See: Common Procurement Vocabulary (CPV) (Dutch-English glossary)

ANNEX V (1) BIJLAGE V (1)
NACE (2) | CPV code NACE (2) | CPV-code
SECTION F | CONSTRUCTION SECTIE F | BOUWNIJVERHEID
Division | Group | Class | Subject | Notes Afdeling | Groep | Klasse | Omschrijving | Toelichting
45 | | | Construction | This division includes: | construction of new buildings and works, restoring and common repairs. | 45000000 45 | | | Bouwnijverheid | Deze afdeling omvat: | nieuwbouw, restauratiewerk en gewone reparaties. | 45000000
| 45.1 | | Site preparation | | 45100000 | 45.1 | | Het bouwrijp maken van terreinen | | 45100000
| | 45.11 | Demolition and wrecking of buildings; earth moving | This class includes: | — | demolition of buildings and other structures, | — | clearing of building sites, | — | earth moving: excavation, landfill, levelling and grading of construction sites, trench digging, rock removal, blasting, etc. | — | site preparation for mining: | — | overburden removal and other development and preparation of mineral properties and sites. | This class also includes: | — | building site drainage. | — | drainage of agricultural or forestry land. | 45110000 | | 45.11 | Slopen van gebouwen; grondverzet | Deze klasse omvat: | — | het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; | — | het ruimen van bouwterreinen; | — | het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven enz.; | — | het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: | — | verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning. | Deze klasse omvat voorts: | — | de drainage van bouwterreinen; | — | de drainage van land- en bosbouwgrond. | 45110000
| | 45.12 | Test drilling and boring | This class includes: | — | test drilling, test boring and core sampling for construction, geophysical, geological or similar purposes. | This class excludes: | — | drilling of production oil or gas wells, see 11.20. | — | water well drilling, see 45.25, | — | shaft sinking, see 45.25, | — | oil and gas field exploration, geophysical, geological and seismic surveying, see 74.20. | 45120000 | | 45.12 | Proefboren en boren | Deze klasse omvat: | — | het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of dergelijke doeleinden. | Deze klasse omvat niet: | — | het boren van putten voor de aardolie- of aardgaswinning, zie 11.20; | — | het boren van waterputten, zie 45.25; | — | het delven van mijnschachten, zie 45.25; | — | de aardolie- en aardgasexploratie en geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek, zie 74.20. | 45120000
| 45.2 | | Building of complete constructions or parts thereof; civil engineering | | 45200000 | 45.2 | | Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw | | 45200000
| | 45.21 | General construction of buildings and civil engineering works | This class includes: | — | construction of all types of buildings construction of civil engineering constructions, | — | bridges, including those for elevated highways, viaducts, tunnels and subways, | — | long-distance pipelines, communication and power lines, | — | urban pipelines, urban communication and powerlines, | — | ancillary urban works, | — | assembly and erection of prefabricated constructions on the site. | This class excludes: | — | service activities incidental to oil and gas extraction, see 11.20, | — | erection of complete prefabricated constructions from self-manufactured parts not of concrete, see divisions 20, 26 and 28, | — | construction work, other than buildings, for stadiums, swimming pools, gymnasiums, tennis courts, golf courses and other sports installations, see 45.23, | — | building installation, see 45.3, | — | building completion, see 45.4, | — | architectural and engineering activities, see 74.20, | — | project management for construction, see 74.20. | 45210000 | Except: | -45213316 | 45220000 | 45231000 | 45232000 | | 45.21 | Algemene bouwkundige en civieltechnische werken | Deze klasse omvat: | — | de bouw van alle soorten gebouwen; de uitvoering van civieltechnische werken, | — | bruggen (inclusief die voor verhoogde wegen), viaducten, tunnels en ondergrondse doorgangen, | — | pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen over lange afstand, pijpleidingen, kabels en hoogspanningsleidingen in de bebouwde kom, bijkomende werken; | — | het monteren en optrekken van geprefabriceerde constructies ter plaatse. | Deze klasse omvat niet: | — | diensten in verband met aardolie- en aardgaswinning, zie 11.20; | — | het optrekken van volledige geprefabriceerde constructies van zelfvervaardigde onderdelen, niet van beton, zie 20, 26, 28; | — | bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen, golfterreinen en andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen, zie 45.23; | — | installatiewerkzaamheden, zie 45.3; | — | de afwerking van gebouwen, zie 45.4; | — | architecten en ingenieurs, zie 74.20; | — | projectbeheer voor de bouw, zie 74.20. | 45210000 | met uitzondering van: | 45213316 | 45220000 | 45231000 | 45232000
| | 45.22 | Erection of roof covering and frames | This class includes: | — | erection of roofs, | — | roof covering, | — | waterproofing. | 45261000 | | 45.22 | Dakbedekking en bouw van dakconstructies | Deze klasse omvat: | — | de bouw van daken; | — | dakbedekking; | — | het waterdicht maken. | 45261000
| | 45.23 | Construction of highways, roads, airfields and sport facilities | This class includes: | — | construction of highways, streets, roads, other vehicular and pedestrian ways, | — | construction of railways, | — | construction of airfield runways, | — | construction work, other than buildings, for stadiums, swimming pools, gymnasiums, tennis courts, golf courses and other sports installations, | — | painting of markings on road surfaces and car parks. | This class excludes: | — | preliminary earth moving, see 45.11. | 45212212 and DA03 | 45230000 | except: | -45231000 | -45232000 | -45234115 | | 45.23 | Wegenbouw | Deze klasse omvat: | — | de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers; | — | de bouw van spoorwegen; | — | de bouw van start- en landingsbanen; | — | bouwwerkzaamheden aan of in stadions, zwembaden, sporthallen, tennisbanen, golfterreinen en andere sportaccommodaties, andere dan het optrekken van gebouwen; | — | het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen. | Deze klasse omvat niet: | — | voorafgaand grondverzet, zie 45.11. | 45212212 en DA03 | 45230000 | met uitzondering van: | 45231000 | 45232000 | 45234115
| | 45.24 | Construction of water projects | This class includes | — | construction of: | — | waterways, harbour and river works, pleasure ports (marinas), locks, etc., | — | dams and dykes, | — | dredging, | — | subsurface work. | 45240000 | | 45.24 | Waterbouw | Deze klasse omvat: | — | de aanleg van: | — | waterwegen, haven- en rivierwerken, jachthavens, sluizen enz.; | — | dammen en dijken; | — | baggerbouw; | — | werkzaamheden onder water. | 45240000
| | 45.25 | Other construction work involving special trades | This class includes: | — | construction activities specialising in one aspect common to different kinds of structures, requiring specialised skill or equipment, | — | construction of foundations, including pile driving, | — | water well drilling and construction, shaft sinking, | — | erection of non-self-manufactured steel elements, | — | steel bending, | — | bricklaying and stone setting, | — | scaffolds and work platform erecting and dismantling, including renting of scaffolds and work platforms, | — | erection of chimneys and industrial ovens. | This class excludes: | — | renting of scaffolds without erection and dismantling, see 71.32 | 45250000 | 45262000 | | 45.25 | Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw | Deze klasse omvat: | — | gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is: | — | bouw van funderingen, inclusief heien; | — | boren en aanleggen van waterputten, delven van mijnschachten; | — | opbouw van niet-zelfvervaardigde elementen van staal; | — | buigen van staal; | — | metselen, inclusief zetten van natuursteen; | — | optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, inclusief verhuur van steigers en werkplatforms; | — | bouw van schoorstenen en industriële ovens. | Deze klasse omvat niet: | — | de verhuur van steigers zonder optrekken en afbreken, zie 71.32. | 45250000 | 45262000
| 45.3 | | Building installation | | 45300000 | 45.3 | | Installatie | | 45300000
| | 45.31 | Installation of electrical wiring and fittings | This class includes: | installation in buildings or other construction projects of: | — | electrical wiring and fittings, | — | telecommunications systems, | — | electrical heating systems, | — | residential antennas and aerials, | — | fire alarms, | — | burglar alarm systems, | — | lifts and escalators, | — | lightning conductors, etc. | 45213316 | 45310000 | Except: | -45316000 | | 45.31 | Elektrische installatie | — | Deze klasse omvat: | de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: | — | elektrische bedrading en toebehoren; | — | telecommunicatiesystemen; | — | elektrische verwarmingssystemen; | — | antennes; | — | apparatuur voor brandalarm; | — | alarminstallaties tegen diefstal; | — | liften en roltrappen; | — | bliksemafleiders enz. | 45213316 | 45310000 | met uitzondering van: | 45316000
| | 45.32 | Insulation work activities | This class includes: | — | installation in buildings or other construction projects of thermal, sound or vibration insulation. | This class excludes: | — | waterproofing, see 45.22. | 45320000 | | 45.32 | Isolatie | Deze klasse omvat: | — | het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van isolatiemateriaal (warmte, geluid, trillingen). | Deze klasse omvat niet: | — | het waterdicht maken, zie 45.22. | 45320000
| | 45.33 | Plumbing | This class includes: | — | installation in buildings or other construction projects of: | — | plumbing and sanitary equipment, | — | gas fittings, | — | heating, ventilation, refrigeration or air-conditioning equipment and ducts, | — | sprinkler systems. | This class excludes: | — | installation of electrical heating systems, see 45.31. | 45330000 | | 45.33 | Loodgieterij | Deze klasse omvat: | — | de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: | — | waterleidingen en artikelen voor sanitair gebruik; | — | gasaansluitingen; | — | apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; | — | sprinklerinstallaties. | Deze klasse omvat niet: | — | de installatie en reparatie van elektrische verwarmingsinstallaties, zie 45.31. | 45330000
| | 45.34 | Other building installation | This class includes: | — | installation of illumination and signalling systems for roads, railways, airports and harbours, | — | installation in buildings or other construction projects of fittings and fixtures n.e.c. | 45234115 | 45316000 | 45340000 | | 45.34 | Overige bouwinstallatie | Deze klasse omvat: | — | de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en havens; | — | de installatie in en aan gebouwen en andere bouwwerken van toebehoren, niet elders geklasseerd. | 45234115 | 45316000 | 45340000
| 45.4 | | Building completion | | 45400000 | 45.4 | | Afwerking van gebouwen | | 45400000
| | 45.41 | Plastering | This class includes: | — | application in buildings or other construction projects of interior and exterior plaster or stucco, including related lathing materials. | 45410000 | | 45.41 | Stukadoorswerk | Deze klasse omvat: | — | het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken. | 45410000
| | 45.42 | Joinery installation | This class includes: | — | installation of not self-manufactured doors, windows, door and window frames, fitted kitchens, staircases, shop fittings and the like, of wood or other materials, | — | interior completion such as ceilings, wooden wall coverings, movable partitions, etc. | This class excludes: | — | laying of parquet and other wood floor coverings, see 45.43. | 45420000 | | 45.42 | Schrijnwerk | Deze klasse omvat: | — | het plaatsen van niet-zelfvervaardigde deuren, vensters, kozijnen, inbouwkeukens, trappen, winkelinrichtingen en dergelijke, van hout of van ander materiaal; | — | de binnenafwerking, zoals plafonds, wandbekleding van hout, verplaatsbare tussenwanden enz. | Deze klasse omvat niet: | — | het leggen van parket of andere houten vloerbedekking, zie 45.43. | 45420000
| | 45.43 | Floor and wall covering | This class includes: | — | laying, tiling, hanging or fitting in buildings or other construction projects of: | — | ceramic, concrete or cut stone wall or floor tiles, | — | parquet and other wood floor coverings carpets and linoleum floor coverings, | — | including of rubber or plastic, | — | terrazzo, marble, granite or slate floor or wall coverings, | — | wallpaper. | 45430000 | | 45.43 | Vloerafwerking en behangen | Deze klasse omvat: | — | het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: | — | vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen; | — | parket en andere houten vloerbedekking; | — | tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof; | — | vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei; | — | behang. | 45430000
| | 45.44 | Painting and glazing | This class includes: | — | interior and exterior painting of buildings, | — | painting of civil engineering structures, | — | installation of glass, mirrors, etc. | This class excludes: | — | installation of windows, see 45.42, | 45440000 | | 45.44 | Schilderen en glaszetten | Deze klasse omvat: | — | het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; | — | het schilderen van wegen- en waterbouwkundige werken; | — | het aanbrengen van glas, spiegels enz. | Deze klasse omvat niet: | — | de installatie van vensters, zie 45.42. | 45440000
| | 45.45 | Other building completion | This class includes: | — | installation of private swimming pools, | — | steam cleaning, sand blasting and similar activities for building exteriors, | — | other building completion and finishing work n.e.c. | This class excludes: | — | interior cleaning of buildings and other structures, see 74.70. | 45212212 and DA04 | 45450000 | | 45.45 | Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | Deze klasse omvat: | — | de installatie van particuliere zwembaden; | — | gevelreiniging met behulp van stoom, door middel van zandstralen enz.; | — | overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g. | Deze klasse omvat niet: | — | het reinigen van het interieur van gebouwen en andere bouwwerken, zie 74.70. | 45212212 en DA04 | 45450000
| 45.5 | | Renting of construction or demolition equipment with operator | | 45500000 | 45.5 | | Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel | | 45500000
| | 45.50 | Renting of construction or demolition equipment with operator | This class excludes: | — | renting of construction or demolition machinery and equipment without operators, see 71.32. | 45500000 | | 45.50 | Verhuur van bouw- of sloopmachines met bedieningspersoneel | Deze klasse omvat niet: | — | de verhuur van bouw- en sloopmachines zonder bedieningspersoneel, zie 71.32. | 45500000
(1) In the event of any difference of interpretation between the CPV and the NACE, the NACE nomenclature will apply. (1) Bij verschillen tussen CPV en NACE, is de NACE-nomenclatuur van toepassing.
(2) Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community (OJ L 293, 24.10.1990, p. 1), Regulation as last amended by Commission Regulation (EEC) No 761/93 (OJ L 83, 3.4.1993, p. 1). (2) Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 761/93 van de Commissie (PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1).
ANNEX VI (1) BIJLAGE VI (1)
Category No | Subject | CPC reference No (2) | CPV reference No Categorie | Benaming | CPC-indeling (2) | CPV-indeling
1 | Maintenance and repair services | 6112, 6122, 633, 886 | From 50100000-6 to 50884000-5 (except for 50310000-1 to 50324200-4 and 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0), and from 51000000-9 to 51900000-1 1 | Onderhoud en reparatie | 6112, 6122, 633, 886 | 50100000-6 tot en met 50884000-5 (met uitzondering van 50310000-1 tot en met 50324200-4 en 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) en 51000000-9 tot en met 51900000-1
2 | Land transport services (3), including armoured car services, and courier services, except transport of mail | 712 (except 71235), 7512, 87304 | From 60100000-9 to 60183000-4 (except 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), and from 64120000-3 to 64121200-2 2 | Vervoer te land (3), met inbegrip van vervoer per pantserwagen en koerier, met uitzondering van postvervoer | 712 (m.u.v. 71235), 7512, 87304 | 60100000-9 tot en met 60183000-4 (met uitzondering van 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), en 64120000-3 tot en met 64121200-2
3 | Air transport services of passengers and freight, except transport of mail | 73 (except 7321) | From 60410000-5 to 60424120-3 | (except 60411000-2, 60421000-5), and 60500000-3, and | from 60440000-4 to 60445000-9 3 | Luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer | 73 (m.u.v. 7321) | 60410000-5 tot en met 60424120-3 | (met uitzondering van 60411000-2, 60421000-5), en 60500000-3 | 60440000-4 tot en met 60445000-9
4 | Transport of mail by land (3) and by air | 71235, 7321 | 60160000-7, 60161000-4 | 60411000-2, 60421000-5 4 | Postvervoer te land (3) en door de lucht | 71235, 7321 | 60160000-7,60161000-4 | 60411000-2, 60421000-5
5 | Telecommunications services | 752 | From 64200000-8 to 64228200-2 | 72318000-7, and | from 72700000-7 to 72720000-3 5 | Telecommunicatie | 752 | 64200000-8 tot en met 64228200-2 | 72318000-7, en | 72700000-7 tot en met 72700000-3
6 | Financial services: | (a) | Insurance services | (b) | Banking and investment services (4) | ex 81, 812, 814 | From 66100000-1 to 66720000-3 (4) 6 | Diensten van financiële instellingen: | a) | verzekeringsdiensten | b) | bankdiensten en diensten in verband met beleggingen (4) | Ex 81, 812, 814 | 66100000-1 tot en met 66720000-3 (4)
7 | Computer and related services | 84 | From 50310000-1 to 50324200-4 | from 72000000-5 to 72920000-5 | (except 72318000-7 and from 72700000-7 to 72720000-3), 79342410-4 7 | Diensten in verband met computers | 84 | 50310000-1 tot en met 50324200-4 | 72000000-5 tot en met 72920000-5 | (met uitzondering van 72318000-7 en 72700000-7 tot en met 72720000-3), 79342410-4
8 | Research and development services (5) | 85 | From 73000000-2 to 73436000-7 | (except 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0 8 | Onderzoeks- en ontwikkelingswerk (5) | 85 | 73000000-2 tot en met 73436000-7 | (met uitzondering van 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0
9 | Accounting, auditing and bookkeeping services | 862 | From 79210000-9 to 79223000-3 9 | Accountants en boekhouders | 862 | 79210000-9 tot en met 792230000-3
10 | Market research and public opinion polling services | 864 | From 79300000-7 to 79330000-6, and | 79342310-9, 79342311-6 10 | Markt- en opinieonderzoek | 864 | 79300000-7 tot en met 79330000-6, en | 79342310-91, 79342311-6
11 | Management consulting services (6) and related services | 865, 866 | From 73200000-4 to 73220000-0 | from 79400000-8 to 79421200-3 | and | 79342000-3, 79342100-4 | 79342300-6, 79342320-2 | 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 | 98362000-8 11 | Advies inzake bedrijfsvoering en beheer en aanverwante diensten (6) | 865, 866 | 73200000-4 tot en met 73220000-0 | 79400000-8 tot en met 79421200-3 | en | 79342000-3, 79342100-4 | 79342300-6, 79342320-2 | 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 | 98362000-8
12 | Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services | 867 | From 71000000-8 to 71900000-7 (except 71550000-8) and 79994000-8 12 | Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs bij kant-en-klaar opgeleverde projecten; diensten in verband met stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten in verband met aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen; diensten voor keuring en controle | 867 | 71000000-8 tot en met 71900000-7 (met uitzondering van 71550000-8) en 79994000-8
13 | Advertising services | 871 | From 79341000-6 to 79342200-5 | (except 79342000-3 and 79342100-4 13 | Reclamewezen | 871 | 79341000-6 tot en met 79342200-5 | (met uitzondering van 79342000-3 en 79342100-4
14 | Building-cleaning services and property management services | 874, 82201 to 82206 | From 70300000-4 to 70340000-6, and | from 90900000-6 to 90924000-0 14 | Reiniging van gebouwen en beheer van onroerend goed | 874, 82201 t/m 82206 | 70300000-4 tot en met 70340000-6, en | 90900000-6 tot en met 90924000-0
15 | Publishing and printing services on a fee or contract basis | 88442 | From 79800000-2 to 79824000-6, and | from 79970000-6 to 79980000-7 15 | Uitgeven en drukken, voor een vast bedrag of op contractbasis | 88442 | 79800000-2 tot en met 79824000-6 | 79970000-6 tot en met 79980000-7
16 | Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services | 94 | From 90400000-1 to 90743200-9 (except 90712200-3), | from 90910000-9 to 90920000-2 and | 50190000-3, 50229000-6 | 50243000-0 16 | Straatreiniging en afvalverzameling; afvalwaterverzameling en -verwerking en aanverwante diensten | 94 | 90400000-1 tot en met 90743200-9 (met uitzondering van 90712200-3 | 90910000-9 tot en met 90920000-2 en | 50190000-3, 50229000-6 | 50243000-0
(1) In the event of any difference of interpretation between the CPV and the CPC, the CPC nomenclature will apply. (1) In geval van verschillen tussen CPV en CPC, is de CPC-nomenclatuur van toepassing.
(2) CPC Nomenclature (provisional version), used to define the scope of Directive 92/50/EEC. (2) CPC-nomenclatuur (voorlopige versie), gebruikt om het toepassingsgebied van Richtlijn 92/50/EEG te bepalen.
(3) Except for rail transport services covered by category 18. (3) Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt.
(4) Except financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments, and central bank services. Also excluded: services involving the acquisition or rental, by whatever financial procedures, of land, existing buildings, or other immovable property or concerning rights thereon; nevertheless, financial services supplied at the same time as, before or after the contract of acquisition or rental, in whatever form, shall be subject to this Directive. (4) Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten. Uitgesloten zijn tevens diensten betreffende de verwerving of de huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; de overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop of huurcontract worden verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen.
(5) Except research and development services other than those where the benefits accrue exclusively to the contracting authority and/or contracting entity for its use in the conduct of its own affairs on condition that the service provided is wholly remunerated by the contracting authority and/or contracting entity. (5) Met uitzondering van onderzoeks- en ontwikkelingswerk anders dan dat waarvan de resultaten in hun geheel toebehoren aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, voorzover de dienstverlening volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond.
(6) Except arbitration and conciliation services. (6) Met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling.
ANNEX VII (1) BIJLAGE VII (1)
Category No | Subject | CPC reference No (2) | CPV reference No Categorie | Benaming | CPC-indeling (2) | CPV-indeling
17 | Hotel and restaurant services | 64 | From 55100000-1 to 55524000-9, and from 98340000-8 to 98341100-6 17 | Hotels en restaurants | 64 | 55100000-1 tot en met 55524000-9, en 98340000-8 tot en met 98341100-6
18 | Rail transport services | 711 | From 60200000-0 to 60220000-6 18 | Vervoer per spoor | 711 | 60200000-0 tot en met 60220000-6
19 | Water transport services | 72 | From 60600000-4 to 60653000-0, and from 63727000-1 to 63727200-3 19 | Vervoer over water | 72 | 60600000-4 tot en met 60653000-0, en 63727000-1 tot en met 63727200-3
20 | Supporting and auxiliary transport services | 74 | From 63000000-9 to 63734000-3 | (except 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, and from 63727000-1, to 63727200-3), and | 98361000-1 20 | Vervoersondersteunende activiteiten | 74 | 63000000-9 tot en met 63734000-3 | (met uitzondering van 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3, en 63727000-1 tot en met 63727200-3), en | 98361000-1
21 | Legal services | 861 | From 79100000-5 to 79140000-7 21 | Rechtskundige diensten | 861 | 79100000-5 tot en met 79140000-7
22 | Personnel placement and supply services (3) | 872 | From 79600000-0 to 79635000-4 | (except 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), and from 98500000-8 to 98514000-9 22 | Arbeidsbemiddeling (3) | 872 | 79600000-0 tot en met 79635000-4 | (met uitzondering van 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), en 98500000-8 tot en met 98514000-9
23 | Investigation and security services, except armoured car services | 873 (except 87304) | From 79700000-1 to 79723000-8 23 | Opsporing en beveiliging, met uitzondering van vervoer per pantserwagen | 873 (m.u.v. 87304) | 79700000-1 tot en met 79723000-8
24 | Education and vocational education services | 92 | From 80100000-5 to 80660000-8 (except 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1 24 | Onderwijs | 92 | 80100000-5 tot en met 80660000-8 (met uitzondering van 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25 | Health and social services | 93 | 79611000-0, and from 85000000-9 to 85323000-9 (except 85321000-5 and 85322000-2 25 | Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 93 | 79611000-0, en 85000000-9 tot en met 85323000-9 (met uitzondering van 85321000-5 en 85322000-2
26 | Recreational, cultural and sporting services (4) | 96 | From 79995000-5 to 79995200-7, and from 92000000-1 to 92700000-8 | (except 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6 26 | Cultuur, sport en recreatie (4) | 96 | 79995000-5 tot en met 79995200-7, en 92000000-1 tot en met 92700000-8 | (met uitzondering van 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6
27 | Other services | | 27 | Overige diensten | |
(1) In the event of any difference of interpretation between the CPV and the CPC, the CPC nomenclature will apply. (1) In geval van verschillen tussen CPV en CPC, is de CPC-nomenclatuur van toepassing.
(2) CPC Nomenclature (provisional version), used to define the scope of Directive 92/50/EEC. (2) CPC-nomenclatuur (voorlopige versie), gebruikt om het toepassingsgebied van Richtlijn 92/50/EEG te bepalen.
(3) Except employment contracts. (3) Met uitzondering van arbeidsovereenkomsten.
(4) Except contracts for the acquisition, development, production or co-production of programmes by broadcasting organisations and contracts for broadcasting time. (4) Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.