Back to Comprehensive Technical Dictionary (Dutch⇄English)
Dutch Category English
W METEO. 1. (wolfraam) tungsten; 2. (west) W
W-motor AEROSP. W engine
W-profiel ~ W-beam
W-vormige borgveer AUTOMOT. W-pin
W-vormige vleugel AEROSP. W wing
W3C COMP. W3C, WWW Committee
WA ~ 1. (waardeanalyse) value analysis; 2. (wettelijke aansprakelijkheid) third-party liability
WA-verzekering ~ third-party insurance
waadvermogen AUTOMOT. fording capacity
waag ~ balance, scales, weighting instrument, weighing instrument
waagbalk ~ balancing beam, balance beam
waagschaal ~ weighing scale, balance scale, set of scales
waaien ~ blow
waaier ~ 1. (drukpers) flyer; 2. (roerapparaat) beater, stirrer; 3. (rotor) rotor wheel, rotor; 4. (schoep) impeller; 5. (van een turbine) runner; 6. (ventilator) fan, ventilator, blower; 7. [AGRIC.] (van roerapparaat) agitator vane, beater, stirrer; 8. (kleurenwaaier voor monsters) fan colour guide
waaierantenne ~ fan aerial, curtain aerial
waaierblad ~ blade, vane
waaiercamera ~ fan camera
waaierdeur HYDROL., CIV.ENG. wing gate
waaierdoorlaat ~ impeller passage
waaierfotografie ~ fan photography
waaiergietstuk ~ impeller mouth
waaierlatten ~ flyer sticks
waaiermerkbaken AEROSP. fan marker beacon
waaiermond ~ impeller mouth
waaiernaaf ~ (van een pomp) impeller hub, impeller boss
waaierpomp ~ vane pump, impeller pump
waaierschijf ~ impeller blade, impeller vane
waaierschoephoek ~ rotor blade angle, rotor blade pitch, impeller blade angle, impeller blade pitch
waaiersluis HYDROL., CIV.ENG. wing-gate sluice, wing- gate lock
waaierstaal ~ (kleurmonster) fanned colour sample, fanned colour guide
waaiervenster ~ fan light, fanlight
waaierventilator ~ propeller ventilator
waaierverliezen ~ impeller losses
waaiervormig ~ fan-shaped
waaiervormig gewelf ~ fan-shaped vault, fan vault
waaiervormige antenne ~ fan aerial, fanned aerial, fan- shaped aerial
waaiervormige verdeling ~ fan-shaped arrangement
waakhond ~ (m.b.t. beveiliging) watch dog
waakhoogte HYDROL., CIV.ENG. 1. retaining height; 2. (hoogte van waterkering of dijk boven de waterstand) freeboard
waakstand ~ (gasvlam) pilot position
waakvlam ~ pilot flame, pilot burner, bypass flame
waankantig ~ waney, dull-edged
waar COMP. 1. goods; 2. true; 3. ware, merchandise, goods, articles
waarborg ~ 1. (garantie op papier) guarantee, warranty, security; 2. (van edelmetalen, edelstenen) assay
waarborgen ~ 1. ensure, guarantee; 2. (zekerstellen) secure
waarborgfonds ~ (fonds ten behoeve van ongedekte schade) guarantee fund, motor traffic guarantee fund
waarborginstallateur ~ certified technician
waarborgsom ~ security deposit, down-payment, security payment
waarde PHYS. 1. (geld) value; 2. (grootheid) value, amount; 3. (uitlezing) read-out, readout; 4. value
waarde bepalen ~ estimate
waarde met label COMP. tagged value
waarde van basislijn ~ baseline value
waarde van verticale verstelling ~ vertical offset value
waarde voor volumeniveauafvlakking COMP. volume-leveling value
waarde-afhankelijke bewerking ~ value-dependent operation
waarde-analyse ~ value analysis
waarde-eenheid ~ unit of value
waarde-oproep ~ call by value
waardeanalyse ~ value analysis, value engineering
waardeas COMP. value axis
waardebepaling ~ determination of the value, valuation
waardeberekening ~ calculation of value
waardedaling ~ fall in value, drop in value, depreciation
waardehandhaving AUTOMOT. value maintenance
waardeketen ~ value chain
waardeloos ~ 1. worthless, valueless, without value; 2. (goedkoop) cheap
waardeloos bestanddeel ~ worthless constituent, constituent of no value
waardemeter ~ (maatstaf) standard of value, value denominator
waardemodel COMP. value model
waardenaam COMP. value name
waardepapier COMP. 1. security, bond, marketable security; 2. negotiable instrument
waarderen ~ 1. (evalueren) evaluate, assess; 2. (respecteren) appreciate, respect; 3. (schatten, taxeren) estimate the value of; 4. (waarde bepalen) value, valuate; 5. (cijfer geven) rate, grade
waardering COMP. 1. (cijfer geven) rate, rating; 2. (evaluatie) evaluation, assessment; 3. (m.b.t. waarde, kwaliteit) assessment, appraisal; 4. (respect) appreciation, respect; 5. (schatting, taxatie) estimation of value; 6. (waardebepaling) valuation; 7. rating
waardering voor de natuur ENVIRON. appreciation of nature
waardering voor het milieu ENVIRON. appreciation of the environment
waarderingsaftrek COMP. valuation allowance
waardeschatting ~ 1. estimation of value, appraisement; 2. (m.b.t. onroerend goed) estimate, valuation
waardeschommeling ~ fluctuation in value
waardestijging ~ rise in value, increase in value, appreciation
waardestroom ~ value stream
waardestroom op productniveau ~ product level value stream
waardetoekenning COMP. value assignment
waardetoewijzing COMP. value mapping
waardetype COMP. value type
waardevaststelling ~ validation
waardevermeerdering ~ appreciation, increase in value, rise in value
waardevermindering ~ depreciation, decrease in value, fall in value, devaluation
waardeverschil ~ difference in value
waardevervanging COMP. value substitution
waardevol ~ valuable
waardigheid ELECTRON. valence, valency
waargenomen kleur ~ perceived colour
waarheid ~ truth
waarheidstabel ELECTRON. truth table, Boolean operation table
waarheidswaarde ~ truth value
waarmerk ~ (stempel) stamp
waarneembaar ~ 1. (hoorbaar) audible, perceptible, perceivable; 2. (merkbaar) noticeable, observable; 3. (meetbaar) measureable; 4. (zichtbaar) perceivable, observable, perceptible, visible
waarneembaar geluidsgebied ~ (m.b.t. hoorbarheid) zone of audibility
waarneembaarheid ~ 1. perceptibility; 2. (hoorbaarheid) audibility; 3. (zichtbaarheid) observability, perceptibility, visibility
waarneembaarheidsgrens ~ limit of perceptibility
waarnemen ~ 1. deputize, hold office for, act temporarily; 2. perceive, observe
waarnemend ~ (gemachtigde) acting, interim
waarneming ~ 1. (van werkzaamheden) temporary performance of duties; 2. observation; 3. (het zien) perception
waarneming op afstand GEOTECHN. remote sensing
waarnemingen doen ~ make observations
waarnemingen in het vrije veld ~ field observations
waarnemingsafstand RAIL. sighting distance
waarnemingsbuis ~ observation pipe
waarnemingsdrempel ~ perception threshold
waarnemingsformulier ~ tally-sheet
waarnemingsfout ~ observational error, error of observation
waarnemingsspiegel ~ observation mirror
waarnemingsstation ASTRON. 1. survey station; 2. observatory; 3. observation station, observation post; 4. monitoring station
waarnemingstoren ~ observation tower
waarnemingsuitkomst ~ observed value
waarschijnlijk significant ~ probably significant
waarschijnlijke fout ~ probable error
waarschijnlijkheid ~ probability, likelihood
waarschijnlijkheid van foutieve blokaflevering ~ block misdelivery probability
waarschijnlijkheidrekening ~ calculation of probability, probability calculus, calculus of probabilities
waarschijnlijkheidsberekening ~ calculation of probability, probability calculus, calculus of probabilities
waarschijnlijkheidsdichtheid ~ probability density
waarschijnlijkheidsgrenzen ~ probability limits
waarschijnlijkheidsleer ~ theory of probabilities, laws of chance
waarschijnlijkheidspapier ~ probability paper, logarithmic paper
waarschijnlijkheidsrekening STAT., MATH. calculation of probabilities, probability calculus
waarschijnlijkheidsschaal ~ probability scale
waarschijnlijkheidstheorie ~ probability theory
waarschijnlijkheidsverdeling ~ probability distribution
waarschuwen ~ 1. warn, alert, notify; 2. (om iets niet te doen) caution
waarschuwing ~ 1. (kennisgeving) notification, notice; 2. (kennisgeving) notification, warning, alert, caution
waarschuwings- en besturingssysteem voor ~
vliegtuigen AEROSP. aircraft control warning system
waarschuwingsafstand RAIL. pre-signalling distance
waarschuwingsapparaat RAIL. warning device
waarschuwingsbel ~ warning bell
waarschuwingsbericht COMP. warning message
waarschuwingsbord ~ caution board
waarschuwingsdienst voor aardbevingen ~ seismic monitoring
waarschuwingsdriekhoek TRAFF. warning triangle, danger triangle
waarschuwingsetiket ~ warning label, danger label
waarschuwingsgrenzen ~ warning limits
waarschuwingsindicator ~ warning indicator
waarschuwingsinrichting ~ annunciator
waarschuwingsknipperlicht ~ hazard indicator light, hazard warning light
waarschuwingslabel ~ warning label, warning sticker
waarschuwingslamp ~ warning light, caution light, alarm light, pilot light, pilot lamp, signal light
waarschuwingslicht AUTOMOT. caution light, warning indicator, warning light, warning tell-tale
waarschuwingslicht(je) ~ hazard indicator light, hazard warning light
waarschuwingsmechanisme ~ alarm mechanism
waarschuwingsmeetnet ~ surveillance network, monitoring network
waarschuwingsmelding COMP. alert, warning message
waarschuwingsnet TELECOM., ELECTRON. warning net
waarschuwingsniveau COMP. warning level
waarschuwingsontvanger TELECOM., ELECTRON. warning receiver
waarschuwingsplaatje ~ warning plate
waarschuwingsregel COMP. alert rule
waarschuwingssirene ~ warning siren
waarschuwingsstrook ~ warning slip
waarschuwingssymbool ~ alert symbol
waarschuwingssysteem COMP. warning system
waarschuwingssysteem met drie categoriën ~ three- category warning system
waarschuwingsteken COMP. bell character
waarschuwingsvenster COMP. alert box
waarschuwingszoemer ~ warning buzzer
waarschuwingszoemer luchtdruk ~ low air pressure warning buzzer
waarschuwingszwaailamp ~ warning beacon
waas ~ haze, fog
waasvormig ~ blooming, hazing
waasvorming ~ blooming, hazing
wacht SHIP. 1. (persoon) guard, watchman; 2. watch
wachtdeur HYDROL., CIV.ENG. tide gate
wachten COMP. wait
wachten op oproep COMP. wait for call
wachtfiguur AEROSP. holding pattern
wachtfunctie COMP. wait function
wachtgebied AEROSP. (voor in de lucht wachtend vliegverkeer) stack
wachthoogte AEROSP. holding altitude, stack altitude
wachthuisje ~ shelter
wachtkamer ~ waiting room
wachtkamer voor dames RAIL. ladies’ waiting room
wachtlijnfunctie COMP. clamp-on function
wachtlijst ~ waiting-list, queue
wachtlus AEROSP. 1. wait loop, waiting loop; 2. holding stack
wachtlusaanwijzingen AEROSP. holding instructions
wachtluspositie AEROSP. stack holding position
wachtlusvolgorde AEROSP. stack sequence
wachtopdracht COMP. wait call, wait instruction
wachtpatroon AEROSP. (voordat de landing wordt ingezet) holding pattern
wachtplaats ~ (in de lucht of op de grond) holding point, holding position
wachtprocedure AEROSP. stack holding procedure
wachtpunt AEROSP. (in stack of op de grond) holding point
wachtrij COMP. queue
wachtrij met actieve pagina’s COMP. active page queue
wachtrij met beschikbare eenheden COMP. available unit queue
wachtrij met beschikbare pagina’s COMP. available page queue
wachtrij met onbestelbare berichten COMP. dead- letter queue
wachtrij van schadelijke e-mailberichten COMP. poison-message queue
wachtrij voor onbestelbare transactieberichten COMP. transactional dead-letter queue
wachtrij zonder bericht COMP. headless queue
wachtrij-element COMP. queue element
wachtrij-element besturingsblok COMP. queue element control block
wachtrij-tijdsegment COMP. queue slice
wachtrijbeheer COMP. queue management
wachtrijbeheersysteem COMP. queue management system
wachtrijbesturing COMP. queue control
wachtrijbesturingsblok COMP. queue control block
wachtrijbesturingsblok-uitbreiding COMP. queue control block extension
wachtrijgebied van het locale system COMP. local system queue area
wachtrijgegevensverzameling COMP. queue data set
wachtrijgestuurde taak COMP. queue-driven task
wachtrijlijst COMP. queue list
wachtrijstatus COMP. queue status
wachtrijsysteem COMP. queuing system
wachtrijverkeer TELECOM., ELECTRON. queue traffic
wachtrijvorming TELECOM., ELECTRON. queuing
wachtroutine COMP. wait loop, waiting loop
wachtruimte AEROSP. 1. (op station) waiting room; 2. (bovenwachtgebied) stack area
wachtspoor RAIL. holding track
wachtsporen RAIL. storage sidings
wachtstand COMP. hold status, hold
wachtstand opheffen COMP. release hold
wachtstanden COMP. wait states
wachtstandstatus COMP. hold status
wachtstapel COMP. 1. holding stack, stack; 2. (in datastroom) queue, data stack
wachtstation ~ wait station
wachtstatus COMP. wait state
wachtteken ~ waiting signal
wachttijd bij het starten COMP. 3. latency; 4. queue time startup latency
wachttijd bij reparatie ~ repair delay time
wachttijd na COMP. queue time after
wachttijd tussen berichten COMP. intermessage delay
wachttijd van de onderhoudsploeg ~ maintenance stand-by time
wachttijd vóór COMP. queue time before
wachttijd voor reparatie ~ awaiting repair time
wachttijd voor verlijming POLYM. open assembly time
wachttijdtheorie ~ queuing theory, theory of queues
wachttijdverhouding ~ queue ratio
wachttoestand COMP. suspended state
wachttoren ~ watch tower
wachturen ~ waiting hours
wachtvariabele COMP. watch variable
wachtvenster COMP. watch window
wachtvoorwaarde COMP. wait condition
wachtwoord ~ password
wachtwoord opnieuw instellen COMP. password reset
wachtwoord oproep blokkeren COMP. call barring password
wachtwoord van eigenaar COMP. owner password
wachtwoord van het apparaat COMP. device password
wachtwoord voor vergadering COMP. meeting key
wachtwoord-beveiligde internetverbinding COMP. password protected internet connection
wachtwoord-caching COMP. password caching
wachtwoordbeleid COMP. password policy
wachtwoordbescherming COMP. password protection
wachtwoordbeveiliging ~ password protection
wachtwoordcode COMP. passcode
wachtwoorddief COMP. password stealer
wachtwoordenlijstbestand COMP. password list, password-list file
wachtwoordenlijstvermelding COMP. password-list entry, password-list file entry
wachtwoordprotectie ~ password protection
wachtwoordprovider COMP. password provider
wachtwoordsleutel COMP. passkey
wachtwoordsynchronisatie COMP. password synchronization
wachtwoordverificatie COMP. password authentication
wachtwoordzin COMP. passphrase
wad ~ tidal mudflat, mudflat
wadden ~ tidal mudflats, mudflats
Waddengebied ~ Dutch tidal mudflats, Dutch Wadden
Waddenzee ENVIRON. Wadden Sea, Dutch Mud Flats
waden ~ wade
wadslik ENVIRON. tidal mud
wadvogel ENVIRON. wader
wafelbinding TEX. honeycomb weave
wafelen ~ stipple planish, stipple
wafelhouder ~ wafer chuck
wafelintegratie COMP. wafer scale integration
wafelkruising TEX. honeycomb design, honeycomb weave
wafellithografie met stappenprojector COMP. wafer stepper lithography
wafelpen ~ wafered punch, stippled punch
wafelproductie ELECTRON. wafer production
wafelsnijder ELECTRON. wafer cutter
wafelstempel ~ stipple planishing tool
wafelstepper ELECTRON. wafer stepper
wafelstructuur ~ honeycomb structure
wafeltechniek ELECTRON. wafer technology
wafer ~ wafer
wagenas ~ 5. (van een schrijfmachine) carriage; 6. (vrachtauto) truck, lorry wheel axle
wagenbak ~ (carrosserie) carriage body, carriage work, bodywork
wagenbesturing ~ carriage control
wagenbesturingsband COMP. carriage control tape, carriage tape
wagenbesturingsbandje ~ carriage-control tape
wagenbodem AUTOMOT. body bottom
wagenbouw ~ coach building, coach construction
wagenbouwer ~ coach builder
wagenbovenbouw ~ carriage body
wagenbrug ~ carriage bridge
wagenkraan ~ lorry-mounted crane
wagenkrik ~ trolley jack
wagenlichter ~ lifting jack
wagenpark ~ 1. (m.b.t. auto’s) fleet of cars; 2. (m.b.t. vrachtwagens) fleet of trucks; 3. vehicle fleet
wagenrong ~ stanchion
wagenrooier AGRIC. loading potato digger
wagenschot ~ wainscoting, wainscot, panelling
wagenschroefbout ~ coach screw
wagensmeer ~ axle grease
wagenspoor ~ car track
wagentank ~ lorry tank
wagenteller ~ (kabelbaan) wagon counter
wagenterugloop COMP. (abbr.: CR) carriage return
wagenterugloopteken COMP. carriage-return character
wagentje ~ (voor bagage) trolley, cart
wagentype ~ type of car
wagenvangtoestel ~ (kabelbaan) wagon catching device
wagenveer ~ carriage spring
wagenversneller RAIL. wagon accelerator
wagenvloer AUTOMOT. body bottom
wagenwerkplaats RAIL. (onderhoudsdepot) depot workshop, maintenance workshop
wagenwiel ~ 1. cart-wheel; 2. (van een loopkat) truck wheel
wagenzwengel ~ swingle tree
waggelbeweging ~ rolling movement
waggelende fout TELECOM., ELECTRON. stagger
Wagner-Whitin algoritme ~ Wagner-Whitin algorithm
wagon RAIL. 1. (gesloten, voor vracht) freight van, freight car; 2. (open, voor vracht) freight wagon, freight car; 3. (voor reizigers) railway carriage, railroad carriage, carriage
wagon met draaistellen RAIL. bogie wagon
wagon met hoge wanden ~ high-sided wagon
wagon met lage zijwanden ~ (spoorrijtuig) low-sided wagon
wagon met remhuis RAIL. wagon with brake cabin
wagon met traliewerk RAIL. skeleton wagon, stanchion wagon
wagon met vaste tussenwanden RAIL. internal partition wagon
wagon met verwisselbare wielstellen RAIL. wagon with interchangeable axles
wagon voor vervoer van spoorstaven RAIL. rail wagon
wagonbovenbouw ~ carriage body
wagondak ~ carriage roof
wagondraaischijf ~ wagon turntable
wagonfabriek ~ wagon works
wagongroep RAIL. raft of wagons, crushing rolls
wagoninhoud ~ capacity of wagon
wagoninspectieloods ~ carriage inspection shed
wagonkilometer ~ car kilometer
wagonkipper ~ wagon tipper
wagonkiptoestel ~ wagon tipping device
wagonklasse ~ class of wagon
wagonkoppeling ~ wagon coupling
wagonlading RAIL. wagon load
wagonlift ~ wagon lift
wagonloods RAIL. carriage shed, car shed, wagon shed
wagononderstel ~ carriage frame, bogie
wagonpark RAIL. rolling stock
wagonschudder RAIL. wagon vibrator
wagonsluiting ~ carriage closing mechanism
wagonvenster ~ carriage window
wagonventilatie ~ carriage ventilation
wagonverwarming ~ carriage heating
wagonweegtoestel ~ wagon balance, wagon weighing device/bridge
wagonwerkplaats ~ carriage shop, carriage works, car shop
wagonwiel ~ carriage wheel, wagon wheel
WAIS-server COMP. wide area information server
wait state COMP. wait state
waken ~ watch, guard
waking CIV.ENG. (waakhoogte) freeboard
wal ~ 1. bank, embankment; 2. (als aanlegplaats) quay, waterside, wharf; 3. (het vaste land) shore; 4. (perron) platform
wal aanbrengen ~ bank, construct embankment
walanker ~ shore anchor
walbeschoeiing ~ sheet piling
Walden-inversie ~ Walden inversion
walgebruik ~ capstan for use on shore
walgelijk ~ repulsive
walgelijke geur ~ repulsive odour
walgelijke reuk ~ repulsive odour, repulsive smell
walheg ~ hedgebank
walk-in-systeem AUTOMOT. walk-in system
walkaarde ~ fuller’s earth
walken TEX. full, mill
walkhamer ~ fulling stock
walkmachine ~ fulling engine
walkman COMP. portable cassette player, walkman
walkmolen ~ fulling mill
walkraan ~ 1. (op een kade) shore crane, wharf crane, quay crane; 2. (op een oever) shore crane, waterside crane
wallet COMP. (geldbeurs) wallet
walm ~ dense smoke, dense vapour
walmgat ~ limber hole
walmuur ~ rampart wall
walnoot ~ walnut
walnootsorteerder ~ walnut sorter, walnut classifier
walnootsorteermachine ~ walnut sorter, walnut sorting machine
wals POLYM. 1. (stoomwals) road roller, steam roller; 2. roller; 3. (grote holle wals) drum; 4. (m.b.t. walserij) roll; 5. cylinder; 6. (van een wegenwals) drum, roller
wals met enkele rol ~ single roll mill, single roll mill stand, single mill
wals met twee rollen ~ two-high mill, two-high mill stand, duo mill
wals met vier rollen ~ four-high mill, quatro mill, four-high stand, four-high mill stand
wals voor platen ~ sheet rolling mill, sheet mill, plate rolling mill
walsaanvoer ~ roll feed
walsaanvoerapparaat ~ roller feed gear
walsaanvoerbeweging ~ roller feed movement
walsaanzetter ELEC.ENG. drum starter
walsafstand ~ distance between rolls, gap between rolls
walsafstelling ~ roller adjustment
walsaluminium ~ rolled aluminium
walsas ~ roll pin, roll neck
walsbaan METALL. hot mill
walsbank ~ rolling machine
walsbedrijf ~ rolling mill
walsbeweging ~ rotation of rolls
walsbewerking ~ rolling operation
walsblok ~ 1. (ondersteuning) roller bearing; 2. (stuk gegoten staal) ingot
walsbreedte ~ roller width
walsbreker ~ set of crushing rolls, roll crusher, roller crusher
walsbreuk ~ roll breakage
walsbrons ~ rolled bronze
walsbuigmachine ~ bending rolls
walschot ~ spermaceti
walscontroller ~ drum controller
walsdeur ~ roller gate, roller drum gate
walsdraad ~ hot-rolled rods, rod wire, wire rods
walsdraaibank MACH. roll lathe, roll turning lathe
walsdrijfwerk ~ roller drive mechanism, rolling mill drive
walsdroger ~ roller drier, roller dryer
walsdrukmachine TEX. cylinder printing machine, on fly printer
walsdrukveer ~ roll pressure spring
walseffect ~ rolling effect
walsen ~ roll, roll
walsencontroller ELEC.ENG. drum controller
walsenfrees ~ cylindrical cutter, solid cylindrical milling cutter
walsenfreesbank ~ roll milling machine
walsenkopfrees ~ shell end mill, side and face (milling) cutter
walsenslijpmachine ~ roll grinding machine
walsenstoel ~ mill frame
walsenstraat ~ mill train, train of mill stands
walsenwisselinrichting ~ roll changing rig
walsenwisselmof ~ roll changing sleeve
walserij ~ rolling mill, mill
walserij-installatie ~ rolling equipment
walserijmachine ~ rolling-mill engine
walsflens ~ rolled flange
walsfout ~ fault due to rolling, rolling fault
walsgereedschap ~ rolling stand, mill stand
walsgoed ~ rolled stock, rolling stock
walsgraveerder ~ roller engraver
walsgraveertechniek ~ roller engraving technique
walsgravering ~ roller engraving
walshuid ~ rolling skin, rolling scale, mill skin, mill scale
walshuid verwijderen ~ descale, scale removal, descaling
walshuidverwijdering ~ de-scaling
walshuidverwijderingsbad ~ descaling bath, descaling solution, scale remover
walsijzer ~ rolled iron, drawn-out iron
walsinvoer ~ roller in-feed, roller feed
walskalander ~ calender
walskaliber ~ (bij walserij) roll pass, pass, roll opening
walskant ~ rolled edge
walslager ~ (bij walserij) roll bearing
walslegering ~ rolling alloy
walslengte ~ roller length
walslichter ~ roll lift
walsligger ~ rolled girder
walsmachine ~ rolling machine
walsmerk RAIL. rolling mark
walsmolen ~ (breker) roller mill, cominutor, crushing roll, rotary crusher, roll crusher, roll breaker
walsoppervlak ~ roller surface, roll surface
walsoppervlakte ~ roller surface, roll surface
walspolijsten ~ roll polishing, drum polishing, mill finishing
walspolijstmachine ~ roller polishing machine, drum polishing machine
walsproduct ~ rolled product, rolling-mill product
walsprofiel ~ (balk van staal) rolled steel joist, rolled section
walsrakel TEX. hard doctor blade
walsrichting ~ 1. direction of rolling, rolling direction, direction of grain, grain; 2. grain flow
walsrichtmachine ~ roll alignment machine
walsrol ~ roller, roll, drum roller
walsrollen ~ roll
walsrollendraaibank MACH. roll turning lathe
walsrolmantel ~ (walsmolen) roller shell
walsrolring ~ (van een walsmolen) roller shell
walsrolslijpmachine ~ roll grinding machine, roll grinder
walsschaafmachine ~ planing machine with cylindrical cutters
walsschakelaar ELEC.ENG. drum switch
walsscheurtje ~ rolling crack
walsschilfer ~ laminar scaling, laminar flaking
walsschuif CIV.ENG. roller-drum gate, rolling gate
walsschuurmachine ~ drum sander
walssegment ~ roll die
walssnelheid ~ rolling speed
walsspanning ~ rolling stresses
walsspleet ~ roll gap, roll interspace
walsstaal ~ rolled steel
walssteenbreker ~ roller crusher
walsstelkaliber ~ roll setting gauge
walsstraat ~ mill train
walsstuk ~ piece to be rolled
walstap ~ roll neck
walstappenfreesmachine ~ roll neck milling machine
walstemperatuur ~ rolling temperature
walstoleranties ~ rolling tolerances
walstuig ~ rolling mill
walsuitlijnmachine ~ roll alignment machine
walsvezel ~ rolling fibre
walsvezelrichting ~ direction of the rolling fibre
walsvlak ~ rolling plane
walsvorm ~ section of pass
walswerk ~ rolling mill, mill
walswerk met drie rollen ~ three-high mill, trio mill, three-high stand
walswerk met twee rollen ~ two-high mill/stand, duo mill
walswerk voor platen ~ sheet rolling mill, sheet mill, plate rolling mill
walswerkdrijfmachine ~ rolling mill engine
walswerktuig ~ rolling mill
walszaagraam ~ vertical timber frame with roller feed
walvis ENVIRON. whale
walvisjacht ENVIRON. whaling
walvisoogst ENVIRON. whale harvest
walvisspek ~ blubber
walvisstation ENVIRON. whaling station
walvistraan ~ whale oil
walvisvaardersvloot ~ whaling fleet
walvisvangst ~ 1. whale fishery, whalery, whaling; 2. (feitelijke vangst) whale catch, whal harvest
WAN COMP. WAN, wireless area network
wan ~ 1. fan, blower; 2. (lekkage) leakage; 3. (waterton) tub
wanbeheer ~ mismanagement, bad management, lack of due diligence
wanbeleid ~ bad policy, mismanagement
wand SHIP. 1. wall; 2. (buitenwand, huid) skin, shell; 3. (tussenwand) partition, wall partition; 4. bulkhead
wand bepleisteren ~ wall-plastering
wand met U-beugel ~ wall with U-clamp
wand van latwerk ~ lattice partition, sintered tip
wandaansluiting ELEC.ENG. wall junction
wandaansluitingsdoos ~ wall junction box
wandafstand ~ (vanaf een muur) distance from the wall
wandarmatuur ~ wall fitting, wall-mounted armature, wall fixture
wandbekleding BUILD. wall covering, wall lining, wall cladding
wandbekledingssysteem ~ 1. wall cladding system, wall covering system, wall lining system; 2. (m.b.t. schilderen, verfen) wall coating system
wandbepleistering ~ wall plaster
wandbeschildering ~ mural painting, mural
wandbevestiging ~ wall bracket, wall mounting
wandbeweging ELECTRON. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) wall motion
wandbidet ~ wall-hung bidet, wall-mounted bidet
wandblok ~ wall bracket bearing
wandboormachine ~ wall drilling machine, wall drill
wandbreedte ~ wall width
wandbreuk ~ wall fracture
wandcloset ~ wall-hung water closet
wandcontact ~ wall plug
wandcontactdoos met aardingscontact ~ earthed wall socket, earthed power point
wanddikte ~ 1. wall thickness; 2. (van een stoomketel) thickness of plate, thickness of shell
wanddiktemeter ~ wall thickness gauge
wanddikteverandering ~ change in wall thickness
wanddoorsnede ~ wall section
wanddoorvoering ~ wall duct
wanddraaikraan ~ wall jib crane, wall slewing crane
wanddruk ~ wall pressure
wandeffectelementen ~ wall attachments elements
wandelen ~ (bijv. m.b.t. een wandelende riem) flap
wandelend ~ shifting
wandelende duin ~ shifting dune
wandelrooster ~ travelling grate
wandencluster ELECTRON. wall cluster
wandencluster aan een rand ELECTRON. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) edge wall clusters
wandgascomfoor ~ wall-mounted gas cooker
wandkast ~ cupboard
wandkatalyse ~ wall catalysis
wandkettingfrees ~ wall mortising machine
wandklimrek ~ (in gymnastiekzaal) climbing frame, wall bar
wandkraan ~ wall crane, wall cock
wandlamp ~ wall lamp
wandlamphouder ~ wall lamp holder, wall lamp bracket
wandlier ~ bracket winch, wall winch
wandloopkraan ~ travelling wall crane
wandluchtverhitter ~ wall air heater
wandmobiliteit ELECTRON. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) wall mobility
wandmontage ~ wall-mounting, wall-fitting, wall mounting
wandoppervlak ~ wall surface
wandoppervlakte ~ wall area
wandovergangslijnen ELECTRON. wall transition lines
wandpijler ~ half pillar
wandplaat ~ wall plate
wandprofiel ELECTRON. 1. wall channel section; 2. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) wall profile
wandrek ~ wall rack
wandresonantie ELECTRON. wall resonance
wandriool ~ side-wall culvert, longitudinal culvert
wandrozet ~ wall rosette
wandruwheid ~ wall roughness, boundary roughness
wandschakelaar ~ wall switch
wandschakelbord ~ wall switchboard
wandschakelkastje ~ wall switchboard box
wandschoor ~ shore, support, stay, prop
wandstaaf ~ panel rod, bracing rod, lattice girder bar
wandstellage ~ wall stand
wandstoel ~ wall bracket
wandtakel ~ wall hoist
wandtegel ~ wall tile
wandtegellijm ~ wall tile adhesive
wandtelefoon ~ wall-mounted telephone
wandtelefoontoestel RAIL. wall-mounted telephone set
wandtoestel ELEC.ENG. wall-mounted instrument
wandtoestelkast ELEC.ENG. wall instrument box, withdraw heat
wandurinoir ~ wall-mounted urinal, wall-hung urinal
wandventilator ~ wall fan
wandverdikking ~ thickening of the wall, wall thickening
wandverdunning ~ wall thinning
wandverplaatsing BUILD. wall displacement
wandverplaatsingen ELECTRON. wall displacement processes
wandvertakking ELECTRON. wall junction
wandvertakkingsdoos ELEC.ENG. wall junction box
wandverwarming ~ wall heating
wang ~ 1. cheek; 2. (geweerkolf) cheek piece; 3. (m.b.t. een draaibankbed) slide, carriage; 4. (m.b.t. een kruk) web; 5. (van mast) cheek; 6. (trap) parapet; 7. (van een gereedschap) jaw; 8. (zijplaat) side plate
wang van autoband AUTOMOT. flexing zone, side wall
wangbeitel ~ cable tool bit
wangtrap ~ carriage stairs
wankant ~ dull edge, bad level, wane edge, wany edge
wankantig ~ dull-edged
wankantig hout ~ dull-edged timber
wankel ~ unstable, unsteady, wobbly
wankelbaar ~ unstable, unsteady, labile
wankelbaar evenwicht ~ unstable equilibrium
wankelbaarheid ~ unstability, unsteadiness
wankelen ~ 1. be unstable, be unsteady; 2. (heen en weer bewegen) wobble
wankelmotor ~ Wankel engine, rotary-piston engine
wanmolen AGRIC. winnower, winnowing mill
wannen ~ 1. fan; 2. (schudden zuiveren, m.n. van graankorrels) winnow
wanorde ~ chaos, disorder
wanordelijk ~ disorderly, chaotic, disorganized
want SHIP. rigging, shroud, shackle
wantschroef ~ shackle screw
wantslag ~ shroud-laid
wantslagkabel ~ shroud-laid wire rope
WAP COMP. (wireless access point) WAP
WAP-verbinding COMP. WAP connection
wapen ~ weapon, arm
wapenen ~ 1. (laden) arm; 2. (van beton) reinforce; 3. (van slangen en kabels) armour, sheathe; 4. (versterken in algemene zin) strengthen, reinforce
wapenfabriek ~ arms factory
wapenhandel ~ arms trade
wapening BUILD., CIV.ENG. 1. armouring, armour plating, sheathing; 2. (staafvormige wapening) rebar, reinforcing bar, reinforcement bar; 3. (versterking) strengthening, reinforcement
wapening met zware randstaven BUILD. heavy- edge reinforcement
wapeningsdoorsnede ~ reinforcement section
wapeningsdraad ~ reinforcing wire
wapeningsijzer ~ 1. reinforcing steel; 2. (staaf) reinforcing rod, rebar
wapeningskorf ~ reinforcement cage
wapeningsmat ~ mesh reinforcement
wapeningsnet ~ reinforcement mesh, reinforcement mat
wapeningspercentage ~ percentage of reinforcement
wapeningsrooster ~ reinforcement grid
wapeningsstaaf ~ rebar, reinforcing bar
wapeningsstaal ~ reinforcement steel
wapeningssysteem ~ reinforcing system
wapenkamer ~ (in een onderzeeboot) bomb shop
wapenopslag ~ stockpiling of weapons
wapenruimte AEROSP. gun bay
ward-leonardschakeling ELECTRON. Ward-Leonard circuit, Ward-Leonard system
wardradig hout ~ wary-fibred wood
ware aarde TELECOM., ELECTRON. true ground
ware grootte ~ full size, true size, actual size
ware hoogte AEROSP. true altitude
ware horizon ~ celestial horizon, true horizon, rational horizon
ware luchtsnelheid AEROSP. (abbr.: TAS) true airspeed
ware peiling AEROSP. true bearing
ware stuwdruk AEROSP. flight pitot pressure
ware trekspanning ~ true tensile stress
ware-luchtsnelheidsaanwijzer AEROSP. true airspeed indicator, TAS indicator
waren ~ goods, wares
warenhuis ~ department store, discount store, chain store
warenkamer ~ store room
warenkennis ~ knowledge of commodities, knowledge of trade
warghout ~ wary-fibred wood
warm ~ warm, hot
warm asfalt ~ hot mix, hot asphalt mix
warm asfaltbeton ~ hot-mix asphalt
warm asfaltmengsel ~ hot-mix asphalt
warm gewalst staal ~ hot rolled steel
warm isostatisch ~ hot-isostatic
warm isostatisch persen ~ hot isostatic pressing
warm klinken ~ hot-rivet
warm opstarten COMP. warm boot, warm start
warm persen ~ press hot, press warm
warm smeedwerk ~ (producten) hot forgings
warm wit ~ warm white
warm worden ~ get warm
warm zagen ~ warm-saw
warmasfaltinstallatie CIV.ENG. hot mix plant
warmbandwalsen ~ hot strip rolling
warmbandwalserij ~ hot strip mill
warmbeitel MACH. chisel for hot working, hot chisel, hot working chisel
warmbewerking MACH. hot working
warmbewerkingsspanning MACH. hot-working stress
warmbloedig ENVIRON., BIOL. homoiothermic, warm- blooded
warmbloedig organisme ENVIRON. homoiotherm
warmbreukig ~ hot-short, red-short
warmbrosheid ~ hot shortness
warmbuigen ~ hot-bend, bend hot
warmbuigmachine ~ hot bending machine
warmdompelbedekken ~ hot-dip coating
warmdompelbedekkingsproces ~ hot dip coating process
warmdompelen ~ hot-dip
warmdoorslag ~ hot punch
warmdraad ELEC.ENG. 1. heating wire, heating filament; 2. hot wire, filament
warmdraadampèremeter ~ hot wire ammeter
warmdraadampremeter ~ hot wire ammeter
warmdraadwattmeter ~ hot wire wattmeter
warmdraaibougie AUTOMOT. cold-running spark plug
warmdraaien ~ (van een motor) warm up, tune up
warmdruklassen ELECTRON. 1. hot-pressure welding; 2. thermo-compression bonding
warmdrukmatrijs ~ hot pressing die
warmdrukpers ~ hot pressing press
warme bodem ENVIRON. warm soil
warme bron ~ thermal spring
warme herstart COMP. warm restart
warme lucht ~ warm air, hot air
warme luchtstroming ENVIRON. warm air current, warm air flow
warme natspinning ~ hot wet spinning, water spinning
warme opstart COMP. warm boot
warme pers ~ warm press, hot press
warme proef ~ hot test, heat test, hot essay
warme start COMP. warm start
warme vochtige aanblik ~ hot damp look
warme zeestroming ENVIRON. thermohaline current
warmeluchtcirculatie ~ hot air circulation
warmeluchtinstallatie ~ hot air plant
warmeluchtkanaal ~ hot air duct
warmeluchtringverwarming AIRCO. perimeter warm air heating system
warmeluchtverwarming ~ hot air heating
warmgeklonken ~ hot-riveted
warmgeperst ~ hot-pressed
warmgeperst messing ~ hot-pressed brass
warmgerekt ~ hot-strained
warmgericht ~ hot-straightened
warmgerold ~ hot-rolled
warmgesmeed ~ hot-forged, hot-hammered
warmgestuikt ~ hot-upset
warmgetrokken ~ hot-drawn
warmgewalst ~ hot-rolled
warmgewalst profiel ~ hot-rolled steel section
warmgewalst staal ~ hot rolled steel
warmgewonden ~ hot-coiled
warmhardende lijm ~ hot-setting adhesive
warmhardheid ~ elevated-temperature hardness, red hardness
warmhardheidsbeproeving ~ heat hardness testing
warmklinken ~ hot-rivet
warmkrimpgereedschap ~ thermal crimping tools, heat shrinking tools
warmlassen ~ hot-weld
warmloopperiode AUTOMOT. warm-up phase
warmloopregelklep AUTOMOT. warm-up valve
warmlopen ~ 1. (door slechte koeling) overheat, run hot, get hot; 2. (m.b.t. motoren) warm up, tune up
warmloper RAIL. hot box
warmmatrijs ~ hot pressing die
warmmatrijzenstaal ~ hot-forming tool steel, hot-work tool steel
warmnawalstuig ~ hot finishing stand
warmomvormen ~ hot-form, hot-work
warmpers ~ hot press
warmpersen ~ hot-press, warm-press
warmpersmatrijs ~ hot pressing die
warmpersstaal ~ hot pressing steel, hot-pressing steel
warmpersstempel ~ hot pressing punch
warmperswerk ~ hot pressed products, hot pressings
warmportaalmethode ~ (spuitgieten) hot-chamber casting method
warmrekken ~ hot-strain
warmrichten ~ hot straighten
warmrollen ~ hot rolling, hot roll, hot-rolling
warmschaar ~ hot-shearing machine
warmscheur WELD., METALL. heat crack, hot crack
warmslijpen ~ hot-grinding
warmsmeden ~ hot-forge
warmsmeedstuk ~ hot forging, hot-forged work
warmsmeedwerk ~ hot forgings
warmspuiten ~ hot spraying
warmspuitinstallatie ~ hot spraying plant, hot spraying unit
warmstaalbuigmachine ~ hot steel bending machine
warmstempelen ~ hot stamping
warmstuikautomaat ~ hot-upsetting automatic press
warmte ~ heat, warmth
warmte absorberen ~ absorb heat
warmte afgevend lichaam ~ heat supplying body, heat radiator
warmte afleiden ~ abstract heat, extract heat
warmte afvoeren AUTOMOT. 1. dissipate heat, carry off heat, remove heat; 2. carry off heat; 3. (koelen) cool
warmte doorlaten ~ transmit heat
warmte en kracht ENERG. (abbr.: CHP) combined heat and power
warmte geleiden AUTOMOT. conduct heat
warmte onttrekken ~ 1. (warmte absorberen) absorb heat; 2. (warmte afdragen, verwijderen) abstract heat, dissipate heat, remove heat, carry off heat
warmte opnemen ~ absorb heat
warmte uitstralen ~ radiate heat, dissipate heat, emit heat
warmte- en koudeopslag ~ (abbr.: WKO/TES) thermal energy storage, thermal energy reservoir
warmte- en krachtcentrale ENERG. (abbr.: CHP) combined heat and power plant, CHP plant
warmte-absorberend AUTOMOT. heat-absorbing
warmte-afvoereenheid TELECOM., ELECTRON. heat remover, heat dissipator
warmte-beïnvloed ~ heat-affected
warmte-beïnvloede zone ENERG. (abbr.: HAZ) heat- affected zone
warmte-eenheid PHYS. heat unit, thermal unit of energy, thermic unit
warmte-effect ~ thermal effect
warmte-eiland ~ heat island
stedelijke warmteopbouw ~ urban heat generation
stedelijk warmte-eiland ~ urban heat island
warmte-energie ~ thermal energy, heat energy
warmte-entropiediagram ~ heat-entropy diagram
warmte-equivalent ~ heat equivalent
warmte-evenwicht ELECTRON. 1. thermal balance, thermal equilibrium; 2. (bij halfgeleiders) heat balance
warmte-inhoud ~ heat content
warmte-inkrimping ~ heat contraction
warmte-inlaat ~ heat inlet
warmte-invloedzone ~ (abbr.: HAZ) heat-affected zone
warmte-invoer ~ heat input
warmte-isolatie ENERG. thermal insulation
warmte-isolatiemateriaal ~ thermic insulant, thermal insulation material, heat insulation material
warmte-isolator ~ heat insulator, non-conductor of heat
warmte-isolerend ENERG. heat-insulating
warmte-isolerend element AUTOMOT. heat insulator
warmte-isolerend materiaal ENERG. heat-insulating material
warmte-isolerende bekisting ~ insulated form
warmte-isolering ~ thermal insulation, thermic insulation
warmte-krachtkoppeling ENVIRON. (abbr.: WKK/CHP) cogeneration, combined heat and power
warmte-krachtkoppelingsinstallatie ENVIRON. cogeneration plant, combined heat and power plant
warmte-uitlaat ~ heat outlet
warmte-uitstraling ~ emission of heat, heat radiation
warmte-uitstralingsvermogen ~ heat radiating capacity
warmte-uitwisselaar ~ heat exchanger
warmte-uitwisseling ~ exchange of heat, interchange of heat, heat interchange
warmte-uitzetting ~ thermal expansion, heat expansion, thermal dilatation
warmte-uitzettingscoëfficiënt ~ thermal coefficient of expansion
warmteaanbod ~ heat supply, supply of heat
warmteaanwijzer ~ heat indicator
warmteabsorptie ~ absorption of heat
warmteabsorptiegebied ENERG. heat sink
warmteaccumulatie ~ heat accumulation, accumulation of heat
warmteaccumulator ~ 1. heat accumulator, storage heater; 2. (van stoomhitte) regenerative steam accumulator
warmteafgevend ~ exothermal, exothermic
warmteafgifte ~ (door een verwarmingssysteem) heat delivery, heat dissipation, heat emission, heat carry-off
warmteafleider ~ (m.b.t. vermogenshalfgeleiders) heat sink
warmteafvoer ~ 1. heat removal, heat dissipation, dissipation of heat, heat carry-off, thermal dissipation; 2. (tussen twee compressiefasen) intercooling
warmteafvoerfactor ~ heat delivery factor, heat dissipation factor
warmteafvoergetal ~ heat dissipation number
warmteafvoervermogen ~ heat dissipating capacity, heat capacity, thermal capacity
warmteafvoervinnen COMP. heat sink
warmtebalans ~ heat balance
warmtebalans van motor AUTOMOT. heat balance
warmtebatterij ~ low-tension battery
warmtebehandeld kobalt ~ heat treated cobalt
warmtebehandeling ~ heat treatment
warmtebehandeling van een integraal onderdeel ~ whole piece heat treat
warmtebehandelingsdiagram ~ time-temperature chart
warmtebehandelingsinstallatie ~ heat treatment plant
warmtebehandelingsoven ~ heat treat furnace
warmtebehandelingsrisico ~ heat treat hazards
warmtebehandelingsscheur ~ heat treat crack
warmtebehandelingstechnicus ~ heat treat engineer
warmtebehandelingsvoorschriften ~ heat treatment instructions
warmtebehoefte ~ heat requirement, heat demand
warmtebehoevend proces ~ heat-consuming process
warmtebelasting ~ thermal load, heat load
warmtebelasting ten gevolge van zonnestraling AIRCO. sun effect, solar radiation heat load
warmtebenutting ~ utilization of heat
warmtebenuttingsgraad ENERG. heat efficiency
warmtebesparend ~ heat-saving
warmtebesparing ~ saving of heat, heat economy
warmtebestendig ~ heatproof, heat-resistant
warmtebestendige kunststof ~ heat-resistant plastic
warmtebeweging ~ heat transfer, heat motion, movement of heat
warmtebeweging der moleculen ~ molecular heat movement, molecular heat motion
warmtebron ~ heat source, source of heat
warmtebuffer ~ heat buffer
warmtecapaciteit ~ heat capacity, thermal capacity
warmtecentrale ENERG. (installatie in centraal ketelhuis) central heating plant
warmtecentrale op basis van afval ENVIRON. waste-fed heating plant
warmtecompostering ENVIRON. hot decomposition
warmtecondensor ~ thermal condenser
warmteconductie ~ heat conduction
warmteconsumerend ENVIRON. heat-consuming
warmteconvectie ~ convection of heat, heat convection
warmtedenaturatie ~ heat denaturation
warmtedenaturering ENVIRON. heat denaturation
warmtedetector ~ heat detector
warmtedissipatie ~ heat dissipation
warmtedistributie ENVIRON. heat distribution
warmtedood PHYS. (thermodynamica) heat death
warmtedoorgang ~ heat transition
warmtedoorgangscoëfficiënt ~ heat-transition coefficient
warmtedoorgangssnelheid ~ rate of heat transmission, heat transmission rate, thermal transmission rate
warmtedoorlatend ~ diathermic
warmtedoorlatend vermogen ~ diathermancy
warmtedoorlating ~ heat transmission
warmtefactor ~ 1. (calorische waarde) calorific value; 2. (m.b.t. de productie van warmte-energie) thermal value
warmtefixatie COMP. heat fixing
warmtefront METEO. warm front
warmtegebied METEO. heat zone
warmtegeleidbaarheid ~ 1. (kalorisch) caloric conductibility; 2. (thermische geleidbaarheid uitgedrukt in W/m.K) thermal conductivity
warmtegeleidbaarheidsdetector ~ thermal-conductivity detector
warmtegeleidend ~ thermally conductive, heat-conducting
warmtegeleidende eigenschappen ~ thermally conductive properties, heat-conducting properties
warmtegeleider ~ thermal conductor
warmtegeleiding ~ heat conductance, heat conduction, thermal conduction, thermal conductivity, heat conductivity
warmtegeleidingscoëfficiënt ~ coefficient of thermal conduction, thermal-conduction coefficient
warmtegeleidingseigenschappen ~ heat conducting properties
warmtegeleidingsklem ~ heat-conducting clamp, heat sink
warmtegeleidingstraject AUTOMOT. heat-conducting path
warmtegeleidingsvermogen ~ caloric conductibility, heat conductivity, thermal conductivity
warmtegevoelig ~ heat-sensitive
warmtegevoelig papier COMP. thermal paper
warmtegevoeligheid ~ sensitiveness to heat, heat sensitivity
warmtegraad ~ degree of heat
warmtegraadmeter ~ heat degree meter, degree meter
warmtegradiënt TELECOM., ELECTRON. (verloop) heat gradient
warmtegrens ~ thermal barrier
warmtehardend ~ thermosetting
warmtehergebruiksysteem ENERG. heat recovery system
warmtehoeveelheid ~ amount of heat, quantity of heat
warmtehuishouding ~ heat budget, thermal economy
warmteinhoud ~ heat content
warmtekarakteristiek ~ heat characteristic
warmtekostenverdeler ENVIRON. energy meter
warmtekracht ENERG. total energy power, combined cycle power
warmtekracht- ENERG. total energy, combined heat and power, combined-cycle
warmtekrachtinstallatie ENERG. total energy plant, combined heat and power plant, CHP plant
warmtekrachtkoppeling ENERG. total energy, combined cycle
warmtekrampen ~ heat cramp
warmtekrimp POLYM. 1. heat shrinkage; 2. thermoshrinkage
warmtekromme ~ heat curve
warmteleer ~ thermodynamics
warmtelozing ENVIRON. thermal discharge
warmtemachine ~ heat machine, thermal engine, thermal machine
warmtemeter ENERG. calorimeter
warmtemeting ~ calorimetry
warmtemotor ~ heat engine, thermal engine, heat machine
warmteontmenging PHYS. thermodiffusion
warmteonttrekking ~ extraction of heat, heat extraction
warmteonttrekking door verdamping ~ extraction of heat by evaporation
warmteontwikkelingsbron ~ source of heat generation, source of thermal generation
warmteopbouw ~ heat build-up, heat accumulation
warmteophoping ~ accumulation of heat
warmteopnemend ~ endothermal, endothermic, endothermical
warmteopnemend lichaam ~ heat absorbing body
warmteopneming ~ absorption of heat, absorption of heat
warmteopnemingsvermogen ~ heat absorbing capacity
warmteopslag GEOTECHN. 1. thermal energy storage, heat storage; 2. (ondergronds) heat sink
warmteopwekking ENERG. generation of heat, heat generation
warmteopzameling ~ heat storage
warmteoverbrenging ~ transmission of heat, heat transmission
warmteoverdacht ~ heat transfer, heat exchange
warmteoverdracht ~ heat transmission, heat transfer, transfer of heat
warmteoverdrachtsoppervlakte ~ heat transfer surface
warmteoverdrachtsrendement ~ heat transfer efficiency
warmteoverdrachtssnelheid ~ rate of heat transfer, heat transfer rate
warmteoverdrachtvloeistof ~ (abbr.: HTF) heat transfer fluid
warmteovergang ~ heat transmission
warmteovergang bij meetbare ~
temperatuurdaling ~ transfer of heat at a definite drop in temperature
warmteovergang bij oneindig kleine ~
temperatuurdaling ~ transmission of heat at infinitely small drop intemperature
warmteovergangscoëfficiënt ~ coefficient of heat transmission
warmteovergangsplaats ~ place of heat passage, point of heat passage
warmtepomp ~ 1. heat pump; 2. (lucht) air-source heat pump; 3. (water) water-source heat pump
warmtepotentiaal ~ heat potential
warmteproef ~ heat test
warmterecuperatie ~ heat recovery
warmtereflecterend ~ heat-reflectant
warmteregelaar ~ heat regulator
warmteregeling ~ heat regulation
warmteregelknop ~ heat control knob
warmterendement ~ heat efficiency
warmtescheur WELD., METALL. thermal crack, heat crack, hot crack
warmtescheuren ~ heat cracks
warmtescheurtje AUTOMOT. heat crack
warmteschild ~ heat shield
warmteschok ~ thermal shock
warmtesensor ~ heat detector
warmtesink ~ (warmtekoeler) heat sink
warmtespanning AEROSP. 1. thermal stress; 2. temperature (gradient) stress
warmtestraal ~ thermal ray, heat ray
warmtestroming ~ flow of heat, heat flow, heat flux
warmtestromingsdiagram ~ heat flow diagram
warmtestroom ~ heat flux, heat flow
warmtestroomdichtheid PHYS. density of heat flow, heat-flux density
warmtestroomsimulatie ~ thermal modelling
warmtetechniek ~ heat technology
warmteterugwinning ~ heat recovery
warmteterugwinningssysteem ENERG. heat recovery system, heat regeneration system
warmteterugwinst AIRCO. heat regeneration, heat recovery
warmtetheorie van Nernst ENERG. Nernst heat theorem
warmtetoeneming ~ increase of heat
warmtetoetreding ~ ingress of heat
warmtetoevoeging ~ addition of heat
warmtetoevoer ~ heat input
warmtetraagheid AIRCO. heat lag
warmtetransport ~ heat transmission, heat transfer
warmtetransportvloeistof ~ heat transfer fluid
warmtetrek ~ natural draught
warmteuitwisseling ~ exchange of heat, heat exchange
warmteval ~ heat drop
warmtevast ~ heat-resistant
warmtevastheid ~ heat resistance
warmtevasthouding ~ retention of heat, heat retention
warmteverbruik ~ heat consumption
warmteverbruikend ~ endothermal, endothermic, endothermical, heat-consumptive
warmteverdeling ~ heat distribution
warmtevergelijking ~ heat equation
warmteverlies ~ heat loss, loss of heat
warmteverliesfactor ~ heat loss factor
warmtevermogen ENERG. heat capacity
warmteverontreiniging ~ heat pollution
warmteverspilling ~ heat dissipation, heat wasting
warmteverspreiding ~ heat distribution
warmteverval ~ heat drop
warmtevervormbaar ~ thermoplastic
warmtevervormbaarheid ~ thermoplasticity
warmtevervormbare stof ~ thermoplastic
warmtevoortplanting ~ heat propagation
warmtevrijkoming ~ heat liberation
warmteweerstand ~ thermal resistance, thermal resistivity
warmtewerend glas AUTOMOT. heat-absorbing glass
warmtewerking ~ effect of heat, heating effect, thermal action
warmtewerktuig ~ heat engine
warmtewinst ~ heat gain
warmtewisselaar ~ heat exchanger
warmtewisseling ~ exchange of heat, heat exchange
warmtewisselingsinrichting ~ heat exchange equipment
warmtezuil ~ thermopile
warmte/koudeopslag ~ (abbr.: WKO/TES) thermal energy storage, heat/cold storage
warmtrekken ~ hot-draw, draw hot
warmvast ~ heat-resistant
warmverven TEX. warm dyeing
warmvervormbaar ~ hot formable
warmvervormbaarheid ~ suitability for hot forming
warmvervormd vloeistaal ~ wrought steel
warmvervormen ~ hot form, hot forming, thermoforming
warmvervormend ~ hot-forming, thermoforming
warmvervorming ~ hot-forming, thermoforming
warmwals ~ hot rolling mill, hot mill
warmwalsen ~ hot-roll
warmwalserij ~ hot rolling mill
warmwalsmachine ~ hot rolling machine
warmwalstuig ~ hot rolling stand, hot mill
warmwateraccumulator ~ hot-water accumulator
warmwaterbak ~ hot-water cistern, hot-water tank
warmwaterbron ENERG. thermal spring
warmwatercirculatie ~ hot-water circulation
warmwaterdruk ~ hot water pressure
warmwatergeiser ENERG. geyser
warmwaterinjector ~ hot-water injector
warmwaterinstallatie ~ hot-water plant
warmwaterkast ~ hot-water cistern, hot-water tank
warmwaterketel ~ 1. hot-water boiler; 2. (verwarmingsketel met dompelverwarmer) immersion heater
warmwaterkraan ~ hot water tap
warmwaterleiding ~ hot-water pipe, hot-water system
warmwatermantel ~ hot-water jacket
warmwateroven ~ hot-water califere, hot-water heater, hot- water stove
warmwaterpijp ~ hot-water pipe
warmwaterreservoir ~ hot-water heater, boiler
warmwaterspoelbak ~ hot-water rinsing tank
warmwatertank ~ hot-water tank, hot-water cistern
warmwatertoestel ~ hot-water heater
warmwatertoevoer ~ hot-water supply
warmwatervat ~ hot-water cistern, hot-water tank
warmwaterverbruik ~ hot-water consumption
warmwaterverwarming ~ hot-water heating
warmwaterverwarmingsinstallatie ~ hot-water heating system
warmwatervoorziening ~ hot-water supply
warmwerkstaal ~ hot-forming tool steel, hot-work steel
warmzaag ~ hot saw, warm saw
warmzaagmachine ~ hot saw
warmzagen ~ hot-sawing
warpboom TEX. warp beam, loom beam, beam
warpen TEX. warp
warpketting TEX. warp
warpmachine TEX. warper, warping machine
warprek TEX. warping creel
warpriet TEX. warping comb
warpster TEX. (vrouwelijk) warping operator
warrig ~ knotty
wartel ~ 1. (algemeen) swivel; 2. (insteekeinde van buis) spigot; 3. (m.b.t. pakkingbus) gland nut; 4. (van een ketting) chain sprocket; 5. (wartelmoer) coupling nut, union nut; 6. (wartelmoer) coupling nut
warteladapter ~ swivel adapter
wartelbalk BUILD. bolted yoke
wartelblok ~ swivel block
wartelbovenstuk ~ union bonnet
warteldoorvoer ~ gland feed-through, feed-through bush, lead-through bush
warteldraad ~ turnbuckle
wartelfitting ~ swivel sockets
wartelinrichting ~ swivel-head fitting
wartelmoer AUTOMOT. 1. cap nut, screw cap; 2. (m.b.t. draadpijpen) union nut; 3. (m.b.t. kraan of afsluiter) follower nut; 4. (m.b.t. wartel) swivel nut; 5. (doorvoermoer voor leiding) lead-through gland; 6. acorn nut, cap nut, crown nut; 7. (van buis of pijp) pipe-coupling nut
wartelmoerdraad ~ screw cap thread, cap nut thread, union nut thread, swivel nut thread, follower nut thread
wartelmoerkoppeling ~ swivel nut coupling
warteloog ~ swivel eye
wartelplaat ~ swivel plate
wartelring ~ swivel ring, water drainage
warteltalie ~ swivel tackle
wartelverbinding ~ swivel connection, swivel joint
was CHEM.TECHN. 1. (paraffine) paraffin wax; 2. wax; 3. (wasgoed) washing
wasactieve stoffen ~ (oppervlakte-actieve stoffen) active washing components, surfactants
wasafdruk ~ wax impression
wasbaar ~ washable
wasbak ~ wash basin, wash tub
wasbal ~ wax ball
wasband ~ wax ribbon
wasbeits ~ wax mordant
wasbekken ~ wash basin
wasbenzine ~ cleaning spirit, dry-cleaning naphta, benzine, petroleum benzine, petroleum naphta, white spirit
wasbestendig TEX. wash-proof
wasblekerij ~ wax tree
wasboetseerkunst ~ ceroplastics
wasborstel AUTOMOT. washing brush
wascentrifuge ~ (huishoud. app.) laundry centrifuge, spin- drier
wascombinatie ~ (wasmachine en centrifuge) twin-tub combination
wascompartiment ~ washing compartment
wasconservering AUTOMOT. wax preservation
wasdoekpapier ~ oil cloth paper
wasdraad ~ waxed wire, wax thread
wasdroger ~ tumbler dryer, tumble dryer
wasecht ~ 1. washable; 2. (m.b.t. kleuren) fast-dyed, colourfast
wasechtheid TEX. wash fastness
wasem ~ steam, vapour
wasemkanaal ~ extraction flue
wasemkap ~ 1. extraction hood, cooker hood; 2. (in fabriek, laboratorium) extractor
wasfles ~ washing bottle
wasgang ~ washing run
wasgelegenheid ~ washing accommodation, lavatory accommodation
wasglans ~ resinous lustre
wasgoeddroger ~ (huishoud. app.) clothes drier
wasgoot MIN. sluice
wasgoud ~ wash gold
washboarding ~ (ribbelvorming bij het coaten met verf) washboarding
washollander ~ 1. washing beater; 2. rag breaker
waskit ~ wax cement, wax mortar
waskleur ~ wax colour
waskleurig ~ wax-coloured
waskoek ~ wax cake
waskracht ~ washing efficiency, washing power
waskuip TEX. wash basin, wash tub
waslaag ~ layer of wax, water resistant
waslucifer ~ wax match
wasmachine TEX. 1. washer; 2. washing machine
wasmatrijs ~ wax matrix
wasmethode MIN. washing system
wasmiddel ~ washing agent, detergent
wasmiddelproducent ~ detergent manufacturer
wasmodel ~ wax model
wasmodelering ~ (wasboetseerkunst) ceroplastics
wasmodelgieten ~ investment casting
wasmolen ~ (suikerindustrie) root washing machine, root washer
waspalmboom ~ wax palm
waspapier ~ waxed paper
waspenseel ~ washing brush
waspers ~ wax press
wasplaats AUTOMOT. car wash, washing bay
waspolitier ~ wax polishing
wasproduct MIN. washed product
wasprogramma ~ washing program
wassen HYDROL., CIV.ENG. 1. scrub; 2. (stijgen) rise; 3. wash; 4. (groeien, in grootte toenemen) wax
wassend CIV.ENG. ascending, in spate, rising
wasser ~ washer
wasserij MIN. 1. (algemeen) washing plant; 2. (wasstraat) wash; 3. washery
wassing ~ 1. washing; 2. (door ontgasser, gaswasser) scrubbing
wassmeltketel ~ wax melting pot
wassmelttafel ~ wax melting table
wassteen ~ wax stone, cerolite
wasstraat RAIL. 1. automatic car wash; 2. (voor treinen, trams) automatic tram wash; 3. (voor trams, treinen) tram wash, train wash(ing) system, rail vehicle washing plant, tram wash(ing) system
wastafel ~ washbasin
wastafelbak ~ wash basin
waste-gate AUTOMOT. waste-gate
wasthermostaat AUTOMOT. wax thermostat, wax-type thermostat
wastoestel ~ washing device, washing machine, washer
wastrog PAP. washing trough
wastrommel MIN. 1. washing drum; 2. washing cylinder
wasverwijderingsmiddel AUTOMOT. wax remover
wasverzachter TEX. fabric softener, softening agent
wasvloeistof ~ 1. washing liquid, liquid detergent; 2. (loog) lye
wasvoorschrift TEX. washing instruction
waswater ~ washing water
waswerking ~ washing action
waszeep ~ wax soap
watchdog COMP. watchdog
watchdog-driver COMP. watchdog driver
watchdog-timer COMP. watchdog timer
water CHEM.TECHN. water, aqua
water afblazen ~ blow off water, drain off water
water door stoom meegevoerd ~ water entrained with steam, priming water
water met verminderde oppervlaktespanning ~ water with reduced surface tension
water onder druk ~ water under pressure
water onttrekken CHEM.TECHN. 1. (uit een verbinding) dehydrate; 2. (ontwateren) dewater, extract water; 3. (een stof geheel drogen) desiccate
water uit de kraan ~ tap water
water verzachten ~ water softening
water voor opslag ~ impound water
water-cementfactor ~ water-cement ratio
water-d1 CHEM.TECHN. water-d1
water-en-oliemengsel ~ water/oil mixture
water-sedimentmengsel ~ water-sediment mixture
water-stoomcircuit ~ water-steam circuit
water-t CHEM.TECHN. water-t
water-verhard beton ~ water cured concrete
water-zoutbalans HYDROL. water-salt balance
water-zouthuishouding HYDROL. water-salt balance
wateraansluiting ~ water connection
wateraantrekkend ~ water-absorbing, hydrophilic
wateraanvoer ~ water supply
wateraanvoerleiding ~ water-supply line, water feed line, water delivery line
wateraanvoerpijp ~ water feed pipe, water delivery pipe
wateraanvulling ~ water replenishment, water suppletion
wateraanzuiging ~ water suction
wateraarde TELECOM., ELECTRON. water ground
waterabsorberend ~ water-absorbing
waterabsorberend vermogen ~ water-absorbing capacity
waterabsorptie ~ absorption of water
waterachtig ~ 1. (als water) watery; 2. (m.b.t. oplossingen) aqueous
waterafdichting ~ 1. water seal, water stop; 2. (het afdichten) water sealing, water-tightening
waterafgifte ~ water delivery, water duty
waterafgiftefactor ~ (m.b.t. irrigatie) full supply factor
waterafkoeltoestel ~ water cooling plant
waterafname ~ water draw-off
waterafscheider RAIL. 1. water separator; 2. water filter
waterafscheiding ~ water separation
waterafsluiter ~ water stop valve, water shut-off valve, water trap
waterafsluiting ~ 1. (toevoer afsluiten) water cut-off; 2. (afdichting) water seal, water stop
waterafsluitschuif HYDROL. water-gate valve
waterafstotend BIOL. 1. hydrophobic; 2. water-repellent, water-repelling, water-resistant
waterafstotend middel ~ water repellent, rain repellent
waterafstotende toevoeging ~ water-repellent additive
waterafstroming HYDROL. water run-off, run-off of water
wateraftap ~ water drain
wateraftapkraan ~ water cock
waterafvloeiing ~ run-off of water
waterafvoer TEX. 1. water discharge, discharge of water, outflow of water; 2. (afvoergoot) water discharge drain, water drain; 3. drainage system
waterafvoerbuis ~ water discharge pipe, drainage pipe, water discharge conduit, adjutage
waterafvoergat ~ water opening
waterafvoergoot RAIL. 1. (dak) drainage gutter; 2. water ditch
waterafvoeropening AUTOMOT. drain hole
waterafvoerpatroon ~ water drainage pattern
waterafvoerpijp ~ drainage pipe, drain pipe, downcomer
waterafvoerpomp ~ (ook m.b.t. wasmachine) draining pump
waterafvoerriool ~ water discharge drain, catch drain
waterafvoersnelheid ~ water discharge rate, rate of water discharge
wateralarmwekker ~ water-driven alarm
wateranalyse ~ water analysis, examination of water
waterarm beton ~ dry concrete
waterbad ~ water bath
waterbadring ~ water bath ring
waterbak ~ 1. water tank, water cistern, cistern; 2. (trogvormig) water trough
waterbalans ~ water budget, water balance, hydrological balance
waterballast ~ water ballast
waterballastbaar HYDROL. water balance incline
waterbarometer ~ hydrobarometer, water barometer
waterbassin ~ water basin, water reservoir, water tank
waterbatterij ELEC.ENG. water battery
waterbed ~ water-bearing bed
waterbehandelaar ~ water purifier
waterbehandeling ~ water treatment, water purification, water conditioning
waterbehandelingsbedrijf ~ water purification plant
waterbehandelingsinrichting ~ water purification unit
waterbehandelingstechnieken ~ water treatment methods
waterbeheer ~ water management
waterbeheersing HYDROL. water management
waterbeheersorganisatie ~ water management authority
waterbeheersproject ~ water conservancy project
waterbehoefte ~ 1. water demand; 2. (benodigde hoeveelheid water) amount of water required
waterbehoefte van de gemeenschap ~ public water demand
waterbehoud ~ water resources conservation, water conservation
waterbeits ~ water-based stain, water stain
waterbekken ~ (bassin) water basin, water reservoir
waterbeleid ~ water policy
waterbeloop ~ water course
waterbemonstering ~ water sampling
waterberging ~ water storage
waterbesluit ~ Clean Water Act
waterbesparing ~ efficient use of water, water saving
waterbestendig ~ water-resistant, water-resisting, waterproof
waterbestendig papier PACK. moisture resistant paper
waterbestendige camera ~ water-resistant camera
waterbestendigheid ~ water resistance
waterbeweging ~ water motion
waterbezuiniging ~ water saving, water economy
waterbezwaar ~ excess water, surplus water
waterbindende kracht ~ ability to hold water
waterbiotoop ~ aquatic environment
waterbodem ~ bed, channel bed
waterbodemsanering ~ river bed sanitation
waterbord BUILD. weatherboard
waterbouw ~ hydraulic engineering
waterbouwkunde HYDROL. hydraulic engineering
waterbouwkundig HYDROL. hydraulic
waterbouwkundig laboratorium HYDROL. hydraulic engineering laboratory
waterbouwkundig project HYDROL. hydraulic- engineering project
waterbouwkundige HYDROL. hydraulic engineer
waterbouwkundige constructeur HYDROL. hydraulic engineer
waterbouwkundige constructie HYDROL. hydraulic- engineering structure, hydraulic structure
waterbuis ~ 1. (aanvoerbuis) water feed-line, water feed-pipe; 2. water pipe, water tube; 3. (in een staande ketel) cross tube
waterbuitensluiting ~ water exclusion
waterbuizenketel ~ water tube boiler
watercalorimeter ~ water calorimeter
watercapaciteit ~ 1. ability to hold water; 2. water capacity
waterchlorering ~ water chlorination
waterchloring ~ water chlorination
watercircuit ~ water loop
watercirculatiepomp ~ water-circulation pump
watercirculatliepijp ~ water-circulation tube
watercirculator ~ water circulator, water pump
watercompartiment ~ water chamber
watercondensator TELECOM., ELECTRON. water capacitor
waterconditioner ~ water conditioner
waterconditionering ~ water conditioning
waterconfiguratiehulpprogramma COMP. water configuration tool
watercultuur ~ aquaculture
watercycloon METEO. waterspout
watercyclus HYDROL. water cycle
waterdamp ~ water vapour
waterdampabsorptie ~ (m.b.t. straling) water vapour absorption, absorption due to water vapour
waterdampabsorptiemachine ~ water vapour absorption machine
waterdampaccumulatie ~ water vapour accumulation
waterdampcyclus ~ water-steam cycle
waterdampdicht ~ water vapour proof
waterdampdoorlaatbaarheid AIRCO. water vapour permeability
waterdampdoorlatendheid ~ water vapour transmission rate
waterdampdruk ~ water vapour pressure
waterdampkoelmachine ~ steam refrigerating machine
waterdampomvormer ~ steam-to-steam heat exchanger
waterdampspanning ~ water vapour pressure
waterdecontaminatie ~ water decontamination
waterdeeltje ~ water particle
waterdicht ~ 1. impermeable to water; 2. watertight, waterproof, water-resistant
waterdicht beton ~ gunited concrete
waterdicht dek SHIP. watertight flat
waterdicht membraan ~ waterproof membrane
waterdicht schot HYDROL. 1. watertight bulkhead; 2. bulkhead gate
waterdichte bekleding GEOTECHN. impervious lining
waterdichte container ~ waterproof container
waterdichte deur ~ watertight door
waterdichte doek ~ waterproof cloth
waterdichte kering ~ watertight barrier
waterdichte kern ~ watertight core
waterdichte laag BUILD. 1. waterproof layer, watertight layer; 2. impervious course
waterdichte mat CIV.ENG. waterproof blanket, watertight blanket
waterdichte mortel ~ waterproof mortar, watertight mortar
waterdichte voeg ~ watertight joint
waterdichtend middel ~ waterproof agent
waterdichtheid ~ impermeability to water, water tightness
waterdichting ~ water sealing, water seal
waterdichtingsring ~ water sealing ring
waterdiepte ~ water depth
waterdieren ENVIRON. aquatic fauna
waterdistributie ~ water distribution
waterdistributiesysteem ~ water distribution system
waterdistrict ~ water district
waterdompelproef ~ watersoak test
waterdoorlaat ~ water culvert, water conduit
waterdoorlaatbaarheid ~ (m.b.t. materialen en verfsystemen) permeability to water, water permeability
zuurstofdoorlaatbaarheid ~ (m.b.t. materialen en verfsystemen) permeability to oxygen, oxygen permeability
waterdoorlaatwand ~ culvert wall
waterdoorlatend ~ pervious, porous, permeable to water, water transmitting
waterdoorlatendheid HYDROL. 1. hydraulic conductivity; 2. permeability to water, water porosity
waterdoorstroming ~ water flow
waterdoortocht ~ water passage
waterdrainage HYDROL. water drainage
waterdruk ~ water pressure, hydraulic pressure
waterdruklift ~ hydraulic lift
waterdrukmeter ~ water pressure gauge
waterdrukpers ~ hydraulic press
waterdrukpomp ~ hydraulic pump
waterdrukproef ~ hydraulic test
waterdrukregelaar ~ water pressure regulator
waterdrukregeling ~ regulation of water pressure
waterdrukrem ~ hydraulic brake
waterdruktoestel ~ hydraulic apparatus
waterdrukverhogingsinstallatie ~ water booster system
waterdruppel ~ water droplet
waterdruppelterugloop AEROSP. run-back
waterdruppeltje ~ water droplet
waterechtheid TEX. fastness to water, water fastness
waterecologie ENVIRON. hydroecology
waterejecteur ~ water ejector
wateremmer ~ water bucket
wateremulsie ~ water emulsion
waterentroficatie ~ entrophication of water
waterequivalent ~ water equivalent
waterfase ~ aqueous phase, water phase
waterfasig ~ aqueous
waterfilm CIV.ENG. nappe, water layer
waterfilter ~ water filter
waterflora ~ aquatic vegetation
watergalerij MIN. lock gate
watergang HYDROL. 1. water channel, discharge water channel; 2. (sluisdeur) lock gate
watergas ~ water gas
watergasbedrijf ~ water gas plant
watergasbereiding ~ water gas production
watergasgenerator ~ water gas generator
watergasverlichting ~ water gas lighting
watergaszuiverhuis ~ water gas purifying house
watergebiedkwaliteit ENVIRON. quality of waters
watergebrek ~ shortage of water, water shortage
watergebruik ~ water use, water consumption
watergebruiker ~ water user, water consumer
watergehalte ~ water content
watergehard METALL. water-hardened, water-quenched
watergeiser ~ water heater
watergekoeld ~ water-cooled
watergekoelde condensor ~ water-cooled condenser
watergekoelde CPU COMP. water-cooled CPU
watergekoelde kathode ~ water-cooled cathode
watergekoelde motor ~ water-cooled engine
watergeleider ~ water conductor
watergestraald ~ water-blasted
watergewicht ~ weight of water
watergift bij uitloop HYDROL. water duty at outlet
waterglanspapier PAP. water-finished paper, WF paper
waterglas ~ water glass
waterglijden AEROSP. aquaplaning
waterglijdingsgrens AEROSP. aquaplaning limit
watergolf ~ water wave
watergoot AUTOMOT. rain channel, rain groove, rain gutter
watergordijn ~ 1. water curtain; 2. (voor het bevochtigen van een luchtstroom) water spray, air washer
watergrensvlak ~ water table, water level
waterhabitat ~ aquatic habitat
waterhamer ~ hydraulic hammer
waterhardend METALL. water-hardening, water- quenching
waterharding METALL. water hardening, water quenching
waterhoeveelheid ~ quantity of water
waterhoogte ~ 1. water stage, water level; 2. (hoogteaanduiding) water mark
waterhoogtemerk HYDROL. water mark
waterhoogtemeter ~ water level gauge
waterhoos ~ waterspout
waterhoudend ~ 1. (abbr.: aq. ) aqueous; 2. (m.b.t. stoffen) hydrous
waterhoudend gesteente ~ aqueous rock
waterhoudend monster ~ aqueous sample
waterhoudend vermogen ~ ability to hold water
waterhoudende aardlaag ~ aqueous stratum
waterhoudende grondlaag ~ aquifer
waterhoudende laag GEOTECHN. 1. aqueous layer; 2. aquiclude
waterhoudende olie ~ emulsified oil
waterhoudende oplossing ~ aqueous solution
waterhoudende poreuze steenlaag ~ aquifer
waterhouder ~ (van een Yarrow-ketel) water drum
waterhuishouding ~ water economy
waterhuishoudkundige ontwikkeling ~ development of water resources
waterhydrant ~ hydrant
waterhygiëne ENVIRON. water hygiene
waterig ~ 1. watery; 2. (m.b.t. oplossingen) aqueous
waterig monster ~ aqueous sample
waterige oplossing ~ weak aqueous solution, weak diluted solution
waterindringdiepte ~ depth of water penetration
waterindringing ~ intrusion of water
waterinfiltratie ~ infiltration of water
waterinhoud ~ water volume, water capacity
waterinjectie AUTOMOT. water injection
waterinlaat ~ water inlet, water intake
waterinlaatpijpstuk ~ water inlet pipe connection
waterinspuiting ~ water injection
waterinstallateur ~ water systems technician, utilities technician, plumbing technician
waterinstallatiebedrijf ~ water systems contractor, utilities contractor
waterinstroming ~ water inflow
waterinstroom HYDROL. water inflow
waterinzijging HYDROL. water inflow, water seepage
waterkaart ~ hydrographic chart
waterkabel ~ subfluvial cable, water cable, river cable
waterkalander ~ water calender, squeezing calender, hydroextractor
waterkalk ~ hydraulic lime
waterkamer ~ water chamber
waterkanaal POLYM. 1. water channel, water duct; 2. water channel
waterkant ~ shore
waterkantontwikkeling ~ waterside development
waterkarteringssonar ~ hydrographic sonar
waterkeerinstallatie ~ 1. water-control structure, water-retaining structure; 2. (m.b.t. waterniveaubeheersing bij eb en vloed) tidal control works, tidal control structure, tidal control barrier
waterkeerschot ~ water baffle
waterkegel ~ water cone
waterkerende dam ~ retaining dam
waterkerende dijk ~ retaining dike
waterkerende laag ~ damp-proof course, water repellent course
waterkering ~ 1. (dam) dam; 2. (dijk) dike; 3. water retention works, water-retaining structure, water- control structure
waterketel ~ (huishoudelijk apparaat) water kettle, kettle
waterkist ~ water tank
waterklaringsbekken ~ water clarifier
waterklep ~ water valve
waterkoeler ~ water cooler
waterkoeling ~ water cooling
waterkoelmantel ~ water cooling jacket
waterkoeltank ~ water cooling tank
waterkoeltoren ~ water cooling tower
waterkolom ~ 1. (m.b.t. druk) head of water; 2. water column
waterkraan RAIL. 1. water tap; 2. water crane, waterside crane
waterkracht ~ hydrodynamic power, water power, hydropower, hydroenergy
waterkrachtaanleg ~ hydro-electric power plant
waterkrachtcentrale ENERG., HYDROL. hydroelectric- power plant, hydroelectric-power station, hydro-power plant, water-power plant, water-power station, hydroplant
waterkrachtcentrale met seizoensberging HYDROL. seasonal storage hydroplant
waterkrachtgebruik ~ water-power utilization
waterkrachtinstallatie ~ hydroelectric plant
waterkrachtmogelijkheden ~ water-power resources
waterkrachtproject HYDROL. water-power project
waterkrachttechniek HYDROL. water-power engineering
waterkrachtwerktuigen ~ water-power machinery
waterkringloop HYDROL., CIV.ENG. hydrologic cycle, water cycle
waterkunde ~ (bestudering van de fysische eigenschappen van water/waterlopen) aquaphysics
waterkundig ~ aquaphysical
waterkussen ~ water cushion
waterkwaliteit ~ quality of water, water quality
waterkwaliteitbeheerder ENVIRON. (als organisatie) water quality management agency
waterkwaliteitsanalyse ~ analysis of the water quality
waterkwaliteitsbehandeling ~ water conditioning
waterkwaliteitsbeheer ~ water quality management
waterkwaliteitsbeheersing ~ water-quality control
waterkwaliteitsbewaking ~ water-quality monitoring
waterkwaliteitscontrole ~ water-condition monitoring
waterkwaliteitscontrolesysteem ~ water monitoring system
waterkwaliteitseisen ~ water-quality criteria
waterkwaliteitsnorm ~ water-quality standard
waterkwaliteitsonderzoek ~ water-quality analysis
waterlaag HYDROL. aqueous layer, water-bearing layer, water permeable layer
waterlaars ~ jack boat
waterlanden ~ wetlands
waterleiding ~ 1. waterworks, pumping station; 2. water pipe, water conduit, water line; 3. (brug) bridge-supported water channel, aqueduct; 4. (hoofdstelsel) water system, water mains
waterleidingbedrijf ~ water works
waterleidingbuis ~ water supply pipe
waterleidingdruk ~ water supply pressure, water feed pressure, water line pressure
waterleidinghulpstukken ~ water fittings
waterleidingkraan ~ water tap
waterleidingnet ~ water mains, water line
waterleidingpijp ~ water supply pipe, water feed pipe
waterleidingwater ~ 2. (waterschap) water authority, water board; 3. (waterbehandelingsbedrijf) water works, water treatment works water supply, mains water
Waterleidingwet ENVIRON. Water Supply Act
waterlek ~ water leak, water leakage, water seepage
waterlekkage ~ water leakage
waterlevering ~ water supply
waterlijm ~ water glue
waterlijn ~ waterline
waterlijndoorsnede ~ plan at waterline
waterlijst BUILD. drip
waterloop HYDROL. water course, canal, waterway
waterloopkunde HYDROL. hydrology, hydraulic engineering
waterloopkundig HYDROL. hydrologic, hydraulic
waterloopkundig laboratorium HYDROL. hydrological research laboratory, hydrographic laboratory
waterloopkundig onderzoek HYDROL. hydrological research, hydraulic research
waterlozing ~ water disposal, water drainage
waterlozingspunt ~ water discharge point, water outlet
watermachine ~ water vapour refrigerating machine, steam refrigerating machine
watermanometer ~ water-filled manometer
watermantel ~ water jacket
watermantel-nakoeling ~ jacket water aftercooling
watermechanica ~ hydromechanics
watermerk ~ (om waterstand aan te duiden) water mark, watermark
watermerken ~ watermark
watermeter ~ 1. water flow meter, water flow gauge, water gauge; 2. (verbruiksmeter) water meter, water consumption meter
watermijn ~ submarine mine
watermilieu ~ aquatic environment
waterminnende plant ENVIRON. hydrophilous plant
watermoeras ~ aqua marsh
watermolen ~ water mill, overshot wheel
watermonster ~ water sample
watermonstername GEOTECHN. water sampling
watermortel ~ hydraulic mortar, water mortar
watermotor ~ hydraulic motor
waternet ~ water distribution network, water distribution system, water system
waterniveau ~ water level, water stage
waterniveaubeheersing ~ water-level control
waterniveauregelaar ~ water-level control
waternorm ~ water standard
wateromgeving ~ aquatic environment
wateromloopkoeling AUTOMOT. water-circulation cooling
wateromlooppomp ~ water-circulation pump
wateronderzoek ~ examination of water, water analysis
wateronderzoekcentrum ~ water research centre
waterondoorlatend ~ impermeable to water
waterondoorlatendheid ~ waterproofness, watertightness
waterontharding door ionenuitwisseling ~ water- softening by ion exchange
wateronthardingmiddel ~ water-softening agent
wateronthardingsinstallatie ~ water softening plant
wateronthardingsmiddel ~ water softener
wateronthardingstank ~ water-softening tank
wateronthardingstoestel ~ water softener
waterontlasting ~ water discharge, water relief
waterontlastklep ~ water relief valve
waterontluchter ~ water de-aerator
waterontluchting ~ water de-aeration
waterontsmetting ~ water decontamination
waterontsnapping ~ escape of water
wateronttrekkend ~ dehydrating
wateronttrekkend middel ~ dehydrating agent
wateronttrekking CIV.ENG. 1. (uitdroging) dehydration; 2. water extraction, dewatering, water pumpage; 3. (droging) desiccation
waterontzilting ~ seawater conversion, seawater desalination
waterontzouting ~ water desalination
wateropbrengst ~ water yield, water delivery, water output
wateropening ~ water opening, water passage
waterophoping ~ accumulation of water
wateroplosbaar ~ water-soluble
wateroplosbaarheid ~ solubility in water, water solubility
wateropname ~ water absorption
wateropnemend ~ water-absorbing, water-absorbent, water-absorptive
wateropneming ~ water absorption, absorption of water
wateroppervlak ~ water surface
wateroppervlakte ~ water surface
wateropslag ~ water storage
wateropslagbassin ~ water storage basin
wateropslagbekken ~ water storage reservoir
wateropslagcapaciteit ~ water storage capacity
wateropslagtank ~ water storage tank
wateropslorping ~ absorption of water
wateropvangbak ~ suds tray
wateropvangring ~ sealing ring
wateropvoer ~ water lifting
wateropvoering ~ raising of water
wateropvoerinstallatie ~ water raising plant, water lifting plant
wateropvoerwerktuig ~ water raising engine
waterorganismen ENVIRON. water organisms
wateroverlast ~ flood
wateroverlastbestrijding ~ flood protection
waterovermaat ~ excess water
wateroverslag ~ overflow, spill, spillage, spillover
waterovervloed HYDROL., CIV.ENG. excess water, abundance of water
waterpaardekracht ~ water horse-power
waterpas ~ 1. (meetgereedschap) bubble level, spirit level, level; 2. (landmeetkundig instrument) surveyor’s level, surveyor’s spirit level
waterpas maken ~ levelling
waterpas maken met behulp van laser ~ laser levelling
waterpas met luchtbel ~ air level
waterpas met schietlood ~ plumb level, pendulum level, plumb-bob, plummet level
waterpasbaak ~ levelling rod, levelling staff
waterpasbuis ~ level tube
waterpasglas ~ level tube
waterpasinstrument ~ levelling instrument
waterpasinstrument met kijker ~ telescope level
waterpaslat ~ level indicator
waterpasnet ~ level net
waterpassen ~ level
waterpasser ~ (instrument) leveller
waterpassing ~ levelling
waterpastoestel ~ hydrostatic level
waterpeil ~ water line, water level
waterpeilaanwijzer HYDROL. water-level indicator, water gauge
waterpeilbeheersing HYDROL. water-level control
waterpeiler ~ (meetinstrument) water gauge
waterpeilglas ~ water level indicator, water level gauge
waterpeilglas met proefkranen ~ water gauge with test cocks
waterpeilglasfittings ~ water gauge fittings
waterpeilindicator HYDROL. water-level indicator
waterpeilmerk RAIL. water level mark
waterpeilmeting HYDROL. 1. water-level measurement; 2. (het meten) water-level gauging
waterpeilschaal ~ water level scale
waterpeiltoestel HYDROL. water-gauge
waterpijp ~ water pipe, water tube
waterpijpborstel ~ water tube cleaner, water tube cleaning brush
waterpijpketel ~ water-tube boiler, tubular boiler
waterpijpketel met waterkamer ~ water tube boiler with header
waterpijpkoeler ~ water tube cooler
waterplan ~ water plan
waterplanologie ~ water resources planning
waterplant ~ aquatic plant
waterplanten ENVIRON. aquatic flora
waterpomp AUTOMOT. 1. water pump; 2. water pump, coolant pump
waterpomphuis ~ water pump housing
waterpompinstallatie HYDROL. water-pumping station
waterpomplager AUTOMOT. water-pump bearing
waterpomppakking AUTOMOT. water-pump packing
waterpomppoelie ~ water-pump pulley
waterpomprotor AUTOMOT. water-pump impeller
waterpompschoepenwiel AUTOMOT. water-pump impeller
waterpomptang ~ water-pump pliers, adjustable pump pliers
waterpoort ~ water port, water gate
waterproef ~ water test
waterproject ~ water project
waterproof-schuurpapier AUTOMOT. emery paper
waterput HYDROL. water well, well
waterrad ~ water wheel
waterradiateur ~ water radiator
waterradiator ~ water radiator
waterradmolen ~ water mill
waterradschoep ~ wheel blade
waterramp HYDROL., CIV.ENG. flood disaster
waterrecht ~ water rights
waterrecirculatie ~ water recirculation
waterreduceerklep ~ water reducing valve
waterreduceerventiel ~ water reducing valve
waterregeling ~ water control
waterreiniger ~ water purifier
waterreiniging ENVIRON. water treatment, water purification
waterreinigingsbedrijf ENVIRON. water purification plant
waterreinigingsinrichting ~ water purification plant, water purification unit
waterreinigingsinstallatie ENVIRON. 1. water treatment plant; 2. water purification plant
waterreinigingstoestel ~ water purification plant
waterrem ~ water brake
waterremmende laag GEOTECHN. aquitard
waterrendement ~ water delivery, water output, water yield
waterreostaat ~ water rheostat
waterreserves ~ water resources
waterreservoir HYDROL. water reservoir, water tank, water basin
waterretentiebekken HYDROL., CIV.ENG. flood retention basin
waterretentiereservoir HYDROL., CIV.ENG. flood retention basin
waterrijk ~ aquatic
waterrijk beton ~ wet concrete
waterrijk biotoop ~ aquatic habitat
waterrijk leefgebied ~ aquatic habitat
waterrijk milieu ~ aquatic environment
waterringcompressor ~ water ring compressor
waterringpomp ~ water ring pump
waterrondpompinstallatie ~ water recirculator, water recirculation pump
waterroten TEX. water retting
waterroting ~ water steeping in, water retting, soaking
waterruimte ~ water space
waterschaarsheid ~ 1. water shortage; 2. (droogte) drought
waterschade ~ damage by water
waterschap ~ 1. (organisatie) water board, water regulatory authority, regional water board, Water Control and Purification Board; 2. (gebied) drainage area, water drainage and management area
waterschapsbelasting ~ water rates, water levy, land draining rates
Waterschapswet ENVIRON. Water Authorities Act
waterscheider ~ water separator
waterscheiding HYDROL., CIV.ENG. catchment boundary, watershed divide, water divide
waterscherm ~ water screen
waterscheurtje ~ water crack
waterschouw HYDROL. inspection of the waterways
waterschroef ~ 1. (van een vaartuig) screw, propeller; 2. (van Archimedes) archimedian screw, helical screw
waterschuif HYDROL. water sluice gate, lock gate
watersedimentsysteem HYDROL. water sediment system
waterslagdruk ~ water hammer pressure
waterslaglijst ~ cornice moulding
waterslagtoren HYDROL. surge shaft, surge tower
waterslang ~ water hose, hose
waterslang voor radiateur ~ water hose for radiator
waterslangklem ~ hose clip
waterslippen AEROSP. aqauplaning
waterslot ~ liquid seal
waterslothoogte ~ air seal
waterslotpoort ~ water sealing port
watersmering ~ water lubrication
watersnelheid ~ water velocity
watersnood ~ flood, flood disaster
watersnoodramp HYDROL. (door overstroming veroorzaakte noodtoestand) flood disaster
waterspaarbekken ~ water-storage reservoir
waterspanningconus GEOTECHN. piezocone
waterspanningmeter GEOTECHN. piezometer
waterspanningopnemer GEOTECHN. piezoprobe
waterspanningsmeter ~ water-pressure gauge, water- pressure meter
waterspiegel ~ 1. water level, water surface, surface of evaporation; 2. (schutsluis) lower water level, tail water; 3. (bij verdamping) surface of evaporation
waterspiegelbreedte ~ water-level width
waterspiegeldaling HYDROL. water-level depression
waterspiegeloppervlakte HYDROL. water-surface area
waterspiegelrijzing ~ increase of water-level, water-level rise
waterspiegelstijging HYDROL. water-table rise
waterspoeling ~ (reinigend) water flushing, water flush, flush
waterspoor ~ 1. trail of water; 2. (achter een vaartuig) wake
watersproeier ~ 1. water sprayer; 2. (sprenkelsysteem) sprinkler
watersproeisysteem ~ water spray system
waterspuit ~ water nozzle
waterspuwer BUILD. (spuwende kop als bouwversiersel) gargoyle
waterstaal ~ water-hardening steel
waterstaat ~ (als onderdeel van een ministerie) department of transport and communications
waterstaatkundig ~ hydraulic-engineering
waterstaatskaart HYDROL. hydrographic chart
waterstand HYDROL. 1. water level; 2. (van een rivier, waterloop) river stage, water stage, water level
waterstandaanwijzer RAIL. water level gauge, water level indicator
waterstandindicator HYDROL. water-level indicator
waterstandmerk ~ water level pointer, water mark
waterstandmeter ~ water level gauge
waterstandsglas ~ water-column gauge glass
waterstandskromme ~ time stage curve, stage hydrograph
waterstandsmeter HYDROL. water-level gauge, limnimeter, stage gauge
waterstandsmeting HYDROL. water-level gauging, water-level measurement
waterstandsregeling HYDROL. water-level control
waterstandsverandering HYDROL. change of water- level
waterstandsverhoging HYDROL. water-level rise, rise in water-level
waterstandsverloop ~ water-level development, stage duration curve
waterstandsverschil ~ water-level difference
waterstandsvoorspelling ~ stage forecasting
waterstation HYDROL. water pumping-station
waterstoep ~ apron
waterstof CHEM.TECHN. (abbr.: H) hydrogen
waterstof-gekoeld ~ hydrogen-cooled
waterstofacceptor ~ hydrogen acceptor
waterstofafdichting ELEC.ENG. hydrogen seal
waterstofatoom ~ hydrogen atom
waterstofazide CHEM.TECHN. hydrazoic acid, hydrogen azide
waterstofbacteriën ~ hydrogen bacteria
waterstofbinden ELECTRON. hydrogen bonding
waterstofbinding CHEM.TECHN. hydrogen bond, hydrogen bonding
waterstofblaaspijp WELD. hydrogen-gas blowpipe
waterstofbromide CHEM.TECHN. hydrogen bromide, hydrobromic acid
waterstofbrosheid ~ (metaal) hydrogen brittleness, hydrogen embrittlement
waterstofbrug ~ hydrogen bridge
waterstofcarbonaat CHEM.TECHN. hydrogen carbonate
waterstofcarbonaat-carbonaatsysteem CHEM.TECHN. hydrogen carbonate-carbonate system
waterstofcarbonaat-ion CHEM.TECHN. hydrogen carbonate ion
waterstofchloride CHEM.TECHN. hydrogen chloride
waterstofcilinder ~ hydrogen cylinder
waterstofcyanide ~ hydrogen cyanide, hydrocyanic acid, prussic acid
waterstofderivaat CHEM.TECHN. hydrogen derivative
waterstofdonor CHEM.TECHN. hydrogen donor
waterstofelektrode ~ hydrogen electrode
waterstofenergie CHEM.TECHN. hydrogen energy
waterstoffluoride CHEM.TECHN. hydrogen fluoride
waterstoffosfaat-ion CHEM.TECHN. hydrogen phosphate ion
waterstoffusie ~ hydrogen fusion
waterstofgas ~ hydrogen gas
waterstofgas-gekoeld ~ hydrgen-gas cooled
waterstofgehalte ~ hydrogen content
waterstofgekoeld systeem ~ hydrogen-cooled system
waterstofgekoelde generator ~ hydrogen-cooled generator
waterstofion CHEM.TECHN. hydrogen ion
waterstofjodide CHEM.TECHN. hydrogen iodide
waterstofkoeling ELEC.ENG. hydrogen cooling
waterstofnitraat CHEM.TECHN. hydrogen nitrate
waterstofontwikkeling ~ evolution of hydrogen
waterstofontzwavelingsinstallatie ENVIRON. hydrodesulphurization
waterstofopneming ~ hydrogen absorption
waterstofperoxide CHEM.TECHN. hydrogen peroxide
waterstofpotentiaal ~ (abbr.: pH) hydrogen potential, pH- value
waterstofproductie ~ hydrogen production
waterstofreductie CHEM.TECHN. hydrogen reduction
waterstofscheur ~ hydrogen flake
waterstofsulfaat CHEM.TECHN. hydrogen sulphate, bisulphate
waterstofsulfide CHEM.TECHN. hydrogen sulphide
waterstofsulfiet CHEM.TECHN. hydrogen sulphite, bisulphite
waterstofsuperoxide ~ hydrogen peroxide
waterstofthermometer ~ hydrogen thermometer, real output
waterstoftoestel ~ hydrogen gas producer
waterstofverbinding CHEM.TECHN. 1. hydrogen compound; 2. (afgeleide verbinding) hydrogen derivative
waterstofverwijdering ~ dehydrogenation
waterstofvlam ~ hydrogen flame
waterstofvorming ~ formation of hydrogen
waterstofzuurstofvlam ~ hydrogen-oxygen flame
waterstoot AUTOMOT. hammering
waterstop BUILD. 1. (bijv. een U-bocht) trap; 2. (afdichting) water seal
waterstraal ~ water jet
waterstraalbeluchting ENVIRON. water-jet aeration
waterstraalbuis ~ water jet nozzle
waterstraalcondensor ~ jet condenser
waterstraalejecteur ~ water jet ejector
waterstraalluchtpomp ~ water-jetting vacuum pump, water-jet air pump
waterstraalmachine TEX. water-jet loom
waterstraalpijp ~ water-jet nozzle
waterstraalpoetscabine ~ hydroblast room
waterstraalpomp ~ water-jet pump, water-jetting pump
waterstraalreiniger ~ hydroblast cleaner
waterstraalsnijden ~ water-jet cutting
waterstraalsnijder ~ water-jet cutter, water torch
waterstraalsnijmachine ~ water-jet cutting machine
waterstraalsysteem ~ water-jetting system
waterstraaltje ~ water jet
waterstraalvacuümpomp ~ filter pump, water-jet vacuum pump
waterstraalweefmachine TEX. water jet loom
waterstraat HYDROL. waterway
waterstroming ~ water flow, flow of water, water passage
waterstromingsgebied ~ (van regen) catchment area
waterstroom ~ stream of water, water stream, flow of water
waterstroomgebied HYDROL. water catchment area, watershed
watersuppletie ~ water replenishment, water suppletion
watersuspensie ~ aqueous suspension
watersysteem ~ water system
watertank ~ 1. water tank; 2. water reservoir; 3. water cistern
watertank met terugstroombewaking ~ water-break tank
watertankwagen ~ water trailer, water tank lorry, water tanker
watertarief ~ water rate
watertechnologie ~ water technology
watertekort ~ 1. water shortage, water deficiency, water deficit; 2. (schaarste) water scarcity, drought; 3. (droogte) drought
watertemperatuur ~ water temperature
watertemperatuurmeter ~ water temperature gauge
waterterugwininstallatie ENVIRON. water recovery plant
watertoelating ~ inlet of water
watertoeleveringsbedrijf ENERG. water company
watertoestand ENVIRON. present state of the water, water quality
watertoestandsonderzoek ~ water-quality analysis, analysis of the water quality
watertoetreding ~ entry of water
watertoevoeging ~ addition of water
watertoevoer ~ 1. water supply; 2. water delivery
watertoevoerbuis ~ water feed pipe, water supply pipe, water delivery pipe
watertoevoerleiding ~ water supply line, water feed line, water delivery line
watertoevoerpijp ~ water supply pipe, water feed pipe, water delivery pipe
watertoevoersysteem ~ water supply system
watertoevoertank ~ water supply tank
watertoren ~ water tower
watertoren met geforceerde luchtafzuiging ~ induced draught water cooling tower
watertoren met natuurlijke luchtcirculatie AIRCO. atmospheric water cooling tower
watertraject HYDROL. watercourse
watertransport ~ water transport, water transmission
watertransportleiding ~ 1. water transport line, water transmission line; 2. (als voeding) water feed line
watertrens ~ watering snaffle
watertrog ~ water trough
watertrommel ~ water box, water header
watertuit ~ water nozzle
watertunnel HYDROL. water tunnel
waterturbine HYDROL. water-driven turbine, water turbine, hydroturbine, hydraulic turbine
waterturbine met verticale as ~ vertical-shaft water turbine
watertwijnmachine ~ twining throstle
wateruitlaat ~ water outlet, water discharge, water opening
wateruitlaatkraan ~ water drain cock
wateruitlaatpijp ~ water outlet pipe
wateruitlekking ~ 1. water leakage; 2. (langzame uitlekking, sijpelen) water seepage
wateruitloop ~ culvert
wateruitstroming ~ water outflow
wateruitstroomsnelheid HYDROL. water outflow rate, rate of water outflow
wateruitzijging HYDROL. water outflow
waterval ~ 1. fall of water, water fall; 2. (groot) falls, waterfall; 3. (grote waterval) cataract
watervalmodel COMP. waterfall model
watervang ~ 1. water intake; 2. (om stroming van water tegen te gaan) water trap
watervangschaal ~ suds tray
watervaste verf ~ water resisting paint, waterproof paint
watervastheid ~ watertightness
watervasthouding ~ water retention
watervegetatie ~ aquatic vegetation
waterverbruik ~ water consumption, water use
waterverbruiker ~ water consumer, water user
waterverbruikskosten ~ water rate
waterverbruiksmeter ~ water meter
waterverbuiksmeter ~ water meter
waterverdamping ~ evaporation of water
waterverdeelnet ~ water distribution system
waterverdeelsysteem ~ water distribution system
waterverdeler ~ water director
waterverdeling ~ water distribution
waterverf ~ water colour
waterverfschilderij ~ water colour painting
waterverhard beton ~ water cured concrete
waterverhitting ~ water heating
waterverkwisting ENVIRON. wastage of water, water wastage
waterverlies ~ water loss
waterverontreinigende stof ENVIRON. water pollutant
waterverontreiniging ENVIRON. 1. water pollution, water contamination; 2. aquatic pollution; 3. water pollution
waterverplaatsing SHIP. 1. bouyancy; 2. (m.b.t. het totaalgewicht van een beladen schip in de marine) displacement tonnage; 3. water displacement
waterverspillend ~ water-wasting
waterverspilling ~ 1. wastage of water, wasting of water; 2. (verlies door morsen) spillage of water
waterverstrekking ~ water duty
waterverstuivend ~ water-atomizing
waterverstuiver ~ water sprayer, water atomizer
watervervanging ~ change of water
watervervuilen ~ water-polluting
watervervuilend ~ water-polluting
watervervuiling ~ 1. (van natuurlijk leefgebied) aquatic pollution; 2. water contamination, water pollution
waterverwarmend ~ water-heating
waterverwarmer ~ water heater
waterverwarming ~ 1. heating by water, water heating; 2. warm-water heating
waterverwarmingstoestel ~ gas water heater
waterverwijdering ~ water removal
waterverzachtend ~ water-softening
waterverzachting ~ water softening
waterverzachtingsmiddel ~ water softening agent, water softener
waterverzadiging ~ 1. waterlogging; 2. water saturation
waterverzadigingsgraad ~ water saturation percentage
waterverzameling HYDROL. 1. (van regenwater) water catchment; 2. water collection
watervindplaats ~ 1. water resources; 2. (in woestijnen) oasis; 3. (waterbronnen) spring, source; 4. (waterput) water well
watervindplaatsen ~ 1. water resources; 2. (bijv. een waterbron) spring, oases
watervlak ~ sheet of water
watervliegtuig ~ 1. seaplane, sea plane; 2. (marine) naval seaplane
watervliesje ~ aqueous film
watervoedend ~ water-feeding
watervoeding ~ catchment
watervoedingsgebied ~ (van grond- en regenwater) catchment area
watervoedingspomp ~ water feed pump
watervoerend ~ water-bearing, aquiferous
watervoerend bed ~ water-bearing bed
watervoerend pakket ~ aquifer
watervoerende grondlaag ~ aquifer
watervoerende laag GEOTECHN. ground aquifer, aquifer, water-bearing stratum, water-bearing layer
watervoering HYDROL. water conveyance
watervogels ENVIRON. waterfowl
watervolume ~ water volume
watervoorkomens ENVIRON. water resources
watervoorraad ~ water reserve, water stock
watervoortstuwing ~ water drive
watervoorziend ~ water-supplying, water-feeding
watervoorziening RAIL. 1. water supply; 2. watering, water supply
watervoorziening in de landbouw AGRIC. water management in agriculture
watervoorziening onder natuurlijk verval HYDROL. gravity water supply
watervoorzieningsinstallatie ~ water supply plant
watervormig ~ aqueous
watervrij CHEM.TECHN. 1. free from water; 2. (vrij van water, droog) dry; 3. anhydrous
watervrije olie ~ clean oil, dry oil
watervrije soda ~ anhydrous soda
watervuldop ~ water filler cap
waterwaarde ~ water value
waterwagen ~ water tank truck
waterweerstand ~ resistance to water, water resistance
waterweg ~ (waterloop) waterway
waterwegennet ~ network of navigable waterways
waterwerend ~ water-repellent, water-repelling
waterwering ~ 1. water repulsion; 2. water retention
waterwerk ~ (bouwwerk in het water) water work
waterwerken ~ water works
waterwetenschap ~ hydro-science
waterwiel ~ water wheel
waterwingebied HYDROL., CIV.ENG. (van regenwater) catchment area
waterwingebied voor grondwater HYDROL. catchment area of aquifer
waterwinnend ~ water-catchment
waterwinning HYDROL. 1. water catchment; 2. water extraction, water collection
waterwinningsgebied ~ water-catchment area
waterwrijving ~ water friction
waterwrijvingsverliezen ~ (waterwrijvingsverliezen) water friction losses
waterzaagmolen ~ saw mill driven by water power
waterzak ~ water pocket, water trap
waterzeef ~ water sieve
waterzijde ~ water face
waterzuil ~ head of water, water column, water pillar
waterzuiveraar ~ water purifier
waterzuivering ~ 1. water purification; 2. water decontamination; 3. water conditioning, water treatment
waterzuiveringsbedrijf ~ water purification plant
waterzuiveringsinrichting ~ water purification unit
waterzuiveringsinstallatie ~ water purification plant, water treatment plant
waterzuiveringsmethoden ~ water treatment methods
waterzuiveringsschap ~ water purification board
waterzuiveringssysteem ~ water purification system, water purifier
waterzuiveringstrap ~ water purification stage
watt ~ watt
watt-decibelconversie TELECOM., ELECTRON. watt- decibel conversion
watt-filter ~ watts filter
watt-stangenstelsel AUTOMOT. Watt linkage
watt-urenmeter ~ watt-hour meter
watt-uur ELEC.ENG. (abbr.: W/u en Wh) watt-hour
watt-uurrendement ~ watt-hour efficiency
watt-uurverbruiksmeter ~ watt-hour demand meter
wattage ~ wattage
wattcomponent ELEC.ENG. watt component
watten ~ 1. cotton wadding, cotton wool, absorbent cotton; 2. (als beschermend vulsel) wadding; 3. (als vulsel) batting
wattenergie ~ watt energy, effective power, effective output, real power
wattenmachine ~ wadding machine
watteren TEX. wad, stuff
wattloos ELEC.ENG. wattless, reactive, idle
wattloos component ~ wattless component, reactive component
wattloos vermogen ~ (bij elektrische tractie) idle power
wattloze component ELEC.ENG. wattless component, reactive component
wattloze stroom ~ wattless component of the current, wattless current
wattmeter met schaal en spiegel ~ wattmeter with scale and mirror
wattmeterschakeling ~ wattmeter connection
wattmeterspanningsspoel ~ wattmeter pressure coil
wattmeterstroomspoel ~ wattmeter current coil
wattscheider ELEC.ENG. watt separator, watt filter
wattseconde ~ wattsecond, joule
wattsnikkelbad ~ watts nickel solution, watts solution
wattstroom ELEC.ENG. watt current, active current, actual current
wattverlies ~ watt loss, wattful loss, ohmic loss
wattvermogen ~ effect power, effective output, real power
WAV-bestand COMP. wave file, WAV-file
wave-indeling COMP. WAV format, wave format
wave-vorm COMP. waveform
wavelet COMP. wavelet
wazig ~ cloudy, foggy, hazy
Wb ~ Weber
db ~ 1. (databank) database; 2. (droge basis) dry basis
wb ~ (natte basis) wet basis
WBD ~ (weerstand tegen branddoorslag) resistance to fire penetration
WBO ~ (weerstand tegen brandoverslag) resistance to fire flash-over, fire flash-over resistance
WBZ ~ (warmte-beïnvloede zone) heat-affected zone, HAZ
wc ~ lavatory, toilet
wc-bril ~ toilet seat
wc-combinatie ~ WC suite, toilet suite
wearables ~ (draagbare mediaapparatuur) wearables
web-authoring COMP. web authoring
web-bladerprogramma COMP. (ook browser genoemd) web browser
web-toepassingenserver COMP. web-application server
webadres COMP. web address
webbaken COMP. web beacon
webbot COMP. web robot, internet robot
webbrowser COMP. web browser
webcam ~ webcam
webcasten ~ (versturen van webmedia naar grote groepen gebruikers) webcasting
webclient COMP. web client
webcrawler COMP. web crawler
webdia COMP. web slide
webdiscussie COMP. web discussion
weber PHYS. (eenheid van magnetische flux) weber
webfarm COMP. web farm
webfeed COMP. web feed
webformulier COMP. web form
webgerede documentweergave COMP. web-ready document viewing
webgroep COMP. web pool
webhosting COMP. web hosting
weblet COMP. weblet
weblocatie COMP. site, web site, website
weblog COMP. web log
webmap COMP. web folder
webmedia ~ web media
webmethode COMP. web method
webonderdeel COMP. web part
webonderdeelzone COMP. web part zone
webonderdelen voor externe gegevens COMP. external data web parts
webonderdelenpagina COMP. web parts page
webonderdelenverbinding COMP. web parts connection
webontmoetingspunt COMP. web meeting place
webontwikkeling COMP. web development
webpagina COMP. web page
webpagina voor aanmelding van client COMP. client logon web page
webpagina voor detectie van accountpartner van ~
client COMP. client account partner discovery web page
webpaginaweergave COMP. web layout view
webplatforminstallatieprogramma COMP. web platform installer
webportaal COMP. web portal
webportal ~ web portal
webportal voor certificaatabonnee COMP. certificate subscriber web portal
webportal voor certificaatbeheerder COMP. certificate manager web portal
webproject COMP. web project
webpublicatie COMP. web publishing
webquery COMP. web query
webserver COMP. web server
webserverbesturingselement COMP. web server control
webservices COMP. web services
webserviceuitbreiding COMP. web service extension
website op hoogste niveau COMP. top-level web site
website op schijf COMP. disk-based web site
website op server COMP. server-based web site
websitesjabloon COMP. web template, website template
websitestatistieken COMP. web statistsics, website statistics
webspant SHIP. web frame
websync TELECOM., ELECTRON. (websynchronisatie) web sync
websynchronisatie TELECOM., ELECTRON. (websynchronisatie) web synchronisation, web sync
webtelefoon COMP. web phone
webtoegangconfiguratie COMP. web access configuration
webtoepassing COMP. web application, web-enabled application, web-based application
webtopomgeving COMP. webtop environment
webverbinding COMP. web connection
webverbinding met extern bureaublad COMP. remote desktop web connection
webverwijzing COMP. web reference
webwinkel COMP. web shop, webshop
webwinkelsoftware COMP. web shop software, webshop software
wederaanliggen ~ (van stroming na separatie) re- anachment
wederinvoer ~ re-import
wederkerend COMP. reflexive
wederkerig ~ mutual
wederkerige inductie ELEC.ENG. mutual induction
wederopbouw ~ rebuilding, reconstruction, redevelopment
wederuitdrijven ~ (van gas) re-expelling
wederuitvoer ~ re-export
wederverkoper ~ reseller
wederzijds ~ mutual
wederzijds afhankelijk ~ interdependent, mutually dependent
wederzijds samenwerkend PAT. mutually operative, acting in concert, mutually cooperative
wederzijdse bekrachtiging ~ reciprocal excitation
wederzijdse inductie ~ mutual induction
wedstrijdmotor AUTOMOT. competition engine
weduwe PRINT., COMP. (in tekst) widow
weduwe-/wezenbescherming COMP. widow/orphan control
weefautomaat TEX. automatic loom
weefbandje TEX. weave tape, tape
weefboom TEX. loom beam, warp beam
weeffiche TEX. weaving chart
weeffout TEX. weaving fault, weaving flaw
weefgestel ~ weaving frame
weefgetouw ~ loom
weefkaart TEX. weaving chart
weefkam ~ reed, slay
weefketting TEX. warp
weeflengte TRAFF. weaving length
weefmachine TEX. weaving machine
weefproces TEX. weaving process
weefriet TEX. reed
weefrol TEX. cloth roller
weefsel TEX. 1. tissue; 2. woven fabric, fabric, textile, web; 3. fabric, woven material, texture
weefselachtig ~ tissue-like
weefselafbraak ~ histolysis
weefselboom TEX. loom beam, warp beam, beam
weefseldichtheid TEX. fabric density, density of cloth, cloth density
weefseldosis PHYS. tissue dose
weefselkleefband ~ adhesive-fabric tape
weefsellaag TEX. 1. intermediate layer of fabric, fabric ply; 2. fabric layer
weefselloop TEX. run of the fabric, fabric run, run of the cloth, cloth run
weefselonderzoek ~ tissue analysis
weefselspanner TEX. temple, templet
weefselstructuur TEX. fabric structure
weefselversterking ~ textile reinforcement, fabric reinforcement
weefselvormingsrand TEX. fabric border, border of the fabric, fabric edge
weefspanner TEX. temple, templet
weefspoel ~ shuttle, pirn
weeftechniek TEX. weaving technique
weeftechnisch TEX. referring to the technology
weefvak TRAFF. weaving space, weaving section
weeg- ~ weighing
weegapparaat ~ weighing apparatus, weighing machine
weegapparatuur ~ weighing apparatus, weighing equipment
weegautomaat ~ automatic weighing machine
weegbascule ~ platform scale
weegbrug ~ weighbridge, weigh-bridge, weighing bridge
weegbuisje ~ weighing tube
weegfactor ~ weighing factor
weegflesje ~ weighing bottle
weegglas ~ aerometer
weeghaak ~ steel yard
weeghuisje ~ weight office
weegmachine ~ weighing machine
weegmethode ~ weighing method
weegplateau ~ weighing platform
weegschaal ~ weighing scales, pair of scales, scales, balance
weegtoestel ~ weighing appliance, weighing device, weighing machine
weegtrog ~ weigh troughing
weegvermogen ~ weighing range
weegwagen ~ hopper scale car
weegwerktuig ~ weighing machine, weighing instrument
week ~ 1. soft; 2. week; 3. (zwak) weak
week ijzer ~ soft iron
week kamgaren ~ soft worsted yarn
week maken ~ plasticize, soften
week worden ~ plasticize, soften
weekdag COMP. weekday
weekdier ENVIRON. mollusc
weekdieren ~ Mollusca
weekend- en vakantiewoningen ~ week-end and holiday dwellings, recreational dwellings
weekendregel COMP. weekend rule
weekijzer AUTOMOT. soft iron
weekijzeren ~ soft-iron
weekijzeren kern AUTOMOT. soft-iron core
weekloon ~ weekly wage, weekly pay
weekmaken POLYM. 1. soften; 2. plasticize
weekmakend middel ~ softener
weekmaking POLYM. plasticization
weekmakingsgraad POLYM. plasticizing rate, rate of plasticization, degree of plasticization
weekoverzicht ~ 1. weekly review, weekly survey; 2. weekly overview
weekplan ~ week plan
weekproductie ~ weekly production, weekly output
weeksoldeer ~ soft solder
weeksolderen ~ soft-solder, sweat
weekstempel ~ week mark, week stamp
weekwording POLYM. 1. softening process, resistant force; 2. plasticization process
weer ~ 1. weather; 2. (soort dam) weir
weer en wind ~ bad weather
weerbalansvlak AEROSP. spring tab
weerbarstig ~ rebel, hard
weerbestendig ~ weather-tight, weatherproof, weather- resistant, weather-resisting
weerbestendigheid TEX. 2. fastness to weathering; weather resistance
weerdruk PRINT. subsequent edition
weergalm ACOUST. sound reverberation
weergalmen ACOUST. reverberate, echo
weergave COMP. 1. (visueel) representation, display; 2. (reflectie) reflection; 3. (van tekst) rendition; 4. (terugspelen van geluid) playback; 5. (van geluid) reproduction; 6. skin; 7. view
weergave met één deelvenster COMP. single-pane view
weergave toepassen COMP. skin
weergave van tekstinformatie ~ text information view
weergave voor presentator COMP. presenter view
weergave-informatie COMP. view info
weergave-onderdrukking COMP. blanking
weergave-uitgangsvermogen AUDIO sound reproduction output, reproduction output
weergaveaanwijzer COMP. display pointer
weergaveapparaat COMP. (m.b.t. video) renderer
weergavebalk COMP. view bar
weergavebestand COMP. skin file
weergavebrom AUDIO playback hum
weergavedefinitiebestand COMP. skin definition file
weergavegetrouwheid AUDIO fidelity of sound reproduction
weergavekarakteristiek AUDIO reproducing characteristic, sound reproduction characteristic, playback response
weergaveknop COMP. view button
weergavekwaliteit AUDIO quality of reproduction, sound quality, quality of reproduced sound
weergavemap COMP. display item
weergavemodus COMP. display mode
weergavemogelijkheden COMP. graphics capabilities
weergaveonderdrukking COMP. blanking
weergavepaneel COMP. display pane
weergavepoort AUDIO view port
weergaverichting COMP. orientation
weergavesnelheid COMP. display speed
weergavespanning ~ sound reproduction voltage
weergavestatus COMP. view state
weergavetekst van hyperlink COMP. hyperlink display text
weergavetoestand COMP. display mode
weergavetoets AUDIO playback, playback key
weergavetype COMP. view type
weergaveveld COMP. display field
weergaveversterker AUDIO playback amplifier, sound reproduction amplifier, reproduction amplifier, sound amplifier
weergeefapparaat AUDIO sound reproduction device, reproduction device
weergeefkarakteristiek AUDIO reproducing characteristic, playback characteristic, playback response
weergeefkop AUDIO playback head
weergeefkwaliteit AUDIO sound reproduction quality, quality of reproduced sound
weergeefverliezen AUDIO sound reproduction losses
weergeven AUDIO 1. (beeld, geluid, kleur) reproduce; 2. (spiegelen) reflect; 3. (van tekst) render; 4. (van geluid) play back, reproduce
weergeven/verbergen COMP. show/hide
weergever ~ (van geluid) reproducer
weergeving ~ 1. (beeldweergave) representation; 2. (beeld, geluid, kleur) reproduction; 3. (spiegel) reflection; 4. (van een bandopname) playback; 5. (vertalen, weergave van tekst) rendering, rendition
weerglans ~ reflection
weerglas ~ weather glass, barometer
weerkaart METEO. weather map, weather chart
weerkaatsing ~ 1. reflection, rebound; 2. reflectance
weerkaatsingshoek ~ angle of reflection
weerklank ~ echo, reverberation
weerklank geven ~ echo, reverberate
weerkundig ~ meteorological
weerkundig observatiestation METEO. weather observation station
weerkundige ~ meteorologist
weerlegbaarheid COMP. repudiation
weerleggen ~ refute, disprove
weerlegging ~ refutation
weerlicht ~ sheet lightning
weerlimieten AEROSP. straight-in limits
weerlimieten voor rechte nadering ~ straight-in limits
weerradar AEROSP. 1. weather surveillance radar, weather radar; 2. weather radar, cloud and collision warning system
weersatelliet METEO. weather satellite
weerbestendig ~ 1. weather resistant, weather-fast
weerbestendigheid ~ 1. weather resistance, fastness to weathering
weerschijn ~ lustre, reflection, sheen
weerschijnglans ~ changeable lustre
weerschijntaf ~ shot taffeta
weerselementen ~ weather elements
blootstelling aan de weerselementen ~ exposure to the weather elements
weersinvloed ~ 1. atmospheric influence; 2. weather effect
weersinvloeden ~ weather influences, weather effects
weerskanten ~ on both sides (of)
weersomstandigheden ~ weather conditions
weerspiegelen AUTOMOT. reflect
weerspiegeling COMP. reflectance, reflection, glare
weerssysteem METEO. weather system
weerstand AEROSP. 1. (elektrische weerstand in ohm uitgedrukt) resistance; 2. (regelbaar) rheostat; 3. (component) resistor; 4. resistance, strength; 5. drag
weerstand bieden ~ offer resistance
weerstand in een gediffundeerde laag ELECTRON. diffused-layer resistor
weerstand in een leiding ~ resistance to flow
weerstand met glijcontact ~ resistance with sliding contact
weerstand per cel ~ (in batterij) component resistance
weerstand tegen afschuiven ~ resistance to shearing strain, shearing strength
weerstand tegen afschuiving ~ resistance to shearing, shear strength, shearing strength, transversal strength, transverse resistance
weerstand tegen bacteriën ~ resistance to bacteria
weerstand tegen beweging ~ resistance to motion
weerstand tegen bewerking ~ working strength, working resistance
weerstand tegen constructieve beschadiging ~ damage tolerance
weerstand tegen knik AUTOMOT. buckling resistance, buckling strength
weerstand tegen knikken ~ buckling resistance, buckling strength, resistance to buckling, resistance to lateral bending
weerstand tegen koude ~ resistance to cold
weerstand tegen milieueffecten ENVIRON. resistance to environmental effects, environmental resistance
weerstand tegen plaatselijke knobbelvorming ~ (met) resistance to local protuberance
weerstand tegen samendrukking ~ resistance to compression, compression strength
weerstand tegen schokken ~ impact resistance, impact strength, resistance to shocks, shock resistance
weerstand tegen slijtage ~ wear resistance, resistance to wear
weerstand tegen torsie AUTOMOT. torsion resistance
weerstand tegen verschuiving ~ slippage resistance, sliding resistance
weerstand tegen voortbeweging ~ (van een schip) resistance to propulsion
weerstand tegen warmtedoorgang ~ resistance to passage of heat
weerstand tegen warmteoverbrenging ~ resistance to transmission of heat, resistance to heat transmission
weerstand tegen wrijving ~ frictional resistance
weerstand tegen wringing ~ resistance to torsion, torsional strength
weerstand-capaciteitskoppeling ELEC.ENG. resistance-capacitance coupling
weerstand-transistorlogica ELECTRON. (abbr.: RTL) resistor-transistor logic
weerstandafsmeltlassen WELD. resistance flash welding, resistance butt welding
weerstandafsmeltstomplassen WELD. resistance flash-butt welding
weerstandboutlassen WELD. resistance stud welding
weerstanddoordruklassen WELD. resistance projection welding
weerstanddruklassen ~ resistance pressure seam welding
weerstanddruknaadlassen WELD. resistance pressure seam welding
weerstandinvloeden CHEM.TECHN. resistance effects
weerstandlas WELD. resistance weld, resistance welding
weerstandlasinrichting WELD. resistance welding plant
weerstandlasmachine WELD. resistance welder
weerstandlasprocedé WELD. resistance welding process
weerstandlassen WELD. resistance welding
weerstandlassen onder elektrodedruk WELD. resistance pressure welding, resistance seam welding
weerstandlassen onder elektrodendruk ~ resistance seam welding, resistance pressure welding, fan
weerstandnaaddruklassen WELD. resistance upset- butt welding
weerstandnaadlas WELD. resistance seam weld
weerstandnaadlassen WELD. resistance seam welding
weerstandontlading ELEC.ENG. electric strength
weerstandovenlassen WELD. resistance percussive welding
weerstandpuntlas WELD. resistance spot weld
weerstandrollennaadlassen WELD. resistance roller- seam welding
weerstandrollenpuntlassen WELD. resistance roller- spot welding
weerstands-capaciteitmoduul ~ resistance-capacitance module
weerstandsaangroeigetal AEROSP. drag rise number
weerstandsaanzetter ~ resistance starter
weerstandsas AEROSP. drag axis
weerstandsbank MECH.ENG. 1. (voor metingen) resistance box; 2. decade resistance instrument
weerstandsbelasting ELEC.ENG. resistance load
weerstandsbepaling ~ measurement of resistance
weerstandsbereik ~ resistance range, range of resistance
weerstandsbrug ~ (brug van Wheatstone) Wheatstone bridge, resistance bridge
weerstandsbuis ELEC.ENG. barretter
weerstandscoëfficiënt AEROSP. 1. coefficient of resistance, resistance factor; 2. drag coefficient
weerstandsdiode ELECTRON. resistor diode
weerstandsdraad ~ resistance wire, resistance coil
weerstandseenheid ~ unit of resistance
weerstandseffect ELEC.ENG. negative resistance effect
weerstandselement AUTOMOT. resistor
weerstandsfactor ~ resistance factor
weerstandsgloeien ~ resistance annealing
weerstandsgraad ~ resistance step
weerstandsgrens ~ limit of resistance
weerstandshoogte ~ resistance head
weerstandsinrichting ~ resistor unit
weerstandsinstrument ~ resistance instrument
weerstandsklasse ~ resistance classification, resistance class
weerstandskoppel ~ resistance torque
weerstandskoppeling ~ resistance coupling
weerstandskromme ~ resistance curve
weerstandslaag ELECTRON. resistive film, thin-film resistance layer, thin-film resistor layer
weerstandslas ~ resistance weld
weerstandslasinrichting ~ resistance welding plant
weerstandslasmachine ~ resistance welder
weerstandslasproced ~ resistance welding process
weerstandslasprocede ~ resistance welding process
weerstandslassen ~ resistance welding
weerstandsleepcontact ELEC.ENG. rheostat slider
weerstandslegering ~ resistance alloy
weerstandslegeringen TELECOM., ELECTRON. resistance alloys
weerstandsloze zelfinductie ~ self-induction without resistance, imaginary self-induction
weerstandsmaterialen ~ resistance materials
weerstandsmatrix ~ impedance matrix
weerstandsmetaal TELECOM., ELECTRON. resistance metal
weerstandsmeter ~ ohmmeter
weerstandsmeting ~ resistance measuring, resistance measurement, measurement of resistance
weerstandsmoment MECH.ENG. moment of resistance, section modulus
weerstandsnaadlassen ~ resistance seam-welding
weerstandsolderen ~ resistance soldering
weerstandsoven WELD. resistance furnace
weerstandsovenlassen ~ resistance percussive-welding
weerstandspuntlassen ~ resistance spotwelding
weerstandsregelaar ~ resistance regulator, potentiometer, trimmer
weerstandsregeling ~ resistance regulation
weerstandsrekstrook ELEC.ENG. resistance strain gauge
weerstandsrem ~ resistance brake
weerstandsremmen ~ rheostatic braking
weerstandsremmen door accumulatie ~ energy storage
weerstandsroer AEROSP. drag rudder
weerstandsschakeling ~ resistance connection
weerstandssensor ELECTRON. magnetoresistive sensor
weerstandsspanning TELECOM., ELECTRON. resistive voltage
weerstandsspanningdeler ELEC.ENG. resistance voltage divider
weerstandsstarter ~ resistance starter
weerstandsstomplassen ~ resistance butt-welding
weerstandsstop ~ resistance plug
weerstandsstroom TELECOM., ELECTRON. resistive current
weerstandsstroomstootlassen ~ resistance percussive- welding
weerstandsstuikstomplassen ~ resistance upset-butt welding
weerstandsteeklassen WELD. resistance stitch (seam) welding
weerstandsthermometer ~ resistance thermometer
weerstandstoeneming ~ increase in resistance
weerstandstompnaadlassen WELD. resistance butt- seam welding
weerstandstrap ~ resistance step
weerstandstroomstootlassen WELD. resistance percussive welding
weerstandstuiklassen WELD. resistance upset-butt welding, resistance butt welding
weerstandsuitschakelaar RAIL. resistance cut out switch group
weerstandsval TELECOM., ELECTRON. resistance drop
weerstandsvariatie ELEC.ENG. resistance variation
weerstandsverandering ~ change in resistance
weerstandsverdeling ~ resistance graduation
weerstandsverhitting ~ resistance heating
weerstandsverhouding ~ ratio of resistance
weerstandsverlies ~ loss of resistance
weerstandsverliezen ELEC.ENG. resistance losses, ohmic losses
weerstandsvermindering ~ reduction of resistance
weerstandsvermogen tegen water ~ water resistance capacity
weerstandsversterker ~ resistance amplifier
weerstandsverwarming ~ resistance heating
weerstandswaarde ~ resistance value
weerstandszuil ~ resistance column
weerstandverliezen ~ (van een weerstand als component) resistor losses
weerstandversterker ~ resistance amplifier
weerstandwaarde AUTOMOT. resistance value
weerstation METEO. weather station, weather observation station
weersvoorspelling ~ weather forecast
weersvoorspelling voor de luchtvaart AEROSP. aviaton forecast
weerszijden ~ both sides
weervast ~ weatherproof, weather-tight, weather-resistant
wees COMP. orphan
weg binnen de bebouwde kom MACH. 4. distance, space; 5. (pad) track, path; 6. (aanzetpad) travel, travel path, advance path urban road
weg met eenrichtingsverkeer TRAFF. 1. (weg) one-way road; 2. (straat) one-way street
weg met gescheiden rijbanen TRAFF. dual carriageway
weg met oneven aantal rijstroken ~ odd-lane road
weg met tweerichtingsverkeer TRAFF. two-way road
weg-octaangetal van benzine AUTOMOT. (abbr.: RdON) road octane number
weg-tijd-diagram ~ space-time diagram
weg-tijddiagram ~ space-time diagram, displacement-time diagram
wegaanleg CIV.ENG. road building, road construction, road engineering
wegaansluiting TRAFF. road connection, road junction
wegaggressie ~ road rage
wegbed CIV.ENG. road bed construction
wegbeheer ~ road management
wegbeitelen ~ chisel off
wegberm ~ 1. border; 2. road verge; 3. (harde berm) hard shoulder, breakdown lane; 4. (zachte berm) soft verge
wegbermflora ENVIRON. roadway flora
wegbijten ~ remove by pickling
wegbranden ~ burn away
wegbreedte ~ 1. (gehele breedte) road width; 2. (strookbreedte) width of lane
wegbreken ~ (van gebouwen) demolish, break away, pull down
wegcabotage ~ road cabotage
wegcirkel ~ travel circle
wegconstructie CIV.ENG. (wijze van opbouw) road construction
wegcontact ~ (van voertuig) road holding
wegdampen ~ evaporate off
wegdekafwerkmachine CIV.ENG. finishing machine
wegdoen ~ dispose of, discard
wegdoorsteek ~ (t.b.v. tramlijn) road crossover
wegdraaibaar ~ swinging, swivelling
wegdraaien ~ swing aside, swing out of the way, swing clear
wegdrainage ~ roadway drainage
wegdrijven ~ (m.b.t. gassen) disperse, drift
wegdruipen ~ 1. drip away, drip out; 2. drip out, leak out
wegdrukken ~ 1. push away, push aside; 2. (knijpend wegdrukken) squeeze out; 3. (met kracht wegdrukken) force out; 4. (wegfrezen) mill off, cut away
wegduiker CIV.ENG. pipe culvert, road culvert
wegen ~ (het hebben van een bepaald gewicht) weigh
wegenaanleg CIV.ENG. road building, road construction, road engineering
wegenasfalt CIV.ENG. paving asphalt
wegenbeheer ~ road management
wegenbeton CIV.ENG. road concrete
wegenbitumen CIV.ENG. road bitumen
wegenbouw GEOTECHN. 1. (als vakgebied) civil engineering, road engineering; 2. road construction
wegenbouwer ~ road builder, civil engineering contractor, road construction company
wegenbouwgraafmachine ~ road excavator
wegenbouwkunde CIV.ENG. road engineering
wegenbouwmachine CIV.ENG. road finisher, road finishing machine
wegenbouwmaterialen CIV.ENG. road materials
wegenbouwproject CIV.ENG. road construction project
wegenkaart ~ road map
wegenmat CIV.ENG. road carpet
wegennet ~ network of roads, road network, road system
wegenplan CIV.ENG. highway scheme, road scheme
wegenpuin ~ rubble, hardcore, hard-core
wegenreiniging ~ road cleaning
wegentechniek ~ road engineering
wegenteer ~ road tar, tarmac
wegenteeremulsie CIV.ENG. road tar emulsion
wegenveger ~ road sweeper
wegenverf ~ road marking paint
wegenverkeersreglement ~ traffic regulations
wegenverkeerswet AUTOMOT. road-traffic law
wegenwals ~ roadroller
wegenwals met dubbele rolwalsen CIV.ENG. twin- drum roller
wegenwals met enkele rolwals CIV.ENG. twin-drum roller
wegfrezen ~ mill off, cut away
wegfundering CIV.ENG. road foundation
weggebonden pers ~ mechanical press
weggebruiker AUTOMOT. road user
weggedrag ~ (van een automobilist) road behaviour, road performance, road handling
weggeslepen ~ ground off, rate of corrosion, rate of erosion
weggesleten turfgrond ~ eroded peat
weggesneden ~ cut-away
weggewerkt ~ (uit het zicht weggewerkt) concealed
wegglijden ~ slip away, slip off, slide away
weggoot CIV.ENG. channel
weggraven ~ (land weggraven) excavate, dig, dig away, dig off
weggraving ~ (land dat weggegraven is) excavation, excavated land, dig-off
weghakken ~ chip off
weghameren ~ hammer out, hammer off
wegherstel CIV.ENG. road repairwork(s)
weghonen ~ hone away
weging ~ weighing
wegkant ~ roadside, roadside verge
wegklappen ~ swing aside, swing clear, swing to one side
wegknippen ~ cut away
wegkotteren ~ bore out
wegkruising ELEC.ENG. 1. road crossing, crossroads, crossroads junction; 2. (over spoorbaan) railway crossing; 3. (voor voetgangers) zebra crossing; 4. traverse, crossover
weglaatfunctie COMP. omit function
weglappen MACH. lap away, remove by lapping, lap away
weglaten COMP. omit
weglaten van het koppelteken COMP. hyphen drop
weglatingsteken COMP. omission sign
wegleiden ~ 1. lead away; 2. (van lucht) duct, carry off; 3. (afvoeren) drain; 4. (m.b.t. warmte) dissipate; 5. (verwijderen) remove
wegleiding ~ 1. (van vloeistoffen) drain; 2. (van warmte) dissipation
weglekken ~ leak out, leak away, seep out
weglengte ~ road length, path length
wegligging AUTOMOT. road stability, road adherence, road holding, wheel grip
weglijn ~ travel line, line of travel
wegloop ~ (wegstroming) flow-off, run-off
weglooptaak COMP. run-away task
weglopen ~ (ontsnappen van water, stoom, gas) escape, flow away, run off
wegmarkering ~ road marking
wegmateriaal ~ road construction material
wegmoffelen ~ (verbergen) conceal, hide (from view)
wegneembaar ~ detachable, removable
wegnemen ~ 1. take away, remove; 2. detach, remove; 3. (m.b.t. een probleem) eliminate, mitigate
wegomlegging ~ road diversion, detour
wegomleiding ~ road diversion
wegonderhoud ~ road maintenance, road works
wegonderhoudsomleiding ~ road maintenance diversion, road works diversion
wegonderhoudwerktuigen RAIL. 1. (van een verkeersweg) road maintenance equipment; 2. (van het spoornet) rail maintenance equipment
wegopbreker ~ scarifier
wegovergang TRAFF. 1. road crossing; 2. (infrastructuur) road infrastructure; 3. (over spoorbaan) railway crossing; 4. (voor voetgangers) zebra crossing; 5. (voor voetgangers) pedestrian overpass, bridge
wegpersen ~ force out, drive out
wegpiraat ~ road hog
wegpolijsten ~ polish out
wegpompen ~ pump out
wegreclame ~ road advertising
wegrijblokkering AUTOMOT. immobilizer
wegrijden ~ drive away, drive off, move away
wegrijden vanuit stilstand AUTOMOT. drive away, move off
wegrotten AUTOMOT. eat away
wegruimen ~ clear, clear away
wegschaaf ~ grading machine, grader
wegscharnieren ~ swing back
wegschaven ~ remove by planing
wegschrapen ~ scrape away, scrape off
wegschrijven COMP. write to disk/tape
wegschuiven ~ slide off
wegschuren ENVIRON. (soort erosie) scouring
wegsijpelen ~ (m.b.t. vloeistoffen) seep, escape
wegslaan PHYS. discharge
wegslaan van atomen PHYS. discharge composition
wegslijpen ~ grind away, grind off
wegslijten ~ erode, erode away, wear away
wegslijting ~ erosion, weathering
wegslingeren ~ fling away
wegslippen AUTOMOT. break away
wegsmeden ~ hammer out
wegsmelten ~ deliquesce
wegsmeltend ~ deliquescent
wegsnijden ~ cut away, cut off, trim off
wegspatten ~ 1. spatter; 2. (m.b.t. vloeistoffen) splash about; 3. (m.b.t. vonken, spanen) fly about
wegsplitsing ~ road embranchment
wegspoelen HYDROL. 1. wash away, rinse away, flush away; 2. (m.b.t. verbrandingsgassen) evacuate, clear out; 3. erode away; 4. wash out
wegspoeling GEOL. 1. erosion; 2. washout; 3. flushing, rinsing
wegspoeling van het talud RAIL. wash-out of the slope
wegstromen ~ 1. flow away, flow off, run off; 2. (ontsnappen van lucht, gas e.d.) escape; 3. (wegsijpelen) ooze out, seep; 4. (lekken) leak
wegstroming ~ 2. (lekkend) leaking; 3. (sijpelend) seeping; 1. (ontsnappen van lucht, gas) escape; 2. (afvoer) run-off, flow-off; 3. (langzame wegsijpeling) seepage; 4. (het lekken) leakage
wegtarief ~ road transport tariff
wegteren ~ 1. waste away; 2. (m.b.t. corrosie) corrode; 3. (m.b.t. erosie) erode away; 4. (verval) deteriorate, decay
wegtering ~ 1. (m.b.t. corrosie) corrosion; 2. (rotting) wastage, wasting; 3. (verval) deterioration, decay
wegteringssnelheid ~ 1. (m.b.t. corrosie) corrosion rate; 2. (m.b.t. erosie) rate of erosion; 3. rate of deterioration, rate of wasting; 4. rate of decomposition, rate of decay, decay rate
wegtransport ~ road transport, road haulage
wegtrekken ~ pull away
wegvak ~ road section
wegvallen van de draaggolf TELECOM., ELECTRON. 4. (van zender, geluid) fall away; 5. fall back, diminish carrier dropout
wegvallen van de druk ~ loss of pressure, fallback of pressure
wegvallen van de spanning ELEC.ENG. current failure, power failure, power cut
wegverharding ~ road metal, road metalling
wegverkeer TRAFF. road traffic
wegverkeerlawaai TRAFF. traffic noise
wegverlichting CIV.ENG. roadway lighting
wegverlichtingspakket ~ roading light package
wegversperring ~ road closure, road block, road barrier
wegvertakking ~ road embranchment, branch
wegvervoer ~ road transport, road hauling
wegvervoerskosten ~ road transport costs, road hauling costs, haulage
wegvervoersmaatschappij ~ road transport company, haulier
wegverzakking CIV.ENG. subsidence
wegvijlen ~ file away, file off
wegvlak ~ road surface
wegvloeien ~ 1. flow away, run off; 2. (draineren, afvoeren) drain off; 3. (lekken) leak, seep (from), escape (from)
wegvloeiing ~ 1. (afloop) run-off; 2. (het ontsnappen, lekken) escape, leak; 3. (afvoer) drainage
wegvoeren ~ (van vloeistof) drain, discharge
wegvoering ~ (van vloeistof) drainage, discharge
wegvreten ~ (door bijv. water, chemische werking) erode, erode away
wegvreting ~ (door bijv. water, chemische werking) erosion
wegwaaien ~ (weggewaaid worden) blow away
wegwelving ~ cambering, camber
wegwerken TRAFF. 1. (van oneffenheid) smooth away; 2. (verbergen) conceal; 3. eliminate; 4. (werkzaamheden) road works
wegwerp- ~ disposable
wegwerpaansteker ~ disposable lighter
wegwerpafval ~ disposable waste
wegwerpartikel ~ disposable
wegwerpartikelen ~ disposable (consumer) goods, disposable articles
wegwerpcontainer ENVIRON. non-returnable container
wegwerpeconomie ENVIRON. waste economy
wegwerpen ENVIRON. 1. cast away, cast out; 2. throw away, dispose of, discard
wegwerpfilter AUTOMOT. disposable filter, expendable filter, throw-away filter
wegwerpfles ~ disposable bottle, non-returnable bottle, non- deposit bottle
wegwerpgoederen ~ disposable (consumer) goods
wegwerpkunststoffles ENVIRON. one-way plastic bottle
wegwerplevensstijl ENVIRON. throw-away lifestyle
wegwerplug ~ disposable plug
wegwerpmentaliteit ENVIRON. throw-away mentality
wegwerpnaald ~ (van spuit) disposable hypodermic needle
wegwerponderdeel COMP. disposable part
wegwerpoverschoenen ~ disposable shoe covers
wegwerppak ENVIRON. one-way pack
wegwerppallet ~ expendable pallet
wegwerpproduct ~ disposable, throw-away product, disposable product
wegwerpverpakking ENVIRON. disposable container, disposable pack, disposable packaging, one-way pack
wegwerpzak ~ disposal bag
wegwijzer ~ direction post, sign post, guide post
wegzakken ~ 1. sink away, give way, sag; 2. (van grond, terrein) subside
wegzakking ~ subsidence
wegzijgingsgebied ~ seepage area
wegzijgingsmethode ~ replenishment method, replenishment irrigation method
wegzinken ~ sink away
wehnelt-kathode ~ Wehnelt cathode
wehneltcilinder ~ Wehnelt cylinder
wehneltuitsturing ~ Wehnelt drive
wei AGRIC. 1. (overblijfsel van melk) whey; 2. (van bloed) serum, whey; 3. meadow, pasture
weibullverdeling ~ (m.b.t. levensduur van apparatuur, machines) Weibull distribution
weide AGRIC. pasture, meadow
weideafrastering ~ (onder stroom) electric fencing
weidebeheer ENVIRON. grassland management, rangeland management
weidecultuur AGRIC. grassland farming
weidegrond AGRIC. pasture land, pastureland, grassland
weidepomp AGRIC. cattle pump
weiderol ~ grass land roller
weigering COMP. 1. (algemeen) refusal, failure, refuse to start; 2. (van een motor) misfiring; 3. denial
weigering van apparatuur ~ mechanical failure
weinig-doorlatende laag ~ aquiclude
Weiss-gebied COMP. magnetic domain
weisscomplex ~ Weiss complex
weissdomein ~ Weiss domain, magnetic domain
weissgebied ~ Weiss domain, magnetic domain
weke delen ~ soft parts
weke grond CIV.ENG. soft soil, weak soil
weke labyrintpakking ~ soft labyrinth packing
weke massa ~ weak mass
wekelijks ~ weekly
weken ~ 1. soak, saturate; 2. (laten uittrekken) soak, steep; 3. (van vlas, hennep) ret; 4. (zacht maken) soak, soften
wekkerradio COMP. clock radio, digital clock radio
weksleutel ~ ringing key
wekstroom ~ ringing current
wektoon COMP. ring
wel ~ 1. (bron) spring, well; 2. (uitstekende rand van traptrede) nosing; 3. (welput) well; 4. (grondbreuk) blow, boil; 5. (samensmelting bij het lassen) fusion, weld
welbaar ~ weldable
welbaarheid WELD. weldability
weldorpel ~ water bar, weather bar
welfboog BUILD. vaulting arch
welfdak BUILD. vaulted roof
welhitte WELD. welding heat
welijzer ~ 1. welding iron; 2. wrought iron
welijzeren ~ wrought-iron
welkomstpagina COMP. welcome page
welkomstscherm COMP. splash screen
wellen WELD. 1. weld; 2. (sudderen of stoven van vlees, net onder de 100 graden C) stew, cook, boil
welmachine WELD. welding machine
welnaad WELD. welding seam
welpasta ~ bed putty
welpijp ~ well tube
welpoeder WELD. welding powder
welpomp ~ well pump
welput ~ well
welstaal WELD. wrought steel
welstandscommissie ~ planning authority
welstuk BUILD. 1. nosing piece; 2. (van trap) run
weltemperatuur WELD. welding temperature
weltrede ~ top step, top tread
welving BUILD. 1. curve, curvature, vault; 2. (lichte bolling in oppervlak) camber; 3. (holle kroonlijst) cove, coving; 4. (van wegdek) camber, cambering; 5. (van een lensof ander oppervlak) curvature; 6. vault, vaulting
welvingsstraal ~ torispherical radius, radius of curvature
welvorming CIV.ENG. boiling
welvuur WELD. welding fire
welwater ~ spring water
welzand ~ quick sand
welzijnszorg ~ 1. (het werk zelf) welfare work; 2. (als vakgebied) welfare sector
wendakker AGRIC. (randbereik van een akker) headland, foreland
wendakkermaneuvre AGRIC. headland manoevre
wendbaar ~ manoeuvrable
wendbaarheid ~ manoeuvrability
wending SHIP. 1. (het overstag gaan) tacking; 2. (het wenden) turning; 3. (verandering van richting) turn, change of direction; 4. putting about
Wener-kalk ~ French chalk
wentelas RAIL. (van schaarbeweging) reversing shaft
wentelbaar ~ revolvable, rotatable
wentelblok ~ rolling bearing
wentelen ~ (roteren, draaien) revolve, rotate, wind
wentelgoot ~ spiral chute
wenteling ~ revolution, rotation
wentelingsas ~ axis of rotation, axis of revolution
wentelingssnelheid ~ speed/velocity of rotation, speed/velocity of revolution
wentelkraaglager ~ collar rolling bearing
wentellager ~ rolling bearing, antifriction bearing
wentellagerbelasting ~ rolling-bearing load
wentellichaam ~ (van lagers) roll barrel, roll body
wentelplaat ~ turnover board
wentelploeg AGRIC. half-turn plough
wentelraam ~ vertically pivoting window, pivoting window
wentelspil ~ (van wenteltrap) newel
wentelstansen ~ blank in double run
wenteltaatsblok ~ combined rolling and step bearing
wenteltrap ~ spiral staircase, winding staircase
wereld ~ world
Wereld Meteorologische Organisatie ~ World Meteorological Organisation
wereldas ~ Earth’s axis
wereldauto AUTOMOT. world car
wereldbank ~ world bank
wereldbevolking ENVIRON. world population
wereldbol ~ globe
wereldcommissie ~ international committee
wereldcommunicatie ~ transworld communcications, global communications
werelddeel ~ part of the world, continent
wereldeconomie ~ world economy
werelderfgoed SPAT.PLAN. world heritage site
wereldhandel ~ world trade, international trade
wereldkaart ~ world map, atlas
wereldlijn ~ world-line
wereldmarkt ~ 1. world market; 2. (de economie) world economy
wereldnet ~ global network
wereldnetwerk COMP. global area network
wereldomspannend COMP. world wide
wereldproductie ~ worldwide production, global production
wereldtijd ~ universal time
wereldverbruik ~ world consumption
wereldverkeer ~ international traffic, world traffic
wereldvoorraad ~ world stock
wereldwijd milieubewakingssysteem ENVIRON. global environment monitoring system
wereldwijd telecommunicatiesysteem ~ global telecommunication system
wereldwijd unieke id COMP. globally unique identifier
wereldwijd virtueel particulier netwerk ~ [TELECOM., ELECTRON.] (abbr.: WVPN) worldwide virtual private network, worldwide VPN
wereldwijd web TELECOM., ELECTRON. (abbr.: WWW) World Wide Web
wereldwijde gedragscode ~ worldwide code of conduct
wereldwijde luchtverontreiniging ~ global air pollution
wereldwijde milieuresearchorganisatie ENVIRON. global environmental research organization
wereldwijde opwarming ~ global warming
wereldwijde puls TELECOM., ELECTRON. earth-wide pulse
wereldwijde vervuiling ~ global pollution
werf ~ 1. (voor scheepsbouw) shipyard; 2. (klein, meestal in het binnenland) wharf; 3. (scheepskade) quayside, quay; 4. (voor zeilboten) boatyard
werfkraan ~ quayside crane, shipyard crane
werfportaalkraan ~ shipyard gantry
wering ~ (aan kust tegen zanderosie) defence system, defence
weringspatroon ~ inhibiting pattern
weringssysteem ~ inhibiting pattern
werk ~ 1. work; 2. (vlas) oakum, tow
werk aan de lopende band ~ assembly line work, continuous production work, flow production work
werk aan het beeldscherm ~ video display unit work
werk aan transportband ~ continuous production work, flow production work
werk op afstand ~ teleworking
werkafstand ~ working distance
werkarm ~ operating arm
werkautorisatie ~ work authorization
werkautorisatie-identificatiecode ~ work authorization identification
werkbak ~ work bin
werkbalk bronnen COMP. resources toolbar
werkbalkbesturingselement COMP. toolbar control
werkbalkknop COMP. toolbar button
werkbalkmap COMP. toolbar folder
werkbalknaam COMP. toolbar name
werkbank ~ 1. workbench, working bench, shop bench; 2. (van timmerman) joiner’s bench
werkbankgereedschappen ~ bench tools
werkbankslijpmachine ~ bench-mounted power grinder
werkbare tijd COMP. uptime
werkbelasting ~ working load, service load
werkbelastingbeheerder COMP. work-load manager
werkbereik ~ 1. working range; 2. (van een kraan) outreach, action radius
werkbeschrijving COMP. statement of work
werkbesparend ~ efficient, economical
werkbesparing ~ economy of labour, saving of labour, work efficiency, labour efficiency
werkbezetting ~ work load
werkbias TELECOM., ELECTRON. operating bias
werkblad COMP. 1. (tafelblad) worktop; 2. worksheet; 3. spreadsheet
werkbladtype COMP. spreadsheet type
werkbok ~ work stand
werkbreedte ~ 1. working width; 2. (bijv. van een kraan, lader) operating width, operating radius
werkbriefje ~ job sheet, work sheet
werkbril ~ safety goggles, industrial goggles, industrial spectacles
werkbus ~ stuffing box, operating plan, plan of operation
werkbus aan de intreezijde ~ inlet stuffing box
werkbus aan de uittreezijde ~ outlet stuffing box
werkcel ~ work cell
werkcertificaat ~ work certificate
werkcertificering ~ work certification
werkcilinder van koppeling AUTOMOT. clutch-release cylinder
werkcode COMP. object code
werkconfiguratie COMP. operating environment
werkcontact ELEC.ENG. closed-circuit contact, make contact
werkcontact voor verbreekcontact ELEC.ENG. make-before-break contact
werkcyclus ~ duty cycle, working cycle, working cycle, operating cycle
werkdag ~ working day, week day
werkdiagram ~ performance diagram
werkdiepte ~ working depth
werkdiskette COMP. working diskette
werkdraad ~ (m.b.t. vlas) thread of oakum
werkdruk ~ operating pressure, working pressure
werkdrukmeter ~ working pressure manometer, operating pressure manometer
werkdrukschakelaar ~ operating pressure switch
werkeenheden ~ units of work
werkeenheid COMP. 1. unit of labour; 2. unit of work
werkeenheid-identificatiesymbool COMP. unit-of- work identifier
werkeiland ~ construction island
werkeinde ~ working end
werkelijk COMP. 1. real, actual; 2. (actief) active; 3. actual
werkelijk adres COMP. actual address
werkelijk argument COMP. actual argument
werkelijk decimaalteken COMP. actual decimal point
werkelijk gewicht ~ actual weight, true weight
werkelijk kwantum PHYS. real quantum
werkelijk procesgemiddelde AEROSP. true process average
werkelijk profiel ~ actual profile
werkelijk rendement ~ useful effect
werkelijk volume ~ actual volume
werkelijke baan MACH. actual path
werkelijke belasting ~ real load, net load
werkelijke beweging ~ real motion
werkelijke bewerkingstijd ~ running time
werkelijke blokprocessor COMP. actual block processor
werkelijke capaciteit ~ 1. demonstrated capacity; 2. actual capacity, true capacity
werkelijke code COMP. actual code
werkelijke duur COMP. actual duration
werkelijke fout ~ actual error
werkelijke gegevensoverdrachtssnelheid COMP. actual data transfer rate
werkelijke hoeveelheid werk COMP. actual work
werkelijke hoogte CIV.ENG. actual elevation
werkelijke kosten ~ actual costs
werkelijke luchtsnelheid AEROSP. (abbr.: TAS) true airspeed, TAS
werkelijke maat ~ actual dimension, actual size, true size
werkelijke ohm ~ true ohm
werkelijke overdrachtssnelheid ~ [TELECOM., ELECTRON.] actual transfer ratio
werkelijke pompopbrengst ~ actual delivery of a pump
werkelijke sleutel COMP. (werkelijke positie van een logisch record) actual key
werkelijke spaanhoek ~ actual rake angle, effective rake angle
werkelijke spanning MECH.ENG. actual stress
werkelijke toestand AUTOMOT. real-life condition
werkelijke voorraad ~ actual stock
werkelijke vraag COMP. actual demand
werkelijke waarde COMP. 1. true value; 2. actual value
werkelijke waarden COMP. actuals
werkelijke watt ~ true watt
werkeloos ~ (van een machine) inoperative, out of operation, out of action, idle
werken ~ 1. work; 2. (aan beweging of vervorming onderhevig zijn) warp, deform; 3. (functioneren) work, function, operate; 4. (m.b.t. lading) shift; 5. (uitwerking hebben) work, act, take effect; 6. (van machine) function, operate, run
werken in besloten ruimten ~ working in confined spaces
werken op hoogte ~ working at height
werken met meervoudige woordlengte COMP. multiple length arithmetic
werken met multiwoordlengte COMP. multiple length arithmetic, multiple length working, multiple precision
werken onder spanning ELEC.ENG. live working
werken op hellingen ~ working on slopes
werkend ~ 1. operating, working, running; 2. acting
werkende bevolking ~ working population
werkende breedte ~ cover
werkende breuk GEOL. active fault
werkenveloppe ~ workspace envelope
werker TEX. 1. worker; 2. worker roller
werkfase ~ working cycle, working phase, working stroke
werkformule ~ working formula
werkfrequentie ~ operating frequency
werkgaren ~ spun yarn
werkgebied COMP. 1. professional field, field of work, scope of work; 2. (plaats waar men werkt) working space, work area; 3. (van een machine) operating range, machining range; 4. working area
werkgeheugen COMP. main memory
werkgeheugen-resident COMP. memory resident
werkgeheugenadres COMP. working-storage address
werkgeheugensectie COMP. working storage section
werkgeheugentoewijzing COMP. memory allocation, working storage allocation
werkgelegenheid ~ employment
werkgelegenheidsbeleid ~ employment creation policy
werkgelegenheidspolitiek ~ employment policy
werkgelegenheidsprogramma ~ employment creation scheme, employment creation programme
werkgever ~ employer
werkgevers-ID COMP. employer identification number
werkgeversorganisatie ~ employers’ organisation
werkgolf ~ signal wave
werkgroep ~ working group, work group
werkgroep met beveiligingsvoorzieningen COMP. security-enabled workgroup
werkgroep-id COMP. workgroup ID
werkgroepbeheerder COMP. workgroup manager
werkgroepinformatiebestand COMP. workgroup information file
werkgroepsjabloon COMP. workgroup template
werkhandschoen ~ workglove
werkhandschoenen ~ working gloves
werkhaven CIV.ENG. construction harbour
werkhoogte ~ working height
werkhoogtebereik van de machine ~ machine operating altitude range
werkhouding ~ posture
werkhout ~ construction timber, building timber
werkhypothese ~ working hypothesis
werkindeling ~ operation layout, layout of work
werking AIRCO. 1. behaviour, working; 2. (beweging) movement; 3. (het functioneren) functioning, operation; 4. (inwerking, effect) action; 5. (uitwerking) effect; 6. (van een machine) action, working, operation; 7. output
werking bij gesloten stroomloop ~ (van machine) closed-circuit working
werking der traagheid ~ vis inertiae
werking op afstand ~ action at distance, remote operation, remote action, remote working
werking opheffen ~ deactivate
werking van apparaat AUTOMOT. operation
werking van de middelpuntvliedende kracht ~ centrifugal action
werking van de punten ~ needle effect
werking van de regulateur ~ governor influence
werking van de stroomregeling ~ flow control operation
werking van middelpuntvliedende kracht AUTOMOT. centrifugal action
werking van snelkoppeling ~ quick coupler function
werking van voedingsstoffen ~ nutrient effect
werkingsbereik ~ 1. (technisch) range of operation, operational scope; 2. (in niet-technische zin) scope
werkingscyclus ~ working cycle
werkingsdiepte ~ (van tandwiel) working depth
werkingsduur ~ period of operation
werkingsgebied ~ 1. range of operation; 2. (van een roerder) effective radius
werkingsgraad ~ 1. efficiency, performance; 2. impact level
werkingsgrootte ~ action quantity
werkingshoek van beitel AUTOMOT. angle of action
werkingskracht ~ working force
werkingsniveau ~ 1. action level; 2. impact level
werkingsoppervlak ~ (van een stempel) working surface, working area
werkingsperiode ~ action period
werkingspotentiaal ~ action potential
werkingsprincipe ~ operating principle
werkingsschema ~ cycle of operation, operating cycle
werkingssfeer ~ sphere of action, range
werkingstest ~ functional test
werkingsveld ~ field of action
werkinhoud ~ work content, job content
werkinstructie ~ job instruction, work instruction
werkkaart in garagebedrijf AUTOMOT. job chart
werkkaliber ~ working gauge
werkkarakteristiek ~ characteristic, curve
werkkledij TEX. working clothes, professional wear
werkkleding ~ working clothes
werkkracht ~ working force
werkkuil AUTOMOT. 1. (voor het assembleren) assembly pit; 2. inspection pit, repair pit, working pit; 3. dismantling pit; 4. (voor het smeren) lubrication pit, lubrication tunnel, grease pit
werkkwalificatie ~ labour grade
werklasse-ROV ~ (abbr.: WROV) work class ROV
werklast COMP. (van computers) workload
werklast balanceren ~ even the load, level the load
werklastbeschrijving COMP. contour
werklastdruk ~ work load pressure
werklengte ~ (van een V-snaar) working length
werklicht achter ~ rear work light
werklicht vóór ~ front work light
werklijn PHYS. line of action, line of application, working line
werklocatie ~ work site
werklokaal ~ workroom
werkloon ~ wages, pay
werkloos ~ (zonder werk) out of work, unemployed, redundant
werkloos roosteroppervlak ~ covered grate area, dead grate area
werkloosheid ~ unemployment, redundancy
werkloosheidsuitkering ~ unemployment benefit
werkloosheidsverzekering ~ unemployment insurance
werkmaat ~ work dimension
werkmachine ~ working machine
werkman ~ labourer, workman, worker
werkmap COMP. 1. working directory, working folder; 2. workbook
werkmaquette SPAT.PLAN. working model
werkmedium ~ working medium
werkmethode ~ method of working, work method
werkmilieu ~ working environment
werkmodus ~ working mode
werkmoduul COMP. (resultaat van een compilatie) object module
werkmotivatie ~ work motivation
werknauwkeurigheid ~ accuracy of work
werknemer ~ employee
werknemer in loondienst ~ wage earner
werknemer-ID COMP. employee ID
werknemersoort COMP. employee type
werknemersorganisatie ~ worker’s union, trade union
werknormaalvlak ~ (m.b.t. beitelgeometrie) cutting-edge normal plane, working normal plane, working reference plane
werkomgeving COMP. 1. working environment; 2. operating environment
werkomgeving machinist ~ operator environment
werkomstandigheden ~ working conditions
werkopdeling ~ work-breakdown
werkopdracht ~ work order
werkopdrachtprioriteit ~ order priority
werkoppervlak ~ work surface, work top, work-top
werkopstelling ~ job set-up, work set-up, work arrangement
werkpak ~ work clothes, overalls
werkpakket COMP. (m.b.t. ITIL service management) work package
werkplaats COMP. 1. (plaats, locatie) workplace; 2. (technische werkplaats) workshop; 3. work center
werkplaats voor machinale bewerkingen MACH. machine shop
werkplaats voor onderhoud van rollend materieel RAIL. vehicle maintenance and repair shop
werkplaats voor wikkelen van draden ~ winding shop
werkplaatsbeheer ~ (abbr.: SFC) shop floor control
werkplaatsbesturing ~ (abbr.: SFC) shop floor control
werkplaatsbesturingssysteem ~ shop floor control system
werkplaatsgereedschap AUTOMOT. (uitrusting) automotive equipment, automotive tools
werkplaatshandleiding AUTOMOT. workshop manual
werkplaatsindeling ~ workshop layout, arrangement of workshop, organization of workshop
werkplaatsinrichting ~ (m.b.t. machines, apparaten etc.) workshop equipment
werkplaatskalender ~ shop calender
werkplaatskaliber ~ workshop inspection gauge
werkplaatskraan ~ workshop crane, floor crane
werkplaatsmicroscoop ~ shop microscope, toolmaker’s microscope
werkplaatspakket ~ shop packet
werkplaatspersluchtdruk ~ shop air pressure
werkplaatsplanning ~ shop planning
werkplaatstest ~ workshop test
werkplaatstreintje ~ workshop train
werkplaatsuitrusting ~ workshop equipment
werkplatform ~ working platform
werkplek COMP. 1. workplace; 2. work area
werkplekinrichting ~ arrangement of workspace, workspace arrangement
werkplekmodule COMP. workplace module
werkploeg ~ team of workers
werkploeg ~ working party
werkploegleider ~ working party supervisor
werkpositie ~ operative position
werkproces COMP. worker process
werkproef ~ specimen of working
werkprogramma COMP. (resultaat van een compilatie) object program
werkpunt ~ operating point, working point, point of operation
werkput BUILD. 1. (uitgegraven bouwlocatie) excavation; 2. (verlaging in vloer) work pit
werkregister COMP. data register, working register
werkruimte COMP. 1. work room; 2. workspace
werkruimtebeheer COMP. workspace manager
werkruimtebestand COMP. workspace file
werkruimtebrowser COMP. workspace browser
werkruimtesite COMP. workspace site
werkruimteverkenner COMP. workspace explorer
werkschakelaar ~ 1. operating switch; 2. service switch, maintenance switch
werkschema ~ work schedule, schedule of tasks, job schedule
werkschoep ~ working vane
werksessie ~ work session
werkset COMP. toolbox, toolkit
werkset voor toepassingscompatibiliteit COMP. application compatibility toolkit
werkslot ~ (hoofdschakelaar met sleutel) master switch, locking switch
werksnelheid ~ working speed, operating speed, speed of operation
werkspanning WELD. 1. (van aandrijfriemen) working tension; 2. (van een drukveer) working compression; 3. (van metalen) working stress; 4. working current, operating current; 5. working voltage
werkspoor ~ temporary track
werkstand ~ 1. work status; 2. operating position; 3. work position, working position; 4. work location, working location; 5. (voor onderhoudswerk) work stand, maintenance stand
werkstapellijst COMP. work stack
werkstation MACH. (ten behoeve van het bewerken) operating station, workstation, terminal
werkstation op afstand TELECOM., ELECTRON. (abbr.: RS) remote station
werkstationberichtenwachtrij COMP. work-station message queue
werkstationbesturingsapparaat ~ workstation controller
werkstroom met verhoogde bevoegdheid COMP. high-privilege workflow
werkstroom op aanvraag COMP. on-demand workflow
werkstroom-instanceherstel COMP. workflow instance recovery
werkstroomactie COMP. workflow action
werkstroomactivering COMP. workflow activation
werkstroomactiviteit COMP. workflow activity
werkstroombeheer COMP. workflow management
werkstroombeheerder COMP. workflow manager
werkstroombeheerservice COMP. workflow management service
werkstroombeheersing ~ workflow management, work flow management
werkstroombeleid COMP. workflow policy
werkstroomdefinitie COMP. workflow definition
werkstroomexemplaar COMP. workflow instance
werkstroomfase COMP. workflow stage
werkstroomhost COMP. workflow host
werkstroomontwerper COMP. workflow designer
werkstroomoptie COMP. workflow option
werkstroomproces COMP. workflow process
werkstroomregel COMP. workflow rule
werkstroomregistratie COMP. workflow registration
werkstroomservice COMP. workflow service
werkstroomservicehost COMP. workflow service host
werkstroomsjabloon COMP. workflow template
werkstroomstap COMP. workflow step
werkstroomtaak COMP. workflow job
werkstroomvoorspelbaarheid ~ workflow predictability
werkstroomvoorwaarde COMP. workflow condition
werkstuk ~ workpiece, piece of work
werkstuk inklemmen MACH. clamp workpiece
werkstuk invoeren MACH. feed in workpiece
werkstuk inzetten MACH. insert workpiece
werkstuk toevoeren MACH. advance workpiece, feed workpiece
werkstuk uitnemen MACH. take out workpiece, extract workpiece, remove workpiece
werkstukaandrukker ~ (bij warm klinken) holding-down clamp
werkstukaanvoermechanisme MACH. workpiece feeder
werkstukafmetingen ~ work dimensions
werkstukbehandeling MACH. workpiece handling
werkstukbevestiging MACH. work fixing, work fixture
werkstukcoördinatenstelsel MACH. workpiece coordinate system
werkstukdetector ~ part detector
werkstukdoorstroming MACH. workflow
werkstukdrager MACH. workpiece carrier, workpiece support
werkstukfamilie MACH. workpiece family
werkstukfamilieflexibiliteit MACH. workpiece-family flexibility
werkstukfeeder ~ part feeder
werkstukgeometrie MACH. workpiece geometry
werkstukhouder MACH. work holder, retainer
werkstukidentificatie MACH. workpiece identification, unit identification
werkstukinvoer MACH. workpiece input
werkstukklem ~ fixture
werkstuklader MACH. workpiece loader
werkstukmal ~ holding device, holding jig
werkstuknulpunt MACH. workpiece datum
werkstukopspanning MACH. workpiece clamping, workpiece mounting, workpiece loading
werkstukpositionering MACH. workpiece positioning
werkstukprogramma MACH. workpiece program
werkstukprogrammering met behulp van de ~
computer COMP. computer part
werkstukstroom MACH. 1. workpiece current; 2. workpiece flow
werkstuktoerental ~ (bij het draaien) work speed
werkstukuitloop MACH. workpiece run-out
werkstukvervanger MACH. parts changer, automatic work-loading equipment
werkstukvlak MACH. work face
werkstukwarmtebehandelaar ELEC.ENG. workpiece trace heater
werkstukweerstand ~ work resistance
werkstukwisselaar MACH. work-changer station
werkstukwisseling MACH. workpiece change
werkstukwisselstation MACH. work-changer station
werktaak ~ assigned task, task
werktafel MACH. worktable, workbench, supporting table, clamping table
werktafelklem ~ holding clamp
werktekening ~ 1. detailed drawing, working drawing, working plan; 2. working drawing, workshop drawing, shop drawing; 3. (blauwdruk) working print
werktelefoonnummer COMP. office telephone number
werktempo ~ work speed
werkterrein BUILD. 1. work area, field of work; 2. work site
werkterugstelvlak ~ working back plane
werkthread COMP. worker thread
werktijd COMP. 1. working hours, working time; 2. operate time, operating time; 3. working time
werktijdcode COMP. shift code
werktijden ~ work schedule
werktijdkalender COMP. working time calendar
werktijdspreiding ~ staggered hours
werktoerental ~ work speed
werktoren ~ gantry
werktuig AGRIC. 1. (apparaat, toestel) apparatus, device; 2. (gereedschap) tool; 3. (instrument) instrument; 4. (machine) machine; 5. (ook aanbouwgereedschap) implement
werktuigbouw ~ 1. (het bouwen, construeren) mechanical construction, machine construction, machine building
werktuigbouwkunde ~ 2. (als vakgebied) mechanical engineering; mechanical engineering, machine engineering
werktuigbouwkundig tekenen ~ mechanical drawing, machine drawing, technical drawing
werktuigbouwkundige ~ mechanical engineer
werktuigconstructie ~ tool design, mechanical construction, machine construction
werktuigdemontage MACH. tool disassembly
werktuigelektrode ~ tool electrode
werktuigen instellen MACH. tooling up
werktuigenfabriek ~ mechanical engineering works, mechanical engineering plant
werktuiggereedschap ~ engineering tools, engineering equipment
werktuighouder MACH. tool holder
werktuigindustrie ~ tool industry
werktuigkist ~ tool box, tool chest
werktuigkunde ~ mechanical engineering, mechanics
werktuigkundig ~ mechanical
werktuigkundig ingenieur ~ mechanical engineer
werktuigkundige ~ mechanical engineer, mechanic
werktuigmachine MACH. machine tool, tooling machine
werktuigmachine-industrie ~ machine-tool industry
werktuigonderdeel ~ machine component, machine part
werktuigstaal MACH. engineering steel, tool steel, crucible steel
werktuigstaalboor ~ tool steel drill
werktuigtekening MACH. 1. tooling drawing; 2. machine drawing
werktuiguitvoering ~ machine construction
werktuiguitwisselinrichting MACH. tool changer
werktuigwagen ~ tool wagon
werkuitgifte ~ work issuing
werkuitgiftelijst ~ dispatch list
werkuren ~ working hours, hours of employment
werkuur ~ working hour, man-hour
werkvaartuig CIV.ENG. construction vessel
werkvacuüm ~ working vacuum
werkveiligheid ~ working safety
werkvenster COMP. work pane
werkverandering ~ vocational retraining
werkverdeling ~ division of labour, division of work
werkvereenvoudiging ~ work simplification
werkvergunning ~ work permit, employment permit
werkvermogen ~ (van een machine (draag, laad- en hefvermogen) working capacity, capacity
werkverslag ~ work report
werkverzoek ~ work request
werkvlak ~ working surface, working face, working plane, machining surface
werkvloer BUILD. 1. shop floor, workshop floor; 2. bedding
werkvlonder ~ working platform, whirling motion
werkvolgorde ~ operating sequence, operational sequence, work sequence, working sequence
werkvolgordeplanning ~ operation routing
werkvolume COMP. work volume, working drive
werkvoorbereider ~ work scheduler, work planner
werkvoorbereiding ~ 1. work scheduling; 2. production engineering and scheduling, process engineering and scheduling
werkvoorraad ~ working stock
werkvoorschriften ~ operating instructions, operating regulations
werkwagen RAIL. repair wagon
werkwaterdruk ~ working water pressure, whirling air
werkwijdte ~ working width
werkwijze ~ 1. method, procedure, process; 2. (bij fabricage) manufacturing process; 3. (van apparatuur, machines) mode of operation, operating mode; 4. (van personen) method of working; 5. (werkingsprincipe) operating principle
werkwijze met gelijktijdige bewerkingen ~ simultaneous mode of operation
werkwijze volgens aftapcyclus ~ (m.b.t. raketmotor) bleed cycle operation
werkwoord COMP. verb
werkzaam ~ 1. (actief) active; 2. (effectief) effective; 3. (m.b.t. mens en werk) employed, engaged; 4. (vlijtig) industrious, laborious, active; 5. (m.b.t. bepaalde stoffen) potent, effective
werkzaam bestand ~ active constituent
werkzaam bestanddeel ~ active constituent
werkzaam chloor ~ residual chlorine
werkzaam chloorgehalte ~ active chlorine content
werkzaam gemaakt ~ active, activated
werkzaam maken ~ activate, actuate
werkzaam product ~ active product
werkzaam vermogen ~ actual power, effective output, effective power, active power
werkzaam zijn ~ operate, be operative
werkzame component ~ 2. (graad van uitwerking) effectiveness; 3. (effect, werking) effect active component
werkzame doorsnede ~ cross-section
werkzame doorsnede bij transport PHYS. transport cross-section
werkzame doorsnede voor absorptie PHYS. absorption cross-section
werkzame doorsnede voor activering PHYS. activation cross-section
werkzame massa ~ 1. active mass, active material; 2. (m.b.t. pasta-massa) active paste
werkzame snelheid PHYS. superficial velocity, effective speed
werkzame spanning ELEC.ENG. active voltage
werkzame stroom ~ effective current, active current
werkzame vulkaan ~ active volcano
werkzijde ~ (m.b.t. een werkvlak) working face, working side
werpanker ~ kedge
werpankersteek ~ fisherman’s bend
werplengte ENERG. (bij werplengte en spreidingsbeeld) blow-throw
werplengte en spreidingsbeeld AIRCO. blow-throw
werplijn SHIP. heaving line
werplood ~ sounding lead, plumb
werpnet ~ sweep net
werpproef ~ fall proof
werpring ~ throwing ring
werprooier AGRIC. fork-type digger/spinner
werpstoker ~ sprinkler stoker
werpstraalmachine ~ (met gebruik van een werpstraalwiel) centrifugal wheel blaster, centrifugal wheel machine
werpstralen ~ centrifugal wheel blasting
werpstraler ~ blast nozzle
werptransporteur TRANSP. bulk throwing conveyor
werptros ~ hauling line
werpwiel ~ centrifugal wheel
wervel van Rankine ~ Rankine vortex
wervel van vensterluik BUILD. shutter catch
wervelbed ~ fluid bed, fluidized bed
wervelbedbodemas ENVIRON. fluidized bed bottom ash
wervelbeddroger ~ fluidized bed drier
wervelbeddroging ~ fluidized bed drying
wervelbedfilter ~ fluidized bed filter
wervelbedkatalysator ~ fluidized bed catalyst
wervelbedmethode ~ fluidized bed technique
wervelbedomhulling ~ fluidized bed packaging, fluidized bed package
wervelbedpolymerisatie ~ fluidized bed polymerisation
wervelbedprocedé met hoge snelheid ~ high-speed fluidized bed operation
wervelbedreactor ~ fluidized bed reactor
wervelbedtechniek ~ fluidized bed technique
wervelbedverbranding ENVIRON. fluidized-bed combustion
wervelbedvliegas ENVIRON. fluidized bed fly ash
wervelbestendig ~ non-swirl
wervelbeweging ~ 1. eddying motion; 2. whirling motion, whirling action
wervelbuis ~ (m.b.t. vloeistofstroming) vortex tube
wervelcoëfficiënt ~ eddy coefficient
werveldraad AEROSP. 1. vortex line, vortex filament
wervelen AUTOMOT. 1. eddy, whirl, swirl; 2. (m.b.t. water, sneeuw) eddy; 3. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) vortices; 4. burble
wervelen met relatief hoge snelheid AUTOMOT. whirl
wervelen met relatief lage snelheid AUTOMOT. burble
wervelend brandstofbed ~ fluidized fluid bed
wervelende beweging ~ eddy, whirling motion
wervelgebied AEROSP. 1. (m.b.t. de aërodynamica) slipstream; 2. (afbraak van een wervelstroming) burble
werveling METEO. 1. (cycloon) eddy, vortex; 2. (cycloon) cyclone; 3. (het wervelen) swirling, whirling; 4. (wervelende beweging) vortex, swirl, whirl; 5. (wervelende turbulentie) turbulence
wervelingscomponent ~ whirl component
wervelingskamer ~ vortex chamber, turbulence chamber, whirl chamber
wervelingssnelheid ~ rate of whirl
wervelingswerking ~ whirling action, vortex action, vortex motion
wervelkamer ~ cyclone chamber, swirl chamber, whirl chamber, turbulence chamber
wervelkamer van indirect ingespoten ~
dieselmotor AUTOMOT. turbulence chamber, swirl chamber, whirl chamber
wervelkamermotor AUTOMOT. whirl-chamber engine, turbulence-chamber engine
wervelkern ~ vortex core
wervelkom ~ whirl cup
wervelkrans AEROSP. swirler
wervellaag AEROSP. vortex layer
wervellawaai ~ vortex noise
wervellijn AEROSP. vortex line
wervellucht ~ turbulent air, turbulence, swirling air, whirl of air
wervelpatroon ~ swirl pattern
wervelring ~ vortex ring
wervelringtoestand AEROSP. vortex ring state
wervelruimte ~ whirl chamber
wervelschacht ~ fluidized bed
wervelschachtoven ~ fluidized bed furnace
wervelschoep AEROSP. swirl vane, vortex generator
wervelsinteren ~ whirl sintering
wervelsinters ~ fluidized bed coating
wervelspoor ~ vortex trail
wervelsterkte ~ vorticity
wervelsterktevergelijking AEROSP. vorticity equation
wervelstorm METEO. cyclone
wervelstromen ~ Foucault currents, eddy currents
wervelstroming ~ eddy flow, vortex flow, turbulent flow
wervelstroom ELECTRON. eddy current, Foucault current
wervelstroomdemping ELEC.ENG. eddy-current damping
wervelstroomkoppeling ~ eddy current clutch
wervelstroomkring ELEC.ENG. eddy-current circuit
wervelstroommotor ~ eddy-current motor
wervelstroomonderzoek ~ eddy-current testing
wervelstroomrem ELEC.ENG. eddy current brake
wervelstroomremming ~ eddy current braking
wervelstroomsnelheid ~ eddy current velocity
wervelstroomveld ELEC.ENG. eddy-current field
wervelstroomverhitting ~ eddy current heating
wervelstroomverlies ~ (van een turbine) eddy loss
wervelstroomverliesfactor ELEC.ENG. eddy-current loss factor
wervelstroomverliezen ~ eddy current losses
werveltoestand ELECTRON. (van kleine deeltjes) vortex state, small particle vortex state
werveltransport AEROSP. vorticity transport
werveltransporthypothese AEROSP. vorticity- transport hypothesis
werveltrechter ~ vortex funnel
wervelverbrander ~ vortex burner
wervelverbranding ~ vortex combustion, vortex burning
wervelversterker ~ vortex amplifier
wervelversterking ~ vortex amplification
wervelvlak AEROSP. vortex surface, vortex sheet
wervelvrij ~ (m.b.t. een veld) vortex-free, irrotational, non- rotational
wervelvrije beweging ~ vortex-free motion
wervelweerstand AEROSP. vortex drag
wervelwerking ~ turbulence effect, vortex effect
wervelwind METEO. whirlwind
wervelzeef ~ vortex sifter
wervingsbureau ~ recruitment office
wervingscampagne ~ 1. (van reclame) advertising campaign; 2. (van personeel) staff recruitment campaign, recruitment campaign
westelijk ~ west, western, westerly
westelijk gelegen ~ westward, situated to the west, located westerly
westen ~ west
westenwind ~ westerly wind
Westergren-bloedbezinkingsrek ~ Westergren sedimentation apparatus
westerlengte ~ longitude west, western longitude
westerse kalender COMP. Western calendar
westinghouse-rem ~ Westinghouse brake
westkust ~ west coast
westnoordwest ~ west-north-west
westnoordwestelijk ~ west-north-west(erly)
westnoordwesten ~ west-north-west
westonrem ~ Dubois brake
westwaarts ~ westward(s), (to the) west, westerly
westzuidwest ~ west-south-west
westzuidwestelijk ~ west-south-west(erly)
westzuidwesten ~ west-south-west
wet ~ law, act
Wet chemische afvalstoffen ENVIRON. Chemical Waste Act
wet der massawerking ~ law of mass action
Wet Geluidhinder ENVIRON. Noise Pollution Act
Wet gevaarlijke stoffen ENVIRON. Dangerous Substances Act
Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemwater ENVIRON. Swimming Water Hygiene and Safety Act
Wet Inrichting Landelijk Gebied SPAT.PLAN. Rural Planning Act
Wet inzake de luchtverontreiniging ENVIRON. Air Pollution Act
Wet inzake Luchtverontreiniging ENVIRON. Air Pollution Act
Wet Milieubeheer ENVIRON. Environment Control Act
Wet op Chemisch Afval ~ (abbr.: Wca) Chemical Waste Act
Wet op Chemisch Afval(stoffen) ENVIRON. Chemical Waste Act
Wet op de Beheersing van Milieuverontreiniging ENVIRON. Control of Pollution Act
Wet op de Landbouwarbeid ~ Agricultural Labour Act
Wet op de Luchtkwaliteit ~ Air Quality Act
Wet op de ruimtelijke ordening ENVIRON. Town and Country Planning Act
Wet op de Schone Lucht ~ Clean Air Act
Wet op Energiebehoud ~ Energy Conservation Act
Wet op Explosieve Stoffen ENVIRON. Explosives Act
Wet op het Milieu ~ Environmental Protection Act
Wet op het Storten van Giftige Afvalstoffen ENVIRON. Deposit of Poisonous Waste Act, Hazardous Waste Disposal Act
Wet op Schoon Water ~ Clean Water Act
Wet Ruimtelijke Ordening SPAT.PLAN. Spatial Planning Act
wet van Ampère TELECOM., ELECTRON. Ampere’s law
wet van Beer TELECOM., ELECTRON. Beer’s law
wet van behoud van arbeidsvermogen ~ law of conservation of energy
wet van behoud van energie ~ law of conservation of energy, equation of energy
wet van behoud van impuls ~ principle of linear momentum
wet van behoud van massa ~ law of conservation of mass, mass-conservation law
wet van Bernoulli ~ Bernoulli’s theorem
wet van Boyle ~ Boyle’s law
wet van Bragg ~ Bragg law
wet van Brewster ~ Brewster’s law
wet van Buys Ballot ~ (m.b.t. de bepaling van lagedrukgebieden) Buys Ballot’s law
wet van Coulomb ~ Coulomb’s law, law of electrostatic attraction
wet van Dalton ~ Dalton’s law (of partial pressures)
wet van Darcy GEOTECHN. Darcy’s law
wet van de gemiddelden ~ law of averages
wet van de normale verdeling ~ law of normal distribution
wet van Dulong en Petit ~ Dulong and Petit’s law
wet van Dulong-Petit ~ Dulong and Petit’s law, law of Dulong and Petit
wet van Faraday ~ Faraday’s law
wet van Fick ~ Fick’s law
wet van Gay-Lussac ~ Gay-Lussac’s law, Charles’ law
wet van Graham CHEM.TECHN. Graham’s law
wet van Henry ~ Henry’s law
wet van Hess ~ Hess’s law
wet van het behoud van arbeidsvermogen AUTOMOT. law of conservation of energy
wet van het magnetisme TELECOM., ELECTRON. law of magnetism
wet van Hooke ~ Hooke’s law
wet van Joule ~ Joule’s law
wet van Kepler ~ Kepler’s law
wet van Kirchhoff ~ Kirchhoff’s law
wet van Lambert ~ Lambert’s law
wet van Lenz ~ Lenz’s law
wet van massawerking ~ law of mass action
wet van Newton ~ Newton’s law, Newton’s axiom
wet van Ohm ~ Ohm’s law
wet van pascal ~ pascal’s law
wet van Poiseuille ~ Poiseuille’s law
wet van Proust ~ law of definite proportions, Proust’s law
wet van radioactiefverval ~ radioactive decay law
wet van Snellius ~ Snell’s law
wet van Stefan en Boltzmann ~ Stefan-Boltzmann law
wet van Stokes ~ Stokes’ law
wet van Van der Waals ~ Van der Waals law
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ENVIRON. Pollution of Surface Waters Act
Wet Verontreiniging Zeewater ENVIRON. Seawater Pollution Act
wet-sumpsmering AUTOMOT. wet-sump lubrication
wetboek ~ Code of Law, Civil Code
wetboek van koophandel ~ commercial code
wetboek van strafrecht ~ penal code
Wetb. ~ (wetboek) Code of Law
wetenschap ~ (als leer) science, knowledge
wetenschappelijk ~ scientific
wetenschappelijk adviseur ~ scientific adviser
wetenschappelijk apparaat ~ scientific apparatus
wetenschappelijk beroep ~ scientific profession
wetenschappelijk comité EG ~ EC scientific committee
wetenschappelijk instituut ~ scientific institute, institute of science and technology
wetenschappelijk onderzoek ~ scientific research
wetenschappelijk onderzoeker ~ scientific researcher
wetenschappelijk onderzoeksassistent ~ research worker, research assistant
wetenschappelijk personeel ~ scientific staff, academic staff
wetenschappelijk vakblad ~ scientific journal
wetenschappelijke berekening ~ scientific calculation
wetenschappelijke bibliotheek ~ scientific library
wetenschappelijke expertise ~ scientific report
wetenschappelijke gemeenschap ~ scientific community
wetenschappelijke onderzoeksinstelling ~ institute for scientific research, scientific research institute
wetenschappelijke ontdekking ~ scientific discovery
wetenschappelijke pers ~ scientific press
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid SPAT.PLAN. Advisory Council on Government Policy
wetenschappelijke samenwerking ~ scientific cooperation
wetenschappelijke uitwisseling ~ scientific exchange
wetenschappelijke vooruitgang ~ scientific progress
wetenschappelijkheid ~ scientific character, scientific nature
wetenschappen COMP. sciences, exact sciences
wetenschapsbeleid ~ scientific policy, research policy
wetenschapsjournalist ~ scientific journalist, scientific writer
wetenschapsleer ~ epistemology
wetenschapsman ~ scientist, academic, learned man
wetenschapswinkel ~ research exchange centre, science and information exchange centre, scientific information centre, research and science information centre, science shop
wetenswaardig ~ interesting, informative, worth knowing
wetenswaardigheid ~ valuable knowledge, valuable piece of information
wetering ~ 1. (afwateringskanaal) drainage canal; 2. (kleine, natuurlijke waterloop) brook
wetgevend ~ legislative, legislatorial, constitutive
wetgevende instantie ~ legislator
wetgevende maatregel ~ legislative measure
wetgevende maatregelen ~ legislative measures, legislative provisions, measures prescribed by law
wetgevende macht ~ legislative power
wetgevende procedure ~ legislative procedure
wetgeving ~ legislation
wetgeving inzake hergebruik(technieken) ENVIRON. recycling legislation
wetgeving op het gebied van milieu ENVIRON. environmental legislation
wetgeving ruimtelijke ontwikkeling SPAT.PLAN. planning legislation
wetgeving ter voorkoming van vervuiling ENVIRON. pollution abatement legislation
wetgevingsaspecten GEOTECHN. legal aspects
wetmatig ~ systematic, regular
wetmatigheid ~ 1. (het wetmatig zijn) order, law; 2. (patroon) regularity, pattern
wetplank ~ knifeboard
wetsartikel ~ article of law
wetsbepaling ~ statutory provision, legal provision, provision of the law
wetsbesluit ~ statutory order, statutory resolution, resolution
wetsherziening ~ revision of the law
wetsontwerp ~ bill, bill of legislation
wetspublicatie ~ publication of a law
wetssysteem ~ legal system
wetstaal ~ tool-sharpening steel
wetsteen ~ grindstone, whetstone
wetsvoorstel ~ parliamentary bill
wetswijziging ~ change of law, amendment of a/the law
wettekst ~ legal text, text of a law
wettelijk ~ legal, statutory
wettelijk beschermd ~ protected by law, legally protected
wettelijk gezichtspunt AUTOMOT. legal aspect
wettelijk toegestaan ~ legal
wettelijk verplicht AUTOMOT. prescribed by law
wettelijk voorgeschreven ~ legally prescribed, prescribed by law
wettelijk voorgeschreven maatregel ~ legislative measure, legally prescribed measure
wettelijk voorschrift ~ legal requirement
wettelijke aansprakelijkheid ~ third-party liability
wettelijke bescherming ~ legal protecton, legislative protection
wettelijke eisen ~ legal requirements
wettelijke geldigheid ~ legal validity
wettelijke geldigheid van een octrooi PAT. legal validity of a patent
wettelijke metrologie ~ legal metrology
wettelijke normen ~ legally prescribed standards
wettelijke verplichting ~ legal obligation, legal requirement
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering ~ third- party insurance
wetten POLYM. 1. sharpen, whet; 2. pumice, pumicing
wetten van de thermodynamica ~ laws of thermodynamics
wetten van Kepler ~ Kepler’s laws
wetten van Kirchhoff TELECOM., ELECTRON. Kirchhoff’s laws
wetten van Mendel ~ Mendel’s laws
wettig ~ legal, legitimate
wettig gedeponeerd ~ legally registered
wettig gedeponeerd handelsmerk ~ registered trademark
wettige arbeidsduur ~ legal working time
WEU AEROSP. Warning Electronics Unit
weven TRAFF. 1. weave; 2. weave, interweave
wever ~ weaver
weverij TEX. weaving mill
weverijvoorbereiding TEX. weaving preparation
weversboom ~ weaver’s beam
wevershaak TEX. drawing-in hook
weverskaarde ~ teasel
weverskam ~ extender, slay
weversknoop TEX. 1. granny’s knot; 2. weaver’s knot
weversnijper ~ weaver’s nopper, tweerer
weversschaartje TEX. weaver’s scissors
weversspoel ~ shuttle
weversstoel ~ knitting loom
wezenlijk ~ essential
WGA-meldingen COMP. (m.b.t. Window Genuine Advantage) WGA Notifications
what-if-analyse COMP. what-if analysis
Wheatstone automatisch systeem ~ [TELECOM., ELECTRON.] Wheatstone automatic system
Wheatstone tape TELECOM., ELECTRON. Wheatstone tape
wheatstone-brug ~ Wheatstone bridge
WHERE-component COMP. WHERE clause
whetsteen ~ whetstone
whisker ELECTRON. whisker
whiteboard COMP. whiteboard
whiteboarddia COMP. whiteboard slide
Whitworthschroefdraad MECH.ENG. Whitworth screwthread, British Standard Whitworth thread, BSW thread, vee-thread, triangular thread
Whitworthstelsel ~ Whitworth system
whizzer ~ whizzer
whois-client COMP. whois client
whois-server COMP. whois server
whölerkromme ~ Whöler curve
Wi-Fi COMP. Wi-Fi
wichelroede GEOTECHN. dowsing rod
wide-area-netwerk COMP. (abbr.: WAN) wide area network
widget COMP. widget
widia ~ (verkorting van widiametaal) widia
widiametaal ~ widia metal
wie-bent-U teken TELECOM., ELECTRON. (abbr.: WRU) who-are-you character
wiebelen ~ wobble
wiedhaak ~ weeding hook
wiegbalk ~ bolster beam
wiegen AEROSP. 1. rock, rocking; 2. wing rocking
wiek TEX. 1. (van een molen) vane; 2. roving yarn, roving
wiekbreuk TEX. breakage of the roving, roving breakage
wiekgeleider TEX. roving guide
wiel ~ 1. wheel; 2. (katrolpoelie) pulley; 3. (rotorschijf) rotor disc, rotor wheel; 4. (tandwiel) gear, gear wheel
wiel aan een zijde dragend ~ overhung wheel
wiel afnemen ~ take off a wheel, remove a wheel
wiel en schijfintegrator ~ wheel and disc integrator
wiel met dubbele schijf ~ double-disc wheel, double-plate wheel
wiel met een heel speciale vorm AUTOMOT. sculptured wheel
wiel met flens ~ flanged wheel
wiel met twee flenzen RAIL. double-flanged wheel
wiel met verende spaken ~ wheel with spring spokes
wiel met vlak loopvlak ~ cylindrical travelling wheel
wiel met voorrotatie AEROSP. pre-rotating wheel
wiel met wielband RAIL. tyred wheel, tired wheel
wiel van echappement ~ escapement wheel, balance wheel
wiel van gegoten staal ~ cast-steel wheel
wiel van lichtmetaal AUTOMOT. aluminium wheel, aluminum wheel
wiel-spoorstaafsysteem RAIL. wheel-on-rail system
wielaanloophoek ~ wheel contact angle
wielafdraai-inrichting ~ wheel truing device
wielafstand ~ wheel distance
wielafwijking ~ obliquity of the wheels
wielanker ~ wheel armature
wielas ~ wheel axle
wielasgeleiding ~ axle guide
wielasstomp AUTOMOT. stub axle
wielbalanceerapparaat ~ wheel balancing stand
wielbalanceergewicht AUTOMOT. wheel balancing weight
wielbalanceergewichtje AUTOMOT. wheel balancing weight
wielbalanceermachine AUTOMOT. balancing machine
wielbalk ~ (van een loopkraan) end-carriage
wielband RAIL. 1. (van een lintzaag) pulley face; 2. tyre, tire; 3. (van een tram) wheel liner, wheel tyre
wielband afnemen ~ remove a tyre, take off a tyre
wielband zonder flens ~ flangeless tyre, blind tyre
wielband zonder naad ~ weldless tyre
wielbandbevestiging ~ tyre fastening
wielbandbevestiging door flens en bout MECH.ENG. bolted flange tyre fixture/fixing
wielbandenpers ~ tyre press
wielbandpletwerk ~ tyre rolling mill
wielbandprofiel ~ 1. tyre profile; 2. (loopvlak) tyre tread
wielbandsproeier RAIL. tyre spraying device
wielbasis AUTOMOT. wheelbase
wielbelasting ~ wheel load
wielbelastingsproef ~ indentation test
wielbescherming ~ wheel guard
wielbeschermkap ~ wheel guard
wielbeslag ~ (band) tyre
wielbesturing ~ wheel steering
wielblok ~ wheel chock, chock
wielbos ~ wheel hub, wheel hub
wielbossing ~ wheel hub, wheel hub
wielbout ~ wheel bolt
wielbreedte ~ width of wheel
wielbus ~ wheel bush
wielcilinder ~ wheel cylinder
wielcilinderplunjer ~ wheel cylinder plunger
wielconsole ~ (m.b.t. een loopwiel) pulley bracket
wieldeksel AUTOMOT. wheel trim cap
wieldoorlaat ~ (van een pomp) wheel impeller passage, wheel passage
wieldop ~ hub cap
wieldoppensleutel ~ wheel wrench
wieldopsleutel ~ hub cap wrench, wrench for axle caps
wieldozer ~ wheel dozer
wieldraagarm AUTOMOT. anti-tramp bar, control arm, supporting arm, suspension arm, suspension link
wieldraagarm die schuin in dwarsrichting is ~
geplaatst AUTOMOT. oblique wishbone
wieldraagarm die schuin in lengterichting is ~
geplaatst AUTOMOT. semi-trailing link
wieldraagarm in de vorm van een dissel AUTOMOT. A-bracket, trailing A-link, trailing wishbone
wieldraagarm in de vorm van een vork AUTOMOT. wishbone, wishbone arm
wieldraagarmen van gelijke lengte AUTOMOT. parallel wishbones
wieldraagvlak ~ (naaf) wheel seat
wieldraaibank MACH. turning lathe, wheel lathe
wieldruk ~ wheel pressure
wielen blokkeren ~ (tegen wegglijden vastzetten) chock wheels
wielen vastzetten ~ (met gebruik van wielblok) chock wheels
wielenbandagedraaibank MACH. tyre lathe, tire lathe
wielenbank RAIL. wheel lathe
wielencomplex ~ set of wheels
wielendraaibank RAIL. wheel turning lathe
wielendraaiput RAIL. wheel grinding pit
wielensamenstel ~ wheelset, wheel assembly
wielenset ~ wheel set, wheel assembly
wielenstel ~ set of wheels
wielflens ~ wheel flange
wielflenssmeerinrichting ~ wheel flange lubricating device
wielfrees ~ wheel cutter
wielfreesmachine ~ gear cutting machine, wheel cutting machine
wielgaffel ~ wheel fork
wielgeleiding AUTOMOT. wheel location
wielgeometrie AUTOMOT. suspension geometry, wheel geometry
wielhelft ~ wheel half
wielhoepel ~ tyre
wielhuis ~ wheel casing, wheel housing
verticale wielinsteek ~ (voor gebruik met behulp van vleugelmoeren) vertical wheel dropout
wielinvering tot aanslag AUTOMOT. wheel bump movement
wielkabel ~ (bij Formule 1 wagens) wheel tether
wielkap ~ wheel cap
wielkastbalk AUTOMOT. 3. wheel guard; 4. wheel arch wheel box girder
wielkastbekleding AUTOMOT. wheel arch trim panel
wielkern ~ wheel core
wielklem ~ wheel immobilizer, wheel clamp
wielkraag ~ wheel flange
wielkraagsmering ~ wheel flange lubrication
wielkrans ~ ring gear
wielkuip ~ wheel housing
wielkussen ~ wheel bearing
wiellader ~ wheel loader
wiellager ~ wheel bearing
wiellagerspeling AUTOMOT. wheel-bearing play
wiellagervet ~ wheel bearing grease
wiellast ~ wheel load
wiellichaam ~ wheel body
wielmeetsysteem RAIL. wheel monitoring system, wheel measuring system
wielmiddellijn ~ wheel diameter
wielmoer ~ wheel nut
wielmoersleutel ~ wheel axle wrench, wheel nut wrench
wielnaaf ~ 1. wheel hub; 2. (van een turbinewiel) nave; 3. (uitstekende naaf) wheel stub
wielnaafas ~ swivel axle, stub axle
wielnaafboormachine ~ (m.b.t. turbinewielen) nave boring machine
wielnaafdop AUTOMOT. wheel-hub cap
wielnaaflager AUTOMOT. wheel-hub bearing
wielnaafmotor ~ hub motor
wielnaaftrekker AUTOMOT. wheel-hub extractor
wielnaspoor ~ wheel caster
wielomtrek ~ wheel circumference
wielomwenteling ~ turn of a wheel, wheel revolution
wielophanging die op comfort is afgesteld AUTOMOT. soft suspension
wielophanging met aanslagrubbers AUTOMOT. rubber suspension
wielophanging met boven en onder ~
dwarsgeplaatste wieldraagarmen AUTOMOT. double-wishbone suspension
wielophanging met draagarmen van ongelijke ~
lengte AUTOMOT. twin trapezoidal link
wielophanging met drie wieldraagarmen per wiel AUTOMOT. three-link suspension
wielophanging met dwarsgeplaatste ~
wieldraagarmen van ongelijke l AUTOMOT. unequal- length wishbones
wielophanging met elektronisch geregelde ~
niveauregeling AUTOMOT. (abbr.: ELS) electronic levelling suspension
wielophanging met kogelgewrichten AUTOMOT. rose-jointed suspension
wielophanging met McPherson-veerpoten AUTOMOT. McPherson suspension
wielophanging met niveauregelsysteem AUTOMOT. self-levelling suspension
wielophanging met twee dwarsgeplaatste ~
draagarmen per wiel AUTOMOT. twin control-arm suspension
wielophanging met twee in lengterichting ~
aangebrachte wieldraaga AUTOMOT. double trailing- arm suspension
wielophanging met twee triangels per wiel AUTOMOT. twin A-arm suspension
wielophanging met twee wieldraagarmen per ~
wiel AUTOMOT. (abbr.: TTL) twin control-arm suspension, twin-wishbone suspension
wieloverbrenging ~ gear transmission, gearing
wielplan AUTOMOT. wheel arrangement
wielpoot ~ (van een karretje) trolley leg
wielprinter ~ wheel printer, daisy-wheel printer
wielrem ~ wheel brake
wielremcilinder ~ brake slave cylinder
wielrendement ~ (van een turbine) wheel output
wielrijden ~ cycle
wielrijder ~ cyclist
wielruim AEROSP. 1. wheel well; 2. wheel bay, wheel well
wielruimte AEROSP., AUTOMOT. wheel well
wielschijf MECH.ENG. 1. disc wheel centre, plate centre; 2. wheel disc; 3. gear blank, gear disc
wielschijvendraaibank MACH. wheel centre disc lathe
wielschoep ~ wheel blade, paddle
wielschotel AUTOMOT. wheel disc, wheel disk
wielschuif ~ vertical roller-bearing gate
wielsierplaat ~ hub cover, hub plate cover
wielsierring AUTOMOT. wheel trim ring
wielsleutel AUTOMOT. wheel wrench
wielslingering ~ 1. wobble; 2. (schuddewielen) shimmy
wielslot ~ wheel lock
wielsnelheid ~ wheel velocity, wheel speed
wielspaak ~ spoke of wheel
wielspin AUTOMOT. wheel spin
wielspoor ~ wheel mark, track
wielsporing AUTOMOT. wheel toe
wielstand ~ 1. wheel position; 2. (basis) wheelbase
wielstanden AUTOMOT. steering geometry, wheel alignment
wielstel ~ (van twee wielen) pair of wheels, wheel set, set of wheels
wielstel met as ~ pair of wheels and axle
wielstel met twee assen AUTOMOT. bogie
wielsteldraaibank MACH. wheel set lathe
wielstellenkuildraaibank MACH. underfloor wheel set lathe
wielstellenslijpmachine ~ wheel set grinding machine
wielstellenwagen RAIL. wagon for the carriage of axles
wielster ~ wheel centre, spider
wielstraal ~ wheel radius
wielsturing ~ wheel control
wieltand ~ gear tooth
wieltap ~ wheel stud
wieltester ~ wheel tester
wieltoerentalsensor AUTOMOT. (abbr.: WSS) wheel- speed sensor
wieltoespoor ~ wheel toe-in
wieltractor ~ wheel tractor
wieltrekker MECH.ENG. 1. wheel puller, wheel removing tool; 2. wheel removing tool
wieltrilling in verticale richting AUTOMOT. wheel hopping, wheel patter
wieluitlijnapparaat ~ wheel aligner, wheel aligning device, aligner
wieluitlijning ~ balancing of wheels, wheel alignment
wieluitslag AUTOMOT. wheel deflection, wheel-turning angle
wieluitslag van voorwielen AUTOMOT. front-wheel steering angle
wielvelg ~ 1. wheel rim; 2. (van een tandwiel) gear face
wielvelglager ~ wheel rim bearing
wielvenster ~ catherine wheel, rose window, wheel window
wielverbinder RAIL. wheel bond
wielversnelling AUTOMOT. wheel acceleration
wielvlak ~ wheel face
wielvleugel ~ wheel blade, paddle
wielvlucht ~ camber of wheels, wheel camber
wielvluchthoek ~ camber angle
wielvoertuig ~ wheeled vehicle
wielvoet ~ wheel foot, wheel root
wielvormmachine ~ wheel moulding machine, gear moulding machine
wielwrijving ~ wheel friction
wielwrijvingsarbeid ~ wheel friction energy
wiel(doppen)sleutel AUTOMOT. wheel wrench
wierbak SHIP. settling tank
wieren ~ algae
wierkast SHIP. settling tank
WiFi COMP. (draadloos LAN) WiFi, wireless fidelity
WiFi beveiligde toegang COMP. Wi-Fi protected access
WiFi-hotspot COMP. (locatie waar draadloos LAN aanwezig is) WiFi hotspot
WiFi-netwerk COMP. WiFi network
WiFi-signaal COMP. WiFi signal
wig ~ 1. wedge cotter, cotter; 2. wedge; 3. (dwarsspie) cross key; 4. (langspie) key, taper key
WIG-lassen WELD. (TIG-lassen) TIG welding
wigafstelinrichting ~ wedge-type adjuster, wedge adjustment
wigafstelling ~ wedge-type adjuster, wedge adjustment
wigafstelschroef ~ wedge adjusting screw
wigborgmoer ~ wedge lock nut
wigdoorsnede ~ wedge section
wigdruk ~ wedge pressure
wigeffect ~ wedging effect
wiggle-test ~ wiggle test
wighamer ~ (soort smeedhamer met wigvormig punt) dog- head hammer
wighefklep ~ wedge lift valve, plug lift valve
wighoek ~ wedge angle
wighoek aan hoofdsnijkant ~ major cutting edge angle
wighoek bij meskopfrees ~ tool side wedge angle, radial wedge angle
wighoek in werkvlaksysteem ~ working orthogonal wedge angle
wighoekaan hulpsnijkant ~ minor cutting edge angle
wiginlaat ~ wedge inlet
wigklep ~ split plug, flexible wedge
wigner-effect PHYS. Wigner effect
wigpen ~ wedge pin
wigregeling ~ wedge control
wigschuif ~ wedge valve
wigstroom ~ wedge flow
wigstroomelement ~ wedge flow element
wigstuk ~ wedge piece
wigvlak ~ wedge face
wigvorm ~ wedge shape
wigvormig ~ wedge-shaped, wedged
wigvormig contact ELEC.ENG. wedge contact
wigvormig opstaande rand ~ (van een draaibankslede) inverted V-slide
wigvormig stopblok AUTOMOT. wedge
wigvormige remsleutel ~ wedge expander
wigwerking ~ wedging action, wedging effect
wijd ~ wide
wijd besproeien AGRIC. (over groot bodemvlak, bijv. met bestrijdingsmiddel) broadcast spraying
wijd netwerk ~ (abbr.: WAN) wide area network
wijd rooster ~ grate with wide openings
wijde informatieserver TELECOM., ELECTRON. (abbr.: WAIS) wide area information server
wijde oproep TELECOM. wide area paging
wijdmazig ~ wide-meshed
wijdte ~ width
wijdte in de dag ~ width in the clear
wijk ~ residential area, suburb
wijkontsluitingsweg TRAFF. district access road
wijkverwarming ~ district heating, community heating
wijn ~ wine
wijnazijn ~ wine vinegar
wijnbereiding ~ vinification
wijnbouw ~ viticulture
wijnbouwploeg AGRIC. vineyard plough
wijnbouwtrekker AGRIC. straddle type tractor
wijnfermentering ~ wine fermentation
wijnfles ~ wine bottle
wijngeest ~ spirit of wine
wijnkelder ~ wine cellar, wine vault
wijnkleurig ~ wine-coloured
wijnmoer ~ wine lee
wijnmost ~ must
wijnpers ~ wine press
wijnpersbodem ~ bottom of a wine press, press bottom
wijnpomp ~ wine pump
wijnproductie ~ wine production
wijnrank ~ branch of a vine
wijnrankzwart ~ wine black
wijnrood ~ wine-red
wijnsteen ~ 1. winestone, tartar; 2. (ruw) argol
wijnsteenzuur CHEM.TECHN. racemic acid, paratartaric acid, dihydroxybutanedioic acid
wijnvat ~ wine cask
wijnweger ~ vinometer
wijze ~ manner, method, way
wijze van exploitatie ~ method of operation, method of working
wijze van vervoer ~ mode of transport
wijzer ~ 1. (van een klok) hand, pointer; 2. (van een meetinstrument) pointer, indicator
wijzeraflezing ~ pointer reading
wijzeras ~ pointer pin
wijzerbalans ~ dial balance
wijzerbarometer ~ dial barometer
wijzerbascule ~ dial scale
wijzergalvanometer ~ dial galvanometer
wijzerindicateur ~ dial indicator
wijzermechanisme ~ indicating mechanism, indicator mechanism
wijzermes ~ pointer knife edge
wijzernaald AUTOMOT. indicating needle, finger, pointer
wijzerplaat ~ dial
wijzerstand ~ pointer position
wijzertang ~ hand pincer
wijzertelegraaf ~ dial telegraph, needle telegraph
wijzerthermometer ~ dial thermometer
wijzeruitslag ~ deflection of pointer
wijzerwattmeter ~ indicator wattmeter
wijzerwerk ~ (horloge) dial train
wijzigbaar COMP. modifiable, alterable
wijzigen ~ 1. (aanpassen, vernieuwen) modify; 2. change, alter; 3. fluctuate; 4. (m.b.t. teksten, wetten) amend
wijziging ~ 1. (in document) amendment; 2. (kleine wijziging, verstelling) alteration; 3. (verandering) change; 4. (vernieuwing) modification
wijziging in behandeling COMP. pending change
wijziging in het ontwerp ~ design modification
wijziging van de begroting ~ budgetary amendment
wijzigingen en veranderingen ~ changes and modifications
wijzigingen negeren COMP. discard changes
wijzigingenlogboek COMP. change log
wijzigingsaanvraag COMP. change request
wijzigingsautoriteit COMP. (m.b.t. ITIL service management) change authority
wijzigingsbeheer COMP. (m.b.t. ITIL service management) change management
wijzigingsbeleid ~ change policy
wijzigingsbereik COMP. dirty range
wijzigingsbestand COMP. change file
wijzigingsbudget COMP. (m.b.t. ITIL service management) change budget
wijzigingscijfer ~ change digit
wijzigingsclausule ~ amending clause
wijzigingsdatum ~ change date
wijzigingseenheid COMP. change unit
wijzigingselement COMP. modifier
wijzigingsinitiator COMP. change creator
wijzigingsknop ~ change button
wijzigingslijnen COMP. changed lines
wijzigingslogboek COMP. change journal
wijzigingsmarkering COMP. change marker
wijzigingsmededeling ~ engineering advance information
wijzigingsnummer ~ modification figure
wijzigingsoverzicht COMP. change history
wijzigingsrecord COMP. change record
wijzigingsschakelaar COMP. alterable switch, alteration switch
wijzigingsstatus ~ change status, revision status
wijzigingstoets COMP. modifier key
wijzigingsverzoek COMP. (m.b.t. ITIL service management) request for change
wiki COMP. wiki
wikkel ~ (verpakking) wrapper, wrapping, banderole
wikkelapparaat ~ winding apparatus, wrapping machine
wikkelbank ~ winding bench
wikkelbegin ~ beginning of winding, start of winding
wikkelcondensator ~ wrapped capacitor, wound capacitor
wikkeldiameter ~ (m.b.t. schroefveren en spoelen) winding diameter
wikkeldoorn ~ winding mandrel
wikkeldoorn met spantang ~ winding chuck
wikkeldoornklem ~ winding-mandrel clamp
wikkeldraad ~ winding wire
wikkeleinde ~ finish of winding, end of winding
wikkelelement ~ winding element, winding section
wikkelen ~ 1. wind; 2. (oprollen) roll up, coil up; 3. (m.b.t. verpakking) wrap; 4. (winden m.b.v. klos, spoel) reel, spool
wikkelfactor ELEC.ENG. winding factor, winding coefficient
wikkelfolie ~ wrapping film, wrapping plastic, foil-wrap
wikkelfout ~ winding error
wikkelgereedschap ~ 1. winding tool; 2. wrapping tool
wikkelgereedschaphouder ~ winding-tool holder
wikkelgordel ~ winding belt
wikkelhouder TEX. winding mandrel
wikkeling ELEC.ENG. 1. winding; 2. coil, winding; 3. (verpakking) wrapping
wikkeling met onverkorte spoed ~ full pitch winding
wikkeling met verkorte spoed ~ short-pitch winding
wikkeling met vier groeven ~ quadruple coil winding, four-slot winding
wikkeling op de mal ~ former winding
wikkeling van schroefveer AUTOMOT. spring coil
wikkeling van Thomson-Houston ~ Thomson Houston winding
wikkelingsbreedte ~ coiling length
wikkelingsfactor ~ winding factor
wikkelingsformule ~ winding formula
wikkelingsisolatie ~ winding insulation
wikkelingsklem RAIL. winding terminal
wikkelingsrotor ~ wound rotor, phase rotor
wikkelingsruimte ~ winding space
wikkelingsschema ~ winding diagram
wikkelingsschikking ~ arrangement of winding
wikkelingssteek ELECTRON. winding pitch, pitch of winding
wikkelingssteun ~ winding support
wikkelingsverstijving ~ stiffening of the winding
wikkelingsvlak ~ plane of a winding, winding plane
wikkelingswerkplaats ~ winding shop
wikkelingswijze ~ type of winding, winding method
wikkelkaart ~ winding-data sheet, winding specification
wikkelkast ~ headstock
wikkelkop ~ winding head
wikkellaag ~ winding layer
wikkelmachine TEX. 1. wrapping machine; 2. winding engine
wikkelmal ~ winding former
wikkelmateriaal ~ wrapping material
wikkelnet AGRIC. wrapping net
wikkelopstelling ~ winding setup
wikkelpapier ~ wrapping paper, wrapper, wrapping paper
wikkelplastic ENVIRON. wrapping film
wikkelproef ~ winding test
wikkelrichting ~ 1. (van een spoel) direction of winding; 2. (van een veer) direction of helix
wikkelruimte ELEC.ENG. winding space
wikkelschema ~ winding specification
wikkelschrede ~ advance pitch
wikkelslede ~ guide mechanism
wikkelsnelheid ~ rate of winding
wikkelspanning TEX. twisting tension, torque tension
wikkelstand ~ winding position
wikkelstift ELEC.ENG. wrap post
wikkelstroomomvormer ELEC.ENG. wound primary type current transformer
wikkeltabel ~ winding table
wikkeltrommel ~ (walserij) coiling drum, winding drum
wikkelvenster ~ winding window
wikkelverbinding ELECTRON. wrapped connection
wikkelverhouding ~ ratio of transformation
wikkelvinger ~ wire guide
wikkelvolgorde ~ winding sequence
wild ENVIRON. game
wild wikkelen ~ scramble winding
wildbeheer ENVIRON. game management, wildlife management
wildbeheerder ENVIRON. gamekeeper, game warden
wildbeschermer ENVIRON. game warden
wildbescherming ENVIRON. wildlife protection
wilde dier- en plantensoorten ENVIRON. wild fauna and flora
wilde planten ENVIRON. wild flora
wilde planten en dieren ENVIRON. wildlife
wilde put ~ wild well, blowing well
wilde stuwbevloeiing ~ wild flooding irrigation
wilde varen ~ bracken
wilde winding TEX. random winding
Wildhaber-Novikov-tandwieldrijfwerk ~ Novikov- Wildhaber’s gearing, Novikov’s gearing
wildpark ENVIRON. game park
wildredder ENVIRON. wildlife guard
wildreservaat ENVIRON. wildlife reserve, game reserve
wildschade ENVIRON. wildlife damage, damage to wildlife
wildspiegel ENVIRON. wildlife reflector
wildtoxicologie ENVIRON. game toxicology
wildviaduct ENVIRON. cerviduct
wildwaterbeheersing ENVIRON. torrent control
wilekap ~ (beschermkap) wheel guard
wilgehout CIV.ENG. willow
willekeurig ~ arbitrary
willekeurig gepolariseerde straling ~ random polarized radiation
willekeurig getal ~ random number
willekeurig gewikkeld ~ random wound
willekeurig lozen ENVIRON. dump indiscriminately, indiscriminate dumping
willekeurig signaal TELECOM., ELECTRON. random signal
willekeurig toegankelijk geheugen ~ [TELECOM., ELECTRON.] (abbr.: RAM) random-access memory
willekeurig-toegankelijk geheugen ~ (abbr.: RAM) random-access memory
willekeurige belasting ~ random loading
willekeurige fout ~ random error
willekeurige getallen ~ random numbers
willekeurige middelen ~ indiscriminate means
willekeurige rangschikking ~ randomization
willekeurige ruis TELECOM., ELECTRON. random noise
willekeurige spreiding ~ random distribution
willekeurige verkoopverschillen ~ random sales variations
willekeurige verwerking ~ random processing
willekeurige voeding TELECOM., ELECTRON. random feed
willekeurige volgorde COMP. random sequence
willekeurige wikkeling TELECOM., ELECTRON. random winding
willekeurige zoekopdracht COMP. fuzzy search
willemiet ~ willemite
williotdiagram MECH.ENG. Williot diagram
wilsonvat PHYS. Wilson cloud chamber
wilsonvat met hoge druk PHYS. high-pressure cloud chamber
wiltonweefmachine TEX. Wilton loom
winbaar ~ exploitable
wind ~ 1. wind; 2. (van een oven) blast, forced air
wind boven ketelvuur ~ overgrate blast
wind mee AUTOMOT. tail wind
wind onder ketelvuur ~ undergrate blast
wind tegen AUTOMOT. upwind
wind van opzij AUTOMOT. side wind
windaanvoerleiding ~ (hoogovens) blast pipe, blast supply pipe
windabrasie ~ wind abrasion
windafbuiger ~ wind deflector
windakker ENERG. windpower farm
windas SHIP. 1. winding gear; 2. winch, windlass, winding gear, horse capstan
windaskabel ~ winch rope, storage bottle
windaswagen ~ wagon with winding-down gear
windbelasting ~ 1. wind stress; 2. wind load
windbeschermkap ~ wind guard
windbeschermstrook ~ shelter belt
windbestendigheid ~ wind resistance
windbuks ~ air gun
windcilinder ~ blast cylinder
windcorrasie ~ wind corrasion
winddeflector ~ wind deflector
winddicht ~ windproof, airtight
winddroog ~ wind-dried, air-dried
winddroog maken WOODW./CARP. seasoned
winddruk ~ wind pressure
winddrukwerking ~ wind pressure effect
winddynamo ~ wind driven generator
winddynamo-generator ~ wind-driven generator
windenergie ~ 4. (met een lier) wind, tackle; 5. (wikkelen) turn wind-generated energy, wind power, wind energy
windenergie-installatie ENVIRON. wind-power plant
windenergiecentrale ENERG. wind energy plant, wind- power station
windenergieveld ENVIRON. wind farm
winderosie ~ wind erosion, aeolian erosion
windfrisproces METALL. blast process
windgat ~ (hoogovens) blast inlet
windgekoelde warmtewisselaar ~ wind-cooled heat- exchanger
windgenerator ELEC.ENG. wind-driven generator, wind- powered generator, wind charger
windgetij ~ meteorological tide
windgevoelig ~ wind sensitive
windgevoeligheid ~ wind sensitivity
windgolf ~ wind-generated wave, wind wave
windgoot ~ wind flume
windhaak van motorkap AUTOMOT. bonnet catch, hood catch
windhaan ~ weather cock
windhapper SHIP. ventilator, air-shaft
windhinder SPAT.PLAN. nuisance caused by wind
windhoos ~ whirlwind
winding ELEC.ENG. 1. (wikkeling) turn; 2. (met haspel) winding; 3. (mt klos, spoel) spooling
windinlaat ~ air inlet
windkamer ~ wind box
windkant ~ wind side
windkap ~ 1. wind cap; 2. (beschermkap) wind guard
windkast ~ wind box
windkegel AEROSP. wind cone
windketel ~ air receiver, air vessel, air chamber, air dome, air tank
windketelinhoud ~ air receiver capacity, receiver capacity
windkracht ~ 1. wind force; 2. (energiebron) wind power
windkrachtcentrale ELEC.ENG., ENERG. wind power station
windkrachtinstallatie ~ wind power plant, flaw due to wind
windkrachtpark ENVIRON. wind park, wind farm
windkruis ~ wind cross
windleiding ~ (hoogovens) blast pipe, firing pipe, tuyere
windleiplaat RAIL. smoke deflector plate, smoke shield plate
windligger ~ wind girder
windmachine ~ blast furnace blower, blast
windmeter METEO. 1. (schrijvend) anemograph; 2. anemometer, wind gauge
windmeting ~ anemography
windmolen ~ windmill
windmolenpark ~ wind park, windpower farm, wind farm
windmolentoestand AEROSP. windmill brake state
windmotor ~ wind generator, wind charger, wind motor
windmotorpomp ~ wind pump
windoever CIV.ENG. exposed shore, weather shore
windoppervlak ~ wind area
Windows-API COMP. Windows API
windpark ENVIRON. windpower farm, wind park
windpijp ~ (hoogovens) blast pipe
windpijpstuk ~ air nozzle
windpomp ~ wind pump
windprofiel ~ wind profile
windrad ~ (van een windmolen) windmill wheel, vane wheel
windreep SHIP. mast rope, top rope
windrekenlineaal AEROSP. wind direction computer
windrichting AEROSP., METEO. wind direction
windrichtingaanwijzer AEROSP. wind direction indicator
windroos AEROSP. 1. (van een kompas) compass card; 2. wind rose
windschaal van Beaufort ~ Beaufort’s scale, Beaufort’s wind scale
windschade ~ damage by wind
windscheef ~ warped
windscheider ~ air separator
windscheiding ~ air separation
windschering AEROSP. wind shear
windscherm AUTOMOT. 1. (windscherm achter zitting van cabriolet) wind- breaker; 2. wind guard, windscreen; 3. breakwind; 4. (van een cabriolet) rear wind break
windscherm van open dak AUTOMOT. draft deflector, draught deflector
windscheur ~ wind crack, wind shake
windschoor RAIL. 1. wind brace; 2. wind resisting stay
windsingel ~ wind break forest
windsterkte ~ wind intensity, wind strength
windsterktemeter METEO. anemometer
windsterktemeting ~ anemometry
windstil ~ calm
windstilte AEROSP. calm
windstoot AEROSP. 1. gust of wind, wind gust, gust; 2. wind blast
windstrepen ~ wind bands
windstut RAIL. 1. wind brace; 2. wind resisting stay
windtoevoer ~ blast inlet
windtunnel ~ wind tunnel, air tunnel
windtunnel met omloopkanaal AEROSP. closed- circuit wind tunnel
windtunnelmeetplaats ~ (meetgedeelte van windtunnel) working section
windtunnelproef ~ wind tunnel testing, wind tunnel test
windturbine ENERG. wind turbine
windturbinerotorblad ENERG. wind turbine rotor blade
windvaan ~ weather flag, weathercock, weather vane, wind direction indicator
windvaanonderzoek AEROSP. tuft study
windvaanstabiliteit AEROSP. weathercock stability
windvang ~ wind catch
windverband ~ wind bracing
windverbruik ~ consumption of blast
windverdeling ~ blast distribution
windverhitter SHIP. 1. (van een hoogoven) wind heater; 2. wind heater of a ship; 3. hot-blast stove; 4. (hoogovens) blast heating apparatus, air heater
windverminderende aanplant ~ wind-protecting plantation
windverwarmer SHIP. hot air tower, air heater
windvlaag METEO. gust of wind
windvleugel ~ 1. (klok) air vane; 2. (ventilator, weverij) fan
windweerstand ~ wind resistance
windwerk ~ hoisting device, hoisting mechanism
windwerking ~ wind effect
windwijzer AEROSP. 1. weather flag, weathercock, weather vane; 2. wind sock, wind direction indicator
windworp ~ wind-swaying
windworp-gevoelig ~ susceptible to wind-swaying
windzak SHIP. 1. sail; 2. (langs autoweg, brug, op vliegveld) wind sock, wind sleeve
windzifter ~ air classifier, air separator
windzifting ~ (typering) pneumatic classification, air separation
wind(sterkte)meter ~ anemometer
wingebied CIV.ENG. borrow area
winkel ~ shop
winkel voor tweedehandsgoederen ~ second-hand (goods) shop
winkel- en dienstenafval ~ commercial and office waste
winkelhaak ~ (gereedschap) square, set square, try square, carpenter’s square, sash angle
winkelhaak met aanslag ~ back square, try square
winkelpand ~ shop premises
winkelpui ~ shop front
winkelraam ~ shop window
winkelsluiting ~ shop closure
winkelsluitingstijd ~ shop closure time
winkelverpakking ~ (in eigen huisstijl, met eigen logo) winkelverpakking
winkelwagen COMP. shopping cart
winnen ~ 1. exploit; 2. (van delfstoffen en gas) extract, mine; 3. (van land) reclaim; 4. (van petroleum) recover; 5. (verkrijgen) win, gain
winning ~ 1. exploitation; 2. (van delfstoffen, zand, aardgas) extraction, mining; 3. (herwinning) reclamation, recovery
winning van delfstoffen ENVIRON. mining extraction
winningsdruk ~ subsidence pressure
winningsscheur MIN. collapse cleft fissure, cleft fissure
winningsverdieping MIN. working level
winplaats CIV.ENG. borrow
winput CIV.ENG. borrow pit
winst COMM. 1. profit(s); 2. (voordeel) gain
winst maken ~ make a profit
winst opleveren ~ generate profit, realize profit, yield profit
winst- en verliesrekening COMP. profit-and-loss account, profit and loss statement, P&L statement, balance account
winst- en verliestransactie COMP. profit and loss transaction
winstaandeel COMM. 1. (dividend) dividend, bonus; 2. (winstdeling) profit share, share in profits
winstbelasting ~ tax on profits
winstdeling COMP. 1. profit-sharing; 2. share of profits; 3. profit sharing
winstderving ~ loss of profit
winsten COMP. earnings
winstgevend ~ profitable, effectively exploitable
winstgevend maken ~ make profitable, exploit effectively
winstgevendheid ~ profitability
winstmarge ~ margin of profit, profit margin
winterafstelling van inlaatluchtsysteem AUTOMOT. winter adjustment
winterafstelling van luchtfilter AUTOMOT. winter setting
winterband ~ winter tyre
winterbed ~ winter bed
winterbenzine AUTOMOT. high-RVP gasoline, winter- grade gasoline, high-RVP petrol, winter-grade petrol
winterbeurt AUTOMOT. cold-weather service, winter check-up
winterdieselbrandstof AUTOMOT. winter-grade diesel oil
winterdijk ~ main levee
winterkwartier ~ hibernaculum
winterolie AUTOMOT. winter oil
winterrust ~ (m.b.t. dieren) brumation
winterrustplaats ENVIRON. hibernaculum
winterslaap BIOL. (m.b.t. dieren) hibernation
winterslaap houden ENVIRON. hibernate
winterslaapplaats ENVIRON. hibernaculum
wintersmog ENVIRON. winter smog
wip ~ 1. (basisplaat) base plate; 2. (brug) draw beam
wipaanslag ~ 1. swinging stop; 2. trip stop
wipanker ~ (rel) rocking armature
wipbalk ~ balance beam
wipbeweging ~ luffing motion
wipboom RAIL. lifting barrier, lifting gate
wipbrug ~ balance bridge, drawbridge
wipdiode ~ lifting diode
wipeind ~ throw off end, tipping end
wipkar AGRIC. tilting cart, tipping cart, tipping barrow
wipkraan ~ luffing crane
wiplier ~ luffing winch
wipoverwegboom RAIL. lifting barrier, lifting gate
wipplaatje ~ (van transformator) swing plate
wipreep ~ luffing rope
wiprotor AEROSP. teetering rotor, see-saw rotor
wipschakelaar ~ toggle switch, rocker switch, tappet switch, flip switch, tumbler switch
wipsnelheid ~ luffing speed
wiptafel ~ canting table
wiptrommel ~ luffing drum
wipzaag ~ whip saw
wire-wrap-verbinding ELEC.ENG. wire-wrap connection
Wireless Markup Language COMP. (abbr.: WML) Wireless Markup Language
wirewrapverbinding COMP. wire-wrap connection
wirwar ~ crisscross
wis-indicatiepakket COMP. clear indication packet
wis-oscillator ~ erase oscillator
wis-oscillatorfrequentie ~ erase oscillator frequency
wis-toets COMP. (op een toetsenbord) backspace key
wis-verzoekpakket COMP. clear request packet
wis-wasinrichting AUTOMOT. wipe/wash system
wisafstand ~ (m.b.t. magneetband) erase level
wisbaar ~ erasable
wisbaar geheugen COMP. erasable memory, erasable storage
wisbaar programmeerbaar uitleesgeheugen COMP. (abbr.: EPROM) erasable programmable read-only memory
wisbeweging COMP. scratch-out gesture
wisbeweging van ruitenwisser AUTOMOT. wiping movement
wisfrequentie ~ (van bandrecorder) erase frequency
wiskers ELECTRON. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) whiskers
wiskop COMP. erase head
wiskunde ~ mathematics
wiskundig ~ mathematic(al)
wiskundig adviseur ~ (m.b.t. statistiek, verzekeringen) actuary
wiskundig bewerkingsteken COMP. mathematical operator
wiskundig model ~ computational model, mathematical model
wiskundig modelleren ~ mathematical modelling
wiskundig ontbinden AUTOMOT. disintegrate
wiskundig programmeren COMP. mathematical programming
wiskundig snijvlak AUTOMOT. intersecting plane, sectional plane
wiskundige MATH. mathematician
wiskundige analyse ~ mathematical analysis
wiskundige benadering ~ mathematical approach
wiskundige coprocessor COMP. math coprocessor
wiskundige expressie COMP. mathematical expression
wiskundige formule COMP. math expression, mathematical expression
wiskundige functie COMP. mathematical function
wiskundige grootheid AUTOMOT. magnitude
wiskundige inductie MATH. mathematical induction
wiskundige logica COMP. mathematical logic
wiskundige processor-eenheid COMP. mathematical processor unit
wiskundige veelhoek AUTOMOT. polygon
wismagneet ~ erase magnet
wisrelais ~ wiping-contact relay
wisseelstroomomvormer ELEC.ENG. ac transducer
wissel RAIL. 1. switch; 2. pair of points, points, switchpoint, switches; 3. (mechanisme) switching device; 4. exchange, change, changeover
wissel met na elkaar bewegende tongen RAIL. points with flexible tongue
wissel-vorenirrigatie ~ alternate-furrow irrigation
wisselafsluiter ~ change-over valve, cross change valve, switch valve
wisselbak RAIL. 1. gearbox, gear-change box, transmission, transfer box; 2. (omstelmechanisme bij wissels) switchstand
wisselbare pool COMP. paged pool
wisselbediening RAIL. switch operating, switch operation
wisselbelasting RAIL. 1. alternating stress; 2. load on switches
wisselbeperking ~ exchange restriction
wisselberekening RAIL. switch calculation
wisselbestand COMP. swap file
wisselbestandsfout COMP. page fault
wisselbestandsgrootte COMP. swap file size
wisselbestandsinstellingen COMP. swap file settings
wisselbezem ~ points brush
wisselbocht RAIL. curve of switch
wisselboorbus ~ exchange drill bush
wisselbouw ~ crop rotation
wisselbrief COMM. bill of exchange
wisselbuiging ~ alternate bending
wisselbuigingsbelasting ~ reverse bending load
wisselbuigingsvermoeidheid ~ reverse bending fatigue
wisselbuigproef ~ reversed bending test
wisselbuigspanning ~ reversed bending stress, cyclical bending stress
wisselbuigsterkte ~ reversed bending strength, cyclical bending strength
wisselbus ~ exchange bush
wisselcontact ELEC.ENG. make-and-break contact, change-over contact
wisselcontrole RAIL. switch position indicator
wisseldraad ~ frog wire
wisselen COMP. 1. vary, fluctuate; 2. change; 3. (uitwisselen) exchange; 4. (van versnellingen veranderen) shift, change over; 5. alternate; 6. (van bestanden) swap; 7. (om en om wisselen) cycle
wisselend ~ 1. (variabel) variable; 2. (alternerend) alternating; 3. (fluctuerend) fluctuating; 4. (onstabiel) unstable
wisselend bufferen COMP. exchange buffering
wisselend sorteren COMP. oscillating sort
wisselende belasting ~ alternating load
wisselende besturingssystemen COMP. alternating operating systems
wisselende functietoets COMP. alternate function key
wisselende grootheid ~ alternating quantity
wisselende index COMP. alternate index
wisselende indexbijwerking COMP. alternate index upgrade
wisselende indexcluster COMP. alternate index cluster
wisselende indexrecord COMP. alternate index record
wisselende kracht ~ alternating force
wisselende sleutel COMP. alternate key
wisselende spanning MECH.ENG. alternating stress
wisselfunctie COMP. switching function
wisselgrendel ~ facing point lock
wisselgrendelknop ~ facing point lock circuit controller
wisselgrijper ~ change-over gripper
wisselhandel RAIL. point lever
wisselhefboom RAIL. switch lever
wisselhout RAIL. switch sleeper, switch tie
wisselindicator COMP. switch indicator
wisseling ~ 1. (verandering, variatie) variation, change; 2. (uitwisseling) exchange, change-over; 3. (fluctuering) fluctuation; 4. (vervanging) replacement
wisseling van polariteit AUTOMOT. alternation of polarity
wisselinrijbeweging RAIL. facing -point movement
wisselinstructie COMP. switch instruction
wisselirrigatie ~ rotating irrigation
wisselkam RAIL. turnout, switchpoint turnout, branch point
wisselkambesturingssysteem RAIL. turnout control system
wisselkast ~ gearbox
wisselklep ~ shuttle valve, change-over valve, diverter valve
wisselknop COMP. toggle button
wisselkoers ~ exchange rate
wisselkoppeling ~ connection to points
wisselkraan ~ changeover cock, switch cock
wisselkrabber RAIL. points scraper, switch signal
wissellade TEX. alternate batten
wissellantaarn RAIL. switch point light, switch point lamp, indicator lamp
wissellegger RAIL. switch sleeper
wisselmatrijs POLYM. sliding punch
wisselmiddelpunt RAIL. heel of switch
wisselmotor RAIL. switch motor
wisselomzetting RAIL. throwing over the points
wisselpooldynamo ~ heteropolar generator
wisselpoolgenerator ~ heteropolar generator, heteropolar machine
wisselpoolinductie ~ heteropolar induction
wisselpoolvloeistoffen CHEM.TECHN. heteropolar liquids
wisselproef ~ cycling test
wisselpunt ~ switch point, switchpoint
wisselrad ~ change wheel, change gear
wisselrail ~ switch rail
wisselrecht ~ law on negotiable instruments
wisselrichter ELEC.ENG. inverse rectifier, inverted rectifier, inverter, DC-AC converter
wisselruimbus ~ exchange reamer bush
wisselschakeling ELECTRON. routing circuit
wisselschuif ~ changeover valve
wisselsein RAIL. 1. flag; 2. signal point indicator, point indicator, points signal
wisselsignaal RAIL. point indicator, switch signal
wisselsleutel ~ changeover key, reversing key
wisselslot RAIL. point lock
wisselsluiting RAIL. point locking
wisselsnelheid ~ rate of change
wisselsorteerbewerking COMP. exchange sort
wisselspanning TELECOM., ELECTRON. 1. alternating voltage, alternating-current voltage, ac voltage, a-c voltage, alternating stress; 2. (van een afvoerelektrode) ac drain voltage; 3. (van een kathode) ac cathode voltage; 4. (van een basis) ac base voltage; 5. (van een collector) ac collector voltage; 6. (van een emitter) ac emitter voltage
wisselspanningsmeter ~ ac voltmeter
wisselspanningsteken ~ ac symbol
wisselspanningsvermoeidheid MECH.ENG. alternating-stress fatigue, ac fatigue
wisselspoor ~ switch track
wisselstand RAIL. position of points, position of switch
wisselstandaanwijzer RAIL. point indicator
wisselstandcontrole RAIL. point detection
wisselstandwijzer RAIL. route indicator
wisselsterkte MECH.ENG. endurance limit under reversed stress, ultimate reversed stress, endurance limit under completely reversed stress
wisselstraatseinknop ~ tinerary lever
wisselstraatvastlegging RAIL. approach route locking
wisselstraatvastlegging bij nadering ~ (bij spoorwegbeveiliging) approach route locking
wisselstratencomplex RAIL. station grid-iron
wisselstroom gelijkrichten ELEC.ENG. 5. (van een collector) ac collector current; 6. (van een kathode) ac cathode current rectify an alternating current, ac rectification
wisselstroom van een emitter ELEC.ENG. ac emitter current
wisselstroom- ELEC.ENG. alternating current, AC
wisselstroom-gelijstroomgelijkrichter ELEC.ENG. ac-dc rectifier, ac-dc converter
wisselstroomaanleg ELEC.ENG. alternating-current plant, ac plant
wisselstroomaanzetweerstand ELEC.ENG. alternating-current starter, ac starter
wisselstroomanker ELEC.ENG. alternating-current armature, ac armature
wisselstroomapparatuur TELECOM., ELECTRON. ac equipment
wisselstroombaan ELEC.ENG. alternating-current circuit, ac circuit
wisselstroombedrijf ELEC.ENG. alternating-current operation, ac operation
wisselstroombekrachtiger ELEC.ENG. ac exciter
wisselstroombliksemafleider ELEC.ENG. alternating- current lightning arrester, ac lightning arrester
wisselstroomblokkering RAIL. blocking by alternating current, ac blocking
wisselstroomboog ELEC.ENG. alternating-current arc, ac arc
wisselstroombooglassen WELD. alternating-current arc welding, ac arc welding
wisselstroomcircuit ELEC.ENG. alternating-current circuit, ac circuit
wisselstroomcollectormotor ELEC.ENG. alternating- current commutator motor, ac commutator motor
wisselstroomcommutatormotor ELEC.ENG. alternating-current commutator motor, ac commutator motor
wisselstroomcomputer COMP. alternating-current computer
wisselstroomdynamo ELEC.ENG. alternating-current dynamo, ac-dc alternator, ac dynamo, alternator
wisselstroomelektrolytcondensator ELECTRON. ac electrolytic capacitor
wisselstroomfluxverdeling PHYS. alternating-current power flow
wisselstroomgrootheid ELEC.ENG. alternating-current function, alternating function, alternating quantity, ac function
wisselstroomhefmagneet ELEC.ENG. alternating- current lifting magnet, ac lifting magnet
wisselstroominstallatie ELEC.ENG. ac system
wisselstroominstrument ELEC.ENG. alternating- current instrument
wisselstroomketen ELEC.ENG. alternating-current circuit, ac circuit
wisselstroomlamp ELEC.ENG. alternating-current lamp, ac lamp, ac light
wisselstroomlassen WELD. alternating-current welding, ac welding
wisselstroomlichtboogoven ELEC.ENG. ac arc oven
wisselstroommachine ELEC.ENG. 1. (m.b.t. stoom) counterflow engine; 2. alternating-current machine, ac machine
wisselstroommeter ELEC.ENG. alternating-current supply meter, ac supply meter
wisselstroommeting ELEC.ENG. alternating-current supply measurement, ac supply measurement
wisselstroommotor ELEC.ENG. alternating-current motor, ac motor
wisselstroomnet ELEC.ENG. alternating-current system, alternating-current mains, ac mains
wisselstroomomvormer ELEC.ENG. 1. ac transducer
wisselstroomonderbreker ELEC.ENG. ac circuit breaker, ac interrupter
wisselstroomoverbrenger ELEC.ENG. alternating- current translator, ac translator
wisselstroomrelais ELEC.ENG. alternating-current relay
wisselstroomschel ELEC.ENG. magnet ringer, polarized alarm
wisselstroomseriemotor ELEC.ENG. alternating- current series motor, ac series motor
wisselstroomshuntmotor ELEC.ENG. alternating- current shunt motor, ac shunt motor
wisselstroomsignalering COMP. alternating-current signaling
wisselstroomspanning ELEC.ENG. ac voltage
wisselstroomsterkte ELEC.ENG. alternating-current value, ac value
wisselstroomtechniek ELEC.ENG. alternating-current engineering, ac engineering
wisselstroomtheorie ELEC.ENG. alternating-current theory
wisselstroomtoestel ELEC.ENG. alternating-current apparatus
wisselstroomtransformator ELEC.ENG. alternating- current transformer, ac transformer
wisselstroomtransmissie ELEC.ENG. ac transmission
wisselstroomtransport ELEC.ENG. ac transmission
wisselstroomveld ELEC.ENG. alternating-current field, ac field
wisselstroomvermogen ELEC.ENG. ac power
wisselstroomversterker ELEC.ENG. alternating- current amplifier, ac amplifier
wisselstroomvoeding ELEC.ENG. ac power supply
wisselstroomvoedingsbron ELEC.ENG. ac power supply
wisselstroomwaarde ELEC.ENG. alternating-current value, ac value
wisselstroomwikkeling ELEC.ENG. 4. (van een collector) ac collector resistance; 5. (van een emitter) ac emitter resistance alternating-current winding, ac winding
wisselstroom/gelijkstroom COMP. alternating current/direct current, ac/dc
wisselstroom/gelijkstroomsignaal COMP. ac/dc signal
wisselstukken ~ spare parts, exchange parts, replacement parts
wisselteken COMP. escape character, ESC-character
wisselteken voor bewerkingsuitbreiding COMP. link escape character
wisseltekst COMP. exchange text
wisseltoets COMP. shift key, toggle key
wisseltong RAIL. switch blade, switch tongue, point blade
wisseltongcontact RAIL. point control switch
wisseluitrijbeweging RAIL. trailing-point movement
wisselvallig ~ (variabel) variable
wisselvariabele COMP. switching variable
wisselveld ELEC.ENG. 1. ac current field, ac field; 2. cyclic field
wisselventiel ~ two-way valve, shuttle valve, transfer valve
wisselwaarborg ~ currency exchange guarantee
wisselwerkend ~ interacting
wisselwerking ~ 1. (heen- en weerwerking) reciprocal action; 2. interaction
wisselwerking tussen atmosfeer en oceaan ~ atmosphere-ocean interchange
wisselwerking tussen deeltjes ELECTRON. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) particle interactions
wisselwerking tussen mens en milieu ENVIRON. man-environment interaction
wisselwerkingsdomeinen ELECTRON. (m.b.t. halfgeleidermaterialen) interaction domains, magnetostatic interaction domains
wisselwerkingskrachten ~ alternating forces, interactive forces
wisselwiel ~ change wheel, change gear wheel, change gear
wisselwoning BUILD. temporary housing
wisselwringbelasting ~ reverse torsional loading
wisselwringvermoeidheid ~ reverse torsional fatigue
wissen COMP. 1. (door uitwissen verwijderen) erase, delete; 2. clear
wissen van gegevens op het externe apparaat COMP. remote device wipe
wissen van het beeld COMP. clear display
wissend lezen COMP. destructive reading
wissende cursor COMP. destructive cursor
wissende terugspatie COMP. destructive backspace
wissend/uitwissend lezen COMP. destructive reading
wisser AUTOMOT. wiper
wisserarm AUTOMOT. wiper arm
wisseras AUTOMOT. wiper-arm pivot
wisserblad AUTOMOT. wiper blade
wisserbladrubber AUTOMOT. wiper-blade rubber element
wissignaal TELECOM., ELECTRON. erase signal
wissnelheid van ruitenwisser AUTOMOT. wiping speed
wistoets COMP. erase key
wisveld van ruitenwissers AUTOMOT. wiper pattern
wis/schrijf COMP. erase/write
wis/schrijf afwisselend COMP. erase/write alternate
wit COMP. white
wit asbest CHEM.TECHN. white asbestos
wit gietijzer ~ white cast iron
wit glimmer ~ mirror stone
wit goud ~ white gold
wit ijzer ~ white iron
wit metaal ~ white metal
wit neopreen ~ white neoprene
wit ruwijzer ~ white pig iron
wit signaal TELECOM., ELECTRON. white signal
wit ureum ~ white urea
wit-heet zijn ~ be white hot
witbalans COMP. white balance
witgegiste slib ~ digested sludge
witglas ~ clear glass
witgoed ~ white goods
witheid TEX. whiteness
witheriet CHEM.TECHN. witherite
witkalk ~ whitewash
witkracht ~ whitening effect
witmaker TEX. optical brightener, whitener, whitening agent, bleaching agent
witmetaal ~ babbitt, babbitt metal, Babbitt’s metal, white metal, antifriction metal
witmetaalafscheiding ~ babbitt metal separation
witmetaallager ~ babbitted bearing
witness-bestandsshare COMP. witness file share
witness-schijf COMP. witness disk
witniveau TELECOM., ELECTRON. white level
witpapiermonitor COMP. paper-white monitor
witpleisterwerk BUILD. (van pleister) finishing coat
witpunt COMP. white point
witregel COMP. blank line, space line
witruimte COMP. whitespace
witruimteteken COMP. white-space character
witschade TEX. chalking
witslijtage TEX. whitening, chalking
witte asbest ~ chrysotile
witte berk ~ common birch
witte beuk ~ white beech
witte cement ~ white cement
witte referentieafbeelding COMP. white reference image
witte registratie TELECOM., ELECTRON. white recording
witte rook ~ white smoke
witte spiritus ~ white spirits, petroleum distillate, thinner
witte steenkool ~ (waterkracht) white coal
witte suiker ~ white sugar
witte wijn ~ white wine
witte-facsimiletransmissie ~ white facsimile transmission
witten ~ (van een muur) whitewash
witteroestvorming ~ white rust formation
wittevlekkenplan ~ (m.b.t. marketing) market opportunity plan
wizard COMP. wizard
WKO ENERG. (warmte- en koudeopslag bij energiesystemen) TES, thermal energy storage system, thermal reservoir system
WMS-scoringsysteem ENVIRON. Chemical Substances Act Scoring System
Wobbe-index ~ (door brander afgegeven warmtehoeveelheid) Wobbe index
wobbulator ELECTRON. wobbulator, sweep generator
wobbulatoroscilloscoop ~ sweep generator and oscilloscope
woekering ~ bloom, growth, proliferation
woekering van algen ~ algal bloom, lake bloom
woelbak CIV.ENG. stilling basin, stilling pool
woelbekken ~ stilling basin
woelen AGRIC. 1. (m.b.t. een draad of touw) woold; 2. turn up
woeler AGRIC. subsoiling attachment
woelgaren ~ woolding yarn
woeling ~ (touwverbinding) woolding
woelkelder CIV.ENG. stilling chamber
woeltouw ~ woolding rope
woeste grond CIV.ENG. badland
woestijn ~ desert
woestijnvorming ~ desert formation, desertification
WOG ~ (water, olie of gas) WOG
wöhlerdiagram ~ (m.b.t. materiaalvermoeiing) Wöhler curve
wol ~ 1. wool; 2. (wollen draden) woollen yarn; 3. (wollen stof) woollen fabric
wolafval ~ woollen refuse
woldruk ~ printing of wool fabrics
wolf ~ (vleesgehaktmachine) industrial mincer
wolfdak BUILD. half-hipped roof
wolfeind BUILD. hipped gable
wolfkaarde TEX. carding willow
wolfraam CHEM.TECHN. (abbr.: W) tungsten
wolfraam-intertgaslassen WELD. tungsten inert-gas welding, TIG welding
wolfraam-waterstoflassen WELD. atomic-hydrogen welding
wolfraamcarbid ~ tungsten carbide
wolfraamcarbide CHEM.TECHN. tungsten carbide
wolfraamdichloride CHEM.TECHN. tungsten dichloride
wolfraamdifluoride CHEM.TECHN. tungsten difluoride
wolfraamdifluoridedisulfide CHEM.TECHN. tungsten difluoride disulfide
wolfraamdifluoridemonosulfide CHEM.TECHN. tungsten difluoride monosulfide
wolfraamdioxide CHEM.TECHN. tungsten dioxide
wolfraamdisulfide CHEM.TECHN. tungsten disulphide
wolfraamhalogeen ~ tungsten halogen
wolfraamhexachloride CHEM.TECHN. tungsten hexachloride
wolfraamhexafluoride CHEM.TECHN. tungsten hexafluoride
wolfraamlamp ~ tungsten lamp
wolfraammonofluoride CHEM.TECHN. tungsten monofluoride
wolfraamoxide CHEM.TECHN. tungsten oxide
wolfraampentachloride CHEM.TECHN. tungsten pentachloride
wolfraampentafluoride CHEM.TECHN. tungsten pentafluoride
wolfraamsnijplaatje CHEM.TECHN. tungsten tip, carbide tip, cemented tip
wolfraamtetrachloride CHEM.TECHN. tungsten tetrachloride
wolfraamtetrafluoride CHEM.TECHN. tungsten tetrafluoride
wolfraamtetrafluoridemonosulfide CHEM.TECHN. tungsten tetrafluoride monosulfide
wolfraamtetrafluorideoxide CHEM.TECHN. tungsten tetrafluoride oxide
wolfraamtrifluoride CHEM.TECHN. tungsten trifluoride
wolfraamtrifluoridemonosulfide CHEM.TECHN. tungsten trifluoride monosulfide
wolfraamtrioxide CHEM.TECHN. tungsten trioxide
wolfraamtrisulfide CHEM.TECHN. tungsten trisulphide
wolfraamzuur CHEM.TECHN. tungstic acid
wolfraam(III)bromide CHEM.TECHN. tungsten(III) bromide
wolfraam(III)chloride CHEM.TECHN. tungsten(III) chloride
wolfraam(II)bromide CHEM.TECHN. tungsten(II) bromide
wolfraam(II)chloride CHEM.TECHN. tungsten(II) chloride
wolfraam(IV)bromide CHEM.TECHN. tungsten(IV) bromide
wolfraam(IV)chloride CHEM.TECHN. tungsten(IV) chloride
wolfraam(IV)fluoride CHEM.TECHN. tungsten(IV) fluoride
wolfraam(IV)jodide CHEM.TECHN. tungsten(IV) iodide
wolfraam(IV)oxide CHEM.TECHN. tungsten(IV) oxide
wolfraam(IV)selenide CHEM.TECHN. tungsten(IV) selenide
wolfraam(IV)sulfide CHEM.TECHN. tungsten(IV) sulfide
wolfraam(IV)telluride CHEM.TECHN. tungsten(IV) telluride
wolfraam(VI)bromide CHEM.TECHN. tungsten(VI) bromide
wolfraam(VI)carbonyl CHEM.TECHN. tungsten(VI) carbonyl
wolfraam(VI)chloride CHEM.TECHN. tungsten(VI) chloride
wolfraam(VI)dioxydibromide CHEM.TECHN. tungsten (VI) dioxydibromide
wolfraam(VI)dioxydijodide CHEM.TECHN. tungsten (VI) dioxydiiodide
wolfraam(VI)fluoride CHEM.TECHN. tungsten(VI) fluoride
wolfraam(VI)oxide CHEM.TECHN. tungsten(VI) oxide
wolfraam(VI)oxytetrabromide CHEM.TECHN. tungsten(VI) oxytetrabromide
wolfraam(VI)oxytetrachloride CHEM.TECHN. tungsten(VI) oxytetrachloride
wolfraam(VI)oxytetrafluoride CHEM.TECHN. tungsten(VI) oxytetrafluoride
wolfraam(VI)sulfide CHEM.TECHN. tungsten(VI) sulfide
wolfraam(V)bromide CHEM.TECHN. tungsten(V) bromide
wolfraam(V)chloride CHEM.TECHN. tungsten(V) chloride
wolfraam(V)fluoride CHEM.TECHN. tungsten(V) fluoride
wolfraam(V)oxytribromide CHEM.TECHN. tungsten(V) oxytribromide
wolfraam(V)oxytrichloride CHEM.TECHN. tungsten(V) oxytrichloride
wolframiet CHEM.TECHN. wolframite
wolframstaal METALL. tungsten steel
wolfseind BUILD. (van een dak) partial-hipped end
wolgaren ~ wool yarn
wolhaar ~ wool fibre
wolindustrie ~ wool manufacturing industry, wool industry
wolkam ~ wool comb
wolkammachine ~ combing engine, combing machine
wolkbreuk ~ rain gush
wolkelektriciteit ELEC.ENG. cloud electricity
wolkenband METEO. cloud band, cloud bank
wolkenbank ~ bank of clouds, cloud-bank
wolkenbasis AEROSP. cloud base
wolkenbreuk ~ cloudburst
wolkendek METEO. cloud cover, blanket of clouds, layer of cloud(s)
wolkendekfoto ~ (door satelliet) cloud-cover picture, cloud- cover image
wolkendiagram COMP. scatter diagram
wolkenkrabber BUILD. skyscraper, high-rise building
wolkenlicht ~ cloud searchlight
wolkenstraat METEO. cloud street
wolkhoogtemeter ~ ceilometer
wolkig ~ clouded, cloudy
wolkleuring TEX. wool dyeing
wollastoniet ~ wollastonite
wollen TEX. raise
wollen damast TEX. worsted damask
wollen deken ~ woollen blanket, alarm light
wollen fluweel TEX. worsted velvet
wollen garen TEX. wool yarn
wollen pluche TEX. plush velveteen, worsted shag
wollen stof TEX. woolen cloth
wolmachine TEX. teaseling machine, gig mill
wolmerk TEX. woolmark
wolmeter TEX. eriometer
wolschaal TEX. wool scale
wolven TEX. devil
wolvet TEX. wool fat, wool grease, lanolin, lanoline
wolvezel TEX. wool fibre
wolvezelvlokken TEX. wool fibre web, wool web
wolvilt TEX. wool felt
wolwasmachine TEX. wool scouring machine
wolwasserij TEX. wool scouring plant, wool washing plant
wolzuivering TEX. wool burring
wonderolie FOODST. (E-nummer: 1503) castor oil
wonen ENVIRON. housing
woning BUILD. (huis) house
woningbehoefte ~ housing need
woningbeleid ~ housing policy
woningbouw ~ 1. housing, housing construction; 2. (als industriesector) housing industry
woningbouwcorporatie ~ private housing association
woningbouwplannen SPAT.PLAN. planning schemes for housing construction
woningbouwprogramma ~ housing plan, housing programme, housing contruction plan
woningbouwsubsidies SPAT.PLAN. subsidies for housing
woningbouwvereniging SPAT.PLAN. housing association
woningcorporatie ~ housing cooperative, housing cooperation
woningdifferentiatie SPAT.PLAN. residential differentiation
woningmarkt SPAT.PLAN. housing market, house market
woningmobiliteit ~ residential mobility
woningnood SPAT.PLAN. housing shortage, shortage of housing
woningplattegrond SPAT.PLAN. 1. home plan; 2. domestic floor plan
woningpolitiek SPAT.PLAN. housing policy
woningtextiel TEX. furnishing fabrics, soft furnishings
woningtype SPAT.PLAN. housing type
woningverbetering SPAT.PLAN. housing improvement, improvement of housing
woningvoorraad SPAT.PLAN. housing stock
Woningwet SPAT.PLAN. Housing Act
woningwetbouw SPAT.PLAN. subsidized housing, council housing
woodruff ~ Woodruff
woodruffspie ~ Woodruff key
woon-werkverkeer SPAT.PLAN. commuter traffic
woonark ~ houseboat
woonboot ~ houseboat
wooneenheid ~ housing unit
woonerf BUILD. traffic-restricted housing cluster, traffic- free housing cluster, restricted housing cluster, home zone
woongebied SPAT.PLAN. housing area, residential area, residential zone
woongelegenheid SPAT.PLAN. housing
woonkamer ~ living room, sitting room
woonlasten SPAT.PLAN. housing expenditure
woonmilieu SPAT.PLAN. residential environment
woonmilieudifferentie SPAT.PLAN. residential differentiation
woonomgeving SPAT.PLAN. living environment, housing environment, residential environment
bruto-vloeroppervlakte BUILD. (abbr.: BVO/GFA) gross floor area
bruto-woonoppervlakte BUILD. (van woning in m2) gross floor area
netto woonoppervlakte ~ (van woning in m2) net floor area, usable floor area
woonrijtuig RAIL. workmen’s sleeping coach
woonruimteverdeling SPAT.PLAN. distribution of housing accommodation
woonruimtevoorzieningen SPAT.PLAN. housing provisions
woonschip ~ houseboat
woonsituatie ~ 1. housing situation; 2. (omstandigheden) housing conditions, living conditions
woonwensen ~ housing requirements
woord COMP. word
woordadresseerbaar COMP. word addressable
woordadressering COMP. word addressing
woordafbreekroutine COMP. hyphenation program
woordafbreking COMP. word breaker
woordbegrenzing COMP. word boundary
woordbreedte COMP. word size
woordcomputer COMP. word computer, word-oriented computer
woorden per minuut COMP. words per minute
woordenboek ~ dictionary
woordenboekaanval COMP. dictionary attack
woordenboekbestand COMP. dictionary file
woordenlijst COMP. dictionary
woordenlijsteigenschap COMP. dictionary property
woordenschat COMP. vocabulary
woordgeheugenplaats COMP. word location
woordgeorganiseerd COMP. word-organized
woordgeoriënteerd COMP. word-oriented
woordgrens COMP. word boundary
woordgroep COMP. phrase
woordgrootte COMP. word size
woordherkenning COMP. word recognition
woordlengte COMP. word length, string length
woordmarkering COMP. word mark
woordonderstrepingsteken COMP. word underscore character
woordorganisatie COMP. word organization
woordoverbrenging COMP. word wrap, word wraparound
woordoverloop COMP. word-wrap
woordperiode COMP. word period
woordruimte COMP. word space
woordspatiëring COMP. interword spacing, word spacing
woordtijd COMP. word time
woordtussenruimte COMP. interword space
woordvorm COMP. word form
wordprocessing COMP. wordprocessing
wordprocessor COMP. wordprocessor
worgrol TEX. condensing roll
worm MECH.ENG. 1. (schroef zonder einde) worm; 2. (deel van stuurinrichting) steering worm
worm met linkse draad MECH.ENG. left-handed worm
worm met rechtse draad MECH.ENG. right-handed worm
worm van stuurinrichting AUTOMOT. steering worm
worm-en-moerstuurinrichting AUTOMOT. bolt-and- nut steering
worm-en-nokstuurinrichting AUTOMOT. cam-and- lever steering, cam-and-peg steering, screw-and-bolt steering, screw-and-lever steering
worm-en-rolstuurinrichting AUTOMOT. worm-and- roller steering, worm cam-and-roller steering
worm-en-roltandstuurinrichting AUTOMOT. cam- and-roller steering
worm-en-wormwielsectorstuurinrichting AUTOMOT. worm-and-sector steering
WORM-station COMP. WORM drive, write-once-read- many drive
wormaandrijving MECH.ENG. worm drive, worm gearing
wormaantasting ~ worm infestation
wormas MECH.ENG. worm shaft
wormaskussenblok MECH.ENG. worm shaft bearing
wormaslager MECH.ENG. worm shaft bearing
wormasmiddellijn MECH.ENG. worm shaft diameter
wormasoverbrenging MECH.ENG. worm transmission
wormbestrijdingsmiddel ~ vermifuge, vermicide
wormbus MECH.ENG. worm sleeve
wormdraad MECH.ENG. worm thread
wormfrees MECH.ENG. milling cutter for worms, worm (milling) cutter
wormfreesbank MECH.ENG. worm milling machine
wormfreesmachine MECH.ENG. worm milling machine
wormfreestand MECH.ENG. hob tooth
wormfrezen MECH.ENG. worm hobbing
wormgat WOODW./CARP. worm hole
wormheugel MECH.ENG. rack and worm
wormheugelaandrijving MECH.ENG. rack-and-worm drive, worm gear pair
wormkast MECH.ENG. worm casing, worm box
wormkettingtakel MECH.ENG. worm chain hoist
wormkussen MECH.ENG. worm bearing
wormlager MECH.ENG. worm bearing
wormlengte MECH.ENG. worm face width, threaded length
wormlier MECH.ENG. winch with worm gearing, worm winch
wormmechanisme MECH.ENG. worm gearing
wormoverbrenging MECH.ENG. worm gear transmission, worm gear(ing), worm gear pair
wormpers MECH.ENG. worm extruder
wormpomp MECH.ENG. spiral pump
wormreductie ~ worm reduction
wormreductiekast MECH.ENG. worm reducing gearbox, worm reducer
wormreductor MECH.ENG. worm reducing gear, worm reducer
wormschade MECH.ENG. damage by worms
wormschroef MECH.ENG. worm screw
wormschroefslangklem ~ worm drive band type clamp
wormsegment MECH.ENG. worm segment
wormslijpmachine MECH.ENG. worm grinding machine
wormsteek MECH.ENG. (van schroefdraad) worm pitch
wormsteekdiameter MECH.ENG. worm pitch diameter
wormstekig MECH.ENG. worm laten
wormstekigheid MECH.ENG. worm latency
wormtand MECH.ENG. thread of a worm gear, worm- wheel tooth
wormtandfrees MECH.ENG. worm milling cutter, hob tool, hobbing machine
wormtandprofiel MECH.ENG. worm wheel tooth profile
wormtandwiel MECH.ENG. worm gear
wormtandwielfrees MACH. worm milling cutter, hob tool, hobbing machine
wormtransporteur MECH.ENG. screw conveyor, spiral conveyor, worm conveyor
wormverdrijvend ~ anthelmintic
wormvertraging MECH.ENG. worm reduction
wormvertragingskast MECH.ENG. worm reduction gearbox, worm reducer
wormvormig ~ vermiform
wormwerk MECH.ENG. worm gear pair
wormwiel MECH.ENG. worm wheel, screw wheel, spiral wheel
wormwiel met diabolovorm AUTOMOT. hour-glass screw
wormwielaandrijving MECH.ENG. worm-gear transmission, worm-wheel drive
wormwielas MECH.ENG. worm wheel shaft
wormwielbeschermkap MECH.ENG. worm wheel guard
wormwielbeweging MECH.ENG. worm gearing
wormwielfrees MECH.ENG. worm-wheel hob
wormwielfrees voor nafrezen MECH.ENG. worm wheel finishing hob
wormwielfreesmachine MECH.ENG. worm-wheel milling machine, worm cutting machine
wormwielhuis MECH.ENG. worm wheel housing
wormwielkast MECH.ENG. worm gearbox
wormwielkwadrant MECH.ENG. worm wheel quadrant
wormwiellier MECH.ENG. worm gear winch
wormwieloverbrenging MECH.ENG. worm-wheel drive, worm gearing
wormwielreductiekast MECH.ENG. worm-gear speed reducer, worm-reduction unit
wormwielsector MECH.ENG. worm wheel quadrant, worm wheel segment
wormwieltand MECH.ENG. worm wheel tooth
wormwielvelg MECH.ENG. worm wheel rim
wormwielvertraging MECH.ENG. worm wheel reduction
wormwielvertragingsmotor MECH.ENG. worm reduction box, worm reducer
worp SHIP. transom
wort ~ (bij het bierbrouwen) wort
wortel MATH. 1. radix; 2. (groeivorm) root, carrot
wortelanalyse ~ root analysis
wortelas ~ radical axis
worteldiameter ~ root diameter
worteldoek ~ anti-rooting mat
worteleinde van wisseltong ~ heel of points
wortelfout WELD. root imperfection
wortelgetal MATH. root number, radical number, radical
wortelgroeihormoon ~ rooting compound, hormone rooting powder
wortelgroeipoeder ~ hormone rooting powder
wortelgroeistof ~ rooting compound
wortelgrootheid ~ radical quantity
wortelhout ~ root timber, root wood
wortelindex COMP. root directory
wortelkerf ~ root concavity
wortelkoorde ~ root chord
wortellijn ~ 1. root line; 2. (as van een las) weld axis
wortelproces ~ root process
wortelpunt ~ root point
wortelrecord COMP. root record
wortelrib AEROSP. butt rib, root rib
wortelrot ~ root decay, root rot
wortelsap ~ carrot juice
wortelsegment COMP. root segment
wortelsnijmachine ~ root cutter, carrot cutting machine
wortelstok ~ rhizome
worteltafel MATH. root table, table of roots
wortelteken ~ radical sign
worteltrekken ~ extract the roots
worteltrekking ~ extraction of the roots
wortelvergelijking COMP. radical equation
wortelzak ~ root control bag
wortscheiding ~ (bij het bierbrouwen) wort separation
woud ~ forest
Woulfe-fles ~ Woulfe bottle
wouterlat ~ fillet
WOW-schakelaar AEROSP. weight-on-wheels switch, WOW switch
wrak ~ wreck, wreckage
wrakboei ~ wreck buoy, wreckage buoy
wrakstukken ~ wreck fragments, wreckage
wrang SHIP. 1. twisting moment, turning moment; 2. (qua smaak) acid, bitter; 3. floor timber
wranghoekstaal ~ floor angle steel
wrap COMP. wrap
wrapperklasse COMP. wrapper class
wribbelaar TEX. piecer, knotter
wribbelen TEX. piece up the ends, piecing up the ends
wrijfbroeken TEX. rubbing sleeves
wrijfechtheid TEX. rubbing fastness, fastness to rubbing
wrijfhout ~ wood fender
wrijfinstallatie TEX. rubbing section
wrijfkussen ~ friction bearing
wrijfpaal ~ fender post
wrijfplaat ~ friction disc, friction plate
wrijfrol ~ friction roller
wrijfwas AUTOMOT. rubbing wax
wrijven PHYS. 1. frictionize; 2. rub
wrijving PHYS. friction
wrijving bij beweging ~ kinetic friction
wrijving bij rust ~ static friction, friction of repose, starting friction
wrijving tussen gesmeerde en niet-gesmeerde ~
delen ~ fluid and solid friction
wrijving zonder smering AUTOMOT. dry friction
wrijvingsarbeid ~ work due to friction, work consumed by friction, work of friction, friction work
wrijvingsbaan RAIL. adhesion railway
wrijvingsbalans ~ friction balance
wrijvingsblok ~ friction block, friction drive
wrijvingscirkel ~ friction circle
wrijvingscoëfficiënt ~ coefficient of friction, frictional coefficient
wrijvingscomponent ~ frictional component
wrijvingscontact ~ rubbing contact, friction contact
wrijvingsconus AUTOMOT. friction cone
wrijvingscorrosie ~ frictional corrosion, fretting corrosion, frictional oxidation
wrijvingsdemper ~ friction absorber
wrijvingsdraaimoment ~ frictional torque
wrijvingsdrijfwerk ~ friction drive
wrijvingsdrijfwerk met dubbelconische wielen ~ friction drive with double conical wheels
wrijvingsdrijfwerk met kegels ~ friction cone drive
wrijvingsdrijfwerk met sponning en groef ~ groove friction wheel, wedge friction wheel
wrijvingsdruk ~ frictional force acting on bearing surface, frictional pressure
wrijvingsechtheid TEX. rubbing fastness, fastness to rubbing
wrijvingselektriciteit ELEC.ENG. 1. triboelectricity; 2. frictional electricity
wrijvingselektriseermachine ~ frictional machine, electric machine
wrijvingsfactor ~ friction coefficient, friction factor
wrijvingsformule ~ friction formula
wrijvingsgedrag ~ frictional behaviour
wrijvingsgesloten ~ frictionally engaged
wrijvingshamer ~ (smederij) friction hammer
wrijvingshaspel ~ friction reel
wrijvingshitte ~ kinetic heating
wrijvingshoek ~ angle of friction, friction angle, angle of resistance
wrijvingsinklinkkoppeling ~ friction clutch
wrijvingskegel ~ friction cone
wrijvingskegelschijf ~ conical roll
wrijvingskegelwiel ~ friction bevel gear
wrijvingskoppel ~ friction torque
wrijvingskoppeling ~ friction clutch
wrijvingskracht ~ friction(al) force
wrijvingskrachtverlies ~ frictional power loss, loss of frictional power
wrijvingslas ~ friction weld
wrijvingslasmachine ~ friction welder
wrijvingslassen WELD. friction welding
wrijvingsleer ~ tribology
wrijvingslier ~ winch with friction gear
wrijvingsloos ~ frictionless, antifriction
wrijvingsloze oplegging ~ anti-friction bearing
wrijvingsloze stroming ~ frictionless flow
wrijvingsloze turbine ~ frictionless turbine
wrijvingsmateriaal ~ friction material
wrijvingsmechanisme ~ friction gear
wrijvingsmoment ~ moment of friction
wrijvingsontsteking ~ friction priming
wrijvingsoppervlak ~ friction area
wrijvingsoppervlakte ~ friction surface
wrijvingsoxidatie ~ frictional oxidation
wrijvingspaardekracht ~ friction horsepower
wrijvingspalwerk ~ friction rachet, friction gear
wrijvingsplaat ~ (van een koppeling) friction disc
wrijvingsplaats ~ point of friction
wrijvingsproef ~ friction test
wrijvingspunt ~ centre of friction, point of friction
wrijvingsrem ~ friction brake
wrijvingsremwiel met spanning ~ V-shaped brake
wrijvingsring ~ friction ring
wrijvingsrol ~ friction roller
wrijvingsscheen ~ friction plate
wrijvingsschijf ~ friction bevel gear
wrijvingsschokbreker ~ frictional damper
wrijvingsschokdemper AUTOMOT. friction damper, friction shock absorber
wrijvingsslijtage ~ frictional wear, wear by abrasion
wrijvingsslof ~ friction sleeve
wrijvingssnelheid ~ rubbing velocity, rubbing speed
wrijvingsspilpers ~ friction press
wrijvingsstraal ~ friction radius
wrijvingstemperatuur ~ frictional temperature
wrijvingstester ~ friction tester
wrijvingstoename ~ increase in friction
wrijvingstoeslag ~ friction allowance
wrijvingstransport COMP. (van een printer) friction feed
wrijvingstrek ~ frictional pull
wrijvingstrekwerk RAIL. friction draw gear
wrijvingsturbulentie AEROSP. frictional turbulence
wrijvingstussenwerk ~ friction gearing
wrijvingsverbinding ~ friction assembly
wrijvingsverhang CIV.ENG. friction gradient
wrijvingsverlies ~ friction(al) loss
wrijvingsverliezen in motor AUTOMOT. engine friction losses
wrijvingsvermindering ~ reduction of friction
wrijvingsvermogen ~ friction power
wrijvingsverschijnselen ~ phenomena of friction
wrijvingsvlak ~ friction surface
wrijvingsvlakbekleding ~ friction facing
wrijvingswaarde ~ friction value
wrijvingswals ~ friction roller
wrijvingswarmte ~ frictional heat, heat due to friction, heat of friction
wrijvingsweerstand ~ skin friction, frictional resistance, friction(al) resistance
wrijvingsweerstand in aandrijflijn bij vrijloop AUTOMOT. idling drag
wrijvingsweerstandskracht ~ frictional resistance force
wrijvingsweerstandsmoment ~ frictional resistance moment
wrijvingsweg ~ path of friction
wrijvingswerking ~ effect of friction, frictional effect
wrijvingswet ~ law of friction
wrijvingswieldrijfwerk ~ friction gear
wrijvingswieloverbrenging ~ friction gear, friction-wheel transmission
wrijvingszaagmachine ~ friction sawing machine
wrikken AUTOMOT. pry
wrikriem ~ sculling oar, scull
wringafschuifproef ~ torsion shear test
wringafschuifsterkte ~ torsional shearing strength
wringbalans ~ torsional balance
wringbelasting ~ torsional strain, twisting strain
wringbuigproef ~ torsional bending test
wringbuigsterkte ~ torsional bending strength
wringen ~ twist, wring
wringend koppel ~ twisting couple, twisting moment
wringend moment ~ torsional moment, twisting moment, torque moment
wringhoek ~ angle of torsion, twisting angle, torsion angle
wringijzer ~ (ten behoeve van het draaien, losdraaien) tommy bar
wringingseenheid ~ unit of twist, unit of torsion
wringingseigenschappen ~ torsional properties
wringingshoek ~ angle of torsion, twisting angle
wringingskoppel ~ torsional moment, moment of torsion, twisting moment, twisting couple
wringingskracht ~ torsional force
wringingsmoment ~ torsional moment, moment of torsion, twisting moment, torque
wringingspanning ~ torsional stress
wringingsspanning ~ torsional stress
wringingssterkte AUTOMOT. torsional strength
wringingsveer ~ torsional spring, torsional bar spring
wringingsweerstand ~ torsional endurance, torsional resistance, resistance to torsion
wringkracht ~ torsional force
wringlas ~ twisted joint
wringmachine ~ wringing machine, mangle
wringmoment ~ torsional moment, moment of torsion, twisting moment
wringproefstuk ~ torsion specimen
wringspanning ~ torsional stress, torsional strain
wringsprongspanning ~ repeated torsional stress
wringstaaf ~ (ten behoeve van het met kracht losdraaien) tommy bar, tommy
wringsterkte ~ torsional strength
wringstift ~ torsion pin
wringveer ~ torsion spring
wringvermoeidheid ~ torsional fatigue
wringvermoeidheidssterkte ~ torsional endurance
wringwarmte ~ twisting heat
wringwisselsterkte ~ ultimate torsional reversed stress
wrong BUILD. 1. twist; 2. echinus
wrong van het blad AEROSP. blade twist
wrongel ~ curd
wrongstuk ~ wreath piece
wulf ~ vault
wulfeniet ~ wulfenite
wurglas ~ turisted joint
Wurtz-synthese CHEM.TECHN. Wurtz reaction
WWW COMP. World Wide Web
WYSIWYG ~ (what you see is what you get) WYSIWYG
W/m2 ~ watts per square metre
W/m/K ~ watts per metre per Kelvin
W/O-emulsie ~ water-in-oil emulsion Page 354 of 354 2024-02-05 about:blank