Dutch acronym Dutch meaning English meaning
AOC Agrarisch Opleidings Centrum Agricultural training centre
BBL Beroepsbegeleidende leerweg Block or day-release pathway
BOL Beroepsopleidende leerweg Vocational training pathway
BPV Beroepspraktijkvorming Practical occupational training
BVE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Vocational and adult education and training
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst Collective labour agreement
CBS Centraal bureau voor de statistiek Central bureau for statistics
CFI Centrale Financiering Instellingen Financing Services Institute
CINOP Centrum voor innovatie van opleidingen Centre for the Innovation of Education and Training
CITO Centraal instituut voor toetsontwikkeling Central institute for educational measurement
Colo Vereniging van kenniscentra voor beroepsonderwijs bedrijfsleven Association of national expertise centres for vocational education and the labour market
CREBO Centraal register beroepsopleidingen Central register of vocational training courses CV(E)T
CWI Centrum voor Werk en Inkomen Centre for Work and Income
CV(E)T Continuing vocational (education and) training
ECTS European Credit Transfer System
ESF European Social Fund
EVC Erkenning van verworven competenties Accreditation of prior learning (APL)
EZ (Ministerie van) Economische Zaken (Ministry of) Economic Affairs
HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs Senior general secondary education
HBO Hoger beroepsonderwijs Higher professional education
HO Hoger onderwijs Higher education
Hogeschool University of professional education
ISCED International Standard Classification on Education
IV(E)T Initial vocational (education and) training
Kenniscentrum Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven National Expertise Centres for vocational education, training and the labour market (formerly known as national bodies for education and training)
KCE Kwaliteitscentrum examinering Quality centre for examinations
KSB Kwalificatiestructuur beroepsonderwijs Qualification structure in vocational education and training
KSE Kwalificatiestructuur educatie Qualification structure in adult education
LDC Expertisecentrum voor Loopbaanvraagstukken Expertise centre for Career Guidance
LNV (Ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (Ministry of) Agriculture, Nature Management and Food Quality
MBO Middelbaar beroepsonderwijs Senior secondary vocational education
MHP (Vakcentrale voor) Middengroepen en Hoger Personeel (Trade union for) Middle and higher management functions
MKB-Nederland Midden- en Klein Bedrijf Nederland Dutch umbrella organisation for the small and medium-sized business sector
NRCVG National Resource Centre for Vocational Guidance
OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministry of) Education, Culture and Science
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
Paepon Platform van Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland Association of accredited private training centres in the Netherlands
ROA Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Research Centre for Education and the Labour Market
SBO Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt Sectoral board for the labour market in the educational sector
SME Small and medium sized enterprises
STOAS Dienstverlenende organisatie voor onderwijs en bedrijfsleven Service organisation for education and trade and industry
SUWI (Wet) Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Work and Income Implementation Structure (Act)
SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministry of) Social Affairs and Employment
UWV Uitvoering Werknemersverzekeringen Employee insurance schemes implementing body
VAVO Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs General secondary adult education
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Preparatory senior secondary vocational education
VNO-NCW Vereniging VNO-NCW Umbrella organisation for employers (bigger companies)
VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Pre-university education
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs Adult and vocational education act
WO Wetenschappelijk onderwijs University education
WWB Wet Werk en Bijstand Act on Work and Public Assistance