Original source: http://www.boekenvondst.nl/nederl.htm
(964 Dutch-English terms)
Dutch English
aanbevelen recommend
aanbieden offer
aanbieding offer
aanbod offer, supply
aandeel share
aanhangsel appendix
aankoop purchase
aantekenen note
aantekening annotation
aanvragen apply for
aanvulling supplement
aanwinst acquisition
aardrijkskunde geography
ABC-boek hornbook
abonnement subscription
abstract abstract
achterkant back-side
achterplat back cover
actueel up to date
advertentie advertisement
advies advice
afbeelding illustration
afbetalen pay off
afdeling section
afdruk printing
afdrukken print (off)
affiche poster
afgescheurd torn out
afgesneden trimmed
afkorting abbreviation
afleveren deliver
aflevering part
afmeting size
aforisme aphorism
afzonderlijk separate
akte act
album album
algemeen general
allegorie allegory
alles wat verschenen is all published
almanak almanac
anatomie anatomy
anoniem anonymous
ansichtkaart picture postcard
anthologie anthology
antiek antique
antiquaar antiquarian bookseller
antiquariaat antiquarian bookshop
antiquarisch antiquarian
aquarel water-colour
aquarel watercolour
aquatint aquatint
archeologie archeology
archief records
architectuur architecture
atlas atlas
auteur author
auteursexemplaar authors copy
auteursrecht copyright
authentiek authentic
autobiografie autobiography
band binding
band ontbreekt binding gone
bedenktijd time for consideration
bedingen stipulate (for)
bellettrie belles-lettres
beoordelen review, criticize
beperkte oplage limited edition
bericht aan de lezer notice to the reader
beschadigd damaged
beschadigde band binding worn
beschadiging damage
bestellen order
bestelling order
beweegbare plaat movable plate
bewerker editor
bewerking adaptation
bibliofiel bibliophile
bibliofilie bibliophily
bibliograaf bibliographer
bibliografie bibliography
bibliomaan bibliomaniac
bibliothecaris librarian
bibliotheek library
bibliotheekstempel librarystamp
bidprentje devotional picture
bij voorbeeld for instance
bijbel bible
bijbelverklaring exegesis
bijgaand enclosed
bijgebonden bound together with
bijgevoegd added
bijlage enclosure
bijnaam nickname
bijschrift legend
binnenrand inside margin
biografie biography
bladmuziek sheet music
bladwijzer bookmarker
bladzijde page
blanco blank
blauw blue
blindstempel blind tooling
bloemlezing anthology
blokboek blockbook
boek book
boekband binding
boekbeoordeling review
boekbeschrijving bibliography
boekbeslag bookfitting(s)
boekbespreking (book) review
boekbinder bookbinder
boekbinderij bookbinder's
boekbinderslinnen. bookbinder's cloth.
boekblok bookblock
boekdeel volume
boekdrukker printer
boekdrukkunst typography
boekdrukpers printing press
boekelegger bookmarker
boekenbeurs book fair
boekengek bibliomaniac
boekenkast bookcase
boekenmarkt bookmarket
boekenmolen revolving bookcase
boekensteun bookend
boekenverzamelaar bookcollector
boekenwurm bookworm
boekhandel bookshop
boekhandelaar bookseller
boekomslag dust wrapper
boekverbranding bookburning
boekvernieler bookdestroyer
bovenmarge uppermargin
brandgat burn
brandschade damage by fire
breedte width
breuk break
brevier breviary
brief letter
briefwisseling correspondence
brocheren stitch
brochure pamphlet
brons bronze
bruin brown
bruto(gewicht) gross weight
buigzaam pliable
buitenland foreign countries
bulletin bulletin
burijngravure engraving
burleske burlesque
carbonpapier blue-carbon leaf
cartograaf cartographer
cartografie cartography
catalogiseren catalogue
catalogus catalogue
catalogusprijs catalogue price
censuur censorship
certificaat certificate
chagrijn shagreen
chromolithografie chromolithographie
clandestiene uitgave secret printing
classicisme classicism
clausule clause
cliché block
codex codex
collatie collation
collationeren collate
collectie collection
colofon colophon
commentaar commentary
compileren compile
compleet complete
completeren complete
concreet concrete
confiscatie seizure
conservator keeper
contemplatief contemplative
contract contract,agreement
correct correct
correctie correction
correctieteken correction mark
correspondent correspondent
culinair culinary
cultuurgeschiedenis cultural history
curiositeit curiosity
cursief italic
dagblad newspaper
dagboek diary
deel part
denkbeeld idea
deskundige expert
detective whodunnit
dialect dialect
dialoog dialogue
dichter poet
didactiek didactics
dierkunde zoology
dikte thickness
dissertatie dissertation
document document
documenteren document
dogmatisch dogmatic
doorgestreept effaced
doorlopende paginering consecutive numbering
doorschoten interleaved
doos box
drama drama
driekleurendruk three-colour printing
druk edition
drukfout misprint
drukker printer
drukkerij printing office
drukkersmerk printer's mark
drukkosten printing expenses
drukletter printing type
drukpers printing press
drukproef proof sheet
dun thin
dun karton thin pasteboard
dundrukpapier india paper
duplicaat duplicate
duur expensive
eerste uitgave first edition
eeuw century
eigenhandige brief autograph letter
eindrijm end-rhyme
eindvignet tail ornament
encadreren frame
encyclopedie encyclopedia
epiloog epilogue
episch epic
episode episode
epistel epistel
epos epopee
erfenis inheritance
erfrecht law of succession
erfstuk heirloom
errata errata
essay essay
ethnografisch ethnographic
etnologie ethnology
ets etching
etui insertion
etymologisch etymological
excentriek eccentric
exclusief exclusive
executeren execute
exemplaar copy
ex-libris ex-libris
exotisch exotic
expert expert
expertise survey, report
explicatie explanation
exposé exposé
expositie exhibition
extra extra
ezelsoor dog's ear
fabel fable
facsimile facsimile
factuur invoice
familiewapen coat of arms
fantastisch fantastic
feestbundel volume of tributes
feilloos exemplaar copy in prestine
feminisme feminism
fenomenaal phenomenal
fictief fictive
figuurlijk figurative
filatelie philately
filet fillet
filigrainband filigreed binding
film movies
filologie philology
filosofie philosophy
flap slap
fluwelen band .velvet binding
folklore folklore
fonetiek phonetics
formaat size
foto photograph
fotoalbum photo-album
fotograaf photographer
fotografie photography
fotogravure photo-engraving
fotokopie photocopy
fraai splendid
fragment fragment
franco post paid
Franse titel half-title
frontispice frontispiece
futurisme futurism
fysica physics
fysiologie physiology
gaaf whole, entire
gastronomie gastronomy
gebedenboek prayerbook
gebonden bound
geborduurde band embroidered binding
gebrek defect
gebrocheerd sewed
gebroken rug back broken
gebruikssporen signs of use
gebruind browned
gecartonneerd cased boards
geciseleerd chiselled
gecorrigeerde drukproef corrected proofs
gedeelte part
gedeeltelijk partial
gedenkboek memorial book
gedenkschrift memoir
gedicht poem
gedrukt printed
geel yellow
geestig smart
gegraveerd engraved
geïllustreerd illustrated
gekreukeld wrinkled
geletterd lettered
gelijksoortig similar
gelijmd glued
gelimiteerd limited
gemarmerd marbled
gemarmerde snede marbled edge
gemeentebibliotheek municipal library
genealogie genealogy
geneeskunde medicine
genre style, kind
genummerd numbered
gerepareerd mended
gereserveerd reserved
gerestaureerd restored
geribde rug ribbed back
gerubriceerd rubricated
geschaafde plek. scratch
geschatte opbrengst estimated price
geschenkband presentation binding
geschept papier laid-paper
gescheurd torn
geschiedenis history
gesigneerd signed
gespikkeld sprinkled
gestempeld stamped
getekend drawn
getijdenboek book of hours
gevlekt stained
gevouwen folded
gevouwen plaat folding plate
gevraagd in demand
gewatteerde band padded binding
gezangboek choir book
gezocht wanted
gids guide
glad smooth
gladde rug flat back
glossarium glossary
goedkoop cheap
gotisch gothic
goud gold
goudstempeling gilt stamped
grafiek graphic art
grafisch graphic
grafologie graphology
graveur engraver
gravure engraving
Grieks Greek
groen green
grootte size
halfband half binding
half-leer half leather
half-linnen half cloth
half-perkament half vellum
handboek handbook
handgeschept papier handmade paper
handschrift manuscript
handtekening signature
Hebreeuws Hebrew
heemkunde local history
heliogravure photo-engraving
hellenistisch hellenistic
hemelkaart planisphere
heraldiek heraldry
herdruk reprint
herkomst provenance
herzien revised
hiëroglief hieroglyphic
hoek corner
hoofdletter capital
hoofdstuk chapter
hoogte height
horizontaal horizontal
houtblok woodblock
houten platten wooden boards
houtskooltekening. charcoal drawing
houtsnede woodcut
humor humour
ideologisch ideological
idioom idiom
idyllisch idyllic
illustratie illustration
illustrator illustrator
impressionistisch impressionistic
in duplo in duplicate
in een band bound together
incompleet incomplete
incunabel incunable
indeling classification
index index
ingelijst framed
ingenaaid sewed
inhoud contents
inhoudsopgave table of contents
initiaal initial letter
inleiding introduction
inlijsten frame
inpakken pack
integraal integral, complete
intekenaar subscriber
intekening subscription
interlineair interlinear
interview interview
italiaans italian
jaarboek yearbook
jaargang year
jaartal date
journalistisch journalistic
juchtleer Russia leather
juridisch juridical
kaart map
kaft cover
kalender calendar
kalligraaf calligrapher
Kalligrafie calligraphy
kanttekening side note
karakteriseren characterize
karakteristiek characteristic
karikatuur caricature, take-off.
karton cardboard
kartonnen platten original cased binding
kassabon coupon
katern gathering
kathedraalband cathedral binding
kenmerkend characteristic
kenner connoisseur
kettingband chained binding
kijkdag view day
kinderboek children's book
kitsch kitsch
klad draught
klassiek classic(al)
kleurendruk chromotypography
kleurenfoto colourphotograph
kloosterband monastic binding
kneep joint
kolom column
kookboek cookery book
kop verguld top-edge gilt
kopergravure copperengraving
kopiëren copy
kopsnede top edge
kopvignet head-piece
korte titel short title
korting reduction, discount
kosmografie cosmography
kosteloos free, gratis
kosten cost
krant journal
krante-artikelen newspaper articles.
kreukelig rumpled, wrinkled.
krijgskunde military science
kritiek criticism
kritisch critical
kromgetrokken warped
kroniek chronicle
krulletter flourished letter
kunst fine arts
kunstenaar artist
kunsthandel art-trade
kwaliteit quality
kwantiteit quantity
lakzegel waxseal
landbouw agriculture
landkaart map
Latijn Latin
lector reader
lectuur reading matter
leerling student
leerrijk instructive
leesbaar legible
leesbril readingglasses
leesteken punctuation mark
leeswoede passion for reading
leeszaal readingroom
legaat legacy
legenda legend
legende myth
leges legal charges
lenen borrow
leren band leather binding
lessenaar readingdesk
letter letter
lettergieterij type-foundry
letterkunde literature
letterlijk literal(ly)
letterproef type-specimen
lettertype type
letterzetten compose
levensbeschouwing philosophy of life
levensbeschrijving biography
levensloop course of life
leverancier supplier
leverbaar available
leveren furnish, supply
levering delivery
lexicograaf lexicographer
lexicografisch lexicographic
lexicon lexicon
lezen read
lezenswaard worth reading
lezer reader
lezing lecture
libel lampoon, libel
libretto libretto
licentie licence
licht beschadigd slightly damaged
lidmaatschap membership
liedboek songbook
liederenbundel song-book
lijm glue
lijvig bulky
linguïstiek linguistics
liniaal ruler
links left
linnen cloth
lint ribbon
literair literary
literatuur literature
literatuurlijst bibliography
literatuurwetenschap study of literature
lithograaf lithographer
lithografie lithography
logica logic
los deel odd volume
los in de band binding loosened
luchtvaart aviation
lustrum lustrum
luxe luxury
luxe band binding de luxe
luxe-editie edition de luxe
lyriek lyric poetry
lyrisch lyrical
maandblad monthly magazine
maculatuur mackle
madrigaal madrigal
magazijn storehouse
manuscript manuscript
map portfolio
marge margin
marmering marbling
marmerpapier marbled paper
marokijn morocco
mathematiek mathematics
matig exemplaar mediocre copy
maximaal maximal
mecenas maecenas
mede-auteur joint author
meesterstuk masterpiece
melancholiek melancholy
melodrama melodrama
memoires memoirs
memorandum memorandum
merendeels for the greater part.
met de hand gekleurd hand-coloured
met de hand gezet hand set
metafoor metaphor
metafysica metaphysics
meteorologie meteorology
metier trade, métier
mezzotint mezzotint
middeleeuwen middle ages
middeleeuwse band mediaeval binding
middelmatig moderate
miniatuuruitgave miniature book
minimaal minimal
mislukt failed
missaal missal
mode fashion
modeblad fashion magazine
modern modern
moderne band modern binding
modieus stylish
monografie monograph
monogram monogram
muziek music
mysterie mystery
mythologie mythology
nabestellen repeat an order
naslagwerk reference book
natuur nature
nawoord epilogue
nazien examine, check
Nederlands English
negentiende eeuw nineteenth century
niet in de handel not issued for sale
nieuw new
notitie notice
notitieboek notebook
novelle novel
numismatiek numismatics
nummering pagination
oblong formaat oblong shape
occultisme occultism
offerte offer, quotation
officieel official
officieus unofficial
omslag cover
omvang size
onafgesneden uncut
onbeperkt unlimited
onderkant bottom, underside
onderkast lower-case
onderpand garantee, pledge
onderschrift caption
onderstreept underlined
ondertitel sub-title
onderwerp subject
onderwijs education
onderzoek inquiry, research
ondoorzichtig opaque
onecht fake
oneffen uneven, rough
ongebonden in sheets
ongekreukt unwrinkled
ongekuiste uitgave unexpurgated edition
ongenummerd exemplaar unnumbered copy
onherstelbaar irremediable
onkosten expenses, charges
onleesbaar illegible
onopengesneden unopened
onregelmatig irregular
ontbreekt lacking
ontwerp lay-out
ontwikkelen develop
onvolledig incomplete
oorkonde charter, document
oorspronkelijk original
Oost-Indische inkt Indian ink
op zicht on approval
opbrengst proceeds
opdikkend papier feather-weight paper
opdracht dedication
openbaar public
opening opening
openingstijden business hours
opgeplakt pasted
opinie opinion
oplage impression
opmaken lay out (a page)
opschrijven write down
opsporen track, trace
optimistisch optimistic(cally)
opzet plan, framework
ordenen arrange, regulate
organiseren organize
origineel original
ornament ornament
oud old
Oudheid antiquity
oudheidkundig archaeological
ovaal oval
overdruk offprint
overdwars crosswise
overeenkomen agree
overhandigen hand over
overleggen hand in
overmaken remit
overname purchase
pagina page
paginering pagination
paleontologie palaeontology
pamflet pamphlet
pandbrief mortgage bond
papier paper
parabel parable
paradigma paradigm
paradox paradox
parafrase paraphrase
paragraaf paragraph
parallel parallel
parodie parody
particulier private
particuliere band private binding
partituur (musical) score
passe-partout passepartout
patenteren patent,register
pathologie pathology
pedagogie pedagogy
pentekening pen and ink drawing.
perkament parchment
persbericht press-report
persiflage persiflage
plaat plate
plaatjesalbum picturecard-album
plaatsbeschrijving topography
plakboek scrapbook
plakkaat placard
plano broadsheet
plantkunde botany
plat side
platen deel atlas
platte ribben flat bands
plattegrond plan
poesiealbum Album of verses
poëzie poetry
polemiek polemics
politiek politics
porto postage
portret portrait
portugees portuguese
postcheck postcheck
postpakket (postal) parcel
postzegel (postage) stamp
potlood pencil
prachtband binding de luxe
preambule preamble
préhistorie prehistory
prent print
prentbriefkaart picture postcard
prentenboek picturebook
prentenkabinet gallery of prints
presentatie presentation
presentexemplaar presentation copy
privébibliotheek private library
proefdruk proof
proefnummer specimen copy
programma program
pronkstuk showpiece
proza prose
pseudoniem pseudonym
psychologie psychology
publicatie publication
publicist publicist
publiciteit publicity
puntdicht epigram
raadplegen consult
rand margin
rapport report
raster screen
reactie reaction
realisme realism
recensie-exemplaar review copy
recent recent
recht law
rechts right
rechtswetenschap law
reclameren complain
rectificatie rectification
redacteur editor
redactie editorial staff
rede speech
reeks series
regel line
register index
reglement rules, regulation
reisgids travel guide
reizen travel
rembours cash on delivery
renaissance renascence
rente interest
representatief representative
reproductie reproduction
restant remainder
restaurateur restorer
restauratie restoration
retour(neren) return
revisie revision
ribben raised bands
rijm rhyme
rijstpapier rice paper
roestvlek ruststain
roestvlekkig foxed
romaans romanesque
roman novel
Romantiek romanticism
rond round
rood red
rubriceren class
rubriek head, catogory
rug back
ruw rough
sage legend
samengesteld compiled
samenvatting summary
satire satire
scène scene
schaars scarce
schadevergoeding damages
schaken chess
scharnier joint
scheepvaart shipping
scheikunde chemistry
schema scheme, schedule
scheur tear
schilderkunst (art of) painting
schoolboek schoolbook
schoonschrift calligraphic writing
schrijver author
schuldbekentenis I.O.U.
schutblad endpaper
scriptie essay
sentiment(eel) sentimental
sitspapier marbled paper
slecht bad
slijtage traces of wear
slot(en) clasp(s)
snede edge
sociale wetenschappen social sciences
sociologie sociology
sonnet sonnet
spaans spanish
specialisatie specialization
specificeren specify
speelkaart playing-card
spellen spell
spoed hurry
sport sports
spotprent caricature
spraakkunst grammar
sprookjesboek book of fables
staalgravure steelengraving
staat condition
staatkunde politics
stadsgezicht townscape
stafkaart ordnance survey map
steendruk lithography
stempel stamp
stijl stile
stofomslag dust wrapper
strip comic
studie study
studieboek textbook
subjectief subjective
supplement supplement
synoniem synonym(ous)
taal language
taalkunde linguistics
taxateur valuer
taxatie valuation
tegenwoordig, hedendaags present, nowadays
tekening drawing
tekst text
termijn instalment
testament testament
theater theatre
thema theme
theologie theology
theorie theory
tijdschrift magazine
titel title
titelpagina title-page
toegepaste kunst applied art
toegevoegd added
toelichting explanation
toneel, theater theatre
topografie topography
totaal complete, total
traditie tradition
tragikomedie tragi-comedy
trein train
treurspel tragedy
triviaal trivial
tweedehands boek. second hand book
twintigste eeuw twentieth century
typograaf typographer
typografie typography
uit de band binding loose
uit dezelfde tijd contemporary
uitgave edition
uitgegeven published
uitgever publisher
uitlenen lend out
uitslaande plaat folding plate
uittreksel abstract
uitverkocht out of print
uitverkoop sale
universiteitsbibliotheek university library
vademecum vade-mecum
varia miscellaneous
variant variant
veiling auction
veilinghouder auctioneer
veilingprijs auctionprice
veilingzaal auctionroom
vendutie auction
verfraaiing embellishment
vergeeld yellowed
verguld gilt stamped
verhaal story
verificatie verification
verkleurd discoloured
verkopen bij opbod sale by auction
verleden past
verlichting enlightenment
verlucht illuminated
verrot rotten
vers poem
versierd decorated
versiering ornament
verslag report
vertaald translated
vertaler translator
vertaling translation
verticaal vertical
verwijzing (cross) reference
verzamelaar collector
verzamelde werken complete works
verzamelen collecting
verzameling collection
verzenden send (off)
vierkant square
vlek stain
vloeipapier blotting-paper
vochtvlek waterstain
volkenkunde ethnology
volksprent popular illustration
volksuitgave popular edition
voordeel advantage, benefit
voordracht lecture
voorkant front-side
voorplat front cover
voorproef foretaste
voorraad stock
voorwerk preliminary pages
voorwoord foreword
vraag question, demand
vrouwenliteratuur woman's literature
waardebepaling valuation
watermerk watermark
waterschade damage caused by water
watervlekkig stained by moisture
wederverkoper retail-dealer
weekblad weekly magazine
wereldberoemd world famous
wetenschappen science
wiegedruk incunable
wit white
woordenboek dictionary
wormgaatje small wormhole
zakatlas pocketatlas
zakformaat pocket-size
zeefdruk screenprint
zeevaart(kunde) navigation
zeldzaam rare
zetterij composing-room
zichtzending consignement on approval
zijde silk
zilver silver
zin sentence
zinsnede passage
zinspreuk motto, device
zonder band unsewn
zonder plaats en jaar no place no date
zwart black