Source: https://docplayer.nl/617391-Terminologielijst-avans-hogeschool-bestandsnaam-avans-nl-gb-revisie-24-docx-datum-en-revisie-november-2013-rev-24-paginanummer-1-van-32.html (2023-12-03)

Dutch Notes English
artikel (in wetsteksten) Section
artikel (in regelingen en procedures) article
Milieuadvisering en Duurzame Bedrijfsvoering (major) Environmental Consultancy and Sustainable Business Practices (major)
(major) Environmental Consultancy and Sustainable Business Practices (major)
(opleiding 2013) Management
(regeling) inschrijvingsvoorwaarden / inschrijfvoorwaarden terms of enrolment
Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken;SHB Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken [Universities Libraries Collaboration]
€ 0,-lening € 0 loan
0-uren contract ‘zero hours’ contract
1 februariregeling 1 February rule
6W-formule [term uit studiehandleiding CMV] 6Ws formula
aangeklaagde accused
aangepaste collegegeldregeling modified tuition fee scheme
aankomende student prospective student
aanmeldcode registration code
aanmeldcode registration code aanmeldcode
aanmelder applicant
aanmelding application
aanmeldingsformulier, aanmeldformulier registration form
aanvangsblok commencement block
aanvraag application
aanvraagformulier application form
aanvrager applicant
aanvullende beurs supplementary grant
aanwinstenlijst acquisition list
absentieregeling absence regulations
academie school
Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) School of Economics and Business Administration
Academie voor Bouw & Infra (AB&I) 2013 School of Built Environment and Infrastructure
Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE) 2013 School of Communication and User Experience
Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) 2010 School of Life Sciences and Environmental Technology (ATGM)
Academie voor Deeltijd (ADT) 2010 School of Part-Time Studies
Academie voor Engineering en ICT (AE&I) 2013 School of Engineering and ICT
Academie voor Financieel Management (AFM) 2010 School of Financial Management (2013)
Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) 2013 School of Health
Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) 2013 School of HRM and Business Administration
Academie voor ICT en Business (AIB) School of ICT and Business (AIB)
Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) 2010 School of Engineering and Information Technology
Academie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost (AKV/ST. Joost) 2013 School of Fine Art and Design/St. Joost
Academie voor Management en Bestuur (AMB) 2010 School of Management and Governance
Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) 2013 School of Marketing and Business Management
Academie voor Marketing en International Business (AMIB) 2013 School of Marketing and International Business
Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI) 2013 School of Entrepreneurship, Marketing and Innovation
Academie voor Pedagogisch Onderwijs (Pabo) 2010 School of Education
Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch (ASH) 2010 School of Social Studies ‘s-Hertogenbosch [ASH]
Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) 2010 School of Social Studies Breda [ASB]
Academie voor Technologie en Management (ATM) 2010 School of Engineering and Management
Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB) 2013 School of Security and Public Administration
academiedirecteur Dean
academiedirectie School Board
Academiegids [term uit studiehandleiding CMV] School Guide
academieraad School Council
academiereglement school regulations
academiestudentenraad School Student Council
Accountancy (opleiding 2013) Bachelor of Accountancy
Accountancy Associate degree (opleiding 2013) Associate degree in Accountancy
adjunct-directeur DFS Vice Dean DFS
administratie/studentnummer administration/student ID number
Administratief secretarieel medewerker Administrative and secretarial assistant
Advanced Business Creation (opleiding 2013) Bachelor of Advanced Business Creation
adviescommissie Advisory Committee
adviesgesprekken (vak) consultancy talks
adviesraad Advisory Council
adviesrecht advisory powers
adviseren (vak) issuing advice
adviseren (competentie) advising
Adviseur Adviser
adviseur aansluiting toeleverend onderwijs Education consultant
advocatuur legal profession
afdeling Arbo & Milieu Working Conditions & Environment department
afdeling Roostering Evenementen Tentaminering (RET) / Roosterbureau Events and Preliminary Examinations Scheduling [RET] department / Scheduling department
afleggen (van een examenvak) sitting (an examination subject)
afmelden de-register
afsluitend examen, eindexamen final examination
afsluitend getuigschrift final certificate
afstudeerbegeleider graduation counsellor
afstudeerbureau Graduation Office
afstudeercommissie graduation committee
afstudeercoordinator graduation coordinator
afstudeerder graduate
afstudeerdocent graduation lecturer
afstudeerfase graduation phase
afstudeerfonds graduation fund
afstudeermentor graduation mentor
afstudeeropdracht graduation assignment/project, writing a thesis
afstudeerperiode graduation period
afstudeerproject graduation project
afstudeerrichting major (=US, GB zou zijn: principal subject) minor (=US, GB zou zijn: subsidiary subject)
afstudeerscriptie final dissertation
afstudeersteun graduation support
afstudeerverslag thesis
afstudeerzitting presentation and defence of the dissertation
afstuderen graduation
agogisch handelen [term uit studiehandleiding CMV] functioning as a community worker
agoog [term uit studiehandleiding CMV] community worker
akkoordverklaring statement of approval
Alcoholbeleid Alcohol Policy
algemene bezwaar- en beroepsregeling In 2010 veranderd in: Complaints, Grievances and Appeals Regulations
Algemene Klachtenregeling voor studenten General Complaints Procedure for Students
algemene regels general rules
Algemene wet bestuursrecht General Administrative Law
alumnibestand alumni file
alumnus/alumna alumnus/alumna
ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad Secretary to the Joint Consultative Council
ambulant begeleider peripatetic supervisor
analyseren/diagnosticeren (competentie) analysing/diagnosing
appellant appellant
arbeidsorganisatie company or organisation
arbeidsrecht employment law
ARBO-dienst Health and Safety Executive
ARBO-voorschriften Working Conditions Regulations
Arbowet Dutch Working Conditions Act
Architectuur Architecture
artikel in wetsteksten: Section
Asian Business Studies (major, 2010) Asian Business Studies
asiel-status asylum status
aspirant-student prospective student
Associate degree (ad) Associate degree
Audiovisuele Dienst Audiovisual Unit
Autonome Beeldende Kunst (opleiding 2013) Bachelor of Fine Arts
Avans Hogeschool Avans University of Applied Sciences (altijd voluit of alleen Avans)
Avans Medezeggenschapsraad (AMR) Avans Joint Consultative Council
Avans Ondernemerscentrum Avans Centre for Entrepreneurship and Internationall Business
Avans School of International Studies (ASIS) 2010 Avans School of International Studies
baccalaureus baccalaureus
banquetingmap banqueting folder
basisbeurs basic grant
basisverzekering basic health insurance
basiswaarden basic values
Bedrijfseconomie (opleiding 2013) Bachelor of Finance and Control
bedrijfshulpverlening (BHV) emergency response team (members)
Bedrijfsinformatiesystemen (major, 2010) Business Information Systems
Bedrijfskunde MER (opleiding 2013) Bachelor of Business Management Studies
Bedrijfskunde MER Associate degree (opleiding 2013) Associate degree in Business Management Studies
Bedrijfskunde/Overheidsmanagement (opleiding 2013) Bachelor of Public Administration
Bedrijfskundige Informatica (sector: ICT) Business Information Technology
Bedrijfskundige Informatica (sector: Economie en Management) Informatics Technology Management
bedrijfsmaatschappelijk werkende company welfare employee
bedrijfspresentatie corporate presentation
beëindiging van de studie wegens redelijk verzoek;beëindiging wegens redelijk verzoek termination on account of reasonable request
beëindiging wegens eerste jaar propedeuse termination on account of the first propaedeutic year
beëindiging wegens studiestaking termination on account of discontinuation of studies
beëindiging wegens volgtijdelijkheid termination on account of seqencing
beëindigingsverzoek termination request
begeleiding counselling, mentoring
begeleidingsdoel [term uit studiehandleiding SPH] support objective
beginnend beroepskracht [term uit studiehandleiding CMV] fledgling professional
begrippenlijst list of terms
bekostigde opleidingen funded study programmes
belangen behartigen (competentie) safeguarding interests
Beleidsadviseur Policy adviser
Beleidsmedewerker Policy assistant
bemiddelen (competentie) mediating
benoemingsprocedure appointment procedure
beoordelingsadvies assessment recommendation
beoordelingslijst [term uit studiehandleiding CMV] assessment list
beoordelingsnorm grading norm
berisping reprimand
beroep instellen to lodge an appeal
beroepenveld vocational field
beroepschrift notice of appeal
beroepscollege Appeals Board
beroepscompetenties [term uit studiehandleiding CMV] vocational competencies
beroepskeuzetest career choice test
beroepsontwikkeling career development
beroepspraktijkvorming (BPV) vocational training
beroepsprocedure appeal procedure
beroepsproduct [term uit studiehandleiding CMV] professional product
beroepsspecifieke competenties vocation-specific competencies
beslisdocument decision document
beslissingen concipiëren (competentie) conceiving decisions
bestelgemachtigde authorised buyer
bestuurlijke activiteiten administrative activities
bestuursdwang administrative order
bestuurskunde public administration/public governance
Bestuurskunde/Overheidsmanagement Public Administration and Public Governance
bestuursprocesrecht (vak) law of administrative procedure
bestuursrecht (vak) administrative law
betogen (vak) pleading
beurs grant
beursrechtperiode grant entitlement period
Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) proof of tuition fee payment
bewijs van inschrijving certificate of enrolment
bewijs van toelating certificate of admission
bewijsstukken supporting documents
bezoekadres visiting address
bezoekerspas visitor card
bezwaarschrift notice of complaint
bezwarenadviescommissie Complaints Advisory Committee
Bezwarenprocedure voor studenten Student Appeals Procedure
bibliotheek library
BIG-geregistreerde verpleegkundige registered nurse
bijbaan(tje) part-time job
bijscholingscursus supplementary course
bijverdienen incidental earnings
bilaterale uitwisselingsovereenkomst bilateral exchange agreement
bindend afwijzend studieadvies binding negative study recommendation
bindend studieadvies;BSA binding study recommendation (BSR)
Bio-Informatica (major) Bio-informatics
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (opleiding 2013) Bachelor of Biology & Medical Laboratory Research
Biomedisch Onderzoek (major) Biomedical Research (major)
Biotechnologie Biotechnology
blokperiode block period
blokweek block week
boekenbrievenbus book mailbox
boekenlijst reading list
boete fine
bomlessen (bewegen op muziek) BOM classes (move to music)
Bouwen en Wonen (uitstroomprofiel) Building and Living
Bouwfysisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Physical Construction Design (specialisation)
Bouwkunde (opleiding 2013) Bachelor of Architecture and Construction
Bouwmanagement (major, 2010) Built Environment Management
Bouwmanagement en Uitvoering (uistroomprofiel) Construction Management and Execution (specialisation)
Bouwmanagement en Vastgoed (opleiding 2013) Bachelor of Building Process & Real Estate
Bouwtechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Technical Construction Design (specialisation)
Bouwtechnische Bedrijfskunde (opleiding 2013) Bachelor of Construction Management
Branchecode Governance Sector Governance Code
BRESS (BREdase Studenten Sportstichting) BRESS (BREda Student Sports Foundation)
buiten-curriculaire activiteiten extracurricular activities
buitenschoolse activiteiten out-of-school activities
bureau decanen counsellor’s office
burgerlijk procesrecht (vak) civil procedural law
burgerlijk recht (vak) civil law
Business IT & Management (opleiding 2013) Bachelor of Business Information Technology
CAO-HBO Higher Professional Education Collective Labour Agreement [CAO-HBO]
capaciteitstest ability test
cara-patiënten CNSLD sufferers
casus [term uit studiehandleiding CMV] case study
cateringbeleid catering policy
Centraal bestand kinderboeken (CBK) Central file of children’s books
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands; CBS)
Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs van DUO DUO Central Register of Higher Education Enrolment
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) Central Register of Higher Education Study Programmes [CROHO]
centraal studentdossier central student file
Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) Dutch Centre for Higher Eduction Information
Chemie (opleiding 2013) Bachelor of Chemistry
Chemische productinnovatie (major) Chemical Product Innovation (major)
Chemische Technologie (opleiding 2013) Bachelor of Chemical Engineering
chipkaart chip card
Christelijke Hogeschool Windesheim Windesheim University of Professional Education
cijferlijst list of (the student’s) marks
citeertitel official title
Civiel Management (uitstroomprofiel) Civil Management (specialisation)
Civiele Techniek (opleiding 2013) Bachelor of Civil Engineering
Civieltechnisch Ontwerpen (uitstroomprofiel) Civil Engineering Design (specialisation)
CMV-er [term uit studiehandleiding CMV] student / community worker
coach mentor
Code Avans Hogeschool Avans University Code
Code voor Informatiebeveiliging Code for Information Security
cohorten cohorts
collectiviteitsnummer group scheme number
collegastudent colleague student
College bescherming persoonsgegevens (CBP) Board for the Protection of Personal Data
College van Beroep Appeals Board
College van Beroep Bijzonder Onderwijs Private Education Appeals Board
College van Beroep voor de Examens Examinations Appeals Board
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) Appeals Tribunal for Higher Education (conform Nuffic) (CBHO)
College van Bestuur (CvB) Executive Board
college van vertrouwenspersonen board of confidential counsellors
collegebesluit board resolution
collegegeld tuition fees
collegegeldkrediet tuition fees loan (term van DUO)
collegegeldmeter tuition fee calculator
colleges volgen attend classes
collegevoorzitter Chairman of the Executive Board
colofon imprint
Commercie, Service en Dienstverlening (CDS) Commerce and Services (CS)
Commerciële Economie (opleiding 2013) Bachelor of Marketing
commissie financiële ondersteuning studenten (Commissie FOS) student financial support committee (FOS Committee)
Commissie van beroep Personeel Personnel Appeals Board
Communicatie (opleiding 2013) Bachelor of Communication
Communication & Multimedia Design (opleiding 2013) Bachelor of Communication & Multimedia Design
competenties competencies
compositieminor recht composite minor in law
conciërge janitor
configuratiebeheerder configuration administrator
conflicthantering (vak) handling of conflicts
Constructief Ontwerpen Bouw (uitstroomprofiel) Structural Building Design (specialisation)
Constructief Ontwerpen GWW (uitstroommanagement) Groundwork, Road and Hydraulic Engineering Structural Design (specialisation)
consumentenrecht consumer law
contractonderwijs contract education
contractonderzoek contract research
coördinator BBC (Bewaking, Beveiliging en Conciërgerie) Surveillance, Security and Janitorial Services (BBC) coordinator
coördinator catering catering coordinator
coordinator studentenadministratie student administration coordinator
coordinator studentenzaken DMCS student affairs coordinator of DMCS
coordinator studiekeuze Choice of Study Programme Coordinator
coördinator verlies- en rouwverwerking bereavement coordinator
corresponderen (vak) corresponding
criminologie (vak) criminology
CROHO-geregistreerde opleiding study progamme, registered in the Central Register of Higher Higher Education Study Programmes
cultureel maatschappelijk vormer community worker
Culturele en Maatschappelijke Vorming (opleiding 2013) Bachelor of Cultural and Social Development
cursist course participant
cursusboek course book
cursusovereenkomst course contract
de adviserende jurist the law graduate as adviser
de bedrijfsjurist the company law specialist
de belangenbehartiger the legal representative
de beleidsmedewerker the policy official
de deurwaarder the bailiff
de juridische auditor the legal auditor
de organiserende jurist the law graduate as management consultant
de secretaris in een gerechtelijke omgeving the secretary in a legal environment
de uitvoerende jurist the law graduate as legal executive
de zoekende jurist the law graduate as researcher
debiteurenadministratie Accounts Receivable Department
decanA-4tje Student counsellor A4 sheet
deelraad subcouncil
deeltijd opleiding part-time study programme
deeltijd student part-time student
deeltijdcoördinator part-time study coordinator
derdejaarsstage third-year work placement
dictaten lecture notes
didactiek pedagogics
didactische vaardigheden teaching skills
Dienst(eenheid) Financiën en Studentenadministratie (DFS) 2010 Unit Finance & Student Administration (DFS)
Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) 2010 Unit Facility Management & ICT
Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) 2010 Directeur van DMCS Unit Marketing, Communication and Student Relations (DMCS) Dean of DMCS
Diensteenheid Personeel & Organisatie (DP&O) 2010 Unit Personnel & Organisational Management (DP&O)
dienstencatalogus services catalogue
dienstenmarketing service marketing
dienstraad/dienstenraad unit council
dienstverlener social service provider
dienstverleningsovereenkomst service agreement
dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] social service plan
diploma diploma
diploma in het Hoger Onderwijs Higher Education diploma
diplomatermijn diploma period
diploma-uitreiking diploma presentation
diplomering award ceremony
Directeur Managing Director
directie van de dienst management of the department
Directielid Board member
docent lecturer
docentbegeleider mentoring lecturer
docentenbalie lecturer counter
doorstroomcertificaat transfer certificate
doorverwijzing referral
dossier case file
dossierhygiëne file hygiene
draaiboek afstuderen graduation plan
drukwerk printed matter
duale opleiding dual track programme
duale student dual track student
dubbeldiploma double degree
dubbelgraads programma double degree programme
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs - voormalige Informatie Beheer Groep) DUO (Information Management Group)
Economie Economics
Economie & Maatschappij Economics & Social Science
Economie en Management (sector) Economics and Management
Economie en Management Economics and Management
ECTS / EC studiepunten ECTS credits (ECTS, European credit transfer
een diploma behalen earn a degree
EER-land (land uit de Europese Economische Ruimte) EEA country (European Economic Area)
eerste verworven competenties (EVC) recognition of prior learning (RPL)
eerstejaarsstudent first-year student
eerstelijnsbegeleiding , tweedelijnsbegeleiding primary counselling, secondary counselling
EHBO / E.H.B.O. first-aid
eindcijfer [term uit studiehandleiding CMV] final grade
eindexamenscriptie final examination thesis
eindfase final phase
eindgesprek final interview
eindgesprek [term uit studiehandleiding CMV] final interview
eindkwalificaties (voldoen aan) attainment targets (to achieve)
eindredacteur editor-in-chief
eindstudie final studies
Eindstudie Coördinator Final Studies Coordinator
eindverdediging final defence
eindverslag final report
eLearning-adviseur eLearning adviser
Elektrotechniek (opleiding 2013) Bachelor of Electrical and Electronic Engineering
Engelstalige opleiding English-language study programme
Engineering & Fabricage (E&F) Engineering & Manufacturing (E&M)
ethiek (vak) ethics
ETM (Environmental Technology and Management) ETM (Environmental Technology and Management)
EU-healthcard EU-healthcard
Europees mededingingsrecht (vak) European competition law
EVC [Erkenning van (of Elders) Verworven Competenties] RPL [Recognition of Prior Learning]
examen examination
examen met goed gevolg/ genoegen/cum laude afgelegd has passed the examination/with merit/with distinction
examencommissie examination board
examenonderdeel examination component
examenperiode examination period
examenprogramma examination programme
examens
examenuitslag examination result
examinator examiner
excursie excursion
executie- en beslagrecht (vak) execution and attachment law
exit gesprek exit interview
expert ketenbenadering studiesucces expert in the study success chain approach
Expertisecentrum Veiligheid (Lectoraat) Avans Centre for Public Safety and Criminal Justice
externe voorzitter external chairman
extranei external students
extraneus (examenstudent) external student (examination student)
faculteit (wordt af en toe door Avans gebruikt; bedoeld wordt academie) school
faillissementsrecht (vak) insolvency law
feitenonderzoek examination of the facts
filosofie & ethiek (vak) philosophy & ethics
Finance and Control (major, 2010) Finance and Control
financieel management (vak) financial management
Financiële Dienstverlening Associate degree Associate degree in Financial Services
Fontys Hogescholen Fontys Universities of Applied Sciences
Food & Pharma (major, 2010) Food & Pharma
Forensisch Laboratorium Onderzoek (major, 2010) Forensic Research
forensische psychiatrie (vak) forensic psychiatry
formeel en materieel strafrecht (vak) procedural and substantive criminal law
formeel strafrecht (vak) procedural criminal law
formuleren (vak) formulating
"formulier ""Aanvragen OV-vergoeding buitenland""" "form ""Apply for public transport allowance abroad"""
formulier ‘beëindiging inschrijving’ ‘termination of enrolment’ form
formulier “voorstel stagebedrijf” “work placement company proposal” form
formulier IB-groep IB Group form
Fotografische Vormgeving MA Fotografie Master of Fine Arts in Photography (MFA)
functionaris (van de opleiding) official
Functionaris voor de Gegevensbescherming Data Protection Official
Fysiotherapie (opleiding 2013) Bachelor of Physiotherapy
gastcollege guest lecture
gastdocent visiting lecturer
gebruikershandleiding user guide
gecommitteerde external examiner
gecomprimeerde tweede bacheloropleiding condensed second bachelor’s degree programme
Gedragscode anderstalig onderwijs Code of Conduct for Non-Dutch Taught Programmes
Gedragscode studentendecanen Code of Conduct for Student Counsellors
gedragsregels rules of conduct
geluidsoverlast noise nuisance
gemeenterecht (vak) local government law
gemengde studiefinanciering mixed student financial aid
geschil dispute
geschillenadviescommissie Disputes Advisory Committee
getuigschrift (het al dan niet behalen van) certificate, leaving certificate (whether or not leaving certificates were issued)
gevonden voorwerpen lost and found items
Gezondheid (sector) Health Care
Gezondheid Health Care
Gezondheidszorg Technologie (opleiding 2013) Bachelor of Health Care Technology
gift non-repayable grant
giro-rekening Postbank account
global marketing global marketing
goederenrecht law of property
Grafische Vormgeving MA Grafisch Ontwerpen Master of Graphic Design
griffierechten legal charges
Haagse Hogeschool The Hague University of Professional Education
handhaving (vak) upholding
handleiding ‘wachtwoord wijzigen’ ‘Change password’ guide
handleiding surveilleren / handleiding inzake surveillance guide on invigilation / invigilation guide
hardheidsclausule hardship clause
Havo Havo (higher general secondary education)
HBO Higher Professional Education
HBO Intro Festival HBO Intro Festival
HBO Kennisbank HBO Knowledge Base
HBO- of WO-opleiding (studie op een) study programme at a higher professional institute or university
hbo-bacheloropleiding bachelor’s degree programme
HBO-diploma HBO diploma
hbo-jurist Bachelor of Laws, law graduate
HBO-Propedeusegetuigschrift higher professional education propaedeutic certificate
HBO-raad Netherlands Association of Universities of Applied Sciences
HBO-Rechten (opleiding 2013 Bachelor of Laws
HBO-Verpleegkunde (opleiding 2013) Bachelor of Nursing
herinschrijven re-enrolling
herinschrijving re-enrolment
hertentamen/ herkansing re-sit
Het Expertise Centrum (HEC) The Expertise Centre
hoger beroepsonderwijs higher professional education
hogeschool university of applied sciences
Hogeschool studentenraad (HSR) Student Council
Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht - University of Applied Sciences
Hogeschool Zeeland Hogeschool Zeeland
hogeschoolarts university doctor
hogeschoolfonds university fund
Hogeschoolgids University Guide
hogeschoolkrant university newspaper
Hoofd Leercentrum Head Learning Centre
hoofdfase main phase
hoofdredacteur editor-in-chief
hoofdsom principal sum
hoorcollege formal lecture
hoorcollegezaal formal lecture hall
hoorzitting hearing
huisarts general practitioner
huisregels house rules
huisregels en voorzieningen house rules and student facilities
Huisregels Stichting Avans House Rules of the Avans Foundation
hulp- en dienstverleningsplan [term uit studiehandleiding CMV] support and service provision plan
hulpverleningsplan [term uit studiehandleiding MWD] social support plan
hulpvraag [term uit studiehandleiding SPH] care need
Human Care Technology (opleiding) Human Care Technology
Human Resource Management (opleiding 2013) Bachelor of Human Resource Manager
Human Resource Management Associate degree (opleiding 2013) Associate degree in Human Resource Manager
huurrecht (vak) rent law
IB-groep Information Management Group (IB)
ICT ICT
ICT (sector) ICT
ICT en Management ICT and Management
ICT-Servicedesk ICT-Service desk
immateriële faciliteiten intangible facilities
Immigratie en Naturalisatie Dienst Immigration and Naturalisation Service
In 2010 veranderd in: Profileringsfonds fund for financial support of students
indienen van een klacht filing a complaint
individuele verantwoording individual report
Industriële Automatisering (major, 2010) Industrial Automation
Informatica (opleiding 2013) Bachenlor of Information Technology
Informatica Associate degree (opleiding 2013) Associate degree in Information Technology
Informatie-adviseur information adviser
Informatieassistent Information assistant
informatiebalie information desk
informatiebeveiligingsbeleid information security policy
informatieblad information sheet
Informatiedienstverlening en -management Customer-related Information Services and Management
informatiemanagement information management
informatievaardigheidstest information skills test
Information specialist Information specialist
Information Technology (major, 2010) Information Technology
ingeschreven enrolled
inkoopmanagement purchasing management
inleveren return
inschrijving (tentamen) registration
inschrijving (studie) enrolment
inschrijvingsformulier enrolment form
inschrijvingsprocedure enrolment procedure
Inspectie van het Onderwijs Education Inspectorate
instelling (algemeen) professional education(al) institution
Instellingsbestuur (van Avans) board of the university of applied sciences
instellingscollegegeld institution tuition fees
instemmingsrecht right of approval
instromer incoming student
instroomcoördinator intake coordinator
instroomeisen admissions requirements
instroommoment start of study programme
instroomprofiel intake profile
Instructeur praktijkonderwijs Practical education instructor
Instructeur technische vaardigheden Technical skills instructor
instructiecursus training course
intake interview, intakegesprek intake interview
intakedag intake day
Integrale Veiligheid (opleiding 2013) Bachelor of Applied Safety & Security Studies
Integriteitcode Integrity Code
intellectueel eigendomsrecht (vak) intellectual property law
interbibliothecair leenverkeer (IBL) interlibrary loan service
interbibliothecair netwerk interlibrary network
intern meldpunt internal reporting centre
internationaal en Europees recht (vak) international and European law
internationaal privaatrecht (vak) international private law
internationaal recht en mensenrechten (vak) international law and human rights
International Business and Languages (opleiding 2013) Bachelor of International Business and Languages
International Business and Management Studies (opleiding 2013) Bachelor of International Business and Management Studies
International Business Economics (major) International Business Economics
International Communication Management (major, 2010) International Communication Management
International Maintenance Management (opleiding 2013) Bachelor of International Maintenance Management
International School (IS) International School [IS]
interne overstap internal transfer
interne postbezorging internal postal service
internetcafé Internet café
intervisie peer review
intrekking inschrijving revocation of enrolment
introductiedag orientation day, introduction day
introductiegesprek [term uit studiehandleiding CMV] introductory interview
introductiekamp introduction camp
jaarkalender academic calender
jaarrooster annual timetable
jaarverslag annual report
jeugdrecht (vak) juvenile law
jeugdschaal young persons’ scale
journalistiek (vak) journalism
juridisch adviseur legal advisor
juridisch werkveld legal profession
Juridische Hogeschool Avans-Fontys (JHS) 2013 University of Law Avans-Fontys
juridische vaardigheden (vak) legal skills
jurisprudentie case law
jurist jurist
JVU YOP
kaderregeling bestuurlijk actieve studenten framework scheme for students participating in administrative activities
Kaderregeling voor het opleidingsspecifieke deel framework regulations for the Programme-Specific
kamer room
kamer (van college van beroep) panel (of the Appeals Board)
kandidaat candidate
kandidaat-lid candidate member
kantoorartikelen office supplies
kantoortuin open-plan office
kastplaatsing shelfmark
kennis knowledge
kenniscentrum knowledge centre
kenniskring knowledge network
Kennisplein Knowledge Platform
kernfase core phase
keuzeblok optional study block
Keuzegids HBO Voltijd Full-time Higher Professional Education Options Guide
klaagschrift notice of complaint
klachtbrief letter of complaint
klachtencommissie Complaints Committee
Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Complaints Committee for the Misuse of Power in
Klachtencommissie Machtsmisbruik in het onderwijs) Committee for the Misuse of Power in Education)
klachtenfomulier complaints form
Klachtenfunctionaris Complaints Officer
klachtenloket Complaints Office
klachtenprocedure complaints procedure
klachtenregeling ongewenst gedrag undesirable behaviour complaints procedure
Klachtenregeling van de Onafhankelijke Complaints procedure of the Independent
klachtrecht right of complaint
klager complainant
klankbordgroep sounding board group
Klokkenluidersregeling Whistleblower Scheme
kluisje locker
Koppelingswet Koppelingswet (Residence Status Act)
Kunst en Vormgeving (sector) Art and Design
Kunst en vormgeving Art and Design
kwaliteitscommissie Quality Assurance Board
kwaliteitsmanagement quality management
kwaliteitsmanagementsysteem quality management system
kwaliteitszorg quality assurance
kwartaal quarter
laatste kans tentamen last-chance preliminary examination
landelijk expertisecentrum Dutch Expert Centre
landelijk Expertisecentrum Dutch Expert Centre
Landelijke Studenten Vakbond Dutch National Students’ Union
langstudeerboete study delay fine
langstudeerwet study delay act
langstuderen/langstuderende(n) a student who falls behind with his or her study by more than one year in his or her bachelor's or master’s programme / students who have exceeded the specified course duration
lector professor
Lectoraat (2010) Research Group
Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences 2010 Research Group Analysis Techniques in Life Sciences
Lectoraat de innovatieve opleidingsschool Research Group The Innovative Professional Development College
Lectoraat Diagnostiek 2010 Research Group Diagnostics
Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering 2010 Research Group Sustainable Business Operation
Lectoraat Duurzame Energie 2010 Research Group Sustainable Energy
Lectoraat Financiën en Duurzaamheid 2010 Research Group Finance and Sustainability
Lectoraat Fotografie 2010 Research Group Photography
Lectoraat Gerontologie 2010 Research Group Gerontology
Lectoraat Human Resource Management 2010 Research Group Human Resource Management
Lectoraat Industriële Automatisering 2010 Research Group Industrial Automation
Lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek 2010 Research Group Innovation Design and Construction Processes
Lectoraat Innovatief Ondernemen 2010 Research Group Innovative Entrepreneurship
Lectoraat Integrale Veiligheid 2010 Research Group Integral Approach to Public Safety
Lectoraat Jeugd en Veiligheid 2010 Research Group Youth and Safety
Lectoraat Maintenance 2010 Research Group Maintenance
Lectoraat Mechatronica Research Group Mechatronics
Lectoraat Professionaliteit van Beleid 2010 Research Group Policy Professionalism
Lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid 2010 Research Group Probation and Safety Policy
Lectoraat Veiligheid en Organisaties 2010 Research Group Safety and Organisations
Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht 2010 Research Group Law, Safety and Public Safety
Lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg 2010 Research Group Socialization in the Public Health Sector
Lectoraat Visuele Retorica van het grafisch ontwerpen 2010 Research Group Visual Rhetoric in Graphic Design
Lectoraat Vrouwenopvang en huiselijk geweld 2010 Research Group Domestic Violence
leefwereld [term uit studiehandleiding CMV] everyday life
leenpas lending card
leenrechten lending rights
leenverkeer lending service
Leer- en Innovatiecentrum;Leer & Innovatie Centrum (LIC) 2010 Centre for Learning and Innovation
Leeraar Basisonderwijs (opleiding 2013) Bachelor of Education in Primary Schools (age 412)
leerdoel learning objective
leerlijn learning trajectory
leermiddelen teaching aids
leeromgeving learning environment
leerprocesverslag [term uit studiehandleiding CMV] learning process report
leerwerkplan [term uit studiehandleiding CMV] work experience plan
leestafel reading table
legitimatiebewijs proof of identity
leidinggevende supervisor
lener borrower
lesbevoegdheid teaching degree
lesdag teaching day
lesgeld school fees
lespresentatie class presentation
lesrooster timetable
lesruimte teaching room
lesstof lecture material
lestijden tuition hours
lesvrije weken tuition-free weeks
levensbeschouwing ideological beliefs
levensonderhoud costs of living
LIC-raad LIC board
Logistiek & Economie (opleiding) Logistics & Economics
lokaal / leslokaal classroom
LOOWI (Landelijk Overleg Onderwijs LOOWI [National Consultative Committee on
losbladig handboek loose-leaf manual
LOS-HBO Landelijke Organisatie LOS-HBO National Organisation for Student
lotingsopleiding limited enrolment study programme, for which places will be allocated by drawing lots
LVS programmaboekje LVS programme booklet
MA Animatie (opleiding 2013) Master of Animation
MA Beeldende Kunst Master of Fine Arts
MA Fotografie (opleiding 2013) Master of Photography
MA Grafisch Ontwerpen (opleiding 2013) Master of Graphic Design
maatregel van openbare orde public order measure
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (opleiding 2013) Bachelor of Social Work and Social Services
maatschappelijk werker / MWD-er / sociaal agoog [term uit studiehandleiding MWD] social worker
maatschappelijke dienstverlening services to the community (Nuffic)
machtiging tot betaling (eenmalige ..) direct debit authorisation (one-off ...)
Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) Authorisation for Temporary Stay
machtigingsformulier authorisation form
management en organisatie (vak) management and organisation
Management in de Zorg (opleiding 2013) Bachelor of Health Care Management
Management in de Zorg Associate degree (opleiding 2013) Associate degree in Health Care Management
Management, Economie en Recht Management, Economics and Law Studies
managementassistente management assistant
manager studentenadministratie student administration office manager
manager studentenzaken student affairs manager
Marketing Management Associate degree (opleiding 2013) Associate degree in Marketing Management
marketingstrategie marketing strategy
marktonderzoek market research
Master of Marketing (opleiding 2013) Master of Marketing
masteropleiding master’s degree programme
materieel strafrecht (vak) substantive criminal law
MBO intermediate vocational education (MBO)
Mechatronica (opleiding 2013) Bachelor of Mechatronic Engineering
medestudent / collega-student fellow student
Medewerker audiovisuele ondersteuning Audiovisual support assistant
Medewerker bedrijfsproces Operations assistant
Medewerker bedrijfsvoering Management assistant
medewerker Helpdesk Helpdesk employee
Medewerker Multimedia Support Groep Multimedia Support Group assistant
medewerker Studentenvoorzieningen Student facilities employee
medewerkers van het studiewisselpunt members of the “studiewisselpunt” (study change)
medewerkerslijst list of staff members
medezeggenschapsorgaan consultative body
medezeggenschapsraad Joint Consultative Council
medezeggenschapsreglement consultation regulations
mediathecaris multimedia librarian
mediatheek multimedia library
mediatheekpas multimedia library card
medisch consult medical consultation (visit)
medisch dossier medical file
medische verklaring medical certificate
meesterproef masterpiece
meetbare gedragskenmerken measurable behavioural characteristics
melding report, notification
meldingsformulier notification form
methoden en technieken van onderzoek (vak) research methods and techniques
methodisch plan tot hulpverlening [term uit studiehandleiding SPH] methodical social support plan
Milieuadvisering en Duurzame Bedrijfsvoering Environmental Consultancy and Sustainable
Milieukunde (opleiding 2013) Bachelor of Environmental Science for Sustainable Energy and Technology
milieukundig ingenieur environmental engineer
milieurecht (vak) environmental law
mindervaliden less-abled persons
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Dutch Minister of Education, Culture and Science
minnelijke schikking amicable arrangement
minor ‘De overheid’ minor ‘The authorities’
minor ‘Het juridisch advies’ minor ‘The legal advice’
minor ‘Het notariaat’ minor ‘The notarial profession’
minor ‘Internationaal recht’ minor ‘International law’
montageruimte editing suite
motivatiebrief letter of motivation
mutatieformulier (Ws-formulier = wijzigingen student formulier) student change form
muzisch-agogische handelswijze [term uit studiehandleiding SPH] artistic and community-oriented approach
nachtonderwijs night-time classes
najaarssemester autumn semester
naslagwerk reference work
Natuur & Gezondheid Natural Science & Health
Natuur & Techniek Natural Science & Technology
Nederlands recht (vak) Dutch law
Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) Netherlands Central Catalogue
Nederlandse Onderzoek Databank Netherlands Research Database
NHTV internationale hogeschool Breda NHTV Breda University of Applied Sciences
NIBUD-normen voor levensonderhoud NIBUD [Consumer Credit Counselling Service] living standards
niet-roken-regeling non-smoking rules
niet-studiedoeleinden non-study purposes
nieuwsbrief newsletter
niveautaxonomie Brede Bachelor of Social Work [term uit studiehandleiding MWD] taxonomy for Broad Bachelor of Social Work
noodfonds hardship fund
normvergoeding standard allowance
notarisklerk notary’s clerck
notitie Alcoholbeleid Alcohol polilicy memorandum
NUFFIC Netherlands Organization for International
nullening zero loan
nulmeting baseline assessment
oefenbestand practice file
OER (onderwijs- en examenregeling) Education and Examination Rules
Olympisch Netwerk Brabant (ONB) Olympic Network Brabant (ONB)
omgangsregels rules of conduct
omgevingsveld [term uit studiehandleiding MWD] surrounding environment
omscholen retrain
ondernemend handelen [term uit studiehandleiding cmv] functioning as an entrepreneur
ondernemerschap (vak) entrepreneurship
ondernemingsrecht (vak) corporate law
onderwerpscode subject code
Onderwijs Education
Onderwijs Education
Onderwijs (sector) Education
onderwijs- en examenregeling education and examination rules
onderwijsactiviteit educational activity
onderwijsbegeleiding educational advisory services
onderwijsbenodigdheden educational materials
onderwijsblok block in the programme
onderwijsbureau Education Office
onderwijscommissie education committee
onderwijsdag university day
onderwijseenheid unit of study
onderwijsgebied subject area
onderwijsinstelling education(al) institution
onderwijsinstituut education(al) institute
onderwijskundige educationalist
onderwijsleercontract learning contract
onderwijsliteratuur education literature
onderwijslocatie education location / site / campus
onderwijsovereenkomst studeren (in combinatie) met Topsport educational agreement for studying combined with top-level sport
onderwijsprogrammering / onderwijsprogramma / leerplan curriculum
onderwijstermen education terms
onderwijsterminologie education terminology
onderwijsvoorzieningen, onderwijsfaciliteiten educational provisions
onderwijsvorm teaching method
onderwijsweek university week
onderwijswerkplaats teaching workplace
onderwijswerkplek (OWP) education workstation
onderzoek naar aanleg en geschiktheid examination of talent and suitability
onderzoeksplan [term uit studiehandleiding CMV] research plan
onrechtmatige overheidsdaad (vak) unlawful government act
ontvankelijkheid admissibility
ontzegging (van de toegang) deny(ing) (access)
onvoldoende studeerbare opleiding unfeasible study programme from the student’s point of view (volgens Nuffic)
Open Dagen Open Days
open lessen open classes
operationele technologie operations engineering
oplaadpunt top-up terminal
opleiding study programme, institute (al naar gelang de context)
Opleiding tot leraar Basisonderwijs Teacher Training for Primary Education
opleidingen met numerus fixus limited enrolment study programmes
opleidingsadministratie programme administration office
opleidingscommissie Study Programme Committee
opleidingscoördinator programme coordinator
opleidingsgebonden studievoortgangsgegevens study programme-related study progress data
opleidingskwalificaties [term uit studiehandleiding CMV] educational qualifications
opleidingsniveau study programme level
opleidingsprofiel [term uit studiehandleiding CMV] course profile
opleidingsprogramma study programme
opnamestudio recording studio
ordemaatregel / disciplinaire maatregel disciplinary measure
oriëntatieprogramma orientation programme
oriëntatieverslag [term uit studiehandleiding CMV] orientation report
oud studenten alumni
oud-lid former member
oud-studiegenoten former study friends
OV-chipkaart public transport chip card
overgangsbepaling temporary provision
overlast nuisance behaviour
overleggroep consultative committee
overlegorgaan consultative body
overlegruimte meeting room
overplaatsing transfer
OV-studentenkaart student season ticket for public transport
OV-vergoeding public transport allowance
P-adviseur P-advisor
parketmedewerker assistant to the Public Prosecutor
partner hogeschool Partner University
partnerschool partner university
pashouder pass holder
PC-reglement PC regulations
Pedagogisch Onderwijs Teacher Training
peertutoring peer tutoring
penvoerende instelling leading institution
Personeel en Arbeid Human Resources Management
personeelsdossier personnel file
personen- en familierecht (vak) persons and family law
persoonlijke godsdienstbeleving freedom of worship
persoonsgegevens personal data
persvoorlichter Press Officer
plaatsvervangend lid deputy member
plaatsvervanger deputy
pluskaart “plus pass”
post-bachelor-cursus post-bachelor course
postpropedeutische fase post-propaedeutic phase
post-propedeutische fase post-propaedeutic phase
praktijkbegeleider (medewerker van de instelling of het bedrijf) [term uit studiehandleiding CMV] work placement supervisor
praktijkbureau [term uit studiehandleiding CMV] Work Placement Office
praktijkconsulent [term uit studiehandleiding CMV] Work Placement Adviser
praktijkgericht onderzoek practice-based study
praktijkinstelling work placement institution
praktijkopdracht practical assignment
praktische oefening practical training
premaster pre-master’s programme
presenteren (vak) presenting
prestatieberusperiode performance-related student grant period
prestatiebeurs performance-related student grant
prestatiebeursrecht performance-related student grant entitlement
prestatiebeursstudent student on performance-related student grant
prestatielening performance-related loan
privacyrecht (vak) privacy law
Privacyreglement Personeel Employee Privacy Regulations
procestechnoloog process technologist
Procesvoering en procesoptimalisatie (major) Process Implementation and Process Optimisation (major)
Producten- en Dienstencatalogus van DIF (PDC) Products and Services Catalogue of DIF (PDC)
professor professor
profileringsfonds In 2012 vertaald met: Profileringsfonds (Avans Fund for financial support of students)
projectkamer project room
projectmanagement (vak) project management
projectruimte project room
promo-student / promostudent student ambassador
promotieartikelen / promo artikelen promotional items
propedeuse propaedeutic phase
propedeutisch examen first-year (=gewijzigd in) propaedeutic examination
propedeutisch getuigschrift propaedeutic certificate
propedeutische fase propaedeutic phase
protocol medische zorg protocol for medical care
Protocol sancties en ordemaatregelen studenten Protocol for student sanctions and disciplinary
Protocol Studentenvoorzieningen en Netiquette Student Facilities and Netiquette Protocol
Protocol Studeren met een functiebeperking Studying with a Functional Impairment Protocol
PSA-dossier PSA file
Raad van Toezicht Supervisory Board
raadsman/raadsvrouw counsel
Recht Law
Recht (sector) Law
rechtenstudent law student
rechtsbron legal source
rechtspsychologie (vak) legal psychology
rechtstoepassing application of law
Regeling Bescherming Persoonsgegevens Studenten Regulations for the Protection of Personal Data of Students
Regeling Dossiers en ICT-reglement Dossiers Rules and ICT Regulations
Regeling faciliteiten studenten/topsporters Facilitation scheme for students/top athletes
Regeling financiële ondersteuning studenten/topsporters Financial support scheme for students/top athletes
Regeling inzake administratieve regels landelijke afstudeersteun hoger onderwijs Regulations concerning Administrative Rules relating to National Graduation Support in Higher Education
Regeling Noodfonds voor studenten Hardship Fund Scheme for students
Regeling Profileringsfonds Profileringsfonds Scheme (fund for financial support of students)
Regeling voor Opleidingscommissies Regulations for Study Programme Committees
regelingen opstellen (competentie) drafting regulations
regels voor ICT- en computergebruik Rules regarding ICT and Computer Use
Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) Regional Training Centre
registratiesysteem voor studentendecanen student counsellor database
Reglement Bescherming persoonsgegevens studenten Personal Data Protection Regulation
Reglement Colleges van Beroep Appeals Boards’ Regulations
Reglement van het College van Beroep voor de Regulations of the Examinations Appeals Board
Reglement van Orde van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys Rules of Procedure of the University of Law Avans-Fontys
regulatieve cyclus [term uit studiehandleiding MWD] regulatory cycle
reken- en taaltraject numerical and language programme
rekentoets arithmetic test
rentedragende lening interest-bearing loan
renteloze lening interest-free loan
repro winkel repro shop
reproafdeling repro department
reprobalie repro counter
reprobon repro voucher
reproductieafdeling reproduction department
reserveersysteem / reserveringssysteem reservation system
resit hertentamen
restitutieregels refund rules
resultatenoverzicht results overview
rookverbod smoking ban
RPA (Receptie, Post en Archief) RPA (Reception, Post and Archive)
ruimtelijk ordeningsrecht (vak) spatial planning law
sales and accountmanagement sales and account management
samenwerkingscontract collaboration contract
Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken
sanctie/sanctiemaatregel sanction
Sanctiebeleid Sanctioning Policy
sanctiemaatregelen sanction measures
Saxion Hogescholen Saxion Universities
SBU (studiebelastinguren) [term uit studiehandleiding CMV] study load hours
schakelminor bridging minor
schakelprogramma / schakeltraject bridging programme
schooljaar academic year
schoolklimaat education environment
schorsing suspension
schriftelijk rapporteren (vak) reporting in writing
schuldbekentenis acknowledgement of debt
scriptie-service dissertation service
SCW diploma social cultural work diploma
SDI (Selectieve Disseminatie van Informatie) SDI (Selective Dissemination of Information)
secretariaat secretarial office
Sectoren:
selectieassessment selection assessment
Senior Coördinator Corporate Communicatie Senior Coordinator Corporate Communication
Senior Coördinator Instroommanagement Senior Coordinator Intake Management
Senior Coördinator Producties en Services Senior Coordinator Production and Services
Senior Coördinator Studentenzaken Senior Coordinator Student Affairs
senior medewerker bedrijfsproces senior business process employee
Service Unit Financiën Service Unit Finances
servicebalie service desk
servicedesk service desk
skillslab skills lab
SLB-bijeenkomst (studieloopbaanbegeleiding) [term uit studiehandleiding CMV] study development counselling meeting
slotbepalingen final provisions
Small Business en Retail Managent (opleiding 2013) Bachelor of Small Business & Retail Management
Small Business en Retail Managent Associate degree (opleiding 2013) Associate degree in Small Business & Retail Management
sociaal agogisch werkveld [term uit studiehandleiding MWD] social and community work
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (opleiding 2013) Bachelor of Social Educational Care
Sociaal statuut Social Charter
Sociaal-agogiek Social Agogics
sociaalzekerheidsrecht social security law
social agogisch probleem social and community care problem
Social Work Social Work
sociale advocatuur / rechtsbijstand legal aid (organisation)
Sociale studies Social Studies
sofi-nummer "Dutch tax and social insurance number (“Sofi"")"
solliciteren (vak) applying for a job
specialisatie specialism
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) Specific, Measurable, Acceptable, Realistic and Timely [SMART]
SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) [term uit studiehandleiding CMV] Social Educational Care
SPH'er / SPH-er (sociaal pedagogische hulpverlener) [term uit studiehandleiding SPH] social educational care provider
sportcentrum (van Tilburg) sports centre
sportkaart sports pass
sportkaart sports pass
SPW diploma social pedagogical work diploma
staatsrecht (vak) constitutional law
stage work placement
Stage- en Projectenbureau (SPB) Work Placement and Project Office (SPB)
stagebedrijf work placement company
stagebegeleider (docent van school) work placement counsellor
stagebureau work placement office
stagecontract work placement contract
stagecoördinator work placement coordinator
stagedocent work placement lecturer
stagehandleiding work placement guide
stage-instelling / praktijkplaats [term uit studiehandleiding CMV] work placement institution
stagelijn [term uit studiehandleiding MWD] work placement trajectory
stagenota work placement memorandum
stageovereenkomst work placement contract
stageregeling work placement rules
stageterugkomdagen work placement review days
stagevergoeding remuneration for a work placement
stageverlener work placement provider
stageverslag work placement report
stagewerkplan work placement plan
stagiair trainee
stapelaar consecutive degree student
stb. (=Staatsblad) Dutch Bulletin of Acts and Decrees [Stb.]
Stedenbouwkunde (major, 2010) Town Planning
Stichting Avans Avans Foundation
Stichting Brabantse Hogescholen (SBH) Foundation of Universities of Applied Sciences in Brabant
Stichting KOMM (Onafhankelijke KOMM Foundation (Independent Complaints
Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF) Foundation for Refugee Students (UAF)
stiltewerkplek, stiltegebied quiet area
stoppen in het eerste jaar propedeuse stopping in the first propaedeutic year
strafmaatregel punitive measure
strafprocesrecht (vak) law of criminial procedure
strafrecht (vak) criminal law
Strategisch Beleidsadviseur Collega van Bestuur Strategic Policy Adviser of the Executive Board
student student
Student assistent Student assistant
studentbegeleider student counsellor
studentduo student pair
Studenten Informatie Balie Student Information Desk
studentenadministratie Student Administration Office
studentenbegeleiding student counselling
studentenbeleid student policy
studentencentrum Student Centre
studentendecaan student counsellor
studentendecaan;decaan student counsellor
studentendecanaat Student Counsellor’s Office OF Student Counsellors' Office (indien meervoud)
Studentendecanen Hoger Beroepsonderwijs Counsellors within Higher Professional Education
studentenhuiskamer student common room
studentenhuisvesting student accommodation
studentenjaarrooster students’ annual timetable
studentenorganisatie student organisation
studentenpas student pass
studentenpastoraat student pastoral care
studentenplatform Student Platform
studentenraad student council
studentenregelingen student rules and procedures
studentenreisproduct student travel product
studentensportkaart student sports pass
studentenstatuut Students’ Charter
studententevredenheids-onderzoek;STO student satisfaction survey [STO]
Studentenvereniging voor internationale betrekkingen;SIB Netherlands Chapter of the Society for International Development (SID)
studentenvereniging/studentensociëteit student society
studentenvoorzieningen student facilities
studentlid student member
studentnummer student ID number
studentstagiair trainee
studie study
studie- en sportplan study and sport plan
studie 'Zakendoen in het buitenland' study programme 'Doing business abroad'
studieadviseur study adviser
studieadviseur, studiecoach study coach
studiebegeleider study counsellor
studiebegeleiding study counselling
studiebelasting [term uit studiehandleiding CMV] study load
studieboek course book
studiecoördinator study coordinator
studiefinanciering financial aid for studying
studiegids prospectus
studiehandleiding afstudeertraject graduation phase study guide
studiejaar (lopende) academic year, year of study (current)
studiekeuze choice of study programme
studiekeuzetest study choice test
studielandschap study environment
studielast study load
Studielink Studielink
studieloopbaanbegeleider;SLB study development counsellor
studieloopbaanbegeleiding;SLB (course) study development counselling
studieloopbaanbegeleidingstraject study development counselling process
studieloopbaancentrum study development centre
studieonderbreking interruption of studies
studie-opdracht study assignment
studieplaats study place
studierichting [term uit studiehandleiding CMV] degree programme
studiestaking discontinuation of studies
studie-uitwisselingsprogramma study exchange programme
studievereniging study society
studievertraging study delay
studievoortgang study progress
studievoortgangsresultaten study progress results
studieweek study week
studie-werkintegratie study/work integration
studiewijzer study programme selection tool / study planner (al naar gelang de context)
subsidiecoordinator
surveillantenhandleiding invigilation guide
taakstraf community service order
taalniveau language skills
taalvaardigheid language skills
talenpracticum language labs
tarief langstuderen fee long learning scheme
teamleider BHV emergency services team leader
Techniek (sector) Science and Technology
Techniek Science and Technology
Technisch en Laboratorium Onderwijs Technical and Laboratory Technician Training
Technische Bedrijfskunde (opleiding 2013) Bachelor of Industrial Engineering & Management
Technische Informatica (opleiding 2013) Bachelor of Computer Science
technische natuurkunde technical physics
tegemoetkoming remuneration
tentamen preliminary examination
tentamenregeling preliminary examination rules
tentamenrooster preliminary examination timetable
tentamenstof examination syllabus
tentamenvoorblad front page for a preliminary examination
tentamenweken preliminary examination weeks
tentaminering examination
terreinen van Avans sites of Avans
terugbetalingsregeling repayment arrangement
terugkomdagen afstuderen graduation review days
thema-onderdeel themed component
themavloer (in Xplora) theme floor
thuisopdracht home assignment
thuistoets [term uit studiehandleiding CMV] home assessment
thuiswerkplek workplace at home
tijdschema roosters en tentamens curriculum and prelim schedule
tijdschrift journal
TIK-week Tilburg Introduction Committee week [TIK week]
toegepast onderzoek applied research
toegepast onderzoek verrichten (competentie) performing applied research, research skills
toelatingsassessment;toelatingsonderzoek;toelatingstoets;toelatingsexamen;colloquium doctum (colloquium doctum) entrance examination
toelatingscommissie admissions committee
toelatingseis admissions requirement
toelatingsprocedure entrance procedure
toeleverende school feeder school
toestemmingsformulier consent form
toetscode (bij inschrijving van tentamens) exam code
toetsing EU verblijfsrecht EU right of residence review
toetsingscommissie review committee
topsport top-level sport
topsporter top athlete
topsportpas top-level sport pass
training training session
training sociale vaardigheden (vak) social skills training
tussenevaluatiegesprek [term uit studiehandleiding CMV] interim evaluation
tutor tutor
tweede bacheloropleiding second bachelor’s degree programme
tweede faseopleiding second phase study programme
uitleenapparatuur lending equipment
uitleenautomaat lending machine
uitleenbalie lending counter
uitleenformulier lending form
uitleenregels/uitleenreglement lending rules
uitleensysteem lending system
uitleentermijn lending period
uitleenvoorwaarden lending terms and conditions
uitloopjaar extension year
uitschrijven deregister
uitschrijving deregistration
uitstroomprofiel specialisation
uitvoeringsbesluit implementation decree
uitvoeringsregelingen implementation regulations
uitwisselingsstudent exchange student
universitaire master University Master’s degree, University Master's programme
universiteit research university (om verschil te maken met university of applied sciences)
vaardigheden skills
vak subject
vakantierooster holiday timetable
vakbibliotheek specialist library
vakkenpakketeisen subject requirements
van het studentenstatuut Part of the Students’ Charter
Vanaf 2009 ook:
vanaf 2012: Protocol voorzieningen vanaf 2012: Facilities Protocol
vanaf 2013: Protocol huisregels en voorzieningen vanaf 2013: House Rules and Facilities Protocol
Vanaf 2013: Regeling van klachten, bezwaar en beroep The complaints, grievances and appeals regulations
vaste begeleider permanent counsellor
Vastgoedkunde (major, 2010) Real Estate Management
vaststellingsovereenkomst settlement agreement
veelgestelde vragen frequently asked questions
veiligheidsvoorschriften safety rules
veldonderzoek field study
verbintenissenrecht (vak) law of obligations
verblijfspasje residence card
verblijfsstatus residence status
verblijfsvergunning residence permit
verbredende minor broadening minor
verdediging defence
verdiepingsfase advanced stage
vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten;VSNU Nuffic: Association of Universities in the Netherlands VSNU
vergaderagenda meeting agenda
vergaderruimte conference room
verificatie-formulier adresgegevens address details verification form
verklaring betaling collegegeld payment of tuition fees statement
verkorte universitaire opleiding (verkort traject) short track university programme
verlengen (van materialen) renewals
verliesverwerkingsgroep bereavement group
verplicht vak compulsory subject
verschoning exemption
versoepelen/versoepeling (van regelgeving) relax
vertrouwenspersoon confidential counsellor
vervangende pas replacement pass
vervolgfase continuation phase
vervolgopleiding/vervolgstudie continuation course
verweerschrift statement of defence
verwijdering exclusion
verwijzingsbrief referral letter
verzoek tot herinschrijving request for re-enrolment
verzoek tot inschrijving Request for Enrolment
verzoek tot uitschrijving Request for Deregistration
verzoeker applicant
verzoekschrift petition
vice voorzitter Raad van College Vice Chairman of the Executive Board
vijfpuntsschaal [term uit studiehandleiding CMV] five-point scale
visum visa
vlekkenplan floor plan
vluchteling refugee
VO-coördinator Secondary Education Coordinator
voldaan/niet voldaan [term uit studiehandleiding CMV] pass/fail
voldoende / onvoldoende pass / fail
volgtijdelijkheid praktische oefeningen sequence of practical training
voltijd student full-time student
voltijdopleiding full-time course
voorbereidend jaar preschool year
voorjaarssemester Spring semester
voorlichtingsactiviteiten information activities
voorlopige voorziening provisional decision
vooropleiding prior education
vooropleidingseisen prior education requirements
voortgezet onderwijs secondary education
voorvallenregistratieformulier incident registration form
voorwaardelijke lening conditional loan
voorziening voor aanvullende ondersteuning supplementary support scheme
Vormgeving (opleiding 2013) Bachelor of Design
vreemdelingenrecht (vak) immigration law
Vreemdelingenwet Vreemdelingenwet (Aliens Act)
vrijstelling exemption
vrijwaring indemnification
VWO diploma pre-university level diploma (VWO)
waarschuwing warning
Was tot 2010: Raad van Bestuur (RvB) (vertaling blijft ongewijzigd)
Wast tot 2010: Centraal Informatie Centrum (CIC) oude vertaling: Central Information Centre (CIC)
WA-verzekerd third-party liability insurance
WEB;wet educatie en beroepsonderwijs WEB (Adult and Vocational Education Act)
Weg- en waterbouwkunde (major, 2010) Road and Hydraulic Engineering
weigering denial
Welzijn (sector) Social Studies
Welzijn Social Studies
werkcollege seminar (= large group of students); tutorial (= small group, sometimes one-to-one)
werkcollege work seminar
werkgroep study group
werklast workload
werkmap [term uit studiehandleiding CMV] work portfolio
Werkplaatsassistent (= stage-assistent) Work placement assistant
werkplek workstation
werkplekscan workplace scan
werkstuk paper
Werktuigbouwkunde (opleiding 2013) Bachelor of Mechanical Engineering
werkveldvertegenwoordiger representative from the professional field
werkvergunning/tewerkstellings-vergunning work permit
werkweek study week
wervingscampagne enrolment campaign
wervingsprocedure recruitment procedure
Wet (Drank- en Horecawet) Licensing and Catering Act Law
Wet Arbeid en Zorg Dutch Work and Care Act
Wet Bescherming Persoonsgegevens Personal Data Protection Act
Wet Gelijke Behandeling Equal Treatment Act
Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) Dutch Higher Education and Research Act (WHW)
Wet studiefinanciering 2000 (WSF) Dutch 2000 Student Finance Act [WSF]
Wet verhoging collegegeld langstudeerders Increased Tuition Fees for Long-Term Students Act
Wetenschappelijke Informatie) Academic Information]
WHW WHW (Higher Education and Research Act)
wraking challenge
Xplora, leercentrum 2010 Xplora, Learning Centre
zelfstudie individual study
zelfsturende competentie self-managing competency
ziekteverzuimregistratie sickness absence register
zomercursus summer course