Source: https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/112086/definities (2021-12-14)

Aanbestedende entiteit

ook: Aanbestedende entiteiten


De privaatrechtelijke persoon die bijzondere of uitsluitende rechten geniet wanneer hij een activiteit uitoefent als bedoeld in titel IV Wet Overheidsopdrachten. De bijzondere of uitsluitende rechten zijn rechten die voortvloeien uit een door een bevoegde overheid verleende machtiging op grond van een wettelijke, reglementaire of administratieve bepaling die tot gevolg heeft dat de uitoefening van een van de in deze titel bedoelde activiteiten aan een of meer entiteiten voorbehouden blijft waardoor de mogelijkheden van andere entiteiten om dezelfde activiteit uit te oefenen wezenlijk nadelig worden beïnvloed.

Aanbestedende overheid

ook: Aanbestedende overheden


a) De Staat;

b) de territoriale lichamen;

c) de publiekrechtelijke instellingen;

d) de personen, welke ook hun vorm en aard mogen zijn, die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan:

 • opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
 • rechtspersoonlijkheid hebben, enwaarvan
 • ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of instellingen vermeld in a, b of c;
 • ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen;
 • ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen;e) de verenigingen bestaande uit één of meer aanbestedende overheden als bedoeld in a, b, c of d.

Aanbesteding

ook: Aanbestedingen


Gunningsprocedure waarbij de prijs als enig gunningscriterium wordt gehanteerd en de opdracht bijgevolg wordt gegund aan de inschrijver met de laagste regelmatige offerte. (cf. art. 24 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Standaard gunningsprocedures".

Aankoopcentrale

ook: Aankoopcentrales, Opdrachtencentrale, Opdrachtencentrales


Een aanbestedende overheid, die:

 • leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of
 • overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten.Voor meer informatie zie het item "Aankoopcentrale of opdrachtencentrale".

Aannemer

ook: Aannemers


Elke natuurlijke of rechtspersoon, elke overheidsinstelling of elke combinatie van deze personen of overheidsinstellingen die de uitvoering van werken of van bouwwerken op de markt aanbiedt.

Aanvraag tot deelneming

ook: Aanvragen tot deelneming


De schriftelijke en uitdrukkelijke wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te worden voor een opdracht, een lijst van geselecteerden of een kwalificatiesysteem.

Ambtshalve maatregel

ook: Ambtshalve maatregelen


Sanctie toepasbaar op de opdrachtnemer in geval van een ernstige tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht.

Belangenvermenging

ook: Belangenvermengingen , Onverenigbaarheid , Onverenigbaarheden


Het betreft een aantal verboden situaties waarin de mededinging anders zou worden vertekend. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de belangenvermenging aan overheidszijde (onverenigbaarheid) en de belangenvermenging aan de zijde van de kandidaten en inschrijvers.


Belangenvermenging aan de zijde van de overheid houdt in dat iedere persoon verbonden aan de aanbestedende overheid die een band heeft met de kandidaat of inschrijver voor een bepaalde opdracht, niet mag optreden in het kader van de plaatsing of uitvoering van die opdracht (cf. art. 8 Wet Overheidsopdrachten). Voor meer informatie over deze vorm van belangenvermenging zie het volgende item.


Belangenvermenging aan de zijde van de kandidaat of inschrijver houdt in dat indien deze voordien belast was met het onderzoek, de beproeving, de studie of de ontwikkeling van een opdracht, hij een toegangsverbod ondergaat voor deze opdracht wegens voorkennis. Voor meer informatie over deze vorm van belangenvermenging zie het volgende item.

Beperkte procedure

ook: Beperkte procedures


De gunningsprocedure waarbij elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en aanwezig mogen zijn op de openingszitting van de offertes.


Voor meer informatie zie het item "Standaard gunningsprocedures".

Bestek

ook: Bestekken, Lastenboek, Lastenboeken


Basisdocument bij het uitschrijven van een overheidsopdracht dat de bijzondere bepalingen bevat die op de opdracht toepasselijk zijn. Het bestek is één van de zogenaamde opdrachtdocumenten.


Voor meer informatie zie het item "Bestek".

Betaling in mindering

ook: Betalingen in mindering


Betaling van een deel van de opdracht na verstrekte en aanvaarde prestaties.

Betalingsgrondslag

ook: Betalingsgrondslagen


Betaling is slechts mogelijk na verstrekte en aanvaarde prestaties. (cf. art. 7, eerste lid Wet Overheidsopdrachten) In bepaalde gevallen bestaat er een meer soepele betalingsmogelijkheid.


Voor meer informatie zie het item "Betalingsgrondslag".

Bijakte

ook: Bijaktes


Overeenkomst tussen de door de opdracht gebonden partijen, waarin de op de opdracht toepasselijke documenten worden aangepast tijdens de uitvoering ervan.

Borgtocht

ook: Borgtochten


Financiële garantie gegeven door de opdrachtnemer voor zijn verplichtingen tot de volledige en goede uitvoering van de opdracht.

Concessie voor diensten

ook: Concessies voor diensten


Concessies voor diensten betreffen overeenkomsten met dezelfde kenmerken als een opdracht voor diensten met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de te verlenen diensten bestaat uit, hetzij uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij dit recht gepaard gaande met een prijs. (cf. art. 1, § 4 Richtlijn 2004/18/EG)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Concessie voor openbare werken

ook: Concessies voor openbare werken, Concessie voor werken, Concessies voor werken


De overeenkomst met dezelfde kenmerken als een opdracht voor werken, behalve dat de tegenprestatie voor de werken bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk te exploiteren, hetzij dit recht gepaard gaande met een prijs.


Voor meer informatie zie het item "Concessie voor openbare werken".

Concurrentiedialoog

ook: Concurrentiedialogen


De gunningsprocedure waaraan elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener mag vragen om deel te nemen en waarbij de aanbestedende overheid een dialoog voert met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, teneinde één of meer oplossingen uit te werken die aan de behoeften van de aanbestedende overheid beantwoorden en op grond waarvan de gekozen kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.


Voor meer informatie zie het item "Concurrentiedialoog".

Derdenrecht op schuldvorderingen

ook: Derdenrechten op schuldvorderingen


In het kader van overheidsopdrachten gaat het om rechten die derden (bijvoorbeeld de onderaannemer of een kredietverstrekker) kunnen laten gelden op schuldvorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overheidsopdracht heeft ten aanzien van de aanbestedende overheid. Dit kan onder andere via een beslag, een rechtstreekse vordering, of een inpandgeving of overdracht van schuldvordering. (cf. art. 43 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Derdenrechten op schuldvorderingen".

Dienst inzake arbeidsovereenkomsten

ook: Diensten inzake arbeidsovereenkomsten


Diensten inzake arbeidsovereenkomsten betreffen het louter aanwerven van personen via statuut of contract. Zij dienen onderscheiden te worden van de diensten van bemiddelende aard. (cf. art. 18, laatste lid Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Dienst inzake arbitrage en bemiddeling

ook: Diensten inzake arbitrage en bemiddeling


Diensten inzake arbitrage en bemiddeling betreffen diensten voor geschillenbeslechting verleend door arbiters en bemiddelaars. Deze diensten worden gekenmerkt door een intuitu personae-karakter. (cf. art. 18, 5° Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Dienst inzake effecten en andere financiële instrumenten

ook: Diensten inzake effecten en andere financiële instrumenten


Diensten inzake effecten en andere financiële instrumenten betreffen financiële diensten inzake de uitgifte, aankoop, verkoop of overdracht van effecten of andere financiële instrumenten en door de Centrale banken verleende diensten. (cf. art. 18, 3° Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Dienst inzake koop of huur van onroerende goederen of rechten

ook: Diensten inzake koop of huur van onroerende goederen of rechten


Diensten inzake koop of huur van onroerende goederen of rechten betreffen diensten die slaan op de aankoop of huur, ongeacht de financiële voorwaarden, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende goederen of van rechten hierop. (cf. art. 18, 2° Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Dienst inzake omroep en zendtijd

ook: Diensten inzake omroep en zendtijd


Diensten inzake omroep en zendtijd betreffen enerzijds diensten van aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door omroeporganisaties en anderzijds overeenkomsten betreffende zendtijd.  (cf. art. 18, 6° Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Dienst inzake onderzoek en ontwikkeling

ook: Diensten inzake onderzoek en ontwikkeling, Dienst inzake O&O, Diensten inzake O&O


Diensten inzake onderzoek en ontwikkeling (O&O) omvatten zowel fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek (onderzoek met als doel het verwerven van nieuwe kennis ter bijdrage van ontwikkeling of verbetering van nieuwe of bestaande producten, processen of diensten) als preconcurrentiële ontwikkeling (omzetting van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten). (cf. art. 18, 4° Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Dienst op grond van een alleenrecht tussen aanbestedende overheden

ook: Diensten op grond van een alleenrecht tussen aanbestedende overheden


Een opdracht voor diensten op grond van een alleenrecht tussen aanbestedende overheden betreft een dienst die wordt gegund door een aanbestedende overheid aan een (vereniging van) andere aanbestedende overheid / overheden, op basis van een alleenrecht dat ze genieten krachtens bekendgemaakte wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen, die verenigbaar zijn met het VWEU en passen in het maatschappelijk doel van de instanties in kwestie.  (cf. art. 18, 1° Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Dienstverlener

ook: Dienstverleners


Elke natuurlijke of rechtspersoon, elke overheidsinstelling of elke combinatie van deze personen of overheidsinstellingen die de uitvoering van diensten op de markt aanbiedt.

Dynamisch aankoopsysteem

ook: Dynamische aankoopsystemen


Het geheel elektronisch proces voor het verwerven van leveringen en diensten voor courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenstemmen met de behoeften van de aanbestedende overheid of van het overheidsbedrijf, dat beperkt is in de tijd en gedurende de gehele looptijd openstaat voor elke leverancier en dienstverlener die voldoet aan de selectiecriteria en een indicatieve offerte heeft ingediend overeenkomstig de eisen van de opdrachtdocumenten.


Voor meer informatie zie het item "Dynamisch aankoopsysteem".

E-awarding

ook:

Het beoordelen en gunnen van de opdracht via een elektronische applicatie.

E-catalogue

ook:

Het plaatsen en opvolgen van bestellingen via een elektronische catalogus.

E-invoicing

De elektronische facturatie.

E-notification

ook:

Het online aanmaken en versturen van officiële publicatieberichten.


Voor meer informatie zie het item "e-Notification".

E-payment

ook:

De elektronische betaling.

E-procurement

ook:

Het elektronisch laten verlopen van de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten. Voor elke fase van de overheidsopdracht is er een elektronische module beschikbaar:

 • e-Notification: de publicatie van een opdracht (voor gunningsprocedures met bekendmaking);
 • Free-market: de uitnodiging van deelnemers (voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking);
 • e-Tendering: de indiening en opening van offertes;
 • e-Awarding: de beoordeling van offertes en de toewijzing van opdrachten;
 • e-Auction: de elektronische veiling;
 • e-Catalogue: het raadplegen van catalogi van ondernemingen en het plaatsen en opvolgen van elektronische bestellingen;
 • e-Invoicing: de facturering van de opdracht;
 • e-Payment: de betaling van de opdracht.

E-tendering

ook:

Het elektronisch indienen en openen van offertes.


Voor meer informatie zie het item "Elektronische indiening".

Eenheidsprijs

ook: Eenheidsprijzen


Prijzen per eenheid voor de posten van de samenvattende opmeting of inventaris die zijn weergegeven tegen vermoedelijke hoeveelheden. De totale postprijs wordt bekomen door de vermenigvuldiging van de eenheidsprijs met de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid van deze post.


Voor meer informatie zie het item "Opdracht tegen prijslijst".

Elektronisch middel

ook: Elektronische middelen


Een middel waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking, met inbegrip van digitale compressie en gegevensopslag, alsmede van verspreiding, overbrenging en ontvangst door middel van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen.


Voor meer informatie zie het item "Elektronische middelen".

Elektronische veiling

ook: E-auction, Elektronische veilingen


Het zich herhalend proces langs elektronische weg, toepasselijk voor leveringen en diensten voor courant gebruik, voor de voorstelling van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de offertes, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de offertes en hun klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt.


Voor meer informatie zie het item "Elektronische veiling (e-Auction)".

Europees drempelbedrag

ook:

De Europese drempelbedragen voor de periode 2014-2015 zijn:

 • voor opdrachten voor werken: 5.225.000 euro;
 • voor opdrachten voor leveringen: 209.000 euro;
 • voor opdrachten voor diensten: 209.000 euro.Alle drempelbedragen zijn te verstaan als bedragen zonder BTW. (cf. art. 2, § 2 KB Plaatsing en art. 7 Richtlijn 2004/18/EG)

Deze Europese drempels zijn eigenlijk internationale drempels die sinds 1 januari 1996 zijn vastgelegd in het kader van het Akkoord van Marrakech of General Procurement Agreement (GPA) gesloten in het raam van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Omdat die drempels in speciale trekkingsrechten zijn bepaald waarvan de waarde schommelt, wordt hun tegenwaarde in euro om de twee kalenderjaren aangepast. Vanaf 01 januari 2014 zullen aangepast drempels gelden. Voor meer informatie zie het item "Europese drempelbedragen".

Europese technische goedkeuring

ook: Europese technische goedkeuringen


Een gunstige technische beoordeling gesteund op de bevinding dat aan de essentiële eisen wordt voldaan waarbij een product, gezien zijn intrinsieke eigenschappen en de voor de toepassing en het gebruik ervan vastgestelde voorwaarden, geschikt wordt verklaard voor het gebruik voor bouwdoeleinden. De Europese technische goedkeuring wordt verleend door een daartoe door de lidstaat erkende instelling.

Forfaitaire grondslag

ook: Forfaitaire grondslagen


Een overheidsopdracht wordt gegund en gesloten op forfaitaire grondslag. (cf. art. 6, § 1 Wet Overheidsopdrachten) Dit basisbeginsel van de overheidsopdrachten sluit nauw aan bij de mededinging, in die zin dat het ook tijdens de uitvoering van de opdracht de gelijke behandeling van de inschrijvers handhaaft.


Voor meer informatie zie het item "Forfaitaire grondslag".

Formele onregelmatigheid

ook: Formele onregelmatigheden


De afwijking in de offerte van de substantiële vormelijkheden voorgeschreven door artikel 6, § 1 KB Plaatsing, artikel 51, § 2 KB Plaatsing, artikel 52 KB Plaatsing, artikel 54, § 2 KB Plaatsing, artikel 55 KB Plaatsing, artikel 80 KB Plaatsing, artikel 81 KB Plaatsing, artikel 82 KB Plaatsing, artikel 90 KB Plaatsing, artikel 91 KB Plaatsing en door de opdrachtdocumenten, die nietigheid tot gevolg heeft. De aanbestedende overheid kan een offerte bovendien als formeel onregelmatig beschouwen indien zij niet overeenstemt met de andere voorgeschreven vormelijkheden. (cf. art. 95 KB Plaatsing)

Geheimhouding

ook:

Het beginsel van de geheimhouding van bepaalde informatie is belangrijk vanuit een dubbel oogpunt:

 • ter handhaving van een eerlijk verloop van de mededinging in de plaatsingsfase;
 • ter bescherming van de vertrouwelijke informatie, zowel in de plaatsingsfase als bij de uitvoering van de opdracht.De bepalingen in kwestie staan verspreid over de Wet Overheidsopdrachten en de Wet Rechtsbescherming volgens de aard en de context van de informatie en de geheimhouding. (cf. art. 11 Wet Overheidsopdrachten en art. 10 Wet Rechtsbescherming) Drie categorieën van actoren zijn gebonden door de geheimhouding: de overheid en elke persoon waaraan ze taken heeft toevertrouwd, de kandidaten, inschrijvers en derden en de verhaalinstantie.

Voor meer informatie zie het item "Geheimhouding".

Gelijke behandeling

ook:

Alle deelnemende concurrenten hebben recht op een neutrale beoordeling en een gelijke toepassing van de geldende regels en voorwaarden.


Voor meer informatie zie het item "Europese beginselen".

Gemeenschappelijke technische specificatie

ook: Gemeenschappelijke technische specificaties


Technische specificaties die zijn opgesteld volgens een door de lidstaten erkende procedure die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt.


Voor meer informatie zie het item "Technische specificaties".

Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten

ook: CPV


De op overheidsopdrachten toepasselijke referentienomenclatuur als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002, afgekort CPV.

Hier vindt u eveneens de federale omzendbrief van 27/08/2008 over de toepassing van een nieuwe CPV-nomenclatuur (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdachten) vanaf 15 september 2008.

Gemengde opdracht

ook: Gemengde opdrachten


De opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt op meerdere wijzen: tegen globale prijs, tegen prijslijst en / of tegen terugbetaling.


Voor meer informatie zie het item "Gemengde opdracht".

Geselecteerde

ook: Geselecteerden


De kandidaat die bij de selectie gekozen is.

Gunning van de opdracht

ook: Gunning van de opdrachten, Gunning, Gunningen, Gunningsbeslissing, Gunningsbeslissingen


De beslissing van de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf om de gekozen inschrijver aan te wijzen.


Voor het verloop van de gunning zie het stappenplan.

Gunningscriterium

ook: Gunningscriteria


Criteria die in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument worden vermeld, en die het mogelijk maken voor de aanbestedende overheid om de offertes objectief te vergelijken op basis van een waardeoordeel. Dergelijke criteria zijn bijvoorbeeld: de kwaliteit, de prijs, de technische waarde, de esthetische en functionele kenmerken, de milieukenmerken, de sociale overwegingen, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de nazorg en technische bijstand, de leveringsdatum en de leverings- of uitvoeringstermijn, de waarborgen inzake wisselstukken en de bevoorradingszekerheid. (cf. art. 25 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Gunningscriteria".

Herziening van de opdracht

ook: Herziening van de opdrachten


Aanpassing van de voorwaarden van de opdracht aan bepaalde feiten of omstandigheden die zich in de loop van de uitvoering ervan hebben voorgedaan.

In house-opdracht

ook: In house-opdrachten


'In house'-opdrachten zijn opdrachten die doorgaans worden gesloten binnen eenzelfde overheidsstructuur tussen instanties met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, in functie van hun respectievelijke taken en bevoegdheden. Men spreekt hier van een verticale samenwerking, in tegenstelling tot 'opdrachten in samenwerking'.


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de rechtspraak".

Inschrijver

ook: Inschrijvers


De aannemer, leverancier, dienstverlener of geselecteerde die een offerte indient voor een opdracht.

Internationale opdracht

ook: Internationale opdrachten


Internationale opdrachten betreffen internationale samenwerkingsopdrachten of opdrachten van internationale instellingen, die overeenkomstig specifieke procedurevoorschriften gegund worden. Zij vallen, in de gevallen bepaald in artikel 17, § 1 Wet Overheidsopdrachten, buiten de toepassing van de Wet Overheidsopdrachten.


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Inventaris

ook: Inventarissen


Het opdrachtdocument waarin de prestaties van een opdracht voor leveringen of een opdracht voor diensten over verschillende posten worden gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling wordt vermeld.


Voor meer informatie zie het item "Samenvattende opmeting en inventaris".

Kandidaat

ook: Kandidaten


De aannemer, leverancier of dienstverlener die een aanvraag tot deelneming indient met het oog op zijn selectie voor een opdracht, een lijst van geselecteerden of een kwalificatiesysteem.

Keuring

ook: Keuringen


Nazicht door de aanbestedende overheid of de te verwerken producten, de uitgevoerde werken, de uit te voeren of uitgevoerde leveringen, of de verleende diensten aan de in de opdracht gestelde voorwaarden beantwoorden.

Kwalificatiesysteem

ook: Kwalificatiesystemen


Door middel van een kwalificatiesysteem kan men de selectiefase generiek maken voor een reeks vergelijkbare opdrachten gedurende een bepaalde looptijd. De bekendmaking van meerdere aankondigingen op Belgisch niveau voor gelijkaardige opdrachten wordt dan vervangen door één enkele periodieke bekendmaking. Het gebruik van een kwalificatiesysteem is nuttig in geval van gelijkaardige opdrachten die in de loop van een bepaalde periode een zekere regelmaat vertonen. (cf. art. 41 KB Plaatsing)


Het kwalificatiesysteem is, in tegenstelling tot de lijst van geselecteerden, een continu en voor alle marktspelers open systeem, dat blijft bestaan tot de overheid het opheft. Het kwalificatiesysteem is enkel mogelijk bij tweestapsprocedures beneden de Europese drempels en opdrachten voor diensten van bijlage II B Wet Overheidsopdrachten.


Voor meer informatie zie het item "Lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem".

Kwalitatieve selectie

ook: Kwalitatieve selecties


De kwalitatieve selectie heeft betrekking op de persoonlijke en kwalitatieve situatie van de deelnemers die meedingen naar overheidsopdrachten. Ze laat de overheid toe te verzekeren dat haar contractant de nodige financiële en economische draagkracht en technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid heeft.


Voor meer informatie zie het item "Kwalitatieve selectie".

Leidend ambtenaar

ook:

De ambtenaar of iedere persoon belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht.

Leverancier

ook: Leveranciers


Elke natuurlijke of rechtspersoon, elke overheidsinstelling of elke combinatie van deze personen of overheidsinstellingen die de uitvoering van leveringen op de markt aanbiedt.

Lijst van geselecteerden

ook: Lijsten van geselecteerden


De bekendmaking van meerdere aankondigingen op Belgisch niveau voor gelijkaardige opdrachten kan worden vervangen door één enkele periodieke bekendmaking. Die bekendmaking kan, naast een kwalificatiesysteem, betrekking hebben op een (periodieke) lijst van geselecteerden. De lijst van geselecteerden is bestemd voor het plaatsen van gelijkaardige opdrachten die in de loop van een bepaalde periode een zekere regelmaat vertonen op grond van de aard en de omvang van de prestaties.

Tijdens haar geldigheidsduur blijft de lijst van geselecteerden, in tegenstelling tot een kwalificatiesysteem, gesloten voor nieuwe kandidaten. Als de overheid een opdracht wil gunnen op basis van een lijst van geselecteerden, moet ze alle geselecteerden van de lijst uitnodigen tot het indienen van een offerte. De lijst van geselecteerden is enkel mogelijk bij tweestapsprocedures beneden de Europese drempels en opdrachten voor diensten van bijlage II B Wet Overheidsopdrachten.


Voor meer informatie zie het item "Lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem".

Marktverkenning

ook: Marktverkenningen, Marktconsultatie, Marktconsultaties, Marktraadpleging , Marktraadplegingen, Vraag naar informatie


Raadpleging van de markt voorafgaand aan de eigenlijke gunningsprocedure met het oog op de informatieverwerving m.b.t. de actuele ontwikkelingen van producten en technieken. (cf. art. 5 KB Plaatsing)


Voor meer informatie zie het item "Marktverkenning".

Materiële onregelmatigheid

ook: Materiële onregelmatigheden


Een afwijking in de offerte van de essentiële bepalingen van de opdrachtdocumenten betreffende met name de prijzen, termijnen en technische specificaties of de aanwezigheid in de offerte van een abnormale prijs als bedoeld in artikel 99 KB Plaatsing, die nietigheid tot gevolg heeft. (cf. art. 95 KB Plaatsing) De aanbestedende overheid kan een offerte bovendien als materieelonregelmatig beschouwen indien zij:

 • niet overeenstemt met de bepalingen van hoofdstuk 1, afdeling 6 (Technische specificaties en normen) KB Plaatsing, hoofdstuk 1, afdeling 7 (Varianten, opties en percelen) KB Plaatsing, hoofdstuk 1, afdeling 8 (Onderaanneming) KB Plaatsing, hoofdstuk 1, afdeling 9 (Prijsvaststelling, prijsbestanddelen en prijsherziening) KB Plaatsing, hoofdstuk 1, afdeling 10 (Prijsonderzoek) KB Plaatsing, hoofdstuk 1, afdeling 11 (Belangenvermenging en afspraken) KB Plaatsing, hoofdstuk 6, afdeling 2 (Samenvattende opmeting en inventaris) KB Plaatsing, hoofdstuk 6, afdeling 3 (Interpretatie, fouten en leemten) KB Plaatsing en hoofdstuk 6, afdeling 4 (Prijsopgave en percelen) KB Plaatsing;
 • enig voorbehoud inhoudt of bestanddelen bevat die niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

Mededinging

ook: Mededingingen


Het mededingingsbeginsel vloeit voort uit de plicht tot gelijke behandeling door de overheid, waardoor aan iedereen gelijke kansen moeten worden geboden voor het in de wacht slepen van een opdracht. (cf. art. 5, tweede lid Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Mededinging".

Niet-discriminatie

ook: Non-discriminatie


De participatie van concurrenten uit de andere lidstaten van de Europese Unie mag niet worden verhinderd of bemoeilijkt door nationale regelingen of attitudes. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te eisen dat potentiële opdrachtnemers ervaring hebben met het werken voor de Vlaamse Overheid, aangezien deze voorwaarde belemmerend kan zijn voor ondernemingen uit andere lidstaten.


Voor meer informatie zie het item "Europese beginselen".

Norm

ook: Normen


Een technische specificatie die door een erkende normalisatie-instelling voor herhaalde of voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën behoort:


a) internationale norm: een norm die door een internationale normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld;

b) Europese norm: een norm die door een Europese normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld;

c) nationale norm: een norm die door een nationale normalisatie-instelling wordt aangenomen en ter beschikking van het publiek wordt gesteld.


Voor meer informatie zie het item "Technische specificaties".

Offerte

ook: Offertes


De verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op grond van de opdrachtdocumenten en tegen de voorwaarden die hij biedt.


Voor meer informatie zie het item "Onderzoek offertes".

Offerteaanvraag

ook: Offerteaanvragen


Gunningsprocedure waarbij meerdere gunningscriteria (enerzijds prijsgerelateerde criteria en anderzijds kwalitatieve criteria) worden

gehanteerd en de opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch voordeligste offerte. (cf. art. 25 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Standaard gunningsprocedures".

Offertebedrag

ook: Offertebedragen


Het totaal van de offerte, de som van alle totale prijzen en van de producten van de eenheidsprijzen met de vermoedelijke hoeveelheden van alle posten.

Voor meer informatie zie het item "Prijs".

Onderaanneming

ook:

De opdrachtnemer sluit voor de uitvoering van (delen van) de opdracht op zijn beurt overeenkomsten met één of meer andere aannemer(s). Het onderaannemingscontract is een juridisch zelfstandige overeenkomst, onderscheiden van het hoofdcontract.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

ook: Onderhandelingsprocedures met bekendmaking


De gunningsprocedure waarbij elke aannemer, leverancier of dienstverlener een aanvraag tot deelneming mag indienen, waarbij alleen de geselecteerden een offerte mogen indienen en waarbij over de voorwaarden van de opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers.


Voor meer informatie zie het item "Onderhandelingsprocedure met bekendmaking".

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

ook: Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking


De gunningsprocedure waarbij de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf de door haar gekozen aannemers, leveranciers of dienstverleners raadpleegt en over de voorwaarden van de opdracht onderhandelt met één of meer van hen.


Voor meer informatie zie het item "Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking".

Ontwerpenwedstrijd

ook: Ontwerpenwedstrijden, Prijsvraag, Prijsvragen


De procedure die tot doel heeft de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf een plan of een ontwerp te verschaffen dat na mededinging door een jury wordt gekozen.


Opmerking: Onder de vorige regelgeving heette deze procedure 'prijsvraag voor ontwerpen', in de Europese richtlijnen heet ze 'prijsvraag'.


Voor meer informatie zie het item "Ontwerpenwedstrijd".

Opdracht in gedeelten

ook: Opdrachten in gedeelten, Deelcontractenopdracht, Deelcontractenopdrachten


Een opdracht bestaande uit één of meer vaste gedeelten en één of meer voorwaardelijke gedeelten, waarbij de opdrachtnemer gebonden is voor het geheel terwijl de aanbestedende overheid enkel gebonden is door de vaste gedeelten. (cf. art. 37, § 1 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Opdracht in gedeelten".

Opdracht in samenwerking

ook: Opdrachten in samenwerking


Opdrachten in samenwerking betreffen overeenkomsten van horizontale samenwerking tussen overheden die, onder bepaalde voorwaarden, buiten de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving vallen. Deze opdrachten dienen goed onderscheiden te worden van 'in house'-opdrachten en samengevoegde opdrachten.


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de rechtspraak".

Opdracht met herhalingen

ook: Opdrachten met herhalingen, Herhalingsopdracht, Herhalingsopdrachten


De opdracht die het mogelijk maakt herhalingen van soortgelijke prestaties te gunnen aan de oorspronkelijke opdrachtnemer zonder dat daartoe voor de overheid de verplichting bestaat.


Voor meer informatie zie het item "Opdracht met herhalingen".

Opdracht met verlengingen

ook: Opdrachten met verlengingen


Meerjarenopdracht bestaande uit een initiële opdracht en verlengingen, waarbij de aanbestedende overheid enkel gebonden is door de basisopdracht en niet door de verlengingen doch waarbij de opdrachtnemer gebonden blijft door zijn initieel geboden voorwaarden. (cf. art. 37, § 2 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Opdracht met verlengingen".

Opdracht op defensie- en veiligheidsgebied

ook: Opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied


Opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied zijn opdrachten die onder toepassing van een eigen speficieke wet vallen (Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 13 augustus 2011) en aldus ontsnappen aan de overheidsopdrachtenregelgeving in de klassieke sectoren. (cf. art. 17, § 2 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Uitzonderingsgevallen in de regelgeving overheidsopdrachten".

Opdracht tegen globale prijs

ook: Opdrachten tegen globale prijs


De opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties van de opdracht of van elke post dekt.


Voor meer informatie zie het item "Opdracht tegen globale prijs".

Opdracht tegen prijslijst

ook: Opdrachten tegen prijslijst


De opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.


Voor meer informatie zie het item "Opdracht tegen prijslijst".

Opdracht tegen terugbetaling

ook: Opdrachten tegen terugbetaling


De opdracht waarbij de prijs van de uitgevoerde prestaties wordt vastgesteld na onderzoek van de gevorderde prijzen op basis van wat de opdrachtdocumenten bepalen over de kostenbestanddelen die mogen worden aangerekend, de berekeningswijze van de kosten en de omvang van de daarop toe te passen verhogingen.


Voor meer informatie zie het item "Opdracht tegen terugbetaling".

Opdracht voor diensten

ook: Opdrachten voor diensten, Opdracht van diensten, Opdrachten van diensten, Overheidsopdracht van diensten, Overheidsopdrachten van diensten, Overheidsopdracht voor diensten, Overheidsopdrachten voor diensten


Een andere overheidsopdracht dan een opdracht voor werken of een opdracht voor leveringen die betrekking heeft op het verlenen van de in bijlage II Wet Overheidsopdrachten bedoelde diensten.


Voor meer informatie zie het item "Kwalificatie opdracht".

Opdracht voor leveringen

ook: Opdrachten voor leveringen, Opdracht van leveringen, Opdrachten van leveringen, Overheidsopdracht van leveringen, Overheidsopdrachten van leveringen, Overheidsopdracht voor leveringen, Overheidsopdrachten voor leveringen


Een andere overheidsopdracht dan een opdracht voor werken die betrekking heeft op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten.


Voor meer informatie zie het item "Kwalificatie opdracht".

Opdracht voor werken

ook: Opdrachten voor werken, Opdracht van werken, Opdrachten van werken, Overheidsopdracht van werken, Overheidsopdrachten van werken, Overheidsopdracht voor werken, Overheidsopdrachten voor werken


De overheidsopdracht die betrekking heeft op hetzij het uitvoeren, hetzij zowel het ontwerpen als het uitvoeren van werken in het kader van één van de in bijlage I Wet Overheidsopdrachten vermelde werkzaamheden of van een bouwwerk, dan wel het laten uitvoeren, met welke middelen ook, van een bouwwerk dat aan de door de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf vastgestelde behoeften voldoet. Een bouwwerk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.


Voor meer informatie zie het item "Kwalificatie opdracht".

Opdrachtdocument

ook: Opdrachtdocumenten, Concessiedocument, Concessiedocumenten, Wedstrijddocument, Wedstrijddocumenten


De documenten die op de opdracht toepasselijk zijn, met inbegrip van alle aanvullende en andere documenten waarnaar deze verwijzen. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging van opdracht, het bestek dat de bijzondere bepalingen bevat die op de opdracht toepasselijk zijn en de door de partijen ondertekende overeenkomst. Bij een ontwerpenwedstrijd worden deze documenten wedstrijddocumenten genoemd en bij een concessie voor openbare werken concessiedocumenten.


Voor meer informatie zie het item "Opdrachtdocumenten".

Opdrachtnemer

ook: Opdrachtnemers, Begunstigde, Begunstigden


De inschrijver met wie de opdracht is gesloten.

Open procedure

ook: Open procedures


De gunningsprocedure waarbij elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen en waarbij de openingszitting van de offertes openbaar is.


Voor meer informatie zie het item "Standaard gunningsprocedures".

Openingszitting

ook: Openingszittingen


Tijdens de openingszitting opent de overheid de offertes. De openingszitting en dus de opening van de offertes moet plaatsvinden onmiddellijk na het uiterste tijdstip voor het indienen van de offertes. In een open procedure is de openingszitting voor de offertes openbaar en voor iedereen toegankelijk. Bij een beperkte procedure is het enkel de geselecteerden toegestaan om aanwezig te zijn. Elektronische offertes worden op de openingszitting geopend door middel van het e-Tendering-platform.


Voor meer informatie zie het item "Openingszitting".

Oplevering

ook: Opleveringen


Vaststelling door de aanbestedende overheid dat de door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werken, leveringen of diensten overeenstemmen met de regels van goed vakmanschap evenals met de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht.

Optie

ook: Opties


Een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op vraag van de aanbestedende overheid, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend.


Voor meer informatie zie het item "Opties".

Overdracht van opdracht

ook: Overdracht van opdrachten


Overeenkomst waarbij een aannemer, leverancier of dienstverlener-overnemer in de plaats wordt gesteld van de opdrachtnemer-overdrager, of waarbij een aanbestedende overheid-overnemer in de plaats wordt gesteld van de aanbestedende overheid-overdrager.


Voor meer informatie zie het item "Veranderlijkheid".

Overheidsbedrijf

ook: Overheidsbedrijven


Elke onderneming die een activiteit bedoeld in titel III Wet Overheidsopdrachten uitoefent waarop de aanbestedende overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of in de onderneming geldende voorschriften. De overheersende invloed wordt vermoed wanneer deze overheden, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van de onderneming:

 • de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, of
 • over de meerderheid van de stemmen beschikken die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen, of
 • meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kunnen aanwijzen.

Overheidsopdracht

ook: Overheidsopdrachten, Opdracht, Opdrachten


De overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners en één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.

Perceel

ook: Percelen


Een overheid kan een opdracht in percelen onderverdelen en die afzonderlijk gunnen, in principe met het oog op een gescheiden uitvoering. De redenen om een opdracht in verschillende percelen te verdelen, kunnen veelvuldig zijn, bijvoorbeeld om geografische redenen, redenen van uitvoeringsspecialisatie of KMO-bevoordeling.


Voor meer informatie zie het item "Percelen".

Plaatsing

ook:

Neutrale, algemene term voor gunning of sluiting. Het onderscheid tussen gunning en sluiting brengt mee dat de aan de gekozen inschrijver toegezonden informatie over de gunning geen enkele contractuele verbintenis doet ontstaan tussen hem en de overheid. (cf. art. 8, § 2, eerste lid Wet Rechtsbescherming) Alleen de sluiting, die een afzonderlijke rechtshandeling uitmaakt, heeft een zodanig gevolg. Dit onderscheid is essentieel voor de werking van een volwaardige rechtsbescherming, waarbij men de informatie aan alle inschrijvers over de gunningsbeslissing moet kunnen combineren met het systeem van de wachttermijn die noodzakelijkerwijs de sluiting voorafgaat en doet uitstellen.

Prijsbestanddeel

ook: Prijsbestanddelen


De prijsbestanddelen zijn de elementen die in de offerteprijzen van de inschrijvers dienen inbegrepen te zijn en / of elementen waarmee ze in hun offerteprijzen rekening moeten houden.


Voor meer informatie zie het item "Prijsbestanddelen".

Prijsherziening

ook: Prijsherzieningen


Prijsherziening houdt in dat de oorspronkelijke offerteprijzen tijdens de uitvoering van de opdracht worden gewijzigd in functie van bepaalde economische en sociale factoren. (cf. art. 6, § 1 Wet Overheidsopdrachten en art. 20 KB Plaatsing)


Voor meer informatie zie het item "Prijsherziening".

Prijsvaststelling

ook: Prijsvaststellingen


De overheid moet in haar opdrachtdocumenten voor de betrokken opdracht de gewenste prijsbepaling vaststellen:

 • opdracht tegen globale prijs;
 • opdracht tegen prijslijst;
 • opdracht tegen terugbetaling / werkelijke uitgaven;
 • gemengde opdracht;
 • opdracht zonder forfaitaire vaststelling.De prijsopgave gebeurt aan de hand van:
 • een samenvattende opmeting (werken);
 • een inventaris (leveringen en diensten).Voor meer informatie zie het item "Prijsvaststelling".

Product

ook: Producten


Grondstoffen, materialen, componenten of andere elementen bestemd voor de uitvoering van de opdracht.

Promotieopdracht van werken

ook: Promotieopdrachten van werken


De overheidsopdracht die zowel betrekking heeft op het financieren als op het uitvoeren van werken en, in voorkomend geval, op elke dienstverlening in dat verband.


Voor meer informatie zie het item "Promotieopdracht van werken".

Raamovereenkomst

ook: Raamovereenkomsten


Een overeenkomst tussen een of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en een of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.


Voor meer informatie zie het item "Raamovereenkomst".

Rechtspersoonlijkheid

ook:

Een entiteit heeft rechtspersoonlijkheid als deze de zelfstandige titularis is van rechtsbelangen en rechtsverplichtingen. Wat de Vlaamse overheid betreft ressorteren heel wat entiteiten onder de rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Indien een dergelijke entiteit een overheidsopdracht uitschrijft is de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest de aanbestedende overheid. Enkel de entiteiten die een eigen rechtspersoonlijkheid hebben die afgescheiden is van deze van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest zijn dus zelfstandige aanbestedende overheden.


Voor meer informatie zie het item "Personeel toepassingsgebied".

Rechtstreekse vordering

ook: Rechtstreekse vorderingen


Door de rechtstreekse vordering kan een onderaannemer zich, voor de betaling van zijn schuldvordering op de hoofdaannemer, rechtstreeks richten tot de opdrachtgever. (cf. art. 43 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Derdenrechten op schuldvorderingen".

Samengevoegde opdracht

ook: Samengevoegde opdrachten


Opdracht die in gezamelijke naam van meerdere overheden of van overheden en privaatrechtelijke personen wordt uitgeschreven en die bestaat uit de samenvoeging van identieke of van samenhangende opdrachten. (cf. art. 38 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Samengevoegde opdracht".

Samenvattende opmeting

ook: Samenvattende opmetingen


Het opdrachtdocument waarin de prestaties van een opdracht voor werken over verschillende posten worden gefractioneerd en waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling wordt vermeld.


Voor meer informatie zie het item "Samenvattende opmeting en inventaris".

Schriftelijk

ook:

Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie bevatten.

Selectie

ook: Selecties


De beslissing van de aanbestedende overheid tot keuze van de kandidaten of inschrijvers op grond van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie.

Voor meer informatie zie het item "Selectie".

Selectiebeperking

ook:

De selectiebeperking biedt de overheid de mogelijkheid om het aantal geselecteerden te beperken tot de kwalitatief meest waardevolle kandidaten. De selectiebeperking voorkomt dus dat de overheid alle kandidaten moet selecteren die aan de minimale selectiecriteria voldoen. De selectiebeperking is enkel mogelijk bij de beperkte procedures, de onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de concurrentiedialoog. (cf. art. 58, § 3 KB Plaatsing)


Voor meer informatie zie het item "Selectiebeperking".

Selectiecriterium

ook: Selectiecriteria


Criterium van financiële, economische of technische aard of inzake beroepsbekwaamheid dat de aanbestedende overheid heeft vastgesteld op grond van hoofdstuk 5, afdeling 3 (Kwalitatieve selectie) KB Plaatsing. Het criterium betreft steeds de persoonlijke en kwalitatieve situatie van de deelnemers die meedingen naar de overheidsopdracht. Enkel kandidaten of inschrijvers die aan de selectiecriteria voldoen kunnen worden geselecteerd.

De overheid preciseert de criteria en het vereiste niveau ervan op zodanige wijze dat ze verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Bij de open procedures en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking is het opleggen van een minimaal niveau verplicht.


Voor meer informatie zie het item "Overzicht kwalitatieve selectiecriteria".

Sluiting van de opdracht

ook: Sluiting, Toewijzing, Toewijzingen


De totstandkoming van de contractuele band tussen enerzijds de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf en anderzijds de opdrachtnemer.


Voor meer informatie zie het item "Sluiting".

Sociale inschakelingsonderneming

ook: Sociale inschakelingsondernemingen


De onderneming die voldoet aan de voorwaarden van artikel 59 Wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen van 26 maart 1999, of die aan gelijkaardige voorwaarden voldoet in het land van oorsprong van de kandidaat of inschrijver. (cf. art. 22, § 2 Wet Overheidsopdrachten)


Voor meer informatie zie het item "Toegangsreservatie".

Sociale woningbouwprocedure

ook: Sociale woningbouwprocedures


Een bijzondere gunningsprocedure die uitsluitend kan worden toegepast voor het ontwerpen en bouwen van een complex van sociale woningen.


Voor meer informatie zie het item "Sociale woningbouwprocedure".

Straf

ook: Straffen


Financiële sanctie ten aanzien van de opdrachtnemer wegens een inbreuk op een wettelijke of reglementaire bepaling of een voorschrift van de opdrachtdocumenten.

Subsidie

ook: Subsidies


Bij een subsidie gebeurt er door de gesubsidieerde derde geen rechtstreekse of uitsluitende prestatie ten behoeve van de overheid, wel een prestatie ten bate van een maatschappelijke activiteit die van algemeen belang wordt geacht en die de overheid daarom ondersteunt. Het gaat dus vooral om eenrichtingsverkeer vanuit de overheid.


Voor meer informatie zie het item "Niet voldaan aan de wezenskenmerken van een overheidsopdracht".

Technisch referentiekader

ook: Technische referentiekaders


Ieder ander product dan de officiële normen, dat door de Europese normalisatie-instellingen is opgesteld volgens procedures die aan de ontwikkeling van de marktbehoeften zijn aangepast.

Technische specificatie

ook: Technische specificaties


In de technische specificaties worden de kenmerken omschreven waaraan werken, materialen, leveringen of diensten moeten voldoen om conform hun bestemming gebruikt te kunnen worden.


Voor meer informatie zie het item "Technische specificaties".

Raadpleeg de federale omzendbrief van 23 juni 2004: "Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten"

Raadpleeg de federale omzendbrief van 8 december 2006: "Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten. - Technische specificaties van microprocessoren in het kader van informaticaopdrachten (aanschaf van computersystemen) - Aanvulling bij de omzendbrief van 23 juni 2004"

Transparantie

ook:

Het overheidshandelen moet logisch, redelijk en duidelijk zijn, in een dossier traceerbaar zijn en op gemotiveerde wijze gebeuren.


Voor meer informatie zie het item "Europese beginselen".

Variante

ook: Varianten


Een alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de aanbestedende overheid, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend. Er bestaan drie soorten varianten (cf. art. 9, § 1 KB Plaatsing): de verplichte variante, de facultatieve variante en de vrije variante.


Voor meer informatie zie het item "Varianten".

Verbintenistermijn

ook: Verbintenistermijnen, Gestanddoeningstermijn, Gestanddoeningstermijnen


De termijn waarin de inschrijvers verbonden zijn door hun offerte. (cf. art. 57 KB Plaatsing)


Voor meer informatie zie het item "Verbintenistermijn".

Verbreking

ook: Verbrekingen


De verbreking is het eenzijdig beëindigen van een bestaande overeenkomst door een contractpartij. In geval van verbreking wordt de opdracht vereffend in de staat waarin die zich bevindt op basis van de uitgevoerde prestaties op de datum van verbreking.

Op grond van artikel 1794 Burgerlijk Wetboek kan de overheid te allen tijde op gemotiveerde wijze volledig afzien van de verdere uitvoering van de opdracht, ongeacht of de toepassingsgevallen uit de overheidsopdrachtenregelgeving zich voordoen (bijvoorbeeld wegens veranderde behoeften of nieuwe vooruitzichten). Dit artikel bepaalt dat elke opdrachtgever eender welke opdracht tegen forfait in eender welk stadium kan verbreken, op voorwaarde dat hij de opdrachtnemer een schadevergoeding toekent voor diens kosten, arbeid en te voorziene winst.

De aanleiding voor het verbreken van de opdracht kan bestaan uit een gewijzigde behoefte of nieuwe vooruitzichten van de overheid. Ook in bepaalde andere gevallen (bijvoorbeeld een te verwachten uiterst langdurige en bijzonder kostelijke schorsing van de opdracht) kan een verbreking de beste en goedkoopste oplossing zijn voor de overheid, tenzij het absoluut noodzakelijk zou zijn om de eenheid van uitvoering en aansprakelijkheid te handhaven.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

ook: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedures met bekendmaking


De onderhandelingsprocedure met bekendmaking waarvoor elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen.


Voor meer informatie zie het item "Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking".

Vermoedelijke hoeveelheid

ook: Vermoedelijke hoeveelheden


Wanneer een opdracht geheel of gedeeltelijk gefractioneerd is in posten tegen eenheidsprijzen, moeten deze posten door de overheid worden voorzien van vermoedelijke hoeveelheden. Dit is nodig om tot een totaalprijs te komen op basis waarvan de offertes objectief kunnen worden vergeleken. De overheid moet trachten de vermoedelijke hoeveelheden zo dicht mogelijk tegen de dan nog onbekende werkelijke hoeveelheden te ramen.


Voor meer informatie zie het item "Opdracht tegen prijslijst".

Verrekening

ook: Verrekeningen


Document opgesteld door de aanbestedende overheid tot aanpassing van de samenvattende opmeting of de inventaris met de becijferde vaststelling:


a) van de werkelijke hoeveelheden in geval van een opdracht of een post tegen prijslijst;


b) van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden en de overeengekomen of herziene prijzen die voortvloeien uit eender welke toevoegingen, weglatingen of wijzigingen met betrekking tot de opdracht.

Vertragingsboete

ook: Vertragingsboetes


Forfaitaire vergoeding verschuldigd door de opdrachtnemer wegens een vertraging in de uitvoering van de opdracht.

Vervalste mededinging

ook: Vervalste mededingingen


Onder vervalste mededinging verstaat men het vervalsen van de eerlijke mededinging door kandidaten en inschrijvers door middel van het stellen van bepaalde handelingen, het aangaan van overeenkomsten of het maken van afspraken voor of tijdens de gunningsprocedure.


Voor meer informatie zie het item "Vervalste mededinging".

Voorschot

ook: Voorschotten


Betaling van een deel van de opdracht voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde prestaties.


Voor meer informatie zie het item "Betalingsgrondslag".

Werkenwedstrijd

ook: Werkenwedstrijden


Wanneer de opdracht voor werken zowel slaat op het opmaken van een ontwerp als op de uitvoering ervan, kan worden overgegaan tot een werkenwedstrijd waarbij een jury de offertes beoordeelt. De opdracht wordt door de aanbestedende overheid gegund op advies van de jury. (cf. art. 139, § 1 KB Plaatsing)


Opmerking: De werkenwedstrijd komt overeen met 'de wedstrijd' behandeld in artikel 23 Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996.


Voor meer informatie zie het item "Werkenwedstrijd".