Dutch English
aai caress
aaien caress
aaien chuck
aaien fondle
aaien stroke
aak barge
aak lighter
aak maple
aalmoes alms
aalmoezenier chaplain
aalmoezeniershuis almshouse
aalmoezeniershuis workhouse
aalscholver cormorant
aalwaardig elementary
aalwaardig fretful
aalwaardig morose
aalwaardig simple
aalwaardig straightforward
aalwaardig sullen
aambeeld anvil
aamborstig asthmatic
aamborstigheid asthma
aan above
aan after
aan at
aan behind
aan beside
aan by
aan in
aan into
aan past
aan subsequently
aan to
aan toward
aan towards
aan upon
aanaarden earth
aanaarden hill
aanbeeld anvil
aanbesteding tender
aanbevelen recommend
aanbeveling approval
aanbeveling recommendation
aanbeveling testimonial
aanbiddelijk adorable
aanbidden adore
aanbidden worship
aanbiddenswaardig adorable
aanbidder admirer
aanbidding adoration
aanbidding worship
aanbidster admirer
aanbidster adorer
aanbidster worshipper
aanbieden acquaint
aanbieden bid
aanbieden demonstrate
aanbieden exhibit
aanbieden introduce
aanbieden offer
aanbieden present
aanbieden propose
aanbieden sacrifice
aanbieden show
aanbieding bid
aanbieding offer
aanbieding offering
aanbieding presentation
aanbieding proposal
aanbieding suggestion
aanbieding tender
aanbinden begin
aanbinden commence
aanbinden moor
aanbinden start
aanbinden tie
aanblik appearance
aanblik aspect
aanblik expression
aanblik exterior
aanblik face
aanblik look
aanblik panorama
aanblik prospect
aanblik scene
aanblik sight
aanblik spectacle
aanblik view
aanblik vista
aanbod bid
aanbod offer
aanbod offering
aanbod suggestion
aanbod tender
aanboren bore
aanboren broach
aanboren drill
aanboren tap
aanbouw building
aanbranden burn
aanbreken begin
aanbreken commence
aanbreken start
aanbrengen accuse
aanbrengen bring
aanbrengen convey
aanbrengen denounce
aanbrengen fetch
aanbrengen fit
aanbrengen fix
aanbrengen harden
aanbrengen season
aanbrengen take
aandacht attention
aandachtig attentive
aandachtig attentively
aandeel share
aandeelhouder shareholder
aandenken keepsake
aandenken memento
aandenken memory
aandenken recollection
aandenken relic
aandenken souvenir
aandenken token
aandienen advertise
aandienen announce
aandikken heighten
aandikken thicken
aandoen affect
aandoen apply
aandoen cause
aandoen displace
aandoen impact
aandoen move
aandoen switch
aandoen touch
aandoen use
aandoening affection
aandoening ailment
aandoening complaint
aandoening disease
aandoening emotion
aandoening ill
aandoening illness
aandoening sickness
aandoenlijk moving
aandraaien fasten
aandraaien switch
aandragen bring
aandragen convey
aandragen fetch
aandragen take
aandrang congestion
aandrang crush
aandrang impulse
aandrang insistence
aandrang rush
aandrang surge
aandrang urgency
aandrift impulse
aandrift instinct
aandringen insist
aandringen press
aandrukken press
aanduiden bespeak
aanduiden indicate
aanduiden point
aanduiden signal
aanduiden signify
aanduiden suggest
aanduiding index
aanduiding indication
aandurven venture
aanduwen force
aanduwen push
aaneen fellow
aaneen together
aaneenschakelen connect
aaneenvoegen join
aaneenvoegen unite
aanflitsen catch
aanfloepen catch
aanfluiting mockery
aangaan catch
aangaan form
aangaan shape
aangapen gawk
aangeboren inherent
aangeboren native
aangeboren natural
aangedaan affected
aangedaan unnatural
aangegrepen affected
aangegrepen unnatural
aangeklaagde accused
aangeklaagde defendant
aangeklaagde suspect
aangelegenheid affair
aangelegenheid business
aangelegenheid case
aangelegenheid concern
aangelegenheid interest
aangelegenheid intimacy
aangelegenheid liaison
aangelegenheid matter
aangelegenheid thing
aangenaam agreeable
aangenaam comfortably
aangenaam enjoyable
aangenaam lovely
aangenaam nice
aangenaam pleasant
aangenaam pleasing
aangenaamheid amenity
aangeschoten hurt
aangeschoten winged
aangeschoten wounded
aangespen gird
aangestoken unsound
aangeven accuse
aangeven bespeak
aangeven convey
aangeven declare
aangeven denounce
aangeven gift
aangeven give
aangeven indicate
aangeven lapse
aangeven pass
aangeven point
aangeven present
aangeven register
aangeven signal
aangeven spend
aangeven suggest
aangeven surpass
aangezicht face
aangezien as
aangezien because
aangezien for
aangifte accusation
aangifte announcement
aangifte declaration
aangifte notification
aangifte proclamation
aangifte resolution
aangifte resolve
aangifte statement
aangorden gird
aangrenzend adjacent
aangrenzend adjoining
aangrenzend nearby
aangrenzend neighbouring
aangrijpen affect
aangrijpen attack
aangrijpen grab
aangrijpen grasp
aangrijpen grip
aangrijpen move
aangrijpen seize
aangrijpen stir
aangroeien augment
aangroeien grow
aangroeien increase
aanhalen attract
aanhalen caress
aanhalen chuck
aanhalen cite
aanhalen fondle
aanhalen quote
aanhalen stroke
aanhalig affectionate
aanhaling citation
aanhaling credit
aanhaling mention
aanhaling quotation
aanhaling quote
aanhaling reference
aanhang party
aanhangen stick
aanhanger adept
aanhanger adherent
aanhanger disciple
aanhanger member
aanhanger supporter
aanhangsel accessory
aanhangsel addition
aanhangsel adjunct
aanhangsel appendix
aanhangsel auxiliary
aanhangsel plus
aanhangsel rider
aanhangsel subsidiary
aanhangwagen trailer
aanhankelijk selfless
aanharken rake
aanhebben wear
aanhechten attach
aanhechting attachment
aanhechtsel affix
aanhef beginning
aanhef commencement
aanhef first
aanhef offset
aanhef outset
aanhef start
aanhoren hear
aanhoren listen
aanhouden arrest
aanhouden continue
aanhouden delay
aanhouden endure
aanhouden keep
aanhouden persist
aanhouden postpone
aanhouden proceed
aanhouden procrastinate
aanhouden stop
aanhoudend lasting
aanhoudend permanent
aanhoudend unfailing
aanhouding apprehension
aanhouding arrest
aanhouding catch
aanhouding collar
aanhouding custody
aanhouding detention
aanhouding hold
aanhouding pinch
aanklacht accusation
aanklacht charge
aanklacht complaint
aanklacht indictment
aanklagen accuse
aanklampen board
aankleden clothe
aanklevend adhesive
aankomen arrive
aankomend future
aankomend junior
aankomend young
aankomst arrival
aankondigen advertise
aankondigen advise
aankondigen announce
aankondigen counsel
aankondigen notify
aankondiging ad
aankondiging advert
aankondiging advertisement
aankondiging advertising
aankondiging announcement
aankondiging notification
aankondiging proclamation
aankoop purchase
aankopen buy
aankopen purchase
aankweken grow
aanlanden land
aanleg aptitude
aanleg design
aanleg endowment
aanleg gift
aanleg outline
aanleg predisposition
aanleg scheme
aanleg sketch
aanleg study
aanleg talent
aanleg tendency
aanleggen aim
aanleggen build
aanleggen construct
aanleggen install
aanleggen level
aanleggen make
aanlegplaats pier
aanlegplaats quay
aanlegplaats wharf
aanleiding incentive
aanleiding inducement
aanleiding juncture
aanleiding motivation
aanleiding motive
aanleiding need
aanleiding occasion
aanlengen dilute
aanlengen weaken
aanleren learn
aanliggend adjacent
aanliggend adjoining
aanliggend nearby
aanliggend neighbouring
aanlokkelijk alluring
aanlokkelijk attractive
aanlokken attract
aanlokken draw
aanmaak making
aanmaken act
aanmaken do
aanmaken execute
aanmaken fabricate
aanmaken kindle
aanmaken light
aanmaken make
aanmaken manufacture
aanmaken move
aanmaken perform
aanmaken prepare
aanmanen admonish
aanmanen scold
aanmaning exhortation
aanmatigend arrogant
aanmatiging arrogance
aanmatiging haughtiness
aanmatiging pretence
aanmelding entry
aanmelding registration
aanmerkelijk considerable
aanmerkelijk sizable
aanmerking comment
aanmerking criticism
aanmerking observation
aanmerking remark
aanmoediging encouragement
aannaaien sew
aannemelijk acceptable
aannemelijk plausible
aannemen accept
aannemen affiliate
aannemen assume
aannemen confirm
aannemen employ
aannemen guess
aannemen have
aannemen hire
aannemen imagine
aannemen presume
aannemen receive
aannemen reckon
aannemen suppose
aannemen take
aannemen think
aannemer builder
aannemer contractor
aanneming acceptance
aanneming adoption
aanneming confirmation
aanneming verification
aanpakken advance
aanpakken tackle
aanpassen accommodate
aanpassen adapt
aanpassen adjust
aanpassen assay
aanpassen attempt
aanpassen essay
aanpassen examine
aanpassen fit
aanpassen harden
aanpassen prove
aanpassen season
aanpassen seek
aanpassen test
aanpassen try
aanpassing accommodation
aanpassing adaptation
aanpassing adjustment
aanpassing fitting
aanpassing version
aanplakbiljet bill
aanplakbiljet card
aanplakbiljet notice
aanplakbiljet placard
aanplakbiljet poster
aanplakken paste
aanplakken placard
aanplakken post
aanplanten plant
aanporren stimulate
aanprijzen recommend
aanraden counsel
aanraden direction
aanraden guidance
aanraking contact
aanraking touch
aanranden assault
aanranden violate
aanrander aggressor
aanreiken convey
aanreiken hand
aanreiken lapse
aanreiken pass
aanreiken spend
aanreiken surpass
aanrekenen blame
aanrichten arrange
aanrichten cause
aanrijden collide
aanrijden run
aanrijding collision
aanrijding hit
aanroepen invoke
aanschaf purchase
aanschaffen buy
aanschaffen purchase
aanschieten wound
aanschijn exterior
aanschouwelijk graphic
aanschrijven notify
aanschrijven summon
aanschrijving writ
aanslaan alarm
aanslaan root
aanslaan tax
aanslag assessment
aanslag moisture
aanslag scale
aanslag touch
aansluiten associate
aansluiten connect
aansluiten join
aansluiten pool
aansluiting confluence
aansluiting connection
aansluiting junction
aansluiting meeting
aanspannen put
aanspannen yoke
aansporen admonish
aansporen encourage
aansporen instigate
aansporen scold
aansporen stimulate
aansporen urge
aansporing exhortation
aansporing incitement
aansporing stimulus
aanspraak claim
aansprakelijk accountable
aansprakelijk liable
aansprakelijk responsible
aansprakelijkheid liability
aanspreekbaar approachable
aanspreekbaar communicative
aanstaand following
aanstaand near
aanstaand nearby
aanstaand next
aanstaande future
aanstaren gaze
aanstaren peer
aanstaren stare
aanstekelijk catching
aanstekelijk contagious
aanstekelijk infectious
aansteken infect
aansteken kindle
aansteken light
aansteken switch
aansteker light
aansteker lighter
aanstellen appoint
aanstellerig affected
aanstellerig unnatural
aanstellerij affectation
aanstellerij pose
aanstelling appointment
aansterken convalesce
aanstoken provoke
aanstoken rouse
aanstoken stimulate
aanstonds directly
aanstonds immediately
aanstonds instantly
aanstonds now
aanstoot dirt
aanstoot scandal
aanstoten jog
aanstoten nudge
aanstrijken plaster
aanstrijken rub
aantal amount
aantal number
aantasten assault
aantasten attack
aantasten corrode
aantekenen record
aantekening annotation
aantekening notation
aantekening note
aantekening tone
aantijging imputation
aantikken finish
aantonen demonstrate
aantonen evidence
aantonen exhibit
aantonen present
aantonen prove
aantonen show
aantonen testify
aantreffen encounter
aantreffen find
aantreffen meet
aantreffen see
aantrekkelijk attractive
aantrekkelijk pleasing
aantrekkelijkheid attraction
aantrekkelijkheid charm
aantrekkelijkheid spell
aantrekken attract
aantrekken tighten
aantrekking attraction
aanvaardbaar acceptable
aanvaarden accept
aanvaarden have
aanvaarden receive
aanvaarden take
aanvaarding acceptance
aanvaarding adoption
aanvaarding receipt
aanvaarding reception
aanval access
aanval aggression
aanval assault
aanval attack
aanval fit
aanval hostility
aanval onset
aanvallen assault
aanvallen attack
aanvallend offensive
aanvaller aggressor
aanvaller assailant
aanvaller attacker
aanvaller forward
aanvang beginning
aanvang commencement
aanvang first
aanvang offset
aanvang outset
aanvang start
aanvangen begin
aanvangen commence
aanvangen start
aanvaring collision
aanvaring hit
aanvechtbaar debatable
aanvechtbaar questionable
aanvechting disposal
aanvechting enticement
aanvechting inclination
aanvechting temptation
aanverwant related
aanvliegen approach
aanvliegen fly
aanvoelen experience
aanvoelen feel
aanvoer arrival
aanvoer provision
aanvoer supply
aanvoerder boss
aanvoerder chief
aanvoerder commander
aanvoerder head
aanvoerder leader
aanvoeren bring
aanvoeren command
aanvoeren enjoin
aanvoeren govern
aanvoeren order
aanvoeren say
aanvoeren tell
aanvraag order
aanvraag request
aanvragen ask
aanvragen book
aanvragen enjoin
aanvragen hold
aanvragen order
aanvragen request
aanvragen reserve
aanvragen say
aanvragen tell
aanvrager applicant
aanvullend additional
aanvullend supplementary
aanvuren encourage
aanvuren fan
aanvuren instigate
aanvuren stimulate
aanvuren urge
aanwakkeren encourage
aanwakkeren excite
aanwakkeren fan
aanwakkeren freshen
aanwakkeren instigate
aanwakkeren urge
aanwassen grow
aanwenden apply
aanwenden do
aanwenden employ
aanwenden exercise
aanwenden practice
aanwenden use
aanwending application
aanwending employment
aanwending use
aanwensel habit
aanwensel trick
aanwerven employ
aanwerven hire
aanwerving recruitment
aanwezig present
aanwezige occupant
aanwezigheid presence
aanwijsbaar apparent
aanwijzen bespeak
aanwijzen indicate
aanwijzen point
aanwijzen signal
aanwijzen suggest
aanwijzing direction
aanwijzing indication
aanwijzing instruction
aanwinst accession
aanwinst acquisition
aanwinst asset
aanwinst gain
aanzetschakelaar starter
aanzetten activate
aanzetten fan
aanzetten fur
aanzetten sew
aanzetten sharpen
aanzetten start
aanzien appearance
aanzien aspect
aanzien expression
aanzien face
aanzien look
aanzien sight
aanzien tolerate
aanzienlijk considerable
aanzienlijk considerably
aanzienlijk eminent
aanzienlijk sizable
aanzijn being
aanzijn existence
aanzoek offer
aanzoek proposal
aanzwellen swell
aap ape
aap monkey
aapachtig apish
aapje cab
aard character
aard disposition
aard form
aard kind
aard nature
aard personality
aard quality
aard sort
aard temperament
aard variety
aardappel potato
aardbei strawberry
aardbeving earthquake
aardbeving quake
aardbol ball
aardbol globe
aardbol orb
aardbol world
aarde earth
aarde ground
aarde land
aarde soil
aarden clay
aarden earthly
aarden stone
aarden terrestrial
aardewerk crockery
aardewerk pottery
aardgordel zone
aardig affable
aardig amiable
aardig amusing
aardig comic
aardig comical
aardig cordial
aardig cunning
aardig cute
aardig friendly
aardig funny
aardig genial
aardig good-natured
aardig kind
aardig nice
aardig pretty
aardig relatively
aardigheid amusement
aardigheid entertainment
aardkunde geology
aardlaag layer
aardleiding grounding
aardmannetje brownie
aardmannetje dwarf
aardmannetje elf
aardmannetje gnome
aardmannetje goblin
aardmannetje imp
aardrijk earth
aardrijk ground
aardrijk land
aardrijk soil
aardrijk world
aardrijkskunde geography
aardrijkskundig geographic
aardrijkskundig geographical
aardrijkskundige geographer
aards earthly
aards terrestrial
aardschok earthquake
aardschok quake
aardvarken aardvark
aardverschuiving landslide
aardworm earthworm
aartsbisdom archbishopric
aartsbisschop archbishop
aartsengel archangel
aartshertogdom archduchy
aartsvader patriarch
aarzelen hesitate
aarzelen waver
aarzeling falter
aarzeling hesitation
aarzeling waver
aas ace
aas bait
aas carrion
aasgier vulture
abacus abacus
abattoir abattoir
abattoir shambles
abattoir slaughterhouse
ABC alphabet
abces abscess
abdij abbey
aberratie aberration
ablatief ablative
abnormaal abnormal
abnormaliteit abnormality
abonnee reader
abonnee subscriber
abonnement subscription
abortus abortion
abortus miscarriage
abri shelter
abrikoos apricot
abrupt abrupt
abrupt abruptly
abscis abscissa
absent absent
absenteïsme absenteeism
absentie absence
absint absinth
absintlikeur absinth
absolutie absolution
absolutie remission
absolutisme tyranny
absoluut absolute
absoluut absolutely
absoluut dead
absoluut perfectly
absoluut plain
absoluut sheer
absoluut utterly
absolveren absolve
absorberen absorb
absorberend absorbent
absorptie absorption
abstinentie abstinence
abstract abstract
abstractie abstract
abstractie abstraction
abstraheren deduce
abstraheren gather
absurd absurd
absurd ludicrous
absurd preposterous
absurd ridiculous
absurditeit absurdity
absurditeit nonsense
abt abbot
abuis error
abuis fault
abuis mistake
abundant abundant
abundant copious
abundant extensive
academie academy
academie university
academisch academic
acceleratie acceleration
accelereren accelerate
accent accent
accentueren accent
accentueren accentuate
accentueren stress
acceptabel acceptable
acceptant acceptor
accepteren accept
accepteren have
accepteren receive
accepteren take
accessoires accessories
accident accident
accijns excise
acclamatie acclamation
acclamatie approval
acclimatiseren acclimate
acclimatiseren acclimatize
acclimatisering acclimatization
accolade brace
accommodatie equipment
accompagnement accompaniment
accompagnement escort
accompagneren accompany
accordeon accordion
accordeon harmonica
accordeonist accordionist
accountancy accountancy
accountancy accounting
accountant accountant
accountant controller
accrediteren accredit
accu accumulator
accu battery
accumulator accumulator
accumulator battery
accumuleren accumulate
accumuleren heap
accumuleren stack
accuraat accurate
accuraat exact
accuraat exactly
accuraat just
accuraat precise
accuraat precisely
accuraat prompt
accuraat punctual
accuratesse accuracy
accuratesse exactitude
accuratesse precision
accuratesse truth
accusatief accusative
ach woe
acht attention
acht eight
achtbaar respectable
achteloos careless
achteloos heedless
achteloos thoughtless
achten consider
achten deal
achten esteem
achten opine
achten respect
achten take
achten think
achten value
achtenswaard respectable
achtenswaardig respectable
achter after
achter behind
achter subsequently
achteraan behind
achteraf afterwards
achteraf subsequently
achterbaks underhand
achterblijven remain
achterblijven rest
achterblijven stay
achterbuurt slum
achterdeur backdoor
achterdocht hunch
achterdocht suspicion
achterdochtig suspicious
achtereen consecutively
achtereenvolgens consecutively
achtergrond background
achtergrond bed
achtergrond bottom
achtergrond ground
achterhoede rear
achterhouden withhold
achterklap scandal
achterlijf abdomen
achterlijf belly
achterlijf stomach
achternaam surname
achterover backward
achterstallig outstanding
achterstand arrears
achterste backside
achterste behind
achterste bottom
achterste bum
achterste butt
achterste buttocks
achterste can
achterste hind
achterste last
achterste rear
achterste rump
achterste seat
achterste stern
achterste tail
achterstellen subordinate
achtersteven poop
achtersteven stern
achteruit aback
achteruit back
achteruit backwards
achteruitgaan recede
achteruitgang abatement
achteruitgang decrease
achteruitgang reprieve
achteruitgang respite
achteruitgang suspension
achtervoegsel ending
achtervoegsel extension
achtervoegsel suffix
achtervolgen chase
achtervolgen persecute
achtervolgen pursue
achtervolging chase
achtervolging following
achtervolging persecution
achtervolging pursuit
achterwaarts aback
achterwaarts backwards
achterwaarts retrograde
achterzijde back
achterzijde reverse
achthoek octagon
achting approximation
achting esteem
achting estimate
achting estimation
achting idea
achting regard
achting respect
achtste eighth
acne acne
acoliet acolyte
acquisitie accomplishment
acquisitie acquirement
acquisitie acquisition
acquisitie asset
acquisitie attainment
acquisitie skill
acre acre
acrobaat acrobat
acrobatiek acrobatics
acrobatisch acrobatic
acroniem acronym
acte certificate
acte document
acte testimony
acteur actor
acteur player
actie act
actie action
actie activity
actie share
actief active
actief assets
actieradius radius
activeren activate
activeren start
activist activist
activist militant
activiteit action
activiteit activity
actualiteit actuality
actualiteit topic
actualiteit topicality
actueel current
actueel present
actueel topical
actueel up-to-date
acupunctuur acupuncture
acuut acute
acuut intense
adaptatie accommodation
adaptatie adaptation
adaptatie adjustment
adaptatie fitting
adaptatie version
adapteren accommodate
adapteren adapt
adapteren adjust
adapteren fit
adapteren harden
adapteren season
additief additive
additioneel additional
additioneel supplementary
adel nobility
adellijk noble
adellijk solid
adellijk stale
adellijk worthy
adem breath
ademen breathe
ademen exhale
ademhalen breathe
ademhaling breathing
ademhaling respiration
ademhaling ventilation
adept adept
adept adherent
adept disciple
adept supporter
adequaat adequate
ader vein
aderen vein
aderlaten bleed
aderlating bleeding
adhesie adherence
adhesie adhesion
adhesie bond
adieu adieu
adieu farewell
adieu goodbye
adieu good-bye
adjectief adjective
adjudant adjutant
adjudant aide-de-camp
adjunct assistant
administrateur administrator
administrateur manager
administratie administration
administratie direction
administratie disposal
administratie management
administratief administrative
administratiekantoor administration
administratiekantoor management
administreren administer
administreren care
administreren deal
administreren handle
administreren manage
admiraal admiral
adopteren adopt
adoptie adoption
adoratie adoration
adoratie worship
adoreren adore
adoreren worship
adres address
adresboek directory
adressant petitioner
adresseren address
adstructie proof
adstructie token
adstrueren evidence
adstrueren prove
adstrueren show
adstrueren testify
advent advent
adverbium adverb
advertentie ad
advertentie advert
advertentie advertisement
advertentie advertising
adverteren advertise
adverteren announce
advies advice
advies counsel
advies direction
advies guidance
advies notice
advies notification
advies opinion
advies persuasion
advies sentiment
advies thought
advies view
adviseren advise
adviseren counsel
adviseren direction
adviseren guidance
adviseren notify
adviseur counsellor
advocaat advocate
advocaat attorney
advocaat counsel
advocaat lawyer
advocaat solicitor
af ready
afbakenen trace
afbeelden correspond
afbeelden depict
afbeelden picture
afbeelden represent
afbeelding diagram
afbeelding fig
afbeelding figure
afbeelding icon
afbeelding image
afbeelding picture
afbeelding representation
afbestellen cancel
afbestellen countermand
afbetalen amortize
afbetalen deaden
afbetaling payment
afbetalingstermijn instalment
afbetalingstermijn repayment
afbeulen fatigue
afbeulen jade
afbeulen override
afbikken chip
afbinden ligature
afbinden untie
afboeken transfer
afbraak degradation
afbraak demolition
afbraak destruction
afbreken abort
afbreken break
afbreken demolish
afbreken destroy
afbreken discontinue
afbreken divide
afbreken interrupt
afbreken part
afbreken pick
afbreken pluck
afbreken separate
afbreken stop
afbreuk harm
afbreuk hurt
afbreuk injury
afbrokkelen crumble
afdak penthouse
afdak shed
afdalen descend
afdaling declension
afdaling decline
afdaling descent
afdaling fall
afdammen bar
afdammen obstruct
afdanken discard
afdekking covering
afdeling branch
afdeling compartment
afdeling department
afdeling detachment
afdeling peculiarity
afdeling pigeonhole
afdeling section
afdeling speciality
afdeling strength
afdingen bargain
afdingen haggle
afdoen conclude
afdoen expedite
afdoen settle
afdoend conclusive
afdoend effective
afdoend efficacious
afdraaien decrease
afdraaien lower
afdracht remittance
afdragen convey
afdrogen clatter
afdrogen delete
afdrogen dry
afdrogen wipe
afdruipen drain
afdruk belief
afdruk copy
afdruk depression
afdruk feeling
afdruk impression
afdruk imprint
afdruk notion
afdruk opinion
afdruk print
afdruk shadow
afdruk trace
afdruk track
afdruk vestige
afdrukken copy
afdrukken print
afdwalend aberrant
afdwingen enforce
afdwingen extort
afdwingen wrest
afdwingen wring
affaire affair
affaire business
affaire case
affaire concern
affaire intimacy
affaire liaison
affaire matter
affaire thing
affect affection
affectie love
affiche bill
affiche card
affiche notice
affiche placard
affiche poster
affiliëren affiliate
affiniteit affinity
affix affix
affronteren abuse
affronteren insult
affronteren offend
affuit carriage
afgaan exit
afgaan see
afgaan visit
afgang bust
afgang failure
afgang flop
afgeladen replete
afgelasten annul
afgelasten cancel
afgelasten remit
afgelegen distant
afgelegen far
afgelegen remote
afgelopen finished
afgelopen over
afgelopen ready
afgemeten formal
afgemeten measured
afgemeten stiff
afgestudeerd graduate
afgetrokken absent-minded
afgetrokken abstract
afgevaardigde delegate
afgevaardigde representative
afgeven deposit
afgeven spread
afgewerkt finished
afgewerkt over
afgezaagd commonplace
afgezaagd hackneyed
afgezaagd stock
afgezaagd trite
afgezaagd trivial
afgezant envoy
afgezant messenger
afgezonderd apart
afgezonderd particular
afgezonderd separate
afgezonderd special
afgietsel cast
afgod idol
afgod perfection
afgodendienst idolatry
afgoderij idolatry
afgodsbeeld idol
afgodsbeeld perfection
afgrazen browse
afgrendelen bolt
afgrijselijk abominable
afgrijselijk atrocious
afgrijselijk awful
afgrijselijk dreadful
afgrijselijk frightful
afgrijselijk ghastly
afgrijselijk grim
afgrijselijk grisly
afgrijselijk gruesome
afgrijselijk hideous
afgrijselijk horrible
afgrijselijk horrid
afgrijselijk outrageous
afgrijselijk painful
afgrijselijk terrible
afgrijselijk ugly
afgrond abyss
afgrond chasm
afgrond gob
afgrond gulf
afgrond hole
afgrond maw
afgrond precipice
afgrond trap
afgrond yap
afgunst envy
afgunst jealousy
afgunstig envious
afgunstig green
afgunstig jealous
afhaken uncouple
afhaken unhook
afhalen abide
afhalen await
afhalen deduct
afhalen expect
afhalen look
afhalen wait
afhandelen conclude
afhandelen expedite
afhandelen settle
afhangen depend
afhankelijk dependent
afhankelijkheid dependence
afhelpen free
afhelpen liberate
afhelpen loose
afhelpen release
afhelpen rid
afhuren hire
afjakkeren fatigue
afjakkeren jade
afjakkeren override
afkammen demolish
afkappen elide
afkappingsteken apostrophe
afkeer antipathy
afkeer aversion
afkeer disgust
afkeer dislike
afkeer horror
afkeer repugnance
afkerig averse
afkeuren condemn
afkeuren rebuke
afkeuren refuse
afkeuren reject
afkeuren reproach
afkeuren reprove
afkeuren scrap
afkeurenswaardig blameworthy
afkeuring censure
afkeuring condemnation
afkeuring disapprobation
afkeuring disapproval
afkijken crib
afkluiven pick
afknotten top
afknotten truncate
afkoelen cool
afkomst ancestry
afkomst beginning
afkomst blood
afkomst descent
afkomst line
afkomst lineage
afkomst origin
afkomst pedigree
afkomst root
afkomst source
afkomst stock
afkondigen proclaim
afkondigen promulgate
afkondiging issue
afkondiging publication
afkopen ransom
afkopen redeem
afkoppelen uncouple
afkorten abbreviate
afkorten shorten
afkorting abbreviation
afkorting abridgement
afkorting abridgment
afkrabben scrape
afkraken slash
aflaat indulgence
afladen unload
aflaten cease
aflaten stop
afleggen abandon
afleiden deduce
afleiden deflect
afleiden distract
afleiden divert
afleiden entertain
afleiden extract
afleiden gather
afleiden induce
afleiden infer
afleiding derivation
afleiding distraction
afleidingsmanoeuvre diversion
afleren forget
afleren teach
afleren unlearn
afleveren deliver
afleveren furnish
afleveren supply
aflevering delivery
aflevering episode
aflevering notebook
aflezen audit
aflezen read
aflezen supervise
aflezen verify
afloop conclusion
afloop consequence
afloop effect
afloop end
afloop ending
afloop event
afloop expiration
afloop issue
afloop outcome
afloop result
afloop termination
aflopen end
aflopen expire
aflopen peal
aflopen stoop
aflopen terminate
aflopend sloping
aflosbaar repayable
aflossen amortize
aflossen deaden
aflossing redemption
aflossing replacement
aflossing substitution
afluisteren eavesdrop
afluisteren monitor
afmaken complete
afmaken end
afmaken finish
afmaken terminate
afmatten fatigue
afmatten jade
afmatten override
afmeten measure
afmeting dimension
afmeting measure
afmeting measurement
afmeting proportion
afname abatement
afname diminution
afneembaar washable
afnemen buy
afnemen decline
afnemen decrease
afnemen diminish
afnemen lessen
afnemen purchase
afnemen shrink
afnemen wane
afnemer buyer
afnemer client
afnemer customer
afnemer purchaser
aforisme aphorism
afpellen peel
afpersen extort
afpersen wrest
afpersen wring
afpersing exaction
afpersing extortion
afplukken pick
afpoeieren rebuff
afraffelen bungle
afranselen beat
afranselen clatter
afranselen flog
afranselen thrash
afranselen thresh
afranselen whack
afrastering grate
afrastering grating
afrastering grid
afrastering grill
afreizen depart
afreizen leave
afremmen brake
africhten tame
afrit departure
afrit exit
afrit going
afrit issue
afrit leaving
afrit outlet
afronden round
afrossen thresh
afrukken pick
afrukken pluck
afschaduwing adumbration
afschaffen abolish
afschaffen remove
afschaffen take
afschaffen withdraw
afschaffing abolition
afschaffing abrogation
afschaffing annulment
afschaffing repeal
afschaven abrade
afscheid farewell
afscheid goodbye
afscheiden divide
afscheiden part
afscheiden secrete
afscheiden separate
afscheiding partition
afscheiding secretion
afscheiding separation
afscheren shave
afschilderen paint
afschrift copy
afschrijven amortize
afschrijven deaden
afschrijven transcribe
afschrijving redemption
afschrik abhorrence
afschrik abomination
afschrik loathing
afschrikken deter
afschrikken discourage
afschrikken scare
afschrikwekkend forbidding
afschuw abhorrence
afschuw abomination
afschuw disgust
afschuw loathing
afschuwelijk abhorrent
afschuwelijk abominable
afschuwelijk alien
afschuwelijk atrocious
afschuwelijk awful
afschuwelijk dreadful
afschuwelijk dreary
afschuwelijk frightful
afschuwelijk ghastly
afschuwelijk grim
afschuwelijk grisly
afschuwelijk gruesome
afschuwelijk hideous
afschuwelijk horrible
afschuwelijk horrid
afschuwelijk nasty
afschuwelijk outrageous
afschuwelijk painful
afschuwelijk terrible
afschuwelijk ugly
afslaan decrease
afslaan halt
afslaan lower
afslaan rebate
afslaan reject
afslachten butcher
afslachten massacre
afslachten slaughter
afslag abatement
afslag auction
afslag deduction
afslag discount
afslag rebate
afslag reprieve
afslag respite
afslag suspension
afsluiten bar
afsluiten block
afsluiten complete
afsluiten end
afsluiten finish
afsluiten lock
afsluiten obstruct
afsluiten stop
afsluiten terminate
afsluiting barrier
afsluiting dam
afsluiting dike
afsluiting fence
afsmeken implore
afsnauwen snub
afspiegelen mirror
afspiegelen reflect
afspiegeling reflection
afspoelen rinse
afsponzen sponge
afspraak accord
afspraak appointment
afspraak date
afspraak engagement
afspraak rendezvous
afstaan abandon
afstaan abandonment
afstaan cede
afstaan desertion
afstaan relinquish
afstaan resign
afstaan surrender
afstaan yield
afstammeling child
afstammeling descendant
afstammeling issue
afstammeling offspring
afstammeling replacement
afstammeling successor
afstammen come
afstammen originate
afstammen result
afstamming descendant
afstamming lineage
afstand abandonment
afstand abdication
afstand desertion
afstand distance
afstand offset
afstand surrender
afsteken contrast
afstelling adjustment
afstemmen accommodate
afstemmen adapt
afstemmen adjust
afstemmen fit
afstemmen harden
afstemmen season
afsterving mortification
afstijgen dismount
afstotelijk disgusting
afstotelijk foul
afstotelijk loathsome
afstotelijk repulsive
afstotelijk revolting
afstotelijk wicked
aftakking bough
aftakking branch
aftands feeble
aftands infirm
aftands rickety
aftands weak
aftappen derive
aftekenen delineate
aftekenen describe
aftekenen draw
aftekenen line
aftekenen outline
aftekenen trace
aftreden quit
aftreden retire
aftrekken deduct
aftrekken infuse
aftrekken rebate
aftrekken retreat
aftrekken subtract
aftrekking subtraction
afvaardigen delegate
afvaardigen depute
afvaardiging commission
afvaardiging delegation
afvaardiging mission
afvaart departure
afvaart going
afvaart leaving
afval debris
afval dust
afval garbage
afval junk
afval litter
afval refuse
afval remainder
afval residual
afval residue
afval rest
afval rubbish
afval rubble
afval trash
afvallen fall
afvegen delete
afvegen wipe
afvoerder abductor
afvoeren eliminate
afwachten await
afwachten wait
afwachting anticipation
afwachting expectation
afwatering drain
afwatering drainage
afwatering overflow
afwateringsgebied divide
afweer defence
afwegen weigh
afwennen teach
afwennen unlearn
afwerken complete
afwerken finish
afwerpen bear
afwerpen create
afwerpen make
afwerpen produce
afwezig absent
afwezige absentee
afwezigheid absence
afwezigheid defect
afwezigheid deficiency
afwezigheid deficit
afwezigheid lack
afwezigheid shortage
afwezigheid shortcoming
afwezigheid want
afwijken deflect
afwijkend aberrant
afwijking aberration
afwijking abnormality
afwijzen refuse
afwijzen reject
afwijzing refusal
afwijzing rejection
afwikkelen conclude
afwikkelen expedite
afwikkelen liquidate
afwikkelen unroll
afwisselen vary
afwisselend alternate
afwisselend alternating
afwisselend variable
afwisselend varied
afwisseling alteration
afwisseling change
afwisseling modification
afwisseling variant
afwisseling variation
afwisseling variety
afwisseling version
afwissen delete
afwissen wipe
afzeggen cancel
afzenden ship
afzender sender
afzender transmitter
afzetgebied market
afzetten amputate
afzetten garnish
afzetten remove
afzetten stop
afzetten take
afzetten trim
afzetten withdraw
afzetting deposit
afzetting depository
afzetting repository
afzetting sediment
afzijdig impartial
afzijdig neutral
afzonderen divide
afzonderen insulate
afzonderen isolate
afzonderen part
afzonderen seclude
afzonderen separate
afzonderlijk apart
afzonderlijk particular
afzonderlijk separate
afzonderlijk special
afzwering abjuration
agenda agenda
agent agent
agent policeman
agentschap agency
ageren act
agglomeraat agglomerate
aggregaat aggregate
aggregatie accumulation
aggregatie aggregate
aggregatie aggregation
aggregatie assemblage
agitatie agitation
agitatie commotion
agitatie disruption
agitatie disturbance
agitatie excitement
agitatie flutter
agitatie stir
agitatie turmoil
agitatie upheaval
agitator activist
agiteren abet
agiteren agitate
agiteren incite
agonie agony
agonie torment
agonie torture
agrafe clasp
agrariër agrarian
agrarisch agrarian
agrarisch agricultural
agrarisch farm
agressie aggression
agressie hostility
agressief aggressive
agricultuur agriculture
agricultuur farming
agronomie agriculture
agronomie farming
agronoom agriculturist
agronoom cultivator
ahorn maple
ai sloth
air air
air appearance
air aspect
air expression
air face
air look
air sight
ajuin onion
akelig bleak
akelig blue
akelig dark
akelig dismal
akelig filthy
akelig foul
akelig gloomy
akelig grim
akelig moody
akelig morose
akelig nasty
akelig sour
akelig sullen
akelig vile
akker field
akkerbouw agriculture
akkerbouw farming
akkoord accord
akkoord accordance
akkoord agreement
akkoord arrangement
akkoord chord
akkoord concurrence
akkoord conformity
akkoord resolution
akkoord settlement
akkoord system
akkoord understanding
akoestiek acoustics
akoestisch acoustic
akte certificate
akte deed
akte diploma
akte document
akte effort
akte exploit
akte feat
akte paper
akte testimony
akten act
al all
al already
al although
al each
al every
al everyone
al though
alarm alarm
alarm alert
alarm alive
alarm awake
alarmeren alarm
alarmeren alert
alcohol alcohol
alcohol booze
alcohol drink
alcohol liquor
alcohol spirits
alcoholhoudend alcoholic
alcoholhoudend lush
alcoholhoudend souse
alcoholicus alcoholic
alcoholicus lush
alcoholicus souse
alcoholisch alcoholic
alcoholisch lush
alcoholisch souse
alcoholist alcoholic
alcoholist lush
alcoholist souse
aldaar there
aldoor constantly
aldoor continually
aldoor continuously
aldus so
alfabet alphabet
alge alga
alge seaweed
algeheel aggregate
algeheel full
algeheel overall
algeheel sum
algeheel total
algemeen common
algemeen general
algemeen joint
algemeen mutual
algemeen universal
algemeen worldwide
alhoewel although
alhoewel though
alibi alibi
alledaags casual
alledaags common
alledaags commonplace
alledaags daily
alledaags everyday
alledaags hackneyed
alledaags mutual
alledaags ordinary
alledaags stock
alledaags trite
alledaags trivial
alleen alone
alleen but
alleen entirely
alleen exclusively
alleen just
alleen lone
alleen lonesome
alleen merely
alleen only
alleen simply
alleen single
alleen sole
alleen solely
alleen solitary
alleenhandel monopoly
alleenheerschappij tyranny
alleenheerser tyrant
alleenspraak monologue
alleenstaand isolated
alleenstaand secluded
allegorie allegory
allemaal all
allemaal everything
allemachtig extremely
allemachtig highly
alleman each
alleman every
alleman everyone
allereerst firstly
allerhande all
allerlei all
allerlei miscellaneous
allerlei various
allerwegen everywhere
alles all
alles everything
alliage alloy
alliage metal
alliantie alliance
allicht easily
allicht easy
allicht likely
allicht probably
allooi holding
allooi property
allooi quality
almachtig almighty
almanak almanac
alom everywhere
aloud ancient
aloud antique
alpensport mountaineering
alpinisme mountaineering
alpinist climber
alpinist mountaineer
alras presently
alras shortly
alras soon
alreeds already
als as
als if
als like
als once
als when
alsjeblieft please
alstublieft please
altaar altar
altaardienaar acolyte
alternatief alternative
alternatief choice
alternatief option
altijd always
altijd ever
alvast already
alweer again
alweer already
amandel almond
amateur amateur
amateur dabbler
amateur dilettante
amateur enthusiast
amateur fancier
ambacht business
ambacht craft
ambacht handicraft
ambacht job
ambacht line
ambacht occupation
ambacht trade
ambachtsman artisan
ambachtsman craftsman
ambassade embassy
ambassadeur ambassador
amber amber
ambiëren aspire
ambitie ambition
ambitie aspiration
ambitie dream
ambitie fervour
ambitie fire
ambitie zeal
ambitieus ambitious
ambt function
ambt office
ambt post
ambt purpose
ambt role
ambt station
ambt use
ambtelijk official
ambtenaar official
ambtgenoot colleague
ambulance ambulance
ambulancewagen ambulance
amendement amendment
ameublement furniture
amicaal friendly
ammunitie ammunition
amnestie amnesty
amorf amorphous
amortisatie redemption
ampel detailed
amper barely
amper hardly
amper scarcely
amplitude amplitude
ampul bulb
amputatie amputation
amputeren amputate
amulet amulet
amusant amusing
amusant comic
amusant comical
amusant entertaining
amusant funny
amusement amusement
amusement entertainment
amusement fun
amuseren amuse
analfabeet illiterate
analfabetisch illiterate
analist analyst
analogie analogy
analoog analogous
analoog correspondent
analyse analysis
analyseren analyse
analyseren analyze
analyseren assay
analytisch analytic
analytisch analytical
anarchie anarchy
anarchistisch lawless
anatomie anatomy
ander additional
ander another
ander different
ander else
ander other
anders another
anders different
anders differently
anders else
anekdote anecdote
anemie anaemia
anesthesie anaesthesia
angst anguish
angst anxiety
angst fear
angst fright
angst torment
angst torture
animositeit enmity
anjelier carnation
anjer carnation
anker anchor
annoteren comment
annuïteit instalment
annuïteit repayment
annuleren annul
annuleren cancel
annuleren remit
annulering abolition
annulering abrogation
annulering annulment
annulering repeal
Annunciatie Annunciation
anoniem anonymous
anoniem nameless
ansjovis anchovy
antagonisme antagonism
antagonisme enmity
antagonisme hostility
antenne aerial
antenne antenna
antenne feeler
anticiperen anticipate
antiek ancient
antiek antique
antilope antelope
antipathie antipathy
antipathie aversion
antipathie dislike
antropoloog anthropologist
antwoord answer
antwoord reply
antwoord response
antwoorden answer
antwoorden reply
antwoorden respond
apache hood
apache ruffian
apart master
apart original
apathie apathy
apathie indifference
apathisch apathetic
apathisch indifferent
aperitief nip
aperitief peg
apert apparent
apert evident
apert manifest
apert obvious
apert patent
apert plain
apostel apostle
apostrof apostrophe
apotheek drugstore
apotheek pharmacy
apotheker chemist
apparaat apparatus
apparaat appliance
apparaat contrivance
apparaat convenience
apparaat device
apparaat gadget
apparaat set
apparaat setup
appartement apartment
appartement flat
appel apple
appelboom apple-tree
appelleren appeal
appendix addition
appendix appendix
appendix plus
appendix rider
applaudisseren applaud
applaudisseren clap
appreciëren appreciate
apropos subject
apropos theme
apropos topic
aquarium aquarium
arbeid business
arbeid job
arbeid line
arbeid occupation
arbeid toil
arbeid work
arbeiden dig
arbeiden fag
arbeiden grind
arbeiden toil
arbeider labourer
arbeider operative
arbeider worker
arbeider workman
arbeidsvermogen energy
arbeidzaam hardworking
arbeidzaam industrious
arbiter arbiter
arbiter arbitrator
arbiter referee
arbiter umpire
arbitrage arbitration
arbitrair arbitrary
archaïsch archaic
archipel archipelago
architect architect
architect designer
architectuur architecture
areaal area
areaal country
arena arena
argeloos naive
Argentijns Argentine
arglist snare
arglistig insidious
argument argument
argument statement
argumenteren argue
argumenteren maintain
argwaan hunch
argwaan suspicion
argwanend suspicious
aristocraat aristocrat
aristocratie nobility
arm arm
arm miserable
arm suffering
arm wretched
armband bracelet
armhuis almshouse
armhuis workhouse
armoe misery
armoede poverty
armoedig deplorable
armoedig miserable
armoedig pathetic
armoedig pitiable
armoedig pitiful
armoedig poor
armoedig woeful
armoedig wretched
armstoel armchair
aroma aroma
aroma flavour
aroma scent
aroma smell
aromatisch aromatic
aromatisch fragrant
arrangeren arrange
arrest apprehension
arrest arrest
arrest catch
arrest collar
arrest custody
arrest detention
arrest hold
arrest pinch
arrestatie apprehension
arrestatie arrest
arrestatie catch
arrestatie collar
arrestatie custody
arrestatie detention
arrestatie hold
arrestatie pinch
arresteren arrest
arriveren arrive
arrogant arrogant
arrogantie arrogance
arrogantie haughtiness
arrogantie presumption
arrondissement district
arsenaal arsenal
arterie artery
artiest artist
artikel article
artikel clause
artikel commodity
artikel paragraph
artillerie artillery
artillerist gunner
artisjok artichoke
artistiek artistic
arts doctor
arts physician
artsenij medicine
artsenij pharmaceutical
artsenijbereidkunde pharmacy
as ash
as axis
as axle
as cinder
asfalt asphalt
asgrauw ashen
asiel asylum
asiel refuge
asiel sanctuary
asperge asparagus
aspirant candidate
aspirant prospect
aspirine aspirin
assemblee assembly
assemblee fabrication
assembleren assemble
assignatie summons
assimilatie absorption
assimilatie assimilation
assimileren assimilate
assistent aid
assistent assist
assistent assistant
assistent help
assistent helper
assistent supporter
assistentie aid
assistentie assist
assistentie assistance
assistentie help
assistentschap apprenticeship
assisteren aid
assisteren assist
assisteren help
associatie association
assurantie coverage
assurantie insurance
assureren assure
assureren insure
asterisk asterisk
astma asthma
astmatisch asthmatic
astroloog astrologer
astronaut astronaut
astronaut spaceman
astronomie astronomy
astronoom astronomer
atelier shop
atelier studio
atelier workshop
atheïsme atheism
atleet athlete
atletiek athletics
atletisch athletic
atmosfeer atmosphere
atomair atomic
atomair nuclear
atoom atom
atrofie atrophy
attent attentive
attent attentively
attentie attention
attest testimony
Attisch Attic
attribuut attribute
attribuut dimension
attribuut property
au ouch
aubergine aubergine
auctie auction
audiëntie audience
auditorium audience
augustus August
aureool halo
Aurora Aurora
aurora dawn
aurora daybreak
aurora morning
autarchie autonomy
auteur author
auteur source
auteur writer
authentiek authentic
authentiek genuine
auto automobile
auto car
auto machine
autobaan pike
autobaan turnpike
autobiografie autobiography
autobus coach
autobus omnibus
autochtoon aboriginal
autochtoon native
autocraat tyrant
automatisch automatic
automobiel automobile
automobiel car
automobiel machine
autonomie autonomy
autonomie liberty
autonoom autonomous
autopsie autopsy
autoriseren authorize
autoriteit authority
autoriteit glamour
autoriteit prestige
autosnelweg pike
autosnelweg turnpike
autoweg freeway
autoweg pike
averechts converse
averechts inverse
averechts reverse
aviatiek aviation
avond evening
avondeten dinner
avondeten supper
avondmaal supper
avontuur adventure
axioma axiom
azijn vinegar
baai bay
baai gulf
baaierd chaos
baan breadth
baan corridor
baan course
baan flight
baan function
baan office
baan orbit
baan passage
baan post
baan purpose
baan road
baan role
baan route
baan station
baan track
baan use
baan width
baanbrekend pioneer
baanbreker pioneer
baanvak section
baanvlak route
baar cash
baar ingot
baar rod
baar wave
baard beard
baarmoeder uterus
baarmoeder womb
baas boss
baas chief
baas foreman
baas head
baas leader
baas master
baat advantage
baat avail
baat earnings
baat gain
baat net
baat profit
baat reward
babbelen chat
babbelen chatter
babbelen gossip
baby baby
baby infant
bad bath
bad tub
baden bathe
badhuis bathroom
Badkamer bath
Badkamer bathroom
badkuip bath
badkuip tub
badplaats bathroom
bagage baggage
bagage luggage
bagatel trifle
bah nuts
bajonet bayonet
bak chest
bak cistern
bak container
bak ferry
bak manger
bak tank
bak trough
bak tub
bak vat
bak vessel
bakbeest colossus
baken buoy
bakermat cradle
bakken bake
bakken fry
bakker baker
bakkerij bakery
bakoven oven
bakvis flapper
bal ball
bal chunk
bal clod
bal dance
bal globe
bal lump
bal orb
bal palm
bal world
balanceren rock
balanceren swing
balans balance
balans equilibrium
balie railing
balie tribunal
balk beam
balk girder
balken bellow
balken bleat
balken neigh
balkon balcony
ballade ballad
ballade lay
ballast ballast
ballet ballet
ballon balloon
balloteren vote
balorig irritable
balorig peevish
balorig pettish
balorig testy
balsem ointment
balsem salve
balsem unction
balustrade railing
bamboe bamboo
ban district
ban dominion
ban province
ban territory
banaal commonplace
banaal hackneyed
banaal stock
banaal trite
banaan banana
band band
band binding
band bond
band border
band brim
band brink
band circle
band decoration
band edge
band fringe
band lip
band lot
band medal
band orchestra
band palm
band periphery
band ribbon
band rim
band set
band strip
band stripe
band tape
band tyre
band verge
banderol wrapper
bandiet bandit
bandrecorder tape-recorder
bang anxious
bang fearful
bang nervous
bang timid
bang uneasy
banier banner
banier ensign
banier flag
banier streamer
bank bank
bank bench
bank easel
bankdirecteur banker
banket banquet
banket feast
banketbakkerij confectionery
bankier banker
bankroet bankrupt
bankroet bankruptcy
bar bar
bar buffet
bar pub
bar rigorous
bar saloon
bar severe
bar strict
barak barn
barak barrack
barak hovel
barak hut
barak shack
barak shanty
barbaar barbarian
barbaar savage
barbaar wild
barbaars barbarian
barbaars barbaric
barbaars barbarous
barbaars brutal
barbaars cruel
barbaars fell
barbaars savage
barbaars vicious
barbaars wild
barbier barber
baren bear
baret cap
barmhartig merciful
barometer barometer
barricade barricade
barrière bar
barrière barrier
barrière dam
barrière fence
barrière saloon
bars abrupt
bars brutal
bars crusty
bars gruff
bars harsh
bars perpendicular
bars precipitous
bars rough
bars sharp
bars sour
bars surly
bars ugly
bars unkind
bars unpleasant
barst cleft
barst crack
barst crevice
barst fissure
barst slit
barsten burst
base base
base basis
base footing
base ground
baseren base
baseren establish
baseren found
baseren launch
basis base
basis basis
basis footing
basis ground
basketball basketball
bassen bark
bast bark
basta enough
basta plenty
basta sufficiently
bastaard bastard
bastaard illegitimate
bastion rampart
baten aid
baten assist
baten help
baten serve
batterij battery
baviaan baboon
bazaar fair
bazaar market
bazuin horn
bazuin trumpet
beambte official
beamen affirm
beamen approve
beamen assent
beantwoorden reciprocate
bebouwen cultivate
bebouwen grow
bebouwing cultivation
bebouwing culture
bed bed
bedaard calm
bedaard quiet
bedaard serene
bedaard tranquil
bedaardheid calm
bedaardheid calmness
bedaardheid composure
bedanken abdicate
bedanken decline
bedanken quit
bedanken refuse
bedanken reject
bedanken resign
bedanken thank
bedaren abate
bedaren calm
bedaren hush
bedaren lull
bedaren quiet
bedaren silence
bedaren still
bedaren subside
bedeesd bashful
bedeesd coy
bedeesd demure
bedeesd diffident
bedeesd sheepish
bedeesd shy
bedeesd timid
bedehuis church
bedehuis temple
bedekken coat
bedekken cover
bedekking concealment
bedekking cover
bedekking covert
bedekking lid
bedekking screen
bedelaar beggar
bedelen beg
bedelven overwhelm
bedenkelijk grave
bedenkelijk grievous
bedenkelijk hazardous
bedenkelijk heavy
bedenkelijk risky
bedenkelijk serious
bedenkelijk weighty
bedenken consider
bedenken deal
bedenken devise
bedenken fancy
bedenken imagine
bedenken invent
bedenken reflect
bedenken take
bedenker author
bedenker source
bedenksel conception
bedenksel design
bedenksel innovation
bedenksel invention
bederf corruption
bederf decay
bederven bribe
bederven corrupt
bederven damage
bederven injure
bederven putrefy
bederven rot
bederven spoil
bedevaart pilgrimage
bedevaartganger pilgrim
bediende clerk
bediende domestic
bediende employee
bediende servant
bedienen help
bedienen serve
bedienen tend
bediening service
bedillen haze
bedillen quibble
bedingen stipulate
bedoeld intentional
bedoelen aim
bedoelen intend
bedoeling aim
bedoeling design
bedoeling determination
bedoeling intent
bedoeling intention
bedoeling meaning
bedoeling plan
bedoeling purpose
bedorven rotten
bedotten hoax
bedotten mystify
bedrag amount
bedrag sum
bedrag total
bedreigen menace
bedreigen threaten
bedreiging menace
bedreiging threat
bedremmeld upset
bedreven adept
bedreven adroit
bedreven clever
bedreven deft
bedreven dexterous
bedreven expert
bedreven good
bedreven ingenious
bedreven proficient
bedreven skilled
bedrevenheid accomplishment
bedrevenheid acquirement
bedrevenheid acquisition
bedrevenheid attainment
bedrevenheid expertise
bedrevenheid skill
bedriegen cheat
bedriegen deceive
bedriegen defraud
bedrieger charlatan
bedrieger fake
bedrieger fraud
bedrieger quack
bedrieger sham
bedrieglijk contrived
bedrieglijk deceitful
bedrieglijk false
bedrieglijk misleading
bedrieglijk spurious
bedrijf act
bedrijf certificate
bedrijf community
bedrijf company
bedrijf document
bedrijf enterprise
bedrijf profession
bedrijven act
bedrijven do
bedrijven execute
bedrijven make
bedrijven move
bedrijven perform
bedrijven perpetrate
bedrijvig active
bedrijvigheid action
bedrijvigheid activity
bedroefd sad
bedroefdheid sadness
bedroefdheid sorrow
bedroeven afflict
bedroeven chagrin
bedroeven grieve
bedroeven vex
bedrog deceit
bedrog deception
bedrog fraud
bedrog hoax
bedrog humbug
beducht anxious
beduchtheid fear
beduchtheid fright
beduiden clarify
beduiden explain
beduiden forecast
beduiden foretell
beduiden mean
beduiden prophesy
beduiden signify
beduusd upset
beduvelen hoax
beduvelen mystify
beduvelen trick
bedwingen bridle
bedwingen check
bedwingen hold
bedwingen keep
bedwingen maintain
bedwingen restrain
bedwingen suppress
beëindigd finished
beëindigd over
beëindigen complete
beëindigen end
beëindigen finish
beëindigen terminate
beek brook
beek creek
beekje brook
beeld diagram
beeld picture
beeld portrait
beeld representation
beeld statue
beeldhouwen carve
beeldhouwen carving
beeldhouwen sculpture
beeldhouwwerk carving
beeldhouwwerk sculpture
beeldig delicious
beeldig delightful
beeldig lovely
beeldscherm screen
beeltenis portrait
beemd meadow
been arm
been bone
been leg
been paw
beer bear
beërven inherit
beest animal
beest beast
beest brute
beest creature
beestachtig brute
beestachtig harsh
beet bite
beetje little
beetkrijgen capture
beetnemen capture
beetnemen catch
beetnemen cheat
beetnemen grapple
beetnemen hoax
beetnemen mystify
beetnemen trick
beetpakken grapple
beetwortel beet
befaamd celebrated
befaamd famous
befaamd illustrious
befaamd notable
befaamd noted
befaamd renowned
befaamdheid celebrity
befaamdheid fame
befaamdheid hearsay
befaamdheid renown
befaamdheid reputation
befaamdheid repute
befaamdheid rumour
begaafd talented
begaafdheid aptitude
begaafdheid endowment
begaafdheid gift
begaafdheid talent
begaan commit
begaan perpetrate
begeerlijk desirable
begeerte appetite
begeerte desire
begeerte eagerness
begeerte want
begeerte wish
begeleiden accompany
begeleiding accompaniment
begeleiding escort
begenadigen forgive
begenadigen pardon
begenadiging amnesty
begeren desire
begeren wish
begerig avaricious
begerig avid
begerig eager
begerig grasping
begerig great
begerig greedy
begerig zealous
begerigheid eagerness
begieten irrigate
begieten water
begiftigen endow
begin beginning
begin commencement
begin first
begin offset
begin origin
begin outset
begin start
beginneling beginner
beginnen begin
beginnen commence
beginnen start
beginnend future
beginnend junior
beginnend young
beginner beginner
beginner initiate
beginner novice
beginsel component
beginsel constituent
beginsel element
beginsel factor
beginsel ingredient
beginsel principle
beginsel rule
begoochelen delude
begoocheling deception
begoocheling delusion
begoocheling illusion
begoocheling magic
begoocheling trick
begraafplaats cemetery
begraafplaats graveyard
begrafenis burial
begrafenis funeral
begraven bury
begrenzen abridge
begrenzen confine
begrenzen limit
begrenzen restrict
begrijpen apprehend
begrijpen comprehend
begrijpen grasp
begrijpen realize
begrijpen understand
begrip comprehension
begrip concept
begrip conception
begrip construct
begrip idea
begrip intelligence
begrip notion
begrip thought
begroeten greet
begroeten salute
begroten appraise
begroten estimate
begroten rate
begroting approximation
begroting budget
begroting estimate
begroting estimation
begroting idea
begunstigen promote
begunstiging favour
begunstiging protection
behaaglijk agreeable
behaaglijk enjoyable
behaaglijk lovely
behaaglijk nice
behaaglijk pleasing
behaagziek coquettish
behagen pleasure
behalen accomplish
behalen achieve
behalen acquire
behalen attain
behalen earn
behalen gain
behalen get
behalen hit
behalen make
behalen obtain
behalen reach
behalen win
behalve alongside
behalve besides
behandelen cure
behandelen treat
behandeling handling
behandeling treatment
behang tapestry
behang wallpaper
beheer administration
beheer direction
beheer disposal
beheer management
beheerder administrator
beheerder director
beheerder manager
beheerder trustee
beheersen command
beheersen control
beheersen rule
beheerser autonomous
beheerser independent
beheerser monarch
beheerser ruler
beheerser sovereign
behelzen comprise
behelzen contain
behelzen include
behelzen incorporate
behendig adept
behendig adroit
behendig clever
behendig deft
behendig dexterous
behendig expert
behendig good
behendig ingenious
behendig proficient
beheren administer
beheren care
beheren control
beheren deal
beheren handle
beheren manage
behoeden protect
behoeden relieve
behoeden salvage
behoeden salve
behoeden save
behoedzaam careful
behoedzaam cautious
behoefte deficiency
behoefte demand
behoefte lack
behoefte need
behoefte penury
behoefte want
behoeven ask
behoeven demand
behoeven involve
behoeven need
behoeven require
behoeven take
behoorlijk becoming
behoorlijk comely
behoorlijk correct
behoorlijk decent
behoorlijk decently
behoorlijk fitting
behoorlijk proper
behoorlijk properly
behoorlijk reasonable
behoorlijk seemly
behoorlijk sensible
behoorlijk suitable
behoren have
behoren must
behoren need
behoud conservation
behoud preservation
behouden conserve
behouden hold
behouden keep
behouden maintain
behouden preserve
behouden relieve
behouden rescue
behouden safe
behouden salvage
behouden salve
behouden save
behoudend conservative
behulpzaam helpful
beieren peal
beige beige
beïnvloeden affect
beïnvloeden impact
beïnvloeden influence
beïnvloeden touch
beitel chisel
beitelen chisel
beitsen bite
bejaard old
bejagen chase
bejagen hunt
bejammeren begrudge
bejammeren regret
bek beak
bek bill
bek gob
bek hole
bek jaws
bek maw
bek mouth
bek muzzle
bek nib
bek trap
bek yap
bekende acquaintance
bekende familiarity
bekendheid acquaintance
bekendheid familiarity
bekendheid knowledge
bekendmaken advise
bekendmaken announce
bekendmaken counsel
bekendmaken notify
bekendmaking announcement
bekendmaking notice
bekendmaking notification
bekendmaking proclamation
bekennen acknowledge
bekennen admit
bekennen confess
bekennen profess
bekentenis affirmation
bekentenis confession
beker chalice
beker cup
beker goblet
bekeren convert
bekeuring minutes
bekeuring protocol
bekijken watch
bekken basin
bekken bowl
bekken lavatory
bekken pelvis
beklaagde accused
beklaagde defendant
beklaagde suspect
bekladden stain
beklag charge
beklag complaint
beklagen pity
beklagenswaardig deplorable
beklagenswaardig miserable
beklagenswaardig pathetic
beklagenswaardig pitiable
beklagenswaardig pitiful
beklagenswaardig poor
beklagenswaardig suffering
beklagenswaardig woeful
beklagenswaardig wretched
bekleden clothe
bekleden coat
bekleden occupy
bekleden take
beklemmen obsess
beklemming anguish
beklemming fear
beklemming torment
beklemming torture
beklemtonen accent
beklemtonen accentuate
beklemtonen stress
beklijven continue
beklijven endure
beklijven keep
beklijven proceed
beklimming ascent
beklimming rise
beklimming rising
beknopt brief
beknopt concise
beknopt little
beknopt summary
beknotten abridge
beknotten confine
beknotten limit
beknotten restrict
bekoelen abate
bekoelen chill
bekoelen cool
bekoelen subside
bekogelen bombard
bekokstoven invent
bekommernis aid
bekommernis attention
bekommernis care
bekommernis concern
bekonkelen intrigue
bekoorlijk charming
bekoorlijk lovely
bekoorlijk pleasing
bekoren attract
bekoren draw
bekoren enchant
bekoren tempt
bekoring attraction
bekorten abbreviate
bekorten shorten
bekostigen finance
bekrachtigen affirm
bekrachtigen confirm
bekrachtigen corroborate
bekrachtigen sanction
bekrompen narrow
bekronen crown
bekroning coronation
bekwaam able
bekwaam adept
bekwaam adroit
bekwaam capable
bekwaam clever
bekwaam deft
bekwaam dexterous
bekwaam expert
bekwaam fit
bekwaam good
bekwaam ingenious
bekwaam proficient
bekwaamheid ability
bekwaamheid capability
bekwaamheid power
bekwaamheid technique
bel bell
belabberd abject
belabberd deplorable
belabberd low
belabberd miserable
belabberd woeful
belabberd wretched
belachelijk absurd
belachelijk ludicrous
belachelijk pathetic
belachelijk preposterous
belachelijk ridiculous
belachelijk silly
beladen burden
beladen load
belanden arrive
belang advantage
belang concern
belang earnings
belang gain
belang importance
belang interest
belang net
belang profit
belang reward
belangrijk considerable
belangrijk important
belangrijk serious
belangstelling interest
belangwekkend interesting
belasten burden
belasten load
belasten tax
belastend carrying
belasteren defame
belasteren slander
belasting tax
belastingaanslag assessment
beledigen abuse
beledigen insult
beledigen offend
beledigend abusive
beleefd polite
beleefdheid courtesy
beleefdheid politeness
beleg siege
belegen mature
belegeren besiege
belegering siege
beleggen cause
beleggen cover
beleggen invest
belegging investment
beleid policy
beleid politics
beleid tact
belemmeren bar
belemmeren bother
belemmeren disturb
belemmeren hinder
belemmeren obstruct
belemmeren oppose
belenden abut
belenden adjoin
beletsel encumbrance
beletsel hindrance
beletsel hitch
beletsel impediment
beletsel interference
beletsel obstacle
beletsel obstruction
beletten hinder
beletten inhibit
beletten prevent
beleven survive
belevenis experience
belichten exhibit
belichten expose
belichten illuminate
belichten light
belichting belief
belichting feeling
belichting impression
belichting notion
belichting opinion
beloeren spy
belofte promise
belonen reward
beloning compensation
beloning reward
beloning wages
beloven promise
beluisteren hear
beluisteren listen
belust avaricious
belust avid
belust eager
belust grasping
belust great
belust greedy
belust zealous
bemachtigen clutch
bemachtigen grab
bemachtigen grasp
bemachtigen grip
bemachtigen seize
bemanning crew
bemantelen mask
bemerken remark
bemesten fertilize
bemiddelaar intermediary
bemiddelaar mediator
bemind beloved
bemind darling
bemind dear
beminnelijk affable
beminnelijk amiable
beminnelijk cordial
beminnelijk dainty
beminnelijk genial
beminnelijk lovable
beminnelijk pretty
beminnelijkheid sweetness
beminnen love
beminnenswaardig lovable
bemoedigen comfort
bemoediging encouragement
ben basket
benadelen harm
benaderen approximate
benadrukken accent
benadrukken accentuate
benadrukken emphasize
benaming appellation
benaming name
benardheid abashment
benardheid embarrassment
benardheid perplexity
benauwd cramped
benauwd stale
benauwd sultry
benauwd tight
benauwdheid anguish
benauwdheid anxiety
benauwdheid fear
benauwdheid torment
benauwdheid torture
bende band
bende bevy
bende circle
bende gang
bende horde
bende lot
bende mob
bende pack
bende ring
bende set
bende stripe
bende troop
beneden below
beneden beneath
beneden under
beneden underneath
benepen timid
benieuwd curious
benieuwd inquisitive
benieuwd speculative
benijden envy
benodigd necessary
benodigd requisite
benoemen appoint
benoemen call
benoemen name
benoeming appointment
benoeming nomad
benoeming nomination
benoorden above
benul idea
benul thought
benutten apply
benutten employ
benutten use
benzine gas
benzine gasoline
benzine petrol
beoefenaar adept
beoefenaar supporter
beoefenen do
beoefenen exercise
beoefenen exert
beogen aim
beogen intend
beoordelen criticize
beoordelen estimate
beoordelen judge
beoordeling criticism
bepaald absolutely
bepaald certainly
bepaald dead
bepaald perfectly
bepaald sure
bepaald surely
bepaald undoubtedly
bepaald utterly
bepalen define
bepalen fasten
bepalen fix
bepalen secure
bepaling article
bepaling clause
bepaling condition
bepaling definition
bepaling stipulation
bepantsering armour
beperken abridge
beperken confine
beperken limit
beperken restrain
beperken restrict
beperking constraint
beperking limitation
beperking restraint
beperking restriction
beploegen plough
bepoederen powder
beproeven afflict
beproeven assay
beproeven attempt
beproeven essay
beproeven examine
beproeven grieve
beproeven prove
beproeven seek
beproeven test
beproeven try
beproeving affliction
beproeving attempt
beproeving effort
beproeving run
beproeving test
beproeving trial
beproeving try
beramen contrive
beramen plan
berechten judge
berechting adjudication
bereiden prepare
bereiding preparation
bereidingswijze procedure
bereidvaardig kind
bereidvaardig obliging
bereidwillig kind
bereidwillig obliging
bereidwillig willing
bereik range
bereik reach
bereikbaar accessible
bereiken accomplish
bereiken achieve
bereiken attain
bereiken gain
bereiken hit
bereiken make
bereiken reach
berekenen calculate
berekenen compute
berekening calculation
berekening computation
berekening reckoning
berg mount
berg mountain
bergbeklimmer climber
bergbeklimmer mountaineer
bergbeklimming mountaineering
bergen conserve
bergen hold
bergen keep
bergen maintain
bergen park
bergen preserve
bergen relieve
bergen rescue
bergen salvage
bergen salve
bergen save
bergen stow
berggeit chamois
bergkloof gorge
bergkloof gullet
bergstroom torrent
bergstroom volley
bericht ad
bericht advert
bericht advertisement
bericht advertising
bericht announcement
bericht communication
bericht information
bericht message
bericht notice
bericht proclamation
berichten communicate
berichten inform
berichten report
berijmen rhyme
berispen reproach
berispen reprove
berisping observation
berisping remark
berisping reproach
berk birch
beroemd celebrated
beroemd famous
beroemd glorious
beroemd illustrious
beroemd notable
beroemd noted
beroemd renowned
beroemdheid celebrity
beroemdheid fame
beroemdheid glory
beroemdheid renown
beroep appeal
beroep business
beroep community
beroep craft
beroep handicraft
beroep job
beroep line
beroep occupation
beroep profession
beroep trade
beroep vocation
beroerd bad
beroerd filthy
beroerd foul
beroerd nasty
beroerd vile
beroering agitation
beroering commotion
beroering disruption
beroering disturbance
beroering excitement
beroering flutter
beroering stir
beroering turmoil
beroering upheaval
beroerte fit
berouw attrition
berouw penance
berouw repentance
berusting resignation
bes berry
beschaafd courteous
beschaafd polite
beschadigen damage
beschadigen hurt
beschadigen injure
beschadigen spoil
beschadiging damage
beschadiging harm
beschamen abash
beschaven civilization
beschaven civilize
beschaven grow
beschaving civilization
beschaving culture
bescheid answer
bescheid document
bescheid paper
bescheid reply
bescheid response
bescheiden discreet
bescheiden discrete
bescheiden distinct
bescheiden humble
bescheiden moderate
bescheiden modest
bescheiden reasonable
bescheiden retiring
bescheidenheid modesty
beschermen protect
beschermer guardian
beschermer protector
beschermgeest brain
beschermgeest genius
beschermheer patron
beschermheilige patron
bescherming protection
bescherming safeguard
beschieten bombard
beschieten shell
beschikbaar available
beschikking decree
beschikking dictate
beschikking disposition
beschikking order
beschikking ordinance
beschikking regulation
beschonken drunk
beschonkenheid intoxication
beschot panel
beschouwen consider
beschouwen deal
beschouwen take
beschrijven depict
beschrijven describe
beschrijven draw
beschrijving description
beschroomd diffident
beschroomd shy
beschroomd timid
beschuldigde accused
beschuldigde defendant
beschuldigde suspect
beschuldigen accuse
beschuldigen blame
beschuldiging accusation
beschuldiging charge
beschuldiging complaint
beschuldiging indictment
beschutten protect
beschutten secure
beschutting shelter
besef awareness
besef consciousness
beseffen realize
beseffen understand
beslaan comprise
beslaan garnish
beslaan occupy
beslaan take
beslaan trim
beslag dough
beslag paste
beslaglegging requisition
beslissen decide
beslissen determine
beslissend crucial
beslissend decisive
beslissing conclusion
beslissing decision
beslissing determination
beslist absolutely
beslist dead
beslist perfectly
beslist resolute
beslist utterly
besloten private
besluit conclusion
besluit decision
besluit declaration
besluit determination
besluit end
besluit ending
besluit resolution
besluit resolve
besluit termination
besluiteloos indecisive
besluiten close
besluiten complete
besluiten decide
besluiten determine
besluiten end
besluiten finish
besluiten fold
besluiten induce
besluiten infer
besluiten terminate
besmeren anoint
besmeren distribute
besmeren smear
besmeren spread
besmet dirty
besmettelijk catching
besmettelijk contagious
besmettelijk infectious
besmetten communicate
besmetten contaminate
besmetten infect
besmetten pollute
besmetting infection
besneeuwd snowy
besnijden circumcise
besnoeiing abatement
besnoeiing reprieve
besnoeiing respite
besnoeiing suspension
besparen conserve
besparen preserve
besparen relieve
besparen salvage
besparen salve
besparen save
besparing economy
besparing saving
bespelen play
bespieden spy
bespieder spy
bespoedigen accelerate
bespoedigen speed
bespottelijk pathetic
bespottelijk ridiculous
bespottelijk silly
bespotten mock
bespreken book
bespreken discuss
bespreken dispute
bespreken hold
bespreken reserve
bespreken review
bespreking discussion
bespreking word
besproeien irrigate
besproeien water
bestaan be
bestaan being
bestaan exist
bestaan existence
bestaanbaar possible
bestand file
bestanddeel component
bestanddeel constituent
bestanddeel element
bestanddeel factor
bestanddeel ingredient
besteden drop
besteden employ
besteden spend
besteding expenditure
besteding outlay
bestek bulk
bestek dimension
bestek extend
bestek proportion
bestek room
bestek size
bestek space
bestel system
bestelauto van
bestellen book
bestellen deliver
bestellen enjoin
bestellen furnish
bestellen hold
bestellen order
bestellen reserve
bestellen say
bestellen supply
bestellen tell
bestelling order
bestelwagen van
bestemmen destine
bestemmen earmark
bestemmen ordain
bestemming allocation
bestemming allotment
bestemming destiny
bestemming fate
bestendig constant
bestendig continual
bestendig lasting
bestendig permanent
bestendig steady
bestendig unfailing
bestendiging continuation
bestorming assault
bestraffen punish
bestraffing correction
bestraffing discipline
bestraffing penalty
bestraffing punishment
bestraling irradiation
bestraten pave
bestrating pavement
bestrijden combat
bestrijden fight
bestrijden protest
bestseller craze
bestuderen study
besturen administer
besturen care
besturen conduct
besturen control
besturen deal
besturen direct
besturen drive
besturen fly
besturen govern
besturen guide
besturen handle
besturen lead
besturen manage
besturen rule
besturen steer
bestuur administration
bestuur control
bestuur direction
bestuur disposal
bestuur management
bestuur reign
bestuur rule
bestuur stage
bestuurder administrator
bestuurder chauffeur
bestuurder conductor
bestuurder director
bestuurder driver
bestuurder manager
bestuurlijk administrative
betalen pay
betaling earnings
betaling pay
betaling payment
betaling remuneration
betaling salary
betaling wage
betamelijk appropriate
betamelijk becoming
betamelijk comely
betamelijk decent
betamelijk fitting
betamelijk proper
betamelijk seemly
betamelijk suitable
betasten experience
betasten feel
betasten grope
betasten sense
betekenen assign
betekenen mean
betekenen signify
betekenis import
betekenis importance
betekenis meaning
betekenis sense
betekenis significance
betekenis signification
betekenisvol significant
beterschap progress
beteugelen bridle
beteugelen check
beteugelen restrain
beteuterd upset
betichten accuse
betichten blame
beting bit
betitelen title
betogen maintain
betoging demonstration
betomen bridle
betomen check
betomen restrain
beton concrete
betoveren enchant
betoveren fascinate
betoverend absorbing
betoverend delicious
betoverend delightful
betoverend enchanting
betoverend lovely
betovering charm
betovering spell
betrachten do
betrachten exercise
betrachten exert
betrappen surprise
betreden enter
betrekkelijk relative
betrekken entangle
betrekken implicate
betrekking function
betrekking office
betrekking place
betrekking post
betrekking purpose
betrekking relation
betrekking role
betrekking spot
betrekking station
betrekking understanding
betrekking use
betreuren begrudge
betreuren regret
betreuren rue
betreurenswaardig deplorable
betreurenswaardig lamentable
betreurenswaardig pitiful
betreurenswaardig regrettable
betreurenswaardig sad
betreurenswaardig sorry
betrokken blue
betrokken dark
betrokken dismal
betrokken gloomy
betrokken grim
betrouwbaar reliable
betuigen affirm
betuigen assure
betuigen certify
betuigen declare
betuigen express
betuiging announcement
betuiging declaration
betuiging expression
betuiging proclamation
betuiging resolution
betuiging resolve
betuiging statement
betwijfelen doubt
betwistbaar debatable
betwistbaar questionable
betwisten protest
beugel band
beugel halo
beugel hoop
beugel ring
beugel trolley
beuling sausage
beunhazen botch
beuren elevate
beuren farm
beuren grow
beuren lever
beuren lift
beuren nurture
beuren produce
beuren raise
beurs purse
beurt rank
beurt row
beuzelachtig insignificant
beuzelachtig trifling
beuzelachtig unimportant
beuzelarij trifle
bevallen labour
bevallig elegant
bevallig graceful
bevalligheid goodwill
bevalligheid grace
bevangen defeat
bevangen shy
bevattelijk intelligent
bevattelijk sagacious
bevatten comprise
bevatten contain
bevatten include
bevatten incorporate
bevatten realize
bevatten understand
bevattingsvermogen intelligence
beveiligen assure
beveiligen ensure
beveiligen guarantee
beveiligen insure
beveiligen protect
beveiligen secure
bevel bid
bevel bidding
bevel command
bevel dictation
bevel injunction
bevel order
bevel writ
bevelen command
bevelen enjoin
bevelen order
bevelen say
bevelen tell
bevelhebber commander
beven quiver
beven shiver
beven tremble
bever beaver
bevestigen affirm
bevestigen assent
bevestigen confirm
bevestigen corroborate
bevestigen fasten
bevestigen fix
bevestigen secure
bevestiging affirmation
bevestiging confirmation
bevestiging verification
bevinden ascertain
bevinden find
bevinding consequence
bevinding effect
bevinding event
bevinding issue
bevinding outcome
bevinding result
bevlieging caprice
bevlieging impulse
bevlieging vagary
bevlieging whim
bevloeien irrigate
bevloeien water
bevloeiing irrigation
bevochtigen dampen
bevochtigen moisten
bevochtigen water
bevoegd able
bevoegd competent
bevoegdheid authority
bevoegdheid authorization
bevoegdheid qualification
bevoegdheid right
bevoegdheidsverklaring certification
bevoelen experience
bevoelen feel
bevoelen grope
bevoelen sense
bevolking population
bevoorraden furnish
bevoorraden provide
bevoorraden render
bevoorraden supply
bevoorrading provision
bevoorrading supply
bevorderen advance
bevorderen boost
bevorderen encourage
bevorderen further
bevorderen promote
bevordering advancement
bevordering promotion
bevorderlijk advantageous
bevorderlijk useful
bevorderlijk valuable
bevredigen satisfy
bevredigend pleasing
bevredigend satisfactory
bevrediging satisfaction
bevreemden amaze
bevreemdend amazing
bevreemding surprise
bevriend friendly
bevrijden free
bevrijden liberate
bevrijden loose
bevrijden release
bevrijden rid
bevrijding liberation
bevrijding release
bewaarder guard
bewaarder guardian
bewaarder keeper
bewaarder protector
bewaken guard
bewaken keep
bewaken watch
bewaker custodian
bewaker guard
bewaker guardian
bewaker keeper
bewaker protector
bewaker steward
bewandelen follow
bewapenen arm
bewaren conserve
bewaren guard
bewaren hold
bewaren keep
bewaren maintain
bewaren preserve
bewaren relieve
bewaren reserve
bewaren salvage
bewaren salve
bewaren save
bewaring conservation
bewaring custody
bewaring preservation
beweegbaar mobile
beweeglijk mobile
beweegreden ground
beweegreden motivation
beweegreden motive
beweegreden need
beweegreden reason
bewegen affect
bewegen displace
bewegen impact
bewegen move
bewegen stir
bewegen touch
beweging ado
beweging agitation
beweging bustle
beweging commotion
beweging disruption
beweging disturbance
beweging flurry
beweging flutter
beweging fuss
beweging hustle
beweging motion
beweging move
beweging movement
beweging stir
beweging turmoil
bewegingloos inert
bewegingloos motionless
beweren assert
beweren state
bewering assertion
bewerken adapt
bewerken cultivate
bewerken process
bewerker adapter
bewerking accommodation
bewerking adaptation
bewerking adjustment
bewerking cultivation
bewerking fitting
bewerking operation
bewerking process
bewerking version
bewerkstelligen achieve
bewijs certificate
bewijs certification
bewijs demonstration
bewijs evidence
bewijs proof
bewijs token
bewijzen evidence
bewijzen prove
bewijzen show
bewijzen testify
bewimpelen mask
bewind control
bewind reign
bewind rule
bewindsman minister
bewogenheid emotion
bewolkt blue
bewolkt cloudy
bewolkt dark
bewolkt dismal
bewolkt gloomy
bewolkt grim
bewonderaarster admirer
bewonderen admire
bewondering admiration
bewondering esteem
bewonen occupy
bewoner inhabitant
bewoning habitation
bewoning occupation
bewoording expression
bewoording word
bewust aware
bewust conscious
bewusteloos unconscious
bewustzijn awareness
bewustzijn consciousness
bezadigd abstemious
bezadigd moderate
bezadigd sober
bezadigd temperate
bezegelen seal
bezem broom
bezet busy
bezetene lunatic
bezetten occupy
bezetten take
bezetting business
bezetting line
bezetting occupation
bezielen animate
bezielen inspire
bezig busy
bezigheid occupation
bezighouden occupy
bezighouden take
bezijden alongside
bezingen sing
bezinksel deposit
bezinksel sediment
bezinning awareness
bezinning consciousness
bezit assets
bezit holding
bezit ownership
bezit possession
bezit property
bezitten own
bezitten possess
bezitting estate
bezitting holding
bezitting ownership
bezitting possession
bezitting property
bezitting ranch
bezittingen possessions
bezoedelen stain
bezoek visit
bezoek visitation
bezoeken frequent
bezoeken see
bezoeken visit
bezoeker caller
bezoeker visitor
bezoldiging earnings
bezoldiging pay
bezoldiging remuneration
bezoldiging salary
bezoldiging wage
bezoldiging wages
bezonken mature
bezorgd anxious
bezorgen bring
bezorgen convey
bezorgen fetch
bezorgen give
bezorgen take
bezorging arrival
bezorging delivery
bezorging supply
bezuinigen conserve
bezuinigen preserve
bezuinigen relieve
bezuinigen salvage
bezuinigen salve
bezuinigen save
bezwaar difficulty
bezwaar objection
bezwaar problem
bezwaar protest
bezwaar trouble
bezweren beseech
bezweren swear
bezwering oath
bezwijken succumb
bezwijmen swoon
bibberen quiver
bibberen shiver
bibberen tremble
bibliografie bibliography
bibliotheek library
bibs backside
bibs rump
bidden beseech
bidden pray
bidsnoer rosary
biecht confession
biechten confess
biechten profess
bieden propose
bief beefsteak
bief steak
biefstuk beefsteak
biefstuk steak
bier ale
bier beer
bieslook chive
biet beet
bij at
bij beside
bij by
bij to
bij toward
bij towards
bijbehorend accessory
bijbehorend adequate
bijbehorend adjunct
bijbehorend auxiliary
bijbehorend secondary
bijbehorend subsidiary
bijdehand adroit
bijdehand clever
bijdehand ingenious
bijdetijds modern
bijdrage contribution
bijdrage part
bijdrage share
bijdragen contribute
bijeen together
bijeenbrengen gather
bijeenbrengen unite
bijeenkomen assemble
bijeenkomen congregate
bijeenkomen meet
bijeenkomst assemblage
bijeenkomst gathering
bijeenkomst meeting
bijeenpassen harmonize
bijeenroepen convoke
bijeenschakelen coordinate
bijeenschakelen co-ordinate
bijenkorf beehive
bijenkorf hive
bijenschans apiary
bijenstal apiary
bijgeloof superstition
bijgelovig superstitious
bijgevolg consequently
bijkans almost
bijkans nearly
bijkomend accessory
bijkomend adjunct
bijkomend auxiliary
bijkomend secondary
bijkomend subsidiary
bijkomstig accessory
bijkomstig adjunct
bijkomstig auxiliary
bijkomstig secondary
bijkomstig subsidiary
bijl axe
bijlage appendix
bijlage rider
bijna about
bijna almost
bijna most
bijna near
bijna nearly
bijna virtually
bijnaam nickname
bijstaan aid
bijstaan assist
bijstaan help
bijstand aid
bijstand assist
bijstand assistance
bijstand help
bijstand relief
bijster quite
bijster very
bijtellen add
bijten bite
bijten corrode
bijtend abrasive
bijtend biting
bijtend caustic
bijtend lurid
bijtend pungent
bijtend sharp
bijval acclamation
bijval approval
bijval blessing
bijvoeglijk adjectival
bijvrouw concubine
bijwerken retouch
bijwoord adverb
bijwoordelijk adverbial
bijziend near-sighted
bijziend short-sighted
bijzijn presence
bijzonder exceedingly
bijzonder extraordinarily
bijzonder extraordinary
bijzonder particular
bijzonder special
bijzonder very
bijzonderheid detail
bikken chip
bikken eat
bikken feed
bil buttock
bil cheek
biljart billiards
biljartspel billiards
biljet note
biljet ticket
billijk equitable
billijk fair
billijk just
billijk right
billijk righteous
billijken approve
billijkheid justice
billijkheid righteousness
binair binary
binden bind
bindend compulsory
binding bond
binnen in
binnen inside
binnen into
binnen inward
binnen per
binnen until
binnen within
binnenband tube
binnenbrengen pilot
binnendringen penetrate
binnengaan access
binnengaan admission
binnengaan admittance
binnengaan enter
binnenkomst entrance
binnenkomst entry
binnenkort presently
binnenkort shortly
binnenkort soon
binnenkrijgen engulf
binnenlands aboriginal
binnenlands domestic
binnenlands inner
binnenlands inside
binnenlands interior
binnenlands internal
binnenlands native
binnenlaten accept
binnenlaten acknowledge
binnenlaten admit
binnenlaten take
binnenleiden acquaint
binnenleiden introduce
binnenleiden present
binnenlopen enter
binnenplaats court
binnenplaats courtyard
binnenplaats yard
binnenrukken invade
binnenste centre
binnenste eye
binnenste heart
binnenste inner
binnenste inside
binnenste interior
binnenste internal
binnenste middle
binnenvallen invade
binocle binoculars
biograaf biographer
biografie life
biologeren hypnotize
bioloog biologist
bioscoop cinema
bips backside
bips bed
bips behind
bips bottom
bips bum
bips butt
bips buttocks
bips can
bips rear
bips rump
bips seat
bips stern
bips tail
biscuit biscuit
biscuit cookie
bisschop bishop
bistro café
bits piercing
bits sharp
bits shrill
bits snappy
bitsheid acerbity
bitsheid acrimony
bitsheid bitterness
bitsheid tartness
bitter bitter
bitterheid bitter
bitterheid bitterness
bizar bizarre
bizar curious
bizar eccentric
bizar freakish
bizar funny
bizar odd
bizar outlandish
bizar peculiar
bizar queer
bizar rum
bizar singular
bizar weird
bizon bison
blaam observation
blaam remark
blaam reproach
blaar blister
blaas bladder
blaas bubble
blaasje blister
blad blade
blad gazette
blad leaf
blad magazine
blad newspaper
blad paper
blad plateau
blad sheet
blad tray
bladertooi foliage
bladzijde page
blaffen bark
blaken glow
blaker candlestick
blanco blank
blanco white
blank blank
blank white
blanketsel make-up
blaten bellow
blaten bleat
blaten neigh
blauw blue
blauwdruk plan
blauwdruk project
blauwdruk projection
blauwdruk scheme
blazen breathe
blazoen badge
blazoen insignia
bleek pale
bleek pallid
bleek wan
blèren yell
blessure harm
blessure hurt
blessure injury
blessure lesion
blessure wound
blij glad
blij happy
blij joyful
blijdschap gladness
blijdschap joy
blijheid joy
blijkbaar apparent
blijkbaar apparently
blijkbaar evident
blijkbaar manifest
blijkbaar obviously
blijkbaar patent
blijkbaar plain
blijken appear
blijkens along
blijspel comedy
blijven abide
blijven continue
blijven keep
blijven proceed
blijven remain
blijven rest
blijven stay
blijvend lasting
blijvend permanent
blijvend unfailing
blik gaze
blik glance
blik heed
blik regard
blik shovel
blikken tin
blikken watch
bliksem bolt
bliksem lightning
bliksems darn
bliksemschicht lightning
blind blind
blinde apparition
blinde blind
blinde ghost
blinde phantom
blinde shade
blindheid blindness
blinken glitter
blinken shine
blo shy
blocnote notepad
bloed blood
bloedaandrang congestion
bloedaandrang rush
bloedaandrang surge
bloedarm anaemic
bloedarmoede anaemia
bloedbad massacre
bloeden bleed
bloedend bloody
bloedgetuige martyr
bloedig bloody
bloeding bleeding
bloedschande incest
bloedverwant relation
bloedverwant relative
bloedzuiger leech
bloei prosperity
bloei success
bloeien bloom
bloeien blossom
bloeien flower
bloeien prosper
bloem bloom
bloem blossom
bloem flour
bloem flower
bloem meal
bloemkelk chalice
bloemkelk goblet
bloemlezing anthology
bloemlezing chrestomathy
bloemperk bed
bloes blouse
bloesem bloom
bloesem blossom
bloesem flower
blok block
blok cube
blok ingot
blok pad
blok pulley
blokkade blockade
blokkeren block
blond blond
bloot bare
bloot mere
bloot naked
bloot nude
bloot sole
bloot solitary
blootleggen reveal
blootstelling exposure
blouse blouse
blozen blush
blozen flush
blozen redden
blozend cherry
blozend crimson
blozend red
blozend ruby
blozend ruddy
blozend scarlet
blussen extinguish
blussen quench
boa boa
bobine bobbin
bobine coil
bobine reel
bobine spool
bochel bulge
bochel bump
bochel extrusion
bochel hump
bochel prominence
bochel protrusion
bochel protuberance
bocht bend
bocht crease
bocht crook
bocht curvature
bocht curve
bocht fold
bocht gulf
bocht turn
bod offer
bod offering
bod suggestion
bode courier
bode envoy
bode messenger
bodem bed
bodem bottom
bodem earth
bodem ground
bodem hull
bodem land
bodem soil
boe boo
boedel heritage
boedel inheritance
boedel inventory
boef crook
boef rogue
Boeg Bug
boegspriet wit
boei buoy
boeien fetter
boeiend absorbing
boek book
boek volume
boekanier buccaneer
boekdrukken print
boekdrukker printer
boeken book
boeken hold
boeken record
boeken reserve
boekentas briefcase
boekenwinkel bookshop
boekerij library
boeket bouquet
boekhandelaar bookseller
boekhouden book-keeping
boekhouder accountant
boekhouder controller
boekhouding accounting
boekhouding book-keeping
boekhoudkundige accountant
boekje booklet
boekwinkel bookshop
boel crowd
boel heap
boel mass
boel mound
boel multitude
boel pack
boel pile
boel quantity
boeltje possessions
boemelen debauch
boer agrarian
boer countryman
boer farmer
boer page
boer peasant
boer provincial
boerderij estate
boerderij farm
boerderij property
boerderij ranch
boeren belch
boeren burp
boers rural
boers rustic
boete fine
boete penance
boeten mend
boetseren model
boetseren mould
boetvaardigheid repentance
boezelaar apron
boezem bosom
boezem breast
boezem chest
boezem gulf
boezeroen blouse
boezeroen overalls
boezeroen smock
bof chance
bof fortune
bof hazard
bof luck
bok bench
bok easel
bok goat
bokaal goblet
bokkig shameless
boksen box
bol area
bol arena
bol ball
bol domain
bol field
bol globe
bol orb
bol orbit
bol sphere
bol vault
bolletje roll
bolwerk rampart
bom bomb
bombarderen bomb
bombarderen bombard
bon coupon
bon ticket
bon voucher
bonbon bonbon
bond association
bond conference
bond federation
bond league
bond union
bondgenootschap alliance
bondig concise
bondsstaat confederation
bongerd orchard
bonk piece
bons bang
bont fur
bont pelt
bonus bonus
bonzen poke
bonzen pound
bonzen thump
boodschap commission
boodschap committee
boodschap errand
boodschap message
boog arc
boog bow
boom tree
boomgaard grove
boomgaard orchard
boomschors bark
boomstam stem
boomstam trunk
boon bean
boord bank
boord border
boord brim
boord brink
boord collar
boord edge
boord fringe
boord lip
boord periphery
boord rim
boord shore
boord verge
boordevol replete
boos angry
boos bad
boos evil
boos wicked
boosaardig filthy
boosaardig foul
boosaardig malicious
boosaardig mischievous
boosaardig nasty
boosaardig vicious
boosaardig vile
boosheid anger
boot boat
boot ship
boot vessel
bord board
bord plank
bord plate
bord shield
bordes plateau
bordje shield
borduren embroider
boren boring
boren drill
boren drilling
borgstelling pledge
borgstelling security
borrel nip
borrel peg
borrelen boil
borrelen bubble
borst bosom
borst breast
borst chest
borst teat
borst youngster
borstel brush
borstelen brush
borstelig untidy
borstspeld brooch
bos bunch
bos bundle
bos cluster
bos forest
bos sheaf
bos timber
bos tuft
bos wood
bosbouw forestry
bosje grove
bosje tuft
bot abrupt
bot blunt
bot bone
bot crude
bot dense
bot dim
bot dull
bot dumb
bot foolish
bot natural
bot obtuse
bot petroleum
bot raw
bot rough
bot rude
bot slow
bot stupid
botanie botany
boter butter
botsen knock
botsen strike
botsing battle
botsing collision
botsing conflict
botsing hit
botsing struggle
botten bud
botweg abruptly
boud brave
boud courageous
boud valiant
bouffante shawl
bougie plug
bouillon bouillon
bouillon broth
bouillon stock
boulevard avenue
boulevard boulevard
bourgeoisie bourgeoisie
bouw building
bouw construction
bouw culture
bouw fabric
bouw framework
bouw structure
bouwen build
bouwen construct
bouwen make
bouwen raise
bouwkunde architecture
bouwkunst architecture
bouwmeester architect
bouwmeester designer
bouwondernemer builder
bouwondernemer contractor
bouwval ruin
bouwvallig feeble
bouwvallig infirm
bouwvallig rickety
bouwvallig unsound
bouwvallig weak
bouwwerk building
boven above
boven upstairs
bovenbeen thigh
bovendien also
bovendien besides
bovendien beyond
bovendien furthermore
bovendien likewise
bovendien too
bovengronds overhead
bovenmatig excessive
bovenmatig extreme
bovenmatig utmost
bovenste upper
box stall
boycotten boycott
boze devil
boze evil
boze wicked
braaf brave
braaf courageous
braaf gallant
braakland fallow
braden roast
braden toast
braken vomit
brancard stretcher
branche compartment
branche department
branche peculiarity
branche pigeonhole
branche section
branche speciality
branche strength
brand conflagration
brand fire
brand flame
brandbaar flammable
branden burn
branden distil
branden roast
branden toast
brandend ardent
brandend burning
brandend fervent
brandend fiery
brandend pressing
brandend urgent
brandewijn booze
brandewijn brandy
brandewijn liquor
brandewijn spirits
brandmerk brand
brandnetel nettle
brandpunt focus
brandstapel faggot
brandstichtend incendiary
brandstof fuel
brandy brandy
brandy cognac
brassen debauch
breed big
breed broad
breed large
breedte breadth
breedte latitude
breedte width
breedtegraad latitude
breedvoerig ample
breedvoerig broad
breedvoerig extensive
breedvoerig huge
breedvoerig immense
breedvoerig spacious
breedvoerig vast
breedvoerig wide
breekbaar breakable
breekbaar brittle
breekbaar delicate
breekbaar fragile
breekbaar frail
breeuwen caulk
breidel bridle
breien knit
brein brain
breisteek loop
breisteek mesh
breken violate
brengen bring
brengen carry
brengen conduct
brengen deal
brengen direct
brengen fetch
brengen guide
brengen lead
brengen transport
brengen wear
bres breach
bres break
bres gap
bres rift
bres rupture
breuk break
breuk fault
breuk fraction
breuk fracture
breuk interruption
breuk rupture
breuk shift
brevet diploma
brief letter
briefkaart postcard
bries air
bries breeze
bries zephyr
brievenbesteller carrier
brievenbesteller postman
brigade brigade
brij gruel
brij mess
brij mush
bril glasses
bril seat
briljant bright
briljant brilliant
briljant superb
brilslang cobra
broche broach
broche brooch
brochure booklet
brochure folder
brochure leaflet
brochure pamphlet
broeden incubate
broeden incubation
broeden sit
broeder brother
broederschap fraternity
broeierig sultry
broek marsh
broek pants
broek shorts
broek swamp
broek trousers
broer brother
brok fragment
brok piece
brombeer grumbler
bromfiets moped
brommen buzz
brommen hum
brommen mutter
bron beginning
bron fountain
bron origin
bron root
bron source
bron spring
bron well
brons bronze
bronzen bronze
brood bread
brood loaf
broodje roll
broodkruimel crumb
broodwinning community
broodwinning profession
broos breakable
broos brittle
broos delicate
broos fragile
broos frail
brouwsel beverage
brouwsel drink
brug bridge
brug span
bruidegom fiancé
bruidegom groom
bruidsschat dowry
bruikbaar serviceable
bruikbaar suitable
bruikbaar useful
bruikbaar valuable
bruiloft wedding
bruiloftsfeest wedding
bruin brown
bruisen foam
brullen bellow
brullen bleat
brullen howl
brullen neigh
brullen roar
brullen yell
brutaal bold
brutaal brash
brutaal cheeky
brutaal daring
brutaal fresh
brutaal impertinent
brutaal impudent
brutaal pert
brutaal saucy
brutaal smart
brutaliteit impertinence
bruusk abrupt
bruusk brusque
bruusk curt
bruusk perpendicular
bruusk precipitous
bruusk sharp
bruusk short
bruut brute
bruut harsh
BTW VAT
budget budget
buffer buffer
buffer bumper
buffet buffet
buffet sideboard
bui caprice
bui impulse
bui vagary
bui whim
buigbaar flexible
buigen bend
buigen crook
buigen curtsy
buigen flex
buigen stoop
buigen tilt
buiging obeisance
buigzaam flexible
buigzaam pliable
buigzaam pliant
buigzaam slender
buigzaam supple
buik abdomen
buik belly
buik corporation
buik pot
buik stomach
buik tummy
buikloop diarrhoea
buis jacket
buis pipe
buis piping
buis stack
buis tube
buit accession
buit acquisition
buit asset
buit booty
buit gain
buit loot
buit pillage
buit plunder
buit prey
buit prize
buit quarry
buit swag
buiten besides
buiten out
buiten outside
buiten villa
buitendien also
buitendien besides
buitendien beyond
buitendien furthermore
buitendien likewise
buitendien too
buitengewoon exceedingly
buitengewoon extraordinary
buitengewoon formidable
buitenkansje luck
buitenkant exterior
buitenkant outskirts
buitenkant periphery
buitenlander alien
buitenlander exotic
buitenlander foreigner
buitenlander strange
buitenlands alien
buitenlands exotic
buitenlands foreign
buitenlands strange
buitensporig excessive
buitensporig excessively
buitensporig extravagant
buitensporig inordinate
buitenverblijf villa
buitenwaarts outward
buitenwijk suburb
buitmaken plunder
buitmaken rob
bukken bend
bul diploma
bulderen roar
bulderen thunder
bulderen yell
bulletin bulletin
bult bulge
bult bump
bult extrusion
bult hump
bult prominence
bult protrusion
bult protuberance
bultenaar hunchback
bumper buffer
bumper bumper
bundel accumulation
bundel aggregation
bundel assemblage
bundel bunch
bundel bundle
bundel clump
bundel cluster
bundel collection
bundel package
bundel packet
bundel parcel
bundel sheaf
bundelen combine
bunker bunker
bunker shelter
burcht castle
bureau agency
bureau authority
bureau bureau
bureau desk
bureau office
bureel agency
bureel authority
bureel bureau
bureel office
burgemeester mayor
burgemeester provost
burger citizen
burgerij bourgeoisie
burgerlijk bourgeois
burgerlijk civilian
burgervader mayor
burgervader provost
bus coach
bus drum
bus hub
bus omnibus
buur neighbour
buurman neighbour
buurt fourth
buurt locality
buurt proximity
buurt quarter
buurt vicinity
buurtschap hamlet
buurtschap township
cabaret cabaret
cabine cabin
cacao cocoa
cachot cell
cactus cactus
cadeau gift
cadeau present
café café
café pub
cake cake
calculator calculator
calculeren calculate
camera camera
campagne campaign
campagne cause
campagne drive
campagne effort
campagne movement
canaille rabble
canapé couch
canapé lounge
canapé sofa
canon cannon
capabel able
capabel capable
capaciteit capacity
capaciteit content
capituleren surrender
capsule capsule
captain captain
capuchon cowl
carburateur carburettor
carnaval carnival
carré square
carrière calling
carrière career
carrière vocation
carrosserie body
carrousel carrousel
carrousel merry-go-round
casco hull
casino casino
cassette casket
cassette cassette
castreren castrate
catalogiseren catalogue
catarre catarrh
catastrofaal catastrophic
catastrofe calamity
catastrofe catastrophe
catastrofe disaster
categorie category
categorie class
categorie family
cavalerie cavalry
cedel list
ceel list
ceintuur belt
ceintuur girdle
ceintuur sash
cel cell
cel cello
celebreren celebrate
cello cello
cement cement
censureren censor
centimeter centimetre
centraal central
centrale central
centrale exchange
centrum centre
centrum eye
centrum heart
centrum middle
ceremonie ceremony
ceremonieel ceremonial
ceremonieel ceremony
ceremonieel formal
ceremonieel measured
ceremonieel observance
ceremonieel stiff
ceremoniemeester commissar
certificaat testimony
certificeren attest
certificeren testify
cessie abandonment
cessie desertion
champagne champagne
champignon mushroom
chanson chanson
chanson song
chaos chaos
chaotisch chaotic
chaperonne chaperon
chaperonneren squire
chapiter chapter
charge assault
chargeren exaggerate
charitatief charitable
charlatan charlatan
charlatan quack
charmant charming
charmant lovely
charter charter
charteren hire
chauffeur chauffeur
chauffeur driver
chauvinisme chauvinism
chauvinist chauvinist
checken audit
checken supervise
checken verify
chef boss
chef chef
chef chief
chef head
chef leader
chefkok chef
chemicus chemist
chemie chemistry
cheque cheque
chic chic
chic fashionable
chic smart
chic stylish
Chimaera Chimera
chimpansee chimpanzee
China China
chirurg surgeon
chirurgie surgery
chirurgisch surgical
Chocola chocolate
chocolade chocolate
choken choke
choken strangle
choqueren shock
chroniqueur chronicler
chroniqueur historian
chronisch chronic
cichorei chicory
cijfer cipher
cijfer digit
cijfer figure
cijfer number
cijfer numeral
cijferen arithmetic
cijferen figure
cijferkunst arithmetic
cijns tribute
cilinder cylinder
cilinder roller
cinema cinema
cipier screw
circa about
circa approximately
circa around
circa roughly
circa some
circuit circuit
circulaire circular
circulaire round
circulatie circulation
circulatie traffic
circuleren circulate
circulerend about
circus circus
cirkel circle
cirkel circular
cirkel round
cirkelomtrek circumference
cirkelomtrek outskirts
cirkelomtrek periphery
citaat citation
citaat credit
citaat mention
citaat quotation
citaat quote
citaat reference
citadel citadel
citeren cite
citeren quote
citroen lemon
civiel civil
civiel civilian
civiliseren civilize
claimen claim
claimen presume
classificatie classification
classificeren class
classificeren classify
clausule article
clausule clause
clausuur partition
clausuur separation
cliché cliché
cliché negative
cliché stereotype
cliënt client
cliënt customer
climax climax
cloaca sewer
clown buffoon
clown clown
clown fool
clown jester
club club
club gild
club guild
club order
club society
coachen coach
coachen train
cobra cobra
cocaïne cocaine
cockpit cabin
cocktail cocktail
cocon cocoon
code code
codificeren encode
cognac brandy
cognac cognac
coherent coherent
coherent consistent
coherent orderly
colbert jacket
collecteren collect
collecteren gather
collectie accumulation
collectie aggregation
collectie assemblage
collectie collection
collectief collective
collega colleague
college college
colli goods
collier necklace
colonne column
colonne pillar
colonne tower
combinatie combination
combineren combine
comfort comfort
comfortabel comfortable
comité commission
comité committee
commandant commander
commanderen command
commanderen enjoin
commanderen order
commanderen say
commanderen tell
commando bid
commando bidding
commando command
commando dictation
commandobrug bridge
commentaar annotation
commentaar comment
commentaar notation
commentaar note
commentaar remark
commercieel commercial
commissaris commissar
commissie commission
commissie committee
commissie errand
commode dresser
communie communion
communiqué communication
communisme communism
communist communist
compact compact
compagnie company
compartiment compartment
compenseren compensate
competent competent
compilatie compilation
compiler compiler
compileren compile
compleet absolute
compleet aggregate
compleet all
compleet altogether
compleet complete
compleet completely
compleet consummate
compleet entire
compleet entirely
compleet full
compleet overall
compleet sum
compleet total
compleet totally
compleet whole
compleet wholly
complet outfit
complet suit
complex complex
complex composite
compliceren complicate
compliment compliment
complimenteren compliment
componeren compose
componeren write
componist composer
compositie composition
comprimeren compress
compromis compromise
computer computer
computerprogramma package
concentratie concentration
concept plan
concept project
concept projection
concept scheme
concert concert
concerto concerto
concessie abandonment
concessie concession
concessie desertion
concessie franchise
concessie grant
conciërge porter
concluderen induce
concluderen infer
conclusie conclusion
conclusie decision
conclusie determination
conclusie inference
concours competition
concours contest
concours examination
concours test
concreet concrete
concurrent competition
concurrent competitor
concurrent rival
concurrentie competition
concurrentie contest
concurrentievermogen fight
concurreren compete
concurreren rival
condens moisture
conditie condition
conditie stipulation
condoom condom
condoom rubber
condoom safe
condoom safety
conducteur conductor
conducteur driver
confederatie confederation
conferentie conference
confidentie secret
confisqueren confiscate
conflict battle
conflict conflict
conflict struggle
congestie congestion
congres congress
congres convention
congruent compatible
congruent congruent
conjugeren conjugate
conjunctie conjunction
consciëntieus conscientious
consequent consistent
consequentie consequence
consequentie consistency
consequentie effect
consequentie event
consequentie issue
consequentie outcome
consequentie result
conservatief conservative
conserveren hold
conserveren keep
conserveren maintain
conserveren preserve
consigne direction
consigne instruction
consonant consonant
consortium pool
consortium syndicate
constant constant
constant constantly
constant continual
constant lasting
constant permanent
constant steady
constateren ascertain
constellatie condition
constellatie status
consternatie consternation
constipatie constipation
constitutie constitution
constitutioneel constitutional
constructie building
constructie construction
constructie structure
constructief positive
construeren build
construeren construct
construeren make
consul consul
consulaat consulate
consult consultation
consultatie consultation
consulteren consult
consument consumer
consumeren consume
consumptie consumption
consumptie expenditure
consumptie-ijs ice
contact contact
contactdoos socket
container container
contant cash
continent continent
continent mainland
conto account
contrabande contraband
contract contract
contrast contrast
contrasteren contrast
controle control
controleren audit
controleren control
controleren supervise
controleren verify
controleur checker
controleur controller
controverse controversy
conversatie conversation
conversatie talk
converseren converse
convoceren convoke
coördineren coordinate
coördineren co-ordinate
copieus abundant
corporatie corporation
corps corps
corpulent stout
correct correct
correctie correction
correspondentie correspondence
corresponderen correspond
corrigeren correct
corrigeren right
corroderen corrode
corrosie corrosion
corruptie corruption
coulant accommodating
coupé compartment
couplet verse
coupon coupon
courant diary
courant journal
courant newspaper
courant paper
couvert envelope
cowboy cowboy
coyote coyote
credit credit
creditzijde credit
creëren create
creëren generate
creëren make
crematie cremation
crème cream
cremeren cremate
creperen perish
criminaliteit crime
crimineel criminal
crisis crisis
crisis depression
crisis emergency
crisis slump
criterium criterion
criterium measure
criterium standard
croquethamer mallet
cru crude
cru natural
cru petroleum
cru raw
cru rough
cru rude
cruciaal decisive
crucifix crucifix
cultus cult
cultuur cultivation
cultuur culture
cup goblet
cureren cure
cureren treat
curieus curious
curieus interesting
curieus quaint
cursor cursor
cursus course
curve bend
curve crook
curve curve
curve turn
cybernetica cybernetics
cycloon cyclone
cyclus cycle
cyclus rhythm
cyclus round
cynisch cynical
daad act
daad action
daad deed
daad effort
daad exploit
daad feat
daadwerkelijk actual
daadwerkelijk real
daags daily
daar as
daar because
daar for
daar there
daarbeneden below
daarbeneden underneath
daarbinnen inside
daarbinnen within
daarboven above
daarbuiten abroad
daarbuiten out
daarbuiten outside
daardoor consequently
daardoor therefore
daarenboven also
daarenboven besides
daarenboven beyond
daarenboven furthermore
daarenboven likewise
daarenboven too
daarentegen meanwhile
daarginds there
daarheen there
daarna after
daarna afterwards
daarna subsequently
daarnaast nearby
daaromheen roundabout
daarop after
daarop subsequently
daarop thereafter
daarvan thence
daarvoor ahead
daarvoor formerly
daarvoor previously
dactylus date
dadel date
dadelijk directly
dadelijk immediately
dadelijk instantly
dadelijk now
dader culprit
dag day
dagblad daily
dagblad diary
dagblad journal
dagblad newspaper
dagblad paper
dagboek diary
dagboek journal
dagdroom dream
dagelijks daily
dagen assign
dageraad dawn
dageraad daybreak
dageraad morning
daglicht daylight
dagorde agenda
dagorder agenda
dagtekening date
dagvaarden assign
dagvaarden cite
dagvaarding summons
dak roof
dakkamertje attic
dakkamertje garret
dakkamertje loft
dakplankje shingle
dakraam skylight
dal valley
dalen decline
dalen decrease
dalen land
dalen wane
daling decrease
daling landing
dam dam
dam dame
dam dike
dam king
dam queen
dame lady
damp fog
damp fume
damp haze
damp mist
damp smoke
damp steam
damp vapour
dampig foggy
dampig fuzzy
dampig hazy
dampig misty
dampkring atmosphere
dan afterwards
dan so
dan subsequently
dan than
dan then
dandy dandy
dankbaar grateful
dankbaar thankful
dankbaarheid gratitude
danken thank
dans dance
dansen dance
danseres dancer
danspartij ball
danspartij dance
dapper brave
dapper courageous
dapper daring
dapper gallant
dapper valiant
dapperheid bravery
dapperheid courage
dapperheid gallantry
dapperheid heroism
darm gut
darm intestine
dartel frolic
dartel frolicsome
dartel playful
das badger
das necktie
das shawl
das tie
dashboard panel
dat that
dat this
dat what
dat which
dat who
datering date
datum date
dauw dew
dauwworm acne
daveren roar
daveren thunder
dealer agent
debat argument
debat debate
debet debit
debetzijde debit
debiteren relate
decaan dean
decanteren decanter
decennium decade
declameren declaim
declameren recite
declaratie announcement
declaratie declaration
declaratie proclamation
declaratie resolution
declaratie resolve
declaratie statement
declareren declare
declareren invoice
decoderen decode
decor decor
decor décor
decor decoration
decoratie adornment
decoratie decor
decoratie décor
decoratie decoration
decoratie ornament
decoreren adorn
decoreren decorate
decreet decree
decreet order
decreteren decree
deduceren deduce
deduceren gather
deeg dough
deeg paste
deel component
deel fragment
deel item
deel part
deel particle
deel piece
deel portion
deelname engagement
deelname participation
deelnemen participate
deelneming sympathy
deelneming understanding
deels part
deels partially
deels partly
deeltje atom
deeltje fragment
deeltje item
deeltje particle
deeltje speck
deelwoord participle
deemoed humility
deemoedig humble
deemoedig meek
deerlijk painful
defect damage
defect defect
defect defective
defect fault
defect faulty
defect harm
defensie defence
deficit deficit
deficit loss
deficit shortage
definiëren define
definitie definition
definitief definite
definitief definitely
definitief definitive
definitief determinate
definitief final
definitief last
definitief terminal
definitief ultimate
deftig dignified
degelijk honest
degelijk serious
degelijk solid
degelijkheid virtue
degen blade
degen brand
degen steel
degen sword
degenereren degenerate
degraderen degrade
dek blanket
dek covering
dek deck
deken blanket
deken cover
deken dean
dekken cover
dekmantel mask
dekmantel pretext
deksel concealment
deksel cover
deksel covert
deksel lid
deksel screen
deksels darn
delegatie commission
delegatie delegation
delegatie mission
delegeren delegate
delen divide
delen part
delen separate
delfstof mineral
delicaat delicate
delicaat fine
delicaat refined
delicaatheid tenderness
deling division
deling part
deling partition
deling section
delirium delirium
delven excavate
delven grub
democraat democrat
democratie commonwealth
democratie democracy
democratie republic
democratisch democratic
demon demon
demonisch demonic
demonstratie demonstration
demonstreren demonstrate
dempen fill
den fir
den pine
denkbaar possible
denkbeeld idea
denkbeeld thought
denkbeeldig fanciful
denkbeeldig fictional
denkbeeldig fictitious
denkbeeldig imaginary
denkbeeldig notional
denken believe
denken conceive
denken consider
denken think
departement department
departement section
deponeren deposit
deporteren deport
deposito deposit
deposito depository
deposito repository
depot affiliate
depot arm
depot branch
depot depot
depot storage
depot store
depot storehouse
depressie depression
deprimeren depress
deputeren depute
derde third
deren harm
dergelijke such
derhalve consequently
dermate so
dertien thirteen
dertig thirty
derven lack
deserteren desert
desillusie disappointment
desinfecteren disinfect
deskundig adept
deskundig competent
deskundig experienced
deskundig expert
deskundig good
deskundig proficient
deskundige adept
deskundige expert
deskundige good
deskundige proficient
deskundige specialist
desondanks however
desondanks nevertheless
desondanks notwithstanding
desondanks still
desondanks yet
despoot despot
despoot tyrant
dessert dessert
dessert sweet
dessin drawing
detachement detachment
detail detail
detail item
detail point
detective investigator
determineren decide
determineren determine
determineren fix
detineren detain
detineren retain
deugd virtue
deugdelijk solid
deugdelijk strong
deugdelijk substantial
deugdelijk valid
deugdelijkheid virtue
deugen accommodate
deugen fit
deugen suit
deun air
deun line
deun melody
deun strain
deun tune
deuntje air
deuntje line
deuntje melody
deuntje strain
deuntje tune
deur door
deur gate
deur portal
deuropening doorway
deurpost pole
deurpost post
deurpost stake
deurpost stanchion
devies motto
devies slogan
devies watchword
devoot pious
dia slide
diabetes diabetes
diaken deacon
dialect accent
dialect dialect
dialect idiom
dialoog dialogue
diamant diamond
diameter diameter
diarree diarrhoea
dicht compact
dicht dense
dicht thick
dichtbij at
dichtbij beside
dichtbij by
dichtbij close
dichtbij near
dichtdoen close
dichtdoen fold
dichtdoen shut
dichten clog
dichter poet
dichterlijk poetic
dichtgespen buckle
dichtheid density
dichtknopen button
dichtkunst poetry
dichtkunst verse
dichtmaken block
dichtmaken clog
dichtmaken close
dichtmaken fold
dichtmaken shut
dichtnaaien suture
dichtregel rhyme
dichtregel verse
dichtslaan bang
dichtslaan slam
dichtwerk poem
dictaat dictation
dictator dictator
dictatuur dictatorship
dictatuur tyranny
dictee dictation
dicteren dictate
die this
die which
die who
dieet diet
dief thief
diefstal theft
dienaar servant
dienares maid
dienares servant
dienblad tray
dienen have
dienen must
dienen need
dienst service
diensten service
dienstig serviceable
dienstig useful
dienstig valuable
dienstmeisje maid
dienstmeisje servant
dienstregeling schedule
dienstwillig willing
dientengevolge consequently
dientengevolge therefore
diep deep
diep profound
diepte depth
dier animal
dier beast
dier brute
dier creature
dierbaar beloved
dierbaar darling
dierbaar dear
dierbaar expensive
dieren animal
dieren beast
dieren brute
dieren creature
dierenarts vet
dierenriem zodiac
dierkunde zoology
dierkundige zoologist
dierlijk animal
dierlijk beast
dierlijk brute
dierlijk creature
dierlijk harsh
differentiatie distinction
diffusie diffusion
digereren digest
digestie digestion
dij thigh
dijk dam
dijk dike
dijk embankment
dik big
dik corpulent
dik dense
dik fat
dik fatty
dik greasy
dik gross
dik large
dik oily
dik thick
dikte thickness
dikwijls frequently
dikwijls often
dikwijls regularly
dilemma dilemma
dilettant amateur
dilettant dabbler
dilettant dilettante
dilettant enthusiast
dilettant fancier
dimensie dimension
dimensie measurement
dimensie proportion
diner dinner
dineren dinner
ding affair
ding business
ding case
ding concern
ding intimacy
ding liaison
ding matter
ding object
ding thing
dingen stuff
diploma diploma
diplomaat diplomat
direct direct
direct directly
direct straight
directeur director
directeur head
directeur manager
directeur master
directeur overseer
directeur superintendent
directie direction
directie management
dirigeren care
dirigeren conduct
dirigeren deal
dirigeren direct
dirigeren guide
dirigeren handle
dirigeren lead
dirigeren manage
dirigeren steer
dis table
discipel adherent
discipel disciple
discipline discipline
discipline field
discipline study
discipline subject
disconto discount
discreet discreet
discreet discrete
discreet distinct
discreet modest
discretie modesty
discriminatie discrimination
discus disc
discus discus
discus disk
discus record
discus saucer
discussie discussion
discussie word
discutabel doubtful
discuteren discuss
diskette diskette
diskette floppy
disorde disorder
dispersie diffusion
dispersie dispersion
dispersie dissemination
disponibel available
disputeren argue
disputeren dispute
dispuut conflict
dispuut difference
dispuut dispute
dispuut quarrel
dispuut row
dispuut wrangle
dissertatie essay
dissertatie thesis
distilleren distil
distinctie distinction
distributeur distributor
distributie dispersion
distributie distribution
district district
district territory
dit this
dito same
divan couch
divers diverse
divers miscellaneous
divers mixed
divers motley
divers various
diverse several
divisie division
divisie part
divisie section
dobbelen gamble
dobbelsteen block
dobbelsteen cube
dobberen float
doch but
dochter daughter
dochter girl
dochteronderneming subsidiary
doctor doctor
doctor physician
document document
document paper
dode dead
dodelijk dead
dodelijk deadly
dodelijk fatal
dodelijk mortal
doden kill
doden slay
doek canvas
doek canvass
doek curtain
doek drape
doek drapery
doek mantle
doek painting
doek pall
doek sail
doek sheet
doel aim
doel butt
doel determination
doel function
doel goal
doel intention
doel meaning
doel object
doel objective
doel plan
doel purpose
doel role
doel target
doel use
doelmatig convenient
doelmatig effective
doelmatig efficient
doelmatig handy
doelmatig opportune
doelstelling aim
doelstelling determination
doelstelling function
doelstelling goal
doelstelling object
doelstelling objective
doelstelling purpose
doelstelling role
doelstelling target
doelstelling use
doeltreffend effective
doeltreffend efficacious
doelwit aim
doelwit determination
doelwit function
doelwit goal
doelwit object
doelwit objective
doelwit purpose
doelwit role
doelwit target
doelwit use
doemen doom
doen act
doen cause
doen do
doen execute
doen give
doen make
doen move
doen perform
dof dense
dof dim
dof dull
dof dumb
dof obtuse
dof slow
dofheid apathy
dofheid indifference
dogma dogma
dok dock
dokken pay
dokter doctor
dokter physician
dol crazy
dol drunk
dol fanatic
dol ferocious
dol fierce
dol furious
dol insane
dol mad
dol rabid
dol savage
dol sick
dol sore
dol wild
doldriftig ferocious
doldriftig fierce
doldriftig furious
doldriftig savage
dolen roam
dolen stray
dolen wander
dolheid madness
dolheid rabies
dolk dagger
dolk sticker
dollar buck
dollar clam
dollar dollar
dolzinnig crazy
dolzinnig insane
dolzinnig mad
dolzinnig sick
dom balmy
dom cathedral
dom daft
dom dull
dom foolish
dom nuts
dom stupid
domicilie abode
domicilie residence
dominee minister
dominee pastor
dominee rector
dominion dominion
domkop fool
domkop sap
domkop stupid
dommekracht jack
domoor fool
domoor sap
Don Don
donatie contribution
donatie donation
donatie gift
donatie present
donder thunder
donderen thunder
donker blue
donker dark
donker darkness
donker dim
donker dismal
donker drab
donker dusky
donker fog
donker gloomy
donker grim
donker murk
donker murky
donker obscure
donker obscurity
donker opaque
donker sad
donker sober
donker twilight
donker vague
donkerrood crimson
dons down
dons fluff
dood dead
dood death
doodgaan die
doodgaan expire
doodkist casket
doodkist coffin
doodmaken kill
doodmaken slay
doods dead
doodsangst agony
doodsangst torment
doodsangst torture
doodslag murder
doodsstrijd agony
doodsstrijd torment
doodsstrijd torture
doof deaf
dooi thaw
dooien melt
dooien thaw
doolhof labyrinth
doolhof maze
doopsel baptism
door from
door through
doorboren drill
doorbreken break
doorbrengen lapse
doorbrengen pass
doorbrengen spend
doorbrengen surpass
doorbuigen bend
doordat because
doordringen penetrate
doordringen permeate
doordringend abrasive
doordringend acid
doordringend acute
doordringend intense
doordringend lurid
doordringend sharp
doordringend sour
doordrukken force
dooreenhalen confuse
doorgaan continue
doorgaan keep
doorgaan proceed
doorgaans generally
doorgaans mostly
doorgang passageway
doorgeven lapse
doorgeven pass
doorgeven surpass
doorgeven transmit
doorhalen cancel
doorkijk perspective
doorkijk position
doorkijk view
doorklieven divide
doorklieven separate
doorklieven split
doorklinken resound
doorkomen succeed
doorkruisen hinder
doorleven survive
doorlichting audit
doorlopend continuous
doormaken survive
doorn prickle
doorn spine
doorn sticker
doorn thorn
doornemen repeat
doorroeren froth
doorroeren whip
doorroeren whirl
doorscheuren tear
doorslikken swallow
doorsmeren anoint
doorsmeren distribute
doorsmeren smear
doorsmeren spread
doorsnee middle
doorsnijden dissect
doorstaan abide
doorstaan bear
doorstaan endure
doorstaan stand
doorstaan suffer
doorstaan sustain
doorstoten penetrate
doortrapt clever
doortrapt crafty
doortrapt cunning
doortrapt foxy
doortrapt ingenious
doortrapt slick
doortrapt sly
doortrapt smart
doortrapt tricky
doortrekken lengthen
doortrekken saturate
doorvoeren achieve
doorvoeren apply
doorvoeren employ
doorvoeren practice
doorvoeren use
doorwaden ford
doorzichtig limpid
doorzichtig lucid
doorzichtig sheer
doorzichtig transparent
doorzien guess
doos box
doos container
doos vessel
doosvrucht capsule
dop bark
dop husk
dope drug
dopen baptize
dopen christen
dophei broom
dophei heath
dophei heather
dopheide broom
dopheide heath
dopheide heather
dor arid
dor dry
dorheid dryness
dorp city
dorp metropolis
dorp settlement
dorp village
dorpel sill
dorpel threshold
dorsen thresh
dorst thirst
dorstig thirsty
dosering dose
dosis dose
dossier file
dot chunk
dot clod
dot tuft
douane custom
douane customs
douceurtje gratuity
douche shower
douchen shower
douwen force
douwen push
douwen thrust
doven extinguish
downloaden download
dozijn dozen
dra shortly
dra soon
draad strand
draad thread
draad wire
draad yarn
draadloze radio
draadloze wireless
draadnagel nail
draagbaar litter
draagbaar portable
draagbaar stretcher
draaibank lathe
draaiboek book
draaiboek script
draaien pivot
draaien revolve
draaien rotate
draaien turn
draaierij pretext
draaihek gate
draaikolk whirl
draaimolen carrousel
draaimolen merry-go-round
draaischijf lathe
draak dragon
dracht costume
dracht suit
drachtig pregnant
dragen bear
dragen carry
dragen hold
dragen suffer
dragen support
dragen transport
dragen wear
drager bearer
drager carrier
drager prop
drager support
drainage drain
drainage drainage
drama drama
dramatisch dramatic
drang impulse
drang pressure
drang push
drank alcohol
drank beverage
drank booze
drank drink
drank liquor
drank spirits
drankje beverage
drankje drink
drankzuchtige alcoholic
drankzuchtige lush
drankzuchtige souse
draperen drape
drasland marsh
drasland swamp
drastisch drastic
drastisch radical
draven trot
dreef avenue
dreigement menace
dreigement threat
dreigen menace
dreigen threaten
dreiging threat
drek clay
drek dung
drek excrement
drek mud
drek slime
drempel sill
drempel threshold
drenkbak manger
drenkbak trough
drenken water
drenkplaats pub
dresseren educate
dresseren elevate
dresseren lift
dresseren nurture
dresseren raise
dresseren rear
dresseren tame
dribbelen trot
drie three
driedubbel triple
driehoek triangle
driehoeksmeting trigonometry
driest daring
drievoudig triple
driewieler tricycle
drift accumulation
drift aggregation
drift assemblage
drift bevy
drift collection
drift passion
drift set
drijven drive
drijven float
drijven swim
dril jelly
drillen exercise
drillen practise
dringen force
dringen hurry
dringen oppress
dringen push
dringen squeeze
dringen thrust
dringend pressing
dringend urgent
drinkbeker goblet
drinken drink
drinker alcoholic
drinker lush
drinker souse
drinkgelag debauch
drinkgelag debauchery
drinkgelag riot
drinkglas glass
droef mallet
droefgeestig blue
droefgeestig dark
droefgeestig dismal
droefgeestig gloomy
droefgeestig grim
droefgeestig melancholy
droefgeestigheid melancholy
droefheid grief
droefheid sadness
droefheid sorrow
droes devil
droesem dregs
droevig sadly
droevig sorrowful
drogbeeld deception
drogbeeld illusion
drogbeeld magic
drogbeeld trick
drogerij drug
drol dung
drol excrement
drom crowd
drom heap
drom mass
drom mound
drom multitude
drom pack
drom pile
dromen daydream
dromen dream
dromer dreamer
drommel devil
drommels devilish
drommels diabolical
dronken drunk
dronkenschap intoxication
droog arid
droog dry
droogheid dryness
droogmaken dry
droogte drought
droogte dryness
droogvallen dry
droom dream
droombeeld vision
droomgezicht vision
drop dribble
drop drip
drop drop
drop trickle
droppel dribble
droppel drip
droppel drop
droppel trickle
droppelen drip
drossen abscond
drug drug
druif grape
druilen nap
druilen slumber
druilerig drowsy
druipen drip
druk agile
druk alarm
druk alert
druk alive
druk awake
druk brisk
druk busy
druk edition
druk keen
druk lively
druk nimble
druk pressure
druk quick
druk sharp
drukken oppress
drukken squeeze
drukkend burdensome
drukkend heavy
drukkend onerous
drukkend oppressive
drukkend sultry
drukker printer
drukknop button
drukknop push
drukletter type
drukmeter barometer
drukproef proof
druppel dribble
druppel drip
druppel drop
druppel droplet
druppel trickle
druppelen drip
dubbel double
dubbel dual
dubbelhartig false
dubbelhartig perfidious
dubbelhartig treacherous
dubbelslachtig ambiguous
dubbelzinnig ambiguous
dubben doubt
dubben hesitate
dubieus doubtful
duchten fear
duchtig rigorous
duchtig severe
duchtig strict
duidelijk apparent
duidelijk apparently
duidelijk clear
duidelijk clearly
duidelijk distinct
duidelijk evident
duidelijk manifest
duidelijk neat
duidelijk net
duidelijk obvious
duidelijk obviously
duidelijk patent
duidelijk plain
duiden interpret
duif dove
duif pigeon
duiken dive
duiken plunge
duiker diver
duim in
duim thumb
duister dark
duister darkness
duister dim
duister fog
duister gloomy
duister indistinct
duister murk
duisternis dark
duisternis darkness
duisternis fog
duisternis murk
duisternis obscurity
duivel demon
duivel devil
duivel fiend
duivelachtig devilish
duivelachtig diabolical
duivels devilish
duivels diabolical
duivels infernal
duivelskunstenaar enchanter
duivelskunstenaar magician
duivelskunstenaar sorcerer
duivelskunstenaar wizard
duizelig dizzy
duizend thousand
dulden abide
dulden bear
dulden suffer
dulden tolerate
dun fluid
dun liquid
dun slender
dun slight
dun slim
dundoek banner
dundoek ensign
dundoek flag
dundoek streamer
dunk opinion
dunk persuasion
dunk sentiment
dunk thought
dunk view
duo brace
duo couple
duo match
duo pair
duo span
duo yoke
dupe victim
duplex double
duplex dual
duplicaat double
duplicaat dual
duren continue
duren endure
duren keep
duren proceed
durf audacity
durf boldness
durf brass
durf bravery
durf cheek
durf courage
durf daring
durf face
durf nerve
durf spunk
dus consequently
dus hence
dus so
dus then
dus thence
dus therefore
dus thus
dusdanig so
dusdanig such
dusdanige such
duster undress
dutten nap
dutten slumber
duur beloved
duur costly
duur darling
duur dear
duur expensive
duurzaam lasting
duurzaam permanent
duurzaam unfailing
duw bang
duw bash
duw belt
duw knock
duw push
duw smash
duwen thrust
dwaas absurd
dwaas dizzy
dwaas fool
dwaas foolish
dwaas giddy
dwaas ludicrous
dwaas preposterous
dwaas ridiculous
dwaas sap
dwaas silly
dwalen err
dwalen roam
dwalen stray
dwalen wander
dwaling error
dwaling fault
dwaling mistake
dwangmaatregel penalty
dwarrelen swirl
dwars transverse
dwarsbomen oppose
dweepziek fanatical
dwepend fanatical
dweper fanatic
dweper fiend
dweper partisan
dwerg dwarf
dwerg gnome
dwergachtig dwarf
dwergachtig gnome
dwergachtig midget
dwingeland despot
dwingeland tyrant
dwingen compel
dwingen force
dwingend compulsory
dynamiet dynamite
dynamisch dynamic
echec failure
echec fiasco
echo echo
echo reverberation
echoën echo
echt actually
echt authentic
echt genuine
echt genuinely
echt legitimate
echt marriage
echt matrimony
echt real
echt really
echt true
echt truly
echt wedding
echtbreker adulterer
echtbreuk adultery
echtelieden couple
echtelieden match
echten legitimize
echter however
echter nevertheless
echter notwithstanding
echter still
echter yet
echtgenoot husband
echtgenoot spouse
echtgenote mate
echtgenote partner
echtgenote spouse
echtgenote wife
echtpaar couple
echtpaar match
echtscheiding divorce
echtverbintenis marriage
echtverbintenis matrimony
echtverbintenis wedding
eclips eclipse
economie economics
economie economy
economisch economical
eczeem acne
edel high
edel noble
edel solid
edel worthy
edelen nobility
edelgesteente gem
edelgesteente jewel
edelgesteente stone
edelheid nobleness
edelman noble
edelman nobleman
edelman solid
edelman worthy
edelmoedig magnanimous
edelsteen gem
edelsteen jewel
edelsteen stone
edik vinegar
editie edition
eed oath
eega husband
eega mate
eega partner
eega spouse
eega wife
eekhoorn squirrel
eelt corn
een ace
een an
een one
een single
een unity
één ace
één one
één single
één unity
eend duck
eender alike
eender equal
eender equivalent
eender even
eender flat
eender level
eender like
eender plane
eender same
eender similar
eendracht harmony
eendracht integrity
eendracht union
eendracht unity
eendrachtig harmonious
eendrachtig unified
eenheid integrity
eenheid unit
eenheid unity
eenhoorn unicorn
eenmaal ever
eenmaal once
eenparig unanimous
eens ever
eens once
eens sometimes
eensgezind unanimous
eensklaps unexpectedly
eenstemmig unanimous
eentonig humdrum
eentonig monotonous
eenvoud simplicity
eenvoudig apparent
eenvoudig elementary
eenvoudig evident
eenvoudig manifest
eenvoudig patent
eenvoudig plain
eenvoudig simple
eenvoudig straightforward
eenzaam alone
eenzaam lone
eenzaam lonely
eenzaam lonesome
eenzaam only
eenzaam sole
eenzaam solitary
eenzaamheid abandonment
eenzaamheid desertion
eenzaamheid loneliness
eenzaamheid solitude
eenzijdig biased
eerbaar chaste
eerbaar modest
eerbetoon court
eerbetoon homage
eerbied esteem
eerbied regard
eerbied respect
eerbiedigen respect
eerder ahead
eerder formerly
eerder previously
eerlijk blunt
eerlijk brave
eerlijk candid
eerlijk forthright
eerlijk frank
eerlijk gallant
eerlijk honest
eerlijk outspoken
eerlijk straightforward
eerloos infamous
eerloos notorious
eerroof calumny
eerroof defamation
eerroof scandal
eerroof slander
eerst first
eerst firstly
eerste first
eerste foremost
eerste prime
eerstkomend next
eerstvolgend near
eerstvolgend nearby
eerstvolgend next
eerzaam honest
eerzaam worthy
eerzucht ambition
eerzucht aspiration
eerzucht dream
eerzuchtig ambitious
eetbaar edible
eetbak manger
eetbak trough
eethuis restaurant
eetlepel spoon
eetlust appetite
eetzaal dining-room
eeuw centennial
eeuw century
eeuwig eternal
eeuwig everlasting
eeuwig forever
eeuwig perpetual
eeuwigheid aeon
eeuwigheid eternity
eeuwigheid forever
effect belief
effect consequence
effect effect
effect event
effect feeling
effect impression
effect issue
effect notion
effect opinion
effect outcome
effect result
effecten consequence
effecten effect
effecten event
effecten issue
effecten outcome
effectief actual
effectief effective
effectief efficacious
effectief real
effen even
effen flat
effen level
effen plane
effen smooth
egaal equal
egaal even
egaal flat
egaal level
egaal plane
egaliseren level
egards esteem
egards regard
egards respect
eggen harrow
ei egg
eigen domestic
eigen own
eigen personal
eigenaar owner
eigenaardig curious
eigenaardig odd
eigenaardig peculiar
eigenaardig quaint
eigenaardig queer
eigenaardig rum
eigenaardig singular
eigenaardig strange
eigenaardig typical
eigenaardig unusual
eigendom holding
eigendom ownership
eigendom possession
eigendom property
eigendomsrecht ownership
eigendomsrecht possession
eigenlijk actual
eigenmachtig arbitrary
eigenschap holding
eigenschap property
eigenschap quality
eigentijds contemporary
eigentijds simultaneous
eik oak
eikel acorn
eiken oak
eiland island
eilandengroep archipelago
eind distance
eind end
eind ending
eind offset
einde conclusion
einde end
einde ending
einde termination
eindelijk eventually
eindelijk finally
eindelijk ultimately
eindeloos endless
eindeloos eternal
eindeloos everlasting
eindeloos perpetual
eindigen complete
eindigen end
eindigen expire
eindigen finish
eindigen terminate
eindje piece
eirond oval
eis demand
eis requirement
eisen ask
eisen demand
eisen involve
eisen need
eisen postulate
eisen require
eisen take
eiwit protein
eksteroog corn
eland elk
eland moose
elasticiteit elasticity
elastiek elastic
elastiek rubber
elastisch elastic
elastisch resilient
elastisch slender
elastisch supple
elegant chic
elegant elegant
elegant fashionable
elegant smart
elegant stylish
elektronica electronics
elektronisch electronic
element component
element constituent
element element
element factor
element ingredient
elementair elemental
elementair elementary
elf eleven
elf elf
elf imp
elftal squad
elftal team
eliminatie abolition
eliminatie output
elimineren eliminate
elimineren remove
elimineren take
elimineren withdraw
elk each
elk every
elk everyone
elleboog elbow
ellende distress
ellende misery
ellendeling crook
ellendeling rogue
ellendig abject
ellendig deplorable
ellendig low
ellendig miserable
ellendig woeful
ellendig wretched
emailleren enamel
embleem emblem
embryo embryo
emigreren emigrate
eminent eminent
emissies emission
emitteren issue
emitteren publish
emmer bucket
emmer pail
emotie affection
emotie emotion
empirisch experimental
emplooi job
emplooi occupation
emplooi work
employé employee
en and
encyclopedie encyclopaedia
endossement endorsement
endosseren endorse
energie energy
energiek energetic
energieloos inert
enfin now
eng cramped
eng grisly
eng macabre
eng narrow
engel angel
engelachtig angelic
enig alone
enig any
enig anybody
enig entirely
enig exclusively
enig lone
enig lonesome
enig only
enig single
enig singular
enig sole
enig solely
enig solitary
enig some
enig somebody
enig someone
enig unique
enig whatever
enige some
enigszins some
enkel ankle
enkel but
enkel just
enkel lone
enkel lonesome
enkel mere
enkel merely
enkel only
enkel simply
enkel single
enkel sole
enkel solitary
enkele some
enkeling human
enkeling individual
enkeling mortal
enkeling person
enkeling somebody
enkeling someone
enkeling soul
enkelvoud singular
enkelvoudig elementary
enkelvoudig simple
enorm enormous
enorm enormously
enorm huge
enorm immense
enorm tremendous
enorm vast
enquête inquiry
enquête research
enten graft
enten inoculate
enthousiasme enthusiasm
enthousiast enthusiast
enthousiast enthusiastic
enthousiast partisan
entree access
entree admission
entree admittance
entree entrance
entree entry
entree portal
entstof vaccine
envelop envelope
enveloppe envelope
epaulet epaulet
epidemie epidemic
epilepsie epilepsy
episch epic
episode episode
epistel letter
equator equator
equipe squad
equipe team
equivalent equal
equivalent equivalent
equivalent like
equivalent same
er there
erbarmelijk pathetic
erbarmelijk pitiable
erbarmelijk pitiful
erbarmelijk poor
erbarmelijk wretched
erbarmen compassion
erectie erection
eredienst cult
eredienst service
eredienst worship
eren honour
erf court
erf courtyard
erf yard
erfdeel heritage
erfdeel inheritance
erfdienstbaarheid relief
erfelijk hereditary
erfelijkheid heredity
erfenis heritage
erfenis inheritance
erfenis legacy
erfstuk heritage
erfstuk inheritance
erg bad
erg important
erg quite
erg real
erg really
erg serious
erg very
ergeren annoy
ergeren bore
ergeren vex
ergernis dirt
ergernis scandal
ergo hence
ergo so
ergo then
ergo thence
ergo therefore
ergo thus
ergst extreme
ergst utmost
erkennen accept
erkennen acknowledge
erkennen admit
erkennen confess
erkennen confirm
erkennen corroborate
erkennen have
erkennen profess
erkennen receive
erkennen recognise
erkennen take
erkenning acknowledgement
erkenning confession
erkenning identification
erkenning recognition
erkentelijk grateful
erkentelijk thankful
erkentelijkheid gratitude
ernaast nearby
ernstig earnest
ernstig grave
ernstig grievous
ernstig heavy
ernstig important
ernstig serious
ernstig sincere
ernstig solemn
ernstig weighty
eromheen roundabout
erosie erosion
erotisch erotic
erts ore
eruit outward
eruitzien look
ervaren experienced
ervaring experience
erven inherit
erwt pea
es ash
esdoorn maple
esp aspen
essay essay
essence essence
essence gist
essentie core
essentie essence
essentie gist
essentie heart
essentie kernel
essentie marrow
essentie meat
essentie pith
essentie substance
essentie sum
essentieel essential
essentieel vital
etablissement establishment
etage floor
etage level
etage storey
etage story
étage floor
étage level
etagère cabinet
etappe arena
etappe bowl
etappe degree
etappe level
etappe phase
etappe point
etappe stadium
etappe stage
eten eat
eten feed
eten food
eten meal
etenswaar food
ethiek ethic
ethiek ethics
ethisch ethical
etiket etiquette
etiket label
etiquette etiquette
ets etching
etsnaald stylus
etter pus
etterbuil abscess
ettergezwel abscess
etui container
etui vessel
euvel defect
euvel deficiency
euvel deficit
euvel lack
euvel shortage
euvel shortcoming
euvel want
evacueren evacuate
evaluatie evaluation
evaluatie rating
evaluatie valuation
evangelie gospel
evangelisch evangelic
even equally
even even
even momentarily
even so
evenaar equator
evenbeeld portrait
eveneens also
eveneens besides
eveneens beyond
eveneens furthermore
eveneens likewise
eveneens too
evenement event
evenmin neither
evennachtslijn equator
evenredig proportional
evenredigheid proportion
evenredigheid rate
eventjes momentarily
eventualiteit contingency
eventualiteit eventuality
eventueel contingent
eventueel eventual
evenwicht balance
evenwicht equilibrium
evenwicht poise
evenwichtstoestand equilibrium
evenwijdig parallel
evenzeer also
evenzeer besides
evenzeer beyond
evenzeer equally
evenzeer furthermore
evenzeer likewise
evenzeer too
evident apparent
evident evident
evident manifest
evident obvious
evident patent
evident plain
evolueren evolve
evolutie development
evolutie evolution
ex- former
ex- once
ex- sometime
exact exact
exact exactly
exact just
exact precisely
examen examination
examen inspection
examen investigation
examen run
examen scrutiny
examen test
examen trial
examineren examine
examineren see
excellent great
excellent outstanding
excerpt summary
excessief excessive
excessief excessively
excessief inordinate
excessief undue
excessief unreasonable
exclusief exclusive
exclusief exclusively
excursie excursion
excursie expedition
excursie outing
excuseren excuse
excuus apology
excuus excuse
executeren execute
exemplaar copy
exotisch alien
exotisch exotic
exotisch strange
expansie enlargement
expansie expansion
expediëren ship
expeditie expedition
experiment experiment
experimenteel experimental
experimenteren experiment
expert adept
expert expert
expert good
expert proficient
expert specialist
explicatie account
explicatie explanation
exploderen explode
exploiteren exploit
exploiteren utilize
exploot summons
exploreren examine
exploreren explore
exploreren investigate
exploreren research
exploreren see
explosie explosion
explosief explosive
export export
exporteren export
exposé account
exposé report
exposé study
expositie exhibition
expositie exposition
expres deliberately
extase ecstasy
extatisch ecstatic
extern external
extern outer
extra additional
extra extra
extra special
extra supplementary
extreem excessive
extreem extreme
extreem extremely
extreem highly
extreem inordinate
extreem utmost
ezel ass
ezel bench
ezel donkey
ezel easel
faam celebrity
faam fame
faam hearsay
faam renown
faam reputation
faam repute
faam rumour
fabel fable
fabel legend
fabricage making
fabricatie making
fabriceren fabricate
fabriceren manufacture
fabriek factory
fabriek plant
fabriek works
façade facade
factureren invoice
factuur account
factuur bill
factuur invoice
faculteit faculty
faculteit staff
failliet bankruptcy
faillissement bankruptcy
fair equitable
fair fair
fair just
fair righteous
fakkel torch
falen fail
familie family
familie house
familiebetrekking relationship
familielid relative
familienaam surname
fanatiek fanatic
fanatiek fanatical
fanatiek fiend
fanfare fanfare
fanfare flourish
fanfarekorps fanfare
fanfarekorps flourish
fantasie fantasy
fantasierijk fantastic
fantastisch fantastic
fantastisch terrific
fantastisch tremendous
fantastisch wonderful
farmaceut chemist
farmacie pharmacy
fascineren fascinate
fascinerend absorbing
fase phase
fase stage
fat dandy
fataal fateful
fatsoen decency
fatsoeneren finalize
fatsoenlijk decent
fatsoenlijk fitting
fatsoenlijk proper
fatsoenlijk suitable
fauteuil armchair
fax facsimile
federaal federal
federatie federation
fee fairy
feeëriek fairy
feeks shrew
feeksachtig shrewish
feest celebration
feest feast
feestmaal banquet
feestmaal feast
feestvieren celebrate
feit fact
feitelijk actual
feitelijk factual
feitelijk indeed
feitelijk practical
feitelijk real
feitelijk virtual
fel abrasive
fel acid
fel acute
fel intense
fel intensive
fel lurid
fel sharp
felheid sharpness
felicitatie congratulation
feliciteren congratulate
feniks phoenix
fenomeen phenomenon
fenomenaal phenomenal
feodaal feudal
ferm brave
ferm courageous
ferm energetic
ferm firm
ferm robust
ferm solid
ferm sturdy
ferm tough
fermenteren ferment
festijn banquet
festijn feast
festival festival
festiviteit celebration
feuilleton serial
fiasco bust
fiasco failure
fiasco fiasco
fiasco flop
fiat approval
fiat blessing
fiat consent
fiat leave
fiat permission
fictie fiction
fictief fictional
fictief fictitious
fiducie confidence
fiducie faith
fiducie religion
fiducie trust
fier proud
fiets bicycle
fiets bike
fiets wheel
fietsen cycle
figuur character
figuur diagram
figuur height
figuur icon
figuur image
figuur picture
figuur representation
figuur stature
figuurlijk figurative
fijn beautiful
fijn delicate
fijn elusive
fijn fine
fijn handsome
fijn refined
fijn subtle
fijn tasty
fijnhakken chop
fijnhakken dice
fijnhakken mince
fijnheid tenderness
fiks strong
filatelie philately
file rank
file row
filet fillet
filet slice
filiaal affiliate
filiaal arm
filiaal branch
film film
film picture
filmkunst cinema
filosoferen philosophize
filosofie doctrine
filosofie philosophy
filosofisch philosophic
filosoof philosopher
filter filter
filteren filter
filtreren filter
finaal all
finaal altogether
finaal completely
finaal decisive
finaal entirely
finaal final
finaal last
finaal terminal
finaal totally
finaal whole
finaal wholly
financieel financial
financieren finance
fingeren feign
firma company
fit healthy
fitten install
fixeren fasten
fixeren fix
fixeren secure
fjord inlet
fjord loch
fladderen flirt
fladderen flit
fladderen flutter
flakkeren flare
flakkeren flicker
flambouw torch
flanellen flannel
flank side
flap blow
flard rag
flard shred
flard tag
flat apartment
flat flat
flatteren embellish
flatteren flatter
flauw bland
flauw dizzy
flauw dull
flauw flat
flauw giddy
flauw insipid
flauw silly
flauw stupid
flauw vapid
flegma indifference
flegma phlegm
fles bottle
flets pale
flets pallid
flets wan
flikken mend
flikker homosexual
flikkeren blink
flikkeren flare
flikkeren flash
flikkeren flicker
flikkeren waver
flink brave
flink courageous
flink energetic
flink gallant
flink solid
flink substantial
flirten flirt
flits flash
flits lightning
flitsen flash
floers fog
floers mist
floers veil
flop bust
flop failure
flop fiasco
flop flop
floppen fail
floreren prosper
fluisteren breathe
fluisteren whisper
fluistering whisper
fluit flute
fluiten hiss
fluiten whistle
fluweel velvet
fluwelen velvet
fnuiken weaken
fobie phobia
focus focus
foedraal container
foedraal holder
foedraal socket
foedraal vessel
foefje device
foefje dodge
foefje gimmick
foefje subterfuge
foefje trick
foefje trickery
foefje twist
foei shame
fokken breed
fokken breeding
fokken elevate
fokken farm
fokken grow
fokken lift
fokken nurture
fokken produce
fokken raise
fokken rear
folie foil
folklore folklore
folteren torture
foltering torment
foltering torture
fond ground
fond land
fond soil
fonds fund
fonds till
fonetiek phonetics
fonetisch phonetic
fontein fountain
fooi gratuity
fopperij mystification
forceren force
forceren impose
forceren violate
forel trout
formeel formal
formeren develop
formeren form
formeren shape
formule formula
formuleren formulate
formulier form
fornuis range
fornuis stove
fors firm
fors robust
fors sturdy
fors tough
fort fortification
fortuin destiny
fortuin fate
fortuin fortune
fortuinlijkheid fortune
fossiel fossil
foto exposure
foto photo
foto photograph
fotograaf photographer
fotograferen photograph
fotografie photography
fotokopie xerography
fototoestel camera
fout bug
fout erroneous
fout error
fout fault
fout foul
fout incorrect
fout mistake
fout mistaken
foutief erroneous
foutief mistaken
foutief wrong
fraai beautiful
fraai fine
fraai handsome
fraaiheid beauty
fractie fraction
fragiel delicate
fragiel fragile
fragiel frail
fragment fragment
fragment piece
fragmentarisch fragmentary
framboos raspberry
frankeerzegel stamp
frankering stamp
frase idiom
frase phrase
frase sentence
fraude fraud
fraude hoax
fraude humbug
frauderen defraud
frauderen swindle
frequent frequent
friemelen fumble
fris cool
fris fresh
fris recent
frivoliteit frivolity
frivoliteit silliness
frivool frivolous
frommelen crease
frons crease
frons crinkle
frons furrow
frons line
frons seam
frons wrinkle
fronsen crease
fronsen crinkle
fronsen furrow
fronsen line
fronsen seam
fronsen wrinkle
front facade
front front
fruit fruit
fruiten fry
frustreren frustrate
fuif celebration
fuiven celebrate
functie function
functie purpose
functie role
functie use
functioneren function
functioneren go
functioneren operate
functioneren run
functioneren work
fundamenteel cardinal
fundamenteel central
fundamenteel fundamental
fundamenteel key
funderen establish
funderen found
funderen launch
fundering foundation
funest fateful
furie shrew
furore craze
fusie amalgamation
fusie fusion
fusie merger
fust barrel
fust cask
fut energy
futiliteit trifle
fysica physics
fysiek physical
fysisch physical
gaai jay
gaan go
gaan ride
gaan sound
gaan travel
gaanderij gallery
gaarne willingly
gaas gauze
gadeslaan watch
gage earnings
gage pay
gage remuneration
gage salary
gage wage
gage wages
gal bile
gal gall
galant courteous
galant fiancé
galant gallant
galant polite
galerie gallery
galerij gallery
gallon stripe
galm resonance
galmen peal
galmen resound
galnoot bile
galnoot gall
galopperen gallop
gammel feeble
gammel infirm
gammel rickety
gammel unsound
gammel weak
gang corridor
gang gait
gang gallery
gang hall
gang passage
gangbaar valid
gans entire
gans full
gans goose
gans overall
gans total
gans whole
gapen gape
gapen gawk
gapen yawn
gaping breach
gaping break
gaping gap
gaping rift
gaping rupture
gappen steal
garage garage
garanderen guarantee
garanderen warrant
garant guarantor
garant hostage
garant surety
garantie guarantee
garantie warrant
garantie warranty
gard rod
gard switch
gard wand
gardenia gardenia
garderobe cloakroom
garen thread
garen yarn
garf bundle
garf sheaf
garnaal prawn
garnaal shrimp
garneren garnish
garneren trim
gas gas
gast guest
gastheer host
gasthuis hospital
gastvrij hospitable
gastvrijheid hospitality
gastvrouw hostess
gat aperture
gat backside
gat cavity
gat hole
gat opening
gat rump
gauw fast
gauw fleet
gauw presently
gauw quick
gauw quickly
gauw rapid
gauw rapidly
gauw shortly
gauw soon
gauw speedy
gauw swift
gauw swiftly
gave aptitude
gave endowment
gave gift
gave talent
gazon lawn
ge you
geaardheid character
geaardheid nature
geaardheid personality
geaardheid quality
geacht beloved
geacht darling
geacht dear
geadresseerde addressee
geaffecteerd affected
geaffecteerd unnatural
gebaar gesture
gebabbel chat
gebabbel gossip
gebaren gesture
gebaren wave
gebed prayer
gebed supplication
gebeente frame
gebeente skeleton
gebeuren become
gebeuren event
gebeuren grow
gebeuren happen
gebeuren intervene
gebeuren occur
gebeuren opportunity
gebeurlijk contingent
gebeurlijk eventual
gebeurtenis chance
gebeurtenis event
gebeurtenis happening
gebeurtenis juncture
gebeurtenis occasion
gebeurtenis occurrence
gebeurtenis opportunity
gebied area
gebied arena
gebied ball
gebied country
gebied district
gebied domain
gebied dominion
gebied field
gebied globe
gebied land
gebied orb
gebied orbit
gebied part
gebied province
gebied region
gebied sphere
gebied territory
gebieder boss
gebieder chief
gebieder leader
gebladerte foliage
gebladerte leaf
gebochelde hunchback
geboefte rabble
gebogen bent
gebonden dense
gebonden thick
geboorte ancestry
geboorte birth
geboorte blood
geboorte descent
geboorte line
geboorte lineage
geboorte nativity
geboorte origin
geboorte pedigree
geboorte stock
geboortedag birthday
geborgen safe
gebouw building
gebrek damage
gebrek defect
gebrek deficiency
gebrek deficit
gebrek fault
gebrek harm
gebrek lack
gebrek poverty
gebrek scarcity
gebrek shortage
gebrek shortcoming
gebrek vice
gebrek want
gebrekkig defective
gebrekkig disabled
gebrekkig faulty
gebrekkig infirm
gebruik custom
gebruik employ
gebruik employment
gebruik exercise
gebruik habit
gebruik usage
gebruik use
gebruik way
gebruikelijk accustomed
gebruikelijk common
gebruikelijk customary
gebruikelijk usual
gebruikelijk wonted
gebruiken apply
gebruiken drink
gebruiken eat
gebruiken employ
gebruiken feed
gebruiken use
gebruiker consumer
gebruiker user
gecommitteerde commissioner
gecompliceerd complicated
gedaan through
gedaante cast
gedaante form
gedaante shape
gedaanteverandering metamorphosis
gedaanteverandering transformation
gedaanteverandering translation
gedaanteverwisseling metamorphosis
gedaanteverwisseling transformation
gedaanteverwisseling translation
gedachte idea
gedachte opinion
gedachte persuasion
gedachte sentiment
gedachte thinking
gedachte thought
gedachte view
gedachtenis memento
gedachtenis memory
gedachtenis recollection
gedachtenis relic
gedachtenis souvenir
gedachtenis token
gedateerd old-fashioned
gedeelte component
gedeelte part
gedeelte piece
gedeelte portion
gedeeltelijk partial
gedegen solid
gedegen strong
gedegen substantial
gedenkdag anniversary
gedenken recall
gedenken recollect
gedenken remember
gedenkschrift keepsake
gedenkschrift memento
gedenkschrift relic
gedenkschrift souvenir
gedenkschrift token
gedenkteken memento
gedenkteken memorial
gedenkteken monument
gedenkteken relic
gedenkteken souvenir
gedenkteken token
gedenkwaardig memorable
gedeporteerde exile
gedeputeerde delegate
gedeputeerde representative
gedetailleerd detailed
gedetineerde captive
gedetineerde prisoner
gedicht poem
gedijen prosper
geding case
geding cause
geding lawsuit
geding suit
gediplomeerd graduate
gedoe action
gedoe activity
gedogen allow
gedogen let
gedogen permit
gedrag behaviour
gedrag conduct
gedrag deportment
gedrocht monster
gedrochtelijk monstrous
geducht strong
geduld forbearance
geduld patience
geduldig patient
gedurende during
gedurende for
gedurende while
gedurfd bold
gedurfd daring
gedurfdheid audacity
gedurfdheid boldness
gedurfdheid brass
gedurfdheid cheek
gedurfdheid daring
gedurfdheid face
gedurfdheid nerve
gedurig frequently
gedurig lasting
gedurig often
gedurig permanent
gedurig regularly
gedurig unfailing
gedwee obedient
gedwongen compulsory
gedwongen forced
geel yellow
geelkoper brass
geen no
geen nobody
geen none
geen no-one
geen not
geest apparition
geest brain
geest fairy
geest ghost
geest head
geest intellect
geest mentality
geest mind
geest phantom
geest shade
geest soul
geest spirit
geest wit
geestdrift enthusiasm
geestdriftig enthusiastic
geestelijk ecclesiastic
geestelijk mental
geestelijk spiritual
geestelijke clergyman
geestelijke divine
geestelijke priest
geestig lively
geestig witty
geestigheid witticism
geestvervoering ecstasy
geeuwhonger famine
gefluister whisper
gefluit whistle
gefortuneerd affluent
gefortuneerd flush
gefortuneerd rich
gefortuneerd wealthy
gefortuneerd well-off
gegrond right
gegrond true
gehaast hurried
gehalte value
gehalte worth
gehecht selfless
geheel all
geheel altogether
geheel completely
geheel entire
geheel entirely
geheel entirety
geheel full
geheel fully
geheel integer
geheel overall
geheel total
geheel totally
geheel whole
geheel wholly
geheelonthouding abstinence
geheiligd holy
geheiligd sacred
geheim concealment
geheim confidential
geheim privacy
geheim secrecy
geheim secret
geheim underground
geheimenis mystery
geheimenis secret
geheimhouden conceal
geheimzinnig abstruse
geheimzinnig deep
geheimzinnig mysterious
gehemelte palate
geheugen memory
geheugen recollection
gehoor audience
gehoor hearing
gehoorzaam obedient
gehoorzamen obey
gehucht hamlet
gehucht township
gehuicheld hypocritical
gehuwd married
geil voluptuous
geilheid lust
geïsoleerd isolated
geïsoleerd secluded
geit goat
geiten goat
gejubel jubilation
gek crazy
gek curious
gek insane
gek lunatic
gek mad
gek odd
gek pathetic
gek peculiar
gek queer
gek ridiculous
gek rum
gek sick
gek silly
gek singular
gek strange
gek unusual
gekeuvel chat
gekheid lunacy
gekheid madness
gekheid nonsense
geknars grating
gekochte purchase
gekras grating
gekruid spicy
gekscheren jest
gekscheren joke
gekunsteld affected
gekunsteld artificial
gekunsteld unnatural
gelaat face
gelaatstrek feature
gelaatstrek trait
gelaatstrekken physiognomy
gelach laughter
gelag feast
gelasten command
gelasten enjoin
gelasten order
gelasten say
gelasten tell
gelatenheid resignation
geld money
geldboete fine
geldbuidel purse
geldelijk financial
geldend valid
geldig acceptable
geldig valid
geldkist till
geldstuk coin
geleding joint
geleding section
geleerd cultured
geleerde scholar
geleerde scientist
geleerde student
gelegen set
gelegenheid chance
gelegenheid juncture
gelegenheid occasion
gelegenheid opportunity
gelei jelly
geleidelijk gradual
geleidelijk gradually
geleiden conduct
geleiden deal
geleiden direct
geleiden guide
geleiden head
geleiden lead
gelid joint
gelid rank
gelid row
geliefde lover
gelijk alike
gelijk equal
gelijk equally
gelijk even
gelijk flat
gelijk level
gelijk plane
gelijk similar
gelijk smooth
gelijke equal
gelijke equivalent
gelijke like
gelijke same
gelijkelijk equally
gelijkend like
gelijkend similar
gelijkenis likeness
gelijkenis resemblance
gelijkenis similarity
gelijkheid equality
gelijkheid par
gelijkmatig equal
gelijkmatig regular
gelijksoortig analogous
gelijksoortig similar
gelijktijdig concurrent
gelijktijdig simultaneous
gelijkwaardig equal
gelijkwaardig equivalent
gelijkwaardig like
gelijkwaardig same
geloof acceptance
geloof confidence
geloof faith
geloof religion
geloof trust
geloven believe
geloven deem
geloven opine
geloven think
gelovig religious
gelovig spiritual
geluid noise
geluid racket
geluid sound
geluidloos noiseless
geluidloos silent
geluidloos still
geluidsleer acoustics
geluidssterkte intensity
geluidssterkte volume
geluk chance
geluk fortune
geluk happiness
geluk hazard
geluk luck
geluk prosperity
geluk success
gelukkig fortunate
gelukkig fortunately
gelukkig happy
gelukwens congratulation
gelukwensen congratulate
gemaakt affected
gemaakt artificial
gemaakt unnatural
gemaaktheid affectation
gemaaktheid pose
gemaal husband
gemak comfort
gemak convenience
gemakkelijk comfortable
gemakkelijk convenient
gemakkelijk easily
gemakkelijk easy
gemakkelijk facile
gemakkelijk handy
gemakkelijk opportune
gemalin wife
gematigd mild
gematigd moderate
gematigd reasonable
gematigd temperate
gember ginger
gemeen vile
gemeenplaats cliché
gemeenplaats stereotype
gemeenschap club
gemeenschap community
gemeenschap gild
gemeenschap guild
gemeenschap order
gemeenschap society
gemeenschappelijk collective
gemeenschappelijk common
gemeenschappelijk joint
gemeenschappelijk mutual
gemeenschapszin solidarity
gemeente community
gemeente parish
gemeentelijk municipal
gemelijk dark
gemelijk fretful
gemelijk irritable
gemelijk moody
gemelijk morose
gemelijk peevish
gemelijk sour
gemelijk sullen
gemelijk surly
gemelijk testy
gemelijk ugly
gemiddeld average
gemiddeld intermediate
gemiddeld mean
gemiddeld medium
gemiddeld middle
gemiddeld norm
gemiddelde average
gemiddelde norm
gemijmer reverie
gemis defect
gemis deficiency
gemis deficit
gemis lack
gemis shortage
gemis shortcoming
gemis want
gemoed soul
gemoedsbeweging affection
gemoedsgesteldheid humour
gemoedsgesteldheid mood
gemoedsgesteldheid temper
gemoedstoestand mood
gems chamois
genaakbaar accessible
genade clemency
genade forgiveness
genade goodwill
genade grace
genade mercy
genade pardon
genadigheid favour
genaken advance
gendarme gendarme
geneesheer doctor
geneesheer physician
geneeskunde medicine
geneeskundig medical
geneesmiddel cure
geneesmiddel medicine
geneesmiddel pharmaceutical
genegen inclined
genegenheid affection
geneigd inclined
generaal general
generatie generation
generatief generative
generatief sexual
genereus generous
Genesis Genesis
genezen cure
genezen heal
genezen recover
genezen remedy
geniaal ingenious
genie brain
genie genius
geniesoldaat pioneer
genieten acquire
genieten enjoy
genieten get
genieten have
genieten receive
genist pioneer
genius brain
genius genius
genoeg enough
genoeg plenty
genoeg sufficient
genoeg sufficiently
genoegdoening satisfaction
genoegen fun
genoegen pleasure
genoegen satisfaction
genoeglijk agreeable
genoeglijk enjoyable
genoeglijk lovely
genoeglijk nice
genoeglijk pleasant
genootschap academy
genootschap association
genootschap club
genootschap company
genootschap gild
genootschap guild
genootschap order
genootschap society
genot pleasure
genotvol pleasurable
gentiaan gentian
gentleman gentleman
geoefend experienced
geograaf geographer
geografie geography
geografisch geographic
geografisch geographical
geologie geology
geoloog geologist
geometrie geometry
gepast appropriate
gepast becoming
gepast convenient
gepast expedient
gepast opportune
gepast proper
gepast seemly
gepensioneerde pensioner
gepraat chat
geprikkeldheid annoyance
geprikkeldheid irritation
geprikkeldheid vexation
geraamte frame
geraamte skeleton
geraffineerd sophisticated
gerecht dish
gerecht food
gerecht tribunal
gerechtigheid justice
gerechtigheid righteousness
gerechtsgebouw tribunal
gerechtshof court
gerechtszaak case
gerechtszaak cause
gerechtszaak lawsuit
gerechtszaak suit
gereed ready
gereedschap tool
geregeld regular
geregeld regularly
gerenommeerd celebrated
gerenommeerd famous
gerenommeerd illustrious
gerenommeerd notable
gerenommeerd noted
gerenommeerd renowned
gereserveerd reserved
gericht judgment
gerief comfort
gerief convenience
geriefelijk comfortable
gerieflijk comfortable
gering diminutive
gering little
gering minor
gering modest
gering narrow
gering petty
gering small
gering trivial
gerst barley
gerucht celebrity
gerucht fame
gerucht hearsay
gerucht renown
gerucht reputation
gerucht repute
gerucht rumour
gerucht sound
geruchtmakend sensational
geruim considerable
geruim sizable
geruisloos noiseless
gerust calm
gerust peaceful
gerust serene
gerust tranquil
gerustheid calm
gerustheid calmness
gerustheid composure
geruststellen calm
geruststellen lull
geruststellen quiet
geruststellen still
gescheld abuse
geschenk gift
geschenk present
geschiedenis history
geschikt appropriate
geschikt convenient
geschikt expedient
geschikt fit
geschikt handy
geschikt opportune
geschikt proper
geschikt seemly
geschiktheid capability
geschiktheid fitness
geschil disagreement
geschil dissension
geschrift writing
geschut artillery
geselen lash
geselen scourge
geselen whip
geslacht clan
geslacht family
geslacht form
geslacht gender
geslacht generation
geslacht house
geslacht kind
geslacht race
geslacht sex
geslacht sort
geslacht tribe
geslacht variety
geslachtelijk generative
geslachtelijk sexual
geslachtsdaad copulation
geslachtsdaad intercourse
geslachtsdaad relation
gesloten shut
gesmoord dense
gesmoord dim
gesmoord dull
gesmoord dumb
gesmoord obtuse
gesmoord slow
gespannen tense
gespen buckle
gespierd hefty
gespierd muscular
gespierd powerful
gesprek conversation
gesprek talk
gespuis rabble
gestaag constant
gestaag continual
gestaag lasting
gestaag permanent
gestaag steady
gestadig constant
gestadig continual
gestadig lasting
gestadig permanent
gestadig steady
gestalte height
gestalte stature
geste gesture
gesteldheid condition
gesteldheid predisposition
gesteldheid status
gesteldheid tendency
gesticht institute
gesticuleren gesture
gestreng rigorous
gestreng severe
gestreng strict
gestreng stringent
gestroomlijnd streamlined
getal amount
getal number
getalenteerd talented
getand dental
getapt popular
getier riot
getier tumult
getij tide
getroffene victim
getrouw faithful
getrouw loyal
getrouwd married
getrouwheid fidelity
getuige witness
getuigen attest
getuigen testify
getuigenis evidence
getuigenis testimony
getuigschrift certificate
getuigschrift certification
getuigschrift testimony
geul crease
geul crinkle
geul furrow
geul line
geul seam
geul wrinkle
geur aroma
geur essence
geur flavour
geur fragrance
geur odour
geur perfume
geur scent
geur smell
geuren smell
geurig aromatic
geurig fragrant
gevaar danger
gevaar hazard
gevaar peril
gevaar risk
gevaarlijk dangerous
gevaarlijk hazardous
gevaarlijk precarious
gevaarte colossus
geval case
geval chance
geval event
geval example
geval instance
geval opportunity
gevangen captive
gevangene captive
gevangene inmate
gevangene prisoner
gevangenis clink
gevangenis gaol
gevangenis jail
gevangenis prison
gevangenisstraf imprisonment
gevangenschap imprisonment
gevaren hazard
gevaren peril
gevaren risk
gevarieerd varied
gevat lively
gevat witty
gevecht battle
gevecht combat
gevecht conflict
gevecht engagement
gevecht fight
gevecht scuffle
gevecht struggle
gevecht tussle
geveinsd hypocritical
gevel facade
gevel front
geven raise
gevest knob
gevestigd firm
gevestigd solid
gevestigd stable
gevierd celebrated
gevierd famous
gevierd illustrious
gevierd notable
gevierd noted
gevierd renowned
gevoeglijk appropriately
gevoel feel
gevoel feeling
gevoel sentiment
gevoelen experience
gevoelen feel
gevoelig delicate
gevoelig fine
gevoelig impressible
gevoelig refined
gevoelig sensitive
gevoelig tender
gevoelig touchy
gevoelig vulnerable
gevoeligheid feeling
gevoeligheid sentiment
gevogelte fowl
gevolg consequence
gevolg consistency
gevolg effect
gevolg event
gevolg issue
gevolg outcome
gevolg party
gevolg result
gevolg retinue
gevolg suite
gevolg train
gevolgtrekking conclusion
gevolgtrekking deduction
gevolgtrekking inference
gewaad costume
gewaad garment
gewaad suit
gewaagd hazardous
gewaagd risky
gewaagdheid hazard
gewaagdheid peril
gewaagdheid risk
gewaarworden experience
gewaarworden feel
gewaarwording emotion
gewaarwording perception
gewaarwording sensation
gewas crop
gewas harvest
gewas plant
gewas vegetation
geweer gun
geweer rifle
geweifel hesitation
geweld force
geweld violence
gewelddadig forcible
gewelddadig physical
gewelddadig violent
geweldenaar tyrant
geweldig colossal
geweldig enormous
geweldig fantastic
geweldig huge
geweldig immense
geweldig prodigious
geweldig terrific
geweldig tremendous
geweldig violent
geweldig wonderful
geweldpleging force
geweldpleging violence
gewelf vault
gewend accustomed
gewest dominion
gewest part
gewest province
gewest region
gewest territory
gewestelijk provincial
gewestelijk regional
geweten conscience
gewetensvol conscientious
gewettigd legal
gewezen former
gewezen once
gewezen sometime
gewicht importance
gewicht significance
gewicht weight
gewichtig big
gewichtig significant
gewichtloosheid weightlessness
gewiekst clever
gewiekst crafty
gewiekst cunning
gewiekst foxy
gewiekst ingenious
gewiekst slick
gewiekst sly
gewiekst smart
gewiekst tricky
gewijd holy
gewijd sacred
gewillig obedient
gewillig voluntary
gewillig willing
gewin earnings
gewin gain
gewin net
gewin profit
gewis certain
gewis sure
gewond hurt
gewond injured
gewoon accustomed
gewoon casual
gewoon common
gewoon customary
gewoon everyday
gewoon ordinary
gewoon usual
gewoon wonted
gewoonlijk commonly
gewoonlijk generally
gewoonlijk mostly
gewoonlijk ordinarily
gewoonlijk usually
gewoonte custom
gewoonte habit
gewoonte usage
gewoonte use
gewoonte usual
gewoonte way
gewoontjes commonplace
gewoontjes hackneyed
gewoontjes stock
gewoontjes trite
gewricht joint
gewrocht product
gewrongen affected
gewrongen artificial
gewrongen unnatural
gezag authority
gezag glamour
gezag prestige
gezang song
gezant ambassador
gezant envoy
gezant messenger
gezantschap embassy
gezegde expression
gezellig bosom
gezellig intimate
gezelschap circle
gezelschap companionship
gezelschap company
gezelschap fellowship
gezelschap society
gezet fat
gezet stout
gezicht aspect
gezicht face
gezicht panorama
gezicht prospect
gezicht scene
gezicht sight
gezicht view
gezicht vision
gezicht vista
gezichtseinder horizon
gezichtskring horizon
gezichtspunt stand
gezichtspunt viewpoint
gezichtsvermogen aspect
gezichtsvermogen panorama
gezichtsvermogen prospect
gezichtsvermogen scene
gezichtsvermogen sight
gezichtsvermogen view
gezichtsvermogen vista
gezien dear
gezin family
gezin home
gezin house
gezin household
gezind inclined
gezond beneficial
gezond good
gezond healthy
gezond sound
gezondheid health
gezouten salt
gezwel swelling
gezwel tumour
gezwind fast
gezwind fleet
gezwind quick
gezwind rapid
gezwind speedy
gezwind swift
gids guide
gids guidebook
gids handbook
gidsboek guide
gidsboek guidebook
gidsboek handbook
gieren fertilize
gieren scream
gieren shout
gieren whistle
gierig avaricious
gierig grasping
gierig greedy
gierig mean
gierig miserly
gierig stingy
gierig tight
gierigheid avarice
gierigheid covetousness
gierigheid greed
gierst millet
gieteling blackbird
gieten irrigate
gieten pour
gif poison
gift contribution
gift donation
gift gift
gift poison
gift present
giftig deadly
giftig poisonous
giftig venomous
giftig virulent
gigantisch enormous
gigantisch gigantic
gigantisch huge
gigantisch immense
gigantisch mammoth
gigantisch tremendous
gigantisch vast
gijzelaar hostage
gijzelaar surety
gil scream
gilde corporation
gillen scream
gillen squall
gillen yell
ginds there
ginnegappen sneer
gips gypsum
gips plaster
giraffe giraffe
gireren endorse
giro endorsement
gispen reproach
gispen reprove
gissen conjecture
gissen guess
gissen surmise
gissing conjecture
gissing guess
gissing guesswork
gissing shot
gissing speculation
gist leaven
gist yeast
gisten ferment
gisteren yesterday
gisting ferment
gisting fermentation
gitaar guitar
glacé icing
glad slippery
glad smooth
glans blaze
glans brilliance
glans glare
glans glow
glans glowing
glans radiance
glans sheen
glans shine
glanzen glaze
glanzen shine
glanzend bright
glanzend brilliant
glas glass
glazuren glaze
glazuur varnish
gleuf channel
gleuf groove
gleuf slot
glibberen slip
glibberig slippery
glijmiddel skate
glimlach grin
glimlach smile
glimlachen grin
glimlachen smile
glimmer mica
glippen slip
gloed glow
gloed heat
gloed passion
gloed verve
gloed vivacity
gloed zeal
gloeien glow
gloeiend ablaze
gloeiend ardent
gloeiend burning
gloeiend fervent
gloeiend fiery
gloeiend hot
gloeilamp bulb
glooiend sloping
glooiing acclivity
glooiing grade
glooiing gradient
glooiing hillside
glooiing incline
glooiing side
glooiing slope
gloren flash
glorie celebrity
glorie fame
glorie glory
glorie renown
glorierijk celebrated
glorierijk famous
glorierijk glorious
glorierijk illustrious
glorierijk notable
glorierijk noted
glorierijk renowned
glorieus celebrated
glorieus famous
glorieus glorious
glorieus illustrious
glorieus notable
glorieus noted
glorieus renowned
glossarium glossary
glosse gloss
gnoom brownie
gnoom dwarf
gnoom gnome
gnoom goblin
god god
goddelijk celestial
goddelijk divine
goddelijk heavenly
godgeleerdheid theology
godheid divinity
godheid god
godheid immortal
godsdienst faith
godsdienst religion
godsdienstig pious
godsdienstig religious
godsdienstig spiritual
godsdienstoefening service
godshuis temple
godverdomme damn
godvrezend pious
goed correct
goed domain
goed estate
goed exact
goed good
goed goodness
goed holding
goed land
goed okay
goed possession
goed property
goed ranch
goed right
goed well
goedaardig benign
goedaardig good-hearted
goedaardig unimportant
goederen cargo
goederen goods
goedertieren lenient
goedertieren merciful
goedgeefs generous
goedgehumeurd gay
goedgehumeurd merry
goedgeluimd gay
goedgeluimd merry
goedgezind advantageous
goedgezind favourable
goedheid goodness
goedig accommodating
goedje material
goedje matter
goedje stuff
goedje substance
goedkeuren approve
goedkeuring approbation
goedkeuring approval
goedkeuring blessing
goedkoop cheap
goedmaken compensate
goeduitziend good-looking
goedvinden agree
goedvinden concord
goedvinden concur
goedvinden consent
goedvinden hold
goedvinden permission
golf gulf
golf wave
golfslag billow
golfspel gulf
gom eraser
gommen erase
gonzen buzz
gonzen hum
goochelaar magician
gooi cast
gooi hurl
gooi toss
gooien throw
gooien toss
goor stale
gootsteen sink
gordel belt
gordel girdle
gordel sash
gorden gird
gordijn curtain
gordijn drape
gordijn drapery
gordijn mantle
gordijn pall
gorgelen rinse
gorilla gorilla
gortig stale
goud gold
gouden gold
gouden golden
goulash goulash
goulash stew
gouvernement authorities
gouvernement government
gouvernement province
gouvernement regime
gouverneur governor
gouw district
gouw dominion
gouw province
gouw territory
graad championship
graad degree
graad grade
graad head
graad heading
graad level
graad rank
graad rate
graad tier
graad title
graaf count
graaf earl
graafschap county
graag willingly
graagte appetite
graagte eagerness
graan cereal
graan grain
graanschuur granary
gracht canal
gracht channel
gracht conduit
gracht ditch
gracht hole
gracht pit
gracieus graceful
graf grave
graf tomb
grafiek graph
grafiek graphics
graflegging burial
graflegging funeral
grammatica grammar
grammofoon phonograph
grammofoonplaat disc
grammofoonplaat disk
grammofoonplaat platter
grammofoonplaat record
grammofoonplaat saucer
gramschap anger
gramschap wrath
granaat grenade
granaatkartets shrapnel
grandioos brilliant
grandioos expansive
grandioos glorious
grandioos grand
grandioos splendid
grandioos superb
granieten granite
grap caper
grap gag
grap jest
grap joke
grap laugh
grap prank
grap trick
grap wheeze
grapefruit grapefruit
grappig amusing
grappig comic
grappig comical
grappig droll
grappig funny
gras grass
grasland meadow
grasmat lawn
grasperk lawn
grassen grass
grasveld grass
grasveld lawn
gratie amenity
gratie forgiveness
gratie goodwill
gratie grace
gratie pardon
gratis free
gratis gratis
gratis gratuitous
grauw gray
grauw grey
grauw rabble
graveerwerk engraving
gravel gravel
gravel grit
graven excavate
graven spade
graveren engrave
gravure engraving
grazen graze
greep catch
greep haul
grendelen bolt
grens border
grens bound
grens boundary
grens frontier
grens limit
grenzeloos boundless
greppel ditch
greppel hole
greppel pit
gretig avaricious
gretig avid
gretig eager
gretig grasping
gretig great
gretig greedy
gretig zealous
griep flu
griep influenza
griesmeel meal
griet rhombus
grieven vex
grievend abusive
griezel horror
griezelig grisly
griezelig macabre
griffel stylus
griffen engrave
grijns face
grijns grimace
grijnslachen sneer
grijnzen grimace
grijnzen grin
grijpen clutch
grijpen grab
grijpen grasp
grijpen grip
grijpen seize
grijs gray
grijs grey
gril caprice
gril impulse
gril vagary
gril whim
grillig capricious
grillig fantastic
grillig fitful
grillig grotesque
grimmig grim
grind gravel
grind grit
grip adherence
grip adhesion
grip bond
groef cavity
groef channel
groef crease
groef crinkle
groef ditch
groef furrow
groef groove
groef hole
groef line
groef pit
groef seam
groef wrinkle
groei development
groei growth
groei increase
groei increment
groeien vegetate
groen fresh
groen green
groen verdant
groente vegetable
groep accumulation
groep aggregation
groep assemblage
groep bevy
groep collection
groep group
groep set
groepering group
groet greeting
groet salutation
groeten greet
groeten salute
groeve cavity
groeve ditch
groeve grave
groeve hole
groeve pit
groeve tomb
grof casual
grof coarse
grof common
grof crude
grof everyday
grof natural
grof petroleum
grof raw
grof rough
grof rude
grol joke
grommen bellow
grommen bleat
grommen neigh
grond base
grond basis
grond bottom
grond earth
grond footing
grond ground
grond land
grond soil
grondbeginsel principle
grondbeginsel rule
gronden base
gronden establish
gronden found
gronden launch
grondgebied district
grondgebied dominion
grondgebied province
grondgebied territory
grondig radical
grondig thoroughly
grondslag base
grondslag basis
grondslag footing
grondslag ground
grondstelling axiom
grondstof data
grondstof material
grondstof stuff
grondtal base
grondtal basis
grondtal footing
grondtal ground
grondvesten establish
grondvesten found
grondvesten launch
grondvlak base
grondvlak basis
grondvlak footing
grondvlak ground
grondwet constitution
grondwettelijk constitutional
groot adult
groot big
groot broad
groot comprehensive
groot extensive
groot great
groot huge
groot immense
groot lanky
groot large
groot outstanding
groot spacious
groot tall
groot vast
groot wide
grootbrengen educate
grootbrengen farm
grootbrengen grow
grootbrengen nourish
grootbrengen nurture
grootbrengen produce
grootbrengen raise
grootbrengen rear
grootheid greatness
grootheid quantity
grootmeester ace
grootmeester adept
grootmeester genius
grootmeester maestro
grootmeester master
grootmeester sensation
grootmeester star
grootmeester wizard
grootmoeder grandmother
grootmoedig magnanimous
groots brilliant
groots expansive
groots glorious
groots grand
groots splendid
groots superb
grootte bulk
grootte criterion
grootte dimension
grootte extend
grootte greatness
grootte measure
grootte measurement
grootte proportion
grootte size
grootte standard
grootte step
grootvader grandfather
gros bulk
gros majority
grot cave
grot cavern
grot den
grot grotto
grote great
grote outstanding
grotendeels mostly
grotesk fantastic
grotesk grotesque
gruis gravel
gruis grit
gruis powder
gruiswal moraine
gruizelen crumble
gruwel abhorrence
gruwel abomination
gruwel atrocity
gruwel horror
gruweldaad abhorrence
gruweldaad abomination
gruweldaad atrocity
gruweldaad horror
gruwelijk abominable
gruwelijk atrocious
gruwelijk awful
gruwelijk dreadful
gruwelijk painful
gruwelijk terrible
guirlande garland
guirlande wreath
guitig jocular
guitig playful
gul generous
gulden gold
gulden golden
gulp wave
gummi eraser
gummi rubber
gunnen award
gunnen present
gunning tender
gunst favour
gunst goodwill
gunst grace
gunstig advantageous
gunstig favourable
gunstig propitious
guur abrasive
guur lurid
guur natural
guur raw
guur rough
guur rude
guur sharp
guur sour
guurheid sharpness
gymnastiek gymnastics
haag hedge
haai shark
haaibaai shrew
haak claw
haak hook
haakje bracket
haakje clamp
haakje clasp
haakje hook
haakje parenthesis
haakje staple
haal streak
haal stripe
haan cock
haan rooster
haar hair
haar her
haar his
haar its
haar she
haar their
haard focus
haard hearth
haardos hair
haardstede fireplace
haardstede hearth
haarkloven haze
haarkloven quibble
haas hare
haast about
haast almost
haast haste
haast hurry
haast most
haast near
haast nearly
haast presently
haast rush
haast shortly
haast soon
haast virtually
haasten hasten
haasten hurry
haasten press
haastig fast
haastig fleet
haastig hasty
haastig hurried
haastig precipitate
haastig quick
haastig rapid
haastig speedy
haastig swift
haastigheid haste
haastigheid hurry
haastigheid rush
haat hate
haat hatred
haatdragendheid bitterness
haatdragendheid gall
haatdragendheid grudge
haatdragendheid resentment
haatdragendheid score
hachelijk critical
hachelijk dangerous
hachelijk precarious
hachelijkheid danger
hachje life
hagel hail
hak heel
hakbijl axe
hakhoutbosje brush
hakhoutbosje thicket
hakkelen stammer
hakkelen stutter
hakken hack
hal hall
hal lobby
hal vestibule
halen bring
halen convey
halen fetch
halen hit
halen strike
halen take
half half
halfdonker dusk
halfdonker twilight
halfrond hemisphere
hallo hello
halm stalk
halm stem
hals knob
hals neck
halsband collar
halsboord collar
halsdoek shawl
halsketting collar
halsketting necklace
halssnoer necklace
halsstarrig obstinate
halsstarrig stubborn
halte freeze
halte halt
halte station
halte stop
ham ham
hamer hammer
hameren hammer
hand hand
hand handshake
hand paw
handboek guide
handboek handbook
handdoek towel
handdruk handshake
handel business
handel commerce
handel trade
handel trading
handelaar businessman
handelaar dealer
handelaar merchant
handelaar trader
handelbaar accommodating
handelbaar tractable
handeldrijven negotiate
handeldrijven trading
handelen act
handelen negotiate
handelen trade
handeling act
handeling action
handeling activity
handeling deed
handeling effort
handeling exploit
handeling feat
handeling operation
handeling proceeding
handelsartikel article
handelsartikel clause
handelsartikel commodity
handelsfirma company
handelshuis company
handelswaar commodity
handelswaar goods
handelswaar merchandise
handelswaar product
handelszaak goodwill
handenarbeid handicraft
handhaven conserve
handhaven preserve
handhaving enforcement
handig adept
handig adroit
handig clever
handig deft
handig dexterous
handig expert
handig good
handig ingenious
handig proficient
handigheid accomplishment
handigheid acquirement
handigheid acquisition
handigheid attainment
handigheid bent
handigheid expertise
handigheid hang
handigheid knack
handigheid skill
handjevol handful
handkar cart
handkar chariot
handkoffer bag
handkoffer grip
handkoffer suitcase
handlanger accomplice
handleiding handbook
handpalm palm
handschoen glove
handschoen mitten
handschrift manuscript
handtekening signature
handvat handle
handvat knob
handvest charter
handvol handful
handwerk business
handwerk craft
handwerk handicraft
handwerk job
handwerk line
handwerk occupation
handwerk trade
handwortel wrist
hangen droop
hangen hang
hangkast closet
hangkast press
hangkast wardrobe
hansworst buffoon
hansworst clown
hansworst fool
hansworst jester
hanteren manipulate
hap morsel
hap mouthful
haperen malfunction
hapering hesitation
happen bite
happig avaricious
happig avid
happig eager
happig grasping
happig great
happig greedy
happig zealous
hard fast
hard firm
hard hard
hard loud
hard quickly
hard rapidly
hard rigorous
hard rugged
hard severe
hard solid
hard stern
hard strict
hard swiftly
hard tough
harden abide
harden harden
harden temper
hardhandig coarse
hardhandig crude
hardhandig rough
hardheid hardness
hardheid harshness
hardheid severity
hardloper runner
hardnekkig obstinate
hardnekkig stubborn
hardvochtigheid harshness
haren hair
harig hairy
harig shaggy
haring herring
harken rake
harlekijn buffoon
harlekijn jester
harmonie harmony
harmoniëren harmonize
harmonisch harmonious
harnas armour
harp harp
hars resin
hart core
hart heart
hart pump
hartelijk cordial
hartelijk hearty
hartgrondig whole-hearted
hartstocht lust
hartstocht passion
hartstochtelijk ardent
hartstochtelijk burning
hartstochtelijk fervent
hartstochtelijk fiery
hartstochtelijk passionate
hartsvanger cutlass
hartzeer affliction
hatelijk malicious
hatelijk mischievous
hatelijk vicious
haten detest
haten hate
hautain arrogant
haven harbour
haven port
havendam mole
havenen damage
havenen injure
havenen spoil
haver oats
havik hawk
hazewind greyhound
hazewindhond greyhound
whether
hebbelijkheid habit
hebbelijkheid trick
hebben have
hebben hold
hebzuchtig avaricious
hebzuchtig grasping
hebzuchtig greedy
hebzuchtig mean
hebzuchtig miserly
hebzuchtig stingy
hebzuchtig tight
hecht firm
hecht robust
hecht solid
hecht stable
hecht strong
hecht sturdy
hecht substantial
hecht tough
hechten suture
hechtenis apprehension
hechtenis arrest
hechtenis catch
hechtenis collar
hechtenis custody
hechtenis detention
hechtenis hold
hechtenis pinch
hechting suture
hectoliter hectolitre
heel absolute
heel complete
heel completely
heel consummate
heel entire
heel entirely
heel full
heel fully
heel integer
heel real
heel really
heel total
heel very
heel wholly
heelal cosmos
heelal creation
heelal existence
heelal universe
heelal world
heelkunde surgery
heelmeester surgeon
heen away
heenkomen shelter
heer boss
heer chief
heer foreman
heer gentleman
heer king
heer master
heerlijk delicious
heerlijk delightful
heerschaar army
heerschappij control
heerschappij dominion
heerschappij potency
heerschappij power
heerschappij reign
heerschappij rule
heersen govern
heersen reign
hees gruff
hees hoarse
hees husky
heester bush
heester shrub
heet hot
hefboom lever
heffen elevate
heffen farm
heffen grow
heffen lever
heffen lift
heffen nurture
heffen produce
heffen raise
heffing levy
heft knob
heftig violent
heftigheid ferocity
heftigheid fury
heftigheid impetus
heftigheid violence
heg hedge
heibel quarrel
heibel row
heibel wrangle
heide heath
heideveld heath
heiig fuzzy
heiig misty
heilig holy
heilig sacred
heilig saint
heiligdom sanctuary
heilige holy
heilige saint
heiligen sanctify
heiligenkrans halo
heimwee nostalgia
heining barrier
heining fence
heipaal post
heipaal stake
hek barrier
hek fence
hek grate
hek grating
hek grid
hek grill
hekel antipathy
hekel aversion
hekel dislike
hekje railing
heks hag
heks witch
heksen bewitch
hel clear
hel hell
helaas alas
helaas regrettably
helaas unfortunately
held hero
heldenmoed gallantry
heldenmoed heroism
helder acute
helder apparent
helder bright
helder brilliant
helder clean
helder clear
helder clearly
helder complete
helder consummate
helder distinct
helder everlasting
helder evident
helder gross
helder intense
helder manifest
helder patent
helder perfect
helder plain
helder pure
helder serene
helder stark
helder untroubled
helder utter
helder vivid
helderheid brightness
helderheid cleanliness
helderheid clearness
helderheid light
helderheid purity
heldhaftig heroic
heldhaftigheid gallantry
heldhaftigheid heroism
heldin heroine
helemaal all
helemaal altogether
helemaal completely
helemaal entirely
helemaal totally
helemaal whole
helemaal wholly
helen cure
helen heal
helen recover
helen remedy
helend medical
helft half
helikopter chopper
hellen stoop
hellend sloping
helleveeg shrew
helling acclivity
helling grade
helling gradient
helling hillside
helling inclination
helling incline
helling pitch
helling rake
helling side
helling slant
helling slope
helling tendency
helm helmet
helpen aid
helpen assist
helpen help
helpen serve
helper aid
helper assist
helper assistance
helper assistant
helper help
helper helper
helper supporter
hels infernal
hem him
hemd vest
hemel heaven
hemel sky
hemels celestial
hemels heavenly
hemelvuur lightning
hemisfeer hemisphere
hen hen
hendel lever
hengelsnoer line
hengsel handle
hengst entire
hennep hemp
hepatitis hepatitis
herberg hostel
herberg inn
herberg tavern
herbergen accommodate
herbergier host
herbergzaam hospitable
herdenking recollection
herdenkingsdag anniversary
herder shepherd
herdruk reprint
heremiet hermit
heremiet recluse
heremiet solitary
herendienst serfdom
herendienst servitude
herenhuis mansion
herenknecht lackey
herenvest vest
herenvest waistcoat
herfst autumn
herfst fall
hergeven return
herhalen repeat
herhaling recurrence
herhaling repetition
herhaling return
herinneren remind
herinnering memento
herinnering memory
herinnering recollection
herinnering reminder
herinnering reminiscence
herinnering souvenir
herkauwer ruminant
herkennen recognise
herkenning identification
herkenning recognition
herkomst beginning
herkomst birthplace
herkomst cradle
herkomst origin
herkomst root
herkomst source
herleiden cut
herleiden reduce
herleiden trim
heroïne heroin
heroïne horse
heroïne junk
heroïne smack
heroïsch heroic
heros hero
herrie ado
herrie din
herrie noise
herrie quarrel
herrie riot
herrie row
herrie tumult
herrie turmoil
herrie wrangle
herroeping abrogation
herroeping annulment
herroeping repeal
herschepping transformation
herschepping translation
hersenen brain
hersens brain
hersenschim chimera
hersenschimmig chimerical
herstel recovery
herstel regeneration
herstellen fix
herstellen mend
herstellen redress
herstellen remedy
herstellen repair
herstellen restore
hert deer
hervatten renew
hervormen reform
Hervorming Reformation
herzien revise
herziening alteration
herziening revision
hes overalls
hes smock
het it
het she
heten call
heten name
heten phone
heten ring
heten telephone
hetgeen what
hetwelk which
hetwelk who
hetzij whether
heugenis memory
heugenis recollection
heuglijk memorable
heul aid
heul assist
heul assistance
heul consolation
heul help
heul solace
heup hip
heus actually
heus polite
heus really
heus true
heus truly
heuvel hill
hevig acid
hevig acute
hevig intense
hevig sharp
hevig strong
hevig violent
hiel heel
hier behold
hier here
hier hither
hierheen here
hierheen hither
hiernaast nearby
hiervandaan hence
hij him
hijsblok block
hijsblok pulley
hijsen hoist
hijskraan crane
hikken hiccough
hikken hiccup
hilariteit laughter
hinde hind
hinder abashment
hinder annoyance
hinder bother
hinder embarrassment
hinder nuisance
hinder pain
hinder perplexity
hinderen annoy
hinderen bother
hinderen disturb
hinderen hinder
hinderlaag ambush
hinderlaag snare
hinderlaag trap
hinderlijk troublesome
hindernis impediment
hindernis obstacle
hindernis obstruction
hinderpaal impediment
hinderpaal obstacle
hinderpaal obstruction
hinkelen hop
hinken limp
hinkend lame
hinniken whinny
historie history
hitte heat
hobby hobby
hobo oboe
hockey hockey
hoe as
hoe how
hoe however
hoe like
hoed hat
hoed lid
hoede custody
hoeden keep
hoeder guard
hoeder keeper
hoederecht custody
hoef hoof
hoek angle
hoek corner
hoekig angular
hoekig gaunt
hoenderhok coop
hoer hooker
hoer whore
hoera hurray
hoesten cough
hoeveelheid amount
hoeveelheid quantity
hoeven need
hoeven require
hoewel although
hoewel though
hoezo why
hof court
hof courtyard
hof garden
hof yard
hoffelijk polite
hoffelijkheid politeness
hogeschool academy
hogeschool university
hok pen
hok sty
hokje booth
hol burrow
hol cave
hol cavern
hol cavity
hol concave
hol den
hol empty
hol hole
hol hollow
hol tunnel
hol void
holte cave
holte cavern
holte cavity
holte den
holte hole
holte hollow
hommel bumblebee
homo homosexual
homofiel homosexual
homp piece
hond dog
honderd century
honderd hundred
honds brutal
honds gruff
honds harsh
honds rough
honds rude
honds sour
honds surly
honds ugly
honds unkind
honds unpleasant
hondsdol rabid
hondsdolheid madness
hondsdolheid rabies
hondsheid impertinence
honen mock
honger hunger
hongerig hungry
hongerigheid appetite
hongersnood famine
hongersnood shortage
honing honey
honk aim
honk determination
honk function
honk goal
honk object
honk objective
honk purpose
honk role
honk target
honk use
honorarium fee
honoreren acknowledge
hoofd boss
hoofd chief
hoofd column
hoofd editorial
hoofd head
hoofd header
hoofd pate
hoofd superscription
hoofd- chief
hoofd- main
hoofd- major
hoofd- primary
hoofd- principal
hoofdelijk individual
hoofdelijk private
hoofdkussen pillow
hoofdkwartier headquarters
hoofdonderwijzer headmaster
hoofdpijn headache
hoofdstad capital
hoofdstad city
hoofdstad metropolis
hoofdstuk chapter
hoog gallant
hoog high
hoog lofty
hoog majestic
hoog proud
hoog tall
Hooglander Highlander
hoogleraar professor
hoogmoed pride
hoogst most
hoogte altitude
hoogte degree
hoogte grade
hoogte height
hoogte level
hoogtegrens ceiling
hoogtepunt acme
hoogtepunt climax
hoogtepunt crest
hoogtepunt crown
hoogtepunt elevation
hoogtepunt height
hoogtepunt peak
hoogtepunt pinnacle
hoogtepunt summit
hoogtepunt tip
hoogtepunt top
hoogtepunt zenith
hooi hay
hooiberg haystack
hooimijt haystack
hooiopper heap
hooiopper mound
hooiopper pile
hoon contempt
hoon disdain
hoon scorn
hoop accumulation
hoop aggregation
hoop assemblage
hoop bevy
hoop collection
hoop crowd
hoop heap
hoop hope
hoop mass
hoop mound
hoop multitude
hoop pack
hoop pile
hoop set
hoorder auditor
hoorders audience
hoorn earphone
hoorn horn
hopeloos desperate
hopeloos hopeless
hopen hope
hopman captain
horde horde
horde troop
horen hear
horen must
horige serf
horizon horizon
horizontaal horizontal
horloge watch
horlogemaker watchmaker
hortend intermittent
hospitaal hospital
hotel hotel
houden cause
houden hold
houder holder
houder socket
houding attitude
houding behaviour
houding conduct
houding deportment
houding place
houding position
houding posture
houding stance
hout forest
hout timber
hout wood
houtduif pigeon
houten wooden
houterig rigid
houterig stiff
houvast catch
houvast haul
houw blow
houw hit
houweel pick
houwen chop
houwen hack
houwen hit
houwen strike
hovenier gardener
huichelaar hypocrite
huichelachtig hypocritical
huichelen dissemble
huichelen feign
huichelen pretend
huid fell
huid fur
huid hide
huid pelt
huid rind
huid skin
huidig current
huidig stream
huif tent
huik cowl
huilen bark
huilen cry
huilen howl
huilen weep
huilen yell
huis family
huis house
huisdier pet
huiselijk domestic
huisgezin family
huishouden family
huishouden home
huishouden house
huishouden household
huishouding family
huishouding home
huishouding house
huishouding household
huishoudster housekeeper
huisje cottage
huisje shed
huisje shell
huisje stall
huisje stand
huisjesslak snail
huisraad furniture
huisschilder painter
huisvesting housing
huisvesting lodging
huiswaarts home
huiveren quiver
huiveren shiver
huiveren tremble
huizen dwell
huizen house
huizen inhabit
huizen live
huizen people
huizen reside
huizen shack
hulde court
hulde homage
hulde tribute
huldebetoon court
huldebetoon homage
huldigen honour
hullen enfold
hullen envelop
hullen shroud
hulp aid
hulp assist
hulp assistance
hulp assistant
hulp help
hulp helper
hulp relief
hulp supporter
hulpeloos helpless
hulpmiddelen apparatus
hulpmiddelen device
hulpmiddelen set
hulpmiddelen setup
hulpvaardig accommodating
hulpvaardig helpful
hulst holly
humaan humane
humanist humanist
humeur humour
humeur mood
humeur temper
humor humour
humoristisch humorous
humus humus
hun her
hun its
hun their
hun them
huren employ
huren engage
huren hire
huren lease
huren rent
hurken crouch
hut cabin
hut cottage
hut hovel
hut hut
hut shack
hut shanty
hutspot potpourri
huur lease
huur rent
huurder tenant
huurling mercenary
huurovereenkomst lease
huurrijtuig cab
huwelijk marriage
huwelijk matrimony
huwelijk wedding
huwelijksaanzoek offer
huwelijksaanzoek proposal
huwelijksgift dowry
huwen marry
hybridisch bastard
Hydra Hydra
hyena hyena
hygiëne hygiene
hygiënisch hygienic
hygiënisch sanitary
hymne anthem
hymne hymn
hypnotiseren hypnotize
hypocriet hypocrite
hypotheek mortgage
hypothese assumption
hypothese hypothesis
hypothese possibility
hypothese supposition
hypothese theory
hypothetisch hypothetical
ideaal ideal
ideaal saint
idealist idealist
idee idea
idee thought
identiek identical
identiek same
identiek very
identificeren identify
identificeren place
identiteit identity
identiteit individuality
ideologie ideology
idioom idiom
idioot idiot
idioot idiotic
idioot inane
idioot retard
idiotie idiocy
idiotisme idiocy
idylle idyll
ieder each
ieder every
ieder everyone
iedere each
iedere every
iedere everyone
iel delicate
iel fine
iel refined
iemand any
iemand some
iemand whatever
iep elm
iets anything
ijdel conceited
ijdel fruitless
ijdel futile
ijdel useless
ijdel vain
ijdelheid conceit
ijdelheid silliness
ijdelheid vanity
ijl haste
ijs ice
ijsco ice
ijselijk abominable
ijselijk alien
ijselijk atrocious
ijselijk dreadful
ijselijk gruesome
ijselijk painful
ijselijk terrible
ijsje ice
ijskast refrigerator
ijskoud freezing
ijskoud frigid
ijskoud frosty
ijskoud glacial
ijskoud icy
ijsvogel kingfisher
ijver fervour
ijver fire
ijver industry
ijver zeal
ijverig assiduous
ijverig diligent
ijverig eager
ijverig great
ijverig hardworking
ijverig industrious
ijverig zealous
ijverzuchtig envious
ijverzuchtig green
ijverzuchtig jealous
ijzer iron
ijzeren iron
ijzersmid smith
ijzig freezing
ijzig frigid
ijzig frosty
ijzig glacial
ijzig icy
illegaal illegal
illumineren enlighten
illumineren illuminate
illusie deception
illusie illusion
illusie magic
illusie trick
illusoir misleading
illustratie illustration
illustreren illustrate
imitatie imitation
imiteren imitate
immens huge
immens immense
immer always
immer ever
immers surely
immigreren immigrate
immoreel immoral
immuniteit immunity
immuniteit resistance
immuun immune
imperialisme imperialism
imperium empire
impliceren imply
imponeren impress
importeren import
impotent impotent
impressie belief
impressie feeling
impressie impression
impressie notion
impressie opinion
impressionisme impressionism
impressionist impressionist
impuls impulse
in in
in inside
in into
in per
in within
inademen inhale
inaugureel inaugural
inaugureren inaugurate
inbeelding chimera
inbeelding imagination
inbeslagneming capture
inbeslagneming seizure
inbinden bind
inblazen inspire
inblikken can
inboedel furniture
inboeten replace
inboeten substitute
inboezemen inspire
inboorling aboriginal
inboorling native
inbreker burglar
incarnatie incarnation
incest incest
incident incident
incident opportunity
incidenteel accidental
incidenteel casual
incidenteel chance
incidenteel random
incompleet incomplete
inconsequent inconsistent
indampen evaporate
indelen class
indelen classify
indelen sort
inderdaad actually
inderdaad indeed
inderdaad really
inderdaad truly
indertijd ahead
indertijd formerly
indertijd previously
indexeren index
indicator indicator
indien if
indienen acquaint
indienen demonstrate
indienen exhibit
indienen introduce
indienen offer
indienen present
indienen show
indirect devious
indirect indirect
indirect oblique
individu human
individu individual
individu mortal
individu person
individu somebody
individu someone
individu soul
individueel individual
individueel private
indoen enter
indoen insert
indompelen dip
indompelen immerse
indopen dip
indruk belief
indruk consequence
indruk depression
indruk effect
indruk event
indruk feeling
indruk impression
indruk imprint
indruk issue
indruk notion
indruk opinion
indruk outcome
indruk result
industrie industry
industrie manufacture
industrieel industrial
industrieel industrialist
ineen together
ineenkrimpen shrink
ineenkronkelen shrink
ineens suddenly
ineenstorten collapse
inenten inoculate
inenten vaccinate
infaam vile
infanterie foot
infanterie infantry
infecteren infect
infectie infection
inflatie inflation
influenza flu
influenza influenza
influisteren advise
influisteren propose
influisteren suggest
informatie information
informeren inform
informeren report
ingaan begin
ingaan commence
ingaan enter
ingaan start
ingang entrance
ingang entry
ingang input
ingang portal
ingebeeld chimerical
ingebeeld imagination
ingebeeld vision
ingeboren inherent
ingeboren native
ingenieur engineer
ingespannen tense
ingetogen chaste
ingetogen modest
ingeval if
ingevallen concave
ingevallen hole
ingevallen hollow
ingeving inspiration
ingevolge along
ingewikkeld complex
ingewikkeld complicated
ingewikkeld composite
ingewikkeld intricate
ingewikkeld knotty
ingezetene inhabitant
ingreep operation
ingrijpen intervene
ingrijpend radical
inhalen accomplish
inhalen achieve
inhalen attain
inhalen catch
inhalen gain
inhalen hit
inhalen make
inhalen overhaul
inhalen overtake
inhalen pass
inhalen reach
inhalig avaricious
inhalig grasping
inhalig greedy
inhalig mean
inhalig miserly
inhalig stingy
inhalig tight
inhaligheid avarice
inhaligheid covetousness
inhaligheid greed
inham bay
inham gulf
inheems aboriginal
inheems domestic
inheems native
inhoud content
inhoud contents
inhoud volume
inhouden comprise
inhouden contain
inhouden include
inhouden incorporate
inhoudsregister index
inhuldigen invest
initiaal initial
initiatief initiative
initiatief opening
injecteren inject
injectie injection
injectiespuit syringe
inkeer penance
inkeer repentance
inkeping notch
inkleden formulate
inkomen income
inkomsten gross
inkomsten income
inkomsten revenue
inkoop purchase
inkopen buy
inkopen purchase
inkorten abbreviate
inkorten decrease
inkorten lessen
inkorten shorten
inkrimpen abbreviate
inkrimpen curtail
inkrimpen cut
inkrimpen reduce
inkrimpen trim
inkt ink
inladen burden
inladen load
inlander aboriginal
inlander native
inlands aboriginal
inlands domestic
inlands native
inleggen deposit
inleggen insert
inleggen pickle
inleggen preserve
inleidend preliminary
inleiding debut
inleiding entry
inleiding introduction
inleiding preamble
inleiding preface
inlevering delivery
inlichten inform
inlichten report
inlichting information
inlijsten frame
inlossing accomplishment
inlossing achievement
inmaken pickle
inmaken preserve
inmenging interference
inmenging intervention
inmiddels meanwhile
innemen capture
innemen engulf
innemend charming
innemend lovely
innemend sympathetic
innen collect
innen gather
innig bosom
innig cordial
innig hearty
innig intimate
innig sincere
inpakken pack
inpakken package
inrekenen arrest
inrichten erect
inrichten establish
inrichting adjustment
inrichting apparatus
inrichting arrangement
inrichting building
inrichting construction
inrichting device
inrichting equipment
inrichting institute
inrichting set
inrichting setup
inrichting structure
inrichting system
inroepen ask
inroepen request
inruilen interchange
inruilen swap
inschakelen switch
inschikkelijk accommodating
inschikkelijk tractable
inschuiven insert
inscriptie inscription
insecten insect
insigne badge
insigne insignia
insinueren insinuate
inslaan hit
inslaan strike
inslikken engulf
inslikken swallow
insluiten enclose
insluiten imply
insluiten include
insluiten stow
insluiten surround
inspanning attempt
inspanning effort
inspanning enterprise
inspanning strain
inspanning try
inspecteren inspect
inspecteren revise
inspecteur auditor
inspecteur inspector
inspectie examination
inspectie inspection
inspectie review
inspectie scrutiny
inspireren inspire
inspraak voice
inspringen indent
inspuiten inject
inspuiting injection
installeren install
insteken enter
insteken insert
instellen institute
instelling adjustment
instelling establishment
instelling institution
instinct instinct
instituut institute
instoppen insert
instorten collapse
instroom influx
instructeur instructor
instructeur teacher
instructie direction
instructie directive
instructie instruction
instrueren instruct
instrument instrument
instrumentenbord panel
integraal integral
intekenen reserve
intellect intellect
intellect mind
intellectueel intellectual
intelligent adroit
intelligent bright
intelligent clever
intelligent ingenious
intelligent intelligent
intelligent sagacious
intelligent smart
intelligentie intelligence
intendant steward
intens acute
intens intense
intens intensive
intensief intense
intensief intensive
interessant interesting
interesseren interest
interest interest
intermitterend intermittent
intern inner
intern inside
intern interior
intern internal
internationaal international
interpretatie interpretation
interpretatie reading
interpretatie version
interpreteren interpret
interpunctie punctuation
interrumperen interrupt
interruptie break
interruptie disruption
interruptie gap
interruptie interruption
interval interval
interveniëren intervene
interviewen interview
intiem bosom
intiem intimate
intonatie tone
intrappen shatter
intrappen smash
intrede access
intrede admission
intrede admittance
intrede beginning
intrede commencement
intrede entrance
intrede entry
intrede first
intrede offset
intrede outset
intrede start
intrekken cancel
intrekken withdraw
intrekking abrogation
intrekking annulment
intrekking repeal
intrige intrigue
intrige plot
intrigeren intrigue
intrinsiek essential
introducé guest
introduceren acquaint
introduceren introduce
introduceren present
introductie debut
introductie entry
introductie introduction
introductie preface
intussen meanwhile
inundatie deluge
inundatie flood
inundatie inundation
inunderen flood
inunderen inundate
inval invasion
invalide disabled
invalide invalid
invasie invasion
inventaris inventory
inventarisatie inventory
inversie inversion
investeren invest
investering investment
invetten grease
invitatie invitation
inviteren invite
invloed impact
invloed influence
invoer import
invoer input
invoeren acquaint
invoeren import
invoeren introduce
invoeren present
invriezen freeze
invriezen freezing
invullen fill
inwendig inner
inwendig inside
inwendig interior
inwendig internal
inwendige interior
inwerken orient
inwerking impact
inwerking influence
inwikkelen envelop
inwisselen swap
inwoner inhabitant
inwoner resident
inzaaien sow
inzamelen collect
inzamelen gather
inzegenen bless
inzetten insert
inzetten intone
inzicht vision
inzittende passenger
inzittende rider
inzonderheid chiefly
inzonderheid especially
inzonderheid mainly
inzonderheid particularly
inzonderheid specially
Iris Iris
ironie satire
ironisch ironic
irrigatie irrigation
irriteren provoke
irriteren rouse
irriteren stimulate
isolatie detachment
isolatie insulation
isolatie isolation
isolator insulator
isoleren insulate
isoleren isolate
isoleren seclude
isolering detachment
isolering insulation
isolering isolation
item detail
item fragment
item item
item number
item particle
item point
ja yes
jaar year
jaarbeurs fair
jaarboek annual
jaargetijde season
jaarlijks annual
jaarlijks yearly
jaartelling fragment
jaartelling item
jaartelling particle
jacht hunting
jacht yacht
jachten hurry
jachten press
jagen hunt
jager hunter
jakhals jackal
jaloers envious
jaloers jealous
jaloezie envy
jaloezie jealousy
jam jam
jammer regrettably
jammer unfortunately
jammerlijk deplorable
jammerlijk lamentable
jammerlijk miserable
jammerlijk pathetic
jammerlijk pitiable
jammerlijk pitiful
jammerlijk poor
jammerlijk sad
jammerlijk sorry
jammerlijk woeful
jammerlijk wretched
janboel disorder
janmaat sailor
japon gown
japon robe
jargon cant
jargon jargon
jargon slang
jargon vernacular
jas cloak
jas coat
jas mantle
jas overcoat
jasje jacket
jassen peel
jawel yes
jazz jazz
je one
je thou
je you
je your
je yourself
jegens against
jegens on
jegens upon
jenever gin
Jersey Jersey
jeugd young
jeugd youth
jeugdig adolescent
jeugdig jejune
jeugdig juvenile
jeugdig young
jeugdig youthful
jeugdigheid young
jeugdigheid youth
jeuk itch
jeuken itch
jicht gout
jij thou
jij you
jijzelf yourself
jodelen yodel
jodenkerk synagogue
joelen scream
joelen shout
jong child
jong young
jong youth
jong youthful
jongeheer cock
jongeheer prick
jongeheer youngster
jongeling youngster
jongen boy
jongen chap
jongen cub
jongen cuss
jongen fellow
jongen lad
jongensachtig boyish
jongere youth
jongleren juggle
jongleur juggler
jonkvrouw dame
jonkvrouw king
jonkvrouw queen
jota jot
jou thou
jou you
journaal diary
journaal journal
journaliste journalist
jouw your
jubelen exult
judicium judgment
judicium verdict
juffertje dragonfly
juffrouw girl
juffrouw miss
juist accurate
juist correct
juist equitable
juist exact
juist exactly
juist just
juist precise
juist precisely
juist right
juist true
juistheid precision
jullie you
jullie your
jungle jungle
jurisprudentie law
jurk gown
jurk robe
jus gravy
jus sauce
justitie justice
juweel gem
juweel jewel
kaai quay
kaai wharf
kaak cheek
kaak jaw
kaak jawbone
kaak jowl
kaal bald
kaalhoofdig bald
kaap cape
Kaaps Cape
kaars candle
kaars taper
kaarsensterkte candle
kaarsensterkte taper
kaarsvet suet
kaarsvet tallow
kaart card
kaart map
kaartje coupon
kaartje note
kaartje ticket
kaas cheese
kabaal commotion
kabaal din
kabaal tumult
kabbelen lap
kabbelen plash
kabbelen splash
kabel cable
kabel line
kabeljauw cod
kabeltelegram cablegram
kabouter elf
kabouter goblin
kabouter imp
kachel furnace
kachel heater
kachel kiln
kachel oven
kachel range
kachel stove
kachelpijp chimney
kadaver cadaver
kadaver clay
kadaver corpse
kadaver remains
kadaver stiff
kade embankment
kade quay
kade wharf
kader frame
kader framework
kader framing
kadetje roll
kaft concealment
kaft cover
kaft covert
kaft lid
kaft screen
kaftan caftan
kajuit cabin
kakement jaw
kakement jawbone
kakement jowl
kakken defecate
kakkerlak cockroach
kakkerlakken cockroach
kalebas gourd
kalefateren caulk
kalender calendar
kalf calf
kalfateren caulk
kalfsbout veal
kalfsleer calf
kalfsvlees veal
kalk lime
kalken plaster
kalkoen turkey
kalm calm
kalm leisurely
kalm peaceful
kalm quiet
kalm quietly
kalm serene
kalm silent
kalm still
kalm tranquil
kalmeren calm
kalmeren hush
kalmeren lull
kalmeren quiet
kalmeren silence
kalmeren still
kalmte calm
kalmte calmness
kalmte composure
kalmte quiet
kalmte repose
kalmte serene
kalmte serenity
kalmte silence
kalmte tranquil
kam comb
kam ridge
kameel camel
kamer chamber
kamer room
kameraad associate
kameraad brother
kameraad buddy
kameraad chum
kameraad companion
kameraad comrade
kameraad familiar
kameraad fellow
kameraad pal
kamfer camphor
kammen comb
kamp battle
kamp camp
kamp conflict
kamp engagement
kamp fight
kamp scuffle
kampeertent tent
kampeerwagen caravan
kampeerwagen train
kampen fight
kampen struggle
kampen wrestle
kamperen camp
kampioen champion
kampplaats arena
kamrad gear
kamwiel gear
kan jug
kan mug
kan pitcher
kan pot
kanaal canal
kanaal channel
kanaal conduit
kanaal pipe
kanaal piping
kanaal strait
kanaal tube
kanarie canary
kandelaar candlestick
kandidaat candidate
kandidaat prospect
kaneel cinnamon
kangoeroe kangaroo
kanker cancer
kanker canker
kankeren growl
kankeren grumble
kannibaal cannibal
kano canoe
kanon cannon
kans chance
kans fortune
kans hazard
kans luck
kans opportunity
kansel pulpit
kansel stump
kanselrede discourse
kanselrede sermon
kanselredenaar preacher
kant bank
kant border
kant brim
kant brink
kant edge
kant fringe
kant lace
kant lip
kant margin
kant periphery
kant rim
kant shore
kant side
kant verge
kantelen overthrow
kantig angular
kantine canteen
kantoor agency
kantoor authority
kantoor bureau
kantoor office
kantoorbediende clerk
kanttekening gloss
kap bonnet
kap cowl
kap hood
kap roof
kapel band
kapel butterfly
kapel chapel
kapitaal capital
kapitaal chief
kapitaal fund
kapitaal main
kapitaal primary
kapitaal principal
kapitalist capitalist
kapitein captain
kapittel chapter
kapje cap
kapotje condom
kapotje rubber
kapotje safe
kapotje safety
kappen chop
kappen hack
kappen overthrow
kapper barber
kapseltje capsule
kapster hairdresser
kar automobile
kar car
kar cart
kar chariot
kar machine
karaf carafe
karakter character
karakter nature
karakter personality
karakter quality
karakteriseren characterize
karakteristiek characteristic
karakteristiek distinctive
karakterschets profile
karaktertrek feature
karaktertrek trait
karavaan caravan
karbonade chop
karbonade cutlet
karbonade scallop
kardoes cartridge
karig diminutive
karig little
karig minor
karig modest
karig narrow
karig scant
karig small
karkas carcass
karkas frame
karkas skeleton
karmozijn crimson
karnen churn
karper carp
karpet carpet
karpet rug
karren ride
karren travel
karretje cart
karretje chariot
kartel combine
kartel notch
kartel trust
kartonnen cardboard
karwei business
karwei job
karwei line
karwei occupation
karwei task
karwei work
kas chest
kas till
kashouder cashier
kassier cashier
kast closet
kast cupboard
kast sideboard
kastanje chestnut
kasteel castle
kastekort deficit
kastekort shortage
kat cat
katern notebook
katheder pulpit
katheder stump
kathedraal cathedral
katholiek Catholic
katje kitten
katoen cotton
katrol block
katrol pulley
katterig aggressive
kauwen chew
kavel lot
kazemat bunker
kazemat shelter
kazerne barracks
keel throat
keelgat throat
keep notch
keer alteration
keer change
keer modification
keer multiplication
keer occasion
keer time
keer transformation
keer translation
keerzijde back
keerzijde rear
keet barn
keet barrack
keet hovel
keet hut
keet shack
keet shanty
keet shed
keet stall
keet stand
keg wedge
kegel cone
kegel pin
kei boulder
keil wedge
keilen throw
keisteen flint
keizer emperor
keizerrijk empire
kelder basement
kelder cellar
kelk chalice
kelk goblet
kelner server
kelner waiter
kemel camel
kengetal ratio
kenmerk characteristic
kenmerken bespeak
kenmerken characterize
kenmerken indicate
kenmerken point
kenmerken signal
kenmerkend characteristic
kennelijk evident
kennelijk obvious
kennen know
kenner specialist
kennis acquaintance
kennis familiarity
kennis knowledge
kentering alteration
kentering change
kentering modification
kentering transformation
kentering translation
kerel chap
kerel guy
kerel human
kerel individual
kerel mortal
kerel person
kerel somebody
kerel someone
kerel soul
keren turn
kerf notch
kerk church
kerkbuurt parish
kerkelijk ecclesiastic
kerker cell
kerker clink
kerker gaol
kerker jail
kerker prison
kerkgebouw church
kerkgebruik rite
kerkgezang anthem
kerkgezang hymn
kerkhof cemetery
kerkhof graveyard
kerkscheuring schism
kermen groan
kermen moan
kermis fair
kern core
kern essence
kern gist
kern heart
kern kernel
kern marrow
kern meat
kern nucleus
kern pith
kern substance
kern sum
kernachtig concise
kernspreuk aphorism
kerosine kerosene
kers cherry
kerstroos hellebore
ketel boiler
ketel cauldron
ketel kettle
keteldal cauldron
keten chain
ketenen fetter
ketter heretic
ketteren blaspheme
ketteren curse
ketteren cuss
ketteren swear
ketters heretical
ketting chain
kettingzang cannon
keu sow
keuken cooking
keuken kitchen
keukenmeid cook
keur choice
keur election
keur option
keur pick
keur selection
keuren censor
keuren criticize
keurig becoming
keurig comely
keurig decent
keurig elegant
keurig jaunty
keurig ladylike
keurig pretty
keurig proper
keurig seemly
keuring examination
keuring inspection
keuring investigation
keuring run
keuring scrutiny
keuring test
keuring trial
keus alternative
keus choice
keus election
keus option
keus pick
keus selection
keutel dung
keutel excrement
keuvelen chat
keuvelen chatter
keuze alternative
keuze choice
keuze election
keuze option
keuze pick
keuze selection
kever beetle
kevers beetle
kiek exposure
kiek photo
kiek photograph
kieken photograph
kiekje exposure
kiekje photo
kiekje photograph
kiektoestel camera
kiel blouse
kiel keel
kiel overalls
kiel smock
kiem bug
kiem embryo
kiem germ
kiemen germinate
kiemvrij sterile
kier cleft
kier crack
kier crevice
kier fissure
kier slit
kies delicate
kies fine
kies refined
kiesheid tenderness
kieskeurig delicate
kieskeurig fine
kietelen tickle
kieuw gill
kiezel flint
kiezel gravel
kiezelsteen flint
kiezen choose
kiezen elect
kiezen select
kiezen take
kiezen vote
kiften quarrel
kiften wrangle
kijk aspect
kijk behold
kijk expression
kijk face
kijk look
kijk lookout
kijk outlook
kijk panorama
kijk prospect
kijk scene
kijk view
kijk vista
kijker binoculars
kijker eye
kijker spectator
kijker witness
kijkspel spectacle
kijven wrangle
kikker frog
kikkerdril spawn
kikkers frog
kikvors frog
kil chill
kil chilly
kil cold
kil freezing
kil frigid
kil glacial
kil icy
killer murderer
kilo key
kilometer kilometre
kilt kilt
kim horizon
kin chin
kina cinema
kind child
kind infant
kind kid
kind minor
kind nipper
kind youngster
kinderbed cot
kinderjaren childhood
kinderlijk childish
kinderrijkdom fertility
kindsheid childhood
kindsheid infancy
kinkhoorn shell
kip chicken
kip hen
kippenhok coop
kippenren coop
kippig near-sighted
kippig short-sighted
kist chest
kist coffin
kit glue
klaar bright
klaar brilliant
klaar clear
klaar clearly
klaar distinct
klaar finished
klaar over
klaar ready
klaar vivid
klaarblijkelijk apparent
klaarblijkelijk apparently
klaarblijkelijk evident
klaarblijkelijk manifest
klaarblijkelijk obvious
klaarblijkelijk obviously
klaarblijkelijk patent
klaarblijkelijk plain
klaarmaken prepare
klaarspelen succeed
klad blot
klad daub
klad slur
klad smear
klad smudge
klad spot
klagen complain
klak blot
klak daub
klak slur
klak smear
klak smudge
klak spot
klakken click
klakken rattle
klam clammy
klam damp
klam moist
klamp bracket
klamp clamp
klamp parenthesis
klamp staple
klank sound
klankleer phonetics
klankrijk heavy
klankrijk sonorous
klankvol heavy
klankvol sonorous
klant buyer
klant client
klant customer
klant purchaser
klap bang
klap bash
klap belt
klap blow
klap knock
klap smash
klaploper parasite
klappen click
klappen hit
klappen knock
klappen rattle
klappen strike
klapper coconut
klapperen lap
klapperen plash
klapperen splash
klappernoot coconut
klapstuk sensation
klare gin
klas class
klas form
klasse class
klasse form
klasse grade
klassiek classic
klassiek classical
klassikaal classic
klassikaal classical
klauteren climb
klauw claw
klauw talon
klauwen scratch
klaver clover
klaver shamrock
klavier keyboard
klavier piano
kleden clothe
klederdracht costume
klederdracht suit
kleding apparel
kleding bathroom
kleding can
kleding clothes
kleding clothing
kleding lavatory
kleding privy
kleding toilet
kleding wear
kledingstuk apparel
kledingstuk clothes
kledingstuk clothing
kledingstuk garment
kledingstuk wear
kleed carpet
kleed rug
kleedkamer cloakroom
kleefmiddel adhesive
kleefmiddel glue
kleefmiddel gum
kleefstof adhesive
kleefstof glue
kleefstof gum
kleerkast wardrobe
kleermaker tailor
klei clay
klein diminutive
klein little
klein minor
klein modest
klein narrow
klein petty
klein small
klein tiny
klein trivial
kleiner minor
kleingeld change
kleinhandelaar retailer
kleinigheid trifle
kleinmaken abase
kleinood gem
kleinood jewel
klem emphasis
klem snare
klem trap
klemmen pinch
klemtoon accent
klep valve
kleppen peal
kleppen sound
kleren clothes
kleren clothing
klets bang
klets bash
klets belt
klets knock
klets smash
kletsen gossip
kletteren clatter
kletteren click
kletteren crackle
kletteren jingle
kletteren rattle
kletteren tinkle
kleur dye
kleur emblem
kleur hue
kleur tinge
kleuren blush
kleuren colour
kleuren paint
kleurenblind colour-blind
kleurkrijt pastel
kleurstof dye
kleven cling
kleven stick
kleverig pasty
kleverig sticky
kliek coterie
klieven split
klif cliff
klikken accuse
klikken click
klikken denounce
klikken rattle
klimaat climate
klimaatzone zone
klimmen climb
klimop ivy
kling blade
klingelen jingle
klingelen tinkle
kliniek clinic
klink handle
klinkbout rivet
klinken rivet
klinken sound
klinker vowel
klinknagel rivet
klip cliff
klip reef
klipgeit chamois
kloek brave
kloek courageous
kloek valiant
klok bell
klok clock
klokkenmaker watchmaker
klomp chunk
klomp lump
klont chunk
klont clod
klont lump
klontje block
klontje cube
kloof canon
kloof cleft
kloof crack
kloof crevice
kloof fissure
kloof ravine
kloof rift
kloof slit
klooster monastery
kloosterbroeder monk
kloot area
kloot arena
kloot ball
kloot domain
kloot field
kloot globe
kloot orb
kloot orbit
kloot sphere
kloot world
klop bang
klop bash
klop belt
klop knock
klop smash
kloppen hit
kloppen knock
kloppen pulsate
kloppen strike
kloppen throb
klos bobbin
klos coil
klos reel
klos spool
klotsen lap
klotsen plash
klotsen splash
kloven divide
kloven separate
kloven split
klucht farce
klucht travesty
kluit chunk
kluit clod
kluit lump
kluizenaar hermit
kluizenaar recluse
kluizenaar solitary
klus business
klus job
klus line
klus occupation
klus task
knaagdier rodent
knaap boy
knaap chap
knaap cub
knaap cuss
knaap fellow
knaap lad
knabbelen nibble
knabbelen pick
knagen gnaw
knagen nibble
knap adroit
knap beautiful
knap clever
knap fine
knap handsome
knap ingenious
knap intelligent
knap sagacious
knap smart
knapheid beauty
knapheid intelligence
knappend crisp
knapperen crackle
knapperig brittle
knapperig crisp
knapzak backpack
knapzak knapsack
knapzak rucksack
knarsen creak
knarsen gnash
knarsen grate
knarsen grind
knauwen bite
knecht servant
knechten subdue
knechten subjugate
knechten submit
kneden knead
kneep artifice
kneep ruse
kneep subterfuge
kneep trick
kneep trickery
knel pressure
knellen oppress
knellen press
knellen squeeze
knelpunt abashment
knelpunt embarrassment
knelpunt perplexity
knersen creak
knetteren crackle
kneuzing bruise
knevel moustache
knevelarij exaction
knevelarij extortion
knevelen extort
knevelen wrest
knevelen wring
knie knee
kniebroek shorts
knielen kneel
kniesoor grumbler
knijpen pinch
knijper tongs
knikken nod
knipbeurt hair-do
knipogen blink
knippatroon pattern
knippen clip
knipperen blink
knobbel bump
knoeien botch
knoeien defraud
knoeien swindle
knoflook garlic
knok bone
knol turnip
knolraap turnip
knoop button
knoop joint
knoop knot
knoop push
knop bud
knop knob
knopen knot
knorren snore
knots club
knuffelen cuddle
knuffelen hug
knuist fist
knul cat
knul chap
knul cuss
knul fellow
knul guy
knul human
knul individual
knul lad
knul mortal
knul person
knul somebody
knul someone
knul soul
knullig awkward
knus bosom
knus intimate
knus snug
knutselaar dabbler
knutselaar dilettante
kobold elf
kobold goblin
kobold imp
koddig amusing
koddig comic
koddig comical
koddig funny
koe bovine
koe cow
koeioneren torment
koek cake
koekbakkerij confectionery
koekje biscuit
koekoek cuckoo
koel chill
koel chilly
koel cool
koelcel refrigerator
koelen refrigerate
koelkast refrigerator
koen brave
koen courageous
koen daring
koen valiant
koepel cupola
koepel dome
koepel pavilion
koerier courier
koerier messenger
koers course
koers direction
koesteren coddle
koesteren incubate
koesteren pamper
koesteren pet
koesteren sit
koffer bag
koffer grip
koffer suitcase
koffer trunk
koffie coffee
koffiehuis café
kogel ball
kogel bullet
kogel globe
kogel orb
kogel slug
kogel world
kogelbaan flight
koken boil
koken cook
koket coquettish
kokkin cook
kokosnoot coconut
kol witch
kolen coal
kolk abyss
kolk chasm
kolk depth
kolk gulf
kolk pond
kolk pool
kolk precipice
kolken swirl
kolom column
kolom pillar
kolom tower
kolonel colonel
koloniaal colonial
kolonie colony
kolonie settlement
kolonisatie settlement
kolos colossus
kolossaal colossal
kolossaal enormous
kolossaal fantastic
kolossaal huge
kolossaal immense
kolossaal prodigious
kolossaal terrific
kolossaal tremendous
kolossaal vast
kolossaal wonderful
kom basin
kom bowl
kom lavatory
kom pelvis
komaan now
komaf lineage
komediant actor
komediant player
komedie comedy
komen come
komend near
komend nearby
komisch amusing
komisch comic
komisch comical
komisch funny
komkommer cucumber
komma comma
kompas compass
kompasnaald needle
konfijten preserve
kongsi coterie
konijn rabbit
konijntje bunny
koning king
koningin queen
koninklijk imperial
koninklijk majestic
koninklijk purple
koninklijk regal
koninklijk royal
koninkrijk kingdom
koninkrijk realm
konkelarij plot
konkelen intrigue
kont backside
kont bed
kont behind
kont bottom
kont bum
kont butt
kont buttocks
kont can
kont rear
kont rump
kont seat
kont stern
kont tail
kooi cage
kooi coop
kookgelegenheid kitchen
kookketel cauldron
kool cabbage
kool coal
koolhydraat sugar
koolstof carbon
koolzaad turnip
koon cheek
koop purchase
koopman businessman
koopman dealer
koopman merchant
koopman trader
koopmanschap business
koopmanschap commerce
koopmanschap trade
koopwaar merchandise
koopwaar product
koord rope
koorde cord
koorde rope
koorde string
koorts fever
koortsachtig feverish
koortsig feverish
kop championship
kop cup
kop head
kop heading
kop pate
kop title
koper buyer
koper client
koper copper
koper purchaser
koperen copper
kopiëren copy
kopij manuscript
kopje cup
koplamp headlight
koppel brace
koppel couple
koppel match
koppel pair
koppel span
koppel yoke
koppeling clutch
koppig obstinate
koppig stubborn
koraal coral
koralen coral
koren cereal
koren grain
korf basket
kornuit associate
kornuit brother
kornuit buddy
kornuit chum
kornuit companion
kornuit comrade
kornuit familiar
kornuit fellow
kornuit pal
korporaal corporal
korps corps
korrel cereal
korrel corn
korrel grain
korrel granule
korrel pip
kort brief
kort concise
kort little
kort short
kortaangebonden abrupt
kortaangebonden perpendicular
kortaangebonden precipitous
kortaangebonden sharp
kortademig asthmatic
kortaf abrupt
kortaf abruptly
korten curtail
korten rebate
korting abatement
korting decrease
korting deduction
korting diminution
korting discount
korting rebate
korting reduction
korting reprieve
korting respite
korting suspension
kortstondig brief
kortstondig fugitive
kortstondig little
kortstondig momentary
kortstondig short
kortzichtig near-sighted
kortzichtig short-sighted
kosmos cosmos
kosmos creation
kosmos existence
kosmos universe
kosmos world
kost food
kost nourishment
kost nutrition
kost sustenance
kostbaar beloved
kostbaar costly
kostbaar darling
kostbaar dear
kostbaar expensive
kostbaar precious
kostbaar valuable
kostelijk delicious
kostelijk great
kosten cost
kosten expense
kostschool institute
kostuum costume
kostuum suit
kotelet chop
kotelet cutlet
kotelet scallop
kotsen puke
kotsen vomit
kou cold
koud chill
koud chilly
koud cold
koud freezing
koud frigid
koud glacial
koude cold
kous low
kous stocking
kousje fuse
kousje taper
kousje wick
kout chat
kraag collar
kraai crow
kraal bead
kraal enclosure
kraam booth
kraam shed
kraam stall
kraam stand
kraan cock
kraan crane
kraan faucet
kraan tap
kraanvogel crane
krab crab
krabbel design
krabbel outline
krabbel scheme
krabbel sketch
krabbel study
krabben scratch
krach bankruptcy
kracht force
kracht might
kracht potency
kracht power
kracht strength
kracht violence
krachtig energetic
krachtig forceful
krachtig potent
krachtig powerful
krachtig robust
krachtig strong
krachtig vigorous
krachtsinspanning exertion
krachtsport athletics
krakelen argue
krakelen dispute
krakelen quarrel
krakelen wrangle
kraken creak
kraken squeak
kraken usurp
kramp bracket
kramp convulsion
kramp cramp
kramp parenthesis
kramp spasm
kramp staple
kranig brave
kranig courageous
krankzinnig crazy
krankzinnig insane
krankzinnig mad
krankzinnig sick
krankzinnige lunatic
krant diary
krant gazette
krant journal
krant magazine
krant newspaper
krant paper
krant periodical
krap cramped
krap narrow
krap tight
kras agile
kras alarm
kras alert
kras alive
kras awake
kras brisk
kras keen
kras nimble
kras quick
kras sharp
krassen caw
krassen creak
krassen croak
krassen squeak
krat crate
krauwen scratch
krediet credit
kreeft lobster
kreek bay
kreek creek
kreet call
kreet cry
kreet outcry
kreet shout
kreet yell
kregel irritable
kregel peevish
kregel pettish
kregel testy
krekel cricket
kreng cadaver
kreng clay
kreng corpse
kreng remains
kreng stiff
krenken abuse
krenken insult
krenken offend
krenkend abusive
kreukelen crease
kreunen groan
kreunen moan
kreunen sigh
kreupel lame
krib manger
krib trough
kriebelen itch
kriebelen tickle
kriek cricket
krielen swarm
krieuwelen itch
krijg war
krijgen acquire
krijgen gain
krijgen get
krijgen have
krijgen receive
krijgen take
krijger warrior
krijgskundig strategic
krijs scream
krijsen scream
krijt arena
krijt chalk
Krijt Cretaceous
krik jack
kring circle
kring circular
kring halo
kring round
kringloop cycle
kringloop rhythm
kringloop round
krioelen swarm
kristal crystal
kristalhelder crystal
kristallen crystal
kritiek critical
kritiek criticism
kritiseren criticize
krocht cave
krocht cavern
krocht den
krokodil crocodile
krokodillen crocodile
krokus crocus
krom bent
krombuigen bend
kromme bend
kromme crease
kromme curve
kromme fold
krommen bend
krommen crook
kronen crown
kroniek account
kroniek chronicle
kroniek history
kroniekschrijver chronicler
kroniekschrijver historian
kroning coronation
kronkelen meander
kronkelen twist
kroon acme
kroon chandelier
kroon crest
kroon crown
kroon elevation
kroon height
kroon peak
kroon pinnacle
kroon summit
kroon tip
kroon top
kroonluchter chandelier
kroost issue
kroost offspring
kroot beet
krop head
krop pate
kropsla lettuce
kruid drug
kruid spice
kruiden season
kruiden spice
kruidenier grocer
kruik jug
kruik pitcher
kruimel crumb
kruin acme
kruin crest
kruin crown
kruin elevation
kruin height
kruin peak
kruin pinnacle
kruin summit
kruin tip
kruin top
kruipen crawl
kruipen creep
kruis cross
kruis fork
kruisband wrapper
kruisbeeld crucifix
kruisen cross
kruisen crucify
kruisen cruise
kruisigen crucify
kruising cross
kruising crossing
kruiwagen barrow
kruiwagen wheelbarrow
kruizemunt mint
kruk crutch
kruk handle
kruk stool
krullen curl
kubus block
kubus cube
kudde accumulation
kudde aggregation
kudde assemblage
kudde bevy
kudde collection
kudde flock
kudde herd
kudde livestock
kudde set
kuifje tuft
kuiken chick
kuil cavity
kuil ditch
kuil hole
kuil pit
kuil pole
kuilen bury
kuip tub
kuip vat
kuis chaste
kuis continent
kuisheid chastity
kuisheid cleanliness
kuisheid purity
kuit spawn
kunde acquaintance
kunde familiarity
kunde knowledge
kundig able
kundig capable
kundigheid ability
kunne sex
kunnen can
kunst art
kunstenaar artist
kunstenmaker acrobat
kunstgreep artifice
kunstgreep ruse
kunstgreep subterfuge
kunstgreep trick
kunstgreep trickery
kunstig artistic
kunstmatig artificial
kunstmatig artistic
kunstrichting school
kunstschilder painter
kuras armour
kurk cork
kus kiss
kussen bolster
kussen cushion
kussen kiss
kussen pillow
kust border
kust coast
kust edge
kust seaside
kust shore
kustlijn coast
kustlijn seaside
kustmeer lagoon
kuur caprice
kuur impulse
kuur treatment
kuur vagary
kuur whim
kwaad angry
kwaad bad
kwaad evil
kwaad filthy
kwaad foul
kwaad ill
kwaad nasty
kwaad vile
kwaad wicked
kwaadaardig filthy
kwaadaardig foul
kwaadaardig malicious
kwaadaardig mischievous
kwaadaardig nasty
kwaadaardig spiteful
kwaadaardig vicious
kwaadaardig vile
kwaadspreken gossip
kwaadspreken slander
kwaal disease
kwaal illness
kwaal sickness
kwade evil
kwade wicked
kwadraat square
kwakzalver charlatan
kwakzalver quack
kwalificatie qualification
kwalijk bad
kwalijk barely
kwalijk hardly
kwalijk ill
kwalijk scarcely
kwaliteit holding
kwaliteit property
kwaliteit quality
kwart fourth
kwartel quail
kwartier abode
kwartier accommodation
kwartier domicile
kwartier dwelling
kwartier fourth
kwartier habitation
kwartier home
kwartier phase
kwartier quarter
kwartier residence
kwartier stage
kwast brush
kwast dandy
kweken cultivate
kweken educate
kweken nurture
kweken raise
kweken rear
kwekerij plantation
kwel beginning
kwel fountain
kwel origin
kwel root
kwel source
kwel spring
kwellen harass
kwellen pulverize
kwellen torment
kwellen torture
kwelling torment
kwelling torture
kwestie conflict
kwestie difference
kwestie dispute
kwestie issue
kwestie job
kwestie problem
kwestie quarrel
kwestie query
kwestie question
kwestie row
kwestie trouble
kwestie wrangle
kwetsbaar vulnerable
kwetsen harm
kwetsen hurt
kwetsen injure
kwetsen shock
kwetsen wound
kwetsuur harm
kwetsuur hurt
kwetsuur injury
kwetsuur lesion
kwetsuur wound
kwetteren chirp
kwetteren peep
kwetteren twitter
kwiek agile
kwiek alarm
kwiek alert
kwiek alive
kwiek awake
kwiek brisk
kwiek keen
kwiek nimble
kwiek quick
kwiek sharp
kwijl saliva
kwijlen salivate
kwijlen slaver
kwijlen slobber
kwijnen wither
kwijtraken lose
kwik mercury
kwikzilver mercury
kwinkslag joke
kwinkslag witticism
kwispedoor cuspidor
kwispedoor spittoon
kwistig generous
kwistig lavish
kwistig prodigal
kwitantie receipt
kwiteren receipt
la drawer
laag coating
laag deep
laag despicable
laag down
laag layer
laag low
laag ugly
laag vile
laaghartig vile
laaien flame
laakbaar reprehensible
laan avenue
laars boot
laat late
laat tardy
laatdunkend arrogant
laatste last
label etiquette
label label
laboratorium laboratory
lach laugh
lachbui laughter
lachen laugh
lachwekkend pathetic
lachwekkend ridiculous
lachwekkend silly
ladder ladder
ladder scale
lade drawer
laden burden
laden charge
laden load
lading burden
lading cargo
lading consignment
lading freight
lading load
lading loading
lading shipment
lady dame
lady king
lady queen
laf coward
laf cowardly
laf fearful
lafaard coward
lafhartigheid cowardice
lafheid cowardice
lager bearing
lagune lagoon
lak lacquer
lak varnish
lakei lackey
laken cloth
laken fabric
laken material
laken reproach
laken reprove
laken sheet
laken textile
lakken lacquer
lakken varnish
lam lamb
lamleggen paralyse
lamp bulb
lamp lamp
lampje bulb
lampolie kerosene
lamsvlees lamb
lanceren launch
land country
land earth
land field
land ground
land land
land soil
land state
landbouw agriculture
landbouw farming
landbouwbedrijf farm
landbouwer agrarian
landbouwer farmer
landbouwkunde agriculture
landbouwkunde farming
landbouwkundige agriculturist
landbouwkundige cultivator
landelijk rural
landelijk rustic
landen land
landgoed estate
landgoed holding
landgoed property
landgoed ranch
landhuis villa
landing landing
landingsplaats pier
landkaart map
landloper bum
landloper tramp
landloper vagabond
landloper vagrant
landman countryman
landman farmer
landman peasant
landman provincial
landmeter surveyor
landschap landscape
landschap scenery
landsgrens border
landstreek part
landstreek region
lang lanky
lang long
langdurigheid length
langer more
langoest lobster
langs along
langsgaan lapse
langsgaan pass
langsgaan surpass
langzaam easy
langzaam slow
langzaam slowly
langzamerhand gradually
lankmoedig lenient
lantaarn lantern
lap patch
lap rag
lap shred
lap tag
lappen mend
lapwerk patch
larve grub
larve larva
lassen weld
lasser welder
last burden
last load
last loading
lastbrief mandate
laster calumny
laster defamation
laster scandal
laster slander
lasthebber commissioner
lastig barely
lastig difficult
lastig hard
lastig hardly
lastig inconvenient
lastig just
lastig rugged
lastig scarce
lastig scarcely
lastig tough
lastig troublesome
lat lath
lat slat
laten allow
laten cause
laten do
laten let
laten make
later after
later last
later latter
later subsequent
later subsequently
latuw lettuce
laurier laurel
lauw apathetic
lauw immaterial
lauw indifferent
lauw lukewarm
lauwer laurel
laven refresh
lawaai ado
lawaai din
lawaai noise
lawaai racket
lawaaierig noisy
lawine avalanche
lector lector
lector lecturer
leden following
leden party
leder leather
lederen leather
ledig blank
ledig clean
ledig empty
ledig hollow
ledig vacuous
ledig void
ledig white
ledigen empty
ledikant bedstead
leed annoyance
leed disappointment
leed grief
leed pain
leed sadness
leed sorrow
leedwezen regret
leedwezen sorrow
leeftijd age
leeg blank
leeg clean
leeg empty
leeg vacant
leeg void
leeg white
leegheid emptiness
leegte blank
leegte clean
leegte emptiness
leegte vacancy
leegte void
leegte white
leek layman
leen fief
leengoed fief
leenman vassal
leer apprenticeship
leer doctrine
leer leather
leer philosophy
leerachtig leather
leerboek textbook
leergang course
leerjongen apprentice
leerkracht instructor
leerkracht teacher
leerling pupil
leerling student
leerlooien tan
leerschool school
leerstelling belief
leerstelling dogma
leerstoel pulpit
leerstoel stump
leerstuk belief
leerstuk dogma
leesbaar legible
leest waist
leeuwerik lark
lef audacity
lef boldness
lef brass
lef bravery
lef cheek
lef courage
lef daring
lef face
lef nerve
legaal legal
legatie legation
legen empty
legendarisch legendary
legende fable
legende legend
leger army
legerafdeling division
legerafdeling part
legerafdeling section
legeren camp
legering alloy
legering metal
legerkorps corps
legermacht army
legerstede bed
leggen apply
leggen employ
leggen lay
leggen locate
leggen place
leggen pose
leggen position
leggen put
leggen set
leggen use
legioen legion
legitiem lawful
legitiem legitimate
legitimeren legitimize
lei slate
leiden conduct
leiden control
leiden head
leiden lead
leidend leading
leiding direction
leiding platform
leiding stage
leidingen pipe
leidingen piping
leisteen slate
lek escape
lek leak
lek leakage
lekker alluring
lekker delicious
lekker luscious
lekker tasty
lekkernij delicacy
lel slap
lelie lily
lelijk filthy
lelijk foul
lelijk nasty
lelijk ugly
lelijk vile
lemmer blade
lemmet blade
lenen borrow
lenen lend
lenen loan
lengte length
lengte meridian
lengtegraad meridian
lenig agile
lenig flexible
lenig nimble
lenig quick
lenig slender
lenig supple
lenigen mitigate
lening loan
lens empty
lens lens
lens void
lente spring
lente springtime
lentemaand March
lenzen empty
lepra leprosy
lepralijder leper
leproos leper
leraar instructor
leraar teacher
lerares teacher
leren learn
leren leather
les lesson
lessen quench
lessenaar desk
lethargie lethargy
letsel harm
letsel hurt
letsel injury
letter character
letter letter
letter quality
lettergreep syllable
letterkunde literature
letterkundig literary
letterlijk literal
leugen falsehood
leugen lie
leugenaar liar
leuk amusing
leuk comic
leuk comical
leuk entertaining
leuk funny
leuk pretty
leuning prop
leuning rail
leuning railing
leuning support
leuningstoel armchair
leunstoel armchair
leus motto
leus slogan
leus watchword
leuter cock
leuter prick
leuze motto
leuze slogan
leuze watchword
leven ado
leven be
leven din
leven keep
leven life
leven live
leven livelihood
leven living
leven noise
leven support
leven sustenance
levend alive
levend live
levend living
levendig active
levendig agile
levendig alarm
levendig alert
levendig alive
levendig awake
levendig bright
levendig brisk
levendig intense
levendig keen
levendig live
levendig lively
levendig living
levendig nimble
levendig quick
levendig sharp
levendig smart
levendig spirited
levendig vivid
levensbeschrijver biographer
levenslot destiny
levenslot fate
levenslot fortune
lever liver
leveren deliver
leveren furnish
levering delivery
lezen read
lezenaar desk
lezer reader
lezing lecture
lezing reading
lezing talk
libel dragonfly
liberaal liberal
liberaal progressive
libretto booklet
licentie licence
licentie permit
lichaam body
lichaamsbouw height
lichaamsbouw stature
lichamelijk physical
licht bright
licht brilliant
licht clear
licht clearly
licht easy
licht facile
licht faint
licht feeble
licht flimsy
licht light
licht lightly
licht shallow
licht slight
licht superficial
licht tenuous
licht thin
licht vivid
licht weak
lichtbak headlight
lichtekooi hooker
lichtekooi whore
lichten empty
lichten shine
lichtend bright
lichtend brilliant
lichtend vivid
lichtgelovig credulous
lichtgeraakt touchy
lichtjes lightly
lichtjes weakly
lichtzinnig frivolous
lid appendage
lid extremity
lid joint
lid limb
lid member
lidmaat appendage
lidmaat extremity
lidmaat limb
lidmaat member
lidwoord article
lidwoord clause
lied chanson
lied song
lieden people
lief affable
lief amiable
lief beloved
lief cordial
lief darling
lief dear
lief expensive
lief friendly
lief genial
lief kind
lief lovable
lief nice
lief pet
lief pretty
lief steady
lief sweetheart
liefde love
liefelijk gentle
liefelijk soft
liefelijk tender
liefhebben love
liefhebbend affectionate
liefhebbend tender
liefhebber amateur
liefhebber enthusiast
liefheid kindness
liefje darling
liefje sweetheart
liefkozen caress
liefkozen chuck
liefkozen fondle
liefkozen pet
liefkozen stroke
lieftalligheid sweetness
lieveling darling
lieveling sweetheart
lieverd darling
lift elevator
lift lift
liga conference
liga league
liggen lie
liggen recline
ligging location
ligging position
ligging site
ligging situation
lijden abide
lijden bear
lijden distress
lijden endure
lijden hurt
lijden suffer
lijden suffering
lijden tolerate
lijdzaamheid forbearance
lijdzaamheid patience
lijf body
lijfeigene serf
lijfeigenschap serfdom
lijfeigenschap servitude
lijfspreuk motto
lijfspreuk slogan
lijfspreuk watchword
lijk cadaver
lijk carcass
lijk clay
lijk corpse
lijk remains
lijk stiff
lijken seem
lijkverbranding cremation
lijm adhesive
lijm glue
lijm gum
lijn line
lijn rope
lijn string
lijntje rope
lijst frame
lijst framework
lijst framing
lijst list
lijst table
lijst tablet
lijvig comprehensive
lijvig corpulent
lijvig fat
lijvig thick
lijvigheid thickness
lik dribble
lik drip
lik drop
lik trickle
likdoorn corn
likeur cordial
likeur liqueur
likken lick
limiet boundary
limiet limit
limonade lemonade
linde lime
linguïst linguist
liniaal regulation
liniaal rule
liniaal ruler
linie line
link dangerous
linker left
links clumsy
links left
linnen canvas
linnen canvass
linnen linen
linnen sail
linnen sheet
linoleum linoleum
lint band
lint decoration
lint medal
lint palm
lint ribbon
lint stripe
lint tape
linze lentil
lip lip
liquide available
liquideren liquidate
lispelen lisp
list artifice
list ruse
list trick
listig clever
listig crafty
listig cunning
listig foxy
listig ingenious
listig slick
listig sly
listig smart
listig tricky
liter litre
literair literary
literatuur literature
litteken scar
litterair literary
litteratuur literature
live direct
live directly
live straight
locomotief engine
locomotief locomotive
loeder knave
loeder rascal
loeder rogue
loeder scoundrel
loeder villain
loeien roar
loensen squint
lof celebrity
lof chicory
lof fame
lof glory
lof praise
lof renown
log awkward
logé guest
logement hostel
logement inn
logementhouder host
logeren stay
logeren stop
logies abode
logies accommodation
logies domicile
logies dwelling
logies habitation
logies home
logies housing
logies lodging
logies residence
lokaal chamber
lokaal local
lokaal place
lokaal room
lokaal spot
lokaas bait
lokaliteit location
lokaliteit place
lokaliteit spot
lokken decoy
lokken lure
lomp coarse
lomp crude
lomp rag
lomp rude
lomp shred
lomp tag
lonen reward
long lung
longtering consumption
lont fuse
lont taper
lont wick
loochenen deny
lood lead
loodgieter plumber
loodrecht perpendicular
loodrecht vertical
loods barn
loods barrack
loods hovel
loods hut
loods pilot
loods shack
loods shanty
loods shed
loods stall
loods stand
loodsdienst navigation
loodsen pilot
loof foliage
looien tan
look garlic
loon compensation
loon earnings
loon pay
loon remuneration
loon salary
loon wage
loon wages
loop course
loop current
loop flow
loop flowing
loop pipe
loop piping
loop run
loop running
loop stream
loop tube
loopbaan calling
loopbaan career
loopbaan vocation
loopgraaf trench
loos empty
loos false
loos void
loot child
loot issue
loot offspring
lopen flow
lopen go
lopen march
lopen move
lopen pace
lopen step
lopen travel
lopen tread
lopen walk
loper courier
loper messenger
lor rag
lor shred
lor tag
lord lord
los free
los mobile
los particular
los special
losbarsten explode
losbinden untie
losgeld ransom
loshaken unhook
losheid abandonment
losheid desertion
losjes loosely
loskopen ransom
loskopen redeem
loslaten free
loslaten let
loslaten liberate
loslaten loose
loslaten release
losmaken disengage
losmaken untie
lossen release
lossen unload
lot destiny
lot fate
lot fortune
loten allot
lotgeval adventure
lotsbestemming destiny
lotsbestemming fate
louter alone
louter complete
louter consummate
louter entirely
louter everlasting
louter exclusively
louter gross
louter lone
louter lonesome
louter mere
louter only
louter perfect
louter plain
louter pure
louter purely
louter sheer
louter sole
louter solely
louter solitary
louter stark
louter utter
louteren clean
louteren cleanse
louteren purge
louteren purify
louteren refine
loven celebrate
loven commend
loven glorify
loven laud
loven praise
loyaal faithful
loyaal loyal
lucht air
lucht aroma
lucht atmosphere
lucht heaven
lucht odour
lucht scent
lucht sky
lucht smell
luchtballon balloon
luchtband tube
luchtband tyre
luchten air
luchten ventilate
luchter chandelier
luchtgeest elf
luchtgeest imp
luchthartig flighty
luchthartig impulsive
luchthaven airport
luchtig flighty
luchtig fresh
luchtig impulsive
luchtig recent
luchtig slender
luchtig slight
luchtig slim
luchtje aroma
luchtje odour
luchtje scent
luchtje smell
luchtpijp tube
luchtspiegeling mirage
luchtverversing ventilation
lucifer match
lui idle
lui indolent
lui lazy
lui people
lui slothful
luiaard laziness
luiaard sloth
luid clamorous
luid loud
luiden sound
luidruchtig noisy
luifel penthouse
luifel shed
luiheid laziness
luik shutter
luik skylight
luipaard leopard
luipaard panther
luis louse
luister pomp
luisteraar auditor
luisteraar listener
luisteren hear
luisteren listen
luisterrijk glorious
luisterrijk splendid
luit lute
luitenant lieutenant
luizig insignificant
luizig trifling
luizig unimportant
lumineus bright
lumineus brilliant
lumineus vivid
lunair lunar
lunch lunch
lunch snack
luns pivot
lurken suck
lust desire
lust disposal
lust inclination
lust lust
lust passion
lust want
lust wish
lusteloos apathetic
lusteloos indifferent
lusteloos lifeless
lusteloosheid apathy
lusteloosheid indifference
lustig cheerful
lustig gay
lustig jolly
lustig merry
lustig sunny
luttel diminutive
luttel little
luttel minor
luttel modest
luttel narrow
luttel small
luwen abate
luwen subside
lux extravagance
lux luxury
luxe extravagance
luxe luxury
luxeartikel luxury
luxueus luxurious
lyceum college
lyceum lyceum
ma mammy
ma mom
ma mommy
maag stomach
maagd virgin
maagdelijk virgin
maagdelijk virginal
maaien cut
maaien mow
maaien scythe
maal multiplication
maal occasion
maal time
maaltijd meal
maan moon
maand month
maand moon
maandelijks monthly
maar but
maar however
maar just
maar merely
maar nevertheless
maar notwithstanding
maar only
maar simply
maar solely
maar still
maar yet
maart March
maas loop
maas mesh
maat associate
maat brother
maat buddy
maat chum
maat companion
maat comrade
maat criterion
maat familiar
maat fellow
maat measure
maat measurement
maat pal
maat size
maat step
maat tact
maatregel arrangement
maatregel criterion
maatregel measure
maatregel standard
maatregel step
maatregel system
maatschappelijk social
maatschappij club
maatschappij gild
maatschappij guild
maatschappij order
maatschappij society
maatstaf criterion
maatstaf measure
maatstaf standard
macaroni macaroni
machinatie intrigue
machinatie plot
machine machine
machinerieën machinery
machines machinery
macht force
macht might
macht potency
macht power
macht strength
macht violence
machteloos helpless
machteloos powerless
machtig mighty
machtig potent
machtig powerful
machtigen authorize
machtiging authority
machtiging authorization
madeliefje daisy
maffen sleep
magazijn depot
magazijn storage
magazijn store
magazijn storehouse
magazijn warehouse
mager bony
mager gaunt
mager haggard
mager lean
mager skimpy
mager skinny
mager slender
mager slight
mager slim
mager thin
magie magic
magisch charming
magisch magic
magisch magical
magisch wizard
magnetisch magnetic
magnetiseren magnetize
magnetisme magnetism
maïs corn
maïs maize
majesteit majesty
majestueus majestic
majoor major
mak obedient
makelaar agent
makelaar broker
makelaar factor
maken build
maken cause
maken construct
maken create
maken develop
maken do
maken fabricate
maken fix
maken generate
maken make
maken manufacture
maken render
maken repair
maken work
maken write
make-up make-up
makkelijk easy
makkelijk facile
makker associate
makker brother
makker buddy
makker chum
makker companion
makker comrade
makker familiar
makker fellow
makker pal
makreel mackerel
mal framework
mal model
mal pathetic
mal ridiculous
mal silly
malen pulverize
malloot fool
malloot sap
mals soft
mals tender
malsheid softness
mam bosom
mam breast
mam mammy
mam mom
mam mommy
mam teat
mama mum
mamma mammy
mamma mom
mamma mommy
mamma mum
mammie mammy
mammie mom
mammie mommy
mammie mum
man husband
man man
man spouse
manchet cuff
mand basket
mandaat authority
mandaat authorization
mandaat mandate
manen admonish
manen scold
manga mango
mangel absence
mangelwortel beet
mango mango
manhaftig brave
manhaftig courageous
manicuren manicure
manier agency
manier fashion
manier manner
manier means
manier mode
manier style
manier way
manieren conduct
manieren deportment
manifestatie demonstration
manifesteren manifest
manifesteren show
manipuleren manipulate
mank lame
manmoedig male
manmoedig manly
manmoedig virile
manmoedigheid virility
mannelijk male
mannelijk masculine
mannelijkheid virility
mannenklooster monastery
mannequin model
manoeuvreren manoeuvre
manspersoon man
mantel cloak
mantel coat
mantel mantle
mantel surface
mantelkap cowl
manuscript manuscript
map folder
maquette framework
maquette model
marchanderen bargain
marchanderen haggle
marcheren march
marcheren walk
mare celebrity
mare fame
mare hearsay
mare message
mare renown
mare reputation
mare repute
mare rumour
maretak mistletoe
margarine margarine
marge margin
marine navy
marionet marionette
marionet puppet
maritiem sea
markt fair
markt market
markt marketplace
marktplaats fair
marktplaats market
marktplaats marketplace
marktplein fair
marktplein market
marktplein marketplace
marmelade jam
marmer marble
marmeren vein
mars walk
martelaar martyr
martelen torment
martelen torture
marteling torment
marteling torture
marter weasel
masker mask
maskeren mask
maskering masquerade
massa bulk
massa crowd
massa heap
massa mass
massa mound
massa multitude
massa pack
massa pile
massa volume
masseren massage
massief massive
massief solid
massief strong
massief substantial
mast mast
mat frosted
mat mat
mat weary
match competition
match contest
match match
mate criterion
mate degree
mate grade
mate level
mate measure
mate measurement
mate standard
mate step
mate tier
materiaal data
materiaal material
materiaal stuff
materialen material
materialen stuff
materialiseren materialize
materie matter
materie substance
materieel data
materieel material
materieel physical
materieel stuff
mathematica mathematics
mathematicus mathematician
mathematisch mathematical
matig abstemious
matig moderate
matig reasonable
matig sober
matig temperate
matigheid moderation
matras mattress
matroos sailor
maximaal maximum
maximum maximum
mazzel luck
me me
me myself
mecanicien mechanic
mecenaat backing
mecenaat championship
mecenaat patronage
mechanisch mechanical
medaille decoration
medaille medal
medaille palm
medaille ribbon
mede also
mede beyond
mede furthermore
mede likewise
mede too
mededader abettor
mededader accomplice
mededelen communicate
mededelen report
mededeling communication
mededinger competition
mededinger competitor
mededinger rival
mededogen compassion
medegevoel sympathy
medegevoel understanding
medeklinker consonant
medelijden compassion
medeplichtige abettor
medeplichtige accomplice
medeplichtigheid abetment
medewerking cooperation
medeweten knowledge
medicijn medicine
medicijn pharmaceutical
medicinaal medical
medicus doctor
medicus physician
medio amidst
medio among
medisch medical
mediteren meditate
medium average
medium cure
medium environment
medium environs
medium intermediate
medium medium
medium remedy
medium surround
medium surroundings
meedelen communicate
meedelen report
meedingen compete
meedingen rival
meedoen participate
meedogenloos ruthless
meegaand accommodating
meegeven endow
meel flour
meel meal
meemaken participate
meer additional
meer lake
meer more
meer supplementary
meerderheid bulk
meerderheid majority
meerderjarig grown-up
meerderjarigheid bulk
meerderjarigheid majority
meervoudig multiple
mees titmouse
meeslepend vivacious
meest most
meester boss
meester chief
meester foreman
meester maestro
meester master
meetellen count
meeting assemblage
meeting gathering
meeting meeting
meetkunde geometry
meeuw seagull
meevoelen sympathize
meewerken cooperate
meewerken co-operate
meid bird
meid chick
meid dame
meid doll
meid girl
meid lass
meid maid
meid miss
meid servant
meid skirt
meid wench
meier farmer
meier steward
meisje bird
meisje chick
meisje dame
meisje doll
meisje girl
meisje lass
meisje miss
meisje skirt
meisje wench
meizoentje daisy
melaatse leper
melaatsheid leprosy
melancholie melancholy
melancholiek melancholy
melden announce
melden report
melding account
melding report
melding study
melig apathetic
melig boring
melig dull
melig indifferent
melig slow
melig tedious
melig tiresome
melig wearisome
melk milk
melken milk
melkinrichting dairy
melodie air
melodie line
melodie melody
melodie strain
melodie tune
melodieus tuneful
melodisch tuneful
melodrama melodrama
melodramatisch melodramatic
men one
menen believe
menen conceive
menen consider
menen deem
menen guess
menen imagine
menen presume
menen reckon
menen suppose
menen think
mengeling mixture
mengelmoes mixture
mengen blend
mengen mingle
mengen mix
mengen shuffle
mengsel blend
mengsel mix
mengsel mixture
menig many
menigmaal frequently
menigmaal often
menigmaal regularly
menigte crowd
menigte heap
menigte mass
menigte mound
menigte multitude
menigte pack
menigte pile
menigvuldig diverse
menigvuldig varied
menigvuldig various
mening assumption
mening opinion
mening persuasion
mening sentiment
mening supposition
mening thought
mening view
mennen care
mennen conduct
mennen deal
mennen direct
mennen guide
mennen handle
mennen lead
mennen manage
mennen steer
mens man
mensdom humanity
mensdom man
mensdom mankind
mensdom world
menselijk human
menselijk humane
menselijk individual
menselijk mortal
menselijk person
menselijk somebody
menselijk someone
menselijk soul
mensen people
menseneter cannibal
mensheid humanity
mensheid man
mensheid mankind
mensheid world
menslievendheid charity
mentaal mental
mentaliteit mentality
mentaliteit outlook
mentor counsellor
menu card
mep bang
mep bash
mep belt
mep blow
mep knock
mep smash
mep wallop
merel blackbird
meren moor
merendeel bulk
merendeel majority
merendeels mostly
merg pith
merkbaar appreciable
merken mark
merkstof tracer
merkteken character
merkteken mark
merkteken marker
merkteken marking
merkteken sign
merkwaardig notable
merkwaardig noteworthy
merkwaardig remarkable
mes knife
mesje blade
messing brass
mest dung
mest fertilizer
mest manure
mest muck
mesten fatten
mesten fertilize
met against
met in
met through
met upon
met with
metaal metal
metaaldraad wire
metaalfabriek factory
metaalfabriek mill
metaalmengsel alloy
metaalmengsel metal
metalen metal
metalen metallic
metamorfose metamorphosis
metamorfose transformation
metamorfose translation
meteen directly
meteen immediately
meteen instantly
meteen now
meten compute
meten measure
meteoriet meteorite
meteorologie meteorology
meter meter
meter metre
methode method
methodisch methodical
metriek metric
metro tube
metro underground
metropoliet archbishop
metropolis metropolis
metropool city
metropool metropolis
metrum meter
metrum metre
metselaar mason
metselen build
metselen construct
metselen make
metselkalk mortar
metselwerk masonry
metterdaad actually
metterdaad indeed
meubels furniture
mevrouw lady
mezelf myself
mica mica
microbe bug
microbe germ
microbe microbe
microfilm microfilm
microfoon microphone
microscoop microscope
middag midday
middag noon
middageten dinner
middagmaal dinner
middel expedient
middel instrument
middel means
middel remedy
middel resource
middel tool
middel waist
middelbaar average
middelbaar mean
middelbaar middle
middellijn diameter
middelmaat eye
middelmaat heart
middelmaat middle
middelpunt centre
middelpunt eye
middelpunt heart
middelpunt middle
middelste central
midden amidst
midden eye
midden heart
midden middle
middenin among
middenweg compromise
middernacht midnight
mier ant
mierik horseradish
mierikswortel horseradish
migratie migration
migrerend migrant
mij me
mijden avoid
mijden evade
mijl mile
mijmeraar dreamer
mijmeren daydream
mijmeren dream
mijmering reverie
mijn auction
mijn mine
mijn my
mijnbouw excavation
mijnbouw mining
mijnschacht shaft
mijnwerker miner
mijter mitre
mijzelf myself
mik bread
mik loaf
mikken aim
mikken intend
mikpunt aim
mikpunt butt
mikpunt object
mikpunt objective
mikpunt target
mikpunt thing
mild big
mild generous
mild gentle
mild handsome
mild liberal
mild mild
mildheid gentleness
mildheid meekness
mildheid mildness
milieu environment
milieu environs
milieu surround
milieu surroundings
militair military
militant truculent
miljoen million
millennium millennium
milt spleen
min diminutive
min little
min love
min minor
min minus
min modest
min narrow
min small
minachten despise
minachting contempt
minachting disdain
minachting scorn
mindere subordinate
minderen diminish
minderheid minority
minderjarig minor
minderjarigheid infancy
minderjarigheid minority
minderwaardig inferior
mineraal mineral
miniem minimum
minimaal minimum
minimum minimum
minister minister
ministerie ministry
ministerieel ministerial
minnaar lover
minnares lover
minoriteit minority
minpunt disadvantage
minus minus
minuscuul diminutive
minuscuul dwarf
minuscuul midget
minuscuul tiny
minutieus accurate
minutieus precise
minuut minute
miraculeus miraculous
mirakel miracle
mis incorrect
mis mass
mis wrong
misbruik abuse
misbruik misuse
misbruiken abuse
misdaad crime
misdadig criminal
misdadiger criminal
misdadiger crook
misdadiger delinquent
misdadiger felon
misdadiger outlaw
misdrijf crime
misdrijf infringement
misdrijf violation
miserabel abject
miserabel deplorable
miserabel low
miserabel miserable
miserabel woeful
miserabel wretched
misère misery
misgrijpen miss
misgunnen envy
mishandelen abuse
mishandelen torment
miskelk chalice
miskelk goblet
miskraam abortion
miskraam miscarriage
misleiden cheat
misleiden deceive
misleidend fallacious
mislopen miss
mislukken abort
mislukken fail
mislukken miscarry
mislukking failure
mislukt abortive
misplaatst unseemly
misschien perchance
misschien perhaps
misselijk disgusting
misselijk nauseous
misselijkheid disgust
misselijkheid qualm
misselijkheid sickness
missen lack
missen miss
missie mission
missionaris missionary
missive letter
mist fog
mist mist
mistig foggy
mistig fuzzy
mistig hazy
mistig misty
mistroostig blue
mistroostig dark
mistroostig dismal
mistroostig gloomy
mistroostig grim
misverstand mistake
misverstand misunderstanding
mixen blend
mixen mingle
mixen mix
mixen shuffle
mobiel mobile
mobiliseren mobilize
modder clay
modder muck
modder mud
modder ooze
modder slime
modder sludge
modderen botch
modderig muddy
mode fashion
mode manner
mode mode
mode style
mode way
model blueprint
model design
model framework
model model
model pattern
modelleren model
modelleren mould
modellering model
modern modern
moderniseren modernize
moderniseren update
modieus fashionable
modieus stylish
modificatie accommodation
modificatie adaptation
modificatie adjustment
modificatie fitting
modificatie version
modificeren modify
modus fashion
modus manner
modus mode
modus style
modus way
moe weary
moed bravery
moed courage
moed heart
moed mettle
moed nerve
moed spunk
moeder mother
moedig brave
moedig courageous
moedig valiant
moedwillig deliberately
moedwillig intentional
moeheid fatigue
moeheid weariness
moeilijk arduous
moeilijk difficult
moeilijk hard
moeilijk inconvenient
moeilijkheid difficulty
moeilijkheid problem
moeilijkheid trouble
moeite attempt
moeite effort
moeite try
moer marsh
moer nut
moer swamp
moeras bog
moeras marsh
moeras mire
moeras swamp
moersleutel spanner
moersleutel wrench
moes gruel
moes jam
moes mess
moes mush
moet blot
moet daub
moet slur
moet smear
moet smudge
moet spot
moeten ask
moeten demand
moeten have
moeten involve
moeten must
moeten need
moeten require
moeten take
mogelijk perhaps
mogelijk possible
mogelijkerwijs perhaps
mogelijkheid possibility
mogen like
mogendheid potency
mogendheid power
mol mole
molecuul molecule
molen grinder
molen mill
molenaar miller
mom mask
mombakkes mask
moment bit
moment flash
moment instant
moment minute
moment moment
moment second
moment twinkling
moment wink
mompelen mutter
monarch monarch
monarch sovereign
mond aperture
mond mouth
mond opening
mond orifice
mondeling oral
mondeling orally
mondeling verbal
mondig grown-up
monding mouth
mondvol morsel
mondvol mouthful
monnik monk
monocle monocle
monoloog monologue
monopolie monopoly
monotoon monotonous
monster monster
monster sample
monster specimen
monsterachtig monstrous
monsterachtigheid monstrosity
montage mounting
monter cheerful
monter gay
monter jaunty
monter jolly
monter merry
monter sunny
monteren assemble
monteren fit
monteren fix
monteren harden
monteren link
monteren mount
monteren season
montuur setting
monument memorial
monument monument
monumentaal monumental
mooi beautiful
mooi fine
mooi handsome
mooi pretty
mooiprater flatterer
Moor Moor
moord murder
moorddadig deadly
moorddadig mortal
moorden massacre
moorden murder
moordenaar assassin
moordenaar killer
moordenaar murderer
moordlustig bloodthirsty
moordpartij massacre
moordziek bloodthirsty
moot slice
mop blot
mop daub
mop gag
mop jest
mop joke
mop laugh
mop slur
mop smear
mop smudge
mop spot
mop wheeze
mop witticism
mopperaar grumbler
mopperen growl
mopperen grumble
moppig amusing
moppig comic
moppig comical
moppig funny
mops pug
mopshond pug
moraal ethics
moraal moral
moraal morality
moralist moralist
moraliteit morality
moreel mood
moreel moral
morene moraine
morfeem morpheme
morfine morphine
morfologie morphology
morgen morning
morgen tomorrow
morgenlicht aurora
morgenlicht dawn
morgenlicht daybreak
morgenlicht morning
morgenrood aurora
morgenrood dawn
morgenrood daybreak
morgenrood morning
Moriaan Moor
mormel monster
morrelen fumble
morren growl
morren grumble
morren mutter
morsen spill
morsig dirty
morsig filthy
morsig foul
morsig nasty
morsig unclean
mortel mortar
mortier mortar
mos moss
moskee mosque
mossig mossy
mosterd mustard
mot moth
motie declaration
motie motion
motie resolution
motie resolve
motief incentive
motief inducement
motief motivation
motief motive
motief need
motivatie motivation
motiveren motivate
motor bike
motor engine
motor motor
motor motorcycle
motorfiets bike
motorfiets motorcycle
motorisch locomotive
motorisch motor
motoriseren motorize
motorkap bonnet
motorkap hood
motregenen drizzle
motregenen mizzle
mottig damp
mottig moist
motto motto
motto slogan
mousseline muslin
mousserend sparkling
mout malt
mouw sleeve
mozaïek mosaic
mud hectolitre
mudvol replete
muf stale
mug gnat
muil gob
muil hole
muil jaws
muil maw
muil mouth
muil mule
muil muzzle
muil trap
muil yap
muildier mule
muiltje mule
muis mouse
muisstil noiseless
muiten revolt
muiter mutineer
muiter rebel
muiterij mutiny
muiterij rebellion
mul loose
mul powdery
mul sandy
mulder miller
multipliceren duplicate
multipliceren multiply
mummelen mutter
mummie mummy
munitie ammunition
munt coin
munt mint
muntkenner numismatist
muntkunde numismatics
muntmeester cashier
muntsoort currency
muntstempel stamp
murmelen burble
murmelen murmur
murmelen purl
murw soft
mus sparrow
museum museum
musicus musician
musicus player
musket musket
musketier musketeer
muskiet mosquito
muskus musk
mutant mutation
mutant sport
mutatie mutation
muts cap
mutsaard faggot
muur wall
muze muse
muziek music
muziekkapel chapel
muziekkorps orchestra
muzieknoot annotation
muzieknoot notation
muzieknoot note
muzieknoot tone
muzieksleutel clef
muziektent bandstand
muziekwetenschap musicology
muzikaal musical
muzikant musician
muzikant player
mysterie mystery
mysterie secret
mysterieus abstruse
mysterieus deep
mysterieus mysterious
mysticisme mysticism
mystiek mystic
mystiek mystical
mystificatie bewilderment
mystificatie mystification
mythe myth
mythisch mythical
mythologie mythology
'n an
na after
na behind
na subsequently
naad seam
naadloos seamless
naaf hub
naaf nave
naaien needlework
naaien screw
naaikunst needlework
naaister needlewoman
naaister seamstress
naaivak needlework
naakt bare
naakt naked
naakt nude
naaktheid nakedness
naaktheid nudity
naaktlopen nudism
naaktloper nudist
naaktloperij nudism
naaktslak slug
naald needle
naald pin
naam appellation
naam name
naam reputation
naam repute
naamdag name-day
naamgever godfather
naamloos anonymous
naamloos nameless
naamwoord appellation
naamwoord name
naar along
naar bleak
naar by
naar filthy
naar foul
naar ill
naar nasty
naar past
naar sick
naar to
naar vile
naargeestig blue
naargeestig dark
naargeestig desolate
naargeestig dismal
naargeestig gloomy
naargeestig grim
naargeestig moody
naargeestig morose
naargeestig sour
naargeestig sullen
naarstig diligent
naarstig hardworking
naarstig industrious
naarstigheid industry
naast alongside
naast at
naast beside
naast by
naast close
naast near
naast next
naasten nationalize
naastenliefde charity
naasting nationalization
nabehandeling follow-up
nabeschouwing commentary
nabij at
nabij beside
nabij by
nabij close
nabij nearby
nabijheid closeness
nabijheid locality
nabijheid neighbourhood
nabijheid proximity
nabijheid vicinity
nablijven remain
nabootsen copy
nabootsen imitate
nabootsen mimic
nabootser mimic
nabootsing counterfeit
nabootsing forgery
nabootsing imitation
naburig adjacent
naburig adjoining
naburig nearby
naburig neighbouring
nabuur neighbour
nacht dark
nacht night
nachtegaal nightingale
nachtelijk nocturnal
nachtevening equinox
nachtvlinder moth
nadeel detriment
nadeel disadvantage
nadeel drawback
nadeel harm
nadeel hurt
nadeel injury
nadeel loss
nadelig disadvantageous
nadelig harmful
nadelig injurious
nadelig noxious
nadelig prejudicial
nadenken meditate
nadenkend meditative
nadenkend thinking
nader further
naderen advance
naderhand afterwards
naderhand subsequently
nadoen imitate
nadruk accent
nadruk emphasis
nadruk reprint
nadrukkelijk emphatic
nagaan consider
nagaan deal
nagaan examine
nagaan explore
nagaan follow
nagaan investigate
nagaan research
nagaan see
nagaan take
nagaan watch
nagalm echo
nagalm reverberation
nagekomen subsequent
nagel nail
nagelen nail
nagelriem cuticle
nagemaakt artificial
nagerecht dessert
nagerecht sweet
nageslacht posterity
nageslacht progeny
naïef naive
naijver jealousy
najaar autumn
najaar fall
najagen aspire
najagen chase
najagen persecute
najagen pursue
nakijken examine
nakijken revise
nakijken supervise
naklank echo
naklank resonance
naklank reverberation
naklinken echo
naklinken resound
nakomeling issue
nakomeling replacement
nakomeling successor
nakomelingschap offspring
nakomen follow
nalaten bequeath
nalaten omit
nalaten overlook
nalatig careless
nalatig delinquent
nalatig derelict
nalatig neglectful
nalatigheid carelessness
nalatigheid neglect
nalatigheid negligence
naleving accomplishment
naleving achievement
namaak counterfeit
namaak forgery
namaak imitation
namaken copy
namelijk namely
nameloos nameless
narcoticum drug
narennen chase
narigheid misery
nasaal nasal
nastreven aspire
nastreven chase
nastreven pursue
nat soggy
nat wet
natie country
natie land
natie nation
nationaal national
nationaliseren nationalize
nationalisme nationalism
nationaliteit nationality
natuur nature
natuurkunde physics
natuurlijk natural
natuurlijk naturally
nauw cramped
nauw narrow
nauw strait
nauw tight
nauwelijks barely
nauwelijks hardly
nauwelijks scarcely
nauwgezet accurate
nauwgezet exact
nauwgezet exactly
nauwgezet just
nauwgezet precise
nauwgezet precisely
nauwgezet prompt
nauwgezet punctual
nauwgezetheid accuracy
nauwgezetheid exactitude
nauwgezetheid precision
nauwkeurig accurate
nauwkeurig correct
nauwkeurig exact
nauwkeurig precise
nauwkeurig prompt
nauwkeurig punctual
nauwkeurigheid accuracy
nauwkeurigheid exactness
nauwkeurigheid precision
nauwkeurigheid truth
nauwsluitend tight
navel navel
navigatie navigation
navigeren navigate
navolging counterfeit
navolging forgery
navolging imitation
navraag query
navraag question
nazaat issue
nazaat offspring
nazaat replacement
nazaat successor
nazeggen repeat
neb beak
neb bill
neb nib
necrologie obituary
nectar nectar
nederig humble
nederigheid humility
nederlaag defeat
nederzetting colony
nederzetting settlement
nee no
nee not
neef cousin
neef nephew
neen no
neen not
neerdaling declension
neerdaling decline
neerdaling descent
neerdaling fall
neerdruipen drain
neerdrukken depress
neerhalen lower
neerhouwen massacre
neerlaten lower
neerleggen abdicate
neerleggen lay
neerleggen place
neerleggen pose
neerleggen position
neerleggen put
neerleggen resign
neerleggen set
neerschrijven write
neerslaan choke
neerslaan quell
neerslaan suffocate
neerslaan suppress
neerslachtig blue
neerslachtig down
neerslachtig low
neerslachtigheid depression
neervallen fall
neervellen overthrow
negatief negative
negen nine
negende ninth
neger spade
negeren ignore
negligé undress
neigen incline
neigen tilt
neiging disposal
neiging inclination
nek nape
nek neck
neologisme neologism
nerf rib
nerf vein
nering business
nering commerce
nering trade
neringdoende shopkeeper
nerveus anxious
nerveus nervous
nerveus uneasy
nest nest
nestelen nest
nesthaar down
nesthaar fluff
net beautiful
net clean
net correct
net elegant
net fine
net handsome
net honest
net net
net network
netel nettle
neteldoek muslin
netjes decently
netjes properly
netto clear
netto clearly
netto neat
netto net
netwerk mesh
netwerk net
netwerk network
netwerk web
neus acme
neus crest
neus crown
neus elevation
neus height
neus nose
neus peak
neus pinnacle
neus point
neus summit
neus tip
neus top
neusgat nostril
neushoorn rhino
neushoorn rhinoceros
neutraal impartial
neutraal neutral
nevel fog
nevel haze
nevel mist
nevelig foggy
nevelig fuzzy
nevelig hazy
nevelig misty
nicht cousin
nicht niece
nicotineverslaving smoke
niemand nobody
niemand no-one
niemendal cipher
niemendal none
niemendal nothing
niemendal null
niemendal zero
nier kidney
niesen sneeze
nieskruid hellebore
niet no
niet not
nietig conceited
nietig fruitless
nietig futile
nietig vain
nietigheid conceit
nietigheid vanity
niet-ingewijde layman
nietje bracket
nietje clamp
nietje parenthesis
nietje staple
niets cipher
niets none
niets nothing
niets null
niets zero
nietswaardig abject
nietswaardig worthless
nietszeggend commonplace
nietszeggend hackneyed
nietszeggend stock
nietszeggend trite
niettegenstaande despite
niettegenstaande notwithstanding
niettemin however
niettemin nevertheless
niettemin notwithstanding
niettemin still
niettemin yet
nieuw fresh
nieuw new
nieuw novel
nieuweling novice
nieuwerwets modern
nieuwigheid news
nieuwigheid novelty
nieuws intelligence
nieuws news
nieuws novelty
nieuws word
nieuwsgierig curious
nieuwsgierig inquisitive
nieuwsgierig speculative
nieuwsgierigheid curiosity
nieuwsgierigheid oddity
nieuwsgierigheid peculiarity
nieuwsgierigheid rarity
nieuwtje news
nieuwtje novelty
niezen sneeze
nihil cipher
nihil nothing
nihil null
nihil zero
nijd envy
nijdig angry
nijgen curtsy
nijging obeisance
nijlpaard hippo
nijlpaard hippopotamus
nijpen pinch
nijptang pincers
nijver diligent
nijver hardworking
nijver industrious
nikkel nickel
niks cipher
niks none
niks nothing
niks null
niks zero
nimbus halo
nimbus nimbus
nimmer never
nis bay
nis corner
nis niche
nis recess
nis recession
niveau degree
niveau grade
niveau level
nobel noble
nobel solid
nobel worthy
noch neither
noden invite
nodig necessary
noemen call
noemen cite
noemen mention
noemen name
noemen quote
noen midday
noen noon
nog still
nog yet
nogal enough
nogal plenty
nogal sufficiently
nogmaals again
nogmaals anew
nomade nomad
nomadisch nomadic
nomenclatuur language
nomenclatuur terminology
nonchalance carelessness
nonchalance indifference
nonchalance neglect
nonchalance negligence
nonchalant careless
nonchalant delinquent
nonchalant derelict
nonchalant neglectful
nonchalant nonchalant
nonsens nonsense
nood danger
nood deficiency
nood demand
nood distress
nood hazard
nood lack
nood misery
nood need
nood penury
nood peril
nood risk
nood want
noodlottig fatal
noodlottig fateful
noodzaak demand
noodzaak essential
noodzaak necessary
noodzaak necessity
noodzaak need
noodzaak penury
noodzaak requirement
noodzaak requisite
noodzakelijk necessary
noodzakelijkheid essential
noodzakelijkheid necessary
noodzakelijkheid necessity
noodzakelijkheid requirement
noodzakelijkheid requisite
noodzaken compel
noodzaken force
nooit never
noord north
noordelijk northern
noorden north
Noordpoolgebied Arctic
noords northern
nor clink
nor gaol
nor jail
nor prison
norm criterion
norm measure
norm norm
norm standard
normaal criterion
normaal measure
normaal normal
normaal standard
nors brutal
nors dark
nors gruff
nors harsh
nors moody
nors morose
nors rough
nors sour
nors sullen
nors surly
nors ugly
nors unkind
nors unpleasant
nota account
nota annotation
nota bill
nota invoice
nota notation
nota note
nota tone
notaris notary
notitie annotation
notitie notation
notitie note
notitie tone
notulen minutes
notulen protocol
nou now
novice novice
nu now
nuance hue
nuance nuance
nuance shade
nuance tincture
nuance tint
nuance tone
nuancering hue
nuancering nuance
nuancering shade
nuancering tincture
nuancering tint
nuancering tone
nuchter abstemious
nuchter sober
nuchter temperate
nucleair atomic
nucleair nuclear
nudisme nudism
nudist nudist
nuk caprice
nuk impulse
nuk vagary
nuk whim
nukkig capricious
nukkig fitful
nul cipher
nul nothing
nul nought
nul null
nul zero
numero number
numismatiek numismatics
nummer cipher
nummer digit
nummer figure
nummer number
nummer numeral
nurks brutal
nurks gruff
nurks harsh
nurks rough
nurks sour
nurks surly
nurks ugly
nurks unkind
nurks unpleasant
nut usefulness
nut utility
nutteloos fruitless
nutteloos futile
nutteloos good-for-nothing
nutteloos useless
nutteloos vain
nuttig serviceable
nuttig useful
nuttig valuable
nuttigen eat
nuttigen feed
oase oasis
object object
object thing
objectief aim
objectief object
objectief objective
objectief target
oblie waffle
obligatie bond
obligatie duty
obligatie obligation
obligatie responsibility
obsceen abhorrent
obsceen detestable
obsceen obscene
obsceen repugnant
obsceen repulsive
obscuur obscure
obscuur opaque
obscuur vague
obsederen obsess
observatie observance
observatie observation
obsessie compulsion
obsessie obsession
obstakel obstacle
obstakel obstruction
obstipatie constipation
obstipatie irregularity
occult occult
oceaan ocean
oceanisch oceanic
ochtend morning
ochtendgloren dawn
ochtendgloren daybreak
ochtendgloren morning
ochtendjas undress
octopus octopus
octrooi patent
oculeren inoculate
odeur aroma
odeur essence
odeur fragrance
odeur perfume
odeur scent
oefenen exercise
oefenen practise
oerbewoner aboriginal
oerbewoner native
oerwoud jungle
oeuvre works
oever bank
oever border
oever edge
oever shore
of if
of or
of whether
offensief access
offensief aggression
offensief attack
offensief hostility
offensief offensive
offensief onset
offer sacrifice
offer victim
offeren sacrifice
offerte bid
offerte offer
offerte offering
offerte tender
officieel official
officier officer
offreren offer
ofschoon although
ofschoon though
ogenblik bit
ogenblik flash
ogenblik instant
ogenblik minute
ogenblik moment
ogenblik second
ogenblik twinkling
ogenblik wink
ogenblikkelijk immediate
okay correct
okay good
okay okay
okkernoot walnut
olie crude
olie oil
olie petroleum
oliën oil
olifant elephant
olifantssnuit proboscis
olifantssnuit trunk
olijf olive
olijk frolic
olijk frolicsome
olm elm
om around
om by
om for
om on
om past
om to
om upon
oma grandmother
omarmen embrace
omarmen hug
ombrengen kill
ombrengen slay
ombuigen bend
omdat as
omdat because
omdat for
omdraaien turn
omelet omelette
omen omen
omen portent
omen presage
omgaan circumvent
omgang procession
omgang relation
omgang understanding
omgekeerd converse
omgekeerd inverse
omgekeerd reverse
omgeven surround
omgeving area
omgeving arena
omgeving ball
omgeving domain
omgeving environment
omgeving environs
omgeving field
omgeving globe
omgeving orb
omgeving orbit
omgeving sphere
omgeving surround
omgeving surroundings
omgooien overthrow
omgorden gird
omheining fence
omhelzen embrace
omhelzen hug
omhelzing embrace
omhelzing hug
omhoog above
omhoog up
omhullen envelop
omkeer alteration
omkeer change
omkeer modification
omkeer transformation
omkeer translation
omkeren invert
omkeren overthrow
omkeren reverse
omkeren turn
omkleden clothe
omkomen lapse
omkomen pass
omkomen perish
omkomen surpass
omkopen bribe
omkoping bribery
omkoping graft
omleggen commute
omleiding detour
omlijning contour
omlijning outline
omlijsten frame
omlijsting framework
omloop circulation
omloop traffic
ommezijde back
ommezijde reverse
omploegen plough
omringen encompass
omringen surround
omroepen broadcast
omroepster announcer
omroeren froth
omroeren whip
omroeren whirl
omschakelen commute
omschrijven define
omschrijving definition
omslag concealment
omslag cover
omslag covert
omslag lid
omslag screen
omsluieren veil
omsluiten enclose
omstandig detailed
omstandig elaborate
omstandigheid circumstance
omstreken environment
omstreken environs
omstreken surround
omstreken surroundings
omtrek configuration
omtrek contour
omtrek environs
omtrek form
omtrek outline
omtrek outskirts
omtrek perimeter
omtrek shape
omtrent around
omvang bulk
omvang dimension
omvang extend
omvang extent
omvang proportion
omvang size
omvang volume
omvangrijk ample
omvangrijk bulky
omvangrijk extensive
omvatten comprise
omvergooien overthrow
omvormen transform
omvorming transformation
omvorming translation
omvouwen fold
omwalling rampart
omwenteling revolution
omzet turnover
omzetten displace
omzetten move
omzetting transformation
omzetting translation
onaangenaam bleak
onaangenaam blue
onaangenaam dark
onaangenaam dismal
onaangenaam filthy
onaangenaam foul
onaangenaam gloomy
onaangenaam grim
onaangenaam nasty
onaangenaam obnoxious
onaangenaam unpleasant
onaangenaam vile
onaangetast integral
onaannemelijk incredible
onaardig brutal
onaardig gruff
onaardig harsh
onaardig rough
onaardig sour
onaardig surly
onaardig ugly
onaardig unkind
onaardig unpleasant
onachtzaam careless
onachtzaam delinquent
onachtzaam derelict
onachtzaam neglectful
onafgebroken continuous
onafgebroken lasting
onafhankelijk absolute
onafhankelijk autonomous
onafhankelijk independent
onafhankelijkheid independence
onbedekt bare
onbedekt naked
onbedekt nude
onbedorven fresh
onbedorven guiltless
onbedorven innocent
onbedorven recent
onbedorvenheid innocence
onbeduidend insignificant
onbeduidend meaningless
onbeduidend trifling
onbeduidend unimportant
onbegrensd boundless
onbegrensd unlimited
onbeheerd derelict
onbeholpen awkward
onbehouwen crude
onbehouwen natural
onbehouwen petroleum
onbehouwen raw
onbehouwen rough
onbehouwen rude
onbekend dark
onbekend obscure
onbekend opaque
onbekend vague
onbekende stranger
onbekrompenheid abundance
onbelangrijk conceited
onbelangrijk unimportant
onbeleefd rude
onbelemmerd free
onbenullig foolish
onbenullig stupid
onbenullig vulgar
onbepaald obscure
onbepaald opaque
onbepaald uncertain
onbepaald vague
onbeperkt boundless
onbeperkt unlimited
onberekenbaar capricious
onberekenbaar fitful
onberispelijk immaculate
onbeschaafd natural
onbeschaafd raw
onbeschaafd rude
onbeschaamd brazen
onbeschaamd fresh
onbeschaamd impertinent
onbeschaamd impudent
onbeschaamd insolent
onbeschaamd saucy
onbeschaamd smart
onbescheiden arrogant
onbescheidenheid pretence
onbeschoft shameless
onbestaanbaar impossible
onbetaald outstanding
onbetekenend meaningless
onbeweeglijk fixed
onbeweeglijk motionless
onbewerkt crude
onbewerkt natural
onbewerkt petroleum
onbewerkt raw
onbewerkt rough
onbewerkt rude
onbewust unconscious
onbezet free
onbezet vacant
onbezet void
onbezorgd serene
onbezorgd untroubled
onbruikbaar good-for-nothing
onbruikbaar useless
onder among
onder below
onder beneath
onder between
onder during
onder for
onder under
onder underneath
onderbeen leg
onderbeen paw
onderbinden moor
onderbreken interrupt
onderbreking break
onderbreking disruption
onderbreking gap
onderbreking intermission
onderbreking interruption
onderbreking pause
onderbreking suspension
onderbroek panties
onderbroek pants
onderbroek underpants
onderbuik abdomen
onderbuik belly
onderbuik stomach
onderdak housing
onderdak lodging
onderdanig humble
onderdeel component
onderdeel part
onderdeel piece
onderdeel portion
onderdompelen immerse
onderdrukken choke
onderdrukken inhibit
onderdrukken quell
onderdrukken suffocate
onderdrukken suppress
ondergaan abide
ondergaan bear
ondergaan endure
ondergaan perish
ondergaan suffer
ondergang doom
ondergang hell
ondergeschikte subordinate
ondergraven subvert
ondergraven undermine
ondergrond bed
ondergrond bottom
ondergrond ground
ondergrond land
ondergrond soil
onderhandelen treat
onderhorig dependent
onderhoud care
onderhoud conversation
onderhoud interview
onderhoud maintenance
onderhouden amuse
onderhouden entertain
onderhouden hold
onderhouden keep
onderhouden maintain
onderhouden preserve
onderkennen distinguish
onderkennen recognise
onderkomen abode
onderkomen accommodation
onderkomen domicile
onderkomen dwelling
onderkomen habitation
onderkomen home
onderkomen residence
onderkomen shelter
onderlegger beam
onderlegger girder
onderlijf abdomen
onderlijf belly
onderlijf stomach
onderling mutual
onderling reciprocal
ondermijnen subvert
ondermijnen undermine
ondermijnend subversive
ondernemen undertake
ondernemend enterprising
onderneming enterprise
onderpand pledge
onderpand security
onderricht instruction
onderrichting education
onderrok petticoat
onderscheid difference
onderscheid distinction
onderscheiden discern
onderscheiden distinguish
onderscheiding decor
onderscheiding décor
onderscheiding decoration
onderscheiding distinction
onderscheiding ornament
onderscheiding renown
onderschrift championship
onderschrift head
onderschrift heading
onderschrift title
onderste bottom
onderstelling assumption
onderstelling hypothesis
onderstelling possibility
onderstelling premise
onderstelling supposition
onderstelling theory
ondersteunen support
ondersteuning relief
ondersteuning subsidy
ondersteuning support
onderstrepen underline
ondertekening signature
ondervinding experience
ondervragen interrogate
ondervragen question
ondervragen quiz
onderwerp object
onderwerp subject
onderwerp theme
onderwerp thing
onderwerp topic
onderwerpen subdue
onderwerpen subjugate
onderwerpen submit
onderwijs education
onderwijs instruction
onderwijs teaching
onderwijs tuition
onderwijzen coach
onderwijzen tutor
onderwijzer instructor
onderwijzer teacher
onderwijzeres teacher
onderzoek examination
onderzoek exploration
onderzoek hunting
onderzoek investigation
onderzoek quest
onderzoek research
onderzoek search
onderzoek test
onderzoeken examine
onderzoeken explore
onderzoeken investigate
onderzoeken research
onderzoeken try
ondeugd vice
ondeugend bad
ondeugend evil
ondeugend frolic
ondeugend frolicsome
ondeugend mischievous
ondeugend wicked
ondiep shallow
ondiep superficial
ondier monster
onding absurdity
onding nonsense
ondoordringbaar impenetrable
ondoorgrondelijk abysmal
ondraaglijk unbearable
onduidelijk cloudy
onduidelijk indistinct
onduleren corrugate
onecht affected
onecht bogus
onecht false
onecht unnatural
oneigenlijk figurative
oneindig eternal
oneindig everlasting
oneindig infinite
oneindig perpetual
oneindigheid eternity
oneindigheid forever
ongebruikelijk unusual
ongedierte vermin
ongegeneerdheid abandonment
ongegeneerdheid desertion
ongehuwd single
ongehuwd unmarried
ongekunsteld naive
ongeletterd ignorant
ongeletterd illiterate
ongelofelijk incredible
ongeluk accident
ongeluk misfortune
ongeluk mishap
ongelukkig deplorable
ongelukkig unfortunate
ongelukkig unhappy
ongelukkig unlucky
ongelukkig woeful
ongelukkig wretched
ongelukkige unfortunate
ongelukkigerwijs alas
ongelukkigerwijs unfortunately
ongemak discomfort
ongemeen rare
ongenoemd anonymous
ongepast unseemly
ongerekend besides
ongerept virgin
ongerept virginal
ongerief discomfort
ongerijmd absurd
ongerijmd ludicrous
ongerijmd preposterous
ongerijmdheid absurdity
ongerust anxious
ongerustheid disquiet
ongeschonden integral
ongetekend anonymous
ongetrouwd single
ongetrouwd unmarried
ongetwijfeld undoubtedly
ongeval accident
ongevallen accident
ongeveer about
ongeveer approximately
ongeveer around
ongeveer roughly
ongeveer some
ongeveinsd sincere
ongevoelig apathetic
ongevoelig indifferent
ongewapend unarmed
ongewild unintentional
ongewoon unusual
ongezien unseen
ongrijpbaar slippery
onhandig awkward
onhandig clumsy
onheil calamity
onheil catastrophe
onheil disaster
onheilspellend baleful
onheilspellend forbidding
onheilspellend ominous
onheilspellend sinister
onheilspellend ugly
onherroepelijk definite
onherroepelijk definitive
onherroepelijk determinate
onheus rude
oningevuld blank
oningevuld white
onjuist erroneous
onjuist false
onjuist incorrect
onjuist mistaken
onjuist wrong
onkies coarse
onkies crude
onkosten cost
onkosten expense
onkundig ignorant
onlangs late
onlangs lately
onlangs recently
onlesbaar insatiable
onlusten insurrection
onlusten mutiny
onlusten rebellion
onlusten revolt
onlusten rising
onlusten uprising
onmens barbarian
onmens savage
onmens wild
onmenselijk barbaric
onmenselijk inhuman
onmiddellijk direct
onmiddellijk directly
onmiddellijk immediate
onmiddellijk immediately
onmiddellijk instantly
onmiddellijk now
onmiddellijk prompt
onmiddellijk quick
onmisbaar indispensable
onmogelijk impossible
onnatuurlijk affected
onnatuurlijk unnatural
onnatuurlijkheid affectation
onnodig needless
onnodig unnecessary
onnozel dizzy
onnozel dull
onnozel giddy
onnozel guiltless
onnozel innocent
onnozel silly
onnozel simple
onnozel stupid
onontbeerlijk indispensable
onontwikkeld ignorant
onopgesmukt bare
onopgesmukt naked
onopgesmukt nude
onophoudelijk endless
onophoudelijk perpetual
onopvallend discrete
onopvallend distinct
onopzettelijk unintentional
onpartijdig impartial
onpartijdig neutral
onpeilbaar abysmal
onplezierig unpleasant
onraad alarm
onraad danger
onraad hazard
onraad peril
onraad risk
onrecht injustice
onrechtvaardig unfair
onregelmatig irregular
onrein dirty
onrein filthy
onrein foul
onrein nasty
onrein unclean
onrust agitation
onrust commotion
onrust disquiet
onrust disruption
onrust disturbance
onrust excitement
onrust ferment
onrust fermentation
onrust flutter
onrust stir
onrust turmoil
onrust unrest
onrust upheaval
onrustig fretful
onrustig restless
onruststoker activist
ons ounce
ons our
ons we
onschadelijk harmless
onschatbaar priceless
onschuld innocence
onschuldig benign
onschuldig guiltless
onschuldig innocent
onsmakelijk disgusting
onsmakelijk nauseous
onstuimigheid impetus
ontaarden degenerate
ontberen lack
ontbinden analyse
ontbinden analyze
ontbinden annul
ontbinden cancel
ontbinden remit
ontbinding abolition
ontbinding abrogation
ontbinding analysis
ontbinding annulment
ontbinding repeal
ontbloot bare
ontbloot naked
ontbloot nude
ontbranden ignite
ontbranding ignition
ontbreken fail
ontbreken lack
ontcijferen decipher
ontdekken detect
ontdekken discover
ontdekken find
ontdekken notice
ontdekken observe
ontdekken uncover
ontdekking discovery
ontdoen strip
ontdoen undress
ontdooien melt
ontdooien thaw
ontelbaar infinite
ontgaan escape
ontgaan flee
ontgoochelen disappoint
ontgoocheling disappointment
onthaal acceptance
onthaal adoption
onthalen entertain
ontheiligen defile
ontheiligen profane
onthouden recall
onthouden recollect
onthouden remember
onthullen disclose
onthullen reveal
onthulling disclosure
onthulling revelation
onthutsen dismay
ontkennen deny
ontkennend negative
ontkennend negatively
ontketenen launch
ontkiemen germinate
ontkomen escape
ontkomen flee
ontkoppelen uncouple
ontlasting dung
ontlasting excrement
ontleden analyse
ontleden analyze
ontleding analysis
ontleedkunde anatomy
ontlokken utter
ontluiken sprout
ontmannen castrate
ontmanteling demolition
ontmoeten encounter
ontmoeten meet
ontmoeten see
ontmoeting encounter
ontmoeting meeting
ontoegankelijk inaccessible
ontogenese development
ontogenese growth
ontploffen explode
ontploffing blast
ontploffing explosion
ontraadselen decipher
ontraadselen solve
ontroeren affect
ontroeren displace
ontroeren impact
ontroeren move
ontroeren stir
ontroeren touch
ontroerend moving
ontroering emotion
ontroering thrill
ontrollen unroll
ontruimen evacuate
ontslaan discharge
ontslaan dismiss
ontslaan exempt
ontslaan fire
ontslaan sack
ontslag discharge
ontslag dismissal
ontslag firing
ontslag liberation
ontslag release
ontslag sack
ontslagname abdication
ontslagneming abdication
ontsluiten unlock
ontsmetten disinfect
ontsnappen escape
ontsnappen flee
ontsnapping escape
ontsnapping flight
ontspannen relax
ontspanning distraction
ontspanning diversion
ontspanning recreation
ontspanning relaxation
ontspringen spring
ontspruiten sprout
ontstaan arise
ontstaan beginning
ontstaan commencement
ontstaan first
ontstaan offset
ontstaan outset
ontstaan start
ontsteken ignite
ontsteken light
ontsteking ignition
ontsteking infection
ontsteking inflammation
ontstekingsbuis plug
ontstekingsbuis stopper
ontstellen dismay
ontsteltenis consternation
ontucht vice
ontvangen accept
ontvangen acquire
ontvangen get
ontvangen have
ontvangen receive
ontvangen take
ontvanger consignee
ontvanger receiver
ontvanger recipient
ontvangst acceptance
ontvangst adoption
ontvangst income
ontvangst receipt
ontvangst reception
ontvangst take
ontvankelijk impressible
ontvankelijk sensitive
ontvankelijkheid susceptibility
ontveinzen conceal
ontveinzen hide
ontvluchten escape
ontvluchten flee
ontvoeren abduct
ontvoering abduction
ontvouwen distribute
ontvouwen spread
ontvreemden steal
ontvreemding theft
ontwaken awake
ontwapenen disarm
ontwerp design
ontwerp outline
ontwerp plan
ontwerp plane
ontwerp project
ontwerp projection
ontwerp scheme
ontwerp sketch
ontwerp study
ontwerpen plan
ontwerpen sketch
ontwijden defile
ontwijden profane
ontwijken avoid
ontwijken dodge
ontwijken elude
ontwijken evade
ontwikkeld cultured
ontwikkelen develop
ontwikkelen reveal
ontwikkeling development
ontwikkeling education
ontwikkeling evolution
ontwikkeling growth
ontwikkeling instruction
ontwikkeling output
ontwikkelingsgang procedure
ontwikkelingsgang process
ontwoekeren reclaim
ontwortelen eradicate
ontwrichten dislocate
ontzag esteem
ontzag regard
ontzag respect
ontzaglijk colossal
ontzeggen deny
ontzenuwen refute
ontzetten discharge
ontzetten dismay
ontzetten dismiss
ontzetten fire
ontzetten sack
ontzetting panic
ontzetting terror
ontzien indulge
ontzien regret
ontzien respect
ontzien spare
onuitstaanbaar impossible
onvatbaar immune
onvatbaarheid immunity
onvatbaarheid resistance
onverenigbaar incompatible
onvergankelijkheid eternity
onverhoeds abrupt
onvermengd absolute
onvermengd consummate
onvermengd everlasting
onvermengd gross
onvermengd perfect
onvermengd pure
onvermengd stark
onvermengd utter
onvermijdelijk inevitable
onverschillig apathetic
onverschillig immaterial
onverschillig indifferent
onverstandig foolish
onvervalst authentic
onvervalst genuine
onverwacht abrupt
onverwachts unexpectedly
onvoldoende deficient
onvoldoende insufficient
onvolledig incomplete
onvolmaakt imperfect
onvolmaakt progressive
onvruchtbaar sterile
onwaar affected
onwaar false
onwaar unnatural
onwaar untrue
onwaar wrong
onwaardeerbaar priceless
onwaarheid falsehood
onwaarheid lie
onwel unwell
onwennig alien
onwennig exotic
onwennig foreign
onwennig strange
onwettig illegal
onwettig illegitimate
onwettig illicit
onwettig outlaw
onzacht hard
onze our
onzedelijk immoral
onzeker doubtful
onzeker dubious
onzeker indecisive
onzeker precarious
onzeker shaky
onzeker uncertain
onzichtbaar invisible
onzijdig neuter
onzin nonsense
onzinnig absurd
onzinnig ludicrous
onzinnig preposterous
onzinnig ridiculous
onzinnig senseless
onzinnigheid nonsense
oog bug
oog dot
oog eye
oog germ
oog hole
oog point
oogglas monocle
oogkas orbit
ooglid eyelid
ooglid lid
oogst crop
oogst harvest
oogsten collect
oogsten gather
oogsten harvest
oogsten reap
oogstmaand August
oogwenk bit
oogwenk flash
oogwenk instant
oogwenk minute
oogwenk moment
oogwenk second
oogwenk twinkling
oogwenk wink
ooievaar stork
ooievaarsbek geranium
ooit ever
ook also
ook besides
ook beyond
ook furthermore
ook likewise
ook too
oom uncle
oomzegger nephew
oor ear
oor grip
oor handle
oor hold
oord location
oord place
oord spot
oordeel judgment
oordeel opinion
oordeel persuasion
oordeel sentiment
oordeel thought
oordeel view
oordelen judge
oorlog war
oorsprong beginning
oorsprong origin
oorsprong root
oorsprong source
oorspronkelijk master
oorspronkelijk original
oorveeg slap
oorzaak cause
oorzaak reason
oost east
oostelijk eastern
oostelijk Oriental
oosten east
oosters eastern
oosters Oriental
ootmoed humility
op above
op in
op on
op up
op upon
opa granddad
opa grandfather
opaal opal
opbellen call
opbellen phone
opbellen ring
opbellen telephone
opbergen stow
opblazen inflate
opborrelen spring
opbreken stop
opbrengen bear
opbrengen create
opbrengen gift
opbrengen give
opbrengen make
opbrengen present
opbrengen produce
opbrengen return
opbrengst crop
opbrengst harvest
opbrengst income
opbrengst output
opbrengst proceeds
opbrengst product
opbrengst production
opbrengst yield
opdagen appear
opdagen emerge
opdagen perform
opdienen serve
opdoeken remove
opdoeken take
opdoeken withdraw
opdracht assignment
opdracht bid
opdracht bidding
opdracht command
opdracht commission
opdracht committee
opdracht dictation
opdracht errand
opdracht mission
opdracht order
opdragen celebrate
opdragen dedicate
opdragen devote
opdragen entrust
opdraven appear
opdraven emerge
opdraven perform
opdrijven boost
opdrijven increase
opdrijven raise
opdringen force
opdringen impose
opdrogen dry
opduikelen excavate
opduikelen grub
opeenhopen accumulate
opeenhopen amass
opeenhopen heap
opeenhopen stack
opeenhoping accumulation
opeenhoping aggregation
opeenhoping assemblage
opeens suddenly
opeenstapelen accumulate
opeenstapelen amass
opeenstapeling accumulation
opeenstapeling aggregation
opeenstapeling assemblage
opeenvolging sequence
opeenvolging succession
opeisen ask
opeisen demand
opeisen involve
opeisen need
opeisen postulate
opeisen require
opeisen take
open free
open open
open overt
open vacant
openbaar populace
openbaar public
openbaar world
openbaarheid promotion
openbaarheid publicity
openbaarmaking announcement
openbaarmaking issue
openbaarmaking proclamation
openbaarmaking publication
openbaren develop
openbaren disclose
openbaren reveal
opendoen open
openen open
opengevallen vacant
openhartig frank
openhartigheid sincerity
openheid frankness
openheid openness
openhouden reserve
opening aperture
opening breach
opening break
opening gap
opening gob
opening hole
opening maw
opening opening
opening orifice
opening rift
opening rupture
opening trap
opening yap
openlijk open
openlijk overt
openlijk public
openmaken open
opera opera
operatekst booklet
operatie operation
opereren operate
opfokken breed
opfokken farm
opfokken grow
opfokken keep
opfokken nurture
opfokken produce
opfokken raise
opfokken rear
opfrissen freshen
opfrissen refresh
opgaan ascend
opgang staircase
opgang stairs
opgave business
opgave job
opgave line
opgave problem
opgave task
opgave trouble
opgeven abandon
opgeven lose
opgeven renounce
opgeven resign
opgeven say
opgeven tell
opgewekt agile
opgewekt alarm
opgewekt alert
opgewekt alive
opgewekt awake
opgewekt bright
opgewekt cheerful
opgewekt gay
opgewekt jolly
opgewekt keen
opgewekt merry
opgewekt nimble
opgewekt quick
opgewekt sharp
opgewekt smart
opgewekt sunny
opgooien toss
opgraven dig
opgraven excavate
opgraven grub
opgraven lift
ophalen elevate
ophalen farm
ophalen grow
ophalen inhale
ophalen lever
ophalen lift
ophalen nurture
ophalen produce
ophalen raise
opharken rake
ophebben wear
ophef ado
ophef din
ophef noise
opheffen cancel
opheffen discontinue
opheffen liquidate
opheffen remove
opheffen stop
opheffen take
opheffen withdraw
ophijsen hoist
ophitsen abet
ophitsen agitate
ophitsen incite
ophitsen provoke
ophitsen rouse
ophitsen stimulate
ophogen elevate
ophogen increase
ophogen lift
ophogen raise
ophopen accumulate
ophopen amass
ophopen heap
ophopen stack
ophouden cease
ophouden complete
ophouden detain
ophouden end
ophouden expire
ophouden finish
ophouden quit
ophouden retain
ophouden support
opinie opinion
opinie persuasion
opinie sentiment
opinie thought
opinie view
opjagen chase
opklimmend rising
opknappen fix
opknappen refresh
opkomen ascend
opkomend new
opkomend novel
opkopen corner
opkopen monopolize
opkroppen suppress
opkweken breed
opkweken farm
opkweken grow
opkweken nurture
opkweken produce
opkweken raise
opkweken rear
oplappen mend
opleggen apply
opleggen employ
opleggen use
oplegger trailer
opleiden educate
opleiden nurture
opleiden raise
opleiden rear
opleiden train
opleiding education
opleiding instruction
opleiding preparation
opleiding teaching
opleiding training
oplettend attentive
oplettendheid attention
oplettendheid heed
oplettendheid regard
opleveren bear
opleveren create
opleveren make
opleveren produce
oplichten swindle
oplosmiddel solvent
oplossen dissolve
oplossen solve
oplossing answer
oplossing dissolution
oplossing resolution
oplossing result
oplossing solution
oplossing solvent
opmaken edit
opmaken waste
opmerkelijk notable
opmerkelijk noteworthy
opmerkelijk remarkable
opmerken remark
opmerking comment
opmerking observance
opmerking observation
opmerking remark
opmeten measure
opname acceptance
opname adoption
opname exposure
opname photo
opname photograph
opname recording
opnemen have
opnemen measure
opnemen receive
opnemen transfer
opnieuw again
opnieuw anew
opofferen sacrifice
oponthoud delay
oponthoud hold
oponthoud postponement
oponthoud sojourn
oponthoud stay
oponthoud wait
oppassend sweet
oppasser keeper
opper haystack
opperen advise
opperen express
opperen propose
opperen suggest
opperhoofd boss
opperhoofd chief
opperhoofd head
oppermachtig autonomous
oppermachtig independent
oppermachtig monarch
oppermachtig sovereign
oppermachtig supreme
opperste superior
oppervlak surface
oppervlakkig shallow
oppervlakkig sketchy
oppervlakkig superficial
oppervlakte area
oppervlakte country
oppervlakte expanse
oppervlakte surface
oppompen pump
oppositie opposition
oppositie resistance
oprapen pick
oprecht blunt
oprecht candid
oprecht forthright
oprecht frank
oprecht outspoken
oprecht sincere
oprecht straightforward
oprechtheid sincerity
oprichten elevate
oprichten erect
oprichten establish
oprichten farm
oprichten found
oprichten grow
oprichten launch
oprichten lever
oprichten lift
oprichten produce
oprichten raise
oprichten rear
oprijlaan access
oprijlaan drive
oprijlaan sweep
oprispen belch
oprispen burp
oprit access
oprit drive
oprit sweep
oproerig insubordinate
oproerig insurgent
oproerig rebel
oproerig rebellious
oproerling mutineer
oproerling rebel
oprollen wind
opruien abet
opruien agitate
opruien incite
opscheppen shovel
opschorten postpone
opschorting delay
opschorting hold
opschorting postponement
opschorting wait
opschrift superscription
opschudden shock
opschudding agitation
opschudding commotion
opschudding disruption
opschudding disturbance
opschudding flutter
opschudding stir
opschudding turmoil
opsieren adorn
opsieren decorate
opslaan elevate
opslaan lift
opslaan raise
opslaan stock
opslag rise
opslag storage
opslagplaats depot
opslagplaats storage
opslagplaats store
opslagplaats storehouse
opslorpen absorb
opslorpen sip
opslorping absorption
opsluiten imprison
opslurpen absorb
opsmuk adornment
opsmuk decoration
opsmuk ornament
opspatten gush
opspatten spurt
opsplitsen divide
opsplitsen part
opsplitsen separate
opstaan ascend
opstaan rise
opstand insurrection
opstand mutiny
opstand rebellion
opstand revolt
opstand rising
opstand uprising
opstandig insubordinate
opstandig insurgent
opstandig rebel
opstandig rebellious
opstap rung
opstap stair
opstap step
opstapelen accumulate
opstapelen amass
opstapje rung
opstapje stair
opstapje step
opstel article
opstel clause
opstel composition
opstellen edit
opstoken abet
opstoken agitate
opstoken incite
opsturen mail
opsturen post
opsturen send
opsturen transmit
optakelen rig
optellen add
optelling addition
optelling plus
opticien optician
optie choice
optie election
optie option
optie pick
optie selection
optillen elevate
optillen lift
optillen raise
optimisme optimism
optimist optimist
optimistisch optimistic
optocht procession
optreden action
optreden activity
optreden presentation
optrekken accelerate
optuigen rig
opvallen hit
opvallen knock
opvallen strike
opvallend outstanding
opvallend prominent
opvallend salient
opvallend spectacular
opvangen have
opvangen receive
opvatting concept
opvoeden coach
opvoeden educate
opvoeden farm
opvoeden grow
opvoeden nurture
opvoeden produce
opvoeden raise
opvoeden rear
opvoeden tutor
opvoeding breeding
opvoeding education
opvoeding instruction
opvoeding nurture
opvoeding raising
opvoeding teaching
opvoedkundige pedagogue
opvolgen follow
opvolgen observe
opvolger replacement
opvolger successor
opvolging sequence
opvolging succession
opvolgster replacement
opvolgster successor
opvorderen requisition
opvrolijken amuse
opvullen upholster
opvulsel stuffing
opwaarts up
opwekken arouse
opwekken awaken
opwekken wake
opwellen spring
opwelling impulse
opwerken embellish
opwinden excite
opwinding excitation
opwinding excitement
opwinding fire
opwinding flame
opzenden mail
opzenden post
opzenden send
opzenden transmit
opzet design
opzet plan
opzet plane
opzettelijk deliberate
opzettelijk intentional
opzettelijk knowing
opzetten tousle
opzetten upholster
opzicht relation
opzichter checker
opzichter controller
opzichter inspector
opzichter steward
opzichter superintendent
opzichter supervisor
opzichtig cheap
opzichtig flash
opzichtig flashy
opzichtig garish
opzichtig gaudy
opzichtig loud
opzichtig pretentious
opzienbarend sensational
opzoeken search
opzoeken see
opzoeken seek
opzoeken visit
opzuigen suck
oraal oral
orakel oracle
oranje orange
oratie address
oratie language
oratie speech
oratorisch oratorical
orchidee orchid
orde order
ordelijk orderly
ordelijk tidy
ordenen arrange
order order
ordinair casual
ordinair common
ordinair everyday
ordner folder
ordonnansofficier adjutant
ordonnansofficier aide-de-camp
orgaan organ
organiek organic
organisatie arrangement
organisatie organization
organisatie system
organisch organic
organiseren organize
organisme being
organisme organism
orgel organ
orgie debauch
orgie debauchery
orgie riot
oriënt east
oriënteren orient
origineel master
origineel original
orkaan hurricane
orkest band
orkest orchestra
orkestratie orchestration
orkestreren score
ornament adornment
ornament decoration
ornament ornament
ornamentaal ornamental
orthodox orthodox
orthografie orthography
os steer
oscilleren oscillate
ostentatief pretentious
oud aged
oud ancient
oud old
ouder father
ouder mother
ouderdom age
ouderloos orphan
ouderwets ancient
ouderwets antique
ouderwets old-fashioned
oudgediende veteran
oudheid antiquity
oud-strijder vet
oud-strijder veteran
ouverture overture
ovaal oval
ovatie ovation
oven furnace
oven kiln
oven oven
oven range
oven stove
over across
over after
over away
over behind
over subsequently
overal everywhere
overblijfsel rest
overblijfsel shadow
overblijfsel trace
overblijfsel vestige
overblijven remain
overblijven rest
overblijven stay
overbodig excess
overbodig extra
overbodig redundant
overbodig spare
overbodig superfluous
overbodig surplus
overbrengen displace
overbrengen move
overbrengen transfer
overbrengen translate
overbrengen transport
overdenken meditate
overdoen sell
overdrager endorser
overdreven exaggerated
overdrijven exaggerate
overeenkomend analogous
overeenkomend correspondent
overeenkomst accord
overeenkomst accordance
overeenkomst agreement
overeenkomst analogy
overeenkomst bargain
overeenkomst concurrence
overeenkomst conformity
overeenkomst contract
overeenkomst convention
overeenkomst deal
overeenkomst resemblance
overeenkomst similarity
overeenkomst treaty
overeenkomst understanding
overeenkomstig analogous
overeenkomstig correspondent
overeenstemmen agree
overeenstemming accord
overeenstemming accordance
overeenstemming agreement
overeenstemming chord
overeenstemming concurrence
overeenstemming conformity
overeenstemming resolution
overeenstemming settlement
overeenstemming understanding
overeind direct
overeind directly
overeind straight
overeind up
overerfelijk hereditary
overerfelijkheid heredity
overgaan lapse
overgaan pass
overgaan sound
overgaan surpass
overgaan transfer
overgang passageway
overgankelijk transitive
overgeven vomit
overgordijn curtain
overgordijn drape
overgordijn drapery
overgordijn mantle
overgordijn pall
overgrootmoeder great-grandmother
overhalen distil
overhandigen deliver
overhandigen hand
overheen across
overheerlijk delicious
overheid authorities
overheid government
overheid regime
overhellen stoop
overhemd shirt
overhoren interrogate
overhouden hold
overhouden keep
overhouden maintain
overhouden preserve
overig additional
overige remainder
overige residual
overige residue
overige rest
overigens besides
overjas coat
overjas overcoat
overkapping roof
overkomen appear
overkomen look
overkomen seem
overlappen overlay
overlaten abandon
overleg consultation
overleven survive
overlevering tradition
overleving endurance
overleving survival
overlijden death
overlijden die
overloop corridor
overloop passage
overlopen transfer
overmeesteren overpower
overname purchase
overnemen buy
overnemen purchase
overplaatsen displace
overplaatsen move
overreding persuasion
overschakelen commute
overschatten overestimate
overschoen galosh
overschoen overshoe
overschot balance
overschot excess
overschot surplus
overseinen telegraph
overslaan skip
overspel adultery
oversteken transfer
overstelpen overwhelm
overstromen flood
overstromen inundate
overstroming deluge
overstroming flood
overstroming inundation
overtollig superfluous
overtreden violate
overtreding infringement
overtreding violation
overtreffen exceed
overtreffen surpass
overtreffen top
overtrekken overtake
overtroeven surpass
overtuigen convince
overtuigen persuade
overtuiging belief
overtuiging conviction
overvloed abundance
overvloed batch
overvloed deal
overvloed flock
overvloed heap
overvloed lot
overvloed mass
overvloed mess
overvloed mint
overvloed peck
overvloed pile
overvloed plenty
overvloed pot
overvloed raft
overvloed sight
overvloed stack
overvloed wad
overvloedig abundant
overvloedig ample
overvloedig copious
overvloedig extensive
overwaarderen overestimate
overwegen consider
overwegen contemplate
overwegen count
overwegen deal
overwegen take
overwegen weigh
overwegend mostly
overweging consideration
overweldigen usurp
overweldigend brilliant
overweldigend expansive
overweldigend glorious
overweldigend grand
overweldigend splendid
overweldigend superb
overwinnaar winner
overwinnen defeat
overwinnen overcome
overwinnen surmount
overwinning triumph
overwinning victory
overwinning win
overzetboot ferry
overzetten render
overzetten translate
overzetting translation
overzicht digest
overzicht summary
ozon ozone
pa dad
pa daddy
pa pop
paadje path
paaien satisfy
paal pale
paal picket
paal pile
paal pole
paal rod
paal stake
paal stanchion
paalwerk palisade
paar brace
paar couple
paar pair
paar span
paar yoke
paard cavalier
paard horse
paard knight
paardebloem dandelion
paardekastanje chestnut
paardenvolk cavalry
paars purple
paars violet
pacht lease
pachten lease
pachten rent
pachter farmer
pachter tenant
pacifist pacifist
pad frog
pad path
pad trail
padden frog
paddestoel fungus
paddestoel mushroom
padvinder scout
paffen fire
paffen shoot
page page
pagina page
pak bundle
pak costume
pak layer
pak package
pak parcel
pak suit
pakhuis depot
pakhuis storage
pakhuis store
pakhuis storehouse
pakhuis warehouse
pakje bundle
pakje package
pakje packet
pakje parcel
pakken capture
pakken catch
pakken grapple
pakken grip
pakken pack
pakken package
pakket bundle
pakket package
pakket packet
pakket parcel
pal coterie
pal firmly
paleis castle
paleis palace
palissade palisade
paljas buffoon
paljas clown
palm palm
palmtak palm
pan pan
pan pot
pand forfeit
pand house
pand pawn
pand pledge
pand security
paneel panel
paniek panic
paniek scare
panorama aspect
panorama panorama
panorama prospect
panorama scene
panorama view
panorama vista
pantalon pants
pantalon trousers
panter leopard
panter panther
pantoffel slipper
pantser armour
pantserkreeft lobster
pap gruel
pap mess
pap mush
papa dad
papa daddy
papa father
papa pop
papaver poppy
papegaai parrot
paperback leaflet
paperback pamphlet
papier document
papier paper
pappa dad
pappa daddy
pappie dad
pappie daddy
parachute chute
parachute parachute
paraderen display
paraderen parade
paradijs paradise
paragraaf paragraph
parallel parallel
parameter parameter
paranoia paranoia
paranoïde paranoid
paraplu umbrella
parasiet parasite
parcours course
pardon forgiveness
pardon pardon
parel pearl
paren mate
paren unite
parfum aroma
parfum essence
parfum fragrance
parfum perfume
parfum scent
parfumeren perfume
parfumeren scent
paring copulation
paring intercourse
paring relation
pariteit equality
pariteit parity
park common
park green
park park
parkeren park
parlement parliament
parlementair parliamentary
parochiaan parishioner
parochie parish
Part component
Part part
Part portion
participeren participate
particulier private
partieel partial
partij faction
partij game
partij part
partij party
partijdig biased
partner associate
partner companion
partner comrade
partner familiar
partner fellow
partner partner
pas but
pas footstep
pas just
pas merely
pas only
pas pace
pas simply
pas step
pas stride
pasmunt change
passage excerpt
passage extract
passage passageway
passage selection
passage traffic
passagier passenger
passagier rider
passen accommodate
passen conform
passen fit
passen suit
passend appropriate
passend becoming
passend convenient
passend opportune
passend proper
passend seemly
passerbeen arm
passeren ignore
passeren lapse
passeren overtake
passeren pass
passeren surpass
passie lust
passie passion
passief inactive
passief passive
pasta dough
pasta paste
pastei pie
pastel pastel
pastoor clergyman
pastoor pastor
pastoor priest
pastoor vicar
pastor clergyman
pastor pastor
pastor priest
patent patent
pater father
patiënt patient
patriarch patriarch
patriciaat nobility
patrijs partridge
patrijspoort skylight
patriot patriot
patriottisme nationalism
patriottisme patriotism
patroon blueprint
patroon boss
patroon cartridge
patroon chief
patroon design
patroon employer
patroon foreman
patroon guide
patroon master
patroon pattern
patroon stencil
patroon template
patrouilleren patrol
paus pope
pauw peacock
pauze break
pauze intermission
pauze interruption
pauze pause
pauze recess
pauze respite
pauze suspension
pauzeren pause
paviljoen pavilion
pedaal pedal
pedagogie education
pedagogie instruction
pedagogie teaching
pedagoog pedagogue
peddel paddle
peddelen paddle
peddelen pedal
peen carrot
peer bulb
peer pear
pees sinew
peet godfather
peetvader godfather
peignoir undress
peil degree
peil grade
peil level
peinzen meditate
peinzen ponder
peinzen ruminate
pekelen pickle
pekelen salt
pelgrim pilgrim
pelgrimage pilgrimage
pelgrimstocht pilgrimage
pelikaan pelican
pels fell
pels fur
pels hide
pels pelt
pels rind
pels skin
pen feather
pen pen
pen plume
penarie abashment
penarie embarrassment
penarie perplexity
penis member
penis penis
penitentie torment
penitentie torture
penning coin
penning decoration
penning medal
penning palm
penning ribbon
penningkundige numismatist
penningmeester cashier
penningmeester treasurer
penny penny
pensioen pension
pensioen retirement
pensioentrekker pensioner
peper pepper
peperen pepper
pepermunt mint
peppel poplar
per for
per in
per inside
per into
per per
per through
per to
per within
perceel building
perceel lot
percent percent
percent percentage
percentage percentage
perfect perfect
perfectie perfection
perikel adventure
perikel danger
perikel hazard
perikel peril
perikel risk
periode period
periodiek periodical
periodiek review
periscoop periscope
perk bed
perk bound
perk boundary
perk frontier
perk lawn
perk limit
perkament parchment
permanent constantly
permanent continually
permanent continuously
permanent permanent
permissie permission
perron quay
perron wharf
pers press
persen oppress
persen press
persen pressing
persen pressure
persen squeeze
personage character
personage human
personage individual
personage mortal
personage person
personage somebody
personage someone
personage soul
personeel force
personeel personnel
personeel staff
personeelslid employee
persoon chap
persoon character
persoon guy
persoon human
persoon individual
persoon mortal
persoon person
persoon somebody
persoon someone
persoon soul
persoonlijk individual
persoonlijk personal
persoonlijk private
persoonlijkheid personality
perspectief perspective
perspectief position
perspectief view
pervers perverse
perzik peach
pessimisme pessimism
pessimist pessimist
pessimistisch pessimistic
pest pestilence
pest plague
pet cap
peter godfather
peterselie parsley
petitie petition
petitie request
petitionnement petition
petitionnement request
petroleum crude
petroleum petroleum
peuk stub
peukje stub
pianist pianist
piano piano
pias buffoon
pias clown
pictogram icon
piëdestal pedestal
piek acme
piek crest
piek crown
piek elevation
piek height
piek peak
piek pinnacle
piek point
piek summit
piek tip
piek top
piekfijn chic
piekfijn elegant
pienter astute
pienter sharp
pienter shrewd
piepen chirp
piepen creak
piepen gnash
piepen grate
piepen grind
piepen peep
piepen twitter
pieper potato
pier dock
pier earthworm
pier mole
pier pier
pier wharf
pies piss
pies urine
pies water
pijl arrow
pijn ache
pijn pain
pijnboom pine
pijnigen torture
pijnlijk painful
pijnlijk troublesome
pijp pipe
pijp piping
pijp rod
pijp tube
pik cock
pik prick
pikant spicy
pikken pick
pikken stab
pikken sting
pil lozenge
pil pill
pil tablet
pilaar column
pilaar pillar
pilaar tower
pilletje corpuscle
pilletje marble
piloot pilot
pimpelen drink
pimpelpaars purple
pimpelpaars violet
pingelen bargain
pingelen haggle
pinken blink
pinnig avaricious
pinnig grasping
pinnig greedy
pinnig mean
pinnig miserly
pinnig stingy
pinnig tight
pion pawn
pionier pioneer
pips pale
piraat pirate
piramide pyramid
pis piss
pis urine
pis water
pisang banana
pissen piss
pissen urinate
piste arena
pit cereal
pit core
pit essence
pit gist
pit grain
pit granule
pit heart
pit kernel
pit marrow
pit meat
pit nucleus
pit pip
pit pith
pit substance
pit sum
pit wick
pittig vivacious
pittigheid verve
pittigheid vivacity
plaag calamity
plaag scourge
plaag torment
plaag torture
plaat disc
plaat disk
plaat icon
plaat image
plaat picture
plaat plate
plaat record
plaat sign
plaat slab
plaats city
plaats courtyard
plaats function
plaats location
plaats metropolis
plaats office
plaats place
plaats post
plaats purpose
plaats role
plaats room
plaats seat
plaats settlement
plaats spot
plaats station
plaats town
plaats use
plaats village
plaatsbewijs note
plaatsbewijs ticket
plaatselijk local
plaatsen deposit
plaatsen insert
plaatsen lay
plaatsen locate
plaatsen place
plaatsen pose
plaatsen position
plaatsen put
plaatsen seat
plaatsen set
plaatsen station
plaatskaartje ticket
plaatsvervangend deputy
plaatsvervangend lieutenant
plaatsvervanger alternate
plaatsvervanger replacement
plafon ceiling
plafond ceiling
plagen tease
plak piece
plak plate
plak slab
plak slice
plakkaat bill
plakkaat card
plakkaat notice
plakkaat placard
plakkaat poster
plakkerig pasty
plakkerig sticky
plakmiddel adhesive
plan aim
plan degree
plan design
plan grade
plan intent
plan intention
plan level
plan meaning
plan plan
plan plane
plan project
plan projection
plan purpose
plan scheme
planeet planet
plank board
plank plank
plank shelf
plannen plan
plant plant
plant vegetation
plantaardig vegetable
plantage plantation
plantengal gall
plantkunde botany
plantsoen common
plantsoen green
plantsoen park
plas lake
plas pool
plas puddle
plassen lap
plassen plash
plassen splash
plassen urinate
plastic plastic
plastiek plastic
plat casual
plat common
plat commonplace
plat everyday
plat flat
plat hackneyed
plat level
plat plateau
plat stock
plat trite
plat vulgar
plateau plateau
platliggend horizontal
plattegrond design
plattegrond plan
plattegrond plane
platteland country
platteland countryside
plattelander countryman
plattelander peasant
plattelander provincial
plattelander rustic
plaveien pave
plaveisel pavement
plavuis tile
plecht castle
plechtig ceremonial
plechtig ceremonious
plechtig formal
plechtig measured
plechtig solemn
plechtig stiff
plechtigheid ceremonial
plechtigheid ceremony
plechtigheid observance
plechtstatig ceremonious
plechtstatig majestic
plechtstatig solemn
plegen accustom
plein place
plein plaza
pleister plaster
pleisterplaats stop
pleitbezorger advocate
pleitbezorger attorney
pleitbezorger counsel
pleitbezorger lawyer
pleiten plea
pleiten plead
plek blot
plek daub
plek patch
plek place
plek slur
plek smear
plek smudge
plek spot
pletten crush
plezier fun
plezier pleasure
plezierboot canoe
plezierig agreeable
plezierig enjoyable
plezierig lovely
plezierig pleasant
plezierig pleasurable
plicht duty
plicht obligation
plicht responsibility
plichtpleging compliment
plichtplegingen ceremonial
plichtplegingen ceremony
plichtplegingen observance
ploeg crew
ploeg squad
ploeg team
ploegen plough
ploert crook
ploert knave
ploert rascal
ploert rogue
ploert scoundrel
ploert villain
plomp awkward
plooi crease
plooi crinkle
plooi fold
plooi furrow
plooi line
plooi pucker
plooi seam
plooi wrinkle
plooien fold
plotseling abrupt
plotseling sudden
plotseling suddenly
plug plug
plug stopper
pluim feather
pluim plume
pluim praise
pluimvee fowl
pluk tuft
plukken collect
plukken cull
plukken gather
plukken pluck
plunderen plunder
plunderen rob
plus plus
plusminus about
plusminus approximately
plusminus around
plusminus roughly
plusminus some
pneumatiek tyre
po pot
podium platform
podium pulpit
podium stage
podium stump
poeder powder
poederen powder
poef puff
poef swelling
poen money
poepen defecate
poes cat
poeslief bland
poeslief sugary
poëtisch poetic
poetsen burnish
poëzie poetry
poëzie verse
pof puff
pof swelling
pogen attempt
pogen endeavour
pogen try
poging attempt
poging effort
poging enterprise
poging essay
poging exertion
poging run
poging sweat
poging test
poging trial
poging try
poker poker
pokken smallpox
polair polar
polemiek controversy
polis policy
politicus politician
politie law
politie police
politieagent officer
politieagent policeman
politiek policy
politiek political
politiek politics
politiepatrouille squad
pollepel spoon
pollutie pollution
pols beat
pols pulse
pols wrist
polshorloge watch
polsslag beat
polsslag pulse
pomp pump
pompelmoes grapefruit
pompen pump
pompoen pumpkin
pompoen squash
pond pound
pont ferry
pontveer ferry
pony pony
Pool Pole
Pools Polish
poort gate
poort gateway
poort portal
poos piece
poos spell
poos time
poos while
poot foot
poot leg
poot paw
pop doll
pop dolly
pop puppet
populair popular
populier poplar
pornografie pornography
porselein porcelain
port port
port stamp
portable portable
portee import
portee meaning
portee significance
portee signification
portefeuille wallet
portie component
portie part
portie portion
portie ration
portiek porch
portier door
portier janitor
portier porter
porto stamp
portret exposure
portret photo
portret photograph
portret portrait
poseren pose
poseren sit
positie place
positie position
positie standing
positief positive
post mail
post picket
post post
post stake
post stanchion
post station
postbeambte mailman
postbode carrier
postbode mailman
postbode postman
poster bill
poster card
poster notice
poster placard
poster poster
posterijen mail
postkantoor post-office
postuur height
postuur stature
postzegel stamp
pot container
pot pot
pot vase
pot vessel
poten plant
potentaat autonomous
potentaat independent
potentaat monarch
potentaat sovereign
potig firm
potig robust
potig sturdy
potig tough
potlood pencil
pots joke
potsierlijk grotesque
pottenbakker potter
praal pomp
praatje comment
praatje gossip
praatziek talkative
pracht extravagance
pracht luxury
pracht pomp
prachtig brilliant
prachtig glorious
prachtig gorgeous
prachtig splendid
prachtig superb
prairiewolf coyote
praktijk pattern
praktisch practical
pralen display
pralen parade
prat proud
praten chat
praten chatter
praten mouth
praten speak
praten talk
praten utter
pré advantage
pré benefit
pré reward
precair precarious
precair uncertain
precies accurate
precies correct
precies exact
precies exactly
precies just
precies precise
precies precisely
precies right
precisie accuracy
precisie exactness
precisie precision
precisie truth
predikant pastor
predikant preacher
preek discourse
preek sermon
preekstoel pulpit
preekstoel stump
preferentie prerogative
preferentie privilege
prehistorie prehistory
prejudiciëren anticipate
preliminair preliminary
preliminair preparatory
premie bonus
premie bounty
premie incentive
premie premium
premie prize
prent engraving
prent icon
prent image
prent picture
present present
presentatie presentation
presenteerblad tray
presenteren acquaint
presenteren demonstrate
presenteren exhibit
presenteren introduce
presenteren offer
presenteren present
presenteren show
presentie presence
preses chairman
preses president
president chairman
president president
president-directeur chair
president-directeur chairman
president-directeur president
presideren preside
pressen press
pressie pressure
prestatie accomplishment
prestatie achievement
prestatie execution
prestatie performance
prestige glamour
prestige prestige
pret fun
pret pleasure
pretje amusement
pretje entertainment
prettig pleasurable
prevaleren prevail
priemen pick
priemen stab
priemen sting
priester priest
prijken display
prijken parade
prijs damage
prijs premium
prijs price
prijs prize
prijsgeven abandon
prijzen commend
prijzen glorify
prijzen laud
prijzen praise
prijzig beloved
prijzig costly
prijzig darling
prijzig dear
prijzig expensive
prijzig pricey
prikkel incentive
prikkel incitement
prikkel inducement
prikkel input
prikkel stimulant
prikkel stimulation
prikkel stimulus
prikkel thorn
prikkelen exacerbate
prikkelen excite
prikkelen provoke
prikkelen spur
prikkelen stimulate
prikkelend spicy
prikken pick
prikken prick
prikken stab
prikken sting
pril early
pril young
primair primary
primitief crude
primitief primitive
primitief rude
primula primrose
principe principle
principe rule
prins prince
prinsdom principality
printen print
printer printer
prioriteit precedence
prisma prism
privaat toilet
privilege prerogative
privilege privilege
probeersel trial
proberen assay
proberen attempt
proberen essay
proberen examine
proberen prove
proberen seek
proberen test
proberen try
probleem job
probleem problem
probleem trouble
procédé procedure
procédé process
procedure procedure
procedure process
procent percent
procent percentage
proces case
proces cause
proces lawsuit
proces procedure
proces process
proces suit
processie procession
proces-verbaal minutes
proces-verbaal protocol
proclameren proclaim
produceren create
produceren produce
product product
product production
producten product
producten production
productie production
proef attempt
proef effort
proef essay
proef experiment
proef run
proef sample
proef specimen
proef test
proef trial
proef try
proefneming experiment
proefschrift essay
proefschrift thesis
proefstuk sample
proefstuk specimen
proefstuk trial
proesten sneeze
profaneren defile
profaneren profane
profeet oracle
profeet prophet
professioneel professional
professor professor
profetie prophecy
prognose forecast
prognose prognosis
programmeren program
programmeren programme
project plan
project project
project projection
projecteren project
projectiel missile
projectietoestel projector
projector projector
proletariaat proletariat
proletariër proletarian
proletariër worker
promenade promenade
promotie promotion
promoveren advance
promoveren promote
prompt accurate
prompt exact
prompt immediate
prompt precise
prompt prompt
prompt quick
pronken display
pronken parade
prooi accession
prooi acquisition
prooi asset
prooi gain
prooi prey
prooi quarry
prop ball
prop clod
prop globe
prop lump
prop orb
prop pellet
prop plug
prop stopper
propaganda publicity
propageren advertise
propageren publicize
propeller helix
propeller propeller
proper clean
proportie proportion
proportie rate
proportioneel proportional
propperig tiny
prospect perspective
prospect position
prospect prospect
prospect view
prospectus prospectus
prostitueren prostitute
proteïne protein
protest protest
protestants Protestant
protesteren protest
protocol protocol
prototype epitome
prototype image
prototype prototype
provianderen furnish
provianderen provide
provianderen render
provianderen supply
proviandering provision
proviandering supply
provinciaal provincial
provincie county
provincie dominion
provincie province
provincie territory
provisie provision
provisie supply
provoceren provoke
proza prose
pruik wig
pruim plum
prullaria debris
prullaria dust
prullaria junk
prullaria rubbish
prullaria rubble
prullaria trash
pruttelen simmer
psalm psalm
Psyche Psyche
psychiater psychiatrist
psychiater shrink
psychisch psychic
psychoanalyse analysis
puber adolescent
puberteit puberty
publicatie issue
publicatie publication
publiciteit promotion
publiciteit publicity
publiek audience
publiek populace
publiek public
publiek world
pudding pudding
pui facade
puikje cream
puin debris
puin dust
puin junk
puin rubbish
puin rubble
puin trash
puin wreckage
puinhoop ruin
puistje pimple
pukkel pimple
pul vase
pul vessel
pulseren pulsate
pulseren throb
pulver powder
punctuatie punctuation
punt crest
punt crown
punt dot
punt peak
punt point
punt spike
punt summit
punt tip
puntig acute
puntig pointed
puntig sharp
purgatorium purgatory
puriteins puritan
purper purple
purperen purple
pus pus
put cavity
put well
puur apparent
puur clean
puur complete
puur consummate
puur everlasting
puur evident
puur gross
puur manifest
puur patent
puur perfect
puur plain
puur pure
puur sheer
puur stark
puur utter
puzzel enigma
puzzel mystery
puzzel puzzle
puzzel riddle
puzzel secret
pyjama pyjamas
Python Python
'r she
'r there
ra aerial
ra antenna
ra feeler
ra yard
raad advice
raad council
raad counsel
raad direction
raad guidance
raadgever counsellor
raadgeving advice
raadgeving counsel
raadgeving direction
raadgeving guidance
raadplegen consult
raadsel enigma
raadsel mystery
raadsel puzzle
raadsel riddle
raadsel secret
raadselachtig deep
raadselachtig mysterious
raadsman adviser
raadsman attorney
raadsman consultant
raadsman lawyer
raadsman solicitor
raadzaam advisable
raadzaam expedient
raam frame
raam framework
raam framing
raam window
raap turnip
raar curious
raar funny
raar odd
raar peculiar
raar queer
raar rum
raar singular
raar strange
raar unusual
raar weird
rabat abatement
rabat deduction
rabat discount
rabat rebate
rabat reprieve
rabat respite
rabat suspension
rabbi rabbi
rabbijn rabbi
racisme racism
racket racket
rad wheel
radar radar
radeloos desperate
radeloosheid despair
raden guess
raderwerk radar
radheid speed
radheid velocity
radiator radiator
radicaal radical
radicaal thoroughly
radijs radish
radio radio
radio wireless
radioactiviteit activity
radius radius
raffinaderij refinery
raffineren refine
raffineren refinement
rail rail
rail track
raken become
raken get
raken go
raken hit
raken strike
raket missile
raket rocket
ram ram
ramp calamity
ramp catastrophe
ramp disaster
rampen catastrophe
rampen disaster
rampzalig catastrophic
rancune bitterness
rancune gall
rancune grudge
rancune resentment
rancune score
rand border
rand brim
rand brink
rand edge
rand fringe
rand lip
rand margin
rand periphery
rand rim
rand verge
randapparatuur peripheral
rang degree
rang grade
rang level
rang rank
rang standing
rang tier
rangeren manoeuvre
rangorde order
rangschikken grade
rank slim
rank twig
ransel backpack
ransel knapsack
rantsoen ration
rap agile
rap alarm
rap alert
rap alive
rap awake
rap brisk
rap keen
rap nimble
rap quick
rap sharp
rapen collect
rapen gather
rapport account
rapport report
rapport study
rariteit curiosity
rariteit oddity
rariteit peculiarity
rariteit rarity
ras breed
ras race
ras stock
ras strain
ras variety
rasp rasp
raspen rasp
rat rat
ratelpopulier aspen
rationeel rational
rauw crude
rauw hoarse
rauw natural
rauw petroleum
rauw raw
rauw rough
rauw rude
ravage ruin
ravijn gorge
ravijn gullet
razen buzz
razen hum
razen rage
razend fanatic
razend ferocious
razend fierce
razend furious
razend rabid
razend savage
razernij fury
razernij madness
razernij rabies
razernij rage
reactie reaction
reactionair reactionary
reageren answer
reageren react
reageren reply
reageren respond
realiteit actuality
rebel insurgent
rebel mutineer
rebel rebel
rebelleren revolt
recenseren review
recent recent
recentelijk lately
recept formula
recept prescription
recept recipe
receptie receipt
receptie reception
receptief impressible
receptief sensitive
receptioniste receptionist
rechercheur investigator
recht correct
recht direct
recht exact
recht jurisprudence
recht law
recht right
recht straight
recht tax
recht upright
rechtbank court
rechter judge
rechter justice
rechter right
rechtmatig lawful
rechtmatig legitimate
rechtmatig rightful
rechtop direct
rechtop directly
rechtop straight
rechtop upright
rechtopstaand perpendicular
rechtopstaand untidy
rechtopstaand vertical
rechts right
rechtsgebied jurisdiction
rechtsgeding case
rechtsgeding cause
rechtsgeding lawsuit
rechtsgeding suit
rechtsmiddel appeal
rechtstreeks direct
rechtstreeks directly
rechtstreeks straight
rechtszaak trial
rechtvaardig equitable
rechtvaardig fair
rechtvaardig just
rechtvaardig right
rechtvaardig righteous
rechtvaardigen justify
rechtvaardigheid justice
rechtvaardiging justification
rechtzinnig orthodox
recipiëren entertain
recipiëren have
recipiëren receive
reclame ad
reclame advert
reclame advertisement
reclame advertising
reclame promotion
reclame publicity
recommandatie recommendation
recommandatie testimonial
recommanderen recommend
record record
recreatie diversion
recreatie recreation
rector master
rector rector
reçu receipt
redden relieve
redden rescue
redden salvage
redden salve
redden save
rede address
rede language
rede speech
redelijk rational
redelijk reasonable
redelijk sensible
redelijkheid reason
reden cause
reden ground
reden reason
redenaar orator
redetwist conflict
redetwist difference
redetwist dispute
redetwist quarrel
redetwist row
redetwist wrangle
redetwisten argue
redetwisten dispute
redevoering address
redevoering discourse
redevoering language
redevoering speech
redigeren edit
reduceren cut
reduceren reduce
reduceren trim
reductie decrease
reductie diminution
reductie reduction
ree roe
reeds already
reëel actual
reëel real
reekalf fawn
reeks rank
reeks rosary
reeks row
reeks series
reep binding
reep strip
reep stripe
referentie reference
reflecteren reflect
reflector headlight
Reformatie Reformation
reformeren reform
regel dictate
regel line
regel norm
regel ordinance
regel regulation
regel rule
regel standard
regelen control
regelen enjoin
regelen order
regelen organize
regelen regulate
regelen say
regelen tell
regeling arrangement
regeling system
regelmatig regular
regelmatig regularly
regelmatig symmetric
regen rain
regenboog rainbow
regenen rain
regenworm earthworm
regeren control
regeren govern
regeren reign
regeren rule
regering authorities
regering government
regering regime
regering reign
regeringloos lawless
regeringloosheid anarchy
regime authorities
regime government
regime regime
regiment regiment
regio part
regio region
regionaal regional
registratie registration
registreren record
reglement dictate
reglement ordinance
reglement regulation
reglementeren regulate
reguleren regulate
reiger heron
rein chaste
rein clean
rein consummate
rein everlasting
rein gross
rein perfect
rein plain
rein pure
rein sheer
rein stark
rein utter
reinigen clean
reinigen cleanse
reinigen purge
reinigen purify
reiniging cleaning
reis journey
reis travel
reis trip
reis voyage
reisgids guide
reisgids guidebook
reisgids handbook
reisplan route
reizen go
reizen move
reizen travel
reiziger traveller
rek bench
rek cabinet
rek easel
rek rack
rekbaar elastic
rekenen ask
rekenen calculate
rekenen demand
rekenen figure
rekenen involve
rekenen need
rekenen postulate
rekenen reckon
rekenen require
rekenen take
rekening account
rekening bill
rekening calculation
rekening invoice
rekenkunde arithmetic
rekenkunst arithmetic
rekenmachine calculator
rekenschap account
rekenschap calculation
rekken lengthen
rekken stretch
rekruut recruit
rekwireren requisition
rel riot
rel tumult
relaas narrative
relaas recital
relaas tale
relaas yarn
relatie acquaintance
relatie familiarity
relatie relation
relatief relative
relevantie relevance
reliëf relief
religie faith
religie religion
religieus religious
religieus spiritual
rem brake
remedie cure
remedie remedy
remmen brake
remmen inhibit
rendement output
rendement yield
rendez-vous rendezvous
renoveren renew
renoveren renovate
rente income
rente interest
rente percent
rente percentage
rentmeesterschap stewardship
reparatie fix
reparatie fixing
reparatie mending
reparatie repair
reparatie reparation
repareren fix
repareren mend
repareren repair
repertoire repertoire
repeteren repeat
repetitie repetition
reportage report
reportage study
reporter reporter
reproduceren render
reproduceren reproduce
reproduceren return
reptiel reptile
reptielen reptile
republiek commonwealth
republiek democracy
republiek republic
republikeins republican
reputatie celebrity
reputatie fame
reputatie hearsay
reputatie renown
reputatie reputation
reputatie repute
research research
reservaat sanctuary
reserve reserve
reserveren book
reserveren detain
reserveren hold
reserveren reserve
reserveren retain
reservering reservation
reservoir cistern
reservoir tank
resideren dwell
resideren inhabit
resideren live
resideren people
resideren reside
resideren shack
resistent immune
resolutie declaration
resolutie motion
resolutie resolution
resolutie resolve
resonantie resonance
resorberen absorb
resorberen sip
respect esteem
respect regard
respect respect
respectabel respectable
respecteren respect
respectief respective
rest remainder
rest remnant
rest rest
restant remainder
restant residual
restant residue
restant rest
restaurant restaurant
restauratie buffet
restauratie restaurant
restaureren restore
resten remain
resten rest
resten stay
resteren remain
resteren rest
resteren stay
resterende remainder
resterende residual
resterende residue
resterende rest
restitueren repay
resultaat consequence
resultaat effect
resultaat event
resultaat issue
resultaat outcome
resultaat result
resumé summary
resumeren summarize
retoucheren retouch
retourneren return
reuk aroma
reuk odour
reuk scent
reuk smell
reumatiek rheumatism
reus giant
reusachtig colossal
reusachtig enormous
reusachtig giant
reusachtig gigantic
reusachtig huge
reusachtig immense
reusachtig mammoth
reusachtig prodigious
reusachtig tremendous
reusachtig vast
reuzel lard
reuzel suet
reuzel tallow
revaluatie review
revérence obeisance
revisor auditor
revolutie revolution
revolutionair radical
revolutionair revolutionary
revue periodical
revue review
rib cutlet
rib rib
rib scallop
ribbe beam
ribbe girder
ribbe rib
ribbel rib
ribstuk cutlet
ribstuk scallop
richel ledge
richten care
richten conduct
richten deal
richten direct
richten guide
richten handle
richten lead
richten manage
richten steer
richter judge
richter justice
richting direction
richting tendency
richting trend
richtlijn direction
richtlijn directive
richtmiddel sight
ridder cavalier
ridder knight
ridderorde decoration
ridderorde ornament
ridicuul pathetic
ridicuul ridiculous
ridicuul silly
rieken smell
riem belt
riem girdle
riem oar
riem sash
riem strap
riem thong
riet cane
riet reed
rif reef
rij rank
rij row
rijden drive
rijden ride
rijden travel
rijk abundant
rijk affluent
rijk empire
rijk flush
rijk realm
rijk rich
rijk wealthy
rijk well-off
rijkdom affluence
rijkdom richness
rijkdom wealth
rijkelijk abundant
rijkelijk abundantly
rijm rhyme
rijmen rhyme
Rijnwijn hock
rijp frost
rijp mature
rijpen ripen
rijs twig
rijst rice
rijstrook corridor
rijstrook passage
rijstwijn sake
rijten rip
rijten tear
rijtuig carriage
rijtuig coach
rijtuig rig
rijwiel bicycle
rijwiel bike
rijzen ascend
rijzig lanky
rillen quiver
rillen shiver
rillen tremble
rimboe jungle
rimpel crease
rimpel crinkle
rimpel furrow
rimpel line
rimpel seam
rimpel wrinkle
rimpelen furrow
rimpelen wrinkle
ring band
ring halo
ring ring
ringduif pigeon
ringeloren tyrannize
rinkelen jingle
rinkelen tinkle
rinoceros rhino
rinoceros rhinoceros
riool sewer
ris series
risico hazard
risico peril
risico risk
risico's hazard
risico's peril
risico's risk
riskant hazardous
riskant risky
riskeren hazard
riskeren risk
rissen deduct
rist rosary
rist series
rite rite
ritme beat
ritme rhythm
ritme tact
ritmisch rhythmic
ritselen rustle
ritselen swish
ritsen deduct
ritueel ritual
ritus rite
rivaal competition
rivaal competitor
rivaal rival
rivier river
rob seal
robijn ruby
robuust firm
robuust robust
robuust sturdy
robuust tough
rochelen spit
roddelen slander
roebel rouble
roede rod
roede switch
roede wand
roedel flock
roedel herd
roeien measure
roeien row
roeiriem oar
roeispaan oar
roem glory
roem hearsay
roem reputation
roem repute
roemen commend
roemen glorify
roemen laud
roemen praise
roemruchtig celebrated
roemruchtig famous
roemruchtig glorious
roemruchtig illustrious
roemruchtig notable
roemruchtig noted
roemruchtig renowned
roemvol celebrated
roemvol famous
roemvol glorious
roemvol illustrious
roemvol notable
roemvol noted
roemvol renowned
roep call
roep celebrity
roep cry
roep fame
roep hearsay
roep outcry
roep renown
roep reputation
roep repute
roep shout
roep yell
roepen call
roepen cry
roepen name
roepen phone
roepen ring
roepen scream
roepen shout
roepen telephone
roer gun
roer helm
roer pipe
roer piping
roer rifle
roer rudder
roer tube
roeren froth
roeren whip
roeren whirl
roerend mobile
roerend moving
roerigheid riot
roerigheid tumult
roerloos motionless
roersel emotion
roes drunkenness
roes intoxication
roes lust
roes passion
roest rust
roesten rust
roet smut
roet soot
rogge rye
rok skirt
roken smoke
rol character
rol coil
rol curl
rol cylinder
rol drum
rol list
rol part
rol role
rol roll
rol roller
rol scroll
rolprent film
rolprent picture
Romaans Romance
roman novel
romance romance
romantiek romanticism
romantisch romantic
rommel chaos
rommel clutter
rommel debris
rommel disorder
rommel dust
rommel garbage
rommel jumble
rommel junk
rommel muddle
rommel refuse
rommel remainder
rommel residual
rommel residue
rommel rest
rommel rubbish
rommel rubble
rommel smother
rommel trash
rommel welter
rommelig messy
rommelzooi debris
rommelzooi dust
rommelzooi junk
rommelzooi rubbish
rommelzooi rubble
rommelzooi trash
romp body
romp hull
romp trunk
rond round
rondborstig sincere
rondborstigheid sincerity
ronddelen deal
ronddelen distribute
ronddolen roam
ronddolen wander
ronddraaien turn
ronddwalen roam
ronddwalen wander
ronde lap
ronde round
rondgaan circulate
rondgaan circumvent
rondgeven deal
rondgeven distribute
rondleiden conduct
rondleiden deal
rondleiden direct
rondleiden guide
rondmaken round
rondom about
rondom around
rondreis tour
rondreizen migrate
rondreizen roam
rondreizen wander
rondschrijven bill
rondschrijven circular
rondschrijven flyer
rondschrijven round
rondstrooien scatter
rondtrekken migrate
rondtrekken roam
rondtrekken wander
rondtrekkend migrant
ronduit frankly
ronduit openly
rondweg frankly
rondweg openly
ronken snore
rood cherry
rood crimson
rood red
rood ruby
rood ruddy
rood scarlet
roodkoper copper
roodkoperen copper
roof robbery
rooien aim
rooien dig
rooien excavate
rooien grub
rooien lift
rook fume
rook smoke
room cream
roomkleurig cream
roos rose
rooskleurig pink
rooskleurig rose
rooster grate
rooster grating
rooster grid
rooster grill
rooster schedule
roosteren roast
roosteren toast
ros horse
rot bad
rot rat
rot rotten
rotbeest monster
roteren pivot
rots rock
rots stone
rotsachtig rocky
rotsachtig stony
rotsblok boulder
rotsblok rock
rotsblok stone
rotten putrefy
rotten rot
rotzak knave
rotzak rascal
rotzak rogue
rotzak scoundrel
rotzak villain
rotzooi disorder
rotzooi mess
rotzooi muss
roulatie circulation
roulatie traffic
route course
route road
route route
route trail
routine routine
rouw mourning
rouwen mourn
roven plunder
roven ravish
roven rob
rover robber
royaal broad
royaal extensive
royaal generous
royaal huge
royaal immense
royaal spacious
royaal vast
royaal wide
royeren discharge
royeren dismiss
royeren fire
royeren sack
roze pink
roze rose
rozenkrans rosary
rozig pink
rubber rubber
rubberen rubber
rubriek column
rubriek editorial
rubriek head
rubriek header
rubriek heading
ruchtbaar populace
ruchtbaar public
ruchtbaar world
ruchtbaarheid promotion
ruchtbaarheid publicity
rugschild carapace
rugschild shell
rugstuk back
rugstuk reverse
rugwaarts aback
rugwaarts backwards
rugzak rucksack
ruig coarse
ruig crude
ruig hairy
ruig natural
ruig petroleum
ruig raw
ruig rough
ruig rude
ruig shaggy
ruigharig hairy
ruigharig shaggy
ruigharig untidy
ruigte brush
ruigte thicket
ruiken scent
ruiken smell
ruiken sniff
ruiker bouquet
ruil barter
ruil swap
ruil trade
ruilen interchange
ruilen swap
ruilhandel barter
ruilhandel swap
ruilhandel trade
ruim ample
ruim big
ruim broad
ruim comprehensive
ruim extensive
ruim huge
ruim immense
ruim large
ruim spacious
ruim vast
ruim wide
ruimen empty
ruimheid breadth
ruimheid width
ruiming abolition
ruimschoots abundantly
ruimte location
ruimte place
ruimte room
ruimte space
ruimte spot
ruimtevaarder astronaut
ruimtevaarder spaceman
ruïne ruin
ruïneren destroy
ruïneren ruin
ruis noise
ruis racket
ruisen rustle
ruisen swish
ruit rhombus
ruiter equestrian
ruiter rider
ruiterij cavalry
ruitje square
ruk jerk
ruk jolt
rukken draw
rukken force
rukken pull
rukken tug
rul loose
rul sandy
rum rum
rumoer ado
rumoer din
rumoer noise
rumoerig noisy
run crush
rund bovine
runderen cattle
rundvee cattle
rups caterpillar
rupsband caterpillar
rust break
rust calm
rust composure
rust ease
rust intermission
rust interruption
rust pause
rust recess
rust relaxation
rust repose
rust respite
rust rest
rust silence
rust suspension
rustbank couch
rustbank lounge
rustbank sofa
rustdag holiday
rusteloosheid agitation
rusteloosheid ferment
rusteloosheid fermentation
rusteloosheid unrest
rusten repose
rustiek rustic
rustig calm
rustig leisurely
rustig quiet
rustig quietly
rustig serene
rustig silent
rustig still
rustig tranquil
rustigheid calm
rustigheid calmness
rustigheid composure
rustigheid quiet
rustigheid serene
rustigheid silence
rustigheid tranquil
rustverstoring riot
ruw brute
ruw coarse
ruw harsh
ruw natural
ruw raw
ruw rough
ruw rude
ruzie quarrel
ruzie row
ruzie wrangle
ruziën quarrel
saai boring
saai dull
saai humdrum
saai lifeless
saai monotonous
saai slow
saai tedious
saai tiresome
saai wearisome
saamhorigheid solidarity
saboteren sabotage
sacraal holy
sacraal sacred
sacrament sacrament
sadist sadist
sadistisch sadistic
safe safe
saké sake
sakkerloot darn
salade lettuce
salade salad
salamanders salamander
salaris earnings
salaris pay
salaris remuneration
salaris salary
salaris wage
salaris wages
saldo balance
saletjonker dandy
salie sage
salon lounge
salon parlour
salon salon
saluut greeting
saluut salutation
salvia sage
samen fellow
samen together
samenbinden connect
samenbinden join
samenbrengen join
samenbrengen unite
samendrukking compression
samengesteld complex
samenhang coherence
samenhang cohesion
samenhang connection
samenhang integrity
samenhang unity
samenhangend coherent
samenhangend consistent
samenhangend orderly
samenklank agreement
samenklank chord
samenklank harmony
samenkomen assemble
samenkomen congregate
samenkomen gather
samenkomen meet
samenkomst assemblage
samenkomst gathering
samenkomst meeting
samenleving club
samenleving gild
samenleving guild
samenleving order
samenleving society
samenscholing accumulation
samenscholing aggregation
samenscholing assemblage
samenscholing assembly
samenspannen conspire
samenspanning conspiracy
samenspanning plot
samenstellen compile
samenstellen compose
samenstelling composition
samenstelling constitution
samenstelling construction
samenstelling framework
samenstelling structure
samenvatten summarize
samenvatting abstract
samenvatting digest
samenvatting outline
samenvatting summary
samenvoegen combine
samenvoegen join
samenwerken cooperate
samenwerken co-operate
samenwerking cooperation
samenzweren conspire
samoerai samurai
sanctioneren sanction
sandaal sandal
sandwich sandwich
sanitair hygienic
sanitair sanitary
sap juice
sap sap
sappig juicy
sappig lush
sappigheid verve
sappigheid vivacity
sarcastisch sarcastic
sardine sardine
sas sluice
sassluis sluice
satanisch demonic
satanisch Satanic
satelliet satellite
satijn satin
saus gravy
saus ointment
saus sauce
sauzen anoint
sauzen distribute
sauzen pour
sauzen smear
sauzen spread
saxofoon saxophone
scala gamut
scala key
scala scale
scanderen scan
scenario book
scenario script
scène scene
schaakbord chessboard
schaakmat mat
schaal bark
schaal bowl
schaal carapace
schaal dish
schaal husk
schaal platter
schaal scale
schaal shell
schaalverdeling scale
schaalvrucht nut
schaamte shame
schaap sheep
schaapachtig foolish
schaapachtig stupid
schaapskop fool
schaapskop sap
schaar scissors
schaar tongs
schaars rare
schaars scarce
schaarste deficit
schaarste scarcity
schaarste shortage
schaats skate
schacht rod
schacht shaft
schacht stalk
schacht stem
schade damage
schade detriment
schade harm
schade hurt
schade injury
schade loss
schade pity
schadelijk harmful
schadelijk malign
schadelijk noxious
schaden damage
schaden harm
schadepost loss
schadevergoeding indemnity
schadevergoeding redress
schadevergoeding restitution
schaduw shade
schaduw shadow
schaduwbeeld shadow
schaduwbeeld silhouette
schaduwen shadow
schaduwen tail
schaduwzijde disadvantage
schaduwzijde drawback
schakelaar switch
schakering hue
schakering nuance
schakering shade
schakering tincture
schakering tint
schakering tone
schalks crafty
schalks cunning
schalks foxy
schalks frolic
schalks frolicsome
schalks slick
schalks sly
schalks tricky
schamel abject
schamel deplorable
schamel low
schamel miserable
schamel pathetic
schamel pitiable
schamel pitiful
schamel poor
schamel suffering
schamel woeful
schamel wretched
schamelheid misery
schamperheid contempt
schandaal dirt
schandaal scandal
schande disgrace
schande ignominy
schande shame
schande smirch
schandelijk black
schandelijk disgraceful
schandelijk shameful
schap shelf
schapen sheep
schappelijk lenient
schare band
schare bevy
schare circle
schare collection
schare crowd
schare flock
schare gang
schare heap
schare lot
schare mob
schare mound
schare multitude
schare pack
schare pile
schare ring
schare set
schare stripe
scharnier hinge
scharrelen court
scharrelen flirt
scharrelen fumble
scharrelen scratch
scharrelen woo
schat darling
schat sweetheart
schat treasure
schatkist treasury
schatten appraise
schatten assess
schatten estimate
schatten price
schatten rate
schatten value
schattig charming
schattig cunning
schattig cute
schattig lovely
schatting approximation
schatting estimate
schatting estimation
schatting evaluation
schatting idea
schatting rating
schatting tribute
schatting valuation
schaven abrade
schavot scaffold
schavuit crook
schavuit knave
schavuit rascal
schavuit rogue
schede holder
schede scabbard
schede socket
schede vagina
schedel skull
scheef devious
scheef diagonal
scheef oblique
scheef slanting
scheef sloping
scheelzien squint
scheepsdek deck
scheepsromp hull
scheepvaart navigation
scheermes razor
scheerriem strop
scheet wind
scheiden disintegrate
scheiden divide
scheiden part
scheiden separate
scheiden sever
scheiden split
scheiding divorce
scheiding farewell
scheiding leave
scheiding parting
scheidsmuur bar
scheidsmuur saloon
scheidsrechter arbiter
scheidsrechter arbitrator
scheidsrechter referee
scheidsrechter umpire
scheikunde chemistry
scheikundig chemical
scheikundige chemist
schel acid
schel acute
schel cheap
schel flash
schel flashy
schel garish
schel gaudy
schel intense
schel loud
schel piercing
schel sharp
schel shrill
schel sour
schelf heap
schelf mound
schelf pile
schelheid sharpness
schelklinkend piercing
schelklinkend sharp
schelklinkend shrill
schelm knave
schelm rascal
schelm rogue
schelmachtig playful
schelp shell
schema scheme
schemer dusk
schemer fall
schemer twilight
schemerdonker dusk
schemerdonker fall
schemerdonker twilight
schemerig dim
schemering dusk
schemering fall
schemering twilight
schenden break
schenden damage
schenden spoil
schenden violate
schenkblad tray
schenken donate
schenken gift
schenken give
schenken pay
schenken present
schenking contribution
schenking donation
schenking endowment
schenking gift
schenking present
schenking talent
schep shovel
schepen alderman
scheppen create
scheppen generate
scheppen make
scheppen shovel
scheppen write
schepper author
schepper source
schepping creation
schepping existence
schepping universe
schepping world
Scheppingsboek Genesis
schepsel animal
schepsel beast
schepsel brute
schepsel creature
scheren clip
scheren shave
scheren skim
scherf sliver
scherf splinter
scherm curtain
scherm drape
scherm drapery
scherm mantle
scherm pall
scherm screen
scherp accurate
scherp acid
scherp acute
scherp exactly
scherp intense
scherp just
scherp peppery
scherp piercing
scherp precise
scherp precisely
scherp sharp
scherp shrill
scherp sour
scherpen sharpen
scherpzinnig astute
scherpzinnig sharp
scherpzinnig shrewd
schertsen jest
schertsen joke
schets design
schets drawing
schets outline
schets scheme
schets sketch
schets study
schetsen outline
schetsen sketch
scheur rent
scheur rip
scheur split
scheur tear
scheuren break
scheuren burst
scheuren divide
scheuren rend
scheuren rip
scheuren separate
scheuren split
scheuren tear
scheuring schism
scheut arrow
scheut shoot
scheutig generous
schicht lightning
schielijk fast
schielijk quickly
schielijk rapidly
schielijk swiftly
schier about
schier almost
schier most
schier near
schier nearly
schier virtually
schiereiland peninsula
schieten fire
schieten shoot
schietschijf aim
schietschijf object
schietschijf objective
schietschijf target
schiften divide
schiften part
schiften separate
schifting partition
schifting separation
schijf disc
schijf disk
schijf piece
schijf pulley
schijf record
schijf saucer
schijf slice
schijn aspect
schijn light
schijnen seem
schijnen shine
schijngestalte phase
schik amusement
schik entertainment
schik fun
schikken enjoin
schikken order
schikken regulate
schikken say
schikken suit
schikken tell
schikking accord
schikking adjustment
schikking arrangement
schikking system
schil bark
schil hide
schil husk
schil pelt
schil rind
schil skin
schild carapace
schild shell
schild shield
schilder painter
schilderachtig picturesque
schilderen paint
schilderij painting
schilderij picture
schildering description
schildering painting
schildpad tortoise
schildvleugelige beetle
schildwacht lookout
schildwacht picket
schildwacht scout
schildwacht sentinel
schildwacht sentry
schildwacht watch
schilfer scale
schillen pare
schillen peel
schillen strip
schim apparition
schim ghost
schim phantom
schim shade
schip ship
schip vessel
schipbreuk shipwreck
schipper sailor
schisma schism
schitteren flare
schitteren glint
schitteren glitter
schitteren shine
schitterend brilliant
schitterend gorgeous
schitterend splendid
schmink make-up
schoeisel footwear
schoelje knave
schoelje rascal
schoelje rogue
schoelje scoundrel
schoelje villain
schoen shoe
schoencrème polish
schoencrème wax
schoenmaker shoemaker
schoensmeer polish
schoensmeer wax
schoenzool sole
schoffel hoe
schoffelen weed
schoft knave
schoft rascal
schoft rogue
schoft scoundrel
schoft villain
schok jerk
schok jolt
schokbreker shock-absorber
schokken jerk
schokken jolt
schokken shake
schokken shock
schommelen oscillate
schommeling oscillation
schone beauty
schonk bone
schoof bundle
schoof sheaf
schooien beg
schooier beggar
school bevy
school collection
school school
school set
school shoal
schoolboek textbook
schoolexamen examination
schoolexamen inspection
schoolexamen scrutiny
schooljuffrouw teacher
schoolmeester instructor
schoolmeester teacher
schools methodical
schoon beautiful
schoon clean
schoon consummate
schoon everlasting
schoon fine
schoon gross
schoon handsome
schoon perfect
schoon pure
schoon stark
schoon utter
schoonheid beauty
schoonmaak cleaning
schoonmaken clean
schoonmaken cleanse
schoonmaken purge
schoorsteen chimney
schoorsteen fireplace
schoorsteen hearth
schoorvoeten hesitate
schoot bosom
schop shovel
schoppen kick
schor gruff
schor hoarse
schor husky
schoren support
schors bark
schors husk
schorsen interrupt
schorsen postpone
schorsing break
schorsing disruption
schorsing gap
schorsing interruption
schort apron
schort jumper
schot pellet
schot shot
schotel dish
schotel platter
schotel saucer
schoteltje saucer
schouder shoulder
schouderbedekking epaulet
schouw examination
schouw ferry
schouw fireplace
schouw hearth
schouw inspection
schouw review
schouw scrutiny
schouwburg house
schouwburg theatre
schouwen inspect
schouwen watch
schouwing inspection
schouwspel aspect
schouwspel panorama
schouwspel prospect
schouwspel scene
schouwspel show
schouwspel sight
schouwspel spectacle
schouwspel view
schouwspel vista
schraag bench
schraag easel
schraal bony
schraal gaunt
schraal haggard
schraal lean
schraal pathetic
schraal pitiable
schraal pitiful
schraal poor
schraal scant
schraal skimpy
schraal skinny
schraal slender
schraal slight
schraal slim
schraal thin
schragen lean
schragen support
schragen sustain
schram dent
schram incision
schram prick
schram scratch
schram slit
schrander astute
schrander sharp
schrander shrewd
schrap streak
schrap stripe
schraperig avaricious
schraperig grasping
schraperig greedy
schraperig mean
schraperig miserly
schraperig tight
schraperigheid avarice
schraperigheid covetousness
schraperigheid greed
schrappen cancel
schrede footstep
schrede pace
schrede step
schrede stride
schrede tread
schreef line
schreef streak
schreef stripe
schreeuw call
schreeuw cry
schreeuw outcry
schreeuw scream
schreeuw screech
schreeuw shout
schreeuw shriek
schreeuw yell
schreeuwen cry
schreeuwen scream
schreeuwen shout
schreeuwen squall
schreeuwen yell
schreien cry
schreien weep
schriel bony
schriel gaunt
schriel haggard
schrift hand
schrift notebook
schrift script
schriftuur document
schriftuur writing
schrijden pace
schrijden stalk
schrijden step
schrijden stride
schrijden tread
schrijfstift stylus
schrijfwijze orthography
schrijven write
schrijver author
schrijver writer
schrik panic
schrik terror
schrikaanjagend awful
schrikaanjagend dire
schrikaanjagend dread
schrikaanjagend dreadful
schrikaanjagend fearful
schrikaanjagend terrible
schrikbewind panic
schrikbewind terror
schril acid
schril acute
schril intense
schril piercing
schril sharp
schril shrill
schroef helix
schroef propeller
schroefdraad helix
schroefdraad propeller
schroefmoer nut
schroefsleutel spanner
schroefsleutel wrench
schroeven screw
schromen fear
schromen hesitate
schroomvallig timid
schub scale
schudden shock
schuieren brush
schuif valve
schuiflade drawer
schuiftrompet trombone
schuilplaats asylum
schuilplaats refuge
schuilplaats sanctuary
schuilplaats shelter
schuim foam
schuim froth
schuim scum
schuimachtig sparkling
schuimen foam
schuimend sparkling
schuin devious
schuin diagonal
schuin oblique
schuin obscene
schuin slanting
schuin sloping
schuinte grade
schuinte gradient
schuinte hillside
schuinte incline
schuinte side
schuinte slope
schuit boat
schuiven shove
schuiven slip
schuld blame
schuld debt
schuld fault
schuld guilt
schuldeloos innocent
schuldenaar debtor
schuldenlast liability
schuldig guilty
schuldige culprit
schuldvordering claim
schunnig abject
schunnig deplorable
schunnig low
schunnig miserable
schunnig obscene
schunnig vile
schunnig woeful
schunnig wretched
schurk knave
schurk rascal
schurk rogue
schurk scoundrel
schurk villain
schut screen
schutsluis sluice
schutterig awkward
schutting palisade
schuur barn
schuur barrack
schuur hovel
schuur hut
schuur shack
schuur shanty
schuur shed
schuur stall
schuur stand
schuurmiddel abrasive
schuw shy
schuw timid
scope compass
scope orbit
scope range
scope reach
scope scope
scriba secretary
script book
script script
secessie secession
seconde second
secreet toilet
secretaresse secretary
secretaris secretary
sectie department
sectie section
sector sector
secundair accessory
secundair adjunct
secundair auxiliary
secundair secondary
secundair subsidiary
securiteit certainty
secuur accurate
secuur precise
sedert from
sedert since
sein mark
sein marker
sein marking
sein sign
sein signal
seinen signal
seizoen season
sekse sex
seksueel generative
seksueel genital
seksueel sexual
sekte sect
sensatie sensation
sensationeel sensational
sensueel animal
sensueel sensual
sensueel sensuous
sententie maxim
sententie verdict
sentiment sentiment
sentimenteel sentimental
sereen serene
sereen untroubled
serenade serenade
sergeant sergeant
serie series
serieus earnest
serieus serious
serieus sincere
serieus solemn
sering lilac
sermoen discourse
sermoen sermon
server server
serveren serve
servet napkin
servies service
sessie session
set bevy
set collection
set outfit
set series
set set
set suit
sfeer area
sfeer arena
sfeer atmosphere
sfeer ball
sfeer domain
sfeer field
sfeer globe
sfeer mood
sfeer orb
sfeer orbit
sfeer sphere
sfeer temper
shilling shilling
sieraad adornment
sieraad decoration
sieraad ornament
sieren grace
sierlijk graceful
sierlijkheid grace
sierlijkheid gracefulness
sigaret butt
sigaret cigarette
sigaret fag
signaal sign
signaal signal
sik goat
sikkel sickle
silhouet silhouette
sim line
simpel dull
simpel elementary
simpel simple
simpel stupid
simplificeren simplify
simulatie simulation
simuleren feign
simultaan concurrent
simultaan simultaneous
sinaasappel orange
sinds since
singel avenue
singel boulevard
singel zone
sinister sinister
sint saint
siroop syrup
sissen hiss
situatie condition
situatie situation
situatie status
situeren locate
situeren place
sjaal scarf
sjaal shawl
sjabloon blueprint
sjabloon design
sjabloon guide
sjabloon pattern
sjabloon stencil
sjabloon template
sjah shah
sjiek chic
sjilpen chirp
sjilpen peep
sjilpen sing
sjilpen twitter
skelet frame
skelet skeleton
ski ski
skiën ski
sla lettuce
slaaf slave
slaan beat
slaan hit
slaan knock
slaan pulse
slaan sound
slaan strike
slaap sleep
slaap slumber
slaap temple
slaapkamer bedroom
slaapkamer chamber
slaatje salad
slabbetje bib
slachtafval offal
slachten butcher
slachten kill
slachten slaughter
slachter butcher
slachterij abattoir
slachterij shambles
slachterij slaughterhouse
slachthuis abattoir
slachthuis shambles
slachthuis slaughterhouse
slachtoffer victim
slag accomplishment
slag acquirement
slag acquisition
slag attainment
slag bang
slag bash
slag battle
slag belt
slag bent
slag blow
slag conflict
slag engagement
slag expertise
slag fight
slag form
slag hang
slag hit
slag kind
slag knack
slag knock
slag motion
slag move
slag movement
slag scuffle
slag skill
slag smash
slag snare
slag sort
slag struggle
slag trap
slag variety
slagader artery
slagboom barrier
slagen succeed
slager butcher
slaghamer mallet
slagzin motto
slagzin slogan
slagzwaard sword
slak slug
slak snail
slaken utter
slang hose
slang pipe
slang tube
slank slender
slank slight
slank slim
slap flat
slap level
slap plane
slapen sleep
slaperig drowsy
slaperig sleepy
slavernij bondage
slavernij slavery
slavin slave
slecht bad
slecht badly
slecht evil
slecht filthy
slecht foul
slecht ill
slecht nasty
slecht vile
slecht wicked
slechtgehumeurd irritable
slechtgehumeurd peevish
slechtgehumeurd pettish
slechtgehumeurd testy
slechts but
slechts just
slechts merely
slechts only
slechts simply
slechts solely
slede sledge
slee sledge
sleepboot tugboat
slepen tow
sleuf slot
sleur routine
sleutel clef
sleutel key
sleutel wrench
sleutelbloem primrose
slib muck
slib ooze
slib slime
slib sludge
slijk mud
slijk ooze
slijk slime
slijkbord mudguard
slijmerig mucous
slijpen sharpen
slik clay
slik muck
slik mud
slik ooze
slik slime
slik sludge
slikken swallow
slim clever
slim crafty
slim cunning
slim difficult
slim foxy
slim hard
slim inconvenient
slim ingenious
slim slick
slim sly
slim smart
slim tricky
slimmigheid ruse
slinger garland
slinger wreath
slingeren fling
slingeren meander
slingeren oscillate
slingeren sway
slingeren vibrate
slingerkrans garland
slingerkrans wreath
slinks contrived
slip briefs
slipje briefs
slippen skid
slippen slip
slof basket
slof box
slof mule
slokken swallow
sloof apron
sloop demolition
sloop destruction
sloot ditch
slopen consume
slordig messy
slordig untidy
slot castle
slot clasp
slot conclusion
slot decision
slot determination
slot end
slot ending
slot hook
slot lock
slot termination
slotenmaker locksmith
sluier veil
sluieren veil
sluik smooth
sluikhandelaar smuggler
sluiks stealthily
sluimeren nap
sluimeren slumber
sluipen steal
sluiten close
sluiten fold
sluiten shut
sluiting closing
sluitzegel sticker
slurf proboscis
slurf trunk
slurpen sip
sluw crafty
sluw cunning
sluw foxy
sluw shrewd
sluw slick
sluw sly
sluw tricky
smaakstof seasoning
smachten sigh
smachtend longing
smakelijk tasty
smaken taste
smakken smack
smal narrow
smaragd emerald
smart anguish
smart annoyance
smart disappointment
smart grief
smart sadness
smart sorrow
smart torment
smart torture
smartelijk painful
smeden forge
smeer grease
smeer suet
smeer tallow
smeersel ointment
smeken beseech
smelting fusion
smelting merger
smeren anoint
smeren grease
smeren smear
smerig dirty
smerig filthy
smerig foul
smerig muddy
smerig nasty
smerig unclean
smet blot
smet daub
smet slur
smet smear
smet smirch
smet smudge
smet spot
smet stain
smetten stain
smeuïg vivacious
smid smith
smidse forge
smijdig flexible
smijten throw
smoes pretext
smoesje pretext
smoezelen whisper
smoezen whisper
smoken smoke
smokkelaar smuggler
smokkelwaar contraband
smoorheet hot
smoren choke
smoren quell
smoren strangle
smoren suffocate
smoren suppress
smulpartij banquet
smulpartij feast
snaaks jocular
snaaks playful
snaar cord
snaar string
snappen chatter
snappen surprise
snappen understand
snater beak
snater bill
snater nib
snauwerig crude
snauwerig natural
snauwerig petroleum
snauwerig raw
snauwerig rough
snauwerig rude
snavel beak
snavel bill
snavel nib
snede cut
snede cutting
snede piece
snede slice
snedig lively
snedig witty
sneeuw snow
sneeuwen snow
snel fast
snel fleet
snel quick
snel quickly
snel rapid
snel rapidly
snel speedy
snel swift
snelheid speed
snelheid velocity
snelschrift stenography
snelverkeersweg pike
snelweg highway
snerpend acid
snerpend acute
snerpend intense
snerpend piercing
snerpend sharp
snerpend shrill
snibbig piercing
snibbig sharp
snibbig shrill
snibbig snappy
snijden castrate
snikheet hot
snikkel cock
snikkel prick
snikken sob
snipperdag holiday
snoeien clip
snoeien prune
snoek pike
snoep candy
snoep dainty
snoep delicacy
snoep treat
snoepen relish
snoeperig charming
snoeperig lovely
snoepgoed candy
snoepgoed dainty
snoepgoed delicacy
snoepgoed treat
snoer cord
snoer line
snoer necklace
snoer rope
snoer strand
snoer string
snoezig charming
snoezig cunning
snoezig cute
snoezig lovely
snol harlot
snol prostitute
snol tart
snol whore
snood criminal
snood filthy
snood foul
snood malicious
snood mischievous
snood nasty
snood vile
snor moustache
snorken snore
snorren buzz
snorren hum
snorren seek
snotterig mucous
snuffelen snuffle
snugger astute
snugger intelligent
snugger sagacious
snugger sharp
snugger shrewd
snuggerheid intelligence
snuit muzzle
snuit proboscis
snuit snout
snuiter chap
snuiter guy
snuiter human
snuiter individual
snuiter mortal
snuiter person
snuiter somebody
snuiter someone
snuiter soul
snurken snore
sober abstemious
sober moderate
sober sober
sober temperate
sociaal social
socialisme socialism
socialist socialist
sociëteit club
sociëteit gild
sociëteit guild
sociëteit order
sociëteit society
soep soup
soepel elastic
soepel flexible
soepel slender
soepel supple
soeverein autonomous
soeverein independent
soeverein monarch
soeverein sovereign
soeverein supreme
sof failure
software package
sok sock
soldaat soldier
soldeer solder
soldeersel solder
solidariteit solidarity
solide solid
solide substantial
solist soloist
sollicitant candidate
sollicitant prospect
solvent solvent
solveren liquidate
som amount
som sum
som total
somber blue
somber dark
somber desolate
somber dismal
somber drab
somber gloomy
somber grim
somber moody
somber morose
somber murky
somber sad
somber sober
somber sour
somber sullen
somma amount
somma sum
somma total
sommeren command
sommeren enjoin
sommeren order
sommeren say
sommeren tell
sommige some
soms sometimes
soort form
soort kind
soort sort
soort species
soort variety
soortelijk specific
soortgelijk alike
soortgelijk like
soortgelijk similar
sop gravy
sop lather
sop sauce
soppen dip
sopraan soprano
sorteren grade
sortering assortment
sortering mixture
sortering motley
sortering variety
souffleur prompter
souper supper
souvenir memento
souvenir relic
souvenir souvenir
souvenir token
spaak beam
spaak radius
spaak ray
spaak shaft
spaakbeen radius
spaarbekken reservoir
spaarzaam thrifty
spaarzaamheid economy
spaarzaamheid thrift
span brace
span couple
span harness
span pair
span span
span yoke
spang buckle
spang clasp
spang hook
spannen stretch
spannen tighten
spanning stress
spanning tension
spanning voltage
spar fir
sparen indulge
sparen regret
sparen spare
spartelen flounder
spartelen struggle
spartelen writhe
spatbord mudguard
spatscherm mudguard
specerij spice
speciaal especially
speciaal particular
speciaal particularly
speciaal special
specialist specialist
specificeren specify
specifiek specific
specimen sample
specimen specimen
speech address
speech language
speech speech
speeksel saliva
speeksel spit
speelbal ball
speelbal globe
speelbal orb
speelbal toy
speelman musician
speelman player
speels playful
speeltuig toy
speen nipple
speen pap
speen teat
spek bacon
spekken fill
spekken furnish
spekken provide
spekken render
spekken supply
spektakel riot
spektakel show
spektakel spectacle
spel game
spel play
speld needle
speld pin
spelen acquaint
spelen demonstrate
spelen exhibit
spelen introduce
spelen offer
spelen play
spelen present
spelen show
speler actor
speler character
speler player
speling caprice
speling impulse
speling room
speling space
speling vagary
speling whim
spellen spell
spelling orthography
spelonk cave
spelonk cavern
spelonk den
spenderen dedicate
spenderen devote
spenderen drop
spenderen spend
sperdam dam
sperma seed
sperma sperm
speurtocht exploration
speurtocht hunting
speurtocht quest
speurtocht research
speurtocht search
speurwerk exploration
speurwerk hunting
speurwerk quest
speurwerk research
speurwerk search
spichtig bony
spichtig gaunt
spichtig haggard
spie wedge
spieden spy
spiegel mirror
spiegel poop
spiegel stern
spiegelen reflect
spieken crib
spier muscle
spijker nail
spijkeren nail
spijs food
spijsvertering digestion
spijt regret
spijt sorrow
spijten regret
spijtig regrettable
spikkel dot
spikkel point
spil axis
spil axle
spil pivot
spin back
spin backbone
spin prickle
spin spider
spin spine
spin sticker
spin thorn
spinazie spinach
spinnen spider
spinnen spin
spion spy
spiraal spiral
spirit energy
spirit verve
spirit vivacity
spiritisme spiritualism
spits acme
spits acute
spits astute
spits crest
spits crown
spits elevation
spits height
spits peak
spits pinnacle
spits pointed
spits sharp
spits shrewd
spits summit
spits tip
spits top
spitsroede rod
spitsroede switch
spitsroede wand
spitsvondig elusive
spitsvondig subtle
spitten spade
splijten burst
splijten divide
splijten rip
splijten separate
splijten split
splinter sliver
splinter splinter
split cleft
split crack
split crevice
split fissure
split slit
splitsen divide
splitsen separate
splitsen split
spoed haste
spoed hurry
spoed rush
spoed speed
spoed velocity
spoedeisend pressing
spoedeisend urgent
spoedig fast
spoedig fleet
spoedig presently
spoedig quick
spoedig rapid
spoedig shortly
spoedig soon
spoedig speedy
spoedig swift
spoel bobbin
spoel coil
spoel reel
spoel spindle
spoel spool
spoelen rinse
spoelen wind
spoken haunt
sponde bed
sponning channel
sponning groove
sponning slot
sponsachtig spongy
sponsoren guarantee
spontaan spontaneous
sponzen sponge
sponzig spongy
spook apparition
spook ghost
spook phantom
spook shade
spoor depression
spoor impression
spoor imprint
spoor railroad
spoor railway
spoor shadow
spoor trace
spoor track
spoor trail
spoor vestige
spoorstaaf rail
spoorstaaf track
spoortrein train
spoorwagen carriage
spoorwagen rig
spoorweg railroad
spoorweg railway
sporadisch sporadic
sport sport
sportman sport
sportman sportsman
sportpark arena
sportpark bowl
sportpark stadium
sportsman sportsman
spot jeer
spot mockery
spot ridicule
spot scoff
spotlachen sneer
spotten mock
spraak clapper
spraak language
spraak speech
spraak tongue
spraakkunst grammar
spraakleer grammar
spraakzaam talkative
sprakeloos dumb
sprakeloos mute
sprakeloos speechless
sprank spark
spreekbeurt lecture
spreekbeurt talk
spreektrant language
spreektrant speech
spreekwoord expression
spreekwoord proverb
spreekwoord saw
spreekwoord saying
spreeuw starling
spreken address
spreken converse
spreken discourse
spreken language
spreken lecture
spreken mouth
spreken speak
spreken speech
spreken talk
spreken utter
spreker speaker
spreuk aphorism
spreuk maxim
spriet aerial
spriet antenna
spriet feeler
spriet wit
sprietig bony
sprietig gaunt
sprietig haggard
sprietig lean
sprietig meagre
sprietig skimpy
sprietig skinny
sprietig slender
sprietig slight
sprietig slim
sprietig thin
springen explode
springen jump
springen leap
springen skip
springscherm chute
springscherm parachute
springstof explosive
springveer spring
sprinkhaan grasshopper
sprinkhaan locust
sproeien irrigate
sproeien squirt
sproet freckle
sprong jump
sprong leap
sprookje narrative
sprookje recital
sprookje tale
sprookje yarn
spruiten bud
spugen spit
spugen vomit
spui sluice
spuien ventilate
spuit nozzle
spuit syringe
spuiten squirt
spuitje injection
spul affair
spul material
spul matter
spul stuff
spul substance
spul thing
spullen stuff
sputteren growl
sputteren grumble
spuug saliva
spuug spit
spuugbak cuspidor
spuugbak spittoon
spuwbak cuspidor
spuwbak spittoon
spuwen spit
staak pale
staak picket
staak pole
staak post
staak stake
staal sample
staal specimen
staal steel
staaltje sample
staaltje specimen
staande during
staande for
staande while
staar cataract
staart queue
staart tail
staartje remainder
staartje residual
staartje residue
staartje rest
staat province
staat realm
staat state
staatkunde policy
staatkunde politics
staatkundig political
staatsburger citizen
staatsburger national
staatsburger subject
staatsman politician
staatsvorm authorities
staatsvorm government
staatsvorm regime
stabiel constant
stabiel continual
stabiel permanent
stabiel stable
stabiel steady
stad city
stad town
stadie arena
stadie bowl
stadie degree
stadie level
stadie phase
stadie point
stadie stadium
stadie stage
stadion arena
stadion bowl
stadion stadium
stadium arena
stadium bowl
stadium degree
stadium level
stadium phase
stadium point
stadium stadium
stadium stage
stadje town
stads urban
stadswijk fourth
stadswijk quarter
staf baton
staf cane
staf rod
staf staff
staf stick
stagneren stagnate
staken cease
staken discontinue
staken stop
staking strike
stal corral
stal stable
stalen harden
stalen temper
stalknecht groom
stalletje shed
stalletje stall
stalletje stand
stalling garage
stam clan
stam folk
stam race
stam root
stam stalk
stam stem
stam strain
stam tribe
stam trunk
stamelen stammer
stamelen stutter
stampen crush
stampen pound
stamper pestle
stamvader forefather
stand altitude
stand class
stand condition
stand degree
stand form
stand grade
stand height
stand level
stand place
stand position
stand posture
stand rank
stand situation
stand status
stand tier
standaard ensign
standaard flag
standaardmaat norm
standaardmaat standard
standbeeld statue
stander bench
standhouden continue
standhouden endure
standhouden go
standhouden keep
standhouden last
standhouden live
standhouden proceed
standhouden survive
standhouden withstand
standje observation
standje rebuke
standje remark
standje reprimand
standje reproach
standje reproof
standje scolding
standpunt place
standpunt position
standpunt stand
standpunt viewpoint
standvastig constant
standvastig continual
standvastig firm
standvastig permanent
standvastig solid
standvastig stable
standvastig steadfast
standvastig steady
stang rod
stank reek
stank stench
stank stink
stap footstep
stap pace
stap step
stap stride
stap tread
stapel crazy
stapel crowd
stapel heap
stapel insane
stapel mad
stapel mound
stapel multitude
stapel pack
stapel pile
stapel sick
stapelen amass
stappen pace
stappen step
stappen tread
star fixed
star rigid
star stiff
staren gaze
staren peer
staren stare
starter starter
statie station
statie stop
statig ceremonious
statig majestic
statig solemn
statigheid majesty
station station
station stop
stationeren place
stationeren station
stationsgebouw station
statistiek statistics
status grade
status level
status rank
status tier
statuur height
statuur stature
statuut statute
staven confirm
staven corroborate
staven evidence
staven prove
staven show
staven testify
stedelijk urban
steeds always
steeds ever
steeg alley
steeg lane
steek loop
steek mesh
steek stitch
steekmug gnat
steekspel tournament
steel grip
steel handle
steel hold
steel pipe
steel piping
steel stalk
steel stem
steel tail
steel tube
steen gem
steen jewel
steen rock
steen stone
steengroeve pit
steengroeve quarry
steengruis gravel
steengruis grit
steenkool coal
steevast regular
steg hedge
steiger pier
steil abrupt
steil perpendicular
steil precipitous
steil sharp
steil steep
stekel prickle
stekel spine
stekel sticker
stekel thorn
steken acquaint
steken enter
steken insert
steken introduce
steken pick
steken present
steken prick
steken stab
steken sting
stekker plug
stekker stopper
stel bevy
stel brace
stel collection
stel couple
stel outfit
stel pair
stel set
stel span
stel suit
stel yoke
stelen steal
steler thief
stellage bench
stellen guess
stellen imagine
stellen pose
stellen reckon
stellen suppose
stellen think
stelletje brace
stelletje couple
stelletje outfit
stelletje pair
stelletje span
stelletje suit
stelletje yoke
stellig certain
stellig positive
stellig sure
stelligheid certainty
stelling essay
stelling place
stelling position
stelling theorem
stelling thesis
stelpen stop
stelsel authorities
stelsel government
stelsel regime
stelsel system
stem faction
stem party
stem voice
stemband cord
stemband string
stemgeluid voice
stemhebbend heavy
stemhebbend sonorous
stemmen tune
stemmen vote
stemmig abstemious
stemmig earnest
stemmig serious
stemmig sincere
stemmig sober
stemmig solemn
stemming atmosphere
stemming ballot
stemming mood
stemming temper
stemming vote
stempel stamp
stenen groan
stengel stalk
stengel stem
steno shorthand
stenografie shorthand
stenografie stenography
steppe steppe
ster star
sterfelijk mortal
sterfgeval death
sterfte mortality
sterftecijfer mortality
steriel barren
steriel sterile
steriliseren sterilize
sterk acute
sterk firm
sterk intense
sterk intensive
sterk mighty
sterk potent
sterk powerful
sterk robust
sterk strong
sterk sturdy
sterk tough
sterken fortify
sterkte force
sterkte fortification
sterkte potency
sterkte power
sterkte quantity
sterkte strength
sterkte violence
sterrenkijker telescope
sterrenkunde astronomy
sterrenkundige astronomer
sterrenwichelaar astrologer
sterretje asterisk
sterven die
sterven expire
stervensnood agony
stervensnood torment
stervensnood torture
steun prop
steun support
steunen back
steunen groan
steunen lean
steunen second
steunen support
steunen sustain
steunpilaar column
steunpilaar pillar
steunpilaar tower
steurgarnaal prawn
stevig firm
stevig firmly
stevig robust
stevig solid
stevig stable
stevig sturdy
stevig substantial
stevig tough
steward attendant
stichten cause
stichten edify
stichten erect
stichten establish
stichten found
stichten institute
stichten launch
stichting foundation
sticker sticker
stiefmoeder stepmother
stiekem underhand
stier bull
stijf rigid
stijf stiff
stijfheid rigor
stijfheid rigour
stijfsel starch
stijging rise
stijl stake
stijl stanchion
stijl style
stikken choke
stikken quilt
stikken suffocate
stil calm
stil noiseless
stil quiet
stil serene
stil silent
stil silently
stil still
stil tranquil
stileren edit
stilist author
stilist source
stilist writer
stillen calm
stillen hush
stillen satisfy
stillen silence
stillen still
stilstaan stagnate
stilstand freeze
stilstand halt
stilte break
stilte calm
stilte calmness
stilte composure
stilte intermission
stilte interruption
stilte pause
stilte quiet
stilte serene
stilte silence
stilte silent
stilte still
stilte suspension
stilte tranquil
stilzwijgend silent
stilzwijgend still
stimuleren stimulate
stinken reek
stinken smell
stinken stink
stinkend odorous
stinkend stinking
stip dot
stip point
stipendium subsidy
stipt accurate
stipt exact
stipt precise
stipt punctual
stipt tight
stiptheid accuracy
stiptheid exactitude
stiptheid exactness
stiptheid precision
stock fund
stock stock
stock store
stoel chair
stoep pavement
stoep sidewalk
stoer firm
stoer robust
stoer sturdy
stoer tough
stoet procession
stof cloth
stof dust
stof fabric
stof material
stof matter
stof stuff
stof subject
stof substance
stof textile
stof theme
stof topic
stoffelijk bodily
stoffelijk corporal
stoffelijk material
stoffelijk stuff
stok baton
stok cane
stok stick
stoken light
stokje rod
stokje switch
stokje wand
stom dumb
stom foolish
stom mute
stom silent
stom speechless
stom still
stom stupid
stomkop fool
stomkop sap
stommeling fool
stommeling sap
stomp blunt
stomp dense
stomp dim
stomp dull
stomp dumb
stomp obtuse
stomp slow
stompen punch
stompzinnig stupid
stookmateriaal fuel
stookplaats fireplace
stookplaats hearth
stoom steam
stoom vapour
stoomboot steamship
stoomketel boiler
stoot bang
stoot bash
stoot belt
stoot hit
stoot knock
stoot smash
stootkussen buffer
stootkussen bumper
stop plug
stop stopper
stopmiddel plug
stopmiddel stopper
stoppen cease
stoppen clog
stoppen fill
stoppen halt
stoppen mend
stoppen stop
stopplaats stop
stopzetten stop
storen bother
storen disturb
storen hinder
storend troublesome
storing disturbance
storing hindrance
storing interference
storing unrest
storm gale
storm storm
storm tempest
stormloop assault
stormwind storm
stortbad shower
storten fall
storten pay
storting payment
stortplaats dump
stortplaats tip
stortregenen pour
stoten force
stoten knock
stoten push
stoten thrust
stotteren stammer
stotteren stutter
stout bold
stout daring
stoutheid audacity
stoutheid boldness
stoutheid brass
stoutheid cheek
stoutheid daring
stoutheid face
stoutheid nerve
stoutmoedig bold
stoutmoedig daring
stoutmoedigheid audacity
stoutmoedigheid boldness
stoutmoedigheid brass
stoutmoedigheid cheek
stoutmoedigheid daring
stoutmoedigheid face
stoutmoedigheid nerve
stouwer stevedore
straal beam
straal radius
straal ray
straal shaft
straat strait
straat street
straatschender vandal
straatschuimer hood
straatschuimer ruffian
straf correction
straf discipline
straf pain
straf penalty
straf punishment
straf rigorous
straf severe
straf strict
straf strong
straffen punish
strafheid hardness
strafheid harshness
strafheid severity
strafsanctie penalty
strak rigid
strak stiff
strak tense
strak tight
strak tightly
stralen radiate
stralenkrans halo
stralenkrans nimbus
straling radiation
stram rigid
stram stiff
strand beach
stranden fail
stranden strand
strategie scheme
strategisch strategic
streek dodge
streek region
streek streak
streek stripe
streek subterfuge
streek trickery
streep band
streep circle
streep line
streep lot
streep set
streep streak
streep strip
streep stripe
strekken stretch
strekking aim
strekking design
strekking determination
strekking intent
strekking intention
strekking meaning
strekking plan
strekking purpose
strekking tendency
strekking trend
strelen caress
strelen chuck
strelen fondle
strelen pet
strelen stroke
streng rigorous
streng severe
streng stern
streng strict
streng stringent
streng tight
strengelen wind
strengheid hardness
strengheid harshness
strengheid severity
streven aspiration
streven attempt
streven endeavour
streven enterprise
streven try
strijd battle
strijd combat
strijd conflict
strijd fight
strijd quarrel
strijd scuffle
strijd struggle
strijden battle
strijden fight
strijden struggle
strijdig contrary
strijdlustig truculent
strijkage obeisance
strik knot
strik loop
strik mesh
strik noose
strikt absolutely
strikt dead
strikt perfectly
strikt rigorous
strikt strict
strikt stringent
strikt utterly
strip binding
strip strip
stro straw
strofe verse
stromen flow
stromend fluent
stroming current
stroming flow
stroming flowing
stroming stream
stroming tendency
stroming trend
strooibiljet flier
strooien scatter
strook band
strook binding
strook circle
strook lot
strook set
strook strip
strook stripe
stroom current