Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Source: https://adoc.pub/queue/analyse-van-op-fijn-stof-gesorbeerde-toxische-organische-mic.html (2021-01-26)

Lijst van afkortingen
1-NP: 1-nitropyreen
2-NF: 2-nitrofluorantheen
Act: acenafteen
Acy: acenaftyleen
Alkyl-PAK: gealkyleerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Ant: antraceen
Ant-9,10: antraceen-9,10-dion
Ant-9o: antraceen-9-on
APCI: atmosferische druk chemische ionisatie
APPI: atmosferische druk foto ionisatie
ASE: versnelde solvent extractie
B[a]-d10: benzo[a]pyreen-d10
B[a]-d12: benzo[a]antraceen-d12
B[g]-d12: benzo[ghi]peryleen-d12
Ben[a]a: benzo[a]antraceen
Ben[a]p: benzo[a]pyreen
Ben[b]: benzo[k]fluorantheen
Ben[ghi]: benzo[ghi]peryleen
Ben[k]: benzo[b]fluorantheen
Ben-7,12: benzo[a]antraceen-7,12-dion
Ben-7: 7H-benzo[de]antraceen-7-on
Ben-9F: 9-fluorobenzo[k]fluorantheen
Bi-4F: 4-fluorobiphenyl
Bi-d10: biphenyl-d10
C12: dodecaan
C13: tridecaan
C14: tetradecaan
C15: pentadecaan
C16: hexadecaan
C17: heptadecaan
C18: octadecaan
C19: nonadecaan
C20: eicosaan
C21: heneicosaan
C22: docosaan
C23: tricosaan
C24: tetracosaan
C25: pentacosaan
C26: hexacosaan
C27: heptacosaan
C28: octacosaan
C29: nonacosaan
C30: triacontaan
C31: hentriacontaan
C32: dotriacontaan
C33: tritriacontaan
C34: tetratriacontaan
C35: pentratriacontaan
C36: hexatriacontaan
C37: heptatriacontaan
C38: octatriacontaan
C39: nonatriacontaan
C40: tetracontaan
CAS: chemical abstracts service
Chry: chryseen
Chry-3F: 3-fluorochryseen
CI: chemische ionisatie
Cmax: alkaan met de meest voorkomende ketenlengte
COPD: chronische obstructieve pulmonaire ziekte
CPI: koolstof preferentie index
DCM: dichloormethaan
Dib[a,h]: dibenzo[a,h]antraceen
D-PAK: deuterium gelabelde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
DTD: directe thermische desorptie
EI: elektron ionisatie
ESI: electrospray ionisatie
Fen: fenantreen
Fen-3F: 3-fluorofenantreen
Fen-9,10: fenantreen-9,10-dion
Fen-9c: fenantreen-9-carboxaldehyde
Fen-d10: fenantreen-d10
FID: vlam ionisatie detectie
FluA: fluorantheen
Fluo: fluoreen
Fluo-2: fluoreen-2-carboxaldehyde
Fluo-9: 9H-fluoreen-9-on
F-PAKs: fluor gelabelde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
GC: gas chromatografie
Gem: gemiddelde
GFF: glasvezel filter
HAC: heterocyclisch aromatische component
HPLC: hoge performantie vloeistof chromatografie
HRGC: hoge resolutie gas chromatografie
HRMS: hoge resolutie massa spectrometrie
hydroxy-PAK: gehydroxileerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Ind: indeno[1,2,3-cd]pyreen
IT MS: ion trap massa spectrometrie
LC: vloeistof chromatografie
LOD: detectielimiet
LOQ: kwantificatielimiet
MIRA-T: milieurapport-toestand
MM: molaire massa
MS: massa spectrometrie
MAE: microgolf ondersteunde solvent extractie
Naf: naftaleen
Naf-1,4: naftaleen-1,4-dion
Naf-1,8: 1,8-naphtaleenzuuranhydride
Naf-1: naftaleen-1-carboxaldehyde
Naf-1F: 1-fluoronaftaleen
Naf-5,12: naftaceen-5,12-dion
Naf-d8: naftaleen-d8
NB: niet beschikbaar ng: nanogram
NICI: negatieve ion chemische ionisatie
NIST: nationaal instituut voor standaarden en technologie
Nitro-PAK: genitreerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Oxy-PAK: geoxideerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PA: piekoppervlak
PAK: polycyclische aromatische koolwaterstoffen pg: picogram
PICI: positieve ion chemische ionisatie
PLE: verhoogde druk vloeistof extractie
PM0,1: fijn stof met een aërodynamische diameter van minder dan 0,1 μm
PM10: fijn stof met een aërodynamische diameter van minder dan 10 μm
PM2.5: fijn stof met een aërodynamische diameter van minder dan 2,5 μm
Pyr: pyreen
Pyr-1: pyreen-1-caroboxaldehyde
Pyr-1F: 1-fluoropyreen
Pyr-d10: pyreen-d10
QFF: kwartsvezel filter
QP MS: quadrupool massa spectrometrie
QuEChERS: snel gemakkelijk goedkoop efficiënt betrouwbaar en veilig
RT: retentie tijd
RZS: reactieve zuurstof species
RSD: relatieve standaardafwijking
S/N: signaal/ruis
SIM: selectieve ion monitoring
SPE: solid phase extraction
SRM: standaard referentie materiaal stdev: standaardafwijking
SVOS: semi vluchtige organische stof
TIC: totale ion monitoring
TOF MS time of flight MS
UPLC: ultra performantie vloeistof chromatografie
USE: ultrasone solvent extractie
USEPA: United States environmental protectency agency
VMM: Vlaamse Milieumaatschappij
VOS: vluchtige organische stof
WHO: Wereld Gezondheidorganisatie