Back to Dutch-English glossary (31224 entries)
Dutch English
(dagelijkse) routine {de} daily routine
(de afwas) afdrogen to dry up (the dishes) [Br.]
(de vaat) afdrogen to dry up (the dishes) [Br.]
(Europese) boomkikker {de} [Hyla arborea] (European) tree frog
(Europese) das {de} [Meles meles] (European) badger
(geheime) voorraad {de} hoard
(gewone) boomkruiper {de} [Certhia brachydactyla] short-toed treecreeper
(gewone) bosspitsmuis {de} [Sorex araneus] common shrew
(gewone) bosspitsmuis {de} [Sorex araneus] Eurasian shrew
(gewone) eekhoorn {de} [Sciurus vulgaris] (Eurasian) red squirrel
(gewone) grootoorvleermuis {de} [Plecotus auritus] brown long-eared bat
(gewone) grootoorvleermuis {de} [Plecotus auritus] common long-eared bat
(gewone) vos {de} [Vulpes vulpes] red fox
(grootgevlekte) kathaai {de} [Scyliorhinus stellaris] greater spotted dogfish
(grootgevlekte) kathaai {de} [Scyliorhinus stellaris] large-spotted dogfish
(grootgevlekte) kathaai {de} [Scyliorhinus stellaris] nursehound
(Grote) Arabische Woestijn {de} Arabian Desert
(grote) blauwe haai {de} [Prionace glauca] blue shark
(grote) gele gentiaan {de} [Gentiana lutea] (great) yellow gentian
(hout) sprokkelen to collect firewood
(hout) sprokkelen to gather dry sticks
(houten) pollepel {de} wooden spoon
(kleine) groene reiger {de} [Butorides virescens] green heron
(rakelings) langs iets scheren to come within a whisker of sth.
(ver) ontwikkeld sophisticated
(vluchtig) kijken to glance
(wilde) hokjespeul {de} [Astragalus glycyphyllos] licorice milkvetch [Am.]
(wilde) hokjespeul {de} [Astragalus glycyphyllos] liquorice milkvetch [Br.]
(wilde) hokjespeul {de} [Astragalus glycyphyllos] wild licorice [Am.]
(wilde) hokjespeul {de} [Astragalus glycyphyllos] wild liquorice [Br.]
(zich) herstellen to recover
(zich) optooien to array
(zo) nu en dan (every) once in a while
(zo) nu en dan now and then
... te huur ... to let [available for rent]
... ter wereld ... in the world
..., nietwaar? ..., isn't it? [is it not?]
[het toilet] doorspoelen to flush [the toilet]
[het toilet] doortrekken to flush [the toilet]
[je] mag niet [you] must not
[wij/zij/jullie] kunnen [we/they/you] can
[wij/zij/jullie] kunnen [we/they/you] may [are permitted / can possibly]
[wij/zij/jullie] moeten [we/they/you] must
[wij/zij/jullie] zullen [we/they/you] should
[zij] groeiden [they] grew
10e eeuw {de} 10th century
11e eeuw {de} 11th century
12e eeuw {de} 12th century
13e eeuw {de} 13th century
14e eeuw {de} 14th century
15e eeuw {de} 15th century
16e eeuw {de} 16th century
17e eeuw {de} 17th century
18e eeuw {de} 18th century
19e eeuw {de} 19th century
1e eeuw {de} 1st century
20e eeuw {de} 20th century
21e eeuw {de} 21st century
2e eeuw {de} 2nd century
3e eeuw {de} 3rd century
4e eeuw {de} 4th century
5e eeuw {de} 5th century
6e eeuw {de} 6th century
7e eeuw {de} 7th century
8e eeuw {de} 8th century
9e eeuw {de} 9th century
aai {de} stroke
aaibaar suitable for petting
aaien to caress
aaien to stroke
aak {de} barge
aal {de} eel
aalbes {de} currant
aalbessen {mv} currants
aalbessengelei {de} currant jelly
aalbessenstruik {de} currant bush
aalfuik {de} eel trap
aalgeer {de} eel spear
aalglad slippery (as an eel)
aalkorf {de} eel basket
aalmoes {de} alms {pl}
Aalmoezen geven verarmt niet. Alms never make poor.
aalmoezenier {de} almoner
aalmoezenier {de} chaplain [padre]
aalmoezenier {de} padre
aalmoezeniers {mv} almoners
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma] amphiumas
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma] conger eels
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma] Congo snakes
aalscholver {de} [Phalacrocorax carbo] great cormorant
aalsoep {de} eel soup
aalsoort {de} {het} eel species
aalsoort {de} {het} species of eel
aalsteken {het} spearing of eels
aalstreep {de} dorsal stripe
aalstreep {de} spinal stripe
aalsvel {het} eel skin
aalsvel {het} eelskin
aan at
aan on
aan (de) at (the)
aan boord aboard
aan boord on board
aan de / het on the
aan de andere kant on the other side
aan de kook raken to boil
aan de rechterkant on the right-hand side
aan de universiteit at university
aan de vooravond van ... on the eve of ...
Aan de vruchten kent men den boom. A tree is known by its fruit.
aan gruzelementen slaan to shatter
aan iem. gewaagd zijn to match up to sb.
aan iets bezwijken [aan iets toegeven] to give in to sth.
aan iets grenzen to border on sth.
aan iets vasthouden to stick to sth.
aan iets voldoen to comply with sth.
aan iets voldoen to meet sth. [satisfy sth., e.g. requirements]
aan iets voldoen to satisfy sth. [e.g. requirements]
aan land gaan to disembark
aan sport doen to play a sport
aan tafel at the table
aan wal gaan to disembark
aan zee at the seaside
aan zichzelf werken to refine oneself
aanbellen to ring (at the door/the doorbell)
aanbetaling {de} deposit [first payment]
aanbevelen to advise [recommend]
aanbevelen to recommend
aanbevelen to suggest
aanbeveling {de} recommendation
aanbeveling {de} reference [recommendation]
aanbidden to adore
aanbidden to worship
aanbidder {de} admirer
aanbidders {mv} admirers
aanbidding {de} worship
aanbieden to offer
aanbieder {de} provider
aanbieding {de} proposition
aanbieding {de} special offer
aanblik {de} sight
aanbod {het} offer
aanbranden to burn
aandacht {de} attention
aandacht {de} notice
aandacht besteden (aan) to pay attention (to)
aandachtig attentive [of a person]
aandachtig careful [of an object]
aandampen [BN] to fog [window, mirror, glasses]
aandeel {het} share [e.g. in a company]
aandeelhouder {de} shareholder
aandeelhouderschap {het} shareholding
aandelen {mv} shares
aandikken [iets overdreven voorstellen] to overdo
aandoen to don
aandoening {de} disease
aandrang {de} [stuwen] pressure
aandringen to insist
aandringen to urge
aandrukken to press
aandrukken to push
aanduiden to indicate
aaneen (close) together
aaneen continuously
aaneen without interruption
aaneendraaien to wind together in a spiral
aaneenkoppelen to articulate
aaneenschakeling {de} succession
aangaan to affect [concern]
aangaan to concern
aangaande as regards
aangebrand burnt [esp. Br.]
aangebrand [mop] suggestive [joke]
aangebrande spanner {de} [Ligdia adustata] scorched carpet
aangedaan moved [touched]
aangedaan touched
aangedreven propelled
aangekleed decent [coll.] [dressed]
aangekleed dressed
aangekomen arrived
aangelegenheid {de} case [matter, issue]
aangelegenheid {de} matter
aangenaam comfortable [pleasant]
aangenaam friendly [pleasant]
aangenaam nice [pleasant]
aangenaam pleasant
Aangenaam kennis met u te maken. Nice to meet you.
Aangenaam. Nice to meet you.
Aangenaam. Pleased to meet you.
aangepast adapted
aangeschoten [licht dronken] tipsy
aangeslagen excited [physics]
aangesloten affiliated
aangetrouwd related by marriage [postpos.]
aangetrouwd familielid {het} in-law
aangevallen attacked
aangezien as
aangezien because
aangezien since
aangrenzend adjacent
aangrijpen to grab
aangrijpend moving
aangrijpend touching
aangroei {de} growth
aangroeien to accrue
aangroeien to accumulate
aangroeien to augment
aangroeien to grow
aangroeien to increase
aangroeien to rise
aanhalen [citeren] to quote
aanhalingsteken {het} quotation mark
aanhalingstekens {mv} quotation marks
aanhanger {de} trailer
aanhangwagen {de} trailer
aanhankelijk affectionate
aanhebben to have on [to be wearing]
aanhechting {de} attachment [to a letter, report etc.]
aanhouden [arresteren] to arrest
aanhouden [voortduren] to continue [last]
aanhouden [voortduren] to drag on
aanhouden [voortduren] to persist
aanhoudend constant
aanhoudend persistent
aanhoudend sustained
aankijken to look at
aankijken to think over
aankijken to wait and see
aanklacht {de} accusation
aanklacht {de} indictment
aanklagen to accuse [denounce]
aanklagen to denounce
aanklagen to sue
aanklager {de} accuser
aanklager {de} prosecutor
aankleden to dress
aanknopingspunt {het} clue
aankomen to arrive
aankomen [zwaarder worden] to gain weight
aankomst {de} arrival
aankondigen to announce
aankondigen to herald
aankondiging {de} advertisement
aankondiging {de} announcement
aankondiging {de} notice [announcement]
aankoop {de} purchase
aanleg {de} talent
aanleggen to moor
aanleggen [vaartuig] to berth
aanlegkade {de} berthing quay
aanlegsteiger {de} jetty
aanleiding {de} cause
aanleiding {de} occasion
aanleiding {de} reason
aanleiding geven tot iets to give cause for sth.
aanleiding geven tot iets to give rise to sth.
aanlokkelijk alluring
aanlokkelijk attractive
aanlokkelijk tempting
aanlokkelijkheid {de} charm
aanmatigend overbearing
aanmelden voor to apply for
aanmerkelijk considerable
aanmerking {de} remark
aanmerkingen {mv} remarks
aanmoedigen to encourage
aanmoedigend encouraging
aannamen {mv} assumptions
aanneembaar acceptable
aanneembaar plausible
aannemelijk acceptable
aannemelijk likely
aannemelijk plausible
aannemelijk [geloofwaardig] believable
aannemelijk [geloofwaardig] credible
aannemelijk [geloofwaardig] reasonable [plausible]
aannemen to accept
aannemen to adopt
aannemen to assume
aannemen to engage [for a job]
aannemen to suppose
aannemen to take
aannemer {de} builder
aanpak {de} approach
aanpakken to grab
aanpasbaar adjustable
aanpassen to adapt
aanpassen to adjust
aanpassen to customize
aanpassing {de} adaptation
aanplakbiljet {het} placard
aanplakbiljet {het} poster
aanprijzen to advise [recommend]
aanprijzen to recommend
aanraden to advise
aanraden to recommend
aanraden to suggest
aanraken to touch
aanraking {de} contact
aanraking {de} touch
aanranding {de} assault
aanrecht {de} {het} sink
aanrijding {de} collision
aanrijding {de} crash
aanschaf {de} purchase
aanschaffen to acquire
aanschaffen to buy
aanschaffen to purchase
aanslaan [raam, spiegel, bril] to fog [window, mirror, glasses]
aanslag {de} attack
aanslag {de} attempt
aanslibben to silt (up)
aansluiten to connect
aansluiting {de} connection
aansnijden to broach
aanspoelen to drift ashore
aanspoelen to wash ashore
aansporen to prompt
aansporen to urge
aanspraak {de} claim
aansprakelijk responsible
aansprakelijkheid {de} liability
aanspraken {mv} claims
aanspreken to address
aansprekend appealing
aanstaande {de} [man] fiancé
aanstaande {de} [vrouw] fiancée
aansteken to light
aansteken [besmetten] to infect
aansteker {de} lighter
aanstellen to appoint
aanstellerig affected
aanstellerig theatrical
aansterken to strengthen
aanstichten to instigate
aantal {het} number
aantal {het} quantity <Qty. / QTY / qty. / QTY.>
aantekening {de} note
aantekeningen {mv} notes
aantijging {de} allegation
aantijging {de} imputation
aantonen to demonstrate
aantonen to prove
aantonen to show
aantreden to accept [a position in office]
aantreffen to find
aantreffen to meet
aantrekkelijk attractive
aantrekkelijk beautiful [attractive]
aantrekkelijk tempting
aantrekkelijkheid {de} attractiveness
aantrekken to attract
aantrekken to tighten
aantrekken [kleding] to put on [clothes]
aantrekking {de} attraction
aantrekkingskracht {de} attractive force
aanvaardbaar acceptable
aanvaarden to accept
aanvaarding {de} acceptance
aanval {de} attack
aanval {de} fit
Aanval is de beste verdediging. Offence is the best defence. [Br.]
aanvallen to attack
aanvang {de} inception
aanvangen to commence
aanvankelijk at first
aanvankelijk initial
aanvankelijk initially
aanverwant (closely) related
aanvoer {de} supply
aanvoerder {de} leader
aanvoeren to supply
aanvraag {de} application
aanvragen to apply for
aanvragen to request
aanvullen to replenish
aanvullend additional
aanwas {de} increase
aanwassen to accrue
aanwassen to grow
aanwassen to rise
aanwenden to deploy
aanwending {de} application [utilization, administration]
aanwending {de} implementation
aanwending {de} practice [application]
aanwending {de} usage
aanwending {de} use
aanwending {de} utilisation [Br.]
aanwending {de} utilization [Am.]
aanwensel {het} habit
aanwezig present [not absent]
aanwezigheid {de} attendance
aanwezigheid {de} presence
aanwijzen to designate
aanwijzen to point out
aanwijzend voornaamwoord {het} demonstrative pronoun
aanwijzing {de} direction
aanwijzing {de} indication
aanwijzing {de} instruction
aanwijzing {de} lead
aanwijzing {de} [indicatie] clue
aanwijzing {de} [indicatie] pointer
aanwijzing {de} [indicatie] sign
aanwijzingen {mv} clues
aanwijzingen {mv} directions
aanwijzingen {mv} instructions
aanwinst {de} acquisition [asset or object]
aanwinst {de} addition
aanwinst {de} gain
aanzeggen to announce
aanzeggen to notify
aanzet {de} impulse
aanzet {de} incitement
aanzet {de} stimulus
aanzetten [op gang brengen] to turn on [radio, television etc.]
aanzien {het} aspect
aanzien {het} [gelaat] appearance [look, looks]
aanzien {het} [gelaat] look
aanzienlijk considerable
aanzienlijk considerably
aanzienlijk serious
aanzienlijk significant [considerable]
aanzienlijk substantial
aanzoek {het} proposal [also of marriage]
aap {de} ape
aap {de} monkey
aard {de} kind
aard {de} nature
aardaker {de} [Lathyrus tuberosus] earthnut pea
aardaker {de} [Lathyrus tuberosus] tuberous pea
aardaker {de} [Lathyrus tuberosus] tuberous vetchling
aardappel {de} potato
aardappel {de} spud [coll.]
aardappelgerecht {het} potato dish
aardappelgratin {de} potatoes au gratin
aardappelgratin {de} potato gratin
aardappelgratin {de} scalloped potatoes {pl}
aardappelkroketten {mv} potato croquettes
aardappelpannenkoek {de} hash browns
aardappelpuree {de} mashed potato
aardappels {mv} potatoes
aardappelsalade {de} potato salad
aardappelschil {de} potato peel
aardappelschil {de} potato skin
aardappelschiller {de} potato peeler
aardappelsoep {de} potato soup
aardappelsoort {de} potato cultivar
aardappelstamper {de} potato masher
aardappelveld {het} potato field
aardbei {de} strawberry
aardbeien {mv} strawberries
aardbeienconfituur {de} strawberry jam
aardbeienjam {de} strawberry jam
aardbeienplant {de} strawberry plant
aardbeiensaus {de} strawberry sauce
aardbeiensmaak {de} strawberry flavor [Am.]
aardbeiensmaak {de} strawberry flavour [Br.]
aardbeientong {de} raspberry tongue
aardbeving {de} earthquake
aardbol {de} earth
aardbol {de} globe [earth]
aarde {de} earth
aarden to acclimate [Am.]
aarden to earth [Br.]
aarden to ground [Am.]
aardgas {het} natural gas
aardhommel {de} [Bombus terrestris] buff-tailed bumblebee
aardhommel {de} [Bombus terrestris] large earth bumblebee
aardig kind
aardig nice
aardig pleasant
aardmantel {de} mantle (of the earth)
aardolie {de} crude oil
aardrijkskunde {de} geography
aardrijkskundig geographical
aards earthly
Aardse bezittingen Earthly Possessions [Anne Tyler]
aardvarken {het} [Orycteropus afer] aardvark
aardverschuiving {de} landslide
aardwetenschappen {mv} earth sciences
aardwetenschappen {mv} geosciences
aardworm {de} earthworm
aardwormen {mv} earthworms
Aargau {het} Aargau
Aarhus {het} Aarhus
Aarmassief {het} Aarmassif
aars {de} arse [Br.] [vulg.] [anus]
aartsbisschop {de} archbishop
aartsluit {de} archlute
aartsvaderlijk patriarchal
aartsvijand {de} archenemy
aarzelen to hesitate
aarzeling {de} hesitation
aas {de} {het} [kaartspel] ace [card game]
aas {het} [lokaas] bait
aaseter {de} carrion feeder
aaseter {de} scavenger
aasgier {de} [Neophron percnopterus] Egyptian vulture
aasgier {de} [Neophron percnopterus] Pharaoh's chicken
aasgier {de} [Neophron percnopterus] white scavenger vulture
abattoir {het} abattoir
Abchazië {het} Abkhazia
abdij {de} abbey
abelsoniet {het} abelsonite
abernathyiet {het} abernathyite
Abessijnse wolf {de} [Canis simensis] Ethiopian wolf
Abessijnse wolf {de} [Canis simensis] Simien fox
Abessijnse wolf {de} [Canis simensis] Simien jackal
ablutofobie {de} ablutophobia
Aboe Dhabi {het} Abu Dhabi
abolitionisme {het} abolitionism
abominabel abominable
abonnee {de} subscriber
abonnees {mv} subscribers
abonnement {het} subscription
abortus {de} abortion
Abovyan {het} Abovyan
abrikoos {de} apricot
abrikozen {mv} apricots
abrikozenboom {de} apricot tree
abrikozenjam {de} apricot jam
abrupt abrupt
absenteïsme {het} absenteeism
absentie {de} absence
absolute meetkunde {de} absolute geometry
absolutisme {het} absolutism
absoluut absolutely
absorberen to absorb
absurd absurd
absurd preposterous
absurditeit {de} absurdity
Abu Dhabi {het} Abu Dhabi
abuis {het} mistake
Abuja {het} Abuja
academisch academic
Acapulco {het} Acapulco
accent {het} accent
accentueren to accentuate
acceptabel acceptable
accepteren to accept
accommoderen to accommodate
accordeon {de} accordion
accordeonist {de} accordionist
accorderen to consent
accountant {de} accountant
Accra {het} Accra
accu {de} battery
accuraat accurately
achalasie {de} achalasia
achenebbisj shabby
acht eight
Acht is meer dan duizend. Take care of the pennies and the pounds will take care of themselves.
achtbaan {de} rollercoaster
achtduizend eight thousand
achteloos careless
achten to esteem
achtendertig thirty-eight
achtennegentig ninety-eight
achtentachtig eighty-eight
achtentachtigduizend eighty-eight thousand
achtentwintig twenty-eight
achtenveertig forty-eight
achtenvijftig fifty-eight
achtenzestig sixty-eight
achtenzeventig seventy-eight
achter behind
achter- rear [attr.]
achter slot en grendel under lock and key
achterafstraatje {het} back street
achterbak {de} boot [Br.]
achterbak {de} car boot [Br.]
achterbak {de} car trunk [Am.]
achterbak {de} trunk [Am.]
achterbaks clandestine
achterbaks clandestinely
achterbaks sneaky
achterbaks underhand
achterbaks underhanded
achterblijven to lag (behind)
achterblijven to remain
achterbuurt {de} slum
achterdeur {de} back door
achterdochtig suspicious
achterdochtig zijn to be suspicious
achtereenvolgend consecutive
achtereenvolgend subsequent
achtereenvolgend successive
achtergrond {de} background
achterhaald outmoded
achterhalen to overtake
achterham {de} gammon
achterhoofdsbeen {het} [Os occipitale] occipital bone
achterkant {de} back
achterlaten to leave behind
achterlicht {het} rear lamp [Br.]
achterlicht {het} rear light [Br.]
achterlicht {het} tail light
achterlicht {het} taillight
achterlichten {mv} rear lamps [Br.]
achterlichten {mv} rear lights [Br.]
achterlichten {mv} tail lights
achterlichten {mv} taillights
achterlijk backward
achterlijk idiotic [retarded]
achterlijk retarded [coll.]
achterloopsheid {de} outflanking
achternaam {de} last name
achternaam {de} surname
achternagaan to track
achterop geraken to get behind
achteropkomen to catch up with sb.
achterover backwards
Achter-Rijn {de} Hinter Rhine
achterstand oplopen to get behind
achterstandswijken {mv} disadvantaged neighborhoods [Am.]
achterste {het} [zitvlak] behind [coll.] [buttocks]
achterste {het} [zitvlak] rear (end) [coll.] [buttocks]
achtersteven {de} stern
achtertuin {de} back garden
achtertuin {de} backyard [Am.]
achteruit backwards
achteruitgaan to decline
achteruitgang {de} decline
achteruitkijkspiegel {de} rear-view mirror
achtervolgen to chase
achtervolgen to pursue
achterwaarts backwards
achterwiel {het} back wheel
achterwiel {het} rear wheel
achterwielaandrijving {de} rear-wheel drive
achterzijde {de} back
achthoek {de} octagon
achthoekig octagonal
-achtig -ish
achting {de} deference
achting {de} esteem
achting {de} respect
achtkantig eight-sided
achtkantig octagonal
achtste <8e, 8ste> eighth <8th>
achtste eeuw {de} eighth century
achttien eighteen
achttiende <18e, 18de> eighteenth <18th>
achttiende eeuw {de} eighteenth century
achtvoudig eightfold
Aconcagua {de} Aconcagua
acquisitie {de} acquisition
acrofobie {de} acrophobia
acrylverf {de} acrylic paint
acteren to act
acteur {de} actor
actie {de} action
actief active
actieplan {het} action plan
actinium {het} <Ac> actinium <Ac>
activiteit {de} activity
activiteiten {mv} activities
activiteitenverslag {het} activities report
activiteitenverslag {het} activity report
actrice {de} actress
actualiteit {de} current event
actualiteit {de} currentness
actualiteit {de} topicality
actualiteiten {mv} current affairs
actualiteitenprogramma {het} current affairs programme [Br.]
actualiteitenprogramma {het} current affairs program [Am.]
actueel current
adamsappel {de} [Prominentia laryngea] Adam's apple
Adamstown {het} Adamstown
Addis Abeba {het} Addis Ababa
Addis Abeba {het} Addis Abeba
additioneel additional
adelaar {de} eagle
adéliepinguïn {de} [Pygoscelis adeliae] Adélie penguin
adellijk noble
adem {de} breath
adembenemend breathtaking
adembenemend stunning
ademen to breathe
ademhaling {de} breathing
ademhaling {de} respiration
Ademlessen Breathing Lessons [Anne Tyler]
adenovirus {het} adenovirus
adept adept
adequaat adequate
ader {de} vein
adhesie {de} adhesion
adipositas {de} adiposis
adjectief {het} adjective
administratief administrative
administreren to administer
admiraalvlinder {de} [Vanessa atalanta] red admiral
adopteren to adopt
adoptie {de} adoption
adres {het} address
adreskaartje {het} business card
adresverandering {de} change of address
Adriatische Zee {de} Adriatic Sea
advent {de} advent
adventisme {het} Adventism
advertentie {de} advertisement
advertentiebureau {het} advertising agency
adverteren to advertise
advies {het} advice
adviescommissie {de} advisory commission
adviseren to advise
adviseur {de} adviser
adviseur {de} advisor
advocaat {de} advocate [Scot.] [S.Afr.]
advocaat {de} lawyer
aeolusharp {de} aeolian harp
aeolusharp {de} wind harp
aerodynamica {de} aerodynamics [treated as {sg} or {pl}]
aerodynamisch aerodynamic
aerodynamisch aerodynamical
aerofoon {de} aerophone
Aeschylus {de} Aeschylus
af finished
af off
af en toe at times
af en toe occasionally
afbeelding {de} image
afbetalen to redeem
afblijven to keep away
afblijven to keep off
afblijven to leave alone
afblijven to let alone
afblijven to stay away
afbouw {de} cutback
afbouw {de} depletion
afbouw {de} downsizing
afbraak {de} demolition
afbraak {de} destruction
afbraak {de} [gebouwen, stellingen, enz.] dismantling [buildings, scaffolds, etc.]
afbreekbaar degradable
afbreekteken {het} hyphen
afbreken to chip
afbreken to demolish
afbrokkelen to crumble apart
afdalen to descend [from]
afdanken to discard
afdeling {de} department
afdeling {de} division
afdoen to deduct
afdoend adequate
afdoend effective
afdoend sufficient
afdronk {de} aftertaste
afdrukken to print
afdruktaak {de} print job
afdwingen to coerce [obtain by force]
afdwingen to enforce
affaire {de} affair
affiche {het} {de} poster
affiene ruimte {de} affine space
Affiniteit Affinity [Sarah Waters]
afgekort abbreviated
afgelasten to cancel [nullify]
afgelasten to nullify
afgelasting {de} cancellation
afgeleid van ... derived from ...
afgelopen expired
afgelopen past
afgesproken agreed
afgesproken OK
afgestemd coordinated
afgewezen dismissed
afgezaagd commonplace [mundane]
afgezaagd mundane
afgezaagd trite [mundane]
afgezien van ... aside
Afghaans Afghan
afghani {de} <AFN> [Afghaanse munteenheid] afghani <AFN> [Afghan monetary unit]
Afghanistan {het} Afghanistan
afgrazen to graze
afgrond {de} abyss
afgrond {de} precipice
afgunst {de} envy
afhaal- takeaway
afhaalrestaurant {het} takeaway
afhaken to drop out
afhalen to collect
afhalen to fetch
afhandelen to settle
afhandeling {de} disposal
afhangen (van) to depend (on)
afhankelijk dependent
afhankelijk van ... depending on ...
afhankelijkheid {de} dependency
afkeer {de} antipathy
afkeer {de} disgust
afkeer {de} dislike
afkeer {de} repulsion
afkeuren to disapprove
afkeuren to reject
afkeurend disapproving
afkeuring {de} condemnation
afkeuring {de} rejection
afkickcentrum {het} rehab center [Am.]
afkickcentrum {het} rehab centre [Br.]
afkijken to copy
afkijken to crib
afknippen to cut off
afkoelen to cool down
afkomstig [van] derived [from]
afkondigen to proclaim
afkondiging {de} proclamation
afkorten to abbreviate
afkorting {de} abbreviation
aflaat {de} indulgence
aflaatbrief {de} letter of indulgence
aflachen to die laughing
afleiden to deduce
afleiden to distract
afleiden to divert
afleiden to infer
afleiden van to derive from
afleiding {de} deduction
afleiding {de} diversion
afleren to unlearn
afleveren to deliver
aflevering {de} episode
afloop {de} outcome
afloop {de} result
aflopen to come to an end
aflopen to expire
aflossen to redeem
afluisteren to eavesdrop
afluisteren to intercept [communications]
afmaken to finish
afmalen to grind completely
afmalen to portray
afname {de} acquisition
afname {de} decline
afname {de} decrease
afname {de} diminution
afname {de} sale
afname {de} shrinkage
afname {de} [koop] purchase
afnemen to decline
afnemen to decrease
aforisme {het} aphorism
aforismen {mv} aphorisms
afpakken to snatch
afpakken to take away
afpersen to blackmail
afpersen to extort
afpersing {de} blackmail
afpersing {de} extortion
afprijzen to mark down in price
afraden to advice against
afrasteren to fence
afregeling {de} adjustment
afremmen to brake
afremmen to slow down
Afrika {het} Africa
Afrikaans {het} Afrikaans
Afrikaanse bonte kwikstaart {de} [Motacilla aguimp] African pied wagtail
Afrikaanse bruine kiekendief {de} [Circus ranivorus] African marsh harrier
Afrikaanse dwergeekhoorn {de} [Myosciurus pumilio] African pygmy squirrel
Afrikaanse geelvleugelvleermuis {de} [Lavia frons] yellow-winged bat
Afrikaanse jacana {de} [Actophilornis africanus] African jacana
Afrikaanse kwartelkoning {de} [Crex egregia, syn.: Crecopsis egregia] African crake
Afrikaanse pinguïn {de} [Spheniscus demersus] African penguin
Afrikaanse woudaap {de} [Ixobrychus sturmii] (African) dwarf bittern
Afrikaanse zwarte kuifarend {de} [Lophaetus occipitalis] long-crested eagle
afrit {de} exit [of a highway]
afschaffen to abolish
afschaffing {de} abolition
afschatten to estimate
afscheid {het} departure
afscheid {het} farewell
afscheid {het} parting
Afscheid voor beginners The Beginner's Goodbye [Anne Tyler]
afscheiding {de} segregation
Afscheidswals [Milan Kundera] The Farewell Party
Afscheidswals [Milan Kundera] The Farewell Waltz
afscheppen to scum
afscheppen to skim [scum]
afscheren to shave off
afschrijving {de} depreciation
afschrikken to daunt
afschrikking {de} deterrent
afschuw {de} disgust
afschuw {de} horror
afschuw {de} loathing
afschuwelijk abominable
afschuwelijk hideous
afschuwelijk horrible
afschuwelijk obnoxious
afschuwelijk terrible
afslaan [weigeren] to decline [refuse]
afslaan [weigeren] to refuse
afsluiten to conclude
afsluiten to cut off
afsluiten to lock
afspeellijst {de} playlist
afspraak {de} agreement
afspraak {de} appointment
afspraak {de} arrangement
afspreken to arrange
afspreken to make an appointment
afstaan to give up [hand over]
afstaan to hand over
afstammeling {de} descendant
afstand {de} distance
afstandsbediening {de} remote control
afstandsbediening {de} [TV] zapper [coll.]
afstappen to dismount [from a horse etc.]
afstappen [BN] to get off [bus, train]
afsteken to stand out
afstelling {de} adjustment
afstoffen to dust
afstotelijk repulsive
afstoten to repel
afstotend repulsive
afstoting {de} repulsion
afstuderen to graduate
aftakelen to be on the decline
aftakelen to decay
aftakelen to deteriorate
aftakelen to go to pot [coll.]
aftakelen to go to seed
aftakelen [mens] to go downhill [fig.] [of a person, to become degenerate]
aftappen to tap [e.g. a phone]
afte {de} aphtha
afte {de} aphthous ulcer
aftershave {de} aftershave
aftershavelotion {de} aftershave (lotion)
aftreden to resign
aftreding {de} resignation [from a post, job]
aftrekken to deduct
aftrekken to subtract
afvaardigen to delegate
afvaart {de} departure [of a vessel]
afval {het} garbage [Am.]
afval {het} litter
afval {het} refuse
afval {het} rubbish
afval {het} waste
afvallen [vermageren] to lose weight
afvalwater {het} sewage
afvoer {de} disposal
afvoer {de} drain
afvoerbuis {de} sewage pipe
afvoercapaciteit {de} clearance capacity
afwachten to await
afwachting {de} anticipation
afwachting {de} expectation
afwas {de} washing-up
afwasbaar washable
afwassen to do the dishes
afwassen to do the washing up
afweersysteem {het} immune system
afwegen to consider carefully
afwendbaar preventable
afwenden to avert
afwerken to complete
afweten van to have knowledge of
afweten van to know about
afwezig absent-minded
afwezig absent
afwezigheid {de} absence
afwijken to deviate
afwijkend aberrant
afwijking {de} abnormality
afwijking {de} deviation
afwijzen to decline [refuse, reject]
afwijzen to oppose
afwijzen to reject
afwijzen [verwerpen] to overrule
afwijzing {de} rejection
afwikkelen to unwind
afwikkeling {de} unwinding
afwisselen to vary
afwisseling {de} change
afwisseling {de} variation
afzetten to drop sb. off [from a vehicle]
afzetten to turn off
afzijdig aloof
afzinkbaar submersible
afzinken to submerge
afzinken to submerse
afzoeken to search thoroughly
afzonderlijk separate
afzuigkap {de} extractor hood [esp. Br.]
afzwakken to downplay
agaat {het} agate
agaatvlinder {de} [Phlogophora meticulosa] angle shades [treated as sg.] [moth]
agenda {de} agenda
agent {de} agent
agentschap {het} agency
ageren to act
agiteren to agitate
agnosticisme {het} agnosticism
agogô {de} agogô
agorafobie {de} agoraphobia
agrarisch agricultural
agressie {de} aggression
agressiviteit {de} aggressiveness
agricultuur {de} agriculture
agro-ecologie {de} agroecology
agung {de} agung
Ahmedabad {het} Ahmedabad
aichmofobie {de} aichmophobia
aikido {het} aikido
ailurofobie {de} ailurophobia
Aischylos {de} Aeschylus
ajuin {de} [BN] onion
akelig nasty
akelig scary [coll.]
Aken {het} Aachen
aken {mv} barges
akker {de} field
akkerandoorn {de} [Stachys arvensis] field woundwort
akkerhoningklaver {de} [Melilotus officinalis] common melilot
akkerhoningklaver {de} [Melilotus officinalis] ribbed melilot
akkerhoningklaver {de} [Melilotus officinalis] yellow melilot
akkerhoningklaver {de} [Melilotus officinalis] yellow sweet clover
akkerparelmoervlinder {de} [Euphydryas maturna, syn.: Hypodryas maturna] scarce fritillary [butterfly]
akkoord OK
akkoord {het} agreement
akkoord {het} treaty
akkoord gaan to agree
akkoordciter {de} chord zither
akoestiek {de} acoustics
akoestisch acoustic
akoestische gitaar {de} acoustic guitar
akte {de} act [in a play]
aktetas {de} attaché case
aktetas {de} briefcase
al already
al although
al even though
al though
Alabama {het} [staat van de Verenigde Staten] Alabama <AL> [Yellowhammer State, Cotton State]
Ålandseilanden {mv} Åland Islands <.ax>
alarmbel {de} alarm bell
Alaska {het} [staat van de Verenigde Staten] Alaska <AK> [The Last Frontier]
alaskahaas {de} [Lepus othus] Alaskan hare
alaskamarmot {de} [Marmota broweri] Alaska marmot
alaskamarmot {de} [Marmota broweri] Brooks Range marmot
alaskamarmot {de} [Marmota broweri] Brower's marmot
alaskastrandloper {de} [Calidris mauri] western sandpiper
Albanees Albanian
Albanees {de} Albanian
Albanees {het} Albanian
Albanië {het} Albania
albast {het} alabaster
Albertmeer {het} Lake Albert
albinisme {het} albinism
Albuquerque {het} Albuquerque
alchemie {de} alchemy
alchemist {de} alchemist
alchemistisch alchemical
alchemistisch alchemic
alchimie {de} alchemy
alchimist {de} alchemist
alchimistisch alchemical
alchimistisch alchemic
alcohol {de} alcohol
alcoholabusus {de} alcohol abuse
alcoholarm low-alcohol [attr.]
alcoholgebruik {het} alcohol consumption
alcoholgebruik {het} alcohol use
alcoholgebruik {het} consumption of alcohol
alcoholisme {het} alcoholism
alcoholmisbruik {het} alcohol abuse
alcoholpercentage {het} alcohol concentration
alcoholprobleem {het} alcohol problem
alcoholprobleem {het} drinking problem
alcoholvergiftiging {de} alcohol poisoning
alcoholvrij non-alcoholic
aldoor all the time
alen {mv} eels
Aleoeten {mv} Aleutian Islands
alert alert
alert vigilant
alexandriet {het} alexandrite
alfa {de} <Α, α> [Griekse letter] alpha <Α, α> [Greek letter]
alfabet {het} alphabet
alfabetisch alphabetic
alfabetiseren alphabetize
alfanumeriek alphanumeric
algebra {de} algebra
algeheel complete
algemeen general
algemeen public
algemeen universal
algemene relativiteitstheorie {de} general relativity
algemene relativiteitstheorie {de} general theory of relativity
Algerije {het} Algeria
Algerijns Algerian
Algerijnse dinar {de} <DZD> Algerian dinar <DZD>
Algiers {het} Algiers
algoritme {de} {het} van Euclides Euclidean algorithm
algoritme {het} algorithm
alhoewel although
alhoewel even though
Alicante {het} Alicante
alinea {de} paragraph
Alkmaar {het} Alkmaar
Alkmene {de} Alcmena
Alkmene {de} Alcmene
alkoof {de} alcove
all right all right
allang for a long time
alle all
alle gekheid op een stokje [fig.] and now to be serious
Alle hens aan dek! All hands on deck!
Alle wegen leiden naar Rome. All roads lead to Rome.
allebei both
alledaags everyday [attr.]
alleen alone
alleen only
alleenstaand single
allegorie {de} allegory
allegorieën {mv} allegories
allegorisch allegorical
allemaal all
allemaal everyone
aller tijden of all time
allerbest prime
allereerste very first
allergie {de} allergy
allergisch allergic
allerhande all kinds of
allerhande all sorts of
allerlaatste very last
allerlei all kinds of
Allerzielen [Cees Nooteboom] All Souls Day
alles everything
Alles blijft bij het oude. Everything stays the same.
Alles draait om Eva All About Eve [Joseph L. Mankiewicz]
allesbehalve anything but
allesreiniger {de} all-purpose cleaner
allicht [zeer waarschijnlijk] most probably
alliteratie {de} alliteration
alliteraties {mv} alliterations
allitteratie {de} alliteration
allitteraties {mv} alliterations
allofoon {het} allophone
allopatrische soortvorming {de} allopatric speciation
allopatrische speciatie {de} allopatric speciation
allusie {de} allusion
allusies {mv} allusions
almachtig almighty
Alofi {het} Alofi
alom bekend well-known
alomtegenwoordig ubiquitous
alpen {mv} the Alps
alpenboktor {de} [Rosalia alpina] Alpine longhorn beetle
alpenboktor {de} [Rosalia alpina] Rosalia longicorn
alpenden {de} [Pinus cembra] Swiss (stone) pine
alpendorp {het} Alpine village
alpendorp {het} village in the Alps
alpengebied {het} Alpine region
alpengierzwaluw {de} [Tachymarptis melba, Apus melba] alpine swift
alpenheggenmus {de} [Prunella collaris] Alpine accentor
alpenhooibeestje {het} [Coenonympha gardetta] Alpine heath (butterfly)
alpenkauw {de} [Pyrrhocorax graculus] Alpine chough
alpenkauw {de} [Pyrrhocorax graculus] yellow-billed chough
alpenkraai {de} [Pyrrhocorax pyrrhocorax] (red-billed) chough
Alpenlanden {mv} Alpine countries
alpensneeuwhoen {het} [Lagopus muta] ptarmigan [Br.]
als as
als if
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. When the cat's away, the mice will play.
Als een oude schuur brandt, is er geen blussen aan. [BN] [If an old person falls in love, there's no stopping him. Literally: If an old barn catches fire, it's hard to put out the fire.]
als gevolg daarvan hence
als twee druppels water op elkaar lijken [fig.] to be as alike as two peas in a pod [fig.]
als zodanig as such
als zodanig per se
alsdan in that case
alsdan then
Alsjeblief! Here you go! [coll.]
Alsjeblieft! Here you are!
Alsjeblieft! Here you go! [coll.]
Alsjeblieft! Please!
Alsjeblieft. You are welcome!
alsmede as well as
Also sprach Zarathustra [Friedrich Nietzsche] Thus Spoke Zarathustra
alsof as if
Alsof er een engeltje op je tong piest. [To find something tasty. Literally: As though an angel is pissing on your tongue.]
Alstublieft! Please!
Alstublieft. You are welcome!
Altaar [sterrenbeeld] Ara
altaimarmot {de} [Marmota baibacina] Altai marmot
altaimarmot {de} [Marmota baibacina] gray marmot [Am.]
altaimarmot {de} [Marmota baibacina] grey marmot [Br.]
altblokfluit {de} alto recorder [Am.]
altblokfluit {de} treble recorder [Br.]
alternatief alternative
alternatief {het} alternative
altfluit {de} alto flute
althans at least
althobo {de} alto oboe [English horn]
althoorn {de} alto horn
altijd always
altklarinet {de} alto clarinet
altruïsme {het} altruism
altruïst {de} altruist
altruïstisch altruistic
altsaxofoon {de} alto saxophone
altsaxofoon {de} alto sax [short for: alto saxophone]
altviool {de} viola
aluin {de} alum
aluinsteen {de} {het} alumstone
aluminium {het} <Al> aluminium <Al>
aluminium {het} <Al> aluminum [Am.] <Al>
aluminiumatoom {het} aluminium atom [Br.]
aluminiumatoom {het} aluminum atom [Am.]
aluminiumfolie {de} {het} aluminium foil [Br.]
aluniet {het} alunite
alvast in the meantime
alvast meanwhile
alvleesklier {de} pancreas
alweer again
amamihoutsnip {de} [Scolopax mira] Amami woodcock
amandel {de} almond
amateur {de} amateur
amateurgeoloog {de} amateur geologist
amazonelamantijn {de} [Trichechus inunguis] Amazonian manatee
amazonetaling {de} [Amazonetta brasiliensis] Brazilian duck
amazonetaling {de} [Amazonetta brasiliensis] Brazilian teal
amazonezeekoe {de} [Trichechus inunguis] Amazonian manatee
ambassade {de} embassy
ambassadeur {de} ambassador
ambitie {de} ambition
ambitieus ambitious
ambt {het} office [job]
ambtenaar {de} official
ambtsdrager {de} incumbent
ambtstermijn {de} tenure
ambulance {de} ambulance
amendementen {mv} [aanvullende voorstellen] amendments
American football {het} American football [Br.]
American football {het} football [Am.]
americium {het} <Am> americium <Am>
americiumatoom {het} americium atom
Amerikaan {de} American
amerikaan {de} [omg.] American car
Amerikaans American <Am.>
Amerikaans als appeltaart as American as apple pie [Am.]
Amerikaanse {de} American [female]
Amerikaanse alligator {de} [Alligator mississippiensis] American alligator
Amerikaanse alligator {de} [Alligator mississippiensis] common alligator
Amerikaanse alligator {de} [Alligator mississippiensis] gator [Am.] [coll.] [American alligator]
Amerikaanse bergspitsmuis {de} [Sorex monticolus] montane shrew
Amerikaanse blauwe reiger {de} [Ardea herodias] great blue heron
Amerikaanse boslijster {de} [Hylocichla mustelina] wood thrush
Amerikaanse bosruiter {de} [Tringa solitaria] solitary sandpiper
Amerikaanse das {de} [Taxidea taxus] American badger
Amerikaanse dodaars {de} [Tachybaptus dominicus] least grebe
Amerikaanse dollar {de} <USD, US$> United States dollar <USD, US$>
Amerikaanse goudplevier {de} [Pluvialis dominica] American golden plover
Amerikaanse Maagdeneilanden {mv} United States Virgin Islands
Amerikaanse Maagdeneilanden {mv} Virgin Islands of the United States
Amerikaanse oehoe {de} [Bubo virginianus] great horned owl
Amerikaanse oeverloper {de} [Actitis macularius, syn.: Actitis macularia] spotted sandpiper
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog {de} American Revolutionary War
Amerikaanse paling {de} [Anguilla rostrata] American eel
Amerikaanse schaarbek {de} [Rynchops niger] black skimmer
Amerikaanse sperwer {de} [Accipiter striatus] sharp-shinned hawk
Amerikaanse tongen {mv} [familie Achiridae] American soles
Amerikaanse torenvalk {de} [Falco sparverius] American kestrel
Amerikaanse woudaap {de} [Ixobrychus exilis] least bittern
Amerikaans-Engels {het} American English
Amerikanen {mv} Americans
amethist {het} amethyst
amethistkoekoek {de} [Chrysococcyx xanthorhynchus] violet cuckoo
amethistspreeuw {de} [Cinnyricinclus leucogaster] violet-backed starling
amfibie {de} amphibian
amfibisch amphibious
amfora {de} amphora
Amhaars {het} Amharic
Amman {het} Amman
ammoniak {de} [NH3] ammonia
ammunitie {de} ammunition
amnestie {de} amnesty
Amoer {de} [rivier] Amur
amoerroodpootvalk {de} [Falco amurensis] Amur falcon
amoureus amorous
amper barely
amper hardly
amper scarcely
ampère {de} <A> ampere <A>
ampère-uur {het} <Ah> ampere-hour <Ah>
ampersand {de} ampersand <&>
Amphitryon {de} Amphitryon
amplificatie {de} amplification
amplificaties {mv} amplifications
amputatie {de} amputation
amputaties {mv} amputations
amputeren to amputate
Amsterdam {het} Amsterdam
Amsterdammer {de} Amsterdamer
Amundsenzee {de} Amundsen Sea
amusant amusing
amusant entertaining
amusement {het} amusement
anabolisme {het} anabolism
anafoor {de} anaphora
anafylactisch anaphylactic
anagenese {de} anagenesis
anagram {het} anagram
anagrammen {mv} anagrams
Anaheim {het} Anaheim
analfabeet {de} analphabet
analfabetisch illiterate
analogie {de} analogy
analogieën {mv} analogies
analogisch analogical
analoog analogue
analoog analog [Am.]
analyse {de} analysis
analyseren to analyse [Br.]
analyseren to analyze [Am.]
analytisch analytical
analytische meetkunde {de} analytic geometry
analytische meetkunde {de} coordinate geometry
anamorfose {de} anamorphosis
ananas {de} [Ananas comosus] pineapple
ananassen {mv} pineapples
anarchie {de} anarchy
Anatolië {het} Anatolia
Andalusië {het} Andalusia
andamanendwergooruil {de} [Otus balli] Andaman scops owl
Andamanse Zee {de} Andaman Sea
ander other
anderen others
anderhalf one and a half <1½>
anderhalve one and a half <1½>
andermans somebody else's
andermans someone else's
anders else
anders otherwise
anders dan different from
andersom the other way round [Br.]
anderszins otherwise
anderzijds on the other hand
andescondor {de} [Vultur gryphus] Andean condor
andijvie {de} endive
Andorra {het} Andorra
Andorra la Vella {het} Andorra la Vella
androfobie {de} androphobia
Andromeda [sterrenbeeld] Andromeda [constellation]
anemisch anaemic [Br.]
anemisch anemic [Am.]
anesthesie {de} anaesthesia [Br.]
anesthesie {de} anesthesia [Am.]
angkloeng {de} angklung
angklung {de} angklung
anglicisme {het} anglicism
anglicisme {het} Anglicism
Angola {het} Angola
Angolees Angolan
Angolese leeuwerik {de} [Mirafra angolensis] Angola lark
Angolese leeuwerik {de} [Mirafra angolensis] Angolan bushlark
Angolese leeuwerik {de} [Mirafra angolensis] Angolan lark
angst {de} fear
angst hebben voor to be afraid of
angsten {mv} anxieties
angstig afraid [pred.]
angstig anxious
angstig anxiously
angstig fearful
angstig scared
angststoornis {de} anxiety disorder
angstvallig scrupulous
anijs {de} anise
anijsplant {de} anise
animatie {de} animation
animisme {het} animism
anisometropie {de} anisometropia
anjer {de} carnation
anjers {mv} carnations
Ankara {het} Ankara
anker {het} anchor
ankeren to anchor
ankerplaats {de} anchorage
Annapurna (Himal) {de} Annapurna
Anne van het Groene Huis Anne of Green Gables [Lucy Maud Montgomery]
anomalie {de} anomaly
anoniem anonymous
anonimiteit {de} anonymity
anorak {de} anorak
anorganische verbinding {de} inorganic compound
anosmie {de} anosmia
anosmie {de} smell blindness
Anshan {het} Anshan
ansichtkaart {de} (picture) postcard
ansichtkaarten {mv} [NN] postcards
antagonisme {het} antagonism
antagonist {de} antagonist
antagonistisch antagonistic
Antaios {de} Antaeus
Antananarivo {het} Antananarivo
Antarctica {het} Antarctica
Antarctische Oceaan {de} Antarctic Ocean
ante meridiem <a.m.> ante meridiem <a.m., am, A.M., AM>
antecedent {het} antecedent
antediluviaal antediluvial
antenne {de} aerial [Br.]
antenne {de} antenna
anterior anterior
anthologie {de} anthology
Anti-Balkan {de} Sredna Gora
anticlimax {de} anticlimax
antidemocratisch antidemocratic
antiek ancient
Antilliaanse gulden {de} <ANG, NAƒ, ƒ> Netherlands Antillean guilder <ANG, NAƒ, ƒ>
antimaterie {de} antimatter
antimonium {het} <Sb> antimony <Sb>
antimoon {het} <Sb> antimony <Sb>
antimoonatoom {het} antimony atom
antinazistisch anti-Nazi
antinomie {de} antinomy
antipathie {de} antipathy
antipathiek antipathetic
antiproton {het} antiproton
antipsychiatrie {de} anti-psychiatry
antiquarisch antiquarian
antiquiteit {de} antiquity
antiquiteiten {mv} antiques
antiracisme {het} anti-racism
antiracismebeweging {de} anti-racism movement
antiracistisch anti-racist
antisemiet {de} anti-Semite
antisemitisch anti-Semitic
antisemitisme {het} anti-Semitism
antiseptisch antiseptic
antisociaal antisocial
antisocialistisch anti-socialist
antistatisch anti-static
antitankgeschut {het} anti-tank artillery
antitankraket {de} anti-tank rocket
antiterreurpolitie {de} anti-terrorist police
antiterrorisme {het} anti-terrorism
antiterroristisch anti-terrorist
antithese {de} antithesis
antithetisch antithetical
anti–Vietnamdemonstratie {de} anti-Vietnam demonstration
antiviraal antiviral
antivirusprogramma {het} anti-virus programme [Br.]
antivirusprogramma {het} anti-virus program [Am.]
antivries {de} {het} antifreeze
antizionisme {het} anti-Zionism
antizionistisch anti-Zionist
antoniem {het} antonym
antrax {de} anthrax
antropobiologie {de} anthropobiology
antropocentrisch anthropocentric
antropologe {de} anthropologist [female]
antropologen {mv} anthropologists
antropologie {de} anthropology
antropologisch anthropological
antropologisch anthropologically
antropoloog {de} anthropologist
antropomorfisch anthropomorphic
antropomorfisme {het} anthropomorphism
antroponymie {de} anthroponymy
antroposofisch anthroposophical
antroposofisch anthroposophically
Antwerpen {het} Antwerp
antwoord {het} answer
antwoord {het} reply
antwoord {het} response
antwoordapparaat {het} answering machine
antwoorden to answer
anus {de} anus
Anyang {het} Anyang
aorta {de} aorta
aortadissectie {de} aortic dissection <AD>
apart apart
apart separately
apart unusual
apathie {de} apathy
apathisch apathetic
apen {mv} apes
Apennijnen {mv} Apennine Mountains
Apennijnen {mv} Apennines
aperitief {het} {de} aperitif
aperitief {het} {de} appetiser [Br.]
aperitief {het} {de} appetizer
aperitiefje {het} [verkl.] aperitif
Aphrodite {de} Aphrodite
Apia {het} Apia
apicaalmeristeem {het} apical meristem
Apollo {de} Apollo
apomixie {de} apomixis
apomixis {de} apomixis
apomorfie {de} apomorphy
apoptose {de} apoptosis
apostrof {de} apostrophe
apotheker {de} chemist [Br.]
apparaat {het} apparatus
apparaat {het} appliance
apparaat {het} machine
apparatuur {de} equipment
appartement {het} apartment <apt.> [Am.]
appartementsgebouw {het} [BN] apartment building [esp. Am.]
appel {de} [Malus domestica] apple
appelbladroller {de} [Cydia pomonella] [nachtvlindersoort] (apple) codling moth
appelbomen {mv} apple trees
appelboom {de} apple tree
appelboor {de} apple corer
appeldeler {de} apple slicer
appeldiksap {het} concentrated apple juice
appelen {mv} apples
appelflap {de} apple turnover
appelmoes {het} {de} applesauce
appels {mv} apples
appelsap {het} {de} apple juice
appelsien {de} [Citrus sinensis] [BN] orange
appelsiensap {het} [BN] orange juice
appelstrudel {de} apple strudel
appeltaart {de} apple pie
appeltak {de} [Campaea margaritata, syn.: Campaea margaritaria] light emerald (moth)
appelvink {de} [Coccothraustes coccothraustes] hawfinch
appelvlieg {de} [Rhagoletis pomonella] apple maggot
appelzuur {het} malic acid
appendix {het} appendix <app.>
appetijtelijk appetising [Br.]
appetijtelijk appetizing
appetizer {de} appetiser [Br.]
appetizer {de} appetizer
applaus {het} applause
appreciëren to appreciate
april {de} April <Apr.>
aprilavond {de} April evening
aprildag {de} April day
aprildag {de} day in April
aprildagen {mv} April days
aprildagen {mv} days in April
aprilweek {de} week in April
aprilweken {mv} weeks in April
aquaduct {het} aqueduct
aquafobie {de} aquaphobia
aquamarijn {het} aquamarine
aquarium {het} aquarium
Arabië {het} Arabia
Arabier {de} Arab
Arabisch Arab
Arabisch Arabic
Arabisch {het} Arabic
Arabische bamboehaai {de} [Chiloscyllium arabicum, syn.: Chiloscyllium confusum] Arabian carpetshark
Arabische Democratische Republiek {de} Sahara <ADRS> Sahrawi Arab Democratic Republic <SADR>
Arabische dwergooruil {de} [Otus pamelae, syn.: Otus senegalensis pamelae] Arabian scops owl
Arabische Liga {de} Arab League
Arabische trap {de} [Ardeotis arabs] Arabian bustard
Arabische Zee {de} Arabian Sea
arachnodactylie {de} arachnodactyly
arachnofobie {de} arachnophobia
Arafurazee {de} Arafura Sea
Aralmeer {het} Aral Sea
Aralzee {de} Aral Sea
arbeid {de} labour [Br.]
arbeider {de} worker
arbeiders {mv} labour [Br.]
arbeidersgezin {het} working-class family
arbeiderswijk {de} blue-collar neighborhood [Am.]
arbeiderswijk {de} working-class area
arbeiderswijk {de} working-class district
arbeiderswijk {de} working class neighborhood [Am.]
arbeiderswijk {de} working class neighbourhood [Br.]
arbeiderswijk {de} working class quarter
arbeidsomstandigheden {mv} conditions of work
arbeidsomstandigheden {mv} working conditions
arbeidspotentieel {het} workforce
arbeidspsychologie {de} industrial psychology
arbeidspsychologie {de} occupational psychology
arbeidspsychologie {de} work psychology
arbeidsverzuim {het} absenteeism
arbiter {de} referee
arbitrair arbitrarily
arbitreren to referee
arcade {de} arcade
Arcas {de} Arcas
arceren to shade
archaïsch archaic
archaïsme {het} archaism
archeoastronomie {de} archaeoastronomy
archeoastronomie {de} archeoastronomy [Am.]
archeologie {de} archaeology
archeologie {de} archeology [Am.]
archeologisch archaeological
archeoloog {de} archaeologist
archetype {het} archetype
archetypisch archetypical
archief {het} archive
archipel {de} archipelago
architect {de} architect
architectonisch architectural
architectuur {de} architecture
architectuurfotografie {de} architectural photography
architectuurhistoricus {de} architectural historian
architectuurhistoricus {de} historian of architecture
architectuurmodel {het} architectural model
architectuurmuseum {het} museum of architecture
architectuurprijs {de} architectural award
architectuurtijdschrift {het} architecture magazine
Arctis {de} Arctic
Ardennen {mv} Ardennes
arena {de} arena
Arend [sterrenbeeld] Aquila
arend {de} eagle
arendbuizerd {de} [Buteo rufinus] long-legged buzzard
Argentijns Argentinean
Argentijns Argentine
Argentijns Argentinian
Argentijnse peso {de} <ARS> Argentine peso <ARS>
Argentijnse Republiek {de} Argentine Republic
Argentinië {het} Argentina
argon {het} <Ar> argon <Ar>
argonatoom {het} argon atom
Argonaut {de} Argonaut
argument {het} argument
argusnachtzwaluw {de} [Eurostopodus argus] spotted nightjar
argusvlinder {de} [Lasiommata megera] wall brown
argwaan {de} suspicion
Århus {het} Århus
arianisme {het} Arianism
aristocraat {de} aristocrat
aristocratie {de} aristocracy
Aristophanes {de} Aristophanes
aritmetisch gemiddelde {het} arithmetic mean
Arizona {het} [staat van de Verenigde Staten] Arizona <AZ> [Grand Canyon State]
ark {de} ark
Arkansas {het} [staat van de Verenigde Staten] Arkansas <AR> [The Natural State]
Arlington {het} Arlington
arm poor
arm {de} arm
armatuur {de} armature
armband {de} bracelet
Armeens Armenian
Armeens {het} Armenian
armelijk poor
armen {mv} arms
Armenië {het} Armenia
armer poorer
armetierig pathetic
armoede {de} poverty
armoedegrens {de} poverty line
armoedig destitute
armst poorest
armtierig pathetic
armzalig pathetic
armzalig wretched
aroma {het} aroma
aromatisch aromatic
arrangement {het} arrangement
arrest {het} detention
arrest {het} judgement
arrest {het} judgment
arrestatie {de} arrest
arrestatiebevel {het} arrest warrant
arrestatiebevel {het} warrant of arrest
arrestaties {mv} arrests
arresteren to arrest
arresteren to detain
arriveren to arrive
arrogant arrogant
arrogant overbearing
arrogant presumptuous
arseen {het} <As> arsenic <As>
arseenatoom {het} arsenic atom
arsenicum {het} <As> arsenic <As>
Artemis {de} Artemis
arterie {de} [Arteria] artery
articuleren to articulate
artiest {de} artist
artieste {de} artist [female]
artificieel artificial
artikel {het} article
artillerie {de} artillery
artistiek artistic
artritis {de} arthritis
artrose {de} arthrosis [osteoarthritis]
arts {de} doctor
artsen {mv} doctors
artsen {mv} physicians
artsenberoep {het} medical profession
artsenkamer {de} medical association
artsenkamer {de} medical council
artsenteam {het} doctor team
artsenteam {het} team of doctors
artsenvereniging {de} medical association
artsenvereniging {de} medical society
Aruba {het} Aruba
Arubaan {de} Aruban
Arubaanse florin {de} <AWG> Aruban florin <AWG>
as {de} ash
as {de} ashes {pl}
as {de} axle
asbak {de} ashtray
asbakken {mv} ashtrays
asbest {het} asbestos
asbesthoudend asbestos-bearing
asbesthoudend asbestos-containing
asbesthoudend containing asbestos [postpos.]
asbestplaat {de} asbestos board
asbestplaat {de} asbestos sheet
asbestvrij asbestos-free
asfalt {het} asphalt [Br.]
asfaltbeton {het} asphalt concrete
asfalteren to bituminise [Br.]
asfalteren to bituminize
asiel {het} asylum
asielzoeker {de} asylum seeker
Asjchabad {het} Ashgabat
Asklepios {de} Asclepius
Asmara {het} Asmara
aspect {het} aspect
asperge {de} [Asparagus officinalis] asparagus
aspergersyndroom {het} <AS> Asperger syndrome <AS>
assimilatie {de} assimilation
assimileren to assimilate
assist {de} assist
assistent {de} assistant
assistenten {mv} assistants
assistentie {de} assistance
assisteren to assist
assonantie {de} assonance
assortiment {het} range
astaat {het} <At> astatine <At>
Astana {het} Astana
astatium {het} <At> astatine <At>
asterisk {de} asterisk
Asterix als gladiator Asterix the Gladiator
Asterix bij de Britten Asterix in Britain
Asterix bij de Picten Asterix and the Picts
Asterix de Galliër Asterix the Gaul
Asterix en Cleopatra Asterix and Cleopatra
Asterix en de Goten Asterix and the Goths
Asterix en de Helvetiërs Asterix in Switzerland
Asterix en de koperen ketel Asterix and the Cauldron
Asterix en de Noormannen Asterix and the Normans
Asterix en de Olympische Spelen Asterix at the Olympic Games
Asterix en de race door de Laars Asterix and the Chariot Race
Asterix en het ijzeren schild Asterix and the Chieftain's Shield
Asterix en Latraviata Asterix and the Actress
Asterix in Hispania Asterix in Spain
Asterix in Indus-land Asterix and the Magic Carpet
Asterix op Corsica Asterix in Corsica
asteroïde {de} asteroid
astigmatisme {het} astigmatism
astma {het} {de} asthma
astrofysica {de} astrophysics
astrofysicus {de} astrophysicist
astrofysisch astrophysical
astrograaf {de} astrograph
astrograaf {de} astrographic camera
astrolabium {het} astrolabe
astrologe {de} astrologer [female]
astrologe {de} astrologist [female]
astrologie {de} astrology
astrologisch astrological
astroloog {de} astrologer
astroloog {de} astrologist
astronaut {de} astronaut
astronauten {mv} astronauts
astronomie {de} astronomy
astronomisch astronomical
astronomisch astronomically
astronoom {de} astronomer
Asunción {het} Asunción
Aswoensdag {de} Ash Wednesday
asymmetrie {de} asymmetry
asymmetrisch asymmetrical
asymptomatisch asymptomatically
asymptomatisch asymptomatic
asymptoot {de} asymptote
asyndeton {het} asyndeton
atalanta {de} [Vanessa atalanta] red admiral
atavisme {het} atavism
atavistisch atavistic
atelier {het} studio
Athamas {de} Athamas
atheïsme {het} atheism
Athena {de} Athena
Athene {het} Athens
Atjehoorlog {de} Aceh War
Atlanta {het} Atlanta
Atlantikwall {de} Atlantic Wall
Atlantische gevlekte dolfijn {de} [Stenella frontalis] Atlantic spotted dolphin
Atlantische vlekdolfijn {de} [Stenella frontalis] Atlantic spotted dolphin
atlas {de} atlas
Atlas {de} Atlas
atleet {de} athlete
atlete {de} athlete [female]
atletiek {de} athletics [Br.]
atletiek {de} track and field [Am.]
atletisch athletic
atmosfeer {de} atmosphere
atoom {het} atom
atoomaanval {de} atomic attack
atoomaanval {de} nuclear attack
atoomklok {de} atomic clock
atoomonderzeeër {de} nuclear submarine
atoomradius {de} atomic radius
attachékoffer {de} attaché case
attachékoffer {de} briefcase
attentie {de} attention
attest {het} certificate
attractie {de} attraction
attracties {mv} attractions
aubergine {de} [Solanum melongena] eggplant [Am.]
aubergines {mv} [Solanum melongena] eggplants [Am.]
audiovisueel audio-visual
audiovisueel audio-visually
audiovisueel audiovisual
audiovisueel audiovisually
audit {de} audit
auditeren to audit
auditeren to audition
auditie {de} audition
audities {mv} auditions
Audouinmeeuw {de} [Ichthyaetus audouinii] Audouin's gull
auerhoen {het} [Tetrao urogallus] (western) capercaillie
auerhoen {het} [Tetrao urogallus] wood grouse
Augsburg {het} Augsburg
augurk {de} gherkin
augustus {de} August <Aug.>
augustusavond {de} August evening
augustusdag {de} August day
augustusdag {de} day in August
augustusdagen {mv} August days
augustusdagen {mv} days in August
aureool {de} halo [e.g. of a saint]
Austin {het} Austin
Australazië {het} Australasia
Australië {het} Australia
Australiër {de} Australian
Australisch Australian
Australische dollar {de} <AUD, AU$> Australian dollar <AUD, AU$>
Australische haai {de} [Galeorhinus galeus] [ruwe haai] school shark
Australische haai {de} [Galeorhinus galeus] [ruwe haai] snapper shark
Australische haai {de} [Galeorhinus galeus] [ruwe haai] soupfin shark
Australische haai {de} [Galeorhinus galeus] [ruwe haai] tope shark
Australische havik {de} [Accipiter fasciatus] brown goshawk
Australische kievit {de} [Vanellus tricolor] banded lapwing
Australische marmerkathaai {de} [Atelomycterus macleayi] Australian marbled catshark
Australische pelikaan {de} [Pelecanus conspicillatus] Australian pelican
Australische tapijthaai {de} [Orectolobus maculatus] spotted wobbegong
Australische zwartpunthaai {de} [Carcharhinus tilstoni] Australian blacktip shark
Australisch-Engels {het} Australian English
autapomorfie {de} autapomorphy
auteursrecht {het} copyright
autisme {het} autism
auto {de} automobile [esp. Am.]
auto {de} car
autoaccident {het} car accident
autoachtervolging {de} car chase
autobaan {de} motorway [Br.] [e.g. M1]
autoband {de} car tire [Am.]
autoband {de} car tyre [Br.]
autobatterij {de} car battery
autobelasting {de} car tax
autobestuurder {de} car driver
autobiograaf {de} autobiographer
autobiografie {de} autobiography
autobiografisch autobiographical
autobiografisch autobiographically
autobiografisch autobiographic
autobioscoop {de} drive-in cinema
autoblad {het} car magazine
autobom {de} car bomb
autobomaanslag {de} car bomb attack
autobouwer {de} automaker [Am.]
autobouwer {de} car maker
autobouwer {de} car manufacturer
autoclaaf {de} autoclave
autocolonne {de} motorcade
autoconstructeur {de} automaker [Am.]
autoconstructeur {de} automobile manufacturer [esp. Am.]
autoconstructeur {de} car maker
autoconstructeur {de} carmaker
autoconstructeur {de} car manufacturer
autocorrectie {de} auto-correction
autocoureur {de} race driver
autocraat {de} autocrat
autocratie {de} autocracy
autocratisch autocratic
autodak {het} car roof
autodak {het} car top
autodealer {de} car dealer
autodeur {de} car door
autodichtheid {de} car density
autodidact {de} autodidact
autodidactisch autodidactic
autodief {de} car thief
autodiefstal {de} car theft
auto-expert {de} car expert
autofabriek {de} automobile factory [esp. Am.]
autofabriek {de} automobile plant [esp. Am.]
autofabriek {de} car factory
autogarage {de} garage [automobile repair shop]
autogeen autogenic
autogek {de} car freak [coll.]
autogek {de} car nut [coll.]
autogram {het} autograph [handwritten signature of a famous person]
autohandelaar {de} car dealer
autohuur {de} car rental
auto-immuunziekte {de} autoimmune disease
auto-industrie {de} car industry
autokerkhof {het} car dump
autokoffer {de} car boot [Br.]
autokoffer {de} car trunk [Am.]
autokoper {de} car buyer
autokrik {de} car jack
autolak {de} car paint
autolyse {de} autolysis
automatisatie {de} automatization
automatisch automatic
automatische externe defibrillator {de} <AED> automated external defibrillator <AED>
automatiseren to automate
automatisering {de} automatization
automatiseringsoplossing {de} automation solution
automecanicien {de} car mechanic
automerk {het} car make
automobiel {de} automobile [esp. Am.]
automobielfabrikant {de} car manufacturer
automobielindustrie {de} car industry
automobielmarkt {de} car market
automobielproducent {de} car manufacturer
automobilist {de} motorist
automodel {het} car model
automonteur {de} car mechanic
autonomiteit {de} autonomy
autonoom autonomous
autoonderdelen {mv} car parts
auto-ongeluk {het} car accident
auto-ongeval {het} car accident
autoped {de} scooter
autopiloot {de} automatic pilot <A/P>
autopiloot {de} autopilot <A/P>
autopsie {de} autopsy
autopsierapport {het} autopsy report
autoraam {het} car window
autoracebaan {de} race car track [Am.]
autoreis {de} car journey
autorensport {de} auto racing [Am.]
autorijden {het} car driving
autorijder {de} car driver
autorijles {de} driving lesson
autorijschool {de} driving school
autorisatie {de} authorisation [Br.]
autorisatie {de} authorization
autoritair authoritarian
autoritarisme {het} authoritarianism
autoriteit {de} authority
autoriteiten {mv} authorities
auto's {mv} cars
autoslaaptrein {de} car sleeper train
autosleutel {de} car key
autoslot {het} car lock
autosnelweg {de} motorway [Br.]
autotentoonstelling {de} automobile show [Am.]
autotrein {de} car-carrying train
autoveer {het} car ferry
autoverhuurbedrijf {het} rental car company
autoverhuurder {de} rental car company
autoverkeer {het} automobile traffic [Am.]
autoverkeer {het} car traffic
autoverkeer {het} motor traffic
autoverkoop {de} car sale
autoverzekeraar {de} car insurer
autoverzekering {de} car insurance
autovoorruit {de} windscreen [Br.]
autovoorruit {de} windshield [Am.]
autovrij car-free
autowasstraat {de} car wash
autoweg {de} highway [Am.]
autowrak {het} car wreck
autowrak {het} wrecked car
autozetel {de} car seat
Avarua {het} Avarua
aventurien {het} aventurine
aventurijn {het} aventurine
avenue {de} avenue
aviofobie {de} aerophobia
aviofobie {de} aviatophobia
aviofobie {de} aviophobia
aviofobie {de} pteromerhanophobia
avocadokleurig avocado-colored [Am.]
avocadokleurig avocado-coloured [Br.]
avocadosalade {de} avocado salad
avocadosoep {de} avocado soup
avond {de} evening
avonden {mv} evenings
avondeten {het} dinner
avondeten {het} supper
avondjapon {de} evening dress
avondjapon {de} evening gown
avondjurk {de} evening dress
avondjurk {de} evening gown
avondklok {de} curfew
avondmaal {het} dinner
avondpauwoog {de} [Smerinthus ocellatus, syn.: Smerinthus ocellata] eyed hawk-moth
avondpauwoog {de} [Smerinthus ocellatus, syn.: Smerinthus ocellata] eyed hawkmoth
avondschemering {de} dusk
avonturenboek {het} book of adventure stories
avonturenfilm {de} adventure film
avonturenroman {de} adventure novel
avontuur {het} adventure
axioma {het} axiom
axioma's {mv} axioms
axolotl {de} [Ambystoma mexicanum] axolotl
Aymara {het} Aymara
Azerbeidzjaans {het} Azerbaijani
Azerbeidzjaans {het} Azeri
Azerbeidzjaanse manat {de} <AZN> Azerbaijani manat <AZN>
Azerbeidzjan {het} Azerbaijan
Azeri {het} Azerbaijani
Azeri {het} Azeri
AZERTY-toetsenbord {het} AZERTY keyboard [used in Belgium and France]
Aziaat {de} Asian
Aziaten {mv} Asians
Aziatisch Asiatic
Aziatische goudplevier {de} [Pluvialis fulva] Pacific golden plover
Azië {het} Asia
azijn {de} vinegar
azijnzuur {het} [CH3COOH] acetic acid
azorengoudvink {de} [Pyrrhula murina] Azores bullfinch
azorenvleermuis {de} [Nyctalus azoreum] Azores noctule
azuurwaterjuffer {de} [Coenagrion puella] azure bluet
azuurwaterjuffer {de} [Coenagrion puella] azure damselfly
baai {de} bay
baai {de} inlet
Baai {de} van Fundy Bay of Fundy
baaien {mv} bays
baak {de} beacon
baan {de} job
baantje {het} (low-paid) job
baanvak {het} section
baard {de} beard
baardaap {de} [Macaca silenus] lion-tailed macaque
baardaap {de} [Macaca silenus] wanderoo [macaque species]
baarden {mv} beards
baardgier {de} [Gypaetus barbatus] bearded vulture
baardgier {de} [Gypaetus barbatus] lammergeier
baardgrasmus {de} [Sylvia cantillans] subalpine warbler
baardige melkzwam {de} [Lactarius torminosus] woolly milkcap
baardkoekoek {de} [Microdynamis parva] dwarf koel
baardmannetje {het} [Panurus biarmicus] bearded reedling
baardmannetje {het} [Panurus biarmicus] bearded tit
baardmosspikkelspanner {de} [Alcis jubata] dotted carpet [moth]
baardnachtzwaluw {de} [Eurostopodus mystacalis] white-throated nightjar
baardtrap {de} [Houbaropsis bengalensis] Bengal bustard
baardtrap {de} [Houbaropsis bengalensis] Bengal florican
baardtrimmer {de} beard trimmer
baarmoeder {de} uterus
baas {de} boss
baasje {het} [van een huisdier] owner [pet owner]
baat {de} benefit
baat {de} profit
baatzuchtig selfish
babaylan {de} Babaylan
babbel {de} chat
babbelen to chat
baby {de} baby
babybed {het} baby cot
babybed {het} baby crib [Am.]
Babylonisch Babylonian
babyolie {de} baby oil
baby's {mv} babies
babysit {de} babysitter
babysitten to babysit
babysitten {mv} babysitters
backslash {de} <\> backslash <\>
backslashes {mv} backslashes
back-up maken to back up [data]
bacon {de} {het} bacon
bacterie {de} bacterium
bacteriecultuur {de} bacterial culture
bacterieel bacterial
bacterieel bacterially
bacteriologie {de} bacteriology
bacteriologisch bacteriological
bad {het} bath
bad {het} bathtub
baddoek {de} bath towel
baddoeken {mv} bath towels
baden to bathe
baden {mv} baths
baden {mv} bathtubs
badge {de} badge
badhanddoek {de} bath towel
badhanddoeken {mv} bath towels
badjas {de} bathrobe
badjassen {mv} bathrobes
badkamer {de} bathroom
badkamerdeur {de} bathroom door
badkamermeubelen {mv} bathroom furniture {sg}
badkamermeubels {mv} bathroom furniture {sg}
badkamerplafond {het} bathroom ceiling
badkamers {mv} bathrooms
badkamerspiegel {de} bathroom mirror
badkamervloer {de} bathroom floor
badkostuum {het} swimsuit
badkuip {de} bathtub
badkuipen {mv} bathtubs
badmeester {de} pool attendant
badminton {het} badminton
badmintonner {de} badminton player
badmintonster {de} badminton player [female]
badmuts {de} bathing cap
badmutsen {mv} bathing caps
badolie {de} bath oil
badpak {het} bathing suit
badpak {het} swimsuit
badpakken {mv} bathing suits
badpakken {mv} swimsuits
badplaats {de} bathing resort
badplaats {de} seaside resort
badplaatsen {mv} bathing resorts
badplaatsen {mv} seaside resorts
Baffinbaai {de} Baffin Bay
Baffineiland {het} Baffin Island
bagage {de} baggage
bagage {de} luggage
bagagekluis {de} locker
bagatelliseren to downplay
Bagdad {het} Baghdad
baguette {de} baguette
Bahamaanse dollar {de} <BSD, B$> Bahamian dollar <BSD, B$>
Bahrein {het} Bahrain
Bahreini {de} Bahraini
Bahreinse dinar {de} <BHD> Bahraini dinar <BHD>
baht {de} <฿, Bt, THB> [Thailandse munteenheid] baht <฿, Bt, THB> [Thai monetary unit]
Baikalmeer {het} Lake Baikal
Bairds tapir {de} [Tapirus bairdii] Baird's tapir
Bairds tapir {de} [Tapirus bairdii] Central American tapir
Bajkalmeer {het} Lake Baikal
bakboord {het} port
bakboordzijde {de} port side
baken {het} beacon
baken {mv} beacons
bakermat {de} origin
Bakersfield {het} Bakersfield
bakkebaard {de} mutton chops {pl} [whiskers]
bakken to bake
bakker {de} baker
bakkerij {de} bakery
bakkerijen {mv} bakeries
bakkers {mv} bakers
bakkerswinkel {de} bakery
bakkerswinkels {mv} bakeries
bakkwast {de} pastry brush
Bakoe {het} Baku
bakpoeder {de} {het} baking powder
baksteen {de} brick
baksteenmuur {de} brick wall
bakstenen {mv} bricks
bal {de} ball
bal {de} sphere
bal {de} [omg.] [NN] snob
bal {het} ball [social event]
balafoon {de} balafon
balalaika {de} balalaika
balanceren to poise
balans {de} balance sheet
balbezit {het} ball possession
balboa {de} <PAB> [Panamese munteenheid] balboa <PAB> [Panamanian monetary unit]
baldadig rowdy
baldadigheid {de} rowdiness
Balearische Zee {de} Balearic Sea
Balearische Zee {de} Iberian Sea
balie {de} [toonbank] counter [in a hotel, bank etc.]
balispreeuw {de} [Leucopsar rothschildi] Bali starling
balispreeuw {de} [Leucopsar rothschildi] Rothschild's mynah
Balizee {de} Bali Sea
balk {de} bar
balk {de} beam
Balkan {de} [gebergte] Balkan Mountains
Balkasjmeer {het} Lake Balkhash
balken [ezel] to bray
balkon {het} balcony
balkondeur {de} balcony door
balkondeur {de} door to the balcony
balkondeur {de} French door [Am.] [opening onto a balcony]
balkondeur {de} French window [opening onto a balcony]
balkons {mv} balconies
ballade {de} ballad
ballaststoffen {mv} dietary fiber {sg} [Am.]
ballaststoffen {mv} dietary fibre {sg} [Br.]
ballaststoffen {mv} roughage {sg}
ballerina {de} ballerina
ballet {het} ballet
balletdanser {de} ballet dancer
balletdanseres {de} ballet dancer [female]
balletdanseres {de} danseuse
balletmuziek {de} ballet music
balletschool {de} ballet school
ballingschap {de} exile
ballon {de} balloon
ballonvaarder {de} balloonist
ballonvaarders {mv} balloonists
ballpoint {de} ballpoint
balpen {de} ballpoint
balpen {de} ballpoint pen
balpen {de} pen [biro, ballpoint pen]
balsem {de} balm
balspel {het} ball game
Baltimore {het} Baltimore
Bamako {het} Bamako
bamboe- bamboo {adj} [attr.]
bamboe {de} {het} bamboo
banaal banal
banaal banally
banaan {de} banana
banaanvormig banana-shaped
bananen {mv} bananas
bananenblad {het} banana leaf
bananenboer {de} banana grower
bananenbrood {het} banana bread
bananendoos {de} banana box
bananenijs {het} banana ice cream
bananenmelk {de} banana milk
bananenmilkshake {de} banana milkshake
bananenoorlog {de} banana war
bananenrepubliek {de} [vaak pej.] banana republic [pej.]
bananenschil {de} banana peel
bananenschil {de} banana skin
bananenteelt {de} banana cultivation
bananenzadel {de} {het} banana saddle
band {de} band
band {de} bond
band {de} ribbon [the object]
band {de} tie
band {de} tire [Am.]
band {de} tyre [Br.]
band {de} [boekband] binding
band {het} ribbon [the material]
Bandar Seri Begawan {het} Bandar Seri Begawan
Bandazee {de} Banda Sea
bandbreedte {de} bandwidth
bandenpech {de} puncture
bandheidelibel {de} [Sympetrum pedemontanum] banded darter
bandiet {de} bandit
bandieten {mv} bandits
bandola {de} bandola
bandzandkathaai {de} [Atelomycterus fasciatus] banded sand catshark
banen {mv} jobs
bang afraid
bang anxiously
bang frightened
bang scared
bang maken to frighten
bang zijn to be afraid
bang zijn to fear
bang zijn van to be afraid of
bang zijn voor to be afraid of
bang zijn voor to fear
Bangalore {het} Bangalore
Bangkok {het} Bangkok
Bangladesh {het} Bangladesh
Bangui {het} Bangui
banjo {de} banjo
banjo's {mv} banjos
Banjul {het} Banjul
bank {de} bank
bank {de} [bijv. parkbank] bench
bank {de} [NN] couch
bank {de} [NN] sofa
bankbiljet {het} banknote
bankbiljetten {mv} banknotes
bankdirecteur {de} bank director
bankdirecteur {de} bank manager
bankdirecteur {de} manager of a bank
bankdirecteur {de} manager of the bank
bankencrisis {de} banking crisis
bankenfusie {de} bank merger
bankenlandschap {het} banking world
bankensector {de} banking industry
bankensector {de} banking sector
bankensysteem {het} banking system
bankensysteem {het} bank system
banket {het} banquet
banketbakker {de} confectioner
banketten {mv} banquets
bankfiliaal {het} bank branch
bankfiliaal {het} branch bank
bankier {de} banker
bankiers {mv} bankers
bankkrediet {het} bank credit
bankrekening {de} bank account
bankrekeningen {mv} bank accounts
bankschroef {de} vice [Br.]
bankschroef {de} vise [Am.]
banneling {de} exile [person]
Baoding {het} Baoding
Baotou {het} Baotou
bar harsh
bar rough
bar rude
bar {de} bar [pub, counter]
barbaar {de} barbarian
barbaars barbarian
barbaars barbaric
barbaars barbarous
Barbados {het} Barbados
barbaren {mv} barbarians
Barbarijse valk {de} [Falco pelegrinoides] Barbary falcon
barbecue {de} [gelegenheid] barbecue party
barbecue {de} [toestel] barbecue
barbecueën to barbecue
Barcelona {het} Barcelona
barensweeën {mv} birth pangs
Barentszzee {de} Barents Sea
Bari {het} Bari
baritonsaxofoon {de} baritone saxophone
baritonsaxofoon {de} baritone sax [short for: baritone saxophone]
barium {het} <Ba> barium <Ba>
bariumatoom {het} barium atom
barman {de} barman
barmsijs {de} [Carduelis flammea] common redpoll
Barnaoel {het} Barnaul
barnsteenzuur {het} [C4H6O4] [E-363] succinic acid
barokopera {de} Baroque / baroque opera
baron {de} baron
barones {de} baroness
baronesse {de} baroness
barricade {de} barricade
barricaderen to barricade
barst {de} crack
barst {de} fissure
barst {de} rupture
barsten to burst
basblokfluit {de} bass recorder
basdrum {de} bass drum
baseball {het} baseball
baseren (op) to base (on)
basfluit {de} bass flute
basgitaar {de} bass guitar
basgitaren {mv} bass guitars
basgitarist {de} bass guitarist
Basilica della Casa Santa {de} [Basiliek van het Heilig Huis] Basilica della Santa Casa
Basilicata {de} Basilicata
basilicum {het} [Ocimum basilicum] basil
basiliek {de} basilica
basis {de} base
basis {de} basis
basislijn {de} baseline
basisprincipe {het} basic principle
basisschool {de} primary school
basketbal {het} basketball
basketballen to play basketball
basketballer {de} basketball player
basketbalvereniging {de} basketball club
basketbalwedstrijd {de} basketball game
basketbalwedstrijd {de} basketball match
basklarinet {de} bass clarinet
basmatirijst {de} basmati rice
bassaxofoon {de} bass saxophone
Basseterre {het} Basseterre
bassin {het} basin
bast {de} bark
bastaardarend {de} [Aquila clanga] greater spotted eagle
bastrombone {de} bass trombone
bastrompet {de} bass trumpet
bateleur {de} [Terathopius ecaudatus] bateleur
Bates' nachtzwaluw {de} [Caprimulgus batesi] Bates's nightjar
Bates' nachtzwaluw {de} [Caprimulgus batesi] forest nightjar
batterij {de} battery
batterijen {mv} batteries
bauxiet {het} bauxite
baviaan {de} [geslacht Papio] baboon
beamen to endorse
beangstigen to alarm
beangstigen to frighten
beangstigend daunting
beantwoorden to answer [reply to]
beantwoorden to reply
beatificatie {de} beatification
Beaufortzee {de} Beaufort Sea
beauty {de} beauty
bebossing {de} afforestation
bebouwde kom {de} built-up area
bed {het} bed
bedaard quiet
bedachtzaam serious
bedanken to thank
bedankt voor ... thanks for ...
Bedankt! Thanks!
Bedankt! Thank you!
bedaren to calm down
bedden {mv} beds
beddengoed {het} bed linen
bede {de} [gebed] prayer
bedekken to cover
bedekken [verbergen] to cover up
bedelaar {de} beggar
bedelaars {mv} beggars
bedelen to beg
bedelven to bury
bedelven to cover completely [overwhelm]
bedenkelijk dubious
bedenkelijk dubiously
bedenkelijk questionable
bedenkelijk questionably
bedenken to consider
bederfelijk perishable
bederven to spoil
bediende {de} attendant
bediende {de} servant
bedienen to operate
bedienen to serve
bedienen [machines, gereedschappen] to handle
bediening {de} service
bedieningspaneel {het} console
bedieningspaneel {het} control panel
bedienster {de} waitress
bedingen to stipulate
bedkruik {de} hot water bottle
bedkruiken {mv} hot water bottles
bedoelen to intend
bedoelen to mean
bedoeling {de} intention
bedoeling {de} meaning
bedoeling {de} purpose
bedoelingen {mv} purposes
bedompt stuffy
bedorven spoiled
bedorven spoilt [Br.]
bedrag {het} amount
bedragen to amount to
bedragen {mv} amounts
bedreigd endangered
bedreigd threatened
bedreigen to threaten
bedreiging {de} menace
bedrevenheid {de} proficiency
bedriegen to beguile
bedriegen to cheat
bedriegen to deceive
bedrieger {de} deceiver
bedriegerij {de} deception
bedrieglijk deceitful
bedrieglijk fallacious
bedrijf {het} act
bedrijf {het} business
bedrijf {het} company
bedrijf {het} plant
bedrijfs- corporate
bedrijfskleding {de} corporate clothing
bedrijfskleding {de} corporate wear
bedrijfsonderdeel {het} department
bedrijfsterrein {het} premises {pl} [of a company]
bedrijven to commit
bedroefd sad
bedrog {het} deception
bedrukken to print
bedrukt printed
bedtijd {de} bedtime
beduidend considerable
beduidend significant
beduusd taken aback
bedwang {het} control
bedwang {het} restraint
bedwants {de} [Cimex lectularius] bed bug
bedwingen to suppress
beëindigd finished
beëindigen to end
beëindigen to finish
beëindigen {het} cessation
beëindiging {de} cessation
beek {de} brook
beek {de} creek
beek {de} stream
beekdonderpad {de} [Cottus rhenanus] Cottus rhenanus [freshwater fish of the family Cottidae]
beeld {het} image
beeld {het} sculpture
beelden {mv} images
beeldhouwen to sculpt
beeldhouwer {de} sculptor
beeldhouwers {mv} sculptors
beeldscherm {het} display
beeldscherm {het} monitor
beeldscherm {het} screen
beeldverhalen {mv} comics
beemdkroon {de} [Knautia arvensis] field scabious
been {het} bone
been {het} leg
beenbeweging {de} leg movement
beenblessure {de} leg injury
beenderen {mv} bones
beenderporselein {het} bone china
beenharen {mv} leg hair {sg} [collectively]
beenhouwer {de} [BN] butcher
beenhouwerij {de} [BN] butcher's
beenhouwerij {de} [BN] butcher's shop [Br.]
beenmerg {het} bone marrow
beenmergtransplantatie {de} <BMT> bone marrow transplatation <BMT>
beenprothese {de} artificial leg
beenprothese {de} leg prosthesis
beenprothese {de} prosthetic leg
beenverlenging {de} leg elongation
beenwarmers {mv} leg warmers
beenwond {de} leg wound
beer {de} bear
beest {het} beast
beesten {mv} beasts
beet {de} bite
beetje {het} (little) bit
beetje bij beetje bit by bit
befaamd famous
befaamd renowned
befaamd well-known
beflijster {de} [Turdus torquatus] ring ouzel
begaafd gifted
begaafd talented
begaan to commit
begane grond {de} ground floor <GF>
begeerte {de} desire
begeleiden to accompany
begeleiden to conduct
begeleiden to guide
begeleider {de} companion
begeleiding {de} [persoonlijke ondersteuning] support [personal assistance and support]
begeren to covet
begeren to crave
begeren to desire
begin {het} beginning
begin {het} inception
begin {het} start
begindagen {mv} early days
beginfase {de} initial phase
beginjaren {mv} early years
beginnen to begin
beginnen to commence
beginnen to start
beginner {de} beginner
beginners {mv} beginners
beginsel {het} principle
begraafplaats {de} cemetery
begrafenis {de} burial
begrafenis {de} funeral
begrafenissen {mv} funerals
begraven buried
begraven to bury
begrensd [door] bounded [by]
begrenzen to bound [form a boundary, restrict]
begrenzing {de} boundary
begrepen understood
begrijpelijk comprehensible
begrijpelijk understandable
begrijpen to understand
begrijpend understanding
begrip {het} comprehension
begrip {het} conception
begrip {het} concept [notion]
begrip {het} grasp [understanding]
begrip {het} idea
begrip {het} institution [well-known entity]
begrip {het} notion
begrip {het} understanding
begrip {het} view
begrip {het} [van] insight [into]
begroeien to overgrow [cover with growth, e.g. vegetation, bacteria etc.]
begroeten to welcome
begroting {de} budget
begroting {de} fiscal pact
begroting {de} national finances {pl}
begrotingsdiscipline {de} budgetary discipline
begrotingsdiscipline {de} budget discipline
begunstigen to favour [Br.]
beha {de} bra
behaaglijkheid {de} comfort
behaard hairy
behalen to gain
behalen to obtain
behalen to win
behalve apart from
behalve besides [apart from]
behalve except
behalve als unless
behandelen to discuss
behandelen to treat
behandeling {de} treatment
behang {het} wallpaper
behangen to wallpaper
behanglijm {de} wallpaper adhesive
behanglijm {de} wallpaper paste
behangpapier {het} wallpaper
behangplaksel {het} wallpaper adhesive
behangplaksel {het} wallpaper paste
behangselpapier {het} wallpaper
behartigen to look after
beheersbaar manageable
beheersen to control
beheersen to master
beheersing {de} command
beheersing {de} control
beheersing {de} restraint
beheksen to hex
behendig adept
behendig nimble
behoeden to guard
behoedzaam careful
behoedzaam cautious
behoedzaam wary
behoefte {de} need
behoorlijk decent
behoorlijk decently
behoorlijk fair
behoorlijk fairly
behoorlijk proper
behoorlijk properly
behoorlijk significant [considerable]
behoren to belong
behouden [niet opgeven] to maintain
behouden [niet verliezen] to preserve
behoudens [behalve] except (for)
behoudens [met voorbehoud van] subject to
behuizing {de} enclosure
behulpzaam helpful
beiaard {de} carillon
beide both
beiden both [persons]
beiden to bide
Beieren {het} Bavaria
Beiers Bavarian
Beiers {het} Bavarian
Beijing {het} Beijing
beïnvloeden to affect
beïnvloeden to influence
Beiroet {het} Beirut
beitel {de} chisel
beitelen to chisel
bejaardentehuis {het} retirement home
bek {de} beak
bek {de} bill
bekabelen to wire
bekend well-known
bekende {de} acquaintance
bekenden {mv} acquaintances
bekender better known
bekendmaken to announce
bekendmaking {de} announcement
bekendmaking {de} declaration
bekendst best known
bekennen to acknowledge [admit, confess]
bekennen to admit
bekennen to confess
bekentenis {de} confession
bekentenissen {mv} confessions
beker {de} beaker
beker {de} jar
beker {de} mug
bekerglas {het} beaker
bekers {mv} mugs
bekijken to look at
bekijken to regard
bekijken to view
bekijken to watch
bekken {het} pelvis
beklagen to pity
beklagenswaardig lamentable
beklagenswaardig pitiful
beklemtonen to emphasise [Br.]
beklemtonen to emphasize
beklemtonen to stress
beklimmen to ascend
beklimming {de} ascent
beknotten to confine
beknotten to curtail
beknotten to cut back
beknotten to limit
beknotten to reduce
beknotten to restrict
bekomen van iets to recover from sth.
bekommernis {de} concern [worry]
bekrachtigen to confirm
bekrachtigen to endorse
bekrachtigen to ratify
bekritiseren to criticise [Br.]
bekritiseren to criticize
bekrompen narrow-minded
bekvechten to squabble
bekwaamheid {de} ability
bekwaamheid {de} competence
bekwaamheid {de} proficiency
bel {de} bell
bel {de} bubble
belabberd lousy
belabberd rotten
belabberd rough
belachelijk absurd
belachelijk absurdly
belachelijk laughable
belachelijk laughably
belachelijk ludicrous
belachelijk ludicrously
belachelijk preposterous
belachelijk ridiculous
belachelijk ridiculously
belanden to end up
belanden to get into sth.
belanden to land
belang {het} importance
belang {het} interest
belang {het} relevance
belang stellen in to take an interest in
belangeloos petty
belangengroep {de} lobby
belangrijk important
belangrijk significant [considerable]
belangrijker more important
belangrijkst most important
belasten to burden
belasten to charge [e.g. taxes]
belasten to encumber [burden]
belasting {de} charge
belasting {de} load
belasting {de} taxation
belasting {de} tax
belasting {de} over de toegevoegde waarde <BTW> value-added tax <VAT>
belastingparadijs {het} tax haven
belazeren to deceive
beledigd insulted
beledigd offended
beledigen to insult
beledigend abusive
beledigend insulting
beledigend offensive
belediging {de} insolence
belediging {de} insult
beleefd civil
beleefd polite
beleefd politely
beleefd well-mannered [polite]
beleefdheid {de} courtesy
beleefdheid {de} politeness
beleg {het} [belegering] siege
belegering {de} siege
beleid {het} policy
beleid {het} [overleg] tact
beleidslijn {de} policy
beleidsterrein {het} policy area
belemmeren to impede
belemmeren to obstruct
belemmering {de} disability
belemmering {de} obstacle
belenen to mortgage
beletselteken {het} ellipsis
beleven to experience
belevenis {de} experience
belevenissen {mv} experiences
Belfast {het} Belfast
belfort {de} belfry
Belg {de} Belgian
Belgen {mv} Belgians
belgicisme {het} Belgicism [Belgian Dutch word or phrase]
België {het} Belgium
Belgisch Belgian
Belgische {de} Belgian [female]
Belgrado {het} Belgrade
belichting {de} exposure
belijden to confess
Belizaanse dollar {de} <BZD, BZ$> Belize dollar <BZD, BZ$>
Belize {het} Belize
belladonna {de} [Atropa belladonna] belladonna
belladonna {de} [Atropa belladonna] deadly nightshade
bellen to call [telephone]
bellen to ring
Bellingshausenzee {de} Bellingshausen Sea
Belmopan {het} Belmopan
belofte {de} commitment
belofte {de} pledge [made under oath]
belofte {de} [talent] young talent
belofte {de} [toezegging] promise
beloftevol promising
belonen to reward
beloning {de} reward
beloningen {mv} rewards
beloofd promised
beloven to promise
bemachtigen to secure
bemand manned
bemand staffed
bemande ruimtevaart {de} manned spaceflight
bemanning {de} crew
bemanningen {mv} crews
bemanningsleden {mv} crew members
bemanningslid {het} crew member
bemerken to notice
bemerken to perceive
bemeubeld [BN] furnished
bemiddeld well-to-do
bemiddelen to mediate
bemiddelend mediating
bemiddeling {de} mediation
beminde {de} sweetheart
beminnelijk lovable
bemoedigen to encourage
bemoedigend encouraging
bemoediging {de} encouragement
bemoeien to interfere
bemoeilijken to hinder
bemoeizucht {de} intrusiveness [meddlesomeness]
bemoeizucht {de} meddlesomeness
Ben je er nog bij? [NN] Are you with me?
Ben je nog mee? [BN] Are you with me?
benaderd approached
benaderen to approach
benadering {de} approach
benaderingen {mv} approaches
benadrukken to emphasise [Br.]
benadrukken to emphasize
benadrukken to highlight
benaming {de} term [word or phrase]
benauwd anxious
benauwd stuffy
benauwdheid {de} [dyspneu] breathing trouble
benauwdheid {de} [dyspneu] difficulty in breathing
benauwdheid {de} [dyspneu] dyspnea [Am.]
benauwdheid {de} [dyspneu] dyspnoea [Br.]
benauwdheid {de} [dyspneu] shortness of breath
benauwen to oppress [burden]
bende {de} gang
beneden below
beneden beneath
beneden downstairs
beneden under
benedenverdieping {de} ground floor <GF>
benen {mv} legs
benepen small-minded
Bengaals {het} Bangla
Bengaals {het} Bengali
Bengaals konijn {het} [Caprolagus hispidus] Assam rabbit
Bengaals konijn {het} [Caprolagus hispidus] hispid hare
Bengaalse leeuwerik {de} [Mirafra assamica] Bengal bushlark
Bengaalse leeuwerik {de} [Mirafra assamica] Bengal bush lark
Bengaalse leeuwerik {de} [Mirafra assamica] Bengal lark
Bengaalse leeuwerik {de} [Mirafra assamica] rufous-winged bush lark [Bengal bush lark]
Bengaalse leeuwerik {de} [Mirafra assamica] rufous-winged lark
Bengaalse oehoe {de} [Bubo bengalensis, syn.: Bubo bubo bengalensis] Bengal eagle-owl / eagle owl
Bengaalse oehoe {de} [Bubo bengalensis, syn.: Bubo bubo bengalensis] Indian eagle-owl / eagle owl
Bengaalse oehoe {de} [Bubo bengalensis, syn.: Bubo bubo bengalensis] rock eagle-owl / eagle owl
Bengali {het} Bangla
Bengali {het} Bengali
bengelen to dangle
benieuwd curious
benijden to envy
benijdenswaardig enviable
Benin {het} Benin
benodigd required
benodigen to need
benoemen to assign (to)
benul {het} inkling
benutten to utilise [Br.]
benutten to utilize
Benxi {het} Benxi
benzeen {het} [C6H6] benzene
benzine {de} gasoline [Am.]
benzine {de} gas [Am.] [coll.] [gasoline]
benzine {de} petrol [Br.]
benzoëzuur {het} [C7H6O2] benzoic acid
beo {de} [Gracula religiosa] (common) hill myna
beo {de} [Gracula religiosa] (common) hill mynah
beoefenaar {de} practitioner
beoordelen to assess
beoordelen to judge
beoordeling {de} assessment
bepaald certain
bepaald definite
bepaald definitely
bepaald lidwoord {het} definite article
bepalen to assess [determine]
bepalen to define
bepalen to determine
bepalen to stipulate
bepaling {de} condition [determination of possibility]
bepaling {de} definition
bepalingen {mv} provisions
beperken to confine
beperken to limit
beperking {de} constraint
beperking {de} restriction
beperkingen {mv} restrictions
beperkt constrained
beperkt limited
bepleisterd plastered
bepleisteren to plaster
bepleiten to advocate
bepraten to discuss
beproeven to attempt
beproeving {de} ordeal
beraad {het} deliberation
beraadslagen to deliberate
beramen to devise
beredenering {de} reasoning
bereid ready
bereid willing
bereid [geen bezwaren hebbend] prepared
bereiden to prepare
bereiding {de} preparation
bereikbaar achievable
bereikbaar attainable [achievable]
bereikbaar reachable
bereikbaarheid {de} attainability
bereiken to accomplish
bereiken to achieve [attain]
bereiken to attain
bereiken to contact
bereiken to reach
bereikt reached
berekenen to calculate
berekenen to charge
berekenen to compute
beren {mv} bears
berg {de} mountain
bergachtig mountainous
bergaf downhill
bergafwaarts downhill
bergandoorn {de} [Stachys recta] stiff hedgenettle
bergbeekeend {de} [Merganetta armata] torrent duck
bergbuizerd {de} [Buteo oreophilus] mountain buzzard
bergeend {de} [Tadorna tadorna] (common) shelduck
bergfluiter {de} [Phylloscopus bonelli] (western) Bonelli's warbler
berggeit {de} mountain goat
berggors {de} [Emberiza tahapisi] cinnamon-breasted bunting
berghaan {de} [Terathopius ecaudatus] bateleur
berging {de} [bergruimte] storeroom
berging {de} [het in veiligheid brengen] salvage
bergingsoperatie {de} salvage operation
bergkalanderleeuwerik {de} [Melanocorypha bimaculata] bimaculated lark
bergketen {de} chain of mountains
bergketen {de} mountain chain
bergketen {de} mountain range
bergkoolmees {de} [Parus monticolus] green-backed tit
bergkwikstaart {de} [Motacilla clara] long-tailed wagtail
bergkwikstaart {de} [Motacilla clara] mountain wagtail
berglandschap {het} alpine landscape
berglandschap {het} mountain landscape
berglandschap {het} mountain scenery
bergmenievogel {de} [Pericrocotus miniatus] Sunda minivet
bergnyala {de} [Tragelaphus buxtoni] [antilopesoort] mountain nyala [species of antelope]
bergop uphill
bergopwaarts uphill
Bergrede {de} Sermon on the Mount
bergresedawitje {het} [Pontia callidice] lofty Bath white [butterfly]
bergresedawitje {het} [Pontia callidice] peak white [butterfly]
bergsnijdervogel {de} [Phyllergates cuculatu, syn.: Orthotomus cucullatus] mountain tailorbird
bergspitsmuis {de} [Sorex alpinus] Alpine shrew
bergstekelvarken {het} [Echinoprocta rufescens] stump-tailed porcupine
bergtapir {de} [Tapirus pinchaque] mountain tapir
bergtapir {de} [Tapirus pinchaque] woolly tapir
bergtop {de} mountaintop
bergzebra {de} [Equus zebra] mountain zebra
bericht {het} message
bericht {het} notice
bericht {het} report
Beringstraat {de} Bering Strait
Beringzee {de} Bering Sea
berispen to reprimand [scold]
berisping {de} reprimand
berisping {de} reproof
berk {de} birch
berkelium {het} <Bk> berkelium <Bk>
berkendoder {de} [Piptoporus betulinus] birch bracket
berkendoder {de} [Piptoporus betulinus] birch polypore
berkeneenstaart {de} [Drepana falcataria] [nachtvlindersoort] pebble hook-tip [moth]
berkenmuis {de} [Sicista betulina] northern birch mouse
berkenpage {de} [Thecla betulae] [vlinder] brown hairstreak [butterfly]
berkenspanner {de} [Biston betularia] peppered moth
berkenspikkelspanner {de} [Aethalura punctulata] gray birch [Am.] [moth]
berkenspikkelspanner {de} [Aethalura punctulata] grey birch [Br.] [moth]
berkentandvlinder {de} [Odontosia carmelita] scarce prominent [moth]
berkenwintervlinder {de} [Operophtera fagata] northern winter moth
berkenzwam {de} [Piptoporus betulinus] birch bracket
berkenzwam {de} [Piptoporus betulinus] birch polypore
Berlijn {het} Berlin
berlinerbol {de} doughnut [e.g. jam doughnut]
bermuda {de} Bermudas
bermuda {de} Bermuda shorts
Bermuda {het} Bermuda
Bermuda-dollar {de} <BMD, BD$> Bermudian dollar <BMD, BD$>
beroemd famous
beroemd renowned
beroep {het} appeal
beroep {het} occupation
beroep {het} profession
beroepsbezigheid {de} occupation
beroepsmatig professional
beroering {de} turmoil {sg}
beroerte {de} stroke
beroete baardkolibrie {de} [Threnetes niger] sooty barbthroat [hummingbird species]
berokkenen to cause
berouw {het} penitence
berouw {het} remorse
berouw {het} repentance
berouwvol penitent
beroven to rob
berucht notorious
beryllium {het} <Be> beryllium <Be>
bes {de} [vrucht] berry
bes {de} [vrucht] currant
beschaafd refined
beschadigd damaged
beschadigen to damage
beschadigen to harm
beschadiging {de} damage
beschadiging {de} lesion
beschadigingen {mv} damage
bescheiden modest
bescheiden modestly
beschermd protected
beschermen to protect
beschermen to shelter
beschermend protective
beschermengel {de} guardian angel
beschermer {de} guardian [protector]
beschermer {de} protector [guardian]
beschermheerschap {het} sponsorship
bescherming {de} protection
bescherming {de} shelter
beschikbaar available
beschikbaar vacant
beschikbaarheid {de} availability
beschikking {de} regulation
beschilderen to paint
beschimmeld moldy [Am.]
beschimmeld mouldy [Br.]
beschouwen to consider
beschouwen to regard
beschouwen als to regard as
beschrijven to describe
beschrijvende meetkunde {de} descriptive geometry
beschrijving {de} description
beschrijvingen {mv} descriptions
beschuldigen to accuse
beschuldigen to blame
beschuldiging {de} accusation
beschuldiging {de} impeachment
beschuldigingen {mv} accusations
beschutten to protect
beschutten to shelter
besef {het} [begrip] understanding
besef {het} [bewustzijn] awareness
besef {het} [bewustzijn] consciousness
beseffen to realize
beslag {het} batter
beslissen to decide
beslissen to determine
beslissend decisive
beslissing {de} decision
beslist certain
beslist certainly
beslist definite
beslist definitely
beslist firm
besloten decided
besloten vennootschap {de} <BV> private (limited liability) company
besluit {het} conclusion
besluit {het} decision
besluit {het} resolution
besluiteloos indecisive
besluiteloos irresolute
besluiteloosheid {de} indecision
besluiten to decide
besluitvaardig decisive
besmet infected
besmettelijk contagious [disease]
besmettelijk infectious
besmetten to infect
besparing {de} saving
bespeuren to perceive
bespeuren to sense
bespieding {de} espionage
bespottelijk absurd
bespottelijk ridiculous
bespotten to deride
bespotten to mock
bespotten to ridicule
bespreekbaar negotiable [open to discussion]
bespreekbaar open to discussion
bespreken to discuss
bespreking {de} discussion
bespugen to spit at
bessenschildwants {de} [Dolycoris baccarum] sloe bug
bessentakvlinder {de} [Eulithis mellinata] spinach (moth)
bessenwants {de} [Dolycoris baccarum] sloe bug
best best
bestaan to exist
bestaan {het} existence
bestaan uit to consist of
bestaand existing
bestaand uit ... consisting of ...
bestand {het} file
bestanddeel {het} component
bestanddeel {het} constituent [component part]
besteden to spend
besteding {de} expenditures {pl}
bestek {het} cutlery
bestek {het} cutlery [Br.]
bestek {het} flatware [Am.]
bestek {het} silverware [Am.]
bestekken {mv} sets of cutlery [Br.]
bestekken {mv} sets of silverware [Am.]
bestellen to order
bestelling {de} order
bestelwagen {de} van
bestemming {de} destination
bestemming {de} destiny
bestendig resistant
bestormen to storm
bestraffing {de} punishment
bestraten to pave
bestrijden to dispute
bestseller {de} bestseller
besturen to operate
besturen to run [manage, lead]
besturingssysteem {het} operating system <OS>
bestuur {het} administration
bestuurbaarheid {de} controllability
bestuurder {de} [voertuig] driver
bestuurskunde {de} public administration
bestuurslid {het} board member
bestuurslid {het} member of the board
bèta {de} <Β, β, ϐ> [Griekse letter] beta <Β, β, ϐ> [Greek letter]
betaalbaar affordable
betaald paid
betaaltelevisiezender {de} pay-TV channel
betalen to pay
betaling {de} payment
betamelijk decent
betamelijk decently
betekenen to matter
betekenen to mean
betekenis {de} meaning
betekenis {de} sense [meaning]
betekenissen {mv} meanings
beten {mv} bites
beter better
beteren to better
betogen [demonstreren] to demonstrate
beton {het} concrete
beton spuiten to spray concrete
betonen to display
betonen to show
betongebouw {het} concrete building
betonmuur {de} concrete wall
betonnen concrete
betonplaat {de} concrete slab
betonplaat {de} slab of concrete
betoveren to bewitch
betovering {de} allure
betovering {de} bewitchment
betovering {de} enchantment
betovering {de} spell
betreden to enter
betreffen to affect [concern]
betreffen to concern
betreffend <betr.> concerning <conc.>
betreffende concerned
betreffende concerning
betreffende in question [postpos.]
betreffende regarding
betrekkelijk fairly
betrekkelijk relative
betrekkelijk relatively
betrekken to involve
betrekken in to involve
betrekking {de} job
betrekking {de} position [job]
betrekking {de} relationship
betreuren to deplore
betreuren to regret
betrokken concerned
betrokken involved
betrokken [hemel] cloudy
betrokken [hemel] overcast
betrouwbaar credible
betrouwbaar reliable
betrouwbaar trustworthy
betrouwbaarheid {de} reliability
betrouwbaarheid {de} trustworthiness
betten to bathe
betwijfelen to doubt
betwist disputed
betwisten to dispute
beuk {de} [Fagus sylvatica] common beech
beuk {de} [Fagus sylvatica] European beech
beuk {de} [genus Fagus] beech
beuken to batter
beuken to dash
beukenboom {de} [genus Fagus] beech tree
beukenvouwmot {de} [Phyllonorycter maestingella, syn.: Lithocolletis faginella] beech leaf blotch miner
beukenvouwmot {de} [Phyllonorycter maestingella, syn.: Lithocolletis faginella] beech midget
beul {de} executioner
beurs {de} exchange
beurs {de} stock exchange
beurs {de} [geldbuidel] purse
beurs {de} [studiebeurs] scholarship
beurt {de} turn
bevaarbaar navigable
bevallen to bear [give birth]
bevallen to give birth
bevallen [aanstaan] to please
bevallig [aantrekkelijk] pleasing [attractive]
bevalling {de} delivery
bevat contained
bevatten to comprehend
bevatten to contain
bevatten to understand
bevechten to combat
bevechten to fight [combat]
beveiligen to protect
beveiligen to secure
beveiliging {de} protection
beveiliging {de} protective device
beveiliging {de} security
beveiliging {de} security device
bevel {het} order
bevelen to command
bevelen to order
beven to shake
bever {de} beaver
bevestigd confirmed
bevestigen to attest
bevestigen to confirm
bevestigen to endorse
bevestigen to fix [fasten]
bevestiging {de} authorisation [Br.]
bevestiging {de} confirmation
bevinden to determine
bevinden to find
bevinding {de} finding
beving {de} [aardbeving] quake [coll.] [earthquake]
bevlieging {de} whim
bevliegingen {mv} whims
bevochtigen to damp
bevochtigen to moisten
bevoegdheid {de} eligibility
bevoegdheid {de} qualification
bevolking {de} population
bevolkingen {mv} populations
bevoorraden to supply
bevoorrading {de} provisioning
bevoorrading {de} [voorziening] supply
bevoorrechten to favour [Br.]
bevorderen to advance [promote, further]
bevorderen to promote
bevredigd satisfied
bevredigen to satisfy
bevredigend satisfactory
bevredigend satisfying
bevrediging {de} satisfaction
bevreemdend peculiar
bevreesdheid {de} dread
bevriend friendly
bevriezen to freeze
bevriezing {de} freezing
bevrijden to free
bevrijden to liberate
bevrijding {de} liberation
bevroren frozen
bevruchten to fertilise [Br.]
bevruchten to fertilize
bevruchten to impregnate
bewaken to guard
bewaker {de} guard
bewaker {de} warden
bewaking {de} surveillance
bewapend armed
bewapenen to arm
bewaren to keep
bewaren to preserve
bewassen to plant
beweegbaar movable
beweegbare delen {mv} moving parts
beweeglijk mobile
beweeglijk motile
beweeglijkheid {de} motility
bewegen to budge [move]
bewegen to move
beweging {de} activity [movement]
beweging {de} motion
beweging {de} movement
bewegingsvermogen {het} motility
beweren to allege
beweren to assert
beweren to claim
beweren to contend
beweren to purport
bewering {de} allegation
bewering {de} claim
bewering {de} contention
bewerkelijk laborious
bewerken [geschikt maken] to edit
bewerkstelligen to bring about
bewijs {het} evidence
bewijs {het} proof
bewijzen to prove
bewolkt cloudy
bewonderaar {de} admirer
bewonderaars {mv} admirers
bewonderen to admire
bewonderenswaardig admirable [worthy of admiration]
bewondering {de} admiration
bewonen to inhabit
bewonen to live in
bewoner {de} inhabitant
bewoner {de} resident
bewoners {mv} residents
bewoond inhabited
bewoording {de} wording
bewust conscious
bewust deliberately
bewusteloos unconscious
bewusteloosheid {de} unconsciousness
bewustzijn {het} awareness
bezaaid strewn
bezaaien to strew
bezem {de} broom
bezet engaged [unavailable, occupied]
bezet occupied
bezetting {de} occupation
bezettingsgraad {de} occupancy
bezichtigen to visit
bezielen to animate
bezielen [inspireren] to inspire
bezienswaardigheden {mv} sights [tourist attractions]
bezienswaardigheid {de} sight [tourist attraction]
bezienswaardigheid {de} tourist attraction
bezig busy
bezig zijn to be engaged
bezigheid {de} employment
bezigheid {de} occupation
bezinken to precipitate
bezit {het} possession
bezit {het} property
bezitten to have got
bezitten to own
bezitten to possess
bezitter {de} owner
bezitting {de} possession
bezoek {het} visit
bezoeken to visit
bezoeker {de} visitor
bezopen [omg.] drunk
bezopen [omg.] sloshed [sl.]
bezorgd anxiously
bezorgd concerned
bezorgd worried
bezorgdheid {de} bemusement
bezorgdheid {de} concern [worry]
bezorgen to deliver
bezorgen to provide
bezorgen to supply
bezorging {de} delivery
bezwaar {het} objection
bezwaar aantekenen to claim
bezwaar maken to object
bezwaren to burden
bezwaren to encumber
bezweet sweaty
bezwijken to collapse
bezwijken to succumb
bh {de} bra
Bhutan {het} Bhutan
bibberen to shiver
bibberen to tremble
bibliofiel bibliophilic
bibliofiel {de} bibliophile
bibliofilie {de} bibliophilia
bibliofilie {de} bibliophilism
bibliograaf {de} bibliographer
bibliografie {de} bibliography
bibliografisch bibliographical
bibliomaan {de} bibliomaniac
bibliomanie {de} bibliomania
bibliothecaris {de} librarian
bibliotheek {de} library
bibliotheekboek {het} library book
Bicknells dwerglijster {de} [Catharus bicknelli, syn.: Catharus minimus bicknelli] Bicknell's thrush
bidden to pray
bidet {de} {het} bidet
biechten to confess
bieden to offer
biedingsbericht {het} offer document
biefstuk {de} steak
Bielefeld {het} Bielefeld
bier {het} beer
bierblikje {het} beer can
bierbrouwen to brew beer
bierbrouwerij {de} brewery
bierbuik {de} beer paunch
biercultuur {de} beer culture
bierdrinker {de} beer drinker
bierdrinkers {mv} beer drinkers
bieren {mv} beers
bierfiets {de} beer bike [party bike]
bierfles {de} beer bottle
bierflessen {mv} beer bottles
bierfluitje {het} [verkl.] beer glass
biergarten {de} beer garden
biergartens {mv} beer gardens
bierglas {het} beer glass
bierkoeler {de} beer cooler
bierkrat {het} beer case [Am.]
bierkrat {het} beer crate
bierpomp {de} beer pump
bierprijs {de} beer price
bierpul {de} beer mug
bierreclame {de} beer ad [coll.]
bierschuim {het} beer foam
biersoort {de} beer type
biertap {de} beer tap
biervat {het} beer barrel
bierviltje {het} (beer) coaster [Am.]
bierviltje {het} beer mat [Br.]
bieslook {de} {het} chives {pl}
biet {de} beet
bieten {mv} beets
big {de} piglet
bij at
bij by [near / beside]
bij for [e.g. to work for a company]
bij near
bij with
bij- side
bij [in de ogen van] in the eyes of
bij [in geval van] in case of
bij [nabij] close to [near to]
bij [nabij] near to
bij [nabij] next to [adjacent to]
bij [tijdens] during
bij [tijdens] while
bij {de} bee
bij de marine in the navy
bij deze hereby
bij elkaar passen to match [go together]
bij nacht en ontij at unusual times
bij nader inzien on reflection
bij ons at our house
bij ons back home [in our country]
bij ons in our country
bij ons in our family
bij tijd en wijle sometimes
bij toeval by chance
bij voorkeur preferably
bij wijze van uitzondering eens just for once
bij zichzelf denken / zeggen to think / say to oneself
bij zijn dood at his death
bijbehorend accompanying
Bijbel {de} Bible
bijbel {de} bible
bijbels biblical
bijbenen to keep pace with
bijdrage {de} contribution
bijdragen to contribute
bijdrager {de} contributor
bijeenkomst {de} congress
bijeenkomst {de} meeting
bijeenkomst {de} rally
bijen {mv} bees
bijenkast {de} beehive
bijenkoningin {de} queen bee
bijenkorf {de} beehive
bijenkorf {de} hive
bijenraat {de} honeycomb
bijenwas {de} {het} beeswax [E-901]
bijgeloof {het} superstition
bijgevoegd attached
bijgevolg consequently
bijkeuken {de} scullery
bijkomend additional
bijkomend in addition
bijl {de} axe
bijlage {de} appendix
bijlage {de} attachment [to a letter, report etc.]
bijleggen [bijbetalen] to contribute [money]
bijleggen [bijpassen] to make up the deficit
bijleggen [goedmaken] to settle [e.g. dispute]
bijna almost
bijna nearly
bijnaam {de} nickname
bijna-doodervaring {de} <BDE> near-death experience <NDE>
bijouterie {de} bijouterie
bijpassend matching
bijproduct {het} by-product
bijrivier {de} tributary
bijschrift {het} caption
bijstaan to aid
bijstaan to assist
bijstand {de} assistance
bijstand {de} [uitkering krachtens de Algemene Bijstandswet] [NN] welfare [esp. Am.] [social security]
bijstellen to adjust
bijten to bite
bijtijds early
bijvoegen to attach
bijvoegen to enclose
bijvoeglijk naamwoord {het} adjective
bijvoegsel {het} addition
bijvoegsel {het} supplement
bijvoetdwergspanner {de} [Eupithecia innotata innotata, vroeger: Eupithecia innotata] angle-barred pug [geometer moth]
bijvoorbeeld <bv., bijv.> for example <e.g.>
bijvoorbeeld <bv., bijv.> for instance <f.i.>
bijwerking {de} side effect
bijwoord {het} adverb
bijzaak {de} side issue
bijziend short-sighted
bijzin {de} subordinate clause
bijzonder great
bijzonder particular
bijzonder peculiar
bijzonder special
bijzonderheden {mv} details
bijzonderheden {mv} particulars
bijzonderheid {de} detail
bijzonderheid {de} particular
bikini {de} bikini
bil {de} buttock
Bilbao {het} Bilbao
bildungsroman {de} bildungsroman
bildungsroman {de} Bildungsroman
biljart {het} billiards
biljet {het} ticket
biljoen trillion [short scale: 10^12]
billen {mv} buttocks
billijk fair
billijk reasonable
billijkheid {de} equity
bilocatie {de} bilocation
binden to bind
binnen inside
binnen within
binnen een week within a week
binnenband {de} inner tube
binnenbekleding {de} lining
binnendringen to force entry
binnendringen to penetrate
binnenhalen to bring in
Binnen-Hebriden {mv} Inner Hebrides
binnenkant {de} inside
binnenkant {de} interior
binnenkomen to come inside
binnenkomen to enter [come inside]
binnenkomen to step in
binnenkomend incoming
binnenkort shortly
binnenkort soon
binnenlands domestic
binnenlands national
binnenlandse vlucht {de} domestic flight
Binnen-Mongolië {het} Inner Mongolia
binnenmuur {de} inside wall
binnenmuur {de} interior wall
binnenplaats {de} yard
binnenshuis indoor
binnenshuis indoors
binnenstad {de} downtown [Am.]
binnenstad {de} inner city
binnenstebuiten inside out
binnentrekken to invade
binnentrekken to march in
binnenvallen to invade
binnenwand {de} inside wall
binnenwand {de} interior wall
binnenzee {de} inland sea
binnenzijde {de} inside
bio {de} [biografie] bio [biography]
bioaccumulatie {de} bioaccumulation
biobrandstof {de} biofuel
biochemicus {de} biochemist
biochemie {de} biochemistry
biochemisch biochemical
biocide {de} biocide
biodiversiteit {de} biodiversity
bio-energie {de} bioenergy
bio-ethiek {de} bioethics
biofysica {de} biophysics [treated as sg.]
biofysici {mv} biophysicists
biofysicus {de} biophysicist
biogas {het} biogas
biogenetisch biogenetic
biograaf {de} biographer
biografe {de} biographer [female]
biografen {mv} biographers
biografie {de} biography
biografieën {mv} biographies
biografisch biographical
biologe {de} biologist [female]
biologie {de} biology
biologieboek {het} biology book
biologieleraar {de} biology teacher
biologielerares {de} biology teacher [female]
biologieonderwijs {het} biology class
biologisch biological
biologisch biologically
biologisch afbreekbaar biodegradable
biologische afbreekbaarheid {de} biodegradability
biologisme {het} biologism
bioloog {de} biologist
biomassa {de} biomass
biomechanica {de} biomechanics
biomechanisch biomechanical
biomedisch biomedical
biometeorologie {de} biometeorology
biometrisch biometrical
biometrisch biometric
biopic {de} biopic
biopics {mv} biopics
biopiraterij {de} biopiracy
bioreactor {de} bioreactor
bioreactoren {mv} bioreactors
bioresonantie-therapie {de} <BRT> bioresonance therapy <BRT>
bioritme {het} biorhythm
bioritmen {mv} biorhythms
bio's {mv} [biografieën] bios [biographies]
bioscoop {de} cinema [Br.]
bioscoop {de} movie theater [Am.]
biosfeer {de} biosphere
biosynthese {de} biosynthesis
biotechnologie {de} biotechnology
biotiet {de} biotite
biowetenschap {de} bioscience
biowetenschappen {mv} biosciences
bipolaire stoornis {de} bipolar disorder
Birma {het} Burma
Birmaans Burmese
Birmaans {het} Burmese
Birmingham {het} Birmingham
biscuit {de} {het} biscuit [Br.]
bisdom {het} bishopric [diocese]
biseksueel bisexual
Bisjkek {het} Bishkek
Bislama {het} Bislama
Bismarckzee {de} Bismarck Sea
bismut {het} <Bi> bismuth <Bi>
bismutatoom {het} bismuth atom
Bissau {het} Bissau
bisschop {de} bishop
bitch {de} [pej.] bitch [coll.] [pej.]
bitter bitter
bitterheid {de} bitterness
bitterzoet bitter-sweet
bitterzoet bittersweet
bitumineus bituminous
bivakkeren to bivouac
bivakmuts {de} balaclava
bizar bizarre
bizar weird [coll.]
bizon {de} bison
blaar {de} blister
blaas {de} bladder
blaasbalg {de} bellows
blaasinstrument {het} wind instrument
blad {het} leaf
blad {het} magazine
blad {het} [papier] sheet [of paper]
bladerdeeg {het} flaky pastry
bladeren to leaf (through)
bladeren to thumb (through)
bladeren {mv} leaves
bladgroenten {pl} greens {pl} [vegetables]
bladkoning {de} [Phylloscopus inornatus] yellow-browed warbler
bladluis {de} aphid
bladluizen {mv} aphids
bladmuziek {de} sheet music
bladpootrandwants {de} [Leptoglossus occidentalis, syn.: Narnia anaticula, Theognis occidentalis] western conifer seed bug <WCSB>
bladvormig leaflike
bladwijzer {de} bookmark
bladzijde {de} page
bladzijden {mv} pages
blaffen to bark
blaffen {het} bark [barking]
blamage {de} disgrace
blanco blank
blank white [person]
blankvoorn {de} [Rutilus rutilus, syn.: Leuciscus rutilus] (common) roach
blaren {mv} blisters
blauw blue
blauw oog {het} black eye
blauwborst {de} [Luscinia svecica] bluethroat
blauwborstijsvogel {de} [Alcedo euryzona, syn.: Alcedo euryzone] (Javan) blue-banded kingfisher
blauwbuikvizierkolibrie {de} [Augastes scutatus] hyacinth visorbearer [species of hummingbird]
blauwe achterblijver {de} blue straggler
blauwe achterblijvers {mv} blue stragglers
blauwe bisschop {de} [Passerina caerulea, syn.: Guiraca caerulea] blue grosbeak
blauwe coua {de} [Coua caerulea] blue coua
blauwe gaai {de} [Cyanocitta cristata] blue jay
blauwe geelsnavelmalkoha {de} [Ceuthmochares aereus] (chattering) yellowbill
blauwe geelsnavelmalkoha {de} [Ceuthmochares aereus] blue malkoha
blauwe glazenmaker {de} [Aeshna cyanea] [libel] southern hawker
blauwe gnoe {de} [Connochaetes taurinus] blue wildebeest
blauwe gnoe {de} [Connochaetes taurinus] common wildebeest
blauwe haarkwal {de} [Cyanea lamarckii] blue jellyfish
blauwe kaaszwam {de} [Postia caesia] blue cheese polypore
Blauwe maandagen [Arnon Grunberg] Blue Mondays
blauwe metselbij {de} [Osmia caerulescens] blue mason bee
Blauwe Nijl {de} Blue Nile
blauwe plek {de} bruise
blauwe reiger {de} [Ardea cinerea] gray heron [Am.]
blauwe reiger {de} [Ardea cinerea] grey heron [Br.]
blauwe reus {de} blue giant
blauwe reuzen {mv} blue giants
blauwe rotslijster {de} [Monticola solitarius] blue rock thrush
blauwe vinvis {de} [Balaenoptera musculus] blue whale
blauwe vuurvlinder {de} [Heodes alciphron. syn.: Lycaena helle] violet copper [butterfly]
blauwe zeedistel [Eryngium maritimum] seaside eryngo
blauwe zeedistel {de} [Eryngium maritimum] sea holly
blauwgele ara {de} [Ara ararauna] blue-and-gold macaw
blauwgele ara {de} [Ara ararauna] blue-and-yellow macaw
blauwgespikkelde pijlstaartrog {de} [Taeniura lymma] bluespotted / blue-spotted ribbontail ray
blauwgevlekte salamander {de} [Ambystoma laterale] blue-spotted salamander
blauwgrijze blinde haai {de} [Brachaelurus colcloughi, syn.: Heteroscyllium colcloughi] bluegray carpetshark [Am.]
blauwgrijze blinde haai {de} [Brachaelurus colcloughi, syn.: Heteroscyllium colcloughi] bluegrey carpetshark [Br.]
blauwgrijze blinde haai {de} [Brachaelurus colcloughi, syn.: Heteroscyllium colcloughi] Colclough's shark
blauwkeelara {de} [Ara glaucogularis, syn.: Ara caninde] blue-throated macaw
blauwkeelara {de} [Ara glaucogularis, syn.: Ara caninde] Wagler's macaw
blauwkeelparkiet {de} [Pyrrhura cruentata] blue-throated conure
blauwkeelparkiet {de} [Pyrrhura cruentata] blue-throated parakeet
blauwkeelparkiet {de} [Pyrrhura cruentata] ochre-marked parakeet
blauwkeelparkiet {de} [Pyrrhura cruentata] red-eared conure
blauwkeelsialia {de} [Sialia mexicana] western bluebird
blauwkopara {de} [Primolius couloni] blue-headed macaw
blauwkopara {de} [Primolius couloni] Coulon's macaw
blauwoogkaketoe {de} [Cacatua ophthalmica] blue-eyed cockatoo
blauwoogvlinder {de} [Minois dryas] dryad [butterfly]
blauwpootgent {de} [Sula nebouxii] blue-footed booby
blauwstaart {de} [Tarsiger cyanurus, syn.: Luscinia cyanura, Erithacus cyanurus] orange-flanked bush-robin
blauwstaart {de} [Tarsiger cyanurus, syn.: Luscinia cyanura, Erithacus cyanurus] red-flanked bluetail
blauwverschuiving {de} blueshift
blauwvleugelgans {de} [Cyanochen cyanoptera, syn.: C. cyanopterus] blue-winged goose
blauwvleugelijsvogel {de} [Dacelo leachii] blue-winged kookaburra
blauwvleugelkookaburra {de} [Dacelo leachii] blue-winged kookaburra
blauwvleugelsprinkhaan {de} [Oedipoda caerulescens] blue-winged grasshopper
blauwvleugelwielewaal {de} [Oriolus brachyrhynchus] western black-headed oriole
blauwvleugelwielewaal {de} [Oriolus brachyrhynchus] western oriole
blauwvoetgent {de} [Sula nebouxii] blue-footed booby
blauwwitte zwaluw {de} [Notiochelidon cyanoleuca, syn.: Pygochelidon cyanoleuca] blue-and-white swallow
blazen to blow
blazenboom {de} [Koelreuteria paniculata] China tree
blazenboom {de} [Koelreuteria paniculata] goldenrain tree
blazenboom {de} [Koelreuteria paniculata] pride-of-India [also: pride of India] [goldenrain tree]
blazenboom {de} [Koelreuteria paniculata] varnish tree [goldenrain tree]
bleek pale
bleek blauwtje {het} [Polyommatus coridon, syn.: Lysandra coridon] [dagvlinder] chalkhill blue [butterfly]
bleekblauw pale blue
bleeknekstruikgors {de} [Atlapetes pallidinucha] pale-naped brush finch
bleke novemberspanner {de} [Epirrita christyi] pale November moth
bleke schubwortel {de} [Lathraea squamaria] (common) toothwort
bleken to bleach
blessure {de} injury
blij blithe
blij glad
blij happy
blij joyful
blijdschap {de} cheer
blijdschap {de} cheerfulness
blijdschap {de} gladness
blijdschap {de} happiness
blijdschap {de} joy
blijheid {de} gladness
blijheid {de} happiness
blijheid {de} joy
blijkbaar apparently
blijken to appear [become apparent]
blijken to emerge
blijken te zijn to turn out to be
blijkens according to
blijkens as appears from
blijkens as demonstrated by
blijven to remain
blijven to stay
blijvend steady
blik {de} glance
blik {de} look
blik {het} [doos] can
blik {het} [doos] tin [esp. Br.] [can]
blikje {het} can
blikje {het} tin [esp. Br.: can]
blikken tin
blikschade {de} car body damage
bliksem {de} lightning
bliksemen to flash
bliksemsnel lightning-fast
bliksemsnel with lightning speed
bliksemstraal {de} flash of lightning
bliktelefoon {de} (tin can and) string telephone
bliktelefoon {de} tin can telephone
blind blind
blinddoek {de} blindfold
blinde mol {de} [Talpa caeca] blind mole
blindelings blindly
blindengeleidehond {de} guide dog
blindheid {de} blindness
blinken to shine
bloed {het} blood
bloedangst {de} haemophobia [Br.]
bloedangst {de} hemophobia [Am.]
bloedbaan {de} bloodstream
bloedbad {het} bloodbath
bloedbad {het} carnage
bloedbad {het} massacre
bloeddonor {de} blood donor
bloeddoorlopen bloodshot
bloeddorstig bloodthirsty
bloeddropje {het} [Zygaena filipendulae] [dagactieve nachtvlinder] six-spot burnet [day-flying moth]
bloeddruk {de} blood pressure
bloeden to bleed
bloeding {de} haemorrhage [Br.]
bloeding {de} hemorrhage [Am.]
bloedplaatje {het} (blood) platelet
bloedrode heidelibel {de} [Sympetrum sanguineum] ruddy darter
bloedvat {het} blood vessel
bloedvrees {de} haemophobia [Br.]
bloedvrees {de} hemophobia [Am.]
bloei {de} bloom
bloeien to bloom
bloeiwijze {de} flower disposition
bloeiwijze {de} inflorescence
bloem {de} flower
bloem {de} [meel] flour
bloembol {de} flower bulb
bloemen {mv} flowers
bloemencorso {de} {het} flower parade
bloementapijt {het} carpet of flowers
bloemententoonstelling {de} flower show
bloemist {de} florist
bloemkolen {mv} cauliflowers
bloemkool {de} cauliflower
bloemkoolsoep {de} cauliflower soup
bloemneusvleermuis {de} [Anthops ornatus] flower-faced bat
bloempot {de} flowerpot
bloempotkapsel {het} bowl cut
bloemsuiker {de} [BN] confectioners' sugar [Am.]
bloemsuiker {de} [BN] icing sugar
bloemsuiker {de} [BN] powdered sugar
bloes {de} blouse
bloesem {de} blossom
bloesems {mv} blossoms
blog {de} {het} blog
bloggen to blog
blok {het} block
blokfluit {de} recorder
blokkeren to block
blond blonde-haired
blond blonde
blond fair-haired
blonde ruiter {de} [Calidris subruficollis, syn.: Tryngites subruficollis] buff-breasted sandpiper
blondje {het} blonde
blooper {de} blooper [esp. Am.] [coll.]
blooper {de} blunder
bloot bare
bloot naked
blootgelegd exposed
blootgesteld exposed
blootleggen to expose [lay bare]
blootleggen to lay bare
blootstellen to expose
blootstelling {de} [aan] exposure [to]
blootsvoets barefoot
blotebillengezicht {het} [pej.] pudding-face [pej.]
blouse {de} blouse
blozen to blush
blozen {het} flush [blush]
bluf {de} big talk
bluf {de} bluff
bluf {de} bluffing
bluf {de} boast
bluf {de} boasting
bluf {de} brag
bluf {de} bragging
blunder {de} blooper [esp. Am.] [coll.]
blunder {de} blunder
blunders {mv} blunders
blussen to extinguish
blussen to put out [a fire]
bluts {de} [BN] dent
Bob de Bouwer Bob the Builder
bobak {de} [Marmota bobak] bobak marmot
bobak {de} [Marmota bobak] steppe marmot
bobakmarmot {de} [Marmota bobak] bobak marmot
bobakmarmot {de} [Marmota bobak] steppe marmot
bobbel {de} lump
bocht {de} bend
Bochum {het} Bochum
bode {de} envoy
bodem {de} bottom
bodem {de} soil
bodemerosie {de} soil erosion
bodemkunde {de} soil science
bodemloos bottomless
bodemvruchtbaarheid {de} soil fertility
body {de} {het} [enkel bij wijn] body [also wine]
body lotion {de} body lotion
bodylotion {de} body lotion
bodywarmer {de} body warmer
Boedapest {het} Budapest
boeddhisme {het} Buddhism
boeddhist {de} Buddhist
boeddhistisch Buddhist
boeg {de} bow
boeien to tie down
boeien [fig.] to captivate
boeien [fig.] to fascinate
boeiend captivating
boeiend fascinating
boeiend gripping
boek {het} book
boekanier {de} buccaneer
Boekarest {het} Bucharest
boekdeel {het} volume
boeken {mv} books
boekenkast {de} bookcase
boekenlegger {de} bookmark
boekenplank {de} bookshelf
boekensteun {de} bookend
boekentas {de} schoolbag
boekenwurm {de} bookworm
boeket {het} {de} bouquet
boekhandel {de} bookshop
boekhandel {de} bookstore
boekhandelaar {de} book dealer
boekhandelaar {de} bookseller
boekhouder {de} accountant
boekhouding {de} bookkeeping
boekrecensie {de} book review
boekverbranding {de} book burning
boekverbranding {de} burning of books
boekvink {de} [Fringilla coelebs] chaffinch
boekwinkel {de} bookshop
boenen to polish
boenen to scrub
boer {de} farmer
boer {de} peasant
boer {de} [kaartspel] jack [card game]
boerderij {de} farm
boeren to burp [coll.]
boerenkinkel {de} [omg.] [pej.] hick [Am.] [coll.]
boerenkool {de} kale
boerenpummel {de} [omg.] [pej.] hick [Am.] [coll.]
boerenzwaluw {de} [Hirundo rustica] barn swallow
boerin {de} farmer's wife
boerin {de} farmer [female]
boete {de} fine
boete {de} penalty
boeten to atone
boezem {de} bosom
boezem {de} bust
bof {de} mumps
boffen to be lucky
Bogota {het} Bogotá
Bohaizee {de} Bohai Sea
Boholzee {de} Bohol Sea
bohrium {het} <Bh> bohrium <Bh>
boiler {de} boiler
bokaal {de} goblet
bokje {het} [Lymnocryptes minimus] jacksnipe
bokje {het} [Lymnocryptes minimus] jack snipe
boksbaardvlinder {de} [Amphipyra tragopoginis] (common) mouse moth
boksbaardvlinder {de} [Amphipyra tragopoginis] cypress looper
bokser {de} boxer
bokspringen {het} leapfrog
bokssport {de} boxing
bol spherical
bol {de} ball
bol {de} globe [ball]
bol {de} sphere
bol {de} [bijv. bloembol] bulb [e.g. flower bulb]
bol {de} touw ball of string
bolhoop {de} globular cluster
Bolivariaanse Republiek {de} Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela
Bolivia {het} Bolivia
Boliviaans Bolivian
Boliviaanse dwerguil {de} [Glaucidium bolivianum] Yungas pygmy owl
Boliviaanse rode brulaap {de} [Alouatta sara] Bolivian red howler
bollenkweker {de} bulb farmer
bollenkweker {de} bulb grower
bolmeetkunde {de} spherical geometry
bolo {de} bolo knife
Bologna {het} Bologna
boltzmannconstante {de} Boltzmann constant
bolvormige sterhoop {de} globular cluster
bom {de} bomb
bombardement {het} bombardment
bombardementen {mv} bombardments
bombarderen to bomb
Bombay {het} [nu Mumbai] Bombay [now Mumbai]
bomen {mv} trees
bommen {mv} bombs
bommen werpen to bomb
bommenwerper {de} bomber
bomvol [met mensen] crowded
bon {de} coupon
bon {de} ticket
bon {de} voucher
Bonapartes strandloper {de} [Calidris fuscicollis] white-rumped sandpiper
bonbon {de} bonbon
bond {de} [vakbond] union
bondgenoot {de} ally
bondig concise
Bondsrepubliek {de} Duitsland Federal Republic of Germany
bonen {mv} beans
bonensalade {de} (French) bean salad
bonensoep {de} bean soup
bonken to pound
Bonn {het} Bonn
bont {het} fur
bontbekplevier {de} [Charadrius hiaticula] (common) ringed plover
bonte dolfijn {de} [Lagenorhynchus obscurus] dusky dolphin
bonte grasuil {de} [Cerapteryx graminis] antler moth
bonte kiekendief {de} [Circus melanoleucos] pied harrier
bonte lijster {de} [Ixoreus naevius, syn.: Zoothera naevia] varied thrush
bonte mees {de} [Sittiparus varius, syn.: Parus varius, Poecile varius, Cyanistes varius] varied tit
bonte ribbelboktor {de} [Rhagium bifasciatum] two-banded longhorn beetle
bonte solitaire {de} [Myadestes coloratus] varied solitaire
bonte strandloper {de} [Calidris alpina] dunlin
bonte vliegenvanger {de} [Ficedula hypoleuca] (European) pied flycatcher
bontjas {de} fur coat
bontoogerebia {de} [Erebia oeme] [dagvlinder] bright-eyed ringlet [butterfly]
bonzen to bump
bonzen to thump
boodschap {de} errand
boodschap {de} message
boodschappen doen to go shopping
boodschappen doen to shop [for groceries or other basic necessities]
boodschappenlijst {de} shopping list
boodschappentas {de} shopping bag
boog {de} arc
boog {de} arch
boog {de} bow
booglassen {het} onder poederdek submerged-arc welding <SAW>
boogschieten {het} archery
boogschutter {de} archer
Boogschutter {de} [sterrenbeeld, astrologisch teken] <♐> Sagittarius <♐>
boogsnuituil {de} [Herminia grisealis, syn.: Herminia nemoralis, Zanclognatha nemoralis] [nachtvlindersoort] small fan-foot [moth]
booleaanse algebra {de} Boolean algebra
boom {de} tree
boomblauwtje {het} [Celastrina argiolus] holly blue [butterfly]
boomgaard {de} orchard
boomhei {de} [Erica arborea] tree heath
boomhommel {de} [Bombus hypnorum] new garden bumblebee
boomhommel {de} [Bombus hypnorum] tree bumblebee
boomklever {de} [Sitta europaea] (Eurasian) nuthatch
boomkwartel {de} [Colinus virginianus] bobwhite quail [Am.]
boomkwartel {de} [Colinus virginianus] northern bobwhite
boomkwartel {de} [Colinus virginianus] Virginia quail
boomkwikstaart {de} [Dendronanthus indicus] forest wagtail
boomleeuwerik {de} [Lullula arborea] woodlark
boomleeuwerik {de} [Lullula arborea] wood lark
boommarter {de} [Martes martes] (European) pine marten
boommier {de} [Lasius brunneus] brown (tree) ant
boomstam {de} tree trunk
boomstronk {de} tree stump
boomvalk {de} [Falco subbuteo] (Eurasian) hobby
boon {de} bean
boor {de} drill
boor {het} <B> boron <B>
booratoom {het} boron atom
boord {de} rim
booreiland {het} drilling platform [offshore]
boormachine {de} drill
boorpaal {de} auger pile
boorzuur {het} [H3BO3] boric acid
boos angrily
boos angry
boos bad [evil]
boos evil
boos evilly
Boos opzet Loitering with Intent [Muriel Spark]
boosaardig malicious
boosaardig vicious
boosheid {de} anger
booswicht {de} villain
boot {de} boat
bord {het} board
bord {het} plate
bord {het} [op openbare plekken] sign
bordeel {het} brothel
bordje {het} [op openbare plekken] small sign
bordspel {het} board game
bordspelen {mv} board games
borium {het} <B> boron <B>
boriumatoom {het} boron atom
borneohaai {de} [Carcharhinus borneensis] Borneo shark
borrel {de} drink
borrelend geluid {het} burble
borst {de} breast
borst {de} chest
borstbeeld {het} bust
borstcrawl {de} front crawl
borstel {de} brush
borstelmol {de} [Parascalops breweri] hairy-tailed mole
borstels {mv} brushes
borsten {mv} breasts
borstimplantaat {het} breast implant
borstkas {de} chest
borstkas {de} thorax
borstvoeding {de} breastfeeding
borstzak {de} breast pocket
bos {de} bouquet
bos {de} bunch
bos {het} forest
bos {het} wood
bosandoorn {de} [Stachys sylvatica] hedge woundwort
bosbandspanner {de} [Epirrhoe rivata] wood carpet (moth)
bosbeekjuffer {de} [Calopteryx virgo] beautiful demoiselle
bosbeheer {het} forest management
bosbouw {de} forestry
bosbouwkunde {de} forestry
bosbouwkundig forestry
bosbouwkundig silvicultural
bosbrand {de} forest fire
bosecologie {de} forest ecology
boserebia {de} [Erebia ligea] [dagvlinder] Arran brown (butterfly)
boserebia {de} [Erebia ligea] [dagvlinder] large ringlet [butterfly]
bosgeelster {de} [Gagea lutea] yellow star-of-Bethlehem
bosgeelvlekbladjager {de} [Dioctria linearis, syn.: Dioctria cingulata] [roofvliegensoort] small yellow-legged robberfly
bosgors {de} [Emberiza rustica] rustic bunting
bosgrond {de} forest floor
boshond {de} [Speothos venaticus] bush dog
bosje {het} grove
boskalkoen {de} [Alectura lathami] Australian brushturkey / brush-turkey
boskalkoen {de} [Alectura lathami] Australian brush turkey
boskalkoen {de} [Alectura lathami] bush turkey
boskalkoen {de} [Alectura lathami] scrub turkey
bosmarmot {de} [Marmota monax] groundhog [Am.]
bosmarmot {de} [Marmota monax] woodchuck
bosmuis {de} [Apodemus sylvaticus] (European) wood mouse
Bosniër {de} Bosnian
Bosnisch Bosnian
Bosnisch {het} Bosnian
bosoehoe {de} [Bubo nipalensis] forest eagle-owl / eagle owl
bosoehoe {de} [Bubo nipalensis] spot-bellied eagle-owl
bosparelmoervlinder {de} [Melitaea athalia, syn.: Mellicta athalia] heath fritillary [butterfly]
Bosporus {de} Bosphorus
Bosporus {de} Bosporus
bosrandparelmoervlinder {de} [Argynnis adippe, syn.: Fabriciana adippe] high brown fritillary [butterfly]
bosrandroofvlieg {de} [Neoitamus cyanurus] common awl robberfly
bosrietzanger {de} [Acrocephalus palustris] marsh warbler
bosruiter {de} [Tringa glareola] wood sandpiper
bossen {mv} forests
bossneeuwhoen {het} [Falcipennis canadensis, syn.: Dendragapus canadensis] Canada grouse
bossneeuwhoen {het} [Falcipennis canadensis, syn.: Dendragapus canadensis] spruce grouse
Boston {het} Boston
bosuil {de} [Strix aluco] (Eurasian) tawny owl
bosuil {de} [Strix aluco] brown owl
boswachter {de} forester
boswederik {de} [Lysimachia nemorum] yellow pimpernel
boszandoog {de} [Lopinga achine] [dagvlinder] woodland brown [butterfly]
bot {de} (European) flounder [Platichthys flesus]
bot {het} bone
botanie {de} botany
botanisch botanical
boten {mv} boats
boter {de} butter
boterbloem {de} buttercup
boterbloempje {het} [Pseudopanthera macularia] [vlinder] speckled yellow (moth)
boterham {de} slice of bread
botermelk {de} buttermilk
botsen to collide
botsen to crash
botsing {de} collision
botsing {de} crash
botsing {de} impact
Botswana {het} Botswana
bottleneck {de} bottleneck
botulisme {het} botulism
botvink {de} [Fringilla coelebs] chaffinch
botweg bluntly
bougie {de} spark plug
boulevardblad {het} tabloid
boulevardkrant {de} tabloid
bout {de} bolt
bouten {mv} bolts
boutonnière {de} boutonnière [Am.]
boutonnière {de} buttonhole [Br.]
bouwbedrijf {het} building company
bouwen to build
bouwen to construct [build]
bouwkraan {de} tower crane
bouwkunde {de} architectural engineering
bouwplaats {de} building site
bouwplaats {de} construction site
bouwput {de} excavation
bouwstenen {mv} bricks
bouwterrein {het} construction site
bouwvakker {de} builder
bouwval {de} ruin
bouwvallig dilapidated
bouwvergunning {de} building licence [Br.]
bouwvergunning {de} building permission
bouwvergunning {de} building permit
bouwvergunning {de} construction permit
boven above
boven on top
boven upstairs
boven de 50 over 50 [items or age]
boven zijn theewater zijn [fig.] to be drunk
bovenal above all
bovenarm {de} upper arm
bovenbouw {de} superstructure
bovendien besides
bovendien furthermore
bovendien moreover
bovenfrees {de} router
bovenkant {de} top
bovenlichaam {het} upper body
bovenmenselijk superhuman
bovennatuurlijk supernatural
boycot {de} boycott
boycotten to boycott
braaf obedient
braaf obediently
braaf well-behaved
braakfobie {de} emetophobia
braam {de} blackberry
braamparelmoervlinder {de} [Brenthis daphne] marbled fritillary [butterfly]
braamsluiper {de} [Sylvia curruca] lesser whitethroat
braamvlinder {de} [Thyatira batis] peach blossom (moth)
braden to fry
braden to roast
Bradford {het} Bradford
Brahmaputra {de} Brahmaputra
brak brackish
braken to vomit
bramen {mv} blackberries
bramenbladroller {de} [Notocelia uddmanniana, syn.: Epiblema uddmanniana] [nachtvlindersoort] bramble shoot (moth)
brand {de} fire
brandaanslag {de} arson attack
brandaanslag {de} incendiary attack
brandalarm {het} fire alarm
brandbaar combustible
brandbaar flammable
brandbaar inflammable
brandbestrijders {mv} firefighters
brandbestrijding {de} fire fighting
brandbestrijding {de} firefighting
brandbeveiliging {de} fire protection
brandbeveiliging {de} fire safety
brandblaar {de} blister
brandblaar {de} burn blister
brandblusser {de} extinguisher
brandblusser {de} fire extinguisher
brandcatastrofe {de} fire disaster
branden to burn
brandend burning
brandewijn {de} brandy
brandgans {de} [Branta leucopsis] barnacle goose
brandgat {het} burn hole
brandgeur {de} burned smell
brandgeur {de} burnt smell [esp. Br.]
brandgeur {de} smell of burning
brandhout {het} firewood
brandijzer {het} branding iron
brandingloper {de} [Calidris virgata, syn.: Aphriza virgata] surfbird
brandkast {de} (fireproof) safe
brandklep {de} fire damper
brandmuis {de} [Apodemus agrarius] striped field mouse
brandnetel {de} [familie Urticaceae] nettle
brandnetelblindwants {de} [Liocoris tripustulatus] common nettle bug
brandnetelprachtwants {de} [Liocoris tripustulatus] common nettle bug
brandnetelsoep {de} nettle soup
brandoffer {het} burnt offering
brandoorzaak {de} cause of the fire
brandplek {de} burn mark
brandplek {de} burn [in tablecloth etc.]
brandplek {de} scorch
brandplek {de} scorch mark
brandplek {de} singe
brandpunt {het} focal point
brandpuntsafstand {de} focal length
brandspiritus {de} methylated spirit
brandstichter {de} arsonist
brandstichting {de} arson
brandstof {de} fuel
brandstofprijs {de} fuel price
Brandts vleermuis {de} [Myotis brandtii, syn.: Myotis brandti] Brandt's bat
brandveiligheidsvoorschriften {mv} fire protection regulations
brandveiligheidsvoorschriften {mv} fire safety regulations
brandversneller {de} (fire) accelerant
brandvertrager {de} flame inhibitor
brandvertrager {de} flame retardant
brandverzekering {de} fire insurance
brandweer {de} fire brigade [esp. Br.]
brandweerauto {de} fire engine
brandweerhelm {de} firefighter's helmet
brandweerhelm {de} fireman's helmet
brandweerladder {de} aerial ladder
brandweerman {de} fireman
brandwond {de} burn
brandy {de} brandy
Brasilia {het} Brasília
Bratislava {het} Bratislava
Braziliaan {de} Brazilian
Braziliaans Brazilian
Braziliaanse {de} Brazilian [female]
Braziliaanse dwergral {de} [Laterallus melanophaius] rufous-sided crake
Brazilië {het} Brazil <.br>
Brazzaville {het} Brazzaville
brede zalmen {mv} [familie Curimatidae] toothless characins
breder broader
breed broad
breed wide
breedbandhuismoeder {de} [Noctua fimbriata] [nachtvlindersoort] broad-bordered yellow underwing [moth]
breedbekstrandloper {de} [Calidris falcinellus, syn.: Limicola falcinellus] broad-billed sandpiper
breedspoor {het} broad gauge
breedst broadest
breedte {de} breadth
breedte {de} width
breedtegraad {de} latitude
breedvinhaai {de} [Lamiopsis temminckii] broadfin shark
breekbaar fragile
breekijzer {het} crowbar
Brehms tijgerparkiet {de} [Psittacella brehmii] Brehm's (ground) parrot
Brehms tijgerparkiet {de} [Psittacella brehmii] Brehm's tiger parrot
breien to knit
brein {het} brain
breinaald {de} knitting needle
breken to break
Bremen {het} Bremen
brengen to bring
brengen to take
breuk {de} break
breuk {de} fracture
breuk {de} hernia
breukgetal {het} fraction
Bridgetown {het} Bridgetown
brief {de} letter
briefgeheim {het} privacy of correspondence
briefgeheim {het} secrecy of correspondence
briefgeheim {het} secrecy of letters
briefing {de} briefing
briefkaart {de} postcard
briefkaarten {mv} postcards
briefweger {de} letter balance
briefweger {de} letter scale [also: letter-scale]
briefwisseling {de} exchange of letters
bries {de} breeze
brieven {mv} letters
brievenbus {de} letterbox
brievenbus {de} letter box [Br.]
brievenbus {de} mailbox [esp. Am.]
brievenbus {de} postbox [esp. Br.]
brij {de} mash
brij {de} porridge
brij {de} pulp
brij {de} puree
bril {de} glasses {pl}
bril {de} specs {pl} [coll.] [spectacles]
bril {de} spectacles {pl}
brilbeer {de} [Tremarctos ornatus] Andean bear
brilbeer {de} [Tremarctos ornatus] spectacled bear
brilduiker {de} [Bucephala clangula] common goldeneye
brileider {de} [Somateria fischeri] Fischer's eider
brileider {de} [Somateria fischeri] spectacled eider (duck)
brilgrasmus {de} [Sylvia conspicillata] spectacled warbler
brilheremietkolibrie {de} [Phaethornis pretrei] planalto hermit [species of hummingbird]
briljant brilliant
briljant brilliantly
brillijster {de} [Turdus tephronotus] (African) bare-eyed thrush
brilpelikaan {de} [Pelecanus conspicillatus] Australian pelican
brilpinguïn {de} [Spheniscus demersus] African penguin
brilpinguïn {de} [Spheniscus demersus] black-footed penguin
brilpinguïn {de} [Spheniscus demersus] jackass penguin
brilslang {de} [Naja naja] (Indian) spectacled cobra
brilslang {de} [Naja naja] Asian cobra
brilslang {de} [Naja naja] binocellate cobra
brilslang {de} [Naja naja] Indian cobra
brilstern {de} [Onychoprion anaethetus, syn.: Sterna anaethetus] bridled tern
brilzee-eend {de} [Melanitta perspicillata] surf scoter
brilzeekoet {de} [Cepphus carbo] spectacled guillemot
Bristol {het} Bristol
Brit {de} Briton
Brit {de} Brit [coll.]
Brits British
Britse Eilanden {mv} British Isles
Britse zomertijd {de} British Summer Time <BST>
Brits-Engels {het} British English
Britten {mv} Britons
Britten {mv} Brits [coll.]
Britten {mv} the British
Brno {het} Brno
Broad Peak {de} Broad Peak
broccoli {de} [Brassica oleracea] broccoli
broccolisalade {de} broccoli salad
broche {de} {het} brooch
brochure {de} brochure
brodeloos destitute
broeden to brood
broeder {de} [oud.] brother
broederschap {de} brotherhood
broedgebied {het} breeding area
broedgebied {het} breeding habitat
broedgebied {het} breeding range
broedkolonie {de} breeding colony
broedpaar {het} breeding pair
broedparasitisme {het} brood parasitism
broedseizoen {het} breeding season
broedsucces {het} breeding success
broedtijd {de} breeding time
broedvogel {de} breeding bird
broeikas {de} glasshouse [Br.]
broeikas {de} greenhouse
broeikasgas {het} greenhouse gas
broeikasgassen {mv} greenhouse gases
broek {de} pants {pl} [one pair] [esp. Am.]
broek {de} trousers {pl} [one pair]
broekpak {het} pantsuit [Am.]
broekpak {het} trouser suit [Br.]
broekzak {de} trouser pocket
broer {de} brother
broer of zus sibling
broers {mv} brothers
broers en zussen {mv} siblings
broertje {het} [verkl.] little brother
brok {de} chunk
brok {het} morsel
brokaat {het} brocade
brokkelen to crumble
brokstukken {mv} debris
brolgakraanvogel {de} [Antigone rubicunda, syn.: Grus rubicunda, G. rubicundus] brolga
bromfiets {de} moped
brommer {de} moped
brommer {de} motorcycle
brommer {de} [Stenobothrus nigromaculatus] [veldsprinkhanensoort] black-spotted (toothed) grasshopper
brompot {de} grumbler
bromtol {de} humming top
bron {de} resource
bron {de} source
bron {de} spring
bron {de} well
bron {de} [fontein] fountain
bronchitis {de} bronchitis
bronforel {de} [Salvelinus fontinalis] (American) brook trout
bronforel {de} [Salvelinus fontinalis] brookie [Am.] [coll.] [brook trout]
bronforel {de} [Salvelinus fontinalis] eastern brook trout
bronforel {de} [Salvelinus fontinalis] speckled trout
bronforel {de} [Salvelinus fontinalis] squaretail [brook trout]
bronnen {mv} sources
brons {het} bronze
bronskopeend {de} [Mareca falcata, syn.: Anas falcata] falcated duck
bronskopeend {de} [Mareca falcata, syn.: Anas falcata] falcated teal
bronslibel {de} [Oxygastra curtisii] orange-spotted emerald [dragonfly species]
bronsstaartdoornsnavel {de} [Chalcostigma heteropogon] [kolibriesoort] bronze-tailed thornbill [species of hummingbird]
bronstijd {de} Bronze Age
bronsvleugeleend {de} [Speculanas specularis, syn.: Anas specularis] bronze-winged duck
bronsvleugeleend {de} [Speculanas specularis, syn.: Anas specularis] spectacled duck
bronwater {het} spring water
bronzen bronze
bronzen medaille {de} bronze medal
brood {het} bread
broodje {het} bun
broodje {het} roll
broodmand {de} bread basket
broodnodig badly needed
broodnodig highly necessary
broodprijs {de} price of bread
broodrooster {de} {het} toaster
broodsnijmachine {de} bread slicer
broodsnijmachine {de} bread slicing machine
broom {het} <Br> bromine <Br>
broos brittle
broos fragile
broosheid {de} fragility
brouwerij {de} brewery
brug {de} bridge
brug {de} met ongelijke leggers asymmetric bars {pl}
brug {de} met ongelijke leggers uneven bars {pl}
brugdek {het} bridge deck
Brugge {het} Bruges
bruggen {mv} bridges
bruggenbouw {de} bridge engineering
bruggenhoofd {het} bridgehead
bruggenhoofd {het} foothold
brugpijler {de} bridge pillar
bruid {de} bride
bruidegom {de} bridegroom
bruidegom {de} groom [bridegroom]
bruidsboeket {het} {de} bridal bouquet
bruidsjapon {de} bridal gown
bruidsjapon {de} wedding dress
bruidsmeisje {het} bridesmaid
bruidsnacht {de} wedding night
bruidspaar {het} bridal couple
bruidspaar {het} bride and groom
bruidssuite {de} bridal suite
bruidstaart {de} wedding cake
Bruijns sikkelsnavel {de} [Drepanornis bruijnii, syn.: Epimachus bruijnii] [paradijsvogelsoort] pale-billed sicklebill [species of bird-of-paradise]
bruikbaar suitable
bruikbaar usable
bruikbaar useful
bruiloft {de} wedding
bruiloften {mv} weddings
bruin brown
bruin porseleinhoen {het} [Zapornia fusca, syn.: Porzana fusca] ruddy-breasted crake
bruin spannertje {het} [Minoa murinata] drab looper [moth]
bruinbaardstruikgors {de} [Atlapetes fulviceps] fulvous-headed brush finch
bruinborstkievit {de} [Vanellus superciliosus] brown-chested lapwing
bruinborstparkiet {de} [Pyrrhura calliptera] brown-breasted conure
bruinborstparkiet {de} [Pyrrhura calliptera] brown-breasted parakeet
bruinborstparkiet {de} [Pyrrhura calliptera] flame-winged parakeet
bruinbrood {het} brown bread
bruine baviaan {de} [Papio papio] Guinea baboon
bruine beer {de} [Ursus arctos] brown bear
bruine eikenpage {de} [Satyrium ilicis] ilex hairstreak
bruine goudvink {de} [Pyrrhula nipalensis] brown bullfinch
bruine grassluiper {de} [Amytornis purnelli] dusky grasswren
bruine grootoorvleermuis {de} [Plecotus auritus] brown long-eared bat
bruine grootoorvleermuis {de} [Plecotus auritus] common long-eared bat
bruine heide-uil {de} [Polia bombycina] [nachtvlindersoort] pale shining brown [moth]
bruine kiekendief {de} [Circus aeruginosus] (western) marsh harrier
bruine kiekendief {de} [Circus aeruginosus] Eurasian marsh harrier
bruine krooneend {de} [Netta erythrophthalma] southern pochard
bruine muisvogel {de} [Colius striatus] speckled mousebird
bruine pad {de} [Bufo bufo] common toad
bruine pad {de} [Bufo bufo] European toad
bruine sikkeluil {de} [Laspeyria flexula] beautiful hook-tip
bruine slingeraap {de} [Ateles hybridus] brown spider monkey
bruine slingeraap {de} [Ateles hybridus] variegated spider monkey
bruinen to tan
bruinkeelortolaan {de} [Emberiza caesia] Cretzschmar's bunting
bruinkool {de} brown coal
bruinkopdwerglijster {de} [Catharus occidentalis] russet nightingale-thrush
bruinkopgors {de} [Emberiza bruniceps] red-headed bunting
bruinkopmeees {de} [Poecile cinctus, syn.: Parus cinctus] Siberian tit [Br.]
bruinkoppapegaai {de} [Poicephalus cryptoxanthus] brown-headed parrot
bruinkoptijgerparkiet {de} [Psittacella picta] painted tiger parrot
bruinnekraaf {de} [Corvus ruficollis] brown-necked raven
bruinrode heidelibel {de} [Sympetrum striolatum] common darter
bruinrugklauwier {de} [Lanius vittatus] bay-backed shrike
bruinrugsolitaire {de} [Myadestes occidentalis] brown-backed solitaire
bruinvis {de} [Phocoena phocoena] harbour porpoise
bruisen to bubble
brullen to roar
brullen to yell
brummelspanner {de} [Mesoleuca albicillata] beautiful carpet (moth)
brunch {de} brunch
Brunei {het} Brunei
Bruneis Bruneian
Bruneise {de} Bruneian [female]
Bruneise dollar {de} <BND, Br$> Brunei dollar <BND, Br$>
Brussel {het} Brussels
Brusselaar {de} [native of Brussels, Belgium]
Brusselaars {mv} [natives of Brussels, Belgium]
Brusselaren {mv} [natives of Brussels, Belgium]
Brussels lof {de} {het} [NN] Belgian endive [Am.]
Brusselse {de} [female native of Brussels, Belgium]
brutaal bold
brutaal impudent
brutaal insolent
bruto gross
brutogewicht {het} gross weight
brutowinst {de} gross profit
bruusk abrupt
bruut brutal
bubbelthee {de} bubble tea
budget {het} budget
budgettair budgetary
Buenos Aires {het} Buenos Aires
buffelkopklauwier {de} [Lanius bucephalus] bull-headed shrike
buffet {het} buffet
bugel {de} flugelhorn
bugels {mv} flugelhorns
bui {de} shower [of rain etc.]
bui {de} [gril, luim] fit
buideldier {het} marsupial
buideldieren {mv} marsupials
buideleikelmuis {de} [Cercartetus concinnus] southwestern pygmy possum
buideleikelmuis {de} [Cercartetus concinnus] western pygmy possum
buidelmees {de} [Remiz pendulinus] (Eurasian) penduline tit
buidelmees {de} [Remiz pendulinus] European penduline tit
buidelmiereneter {de} [Myrmecobius fasciatus] banded anteater
buidelmiereneter {de} [Myrmecobius fasciatus] marsupial anteater
buidelmiereneter {de} [Myrmecobius fasciatus] numbat
buidelmiereneter {de} [Myrmecobius fasciatus] walpurti
buigen to bend
buigspanning {de} bending stress
buiig showery
buik {de} belly
buikdansen to belly-dance
buikloop {de} diarrhea [Am.]
buikpijn {de} bellyache
buikpijn {de} stomachache
buikspieren {mv} abs [coll.] [abdominal muscles]
buikspitsschildwants {de} [Troilus luridus] bronze shieldbug
buikspreker {de} ventriloquist
buil {de} bump
buis {de} conduit
buis {de} duct
buis {de} pipe
buis {de} tube
buisleiding {de} pipeline
buisleiding {de} piping
buit {de} booty
buit {de} loot
buit {de} prey
buiten outdoors
buiten outside
buiten de lijntjes kleuren to step out of the box
buiten gehoorsafstand out of earshot
buiten kantooruren out-of-hours
buiten werking out of order
buitenbeentje {het} outsider
buitenboordmotor {de} outboard motor
buitengewoon exceptional
buitengewoon extraordinarily
buitengewoon extraordinary
Buiten-Hebriden {mv} Outer Hebrides
buitenkant {de} exterior
buitenkant {de} outside
buitenland {het} foreign country
buitenlander {de} foreigner
buitenlands foreign
buitenlandse zaken {mv} foreign affairs
buitenpost {de} outstation
buitenshuis outdoor
buitenshuis outdoors
buitensluiten to alienate
buitensluiten to exclude
buitensluiten to shut out [exclude]
buitenspel offside
buitensporigheid {de} exorbitance
buitenste outermost
buitentemperatuur {de} outside temperature
buitenwereld {de} outside world
buitenwijk {de} outskirts {pl}
buitenwijk {de} suburb
buitenzijde {de} outside
buitje {het} shower
buitmaken to capture [conquer]
buitmaken to conquer
buizerd {de} buzzard
buizerd {de} [Buteo buteo] common buzzard
Bujumbura {het} Bujumbura
bulderen to bellow
bulderen to roar
bulderen [lachen] to guffaw
Bulgaar {de} Bulgarian
Bulgaars Bulgarian
Bulgaars {het} Bulgarian
Bulgaarse {de} Bulgarian [female]
Bulgaren {mv} Bulgars
Bulgarije {het} Bulgaria
bulk {de} bulk
bult {de} bump
bultkrokodil {de} [Crocodylus moreletii] Mexican crocodile
bultkrokodil {de} [Crocodylus moreletii] Morelet's crocodile
bultrug {de} [Megaptera novaeangliae] humpback (whale)
bumper {de} bumper
bungalow {de} bungalow
bungelen to dangle
bungelen to swing about loosely [dangle]
bunsenbrander {de} Bunsen burner
bureau {het} desk
bureau {het} office
bureau {het} [schrijfbureau] bureau [Br.]
bureaucraat {de} bureaucrat
bureaucratie {de} bureaucracy
bureaucratisch bureaucratic
bureaucratiseren to bureaucratise [Br.]
bureaucratiseren to bureaucratize
bureaustoel {de} office chair
buren {mv} neighbors [Am.]
buren {mv} neighbours [Br.]
burgemeester {de} burgomaster
burgemeester {de} mayor
burger {de} citizen
burgerlijk bourgeois
burgerlijk middle-class
burgerlijke stand {de} marital status
burgerluchtvaart {de} civil aviation
burgeroorlog {de} civil war
burgers {mv} citizens
burgerschap {het} citizenship
Burkina Faso {het} Burkina Faso
Burkinees Burkinan
Burkinees {de} Burkinabé
Burkinees {de} Burkinan
Burkinese {de} Burkinan [female]
Burkinezen {mv} Burkinans
Burundese frank {de} <BIF> Burundian franc <BIF>
Burundi {het} Burundi
buruvlagstaartpapegaai {de} [Prioniturus mada] Buru racket-tail [species of parrot]
bus {de} bus
bus {de} coach
bus {de} van
buschauffeur {de} bus driver
bushalte {de} bus stop
business {de} business
businessclass {de} business class
bussen {mv} buses
busstation {het} bus station
buste {de} bust
bustehouder {de} brassiere
buur {de} neighbor [Am.]
buur {de} neighbour [Br.]
buurland {het} neighboring country [Am.]
buurland {het} neighbouring country [Br.]
buurlanden {mv} neighboring countries [Am.]
buurlanden {mv} neighbouring countries [Br.]
buurman {de} neighbor [Am.]
buurman {de} neighbour [Br.]
buurt {de} neighborhood [Am.]
buurt {de} neighbourhood [Br.]
buurt {de} vicinity
buurvrouw {de} neighbor [Am.] [female]
buurvrouw {de} neighbour [Br.] [female]
buxusmot {de} [Cydalima perspectalis] box tree moth
Bydgoszcz {het} Bydgoszcz
Byzantijnse Rijk {het} Byzantine Empire
cabaret {het} cabaret
cacao {de} cocoa
cacaoboer {de} cacao farmer
cacaoboer {de} cocoa farmer
cacaoboom {de} [Theobroma cacao] cacao tree
cacaoboom {de} [Theobroma cacao] cocoa tree
cacaomot {de} [Ephestia elutella] cacao moth
cacaomot {de} [Ephestia elutella] tobacco moth
cacaomot {de} [Ephestia elutella] warehouse moth
cacaoplantage {de} cacao plantation
cacaoplantage {de} cocoa plantation
cacaopoeder {de} {het} cocoa powder
cactus {de} cactus
cadeau {het} present
cadeaus {mv} presents
cadeautje {het} present
cadmium {het} <Cd> cadmium <Cd>
Cadmus {de} Cadmus
caesium {het} <Cs> caesium <Cs> [Br.]
caesium {het} <Cs> cesium <Cs> [Am.]
café {het} cafe
cafeïne {de} caffeine
cafeïnevrij decaffeinated
cafetaria {de} cafeteria
cafetaria's {mv} cafeterias
Caïro {het} Cairo
caissière {de} cashier
caissières {mv} cashiers
caisson {de} caisson
caisson {de} cofferdam
Calabrië {het} Calabria
calamiteit {de} calamity
calcium {het} <Ca> calcium <Ca>
calculatie {de} calculation
calculaties {mv} calculations
calculator {de} calculator
calculators {mv} calculators
calculeren to calculate
Calcutta {het} [nu Kolkata] Calcutta [now Kolkata]
caleidoscoop {de} kaleidoscope
calibratie {de} calibration
calibreren to calibrate
Californië {het} [staat van de Verenigde Staten] California <CA, Calif.> [The Golden State]
Californische bruinvis {de} [Phocoena sinus] desert porpoise
Californische bruinvis {de} [Phocoena sinus] Gulf of California harbor porpoise [Am.]
Californische bruinvis {de} [Phocoena sinus] Gulf of California porpoise [Phocoena sinus]
Californische bruinvis {de} [Phocoena sinus] gulf porpoise
Californische bruinvis {de} [Phocoena sinus] vaquita
Californische bruinvis {de} [Phocoena sinus] vaquita porpoise
Californische grondkoekoek {de} [Geococcyx californianus] (greater) roadrunner
Californische grondkoekoek {de} [Geococcyx californianus] snake killer [greater roadrunner]
Californische zeeleeuw {de} [Zalophus californianus] California sea lion
californium {het} <Cf> californium <Cf>
calorie {de} <cal> calorie <cal>
calorieën {mv} calories
calvinisme {het} Calvinism
Cambodja {het} Cambodia
Cambodjaanse snijdervogel {de} [Orthotomus chaktomuk] Cambodian tailorbird
camera {de} camera
camera's {mv} cameras
camion {de} [BN] lorry [Br.]
camion {de} [BN] truck
camionette {de} [BN] van
Camoteszee {de} Camotes Sea
camouflage {de} camouflage
camoufleren to camouflage
camoufleren to disguise
campagne {de} campaign
campagnes {mv} campaigns
Campanië {het} Campania
camper {de} [kampeerauto] camper (van)
camping {de} camping site
camping {de} campsite
campingplaats {de} campsite
Canada {het} Canada
Canadees Canadian
Canadees {de} Canadian
Canadees-Engels {het} Canadian English
Canadese bever {de} [Castor canadensis] (North) American beaver
Canadese dollar {de} <CAD, C$> Canadian dollar <CAD, C$>
Canadese guldenroede {de} [Solidago canadensis] Canada goldenrod
Canadese guldenroede {de} [Solidago canadensis] Canadian goldenrod
Canadese lynx {de} [Lynx canadensis] Canada lynx
Canadese lynx {de} [Lynx canadensis] Canadian lynx
Canadezen {mv} Canadians
Canarische den {de} [Pinus canariensis] Canary Island pine
Canarische Eilanden {mv} Canary Islands
Canarische grootoorvleermuis {de} [Plecotus teneriffae] Canary big-eared bat
Canarische grootoorvleermuis {de} [Plecotus teneriffae] Canary long-eared bat
Canberra {het} Canberra
cantata {de} cantata
cantate {de} cantata
canvas {het} canvas
capabel capable
capaciteit {de} capacity
capaciteit {de} skill
cape {de} cape
cape {de} cloak
capes {mv} capes
capillair capillary
capitulatie {de} capitulation
capituleren to capitulate
capituleren to surrender
capsule {de} capsule
capsules {mv} capsules
capuchon {de} hood
Caracas {het} Caracas
Caraïbische Zee {de} Caribbean Sea
carbonpapier {het} carbon paper
carbonzuur {het} carboxylic acid
Cardiff {het} Cardiff
cardiogram {het} cardiogram
cardiologie {de} cardiology
cardioloog {de} cardiologist
cargo {de} cargo
cargo {de} freight
cariës {de} caries
carnavalist {de} carnival reveller
carnavalslied {het} carnival song
carnavalsseizoen {het} carnival season
carnavalstijd {de} carnival days {pl}
carnavalstijd {de} carnival period
carnavalstijd {de} carnival season
carnavalsvereniging {de} carnival association
carnavalsvereniging {de} carnival club
carnavalsvereniging {de} carnival society
carnavalswagen {de} carnival float
carneool {het} carnelian
carnivoor {de} carnivore
carnivoren {mv} carnivores
Carolina-eend {de} [Aix sponsa] Carolina duck
Carolina-eend {de} [Aix sponsa] wood duck
carotisstenose {de} carotid artery stenosis <CAS>
carpool {de} car pool
carport {de} carport
carports {mv} carports
carrière {de} career
carrières {mv} careers
carrousel {de} {het} carousel
cartesiaans coördinatenstelsel {het} Cartesian coordinate system
Cartesiaanse meetkunde {de} Cartesian geometry
cartografie {de} cartography
cartoon {de} cartoon
cartoons {mv} cartoons
carwash {de} carwash
Casablanca {het} Casablanca
cash {de} cash
casino {het} casino
casino's {mv} casinos
castagnetten {mv} castanets
castreren to castrate
Castries {het} Castries
casus {de} case
catacombe {de} catacomb
Catalaans Catalonian
Catalaans {het} Catalan
catalepsie {de} catalepsy
catalogus {de} catalogue
catalogus {de} catalog [Am.]
catalogusprijs {de} list price
Catania {het} Catania
catastrofaal catastrophic
catastrofe {de} catastrophe
catastrofe {de} disaster
catechismus {de} catechism
categorie {de} category
categorie {de} class [type]
causaal causal
causaliteit {de} causality
cavia {de} guinea pig
cavia's {mv} guinea pigs
cavitatie {de} cavitation
Cavite-muiterij {de} Cavite Mutiny
Cayenne {het} Cayenne
Caymaneilanden {mv} Cayman Islands
cd-speler {de} CD player
cederpestvogel {de} [Bombycilla cedrorum] cedar waxwing
ceintuur {de} belt
cel {de} cell
celdeur {de} cell door
Celebeszee {de} Celebes Sea
celibaat {het} celibacy
cellen {mv} cells
cellendamwand {de} cellular cofferdam
cellulair {de} [SN] cellular phone [Am.]
celluloid {het} celluloid
cement {de} {het} cement
cementgebonden cementitious
cementspecie {de} cement mortar
cent {de} cent
centimeter {de} centimeter [Am.]
centimeter {de} centimetre [Br.]
centimeters {mv} centimeters [Am.]
centimeters {mv} centimetres [Br.]
centraal central
Centraal-Afrikaan {de} Central African
Centraal-Afrikaanse Republiek {de} Central African Republic
Centraal-Europa {het} Central Europe
centrale {de} headquarters {pl} [treated as sing. or pl.]
Centrale Vallei {de} van Chili Chilean Central Valley
centrale verwarming {de} central heating
centraliseren to centralise [Br.]
centraliseren to centralize
centrum {het} center [Am.]
centrum {het} centre [Br.]
Ceramzee {de} Ceram Sea
ceremonie {de} ceremony
ceremonieel ceremonial
cerium {het} <Ce> cerium <Ce>
certificaat {het} certificate
certificering {de} certification
cesium {het} <Cs> caesium <Cs> [Br.]
cesium {het} <Cs> cesium <Cs> [Am.]
ceylonkroonaap {de} [Macaca sinica] toque macaque
Chabarovsk {het} Khabarovsk
chagrijnig grouchy
champagne {de} champagne
champagnefles {de} champagne bottle
champagneflûte {de} champagne flute [also: champagne flûte]
champagneglas {het} champagne glass
champagnekoeler {de} champagne bucket
champignon {de} mushroom
Changchun {het} Changchun
Changde {het} Changde
Changsha {het} Changsha
Changzhou {het} Changzhou
chantage {de} blackmail
chaos {de} chaos
chaotisch chaotic
charismatisch charismatically
charismatisch charismatic
Charlotte {het} Charlotte
Charlotte Amalie {het} Charlotte Amalie
charmant charming
charme {de} charm
chassis {het} chassis
chauffage {de} [BN] radiator
chauffeur {de} chauffeur
chauffeur {de} driver
chauffeuse {de} chauffeuse
checken to check
cheeta {de} [Acinonyx jubatus] cheetah
chemicus {de} chemist
chemie {de} chemistry
chemieconcern {het} chemical concern
chemieconcern {het} chemical group [company]
chemisch chemical
chemische energie {de} chemical energy
chemische verbinding {de} chemical compound
Chemnitz {het} Chemnitz
Chengdu {het} Chengdu
cheque {de} check [Am.]
cheque {de} cheque [Br.]
cherrytomaat {de} cherry tomato
chi {de} <Χ, χ> [Griekse letter] chi <Χ, χ> [Greek letter]
chiasme {het} chiasmus
chic chic
chic fashionable
chic smart [stylish]
Chicago {het} Chicago
Chihuahuawoestijn {de} Chihuahuan Desert
Chileens Chilean
Chileense flamingo {de} [Phoenicopterus chilensis] Chilean flamingo
Chileense grote jager {de} [Stercorarius chilensis, syn.: Catharacta chilensis] Chilean skua
Chileense kievit {de} [Vanellus chilensis] southern lapwing
Chileense peso {de} <CLP> Chilean peso <CLP>
Chilenen {mv} Chileans
Chili {het} Chile
Chimborazo {de} Chimborazo
chimpansee {de} chimpanzee
chimpansee {de} chimp [coll.]
China {het} China
chinaklei {de} china clay
chinaklei {de} kaolin
Chinees Chinese
Chinees {de} Chinaman [pej.]
Chinees {de} Chinese
chinees {de} [omg.] Chinese restaurant
Chinees {het} Chinese
Chinees schubdier {het} [Manis pentadactyla] Chinese pangolin
Chinese {de} Chinese [female]
Chinese glanskop {de} [Poecile hypermelaenus, syn.: Poecile hypermelaena, Parus hypermelaenus] black-bibbed tit
Chinese haas {de} [Lepus sinensis] Chinese hare
Chinese ralreiger {de} [Ardeola bacchus] Chinese pond heron
Chinese vernisboom {de} [Koelreuteria paniculata] China tree
Chinese vernisboom {de} [Koelreuteria paniculata] goldenrain tree
Chinese vernisboom {de} [Koelreuteria paniculata] pride-of-India [also: pride of India] [goldenrain tree]
Chinese vernisboom {de} [Koelreuteria paniculata] varnish tree [goldenrain tree]
Chinese woudaap {de} [Ixobrychus sinensis] yellow bittern
Chinezen {mv} Chinese {pl}
chips {mv} chips [esp. Am.]
chips {mv} crisps [esp Br.]
chips {mv} potato chips [Am.]
chiropractor {de} chiropractor
chirurg {de} surgeon
Chisinau {het} Chișinău
chloor {de} {het} <Cl> chlorine <Cl>
chlooratoom {het} chlorine atom
Cho Oyu {de} Cho Oyu
chocolade {de} chocolate
chocoladebruin chocolate (brown)
chocoladebruin chocolate-colored [Am.]
chocoladebruin chocolate-coloured [Br.]
chocoladecake {de} chocolate cake
chocoladefabriek {de} chocolate factory
chocoladefondue {de} chocolate fondue
chocolade-ijs {het} chocolate ice cream
chocoladepasta {de} chocolate spread
chocoladepudding {de} chocolate pudding
chocoladereep {de} chocolate bar
chocoladewinkel {de} chocolate shop
cholera {de} cholera
chordadieren {mv} [stam Chordata] chordates
chordofoon {de} chordophone
christelijk Christian
christen {de} Christian
Christen-Democratisch Appèl {het} <CDA> [Dutch political party, lit. translated: Christian Democratic Appeal]
Christianisme {het} Christianism
Christmaseiland {het} Christmas Island
chromatografie {de} chromatography
chromium {het} <Cr> chromium <Cr>
chronologisch chronological
chroom {het} chrome
chroom {het} <Cr> chromium <Cr>
chrysant {de} chrysanthemum
Ciao! Bye!
cijfer {het} digit
cijfer {het} figure
cijfer {het} number
Cilicische zilverspar {de} [Abies cilicica] Cilician fir
Cilicische zilverspar {de} [Abies cilicica] Syrian fir
Cilicische zilverspar {de} [Abies cilicica] Taurus fir
cilinder {de} cylinder
cilindercoördinaten {mv} cylindrical coordinates
cilinderkop {de} cylinder head
cilindervormig cylindrical
cinema {de} cinema
cipreswolfsmelk {de} [Euphorbia cyparissias] cypress spurge
circa <ca.> approximately
cirkel {de} circle
cirkelvormig circular
cirlgors {de} [Emberiza cirlus] cirl bunting
cirrose {de} cirrhosis
citaat {het} citation
citaat {het} quotation [citation]
citaat {het} quote
citeren to quote
citrien {het} citrine
citroen {de} lemon
citroenen {mv} lemons
citroengeel lemon yellow
citroengeel lemony [lemon yellow]
citroengeel lemon [lemon yellow]
citroengele honingklaver {de} [Melilotus officinalis] common melilot
citroengele honingklaver {de} [Melilotus officinalis] ribbed melilot
citroengele honingklaver {de} [Melilotus officinalis] yellow melilot
citroengele honingklaver {de} [Melilotus officinalis] yellow sweet clover
citroenkuifkaketoe {de} [Cacatua sulphurea citrinocristata] citron-crested cockatoo
citroenkwikstaart {de} [Motacilla citreola] citrine wagtail
citroenkwikstaart {de} [Motacilla citreola] yellow-headed wagtail
citroenpers {de} lemon squeezer
citroenvlinder {de} [Gonepteryx rhamni] (common) brimstone
citroenvlinder {de} [Gonepteryx rhamni] brimstone butterfly
citroenzuur {het} [E-330] citric acid
citrusfruit {het} citrus fruit
citrusfruit {het} citrus [citrus fruit]
cladisme {het} cladistics [treated as sg.]
cladistiek {de} cladistics [treated as sg.]
cladogenese {de} cladogenesis
claim {de} claim
claimen to claim
clandestien clandestine
clandestien clandestinely
classicisme {het} classicism
claustrofobie {de} claustrophobia
clausule {de} clause
claves {mv} claves
claxon {de} horn
claxonneren to honk [horn]
claxonneren to sound the horn
claxonneren to toot [horn]
Cleveland {het} Cleveland
cliché {het} cliché
climax {de} climax
cliometrie {de} cliometrics [treated as sg.]
clitoris {de} clitoris
closetpot {de} toilet bowl
closetrol {de} toilet roll [Br.]
clown {de} clown
club {de} club
Cluj-Napoca {het} Cluj-Napoca
clustermunitie {de} cluster munition
Clymene {de} Clymene [also: Klymene]
coalitie {de} coalition
cocaïne {de} cocaine
cocaïne {de} coke [sl.]
Cockburn Town {het} Cockburn Town
cocktail {de} cocktail
cocktailjapon {de} cocktail dress
codeïne {het} codeine
co-existeren to coexist
coffeïne {de} caffeine
cognac {de} cognac
cognitieve gedragstherapie {de} <CGT> cognitive behavior therapy <CBT> [Am.]
cognitieve gedragstherapie {de} <CGT> cognitive behavioural therapy <CBT> [Br.]
cognitieve gedragstherapie {de} <CGT> cognitive behaviour therapy <CBT> [Br.]
cohesie {de} cohesion
cohomologie {de} cohomology
coiffure {de} coiffure
cokes {de} coke
cola {de} Coke [coll.]
colbert {de} {het} dinner jacket
colbert {de} {het} tuxedo [esp. Am.]
collage {de} collage
collaps {de} collapse
collectie {de} collection
collectief collective
collega- fellow
collega {de} colleague
collega's {mv} colleagues
college {het} college
collegegeld {het} tuition fee
collegezaal {de} lecture hall
colloïdaal beton {het} anti-washout concrete
colluvium {het} colluvium
colofon {de} {het} colophon
Colombia {het} Colombia
Colombiaan {de} Colombian
Colombiaans Colombian
Colombiaanse {de} Colombian [female]
Colombiaanse peso {de} <COP> Colombian peso <COP>
Colombianen {mv} Colombians
colonne {de} column
Colorado {het} [staat van de Verenigde Staten] Colorado <CO> [Centennial State]
Colorado Springs {het} Colorado Springs
coloratuur {de} coloratura
columbium {het} <Nb> niobium <Nb>
Columbus {het} Columbus
column {de} column
combinatie {de} combination
combineren to combine
comfort {het} convenience
comfortabel comfortable
comfortabel comfortably
comité {het} committee
commandant {de} commandant
commentaar {het} {de} commentary
commentaar {het} {de} comment
commercial {de} commercial
commercie {de} commerce
commercieel commercial
commissaris {de} commissioner
commissie {de} commission
commodity {de} commodity
communicatie {de} communication
communicatiesatelliet {de} communications satellite
communicatieve vaardigheden {mv} communication skills
communiceren to communicate
communiqué {het} communiqué
Comorees Comorian
Comorees {de} Comorian
Comoren {mv} Comoros
Comorese {de} Comorian [female]
Comorese frank {de} <KMF> Comorian franc <KMF>
Comorezen {mv} Comorians
compact compact
compact compactly
compact disc {de} <CD> compact disc <CD>
compartiment {het} compartment
compatibel compatible
compensatie {de} compensation
compenseren to compensate
compenseren to indemnify
competent competent
competentie {de} competence
competitie {de} competition
compleet complete
compleet completely
compleet fully
compleetheid {de} completeness
complementgraaf {de} complement graph
completer more complete
completeren to complete
complex complex
complex {het} complex
complexheid {de} complexity
complexheid {de} complexness
complexiteit {de} complexity
complicatie {de} complication
compliceren to complicate
compliment {het} compliment
complottheorie {de} conspiracy theory
Complutense Universiteit {de} van Madrid Complutense University of Madrid
component {de} component
componist {de} composer
compressibiliteit {de} compressibility
computer {de} computer
computeranimatie {de} computer animation
computerbeeldscherm {het} computer screen
computerconcern {het} computer corporation
computercursus {de} computer course
computerdata {mv} computer data
computerexpert {de} computer expert
computerfabriek {de} computer factory
computergebruiker {de} computer user
computergrafiek {de} computer graphics [treated as sg. or pl.]
computermonitor {de} computer monitor
computermuis {de} computer mouse
computermuziek {de} computer music
computernetwerk {het} computer network
computerproducent {de} computer manufacturer
computerprogramma {het} computer program [Am.]
computerreus {de} computer giant
computerscherm {het} computer screen
computersimulatie {de} computer simulation
computerspel {het} computer game
computersysteem {het} computer system
computertaal {de} computer language
computertijdschrift {het} computer magazine
computerverkoper {de} computer vendor
Conakry {het} Conakry
concentratiekamp {het} concentration camp
concentratiekampen {mv} concentration camps
concentreren to concentrate
concept {het} concept
concept {het} draft
concernstructuur {de} group structure
concert {het} concert
concertgebouw {het} concert hall
concertina {de} concertina
concertpianist {de} concert pianist
concertserie {de} concert series
concertstuk {het} concert piece
concertzaal {de} concert hall
concessie {de} concession
concilie {het} council
concluderen to conclude
conclusie {de} conclusion
conclusie {de} inference
concreet concrete
concreet tangible
concurrent {de} competitor
concurrentie {de} competition
concurrentievermogen {het} competitiveness
concurreren [met / tegen] to compete [with / against]
concurrerend competing
concurrerend competitive
condensaat {het} condensate
condenseren to condense
conditie {de} condition
condities {mv} conditions
condoleren to condole
conferentie {de} conference
confirmatie {de} confirmation
confituur {de} [BN] jam
confituur {de} [BN] jelly [Am.]
conform in accordance with
conform in conformity with
confronteren to confront
confucianisme {het} Confucianism
congenitaal congenital
Congo {de} Congo
Congolees Congolese
Congolees {de} Congolese
Congolese {de} Congolese [female]
Congolese frank {de} <CDF> Congolese franc <CDF>
conifeer {de} conifer
coniferen {mv} conifers
conisch conical
conjugatie {de} conjugation
conjugeren to conjugate
Connecticut {het} [staat van de Verenigde Staten] Connecticut <CT> [Constitution State, Nutmeg State]
connecticutzanger {de} [Oporornis agilis] Connecticut warbler
connotatie {de} connotation
connotaties {mv} connotations
consciëntieus conscientious
consensus {de} consensus
consequentie {de} consequence
conserveermiddel {het} preservative
conserveren to can [preserve]
consignatie {de} consignment
consolidatie {de} consolidation
consolideren to consolidate
consortium {het} consortium
constant constant
constant constantly
constante {de} constant
constante {de} van Faraday Faraday constant
constateren to establish
consternatie {de} consternation
constipatie {de} constipation
constitutie {de} constitution
constitutioneel constitutional
constitutioneel constitutionally
constructie {de} construction
constructief constructive
constructief constructively
construeren to construct
consul {de} consul
consulaat {het} consulate
consulent {de} adviser
consulent {de} consultant
consulent {de} counselor [Am.]
consult {het} consultation
consultatie {de} consultation
consulteren to consult
consument {de} consumer
consumentenprijzen {mv} consumer prices
consumentisme {het} consumerism
consumeren to consume
consumptie {de} consumption
consumptiegoed {het} commodity
consumptiegoederen {mv} consumer goods
contact {het} contact
contactlens {de} contact lens
contactlenzen {mv} contact lenses
container {de} container
contant in cash
contanten {mv} cash
context {de} context
continent {het} continent
continentaal continental
continentaal plat {het} continental shelf
contingent {het} contingent
continu continually
continu continuous
continu continuously
continue continuous
continue continuously
continueren to continue
continuering {de} continuation
continuïteit {de} continuity
conto {het} account
contour {de} contour
contrabas {de} double bass
contraceptie {de} contraception
contract {het} contract
contractant {de} contracting party
contractant {de} contractual partner
contracteren to contract
contractiestelling {de} van Banach Banach fixed-point theorem [also: Banach-Caccioppoli fixed-point theorem]
contractspeler {de} contract player
contractueel contractual
contractueel contractually
contradictie {de} contradiction
contradictoir contradictory
contragewicht {het} counterbalance
contragewicht {het} counterweight
contrast {het} contrast
contribueren to contribute
contributie {de} contribution
controverse {de} controversy
controversieel controversial
convent {het} convent
conventie {de} convention
conventioneel conventional
conventioneel conventionally
convergentie {de} convergence
conversatie {de} conversation
converseren to converse
conversie {de} conversion
convexe verzameling {de} convex set
Cookeilanden {mv} Cook Islands
cool [omg.] awesome [Am.] [coll.]
coöperatie {de} co-operation
coöperatie {de} cooperation
coöperatie {de} coöperation [spv.]
coöperatief cooperative
coöperatief cooperatively
Coöperatieve Republiek {de} Guyana Co-operative Republic of Guyana
coöpereren to co-operate
coöpereren to cooperate
coördinatenstelsel {het} coordinate system
coördinatentransformatie {de} coordinate transformation
coördinatie {de} coordination
coördinator {de} coordinator
coördineren to co-ordinate
coördineren to coordinate
copernicium {het} <Cn> copernicium <Cn>
copiloot {de} copilot
coproductie {de} coproduction
coprofagie {de} coprophagia
copulatie {de} copulation
copyright {het} copyright
Coquerels coua {de} [Coua coquereli] Coquerel's coua
Córdoba {het} Córdoba
corner {de} corner [corner kick]
coromandelkoekoek {de} [Clamator coromandus] chestnut-winged cuckoo
coromandelkoekoek {de} [Clamator coromandus] red-winged crested cuckoo
corporatie {de} corporation
corps {het} corps
corpulent corpulent
correct correct
correct correctly
correctheid {de} correctness
correctie {de} correction
correlatie {de} correlation
correspondent {de} correspondent
correspondentie {de} correspondence
corrigeren to correct
corrigeren to rectify
corrosie {de} corrosion
corrosief corrosive
corruptie {de} corruption
cosinus {de} cosine
cosmetica {mv} cosmetics
cosmetisch cosmetic
Costa Rica {het} Costa Rica
Costa Ricaan {de} Costa Rican
Costa Ricaans Costa Rican
Costa Ricaanse {de} Costa Rican [female]
Costa Ricanen {mv} Costa Ricans
coulrofobie {de} coulrophobia
counselor {de} counsellor [Br.]
coup {de} coup
coup {de} coup d'état
coupure {de} denomination [of banknotes]
courgette {de} courgette [Br.]
courgette {de} zucchini [esp. Am.]
courgettesalade {de} zucchini salad [Am.]
courtisane {de} courtesan
Coventry {het} Coventry
cowboy {de} cowboy
crashen to crash
crashkar {de} crash cart
creatie {de} creation
creatief creative
creatief creatively
creditcard {de} credit card
creëren to create
crème {de} cream
crèmebuiklijster {de} [Turdus amaurochalinus] creamy-bellied thrush
cremeren to cremate
Creüsa {de} Creusa
cricket {het} cricket
cricketen to play cricket
crimineel criminal
criminologie {de} criminology
criminoloog {de} criminologist
crisis {de} crisis
crisissituatie {de} crisis situation
criteria {mv} criteria {pl}
criterium {het} criterion
criticaster {de} quibbler
critici {mv} critics
criticus {de} critic
croissant {de} croissant
cruise {de} cruise
Cuba {het} Cuba
Cubaan {de} Cuban
Cubaans Cuban
Cubaanse {de} Cuban [female]
Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog {de} Cuban War of Independence
Cubaanse peso {de} <CUP> Cuban peso <CUP>
Cubanen {mv} Cubans
culinair culinary
culmineren to culminate
cultureel cultural
cultus {de} cult
cultuur {de} culture
cultuursocioloog {de} cultural sociologist
cumulus {de} cumulus (cloud)
cupcake {de} cupcake
Cupido {de} Cupid
curaçao {de} curaçao
Curaçaoënaar {de} native of Curaçao
Curaçaoër {de} native of Curaçao
Curaçaose {de} female native of Curaçao
curium {het} <Cm> curium <Cm>
curriculum vitae {het} <cv> résumé [Am.]
curry {de} curry
cursief italic
cursus {de} class
cursus {de} course
cursussen {mv} courses
cyaankali {de} [KCN] potassium cyanide
cyanide {het} cyanide
cyberaanslag {de} cyberattack
cyberaanslag {de} cyber attack
cyberaanval {de} cyberattack
cyberaanval {de} cyber attack
cybernetica {de} cybernetics {pl} [treated as sing.]
cybernetisch cybernetic
cyberpunk {de} cyberpunk
cyberspace {de} cyberspace
Cycladen {mv} Cyclades
Cycladische beschaving {de} Cycladic civilization
Cycladische beschaving {de} Cycladic culture
cycloon {de} cyclone
cycloon {de} hurricane
cyclus {de} cycle
cynicus {de} cynic
cynisch cynical
cynisch cynically
cynisme {het} cynicism
Cyprus {het} Cyprus
cytologie {de} cytology
cytoloog {de} cytologist
cytopathologie {de} cytopathology
daad {de} act
daad {de} deed [act, action]
daadkracht {de} spirit [energy, gumption]
daags daily
daags every day
daags per day
daar since
daar there
Daar gaan we weer! Here we go again! [coll.]
daaraan at it
daaraan thereon
daaraan thereto
daarachter behind it
daarbeneden below
daarbeneden down there
daardoor as a result
daardoor in this way
daardoor thereby
daardoor thus
daarenboven besides
daarenboven furthermore
daarenboven in addition
daarenboven moreover
daarentegen however
daarentegen on the contrary
daarentegen on the other hand
daarginder over there
daarginds over there
daarheen over there
daarheen there
daarin in it
daarin therein
daarjuist just
daarjuist just now
daarjuist just this minute
daarna afterwards
daarna thereafter
daarnaast besides
daarnet just now
daarom therefore
daartussen in between
daarvandaan (coming) from there
daarvoor before that
Daarvoor houd ik mij aanbevolen. I'd love to.
dactyloscopie {de} dactyloscopy
dadaïsme {het} Dadaism
dadel {de} date
dadelijk at once [immediately]
dadelijk directly [right away]
dadelijk immediately
dadelijk right away
daden {mv} deeds [acts, actions]
dader {de} offender
dader {de} perpetrator
dag {de} day
dag {de} van de week day of the week
Dag! Bye!
dagblad {het} daily newspaper
dagbladen {mv} daily newspapers
dagboek {het} diary
dagboeken {mv} diaries
dagdosis {de} daily dose <DD>
dagdromen to daydream
dagdroom {de} daydream
dagelijks daily
dagelijks every day
dagen {mv} days
dag-en-nachtevening {de} equinox
daglicht {het} daylight
dagorde {de} [BN] agenda
dagpauwoog {de} [Aglais io, Inachis io] peacock (butterfly)
dagvaarding {de} summons
dahlia {de} dahlia
dak {het} roof
Dakar {het} Dakar
daken {mv} roofs
dakgoot {de} gutter [roof]
dakgoot {de} roof gutter
dakkapel {de} dormer
dakloos homeless
dakpan {de} pantile
dakspant {het} rafter
dakterras {het} deck
dakterras {het} roof terrace
dakvenster {het} skylight
dal {het} valley
dalen to descend
dalend declining
dalend descending
Dalian {het} Dalian
daling {de} decline
Dallas {het} Dallas
dam {de} dam
Damascus {het} Damascus
dame {de} lady
dame {de} [schaken / kaartspel] queen [chess / card game]
dames {mv} ladies
dames en heren ladies and gentlemen
damesblad {het} women's magazine
damesfiets {de} ladies' bicycle
damestoilet {het} women's restroom [Am.]
damesverband {het} sanitary napkin [Am.]
damesverband {het} sanitary pad
damesverband {het} sanitary towel [Br.]
damesverbanden {mv} sanitary napkins [Am.]
damesverbanden {mv} sanitary pads
damesverbanden {mv} sanitary towels [Br.]
dampen to steam
damplank {de} sheet pile
dan than
dan then
dan wel or
danig thoroughly
dank {de} thanks {pl}
Dank je! Thank you!
Dank u! Thank you!
dankbaar obliged
dankbaar thankful
dankbaarheid {de} gratitude
dankbaarheid {de} thankfulness
dankbetuiging {de} acknowledgement
dankzegging {de} acknowledgement
dankzij iem./iets thanks to sb./sth.
dans {de} dance
dansen to dance
danser {de} dancer
danseres {de} dancer [female]
dansers {mv} dancers
daoïsme {het} Daoism
daoïsme {het} Taoism
dapper brave
dapper bravely
dapper courageous
dapper courageously
dapper daring [brave]
dapper valiant
Dardanus {de} Dardanus
darm {de} gut
darm {de} intestine
darmen {mv} bowels
darmstadtium {het} <Ds> darmstadtium <Ds>
darwinisme {het} Darwinism
das {de} scarf
das {de} [stropdas] necktie [Am.]
das {de} [stropdas] tie
dashboard {het} dashboard
dassen {mv} scarves
dassierat {de} [Petromus typicus] dassie rat
dat that
Dat geldt ook voor haar. That goes for her too.
Dat heeft veel voeten in de aarde. That takes some doing.
dat is <d.i.> that is <id est, i.e.>
Dat zou best kunnen. It might very well be possible.
dateren uit to date from
Datong {het} Datong
datum {de} date
datzelfde that same
dauw {de} dew
dauwdruppel {de} dewdrop
dauwpunt {het} dew point
daverend resounding
daverend thunderous
Daviszee {de} Davis Sea
de the
de afwas doen to wash the dishes
de andere wang toekeren to turn the other cheek
De asielzoeker [Arnon Grunberg] The Asylum Seeker
De beproeving van Obelix Asterix and Obelix All at Sea
de bokkepruik op hebben to be in a bad mood
de boventoon voeren to predominate
De broedertwist Asterix and the Great Divide
de buikriem aanhalen to tighten one's belt [also fig.]
De Dag van de Schepping The Day of Creation [J. G. Ballard]
De dochter van de veldheer Asterix and the Chieftain's Daughter
De dood van Ivan Iljitsj The Death of Ivan Ilyich [Leo Tolstoy]
De echomaker The Echo Maker [Richard Powers]
de een na de ander one after another
de een na de ander one by one
De Geschiedenis van Twee Steden A Tale of Two Cities [Charles Dickens]
De giftige pen The Moving Finger [Agatha Christie]
De glans en pracht van Portugal [António Lobo Antunes] The Splendor of Portugal
De glazen stolp The Bell Jar [Sylvia Plath]
De grap [Milan Kundera] The Joke
De grote vier The Big Four [Agatha Christie]
de gulden middenweg the golden mean
de handdoek in de ring gooien to throw in the towel
De heilige Antonio [Arnon Grunberg] The Saint of the Impossible
de heilige graal the Holy Grail
de hele weg the whole way
de Holocaust the Holocaust
De huisgenoten The Paying Guests [Sarah Waters]
De idioot The Idiot [Fyodor Dostoevsky]
De ingewijden [Hella S. Haasse] The Incrowd
De intrigant Asterix and the Roman Agent
De joodse messias [Arnon Grunberg] The Jewish Messiah
De Klap Crash [J. G. Ballard]
De kleine vreemdeling The Little Stranger [Sarah Waters]
de kluts kwijt zijn to be all at sea
De Kristallen Aarde The Crystal World [J. G. Ballard]
de lakens uitdelen to run the show
De lauwerkrans van Caesar Asterix and the Laurel Wreath
de lippen tuiten to purse one's lips
De man in het bruine pak The Man in the Brown Suit [Agatha Christie]
De man zonder ziekte [Arnon Grunberg] The Man Without Illness
De mantel The Robe [Henry Koster]
De mazzel! Bye!
de moeite nemen to bother
de moeite waard zijn to be worthwhile
De morgenstond heeft goud in de mond. The early bird catches the worm.
De Nachtwacht The Night Watch [Sarah Waters]
de nadruk leggen op iets to stress sth.
De odyssee van Asterix Asterix and the Black Gold [Albert Uderzo]
de olie verversen to change the oil
De oude man en de zee The Old Man and the Sea [novel: Ernest Hemingway, film: John Sturges]
De papyrus van Caesar Asterix and the Missing Scroll
De patchwork planeet A Patchwork Planet [Anne Tyler]
de provincie countryside
De rekening, alstublieft. The bill please! [Br.]
De Romeinse lusthof The Mansions of the Gods
De ronde van Gallia Asterix and the Banquet
De roos en het zwaard Asterix and the Secret Weapon
De scharlaken stad [Hella S. Haasse] The Scarlet City
De schreeuw van het lam The Silence of the Lambs [Thomas Harris]
de schuld geven to blame
De soldaat en het lachende meisje [Vermeer] Officer and (a) Laughing Girl
De soldaat en het lachende meisje [Vermeer] Officer With a Laughing Girl
De strijd van de stamhoofden Asterix and the Big Fight
de strijdbijl begraven to bury the hatchet
de tafel afruimen to clear the table
de tafel dekken to lay the table
de tafel dekken to set the table
de tien geboden {mv} the Ten Commandments
De tijd heelt alle wonden. Time heals all wounds.
De toevallige toerist The Accidental Tourist [Anne Tyler]
De Torenflat High-Rise [J. G. Ballard]
de vaat doen to wash the dishes
De Verdronken Aarde The Drowned World [J. G. Ballard]
De verjaardag van Asterix & Obelix: Het guldenboek Asterix and Obelix's Birthday
de volgende keer next time
de voors en tegens the pros and cons
De vrek [Molière] The Miser
De wagen laat zich makkelijk hanteren. The car handles easily.
de winterslaap houden to hibernate
De witte vesting [Orhan Pamuk] The White Castle
de zelfmoord plegen to commit suicide
De ziener Asterix and the Soothsayer
De zoon van Asterix Asterix and Son
deadline {de} deadline
deadlines {mv} deadlines
debarkeren to disembark
debat {het} debate
debat {het} discussion
debatten {mv} debates
debatteren to argue
debatteren to debate
debiteur {de} debtor
decameter {de} <dam> decameter <dam> [Am.]
decameter {de} <dam> decametre <dam> [Br.]
december {de} December <Dec.>
decemberavond {de} December evening
decemberdag {de} day in December
decemberdag {de} December day
decemberdagen {mv} days in December
decemberdagen {mv} December days
decemberweken {mv} weeks in December
decennia {mv} decades
decennialang for decades
decenniën {mv} decades
decennium {het} decade
decent decent
decent decently
decentraliseren to decentralise [Br.]
decentraliseren to decentralize
decibel {de} <dB> decibel <dB>
deciliter {de} deciliter [Am.]
deciliter {de} decilitre [Br.]
decimaal decimal
decimaalteken {het} decimal point
decimatie {de} depletion
declasseren to declassify
declasseren to downgrade
declinatie {de} declination
declineren to decline
decoderen to decode
decorateur {de} decorator
decoreren to decorate
deeg {het} dough
deegbal {de} dough ball
deegbodem {de} dough base
deegrol {de} rolling pin
deegrollen {mv} rolling pins
deegroller {de} rolling pin
deegrollers {mv} rolling pins
deel {het} part
deel {het} share
deelbaar [door] divisible [by]
deelname {de} participation
deelname {de} sympathy
deelnemen to attend
deelnemen to join in
deelnemen to participate
deelnemen aan to take part in
deelnemer {de} participant
deelnemersveld {het} starting field
deelneming {de} participation
deels partially
deels partly
deelstaat {de} state [within a country]
deeltje {het} particle
deeltjes {mv} particles
deeltrekker {de} partial migrant
deelverzameling {de} subset
deelwoord {het} participle
deelwoorden {mv} participles
deemoedig humble
deemoedig humbly
Deen {de} Dane
Deens Danish
Deens {het} Danish
Deense {de} Dane [female]
Deense kroon {de} <DKK> Danish krone <DKK>
deerniswekkend meager [Am.]
deerniswekkend meagre [Br.]
deerniswekkend paltry
deerniswekkend pathetic [pitiful]
deerniswekkend pitiful
defect defective
defect {het} defect
defecten {mv} defects
defensie {de} defence [esp. Br.]
defensie {de} defense [Am.]
defensief defensive
defensief defensively
definiëren to define
definitie {de} definition
definities {mv} definitions
deflatie {de} deflation
deftig distinguished
deftig stately
degelijk solid [reliable]
degelijk thorough
degelijk thoroughly
degelijkheid {de} reliability
degen {de} épée
degene the one who
degradatie {de} degradation
dehydratie {de} dehydration
deïsme {het} deism
dek {het} deck
deken {de} blanket
dekens {mv} blankets
deksel {de} {het} cover
deksel {de} {het} lid
deksel {de} {het} top
Delaware {het} [staat van de Verenigde Staten] Delaware <DE> [The First State]
delegatie {de} delegation
delen to divide
delen to share
delen {mv} parts
delen {mv} shares
Delhi {het} Delhi
delicatessenwinkel {de} delicatessen
delicatessenwinkel {de} deli [coll.]
deling {de} fission
delta {de} [rivierdelta] delta [river delta]
delta {de} <Δ, δ> [Griekse letter] delta <Δ, δ> [Greek letter]
delven to delve [fig.]
delven to dig
delven to excavate
dementie {de} dementia
democratie {de} democracy
democratieën {mv} democracies
democratisch democratic
Democratische Socialistische Republiek {de} Sri Lanka Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Democratische Volksrepubliek {de} Korea [Noord-Korea] Democratic People's Republic of Korea [North Korea]
Democratische Volksrepubliek {de} Laos Lao People's Democratic Republic [Laos]
demoduleren to demodulate
demografie {de} demography
demografisch demographic
demon {de} demon
demonstratie {de} demonstration
demonstraties {mv} demonstrations
demontage {de} dismantling
demonteren to disassemble
demonteren to dismantle
demonteren to take apart
demoralisatie {de} demoralization
demoralisering {de} demoralization
demotie {de} demotion
demoties {mv} demotions
demotivatie {de} demotivation
demystificatie {de} demystification
Den Haag {het} The Hague
denationalisatie {de} denationalization
denationalisering {de} denationalization
denazificatie {de} denazification
denderen to dash
denderen to thunder
dendroloog {de} dendrologist
Denemarken {het} Denmark
Denen {mv} Danes
denkbaar conceivable
denkbeeld {het} idea
denkbeelden {mv} ideas
denkelijk probably
denken to think
denker {de} thinker
denkers {mv} thinkers
denne-eekhoorntjesbrood {het} [Boletus pinophilus] pine bolete
denne-eekhoorntjesbrood {het} [Boletus pinophilus] pinewood king bolete
dennenappelskink {de} [Tiliqua rugosa, syn.: Trachydosaurus rugosus] bobtail (lizard)
dennenappelskink {de} [Tiliqua rugosa, syn.: Trachydosaurus rugosus] bobtail goanna
dennenappelskink {de} [Tiliqua rugosa, syn.: Trachydosaurus rugosus] bobtail skink
dennenappelskink {de} [Tiliqua rugosa, syn.: Trachydosaurus rugosus] shingleback (lizard)
dennenappelskink {de} [Tiliqua rugosa, syn.: Trachydosaurus rugosus] stump-tailed skink
dennengors {de} [Peucaea aestivalis, syn.: Aimophila aestivalis] Bachman's sparrow
dennenpijlstaart {de} [Sphinx pinastri, syn.: Hyloicus pinastri] pine hawk-moth
dennenuil {de} [Panolis flammea] [nachtvlindersoort] pine beauty [moth]
denotatie {de} denotation
denotaties {mv} denotations
Denver {het} Denver
deodorant {de} deodorant
depanneren [BN] to repair
deponeren to deposit
deportatie {de} deportation
deportaties {mv} deportations
depressie {de} depression
deprimeren to depress
deprimerend depressing
derde third <3rd>
derde {het} [derde deel] third [one third] <1/3>
derde eeuw {de} third century
derden {mv} third parties
deregulering {de} deregulation
deren to hurt
dergelijk similar
dergelijk such
derhalve therefore
dermatologie {de} dermatology
dertien thirteen
dertiende <13e, 13de> thirteenth <13th>
dertiende eeuw {de} thirteenth century
dertig thirty
dertigste <30e, 30ste> thirtieth <30th>
desalniettemin nevertheless
desalniettemin nonetheless
desbetreffend relevant
desbetreffend respective
deserteren to desert
design {het} design
designer {de} designer
designers {mv} designers
designprijs {de} design award
designs {mv} designs
desinfecteren to disinfect
deskundige {de} expert
deskundigen {mv} experts
deskundigheid {de} expertise
desnoods if necessary
desnoods if need be
desondanks although
desondanks in spite of that
desoriënteren to disorientate
desoriënteren to disorient
dessert {het} dessert
dessertwijn {de} dessert wine
destijds at that time
deswege therefore
detailhandel {de} retail business
detailhandel {de} retail
detailhandel {de} retail industry
detaillist {de} retailer
detecteerbaar detectable
detecteren to detect
detectie {de} detection
detective {de} detective
detectiveroman {de} detective novel
detectiveromans {mv} detective novels
detectives {mv} detectives
detectiveverhaal {het} detective story
detectiveverhalen {mv} detective stories
determinant {de} determinant
Detroit {het} Detroit
deugd {de} virtue
deugdelijk decent
deugniet {de} little beggar
deugniet {de} rascal
deuk {de} dent
deur {de} door
deurbel {de} doorbell
deurknop {de} door handle
deurmat {de} doormat
deurwaarder {de} bailiff
deus ex machina {de} deus ex machina
Devilles parkiet {de} [Pyrrhura devillei] blaze-winged conure
Devilles parkiet {de} [Pyrrhura devillei] blaze-winged parakeet
dextro- dextro-
dextrose {de} dextrose
dextrose {de} grape sugar
deze these
deze this
dezelfde the same
Dhaka {het} Dhaka
Dhaulagiri {de} Dhaulagiri
diabetes {de} diabetes
diabeticus {de} diabetic
diadeemkievit {de} [Vanellus coronatus] crowned lapwing
diadeemkievit {de} [Vanellus coronatus] crowned plover
diagnose {de} diagnosis
diagnosticeren to diagnose
diagram {het} chart
dialect {het} dialect
dialogische filosofie {de} philosophy of dialogue
dialoog {de} dialogue
dialoog {de} dialog [Am.]
diamant {de} [edelsteen] diamond
diamant {het} diamond
diameter {de} diameter
diarree {de} diarrhea [Am.]
dicht closed
dicht dense [thick, compact]
dicht shut
dicht thick
dichtbevolkt densely populated
dichtbij close
dichtbij nearby
dichtbij near
dichten to write poetry
dichter {de} poet
dichterbij closer
dichterbij nearer
dichteres {de} poetess
dichteres {de} poet [female]
dichters {mv} poets
dichtheid {de} density
dichtknopen to button
dichtslaan to slam (shut)
dictator {de} dictator
dictatorschap {het} dictatorship
dictatuur {de} dictatorship
dictee {het} dictation
dicteren to dictate
dictie {de} diction
die that
die those
dieet {het} diet
dief {de} thief
diefstal {de} theft
diefstallen {mv} thefts
diefstalverzekering {de} theft insurance
dienaar {de} servant
dienblad {het} tray
dienen to serve
dienen [behoren] to need to
dienen om iets te doen to be for sth. [e.g. an axe is for felling trees]
dienen om iets te doen to be used to do sth. [e.g. windows are used to let light in]
dienst {de} service
dienstbetrekking {de} employment
dienstplicht {de} conscription
dienstregeling {de} schedule
dienstregeling {de} timetable
dientengevolge as a result of that
dientengevolge hence
dienvolgens consequently
diep deep
diep beneden deep below
dieper deeper
diepgang {de} draft [Am.]
diepgang {de} draught [Br.]
diepgeworteld deep-rooted
diepsondering {de} deep sounding
diepte {de} depth
diepvrieskast {de} deep-freezer
diepvriezer {de} deep freezer
diepwaterdonderpadden {mv} [familie Abyssocottidae] deep-water sculpins
diepzinnig profound
dier {het} animal
dierbaar beloved
dierbaar dear
dierecoloog {de} animal ecologist
dieren {mv} animals
dierenarts {de} vet
dierenasiel {het} animal shelter
dierenbeschermer {de} animal protection advocate
dierenbescherming {de} animal protection
dierenfabel {de} animal fable
dierenhuid {de} hide
dierenkliniek {de} animal hospital
dierenleven {het} animal life
dierenliefde {de} love of animals
dierenliefhebber {de} animal lover
dierenmishandeling {de} animal abuse
dierennaam {de} animal name
dierenpark {het} animal park
dierenpark {het} zoo
dierenrechten {mv} animal rights
dierenriem {de} zodiac
dierenrijk {het} animal kingdom
dierenrijk {het} animal world
dierenspeciaalzaak {de} pet shop
dierentaal {de} animal language
dierentemmer {de} animal tamer
dierentuin {de} animal park
dierentuin {de} zoo
dierentuin {de} zoological garden [dated]
dierenvel {het} hide [skin, pelt]
dierenverhaal {het} animal story
dierenvervoer {het} animal transport
dierenverzorger {de} animal attendant
dierenvriend {de} animal lover
dierenvriend {de} pet lover
dierenwereld {de} animal world
dierenwinkel {de} pet shop
dierenziekte {de} animal disease
diergeneeskunde {de} veterinary medicine
dierkunde {de} zoology
diernaam {de} animal name
dierproef {de} animal experiment
dierpsycholoog {de} animal psychologist
diersoort {de} animal species
diersoorten {mv} animal species {pl}
diervriendelijk animal-friendly
dieselmotor {de} diesel engine
dievegge {de} thief [female]
dieven {mv} thieves
diffeomorfisme {het} diffeomorphism
differentiaalmeetkunde {de} differential geometry
diffuus diffuse
difterie {de} diphtheria
diftong {de} diphthong
digestie {de} digestion
digitaal digital
digitaal digitally
digressie {de} digression
dij {de} thigh
dijbeen {het} thigh bone
dijbenen {mv} thighs
dijen {mv} thighs
dijk {de} dike
dijk {de} dyke
dik corpulent
dik fat [thick]
dik stout
dik thick
dik [bijv. een dik uur] good [e.g. a good hour]
dikbekfuut {de} [Podilymbus podiceps] American dabchick
dikbekfuut {de} [Podilymbus podiceps] Carolina grebe
dikbekfuut {de} [Podilymbus podiceps] pied-billed dabchick
dikbekfuut {de} [Podilymbus podiceps] pied-billed grebe
dikbekfuut {de} [Podilymbus podiceps] thick-billed grebe
dikbekkraai {de} [Corvus macrorhynchos] jungle crow
dikbekkraai {de} [Corvus macrorhynchos] large-billed crow
dikbekkraai {de} [Corvus macrorhynchos] thick-billed crow
dikbekraaf {de} [Corvus crassirostris] thick-billed raven
dikbekzeekoet {de} [Uria lomvia] Brünnich's guillemot
dikbekzeekoet {de} [Uria lomvia] thick-billed murre [Am.]
dikbuiksprinkhaan {de} [Polysarcus denticauda, syn.: Orphania denticauda] bull bush-cricket
dikbuiksprinkhaan {de} [Polysarcus denticauda, syn.: Orphania denticauda] large saw-tailed bush cricket
dikke darm {de} colon
dikker thicker
dikkopje {het} tadpole
dikoor {de} mumps {pl}
diksnavelkoekoek {de} [Pachycoccyx audeberti] thick-billed cuckoo
diksnavelmeeuw {de} [Larus pacificus] Pacific gull
dikst thickest
dikte {de} thickness
dikte {de} [dichtheid] consistency
dikte {de} [dichtheid] density
dikte {de} [het dik-zijn] fatness
dikte {de} [verdikking] lump
dikte {de} [verdikking] swelling
dikwijls frequently
dikwijls often
dikzak {de} fatty [coll.] [pej.]
dimensie {de} dimension
dimlicht {het} dimmed beam [Am.]
dimlicht {het} dimmed headlights {pl} [Am.]
dimlicht {het} dipped beam [Br.]
dimlicht {het} dipped headlights {pl} [Br.]
dimlicht {het} low beam [Am.]
dinar {de} dinar
dinars {mv} dinars
ding {het} thing
dingen {mv} things
dinosauriër {de} dinosaur
dinosaurus {de} dinosaur
dinsdag {de} Tuesday
dinsdagavond {de} Tuesday evening
dinsdagen {mv} Tuesdays
dinsdagmiddag {de} Tuesday afternoon
dinsdagmorgen {de} Tuesday morning
dinsdagnacht {de} Tuesday night
dinsdagochtend {de} Tuesday morning
diode {de} diode
Dionysos {de} Dionysus
diopsied {het} diopside
diploma {het} diploma
diplomaat {de} diplomat
diplomatie {de} diplomacy
diplomatiek diplomatically
diplomatiek diplomatic
diplomatisch diplomatically
diplomatisch diplomatic
dipsaus {de} dip
directeur {de} director
directeur {de} executive
directeur {de} headmaster [esp. Br.]
directeur {de} manager
directeur {de} principal [esp. Am.]
directie {de} management
directrice {de} headmistress
dirigeerstok {de} (conductor's) baton
dirigent {de} conductor
dirigeren to conduct
dirigeren to direct
disco {de} disco
discreet discreet
discreet discreetly
discrepantie {de} discrepancy
discretie {de} discretion
discriminatie {de} discrimination
discus {de} discus
discussie {de} discussion
discussiëren to discuss
discuswerpen {het} discus throw
discuteren to discuss
diskwalificeren to disqualify
disputen {mv} disputes
dispuut {het} dispute
dissident {de} dissident
distantie {de} distance
distel {de} thistle
distelvink {de} [Carduelis carduelis] (European) goldfinch
distelvlinder {de} [Vanessa cardui] painted lady
distributeur {de} distributor [of goods etc.]
distributie {de} distribution
district {het} district <dist.>
dit this
divan {de} divan
divers diverse
diversen miscellaneous <misc.>
divisie {de} league
Djibouti {het} Djibouti
Djiboutiaan {de} Djiboutian
dobbelsteen {de} dice
dobbelsteen {de} die [dice]
dobbelstenen {mv} dice {pl}
Dobroedzja {het} Dobruja
docent {de} lecturer
docent {de} teacher
docent {de} tutor
dochter {de} daughter
dochter {de} [dochteronderneming] subsidiary
dochteronderneming {de} subsidiary (company)
dochters {mv} daughters
doctoreren to do one's doctorate
doctoreren to do one's Ph.D.
doctoreren to take a doctoral degree
doctorsgraad {de} doctorate
document {het} document
documentatie {de} documentation
dodaars {de} [Tachybaptus ruficollis] little grebe
dode {de} dead person
dode vulkaan {de} inactive volcano
Dode Zee {de} Dead Sea
dodelijk deadly
dodelijk fatal
dodelijk lethal
dodelijk ongeval {het} fatal accident
dodemansknop {de} dead man's button
doden to kill
Doe gerust! Go ahead!
Doe me een lol! Give me a break! [coll., expressing annoyance]
Doebai {het} [Verenigde Arabische Emiraten] Dubai [United Arab Emirates]
doe-het-zelf- do-it-yourself <DIY> [attr]
doe-het-zelfzaak {de} hardware store
Doei! Bye!
doek {de} cloth
doek {het} [projectiescherm] screen
doek {het} [schilderstuk] canvas
doek {het} [toneelgordijn] curtain
doekoe {de} [SN] [omg.] money
doel {het} aim
doel {het} goal
doel {het} objective
doel {het} purpose
doel {het} target
doeleinde {het} objective
doeleinde {het} purpose
doelgroep {de} target group
doelloos aimless
doelloos idle
doelloos pointless
doelman {de} goalkeeper
doelman {de} keeper [goalkeeper]
doelpubliek {het} target audience
doelpubliek {het} target group
doelpunt {het} goal
doelstelling {de} objective
doelverdediger {de} goalkeeper
doelvrouw {de} goalkeeper [female]
doelvrouw {de} keeper [female goalkeeper]
doelwit {het} purpose
doemen to doom
doen to do
doen {het} opnemen in een instelling commitment [the official consignment of a person to a mental hospital or prison]
doen afbuigen to deflect
doen alsof to pretend
doen ontbranden to ignite
doen schrikken to frighten
doen schuimen to foam
doen slinken to diminish
Doesjanbe {het} Dushanbe
dof dull
dogma {het} dogma
Doha {het} Doha
dok {het} dock
dokter {de} doctor
dol crazy
dol op iem./iets zijn to be crazy about sb./sth. [coll.]
dol op iem./iets zijn to be mad about sb./sth. [coll.]
dolfijn {de} dolphin
dolfijn {de} van Fraser [Lagenodelphis hosei] Fraser's dolphin
dolfijn {de} van Fraser [Lagenodelphis hosei] Sarawak dolphin
dolfijn {de} van Peale [Lagenorhynchus australis] (Peale's) black-chinned dolphin
dolfijn {de} van Peale [Lagenorhynchus australis] Peale's dolphin
dolfijnen {mv} dolphins
dolk {de} dagger
dollar {de} dollar
dollars {mv} dollars
dom dumb [coll.] [stupid]
dom silly
dom stupid
dom {de} cathedral
domein {het} domain
domein {het} scope
domheid {de} idiocy
domheid {de} stupidity
dominant dominant
dominant dominantly
dominee {de} clergyman
dominee {de} parson
dominee {de} rector
domineren to dominate
Dominica {het} Dominica
Dominicaanse peso {de} <DOP> Dominican peso <DOP>
Dominicaanse Republiek {de} Dominican Republic
Donau {de} Danube
donder {de} thunder
donderbui {de} thunderstorm
donderdag {de} Thursday
donderdagavond {de} Thursday evening
donderdagen {mv} Thursdays
donderdagmiddag {de} Thursday afternoon
donderdagmorgen {de} Thursday morning
donderdagnacht {de} Thursday night
donderdagochtend {de} Thursday morning
donderen to thunder
donderend thundering
donderpadden {mv} [familie Cottidae] cottids
donker dark
donker {het} dark
donker {het} darkness
donker brandnetelkapje {het} [Abrostola triplasia] dark spectacle [moth]
donkerblauw dark blue
donkerbruin dark brown
donkere energie {de} dark energy
donkere materie {de} dark matter
donkere tijgerpython {de} [Python bivittatus, syn.: Python molurus bivittatus] Burmese python
donkere winteruil {de} [Conistra ligula] [nachtvlinder] dark chestnut [moth]
donkergeel dark yellow
donkergestreepte dolfijn {de} [Lagenorhynchus obscurus] dusky dolphin
donkergrijs dark gray [Am.]
donkergrijs dark grey [Br.]
donkergroen dark green
donkerharig dark-haired
donkerheid {de} darkness
donkerhuidig dark-skinned
donkerpaars dark purple
donkerrood dark red
donkerte {de} darkness
dons {het} down [feathers]
donut {de} doughnut [ring doughnut]
dood dead
dood {de} death
Dood van een handelsreiziger Death of a Salesman [Arthur Miller]
dooddoener {de} bromide
doodeenvoudig dead simple
doodgaan to die
doodgeboorte {de} stillbirth
doodgeboren stillborn
doodkist {de} coffin
doodlopend straatje {het} cul-de-sac
doodlopend straatje {het} dead-end street
doodsadder {de} [Acanthophis antarcticus] common death adder
doodschieten to shoot dead
doodshoofd {het} skull
doodshoofdpijlstaart {de} [Acherontia atropos] (African) death's head hawkmoth
doodslag {de} manslaughter
doodstraf {de} death penalty
doodtij {het} neap tide
doodvonnis {het} death sentence
doodzonde {de} mortal sin
doof deaf
doofheid {de} deafness
doofstomme {de} deaf mute
dooi {de} thaw
dooien to thaw
dooier {de} yolk
doop {de} baptism
doop {de} christening
doopnaam {de} baptismal name
doopnaam {de} Christian name
door by
door through
door [vanwege] because of
door en door through and through
door ijs ingesloten icebound
door middel van by means of
door middel van through
door oorlog geteisterd war-torn
doorbladeren to leaf through
doorbladeren to thumb through
doorbreken to break through
doorbrengen to spend [time]
doordacht considered
doordacht elaborate
doordat because (of the fact that)
doordringen to convince
doordringen to penetrate
doordringen to permeate
doordringen to persuade
doorgaan to carry on [continue]
doorgaan to continue
doorgaan to go on [continue]
doorgaan to move on
doorgaand continuous
doorgaans generally
doorgedraaid exhausted
doorgedraaid worn out
doorgeven to pass on
doorgeven [traditie] to pass down
doorhalen to cross out
doorhalen to delete
doorkruisen to traverse
doorlopen to go through
doorlopend continual
doorlopend continually
doorlopend continuous
doorlopend continuously
doorn {de} in het oog eyesore
doornat soaking wet
doorncicade {de} [Centrotus cornutus] horned treehopper
doornenkroon {de} crown of thorns
Doornik {het} Tournai
doornstruiknachtzwaluw {de} [Caprimulgus donaldsoni] Donaldson Smith's nightjar
doorprikken to puncture
doorroesten to rust through
doorslaggevend decisive
doorslaggevend pivotal
doorsnede {de} cross section
doorsnede {de} intersection
doorstrepen to cross out
doorstrepen to strike (out)
doortikken to continue ticking
doortrokken permeated
doortrokken soaked
doorvoeren to conduct
doorweken to drench
doorzetten to persevere
doorzettingsvermogen {het} perseverance
doorzettingsvermogen {het} stamina
doorzicht {het} discernment
doorzichtig clear [transparent]
doorzichtig see-through
doorzichtig transparent
doos {de} box
doosje {het} box [matchbox, of crackers etc.]
dopen to baptise [Br.]
dopen to baptize
dopen to christen
dorp {het} village
dorpen {mv} villages
dorpsbewoner {de} villager
dorpsbewoners {mv} village residents
dorpsbewoners {mv} villagers
dorpscentrum {het} center of the village [Am.]
dorpscentrum {het} centre of the village [Br.]
dorpscentrum {het} village center [Am.]
dorpscentrum {het} village centre [Br.]
dorpsdokter {de} village doctor
dorpsgemeenschap {de} village community
dorpsgemeente {de} village commune
dorpsidioot {de} village idiot
dorpskerk {de} village church
dorpsleven {het} village life
dorpsschool {de} village school
dorpsstraat {de} village street
dorst {de} thirst
dorst hebben to be thirsty
dorstig thirsty
Dortmund {het} Dortmund
dosis {de} dose
dossier {het} file
douane {de} customs
douche {de} shower
douchecel {de} shower cubicle
douchegordijn {het} shower curtain
douchen to have a shower
douchen to shower
Douglas {het} Douglas
douglaseekhoorn {de} [Tamiasciurus douglasii] chickaree [Douglas squirrel]
douglaseekhoorn {de} [Tamiasciurus douglasii] Douglas's squirrel
douglaseekhoorn {de} [Tamiasciurus douglasii] Douglas squirrel [also: Douglas' squirrel]
douglaseekhoorn {de} [Tamiasciurus douglasii] pine squirrel [Douglas squirrel]
doven to extinguish
download {de} download
downloaden to download
dozijn {het} dozen
draad {de} thread
draad {de} wire
draad {het} {de} [metaaldraad] [stofnaam] wire [metal thread] [mass noun]
draadloos wireless
draagbaar portable
draagmoeder {de} host mother [surrogate mother]
draagmoeder {de} surrogate mother
draagvleugelboot {de} hydrofoil [boat]
draai {de} turn
draai {de} twist
draaibank {de} lathe
draaibrug {de} swing bridge
draaideur {de} revolving door
draaien to spin
draaien to turn around
draaien to turn
draaien to twist
draaierig dizzy
draaihals {de} [Jynx torquilla] Eurasian wryneck
draaiing {de} rotation
draaimolen {de} merry-go-round [Br.]
draaimoment {het} torque
draaiorgel {het} barrel organ
draaiorgel {het} hurdy-gurdy [coll.] [barrel organ]
draaischijf {de} turntable
draak {de} dragon
drab {de} {het} sediment
draden {mv} threads
draden {mv} wires
draf {de} trot
drafsport {de} harness racing
dragen to bear
dragen to carry
dragen to wear
dragend supporting
dragon {de} [Artemisia dracunculus] tarragon
draineerbuis {de} drainage pipe
draineersloot {de} drainage ditch
dralen to hesitate
dralen to linger
dram {de} <AMD> [Armeense munteenheid] dram <AMD> [Armenian monetary unit]
dramaticus {de} dramatist
dramaticus {de} playwright
dramatisch dramatic
drang {de} impulse
drang {de} urge
drank {de} drink
dranken {mv} drinks
drankje {het} drink
drankzucht {de} dipsomania
draven to trot
draven {het} trotting
dreigen to threaten
dreigend threatening
dreigender more threatening
dreiging {de} threat
drempel {de} doorstep
drempel {de} threshold
Dresden {het} Dresden
dressing {de} dressing
dreun {de} dash
dreun {de} wallop
drie three
drie {de} trey
Drie Koninkrijken {mv} [China] Three Kingdoms period
driedimensionaal <3D> three-dimensional <3D>
driedubbel triple
drieduizend three thousand
drieëndertig thirty-three
drieënnegentig ninety-three
drieëntachtig eighty-three
drieëntwintig twenty-three
drieënveertig forty-three
drieënvijftig fifty-three
drieënzestig sixty-three
drieënzeventig seventy-three
driehoek {de} triangle
driehoekig triangular
driehoeksmeting {de} trigonometry
driehoornmestkever {de} [Typhaeus typhoeus] Minotaur beetle
driejaarlijks triennial
driekleurige ral {de} [Rallina tricolor] red-necked crake
driekwart van ... three fourths of ... [esp. Am.]
driekwart van ... three quarters of ...
drieling {de} triplet
driest cheeky
drieteenmeeuw {de} [Rissa tridactyla] (black-legged) kittiwake
drieteenspecht {de} [Picoides tridactylus] (Eurasian) three-toed woodpecker
drieteenstrandloper {de} [Calidris alba] sanderling
drift {de} [woede] fury
driftig hot-tempered
driftig irascible
driftig quick-tempered
driftig short-tempered
drijfjacht {de} battue
drijfveer {de} mainspring
drijfveer {de} [fig.] driving force
drijfveer {de} [fig.] incitement
drijfveer {de} [fig.] prime mover
drijven to float
drilboor {de} drill
Drin {de} Drin
dringen to push
dringend urgent
drinken to drink
drinkfles {de} drinking bottle
drinkwater {het} drinking water
droef sad
droef sadly
droefenis {de} sadness
droefheid {de} sadness
droevig sad
droevig sadly
drogen to dry
drogisterij {de} chemist's [Br.]
drogisterij {de} chemist [Br.]
drogisterij {de} drugstore [Am.]
drogisterij {de} pharmacy
drogreden {de} fallacy
dromedaris {de} [Camelus dromedarius] Arabian camel
dromedaris {de} [Camelus dromedarius] dromedary (camel)
dromedaris {de} [Camelus dromedarius] one-humped camel
dromedaris {de} [Notodonta dromedarius] [nachtvlindersoort] iron prominent [moth]
dromen to dream
dromen {mv} dreams
dromer {de} dreamer
dromerig dreamy
dronkaard {de} drunkard
dronken drunk
dronken intoxicated
dronkenschap {de} drunkenness
droog dry
droogdok {het} dry dock
droogte {de} drought
droom {de} dream
droombeeld {het} delusion
droomwereld {de} dream world
drop {de} {het} licorice [Am.]
drop {de} {het} liquorice [Br.]
druïde {de} Druid
druif {de} grape
druilerig dreary
druipen to drip
druipen to trickle
druiven {mv} grapes
druivensap {het} {de} grape juice
druivensuiker {de} dextrose
druivensuiker {de} grape sugar
druk boisterous
druk busy
druk crowded
druk lively
druk {de} pressure
drukken to press
drukken to push
drukken to squeeze
drukkend oppressive
drukte {de} bustle
drukte {de} fuss
druppel {de} drop [of liquid]
druppelen to drip
druppelen to trickle
druppels {mv} drops [of liquid]
druppeltje {het} droplet
druppelvlekbaardvogel {de} [Trachyphonus vaillantii] crested barbet
dubbel double
dubbel liggen (van het lachen) to double up (with laughter)
dubbeldekker {de} biplane
dubbelepunt {de} colon
dubbelganger {de} doppelgänger
dubbelganger {de} lookalike
dubbelster {de} binary star
dubbelsterren {mv} binary stars
dubbelstipvoorjaarsuil {de} [Anorthoa munda, syn.: Orthosia munda, Perigrapha munda] twin-spotted quaker [moth]
dubbelzinnig ambiguous
Dublin {het} Dublin
dubnium {het} <Db> dubnium <Db>
dubniumatoom {het} dubnium atom
duidelijk apparent [obvious]
duidelijk clear
duidelijk clearly
duidelijk distinct
duidelijk evident
duidelijk obvious
duidelijk obviously
duidelijk plain
duidelijk plainly
duidelijk precise [clear]
duiden op to indicate
Duif [sterrenbeeld] Columba
duif {de} pigeon
duifprion {de} [Pachyptila turtur] fairy prion
duifzeekoet {de} [Cepphus columba] pigeon guillemot
duik {de} dive
duik {de} [ook fig.] plunge [downward movement] [also fig.]
duikboot {de} submarine
duikboten {mv} submarines
duiken to dive
duiker {de} diver
duim {de} inch
duim {de} thumb
duimen {mv} thumbs
duin {de} {het} dune
duinhagedis {de} [Lacerta agilis] sand lizard
duinlandschap {het} dune landscape
duinparelmoervlinder {de} [Argynnis niobe] Niobe fritillary [butterfly]
duinpieper {de} [Anthus campestris] tawny pipit
duinworteluil {de} [Agrotis ripae] [nachtvlindersoort] sand dart [moth]
Duisburg {het} Duisburg
duister dark
duister gloomy
duister obscure
duisternis {de} darkness
Duits German
Duits {het} German
Duitse {de} German [female]
Duitse Bocht {de} German Bight
Duitser {de} German
Duitsland {het} Germany
Duitssprekend German-speaking
Duitstalig German-language
Duitstalig German-speaking
duivel {de} devil
duivenmelker {de} pigeon breeder
duizelig dizzy
duizelig giddy
duizend thousand
duizendpoot {de} [klasse Chilopoda] centipede
duizendste {het} [één duizendste] <1/1000> thousandth [one thousandth] <1/1000>
duizendste <1000e, 1000ste> thousandth <1000th>
dun thin
dunbekwulp {de} [Numenius tenuirostris] slender-billed curlew
dunbevolkt sparsely populated
dunbevolkt thinly populated
dunner thinner
dunsnavelraafkaketoe {de} [Calyptorhynchus latirostris] Carnaby's (black) cockatoo
dunsnavelraafkaketoe {de} [Calyptorhynchus latirostris] short-billed black cockatoo
dunst thinnest
dunvlerkspanner {de} [Lycia hirtaria] brindled beauty [moth]
duo {het} duo
dupe {de} victim
duren to last
duren to take [to last]
durven to dare
durven to venture
dus so
dus thus [therefore]
Düsseldorf {het} Düsseldorf
dusver hitherto [literary]
dusverre hitherto [literary]
dutje {het} nap
dutten to snooze
dutten to take a nap
duur dear [expensive]
duur expensive
duur {de} duration
duurder more expensive
duurrecord {het} endurance record
duurst most expensive
duurte {de} expensiveness
duurzaam durable
duurzaam lasting
duurzaam sustainable
duw {de} omhoog boost
duwen to push
duwen to shove
dvd-speler {de} DVD player
dwaalgast {de} vagrant
dwaalspoor {het} wrong track
dwaas foolish
dwaas silly
dwaas stupid
dwaas {de} fool
dwalen to stray
dwalen to wander
dwang {de} compulsion
dwangbuis {de} straitjacket
dwarrelen to flutter
dwarrelen to swirl
dwarrelen to whirl
dwarsdoorsnede {de} cross section
dwarsligger {de} sleeper [Br.] [in railway track]
dwarsprofiel {het} cross section
dweil {de} mop
dweil {de} rag
dweilen to mop
dwerg {de} dwarf
dwerg {de} midget
dwerg {de} munchkin
dwerg {de} pigmy [spv.] [dwarf, also fig.]
dwerg {de} pygmy [dwarf, also fig.]
dwerg {de} runt
dwerg {de} short-arse [Br.] [derog.] [coll.] [midget]
dwergalk {de} [Aethia pusilla] least auklet
dwergara {de} [Ara severus, syn.: Ara severa] chestnut-fronted macaw
dwergara {de} [Ara severus, syn.: Ara severa] severe macaw
dwergfuut {de} [Tachybaptus dominicus] least grebe
dwerggans {de} [Anser erythropus] lesser white-fronted goose
dwerggordeldier {het} [Zaedyus pichiy] dwarf armadillo
dwerggordeldier {het} [Zaedyus pichiy] pichi
dwerggors {de} [Emberiza pusilla] little bunting
dwerggriend {de} [Feresa attenuata] pygmy killer whale
dwergjacana {de} [Microparra capensis] lesser jacana
dwergjuffer {de} [Nehalennia speciosa] pygmy damselfly
dwergkasuaris {de} [Casuarius bennetti] Bennett's cassowary
dwergkasuaris {de} [Casuarius bennetti] dwarf cassowary
dwergkasuaris {de} [Casuarius bennetti] little cassowary
dwergkasuaris {de} [Casuarius bennetti] mooruk
dwergkasuaris {de} [Casuarius bennetti] mountain cassowary
dwerglantaarnhaai {de} [Etmopterus perryi] dwarf lanternshark
dwergmangoest {de} [Helogale parvula] (common) dwarf mongoose
dwergmeeuw {de} [Hydrocoloeus minutus, syn.: Larus minutus] little gull
dwergmiereneter {de} [Cyclopes didactylus] pygmy anteater
dwergmiereneter {de} [Cyclopes didactylus] silky anteater
dwergmuismaki {de} [Microcebus murinus] gray mouse lemur [Am.]
dwergmuismaki {de} [Microcebus murinus] grey mouse lemur [Br.]
dwergmuismaki {de} [Microcebus murinus] lesser mouse lemur
dwergpinguïn {de} [Eudyptula minor] fairy penguin
dwergpotvis {de} [Kogia breviceps] pygmy sperm whale
dwergspookdier {het} [Tarsius pumilus] pygmy tarsier
dwergstaat {de} microstate
dwergstaat {de} miniature state
dwergstaat {de} mini state
dwergstaat {de} ministate [Am.]
dwergstaat {de} tiny country
dwergstaat {de} tiny nation
dwergster {de} dwarf star
dwergstern {de} [Sternula albifrons, syn.: Sterna albifrons] little tern
dwergsterren {mv} dwarf stars
dwergstipspanner {de} [Idaea fuscovenosa] dwarf cream wave [geometer moth]
dwergzijdeaapje {het} [Cebuella pygmaea, syn.: Callithrix pygmaea] pygmy marmoset
dwingen to compel
dwingen to constrain
dwingen to enforce [constrain]
dwingend imperative
dwingerig complaining [whiny]
dwingerig whiny
dynamica {de} dynamics
dynamiet {het} dynamite
dynamiteren to blow up [with dynamite etc.]
dynamiteren to dynamite
dynamo {de} dynamo
dyspneu {de} dyspnea [Am.]
dyspneu {de} dyspnoea [Br.]
dyspneu {de} laboured breathing [Br.]
dysprosium {het} <Dy> dysprosium <Dy>
Dzongkha {het} Dzongkha
eau de cologne {de} eau de cologne
ebbenhout {het} ebony [wood]
ebbenhouten ebony [attr.]
e-card {de} e-card
e-cards {mv} e-cards
ecclesiologie {de} ecclesiology
echo {de} echo
echoën to echo
echt authentic
echt real
echt really
echt true
echt truly
echt [onvervalst] genuine
echt {de} marriage
echt {de} matrimony
echt {de} wedlock
echt walstro {het} [Galium verum] lady's bedstraw
echt walstro {het} [Galium verum] yellow bedstraw
echte guldenroede {de} [Solidago virgaurea] European goldenrod
echte valeriaan {de} [Valeriana officinalis] (garden) valerian
echtelijk marital
echtelijk maritally
echtelijk matrimonial
echtelijk matrimonially
echter however
echtgenoot {de} husband
echtgenoot {de} spouse [male]
echtgenote {de} spouse [female]
echtgenote {de} wife
echtheid {de} authenticity
echtpaar {het} married couple
echtparen {mv} married couples
ecliptica {de} ecliptic
ecologen {mv} ecologists
ecologie {de} ecology
ecologisch ecological
ecologist {de} ecologist
ecologisten {mv} ecologists
ecoloog {de} ecologist
economie {de} economy
economie {de} [als wetenschap] economics {pl} [often treated as {sg}]
economieën {mv} economies
economisch economically
economisch economic
ecosysteem {het} ecosystem
ectoplasma {het} ectoplasm
Ecuador {het} Ecuador
Ecuadoraan {de} Ecuadoran
Ecuadoraan {de} Ecuadorean
Ecuadoraanse {de} Ecuadoran [female]
Ecuadoranen {mv} Ecuadorans
eczeem {het} eczema
edel noble
edelgas {het} noble gas
edelmarter {de} [Martes martes] (European) pine marten
edelmoedig generous
edelmoedig generously
edelmoedig magnanimous
edelmoedig magnanimously
edelmoedig noble
edelmoedig nobly
edelmoedigheid {de} generosity
edelmoedigheid {de} magnanimity
edelsmid {de} goldsmith
edelstaal {het} stainless steel
edelsteen {de} gem
edelsteen {de} gemstone
edelsteen {de} precious stone
edelstenen {mv} gems
edelstenen {mv} gemstones
edelstenen {mv} precious stones
Edinburgh {het} Edinburgh
educatie {de} education
educatief verlof {het} educational leave
Edwardmeer {het} Lake Edward
eekhoorn {de} [familie Sciuridae] squirrel
een a
een an
één one
een aal bij de staart hebben to deal with a smooth customer
een aal bij de staart hebben to deal with sth. you can't get a grip on
een aanrijding hebben to be involved in a collision / crash
een aantal some
Een akkefietje A Spot of Bother [Mark Haddon]
een akkoord bereiken to reach an agreement
een ander another
een andere another
een appeltje voor de dorst bewaren [fig.] to save sth. for a rainy day [idiom]
een beetje een ... a bit of a ...
een belofte doen to make a promise
een beroep doen op to invoke
een besluit nemen to make a decision
een besluit nemen to take a decision [Br.]
een bezoek brengen to visit
een blauwtje lopen [fig.] to be / get rejected
een blauwtje lopen [fig.] to be / get turned down
een boel a lot
een dag vrij nemen to take a day off
een dutje doen to take a nap
een foto maken to take a photograph
een geding aanspannen to take legal action
een glas water a glass of water
Een goed begin is het halve werk. Well begun is half done.
een hekel aan iem./iets hebben to hate sb./sth.
een hoop a lot
een koekje van eigen deeg krijgen [fig.] to get some of one's own medicine [fig.]
een kruisverhoor afnemen to cross-examine
een lust voor het oog a sight for sore eyes
een maatje te klein zijn to be out of your depth
een numeriek overwicht hebben to outnumber
een paar a couple of
een paar a few
een pauze inlassen to have a break
een pauze inlassen to take a break
een plaat draaien to play a record
een rechtszaak aanspannen tegen iem. to institute legal proceedings against sb.
een rechtszaak aanspannen tegen iem. to take sb. to court
Een rooie aan de kant van de weg Redhead by the Side of the Road [Anne Tyler]
een slechte dienst bewijzen [idioom] to do no favour [Br.]
een stokje voor iets steken to put a stop to sth.
een storm in een glas water a storm in a teacup [Br.]
een taal leren to acquire a language
een trein nemen to get on a train
Een wereld valt uiteen Things Fall Apart [Chinua Achebe]
een zaak afwikkelen to settle a matter
een zwak hebben voor iem./iets to have a weak spot for sb./sth.
Eén zwaluw maakt de lente niet / maakt nog geen zomer. One swallow doesn't make a summer.
eenbloemig wintergroen {het} [Moneses uniflora, syn.: Pyrola uniflora] one-flowered wintergreen
eenbloemig wintergroen {het} [Moneses uniflora, syn.: Pyrola uniflora] single delight [one-flowered wintergreen]
eend {de} duck
eenden {mv} ducks
eendensoort {de} duck species
eendensoort {de} species of duck
eender likewise
eender wanneer any time
eender wanneer anytime [esp. Am.]
eender wat whatever
eendje {het} duckling
eendracht {de} harmony
eendracht {de} unity
eenduidig clear-cut
eenendertig thirty-one
eenennegentig ninety-one
eenentachtig eighty-one
eenentwintig twenty-one
eenentwintigste <21e, 21ste> twenty-first <21st>
eenentwintigste eeuw {de} twenty-first century
eenenveertig forty-one
eenenvijftig fifty-one
eenenzestig sixty-one
eenenzeventig seventy-one
eenheden {mv} units
eenheid {de} unit
eenheid {de} unity
eenhoorn {de} unicorn
eenhoornmestkever {de} [Copris lunaris] horned dung beetle
eenhoorns {mv} unicorns
eenjarige plant {de} annual
eenlettergrepig monosyllabic
eenmaal just
eenmaal once
eenmaal simply
eenpersoonsbed {het} single bed
eenpersoonskamer {de} single room
eenrichtingsstraat {de} [vooral BN] one-way street
eenrichtingsweg {de} one-way street
eenrichtingswegen {mv} one-way streets
eens once
eens some day
eensklaps suddenly
eentenige aalsalamander {de} [Amphiuma pholeter] one-toed amphiuma
eenvoudig easy [simple]
eenvoudig plain [simple]
eenvoudig simple
eenvoudig simply
eenvoudigweg simply
eenzaam lonely
eenzaamheid {de} loneliness
eenzaamst loneliest
eenzaat {de} loner
eenzamer lonelier
eenzelfde one and the same
eenzijdig one-sided
eenzijdigheid {de} one-sidedness
eer {de} honor [Am.]
eer {de} honour [Br.]
eerbaar reputable
eerbaarheid {de} respectability
eerbetoon {het} tribute
eerbied {de} deference
eerbied {de} respect
eerder earlier
eerder rather
eerder sooner
eerder ... dan rather ... than
eergisteren the day before yesterday
eerlijk fair
eerlijk honest
eerlijk honestly
eerlijkheid {de} honesty
eerlijkheid {de} integrity
eerlijkheid {de} sincerity
eerst at first
eerst first
eerste chief
eerste prime
eerste <1e, 1ste> first <1st>
eerste eeuw {de} first century
Eerste Franse Republiek {de} French First Republic
Eerste Wereldoorlog {de} First World War
Eerste Wereldoorlog {de} World War I <WWI>
eerstgeboren firstborn
eervol honourable [Br.]
eerzucht {de} ambition
Eet smakelijk! Enjoy your meal!
eetbaar edible
eetbaarheid {de} edibility
eetgewoonte {de} eating habit
eetkamer {de} dining room
eetkamers {mv} dining rooms
eetlepel {de} tablespoon <tbsp.>
eetlust {de} appetite
eetstokjes {mv} chopsticks
eettafel {de} dining table
eetzaal {de} dining room
eetzalen {mv} dining rooms
eeuw {de} century
eeuwen {mv} centuries
eeuwenoud centuries-old
eeuwig eternal
eeuwig eternally
eeuwig everlasting
eeuwig never-ending
eeuwig perpetual
eeuwig perpetually
eeuwigdurend everlasting
eeuwigdurend perpetual
eeuwigheid {de} eternity
effect {het} effect
effectief effective
effectiviteit {de} effectiveness
efficiënt efficient
efficiëntie {de} efficiency
Egeïsche Zee {de} Aegean Sea
egel {de} hedgehog
egels {mv} hedgehogs
egelvlo {de} [Archaeopsylla erinacei] hedgehog flea
ego {het} ego
egocentrisch egocentric
egocentrisch self-centered [Am.]
egocentrisch self-centred [Br.]
egoïsme {het} egoism
egoïst {de} egoist
egoïste {de} egoist [female]
egoïsten {mv} egoists
egoïstisch egoistic
egoïstisch selfish
Egypte {het} Egypt
Egyptisch Egyptian
Egyptisch pond {het} <EGP, LE, £E> Egyptian pound <EGP, LE, £E>
Egyptische gier {de} [Neophron percnopterus] Egyptian vulture
Egyptische stekelmuis {de} [Acomys cahirinus] Cairo spiny mouse
Egyptische stekelmuis {de} [Acomys cahirinus] common spiny mouse
Egyptische stekelmuis {de} [Acomys cahirinus] Egyptian spiny mouse
egyptologie {de} Egyptology
egyptologisch Egyptological
ei {het} egg
eierdooier {de} egg yolk
eierdooiers {mv} egg yolks
eierdoos {de} egg box [Br.]
eierdoos {de} egg carton
eieren {mv} eggs
eierschaal {de} egg shell
eierschaal {de} eggshell
eierschalen {mv} eggshells
eierschalen {mv} egg shells
eierstok {de} ovary
eierstokken {mv} ovaries
Eiffeltoren {de} Eiffel Tower
eigeel {het} egg yolk
eigen own
eigen vuur {het} friendly fire
eigenaar {de} owner
eigenaar {de} proprietor
eigenaardig peculiar
eigenaardig peculiarly
eigenaardig queer [dated] [strange]
eigenares {de} owner [female]
eigenaresse {de} [NN] owner [female]
eigenbelang {het} self-interest
eigendom {de} {het} possession
eigendom {het} property
eigengemaakt homemade
eigenheid {de} singularity
eigenheid {de} uniqueness
eigenlijk actual
eigenlijk actually
eigenlijk exactly
eigenlijk in fact
eigenlijk proper
eigenlijk real
eigenlijk really
eigenlijk true
eigennaam {de} proper name
eigennaam {de} proper noun
eigennamen {mv} proper names
eigennamen {mv} proper nouns
eigenschap {de} property [quality]
eigenschap {de} quality
eigenvector {de} eigenvector
eigenwaarde {de} eigenvalue
eigenwaarde {de} self-esteem
eigenwijs conceited
eik {de} oak
eikel {de} acorn
eikels {mv} acorns
eiken oak
eiken oaken
eiken {mv} oaks
eikenblad {het} [Gastropacha quercifolia] [nachtvlindersoort] lappet (moth)
eikenboktor {de} [Cerambyx scopolii] capricorn beetle
eikenbomen {mv} oak trees
eikenboom {de} oak tree
eikenhout {het} oak wood
eikenpage {de} [Favonius quercus, Quercusia quercus, Neozephyrus quercus] purple hairstreak
eikenpijlstaart {de} [Marumba quercus] oak hawk-moth
eikenprocessierups {de} [Thaumetopoea processionea] oak processionary caterpillar
eikenwespenboktor {de} [Xylotrechus antilope] oak zebra beetle
eiland {het} island
Eiland In Beton Concrete Island [J. G. Ballard]
eilanden {mv} islands
eilander {de} islander
eilanders {mv} islanders
eilandje {het} islet
eilandje {het} small island
eilandjes {mv} islets
eilandjes {mv} small islands
eileider {de} [Tuba uterina] Fallopian tube
eileider {de} [Tuba uterina] oviduct
eind {het} end
eind {het} [omg.] distance
eindbestemming {de} final destination
einde {het} end
einde {het} ending
einde {het} finish
eindelijk at last
eindelijk eventually
eindelijk finally
eindeloos endless
eindeloos limitless
einder {de} horizon
einders {mv} horizons
eindgebruiker {de} end user
eindgebruikers {mv} end users
eindig finite
eindigen to end
eindklankverscherping {de} final-obstruent devoicing
eindklankverscherping {de} terminal devoicing
eindpunt {het} terminal
eindresultaat {het} end result
eindresultaat {het} final result
einsteinium {het} <Es> einsteinium <Es>
einzelgänger {de} loner
eis {de} claim
eis {de} demand
eis {de} requirement
eisen to demand
eisen to require
eiwit {het} egg white
eiwitten {mv} egg whites
ejaculatie {de} ejaculation
ejaculaties {mv} ejaculations
ejaculeren to ejaculate
ekster {de} [Pica pica] (European) magpie
eksterklauwier {de} [Urolestes melanoleucus, syn.: Corvinella melanoleuca] African long-tailed shrike
eksterklauwier {de} [Urolestes melanoleucus, syn.: Corvinella melanoleuca] magpie shrike
El Paso {het} El Paso
El Salvador {het} El Salvador
elan {het} elan
eland {de} [Alces alces] elk
eland {de} [Alces alces] moose [Am.]
elandtest {de} elk test
elandtest {de} moose test
elastisch elastic
elatere {de} elater
Elbroes {de} Mount Elbrus
elders elsewhere
élégance {de} elegance
elegant elegant
elegantie {de} elegance
elektradolfijn {de} [Peponocephala electra] many-toothed blackfish
elektradolfijn {de} [Peponocephala electra] melon-headed whale
elektricien {de} electrician
elektriciens {mv} electricians
elektriciteit {de} electricity
elektriciteitsnet {het} electricity grid
elektriciteitsnet {het} electricity network
elektrisch electrically
elektrisch electric
elektrisch scheerapparaat {het} electric razor
elektrische leiding {de} electric cable
elektrochemie {de} electrochemistry
elektrode {de} electrode
elektromagnetisch electromagnetical
elektromagnetisch electromagnetically
elektromagnetisch electromagnetic
elektromagnetische straling {de} electromagnetic radiation
elektromagnetisme {het} electromagnetism
elektron {het} electron
elektronen {mv} electrons
elektronica {de} electronics
elektronisch electronic
elektronische sigaret {de} <e-sigaret> electronic cigarette <e-cigarette>
element {het} element
elementaire lading {de} elementary charge
elementen {mv} elements
Eleonora's valk {de} [Falco eleonorae] Eleonora's falcon
elf eleven
elf {de} elf
elfde <11e, 11de> eleventh <11th>
elfde eeuw {de} eleventh century
elftal {het} soccer team
elftallen {mv} soccer teams
elixer {het} elixir
elk each
elk everyone
elkaar each other
elkaar one another
elkaar afwisselen to alternate
elkander each other
elkander one another
elke each
elke every
elke dag every day
elkeen anyone
elkeen each
elkeen everyone
ellebogen {mv} elbows
elleboog {de} elbow
elleboogjesmacaroni {de} elbow pasta
ellende {de} misery
ellendeling {de} wretch
ellendig awful
ellendig awfully
ellendig dismal
ellendig miserable
ellendig miserably
ellendig pitiful
ellendig wretched
elocutie {de} elocution
eloquent eloquent
eloquentie {de} eloquence
elrits {de} [Phoxinus phoxinus] (common) minnow
elrits {de} [Phoxinus phoxinus] Eurasian minnow
elzenboktor {de} [Poecilium alni, syn.: Phymatodes alni] white-banded longhorn beetle
elzenspannertje {het} [Hydrelia sylvata] waved carpet [moth]
e-mail {de} email
email {het} enamel
e-mailadres {het} email address
e-mailen to e-mail
e-mailen to email
emancipatie {de} emancipation
embargo {het} embargo
embargo's {mv} embargoes
embleem {het} emblem
embryoloog {de} embryologist
emetofobie {de} emetophobia
emigreren to emigrate
eminent eminent
emir {de} emir
emiraat {het} emirate
emiraten {mv} emirates
emirs {mv} emirs
emissie {de} emission
emissies {mv} emissions
emitteren to emit [heat, radiation, a sound]
emmer {de} bucket
emmers {mv} buckets
emotie {de} emotion
emoties {mv} emotions
emotioneel emotional
empanada {de} empanada
emulatie {de} emulation
emulaties {mv} emulations
en and
en andere <e.a.> and others
En de zon gaat op The Sun Also Rises [Ernest Hemingway]
en dergelijke <e.d.> and the like
en wel namely
enantiomeer {het} enantiomer
encyclopedie {de} encyclopedia
endeldarm {de} rectum
endocrinologie {de} endocrinology
endometriose {de} endometriosis
energie {de} energy
energiek energetically
energiek energetic
energiezuinig energy-saving
energiezuinige lamp {de} energy-saving light bulb
enerzijds on the one hand
enfin [in één woord] in a word
eng narrow
eng scary [coll.]
engagement {het} commitment
engagementen {mv} commitments
engageren to engage
Engeland {het} England
Engels English
Engels {het} English
Engelse {de} English girl
Engelse {de} Englishwoman
Engelse drop {de} licorice allsorts [Am.]
Engelse drop {de} liquorice allsorts [Br.]
Engelse hoorn {de} cor anglais [Br.] [Can.]
Engelse hoorn {de} English horn [esp. Am.]
engtevrees {de} claustrophobia
enig adorable
enig any
enig lovely
enig only
enig sole
enig some
enig [een klein aantal] a few
enig [ook maar één] a single
enig kind {het} only child
enige several
enigszins rather
enigszins slightly
enigszins somewhat
enkel just
enkel only
enkel single
enkel {de} ankle
enkele a few
enkele some
enkels {mv} ankles
enkelvoud {het} singular
enorm huge
enorm vast
enquête {de} poll [opinion poll]
enquête {de} survey
enquêteformulier {het} questionnaire
enquêteur {de} pollster
ensceneren to stage
ensemble {het} ensemble
enthousiasme {het} enthusiasm
enthousiast enthusiastically
enthousiast enthusiastic
entomologe {de} entomologist [female]
entomologie {de} entomology
entomoloog {de} entomologist
entree {de} entrance
entrees {mv} entrances
envelop {de} envelope
enveloppe {de} envelope
enveloppen {mv} envelopes
enzovoort and so on <ASO>
enzovoort <enz.> and so forth
enzovoort <enz.> et cetera <etc.>
enzovoort <enz.> etcetera <etc.>
enzym {het} enzyme
enzymen {mv} enzymes
ependymoom {het} ependymoma
epicentrum {het} epicenter [Am.]
epicentrum {het} epicentre [Br.]
epidemioloog {de} epidemiologist
Epifanio de los Santos Avenue {de} <EDSA> Epifanio de los Santos Avenue <EDSA>
epifyt {de} epiphyte
epilepsie {de} epilepsy
epilogen {mv} epilogues
epiloog {de} epilogue
episiotomie {de} episiotomy
episode {de} episode
epistel {de} {het} epistle
epistemologie {de} epistemology
epistemologisch epistemological
epitheton {het} epithet
epsilon {de} <Ε, ε, ϵ> [Griekse letter] epsilon <Ε, ε, ϵ> [Greek letter]
equator {de} Equator
Equatoriaal-Guinea {het} Equatorial Guinea
equivalent equivalent
er geen doekjes om winden [fig.] to not mince matters
er is there is
er is (geen) sprake van it is (not) a matter of
er zijn there are
erachter komen to find out
Erato {de} Erato
Eratosthenes {de} van Cyrene Eratosthenes of Cyrene
erbarmelijk pathetic
erbij betrekken to involve
erbium {het} <Er> erbium <Er>
erbiumatoom {het} erbium atom
eren to honor [Am.]
eren to honour [Br.]
erfelijk hereditary
erfenis {de} inheritance
erfenis {de} legacy
erfgenaam {de} heir
erfgenaam zijn to inherit
erfgename {de} heiress
erfgenamen {mv} heirs
erfgoed {het} heritage
erfgoed {het} inheritance
erg bad
erg very
erg vinden to mind
ergens somewhere
ergens anders elsewhere
erger worse
ergeren to annoy
ergeren to bother
ergernis {de} annoyance
ergernis {de} irritation
ergonomisch gevormd ergonomically shaped
ergst worst
ergste worst
Eritrea {het} Eritrea
erkennen to acknowledge
erkennen to recognize
erkennend appreciative
erkenning {de} acknowledgement
erkenning {de} recognition
erkentelijkheid {de} gratitude [to]
ernst {de} gravity [seriousness]
ernst {de} seriousness
ernstig earnestly
ernstig grave
ernstig gravely
ernstig serious
ernstig seriously
ernstig solemn
eroderen to erode
erogeen erogenous
eromheen around it
erop on it
erop on them
erosie {de} erosion
erotica {mv} erotica
erotiek {de} eroticism
erotisch erotic
erotomaan {de} erotomaniac
erotomanen {mv} erotomaniacs
erotomanie {de} erotomania
erratisch erratic
erts {het} ore
ertussenin in between
erudiet erudite
eruit out of it
eruit flappen to blurt
eruitzien to appear [to look like]
eruitzien to look (like)
ervaren adept
ervaren experienced
ervaren to experience
ervaring {de} experience
ervaringen {mv} experiences
erven to inherit
erwt {de} pea
erwten {mv} peas
erwtensoep {de} pea soup
erwtjes {mv} peas
erytrocyt {de} erythrocyte
escalatie {de} escalation
escalaties {mv} escalations
escaleren to escalate
escapade {de} escapade
escapades {mv} escapades
escapisme {het} escapism
escapist {de} escapist
escapisten {mv} escapists
escargot {de} escargot
eschatologie {de} eschatology
eschatologisch eschatological
esdoorn {de} maple
esdoorns {mv} maples
eskimowulp {de} [Numenius borealis] Eskimo curlew
esoterisme {het} esotericism
esoterisme {het} esoterism
españolagrondvink {de} [Geospiza conirostris] Española cactus finch
espenblad {het} [Phyllodesma tremulifolia] [nachtvlinder] aspen lappet [moth]
Esperanto {het} Esperanto
Essen {het} Essen
essentie {de} essence
essentie {de} gist
essentieel crucial
essentieel essential
Estisch Estonian
Estisch {het} Estonian
Estland {het} Estonia
estuarium {het} estuary
et cetera <etc.> etcetera <etc.>
et cetera <etc.> et cetera <etc.>
èta {de} <Η, η> [Griekse letter] eta <Η, η> [Greek letter]
etage {de} floor
etage {de} storey [Br.]
etalage {de} window [shop window]
etalages kijken to window-shop
eten to eat
eten {het} food
eten klaarmaken to prepare food
etenstafel {de} dining table
Eteocles {de} Eteocles
etherisch ethereal
ethiek {de} ethics {pl}
Ethiopië {het} Ethiopia
Ethiopische kievit {de} [Vanellus melanocephalus] spot-breasted lapwing
Ethiopische wolf {de} [Canis simensis] Ethiopian wolf
Ethiopische wolf {de} [Canis simensis] Simien fox
Ethiopische wolf {de} [Canis simensis] Simien jackal
ethisch ethical
etholoog {de} ethologist
ethos {het} ethos
etiket {het} label
etiket {het} tag
etiologie {de} etiology
etiquette {de} etiquette
etniciteit {de} ethnicity
etnisch ethnic
etnische zuivering {de} ethnical cleansing
etnische zuivering {de} ethnic cleansing
etnocentrisch ethnocentric
etnocentrisme {het} ethnocentrism
etnograaf {de} ethnographer
etnografie {de} ethnography
etnografisch ethnographical
etnografisch ethnographic
etnologie {de} ethnology
etnologisch ethnological
etnologisch ethnologic
etnoloog {de} ethnologist
etsen to etch
etteren to fester
etui {het} case [small box, receptacle]
Euander {de} Evander (of Pallene)
euclidische meetkunde {de} Euclidean geometry
eufemisme {het} euphemism
eufemismen {mv} euphemisms
eufonie {de} euphony
euforie {de} euphoria
euforisch euphoric
Eufraat {de} Euphrates
Eumaios {de} Eumaeus
Euripides {de} Euripides
euro {de} <EUR, €> euro <EUR, €>
Europa {het} Europe
Europese Gemeenschap {de} <EG> European Community <EC>
Europese meerval {de} [Silurus glanis] sheatfish
Europese meerval {de} [Silurus glanis] wels catfish
Europese Unie {de} European Union
europium {het} <Eu> europium <Eu>
Euryale {de} Euryale
euthanasie {de} euthanasia
evacuatie {de} evacuation
evacueren to evacuate
evaluatie {de} evaluation
evalueren to evaluate
Evander {de} Evander (of Pallene)
evangelie {het} gospel
even even [number]
evenaar {de} Equator
Evenaarsprovincie {de} Équateur
evenals just like
evenaren to equal
eveneens also
eveneens as well
eveneens likewise
evenmin neither
evenredig proportional
evenredig proportionate
evenredige {de} proportional quantity
eventueel if necessary
eventueel possible
eventueel possibly
evenveel as much
evenwaardig equivalent
evenwel however
evenwicht {het} balance
evenwicht {het} equilibrium
evenwichtig balanced
evenwichtsbalk {de} balance beam
evergreen {de} classic [book, film, song]
everlipvis {de} [Lachnolaimus maximus] hogfish
evolueren to evolve
evolutie {de} evolution
exactheid {de} accuracy
examen {het} exam
excellentie {de} excellence
excellentie {de} [titel] excellency
exceptioneel exceptional
exclusief exclusive
excommunicatie {de} excommunication
Excuseer mij! Excuse me!
Excuseer, dat heb ik niet verstaan. I'm sorry, I didn't catch that.
Excuseer, dat heb ik niet verstaan. I'm sorry, I didn't get that.
excuseren to apologize
excuses {mv} excuses
excuses maken to apologize
excuus {het} excuse
executeren to execute [kill as punishment]
executieve {de} executive
exegeet {de} exegete
exegetical exegetisch
exemplaar {het} copy
exemplaar {het} specimen
Exeter punt {het} Exeter point
exhibitionisme {het} exhibitionism
exotisch exotically
exotisch exotic
expansie {de} expansion
expansief expansionary
expansief expansive
expeditie {de} expedition
experiment {het} van Milgram Milgram experiment
expert {de} expert
expliqueren to expound
exploderen to explode
exploitatie {de} exploitation
exploiteren to exploit
exploratie {de} exploration
exploreren to explore
explosie {de} blast [explosion]
explosie {de} explosion
explosief explosive
explosief {het} explosive
exponent {de} exponent
exponentieel exponential
exponentieel exponentially
export {de} export
exporteren to export
exporteur {de} exporter
expres deliberately
expres on purpose
expressionistisch expressionistic
extase {de} ecstasy
extase {de} frenzy
extern external
extra additional
extra extra
extra spare
extravagant extravagant
extreem extreme
extreem extremely
extrusief extrusive
eyeliner {de} eyeliner
eylandt {het} [oud] island
ezel {de} donkey
ezel {de} [schilderkunst] easel
ezelspinguïn {de} [Pygoscelis papua] gentoo (penguin)
e-zine {het} e-zine
e-zines {mv} e-zines
faam {de} fame
fabel {de} fable
fabelachtig fabulous
fabricaat {het} make
fabricage {de} manufacture
fabricage {de} manufacturing
fabriceren to manufacture
fabriek {de} factory
fabriek {de} plant [factory]
fabrieken {mv} factories
fabrikant {de} manufacturer
fabrikanten {mv} manufacturers
façade {de} façade
facelift {de} facelift
facet {het} facet
faciliteit {de} facility
factor {de} factor
facturen {mv} invoices
factureren to invoice
factuur {de} invoice
fagocyt {de} phagocyte
fagot {de} bassoon
fagotten {mv} bassoons
faillissement {het} bankruptcy
fair fair
fakkel {de} torch
fakkels {mv} torches
fakkeltocht {de} torchlight procession
falen to fail
faliekant utterly
Falklandeilands pond {het} <FKP> Falkland Islands pound <FKP>
familie {de} family [relatives]
familiekring {de} family circle
fan {de} fan
fanaticus {de} fanatic
fanatiek fanatical
fanatiek fanatically
fanatiek fanatic
fanatisme {het} fanaticism
fanclub {de} fan club
fanclubs {mv} fan clubs
fans {mv} fans
fantaseren to fantasize
fantasie {de} fancy
fantasie {de} fantasy
fantasieën {mv} fantasies
fantastisch fantastic
fantastisch great
fantastisch marvellous [Br.]
fantastisch superb
fantastisch terrific [coll.] [excellent]
Fantoompijn [Arnon Grunberg] Phantom Pain
faradayconstante {de} Faraday constant
farmaceutisch pharmaceutical
farmacoloog {de} pharmacologist
fascinatie {de} fascination
fascinerend fascinating
fascinerend intriguing
fascisme {het} fascism
fascist {de} fascist
fascisten {mv} fascists
fascistisch fascist
fase {de} phase
fashionshow {de} fashion show
fastfood {het} fast food
fata morgana {de} mirage
fatalisme {het} fatalism
fatalist {de} fatalist
fatalisten {mv} fatalists
fatsoen {het} decency
fatsoen {het} propriety
fatsoenlijk decent
fatsoenlijk decently
fatsoenshalve for decency's sake
fauteuil {de} armchair
fauvisme {het} fauvism
favoriet favorite [Am.]
favoriet favourite [Br.]
favoriet {de} favorite [Am.]
favoriet {de} favourite [Br.]
favoriete acteur {de} fave actor [coll.] [short for: favorite / favourite actor]
favoriete acteur {de} favorite actor [Am.]
favoriete acteur {de} favourite actor [Br.]
favoriete actrice {de} fave actress [coll.] [short for: favorite / favourite actress]
favoriete actrice {de} favorite actress [Am.]
favoriete actrice {de} favourite actress [Br.]
favoriete antiekwinkel {de} favorite antique shop [Am.]
favoriete antiekwinkel {de} favorite antique store [Am.]
favoriete antiekwinkel {de} favourite antique shop [Br.]
favoriete auteur {de} favorite author [Am.]
favoriete auteur {de} favourite author [Br.]
favoriete auteur {de} pet writer [favorite author]
favoriete band {de} fave band [coll.] [short for: favorite / favourite band]
favoriete band {de} favorite band [Am.]
favoriete band {de} favourite band [Br.]
favoriete bloem {de} favorite flower [Am.]
favoriete bloem {de} favourite flower [Br.]
favoriete bloemenwinkel {de} favorite flower shop [Am.]
favoriete bloemenwinkel {de} favourite flower shop [Br.]
favoriete dirigent {de} favorite conductor [Am.]
favoriete dirigent {de} favourite conductor [Br.]
favoriete gitarist {de} favorite guitarist [Am.]
favoriete gitarist {de} favourite guitarist [Br.]
favoriete jam {de} favorite jam [Am.]
favoriete jam {de} favourite jam [Br.]
favoriete voetballer {de} favorite soccer player [Am.]
favoriete voetballer {de} favourite football player [Br.]
fax {de} fax
faxen {mv} faxes
februari {de} February <Feb.>
februaridag {de} day in February
februaridag {de} February day
februaridagen {mv} days in February
februaridagen {mv} February days
februariweken {mv} weeks in February
federaal federal
Federale Democratische Republiek {de} Nepal Federal Democratic Republic of Nepal
federale republiek {de} federal republic
Federale Republiek {de} Brazilië Federative Republic of Brazil
Federale Republiek {de} Nigeria Federal Republic of Nigeria
federalisme {het} federalism
fee {de} fairy
feest {het} celebration
feest {het} feast
feest {het} party
feestdag {de} holiday
feestdagen {mv} holidays
feestelijk festive
feestelijk solemn
feestje {het} party
feit {het} fact
feitelijk actually
feitelijk in fact
feiten {mv} facts
fel bright
fel fierce
fel loud [colour]
fenomeen {het} phenomenon
fenomenaal marvellous [Br.]
fenomenaal phenomenal
fenomenen {mv} phenomena
fenomenologen {mv} phenomenologists
fenomenologie {de} phenomenology
fenomenologie {de} van de religie phenomenology of religion
fenomenologisch phenomenological
fenomenoloog {de} phenomenologist
fenotype {het} phenotype
feodaal feudal
feodalisme {het} feudalism
fermium {het} <Fm> fermium <Fm>
feromonen {mv} pheromones
feromoon {het} pheromone
fertilisatie {de} fertilization
fertiliteit {de} fertility
fervent fervent
festival {het} festival
festivals {mv} festivals
festiviteit {de} festivity
festiviteiten {mv} festivities
fetisj {de} fetish
fetisjisme {het} fetishism
fetisjist {de} fetishist
fetisjisten {mv} fetishists
fetisjistisch fetishistic
feudaal feudal
feudalisme {het} feudalism
feuilleton {de} {het} feuilleton
feuilletons {mv} feuilletons
fez {de} fez
fi {de} <Φ, φ, ϕ> [Griekse letter] phi <Φ, φ, ϕ> [Greek letter]
fiasco {het} fiasco
fiberglas {het} fiberglass [Am.]
fiberglas {het} fibreglass [Br.]
fibroblast {de} fibroblast
fictief fictitious
fictief fictive
fiets {de} bicycle
fiets {de} bike [coll.] [bicycle]
fietsaanhanger {de} bicycle trailer
fietsaanhanger {de} bike trailer
fietsaanhanger {de} cycle trailer
fietsbel {de} bicycle bell
fietsbel {de} bike bell [coll.] [short for: bicycle bell]
fietsbroek {de} biker shorts {pl} [one pair]
fietsbroek {de} cycling shorts {pl} [one pair]
fietscomputer {de} bicycle computer
fietscomputer {de} bike computer
fietscomputer {de} cycle computer
fietscomputer {de} cyclocomputer
fietscomputer {de} cyclometer [coll.] [cyclocomputer]
fietsdynamo {de} bicycle dynamo
fietsen to bike [coll.]
fietsen to cycle [esp. Br.]
fietsen to ride a bike [coll.] [bicycle]
fietsen {het} cycling
fietsendief {de} bicycle thief
fietsendiefstal {de} bicycle theft
fietsenrek {het} bicycle stand
fietsenrek {het} cycle stand
fietser {de} cyclist
fietsers {mv} cyclists
fietsframe {het} bicycle frame
fietshandelaar {de} bicycle dealer
fietshandschoenen {mv} bicycle gloves
fietshandschoenen {mv} cycling gloves
fietshelm {de} bicycle helmet
fietshelm {de} bike helmet
fietshelm {de} cycle helmet
fietsketting {de} bicycle chain
fietsongeval {het} bicycle accident
fietspad {het} cycle path
fietspomp {de} bicycle pump
fietsreis {de} bicycle tour
fietsreis {de} bike tour
fietsrem {de} bicycle brake
fietsriksja {de} cycle taxi
fietsslot {het} bicycle lock
fietssnelweg {de} cycle superhighway [Br.]
fietsstandaard {de} kick stand
fietsster {de} cyclist [female]
fietstocht {de} bicycle tour
fietsverhuur {de} bicycle hire
fietsverhuur {de} bicycle rental
fietsverkeer {het} bicycle traffic
fietsverkeer {het} cycle traffic
fietsverlichting {de} bicycle lighting
fietsvork {de} bicycle fork
fietsvriendelijk cycle-friendly
fietswinkel {de} bicycle shop
fietswinkel {de} bike shop
fietswinkel {de} cycle shop
fietszadel {de} {het} bicycle saddle
fietszadel {de} {het} bicycle seat
Figuranten [Arnon Grunberg] Silent Extras
figuurlijk figurative
figuurlijk figuratively
Fiji-dollar {de} <FJD, FJ$> Fijian dollar <FJD, FJ$>
Fijisch {het} Fijian
fijn delicate
fijn fine
fijnhakken to chop [finely]
fijnstructuurconstante {de} <α> fine-structure constant <α>
fijntandhaai {de} [Carcharhinus isodon] finetooth shark
filantropie {de} philanthropy
filatelie {de} philately
file {de} traffic jam
filiaal {het} subsidiary
filialen {mv} subsidiaries
Filipijnen {mv} Philippines
Filipijnenzee {de} Philippine Sea
Filipijns Filipino
Filipijns Philippine
Filipijns {het} Filipino
Filipijns-Amerikaanse Oorlog {de} Philippine–American War
Filipijnse goudvink {de} [Pyrrhula leucogenis] white-cheeked bullfinch
Filipijnse kaketoe {de} [Cacatua haematuropygia] Philippine cockatoo
filipijnse keuken {de} Philippine cuisine
Filipijnse krokodil {de} [Crocodylus mindorensis] Mindoro crocodile
Filipijnse krokodil {de} [Crocodylus mindorensis] Philippine (freshwater) crocodile
Filipijnse peso {de} <PHP> Philippine peso <PHP>
Filipijnse revolutie {de} Philippine Revolution
Filipijnse Zee {de} Philippine Sea
film {de} film
film {de} movie
filmacademie {de} film academy
filmacademies {mv} film academies
filmacteur {de} film actor
filmacteurs {mv} film actors
filmactrice {de} film actress
filmactrices {mv} film actresses
filmaffiche {de} {het} film poster
filmarchief {het} film archive
filmarchieven {mv} film archives
filmavond {de} movie night
filmavontuur {het} film adventure
filmcamera {de} film camera
filmcamera {de} movie camera
filmcamera's {mv} film cameras
filmcamera's {mv} movie cameras
filmcarrière {de} film career
filmcriticus {de} film critic
filmdebuut {het} film debut
filmdistributeur {de} film distributor
filmdistributeurs {mv} film distributors
filmen to film
filmfestival {het} film festival
filmfestivals {mv} film festivals
filmindustrie {de} film industry
filmkomedie {de} comedy film
filmkomedie {de} comedy movie
filmkomedie {de} film comedy
filmmaker {de} filmmaker
filmmakers {mv} filmmakers
filmografie {de} filmography
filmografieën {mv} filmographies
filmpje {het} short film clip
filmproducent {de} film producer
filmproducenten {mv} film producers
filmproductie {de} film production
filmproducties {mv} film productions
filmprojector {de} film projector
filmrecensie {de} film review
filmrecensie {de} movie review [esp. Am.]
filmregisseur {de} film director
filmregisseurs {mv} film directors
films {mv} films
films {mv} movies
filmscript {het} film script
filmscripts {mv} film scripts
filmster {de} film star
filmstudio {de} film studio
filmstudio's {mv} film studios
filmtitel {de} film title
filmtitels {mv} film titles
filodeeg {het} filo dough
filologen {mv} philologists
filologie {de} philology
filologisch philological
filoloog {de} philologist
filosofe {de} philosopher
filosoferen to philosophize
filosofie {de} philosophy
filosofie {de} van de geest philosophy of mind
filosofie {de} van de wiskunde philosophy of mathematics
filosofische antropologie {de} philosophical anthropology
filosofische zombie {de} philosophical zombie <p-zombie>
filosoof {de} philosopher
filter {de} {het} filter
filteren to filter
filters {mv} filters
Fin {de} Finn
finale {de} final
financieel financial
financieel financially
financiën {mv} finance {sg}
financieren to finance
fineer {het} veneer
fingerspitzengefühl {het} instinctive feeling
Finland {het} Finland
Finnen {mv} Finns
Fins Finnish
Fins {het} Finnish
Finse {de} Finn [female]
Finse Golf {de} Gulf of Finland
firma {de} company
firma {de} firm
firma's {mv} firms
fit fit
fitheid {de} fitness
fitis {de} [Phylloscopus trochilus] willow warbler
fitness {de} fitness
fjord {de} {het} fiord
fjord {de} {het} fjord
fjordlandkuifpinguïn {de} [Eudyptes pachyrhynchus] Fiordland (crested) penguin
fladderen to flutter
flanel {de} {het} flannel
flanellen flannel
flapdrol {de} [vulg.] [pej.] jerk [esp. Am.] [coll.]
flashback {de} flashback
flashbacks {mv} flashbacks
flat {de} apartment <apt.> [Am.]
flat {de} flat [esp. Br.]
flater {de} blunder
flaters {mv} blunders
flatgebouw {het} apartment building [esp. Am.]
flatgebouw {het} apartment house [Am.]
flatgebouw {het} block of flats [Br.]
flatscreen {de} flat-screen television
flatscreen {de} flat-screen TV
flatscreen {de} flatscreen TV
flauw bland [of flavoring]
flauw faint [languid]
flauw languid
flauw silly
flauw tasteless [bland flavor]
flauw vague [concept]
flauw weak [languid]
flauw [vaag] hazy [fig.] [vague]
flauw vermoeden {het} inkling
flauwekul {de} [omg.] baloney [coll.]
flauwvallen to faint
flebologie {de} phlebology
flemer {de} flatterer
fles {de} bottle
flesopener {de} bottle opener
flesopeners {mv} bottle openers
flessen {mv} bottles
flessenhals {de} bottleneck
flessenhouder {de} bottle holder
flessenlikker {de} bottle licker [literal]
flessenlikker {de} bottle scraper
flexibel flexible
flexie {de} inflection
flexies {mv} inflections
flikkerscotoom {het} scintillating scotoma
flikkertent {de} [pej.] gay bar
flink considerable
flink very
flink [ruim] big
flink [ruim] large
flink [stevig] solid
flink [stevig] solidly
flink [stevig] sturdily
flink [stevig] sturdy
flink [van karakter] pluckily
flink [van karakter] plucky
flipflops {mv} flip-flops
flirt {de} [het flirten] flirtation
flirt {de} [persoon] flirt
flirten to flirt
flits {de} flash
flitsen to flash
flitsen {mv} flashes
flitsend flashy
flodderig sloppy
flonkeren to glitter
flonkeren to sparkle
flonkeren to twinkle
flonkering {de} sparkle
flonkeringen {mv} sparkles
flop {de} flop [coll.]
floppen to flop [coll.]
flora {de} flora
floraal floral
Florence {het} Florence
floreren to flourish
Floreszee {de} Flores Sea
floret {het} foil [fencing]
Florida {het} [staat van de Verenigde Staten] Florida [Sunshine State, Alligator State]
fluctueren to fluctuate
fluisteren to whisper
fluit {de} flute
fluiten to referee
fluiten to whistle
fluiten {mv} flutes
fluiter {de} [Phylloscopus sibilatrix] wood warbler
fluitje {het} whistle
fluor {de} {het} <F> fluorine <F>
fluoratoom {het} fluorine atom
flut- crummy
flutbedrag {het} measly sum
flutblaadje {het} rag [low-quality newspaper]
fluweel {het} velvet
fluweelbruine randwants {de} [Coreus marginatus, syn.: Cimex marginatus] dock bug
fluweelwormen {mv} [stam Onychophora] onychophorans
fluweelwormen {mv} [stam Onychophora] velvet worms
fluwelen velvet
Fluwelen Begeerte Tipping the Velvet [Sarah Waters]
fluwijn {het} [Martes foina] beech marten
fluwijn {het} [Martes foina] stone marten
fobie {de} phobia
fobieën {mv} phobias
focus {de} focus [attention]
foeteren to grouse
foeteren to grumble
foetsie gone
föhn {de} föhn
föhn {de} hair dryer
föhnen to blow-dry
föhns {mv} hair dryers
fok {de} foresail
fokken to breed
fokken to raise
fokken to rear
fokker {de} breeder
fokker {de} cattle-raiser
fokker {de} stockbreeder
fokkerij {de} breeding farm
fokzeil {het} foresail
folder {de} leaflet
folklore {de} folklore
folkloristisch folkloristically
folkloristisch folkloristic
folkmuziek {de} folk music
folteren to torture
fonetiek {de} phonetics
fonetisch phonetically
fonetisch phonetic
fonkelen to glitter
fonkelen to sparkle
fonkelen to twinkle
fonofobie {de} phonophobia
fonoloog {de} phonologist
fontein {de} fountain
fonteinen {mv} fountains
fooi {de} tip [gratuity]
foppen to fool
foppen to hoax
foppen to trick
fopspeen {de} dummy [Br.]
fopspeen {de} pacifier [Am.]
forceren to force
forceren to strain
forel {de} trout
forens {de} commuter
forensisch forensic
forint {de} <HUF, Ft> [Hongaarse munteenheid] forint <HUF, Ft> [Hungarian monetary unit]
formaliseren to formalize
formaliseren to standardize
formaliteit {de} formality
formatie {de} formation
formatteren to format
formeel formal
formeel formally
formeren to create
formeren to form
formeren to shape
formidabel formidable
formule {de} formula
formuleren to formulate
formuleren to phrase
formulering {de} formulation
formulering {de} phrasing
formulering {de} wording
formules {mv} formulas
formulier {het} form [printed form]
fornuis {het} stove
fornuizen {mv} stoves
fort {het} fort
Fort Worth {het} Fort Worth
fortuin {het} fortune [riches]
fortuin {het} luck
fortuinlijk fortunate
forum {het} forum
forumdiscussie {de} panel discussion
fosfaat {het} phosphate
fosfor {de} {het} <P> phosphorus <P>
fosforatoom {het} phosphor atom
fosforatoom {het} phosphorus atom
fosforzuur {het} phosphoric acid
Foshan {het} Foshan
fossiel {het} fossil
foto {de} photo
fotograaf {de} photographer
fotografe {de} photographer [female]
fotograferen to photograph
fotograferen to take a photograph
fotografie {de} photography
fotografisch photographic
fotokopie {de} photocopy
fotokopiëren to photocopy
fotomodel {het} photo model
fotomodellen {mv} photo models
fotomontage {de} photomontage
foton {het} photon
fotonen {mv} photons
foto's {mv} photos
fotosessie {de} photo session
fotosynthese {de} photosynthesis
fototoestel {het} camera
fouilleren to frisk
foundation {de} foundation
fout false
fout {de} defect
fout {de} error
fout {de} flaw
fout {de} mistake
fouten {mv} errors
fouten {mv} flaws
fouten {mv} mistakes
foutloos faultless
foutloos faultlessly
foutopsporing {de} troubleshooting
foutparkeren to park illegally
foyer {de} foyer
fraai fine
fraaie koraalzwam {de} [Ramaria formosa] beautiful clavaria
fraaie koraalzwam {de} [Ramaria formosa] handsome clavaria
fraaie koraalzwam {de} [Ramaria formosa] pink coral fungus
fraaie koraalzwam {de} [Ramaria formosa] salmon coral
fraaie koraalzwam {de} [Ramaria formosa] yellow-tipped coral (fungus)
fractie {de} fraction
fractie {de} parliamentary group
fracties {mv} fractions
fracturen {mv} fractures
fractuur {de} fracture
fragiel fragile
fragiel frail
fragiliteit {de} fragileness
fragiliteit {de} fragility
fragment {het} fragment
fragmentarisch fragmentarily
fragmentarisch fragmentary
fragmentariseren to fragment
fragmentarisering {de} fragmentation
fragmentatie {de} fragmentation
fragmenten {mv} fragments
fragmenteren to fragment
framboos {de} raspberry
frambozen {mv} raspberries
frambozensap {het} raspberry juice
frambozentakgalmug {de} [Lasioptera rubi] blackberry stem gall midge
frambozentakgalmug {de} [Lasioptera rubi] raspberry gall fly
frambozentakgalmug {de} [Lasioptera rubi] raspberry stem gall midge
franc {de} franc
Française {de} French girl
Française {de} Frenchwoman
francium {het} <Fr> francium <Fr>
francs {mv} francs
franjestaart {de} [Myotis nattereri] [vleermuis] Natterer's bat
frank {de} franc
Frankfurt am Main {het} Frankfurt am Main
Frankrijk {het} France
Frans French <Fr.>
Frans {het} French
Frans brood {het} [BN] French bread
Frans brood {het} [BN] French stick
Franse Republiek {de} French Republic
Frans-Guyana {het} French Guiana
Fransman {de} Frenchman
Franstalig French-speaking
frater {de} [Linaria flavirostris, syn.: Carduelis flavirostris] twite
fraude {de} deception
fraude {de} fraud
free kick {de} free kick
free kicks {mv} free kicks
freelance freelance
freelancer {de} freelancer
frees {de} plough [Br.]
frees {de} rotary cultivator
frees {de} rotary tiller
Freetown {het} Freetown
Freiburg {het} im Breisgau Freiburg im Breisgau
frenologie {de} phrenology
frequent frequent
frequent frequently
frequentie {de} frequency
frequenties {mv} frequencies
fresnelintegraal {de} Fresnel integral
Fresno {het} Fresno
fret {de} {het} [Mustela putorius furo] ferret
Fries Frisian
Fries {de} Frisian
Fries {het} Frisian
Friesland {het} Frisia
friet {de} [ZvN] chips [esp. Br.]
friet {de} [ZvN] French fries [esp. Am.]
frieten {mv} [BN] chips [esp. Br.]
frieten {mv} [BN] French fries [esp. Am.]
frietkot {het} [BN] [ZvN] [omg.] chip shop [Br.]
frietkot {het} [BN] [ZvN] [omg.] French fries stall [Am.]
frigo {de} [BN] refrigerator
frikadel {de} [BN] meatball
frikkerig schoolmasterly
fris fresh
fris freshly
frisdrank {de} soft drink
frisheid {de} freshness
friteuse {de} deep fryer [Am.]
frituurpan {de} deep fryer [Am.]
frivool frivolous
fronsen to frown
fruit {het} fruit
fruitautomaat {de} fruit machine [Br.]
fruitautomaat {de} slot machine [Am.]
fruitautomaten {mv} fruit machines [Br.]
fruitautomaten {mv} slot machines [Am.]
fruitmachine {de} fruit machine [Br.]
fruitmachine {de} slot machine [Am.]
fruitmachines {mv} fruit machines [Br.]
fruitmachines {mv} slot machines [Am.]
fruitmand {de} fruit basket
fruitmot {de} [Cydia pomonella] (apple) codling moth
fruitoogst {de} fruit harvest
fruitsalade {de} fruit salad
fruitsalades {mv} fruit salads
frustratie {de} frustration
frustraties {mv} frustrations
frustrerend frustrating
Fukuoka {het} Fukuoka
Funafuti {het} Funafuti
functie {de} function
functies {mv} functions
functioneren to function
functioneren to work [function]
functionerend functioning
fundamentalisme {het} fundamentalism
fundamenteel basic
fundamenteel fundamental
fundamenteel fundamentally
fundering {de} foundation
Fundybaai {de} Bay of Fundy
fungus {de} fungus
furieus furious
furieus irate
fuseren to merge
Fushun {het} Fushun
fusie {de} merger
fusies {mv} mergers
fusilleren to execute by firing squad
futuroloog {de} futurologist
fuut {de} [Podiceps cristatus] great crested grebe
Fuzhou {het} Fuzhou
fysica {de} physics
fysicalisme {het} physicalism
fysiek physical
fysiek {het} physique
fysiologie {de} physiology
fysiotherapie {de} physiotherapy
fytohormoon {het} phytohormone
Ga weg! Drop it!
gaaf intact
gaaf undamaged
gaaf [omg.] groovy [coll.]
gaafheid {de} intactness
gaai {de} jay
gaan to go
gaan to leave
gaan [lopen] [BN] to walk
gaan liggen to lie down
gaande [aan de hand] going on
gaande [in beweging] going
gaanderij {de} arcade
gaandeweg gradually
gaap {de} yawn
gaar done [fully cooked]
gaar exhausted
gaarkeuken {de} soup kitchen
gaarkeukens {mv} soup kitchens
gaarne [omg.] gladly
gaas {het} gauze
gaas {het} netting
gaatje {het} little hole
gabardine {de} gabardine [esp. Am.]
gabardine {de} gaberdine
gabber {de} [omg.] buddy
gabber {de} [omg.] mate [Br.] [Aus.] [NZ]
gabber {de} [omg.] pal
Gabon {het} Gabon
Gaborone {het} Gaborone
gadeslaan to observe
gadget {het} gadget
gadgets {mv} gadgets
gadolinium {het} <Gd> gadolinium <Gd>
gadoliniumatoom {het} gadolinium atom
gaffelbok {de} [Antilocapra americana] pronghorn
gaffelwaterjuffer {de} [Coenagrion scitulum] [libellensoort] dainty bluet
gaffelwaterjuffer {de} [Coenagrion scitulum] [libellensoort] dainty damselfly
gaga [omg.] gaga [coll.]
gage {de} fee
gage {de} pay
gajes {het} [omg.] riff-raff
gal {de} bile
gala {het} gala
gala-avond {de} gala evening
galabal {het} gala ball
galactisch galactic
galadiner {het} gala dinner
galant chivalrous
galant gallant
galanterie {de} chivalry
Galapagoseilanden {mv} Galapagos Islands
Galapagoseilanden {mv} Galápagos Islands
galapagoshaai {de} [Carcharhinus galapagensis] Galapagos shark
galblaas {de} gall bladder
galblazen {mv} gall bladders
galei {de} galley
galeislaaf {de} galley slave
galerie {de} gallery
galeriehouder {de} gallery owner
galeriehoudster {de} gallery owner [female]
galerij {de} gallery [corridor]
galg {de} gallows
galgenhumor {de} black humor [Am.]
galgenhumor {de} black humour [Br.]
galgje {het} hangman
galjoen {het} galleon
gallicisme {het} Gallicism
Gallië {het} Gaul
gallium {het} <Ga> gallium <Ga>
galliumatoom {het} gallium atom
gallon {de} {het} gallon
galop {de} gallop
galopperen to gallop
Gambels kuifkwartel {de} [Callipepla gambelii, syn.: C. gambeli, Lophortyx gambelii, L. gambeli] Gambel's quail
Gambia {het} Gambia
Gambia {het} The Gambia
gamma {de} <Γ, γ> [Griekse letter] gamma <Γ, γ> [Greek letter]
gammafunctie {de} gamma function
gamma-uil {de} [Autographa gamma] silver Y (moth)
gammel ramshackle
gammel wobbly
gang {de} corridor
gang {de} course
gang {de} gait
gang {de} hallway
gang {de} pace
gang {de} [doorloop binnen een gebouw] hall [corridor]
gang {de} [ruimte] passage
gangbaar [woorden enz.] usual
gangetje {het} pace
gangpad {het} aisle
gangreen {het} gangrene
gangster {de} gangster
gangsters {mv} gangsters
gans entire
gans {de} goose
ganselijk entirely
gansumol {de} [Scapanulus oweni] Gansu mole
ganzen {mv} geese
ganzenei {het} goose egg
gapen to yawn
gapen {mv} yawns
gappen [omg.] to pinch [coll.] [steal]
gappen [omg.] to swipe [coll.] [steal]
garage {de} body shop
garage {de} garage
garagehouder {de} garage owner
garagist {de} [BN] garage owner
garanderen to guarantee
garanderen to warrant
garantie {de} guarantee
garantiebewijs {het} certificate of guarantee
garanties {mv} guarantees
garantietermijn {de} period of guarantee
garantievoorwaarden {mv} terms of guarantee
garde {de} [wacht] guard
garderobe {de} wardrobe
garen {het} yarn
garnaal {de} prawn
garnaal {de} shrimp
garnalencocktail {de} shrimp cocktail
garnalenkroket {de} shrimp croquette
garneren to decorate
garneren to garnish
garnering {de} decoration
garnering {de} garnish
garnituur {de} {het} garnish
garnizoen {het} garrison
gas {het} gas
gasfabriek {de} gas plant
Gasherbrum I {de} Gasherbrum I
Gasherbrum II {de} Gasherbrum II
gasketel {de} gasholder
gaskraan {de} gas tap
gasleiding {de} gas mains
gasleiding {de} gas pipes
gaslucht {de} smell of gas
gasmasker {het} gas mask
gasmeter {de} gas meter
gaspedaal {de} {het} accelerator
gaspeldoorn {de} [Ulex europaeus] gorse
gaspijp {de} gas pipe
gasrekening {de} gas bill
gassen {mv} gases
gasstel {het} gas cooker
gasstel {het} gas ring
gast {de} guest
gast {de} [omg.] guy [coll.]
gastarbeider {de} immigrant worker
gastcollege {het} guest lecture
gastdocent {de} visiting lecturer
gastenverblijf {het} guest house
gastgezin {het} host family
gastheer {de} host
gastoevoer {de} gas supply
gastvrij hospitable
gastvrijheid {de} hospitality
gastvrouw {de} hostess
gasvormig gaseous
gat {het} hole
gatenkaas {de} cheese with holes
gatenkaas {de} [fig.] Swiss cheese
gateway {de} gateway
gaucho {de} gaucho
gaullisme {het} Gaullism
gaullist {de} Gaullist
gauw quick
gauw quickly
gauw soon
gauw aangebrand zijn to have a short fuse [fig.]
gave {de} gift
gave {de} talent
gavotte {de} gavotte
gay gay [homosexual]
gayscene {de} gay scene
gazelle {de} gazelle
gazet {de} [BN] gazette
gazet {de} [BN] newspaper
gazeuse {de} carbonated water
gazon {het} lawn
gazpacho {de} gazpacho
Gdańsk {het} Gdańsk
ge [ZvN] [BN] you [singular]
geaardheid {de} [seksuele voorkeur] (sexual) orientation
geaarzel {het} hesitation
geaccepteerd accepted
geadresseerde {de} addressee
geallieerden {mv} allies
geamuseerd amused
geamuseerdheid {de} amusement
gearresteerd arrested
geassisteerd assisted
geassocieerd associated
geauditeerd audited
geavanceerd advanced
gebaar {het} gesture
gebabbel {het} chatter
gebabbeld chatted
gebak {het} pastry
gebakje {het} piece of pastry
gebakkelei {het} arguing
gebakken baked
gebakken ei {het} fried egg
gebakschaal {de} pastry plate
gebaksdoos {de} cake box
gebaren to gesture
gebaren {mv} gestures
gebarentaal {de} sign language
gebazel {het} balderdash
gebazel {het} drivel
gebazel {het} gibberish
gebazel {het} nonsense
gebazel {het} twaddle
gebed {het} prayer
gebeden {mv} prayers
gebedskleedje {het} prayer mat
gebeente {het} skeleton
gebergte {het} mountain range
gebergte {het} range of mountains
gebeurd happened
gebeurde {het} event
gebeurde {het} occurrence
gebeuren to happen
gebeuren to occur
gebeuren {het} event
gebeuren {het} happening
gebeurtenis {de} event
gebeurtenis {de} happening
gebeurtenis {de} incident
gebeurtenis {de} occurrence
gebibberd shivered
gebibberd trembled
gebied {het} area
gebied {het} region
gebied {het} territory
gebieden {mv} areas
gebieden {mv} regions
gebieden {mv} territories
gebiedsdeel {het} territory
gebiedsontwikkeling {de} integrated area development
gebit {het} set of teeth
gebit {het} [kunstgebit] dentures
gebitsverzorging {de} dental care
gebladerte {het} foliage
geblaf {het} barking
geblesseerd injured
geblindeerd shuttered
gebloemd floral
geblokkeerd blocked
geblokt checkered [Am.]
geblokt chequered [Br.]
gebocheld hunchbacked
gebochelde {de} hunchback
gebod {het} command
gebod {het} order
gebogen bent
gebogen curved
gebonden bound
gebonden tied up
geboorte {de} birth
geboorteakte {de} birth certificate
geboortecijfer {het} birth rate
geboortedag {de} birthday
geboortedatum {de} date of birth
geboortejaar {het} year of birth
geboorteland {het} country of origin [person]
geboorteland {het} native country
geboorteplaats {de} place of birth
geboortestad {de} hometown
geboren born
geboren worden to be born
gebouw {het} building
gebouw {het} edifice
gebouwd built
gebouwen {mv} buildings
gebrand zijn op iets to be intent on sth.
gebreid knitted
gebrek {het} deficiency
gebrek {het} fault
gebrek {het} flaw
gebrek {het} lack
gebrek {het} shortage
gebrek {het} want
gebrek {het} aan lack of
gebrekkig defective
gebrekkig deficient
gebrekkig lame
gebrekkig poor
gebrekkig poorly
gebrilde muspapegaai {de} [Forpus conspicillatus] spectacled parrotlet
gebroeders {mv} brothers
gebroken broken
gebruik {het} usage
gebruik {het} use
gebruik maken van to make use of
gebruikelijk common
gebruikelijk customary
gebruikelijk usual
gebruiken to make use of
gebruiken to use
gebruiken to utilize
gebruiker {de} user
gebruikersnaam {de} user name
gebruikersonvriendelijk user-unfriendly
gebruikersvriendelijk user-friendly
gebruiksaanwijzing {de} manual
gebruiksgoederen {mv} consumer goods
gebruikster {de} user [female]
gebruind tanned
gecastreerd castrated
gecompliceerd complex
gecompliceerd complicated
gecompliceerd difficult [complicated]
gecomprimeerde lucht {de} compressed air
geconcentreerd concentrated
geconserveerd preserved
gecontinueerd continued
gecontroleerd controlled
gecoördineerd co-ordinated
gecoördineerd coordinated
gedaagde {de} defendant
gedaan done
gedaante {de} figure
gedaanteverwisseling {de} transformation
gedachte {de} thought
gedachtegang {de} line of reasoning
gedachtegang {de} reasoning
gedachteloop {de} reasoning
gedachteloos thoughtless
gedag zeggen to say hello
gedagvaarde {de} summoned person
gedanst danced
gedeelte {het} part
gedeeltelijk partial
gedeeltelijk partially
gedeeltelijk partly
gedefinieerd defined
gedegen thorough
gedegradeerd reduced in rank
gedegradeerd relegated
gedeisd calm
gedekt covered
gedelegeerde {de} delegate
gedemotiveerd demoralized
gedempt subdued
gedempt [licht] soft [light]
gedenderd thundered
gedenken to remember
gedenksteen {de} memorial (stone)
gedenkteken {het} memorial
gedenkwaardig memorable
gedeprimeerd depressed
gedesillusioneerd disillusioned
gedesinfecteerd disinfected
gedetailleerd detailed
gedetailleerd elaborate [design, pattern etc.]
gedetineerde {de} prisoner
gedicht {het} poem
gedijen to prosper
gedijen to thrive
geding {het} lawsuit
gediplomeerd certified
gedistingeerd distinguished
gedoe {het} hassle
gedoemd doomed
gedogen to tolerate
gedomineerd dominated
gedonder {het} thundering
gedood killed
gedraald lingered
gedrag {het} behavior [Am.]
gedrag {het} behaviour [Br.]
gedrag {het} conduct
gedragen to behave
gedragscode {de} code of conduct
gedragspatroon {het} pattern of behaviour [Br.]
gedragsregel {de} rule of conduct
gedragswetenschappen {mv} behavioural sciences [Br.]
gedrang {het} jostling
gedreigd threatened
gedresseerd trained
gedreven floated
gedreven passionate
gedrevenheid {de} passion
gedrocht {het} monster
gedroogd dried
gedroomd dreamed
gedroomd dreamt
gedrukt printed
geducht fearsome
geduld {het} patience
geduldig patient
geduldig patiently
gedupeerd duped
gedupeerde {de} victim
gedurende during
gedurfd daring
gedurfd provocative
gedurig continuous
gedurig continuously
gedwee submissive
geel yellow
geel grasbeertje {het} [Spiris striata, syn.: Coscinia striata] [beervlinder] feathered footman [moth]
geel spannertje {het} [Hydrelia flammeolaria] small yellow wave [moth]
geel walstro {het} [Galium verum] lady's bedstraw
geel walstro {het} [Galium verum] yellow bedstraw
geeladeroeverlibel {de} [Orthetrum nitidinerve, syn.: Orthetrum baeticum] yellow-veined skimmer [dragonfly species]
geelbekdwerglijster {de} [Catharus aurantiirostris] orange-billed nightingale-thrush
geelbrauwarassari {de} [Aulacorhynchus huallagae] yellow-browed toucanet
geelbrauwgors {de} [Emberiza chrysophrys] yellow-browed bunting
geelbruine verpleegsterhaai {de} [Nebrius ferrugineus] tawny nurse shark
geelbuikmarmot {de} [Marmota flaviventris] rock chuck
geelbuikmarmot {de} [Marmota flaviventris] rockchuck
geelbuikmarmot {de} [Marmota flaviventris] yellow-bellied marmot
geelbuikvuurpad {de} [Bombina variegata] yellow-bellied toad
geelbuikwezel {de} [Mustela kathiah] yellow-bellied weasel
geelgors {de} [Emberiza citrinella] yellowhammer
geelkeelkoekoek {de} [Chrysococcyx flavigularis] yellow-throated cuckoo
geelkoppenseelaapje {het} [Callithrix flaviceps] buffy-headed marmoset
geelmaskeruil {de} [Pulsatrix koeniswaldiana] tawny-browed owl
geelnekprieelvogel {de} [Sericulus chrysocephalus] regent bowerbird
geeloorpepervreter {de} [Selenidera spectabilis] Cassin's aracari
geeloorpepervreter {de} [Selenidera spectabilis] yellow-eared toucanet
geelpootlijster {de} [Turdus flavipes, syn.: Platycichla flavipes] yellow-legged thrush
geelpootmeeuw {de} [Larus michahellis] yellow-legged gull
geelsnavelkoekoek {de} [Coccyzus americanus] yellow-billed cuckoo
geelsnavelzilverreiger {de} [Mesophoyx intermedia, syn.: Ardea intermedia, Egretta intermedia] intermediate egret
geelsnavelzilverreiger {de} [Mesophoyx intermedia, syn.: Ardea intermedia, Egretta intermedia] median egret
geelsnavelzilverreiger {de} [Mesophoyx intermedia, syn.: Ardea intermedia, Egretta intermedia] smaller egret
geelsnavelzilverreiger {de} [Mesophoyx intermedia, syn.: Ardea intermedia, Egretta intermedia] yellow-billed egret
geelstuitolifantspitsmuis {de} [Rhynchocyon chrysopygus] golden-rumped elephant shrew
geelvlekbergerebia {de} [Erebia manto] [dagvlinder] yellow-spotted ringlet [butterfly]
geelvlekheidelibel {de} [Sympetrum flaveolum] yellow-winged darter [dragonfly species]
geelvlekheidelibel {de} [Sympetrum flaveolum] yellow-winged sympetrum [dragonfly species]
geelvoetkangoeroe {de} [Petrogale xanthopus] yellow-footed rock-wallaby
geelwanggors {de} [Ammodramus aurifrons, syn.: Myospiza aurifrons] yellow-browed sparrow
geelzucht {de} jaundice
geen no
geen dank not at all
Geen dank. You are welcome!
Geen probleem! Never mind!
Geen probleem! No problem! <np>
Geen probleem! Not at all!
geenszins not at all
geest {de} ghost
geest {de} mind
geest {de} soul
geest {de} spirit
geestdrift {de} enthusiasm
geestelijk mental
geestelijk mentally
geestelijk spiritual
geestelijk spiritually
geestelijke {de} clergyman
geestig funny
geestig witty
geestigheid {de} witticism
gefluit {het} whistling
gefusilleerd executed by firing squad [postpos.]
gegaan gone
gegalvaniseerd galvanised [Br.]
gegalvaniseerd galvanized
gegeneerd embarrassed
gegeten eaten
gegevensbescherming {de} data protection
gegiechel {het} giggle
gegiecheld giggled
gegradueerde {de} graduate
gegratineerd met kaas au gratin with cheese [postpos.]
gegrild grilled
gehaaid slick
gehakkelde aurelia {de} [Polygonia c-album] comma (butterfly)
gehakt {het} mincemeat [minced meat]
gehakt {het} mince [esp. Br.]
gehaktbal {de} meatball
gehalte {het} content
gehandicapt disabled [handicapped]
gehandicapt handicapped
gehandicaptensport {de} disabled sports {pl}
gehandicaptentoilet {het} disabled toilet [Br.]
gehandicaptentoilet {het} toilet for the disabled
gehandicaptentoilet {het} WC for disabled persons [Br.]
gehandicaptenzorg {de} care of the disabled
gehandicaptenzorg {de} care of the handicapped
gehard hardened
gehard (tegen iets) [ongevoelig geworden] inured (to sth.)
gehavend battered
gehecht attached
geheel completely
geheel entire
geheel entirely
geheel fully
geheel total
geheel totally
geheel whole
geheel {het} whole
geheel getal {het} integer
geheel getal {het} van Eisenstein Eisenstein integer
geheel in beslag genomen preoccupied
geheid truly
geheiligd hallowed
geheim secret
geheim secretly
geheim {het} secrecy
geheim {het} secret
geheime bewaarplaats {de} hoard
geheimen {mv} secrets
geheimgehouden kept secret
geheimzinnig mysterious
geheimzinnig mysteriously
gehemelte {het} palate
geheugen {het} memory
gehijg {het} gasping
gehoor {het} hearing
gehoor {het} sense of hearing
gehoorapparaat {het} hearing aid
gehoorsafstand {de} hearing distance
gehoorzaam obedient
gehoorzaam obediently
gehoorzaam submissive
gehoorzamen to obey
gehorig noisy
geïllustreerd illustrated
geïnfecteerd infected
geïnformeerd informed
geinig [omg.] funny
geïnstalleerd installed
geïntegreerd integrated
geïntegreerde schakeling {de} integrated circuit
geïnteresseerd interested
geïntimideerd intimidated
Geintje! I'm just kidding.
geisha {de} geisha
geishamotje {het} [Olethreutes arcuella] arched marble [moth]
geïsoleerd insulated
geïsoleerd isolated
geit {de} goat
geiten {mv} goats
geitenkaas {de} goat cheese
geitensik {de} [omg.] goatbeard
gejuich {het} cheering
gek crazy
gek foolish
gek insane
gek ridiculous
gek silly
gek stupid
gek {de} fool
gek {de} idiot
gek {de} lunatic
gek genoeg funnily enough
gek op iem./iets zijn to be crazy about sb./sth. [coll.]
geketend chained
geklets {het} chat
geklets {het} rubbish
gekleurd colored [Am.]
gekleurd coloured [Br.]
gekleurd dyed
geklonken sounded
geknakt broken
gekneusd bruised
gekocht bought
gekocht purchased
gekoeld cooled
gekookt boiled
gekookt cooked
gekozen chosen
gekraagde dwerguil {de} [Glaucidium brodiei] collared owlet
gekraagde roodstaart {de} [Phoenicurus phoenicurus] (common) redstart
gekreukeld wrinkled
gekreun {het} moaning
gekriebel {het} itching
gekrijs {het} screaming
gekroesde melkdistel {de} [Sonchus asper] spiny sowthistle
gekruid spicy
gekruist crossed
gekruld curly
gekscheren to jest
gekscheren to joke
gekscherend joking
gekuifde eend {de} [Lophonetta specularioides] crested duck
gekuist edited
gekwalificeerd qualified
gekwalificeerd zijn to qualify
gekweld tormented
gekwetst hurt
gel {de} {het} gel
gelaat {het} countenance
gelaat {het} face
gelaatskleur {de} complexion
gelach {het} laughing
gelach {het} laughter
geladen loaded
gelagkamer {de} barroom
gelagkamer {de} taproom
gelasten to order [instruct]
gelaten resigned
gelatine {de} gelatine
geld {het} money
geld afhalen [BN] to withdraw money
geld opnemen to withdraw money
geldautomaat {de} automated teller machine <ATM>
geldautomaat {de} cash machine <ATM>
geldautomaat {de} cashpoint [Br.] <ATM>
geldbeugel {de} [BN] purse [Br.]
geldboete {de} fine
gelden to be valid
gelden voor iem./iets to apply to sb./sth. [be applicable to]
geldend valid
geldgebrek {het} shortage of money
geldig valid
geldigheid {de} validity
geldigheidsduur {de} period of validity
geldschieter {de} moneylender
gelduil {de} [Polychrysia moneta] [nachtvlindersoort] golden plusia [moth]
geldverspilling {de} waste of money
geldwolf {de} money-grubber [coll.]
geldzorgen {mv} financial worries
gele dwerg {de} yellow dwarf (star)
gele ral {de} [Coturnicops noveboracensis] yellow rail
Gele Rivier {de} Yellow River
gele weidemier {de} [Lasius flavus] yellow hill ant
gele weidemier {de} [Lasius flavus] yellow meadow ant
Gele Zee {de} Yellow Sea
gele zeepboom {de} [Koelreuteria paniculata] China tree
gele zeepboom {de} [Koelreuteria paniculata] goldenrain tree
gele zeepboom {de} [Koelreuteria paniculata] pride-of-India [also: pride of India] [goldenrain tree]
gele zeepboom {de} [Koelreuteria paniculata] varnish tree [goldenrain tree]
geleden ago [postpos.]
geleden [in tijd] back
gelederen {mv} ranks
geleefd lived
geleegd emptied
geleerd learned
geleerd learnt [esp. Br.]
geleerde {de} scholar
geleerden {mv} scholars
gelegd laid
gelegen situated
gelegenheid {de} chance [opportunity]
gelegenheid {de} occasion
gelegenheid {de} opportunity
gelei {de} jelly
geleiachtig jellylike
geleidbaarheid {de} conductivity
geleidehond {de} guide dog
geleidelijk gradual
geleidelijk gradually
geleiden to conduct
geleiden to transmit
geleidend conducting
geleider {de} conductor
gelet op given
gelet op in light of
gelet op in view of
geleuter {het} twaddle
geleverd delivered
gelid {het} rank
geliefd beloved
geliefd popular
geliefde {de} sweetheart
gelig yellowish
gelijk alike
gelijk equal
gelijk {het} right
gelijk hebben to be right
gelijkaardig [BN] similar
gelijkelijk equally
gelijkenis {de} likeness
gelijkenis {de} resemblance
gelijkheid {de} equality
gelijkmaken to equalise [Br.]
gelijkmaken to equalize
gelijkmaken to level the score
gelijkmaker {de} equaliser [Br.]
gelijkmaker {de} equalizer
gelijkmatig even
gelijkmatig evenly
gelijkmatig smooth
gelijkmatig steady
gelijknamig of the same name [postpos.]
gelijksoortig similar
gelijkspel {het} draw
gelijkspel {het} tie
gelijkspelen to draw
gelijkspelen to tie
gelijkstellen (aan) to put on a par (with)
gelijkstroom {de} direct current <DC>
gelijktijdig concurrently
gelijktijdig simultaneous
gelijktijdig simultaneously
gelijkvloers on the ground floor
gelijkvloers {het} [BN] downstairs
gelijkvloers {het} [BN] ground floor <GF>
gelijkvloerse kruising {de} level crossing [Br.]
gelijkwaardig equivalent
gelijkwaardig [aan] equal [to]
gelijkwaardigheid {de} equality
gelijkwaardigheid {de} equivalence
gelijkzetten to set [synchronize watches]
gelijkzijdig equilateral
gelijkzijdige driehoek {de} equilateral triangle
gelijnd lined
gelofte {de} vow
geloochend denied
geloof {het} belief
geloof {het} faith
geloof {het} religion <rel.>
Geloof me. Believe me.
geloofd believed
geloofwaardig credible
geloofwaardig reliable
geloofwaardigheid {de} credibility
geloven to believe
gelovig religious
Gelsenkirchen {het} Gelsenkirchen
geluid {het} noise
geluid {het} sound
geluiddicht soundproof
geluidloos silent
geluidsapparatuur {de} audio equipment
geluidsbarrière {de} sound barrier
geluidsdrager {de} sound carrier
geluidsfilm {de} talkie [coll.]
geluidshinder {de} noise pollution
geluidsinstallatie {de} sound installation
geluidsisolatie {de} sound insulation
geluidskaart {de} sound card
geluidskwaliteit {de} sound quality
geluidsniveau {het} acoustic level [of noise]
geluidsniveau {het} noise level
geluidsopname {de} sound recording
geluidssignaal {het} sound signal
geluidssnelheid {de} speed of sound
geluidsvrij soundproof
geluidswal {de} noise barrier
geluk {het} fortune
geluk {het} happiness
geluk {het} luck
gelukkig fortunate
gelukkig fortunately
gelukkig happy
gelukkig luckily
gelukkig lucky
gelukkig thankfully
gelukkig toeval {het} luck
gelukkige {de} lucky one
Gelukkige verjaardag! Happy birthday!
geluksbrenger {de} lucky charm
geluksdag {de} lucky day
geluksmoment {het} moment of happiness
geluksnummer {het} lucky number
geluksspel {het} gambling
gelukssteen {de} lucky stone
geluksster {de} lucky star
gelukswensen {mv} congratulations
gelukszoeker {de} fortune hunter
gelukzalig blissful
gelukzaligheid {de} bliss
gelul {het} [omg.] bullshit [coll.]
gemaakt forced
gemaakt made
gemaakt phoney
gemachtigde {de} deputy
gemak {het} comfort
gemak {het} convenience
gemak {het} ease
gemak {het} easiness
gemak {het} leisure
gemakkelijk comfortable
gemakkelijk comfortably
gemakkelijk convenient
gemakkelijk easily
gemakkelijk easy
gemakkelijkheid {de} ease
gemakshalve for the sake of convenience
gemakzuchtig lazy
gemalen ground
gemarineerd marinaded
gemarineerd marinated
gemarmerde salamander {de} [Ambystoma opacum] marbled salamander
gemaskerd masked
gematigd moderate
gematigd moderately
gematigd temperate
gember {de} ginger
gemeen mean
gemeen nasty
gemeen vile
gemeend sincere
gemeengoed {het} [alledaagsheid] commonplace
gemeenschap {de} community
gemeenschap {de} [geslachtsgemeenschap] sexual intercourse
gemeenschappelijk collective
gemeenschappelijk common
gemeenschappelijk mutually
gemeenschappelijk together
gemeenschappelijke onderneming {de} <GO> joint venture
gemeenschapsgeld {het} public funds {pl}
gemeente {de} municipality
gemeentebedrijven {mv} public works
gemeentebelasting {de} council tax [Br.]
gemeentebelasting {de} municipal tax
gemeentebestuur {het} local authority
gemeentebestuur {het} municipality
gemeentehuis {het} town hall
gemeentelijk municipal
gemeenteraad {de} town council
gemeenteraadsverkiezingen {mv} local elections
Gemenebest {het} Australië Commonwealth of Australia
Gemenebest {het} Dominica Commonwealth of Dominica
Gemenebest {het} van de Filipijnen Commonwealth of the Philippines
Gemenebest {het} van Naties Commonwealth of Nations
gemengd mixed
gemeubeld [BN] furnished
gemeubileerd furnished
gemiddeld average
gemiddeld mean [average]
gemiddeld on average
gemiddelde {het} average
gemiddelde {het} mean
gemis {het} absence
gemoderniseerd modernised [Br.]
gemoderniseerd modernized
gemodificeerd modified
gemoedelijk easy-going
gemoedelijk easygoing
gemoedsrust {de} peace of mind
gemonteerd mounted
gemotiveerd motivated
gemotoriseerd motorised [Br.]
gemotoriseerd motorized
gems {de} chamois
gen {het} gene
genaamd named
genade {de} mercy
genadekruid {het} [Gratiola officinalis] common hedgehyssop
genadeloos merciless
genadeslag {de} coup de grâce
genadeslag {de} death blow [coup de grâce]
gênant embarrassing
genealogisch genealogical
genealoog {de} genealogist
geneesheer {de} doctor
geneeskrachtig medicinal
geneeskunde {de} medicine [as a science]
geneeskundestudent {de} medical student
geneeskundestudent {de} medic [esp. Br.] [coll. for medical student]
geneeskundestudent {de} med student [esp. Am.] [coll.]
geneeskundestudent {de} student of medicine
geneeskundig medical
geneesmiddel {het} cure
geneesmiddel {het} drug
geneesmiddel {het} medicine [drug, remedy]
geneesmiddel {het} remedy
geneeswijze {de} therapy
genegen inclined
genegenheid {de} affection
genegenheid {de} fondness
geneigd inclined
geneigdheid {de} inclination
geneigdheid {de} proclivity
geneigdheid {de} proneness
geneigdheid {de} propensity
geneigdheid {de} tendency
generaal {de} general
generaliseren to generalise [Br.]
generaliseren to generalize
generatie {de} generation
generaties {mv} generations
generator {de} generator
genereren to generate
genereus generous
generiek generic
generositeit {de} generosity
genetica {de} genetics
genetisch genetic
Genève {het} Geneva
genezen to cure
genezen to heal
genezing {de} cure
genezing {de} healing
genezing {de} recovery
geniaal brilliant
genie {de} genius
genieten to enjoy
genietend enjoying
genitaal genital
genitaliën {mv} genitals
genocidaal genocidal
genocide {de} genocide
genodigde {de} invitee
genoeg enough
genoeg sufficiently
genoeg hebben van to be tired of
genoegen met iets nemen to put up with sth.
genoemd naar ... named after ...
genot {het} delight
genot {het} enjoyment
genot {het} joy
genotzucht {de} hedonism
genre {het} genre
genreschilder {de} genre painter
Gent {het} Ghent
Genua {het} Genoa
genuanceerd subtle
geocentrisch geocentric
geoefend trained
geofysica {de} geophysics
geofysici {mv} geophysicists
geofysicus {de} geophysicist
geofysisch geophysical
geograaf {de} geographer
geografe {de} geographer [female]
geografen {mv} geographers
geografie {de} geography
geografisch geographical
geografisch geographically
geografisch geographic
geoïde {de} geoid
geolied lubricated
geologe {de} geologist [female]
geologie {de} geology
geologisch geological
geoloog {de} geologist
geomagnetisme {het} geomagnetism
geomantie {de} geomancy
geomantiek {de} geomancy
geometrie {de} geometry
geometrisch geometrical
geometrisch geometrically
geometrisch geometric
geometrisch gemiddelde {het} geometric mean
geoorde dwergalk {de} [Aethia pygmaea] whiskered auklet
geoorde fuut {de} [Podiceps nigricollis] black-necked grebe
geoorde fuut {de} [Podiceps nigricollis] eared grebe [Am.]
geoorloofd acceptable
geoorloofd admissible
geoorloofd allowable
geoorloofd permissible
geoorloofd permitted
geoorloofdheid {de} permissiveness
geopolitiek geopolitical
geopolitiek geopolitically
geopolitiek {de} geopolitics
geordend assorted
geordend classified
geordend orderly
geordend organised [Br.]
geordend organized
geordend regulated
geordend sorted
geordend tabulated
geordend tidied
geordend well-ordered
georganiseerd organised [Br.]
georganiseerd organized
Georgia {het} [staat van de Verenigde Staten] Georgia <GA> [Peach State, Empire State of the South]
Georgië {het} Georgia [country]
Georgiër {de} Georgian [native of the country of Georgia]
Georgisch {het} Georgian
georiënteerd oriented
geothermisch geothermal
geothermisch geothermic
geouwehoer {het} verbiage
geowetenschappen {mv} earth sciences
geowetenschappen {mv} geosciences
gepalaver {het} [BN] verbiage
gepantserd armored [Am.]
gepantserd armoured [Br.]
gepantserd ironclad
geparelde dwerguil {de} [Glaucidium perlatum] pearl-spotted owlet
geparfumeerd perfumed
geparfumeerd scented
gepast appropriate
gepast fit
gepast proper
gepast properly
gepast suitable
gepatenteerd patented
gepeins {het} pondering
gepensioneerd retired
gepensioneerde {de} pensioner
gepeperd peppered
geperforeerd perforated
geperforeerd punched [holed]
gepeuter {het} fiddling
gepiep {het} squeaking
gepikeerd piqued
gepland planned
gepland scheduled
gepolijst polished
geprikkeld irritated
geprikkeldheid {de} [onbepaalde angst, paniek] fantod [rare]
geprobeerd attempted
geproduceerd produced
geprononceerd pronounced
gepropt packed
gepubliceerd published
geraamte {het} skeleton
geraden guessed
gerafeld frayed
geraspt grated
geraspte kaas {de} grated cheese
geratel {het} burble
gereageerd reacted
gerecht {het} dish
gerechtelijk vonnis {het} court decision
gerechten {mv} dishes [food, not dinnerware]
gerechtshof {het} court of law
gerechtshof {het} law court
gered rescued
gereed ready
gereedschap {het} tools {pl}
gereedschapskist {de} toolbox
geregeld organized
gerenoveerd renovated
gereserveerd reserved
gerestaureerd restored
geribbeld ribbed
geriefelijkheid {de} convenience
gerieflijk comfortable
gering slight
geringschatten to despise
Germaans Germanic
Germaans {het} Germanic
germanisme {het} Germanism
germanium {het} <Ge> germanium <Ge>
geroerd stirred
gerontoloog {de} gerontologist
gerookt smoked
gerookte ham {de} gammon
gerookte zalm {de} smoked salmon
gerst {de} barley
gerucht {het} rumor [Am.]
gerucht {het} rumour [Br.]
geruststellen to reassure
geruststellend reassuring
geruststelling {de} reassurance
geschapen created
geschat appreciated
geschat estimated <est.>
gescheiden separated
gescheiden [huwelijk] divorced
geschenk {het} [cadeau] gift
geschenk {het} [cadeau] present
geschieden to happen
geschieden to occur
geschieden to take place
geschiedenis {de} history
geschiedenis {de} van de Filipijnen history of the Philippines
geschiedenisboek {het} history book
geschiedenisleraar {de} history teacher
geschiedenislerares {de} history teacher [female]
geschiedenisstudent {de} history student
geschiedkundige {de} historian
geschift [b.v. melk] curdled
geschift [fig.] crazy
geschikt appropriate
geschikt eligible
geschikt fit
geschikt suitable
geschikt [omg.] [sympathiek] decent
geschiktheid {de} eligibility
geschil {het} disagreement
geschilpunt {het} issue [contentious point]
geschokt shocked
geschonden damaged
geschoold educated
geschoren shaven
geschriften {mv} writings
geschubde dwergspecht {de} [Picumnus squamulatus] scaled piculet
geschubde grondkoekoek {de} [Neomorphus squamiger] scaled ground cuckoo [also: scaled ground-cuckoo]
geschubde kwartel {de} [Callipepla squamata, syn.: Ortyx squamatus] blue quail [scaled quail]
geschubde kwartel {de} [Callipepla squamata, syn.: Ortyx squamatus] cottontop (quail)
geschubde kwartel {de} [Callipepla squamata, syn.: Ortyx squamatus] scaled quail
gesigneerde maat {de} signed measure
geslacht {het} gender
geslacht {het} sex
geslacht {het} [genus] genus
geslachtsklier {de} [mannelijk] testicle
geslachtsverkeer {het} sexual intercourse
geslachtsziekte {de} venereal disease <VD>
geslepen [fig.] cunning
gesloten closed
gesloten shut
gesmeekt implored
gesmeerd greased
gesmokkeld smuggled
gesmolten molten
gesmoord smothered
gesnauw {het} snarling
gesneden chopped
gesnurkt snored
gesofisticeerd sophisticated
gesp {de} buckle
gespannen strained [tense]
gespannen tense
gespecialiseerd specialised [Br.]
gespecialiseerd specialized
gespecificeerd specified
gespen to strap
gespierd muscular
gespikkeld spotted
gespleten split
gesprek {het} conversation
gesprek {het} discussion
gesprek {het} talk
gesprekskosten {mv} call charges
gespreksonderwerp {het} topic
gespreksstof {de} topics of conversation
gesproken spoken
gespuis {het} scum [coll.]
gestaltpsycholoog {de} Gestalt psychologist [also: gestalt psychologist]
gestampt crushed
gesteente {het} rock
gesteld keen [eager]
gesteldheid {de} condition
gesteldheid {de} state [condition]
gesteriliseerd sterilised [Br.]
gesteriliseerd sterilized
gesticht {het} mental home
gestoffeerd upholstered
gestolen stolen
gestonken stunk
gestoomd steamed
gestoord disturbed
gestoord insane
gestoord mad [insane]
gestotter {het} stammering
gestreept goudhaantje {het} [Chrysolina cerealis] rainbow leaf beetle
gestreept goudhaantje {het} [Chrysolina cerealis] Snowdon beetle
gestreepte dolfijn {de} [Stenella coeruleoalba] striped dolphin
gestreepte dwergooruil {de} [Otus brucei] pallid scops owl
gestreepte dwergooruil {de} [Otus brucei] striated scops owl
gestreepte gnoe {de} [Connochaetes taurinus] blue wildebeest
gestreepte gnoe {de} [Connochaetes taurinus] common wildebeest
gestreepte hyena {de} [Hyaena hyaena] striped hyena
gestreepte jakhals {de} [Canis adustus] side-striped jackal
gestreepte kniptor {de} [Agriotes lineatus] lined click beetle
gestreepte koekoek {de} [Tapera naevia] striped cuckoo
gestreepte maskeruil {de} [Pulsatrix melanota] band-bellied owl
gestreepte prinia {de} [Prinia gracilis] graceful prinia
gestreepte prinia {de} [Prinia gracilis] graceful warbler
gestreepte ransuil {de} [Pseudoscops clamator] striped owl
gestreepte snijdervogel {de} [Orthotomus atrogularis] dark-necked tailorbird
gestreepte stierkophaai {de} [Heterodontus zebra] zebra bullhead shark
gestreepte strandloper {de} [Calidris melanotos] pectoral sandpiper
gestreepte woudaap {de} [Ixobrychus involucris] stripe-backed bittern
gestrekt outstretched
gestroomlijnd streamlined
gestut underpinned
gesubsidieerd subsidised [Br.]
gesubsidieerd subsidized
getal {het} figure [number]
getal {het} number
getalenteerd talented
getekend branded
getekend marked
getemd tamed
getemperd moderate
getij {het} tide
getijde {het} tide
getijdenrivier {de} tidal river
getikt crazy
getikt nuts [coll.]
getint dark
getint tinted
getiteld titled
getob {het} worrying
getralied barred
getroffen hit
getroffen struck
getrouw faithful
getrouwd married
getto {het} ghetto
getuige {de} witness
getuigen to bear witness (to)
getuigen to testify
getuigen to witness
getuigenis {het} {de} testimony
getuigenverklaring {de} testimony
getuigschrift {het} reference
geuit expressed
geuit uttered
geüniformeerd uniformed
geur {de} odor [Am.]
geur {de} odour [Br.]
geur {de} scent
geur {de} smell
geurig fragrant
geürineerd urinated
geurloos odorless [Am.]
geurloos odourless [Br.]
geurloos scentless
gevaar {het} danger
gevaar {het} hazard
gevaarlijk dangerous
gevaarlijk dicey [coll.]
gevaarlijk risky
gevaarte {het} colossus
geval {het} case
geval {het} event
geval {het} instance
gevallen fallen
gevallen {mv} cases
gevangen caught
gevangene {de} captive
gevangene {de} prisoner
gevangenen {mv} captives
gevangenenruil {de} exchange of prisoners
gevangenenruil {de} prisoner exchange
gevangenenruil {de} prisoner swap
gevangenis {de} jail
gevangenis {de} prison
gevangenisarts {de} prison doctor
gevangenisbewaarder {de} gaoler [Br.]
gevangenisbewaarder {de} jailer
gevangenisbewaarder {de} jail guard
gevangenisbewaarder {de} prison guard
gevangenisbewaarder {de} prison officer
gevangenisbewaarder {de} prison warder
gevangeniscel {de} jail cell
gevangeniscel {de} prison cell
gevangenisdirecteur {de} prison director
gevangenisdirecteur {de} prison governor [esp. Br.]
gevangeniskleding {de} prison clothing
gevangenismuur {de} prison wall
gevangenisopstand {de} prison riot
gevangenissen {mv} jails
gevangenissen {mv} prisons
gevangenisstraf {de} prison sentence
gevangennemen to arrest
gevangenschap {de} captivity
gevangenschap {de} imprisonment
gevaren {mv} dangers
gevarendriehoek {de} warning triangle
gevarieerd varied
gevat sharp [fig.]
gevecht {het} battle
gevecht {het} combat
gevecht {het} fight
geveinsd feigned
gevel {de} outer wall
geven to give
geven to hand
gevestigd established
gevestigde orde {de} establishment
gevierd celebrated
gevlamde rietuil {de} [Senta flammea] [nachtvlindersoort] flame wainscot [moth]
gevlekt spotted
gevlekt longkruid {het} [Pulmonaria officinalis] (common) lungwort
gevlekte bakerhaai {de} [Orectolobus maculatus] spotted wobbegong
gevlekte boktor {de} [Rhagium bifasciatum] two-banded longhorn beetle
gevlekte bosuil {de} [Strix occidentalis] spotted owl
gevlekte bronskoekoek {de} [Chrysococcyx maculatus] Asian emerald cuckoo
gevlekte dennenbok {de} [Rhagium bifasciatum] two-banded longhorn beetle
gevlekte dennenboktor {de} [Rhagium bifasciatum] two-banded longhorn beetle
gevlekte dwerglijster {de} [Catharus dryas] Gould's nightingale-thrush
gevlekte dwerglijster {de} [Catharus dryas] spotted nightingale-thrush
gevlekte groenpootruiter {de} [Tringa guttifer] Nordmann's greenshank
gevlekte groenpootruiter {de} [Tringa guttifer] spotted greenshank
gevlekte kiekendief {de} [Circus assimilis] spotted harrier
gevlekte landsalamander {de} [Salamandra salamandra] fire salamander
gevlekte scheerling {de} [Conium maculatum] hemlock [plant]
gevlekte spitsmuis {de} [Diplomesodon pulchellum] piebald shrew
gevlekte zomervlinder {de} [Comibaena bajularia] blotched emerald [moth]
gevleugeld winged
gevlogen gone [flown, fled]
gevlucht fled
gevoel {het} feeling
gevoel {het} sensation [feeling]
gevoeld felt
gevoelig sensitive
gevoelig tender [sensitive]
gevoeligheid {de} sensitivity
gevoelloos numb
gevogelte {het} poultry
gevolg {het} consequence
gevolg {het} corollary
gevolg {het} result
gevolg {het} [begeleidende personen] retinue
gevolgen {mv} consequences
gevolgtrekking {de} inference
gevonden found
gevorkt forked
gevuld filled
gevuld stuffed
gewaagd [gedurfd] daring
gewaagd [gedurfd] suggestive
gewaagd [hachelijk] hazardous
gewaagd [hachelijk] risky
gewaagde onderneming {de} venture
gewaarwording {de} awareness
gewaarwording {de} perception
gewaarwording {de} sensation
gewapend armed
gewapend reinforced
gewas {het} crop
gewassen washed
gewauwel {het} twaddle
geweer {het} gun
geweer {het} rifle
gewei {het} antlers {pl}
geweigerd refused
geweld {het} force
geweld {het} violence
gewelddadig violent
gewelddelict {het} violent crime [single act]
gewelddelict {het} violent offence [Br.]
gewelddelict {het} violent offense [Am.]
geweldig fantastic
geweldig huge
geweldig marvellous [Br.]
geweldig terrific
geweldig tremendous
geweldig tremendously
Geweldig! Magnificent!
geweldpreventie {de} preventing violence
geweldpreventie {de} prevention of violence
geweldsaanwending {de} use of force
geweldsaanwending {de} use of violence
geweldsdelict {het} violent crime [single act]
geweldsdelict {het} violent offence [Br.]
geweldsdelict {het} violent offense [Am.]
geweldsdreiging {de} threat of violence
geweldsscène {de} scene of violence
geweldsscène {de} violent scene
gewelf {het} arch
gewelf {het} vault
gewend accustomed
gewenst desired
gewenst wished for
gewerveld dier {het} vertebrate
gewervelde dieren {mv} [Vertebrata] vertebrates
gewervelden {mv} vertebrates
geweten {het} conscience
gewicht {het} weight <w., wt.>
gewichtheffen {het} weightlifting
gewichtheffer {de} weightlifter
gewichtig important
gewiekst astute
gewiekst sharp [clever]
gewiekst shrewd
gewijd devoted
gewillig willing
gewond hurt
gewond injured
gewond wounded
gewonde {de} injured person
gewone agaatspanner {de} [Eulithis populata] northern spinach [moth]
gewone bandspanner {de} [Epirrhoe alternata] common carpet (moth)
gewone dauwerebia {de} [dagvlinder] dewy ringlet [butterfly]
gewone dophei {de} [Erica tetralix] cross-leaved heath
gewone dophei {de} [Erica tetralix] crossleaf heath
gewone duivenkervel {de} [Fumaria officinalis] common fumitory
gewone duivenkervel {de} [Fumaria officinalis] drug fumitory
gewone gnoe {de} [Connochaetes taurinus] blue wildebeest
gewone gnoe {de} [Connochaetes taurinus] common wildebeest
gewone jakhals {de} [Canis aureus] (Eurasian) golden jackal
gewone jakhals {de} [Canis aureus] common jackal
gewone klit {de} [Arctium minus] common burdock
gewone klit {de} [Arctium minus] lesser burdock
gewone klit {de} [Arctium minus] little burdock
gewone mierspin {de} [Micaria pulicaria] glossy ant spider
gewone pad {de} [Bufo bufo] common toad
gewone pad {de} [Bufo bufo] European toad
gewone saffraangors {de} [Sicalis flaveola] saffron finch
gewone steekmier {de} [Myrmica rubra] common red ant
gewone steekmier {de} [Myrmica rubra] European fire ant
gewone velduil {de} [Agrotis segetum] turnip moth
gewone vinvis {de} [Balaenoptera physalus] finback (whale)
gewone vinvis {de} [Balaenoptera physalus] fin whale
gewone vinvis {de} [Balaenoptera physalus] razorback
gewone wolzwever {de} [Bombylius major] large bee-fly / bee fly
gewone zilverspar {de} [Abies alba] (European) silver fir
gewonnen gained
gewoon common
gewoon customary
gewoon habitual
gewoon just
gewoon normal
gewoon normally
gewoon ordinarily
gewoon ordinary
gewoon plain
gewoon regular
gewoon simply
gewoon leeuwaapje {het} [Leontopithecus rosalia] golden lion tamarin
gewoon muisjesmos {het} [Grimmia pulvinata] gray-cushioned grimmia (moss) [Am.]
gewoon muisjesmos {het} [Grimmia pulvinata] grey-cushioned grimmia (moss) [Br.]
gewoon muisjesmos {het} [Grimmia pulvinata] pulvinate dry rock moss
gewoon penseelaapje {het} [Callithrix jacchus] common marmoset
gewoonlijk normally
gewoonlijk usually
gewoonte {de} custom
gewoonte {de} habit
gewoonte {de} wont [dated] [habit]
gewoonterecht {het} common law
gewoonweg sheer
geworden become
gewricht {het} joint
gezamenlijk collective
gezamenlijk joint
gezamenlijk together
gezant {de} envoy
gezegde {het} proverb
gezegde {het} saying
gezellig cosy [Br.]
gezellig cozy [Am.]
gezellig enjoyable
gezellig pleasant
gezelschap {het} company
gezelschap {het} society
gezelschapsspel {het} party game
gezemel {het} twaddle
gezeten sat
gezicht {het} face
gezicht {het} sight
gezichten {mv} faces
gezichtsbehandeling {de} facial (treatment)
gezien considering
gezien seen
gezin {het} family [husband/wife and children]
gezinslid {het} family member
gezoem {het} hum
gezond healthy
gezond well [healthy]
gezondheid {de} health
gezondheid {de} healthiness
Gezondheid! [na het niezen] Bless you! [after sneezing]
gezondheidszorg {de} healthcare
gezondheidszorg {de} health care
gezongen sung
gezouten salted
gezuip {het} booze [coll.]
gezwam {het} twaddle
gezwollen swollen
Ghana {het} Ghana
Gibraltarees pond {het} <GIP, Gib£> Gibraltar pound <GIP, Gib£>
gids {de} guidebook
gids {de} guide
giechelen to giggle
gier {de} vulture
gieren to scream
gieren to screech
gieren to shriek
gierig avaricious
gierig stingy
gierigaard {de} miser
giervalk {de} [Falco rusticolus] gyrfalcon
gierzwaluwluisvlieg {de} [Crataerina pallida] swift lousefly
gieten to cast [mold]
gieten to mold [Am.]
gieten to mould [Br.]
gieten to pour
gieter {de} watering can
gietijzer {het} cast iron
gietijzeren cast-iron
gieting {de} casting [sth. made in a mould]
gif {het} poison
gifgas {het} poison gas
giftig poisonous
giftig toxic
giftig venomous [tongue etc.]
giftige stof {de} toxic agent
giftige stof {de} toxic substance
gij [ZvN] [BN] you [singular]
gijzelaar {de} hostage
gil {de} yell
gilde {de} {het} guild
gillen to scream
gillen to screech
gillen to shriek
gillen to squeal
gillen to yell
gimmick {de} gimmick
gin {de} gin
ginseng {de} ginseng
gin-tonic {de} gin and tonic
gips {het} gypsum
gips {het} plaster [plaster of Paris]
giraf {de} [Giraffa camelopardalis] giraffe
giraffe {de} [Giraffa camelopardalis] giraffe
gissen to suppose
gissing {de} guess
gist {de} yeast
gister yesterday
gisteravond yesterday evening
gisteren yesterday
gisterenavond yesterday evening
gisterenmiddag yesterday afternoon
gisterenmorgen yesterday morning
gisterennacht yesterday night
gisterenochtend yesterday morning
gistermiddag yesternoon
gistermorgen yesterday morning
gisternacht yesterday night
gisternamiddag [BN] yesterday afternoon
gisterochtend yesterday morning
gitaar {de} guitar
gitaar spelen to play the guitar
gitaren {mv} guitars
gitarist {de} guitarist
gitaristen {mv} guitarists
gitzwart coal-black
gitzwart jet-black
gitzwart pitch-black
gitzwart raven [hair]
g-kracht {de} G-force
glad slick
glad smooth
gladde sponspootkrab {de} [Inachus phalangium, syn.: I. dorhynchus, Cancer phalangium, C. satuak, C. tribulus, Macropus aracnides] Leach's spider crab
gladgeschoren clean-shaven
gladsnavelani {de} [Crotophaga ani] smooth-billed ani
glans {de} gloss
glanzen to gleam
glanzend glossy
glas {het} glass
glasbak {de} bottle bank [Br.]
Glasgow {het} Glasgow
glasharp {de} musical glasses {pl}
glasruit {de} pane
glasschilderkunst {de} glass painting
glasschilderkunst {de} painting on glass
glasvezel {de} glass fiber [Am.]
glasvezel {de} glass fibre [Br.]
glasvleugelpijlstaart {de} [Hemaris fuciformis] broad-bordered bee hawk-moth
glaucoom {het} glaucoma
Glaucus {de} Glaucus
Glaukos {de} Glaucus
glazen glass
glazen {mv} glasses
glazenwasser {de} window cleaner
glazenwasser {de} window washer [Am.]
glazenwasserij {de} window cleaning business
gletsjer {de} glacier
gletsjerboterbloem {de} [Ranunculus glacialis] glacier buttercup
gletsjerranonkel {de} [Ranunculus glacialis] glacier buttercup
gletsjervlinder {de} [Oeneis glacialis] Alpine grayling [butterfly]
gliacel {de} glial cell
glibberig slick
glibberig slippery
glijden to glide
glijden to slide
glijdend sliding
glijdende werktijden {mv} flexitime {sg}
glimlach {de} smile
glimlachen to smile
glimmen to gleam
glimmen to glimmer
glimmen to glow
glimmen to shine
glimp {de} glimpse
glimworm {de} [familie Lampyridae] firefly
glimwormen {mv} [familie Lampyridae] fireflies
glinsterend sparkling
globe {de} globe
gloed {de} fervency
gloed {de} glow
gloednieuw brand new
gloeibougie {de} glow plug
gloeidraad {de} electric filament
gloeien to glow
gloeilamp {de} bulb [light bulb]
gloeilamp {de} light bulb
glorie {de} glory
glorierijk glorious
glossarium {het} glossary
gluren to peep
glycerol {de} [C3H8O3] glycerol
gnoe {de} gnu
gnoekalf {het} gnu calf
gnoom {de} gnome
goal {de} goal
Gobi {de} Gobi
Gobiwoestijn {de} Gobi Desert
god {de} god
God {de} God
godin {de} goddess
godsbeeld {het} conception of God
godsbeeld {het} concept of God
godsbeeld {het} image of God
godsbeeld {het} notion of God
godsdienst {de} religion
godsdienst {de} service [worship service]
godsdienstfilosofie {de} philosophy of religion
godsdienstig devout
godsdienstig religious
godsdienstig religiously
godsdienstigheid {de} devoutness
godsdienstigheid {de} religiousness
godsdienstpsychologie {de} psychology of religion
godsdienstsociologie {de} sociology of religion
godsdienstvrijheid {de} religious freedom
Godverdomme! [omg.] Damn! [coll.]
godvruchtig devout [pious]
godvruchtig pious
godvruchtigheid {de} piousness
goed good
goed well
Goed bezig! Great job!
goed doorbakken well done
Goed gedaan! Well done!
goedaardig benign
Goede avond! Good evening!
Goede nacht! Good night!
Goede namiddag! [BN] Good afternoon!
Goedemiddag! Good afternoon!
Goedemorgen! Good morning!
Goedenacht! Good night!
Goedenavond! Good evening!
goederen {mv} goods
goederentrein {de} freight train
goederentrein {de} goods train [esp. Br.]
goedgeefs generous
goedgekeurd approved
goedheid {de} goodness
goedig good-natured
goedje {het} items
goedkeuren to approve
goedkeuring {de} approval
goedkeuring {de} OK
goedkoop cheap
goedkoop inexpensive
goeroe {de} guru
Goh! [omg.] Wow! [coll.]
gok {de} guess
gokautomaat {de} fruit machine [Br.]
gokautomaat {de} slot machine [Am.]
gokkast {de} fruit machine [Br.]
gokkast {de} slot machine [Am.]
gokken to gamble
golf {de} gulf
golf {de} wave
Golf {de} van Aden Gulf of Aden
Golf {de} van Akaba Gulf of Aqaba
Golf {de} van Alaska Gulf of Alaska
Golf {de} van Amundsen Amundsen Gulf
Golf {de} van Bengalen Bay of Bengal
Golf {de} van Biskaje Bay of Biscay
Golf {de} van Californië Gulf of California
Golf {de} van Campeche Bay of Campeche
Golf {de} van Carpentaria Gulf of Carpentaria
Golf {de} van Fonseca Gulf of Fonseca
Golf {de} van Guinee Gulf of Guinea
Golf {de} van Khambhat Gulf of Khambhat
Golf {de} van Kutch Gulf of Kutch
Golf {de} van Mexico Gulf of Mexico
Golf {de} van Moro Moro Gulf
Golf {de} van Oman Gulf of Oman
Golf {de} van Suez Gulf of Suez
Golf {de} van Thailand Gulf of Thailand
Golf {de} van Tonkin Gulf of Tonkin
golf {het} golf
golfbaan {de} golf course
golflengte {de} wavelength
Golfoorlog {de} [1990-1991] Gulf War
Golfstroom {de} Gulf Stream
golfvergelijking {de} wave equation
golgicomplex {het} Golgi apparatus
golgicomplex {het} Golgi complex
golven {mv} waves
gondel {de} gondola
gong {de} gong
goniometrie {de} trigonometry
gonorroe {de} gonorrhea [Am.]
gonorroe {de} gonorrhoea [Br.]
goochelaar {de} conjurer
goochelaar {de} magician
googelen to google
gooi {de} throw
gooi {de} toss
gooien to throw
gooien to toss
goot {de} gutter
gootsteen {de} sink
gordelmol {de} [Chlamyphorus truncatus] pink fairy armadillo
gordijn {het} curtain
gordijnen {mv} curtains
gordijnroede {de} curtain rod
gording {de} purlin
gorgelen to burble
gorgelen to gargle
gort {de} groats {pl} [pearl barley]
gort {de} pearl barley
gotisch Gothic
goud {het} <Au> gold <Au>
goudader {de} gold vein
goudatoom {het} gold atom
gouden golden
gouden bronskoekoek [Chrysococcyx lucidus, syn.: Chalcites lucidus] shining bronze cuckoo
gouden bronskoekoek {de} [Chrysococcyx lucidus, syn.: Chalcites lucidus] golden bronze cuckoo
gouden langoer {de} [Trachypithecus geei] (Gee's) golden langur
gouden leeuwaapje {het} [Leontopithecus rosalia] golden lion tamarin
gouden medaille {de} gold medal
goudenmedaillewinnaar {de} gold medalist [Am.]
goudenmedaillewinnaar {de} gold medallist [Br.]
goudenmedaillewinnares {de} gold medalist [female] [Am.]
goudenmedaillewinnares {de} gold medallist [female] [Br.]
goudgele boorder {de} [Gortyna flavago, syn.: G. ochracea, Xanthoecia flavago, Xanthoecia ochracea] [nachtvlindersoort] frosted orange (moth)
goudgele nachtzwaluw {de} [Caprimulgus eximius] golden nightjar
goudhaantje {het} [Regulus regulus] goldcrest
goudjakhals {de} [Canis aureus] (Eurasian) golden jackal
goudjakhals {de} [Canis aureus] common jackal
goudlarix {de} [Larix kaempferi, syn.: L. leptolepis L. japonica] Japanese larch
goudmijn {de} gold mine
goudoogdaas {de} [Chrysops relictus] twin-lobed deerfly / deer fly
goudsalamander {de} [Salamandra salamandra] fire salamander
goudsnip {de} [Rostratula benghalensis] greater painted-snipe
goudstuitslurfhondje {het} [Rhynchocyon chrysopygus] golden-rumped elephant shrew
goudvenstertje {het} [Plusia festucae] [nachtvlindersoort] gold spot [moth]
goudvink {de} [Pyrrhula pyrrhula] (Eurasian) bullfinch
goudvink {de} [Pyrrhula pyrrhula] common bullfinch
Goudvis [sterrenbeeld] Dorado
goudvis {de} goldfish
goudvleugelgors {de} [Arremon schlegeli] golden-winged sparrow
goudvoorhoofdparkiet {de} [Eupsittula aurea, syn.: Aratinga aurea] peach-fronted conure
goudvoorhoofdparkiet {de} [Eupsittula aurea, syn.: Aratinga aurea] peach-fronted parakeet
Goulds dwerglijster {de} [Catharus dryas] Gould's nightingale-thrush
gozer {de} bloke [esp. Br.]
graad {de} degree
graad {de} grade
graaf {de} count
graaf {de} earl
graafmachine {de} excavator
graag gladly
Graag gedaan. You are welcome!
graan {het} grain
gracht {de} canal [urban]
grachtenpand {het} house on a canal
graf {het} grave
graffiti {de} graffiti
graffitikunstenaar {de} graffiti artist
grafiek {de} graph
grafiet {het} black lead [graphite]
grafiet {het} graphite
grafisch graphic
grafologie {de} graphology [handwriting analysis]
grafsteen {de} gravestone
gram {het} gram
grammatica {de} grammar
grammaticaal grammatically
grammofoon {de} gramophone
gram-negatieve bacteriën {mv} Gram-negative bacteria
gramper {de} [Grampus griseus] Risso's dolphin
gramschap {de} wrath
granaat {het} garnet
granaatappel {de} pomegranate
granaatappels {mv} pomegranates
grandioos magnificent
graniet {het} granite
granietuil {de} [Lycophotia porphyrea] [nachtvlindersoort] true lover's knot [moth]
granulocyt {de} granulocyte
granuloom {het} granuloma
grap {de} joke
grapefruit {de} grapefruit
grapefruits {mv} grapefruit
grapefruits {mv} grapefruits
grapefruitsap {het} {de} grapefruit juice
grappen {mv} jokes
grappenmaker {de} joker [person who makes jokes]
grappig attractive
grappig funny
grappig humorous
gras {het} grass
grasbeertje {het} [Coscinia cribraria] [nachtvlindersoort] speckled footman [moth]
grasduinen to browse
grashommel {de} [Bombus ruderarius] red-shanked bumblebee
grashommel {de} [Bombus ruderarius] red-shanked carder bee / carder-bee
grasklokje {het} [Campanula rotundifolia] harebell
grasland {het} grassland
graslandschallebijter {de} [Carabus monilis] [loopkeversoort] necklace ground beetle
grasmaaier {de} lawnmower
grasperk {het} lawn
graspieper {de} [Anthus pratensis] meadow pipit
grasplein {het} [BN] lawn
grasspriet {de} blade of grass
grasveld {het} lawn
graswortelvlinder {de} [Apamea monoglypha] dark arches [treated as sg.] [moth]
gratie {de} grace
gratie {de} pardon
gratis free
gratis gratis
grauw gray [Am.]
grauw grey [esp. Br.]
grauwe gans {de} [Anser anser] graylag goose [Am.]
grauwe gans {de} [Anser anser] greylag goose [Br.]
grauwe gors {de} [Emberiza calandra, syn.: Miliaria calandra] corn bunting
grauwe kiekendief {de} [Circus pygargus] Montagu's harrier
grauwe spitsmuis {de} [Sorex isodon] taiga shrew
grauwe vliegenvanger {de} [Muscicapa striata] spotted flycatcher
gravel {het} gravel
graven to dig
graven {mv} graves
graviditeit {de} pregnancy
gravin {de} countess
gravitatieconstante {de} gravitational constant
Grays lijster {de} [Turdus grayi] clay-colored thrush [Am.]
Grays lijster {de} [Turdus grayi] clay-coloured thrush [Br.]
grazen to graze [animals]
greep {de} grip
gregoriaanse kalender {de} Gregorian calendar
grendel {de} bolt
grendelen to bolt
grens {de} border
grens {de} boundary
grensoverschrijdend border-crossing
grensoverschrijdend cross-border
grensrechter {de} linesman
grenswaarde {de} threshold value
grenzeloos unlimited
greppel {de} ditch
Griek {de} Greek
Griekenland {het} Greece
Grieks Greek
Grieks {het} Greek
Griekse beekkikker {de} [Rana graeca] Greek (stream) frog
Griekse zilverspar {de} [Abies cephalonica] Greek fir
grienen to cry [weep]
griep {de} flu
griep {de} influenza
griepprik {de} flu shot [esp. Am.] [coll.]
griezelen to shiver
griezelen to shudder
griezelig creepily
griezelig creepy
griezelig frightening
griezelig grisly
griezelig scary [coll.]
grijnzen to grin
grijnzen to smirk
grijnzen {het} grin
grijpen to grab
grijpen to grasp
grijpen to grip
grijpen to seize
grijs gray [Am.]
grijs grey [Br.]
grijsborstparkiet {de} [Pyrrhura griseipectus] gray-breasted conure [Am.]
grijsborstparkiet {de} [Pyrrhura griseipectus] gray-breasted parakeet [Am.]
grijsborstparkiet {de} [Pyrrhura griseipectus] grey-breasted conure [Br.]
grijsborstparkiet {de} [Pyrrhura griseipectus] grey-breasted parakeet [Br.]
grijsborstral {de} [Lewinia pectoralis, syn.: Rallus pectoralis] Lewin's rail
grijsborststruikgors {de} [Atlapetes schistaceus] slaty brush finch
grijsbruine nachtzwaluw {de} [Caprimulgus fraenatus] sombre nightjar [Br.]
grijsflankmees {de} [Poecile sclateri, syn.: Parus sclateri] Mexican chickadee
grijsgroene zomervlinder {de} [Pseudoterpna pruinata] grass emerald [moth]
grijsharig gray-haired [Am.]
grijsharig grey-haired [Br.]
grijskeeldwerglijster {de} [Catharus gracilirostris] black-billed nightingale-thrush
grijskeelral {de} [Canirallus oculeus] gray-throated rail [Am.]
grijskeelral {de} [Canirallus oculeus] grey-throated rail [Br.]
grijskopgoudvink {de} [Pyrrhula erythaca] gray-headed bullfinch [Am.]
grijskopgoudvink {de} [Pyrrhula erythaca] grey-headed bullfinch [Br.]
grijskopkievit {de} [Vanellus cinereus] gray-headed lapwing [Am.]
grijskopkievit {de} [Vanellus cinereus] grey-headed lapwing [Br.]
grijskopspecht {de} [Picus canus] gray-headed woodpecker [Am.]
grijskopspecht {de} [Picus canus] grey-headed woodpecker [Br.]
grijsrugdwerglijster {de} [Catharus fuscater] slaty-backed nightingale-thrush
grijsrugvinkleeuwerik {de} [Eremopterix verticalis, syn.: Megalotis verticalis] gray-backed sparrow-lark [Am.]
grijsrugvinkleeuwerik {de} [Eremopterix verticalis, syn.: Megalotis verticalis] grey-backed sparrow-lark [Br.]
grijze {de} rifhaai [Carcharhinus amblyrhynchos] gray reef shark [Am.]
grijze buisjeszwam {de} [Bjerkandera adusta] smoky bracket
grijze buisjeszwam {de} [Bjerkandera adusta] smoky polypore
grijze coua {de} [Coua verreauxi] Verreaux's coua
grijze dolfijn {de} [Grampus griseus] Risso's dolphin
grijze gibbon {de} [Hylobates moloch] silvery gibbon
grijze gors {de} [Emberiza cia] rock bunting
grijze grootoorvleermuis {de} [Plecotus austriacus] gray big-eared bat [Am.]
grijze grootoorvleermuis {de} [Plecotus austriacus] gray long-eared bat [Am.]
grijze grootoorvleermuis {de} [Plecotus austriacus] grey long-eared bat [Br.]
grijze marmot {de} [Marmota caligata] hoary marmot
grijze menievogel {de} [Pericrocotus divaricatus] ashy minivet
grijze nachtzwaluw {de} [Caprimulgus jotaka] gray nightjar [Am.]
grijze nachtzwaluw {de} [Caprimulgus jotaka] grey nightjar [Br.]
grijze prinia {de} [Prinia socialis] ashy prinia
grijze prinia {de} [Prinia socialis] ashy wren-warbler
grijze rifhaai {de} [Carcharhinus amblyrhynchos] grey reef shark [Br.]
grijze snijdervogel {de} [Orthotomus ruficeps] ashy tailorbird
grijze valk {de} [Falco hypoleucos] grey falcon [Br.]
grijze walvis {de} [Eschrichtius robustus] gray whale [Am.]
grijze walvis {de} [Eschrichtius robustus] grey whale [Br.]
grijze wouw {de} [Elanus caeruleus] black-winged kite
gril {de} whim
grill {de} broiler [Am.]
grill {de} grill
grillen to broil [esp. Am.]
grillen to grill
grilleren to grill
grillroom {de} grillroom
grimmig grim
grind {het} gravel
grind {het} pebbles {pl}
grindpad {het} gravel path
grindzand {het} gravel sand
grinniken to chuckle
grinniken to snigger
grint {het} pebbles {pl}
groeftandbosmuis {de} [Leimacomys buettneri] Büttner's African forest mouse
groeftandbosmuis {de} [Leimacomys buettneri] groove-toothed forest mouse
groeftandbosmuis {de} [Leimacomys buettneri] Togo mouse
groei {de} growth
groeien to grow
groeiend growing
groeisel {het} growth
groen green
groenblijvend evergreen
groene geelsnavelmalkoha {de} [Ceuthmochares australis, syn.: Ceuthmochares aereus australis] green malkoha
groene geelsnavelmalkoha {de} [Ceuthmochares australis, syn.: Ceuthmochares aereus australis] South African yellowbill
groene geelsnavelmalkoha {de} [Ceuthmochares australis, syn.: Ceuthmochares aereus australis] whistling yellowbill
groene mamba {de} [Dendroaspis viridis] Hallowell's green mamba
groene mamba {de} [Dendroaspis viridis] West African green mamba
groene mamba {de} [Dendroaspis viridis] western green mamba
groene pad {de} [Pseudepidalea viridis, Bufo viridis] (European) green toad
groene schildwants {de} [Palomena prasina] green shield bug
groene specht {de} [Picus viridis] green woodpecker
groene stinkwants {de} [Palomena prasina] green shield bug
groene wants {de} [Palomena prasina] green shield bug
groengeel green-yellow
groengestipte kikker {de} [Pelodytes punctatus] common parsley frog
Groenland {het} Greenland
Groenlandzee {de} Greenland Sea
groenling {de} [Carduelis chloris] (European) greenfinch
groenruggors {de} [Arremonops chloronotus] green-backed sparrow
groente {de} vegetable
groentebed {het} vegetable bed
groentebed {het} vegetable patch
groenteboer {de} greengrocer [Br.]
groenteburger {de} veggie burger
groentelangpootmug {de} [Tipula oleracea, syn.: T. pratensis, T. submendosa] marsh crane fly
groentesap {het} vegetable juice
groentesoep {de} vegetable soup
groentesoort {de} type of vegetable
groentewinkel {de} greengrocer's shop
groentewinkel {de} greengrocery
groentje {het} [Callophrys rubi] [dagvlinder] green hairstreak [butterfly]
groenvink {de} [Chloris chloris, syn.: Carduelis chloris] (European) greenfinch
groenwangparkiet {de} [Pyrrhura molinae] green-cheeked conure
groenwangparkiet {de} [Pyrrhura molinae] green-cheeked parakeet
groep {de} group
groepen {mv} groups
groepshomomorfisme {het} group homomorphism
groepsimmuniteit {de} herd immunity
groepsverkrachting {de} gang rape
groepsverzekering {de} group insurance
groet {de} greeting
groeten to greet
Groeten, [aan emaileinde] Regards, [at end of an email]
grof coarse
grommen to snarl [of a dog]
grond {de} ground
grondbezit {het} landed property
gronden to entrench
grondfrees {de} plough [Br.]
grondig thorough
grondig thoroughly
grondslag {de} foundation
grondstof {de} raw material
grondstuk {het} property
grondvesten to found
grondwater {het} groundwater
grondwet {de} constitution
groot big
groot great
groot large
groot major [of great extent]
groot [een genoemde afmeting hebbend] in size
groot [lang] tall
groot [volwassen] grown-up
Groot Artesisch Bekken {het} Great Artesian Basin
groot geaderd witje {het} [Aporia crataegi] black-veined white
groot sterrenscherm {het} [Astrantia major] great masterwort
grootbloemige gentiaan {de} [Gentiana clusii] Clusius' / Clusius's gentian
grootbrengen to bring up [children]
grootbrengen to raise [children]
grootbrengen to rear [children]
Groot-Brittannië {het} Great Britain <GB>
groothandel {de} wholesale
groothandelaar {de} wholesaler
grootheidswaanzin {de} megalomania
Groothertogdom {het} Luxemburg Grand Duchy of Luxembourg
grootlangtoon {de} [Actophilornis africanus] African jacana
grootmoeder {de} grandmother
grootmoeders {mv} grandmothers
grootoorfluithaas {de} [Ochotona macrotis] large-eared pika
grootouder {de} grandparent
grootouders {mv} grandparents
grootschalig large-scale
grootscheeps full-scale
grootscheeps large-scale
grootscheeps massive
grootsnavelleeuwerik {de} [Galerida magnirostris] large-billed lark
grootsnuithaai {de} [Carcharhinus altimus] bignose shark
grootst biggest
grootte {de} magnitude
grootteorde {de} [vooral BN] magnitude
grootvader {de} grandfather
grootvaders {mv} grandfathers
grot {de} cave
grote appelbladroller {de} [Archips podana] fruit tree tortrix (moth)
grote appelbladroller {de} [Archips podana] great brown twist moth
grote appelbladroller {de} [Archips podana] large fruit tree tortrix [moth]
grote blauwe reiger {de} [Ardea herodias] great blue heron
grote boomspanner {de} [Triphosa dubitata] tissue (moth)
grote brandnetel {de} [Urtica dioica] stinging nettle
grote bruine valk {de} [Falco berigora] brown falcon
grote bruine vleermuis {de} [Eptesicus fuscus] big brown bat
grote burgemeester {de} [Larus hyperboreus] glaucous gull
grote canadese gans {de} [Branta canadensis] Canada goose
grote centaurie {de} [Centaurea scabiosa] greater knapweed
grote coua {de} [Coua gigas] giant coua
grote eikenbok {de} [Cerambyx cerdo] [boktorsoort] great capricorn beetle
grote geelkopgier {de} [Cathartes melambrotus] forest vulture
grote geelkopgier {de} [Cathartes melambrotus] greater yellow-headed vulture
grote geelpootruiter {de} [Tringa melanoleuca] greater yellowlegs [treated as sg.]
grote hoefijzerneus {de} [Rhinolophus ferrumequinum] greater horseshoe bat
grote jager {de} [Stercorarius skua, syn.: Catharacta skua] great skua
grote kaardebol {de} [Dipsacus sylvestris, syn.: Dipsacus fullonum] wild teasel
grote karekiet {de} [Acrocephalus arundinaceus] great reed warbler / reed-warbler
grote klit {de} [Arctium lappa] greater burdock
grote lichaamsslagader {de} aorta
grote lijster {de} [Turdus viscivorus] mistle thrush
grote maagdenpalm {de} [Vinca major] bigleaf periwinkle
grote mantelmeeuw {de} [Larus marinus] blackback [coll.] [also: black-back]
grote mantelmeeuw {de} [Larus marinus] great black-backed gull
grote mantelmeeuw {de} [Larus marinus] greater black-backed gull
Grote Meren {mv} Great Lakes
grote miereneter {de} [Myrmecophaga tridactyla] giant anteater
grote mierwesp {de} [Mutilla europaea] large velvet ant
Grote Oceaan {de} Pacific Ocean
grote paradijsvogel {de} [Paradisaea apoda] greater bird-of-paradise
grote pieper {de} [Anthus richardi] Richard's pipit
grote pimpernel {de} [Sanguisorba officinalis] great burnet
grote piramidevlinder {de} [Amphipyra perflua] larger pale-tipped black moth
grote poppenrover {de} [Calosoma sycophanta] [loopkeversoort] forest caterpillar hunter [ground beetle species]
grote renkoekoek {de} [Geococcyx californianus] (greater) roadrunner
grote renkoekoek {de} [Geococcyx californianus] snake killer [greater roadrunner]
grote rosse vleermuis {de} [Nyctalus lasiopterus] greater noctule (bat)
grote schubbuikspecht {de} [Picus vittatus] laced woodpecker
grote spleetneusvleermuis {de} [Nycteris grandis] large slit-faced bat
grote stern {de} [Thalasseus sandvicensis, Sterna sandvicensis] Sandwich tern
grote torenvalk {de} [Falco rupicoloides] greater kestrel
grote torenvalk {de} [Falco rupicoloides] white-eyed kestrel
grote trap {de} [Otis tarda] great bustard
Grote verwachtingen Great Expectations [novel: Charles Dickens, film: Alfonso Cuarón]
Grote Victoriawoestijn {de} Great Victoria Desert
grote vooruitgang boeken to make great strides
grote vuurvlinder {de} [Lycaena dispar] large copper [butterfly]
grote watersalamander {de} [Triturus cristatus] great crested newt
grote wederik {de} [Lysimachia vulgaris] garden loosestrife
grote weerschijnvlinder {de} [Apatura iris] purple emperor
grote wezelmaki {de} [Lepilemur mustelinus] (greater) weasel lemur
grote wezelmaki {de} [Lepilemur mustelinus] greater sportive lemur
grote wezelmaki {de} [Lepilemur mustelinus] weasel sportive lemur
grote zaagbek {de} [Mergus merganser] common merganser [Am.]
grote zaagbek {de} [Mergus merganser] goosander [Br.]
Grote Zandwoestijn {de} Great Sandy Desert
grotendeels mostly
groter bigger
groter larger
groter taller
grotestadsleven {het} city life
grotschildering {de} cave painting
grove bieslook {de} [Allium fistulosum, syn.: A. altaicum, A. ceratophyllum, Cepa sissilis, C. ventricosa] Japanese bunching onion
grove bieslook {de} [Allium fistulosum, syn.: A. altaicum, A. ceratophyllum, Cepa sissilis, C. ventricosa] long green onion
grove bieslook {de} [Allium fistulosum, syn.: A. altaicum, A. ceratophyllum, Cepa sissilis, C. ventricosa] spring onion
grove bieslook {de} [Allium fistulosum, syn.: A. altaicum, A. ceratophyllum, Cepa sissilis, C. ventricosa] Welsh onion
grutto {de} [Limosa limosa] black-tailed godwit
gruwelijk gruesome
gruwelijk gruesomely
gruwelijk horrible
gruwelijk horribly
gruwelijk terrible
gruwelverhaal {het} horror story
gsm {de} [mobiele telefoon] cellphone [Am.]
gsm {de} [mobiele telefoon] mobile [Br.] [mobile phone]
guacamole {de} guacamole
Guangzhou {het} Guangzhou
Guaraní {het} Guaraní
Guatemala {het} Guatemala
guillemet {de} guillemet
guillotine {de} guillotine
Guinee {het} Guinea
Guinee-Bissau {het} Guinea-Bissau
Guineese frank {de} <GNF> Guinean franc <GNF>
Guiyang {het} Guiyang
gul generous
gulden {de} guilder [former Dutch and Surinamese currency, still used in the Netherlands Antilles]
Gulden Vlies {het} Golden Fleece
gulheid {de} generosity
gulp {de} fly
gulp {de} [dikke straal] gush
gum {de} eraser [esp. Am.]
gum {de} rubber [Br.]
gummetje {het} rubber [Br.]
gunnen to grant
gunst {de} favor [Am.]
gunst {de} favour [Br.]
gunstig favorable [Am.]
gunstig favorably [Am.]
gunstig favourable [Br.]
gunstig favourably [Br.]
gunstig gezind zijn to favor [Am.]
gunstig gezind zijn to favour [Br.]
Gustav Adolfzee {de} Prince Gustav Adolf Sea
Guyaanse dollar {de} <GYD, G$> Guyanese dollar <GYD, G$>
Guyana {het} Guyana
gymnastiek {de} gymnastics {pl} [also treated as {sg}]
gymnofobie {de} gymnophobia
gympies {mv} sneakers [esp. Am.]
gympies {mv} trainers [Br.]
gynaecologe {de} gynaecologist [Br.] [female]
gynaecologe {de} gynecologist [Am.] [female]
gynaecologie {de} gynaecology [Br.]
gynaecologie {de} gynecology [Am.]
gynaecoloog {de} gynaecologist [Br.]
gynaecoloog {de} gynecologist [Am.]
gynefobie {de} gynophobia
gynocentrisme {het} gynocentrism
haag {de} hedge
haai {de} shark
haaien {mv} sharks
haaiensoort {de} shark species
haak {de} hook
haakbek {de} [Pinicola enucleator] pine grosbeak
haakje {het} bracket
haakje {het} parenthesis
haakjes {mv} brackets
haaknaald {de} crochet hook
haaknaald {de} crocheting needle
haaknaald {de} crochet needle
haakneus {de} hook nose
haaktandwezelhaai {de} [Chaenogaleus macrostoma] hooktooth shark
haalbaar attainable
haalbaar realizable
haalbaar viable
haan {de} cock
haan {de} rooster
haankoekoek {de} [Geococcyx californianus] (greater) roadrunner
haankoekoek {de} [Geococcyx californianus] snake killer [greater roadrunner]
haar her [indirect object]
haar {de} {het} hair
haar zelf herself
haarband {de} headband
haarbanden {mv} headbands
haarborstel {de} hairbrush
haarborstels {mv} hairbrushes
haarcel {de} hair cell
haard {de} hearth
haardroger {de} hair dryer
haardrogers {mv} hair dryers
haarfijn exact [precise]
haarfijn very precise
haarknot {de} bun [hairstyle]
haarknotje {het} bun [hairstyle]
haarlengte {de} hair length
haarlijn {de} hairline
haarlok {de} lock of hair
haarnet {het} hairnet
haarnet {het} hair net
haarolie {de} hair oil
haarspeld {de} hairpin
haarspeldbocht {de} hairpin bend
haarspelden {mv} hairpins
haarspray {de} hairspray
haartransplantatie {de} hair transplantation
haarverlies {het} alopecia
haarverlies {het} hair loss
haarverlies {het} loss of hair
haarwortel {de} hair root
haas {de} hare
haast almost
haast nearly
haast {de} haste
haast {de} hurry
haast hebben to be in a hurry
haastig hastily
haastig hasty
Haastige spoed is zelden goed. Haste makes waste.
haat {de} hate
haat {de} hatred
haatcampagne {de} hate campaign
haatdragend resentful
haatdragend resentfully
haatdragend unforgiving
haatdragend unforgivingly
haatdragend vindictive
haatdragendheid {de} resentfulness
haat-liefdeverhouding {de} love-hate relationship
haatmail {de} hate mail
habitat {de} habitat
hachelijk precarious
haciënda {de} hacienda
hacken to hack
hacker {de} hacker
hafnium {het} <Hf> hafnium <Hf>
hafniumatoom {het} hafnium atom
hagedis {de} lizard
hagedissen {mv} lizards
hagedoornvlinder {de} [Opisthograptis luteolata] brimstone moth
hageheld {de} [Lasiocampa quercus] [nachtvlindersoort] oak eggar [moth]
hagel {de} hail
hagelgeweer {het} shotgun
hagelschade {de} hail damage
hagelsteen {de} hailstone
hagelstenen {mv} hailstones
hagelstorm {de} hailstorm
hagen {mv} hedges
hagiograaf {de} hagiographer
hagiografie {de} hagiography
hagiografisch hagiographical
hagiografisch hagiographic
Haiderabad {het} Hyderabad
haiku {de} haiku
haiku's {mv} haikus
Haïti {het} Haiti
hak {de} heel
haken to crochet
haken {mv} hooks
hakken to chop
hakken {mv} heels
hal {de} hall
hal {de} lobby
halen to fetch
halen to get
half half <hf.>
halfdonker {het} semi-darkness
halfgeleider {de} semiconductor
halfgeleiders {mv} semiconductors
halfuur {het} half hour
halfweg halfway
Halle {het} Halle
hallen {mv} halls
Hallo! Hello!
Halloweenfeest {het} Halloween party
hallucinatie {de} hallucination
hallucinaties {mv} hallucinations
hallucineren to hallucinate
halo {de} halo
hals {de} neck
halsdoek {de} scarf
halsdoeken {mv} scarves
halsketting {de} necklace
halskettingen {mv} necklaces
halslijn {de} neckline
halslijnen {mv} necklines
halssnoer {het} necklace
halssnoeren {mv} necklaces
halte {de} stop
halve finale {de} semi-final
halve waarheid {de} lie of omission
halveren to halve
halverwege halfway
halzen {mv} necks
ham {de} ham
Hamburg {het} Hamburg
hamer {de} hammer
hameren to hammer
hamerhaai {de} hammerhead (shark)
hamers {mv} hammers
hamster {de} hamster
hamsteren to hoard
hamsters {mv} hamsters
hand {de} hand
Handan {het} Handan
handbagage {de} hand luggage
handbal {het} handball
handboeien {mv} handcuffs
handcrème {de} hand cream
handdoek {de} towel
handdoeken {mv} towels
handdruk {de} handshake
handel {de} trade
handelaar {de} dealer
handelaar {de} merchant
handelaar {de} trader
handelen to act
handelen to deal
handelen to trade
handeling {de} action
handeling {de} deed
handeling {de} plot
handelingsonbekwaam incapable
handelsmerk {het} trademark
handelspartner {de} trading partner
handen {mv} hands
handen geven to shake hands
Handen omhoog! Hands up!
handgemaakt handmade
handgreep {de} handle
handgrepen {mv} handles
handhaven to maintain
handicap {de} disability
handig handy
handig skilful [Br.]
handig skillful [Am.]
handleiding {de} manual
handleidingen {mv} manuals
handpalm {de} palm
handpop {de} (hand) puppet
handpop {de} glove puppet
hands {het} handball [fault in soccer]
handschoen {de} glove
handschoenen {mv} gloves
handspiegel {de} hand mirror
handtas {de} handbag
handtassen {mv} handbags
handtekening {de} signature
handtekeningen {mv} signatures
handvat {het} handle
handvatten {mv} handles
Handvest {het} van de grondrechten Charter of Fundamental Rights
Han-dynastie {de} Han Dynasty
hanen {mv} cocks
hanen {mv} roosters
hangaar {de} hangar
hangaars {mv} hangars
hangbrug {de} suspension bridge
hangbruggen {mv} suspension bridges
hangen to hang
hangslot {het} padlock
hangsloten {mv} padlocks
Hangzhou {het} Hangzhou
Hannover {het} Hanover
Hanoi {het} Hanoi
hanteerbaar manageable
hanteren to handle
Hanzestad {de} Lübeck Hanseatic City of Lübeck
hap {de} bite
hapklaar ready-to-eat
happen {mv} bites
Harare {het} Harare
Harbin {het} Harbin
hard hard
hard loud
hard loudly
hard werken to labor [Am.]
hard werken to labour [Br.]
hard werken to work hard
harddraverij {de} trotting race
harde schijf {de} hard drive
hardheid {de} hardness
hardhorend hard of hearing
hardhout {het} hardwood
hardhouten hardwood
hardlopen to run
hardnekkig dogged
hardnekkig obstinate
hardnekkig persistent
hardnekkig persistently
hardnekkig stubborn
hardnekkig stubbornly
hardnekkigheid {de} doggedness
hardnekkigheid {de} obstinacy
hardnekkigheid {de} persistence
hardnekkigheid {de} stubborness
hardop aloud
hardsnuithaai {de} [Carcharhinus macloti] hardnose shark
hardst hardest
hardware {de} hardware
hardwerkend hard-working
Hare Koninklijke Hoogheid <HKH> Her Royal Highness <HRH>
harem {de} harem
harems {mv} harems
harig hairy
harig gordeldier {het} [Dasypus pilosus] hairy long-nosed armadillo
harig gordeldier {het} [Dasypus pilosus] woolly armadillo
haring {de} herring
harkerig stiff
harkerig stiffly
harlekijn {de} harlequin
harlekijn {de} [Anacamptis morio, syn.: Orchis morio, Herorchis morio] green-veined orchid
harlekijn {de} [Anacamptis morio, syn.: Orchis morio, Herorchis morio] green-winged orchid
harlekijneend {de} [Histrionicus histrionicus] harlequin duck
harlekijngrassluiper {de} [Amytornis barbatus] gray grasswren [Am.]
harlekijngrassluiper {de} [Amytornis barbatus] grey grasswren [Br.]
harlekijnkoraalslang {de} [Micrurus fulvius] American cobra
harlekijnkoraalslang {de} [Micrurus fulvius] common coral snake
harlekijnkoraalslang {de} [Micrurus fulvius] eastern coral snake
harlekijnkwartel {de} [Coturnix delegorguei] harlequin quail
harmonie {de} harmony
harmonieus harmonious
harmonisatie {de} harmonisation [Br.]
harmonisatie {de} harmonization
harmonisch gemiddelde {het} harmonic mean <HM>
harnasmannen {de} [familie Agonidae] poachers
harp {de} harp
hart {het} heart
hartaandoening {de} cardiac disease
hartaandoening {de} heart condition
hartaandoening {de} heart disease
hartbrekend heart-rending
hartbrekend heart-splitting
hartbrekend heart-wrenching
hartbrekend heartbreaking
hartbrekend heartrending
hartchirurgie {de} cardiac surgery [branch of medicine]
hartchirurgie {de} heart surgery [branch of medicine]
hartelijk cordial
hartelijk cordially
Hartelijk dank. Thank you very much!
harteloos heartless
harteloosheid {de} callousness
harteloosheid {de} heartlessness
harten- of hearts
hartfrequentie {de} cardiac frequency
hartfrequentie {de} heart rate <HR>
hartfunctie {de} cardiac function
hartfunctie {de} heart function
hartgeruis {het} cardiac murmur
hartgeruis {het} heart bruit
hartgeruis {het} heart murmur
hartgeruis {het} murmur [cardiac murmur]
hartig piquant
hartig tasty
hartigheid {de} piquancy
hartigheid {de} savouriness [Br.]
hartigheid {de} [dat wat hartig is] savoury [Br.]
hartinfarct {het} heart attack
hartinfarcten {mv} heart attacks
hartinsufficiëntie {de} cardiac insufficiency
hartinsufficiëntie {de} heart insufficiency
hartkamer {de} [Ventriculus cordis] cardiac chamber
hartkamer {de} [Ventriculus cordis] chamber of (the) heart
hartkamer {de} [Ventriculus cordis] heart chamber
hartklep {de} cardiac valve
hartklep {de} heart valve
hartkliniek {de} cardiology clinic
hartklopping {de} palpitation (of the heart)
Hartlaubs eend {de} [Pteronetta hartlaubii, syn.: P. hartlaubi] Hartlaub's duck
hartlijden {het} heart condition
hartlijden {het} heart disease
Hartmanns bergzebra {de} [Equus zebra hartmannae] Hartmann's mountain zebra
hartmassage {de} cardiac massage
hartmassage {de} heart massage
hartonderzoek {het} cardiac examination
hartonderzoek {het} heart examination
hartoperatie {de} cardiac operation
hartoperatie {de} cardiac surgery [operation]
hartoperatie {de} heart operation
hartoperatie {de} heart surgery [operation]
hartpatiënt {de} cardiac patient
hartroerend deeply moving
hartroerend heart-capturing
hartroerend heart-rending
hartroerend heart-touching
hartslag {de} heartbeat
hartspecialist {de} cardiac specialist
hartspecialist {de} cardiologist
hartspecialist {de} heart specialist
hartstocht {de} passion
hartstochtelijk passionate
harttoon {de} heart sound
harttoon {de} heart tone
harttransplantatie {de} cardiac transplantation
harttransplantatie {de} heart transplantation
hartvormig heart-shaped
hartzakje {het} [Pericardium] pericardial sac
hartzakje {het} [Pericardium] pericardium
Hasjemitisch Koninkrijk {het} Jordanië Hashemite Kingdom of Jordan
Hasse-diagram {het} Hasse diagram
hassium {het} <Hs> hassium <Hs>
hassiumatoom {het} hassium atom
hatelijk loathsome
hatelijk spiteful
haten to hate
hattrick {de} hat-trick
hattrick {de} hat trick
hautain sniffy
haute couture {de} haute couture
Havana {het} Havana
Havanna {het} Havana
haveloos shabby
haven {de} harbor [Am.]
haven {de} harbour [Br.]
haven {de} port
havenarbeider {de} dockworker
havenarbeiders {mv} dockworkers
havenstad {de} harbor town [Am.]
havenstad {de} harbour town [Br.]
havenstad {de} port city
havermout {de} rolled oats
havik {de} hawk
haviken {mv} hawks
haviksvalk {de} [Falco berigora] brown falcon
Hawaï {het} [staat van de Verenigde Staten] Hawaii <HI> [Aloha State]
Hawaii {het} [staat van de Verenigde Staten] Hawaii <HI> [Aloha State]
hazelnoot {de} hazelnut
hazelnoten {mv} hazelnuts
hazelworm {de} [Anguis fragilis] slowworm
hazelworm {de} [Anguis fragilis] slow worm
hazen {mv} hares
hazenvlees {het} hare meat
Heb je ... ? Do you have ... ?
Heb je een vuurtje? Have you got a light? [for a cigarette]
Heb jij ... ? Do you have ... ?
hebben to have got
hebben to have
Hebe {de} Hebe
Hebreeuws Hebrew
Hebreeuws {het} Hebrew
hechten to attach
hechten to sew up
hechtenis {de} custody
hectare {de} <ha> hectare <ha>
hectisch hectic
hectometer {de} <hm> hectometer <hm> [Am.]
hectometer {de} <hm> hectometre <hm> [Br.]
hectordolfijn {de} [Cephalorhynchus hectori] Hector's dolphin
heden today
heden {het} present
heden ten dage nowadays
hedendaags contemporary
hedendaags nowadays
hedendaags present-day
hedentendage nowadays
hedonisme {het} hedonism
Heeft u ... ? Do you have ... ?
heel entire
heel very
heel whole
heel wat a lot of
heelal {het} universe
heen en weer back and forth
heen en weer to and fro
heenreis {de} outward journey
heer {de} gentleman
heer {de} [kaartspel] king [card game]
heerlijk delicious
heerlijk deliciously
heerlijk delightful
heerlijk delightfully
heerlijk lovely
heerlijk magnificent
heerlijk magnificently
heerlijk wonderful
heerlijk wonderfully
heerlijkheid {de} glory
heersen prevail
heersen to rule
heersend prevailing
heersende wind {de} prevailing wind
heerszuchtig [pej.] domineering [pej.]
hees hoarse
hees hoarsely
heesheid {de} hoarseness
heet hot
heetst hottest
Hefei {het} Hefei
heffen to levy [tax, fine]
heffen to lift
heffen to raise
heffing {de} levy
heftig fierce
heftig violent
heftruck {de} forklift
heg {de} hedge
heggen {mv} hedges
heggenmus {de} [Prunella modularis] dunnock
heggenmus {de} [Prunella modularis] hedge accentor
heggenmus {de} [Prunella modularis] hedge sparrow
heggenmus {de} [Prunella modularis] hedge warbler
heide {de} heather
heide {de} heath
heide {de} moor
heidehommel {de} [Bombus humilis] brown-banded carder bee / carder-bee
heiig hazy
heiigheid {de} haze
heikikker {de} [Rana arvalis] moor frog
heikneuter {de} [pej.] hick [Am.] [coll.]
heikneuter {de} [pej.] hillbilly [Am.] [pej.]
heilig holy
heilig sacred
Heilige Roomse Rijk {het} Holy Roman Empire
Heilige Schrift {de} Holy Scripture
heilzaam salutary
heilzaam wholesome
heimelijk secret
heimelijk secretly
heimwee {de} {het} homesickness
heisa {de} fuss
heivlinder {de} [Hipparchia semele] (rock) grayling [butterfly]
hek {het} fence
hek {het} gate
hek {het} railing
hekel {de} disgust
heks {de} witch
heksen to hex
heksen {mv} witches
hel {de} hell
helaas unfortunately
held {de} hero
heldebok {de} [Cerambyx cerdo] [boktorsoort] great capricorn beetle
helden {mv} heroes
heldenbok {de} [Cerambyx cerdo] [boktorsoort] great capricorn beetle
heldendaad {de} act of heroism
heldendom {het} heroism
helder bright
helder clear
helder clearly
helder serene
helder [duidelijk] lucid
helderheid {de} clarity
heldhaftig heroically
heldhaftig heroic
heldin {de} heroine
heldinnen {mv} heroines
heleboel {de} a lot
helemaal completely
helemaal entirely
helemaal totally
helemaal wholly
helen to heal
helend healing
helft {de} half
helften {mv} halves
helikopter {de} helicopter
helikopterongeluk {het} helicopter crash
helikopters {mv} helicopters
helikoptervlucht {de} helicopter flight
heliocentrisch heliocentric
heliografie {de} heliography
heliotherapie {de} heliotherapy
heliotropisme {het} heliotropism
heliport {de} heliport
heliports {mv} heliports
helium {het} <He> helium <He>
heliumatoom {het} helium atom
Helleense Republiek {de} Hellenic Republic
helling {de} dip [incline]
helling {de} inclination
helling {de} incline
helling {de} slope
helm {de} helmet
helmen {mv} helmets
helmgrasuil {de} [Mythimna litoralis] [nachtvlindersoort] shore wainscot [moth]
helmkaketoe {de} [Callocephalon fimbriatum] gang-gang cockatoo
helmkasuaris {de} [Casuarius casuarius] Australian cassowary
helmkasuaris {de} [Casuarius casuarius] double-wattled cassowary
helmkasuaris {de} [Casuarius casuarius] southern cassowary
helmkasuaris {de} [Casuarius casuarius] two-wattled cassowary
helmkwartel {de} [Callipepla gambelii, syn.: C. gambeli, Lophortyx gambelii, L. gambeli] Gambel's quail
helpen to help
helper {de} helper
helpers {mv} helpers
hels hellish
hels infernal
hels infernally
Helsinki {het} Helsinki
hem him [direct object]
hematofobie {de} haemophobia [Br.]
hematofobie {de} hemophobia [Am.]
hematoom {het} haematoma [Br.]
hematoom {het} hematoma [Am.]
hemd {het} shirt
hemden {mv} shirts
hemel {de} heaven
hemel {de} sky
hemelblauw sky-blue
hemelhoog sky-high
hemellichaam {het} celestial sphere
hemelrijk {het} kingdom of heaven
hemels heavenly
hemelsbreed enormous
hemelsbreed vast
hemlockspar {de} hemlock [tree]
hemofilie {de} haemophilia [Br.]
hemofilie {de} hemophilia [Am.]
hemzelf himself
hen them [direct object]
hendel {de} {het} grip
hendel {de} {het} handle
Henegouwen {het} Hainaut
hengel {de} fishing rod
hengelen to angle
hengelen to fish
hengsel {het} hinge
hengsels {mv} hinges
hengst {de} stallion
hengsten {mv} stallions
Hengyang {het} Hengyang
hennep {de} hemp
hennepvezel {de} hemp fiber [Am.]
hennepvezel {de} hemp fibre [Br.]
henzelf themselves [direct / indirect object]
hepatitis {de} hepatitis
heraldiek {de} heraldry
herberg {de} inn
herbergen to accommodate
herbergen to harbor [Am.]
herbergen to harbour [Br.]
herbergen to house
herbivoor {de} herbivore
herbivoren {mv} herbivores
herbouwen to rebuild
herbruikbaar reusable
herdenken to commemorate
herder {de} shepherd
herders {mv} shepherds
herediteit {de} heredity
heremiet {de} [Chazara briseis] [dagvlindersoort] hermit [butterfly]
heremietlijster {de} [Catharus guttatus] hermit thrush
heren {mv} gentlemen
Heren van de thee [Hella S. Haasse] The Tea Lords
herenfiets {de} men's bicycle
herenfiets {de} men's bike [coll.]
herenhorloge {het} men's watch
hereniging {de} reunion
herenjas {de} man's jacket
herenkleding {de} men's clothing
herenkleding {de} men's wear
herenkleding {de} menswear
herenmode {de} men's fashion
herenondergoed {het} men's underwear
herenpyjama {de} men's pyjamas {pl} [esp. Br.]
herenschoenen {mv} gents' shoes [Br.]
herentoilet {het} men's restroom [Am.]
heren-wc {de} gents' toilet [Br.]
heren-wc {de} men's restroom [Am.]
heren-wc {de} men's room [Am.]
heren-wc {de} men's toilet [Br.]
herexamen {het} resit [of an exam]
herfst {de} autumn
herfst {de} fall [Am.]
herfstbremspanner {de} [Chesias legatella] (the) streak [moth]
herfstzon {de} autumn sun
hergebruik {het} reuse
hergebruiken to recycle
hergebruiken to reuse
herhaald repeated
herhaaldelijk repeatedly
herhalen to recur
herhalen to repeat
herhalend repetitive
herinnerend reminiscent
herinnering {de} memory
herinnering {de} recollection
herinneringen {mv} memories
herkenbaar recognisable [Br.]
herkenbaar recognizable
herkennen to recognize
herkenning {de} recognition
herleven to revive
herleving {de} revival
hermelijnvlinder {de} [Cerura vinula] puss moth
Hermes {de} Hermes
hernieuwbaar renewable
hernieuwen to renew
hernieuwing {de} renewal
heroïne {de} heroin
heropleving {de} revival
herpetofobie {de} herpetophobia
herpetoloog {de} herpetologist
herscheppen to transform
herscholing {de} retraining
Herse {de} Herse
hersenaanhangsel {het} pituitary gland
hersenbloeding {de} brain bleeding
hersenbloeding {de} brain haemorrhage [Br.]
hersenbloeding {de} brain hemorrhage [Am.]
hersenbloeding {de} cerebral bleeding
hersenbloeding {de} cerebral haemorrhage [Br.]
hersenbloeding {de} cerebral hemorrhage [Am.]
hersencel {de} brain cell
hersendood brain-dead
hersendood braindead
hersendood brain death
hersendood cerebral death
hersendood death of the brain
hersenen {mv} brain {sg}
hersens {mv} brain {sg}
hersenschim {de} delusion
hersenschudding {de} concussion
hersenschudding {de} [Commotio cerebri] brain concussion
hersenspoelen to brainwash
hersentumor {de} brain tumor [Am.]
hersentumor {de} brain tumour [esp. Br.]
hersentumor {de} cerebral tumor [Am.]
hersentumor {de} cerebral tumour [esp. Br.]
hersentumor {de} tumor of the brain [Am.]
hersentumor {de} tumour of the brain [esp. Br.]
hersenvliesontsteking {de} meningitis
herstel {het} repair
herstelbaar repairable
herstellen to remedy
herstellen [repareren] to mend
herstellen [repareren] to repair
hersteller {de} repairer
herstelling {de} repair
herstellingsteken {het} natural sign
hert {het} deer
hertentamen {het} resit [of an exam]
hertenvlees {het} venison
hertog {de} duke
hertogen {mv} dukes
hertogin {de} duchess
hertrouwen to remarry
herverkiezing {de} reelection [Am.]
hervinden to retrieve
hervormen to reform
hervorming {de} reform
herwaardering {de} revaluation
herwinnen to regain
herzien revised
herzien to review [revise]
herzien to revise
herziening {de} amendment
herziening {de} review
herziening {de} revision
Hesione {de} Hesione
hesp {de} [BN] ham
Hesperiden {mv} Hesperides
hessiaan {de} Hessian matrix
hessiaan {de} Hessian [Hessian matrix]
Hestia {de} Hestia
het it
het the
Het amateurhuwelijk The Amateur Marriage [Anne Tyler]
het bericht ontvangen to get the message
Het boek van de lach en de vergetelheid [Milan Kundera] The Book of Laughter and Forgetting
het druk hebben to be busy
het eens raken to come to an agreement
het eens zijn to agree
Het feest der onbeduidendheid [Milan Kundera] The Festival of Insignificance
Het gaat goed met hem. He is doing well.
het gazon maaien to mow the lawn
Het geheime wapen Asterix and the Falling Sky
Het geld groeit niet aan de bomen. Money doesn't grow on trees.
Het geschenk van Caesar Asterix and Caesar's Gift
Het gouden snoeimes Asterix and the Golden Sickle
Het heimweerestaurant Dinner at the Homesick Restaurant [Anne Tyler]
Het huis met de klokken The Clock Winder [Anne Tyler]
Het huis van de stilte [Orhan Pamuk] Silent House
Het is hem in de bol geslagen. He has gone mad.
Het is mijn beurt. It's my turn.
Het is slechts een kwestie van tijd (, tot...) It's only a matter of time (before...)
Het is zo helder als koffiedik. [ironisch] It is as clear as mud.
Het jungleboek [Rudyard Kipling] The Jungle Book
Het kompas van Noach Noah's Compass [Anne Tyler]
Het leven is elders [Milan Kundera] Life Is Elsewhere
Het nieuwe leven [Orhan Pamuk] The New Life
het oneens zijn to disagree
het overwicht hebben to predominate
het Paleolithicum the Palaeolithic [Br.]
het Paleolithicum the Paleolithic [Am.]
Het portret van Dorian Gray The Picture of Dorian Gray [Oscar Wilde]
Het pretpakket Asterix and the Class Act
het redden to manage
Het regent pijpenstelen. [idioom] It's raining cats and dogs. [idiom]
Het sneeuwt. It's snowing.
Het spijt me. I am sorry.
Het spookt in het huis. The house is haunted.
het stellen zonder iets to spare sth.
Het tart de verbeelding. It beggars belief.
het te gek maken to overegg the pudding [fig.]
het uitproesten to burst out laughing
het uitschateren van het lachen to split one's sides laughing
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht The Curious Incident of the Dog in the Night-Time [Mark Haddon]
Het woud der verwachting [Hella S. Haasse] In a Dark Wood Wandering
Het zingen van de tijd [Richard Powers] The Time of Our Singing
hete bron {de} hot spring
heteluchtballon {de} hot-air balloon
heten [intransitief] to be called
heten [warm maken] to heat
heter hotter
hetzelfde the same
heuglijk glad
heuglijk joyful
heulen (met de vijand) to collaborate (with the enemy)
heup {de} hip
heupen {mv} hips
heus real
heus really
heus true
heus truly
heuvel {de} hill
heuvelachtig hilly
heuvelland {het} downs {pl}
hevig fierce
hevig fiercely
hevig intense
hevig intensely
hevig severe
hevig severely
hevig violent
hevig violently
hevigheid {de} intensity
hevigheid {de} violence
hexagonaal hexagonal
hexagonen {mv} hexagons
hexagoon {de} hexagon
hexakosioihexekontahexafobie {de} hexakosioihexekontahexaphobia
hexameter {de} hexameter
hiel {de} heel
hielen {mv} heels
hier here
hiërarchie {de} hierarchy
hierbij hereby
hiermee hereby
hierna hereafter
hierna hereinafter
hiëroglief {de} hieroglyph
hiërogliefen {mv} [hiërogliefenschrift] hieroglyphics
hiervoor for this purpose
hihat {de} hi-hat
hij he
Hij heeft zaagsel in zijn hoofd. [omg.] He's as stupid as they come. [coll.]
Hij is niet wel. He is unwell.
Hij moet het gedaan hebben. He must have done it.
Hij zal wel niet komen. He probably won't come.
hijgen to gasp
hijgen to pant
hijgen to puff
hijgen to wheeze
hijger {de} heavy breather
hijsen to hoist
hik {de} hiccup
hikken to hiccup
hilarisch hilarious
hinder {de} nuisance
hinderlaag {de} ambush
hindernis {de} barrier
hinderpaal {de} impediment
hinderpaal {de} obstacle
Hindi {het} Hindi
Hindi-Urdu {het} Hindi-Urdu
hindoe {de} Hindu
hindoeïsme {het} Hinduism
Hindoekoesj {de} Hindu Kush
Hindoestani {het} Hindustani
hinkelen to hop
hinniken to neigh
hint {de} lead
histamine {de} histamine
historicus {de} historian
historie {de} history
historisch historical
historisch historic
hitte {de} heat
hittegolf {de} heatwave
hobbelig bumpy
hobbelpaard {het} rocking horse [children's toy]
hobbyist {de} hobbyist
hobo {de} oboe
hockey {het} hockey
hockeyer {de} field hockey player [Am.] [Can.]
hockeyer {de} hockey player
hoe how
Hoe begin je daaraan? Where do you begin?
Hoe gaat het met hem? How is he doing?
Hoe gaat het met jou? How are you?
Hoe gaat het? How's it going?
Hoe gaat het? How are you doing?
Hoe heet jij? What's your name?
hoe het ook zei, ... anyway,...
Hoe is 't? [omg.] What's up? [Am.] [coll.]
Hoe kom ik daar? How do I get there?
Hoe komt het dat ... ? How come ... ?
Hoe laat is het? What time is it?
Hoe lang zal het duren ... ? How long will it take ... ?
Hoe oud ben jij? How old are you?
Hoe zegt men ... in het Engels? How do you say ... in English?
Hoe zegt men ... in het Nederlands? How do you say ... in Dutch?
hoed {de} hat
hoedanigheid {de} quality
hoeden {mv} hats
hoedendoos {de} hatbox
hoef {de} hoof
hoek {de} angle
hoek {de} corner
Hoek {het} van Holland Hook of Holland
hoekschop {de} corner [corner kick]
hoekstipvlinder {de} [Orgyia recens] scarce vapourer [Br.] [moth]
hoelahoep {de} hula hoop
hoendergans {de} [Cereopsis novaehollandiae] Cape Barren goose
hoer {de} [omg.] whore
hoerenbuurt {de} red-light district
hoertje {het} [omg.] [verkl.] hooker [Am.] [sl.]
hoest {de} cough
hoesten to cough
hoeveel how many
hoeveel how much
hoeveelheden {mv} quantities
hoeveelheid {de} amount
hoeveelheid {de} quantity
hoeven to need
hoewel although
hoewel even though
hoewel though
hof {de} courtyard
Hof {de} van Eden Garden of Eden
hof {het} [gerechtshof] court [law court]
hoffelijk courteous
hoffelijk courteously
hoffelijk polite
hoffelijkheid {de} courtesy
hoge hoed {de} top hat
hoge hoeden {mv} top hats
hoge pief {de} [omg.] high muckamuck [sl.]
hoge zeeën {mv} high seas
hoger higher
hoger taller
hoger onderwijs {het} higher education
hogesnelheidstrein {de} high-speed train
Hohhot {het} Hohhot
Hoi! Hi!
hok {het} pen [small enclosure for animals, esp. pigs]
hokje {het} booth
hokjesgeest {de} petty-mindedness
hol hollow
hol hollowly
hol {het} burrow
hol {het} cavern
hol {het} den [lair]
hol {het} hole
holenuil {de} [Athene cunicularia] burrowing owl
holistisch holistic
Holland {het} Holland
Hollander {de} Dutchman
Hollands Dutch
Hollandse {de} Dutchwoman
holmium {het} <Ho> holmium <Ho>
holocaust {de} holocaust
holografie {de} holography
holografisch holographic
hologram {het} hologram
holster {de} holster
homecinema {de} home cinema
homecomputer {de} home computer
homemade homemade
homeomorf homeomorphic
homeopaat {de} homeopath
homeopathie {de} homeopathy
homeopathisch homeopathic
homeostase {de} homeostasis
homeostatisch homeostatic
homepage {de} homepage
homerisch homeric
homerun {de} homerun
homeshopping {de} home shopping
homilie {de} homily
hommage {de} homage
hommelnestmot {de} [Aphomia sociella] bee moth
hommelnestmot {de} [Aphomia sociella] green honey moth
hommelvlinder {de} [Hemaris tityus] narrow-bordered bee hawk-moth
homobar {de} gay bar
homo-erotiek {de} homoeroticism
homo-erotisch homoerotic
homogeen homogeneous
homohuwelijk {het} gay marriage
homohuwelijk {het} same-sex marriage
homologische algebra {de} homological algebra
homoseksueel homosexual
hond {de} dog
honden {mv} dogs
hondenasiel {het} dog pound
hondenbaby {de} baby dog [coll.] [puppy]
hondenbeet {de} dog bite
hondenbelasting {de} dog tax
hondenbezitter {de} dog owner
hondendokter {de} dog veterinarian [Am.]
hondenfokker {de} dog breeder
hondenhok {het} dog house [Am.]
hondenliefhebber {de} dog lover
hondenpoep {de} [omg.] dog poop [coll.]
hondenpoepzakje {het} [verkl.] dog waste bag
hondenpsycholoog {de} dog psychologist
hondenras {het} breed of dog
hondenras {het} dog breed
hondenriem {de} dog leash [Am.]
hondenslee {de} dog sledge [esp. Br.]
hondenslee {de} dog sled
hondensnoet {de} dog's snout
hondensnuit {de} dog's snout
hondenstaart {de} dog's tail
hondenvlo {de} [Ctenocephalides canis] dog flea
hondenvoer {het} dog food
honderd hundred
honderdste <100e, 100ste> hundredth <100th>
hondshaai {de} [Scyliorhinus canicula] small-spotted catshark
Honduras {het} Honduras
Hongaar {de} Hungarian
Hongaars Hungarian
Hongaars {het} Hungarian
Hongaarse {de} Hungarian [female]
Hongaarstalig Hungarian-speaking
Hongarije {het} Hungary
honger {de} hunger
hongerig hungry
hongersnood {de} famine
hongerstaking {de} hunger strike
Hongkong {het} Hong Kong
Hongkongse dollar {de} <HKD, HK$> Hong Kong dollar <HKD, HK$>
honing {de} honey
honingbij {de} honeybee
honingbijen {mv} honeybees
honingraat {de} honeycomb
honkbal {het} baseball
Honolulu {het} Honolulu
honorarium {het} fee
hoofd- capital
hoofd- cardinal
hoofd- chief
hoofd- main [attr.]
hoofd- primary
hoofd {het} head
hoofdartikel {het} editorial article
hoofdartikel {het} editorial
hoofdartikel {het} feature article
hoofdartikel {het} feature story
hoofdartikel {het} lead article
hoofdartikel {het} leader [Br.]
hoofdartikel {het} leading article
hoofdartikel {het} lead [Am.]
hoofdband {de} headband
hoofdboekhouder {de} [BN] chief accountant
hoofddeksel {het} headgear
hoofddeksel {het} headwear
hoofddoek {de} headscarf
hoofdgerecht {het} main course
hoofding {de} [BN] heading
hoofdkantoor {het} head office
hoofdkantoor {het} headquarters {pl}
hoofdkussen {het} pillow
hoofdkwartier {het} headquarters {pl}
hoofdletter {de} capital letter
hoofdluis {de} head louse
hoofdluizen {mv} head lice
hoofdmaaltijd {de} dinner
hoofdpijn {de} headache
hoofdprijs {de} first prize
hoofdpunt {het} main point
hoofdreeks {de} main sequence
hoofdrol {de} leading part
hoofdrol {de} lead [leading part]
hoofdrol {de} starring role
hoofdrolspeler {de} leading actor
hoofdschotel {de} main course
hoofdslagader {de} main artery
hoofdstad {de} capital (city)
hoofdstuk {het} chapter
hoofdstukken {mv} chapters
hoofdtelefoon {de} (pair of) headphones
hoofdtelwoord {het} cardinal number
hoofdtooi {de} headdress
hoofdvestiging {de} headquarters {pl} [treated as sing. or pl.]
hoofdweg {de} main road
hoofdwortel {de} taproot
hoofdzakelijk essentially
hoofdzakelijk mainly
hoofdzakelijk primarily
hoofdzin {de} main clause
hoog high
hoogbejaard aged [very old]
hooggeschoold highly qualified
hooghartig haughty
hooghartig sniffy
hooghartig supercilious
hoogleraar {de} professor
Hooglied {het} Song of Solomon
hooglopend violent
hoogoven {de} blast furnace
hoogseizoen {het} high season
hoogseizoen {het} peak season
hoogspanning {de} high voltage
hoogst highest
hoogstwaarschijnlijk most probably
hoogte {de} altitude
hoogte {de} height
hoogtemeter {de} altimeter
hoogtepunt {het} height
hoogtepunt {het} highlight
hoogtepunt {het} peak
hoogtevrees {de} acrophobia
hoogtevrees {de} fear of heights
hoogveenglanslibel {de} [Somatochlora arctica] northern emerald [dragonfly species]
hoogwaardig high-quality
hoogzwanger heavily pregnant
hooi {het} hay
hooiberg {de} haystack
hooikoorts {de} hay fever
hoop {de} heap
hoop {de} hope
hoop {de} [stapel] batch
hoopvol hopeful
hoorbaar audible
hoorbaar audibly
hoorn {de} horn
hoorn {het} horn [material]
hoornaar {de} [Vespa crabro] (common) hornet
hoornaar {de} [Vespa crabro] brown hornet
hoornaar {de} [Vespa crabro] European hornet
hoornaar {de} [Vespa crabro] giant hornet
hoornaar {de} [Vespa crabro] old world hornet
hoornaarsvlinder {de} [Sesia apiformis] hornet clearwing
hoornaarsvlinder {de} [Sesia apiformis] hornet moth
hoornaarsvlinder {de} [Sesia apiformis] poplar hornet clearwing
hoorspel {het} audio drama
hoorspel {het} radio drama
hoorspel {het} radio play
hop {de} [Upupa epops] (Eurasian) hoopoe
hopelijk hopefully
hopeloos hopeless
hopen to hope
hopen op to hope for
horde {de} [in een hordeloop] hurdle [in a hurdle race]
hordeloop {de} hurdle race
horden {mv} [hordeloop] hurdles [hurdle race]
horen to hear
horen bij to belong to
horizon {de} horizon
horizontaal horizontal
horizontaal horizontally
horloge {het} watch
hormoon {het} hormone
hormoonhuishouding {de} hormonal balance
horoscoop {de} horoscope
horrelvoet {de} clubfoot
Horsfields nachtzwaluw {de} [Caprimulgus macrurus] large-tailed nightjar
hortensia {de} hydrangea
horzel {de} [familie Oestridae] botfly
hospitaal {het} hospital
hostel {het} hostel
hotdog {de} hot dog
hotel {het} hotel
hotelgast {de} hotel guest
hotelkamer {de} hotel room
hotellobby {de} hotel lobby
hotelpersoneel {het} hotel personnel
hotelpersoneel {het} hotel staff
hotelsuite {de} hotel suite
hotline {de} hotline
hottentottaling {de} [Spatula hottentota, syn.: Anas hottentota] Hottentot teal
Hou het kort [vooral NN] Cut it short! [coll.]
Hou op! Stop it!
houdbaar tot good until ... [food]
houdbaarheid {de} sustainability
houden to hold
houden to keep
houden van to be fond of
houden van to care for
houden van to like
houden van to love
houder {de} holder
houding {de} attitude
houding {de} position
houding {de} stance
Houston {het} Houston
hout {het} wood
houtbewerking {de} woodworking
houtduif {de} wood pigeon
houten wooden
houterig clumsy
houtgestookt wood-burning
houtgestookt wood-fired
houtig woody
houtmeel {het} wood flour
houtpellet {het} wood pellet
houtskool {de} charcoal
houtskooltekening {de} charcoal drawing
houtsnede {de} woodcut
houtsnip {de} [Scolopax rusticola] Eurasian woodcock
houtwol {de} excelsior
houtwol {de} wood wool
hovercraft {de} hovercraft
Huai'an {het} Huai'an
Huainan {het} Huainan
hub {de} hub [transport]
hubbsspitssnuitdolfijn {de} [Mesoplodon carlhubbsi] Hubbs' beaked whale
Hudsonbaai {de} Hudson Bay
huehuetl {de} huehuetl
huichelachtig hypocritical
huichelarij {de} hypocrisy
huichelen to feign
huichelen to simulate
huid {de} skin
huid {de} [dierenhuid] hide
Huid en haar [Arnon Grunberg] Tooth and Nail
huidarts {de} dermatologist
huidarts {de} skin specialist [dermatologist]
huidcel {de} skin cell
huidcontact {het} skin contact
huidig current
huidig present-day
huidig present
huidirritatie {de} irritation of the skin
huidirritatie {de} skin irritation
huidkanker {de} skin cancer
huidkleur {de} skin color [Am.]
huidkleur {de} skin colour [Br.]
huidkleur {de} skin tone
huidreactie {de} skin reaction
huidreactie {de} skin response
huidschilfer {de} scurf
huidskleur {de} skin color [Am.]
huidskleur {de} skin colour [Br.]
huidtransplantatie {de} skin transplantation
huiduitslag {de} skin rash
huilen to cry
huilen to weep
huis {het} house
huisadres {het} home address
huisapotheek {de} medicine chest
huisarrest {het} house arrest
huisarts {de} family doctor
huisarts {de} family physician
huisarts {de} family practice medical doctor [Am.] <FP MD, FP doctor, FP medical doctor>
huisarts {de} family practitioner
huisarts {de} general practitioner <GP>
huisarts {de} primary care physician [Am.] <PCP>
huisbar {de} house bar
huisbel {de} doorbell
huisdier {het} pet
huiseigenaar {de} homeowner
huiselijk domestic
huiselijkheid {de} domesticity
huisgenoot {de} housemate
huishoudelijk domestic
huishoudelijk household [attr.]
huishoudelijke taken {mv} household chores
huishouden to keep house
huishouden {het} household
huishouden {het} housekeeping
huishouding {de} housekeeping
huiskraai {de} [Corvus splendens] Ceylon crow
huiskraai {de} [Corvus splendens] Colombo crow
huiskraai {de} [Corvus splendens] gray-necked crow [Am.]
huiskraai {de} [Corvus splendens] grey-necked crow [Br.]
huiskraai {de} [Corvus splendens] house crow
huiskraai {de} [Corvus splendens] Indian crow
huisman {de} house husband [Br.]
huismoeder {de} European yellow underwing [moth]
huismoeder {de} [Noctua pronuba] large yellow underwing (moth)
huismuis {de} [Mus musculus] house mouse
huisnummer {het} house number
huisvesten to accommodate
huisvrouw {de} housewife
huiswaarts home
huiswaarts homeward
huiswaarts homewards
huiswerk {het} homework
huiszwaluw {de} [Delichon urbicum] (common) house martin
huiszwaluw {de} [Delichon urbicum] northern house martin
huiveren to wince
huiverig hesitant
huizen {mv} houses
hulde {de} homage
hulde {de} tribute
hulp- auxiliary
hulp {de} aid
hulp {de} assistance
hulp {de} help
hulpbehoevend in need of help
hulpbehoevend in need [postpos.]
hulpbehoevend invalid [sickly, disabled]
hulpeloos helpless
hulpeloos helplessly
hulpeloosheid {de} helplessness
hulpkracht {de} aide
hulpmiddel {het} aid
hulppakket {het} aid package
hulpvaardig helpful
hulst {de} [Ilex] holly
humaan human
humanisme {het} humanism
humboldtpinguïn {de} [Spheniscus humboldti] Chilean penguin
humboldtpinguïn {de} [Spheniscus humboldti] Humboldt penguin
humboldtpinguïn {de} [Spheniscus humboldti] patranca
humboldtpinguïn {de} [Spheniscus humboldti] Peruvian penguin
humboldtspitssnuitdolfijn {de} [Mesoplodon peruvianus] bandolero beaked whale
humboldtspitssnuitdolfijn {de} [Mesoplodon peruvianus] lesser beaked whale
humboldtspitssnuitdolfijn {de} [Mesoplodon peruvianus] Peruvian beaked whale
humboldtspitssnuitdolfijn {de} [Mesoplodon peruvianus] pygmy beaked whale
humeur {het} mood
humeuren {mv} moods
humeurig moody
humor {de} humour [Br.]
humoristisch funnily
humoristisch funny
humoristisch humorous
humoristisch humorously
hun theirs
huren to hire
huren to rent
hurken to squat
hurkgraf {het} crouched burial
hurkgraf {het} flexed burial
hut {de} cabin
hut {de} hut
huur {de} hire
huur {de} rent
huurauto {de} rental car
huurcontract {het} rental contract
huurder {de} tenant
huursoldaat {de} mercenary
huurverlaging {de} rent reduction
huwelijk {het} marriage
huwelijk {het} wedding
huwelijksreis {de} honeymoon
hyacinthara {de} [Anodorhynchus hyacinthinus] hyacinthine macaw
hyacinthara {de} [Anodorhynchus hyacinthinus] hyacinth macaw
hydraat {het} hydrate
hydraulica {de} hydraulics {pl} [usually treated as {sg}]
hydrobiologie {de} hydrobiology
hydrodynamisch hydrodynamic
hydrofiel hydrophilic
hydrofoob hydrophobical
hydrologie {de} hydrology
hydroloog {de} hydrologist
hyena {de} hyaena [spv.]
hyena {de} hyena
hyena {de} [Cosmia trapezina] [nachtvlindersoort] dun-bar (moth)
hygiëne {de} hygiene
hygiënisch hygienic
hyperbolisch hyperbolic
hyperbolische meetkunde {de} hyperbolic geometry
hyperboloïde {de} hyperboloid
hypercalciëmie {de} hypercalcaemia [Br.]
hypercalciëmie {de} hypercalcemia [Am.]
hyperkaliëmie {de} hyperkalaemia [Br.]
hyperkaliëmie {de} hyperkalemia [Am.]
hyperreus {de} hypergiant
hyperreuzen {mv} hypergiants
hyperstatisch hyperstatic
hyperurikemie {de} hyperuricaemia [Br.]
hyperurikemie {de} hyperuricemia [Am.]
hypocalciëmie {de} hypocalcaemia [Br.]
hypocalciëmie {de} hypocalcemia [Am.]
hypochonder {de} hypochondriac
hypocriet {de} hypocrite
hypocrisie {de} hypocrisy
hypogonadisme {het} hypogonadism
hypomanie {de} hypomania
hypotheek {de} mortgage
hypotheken {mv} mortgages
hypothese {de} hypothesis
hypoxie {de} hypoxia
hysterisch hysterical
hysterisch hysteric
Iberisch Iberian
Iberische haas {de} [Lepus granatensis] Granada hare
Iberische haas {de} [Lepus granatensis] Iberian hare
Iberische lynx {de} [Lynx pardinus] Iberian lynx
Iberische vroedmeesterpad {de} [Alytes cisternasii] brown midwife toad
Iberische vroedmeesterpad {de} [Alytes cisternasii] Iberian midwife toad
Iberische Zee {de} Balearic Sea
Iberische Zee {de} Iberian Sea
ibis {de} ibis
ibissen {mv} ibises
ichtyologie {de} ichthyology
ichtyoloog {de} ichthyologist
Idaho {het} [staat van de Verenigde Staten] Idaho <ID> [Gem State]
ideaal ideal
ideaal ideally
ideaal {het} ideal
idealen {mv} ideals
idealiseren to idealize
idealisering {de} idealisation [Br.]
idealisering {de} idealization
idealisme {het} idealism
idealist {de} idealist
idealistisch idealistic
idealiteit {de} ideality
idee {het} plan
idee {het} thought
idee {het} {de} idea
ideeën {mv} ideas
idempotentie {de} idempotence
identiek identical
identificeren to identify
Identiteit [Milan Kundera] Identity
identiteitsbewijs {het} identification <ID>
identiteitskaart {de} identity card <ID card>
ideologisch ideological
ideologisch ideologically
idiofoon {de} idiophone
idioom {het} idiom
idioot idiotic
idioot stupid
idioot {de} idiot
Ido {het} Ido
Idomeneus {de} Idomeneus
ieder each
ieder every
ieder everyone
ieder jaar every year
iedereen anyone
iedereen everybody
iedereen everyone
iem. aan de haak slaan to hook sb. [coll.] [to find a love partner]
iem. aansporen to spur sb. on
iem. advies geven to give advice to sb.
iem. afpersen to blackmail sb.
iem. afsnauwen to snap at sb.
iem. at sb. ate
iem. bedienen to serve sb.
iem. bedreigen to threaten sb.
iem. behandelt sb. treats
iem. belagen to waylay sb.
iem. beledigen to offend sb.
iem. beliegen to lie to sb.
iem. beslist sb. decides
iem. besluit sb. decides
iem. besodemieteren [omg.] [NN] to take sb. for a ride [fig.] [coll.]
iem. bij naam kennen to know sb. by name
iem. blinddoeken to blindfold sb.
iem. dacht sb. thought
iem. danste sb. danced
iem. de laan uit sturen [fig.] to fire sb. [to dismiss sb.]
iem. deed sb. did
iem. degradeerde sb. downgraded
iem. demoraliseren to demoralise sb. [Br.]
iem. demoraliseren to demoralize sb.
iem. demotiveren to demotivate sb.
iem. denaturaliseren to denaturalise sb. [Br.]
iem. denaturaliseren to denaturalize sb.
iem. dwarszitten to give sb. trouble
iem. dwingen to coerce sb. [force sb.]
iem. dwingen to force sb.
iem. een genoegen doen to do sb. a favor [Am.]
iem. een genoegen doen to do sb. a favour [Br.]
iem. eiste sb. required
iem. eiste op sb. claimed
iem. feliciteren to congratulate sb.
iem. gaat door sb. continues
iem. geeft de voorkeur aan sb. prefers
iem. gevangennemen to take sb. prisoner
iem. giste sb. conjectured
iem. grijpt sb. grips
iem. herinneren to remind sb.
iem. iets besparen to spare sb. sth.
iem. iets op het hart drukken to urge sb. to do sth.
iem. iets toekennen [toewijzen] to award sb. sth.
iem. iets wijsmaken to fool sb. into believing sth.
iem. in de steek laten to fail sb.
iem. in de war brengen to baffle sb.
iem. in dienst hebben to employ sb.
iem. in hechtenis nemen to take sb. into custody
iem. in verlegenheid brengen to embarrass sb.
iem. inhalen to catch up with sb.
iem. kidnappen to kidnap sb.
iem. kiezen to elect sb.
iem. kloeg [BN] sb. complained
iem. knijpen to pinch sb.
iem. knijpen to squeeze sb. [pinch sb.]
iem. kocht sb. bought
iem. koopt sb. buys
iem. lastig vallen to bother sb.
iem. laten schrikken to frighten sb.
iem. laten schrikken to give sb. a fright
iem. laten schrikken to give sb. a scare
iem. laten schrikken to give sb. a start
iem. laten schrikken to scare sb.
iem. laten schrikken to startle sb.
iem. laten vallen als een baksteen to drop sb. like a hot brick
iem. maakte sb. made
iem. mag sb. may [is permitted]
iem. moet sb. shall
iem. omleggen [omg.] to kill sb.
iem. omleggen [omg.] [doodschieten] to shoot sb. [fatally]
iem. onderdrukken to oppress sb.
iem. ondersteunt sb. supports
iem. ontbieden to summon sb.
iem. ontsloeg sb. sacked [coll.]
iem. ontvoeren to kidnap sb.
iem. op de vingers tikken to give sb. a rap on / over / across the knuckles
iem. op de vingers tikken to rap sb. on / over / across the knuckles
iem. op de zenuwen werken [omg.] to annoy sb.
iem. op de zenuwen werken [omg.] to get on sb.'s nerves [coll.]
iem. oppakken to arrest sb.
iem. oppakken to run sb. in [coll.]
iem. oppikken to pick sb. up
iem. permitteerde sb. allowed
iem. pijn doen to hurt sb.
iem. polsen to sound sb. out
iem. poseert sb. poses
iem. probeert sb. tries
iem. rondleiden to show sb. around
iem. schreef sb. wrote
iem. serveerde sb. served
iem. sloeg sb. hit
iem. sponsoren to sponsor sb.
iem. ter verantwoording roepen (voor iets) to call sb. to account (for sth.)
iem. toelaten [toegang verschaffen] to admit sb.
iem. treedt op sb. acts
iem. treedt op sb. appears
iem. treedt op sb. performs
iem. uit de nood helpen to bail sb. out [coll.]
iem. uit de nood helpen to help sb. out of a fix [coll.]
iem. uitlachen to laugh at sb.
iem. uitmaken voor to call sb. a/an
iem. van iets op de hoogte brengen to inform sb. of sth.
iem. van zijn / haar lijden verlossen to put sb. out of his / her misery
iem. van zijn stuk brengen to unsettle sb.
iem. verbazen to astonish sb.
iem. verdoemen to doom sb.
iem. vergassen to gas sb.
iem. veroordelen to convict sb.
iem. verplegen to care for sb.
iem. vertroetelen to pamper sb.
iem. vertroetelen to spoil sb.
iem. verwees sb. referred
iem. verwennen to spoil sb.
iem. voor iets berispen to scold sb. for sth.
iem. voorzag sb. foresaw
iem. wakker maken to wake sb. up
iem. waste sb. washed
iem. wekken to wake sb.
iem. wekken to wake sb. up
iem. wijst af sb. rejects
iem. zag sb. saw
iem. zou sb. might
iem. zou sb. would
iem./iets aanpakken to deal with sb./sth.
iem./iets aanpakken to handle sb./sth.
iem./iets aanrijden [voertuig] to hit sb./sth. [vehicle]
iem./iets aanwakkeren [aansporen] to spur sb./st. (on)
iem./iets aanwakkeren [aansporen] to stimulate sb./sth.
iem./iets aanzien to look at sb./sth.
iem./iets beu zijn to be fed up with sb./sth.
iem./iets beu zijn to be tired of sb./sth.
iem./iets beu zijn to have had enough of sb./sth.
iem./iets controleren to control sb./sth.
iem./iets denationaliseren to denationalise sb./sth. [Br.]
iem./iets denationaliseren to denationalize sb./sth.
iem./iets dreef sb./sth. floated
iem./iets erotiseren to eroticize sb./sth.
iem./iets gaat sb./sth. goes
iem./iets gedenken to commemorate sb./sth.
iem./iets ging sb./sth. went
iem./iets heeft sb./sth. has
iem./iets in de gaten houden to keep an eye on sb./sth.
iem./iets in de gaten houden to watch sb./sth.
iem./iets in het oog krijgen to catch sight of sb./sth.
iem./iets in het oog krijgen to spot sb./sth.
iem./iets is sb./sth. is
iem./iets kwam sb./sth. came
iem./iets maakt mogelijk sb./sth. enables
iem./iets mythologiseren to mythologise sb./sth. [Br.]
iem./iets mythologiseren to mythologize sb./sth.
iem./iets niet kunnen uitstaan to be unable to abide sb./sth. [coll.]
iem./iets ophouden to delay sb./sth.
iem./iets opsporen to spot sb./sth.
iem./iets overwinnen to conquer sb./sth.
iem./iets passeren [met de auto, etc.] to overtake sb./sth. [esp. Br. for: pass]
iem./iets prefereert sb./sth. prefers
iem./iets refereert naar sb./sth. refers to
iem./iets stond sb./sth. stood
iem./iets toetsen to test sb./sth.
iem./iets vermommen to disguise sb./sth.
iem./iets veroorzaakte sb./sth. caused
iem./iets verplichtte sb./sth. obliged
iem./iets vertrekt sb./sth. departs
iem./iets vertrekt sb./sth. leaves
iem./iets was sb./sth. was
iemand somebody
iemand someone <so.> [subject]
iemands somebody's
iemands someone's
iep {de} elm
iepen {mv} elms
iepenpage {de} [Satyrium w-album, Strymonidia w-album] white-letter hairstreak
Ieper {het} Ypres
Ier {de} Irishman
Ierland {het} Ireland
Iers Irish
Iers {het} Irish
Ierse Zee {de} Irish Sea
iets anything
iets some
iets something
iets aan iem. toekennen [toewijzen] to award sb. sth.
iets aankopen to acquire sth. [purchase, buy]
iets aankopen to buy sth. [esp. of real estate, stocks, art etc.]
iets aankopen to purchase sth.
iets aanpakken to tackle sth.
iets aanvragen to request sth.
iets aanwakkeren [fig.] [aansporen] to fuel sth. [fig.] [a conflict, rage, fears, etc.]
iets aanzeggen to give notice of sth.
iets afleveren to deliver sth. [parcel, flowers etc.]
iets afzeggen to cancel sth. [booking, reservation]
iets annuleren to cancel sth. [booking, reservation]
iets bakken to fry sth.
iets bedenken to think of sth.
iets begrijpen to conceive sth. [comprehend]
iets benaderen to approach sth.
iets benadrukken to stress sth.
iets beoordelen to gauge sth. [judge]
iets bereiken to achieve sth.
iets beseffen to realise sth. [Br.]
iets bespoedigen to expedite sth.
iets bestijgen to mount sth.
iets betekent sth. means
iets bevat sth. contains
iets botsen to smash sth.
iets buiten beschouwing laten to leave sth. out of consideration
iets compliceren to complex sth. [make complex, complicate]
iets controleren to check sth.
iets demystificeren to demystify sth.
iets derubriceren to declassify sth.
iets dichtdoen to close sth.
iets doen aan iets to do something about sth.
iets doorgeven to pass sth. on
iets doorgronden to fathom sth.
iets doorknippen to cut through sth.
iets doornemen to go over sth.
iets doornemen to go through sth.
iets eindigt sth. ceases
iets gebeurt sth. happens
iets geheimhouden to keep sth. secret
iets hanteren to use sth.
iets herroepen to revoke sth.
iets impliceert sth. implies
iets ingewikkelder maken to complex sth. [make complex, complicate]
iets is niet zo simpel als het lijkt sth. is not as simple as it looks
iets leiden [orkest, debat] to conduct sth. [orchestra, debate]
iets loslaten to reveal sth.
iets meemaken to go through sth. [ordeal]
iets meeslepen to drag sth. along
iets microfilmen to microfilm sth.
iets mineraliseren to mineralize sth.
iets nalaten to bequeath sth.
iets niet onder stoelen of banken steken to make no secret of sth.
iets nuttigen to partake of sth.
iets onder woorden brengen to put sth. into words
iets onder woorden brengen to say sth.
iets onschadelijk maken to defuse sth.
iets ontwerpen to project sth.
iets op tegen hebben to mind
iets opeisen to claim sth. [demand]
iets openbaren to reveal sth.
iets opslaan to save sth.
iets opvoeren to perform sth.
iets opzeggen [beeindigen] to terminate sth.
iets overvallen to raid sth.
iets plannen to schedule sth.
iets platwalsen to flatten sth. [steamroll]
iets propageren to propagate sth.
iets publiceren to publish sth.
iets rammen to ram sth.
iets roken to cure sth. [treat with smoke]
iets slopen [afbreken] to knock sth. down [demolish]
iets snijden to slice sth.
iets specificeren to specify sth.
iets ter sprake brengen to bring up sth. [mention sth.]
iets ter sprake brengen to broach sth.
iets tillen to lift sth.
iets tillen to raise sth.
iets toekennen [toewijzen] to assign sth. [allocate]
iets toetsen to check sth.
iets toetsen to examine sth.
iets toetsen to try sth.
iets toetsen to verify sth.
iets uit de doeken doen [fig.] to explain sth.
iets uitbeelden to depict sth.
iets uiteenzetten to clarify sth.
iets uitleggen to clarify sth. [to make understandable]
iets uitspoken [NN] [een streek uithalen] to be up to sth.
iets uitsteken [BN] [een streek uithalen] to be up to sth.
iets uitvoeren to perform sth.
iets uitvoeren [realisieren] to conduct sth. [carry out]
iets van a tot z lezen [fig.] to run through sth. from A to Z
iets verbeteren to upgrade sth. [improve]
iets verbieden to ban sth. [prohibit]
iets verbieden to forbid sth.
iets verbieden to prohibit sth.
iets vergunnen to allow sth.
iets vergunnen to permit sth.
iets versterken to fortify sth.
iets verzachten to mitigate sth.
iets vestigen to establish sth.
iets voelen to feel sth.
iets vond plaats sth. took place
iets voortbrengen [tevoorschijn brengen; opleveren] to produce sth. [generate]
iets wassen to wash sth.
iets weerleggen to refute sth.
iets willen bereiken to aim at sth.
iets./iem. aanvechten to challenge sth./sb.
iets/ iem. ruiken to scent sb./sth.
ietsje {het} dash
ietsje {het} little bit
ietwat slightly
ietwat somewhat
iglo {de} igloo
iglo's {mv} igloos
ijdel conceited
ijdel idle
ijdel vain
ijdelheid {de} vanity
ijl rarefied
ijl thin
ijs {het} ice
ijsachtig ice-like
ijsbaan {de} ice rink
ijsbeer {de} [Ursus maritimus, vroeger: Thalarctos maritimus] polar bear
ijsberen to pace back and forth
ijsberen to pace up and down
ijsberg {de} iceberg
ijsbergsla {de} iceberg lettuce
ijsblokje {het} ice cube
ijsbreker {de} icebreaker
ijsduiker {de} [Gavia immer] common loon [Am.]
ijseend {de} [Clangula hyemalis] long-tailed duck
ijsgors {de} [Calcarius lapponicus] Lapland bunting
ijsgors {de} [Calcarius lapponicus] Lapland longspur
ijshockey {het} (ice) hockey
ijshockeyer {de} hockey player [Am.] [Can.]
ijshockeyer {de} ice hockey player [esp. Br.]
ijsje {het} ice cream
ijskast {de} refrigerator
ijskoud ice-cold
IJsland {het} Iceland
IJslander {de} Icelander
IJslanders {mv} Icelanders
IJslands Icelandic
IJslands {het} Icelandic
IJslandse {de} Icelander [female]
IJslandse kroon {de} <ISK> Icelandic krona <ISK>
ijslolly {de} ice block [Aus.] [NZ]
ijslolly {de} ice lolly [Br.]
ijslolly {de} ice pop [Am.]
ijspegel {de} icicle
ijspiste {de} skating rink [ice]
ijspret {de} winter fun
ijssandwich {de} ice cream sandwich
ijssoort {de} ice cream flavor [Am.]
ijssoort {de} ice cream flavour [Br.]
ijstijd {de} Ice Age
ijstijd {de} ice age
ijsvrij ice-free
ijsvrij iceless
ijsvrij {het} [NN] [time off from school to make winter fun]
ijver {de} diligence
ijver {de} zeal
ijverig diligent
ijverig diligently
ijverig zealous
ijverig zealously
ijzer {het} iron <Fe>
ijzeratoom {het} iron atom
ijzeren iron
IJzeren Gordijn {het} Iron Curtain
ijzertekort {het} hypoferremia
ijzertekort {het} iron deficiency
ijzertijd {de} Iron Age
ijzig icy
ik I
Ik begrijp het niet. I don't understand.
ik ben I am
Ik ben akkoord. I agree.
Ik ben al onderweg! I'm on my way!
Ik ben van mening dat ... I am of the opinion that ...
Ik dank u wel. I thank you very much.
Ik denk het niet. I don't think so.
Ik denk van niet. I don't think so.
Ik heet ... My name is ...
Ik hou van jou. I love you.
Ik kom uit ... I come from ...
Ik kom uit Oostenrijk. I am from Austria.
illegaal illegal
illegaal illegally
Illinois {het} [staat van de Verenigde Staten] Illinois <IL> [Land of Lincoln, Prairie State]
illusie {de} illusion
illustreren to illustrate
Ilus Ilos {m}
imitatie {de} imitation
imiteren to imitate
immers after all
immigrant {de} immigrant
imminent imminent
immoreel immoral
immoreel immorally
immuniseren to immunise [Br.]
immuniseren to immunize
immunologie {de} immunology
immunoloog {de} immunologist
immuun immune
immuunsysteem {het} immune system
impact {de} impact
imperatief imperative
imperium {het} empire
implantaat {het} implant
implicatie {de} implication
impliceren to imply
imponeren to impress
imponerend impressive
importeren to import
improvisatie {de} improvisation
improvisatietheater {het} improvisational theatre
improviseren to ad-lib
improviseren to extemporise [Br.]
improviseren to extemporize
improviseren to improvise
impuls {de} impulse
impuls {de} momentum
in in
in aanbouw under construction
in aanmerking komend eligible
in aantocht zijn to be on the way [coming]
in bad in the bath
in ballingschap gaan to go into exile
in boekvorm in book form
in brand on fire
in de brede zin in the broad sense
in de buurt van near
in de gevangenis in jail
in de kerk in church
in de loop der tijd in the course of time
in de nasleep van ... in the wake of ...
In de nood leert men zijn vrienden kennen. A friend in need is a friend indeed.
in de omgeving van near
in de openlucht in the open air
in de openlucht outdoors
in de praktijk in practice
in de schijnwerpers in the limelight
in de stad in town
in de tussentijd in the meantime
in de tweede versnelling in second gear
in de verste verte niet not in the least
in de voorbije jaren in recent years
in de war zijn to be confused
in den beginne in the beginning
in dit stadium at this stage
in een notendop in a nutshell
in één woord in a word
in eerste instantie in the first place
in elk geval in any case
in elkaar krimpen to cringe
in elkaar zakken to collapse
in elkaar zetten to assemble
in feite in fact
in geen geval in no case
In geen geval. Out of the question!
in geuren en kleuren vertellen over iem./iets to comment in detail on sb./sth.
in gevaar brengen to jeopardise [Br.]
in gevaar brengen to jeopardize
in godsnaam in God's name
In hemelsnaam! For heaven's sake!
in het algemeen generally
in het algemeen in general
in het bijzonder especially <esp.>
in het bijzonder in particular
in het bijzonder particularly
in het buitenland abroad
in het echt in reality
in het geval in case
in het nauw in a bind
in het Nederlands / Engels / Duits in Dutch / English / German
in het onderhoud voorzien to provide
in het oog springend eye-catching
in het openbaar in public
in het openbaar publicly
in het rood gekleed dressed in red
in hoofdzaak primarily
in huis in the house
in ieder geval <iig> anyhow
in ieder geval <iig> at any rate
in ieder geval <iig> in any case
in iem./iets geloven to believe in sb./sth.
in je vuistje lachen to snigger
In koelen bloede In Cold Blood [Truman Capote]
in lachen uitbarsten to burst out laughing
in naam van de koning in the name of the king
in onbruik geraakt disused
in opdracht van in commission of
in opstand komen tegen iets to revolt against sth.
in orde OK
in overeenstemming brengen to reconcile
in pand geven to pawn
in pand geven to pledge
in plaats van instead
in plaats van instead of
in rekening brengen to invoice
in rep en roer in (an) uproar
in reparatie under repair
in samenhang met in conjunction with
in scène zetten to stage
in serie geproduceerd mass-produced
in serie produceren to mass-produce
in slaap vallen to fall asleep
in staat van oorlog in a state of war
in staat zijn to be capable
in tegenstelling tot in contrast to
in tranen uitbarsten to burst into tears
in verhouding tot in proportion to
in verhouding tot in relation to
in verwachting pregnant
in volle zee on the open sea
in voor- en tegenspoed for better or (for) worse
in voorraad hebben to stock
in werkelijkheid in reality
in werking in operation
in zee levend marine
in zijn broek schijten [omg.] to shit one's pants [vulg.]
in zwijm vallen to faint
in zwijm vallen to swoon
Inachus {de} Inachus
inactief idle [not doing anything]
inademen to inhale
inademing {de} inhalation
inboorling {de} native
inbraak {de} break-in
inbraak {de} burglary
inbreken to burgle
inbreker {de} burglar
inbrekers {mv} burglars
incapabel incapable
incapabel incapably
incastern {de} [Larosterna inca] Inca tern
inch {de} [Engelse duim] inch
incident {het} incident
incidenteel incidental
includeren to include
inclusief including
inclusief BTW including VAT
inclusief BTW inclusive of VAT
inclusief BTW VAT included
incompetent incapable
incompetent incompetent
incorporeren to incorporate [include]
incubatie {de} incubation
incubatietijd {de} incubation period
indelen to classify
indeling {de} allocation
indeling {de} division
inderdaad indeed
index {de} index
indexeren to index
India {het} India
Indiaas Indian
Indiana {het} [staat van de Verenigde Staten] Indiana <IN> [Hoosier State]
Indianapolis {het} Indianapolis
Indiase roepie {de} <INR> Indian rupee <INR>
indien nodig if necessary
indien nodig when necessary
indigestie {de} indigestion
indirect indirect
Indisch schubdier {het} [Manis crassicaudata] Indian pangolin
Indisch schubdier {het} [Manis crassicaudata] scaly anteater [Indian pangolin]
Indisch schubdier {het} [Manis crassicaudata] thick-tailed pangolin
Indische griend {de} [Globicephala macrorhynchus] short-finned pilot whale
Indische houtsnip {de} [Scolopax saturata] dusky woodcock
Indische houtsnip {de} [Scolopax saturata] rufous woodcock
Indische kievit {de} [Vanellus indicus] red-wattled lapwing
Indische kroonaap {de} [Macaca radiata] bonnet macaque
Indische nimmerzat {de} [Mycteria leucocephala] painted stork
Indische oorgier {de} [Sarcogyps calvus] Asian king vulture
Indische oorgier {de} [Sarcogyps calvus] Indian black vulture
Indische oorgier {de} [Sarcogyps calvus] Pondicherry vulture
Indische oorgier {de} [Sarcogyps calvus] red-headed vulture
Indische schaarbek {de} [Rynchops albicollis] Indian skimmer
Indische sporenkievit {de} [Vanellus duvaucelii] river lapwing
Indische witte ibis {de} [Threskiornis melanocephalus] black-headed ibis
indium {het} <In> indium <In>
indiumatoom {het} indium atom
individu {het} individual
individueel individual
indompelen to plunge in / into
Indonesië {het} Indonesia
Indonesisch Indonesian
Indonesisch {het} Indonesian
indri {de} [Indri indri] [soort lemuur] indri [species of lemur]
indringen to penetrate
indringend penetrating
indringer {de} intruder
indringer {de} trespasser
indruk {de} impression
indruk maken to impress
indrukwekkend formidable
induceren to induce
induiken to plunge in / into
industrie {de} industry
industrieel industrial
industrieel {de} industrialist
industriegebied {het} industrial area
industriële archeologie {de} industrial archaeology <IA>
industriële archeologie {de} industrial archeology [Am.] <IA>
industrieterrein {het} industrial area
ineenduiken to crouch
ineengedoken crouched
ineens at once
ineens suddenly
ineenstorting {de} breakdown
ineffectief ineffective
inefficiënt inefficient
inefficiëntie {de} inefficiency
inenten to vaccinate
inenting {de} vaccination
infaam vile
infecteren to infect
infectie {de} infection
infectieus infectious
infectieziekte {de} infectious disease
inferieur inferior
inflatie {de} inflation
inflatiespiraal {de} inflationary spiral
inflatietempo {het} pace of inflation
informant {de} informant
informatie {de} information
informatief informative
informatiemaatschappij {de} information society
informeel informal
informeel informally
informeren to ask
informeren to enquire [esp. Br.]
informeren to inform
informeren to inquire
infrarood infrared
infrastructuur {de} infrastructure
infuus {het} drip (feed)
ingaan to enter
ingaan to take effect
ingang {de} entrance
ingang {de} entry
ingebed embedded
ingehouden [bevat] contained
ingelegd (in het zuur/de pekel) pickled
ingelijst framed
ingenieur {de} engineer
ingenieurschap {het} engineering
ingenieurswetenschappen {mv} [BN] engineering
ingesloten enclosed
ingesloten surrounded
ingeving {de} inspiration
ingevolge in accordance with
ingewanden {mv} bowels
ingewanden {mv} insides [coll.]
ingewanden {mv} intestines
ingewijd zijn to be in the know
ingewijde {de} initiate
ingewikkeld complex
ingewikkeld complicated
ingewikkeld elaborate
ingrediënten {mv} ingredients
ingrijpen to intervene
ingrijpend drastically
ingrijpend drastic
inhalatie {de} inhalation
Inhalator {de} inhaler [device]
inhalen to overtake
inhalen to pass [Am.]
inhechtenisneming [bevel tot] commitment [mittimus]
inheems indigenous
inhoud {de} content
inhoud {de} contents {pl}
inhouden to comprise
inhouden [beheersen] to restrain
inhouden [bevatten] to contain
inhouding {de} deduction
inhoudsopgave {de} table of contents
inhuldiging {de} inauguration
initiaal {de} initial
initialen {mv} initials
initiatief {het} initiative
injectienaald {de} injection needle
inkeer {de} repentance
inklappen to fold in
inklappen to fold up [fold in]
inkomen {het} income
inkomen {het} revenue
inkomsten {mv} revenues
inkomsten {mv} revenue {sg}
inkomstenbelasting {de} income tax
inkt {de} ink
inktvis {de} squid
inlaat {de} intake
inlegkruisje {het} pantyliner
inleiden to introduce
inleiding {de} introduction
inleveren to hand in
inleveren [afstand doen van koopkracht] to (make a) sacrifice
inlichten to inform
inlichting {de} information
inlichting {de} intelligence
inlichtingen {mv} information
inlijsten to frame
inloggen to log in [a computer, website, etc.]
inlossen to redeem [promise]
inmengen to interfere
inmiddels in the meantime
inmiddels meanwhile
innemen to capture
innemen to occupy
innemen to take up
inneming {de} capture
innerlijk inner
innerlijk innerly
innovatie {de} innovation
innovaties {mv} innovations
inofficieel inofficial
inofficieel inofficially
inofficieel non-official
inofficieel non-officially
inofficieel nonofficial
inofficieel nonofficially
inofficieel unofficial
inofficieel unofficially
inpakken to charm
inpakken to pack
inpakken to wrap
inpalmen to charm
input {de} input
inrichten to equip
inrichten to furnish
inrichting {de} establishment
inrichting {de} [instelling] institution
inschakelen to switch on
inschatten to assess
inschepen to embark
inscheppen to spoon in / into
inschrijven to register
insect {het} insect
insecten {mv} insects
insectendodend insecticidal
insecteneter {de} insectivore
insectenfauna {de} entomofauna
insectenfauna {de} entomological fauna
insectenfauna {de} insect fauna
insectenkunde {de} entomology
insectensoort {de} insect species
insectensoorten {mv} insect species {pl}
insecticide {het} insecticide
insectivoor {de} insectivore
insgelijks likewise
insinuatie {de} innuendo
insinuatie {de} insinuation
insinueren to insinuate
inslaan to turn into
inslapen to fall asleep
insluiten to enclose
insomnie {de} insomnia
inspannen to exert
inspannend exacting
inspannend strenuous
inspannend tiring
inspanning {de} effort
inspanning {de} exertion
inspanning {de} strain
inspectie {de} inspection
inspiratie {de} inspiration
inspiratiebron {de} source of inspiration
inspireren to inspire
instabiel unstable
installatie {de} installation
installatieautomaat {de} circuit breaker
installeren to install
instantie {de} authority
instantie {de} instance
instapkaart {de} boarding pass
instappen to board
instappen to get in
instappen to get on [bus, train etc.]
instellen to set
instellen [institueren] to institute
instelling {de} institute
instelling {de} institution
instellingen {mv} institutes
instellingen {mv} institutions
instemmen to acquiesce
instemmen to agree
instemmen to assent
instemming {de} approval
instituut {het} institute
instoppen to tuck
instorten to collapse
instroom {de} inflow
instructeur {de} instructor
instrueren to instruct
instrument {het} instrument
instrumentenbord {het} dashboard
insturen to send in
insturen to submit
integendeel on the contrary
integriteit {de} integrity
intelligent intelligent
intelligent intelligently
intelligentie {de} intelligence
intensifiëren to intensify
intensiveren to intensify
intentie {de} purpose
interessant interesting
interesse {de} interest
interesse in iets opwekken to kindle an interest in sth.
interesseren to interest
interest {de} interest
interface {de} interface
interferentie {de} interference
interfereren to interfere
intergouvernementeel intergovernmental
interlokaal interurban
intermezzo {het} interlude
intern internal
internalisering {de} internalisation [Br.]
internalisering {de} internalization
internationaal international <intl.>
internationale datumgrens {de} International Date Line <IDL>
internationalisering {de} internationalisation [Br.]
internationalisering {de} internationalization
interne markt {de} internal market
interne markt {de} single market [Br.]
internet {het} Internet
internetaanbieder {de} internet provider
internetaanbieder {de} Internet service provider
internetaansluiting {de} Internet connection
internetadres {het} internet address
internetcafé {het} cyber cafe
internetcafé {het} cybercafé
internetcafé {het} internet café
internetcriminaliteit {de} cybercrime
internetcriminaliteit {de} cyber crime
internetcriminaliteit {de} e-crime
internetcriminaliteit {de} internet crime
internetportaal {het} internet portal
internettechnologieën {mv} internet technologies
internetten to use the Internet
internettoegang {de} internet access
internetverbinding {de} internet connection
internetverkeer {het} internet traffic
internetverslaving {de} internet addiction
interrobang {de} interabang
interrobang {de} interrobang
interrumperen to interrupt
interruptie {de} interruption
interviewen to interview
intiem intimate
intiem intimately
intimidatie {de} intimidation
intimideren to intimidate
intimiteit {de} intimacy
intomen to curb
intoxicatie {de} intoxication
intrede {de} entrance
intreden to begin [set in]
intreden to enter [go in]
intreden to go in [enter] [a building, etc.]
intreden to set in [begin]
intrekken to move in
intrige {de} intrigue
intrigeren to intrigue
intrinsiek intrinsic
introduceren to introduce
introductie {de} introduction
introductieprijs {de} introductory price
introgressie {de} introgression
introvert introverted
introvert {de} introvert
intrusief intrusive
intuïtie {de} intuition
intussen in the meantime
intussen meanwhile
intypen to type in
inval {de} invasion
inval {de} raid
invalide handicapped
invasie {de} invasion
invasies {mv} invasions
inventaris {de} inventory
investeren to invest
investering {de} investment
invetten to grease
invloed {de} influence
invloedrijk influential
invloedssfeer {de} sphere of influence
invoegen to insert
invoeren to import
invoeren to introduce
invoerquota {de} import quota
involveren to involve
invullen to fill in
invullen to fill up
invulling {de} filling in
invulling {de} interpretation
inwaarts inward
inwassen to wash in
inweken to soak
inwendig inner
inwendig internal
inwendig internally
inwerken op to act on
inwerkingtreding {de} inception
inwijding {de} consecration
inwijding {de} initiation
inwikkelen to wrap
inwilligen to grant
inzake concerning
inzakken to collapse
inzameling {de} collection
inzegenen to solemnize
inzegening {de} solemnization
inzet {de} bet
inzetten to launch
inzicht {het} grasp [understanding]
inzicht {het} opinion
inzicht {het} understanding
inzicht {het} view
inzicht {het} [in] insight [into]
inzien to comprehend
inzien to see
inzien to understand
inzittende {de} occupant
inzittende {de} passenger
inzittenden {mv} occupants
inzittenden {mv} passengers
Iobates {de} Iobates
Iobates {de} Jobates [Iobates]
ionenradius {de} ionic radius
Ionische Zee {de} Ionian Sea
ionosfeer {de} ionosphere
iota {de} <Ι, ι> [Griekse letter] iota <Ι, ι> [Greek letter]
Iowa {het} [staat van de Verenigde Staten] Iowa <IA> [Hawkeye State]
I-profiel {het} I-beam
Iraaks Iraqi
Iraakse dinar {de} <IQD> Iraqi dinar <IQD>
Iraans Iranian
Iraanse rial {de} <IRR> Iranian rial <IRR>
Iraanse rouwmees {de} [Poecile hyrcanus, syn.: Poecile lugubris hyrcanus, Poecile hyrcana, Parus hyrcanus] Caspian tit
Irak {het} Iraq
Iran {het} Iran
iridium {het} <Ir> iridium <Ir>
iridiumatoom {het} iridium atom
iris {de} iris
iriserend iridescent
Irkoetsk {het} Irkutsk
ironie {de} irony
ironisch ironical
ironisch ironically
ironisch ironic
irradiatie {de} irradiation
irrationaal irrational
irrationalisme {het} irrationalism
irrationaliteit {de} irrationality
irrationeel irrational
irrelevant irrelevant
irrelevantie {de} irrelevance
irreversibel irreversible
irrigatie {de} irrigation
irrigatiekanaal {het} irrigation canal
irrigatieproject {het} irrigation project
irrigatiesysteem {het} irrigation system
irritatie {de} irritation
irriteren to irritate
Isis {de} Isis
Islamabad {het} Islamabad
islamitisch Islamic
Islamitische Republiek {de} Afghanistan Islamic Republic of Afghanistan
Islamitische Republiek {de} Iran Islamic Republic of Iran
Islamitische Republiek {de} Mauritanië Islamic Republic of Mauritania
Islamitische Republiek {de} Pakistan Islamic Republic of Pakistan
isolatie {de} insulation
isolatiemateriaal {het} insulant [Br.]
isolationisme {het} isolationism
isoleren to insulate
isoleren to isolate
isolering {de} insulation
isomerie {de} isomerism
Israël {het} Israel
Israëli {de} Israeli
Israëliër {de} Israeli
Israëlisch Israeli
issue {het} case [point, question]
Istanboel {het} Istanbul
Italiaan {de} Italian
Italiaans Italian
Italiaans {het} Italian
Italiaanse springkikker {de} [Rana latastei] Italian agile frog
Italiaanse springkikker {de} [Rana latastei] Lataste's frog
Italië {het} Italy
items {mv} items
ivoor {de} {het} ivory
Ivoorkust {de} Ivory Coast
ivoren toren {de} [fig.] ivory tower [fig.]
Ixion {de} Ixion
Izjevsk {het} Izhevsk
ja yes
ja en amen zeggen op alles to approve anything
jaar {het} year
jaargetij {het} season
jaargetijde {het} season
jaarlijks annual
jaarlijks annually
jaarlijks every year
jaarlijks yearly
jaarmarkt {de} fair
jaartal {het} date
jaartal {het} year
jaartelling {de} calendar era
jacana {de} [Jacana spinosa] northern jacana
jacht {de} hunting
jacht {het} yacht
jachtbommenwerper {de} fighter bomber
jachten to be hasty
jachten to hurry up
jachten {mv} yachts
jachtgezelschap {het} hunting party
jachtgezelschap {het} shooting party
jachtgodin {de} goddess of the hunt
jachthond {de} hound
jachthond {de} hunting dog
jachthond {de} hunting hound
jachthuis {het} hunting lodge
jachthut {de} (hunting) lodge
jachthut {de} hunter's cabin
jachthut {de} hunter's lodge
jachthut {de} hunting cabin
jachtluipaard {de} {het} [Acinonyx jubatus] cheetah
jachtmes {het} hunting knife
jachtongeval {het} hunting accident
jachtopziener {de} gamekeeper
jachtopziener {de} game warden
jachtterrein {het} hunting ground
jachttrofee {de} hunting trophy
jachtvergunning {de} hunting licence
jachtwapen {het} hunting weapon
jack {het} jacket
jacket {het} jacket
jackets {mv} jackets
jacks {mv} jackets
Jacksonville {het} Jacksonville
jacobijnkoekoek {de} [Clamator jacobinus] Jacobin cuckoo
jacuzzi {de} whirlpool
jagen to chase
jagen to hunt
jagend chasing
jager {de} hunter
jagers {mv} hunters
jaguar {de} [Panthera onca] jaguar
Jaipur {het} Jaipur
Jakarta {het} Jakarta
jakhals {de} jackal
jakhalsbuizerd {de} [Buteo rufofuscus] jackal buzzard
jaknikken to nod
jaloers envious
jaloers jealously
jaloers [op] jealous [of]
jaloersheid {de} jealousy
jaloezie {de} jealousy
jaloezie {de} [zonnescherm] venetian blind
jam {de} jam
jam {de} jelly [Am.]
Jamaica {het} Jamaica
Jamaicaans Jamaican
Jamaicaanse dollar {de} <JMD, J$> Jamaican dollar <JMD, J$>
Jamesbaai {de} James Bay
Jammer! What a pity!
Jammer. Too bad.
januari {de} January <Jan.>
januaridag {de} day in January
januaridag {de} January day
januaridagen {mv} days in January
januaridagen {mv} January days
Japan {het} Japan <.jp>
Japanner {de} Japanese
Japans Japanese
Japans {het} Japanese
Japanse Binnenzee {de} Seto Inland Sea
Japanse kwartel {de} [Coturnix japonica] Japanese quail
Japanse larix {de} [Larix kaempferi, syn.: L. leptolepis, L. japonica] Japanese larch
Japanse lork {de} [Larix kaempferi, syn.: L. leptolepis, L. japonica] Japanese larch
Japanse meeuw {de} [Larus crassirostris] black-tailed gull
Japanse snip {de} [Gallinago hardwickii] Japanese snipe
Japanse snip {de} [Gallinago hardwickii] Latham's snipe
Japanse stierkophaai {de} [Heterodontus japonicus] Japanese bullhead shark
Japanse Zee {de} Sea of Japan
japon {de} dress
japon {de} gown
japonnen {mv} dresses
japonnen {mv} gowns
jaren {mv} years
jaren {mv} tachtig eighties <1980s>
jaren {mv} zeventig seventies <1970s>
jarenlang for years
jarige {de} birthday child
jarige {de} [mannelijk] birthday boy
jarige {de} [vrouwelijk] birthday girl
Jaroslavl {het} Yaroslavl
jarretel {de} garter [Am.]
jarretel {de} suspender [Br.]
jarretelgordel {de} garter belt [Am.]
jarretelgordel {de} suspender belt [Br.]
jarretelle {de} garter [Am.]
jarretelle {de} suspender [Br.]
jarretellengordel {de} garter belt [Am.]
jarretellengordel {de} suspender belt [Br.]
jas {de} coat
jas {de} jacket
jasje {het} jacket
jasmijn {de} [genus Jasminum] jasmine
jaspis {het} jasper
jassen {mv} coats
jassen {mv} jackets
Jasses! [omg.] Yuck! [coll.]
Javaanse gibbon {de} [Hylobates moloch] silvery gibbon
Javaanse langoer {de} [Trachypithecus auratus] (East) Javan langur
Javaanse langoer {de} [Trachypithecus auratus] ebony lutung
Javaanse langoer {de} [Trachypithecus auratus] Javan lutung
Javaanse ralreiger {de} [Ardeola speciosa] Javan pond heron
Javazee {de} Java Sea
jazz {de} jazz
je you [singular]
je bent you're [you are]
jeans {de} jeans
jeansvest {het} denim jacket
jeep {de} [omg.] sport utility vehicle <SUV>
jeepney {de} jeepney
jegens towards
Jekaterinenburg {het} Yekaterinburg
Jemen {het} Yemen
Jemenitische rial {de} <YER> Yemeni rial <YER>
jenever {de} Holland gin [Br.]
jeneverbeskielwants {de} [Cyphostethus tristriatus] juniper shieldbug / shield bug
jeremiade {de} jeremiad
Jerevan {het} Yerevan
Jeruzalem {het} Jerusalem
jetlag {de} jet lag
jetski {de} jet ski
jetskiën to jet-ski
jetskiër {de} jet-skier
jetstream {de} jet stream
jeugd {de} youth
jeugdbende {de} gang of youths
jeugdbescherming {de} youth protection
jeugdboek {het} juvenile book
jeugdcentrum {het} youth center [Am.]
jeugdcentrum {het} youth centre [Br.]
jeugdcoach {de} youth coach
jeugdcriminaliteit {de} juvenile crime
jeugdcriminaliteit {de} youth crime
jeugdcultuur {de} youth culture
jeugdfase {de} youth phase
jeugdgroep {de} youth group
jeugdherberg {de} youth hostel
jeugdherinneringen {mv} memories of one's youth
jeugdhotel {het} youth hotel
jeugdidool {het} teenage idol [idol of the young]
jeugdig juvenile
jeugdig youthful
jeugdigheid {de} juvenileness
jeugdigheid {de} youthfulness
jeugdjaren {mv} youth years
jeugdkoor {het} youth choir
jeugdliteratuur {de} juvenile literature
jeugdorganisatie {de} youth organisation [Br.]
jeugdorganisatie {de} youth organization
jeugdorkest {het} youth orchestra
jeugdprogramma {het} youth programme [Br.]
jeugdprogramma {het} youth program [Am.]
jeugdroman {de} youth novel
jeugdspeler {de} youth player
jeugdstrafrecht {het} juvenile law
jeugdtaal {de} youth language
jeugdtheater {het} youth theatre [Br.]
jeugdtrainer {de} youth coach
jeugdvriend {de} friend of one's youth
jeugdvriendin {de} friend of one's youth [female]
jeugdwerker {de} youth worker
jeugdwerkloosheid {de} youth unemployment
jeugdzonde {de} sin of one's youth
jeuk {de} itch
jeuken to itch
jezelf yourself
jicht {de} (articular) gout
Jiddisch Yiddish
Jiddisch {het} Yiddish
jij you [singular]
Jij ook. The same to you.
jijzelf yourself
Jinan {het} Jinan
Jin-dynastie {de} Jin Dynasty
Jingzhou {het} Jingzhou
jippie yahoo
jippie yippee
jobaanbieding {de} job offer
joch {het} [NN] [omg.] kid [coll.] [little boy]
jochie {het} [NN] kid [coll.] [little boy]
jodium {het} <I> iodine <I>
jogger {de} jogger
joggingpak {het} joggers
jogster {de} jogger [female]
jojo {de} yo-yo
joker {de} joker [cards]
jolijt {het} {de} laughter
jong young
jongedame {de} young lady
jongedames {mv} young ladies
jongeheer {de} [omg.] penis
jongelui {mv} youngsters
jongeman {de} young man
jongen {de} boy
jongen {de} lad
jongens {mv} boys
jongensachtig boyish
jongeren {mv} youths
jongleerbal {de} juggling ball
jongstleden <jl.> last
jonkvrouw {de} [oud.] [maagd] maiden [archaic] [poet.]
Jood {de} Jew
jood {het} <I> iodine <I>
Joods Jewish
joods Jewish
Jordaans Jordanian
Jordaanse dinar {de} <JOD> Jordanian dinar <JOD>
Jordanië {het} Jordan
journaal {het} newscast
journaal {het} news
journaal {het} [dagboek] journal
journalist {de} journalist
journalisten {mv} journalists
journalistiek {de} journalism
journalistiekprijs {de} journalism award
jouw your [possessive determiner]
Jouw beurt. It's your turn.
judo {het} judo
juf {de} teacher [female]
juichen to cheer
juichen to shout with joy
juist correct
juist just
juist proper
juist right
juk {het} yoke
jukbeen {het} cheekbone
jukken {mv} yokes
juli {de} July
juliaanse kalender {de} Julian calendar
juliavond {de} July evening
julidag {de} day in July
julidag {de} July day
julikever {de} [Polyphylla fullo] pine chafer
juliweken {mv} weeks in July
jullie you [plural direct]
jumper {de} [trui] jumper [Br.]
jungle {de} jungle
jungles {mv} jungles
juni {de} June
junidag {de} day in June
junidag {de} June day
junidagen {mv} days in June
junidagen {mv} June days
juniweken {mv} weeks in June
junkfood {het} junk food
junkie {de} junkie [coll.]
junkies {mv} junkies
junta {de} junta
junta's {mv} juntas
juridisch legal
jurist {de} jurist
juristen {mv} jurists
jurk {de} dress
jurken {mv} dresses
jury {de} jury
jury's {mv} juries
jus {de} [NN] gravy
jus {de} [NN] [omg.] orange juice
jus {de} d'orange [NN] orange juice
jute {de} jute
Jutland {het} Jutland
juweel {het} jewel
juwelen {mv} jewels
juwelier {de} jeweller
juweliers {mv} jewellers
juxtapositie {de} juxtaposition
K2 {de} [berg] K2 [mountain]
Kaaimaneilanden {mv} Cayman Islands
Kaaimaneilandse dollar {de} <KYD, CI$> Cayman Islands dollar <KYD, CI$>
kaak {de} jaw
kaakbeen {het} jawbone
kaal bald [head, tree, also liter.]
kaalhoofdig bald
kaalkopooievaar {de} [Mycteria americana] wood stork
kaap {de} cape
kaap {de} promontory
Kaap {de} Hoorn Cape Horn
Kaaps schubdier {het} [Smutsia temminckii, syn.: Manis temminckii] Cape pangolin
Kaaps schubdier {het} [Smutsia temminckii, syn.: Manis temminckii] ground pangolin
Kaaps schubdier {het} [Smutsia temminckii, syn.: Manis temminckii] Temminck's pangolin
Kaapse bergzebra {de} [Equus zebra zebra] Cape mountain zebra
Kaapse cobra {de} [Naja nivea] Cape cobra
Kaapse dwerguil {de} [Glaucidium capense] African barred owlet
Kaapse gier {de} [Gyps coprotheres] Cape vulture
Kaapse jan-van-gent {de} [Morus capensis] Cape gannet
Kaapse kwikstaart {de} [Motacilla capensis] Cape wagtail
Kaapse langklauw {de} [Macronyx capensis] Cape longclaw
Kaapse langklauw {de} [Macronyx capensis] orange-throated longclaw
Kaapse lijster {de} [Turdus olivaceus] olive thrush
Kaapse olifantspitsmuis {de} [Elephantulus edwardii] Cape elephant shrew
Kaapse olifantspitsmuis {de} [Elephantulus edwardii] Cape rock elephant shrew
Kaapse olifantspitsmuis {de} [Elephantulus edwardii] Cape sengi
Kaapse taling {de} [Anas capensis] Cape teal
Kaapstad {het} Cape Town
Kaapverdië {het} Cape Verde
Kaapverdische Eilanden {mv} Cape Verde Islands
Kaapverdische rietzanger {de} [Acrocephalus brevipennis] Cape Verde cane warbler / cane-warbler
Kaapverdische rietzanger {de} [Acrocephalus brevipennis] Cape Verde swamp warbler / swamp-warbler
Kaapverdische rietzanger {de} [Acrocephalus brevipennis] Cape Verde warbler
kaars {de} candle
kaarsen {mv} candles
kaarsenfabriek {de} candle factory
kaarsenwas {de} candle wax
kaarsenwinkel {de} candle shop
kaarslicht {het} candlelight
kaart {de} card
kaart {de} map
kaarten {mv} cards
kaartje {het} ticket
kaartjesknipper {de} ticket collector
kaartspel {het} card game
kaartspelen {mv} card games
kaas {de} cheese
kaasachtig cheesy
kaasfondue {de} cheese fondue
kaashapje {het} cheesy niblet
kaaskop {de} [pej.] Dutchman
kaasmes {het} cheese knife
kaasproduct {het} cheese product
kaasschaaf {de} cheese slicer
kaasstolp {de} cheese dome
kaasvulling {de} cheese stuffing
kabbelen to burble
kabeljauw {de} cod
kabeltelevisie {de} cable television
kabeltelevisie {de} cable TV
kabinet {het} cabinet
kabinetten {mv} cabinets
Kabul {het} Kabul
kachel {de} heater
kachel {de} stove
kade {de} quay
kade {de} wharf
Kadmos {de} Cadmus
kafferen to cut up rough
kafferen to let fly [attack verbally]
kafferen to let rip
kafferleeuwerik {de} [Eremopterix australis, syn.: Megalotis australis] black-eared finch lark
kafferleeuwerik {de} [Eremopterix australis, syn.: Megalotis australis] black-eared sparrow-lark
kaftan {de} kaftan
kaftans {mv} kaftans
Kähler-variëteit {de} Kähler manifold
Kaïro {het} Cairo
kajak {de} kayak
kaken {mv} jaws
kakkerlak {de} cockroach
kakkerlakken {mv} cockroaches
kakofonie {de} cacophony
Kalahari {de} Kalahari (Desert)
kalanderleeuwerik {de} [Melanocorypha calandra] calandra lark
kalender {de} calendar
kalenderdagen {mv} calendar days
kalenderjaar {het} calendar year
kalenders {mv} calendars
kalf {het} calf
kalief {de} caliph
kalium {het} <K> potassium <K>
kaliumcyanide {het} [KCN] potassium cyanide
kaliumsulfaat {het} [K2SO4] sulfate of potash
kaliumsulfaat {het} [K2SO4] [E-515] potassium sulfate [Am.]
kaliumsulfaat {het} [K2SO4] [E-515] potassium sulphate [Br.]
kalk {de} lime
kalkoen {de} turkey
kalkoenborst {de} turkey breast
kalkoenen {mv} turkeys
kalkoengier {de} [Cathartes aura] turkey buzzard [Am.]
kalkoengier {de} [Cathartes aura] turkey vulture
kalksteen {de} {het} limestone
kalm calm
kalm calmly
kalm quiet
kalm sedate
kalm serene
Kalm aan! Steady!
kalmeren to calm down
kalmeren to soothe
kalmerend soothing
kalmeringsmiddel {het} tranquilizer [Am.]
kalmpjes calmly
kalmte {de} calm
kalveren {mv} calves
kam {de} comb
kameel {de} camel
kameeltje {het} [Notodonta ziczac, syn. Eligmodonta ziczac] [nachtvlindersoort] pebble prominent [moth]
kamelen {mv} camels
kameleon {de} {het} chameleon
kameleons {mv} chameleons
kamer {de} chamber
kamer {de} room
Kamer {de} van Koophandel <KvK> chamber of commerce
kameraad {de} comrade
kameraadschap {de} camaraderie
Kameroen {het} Cameroon
kamers {mv} chambers
kamers {mv} rooms
kamertemperatuur {de} room temperature
kammen to comb
kammen {mv} combs
kamp {de} battle
kamp {de} struggle [conflict]
kamp {het} camp
Kampala {het} Kampala
kampeerder {de} camper [person]
kampeerplaats {de} camping site
kampeerplaats {de} campsite
kampeerplaatsen {mv} camping sites
kampeerplek {de} camping site
kamperen to camp
kampioen {de} champion
kampioenen {mv} champions
kampioenschap {het} championship
kampioenschap {het} championship title
kamsalamander {de} [Triturus cristatus] great crested newt
kamtsjatkamarmot {de} [Marmota camtschatica] black-capped marmot
kamtsjatkameeuw {de} [Larus schistisagus] slaty-backed gull
kan {de} jug
Kan je mij nog volgen? Are you with me?
kanaal {het} canal
Kanaal {het} English Channel
Kanaaleilanden {mv} Channel Islands
kanaaljuffer {de} [Erythromma lindenii, syn.: Cercion lindenii, Coenagrion lindenii] blue-eye [damselfly species]
kanaaljuffer {de} [Erythromma lindenii, syn.: Cercion lindenii, Coenagrion lindenii] goblet-marked damselfly
kanalen {mv} canals
kanarie {de} canary
kanaries {mv} canaries
kandelaar {de} candle holder
kandelaar {de} candlestick
kandidaat {de} candidate
kandidaat {de} nominee
kandidaten {mv} candidates
kandij {de} (rock) candy
kandijsuiker {de} rock sugar
kaneel {de} {het} cinnamon
kaneelkleur {de} cinnamon [colour]
kaneeltaling {de} [Spatula cyanoptera, syn.: Anas cyanoptera] cinnamon teal
Kangchenjunga {de} Kangchenjunga
kangoeroe {de} kangaroo
Kanin-schiereiland {het} Kanin Peninsula
kanker {de} cancer
kankeren to beef [coll.] [complain]
kano {de} canoe
kanonskogel {de} cannonball
kano's {mv} canoes
kanotocht {de} canoe ride
kans {de} chance
kansarm deprived
Kansas {het} [staat van de Verenigde Staten] Kansas <KS> [Sunflower State]
Kansas City {het} Kansas City
kansel {de} pulpit
kansels {mv} pulpits
kansen {mv} chances
kansrijk [veelbelovend] promising
kant {de} edge
kant {de} lace
kant {de} side
kant {de} way [direction]
kant {de} [oever] bank [of river, canal]
kantelen to tilt
kanten {mv} edges
kanten {mv} sides
kant-en-klaarmaaltijd {de} TV dinner
kantine {de} canteen
kantines {mv} canteens
kanton {het} canton
kanton {het} district
Kantonees {het} Cantonese
kantons {mv} cantons
kantoor {het} office
kantoorflat {de} office building
kantoorflats {mv} office buildings
kantoorgebouw {het} office building
kantoorgebouwen {mv} office buildings
kantoorklerk {de} (office) clerk
kantoorpersoneel {het} office staff
kantoren {mv} offices
kantstipspanner {de} [Scopula ornata] [nachtvlindersoort] lace border [moth]
Kaohsiung {het} Kaohsiung
kaolien {het} china clay
kaolien {het} kaolin
kapen {mv} capes
kaping {de} hijacking
kapitaal {het} capital
kapitalen {mv} capitals
kapitalist {de} capitalist
kapiteel {het} capital [of a column]
kapitein {de} captain
kapitein {de} master [captain]
kapittel {het} chapter
kaplaars {de} gumboot [Br.] [Aus.] [NZ]
kapot broken
kapotgaan to break down
kappa {de} <Κ, κ, ϰ> [Griekse letter] kappa <Κ, κ, ϰ> [Greek letter]
kapper {de} barber
kapper {de} hairdresser
kapseizen to capsize
kapsel {het} hairdo [coll.]
kapstok {de} coat rack
kapstok {de} coat stand
kapstok {de} hallstand
kapstok {de} hat rack
kapstok {de} hatstand
kapucijnerlijster {de} [Turdus olivater] black-hooded thrush
kar {de} cart
karakter {het} character
karaktereigenschap {de} trait
karakters {mv} characters
karamel {de} caramel
karate {het} karate
Karazee {de} Kara Sea
kardemom {de} [Elettaria cardamomum] cardamom
kardinaalsmantel {de} [Argynnis pandora] cardinal (butterfly)
kardinaalsmantel {de} [Argynnis pandora] cardinal fritillary [butterfly]
kardinaalsmantel {de} [Argynnis pandora] Mediterranean fritillary [butterfly]
karig barren
Karische Poort {de} Kara Gates {pl}
Karische Poort {de} Kara Strait
Karische Zee {de} Kara Sea
karkas {de} {het} carcase [Br.]
karkas {de} {het} carcass
Karlsruhe {het} Karlsruhe
karmozijnbuikparkiet {de} [Pyrrhura perlata, syn.: P. rhodogaster] crimson-bellied conure
karmozijnbuikparkiet {de} [Pyrrhura perlata, syn.: P. rhodogaster] crimson-bellied parakeet
karnemelk {de} buttermilk
karren {mv} carts
karstgebied {het} karst area
karton {het} pasteboard
kartonnen cardboard
kartonnen bord {het} paper plate
kartonnen deksel {de} pasteboard
karveel {het} caravel
karwei {de} {het} chore
karwei {de} {het} job
karwij {de} [Carum carvi] caraway
karwijzaad {het} caraway seed
karwijzaadpoeder {het} caraway powder
kas {de} glasshouse [Br.]
kas {de} greenhouse
kasgeld {het} cash
Kaspische Zee {de} Caspian Sea
kassa {de} (cash) register
kassa {de} checkout
kast {de} cupboard
kastanje {de} chestnut
kastanjebruin maroon
kastanjekopral {de} [Rufirallus castaneiceps, syn.: Anurolimnas castaneiceps] chestnut-headed crake
kastanjerugmees {de} [Poecile rufescens, syn.: Parus rufescens] chestnut-backed chickadee
kasteel {het} castle
kastelen {mv} castles
kasten {mv} cupboards
kat {de} cat
katachtig feline
kataplexie {de} cataplexy
kater {de} hangover
kathedraal {de} cathedral
Kathmandu {het} Kathmandu
katje {het} catkin
katoen cotton
katoen {de} {het} cotton
katoenen cotton [attr.]
katoenindustrie {de} cotton industry
katoenplantage {de} cotton plantation
Katowice {het} Katowice
katten {mv} cats
kattendoorn {de} [Ononis spinosa] spiny restharrow
kattenvlo {de} [Ctenocephalides felis] cat flea
kattenvoer {het} cat food
kattenwasje {het} catlick [Br.] [coll.]
kattenwasje {het} quick wash
kattig catty
kattin {de} [BN] female cat
Kaunas {het} Kaunas
kauw {de} [Corvus monedula] jackdaw
kauwen to chew
kauwgom {de} {het} chewing gum
kaviaar {de} caviar
Kawasaki {het} Kawasaki
Kazachs {het} Kazakh
Kazachstan {het} Kazakhstan
Kazan {het} Kazan
kazen {mv} cheeses
keel {de} throat
keelholte {de} [Cavitas pharyngis] pharyngeal cavity
keelholte {de} [Cavitas pharyngis] pharynx
keelpijn {de} sore throat
keep {de} [Fringilla montifringilla] brambling
keeper {de} goalkeeper
keeper {de} keeper
keepster {de} goalkeeper [female]
keepster {de} keeper [female]
keer {de} time [occasion]
keerzij {de} reverse [e.g. of a coin, medal]
keerzijde {de} reverse [e.g. of a coin, medal]
keffen to yap
kegelvormig conical
kei {de} stone
keien {mv} cobbles {pl}
keizer {de} emperor
keizerin {de} empress
keizerlijk imperial
keizerreiger {de} [Ardea insignis, syn.: Ardea imperialis] (great) white-bellied heron
keizerreiger {de} [Ardea insignis, syn.: Ardea imperialis] imperial heron
keizerrijk {het} empire
keizersmantel {de} [Argynnis paphia] silver-washed fritillary
keizerspinguïn {de} [Aptenodytes forsteri] emperor penguin
kelder {de} basement
kelder {de} cellar
kelderdeur {de} basement door
kelderdeur {de} cellar door
kelderluik {het} cellar hatch
keldermuur {de} basement wall
kelderruimte {de} basement room
kelderruimte {de} cellar room
keldertrap {de} basement stairs {pl}
keldertrap {de} basement steps {pl}
keldertrap {de} cellar steps {pl}
kelderwoning {de} basement flat [esp. Br.]
kelner {de} waiter
kelpmeeuw {de} [Larus dominicanus] Dominican gull
kelpmeeuw {de} [Larus dominicanus] kelp gull
Keltische Zee {de} Celtic Sea
kenbaar identifiable
Kenia {het} Kenya
Keniaans Kenyan
Keniaanse shilling {de} <KES> Kenyan shilling <KES>
kenmerk {het} characteristic
kenmerk {het} feature
kenmerken to characterize
kennelijk apparent
kennelijk apparently
kennelijk clear
kennelijk clearly
kennelijk evident
kennelijk evidently
kennelijk obvious
kennelijk obviously
kennelijk seemingly
kennen to know
kennis {de} knowledge
kennis {de} [bekende] acquaintance
kennismaken to meet
kennismaking {de} acquaintance
kennissenkring {de} circle of acquaintances
Kentucky {het} [staat van de Verenigde Staten] Kentucky <KY> [Bluegrass State]
keramiek {de} ceramics {pl}
keramisch ceramic
kerel {de} fellow
keren to turn
kerende hoogte {de} retaining height
kerk {de} church
kerkbank {de} church pew
kerkbezoek {het} church attendance
kerkdeur {de} church door
kerkdienst {de} church service
kerkdienst {de} divine service
kerken {mv} churches
kerker {de} dungeon
kerkgebouw {het} church (building)
kerkhof {het} cemetery
kerkklok {de} church clock
kerkkoor {het} church choir
kerktoren {de} steeple
kerkuil {de} [Tyto alba] (common) barn owl
kerkuittreding {de} leaving a church [by an official declaration]
kermis {de} fair
kern- nuclear
kern {de} core
kern {de} nucleus
kern {de} [essentie] essence
kern {de} [van een zaak] heart [fig.] [e.g. the heart of the matter]
kernachtig concise
kernachtig pithy
kernachtig terse
kerncentrale {de} nuclear power station
kernongeval {het} nuclear accident
kernraket {de} nuclear missile
kernreactor {de} nuclear reactor
kerntaken {mv} core business {sg}
kerosine {de} kerosene
kerrie {de} curry
kers {de} cherry
kersen {mv} cherries
kersenjam {de} cherry jam
kersentaart {de} cherry cake
kerst {de} Christmas
kerstavond {de} Christmas Eve
kerstbal {de} bauble [esp. Br.]
kerstbal {de} [kerstboomversiering] Christmas ball [Am.]
kerstboodschap {de} Christmas message
kerstboodschappen {mv} Christmas shopping {sg}
kerstboom {de} Christmas tree
kerstboomverlichting {de} Christmas (tree) lights
kerstcadeau {het} Christmas present
kerstconcert {het} Christmas concert
kerstdag {de} Christmas Day
kerstdienst {de} Christmas Eve service
kerstdiner {het} Christmas dinner
kerstdrukte {de} Christmas stress
kerstfeest {het} Christmas
kerstgeschenk {het} Christmas present
kerstinkopen {mv} Christmas shopping {sg}
Kerstman {de} Santa Claus
Kerstmis {de} Christmas
kersttoespraak {de} Christmas address
kersttoespraak {de} Christmas speech
ketel {de} kettle
keten {de} chain [restaurants, stores, etc.]
ketenen to chain
ketting {de} chain
kettingbrief {de} chain letter
kettingreactie {de} chain reaction
kettingwiel {het} chain wheel
kettingzaag {de} chainsaw
keu {de} cue stick
keu {de} cue [cue stick]
keuken {de} kitchen
keuken {de} [kookkunst] cuisine
keukenafval {de} {het} kitchen waste
keukenbijl {de} kitchen cleaver
keukenchef {de} chef de cuisine
keukendeur {de} kitchen door
keukendoek {de} kitchen towel
keukeneiland {het} kitchen island
keukengerei {het} kitchen utensils
keukenhanddoek {de} kitchen towel
keukenkast {de} kitchen cupboard
keukenklok {de} kitchen clock
keukenla {de} kitchen drawer
keukenlade {de} kitchen drawer
keukenlamp {de} kitchen lamp
keukenlepel {de} cooking spoon
keukenmes {het} kitchen knife
keukenpapier {het} kitchen paper
keukenpapier {het} paper towel
keukenpersoneel {het} kitchen staff
keukenplafond {het} kitchen ceiling
keukenraam {het} kitchen window
keukenrol {de} kitchen roll
keukenschort {de} {het} kitchen apron
keukenstoel {de} kitchen chair
keukentafel {de} kitchen table
keukenvloer {de} kitchen floor
keukenwand {de} kitchen wall
keukenweegschaal {de} kitchen scales {pl}
keukenzout {het} common salt
keukenzout {het} cooking salt
keukenzout {het} table salt
Keulen {het} Cologne
Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Rome wasn't built in a day.
keuren to examine
keuren to inspect
keuren to judge
keuren to taste
keuren to test
keurend reviewing
keurig decent
keurig decently
keurig neat
keuring {de} examination
keuring {de} inspection
keuring {de} test
keus {de} choice
keuvelen to chat
keuze {de} choice
keuzen {mv} choices
keuzes {mv} choices
keuzevrijheid {de} freedom of choice
kever {de} beetle
keyboard {het} keyboard
keyboards {mv} keyboards
Khartoem {het} Khartoum
Khmer {het} Khmer
kibbelen to bicker
kibbelen to squabble
kidnappen to kidnap
kiekeboe peekaboo
kieken {het} [BN] [omg.] chicken
kiekje {het} snapshot
Kiel {het} Kiel
kiem {de} germ
kieming {de} germination
kienspel {het} bingo
kier {de} chink
kier {de} crack
kier {de} slit
kierewiet [omg.] gaga [coll.]
kies {de} back tooth
kies {de} grinder
kies {de} molar
kies {de} molar [tooth]
kiesdistrict {het} constituency
kieskeurig fussy
kiespijn {de} toothache
kiesrecht {het} right to vote
kietelen to tickle
Kiev {het} Kiev
kiezel {het} [grind] gravel
kiezelsprinkhaan {de} [Sphingonotus caerulans] (slender) blue-winged grasshopper
kiezen to choose
kiezen to pick [select]
kiezen {mv} back teeth
kiezer {de} voter
Kigali {het} Kigali
Kijk uit voor de hond! Beware of the dog!
kijken to look
kijkfile {de} [traffic jam caused by motorists slowing down to look at an accident]
kijklustig curious [bystanders etc.]
kijven to quarrel
kikker {de} frog
kikkerbad {het} paddling pool [Br.]
kikkers {mv} frogs
kikkervisje {het} tadpole
Kilimanjaro {de} [berg] (Mount) Kilimanjaro
kilo {het} {de} [kilogram] kilo [kilogram]
kilocalorie {de} <kcal> kilocalorie <kcal>
kilocalorieën {mv} <kcal> kilocalories <kcal>
kilogram {het} kilogram
kilometer {de} kilometer [Am.] <km>
kilometer {de} kilometre [Br.] <km>
kilo-ohm {de} {het} <kΩ> kilo-ohm <kΩ>
kilo-ohm {de} {het} <kΩ> kilohm <kΩ>
kilowatt {de} <kW> kilowatt <kW>
kilt {de} kilt
kimono {de} kimono
kin {de} chin
kind {het} child
kind {het} kid [coll.]
kinderachtig childish
kinderachtig childishly
kinderafdeling {de} children's department
kinderarbeid {de} child labor [Am.]
kinderarbeid {de} child labour [Br.]
kinderarmoede {de} child poverty
kinderarts {de} children's doctor
kinderarts {de} paediatrician [Br.]
kinderarts {de} paediatrist [Br.]
kinderarts {de} pediatrician [Am.]
kinderarts {de} pediatrist [Am.]
kinderbed {het} child's bed
kinderboek {het} children's book
kinderboekenauteur {de} author of children's books
kinderboekenschrijfster {de} author of children's books [female]
kinderboekenschrijver {de} children's book writer
kinderboekwinkel {de} children's bookshop [esp. Br.]
kinderboekwinkel {de} children's bookstore [esp. Am.]
kindercardioloog {de} paediatric cardiologist [Br.]
kindercardioloog {de} pediatric cardiologist [Am.]
kindercircus {het} children's circus
kinderen {mv} children
kinderen {mv} kids [coll.]
kinderfiets {de} child's bicycle
kinderfiets {de} children's bicycle
kindergeneeskunde {de} paediatrics [Br.]
kindergeneeskunde {de} pediatrics [Am.]
kinderhater {de} child hater [also: child-hater]
kinderjaren {mv} childhood years
kinderkamer {de} children's room
kinderkanker {de} childhood cancer
kinderkleding {de} children's clothing
kinderkliniek {de} children's clinic
kinderkliniek {de} paediatric clinic [Br.]
kinderkliniek {de} pediatric clinic [Am.]
kinderkoor {het} children's choir
kinderkrant {de} children's paper
kinderleukemie {de} children's leukaemia [Br.]
kinderleukemie {de} children's leukemia [Am.]
kinderlijk eenvoudig childishly simple
kinderlijk eenvoudig easy-peasy [Br.] [coll.]
kinderliteratuur {de} children's literature
kinderloos childless
kinderloos without children [postpos.]
kinderloosheid {de} childlessness
kindermisbruik {het} child abuse
kindermishandeling {de} child abuse
kinderoncologie {de} children's oncology
kinderoncologie {de} pediatric oncology [Am.]
kinderpagina {de} [in een krant of magazine] children's page [in a newspaper or magazine]
kinderportret {het} child's portrait
kinderpsycholoog {de} child psychologist
kinderschaar {de} child's scissors {pl} [one pair]
kinderspeelplaats {de} children's playground
kinderspel {het} child's play
kinderspel {het} children's game
kindertelevisie {de} children's television
kindertijd {de} childhood
kindertuin {de} [BN] [omg.] kindergarten
kinderverlamming {de} infantile paralysis
kinderverlamming {de} polio
kinderwagen {de} baby carriage [Am.]
kinderwagen {de} perambulator [Br.] [dated]
kinderwagen {de} pram [Br.]
kinderwagen {de} stroller [Am.]
kinderwens {de} wish to have children
kinderziekenhuis {het} children's hospital
kindje {het} infant
kindsheid {de} infancy
kindvriendelijk child-friendly
kinetische energie {de} kinetic energy
kinkajoe {de} [Potos flavus] kinkajou
kiosk {de} booth
kiosk {de} kiosk
Kioto {het} Kyoto
kip {de} chicken
kip {de} hen
kiplekker as fit as a fiddle
kiplekker zijn to be as fit as a fiddle
kippenbot {het} chicken bone
kippenest {het} pothole
kippenfarm {de} chicken farm
kippengyros {de} chicken gyros
kippenhok {het} henhouse
kippenhok {het} hen house
kippennest {het} pothole
kippensoep {de} chicken soup
kippenvel {het} goose bumps [esp. Am.]
kippenvoer {het} chicken feed
kippenvoer {het} hen food
Kirgizië {het} Kyrgyzstan
Kirgizische Republiek {de} [Kirgizië] Kyrgyz Republic [Kyrgyzstan]
Kirgizische som {de} <KGS> Kyrgyzstani som <KGS>
kist {de} chest
kittelaar {de} clitoris
kittelen to tickle
kitten {de} kitten
kittens {mv} kittens
Kitti's varkensneusvleermuis {de} [Craseonycteris thonglongyai] bumblebee bat
Kitti's varkensneusvleermuis {de} [Craseonycteris thonglongyai] Kitti's hog-nosed bat
Kittlitz' alk {de} [Brachyramphus brevirostris] Kittlitz's murrelet
klaar ready
klaar zijn to be done
klaarblijkelijk evidently [obviously]
klaarblijkelijk evident [obvious]
klaarblijkelijk obvious
klaarblijkelijk obviously
klaarmaken to cook
klaarmaken to prepare
klaarstaan to be ready
klaarstaan to be waiting
klaarwakker wide awake
klacht {de} complaint
klachten {mv} complaints
klagen to complain
klager {de} complainer
klager {de} plaintiff
klampen to clamp
klandizie {de} custom [Br.]
klank {de} sound
klank {de} tone
klant {de} client
klant {de} customer
klanten {mv} clients
klantenbasis {de} (regular) customers {pl} [collectively]
klantenbasis {de} base of customers
klantenbasis {de} client base
klantenbasis {de} customer base
klantenbasis {de} established clientele
klantendienst {de} customer service
klantenevent {het} customer event
klantengegevens {mv} customer data
klantengroep {de} group of customers
klantenlijst {de} list of customers
klantenrelatie {de} customer relationship
klantentevredenheid {de} customer satisfaction <CS>
klantentoilet {het} customer toilet
klap {de} blow
klap {de} slap
klap {de} smack
klappen to clap
klappersprinkhaan {de} [Psophus stridulus] rattle grasshopper
klaproos {de} poppy
klaren to clear
klarinet {de} clarinet
klarinetten {mv} clarinets
klaring {de} clearance
klas {de} class
klasgenoot {de} classmate
klaslokaal {het} classroom
klasse {de} class
klasseren to classify
klassiek classical
klassiek classic
klassieke muziek {de} classical music
klassieker {de} classic [book, film, song]
klauteren to climb
klauteren to scramble
klauw {de} claw
klauwplaat {de} lathe chuck
klavechord {het} clavichord
klavecimbel {de} {het} harpsichord
klaver {de} clover
klaveren- of clubs
klavichord {het} clavichord
kleden to dress
kleding {de} clothes
kleding {de} clothing
kleding {de} wear [clothing: e.g. casual wear]
kledingkast {de} wardrobe
kledingstuk {het} garment
kleed {het} [BN] dress
kleed {het} [vloerkleed] rug
kleefkruid {het} [Galium aparine] cleavers [treated as sg. or pl.]
kleefkruid {het} [Galium aparine] goosegrass [cleavers]
kleefmiddel {het} adhesive
kleefstof {de} adhesive
kleerborstel {de} clothes brush
kleerhaak {de} coat hook
kleerhanger {de} coat hanger
kleermaker {de} tailor
klei {de} clay
kleigrond {de} clay soil
klein little
klein minor
klein short
klein small
klein behaard gordeldier {het} [Chaetophractus vellerosus] crying armadillo
klein behaard gordeldier {het} [Chaetophractus vellerosus] screaming hairy armadillo
klein behaard gordeldier {het} [Chaetophractus vellerosus] small hairy armadillo
klein behaard gordeldier {het} [Chaetophractus vellerosus] small screaming armadillo
klein geaderd witje {het} [Pieris napi] green-veined white
klein muisbeertje {het} [Pelosia obtusa, syn.: Paidia obtusa] [beervlinder] small dotted footman [moth]
klein sterrenscherm {het} [Astrantia minor] lesser masterwort
klein tijgerblauwtje {het} [Leptotes pirithous] common zebra blue [butterfly]
klein tijgerblauwtje {het} [Leptotes pirithous] Lang's short-tailed blue [butterfly]
Klein-Azië {het} Asia Minor
kleindochter {de} granddaughter
kleine alk {de} [Alle alle] dovekie [esp. Am.]
kleine alk {de} [Alle alle] little auk [Br.]
kleine ani {de} [Crotophaga ani] smooth-billed ani
kleine bosral {de} [Aramides mangle] little wood rail
kleine burgemeester {de} [Larus glaucoides] Iceland gull
kleine Canadese gans {de} [Branta hutchinsii] cackling goose
kleine dwergmuismaki {de} [Microcebus myoxinus] dormouse lemur
kleine dwergmuismaki {de} [Microcebus myoxinus] Peters' mouse lemur
kleine dwergmuismaki {de} [Microcebus myoxinus] pygmy mouse lemur
kleine dwergspitsmuis {de} [Sorex minutissimus] Eurasian least shrew
kleine dwergvleermuis {de} [Pipistrellus pygmaeus] soprano pipistrelle (bat)
kleine geelkuifspecht {de} [Picus chlorolophus] lesser yellownape
kleine geelpootruiter {de} [Tringa flavipes] lesser yellowlegs [treated as sg.]
kleine goudsprinkhaan {de} [Euthystira brachyptera, syn.: Chrysochraon brachyptera] small gold grasshopper
kleine graszanger {de} [Cisticola nana, syn.: C. nanus] tiny cisticola
kleine groenbandspanner {de} [Colostygia pectinataria] green carpet (moth)
kleine groene kikker {de} [Pelophylax lessonae, vroeger: Rana lessonae] pool frog
kleine hageheld {de} [Lasiocampa trifolii] [nachtvlindersoort] grass eggar [moth]
kleine heivlinder {de} [Hipparchia statilinus] tree grayling [butterfly]
kleine hersenen {mv} cerebellum {sg}
kleine hoefijzerneus {de} [Rhinolophus hipposideros] lesser horseshoe bat
kleine huismoeder {de} [Noctua interjecta] [nachtvlindersoort] least yellow underwing [moth]
kleine jager {de} [Stercorarius parasiticus] Arctic skua
kleine jager {de} [Stercorarius parasiticus] parasitic jaeger [Am.]
kleine jager {de} [Stercorarius parasiticus] parasitic skua
kleine klapekster {de} [Lanius minor] lesser gray shrike [Am.]
kleine klapekster {de} [Lanius minor] lesser grey shrike [Br.]
kleine klit {de} [Arctium minus] common burdock
kleine klit {de} [Arctium minus] lesser burdock
kleine klit {de} [Arctium minus] little burdock
kleine kortteenleeuwerik {de} [Calandrella rufescens, syn.: Alaudala rufescens] lesser short-toed lark
kleine langtongvleerhond {de} [Macroglossus minimus] dagger-toothed long-nosed fruit bat
kleine langtongvleerhond {de} [Macroglossus minimus] honey nectar bat
kleine langtongvleerhond {de} [Macroglossus minimus] least blossom bat / blossom-bat
kleine langtongvleerhond {de} [Macroglossus minimus] lesser long-tongued fruit bat
kleine langtongvleerhond {de} [Macroglossus minimus] long-tongued nectar bat
kleine langtongvleerhond {de} [Macroglossus minimus] northern blossom bat
kleine maagdenpalm {de} [Vinca minor] dwarf periwinkle
kleine maagdenpalm {de} [Vinca minor] lesser periwinkle
kleine mantelmeeuw {de} [Larus fuscus] lesser black-backed gull
kleine menievogel {de} [Pericrocotus cinnamomeus] small minivet
kleine motmot {de} [Hylomanes momotula] tody motmot
kleine paradijsvogel {de} [Paradisaea minor] lesser bird-of-paradise
kleine ratelaar {de} [Rhinanthus minor] (little) yellow rattle
kleine regenwulp {de} [Numenius minutus] little curlew
kleine renkoekoek {de} [Geococcyx velox] lesser roadrunner
kleine strandloper {de} [Calidris minuta] little stint
kleine tijgerparkiet {de} [Psittacella modesta] modest tiger parrot
kleine torenvalk {de} [Falco naumanni] lesser kestrel
kleine vale vleermuis {de} [Myotis blythii] lesser mouse-eared bat
kleine vos {de} [Aglais urticae] small tortoiseshell (butterfly)
kleine watersalamander {de} [Lissotriton vulgaris, vroeger: Triturus vulgaris] common newt
kleine watersalamander {de} [Lissotriton vulgaris, vroeger: Triturus vulgaris] smooth newt
kleine zilverreiger {de} [Egretta garzetta] little egret
kleine zomervlinder {de} [Hemithea aestivaria] common emerald [moth]
kleine zonne-eekhoorn {de} [Heliosciurus gambianus] Gambian sun squirrel
kleine zusterhaai {de} [Pseudoginglymostoma brevicaudatum] short-tail nurse shark
kleiner smaller
kleingeld {het} change [coins]
kleingeld {het} small change
kleinigheid {de} trifle
kleinkind {het} grandchild
kleinst smallest
kleinste jager {de} [Stercorarius longicaudus] long-tailed jaeger [Am.]
kleinste jager {de} [Stercorarius longicaudus] long-tailed skua
kleinste potvis {de} [Kogia sima, syn.: Kogia simus] dwarf sperm whale
kleinste spitsmuis {de} [Sorex minutissimus] Eurasian least shrew
kleinste strandloper {de} [Calidris minutilla] least sandpiper
kleintjes {mv} little ones
kleinzieligheid {de} pettiness
kleinzoon {de} grandson
klemring {de} ferrule
klemsysteem {het} clamping system
kleptomaan kleptomaniac
kleptomaan {de} kleptomaniac
kleptomanie {de} kleptomania
kleren {mv} clothes
klerenborstel {de} clothes brush
klerenkast {de} wardrobe
klerenkasten {mv} wardrobes
klets {de} rubbish
kletsen to chat
kletsen to chatter
kletsen to natter
kletskop {de} [BN] [iem. met een kaal hoofd] baldy [coll.] [pej.]
kletskop {de} [BN] [kaal hoofd] baldhead
kletskop {de} [koekje] gingersnap
kletskous {de} chatterbox
kletsmajoor {de} blatherer
kletsmajoor {de} gossipmonger
kletsmajoor {de} twaddler
kletsnat soggy
kletspraat {de} [onzin] nonsense
kletspraat {de} [prietpraat] twaddle
kletspraat {de} [roddel] gossip
kletspraat verkopen to gossip
kletstante {de} chatterbox
kleur {de} color [Am.]
kleur {de} colour [Br.]
kleuren {mv} colors [Am.]
kleuren {mv} colours [Br.]
kleurig colorful [Am.]
kleurig colourful [Br.]
kleurloos colorless [Am.]
kleurloos colourless [Br.]
kleurrijk colorful [Am.]
kleurrijk colourful [Br.]
kleurstof {de} colorant [Am.]
kleurstof {de} colourant [Br.]
kleurstof {de} dye
kleurvast colorfast [Am.]
kleurvast colourfast [Br.]
kleuterschool {de} kindergarten
kleven to stick
kleverig sticky
kleverig koraalzwammetje {het} [Calocera viscosa] yellow stagshorn
kleverige salie {de} [Salvia glutinosa] glutinous sage
kleverige salie {de} [Salvia glutinosa] Jupiter's distaff
kleverige salie {de} [Salvia glutinosa] Jupiter's sage
kleverige salie {de} [Salvia glutinosa] sticky sage
klikken to snitch
klikspaan {de} telltale
klim {de} climb
klimaat {het} climate
klimaatverandering {de} climate change
klimmen to climb
klimmuur {de} climbing wall
klimplant {de} climber [climbing plant]
klimplant {de} climbing plant
klimplant {de} vine
klimplanten {mv} vines
kliniek {de} clinic
klinisch clinical
klink {de} doorhandle
klink {de} handle
klinken to ring
klinken to sound
klinker {de} vowel
klip {de} cliff
klok {de} clock
klok {de} [bel] bell
klokjesgentiaan {de} [Gentiana pneumonanthe] marsh gentian
klokkentoren {de} clock tower
klomp {de} clog
klompvoet {de} clubfoot
klompvoetkikkers {mv} [geslacht Atelopus] harlequin toads
klompvoetkikkers {mv} [geslacht Atelopus] stubfoot toads
kloof {de} canyon
kloof {de} gorge
klooster {het} monastery
kloosterbibliotheek {de} monastery library
kloosterbibliotheek {de} monastic library
kloosterleven {het} monastery life
kloosterleven {het} monastic life
kloosterzuster {de} nun
kloot {de} [omg.] [NN] testicle
klopboormachine {de} hammer drill
kloppen to knock
kloppen to tap
klopper {de} [keuken] beater
kloten {mv} [omg.] [NN] testicles
klotsen to burble
klotsen to splash
kluis {de} safe
klungelig inept
klus {de} chore
klutsen to whisk
kluwen {de} {het} ball [of thread, yarn, or cord]
kluwen {de} {het} clew [ball of thread, yarn, or cord]
kluwen {de} {het} knot
kluwenklokje {het} [Campanula glomerata] clustered bellflower
knaagdier {het} rodent
knaagdieren {mv} rodents
knagen to gnaw
knakken to break
knakken to crack
knakken to snap
knal {de} bang
knallen to bang
knalpot {de} muffler [Am.]
knalpot {de} silencer [Br.]
knalvol crowded
knap clever
knap good-looking
knap handsome
knap pretty
knap sagacious
knap smart
knapperen to crackle
knapperig crisp
knapzak {de} knapsack
knautiawespbij {de} [Nomada armata] armed nomad bee
knecht {de} servant
knellen to squeeze
kneuzen to bruise
knie {de} knee [Genu]
knieën {mv} knees
knielen to kneel
knieschijf {de} kneecap
knijpen to pinch
knijptang {de} pincers
knikken to buckle
knikken to nod
knikkend tandzaad {het} [Bidens cernua] nodding bur-marigold
knikkende distel {de} [Carduus nutans] musk thistle
knikkende distel {de} [Carduus nutans] nodding plumeless thistle
knikkende distel {de} [Carduus nutans] nodding thistle
knikkende vogelmelk {de} [Ornithogalum nutans] drooping star-of-Bethlehem
knipogen to wink
knipoog {de} wink
knippen to cut
knippen to snip
knobbelzwaan {de} [Cygnus olor] mute swan
knoedel {de} dumpling
knoflook {het} {de} [Allium sativum] garlic
knoflookpad {de} [Pelobates fuscus] common spadefoot (toad)
knokkel {de} knuckle
knook {de} [BN] joint
knoop {de} button
knoop {de} knot
knoopbatterij {de} button cell
knoopkruidparelmoervlinder {de} [Melitaea phoebe] knapweed fritillary [butterfly]
knoopplaat {de} gusset plate
knoopsgat {het} buttonhole
knop {de} button
knopen to knot
knopen to tie
knopen {mv} buttons
knopen aanzetten to button
knopsprietje {het} [Myrmeleotettix maculatus, syn.: Gomphocerus maculatus] [sprinkhanensoort] common club grasshopper
knopsprietje {het} [Myrmeleotettix maculatus, syn.: Gomphocerus maculatus] [sprinkhanensoort] mottled grasshopper
knorrig grumpy
knot {de} [haarknot] bun [hairstyle]
knotje {het} [haarknotje] bun [hairstyle]
knuffel {de} cuddle
knuffel {de} hug
knuffel {de} [knuffelbeest, knuffeldier] cuddly toy
knuffelbeer {de} teddy bear
knuffelbeest {het} cuddly toy [Br.]
knuffeldier {het} cuddly toy
knuffelen to cuddle
knuffelen to hug
knullig clumsy
knus cosy [Br.]
knus cozy [Am.]
knutselen to do handicrafts
kobalt {het} <Co> cobalt <Co>
kobaltatoom {het} cobalt atom
Kobe {het} Kobe
kobold {de} goblin
Kochs gentiaan {de} [Gentiana acaulis] stemless gentian
koddig ludicrous
kodiakbeer {de} [Ursus arctos middendorffi] Alaskan brown bear
kodiakbeer {de} [Ursus arctos middendorffi] Kodiak bear
kodiakbeer {de} [Ursus arctos middendorffi] Kodiak brown bear
koe {de} cow
koeien {mv} cows
koekeloeren to peer
koekenpan {de} frying pan
koekje {het} biscuit [Br.]
koekje {het} cookie [Am.]
koekoeksklok {de} cuckoo clock
koel cool
koelbekken {het} holding basin [for spent atomic fuel]
koelblok {het} heat sink
koelkast {de} fridge
koelkast {de} refrigerator
koelsysteem {het} cooling system
koelvloeistof {de} coolant
koelwater {het} cooling water
koen daring [brave]
koen valiant
koepel {de} dome
Koerdisch Kurdish
Koerdisch {het} Kurdish
koereiger {de} [Bubulcus ibis] cattle egret
koers {de} price
koesteren to cherish
koesteren to nourish
koets {de} carriage [horse-drawn]
koets {de} coach [horse-drawn]
koetsier {de} coachman
koevinkje {het} [Aphantopus hyperantus] [dagvlindersoort] ringlet (butterfly)
koevoet {de} crowbar
Koeweit {het} Kuwait
Koeweitse dinar {de} <KWD> Kuwaiti dinar <KWD>
kofferbak {de} boot [Br.]
kofferbak {de} trunk [Am.]
kofferbakmarkt {de} car boot sale [Br.]
koffie {de} coffee
koffie zetten to make coffee
koffiedik {het} coffee grounds
koffiedrinker {de} coffee drinker
koffiehandel {de} coffee trade
koffiekan {de} coffeepot
koffielepel {de} coffee spoon
koffiemachine {de} coffee maker
koffiemelk {de} coffee cream
koffiepauze {de} coffee break
koffieplanter {de} coffee planter
koffiepot {de} coffeepot
koffiezetapparaat {het} coffee maker
koffiezetmachine {de} coffee maker
kogel {de} bullet
kogel {de} sphere
kogels {mv} bullets
kogelstoten {het} shot put
kok {de} cook
koken to cook
koken [overgang van de vloeibare fase naar een gas] to boil
koken {het} cooking
koker {de} case
koket coquettish
kokosnoot {de} coconut
kokosnootmelk {de} coconut milk
kokosnoten {mv} coconuts
kokosvlees {het} coconut flesh
kokoswater {het} coconut water
kolen {mv} coal {sg}
kolenmijn {de} coal mine
kolibrievlinder {de} [Macroglossum stellatarum] hummingbird hawk-moth
Kolkata {het} [vroeger Calcutta] Kolkata [formerly Calcutta]
kolom {de} column
kolonel {de} colonel
koloniaal colonial
kolonie {de} colony
koloniseren to colonise [Br.]
koloniseren to colonize
kom {de} basin
kom {de} bowl
Kom aan! [vooral BN] Come on!
Kom op! [vooral NN] Come on!
komedie {de} comedy
komeet {de} comet
komen to come
komiek comical
komiek comic
komiek {de} comedian
komiek {de} comic
komisch comical
komisch funny
komisch humorous
komkommer {de} [Cucumis sativus L.] cucumber
komkommers {mv} cucumbers
komkommersalade {de} cucumber salad
komkommersoep {de} cucumber soup
komma {de} {het} comma
kommapunt {de} {het} semicolon
kommapunten {mv} semicolons
komma's {mv} commas
kompas {het} compass
komst {de} advent
komst {de} arrival
komst {de} coming
Kongobekken {het} Congo Basin
konijn {het} rabbit
konijnen {mv} rabbits
konijnenuil {de} [Athene cunicularia] burrowing owl
konijnuiltje {het} [Athene cunicularia] burrowing owl
koning {de} king
koning {de} king [chess]
Koning Hazehart Saint Maybe [Anne Tyler]
Koning Lear King Lear [William Shakespeare]
koningin {de} queen
Koningin voor duizend dagen Anne of the Thousand Days [Charles Jarrott]
koningscobra {de} [Ophiophagus hannah] king cobra
koningseider {de} [Somateria spectabilis] king eider (duck)
koningsparadijsvogel {de} [Cicinnurus regius] king bird-of-paradise
koningspinguïn {de} [Aptenodytes patagonicus] king penguin
koningsral {de} [Rallus elegans] king rail
koninklijk royal
Koninklijke Marine {de} <KM> Royal Netherlands Navy <RNLN>
koninkrijk {het} kingdom
Koninkrijk {het} Bahrein Kingdom of Bahrain
Koninkrijk {het} België Kingdom of Belgium
Koninkrijk {het} Bhutan Kingdom of Bhutan
Koninkrijk {het} Cambodja Kingdom of Cambodia
Koninkrijk {het} der Nederlanden Kingdom of the Netherlands
Koninkrijk {het} Lesotho Kingdom of Lesotho
Koninkrijk {het} Marokko Kingdom of Morocco
Koninkrijk {het} Noorwegen Kingdom of Norway
Koninkrijk {het} Saoedi-Arabië Kingdom of Saudi Arabia
Koninkrijk {het} Spanje Kingdom of Spain
Koninkrijk {het} Swaziland Kingdom of Swaziland
Koninkrijk {het} Thailand Kingdom of Thailand
Koninkrijk {het} Zweden Kingdom of Sweden
kont {de} [omg.] behind [coll.] [buttocks]
kont {de} [omg.] bottom [esp. Br.] [buttocks]
kont {de} [omg.] buttocks {pl}
kont {de} [omg.] butt [esp. Am.] [coll.] [buttocks]
kooi {de} berth
kooi {de} bunk
kooi {de} cage
kooi {de} coop
kooi {de} fold [for sheep]
kooi {de} sty
kooi {de} [hok] pen [cage]
kookboek {het} cookbook
kookboek {het} cookery book
kookpan {de} pot [with two handles]
kookpunt {het} boiling point
kool {de} cabbage
kooldioxide {het} <CO2> carbon dioxide <CO2>
koolgalmug {de} [Contarinia nasturtii] swede midge
koolhydraat {het} carbohydrate
koolhydraten {mv} carbohydrates
koollangpootmug {de} [Tipula oleracea, syn.: T. pratensis, T. submendosa] marsh crane fly
koolmees {de} [Parus major] great tit
koolmijn {de} coal mine
koolmonoxide {het} <CO> carbon monoxide <CO>
koolmot {de} [Plutella xylostella] diamondback moth
koolstof {de} carbon <C>
koolstofatoom {het} carbon atom
koolstofdioxide {het} <CO2> carbon dioxide <CO2>
kooluil {de} [Mamestra brassicae] cabbage moth
koolvis {de} pollack
koolwaterstof {de} hydrocarbon
koolzaad {het} [Brassica napus] oilseed rape
koolzaadolie {de} rape oil
koolzaadolie {de} rapeseed oil
koolzaadveld {het} rape field
koop {de} buy [coll.]
koop {de} purchase
koopavond {de} late night shopping
koopflat {de} condominium [Am.] [single apartment]
koophandel {de} commerce
koophandel {de} trade
koopkracht {de} purchasing power
koopprijs {de} purchase price
koopwoning {de} condominium [Am.] [single apartment]
koor {het} choir
koord {de} {het} rope
koorts {de} fever
koortsig feverish
kop {de} cup
kop {de} head
kop {de} headline
kopbal {de} header
kopen to buy
kopen to purchase
Kopenhagen {het} Copenhagen
koper {de} buyer
koper {de} purchaser
koper {het} <Cu> copper <Cu>
koperatoom {het} copper atom
koperen copper
kopergroenzwam {de} [Stropharia aeruginosa] verdigris agaric
koperhaai {de} [Carcharhinus brachyurus] bronze whaler
koperhaai {de} [Carcharhinus brachyurus] copper shark
koperhaai {de} [Carcharhinus brachyurus] narrowtooth shark
koperrugamazilia {de} [Amazilia tobaci] [kolibriesoort] copper-rumped hummingbird
koperuil {de} [Diachrysia chrysitis, syn.: Plusia chrysitis] [nachtvlindersoort] burnished brass (moth)
koperwiek {de} [Turdus iliacus] redwing [thrush]
koperzout {het} copper salt
kopie {de} copy
kopiëren to copy
kopje {het} [verkl.] cup
koplamp {de} headlamp
koplamp {de} headlight
koplampen {mv} headlights
koppelteken {het} dash
koppen {mv} heads
koppig headstrong
koppig obstinate
kopschot {het} headshot
kopstation {het} terminus
koptelefoon {de} headphones {pl}
kopvoorn {de} [Squalius cephalus, Leuciscus cephalus] (European) chub
koraalkathaai {de} [Atelomycterus marmoratus] coral catshark
koraalrif {het} coral reef
Koraalzee {de} Coral Sea
kordaat firm
kordaat firmly
kordaat resolute
kordaat resolutely
Korea {het} Korea
Koreaans Korean
Koreaans {het} Korean
Koreaanse zilverspar {de} [Abies koreana] Korean fir
koreahaas {de} [Lepus coreanus] Korean hare
koren {het} grain
koren {mv} choirs
koritrap {de} [Ardeotis kori] kori bustard
kornet {de} cornet
Korozee {de} Koro Sea
korset {het} corset
korst {de} crust
korstvormig crustlike
kort brief
kort briefly
kort quick
kort short
kort shortly
kort aangebonden short-tempered
kort en klein slaan to smash
kort verhaal {het} short story
kort voor ... just before ...
kort voor ... shortly before ...
kortaf curt
kortbekzeekoet {de} [Uria lomvia] Brünnich's guillemot
kortbekzeekoet {de} [Uria lomvia] thick-billed murre [Am.]
korte affaire {de} fling [coll.]
korte broek {de} shorts {pl}
korte film {de} [NN] short film
korte film {de} [NN] short movie [esp. Am.]
korter shorter
kortfilm {de} [BN] short film
kortfilm {de} [BN] short movie [esp. Am.]
kortflippergriend {de} [Globicephala macrorhynchus] short-finned pilot whale
kortharig short-haired
korting {de} discount
kortneusolifantspitsmuis {de} [Elephantulus brachyrhynchus] short-snouted elephant shrew
kortneusolifantspitsmuis {de} [Elephantulus brachyrhynchus] short-snouted sengi
kortneusvleerhond {de} [Cynopterus sphinx] greater short-nosed fruit bat
kortneusvleerhond {de} [Cynopterus sphinx] short-nosed Indian fruit bat
kortom in short
kortoorrotskangoeroe {de} [Petrogale brachyotis] short-eared rock-wallaby
kortsluiting {de} short circuit
kortst shortest
kortstaartgrassluiper {de} [Amytornis merrotsyi] short-tailed grasswren
kortstaartwouw {de} [Lophoictinia isura] square-tailed kite
kortverhaal {het} short story
kortweg for short
kortzichtigheid {de} myopia
kosmisch cosmic
kosmogonie {de} cosmogony
kosmograaf {de} cosmographer
kosmografie {de} cosmography
kosmologie {de} cosmology
kosmologisch cosmological
kosmologische constante {de} cosmological constant
kosmoloog {de} cosmologist
kosmonaut {de} cosmonaut
kosmopoliet {de} cosmopolitan
kosmopolitisch cosmopolitan
kosmopolitisme {het} cosmopolitanism
kosmos {de} cosmos
kost {de} fare
kost {de} food
kostbaar expensive
kostbaar precious
kostbaar valuable
kosteloos free of charge
kosteloos free [free of charge]
kosten to cost
kosten {mv} costs
kostenraming {de} estimate [of the cost]
kostenvergelijking {de} cost comparison
kostuum {het} suit
kotelet {de} chop
kou {de} cold
kou vatten to catch cold
koud cold
koude {de} cold
koufront {het} cold front
kous {de} sock
kous {de} stocking
kousen {mv} stockings
kraag {de} collar
kraagloos collarless
kraagluiaard {de} [Bradypus torquatus] maned sloth
kraai {de} [genus Corvus] crow
kraaien to screech
kraaien to squawk
kraaien to squeal
kraakbeen {het} gristle
kraam {de} {het} (market) booth
kraam {de} {het} (market) stall
kraam {de} {het} stand
kraamafdeling {de} maternity (ward)
kraamverzorgster {de} maternity nurse
kraan {de} crane
kraan {de} faucet [Am.]
kraan {de} tap
kraanvogel {de} crane
krab {de} crab
krabachtig crab-like
krabachtig crablike
krabbelen to scrawl
krabbeltje {het} scrawl
krabben to scratch
krabbenetende wasbeer {de} [Procyon cancrivorus] crab-eating raccoon
krach {de} crash
kracht {de} energy
kracht {de} force
kracht {de} power
kracht {de} strength
krachtcentrale {de} power station
krachtig forceful
krachtig powerful
krachtig strong
Krakau {het} Kraków
krakeend {de} [Anas strepera, vroeger: Mareca strepera] gadwall
krakeling {de} [Diloba caeruleocephala] [nachtvlindersoort] bluehead / blue head (owlet) [moth]
krakeling {de} [Diloba caeruleocephala] [nachtvlindersoort] figure-of-eight moth
krakeling {de} [Diloba caeruleocephala] [nachtvlindersoort] figure of eight [moth]
kraken to crack
kraken to creak
kraker {de} squatter
kramp {de} cramp
kranig brave
kranig plucky
krankzinnig insane
krankzinnig insanely
krant {de} newspaper
kranten {mv} newspapers
krantenkop {de} headline
kras {de} scratch
Krasnodar {het} Krasnodar
Krasnojarsk {het} Krasnoyarsk
krassen {mv} scratches
krasser {de} [Pseudochorthippus parallelus, syn.: Chorthippus parallelus] meadow grasshopper
kredietkaart {de} credit card
kreeft {de} lobster
Kreeft {de} [sterrenbeeld, astrologisch teken] <♋> Cancer <♋>
kreeftachtig lobster-like
kreeftachtig lobsterlike
kreeften {mv} lobsters
kreeftskeerkring {de} tropic of Cancer
kreekhaai {de} [Carcharhinus fitzroyensis] creek whaler
kreet {de} cry
Krefeld {het} Krefeld
kreng {het} [dood dierenlichaam] carcass [of an animal]
kreng {het} [pej.] bitch [sl.] [malicious / arrogant woman]
krent {de} currant
Kreta {het} Crete
Kretenzische stekelmuis {de} [Acomys minous] Crete spiny mouse
Kretenzische Zee {de} Sea of Crete
kreunen to groan
kreunen to moan
kreupel gimpy [Am.] [pej.]
kribbe {de} manger
kribbig grumpy
kriebel {de} itch
kriebel {de} tickle
kriebelen to tickle
Krijg nou wat! Holy mackerel!
krijgen to get
krijgen to receive
krijger {de} warrior
krijgsgevangene {de} prisoner of war <POW>
krijgsros {het} destrier [archaic]
krijgsros {het} warhorse
krijt {het} chalk
krik {de} jack
Krim {de} Crimea
krimpen to shrink
krimpfolie {de} shrink-wrapping
krimpvoeg {de} contraction joint
kring {de} circle
kring {de} ring
kringloopwinkel {de} thrift shop [Am.]
kringloopwinkel {de} thrift store [Am.]
kringspier {de} sphincter
kristallisatie {de} crystallisation [Br.]
kristallisatie {de} crystallization
kritiek {de} criticism
kritisch critical
kritisch critically
kritiseren to criticise [Br.]
kritiseren to criticize
Kroatië {het} Croatia
Kroatisch Croatian
Kroatisch {het} Croatian
kroeg {de} pub [esp. Br.]
kroeskoppelikaan {de} [Pelecanus crispus] Dalmatian pelican
kroket {de} croquette
krokodil {de} crocodile
krokodillen {mv} crocodiles
krokodillentranen {mv} crocodile tears
krokus {de} crocus
krom bent
krom crooked
krom curved
krombekstrandloper {de} [Calidris ferruginea] curlew sandpiper
kromlijnig curvilinear
kromme {de} [gebogen lijn] curve
kroniek {de} chronicle
kroniekschrijver {de} chronicler
kroning {de} coronation
kronkelen to wind
kroon {de} crown
kroonarend {de} [Stephanoaetus coronatus] (African) crowned eagle
kroonjuweel {het} crown jewel
kroonkruidblauwtje {het} [Plebejus argyrognomon] Reverdin's blue [butterfly]
kroonsteentje {het} [verkl.] lustre terminal [Br.]
kroonvogeltje {het} [Ptilodon capucina] [nachtvlindersoort] coxcomb prominent [moth]
kruid {het} herb
kruid {het} spice
kruiden to season
kruiden {mv} herbs
kruiden {mv} spices
kruidenboter {de} herb butter
kruidenboter {de} herbed butter
kruidenier {de} grocer
kruidenierswinkel {de} grocery
kruidnagel {de} clove
kruik {de} pitcher
kruik {de} [bedkruik] hot water bottle
kruip {de} [vervorming ] creep [deformation]
kruipen to crawl
kruipen to creep
kruis {het} cross
kruisbes {de} gooseberry
kruisbessen {mv} gooseberries
kruisbladgentiaan {de} [Gentiana cruciata] cross gentian
kruisbladgentiaan {de} [Gentiana cruciata] star gentian
kruisen to cross
kruising {de} crossroads
kruising {de} [wegkruising] intersection (point)
kruiskopschroef {de} Phillips screw
kruispunt {het} crossroads
kruispunt {het} intersection (point)
kruispunt {het} junction
kruisraket {de} cruise missile
kruistocht {de} crusade
kruisvaarder {de} crusader
kruisverhoor {het} cross-examination
kruiswoordpuzzel {de} crossword puzzle
kruiswoordpuzzels {mv} crossword puzzles
kruiwagen {de} barrow [wheelbarrow]
kruiwagen {de} wheelbarrow
kruk {de} crutch [for disabled]
kruk {de} stool
krukken {mv} crutches
krul {de} curl
krullen {mv} curls
krypton {het} <Kr> krypton <Kr>
Kuala Lumpur {het} Kuala Lumpur
kuchen to cough
kudde {de} herd [of cows, horses, etc.]
kudde {de} [schapen] flock [of sheep]
Kuhls dwergvleermuis {de} [Pipistrellus kuhlii] Kuhl's pipistrelle
kuifalk {de} [Aethia cristatella] crested auklet
kuifbaardvogel {de} [Trachyphonus vaillantii] crested barbet
kuifcoua {de} [Coua cristata] crested coua
kuifeend {de} [Aythya fuligula] tufted duck
kuiffuut {de} [Podiceps cristatus] great crested grebe
kuifleeuwerik {de} [Galerida cristata] crested lark
kuifmakaak {de} [Macaca nigra] black ape
kuifmakaak {de} [Macaca nigra] Celebes crested macaque
kuifmakaak {de} [Macaca nigra] crested black macaque
kuifmakaak {de} [Macaca nigra] Sulawesi crested macaque
kuifmees {de} [Lophophanes cristatus, verouderd: Parus cristatus] (European) crested tit
kuifvlinder {de} [Cucullia verbasci, syn.: Shargacucullia verbasci] mullein moth
kuiken {het} chick
kuikens {mv} chicks
kuilalen {mv} [familie Synaphobranchidae] cutthroat eels
kuiltje {het} dimple
kuiltjes {mv} dimples
kuis chaste
kuit {de} calf [Sura]
kuitbeen {het} calfbone
Kunming {het} Kunming
kunnen to be able (to) [can]
kunnen {het} skill
kunnen niet can't [cannot]
kunnen niet cannot
kunst {de} art
kunstboek {het} art book
kunstcollectie {de} art collection
kunstcriticus {de} art critic
kunstdief {de} art thief
kunstdiefstal {de} art theft
kunstenaar {de} artist
kunstenaarscafé {het} art café
kunstenaarskolonie {de} artist colony
kunstenaarskolonie {de} artists' colony
kunstexpert {de} art expert
kunstgalerie {de} art gallery
kunstgenre {het} art genre
kunstgeschiedenis {de} art history
kunsthistoricus {de} art historian
kunsthistorie {de} art history
kunstig skilful [Br.]
kunstig skillful [Am.]
kunstijs {het} artificial ice
kunstkalender {de} art calendar
kunstlicht {het} artificial light
kunstliefhebber {de} art lover
kunstmatig artificial
kunstprijs {de} art award
kunstproject {het} art project
kunstrijden {het} figure skating
kunstschatten {mv} art treasures
kunstsneeuw {de} artificial snow
kunstvliegen {het} aerobatics {pl} [usually treated as singular]
kunstvoorwerp {het} work of art
kunstwerk {het} work of art
kurk {de} cork
kurkentrekker {de} corkscrew
kus {de} kiss
kussen to kiss
kussen {het} cushion
kussen {het} pillow
kussen {mv} kisses
kussengevecht {het} pillow fight
kust {de} coast
kust {de} shore
kustlijn {de} coastline
kustlijn {de} shoreline
kustmodel {het} coastal model
kustsprinkhaan {de} [Chorthippus albomarginatus] lesser marsh grasshopper
kuststreek {de} coastal area
kuststreek {de} coastal region
kustverdediging {de} coastal management
kustwateren {mv} coastal waters
Kut! [omg.] Damn! [coll.]
kutje {het} [vulg.] pussy [vulg.]
kwaad angrily
kwaad angry
kwaad bad [evil]
kwaad evil
kwaad evilly
kwaad furious
kwaad nasty
kwaad venomous [tongue etc.]
kwaad vicious
kwaad {het} evil
kwaad zijn to be pissed off [sl.]
kwaadheid {de} anger
kwaadspreken over iem. to speak evil of sb.
kwaal {de} ailment
kwaal {de} problem
kwadraat {het} square
kwadratisch gemiddelde {het} quadratic mean
kwajongen {de} rascal
kwajongensachtig mischievous
kwak {de} [Nycticorax nycticorax] (black-crowned) night heron
kwaken [eend] to quack
kwaken [kikker] to croak
kwakken to dash
kwakzalver {de} quacksalver [obs.]
kwakzalver {de} quack [quack doctor, charlatan]
kwal {de} jellyfish
kwalijk nemen to resent
kwalitatief qualitative
kwaliteit {de} quality
kwantitatief quantitative
kwantiteit {de} quantity
kwantumchemie {de} quantum chemistry
kwantumfysica {de} quantum physics [treated as sg.]
kwantummechanica {de} quantum mechanics {pl} [treated as singular]
kwantumverstrengeling {de} quantum entanglement
kwanza {de} <AOA> [Angolese munteenheid] kwanza <AOA> [Angolan monetary unit]
kwark {de} curd cheese
kwart {het} quarter
kwart na a quarter past
kwart over a quarter past
kwart voor a quarter to
kwartaal {het} quarter [of a year]
kwartaalschrift {het} quarterly
kwartelkoning {de} [Crex crex] corn crake
kwartelkoning {de} [Crex crex] corncrake
kwartelkoning {de} [Crex crex] landrail
kwartier {het} quarter hour
kwartier {het} quarter
kwarts {het} quartz
kwast {de} brush
kwaststaartrotskangoeroe {de} [Petrogale penicillata] brush-tailed rock-wallaby
kwaststaartrotskangoeroe {de} [Petrogale penicillata] small-eared rock-wallaby
kwebbelen to burble
kwebbelen to chatter
kweek {de} culture
kweekgrasuil {de} [Apamea sordens] [nachtvlinder] rustic shoulder-knot [moth]
kweken to cultivate
kweker {de} grower
kwellingen {mv} agonies
kwestie {de} case
kwestie {de} issue
kwestie {de} matter
kwestie {de} question
kwetsbaar vulnerable
kwetsbaarheid {de} vulnerability
kwibus {de} joker [weirdo]
kwibus {de} weirdo
kwiek brisk
kwijl {het} {de} slobber
kwijlen to slobber
kwijtraken to lose
kwik {het} <Hg> [kwikzilver] mercury <Hg>
kwikkolom {de} mercury column
kwikzilver {het} <Hg> mercury <Hg>
kwink-kwank {de} [BN] seesaw
kwink-kwank {de} [BN] teeter-totter [Am.] [Can.] [seesaw]
kwinkslag {de} jest
kwintencirkel {de} circle of fifths
kwispelen to wag
kwispelstaarten to wag the tail
kwitantie {de} receipt
kynofobie {de} cynophobia
la {de} drawer
laag low
laag {de} layer
laaggelegen low-lying
laaglandtapir {de} [Tapirus terrestris] Brazilian tapir
laaglandtapir {de} [Tapirus terrestris] South American tapir
laagst lowest
laagtepunt {het} low
laagvliegend low-flying
laan {de} avenue
laan {de} lane
laars {de} boot
laarzen {mv} boots
laat late
Laat mij eens zien. Just let me have a look.
laat staan let alone
laatst last
laatst lately
laatst latest
laatst recent
laatst recently
laatste last
laatvlieger {de} [Eptesicus serotinus] serotine bat
laboratorium {het} laboratory
Labradorzee {de} Labrador Sea
labyrint {het} labyrinth
labyrint {het} maze
lach {de} laugh
lachbui {de} fit of laughter
lachen to laugh
lachen {het} laughing
lachvalk {de} [Herpetotheres cachinnans] laughing falcon
Lachwekkende liefdes [Milan Kundera] Laughable Loves
laconiek laconically
laconiek laconical [archaic]
laconiek laconic
lactose {de} lactose
lactose {de} milk sugar
lactosevrij free of lactose [postpos.]
lactosevrij lactose-free
ladder {de} ladder
laddersprinkhaan {de} [Stauroderus scalaris, syn.: Chorthippus scalaris, Oedipoda scalaris] large mountain grasshopper
ladderzat [omg.] wasted [coll.]
lade {de} drawer
ladekastje {het} chest of drawers
laden to load
lader {de} charger
lading {de} cargo
lading {de} charge
lading {de} load
Ladon {de} Ladon
laesie {de} lesion
laf cowardly
lafhartigheid {de} cowardice
lafheid {de} cowardice
lage prijzen {mv} low prices
lagen {mv} layers
lager lower
lagune {de} lagoon
laken {het} sheet
lakens {mv} sheets
laks lax
lam [krachteloos] numb
lam [onaangenaam] tiresome
lam [verlamd] paralysed [Br.]
lam [verlamd] paralyzed [Am.]
lam {het} lamb
Lam {het} Gods Lamb of God
lama {de} [boeddhistische monnik] lama
lama {de} [Lama glama] llama
lamarckisme {het} Lamarckism
lambda {de} <Λ, λ> [Griekse letter] lambda <Λ, λ> [Greek letter]
lammergier {de} [Gypaetus barbatus] bearded vulture
lammergier {de} [Gypaetus barbatus] lammergeier
lammetje {het} (little) lamb
lamp {de} lamp
lampen {mv} lamps
lampenkap {de} lampshade
lampion {de} Chinese lantern
lampion {de} lampion
lampionboom {de} [Koelreuteria paniculata] China tree
lampionboom {de} [Koelreuteria paniculata] goldenrain tree
lampionboom {de} [Koelreuteria paniculata] pride-of-India [also: pride of India] [goldenrain tree]
lampionboom {de} [Koelreuteria paniculata] varnish tree [goldenrain tree]
lamsvlees {het} lamb [meat]
lanceren to launch
lancering {de} launch
land {het} country
land {het} countryside
land {het} land
landbouw {de} agriculture
landbouwbeleid {het} agrarian policy
landbouwbeleid {het} agricultural policy
landbouwer {de} farmer
landbouwpolitiek {de} agrarian policy
landbouwpolitiek {de} agricultural policy
landbouwsubsidie {de} agricultural subsidy
landbouwsubsidies {mv} agricultural subsidies
landelijk nationwide
landelijk rural
landelijk [krant / dagblad] national [e.g. newspaper]
landelijk gebied {het} rural area
landen to land
landen {mv} countries
landen {mv} van het Gemenebest Commonwealth countries
landengte {de} isthmus
landgenoot {de} compatriot
landgoed {het} country estate
landing {de} landing
landingsbaan {de} runway [when used for landing]
landingsgestel {het} landing gear
landingsgestel {het} undercarriage
landingsvaartuig {het} landing craft
landinwaarts inland
landkaart {de} map
landoppervlakte {de} land area
landschap {het} landscape
landschap {het} scenery
landschapsarchitectuur {de} landscape architecture
landschapsecologie {de} landscape ecology
landschapsschilder {de} landscape painter
landschapsschilder {de} landscapist
landtong {de} headland [Br.]
landtong {de} spit of land
landtong {de} tongue of land
landverraad {het} high treason
landverraad {het} treason
lang long
lang tall
langbekalen {mv} [familie Nemichthyidae] snipe eels
langdradig long-winded
langdurig long
langer longer
langetermijngevolgen {mv} long-term consequences
langetermijngevolgen {mv} long-term effects
langharig long-haired
langlevendheid {de} longevity
langnekalen {mv} [familie Derichthyidae] longneck eels
langneusvleermuis {de} [Rhynchonycteris naso] (long-nosed) proboscis bat
langneusvleermuis {de} [Rhynchonycteris naso] Brazilian long-nosed bat
langs along
langs alongside
langskomen to stop by
langsnavelkaketoe {de} [Cacatua tenuirostris] long-billed corella
langsnavelkaketoe {de} [Cacatua tenuirostris] slender-billed corella
langst longest
langstaartmarmot {de} [Marmota caudata] golden marmot
langstaartmarmot {de} [Marmota caudata] long-tailed marmot
langstaartmenievogel {de} [Pericrocotus ethologus] long-tailed minivet
langstaartnachtzwaluw {de} [Caprimulgus climacurus] long-tailed nightjar
langstaartroodmus {de} [Carpodacus sibiricus, syn.: Uragus sibiricus] long-tailed rosefinch
langstaartsnijdervogel {de} [Orthotomus sutorius] common tailorbird
langszij alongside
langteenkievit {de} [Vanellus crassirostris] long-toed lapwing
languit [uitgestrekt] sprawled
languit [uitgestrekt] streched out
langzaam slow
langzaam slowly
langzaam maar zeker slowly but surely
langzaamst slowest
langzamer slower
langzamerhand gradually
lanterfanten to dally
lanthaan {het} <La> lanthanum <La>
lanthanium {het} <La> lanthanum <La>
lanthaniumatoom {het} lanthanum atom
Lanzhou {het} Lanzhou
Laomedon {de} Laomedon
Laos {het} Laos
Laotiaans {het} Lao
Laotiaans {het} Laotian
lap {de} rag
lapis lazuli {de} lapis lazuli
lapjeskat {de} tortoiseshell cat
Laplace-vergelijking {de} Laplace's equation
Lapland {het} Lapland
laplanduil {de} [Strix nebulosa] great gray owl [Am.]
laplanduil {de} [Strix nebulosa] great grey owl [Br.]
Laptevzee {de} Laptev Sea
lar {de} [Hylobates lar] lar gibbon
lar {de} [Hylobates lar] white-handed gibbon
lariks {de} larch
larimar {het} larimar
laryngitis {de} laryngitis
laryngoloog {de} laryngologist
larynx {de} larynx
las {de} welding
Las Vegas {het} Las Vegas
lasagne {de} lasagna
lasapparaat {het} welder [machine]
lasbaar weldable
lasbrander {de} welding torch
lasnaad {de} weld
lassen to weld
lassen {het} welding
lasser {de} welder [person]
last {de} burden
last {de} load
last {de} trouble
lastig bothersome
lastig difficult
lastig troublesome
lastigheid {de} difficulty
lastigvallen to harass
lastpost {de} nuisance
late stekelnoot {de} [Xanthium strumarium] common cocklebur
late stekelnoot {de} [Xanthium strumarium] large cocklebur
late stekelnoot {de} [Xanthium strumarium] rough cocklebur
laten to leave
laten to let
laten vallen to drop
laten zien to show
laten zien wat je kunt to step up to the mark
later afterwards
later later
lateraal lateral
lathyruszwever {de} [Neptis sappho, syn.: Neptis aceris] [dagvlinder] common glider [Pallas' sailer] [butterfly]
lathyruszwever {de} [Neptis sappho, syn.: Neptis aceris] [dagvlinder] Pallas' sailer [butterfly]
Latijn {het} Latin
Latijns Latin
lats {de} <LVL> [Letlandse munteenheid] lat <LVL> [Latvian monetary unit]
laurierblad {het} bayleaf
laurierblad {het} bay leaf
lavendel {de} lavender
lawaai {het} noise
lawine {de} avalanche
lawrencium {het} <Lr> lawrencium <Lr>
lawrenciumatoom {het} lawrencium atom
laxeermiddel {het} laxative
laxeermiddelen {mv} laxatives
lazarus [omg.] loaded {adj} [Am.] [coll.] [drunk]
leasen to lease
lebberen to lap up
lectuur {de} reading (matter)
ledemaat {de} limb
ledematen {mv} limbs
leden {mv} members
leder {het} leather
lederwants {de} [Coreus marginatus, syn.: Cimex marginatus] dock bug
ledigen to empty
leed {het} anguish
leed {het} suffering
leed {het} [letsel] harm
leed {het} [verdriet] sorrow
Leeds {het} Leeds
leefgebied {het} habitat
leefomgeving {de} habitat
leefomstandigheden {mv} living conditions
leeftijd {de} age
leeftijdgenoot {de} peer [person of the same age]
leeftijdsbeperking {de} age limit
leeg empty
leeg raken to empty
leeghalen to deplete
leeghanger {de} [omg.] bum [coll.] [Am.]
leeghanger {de} [omg.] loafer
leeghoofdig empty-headed
leegmaken to empty
leegscheppen to empty out
leegte {de} emptiness
leegte {de} void
leek {de} layman
leenwoord {het} loanword
leenwoord {het} loan word
leer {het} leather
Leer om leer. Tit for tat.
leergeld {het} tuition [esp. Am.] [tuition fee; of school]
leerjongen {de} apprentice
leerling {de} apprentice
leerling {de} learner
leerling {de} pupil
leerling {de} [school] (school) student [pupil]
leerlinge {de} pupil [female]
leerlingen {mv} pupils
leerproces {het} learning process
leertijd {de} apprenticeship
leesbaar legible
leesbaar readable
leesbril {de} reading glasses {pl}
leest {de} [taille] waist
leesteken {het} punctuation mark
leestekens {mv} punctuation marks
leeszaal {de} reading room
leeuw {de} [Panthera leo] lion
Leeuw {de} [sterrenbeeld, astrologisch teken] <♌> Leo <♌>
leeuwen {mv} lions
leeuwendeel {het} lion's share
leeuwenstaartmakaak {de} [Macaca silenus] lion-tailed macaque
leeuwenstaartmakaak {de} [Macaca silenus] wanderoo [macaque species]
leeuwenwelp {de} {het} lion cub
leeuweriken {mv} larks
leeuwin {de} lioness
lef {de} {het} courage
legaal legal
legalisatie {de} validation
legen to empty
legendarisch legendary
legende {de} legend
legendretransformatie {de} Legendre transformation [also: Legendre's transformation]
leger {het} army
leger {het} military
Leger {het} des Heils Salvation Army
legering {de} alloy
legitimatiebewijs {het} identification <ID>
legpuzzel {de} jigsaw puzzle
lei {de} [BN] avenue
lei {de} [dakmateriaal, schrijfplank] slate [roofing material, writing board]
leiden to lead
leidend leading
leider {de} leader
leiderschap {het} leadership
leiding {de} administration
leidinggevende {de} supervisor
leigrijze solitaire {de} [Myadestes unicolor] slate-colored solitaire [Am.]
leigrijze solitaire {de} [Myadestes unicolor] slate-coloured solitaire [Br.]
Leipzig {het} Leipzig
leisteen {de} slate
lek leaky
lek punctured
lek {de} <ALL, L> [Albanese munteenheid] lek <ALL, L> [Albanian monetary unit]
lek {het} leak
lekken to leak
lekker delicious
lekker tasty
lekkerbekken to feast
lekkernij {de} delicacy
lel {de} dash
lelie {de} lily
leliehaantje {het} [Lilioceris lilii] lily leaf beetle
leliehaantje {het} [Lilioceris lilii] red lily beetle
leliehaantje {het} [Lilioceris lilii] scarlet lily beetle
lelieloper {de} [Actophilornis africanus] African jacana
lelijk bad
lelijk badly
lelijk nastily
lelijk nasty
lelijk ugly
lelijkaard {de} ugly man
lelijkerd {de} ugly man
lelijkheid {de} meanness
lelijkheid {de} nastiness
lelijkheid {de} plainness [lack of beauty]
lelijkheid {de} ugliness
lelijkheid {de} unsightliness
lellebel {de} [omg.] slut
lemmet {het} blade [of a knife]
lenen to borrow
lengte {de} length
lengte {de} [van persoon, plant] height [of a person or plant]
lengtegraad {de} longitude
lenig agile
lenig supple
lenigen to alleviate
lening {de} loan
lens {de} lens
lente {de} spring [season]
lenteklokje {het} [Leucojum vernum] spring snowflake
lepel {de} spoon
lepel {de} vol spoonful of
lepelaar {de} [Platalea leucorodia] spoonbill
lepton {het} lepton
leraar {de} teacher
lerares {de} teacher [female]
leren leather
leren to learn
les {de} class
les {de} lesson
les geven to educate
lesbienne {de} lesbian
lesbisch lesbian
lesboek {het} textbook
lesgeven to instruct
lesgeven to teach
Lesotho {het} Lesotho
lespraktijk {de} teaching practice
lessen {mv} lessons
lessenaar {de} desk
lethargisch lethargic
Letland {het} Latvia
Lets {het} Latvian
letten to take care of
letter {de} letter
lettergreep {de} syllable
letterkunde {de} (study of) literature
letterlijk literal
letterlijk literally
letterlijk verbatim
lettertype {het} font
leugen {de} lie
leugenaar {de} liar
leugenachtig mendacious
leugens {mv} lies
leuk funny
leukemie {de} leukaemia [Br.]
leukemie {de} leukemia [Am.]
leunen to lean
leuning {de} arm [e.g. of a chair]
lev {de} <лв, lv, BGN> [Bulgaarse munteenheid] lev <лв, lv, BGN> [Bulgarian monetary unit]
Levantijnse Zee {de} Levantine Sea
leven to be alive
leven to live
leven {het} life
levend alive
levend live
levend living
levendig vibrant
levendig vivacious
levendig vivid
levendigheid {de} liveliness
levens {mv} lives
levensduur {de} lifespan
levensduur {de} lifetime
levensgevaarlijk perilous
levenskracht {de} vitality
levenslang lifelong
levensloop {de} résumé [Am.]
levensmiddelen {mv} groceries
levensmiddelenwinkel {de} grocery store [esp. Am.]
levensonderhoud {het} livelihood
levensonderhoud {het} subsistence
levensstijl {de} lifestyle
levensvatbaar viable
levensvatbaarheid {de} viability
levenswijze {de} way of life
lever {de} liver [Hepar]
leveraandoening {de} hepatic disease
leveraandoening {de} hepatopathy
leveraandoening {de} liver affection
leveraandoening {de} liver disease
leveradres {het} address for delivery
leveradres {het} delivery address
leveradres {het} shipping address
leverancier {de} supplier
leveranciers {mv} suppliers
leverantie {de} delivery <dely>
leverbaar available
leverbaar deliverable
levercarcinoom {het} hepatocarcinoma
levercarcinoom {het} liver carcinoma
levercirrose {de} cirrhosis of the liver <CL>
levercirrose {de} hepatic cirrhosis
levercirrose {de} liver cirrhosis <LC>
leveren to deliver
leveren to supply
leverfunctie {de} hepatic function
leverfunctie {de} liver function
levering {de} delivery
leveringsadres {het} address for delivery
leveringsadres {het} delivery address
leveringsadres {het} shipping address
leveringscontract {het} delivery contract
leveringsdatum {de} date of delivery
leveringsdatum {de} delivery date
leveringsstop {de} delivery stop
leveringstermijn {de} date of delivery
leveringstermijn {de} delivery date
leverkanker {de} cancer of the liver
leverkanker {de} hepatic cancer
leverkanker {de} liver cancer
leverkwaal {de} hepatopathy
leverkwaal {de} liver complaint
leverkwaal {de} liver disease
levermossen {mv} [phylum Marchantiophyta] liverworts
leverpastei {de} liver pâté
levertijd {de} delivery time
levertraan {de} cod liver oil
levertransplantatie {de} liver transplantation
levertumor {de} hepatic tumor [Am.]
levertumor {de} hepatic tumour [esp. Br.]
levertumor {de} liver tumor [Am.]
levertumor {de} liver tumour [esp. Br.]
levervlek {de} liver spot
leverworst {de} liver sausage [Br.]
leverworst {de} liverwurst [Am.]
leverziekte {de} liver disease
leviathan {de} leviathan
levitatie {de} levitation
lexicaal lexical
lexicaal lexically
lexicograaf {de} lexicographer
lexicografie {de} lexicography
lexicografisch lexicographical
lexicografisch lexicographically
lexicografisch lexicographic
lexicologie {de} lexicology
lexicologisch lexicological
lexicologisch lexicologically
lexicoloog {de} lexicologist
lexicon {het} lexicon
lezen to read
lezer {de} reader
Lhotse {de} Lhotse
liaan {de} liana
lianen {mv} lianas
Liao-dynastie {de} Liao Dynasty
Libanees Lebanese
Libanees pond {het} <LBP, L£> Lebanese pound <LBP, L£>
Libanon {het} Lebanon
libel {de} dragonfly
libelle {de} dragonfly
liberaal liberal
liberaliseren to liberalise [Br.]
liberaliseren to liberalize
liberalisering {de} liberalisation [Br.]
liberalisering {de} liberalization
liberalisme {het} liberalism
Liberia {het} Liberia
Liberiaanse dollar {de} <LRD, L$> Liberian dollar <LRD, L$>
Libië {het} Libya
Libisch Libyan
Libische dinar {de} <LYD, LD> Libyan dinar <LYD, LD>
Libische Zee {de} Libyan Sea
Libreville {het} Libreville
licentie {de} licence [Br.]
licentie {de} license [Am.]
licentiehouder {de} licence holder [Br.]
licentieovereenkomst {de} licence agreement [Br.]
licentieovereenkomst {de} license agreement [Am.]
lichaam {het} body
lichaamsbeharing {de} body hair
lichaamsgewicht {het} body weight <BW>
lichaamslengte {de} height [of a person]
lichaamslotion {de} body lotion
lichaamssappen {mv} bodily fluids
lichaamssappen {mv} body fluids
lichaamstaal {de} body language
lichaamstemperatuur {de} body temperature
lichaamsverzorgend product {het} body care product
lichamelijk physical
lichamelijk physically
lichamelijk letsel {het} bodily injury
lichamen {mv} bodies
lichenoloog {de} lichenologist
licht light
licht {het} light
lichtblauw light blue
lichtboei {de} light buoy
lichtbron {de} light source
lichtbron {de} source of light
lichtbruin light brown
lichteffect {het} light effect
lichtelijk slightly
lichten to lift
lichten to raise
lichtgelovig credulous
lichtgelovig deceivable
lichtgelovig gullible
lichtgewicht lightweight
lichtgroen light green
lichtjes slightly
lichtmotten {mv} [familie Pyralidae] pyralid moths
lichtmotten {mv} [familie Pyralidae] pyralids
lichtmotten {mv} [familie Pyralidae] snout moths
lichtreclame {de} neon sign
lichtschakelaar {de} light switch
lichtsnelheid {de} speed of light
lichtvervuiling {de} light pollution
lichtzinnig frivolous
lid {het} member
lidmaatschap {het} membership
Liechtenstein {het} Liechtenstein
lied {het} song
liederen {mv} songs
liedtekst {de} lyrics {pl}
liedtekst {de} words {pl} [of a song]
lief adorable
lief dear
lief lovable
lief nice [kind, obliging, of a person]
lief sweet
lief sweetly
liefde {de} love
liefdebrief {de} love letter
liefdeleven {het} love life
liefdeloos loveless
liefdeloosheid {de} lovelessness
liefdesaangelegenheid {de} matter of the heart
liefdesaffaire {de} love affair
liefdesavontuur {het} amorous adventure
liefdesbrief {de} love letter
liefdesfilm {de} love film
liefdesfilm {de} love movie
liefdesgedicht {het} love poem
liefdesleven {het} love life
liefdeslied {het} love song
liefdespoëzie {de} love poetry
liefdesroman {de} romantic novel
liefdesverdriet {het} lovesickness
liefdesverhaal {het} love story
liefdesverhalen {mv} love stories
liefdesverklaring {de} declaration of love
liefhebben to love
liefhebbend loving
liefhebber {de} lover
liefhebberij {de} hobby
liefkozen to caress
liefkozing {de} caress
liefkozingen {mv} caresses
liefst preferably
liefste {de} dear
lieftallig lovable
liegen to lie
liegen to tell a lie
liegen tegen iem. to lie to sb.
lier {de} lyre
lies {de} groin
liesbreuk {de} [Hernia inguinalis] inguinal hernia
liesbreuk {de} [Hernia inguinalis] rupture [inguinal hernia]
Lieve help! Oh my!
lieveheersbeestje {het} lady beetle
lieveheersbeestje {het} ladybird (beetle) [esp. Br.]
lieveheersbeestje {het} ladybug [Am.]
lieveling {de} darling
lieveling {de} [Timandra comae] [nachtvlinder] blood-vein [geometer moth]
lievelings- favorite [Am.] [attr.]
lievelings- favourite [Br.] [attr.]
lievelingsacteur {de} fave actor [coll.] [short for: favorite / favourite actor]
lievelingsacteur {de} favorite actor [Am.]
lievelingsacteur {de} favourite actor [Br.]
lievelingsactrice {de} fave actress [coll.] [short for: favorite / favourite actress]
lievelingsactrice {de} favorite actress [Am.]
lievelingsactrice {de} favourite actress [Br.]
lievelingsanekdote {de} favorite anecdote [Am.]
lievelingsanekdote {de} favourite anecdote [Br.]
lievelingsaria {de} favorite aria [Am.]
lievelingsaria {de} favourite aria [Br.]
lievelingsauteur {de} favorite author [Am.]
lievelingsauteur {de} favourite author [Br.]
lievelingsauto {de} favorite car [Am.]
lievelingsauto {de} favourite car [Br.]
lievelingsband {de} fave band [coll.] [short for: favorite / favourite band]
lievelingsband {de} favorite band [Am.]
lievelingsband {de} favourite band [Br.]
lievelingsbier {het} fave beer [coll.] [favorite beer]
lievelingsbier {het} favorite beer [Am.]
lievelingsbier {het} favourite beer [Br.]
lievelingsbloem {de} favorite flower [Am.]
lievelingsbloem {de} favourite flower [Br.]
lievelingsbloemenwinkel {de} favorite flower shop [Am.]
lievelingsbloemenwinkel {de} favourite flower shop [Br.]
lievelingsboek {het} favorite book [Am.]
lievelingsboek {het} favourite book [Br.]
lievelingsbordspel {het} favorite board game [Am.]
lievelingsbordspel {het} favourite board game [Br.]
lievelingsbroek {de} favorite pants {pl} [one pair] [Am.]
lievelingsbroek {de} favourite trousers {pl} [one pair] [Br.]
lievelingsbroer {de} favorite brother [Am.]
lievelingsbroer {de} favourite brother [Br.]
lievelingscocktail {de} favorite cocktail [Am]
lievelingscocktail {de} favourite cocktail [Br.]
lievelingscomputerspel {het} favorite computer game [Am.]
lievelingscomputerspel {het} favourite computer game [Br.]
lievelingsdichter {de} favorite poet [Am.]
lievelingsdichter {de} favourite poet [Br.]
lievelingsdier {het} favorite animal [Am.]
lievelingsdier {het} favourite animal [Br.]
lievelingsdirigent {de} favorite conductor [Am.]
lievelingsdirigent {de} favourite conductor [Br.]
lievelingsdochter {de} favorite daughter [Am.]
lievelingsdochter {de} favourite daughter [Br.]
lievelingsdrank {de} favorite drink [Am.]
lievelingsdrank {de} favourite drink [Br.]
lievelingseten {het} favorite food [Am.]
lievelingseten {het} favourite food [Br.]
lievelingsfilm {de} fave movie [esp. Am.] [coll.]
lievelingsfilm {de} favorite film [Am.]
lievelingsfilm {de} favorite movie [Am.]
lievelingsfilm {de} favourite film [Br.]
lievelingsfoto {de} favorite photo [Am.]
lievelingsfoto {de} favourite photo [Br.]
lievelingsfotograaf {de} favorite photographer [Am.]
lievelingsfotograaf {de} favourite photographer [Br.]
lievelingsgerecht {het} favorite dish [Am.]
lievelingsgerecht {het} favourite dish [Br.]
lievelingsgetal {het} favorite number [Am.]
lievelingsgetal {het} favourite number [Br.]
lievelingsgitarist {de} favorite guitarist [Am.]
lievelingsgitarist {de} favourite guitarist [Br.]
lievelingshoed {de} favorite hat [Am.]
lievelingshoed {de} favourite hat [Br.]
lievelingshondenras {het} favorite breed of dog [Am.]
lievelingshondenras {het} favorite dog breed [Am.]
lievelingshondenras {het} favourite breed of dog [Br.]
lievelingshondenras {het} favourite dog breed [Br.]
lievelingsijs {het} favorite ice cream [Am.]
lievelingsijs {het} favourite ice cream [Br.]
lievelingsijsje {het} [verkl.] favorite ice cream [Am.]
lievelingsijsje {het} [verkl.] favourite ice cream [Br.]
lievelingsillustrator {de} favorite illustrator [Am.]
lievelingsillustrator {de} favourite illustrator [Br.]
lievelingsjam {de} favorite jam [Am.]
lievelingsjam {de} favourite jam [Br.]
lievelingsjas {de} favorite jacket [Am.]
lievelingsjas {de} favourite jacket [Br.]
lievelingsjurk {de} favorite dress [Am.]
lievelingsjurk {de} favourite dress [Br.]
lievelingskaas {de} favorite cheese [Am.]
lievelingskaas {de} favourite cheese [Br.]
lievelingskamer {de} favorite room [Am.]
lievelingskamer {de} favourite room [Br.]
lievelingskind {het} favorite child [Am.]
lievelingskind {het} favourite child [Br.]
lievelingskleur {de} favorite color [Am.]
lievelingskleur {de} favourite colour [Br.]
lievelingskoek {de} favorite cake [Am.]
lievelingskoek {de} favourite cake [Br.]
lievelingsland {het} favorite country [Am.]
lievelingsland {het} favourite country [Br.]
lievelingsleraar {de} favorite teacher [Am.]
lievelingsleraar {de} favourite teacher [Br.]
lievelingslied {het} favorite song [Am.]
lievelingslied {het} favourite song [Br.]
lievelingsmuziek {de} favorite music [Am.]
lievelingsmuziek {de} favourite music [Br.]
lievelingsoma {de} favorite granny [Am.] [coll.]
lievelingsoma {de} favourite granny [Br.] [coll.]
lievelingsoom {de} favorite uncle [Am.]
lievelingsoom {de} favourite uncle [Br.]
lievelingspizza {de} favorite pizza [Am.]
lievelingspizza {de} favourite pizza [Br.]
lievelingspizzeria {de} favorite pizza parlor [Am.]
lievelingspizzeria {de} favorite pizzeria [Am.]
lievelingspizzeria {de} favourite pizza parlour [Br.]
lievelingspizzeria {de} favourite pizzeria [Br.]
lievelingsplek {de} favorite place [Am.]
lievelingsplek {de} favourite place [Br.]
lievelingspoliticus {de} favorite politician [Am.]
lievelingspoliticus {de} favourite politician [Br.]
lievelingsproject {het} favorite project [Am.]
lievelingsproject {het} favourite project [Br.]
lievelingsrecept {het} favorite recipe [Am.]
lievelingsrecept {het} favourite recipe [Br.]
lievelingsrestaurant {het} fave restaurant [coll.]
lievelingsrestaurant {het} favorite restaurant [Am.]
lievelingsrestaurant {het} favourite restaurant [Br.]
lievelingsroman {de} favorite novel [Am.]
lievelingsroman {de} favourite novel [Br.]
lievelingsschilder {de} favorite painter [Am.]
lievelingsschilder {de} favourite painter [Br.]
lievelingsschoenen {mv} favorite shoes [Am.]
lievelingsschoenen {mv} favourite shoes [Br.]
lievelingsschrijver {de} favorite writer [Am.]
lievelingsschrijver {de} favourite writer [Br.]
lievelingssoep {de} favorite soup [Am.]
lievelingssoep {de} favourite soup [Br.]
lievelingsspeelgoed {het} favorite toy [Am.]
lievelingsspeelgoed {het} favourite toy [Br.]
lievelingssport {de} favorite sport [Am.]
lievelingssport {de} favourite sport [Br.]
lievelingssprookje {het} favorite fairy tale [Am.]
lievelingssprookje {het} favourite fairy tale [Br.]
lievelingstante {de} favorite aunt [Am.]
lievelingstante {de} favourite aunt [Br.]
lievelingstelevisieserie {de} favorite TV series [Am.]
lievelingstelevisieserie {de} favourite TV series [Br.]
lievelingsthee {de} favorite tea [Am.]
lievelingsthee {de} favourite tea [Br.]
lievelingstijdschrift {het} favorite magazine [Am.]
lievelingstijdschrift {het} favourite magazine [Br.]
lievelingsvaas {de} favorite vase [Am.]
lievelingsvaas {de} favourite vase [Br.]
lievelingsvoetballer {de} favorite soccer player [Am.]
lievelingsvoetballer {de} favourite football player [Br.]
lievelingswijn {de} favorite wine [Am.]
lievelingswijn {de} favourite wine [Br.]
lievelingswoord {het} favorite word [Am.]
lievelingswoord {het} favourite word [Br.]
lievelingszoon {de} favorite son [Am.]
lievelingszoon {de} favourite son [Br.]
lievelingszus {de} favorite sister [Am.]
lievelingszus {de} favourite sister [Br.]
liever rather
liever niet rather not
lift {de} elevator [Am.]
lift {de} lift [Br.]
liften to hitchhike
liggen to lie
ligging {de} location
ligging {de} position
ligstoel {de} deckchair
Ligurische Zee {de} Ligurian Sea
ligusterpijlstaart {de} [Sphinx ligustri] privet hawk-moth
ligusterpijlstaart {de} [Sphinx ligustri] privet hawk moth
ligusterstipspanner {de} [Scopula imitaria] [nachtvlinder] small blood-vein [moth]
ligyrofobie {de} phonophobia
lijden to suffer
lijden {het} suffering
lijden onder to suffer from
lijf {het} body
lijfarts {de} personal doctor
lijfarts {de} personal physician
lijfarts {de} private physician
lijfbediende {de} personal servant
lijfknecht {de} personal servant
lijk {het} body [dead body, corpse]
lijk {het} corpse
lijkauto {de} hearse
lijken to appear
lijken to seem
lijkwagen {de} hearse
lijm {de} adhesive
lijm {de} glue
lijmpistool {het} (hot) glue gun
lijn {de} leash
lijn {de} line
lijnen {mv} lines
lijnintegraal {de} line integral
lijnmotor {de} in-line engine
lijnrecht staan tegenover to be diametrically opposed to
lijntje {het} [verkl.] leash
lijntrekken to swing the lead [Br.] [sl.] [fig.]
lijst {de} list
lijsten {mv} lists
lijster {de} thrush
lijsterkoekoek {de} [Morococcyx erythropygus] lesser ground cuckoo
likken to lick
lila purple
lila-achtig light purplish
Lilongwe {het} Lilongwe
Lima {het} Lima
limiet {de} limit
limitatie {de} constraint
limnoloog {de} limnologist
limoen {de} lime
limoenen {mv} limes
limonade {de} lemonade [Br.]
Lincolnzee {de} Lincoln Sea
lindebloesemthee {de} lime blossom tea
lindebloesemthee {de} linden blossom tea [Am.]