rights of the dying, sick person's rights
rechten van het GDT, autonome rechten, conventionele rechten, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief, Deze rechten vloeien voort uit de toepassing van het Gemeenschappelijk Douanetarief op invoer uit derde landen. CCT duties, autonomous customs duties, common customs tariff duties, conventional customs duties, These come from the application of the common customs tariff to imports from third countries.
rechten van het individu, bescherming van de burger, fundamentele vrijheid, openbare vrijheden, personenrecht, persoonlijke vrijheid, rechten van de burger rights of the individual, citizens' rights, enjoyment of political rights, fundamental freedom, fundamental rights, personal freedom
rechten van het kind children's rights
rechten van minderheden rights of minorities
rechter, kinderrechter, onderzoeksrechter, rechter-commissaris, zittende magistratuur judge, children's magistrate, examining magistrate, the bench
rechterlijk beroep, jurist, medewerker van het gerecht, rechtsgeleerde legal profession, legal professional
rechterlijk bevel, gerechtelijk bevel, injunctie injunction
rechterlijke macht judicial power
rechterlijke toetsing, Controle die door gewone en administratieve rechtbanken wordt uitgeoefend op de conformiteit met de wetgeving op de door de bevoegde autoriteiten verrichte handelingen. judicial review, Investigation by a court of the legality of decisions taken by a subordinate body.
rechtsbevoegdheid, niet rechtsbevoegd zijn legal capacity, legal incapacity
rechtsbijstand, pro-Deoadvocaat, Bijstand aan onvermogenden, waardoor deze hun recht kunnen doen gelden. legal aid, legal assistance, Assistance granted to persons in need to enable them to exercise their legal rights.
rechtsbron source of law
rechtsingang, rechtszaak legal action, court case, initiation of legal action
rechtsleer legal doctrine
rechtsmethodiek, juridische methodologie legal methodology
rechtsmiddel, beroep in cassatie, hoger beroep appeal, appeal in cassation, appeal to a higher authority, appeal to the Court of Cassation, means of appeal, means of redress, review procedure
rechtsmisbruik misuse of a right
rechtspersoon legal person
rechtspraak courts and tribunals
rechtspraak voor minderjarigen, jeugdrechtbank juvenile court, children's panel, children's tribunal
rechtsregels volkshuisvesting, recht op een woning housing law, right of occupancy
rechtsregels voor de sociale zekerheid social security legislation, social security law
rechtsregels voor informatie, vrijheid van drukpers law relating to information, press law
rechtssociologie, juridische sociologie sociology of law, legal sociology
rechtssoevereiniteit primacy of the law
rechtsstaat rule of law
rechtsstelsel, gerechtelijk systeem legal system
rechtstoestand, juridisch statuut, rechtspersoonlijkheid, rechtsvorm legal status, legal entity, legal personality
rechtstreeks gekozen kamer, Kamer van Afgevaardigden, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Lagerhuis, tweede kamer directly-elected chamber, House of Commons, Lower House
rechtstreekse EU-betalingen, rechtstreekse betalingen aan landbouwers, systeem van rechtstreekse betalingen, Betalingen uit hoofde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die rechtstreeks als basisinkomenssteun aan landbouwers worden toegekend; de betalingen zijn niet afhankelijk van hun productie en zijn bedoeld ter stabilisering van hun inkomen uit de verkoop op markten die onderhevig zijn aan schommelingen. EU direct payments, direct payments system, direct payments to farmers, Payments under the common agricultural policy granted directly to farmers in the form of a basic income support, decoupled from production and stabilising their income stemming from sales on the markets, which are subject to volatility.
rechtstreekse toepasselijkheid, directe inwerkingtreding, onmiddellijke werking, rechtstreekse werking, Wanneer bepaalde EU-akten niet eerst dienen te worden overgeplaatst in het nationaal recht. direct applicability, direct effect, immediate applicability, immediate effect, Applies to certain EU acts and means that they do not first need to be transposed into national law.
rechtsvordering, algemene procedure, stopzetting van de procedure, Handeling waardoor het slachtoffer of zijn belanghebbenden schadevergoeding ontvangen voor geleden schade ten gevolge van een overtreding. judicial proceedings, court proceedings, discontinuance of judicial proceedings, end of judicial proceedings, judicial procedure, legal procedure, legal proceedings, withdrawal of judicial proceedings
rechtszekerheidsbeginsel, beginsel van gelijkheid en rechtszekerheid principle of legal certainty, certainty of law, legal certainty, legal security, principle of equality and legal certainty
reclame, advertentie, commerciële reclame, publiciteit, reclameactie, reclamecampagne advertising, advertisement, advertising campaign
reclamebudget advertising budget
reclassering, sociale reïntegratie social rehabilitation
recyclingtechnologie recycling technology
redactie in de praktijk, Te gebruiken voor administratieve redactie. writing skills, drafting skills, writing practices, Use for the drafting of administrative documents.
referendum, Stemming waarbij de burgers een maatregel voorgesteld door de uitvoerende macht goedkeuren of verwerpen. referendum, Vote by the general community to accept or reject a measure proposed by the government.
referentieprijs reference price
regelgevend comité (EU), regelgevend comité EG, Het comitologiebesluit is met ingang van 1.3.2011 ingetrokken en vervangen door de comitéprocedureverordening., Comité dat advies uitbrengt met betrekking tot de door de Commissie voorgestelde uitvoeringsmaatregelen. Het comité werkt volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5 van het comitologiebesluit. regulatory committee (EU), EC regulatory committee, The Comitology Decision was repealed and replaced on 1 March 2011 by the Comitology Regulation., Committee responsible for issuing opinions on the implementation measures proposed by the Commission, operating in accordance with the regulatory procedure laid down in Article 5 of the Comitology Decision.
regelgevende bevoegdheid, verordenende bevoegdheid statutory power
regelgevingsbeleid, Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving, Refit, beleidshervorming, beleidskwaliteit, betere regelgeving, betere wetgeving, gezonde regelgeving, goede regelgevende praktijken, prestatiegebaseerde regelgeving, regelgevende governance, resultaatgericht beleid, slimme regelgeving, verbetering van de regelgeving, De regels, procedures en instellingen die door de regering zijn ingevoerd met het expliciete doel om regelgeving te ontwikkelen, toe te passen en te beoordelen. regulatory policy, REFIT, Regulatory Fitness and Performance Programme, better law-making, better lawmaking, better regulation, good regulatory practice, outcome-based regulation, performance-based regulation, regulatory fitness, regulatory governance, regulatory improvement, regulatory quality, regulatory reform, smart regulation, The set of rules, procedures and institutions introduced by government for the express purpose of developing, administering and reviewing regulation.
regeling van de visserij fishing regulations
regeling van transacties regulation of transactions
regenereerbare energie, niet-regenereerbare energie, regenereerbare energiebron renewable energy, non-renewable energy, renewable energy source, low-carbon energy
regering in ballingschap government-in-exile
regering, kabinet, nationale regering government, government structure, national government
regeringsbeleid government policy
regeringsleider, eerste minister, minister-president, premier head of government, prime minister
regeringsprogramma government programme
regeringsverklaring, mededeling van de regering, Verklaring van een nieuw optredende regering in het parlement betreffende het te voeren beleid. government statement, government declaration
regio Banská Bystrica Banská Bystrica region
regio Blagoevgrad Blagoevgrad region
regio Bratislava Bratislava region
regio Burgas, regio Bourgas Burgas region
regio Dobrich Dobrich region
regio Gabrovo Gabrovo region
regio Haskovo Haskovo region
Regio Hradec Králové, Hradec Králové Hradec Králové Region
regio Kardzjali Kardzhali region
Regio Karlovy Vary, Karlovy Vary Karlovy Vary Region
regio Košice Košice region
regio Kyustendil Kyustendil region
Regio Liberec, Liberec Liberec Region
regio Lovech Lovech region
Regio Midden-Bohemen, Centraal-Bohemen Central Bohemian Region
regio Montana Montana region
Regio Moravië-Silesië, Moravië-Silezië Moravian-Silesian Region
regio Nitra Nitra region
Regio Olomouc, Olomouc Olomouc Region
Regio Pardubice, Pardubice Pardubice Region
regio Pazardzjik, regio Pazardjik Pazardzhik region, Pazardjik region
regio Pernik Pernik region
regio Pleven Pleven region
regio Plovdiv Plovdiv region
Regio Plzeň, Pilsen Plzeň Region
regio Prešov Prešov region
regio Razgrad Razgrad region
regio Ruse Ruse region
regio Shumen Shumen region
regio Silistra Silistra region
regio Sliven Sliven region
regio Smolyan, regio Smoljan Smolyan region
regio Sofia district Sofia District region
regio Sofia stad Sofia City region, Sofia Grad region
regio Stara Zagora Stara Zagora region
regio Targovishte Targovishte region
regio Trenčín Trenčín region
regio Trnava Trnava region
Regio Ústí nad Labem, Usti, Ústí Ústí nad Labem region
regio Varna Varna region
regio Veliko Tarnovo Veliko Tarnovo region
regio Vidin Vidin region
regio Vratza, regio Vratsa Vratza region, Vratsa
Regio Vysočina, Vysočina Vysočina Region
regio Yambol Yambol region
regio Žilina Žilina region
Regio Zlín, Zlin, Zlín Zlín Region
Regio Zuid-Bohemen, Zuid-Bohemen South Bohemian Region
Regio Zuid-Moravië, Zuid-Moravië South Moravian Region
regionaal agentschap, agentschap, bijkantoor regional agency, regional office
regionaal beleid regional policy
regionaal beleid van de EU, comité voor regionaal beleid, communautair regionaal beleid, regionaal beleid van de Europese Unie, Bij voorkeur te gebruiken in relatie tot het beleid of de sector in kwestie. EU regional policy, Community regional policy, regional policy committee, European Union regional policy, regional policy of the EU, regional policy of the European Union, Should preferably be used in conjunction with the policy or sector concerned.
regionaal bestuur regional authority
regionaal landbouwbeleid regional farm policy, regional agricultural policy
regionaal parlement regional parliament
regionaal recht, regionale wetgeving regional law, regional legislation
regionaal vervoer regional transport
regionale cultuur, folklore, regionaal erfgoed regional culture, dialect, folklore, regional heritage
regionale economie regional economy
regionale financiën regional finances
regionale geografie, Tak van de geografie die zich bezighoudt met de studie van de karakteristieke elementen van een gebied en de invloed daarvan op de economie, ecologie en de sociale verhoudingen. regional geography, regional analysis, regional study, The study of the characteristics of a region and their economic, ecological or social implications.
regionale integratie regional integration
regionale investering regional investment
regionale markt, plaatselijke markt regional market, local market
regionale ontwikkeling regional development
regionale overheid, provinciaal bestuur regional government, provincial administration, regional body
regionale planning, gewestelijke planning, gewestplan, interregionale planning, regionaal plan, regionaal programma, regionale ruimtelijke ordening, regionale studie regional planning, inter-regional planning, regional management, regional plan, regional programming, territorial planning
regionale politie regional police
regionale rekeningen, regionale rekening regional accounting, regional account
regionale samenwerking, interregionale samenwerking regional cooperation, inter-regional cooperation
regionale statistiek regional statistics
regionale steun, ondersteuning van de regionale ontwikkeling, steun aan minder begunstigde regio regional aid, aid for regional development, aid to less-favoured regions
regionale veiligheid regional security
regionale verkiezingen regional election
regionale verschillen, gebrek aan regionaal evenwicht regional disparity, regional imbalance
regionale VN-commissie, Economische Commissie voor Afrika, ECA, Economische Commissie voor Europa, VN-ECE, Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied, ECLAC, Economische en Sociale Commissie voor Azië en het Stille-Oceaangebied, ESCAP, Economische en Sociale Commissie voor West-Azië, ECSWA, regionale commissie van de Verenigde Naties, Regionale commissie van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (Ecosoc), die maatregelen inleidt ter bevordering van de regionale economische ontwikkeling en ter versterking van de economische betrekkingen tussen de landen. UN regional commission, Economic Commission for Africa, ECA, Economic Commission for Europe, ECE, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP, Economic and Social Commission for Western Asia, ESCWA, United Nations regional commission, Regional commission of the United Nations Economic and Social Council (Ecosoc), which initiates measures to promote regional economic development and to strengthen economic relations between countries.
regionalisatie van het handelsverkeer regionalisation of trade, regionalization of trade
regionalisme, Stroming die streeft naar erkenning en ontwikkeling van de mogelijkheden binnen de culturele, economische en sociologische gemeenschap van een regio binnen de staat. regionalism
regio's van Bulgarije regions of Bulgaria
regio's van de Tsjechische Republiek regions of the Czech Republic
regio's van Denemarken regions of Denmark
regio's van Duitsland regions of Germany
regio's van Estland regions of Estonia
regio's van Finland regions of Finland
regio's van Frankrijk regions of France
regio's van Griekenland regions of Greece
regio's van het Verenigd Koninkrijk, Tot 31.01.2020 waren regio’s van het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de regio’s van de EU-lidstaten. regions of the United Kingdom, Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
regio's van Hongarije regions of Hungary
regio's van Ierland regions of Ireland
regio's van Italië regions of Italy
regio's van Kroatië, regio's van de Republiek Kroatië regions of Croatia, regions of the Republic of Croatia
regio's van Letland regions of Latvia
regio's van Litouwen regions of Lithuania
regio's van Nederland regions of the Netherlands
regio's van Oostenrijk regions of Austria
regio's van Polen regions of Poland
regio's van Portugal regions of Portugal
regio's van Roemenië regions of Romania
regio's van Slovenië regions of Slovenia
regio's van Slowakije, regio's van Slovakije regions of Slovakia
regio's van Spanje regions of Spain, Autonomous Communities of Spain, Spanish regions
regio's van Zweden regions of Sweden
registratie van documenten documentary reference recording
registratie van een voertuig, autoplaat, nummerplaat vehicle registration, number plate, registration plate
registratie van maatschappij, Inschrijving van een onderneming in het handelsregister van de rechtbank waaronder het hoofdkantoor ressorteert. registration of a company, business register, company register
registratierecht registration tax, registration duty
reglement van het parlement, Betreft de nationale en regionale volksvertegenwoordigingen en parlementaire zittingen. parliamentary rules of procedure, parliamentary standing orders, Use for national and regional parliaments or assemblies.
regularisatie van de markt, handelsvoorschriften, marktevenwicht, sanering van de markt, stabilisering van de koersen, stabilisering van de markt market stabilisation, improvement of market conditions, market regularisation, market regularization, market stabilization, stabilisation of prices, stabilization of prices
reis, toeristische reis, zakenreis travel, business travel, business trip, tourist travel
reisbureau travel agency
reisgids tourist guide
reizigerstarief passenger tariff
reizigersvervoer, reizigersverkeer carriage of passengers, passenger traffic
rekencentrum, centrale gegevensbank, computercentrum computer centre, data-processing centre, data centre
rekening, financiële rekening, productierekening, kapitaalrekening account, financial account
rekwisitie van arbeidskrachten, vorderen van arbeidskrachten, Vorderen van personeel om een minimum aan diensten te kunnen garanderen in geval van arbeidsconflicten, stakingen, enz. requisitioning of workers, requisitioning of staff, Use for the requisitioning of staff in order to provide a minimum service in the event of disputes or strikes.
relatie landbouw-handel agriculture-trade relationship
relatie landbouw-industrie agriculture-industry relationship
relatie tussen de regio's en de Unie, Positie en invloed van de regio's op de verschillende Europese beleidslijnen. region-EU relationship, relationship between the regions and the EU, The position of the regions and their influence on the various European policies.
religieus conflict, Het gaat hier niet om inhoudelijke theologische kwesties. religious conflict, Not in the sense of theological debates.
religieus conservatisme, fundamentalisme, religieus integrisme religious fundamentalism
religieus symbool, religieus attribuut, religieus teken, religieuze kleding religious symbol, religious clothing, religious sign
religieus toerisme, pelgrimstocht religious tourism
religieuze instelling, klooster religious institution
religieuze sekte, esoterie, esoterisme religious sect, esoterism
remigratie, repatriant, repatriëring, Terugkeer van de migrant naar zijn geboorteplaats of zijn laatste woonplaats. return migration, repatriate, repatriated person, repatriation, Return of a migrant to his/her birthplace or last place of residence.
rendier, kariboe reindeer, caribou
rentabiliteit profitability
rente, rentevoet interest, interest rate
renteloze lening free credit, interest-free credit
rentesubsidie, lening met rentesubsidie, lening met verlaagde rentevoet, voorkeurtarief bij kredieten, Hulp van een staat aan een kredietnemer waarbij een gedeelte van de interesten wordt overgenomen. interest rate subsidy, interest rebate, loan at subsidised rate of interest, preferential interest rate, reduced interest rate loan
repatriëring van kapitaal repatriation of capital
representatieve democratie, indirecte democratie, parlementaire democratie representative democracy, indirect democracy, parliamentary democracy
representatieve koers, groene deviezen, groene koers, groene rekeneenheid, groene valuta, groene wisselkoers, landbouwrekeneenheid, omrekeningskoers voor de landbouw, representatieve omrekeningskoers, Omrekeningskoers van de Ecu in nationale munten die afwijkt van de officiële pariteiten. Wordt toegepast op landbouwproducten. representative rate, agricultural conversion rate, agricultural unit of account, green exchange rate, green rate, green unit of account, Special rate for conversion between the ECU and a national currency for the purposes of farm prices, deviating from the normal exchange rate.
representatieve marktprijs representative market price
representatieve prijs representative price
reproductie, fotokopie, reprografie reprography, duplicating, duplication, photocopy, photocopying, reproduction of documents, reprographic reproduction
reproductieve gezondheidszorg reproductive health
reptiel, krokodil, schildpad, slang, hagedissen reptile, crocodile, snake, tortoise, turtle, lizard
republiek republic
republikeinse partij Republican Party
research research
research binnen de onderneming company research
Researchinstituut van de Verenigde Naties voor sociale ontwikkeling, Unrisd, Unriso UN Research Institute for Social Development, UNRISD, United Nations Research Institute for Social Development
reserve reserves, special reserve, technical reserves, Amounts set aside by a business in anticipation of future liabilities.
reservering, gereserveerde plaats, overboeking, overreservering, reserveringssysteem reservation, overbooking, reservations system, reserved seat
reservevaluta, Goud en deviezen gehouden door de emissie-instellingen en bestemd voor het regelen van betalingen. reserve currency, Currency which countries are willing to hold as part of their foreign-exchange reserves.
residu van bestrijdingsmiddel pesticide residue
resolutie (EU), communautaire resolutie, resolutie van de Commissie resolution (EU), Community resolution, Commission resolution, EC resolution
resolutie van de Europese Raad resolution of the European Council, European Council resolution
resolutie van de Raad van de Europese Unie, resolutie van de Raad Resolution of the Council of the European Union
resolutie, Akte uitgaande van een internationale organisatie met veranderlijke juridische draagwijdte. Verbinden met de betrokken organisatie. resolution, Document issued by an international organisation, the legal implication of which may vary. Use in association with the organisation concerned.
restitutie bij invoer import refund
restitutie bij productie, restitutie bij produktie production refund
restitutie bij uitvoer, bedrag van de restitutie, communautaire steun bij uitvoer, maximale restitutie, vaststelling van de restitutie, voorafgaande vaststelling restitutie, Steun aan de uitvoer van landbouwproducten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, om de producenten garantieprijzen te verzekeren. export refund, Community aid to exports, advance determination of refunds, amount of refund, fixing of refund, maximum refund, Subsidy, under the common agricultural policy, on exports of agricultural produce to provide producers with guaranteed prices.
Réunion, Île de la Réunion Réunion, Department of Réunion
reuzel lard
revaluatie, herwaardering, opwaardering van de valuta revaluation, currency revaluation
Rhône-Alpes, Op 1 januari 2016 is de regio Rhône-Alpes opgegaan in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, On 1 January 2016, the region of Rhône-Alpes was incorporated into the region of Auvergne-Rhône-Alpes.
Ribe (provincie) Ribe (county)
richtlijn (EU), richtlijn van de Commissie, richtlijn van de Raad, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad, richtlijn van het Parlement en de Raad, communautaire richtlijn, Verbinden met de betrokken Instelling. directive (EU), Commission Directive, Council Directive, European Parliament and Council directive, Community directive, Use in association with the institution concerned.
richtlijn, Instructie van het staatshoofd of de regering over de na te streven doelstellingen. directive, Order from a Head of State or Government.
richtprijs, marktrichtprijs, productierichtprijs target price, market target price, production target price
ricinus, ricinuszaad, wonderboom castor bean, castor seed, castor-oil plant
rietsuiker cane sugar
Riga Riga
rijbewijs, puntenrijbewijs driving licence, penalty points driving licence
rijkdom van de zee, hulpbron uit de zee, mariene hulpbron resources of the sea, marine resources
rijkdom, fortuin wealth, fortune, riches
rijksbegroting, nationale begroting national budget, State budget
rijksverzekering public insurance
Rijnland-Palts, Rheinland-Pfalz, Rijnland-Palts (Land) Rhineland-Palatinate, Rhineland-Palatinate (Land)
rijst rice
rijtijd driving period
Ringkøbing (provincie) Ringkøbing (county)
risicobeheer, integraal risicomanagement, risicoanalyse, risicobeoordeling, risicomanagement, Gecoördineerde activiteit waarbij een organisatie met het oog op risico's wordt geleid en gestuurd. risk management, ERM, enterprise risk management, risk analysis, risk assessment, Coordinated activity to direct and control an organisation with regard to risk.
risicowetenschap, cindynica, wetenschappelijk risicobeheer, wetenschappelijke risicoanalyse, Bestudering van natuurlijke, technische of huishoudelijke gevaren, en de voorkoming en bestrijding van rampen. hazard science, cindynics, science of danger, The science of danger, which studies natural, technological or domestic risks and their prevention.
riviertoerisme, riviercruise, riviertocht river tourism, inland waterway cruise, inland waterway excursion, inland waterway tourism, inland waterway trip, inland waterways cruise, inland waterways excursion, inland waterways tourism, inland waterways trip, river cruise, river excursion, river trip
roaming, dataroaming, roamingkosten, Wordt gebruikt door abonnees van mobiele telecommunicatiediensten om op een bezocht netwerk (dat wil zeggen buiten het gebied dat door hun eigen netwerk wordt bestreken) met een mobiele telefoon of een ander toestel oproepen te doen of te ontvangen, sms-berichten te verzenden of te ontvangen of gebruik te maken van datacommunicatie. roaming, data roaming, mobile roaming, roaming charge, roaming rate, roaming service, Use by mobile telecommunications subscribers of a mobile telephone or other device to make or to receive calls or to send or receive SMS messages or packet switched data communications on a visited network (i.e. outside the territory covered by their own provider’s network).
robottechnologie robotics
Rode Kruis, ICRK, Internationale Rode-Kruisconferentie, Liga van Rode-Kruisverenigingen, Rode Halve Maan, internationaal Comité van het Rode Kruis, internationaal Rode Kruis, internationale federatie van de nationale verenigingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan Red Cross, International Committee of the Red Cross, ICRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC, Red Crescent
rode wijn red wine
Rode Zee Red Sea
Roemenië, Republiek Roemenië Romania
roerend eigendom, inboedel, roerend goed, roerende goederen, roerende zaak, roerendgoedrecht personal property, law of personal property, movable property
rogge rye
rollend materieel rolling stock
Roma, gitano, Sinti, zigeuner, Ashkali, Boyash, woonwagenbewoners Roma, Gypsies, Manouches, Sinti, Ashkali, Boyash, Kalé, Travellers
Romeins recht Roman law
rondschrijven, omzendbrief circular
roofbouw op hulpbronnen over-exploitation of resources
rooipremie grubbing premium, grubbing-up grant
room, melkroom cream, dairy cream
roomijs, vruchtenijs dairy ice cream, fruit ice cream
roséwijn, rosé rosé wine
Roskilde (provincie) Roskilde (county)
royalisme royalism
rubberindustrie, rubberproduct, rubberproducten rubber industry, rubber article, rubber product, rubber production
ruilhandel barter
ruilvoet, Indicator die toelaat het voordeel te berekenen dat een gegeven economie geniet uit externe commerciële betrekkingen. terms of trade, A measure of a country's trading prospects based on the ratio of an index of export prices to an index of import prices.
ruilwaarde value of trade
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, Justitie en Binnenlandse Zaken, JBZ, RVVR, Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Omvat de activiteiten van de eerste (vrij verkeer van personen, asiel, immigratie, visa, justitiële samenwerking in burgerlijke zaken) en de derde pijler(politiële en justitiële samenwerking in strafzaken). area of freedom, security and justice, AFSJ, justice and home affairs, JHA, Comprises activities carried out under the first pillar (free movement of persons, asylum, immigration, visas, judicial cooperation in civil matters) and the third pillar (police and judicial cooperation in criminal matters).
ruimtelijk beheer, ruimtelijk beleid area management, planning of space
ruimtelijke ordening town and country planning
ruimteonderzoek, ruimtegeneeskunde space research, space medicine
ruimtestation space station
ruimtevaart, bemande ruimtevlucht, ruimtevlucht space navigation, manned space flight, space flight
ruimtevaartbeleid space policy
ruimtevaartindustrie aerospace industry
ruimtevaartrecht law of outer space
ruimtevaarttechniek, lancering van ruimtevaartuigen, ruimteaandrijving, ruimtetechnologie space technology, launching of space vehicles, space propulsion, space technique
ruimtevaartuig space vehicle
ruimtevaartwetenschap, astronautica, ruimtevaarttechnologie astronautics, The science and technology of space flight.
ruimtevervoer space transport
ruimtewapen, antisatellietsysteem space-based weapons, anti-satellite system
ruimtewetenschap space science
rund beef animal, bullock, steer
rundvee, buffel, herkauwer, runderras, rundersoort, rundveestapel, volwassen runderen cattle, bovine species, breed of cattle, buffalo, full-grown cattle, ruminant
rundvlees beef
Rusland, Russische Federatie Russia, Russian Federation
rusttijd, dagelijkse rusttijd, verlof rest period, daily rest period, leave
ruwe aardolie crude oil
ruwe suiker raw sugar
Rwanda, Republiek Rwanda Rwanda, Republic of Rwanda
SAARC-landen SAARC countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Saarland Saarland
Saba Saba
sacharose sucrose
Sahel, Sahel-Afrika, Sahellanden Sahel, Sahel countries
Saint Kitts en Nevis, Saint Christopher en Nevis Saint Kitts and Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis, Saint Christopher and Nevis
Saint Lucia Saint Lucia, St Lucia
Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy, Gemeenschap Saint-Barthélemy Saint Barthélemy, Collectivity of Saint Barthélemy, Saint Barthélémy
Saint-Martin, Gemeenschap Saint-Martin, Overzeese gemeenschap van Frankrijk; specifieke benaming is „Gemeenschap Saint-Martin”. Saint Martin, Collectivity of Saint Martin, French overseas collectivity, with the special denomination ‘Collectivity of Saint Martin’.
Saint-Pierre en Miquelon, Territoriale Gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon Saint Pierre and Miquelon, Territorial Collectivity of Saint Pierre and Miquelon
Saksen, Sachsen, Saksen (Vrijstaat) Saxony, Saxony (Free State of)
Saksen-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Saksen-Anhalt (Land) Saxony-Anhalt, Saxony-Anhalt (Land)
Salaj Salaj
salarisvermindering, daling van de lonen, loonsverlaging, weddeverlaging pay cut, reduction in pay, wage reduction
Salomonseilanden Solomon Islands
Salt-verdragen, onderhandelingen over de beperking van strategische kernwapens, SALT SALT Agreement, Strategic Arms Limitation Talks
Salzburg Salzburg
samengesteld materiaal composite materials, composite fibre materials
samengesteld voedingsproduct, samengesteld voedingsprodukt, Gebruiken voor de documenten die betrekking hebben op het geheel van de producten, zoniet de meer specifieke termen gebruiken. processed food product, Use for documents which cover the entire range of products, otherwise use a more specific descriptor.
samenstelling van de bevolking, bevolkingsstructuur composition of the population, population structure
samenstelling van een parlementaire commissie composition of a parliamentary committee
samenstelling van het Parlement composition of parliament
samenvatting van een tekst, opstellen van een samenvatting, referaat, samenvatting, synopsis summarising, abstracting, summarizing, summary, synopsis
samenwerking op landbouwgebied cooperation on agriculture, agricultural cooperation
samenwerking op milieugebied, Vooral op het gebied van de milieubescherming. environmental cooperation, Cooperation in the field of environmental protection.
samenwerking op onderwijsgebied cooperation in the field of education, educational cooperation
samenwerking tussen de EU en de NAVO EU-NATO cooperation, NATO-EU cooperation
samenwerking tussen ondernemingen, Bureau voor toenadering tussen ondernemingen, netwerk van ondernemingen, toenadering tussen ondernemingen inter-company cooperation, Business Cooperation Centre, European Cooperation Grouping, business cooperation, business network, cooperation between undertakings
samenwerkingsbeleid cooperation policy
samenwerkingsorgaan (EU), ad-hoc groep immigratie, Europees Comité voor drugsbestrijding, groep drugs en georganiseerde criminaliteit, groep voor de politie- en douanesamenwerking, Stuurgroep II, groep voor gerechtelijke samenwerking, groep voor vrij verkeer van personen, Rhodos-groep, TREVI-groep, Intergouvernementele werkgroep die zich vanaf 1976 bezig houdt met vraagstukken op het gebied van terrorisme en interne veiligheid (TREVI-groep). In 1985 werden de bezigheden van de groep uitgebreid met illegale immigratie en georganiseerde criminaliteit. In 1989 bestonden er vier werkgroepen: terrorisme, politiële samenwerking, georganiseerde criminaliteit en vrij verkeer van personen; deze stonden onder toezicht van een groep hoge ambtenaren, die tot taak hadden de door de Raad genomen besluiten voor te bereiden. EU body for police and judicial cooperation, Ad Hoc Group on Immigration, Group on Drugs and Organised Crime, Group on Police and Customs Cooperation, Steering Group II, Group on the Free Movement of Persons, Rhodes Group, Trevi Group, Intergovernmental working groups supervised by the Council and responsible for matters concerning terrorism, internal security, police cooperation, organised crime and the free movement of persons. These groups no longer exist but prefigured the intergovernmental structure put in place by the Maastricht Treaty and the Schengen agreements.
samenwerkingsovereenkomst cooperation agreement
samenwerkingsovereenkomst (EU), EG-samenwerkingsovereenkomst cooperation agreement (EU), EC cooperation agreement
samenwerkingsprocedure cooperation procedure
Samenwerkingsraad van de Golf, GCC Gulf Cooperation Council, Arab Gulf Cooperation Council, AGCC, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC
Samoa, Onafhankelijke Staat Samoa, West-Samoa Samoa, Independent State of Samoa, Navigators' Islands, Western Samoa
San Marino, Republiek San Marino San Marino, Republic of San Marino
sanctie (EU), communautaire sanctie, EU-boetebeleid, door de EU opgelegde dwangsom, geldboete van de EU, geldelijke sanctie van de EU sanction (EU), Community sanction, EU fine, EU fining policy, EU pecuniary sanction, EU penalty payment
sanitaire installatie, badkuip, wasbak plumbing equipment, bath, bathroom equipment, wash basin
Sao Tomé en Principe, Democratische Republiek Sao Tomé en Principe São Tomé and Príncipe, Democratic Republic of São Tomé and Príncipe
Saoedi-Arabië, Koninkrijk Saoedi-Arabië, Koninkrijk Saudi-Arabië, Saudi-Arabië Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia
Sarawak Sarawak
Sardinië Sardinia
satelliet satellite, artificial satellite, man-made satellite
Satellietcentrum van de Europese Unie, SCEU European Union Satellite Centre, EUSC
satellietcommunicatie, Europese communicatiesatelliet, communicatiesatelliet, kunstmaan, telecommunicatiesatelliet satellite communications, European communications satellite, communications satellite, direct broadcasting satellite, telecommunications satellite
satellietnavigatie, Europees satellietnavigatiesysteem, Galileo, GPS, wereldwijd satellietnavigatiesysteem, GNSS, Te gebruiken voor wereldwijde systemen voor positiebepaling en begeleiding. satellite navigation, European Satellite Navigation System, Galileo, Global Navigation Satellite System, GNSS, global positioning system, GPS, navigation by satellite, Use for indexing global satellite systems used for navigation and positioning.
satellietstad, Stad die politiek en economisch nauw afhankelijk is van een andere stad. satellite town, Town which is politically and economically dependent on another town.
Satu Mare Satu Mare
Savinjska Savinjska
scanner, Elektronische randapparatuur waarmee op papier gedrukte tekst of afbeeldingen worden omgezet in digitale informatie. scanner, Computer peripheral for digitising text and image.
schaaldieren, garnaal, krab, kreeft, langoest, langoustine crustacean, crab, crawfish, crayfish, lobster, prawn, shrimp
schaalvrucht, amandel, droge vrucht, hazelnoot, kastanje, kokosnoot, noot, pistache nut, almond, chestnut, coconut, hazel nut, pistachio, walnut
schaarste shortage
schade, beschadiging, nadeel damage, material damage
schadegeval insurance claim
schadelijke plant, onkruid harmful plant, weed
schadevergoeding damages
schadeverzekering, brandverzekering, verzekering tegen diefstal, verzekering tegen natuurschade, inboedelverzekering indemnity insurance, fire insurance, storm insurance, theft insurance, casualty insurance, non-life insurance
schaduwbankieren, niet-bancaire kredietactiviteit, parallel banksysteem, schaduwbankwezen, Systeem van kredietbemiddeling waarbij instellingen en activiteiten buiten het reguliere banksysteem betrokken zijn shadow banking, non-bank credit activity, shadow banking system, shadow financial system, A system of credit intermediation that involves entities and activities outside the regular banking system.
schaduwkabinet, Grondwettelijke Britse instelling bestaande uit de partijleider van de oppositie en zijn medewerkers. shadow cabinet, Group of leaders of the Opposition, each assigned to watch a major government department so as to challenge government policy in that field. If government changes, members may be appointed to those departments they have shadowed.
schaliegas, Aardgas uit schalieformaties. shale gas, Natural gas from shale formations.
schapen, lam, ooi, schaap, schapensoort sheep, ewe, lamb, ovine species
schapenkaas, schapekaas sheep's milk cheese
schapenvlees, lamsvlees, schapevlees sheepmeat, lamb meat, mutton
schatkist, kasmiddelen, staatskas, thesaurie Treasury, exchequer, public treasury
schatkistbiljet, Rentedragend staatsschuldbewijs op korte termijn. treasury bill, T-Bill, An exchequer bill payable at short notice.
scheepsbouw, scheepsbouwindustrie, scheepsbouwkunde, scheepsconstructie, scheepswerf shipbuilding, naval engineering, shipbuilding industry, shipyard
scheepsbrandstof, destillaatbrandstof voor de scheepvaart, dieselolie voor de scheepvaart, gasolie voor de scheepvaart, residuale stookolie voor de scheepvaart marine fuel, MGO, marine diesel fuel, marine distillate fuel, marine gas oil, marine residual fuel
scheepsvlag, nationaliteit van een schip ship's flag, nationality of ships
scheiding der machten separation of powers
scheiding tussen kerk en staat secularity
scheidsrechtspraak, scheidsgerecht court of arbitration, arbitration tribunal
scheikunde, chemie chemistry
schelpdierenteelt, mosselteelt, oesterteelt, schelpenteelt shellfish farming, mussel farming, oyster farming
schending van het EU-recht, schending van het communautaire recht, inbreuk op het communautaire recht, schending van het EG-verdrag, schending van het recht van de Europese Unie, inbreuk op het EU-recht, inbreuk op het recht van de Europese Unie infringement of EU law, infringement of Community law, breach of Community law, infringement of the EC Treaty, infringement of European Union law, breach of EU law, breach of European Union law
Schengen-informatiesysteem, SIS Schengen Information System, SIS, Specific Information Exchange System
schenking, legaat gift, legacy
schepping van werkgelegenheid, bevordering van de werkgelegenheid, schepping van arbeidsplaatsen job creation, employment promotion, promotion of employment
schijnhuwelijk marriage of convenience
schilderkunst painting
schimmelkaas, Bleu d'Auvergne, Bleu de Bresse, Roquefort, blauwschimmelkaas, kruidkaas blue-veined cheese, Bresse blue, Danish blue, Roquefort, Stilton, blue cheese
schoenindustrie, laarzenmaker, schoeisel footwear industry, bootmaker, shoe industry, shoemaker
scholenspreiding, scholenkaart distribution of schools
schone kunsten, beeldende kunsten, decoratieve kunst, grafische kunst, plastische kunst fine arts, decorative arts, graphic arts, plastic arts
schone technologie, schone industrie, duurzame technologie, groene technologie, koolstofarme technologie, milieutechnologie, ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de beperking, de monitoring of de vermindering van de negatieve gevolgen van technologie voor het milieu en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen clean technology, clean industry, environmentally sound technology, low waste technology, cleantech, environmental technology, environmentally sustainable technology, green technology, low-carbon technology, refers to the development of new technologies which aim to conserve, monitor or reduce the negative impact of technology on the environment and the consumption of resources
school in het buitenland school abroad
schoolbezoek, aanwezigheid van leerlingen, presentie, regelmatig volgen van de lessen, spijbelen school attendance, absence from school, attendance at school, class attendance, school absence, truancy
schoolboek, leerboek school textbook, school book
schoolexamen, examen, toelatingsexamen examination, entrance examination
schoolgeneeskunde school medicine
schoolinspectie school inspection
schoolkantine, overblijfruimte school canteen
schoolleven school life
schoolomgeving, universitair milieu school environment, university environment
schoolplicht, gebrek aan scholing, verplicht onderwijs, verplicht schoolbezoek compulsory education, compulsory school attendance, compulsory schooling
schoolresultaat school results
schooltijdschema, indeling van de schooltijd planning of the school year, allocation of school time
schooluitwisseling, uitwisseling van docenten, uitwisseling van leerkrachten, uitwisseling van leerlingen, uitwisseling van studenten educational exchange, pupil exchange visits, student exchange visits, teacher exchange visits
schoolvervoer school transport
schoolwerk schoolwork, pupils' work
schoolwetgeving school legislation
schorsing van de douanerechten, afschaffing van heffingen, schorsing van het douanetarief suspension of customs duties, customs procedure suspending import duties, suspension of tariff duty, tariff dismantling
schotelantenne parabolic aerial, dish aerial, dish antenna, parabolic antenna
Schotland, Schotse eilanden, Tot en met 31.1.2020 behoorden regio’s van het Verenigd Koninkrijk tot de regio’s van de EU-lidstaten. Scotland, Hebrides, Until 31.01.2020 regions of the United Kingdom were included among the regions of EU Member States.
schriftelijke vraag written question
schrijnwerk, meubelwerk joinery, cabinet-making
schuld, debiteur debt, debtor
schuldenlast indebtedness
schuldvordering, schuldeiser claim, creditor, amount receivable
secretariaat van de instelling secretariat of an Institution
Secretariaat van de Pacifische Gemeenschap, Pacifische Gemeenschap, SPC, Zuid-Pacifische Commissie Secretariat of the Pacific Community, Conference of the Pacific Community, Pacific Community, SPC, South Pacific Commission
secretariaat van de VN UN Secretariat, United Nations Secretariat
secretariaatspersoneel, directiesecretaresse, directiesecretaris, secretaresse, secretaris secretarial staff, executive secretary, secretary
secretariaatsvergoeding secretarial allowance
secretaris-generaal van de instelling Secretary General of an Institution
Secretaris-generaal van de VN, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties UN Secretary-General, Secretary-General of the United Nations, United Nations Secretary-General
sectoriële overeenkomst sectoral agreement
sectoriële planning sectoral planning
sectoriële steun sectoral aid
secundaire sector, industriesector secondary sector, industrial sector
sedimentologie, Wetenschap der geologische afzettingen. sedimentology, The branch of geology concerned with sedimentary rocks and deposits.
Seeland (regio), Op 1.1.2007 opgerichte regio die de oude provincies Roskilde, Storstrøm en West-Seeland omvat. Sjælland (region), Created on 01/01/2007, the region comprises the former counties of Roskilde, Storstrøm and Vestsjælland.
seismologie seismology
seizoenarbeid, seizoenwerk, Werk dat elk jaar in een bepaalde periode wordt gedaan, vooral in de landbouw, het toerisme e.d. seasonal employment, seasonal work, Work that, because of its nature or of factors peculiar to the industry in which it is performed, is available, at approximately the same time or times every year, for part or parts only of the year. This situation occurs particularly in agriculture and tourism.
seizoenarbeider seasonal worker
seizoenmigratie, Repetitieve of cyclische kortetermijnbewegingen van personen van de ene geografische locatie naar de andere met als doel de economische positie van hun huishouden te verbeteren. seasonal migration, Short-term, repetitive or cyclical movement of people from one geographical location to another for the purpose of improving the economic position of their household.
seizoenwerkloosheid, Werkloosheid die alleen in bepaalde seizoenen optreedt, bv. bij bouwvakkers in de winter. seasonal unemployment, Employment rate variations linked to the time of year.
sekstoerisme sexual tourism
seksueel geweld, aanranding, verkrachting, seksuele mishandeling sexual violence, rape, sexual abuse, sexual assault
seksueel misdrijf sexual offence, sexual crime
seksueel overdraagbare aandoening, soa sexually transmitted disease
seksuele minderheid, homoseksueel, transseksueel sexual minority, homosexual, lesbian, transsexual
seksuele opvoeding sex education
seksuele verminking, besnijdenis, clitoridectomie sexual mutilation, excision, female circumcision
seksuele vrijheid sexual freedom
SELA-landen, landen van het SELA LAES countries, SELA countries, Use for documents which deal with all of these countries.
selectieve distributie, overeenkomst inzake selectieve distributie selective distribution agreement
selectieve informatieverspreiding selective dissemination of information, search profile
semantisch web, LOD, linked data, linked open data, web van data semantic web, LOD, linked data, linked open data, web of data
Semgallen Zemgale, South Latvia
semi-vrijheid conditional discharge, conditional release
Senegal, Republiek Senegal Senegal, Republic of Senegal
service, klantenservice after-sales service
Servië en Montenegro, Federale Republiek Joegoslavië, FRJ, Rest-Joegoslavië, Op 4 februari 2003 komt de statengemeenschap Servië en Montenegro in de plaats van de op 27 april 1992 uitgeroepen Federale Republiek Joegoslavië. Op 3 juni 2006 verklaart Montenegro zich onafhankelijk en wordt de federale staat in twee nieuwe, onafhankelijke staten opgesplitst: de Republiek Servië enerzijds en Montenegro anderzijds. Serbia and Montenegro, Federal Republic of Yugoslavia, FRY, new Yugoslavia, On 4 February 2003 the State Union of Serbia and Montenegro superseded the Federal Republic of Yugoslavia, which had been proclaimed on 27 April 1992. On 3 June 2006 Montenegro declared independence and the Federal State split into two new independent States: the Republic of Serbia and the Republic of Montenegro.
Servië, Republiek Servië Serbia, Republic of Serbia
servituut, erfdienstbaarheid, recht van overpad, recht van toegang, Zakelijke last waarmee een erf is bezwaard tot gebruik en ten nutte van een ander erf. easement, right of access, right of way, Right attached to one piece of land entitling the owner thereof to some right over adjacent land but not to take any part or produce thereof.
sesam, sesamzaad sesame, sesame seed
Severen tsentralen (Bulgarije) Severen tsentralen (Bulgaria)
Severoiztochen (Bulgarije) Severoiztochen (Bulgaria)
Severozapaden (Bulgarije) Severozapaden (Bulgaria)
sexualiteit, erotiek, sex sexuality, eroticism, sex
Seychellen, Republiek der Seychellen, Seychelleneilanden Seychelles, Republic of Seychelles, Seychelle Islands
Sharjah Sharjah
Šiauliai Šiauliai county, Siauliu apskritis
Sibiu Sibiu
SICA-landen, ODECA-landen, landen van de ODECA CAIS countries, OCAS countries, SICA countries, Use for documents which deal with all of these countries.
Sicilië Sicily
siderurgisch product, siderurgisch produkt iron and steel product
sieraden en edelsmeedkunst, edelsmeedkunst, juwelierskunst jewellery and goldsmith's articles, goldsmith's article, jewellery
Sierra Leone, Republiek Sierra Leone Sierra Leone, Republic of Sierra Leone
silo, Reservoir voor de opslag van graan, veevoeder en andere landbouwproducten. silo, A container, often cylindrical in shape, for the storage of grain.
simulatie, simulatiemodel simulation, simulation model
Singapore, Republiek Singapore Singapore, Republic of Singapore
Sint-Eustatius Saint Eustatius
Sint-Helena, Ascensioneiland, Tristan da Cunha Saint Helena, Ascension Island, Island of Saint Helena, Tristan da Cunha
Sint-Maarten, Zelfstandige entiteit binnen het Koninkrijk der Nederlanden sinds 10.10.2010 (ontbinding van de Nederlandse Antillen). Sint Maarten, Autonomous entity of the Kingdom of the Netherlands since 10.10.2010 (Netherlands Antilles dissolved).
siroop syrup
sisal sisal
situatie van de Europese Unie, communautaire vooruitzichten, EU-vooruitzichten, situatie binnen de EU, situatie van de Europese Gemeenschap EU situation, Community prospects, situation in the EU, situation in the European Union, situation of the EU, situation of the European Union
situatie van de landbouw, landbouwcrisis agricultural situation, agricultural crisis, farming crisis
Skåne Skåne county
slachtafval offal
slachtdier slaughter animal, animal for slaughter
slachten van dieren, slachten van vee, verdoving van dieren slaughter of animals, slaughter of livestock, stunning of animals
slachtoffer victim
slachtoffer onder burgerbevolking civilian victim
slachtofferhulp, hulp aan de slachtoffers, rechten van de slachtoffers, Het doel van slachtofferhulp is, de mensen voor te lichten over hun rechten, en eventueel psychologische, juridische of andere steun te verlenen. help for victims, aid for victims, victims' rights, The objective of help for victims is to inform victims and their families of their rights, advise them on procedures to be taken and offer them psychological support at all stages of the legal process.
slachtpremie slaughter premium, slaughter bonus
slavernij, werkkamp slavery, forced labour
slechte voeding malnutrition
Sleeswijk-Holstein, Schleswig-Holstein, Sleeswijk-Holstein (Land) Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein (Land)
slimme specialisatie, intelligente specialisatie, beleidsbenadering waarbij landen of regio’s een beperkt aantal prioriteiten voor kennisgerelateerde investeringen in kaart brengen en selecteren op basis van hun sterke punten en de comparatieve voordelen ervan smart specialisation, policy approach whereby countries or regions identify and select a limited number of priority areas for knowledge-based investments, focusing on their strengths and comparative advantages
slimme stad, intelligente stad, Stad die gebruikmaakt van digitale en telecommunicatietechnologieën om het leven in de stad te verbeteren met duurzamere, geïntegreerde oplossingen. smart city, City using digital and telecommunication technologies to improve urban life through more sustainable integrated solutions.
slimme technologie, smart technologie, Technologie die gebruikmaakt van artificiële intelligentie, machinaal leren en analyse van big data om objecten die in het verleden als levenloos werden beschouwd, cognitief bewust te maken. smart technology, Self-Monitoring Analysis And Reporting Technology, connected device, Technology that uses artificial intelligence, machine learning, and big data analysis to provide cognitive awareness to objects (IoT) that were in the past considered inanimate.
sloppenwijk, krottenwijk slum, shanty town
Slovenië, Republiek Slovenië Slovenia, Republic of Slovenia
Slowakije, Slovaakse Republiek, Slovakije, Slowaakse Republiek Slovakia, Slovak Republic
sluisprijs sluice-gate price
sluiting van de rekeningen, rekening en verantwoording, sluitend maken van de rekeningen closing of accounts, clearance of accounts, rendering of accounts
smaakstof, aromastof flavouring, foodstuff with a flavouring effect
Småland en de eilanden Småland and the islands (Sweden), Småland med öarna
smeedwerk iron product
smeerkaas processed cheese
smeermiddel lubricants
snelheidsvoorschriften, maximumsnelheid, minimumsnelheid, snelheidsbeperking, tachograaf speed control, maximum speed, minimum speed, speed limit, tachograph
snelle interventiemacht, snelle reactiemacht rapid reaction force
snelvervoer, hoge snelheid, supersnelle trein high-speed transport, high speed, high-speed train, rapid-transit railway
sociaal achtergestelde groep, benadeelde sociale klasse, vierde wereld socially disadvantaged class, Fourth World, deprived persons, disadvantaged categories, underclass
sociaal akkoord (EU), sociale overeenkomst, sociaal protocol, Met het Verdrag van Amsterdam is de sociale overeenkomst in het EG-Verdrag opgenomen en zijn de bepalingen betreffende gelijke kansen en de bestrijding van de sociale uitsluiting uitgebreid en aangescherpt. Social Policy Agreement (EU), Social Policy Agreement, Social Protocol, The Social Policy Agreement has been incorporated into the EC Treaty by the Treaty of Amsterdam. The Social Policy Agreement sets out the EU's social policy objectives, whereby special emphasis has been put on equal opportunities and the fight against social exclusion.
sociaal beleid, sociaal luik, sociaal plan, sociale planning social policy, social plan, social planning
sociaal conflict social conflict
sociaal effect, maatschappelijk effect social impact, societal impact
sociaal gedrag, asociaal gedrag social behaviour
sociaal leven social life
sociaal onderzoek social survey
sociaal pact, sociaal akkoord social pact
sociaal probleem, sociale malaise social problem, social unrest
sociaal recht, sociale wetgeving social legislation
sociaal welzijn, geluk social well-being, happiness
sociaal werk social work
sociaal ziekenfonds, mutualiteit, onderling fonds, onderlinge zorgverzekering, ziekenfonds, Aanvulling van de Sociale Zekerheid, waarbij de bijkomende prestaties worden verzekerd. mutual assistance scheme, friendly society, mutual benefit scheme, mutual aid society, mutual organisation, Body which supplements the social security scheme by giving its members additional benefits.
sociaal-culturele voorzieningen sociocultural facilities, socio-cultural facilities
sociaal-democratie social democracy
sociaal-democratische partij Social Democratic Party
sociaal-economische omstandigheden, sociaal-economisch aspect, sociaal-economische situatie, sociaal-economische structuur socioeconomic conditions, socio-economic aspect, socio-economic conditions, socio-economic situation
sociaal-professionele categorie socioprofessional category, socio-professional category
sociale aanpassing social adjustment, social adaptation
sociale analyse social analysis, social research
sociale begeleiding social assistance
sociale begroting, Tabellen die de verschillende operaties aangeven voor de herverdeling van de inkomens op sociaal gebied (pensioen, gezondheid, vorming, familie enz.). social budget, Section of the budget concerned with social matters (pensions, health, education, family benefit etc.).
sociale beweging, Elke collectieve poging om het sociale recht te verbeteren of de sociale solidariteit en participatie te versterken. social movement, Use for any collective action promoting greater social justice.
sociale bijdrage, salariële bijdrage, werkgeversbijdrage social-security contribution, employee's contribution, employer's contribution
sociale bijstand welfare
sociale clausule, sociale grondregels, De sociale clausule bevat o.m. de fundamentele arbeidsnormen die door alle landen worden erkend: het recht op lidmaatschap van een vakbond, het recht op een CAO, verbod op slavernij en dwangarbeid, gelijke betaling, non-discriminatie en de minimumleeftijd voor werknemers. social clause, basic social norm, basic social standard, Incorporates those basic labour standards on which developed and developing countries agree. These standards apply to the right to organise trade unions, the right to collective bargaining, the banning of slavery and forced labour, non-discrimination and the minimum working age.
sociale dialoog (EU), communautaire sociale dialoog social dialogue (EU), Community social dialogue
sociale dialoog, sociaal overleg social dialogue
sociale dienst social services, welfare institution, welfare services
sociale dumping, Het voordeel halen uit het feit dat in bepaalde landen de arbeidslonen lager liggen (vanwege lagere sociale lasten), waardoor een handel ontstaat die ten nadele van andere landen wordt bedreven en waardoor eerlijke concurrentie onmogelijk wordt gemaakt. social dumping, The practice of taking advantage of lower labour costs in certain countries (owing to lower social security and other contributions), thus attracting business away from other countries and thereby creating unfair competition.
sociale economie, informele economie, solidaire economie, Economie van het verenigingsleven; omvat de coöperatieve sector, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. social economy, economic solidarity, Economy of the voluntary sector covering cooperatives, associations, mutual benefit societies and foundations.
sociale en culturele antropologie, etnologie, culturele antropologie, sociale antropologie, volkenkunde, sociaal-culturele antropologie social and cultural anthropology, ethnology, cultural anthropology, social anthropology, socio-cultural anthropology, sociocultural anthropology
sociale geneeskunde social medicine
sociale geografie, Studie van de betrekkingen tussen sociale omstandigheden en aardrijkskundig milieu. human geography, anthropogeography, The study of man's geographical distribution and spatial organisation.
sociale indicator social indicator
sociale integratie, maatregelen tegen sociale uitsluiting, opneming in de samenleving, sociale acceptatie, sociale gelijkstelling social integration, integration into society, social assimilation, social inclusion, social insertion
sociale lasten, sociale uitgaven, Geheel van uitgaven die toelaten de sociale behoeften te dekken. social cost, social expenditure
sociale media social media, social medium, social network
sociale mobiliteit, Verandering in de sociale status van een individu of een hele generatie. social mobility, The movement of an individual or group from one social class or status to another.
sociale norm social norm
sociale onderneming, onderneming in de sociale economie, Actor in de sociale economie die sociale impact als belangrijkste doel heeft, in plaats van winst maken voor eigenaars of aandeelhouders. social enterprise, Operator in the social economy whose main objective is to have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders.
sociale ongelijkheid social inequality
sociale ontwikkeling, sociale vooruitgang social development, social progress
sociale participatie social participation
sociale partner social partners, both sides of industry, management and labour, the two sides of industry
sociale rechten, economische en sociale rechten, sociale vrijheden social rights, economic and social rights, social freedom
sociale rechtspraak, rechtspraak in sociale aangelegenheden social court, social security tribunal
sociale rol social role
sociale situatie, sociaal aspect social situation, social aspect
sociale statistiek social statistics
sociale uitkering social-security benefit
sociale uitkeringen, Bedragen die door overheidsinstanties worden betaald aan mensen die daar op grond van hun sociale toestand recht op hebben, om zo hun levensomstandigheden te verbeteren. social transfers, social income, transfer income, transfer revenues, The transfer of income and public service provision to individuals and social groups without payment so that they can enjoy an improved standard of living.
sociale uitsluiting, marginaliteit marginalisation, fringe of society, marginalization, social exclusion
sociale verandering, sociale hervorming, sociale omwenteling social change, social reform
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen, ecologische verantwoordelijkheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubeleid van een bedrijf, milieubeleid van een onderneming, Vrijwillige integratie van sociale en ecologische drijfveren in de handelsactiviteiten van een onderneming en in de betrekkingen met derden. corporate social responsibility, CSR, company environmental policy, corporate environmental responsibility, Voluntary efforts by businesses to incorporate social and environmental concerns into their corporate activities and their relations with interested parties.
sociale voorzieningen, bejaardenhuis, opvangcentrum, rusthuis, verzorgingshuis social facilities, day centre, hostel, nursing home, old people's home, retirement home
sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, menswetenschappen social sciences, humanities
sociale woning, goedkope flat subsidised housing, council housing, low rent accommodation, subsidized housing
sociale zekerheid, sociaal verzekerde, sociale bescherming, sociale verzekeringen, sociale zorg, stelsel van sociale zekerheid, systeem van sociale zorg social security, national insurance, social protection
socialisme socialism
Socialistische Internationale Socialist International
socialistische partij Socialist Party
socio-culturele groep sociocultural group, socio-cultural group
sociologie sociology
sociologie van het stadsleven, stadssociologie urban sociology
Södermanland Södermanland county
Soedan, Republiek Soedan, Sudan Sudan, Republic of Sudan
soja, sojaboon soya bean, soya seed
sojaolie soya bean oil
Solidariteitsfonds van de Europese Unie, SFEU, Stelt de EU in staat om snel en flexibel te reageren op noodsituaties in Europa, zoals grote natuurrampen, en bijstand te verlenen aan de getroffen regio's. European Union Solidarity Fund, EUSF, Enables the EU to respond rapidly and flexibly to emergency situations such as major natural disasters within Europe and provide assistance for the affected regions.
Somalië, Democratische Republiek Somalië Somalia
sorghum, suikersorgho sorghum
spaanplaat, kunsthout, spaanderplaat bonded wood, artificial wood, chipboard, particle board, reconstituted wood
spaarbank savings bank
spaartegoed savings
Spanje, Koninkrijk Spanje Spain, Kingdom of Spain
speciaal metaal, gallium, germanium, indium, Uit de dertiende groep van het periodiek systeem. special metal, gallium, germanium, indium
speciaal polymeer special polymer
speciaal staal special steels, special steel
speciale procedure special procedure
specialisatie van de productie, specialisatie van de produktie product specialisation, product specialization
specialisatie van het handelsverkeer specialisation of trade, specialization of trade
specialisatieovereenkomst specialisation agreement, specialization agreement
specialistische kennis, knowhow know-how
spectrometrie, atoomspectrometrie, emissiespectrometrie, massaspectrometrie, molecuulspectrometrie, optische spectrometrie, spectrofotometrie, spectrografie, spectroscopische analyse spectrometry, atomic spectrometry, emission spectrometry, mass spectrometry, molecular spectrometry, optical spectrometry, spectrography, spectrophotometry, spectroscopic analysis
speelautomaat, fruitautomaat, eenarmige bandiet, gokautomaat automatic game, automatic gaming machine, one-armed bandit, gambling machine, gaming machine, slot machine
speelgoedindustrie, speelgoed toy industry, toy
speelhal, speelhuis, casino, automatenhal, gokhal gaming establishment, betting shop, casino, gambling casino, gambling house, gaming house
speel-o-theek toy library
speerpuntindustrie advanced technology industry
spel gaming, betting, football pools, gambling
spelverslaving, gokverslaving, pathologisch spelen, verslaving aan gokspelen gambling addiction, compulsive gambling, excessive gambling, gambling dependency, pathological gambling, problem gambling
spilkoers, spilvoet, De officiële wisselkoers van de aan WKM II deelnemende valuta's ten opzichte van de euro. De fluctuatiemarges van WKM II zijn rondom deze koers vastgelegd. central rate, The official exchange rate of ERM II member currencies vis-à-vis the euro, around which the ERM II fluctuation margins are defined.
spionage, Echelon (afluister- en onderscheppingssysteem) espionage, Echelon
splitsing van onderneming, Operatie waarbij een maatschappij al haar goederen of activiteiten overdraagt aan twee of meer bestaande nieuwe maatschappijen. demerger, division of companies, hiving-off, splitting of companies
Spodnjeposavska Spodnjeposavska
spoorelement, oligo-element trace element
Spoorwegbureau van de Europese Unie, Europees Spoorwegbureau, ESB, Europees Spoorwegbureau voor veiligheid en interoperabiliteit, Tot 14.6.2016: „Europees Spoorwegbureau” (ESB). European Union Agency for Railways, European Railway Agency, ERA, European Railway Agency for Safety and Interoperability, Until 14.6.2016: ‘European Railway Agency’ (ERA).
spoorwegindustrie railway industry
spoorwegnet, spoorlijn, spoorweg rail network, railway line, railway track
spoorwegstation, station railway station
spoorwegtarief railway tariff
spoorwegveiligheid, veiligheid op het spoor, veiligheid van het spoorverkeer, Efficiëntie en betrouwbaarheid van spoorwegdiensten. rail safety, Efficiency and reliability of railway services.
Sporaden Sporades
sport, sportwedstrijd sport, amateur sport
sportaccommodatie, sportgebouw, sportzaal, stadion, zwembad sports facilities, gymnasium, stadium, swimming pool
sportartikel sports equipment
sportmanifestatie, sportcompetitie, sportvoorstelling sporting event, sports competition
sportorganisatie, sportclub, sportfederatie, sportvereniging sports body, sports association, sports club, sports federation
sportvisserij, vrijetijdsvisserij sport fishing, amateur fishing, competitive fishing, hobby fishing
spreadsheet spreadsheet
spreiding van de hulpverlening distribution of aid
Sri Lanka, Ceylon, Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka Sri Lanka, Ceylon, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
staaf bar
staakt-het-vuren, bestand, godsvrede, wapenstilstand cease-fire, armistice, truce
staal, bouwstaal, fijn staal, gelegeerd staal, gewalst staal, roestvrij staal, ruw staal steel, alloy steel, crude steel, fine steel, rolled steel, stainless steel, structural steel
staalconstructie metal structure, steel structure
staat State
staat met autonome gebieden regional State
staatloze stateless person
staatsbank public bank
staatsbos publicly owned forest, State forest, national forest
staatsburger, burger, Persoon verbonden aan een staat door nationaliteit of soevereiniteit. Indien nodig verbinden met het betrokken land. national, citizen, Person connected to a State either by nationality or sovereignty. If necessary, use in association with the State concerned.
Staatscourant Official Journal
staatsgeheim State secret
staatsgeweld government violence
staatsgreep, paleisrevolutie, pronunciamento, putsch coup d'état, pronunciamento
staatsgrond state-owned land, Crown land
staatshandel, landen met staatshandel State trading, State-trading countries
staatsinvesteringsfonds, Investeringsvehikel in staatseigendom dat een gediversifieerde portefeuille van binnenlandse en internationale financiële activa beheert. sovereign wealth fund, SWF, State-owned investment vehicles, which manage a diversified portfolio of domestic and international financial assets.
staatslandbouwonderneming State farm, sovkhoz
staatsmonopolie State monopoly, government monopoly
staatsopbouw, natievorming, opbouw van overheidsstructuren, staatsvorming, Interventie in een ander land door nationale en/of internationale actoren met als doel overheidsinstellingen op te zetten, te hervormen en te versterken wanneer die ernstig zijn uitgehold of ontbreken. state-building, nation-building, Intervention in another country by national and/or international actors to establish, reform and strengthen state institutions where these have been seriously eroded or are absent.
Stabex, stabilisatie van de exportopbrengsten, Systeem voor de stabilisatie van de exportopbrengsten, transfers uit hoofde van Stabex, uitbreiding van Stabex, Stelsel van leningen of schenkingen die aan ACS-landen zijn toegekend om hun inkomsten uit de uitvoer van landbouwproducten te onttrekken aan de invloed van markt- en productieschommelingen. Stabex, Stabex transfer, System for the stabilisation of export earnings, stabilisation of export earnings, System of loans or gifts made to ACP States in order to remove the effects of market fluctuation and production risks upon agricultural export receipts.
stabilisatie- en associatieovereenkomst, SAO stabilisation and association agreement, SAA, stabilization and association agreement
stabilisering van de inkomens income stabilisation, income stabilization
Stabiliteitspact, stabiliteits- en groeipact stability pact, Stability and Growth Pact
stabiliteitsprogramma, convergentieprogramma stability programme, stability and convergence programmes
stad town, city
Stad Zagreb City of Zagreb
stadsbevolking urban population
stadsverkeer town traffic, traffic in cities, traffic in towns, urban traffic
stadsvernieuwing, renovatie van gebouwen, restauratie van gebouwen, stadsrenovatie urban renewal, urban reconstruction, urban regeneration, urban rehabilitation, urban revitalisation, urban revitalization
stadsvervoer, interstedelijk vervoer, mobiliteit in de stad urban transport, intercity transport
staken van betalingen suspension of payments
staking, solidariteitsstaking, staking met bezetting van de gebouwen, stiptheidsactie, wilde staking strike, sit-in strike, sympathy strike, wildcat strike, working to rule
stakingsrecht right to strike
stalling, inscharen, uitscharen, Verblijf en verzorging van dieren in een stal. indoor livestock farming
stamcel, elementaire cel, Van een embryo, een foetus of een volwassen weefsel afkomstige basiscel die zich kan vermenigvuldigen en zich in kweekomstandigheden kan ontwikkelen tot andere celtypes. stem cell, undifferentiated cell, Undifferentiated cell from an embryo, a foetus or adult tissues that is capable of dividing, differentiating into other cell types and multiplying in culture.
standaardstelsel van rekeningen, normalisatie van de rekeningen, standaardplan van rekeningen, standaardstelsel van nationale rekeningen, standaardstelsel van nationale rekeningen van de Verenigde Naties standardised accounting system, national accounting system of the United Nations, national standard accounting system, standardisation of accounts, standardised accounting plan, standardized accounting system
startende onderneming, beginnend bedrijfje start-up, startup enterprise, Company initiated by individual founders or entrepreneurs to search for a repeatable and scalable business model.
START-overeenkomst, onderhandelingen over de vermindering van strategische kernwapens, START, START-besprekingen START agreement, Strategic Arms Reduction Talks
statenopvolging, Wisseling van het staatsgezag, met alle daarbij behorende regels en wetten, bij de overgang van een gebied van de ene staat naar de andere, bij annexatie, of bij de oprichting van een nieuwe staat (bv. Sovjet-Unie - Rusland) (Ref: Van Dale + Wikipedia) succession of states, state succession, Replacement of one state by the rights and obligations of another as a result of complete incorporation or partial annexation of the state, division of the state or the creation of a new state. Source: UNTERM, United Nations Multilingual Terminology Database [online], http://unterm.un.org (Consulted on 8 September 2011).
statenrecht law of states, law of nations
statiegeldheffing op vervuilend product, statiegeldheffing op vervuilend produkt, statiegeldproduct, statiegeldverpakking, Heffing op in pricipe vervuilende producten, welke wordt terugbetaald bij inlevering van deze producten of de resten ervan. deposit on a polluting product
statistiek, statistisch gegeven, statistisch onderzoek, statistisch overzicht, statistische analyse, statistische bron, statistische controle, statistische informatie, statistische tabel statistics, statistical abstract, statistical analysis, statistical data, statistical information, statistical monitoring, statistical source, statistical survey, statistical table
statistische methode, statistische harmonisatie, statistische methodologie statistical method, statistical harmonisation, statistical methodology
status van Berlijn status of Berlin
status van de verkozen persoon status of the person elected
status van Jeruzalem status of Jerusalem
statuut van de afgevaardigden, statuut van de Eerste-Kamerleden, statuut van de parlementsleden, statuut van de volksvertegenwoordigers Statute for Members of the Parliament, Statute for Members, statute for senators
statuut van de ambtenaar regulations for civil servants, Use this concept for questions concerning staff regulations and rules for members of the civil service.
statuut voor EU-ambtenaren, Europees ambtenarenstatuut, Europees personeelsstatuut, personeelsreglement (EU), statuut voor de ambtenaren van de EU, statuut voor de ambtenaren van de Europese Unie, Dit concept wordt gebruikt bij onderwerpen die verband houden met het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie., Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Unie. staff regulations (EU), personnel regulations (EU), staff regulations for EU officials, staff regulations for officials of the European Union, Use this concept for questions concerning staff regulations and rules for EU civil servants., Staff regulations of officials of the European Union and the conditions of employment of other servants of the European Union.
stedelijk afval, stadsafval, Gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van huishoudens en uit andere bronnen voor zover dat afval in aard en samenstelling vergelijkbaar is met afval van huishoudens. municipal waste, municipal solid waste, residential waste, urban waste, Mixed waste and separately collected waste from households and from other sources, where such waste is similar in nature and composition to waste from households.
stedelijk gebied, stadsgebied, verstedelijkt gebied urban area, urban region, urbanised region
stedelijk probleem urban problem
stedelijk woonmilieu, stadsvestiging, stedelijk milieu urban habitat, urban environment, urban settlement
stedelijke agglomeratie, stedelijk centrum urban centre, city centre
stedelijke constructie urban construction
stedelijke economie urban economy
stedelijke infrastructuur urban infrastructure, public utility, statutory undertaker
stedelijke samenleving urban community
stedelijke statistiek, stadsstatistieken, stedelijke audit, Verzameling statistische gegevens over de meeste aspecten van de levenskwaliteit in steden. urban statistics, city statistics, urban audit, Provides data covering most aspects relating to quality of life in cities.
stedenband, verbroedering van wijken, zusterstad twinning, town twinning
stedenbouw, stadsplanningsbeleid, stedebouw, stedelijk beleid, stedelijke planning town planning, city planning, community planning, town development, urban design, urban development policy, urban planning, Science and policies concerning the construction and organisation of towns.
stedenbouwkundig beroep, architect, stedebouwkundig beroep town-planning profession, architect
stedenbouwkundige planning, stadsinrichting, stedebouwkundige planning town-planning scheme
steekproef, Studie van een representatief deel van de bevolking om er de eigenschappen van te bepalen. sample survey, Study of a sample representative of a population so as to determine characteristics.
steen, bouwsteen, metselsteen stone
steenkool, briket, kolen, kolen voor elektriciteitsopwekking coal, hard coal, patent hard-coal fuel, power station coal
steenkoolbeleid coalmining policy, coal policy
steenkoolindustrie, kolenmijnontginning coal industry
steenkoolwinplaats, kolenbekken, steenkolenbekken, steenkolenmijn coal mining, coal field, coal mine, colliery, pit
steenvrucht, abrikoos, bloedperzik, kers, mirabel, nectarine, perzik, pruim stone fruit, apricot, cherry, mirabelle, nectarine, peach, plum
stembiljet, kiesbrief, stembrief ballot paper
stembureau, stemopnemingsbureau polling station
stemdiscipline, Navolging van de stemaanwijzingen die de partij of parlementsfractie aan de parlementsleden geeft. voting discipline, Use for the respect of voting instructions given to parliamentarians by their party or parliamentary group.
stemmen van de wet passage of a bill
stemming bij anticipatie advance voting
stemming bij volmacht proxy vote
stemming op lijsten, proportionele stemming, stemming met meer dan een kandidaat list voting system, plurinominal voting system
stemming per brief postal vote
stemming via afvaardiging, overdracht van stemrecht, stemming via het systeem van afvaardiging vote by delegation, delegation of voting rights
stemming, De specifieke termen gebruiken. vote
stemonthouding, Het zich onthouden van stemmen. abstentionism
stemplicht, kiesplicht, opkomstplicht compulsory voting
stemrecht, kiesbevoegd zijn, kiesgerechtigd zijn right to vote, ability to vote, voting rights
stemverklaring, stemmotivering, Openlijke motivering van de stem die men uitbrengt. explanation of voting, declaration of vote
sterftecijfer, mortaliteit, overlijdsensstatistiek mortality, death rate, mortality figures, mortality rate
sterilisatie, afbinden van de eierstokken, vasectomie sterilisation, sterilization, vasectomy
sterrenkunde, astronomie astronomy, astrophysics
steun aan de bouwnijverheid, bouwpremie building subsidy, building grant
steun aan de industrie aid to industry
steun aan de landbouw aid to agriculture, farm subsidy
steun aan de markt market support
steun aan ondernemingen, begeleidingssteun, subsidie aan bedrijven aid to undertakings, salvage grant, subsidy for undertakings, support grant
steun per hectare aid per hectare, per hectare aid
steun voor de terugkeer repatriation grant
steun voor herplaatsing, outplacement, Alle maatregelen die door een werkgever worden genomen om een werknemer die moet worden ontslagen, in staat te stellen een nieuwe baan te vinden in een andere onderneming. outplacement, Measures taken by an employer to help employees threatened with redundancy to find new jobs in other companies.
steun voor herstructurering aid for restructuring
steun voor omschakeling redevelopment aid
steunprijs, preferentiële prijs voor de landbouw support price, preferential price for agricultural products
steunregeling, Mechanismen voor financiële ondersteuning waarmee EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren, worden ondersteund. support mechanism, financial assistance facility, financial assistance mechanism, financial support mechanism, Financial assi