Dutch

  • draaglager

English

  • support bearing, supporting bearing
  • thrust bearing
  • journal bearing

De Haventolk (P. Versnel, 1984)

draaglager
en: pillow - supporting bearing
de: Traglager s
palier d'appui- porteur
ook: rust •••
steun •••