Dutch English
0,2 gram = 1 karaat = 100 punten 0.2 grams = 1 carat = 100 points
achtkant eight cut diamond
alle zuiverheidsbepalende kenmerken optekenen to note down all characteristics having a bearing on the clarity
Antwerp cut Antwerp cut
Antwerpsche Diamantwerkersbond (in 1895 opgericht) Antwerp Diamond Workers Association (established in 1895)
Antwerpse diamantindex Antwerp Diamond Index
balans (die tot op een honderdduizendste van een gram nauwkeurig weegt) scale (up to 1/100,000 of a gram accurately)
Belgische Vereniging van Handelaars, In- en Uitvoerders van Geslepen Diamant Belgian Association of Traders, Im- and Exporters of Polished Diamonds
Belgisch-Luxemburg Instituut voor de Wissel (BLIW) Belgian-Luxembourg Exchange Institute
beoordelen van de kwaliteit van geslepen diamanten to grade the quality of polished diamonds
boart en gruisdiamant boart and grits
bodemonderzoek soil research
boren van beton op landingsbanen drilling of reinforcing bars on runways
brekingsindex refractive index
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen (CDCV) Central Office for Contingents and Licences
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Central Council for the Industry
certifiëringsinstelling certification lab
controle op diamantverrichtingen control on diamond transactions
De "proportions", de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende delen van de diamant, bepalen het vuur en de schittering van de steen. Indien de verhoudingen niet optimaal zijn, kunnen er ongewenste visuele effecten optreden. The proportions, the relationship between the various parts of the stone, determine the fire and brilliance of the diamond. If the proportions are not optimal, undesirable visual effects may occur.
de 4 C's [carat (gewicht), clarity (zuiverheid), colour (kleur), cut (maaksel)] the 4 C's [carat (weight), clarity, colour, cut]
De afmetingen van een diamant worden uitgedrukt in millimeter. The measurements of a diamond are expressed in millimetres.
De baguette is steeds rechthoekig met altijd wisselende facetten, wat hem tot een geliefde ringsteen maakt. The baguette is always rectangular and has alternating facets, which makes it a favourite ring stone.
De belangrijkste symmetrie-afwijkingen en de "proportions" worden eerst beoordeeld op basis van een aantal objectief opgemeten gegevens. Men gebruikt hiervoor een Dia-Mension-systeem: met behulp van een camera worden zeer snel een groot aantal metingen verricht, waarna een computerprogramma deze resultaten verwerkt. The main symmetry-deviations and the proportions are first judged based on objective, measured data. For this purpose, a Dia-Mension system is used: with the aid of a camera a large number of measurements are taken, after which these are interpreted by a computer.
De beste kleur wordt "exceptional white+" genoemd, de laagste kleur op de schaal is "tinted colour". Tussen haakjes worden ook de quoteringen volgens een alfabetische kleurschaal vermeld, gaande van D, de beste kleur, tot S-Z. The best colour is called "exceptional white+"; the lowest colour on the scale is called "tinted colour". Between brackets, the colour grade is given according to an alphabetic scale ranging from D, the best colour, to S-Z.
De beste zuiverheidsgraad wordt loupe clean genoemd, letterlijk loepzuiver. The best clarity grade is called loupe clean, literally meaning clean when viewed through a loupe.
de Cullinan the Cullinan diamond
De graad van fluorescentie wordt bepaald door de steen onder langegolf-UV-licht te vergelijken met zogenaamde "masterstones", speciale teststenen die de grens bepalen tussen de verschillende graden. De fluorescentiegraden zijn: nil, slight, medium en strong. The degree of fluorescence is determined by comparing the diamond to a series of masterstones - special teststones indicating the limits between the different grades - under long-wave UV-light. The fluorescence grades are: nil, slight, medium and strong.
De hartvorm heeft uiteraard een sterk emotionele waarde en is dan ook een populaire verlovingsdiamant. The heart shape has, of course, a high emotional value and is thus popular as engagement diamond.
De kleur van de diamant wordt bepaald door visuele vergelijking met een internationaal goedgekeurde reeks masterstones. The colour of a diamond is determined by comparing it to an internationally approved series of masterstones.
De kleur wordt benoemd volgens de International Colour Grading Scale. The colour grades are named according to the International Colour Grading Scale.
de kleuroorsprong bepalen to determine the colour origin
de Koh-i-Noor (Berg van Licht) the Koh-i-Noor (Mountain of Light)
De laagste graden in de zuiverheidsschaal, aangeduid met de P van Piqué, betreffen insluitsels die door een ervaren waarnemer met het blote oog kunnen worden vastgesteld. Afhankelijk van de belangrijkheid onderscheidt men P1, P2 en P3. The lowest clarity grades on the scale (indicated by P for Piqué) refer to inclusions that can be seen by an experienced grader with the naked eye. Depending on the importance of the characteristics, P1, P2 and P3 are distinguished.
De markies of navette, die boven en onder gepunt uitloopt, kan naargelang van zijn juweeltoepassing breder of smaller zijn. The marquise or navette, which issues in a point above and below, can be broader or narrower depending on its application in the design of the jewel.
De mensen kopen en verkopen volgens de traditionele regels. Een handdruk en de woorden "Mazal U' Bracha" zijn voldoende om een koop te sluiten. People buy and sell according to the traditional rules. A handshake and the words "Mazal U' Bracha" are sufficient to make a deal.
de Orloff (oorspronkelijk Zon van de Zee genoemd) the Orlov diamond (originally called the Sun of the Sea)
De ovale briljant is een bij diamantjuwelen graag gebruikte variante van de klassieke ronde vorm. The oval brilliant is a popular variant of the classic round form in diamond jewellery.
de Regent the Regent
De ronde briljant is met zijn 57 facetten en een minimum aan verlies bij het slijpen, de klassieke en meest gewaardeerde moderne slijpvorm. The round brilliant cut is, with its 57 facets and minimum loss in cutting, the classic and most popular modern brilliant cut.
De smaragdvorm is een geraffineerde variante van de baguette met een roemrijke juweeltraditie. The emerald shape is a refined variant of the baguette with a famous jewel tradition.
De stenen worden bewaard in partijbriefjes. The stones are kept in parcels.
de Ster van Zuid-Afrika the Star of South Africa
De uitgestrekte zandvlakten aan de kustlijnen worden ontgonnen door het systematisch wegschrapen van de grondlagen (kustlijnontginning). Exploitation of sandy coastal strata is done by open terrace construction (marine mining).
De zuiverheid van een diamant wordt bepaald door het aantal, de grootte, de helderheid en de ligging van de interne en externe kenmerken, belangrijke structuurverschijnselen en transparantie. [clarity] The clarity - or purity - of a diamond is determined by the number, the size, the brightness and the location of the internal and external characteristics, important structure phenomena and transparency. [clarity]
Departement Certificaten (HRD) [Werkt samen met de Antwerpse Universiteit. Het departement geeft op wetenschappelijke manier diamantcertificaten uit. Deze certificaten beschrijven op zo nauwkeurig mogelijke wijze de kwaliteit en de kenmerken van een diamant.] Certificates Department (HRD) [Co-operates closely with the Antwerp University. The department draws up diamond certificates in a scientific way. These certificates describe the quality and the characteristics of a diamond as accurately as possible.]
Diamant is het hardste mineraal dat de mens kent. Zijn hardheidscoëfficiënt bedraagt 10 op de schaal van Mohs. Diamond is the hardest mineral known to man (its hardness coefficient is 10 on the Mohs scale).
diamantbedrijf diamond company
diamantbewerkingsatelier diamond workshop
diamantcertificatenlaboratorium diamond certification laboratory
Diamantclub van Antwerpen (opgericht in 1893) Diamond Club of Antwerp (established in 1893)
diamantexpert diamond expert
diamantgereedschappen diamond tools
diamantindustrie diamond industry
diamantkloofgereedschappen diamond cleaving equipments
diamantmicroscoop [De HRD-microscopen, standaard uitgerust met ingebouwde verlichting en een vernuftige gem-manipulator met vacuümsysteem, zijn onmisbare hulpmiddelen bij het diamantonderzoek.] diamond microscope [The HRD microscopes, standard equipped with built-in illumination and an ingenious gem manipulator with vacuum system, are very valuable tools in diamond grading.]
diamantparel diamond pearl
diamantpoeder diamond powder
diamantsieraden diamond jewellery
diamantslijpmachines en -gereedschappen diamond cutting machines and tools
diamantsnijmachines en -gereedschappen diamond bruting machines and tools
diamantzaagmachines diamond sawing machines and tools
Dia-Mension-systemen Dia-Mension systems
Diamond Office (HRD) [regelt de in- en uitvoer, de douaneformaliteiten en de organisatie van een veilige, snelle verzending] Diamond Office (HRD) [regulates importation and exportation as well as the customs formalities and the organisation of safe, rapid shipment]
dodecaëder [12 vlakken] dodecahedron
drilboren drill bores
echtheidstest [Er zijn verschillende manieren om de echtheid van diamant te controleren, onder meer op basis van hardheid, lichtbreking en warmtegeleiding.] authenticity test [There are various methods of testing a diamond, based on its particular characteristics such as hardness, light refraction and heat conductivity.]
Economische Studiedienst (HRD) Market Research Service (HRD)
edelsteendiamant gem quality diamond
Edelstenenfederatie Precious Stones Federation
een douanekantoor en een postkantoor uitsluitend voor diamantverzendingen a customs office and a post office for diamond transactions only
een extern nummer dat op de ontvangstbon wordt afgedrukt en een intern nummer waarmee de steen naar het lab gaat an external number for use of the client, which is printed on the receipt note, and an internal number to follow the stone in the lab
een geconcentreerd diamanthoudend residu a concentrated diamond-containing residue
een geelachtige basiskleur a basically yellowish colour
Een goede finish grade getuigt van het vakmanschap van de slijper. A good finish grade testifies of the workmanship of the diamond polisher.
Een klein aantal diamanten heeft een kleur die afwijkt van het normale type. De mooiste kleuren worden "fancy colours" genoemd. Some diamonds have a colour different from the normal type. The most beautiful of these are called "fancy colours".
een perfecte rondist a perfect girdle
een tekening van de basisvorm a drawing of the basic shape
fantasiekleuren fancy colours
fantasieslijpsel fancy shapes
Fluorescentie is het effect waarbij onzichtbaar ultraviolet licht omgezet wordt in zichtbaar licht. Sommige stenen gloeien als het ware op wanneer ze in het donker onder langegolf ultraviolet licht worden bekeken. Fluorescence is the effect whereby invisible ultraviolet light is transformed into visible light. Some stones light up spectacularly in the dark when irradiated by long-wave ultraviolet light.
Gemmologisch Instituut (HRD) [Geeft op internationaal niveau cursussen en seminaries in edelsteenkunde en diamantevaluatie.] Gemmological Institute (HRD) [Gives courses and seminars on international level on gemmology and on the certification of diamonds.]
gemmologische instrumenten gemmological instruments
geslepen grove diamanten large-size diamonds
geslepen middelgrove diamanten medium-size diamonds
gesofistikeerde apparaten voor colorimetrische analyse sophisticated apparatus for colorimetric analysis
gespecialiseerde diamantbank specialized diamond bank
gestandaardiseerde D-65-lampen [deze lampen hebben een kleurtemperatuur van 6.500 Kelvin en beantwoorden aan de CIE-standaard] standardized D65-lamps [these lamps have a colour temperature of 6,500 Kelvin and meet the CIE standard]
Groepering der Industriediamantfirma's in België Belgian Federation of Industrial Diamond Dealers
handsnijmachine manual bruting machine
hardheid hardness
het bewaren van een strikte anonimiteit preserving the strictest anonymity
Het reeds in de Renaissance bekende snijden, de tweede bewerking in het proces, is het rond maken van het grondvlak van het gezaagde (of gekloven) stuk, waardoor dit min of meer de vorm van de geslepen diamant krijgt. Hiervoor wordt de gezaagde diamant, opnieuw met behulp van een dop, in de kop van een draaibank aangebracht. Door een andere diamant die op een lange houten snijstok is bevestigd, in contact te brengen met de gezaagde steen, wordt aan dit exemplaar de gewenste, afgeronde vorm gegeven. Het diamantgruis dat hierbij vrijkomt, wordt opgezogen en zorgvuldig in een klein reservoir verzameld. The second step in the process is girdling, which was already known in Renaissance times. This is the rounding of the base of the sawn (or cleaved) piece so that it has more or less the form of a polished diamond. To do this, the sawn diamond, again in a dop, is mounted on the chuck of a lathe. The desired rounded form is achieved by turning it against another diamond mounted on a long wooden dop. The diamond dust that is created, is carefully collected in a small reservoir.
Het tekenen: elke diamant is uniek. Iedere steen moet daarom uitvoerig worden bestudeerd om te bepalen op welke manier hij het voordeligst kan worden bewerkt met het minste gewichtsverlies en de grootste zuiverheid. Met een pennetje en Chinese inkt zal de richting aangegeven worden waarin de diamant gekloofd of gezaagd moet worden. The marking: Each diamond is unique. Each stone must therefore be studied in detail in order to determine the most advantageous manner to work it with the least loss of weight and the greatest clarity. With a pen and India ink, the direction in which the diamond must be cleaved or sawn is indicated.
Hoge Raad voor Diamant vzw (HRD) [= overkoepelende organisatie voor de Belgische diamanthandel en -nijverheid] Diamond High Council (HRD) [= non-profit organisation at the service of the Belgian diamond trade and industry]
Hope-diamant, de Hope, de Grote blauwe diamant the Hope, the Great Blue Diamond
In de rivierbeddingen wordt de diamant geoogst door het sorteren en wassen van de opgeschepte, opgepompte of uitgebaggerde grindlaag (alluviale mijnbouw). In the riverbeds, the diamonds are harvested by sorting and washing the dug, pumped, or dredged river gravel (alluvial mining).
In zijn ongeslepen vorm is diamant een nogal vage kristalvorm, zonder echte glans. Enkel een opeenvolging van bewerkingen geeft hem zijn uiteindelijke facettenvorm en schittering. In its unpolished form, a diamond is a rather vague crystal form, without any real lustre. Only a succession of processes gives it its final facet form and brilliance.
industriediamant industrial diamond
insluitsels (onzuiverheden binnen in de steen) inclusions (impurities inside the stone)
International Diamond Council (IDC) International Diamond Council (IDC)
International Diamond Manufacturers Association (IDMA) International Diamond Manufacturers Association (IDMA)
International Rules for Grading Polished Diamonds International Rules for Grading Polished Diamonds
Jedifabeurs Jedifa trade fair
Joint Committee [1975; opdracht: de normen, onderzoeksmethoden en nomenclatuur internationaal standaardiseren] Joint Committee [1975; create an international standard for rules, working methods and nomenclature]
juweelontwerpwedstrijd jewellery design contest
kathode-luminescentie-apparatuur cathode luminescence apparatus
kleur van de huid colour
kleurmeetinstrumenten voor diamanten diamond colour measuring instruments
kleurschiftingsvermogen Dispersion
kloven to cleave, to cut
koolstof carbon
laserinscriptie laser inscription
laserinstrumenten laser instruments
loepzuiver flawless
maatregelen ter ondersteuning van de diamantindustrie measures to support the diamond industry
machines en gereedschappen voor de diamantbewerking machines and tools for the diamond industry
mêlee mêlée
Met het zagen verdeelt men de diamant in een aan zijn groeirichting tegengestelde richting. Alvorens een diamant te zagen, wordt hij versteld: de getekende steen wordt met een pasta (bestaande uit een mengeling van gips en lijm) in een koperen dop gezet. Na een bepaalde baktijd, waardoor de pasta verhard is, wordt de dop op een zaagmachine gemonteerd. De diamant wordt tegen de snel (15.000 toeren per minuut), verticaal draaiende schijf gebracht en zeer langzaam gezaagd. De uiterst dunne zaagschijf, die vervaardigd is uit fosforbrons, wordt voorzien van met olie vermengd diamantpoeder. Het zagen van een grote steen kan dagen, soms weken, duren. Een nieuwe techniek werd ontwikkeld om met laserstralen diamant te zagen. By sawing, the diamond is divided against the grain. Before a diamond is sawn, it is secured: the marked stone is set in a copper dop with a paste consisting of a mixture of plaster and glue. After a specific baking time in which the paste is hardened, the dop is mounted on the saw. The diamond is set against a high speed (15,000 rpm) vertical blade and sawn very slowly. The extremely thin saw blade, which is made of phosphor bronze, is coated with diamond powder mixed with oil. The sawing of a large stone can sometimes take days or weeks. A new technique of sawing diamonds with laser beams was developed.
Na loupe clean volgen de zuiverheidsgraden vvs1/vvs2, wat staat voor "very very small internal characteristic(s)", m.a.w. uiterst kleine insluitsels, die zeer moeilijk te vinden zijn met de loep 10x. Daarna volgen vs1/vs2 (very small internal characteristic(s) of heel kleine insluitsels) en si1/si2 (small inclusions of kleine insluitsels). Loupe clean is followed by the clarity grades vvs1/vvs2, which stand for very very small characteristics, very hard to find with the loupe. The next grades, in descending order, are vs1/vs2 (very small characteristics) and si1/si2 (small inclusions).
Nationaal Comité der Juweliers National Jewellers' Committee
natuurlijke diamant natural diamond
nl-NL en-GB
normale kristalvorm normal crystalline form
octaëder [8 driehoekige vlakken] octahedron
Om een ruwe steen te kloven wordt hij in een snel drogende cement op een houten stok vastgezet. Met een andere, scherpe diamant - die op een kleinere stok is aangebracht - wordt een kerf gemaakt. Vervolgens wordt een stalen kloofmes met afgeronde snede in de kerf geplaatst. Een korte hamerslag op deze kling doet de steen splijten. Deze bewerking wordt evenwijdig met de groeiwasrichting van het kristal uitgevoerd. To cut a rough stone, it is first set in quick drying cement on a wooden holder or dop. With another, sharp diamond placed on a smaller wooden dop, a groove is made. Then a steel wedge with a rounded edge is placed in the groove. A sharp blow with a mallet on this blade splits the stone. Cleaving is done parallel with the grain of the crystal.
onzuiverheid impurity
Op het HRD-certificaat worden twee aspecten van het maaksel beoordeeld: de afwerkingsgraad (finish grade) en de verhoudingen (proportions). Bij het beoordelen van de finish grade wordt vooral rekening gehouden met symmetrie-afwijkingen van de slijpvorm en de facetten. On the HRD certificate, two aspects of the cut are judged separately: the finish grade and the proportions. When examining the finish grade, attention is mainly paid to possible symmetry-deviations and facets.
Op het speciale kleurcertificaat wordt bijzondere aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van kleurstenen zoals de kleurbeschrijving, de oorsprong van de kleur, de luminescentie en de uitgevoerde onderzoeken (UV-luminescentie, absorptiespectrum, luminescentiespectrum,...). On the colour certificate, attention is paid to the characteristics especially important for colour diamonds, such as the colour description, the colour origin, the luminescence and the examinations performed (UV-luminescence, absorption spectrum, luminescence spectrum,...).
Op verzoek kan men de diamant in een plastic houder laten verzegelen, samen met een microfoto van het certificaat. De verzegeling behoedt de diamant niet alleen voor beschadiging en aanklevend stof en vet, het is meteen een garantie dat men het juiste certificaat bij de juiste steen krijgt. Upon request of the client, the diamond can be sealed in a plastic holder together with a microfilm of the certificate. Not only does the sealing keep the diamond safe from damage, grease and dirt, it is also a guarantee that a given certificate and the accompanying stone actually belong together.
open dagbouw open-pit mining
open terrasbouw open terrace construction
partijbriefje box for diamonds
Pearshape heet deze vorm, of pendeloque. De Ster van Zuid-Afrika heeft deze peervorm die vaak in hangers wordt gebruikt. Pear shape or pendelogue is the name of this form. The Star of South Africa has this pear shaped form, which is often used in pendants.
percussieboren percussion bores
professioneel diamantair professional diamond dealer
relatieve dichtheid Mohs' scale hardness
robijn ruby
ruwbevoorrading (provision of rough diamonds)
ruwe diamant rough diamond
saffier sapphire
shape, slijpvorm [ronde briljant, peervorm, ovaalvorm, markiesvorm, hartvorm, smaragdvorm] shape [round brilliant, pear cut, oval cut, marquise cut, heart cut, emerald cut]
sierdiamant diamond of gem quality
slijpen to polish
slijper diamond polisher
slijperij polishing factory
slijperij voor gekleurde edelstenen colour stones polishing factory
slijpinstrument polisher
slijpschijf (polishing disc)
smaragd emerald
snijden to cut
Sociaal Secretariaat (HRD) Social Secretariat (HRD)
spectrofotometer spectrophotometer
Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid (SBD) Syndicate of the Belgian Diamond Industry
synthetische boart synthetic boart
synthetische diamant synthetic diamond
Ten slotte wordt de diamant geslepen op een slijpersmolen (het slijpen). Deze machine bestaat uit een horizontaal draaiende gietijzeren slijpschijf, die uiteraard met diamantpoeder bedekt is. De sneden steen wordt in een verstelbare dop geklemd - die volgens een bepaalde hoek wordt ingesteld - en met behulp van een tang op de schijf gedrukt. Het hierbij gevolgde procédé noemt men het kruiswerk. Zowel op de kroon (het gedeelte boven de rondist, d.w.z. het vlak met de grootste diameter) als op het paviljoen (het gedeelte onder de rondist) slijpt men aanvankelijk 4 facetten. De overige facetten worden telkens op de ribben van de vorige facetten aangebracht, door de dop te verstellen. In totaal telt een briljant 57 facetten: de tafel (het grote centrale facet), 32 facetten op de kroon en 24 facetten op het paviljoen. De slijpvorm is natuurlijk van de grootte en de vorm van de ruwe diamant afhankelijk. Finally, the diamond is faceted on a polishing wheel. This machine consists of a horizontal, circular cast-iron disc that is, of course, charged with diamond dust. The cut stone is clamped in an adjustable dop, which is set at a particular angle, and with the aid of clamps pressed against the disc. This process is called gross work. Both on the crown (the part above the girdle, i.e. the plane with the greatest diameter) as on the pavilion (the part under the girdle), 4 facets are first placed. The rest of the facets are placed on the ribs of the preceding facets by resetting the dop. In total, a brilliant has 57 facets: the table (the large central facet), 32 facets on the crown, and 24 facets on the pavilion. The facet form is, of course, dependent on the size and the form of the rough diamond.
trepaneerboren trepanning bores
vakbekwame arbeiders skilled workers
Vereniging van Handelaars in Ruwe Diamant Association of Traders in Rough Diamonds
Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers (VKD) Association of Kempen Diamond Manufacturers
vindplaatsen van diamant where diamonds are found
vlakslijpen van autowegen grinding down of highways
Volgens de IDC Rules is een steen loupe clean wanneer een ervaren diamantexpert met een loep met een vergroting van 10x, gecorrigeerd op chromatische en sferische afwijkingen, onder gestandaardiseerd kunstlicht geen interne kenmerken kan onderscheiden. According to the IDC Rules, a diamond is loupe clean if, after an examination by an experienced grader with a loupe 10x (corrected for spherical and chromatic aberration), under standardized light conditions, it has been found free of internal characteristics.
waardebepalingen voor edelstenen en juwelen appraisal reports for gems and jewellery
Wanneer transacties worden gedaan door een makelaar en wanneer een akkoord werd bereikt tussen hem en de koper, wordt het partijbriefje verzegeld door het in een enveloppe te stoppen met daarop de prijs per karaat en de handtekening van de koper. Een verzegeld lot noemt men een cachet. Dit blijft geldig tot het sluitingsuur van de handelszaal op de eerste werkdag die volgt op die van de overeenkomst. When a broker handles transactions, and an agreement has been reached with the buyer, the parcel is sealed by putting it in an envelope with the signature of the buyer and the price per carat on it. A sealed lot is a cachet. A cachet with a price remains valid until the closing hour of the trade room the following workday.
wereldcentrum van de handel in bewerkte diamant world diamond centre
Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD) [Bestudeert de bestaande productiemethodes en streeft, met behulp van nieuwe technieken, naar een verhoging van de productiviteit en een vervolmaking van de kwaliteit.] Scientific and Technical Research Centre (WTOCD) [Studies the existing production methods and strives, with the aid of new techniques, to increase productivity and improve quality.]
World Federation of Diamond Bourses (WFDB), (Wereldbond van diamantbeurzen) World Federation of Diamond Bourses (WFDB)
zuivere diamant pure diamond