English Dutch
(6 feet-) stake perkoenpaal
120-volt circuit 120-voltcircuit
240-volt circuit 240-voltcircuit
380-volt feeder cable 380-volt-voedingskabel
45 degree elbow 45 graden-knie (loodgieterij)
9" brick wall / 9 inch brick wall 9 inch-steensmuur
Aaron's rod aronsstaf (soort kroonlijst)
abacus idem (dekplaat op kapiteel van zuil)
abiki abiki
ablation ablatie
above-ground masonry opgaand metselwerk
abrasion abrasie
abrasive abrasief
abrasive cut(ting)-off machine doorslijpmachine (loodgieterij)
abrasive disc schuurschijf
abrasive paper schuurpapier
abrasive(-wheel) cut(ting)-off machine doorslijpmachine (loodgieterij)
abrupt constriction plotselinge vernauwing
abrupt expansion plotselinge verwijding
absolute humidity absolute vochtigheidsgraad
absorption absorptie
absorption loss absorptieverlies
absurbing well draineerput
abut grenzen aan / gebouwd zijn tegen
abutment belending / aangrenzing; landhoofd
abutment pier landhoofd van boog (van brug)
abutment wall vleugelmuur
acanthus leaf acanthusblad (aan zuil)
acceleration versnelling
access balcony galerij (van flat)
access canal toeleidingskanaal
accommodation woning
accretion aanlanding; aanwas; aanzanding
accretion coast aanslibbingskust; aanwaskust
accumulation coast accumullatiekust
accuracy nauwkeurigheid
acetylene acetyleen
acetylene cylinder acetyleenfles
acetylene valve acetyleenkraan (op lastoorts)
acidity zuurtegraad
acoustic fence geluidsscherm
acoustic material geluidabsorberend materiaal
acoustic screen geluidsscherm
acoustical akoestisch
acoustics akoestiek
acroterion idem (bouwkunde)
acrylic flat varnish acrylaatmatlak
acrylic mastic acrylaatkit
acrylic paint acrylaatverf
acrylic primer acrylaatprimer
act aangrijpen; werken
action actie
activated sludge belucht slib
active earth pressure actieve gronddruk
adaptable renovation aanpasbaar renoveren
adapted dwelling aangepaste woning
adapter adapter
adapter plug verloopstekker
additive hulpstof / toeslagmateriaal
adhesion adhesie
adhesive adhesief; lijm
adhesive insulation tape isolatietape
adhesive plaster hechtpleister
adhesive tape plakband
adiabatic adiabatisch
adjustable channel verstelruimte (van waterpomptang)
adjustable service girder verstelbare bekistingsligger
adjustable spanner Engelse sleutel / bahco
adjustable S-wrench Engelse sleutel / bahco
adjustable wrench Engelse sleutel / bahco
adjusting screw blokkeerbout; stelschroef
adjustment vereffening
admixture toeslag / bijmengsel (in beton)
adsorption adsorptie
adze dissel (kleine bijl)
adze (ww) disselen
aeolian aeolisch
aerate beluchten
aerated concrete cellenbeton
aeration beluchting
aeration basin beluchtingsbekken
aeration plant beluchtinginstallatie
aeration tank beluchtingstank
aerator beluchter; pertator (van kraan)
aerodrome luchtvaart terrein
aerodynamic aerodynamisch
aerodynamics aerodynamica
affect aantasten
affection aantasting
afforestation bebossing
afloat water
A-frame ladder huishoudtrap
against the grain tegendraads
aggregate aggregaat / toeslagstof / toeslagmateriaal
agitator agitator
agonic line agone
agricultural drain draineerbuis
agricultural hydraulics landbouwwaterbouwkunde
air cap luchtkap (op verfpistool)
air chamber ontluchting
air cleaner filter luchtfilter
air compartment luchtkast
air compressor compressor
air conditioning airconditioning
air curtain scherm
air filter luchtfilter
air grate luchtrooster, ventilatierooster
air grid ventilatierooster
air hose connection slangaansluiting
air lock luchtsluis
air pollution luchtverontreiniging
air pressure luchtdruk
air tools pneumatisch gereedschap
air valve ontluchtingsklep; schuifklep; ventiel
air vent cap ontluchtingskap
air vessel drukketel; windketel
air-bleed duct ontluchtmgsleiding
airbubble luchtbel
air-entrained concrete cellenbeton; gasbeton
airfoil draagvlak
air-lift pump persluchtpomp
aisle zijbeuk (van kerk)
alarm system alarmsysteem
alburnum spinthout
alcove alkoof
alga alg
algebra algebra
algebraic algebraisch
alidade alhidade
alignment rooilijn; trace
Allen key inbussleutel
allotment verkaveling
allowable stress toelaatbare spanning
alloy legering
all-purpose saw alleszaag
all-purpose vacuum cleaner alleszuiger
all-purpose wrench combinatietang
alluvial stone drijfsteen
alluvium alluvium
altar altaar
alter verbouwen
alternating stone coarses spekband, speklaag
altitude hoogteligging
altitude level alhidadeniveau
altitude meter hoogtemeter
alumina-cement aluminiumcement
aluminium aluminium
aluminium edging strip daktrim
aluminium paint aluminiumverf
ambient temperature omgevingstemperatuur
ambulatory kooromgang (in kerk)
American plug Amerikaanse stekker
amp ampère
amphidromic point amfidroompunt
amphidromic tidal wave draaigetij
amphidromy amfidromie
amphiprostyle amfiprostylos
amphiprostyle (bn) met een zuilenrij aan voor- en achterkant
amphitheater amfitheater
amplitude amplitude
anabranche bijrivier
analysis onderzoek
analytical geometry analytische meetkunde
anastromising verwildering
anchor anker; anker, voor -gaan; verankeren
anchor and collar halsbeugel
anchor block ankerblok; ankerstoel
anchor bolt ankerbout
anchor buoy ankerboei
anchor force ankerkracht
anchor ice grondijs
anchor pile ankerpaal
anchor plate ankerplaat; ankerschot; verankeringsplaat
anchorage ankerplaats; verankering
anchoring verankering
ancon console / kraagsteen / draagsteen
anemometer anemometer
angle hoek; hoekstaal
angle brace schoor (voor de stempel) (bekisting)
angle bracket hoeksteun / hoekijzer
angle cutter hoekfrees
angle grinder haakse slijper
angle iron hoekijzer / hoekstaal
angle measurement hoekmeting
angle of a roof dakhelling
angle of incidence invalshoek
angle of internal friction inwendige wrijvingshoek
angle of repose natuurlijke hellingshoek
angle polisher haakse polijstmachine
angle section hoekstaal
angle shears figuurschaar (loodgieterij)
angle tie schoor (b.v. van dak of steiger)
angle tower hoektoren
angled float hoektroffel
angled reamer opruimer (loodgieterij)
angular acceleration hoekversnelling
angular velocity hoeksnelheid
aniline aniline
animal glue glutinelijm
anisotropic anisotroop
annexe annex / aanbouw / bijgebouw
annual discharge jaarafvoer
annual variation jaarlijkse verandering
annulet kapiteelring (ringvormige versiering rond zuil)
anode anode
anode rod anodebuis
anodize anodiseren
antefix idem (op Griekse tempel)
anticline declinale
anti-crack reinforcement krimpwapening
antinode buik
anti-scold device veiligheidsblokkering (op kranen e.d.)
anti-slip foot ladderschoen
anti-syphon trap sifon (stankafsluiter)
anvil aanbeeld (aambeeld)
apartment flat
apartment building galerijflat / flatgebouw
apartment house galerijflat
applied mechanics toegepaste mechanica
apprentice leerling
approach wall geleidemuur
approaching flow aanstroming
apron bodemverdediging; stortebed; voorschoot
apse apsis (in kathedraal)
apsidiole straalkapel (van kathedraal
apteral zonder zuilenrijen aan de zijkanten
aquaduct idem
aquaferous grondwatervoerend
aqueduct aquaduct
aquifer watervoerende laag
aquiferous grondwatervoerend
arc welder lastransformator
arc welding booglassen
arcade idem (bouwkunde)
arcading arcade / dwerggalerij (kerk)
arch boog
arch brace vakwerkboog
arch bridge boogbrug
arch centering schenkel
arch centre porringpunt
arch dam boogdam; boogmuur
arch span vrije overspanning (van brug)
Archimedean screw tonmolen
Archimedean screwdriver pompschroevendraaier
architect architect / bouwmeester / bouwkundige
architectonic(al) architectonisch / bouwkundig
architectonics architectuur / bouw / constructie
architectonics bouwkunde / architectuur / bouw
architectural architecturaal / bouwkundig
architectural design architectonische vormgeving
architectural style bouwstijl
architectural terra-cotta bouwaardewerk
architecture architectuur / bouwkunst; bouwkunde
architrave architraaf / rib / graat (bouwkunde)
archivault archivolt (ornament langs boog)
archivolt archivolt(e) (profielornament langs boog)
arcosolium grafnis (b.v in klooster)
area measurement oppervlaktemeting
area scale oppervlakteschaal
area-capacity curve kombergingsgrafiek
Arenberg parquet Arenbergparket
arenophone arenofoon
areometer areometer
arid aride
arm arm; graafarm
arm cylinder graafarmcilinder
armoured cable gepantserde / geïsoleerde kabel
arris scherpe kant / snijrand / graat / uitspringende hoek
arris beam graatspar / graatbalk (bouw)
arris fillet klos (van dak)
arris gutter V-vormige goot
arris-wise diagonaalsgewijs / met scherpe kant of hoek
Art Nouveau art nouveau
artesian artesisch
Artex (merknaam) sierpleister
artificial stone kunststeen
asbestos asbest
asbestos cement asbestcement
asbestos paper asbestpapier
ash box door asdeur (op oude stookinstallaties)
ash wood essenhout
ashlar (stone) hardsteen / natuursteen
ashlar masonry natuurstenen muur
asphalt asfalt
asphalt concrete asfaltbeton
asphalt shingle asfaltdakspaan / asfaltshingle
asphalt slab asfaltplaat
asphalt- spraying asfaltbespuiting
asphaltic concrete asfaltbeton
asphaltic injection asfaltinjectie
asphaltic mastic mastiek
asphaltic mixture asfaltmengsel
asphaltic revetment asfaltbekleding
asphalt-impregnated paper roof(ing) gebitumineerde dakbedekking
asphalting asfaltering
asphalting materials asfalteringsmateriaal
aspirate aanzuigen
aspiration aanzuiging
aspirator aspirator
assembly niet-traditionele bouw
assembly drawings assemblagetekening
astragal astragaal (band, krans of lijst om zuil)
astronomic tide astronomisch getij
astylar zonder zuilen of pilasters
atlas atlant / schraagbeeld
atmosphere atmosfeer
atoll atol
atoll reef ringrif
atomic weight atoomgewicht
atrium atrium
atrium house atriumwoning
attachments hulpstukken
attack aantasten; aantasting
attic vliering / zolder(kamer)
auger aardboor
auger (bit) avegaar
authorised development quota contingent
automation automatie
auto-purification zelfreiniging
auxilliary handle extra handgreep (van boor)
avalanche lawine
avulsion verwildering
awl priem / els
awning markies (zonnescherm)
ax(e) (hak)bijl
axial pump schroefpomp
axial-flow pump axiaalpomp
axis spil
axis of the level tube richtlijn
axle as; spil
azimuth azimuth
back rug (van zaag)
back door achterdeur
back paper grondpapier
back plate grondplaat (van slot)
back post achterhar
back siphonage leeghevelen
back support rugsteun
back up opstuwen
back viev, rear view achteraanzicht
back wall achterwand
backacter lepelbagger
backfill vulgrond / achtervulling / weer opvullen
backfilling achter(aan)vulling / het weer opvullen
backflow terugstroming
backhoe graafarm
backhoe controls graafarmbediening
backhoe loader wiellader
backing paper grondpapier (behangen)
backsight terugrichten
backward bucket graafarm (op wiellader)
backward bucket cylinder bakcilinder
backwater bovenwater
backwater curve stuwkromme
bacteria bed biologisch filter; contactbed; oxydatiebed
baffle chicane; duikschot; verdeelschot
baffle pier krib
bag of cement zak cement
bailey binnenplaats (van burcht)
bakelite bakeliet
balance beam boom; duwboom
balance gate tolklep
balance pond regelvijver
balcony balkon
balcony door balkondeur
balcony fence balkonhek
balk balk / vierkant bezaagde hout
ball assembly balonderdeel (kraan)
ball bearing kogellager
ball cock vlotter (wc)
ball joint kogelverbinding
ball peen bol (van bankhamer)
ball peen / pein hammer bankhamer
ball value kogelafsluiter
ball valve balafsluiter
ballast ballast; ballasten; funderingsmateriaal
ballast stone zinksteen
ballasting materials bezinkingsmaterialen
ballflower bal in bloembladen (ornament)
ball-type mixer tap bolltypekraan
baluster baluster / trapstijl
balustrade balustrade
bamboo bamboe
band chain meetband
bandalling bandalling
banderolle jalon
bandsaw lintzaag
bandsawing machine lintzaagmachine
banister balustrade
bank bank; oever
bank contour oeverlijn
bank erosion oevererosie
bank pier oeverpijler
bank protection oeververdediging
bank protection works boordvoorzieningen
bank revetment oeverbekleding
bank slide oeverafschuiving; oeverval
bank storage oeverberging
bank suction oeverzuiging
bank trestle oeverjuk
banket banket; tussenberm
banking bankvorming
banking, cant verkanting
bank-protection works oeververdedigingswerken; oeverwerken
banqueting hall banketzaal / eetzaal
banquette berm
bar bank; brandingsrug; drempel; staaf; stang; zandbank
bar bender (beton)vlechter (persoon)
bar bending machine staafbuigmachine
bar tracery streepjesmaaswerk / streepestracering
barbed wire prikkeldraad
barbican barbacane (burcht)
barbwire prikkeldraad
bare onbedekt (i.v.m. bedrading)
bare wood blank hout, onbewerkt hout
barge bak; lichter
barge train sleep
bargeboard gevellijst / windveer
barge-unloading suctiondredger bakkenzuiger
bark bast (schors)
Baroque barok
Baroque (bn) barok
barrack buildings kazerne
barrage stuw
barrel vault tongewelf
barring bankvorming; drempelvorming
barrow kruiwagen
bartizan arkel / erkertoren (vesting / burcht)
basalt basalt
basalt block basaltzuil
basalt blocks basaltblokken
basalt chippings basaltslag
basalt pitching blocks basaltzetting
base coarse bindlaag
base coat grondlaag (b.v. bij verf- en pleisterwerk)
base course cementraam /sokkel
base dicharge basis afvoer
base line basislijn
base plate basisvlak (cirkelzaag)
basement souterrain / kelder / kelderverdieping
basement stairs keldertrap
basement wall kelderwand
basement window kelderraam
basic module basismodulus (bouwkunde)
basilica basilica (bouwkunde)
basin wasbak / fonteintje
basin capacity. komberging
basin storage komberging
basket arch korfboog (bouw)
basket handle korfboog (bouwkunde)
basket weave pattern geweven patroon (van parketvloer)
bas-relief bas-reliëf
bastion bastion (vesting)
bat faggot rijsbos
batement light maaswerkvenster(deel) (in spitsboog)
bath bad
bath and shower mixer douche- en badleiding (loodgieterij)
bath fan badkamerventilator
bath faucet badkraan
bath platform badrand
bath vanities toiletkast
bathroom badkamer
bathroom accessories badkameraccessoires
batten panlat (i.v.m. dakbedekking); panlat / rachel / tengel
batten door plankendeur
batten gauge mal voor bepalen van afstand tussen panlatten
batter helling
batter level hellingmeter
batter pile schoorpaal
batterboard bouwplank
battery drilling machine accuboormachine
battlement borstwering (b.v. van kasteel)
Bauhaus idem
baulk balk / vierkant bezaagde hout
bauxite bauxiet
bay lnsteekhaven
bay system vakwerksysteem
bay window erker
bayonet fitting bajonetfittng
be suspended zweven
beach strand
beach erosion strandafbreuk
beach groyne kusthoofd; strandhoofd
beach profile strandprofiel
beach protection strandverdediging
beaching stortlaag
beach-protection works strandverdedigingswerken
beacon afbakenen; bebakenen
beaconing afbakening; bebakening
bead kraal; zoom
bead moulding kraallijst / parellijst
bead-and-dart moulding parellijst
beading afdeklat (op vloer); kraal / lijstwerk
beading hammer vlakhamer (loodgieterij)
beading pins bagetnaalden
beading swage vlakhamer (loodgieterij)
beadwork kraal / lijstwerk
beam balk
beam bridge brugconstructie met contactliggers
beam compass staafpasser (loodgieterij)
beam compasses staafpasser
beam head balkkop
beam trammel staafpasser (loodgieterij)
bear dragen / ondersteunen
bearer stut / steun
bearer cable hijskabel
bearing dragend; lager; ondersteuning / drager / draagbalk / draagvlak; oplegging; oplegvlak; peiling
bearing capacity draagvermogen
bearing coarse dragende laag / dragend verband
bearing force draagkracht
bearing pile draagpaal / drukpaal
bearing stress oplegreactie
bearing surface draagvlak
bearing wall draagmuur / dragende muur / steunmuur
bear-trap weir dakstuw
beater houten hamer
bed bedding; bodem
bed configuration bodemconfiguratie
bed current bodemstroom
bed elevation bodemligging
bed erosion bodemerosie
bed expansion beddingverwijding
bed filtration bodem-filtratie
bed friction bodemwrijving
bed joint lintvoeg
bed line bodemlijn
bed load bodemateriaal
bed lowering bedding verlaging
bed material bodemateriaal
bed morphology bodemmorfologie
bed narrowing beddingversmalling
bed protection bodemverdediging
bed protection works bodemverdedigingswerken
bed raising beddingsverhoging
bed relief bodemrelief
bed ripple bodemribbel
bed roughness bodemruwheid
bed sealing bodemafdichting; bodemdichting
bed slope bodemverhang; bodemverhang / beddingverhang
bed widening bedding-verbreding
bedding werkvloer
bedding mortar bedspecie
bedform beddingform
bed-level recorder bodemhoogtemeter
bedload formula bodemtransportformule
bedload measurement bodemtransportmeting
bedload sampler bodemtransportmeter
bedload transport bodemtransport
bedrock dalbodem
bedroom slaapkamer
beech wood beukenhout
beetlehead heiblok
behind the dike binnendijks
belfry klokkentoren / belfort (van kerk)
belfry window galmgat (kerk)
bell klok (in stortbak van wc)
bell dolphin klokvormige dukdalf
bell push drukknop (voor bel)
bell roof klokdak
bell tower klokkentoren
bell valve klokafsluiter
bell-end moereind
bellmouth spillway klokvormige overlaat
belt conveyor transportband
belt sander bandschuurmachine
bench berm; werkbank
bench drill tafelboor
bench drilling machine tafelboormachine
bench grinder dubbele slijpmachine / tafelslijpmachine
bench hammer bankhamer
bench hook bankhaak / klemhaak
bench mark hoogtemerk; vaste hoogte
bench plane blokschaaf
bench sander tafelschuurmachine
bench tool tafeltoestel / tafelgereedschap
bench tools werkbankgereedschappen
bench welder / bench welding machine tafellasmachine
bench worker bankwerker
benching iron baaksokkel; sokkel
benchmark peil
benchtop cut-off machine afkortzaagbank
benchvice bankschroef
benchwork bankwerk
bend bocht; bocht (bochtstuk) (loodgieterij); bochtstuk; boog
bend loss bochtverlies
bending buigdrukvastheid; buiging
bending formula buigingsformule
bending iron buigijzer (plooi-ijzer)
bending machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
bending moment buigend moment
bending schedule buigstaat
bending stress buigspanning
bending table buigplank (plooiplank) / plooibank
bending test buigproef
bending-moment diagram momentenlijn
bent nose plier krombektang
bent spanner draaisleutel
bent tools gebogen beitels
bentonite bentoniet
berm berm
berth aanleggen
berth, berthing place aanlegplaats
berthing quay aanlegkade
berthing structure aanlegconstructie
besom handbezem (veger)
bevel afschuining / schuine kant
bevel (ww) afschuinen / bewerken met schuine kant
bevel off afsnuiten
bevel welding versteklassen
bevelled edges schuine rand / afgeschuinde kant
bevelled-edge chisel steekbeitel
bib tap plugkraan
bidet bidet
Biedermeier biedermeier(stijl)
bifurcate aftakken
bifurcation aftakking; riviersplitsing; splitsing; stroomsplitsing; verdeelpunt
bill of quantities bestek / kostenraming / begroting (bouw)
bill of quantitites (quanta) bestek / kostenraming begroting
billet blokvormige versiering van lijstwerk
bi-metal bi-metaal
binder bindmiddel
binding agent bindmiddel
binding wire vlechtdraad
bio-ecological construction bio-ecologisch bouwen
biological filter biologisch filter
biscuit join(t)er lamellenfrees
bit boorijzer
bitumen bitumen
bituminous emulsion bitumenemulsie
bituminous mixture bitumineus mengsel
bituminous roofing (asphalt) bitumineuze dakbedekking
blackboard paint schoolbordenverf
blade blad (van mes / rotor of schroef); loopschoep; schoep
blade guard zaagkap / zaagbladbeveiliging
blade height adjustment hoogte-instelling van zaagblad
blade lift cylinder hefcilinder (op bulldozer)
blade lifting mechanism bladhefmechanisme
blade locking bolt zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade rotation mechanism bladdraaimechanisme
blade tilting lock zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade tilting mechanism zaagbladinstelling (cirkelzaag)
blank wall blinde muur
blanket insulation bouwdeken
blast opblazen; springen
blast-furnace cement hoogovencement
blast-furnace slags hoogovenslakken
bleeder de vul- en tapkraan
bleeder valve aftapplug (radiator)
blind blind, zonnescherm
blind arcade / arcading blinde arcade
blind floor ondervloer
blind niche blinde nis
blind nut dopmoer
blind river-channel dode rivierarm
blind riveting pliers blindklinktang
blind wall blinde muur
blinding bed werkvloer
blister bladder
block (huizen)blok
block (ww) opvullen
block of flats flatgebouw / etagebouw /galerijflat
block pavement blokbestrating
block plane blokschaaf
block saw kapzaag, blokzaag
block step trapelement
blockage verstopping
blockboard meubelplaat
blow wel
blow torch brander / soldeerlamp
blowlamp soldeerlamp / soldeerbrander
blow-off ontstoppingsstuk
board plank
board (ww) betimmeren
board foot 144 kubieke duim (0,00236 m3)
board insulation vloerisolatie
boarding beplanking / betimmering
boardplatform steigervloer
boards steigervloer
boaster hakbeitel
bob schietlood
bobbin bobine (elektra)
body casco
bogie onderstel (van hijskraan)
boil koken; wel
boiler boiler / ketel; ketel
boiler room verwarmingsruimte / verwarmingskelder
boiling point kookpunt
bollard bolder; meerkop
bolster (chisel) steenbeitel / metselaarsbeitel
bolt (slot)bout; bout; bouten
bolt auger boutboor
bolt chisel ritsbeitel
bolt cotter boutspie
bolt cutter bout(en)snijder/boutenschaar
bolt head houtkop
bolted frame timber wartelbalk (bekisting)
bolted yoke wartelbalk (bekisting)
bond (steen)verband / metselverband
bond (ww) in verband metselen
bond course patijtsverband
bond length aanhechtingslengte
bond resistance aanhechtweerstand
bond stress aanhechtspanning
bonder kop
bonding material montagekit
bonding terminal geleidingdbrug (op zekeringkast)
bone zichten
boning rod zicht
bonnet kap (in sommige kranen)
boom giek (van hijskraan en ook van graaftoestel)
boom cylinder hefcilinder (b.v. op graafmachine)
boom, jib giek
bore boor; boring; inwendige diameter; vloedbranding
bore (ww) (een gat) boren
bore hole boorgat
bore meal boormeel / boorgruis / boorsel
borehole boorgat
boring boring
boss rozet / sluitsteen (ornament op zuil)
bottom bodem
bottom contraction bodemcontractie
bottom culvert aftapkoker
bottom current onderstroom
bottom eddy bodemneer; grondneer
bottom flange onderflens
bottom hung projecting window valraam
bottom lining bekistingsvloer; bodembekleding; bodemvoorziening
bottom protection bodembescherming
bottom rail onderregel (van deur)
bottom ripple bodemribbel
bottom sample bodemmonster
bottom sampler bodemmonsternemer
bottom shuttering bekistingsvloer
bottom slope bodemverhang
bottom stair aanzettrede
bottom step aantrede / bloktrede (van trap)
bottom support onderaanslag
bottom view onderaanzicht
bottom width bodembreedte
boulder kei
boulder clay keileem
boulevard boulevard
Bound geluid
boundary grensvlak
boundary angle grenshoek
boundary condition randvoorwaarde
boundary energy grensvlakenergie
boundary lake randmeer
boundary layer grenslaag
boundary layer phenomenon grenslaagverschijnsel
boundary layer theory grenslaagtheorie
bow saw beugelzaag / boogzaag
bow steering kopbesturing
bow wave boeggolf
bow window erkerraam
box koker
box beam doosligger
box caisson doosvormige caisson
box cutter stanleymes
box girder doosligger
box gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
box pallet kistpallet
box wrench steeksleutel
boxroom (ong.) rommelkamer / zolder
boxroom door zolderkamerdeur
brace schoor; stempel
braced arch vakwerkboog
bracing schoren (ook van brug); verstijving
bracket console (loodgieterij)
bracket for fluorescent tubes houder voor tl-buis
brackish brak
brad spijker zonder kop
bradawl platte els
braiding verwildering
branch aftakken; aftakking; aftakking / afsplitsing; sekundairleiding; vertakken; vertakking
branch duct aftakkanaal (verwarmingssysteem)
branch in a pipeline buisvertakking
branch loss aftakkingsverlies
branch return pipe aftakafvoerleiding
branch supply line aftaktoevoerleiding (i.v.m. verwarming))
brass koper / messing / geelkoper
brass wire koperdraad
brattice privaat (in burcht / kasteel)
braze / brazing (hard)solderen
brazer hardsoldeer
Brazilian rosewood jacarandahout
brazing alloy soldeerlegering
brazing compound hardsoldeermassa
brazing lamp soldeerlamp
brazing preform hardsoldeermal
brazing seam soldeernaad
brazing tong soldeertang
breach doorbraak
break branden; breken
break adrift anker, van het -slaan
break up kruien
breaker height brekerhoogte
breaking branding
breaking depth brekerdiepte
breaking strength breuksterkte; breukvastheid
breaking stress breukspanning
breakwater golfbreker
breast borstwering
breast drill booromslag
breastwork borstwering (b.v. van burcht)
breech broekstuk (van dakpan)
breeze block wall blokkenwand
bricanion steengaas
Bricanion lathing steengaas
brick baksteen / metselsteen; klinker
brick (bn) gemetseld(e) ... / bakstenen ...
brick (ww) metselen
brick and mortal wall gemetselde muur
brick arch boog
brick assembly technique baksteenmontagebouw
brick bolster steenbeitel / metselaarsbeitel
brick bond steenverband
brick chimney gemetselde schoorsteen
brick chisel steenbeitel
brick clay steenaarde / steenklei
brick cobelling overkragen
brick construction muurwerk / metselwerk / baksteenbouw
brick crusher steenbreker
brick foundation gemetselde fundering
brick hammer kaphamer
brick in inmetselen
brick kiln baksteenoven
brick layer vlijlaag
brick lining steenbekleding / bekleding met metselwerk
brick masonry baksteenmetselwerk
brick mill steenpers
brick mould steenvorm
brick nogging vakwerk (metselwerk tussen houtwerk)
brick over dichtmetselen
brick pavement klinkerbestrating
brick paving baksteenvloer; klinkerbestrating
brick road klinkerweg
brick sample steenmonster
brick size baksteenformaat
brick soling (laid on edge) straatlaag
brick up dichtmetselen / inmetselen / bemetselen
brick veneer baksteenbekleding
brick wall bakstenen muur / buitenmuur
brick-bond woodstrip flooring stroken (parketvloerpatroon)
brickfield steenfabriek
brickie (BE, slang) metselaar
bricking in inmetseling
bricklayer metselaar
bricklayer's hammer metselkaphamer / kaphamer
bricklayer's labourer opperman
bricklayer's tools metselaarsgereedschap
bricklaying metselen / metselwerk
bricklaying tools metselaarsgereedschap
brickmaker's strike strijkbord
brickmason (AE) metselaar
brickmason's hammer kaphamer
brickmason's tools metselaarsgereedschap
brick-moulding machine steenpers
brick-on-edge coping rollaag
brickstone baksteen
brickstone masonry baksteenmetselwerk
brickwork metselwerk / muurwerk / bemetseling / ommetseling
brickwork base metselwerk
brickwork bond metselverband
brickwork construction metselwerk
brickwork for rendering vuilwerk / vuil metselwerk
brickwork foundation gemetselde fundering
brickwork joint metselvoeg / muurvoeg
brickwork support klip / gemetselde ondersteuning
brickworks steenfabriek
bricky bakstenen / baksteen... / steenachtig
brickyard steenfabriek
bridge brug; overbruggen
bridge abutment bruglandhoofd
bridge bearing oplegging
bridge building bruggenbouw
bridge construction bruggenbouw
bridge deck brugdek
bridge passage brugopening; doorvaartopening
bridge pier brugpijler
bridge strut pijler
bridge trestle brugjuk
bridgehead bruggenhoofd
bridging klampwerk (van houtskelet)
bristles borstelhaar (van verfkwast)
British Standards Institution British Standards Institution
broach roof tentdak
broad axe / broadax brede bijl
broad-crested weir lange overlaat
broad-flanged beam breedflensbalk
brook beek
broom handle bezemsteel
broomstick bezemsteel
Brownian movement Brownse beweging
brush kwast
brush (ww) strijken (met verf)
brush on opstrijken (met kwast)
brush set kwastenset
brush stroke streek (van kwast)
brush with weight spiraalwisser met veegkogel
brushing lacquer kwastlak / strijklak
brushing layer afkwastlaag
brushing paint strijkverf
brushmarks opstreek (van verf)
brutalism brutalisme
bubble bel; luchtbel
bucket bak; dieplepel / (graaf)bak; emmer; schoep
bucket capacity emmerinhoud
bucket cylinder bakcilinder (b.v. op wiellader)
bucket dredger emmerbaggermolen
bucket elevator emmerladder
bucket hinge pin scharnier van graafarm
bucket ladder emmerladder
bucket lever bakscharnier (b.v. op wilelader)
bucket tooth / teeth baktand(en) (op graafbak)
buckle knik; knikken
buckling load knikbelasting
bucksaw spanzaag
build bouw / constructie; bouwen
build (ww) bouwen
build a wall around ommuren
build extension aanbouwen (een nieuw gedeelte vastbouwen)
build in inbouwen (in iets anders bouwen)
build of / out of optrekken van
build on aanbouwen / bijbouwen
build out uitbouwen
build over bebouwen / volbouwen
build round inbouwen
build together aaneenbouwen
build up opbouwen / ontwikkelen
build up (vaak pass.) bebouwen / volbouwen
build up a foundation een fundament metselen / optrekken
build with brick metselen
builder bouwer / constructeur / aannemer
builder and contractor bouwondernemer
builder's estimate bestek
builder's finish hardware bouwbeslag
builder's hoist bouwlier; bouwlift
builder's labourer opperman
builder's level waterpas
builder's manager hoofduitvoerder
builders' merchant bouwmaterialenhandel
builder's tape meetband
builder's winch lier (bij aannemers werk)
building bouw(werk) / constructie / gebouw; bouwen; bouwkunde; bouwtechniek
building and loan association hypotheekbank / bouwfonds
building area (grootte van ) bouwterrein / bouwgebied
building ban bouwverbod
building block bouwblok / metselblok / bouwsteen
building board bouwplaat (gipsplaat)
building brick bouwsteen / metselsteen
building byelaw bouwverordening
building by-law bouwverordening
building by-laws bouwverordening
building capacity bouwvolume
building capital bouwkapitaal
building code bouwverordening; bouwverordening / bouwvoorschrift(en)
building code(s) bouwvoorschrift(en)
building commission bouwcommissie
building company bouwmaatschappij
building complex gebouwencomplex
building component bouwelement
building concession bouwconcessie
building contract aannemingsovereenkomst / bouwcontract
building contractor aannemer / bouwondernemer
building costs bouwkosten / aanlegkosten
building crane bouwkraan
building credit bouwkrediet
building density (planologie) bebouwingsdichtheid
building department bouwtoezicht (gemeentelijk orgaan)
building design bouwontwerp
building drain grondleiding (riolering)
building element bouwelement
building engineer bouwkundig ingenieur
building estate bouwgrondcomplex / bouwterrein
building excavation bouwput
building excavation for foundations funderingput
building extension aanbouw
building foreman uitvoerder
building frame constructiebok
building freeze bouwstop
building fund bouwfonds
building glazier glazenier
building ground construction bouwgrond
building implements bouwgereedschappen
building industry bouwnijverheid
building inspection bouwcontrole; bouwtoezicht
building inspector bouwinspecteur
building inspectors bouwpolitie
building instructions bouwvoorschriften
building insurance opstalverzekering (van gebouw)
building land bouwgrond / bouwterrein
building law bouwrecht / bouwverordening
building lease langlopende pacht
building licence bouwvergunning
building line rooilijn
building lot bouwgrond / bouwterrein
building lot (AE) / building site bouwterrein / bouwkavel
building machine machine voor grondverzet
building maintenance service gebouwenonderhoudsdienst
building material bouwmateriaal; bouwstof
building material(s) bouwmateriaal / bouwmaterialen
building mechanics bouwmechanica
building method bouwmethode
building mortar metselspecie
building occupations bouwberoepen
building of public utilities utiliteitsbouw
building paper bouwpapier
building permit bouwvergunning
building physics bouwfysica
building pit bouwput
building plan bouwplan
building plastic folie / bouwfolie
building platform bouwsteiger
building plot (bouw)perceel / stuk bouwgrond / bouwterrein; bouwgrond
building programme bouwprogramma
building project bouwproject
building protection gebouwenbeveiliging
building quality bouwtechnische kwaliteit
building regulations bebouwingsvoorschriften; bouwverordening
building scheme bouwplan / bebouwingsschema
building security gebouwenbeveiliging
building sewer terreinriolering / buitenriolering / huisriolering
building sickness sickbuildingsyndroom
building site bouwplaats / bouwterrein / bouwgrond; bouwterrein
building site equipment bouwplaatsinrichting
building site latrine w.c.
building society hypotheekbank / bouwfonds
building standards bouwnorm
building stone bouwsteen / steen
building structure bouwsel / bouwwerk / constructie
building subsidy bouwpremie
building sum aanneemsom
building supervision bouwtoezicht
building supervisor bouwopzichter
building supervisor's office directiekeet
building system bouwmethode / bouwsysteem; bouwsysteem
building team bouwteam
building technique bouwtechniek
building timber bouwhout / werkhout / constructiehout
building tools bouwgereedschap
building trade bouwbedrijf (als bedrijfstak) / bouwvak
building up opbouw
building worker bouwvakarbeider
building-in plan inbouwplan
building-materials testing laboratory laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek
buildings bebouwing (huizen / gebouwen)
building-up time opbouwtijd
built up samengesteld
built-in inbouw- / ingebouwd / aangebracht in
built-in cupboard ingebouwde kast / inbouwkast / vaste kast
built-in fitting ingebouwde aansluiting (mbt pijpen / buizen)
built-in kitchen inbouwkeuken
built-in signal splitter inbouwkoppelfilter (antenne)
built-in switch inbouwschakelaar
built-in wall ventilator ingebouwde muurventilator / inbouwventilator
built-up bebouwd / volgebouwd
built-up area bebouwde kom
built-up beam samengestelde ligger
built-up column samengestelde kolom
built-up frame samengestelde draagconstructie
built-up girder geconstrueerde ligger / samengestelde draagbalk; samengestelde ligger
built-up layer opbouwlaag
built-up roof truss vakwerkspant
built-up roofing dakbedekking
built-up truss vakwerkspant
bulb kraal; lamp / peer / gloeilamp
bulb angle kraalhoekprofiel
bulb-light gloeilamp
bulbous cupola peerspits / bolspits (op kerk)
bulge uitwijken / uit elkaar wijken
bulging buik (van zaag)
bulk cement bulkcement
bulk concrete ongewapend beton
bulk density volumegewicht
bulkhead beschoeiing; waterdichte scheidingswand
bulkhead elbow bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead gate waterdicht schot
bulkhead plating schotbeplating
bulkhead socket (elektr) paneelstekkerbus
bulkhead stiffener schotstijl
bulkhead tee bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead union bevestigbaar pijpkoppelstuk
bulldozer (grond)schuiver / grondverzetmachine; bulldozer
bullet roofing tile kruispan
bulletproof glass kogelvrij glas
bullnose afronding
bull-nosed scissors behangersschaar
bull's eye ossenoog / oeil-de-boeuf (rond venster in b.v. kerk)
bull's eye window rond dakvenster
bungalow bungalow
buoy beboeien; boei
buoyage beboeiing
burl knoest / noest (in hout)
burn off afbranden, afföhnen
burner brander
burner gas tube brandergasleiding (op boiler)
burnisher polijster
burr (specie)baard
burr (ww) afbramen
burr of mortar baard
bush bus / mof / huls
but tree beer
butt deurhengsel / scharnier
butt hinge deurscharnier / vouwscharnier
butt joint stootvoeg / las / naad / stuikvoeg
butt weld stompe las; stuiklas / stompe las
butted paper edges gestoten naad (behangen)
butterfly nut vleugelmoer
butterfly tie spouwanker (gebruikt bij spouwmuren)
butterfly valve smoorklep; vlinderklep
buttres steunbeer / steun / schoor / steunpilaar
buttres (ww) versterken met steunbeer / steun
buttress steunbeer
buttweld(ing) (ww) stomplassen / stuiklassen
butyl rubber butylrubber
buyer afnemer
buzz saw (metaal)cirkelzaag
buzzer zoemer
bypass omleidingskanaal
bypass channel omleidingskanaal
Byzantine Byzantijns
cab cabine
cabinet kast / bergruimte
cabinet brace kastschoor
cabinet foot kastvoet
cabinet front kastfront
cabinet guide kastgeleiding
cabinet half kasthelft
cabinet maker meubelmaker / schrijnwerker
cabinet mitre kastverstek
cabinet rasp kabinetrasp
cabinet varnish meubelvernis
cabinet wood schrijnwerkershout
cabinet-making schrijnwerk
cable kabel; kabel / leiding / snoer (elektra)
cable armouring armering
cable bundle leidingbundel
cable clip kabelbeugel
cable core kabelader / kabelhart
cable duct kabelgoot
cable network kabelnet
cable sleeve kabelmof
cable stripper knife kabelmes
cable-stayed bridge tuibrug
cableway kabelbaan
caisson caisson; put
caisson foundation puttenfundering
calculate (be)rekenen
calculating and measuring rekenen en meten
calculus analyse
calibrate calibreren; ijken; tareren
calibration calibratie; ijking; tarering
calibration curve ijkgrafiek; ijkkromme
calibre boring; inwendige diameter
caliper (AE) fithaak
call button spreekschakelaar (b.v. van huistelefoon)
call for tender aanbesteden
call for tenders aanbesteden
cam ring nokkenring (op booromslag)
camber deurkas; kas; tonrondte; toog, zeeg; uitsparing
came roede voor glas-in-loodraam
campanile campanile (oudheid)
can of paint verfblik / verfbus
canal kanaal; vericale groef (bouwkunde)
canal bed kanaalbodem
canal crossing kanaalkruising
canal dike kanaaldijk
canal harbour kanaalhaven
canal level kanaalpeil
canal lift scheepslift
canal lock kanaalsluis
canal mouth kanaalmonding
canal reach kanaalpand
canal slope kanaaltalud
canal surrounding a reclamed lake ringvaart
canal system kanalenstelsel
canalization kanalisatie
canalize kanaliseren
canopy afdak / luifel / overkapping / wimberg
cant waterslag / helling / verkanting
canteen kantine
cantilever overstek; vrijdragende ligger
cap afdekking; deksloof; kapiteel / muurafdekking (bouwkunde)
cap iron keerbeitel (van schaaf)
cap nut dopmoer
capacity capaciteit; opbrengst
cape chisel ritsbeitel
capilarymeter capillarimeter
capillarity capillariteit
capillary capillair; haarvat
capillary pressure capillaire druk
capillary rise capillaire opstijging
capillary tube capillaire buis
capillary water capillair water
capillary wave capillaire golf
capital kapiteel
caponiere caponière (vesting)
capped nut dopmoer
capping ezelsrug
capstan kaapstander
capstan head spilkop
capstone afdeksteen; dekzerk
carcass ruwbouw
carcass work cascobouw
cardboard karton
cardboard cutter stanleymes
carpenter timmerman
carpenter (ww) timmeren
carpenter's apron voorschoot
carpenter's bench schaafbank
carpenter's hammer timmermanshamer / lattenhamer
carpenter's hitch timmersteek
carpenters level timmermanswaterpas; waterpas
carpenter's pencil timmermanspotlood
carpenter's pincer nijptang
carpenter's square winkelhaak
carpenter's tools timmermansgereedschap
carpenter's work timmermanswerk
carpenter's workshop timmerwinkel / timmermanswerkplaats
carpenter's yard timmerwerf
carpentry timmermanswerkrf / getimmerte
carpentry work bouwtimmeren
carpet tapijt
carpet strip loper (tapijt)
carpeting tapijt
carport carport
carriage bolt schroefbout
carriage piece middenboom (van trap)
carrying rope draagkabel (van brug)
cartography kartografie
cartouche cartouche (ornament); idem (ovaal schild met lijst van lofwerk)
cartridge patroon / cartridge
cartridge fuse buisveiligheid (elektra)
cartridge mixer schijfkraan
cartridge stem spindel (van kraan)
carve snijden / houwen / hakken / beitelen / krassen
carve out uitsnijden / afsnijden / (uit)houwen
carve wood into a figure een figuur snijden uit hout
carver houtsnijder
caryatid kariatide (vrouwenbeeld als schoorzuil of pilaster)
cascade cascade; getrapte leiding; waterval
casein adhesive caseïnelijm
casement fastener raamboompje / vergaring (van raamluik)
casement staple vensterkram
casement stay (raam)uitzetijzer
casement window stolpraam / naar binnen openslaand raam
casing kozijn, mantel
cast glass gegoten glas
cast iron gietijzer
cast stone kunststeen / betonsteen
castellated nut kroonmoer
castle burcht / kasteel
castle nut kroonmoer
cat ladder dakladder / steekladder
catacomb catacombe
cataract waterval
catch neus / nok (van bout)
catch drain cavaliersloot
catch feeder irrigatiesloot
catchment area stroomgebied
catchwater cavaliersloot
catenary kettinglijn
caterpillar gate walsdeur
cathedral kathedraal
caulk (dicht)stuiken; breeuwen
caulk gun afdichtingspistool
caulked seam kooknaad
caulking breeuwing; rugvulling
caulking chisel kookbeitel (of kauwbeitel?)
caulking compound dichtingsmateriaal
caulking gun afdichtingspistool
caulking material dichtingsmateriaal
caulking strip voegstrip
caulking tool breeuwijzer; kookbeitel
causeway dam
caustic bijtmiddel
cave afkalven
cave in inkalven
cavetto spiegel (i.v.m. gewelf)
cavetto vault spiegelgewelf
caving afkalving; inkalving
cavitate caviteren
cavitation cavitatie
cavitation erosion cavitatie-erosie
cavitation tunnel cavitatietunnel
cavity spouw
cavity wall spouwmuur
cavity wall insulation buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie
ceiling plafond, zoldering
ceiling beam vloerbalk
ceiling heating plafondverwarming
ceiling joint muurplaat van hoog model (loodgieterij)
ceiling joist tussenbalk (van dak) / zolderbalk / vloerbalk
ceiling outlet plafondrooster
ceiling paper plafondbehang
ceiling paperhanger stempel (om plafonds te behangen)
ceiling plaster stucwerk
ceiling structure plafondconstructie
celerity voortplantingssnelheid
celestial pole hemelpool
cella cella (van tempel)
cellar kelder / ondergrondse bergplaats
cellar window kelderraam / koekoek
cellarage kelderruimte / kelder(s)
cellular cofferdam cellendamwand
cellular concrete cellenbeton
cellular concrete brick metselsteen / cellenbeton
cement cement; cementeren
cement (ww) cementeren
cement bin cementsilo
cement block cementtegel
cement clinker cementklinker
cement coating cementlaag / cementbedekking
cement concrete cementbeton
cement felt cementvilt
cement floor cementvloer
cement gel cementgel
cement gin cementkanon
cement grout cementmelk
cement grouting cementinjectie
cement gun cementspuit / cementpistool
cement hydration cementhydratatie
cement injection cementinjectie
cement joint cementvoeg
cement lining cementbekleding
cement mixer cementmolen
cement mortar cementmortel / cementspecie; cementspecie
cement paste cementbrij / cementmelk
cement plaster cementpleister
cement plastering cementbepleistering
cement rendering cementpleister
cement retarder verhardingsvertrager
cement roofing tile betonpan
cement rubber latex cementrubber
cement screed cementdekvloer
cement silo cementsilo
cement skin cementhuid
cement slab cementplaat
cement slurry cementbrij / cementmelk / cementpap
cement spray gun mortelspuit
cement stone cementsteen
cement store cementloods
cement tile cementtegel
cement tube cementbuis
cement water cementwater
cement-aggregate ratio cement-toeslagverhouding
cementation cementering / cementatie
cemented gecementeerd
cemented steel cementstaal / cementeerstaal
cementing chest cementeerkist
cementing powder cementeerpoeder
cement-render aanbranden / met mortel bestrijken
cement-sand ratio cement-zandverhouding
center lnspelen
center line hartlijn
center to center hart op hart
center tower vieringstoren (van kerk)
center... zie centre ...
central heating centrale verwarming
central heating boiler cv-ketel
central heating furnace centrale-verwarmingsketel (olieketel)
central heating of a block of flats blokverwarming
central nave middenschip (van kerk / moskee)
central span, midspan middenoverspanning
central stile middenstijl (van deur)
central tower vieringstoren (van kerk)
central trestle stroomjuk
centre formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centre bit centerboor
centre joint middenvoeg
centre line hartlijn (bouwkunde)
centre line of stairs klimlijn
centre of gravity zwaartepunt
centre of pressure drukpunt; perspunt
centre post spil (van hijskraan)
centre punch centerpons / keurnagel / kornagel
centre support middenstijl (bouw)
centre to centre hart-op-hart
centrifugal pump centrifugaalpomp
centrifugate centrifugeren
centrifugated concrete centrifugaalbeton
centrifuge centrifuge
centring formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centring device centreermiddel
centring point centerpoint (op boorkop)
centroid neutrale lijn
ceramic tile keramische tegel
certificate attest, certificaat
cess pit beerput; schachtput
chain cutter kettingfrees
chain guide kettinggeleider
chain lock gekoppelde sluis
chain man meetbandbediende
chain of triangles driehoeksketting
chain pipe wrench kettingsleutel
chain pump kettingpomp
chainage afstand
chainsaw kettingzaag
chaitya tjaitja (kleine stoepa)
chalk kalk
chalk line krijtstreep; smetlijn
chalk mark krijtstreep
chalk putty kalkkit
chalk stone krijtsteen
chalked string slaglijn (behangen)
chalky clay krijthoudende klei
chalky soil kalkhoudende grond / krijtgrond
chamber kolk
chamber length kolklengte
chamber volume kolkinhoud
chamber width kolkbreedte; kolkwijdte
chamfering hammer rekhamer (loodgieterij)
chancel koor (van een kerk)
change face doorslaan
change in section profielverandering
channel geul; open leiding
channel iron U-staal
channel method geulmethode
channel section U-profiel
channel system geulenstelsel
channel(l)ing voorwerp met groeven (bouwkunde)
Chanoine shutter Chanoine-klep
Chanoine shutter weir Chanoine-klepstuw
Chantilly parquet Chantillyparket
chapel kapel
chapiter kapiteel
chaplet stuk paternosterwerk (bouwkunde)
charger batterijoplader
charging door de klep
check controle; landbouwstuwtje; regelwerk
check valve terugslagklep; terugslagklep (b.v. op drukregelaar)
cheek wang
cheese-head screw cilinderkopschroef
chemical gauging chemie-hydrometry
chemi-hydrometry chemie-hydrometry
chemise bekledingsmuur; schildmuur (van burcht)
chequered pattern schaakbordpatroon
cherry picker kraan (voor personen) / hoogwerker
chevet chevet (in kathedraal)
chevron chevron / keper / visgraat
chevron design zigzagmotief / visgraatmotief
chevron drain visgraatdrainage
chicane chicane
chief harbour officer havenmeester
chimney schoorsteen
chimney bond schoorsteenverband (metselwerk)
chimney breast schoorsteenmantel
chimney cap schoorsteenkap
chimney connection schoorsteenaansluiting
chimney cowl schoorsteenkap
chimney flashing de aansluiting van de schoorsteen
chimney flue schoorsteenkanaal
chimney jack schoorsteenkap
chimney piece schoorsteenmantel
chimney pot schoorsteen(pot)
chimney pot hat kachelpijp
chimney shaft schoorsteen(pot)
chimney stack / stalk (meervoudige) schoorsteen
chimney sweep(er) de schoorsteenveger
chimney top schoorsteen(pot)
china closet porseleinkast
chink kier
chip schilfer / splinter / spaander
chip (ww) afsplinteren / afbrokkelen / schilferen
chip extractor afzuigapparaat
chipax(e) kleine bijl
chipboard spaanplaat
chipping hammer lashamer
chippings steenslag
chippy timmerman
chisel beitel
chisel (ww) beitelen / afhakken (met hakbeitel)
chisel auger beitelboor
chisel edge corner dwarsnijkantpunt (van beitel)
chisel handle beitelgreep
chisel off afhakken / wegbeitelen / afsteken
chisel out uitbeitelen / uithakken / uitsnijden
chlorinate chloreren
chlorine content chloorgehalte
chlorine equivalent chloorequivalent
chlorinity chloriniteit
chlorosity chlorositeit
chock stootblok
choir koor (van kerk)
chuck de boorkop
chuck key sleutel (om boortjes mee in en uit te draaien)
church kerk
Churrigueresque churrigueresk
chute afvoergoot; steile afvoergoot; stortgoot; stortkoker
cincture band (van zuil)
cinder sintel
cinquefoil / cinque-foil vijfpas (ornamentale boog)
Cipoletti measuring weir Cipoletti meetstuw
circuit circuit (elektra)
circuit break stroomverbreking
circuit breaker onderbreker / verbreker (elektra)
circuit tester spanningsmeter
circuit vent systeemontluchting (loodgieterij)
circular cofferdam bouwkuip
circular level doosniveau
circular measuring weir cirkelvormige meetstuw
circular saw cirkelzaag
circular saw attachment cirkelzaaghulpstuk
circular saw blade cirkelzaagblad
circular sawing machine tafelcirkelzaagmachine
circular slate roof rensdak
circular weir cirkelstuw; cirkelvormige stuw
circular window rond venster
circulating pomp circulatiepomp
circulation circulatie
circumference omtrek
cistern stortbak
cistern ball tankklep (wc)
cistern lid reservoirdeksel (wc)
city (grote) stad
city architect gemeentearchitect
city centre / center stadscentrum
city planning structuurplan
city water leidingwater
civil engineer civiel ingenieur; civiel-ingenieur
civil engineering weg- en waterbouwkunde
civil works civieltechnisch / bouwkundig werk
clamp klamp / klem
clamp screw klemschroef
clamping screw klemschroef; spil (b.v. van lijmtang)
clap sill slagdrempel; sluisdrempel
clapboard dakspaan
clapotis clapotis; klapgolf
claw klem / klauw
claw bar koevoet
claw crane kraan met grijpklauwen
claw field (elektr.) klauwveld
claw field generator (elektr.) klauwveldgenerator
claw foor spanner hanepootsleutel
claw hammer klauwhamer
claw head de trekpunt
claw hook klauwhaak
claw nut klauwmoer
claw tool tandijzer
clay klei
clay sample kleimonster
clay sampler kleimonsternemer
claycore kleikist
clean brickwork schoon metselwerk
clean up saneren
cleaning eye aftapopening (in zwanenhals)
cleanout ontstoppingspunt
cleanout door asdeur (op oude stookinstallaties)
clear bouwrijp maken; dag
clear dimension binnenwerkse maat
clear land for building bouwrijp maken
clear overfall volkomen overlaat
clear span de dagmaat (i.v.m. brug)
clear width dagmaat; dagwijdte
clearance doorvaarthoogte; tussenruimte
clearance height vrije hoogte (b.v. bij trap)
clearstory lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
cleat de lat (in vloer); tengels voor opleggen van plafond
clerestory lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
cliff klif
clinker klinker
clinometer clinometer; hellingmeter; inclinometer
clog dichtslaan
cloister vault kloostergewelf
close afsluiten; dichten; sluiten
closed conduit gesloten leiding
closed traverse gesloten veelhoek
closer klezoor
closing device afsluitorgaan
closing head sluitkop (van klinknagel)
closing structure afsluitmiddel
closing velocity sluitsnelheid
closure afsluiting; dichting; sluiting
closure brick laatste steen in metsellaag
closure by means of caissons caissonsluiting
closure gap sluitgat
closure model sluitgatmodel
cloudburst wolkbreuk
clough glijdschuif
clout kopspijker
clout (nail) kopspijker
clout nail de asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
club schoothoorn / rondhout
club hammer de moker (vuist)
cluster woonerf / wooncomplex
clustered column gekoppelde zuil / bundelzuil
clutch, interlock slot
coagulate coaguleren
coagulation coagulatie
coal shovel kolenschop
coast kust
coast erosion kusterosie
coast guard kustwacht
coast line, shore line kustlijn
coast protection kustverdediging
coast survey kustonderzoek
coastal area kustgebied
coastal engineering waterbouwkunde
coastal harbour kusthaven; zeehaven
coastal inlet zeegat
coastal model kustmodel
coastal reach kustvak
coastal region kustgebied
coaster kustvaarder
coasting trade kustvaart
coast-protection works kustverdedigingswerken
coating coating, verflaag
coax socket coaxstekerbus
coax(ial) cable coaxkabel
coax(ial) plug coaxiaalsteker
cobble keitje
cocking piece schoor (van dak)
cockspur raamboompje
coconut fibre koksvezel
code of practice praktijkrichtlijn
coefficient of abrasion abrasie coefficient
coefficient of permeability doorlaatcoefficient; doorlatendheidscoëfficient; doorlatendheidsco %fficient
coffer cassette (verzonken (plafond)paneel); koffer; kolk
cofferdam kistdam; kofferdam
cohesion cohesie
coiled-coil filament de dubbelgespiraliseerde gloeidraad
coin hoek(steen) (vero.); stelwig / heok(steen)
coir fibre kokosvezel
coir-cement vezelcement>
cold bridge koudebrug
cold chisel koudbeitel / hakbeitel (voor op ijzer)
cold glaze koudglazuren
cold tap de koudwaterkraan
cold water circuit koudwatersysteem
cold water riser koudwaterstijgbuis
cold water supply koudwaterpijp / koudwatertoevoer
collapsible bench de inklapbare werkbank; inklapbare werkbank
collapsible workbench inklapbare werkbank
collar astragaal / zuilband / kolomlijst
collar beam roof steekspant
collar mattress kraagstuk
collar-head bolt kraagbout
collecting pipe verzamelleiding
collecting sewer verzamelriool
collet ashals (van bovenfrees)
collide with aanvaren
collimation error collimatiefout
collision aanvaring; borsing
collision force aanvaringskracht
colloidal mixtures colloidale mengsels
colloidal substances colloidale stoffen
colonnade colonnade, zuilenrij(oudheid)
colorimetry colorimetrie
colossal hoger dan één verdieping
colossal order kolossale orde (bouwkunde)
colour indicator verklikker
column kolom; kolom (in de bouw); zuil (b.v. in oudheid)
column box de kolombekisting (betonbouw)
column joint kolomvoeg
column lining kolombekleding
column measure kolombreedte
column pile kolompaal
column reinforcement bar versterkingszuil
column saddle kruissupport (van draaibank)
column section kolomprofiel
column shaft zuilschacht (tempels e.d.)
column socle kolomvoet (bouw)
column steel kolomstaal
column-free kolomloos
columns kolommen (in de bouw) (b.v. stalen F-kolom)
combination boiler samengestelde ketel / combiboiler
combination cutting pliers de combinatietang
combination hammer combihamer
combination plier combinatietang
combination spanner ringsteeksleutel
combined samengesteld
combined circular saw and handsaw gecombineerde cirkel- en handzaag
combined system gemengd stelsel
come to anchor anker
comminutor desintegrator; maalwerktuig
common rafter (dak)spar / de tussenspoor
common sewer gemeenschappelijk riool
communal hot-water system collectieve warmwatervoorziening
compact verdichten
compact belt sander variobandschuurmachine
compact concrete stampbeton
compact construction gedrongen bouw
compaction verdichten van grond; verdichting
companion bovenlicht
compass bestek (begrensde ruimte)
compass saw schrobzaag
compensation current compensatiestroom
complete contraction volkomen contractie
completion afbouw / oplevering
complex samengesteld
complex waves niet-enkelvoudige golven; samengestelde golven
compluvium idem (oudheid)
compo mengsel (i.h.b. pleister / stuc specie)
component bouwonderdeel
composite composierorde (vijfde klassieke bouworde); samengesteld
composite slope samengesteld beloop
compound samengesteld
compound girder samengestelde ligger
compound miter saw verstekzaagmachine
compressibility compressibiliteit; samendrukbaarheid
compressible samendrukbaar
compression coupling klemkoppeling (loodgieterij)
compression fitting klemfitting (loodgieterij)
compression test drukproef
compression testpiece drukstuk
compression, pressure druk
compressive strength buigdrukvastheid
compressive strengtn druksterkte
compressive stress drukspanning
compressor compressor; compressor / luchtperspomp
concentration concentratie
concertina-type folding door harmonicadoor
concha gewelfkap / trompetgewelf
concrete beton; cementbeton; inbetonneren
concrete (bn) van beton / betonnen
concrete (ww) betonneren / verharden / met beton bedekken
concrete aggregate toeslagmaterialen
concrete arch betongewelf
concrete arch-dam betonboogmuur / betonboogdam
concrete base course onderbouw
concrete batcher betonstorter
concrete batching and mixing plant betoncentrale
concrete beam betonnen balk / betonbalk
concrete bed betonbedding / betonbed
concrete blinding betonnen werkvloer
concrete block betonblok
concrete block protection betonblokkenverdediging
concrete block revetment betonblokkenbekleding
concrete brick metselsteen / beton
concrete bridge betonbrug
concrete bucket betonkubel (aan hijskraan)
concrete buggy japanner / stortkar
concrete casing betonmantel
concrete cement betonspecie
concrete chute betongoot
concrete column betonzuil
concrete composition betonsamenstelling / green concrete
concrete compression strength betondruksterkte
concrete compressive strength betondruksterkte
concrete construction betonbouw; betonbouwwerk / betonconstructie; betontechniek
concrete core kern van beton / betonkern
concrete corewall betonnen kernmuur
concrete cover betondekking
concrete culvert betonduiker
concrete curing nabehandeling van beton
concrete cut-off wall betonnen kwelscherm
concrete dam betondam / betonnen dam / dam van beton; stuwmuur
concrete deadman betonnen ankerstoel
concrete decay betonrot
concrete density betondichtheid
concrete design betonontwerp
concrete designer betonconstructeur
concrete diaphragm wall betonnen kwelscherm
concrete distributor betonspreidmachine
concrete draughtsman betontekenaar
concrete element betonelement
concrete facing betonbekleding
concrete factory betonfabriek
concrete fence post hekpaal (van beton)
concrete fill betonopvulling
concrete fixer betonvlechter
concrete flat pan betonplakspaan
concrete float strijkbord
concrete floor betonvloer
concrete flume betongoot
concrete footing betonvoet
concrete form betonbekisting
concrete forming betonbekisting
concrete foundation betonfundering; betonfundering / betonnen fundering
concrete frame betonskelet
concrete grade betonkwaliteit
concrete gravity dam massieve betondam
concrete guide wall betonnen geleidewerk
concrete hardening betonverharding
concrete hollow-core slab kanaalplaat
concrete infilling vulbeton
concrete lift betonlift
concrete lining betonbekleding
concrete main betonbuis
concrete membrane betonmembraan
concrete mill betonmolen
concrete mixer betonmenger / betonmengmachine; betonmolen
concrete mixer truck betonmixer (voertuig)
concrete mixing betonmengen
concrete mixing machine betonmenger / betonmengmachine
concrete mixing plant betoncentrale / betonmortelcentrale
concrete mortar betonmortel / betonspecie
concrete nail betonnagel
concrete pavement betonverharding / betonnen wegdek
concrete paving betonnen wegdek / betonverharding
concrete paving block betonklinker
concrete paving slab betontegel
concrete paving stone betonstraatklinker
concrete pile betonpaal; betonpaal / betonpijler / betonnen pijler
concrete pillar betonpijler / betonnen stijl / betonzuil
concrete pipe betonbuis
concrete placement / placing betonstorting
concrete plasticizer betonplastificeerder
concrete plywood betontriplex
concrete pouring betonstorting
concrete pump betonpomp
concrete pump hopper kubel
concrete purlin de betonnen gording
concrete quality betonkwaliteit
concrete quay betonkade
concrete reinforcement betonwapening
concrete retarder verhardingsvertrager
concrete revetment betonnen bekleding
concrete road betonweg
concrete road finisher betonafwerkmachine (wegenbouw)
concrete sand betonzand
concrete screen betonscherm
concrete sheet piling betondamwand
concrete shovel betonschop
concrete shrinkage betonkrimp
concrete skeleton betonskelet
concrete slab betonplaat; betontegel / betonplaat
concrete slab surface wegdek van betonplaten
concrete slurry betonspecie
concrete sprayer betonsproeier
concrete stone betonsteen
concrete structure betonconstructie
concrete surface betonnen wegdek
concrete tamper de handstamper
concrete technology betontechnologie
concrete test cube betonproefkubus
concrete test cubes proefkuben
concrete test cylinder betonproefcilinder
concrete testing device betonproefhamer
concrete tetrahedron betontetraëder
concrete tile betonpan / betontegel
concrete tribar betonnen tribar
concrete unit betonelement
concrete upper layer betondeklaag
concrete vibrator betontrilmachine / betontrilnaald
concrete with stone facing sierbeton
concrete work betonwerk
concrete workability verwerkbaarheid van beton
concrete worker betonafwerker
concrete-density control betondichtheidscontrole
concrete-framed construction betonskeletbouw
concreter betonwerker
concreter / concretor betonafwerker
concreter's tongs vlechttang (betonbouw)
concreting betonstorten
concreting in lifts laagsgewijs betonstorten
concretor zie concreter
conctete pipe betonbuis
condemn onbewoonbaar verklaren
condensation condensatie
condensation heat condensatiewarmte
condense condenseren
condo / concominium flatgebouw (met koopflats)
conduction conductie; geleiding
conductivity geleidbaarheid
conduit (afvoer / toevoer)kanaal / luchtkanaal; leiding
conduit duct luchtkanaal
conduit elbow normaalbocht(stuk) (elektra)
cone conus
cone bit steenbeitel / rotsbeitel
cone resistance conusweerstand
cone-penetration test conusproef
confinement bewapening
confluence samenkomst; samenvloeiing
confluence loss samenkomstverlies
congelation stolling
congelation heat stollingswarmte
conic valve kegelklep
conical conisch
conical broach roof torendak / conisch helmdak
conical washer pakking
connect aansluiten
connection aansluiting, verbinding; aansluiting
connection point aansluitpunt
connection rebars (AE) de stekeinden (betonbouw)
consistency consistentie
consisteney vloeibaarheidsgraad
console idem / karbeel(steen) / kraagsteen
consolidate dichtwalsen (b.v. van wegdek); verdichten
consolidated gestabiliseerd (van grond / zand / grind)
constellation sterrenbeeld
constriction vernauwing
construct bouwen
construction aanleg; bouw (constructie), bouwwerk, constructie; bouwen; bouwmethode; constructie; montage
construction company bouwbedrijf
construction crane bouwkraan
construction defect bouwfout
construction depth aanlegdiepte
construction dock bouwdok
construction firm bouwbedrijf
construction harbour werkhaven
construction industry bouwvak
construction industry holiday bouwvakvakantie
construction island werkeiland
construction joint constructievoeg; stortvoeg
construction management bouwdirectie
construction manager projectleider (slaat meestal op bedrijf)
construction method bouwmethode
construction of adaptable housing aanpasbaar bouwen
construction pit bouwput
construction schedule bouwschema
construction sector bouwsector
construction site bouwplaats; bouwterrein
construction terminology bouwtermen
construction work bouwkundige voorziening
construction worker bouwvakarbeider, bouwvakker
constructional component bouwelement
constructional engineer bouwkundige
constructional part constructiedeel
constructional part method bouwonderdeel
constructional physics bouwfysica
constructional steel constructiestaal
constructional timber constructiehout
constructivism constructivisme
constructivist constructivist
contact adhesive contactlijm
contact bed biologisch filter bed; contactbed; oxydatiebed
contact maker contactmaker
contact spring de contactveer
container container
continental shelf continentaal plat
continous filter continu-filter
continuity tester spanningzoeker
continuous beam doorgaande ligger
contour hoogtelijn; isohypse
contract aanbesteding; overeenkomst
contract for aannemen
contract sum aanneemsom
contract variations meer- en minderwerk
contracted price aanneemsom
contracting firm aannemersbedrijf
contracting trade aannemersvak
contraction contractie; samentrekking
contraction coefficient contractiecoefficient
contraction joint krimpvoeg
contractor aannemer
contractors' name plates reclamebord voor bouwfirma's
control meetgelegenheid
control block controleblok (b.v. op gasboiler)
control board bedieningspaneel
control bridge bedieningsbrug; dienstbrug
control cabin bedieningshuisje
control cock regelkraan
control engineering regeltechniek
control joint schijnvoeg
control panel bedieningspaneel
control structure meetinrichting
controlvlalve regelklep
convection convectie
convection flow convectiestroming
convenience outlet wandcontactdoos
convert a building verbouwen
convex arch convexe boog
conveyor (belt) transportband (transporteur)
cooling tower koeltoren
cooling water koelwater
cooling water circulation koelwatercirculatie
cooling water system koelwatersysteem
coordinate system coördinatenstelsel; co¸rdinatenstelsel
cope afdekken / bedekken (met muurkap / dakvorst)
coping afdeksteen; deklaag (bovenste rij stenen); muurkap
coping brick afdektegel
coping ledge afdekband
coping plate dekplaat (van kapiteel)
coping saw figuurzaag / beugelzaag
coping slab muurafdekplaat
coping stone deksteen / dektegel / muurafdekplaat
coping tile (af)dektegel
coping wall kapmuur
copper conductor de koperader (kern)
copper wire koperdraad
corbel kraagsteen / draagsteen / karbeel / console
corbel (ww) overkragen (metselarij)
corbel gable trapgevel
corbel piece korbeel (van haard)
corbel step trede van trapgevel
corbel table boogfries; overkraging / kraagsteenrij (metselarij)
corbelled overkraagd
corbie gable trapgevel
corbie step trede van trapgevel
corbie step gable trapgevel
corbie-step trede van trapgevel
cordles hammer drill accuklopboor
cordless draadloos
cordless drill accuboormachine
cordless drill-driver accuschroefboormachine
cordless hammer drill (screw)driver accuklopboorschroevendraaier
cordless impact drill driver accuklopboor-schroevendraaier
cordless rotary hammer accuboorhamer
cordless saw draadloze zaag
cordless screwdriver accuschroevendraaier
cordon kordon(band) / lijst (bouwkunde)
cord-operated wall switch trekschakelaar met koord
core bit kernbeitel
corewall kernmuur
Corinthian Corinthisch
Corinthian column Corinthische zuil
Corinthian order Corinthische stijl / (bouw)orde
Coriolis Coriolisversnelling
Coriolis acceleration Coriolisversnelling
Coriolis-top Coriolistol
cork kurk
cork sanding-block schuurkurk
corner hoek
corner bottom slate de hoeklei (i.v.m. dakbedekking)
corner brace de tussenregels
corner chisel hoekbeitel / kantbeitel
corner sander deltaschuurmachine
corner stile de hoekstijl
corner strut de hoekstijl
corner stud hoekstijl / staander (van (hout)skelet)
corner tower hoektoren
corner trowel hoektroffel
corner turret hoektoren
cornice kroonlijst / deklijst / kornis / randbalk
cornice (ww) afwerken met kroonlijst / deklijst
corona corona / (druip)lijst
correlation correlatie
corrosion corrosie
corrosion of reinforcement betonwapeningscorrosie
corrugated asbestos cement roof golfplatendak
corrugated asbestos cement roofing dak van asbestgolfplaten
corrugated iron golfplaat; golfvormige plaat
corrugated sheet golfplaat
cost of work uitvoeringskosten
costs of construction bouwkosten
cotidal line hoogwater; isorachie
cotter bolt spiebout / keilbout / wigbout
cotter pin drukpen (in slot)
counter batten tengel
counter drain teendrainering
counter flashing loodslabbe
counter floor ondervloer
counterbrace de diagonale vakwerkstaaf
counterfort conterfort
counterguard contregarde (vesting)
counterjib tegengiek (van hijskraan)
counterjib ballast contragewicht (hijskraan)
counterscarp contrescarp (vesting)
countersink (bit) verzinkboor
countersunk head platkop (van schroef)
counterweight ballastblok / contragewicht (van hijskraan); contragewicht; tegengevicht
country house landhuis
couple koppel
coupler koppeling (b.v. aan steiger)
coupling koppeling (b.v. aan steiger)
coupling hook de koppelhaak (i.v.m. dakbedekking)
coupure bochtafsnijding
course (metsel)laag; gang
course (of bricks) (metsel)laag / rollaag
course of bricks on edge klamplaag
courtyard binnenplaats / binnenhof / plein
cove holle kroonlijst / verwulfd uitstek
cove (ww) doen verwelven
cover dekking; deksel
cover (boards) for the staircase de tijdelijke afdekking van trapgat
cover plate afdeksteen / afdekplaat
covered pilot light de branderafscherming (van oliebrander)
covering beslag
covering grille mantel (van radiator)
covering materials bedekkingsmateriaal
covering plate afdeksteen / afdekplaat
coving holle kroonlijst / verwulfd uitstek
crab loopkat; loopkat (aan hijskraan)
crab pulley katrol (aan hijskraan)
crackle craquelé
crackle finish craquel
craft knife hobbymesje
craftsman vakman
cramp de lijmtang (sergeant); dookanker
crane (hijs)kraan; hijskraan; kraan
crane driver kraanmachinist / kraanbestuurder
crane driver's cabin cabine van kraanmachininst
crane driver's cage cabine van de kraanmachinist
crane operator kraanmachinist
crane runway liggers (hijskraan)
crane section kraanonderdeel (hijskraan)
crane track smalspoor
crank zwengel (van booromslag)
cranked hinge hogebochtscharnier
cranked tools gebogen beitels
crawl space kruipruimte
crawler crane rupsbandkraan
creek kreek
creeping motion kruipende beweging
creeping space kruipruimte
crenel moordgat (op kasteelmuur)
crennelation weergang (b.v. van burcht)
creosote creosoot; creosoteren
crepidoma idem (bouwkunde)
crest kruin
crest height kruinhoogte
crest length kruinlengte
crest line kruinlijn
crib rooster
crippling load knikbelasting
crippling stress knikspanning
crisscross beam kruisschoor
critical depth grensdiepte
critical slope grensverhang
critical velocity grensstroomsnelheid; kritische stroomsnelheid
crocket kogel (ornament op kerk)
cross de kruis-T (loodgieterij)
cross beam de onderslagbalk (bekisting)
cross bond kruisverband
cross hair kruisdraad
cross peen / pein hammer penhamer
cross piece de onderslagbalk
cross rib gewelfrib
cross section dwarsdoorsnede; dwarsprofiel
cross tie de schoor (van dak)
crossbrace de diagonale vakwerkstaaf
cross-cut chisel ritsbeitel
cross-cut saw de kettingzaag
cross-cutt saw afkortzaag
cross-grained float plakspaan
crosshead kruiskop
crosshead screwdriver sterschroevendraaier
cross-headed tip kruiskopstift (b.v. van schroevendraaier)
crossing viering (aan kathedraal)
cross-point screwdriver kruiskopschroevendraaier
cross-section dwarsdoorsnede
crow strut de afstandhouder (bekisting)
crowbar koevoet
crown de sleutel (kruin) (van brug); kruin
crowstep trap (van trapgevel)
crow-stepped getrapt (bouwkunde)
crow-stepped gable trapgevel
cryology cryologie
crystal glass kristalglas
crystal plate glass kristalglas
crystallization kristallisatie
cube strength kubusvastheid
cube test kubusproef
cubiculum idem (in Romeins huis)
culmination culminatie
culvert duiker
culvert sluice duikersluis
culvert valve rioolafsluiter
cunette cunet
cup verfreservoir (van verfspuit)
cup (ww) kromtrekken (van plank)
cupola koepel (oudheid); koepel(tje) / koepeldak / koepelgewelf
cup-type current meter cup-molentje
curb roof gebroken dak / mansardedak
curb stone stootsteen
curb tile knikpan
cure (uit)harden / hard laten worden
cured concrete mortar betonmortel
curing (uit)harding
curing blanket afdekmat
curing compound nabehandelingsmiddel (m.n. bij beton)
curing temperature hardingstemperatuur
curing time uithardingstijd
current elektriciteit, stroom; stroom
current meter stroosnelheidsmeter
current ripple stroomribbel
current velocity stroomsnelheid
curtail step de aantrede / de bloktrede (van trap)
curtain gordijngevel / vliesgevel
curtain rail gordijnroede / gordijnrail
curtain track gordijnrail
curtain wall gordijngevel / vliesgevel
curvature of the earth aardkromming
curve boog
curved gable fronton (van b.v. kerk)
curved jaw bek (van tang)
cushion capital blokkapiteel / kubuskapiteel
cusp (uitstekend) raakpunt van gewelfbogen
cut lngraving; ontgraving; snede; snijden; uitgegraven grond; uitgraving
cut en cover method bouwputmethode
cut off afsteken
cut-in bottom de bekisting van de balkbodem
cutoff bochtafsnijding; coupure; kweIscherm; scherm
cut-off mitre saw afkort-verstekzaagmachine
cut-off saw afkortzaagmachine
cutter de geleider (voor afsnijden van behang); snijkop
cutter dredger snijkopzuiger
cuttersuction dredger cutterzuiger
cutting edge mes (van bulldozerblad)
cutting nozzle brandermondstuk (van snijbrander)
cutting pliers de zijkniptang
cutting torch snijbrander
cutting-in brush de verfkwast
cutwater ijsbreker (van brug); pijlerpunt
cycle shed stalling
cyclone cycloon
Cyclopean / Cyclopian cyclopisch (bouwkunde)
cyclopean stone cyclopensteen
cylinder cilinder (b.v. van cilinderslot)
cylinder case cilinderhuis (van slot)
cylinder gate cilinderschuif
cylinder lock cilinderslot
cylinder pressure gauge cilinderdrukmeter
cylinder trolley flessenwagen
cylinder valve cilinderafsluiter
cyma cyma / cymatium
cyma recta idem / klokojief / recht ojief / Dorisch ojief
cyma reversa idem / hielojief / omgekeerd ojief (bouwkunde)
dado sokkel / zuilvoet
dam afdamming; beteugelingsdam; dalafsluiting; dam
dam in bedijken
dam up afdammen
damage to a dike dijkbeschadiging
damming dalafsluiting
damming in bedijking
damming up afdamming
damp trasraam
damp bridge vochtbrug
damp course trasraam
damper regelschuif (verwarmingssysteem)
damping dempen; demping
damp-proof course trasraam (in metselwerk)
danaid danaide
Darcy law filterwet
datum plane vergelijkingsvlak
dead bolt nachtschoot (van slot)
dead load eigen gewicht
deadman ankerplaat
deadwater doodwater
debouch uitmonden
debouchment uitmonding
decastyle idem (gebouw met tien zuilen)
decay of concrete betonrot
deck (planken) vloer
deck slab brugdek
deck stops randbekisting
declination declinatie
decorate afwerken / verven / schilderen / sauzen
decoration decoratie / ornament / versiering; versiering / opsmuk
decorative decoratief
decorative glass worker glaskunstenaar
decorative tower siertoren
decorator afwerker / schilder / stukadoor / behanger
deep seal trap zwanenhals / stankbocht
deep sounding diepsondering; diepteboring
deepwater wave diep watergolf; korte golf
deepwell pump diepwelpomp
deferred maintenance achterstallig onderhoud
deflect doorbuigen
deflection doorbuiging
deflection curve elastische lijn
deformation deformatie; vormverandering
degradation afslag; degradatie
degree of compaction verdichtingsgraad
degree of saturation vochtgehalte
de-icing ijsbestrijding
dek (zonne)waranda
delivery oplevering
delta delta
delta formation deltavorming
delta region deltagebied
delta sander deltaschurrmachine
deltaic region deltagebied
demilune ravelijn (vesting)
demo hammer beitelhamer (van demolition hammer)
demolish slopen
demolition afbraak, kaalslag
demolition hammer beitelhamer
demould ontkisten
density dichtheid
density current dichtheidsstroming
density measurement dichtheidsmeting
dental tand
dentated sill tanddrempel
denticulate met kalfstanden (bouwkunde)
dentil (kalfs)tand (bouwkunde)
deposition afzetting
depression terreininzinking
depression of the water level spiegeldaling
dept. of hydraulic-engineering works waterstaat
depth diepte
depth adjustment diepte-instelling
depth adjustment mechanism diepte-instelschroef (van schaaf)
depth contour dieptelijn
depth gauge dieptemaat
depth measurement dieptemeting
depth scale diepteschaal
depth stop diepte-instelling
derrick bok
desalt ontzilten
de-salting ontzilting
desert woestijn
design design / vormgeving; ontwerp
design criteria ontwerpcriteria
design data ontwerpgegevens
design error ontwerpfout
design load ontwerpbelasting
design rainfall berekeningsregen
detachable-jaw cut nippers kopkniptang
detached house (klein) villa, (groter) eengezinswoning
detail sander deltaschuurmachine
detention vertraging
dewater droogpompen
diagenesis diagenese
diagonal (cutting) plier(s) zijkniptang
diagonal brace / bracing de schoor (b.v. aan steiger en in betonbouw)
diagonal buttress diagonaalboog
diagonal member de diagonale vakwerkstaaf
diagonal strut de kruisschoor
diagonal tie de schoor (van dak)
dialysis dialyse
diamond drill diamantboor
diamond drill system diamantboorsysteem
diamond glass cutter diamantsnijder / diamant-glassnijder
diamond stone (soort) slijpsteen
diaphragm diafragma
diaphragm pump diafragmapomp; kattekop
die neut (bouwkunde)
die grinder matrijzenslijpmachine
die head de zetkop (van klinknagel)
die stocks de draadsnijmachine (loodgieterij)
die-and-stock snij-ijzer
difference of (water)level peilverschil
differential levelling vlaktewaterpassing
differential manometer differentiaal manometer
diffraction diffractie; diffractiefactor; uitwaaiering
diffuser afvoerbuis; diffusor
diffusion diffusie
dig graven
dig in ingraven
digestion tank gistingstank
digger bucket bak (van graafwerktuig)
digging grondverzet
dike dijk
dike along a river rivierdijk
dike along the sea zeedijk
dike body dijklichaam
dike breach dijkgat
dike building dijkbouw
dike core dijkkern
dike enlargement dijkverzwaring
dike facing dijkbekleding
dike gap dijkgat
dike guard dijkwacht
dike heightening dijkverhoging
dike improvement dijkverzwaring
dike profile dijkprofiel; dijkvorm
dike reach dijkvak
dike repair dijkherstel
dike revetment dijkbekleding
dike slide dijkval
dike surrounding a reclamed lake ringdijk
dike widening dijkverbreding
dike worker dijkwerker
dikebreach dijkdoorbraak
dimensional variation maatafwijking
dimensioned sketch maatschets
dimmable dimmer (voor lampen)
dimmer switch dimmer / dimschakelaar
dining room eetkamer
dipper dredge lepelschop / lepelbagger
dipperdredger dipperdredger
dipteral met dubbele peristyle / zuilengang
direction of rotation draairichting
directional stability koersstabiliteit
directive of judgement Beoordelingsrichtlijn
disc cutter slijptol
disc grinder schijfslijpmachine
disc grinding wheel schotelslijpschijf
disc milling cutter schijffrees
disc mixer schijfkraan
discharge afvoer; debiet; lozen; lozing; ontlasten / de druk verdelen (bouwkunde); uitstromen; uitwateren; uitwatering
discharge angle uittreehoek
discharge buoy laadboei
discharge canal uitwateringskanaal
discharge capacity afvoervermogen
discharge channel stroomgeul
discharge coefficient afvoercoefficient
discharge computation afvoerberekening
discharge conduit afvoerleiding
discharge control afvoerregeling
discharge culvert uitlaatduiker
discharge flume afvoergoot; stroomgoot
discharge formula afvoerformule
discharge head opvoerhoogte
discharge measurement, rating afvoermeting
discharge of ice ijsgang
discharge of water waterlozing
discharge period lozingsperiode
discharge pipe afvoerbuis
discharge prediction afvoervoorspelling
discharge records afvoergegevens
discharge regulator debietregelaar
discharge scale afvoerschaal
discharge valve uitlaatklep
discontinuity discontinuiteit
disk friction schijfwrijving
disk valve schotelklep
dispersion dispersie
displacement waterverplaatsing
displacement pump verdringerpomp
disposable verwisselbaar / wegwerp...
disposal storting (van afval)
dissolve oplossen
distance afstand
distance meaeurement afstandmeting
distance piece de afstandhouder ( dekkingblokje)
distemper muurverf
distemper (ww) sauzen / kalken (BE)
distil distilleren
distillation distallatie
distortion vertrekking
distributing pipe de aftakking (loodgieterij)
distribution curve verdelingskromme
distribution sluice verdeelsluis
distribution steel de verdeelstaaf
district heating stadsverwarming
disturbance verstoring
disturbed geroerd
ditch (droge) gracht (b.v. rond kasteel); sloot
ditcher greppelfrees
diurnal inequality dagelijkse ongelijkheid
diurnal tide enkeldaags getij
dive duiken
diversion omlegging; omleiding
diversion channel omleidingskanaal
diversion dam dam
divide wall schermwand
divider deler (schakeling) (elektra)
dividing wall scheidingswand
diving bell duikerklok
diving work duikwerk
division gate verdeelschuif
DIY doe-het-zelf
dock dok; dokhaven
dock gate dokdeur
dock harbour dokhaven
dog de (stempel)kram
dog-legged staircase de verdiepingstrap
dogtooth ruit(patroon) / lijst met vierpuntig bladmotief
do-it-yourself doe-het-zelf
do-it-yourself enthusiast doe-het-zelver
do-it-yourself work doe-het-zelfwerk
do-it-yourselfer doe-het-zelver
dolphin dukdalf
dome doom; koepel
dome cover tankdeksel (van oliestookinstallatie)
dome light lichtkoepel
dome roof koepeldak
dome-shaped wall koepelmuur
domestic sewerage binnenriolering
door deur
door and window furniture hang- en sluitwerk
door case deurkozijn
door frame deurkozijn
door furniture deurbeslag
door jamb deurstijl
door latch deurklink
door lock deurslot
doorbell deurbel / huisbel
doorhandle deurkruk / klink
doorhead bovendorpel
doorknob deurknop
doorknocker deurklopper
doornail nagel / sierspijker (aan deur)
doorpost deurpost / deurstijl
doorsill drempel
doorstep drempel
doorstone stenen drempel
doorstop(per) deurrubber / stootdop
doorway deuropening / ingang / deurgat
dooryard (AE) voortuin
dope (ww) smeren
Doric Dorisch / Dorische orde / Dorische stijl
Doric column Dorische zuil
Doric order Dorische stijl / orde
dorm slaapzaal
dormer koekoek / dakkapel
dormer window koekoek(venster) / dakvenster / dakkapel
dormitory slaapstad
dormitory town / dormitory suburb slaapstad
dorter / dortour dormter / dormitorium (slaapzaal in klooster)
dosing device doseerapparaat
dosing tank doseertank
double acting dubbelwerkend
double bed tweepersoonsbed
double bull column stierzuil (Egypte)
double casement window dubbel raam
double convenience outlet dubbele wandcontactdoos
double door dubbele deur
double frame dubbelraam
double glazing dubbele ramen / dubbel glas
double hollow tile Hollandse pan
double lath de dubble panlat
double lock dubbele schutsluis; tweelingsluis
double outlet de dubbele wandcontactdoos
double plate trekbalk (van skelet)
double plug point de dubbele wandcontactdoos
double pole circuit breaker dubbelpolige schakelaar (zekeringkast)
double room tweepersoonskamer
double sink dubbele (keuken)gootsteen
double skew notch dubbeletandverbinding (houtverbinding)
double sluice dubbelkerend
double socket dubbele wandcontactdoos
double tie trekplaat (van dak)
double wall outlet dubbele wandcontactdoos
double wall socket dubbele wandcontactdoos
double window frame voorzetraam
double windows dubbele ramen / dubbele beglazing
double-check (non-return) valve dubbele terugslagklep
double-cogged loef en voorloef
double-glazed windows dubbele ramen / dubbel glas
double-twist auger bit houtslagboor
dove tail zwaluwstaart
dovetail zwaluwstaart
dovetail and tenon joint penzwaluwstaartverbinding
dovetail halving dubbele trekzwaluwverbinding
dovetail joint zwaluwstaartverbinding (hout)
dovetail nailing spijkers schuin inbrengen voor een beter grip
dovetail saw toffelzaag
dovetail tenon penzwaluwstaart
dowel douwel / deuvel / drevel
dowel (ww) vastpennen / aaneenpennen / borgen
dowel bit lepelboor
dowel bush bus voor paspen
dowel hole geleidingsgat
dowel pin deuvel / dookpen / paspen
dowel together samenpennen
dowel(led) joint deuvel- / dook- / drevel- / penverbinding
dowling pin drevel / douwel / deuvel(pas)pen
downcomer valpijp / regenpijp
downpipe regenpijp
downspout valpijp / regenpijp
downstream benedenstrooms; stroomafwaarts
downstream apron stortebed
downstream waterlevel benedenwaterstand
DPC zie damp(-proof) course
draft tube afvoerbuis
drag stroomweerstand; weerstand
drag coefficient weerstandscoefficiënt; weerstandscoeffici %nt
drag formula weerstandsformule
draghead sleepkop
dragline dragline
dragon beam (dragon piece) de steekbalk (kreupele balk)
drain afwateren; draineerbuis; ontwateren
drain cock afvoerklep
drain hose afvoer(slang)
drain pipe afvoerpijp
drain tap aftapkraan
drain tile draineringsbuis
drainage afvoer, afwatering, drainage; afwatering; drainage; ontwatering
drainage area afwaterinsgebied; stroomgebied
drainage by pumps in series getrapte bemaling
drainage by wellpoints in series getrapte bemaling
drainage canal afwateringskanaal
drainage circuit afvoersysteem
drainage conduit afwateringsleiding
drainage sluice uitwateringssluis
drainage system afwateringssysteem
drainage tile draineerbuis
drainage trench draineersleuf
drainage velocity ontwateringssnelheid
drainage works afwateringswerken
drainpipe drain, regenpijp
draught diepgang; vaardiepte
draught arm bak (van schraper)
draught door tochtdeur
draught excluder tochtstrip
draught exclusion tochtafdichting
draught strip tochtstrip
draught tube trekbalk (van schraper)
draughtsman tekenaar
draw air aanzuigen
draw door hefdeur
draw wire de trekveer
drawbridge ophaalbrug
drawdown afmaling; daling
drawing tekening
drawing floor werkvloer (van timmerman)
drawing knife spookschaaf (stokschaaf)
drawing(s) bouwtekening
drawknife de spookschaaf (stokschaaf)
draw-off tap / faucet de tapkraan
drawshave de spookschaaf (stokschaaf)
dredge baggeren; uitbaggeren
dredge master baggerbaas; molenbaas
dredger baggermolen; baggerwerktuig
dredger pump baggerpomp
dredgers baggermaterieel
dredging baggerwerk
dredging company baggerbedrijf; baggermaatschappij
dredging fleet baggervloot
dredging project baggerwerk
dredging well beun; bun
dressing lijst- en beeldhouwerk (bouwkunde)
dressing hammer kaphamer
drift afdrijven; afdrijving; drift; drijvend materiaal; koersafwijking; stroom
drift angle drifthoek
drift barrier vanginrichting voor drijvende stoffen
drift current driftstroom
driftwood drijfhout
drill boor; boren (ww)
drill / screwdriver schroef-boormachine
drill accessories booraccessoires
drill bit boor(kop)
drill press kolomboor(machine)
drill stand de boorstandaard
drill-cast rotary switch de beschermde schakelaar
drilling islands booreiland
drilling jig boormal
drilling machine boormachine
drilling platform boorplatform
drilling pontoon boorponton
drilling stage boortoren
drinking water drinkwater
drinking-water supply drinkwaterinstallatie; drinkwatervoorziening
drinking-water treatment drinkwaterbehandeling; drinkwaterzuivering
drip druiper / druiplijst
drip tray afdruipbak
drip-mold / drip-moulding druiper / druiplijst
dripstone druiper / druiplijst
drive heien; inheien; overbrenging
drive piles heien
drive wheel tandrad (b.v. op handboor)
drivebelt katrol (van bovenfrees)
drivebelt safety guard katrolbeveiligingskap
drive-in home drive-in-woning
driver aandrijver (draaibank)
driveway oprit / oprijlaan
driving band mesband
driving cap opzetstuk
drop druppel; heiblok; sprong
drop anchor anker, het -laten vallen
dropped ceiling verlaagd plafond
drum segment / blok van zuil
drum gate trommelschuif
drum of paint bus met verf
drum sander walsschuurmachine
drum screen trommelzeef
dry brush behangersborstel
dry cell battery de battery
drydock droogdok
drystone stapel... (gebouwd zonder metselspecie)
drywall (vergelijk gipsplaat) stapelmuurtje
drywall (ww) bouwen van een stapelmuurtje
dryweatherflow droogweerafvoer
dual boiler combi-ketel
dub disselen (hout
duct (lucht)kanaal / buis / (afvoer)pijp / goot / leiding; doorlaat
duct (ww) leiden (door kanaal / buis / pijp)
duct tape tape
dummy joint schijnvoeg
dump bestorten; opstorten; storten
dumping bestorting
dumping site stort
dumpy level waterpastoestel
dune duin
dune protection duinverdediging
dune sand duinzand
dune water duinwater
dune-water works duinwaterwinning
dungeon kerker
duplex house dubbel woonhuis
duramen kernhout
duration looptijd
duration curve duurkromme
dust collector stofvanger
dust extractor stofzuigapparaat
dust mask stofmasker
dye kleurstof
dyke surrounding a reclamed lake meerdijk
dynamic dynamisch
dynamics dynamica
dynamometer dynamometer
eager vloedbranding
ear defenders oorbeschermers
ear mufflers oorbeschermers
ear protection oorbescherming
ear protector oorbeschermer
Early Christian vroeg-christelijk
earth aarding (elektra); grond
earth auger grondavegaar; grondboor
earth block aardingsstrip (zekeringkast)
earth body grondlichaam
earth circuit aardingsketen
earth clamp aardingsklem (op lastransformator)
earth connection aarding (elektra)
earth contact aardcontact / aardsluiting
earth current aardstroom
earth dam stuwdam
earth dry aardvochtig
earth electrode aardelektrode
earth fault circuit breaker aardlekschakelaar
earth layer grondlaag
earth lead werkstukkabel (op lastransformator)
earth leakage circuit breaker aardlekschakelaar
earth leakage switch aardlekschakelaar
earth moving grondverzet; grondverzet, verwerken van grond
earth pressure gronddruk
earth retaining grondkerend
earth switch aardlekschakelaar
earth terminal aardingspin (in stekker)
earth up aanaarden
earth wire aarddraad
earthed geaard / met randaarde
earthed plug de contactstop met randaarde
earthed socket wandcontactdoos
earthing aarding
earthing bond aardleiding
earthing clamp aardingsklem
earthing electrode aardelektrode
earthing pin aardingspin (aan stekker)
earth-moving machine grondverzetmachine
earthquake aardbeving
earthquake proof aardbevingbestendig
earthwork grondwerk
eaves druipkant (van dak) /dakoverstek
eaves board vogelschroot
eaves course de voetleien / de rij onderpannen
eaves fascia dakbeschot van overstek
eaves joint de voetleien (i.v.m. dakbedekking)
ebb eb
ebb current ebstroom
ebb flow ebstroming
ebb gate ebdeur
ebb tide eb
ebb volume ebvolume
eccentricity excentriciteit
E-channel U-staal
echinus idem / wrong
echo sounder echolood
echo sounding echoloding
ecological construction ecologisch bouwen
ecology ecologie
eddy neer
eddy loss vertragingsverlies
edge afkant (van plank)
edge (ww) kantrechten
edge joint lintvoeg
edger kwantwals
effective length nuttige lengte
efficiency nuttig effect; rendement
efflorescence efflorescentie / salpeteruitslag (op muren)
effluent effluent
efflux uitstroming
efflux viscometer de maatbeker voor het bepalen van viscositeit
egg-and-dart / egg-and-anchor eierlijst
egg-shaped conduit eivormige leiding
ejector ejecteur; ijecteur; ladder (op schraper)
elastic curve elastische lijn
elastic limit elaeticiteitsgrens
elastic wave elastische golf
elasticity elasticiteit
elastoplastic elastoplastisch
elbow elleboog / knie (in buizensysteem); kniestuk; knik
elbow coupling kniekoppeling (loodgieterij)
elbow joint knie (knietje) (loodgieterij)
elbow joint with male thread de knie met aan één zijde buitendraad
elbow loss knikverlies
elbow screw joint de kniekoppeling (loodgieterij)
elbow snips de figuurschaar
electric bell de elektrische bel
electric concrete mixer betonmixer
electric conductivity elektrische geleidbaarheid
electric cross-cut saw (elektrische) afkortzaag
electric drill elektrische boor / boormachine
electric drilling machine (elektrische) boormachine
electric hammer drill de elektrische klopboormachine
electric hand die elektrische draadsnijapparaat (loodgieterij)
electric light bulb de elektrische gloeilamp
electric motor de elektromotor
electric percussion drill de elektrische klopboormachine
electric plane(r) schaafmachine
electric soldering iron de elektrische soldeerbout
electric surface plane(r) (elektrische) schaafmachine
electric tacker tacker
electric water heater de elektrische geiser
electric(al) elektrisch
electrical box inbouwdoos (elektra)
electrical installation elektrische installatie
electrician de elektricien; elektricien / elektromonteur
electrician 's knife kabelmes
electrician's pliers combinatietang (met isolatie); kabeltang
electrician's screwdriver fittingschroevendraaier
electricity elektriciteit
electricity cable elektriciteitskabel
electricity mains elektriciteitsleiding
electricity meter de elektriciteitsmeter
electricity meter cupboard de meterkast
electrode elektrode
electrode holder elektrodehouder (b.v. bij lastransformator)
electrode lead laskabel (aan lastransformator)
electro-dialysis elektro-dialyse
electronic computer elektronisch rekentuig
electro-osmosis elektro-osmose
element building elementenbouw
elevating cylinder hydraulische cilinder
elevation aanzicht; hoogteligging; opstand(schets) (vooraanzicht, gevel e.d.); peil
elevation head plaatshoogte
elevation measurement hoogtemeting
elevator elevator; lift, personenlift
elevator barge elevatorbak
Elizabethan Elizabethaans
Elizabethan age Elizabethaanse periode
embank bedijken
embankment bedijking; dam; kade
embattle van kantelen / tinnen voorzien (bouwkunde)
embattled gekanteeld
embattlement kanteel / tinne / borstwering
embed in concrete in beton storten
embrasure neg(ge) (binnenmuurse schuine verwijding van deur)
emergency noodoverlaat
emergency closing structure noodkering
emergency discharge channel noodafvoerkanaal
emergency exit nooduitgang
emergency lighting noodverlichting(sinstallatie)
emergency route vluchtweg
emergency switch noodschakelaar
emery paper schuurpapier
Empire (style) empire... / empirestijl
emptying system ledigingssysteem
emptying time ledigingstijd
emulsion emulsie
emulsion paint de emulsieverf
emulsion paste de emulsielijm
enamel email, glazuur
enamel paint emailleverf / emaillak
enameled glass geëmailleerd glas
enamelled geëmailleerd / geglazuurd (met email)
enamelled glass geëmailleerd glas
enclose by dikes indijken
enclosing dam afstuitdam
enclosing dyke afsluitdijk
enclosing structures afsluitwerken
enclosing works afsluitwerken
enclosure afsluiting
end condition randvoorwaarde
end cutter draadstriptang
end grain kopse kant (van plank)
end joist eindbalk (van (hout)skelet)
end pier pijler (van brug)
end pressure puntdruk
end resistance puntweerstand
end step welstuk
end wire stripper draadstriptang
end-bearing pile stuit
end-grained timber de kopse kant
energy energie
energy coefficient energietransportfaktor
energy conversion energieomzetting
energy current energiestroom
energy dissipating chamber woelkamer
energy dissipation energieomvorming
energy dissipator energieomvormer
energy gradient verhang
energy gradient meter verhangmeter
energy head energiehoogte
energy line energielijn; verhanglijn
energy loss energieverlies
energy saving bulb spaarlamp
energy scale energieschaal
energy transmission energietransport
energy-conscious building energiebewust bouwen
energyequation energievergelijking
engage inlaten / in een muur bevestigen (van zuil)
engaged verzonken / ingebouwd / ingelaten / verhuld
engaged pillar muurpijler / schalk (b.v. in kerk)
engine room machinekamer
engineer ingenieur; technicus
engineering bouw / constructie; techniek
engineering mechanics technische mechanica
engineers level waterpastoestel
engineer's pliers combinatietang
English bond staand verband / blokverband
English cross bond kruisverband (metselwerk)
English tile leipan
engobe engobe
enlargement verwijding
entablature entablement / hoofdgestel (bouwkunde)
entasis idem
entering flow aanstroming
entrance angle intreehoek
entrance canal toegangskanaal
entrance lock doksluis
entrance loss intreeverlies
entresol entresol
entropy entropie
environmental temperature omgevingstemperatuur
environmentally aware construction milieuvriendelijk bouwen
epilimnion epilimnion
epistyle epistyl(us) / architraaf
epoxy adhesive tweecomponentenlijm
epoxy paint epoxyverf / tweecomponentenverf
equation of continuity continuiteitsvergelijking
equation of motion bewegingsvergelijking
equilibrium bearing-capacity evenwichtsdraagvermogen
equilibrium profile evenvichtsprofiel
erector staalconstructieplaatser
erosion erosie; uitschuring
error of closure sluitfout
escalator roltrap
escape noodoverlaat; nooduitlaat
escutcheon sleutelgatplaat (op deur)
escutcheon plate schakelplaat
espalier latwerk
estimate begroten; begroting, stelpost
estimate, cost estimate begroting
estuary estuarium
etched glass matglas
Etruscan Etruskisch
European plug Europese stekker
eustatic movement eustatische beweging
euthynteria idem (bouwkunde)
evacuatior sluice ontlastsluis
evaporation verdamping
evaporation heat verdampingswarmte
evaporativity verdampbaarheid
evapo-transpiration evapo-transpiratie
excavate afgraven; ontgraven; ontgraven van grond
excavated earth de uitgegraven grond
excavating machine graafwerktuig
excavation afgraving; de bouwput; graafwerk; ontgraving
excavation side talud (zijwand van bouwput)
excavator dieplepel(machine), dragline; excavateur
exchange uitwisseling
exit loss uittreeverlies
expand uitzetten
expanded metal lath plaatgaas
expanded polystyrene polystyreenschuim
expanded polyurethane PUR-schuim
expansion uitzetting; verwijding
expansion bend expansiebocht; uitzetbocht
expansion blot hollewandplug
expansion joint dilatatievoeg; uitzettingsvoeg / expansievoeg; uitzetvoeg
expansion tank expansievat (b.v.van verwarmingssysteem)
expending beach golfdempend strand
experiment station proefstation
experimental polder proefpolder
explosion explosie
explosion wave explosiegolf
extend aanbouwen / uitbouwen; uitbouwen
extendible shower attachment de handdouche
extension aanbouw, uitbouw
extension cable verlengsnoer
extension cord verlengsnoer
extension drill verlengboor
extension flex verlengsnoer
extension ladder (uit)schuifladder
extension lead verlengsnoer
extension plug de koppelcontactstop
extension socket de contrastekker
exterior door buitendeur
exterior door frame buitendeurkozijn
exterior finishing buitenafwerking
exterior glazing buitenbeglazing
exterior joinery work buitentimmerwerk
exterior lighting buitenverlichting
exterior paint buitenverf
exterior painting buitenverfwerk
exterior plaster buitenpleister
exterior rendering de pleisterlaag op de buitenmuur
exterior screw thread uitwendige schroefdraad
exterior wall buitenmuur
exterior wall duct geveldoorvoering
exterior work buitenwerk
external crack oppervlaktescheur / uitwendige scheur
external storage space buitenberging
external tooth lock washer tandring
extraction hood afzuigkap
extrados idem / buitenwelfvlak
eye keg (van hamer)
eye bolt oogbout / ringbout
eye protection oogbescherming
eyebrow de dakkapel (in een tentdak)
eyelet oogje (aan gordijnrail); ophangoogje
fabric de ruwbouw
fabric wallhangings textielbehang
fabricate bouwen / construeren
fabrication fabricage / bouw / constructie
facade buitenmuur / gevel / pui / voorgevel
facade cladding buitengevelisolatie(systeem)
facade insulation gevelisolatie
face bekleden; voorgevel / front / voorzijde
face brick siersteen
face plate stelplaat (van draaibank)
face shovel lepelbagger
face side vlakzijde (van plank)
facing bekleding
facing brick gevelsteen / verblendsteen / bekledingssteen
facing brickwork schoon metselwerk / zichtbaar metselwerk
facing materials bekledingsmaterialen
factor of safety veiligheidsfaktor
Factories Act Arbo-wet
faggot wiep
fail bezwijken
failure bezwijking
fair-faced ongepleisterd
fair-faced wall schoon metselwerk
fairway vaarwater; vaarweg
fall afschot; overstort; sluisverval; verval; waterval
fall (of a weir) stuwverval
fall velocity bezinksnelheid; daalsnelheid; valsnelheid
fallout neerslag
false ceiling systeemplafond / verlaagd plafond
false door loze deur
false floor de tussenvloer
falsework bekisting / formeel / steigerwerk; ondersteuning
family room woonkamer
fan de ventilator; ventilator
fan vault waaiergewelf
fan vaulting waaiergewelf / waaiergewelven
fanlight (waaiervormig) bovenlicht / waaiervenster
fanlight with mullion and transom bovenlicht met kruisroede
fascia fascia / fascie / band / streep (op gevel of fries)
fascia board / boarding (buiten)boeiboord / boeiing (van dakgoot)
fascine wiep
fascine grillage roosterwerk
fascine mattress zinstuk
fastenings bouwbeslag
fathom vadem
fatique vermoeidheid
fault region breukgebied
F-clamp zie G-clamp
F-column F-kolom (bouw)
feather edge glassponning
feed lever hefkruk (b.v. van kolomboormachine)
feed pump voedingspomp
feed structure voedingsinstallatie
feed water voedingswater
feeder aanvoerleiding; voedingskanaal
feeder cable voedingskabel
feeding voeding
feet of the crane onderstel van hijskraan
felt nail asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
female connector contrastekker
female end moereind(e) (van pijp)
female groove moergroef
female plug contrastekker
female screw moer
female side moereind(e) (van pijp)
female taper thread binnendraad / moer(schroef)draad
female tenon pennengat (van pennenverbinding)
female thread moerdraad / binnendraad
female union nut wartelring (loodgieterij)
female-threaded met binnendraad (van moeren e.d.)
female-threaded tube draadpijp met binnendraad
fence afrastering, omheining, schutting, hek
fender leguaan; stootkussen; stootwil; wil
fender pile aanvaarhoofd
fender post wrijfpaal
fenestration raam- en deurindeling / vensterindeling
ferroconcrete gewapend beton
ferroconcrete construction gewapend-betonskelet
ferroconcrete floor de gewapend-betonvloer
ferroconcrete frame gewapend-betonskelet
ferroconcrete skeleton construction gewapend-betonskelet
ferrule flens (op verfkwast)
ferry pont; veer; veerpont
ferry groyne veerdam
ferry harbour veerhaven
festoon festoen (ornament)
fetch fetch; strijklengte; windbaan
fiber/fibre fiber
fibreboard hardboard / vezelplaat
fibreglass glasvezel / glaswol / fiberglas
fibreglass paste siliconenkit
field terrein
field investigation terreinonderzoek
field of flow stromingsveld
fieldwork veldwerk
figure glass figuurglas
filament gloeidraad (in lamp)
filament lamp de elektrische gloeilamp
filament support gloeidraadsteun
file vijl
file (ww) vijlen
file handle vijlheft
filing machine vijlmachine
fill aanaarden; aanaarding; aanvulling; aanvullingsgrond; plempen
fill up aanplempen; dempen
filled-in panel (bay, pan) metselwerk in vakwerk
filler plamuur, vulmiddel; vulmiddel; vulstof
filler pipe vulbuis (wc)
fillet de tengels (voor opleggen van plafond)
fillet gauge hoeklasmeter
fillet weld hoeklashoeknaad
fillet welding hoeklassen
filling in the letters with stipple paint sjabloneren
filling knife plamuurmes
filling system vullingssysteem
filling time vultijd
filling trowel voegspijker
filling up demping
filter filter; filtreren
filter basin filterbekken
filter velocity filtersnelheid
filterbed filterbed
filter-well drainage open bemaling
filtration filtrering
final eindknop (aan gordijnrail)
final completion eindoplevering
final design definitief ontwerp
finial fioel / finaal / kruisbloem / pinakel (bouwkunde)
finish afwerking
finish (ww) aflakken
finish coat aflaklaag / deklaag / toplaag (verf)
finished floor afgewerkte vloer
finishing afbouw, afwerking; afwerking / afbouw
finishing bit polijstboor
finishing coat witpleisterwerk
finishing layer de ondervloer
finishing paint dekverf
finishing paper schuurpapier
fire alarm brandmelder
fire alarm system brandmeldinstallatie
fire back haardplaat
fire box (AE) brandmelder
fire brick brandsteen / vuurvaste steen
fire clay vuurvaste klei
fire cock brandkraan
fire curtain brandscherm (in theater)
fire detector brandmelder
fire door branddeur
fire escape / exit brandtrap / nooduitgang
fire exit nooduitgang
fire extinguisher brandblusser / brandblusapparaat
fire gable brandmuur
fire guard vuurscherm
fire hydrant brandkraan
fire protection brandbeveiliging
fire resistance brandwerend vermogen
fire risk brandgevaarlijk iets / brandrisico
fire screen vuurscherm
fire stone vuurvaste steen / chamottesteen
fire-extinguishing vessel brandblusvaartuig
fireplace (open) haard
fireplace hood schouw
fireplug brandkraan
fireproof vuurvast / brandvrij
fireproof (ww) vuurvast / brandvrij maken
fireproofing isolatie
fire-resisting brandwerend
fire-resisting glass hittebestendig glas
fireside (hoekje bij de) haard
firetrap brandgevaarlijk gebouw
firewall brandmuur / brandvrij(e) muur schot
firmer chisel de steekbeitel
first aid kit ehbo-doos
first coat raaplaag
first completion eerste oplevering
first course de eerste laag (metselwerk)
first delivery eerste oplevering
first floor begane grond / benedenverdieping
first moment statisch moment
first-floor appartment benedenhuis
first-floor landing trapportaal
fish elevator vislift
fish ladder vistrap
fish lift vislift
fish pond visvijver
fishery harbor vissershaven
fishing harbour vissershaven
fishpass vispas
fishway visoptrekgelegenheid
fishwore trekdraad (elektr.)
fitch penseel
fitter installateur
fitting fitting
fittings koppelstukken (fittingen)
five classical orders de vijf (klassieke) orden
fixed base vaste basis (van bepaalde gereedschappen)
fixed bearing de vaste oplegging
fixed bridge vaste brug
fixed end inklemming
fixed girder ingeklemde ligger
fixed handle handgreep
fixed jaw vaste bek (van tang)
fixed moment inklemmingsmoment
fixed weir vaste stuw
fjord fjord
flagstone plavuis
flagstone paving de tegelvloer
flamboyant idem / laat-gotisch
flame spreader spreidlasnippel (op soldeerlamp)
flange been / flens (van stalen balk); flens
flanging, swaging de voormachine (loodgieterij)
flank de console (betonbouw)
flanking rudder flanking-roer
flanking tower flankeertoren (van burcht)
flap gate draaideur
flap window tuimelraam
flare nut spanner moersleutel
flash (ww) inrollen (zie flashing)
flash board schotbalk
flashing afdichtingsstrips of inrolrubber
flashlight de zaklantaarn
flat appartement; ondiepte
flat arch strek / strekse boog / hanenkam
flat bar platstaal
flat bridge de vlakkeplaatbrug
flat brush de brede lakkwast
flat chisel vlakke beitel
flat file vlakke vijl; vlakvijl / handvijl / blokvijl
flat for the elderly bejaardenwoning
flat glass vlakglas
flat interlocking tile de Romaanse pan
flat nose pliers platbektang
flat pointing platvol voegen
flat roof plat dak; platte dak
flat round nose plier rondbektang / punttang
flat swing bridge de vlakke-plaatbrug met draaibaar gedeelte
flat tip platte stift (van schroevendraaier)
flat varnish matlak
flat wall bush de brede lakkwast
flat washer sluitring
flattened chissel boorbeitel (voor timmerwerk)
flay brush radiatorkwast
flèche dakruiter / kleine kerktoren
Flemisch brick gele klinker
Flemish bond Vlaams verband
flex (leiding)snoer / (elektriciteits)kabel
flex sleeve kabelmof
flexing wire snoerdraad
flexural rigidity buigvastheid
flight of stairs trap
flint vuursteen
float drijver; schuurbord (de houten spaan); varen; vlotter
float ball vlotterbal (wc)
float finish blauwpleister
float valve vloterklep / vlotterkraan
floatglass spiegelglas
floating breakwater drijvende golfbreker
floating crane drijvende kraan
floating derrick drijvende bok
floating dock drijvend dok
floating floor zwevende vloer
floating pipeline drijvende persleiding
floating rule rei
flocculate uitvlokken
flocculation flocculatie; uitvlokking
flood overstromen; overstroming; vloed
flood berm hoogwaterberm
flood ccntrol hoogwaterbeheersing
flood computation hoogwaterberekening
flood control hoogwaterafvoerregeling; waterkering
flood current vloedstroom
flood danger overstromingsgevaar
flood disaster watersnood
flood flow vloedstroming
flood gate vloeddeur
flood mark hoogwatermerk
flood routing hoogwaterafvoerverbetering; hoogwatervoorspelling
flood velume vloedvolume
flood water hoogwater
flood wave hoogwatergolf
flood-disaster overstromingsramp
flood-generating force vloedverwekkende kracht
flood-water discharge hoogwaterarvoer; hoogwaterontlasting
flood-water storage hoogwaterberging
floor bouwlaag / etage / verdieping
floor (ww) bevloeren / van een vloer voorzien
floor brush de bezem
floor covering vloebekleding
floor drain vloerafvoer
floor filling vulmateriaal van de tussenvloer
floor finish dekvloer
floor heating vloerverwarming
floor joist vloerbalk
floor plan bouwtekening / plattegrond
floor plugging vulmateriaal van de tussenvloer
floor pug vulmateriaal van de tussenvloer
floor slab vloerplaat
floor tile vloertegel
floorboard vloerplank
floorboards de vloerdelen
floorcloth vloerbedekking / zeil
floorer vloerbedekker / parketteur
floorfilling of breeze, loam vulmateriaal voor isolatie
flooring vloermateriaal
flooring strip vloerplaat (van parket)
flooring tile vloertegel
floor-level electric convector elektriche plintconvector
flotation flotatie
flotation basin flotatiebekken
flow aanvoerbuis; stromen; stroming; stromingsveld; waterbeweging
flow around a body omstroomd lichaam
flow away afstromen
flow channel stroomgeul
flow chart activiteitenschema
flow coating lakgieten (verven door middel van gieten)
flow coating machine lakgietmachine
flow conducting works stroomgeleidingswerken
flow conductor stroomgeleider
flow direction stroomrichting
flow function stroomfunctie
flow in binnenstromen
flow line stroombaan
flow meter afvoermeter; debietmeter; stroommeter
flow net vierkantennet
flow off afstromen
flow out uitstromen
flow over overstromen
flow paralysis stroomverlamming
flow pattern stroombeeld
flow pipe aanvoer(buis)
flow resistance stromingsweerstand
flow resistancy stroombestendigheid
flow resistant stroombestendig
flow structure watervoerend kunstwerk
flow through doorstromen
flow towards aanstromen; toestromen
flow velocity stroomsnelheid
flow-distribuitng rack verdeelrooster
flower window groot raam
flow-velocity measurement stroommsnelheidsmeting
fluate fluateermiddel (behangen)
flue kanaal
flue brush de stokbezem (van schoorsteenveger)
flue connection schoorsteenaansluiting
flue door rookgangdeur
flue hat kanaalkap (op boiler)
flue lid schoorsteenafdekplaat
flue pipe rook(afvoer)pijp / schoorsteenpijp
flue pipe brick schoorsteenelement
flue plate schoorsteenafdekplaat
flue ring rookleidingring
flue stop schoorsteenafdekplaat
flue tube rookbuis / rookgasafvoer
flueblock rookkanaal
fluffiness dikschuimigheid
fluid vloeibaar; vloeistof
fluid adjustment screw vloeistof-instelschroef ( op verfpistool)
fluid current vloeistofstroom
fluid filament vloeistofdraad
fluid jet vloeistefstraal
fluid mechanics vloeistofmechanica
fluid motion vloeistofbeweging
fluid pressure vloeistofdruk
fluidification vloeibaarmaking
fluidization fluidisatie
flume goot
fluoresce fluoresceren
fluorescein fluoresceine
fluorescence fluorescentie
fluorescent fluorescerend
fluorescent lamp tl-lamp
fluorescent tube de tl-buis
fluorination fluorisatie
flush doorspoelen; spoelen; spuien; vlak / gelijk
flush (ww) glad maken / gelijk maken
flush away wegspoelen
flush bushing ontstoppingsplug (loodgieterij)
flush handle storthendel (wc)
flush pipe de valpijp (in stortbak van wc)
flush water doorspoelwater
flushable doorspoelbaar
flushing channel spuikanaal
flushing cistern stortbak
flushing duct spuigang
flushing lever de hevel
flushing sluice spoelsluis
flushing valve de drukspoeler (loodgieterij)
flushing water spuiwater
flush-mounted inbouw...
flute canelure (verticale groef in zuil)
fluted land facet (van spiraalboor)
fluvial deposit rivierafzetting
fluvial engineering waterbouwkunde
fluvial sand rivierzand
flux flux
fly up opstuiven
flying boat vliegboot
flying buttress luchtboog
foam schuim
foam glas schuimglas
foam insulation schuimisolatie
foam line schuifkam
foam plugs oordopjes
foamability schuimvermogen
foamed concrete cellenbeton
foamed plastic schuimplastic
foam-rubber schuimrubber
foam-rubber insulation tochtband
foil (veel)pas (drie- / vier- / vijfpas, i.h.b. in maaswerk)
foil insulant isolatiefolie
folding door vouwdeur
folding partition harmonicawand
folding rule de duimstok
folding shutter vensterluik (blind)
folding stair vlizotrap
follower aftaster; haan (in slot)
foot jetty loopsteiger
foot pedal voetpedaal
foot scraper voetrooster
foot valve voetklep
footbridge loopbrug; voetbrug
footing fundament / fundering (van huis / gebouw); kolomvoet; voetplaat
footing course vlijlaag
footprints de pijptang
force kracht
force field krachtenveld
force meter krachtmeter
force transmission krachtsoverdracht
forced warm-air system heteluchtsysteem
ford doorwaadbare plaats; voorde
forefront voorgevel
foreland voorland
foreman voorman, uitvoerder
foreshore vooroever
fork spanner steeksleutel
fork wrench steeksleutel
forked mortise and tenon joint de open pen-en-gatverbinding
forked tie kozijnanker
forklift truck vorkheftruck
form mal / matrijs
form (ww) bekisten
form drag drukweerstand
form loss vertragingsverlies
form resistance drukweerstand
formation of dunes duinvorming
former schenkel / fermoorbeitel (bouw)
formeret scheiboog (bouwkunde)
formwork bekisting; bekisting / schotwerk
formwork and reinforcement bekisting en wapening
fortified wall versterkte muur
fortnightly inequality halfaamdelljkse ongelijkheid
fosse gracht (b.v. rond kasteel)
foundation de fundering; fundering
foundation base de verzwaring van de fundering
foundation bolt funderingsbout
foundation depth funderingsdiepte
foundation pit funderingsput
foundation theory funderingstheorie
foundation trench de funderingssleuf (in bouwput)
foundations fundament, fundering
four-socket adapter de viervoudige contactdoos met snoer
four-way adapter de viervoudige contactdoos met snoer
fraise frees
frame frame, kozijn; geraamte; juk; spant
frame (ww) het geraamte in elkaar zetten
frame clamp lijmklem
frame construction skelet
frame house huis met houtskelet
frame push duwframe (op bulldozer)
frame samples de lijstmonsters
frame tie kozijnanker
frame timber de wartelbalk (bekisting)
frame weir jukkenstuw
frame wood de lijst
frame wood samples de lijstmonsters
framed partition de vakwerkwand
framed wall de vakwerkwand
framer ontwerper
framesaw spanzaag / figuurzaag
framework raamwerk, vakwerk
framing raamwerk
free falling jet vallende straal
free flow ongestuwde afvoer
free turbulence vrije turbulentie
free water-level vrije waterspiegel
freeboard overhoogte; vrijboord; waakhoogte; waking
free-falling jet vrije straal
freehold flat condominium
freeze uitvriezen
freeze up opvriezen
freezing point vriespunt
French window(s) de openslaande balkondeur
Frenchman (BE) voegijzer
frequency curve frekwentiekromme
frequency distribution frekwentieverdeling
frequency risk frekwentie-risico
fresco fresco
fresh water zoetwater
fresh-water basin zoetwaterbekken
fret saw fretzaag / figuurzaag / decoupeerzaag
friction kleef; wrijving
friction factor wrijvingsfaktor
friction formula wrijyingsformule
friction head wrijvingsverlies
friction pile kleef
friction strip frictiestrip (op soldeerlamp)
friction tape isolatieband
frictional resistance wrijvingsweerstand
frieze fries (vlak tussen architraaf en kroonlijst)
frit glazuur
frog-adjustment screw klemschroef (op schaaf)
front pui
front door voordeur
front garden de voortuin
front knob toot (van schaaf)
front view vooraanzicht
front wall voorgevel
front-end loader lader (soort graafmachine)
frontispiece frontispice / voorgevel / fronton
frost damage vorstschade
frost heave opdooi
frost line vorstgrens (in de grond)
frosted glass matglas
frost-resistant brickwork de opvulling van metselwerk
fuel oil stookolie
fueloil stookolie
full and filled masonry vol en zat
full central heating de centrale verwarming / cv
function selection switch keuzeschakelaar
functional functionalistisch (bouwkunde)
fundament fundament
furnace ketel (verwarmingssysteem)
furnace bed fundament
furnace thermometer de ketelthermometer
furniture meubilair / meubels
furniture beetle houtkever
furniture damask meubeldamast
furniture fixings (meubel)beslag / hang- en sluitwerk
furniture maker meubelmaker
furniture polish boenwas / meubelwas / teakolie
furniture stain meubelbeits
furniture twill meubelkatoen
furniture upholstery damask meubeldamast
furniture van verhuiswagen
fuse zekering / smeltveiligheid
fuse (ww) doorbranden / smelten
fuse block zekeringblok
fuse board groepenbord / verdeelbord (elektr.)
fuse box verdeelkast / zekeringkast
fuse carrier with fuse wire de veiligheid met smeltdraad
fuse cartridge zekeringhouder
fuse cartridge holder smeltpatroonhouder
fuse element smeltdraad
fuse holder de schroefpatroonhouder
fuse link smeltdraad
fuse plate zekeringplaat
fuse puller zekeringverwijderaar
fuse strip veiligheidsstrook / smeltstrook
fuse switch smeltveiligheid (elektra)
fuse wire smeltdraad / zekeringdraad
gable de topgevel (i.v.m. dakbedekking)
gable end de topgevel / geveltop
gable roof puntdak / zadeldak
gable slate de paslei (i.v.m. dakbedekking)
gable stud steunbalk / standvink (van skelet)
gable vent luchtgat
gable-and-valley roof kruisdak
gaffer tape tape
gage zie gauge
galilee galilea / voorkerk / voorportaal
gallery galerij (bouwkunde)
gallery appartment galerijwoning / flat
gallery flat galerijwoning / flat
galvanised gegalvaniseerd
gambrel roof (VS) mansardekap
gangway de steigerplank; loopplank
gap gat
garage garage
garage auto stalling
garage door garagedeur
garbage chute (vuilnis)stortkoker
garden light tuinlamp
garden wall de terrasmuur (keermuur)
gargoyle waterspuwer (op (gotische) kerk)
garland guirlande
garret zolderetage
gas gas
gas appliance gastoestel
gas burner gasbrander
gas cylinder brandstofcilinder
gas dynamics gasdynamica
gas fitter gasfitter / loodgieter
gas fitter's tools loodgietersgereedschap
gas heater de gaskachel
gas main gasleiding
gas meter gasmeter
gas pliers gasfitterstang / pijptang
gas pressure gasdruk
gas tap gasslot (op boiler)
gas turbine gasturbine
gas water heater gasgeiser
gas welder autogeenlasser
gaseous jet gasstraal
gasket pakking
gate afsluitmiddel; deur; klep; sluitmiddel; stuw
gate recess deurkas
gate sill slagdrempel; sluisdrempel
gate structure deurconstructie
gate valve schuifafsluiter; schuifafsluiter(klep) / schuifafsluiterkraan
gate-recess depth deurkasdiepte
gates for locks and sluices beweegbare waterkeringen
gateway poort
gauge meetinstrument / meter; peilschaal
gauge (ww) meten / schatten / peilen
gauge observation peilschaalwaarneming
gauge reading peilschaalaflezing
gauge sluice meetsluis
gauge well peilput
gauging station peilstation
gauging trowel pleistertroffel
gauging, stream gauging afvoermeting
gauntlet handschoenen
G-clamp lijmschroef / (beugel)lijmtang
G-clamp / cramp (beugel)lijmtang
gearshift switch de schakelaar (op boor)
general purpose voor algemeen gebruik / universeel
general service lamp de elektrische gloeilamp
generation of valleys dalvorming
generator generator
geodesy geodesie
geographic north geograrisch noorden; ware noorden
geology geologie
geometric tracery geometrisch maaswerk
geomorphology geomorfologie
geophysics geofysica
Georgian Georgian
geostrophic acceleration Coriolisversnelling
geotectonics geotectoniek
geothermic gradient geothermische gradient
geyser geiser; geiser / gasboiler
giant monitor
gib de vlakplaat (loodgieterij)
gild vergulden / met bladgoud bedekken
gild metal verguldmetaal
gilder's cushion verguldkussen
gilder's knife verguldmesje
gilder's mop de sjabloneerkwast
gilding verguldsel
gill kolom (van radiator)
gilled(-tube) radiator kolomradiator
gimlet boor / fretboor / handboor
gingerbread opzichtige versiering / opschik (aan gebouwen)
girder ligger; steunbalk / draagbalk / dwarsbalk / ligger
girt de onderdorpel
glacier gletscher
glacis idem (vesting)
gland nut glanmoer / pakkingmoer
glass glas
glass block glassteen (voor lichtdoorlatende wanden)
glass brick glazen bouwsteen
glass bulb de glazen ballon (van gloeilamp)
glass cutter glasbewerker / glassnijder (persoon)
glass drill glasboor
glass fibre glasvezel
glass gauge peilglas
glass grinder glasslijper
glass holder rasteel
glass masonry block metselsteen, glas
glass paper glaspapier / schuurpapier (met glas)
glass pliers glasbreektang / de glastang
glass roof glazen dak
glass silk glaszijde (soort glasvezel)
glass wall de glazen wand
glass wool glaswol
glassed roof glazen dak
glass-lined tank glasgeïsoleerde tank (van boiler)
glassworker de glasbewerker
glaze beglazen, glazuur, verglazen
glazed stoneware pipe gresbuis
glazier glaszetter (persoon)
glazier's beam compass rondsnijapparaat
glazier's hammer glazenmakershamer / de glashamer
glazier's rule de glasliniaal
glazier's square de glashaak
glazier's workshop glasbewerkerswerkplaats
glazing ruiten / ramen / glaswerk / beglazing
glazing bar raamroede / glasroede / vensterroede
glazing bead glaslat
glazing nail glaspen
glazing point glaspen
glazing sprig glasdriehoekje
gloss (paint) glansverf
gloss finish behangvernis
glue lijm
glue (ww) (vast)lijmen
glue gun lijmpistool
glue size anti-plakmiddel (behang)
glueing clamp lijmtang
glulam timber gelamineerd hout
goggles veiligheidsbril / lasbril
gold leaf bladgoud
goods lift goederenlift
goose-neck zwanenhals (aan trapleuning en buis)
go-out damsluis; ontlastsluis; uitlaatsluis; verlaat
gorge bergengte
gorgerin hypotrachelium (Griekse tempel)
Gothic gotiek
Gothic (bn) gotisch
Gothic arch spitsboog / kruisboog / ogiefboog
Gothic order de gotische stijl
Gothic Revival neogotiek
Gothic vault spitsboog / kruisboog / ogiefboog
Gothic window spitsboogvenster
gouge guts / gutsbeitel / slagbeitel / steekguts
gouge (ww) groeven (m.b.v. een guts) / (uit)gutsen / uitsnijden
gouge bit gutsboor
gouge out uitsteken / uithollen / uitgutsen
gouging out uitsteking / uitholling
gouging torch gutsbrander
government contribution rijksbijdrage
governor regelateur
grab grijper
grab bucket grijperbak
grab dredger drijvende grijperkraan; grijperbaggermolen; grijperkraan
grabbing crane grijp(er)kraan
grade grondslag
grade stake merkteken
grader wegschaaf / nivelleermachine
gradient afschot; helling; verhang
gradual closure geleidelijke sluiting
gradual constriction geleidelijke vernauwing
gradual enlargement geleidelijke verwijding
gradual expansion geleidelijke verwijding
gradually varied flow quasi-eenparige stroming
graduate flask maatglas; meetglas
graduation afleesschaal
grain draad (hout); korrel
grain pressure korrelspanning
grain size korrelgrootte
grain, against the tegendraads
grain-size distribution korrelverdeling
granite graniet
granito granito
granular korrelvormig
grapple verankeren (bouw)
grass berm grasberm
grating beam kloosterhout / schuifhout
gravel grind
gravel concrete grindbeton
gravel fillet kiezelbak
gravel mining grindwinning
graving dock gegraven dok
gravity zwaartekracht
gravity circulation natuurlijke circulatie (airco en verwarming)
gravity dam gewichtsmuur
gravity flow verval
gravity mixer valmixer
gravity-archdam gewichts-boogmuur
grease trap vetvang
great hall (mogelijk) eetzaal / banketzaal; grote zaal (b.v. van kasteel)
greenhart groenhart
gribble gribbel
grid rooster
grid bearing kaarthoek
grid formula roosterformule
grid foundation roosterwerkfundering
grid-iron liniaalbouw / rechtoe-rechtaanbouw
grill raster (voor de verfroller)
grille rooster
grind (ww) slijpen
grinder slijpmachine
grinder motor slijpmotor
grinding machine slijpmachine
grinding wheel slijpschijf
grip cavaliersloot
grip handle handgreep
grip length aanhechtingslengte
grip plier griptang
groin rib (van kruisgewelf)
groin (ww) met graatrib bouwen
groin vault kruisgraatgewelf
groined vault kruisgewelf
grommet pakkingsring / dichtingsring
groove groef; groef / gleuf / voor / sponning; inkassing; sponning
groove and tongue messing en groef
groove in inkassen
ground de grond; grond
ground coat grondlaag / basislaag (verf)
ground colo(u)r grondverf / grondlaag
ground floor de begane grond / benedenverdieping
ground glass matglas
ground ice grondijs
ground improvement grondverbetering
ground level maaiveld; maaiveld / grondniveau; maaiveldhoogte
ground moraine grondmorene
ground plan plattegrond / grondplan
ground pressure grondspanning
ground sill grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag; grondplaat (b.v. bij vesting)
ground stress grondspanning
ground swell grondzee
ground transport grondtransport
ground water grondwater
ground water table grondwaterpeil / grondwaterspiegel
ground work grondwerk
grounded geaard
ground-effect machine grondeffect machine
ground-floor flat benedenhuis
ground-floor landing trapportaal
ground-level method maaiveldsmethode
groundsel grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag
ground-water balance grondwaterbalans
ground-water current grondwaterstroom
ground-water flow grondwaterstroming
ground-water level grondwaterstand
ground-water lowering bemaling; grondwaterverlaging
ground-water model grondwatermodel
ground-water motion grondwaterbeweging
ground-water pollution grondwaterverontreiniging
ground-water potential grondwaterpotentiaal
ground-water pressure grondwaterdruk; grondwaterspanning
ground-water pumping grondwaterbemaling
ground-water raising grondwaterverhoging
ground-water works grondwaterwerken
groundworks grondwerker
group of piles palenbundel
group velocity energievoortplantingssnelheid; groepssnelheid
grout cementbrij / vulspecie; cementlijm; injecteren
grout (ww) vullen met specie
grout curtain kweIscherm
grout mix injectiemengsel
grout pump slurrypomp
grout(ed) curtain scherm
grouted anchor groutanker
grouting voegspecie, voegwerk
grouting agent injectiemiddel
grouting apparatus injectietoestel voor cementmortel
grouting hole gietgat
grouting machine injectiemachine
grouting space ondermetseling
growth aangroei
groyne krib
grub screw stelschroef
guaging station meetplaats
guaging vessel meetvlet
guard bescherming(s...)
guard board de kantplank
guard gate reservedeur
guard lever beveiligingshendel
guard lock keersluis
guard netting veiligheidshek
guard rail de hoofdbaluster
guardhouse wachthuis (b.v.van kasteel)
guide geleidewerk; geleiding
guide handle handgreep
guide sill geleidedrempel
guide vane geleideschoep; leischoep
guide wall geleidemuur; leidam; profiel (gebruikt als richtpunt bij ronde muren)
guide work geleidewerk
guillotine de slagschaar (loodgieterij)
gulf golf
gulley put; straatkolk
gulley sucker puttenzuiger; zuiger
gun pistool (b.v. van afdichtingspistool)
gun handle pistoolhandvat
gunite machine cementspuit
gunned concrete spuitbeton
gust windstoot
gutta idem (bouwkunde)
gutta percha gutta percha
gutter dakgoot / mastgoo / dakrand; goot
gutter board boeibord
gutter bracket de gootbeugel (i.v.m. dakbedekking)
guy scheerlijn; tuidraad
gypsum gips
gypsum lath gipsplaat
gypsum tile gipstegel
gyrolite gyroliet
hacking knife slagmes (b.v. om stopverf te verwijderen)
hacksaw ijzerzaag / beugelzaag
hacksaw blade ijzerzaagblad
hacksaw frame metaalzaagbeugel
hacksaw machine metaalzaagmachine
hack-sawing machine beugelzaagmachine
haff haf
hagioscope hagioscoop
half round file halfronde vijl
half-brick wall halfsteensmuur
half-timber(ed) vakwerk...
halk (ww) aankrijten / merken met krijt
hall hal / vestibule
hallway gang
halogen beam halogeenlamp (breedstraler)
halogen lamp halogeenlamp
halogen light bulb halogeenlamp
halved joint liplas (houtverbinding)
halved timber meskant bezaagde hout
halving joint liplas (houtverbinding)
hammer hamer; heiblok
hammer (ww) hameren
hammer axe hamerbijl
hammer beam steekbalk / bintbalk; steekbalk / bintbalk (bouw)
hammer blow hamerslag
hammer claw hamerklauw
hammer drill klopboor(machine)
hammer drill attachment klopboorhulpstuk
hammer edge hamerpen
hammer face hamerbaan
hammer for driving keys spiehamer
hammer handle hamersteel
hammer in inhameren
hammer off weghameren
hammer out pletten / uitslaan (groter maken) / platsmeden
hammer-drive screw slagschroef
hammered gehamerd
hammered steel gesmeed staal
hammer-finish hamereffect
hammer-finish paint hamereffectverf
hammerhead hamerkop
hammerhead bolt hamerkopbout
hammerhead soldering iron hamervormige soldeerbout
hammerman / hammersmith (AE) baas / voorman
hammerscale hamerslag (wegspringende schilfers)
hammer-stroke hamerslag
hammer-weld vuurlassen
hand die snij-ijzer (loodgieterij)
hand drill handboor
hand drilling machine handboormachine
hand float raapbord
hand sand met de hand schuren
hand shears betonijzerschaar
hand shield laskap
hand spray handspuit
hand steel shears betonschaar
hand tools handgereedschap
handcart handkar
handheld tool stuk handgereedschap
handle with depth gauge diepteaanslag (op boor)
handrail leuning
handsaw handzaag
handtool (stuk) handgereedschap
handvice handschroef
hanger hanger (van brug)
hanging cupboard (hang)kast
hanging stile hangstijl (van deur of raam)
harbour haven
harbour basin havenbekken; havenkom
harbour channel havengeul
harbour entrance haveningang; haventoegang
harbour entry haveningang
harbour model havenmodel
harbour mouth havenmond
harbour of refuge vluchthaven
harbour region havengebied
harbour works havenwerken
hard brazing hardsoldeer
hard solder hardsoldeer
hardboard hardboard
hardcore funderingsmateriaal; puin; puin / steenslag; wegenpuin
harden verharden
hardener verharder / hardingsmiddel
hardening hardingsmiddel
hardhat helm
hardness hardheid
hardware (huis)gereedschap
hardware store ijzerwinkel / ijzerhandel
hardwood hardhout
hardwood (bn) hardhouten
hasp sluithaak
hatch zoldergat
hatchet handbijl / hakbijl / kleine bijl
hatchet (soldering) iron hamerbout
hatchet eye huis (van bijl)
hatchet soldering iron hamerbout
haunch onderste booghelft / halve boog / boogschenkel
haunched arc halve boog (bouw)
haunched joint spatpenverbinding
haunching (het maken van een) pengat
hawk spaarbord / raapbord / pleisterplank
hawser tros
hawser force troskracht
H-beam / H-girder dubbele T-staal
head hoofd; hoogte; kop; latei
head action kopeffect
head bay boventoeleidingskanaal
head gate bovendeur
head joint stootvoeg
head loss energiehoogteverlies
head of a stone steenkop
head of frame bovendorpel (van raam)
head piece bovendorpel
head post trapleuning
head rail bovenregel (van raam)
head regulator inlaatwerk; verdeelwerk
head tube toevoerbuis
head up opstuwen
header kop / kopsteen / sluitsteen (van metselwerk); kopsteen / sluitsteen
header bond patijtsverband
header joist raveelbalk
heading bond koppenverband (metselwerk)
heading course staande tand (metselwerk)
heading up opstuwing
headrace channel aanvoerleiding; toevoerleiding
headroom doorvaarthoogte
headwall frontmuur
headwater bovenwater
headworks watervang
hearing protection oorbescherming
heart plank hartplaat
heartwood kernhout
heartwood plank hartplaat
heat warmte
heat gun heteluchtpistool
heat pump verwarmingspomp
heat transfer warmte-overdracht
heat water warmwater
heater room stookruimte
heating verwarming
heating boiler verwarmingsketel
heating element verwarmingselement
heating engineer loodgieter
heating oil stookolie
heating rad(iator) radiator
heat-insulating glazing thermisch glas
heave dompen; opdrijven
heavy dekkend (van verf)
heavy concrete constructiebeton
heavy vehicles zwaar materieel
heavy-duty voor zwaar gebruik / voor zware lasten
heavy-duty crane zware kraan
heavy-duty paste speciale behangerslijm
heel hiel; hiel (van schaaf of zaag)
heel post achterhar
height hoogte
height adjustment hoogte-instelling
height adjustment scale stelinrichting
held water capillair water; hechtwater
helical flow spiraalstroming
helical reinforcement spiraalwapening
helicoidal flow spiraalstroming
helix spiraalvormig ornament / krul / voluut
helm roof torendak
helmet helm
herm herme (stenen zuil met (Hermes)kop)
herringbone in keperverband maken
herringbone bond keperverband / graatverband / vlechtverband
herringbone drain visgraatdrainage
herringbone parquet visgraatparket
herringbone pattern visgraatpatroon
hex driver inbussleutel
hex key (wrench) inbussleutel
hexagon bushing zeskantkopplug
hexagon key inbussleutel
hexagon nut zeskantmoer
hexagon-head bolt zeskantbout
hexastyle zuilengang met zes zuilen
hexastyle (bn) zeszuilig / met zes zuilen
high relief haut-reliëf / hoogreliëf
high voltage hoogspanning
high water hoogwater
high-grade hoogwaardig
high-grade steel edelstaal
high-grade veneer edelfineer (hout)
high-head water-power station hoogdrukwaterkrachtcentrale
high-rate filter snelfilter
high-rise apartment building torenflat
high-rise apartment house torenflat
high-rise block / flat torenflat / flatgebouw
high-rise block of flats torenflat
high-rise development hoogbouw
high-speed soldering iron extra snelle soldeerbout
high-voltage tester hoogspanningstester
high-water wave vloedgelf
hinge scharnier
hinge (ww) scharnieren
hinge bolt scharnierbout
hinge lid klep (van contactdoos)
hinge pin scharnierpen
hinge valve scharnierklep
hinged arch scharnierboog
hinged door scharnierende deur
hinged floor socket scharnierende vloercontactdoos
hip graatspar / hoekkeper (van schilddak)
hip beam graatbalk
hip dormer window dakschild (van dakkapel)
hip end dakschild
hip rafter graatbalk / graatspar
hip roof schilddak
hip starting tile broekstuk (dak)
hip tile aansluitvorst / keperpan / kilpan
hipped met een graatspar
hipped dormer window dakschild (van dakkapel)
hipped end schilddakvlak (i.v.m. dakbedekking)
hipped roof schilddak
hipped-gable roof schilddak
hip-roofed dormer window kapucijnervenster
histogram frekwentiediagram
hobby knife hobbymesje
hocked gate haakstuw
hod kalkbak / aandraagbak / speciekuip
hod hook haak (i.v.m. dakbedekking)
hoist goederenlift, takel
hoisting block hijsblok (aan hijskraan)
hoisting device hijsinrichting; hijswerktuig
hoisting rope hijstouw / hijskabel
hoisting system hijsinrichting
holdfast lijmtang (sergeant)
hold-ups due to frost vorstverlet
hole boring tool zie gimlet
hollogenous flow homogene stroming
hollow block holle (bouw)steen
hollow brick holle (bak)steen
hollow moulding koof
hollow punch holpijp (loodgieterij)
hollow tile holle pan
hollow tubular section koker (van brug)
hollow-block wall muur van holle bouwsteen
hollow-brick floor hollebaksteenvloer
home improvement doe-het-zelven / klussen
home with built-in garage drive-inwoning
honeycomb grindnest
honing guide hoongeleide (op beitels en frezen)
honing stone hoonsteen
hood kap (van haard)
hoodmould druiplijst
hook windwervel (aan raamluik)
hook gauge peilhaak
hook ladder hangladder
hook spanner haaksleutel / hoeksleutel
hook spanner nut haaksleutelmoer
hook wrench haaksleutel
hook-and-ride band haakse opzetscharnier
hoop tension ringspanning
hopper beun; hopper
hopper barge klepbak; zelflosser
hopper dredger hopperzuiger
horizon glass kimspiegel
horizontal horizontaal; waterpas
horizontal boarding horizontale beboording
horizontal pivoting window kantelraam
horizontal roller-bearing gate roldeur
horizontal sliding gate schuifdeur
horse schraag, steun
horseshoe arch hoefijzerboog
hose / hosepipe waterslang
hot air gun heteluchtpistool
hot bus bar spanningsstrip (zekeringkast)
hot paint thermoplastisch email
hot tap warmwaterkraan
hot water circuit heetwatersysteem
hot water heater geiser of boiler
hot water heating system centrale verwarming / cv
hot water outlet heetwaterafvoer (radiator)
hot water riser heetwaterstijgbuis
hot water supply heetwatertoevoer / heetwaterpijp
hot water system heetwatersysteem
hot water tank / boiler boiler
hot-dip galvanize thermisch verzinken
house huis, woning
house telephone huistelefoon
house wall buitenmuur
house with a terrace terraswoning
house with a through room doorzonwoning
housefront gevel
housing huis (b.v. van boor)
Housing Act Woningwet
housing development woonwijk
housing estate woonwijk
housing unit wooneenheid
hub naaf
hull boeg; romp
humidity vochtgehalte; vochtigheid
hurdle betuinen
hurdle work betuining
hurdling betuining; vlechtwerk
hurricane orkaan
hydrated lime gebluste kalk
hydration hydratatie
hydraulic hydraulisch; waterloopkundig
hydraulic barrier stralenscherm
hydraulic ejector waterkanon
hydraulic engineer waterbouwkundige
hydraulic engineering natte waterbouwkunde; waterbouw; waterbouwkunde
hydraulic engineering (adjective) waterstaatkundig
hydraulic engineering works waterbouwkundige werken
hydraulic excavation ontgraving
hydraulic filling opspuiten
hydraulic giant waterkanon
hydraulic gradient spiegelverhang
hydraulic jack hydraulische vijzel
hydraulic jump watersprong
hydraulic machine hydraulische machine
hydraulic mean depth hydraulische straal
hydraulic network leidingnetwerk; waterleidingnet
hydraulic performance hydraulische vormgeving
hydraulic press waterpers
hydraulic radius hydraulische straal
hydraulic ram waterram
hydraulic research waterloopkundig onderzoek
hydraulic rough hydraulisch ruw
hydraulic shovel graafmachine (op banden)
hydraulic similarity hydraulische gelijkvormigheid
hydraulic smooth hydraulisch glad
hydraulic structure waterwerk
hydraulic test waterdichtheidsproef
hydraulic tools hydraulisch gereedschap
hydraulic-engineering wood waterbouwhout
hydraulic-fill dam dam
hydraulician hydraulicus
hydraulicking wegspuiten
hydraulics hydraulica
hydraulics laboratory waterloopkundiglaboratorium
hydro plane watervliegtuig
hydro turbine waterturbine
hydrochloric acid zoutzuur
hydrocyclone hydrocycloon
hydrodynamics hydrodynamica
hydro-electric power station hydro-elektrische centrale; hydrocentrale
hydro-electro scheme waterkrachtprojekt
hydro-foil vessel draagvleugelboot
hydrogen waterstof
hydrograph afvloeiingsdiagram; vloedvlok
hydrograph, discharge curve afvoerkromme
hydrographer hydroloog
hydrography hydrografie
hydrologic cycle kringloop v.h. water
hydrological waterloopkundig
hydrology hydrologie
hydromechanics hydromechanica
hydrometer hydrometer
hydrometry hydrometrie
hydrostatic paradox hydrostatische paradox
hydrostatic press hydraulische pers
hydrostatics hydrostatica
hydrostatlc pressure hydrostatische druk
hyetograph regenkromme
hygrometer hygrometer
hygrometry hygrometrie
hygroscopic hygroscopisch
hyperstatic statisch onbepaald
hypocaust hypocaustum (bouwkunde)
hypostyle hypostyl (door zuilen geschraagd)
hypotrachelium idem (Griekse tempel)
hyrlraulic press hydraulische pers
ice ijs
ice apron ijsbrekende pijlerpunt; ijsbreker
ice barrier ijsdam
ice berg ijsberg
ice block ijsschots
ice breaker ijsbreker
ice conducting ijsgeleidend
ice control ijsafvoer
ice cover ijsdek
ice discharge ijsafvoer
ice field ijsveld
ice formation ijsformatie
ice removal ijsafvoer
ideal fluid ideale vloeistof
igneous rock stollingsgesteente
illegal contractor koppelbaas
illumination verlichting
imbricated design schubornament
imbrication schubornament
immersion vibrator trilaaparaat (betonbouw)
impact stootbelasting
impact drill slagboor / klopboor(machine)
impact driver slagboor
impact factor stootcoëfficient; stootco %fficient
impact wrench moerenaanzetter
impeller waaier
imperial dome uivormige koepeldak
imperial roof keizerdak / uivormige koepeldak
impermeable gronddicht
impervious grondwaterstuwend
impluvium idem (bouwkunde, Romeins)
impost idem (bouwkunde)
impregnate impregeneren
impregnation impregnatie
improved Archimedean screw vijzel
impulse turbine impulsturbine
in erection aanbouw
in hand tools handgereedschap
incandescent bulb / lamp gloeilamp
inch rule duimstok
incide invallen
inclination inclinatie
incline hellend vlak; overtoom; talud
inclined cable anchorage tuiverankering
inclined cable system tuisysteem
inclined gauge differentiaal peilschaal
inclined tension cable tui (van tuibrug)
index error indexrout
individual central-heating system individuele centrale verwarming
indoor environment binnenmilieu
indoor shutters binnenluiken
industrial waste.water industrieafvalwater
industrial water industriewater
inertia traagheid
inferior purlin muurplaat / betonnen gevelbalk
infiltrate inwateren
infiltration infiltratie; inwatering
inflow instroming
inflow velocity instroomsnelheid
influence line invloedslijn
infumescent material onbrandbaar materiaal
initial velocity beginsnelheid
inject injecteren
injection method injecteermethode
inlaid parquet paneelpatroon
inland dike binnendijk
inland navigation binnenscheepvaart; binnenvaart
inland navigation canal binnenscheepvaartkanaal
inland navigation lock binnenscheepvaartsluis
inland shipping route binnenvaartroute
inland waters binnenwateren
inlet loss inloopverlies
inlet sluice inlaatsluis
inner bailey binnenplaats / binnenhof (burcht)
inner berm binnenberm
inner gate binnen-deur
inner harbour binnenhaven
inner slope binnenbeloop
inner string binnenboom (van trap)
inner wall binnenwand
inner ward binnenplaats / binnenhof (burcht)
inning ingedijkt land; zeepolder
inserted floor tussenvloer
inside dimension binnenwerkse maat
inside door binnendeur
inspection chamber schouwput
inspection lamp / light looplamp
inspection window kijkglas
installation diagram installatieschema
installation drawing installatietekening
installer installateur
instantaneous water heater warmwatertoestel
instrument measuring distance afstandmeter
instrumentation lnstrumentatie
insulant isolatiemateriaal
insulate isoleren
insulated handle geïsoleerde handvat (b.v. van spanningzoeker)
insulating boards isolatiemateriaal
insulating material(s) isolatiemateriaal
insulating sleeve isolatiemof (elektra)
insulating tape isolatieband
insulation isolatie
insulation layer isolatielaag
insulation of existing housing na-isolatie
insulation sheet isolatieplaat
insulation tape isolatietape
intake aftap; inlaatopening; inlaatsluis; watervang
intake culvert inlaatduiker
intake sluice aftapsluis; inlaatsluis
intake structure inlaatwerk
intake tower inlaattoren
intake valve inlaatklep
integrating meter verbruiksmeter
intercepting drain cavaliersloot
intercom intercom
interconnected tanks communicerende vaten
interest during construction bouwrente
interest loss during construction renteverlies tijdens de bouw
interference lnterferentie
interior decoration / design binnenhuisarchitectuur
interior decorator / designer binnenhuisarchitect
interior paint binnenverf
interior painting binnenverfwerk / binnenschilderwerk
interior wall binnenmuur / binnenwand
interlocking tile tuile du Nord; tuile du nord (i.v.m. dakbedekking)
intermediate landing bordes
intermitting filtration intermitterende filtratie
internal friction inwendige wrijving
internal piping binnenleiding
internal storage space binnenberging
internal tooth lock washer tandring
internal wave interne golf; inwendige golf
intersecting dike inlaagdijk
intersection voorwaartse insnijding
intrados idem / binnenwelfvlak (bouwkunde)
inundate inunderen
inundatie inundatie
inundation sluice inundatiesluis
inundation zone waterlinie
invar invar
invert doorslaan; omgekeerde boog (bouwkunde)
invert (of a conduit) ziel
inverted siphon grondduiker; zinker
invite tenders for aanbesteden
Ionic Ionisch
Ionic column Ionische zuil
Ionic order Ionische stijl / orde
Irish bridge voorde
iron ijzer
iron removal ontijzering
iron square winkelhaak
iron wire staaldraad / ijzerdraad
iron worker staalconstructieplaatser
irrigate bevloelen
irrigation bevloeiing; irrigatie
irrigation canal irrigatiekanaal; irrigatieleiding
irrigation head irrigatiedebiet
irrigation project irrigatieprojekt
irrigation system irrigatiestelsel
irrigation water bevloeiingswater
irrigator irrigator
irrotational flow rotatievrije stroming
isba idem (soort traditionele woning)
island eiland
island harbour eilandhaven
isle eiland
isobathe dieptelijn
isogamme isogamme
isogone isogoon
isohaline isohaline; zoutgehalte, lijn van gelijk-
isohyet isohyet
isolating valve isolatieafsluiter
isostatic statisch bepaald
isotache isotache
isotherm isotherm
isotropic isotroop
isovel isotache
isthmus landengte
jack stempel(poot) (bij zwaar materieel); vijzel
jack arch strek (muurdeel boven venster)
jack rafter aanloper
jackbush stekkerbus
jackhammer pneumatische boor / (hand)hamerboor
jacking device spanapparaat (m.b.t. beton)
jackplane blokschaaf / voorloper / roffel
jackrafter keper / dakspar
jacksaw trekzaag
jalousie jaloezie
jamb deurpost / stijl (van deur of venster) / stut
jamb (ww) vastzetten
jamb anchor kozijnanker
japan (moffel)lak
japan (ww) met moffelverf lakken
jaw klauw (van pompschroevendraaier)
JCB (BE) graafmachine (merknaam)
jemmy koevoet
jerkin head roof schilddak
jerry-building revolutiebouw
jet straal
jet deflector straalombuiger
jet engine straalmotor
jet pump straalpomp
jet turbine vrijstraalturbine
jetty aanlegsteiger
jet-type viscometer straalviscometer
jib hijsarm / giek (van hijskraan)
jib tie spandraad (hijskraan)
jig boormal / mal
jigsaw decoupeerzaag / (machinale) figuurzaag
jigsaw (ww) uitzagen / decoupeerzagen
joggle uitsparing
join aansluiten; verbinding(slijn) / naad / voeg / las
joiner schrijnwerker / meubelmaker
joiner's glue houtlijm
joinery schrijnwerk / fijn timmerwerk
joining chamber aansluitkast
joint knooppunt; naad; naad, voeg; voeg
joint (ww) voegen (opvullen met specie)
joint depth voegdiepte
joint face pasvlak / voegvlak
joint filler voegijzer; voegmortel / voegvulling
joint filling voegvulling
joint filling compound voegkit
joint mortar voegspecie
joint sealer voegafdichting
joint sealing strip voegband
joint strip voegband; voegstrip
joint width voegbreedte
joint with male thread puntstuk (loodgieterij)
jointer lasser; voeger / voegijzer (metselwerk)
jointer plane reeschaaf
jointing voegwerk
jointing rule rij / richtlat (van metselaar)
joist (dwars)balk / bint / (horizontale) steunbalk; balk
joist (ww) van (dwars)balken / binten voorzien / binten
joist shuttering randbekisting (betonbouw)
joisted floor houten balklaag
joisting balklaag / bintlaag
Jugendstil Jugendstil
jumber steenboor
jumper valve plate steelhouder (kraan)
junction aansluiting
junior hacksaw kleine metaalzaag
Karman vortex trail karmanse wervelstraat
karst phenomenon karstverschijnsel
keel arch ezelsrugboog
keep donjon (burcht)
kerb stoeprand
kerf zaagverlies / zaagsnede
kern kern
key constructievoeg; deuvel
key bolt keilbout
keyhole saw fretzaag / sleutelgatzaag / schrobzaag
keystone sluitsteen
keyway sleutelgat
kilovolt kilovolt
kilovolt-ampere kilovoltampère / kVa
kilowatt idem
kilowatt hour kilowattuur
kinematic eddy-viscosity kinematische turbulentieviscositeit
kinematic viscosity kinematische viscositeit
kinetic energy bewegingsenergie; kinetische energie
kinetic head energiehoogte
king pile koning
king pin roof structure sporenkap
king post makelaar (van dakspant)
kitchen keuken
kitchen faucet keukenkraan
kitchen sink aanrecht
kitchen-diner kitchenette
knee pad kniebeschermer
kneeler opsluitsteen; sluitsteen
knife mes
knife-blade cartridge fuse buisveiligheid met mescontact (elektra)
knob knop (van knopslot)
knob handle handgreep
knot kwast / knoest (in hout)
knurled bolt geribde bout
Kort nozzle straalbuis
kV kilovolt / kV
kVa kilovoltampère / kVa
kW kilowatt / kW
kWh kilowattuur / kWh
label druiplijst
laboratorium laboratorium
lacewood kwartiers gezaagd hout
lacquer lak
ladder ladder
ladder hook ladderhaak (i.v.m. dakbedekking)
ladder scaffold bouwsteiger / schilderstelling
Lady chapel Onze-Lieve-Vrouwekapel
lag responsietijd
lagging isolatie
lagoon lagune
lake meer
lamb's wool polishing bonnet polijstschijf met lamsvel
laminar laminair
laminar flow laminaire stroming
laminate fineren
laminated glass gelaagd glas
laminated timber gelamineerd hout
laminboard staafjesplaat
lampholder lamphouder (voor gloeilampen)
lamp-post lichtmast
lancet lancetboog
lancet arch lancetboog
lancet window lancetvenster
land grond
land reclamation landaanwinning
land register (office) kadaster
land registry kadaster
land slide oeverafschuiving
landfill (terrein)ophoging
landing bordes
landing beam bordesbalk
landing stage lossteiger; steiger
landscaping groenvoorziening
landward slope binnenbeloop
lantern lantaarn / koekoek / lichtkap / daktempeltje
lap overlapping
lapping plate vlakschuurplaat (loodgieterij)
laser level laserwaterpas
latch bolt dagschoot (van slot)
lateral spruit
lateral adjustment lever breedte-instelling (b.v. op schaaf)
lateral canal lateraalkanaal; nevenkanaal
lateral spillway zijdelingse overlaat
latex latex
latex paint latexverf
lath schroot, tengel
lath axe timmermansbijl
lathed wall schrootjeswand
lathing riet voor stucwerk
laths plafondtengel
latitude geografische breedte
latrines latrinae (in Romeins huis)
lattice bridge vakwerkbrug
lattice girder tralieligger
lattice swing bridge draaibrug van stalen vakwerk
lattice work latwerk
launching tewaterlating
laundry room wasruimte
law of flow stromingswet
lay in lagen aanbrengen (b.v. van verf)
lay (the) foundations funderingen aanbrengen / (aan)leggen
lay bricks metselen
lay open droogleggen; droogzetten
layer in lagen aanbrengen
laying-on trowel raapspaan / stalen pleisterspaan
layout (ruimte)indeling (van gebouw)
lay-out plattegrond
layout (ww) indelen
lay-out chart / drawing plattegrond / bouwplan
layout of foundations funderingstekening
layout of piping leidinginrichting
layout of work werkindeling
lead kabel; lood
lead came roede voor glas-in-loodraam
lead coping voetlood
lead hammer loodhamer
lead knife loodmes
lead line lodingslijn
lead washer loden ring
leaded glass glas-in-lood
leaded light glas-in-loodraam
leader bovenverdieping (eerste verdieping)
leaf vleugel
leaf ornament bladmotief
leaf spring bladveer
leak water lekwater
leakage lekkage
leakage loss lekverlies
lean-to afdak
lean-to roof lessenaarsdak
least common multiple kleinste gemene invloed
ledged door plankendeur
ledger (tube) aanbinder (juffer) (aan steiger)
leeward side lijzijde
leg been / flens (van stalen balk)
leg vice / vise bankschroef
legger board legger (van skelet)
length of wallpaper baan behang
lens lens
lesene liseen (soort verticale muurbekleding, b.v. in kerk)
let in inlaten
lettering letterzetten
lettering brush penseel voor letterzetter
level afvlakken; hoogteligging; horizontaal; horizontaalstellen; niveau; peil; peil, waterpas; vlakken; waterpas; waterpassen
level (bn) waterpas
level (ww) waterpas maken / waterpassen
level layer egaliseerlaag
level measurement niveaumeting
level recorder peilregistreerapparaat
leveller waterpasser
levelling waterpassen
levelling instrument waterpasinstrument
levelling material egalisatiemiddel
levelling rod waterpasbaak
levelling screw stelschroef
levelling staff baak; waterpasbaak
lever hefboom; hendel / (hand)greep / kruk / hebfoom
lever arm herboomarm
lever cover sierkap (van kraan)
lever kitchen tap (een)hendelkraan
lewis / lewison wolf / hijswig / zwaluwstaarttap
Lewis bolt dookbout
lierne idem (decoratieve tussenrib in ribgewelf)
lift hefwerk; lift; opvoeren; sluisverval; verval
lift arm hefarm (van graafmachine)
lift arm cylinder hefarmcilinder
lift cage liftkooi
lift chain hefketting (wc)
lift coefficient liftcoefficient
lift gate hefdeur
lift shaft liftschacht
lift-gate portal hefportaal
lifting velocity hefsnelheid
lift-off hinge paumelle
light licht
light bulb lamp / gloeilamp
light vessel lichtschip
light well lichtkoker
lighthouse vuurtoren
lighting column lichtmast
lighting fixture armatuur
lightning conductor bliksemafleider
lightning rod bliksemafleider
lightweight building board gipsplaten
lime (gebrande / ongebluste) kalk / calciumoxide; kalk
lime wood lindehout
limerock kalkgesteente
lime-sandstone kalkzandsteen
limestone kalksteen
limestone cave druipsteengrot
limewash witkalk / witsel / pleister
limewash (ww) witten
limewood lindehout / linden
limit design breukhypothese
limit of proportionality evenredigheidsgrens; proportionaliteitsgrens
limited submission onderhandse aanbesteding
limnology limnologie
limpet dokdeur
line bekleden
line level waterpas
line loss leidingverlies (elektr.)
line of action werklijn
line of sight vizierlijn
line out aftekenen; uitzetten
line(d) glass gestreept glas
linear fluorescent tl-buis
lineman's pliers punttang
lining bekleding
lining board schalmgatafwerking
lining materials bekledingsmaterialen
lining paper grondpapier (behangen)
link aansluiting
lino linoleum
linoleum linoleum
linseed oil lijnolie
lintel dwarshout / bovendorpel / kozijndorpel; kalf, (raam)latei, bovenregel; latei(balk); raamlatei (raambovendorpel)
lip wall stortdrempel
liquid vloeibaar
list lijst / rand (bouwkunde)
listed building monumetn (gebouw op de monumentenlijst) (BE)
listel lijst / rand (bouwkunde)
lists dwingel (bij burcht)
litter basket afvalbak
litter bin afvalbak
littoral current kuststroom
littoral drift kusttransport
littoral flow kuststroming
littoral transport kusttransport
live knots knoesten waar nog hars uit loopt
live load nuttige belasting
living room woonkamer
load belasten; belasting
load (ww) belasting
load plane belastingsvlak
load-bearing (last)dragend
load-bearing brickwork dragend metselwerk
load-bearing floor draagvloer
load-bearing frame draagconstructie
load-bearing member dragend element
load-bearing wall draagmuur / dragende muur / bouwmmur
loam leem
loamy clay leem
lobby vestibule
local building by-laws bouwverordening
local building regulations bouwverordening
location lokatie
lock schutsluis; schutten; slot; sluis
lock approach voorhaven
lock axis sluisas
lock bay schutkolk
lock chamber schutkolk
lock complex sluizencomplex
lock culvert omloopriool; riool; sluisriool
lock cut toeleidingskanaal
lock dimensions sluisafmetingen
lock entrance sluisinvaart
lock equipment sluisoutillage
lock floor sluisvloer
lock gate sluisdeur
lock keeper sluiswachter
lock nut contramoer
lock operation curve ledigingskromme
lock operation time schuttijd
lock paddle rinket; schuif
lock sill slagdrempel; sluisdrempel
lock site sluisterrein
lock through doorschutten
lockage schutmanoeuvre; schutwater
lock-emptying kolklediging
lock-filling kolkvulling
locking device blokkeringsmechanisme
locking nut contramoer
locking pliers griptang
locking ring sluitring (b.v. op pompschroevendraaier)
lock-keepers house sluiswachterswoning
locknut borgmoer
lock-operation curve vulkromme
lockrail middenregel (van deur)
lockshield head (knop op) regelkraan (van radiator)
lockshield valve regelkraan (op radiator)
locksmith slotenmaker
loess loss
loft loft; vliering, zolder
loft ladder vlizotrap / (uitschuifbare) zoldertrap
log log
log chute vlotkanaal
log float houtvlot
log lock vlotsluis
loggia loggia
logvay vlotkanaal
logway vlotweg
long nose plier langbektang
long timber lange rondhout
long-and-short work kwantitatief vers (metselpatroon)
longitude geografische lengte
longitudinal section langsdoorsnede; langsprofiel; lengteprofiel
longs and shorts kwantitatief vers (metselpatroon)
loop buik
loophole schietgat (b.v. in kasteelmuur)
loose fill insulation stopwol
lot kavel; perceel
lotion dispenser lotiondispenser
lotus column lotuszuil (Egypte)
Louis Seize Louis XVI-... / Louis XVI-stijl
louver zie louvre
louvre koekoek
louvre frame klapblind (voor venster)
louvre roof schuin dak (met venster)
louvre window glasjaloezie
louvre-board galmbord (b.v. in kathedraal)
louvred window raam met jalouzielatten
low dike kade
low water laagwater
lower chord onderligger (van dak)
lower edge board kantplank
lower guard retracting lever beveiligingshendel
lower part of a river benedenloop
lower reach benedenpand
low-head water-power station lage druk waterkrachtcentrale
low-head water-turbine lage druk waterturbine
low-rise buildings laagbouw
low-rise development laagbouw
low-water discharge laagwaterafvoer
low-water line laagwaterlijn
lrish bridge doorwaadbare plaats
L-shaped L-vormig
lubricant smeermiddel
lubrication smering
lucarne koekoek / (kleine) dakkapel
lumber gezaagd hout / timmerhout / halfbewerkt hout
lumber market houtmarkt
lumber room (ong.) zolder / rommelkamer
lumber room door zolderkamerdeur
lunar observation maanswaarneming
lunet(te) lunet / bril (bouw)
lute afstrijklat
luthe verticaal dakraam
lysismeter lysimeter
macadam macadam
machicolate van machicoulis voorzien
machicolation machicoulis / mezenkooi / kanteling
machicoulis idem / mezenkooi (bouwkunde)
machine saw zaagmachine
machinist's hammer bankhamer / bankwerkershamer
magnetic bearing kompashoek
magnetic compass kompas
magnetic declination magneetdeclinatie
magnetic north kompasnoorden; magnetisch noorden
magneto-hydrodynamics magneto-hydrodynamica
magnifying glass loupe
mahlstick steunstok voor letterzetter
main leiding
main beam trekplaat (van dak)
main channel hoofdgeul
main circuit breaker hoofdschakelaar (zekeringkast)
main circuit vent hoofdontluchting (loodgieterij)
main cleanout ontstoppingspunt
main contractor hoofdaannemer
main distribution pipe hoofdverdeelleiding
main dome hoofdkoepel
main drain hoofdriool / hoofdafwatering / huisriool
main duct hoofdkanaal (b.v. van verwarmingssysteem)
main entrance hoofdingang
main floor hoofdverdieping / begane grond
main handle handvat
main landing beam vloerbalk
main line hoofdkanaal
main portal hoofdportaal
main power cable hoofdvoedingskabel
main return pipe hoofdafvoerleiding / hoofdretourleiding
main sewer moerriool; stamriool
main supply pipe hoofdvoedingsleiding / hoofdtoevoerleiding
main switch hoofdschakelaar
main walling dragende muur, wand
mains elektriciteitsleiding, kabelnet
mains water leidingwater
maintenance onderhoud
maintenance backlog achterstallig onderhoud
maintenance period onderhoudstermijn
maisonnette maisonnette
major bed winterbed
major dike bandijk
major model overzichtsmodel
male connector / plug mannetjesstekker / mannetje
male end vaareind (van schroef)
male screw vaarschroef / slotbout
male thread vaardraad (van schroef)
male union nut uniemoer (loodgieterij)
male-threaded tube draadpijp met buitendraad
mallet moker (vuist) / houten hamer
mammoth pump mammoetpomp
manager beheerder
mandrel pijpstaak (loodgieterij)
mangan removal ontmangaaning
manhole klimschacht; vulschacht (b.v. van kachel)
manhole cover schachtdeksel (b.v. van oliestookinstallatie)
manoeuvrability wendbaarheid
manometer manometer
manometric discharge-head manocetrische opvoerhoogte
manouevrability manoeuvreerbaarheid
manouevre manoeuvre
mansard dormer window dakkapel in mansardekap
mansard roof mansardekap / mansardedak
mansion herenhuis
mantelpiece schoorsteenblad
mantle schoorsteen
map kaart; kaarteren; karteren
map projection kaartprojectie
mapping kaartering; kartering
maquette maquette
marble marmer
marble glass marmerglas
marigraph getijregistreerapparaat
marina jachthaven
marine borer houtaantastend zeedier
marine deposit zee-afzetting
marine engineering waterbouwkunde
marine sand zeezand
maritime canal zeescheepvaartkanaal
maritime plant zeeplant
maritime structures werken; zeewerken
mark markeren
mark(ing) out traceren / beloop aftekenen
marking markering
marl mergel
marram grass helm
marramgrass planting helmbepoting
marsh moeras
masking power dekkend vermogen (van verf)
masking tape afplakband
mason metselaar; metselen (ww)
masonry metselwerk; metselwerk / bemetseling / muurwerk
masonry arch gemetselde boog
masonry bit steenboor
masonry bonds metselverbanden
masonry construction metselwerk
masonry drill steenboor
masonry joint metselvoeg
masonry mortar metselmortel
masonry nail muurnagel / muurspijker
masonry paint muurverf (voor buitenmuur)
masonry pier gemetselde pijler
masonry plug hamerplug
masonry sand metselzand
masonry veneer baksteenbekleding
mason's brush metselaarskwast
mason's chisel steenbeitel
mason's float plekspaan
mason's hammer metselaarshamer
mason's line metseldraad
mason's mark metselaarsteken
mason's profile profiel
mason's tools metselgerei / metselaarsgereedschappen
mason's trowel (pleister)troffel / metselaarstroffel / metseltroffel
mast mast (van hijskraan)
master leermeester
master bedroom / suite (grote) slaapkamer
mastic mastiek; mastiek (harssoort)
mastic (ww) lijmen / kitten
mastic asphalt mastiekasfalt
mastic gun kitpistool
matching edge rapport (aansluitend patroon) (behangen)
material handling laden en lossen
material investigation materiaalonderzoek
mathematics wiskunde
matrix bindmiddel
matt paint matverf
mattress zinstuk
mattress frame roosterwerk
mattress worker rijswerker
maul (hammer) zware (houten) hamer
mausoleum idem
MDF (Medium Density Fiberboard) MDF (soort hardboard)
mean establishment havengetal; haventijd
mean tidal range tijverschil
meander meander; meanderen
meander (ww) slingeren / kronkelen
meander belt meandergordel
meander length meanderlengte
measure maat; meten
measures meetgereedschap
measuring meten
measuring flume meetgoot
measuring instrument meetinstrument
measuring screen meetscherm
measuring section meetvak
measuring sill meetdrempel
measuring sluice meetsluis
measuring tape meetband; rolmaat / rolbandmaat
measuring tools meetgereedschap
measuring tube meetbuis
measuring weir meetoverlaat; meetschot; meetstuw
mebrane valve membraan afsluiter
mechanical equivalent of heat mechanisch warmte-equivalent
mechanical shovel dieplepel(machine)
mechanical ventilation mechanische ventilatie
mechanics mechanica
medallion medaillon / ovaal / cirkel (bouwkunde)
median zwaartelijn
medicine cabinet medicijnkastje
medium-head middeldruk
medium-rise development middelhoogbouw
meeting post voorhar
melamine melamine
melting heat smeltingswarmte
melting point smeltpunt
member deel; deel van een constructie (bouwkunde)
membrane pump membraanpomp
membrane theory membraantheorie
meniscus meniscus
meridian meridiaan
merlon tinne (op kasteelmuur)
meromictic meromictisch
mesh gaas
metacentre metacentrum
metal cutting metaalspaan
metal cutting saw metaalafkortzaag
metal gauze metaalgaas
metal shears blikschaar
metal trim daktrim
metal worker staalconstructieplaatser (bouw)
metallic paper gemetalliseerd behang
metalworking metaalbewerking
metalworking tools metaalbewerkingsgereedschap
metamorphic rock metamorf gesteente
meteorological tide windgetij
meteorology meteorologie
meter cupboard meterkast
method of closure sluitingsmethode
metope idem / tussenvlak (van Dorisch fries)
mezzanine (floor) tussenverdieping / mezzannine
mezzannine stairs mezzanninetrap
micro-biology micro-biologie
micrometer micrometer (van instrument)
micrometer screw micrometerschroef
microscope microscoop
middle panel middenpaneel (van deur)
middle part (of a river) middenloop
middle torus middentorus (aan voet van zuil)
midha idem (fontein op binnenplaats van moskee)
mihrab idem (gebedsnis in moskee)
mihrab dome mihrabkoepel (van moskee)
mild steel vloeistaal
milk glass melkglas
mill frezen; molen
milled lead bladlood
milling cutter frees
milling machine freesmachine
minaret idem (van moskee)
minbar idem (in moskee)
mineral water mineraalwater
mineral wool steenwol
miniature circuit breakers aardlekschakelaars
minimum duration grensduur
minor bed zomerbed
minor road secundaire weg
mirror hoekspiegel
mirror image model gespiegeld model
mission-tiled roof dak gedekt met monniken en nonnen
miter ... zie mitre
mitre angle verstekhaak
mitre block verstekbak
mitre board verstekbak
mitre box verstekbak
mitre gate puntdeur
mitre gauge verstekbak (op zaagbank)
mitre joint verstek
mitre post voorhar
mitre saw verstekzaag
mitre shoot verstekbak
mitre sill slagdrempel; sluisdrempel
mitre square verstekhaak
mitred verstek...
mitring machine verstekmachine
mitten wanten (b.v. gebruikt bij het lassen)
mixer operator molenbaas
mixer tap mengkraan
mixer-lorry truckmixer
mixing menging
mixing chamber mengkamer (lastoorts)
mixing device menginstallatie
mixing drum mengtrommel
mixing faucet mengkraan
mixing length mengweg
mixing ratio mengverhouding
mixing valve mengventiel
moat (wal)gracht / slotgracht / kasteelgracht
moat (ww) met een gracht omgeven
mobile bed beweeglijke bodem
mobile crane wagenkraan / mobiele kraan
mock up bouwmodel / maquette
model maquette; model; profiel
model analysis modelonderzoek
model bed modelbodem
model boundary modelgrens
model building regulations modelbouwverordening
model distortion modelvertrekking
model investigation, modelonderzoek
model law model wet
model report modelverslag
model rule modelregel
model scale modelschaal
model ship scheepsmodel
model technique modeltechniek
model test modelproef
modillion modillon (bouwkunde)
module bouwmodulus
modulus of elasticity elasticiteitemodulus
Mohr's circle spanningscirkel
moisture bouwvocht; vocht
moisture content vochtgehalte
moistureproofing vochtwering
mold zie mould
mole havendam; havenhoofd; havenmuur
mole plier griptang
mole wrench griptang
moment moment
moment of inertia traagheidsmoment
moment of resistance weerstandsmoment
momentum impuls
momentum equation gangvergelijking; impulsvergelijking
momentum theory impulstheorie
monitor roof monitordak
monkey heiblok
monkey wrench schroefsleutel / Engelse sleutel
monorail monorail
monsoon moesson
monument monument
moonlighting beunhazerij
moor meren; moeras
mooring meergelegenheid
mooring block meerblok
mooring buoy meerboei
mooring caisson meerput
mooring cross haalkruis
mooring force troskracht
mooring pier meerstoel
mooring post meerpaal
mopboard plint / vloerlijst
morable bed beweeglijke bodem
moraine morene
morning-glory spillway schachtoverlaat
morphology gedaanteleer; morfologie
mortar metselspecie / mortel / mortelspecie; mortel; specie
mortar admixture morteltoeslagstof
mortar bed specielaag / seciebed / mortelbed
mortar board mortelplank / specieplank / metselplank / voegbord
mortar fixative montagekit
mortar funnel kalktrechter
mortar joint specievoeg / mortelvoeg
mortar layer raaplaag
mortar mill speciemolen
mortar mixer mortelmolen / betonmolen
mortar mixture mortelsamenstelling
mortar of clay kleimortel
mortar of lime and sand kalkzandmortel
mortar pan kalkbak
mortar screen trogzeef
mortar slab mortellaag
mortar spray gun mortelspuit
mortar trough kalkbak / kalkmouw / metselkuip / mortelkuip
mortar tub kalkbak / kalkkuip
mortar wall gemetselde muur
mortar-mixing plant mortelcentrale
mortice zie mortise
mortise tapgat / spiegat / pengat / boorgat / freesgat
mortise (ww) een tapgat maken
mortise and tenon joint pen-en-gatverbinding
mortise axe steekbijl / steekbeitel
mortise bolt sloopnagel / opsluitbout
mortise chain freesketting
mortise cheeck borst (van een pennengat)
mortise dowel joint pen-en-gatverbinding
mortise drill tapboor (voor hout)
mortise gauge pengatkaliber
mortise hole freesgat
mortise joint pen-en-gatverbinding
mortise lock insteekslot
mortise pin toognagel
mortise reamer pengatruimer
mortise(-cutting) chisel steekbeitel / gatbeitel / hakbeitel / schietbeitel
mortiser de kettingfrees
mortising langgatboren / een tapgat maken
mosaic mozaïekvloer
mosaic slab mozaïektegel
mosaic tile mozaïektegel
mosque moskee
mosquito screen hor
motor motor
mould bekisting; de mal voor proefkuben; vorm
mould oil bekistingsolie
moulded insulation buisisolatie
moulding lijstwek / profiel / lofwerk (bouwkunde); ornament
mound dam
mounting box wandplaat / schakelplaat
mouth mond; uitmonden
mouth piece mondstuk
movable bearing vrije oplegging (i.v.m. brug)
movable bridge beweegbare brug
movable half (of bridge) beweegbare brughelft
movable jaw beweegbare bek (van bahco)
movable weir beweegbare stuw
muck grond
mud modder
mud brick baksteen
mudsill grondbalk (onderste laag steen of hout van gebouw)
mullion raamstijl; verticale raamstijl / vensterstijl
mullioned met verticale raamstijlen
multi-bit screwdriver schroevendraaier met verwisselbare bits
multi-burner allesbrander
multifoil veelpas (ornament, bouwkunde)
multihammer multihamer (soort boor)
multimeter universeelmeter (elektriciteit)
multiple pliers waterpomptang
multi-ply plywood triplex
multipurpose ladder (vierdelige) uitvouwladder
multipurpose tool universeeltang
multi-sanding brush powerbrush
multi-stage centrifugal pump hoogdrukcentrirugaalpomp
multistorey block of flats flat
multistorey buildings hoogbouw
multistory apartment building flat
multistory apartment house flat
muntin ruithout
mutule mutulus (bouwkunde)
nail spijker
nail bag spijkerzak
nail case nagelbak
nail claw trekpunt
nail diameter spijkerdiameter
nail extractor nageltrekker
nail fastening spijkerverbinding
nail gun schiethamer / inmetselpistool
nail hammer nagelhamer
nail heading spijkerkop
nail hole kerf (metaal)
nail iron spijkerijzer
nail on opspijkeren
nail plate nagelplaat
nail puller nageltrekker / spijkertang
nail punch drevel
nail together aaneenspijkeren / vastspijkeren
nail washer spijkerdop
nail works spijkerfabriek
nailable spijkerbaar
nailable concrete spijkerbaar beton
nailhead spijkerkop
nailhead tool spijkerkopijzer
nailing pattern nagelpatroon
name plate reclamebord (van bouwfirma)
naos naos (aan Griekse tempel)
nappe straal
narthex idem / voorhal / portaal (kerk)
national building decree Bouwbesluit, Rijksbouwbesluit
natural gas aardgas
natural levee oeverwal
natural stone natuursteen
natural stone base course stenen sokkel
natural stone plinth stenen sokkel
natural ventilation natuurlijke ventilatie
nature of building bouwaard
nautical map zeekaart
naval architect scheepsbouwkundige
naval architecture scheepsbouwkunde
naval harbour marinehaven
nave schip (van kerk / kathedraal)
navigability bevaarbaarheid
navigable bevaarbaar
navigation scheepvaart; scheepvaartverkeer; vaart
navigation canal scheepvaartkanaal; vaart
navigation channel vaargeul
navigation lock scheepvaartsluis; schutsluis
navigation model scheepvaartmodel
navvy excavateur; grondwerker; grondwerker (persoon)
neap tide doodtij
neck zuilhals
necking zuilhals
needle naald
needle closure naaldkering
needle valve naaldafsluiter
needle weir naaldstuw
needle-nose pliers punttang
neoclassical neoklassiek
neon lamp tl-verlichting
neon test screwdriver spanningzoeker
net vault netgewelf
network netwerk
network of triangles driehoeksnet
neutral (service) wire 0-leiding (zekeringkast)
neutral conductor nulleider
new construction nieuwbouw
new development nieuwbouw
New Realism nieuwe zakelijkheid
newel spil (van trap)
newel post hoofdbaluster (van trap)
nib nok (van dak)
nibbler knabbelschaar
niche nis
nine inch brick wall zie 9" brick wall
nipple dubbele nippel / (smeer)nippel (loodgieterij)
nipple key propdoorn (loodgieterij)
no dig technology sleufloze techniek
nog houten blokje / ingemetseld stuk hout
nog (ww) met pennen bevestigen
nogging vakwerk (metselwerk in houtwerk)
nogging piece tussenregel
nominal measure nominale maat
non-bearing wall niet-dragende muur
non-combustible material onbrandbaar materiaal
non-ferro niet-ijzerhoudend / non-ferro...
non-ferrous heavy metal zware non-ferro-metaallegering
non-ferrous metal non-ferrometaal
non-load bearing niet-dragend (b.v. van muur)
non-matching edge rapporthoogte ( versprongen patroon)
non-reinforced concrete ongewapend beton
non-residential building utiliteitsgebouw
non-uniform motion niet-eenparige beweging
noria noria; pottenrad
normal force normaalkracht
Norman architecture / style Normandische (rondboog)stijl
north light raam op het noorden
nose wel
nosing (trap)randje / trapneusprofiel
nosing piece welstuk
notched spreader (lijm)spatel / lijmkam
nozzle mondstuk; spuitkop; straalbuis; straalpijp; tuit
nozzle cleaner reinigingsnaal (bij soldeerlamp)
nozzle meter meetruit
nut moer
nut driver dopschroevendraaier
nylon nylon
oak (wood) eikehout
oak stain eikenbeits
objective objectief
oblique scarf joint schuine haaklas (houtverbinding)
observation waarneming
occupied zone verblijfsgebied
ocean oceaan; wereldzee
ocean current oceaanstroom; zeestroom
ocean floor oceaanbodem
ocean navigation zeevaart
ocean water oceaanwater
ocean wave zeegolf
oceanography oceanografie
oceanology ooeanologie
octagon octogoon / achtkant (bouwkunde)
octagon nut achtkantmoer
octagon-head bolt achtkantbout
ocular oculair
odometer hodometer
off plumb uit het lood
offcut schaaldeel (hout)
offered price aanbiedingsprijs
office building / tower kantoorgebouw
offset ordinaat; verloop (buisonderdeel) (loodgieterij)
offset (ww) versnijden (van metaal)
offset bend verloop (buisonderdeel) (loodgieterij)
offset bit excentrische beitel
ogee ojief; ojief / vloeilijst / talon
ogee arch ojiefboog / ezelsrug(boog) (bouwkunde)
ogee roof ojiefvormig dak
ogive ogief / graatrib / welfrib / diagonaalrib
oil burner oliebrander
oil gauge / gage oliepeilmeter
oil gold size verguldolie
oil harbour oliehaven
oil level pipe oliepeilleiding
oil paint olieverf
oil tank olietank
oil trap olievanger
oil trap. olieafscheider
oil-base op oliebasis
oil-fired central heating system oliestookinstallatie
oil-painted dado lambrizering
old people's flat bejaardenwoning
on delivery bij (op)levering
one quarter klesoor (bouw)
one way head eentoerenschroef
one-family house eengezinswoning, eengezinshuis
on-off switch schakelaar
opal glass opaalglas
opaque glass ondoorzichtig glas
open attic open zolder
open channel open leiding
open circuit open circuit / nulllast / open (stroom)kring / open keten
open conduit open leiding
open end(ed) spanner (dubbele) steeksleutel
open kitchen open keuken
open staircase open trap
open tender publieke aanbesteding
open traverse, continous traverse open veelhoek
openable sashes schuifraam
open-end spanner steeksleutel
open-end wrench steeksleutel
open-newel staircase wenteltrap
open-plan met weinig tussenmuren
operating mechanism aandrijfmechanisme; bewegingswerk
operator's cab cabine
opisthodomos idem (in Griekse tempel)
optical axis optische as
optical square hoekspiegel
orbital sander vlakschuurmachine
orbital sanding attachment schuurzool
order archivolt (b.v van kathedraal)
ore harbour ertshaven
orfice opening
orientate oriënteren; ori %nteren
orientation richting; richtingsbepaling
orienting richten
orifice doorstroomopening; straalvormer; uitstroomopening
orifice meter meetflens
origin nulpunt; oorsprong; uitgangspunt
O-ring O-ring (b.v. in kraan)
ornamental concrete sierbeton
ornamental glass ornamentglas
ornamentation ornamenten
ornamented column beeldzuil (b.v. in Egypte)
orthogonal looplijn; orthogonaal
orthotropic roadway / deck orthotrope brugdek
ortibal motion ortibale beweging
oscillation ripple oscillatieribbel
osier bed griend; rijswaard
osier cover rijsbeslag
osier wood rijshout
osier work rijswerk
osmometer osmometer
osmosis osmose
Ott current-meter Ott-molen
out of plumb uit het lood
outbuilding bijgebouw
outburst bank onderwaterbeloop
outdoor light buitenlicht
outer bailey dwingel (b.v. van kasteel)
outer bar buitenbank
outer berm buitenberm
outer gate buitendeur
outer harbour buitenhaven; voorhaven
outer jacket buitenwand (van boiler)
outer shell buitenmantel (van gloeilamp)
outer slope buitenbeloop
outer string(er) buitenboom (van trap)
outer wall buitenmuur
outer ward dwingel (b.v. van kasteel)
outer water buitenwater
outfall lozingspunt
outflank ondermijning
outflanking achterloopsheid
outflow uitstroming
outflowing of water drainage
outlet afloop; rooster; uitlaat; uitmonding; wandcontactdoos
outlet side uitloopzijde
outlet sluice uitlaatsluis
outlet structure uitlaatwerk; uitloopconstructie
outlet valve uitlaatklep
outline drawing het aanbrengen van omlijning
outside cellar steps buitentrap naar souterrain
outside door buitendeur
outside steps buitentrap
outside tap / faucet for the hose buitenkraan
outside the dike buitendijks
outside wall buitenmuur
over tile monnik (i.v.m. dakbedekking)
overcurrent overstroom
overdoor versiering boven deur
overfall overstort
overfall structure overstortconstructie
overflow overloop (in wasbak / badkuip)
overflow height overstorthoogte
overflow pipe overlooppijp / overloopleiding (b.v. in wc)
overflow sill overstortdrempel
overflow structure overstortconstructie
overflow width overstortbreedte
overhead frame frame (b.v. op nivelleermachine)
overhead gate overhead-deur
overhead line bovenleiding; buitenleiding
overlap angle snijapparaat om behang boven de plint af te snijden
overlap joint overlappende voeg
overlay flooring plankenvloer
overload overbelasting
over-pressure valve overdrukventiel
overrun and underrun meer- en minderwerk
overshot bovenslags
oversite concrete stampbeton
overtake oplopen
overtop overslaan
owner eigenaar
owner-occupied house / property koopwoning
oxyacetylene welding autogeen lassen
oxygen zuurstof
oxygen control handle zuurstofafsluithendel (snijbrander)
oxygen cylinder zuurstoffles
oxygen valve zuurstofkraan (b.v. op snijbrander)
ozonization ozonisatie
pace afpassen; uitpassen
packing pakking
packing retaining ring afdichtingsring (van kraan)
pad foundation poerenfundering
paddle rinketschuif
padlock hangslot
padsaw (smalle) handzaag
pagoda pagode
pailou / pailoo P'ai-lu (Chinese erepoort)
paint verf
paint (ww) (be)schilderen / verven
paint bucket verfemmertje
paint drum verfblik
paint gauge peilnaald
paint job schilderwerk / schilderklus
paint kettle verfbus met hengsel
paint pan verfbak / afstrijkbak
paint pot verfblik / verfbus
paint remover (verf)afbijtmiddel
paint roller verfroller
paint scraper verfkrabber
paint spray verfspuit (zie ook spray paint)
paint spray gun verfspuit
paint strip(per) (verf)afbijtmiddel
paint stripping agent verfafbijtmiddel
paint thinner verfverdunner
paint tin verfbus
paint tray (verdeel)bak / afstrijkbak / (verf)bak
paintbrush verfkwast / blokwitter
painted geverfd / geschilderd
painter (huis)schilder
painting schilderwerk
painting specifications verfbestek
paintwork lak (op auto)
pair of pliers buigtang
palace paleis
palafitte paalwoning
palatial paleisachtig
Palladian Palladiaans (m.b.t. de stijl van A. Palladio)
Palladian window venster met twee zijvensters
pallet pallet
pallet truck pallettruck
palm column palmzuil (Egypte)
pan tile (S-vormige dakpan)
pane ruit
pane of glass ruit
panel paneel
panel (ww) betimmeren
panel door paneeldeur
panel pin glasstift (bij glasbewerking)
panel point veldpunt (in vakwerk)
panel radiator paneelradiator
panel saw fineerzaag(je)
panel system prefabsysteem
panel wall paneelwand
panel work lambrizering
panelling lambrizering
panic bar panieksluiting
panoramic window panoramisch raam
pantile holle pan
pantiled roof dak met holle pannen
pantograph pantograaf
pantometer pantometer
pantry provisiekast
paper hanging behangen
paper roller aandrukrol (behangen)
paperhanger behanger
paperhanger 's trestles behangerstrap
paperhanger's bench plaktafel
paperhanger's brush behang
paperhanger's scissors behangersschaar
paperhanging behangen (zie ook wallpapering)
paperhanging brush behangborstel
paperhanging kit gereedschapskist van behanger
papering behangen (zie ook wallpapering)
papering scissors behangersschaar
papyrus column papyruszuil
parabolic arch parabolische boog
parade ground excercitieplein (b.v. in vesting)
parallax parallax
parallel gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
parallel jaw-vice parallelbankschroef
parapet balustrade / railing / leuning / muurtje; kapmuurtje
parapet walk weergang (van burcht)
parcel kavel, perceel
paring chisel steekbeitel
parking parkeergarage
parking lot parkeerterrein
parking space parkeerplaats
parpen(d) (bewekte) bindsteen
parquet parket
parquet floor parket(vloer)
parquet strip plankenvloer
parquetry parket(werk) / inlegwerk
Parshall flume Parshall-goot
partial-hip(ped) end wolfseind (van dak)
participatory construction participatiebouw
partition wall tussenschot
parvis paradijs / voorplein / voorplaats
passage doorvaart
passenger lift personenlift
paste behangerslijm
paste brush insmeerborstel (behangen)
paste table plaktafel (behangen)
pasteboard plaktafel (behangen)
pasting machine lijmmachine (behangen)
pasting table plaktafel (behangen)
patching mortar reparatiemortel
patent application octrooiaanvraag
pathline stroombaan
pathline curvature stroombaankromming
patio patio
patio door deur naar patio
patterned glass mousselineglas
pavage bestrating / het bestraten
pave bestraten; bestraten / plaveien / bevloeren / bedekken
pavé voetpad / trottoir / stoep
paved bestraat / geplaveid / bedekt / verhard
paved slope klinkerglooiing
pavement bestrating / plaveisel / trottoir / stoep
paver stratenmaker
pavier (straat-, vloer-, trottoir-)steen / (vloer)tegel
pavilion paviljoen
pavillion roof tentdak
paving bestrating; bestrating / wegdek / rijweg / straat
paving asphalt wegenasfalt
paving beetle straatstamper / juffer
paving brick straatklinker
paving material bestratingsmateriaal
paving slab betonplaat
paving stone plavei
paving tile (vloer)tegel
pavio(u)r stratenmaker / tegellegger
pawl pal
peak discharge topafvoer
peak load piekbelasting
peat turf
pebble rolsteen
pebble dash grindpleister / grindsteen
peck out uitzetten (van bouwplan / bouwput)
pediment fronton / timpaan / geveldriehoek
pedogenesis pedogenese
pedometer pedometer
pee trap zwanenhals / stankbocht
peeled veneer afrolvineer
peg piket; piketpaaltje
pencil (timmermans)potlood
pencil point tip branderlip / puntlasnippel (van soldeerlamp)
pendant hangend versiersel
pendentive pendentief / hoekzwik / gewelfzwik / hangboog
pendulation slingering
pendulum current meter slingerstroommeter
pendulum current-meter Jacobson stroommeter; meetslinger
peninsula landtong; schiereiland
penning gate, penstock glijdschuif
penstock drukleiding; druktunnel
pent roof lessenaarsdak
pentagon prism pentagoonprisme
penthouse penthouse
percolate doorsijpelen
percolation doorsijpeling
percussion drill stootboor / pulsboor
perfect statisch bepaald
perforated hardboard geperforeerd hardboard
perforator behangperforator
pergola pergola
periodical wave periodieke golf
peripteral peripteros (bouwkunde)
peripteral (bn) met zuilengangen omgeven
peristyle peristyle / peristil(i)um / zuilengang / zuilengalerij
permanent set blijvende vormverandering
permeability doorlatendheid; permeabiliteit
permeable doorlatend
permission to demolish sloopvergunning
perpend / perpent (bewerkte) bindsteen
perpendicular loodlijn; perpendiculaire stijl / gotiek; te lood
perspectometer perspectrometer
pervious doorlatend; waterdoorlatend
petrography petrografie
petrology petrologie
PF (power factor) arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
phaetic water phaetisch water
phase fase
phase age ouderdom
phase age (of a tidal wave) leeftijd
phase lag faseverschuiving
phase of construction bouwfase
phase velocity fasesnelheid
Phillips screw kruiskopschroef (klein, voor elektronica e.d.)
Phillips screwdriver kruiskopschroevendraaier
phone man verbindingsman (op bouwplaats)
photo-elasticity foto-elasticiteit
photogrammetry fotogrammetrie
phreatic freatisch
physics fysica
picket piket
pick-up opnemer
picture rail bagetlijst
pier (midden)pijler (rivierpijler) (van brug); brugpijler; kolom; pier; pijler; poer; stiep
pier abutment pijlerlandhoofd
pier drag pijlerweerstand
pier foundation pijlerfundering
pier power-station pijlerwaterkrachtstation
piezometer piëzometer; waterdrukmeter; pi %zometer
piezometer tube stijgbuis
piezometric level piëzometrisch niveau; pi %zometrisch niveau
pigment pigment
pilar drill kolomboormachine
pilaster muurbeer / muurpeiler
pile (in grond gedreven) paal / heipaal; afheien; paal
pile cluster palenbundel
pile driver heistelllng
pile driving heien
pile dwelling paalwoning
pile foundation paalfundering
pile frame heistelllng
pile hammer heiblok
pile head paalkop
pile helmet opzetstuk
pile hoop mesband
pile ring mesband
pile shoe paalschoen
pile-driver heitoestel
piling formula heiformule
pillar pijler
pillar tap waterkraan (van wasbak)
pilot light waakvlam
pilote gas tube waakvlamgasleiding
pin dook (houtverbinding voor b.v. dak); meetpen; spie
pin hinge oplegscharnier
pin tack kopspijker(tje)
pin wire stiftdraad
pincers (dunne) tang / nijptang
pinch bar breekijzer, koevoet
pine grenenhout
pinewood vurenhout
pinion rondsel (op handboor)
pinnacle (tower) pinakel / siertoren(tje)
pinnacle (ww) van pinakels / siertorentjes voorzien
pintle hals
pipe buis; leiding
pipe bell buismof
pipe bender pijpenbuigmachine (loodgieterij)
pipe clip buisklem / leidingklem
pipe clips pijpbeugel (loodgieterij)
pipe coupling pijpkoppeling (loodgieterij)
pipe cutter pijpsnijder / buissnijder
pipe drain afvoerbuis
pipe repair stand pijpklem (pionier) (loodgieterij)
pipe supports pijpbevestigingsmateriaal (leidingbeugels)
pipe threader snij-ijzer (loodgieterij)
pipe vice / vise pijpklem
pipe wrench waterpomptang / pijpentang
pipe-bending machine pijpenbuigmachine / pijpuiger (loodgieterij)
pipe-cutting machine pijpzaagmachine (loodgieterij)
pipefitter loodgieter
pipeline buisleiding; pijp / buis / pijpleiding; pijpleiding
pipe-wrapping insulation lamellendeken
piping onderloopsheid
pistol grip (handle) pistoolgreep
piston zuiger
piston lever spuithendel (van afdichtingspistool)
piston release spuitontgrendeling (van afdichtingspistool)
pit kuip; put
pitch (dak)helling / schuinte; spoed; stampen
pitch of rivets nagelsteek
pitched roof zadeldak
pitched slope steenglooiing
pitching paklaag
pivot as (van tang); taats
pivot (-leaf-)gate draaideur
pivot cab bovenwagen (van graafmachine)
pivot hung window tuimelraam
pivot pier landhoofd onder draaipunt (van brug)
pivot window taatsraam
pivoting half (of bridge) beweegbare brughelft
pivoting section (of bridge) beweegbare brughelft
pivoting span (of bridge) beweegbare brughelft
pivot-inspection chamber taatskuip
place-brick blekerd (baksteen)
plain (plane) tile leipan (platte pan)
plain gypsum lath vlakke gipsplaat
plain sawn timber dosse gezaagd hout
plain tile vlakke pan / leipan / platte pan
plain-tile double-lap roofing overlappende dekking van leipannen
plain-tiled roof leipannendak (dubbel gedekt)
plan bestektekening, plan, plattegrond
plan view bovenaanzicht
plane schaaf
plane (ww) schaven
plane ... zie plain ...
plane bit schaafmes / schaafijzer
plane face of a roof dakschild
plane iron schaafmnes / schaafijzer
plane of rupture afschuivingsvlak; glijdvlak
plane table planchet
planimeter planimeter
plank plank
plank platform steigervloer
plank roadway bouwweg (knuppelweg)
planking steigervloer
planks steigervloer
planning authority welstandscommissie
planting beplanting; bepoting
plaster pleister(werk) / stucwerk / stukadoorgips
plaster (ww) pleisteren / stuken
plaster block gipsblok
plaster cup gipsbeker
plaster of Paris gips
plaster rock metselsteen, gips
plasterboard; drywall gipsplaat
plasterer stukadoor
plasterer's hawk pleisterplank / kalkbord
plastering stukadoorswerk
plasterwork pleister / stuclaag
plastic deformation plastische vervorming
plastic foam schuimplastic
plastic insulator plastic isolator (zekeringkast)
plastic sheet afdekplastic
plastic spatula kunststofspatel
plastic-coated geplastificeerd
plastic-coated chipboard geplastificeerd hardboard
plasticity plasticiteit
plastify plastificeren
platband platte lijst / architraaf / epistyl / bovendrempel
plate muurplaat; rand
plate girder plaatligger; vollewandligger (van brug)
plate glass vlakglas
plate graduation randverdeling
plate shear platenschaar
platform plankier; platform
platform ladder huishoudtrapje
platform lift plateaulift
platform pallet truck platformpallettruck
platform railing leuning
platform trolley magazijnwagen
play speling
plenum verdeler (verwarmingssysteem)
plexiglass plexiglas
pliers combinatietang / buigtang
plinth plint / voetstuk / zuilvoet / sokkel / stenen rand
plinth course plint (aan voet van gebouw)
plot uitzetten
plug plug
plug (ww) opvullen
plug cutter proppenboor
plug fuse schroefveiligheid (elektra)
plug point stopcontact
plug point box wandcontactdoos
plug value kraan
plug valve plugafsluiter; waterkraan
plughole afvoergat / gootsteengat
plug-in elektrisch toestel
plumb loodrecht / in het lood / vlak / verticaal; van gas- of waterleidingen voorzien; verticaal stellen
plumb (bn) loodrecht
plumb (ww) loden
plumb bob schietlood
plumb level waterpas
plumb line loodlijn; loodlijn / lood / peillood / schietlood
plumbbob schietlood
plumbeous bedekt met loodglazuur / gelood
plumber fitter (van waterleiding), loodgieter
plumber's friend / helper (gootsteen)ontstopper / plopper
plumber's snake ontstoppingsveer
plumber's tools loodgietersgereedschap
plumber's work loodgieterswerk
plumber's workshop loodgieterij
plumbic loodhoudend
plumbing sanitair
plumbing fixtures armaturen
plumbing guide profiel (bij metselen)
plumbing tools loodgietersgereedschap
plumbing work loodgieterswerk
plumbing wrench kraanmoersleutel
plummet schietlood
plummet (level) waterpas
plunger (gootsteen)ontstopper / plopper
plunger pump plunjerpomp
plunging breaker kruller; overstortende breker
pluviograph pluviograaf
pluviometer pluviometer
ply laag (b.v. in triplex)
plywood multiplex
pneumatic barrier luchtbelgordijn; scherm
pneumatic breakwater pneumatische golfbreker
pneumatic drill drilboor
pneumatic hammer pneumatische hamer / lucht(druk)hamer
pneumatic hammer drill pneumatische slagboor
pneumatic tool pneumatisch gereedschap
pneunatic transport pneumatisch transport
pocket door schuifdeur
pocket knife zakmes(je)
pocket torch zaklantaarn
podium bovengrondse fundering
point load, concentrated load puntbelasting
point of action aangrijpingspunt
point of contraflexure buigpunt
point of suspension oplegdruk
point of suspension traverse ophangpunt
pointed arch spitsboog
pointer voeger
pointing voegwerk / specielaag
pointing mortar voegspecie
pointing sill borstwering (van dak)
pointing stuff voegvullinsmiddel
pointing trowel voegijzer
Poiree-frame Poiree-juk
Poiree-weir Poiree-stuw
poker pook (voor kachel)
polar coordinate poolcoördinaat; poolco¸rdinaat
polder inpolderen; inpoldering; polder
polder boundary poldergrens
polder country polderland
polder dike polderdijk
polder ditch poldersloot
polder pumping-station poldergemaal
polder water polderwater
polder waterlevel polderpeil
poldering inpoldering
polish slijpen
polishing bonnet polijstschijf
pollution verontreiniging; vervuiling
pollution study verontreinigingsonderzoek
polypropylene polypropyleen
polyurethane polyurethaan
pond vijver
pontoon ponton
pontoon bridge pontonbrug; schipbrug
porch portaal, portiek
porch dome portiekkoepel (bouwkunde)
pore porie
porosity poreusheid; porositeit
porous poreus
porphyry porfier
port bakboord
portable lamp looplamp
portable shower head handdouche
portal portaal; portaal (bouwkunde)
portcullis valhek (b.v. van burcht)
portico porticus / voorhal (van tempel)
portland cement portland cement
Portland cement portlandcement
port-side bakboordzijde
position invaren
position head plaatshoogte
position measurement situatiemeting
positioning plaatsbepaling
post stijl (b.v. van deur of dak) / standvink
post of a lock gate har
postern posterne (bij kasteel / vesting)
potable water drinkwater
Potapov screen Potapov-scherm
potentiaal line potentiaallijn
potential potentiaal
potential flow potentiaalstroming
potential function potentiaalfunctie
potential plane potentiaalvlak
potential theory potentiaaltheorie
potentiometer potentiometer
potter meter pottermeter
pounce bag zakje met krijtpoeder
pouncing het overtrekken van een tekening
pound pand
pour storten
pour concrete beton storten
pour over overlopen
pouring concrete gietbeton
pouring work gietbouw
power vermogen
power cable voedingskabel / elektriciteitsleiding
power drill pneumatische drilboor (bouw)
power factor (PF) arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
power line elektriciteitsleiding
power plane schaaf
power saw mechanische zaag
power shovel hooglepel
power tool(s) (stuk) elektrisch / gemotoriseerd gereedschap
Pozidriv(e) / PoziDriv screw (soort) kruiskopschroef (merknaam)
Pozidriv(e)PoziDriv screwdriver (soort) kruiskopschroevendraaier (merknaam)
prayer hall gebedszaal (van moskee)
prebore voorboren
precast concrete voorgestort beton
precast construction unit prefab-element
precast elements geprefabriceerde elementen
precipitation neerslag
prefab (zn) een prefab huis / woning
prefab element prefab-element
prefab(ricated) geprefabriceerd / prefab
prefab(ricated) building system elementenbouw
prefab(ricated) floor systeemvloer
prefab(ricated) house prefab woning / montagewoning
prefab(ricated) housing geprefabriceerde woning / prefab-woning
prefab(ricated) parts pasklare onderdelen
prefab(ricated) wall systeemwand
prefabrication systeembouw / montagebouw
preliminary design voorlopig ontwerp
preliminary survey vooronderzoek
pre-mix voormengen (beton)
pre-mixed concrete voorgemengd beton
pre-mixing voormenging (beton)
prep zie preparation
prepacked concrete blokkenbeton
preparation het voorbereiden / voorbereiding(en)
preparations werkvoorbereiding
prepare a site for building bouwrijp maken
preserve verduurzamen
pressboard pletbord (o.a. voor op de vloer)
pressure cell drukdoos
pressure difference drukverschil
pressure distribution drukverdeling
pressure gradient drukverhang; piëzometrisch verhang; pi %zometrisch verhang
pressure head drukhoogte; pershoogte
pressure impact drukstoot
pressure level drukniveau
pressure line druklijn
pressure loss drukverlies
pressure measurement drukmeting
pressure meter drukmeter
pressure pipe drukleiding; persleiding
pressure pot drukvat
pressure pump perspomp
pressure regulator drukregelaar
pressure relief valve veiligheidsklep
pressure tunnel druktunnel
pressure value drukventiel
pressure valve persklep
pressure vessel drukketel
pressure washer hogedrukspuit
pressure wave drukgolf
prestressed voorgespannen (van beton)
prestressed concrete voorgespannen beton
prestressed concrete floor spanbetonvloer
prestressing steel voorspanstaal
pretension voorspannen
pre-tensioning voorspanning
price-making process prijsvorming
pricing prijsvorming
primary dam hoofdafsluiting
primary dike wakerdijk
prime aanmaken; aanslaan; gronden / grondverven; vullen
prime mover krachtwerktuig
primer grondverf
priming grondverf / primer
priming coat grondlaag
priming paper grondpapier
principal hoofdbalk / kapspant
principal post gekoppelde stijlen
principal rafter spantpoot / spanbeen / spoor
prise d'eau watervang
prism prisma
prism strength prismavastheid
product bouwproduct
product development productontwikkeling
profile hoek van bouwplanken; profiel
profile steel profielstaal
progression veelhoeksmeting
progressive wave lopende golf
project project
project agreement projectovereenkomst
project definition projectdefinitie
project development planontwikkeling
project manager bouwcoördinator, projectleider
project preparation projectvoorbereiding
project team projectteam
projecting reinforcement stekeinden (betonbouw)
projection projektie
pronaos idem (in Griekse tempel)
propagation voortplanting
propane propaangas
propeller vleugel
propellor schroef
propellor pump schroefpomp
property onroerende zaak, perceel
property developer projectontwikkelaar
property line perceelgrens
propulsion voortstuwing
propulsion shaft aandrijfas
propylaea propyleeën (b.v. van Akropolis)
propylaeum propyleum / tempelingang
propylon propyleum / tempelingang
prospect ligging / uitzicht
prostyle prostylos
protective clothing beschermende kleding
protective coating beschermlaag
protective layer beschermlaag
protective tube mantelbuis
prototype prototype
protractor gradenboog; gradenboog / hoekmeter
protractor for mitring verstekgeleider (van zaag)
pry bar rolkoevoet
P-trap sifon
public works openbare werken
pull handgreep / kruk / knop
pulley katrol
pull-switch trekschakelaar
pulsating flow pulserende stroming
pulvinate gewelfd
pumecrete bimsbeton
pumice puimsteen
pumice concrete bimsbeton
pumice concrete hollow block betonblokken
pumice powder bims
pumice stone puimsteen
pump bemalen; pomp
pump casing pomphuis
pump installation pompopstelling
pump intake zuigmond
pump screwdriver pompschroevendraaier
pump shaft pompas
pump sump pompput
pump test pompproef
pump turbine pompturbine
pump wear pompslijtage
pumped hot water system geforceerd heetwatersysteem
pumping bemaling
pumping plant pompinstallatie
pumping station bemalingsinrichting; gemaal; wateropvoerinstallatie
pumping test pompproef
pun porren
punch priem
punch (ww) gaten maken in / drevelen / stampen (van gaten)
pup klisklezoor
PUR polyurethaan
purification zuivering
purification plant waterzuiveringsinstallatie; zuiveringsinstallatie
purlin roof sporenkap
purlin(e) gording (van dak)
push barge duwbak
push button drukknop
push tow duweenheid
pusher tug duwboot
push-off mechanism afdrukmechanisme
pushtow navigation duwvaart
push-tow train duwkonvooi
putlog (putlock) kort(e)ling
putty stopverf
putty (ww) stoppen (met stopverf)
putty in vastzetten (met stopverf)
putty knife stop(verf)mes
putty up dichtplamuren
PVC PVC
pycnometer piknometer
pylon pyloon / (ere)poort / (tempel)ingang
pyramid piramide
pyramidal (tower) roof tentdak
qibla wall qiblamuur (van moskee)
quadrant hoekmeter / graadboog; kwadrant
quality kwaliteit
quality assurance kwaliteitsborging
quantity grootheid
quantity of ice ijsbezetting
quarry bouwgroeve; groeve
quarry blast gesprongen breuksteen
quarry block boublok
quarry drill steengroeveboor
quarry man delver (in steengroeve)
quarry run gedolven steen
quarry tile stoeptegel / trottoirtegel
quarry-run (rock) breuksteen
quarter stijl
quarter baulk (balk) in vieren te delen stam
quarter brick klezoor (bouw)
quarter closer / closure klezoor (bouw)
quarter sawn timber kwartiers gezaagd hout
quarter-newel(l)ed staircase trap met kwart
quartz kwarts
quatrefoil vierpas / vierblad (bouwkunde)
quay kade
quaywall kaaimuur; kademuur
queen closer klisklezoor (m.b.t. metselwerk)
queen post standvink (van dak)
queen truss dubbel hangspant (van dak)
quicksand drijfzand
quill klos (op booromslag)
quirk groef (langs een kraal in lijstwerk)
quoin post achterhar
rabbet rabat / sponning / groef (plank); sponning; zie ook rebate
rabbet (ww) rabatten / rabatteren
rabbet plane sponningschaaf
rabbeted lock rabatslot
rabbeted stop aanslagsponning
rabbeting rabatwerk
rabbeting cutter sponningfrees
Rabitz metal rabitzmetaal
Rabitz roof rabitzdak
racking back vallende tand (metselwerk)
radar radar
radar picture radarbeeld
radar plant radarinstallatie
radar screen radarscherm
radar station radarpost
radial pump radiaalpomp
radial turbine radiaalturbine
radiation rondmeting
radiator radiator
radiator brush radiatorkwast
radiator rib rib
radio-active agent radio-aktieve stof
radius of curvature kromtestraal
radius of gyration traagheidsstraal
raft fundering
raft foundation strookfundering
rafter dakspar / dakspant / spoor
rafter end spoor (dakspar); uiteinde van spoor (van dak)
rafter head spoor (dakspar)
rafter roof sporenkap (dak)
rafter-supported eaves dakoverstek (daklijst)
rag bolt dookbout
rag felt teerpapier
ragstone zandsteen
rail regel; spoor
rail joint spoorverbinding
railing balustrade / leuning
railway spoorweg
railway bridge spoorbrug
rain regen
rain gauge regenmeter
rain pipe regenpijp
rain spout gargouille / waterspuwer
rain water hemelwater
rainfall neerslag; regenval
rainfall intensity regenintensiteit
rainfall records neerslaggegevens
rainwater discharge hemelwaterafvoer
rainwater pipe regenpijp
raise opzetten
raised head bolkop (van schroef)
rake ovenhark
raking back vallende tand (metselwerk)
ram heiblok
ram (piles into the ground) heien
ramification vertakking
rammed concrete stampbeton
ramp betonconstructie voor trap
ramp (ww) aflopen / oplopen (van muur of wal)
rampant klimmend / stijgend (van boog)
rampart wal (burcht / kasteel / vesting)
random orbit(al) sander excenterschuurmachine
range raai
range hood afzuigkap / wasemkap
range pole jalon
range rod jalon
rapid stroomversnelling
rapid flow schietend water
rasp houtrasp, schaafrasp; rasp(vijl)
rasp (ww) raspen / vijlen / gladmaken / schrapen
rasp-cut file schaafrasp
ratchet ratel (van pompschroevendraaier en booromslag)
ratchet (ring) spanner ratel(ring)sleutel
ratchet brace / drill ratelboor
ratchet screwdriver ratelschroevendraaier / pompschroevendraaier
rating curve ijkkromme
rating flume meetgoot
raw glass ruwglas / butzenglas
reach pand; riviervak
reaction reactie
reaction turbine reactieturbine
reading plans het lezen van een plan
reading scale afleesschaal
reafforestation herbebossing
real estate onroerende zaak
real estate developer projectontwikkelaar
re-allotment ruilverkaveling
reamer ruimer (bankwerkersgereedschap)
rear of the building achtergevel
rebate sponning; zie ook rabbet
rebate cutter sponningfrees
rebate depth sponningdiepte
rebate iron sponningmes
rebate joint bossing / halfhoutse verbinding
rebate plane boorschaaf
rebate width sponningbreedte
rebated knocked-up joint dubbele bodemfels
rebel rock hard gesteente
rebuild herbouwen / verbouwen / opknappen
rebuilding cost(s) herbouwwaarde
recede uitzetten / uitwijken / uit het lood staan
receding wall terugspringende muur
reception hall ontvangstzaal
recessed-head screw kruiskopschroef
recharge well put
reciprocating pump zuigerpomp
reciprocating saw reciprozaag
reclaim droogleggen; ontginnen
reclamation ontginning
reclamation works ontginningswerken
reclamed lake droogmakerij
reconnaissance verkenning
reconstruction reconstructie
recorder opnemer
recording gauge registrerende peilschaal
recovery peg verklikker
red lead paint loodmenieverf
redecorate opknappen
redevelop saneren
re-development vervangende nieuwbouw
reducing coupling verloopneusstuk (loodgieterij)
reducing elbow knie met aan een zijde binnendraad
reducing socket schroefbus (loodgieterij)
reducing socket / reducing coupler verloopsok (loodgieterij)
reduction coefficient reductiecoefficient
reduction factor reductiefactor
reduction valve reduceerklep
redundant statisch onbepaald
reed riet
reed berm rietberm
reed cover rietbeslag
reed mat rietmat
reed mattress krammat
reed work rietwerk
reel haspel
reenforced zie reinforced
reference dwelling referentiewoning
reference peg verklikker
refill pipe vulbuis (wc)
reflection reflectie; terugkaatsing
reflection coefficient reflectiecoefficient
reflection factor reflectiefaktor
refraction refractie; straalbuiging
refraction coefficient refractiecoefficient
refraction factor refractiefaktor
refraction pattern refractiepatroon
refurbish opknappen / renoveren
refurnish opnieuw meubileren
refuse chute stortkoker
regelation regelatie
regime regime
regime theory regimetheorie
registered building lot bouwperceel
reglet band / lijst / lijstwerk (bouwkunde)
regression regressie
regula regula (bij Griekse tempel)
regular wave enkelvoudige golf
regulating basin regelvijver
regulating cock / valve regelkraan (b.v. van radiator)
regulating structure regelwerk
regulating valve regelkraan
regulation regularisatie
rehabilitation rehabilitatie
Rehbock's dentated sill Rehbock-tanddrempel
Rehbock-weir Rehbock-overlaat
reinforced concrete gewapend beton
reinforced concrete arch boog van gewapend beton
reinforced concrete bridge bowstringbrug
reinforced concrete floor gewapend-betonvloer
reinforced concrete lintel betonlalei
reinforced glass draadglas
reinforced steel gewapend staal
reinforcement (beton)wapening; wapening
reinforcement binding warteldraden
reinforcement rods opgebogen wapeningsstaal (betonbouw)
reinforcing bar wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing bars betonijzer
reinforcing grid betongaas
reinforcing rod wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing steel betonijzer / opgebogen wapeningsstaal
reiteration method reiteratiemethode
relaxation vibration relaxatietrilling
release lever ontgrendelingshendel (b.v. van tang)
relief reliëf
relief tile reliëfsteen
relief valve ontlastklep
relieved vertical-sliding gate ontlaste glijdschuif
relieving arch ontlastingsboog (bouwkunde)
remodel profiel; verbouwen
remote centrol afstandsbediening
removable gate uitneembare deur
remove sediment ontzanden
Rena(i)ssance renaissance
Rena(i)ssance (bn) renaissancistisch
render pleistermortel
render (ww) berapen
render / rendering beraping (eerste laag pleisterkalk)
render cement aanbranden
render cement slurry aanbranden
rendering coat stucwerk
rendering slurry aanbrandlaag
rendering trowel pleistertroffel
renovation renovatie
rented house huurwoning
repairs to concrete betonreparatie
repetition method repetitiemethode
re-point voegwerk herstellen
rere-arch binnenboog
research onderzoek
resection achterwaartse insnijding
reservoir bergreservoir; reservoir; stuwbekken; stuwmeer
resetting button drukknop / resetknop
resin hars
resistance weerstand
resistance formula weerstandsformule
resoil aanvullen
resonance resonantie
respirator gasmakser / beademingsapparaat
respond pilaster / wandpijler
restoration restauratie
retainer / retaining ring afdichtring
retaining height waakhoogte
retaining structure keermiddel; kering
retaining wall keermuur; steunmuur
retrenchment retranchement (vesting)
return afvoerbuis / afvoerleiding
return current retourstroom
return line afvoerbuis / afvoerleiding
return outlet luchtretourleiding
return pipe retourleiding / afvoerbuis
reveal negge (neggekant)
reverse doorslaan
revet bekleden; een versterking / steunmuur bouwen
revetment bekleding; steunmuur / revêtement; verdediging; voorziening
revised plan revisietekening
revolving door draaideur / tourniquetdeur
revolving shutter rolluik
rheology rheologie
rib balkje van gewapend beton; staafboog
rib vault kruisribgewelf
ribbed radiator kolomradiator
ribbon building lintbebouwing
ribbon windows bovenlichten
ride at anchor anker, voor -liggen
ridge nok / nokstrook (van dak)
ridge bar hemelboom / nokbalk
ridge beam nokbalk (van dak)
ridge board nokbalk / (nok)ruiter (van dak)
ridge capping piece nokafdekking (i.v.m. dakbedekking)
ridge course noklei / rij bovenpannen (i.v.m. dakbedekking)
ridge course tile bovenpan / sluitpan
ridge hook ladderhaak
ridge joint noklei (i.v.m. dakbedekking)
ridge purlin nok (van dak)
ridge tile nokpan / dakvorst / nokvorst / vorstpan / hoekkepervorst
ridge turret dakruiter / torenkapje
riffler (gebogen) groefvijl / kattenstaart
rift sawn timber rift gezaagd hout
right angle drill haakse schroevendraaier-boormachine
right ascension rechte klimming
rigid arch ingeklemde boog
rind bast (schors)
ring bolt oogbout / ringbout
ring circuit ringleiding (elektra)
ring dike ringdijk
ring main ringleiding (elektra)
ring nut moer
ring spanner ringsleutel
ring tension ringspanning
rip (ww) schulpen
rip fence langsgeleider (van cirkelzaag en zaagbank)
rip fence guide geleiderinstelling (zaagbank)
rip fence lock geleidervergrendeling (b.v. op zaagbank)
rip fence rule geleiderliniaal (op zaagbank)
rip fence slot geleidersleuf (op zaagbank)
riparian land uiterwaard
ripper ripper (b.v. op bulldozer)
ripper cylinder rippercilinder (op bulldozer)
ripper tip rippertip (op bulldozer)
ripper tooth rippertand (op bulldozer)
ripple ribbel; rimpel
ripplefactor ribbelfaktor
rip-rap stortsteen
ripsaw schulpzaag
rise optrede (van trap); stijghoogte
rise velocity stijgsnelheid
riser optrede (van trap)
rising main toevoercircuit / toevoerbuis
rising velocity stijgsnelheid
river rivier
river bank rivieroever
river basin stroomgebied
river bed rivierbedding; rivierbodem
river bend rivierbocht
river branch rivierarm
river capture onthoofding; rivieronthoofding
river crossing rivierkruising
river delta rivierdelta
river dike rivierdijk
river discharge bovenafvoer; rivierafvoer
river diversion rivieromlegging
river engineering waterbouwkunde
river harbour rivierhaven
river improvement rivierverbetering
river map rivierkaart
river model riviermodel
river mouth riviermond
river navigation riviervaart
river pier stroompijler
river pollution rivierverontreiniging
river regime rivierregime
river regulation rivierregularisatie
river stage rivierstand
river terrace rivierterras
river training normalisatie
river valley rivierdal
river water rivierwater
river-improvement works rivierverbeteringswerken
rivet klinken; klinknagel; klinknagel / klinkbout
rivet (ww) (vast)klinken
rivet hole klinknagelgat
rivulet kleine rivier; riviertje
road weg
road construction straatwerk; wegenbouw
road gully straatgoot
road metal wegverharding
road roller wals
road surface wegdek
road-building wegenbouw
roadstead rede
roadway brugdek (m.b.t. bruggen)
rocaille idem (rococo-ornament)
rock rots
rock bit steenbeitel / rotsbeitel
rock leather bergleer / bergkurk (licht asbest)
rock wool steenwol
rocker switch tuimelschakelaar
rococo rococo(stijl)
rococo (zn) rococo(stijl)
rod baak
rod float, velocity rod stokdrijver
rod reading baakaflezing
roll volute / voluut (spiraalvormig ornament)
roller dekneer; rolluik
roller bearing rollager; roloplegging
roller blind rolgordijn
roller frame rol (van verfroller)
roller gate rolstuw; wals; walsdeur
roller sleeve mof (van verfroller)
rolling ladder verrijdbare trap
rolling resistance rollende wrijving
rolling shutter rolluik
rolling shutter frame uitzetter voor rolluik
roll-up blind rolgordijn
rollway landingsbaan; overstortzijde
Roman Romeins
Roman arch Romeinse boog
Roman architecture Romeinse bouwstijl
roman blind vouwgordijn
Roman tile Romaanse pan
Romanesque romaanse stijl
Romanesque (bn) romaans
Romijn-sluice Romijnschuif
Romijn-weir Romijnstuw
rood loft (d)oksaal (bouwkunde)
rood screen koorhek (bouwkunde)
roof dak
roof (ww) overdekken
roof beam dakbalk / zolderbalklaag
roof boards / boarding dakbeschot
roof cladding dakbedekking
roof construction kapconstructie
roof course daklei (i.v.m. dakbedekking)
roof covering dakbedekking
roof garden daktuin
roof garden terrace dakterras
roof guard sneeuwrooster
roof gutter dakgoot
roof hook dakhaak
roof in overdekken
roof ladder dakladder / steekladder
roof over overdekken
roof sheathing dakbeschot
roof slab dakplaat
roof structure dakconstructie
roof tile dakpan
roof timber balk
roof tree nokbalk
roof tressle dakstoel (i.v.m. dakbedekking)
roof truss dakspant / dakgebinte / kapspant
roof valley kilgoot (van dak)
roof vent ontluchtingsgat / dakventilator
roof weir dakstuw
roof window dakvenster
roofage dakbedekking
roofer dakwerker
roofing (material) dakbedekking / dakwerk
roofing felt teerpapier
roofing nail asfaltnagel
roofing paper teerpapier
roofing sheet dakplaat
roofing slab dakplaat
roofless zonder dak
rooflet (af)dakje
rooftop top van dak
rooftop garden dakterras
rookery vervallen wwonkazern / krot
room kamer
room acoustics zaalakoestiek
room divider afscheiding / scheidingswand
room height vertrekhoogte
room thermostat kamerthermostaat
root sack roetzak (van schoorsteenveger)
rope bridge touwbrug
rope-pulley hoist hijstouw
rosace roosvenster
rose roos / roosvenster; rozet (van slot)
rosette rozet / roosvenster
rose-window roosvenster
rostral rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rostrated rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rotary current-meter molen; vleugelmeter; vleugelradmeter
rotary hammer boorhamer
rotary saw cirkelzaag(blad)
rotary switch draaischakelaar
rotating valve draaikraan
rotation of axes asverdraaiing
rotational speed omwentelingssnelheid
rotor rotor (van cilinderslot)
rotunda rotonde (uitwending kenmerk aan gebouw); rotonde / rond bouwwerk (i.h.b. met koepel)
rotunda roof rotondedak
rough draft schetsontwerp
rough lumber ronde stam
rough-casting raapwerk
roughing file vijl (met stompe kop)
roughness ruwheid
roughness factor ruwheidsfaktor
roughness height wandruwheid
round arch rondboog
round bar rondstaal
round bar reinforcement ronde betonstaaf
round file ronde vijl / rattenstaart
round head ronde kop (van schroef)
round punch doorslag
round timber rondhout
round trunk ronde stam
round wood rondhout
roundel medaillon (bouwkunde)
rounding machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
round-nose pliers wastafeltang (loodgieterij)
roundwood rondhout
router groefschaaf / bovenfrees
router iron grondschaafbeitel
router motor freesmotor
router plane grondschaaf (handwerktuig)
router saw aderzaag
row of piles paalrij
row of stakes perkoenrij
rowlock rollaag/halfsteensrollaag/koprollaag
rowlock (cavity) wall spouwmuur van klampsteen
rowlock backwall klampmuur/halfsteensmuur
rubber rubber
rubber backing disc rubberen steunschijf voor boormachine
rubber cement latexcement
rubber gasket rubberring (loodgieterij)
rubber mallet rubberhamer
rubber seal rubberafdichting
rubber stopper rubberdop (b.v. aan trapje)
rubble bestortingsmateriaal; bouwafval, sloopafval; bouwval; steengruis / steenslag; steenstorting; stortsel; stortsteen
rubble concrete wal betonnen wandconstructie
rubble drain puinsleuf
rubble layer bestorting; stortlaag
rubble masonry breuksteenmetselwerk
rubblemound breakwater golfbreker
rudder roer
rudder action roerwerking
ruinous bouwvallig
rule duimstok
ruler liniaal
ruler gauge duimstok
run stromen; welkstuk (van trap)
run dry droogvallen
run into aanvaren
run number toestand
runer roller (aan gordijnroede)
rung sport (van ladder); sport / traprede (van ladder)
runner geleiderail / looprail; loopwiel
running board loopplank
running bond klezoorverband (i.v.m. metselwerk)
running dog lopendehondmotief (Grieks)
runoff afvloeiing
runoff factor afvloeiingsfaktor
runway startbaan
rust roest
rustic rustiek (in ruw behouwen natuursteen)
rusticate in rustiek werk uitvoeren
rustication rustiek werk
rustic-work rustiek werk / rustica
rust-proof zinc cup waterdichte ring (i.v.m. dakbedekking)
sack for soot roetzak (van schoorsteenveger)
sacristy sacristie
saddle back ezelsrug
saddle clip leidingbeugel op vlakke basis (loodgieterij)
saddle roof zadeldak
saddleback roof zadeldak
safeguarding beveiliging
safeguarding system beveiligingssysteem
safety chain veiligheidsketting
safety glass veiligheidsglas
safety glasses / goggles veiligheidsbril / beschermbril
safety guard beschermkap / beveiligingskap
safety helmet veiligheidshelm
safety plate borgplaat
safety precaution veiligheidsmaatregel
safety rail leuning
safety spectacles veiligheidsbril
safety valve veiligheidsklep; veiligheidsventiel
safety wall veiligheidsschot (i.v.m. dakbedekking)
saftey wal socket veiligheidswandcontactdoos
sag doorbuigen; doorbuiging
sag pipe zinker
sail varen
sail into invaren
Saint Andrew's cross bond kruisverband (metselwerk)
salient angle saillant (vesting)
saline wedge zoutwig
salinity zoutgehalte
salinity measurement zoutgehalte
sally uitstek (bouwkunde)
salt intrusion zout
salt lake zoutmeer
salt limit zoutgrens
salt water zoutwater
salt wedge zoutwig
salt-dilution method zoutverdunningsmethode
salting kwelder
salt-water basin zoutwaterbekken
salt-water intrusion keukenzoutinjectie
salt-water intrusion in the ground grondwaterverzilting
sample monster
sampler monsternemer
sand sand; zand
sand (ww) schuren
sand asphalt zandasfalt
sand bed zandlaag
sand down schuren
sand filter zandfilter
sand grain zandkorrel
sand movement zandbeweging
sand pile zandpaal
sand pump zandpomp
sand roughness zandruwheid
sand trap zandvang
sand wave zandgolf
sandbag piling zandzakstapeling
sandblast zandstraal(toestel)
sandblast (ww) zandstralen
sandblast apparatus zandstraaltoestel
sandblasted gezandstraald
sandblasting machine / plant zandstraaltoestel
sand-drift dike stuifdijk
sand-drift screen stuifscherm
sand-dumping site zandstort
sander schuurmachine
sanding slijpen / schuren
sanding attachment schurrinrichting (van apparaat)
sanding belt schuurband
sanding bench schuurtafel
sanding block schuurblok
sanding bobbin schuurklos
sanding discs / disks schijven schuurpapier
sanding disks schuurschijf (met schuurpapier)
sanding drum schuurtrommel
sanding machine schuurmachine; vlakschuurmachine
sanding operation schuurbewerking
sanding plate schuurplaat
sanding sheet schuurvel, stuk schuurpapier voor schuurmachine
sanding stick schuurhout
sanding table schuurtafel
sanding wheel schuurkop (van machine)
sand-lime brick metselsteen, kalkzandsteen
sandpaper schuurpapier
sandpaper (ww) schuren
sandpaper block schuurblok
sand-size distribution zandkorrelverdeling
sandstone drijfsteen, zandsteen; zandsteen
sandwich panel sandwichpaneel
sandwich plate sandwichplaat
sandy coast zandkust
sandy shoal zandplaat
sanitary furniture sanitair
sap spinthout
sapwood spinthout
sash and frame kozijn met schuifraam en contragewichten
sash and frame pulley raamrolslot
sash angle winkelhaak
sash catch raampen
sash cord raamkoord
sash door deur met raam (bovenin)
sash frame buitenkantstijl (van raam)
sash line vensterkoord
sash mortise chisel glazenmakersbeitel
sash plane sponningschaaf
sash rabbet raamsponning
sash weight raamgewicht (van schuifraam)
sash window schuifraam
sash-door fastener schuifdeurslot
sash-door hardware schuifdeurbeslag
saturate drenken
saturation line kwellijn
save-all morsbak
saw zaag
saw (ww) zagen
saw bench zaagtafel / zaagbank
saw blade zaagblad
saw chain zaagketting
saw kerf zaagverlies / zaagsnede
saw rasp zaagrasp
saw set pliers zaagzettang
sawhorse zaagbok / schraag (bij het zagen)
sawing bench zaagtafel / zaagbank
sawing shed zaagloods
sawmill houtzagerij
sawn joint zaagsnede
sawn timber gezaagd hout
sawtooth zaagdak / sheddak
sawtooth roof sheddak / zaagdak
scaffold (bouw)steiger / stellage / stelling
scaffold (ww) van een steiger voorzien
scaffold board steigerplank
scaffold pole steigerpaal
scaffold standard steigerpaal
scaffolding (bouw)steiger / stellage / stelling
scagliola idem (soort hard pleister)
scale schaal
scale effect schaaleffect
scantlings (gekantrecht) bouwhout
scarp escarpe (vesting)
scattering verstrooiing
schedule of requirements programma van eisen
scheduled building monument
scheme of work bouwontwerp
schist leisteen
scissors schaar
scone brick split
scoop shovel hooglepel
score lijn / kerf / kras / groef / slijtgroef / inkeping
scoria slak(ken) / sintels / metaalschuim
scoria brick slakkensteen
Scotch bond kettingverband
Scotch glue glutinelijm
scotia trochilus (bouwkunde)
scour ontgronding
scour pattern ontgrondingsbeeld
scouring channel spuikanaal
scouring sluice onderspuier; spuisluis
scraper (verf)krabber
scratch brush staalborstel
screed afreien; afwerkvloer; rei
screed board afreilat / reilat
screed heating vloerverwarming
screen scherm; zeef
screw schroef
screw (ww) (vast)schroeven
screw auger schroefboor
screw base schroeffitting (lampvoet met schroefdraad)
screw bolt schroefbout
screw cap fitting
screw clamp lijmtang / sergeant
screw extractor schroevenuitdraaier
screw eye (schroef)oogje
screw gun pompschroevendraaier
screw head schroefkop
screw hook schroefhaak
screw joint rechte koppeling (loodgieterij)
screw nut schroefmoer
screw pile schroefpaal
screw shackle wartel
screw tap draadtap
screw thread schroefdraad
screw valve schroefventiel
screw wrench warteltang
screw-cutting machine draadsnijmachine (loodgieterij)
screwdriver schroevendraaier
screwdriver bit bit; schroevendraaierbit
screw-in circuit breaker fuse automatische veiligheid
screw-type pump vijzelpomp
scribe kraspen / krasnaald / afschrijfnaal / ritsijzer
scribe (ww) aftekenen
scroll saw ornamentzaag
scrollwork rolwerk (i.v.m. ornament)
scrub board plint
scumble dekverf
scumboard schuimvanger
scupper spuigat
sea zee; zeegang
sea bed zeebodem
sea defence zeewering
sea defence structure zeewering
sea defence works zeeweringen
sea groyne zeehoofd
sea level zeeoppervlak; zeespiegel; zeestand
sea lock zeesluis
sea water zeewater
sea wave zeegolf
sea weed wier; zeewier
sea-going zeewaardig
seal afdichten; dichten; pakking (b.v. van kraan); sealen / afdichten
sealant kit
sealer sealer
sealing afdichting; dichting
sealing material afdichtingsmateriaal
sealing ring afdichtring
sealing strip afdichtstrook
sealing tape tape ( afdichtband)
sealing washer pakkingplaat
seam roller nadenroller (voor behang)
seamless naadloos
seat wc-bril / closetbril / toiletzitting
seat cover closetbrildeksel
seawall strandmuur
seaward slope buitenbeloop
seaworthy zeewaardig
second course tweede laag (metselwerk)
second floor (AE) eerste verdieping / bovenverdieping
secondary channel nevengeul
secondary dam nevenafsluiting
secondary dike slaperdijk
secondary flow sekundaire stroming
secondary sewer bijriool; nevenriool
seconds timer secondenteller
section profiel
section line raai
section steel profielstaal
sector gate sektordeur; sektorschuif; sektorstuw
security system beveiligingssysteem
sediment bezinksel; sediment
sediment removal ontzanding
sediment removing structures ontzandingswerken
sediment ripple zandribbel
sediment sampler zandtransportmeter
sediment transport zandtransport
sediment trap zandvang
sediment wave zandgolf
sedimentary rock sedimentsgesteente
sedimentation afzetting; bezinking; sedimentatie
sediment-transport measurement zandtransportmeting
seep zweten
seep through doorkwellen; doorsijpelen; doorzweten
seepage kwel
seepage factor kwelfaktor
seepage length kwelweg
seepage loss kwelverlies
seepage water kwelwater
seepage-reducing secondary dike kwelkade
segmental arch segmentboog
segragation ontmenging
segregate ontnengen
segregation segregatie; segregatie / ontmenging (b.v. van beton); uitzeving
seiche seiche
seismic wave seismische golf
self-aeration zelf-beluchting
self-built housing zelfbouw
self-discharging zelfontladend
self-powered zelfvarend
self-propelled zelfvarend
self-propelled ship zelfvaarder
self-tapper / self-tapping screw zelftapper / zelftappende schroef
self-tapping fastener / driver zelftapper / zelftappende schroef
semaphore semafoor
semi gloss halfmat (verf / lak / vernis) (halfmatte verf)
semibasement souterrain (niet sousterrain)
semi-bungalow semi-bungalow
semicircular arch rondboog
semi-detached house twee-onder-een-kapwoning
semi-diurnal tide dubbeldaags getij
semidome halfkoepel
semi-matt halfmat (van verf) (halfmatte verf)
semi-prefabricated building system elementenbouw
separate scheiden
separate system gescheiden stelsel
separation loslating; scheiding
separation dam scheidingsdam
separation point loslaatpunt
separator afstandhouder ( dekkingblokje); separator
septic tank septic tank; septische tank
service girder bekistinsligger
service riser stijgleiding (loodgieterij)
service room personeelsvertrek
set laatste pleisterlaag / afwerklaag; zeestroom
set head zetkop (van klinknagel)
set of fork spanners steeksleutelset
set out uitzetten
set screw passchroef
setback terugsprong / terugspringende gevel
setoff voorsprong (van muur)
setsquare winkelhaak
settle bezinken; inklinken
settlement inklinking; klink; verzakking; zetting
settling bezinking
settling basin bezinkbekken
settling pond bezinkvijver
settling site bezinkveld
settling velocity bezinksnelheid
set-up opstelling
sewage rioolwater
sewage disposal rioolwaterlozing
sewage farm vloeiveld; vloeiweide
sewage gas rioolgas
sewage pumping rioolbemaling
sewage pumping-station rioolgemaal
sewer riool
sewer pipe rioolbuis
sewer system riolering
sewerage riolering
sewerage network rioolnet
sewerage system rioleringsstelsel
sewerage work rioleringswerk
sextant sextant
shaft schacht (van zuil); spil
shaft spillway schachtoverlaat
shale (klei)schalie
shallow ondiep
shallow-water wave lange golf; ondiepwatergolf
sham imitatie...
shank spil (van spijker)
shank protector shankbeschermkap (op bulldozer)
shaper boor
shaping hammer bolkophamer
sharp-crested weir scherpe kruin
sharpen (ww) slijpen
sharpening stone slijpsteen
shatterproof splintervrij (van glas)
shatterproof glass veiligheidsglas
shavehook driehoekig schraapijzer
shaving houtspaander
shear afschuiven; afschuiving
shear force schuifkracht
shear strength schuifsterkte; schuifvastheid
shear stress, shear schuifspanning
shear velocity schuifipanningssnelheid
shears schaar
sheathing armering
sheathing paper teerpapier
shed schuur
shed roof lessenaardak / sheddak
sheet plaat
sheet gauge plaatdikte
sheet glass vlak glas (vlakglas) / vensterglas
sheet lead bladlood
sheet material plaatmateriaal
sheet pile dampaal; damplank
sheet pile / piling damwand (betonbouw)
sheet pile wall damwand (betonbouw)
sheet piling damwand
sheet radiator paneelradiator
sheet rock gipsplaat
sheet shears slagschaar (loodgieterij)
sheet zinc bladzink / zinkplaat / plaatzink
sheeting beplating
sheeting support stalen stempel (betonbouw)
shelf plateau (op trapje)
shell geraamte / skelet
shell-shaped dam schaalmuur
sheltered accommodation aanleunwoning
shield bovenkop (loodgieterij)
shield method schildmethode
shifting spanner verstelbare schroefsleutel
shingle kiezel; shingle / dakspaan
ship verschepen
ship building scheepsbouw
ship caisson schipdeur
ship camel scheepskameel
ship canal scheepvaartkanaal
ship lift hefwerk; scheepslift
ship lock schutsluis
ship model scheepvaartmodel
ship propellor scheepsschroef
ship resistance seheepsweerstand
ship wave scheepsgolf
ship worm paalworm
shipbuilding experiment-station scheepsbouwproefstation
shiplap rabatten (planken over elkaar leggen)
shiplap joint rechte liplas
shipment verscheping
shipping vaart
shipping lock scheepvaartsluis
shipping traffic scheepvaartverkeer
shipping way scheepvaartweg
shoal verondiepen
shoaling verondieping
shock absorber schokdemper
shock wave schokgolf
shock-restistant / resisting schokbestendig
shoe schoen; voetplaat (aan steiger)
shop drawing werktekening
shore oever; schoor; wal
shoring stutwerk
short-circuiting current kortsluitstroom
shotcrete spuitbeton
shoulder sluitring (van schroefbout)
shoulder bolt schroefbout
shoulder iron haalijzer
shouldered arch spiegelboog / schouderboog
shovel schop / schep / spade
shovel bucket dieplepel / graafbak
shovel loader wiellader
show house modelwoning / kijkwoning
shower douche / doucheruimte
shower cabinet douchecabine
shower cubicle douchecabine
shower fittings douchefittingen
shower head douchekop
shower hose sproeibuis (van handdouche, loodgieterij)
shower mixer douchemengkraan
shower stall douchecel
shredded lining paper behangresten
shutoff valve afsluitklep / stopklep (loodgieterij)
shutter klep; luik
shutter board bekistingsdeel (betonbouw)
shutter catch wervel (b.v. aan vensterluik)
shutter weir klepstuw
shutterer betontimmerman
shuttering schotwerk / bekisting / vorm
shuttering board bekistingsdeel
shuttering strut stempel (betonbouw)
shutting stile sluitstijl
sick building syndrome sickbuildingsyndroom
side contraction zijdelingse contractie
side cutter zijkniptang
side entrance zij-ingang
side grip extra handgreep
side handle handgreep (op handboor)
side pond spaarbekken; spaarkom
side post stijl (van dakspant)
side shutter of a purlin randkist
side view zijaanzicht
sidewalk trottoir (stoep)
side-wall culvert kolkriool
sieve analysis zeefproef
sieve bend zeefbocht
sieve curve zeefkromme
sight richten; vizier
sight distance slag
sighting device richtmiddel
signal baken; signaal
signalization seinwezen
significant waveheight dominerende golfhoogte
signwriting brush penseel voor letterzetter
silex tripel (vulmiddel voor verf)
silicon sealant siliconenkit
silicone paste siliconenkit
sill dorpel; dorpel, onderdorpel; drempel
sill depth, sill level drempeldiepte
sill of frame steenlijst (van raam)
sill plate grondbalk (van skelet)
sill rail onderregel / onderdorpel (van raamkozijn)
silo silo
silt aanzanden; slib; verzanden
silt content slibgehalte
silt deposit slibafzetting
silt discharge slibafvoer
silt meter slibmeter
silt transport slibtransport
silt trap slibverzamelaar
silt trap, silt box slibvang
silt up aanslibben; opslibben
siltation aanzanding
silting aanslibbing; aanzanding; verzanding
silting up opslibbing
similarity gelijkvormigheid
simple scarf joint haaklas (houtverbinding)
simple tie klamp (m.b.t. dak)
single acting enkelwerkend
single casement window enkel raam
single pole circuit breaker enkelpolige schakelaar (zekeringkast)
single retaining enkelkerend
single skew notch tand-met-schuine-borstverbinding
single twist enkele winding (van boorkop)
single-belt sander bandschuurmachine
single-stag centrifugal pump lage druk-centrirugaalpomp
sink afzinken; gootsteen, spoelbak; put; zinken
sinking method zinkmethode
siphon hevel; siphon; syphon
siphon spillway heveloverlaat
site locatie (meestal bouwplaats); terrein
site area terreinoppervlakte
site exploration terreinverkenning
site fence bouwschutting
site foreman opzichter
site hut bouwkeet
site inspection opname
site level terreinhoogte
site manager uitvoerder
site office bouwkeet
site plan plattegrond
sitting room zitkamer
situation situatie
size antiplakmiddel (behang)
sizing gold leaf het aansluiten van bladgoud
skarsten scraper (soort) verfkrabber
skeleton system drager-inbouwpakketsysteem
sketch plan schetsontwerp
skew nail steekspijker
skew nailing het ter steek spijkeren
skew notch vertanding
skewback aanzetsteen / geboorte / aanzet(laag)
ski-jump springschans
ski-jump spillway springschansoverlaat
skim afkwasten
skin huid
skin friction huidwrijving; mantelwrijving
skip trekarm (van schraper)
skirting harpstuk (van trap)
skirting board plint
skirting outlet plintrooster
skylight dakraam, koekoek, vullicht
skyscraper wolkenkrabber
slab afdichting; plaat
slab floor plaatvloer
slab foundation plaatfundering
slack water kentering
slacken remmen; vaart minderen
slackening pier remstoel
slackening structure remmingwerk
slaked lime gebluste kalk
slate (dak)lei; leidekken (ww)
slate hammer leidekkershamer
slate nail leinagel
slate(d) roof leiendak / leidak
slater leidekker
slater's iron slagschaar (i.v.m. dakbedekking)
slater's shoe leidekkersschoen
slating battens panlat (i.v.m. dakbedekking)
sledge hammer moker, voorhamer
sleeper moerbalk / moerbint / dwarsbalk
sleeper of stairs trapdorpel
sleeper wall balksteunende muur
sleepers spoorbiel(s) / dwarsligger
sleeve sleeve
slenderness slankheid
slice bar breekbeitel
slicing lathe afsteekbank
slick (chissel) (AE) brede afsteekbeitel
slide afschuiven; afschuiving
slider (compound) miter saw verstekzaagmachine
sliding (compound) miter saw verstekzaagmachine
sliding caisson schipdeur
sliding door schuifdeur
sliding folding window schuifbaar vouwraam
sliding French window schuifpui
sliding plane glijdvlak
sliding wall schuifwand
sliding window schuifraam
slip zijsluiting van leipan
slip joint verschuifbaar scharnier (van verstelbare tang)
slip ring sleepring (elektr.)
slip stone slijptol, slijpsteen
slip-joint pliers verstelbare tang
slipway helling; scheepshelling.
slit kier
slope afschot, talud; beloop; glooiing; helling; talud; verhang
slope consolidation taludversterking
slope measurement hellingsmeting
slope of a dune duinglooiing
slope protected by basalt basaltglooiing
slope protection taludverdeling
slope revetment taludbekleding
sloped turret geknikt torendak
slope-protection work taludvoorziening
sloping cornice opgaande geison (van Griekse tempel)
slot gleuf / sleuf
slotted screwdriver sleufschroevendraaier
slotting machine afsteekbank
sludge rioolslijk; slijk
sludge gas rioolgas
sluice sluis; wastrog
sluice box sluiskoker
sluice caisson doorlaatcaisson
sluice gate schuif
sluice model sluismodel
sluice opening schuifopening; sluisopening
sluice operation sluisgang
sluice wall sluismuur
sluice, discharge sluice stroomsluis
sluice-gate recess schuifspanning
slush (ww) voegen (bouwkunde)
slype overdekte gang tussen kerk en pastorie
small vice / vise kleine bankschroef
smoke detector rookmelder
smoke discharge rookafvoervoorziening
smoke extract rookafvoer
smoke outlet rookafvoer
smooth egaliseren (van bouwgrond)
smoother pleisterspaan (ook gebruikt bij het behangen)
smoothing egalisatie (van bouwgrond)
smoothing plane gladschaaf / vlakschaaf / blokschaaf
smoothing trowel pleisterspaan
snake ontstoppingsveer (loodgieterij)
snap lid klep (van contactdoos)
snap-off blade knife afbreekmesje
snap-off knife afbreekmesje
snow sneeuw
snow guard bracket sneeuwhaak (i.v.m. dakbedekking)
snow line sneeuwgrens
soak drenken; verweken
soakaway stapelput; zinkput
soap klisklezoor
soap dish zeepbakje
soap dispenser zeepdispenser
Social Fund for the Building Industry Sociaal Fonds Bouwnijverheid
socket mof
socket head inbus (m.b.t. schroefkop)
socket head wrench inbussleutel
socket outlet (plug point) box dubbele wandcontactdoos
socket spanner dopsleutel
socket tester (Amerikaanse) stopcontacttester
socket wrench dopsleutel
socle sokkel / voet(stuk) / plint
sod bezoden; zode
sodding bezoding
sodium silicate waterglas
soffit soffiet (ondervlak van architraaf / kroonlijst)
soffit board(s) bekistingvloer
softboard zachtboard
softening ontharding
softwood naaldhout
soil grond; grondsoort
soil and waste stack afvoerpijp
soil boring grondboring
soil compaction grondverdichting
soil compactor grondverdichter
soil improvement bodemverbetering; grondverbetering
soil investigation bodemonderzoek
soil mechanics grondmechanica
soil pipe afvoerpijp
soil sample grondmonster
soil sampler grondmonsternemer
soil stack afvoerpijp
soil survey bodemonderzoek
soil survey, soil investigation grondonderzoek
soil to build a dike of dijkspecie
solar boiler zonneboiler
solar collector zonnecollector
solar energy zonne-energie
solar heater zonneboiler
solar house zonnewoning
solar observation zonswaarneming
solar panel zonnecollector
solder soldeerdraad
solder (ww) solderen
soldering apparatus soldeerapparaat
soldering fluid (flux) soldeervloeistof
soldering gun soldeerpistool
soldering iron soldeerbout
soldering stone salmiaksteen
soldier course steensrollaag
sole kesp (bouwkunde)
sole plate onderregel (van raam)
solenoid valve elektromagnetische klep
solid vaste stof
solid newel spil
solid-newel staircase spiltrap
solid-web girder vollewandligger (van dak)
solid-web girder bridge brugconstructie met contactliggers
solitary wave eenlinggolf
solstice solstitium; zonnewende
solubility oplosbaarheid
solution oplossing
solution heat oplossingswarmte
solvent oplossingsmiddel
sorting uitzeving
sound loden; peilen
sound insulation geluidsisolatie / geluidwering
sound wave geluidsgolf
sound-absorbing material geluidabsorberend materiaal
sounding loding; peiling; sondering
sounding apparatus sondeerapparaat
sounding book peilboekje
sounding chart boorstaat; dieptekaart; peilkaart
sounding form peilformulier
sounding lead dieplood; peillood
sounding line lodingskaart; peillijn
sounding range peilraai
sounding register peilregister
sounding rod peilstang
sounding staff peilstok
sounding vessel peilboot
source bron; oorsprong
source and sink bron en put
souterrain idem (niet sousterrain)
sowing bezaaiing
space lug afstandhouder (tussen tegels)
spacer afstandhouder ( dekkingblokje)
spacing bracket leidingbeugel op holle basis (loodgieterij)
spacing lug afstandhouder (tussen tegels)
spade schep / schop / spade
spagnolet espagnolet
span overspannen; overspanning; overspanning (ook van brug)
spandrel boogvulling
spandrel wall muur als boogvulling
spandrel-braced arch bridge betonnen boogbrug
spandril boogvulling (bouw)
Spanish-tiled roof dak gedekt met monniken en nonnen
spanner boutsleutel
spatter dash vertinlaag
special suction unit speciale zuiger
specially adapted dwelling aangepaste woning
specialty... vak... / professioneel
specific gravity soortelijk gewicht
specific heat soortelijke warmte
specifications bestek; bestek (bouwterm)
specifications of paintwork basisverfbestek
spherical float boldrijver
spherical valve bolafsluiter
spider kruissleutel
spider line kruisdraad
spigot tapkraan
spigot and socket coupling insteekkoppeling
spigot and socket joint moferbinding; mofverbinding
spigot core spiekern
spigot end spie-eind (van buis / pijp); vaareind
spigot joint sokverbinding
spike (grote) spijker
spilling breaker overschuimende breker; roller
spillway noodoverlaat; overlaat
spindel bush spilbus (van boormachine)
spindle as
spindle top kruk (loodgieterij)
spiral spiraal (van pompschroevendraaier)
spiral drill schroefboormachine / spiraalboor
spiral staircase spiltrap; wenteltrap
spiral stairs spiltrap (gesloten)
spire (kerk)toren / pinakel
spire ball bol (op torenspits)
spirit level waterpas
splay dagkant (b.v. van kathedraal)
splice opzetstuk
spline groef
split split
split level split-level
split pin splitpen
split-level house split-level-woning
split-tiled roof dak gedekt met leipannen
spoil bagger; baggerspecie
spoil valve morsklep
spoke shave spookschaaf
spoon bit lepelboor
spot welder puntlasmachine
spot welding puntlassen
spout spuiten; uitloop / uitlaat (van kraan)
spouting device spuitinrichting
spray stuifwater; verstuiven
spray gun verfspuit / spuitpistool / verfpistool
spray gun (ww) spuitverven / verfspuiten / spuitlakken
spray paint (ww) verfspuiten / spuitlakken / spuitverven
spray paint (zn) spuitlak / spuitverf
spray unit spuitinstallatie
spraying het spuiten
spraying device verstuivingsinrichting
spreader schoorlat / schanklat (in kozijn)
spreader adjustment screw sproeikopinstelventiel (op verfpistool)
spring geboorte / voet (van boog / gewelf); veer
spring bolt dagschoot (in slot)
spring clamp veerklem
spring flood springvloed
spring tide springtij
spring toggle vleugel (van tuimelplug)
spring washer splitveer
springer geboorte / voet (van boog / gewelf)
sprinkle beregenen; sproeien
sprinkler sproeier; sproeikop
sprinkler system sprinklerinstallatie
sprinkling beregening
sprinkling device sproeiinrichting
sprinkling plant beregenings installatie
sprocket piece schoor (van dak)
sprocket wheel aandrijftandwiel
sprung floor zwevende vloer
sprung strip metal insulation tochtstrip
spud draagpaal; poot
spur krib; voorsnijder (op boorkop)
square winkelhaak
square drive screwdriver schroevendraaier met vierzijdig heft
square edged timber gekantrecht hout
square head rivet (van tap) (bouwterm)
square head plug plug (loodgieterij)
square iron vierkantsstaal
square stock vierkantsstaal
square trowel pleisterspaan
squared board gekantrecht hout
squared timber gekantrecht bouwhout
square-headed tip inbusstift (m.b.t. schroevendraaier)
square-jawed adjustable spanner (verstelbare) moersleutel
squinch pendentief / hoekzwik
stabilising beam verstijvingsrib
stability stabiliteit; standzekerheid
stability against flow stroombestendigheid
stability curve stabiliteitskromme
stabilized soil gestabiliseerde grond
stack of boards (planks) houtopslag
stack of bricks steentas
stacked shutter boards houtstapel
stadia dradenafstandsmeter
stadia hair afstandsdraad
stadia surveying tachymetrie
staff baak
staff gauge peilschaal
stage peil; platform; waterstand
stage of construction bouwfase
stagnation point stuwpunt
stagnation pressure stuwdruk
stain beits; kleurstof / verfstof
stain (ww) beitsen; verven
stain remover vlekkenmiddel / vlekkenwater
stained glass kathedraalglas / gebrand glas
stainless roestvrij
stainless steel roestvrij staal
stainproof vlekvrij
stair trap
stair nosing trapneusprofiel
stair turret traptoren
staircarpet traploper
staircase trap, trappenhuis
staircase bolt schroef in trap
staircase lighting trapverlichting
staircase well trappenhuis
staircase window trappenhuisraam / trapraam
staircase-access flat portiekwoning
staircheek trapboom
stairhead trapportaal
stairlift traplift
stairrod traproede
stairs trap
stairway trap
stairway fire exit noodtrap
stairwell trapgat, trappenhuis
stairwell opening trapgat
stairwire (dunne) traproede
stake staak; tas (loodgieterij)
stake out uitbakenen; uitzetten
stake screen paalscherm
stalactite vault stalactietengewelf
stalagmometer stalagmometer
stalagmometry stalagmometrie
stalk hoge schoorsteenpijp
stamped concrete stampbeton
stanch waterdicht maken
stanchion paal / stijl / staak / stut.stang; stalen kolom
stanchion (ww) stutten / schoren
stand pipe standpijp; standpijp (wasmachine)
standard staander (van steiger)
standard brick baksteen / metselsteen
standard ladder steigerladder
standard specifications referentiebestek
standard square normsteen
standing wave staande golf
Stanley knife stanleymes
staple gun nietpistool
stapler hechtnietapparaat
staples nietjes
stapling (vast)nieten
stapling machine hechtnietapparaat
star observation sterwaarneming
star screw kruiskopschroef
star screwdriver kruiskopschroevendraaier
starboard stuurboord
starling pijlerbescherming van hout
state of aggregation aggregatietoestand
state of flow stromingstoestand
static discharge head statische opvoerhoogte
static head valhoogte; verval
static suction head statische zuighoogte
statically determinate statisch bepaald
statically indeterminate statisch onbepaald
statics statica
station meetpunt; opstelling
stationary motion permanente beweging; stationaire beweging
stator stator (in slot)
staunch waterdicht maken
stay steun / stut / stijl
stay (ww) steunen / stutten / schoren
staying verankering
steady motion permanente beweging; stationaire beweging
steam hammer stoomhamer
steam roller stoomwals
steam shovel grondgraafmachine
steam stripper behangafstomer
steam wallpaper stripper behangafstomer
steel staal
steel bender (beton)vlechter
steel construction staalskeletbouw
steel covering staalbeslag
steel draw-in wire trekveer
steel erection staalconstructieplaatsen
steel girders constructiestaal
steel glass cutter glassnijder met stalen wieltjes
steel joist stalen balk
steel lattice bridge stalen vakwerkbrug
steel rule rei / stalen meetlat
steel shears betonstaalschaar
steel sheet-piling stalen damvand
steel tape rolmaat / rolbandmaat
steel wire staaldraad
steel-bar reinforcement wapeningsstaven
steelfixer betonvlechter
steelfixer's pincer vlechttang
steel-leg vice / vise bankschroef
steel-wheel glass cutter rolglassnijder
steeple kerktoren
steer besturen
steering besturing
steering cylinder stuurcilinder
stela stele (oudheid)
stellar vault stergewelf
stencil knife mesje voor het snijden van patronen
step trede (op trap(je))
step groove trapgroef
step stool keukenstoel / keukenknecht
stepladder (trap)leer / trap(je)
stepped houses verspringende rijtjeshuizen
stepped pyramid trappiramide
stepped tower traptoren
stepping stones tegelpad
stereobate stereobaat / onderbouw
stereophotography stereofotografie
stern wave haalgolf; hekgolf
sticking plaster hechtpleister
stiffener dwarsverstijving (b.v. van brug) / verstijvingsrib
stiffening girder verstijvingsligger
stiffness stijfheid
stile boom (van ladder)
stile groove of sash vleugelstijl (van raam)
stile tongue of sash tongmakelaar (van raam)
stilling dempen; demping
stilling basin woelbekken
stilling pool woelkom
stilling well peilput
stilson klemtang
stilted verhoogd
stilted arch verhoogde boog
stipple punteren (bouwterm)
stipple paint tamponeerverf
stippling puntering (bouw)
stippling brush tamponeerborstel
stippling paint tamponeerverf
stippling roller verfroller met patroon
stir mengen
stirrer mengapparaat
stirrup opgebogen wapeningsstaaf
stirrup (strap) balkanker
stock bit booromslag
stockade pallisade (b.v. bij kasteel)
stone natuursteen; steen
stone . natuursteen
stone banket steenbanket
stone box steenvang
stone chippings steenslag
stone drill steenboor
stone flag plavuis
stone paving steenbestrating
stone pitching steenzetting
stone saw steenzaag
stone setting steenstapeling
stone slab afdekplaat (van grafnis)
stone steps bordes
stone trap steenvang
stone-dumper steenstorter
Stoney gate Stoney-schuif
stoning, rubble layer steenbestorting
stop dichten
stop cock afsluiter / stopkraan
stop fillet spatklamp
stop log schotbalk
stop valve stopkraan
stop-log closure schotbalkkering
stop-log recess schotbalkspanning
stop-log weir schotbalkstuw
stopper (rubber)dopje
stopping dichting
stopping knife plamuurmes
storage berging; bergruimte
storage basin bergboezem; boezem; vergaarkom
storage box sorteerbak
storage lake boezemmeer; hel; spaarbekken
storage pond bergvijver
storeroom bergruimte
storey bouwlaag / etage / verdieping
storey height verdiepingshoogte
storey roof terrasdak
storm catastrophe stormrallp
storm disaster stormrallp
storm gate stormdeur
storm profile winterprofiel
storm sewer noodafvoerriool
storm surge stormvloed
storm surge barrier stormvloedkering
storm surge disaster stormvloedsramp
storm water hoogwater
storm-surge level stormvloedstand
storm-water storage hoogwaterberging
story zie storey
stove kachel
straight flight staircase steektrap
straight grinder rechte slijper
straight jaw rechte bek (van tang)
straight ladder enkele ladder
straightedge richtliniaal / haarliniaal / rei / waterpas
strain lengteverandering; specifieke verlenging
strain gauge rekstrookje
strainer zeef
strainer body filterlichaam (onder gootsteen)
strainer coupling filterkoppeling (loodgieterij)
strait zeestraat; zeeëngte; zee %ngte
strap klamp (bekisting)
S-trap sifon
strap wrench bandsleutel
stratification gelaagdheid
stratified gelaagd
stratum grondlaag
straw stro
stream stroom; water; waterloop
stream filament stroomdraad
stream gradient spiegelverhang
stream pollution rivierverontreiniging
stream tube stroombuis
streamline stroomlijn
streamline curvature stroomlijnkromming
street straat
street furniture straatmeubilair (lantaarnpalen / bankjes)
street lamp lantaarnpaal
street light lantaarnpaal; straatlantaarn
strength sterkte
strength of materials sterkteleer
strep hinge (stift)geheng
stress spanning
stress analysis spanningsonderzoek
stress circle spanningscirkel
stress crack spanningsscheur
stress-strain curve spanning-rek diagram
stretcher strekse steen / streksteen (metselwerk)
stretcher (face) strek
stretcher bond halfsteenverband / strekse verband
stretcher course streklaag / halfsteenslaag / halfsteenverband
stretching bond halfsteensverband; halfsteensverband (metselwerk)
stretching course strekkenlaag (metselwerk)
strickle off afreien
strike plate grondplaat (van slot)
striker aansteker (b.v. van soldeerlamp)
striking plate schootplaat (bouw)
string vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen
string course cordonlijst (in klassiek gebouw); uitstekende laag stenen (metselwerk)
string line metselkoord, metseldraad
stringer (trap)boom
strip flooring plankenvloer
strip foundation strookfundering
strip of sheet metal weefselstrook (bij het behangen)
strip paint afbijten
strip steel bandstaal
strip windows bovenlichten
striplight tl-buis
stripper afbijtmiddel / afweekmiddel
stripping knife plamuurmes
stripping pliers striptang
structural structureel / structuur...
structural concrete constructiebeton
structural design constructieleer
structural engineer bouwkundig ingenieur
structural engineering bouwtechniek / civiele techniek
structural fault constructiefout
structural material bouwstof
structural member constructiedeel
structural steel constructiestaal
structural steelwork skeletbouw
structural unit structuureenheid
structure bouw(wijze); constructie; kunstwerk
structure of the soil grondstructuur
strut stalen kolom; stempel
strutted collar beam roof structure dubbel hangspant
strutting stutwerk
stub culvert omloopriool
stucco stucwerk, stuc
stucco (ww) pleisteren / stukadoren
stud nop; tapbout
stud bolt schroefbout / tapbout / steunbout
stud extractor (schroeven)uitdraaier
stud gun schiethamer
stud nut tapmoer
stud wall vakwerkmuur
studio appartment / flat studio / eenkamerappartement
studio flat / apartment atelierwoning
stupa stoepa
style stijl / school / stroming / richting
stylobate stylobaat / zuilenstijl
subaqueous onderwater
sub-contractor onderaannemer
subcritical flow stromend water
subfloor ondervloer / vloercontructie
submarine duikboot
submarine(-boat) onderzeeër; onderzee %r
submerged breakwater onderwater golfbreker
submerged delta onderwaterdelta
submerged overfall onvolkomen overlaat
submerged spillway onvolkomen overlaat; verdronken overlaat
submerged weir onvolkomen overlaat
subpressure onderdruk
subsidised building premie
subsidised owner-occupied housing premiekoopwoning
subsidy scheme for insulation measures isolatiesubsidieregeling
subsoil grondslag; ondergrond; staal
substructure onderbouw
subsurface float dieptedrijver
subterranean onderaards
suck aanzuigen
sucker zuiger
suction aanzuiging
suction chamber zuigkelder
suction cutterdredger snijkopzuiger
suction dredger zandzuiger; zuiger
suction head aanzuighoogte; zuighoogte; zuigkop
suction line zuigleiding
suction pipe zuigbuis; zuigleiding
suction pit zuigkelder
suction pump zuigpomp
suction valve zuigklep
summer (summer beam) hangende onderslagbalk (van dak)
summer dike zomerkade
summer profile zomerprofiel
summit reach verdeelpand
sump pompput
sun blind markies ( zonnescherm)
sun lounge glazen erker
sun parlor glazen erker
sun protection zonwering
sun roof dakterras
sun room serre
sun screen zonnescherm
sun terrace dakterras
sunken floor socket vloerinbouwdoos
sunken living room zitkuil
sunshade markies ( zonnescherm)
supatap kraan met dubbele afsluiting
supercolumnar met zuilenrijen boven elkaar
supercolumniation superpostitie van zuilen
supercritical flow schietend water
superload nuttige belasting
superstructure bovenbouw
supervisor opzichter
suppler tamponneerborstel
supplier toeleverancier
supply aanvoer
supply canal aanvoerkanaal
supply conduit aanvoerleiding
supply line / pipe toevoerleiding / gemeenteleiding
supply pipe aanvoerbuis
supply valve toevoerklep (wc)
support buitenmuur; console; ondersteunen; ondersteuning
support (ww) (onder)steunen / stutten / dragen / schragen
support of a gate aanslag
support reaction oplegspanning
support strut stut / steunbalk
support(er) schoor / schaag / steun(stuk) / stut
supported housing for the elderly aanleunwoning
supporting beam draagbalk
supporting frame aanslaglijst
supporting girder steunligger
supporting outer wall dragende buitenmuur
supporting wall dragende muur, wand
suppressed contraction onvolkomen contractie
surbase lijst / (boven)rand (van sokkel)
surbased gedrukt (van boog)
surbased arch gedrukte boog / korfboog
surbased vault gedrukt gewelf / segmentgewelf
surf branding; brandingsgolf
surface area oppervlakte van een ruimte
surface course toplaag
surface current oprervlaktestroom
surface eddy oppervlakteneer
surface energy oppervlakte energie
surface float oppervlaktedrijver
surface irregularity wandoneffenheid
surface layer toplaag
surface planer vlakbank
surface profile stuwkromme
surface tension oppervlaktespanning
surface velocity oppervlakte sneIheid
surface water oppervltaktewater
surface width spiegelbreedte
surface-mounted opbouw... / wand...
surface-mounted socket wandcontactdoos
surform surform (soort rasp)
surfzone branding; brandingsstrook; brandingszone; brekerzone
surge haling; translatiegolf
surge tank bufferschacht
surging breaker oplopende breker
surplus height overhoogte
surplus water overtollig water; waterbezwaar
survey landmeten; opname
survey line meetlijn
surveying landmeetkunde; landmeten
surveying ship waarnemingsschip
surveyor landmeetkundige; landmeter
surveyor's house directiekeet
suspended ceiling verlaagd plafond
suspended load zwevend transport
suspended material zwevend materiaal
suspended-frame weir brugstuw
suspended-load measurement zwevend transport meting
suspended-load sampler zwevend transport meter
suspender hanger (van brug)
suspension suspensie
suspension bridge hangbrug
suspension cable draagkabel
suspension frame ophangconstructie
suspension rope hangkoord
swage head zetkop (van klinknagel)
swan('s) neck verloopstuk (i.v.m. dakbedekking)
swarf krullen (van ijzer of metaal)
swash golfoploop
swash bank bovenwaterbeloop
swash mark veek; vloedmerk
swell deining
swimming pool zwembad
swing bridge draaibrug
switch schakelaar; wissel
switch lock schakelaarvergrendeling (b.v. op elekrische boor)
switched socket combinatie
swivel wartel
swivel base draaivoet
swivel elbow zwanehals
swivel head klemschroef
swivel lock draaivoetvergrendeling (van bankschroef)
swivel tap zwenkkraan (gevelkraan)
synthetic material kunststof
synthetic wallpaper synthetisch behang
systyle idem (soort zuilengang)
T- zie tee- ...
tabernacle tabernakelnis / baldakijn
tabernacled met gebeeldhouwde koepel / baldakijn
tabernacle-work houtsnijwerk / traceerwerk
table tafel
table extension tafeluitbreiding (zaagbank)
table saw tafelzaag / zaagbank
table-locking clamp tafelvergrendeling (kolomboormachine)
tablet paneel / kordonband
tablinum idem (bouwkunde)
tacheometry tachymetrie
tack nagel / kopspijker / kleine spijker
tack hammer nietpistool
tacker tacker
tackle takel
taenia lijst (tussen Dorische fries en architraaf)
tail aan één kant ingebalkt zijn; maatlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail beam staartbalk
tail braid stootrand
tail gate benedendeur
tail line smetlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail piece verlengstuk (onder gootsteen)
tailbay benedentoeleidingskanaal
tailing inbalking
tailrace channel afvoerleiding
Tainter gate segmentdeur; segmentschuif; segmentstuw
take in inlaten
Talley dal
talon talaan / talon
tambour tamboer (bouwkunde)
tamp heien
tamped concrete beton
tamper (grond)stamper
tamping concrete stampbeton
tamping roller wals
tang angel (van troffel)
tangent plane raakvlak
tangent point raakpunt; tangent punt
tank bottom valve tankbodemventiel (van oliestookinstallatie)
tank inlet vulopening (van oliestookinstallatie)
tanker tanker
tap kraan
tap washer kraanleertje
tap water leidingwater
tap wrench ringijzer
tape meetband; rolbandmaat
taper washer ringspie
tapered file platte spitse vijl
tar teer
tar brush bokkepoot
tar concrete teerbeton
tar mastic mastiek
tarass tras / tufsteen
target size streefmaat
tarras tras / tufsteen
teacher leermeester
teakwood teakhout
technical technisch
technical-rough surface technisch-ruwe rand
technique aanpak; werkwijze
technology technologie
tectonic tektonisch / bouwkundig / architectonisch
tectonic movement tectonische beweging
tectonic subsidence bodemdaling
tectonics tectoniek; tektoniek / bouwkunde
tee T-stuk (loodgieterij)
tee (bn) T- / T-vormig
tee-beam T-balk
tee-connection T-verbinding
tee-connector T-stuk (loodgieterij)
tee-head bolt hamerkopbout
tee-hinge kruishengsel
tee-iron T-staal
tee-join ravelen
tee-joined geraveld
tee-joint raveling
tee-junction joint T-stuk (loodgieterij)
telephone cable telefoonkabel
telescope kijker
telescopic boom uitschuifbare giek (van kraanwagen)
tellurometer tellurometer
temperature temperatuur
temperature control termperatuurregeling
tempered glass voorgespannen glas
template buigvorm (loodgieterij); mal
temple tempel
temple tower tempeltoren
temporary employment agency koppelbaas
tenacity stroperigheid; taaiheid
tenaille idem (vesting)
tender aanbesteding; inschrijven; inschrijver
tenderer aanbesteder
tenement house portiekwoning
tenon invalsponning / tand / tap
tenon (ww) opsluiten (bouw)
tenon and mortise pen en gat
tenon cutter penfrees
tenon cutter block pennenbeitelblok
tenon head pennenkop
tenon joint penverbinding (hout)
tenon saw afzetzaag / rugzaag / kapzaag / toffelzaag
tenon spindle penas
tenon-davel joint pen-en-gatverbinding
tenoner penfrees / pennenbank
tenoning machine pennenbank
tensile force trekkracht
tensile strength treksterkte; trekvastheid
tensile stress trekpanning
tensile test trekproef
tensile test piece trekstuk
tension trek
tension sleeve wartel
tented arch gordijnboog
terazzo floor terrazzovloer
term of maintenance onderhoudstermijn
terminal (top)bekroning (bouwkunde); klemschroefje (aan stekker)
terms of reference programma van eisen
terrace terras
terrace door terrasdeur
terraced house rijtjeshuis
terraced tower traptoren
terrazzo terrazzo
terreplein idem (vesting)
tertiary dike dromerdijk
test cube drukstuk; proefkubus; proefkubus (bouw)
test cubes proefkuben (betonbouw)
test drilling proefboring
test lamp testlamp
test load proefbelasting
test section proefvak
tester testapparaat / meetapparaat
tester screwdriver spanningzoeker
tetrahedron tetrahedron
tetrapod tetrapod
texture textureren (oppervlaktestructuur aanbrengen)
thalweg dallijn
thatch riet
thatched roof rieten dak
thatcher rietdekker
theodolite theodoliet
theoretical mechanics theoretische mechanica
theory of elasticity elasticiteitsleer
theory of flow stromingsleer
theory of heat warmteleer
theory of probability waarschijnlijkheidsleer
theory of rupture breukhypothese
theory of structures constructieleer
theory of tides getijdenleer; getijtheorie
thermal bridge koudebrug
thermal insulating material thermisch isolatiemateriaal
thermal insulation warmte-isolatie
thermal mixer tap thermostatische mengkraan
thermocline thermocline
thermocouple thermokoppel
thermocouple tube thermokoppelbuis
thermodynaaics thermodynamica
thermo-elasticiiy thermoelasticiteit
thermoplastic connector kroonsteentje
thermoplastic moisture-proof cable waterdichte kabel van kunststof
thermostat thermostaat
thermostatic valve regelkraan / regelknop (b.v. van radiator)
thick glass dubbeldik glas
thick lead pencil timmermanspotlood
thicknesser machine vandiktebank
T-hinge zie tee-hinge
thinner verdunner
thixotropy thixotropie
Thomson weir driehoekige stuw; Thomson-stuw
thread schroefdraad
thread of a screw schroefdraad
thread-cutting machine draadsnijmachine (loodgieterij)
threaded cap schroefplug (loodgieterij)
threaded joint schroefverbinding
threaded rod schroefdraad (van schroefbout)
threaded sleeve patentmoer (van knopslot)
threading key zoekpen (elektra)
three-core cable drie-aderig(e) snoer / kabel
three-hinged arch driescharnierboog
three-hinged truss driescharnierspant
three-phase circuit driefasenschakeling (elektra)
three-phase flow drie-fasen stroming
three-phase plug driepolige contactstop
three-pin plug / socket driepolige contactstop / wandcontactdoos
three-ply triplex
three-point problem Snellius-probleem
three-pole earthed socket driepolige wandcontactdoos
three-quarter brick drieklezoor
three-way lock driewegsluis
three-way valve drieweg-afsluiter
threshold dorpel, drempel
throat keel; spanwijdte (b.v. van lijmtang)
through room doorzonkamer
through-stone bindsteen
thrust horizontale druk; spatkracht
thumb nut bekistingspanner
thumc screw moer (op bahco)
tidal calculation getijberekening
tidal channel getijgeul; slenk
tidal computation getijberekening
tidal constituent getijconstante
tidal current getijstroom; tijstroom
tidal curve getijkromme
tidal dock getijdok; open dok
tidal energy getijenergie
tidal flow getijstroming
tidal harbour getijhaven; tijhaven
tidal inlet getijinlaat
tidal lag getijverschuiving
tidal level getijhoogte
tidal limit getijgrens
tidal model getijmodel
tidal motion getijbeweging
tidal power station getijcentrale; getijkrachtcentrale; getijwaterkrachtcentrale
tidal range verval
tidal region getijgebied
tidal river getijrivier
tidal sluice getijsluis
tidal station getijwaarnemingspost
tidal water-power getijwaterkracht
tidal wave getijgolf
tide getij
tide gate wachtdeur
tide generator getijopwekker
tide prediction getijvoorspelling
tide table getijtafel
tide turbine getijturbine
tide work getijwerk
tide-generating force getijverwekkende kracht
tie trekbalk; trekstaaf; trekstang / trekstaaf (bouw)
tie (ww) verankeren / door dwarsbalken verbinden
tie beam zolderbalklaag
tie rod ankerstaaf; trekstang
tie tube kort(e)ling (aan steiger)
tiebeam nokbalk (van (hout)skelet)
tied beam (with roadway) trekband (met brugdek)
ties hanenbalk (van dak)
tightening device spaninrichting
tile tegel
tile (ww) betegelen / tegelzetten / met pannen dekken
tile board tegelbord
tile cilvert duikerbuis
tile clay panklei
tile covering bekleding met tegels / tegels leggen
tile cutter tegelsnijder
tile decoration tegelbeschildering
tile design tegelbeschildering
tile drainage buisdrainage
tile floor tegelvloer
tile flooring tegelbevloering
tile hammer dakdekkershamer
tile kiln pannenbakkersoven
tile lath panlat
tile motif tegelbeschildering
tile pavement tegelbestrating
tile paving tegelbestrating
tile roof pannendak
tile roofing dakdekkingen
tile saw tegelzaag
tile works pannenbakkerij
tile-cutting machine tegelsnijmachine
tiled floor tegelvloer
tiled roof pannendak (i.v.m. dakbedekking)
tile-making machine tegelmachine
tile-making press tegelpers
tiler dakdekker (pannen)
tilery pannenbakkerij
tiling tegelwerk
tiling battens panlat (i.v.m. dakbedekking)
till keileem
tillite keileem
tilting opstuwing
tilting fillet klos (van dak)
tilting lath dubbele panlat
tilting level kip-niveau
timber hout
timber beam houten ligger
timber dog kram
timber fence bouwschutting
timber flooring houten vloer
timber frame (hout)skelet
timber framework vakwerkbouw
timber framing vakwerkbouw
timber joint houtverbinding
timber wall houten buitenwand
timber-framed houtskeletbouw
timber-framed construction vakwerkbouw
timbering betimmering
time scale tijdschaal
tin tin
tin of paint verfblik / verfbus
tin plate blik
tin snips blikschaar
tin-lead solder soldeer
tin-lead solder wire soldeertin in draadvorm
tinner's shears blikschaar
tinner's snips blikschaar
tinner's socket vlakhamer (loodgieterij)
tip punt
tip cart kipkar
tipper body bak (van dumptruck)
tipper truck dumptruck
tipping barge kantelbak
tipping bucket kantelbak
tipping truck / wagon dumptruck
tissue holder toiletrolhouder
titan crane titankraan
T-joint zie tee-joint
toe neus (van schaaf); teen; voet
toe of a dam damvoet
toe of a dune duinvoet
toe protection teenverdediging
toggle haalpen
toggle bolt tuimelplug
toilet toilet
toilet bowl closetpot / wc-pot
toilet cistern stortbak
toilet pan closetpot / wc-pot
toilet teats wc-bril / toiletzitting
tomb recess grafnis
tombolo tombolo
tongs tang
tongue and groove messing en groef; messing en groef (houtsoort)
tongue and groove joint messing-en-groefverbinding
tongue-and-groove parquet lamelparket
tool (stuk) gereedschap
tool box gereedschapskist
tool cabinet gereedschapskast
tool case gereedschapskoffer
tool cupboard gereedschapskast
tool holder beitelhouder (van bovenfrees)
tool kit gereedschapsset
tool kit / set gereedschapset
tool rack geredschapspaneel / gereedschapsrek
tool shed gereedschapsberging
toolbag gereedschapstas
toolbelt gereedschapshouder / gereedschapsriem
tools gereedschap(en)
tooth tand (aan graafarm)
toothed getand
toothed jaw getande bek (van tang)
toothed lath boeiboord (i.v.m. dakbedekking)
toothing getande rand / tanding
top flange bovenflens
top layer afwerkvloer
top rail bovenregel (van deur)
top rail of sash bovenregelvleugel (van raam)
top step weitrede ( weistuk)
top support bovenaanslag
topping out ceremony pannenbier/mei (als hoogste punt is bereikt)
topstone topsteen / deksteen / sluitsteen
torch zaklantaarn
tore torus (bouwkunde)
tornado tornado
torque koppel; motorkoppel
torrent bergbeek; stortbeek
torsion torsie; wringing
torsional stress wringspanning
Torsteel torstaal
torus torus (halfcirkelvormig profiel) (bouwkunde)
Torx drive kruiskopschroevendraaier
Torx screw torxschroef (merknaam)
Torx screwdriver torxschroevendraaier (merknaam) (kruiskop)
total building cost(s) bouwsom
totration titrering
tow sleep; sleeptrein; slepen
tow barge sleepbak
tower mast (van hijskraan)
tower block flatgebouw / torenflat
tower crane (verrijdbare) torenkraan / bouwkraan
tower mast mast (van hijskraan)
tower of the crane toren van hijskraan
tower platform torenterras (kasteel)
tower roof torendak
tower slewing crane verrijdbare torenkraan
towing tank sleeptank
town and country planning planologie
town planner stedebouwkundige
town planning stadsplanning
trabeate met architraven / bovendorpels
tracer tracer
tracer measurement tracermeting
tracery tracering / traceerwerk / maaswerk; tracering / traceerwerk / masswerk
tracery window maaswerkvenster
tracing wheel radeerwieltje (bij schilderwerk)
track rups (op bulldozer)
track idler voorwiel (van bulldozer)
track roller frame rollerwagen (van bulldozer)
tracklaying tractor rupstractor
tractive force sleepkracht
tractive friction slepende wrijving
traditional building traditionele bouw
traffic load verkeersbelasting
trail and error method reiteratiemethode
trailing suction-dredger sleepzuiger
training wall strekdam
training width normaalbreedte
training works normalisatiewerken
trammel staafpasser (loodgieterij)
trammels stokpasser
transept transept / kruisbeuk / dwarsbeuk
transept spire transepttoren
transfer beam / girder draagbalk
transformer transformator
transgression transgressie
transit doorgang; theodoliet
transition curve overgangsboog
transition fitting overgangskoppeling (loodgieterij)
translation of axes asverschuiving
translation wave translatiegolf
translatory surge translatiegolf
transom window bovenlicht
transparency doorschijnendheid; doorzichtigheid
transport transport
transport concrete transportbeton
transport or materials materiaaltransport
transversal circulation transversale cirkulatie
transverse arch gordelboog
transverse current dwarsstroom
transverse flow dwarsstroming
transverse gradient dwarsverhang
trap stankafsluiter; vangbak; waterslot; waterslot (wc)
trap coupling koppeling
trapdoor (val)luik
trapezoidal weir trapeziumvormige stuw
trash rack krooshek
trass tras; tras / tufsteen
trass cement trascement
trass concrete trasbeton
trave dwarsbalk / kruisbalk / trabes
travel lopen
travelling crab loopkat (aan hijskraan)
travelling screen meetscherm
traverse veelhoeksmeting
traverse arch gordelboog
traverse rod looprail
tread aantrede / (trap)trede
treat behandelen
treatment behandeling
tree column hoofdkolom
tree guard boombescherming
trefoil driepas (bouwkunde)
trefoil arch driepasboog / klaverbladboog
trellis betuining
trench cunet; greppelen
trencher greppelfrees
trestle juk; schraag
trestle rope dakstoeltouw (i.v.m. dakbedekking)
trial load proefbelasting
trial pit proefput
triangle of error foutendriehoek
triangular base-plate sander driehoekschuurmachine
triangular weir driehoekige stuw
triangulation driehoeksmeting; graadmeting
triclinium idem (eetkamer in Romeins huis)
triforium idem (bouwkunde)
trigger trekker (b.v. op verfpistool)
trigger switch trekkerschakelaar
triglyph triglief (in Dorische fries)
trigonometry trigonometrie
trim afmaken
trim roller kleine verfroller voor kleine of moeilijk bereikbare vlakken
trim router kantenfrees
trimmed board gekantrecht hout
trimmer afmaker; raveelbalk (dak); raveelbalk / raveling
trimmer joist raveelbalk
trimming joint raveling
trimming knife randsnijmes
tringle lijstje (bouwkunde)
trip lever hefboom
tripod driepoot; drievoet; statief
tripod-dolphin hanepoot
triumphal arch triomfboog
trolley (loop)kat (hijskraan)
trough gewelfkap
trough gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
trough vault troggewelf
trowel troffel
truck (AE) onderstel (van hijskraan)
truck crane kraanwagen
truck mixer truckmixer / agitator (voor vervoer betonspecie)
true bearing ware hoek
true north geograrisch noorden; ware noorden
trunk (zuil)schacht
trunnion draaipunt
truss (ge)bint / dakstoel / dakkap / spant / kap; spant; vakwerk
truss (ww) verankeren / versterken / ondersteunen
truss bridge vakwerkbrug
truss element vakwerkstaaf
truss girder vakverkligger
truss joint vakwerkknoop (op brug)
trussed arch vakwerkboog; vakwerkboogligger
trussed arch bridge stalen vakwerkboogbrug
trussed girder versterkte ligger
trussed-rafter roof steekspant
trusspost standvink (van dak)
try square winkelhaak (schrijfhaak)
tsunami tsunami
tube buis; buis / pijp
tube flaring tool pijpklemunit (loodgieterij)
tubular breakwater buisbundel golfbreker
tubular lock knopslot
tubular steel scaffold (scaffolding) stalen steiger
tuck-pointing ouvoegen opvullen met nieuwe specie
Tudor tudor... / in tudorstijl
Tudor arch tudorboog
Tudor style tudorstijl
Tudoresque tudor... / in tudorstijl
tufa tuf
tuff tuf(steen) (steensoort)
tuffcrete tufsteenbeton
tuffstone tufsteen (stuk steen)
tug sleepboot
tumble gate klepdeur
tumbler tuimelaar (in slot)
tumbler spring tuimelaarveer
tungsten wolfraam
tungsten carbide wolfraamcarbide
tungsten carbide tool hardmetaalgereedschap
tungsten halogen bulb halogeenlamp
tungstic steel wolfraamstaal
tunnel tunnel
tunnel construction tunnelbouv
tunnel element tunnelelement
tunnel section tunnelmoot
tunnel vault tongewelf
tunnelling tunnelbouv
tup heiblok
turbidity troebeling
turbidity current troebelingsstroom
turbine turbine
turbulence turbulentie
turbulent turbulent
turf bezoden; grasmat; graszode / plag
turn keren
turn buckle wartel
turn(of the tide) kenteren
turning basin zwaaikom
turning diameter draaicirkel
turning handle handkruk (van handboor)
turntable draaikrans (van brug)
turpentine terpentijn
turret toren(tje)
twin columns gekoppelde zuil (in b.v. kerk)
twist bit spiraalboor
twist drill (bit) spiraalboor
two bedroom house driekamerwoning
two houses with shared facilities duo-woning
two-core cable / flex tweeaderig(e) snoer / kabel
two-dimensional flow twee-dimensionale stroming
two-handed saw trekzaag
two-percent wave uprush twee-procents golfoploop
two-phase flow twee-fasen stroming
two-piece spacing clip pijpbeugel met afstandhouder (loodgieterij)
two-pipe system tweepijpssysteem (loodgieterij)
tying verankering
tympan timpaan / fronton
tympanum timpaan / fronton
type of flow stromingstype
type of motion bewegingstypen
typhoon typhoen
U-bend U-vorm (loodgieterij)
unauthorised building illegale bebouwing
under construction aanbouw; aanleg; in aanleg
under tile non (i.v.m. dakbedekking)
underfloor mounting vloerinstallatie (elektra)
underfloor sockets vloerinstallatie (elektra)
underflow bodemstroom; onderstroom
underflow structure onderstroomconstructie
underground ondergrondse / metro
underpin opvijzelen
under-pressure valve onderdrukventiel
under-ridge tile onderpan (i.v.m. dakbedekking)
undershot onderslags
undershot structure onderstroomconstructie
undersluice structure onderstroomconstructie
underwater berm onderwaterberm
underwater slope onderwaterbeloop
under-water slope waterbeloop
undisturbed ongeroerd
undressed timber ronde stam
unedged timber ongekantrecht hout
uniform depth evenwichtsdiepte
uniform motion eenparige beweging
uniformly distributed load gelijkmatig verdeelde belasting
union tweedelige koppeling (loodgieterij)
unit eenheid
unit price eenheidsprijs
universal cutter ledermes
universal test meter universeelmeter (elektra)
unpointed niet gevoegd (i.v.m. stenen muur)
unscrew losschroeven
unslaked lime ongebluste kalk
unsquared plank (board) niet-gekantrechte hout (hout met wa(a)nkanten)
unsteady motion niet-permanente beweging
unstrutted roof structure sporenkap
unsubsidised building ongesubsidieerde bouw
untempered slecht gemengd (van specie)
untrimmed plank (board) niet-gekantrecht hout (hout met wa(a)nkanten)
upkeep onderhoud
uplift force opwaartse kracht
upper chord bovenligger (van dak)
upper edge board kantplank
upper floor bovenverdieping (eerste verdieping)
upper part of a river bovenloop
upper reach bovenpand
upper river bovenrivier
upright member staander
uprush height golfoploop
upset stuiken
upstairs apartment bovenhuis
upstairs flat bovenhuis
upstream bovenstrooms; stroomopwaarts
upstream apron ontvangbed
upstream waterlevel bovenwaterstand
upstream water-level stuwpeil
urban plan structuurplan
urban renewal stadsvernieuwing
urinal urinoir
user gebruiker
utility knife hobbymesje
utility knife blade blad van hobbymesje
utility room wasruimte
vacuum concrete vacuumbeton
vacuum tank onderdruktank
valley kil(goot) (van dak)
valley gutter kilgoot (van dak)
valley rafter kilkeper (van dak)
valve afsluiter; klep; ventiel
valve seat tankklepzitting (wc)
valve seat wrench gehoekte sleutel
vane geleideschoep; schoep
vane angle schoephoek
vanity cabinet toiletkast
vapour dampvorming
vapour barrier vochtscherm
vapour pressure dampspanning
varnish vernis / lak(laag)
varnish (ww) vernissen / lakken / een vernislaag aanbrengen
varnishing het lakken
vault gewelf / overwelfsel / boog
vault (ww) overwelven / overspannen
vaulted boog... / gewelfd
vaulted bridge boogbrug
vaulting gewelven / overwelfsel / gewelf
vegetated mud flat kwelder
vegetated mud-flat schor
velocity snelheid
velocity coefficient snelheidscoefficient
velocity curve snelheidskromme
velocity distribution snelheidsverdeling; stroomsnelheidsverdeling
velocity field stromingsveld
velocity gradient snelheidsgradient
velocity head snelheidshoogte
velocity measurement snelheidsmeting
velocity of approach bovenstroomse snelheid
velocity of retreat benedenstroomse snelheid
velocity potential snelheidspotentiaal
velocity profile snelheidskromme
velocity scale snelheidsschaal
vena contracta contractiepunt
veneer fineer
veneering saw fineerzaag
Venetian blind jaloezie
vent hole luchtgat
ventiduct luchtkanaal / luchtkoker
ventilate beluchten
ventilating circuit ventilatiesysteem
ventilating tile ventilatiepan (op dak)
ventilation beluchting; luchtverversing; ventilatie
ventilator beluchter
Venturi flume Venturigoot
Venturi meter Venturimeter
Venturi tube Venturibuis
veranda(h) veranda
verge overstekende dakrand / overstek
verge with bargeboards dakrand met windveren
verge-board gevellijst / windveer
vermiculation wormvormige strepen (als ornament)
vernacular in lokale stijl (van bouwwerk)
vernier nonius
vernier cal(l)iper gauge schuifmaat
vernier depth gauge diepteschuifmaat
vernier gauge schuifmaat
Versailles parquet Versaillesparket
vertical frame saw raamzaagmachine
vertical leg verticaal been (van stalen balk)
vertical member staander
vertical pipe standpijp (regenpijp)
vertical pivoting window wentelraam
vertical roller-bearing gate wielschuif
vertical section verticale doorsnede
vertical sliding gate glijdschuif
vessel, craft vaartuig
vestibule idem (b.v. in Romeins huis)
vestry sacristie
viaduct viaduct
vial level, tube level buisniveau
vibrated concrete schokbeton; trilbeton
vibrating cylinder trilnaald (van trilapparaat)
vibrating head trilnaald (van trilapparaat)
vibrating poker trilnaald (van trilapparaat)
vibration trilling
vibration meter trillingsmeter
vibrator trilnaald
vice bankschroef
vice / vise handschroef / (kleine) bankschroef)
vice / vise (ww) vastzetten (in bankschroef)
vice-grip wrench klemtang
view aanzicht
view from above bovenaanzicht
vinyl insulation vinylisolatie
viscoelasticity viscoelasticiteit
viscosity viscositeit
viscosity coefficient viscositeitscoëfficient; viscositeitsco %fficient
viscous visceus
vise zie vice
vitrified tile gresbuis
Vitruvian scroll lopendehondmotief (Grieks)
V-joint visbek
V-notch driehoekige stuw
void, voidsratic holle ruimte
volcano vulkaan
volt volt
voltage voltage
voltage tester spanningzoeker
volume rate of flow afvoer; volumestroomsterkte
volute slakkenhuis; volute / voluut / krulversiering
volute cushion voluutkussen (Griekse tempel)
voluted met voluten / krulversiering
vortex wervel; werveling
vortex motion wervelbeweging
vortex street wervelstraat
vortex trail wervelstraat
voussoir boogsteen / gewelfsteen
waferboard spaanderplaat
waffle slab cassettevloer
wainscot beschieten
waiting accommodation wachtgelegenheid
wake zog
wale gording
waling gording
walk-in wardrobe kleerkast
walkway trottoir (stoep)
wall muur; wand
wall chaser muurgroefzaag
wall friction wandwrijving
wall grille muurrooster
wall hanger balkanker
wall joist muurdragende balk
wall outlet wandcontactdoos
wall paint muurverf
wall partition tussenwand
wall plate muurplaat
wall plug stekker / wandcontact
wall rendering pleisteren
wall rosette wandrozet
wall roughness wandoneffenheid; wandruwheid
wall screw steenschroef
wall socket wandcontactdoos
wall socket plug point wandcontactdoos
wall stack section zijstuksectie (verwarmingssysteem)
wall string (er) binnenboom (van trap)
wall stud stijl (van fundering)
wall tie muuranker / spouwanker; spouwanker
wall ventilator luchtrooster
wallcovering muurbekleding / wandbekleding
wall-grid muurrooster
wallpaper behang
wallpaper paste behangselplak / behangerslijm
wallpaper steamer behangafstomer
wallpaper stripper behangafstomer
wallpaper-cutting board spaan waarlangs behang wordt afgesneden
wallpaperhanger behanger
wallpaperhanger's brush behangersborstel
wallpaperhanger's scissors behangersschaar
wallpaperhanging brush behangersborstel
wallpapering behangen
wallpaper-stripping liquid afweekmiddel
wallpaper-stripping machine (behang)afstoomaaparaat
wallplaster stucwerk
wall-to-wall carpet(ing) vaste vloerbedekking
wall-turbulence eenzijdige begrensde turbulentie
wane (waney edge) wa(a)nkant (van hout)
wardrobe kleerkast
warm air outlet heteluchtrooster
warm water heater warmwatertoestel (geiser of boiler)
warning system waarschuwingssysteem
warped scheluw
wash ashore aanspoelen
wash basin wastafel
wash in inwassen
washboard plint
washer borgring; opsluitring
washing device wasinrichting
washing line hook waslijnhaak
washload zwevend materiaal
washroom wasruimte / waslokaal
waste disposal unit huisvuilverkleiner / afvalverwerker
waste pipe / stack afvoer(pijp / buis)
waste tee connector T-stuk (loodgieterij)
wastewater afvalwater
wastewater conduit afvalvaterleiding
wastewater purification afvalwaterzuivering
watchmaker's screwdriver horloge(makers)schroevendraaier
watchtower wachttoren (burcht / kasteel / vesting)
water water
water (supply) system waterleidingnet
water absorbing wateraantrekkend
water analysis wateranalyse
water appliance watertoestel
water area wateroppervlakte
water balance waterbalans
water ballast waterballast
water basin waterbekken
water bearing watervoerend
water board waterschap
water chute watergoot
water circulation watercirculatie
water column waterkolom
water consumption waterverbruik
water containing waterhoudend
water content watergehalte
water control waterbeheersing
water cooling waterkoeling
water current waterstroom
water cushion waterkussen
water damage waterschade
water demand waterbehoefte
water extraction waterwinning
water film waterfilm / waterlaag
water from a well bronwater
water gauge / gage waterdrukmeter
water hammer waterslag
water heater boiler; warmwatertoestel (geiser of boiler)
water inlet watertoevoer / waterinlaat
water intake waterinlaat
water jet waterstraal
water level waterhoogte; waterpas; waterpeil; waterstand
water loss waterverlies
water main waterleiding
water management waterhuishouding
water mass watermassa
water meter afvoermeter; watermeter
water nozzle waterspuit
water particle waterdeeltjes
water parting waterscheiding
water pipe waterleiding
water plant waterplant
water power waterkracht
water power scheme waterkrachtprojekt
water pressure waterdruk
water pump waterpomp
water purification waterzuivering
water ram waterram
water repelling waterafstotend
water requirement waterbehoefte
water resource waterbron
water sample watermonster
water service pipe aftappijp (loodgieterij)
water source waterbron
water spout waterhoos
water storage waterberging
water supply drinkwaterinstallatie; wateraanvoer; watersuppletie; watertoevoer; watervoorziening
water surface wateroppervlak
water table grondwaterspiegel
water tap waterkraan; watertap
water tower watertoren
water treatment waterbehandeling
water trouble wateroverlast
water turbine waterturbine
water vapour waterdamp
water wave watergolf
water well waterbron; waterput
water wheel molen; watermolen; waterrad; waterwiel
water works waterleiding
water-cement ratio water-cement factor
watercourse watergang; waterloop
waterfront waterkant
waterglass waterglas
waterlevel waterspiegel
water-level recorder waterstandsmeter
water-leyel measurement waterstandsmeting
water-lifting machine wateropvoerwerktuig
waterline waterlijn
waterlirting machine bemalingswerktuig
water-power engineering waterkrachttechniek
water-power plant waterkrachtinstallatie
water-power station waterkrachtcentrale; waterkrachtwerk
waterproof waterdicht; waterproef
waterproof agent waterdichtend middel
waterproof cement kitmiddel
waterproof mortar waterdichte mortel
waterproofer waterdichtend middel
waterproofing waterdichte laag; waterdichtmaking
waterproofing layer waterdichte laag
waterproofness waterdichtheid
waterpump plier(s) waterpomptang
waterretaining waterkering
water-retaining structure waterkering
watershed waterscheiding
watersplash doorwaadbare plaats; voorde
watertight waterdicht
waterway waterweg
waterworks engineering waterleidingtechniek
watery waterrijk
watt watt
wattle betuinen; betuining
wattle work betuining; tuin
wave golf
wave action golfslag; golfwerking
wave analysis golfanalyse
wave analyzer golfanalysator
wave attack golfaanval
wave crest golfkam; golftop
wave damping golfdempend; golfdemping
wave deformation golfvervorming
wave diffraction golfuitbreiding
wave direction golfrichting
wave direction meter golfrichtingsmeter
wave energy golfenergie
wave equation golfvergelijking
wave force golfkracht
wave front golffront
wave generating flap golfschot
wave generation golfopwekking
wave generator, wave machine golfmachine
wave group golfgroep
wave height golfhoogte
wave impact golfklap; golfstoot
wave length golflengte
wave measurement golfmeting
wave mechanics golfmechanica
wave motion golfbeweging
wave overtopping golfoverslag
wave pattern golfbeeld; golfpatroon
wave penetration golfdoordringing
wave period golfperiode
wave phenomenon golfverschijnsel
wave prediction golfvoorspelling
wave pressure golfdruk
wave profile golfprofiel
wave propagation golfvoortplanting
wave recorder golfregistrator
wave resistance golfweerstand
wave runup golfoploop
wave spectrum golfspectrum
wave steepness golfsteilheid
wave theory golftheorie
wave train golftrein
wave trough golfdal
wave uprush golfoploop
wave-height distribution golfhoogteverdeling
wave-height recorder golfhoogtemeter
wave-recorder pile golfmeetpaal
wax seal closetsok
weaken verouderen
wearing course slijtlaag
wearing layer slijtlaag
wearproof slijtvast
weather laten aflopen (b.v. van dak / kozijn); verweren
weather contact / cross kortsluiting (door nat weer)
weather moulding druiplijst / kranslijst / vensterkap
weather stain weervlek / verweerde plek
weather strip(ping) tochtstrip / tochtlat / tochtband
weather tight weervast / weerbestendig
weather tiles elkaar overlappende dakpannen
weather vane windwijzer
weatherboard (ww) potdekselen (met elkaar overlappende planken)
weathered oak namaakoud eikenhout
weathering lekdorpel (van raam) / aflopend vlak
weatherproof weerbestendig / waterdicht
weatherproof (ww) weerbestendig maken
weather-stained door het weer aangetast / verkleurd
weatherworn verweerd
web gewelfkap / gewelfkluis; lijf
wedge keg / wig; wig
wedge bolt keilbout
wedge stone archivolt (soort boog)
wedge valve wigschuif
wedge-shaped step betonnen treden
weekend house weekendhuis (vakantiehuisje)
weep doortranen; tranen
weep hole open (stoot)voeg / draineeropening / muurrooster
weephole draineeropening
weigh anchor anker, het -lichten
weight ballasten
weir stuw
weir frame stuwjuk
weir head stuwhoogte
weir height stuwhoogte
weir section stuwdoorsnede
weir shutter stuwklep
weir site stuwcomplex
weir slab stuwvloer
weld las; lassen
weld bed lasbed
weld gauge hoeklasmeter
welded gelast
welder lasser
welder's goggles lasbril
welding lassen
welding bench lastafel
welding curtain lassscherm
welding glove lashandschoen
welding helmet laskap
welding lead laskabel
welding mask laskap
welding rod lasstaaf
welding table lastafel
welding torch lastoorts
welding transformer lastransformator (loodgieterij)
well beun; bron; bun; put; trapgat
well and recharge well bron en put
well drain draineerput; zinkput
well-pointing bronbemaling
wet concrete betonspecie
wet cross-section doorstromingsprofiel; natte doorsnede
wetstone schuursteen
wetted perimeter natte omtrek
wharf loskade; loswal
wheel tractor wieltractor
wheelbarrow kruiwagen
whet iron wetstaal
whetstone slijpsteen / wetsteen
white spirit terpentine
whole-brick wall steensmuur
whorl voluut (van wijnranken / bladeren)
wicket klep
widening verbreding
width (at right angles to the gutter) baan loodrecht op dakgoot
width (parallel to the gutter) baan evenwijdig aan goot
winch lier
wind kronkelen
wind flume windgoot
wind force windkracht
wind load windbelasting; windbelasting (van gebouw)
wind measurement windmeting
wind mill windmolen
wind pressure winddruk
wind tide meteorologisch getij
wind tunnel windtunnel
wind wave windgolf
winding staircase spiltrap; wenteltrap
window raam / venster / ruit
window (ww) van een raam / ramen voorzien
window breast borstwering
window frame (raam)kozijn / raamlijst
window furniture raambeslag
window glass vensterglas
window head raamlatei / (raam)bovendorpel
window jamb zijstijl van raam
window ledge vensterbank / raamkozijn / raamdorpel
window lintel bovendorpel
window mullion raamstijl
window opening raamopening
window shade (over)gordijn (i.h.b. rolgordijn)
window shutter (venster)luik / blind
window sill raamdorpel / vensterbank / raamkozijn
windowless vensterloos / zonder ramen
windowpane (venster)ruit
windtight winddicht
windward side loefzijde
wing vleugel / zijstuk
wing gate waaierdeur
wing nut vleugelmoer
wing pallet vleugelpallet
wing wall vleugelmuur
wire draad, ijzerdraad
wire brush staalborstel
wire cutter draadknipper
wire detector leidingzoeker
wire glass draadglas
wire mesh draadgaas / (metaal)gaas
wire nail spijker (draadnagel)
wire nut lasdop
wire stripper and cutter draadstriptang
wire strippers striptang / draadstripper / afstripper
wire wheel brush komstaaldraadborstel
wired glass draadglas
wiring bedrading
withdrawal of water wateronttrekking
wood hout
wood against the grain kopshout
wood bit houtboor
wood carving houtsnijwerk
wood cement houtcement
wood chip houtspaan / houtspaander
wood chip paper rauhfaser(behang)
wood chisel houtbeitel
wood covering houtbekleding
wood cutter houtfrees
wood drill houtboor
wood dust houtmeel / fijn zaagsel
wood fender berghout; wrijfhout
wood file houtvijl
wood filler houtkit
wood float schuurbord
wood flooring houten vloer
wood flooring type parketvloerpatroon
wood flour houtmeel / fijn zaagsel
wood fore-plane rijschaaf / voorloper
wood fretter houtworm
wood fungus houtzwam
wood glue houtlijm
wood grain houtnerf
wood impregnation houtimpregnatie
wood joint houtlas / houtverbinding; houtverbinding
wood lagging houtbedekking / houtbekleding
wood laminate lamel (strook van parketvloer)
wood lathe houtdraaibank
wood lining houtbedekking
wood louse houtluis
wood mordant houtbeits
wood mosaic parket
wood mosaic floor parketvloer
wood moulding houtprofiel
wood oil houtolie
wood panel houten paneel
wood panel floor parketvloer
wood pile houtmijt
wood preservation (treatment) houtconservering
wood preservative houtconserveermiddel
wood processing houtverwerking
wood pulp paper papierbehang
wood rasp houtrasp
wood resin houthars
wood roll roeflat
wood rot molm / houtbederf / houtrot
wood sample houtmonster
wood saw houtzaag
wood screw houtschroef
wood screw cutting machine houtdraadsnijmachine
wood shavings houtkrullen
wood size houtafmeting
wood species houtsoort(en)
wood stain houtbeits
wood structure hout(vezel)structuur
wood sugar xylose
wood tar houtteer
wood tin houttin
wood turning lathe houtdraaibank
wood turnings houtdraaiwerk
wood with long fibres lang hout
wood with short fibres kort hout
wood working houtbewerking
wood-based op houtbasis
woodblock paving houtblokjesvloer
wooden ... houten ... / van hout
wooden beam badding; houten balk
wooden dowel houten nagel
wooden floor houten vloer / plankenvloer
wooden frame houtskelet
wooden frame construction houtskeletconstructie
wooden hammer houten hamer
wooden joint houtlas / houtverbinding
wooden lath houten lat
wooden lattice houten rasterwerk
wooden nail toognagel
wooden partition houten betimmering
wooden peg houten nagel
wooden plank floor plankenvloer
wooden ratchet stellat
wooden roof houten dak
wooden screw thread houtdraad
wooden stake piketpaal
wooden steps and balustrade houten zoldertrap
wooden structure houtconstructie
wooden truss houten spant
wooden wares houtwaren
woodfibre houtvezel
woodfibre board spaanplaat
woodfibre building board houtvezelbord
woodfibre concrete houtvezelbeton
wood-removing verspaning
Woodruff key schijfspie / Woodruff-spie
woodstone houtsteen
woodstrip flooring verspringend (parketvloerpatroon)
woodware houtwaren
woodwasp houtwesp
woodwool houtwol
woodwool cement houtwolcement
woodwool cement slab houtwolcementplaat
woodwool cord houtwolkoord
woodwool fibre houtwolvezel
woodwork houtwerk
woodworker's glue houtlijm
woodworking adhesive houtlijm
woodworking machine houtbewerkingsmachine
woodworm houtworm
woody tissue houtweefsel
work arbeid; werk
work area werkterrein
work platform werksteiger
workability bewerkbaarheid / verwerkbaarheid; verwerkbaarheid
workbench werkbank
working drawing werktekening
working gloves werkhandschoenen
working group werkgroep
working on the side beunhazerij
working on the sly beunhazerij
working platform werksteiger
working pressure gauge werkdrukmeter
workmate idem
workshop werkplaats
worktop werkblad
woven deck / decking gevlochten brugdek
wreath wrongstuk (van bordes)
wreath piece kuipstuk (van trap)
wreathed string kuipstuk (van trap)
wreck wrak
wrench sleutel
wrought-iron craftsman staalbouwbankwerker
yacht harbour jachthaven
Yankee screwdriver pompschroevendraaier
yard emplacement
yard drainage buitenriolering
yaw slingeren
Y-branch Y-verloop (loodgieterij)
yield blijvende vormverandering
yield limit stuikgrens
yield, bulking uitlevering
yoke wartelbalk (bekisting)
Young's modulus elasticiteitemodulus
zax leidekkershamer
zero voltage nulspanning
zero-slump concrete beton met zetmaat nul
zero-volt point nulvoltspunt
ziggurat ziggurat
zinc zink
zinc roof zinken dak
zoning plan / scheme bestemmingsplan
Z-shaped beam Z-profiel (bouw)